Sunteți pe pagina 1din 2

1

1.
e nii cu to - ii _ dim pre u - n s ne
fa cem vo ie bu - n s ne bu cu - - rm de
Dom nul _ i s stri gm _ cu tot o - mul.
toa te _ I se - nchi n ri i - gloa te.

e nii cu to - ii _ dim pre u - n s ne
Dom nul _ i s stri gm _ cu tot o - mul.
ne e Domn i _ mn tu i - n i s

stri gm cu cre di - n Lui din ho ta - - re le
toa te _ I se - nchi n ri i - gloa te.

e nii cu to - ii _ dim pre u - n s ne
Dom nul _ i s stri gm _ cu tot o - mul.
ne e Domn i _ mn tu i - n i s

stri gm cu cre di - n Lui din ho ta - - re le
m n sunt lu cra - te de El sunt f - - cui i
ma rea cu _ va - luri na - te de-a Lui
mun i _ i bra zi mari _ i m ru - ii.
stri gm cu cre di - n Lui din ho ta - - re le
m n sunt lu cra - te de El sunt f - - cui i
l a f cut _ tot _ p - m - tul sin gur
nu mai cu cu vn - tul i no u ne - - es te
1.

Yai1i tu 11ii2.
3.
xrhsto k.
4.
2
Dom nul _ m p rat pe - ste tot o - mul.
ar cti n El _ nu - cre - zu - r is pi
ti r i cre zu - r p r sii de - - Dom nul
fu - r _ c znd n - dreap - ta Lu m - n.xrhsto k.
5.