Sunteți pe pagina 1din 22

Master: Managementul Calitatii si Inovatiei in domeniul Agroalimentar

Masini si utilaje in industria agroalimentara

Coordonator: Prof.univ.dr. Dan Pasat Masterand:

An I 2012-2013
Schema tehnologica de obtinere a laptelui UHT

Lapte integral

Re eptie alitativa si antitativa

Ra irea laptelui

Curatirea laptelui

!or"ali#area laptelui

Pasteori#area lapteui

$"ogeni#area laptelui

Sterilizarea laptelui

Ra irea

A"%alarea asepti a

Depo#itarea

Livrarea

Laptele &'( repre#inta de fapt laptele sterili#at) denu"irea de &'( revenind de la "etoda de sterili#are si anu"e *ULTRA HIGH TEMPERATURE+) sterili#are la te"peraturi inalte. Prin sterilizare se intelege in a#irea laptelui la te"peraturi de peste 100 0C u sau fara "entinerea laptelui la a este te"peraturi. , opul sterili#arii este distrugerea integrala a "i roflorei din lapte) atat a spe iilor vegetative) at si a elor sporulate. Laptele sterili#at) a"%alat in onditii asepti e) are o durata de pastrare de 2-3 luni si este a%solut igieni . -aloare nutritiva si %iologi a a laptelui sterili#at este "ai s a#uta in o"paratie u a elui pasteuri#at) intru at denaturarile unor o"ponenti sunt "ai profunde. In industria laptelui se utili#ea#a doua tipuri de sterili#are: sterilizarea de lunga durata in al#irea laptelui la te"peratura de 11.-1200C) "entinerea ti"p de 13-1."in.) si sterilizarea de scurta durata / in al#irea laptelui la te"peratura de 13.-1000C12-0se . &lti"a "etoda a apatat si denu"irea de sterili#are la te"peraturi ultrainalte. Avanta2ul a estei "etode de sterili#are onsta in faptul a) su% a tiunea te"peraturii inalte) vite#a de distrugere a "i oorganis"elor este "ult superioara vite#ei rea tiilor 3i"i e are au lo in lapte si de i se poate "i sora la "ini" durata a tiunii aldurii asupra laptelui si a ur"are) se evita denaturarea "ultor o"ponenti ai a estuia. In o"paratie u sterili#area de lunga durata) pierderile de vita"ina A si aroten s ad de doua ori) iar a vita"inelor C si 4 12 de 0-. ori fata de sterili#area de lunga durata. In fun tie de "odul de reali#are) sterili#area laptelui se reali#ea#a prin doua "ari pro edee: sterilizarea laptelui in ambalaje ermetice si sterilizare laptelui in flux continuu. 1. Sterilizarea laptelui in ambalaje ermetice A easta "etoda de sterili#are in a"%ala2 se poate reali#a : a5 sterili#area in auto lave 6pro es dis ontinuu57 %5 sterili#area in instalatii ontinue: %.15 sterili#atoare verti ale u oloane 3idrostati e7 %.25 sterili#atoare ori#ontale7 5 "etode netraditionale de sterili#are a laptelui 6sterili#area la re e5. a) Sterilizarea in autoclave ,terili#area sti lelor u lapte in 3ise er"eti se poate reali#a in auto lave6fig.15) are fun tionea#a in regi" stati sau prin rotirea unei * usti+ in are se afla sti lele u lapte. Metoda ratativa fata de ea stati a are o efi ienta "ai %una deoare e transferul de aldura este "ai intens si "ai unifor". Pro esul de sterili#are in auto lave in epe prin in al#irea laptelui la te"peratura de 800C) ur"ata de a"%alarea a estuia in sti le urate si usor in al#ite pentru a evita so ul ter"i . ,ti lele sunt apoi in 3ise er"eti ) introduse apoi in auto lava si sterili#ate u a2utorul a%urului la te"peratura de 110-12.0C13-00"in. Apoi sti lele sunt ra ite u apa re e si pro esul se reia u o noua sar2a. ,terili#area in auto lave se pretea#a "ai %ine ali"entelor solide

a"%alate in onserve de at produselor li 3ide) si desi ofera avanta2ul a nu ne esita onditii asepti e dupa a"%alare 6 are sunt difi il de "entinut5 tre%uies utili#ate doar "ateriale de a"%alat ter"ore#istente.

Fig.1 Autoclava

b) Sterilizarea in instalatii continuee A easta "etoda se pretea#a fa%ri ilor are produ "ai "ult de 10000 de litri de lapte 1 #i. %.15 ,terili#atorul verti al u oloane 3idrostati e 6pre#entat in fig.25

1. pri"a etap9 de :n 9l#ire 2. a doua etap9 de :n 9l#ire 3. a treia etap9 de :n 9l#ire 0. #on9 de sterili#are .. pri"a etap9 de r9 ire ;. a doua etap9 de r9 ire <. a treia etap9 de r9 ire 8. a patra etap9 de r9 ire =. r9 ire finale 10. ro>i a >ionate individual

Fig.2 Sterilizatorul vertical cu coloane hidrostatice

?ste unos ut si su% denu"irea de * sterili#atorul u turnuri+ si onsta de fapt dintr-o a"era entrala "entinuta la te"peratura de sterili#are u a2utorul a%urului su% presiune. Apa are ir ula in turnul de intrare este in al#ita iar ea din turnul de iesire este ra ita la niste valori a te"peraturii are sa asigure efi ienta transferului de aldura) dar are sa evite spargerea sti lelor datorita so ului ter"i . In turnurile sterili#atorului st ilele u lapte in 3ise er"eti sunt diri2ate prin #onele de in al#ire1sterili#are1ra ire u a2utorul %en#ilor transportoare) #onele fiind di"ensionate in fun tie de te"peratura de pro es si durata de "entinere la te"peratura de pro es. In "a2oritatea a#urilor laptele este pre-sterili#at intr-o instalatie ase"anatoare instalatiei &'(. Laptele este in al#it la te"peratura de 13. 0C ti"p de ateva se unde si apoi ra it la te"peratura de 30-<00C 6 in fun tie de "aterialul utili#at pentru fa%ri are a"%ala2elor) deoare e se pot utili#a a "ateriale de a"%alare si "ase plasti e5)si transferat atre se tia de a"%alare in re ipiente urate si prein al#ite. Pre-sterili#area poate avea lo in instalatii de sterili#are in regi" dire t sau indire t. Motivul pentru are se pro edea#a la pre-sterili#are este fie a ela de a s adea nu"arul de spori are vor fi eli"inati in etapa de sterili#are finala sau de a a2unge la a el nivel de sterili#are a in etapele pre"ergatoare sterili#arii in instalatiile &'(. Astfel sterili#area finala ar eli"ina doar "i oorganis"ele are au a2uns in produs datorita a"%alarii in onditii nonasepti e. A"%ele etape de sterili#are sunt apli ate in vederea redu erii s 3i"%arilor organolepti e si denaturarilor o"ponentilor i"portanti din lapte u o%tinerea unei alitati a laptelui sterili#at apropiata de ea o%tinuta prin trat"ent &'( ur"at de a"%alare asepti a. Durata pro esului de sterili#are este de aproi@i"ativ o ora) din are 3-30 "inute sunt ne esare doar pro esului de sterili#are propriu-#is la te"peratura de 11.-110 0C. A este tip de instalatie poate produ e pana la 2000@0).l sau 1;000@1l de unitati pe ora. ,e pot utili#a atat re ipiente din sti la at si din "ase plasti e. %.25 ,terili#atorul ori#ontal 6pre#entat in fig.35

Fig.3 Sterilizatorul orizontal

1. in ar area auto"ata a sti lelor pe %anda transportoare7 2. roti are a tionea#a %anda7 3. .#ona de sterili#are7

0. ventilator7 .. #ona de prera ire7 ;. ra ire finala la presiune at"osferi a7 <. des ar area sti lelor de pe %anda

,ti lele u lapte sunt tre ute prin #ona de sterili#are "entinuta la te"peratura de 132100 C u a2utorul a%urului su% presiune. Cil lul de produ tie durea#a 30-3."inute) durata de "entinere la te"peratura de sterili#are fiind de 10-12 "inute) iar instalatia poate pro esa pana la 12000 de unitati pe ora.
0

2) Sterilizarea laptelui in flux continuu ,e poate reali#a prin: a5 in al#ire dire ta) prin onta t - in2e tie de a%ur in lapte7 - pulveri#are de lapte in a%ur7 %5 in al#ire indire ta - s 3i"%atoare de aldura u pla i7 - s 3i"%atoare de aldura tu%ulare7 5 in al#ire o"%inata. Pro esul &'( distruge "i roorganis"ele din lapte) atat for"ele vegetative at si ele sporulate si poate fi apli at atat ti"p at produsul ra"ane su% onditii asepti e) fiind astfel ne esar sa se preinta"pine re onta"inarea prin a"%alarea laptelui dupa sterili#are in a"%ala2e sterile si in onditii asepti e. ,i etapele de depo#itare dupa sterili#are pana la a"%alare tre%uie "entinute in onditii asepti e) din a est "otiv trata"entul &'( "ai este unos ut si su% denu"irea de procesare aseptica A est pro edeu a devenit unos ut in anul 1=;0) and a intrat in fun tiune pri"a instalatie de pro esare asepti a si a"%alare in onditii asepti e. Pri"a instalatie &'( a fun tionat pe prin ipiul in2e tiei dire te de a%ur in lapte) iar in o"paratie u sterili#area in a"%ala2 trata"entul &'( era "ai rapid) "ai efi ient din pun t de vedere e ono"i si ne esita si un spatiu "ai redus. Instalatiile &'( sunt o"plet auto"ate iar pro esul de urge in 0 "ari etape: presterili#area instalatiei) produ tie) AIC6asepti inter"ediate leaning5 si CIP.

a) Procedeul direct de sterilizare UHT In a#ul a estui pro edeu laptele este in al#it prin onta t dire t u a%urul are tre%uie sa ai%a o alitate orespun#atoare folosirii in industria ali"entara. Avanta2ul prin ipal al a estui pro edeu este a produsul este "entinut la te"peratura inalta un ti"p foarte s urt) trata"entul fiind astfel "ai prote tiv

?@ista doua "etode de in al#ire dire ta: "etoda dire ta de sterili#are prin in2e tie7 "etoda dire ta de sterili#are prin infu#ie6pulveri#are5.

Procedeul prin injectie: prevede a a%urul su% preiune inalta sa fie in2e tat in laptele prein al#it la nivelul unui a2uta2 de in2e tie6fig.0) u al%astru este figurat laptele)iar u rosu a%urul5) a easta ondu and la resterea instantanee a te"peraturii laptelui. Dupa "entinere la te"peratura de sterili#are) laptele este ra it foarte rapid prin detenta) intr-o a"era vidata) astfel eli"inandu-se antitatea de apa provenita prin ondensarea a%urului) initial in2e tat. Metoda este o "are onsu"atoare de energie.

Fig.

A!uta! de in!ectie

Procedeul prin infuzie: in a est pro edeu laptele este pulveri#at intr-o in inta plina u a%ur la presiune inalta6fig..) u al%astru fiind figurat laptele) iar u rosu a%urul5. Produsul fiind pulveri#at in parti ule "i i) egale a di"ensiune) te"peratura a estora reste instantaneu. (i"pul de traversare al in intei orespunde duratei de "entinere. Apoi produsul ade pe o suprafata ra ita fiind tre ut in ontinuare printr-o a"era vidata) la fel a la pro edeul prin in2e tie.

Printre avanta2ele enu"ara Fig." #ncinta de in$uzie

a estor

"etode

se

in al#ire instantanee si ra ire rapida7 lipsa depunerilor greu de indepartat de pe peretii instalatiilor7 "etodele pot fi apli ate produselor u diverse vas o#itati.

b) Procedeul indirect de sterilizare Pro edeul se nu"este indire t deoare e s 3i"%ul de aldura nu se reali#ea#a dire t de la agentul ter"i la produs i prin inter"ediul unei suprafete de transfer de aldura e le separa. Prin ipalul avanta2 al a estei "etode este re uperarea aldurii in proportie de =0A. In general) instalatiile de sterili#are in flu@ prin "etoda indire ta pre#ente asta#i pe piata se asea"ana prin ipial intre ele) diferenta onstand in tipul de s 3i"%ator folosit6 s 3i"%atoare de aldura u pla i) fig.;) s 3i"%atoare de aldura tu%ulare) fig.<5.

Fig. % Schimbator de caldura cu placi

Fig. & Schimbator de caldura tubular

nstalatii corespunzatoare sterilizarii in regim UHT

1. nstalatie UHT in regim direct bazata pe injectie de abur si sc!imbator de caldura cu placi

F.' #nstalatie UHT in regim direct bazata pe in!ectie de abur si schimbatoare de caldura cu placi 1.tan de e 3ili%are7 2. po"pa de ali"entare7 3. s 3i"%ator de aldura u pla i7 0. a2uta2 de in2e tie7 .. serpentina de "entinere7 ;. in inta vidata7 <. po"pa pentru eva uarea ondensatului7 8. po"pa entrifugala7 =. o"ogeni#ator asepti 7 10. tan inter"ediar de depo#itare asepti 7 11. "asina de a"%alat in onditii asepti e7 12. CIP

"unctionarea instalatiei UHT in regim direct bazata pe injectie de abur si sc!imbator de caldura cu placi#fig.$) Laptele este ali"entat u a2utorul po"pei 2 si prein al#it in s 3i"%atorul de aldura 3 u a2utorul apei fier%inti. Dupa e este in al#it la apro@i"ativ 80 0C) laptele este tri"is in a2uta2ul de in2e tie 0. A%urul in2e tat in lapte ridi a te"peratura a estuia la apro@i"ativ 100-1.0 0C 6presiunea prevenind fier%erea5. Produsul este apoi "entinut la te"peratura de pro es in serpentina . pentru ateva se unde dupa are este ra it rapid. Ra irea rapida are lo in ondensatorul ; in are este "entinut vid partial prin inter"ediul po"pei <. -idul este astfel ontrolat in at antitatea de ondensat eli"inata sa fie egala u antitatea de a%ur in2e tata anterior. Laptele este preluat in ontinuare de po"pa entrifugala 8 si ondus atre o"ogeni#atorul in doua trepte =. Dupa o"ogeni#are laptele este ra it la te"peratura de 20 0C in s 3i"%atorul de aldura u pla i 3 si tri"is spre depo#itare in onditii asepti e in tan ul 11. Da a te"peratura produsului s ade in ti"pul pro esului) produsul este deviat spre un tan ) iar lo ul laptelui este luat de apa pana la re#olvarea pro%le"ei. Astfel de instalatii pot avea apa itati de la 2000-30000l13. "unctionarea instalatiei UHT in regim direct bazata pe injectie de abur si sc!imbatoare de caldura tubulare#fig.%) Po"pa de ali"entare2 preia laptele din tan ul de e 3ili%rare1) si ali"entea#a s 3i"%atorul 3 in are are lo prein al#irea laptelui pana la te"peratura de 80 0C u a2utorul apei fier%inti. Apoi laptele este tri"is in a2uta2ul de in2e tie 0) unde a%urul su% presiune este in2e tat dire t in lapte ridi and instantaneu te"peratura a estuia la valoarea de 100-1.0 0C. Produsul este apoi "entinut la te"peratura de pro es in serpentina . pentru ateva se unde dupa are este ra it rapid. Ra irea rapida se reali#ea#a in ondesatorul ; in are este "entinut vid partial prin inter"ediul po"pei <) te"peratura laptelui s a#and %rus la 800C. -idul este astfel ontrolat in at antitata de ondensat eli"inata sa fie egala u antitatea de a%ur in2e tata anterior. Din a est pun t prin inter"ediul po"pei entrifugale 8 laptele este ondus spre o"ogeni#are in =. Laptele este ra it apoi in s 3i"%atorul 10 la te"peratura de a"%alare apro@i"ativ 20-2. 0C si tri"is tan ul 11 spre depo#itare pana la a"%alare. Da a te"peratura produsului s ade in ti"pul pro esului) produsul este deviat spre un tan ) iar lo ul laptelui este luat de apa pana la re#olvarea pro%le"ei.

2. nstalatie UHT in regim direct bazata pe injectie de abur si sc!imbatoare de caldura tubulare

Fig.( #nstalatie UHT in regim direct bazata pe in!ectie de abur si schimbatoare de caldura tubulare 1.tan de e 3ili%rare7 2. po"pa de ali"entare7 3. s 3i"%ator de aldura tu%ular) prein al#itor7 0. a2uta2 de in2e tie7 .. serpentina de "entinere7 ;. in inta vidata7 <. po"pa pentru eva uarea ondensatului7 8. po"pa entrifugala7 =. o"ogeni#ator asepti 7 10. s 3i"%ator de aldura tu%ular) ra itor7 11. tan de depo#itare inter"ediar asepti 7 12. "asina de a"%alat asepti a7 13. s 3i"%ator de aldura tu%ular) ra itor7 10. CIP

&. nstalatie UHT in regim indirect bazata pe sc!imbator de caldura cu placi

Fig.1) #nstalatie UHT in regim indirect bazata pe schimbator de caldura cu placi

1. tan de e 3ili%rare7 2 .po"pa de ali"entare7 3. s 3i"%ator de aldura u pla i7 0. o"ogeni#ator nonasepti 7

.. serpentina de "entinere7 ;. tan inter"ediar de depo#itare asepti 7 <. "asina de a"%alat asepti a7 8. CIP

A este tip de instalatie poate fi astfel di"ensionata in at poate pro esa pana la 30000l13.

"unctionarea instalatiei UHT in regim indirect bazata pe sc!imbator de caldura cu placi#fig.1')

Laptele u te"peratura de apro@i"ativ 00C este preluat din tan ul de s 3ili%rare 1 u a2utorul po"pei 2 si tri"is atre #ona de prein al#ire a s 3i"%atorului de aldura 3. In a easta #ona a s 3i"%atorului laptele este prein al#it in ontra urent u laptele de2a pro esat) are in a elasi ti"p se si ra este) te"peratura laptelui prein al#it la iesire a2ungand la valoare de <. 0C. Laptele prein al#it este apoi o"ogeni#at in 0. Desi in s 3e"a este tre ut un singur o"ogeni#ator se pot utili#a si doua o"ogeni#atoare) unul inainte de trata"entul &'( propiu-#is iar altul dupa) pentru a i"%unatati sta%ilitatea produsului in ti"pul depo#itarii de lunga durata in spe ial in a#ul produselor u un ontinut ridi at in grasi"e) proteine sau su%stanta us ata. Laptele prein al#it si o"ogeni#at este tri"is in ontinuare spre #ona de trata"ent &'( propriu-#is a s 3i"%atorului 3) unde te"peratura produsului a2unge la valoare de 13< 0C. In al#irea are lo in ontra urent u apa fier%inte. Dupa in al#ire laptele intra in serpentina de "entinere . di"ensionata astfel in at durata de "entinere sa nu depaseas a 0 se unde. Apoi laptele este ra it in #onele de re uperare de aldura a s 3i"%atorului 3) intr-o pri"a fa#a ra irea se reali#ea#a u apa refulata din #ona de trata"ent &'() iar in a doua fa#a de ra ire laptele este ra it in ontra urent u lapte re e. Da a te"peratura produsului s ade in ti"pul pro esului) produsul este deviat spre un tan ) iar lo ul laptelui este luat de apa pana la re#olvarea pro%le"ei.

"unctionarea instalatiei UHT in regim indirect bazata pe sc!imbatoare de caldura tubulare#fig.11)

?ste ase"anatoare u ea a s 3i"%atorului u pla i) nu"ai a in a easta situatie fun tiile #onelor s 3i"%atorului u pla i sunt preluate de s 3i"%atoarele individuale 3)0).);)<. Sterilizarea laptelui prin frecare mecanica: onsta in in al#irea laptelui la te"peratura de sterili#are) fara aport e@terior de aldura. A easta in al#ire se o%tine prin tre erea laptelui intr-un strat foarte su%tire printre doua suprafete "o%ile are au o "is are foarte rapida una fata de alta sau intre o suprafata "o%ila si una sta%ila. ?nergia "e ani a folosita la trans"iterea "is arii rapide a suprafetelor "o%ile se transfor"a in energie alori a) are este preluata de lapte si asigura o restere rapida a te"peraturii a estuia. A easta "etoda de sterili#are a laptelui ne esita si a"%alare asepti a.

(. nstalatie UHT in regim indirect bazata pe sc!imbatoare de caldura tubulare

Fig.11 #nstalatie UHT in regim indirect bazata pe schimbatoare de caldura tubulare

1. tan de e 3ili%rare7 2. po"pa de ali"entare7 3. s 3i"%ator de aldura tu%ular) in al#ire prin re uperarea aldurii7 0. o"ogeni#ator nonasepti 7 .. s 3i"%ator de aldura tu%ular) in al#ire7 ;. s 3i"%ator de aldura tu%ular) in al#ire finala7 <. s 3i"%ator de aldura tu%ular) ra ire7 8. tan inter"ediar de depo#itare asepti 7 =. "asina de a"%alat asepti a7 10. CIP

). nstalatie UHT in regim direct combinat bazata pe infuzie de abur si sc!imbatoare de caldura tubulare

Fig.12 #nstalatie UHT in regim direct combinat bazata pe in$uzie de abur si schimbatoare de caldura tubulare

1. s 3i"%ator de aldura tu%ular) prein al#itor7 2. s 3i"%ator de aldura tu%ular) in al#ire finala7 3. a"era de infu#ie7

0. serpentina de "entinere .. a"era de detenta7 ;. o"ogeni#ator nonasepti 7 <. s 3i"%atoare de aldura tu%ulare)ra itoare

(inand sea"a de de#avanta2ele siste"elor dire te at si indire te) in ulti"a perioada s-a ela%orat un siste" are este apa%il sa indeplineas a ur"atoarele erinte: "odifi ari "ini"e ale o"ponentelor produsului7 re uperare "a@i"a de energie7 efe t sterili#ant sporit7 durate de produ tie opti"e si efi ienta generala res uta a instalatiei7 uratare "ini"a a instalatiilor si pierderi "ini"e "unctionarea instalatie UHT in regim direct combinat bazata pe infuzie de abur si sc!imbatoare de caldura tubulare#fig.12)

Instalatie este inovatoare si uni a deoare e a"era de e@pansiune este situata inaintea a"erei de infu#ie. Laptele este preluat din tan urile de ali"entare si in al#it intr-o pri"a fa#a la te"peratura de =. 0C "ini" 30se unde in prein al#itoarele tu%ulare1) pentru sta%ili#area proteinelor. &r"ea#a ra irea in vid a laptelui la <0-<.0C in a"era de detenta .. Astfel) tot aerul) pre u" si o anu"ita antitate de apa6"ai tar#iu adaugata a a%ur5 sunt indepartate efi ient. Produsul este o"ogeni#at in ; si prein al#it "ai departe pana la te"peratura de 120-130 0C. ,terili#area are lo in a"era de infu#ie 3 unde te"peratura laptelui a2unge la 1.0 0C) apoi produsul este ra it la te"peratura de u"plere u a2utorul ra itoarelor tu%ulare<. Profilul standard al te"peraturilor este: .-=.-<.-130-1.0-2.0C. Printre avanta2ele siste"ului se "entionea#a: de#aerarea efi ienta inaintea o"ogeni#arii si a in al#irii finale e i"%unatateste efe tul o"ogeni#arii) redu and depunerile in s 3i"%atoarele de aldura si) de i i"%unatatind durata de produ tie7 te3nologia prin infu#ie folosita eli"ina depunerile de produs in #ona de in al#ire "a@i"a deoare e nu e@ista suprafete de onta t in ti"pul in al#irii6 adere li%era57 utili#area vidului pentru o redu ere a te"peraturii de nu"ai 20-2. 0C produ e o de#aerare efi ienta redu and iin a elasi ti"p pierderile de aro"a7 datorita faptului a pro esele de in al#ire si ra ire sunt instantanee si independente a de%it siste"ul este proie tat pentru flu@uri varia%ile de produs) fata de siste"e indire te &'(.

*omparatie intre modele de sterilizare a laptelui UHT


1. +odel sterilizator ,S -te"peratura de sterili#are din fa%ri a este de 8.-138 0C -pretul varia#a 3000-0.00 B
+odel *apacitatea de productie .T/H) 0ona de schimbare a caldurii .s1.m) Temperatura materialului la intrare.)*) Temperatura materialului la iesire.)*) Temperatura de sterilizare.)*) Timpul de pastrare a caldurii.s) Temperatura de racire a apei.)*) *onsumul de apa rece.T/H) 2imensiuni comune.mm) 3reutate.4g) +arime.mm) ,S-UHT-1 1000 ,S-UHT-2 2000 ,S-UHT-3 3000 ,S-UHT0000 ,S-UHT-" .000

1;

2;

38

0;

.;

13<

13<

13<

13<

13<

12

2.

38

38

.1

.1

=80 1.0C1.0C2000

1080 1=00C1800C220 0 0

11;0 2100C2200C2.0 0 .

13.0 2300C2200C2.0 0 ;

1;80 2;00C2200C2.00

5utere.46)

<

2. +odel sterilizator +7 - te"peratura de sterili#are din fa%ri a este de 13<-1.00C -pretul varia#a .000-=000 B
+odel *apacitatea de productie .T/H) 0ona de schimbare a caldurii .s1.m) Temperatura materialului la intrare.)*) Temperatura materialului la iesire.)*) Temperatura de sterilizare.)*) Timpul de pastrare a caldurii.s) Temperatura de racire a apei.)*) *onsumul de apa rece.T/H) 2imensiuni comune.mm) 3reutate.4g) +arime.mm) +7-UHT-1 1000 +7-UHT-1 2000 +7-UHT-1 3000 +7-UHT-1 0000 +7-UHT-1 .000

1;

2;

38

0;

.;

100

100

100

100

100

12

2.

38

38

.1

.1

=80 1.0C1.0C2000

1080 1=00C1800C220 0 0

11;0 2100C2200C2.0 0 .

13.0 2300C2200C2.0 0 ;

1;80 2;00C2200C2.00

5utere.46)

<

Analiza de comparatie a datelor8

Anali#and datele din ta%elele de "ai sus) intre ee 2 "odele de sterili#atoare MD respe tiv 4,) o%serva" o s 3i"%are la te"peratura de sterili#are unde la "odelul MD te"peratura este de 1000C "ai "are u 30C de at se pre#inta "odelul 4, si anu"e u 13<0C) a easta fiind si singura diferenta dintre ele 2 "odele. Modelul 4, are o te"peratura de sterili#are 6din fa%ri atie5 "ult "ai "i a fata de "odelul MD) valoarea "a@i"a a2ungand la a esta pana la 1380C) pe and la "odelul MD valoarea "a@i"a a te"peraturii a2unge pana la 1.00C) asta inse"nand u apro@i"atie =A "ai "are de at elalalt "odel. Anali#and din pun t de vedere al pretului) o%serva" a "odelul MD este "ult "ai s u"p de at "odelul 4, u apro@o"ativ 20A )variand intre 2000-0.00 de B "ai "ult de at "odelul 4,.

,ibliogra$ie
1 http://www.alfalaval.com/Pages/default.aspx 2 3ttp:11EEE.ali%a%a. o"1produ tgs1..;=2<10;1u3tFsterili#erFsterili#ingFeGuip"entFforF"ilH.3t"l 3 3ttp:11EEE. n.all.%i#1ro1e 3ipa"ent-de-sterili#are-%gg10.3032I2=<3.0 0 4anu C. / Manualul inginerului in industria ali"entara) vol. I) ?d. (e3ni a) 4u uresti 200; . C. 4anu) Pro esarea Industrial9 A Laptelui) ?d. (e3ni 9) 4u ureJti) 2000. ; Ku#un) -.) MusteaF9 Kr.) 620085.Industriali#area laptelui) ?d. (e3ni oInfor"ativ9) C3isin9u.