Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai Facultatea de Litere Departamentul: Limbi i literaturi strine Domeniul de studii: Limba

i literatura en lez Fia disciplinei


Denumirea disciplinei: !"#$A %"I&A'IC( )#D*"'I+&( Ciclul de studii: L Anul de studiu: 'umrul orelor pe sptm1n C + L !r5 2 , &itularul activit6ilor de curs &itularul activit6ilor de seminar L +emestrul I &otal ore semestru -2 &otal ore activitate individual ,/3 +tatutul disciplinei #% 0 obli atorie 'umr de credite / &ipul de evaluare !rezentri orale i examen 4inal Limba de predare en lez C#D: *',-./

7radul didactic i tiini4ic8 prenumele8 numele Con45 Dr5 Dana %dulescu 7radul didactic i tiini4ic8 prenumele8 numele Con45 Dr5 Dana %dulescu

Departamentul De Limbi +trine Catedra de *n lez Departamentul De Limbi +trine Catedra de *n lez

Discipline absolvite anterior #biective,

Limba i literatura en lez 9 Limba i literatura rom1n

Cunoaterea i :n6ele erea conceptelor i teoriilor moderniste Utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor moderniste :n evaluarea i discutarea paradi mei moderniste !lasarea paradi mei moderniste :n rela6ie cu alte paradi me Competen6e speci4ice acumulate:

!recizarea si descrierea speci4icului modernismului :n proza britanic


Competen6e pro4esionale2 Competen6e transversale Con6inutul cursului Analiza i prezentarea 4enomenului literar al modernismului :n contextul culturii britanice a s41ritului de secol ;I; i a primelor decenii ale secolului ;;

)odernism: <=ere and <=en> A eo rap=? o4 modernism &=e cultural and intellectual climate o4 modernism )odernism and t=e cit?: London@ Dublin Fin de sicle aest=eticism8 dand?sm and decadence &=e %loomsbur? 7roup C=aracteristics o4 modernism )?t=8 primitivism and modernism )odernist ma azines and mani4estos )odernism and t=e novel: experiments <it= stream o4 consciousness and points o4 vie<@ t=e errosion o4 plot@ t=e dissipation o4 c=aracter

, 2

obiectivele sunt 4ormulate :n 4uncie de rila competenelor pro4esionale pentru pro ramul de studii la nivel de descriptor

%iblio ra4ie selectiv

"ealism vs t=e epip=anic Aldous Auxle?: t=e musicalisation o4 4iction8 t=e non0con enital novelist Aldous Auxle?: d?stopia *5 )5 Forster bet<een tradition and novelt? Bind0up: modernism and be?ond

Attrid e8 DereC Ded5E8 D,FFFE The Cambridge Companion to James Joyce8 CU! %radbur?8 )alcolm8 D,FFGE The Modern British Novel8 +ecCer and Barbur 8 London Clinescu8 )atei8 D,FF/E Cinci fee ale modernitii. Modernism !vangard "ecaden #itsch $ostmodernism8 %ucureti: *ditura Univers Ford8 %oris Ded5E8 D,FF3E The Ne% $elican &'ide to (nglish )iterat're8 vol5 H8 From Iames to *liot8 !en uin %ooCs Ae<itt8 Dou las8 D,FF2E *ntrod'ction to (nglish Fiction of the (arly Modern $eriod +,-./ +-0.8 Lon man8 London and 'e< JorC "osenbaum8 +5!58 Ded5E D,FF/E The Bloomsb'ry &ro'p. ! Collection of Memoirs and Commentary8 Universit? o4 &oronto !ress +KLournK8 !=ilippe8 D,FFFE Te Feminine Tradition in (nglish Fiction 8 Institutul *uropean8 Iai +tevenson8 "andall8 D,FFGE The British Novel 1ince the Thirties8 Institutul *uropean8 Iai &rotter8 David8 D,FFME The (nglish Novel in 2istory +,-3/+-4.8 "outled e8 London and 'e< JorC

Con6inutul lucrrilor de seminar

Mrs. "allo%ay ca roman al 4luxului de contiin6 To the )ightho'se ca roman despre arta modernist axat pe 4i ura artistului Dnote 4eministeE ! $ortrait of the !rtist as a 5o'ng Man ca roman al 4luxului de contiin6 despre arta modernist axat pe 4i ura artistului Dnatur luci4eric8 trsturi romanticeE 1ons and )overs ca roman despre arta modernist axat pe 4i ura artistului Dcomplexul lui #edipE Brave Ne% 6orld ca distopie modernist ! $assage to *ndia i romanul modernist ca ci4ru &rsturi ale prozei modernsite britanice :n romanele studiate

%iblio ra4ie selectiv

Do<lin 8 David8 D,FM/E Bloomsb'ry !esthetics and the Novels of Forster and 6oolf 8 +t5 )artinNs !ress8 'e< JorC )c'ic=ol8 +tella8 D,FF2E Introduction to Collected 'ovels o4 Oir inia Bool45 Mrs. "allo%ay To the )ightho'se The 6aves8 )acmillan )ecCier8 Ierome8 D,FF.E Critical (ssays on !ldo's 2'7ley8 75 P5 Aall
)edalie8 David8 D2332E (. M. Forster8s Modernism8 !al rave )acmillan

)ep=am8 Io=n8 D,FF,E 9irginia 6oolf: ! )iterary )ife8 'e< JorC: +t5 )artinNs !ress

)ep=am Io=n8 D,FF2E 9irginia 6oolf5 Criticism in Focus +eries8 'e< JorC8 +t5 )artinNs !ress +=a=een8 )o=ammad8 D233-E (. M. Forster and the $olitics of *mperialism8 !al rave )acmillan +tall?brass8 #liver DeditorE8 D,F.FE !spects of (. M. Forster: (ssays and ;ecollections 6ritten for 2is Ninetieth Birthday 'e< JorC: Aarcourt8 %race8 Q Borld Bort=en8 Io=n8 D,FFGE ".2. )a%rence: a literary life 'e< JorC: +t5 )artinRs !ress

"epere metodolo iceG

*valuare

!rele ere i prezentri po<erpoint la orele de curs !rezentri orale i po<erpoint ale studen6ilor la seminar La unele cursuri se 4olosesc 4ilme documentare scurte8 reproduceri dup picturi moderniste Ddiverse curenteE i se audiaz pasaLe muzicale care ilustreaz intedependen6a artelor :n modernism Discu6ii i dezbateri )etode Oeri4icare pe parcurs Oeri4icare 4inal Forme !rezentri orale *xamen 4inal scris !onderea 4ormelor de !rezentri orale 2/ S evaluare :n 4ormula notei !rezen6 i interven6ii orale G3 S 4inale *xamen 4inal scris -/ S +tandardele minime de Cunoaterea i :n6ele erea conceptelor i teoriilor moderniste la nivel per4orman6minim *valuarea i discutarea paradi mei moderniste :n linii esen6iale "ela6ia dintre modernism v i alte paradi me

Data completrii 2H septembrie 23,2

+emntura titularului de curs

+emntura titularului de seminarT l5p5

5555Data avizrii :n departament 5555555555555555555555555555555555555555+emntura directorului de departament

G -

strate ia didactic8 materiale8 resurse raportate la competenele 4ormulate la #biective sau la +tandardele minime de per4ormanta din rila ,LT,) dup caz