Sunteți pe pagina 1din 108

Majoritatea articolelor pe care le citi!

i pe Internet sau n presa de specialitate cuprind doar extrase din Codul fiscal, f"r" explica!ii sau exemple concrete. Pentru ca aplicarea acestui sistem s" v" fie ct mai u#oar", echipa S&R Accounting Leader SRL are bucuria s" v" ofere acest ghid GRATUIT, ntocmit pentru a veni n sprijinul practicienilor. De#i acest sistem reprezint" o schimbare major" pentru contabili, un ghid complet cu exemple #i diverse spe!e v" va u#ura n!elegerea conceptului. Acest PRIM Ghid complet ap!rut pe pia"! surprinde aspectele aplic"rii practice a sistemului TVA la ncasare #i v" este la ndemn" de fiecare dat" cnd v" ntlni!i cu astfel de spe!e. Suntem siguri c" l ve!i considera foarte practic. S&R Accounting Leader v" dore#te spor la citit #i baft" la aplicarea efectiv"

"!

Cuprins:

A. B. C. D. E. F. G. H.

No!iuni introductive. Oportunitatea introducerii sistemului TVA la ncasare........................................................................................................... Regulile de baz" ale sistemului TVA la ncasare......................................... Cine trebuie s" aplice sistemul TVA la ncasare #i opera!iunile supuse regimului TVA la ncasare........................................................................... Componen!a cifrei de afaceri n sistemul TVA la ncasare.......................... Intrarea n sistemul TVA la ncasare............................................................ Ie#irea din sistemul TVA la ncasare............................................................ Limitarea la deducere a cheltuielilor #i a TVA aferente mijloacelor de transport, n condi!iile sistemului TVA la ncasare...................................... Ajustarea bazei de impozitare pentru entit"!ile care aplic" sistemul TVA la ncasare........................................................................................................... Aspecte privind ajustarea TVA n cadrul sistemului TVA la ncasare.........

3 5 36 42 45 54 64 78 85

I. J.

Implica!iile anul"rii din oficiu a nregistr"rii n scopuri de TVA asupra entit"!ilor care aplic" sistemul TVA la ncasare........................................... 105

#!

ncepnd cu 1 ianuarie 2013, entit"!ile nregistrate normal n scopuri de TVA care, n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012, au avut o cifr" de afaceri n scopuri de TVA mai mic" dect 2.250.000 lei, vor aplica sistemul TVA la ncasare. Astfel, n linii mari, TVA nu se va mai colecta la emiterea facturii ci la ncasarea ei #i nu se va mai deduce la primirea facturii, ci la plata ei. Aceste reguli vor ngreuna activitatea exper!ilor contabili care #i a#a trebuie s" fac" fa!" unor modific"ri legislative permanente, n special a cadrului fiscal n vigoare.

A. No"iuni introductive. Oportunitatea introducerii sistemului TVA la ncasare


Aten!ie! Pentru firmele care se ncadreaz" n plafonul de mai sus, acest regim este obligatoriu, nu op!ional. Dac", de exemplu, ncepnd cu 1 ianuarie 2013 putem opta pentru declararea #i plata impozitului pe profit anual cu pl"!i anticipate efectuate trimestrial, iat" c" exprimarea utilizat" n legisla!ia fiscal" n ceea ce prive#te sistemul TVA la incasare este contribuabilii trebuie s" aplice #i nu contribuabilii pot opta. Costurile administrative suportate att de contribuabili, ct #i de stat pentru implementarea sistemului TVA la ncasare estim"m c" vor fi semnificative. Va trebui s" acord"m o aten!ie sporit" eviden!ei TVA la nivelul fiec"rei entit"!i, o prezentare analitic" a facturilor emise #i primite fiind necesar". De exemplu, putem emite facturi persoanelor afiliate sau neafiliate, regulile fiind diferite n aceste situa!ii. De asemenea, facturile primite pot fi emise de furnizori care aplic" sau care nu aplic" sistemul TVA la ncasare, pot cuprinde opera!iuni pentru care se aplic" aceste reguli sau opera!iuni excluse din aria de aplicare a sistemului, pot fi ncasate/pl"tite cu numerar sau prin virament bancar, integral sau par!ial, ceea ce face ca exigibilitatea TVA s" intervin" la momente diferite. De#i furnizorul este obligat s" men!ioneze n con!inutul facturii expresia TVA la ncasare pentru acele opera!iuni pentru care se aplic" regulile respective, beneficiarul trebuie s" verifice corectitudinea acestor informa!ii n Registrul persoanelor care aplic" TVA la ncasare, disponibil n curnd pe site-ul ANAF. n prezent, exist" dou" Registre n care ar trebui s" ne verific"m furnizorii pentru a nu ne pierde dreptul de deducere a TVA: - Registrul contribuabililor inactivi; #i - Registrul persoanelor nregistrate n scopuri de TVA. Vom ncerca n con!inutul materialului s" nu aducem n discu!ie #i s" nu analiz"m oportunitatea sistemului TVA la ncasare, s" fim obiectivi, cu excep!ia acestui paragraf (sic!). Din punctul nostru de vedere, introducerea acestui sistem nu reprezint" o facilitate fiscal", a#a cum a fost prezentat, ci eventual un instrument al organului fiscal de diminuare a fenomenului de evaziune fiscal" pe parte de TVA. Pentru a reprezenta ntr-adev"r o facilitate, acest sistem ar fi trebuit s" fie op!ional #i nu impus, astfel nct fiecare contribuabil s" aleag" n func!ie de specificul activit"!ii desf"#urate #i de condi!iile stabilite n ceea ce prive#te durata de ncasare a crean!elor #i de plat" a datoriilor. Suntem de p"rere c" sistemul nu respect" principiile de neutralitate n materie de TVA, n sensul c": - pentru cei care aplic" sistemul TVA la ncasare, la emiterea unei facturi are loc, practic, doar o amnare cu 90 de zile a momentului colect"rii TVA, iar la facturile primite are loc o amnare a dreptului de deducere a TVA pn" la plata acestora, chiar dac" trec 90 de zile; - pentru cei care nu aplic" sistemul, n cazul facturilor emise vor colecta TVA la data facturii, iar la facturile primite are loc o amnare a dreptului de deducere a TVA pn" la plata acestora.

$!

Consider"m c" aplicarea acestui sistem prin care se colecteaz" TVA n maximum 90 de zile de la emiterea facturii, dar n acela#i timp nu se permite deducerea TVA n acela#i termen ncalc" principiul de neutralitate #i poate avea efecte negative destul de mari asupra contribuabililor. n acest sens, suntem de p"rere c" sistemul TVA la ncasare ar fi trebuit s" aib" la baz" una din urm"toarele 2 variante: - pentru facturile emise, TVA s" se colecteze la data ncas"rii, iar pentru cele primite, la data pl"!ii, f"r" a exista aceast" perioad" de 90 de zile n cazul livr"rilor de bunuri sau prest"rilor de servicii; sau - pentru facturile emise, TVA s" se colecteze la data ncas"rii, dar nu mai trziu de 90 de zile (varianta actual"), iar pentru facturile primite, TVA s" se deduc" la data pl"!ii, dar nu mai trziu de 90 de zile. Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de TVA prevede c" faptul generator intervine $i TVA devine exigibil" atunci cnd bunurile sunt livrate sau serviciile sunt prestate. n cazul n care plata este efectuat" nainte de livrarea bunurilor sau prestarea de servicii, TVA devine exigibil" la ncasare #i la nivelul sumei ncasate. Cu toate acestea, statele membre UE pot prevedea ca TVA s" devin" exigibil", pentru anumite opera!iuni sau anumite categorii de persoane impozabile, la una din urm"toarele date: - cel trziu la data emiterii facturii; - cel trziu la data ncas"rii/pl"!ii; - atunci cnd nu se emite o factur" sau cnd aceasta este emis" trziu, ntr-un termen determinat de la data la care intervine faptul generator. Conform aceluia#i cadru normativ, dreptul de deducere ia na#tere n momentul n care TVA deductibil" devine exigibil". Directiva 2010/45/UE de modificare a Directivei 2006/112/CE n ceea ce prive#te normele privind facturarea face referire la faptul c" statele membre UE pot prevedea, n cadrul unui sistem op!ional, ca dreptul de deducere s" fie amnat pn" n momentul n care TVA pentru bunurile sau serviciile primite a fost pl"tit" furnizorului. Statele care doresc s" aplice acest sistem op!ional trebuie s" stabileasc" un plafon pentru persoanele impozabile care utilizeaz" sistemul, plafon care nu poate dep"#i echivalentul a 500.000 euro. Statele membre pot cre#te plafonul pn" la echivalentul a 2.000.000 euro dup" consultarea Comitetului TVA. Cu toate acestea, consultarea Comitetului TVA nu este impus" statelor membre care au aplicat un plafon superior celui de 500.000 euro la 31 decembrie 2012. Sunt state, cum ar fi Suedia sau Slovenia, n care acest sistem se aplic" ncepnd cu anul 2008. Totu#i, pentru a fi cu adev"rat o facilitate, ar trebui ca aplicarea acestui sistem s" fie op!ional", iar intrarea #i ie#irea din sistem s" poat" fi f"cut" n mod voluntar de fiecare dat" cnd dorim acest lucru. De exemplu, n Marea Britanie, sistemul TVA la ncasare este op!ional #i poate fi aplicat de orice contribuabil a c"rui cifr" de afaceri n scopuri de TVA estimat" pentru anul fiscal urm"tor este inferioar" plafonului de 1.350.000 . Contribuabilii pot aplica aceste reguli pn" n perioada fiscal" n care cifra de afaceri n scopuri de TVA a atins plafonul de 1.600.000 . Ace#tia pot intra n sistem la nceputul oric"rei perioade fiscale #i pot ie#i din sistem la sfr#itul oric"rei perioade fiscale, f"r" ca organele fiscale s" fie notificate n acest sens. Sistemul presupune colectarea TVA strict la ncasarea facturilor emise, f"r" a exista acea perioad" de 90 de zile, a#a cum se ntmpl" n Romnia. R"mne de v"zut dac" #i n !ara noastr" acesta va aduce beneficii contribuabililor. Consider"m c" dezavantajele sistemului TVA la ncasare sunt mai numeroase dect avantajele existente #i de aceea urmeaz" ca fiecare dintre noi s" ne convingem dac" aceast"

%!

facilitate introdus" va avea efecte pozitive asupra fluxurilor de trezorerie ale entit"!ilor, pe termen mediu sau lung.

B. Regulile de baz! ale sistemului TVA la ncasare


1. Deducerea TVA aferent" facturilor primite n continuare, ne vom referi la cele dou" situa!ii n care beneficiarul se poate afla: - beneficiarul aplic" sistemul TVA la ncasare; sau - beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare. Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare, pentru facturile primite de la furnizori, nu ve!i mai deduce TVA n luna (trimestrul) n care acestea au fost emise, ci n luna (trimestrul) n care le-a!i achitat, indiferent dac" furnizorii aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare. Exemplu: n data de 7 martie 2013, entitatea Leader a achizi!ionat m"rfuri de la entitatea Barsin n valoare de 2.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi pl"tit" prin banc" n data 21 iunie 2013. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va nregistra n contabilitate: achizi!ia m"rfurilor (7 martie 2013): 371 M"rfuri 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 2.480 lei

2.000 lei 480 lei -

plata facturii c"tre furnizor (21 iunie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 2.480 lei

2.480 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii (21 iunie 2013): 480 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 480 lei

Indiferent dac" furnizorul Barsin aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare, regulile sunt acelea#i. Astfel, dac" entitatea Leader declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu #i va deduce TVA n luna martie 2013 (luna primirii facturii), ci n luna iunie 2013 (luna pl"!ii ei). Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu #i va deduce TVA n trimestrul I 2013 (trimestrul n care a primit factura), ci n trimestrul II 2013 (trimestrul n care a pl"tit factura).

&!

Chiar dac" nu aplica!i sistemul TVA la ncasare dar achizi!iona!i bunuri #i servicii de la entit"!i care aplic" sistemul TVA la ncasare, v" ve!i putea deduce TVA din facturile primite numai n momentul n care le ve!i pl"ti. Un astfel de tratament vi se poate p"rea necorespunz"tor, avnd n vedere c" entitatea care prime#te factura ar fi trebuit s" aplice regulile generale de exigibilitate. Cei care au conceput acest sistem au mers ns" pe ideea conform c"reia dac" furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare, va colecta TVA la ncasarea facturii. Atunci este normal ca #i cel care pl"te#te factura s" #i deduc" TVA la plata acesteia #i nu la data emiterii ei. Dac" beneficiarul #i-ar fi dedus TVA la data facturii nu ar mai fi fost impulsionat s" achite furnizorului contravaloarea livr"rii sau prest"rii. Ar fi rezultat urm"toarea situa!ie: beneficiarul #i deduce TVA la data facturii, iar furnizorul va colecta la data ncas"rii, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat pentru o anumit" perioad" de timp. Exemplu: n data de 12 februarie 2013, entitatea Leader a achizi!ionat materii prime de la entitatea Barsin n valoare de 4.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi pl"tit" prin banc" n data 16 aprilie 2013. Entitatea Leader nu aplic" sistemul TVA la ncasare, ns" entitatea Barsin aplic" acest sistem. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va nregistra n contabilitate: achizi!ia materiilor prime (12 februarie 2013): 301 Materii prime 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 4.960 lei

4.000 lei 960 lei -

plata facturii c"tre furnizor (16 aprilie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 4.960 lei

4.960 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii (16 aprilie 2013): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 960 lei

Dac" entitatea Leader declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu #i va deduce TVA n luna februarie 2013 (luna primirii facturii), ci n luna aprilie 2013 (luna pl"!ii ei). Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu #i va deduce TVA n trimestrul I 2013 (trimestrul n care a primit factura), ci n trimestrul II 2013 (trimestrul n care a pl"tit factura). Dac" pl"ti!i o factur" PAR#IAL, atunci v" ve!i deduce TVA propor!ional cu suma pl"tit" din totalul facturii. De exemplu, dac" pl"ti!i jum"tate din totalul unei facturi, n luna (trimestrul) n care a!i pl"tit v" ve!i deduce jum"tate din TVA aferent" facturii, iar restul l ve!i deduce atunci cnd ve!i pl"ti cealalt" jum"tate r"mas". Pentru determinarea TVA aferente pl"!ii par%iale a unei facturi primite, se consider" c" fiecare plat" par!ial" include #i TVA aferent", aplicndu-se procedeul sutei m"rite.

! prin aplicarea raportului aplicarea a sau

'! la suma pl"tit", iar n cazul cotelor reduse de TVA, prin la suma pl"tit".

Astfel, n cazul opera!iunilor care intr" n sfera cotei standard de 24%, TVA va fi extras"

Exemplu: n data de 13 aprilie 2013, entitatea Leader a achizi!ionat ambalaje de la entitatea Barsin n valoare de 10.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi pl"tit" astfel: - n data de 5 iunie 2013, se achit" prin banc" suma de 4.000 lei; - n data de 14 august 2013, se achit" restul sumei de 8.400 lei. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare #i are ca perioad" fiscal" trimestrul. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va nregistra n contabilitate: achizi!ia ambalajelor (13 aprilie 2013): 381 Ambalaje 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei 2.400 lei -

plata par!ial" a facturii c"tre furnizor (5 iunie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 4.000 lei

4.000 lei

exigibilitatea TVA aferent" pl"!ii par!iale, n sum" de 774,19 lei (4.000 lei x (5 iunie 2013):

774,19 lei -

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

774,19 lei

plata diferen!ei de 8.400 lei aferent" facturii primite (14 august 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 8.400 lei

8.400 lei -

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei achitate, n sum" de 1.625,8 lei (8.400 lei x ) (14 august 2013):

1.625,81 lei

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

1.625,81 lei

Avnd n vedere c" entitatea Leader are ca perioad" fiscal" TRIMESTRUL, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent celui de-al doilea trimestru al anului 2013,

(! entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 774 lei, !innd cont c" a pl"tit 4.000 lei din datorie; n Decontul de TVA 300 aferent celui de-al treilea trimestru al anului 2013, entitatea va deduce restul de TVA la nivelul sumei de 1.626 lei, !innd cont c" a pl"tit #i restul facturii primite de la entitatea Barsin.

Dac" nu aplica!i sistemul TVA la ncasare #i achizi!iona!i bunuri #i servicii de la entit"!i care, deasemenea, nu aplic" sistemul TVA la ncasare, v" ve!i deduce TVA aferent" facturilor primite conform regulilor generale de exigibilitate, respectiv la data facturii. Exemplu: n data de 4 aprilie 2013, entitatea Leader a achizi!ionat un utilaj de la entitatea Barsin n valoare de 20.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi pl"tit" prin banc" n data 22 august 2013. Ambele entit"!i nu aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va nregistra n contabilitate: achizi!ia utilajului (4 aprilie 2013): 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 24.800 lei

20.000 lei 4.800 lei -

plata facturii c"tre furnizor (22 august 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 24.800 lei

24.800 lei

Avnd n vedere c" att furnizorul ct #i beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare, TVA devine exigibil" la data facturii. Faptul c" factura a fost pl"tit" n luna august 2013 nu influen!eaz" cu nimic exigibilitatea TVA. Astfel, n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie (trimestrului II), entitatea #i va deduce TVA la nivelul sumei de 4.800 lei. CONCLUZIE! Avem dreptul de a deduce TVA aferent" facturilor primite astfel: Beneficiarul Beneficiarul aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul Furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Exigibilitate TVA TVA se deduce la plata facturii TVA se deduce la plata facturii TVA se deduce la plata facturii TVA se deduce la data facturii

! A

)!

n situa!ia n care achizi!ion"m bunuri sau servicii de la un furnizor n mod regulat, putem avea la un moment dat un num"r destul de mare de facturi neachitate. Pn" la introducerea acestui sistem, atunci cnd efectuam o plat" c"tre un astfel de furnizor, se ntmpla ca n ordinul de plat" s" men!ion"m plat" facturi, f"r" a preciza exact care sunt facturile pe care le consideram achitate. Odat" cu intrarea n sistemul TVA la ncasare, ar trebui s" ne organiz"m mai bine #i s" ncerc"m s" prezent"m exact n documentul de plat" care sunt facturile achitate (identificate cu num"r #i dat"), pentru a deduce TVA aferent" acestora. n lipsa acestor informa!ii, trebuie s" !inem cont de prevederile art 1506-1509 din Codul civil (Imputa!ia pl"!ii). Astfel, plata efectuat" de debitorul mai multor datorii fa!" de acela#i creditor, care au acela#i obiect, se imput" asupra acestora, conform acordului p"r!ilor. Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acela#i fel are dreptul s" indice, atunci cnd pl"te#te, datoria pe care n!elege s" o execute. Plata se imput" mai nti asupra cheltuielilor, apoi asupra dobnzilor #i la urm", asupra capitalului. Debitorul nu poate, f"r" consim!"mntul creditorului, s" impute plata asupra unei datorii care nu este nc" exigibil" cu preferin!" fa!" de o datorie scadent", cu excep!ia cazului n care s-a prev"zut c" debitorul poate pl"ti anticipat. n cazul pl"!ii efectuate prin virament bancar, debitorul face imputa!ia prin men!iunile corespunz"toare consemnate de el pe ordinul de plat". n lipsa unei indica!ii din partea debitorului, creditorul poate, ntr-un termen rezonabil dup" ce a primit plata, s" indice debitorului datoria asupra c"reia aceasta se va imputa. Creditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile sau litigioase. Atunci cnd creditorul remite debitorului o chitan!" liberatorie, el este dator s" fac" imputa!ia prin acea chitan!". Atunci cnd niciuna dintre p"r!i nu face imputa!ia pl"!ii, vor fi aplicate, n ordine, urm"toarele reguli: - plata se imput" cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scaden!"; - se vor considera stinse, n primul rnd, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai pu!ine garan!ii; - imputa!ia se va face mai nti asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor; - dac" toate datoriile sunt deopotriv" scadente, precum #i, n egal" m"sur", garantate #i oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi; - n lipsa tuturor criteriilor men!ionate mai sus, imputa!ia se va face propor!ional cu valoarea datoriilor. n toate cazurile, plata se va imputa mai nti asupra cheltuielilor de judecat" #i executare, apoi asupra ratelor, dobnzilor #i penalit"!ilor, n ordinea cronologic" a scaden!ei acestora #i, n final, asupra capitalului, dac" p"r!ile nu convin altfel. n practic", ne putem ntlni cu urm"toarea situa!ie. S" presupunem c" la 31 decembrie 2012, avem facturi neachitate fa!" de un furnizor n sum" de 20.000 lei, iar ncepnd cu 1 ianuarie 2013, att noi, ct #i furnizorul vom aplica sistemul TVA la ncasare. n data de 15 ianuarie 2013, achizi!ion"m de la acela#i furnizor bunuri la costul de 3.000 lei, plus TVA 24%. n data de 7 februarie 2013, efectu"m o plat" prin banc" la nivelul sumei de 3.500 lei. Avnd n vedere c" pentru facturile aferente soldului de la 31 decembrie 2012 ne-am dedus TVA la data facturii, n acel moment aplicndu-se regulile generale de exigibilitate, vom avea tendin!a ca n ordinul de plat" ntocmit n luna februarie 2013 s" consider"m c" am achitat factura din ianuarie 2013, inten!ia noastr" fiind de a deduce TVA aferent" acesteia.

*+!

Pe de alt" parte, furnizorul nostru s-ar putea s" nu fie de acord cu un astfel de tratament, pentru c" el ar trebui s" colecteze la data ncas"rii TVA aferent" facturii din ianuarie, n condi!iile n care exist" facturi mai vechi nencasate. Furnizorul va dori stingerea crean!elor n ordinea vechimii (n ordine cronologic"), iar noi (beneficiarul) vom dori stingerea datoriilor n ordine invers cronologic". Dac" cele dou" p"r!i nu se n!eleg cu privire la ordinea n care vor fi stinse datoriile/crean!ele, pot ap"rea litigii care s" d"uneze rela!iilor comerciale existente. ATEN#IE! Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare sau dac" nu aplica!i sistemul TVA la ncasare dar achizi!iona!i bunuri sau servicii de la contribuabili care aplic" sistemul, v" ve!i putea justifica deducerea TVA n baza facturii #i a dovezii pl"!ii TVA aferent" achizi!iei efectuate. R"mne de v"zut cum vom proceda efectiv n practic". Fiecare entitate #i arhiveaz" documentele contabile conform procedurilor interne disponibile. Consider"m c" aceast" prevedere nu trebuie privit" ca o constrngere n sensul c" nu trebuie s" ata#"m la toate facturile copii dup" documentele de plat", att timp ct din eviden!a contabil" a fiec"rei entit"!i reiese acest fapt. 2. Colectarea TVA aferent" facturilor emise n continuare, ne vom referi la cele dou" situa!ii n care furnizorul se poate afla: - furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare; sau - furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare. Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare, pentru facturile emise clien!ilor, nu ve!i datora TVA la bugetul de stat n luna (trimestrul) n care le-a!i emis, ci n luna (trimestrul) n care le-a!i ncasat, indiferent dac" beneficiarul aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare. Exemplu: n data de 25 februarie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii c"tre un client n suma de 1.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi ncasat" prin banc" n data de 9 aprilie 2013. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (25 februarie 2013): 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil" 1.000 lei 240 lei

1.240 lei

ncasarea facturii prin banc" (9 aprilie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 1.240 lei

1.240 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise (9 aprilie 2013): 240 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 240 lei

**!

Indiferent dac" beneficiarul aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare, regulile sunt acelea#i. Astfel, dac" entitatea Leader declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA n luna februarie 2013 (luna emiterii facturii), ci n luna aprilie 2013 (luna ncas"rii ei). Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu va datora TVA n trimestrul I 2013 (trimestrul n care e emis factura), ci n trimestrul II 2013 (trimestrul n care a ncasat factura). ATEN#IE!!! Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare #i a!i emis facturi, ns" nu le-a!i ncasat n termen de 90 de zile de la data facturii, atunci ve!i datora TVA la bugetul de stat n luna (trimestrul) n care se mplinesc cele 90 de zile de la emiterea facturii, chiar dac" pn" la acea dat" nu a!i ncasat factura. Practic, acest sistem TVA la ncasare nu este chiar o facilitate, ci o amnare la plat" a TVA. Atunci cnd stabili!i termenul limit" aferent intervalului de 90 de zile, trebuie s" !ine!i cont de art 101 din Codul de procedur" civil". Astfel, termenul include doar zilele libere, neintrnd n socoteal" nici ziua cnd a nceput, nici ziua cnd s-a sfr#it termenul. Termenele statornicite pe ore ncep s" curg" de la miezul nop!ii zilei urm"toare. Termenele statornicite pe ani, luni sau s"pt"mni se sfr#esc n ziua anului, lunii sau s"pt"mnii corespunz"toare zilei de plecare. Termenul care, ncepnd la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfr#e#te ntr-o lun" care nu are o asemenea zi, se va socoti mplinit n ziua cea din urm" a lunii. Termenul care se sfr#e#te ntr-o zi de s"rb"toare legal" sau cnd serviciul este suspendat, se va prelungi pn" la sfr#itul primei zile de lucru urm"toare. Exemplu: n data de 12 februarie 2013, entitatea Leader a vndut unui client produse finite n sum" de 5.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi ncasat" integral n data 11 septembrie 2013. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va efectua n contabilitate urm"toarele opera!iuni: nregistrarea facturii emise (12 februarie 2013): 4111 Clien!i = 701 Venituri din vnzarea produselor finite 4428 TVA neexigibil" 5.000 lei 1.200 lei

6.200 lei

exigibilitatea TVA aferent" facturii, la 90 de zile de la emitere (13 mai 2013): 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 1.200 lei

1.200 lei -

ncasarea facturii prin banc" (11 septembrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 6.200 lei

6.200 lei

Avnd n vedere c" pn" la data de 13 mai 2013 (90 de zile) entitatea nu a ncasat

*"!

crean!a, aceasta datoreaz" TVA la bugetul de stat. Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA n luna februarie 2013 (luna emiterii facturii) #i nici n luna septembrie 2013 (luna n care a ncasat factura), ci n luna mai 2013 (luna n care se mplinesc 90 de zile de la emiterea facturii). Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu va datora TVA n trimestrul I 2013 (trimestrul n care e emis factura) #i nici n trimestrul III 2013 (trimestrul n care a ncasat factura), ci n trimestrul II 2013 (trimestrul n care se mplinesc 90 de zile de la emiterea facturii). Acest interval de 90 de zile nu se aplic" #i n cazul facturilor primite. Astfel, a#a cum am prezentat mai sus, v" ve!i putea deduce TVA doar n luna (trimestrul) n care a!i pl"tit facturile, chiar dac" ntre data emiterii #i data pl"!ii trec 150, 200 sau mai multe zile. Conform prevederilor din Codul fiscal, factura trebuie emis" pn" cel trziu n cea de-a 15-a zi a lunii urm"toare celei n care ia na#tere faptul generator al TVA (data livr"rii /data prest"rii). Inclusiv n cazul n care ncasa!i avansuri, trebuie s" emite!i factura pn" cel trziu n cea de-a 15-a zi a lunii urm"toare celei n care a!i ncasat avansurile, pentru suma avansurilor ncasate n leg"tur" cu o livrare de bunuri/prestare de servicii. Dac" nu a!i emis factura n termenul prev"zut de lege, exigibilitatea TVA aferent" contravalorii nencasate intervine n cea de-a 90-a zi calendaristic" de la termenul-limit" prev"zut de lege pentru emiterea facturii. Astfel, TVA se declar" n Decontul de TVA 300 aferent perioadei fiscale (lun"/trimestru) n care se mpline#te cea de-a 90-a zi calendaristic" de la termenul-limit". Exemplu: n data de 4 februarie 2013, entitatea Leader, nregistrat" n scopuri de TVA, a vndut unui client semifabricate la pre!ul de vnzare de 10.000 lei, n baza unui aviz de nso!ire, costul de produc!ie fiind de 7.000 lei. Factura a fost emis" la data de 30 aprilie 2013, nc"lcndu-se astfel prevederile legale. Crean!a va fi ncasat" integral n data 23 octombrie 2013. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va efectua n contabilitate urm"toarele opera!iuni: nregistrarea vnz"rii n baza avizului de nso!ire (4 februarie 2013): 418 Clien!i facturi de ntocmit = 702 Venituri din vnzarea semifabricatelor 4428.X TVA neexigibil" 10.000 lei 2.400 lei

12.400 lei

scoaterea din gestiune a produselor vndute (4 februarie 2013): 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 341 Semifabricate 7.000 lei

7.000 lei

nregistrarea facturii emise (30 aprilie 2013):

! 12.400 lei 4111 Clien!i = 418 Clien!i facturi de ntocmit

*#! 12.400 lei

nregistrarea transferului TVA neexigibil" ntr-un analitic specific sistemului TVA la ncasare (30 aprilie 2013): 4428.X TVA neexigibil" = 4428.Y TVA neexigibil" 2.400 lei

2.400 lei

Conform Codului fiscal, entitatea Leader ar fi trebuit s" emit" factura pn" cel trziu n data de 15 martie 2013. Avnd n vedere c" va ncasa crean!a n luna octombrie 2013, entitatea Leader este obligat" s" colecteze TVA n luna iunie 2013 (luna n care se mplinesc cele 90 de zile de la data la care factura ar fi trebuit s" fie emis"): exigibilitatea TVA aferent" livr"rii bunurilor, la 90 de zile de la data la care factura ar fi trebuit s" fie emis" (16 iunie 2013): 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 2.400 lei

2.400 lei -

ncasarea facturii prin banc" (23 octombrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.400 lei

12.400 lei

Astfel, dup" cum se poate observa, num"r"toarea celor 90 de zile nu ncepe de la data emiterii facturii (30 aprilie 2013), ci de la data limit" pn" la care factura ar fi trebuit s" fie emis" (15 martie 2013). Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA n luna februarie 2013 (luna n care a avut loc livrarea bunurilor), nici n luna aprilie 2013 (luna n care a emis factura), nici n luna iulie 2013 (luna n care se mplinesc 90 de zile de la emiterea facturii) #i nici n luna octombrie 2013 (luna n care a ncasat factura), ci n luna iunie 2013 (luna n care se mplinesc 90 de zile de la data la care factura ar fi trebuit s" fie emis"). Orice declarare cu ntrziere a TVA aferent" acestei livr"ri va genera dobnzi #i penalit"!i, care sunt considerate nedeductibile fiscal. Dac" societatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu va datora TVA n trimestrul I 2013 (trimestrul n care a avut loc livrarea bunurilor #i n care factura a fost emis") #i nici n trimestrul III 2013 (trimestrul n care a ncasat factura #i n care s-au mplinit cele 90 de zile de la emiterea facturii), ci n trimestrul II 2013 (trimestrul n care se mplinesc 90 de zile de la data la care factura ar fi trebuit s" fie emis"). Dac" ncasa!i o factur" PAR#IAL, atunci ve!i datora TVA propor!ional cu suma ncasat" din totalul facturii. Pentru determinarea TVA aferente ncas"rii par%iale a unei facturi emise, se consider" c" fiecare ncasare par!ial" include #i TVA, aplicndu-se procedeul sutei m"rite, a#a cum am exemplificat #i n cazul achizi!iilor de bunuri sau servicii.

*$!

Exemplu: n data de 7 martie 2013, entitatea Leader a vndut m"rfuri entit"!ii Barsin la pre!ul de vnzare de 10.000 lei, plus TVA 24%, costul acestora fiind de 6.000 lei. n data de 21 aprilie 2013, entitatea Leader a ncasat prin banc" suma de 5.000 lei, iar restul sumei va fi ncasat" n data 18 august 2013. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare #i are ca perioad" fiscal" luna, iar entitatea Barsin nu aplic" sistemul TVA la ncasare #i are ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (7 martie 2013): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428 TVA neexigibil" 10.000 lei 2.400 lei

12.400 lei

scoaterea din gestiune a m"rfurilor vndute (7 martie 2013): 607 Cheltuieli privind m"rfurile = 371 M"rfuri 6.000 lei

6.000 lei

ncasarea par!ial" a facturii prin banc" (21 aprilie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei 4111 Clien!i 5.000 lei

5.000 lei -

exigibilitatea TVA aferent" ncas"rii par!iale n sum" de 967,74 lei (5.000 lei x ) (21 aprilie 2013):

967,74 lei -

4428 TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

967,74 lei

exigibilitatea TVA aferent" restului de ncasat n sum" de 1.432,26 lei (7.400 lei x ), la 90 de zile de la emiterea facturii (7 iunie 2013):

1.432,26 lei -

4428 TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

1.432,26 lei

ncasarea restului sumei de 7.400 lei prin banc" (18 august 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 7.400 lei

7.400 lei

Pn" la data de 7 iunie 2013 (90 de zile de la emiterea facturii) entitatea Leader nu a ncasat toat" crean!a, ceea ce nseamn" c" TVA aferent" crean!ei nencasate devine

*%!

exigibil". Avnd n vedere c" entitatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 968 lei, !innd cont c" a ncasat 5.000 lei din crean!a respectiv"; - n Decontul de TVA 300 aferent lunii iunie 2013, entitatea va colecta restul de TVA la nivelul sumei de 1.432 lei, !innd cont c" se mplinesc 90 de zile de la emiterea facturii, chiar dac" pn" la aceast" dat" nu a ncasat restul crean!ei. Entitatea Barsin va nregistra n contabilitate: achizi!ia m"rfurilor de la furnizor (7 martie 2013): 371 M"rfuri 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei 2.400 lei -

plata par!ial" a facturii prin banc" (21 aprilie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 5.000 lei

5.000 lei

exigibilitatea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 967,74 lei (5.000 lei x (21 aprilie 2013):

967,74 lei -

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

967,74 lei

plata restului sumei de 7.400 lei prin banc" (18 august 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 7.400 lei

7.400 lei -

exigibilitatea TVA aferent" restului de pl"tit n sum" de 1.432,26 lei (7.400 lei x ) (18 august 2013):

1.432,26 lei

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

1.432,26 lei

Chiar dac" entitatea Barsin nu aplic" sistemul TVA la ncasare, ea #i va deduce TVA pe m"sur" ce achit" din factura primit", !innd cont de faptul c" furnizorul aplic" regulile sistemului TVA la ncasare. Avnd n vedere c" entitatea Barsin are ca perioad" fiscal" LUNA, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 968 lei, !innd cont c" a pl"tit 5.000 lei din datorie; - n Decontul de TVA 300 aferent lunii august 2013, entitatea va deduce restul de TVA la nivelul sumei de 1.432 lei, !innd cont c" a pl"tit #i restul facturii primite de

*&!

la entitatea Leader. A#a cum am mai prezentat, furnizorul (entitatea Leader) va colecta TVA aferent" livr"rii cel trziu n cea de-a 90-a zi de la emiterea facturii, chiar dac" pn" n acel moment nu a ncasat crean!a, ns" beneficiarul (entitatea Barsin) are drept de deducere a TVA doar la plata facturii primite, f"r" a fi condi!ionat" de perioada celor 90 de zile. Atunci cnd ncasa!i/pl"ti!i par!ial o factur" care con!ine mai multe cote de TVA #i/sau mai multe regimuri de impozitare, ave!i dreptul de a alege bunurile/serviciile care considera!i c" au fost ncasate/pl"tite par!ial pentru a determina suma TVA ncasat"/pl"tit" n func!ie de cote, respectiv regimul aplicabil. Este interesant cum va fi aplicat" n practic" aceast" prevedere. Ne a#tept"m ca cel care emite o astfel de factur" pe care o ncaseaz" par!ial, s" aleag" opera!iunile cu cota redus" de TVA, interesul acestuia fiind de a colecta o tax" ct mai mic", n timp ce beneficiarul va alege opera!iunile cu cota standard de TVA, deoarece dore#te deducerea unei TVA ct mai mari. Binen!eles c" atunci cnd astfel de facturi sunt ncasate/pl"tite integral, aceste diferen!e ntre furnizor #i beneficiar n ceea ce prive#te TVA recunoscut" nu mai exist". Ele apar doar pe perioada n care factura respectiv" a fost ncasat"/pl"tit" par!ial. Exemplu: n data de 12 martie 2013, entitatea Leader, o unitate farmaceutic", a emis o factur" entit"!ii Barsin, n urm"toarele condi!ii: - medicamente de uz uman la pre!ul de 2.000 lei, TVA 9% (180 lei); - produse de ngrijire personal" la pre!ul de 2.000 lei, TVA 24% (480 lei). n data de 8 mai 2013, entitatea Leader a ncasat prin banc" suma de 2.000 lei. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (12 martie 2013): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428.X TVA neexigibil" 4428.Y TVA neexigibil" 4.000 lei 180 lei 480 lei

4.660 lei

ncasarea par!ial" a facturii prin banc" (8 mai 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei 4111 Clien!i 2.000 lei

2.000 lei -

exigibilitatea TVA aferent" ncas"rii par!iale n sum" de 165,13 lei (2.000 lei x ) (8 mai 2013):

165,13 lei

4428.X TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

165,13 lei

*'!

La ncasarea par!ial", entitatea Leader a optat pentru colectarea TVA aferent" opera!iunii cuprinse n cota redus" de TVA. Astfel, TVA datorat" la bugetul de stat n luna mai 2013 este de 165 lei. Entitatea Barsin va nregistra n contabilitate: achizi!ia m"rfurilor de la furnizor (12 martie 2013): 371 M"rfuri 4428.X TVA neexigibil" 4428.Y TVA neexigibil" = 401 Furnizori 4.660 lei

4.000 lei 180 lei 480 lei -

plata par!ial" a facturii prin banc" (8 mai 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 2.000 lei

2.000 lei

exigibilitatea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 387,09 lei (2.000 lei x mai 2013):

) (8

387,09 lei

4426 TVA deductibil"

4428.Y TVA neexigibil"

387,09 lei

La plata par!ial" a facturii, entitatea Barsin a optat pentru deducerea TVA aferent" opera!iunii cuprinse n sfera cotei standard de TVA. Astfel, TVA deductibil" eviden!iat" la nivelul lunii mai 2013 este de 387 lei. Se observ" astfel o diferen!" ntre sumele aferente TVA recunoscute de cele dou" entit"!i n Decontul de TVA 300 ntocmit pentru luna mai 2013. Entitatea Leader a colectat o TVA de 165 lei, ns" entitatea Barsin a dedus o TVA de 387 lei. Dac" presupunem c" restul sumei este ncasat"/pl"tit" n luna iunie 2013, atunci entitatea Leader va colecta restul de TVA de 495 lei (660 lei 165 lei), n timp ce entitatea Barsin #i va deduce TVA de 273 lei (660 lei 387 lei). Astfel, dac" ne raport"m la cele 2 luni (mai #i iunie 2013), att entitatea Leader, ct #i entitatea Barsin au eviden!iat o TVA colectat", respectiv deductibil" de 660 lei. Dac" presupunem ns" c" restul sumei este ncasat"/pl"tit" n luna septembrie 2013, atunci entitatea Leader va colecta restul de TVA de 495 lei (660 lei 165 lei) n luna iunie 2013 (luna n care se mplinesc cele 90 de zile de la emiterea facturii), n timp ce entitatea Barsin #i va deduce TVA r"mas" de 273 lei (660 lei 387 lei) n luna septembrie 2013 (luna n care a pl"tit datoria r"mas" fa!" de furnizorul s"u). Dac" nu aplica!i sistemul TVA la ncasare, atunci ve!i respecta regulile generale privind exigibilitatea TVA. Astfel, ve!i colecta TVA la emiterea facturilor, indiferent dac" beneficiarul aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare. Exemplu: n data de 6 iunie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii c"tre

*(!

entitatea Barsin n sum" de 7.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi ncasat" prin banc" n data de 24 octombrie 2013. Entitatea Leader nu aplic" sistemul TVA la ncasare, ns" entitatea Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (6 iunie 2013): 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectat" 7.000 lei 1.680 lei

8.680 lei

ncasarea facturii prin banc" (24 octombrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 8.680 lei

8.680 lei

Indiferent dac" entitatea Barsin aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare, entitatea Leader trebuie s" colecteze TVA la data emiterii facturii, respectiv la 6 iunie 2013. Faptul c" factura a fost ncasat" n luna octombrie 2013 nu influen!eaz" cu nimic exigibilitatea TVA. Astfel, n Decontul de TVA 300 aferent lunii iunie (trimestrului II), entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 1.680 lei. Chiar dac" n prezent sunt doar simple supozi!ii, exist" riscul ca firmele mari (cele care nu aplic" sistemul TVA la ncasare) s" #i selecteze furnizorii #i n func!ie de regimul acestora din punct de vedere al sistemului TVA la ncasare. Practic, firmele mari vor colecta TVA la data emiterii facturilor c"tre clien!i ns", dac" achizi!ioneaz" bunuri sau servicii de la furnizori care aplic" sistemul TVA la ncasare, #i vor deduce TVA aferent" doar n momentul pl"!ii facturilor respective, o astfel de situa!ie putnd genera dificult"!i la nivelul fluxurilor de trezorerie. CONCLUZIE! Avem obliga!ia de a colecta TVA aferent" facturilor emise astfel: Furnizorul Furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul Beneficiarul aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul aplic" sistemul TVA la ncasare Beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Exigibi itate TVA TVA se colecteaz" la ncasarea facturii, dar nu mai trziu de 90 e zile de la data emiterii TVA se colecteaz" la ncasarea facturii, dar nu mai trziu de 90 de zile de la data emiterii TVA se colecteaz" la data emiterii facturii TVA se colecteaz" la data emiterii facturii

*)!

3. Ce reprezint" ncasarea/plata unei facturi n cadrul sistemului TVA la ncasare ATEN#IE!!! Prin ncasarea unei facturi trebuie s" n!elegem orice modalitate prin care ob!inem contrapartida de la beneficiar sau de la un ter!. De asemenea, prin plata unei facturi n!elegem orice modalitate prin care ced"m contrapartida unui furnizor sau unui ter!. Astfel, ne putem ntlni cu urm"toarele situa!ii: - ncasarea/plata prin banc"; - ncasarea/plata n numerar; - ncasarea/plata n natur"; - utilizarea unor instrumente de plat" (cec, cambie, bilet la ordin); - cesiune de crean!e; - compensare. Toate prevederile prezentate n con!inutul materialului pn" n acest punct se aplic" facturilor care sunt decontate astfel. ncasarea/plata prin banc" Pentru urm"torele opera!iuni, se consider" c" TVA devine exigibil" la data nscris" n extrasul de cont sau n alt document asimilat acestuia (unele institu!ii de credit elibereaz" #i rapoarte de activitate, situa!ii ale ncas"rilor #i pl"!ilor etc.): - n cazul ncas"rilor prin banc" de tipul transfer-credit; - n situa!ia n care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de c"tre cump"r"tor; Exemplu: n data de 28 iunie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de chirie c"tre entitatea Barsin n sum" de 4.000 lei, plus TVA 24%. Entitatea Barsin a ntocmit ordinul de plat" cu data de 30 iunie. n extrasul de cont al entit"!ii Leader, suma apare ncasat" n data de 2 iulie 2013, iar n extrasul de cont al entit"!ii Barsin plata apare n data de 1 iulie 2013. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" trimestrul. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Conform Codului fiscal, TVA devine exigibil" la data nscris" n extrasul de cont (2 iulie 2013) #i nu la data documentului de plat" (30 iunie 2013). Entitatea Leader va opera n contabilitate: - nregistrarea facturii de chirie emis" (28 iunie 2013): 4.960 lei 4111 Clien!i = 706 Venituri din redeven!e, loca!ii de gestiune #i chirii 4428 TVA neexigibil" 4.000 lei 960 lei

ncasarea facturii prin banc" (2 iulie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 4.960 lei

4.960 lei

! exigibilitatea TVA aferent" facturii emise (2 iulie 2013): 960 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat"

"+!

960 lei

Conform Codului fiscal, TVA devine exigibil" la data nscris" n extrasul de cont (1 iulie 2013) #i nu la data documentului de plat" (30 iunie 2013). Entitatea Barsin va opera n contabilitate: - nregistrarea facturii de chirie primit" (28 iunie 2013): 4.000 lei 612 Cheltuieli cu redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 4.960 lei

960 lei -

plata facturii prin banc" (1 iulie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 4.960 lei

4.960 lei -

deducerea TVA aferent" facturii primite (1 iulie 2013): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 960 lei

Astfel, n Decontul de TVA 300 aferent celui de-al treilea trimestru din 2013, entitatea Leader va eviden!ia TVA colectat" la nivelul sumei de 960 lei, iar entitatea Barsin va eviden!ia TVA deductibil" n sum" de 960 lei. ncasarea/plata n numerar Ini!ial, OG 15/2012 prevedea faptul c" n cazul livr"rilor de bunuri/prest"rilor de servicii a c"ror contravaloare este ncasat", par!ial sau total, cu numerar, se aplic" regulile generale de exigibilitate, respectiv TVA se deduce la primirea facturii de la furnizori #i se datoreaz" la bugetul de stat n momentul emiterii lor c"tre clien!i. Normele de aplicare prezint" o informa!ie suplimentar" care se dovede#te a fi esen!ial", ns" n contradic!ie cu prevederile Codului fiscal. Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare #i emite!i o factur" c"tre un beneficiar, ve!i exclude de la aplicarea sistemului TVA la ncasare sumele care sunt ncasate n numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice nregistrate n scopuri de TVA, PFA, liber profesioni#ti #i asocieri f"r" personalitate juridic". Astfel, n situa!ia n care se ncaseaz" par!ial n numerar contravaloarea unei facturi, este exclus" de la aplicarea sistemului doar suma ncasat", nu ntreaga factur". Ce ar fi nsemnat aplicarea acestor reguli? Haide!i s" ne referim la situa!ia n care n luna martie 2013 emitem o factur" pe care ini!ial am stabilit c" o vom ncasa prin banc". Astfel, la data facturii, TVA aferent" am considerat a fi neexigibil". Dac" n luna mai 2013 ncas"m contravaloarea n numerar, ar fi trebuit de fapt s" fi colectat TVA la data facturii, respectiv n luna martie 2013. Ori, n acel moment, noi ne a#teptam s" primim echivalentul prin banc". Faptul c" noi nu am colectat TVA la data facturii ar fi dus la recunoa#terea cu ntrziere a TVA respectiv" #i implicit la eviden!ierea unor dobnzi #i penalit"!i n rela!ia

"*!

cu bugetul de stat care nu pot fi previzionate. Prin nscrierea pe factur" a men!iunii TVA la ncasare furnizorul de bun" credin!" prezum" c" plata nu se va face n numerar #i nu trebuie s" fie sanc!ionat pentru un fapt pe care nu l poate controla. Aceste prevederi au fost ndelung contestate. La momentul emiterii unei facturi, furnizorul nu poate #ti cu certitudine care va fi modalitatea de ncasare a contravalorii facturii. Astfel, n M.Of nr. 772 din 15 noiembrie 2012 a fost publicat" Legea 208 privind aprobarea OG 15/2012, n care s-a adus un amendament tratamentului prev"zut anterior. n cazul n care, ulterior emiterii facturii, se ncaseaz" n numerar o parte sau contravaloarea integral" a acesteia, pentru taxa aferent" acestor sume nu se aplic" regulile de exigibilitate prev"zute la art. 1342 alin. (1) #i alin. (2) lit. a). Cu alte cuvinte, inclusiv pentru facturile emise, a c"ror contravaloare va fi ncasat" n numerar, se aplic" sistemul TVA la ncasare. Exemplu: n data de 5 aprilie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii la nivelul sumei de 3.000 lei, plus TVA 24%. Att furnizorul ct #i beneficiarul au convenit ca decontarea s" se fac" n numerar la data de 12 iunie 2013. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va efectua n contabilitate urm"toarele opera!iuni: nregistrarea facturii emise (5 aprilie 2013): 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil" 3.000 lei 720 lei

3.720 lei

ncasarea facturii n numerar (12 iunie 2013): 5311 Casa n lei 4111 Clien!i 3.720 lei

3.720 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise (12 iunie 2013): 720 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 720 lei

Beneficiarul va nregistra n contabilitate: eviden!ierea facturii primite de la furnizor (5 aprilie 2013): 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter!i 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori .720 lei

3.000 lei

720 lei -

plata facturii n numerar (12 iunie 2013):

! 3.720 lei 401 Furnizori = 5311 Casa n lei

""! 3.720 lei

exigibilitatea TVA aferent" facturii primite (12 iunie 2013): 720 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 720 lei

Avnd n vedere c" factura primit" a fost achitat" n luna iunie 2013, beneficiarul va deduce TVA la data pl"!ii acesteia, aplicnd regulile sistemului TVA la ncasare. n cazul ncas"rii n numerar a contravalorii unei livr"ri de bunuri/prest"ri de servicii, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la ncasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la ncasare acele sume dintr-o factur" care sunt ncasate n numerar pn" n ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice nregistrate n scopuri de TVA, PFA, liber profesioni#ti #i asocieri f"r" personalitate juridic". Practic, la emiterea facturii, furnizorul trebuie s" sparg" pre!ul aferent tranzac!iei n 2 componente. n dreptul opera!iunii aferente sumei deja ncasate n numerar nu se va men!iona nimic, iar n dreptul opera!iunii care urmeaz" a fi ncasat" ulterior se va men!iona TVA la ncasare. R"mne de v"zut modalitatea n care softurile de facturare se vor adapta pentru a face fa!" cerin!elor sistemului TVA la ncasare, deoarece men!iunea TVA la ncasare nu trebuie trecut" n antetul tuturor facturilor ntocmite, ci doar n dreptul opera!iunilor pentru care se aplic" regulile sistemului. Exemplu: n data de 13 martie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de vnzare m"rfuri la pre!ul de vnzare de 5.000 lei, plus TVA 24% c"tre entitatea Barsin. n data de 5 martie 2013, entitatea Leader ncasase deja 1.240 lei n numerar de la entitatea Barsin. Diferen!a aferent" livr"rii va fi ncasat" n data de 6 aprilie 2013. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Pe factura emis", entitatea Leader va men!iona separat valoarea care a fost ncasat" n numerar #i a TVA aferent", respectiv 1.000 lei, plus 240 lei TVA pentru care se aplic" regimul normal de exigibilitate, #i separat diferen!a de 4.000 lei, plus 960 lei TVA, n dreptul c"reia se nscrie men!iunea TVA la ncasare. nregist"rile contabile sunt: - ncasarea avansului de 1.240 lei n numerar (5 martie 2013): 1.240 lei 5311 Casa n lei = 419 Clien!i creditori 1.240 lei

nregistrarea facturii emise (13 martie 2013): 4111 Clien!i = 707.X Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427.X TVA colectat" 707.Y 1.000 lei 240 lei 4.000 lei

6.200 lei

! Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428.Y TVA neexigibil" nchiderea avansului ncasat (13 martie 2013): 4111 Clien!i 419 Clien!i creditori

"#!

960 lei

(1.240 lei) -

(1.240 lei)

ncasarea diferen!ei de la entitatea Barsin (6 aprilie 2013): 5311 Casa n lei 4111 Clien!i 4.960 lei

4.960 lei -

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei ncasate (6 aprilie 2013): 960 lei 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 960 lei

Entitatea Leader va colecta n luna martie 2013 TVA la nivelul sumei de 240 lei, iar la nivelul lunii aprilie va colecta restul de TVA aferent facturii emise de 960 lei. Entitatea Barsin va nregistra n contabilitate: plata avansului de 1.240 lei n numerar (5 martie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor = 5311 Casa n lei 1.240 lei

1.240 lei

nregistrarea facturii privind m"rfurile achizi!ionate (13 martie 2013): 371 M"rfuri 4426.X TVA deductibil" 371 M"rfuri 4428.Y TVA neexigibil" = 401 Furnizori 6.200 lei

1.000 lei 240 lei 4.000 lei 960 lei -

nchiderea avansului achitat (13 martie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 401 Furnizori (1.240 lei)

(1.240 lei)

! plata diferen!ei n numerar (6 aprilie 2013): 401 Furnizori = 5311 Casa n lei

"$!

4.960 lei -

4.960 lei

deducerea TVA aferent" facturii primite (6 aprilie 2013): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428.Y TVA neexigibil" 960 lei

Entitatea Barsin va deduce n luna martie 2013 TVA la nivelul sumei de 240 lei, iar la nivelul lunii aprilie va deduce restul de TVA aferent facturii primite de 960 lei. nregistr"rile contabile prezentate mai sus sunt pur descriptive. Am eviden!iat sumele la emiterea facturii prin conturi analitice, pentru o mai bun" n!elegere a mecanismului care se aplic" TVA n aceste situa!ii. Sumele n numerar depuse de beneficiar direct n contul bancar al furnizorului nu sunt considerate ncas"ri/pl"!i n numerar. Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare, iar facturile emise le ncasa!i par!ial sau total cu numerar de la alte categorii de beneficiari dect cele prezentate mai sus, atunci inclusiv asupra lor ve!i aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare. ncasarea/plata n natur" n cazul pl"!ii n natur", data ncas"rii este data la care intervine faptul generator de TVA pentru livrarea/prestarea ob!inut" drept contrapartid" pentru livrarea/prestarea efectuat". Utilizarea unor instrumente de plat" n cazul n care ncasarea se efectueaz" prin instrumente de plat" de tip transferdebit (cec, cambie #i bilet la ordin), se consider" c" TVA devine exigibil" la data nscris" n extrasul de cont sau n alt document asimilat acestuia (unele institu!ii de credit elibereaz" #i rapoarte de activitate, situa!ii ale ncas"rilor #i pl"!ilor etc.), dac" furnizorul care aplic" sistemul TVA la ncasare nu gireaz" instrumentul de plat", ci l ncaseaz"/sconteaz". n cazul scont"rii, se consider" c" persoana respectiv" a ncasat contravaloarea integral" a instrumentului de plat". Atunci cnd furnizorul care aplic" sistemul TVA la ncasare gireaz" un instrument de plat" altei persoane, TVA devine exigibil" la data girului. n acest scop, furnizorul trebuie s" p"streze o copie de pe instrumentul de plat" care a fost girat, n care se afl" men!iunea cu privire la persoana c"tre care a fost girat instrumentul de plat". Cesiunea de crean!e Atunci cnd furnizorul cesioneaz" crean!ele aferente unor facturi emise, indiferent de pre!ul cesiunii crean!elor, se consider" c" la data cesiunii este ncasat" ntreaga contravaloare a facturii respective, astfel data ncas"rii este data cesiunii crean!elor. n cazul n care cedentul este o persoan" impozabil" care aplic" sistemul TVA la ncasare pentru respectivele opera!iuni, exigibilitatea TVA intervine la data cesiunii crean!elor, dac" cesiunea are loc nainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii. Indiferent de faptul c" furnizorii au cesionat crean!ele, n cazul beneficiarilor care aplic" sistemul TVA la ncasare, precum #i a celor care nu aplic" acest sistem ns" au achizi!ionat bunuri/servicii de la entit"!i care aplic" sistemul TVA la ncasare pentru

"%!

respectivele opera!iuni, dreptul de deducere a TVA este amnat pn" la data pl"!ii facturilor. Exemplu: n data de 4 februarie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii c"tre un client n suma de 5.000 lei, plus TVA 24%. La data de 14 martie 2013, entitatea Leader a cesionat crean!a c"tre entitatea Brasal, pre!ul cesiunii fiind de 4.500 lei. n data de 26 august 2013, entitatea Leader a ncasat de la cesionar suma de 4.500 lei. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare #i are ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (4 februarie 2013): 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil" 5.000 lei 1.200 lei

6.200 lei

cesiunea crean!ei aferente facturii emise (14 martie 2013): 461 Debitori diver#i 654 Pierderi din crean!e #i debitori diver#i = 4111 Clien!i 6.200 lei

4.500 lei 1.700 lei

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise, la data cesiunii crean!ei (14 martie 2013): 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 1.200 lei

1.200 lei -

ncasarea sumei de la cesionar (26 august 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 461 Debitori diver#i 4.500 lei

4.500 lei

Avnd n vedere faptul c" entitatea Leader declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA n luna februarie 2013 (luna emiterii facturii), nici n luna august 2013 (luna n care a ncasat suma de 4.500 de la cesionar), ci n luna martie 2013 (luna n care a avut loc cesiunea de crean!e). Clientul care a primit serviciile de la entitatea Leader #i va deduce TVA aferent" facturii primite atunci cnd va pl"ti datoria respectiv". Deductibilitatea TVA n cazul s"u nu este influen!at" de cesiunea de crean!e care a avut loc ntre entit"!ile Leader #i Brasal. II. S" presupunem c" cesiunea de crean!e a avut loc n acelea#i condi!ii, ns" la data de 10 iunie 2013. nregistr"rile contabile s-ar fi prezentat astfel: - nregistrarea facturii emise (4 februarie 2013):

! 6.200 lei 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil"

"&! 5.000 lei 1.200 lei

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise, la 90 de zile de la emiterea facturii (4 mai 2013): 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 1.200 lei

1.200 lei -

cesiunea crean!ei aferente facturii emise (10 iunie 2013): 461 Debitori diver#i 654 Pierderi din crean!e #i debitori diver#i = 4111 Clien!i 6.200 lei

4.500 lei 1.700 lei

ncasarea sumei de la cesionar (26 august 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei 461 Debitori diver#i 4.500 lei

4.500 lei

n acest caz, entitatea Leader nu va datora TVA n luna februarie 2013 (luna emiterii facturii), nici n luna iunie 2013 (luna n care a avut loc cesiunea de crean!e), nici n luna august 2013 (luna n care a ncasat suma de 4.500 de la cesionar), ci n luna mai 2013 (luna n care s-au scurs cele 90 de zile de la emiterea facturii). n situa!ia n care beneficiarul cesioneaz" furnizorului/prestatorului orice crean!e (inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA, conform art. 30 din Codul de procedur" fiscal") drept plat" pentru achizi!iile efectuate, data ncas"rii este data cesiunii crean!elor, la nivelul crean!ei cesionate. Exemplu: n data de 19 martie 2013, entitatea Leader vine un teren c"tre entitatea Barsin la pre!ul de vnzare de 200.000 lei, plus TVA 24%. n data de 7 aprilie 2013, entitatea Barsin i-a cesionat entit"!ii Leader o crean!" la nivelul sumei de 62.000 lei, pe care o avea fa!" de entitatea Gama. Datoria r"mas" va fi achitat" n data de 22 octombrie 2013. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ilor Leader #i Barsin. La data cesiunii, respectiv 7 aprilie 2013, se consider" c" entitatea Leader a ncasat suma de 62.000 lei din factura emis" de 248.000 lei. Entitatea Leader va opera n contabilitate: - nregistrarea facturii emise (19 martie 2013): 248.000 lei 461.Barsin Debitori diver#i = 7583 Venituri din vnzarea activelor #i alte opera!ii de 200.000 lei

! capital 4428 TVA neexigibil" preluarea crean!ei cesionate de entitatea Barsin (7 aprilie 2013): 461.Gama Debitori diver#i = 461.Barsin Debitori diver#i

"'! 48.000 l i

62.000 lei -

62.000 lei

exigibilitatea TVA aferent" livr"rii, corepunz"tor crean!ei cesionate (62.000 lei x ) (7 aprilie 2013):

12.000 lei -

4428 TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

12.000 lei

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei din livrare, la 90 de zile de la data facturii (186.000 lei x ) (19 iunie 2013): = 4427 TVA colectat" 36.000 lei

36.000 lei -

4428 TVA neexigibil"

ncasarea diferen!ei de la entitatea Barsin (22 octombrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 461 Debitori diver#i 186.000 lei

186.000 lei

Avnd n vedere faptul c" entitatea Leader declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea va eviden!ia n Decontul de TVA aferent lunii aprilie 2013 o TVA colectat" n sum" de 12.000 lei, iar n Decontul de TVA aferent lunii iunie 2013 diferen!a de TVA n sum" de 36.000 lei. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii primite (19 martie 2013): 2111 Terenuri 4428 TVA neexigibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 248.000 lei

200.000 lei 48.000 lei -

cesiunea crean!ei fa!" de Gama c"tre entitatea Leader (7 aprilie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 4111.Gama Clien!i 62.000 lei

62.000 lei

deducerea TVA aferent" achizi!iei, corepunz"tor crean!ei cesionate (62.000 lei x ) (7 aprilie 2013):

! 12.000 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

"(! 12.000 lei

plata diferen!ei fa!" de entitatea Leader (22 octombrie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 186.000 lei

186.000 lei

deducerea TVA aferent" diferen!ei din livrare, la data pl"!ii (186.000 lei x octombrie 2013):

) (22

36.000 lei

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

36.000 lei

&innd cont de faptul c" entitatea Barsin declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea va eviden!ia n Decontul de TVA aferent lunii aprilie 2013 o TVA deductibil" n sum" de 12.000 lei, iar n Decontul de TVA aferent lunii octombrie 2013 diferen!a de TVA n sum" de 36.000 lei. Compens"ri efectuate ntre furnizor $i beneficiar n cazul compens"rii datoriilor aferente unor facturi pentru livr"ri de bunuri/prest"ri de servicii se consider" c" furnizorul a ncasat, respectiv beneficiarul a pl"tit, contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau par!ial datoriile, respectiv: - n cazul compens"rilor ntre persoane juridice, la data compens"rii; - n cazul compens"rilor n care cel pu!in una dintre p"r!i nu este persoan" juridic", la data semn"rii unui proces-verbal de compensare care s" cuprind" cel pu!in urm"toarele informa!ii: - denumirea p"r!ilor; - codul de nregistrare n scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal"; - num"rul #i data emiterii facturii; - valoarea facturii, inclusiv TVA; - valoarea compensat"; - semn"tura p"r!ilor #i data semn"rii procesului-verbal de compensare. Exemplu: n data de 8 ianuarie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii c"tre entitatea Barsin n suma de 4.000 lei, plus TVA 24%. n data de 18 februarie 2013, entitatea Barsin a vndut un utilaj entit"!ii Leader la pre!ul de vnzare de 4.000 lei, plus TVA 24%. n data de 9 martie 2013, cele dou" entit"!i au ntocmit un Ordin de compensare pentru suma de 4.960 lei. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (8 ianuarie 2013):

! 4.960 lei 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil"

")! 4.000 lei 960 lei

nregistrarea achizi!iei utilajului de la entitatea Barsin (18 februarie 2013): 2131 Echipamente tehnologice 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 4.960 lei

4.000 lei 960 lei -

compensarea crean!ei cu datoria n rela!ia cu entitatea Barsin (9 martie 2013): 401 Furnizori = 4111 Clien!i 4.960 lei

4.960 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise, la data compens"rii (9 martie 2013): 960 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 960 lei

deducerea TVA aferent" facturii primite de la entitatea Barsin, n urma compens"rii (9 martie 2013): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 960 lei

Ordinul de compensare a fost ntocmit #i semnat de cele dou" societ"!i n data de 9 martie 2013, pn" la expirarea celor 90 de zile de la emiterea facturii. Astfel, la data compens"rii, entitatea Leader va colecta TVA n sum" de 960 lei aferent" facturii emise pe care o va eviden!ia n Decontul de TVA 300 aferent lunii martie 2013. La aceea#i dat", respectiv 9 martie 2013, entitatea Leader #i va deduce o TVA la nivelul sumei de 960 lei aferent" facturii primite de la entitatea Barsin pe care, de asemenea, o va eviden!ia n Decontul de TVA 300 aferent lunii martie 2013. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii aferente serviciilor primite (8 ianuarie 2013): 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter!i 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 4.960 lei

4.000 lei

960 le -

nregistrarea facturii emise privind utilajul vndut (18 februarie 2013): 461 = 7583 4.000 lei

4.960 lei

! Debitori diver#i Venituri din vnzarea activelor #i alte opera!ii de capital 4428 TVA neexigibil"

#+!

960 lei

compensarea crean!ei cu datoria n rela!ia cu entitatea Leader (9 martie 2013): 401 Furnizori = 4111 Clien!i 4.960 lei

4.960 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise, la data compens"rii (9 martie 2013): 960 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 960 lei

deducerea TVA aferent" facturii primite de la entitatea Leader, n urma compens"rii (9 martie 2013): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 960 lei

Avnd n vedere c" ordinul de compensare a fost ntocmit #i semnat de cele dou" societ"!i n data de 9 martie 2013, entitatea Barsin trebuie s" colecteze n acest moment TVA n sum" de 960 lei aferent" facturii emise #i s" o includ" n Decontul de TVA 300 aferent lunii martie 2013. n urma achizi!iei efectuate, entitatea Barsin a eviden!iat o TVA neexigibil" de 960 lei, pe care o va deduce la data compens"rii #i o va include n Decontul de TVA 300 aferent lunii martie 2013. n cazul compens"rii ntre persoane juridice, trebuie s" !ine!i cont de prevederile HG nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scaden!" ale contribuabililor. Astfel: - pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile $i care au o valoare individual" mai mare de 10.000 lei, compensarea trebuie realizat" pe baza ordinului de compensare emis de IMI (Institutul de Management #i Informatic"); - pentru facturile care nu au dep"#it cele 30 de zile, indiferent de valoarea individual" a acestora (mai mic" sau mai mare de 10.000 lei): - compensarea se va realiza prin IMI, n cazul n care persoanele juridice opteaz" s" intre n sistemul de compensare; - compensarea se realizeaz" pe baza ordinelor de compensare, n cazul n care persoanele juridice nu opteaz" s" intre n sistemul de compensare. n situa!ia n care aceste compens"ri sunt realizate dup" expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii sau de la data la care factura ar fi trebuit emis", furnizorul colecteaz" TVA astfel: - n perioada fiscal" n care se mplinesc cele 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, dac" aplic" sistemul TVA la ncasare; - !innd cont de regulile generale de exigibilitate, dac" nu aplic" sistemul TVA la ncasare.

#*!

Beneficiarul, indiferent dac" aplic" sau nu sistemul TVA la ncasare, #i deduce TVA la data la care TVA se consider" c" a fost pl"tit" prin compensare, indiferent de perioada de 90 de zile de la data emiterii facturii, condi!ia fiind ca furnizorul s" aplice sistemul TVA la ncasare. Exemplu: n data de 11 martie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii c"tre entitatea Barsin n suma de 2.000 lei, plus TVA 24%. n data de 20 martie 2013, entitatea Barsin a vndut m"rfuri entit"!ii Leader la pre!ul de vnzare de 3.000 lei, plus TVA 24%. n data de 8 august 2013, cele dou" entit"!i au ntocmit un Ordin de compensare pentru suma de 2.480 lei. n data de 21 septembrie 2013, entitatea Leader achit" entit"!ii Barsin restul sumei datorate de 1.240 lei. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (11 martie 2013): 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil" 2.000 lei 480 lei

2.480 lei

nregistrarea achizi!iei m"rfurilor de la entitatea Barsin (20 martie 2013): 371 M"rfuri 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 3.720 lei

3.000 lei 720 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise, la 90 de zile de la emiterea facturii (11 iunie 2013): 480 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 480 lei

compensarea crean!ei cu datoria n rela!ia cu entitatea Barsin (8 august 2013): 401 Furnizori = 4111 Clien!i 2.480 lei

2.480 lei -

deducerea TVA aferent" cotei-p"r!i din datoria fa!" de furnizorul Barsin, n urma compens"rii (8 august 2013): 480 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 480 lei

plata datoriei r"mase c"tre entitatea Barsin n sum" de 1.240 lei (21 septembrie 2013):

! 1.240 lei 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei

#"! 1.240 lei

deducerea TVA aferent" pl"!ii datoriei r"mase fa!" de furnizorul Barsin (21 septembrie 2013): 240 le 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 240 lei

Avnd n vedere c" ordinul de compensare a fost ntocmit #i semnat de cele dou" societ"!i tocmai n data de 8 august 2013, entitatea Leader trebuie s" colecteze TVA aferent" facturii emise cel mai trziu la expirarea celor 90 de zile. Astfel, n Decontul de TVA 300 aferent lunii iunie 2013, entitatea Leader va eviden!ia o TVA colectat" de 480 lei. n urma achizi!iei efectuate, entitatea Leader a eviden!iat o TVA neexigibil" de 720 lei, pe care o deduce astfel: - la data compens"rii, va deduce suma de 480 lei #i o va include n Decontul de TVA 300 aferent lunii august 2013; - la data pl"!ii datoriei r"mase, va deduce suma de 240 lei #i o va include n Decontul de TVA 300 aferent lunii septembrie 2013. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii aferente serviciilor primite (11 martie 2013): 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter!i 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 2.480 lei

2.000 lei

480 lei -

nregistrarea facturii emise privind m"rfurile vndute (20 martie 2013): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428 TVA neexigibil" 3.000 lei 720 lei

3.720 lei

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise, la 90 de zile de la emiterea facturii (20 iunie 2013): 720 lei 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 720 lei

compensarea crean!ei cu datoria n rela!ia cu entitatea Leader (8 august 2013): 401 Furnizori = 4111 Clien!i 2.480 lei

2.480 lei -

deducerea TVA aferent" datoriei fa!" de furnizorul Leader, n urma compens"rii (8 august 2013):

! 480 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

##! 480 lei

ncasarea sumei r"mase de la entitatea Leader n sum" de 1.240 lei (21 septembrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 1.240 lei

1.240 lei

Avnd n vedere c" ordinul de compensare a fost ntocmit #i semnat de cele dou" societ"!i tocmai n data de 8 august 2013, entitatea Barsin trebuie s" colecteze TVA aferent" facturii emise cel mai trziu la expirarea celor 90 de zile. Astfel, n Decontul de TVA 300 aferent lunii iunie 2013, entitatea Leader va eviden!ia o TVA colectat" de 720 lei. n urma achizi!iei efectuate, entitatea Barsin a eviden!iat o TVA neexigibil" de 480 lei, pe care o deduce la data compens"rii #i o va include n Decontul de TVA 300 aferent lunii august 2013. 4. Cursul de schimb utilizat n cazul opera!iunilor supuse TVA la ncasare Dac" n cadrul unei opera!iuni, alta dect importul de bunuri, elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare sunt exprimate n valut", cursul de schimb care ar tebui aplicat este ultimul curs de schimb comunicat de BNR, publicat de Banca Central" European" sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz" decont"rile, valabil la data la care intervine exigibilitatea TVA pentru acea opera!iune. Ultimul curs de schimb comunicat de BNR reprezint" cursul de schimb comunicat de respectiva banc" n ziua anterioar" #i care este valabil pentru opera!iunile desf"#urate n ziua urm"toare. n situa!ia n care utiliza!i cursul de schimb publicat de Banca Central" European", conversia ntre monede, altele dect moneda euro, o ve!i realiza prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. Ar trebui ca n contractele ncheiate cu ter!ii s" men!iona!i dac" pentru decont"ri ve!i utiliza cursul de schimb al unei b"nci comerciale, n caz contrar aplicndu-se cursul de schimb comunicat de BNR sau cel publicat de Banca Central" European". n cazul n care emite!i facturi nainte de a livra bunurile sau a presta serviciile ori de a ncasa un avans, cursul de schimb valutar pe care l utiliza!i pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data emiterii acestor facturi va r"mne neschimbat la data definitiv"rii opera!iunii, respectiv la data regulariz"rii opera!iunii. n cazul n care ncasa!i avansuri pentru care factura o ve!i emite ulterior ncas"rii avansului, cursul de schimb valutar pe care l utiliza!i pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data ncas"rii avansurilor va r"mne neschimbat la data definitiv"rii opera!iunii, respectiv atunci cnd ve!i face regulariz"rile avansurilor ncasate. Exemplu: n data de 24 octombrie 2012, entitatea Leader, persoan" nregistrat" n scopuri de TVA, a ncasat 2.000 euro drept avans din partea entit"!ii Barsin, pentru livrarea n interiorul !"rii a unor m"rfuri. La data ncas"rii avansului, entitatea a emis #i factura de avans, cursul de schimb valabil n acea zi fiind de 4,4 lei/euro. n data de 11 decembrie 2012, entitatea Leader livreaz" m"rfurile entit"!ii Barsin, pre!ul de vnzare fiind de 5.000 euro, plus TVA 24%. Cursul de schimb valabil n data

! livr"rii este de 4,6 lei/euro. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans emise (24 octombrie 2012): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat"

#$!

10.912 lei

8.800 lei 2.112 lei

vnzarea m"rfurilor (11 decembrie 2012): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427 TVA colectat" 23.000 lei 5.424 lei

28.424 lei

stornarea facturii de avans (11 decembrie 2012): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" (8.800 lei) (2.112 lei)

(10.912 lei)

n data de 24 octombrie 2012, baza de impozitare a TVA este de 8.800 lei (2.000 euro x 4,4 lei/euro). Astfel, TVA colectat" prin factura de avans este de 2.112 lei (8.800 lei x 24%). La data livr"rii (11 decembrie 2012), entitatea Leader va storna avansul #i TVA aferent" acestuia, respectiv 8.800 lei #i 2.112 lei, cu semnul minus. Baza de impozitare a TVA pentru livrare se determin" astfel: [(2.000 euro x 4,4 lei/euro) + (3.000 euro x 4,6 lei/euro)] = 22.600 lei Astfel, TVA aferent" livr"rii este de 5.424 lei (22.600 lei x 24%). n cazul opera!iunilor supuse sistemului TVA la ncasare, cursul de schimb care trebuie s" fie utilizat este ultimul curs de schimb comunicat de BNR, Banca Central" European" sau utilizat de banca prin care se efectueaz" decont"rile, valabil la data la care ar fi intervenit exigibilitatea TVA pentru opera!iunea respectiv" dac" nu ar fi fost supus" sistemului TVA la ncasare. Inclusiv pentru opera!iunile care intr" n sfera sistemului TVA la ncasare, n cazul n care emite!i facturi nainte de a livra bunurile sau a presta serviciile ori de a ncasa un avans, cursul de schimb valutar pe care l utiliza!i pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data emiterii acestor facturi va r"mne neschimbat la data definitiv"rii opera!iunii, respectiv la data regulariz"rii opera!iunii. Exemplu: Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare ncepnd cu 1 ianuarie 2013. n data de 21 februarie 2013, aceasta a livrat m"rfuri n valoare de 5.000 euro c"tre entitatea Barsin, ns" factura a fost emis" n data de 13 martie 2013. Cursul de schimb valabil n data de 21 februarie 2013 este de 4,6 lei/euro.

#%!

n data de 24 aprilie 2013, entitatea Leader a ncasat contravaloarea integral" a facturii, cursul de schimb fiind de 4,5 lei/euro. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: livrarea bunurilor n baza avizului de nso!ire (21 februarie 2013): 418 Clien!i - facturi de ntocmit = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428 TVA neexigibil" 23.000 lei 5.520 lei

28.520 lei

emiterea facturii pentru m"rfurile vndute (13 martie 2013): 4111 Clien!i = 418 Clien!i - facturi de ntocmit 28.520 lei

28.520 lei -

ncasarea crean!ei de la entitatea Barsin (24 aprilie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei 668 Alte cheltuieli financiare = 4111 Clien!i 28.520 lei

27.900 lei 620 lei

exigibilitatea TVA aferent" livr"rii (24 aprilie 2013): 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 5.520 lei

5.520 lei

n data de 21 februarie 2013, baza de impozitare a TVA este de 23.000 lei (5.000 euro x 4,6 lei/euro). Astfel, TVA neexigibil" eviden!iat" n contabilitate este de 5.520 lei (23.000 lei x 24%). Exigibilitatea TVA aferente livr"rii intervine la data ncas"rii, respectiv 24 aprilie 2013, dat" la care entitatea Leader trebuie s" colecteze TVA n sum" de 5.520 lei. 5. Modific"ri ale unor documente contabile $i fiscale n Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului #i con!inutului formularului 300, Decont de TVA, prin care s-a prev"zut introducerea unei noi sec!iuni n cadrul declara!iei fiscale. Aceast" m"sur" a fost luat" pentru reflectarea situa!iei complete de la sfr#itul fiec"rei perioade fiscale, pe fondul modific"rilor legislative referitoare la sistemul TVA la ncasare. Noul formular l reg"si!i n Anexa 1, la sfr#itul acestui material. Sec!iunea nou" cu titlul Informa!ii privind TVA neexigibil" sau nedeductibil" are un caracter informativ, n ea fiind nscrise informa!iile privind soldul TVA care urmeaz" s" devin" exigibil" sau pentru care urmeaz" s" fie exercitat dreptul de deducere n perioadele urm"toare, ca urmare a aplic"rii sistemului TVA la ncasare, aferent" opera!iunilor efectuate att n perioada de raportare, ct #i n perioadele anterioare.

#&!

Iat" n continuare cteva detalii n ceea ce prive#te modalitatea de completare a noii sec!iuni: - rndul A: se nscriu informa!ii privind livr"rile de bunuri #i prest"rile de servicii efectuate att n perioada de raportare, ct #i n perioadele anterioare, a c"ror TVA aferent" a r"mas neexigibil", existent" n sold la sfr#itul perioadei de raportare, ca urmare a aplic"rii sistemului TVA la ncasare #i care urmeaz" s" devin" exigibil" n perioadele ulterioare; - rndul B: se nscriu informa!ii privind achizi!iile de bunuri #i servicii efectuate att n perioada de raportare, ct #i n perioadele anterioare, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferent", existent" n sold la sfr#itul perioadei de raportare, #i care urmeaz" s" devin" exigibil" n perioadele ulterioare. Jurnalele pentru vnz"ri #i cele pentru cump"r"ri ale celor care aplic" TVA la ncasare, precum #i jurnalele pentru cump"r"ri ale celor care fac achizi!ii de la persoane care aplic" TVA la ncasare trebuie adaptate pentru a permite urm"rirea n fiecare perioad" fiscal" a diferen!elor de TVA neexigibile, att n ceea ce prive#te taxa colectat", ct #i n ceea ce prive#te taxa deductibil". Astfel, n normele metodologice ale Codului fiscal au fost prev"zute informa!iile minime necesare pentru aceste opera!iuni. n Anexele 2 #i 3, prezentate la sfr#itul acestui material, ve!i reg"si modele ale Jurnalului de vnz"ri, respectiv Jurnalului de cump"r"ri, corespunz"tor informa!iilor necesare eviden!ierii TVA neexigil".

C. Cine trebuie s! aplice sistemul TVA la ncasare #i opera"iunile supuse regimului TVA la ncasare
Sistemul TVA la ncasare trebuie aplicat numai de c"tre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care au sediul activit"!ii economice n Romnia, adic" sunt stabilite n Romnia. Iat" o serie de categorii de entit"!i care NU trebuie s" aplice sistemul TVA la ncasare: - persoanele impozabile care nu sunt stabilite n Romnia, dar sunt nregistrate n Romnia n scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal; - persoanele impozabile care au sediul activit"!ii economice n afara Romniei dar sunt stabilite n Romnia prin sediu fix, cum ar fi sucursale sau alte sedii secundare, f"r" personalitate juridic"; - persoanele impozabile stabilite n Romnia care fac parte dintr-un grup fiscal unic (grup de TVA). Entit"!ile care aplic" sistemul TVA la ncasare vor trebui s" scrie pe facturile emise, n dreptul opera!iunilor pentru care se aplic" regulile sistemului, men!iunea TVA la ncasare, cu cteva excep!ii. Sistemul TVA la ncasare trebuie aplicat numai pentru opera!iunile pentru care locul livr"rii sau locul prest"rii se consider" a fi n Romnia. Exist" totu#i o serie de opera!iuni pentru care aceste entit"!i au obliga!ia s" aplice regulile generale de exigibilitate #i astfel nu vor mai nscrie aceast" men!iune n con!inutul facturilor. Astfel, este important de precizat c" men!iunea TVA la ncasare nu se scrie pe toate facturile emise de c"tre cei care aplic" sistemul TVA la ncasare. Pot fi cazuri n care o entitate, chiar dac" aplic" sistemul TVA la ncasare, nu prezint" n con!inutul facturilor aceast" men!iune.

#'!

IMPORTANT! Privind din punctul de vedere al furnizorilor, entit"!ile care fac parte din sistemul TVA la ncasare nu aplic" aceste reguli pentru urm"toarele categorii de opera!iuni: - opera!iunile care nu au locul livr"rii/prest"rii n Romnia (opera!iuni neimpozabile n Romnia); - livr"rile de bunuri/prest"rile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligat" la plata taxei (opera!iuni pentru care se aplic" taxarea invers"); - livr"rile de bunuri/prest"rile de servicii scutite de TVA; - opera%iunilor supuse regimurilor speciale pentru agen!iile de turism, pentru bunurile livrate n regim second-hand, opere de art", obiecte de colec!ie #i antichit"!i #i pentru aurul de investi!ii; - livr"rile de bunuri/prest"rile de servicii realizate c"tre o persoan" afiliat"; #i - anumite opera!iuni cu numerar. Dreptul de deducere a TVA aferente achizi!iilor efectuate de o persoan" impozabil" de la o persoan" impozabil" care aplic" sistemul TVA la ncasare este amnat pn" n momentul n care TVA aferent" bunurilor #i serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost pl"tit" furnizorului/prestatorului s"u. Dreptul de deducere a TVA aferente achizi!iilor efectuate de o persoan" impozabil" care aplic" sistemul TVA la ncasare este amnat pn" n momentul n care TVA aferent" bunurilor #i serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost pl"tit" furnizorului/prestatorului sau, chiar dac" o parte din opera%iunile realizate de persoana impozabil" sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la ncasare. TVA se deduce conform regulilor generale n urm"toarele situa!ii: - achizi!ii supuse tax"rii-inverse; - achizi!ii intracomunitare de bunuri; #i - importuri (pe baza DVI). Aspecte referitoare la grupul fiscal unic Conform Codului fiscal, grupul fiscal unic este acel grup de persoane impozabile (minimum 2 persoane impozabile) stabilite n Romnia care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt n rela!ii strnse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar #i economic. Trebuie respectate totu#i cteva condi!ii #i anume: - o persoan" impozabil" nu poate face parte dect dintr-un singur grup fiscal; - op!iunea f"cut" de grupul de persoane trebuie s" se refere la o perioad" de cel pu!in 2 ani; #i - toate persoanele impozabile din grup trebuie s" aplice aceea#i perioad" fiscal"; - persoanele impozabile care fac parte din grup trebuie s" fie administrate de c"tre acela#i organ fiscal competent. Se consider"!"#! persoanele impozabile sunt n strns" leg"tur" din punct de vedere financiar, economic #i organizatoric atunci cnd capitalul acestora este de!inut, direct sau indirect, n propor!ie de mai mult de 50%, de c"tre aceea#i ac!ionari. n acest sens este nevoie de un certificat constatator eliberat de c"tre Registrul Comer!ului #i/sau, dup" caz, alte documente justificative Livr"rile de bunuri #i prest"rile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare, indiferent dac" sunt realizate c"tre ter!i sau c"tre ceilal!i membri ai grupului fiscal. n vederea implement"rii grupului fiscal, trebuie depus" la organul fiscal competent o cerere semnat" de c"tre reprezentan!ii legali ai tuturor membrilor grupului, care s" cuprind" urm"toarele informa!ii:

! -

#(!

numele, adresa, obiectul de activitate #i codul de nregistrare n scopuri de TVA al fiec"rui membru; - dovada c" membrii sunt n strns" leg"tur" (Certificatul constatator sau alte documente justificative); #i - numele membrului numit reprezentant al grupului. Organul fiscal competent va lua o decizie oficial" prin care aprob" sau refuz" implementarea grupului fiscal #i comunic" acea decizie reprezentantului grupului, n termen de 60 de zile de la data primirii documenta!iei complete prezentate mai sus. Implementarea grupului fiscal va intra n vigoare n prima zi din cea de-a doua lun" urm"toare datei comunic"rii deciziei. Reprezentantul grupului fiscal unic are obliga!ia de notifica organului fiscal competent o serie de evenimente ap"rute. Organul fiscal competent va anula tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal sau, dup" caz, al unei persoane ca membru al grupului fiscal, astfel: Evenimente ap"rute Decizia organului fiscal ncetarea op!iunii de a forma un grup fiscal Organul fiscal competent va anula unic, cu cel pu!in 30 de zile nainte de tratamentul persoanelor impozabile ca grup producerea evenimentului fiscal de la data de 1 a lunii urm"toare celei n care a ncetat op!iunea Numirea unui alt reprezentant al grupului Organul fiscal competent va lua o decizie fiscal, cu cel pu!in 30 de zile nainte de oficial" n termen de 30 de zile de la data producerea evenimentului primirii notific"rii #i va comunica aceast" decizie reprezentantului. Decizia va intra n vigoare din prima zi a lunii urm"toare celei n care a fost transmis" reprezentantului. Organul fiscal competent anuleaz" calitatea reprezentantului grupului fiscal #i n aceea#i decizie va aproba numirea unui alt reprezentant propus de membrii grupului P"r"sirea grupului fiscal de c"tre unul dintre Organul fiscal competent va lua o decizie membri, cu cel pu!in 30 de zile nainte de oficial" n termen de 30 de zile de la data producerea evenimentului primirii notific"rii #i va comunica aceast" decizie reprezentantului. Decizia va intra n vigoare din prima zi a lunii urm"toare celei n care a fost transmis" reprezentantului. Intrarea unui nou membru n grupul fiscal, Organul fiscal competent va lua o decizie cu cel pu!in 30 de zile nainte de producerea oficial" n termen de 30 de zile de la data evenimentului primirii notific"rii #i va comunica aceast" decizie reprezentantului. Decizia va intra n vigoare din prima zi a lunii urm"toare celei n care a fost transmis" reprezentantului. Nendeplinirea condi!iilor prev"zute de Organul fiscal competent va anula legisla!ia fiscal", care conduc la anularea tratamentul persoanelor impozabile ca grup tratamentului persoanelor impozabile ca fiscal de la data de 1 a lunii urm"toare celei grup fiscal sau a unei persoane ca membru n care s-a produs evenimentul care a al grupului fiscal, n termen de 15 zile de la generat aceast" situa!ie producerea evenimentului care a generat aceast" situa!ie

#)!

Pn" la intrarea n vigoare a deciziei organului fiscal, persoanele impozabile care au solicitat p"r"sirea sau intrarea n grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus ini!ial op!iunea de a fi trata!i ca grup fiscal unic #i au fost accepta!i n acest sens de c"tre organul fiscal competent. n urma verific"rilor efectuate, organul fiscal competent va putea: - s" anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal n cazul n care acea persoan" nu mai ntrune#te criteriile de eligibilitate; - s" anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal n cazul n care acele persoane impozabile nu mai ntrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. n ambele situa!ii, aceast" anulare va intra n vigoare ncepnd cu prima zi a lunii urm"toare celei n care situa!ia a fost constatat" de organele fiscale competente. Obliga!iile membrilor grupului fiscal unic, cu excep!ia reprezentantului, sunt: s" raporteze n Decontul de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizi!ie intracomunitar" de bunuri sau orice alt" opera!iune realizat" de sau c"tre acesta pe parcursul perioadei fiscale; s" trimit" Decontul s"u de TVA reprezentantului; #i s" nu pl"teasc" nicio tax" datorat" #i s" nu solicite nicio rambursare conform Decontului s"u de TVA. Obliga!iile reprezentantului grupului fiscal unic sunt: s" preia, n primul Decont consolidat, soldurile TVA de plat" de la sfr#itul perioadei fiscale anterioare, neachitate pn" la data depunerii acestui decont, precum #i soldurile sumei negative a TVA pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare; s" raporteze n propriul Decont de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizi!ie intracomunitar" de bunuri sau de servicii, precum #i orice alt" opera!iune realizat" de sau c"tre acesta pe parcursul perioadei fiscale; s" raporteze ntr-un Decont consolidat rezultatele din toate Deconturile de TVA primite de la al!i membri ai grupului fiscal, precum #i rezultatele din propriul Decont de TVA pentru perioada fiscal" respectiv"; s" depun" la organul fiscal de care apar!ine toate Deconturile de TVA ale membrilor, precum #i formularul de decont de TVA consolidat; #i s" pl"teasc" sau, dup" caz, s" solicite rambursarea TVA care rezult" din Decontul de TVA consolidat. Obliga!iile tuturor membrilor grupului fiscal unic, inclusiv ale reprezentantului, sunt: s" depun" Declara!ia recapitulativ" 390 pentru livr"ri #i achizi!ii intracomunitare, la organul fiscal de care apar!in; s" se supun" controlului organului fiscal de care apar!in; s" r"spund" separat #i n solidar pentru orice TVA datorat" de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada ct apar!ine respectivului grup fiscal.

Opera!iuni desf"$urate ntre persoane afiliate ntre persoanele afiliate, pre!ul la care se transfer" bunurile corporale sau necorporale sau se presteaz" servicii reprezint" pre! de transfer. ATEN#IE! A#a cum #i cifra de afaceri contabil" este diferit" de cifra de afaceri n scopuri de TVA, la fel #i defini!ia persoanelor afiliate din punct de vedere contabil este

$+!

diferit" de cea fiscal". n vederea aplic"rii corecte a prevederilor sistemului TVA la ncasare, trebuie s" !inem cont de defini!ia fiscal" a persoanelor afiliate #i nu de cea contabil". Din punct de vedere fiscal, o persoan" juridic" este afiliat" cu alt" persoan" juridic" dac": - prima persoan" juridic" de!ine, n mod direct sau indirect, inclusiv de!inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num"rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalt" persoan" juridic" sau dac" de!ine controlul asupra persoanei juridice; - a doua persoan" juridic" de!ine, n mod direct sau indirect, inclusiv de!inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num"rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoan" juridic"; sau - o persoan" juridic" ter!" de!ine, n mod direct sau indirect, inclusiv de!inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num"rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot att la prima persoan" juridic", ct #i la cea de-a doua. O persoan" fizic" este afiliat" cu o persoan" juridic" dac" persoana fizic" de!ine, n mod direct sau indirect, inclusiv de!inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num"rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de!inute la persoana juridic" sau dac" de!ine controlul n mod efectiv la persoana juridic". O persoan" fizic" este afiliat" cu alt" persoan" fizic", dac" acestea sunt so!/so!ie sau rude pn" la gradul al III-lea inclusiv. Rudenia este n linie dreapt" n cazul descenden!ei unei persoane dintr-o alt" persoan" #i poate fi ascendent" sau descendent". Rudenia este n linie colateral" atunci cnd rezult" din faptul c" mai multe persoane au un ascendent comun. Gradul de rudenie se stabile#te astfel: - n linie dreapt", dup" num"rul na#terilor astfel: copiii #i p"rin!ii sunt rude de gradul nti, iar nepo!ii #i bunicii sunt rude de gradul al doilea; - n linie colateral", dup" num"rul na#terilor, urcnd de la una dintre rude pn" la ascendentul comun #i cobornd de la acesta pn" la cealalt" rud" astfel: fra!ii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau m"tu#a #i nepotul sunt de gradul al treilea, iar verii primari sunt de gradul al patrulea. n cazul n care emite!i facturi c"tre o persoan" afiliat", indiferent dac" aplica!i sau nu sistemul TVA la ncasare, trebuie s" colecta!i TVA la data facturii, #i nu la data ncas"rii ei. Partea nepl"cut" este c" dac" entitatea care prime#te factura aplic" sistemul TVA la ncasare, atunci va deduce TVA aferent" doar n momentul pl"!ii facturii, chiar dac" furnizorul a colectat TVA la data emiterii facturii. La fel se ntmpl" #i n cazul n care beneficiarul nu aplic" sistemul TVA la ncasare, ns" furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare. Exemplu: Entitatea Leader de!ine 60% din p"r!ile sociale ale entit"!ii Barsin. Ambele societ"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" trimestrul. n data de 18 martie 2013, entitatea Leader emite o factur" de prest"ri servicii c"tre entitatea Barsin n sum" de 10.000 lei, plus TVA 24%. n data de 4 mai 2013, entitatea Barsin achit" prin banc" furnizorului s"u datoria respectiv". Care este momentul n care TVA devine exigibil" pentru cele 2 societ"!i? Avnd n vedere c" cele dou" entit"!i sunt persoane afiliate, entitatea Leader este

$*!

obligat" s" colecteze TVA la data emiterii facturii #i s" eviden!ieze suma n Decontul de TVA 300 aferent primului trimestru al anului 2013. Astfel, nregistr"rile contabile efectuate sunt: - nregistrarea facturii emise (18 martie 2013): 12.400 lei 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectat" 10.000 lei 2.400 lei

ncasarea crean!ei de la entitatea Barsin (4 mai 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.400 lei

12.400 lei

Entitatea Barsin va efectua urm"toarele nregistr"ri contabile: nregistrarea facturii aferente serviciilor primite (18 martie 2013): 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter!i 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei

2.400 lei -

plata datoriei c"tre furnizorul Leader (4 mai 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 12.400 lei

12.400 lei -

deducerea TVA aferent" facturii primite, la data pl"!ii (4 mai 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 2.400 lei

2.400 lei

Dup" cum observa!i, beneficiarul #i va deduce TVA la data pl"!ii facturii, respectiv n 4 mai 2013 #i va include suma n Decontul de TVA 300 ntocmit pentru cel de-al doilea trimestru al anului 2013. Dac" entit"!ile nu ar fi fost persoane afiliate, atunci: n Decontul de TVA 300 aferent celui de-al doilea trimestru al anului 2013, entitatea Leader ar fi raportat TVA colectat" la nivelul sumei de 2.400 lei, avnd in vedere faptul c" n 4 mai 2013 a ncasat crean!a de la client; n Decontul de TVA 300 aferent celui de-al doilea trimestru al anului 2013, entitatea Barsin ar fi raportat TVA deductibil" de 2.400 lei, !innd cont c" plata a fost efectuat" n aceast" perioad" fiscal". CONCLUZIE! Presupunnd c" furnizorul #i beneficiarul sunt persoane afiliate, regulile sunt

! urm"toarele: Furnizorul Furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare Furnizorul nu aplic" sistemul TVA la ncasare

$"!

Exigibilitate TVA Furnizorul colecteaz" TVA Beneficiarul aplic" sistemul la data facturii. TVA la ncasare Beneficiarul deduce TVA la data pl"!ii facturii. Furnizorul colecteaz" TVA Beneficiarul nu aplic" la data facturii. sistemul TVA la ncasare Beneficiarul deduce TVA la data pl"!ii facturii. Furnizorul colecteaz" TVA Beneficiarul aplic" sistemul la data facturii. TVA la ncasare Beneficiarul deduce TVA la data pl"!ii facturii. Furnizorul colecteaz" TVA Beneficiarul nu aplic" la data facturii. sistemul TVA la ncasare Beneficiarul deduce TVA la data facturii.

Beneficiarul

D. Componen"a cifrei de afaceri n sistemul TVA la ncasare


Pentru a evita orice confuzie, facem precizarea nc" de la nceput c" acest indicator nu reprezint" cifra de afaceri eviden!iat" n contabilitatea unei entit"!i (grupa 70 din Planul de conturi plus subven!iile de exploatare aferente cifrei de afaceri), n conformitate cu reglement"rile contabile aplicabile. Mai mult dect att, problema const" n faptul c" pentru cifra de afaceri n scopuri de TVA reg"sim n con!inutul Codului fiscal 3 defini!ii diferite pentru urm"toarele situa!ii: - cifra de afaceri aferent" plafonului de 65.000 euro privind regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici; - cifra de afaceri aferent" plafonului de 100.000 euro, care serve#te drept referin!" privind stabilirea perioadei fiscale; #i - cifra de afaceri aferent" sistemului TVA la ncasare. Cifra de afaceri aferent" plafonului de 65.000 euro Persoanele impozabile stabilite n Romnia, a c"ror cifr" de afaceri anual", declarat" sau realizat", este inferioar" plafonului de 65.000 euro, al c"rui echivalent n lei se stabile#te la cursul de schimb comunicat de BNR la data ader"rii #i se rotunje#te la urm"toarea mie, respectiv 220.000 lei, pot aplica scutirea de TVA, denumit" n continuare regim special de scutire, pentru opera!iunile desf"#urate, cu excep!ia livr"rilor intracomunitare de mijloace de transport noi. Cifra de afaceri este constituit" din valoarea total", exclusiv TVA, n situa!ia persoanelor impozabile care solicit" scoaterea din eviden!a persoanelor nregistrate n scopuri de TVA a: - livr"rilor de bunuri #i a prest"rilor de servicii efectuate n cursul unui an calendaristic, taxabile, sau, dup" caz, care ar fi taxabile dac" nu ar fi desf"#urate de o mic" ntreprindere;

! -

$#!

opera!iunilor rezultate din activit"!i economice pentru care locul livr"rii/prest"rii se consider" ca fiind n str"in"tate, dac" taxa ar fi deductibil", n cazul n care aceste opera!iuni ar fi fost realizate n Romnia; - opera!iunilor scutite cu drept de deducere #i a celor scutite f"r" drept de deducere, prev"zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) #i f) (opera%iuni bancare, de asigur"ri $i imobiliare), dac" acestea nu sunt accesorii activit"!ii principale. Exist" totu#i o serie de opera%iuni care NU intr" n suma care alc"tuie$te cifra de afaceri de 65.000 euro: - livr"rile de active fixe corporale sau necorporale efectuate; - opera%iuni bancare, de asigur"ri $i imobiliare, dac" acestea sunt accesorii activit"%ii principale desf"$urate; $i - livr"rile intracomunitare de mijloace de transport noi c"tre un cump"r"tor care nu i comunic" furnizorului un cod valabil de nregistrare n scopuri de TVA, care reprezint" opera%iuni scutite de TVA. Activele corporale fixe reprezint" orice activ de!inut de entitate pentru a fi utilizat n produc!ia sau livrarea de bunuri ori n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriat ter!ilor sau pentru scopuri administrative, dac" acest activ are durata normal" de utilizare mai mare de un an #i valoarea mai mare dect 1.800 lei, a$a cum a fost stabilit" de prevederile HG 105/ 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Cifra de afaceri aferent" plafonului de 100.000 euro Codul fiscal precizeaz" c" perioada fiscal" este luna calendaristic". Prin excep!ie, perioada fiscal" este trimestrul calendaristic pentru entit"%ile care n cursul anului calendaristic precedent au realizat o cifr" de afaceri inferioar" plafonului de 100.000 euro, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de BNR, valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent. Observa%i astfel o prim" diferen%" fa%" de defini%ia cifrei de afaceri aferent" plafonului de 65.000 euro. Dac" n acel caz se utilizeaz" cursul de schimb de la data ader"rii, acest plafon de 100.000 euro se determin" utiliznd cursul de schimb comunicat la 31 decembrie anul precedent. Cifra de afaceri care serve$te drept referin%" pentru stabilirea perioadei fiscale este alc"tuit" din opera!iuni taxabile #i/sau scutite cu drept de deducere #i/sau neimpozabile n Romnia conform art. 132 #i 133, dar care dau drept de deducere, n sensul c" reprezint" opera!iuni rezultate din activit"!i economice pentru care locul livr"rii/prest"rii se consider" ca fiind n str"in"tate, dac" taxa ar fi deductibil", n cazul n care aceste opera!iuni ar fi fost realizate n Romnia. La determinarea cifrei de afaceri trebuie s" includem $i facturile emise pentru avansuri ncasate sau nencasate #i alte facturi emise nainte de data livr"rii/prest"rii pentru opera!iunile prezentate mai sus. De regul", trecerea de la perioada fiscal" trimestrial" la cea lunar" se realizeaz" de la nceputul anului urm"tor celui n care plafonul a fost dep"#it. Astfel, chiar dac" n luna martie 2013 a!i dep"#it plafonul de 100.000 euro, pn" la sfr#itul anului 2013 ve!i continua s" depune!i Deconturile de TVA 300 trimestrial, urmnd ca din anul 2014 s" ave!i perioada fiscal" luna. Dac" n anul 2014 nu a!i dep"#it plafonul de 100.000 euro, ncepnd cu anul 2015 ve!i trece iar la perioada fiscal" trimestrul. Exist" totu#i o excep!ie de la aceast" regul". Dac" utiliza!i trimestrul calendaristic ca perioad" fiscal" #i efectua!i o achizi!ie intracomunitar" de bunuri taxabil" n Romnia, perioada fiscal" devine luna calendaristic" ncepnd cu: - prima lun" a unui trimestru calendaristic, dac" exigibilitatea TVA aferente achizi!iei intracomunitare de bunuri intervine n aceast" prim" lun" a respectivului trimestru; - a treia lun" a trimestrului calendaristic, dac" exigibilitatea TVA aferente achizi!iei intracomunitare de bunuri intervine n a doua lun" a respectivului trimestru. Primele

$$!

dou" luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioad" fiscal" distinct", pentru care ave!i obliga!ia depunerii unui Decont de TVA; - prima lun" a trimestrului calendaristic urm"tor, dac" exigibilitatea TVA aferente achizi!iei intracomunitare de bunuri intervine n a treia lun" a unui trimestru calendaristic. Astfel, ve!i utiliza ca perioad" fiscal" luna calendaristic" pentru anul curent #i pentru anul urm"tor. Dac" n cursul anului urm"tor nu efectua!i nicio achizi!ie intracomunitar" de bunuri, ve!i reveni la trimestrul calendaristic drept perioad" fiscal". Cifra de afaceri aferent" sistemului TVA la ncasare Atunci cnd stabili!i cifra de afaceri aferent" sistemului TVA la ncasare trebuie s" !ine!i cont de rndurile din Decontul de TVA 300 corespunz"toare: - opera!iunilor taxabile #i/sau scutite cu drept de deducere; - opera!iunilor rezultate din activit"!i economice pentru care locul livr"rii/prest"rii se consider" ca fiind n str"in"tate; precum #i - regulariz"rilor aferente. Astfel, la calculul cifrei de afaceri vom !ine cont #i de opera!iunile de export, livr"ri intracomunitare, facturile de avans emise #i alte opera!iuni pentru care entitatea a colectat TVA. Practic, din Decontul de TVA 300, ve!i aduna: - pentru perioada 1 octombrie 2011 31 decembrie 2011, conform formularului de Decont aprobat prin Ordinul ANAF nr. 183/2011, ve!i lua n considerare sumele nscrise la rndurile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 #i 15; - pentru anul 2012, conform formularului de Decont aprobat prin Ordinul ANAF nr. 3665/2011, ve!i !ine cont de sumele nscrise la rndurile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14 #i 16. Consider"m c" opera!iunile care sunt prezentate la rndurile de regulariz"ri nu ar fi trebuit s" fie reflectate n ntregime n calculul acestui plafon, deoarece ele ar putea proveni #i din alte perioade fiscale, cu mult anterioare perioadei 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012. Totu#i, este de n!eles aceast" abordare, deoarece ar fi fost destul de dificil de ncercat o delimitare a acestora. n cazul unei entit"!i care ini!ial nu a fost nregistrat" n scopuri de TVA #i care ulterior se nregistreaz" n scopuri de TVA, atunci cnd stabili%i cifra de afaceri aferent" sistemului TVA la ncasare nu %ine%i cont de livr"rile de bunuri/prest"rile de servicii realizate n perioada n care entitatea nu a avut un cod de nregistrare n scopuri de TVA. Exemplu: Entitatea Leader a fost nfiin!at" n noiembrie 2011. n luna aprilie 2012, aceasta a dep"#it plafonul aferent regimului special de scutire de 119.000 lei valabil la acea dat". Astfel, ncepnd cu 1 iunie 2012, entitatea este nregistrat" n scopuri de TVA. Pn" la data de 25 octombrie 2012, entitatea Leader a avut obliga%ia depunerii Notific"rii 097 privind aplicarea sistemului TVA la ncasare. n mod normal, o entitate ar fi trebuit s" raporteze cifra de afaceri nregistrat" n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012. ns", avnd n vedere c" entitatea Leader s-a nregistrat n scopuri de TVA ncepnd cu 1 iunie 2012, aceasta a raportat doar opera!iunile specifice din perioada 1 iunie 2012 30 septembrie 2012.

$%!

E. Intrarea n sistemul TVA la ncasare


Exist" 3 situa!ii cu care ne putem ntlni #i anume: entitatea este nregistrat" n scopuri de TVA la data de 30 septembrie 2012; entitatea se nregistreaz" n scopuri de TVA n perioada 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012; entitatea se nregistreaz" n scopuri de TVA dup" data de 1 ianuarie 2013. 1. Entitatea este nregistrat" n scopuri de TVA la data de 30 septembrie 2012 Persoanele impozabile care la data de 30 septembrie 2012 figureaz" ca fiind nregistrate n scopuri de TVA #i a c"ror cifr" de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 a fost inferioar" plafonului de 2.250.000 lei, au avut obliga!ia ca pn" la data de 25 octombrie 2012 s" depun" la organele fiscale competente Notificarea 097 privind aplicarea sistemului TVA la ncasare. Dac" pn" la data de 1 ianuarie 2013 acestea #i p"streaz" nregistrarea n scopuri de TVA, vor aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare ncepnd cu 1 ianuarie 2013 #i nu mai au obliga!ia ca la nceputul anului 2013 s" depun" o alt" Notificare 097 care s" cuprind" cifra de afaceri aferent" exerci!iului financiar 2012. Astfel, aceste entit"!i nu vor lua n considerare opera!iunile realizate dup" data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului. Re!ine!i faptul c" dac" n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 cifra de afaceri ob!inut" a fost mai mic" dect 2.250.000 lei, iar n perioada 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012 a!i realizat opera!iuni prin care pentru anul calendaristic 2012 a!i dep"#it plafonul 2.250.000 lei, ve!i aplica totu#i ncepnd cu 1 ianuarie 2013 sistemul TVA la ncasare. Doar dac" n anul 2013 ve!i dep"#i plafonul fixat, ve!i ie#i din sistemul TVA la ncasare ncepnd cu cea de-a doua perioad" fiscal" ulterioar" celei n care a!i dep"#it plafonul. Exemplu: Se cunosc urm"toarele informa!ii despre cifra de afaceri ob!inut" de entitatea Leader, persoan" nregistrat" n scopuri de TVA: - n perioada 1 octombrie 2011 31 decembrie 2011, cifra de afaceri a fost de 300.000 lei; - n perioada 1 ianuarie 2012 30 septembrie 2012, cifra de afaceri a fost de 1.500.000 lei; #i - n perioada 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012, cifra de afaceri a fost de 1.000.000 lei Preciza$i dac" entitatea Leader va aplica sistemul TVA la ncasare n anul 2013. Avnd n vedere c" n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 cifra de afaceri ob!inut" a fost de 1.800.000 lei, entitatea Leader a avut obliga!ia ca pn" la data de 25 octombrie 2012 s" depun" la autorit"!ile fiscale Declara!ia 097 #i s" aplice prevederile sistemului TVA la ncasare ncepnd cu 1 ianuarie 2013. Chiar dac" cifra de afaceri aferent" anului 2012 este de 2.500.000 lei, dep"#indu-se astfel plafonul de 2.250.000 lei, entitatea va aplica sistemul TVA la ncasare ncepnd cu 1 ianuarie 2013.

$&!

Entit"%ile care au avut obliga!ia depunerii Notific"rii 097 #i nu au depus-o pn" la 25 octombrie 2012, vor fi nregistrate din oficiu n Registrul persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare, ncepnd cu data nscris" n decizia de nregistrare. Dac" n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 o entitate a realizat o cifr" de afaceri inferioar" plafonului de 2.250.000 lei, dar la data de 31 decembrie 2012 nu mai este nregistrat" n scopuri de TVA, ca urmare a anul"rii nregistr"rii n scopuri de TVA, aceasta nu va mai fi nregistrat" de organele fiscale competente n Registrul persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare, chiar dac" pn" la data de 25 octombrie 2012 a depus Notificarea 097. Este normal s" se ntmple acest lucru avnd n vedere faptul c" entitatea nu mai este nregistrat" n scopuri de TVA, iar sistemul acesta se aplic" de c"tre persoanele nregistrate n scopuri de TVA. 2. Entitatea se nregistreaz" n scopuri de TVA n perioada 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012 Entit"!ile care se nregistreaz" n scopuri de TVA n perioada 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012 #i care ob!in de la nregistrarea n scopuri de TVA #i pn" la 31 decembrie 2012 o cifr" de afaceri inferioar" plafonului de 2.250.000 lei, au obliga!ia s" depun" Notificarea 097 la organele fiscale competente, pn" pe data de 25 ianuarie 2013. Aceste entit"!i vor aplica sistemul TVA la ncasare ncepnd cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Astfel: - cei care au ca perioad" fiscal" trimestrul, vor aplica aceste reguli ncepnd cu 1 aprilie 2013; - cei care au ca perioad" fiscal" luna, vor aplica aceste reguli ncepnd cu 1 februarie 2013. Entit"!ile care nu depun Notificarea 097 pn" la 25 ianuarie 2013 vor fi nregistrate din oficiu n Registrul persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare, ncepnd cu data nscris" n decizia de nregistrare. 3. Entitatea se nregistreaz" n scopuri de TVA dup" data de 1 ianuarie 2013 ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013, entit"!ile care se nregistreaz" n scopuri de TVA au obliga!ia s" aplice sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data nregistr"rii n scopuri de TVA, cu excep!ia entit"!ilor exceptate de la aplicarea sistemului. Astfel, organele fiscale competente nregistreaz" din oficiu aceste persoane n Registrul persoanelor impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare, nemaiexistnd obliga!ia depunerii Notific"rii 097. ATEN#IE! Dac" ndeplinea!i condi!iile #i nu v-a!i nregistrat de bun" voie n sistem, indiferent de situa!ia n care v" afla!i din cele 3 expuse mai sus, n perioada cuprins" ntre data la care avea!i obliga!ia aplic"rii sistemului TVA la ncasare #i data nregistr"rii din oficiu de c"tre organele fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare, ve!i !ine cont de urm"toarele prevederi: - dreptul de deducere a TVA aferent" achizi!iilor efectuate este amnat pn" n momentul n care facturile primite de la furnizori au fost pl"tite; - pentru livr"rile de bunuri/prest"rile de servicii efectuate, ve!i colecta TVA la data ncas"rii, dar nu mai trziu de cele 90 de zile de la emiterea facturii sau de la data la care aceasta ar fi trebuit emis". Ini!ial, OG 15/2012 prevedea o form" de sanc!iune pentru cei care nu se nregistrau de bun" voie. Ace#tia aveau drept de deducere a TVA la data pl"!ii facturilor c"tre furnizori, ns" trebuiau s" colecteze TVA la data emiterii facturilor. Legea 208/2012 de

$'!

aprobare a OG 15/2012 a modificat ns" aceste prevederi, entitatea aplicnd regulile sistemului TVA la ncasare #i pentru facturile primite #i pentru cele emise. 4. Opera!iuni efectuate nainte de intrarea n sistem n cazul n care emite!i facturi pentru contravaloarea total" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii nainte de data intr"rii n sistemul TVA la ncasare, indiferent dac" le-a!i ncasat sau nu, pentru care faptul generator de TVA (data livr"rii/data prest"rii) intervine dup" intrarea n sistemul TVA la ncasare, exigibilitatea TVA r"mne la data emiterii facturii pentru contravaloarea total" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii. Avnd n vedere c" factura a fost emis" nainte de a aplica regulile sistemului TVA la ncasare, TVA a fost colectat" conform regulilor generale de exigibilitate, respectiv la data facturii. Astfel, este logic c" la ncasarea ulterioar" a acestei facturi, nu ve!i avea eviden!iat" n contabilitate TVA neexigibil". Exemplu: Entit"!ile Leader #i Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 ianuarie 2013. n data de 8 decembrie 2012, entitatea Leader emite o factur" c"tre entitatea Barsin pentru contravaloarea total" a unor m"rfuri, n valoare de 10.000 lei, plus TVA 24%. Livrarea m"rfurilor (faptul generator) are loc n data de 21 ianuarie 2013, iar factura este ncasat" n data de 4 februarie 2013. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 100% (8 decembrie 2012): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" 10.000 lei 2.400 lei

12.400 lei

livrarea m"rfurilor (21 ianuarie 2013): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427 TVA colectat" 10.000 lei 2.400 ei

12.400 lei

stornarea facturii de avans (21 ianuarie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" (10.000 lei) (2.400 lei)

(12.400 lei)

ncasarea facturii prin banc" (4 februarie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.400 lei

12.400 lei

$(!

De#i aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 ianuarie 2013, pentru factura respectiv", entitatea Leader va aplica regimul normal de tax", deoarece TVA a fost deja colectat" n decembrie 2012. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 100% (8 decembrie 2012): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei

2.400 lei -

achizi!ia m"rfurilor (21 ianuarie 2013): 371 M"rfuri 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei 2.400 lei -

stornarea facturii de avans (21 ianuarie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori (12.400 lei)

(10.000 lei)

(2.400 lei) -

plata facturii prin banc" (4 februarie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 12.400 lei

12.400 lei

De#i aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 ianuarie 2013, pentru factura respectiv", entitatea Barsin va aplica regimul normal de tax", deoarece TVA a fost deja dedus" n decembrie 2012. n cazul n care emite!i facturi pentru contravaloarea par!ial" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii nainte de data intr"rii n sistemul TVA la ncasare, indiferent dac" le-a!i ncasat sau nu, pentru care faptul generator de TVA (data livr"rii/data prest"rii) intervine dup" data intr"rii persoanei impozabile n sistem, exigibilitatea TVA va interveni la data emiterii facturii pentru contravaloarea par!ial". Pentru diferen!ele care vor fi facturate dup" data intr"rii n sistemul TVA la ncasare, exigibilitatea intervine la data ncas"rii facturii/facturilor, dar s" nu treac" mai mult de 90 de zile de la data emiterii facturii. ATEN#IE!!! Astfel, n con!inutul facturii de regularizare, pentru diferen!ele facturate dup" data intr"rii n sistem ve!i men!iona TVA la ncasare, iar n dreptul

$)!

avansului regularizat nu ve!i nscrie aceast" men!iune, nefiind supus sistemului TVA la ncasare. Exemplu: Entit"!ile Leader #i Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013. n data de 18 martie 2013, entitatea Leader emite o factur" de avans c"tre entitatea Barsin pentru contravaloarea par!ial" (40%) a unor m"rfuri, n valoare de 4.000 lei, plus TVA 24%. Livrarea m"rfurilor (faptul generator) are loc n data de 13 aprilie 2013 la pre!ul de vnzare de 10.000 lei, TVA 24%, iar factura este ncasat" n data de 5 mai 2013. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 40% (18 martie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" 4.000 lei 960 lei

4.960 lei

livrarea m"rfurilor (13 aprilie 2013): 4111 Clien!i = 707.X Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427.X TVA colectat" 707.Y Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428.Y TVA neexigibil" 4.000 lei 960 lei 6.000 lei 1.440 lei

12.400 lei

stornarea facturii de avans (13 aprilie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" (4.000 lei) (960 lei)

(4.960 lei)

ncasarea facturii prin banc" (5 mai 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.400 lei

12.400 lei -

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei de 60% din contravaloarea livr"rii (5 mai 2013): 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 1.440 lei

1.440 lei

%+!

Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013. Pe factura emis" n 13 aprilie 2013, pentru diferen!a de 60%, respectiv 6.000 lei plus 1.440 lei TVA, furnizorul va men!iona TVA la ncasare, iar n dreptul avansului regularizat de 4.000 lei plus 960 lei TVA, nu va nscrie aceast" men!iune, nefiind supus sistemului TVA la ncasare. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 40% (18 martie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori 4.960 lei

4.000 lei

960 lei -

achizi!ia m"rfurilor (13 aprilie 2013): 371 M"rfuri 4426 TVA deductibil" 4428.Y TVA neexigibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei 960 lei 1.440 lei -

stornarea facturii de avans (13 aprilie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori (4.960 lei)

(4.000 lei)

(960 lei) -

plata facturii prin banc" (5 mai 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 12.400 lei

12.400 lei -

deducerea TVA aferent" diferen!ei de 60% din factura de achizi!ie (5 mai 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428.Y TVA neexigibil" 1.440 lei

1.440 lei

Entitatea Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013. La data pl"!ii facturii (5 mai 2013), aceasta va deduce TVA de 1.440 lei, avnd n vedere faptul c" n luna martie 2013 #i-a mai dedus TVA de 960 lei, aferent" avansului, moment n care entitatea aplica regulile generale pentru deducerea TVA.

%*!

Pentru facturile par!iale emise nainte de intrarea n sistemul TVA la ncasare, care nu au fost ncasate integral nainte de intrarea n sistem, orice sum" ncasat"/pl"tit" dup" intrarea furnizorului n sistemul TVA la ncasare se atribuie mai nti p"r!ii din factur" nencasate/nepl"tite pn" la intrarea n sistem, att la furnizor ct #i la beneficiar. Exemplu: Entit"!ile Leader #i Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 februarie 2013. n data de 23 ianuarie 2013, entitatea Leader emite o factur" de avans c"tre entitatea Barsin pentru contravaloarea par!ial" (30%) a unor produse finite, n valoare de 6.000 lei, plus TVA 24%. Livrarea bunurilor (faptul generator) are loc n data de 8 februarie 2013, pre!ul de vnzare fiind de 20.000 lei, TVA 24%. Crean!a este ncasat" de c"tre entitatea Leader astfel: - n data de 18 februarie 2013, se ncaseaz" n numerar suma de 2.480 lei; - n data de 7 martie 2013, se ncaseaz" prin banc" suma de 6.200 lei; - n data de 12 aprilie 2013, se ncaseaz" restul sumei de 16.120 lei. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 30% (23 ianuarie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" 6.000 lei 1.440 lei

7.440 lei

livrarea produselor finite (8 februarie 2013): 4111 Clien!i = 701.X Venituri din vnzarea produselor finite 4427.X TVA colectat" 701.Y Venituri din vnzarea produselor finite 4428.Y TVA neexigibil" 6.000 lei 1.440 lei 14.000 lei 3.360 lei

24.800 lei

stornarea facturii de avans (8 februarie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" (6.000 lei) (1.440 lei)

(7.440 lei)

ncasarea n numerar a unei p"r!i din crean!" (18 februarie 2013): 5311 Casa n lei = 4111 Clien!i 2.480 lei

2.480 lei

! ncasarea prin banc" a unei p"r!i din crean!" (7 martie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i

%"!

6.200 lei -

6.200 lei

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei de 1.000 lei din contravaloarea livr"rii (7 martie 2013): 240 lei 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 240 lei

ncasarea prin banc" a diferen!ei r"mase din crean!" (12 aprilie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 16.120 lei

16.120 lei -

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei de 13.000 lei din contravaloarea livr"rii (12 aprilie 2013): 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 3.120 lei

3.120 lei

Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 februarie 2013. Pe factura emis" n 8 februarie 2013, n dreptul diferen!ei de 70%, respectiv 14.000 lei plus 3.360 lei TVA, furnizorul va men!iona TVA la ncasare, iar pentru avansul regularizat de 6.000 lei plus 1.440 lei TVA, nu va nscrie aceast" men!iune, nefiind supus sistemului TVA la ncasare. Codul fiscal precizeaz" c" orice sum" ncasat" dup" intrarea n sistemul TVA la ncasare trebuie s" o atribuim mai nti p"r!ii din factur" nencasate pn" la intrarea n sistem. Astfel, n data de 18 februarie 2013, cnd se ncaseaz" o parte din crean!" n numerar, entitatea Leader nu trebuie s" colecteze TVA, deoarece aceast" sum" este atribuit" avansului pentru care s-a colectat deja TVA n luna ianuarie 2013. n data de 7 martie 2013, entitatea Leader ncaseaz" prin banc" suma de 6.200 lei. Din avansul facturat n ianuarie (6.000 lei plus TVA), pn" n aceast" dat" s-a ncasat suma de 2.480 lei (2.000 lei plus TVA), ceea ce nseamn" c" suma ncasat" acum de 6.200 lei (5.000 lei plus TVA) va fi atribuit" restului de 4.960 lei (4.000 lei plus TVA) nencasat din avans, iar suma r"mas" de 1.240 lei (1.000 lei plus TVA) diferen!ei facturate dup" intrarea n sistem. Astfel, n data de 7 martie 2013, entitatea Leader va colecta TVA de 240 lei. n data de 12 aprilie 2013, entitatea Leader ncaseaz" prin banc" #i restul crean!ei de 16.120 lei. Pn" la aceast" dat", furnizorul a colectat TVA pentru avansul facturat de 6.000 lei #i pentru o parte de 1.000 lei din diferen!a facturat" dup" intrarea n sistem. Astfel, n data de 12 aprilie 2013, entitatea Leader va colecta TVA pentru suma de 13.000 lei, respectiv 3.120 lei. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 30% (23 ianuarie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura = 401 Furnizori 7.440 lei

6.000 lei

! 1.440 lei stocurilor 4426 TVA deductibil"

%#!

achizi!ia produselor finite (8 februarie 2013): 345 Produse finite 4426 TVA deductibil" 4428.Y TVA neexigibil" = 401 Furnizori 24.800 lei

20.000 lei 1.440 lei 3.360 lei -

stornarea facturii de avans (8 februarie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori (7.440 lei)

(6.000 lei)

(1.440 lei) -

plata n numerar a unei p"r!i din datorie (18 februarie 2013): 401 Furnizori = 5311 Casa n lei 2.480 lei

2.480 lei -

plata prin banc" a unei p"r!i din datorie (7 martie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 6.200 lei

6.200 lei -

deducerea TVA aferent" diferen!ei de 1.000 lei din contravaloarea achizi!iei (7 martie 2013): 240 lei 4426 TVA deductibil" = 4428.Y TVA neexigibil" 240 lei

plata prin banc" a diferen!ei r"mase din datorie (12 aprilie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 16.120 lei

16.120 lei -

deducerea TVA aferent" diferen!ei de 13.000 lei din contravaloarea achizi!iei (12 aprilie 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428.Y TVA neexigibil" 3.120 lei

3.120 lei

Entitatea Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 februarie 2013. Pe

%$!

factura emis" n 8 februarie 2013, n dreptul diferen!ei de 70%, respectiv 14.000 lei plus 3.360 lei TVA, furnizorul a men!ionat TVA la ncasare, iar pentru avansul regularizat de 6.000 lei plus 1.440 lei TVA, nu a nscris aceast" men!iune, nefiind supus sistemului TVA la ncasare. Codul fiscal precizeaz" c" orice sum" pl"tit" dup" intrarea n sistemul TVA la ncasare trebuie s" o atribuim mai nti p"r!ii din factur" neachitate pn" la intrarea n sistem. Astfel, n data de 18 februarie 2013, cnd se pl"te#te o parte din datorie n numerar, entitatea Barsin nu #i poate deduce TVA, deoarece aceast" sum" este atribuit" avansului pentru care s-a dedus deja TVA n luna ianuarie 2013. n data de 7 martie 2013, entitatea Barsin achit" prin banc" suma de 6.200 lei. Din avansul facturat de furnizor n ianuarie (6.000 lei plus TVA), pn" n aceast" dat" s-a pl"tit suma de 2.480 lei (2.000 lei plus TVA), ceea ce nseamn" c" suma achitat" acum de 6.200 lei (5.000 lei plus TVA) va fi atribuit" restului de 4.960 lei (4.000 lei plus TVA) nepl"tit din avans, iar suma r"mas" de 1.240 lei (1.000 lei plus TVA) diferen!ei facturate de furnizor dup" intrarea n sistem. Astfel, n data de 7 martie 2013, entitatea Barsin va deduce TVA de 240 lei. n data de 12 aprilie 2013, entitatea Barsin achit" prin banc" #i restul datoriei de 16.120 lei. Pn" la aceast" dat", beneficiarul a dedus TVA pentru avansul facturat de 6.000 lei #i pentru o parte de 1.000 lei din diferen!a facturat" de furnizor dup" intrarea n sistem. Astfel, n data de 12 aprilie 2013, entitatea Barsin va deduce TVA pentru suma de 13.000 lei, respectiv 3.120 lei. Acela#i tratament ar fi fost urmat de entitatea Barsin #i n cazul n care aceasta nu ar fi aplicat sistemul TVA la ncasare, iar entitatea Leader ar fi aplicat regulile sistemului. CONCLUZIE! Pentru facturile emise nainte de intrarea n sistemul TVA la ncasare, aferente unor livr"ri/prest"ri efectuate dup" data intr"rii n sistem, TVA este exigibil" la data facturii, chiar dac" acestea con!in contravaloarea total" sau par!ial" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii.

F. Ie#irea din sistemul TVA la ncasare


ncepnd cu 1 ianuarie 2013, entit"!ile care aplic" sistemul TVA la ncasare #i care dep"#esc n cursul anului calendaristic plafonul de 2.250.000 lei, au obliga!ia s" depun" la organele fiscale competente Notificarea 097, pn" la data de 25 inclusiv a lunii urm"toare perioadei fiscale n care au dep"$it plafonul, din care s" rezulte cifra de afaceri realizat". Astfel, aceste entit"!i vor aplica sistemul TVA la ncasare pn" la sfr#itul perioadei fiscale urm"toare celei n care plafonul a fost dep"#it. Exemplu: Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare ncepnd cu 1 ianuarie 2013. n luna mai 2013, aceasta a dep"#it plafonul cifrei de afaceri de 2.250.000 lei. Care este momentul n care entitatea va nceta aplicarea sistemului TVA la ncasare? R"spunsul este diferit #i depinde de perioada fiscal" a entit"!ii: luna sau trimestrul. 1. Perioada fiscal" este LUNA: n acest caz, entitatea trebuie s" depun", pn" la data de 25 iunie 2013 inclusiv,

%%!

Notificarea 097 la organele fiscale competente. Astfel, entitatea va aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare inclusiv n luna iunie 2013, urmnd ca de la 1 iulie 2013 s" aplice regulile generale privind exigibilitatea TVA, respective s" colecteze TVA la emiterea unei facturi #i s" #i deduc" TVA la data primirii facturilor. Dac" n anul 2014 entitatea Leader nu va dep"#i plafonul de 2.250.000 lei, aceasta va avea obliga!ia ca pn" la data de 25 ianuarie 2015 s" depun" Notificarea 097, iar ncepnd cu data de 1 februarie 2015 va aplica sistemul TVA la ncasare, presupunnd c" #i p"streaz" luna ca perioad" fiscal". 2. Perioada fiscal" este TRIMESTRUL: n acest caz, entitatea trebuie s" depun", pn" la data de 25 iulie 2013 inclusiv, Notificarea 097 la organele fiscale competente. Astfel, entitatea va aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare inclusiv n cel de-al treilea trimestru al anului 2013, urmnd ca de la 1 octombrie 2013 s" aplice regulile generale privind exigibilitatea TVA, respective s" colecteze TVA la emiterea unei facturi #i s" #i deduc" TVA la data facturilor primite. Dac" n anul 2014 entitatea Leader nu va dep"#i plafonul de 2.250.000 lei, aceasta va avea obliga!ia ca pn" la data de 25 ianuarie 2015 s" depun" Notificarea 097, iar ncepnd cu data de 1 aprilie 2015 va aplica sistemul TVA la ncasare, presupunnd c" #i p"streaz" trimestrul ca perioad" fiscal". Exemplu: Entitatea Leader a fost nfiin!at" n anul 2010 #i a optat pentru a nu se nregistra n scopuri de TVA. n luna februarie 2013, aceasta a emis o factur" de prest"ri servicii la nivelul sumei de 250.000 lei, dep"#ind astfel plafonul aferent regimului special de scutire. n luna iunie 2013 aceasta a dep"#it #i plafonul de 2.250.000 lei specific sistemului TVA la ncasare. Va aplica entitatea Leader sistemul TVA la ncasare n anul 2013? Avnd n vedere c" n luna februarie 2013 entitatea Leader a dep"#it plafonul aferent regimului special de scutire, aceasta are obliga!ia ca pn" la data de 10 martie 2013 s" depun" la organele fiscale competente Declara!ia de men!iuni 010 prin care s" solicite nregistrarea n scopuri de TVA prin atingerea sau dep"#irea plafonului de scutire. Astfel, ncepnd cu data de 1 aprilie 2013, entitatea Leader va fi nregistrat" n scopuri de TVA, ceea ce nseamn" c" va aplica sistemul TVA la ncasare ncepnd cu aceea#i dat". Data nregistr"rii n scopuri de TVA coincide cu data nregistr"rii din oficiu a entit"!ii de c"tre organele fiscale n Registrul persoanelor impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare. Entitatea a dep"#it n luna iunie 2013 plafonul de 2.250.000 lei, ceea ce nseamn" c" va trece la aplicarea regulilor generale privind exigibilitatea TVA, n func!ie de perioada fiscal" aleas". 1. Perioada fiscal" este LUNA: n acest caz, entitatea trebuie s" depun" la organele fiscale competente, pn" la data de 25 iulie 2013 inclusiv, Notificarea 097 prin care solicit" ie#irea din sistemul TVA la ncasare. Astfel, entitatea va aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare inclusiv n luna iulie 2013, urmnd ca de la 1 august 2013 s" aplice regulile generale privind exigibilitatea TVA, respective s" colecteze TVA la emiterea unei facturi #i s" #i deduc"

%&!

TVA la data primirii facturilor. n acest caz, entitatea a aplicat regulile sistemului TVA la ncasare n intervalul 1 aprilie 2013 31 iulie 2013. 2. Perioada fiscal" este TRIMESTRUL: n acest caz, entitatea trebuie s" depun" la organele fiscale competente, pn" la data de 25 iulie 2013 inclusiv, Notificarea 097 prin care solicit" ie#irea din sistemul TVA la ncasare. Astfel, entitatea va aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare inclusiv n cel de-al treilea trimestru al anului 2013, urmnd ca de la 1 octombrie 2013 s" aplice regulile generale privind exigibilitatea TVA, respective s" colecteze TVA la emiterea unei facturi #i s" #i deduc" TVA la data facturilor primite. n acest caz, entitatea a aplicat regulile sistemului TVA la ncasare n intervalul 1 aprilie 2013 30 septembrie 2013. n situa!ia n care a!i dep"#it plafonul #i nu a!i depus Notificarea 097, entitatea va fi radiat" din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare, ncepnd cu data nscris" n decizia de radiere. ATEN#IE! n perioada cuprins" ntre data la care avea!i obliga!ia de a nu mai aplica sistemul TVA la ncasare #i data radierii din oficiu de c"tre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare, ve!i !ine cont de urm"toarele prevederi: - dreptul de deducere a TVA aferent" achizi!iilor efectuate ia na#tere la momentul exigibilit"!ii TVA (de regul", data facturii); - pentru livr"rile de bunuri/prest"rile de servicii efectuate se aplic" regulile generale privind exigibilitatea TVA, respectiv ve!i colecta TVA la emiterea facturii #i nu la ncasarea ei. Ca #i la intrarea n sistem, ini!ial, OG 15/2012 prevedea o form" de sanc!iune pentru cei care nu ie#eau din sistem de bun" voie. Ace#tia aveau drept de deducere a TVA la data pl"!ii facturilor c"tre furnizori, ns" trebuiau s" colecteze TVA la data emiterii facturilor. Legea 208/2012 de aprobare a OG 15/2012 a modificat ns" aceste prevederi, entitatea fiind obligat" astfel s" aplice regulile generale de exigibilitate, att pentru facturile primite, ct #i pentru cele emise. Opera!iuni efectuate nainte de ie$irea din sistem n cazul n care a!i emis facturi pentru contravaloarea total" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii nainte de data ie#irii din sistemul TVA la ncasare, indiferent dac" le-a!i ncasat sau nu, pentru care faptul generator de TVA (data livr"rii/data prest"rii) intervine dup" ie#irea din sistemul TVA la ncasare, se continu" aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea TVA intervine la data ncas"rii facturii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii facturii. Exemplu: Entit"!ile Leader #i Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 ianuarie 2013 #i au ca perioad" fiscal" luna. n data de 16 aprilie 2013, entitatea Leader dep"#e#te plafonul de 2.250.000 lei, ceea ce nseamn" c" pn" la data de 25 mai 2013 aceasta trebuie s" depun" la autorit"!ile fiscale Notificarea 097 pentru ie#irea din sistem, iar ncepnd cu 1 iunie 2013 va aplica regulile generale de exigibilitate a TVA. n data de 7 mai 2013, entitatea Leader emite o factur" c"tre entitatea Barsin pentru

%'!

contravaloarea total" a unor m"rfuri, n valoare de 10.000 lei, plus TVA 24%. Livrarea m"rfurilor (faptul generator) are loc n data de 14 iunie 2013, iar factura este ncasat" n data de 3 iulie 2013. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 100% (7 mai 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4428 TVA neexigibil" 10.000 lei 2.400 lei

12.400 lei

livrarea m"rfurilor (14 iunie 2013): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427 TVA colectat" 10.000 lei 2.400 lei

12.400 lei

stornarea facturii de avans (14 iunie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4427 TVA colectat" (10.000 lei) (2.400 lei)

(12.400 lei)

ncasarea facturii prin banc" (3 iulie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.400 lei

12.400 lei -

exigibilitatea TVA aferent" facturii emise (3 iulie 2013): 4428 TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 2.400 lei

2.400 lei

De#i ncepnd cu 1 iunie 2013 entitatea nu mai aplic" sistemul TVA la ncasare, pentru factura respectiv" entitatea Leader va aplica regulile sistemului #i va colecta TVA la ncasarea crean!ei, dar nu mai trziu de 90 de zile de la emiterea facturii #i nu la data facturii. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 100% (7 mai 2012): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei

! 2.400 lei 4428 TVA neexigibil"

%(!

achizi!ia m"rfurilor (14 iunie 2013): 371 M"rfuri 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei 2.400 lei -

stornarea facturii de avans (14 iunie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori (12.400 lei)

(10.000 lei)

(2.400 lei) -

plata facturii prin banc" (3 iulie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 12.400 lei

12.400 lei -

deducerea TVA aferent" facturii primite (3 iulie 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 2.400 lei

2.400 lei

De#i ncepnd cu 1 iunie 2013 entitatea Leader nu mai aplic" sistemul TVA la ncasare, pentru factura respectiv" entitatea Barsin va aplica regulile sistemului #i va deduce TVA la plata datoriei #i nu la data facturii. n cazul n care a!i emis facturi pentru contravaloarea par!ial" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii nainte de data ie#irii din sistemul TVA la ncasare, pentru care faptul generator de TVA (data livr"rii/data prest"rii) intervine dup" data ie#irii din sistemul TVA la ncasare, exigibilitatea TVA intervine la data ncas"rii facturii dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii facturii numai pentru TVA aferent" contravalorii par!iale a livr"rilor/prest"rilor facturate nainte de ie#irea din sistem. Pentru diferen!ele care vor fi facturate dup" data ie#irii din sistemul TVA la ncasare, exigibilitatea intervine la data emiterii facturii/facturilor. ATEN#IE!!! n con!inutul facturii de regularizare, pentru diferen!ele facturate dup" data ie#irii din sistem nu ve!i men!iona TVA la ncasare, iar n dreptul avansului regularizat ve!i nscrie aceast" men!iune, fiind supus sistemului TVA la ncasare. Exemplu: Entit"!ile Leader #i Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013 #i au ca perioad" fiscal" luna. n data de 16 august 2013, entitatea Leader dep"#e#te plafonul de 2.250.000 lei, ceea ce nseamn" c" pn" la data de 25 septembrie 2013 aceasta trebuie s" depun" la autorit"!ile fiscale Notificarea 097 pentru ie#irea din sistem, iar ncepnd cu 1

%)!

octombrie 2013 va aplica regulile generale de exigibilitate a TVA. n data de 17 septembrie 2013, entitatea Leader emite o factur" de avans c"tre entitatea Barsin pentru contravaloarea par!ial" (40%) a unor m"rfuri, n valoare de 4.000 lei, plus TVA 24%. Livrarea m"rfurilor (faptul generator) are loc n data de 12 octombrie 2013 la pre!ul de vnzare de 10.000 lei, TVA 24%, iar factura este ncasat" n data de 15 noiembrie 2013. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 40% (17 septembrie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4428 TVA neexigibil" 4.000 lei 960 lei

4.960 lei

livrarea m"rfurilor (12 octombrie 2013): 4111 Clien!i = 707.X Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428.Y TVA neexigibil" 707.Y Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427.X TVA colectat" 4.000 lei 960 lei 6.000 lei 1.440 lei

12.400 lei

stornarea facturii de avans (12 octombrie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4428 TVA neexigibil" (4.000 lei) (960 lei)

(4.960 lei)

ncasarea facturii prin banc" (15 noiembrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.400 lei

12.400 lei -

exigibilitatea TVA aferent" avansului de 40% facturat nainte de ie#irea din sistem (15 noiembrie 2013): 960 lei 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 960 lei

Entitatea Leader nu mai aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 octombrie 2013. Pe factura emis" n 12 octombrie 2013, pentru diferen!a de 60%, respectiv 6.000 lei plus 1.440 lei TVA, furnizorul nu va men!iona TVA la ncasare, iar n dreptul avansului regularizat de 4.000 lei plus 960 lei TVA, va nscrie aceast" men!iune, fiind supus

! sistemului TVA la ncasare. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 40% (17 septembrie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori

&+!

4.000 lei

4.960 lei

960 lei -

achizi!ia m"rfurilor (12 octombrie 2013): 371 M"rfuri 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei 2.400 lei -

stornarea facturii de avans (12 octombrie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori (4.960 lei)

(4.000 lei)

(960 lei) -

plata facturii prin banc" (15 noiembrie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 12.400 lei

12.400 lei -

deducerea TVA aferent" facturii primite de la furnizor (15 noiembrie 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 2.400 lei

2.400 lei

Entitatea Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013. La data pl"!ii facturii (15 noiembrie 2013), aceasta va deduce TVA de 2.400 lei, chiar dac" ncepnd cu 1 octombrie 2013 entitatea Leader nu mai aplic" sistemul TVA la ncasare. Pentru facturile par!iale emise nainte de ie#irea din sistemul TVA la ncasare, care nu au fost ncasate integral nainte de ie#irea din sistem, orice sum" ncasat"/pl"tit" dup" ie#irea furnizorului din sistemul TVA la ncasare se atribuie mai nti p"r!ii din factur" nencasate/nepl"tite pn" la ie$irea din sistem, att la furnizor ct #i la beneficiar. Exemplu:

&*!

Entit"!ile Leader #i Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013 #i au ca perioad" fiscal" luna. n luna iulie 2013, entitatea Leader dep"#e#te plafonul de 2.250.000 lei, ceea ce nseamn" c" pn" la data de 25 august 2013 aceasta trebuie s" depun" la autorit"!ile fiscale Notificarea 097 pentru ie#irea din sistem, iar ncepnd cu 1 septembrie 2013 va aplica regulile generale de exigibilitate a TVA. S" presupunem n acest exemplu c", n luna august 2013, entitatea Barsin dep"#e#te la rndul ei plafonul de 2.250.000 lei, ceea ce nseamn" c" pn" la data de 25 septembrie 2013 aceasta trebuie s" depun" la autorit"!ile fiscale Notificarea 097 pentru ie#irea din sistem, iar ncepnd cu 1 octombrie 2013 va aplica regulile generale de exigibilitate a TVA. n data de 19 august 2013, entitatea Leader emite o factur" de avans c"tre entitatea Barsin pentru contravaloarea par!ial" (30%) a unor produse finite, n valoare de 6.000 lei, plus TVA 24%. Livrarea bunurilor (faptul generator) are loc n data de 6 septembrie 2013, pre!ul de vnzare fiind de 20.000 lei, TVA 24%. Crean!a este ncasat" de c"tre entitatea Leader astfel: - n data de 22 octombrie 2013, ncaseaz" n numerar suma de 4.960 lei; - n data de 15 noiembrie 2013, ncaseaz" prin banc" restul sumei de 19.840 lei. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 30% (19 august 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4428 TVA neexigibil" 6.000 lei 1.440 lei

7.440 lei

livrarea produselor finite (6 septembrie 2013): 4111 Clien!i = 701.X Venituri din vnzarea produselor finite 4428.Y TVA neexigibil" 701.Y Venituri din vnzarea produselor finite 4427.X TVA colectat" 6.000 lei 1.440 lei 14.000 lei 3.360 lei

24.800 lei

stornarea facturii de avans (6 septembrie 2013): 4111 Clien!i = 419 Clien!i creditori 4428 TVA neexigibil" (6.000 lei) (1.440 lei)

(7.440 lei)

ncasarea n numerar a unei p"r!i din crean!" (22 octombrie 2013): 5311 Casa n lei = 4111 Clien!i 4.960 lei

4.960 lei

! -

&"! exigibilitatea TVA aferent" p"r!ii din avans care se consider" c" se ncaseaz" (22 octombrie 2013): 960 lei 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 960 lei

ncasarea prin banc" a diferen!ei r"mase din crean!" (15 noiembrie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 19.840 lei

19.840 lei -

exigibilitatea TVA aferent" diferen!ei de 2.000 lei din avansul facturat n luna august 2013 (15 noiembrie 2013): 480 lei 4428.Y TVA neexigibil" = 4427 TVA colectat" 480 lei

Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013. Pe factura emis" n 6 septembrie 2013, n dreptul diferen!ei de 70%, respectiv 14.000 lei plus 3.360 lei TVA, furnizorul NU va men!iona TVA la ncasare, iar pentru avansul regularizat de 6.000 lei plus 1.440 lei TVA, va nscrie aceast" men!iune, fiind supus sistemului TVA la ncasare. Codul fiscal precizeaz" c" orice sum" ncasat" dup" ie#irea din sistemul TVA la ncasare trebuie s" o atribuim mai nti p"r!ii din factur" nencasate pn" la ie#irea din sistem. Astfel, n data de 22 octombrie 2013, cnd se ncaseaz" o parte din crean!" n numerar, entitatea Leader trebuie s" colecteze TVA de 960 lei, deoarece aceast" sum" este atribuit" avansului pentru care se aplic" regulile sistemului TVA la ncasare, acesta fiind facturat pn" la ie#irea din sistem. n data de 15 noiembrie 2013, entitatea Leader ncaseaz" prin banc" #i restul crean!ei de 19.840 lei. Din avansul facturat n august 2013 (6.000 lei plus TVA), pn" n aceast" dat" s-a ncasat suma de 4.960 lei (4.000 lei plus TVA), ceea ce nseamn" c" suma ncasat" acum de 19.840 lei (16.000 lei plus TVA) va fi atribuit" restului de 2.480 lei (2.000 lei plus TVA) nencasat din avans, iar suma r"mas" de 17.360 lei (14.000 lei plus TVA) diferen!ei facturate dup" ie#irea din sistem. Astfel, n data de 15 noiembrie 2013, entitatea Leader va colecta TVA de 480 lei. Entitatea Leader a colectat TVA astfel: - n luna septembrie 2013, suma de 3.360 lei; - n luna octombrie 2013, suma de 960 lei; - n luna noiembrie 2013, suma de 480 lei. Entitatea Barsin va opera n contabilitate: nregistrarea facturii de avans 30% (19 august 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 7.440 lei

6.000 lei

1.440 lei

! achizi!ia produselor finite (6 septembrie 2013): 345 Produse finite 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori

&#!

20.000 lei 4.800 lei -

24.800 lei

stornarea facturii de avans (6 septembrie 2013): 4091 Furnizori - debitori pentru cump"r"ri de bunuri de natura stocurilor 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori (7.440 lei)

(6.000 lei)

(1.440 lei) -

plata n numerar a unei p"r!i din datorie (22 octombrie 2013): 401 Furnizori = 5311 Casa n lei 4.960 lei

4.960 lei -

deducerea TVA aferent" datoriei achitate (22 octombrie 2013): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 960 lei

plata prin banc" a diferen!ei r"mase din datorie (15 noiembrie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 19.840 lei

19.840 lei -

deducerea TVA aferent" datoriei achitate (15 noiembrie 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 3.840 lei

3.840 lei

Entitatea Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare de la 1 aprilie 2013. Codul fiscal precizeaz" c" orice sum" achitat" dup" ie#irea din sistemul TVA la ncasare trebuie s" o atribuim mai nti p"r!ii din factur" neachitate pn" la ie#irea din sistem. Avnd n vedere c" la data facturii finale (6 septembrie 2013) entitatea Barsin aplic" sistemul TVA la ncasare, taxa a fost recunoscut" integral n contul 4428 TVA neexigibil". n data de 22 octombrie 2013, cnd se achit" o parte din datorie n numerar, entitatea Barsin are dreptul s" #i deduc" TVA de 960 lei. n data de 15 noiembrie 2013, entitatea Barsin pl"te#te prin banc" #i restul datoriei de 19.840 lei, astfel nct #i deduce restul de TVA de 3.840 lei, chiar dac" ncepnd cu 1 octombrie 2013 nu mai aplic" regulile sistemului TVA la ncasare. Entitatea Barsin #i-a dedus TVA astfel: - n luna octombrie 2013, suma de 960 lei;

! n luna noiembrie 2013, suma de 3.840 lei.

&$!

CONCLUZIE! Pentru facturile emise nainte de ie#irea din sistemul TVA la ncasare, aferente unor livr"ri/prest"ri efectuate dup" data ie#irii din sistem, TVA este exigibil" la data ncas!rii, chiar dac" acestea con!in contravaloarea total" sau par!ial" a livr"rii de bunuri/prest"rii de servicii.

G. Limitarea la deducere a cheltuielilor #i a TVA aferente mijloacelor de transport, n condi"iile sistemului TVA la ncasare
Vom ncepe acest capitol al Ghidului practic cu o scurt" prezentare a tratamentului prev"zut de legisla!ia fiscal" n ultimii ani n ceea ce prive#te o serie de mijloace de transport si cheltuielile asociate acestora, !innd cont c" pentru perioadele enumerate mai jos, Codul fiscal con!ine prevederi diferite: - pn" la 30 aprilie 2009; - ntre 1 mai 2009 #i 31 decembrie 2011; - ntre 1 ianuarie 2012 #i 30 iunie 2012; - ntre 1 iulie 2012 $i 31 decembrie 2012; - dup" 1 ianuarie 2013 (sistemul TVA la ncasare). 1. Pn" la 30 aprilie 2009 Pn" la sfr#itul lunii aprilie 2009, nu existau prevederi specifice care s" limiteze la deducere TVA sau cheltuielile aferente vehiculelor rutiere. n practic" se aplicau regulile generale, n sensul c" entit"!ile trebuiau s" dovedeasc" utilizarea acestor mijloace de transport n scopul desf"#ur"rii activit"!ilor economice. 2. ntre 1 mai 2009 $i 31 decembrie 2011 Prin OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la reglementarea unor m"suri financiar-fiscale, n perioada cuprins" ntre 1 mai 2009 $i 31 decembrie 2011, s-a prev"zut limitarea integral" a dreptului de deducere a TVA pentru achizi!iile de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim" autorizat" care s" nu dep"#easc" 3.500 kg #i care s" nu aib" mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd #i scaunul $oferului. Astfel, vehiculele care prin construc!ie #i echipare sunt destinate transportului mixt, respectiv att transportului de persoane ct #i transportului de m"rfuri, cum ar fi autofurgonetele, autocamioanele, autodubele, etc. nu au intrat sub inciden!a acestor prevederi, chiar dac" din punct de vedere al greut"!ii #i al num"rului de locuri de pasageri sau situat n limitele prev"zute. Exemplu: Entitatea Leader a achizi!ionat n data de 5 august 2011 un autocamion cu platform" basculant" la costul de 300.000 lei, TVA 24%. Societatea nu dispune de agen!i de vnzare #i nu poate ndeplini nicio alt" condi!ie prev"zut" n excep!iile prezentate n Codul fiscal. Prezenta!i tratamentul contabil aferent acestei opera!iuni economice. nregistrarea contabil" efectuat" de entitatea Leader se prezint" astfel: nregistrarea facturii primite de la furnizorul de imobiliz"ri:

! 300.000 lei 72.000 lei 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri

&%! 372.000 lei

Astfel, att timp ct activul este utilizat n activitatea economic" a entit"!ii, aceasta are dreptul de a deduce TVA de 72.000 lei. De asemenea, limitarea integral" la deducere se aplica #i TVA aferent" achizi!iilor de combustibil destinat utiliz"rii acestor vehicule, aflate n proprietatea sau n folosin!a entit"!ilor, cu o serie de excep!ii. Costul de achizi!ie al vehiculelor rutiere ar fi trebuit s" poat" fi determinat de cei implica!i n astfel de tranzac!ii respectnd acelea#i reguli ca #i n cazul celorlalte imobiliz"ri corporale. ns", n ultimii ani, au fost aduse o serie de modific"ri, n special n ceea ce prive#te regimul TVA. n cazul achizi!iilor de vehicule rutiere motorizate, avnd n vedere c" TVA era integral limitat la deducere, rezulta faptul c" aceasta era n totalitate o tax" nerecuperabil", ceea ce nsemna c" trebuia inclus" n costul de achizi!ie. Exemplu: n data de 19 august 2009, entitatea Leader a achizi!ionat un autoturism la costul de 50.000 lei, TVA 19%. Care este costul de achizi!ie al vehiculului #i care sunt nregistr"rile contabile. Entitatea Leader va efectua n contabilitate urm"toarele opera!iuni: nregistrarea facturii privind activul dobndit (19 august 2009): 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 59.500 lei

50.000 lei 9.500 lei -

trecerea TVA nerecuperabil" n costul de achizi!ie al vehiculului (19 august 2009): 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibil" 9.500 lei

9.500 lei

Astfel, valoarea de intrare a vehiculului rutier este de 59.500 lei, sum" care va fi folosit" #i pentru calculul amortiz"rii. Dac" presupunem c" durata normal" de utilizare aleas" de entitate este de 4 ani, nseamn" c" amortizarea lunar" va fi de 1.239,58 lei (59.500 lei / 48 luni). Entitatea nu #i poate recupera n mod direct TVA achitat" furnizorului, ns" va recupera suma prin amortizare pe tot parcursul duratei de utilizare. Tot n aceast" perioad", cheltuielile de func!ionare, ntre!inere #i repara!ii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu func%ii de conducere #i de administrare, au fost considerate deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiec"rei persoane cu astfel de atribu!ii. Acela#i tratament s-a aplicat #i n ceea ce prive#te amortizarea fiscal" a acestor vehicule. Dac" n cadrul unei entit"!i activeaz" o singur" persoan" de conducere, iar aceasta de!ine 3 autoturisme, atunci doar amortizarea unui autoturism este deductibil", iar cea aferent" celorlalte dou" va fi considerat" nedeductibil" fiscal. De asemenea, pentru acel

&&!

autoturism, cheltuielile de func!ionare, ntre!inere #i repara!ii sunt deductibile, iar pentru celelalte dou" mijloace de transport sunt considerate nedeductibile. Pentru opera!iunile de leasing, avnd n vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit fa!" de tratamentul contabil si cel al impozitului pe profit, s-a considerat c" pentru bunurile achizi!ionate n baza unui contract de leasing, TVA nu a fost integral nedeductibil" #i astfel nu trebuie recunoscut" n costul de achizi!ie al vehiculului. n acea perioad", TVA pentru ratele de leasing #i celelalte costuri suportate era considerat" deductibil", iar pentru valoarea rezidual" nedeductibil". Exemplu: Entitatea Leader de!ine un autoturism n regim de leasing financiar. n data de 22 noiembrie 2010, entitatea Leader a primit factura reprezentnd valoarea rezidual" n sum" de 2.000 lei, TVA 24%. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate. Entitatea Leader va efectua n contabilitate urm"toarele opera!iuni: nregistrarea facturii privind valoarea rezidual" (22 noiembrie 2010): 167 Alte mprumuturi #i datorii asimilate 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 59.500 lei

2.000 lei 480 lei -

trecerea TVA la cheltuieli (22 noiembrie 2010): 480 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate 4426 TVA deductibil" 480 lei

3. ntre 1 ianuarie 2012 $i 30 iunie 2012 n aceast" perioad", n cazul achi!iei de vehicule ncadrate n categoria celor prezentate n acest capitol, a!i avut dreptul de a deduce 50% din TVA aferent". Acela#i tratament s-a aplicat #i TVA aferent" achizi!iilor de combustibil destinat utiliz"rii vehiculelor care au acelea#i caracteristici. n Codul fiscal, prin achizi!ie se n!elege cump"rarea de vehicule din Romnia, importul sau achizi!ia intracomunitar" a vehiculelor. Astfel, n aceast" perioad", limitarea deducerii TVA nu s-a aplicat #i pentru prest"rile de servicii legate direct de vehiculele n cauz", cum ar fi serviciile de repara!ii #i ntre!inere a vehiculelor sau ratele de leasing. Exemplu: Entitatea Leader a achizi!ionat n data de 18 mai 2012 un autoturism la costul de 100.000 lei, TVA 24%. Acest vehicul nu se ncadreaz" n excep!iile prezentate n Codul fiscal. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea facturii primite de la furnizor (18 mai 2012):

! 100.000 lei 24.000 lei 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri

&'! 124.000 lei

includerea a 50% din TVA n valoarea vehicului achizi!ionat (18 mai 2012): 2133 Mijloace de transport = 4426 TVA deductibil" 12.000 lei

12.000 lei

Astfel, costul autoturismului este de 112.000 lei, valoare care va sta la baza calcului amortiz"rii lunare. Pentru ncadrarea vehiculelor n categoriile exceptate, organele fiscale nu vor analiza fiecare deplasare sau utilizare n parte, deoarece legea stabile#te c" utilizarea trebuie s" fie exclusiv" pe destina!iile exceptate. Utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate nu va anula ncadrarea sa pe exce!iile prev"zute de lege. De exemplu, dac" acela#i vehicul este utilizat #i de un agent de vnz"ri dar #i pentru interven!ie sau repara!ii, vehiculul se va ncadra n categoriile exceptate dac" va rezulta c" nu mai este utilizat #i n alte scopuri care nu se ncadreaz" pe excep!iile prev"zute de Codul fiscal. Utilizarea exclusiv" a vehiculului pe activit"!ile exceptate de lege rezult" din: - obiectul de activitate al persoanei impozabile; - dovada faptului c" persoana impozabil" are personal angajat cu calificare n domeniile prev"zute de excep!ii; - foile de parcurs din care s" rezulte c" numai personalul calificat n aceste scopuri utilizeaz" vehiculele n cauz"; #i - orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate. Avnd n vedere prevederea expres" a legii care permite deducerea integral" a TVA doar n cazul n care se poate dovedi utilizarea exclusiv" pe categoriile exceptate, rezult" c" acele vehicule care sunt par!ial utilizate pentru activit"!ile exceptate #i par!ial pentru activit"!i care nu se reg"sesc pe excep!iile stipulate de lege, vor beneficia de deducerea par!ial" n procent de 50% a TVA potrivit Codului fiscal. Aten!ie! Prevederile privind limitarea dreptului de deducere a TVA nu sunt aplicabile pentru ratele de leasing pl"tite pe perioada derul"rii contractelor de leasing, ntruct acestea reprezint" din punct de vedere al TVA prest"ri de servicii, dar se vor aplica pentru valoarea rezidual" la care se face transferul dreptului de proprietate la sfr#itul contractului de leasing, aceasta fiind considerat" o livrare de bunuri. n situa!ia n care transferul dreptului de proprietate asupra bunului c"tre locatar se realizeaz" nainte de derularea a 12 luni consecutive de la data nceperii contractului de leasing, se consider" c" nu a mai avut loc o opera!iune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozi!ia locatarului, situa!ie n care prevederile privind limitarea par!ial" a dreptului de deducere se aplic" la ntreaga valoare de achizi!ie a vehiculului. Dac" transferul dreptului de proprietate asupra bunului are loc dup" derularea a 12 luni consecutive de la data nceperii contractului de leasing, ns" nainte de sfr#itul perioadei de leasing, se consider" c" are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include #i ratele care nu au ajuns la scaden!". n ceea ce prive#te avansurile acordate pentru achizi!ia unor astfel de vehicule, v" pute!i afla n una din situa!iile:

! -

&(! dac" au fost emise facturi #i/sau au fost pl"tite avansuri pentru contravaloarea integral" a vehiculelor respective nainte de 1 ianuarie 2012, atunci nu ve!i putea deduce TVA, chiar dac" livrarea acestora a avut loc dup" data de 1 ianuarie 2012;! dac" au fost emise facturi #i/sau au fost pl"tite avansuri, pentru contravaloarea par!ial" a vehiculelor respective nainte de 1 ianuarie 2012, iar livrarea acestora a intervenit dup" data de 1 ianuarie 2012, TVA va fi deductibil" n procent de 50% pentru ntreaga contravaloare a vehiculelor.

Re!ine!i faptul c" livr"rile de vehicule rutiere a c"ror achizi!ie a f"cut obiectul limit"rii totale a dreptului de deducere reprezint" opera!iuni scutite de TVA. Scutirea nu se aplic" pentru livrarea vehiculelor a c"ror achizi!ie a f"cut obiectul restric!ion"rii la 50% a dreptului de deducere a TVA. Cu alte cuvinte, dac" a!i achi!ionat un autoturism n perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2011 #i nu v-a!i putut deduce TVA, atunci, la vnzarea vehiculului, nu trebuie s" colecta!i TVA. n schimb, dac" achizi!iona!i un autoturism dup" 1 ianuarie 2012 #i v" recupera!i doar 50% din TVA deductibil", la cedarea ulterioar" a acestuia sunte!i obliga!i s" colecta!i TVA, opera!iunea nefiind scutit" de TVA. De asemenea, pentru cedarea vehiculelor ob!inute n urma unui contract de leasing trebuie s" colecta!i TVA, indiferent dac" contractul de leasing a fost ncheiat nainte sau dup" 1 ianuarie 2012. 4. ntre 1 iulie 2012 $i 31 decembrie 2012 ncepnd cu 1 iulie 2012, tratamentul cheltuielilor #i a TVA aferente vehiculelor rutiere motorizate, cu o greutate maxim" autorizat" mai mic" de 3.500 kg #i care au pn" n 9 scaune de pasageri, incluznd #i scaunul #oferului a suferit modific"ri semnificative. n Mof nr 384 din 07 iunie 2012 a fost publicat" OUG 24/2012 pentru modificarea #i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal #i reglementarea unor m"suri financiar-fiscale. Trebuie s" facem o precizare. Pn" la 1 iulie 2012, limitarea TVA sau a cheltuielii la deducere se aplica vehiculelor rutiere motorizate care erau destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. ncepnd cu 1 iulie 2012 aceste prevederi se aplic" tuturor vehiculelor rutiere motorizate care au o mas" total" maxim" autorizat" pn" la 3.500 kg #i mai pu!in de 9 scaune, inclusiv scaunul #oferului. De asemenea, ncepnd cu 1 iulie 2012, limitarea la deducere de 50% nu se mai aplic" doar asupra cheltuielilor cu carburan!ii. Acest regim fiscal se aplic" tuturor cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul activit"!ii economice, cu o mas" total" maxim" autorizat" care nu dep"#e$te 3.500 kg #i care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd #i scaunul #oferului, aflate n proprietatea sau n folosin!a contribuabilului.
A$adar, $i n cazul n care utiliza%i un astfel de vehicul rutier n baza unui contract de comodat, sunte%i obligat s" %ine%i cont de aceste prevederi, avnd n vedere c" formularea din legisla!ia fiscal" este n proprietatea sau n folosin!a contribuabilului.

Exist" totu$i o categorie de cheltuieli pentru care nu se aplic" aceast" regul". Este vorba de cheltuielile privind amortizarea. Aceasta este deductibil" integral ns" numai n limita a cel mult un singur autoturism aferent fiec"rei persoane cu func!ii de conducere #i de administrare. n cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limit"rii fiscale sunt incluse cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele nregistrate ca urmare a derul"rii unui contract de leasing, cum ar fi (lista nu este exhaustiv"): - cheltuielile de repara!ii #i de ntre!inere;

! cheltuielile cu lubrifian!i #i cu piese de schimb; cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru func!ionarea vehiculului; impozitele locale; asigurarea obligatorie de r"spundere civil" auto; partea nedeductibil" din TVA aferent" acestor cheltuieli; inspec!iile tehnice periodice; rovinieta; chiriile; dobnzile, comisioanele, diferen!ele de curs valutar etc.

&)!

n m"sura n care utiliza!i un astfel de vehicul exclusiv n scopul activit"!ii economice (ceea ce de multe ori este greu de demonstrat), toate aceste cheltuieli aferente sunt integral deductibile la calculul profitului impozabil. Utilizarea unui vehicul n scopul activit"!ii economice se refer" la (lista nu este exhaustiv"): - deplas"ri n !ar" sau n str"in"tate la clien!i/furnizori, pentru prospectarea pie!ei; - deplas"ri la loca!ii unde se afl" puncte de lucru; - deplas"ri la banc", la autorit"!ile fiscal, la vam", la oficiile po#tale; - utilizarea vehiculului de c"tre personalul de conducere n exercitarea atribu!iilor de serviciu; - deplas"ri pentru interven!ie, service, repara!ii; - utilizarea vehiculelor de test-drive de c"tre dealerii auto. Este obliga!ia dumneavoastr" de a demonstra c" ndeplini!i toate condi!iile legale pentru acordarea deducerii, a#a cum rezult" #i din jurispruden!a european" (Hot"rrea Cur!ii Europene de Justi!ie n Cauza C-268/83 D.A. Rompelman #i E.A. Rompelman - Van Deelen mpotriva Minister van Financien). Pentru a putea justifica acest lucru #i a v" exercita dreptul de deducere a TVA, trebuie s" dispune!i de toate documentele justificative #i s" ntocmi!i foi de parcurs, n care ve!i trece cel pu!in urm"toarele informa!ii: - categoria de vehicul utilizat; - scopul #i locul deplas"rii; - kilometrii parcur#i; - norma proprie de consum carburant/kilometru parcurs. Aten!ie! Aplicarea limitei de 50% n vederea stabilirii valorii nedeductibile la determinarea profitului impozabil o ve!i efectua dup" aplicarea limit"rii aferente TVA. Astfel, aceast" limitare se aplic" #i asupra TVA pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al TVA. Iat" n continuare un exemplu n acest sens, f"r" a !ine cont de prevederile sistemului TVA la ncasare. Exemplu: Entitatea Leader de!ine un autoturism pe care nu l utilizeaz" exclusiv n scopul activit"!ii economice. n data de 24 noirmebrie 2012, pentru acest vehicul este efectuat" revizia anual", factura emis" de unitatea de service fiind de 3.000 lei, TVA 24%. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea facturii primite de la furnizor (24 noiembrie 2012): 611 Cheltuieli cu ntre!inerea #i repara!iile 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori 3.720 lei

3.000 lei

720 lei

! 720 lei repara!iile 4426 TVA deductibil"

'+!

includerea a 50% din TVA aferent" facturii pe cheltuieli (24 noiembrie 2012): 360 lei 611 Cheltuieli cu ntre!inerea #i repara!iile = 4426 TVA deductibil" 360 lei

Din punct de vedere al TVA, partea de TVA nedeductibil" de 360 lei a fost transferat" n categoria cheltuielilor cu ntre%inerea $i repara%iile. Chiar dac" #i deduce doar 50% din TVA, n Declara!ia 394 privind livr"rile/prest"rile #i achizi!iile efectuate pe teritoriul na!ional entitatea va reflecta ntreaga sum" de 720 lei. Baza de calcul a valorii nedeductibile a cheltuielilor cu ntre!inerea #i repara!iile este de 3.360 lei (3.000 lei + 360 lei). Din punct de vedere fiscal, la determinarea profitului impozabil, ve%i %ine cont c" valoarea nedeductibil" a cheltuielilor cu ntre!inerea #i repara!iile este de 1.680 lei (3.360 lei x 50%). n aceea$i manier" ve%i proceda $i n cazul cheltuielilor cu combustibilii, pentru categoriile de vehicule rutiere prezentate mai sus. Exemplu: Entitatea Leader de!ine un autoturism pe care nu l utilizeaz" exclusiv n scopul activit"!ii economice. n data de 9 decembrie 2012, administratorul entit"%ii alimenteaz" la o benzin"rie, valoarea total" a bonului fiscal fiind de 248 lei. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea bonului fiscal primit (9 decembrie 2012): 200 lei 48 lei 6022 Cheltuieli privind combustibilii 4426 TVA deductibil" = 401 Furnizori 248 lei

includerea a 50% din TVA aferent" bonului fiscal pe cheltuieli (9 decembrie 2012): 24 lei 6022 Cheltuieli privind combustibilii = 4426 TVA deductibil" 24 lei

Astfel, partea de TVA nedeductibil" de 24 lei a fost transferat" n categoria cheltuielilor privind combustibilii. Baza de calcul a valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilii este de 224 lei (200 lei + 24 lei). Din punct de vedere fiscal, la determinarea profitului impozabil, ve%i %ine cont c" valoarea nedeductibil" a cheltuielilor privind combustibilii este de 112 lei (224 lei x 50%).

'*!

Pn" la 1 iulie 2012, cheltuielile de func!ionare, ntre!inere #i repara!ii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu func%ii de conducere #i de administrare erau considerate integral deductibile, n limita a cel mult un autoturism aferent fiec"rei persoane cu astfel de atribu!ii. ncepnd ns" cu aceast" dat", doar 50% din nivelul acestor cheltuieli sunt deductibilite n acelea$i condi%ii, de cel mult un autoturism aferent fiec"rei persoane cu astfel de atribu!ii. Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate sunt integral deductibile atunci cnd vehiculele respective se nscriu n urm"toarele categorii: - vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen!" (pot fi nzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat n vederea unor interven!ii de urgen!", cum sunt cele asupra re!elelor de gaz, energie electric", ap", canalizare); - vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de paz" #i protec!ie (vehiculele utilizate n vederea asigur"rii siguran!ei obiectivelor, bunurilor #i valorilor mpotriva oric"ror ac!iuni ilicite care lezeaz" dreptul de proprietate, existen!a material" a acestora, precum #i protej"rii persoanelor mpotriva oric"ror acte ostile care le pot periclita via!a, integritatea fizic" sau s"n"tatea); - vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de curierat (vehiculele care servesc la primirea, transportul #i distribuirea scrisorilor, coletelor #i pachetelor); - vehiculele utilizate de agen!ii de vnz"ri (vehiculele utilizate n cadrul activit"!ii unei persoane impozabile de c"tre angaja!ii acesteia care se ocup" n principal cu prospectarea pie!ei, desf"#urarea activit"!ii de merchandising, negocierea condi!iilor de vnzare, derularea vnz"rii bunurilor/serviciilor, asigurarea de servicii postvnzare #i monitorizarea clien!ilor); - vehiculele utilizate de agen!ii de achizi!ii (vehiculele utilizate n cadrul activit"!ii unei persoane impozabile de c"tre angaja!ii acesteia care se ocup" n principal cu negocierea #i ncheierea de contracte pentru cump"rarea de bunuri #i servicii, ntre!inerea bazei de date a furnizorilor poten!iali sau existen!i, ntocmirea documentelor administrative pentru cump"r"ri, analizarea cererilor de cump"rare #i propunerea ofertei celei mai bune, urm"rirea performan!elor furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene); - vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat" (vehiculele care contribuie n mod esen!ial la prestarea direct" a serviciilor cu plat" #i f"r" de care serviciile nu pot fi efectuate), inclusiv pentru nchirierea c"tre alte persoane sau pentru instruire de c"tre #colile de #oferi; - vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat", inclusiv pentru serviciile de taximetrie; - vehiculele utilizate ca m"rfuri n scop comercial. Aceste excep!ii sunt reformulate fa!" de reglement"rile anterioare. De exemplu, carele de reportaj sau vehiculele utilizate la transportul personalului la #i de la locul de desf"#urare a activit"!ii nu mai sunt enumerate n mod expres ca integral deductibile. Pentru a putea demonstra utilizarea vehiculului n activit"!ile exceptate de mai sus, trebuie s" analiz"m fiecare situa!ie n parte, %innd cont de: - obiectul de activitate al entit"%ii; - dovada c" entitatea are personal angajat cu calificare n domeniile prev"zute de excep!ii; - foile de parcurs care trebuie s" con!in" informa%iile enumerate anterior; $i - orice alte dovezi care pot fi furnizate.

'"!

n cazul vehiculelor pe care le utiliza!i n vederea transportului angaja!ilor la #i de la locul de munc", se consider" c" vehiculul este folosit n scopul activit"!ii economice atunci cnd exist" dificult"!i evidente n folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport n comun, decalajul orarului mijloacelor de transport n comun fa!" de programul de lucru al persoanei impozabile. n categoria vehiculelor utilizate de angajator pentru transportul angaja!ilor la #i de la locul de munc" sunt ncadrate vehiculele utilizate pentru transportul angaja!ilor de la re#edin!a acestora/locul convenit de comun acord la locul de munc", precum #i de la locul de munc" la re#edin!a angaja!ilor/locul convenit de comun acord. Aceast" facilitate poate fi acordat" salaria!ilor, administratorilor societ"!ilor comerciale, directorilor care #i desf"#oar" activitatea n baza contractului de mandate #i persoanelor fizice rezidente #i/sau nerezidente deta#ate, n situa!ia n care suporta!i drepturile legale cuvenite acestora. Atunci cnd un vehicul este utilizat n folosul propriu de c"tre angaja!i ori este pus la dispozi!ie n vederea utiliz"rii n mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri dect desf"#urarea activit"!ii economice, avem de-a face cu no!iunea de uz personal. Astfel, transportul la #i de la locul de munc" al angaja!ilor n alte condi!ii dect cele men!ionate mai sus este considerat uz personal al vehiculului. Din punct de vedere al TVA, tot de la 1 iulie 2012, se limiteaz" la 50% dreptul de deducere a TVA aferente nchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate #i a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele de%inute, n cazul n care nu le utiliza%i exclusiv n scopul activit"!ii economice. Aceste prevederi se aplic" inclusiv n situa!ia n care a%i primit facturi #i/sau a!i pl"tit avansuri, pentru contravaloarea par!ial" a bunurilor #i/sau serviciilor, nainte de data de 1 iulie 2012, dac" livrarea/prestarea serviciilor intervine dup" aceast" dat". Aceast" restric!ie de limitare la 50% a dreptului de deducere a TVA nu se aplic": - vehiculelor care se nscriu n categoriile prezentate mai sus; - vehiculelor rutiere motorizate care au o mas" total" maxim" autorizat" care dep"#e#te 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul #oferului; $i - vehiculelor utilizate exclusiv n scopul activit"!ii economice. Pentru urm"toarele categorii de vehicule, TVA aferent" cump"r"rii, achizi!iei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului #i TVA aferent" cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibil" integral $i nu se aplic" limitarea la 50% a deducerii taxei, dac" se consider" c" utilizarea acestora #i pentru uz personal este neglijabil", cu excep!ia situa!iei n care se poate face dovada unei practici abuzive: - vehiculele utilizate de agen!ii de vnz"ri #i de achizi!ii; - vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat", inclusiv pentru nchirierea c"tre alte persoane sau pentru instruire de c"tre #colile de #oferi; - vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat", inclusiv pentru serviciile de taximetrie; - vehiculele utilizate ca m"rfuri n scop comercial. Se consider" c" un vehicul nu este utilizat exclusiv n scopul activit"!ii economice n situa!ia n care, pe lng" utilizarea n scopul activit"!ii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o manier" continu" #i pentru uz personal. Dac" vehiculul este utilizat att pentru activitatea economic", ct #i pentru uz personal, dreptul de deducere a TVA aferente cump"r"rii, achizi!iei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului #i a TVA aferente cheltuielilor legate de acesta este limitat la 50%. Dac" v" afla!i n situa!ia de a deduce doar 50% din TVA aferent" nu trebuie s" face%i dovada utiliz"rii vehiculului n scopul activit"!ii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foilor de parcurs.

'#!

Re!ine!i faptul c" livr"rile de vehicule rutiere a c"ror achizi!ie a f"cut obiectul limit"rii totale a dreptului de deducere reprezint" opera!iuni scutite de TVA. Scutirea nu se aplic" pentru livrarea vehiculelor a c"ror achizi!ie a f"cut obiectul restric!ion"rii la 50% a dreptului de deducere a TVA. Exemplu: Entitatea Leader de!ine un autoturism pe care nu l utilizeaz" exclusiv n scopul activit"!ii economice n regim de leasing financiar. n data de 24 februarie 2013, a fost emis" factura aferent" ratei 25, care con!ine: - principal n sum" de 1.000 lei; - dobnd" n sum" de 200 lei; - diferen!e de curs valutar 100 lei. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea facturii de leasing (24 februarie 2013): 167 Alte mprumuturi #i datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobnzile 668 Alte cheltuieli financiare 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 1.612 lei

1.000 lei 200 lei 100 lei 312 lei -

includerea a 50% din TVA aferent" dobnzii pe cheltuieli (24 februarie 2013): 24 lei 666 Cheltuieli privind dobnzile = 4426 TVA deductibil" 24 lei

includerea a 50% din TVA aferent" diferen!elor de curs pe cheltuieli (24 februarie 2013): 12 lei 668 Alte cheltuieli financiare = 4426 TVA deductibil" 12 lei

includerea a 50% din TVA aferent" principalului pe cheltuieli (24 februarie 2013): 120 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 120 lei

Astfel, entitatea Leader #i deduce TVA la nivelul sumei de 156 lei, restul de 50%

'$!

fiind eviden!iat" n categoria cheltuielilor. Cheltuielile cu dobnzile sunt de 224 lei, cheltuielile aferente diferen!elor de curs valutar sunt de 112 lei, iar cheltuiala cu TVA aferent" principalului este de 120 lei. Din punct de vedere fiscal, la determinarea profitului impozabil, entitatea va deduce 50% din toate aceste cheltuieli. Aten!ie! Pn" la data de 30 iunie 2012, prevederile privind limitarea dreptului de deducere a TVA nu erau aplicabile pentru ratele de leasing pl"tite pe perioada derul"rii contractelor de leasing, ntruct acestea reprezint" din punct de vedere al TVA prest"ri de servicii, dar se aplicau pentru valoarea rezidual" la care se face transferul dreptului de proprietate la sfr#itul contractului de leasing, aceasta fiind considerat" o livrare de bunuri. n situa!ia n care transferul dreptului de proprietate asupra bunului c"tre locatar se realizeaz" nainte de derularea a 12 luni consecutive de la data nceperii contractului de leasing, se consider" c" nu a mai avut loc o opera!iune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozi!ia locatarului, situa!ie n care prevederile privind limitarea par!ial" a dreptului de deducere se aplic" la ntreaga valoare de achizi!ie a vehiculului. Dac" transferul dreptului de proprietate asupra bunului are loc dup" derularea a 12 luni consecutive de la data nceperii contractului de leasing, ns" nainte de sfr#itul perioadei de leasing, se consider" c" are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include #i ratele care nu au ajuns la scaden!". n ceea ce prive#te avansurile acordate pentru achizi!ia unor astfel de vehicule, v" pute!i afla n una din situa!iile: - dac" au fost emise facturi #i/sau au fost pl"tite avansuri pentru contravaloarea integral" a vehiculelor respective nainte de 1 ianuarie 2012, atunci nu ve!i putea deduce TVA, chiar dac" livrarea acestora a avut loc dup" data de 1 ianuarie 2012; - dac" au fost emise facturi #i/sau au fost pl"tite avansuri, pentru contravaloarea par!ial" a vehiculelor respective nainte de 1 ianuarie 2012, iar livrarea acestora a intervenit dup" data de 1 ianuarie 2012, TVA va fi deductibil" n procent de 50% pentru ntreaga contravaloare a vehiculelor. 5. Dup" 1 ianuarie 2013 (sistemul TVA la ncasare) Contribuabilii care aplic" sistemul TVA la ncasare, precum #i contribuabilii care fac achizi!ii de la cei care aplic" sistemul TVA la ncasare, dac" nu au drept de deducere integral sau par!ial a TVA, nu vor reflecta ca tax" neexigibil" taxa nedeductibil" aferent" achizi!ilor, indiferent dac" taxa aferent" este sau nu achitat". Exemplu: Entitatea Leader de!ine un autoturism pe care nu l utilizeaz" exclusiv n scopul activit"!ii economice. n data de 12 martie 2013, pentru acest vehicul este efectuat" revizia anual", factura emis" de unitatea de service fiind de 3.000 lei, TVA 24%. Factura este achitat" prin ordin de plat" n data de 5 aprilie 2013. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare #i are ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea facturii primite de la furnizor (12 martie 2013): 611 Cheltuieli cu ntre!inerea #i = 401 Furnizori 3.720 lei

3.000 lei

! 360 lei 360 lei repara!iile 4426 TVA deductibil" 4428 TVA neexigibil"

'%!

includerea a 50% din TVA aferent" facturii pe cheltuieli, la data facturii (12 martie 2013): 360 lei 611 Cheltuieli cu ntre!inerea #i repara!iile = 4426 TVA deductibil" 360 lei

plata facturii c"tre unitatea de service (5 aprilie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 3.720 lei

3.720 lei -

deducerea a 50% din TVA aferent" facturii, la data pl"!ii (5 aprilie 2013): 360 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 360 lei

La data facturii, entitatea Leader transfer" 50% din TVA n categoria cheltuielilor, f"r" a !ine cont de momentul efectu"rii pl"!ii. La data pl"!ii facturii, entitatea #i va deduce TVA la nivelul sumei de 360 lei. Baza de calcul a valorii nedeductibile a cheltuielilor cu ntre!inerea #i repara!iile este de 3.360 lei (3.000 lei + 360 lei). Faptul c" factura este pl"tit" n cel de-al doilea trimestru nu influen!eaz" n niciun fel calculul profitului impozabil. Pentru primul trimestru al anului 2013, entitatea Leader va deduce o cheltuial" de 1.680 lei (3.360 lei x 50%). n situa!ia n care achizi!iona!i vehicule #i aplica!i sistemul TVA la ncasare sau achizi!iona!i vehicule de la entit"!i care aplic" sistemul TVA la ncasare, v" ve!i deduce 50% din TVA la plata facturii. Exemplu: n data de 24 aprilie 2013, entitatea Leader achizi!ioneaz" un autoturism pe care nu l utilizeaz" exclusiv n scopul activit"!ii economice, la costul de 60.000 lei, TVA 24%. Factura este achitat" prin ordin de plat" n data de 7 mai 2013. Entitatea Leader nu aplic" sistemul TVA la ncasare. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea facturii de achizi!ie a autoturismului (24 aprilie 2013): 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibil" 4428 = 404 Furnizori de imobiliz"ri 74.400 lei

60.000 lei 7.200 lei 7.200 lei

! TVA neexigibil" -

'&!

includerea a 50% din TVA aferent" facturii n costul activului, la data facturii (24 aprilie 2013): 2133 Mijloace de transport = 4426 TVA deductibil" 7.200 lei

7.200 lei -

plata facturii c"tre furnizor (7 mai 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 74.400 lei

74.400 lei

deducerea a 50% din TVA aferent" facturii primite de la furnizor, la data pl"!ii (7 mai 2013): 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 7.200 lei

7.200 lei

La data facturii, entitatea Leader transfer" 50% din TVA n costul autoturismului. Astfel, valoarea de intrare a acestuia este de 67.200 lei (60.000 lei + 7.200 lei). &innd cont de legisla!ia fiscal" aplicabil", entitatea Leader va ncepe s" amortizeze activul din luna mai 2013, f"r" ca momentul pl"!ii datoriei c"tre furnizor s" aib" vreo influen!" asupra impozitului pe profit. La data pl"!ii facturii, entitatea #i va deduce TVA la nivelul sumei de 7.200 lei. Vom prezenta n continuare un exemplu de eviden!iere n contabilitate a unei facturi aferente unui leasing financiar, n condi!iile sistemului TVA la ncasare. Exemplu: Entitatea Leader de!ine un autoturism pe care nu l utilizeaz" exclusiv n scopul activit"!ii economice n regim de leasing financiar. n data de 24 februarie 2013, a fost emis" factura aferent" ratei 25, care con!ine: - principal n sum" de 1.000 lei; - dobnd" n sum" de 200 lei; - diferen!e de curs valutar 100 lei. Entitatea Leader aplic" sistemul TVA la ncasare #i achit" contravaloarea facturii la data de 6 martie 2013. Prezenta!i nregistr"rile contabile efectuate de entitatea Leader. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: nregistrarea facturii de leasing (24 februarie 2013): 167 Alte mprumuturi #i datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobnzile 668 = 404 Furnizori de imobiliz"ri 1.612 lei

1.000 lei 200 lei 100 lei

! Alte cheltuieli financiare 4426 TVA deductibil" 4428 TVA neexigibil"

''!

156 lei 156 lei -

includerea a 50% din TVA aferent" dobnzii pe cheltuieli, la data facturii (24 februarie 2013): 24 lei 666 Cheltuieli privind dobnzile = 4426 TVA deductibil" 24 lei

includerea a 50% din TVA aferent" diferen!elor de curs pe cheltuieli, la data facturii (24 februarie 2013): 12 lei 668 Alte cheltuieli financiare = 4426 TVA deductibil" 12 lei

includerea a 50% din TVA aferent" principalului pe cheltuieli, la data facturii (24 februarie 2013): 120 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 120 lei

plata facturii de leasing (6 martie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 1.612 lei

1.612 lei

deducerea a 50% din TVA aferent" facturii primite de la furnizor, la data pl"!ii (6 martie 2013): 156 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil" 156 lei

Astfel, la plata facturii, entitatea Leader #i deduce TVA la nivelul sumei de 156 lei, restul de 50% fiind eviden!iat" n categoria cheltuielilor chiar de la data facturii. Cheltuielile cu dobnzile sunt de 224 lei, cheltuielile aferente diferen!elor de curs valutar sunt de 112 lei, iar cheltuiala cu TVA aferent" principalului este de 120 lei. Din punct de vedere fiscal, la determinarea profitului impozabil aferent primului trimestru al anului 2013, entitatea va deduce 50% din toate aceste cheltuieli, indiferent de momentul pl"!ii facturii c"tre firma de leasing.

'(!

H. Ajustarea bazei de impozitare pentru entit!"ile care aplic! sistemul TVA la ncasare
n majoritatea cazurilor, baza de impozitare a TVA este constituit" din contrapartida ob!inut" sau care urmeaz" a fi ob!inut" de furnizor din partea cump"r"torului. n situa!ia livr"rilor de bunuri/prest"rilor de servicii pentru se aplic" sistemul TVA la ncasare, dac" baza de impozitare este ajustat", regimul de impozitare, cotele de TVA aplicabile #i cursul de schimb valutar sunt acelea%i ca #i ale opera%iunii de baz" care a generat aceste evenimente, ns" pentru stabilirea exigibilit"!ii TVA, trebuie s" !inem cont de urm"toarele prevederi: Situa!ii care duc la ajustarea bazei de impozitare Reguli pentru exigibilitatea TVA

Dac" opera!iunea este anulat" total nainte de livrare/prestare, exigibilitatea TVA intervine la data anul"rii opera%iunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea TVA se opereaz" anularea A fost emis" o factur" #i, ulterior, taxei neexigibile aferente opera!iunea este anulat" total sau par!ial, Dac" opera!iunea este anulat" par%ial nainte de livrarea bunurilor sau de prestarea nainte de livrare/prestare, se opereaz" serviciilor reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar n situa!ia n care cuantumul taxei aferente anul"rii dep"#e#te taxa neexigibil", pentru diferen%" exigibilitatea taxei intervine la data anul"rii opera%iunii Se opereaz" reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a Acordarea unor rabaturi, remize, risturne, intervenit exigibilitatea taxei, iar n situa!ia sconturi #i alte reduceri de pre! dup" livrarea n care cuantumul taxei aferente anul"rii bunurilor sau prestarea serviciilor dep"#e#te TVA neexigibil", pentru diferen%" exigibilitatea taxei intervine la data anul"rii opera%iunii Dac" opera!iunea este anulat" total nainte de livrare/prestare, exigibilitatea TVA intervine la data anul"rii opera%iunii, Refuzul total sau par!ial privind cantitatea, pentru contravaloarea pentru care a calitatea sau pre!urile bunurilor livrate sau intervenit exigibilitatea taxei. Pentru ale serviciilor prestate, precum #i anularea contravaloarea pentru care nu a intervenit total" ori par!ial" a contractului pentru exigibilitatea TVA se opereaz" anularea livrarea sau prestarea n cauz" ca urmare a taxei neexigibile aferente unui acord scris ntre p"r!i sau ca urmare a Dac" opera!iunea este anulat" par%ial unei hot"rri judec"tore#ti definitive #i nainte de livrare/prestare, se opereaz" irevocabile sau n urma unui arbitraj reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar n situa!ia n care

')! cuantumul taxei aferente anul"rii dep"#e#te taxa neexigibil", pentru diferen%" exigibilitatea taxei intervine la data anul"rii opera%iunii Dac" opera!iunea este anulat" total nainte de livrare/prestare, exigibilitatea TVA intervine la data anul"rii opera%iunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea TVA se opereaz" anularea taxei neexigibile aferente Dac" opera!iunea este anulat" par%ial nainte de livrare/prestare, se opereaz" reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar n situa!ia n care cuantumul taxei aferente anul"rii dep"#e#te taxa neexigibil", pentru diferen%" exigibilitatea taxei intervine la data anul"rii opera%iunii Se opereaz" anularea TVA neexigibile aferente

Cump"r"torii returneaz" ambalajele n care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul" prin facturare

Contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi ncasat" din cauza falimentului beneficiarului (ajustarea este permis" ncepnd cu data pronun!"rii hot"rrii judec"tore#ti, hot"rre r"mas" definitiv" #i irevocabil")

n continuare, prezent"m un exemplu n care furnizorul acord" o reducere comercial" beneficiarului la un nivel inferior soldului crean!ei existente. A#a cum am prezentat n tabelul de mai sus, Codul fiscal ne impune reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei. Exemplu: n data de 12 martie 2013, entitatea Leader a vndut m"rfuri entit"!ii Barsin la pre!ul de vnzare de 20.000 lei, plus TVA 24%, costul lor fiind de 12.000 lei. n data de 7 aprilie 2013, entitatea Leader a ncasat prin banc" suma de 10.000 lei. n data de 11 mai 2013, entitatea Leader acord" o reducere comercial" de 10% din contravaloarea bunurilor livrate. Restul sumei va fi ncasat" n data 24 mai 2013. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (12 martie 2013): 4111 Clien!i = 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4428 TVA neexigibil" 20.000 lei 4.800 lei

24.800 lei

! scoaterea din gestiune a m"rfurilor vndute (12 martie 2013): 607 Cheltuieli privind m"rfurile = 371 M"rfuri

(+!

12.000 lei

12.000 lei

ncasarea par!ial" a facturii prin banc" (7 aprilie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 10.000 lei

10.000 lei -

exigibilitatea TVA aferent" ncas"rii par!iale n sum" de 1.935,48 lei (10.000 lei x ) (7 aprilie 2013):

1.935,48 lei -

4428 TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

1.935,48 lei

nregistrarea reducerii comerciale acordate n sum" de 2.000 lei, pe baza facturii emise (11 mai 2013): 709 Reduceri comerciale acordate = 4111 Clien!i 2.000 lei

2.000 lei

nregistrarea diminu"rii TVA neexigibile cu suma de 480 lei, aferent" reducerii comerciale acordate (11 mai 2013): 4111 Clien!i = 4428 TVA neexigibil" (480 lei)

(480 lei) -

ncasarea restului sumei de 12.320 lei (24.800 lei 10.000 lei 2.480 lei) prin banc" (24 mai 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 12.320 lei

12.320 lei -

exigibilitatea TVA aferent" restului de ncasat n sum" de 2.384,51 lei (12.320 lei x ) (24 mai 2013):

2.384,51 lei

4428 TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

2.384,51 lei

Conform prevederilor din Codul fiscal, s-a operat reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei. Avnd n vedere c" entitatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 1.935 lei, !innd cont c" a ncasat 10.000 lei din crean!a respectiv";

! -

(*!

n Decontul de TVA 300 aferent lunii mai 2013, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 2.385 lei, !innd cont de faptul c" n urma emiterii facturii de reducere, TVA neexigibil" a fost diminuat" cu suma de 480 lei. Dac" entitatea Leader nu ar fi ncasat restul crean!ei n data de 24 mai 2013, atunci diferen!a de TVA n sum" de 2.385 lei ar fi trebuit colectat" #i inclus" n Decontul de TVA 300 aferent lunii iunie 2013, perioad" fiscal" n care se mplinesc cele 90 de zile de la emiterea facturii. Entitatea Barsin va nregistra n contabilitate: achizi!ia m"rfurilor de la furnizor (12 martie 2013): 371 M"rfuri 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 24.800 lei

20.000 lei 4.800 lei -

plata par!ial" a facturii prin banc" (7 aprilie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 10.000 lei

10.000 lei -

exigibilitatea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 1.935,48 lei (10.000 lei x ) (7 aprilie 2013):

1.935,48 lei -

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

1.935,48 lei

nregistrarea reducerii comerciale primite n sum" de 2.000 lei, pe baza facturii (11 mai 2013): 401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite 2.000 lei

2.000 lei

nregistrarea diminu"rii TVA neexigibile cu suma de 480 lei, aferent" reducerii comerciale primite (11 mai 2013): 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori (480 lei)

(480 lei) -

plata restului sumei de 12.320 lei (24.800 lei 10.000 lei 2.480 lei) prin banc" (24 mai 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 12.320 lei

12.320 lei -

exigibilitatea TVA aferent" restului de pl"tit n sum" de 2.384,51 lei (12.320 lei x ) (24 mai 2013):

! 2.384,51 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

("! 2.384,51 lei

Conform prevederilor din Codul fiscal, s-a operat reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei. Avnd n vedere c" entitatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 1.935 lei, !innd cont c" a pl"tit 10.000 lei din datoria respectiv"; - n Decontul de TVA 300 aferent lunii mai 2013, entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 2.385 lei, !innd cont de faptul c" n urma primirii facturii de reducere, TVA neexigibil" a fost diminuat" cu suma de 480 lei. n exemplul urm"tor, furnizorul acord" beneficiarului o reducere comercial" mai mare dect soldul crean!ei existente. A#a cum am prezentat la nceputul acestui subcapitol, Codul fiscal ne impune reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar n situa!ia n care cuantumul taxei aferente anul"rii dep"#e#te TVA neexigibil", pentru diferen%" exigibilitatea taxei intervine la data anul"rii opera%iunii. Exemplu: n data de 7 februarie 2013, entitatea Leader a emis o factur" de prest"ri servicii entit"!ii Barsin pentru suma de 10.000 lei, plus TVA 24%. n data de 11 martie 2013, entitatea Leader a ncasat prin banc" suma de 7.440 lei. n data de 2 aprilie 2013, entitatea Leader acord" entit"!ii Barsin o reducere comercial" de 5.000 lei, plus TVA 24%. Ambele entit"!i aplic" sistemul TVA la ncasare #i au ca perioad" fiscal" luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul celor dou" entit"!i. Entitatea Leader va opera n contabilitate: nregistrarea facturii emise (7 februarie 2013): 4111 Clien!i = 704 Venituri din servicii prestate 4428 TVA neexigibil" 10.000 lei 2.400 lei

12.400 lei

ncasarea par!ial" a facturii prin banc" (11 martie 2013): 5121 Conturi la b"nci n lei = 4111 Clien!i 7.440 lei

7.440 lei

exigibilitatea TVA aferent" ncas"rii par!iale n sum" de 1.440 lei (7.440 lei x (11 martie 2013):

1.440 lei -

4428 TVA neexigibil"

4427 TVA colectat"

1.440 lei

nregistrarea reducerii comerciale acordate n sum" de 5.000 lei, pe baza facturii

! emise (2 aprilie 2013): 5.000 lei 709 Reduceri comerciale acordate = 4111 Clien!i 419 Clien!i - creditori

(#!

4.000 lei 1.000 lei

nregistrarea diminu"rii TVA neexigibile cu suma de 960 lei, aferent" reducerii comerciale acordate (2 aprilie 2013): 4111 Clien!i = 4428 TVA neexigibil" (960 lei)

(960 lei) -

nregistrarea diminu"rii TVA colectat" cu suma de 240 lei, aferent" reducerii comerciale acordate (2 aprilie 2013): 419 Clien!i - creditori = 4427 TVA colectat" (240 lei)

(240 lei)

Conform prevederilor din Codul fiscal, ini!ial s-a operat reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, dar avnd n vedere c" reducerea acordat" era mai mare cu 1.240 lei dect soldul crean!ei, s-a procedat la diminuarea TVA colectat" cu suma de 240 lei. Avnd n vedere c" entitatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent lunii martie 2013, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 1.440 lei, !innd cont c" a ncasat 7.440 lei din crean!a respectiv"; - n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va recunoa#te TVA colectat" la nivelul sumei negative de 240 lei, !innd cont de faptul c" reducerea comercial" acordat" a fost mai mare dect crean!a disponibil". Entitatea Barsin va nregistra n contabilitate: factura de prest"ri servicii primit" de la furnizor (7 februarie 2013): 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter!i 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori 12.400 lei

10.000 lei

2.400 lei -

plata par!ial" a facturii prin banc" (11 martie 2013): 401 Furnizori = 5121 Conturi la b"nci n lei 7.440 lei

7.440 lei

deducerea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 1.440 lei (7.440 lei x martie 2013):

) (11

! 1.440 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

($! 1.440 lei

nregistrarea reducerii comerciale primite n sum" de 5.000 lei, pe baza facturii (2 aprilie 2013): 401 Furnizori 4092 Furnizori - debitori pentru prest"ri de servicii = 609 Reduceri comerciale primite 5.000 lei

4.000 lei 1.000 lei

nregistrarea diminu"rii TVA neexigibile cu suma de 960 lei, aferent" reducerii comerciale primite (2 aprilie 2013): 4428 TVA neexigibil" = 401 Furnizori (960 lei)

(960 lei) -

nregistrarea diminu"rii TVA deductibil" cu suma de 240 lei, aferent" reducerii comerciale primite (2 aprilie 2013): 4426 TVA deductibil" = 4092 Furnizori - debitori pentru prest"ri de servicii (240 lei)

(240 lei)

Conform prevederilor din Codul fiscal, ini!ial s-a operat reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, dar avnd n vedere c" reducerea primit" a fost mai mare cu 1.240 lei dect soldul datoriei, s-a procedat la diminuarea TVA deductibil" cu suma de 240 lei. Avnd n vedere c" entitatea declar" #i achit" TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este urm"torul: - n Decontul de TVA 300 aferent lunii martie 2013, entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 1.440 lei, !innd cont c" a pl"tit 7.440 lei din datoria respectiv"; - n Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va recunoa#te TVA deductibil" la nivelul sumei negative de 240 lei, !innd cont de faptul c" reducerea comercial" primit" a fost mai mare dect soldul datoriei disponibile. CONCLUZIE! n situa!ii precum reduceri de pre!uri, anularea total" sau par!ial" a unui contract, care intervin ulterior factur"rii, ve!i emite facturi n care nscrie!i cu semnul minus baza impozabil" #i TVA aferent" acestor opera!iuni, chiar dac" TVA nu a devenit exigibil" la data respectiv". Ca regul!, att la beneficiar ct #i la furnizor, se ajusteaz" mai nti TVA neexigibil" #i doar n situa!ia n care nu mai exist" diferen!e de tax" neexigibil" se ajusteaz" TVA colectat" la furnizor, respectiv TVA deductibil" la beneficiar.

(%!

I. Aspecte privind ajustarea TVA n cadrul sistemului TVA la ncasare


n con!inutul acestui subcapitol, vom prezenta separat aspectele esen!iale privind ajustarea TVA n cazul achizi!iilor de servicii #i bunuri, altele dect bunurile de capital, precum #i n cazul achizi!iilor de bunuri de capital, avnd n vedere tratamentul fiscal diferit. n principiu, ajustarea se poate face att n favoarea contribuabililor, ct #i n defavoarea acestora, astfel: - ajustare n defavoarea contribuabililor: X lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" X lei

ajustare n favoarea contribuabililor: (X lei) 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" (X lei)

Codul fiscal precizeaz" c" cheltuielile generate de TVA ca urmare a aplic"rii proratei, precum #i n alte situa!ii cnd TVA este nregistrat" pe cheltuieli, n situa!ia n care taxa este aferent" unor bunuri sau servicii achizi!ionate n scopul realiz"rii de venituri impozabile sunt deductibile integral. Pentru a n!elege exact cum se procedeaz" la ajustarea TVA n cadrul sistemului TVA la ncasare, vom prezenta o serie de informa!ii cu privire la modalitatea n care se efectueaz" ajustarea TVA, !innd cont de dificultatea nregistr"rii corecte a acestor opera!iuni n practic". Achizi!ii de servicii $i bunuri, altele dect bunurile de capital Sunt situa!ii n care avem de-a face cu livr"ri sau prest"ri c"tre sine, ceea ce nseamn" c" nu trebuie s" ajust"m TVA dedus" ini!ial. Sunt asimilate livr"rilor de bunuri efectuate cu plat" urm"toarele opera!iuni: - preluarea de c"tre o persoan" impozabil" a bunurilor mobile achizi!ionate sau produse de c"tre aceasta pentru a fi utilizate n scopuri care nu au leg"tur" cu activitatea economic" desf"#urat" sau pentru a fi puse la dispozi!ie altor persoane n mod gratuit, dac" TVA aferent" bunurilor respective sau p"r!ilor lor componente a fost dedus" total sau par!ial; - preluarea de c"tre o persoan" impozabil" de bunuri mobile corporale achizi!ionate sau produse de c"tre aceasta, altele dect bunurile de capital, pentru a fi utilizate n scopul unor opera!iuni care nu dau drept integral de deducere, dac" TVA aferent" bunurilor respective a fost dedus" total sau par!ial la data achizi!iei. Sunt asimilate prest"rii de servicii efectuate cu plat" urm"toarele: - serviciile prestate n mod gratuit de c"tre o persoan" impozabil" pentru uzul propriu ori al personalului acesteia, sau pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri dect desf"#urarea activit"!ii sale economice;

! -

(&! utilizarea bunurilor, altele dect bunurile de capital, care fac parte din activele folosite n cadrul activit"%ii economice a persoanei impozabile n folosul propriu sau de c"tre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozi%ie n vederea utiliz"rii n mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri dect desf"$urarea activit"%ii sale economice, dac" TVA pentru bunurile respective a fost dedus" total sau par%ial, cu excep%ia mijloacelor de transport a c"ror achizi%ie face obiectul limit"rii la 50% a dreptului de deducere.

Ve!i ajusta TVA dedus" ini!ial aferent" serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor #i activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, n urm"toarele situa!ii: - dac" exist" modific"ri ale elementelor luate n considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dup" depunerea Decontului de TVA 300, cum ar fi: - dac" a fost emis" o factur" #i, ulterior, opera!iunea este anulat" total sau par!ial, nainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor; - n cazul n care reducerile comerciale sau financiare sunt acordate dup" livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; - n cazul refuzurilor totale sau par!iale privind cantitatea, calitatea ori pre!urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum #i n cazul anul"rii totale ori par!iale a contractului pentru livrarea sau prestarea n cauz" ca urmare a unui acord scris ntre p"r!i sau ca urmare a unei hot"rri judec"tore#ti definitive #i irevocabile sau n urma unui arbitraj; - n cazul n care cump"r"torii returneaz" ambalajele n care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul" prin facturare; - atunci cnd pro rata definitiv", calculat" la sfr#itul anului, difer" de pro rata provizorie utilizat" n cursul anului; - cazul n care, n mod eronat, a!i dedus o sum" de tax" mai mare dect avea!i dreptul sau mai mic". - atunci cnd v" pierde!i dreptul de deducere a TVA, pentru bunurile mobile nelivrate #i serviciile neutilizate, ajustare care trebuie efectuat" la momentul pierderii dreptului de deducere; - deducerea este mai mare sau mai mic" dect cea pe care avea!i dreptul s" o opera!i. A#a cum observa!i, ajustarea TVA se poate efectua #i atunci cnd deducerea este mai mic" dect cea la care avea!i dreptul. Astfel, pute!i ajusta taxa nededus" aferent" serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor #i activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, activelor corporale fixe n curs de execu!ie, constatate pe baz" de inventariere, n situa!ia n care c$tiga!i dreptul de deducere a TVA. n acest caz, ajustarea reprezint" exercitarea dreptului de deducere #i o ve%i eviden!ia n Decontul de TVA 300 aferent perioadei fiscale n care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau ntr-un Decont de TVA 300 ulterior. Pute%i ajunge s" efectua%i aceste ajust"ri ca urmare a unor situa!ii cum ar fi: - modific"ri ale obiectului de activitate; - modific"ri legislative; sau - alocarea de bunuri/servicii pentru opera!iuni care nu dau drept de deducere #i ulterior alocarea acestora pentru realizarea de opera!iuni care dau drept de deducere. n aceast" ultim" categorie sunt incluse #i vehiculele pentru care a fost limitat dreptul de deducere, n situa!ia n care fac obiectul unei livr"ri taxabile sau are loc o modificare de destina!ie, respectiv sunt utilizate exclusiv pentru activit"!i exceptate de la limitarea dreptului de deducere. A#a cum am mai precizat #i n con!inutul subcapitolului Limitarea la deducere a cheltuielilor #i a TVA aferente mijloacelor de transport, ajustarea TVA nu poate fi aplicat"

('!

pentru vehiculele al c"ror drept de deducere a fost limitat 100%, pe care ulterior le vinde!i ter!ilor, deoarece sunte!i obliga!i s" aplica!i scutirea de TVA. n cazul entit"!ilor care aplic" sistemul TVA la ncasare, precum #i al celor care nu aplic" sistemul dar sunt beneficiari ai unor entit"!i care aplic" sistemul TVA la ncasare, pentru serviciile neutilizate, bunurile de natura stocurilor #i activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, activele corporale fixe n curs de execu!ie achizi!ionate, taxa nededus" se ajusteaz" la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea, pentru taxa deductibil", respectiv pentru taxa care a fost pl"tit" furnizorului/prestatorului, n cazul activelor corporale fixe care nu sunt amortizate integral, altele dect bunurile de capital, ajustarea TVA se face pentru valoarea r"mas" neamortizat", folosind cota de TVA n vigoare la data achizi!iei activului corporal fix. Prin valoare r"mas" neamortizat" se n!elege valoarea de nregistrare n contabilitate, diminuat" cu amortizarea contabil". Atunci cnd, la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea, TVA aferent" achizi!iei nu a fost achitat" integral, pe m"sur" ce se pl"te#te diferen!a de tax", v" pute!i exercita dreptul de deducere a taxei respective, cu excep!ia situa!iei n care la data pl"!ii, bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru opera!iuni care dau drept de deducere a taxei. n cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe m"sur" ce pl"ti!i diferen!a de tax", v" pute!i deduce partea din taxa pl"tit" corespunz"toare valorii r"mase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Dac" apar #i alte evenimente care genereaz" ajustarea TVA pn" la data pl"!ii TVA, n favoarea statului sau n favoarea contribuabilului, n cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determin" n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" la data fiec"rui eveniment care genereaz" ajustarea taxei. TVA aferent" achizi!iilor intracomunitare de bunuri, importurilor #i achizi!iilor de bunuri/servicii pentru care se aplic" taxare invers", efectuate de persoane impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare, precum #i TVA aferent" opera!iunilor scutite de la aplicarea sistemului efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplic" sistemul TVA la ncasare se ajusteaz" potrivit regulilor generale. n cazul n care aplica!i regimul special de scutire #i v" nregistra!i normal n scopuri de TVA, precum #i n cazul n care sunte!i nregistra!i n scopuri de TVA #i solicita!i scoaterea din eviden!a persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, ve!i proceda la ajustarea de tax". Atunci cnd nregistrarea n scopuri de TVA v-a fost anulat" de organele fiscale competente, se consider" c" activele corporale fixe, care nu sunt amortizate integral, altele dect bunurile de capital, sunt alocate pe perioada n care nu a!i dispus de un cod valabil de TVA unei activit"!i f"r" drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei pentru valoarea r"mas" neamortizat". Ajustarea va fi reflectat" n ultimul Decont de TVA depus nainte de anularea nregistr"rii n scopuri de TVA. n cazul n care nu a!i eviden!iat corect sau nu a!i efectuat ajust"rile de tax", ve!i declara sumele rezultate din ajustarea taxei n Formularul 307 Declara!ie privind sumele rezultate din ajustarea TVA. Dup" nregistrarea n scopuri de TVA, pute!i ajusta taxa aferent" activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, pentru valoarea r"mas" neamortizat", inclusiv n situa!ia n care acestea au fost livrate n regim de taxare n perioada n care nu a%i avut un cod valabil de TVA, n cadrul procedurii de executare silit". Ajustarea o ve%i reflecta n primul Decont de TVA depus dup" nregistrarea n scopuri de TVA sau ntr-un decont ulterior.

((!

Aceste prevederi sunt valabile $i persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare, precum #i celor care au achizi!ionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplic" sistemul #i care trec apoi la regimul special de scutire. n situa!ia n care v" pierde!i dreptul de deducere a TVA, trebuie s" ajusta!i, la data modific"rii intervenite, taxa deductibil" aferent" bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe n curs de execu!ie, activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital. n aceast" situa!ie, ajustarea reprezint" anularea dreptului de deducere a TVA deduse ini!ial #i trebuie eviden!iat" n Decontul de TVA aferent perioadei fiscale n care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea. Aceast" ajustare apare ca urmare a unor situa!ii, cum ar fi: - modific"ri ale obiectului de activitate; - modific"ri legislative; - alocarea de bunuri/servicii pentru opera!iuni care dau drept de deducere #i ulterior alocarea acestora pentru realizarea de opera!iuni care nu dau drept de deducere. Se includ n aceast" categorie #i vehiculele pentru care nu a fost limitat dreptul de deducere, n situa!ia n care are loc o modificare de destina!ie, respectiv sunt utilizate pentru activit"!i care impun limitarea dreptului de deducere la 50%; - bunuri lips" n gestiune, cu excep!ia bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamit"!i naturale ori a unor cauze de for%" major", n condi%iile n care aceste situa%ii sunt demonstrate sau confirmate n mod corespunz"tor, precum #i bunurilor furate dovedite legal prin hot"rre judec"toreasc" definitive. ATEN#IE! n cazul bunurilor lips" din gestiune care sunt imputate, ve!i efectua ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor opera!iuni n sfera de aplicare a TVA. n cazul entit"!ilor care aplic" sistemul TVA la ncasare, precum #i al celor care nu aplic" sistemul dar sunt beneficiari ai unor entit"!i care aplic" sistemul TVA la ncasare, pentru serviciile neutilizate, bunurile de natura stocurilor #i activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, activele corporale fixe n curs de execu!ie achizi!ionate, TVA deductibil" se ajusteaz" la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea, respectiv pentru taxa care a fost pl"tit" furnizorului/prestatorului. n situa!ia n care la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea, taxa aferent" achizi!iei nu a fost achitat" integral, pe m"sur" ce se pl"te#te diferen!a de tax", nu v" pute!i exercita dreptul de deducere a taxei respective cu excep!ia situa!iei n care la data pl"!ii, bunurile/serviciile sunt utilizate pentru opera!iuni care dau drept de deducere a taxei. n cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe m"sur" ce se pl"te#te diferen!a de tax", nu v" deduce!i partea din taxa pl"tit" corespunz"toare valorii r"mase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Dac" apar #i alte evenimente care genereaz" ajustarea TVA pn" la data pl"!ii TVA, n favoarea statului sau n favoarea dvs., n cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus o ve!i determina n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" la data fiec"rui eveniment care genereaz" ajustarea taxei. Exemplu: n data de 15 februarie 2013, entitatea Leader, care aplic" sistemul TVA la ncasare a achizi!ionat un utilaj la costul de 8.000 lei, TVA 24%. Activul este alocat unei activit"!i cu drept de deducere integral, are o durat" de utilizare de 4 ani #i va fi amortizat prin metoda liniar". n data de 26 februarie 2013, entitatea Leader achit" furnizorului s"u suma de 3.720 lei.

()!

n data de 11 martie 2014, utilajul este alocat unei activit"!i f"r" drept de deducere a TVA, entitatea fiind nevoit" s" ajusteze TVA. n data de 7 septembrie 2014, entitatea Leader mai pl"te#te furnizorului suma de 4.960 lei. n data de 13 decembrie 2014 apare al doilea eveniment care genereaz" ajustarea TVA, respectiv utilajul este alocat unei activit"!i cu drept de deducere. n data de 21 februarie 2015, entitatea Leader pl"te#te furnizorului #i restul sumei datorate de 1.240 lei. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Pentru o mai bun" n!elegere a ajust"rilor de TVA efectuate, vom prezenta n continuare un tabel cu situa!ia valorii neamortizate a utilajului, la datele respective: Data 11 martie 2014 13 decembrie 2014 Cost utilaj 8.000 8.000 Amortizare lunara 166,66 166,66 Amortizare cumulat" 2.000 3.500 Valoare neamortizat" 6.000 4.500 Procent neamortizat 75% 56,25%

Entitatea Leader va opera n contabilitate: achizi!ia utilajului (15 februarie 2013): 2131 Echipamente tehnologice 4428 TVA neexigibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 9.920 lei

8.000 lei 1.920 lei -

achitarea sumei de 3.720 lei c"tre furnizor (26 februarie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 3.720 lei

3.720 lei

deducerea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 720 lei (3.720 lei x februarie 2013): 720 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

) (26

720 lei

n luna martie 2014, apare primul eveniment care genereaz" ajustarea taxei, respectiv utilajul este alocat unei activit"!i f"r" drept de deducere a TVA. n acest moment, valoarea neamortizat" a bunului este de 6.000 lei (reprezint" 75% din valoarea bunului). TVA dedus" pn" acum este de 720 lei. Ajustarea TVA este calculat" n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" (720 lei x 75%) #i este n favoarea statului: ajustarea TVA n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" (720 lei x 75%) (11 martie 2014):

! 540 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil"

)+! 540 lei

achitarea sumei de 4.960 lei c"tre furnizor (7 septembrie 2014): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 4.960 lei

4.960 lei

deducerea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 960 lei (4.960 lei x septembrie 2014): 960 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

) (7

960 lei

ajustarea TVA n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" la data de 11 martie 2014, moment n care a intervenit evenimentul ce a generat ajustare (960 lei x 75%) (7 septembrie 2014): 720 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 720 lei

n luna decembrie 2014, apare al doilea eveniment care genereaz" ajustarea taxei. n acest moment, valoarea r"mas" neamortizat" este de 4.500 lei (reprezentnd 56,25% din valoarea bunului). TVA achitat" furnizorului este de 1.680 lei (720 lei + 960 lei). Astfel, ajustarea calculat" n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" n favoarea entit"!ii Leader este de 945 lei (1.680 lei x 56,25%): ajustarea TVA n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" (1.680 lei x 56,25%) (13 decembrie 2014): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" (945 lei)

(945 lei)

n luna februarie 2015, entitatea Leader pl"te#te furnizorului suma r"mas" de 1.240 lei, din care TVA 240 lei. 'i de aceast" dat", taxa de dedus se determin" n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" la data fiec"rui eveniment care genereaz" ajustarea taxei. Astfel, suma care nu se deduce este de 45 lei (240 lei x 75% 240 lei x 56,25%), iar diferen!a de 195 lei (240 lei 45 lei) se deduce: achitarea sumei de 1.240 lei c"tre furnizor (21 februarie 2015):

! 1.240 lei 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei

)*! 1.240 lei

deducerea TVA aferent" pl"!ii par!iale n sum" de 240 lei (1.240 lei x februarie 2015): 240 lei 4426 TVA deductibil" = 4428 TVA neexigibil"

) (21

240 lei

ajustarea TVA n func!ie de valoarea r"mas" neamortizat" la data fiec"rui eveniment care genereaz" ajustarea taxei (21 februarie 2015): 45 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 450 lei

Nu trebuie s" ajusta!i deducerea ini!ial" a taxei n cazul: bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamit"!i naturale (inunda!ii, alunec"ri de teren, cutremure) ori a unor cauze de for%" major" (incendiu, dovedit prin documente de asigurare #i/sau alte rapoarte oficiale, r"zboi, r"zboi civil, acte de terrorism sau orice alte evenimente pentru care se poate invoca for!a major"), n condi%iile n care aceste situa%ii sunt demonstrate sau confirmate n mod corespunz"tor; bunurilor furate dovedite legal prin hot"rre judec"toreasc" definitiv"; bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, respectiv cele care ndeplinesc n mod cumulativ urm"toarele condi!ii: - degradarea calitativ" a bunurilor se datoreaz" unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse n aceast" categorie #i produsele accizabile pentru care autoritatea competent" a emis decizie de aprobare a distrugerii; #i - se face dovada c" bunurile au fost distruse. activelor corporale fixe casate, altele dect bunurile de capital; perisabilit"!ilor, n limitele prev"zute prin lege, precum #i a pierderilor tehnologice sau, dup" caz, al altor consumuri proprii, n limitele stabilite potrivit legii ori, n lipsa acestora, n limitele stabilite de dvs. n norma proprie de consum. n cazul dep"#irii acestor limite, ve!i ajusta taxa aferent" dep"#irii acestora; acord"rii n mod gratuit de bunuri n scop de reclam" sau n scopul stimul"rii vnz"rilor sau, mai general, n scopuri legate de desf"#urarea activit"!ii economice; acord"rii de bunuri de mic" valoare, n mod gratuit, n cadrul ac!iunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare; bunurilor acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne.

Achizi!ii de bunuri de capital Preciz"m de la nceput faptul c" nu ve!i efectua ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital n situa!ia n care suma care ar rezulta ca urmare a fiec"rei ajust"ri aferente unui bun de capital este mai mic" de 1.000 lei.

)"!

Bunurile de capital cuprind: - activele de!inute pentru a fi utilizate n produc!ia sau livrarea de bunuri ori n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate ter!ilor sau pentru scopuri administrative, dac" au durata normal" de utilizare mai mare de un an #i valoarea mai mare dect 1.800 lei; #i - opera%iunile de construc%ie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv repara%iile ori lucr"rile de ntre%inere a acestor active, chiar n condi%iile n care astfel de opera%iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de nchiriere, leasing sau al oric"rui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozi%ia unei alte persoane. Nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a c"ror durat" normal" de utilizare este mai mic" de 5 ani, precum #i ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori. Activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator dac" limita minim" a duratei normale de utilizare este egal" sau mai mare de 5 ani. Bunurile care fac obiectul nchirierii, leasingului, concesion"rii sau oric"rei alte metode de punere a acestora la dispozi!ia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apar!innd persoanei care le nchiriaz", le d" n leasing sau le pune la dispozi!ia altei persoane. Pentru locatar, din punct de vedere al TVA, data la care bunul se consider" achizi!ionat este data la care se face transferul dreptului de proprietate de c"tre locator. Pentru taxa aferent" achizi!iei bunurilor de capital cump"rate de locatar printr-un contract de leasing, perioada de ajustare ncepe la data de 1 ianuarie a anului n care a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor. Aten!ie ns", ve!i efectua ajustarea pentru suma integral" a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa pl"tit" sau datorat" nainte de data transferului dreptului de proprietate. Taxa deductibil" aferent" bunurilor de capital, n condi!iile n care nu se aplic" regulile privind livrarea c"tre sine sau prestarea c"tre sine, se ajusteaz": - pe o perioad" de 20 de ani, pentru construc!ia sau achizi!ia unui bun imobil, precum #i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac" valoarea fiec"rei transform"ri sau moderniz"ri este de cel pu!in 20% din valoarea total" a bunului imobil astfel transformat sau modernizat (denumite n continuare bunuri imobile); sau - pe o perioad" de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi!ionate sau fabricate, altele dect cele de mai sus. Pn" la 1 ianuarie 2007, perioada de ajustare prev"zut" n Codul fiscal pentru bunurile imobile era de 5 ani. Astfel, dac" a!i achizi!ionat o cl"dire nainte de 2007, iar n prezent o utiliza!i n actitit"!i f"r" drept de deducere a TVA, nu mai ave!i obliga!ia ajust"rii TVA, deoarece a trecut perioada de 5 ani. De asemenea, nainte de data ader"rii Romniei la UE, ajustarea se efectua !inndu-se cont #i de frac!iunile de an, iar n prezent se face pe ani calendaristici ntregi. Taxa deductibil" aferent" bunurilor de capital reprezint" taxa achitat" sau datorat", aferent" oric"rei opera!iuni legate de achizi!ia, fabricarea, construc!ia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri. Nu se supune ajust"rii taxa achitat" sau datorat", aferent" repar"rii ori ntre!inerii acestor bunuri sau cea aferent" achizi!iei pieselor de schimb destinate repar"rii sau ntre!inerii bunurilor de capital. Dup" cum observa!i, exist" o delimitare clar" ntre opera!iunile de modernizare #i cele de repara!ii.

)#!

Opera!iunile de transformare sau modernizare a unor bunuri imobile sunt cele care conduc la majorarea valorii acestora. TVA deductibil" aferent" transform"rii sau moderniz"rii unui bun imobil ori a unei p"r!i a acestuia se ajusteaz" de c"tre entitatea la dispozi!ia c"reia este pus bunul imobil sau o parte a acestuia, condi!iile fiind ca: - lucr"rile de transformare sau modernizare s" fi fost efectuate de c"tre aceast" entitate; #i - valoarea fiec"rei transform"ri sau moderniz"ri s" fie de cel pu!in 20% din valoarea total" dup" transformarea ori modernizarea bunului imobil sau a p"r!ii de bun imobil. n situa!ia n care valoarea fiec"rei transform"ri sau moderniz"ri nu dep"$e$te 20% din valoarea total" dup" transformarea ori modernizarea bunului imobil sau a p"r!ii de bun imobil, nu trebuie s" efectua!i ajust"ri ale taxei. n acest sens, ve!i avea n vedere valorile reevaluate ale bunurilor respective, a#a cum sunt nregistrate n contabilitate. Dac" bunurile apar!in unor persoane care nu au obliga!ia de a conduce eviden!" contabil", ve!i avea n vedere valoarea bunului imobil nainte #i dup" transformare/modernizare, stabilit" printr-un raport de expertiz". n cazul bunurilor imobile, se consider" c" acestea sunt folosite pentru prima dat" dup" transformare ori modernizare, la data semn"rii de c"tre beneficiar a procesului-verbal de recep!ie definitiv" a lucr"rilor (procesul-verbal de recep!ie la terminarea lucr"rilor) de transformare a construc!iei n cauz". n cazul lucr"rilor de transformare n regie proprie a unei construc!ii, data primei utiliz"ri a bunului dup" transformare este data documentului pe baza c"ruia este majorat" valoarea activului corporal fix cu valoarea transform"rii respective. Att n cazul entit"!ilor care nu aplic" sistemul TVA la ncasare, ct #i n cazul celor care aplic" regulile sistemului, perioada de ajustare ncepe de la data de 1 ianuarie a anului n care: - bunurile au fost achizi!ionate sau fabricate, pentru bunurile de capital la care ajustarea se efectueaz" n 5 ani, dac" acestea au fost achizi!ionate sau fabricate dup" 1 ianuarie 2007; - bunurile sunt recep!ionate, pentru bunurile imobile construite #i se efectueaz" pentru suma integral" a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl"tit" sau datorat" nainte de 1 ianuarie 2007, dac" anul primei utiliz"ri este anul 2007 sau un alt an ulterior anului ader"rii; - bunurile imobile au fost achizi!ionate #i se efectueaz" pentru suma integral" a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl"tit" sau datorat" nainte de 1 ianuarie 2007, dac" formalit"!ile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vnz"tor la cump"r"tor s-au ndeplinit n anul 2007 sau ntr-un an ulterior anului ader"rii; - bunurile sunt folosite pentru prima dat" dup" transformare sau modernizare, pentru transform"rile sau moderniz"rile bunurilor imobile, a c"ror valoare este de cel pu!in 20% din valoarea total" a bunului imobil transformat sau modernizat #i se efectueaz" pentru suma taxei deductibile aferente transform"rii sau moderniz"rii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transform"ri sau moderniz"ri, pl"tit" ori datorat" nainte de 1 ianuarie 2007, dac" anul primei utiliz"ri dup" transformare sau modernizare este anul 2007 sau un an ulterior ader"rii. Ajustarea taxei deductibile se efectueaz" n mod diferit n func!ie de situa!ia cu care v" ntlni!i:

! Situa!ia ap"rut" Bunul de capital este folosit: - integral sau par!ial, pentru alte scopuri dect activit"!ile economice;! - pentru realizarea de opera!iuni care nu dau drept de deducere a taxei;! - pentru realizarea de opera!iuni care dau drept de deducere a taxei ntr-o m"sur" diferit" fa!" de deducerea ini!ial"! Apar modific"ri ale elementelor folosite la calculul TVA deduse.

)$! Modalitatea de ajustare Ajustarea se efectueaz" n cadrul perioadei de ajustare de 5 sau 20 de ani, dup" caz, n perioada fiscal" n care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea #i se realizeaz" pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, incluznd anul n care apare modificarea destina!iei de utilizare. Ajustarea se efectueaz" dac" a!i aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezint" o cincime sau, dup" caz, o dou"zecime din taxa dedus" ini!ial #i se efectueaz" n ultima perioad" fiscal" a anului calendaristic, pentru fiecare an n care apar modific"ri ale elementelor taxei deduse n cadrul perioadei de ajustare. Ajustarea se efectueaz" n perioada fiscal" n care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea #i se realizeaz" pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, incluznd anul n care apare obliga!ia ajust"rii. Ajustarea se efectueaz" n perioada fiscal" n care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea #i se realizeaz" pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, incluznd anul n care apare obliga!ia ajust"rii.

Un bun de capital al c"rui drept de deducere a fost integral sau par!ial limitat face obiectul oric"rei opera!iuni pentru care taxa este deductibil". n cazul unei livr"ri de bunuri, valoarea suplimentar" a taxei de dedus se limiteaz" la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv Bunul de capital #i nceteaz" existen!a, cu urm"toarele excep%ii: - bunul de capital a f"cut obiectul unei livr"ri sau unei livr"ri c"tre sine pentru care taxa este deductibil"; - bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a unor calamit"!i naturale ori a unor cauze de for%" major"; - bunul de capital este furat, n condi%iile n care furtul este dovedit legal prin hot"rre judec"toreasc" definitive Se ajusteaz" baza de impozitare, conform art 138 din Codul fiscal

Ajustarea se efectueaz" pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, n perioada fiscal" n care apar aceste situa!ii, pe baza facturii emise de furnizor.

ATEN#IE! 'i n cazul bunurilor de capital lips" din gestiune care sunt imputate, ve!i efectua ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor opera!iuni n sfera de aplicare a TVA. n situa!ia n care n cursul perioadei de ajustare expir" contractul de nchiriere, leasing, concesionare sau orice alt tip de contract prin care bunul imobil ori o parte a acestuia a fost pus/pus" la dispozi!ia altei persoane #i bunul de capital este restituit

)%!

proprietarului sau persoanei care a pus bunul la dispozi!ie, ve!i considera c" bunul de capital constnd n moderniz"rile/transform"rile efectuate #i nceteaz" existen!a n cadrul activit"!ii economice a persoanei care a utilizat bunul respectiv. Ajustarea deducerii aferente opera!iunilor de transformare sau modernizare se realizeaz" pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, incluznd anul n care bunul este restituit proprietarului. Dac" transfera!i lucr"rile de modernizare/transformare cu titlu oneros proprietarului sau persoanei care a pus bunul la dispozi!ie, nu ve!i mai efectua ajustarea taxei. Dac" pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea n favoarea dvs sau n favoarea statului, ve!i efectua ajust"rile pentru acela#i bun de capital succesiv n cadrul perioadei de ajustare ori de cte ori apar respectivele evenimente, cu excep!ia cazurilor n care este utilizat" pro rata, ajustarea f"cndu-se n ultima perioad" fiscal" a anului calendaristic. Num"rul ajust"rilor poate fi nelimitat, acesta depinznd de modificarea destina!iei bunului respectiv n perioada de ajustare, respectiv pentru opera!iuni care dau sau nu drept de deducere. Atunci cnd nregistrarea n scopuri de TVA v-a fost anulat" de organele fiscale competente, se consider" c" bunurile de capital nu sunt alocate unei activit"!i economice pe perioada n care nu a!i avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei. Ajustarea va fi reflectat" n ultimul Decont de TVA depus nainte de anularea nregistr"rii n scopuri de TVA. Dup" nregistrarea n scopuri de TVA, pute!i ajusta taxa aferent" bunurilor de capital propor!ional cu perioada r"mas" din perioada de ajustare. n situa!ia bunurilor de capital livrate n cadrul procedurii de executare silit", n regim de taxare, n perioada n care nu a!i avut un cod valabil de TVA, pute!i ajusta taxa aferent" acestora propor!ional cu perioada r"mas" din perioada de ajustare, determinat" n func!ie de anul n care a avut loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea va fi reflectat" n primul Decont de TVA depus dup" nregistrarea n scopuri de TVA sau ntr-un decont ulterior. ncepnd cu anul 2008, dac" bunul de capital este utilizat total sau par!ial n alte scopuri dect activit"!ile economice ori pentru realizarea de opera!iuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se realizeaz" pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, incluznd anul n care apare modificarea destina!iei de utilizare #i propor!ional cu partea din bunul de capital utilizat" n aceste scopuri. n continuare, v" prezent"m un exemplu de ajustare a taxei deductibile n situa!ia n care bunul de capital este folosit integral sau par!ial, pentru alte scopuri dect activit"!ile economice. Exemplu: n data de 7 septembrie 2010, entitatea Leader a achizi!ionat un apartament cu 3 camere pentru activitatea sa economic", costul fiind de 200.000 lei, TVA 24%. n data de 21 martie 2012, entitatea decide s" utilizeze cl"direa integral n scop de locuin!" sau pentru opera!iuni scutite f"r" drept de deducere. n data de 6 februarie 2013, cl"direa este din nou utilizat" n cadrul unor opera!iuni cu drept de deducere. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: achizi!ia apartamentului (7 septembrie 2010):

! 200.000 lei 48.000 lei 212 Construc!ii 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri

)&! 248.000 lei

ajustarea TVA n favoarea statului pentru perioada r"mas" de 18 ani n sum" de 43.200 lei (48.000 lei x ) (21 martie 2012): = 4426 TVA deductibil" 43.200 lei

43.200 lei

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate

ajustarea TVA n favoarea entit"!ii pentru perioada r"mas" de 17 ani n sum" de 40.800 lei (48.000 lei x ) (6 februarie 2013): = 4426 TVA deductibil" (40.800 lei)

(40.800 lei)

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate

Perioada de ajustare a TVA n cazul apartamentului achizi!ionat este de 20 de ani, cu ncepere de la 1 ianuarie 2010 #i pn" n anul 2029 inclusiv. n data de 21 martie 2012, entitatea Leader a efectuat ajustarea pentru toat" taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare (2013 - 2029), iar astfel a restituit 18 dou"zecimi din TVA dedus" ini!ial. ncepnd cu data de 6 februarie 2013, apartamentul va fi din nou utilizat pentru opera!iuni cu drept de deducere. Astfel, entitatea va ajusta taxa aferent" perioadei r"mase de 17 ani, n favoarea sa. Bunurile de capital pot fi folosite pentru realizarea de opera!iuni care dau drept de deducere a taxei ntr-o m"sur" diferit" fa!" de deducerea ini!ial". 'i n aceste situa!ii se impune ajustarea taxei deductibile. Exemplu: n data de 11 iunie 2008, entitatea Leader a achizi!ionat un hotel la costul de 10.000.000 lei, TVA 19%. n data de 19 octombrie 2012, la parterul hotelului a fost amenajat un cazinou care ocup" 40% din suprafa!a cl"dirii. Perioada fiscal" a entit"!ii Leader este luna. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Activitatea de jocuri de noroc este scutit" de TVA f"r" drept de deducere, ceea ce nseamn" c" entitatea Leader trebuie s" ajusteze taxa dedus" ini!ial, n func!ie de suprafa!a ocupat" de cazinou. Fiind vorba de un bun imobil achizi!ionat dup" 1 ianuarie 2007, perioada de ajustare este de 20 de ani, cu ncepere de la 1 ianuarie 2008 #i pn" la sfr#itul anului 2027.

! Entitatea Leader va opera n contabilitate: achizi!ia hotelului (11 iunie 2008): 212 Construc!ii 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri

)'!

10.000.000 lei 1.900.000 lei -

11.900.000 lei

ajustarea TVA n favoarea statului pentru perioada r"mas" de 16 ani n sum" de 1.520.000 lei (1.900.000 lei x ) (19 octombrie 2012): = 4426 TVA deductibil" 1.520.000 lei

1.520.000 lei

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate

n octombrie 2012, entitatea Leader trebuie s" ajusteze taxa aferent" perioadei r"mase din perioada de ajustare, avnd n vedere schimbarea destina!iei unei p"r!i din cl"dire. Astfel, pentru anii 2008, 2009, 2010 #i 2011, entitatea nu ajusteaz" taxa dedus" ini!ial, care reprezint" 380.000 lei (1.900.000 lei x ).

Pentru perioada r"mas" de 16 ani (20122027), taxa se ajusteaz" fiind la nivelul sumei de 1.520.000 lei (1.900.000 lei x ) #i se nscrie n Decontul de TVA aferent lunii

octombrie 2012. Dac" ulterior partea alocat" cazinoului de 40% din cl"dire se m"re#te sau se mic#oreaz", entitatea Leader va efectua ajust"ri suplimentare n plus sau n minus, respectnd acelea#i criterii. n continuare, ne vom referi la situa!iile n care avem de-a face cu achizi!ii de bunuri de capital pentru care nu cunoa#tem destina!ia, respectiv dac" le vom utiliza pentru realizarea de opera!iuni care dau drept de deducere sau pentru opera!iuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu putem determina propor!ia n care sunt sau vor fi utilizate pentru opera!iuni care dau drept de deducere #i opera!iuni care nu dau drept de deducere. n cazul acestor achizi!ii, taxa deductibil" se deduce pe baz" de pro-rata. Ajustarea se efectueaz" n cadrul perioadei de ajustare, pentru o cincime sau o dou"zecime din taxa dedus" ini!ial pentru fiecare an n care apar modific"ri ale elementelor taxei deduse, n func!ie de pro-rata definitiv" calculat" la sfr#itul fiec"rui an. Fa!" de ajust"rile prezentate mai nainte, care se fac de cte ori apare un eveniment care conduce la ajustare, n acest caz ajustarea se va realiza anual, pe durata ntregii perioade de ajustare, att timp ct bunul de capital este alocat unei activit"!i n cazul c"reia nu se poate determina propor!ia n care este utilizat pentru opera!iuni cu drept de deducere #i f"r" drept de deducere. Exemplu: n data de 14 mai 2008, entitatea Leader, persoan" impozabil" cu regim mixt, a achizi!ionat un echipament de produc!ie la costul de 500.000 lei, TVA 19%. Pentru anul 2008, pro-rata provizorie utilizat" este de 70%. Iat" n continuare situa!ia pro-rata definitiv" aferent" celor 5 ani de utilizare:

! 2008 2009 2010 2011 2012 Pro-rata 50% 30% 60% 40% 80% Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Entitatea Leader va opera n contabilitate: achizi!ia utilajului (14 mai 2008): 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri

)(!

500.000 lei 95.000 lei -

595.000 lei

ajustarea TVA n func!ie de pro-rata provizorie (95.000 lei x 70%) (14 mai 2008): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 28.500 lei

28.500 lei

ajustarea TVA n func!ie de pro-rata definitiv" (95.000 lei x 50%) (decembrie 2008): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 19.000 lei

19.000 lei

Pro-rata provizorie pentru anul 2008 este 70%, iar TVA dedus" este de 66.500 lei (95.000 lei x 70%). La sfr#itul anului 2008, entitatea Leader va efectua ajustarea taxei pe baza pro-rata definitiv", ob!inndu-se suma de 47.500 lei (95.000 lei x 50%), care se compar" cu taxa dedus" pe baza pro-rata provizorie (66.500 lei), iar diferen!a de 19.000 lei (66.500 lei 47.500 lei) se nscrie n Decontul de TVA din luna decembrie 2008 ca tax" nedeductibil". Aceast" ajustare a deducerii se refer" la ntreaga sum" dedus" ini!ial provizoriu #i astfel acoper" #i ajustarea aferent" primei cincimi pentru bunurile de capital. Pentru anii urm"tori, ajustarea TVA se realizeaz" astfel: TVA deductibil" de la achizi!ie se mparte la 5 ani, rezultnd suma de 19.000 lei ( );

TVA efectiv dedus" n baza pro-rata definitiv" pentru prima perioad" se mparte la rndul s"u la 5 ani, rezultnd suma de 9.500 lei!$

%&

rezultatul nmul!irii TVA deductibile de 19.000 lei cu pro-rata definitiv" pentru fiecare dintre urm"torii 4 ani se va compara apoi cu 9.500 lei; diferen!a rezultat" va constitui ajustarea deducerii n favoarea fie a statului, fie a entit"!ii.

))! Ajust"rile pentru anii 2009, 2010, 2011 #i 2012 se realizeaz" astfel: ! Elemente 2009 2010 2011 2012 Pro-rata definitiv" 30% 60% 40% 80% Deducere 19.000 lei x 19.000 lei x 19.000 lei x 19.000 lei x autorizat" 30% = 5.700 60% = 11.400 40% = 7.600 80% = 15.200 lei lei lei lei TVA deja dedus" 9.500 lei! 9.500 lei! 9.500 lei! 9.500 lei! Deducere suplimentar" 1.900 lei 5.700 lei permis" Ajustare n 3.800 lei 1.900 lei favoarea statului ajustarea TVA n func!ie de pro-rata definitiv" (decembrie 2009): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 3.800 lei

3.800 lei

ajustarea TVA n func!ie de pro-rata definitiv" (decembrie 2010): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" (1.900 lei)

(1.900 lei)

ajustarea TVA n func!ie de pro-rata definitiv" (decembrie 2011): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 1.900 lei

1.900 lei

ajustarea TVA n func!ie de pro-rata definitiv" (decembrie 2012): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" (5.700 lei)

(5.700 lei)

Reamintim faptul c" cheltuielile generate de TVA ca urmare a aplic"rii proratei, n situa!ia n care TVA este aferent" unor bunuri achizi!ionate n scopul realiz"rii de venituri impozabile sunt deductibile integral.

*++!

Dac" aplica!i sistemul TVA la ncasare sau dac" nu aplica!i sistemul dar achizi!iona!i bunuri de capital de la entit"!i care aplic" sistemul TVA la ncasare, ve!i ajusta taxa deductibil" la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea astfel: - n situa!ia n care ajustarea este n favoarea statului, se ajusteaz" taxa efectiv dedus" aferent" sumei pl"tite, corespunz"toare perioadei r"mase din perioada de ajustare; - n situa!ia n care ajustarea este n favoarea persoanei impozabile se ajusteaz" taxa nededus" dar pl"tit" furnizorului, corespunz"toare perioadei r"mase din perioada de ajustare. Dac" la data la care intervine un eveniment care genereaz" ajustarea nu a!i achitat integral taxa aferent" achizi!iei, pe m"sur" ce pl"ti!i diferen!a de tax", ve!i determina taxa care ar fi deductibil" sau nedeductibil" corespunz"tor utiliz"rii bunului de capital pentru opera!iuni cu ori f"r" drept de deducere n cadrul perioadei de ajustare #i o ve!i eviden!ia n Decontul de TVA aferent perioadei fiscale n care taxa a fost pl"tit". Exemplu: n data de 5 martie 2013, entitatea Leader a achizi!ionat o cl"dire cu birouri la costul de 400.000 lei, TVA 24%. Bunul de capital va fi pus la dispozi!ia entit"!ii Leader la data achizi!iei (5 martie 2013), urmnd ca plata s" se fac" n 4 tran#e egale de 100.000 lei, plus TVA 24%, astfel: prima tran#" la data punerii bunului la dispozi!ia persoanei impozabile B (5 martie 2013), a doua tran#" la 20 decembrie 2013, a treia tran#" la 14 iunie 2014 #i ultima tran#" la 18 decembrie 2014. Pl"!ile se efectueaz" cu respectarea prevederilor contractuale. n perioada martie 2013 august 2014, bunul de capital este utilizat n scopul opera!iunilor taxabile, respectiv este nchiriat n regim de taxare cu TVA prin op!iune. ncepnd cu luna septembrie 2014, bunul de capital este alocat n integralitate pentru realizarea de opera!iuni de nchiriere n regim de scutire de TVA f"r" drept de deducere. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader. Perioada de ajustare ncepe de la 1 ianuarie a anului n care bunul de capital este pus la dispozi!ia entit"!ii Leader, respectiv 1 ianuarie 2013 #i este de 20 de ani (1 ianuarie 2013 31 decembrie 2032). Entitatea Leader va opera n contabilitate: - achizi!ia cl"dirii cu birouri (5 martie 2013): 400.000 lei 96.000 lei 212 Construc!ii 4428 TVA neexigibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 496.000 lei

plata primei tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (5 martie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

deducerea TVA aferent" primei tran#e, n sum" de 24.000 lei (124.000 lei x martie 2013):

) (5

24.000 lei

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

24.000 lei

! TVA deductibil" TVA neexigibil"

*+*!

plata celei de-a doua tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (20 decembrie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

deducerea TVA aferent" celei de-a doua tran#e, n sum" de 24.000 lei (124.000 lei x ) (20 decembrie 2013):

24.000 lei -

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

24.000 lei

plata celei de-a treia tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (14 iunie 2014): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

deducerea TVA aferent" celei de-a treia tran#e, n sum" de 24.000 lei (124.000 lei x ) (14 iunie 2014):

24.000 lei

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

24.000 lei

ncepnd cu luna septembrie 2014, bunul de capital este nchiriat n regim de scutire de TVA. Taxa dedus" conform pl"!ilor efectuate pn" la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea este de 72.000 lei (24.000 lei x 3 tran#e), corespunz"tor celor 3 tran#e de plat" efectuate. Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care genereaz" ajustarea este de 68.400 lei (72.000 lei x ) #i este n favoarea statului. Diferen!a de 3.600

lei (72.000 lei 68.400 lei) reprezint" taxa dedus" pentru anul 2013, n care bunul a fost utilizat pentru opera!iuni taxabile. ajustarea TVA n favoarea statului (septembrie 2014): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 68.400 lei

68.400 lei

plata ultimei tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (18 decembrie 2014): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

*+"!

n decembrie 2014, se determin" cuantumul TVA deductibile n func!ie de modul de utilizare a bunului de capital n perioada de ajustare. Astfel TVA la nivelul sumei de 22.800 lei (24.000 lei x ) nu se poate deduce, deoarece corespunde celor 19 ani r"ma#i din

perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat opera!iunilor scutite f"r" drept de deducere. deducerea TVA aferent" ultimei tran#e (18 decembrie 2014): 4426 TVA deductibil" 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4428 TVA neexigibil" 24.000 lei

1.200 lei 22.800 lei

Suma de 1.200 lei aferent" anului 2013 se va deduce n luna decembrie 2014 #i se nscrie n Decont la rndurile corespunz"toare de tax" dedus". Dac" presupunem c" ncepnd cu luna iunie 2018 bunul de capital ncepe s" fie utilizat n integralitate pentru opera!iuni taxabile, entitatea va ajusta TVA n favoarea sa. Suma astfel dedus" este de 72.000 lei (96.000 lei x ).

ajustarea TVA n favoarea entit"!ii (iunie 2018): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" (72.000 lei)

(72.000 lei)

n exemplul precedent, am presupus c" bunul imobil este alocat ulterior achizi!iei opera!iunilor f"r" drept de deducere integral. Pot fi situa!ii, n care aceast" trecere s" nu fie f"cut" pentru ntreg imobilul, ci doar pentru o parte a acestuia. Astfel, trebuie s" !inem cont de ponderea n care activul este alocat acestor categorii de opera!iuni. Exemplu: n data de 5 martie 2013, entitatea Leader a achizi!ionat o cl"dire cu birouri la costul de 400.000 lei, TVA 24%. Bunul de capital va fi pus la dispozi!ia entit"!ii Leader la data achizi!iei (5 martie 2013), urmnd ca plata s" se fac" n 4 tran#e egale de 100.000 lei, plus TVA 24%, astfel: prima tran#" la data punerii bunului la dispozi!ia persoanei impozabile B (5 martie 2013), a doua tran#" la 20 decembrie 2013, a treia tran#" la 14 iunie 2014 #i ultima tran#" la 18 decembrie 2014. Pl"!ile se efectueaz" cu respectarea prevederilor contractuale. n perioada martie 2013 august 2014, bunul de capital este utilizat n scopul opera!iunilor taxabile, respectiv este nchiriat n regim de taxare cu TVA prin op!iune. ncepnd cu luna septembrie 2014, bunul de capital este alocat par!ial (30%) pentru realizarea de opera!iuni de nchiriere n regim de scutire de TVA f"r" drept de deducere. Prezenta!i tratamentul TVA n cazul entit"!ii Leader.

*+#!

Perioada de ajustare ncepe de la 1 ianuarie a anului n care bunul de capital este pus la dispozi!ia entit"!ii Leader, respectiv 1 ianuarie 2013 #i este de 20 de ani (1 ianuarie 2013 31 decembrie 2032). Entitatea Leader va opera n contabilitate: - achizi!ia cl"dirii cu birouri (5 martie 2013): 400.000 lei 96.000 lei 212 Construc!ii 4428 TVA neexigibil" = 404 Furnizori de imobiliz"ri 496.000 lei

plata primei tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (5 martie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

deducerea TVA aferent" primei tran#e, n sum" de 24.000 lei (124.000 lei x martie 2013):

) (5

24.000 lei -

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

24.000 lei

plata celei de-a doua tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (20 decembrie 2013): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

deducerea TVA aferent" celei de-a doua tran#e, n sum" de 24.000 lei (124.000 lei x ) (20 decembrie 2013):

24.000 lei -

4426 TVA deductibil"

4428 TVA neexigibil"

24.000 lei

plata celei de-a treia tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (14 iunie 2014): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

deducerea TVA aferent" celei de-a treia tran#e, n sum" de 24.000 lei (124.000 lei x ) (14 iunie 2014):

24.000 lei

4426

4428

24.000 lei

! TVA deductibil" TVA neexigibil"

*+$!

ncepnd cu luna septembrie 2014, bunul de capital este nchiriat par!ial (30%) n regim de scutire de TVA. Taxa dedus" conform pl"!ilor efectuate pn" la data la care intervine evenimentul care genereaz" ajustarea este de 72.000 lei (24.000 lei x 3 tran#e), corespunz"tor celor 3 tran#e de plat" efectuate. Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care genereaz" ajustarea este de 20.520 lei (72.000 lei x x 30%) #i este n

favoarea statului. Diferen!a de 51.480 lei (72.000 lei 20.520 lei) reprezint" taxa dedus" pentru anul 2013, n care bunul a fost utilizat pentru opera!iuni taxabile. ajustarea TVA n favoarea statului (septembrie 2014): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil" 20.520 lei

20.520 lei

plata ultimei tran#e din datorie, n sum" de 124.000 lei (18 decembrie 2014): 404 Furnizori de imobiliz"ri = 5121 Conturi la b"nci n lei 124.000 lei

124.000 lei

n decembrie 2014, se determin" cuantumul TVA deductibile n func!ie de modul de utilizare a bunului de capital n perioada de ajustare. Astfel TVA la nivelul sumei de 6.840 lei (24.000 lei x x 30%) nu se poate deduce, deoarece corespunde celor 19 ani r"ma#i

din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat opera!iunilor scutite f"r" drept de deducere n propor!ie de 30%. deducerea TVA aferent" ultimei tran#e (18 decembrie 2014): 4426 TVA deductibil" 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4428 TVA neexigibil" 24.000 lei

17.160 lei 6.840 lei

Suma de 17.160 lei aferent" anului 2013 se va deduce n luna decembrie 2014 #i se nscrie n Decont la rndurile corespunz"toare de tax" dedus". Dac" presupunem c" ncepnd cu luna iunie 2018 bunul de capital ncepe s" fie utilizat n integralitate pentru opera!iuni taxabile, entitatea va ajusta TVA n favoarea sa. TVA dedus" pn" n acest moment este de 68.640 lei (96.000 lei 20.520 lei 6.840 lei). TVA pe care societatea nu a a vut dreptul s" l deduc" este de 6.840 lei, iar TVA dedus" ini!ial #i ajustat" n favoarea statului este de 20.520 lei. Astfel, TVA de ajustat n favoarea entit"!ii este de 21.600 lei (96.000 lei x 30%). x

! ajustarea TVA n favoarea entit"!ii (iunie 2018): 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 TVA deductibil"

*+%!

(21.600 lei)

(21.600 lei)

Nu omite!i faptul c" ave!i obliga!ia de a !ine un Registru al bunurilor de capital care fac obiectul ajust"rii taxei deductibile, care s" permit" controlul taxei deductibile #i al ajust"rilor efectuate. Trebuie s" p"stra!i aceast" situa!ie pe o perioad" care ncepe n momentul la care taxa aferent" achizi!iei bunului de capital devine exigibil" #i se ncheie la 5 ani dup" expirarea perioadei n care se poate solicita ajustarea deducerii, mpreun" cu orice alte nregistr"ri, documente #i jurnale privind bunurile de capital. Din con!inutul registrului, trebuie s" reias": - data achizi!iei, fabric"rii, finaliz"rii construirii sau transform"rii/moderniz"rii; - valoarea (baza de impozitare) bunului de capital; - taxa deductibil" aferent" bunului de capital; - taxa dedus"; #i - ajust"rile efectuate taxei.

J. Implica"iile anul!rii din oficiu a nregistr!rii n scopuri de TVA asupra entit!"ilor care aplic! sistemul TVA la ncasare
ncepnd cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul s" anuleze din oficiu nregistrarea n scopuri TVA a unei entit"!i dac": - aceasta este declarat" inactiv"; - entitatea a intrat n inactivitate temporar", nscris" n Registrul Comer!ului (#i-a suspendat activitatea); - asocia!ii/administratorii entit"!ii sau entitatea ns"#i au nscrise n cazierul fiscal infrac!iuni #i/sau fapte care atrag r"spunderea solidar" cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilite prin decizie a organului fiscal competent r"mas" definitiv" n sistemul c"ilor administrative de atac sau prin hot"rre judec"toreasc"; - entitatea nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun Decont de TVA, dar nu este n inactivitate/inactivitate temporar" (aceast" prevedere se aplic" numai n cazul entit"!ilor pentru care perioada fiscal" este luna sau trimestrul); - n Deconturile de TVA 300 depuse pentru 6 luni consecutive n cursul unui semestru calendaristic, n cazul entit"!ilor care au perioada fiscal" luna calendaristic", #i pentru dou" perioade fiscale consecutive n cursul unui semestru calendaristic, n cazul entit"!ilor care au perioada fiscal" trimestrul calendaristic, nu au fost eviden!iate achizi!ii de bunuri/servicii $i nici livr"ri de bunuri/prest"ri de servicii, realizate n cursul acestor perioade de raportare; - entitatea nu era obligat" s" solicite nregistrarea sau nu avea dreptul s" solicite nregistrarea n scopuri de TVA. Prin OG 24/2012, publicat" n MOf nr. 384 din 07 iunie 2012, au fost aduse l"muriri suplimentare #i anume: - n cazul entit"!ilor care au ca perioad" fiscal" luna calendaristic" #i care nu au depus niciun Decont de TVA 300 pentru 6 luni consecutive, dar nu sunt n situa!ia

*+&! de a fi declarate inactive sau nu au intrat n inactivitate temporar", nscris" n Registrul comer!ului, organele fiscale competente anuleaz" nregistrarea entit"!ilor n scopuri de TVA din prima zi a lunii urm"toare celei n care a intervenit termenul de depunere al celui de-al #aselea decont de tax" (1 august sau 1 februarie); ncepnd cu decontul aferent trimestrului al III-lea al anului 2012, n cazul unei entit"!i care are perioada fiscal" trimestrul calendaristic #i care nu a depus niciun Decont de TVA 300 pentru dou" trimestre calendaristice consecutive, dar nu este n situa!ia de a fi declarat" inactiv" #i nu a intrat n inactivitate temporar", organele fiscale competente anuleaz" nregistrarea persoanei impozabile n scopuri de TVA din prima zi a lunii urm"toare celei n care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de tax" (1 august sau 1 februarie); ncepnd cu decontul aferent lunii iulie 2012, anularea nregistr"rii n scopuri de TVA a persoanei impozabile care are perioada fiscal" luna calendaristic", dac" n deconturile de tax" depuse pentru 6 luni consecutive nu au fost eviden!iate achizi!ii de bunuri/servicii $i nici livr"ri de bunuri/prest"ri de servicii, realizate n cursul acestor perioade de raportare, se face de organul fiscal competent din prima zi a lunii urm"toare celei n care a intervenit termenul de depunere al celui de-al #aselea decont de tax" (1 august sau 1 februarie); ncepnd cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, n cazul persoanei impozabile care are perioada fiscal" trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaz" nregistrarea persoaneI impozabile n scopuri de TVA dac" n deconturile de tax" depuse pentru dou" trimestre calendaristice consecutive, nu au fost eviden!iate achizi!ii de bunuri/servicii $i nici livr"ri de bunuri/prest"ri de servicii, realizate n cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii urm"toare celei n care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de tax" (1 august sau 1 februarie).

Ulterior anul"rii nregistr"rii n scopuri de TVA, organele fiscale competente nregistreaz" entit"!ile n scopuri de TVA astfel: - din oficiu, de la data la care entitatea nu se mai afl" n Registrul contribuabililor declara!i inactivi sau #i-a reluat activitatea; - la solicitarea entit"!ilor, n situa%ia celor care aveau nscrise n cazierul fiscal infrac!iuni #i/sau fapte care atrag r"spunderea solidar" cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dac" a ncetat situa%ia care a condus la anulare, de la data comunic"rii deciziei de nregistrare n scopuri de TVA. Atunci cnd o entitate nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun Decont de TVA, organele fiscale o nregistreaz" n scopuri de TVA pe baza Formularului 099 (Cerere de nregistrare n scopuri de TVA), nso!it" de urm"toarele informa%ii/documente: - Deconturile de TVA 300 nedepuse la termen; - o cerere motivat" din care s" rezulte c" se angajeaz" s" depun" la termenele prev"zute de lege Deconturile de TVA. Dac" o entitate este la prima abatere de acest tip, atunci ea va fi nregistrat" n scopuri de TVA numai dup" o perioad" de 3 luni de la anularea nregistr"rii. n cazul n care abaterea se repet" dup" renregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de nregistrare n scopuri de TVA $i nu vor mai aproba eventuale cereri ulterioare de renregistrare n scopuri de TVA. Atunci cnd n Deconturile de TVA 300 depuse pentru un semestru calendaristic (lunar sau trimestrial), o entitate nu a eviden!iat achizi!ii de bunuri/servicii $i nici livr"ri

*+'!

de bunuri/prest"ri de servicii, organele fiscale o nregistreaz" n scopuri de TVA pe baza Formularului 099, nso!it" de o declara&ie pe propria r"spundere din care s" rezulte c" va desf"$ura activit"%i economice cel mai trziu n cursul lunii urm"toare celei n care a solicitat nregistrarea n scopuri de TVA. 'i n acest caz data nregistr"rii n scopuri de TVA este data comunic"rii deciziei de nregistrare n scopuri de TVA. n situa%ia n care entitatea nu depune o cerere de nregistrare n scopuri de TVA n maximum 180 de zile de la data anul"rii, organele fiscale nu vor mai aproba eventuale cereri ulterioare de renregistrare n scopuri de TVA. ATEN#IE!!! Trebuie re!inut c" persoanele impozabile c"rora li s-a anulat nregistrarea n scopuri de TVA nu vor putea s" #i deduc" TVA aferent" achizi%iilor efectuate n perioada respectiv", dar vor avea obliga!ia de a pl"ti TVA colectat" n cazul n care continu" s" desf"#oare opera!iuni impozabile n acea perioad". n acest sens, a fost introdus" Declara!ia 311 privind TVA datorat" de c"tre persoanele impozabile al c"ror cod de nregistrare n scopuri de TVA a fost anulat. Pe site-ul ANAF pute!i consulta Registrul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA. Codul fiscal precizeaz" c" nscrierea n Registrul persoanelor impozabile a c"ror nregistrare n scopuri de TVA a fost anulat" se face de c"tre organul fiscal competent, dup" comunicarea deciziei de anulare a nregistr"rii n scopuri de TVA, n termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii. A#a cum am prezentat mai sus, dac" unei entit"!i i se anuleaz" din oficiu nregistrarea n scopuri de TVA #i ulterior aceasta ndepline#te condi!iile cerute, va fi iar"#i nregistrat" n scopuri de TVA de c"tre organele fiscale. Atunci cnd vrem s" analiz"m implica!iile asupra aplic"rii sistemului TVA la ncasare, trebuie s" vedem n ce situa!ie ne afl"m din urm"toarele: - anularea #i renregistrarea n scopuri de TVA pot avea loc n acela#i an; - anularea #i renregistrarea n scopuri de TVA pot avea loc n ani diferi!i; - anularea nregistr"rii n scopuri de TVA a avut loc n anul 2012, iar renregistrarea nainte de 1 octombrie 2012; #i - anularea nregistr"rii n scopuri de TVA a avut loc n anul 2012, iar renregistrarea ntre 1 octombrie 2012 #i 31 decembrie 2012. 1. Anularea $i renregistrarea n scopuri de TVA au loc n acela$i an Atunci cnd organele fiscale au anulat din oficiu nregistrarea n scopuri de TVA, acestea au radiat entitatea #i din Registrul persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare. Dac" nregistrarea n scopuri de TVA are loc n acela#i an n care a avut loc #i anularea, organele fiscale vor nregistra din oficiu entitatea n Registrul persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare, condi!ia fiind ca la data nregistr"rii n scopuri de TVA cifra de afaceri realizat" n anul respective s" nu dep"#easc" plafonul de 2.250.000 lei. Nu uita!i regula general". n calculul acestui plafon nu !ine!i cont de livr"rile/prest"rile efectuate n perioada din anul respectiv n care entitatea nu a avut un cod valabil de TVA. 2. Anularea $i renregistrarea n scopuri de TVA au loc n ani diferi!i Atunci cnd nregistrarea n scopuri de TVA are loc n alt an dect cel n care entit"!ii i s-a anulat din oficiu nregistrarea n scopuri de TVA, organele fiscale vor nregistra din oficiu entitatea n Registrul persoanelor care aplic" sistemul TVA la ncasare, condi!ia fiind ca, la data nregistr"rii, cifra de afaceri din anul precedent s" nu dep"#easc" plafonul de 2.250.000 lei. 'i n acest caz, la determinarea plafonului nu ve!i tine cont de livr"rile/prest"rile efectuate n perioada n care entitatea nu a avut un cod valabil de TVA.

*+(! 3. Anularea nregistr"rii n scopuri de TVA a avut loc n anul 2012, iar renregistrarea nainte de 1 octombrie 2012

n acest caz, entit"!ile aveau obliga!ia ca pn" la data de 25 octombrie 2012 s" depun" la organele fiscale Notificarea 097 privind aplicarea sistemului TVA la ncasare, dac" cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 a fost inferioar" plafonului de 2.250.000 lei. Atunci cnd determina!i plafonul pentru perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012, nu lua!i n calcul livr"rile/prest"rile efectuate n perioada n care nu a!i avut un cod valabil de TVA. Dac" pn" la data de 1 ianuarie 2013 entit"!ile #i p"streaz" nregistrarea n scopuri de TVA, vor aplica regulile specifice sistemului TVA la ncasare ncepnd cu 1 ianuarie 2013 #i nu mai au obliga!ia ca la nceputul anului 2013 s" depun" o alt" Notificare 097 care s" cuprind" cifra de afaceri aferent" exerci!iului financiar 2012. Astfel, aceste entit"!i nu vor lua n considerare opera!iunile realizate dup" data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului. 4. Anularea nregistr"rii n scopuri de TVA a avut loc n anul 2012, iar renregistrarea ntre 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012 n aceast" situa!ie, entit"!ile au obliga!ia s" depun" Notificarea 097 la organele fiscale, pn" pe data de 25 ianuarie 2013, dac" ob!in de la nregistrarea n scopuri de TVA #i pn" la 31 decembrie 2012 o cifr" de afaceri inferioar" plafonului de 2.250.000 lei. Atunci cnd determina!i plafonul aferent anului 2012, nu lua!i n calcul livr"rile/prest"rile efectuate n perioada n care nu a!i avut un cod valabil de TVA Aceste entit"!i vor aplica sistemul TVA la ncasare ncepnd cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Astfel: - cei care au ca perioad" fiscal" trimestrul, vor aplica aceste reguli ncepnd cu 1 aprilie 2013; - cei care au ca perioad" fiscal" luna, vor aplica aceste reguli ncepnd cu 1 februarie 2013.

Echipa S&R Accounting Leader SRL v! st! la dispozi"ie cu o gam! ntreag! de servicii financiare: - consultan"! financiar! #i fiscal! - optimizare fiscal! a afacerii - retratare la IFRS - audit statutar - servicii de contabilitate #i salarizare.