Sunteți pe pagina 1din 24

D OSA I I .

TEHNIC

VI LA E CT DT PROTECTI ADAPOST

DA:TE

GE,NTER-A.I-E,

1. Denumireaobiectivulur: 2. Amplasamenflrl: 3. Anut construirii: 4. Proprietarul: 5. Tipul constnrcfiei(nr. nivele). 6. Gradulde protecFe: _ 7. Structurade rezistenff,
8. Suprafa{aadlposhriui (m.p,):

. desftr$urattr r uhitr
9. Capacitaie de adtrpostire : I 0. Valoareaobiectivului:

Crnltrbr

(rnc.)

F!

P
! F
I|l

t 11 ? FI
Fi
Lmpf fmhobloc

t^./

n
ll

z 2 l
ti
IF

!1

tJ

r, a
H t^.1

Crgrlteh

(nc.)

,t! tt

..l

a t,

r
Fj
hl tt

7 n
l.
!

r',i I

n
Y

FI

11

n
H

Vmf

andofrr

DeHtr:lru

z
cu

\.
I, I

F! lA

Clrpetl reti

H
FI

fi

n
|J ')

ft
\

P
Fl
FI

r r T

Fltru rcfhrtur & prf

l|l

hrcbd

Voositl

E
F'

(a a

ED

g
F(

F
! 3 -D t{ d. 0

l.Isrctritl

r
Bdon rclivisit
Fl

o
FI Fl

P
FI

tuett

x F

(l H

('
Fl.

g
h{mdo

r
t (,,,

tD 9, ,+

tr TOTAL

Ev
oti z[l V)
L1
\ /

,1

Bcioo rnrnl

oFi
=l ) ;i td
ll-l

F}

FI

I-m
Fi-

yF
)-H l-

FP
E .F Elx
-.C

ttt A
\r

N4c*rI

B u. I

-1

uei
Oblre

I &
|t

FI

Ft F x
frf

TL F f
F'

3 D qH
FTL
l-1

dz F.F
l rl ,i

FI

ud
g Fsrcmc

t< r Ll

FT

F rg
a

AdIpod"hf

Y tr,

5
Noadrpoditil
P

I I

-c

o
fl -,' :- ' r <
F

4.
lFra

sb . 6)
)q

r d

2, lrtt )-{ v

tl,z

(t)

tr

RU
S{

vF

Ag

xd Q l-{
ca9

Lr

J:l
4H

HE
F+*
)E g<
r\ H

' F.- {

RR9
,Y \+'t

o1 fr :s. 5.= F l-{


ID
F{-t

.J

i t\

l,-'
t\

il?
Ft 3
Ftz

(H

ta
tri

(tr ( " ts

I X
o
l-{

2F
;i

FU

s L.

t-t

L)

HU
FlF
J F
>J Fr \J

iv

[u0

!^.

= v)
GI

>3
F

E
o

r-l X

Fd

'

R 'u

'v
f'r
\.I

I i

\.,

I I
I

I I

FISA
addpostuluide protecfiecivila specialconstruitnr. sc. .... .. nr. ....bl. siruatin strada Echipade adapostire: Nr. de telefon: $ef de echipi: Membrii: l. .....1...

2. 3.
4.
Este(nu este)dat in folosinli econonuci ------1. PARTEA DE CONSTRUCTIE: (nu are are) aerisirenaturali, are (nu are) blocati aerisireanafurali; - are (nu are) iegirede salvare,dacdare este(nu este) blocatl metalicesunt (nu sunt) curdfate - elementele Ei vopsite; sunt (nu sunt) unse,ugile qi obloanelese inchid (nu se inchid) etanEqi - balamalele,zdvoarele u$or(greoi),sunt ( nu sunt) garnituride cauciucla ugi qi obloane-------2. INSTALATIA DE FILTROVENTILATIE - prizele de aer au ( nu au) plasede sdrnd la gurile de aspirarea aerului; - partile metaliceale instalafieisunt (nu sunt) curifate qi vopsite; - are (nu are) motorul de ventilafie, are (nu are) maniveb manual6; - carterulreductorului de la ventilator are (nu are) uleiul de ungerenecesar; - motorul ventilatorului are (nn are) sensul de rotalie corect (legdturile intre faze in doza electromotonrlui); sunt (nu sunt) curifate. - vaneleantisuflu Ei supapelede suprapresiune 3. INSTALATIE ELECTRICA de comandi (intrempltoare, pnze) sunt (nu sunt) in starede funcfionare; - aparatele - tabloul electric are (nu are) inlocuite siguranfelearse,sunt (nu sunt) becuri montate,instalafia electrici funcfioneazA(nu funclioneazi) ; - motorul electricare (nu are)asiguratilegareala pamdnt; - conductoriielectrici sunt (nu sunt) izolafi; - transformatorulde curent de 24Y existi (nu exista) Ei estein starede funcfionare). 4. INSTALATIILE SANITARE - obiectelesanitare sunt (nu sunt)montate; - cabineleWC sunt (nu sunt) func{ionale; (nu funcfioneazi)cu apa; - instalafiasanitarl funclioneazA - sunt (nu sunt) garnituri necorespunzltoare; - este(nu este)tras[ apapotabiln; incdlzire. - este(nu este)traversat de conductea$, canabzare, 5. ALTE PROBLEME CU CARACTER GENERAL: - adlpostul este(nu este)igienizat,intre{inut(neintrefinut)corespundtor. - are (nu are) binci de statjos, este(nu este)marcatcu semnuldistinctiv.

celui care a intocmit fiqa Numele, prenumelegi semnS.tura

It hl- \z E hT :r A. IiL {_r TADAPoSTULUI DE PRoTTCTm CTVT; DIN


' r. :.

Nr.
crt-

DM

MATERIALELOR

u/m

Cmtiatea N E D

Obs.

2 I 2 3 4 5 6 7 8 .9 10
tl

Usi mctslicc UME (lj) Oblooo mfraUco!ryIE, Q2)

t
Vemlil^aftr elecdric I,rfoffi

!4*ni"-14Tubulann[ Filtlr *SrI FihnoFPA-10O Tub.rl"b Priz{ de aer


V nnt anltsuftu Lffietru hficrcmanmtm

.. -(-

unc

12
I

Ia
2 3
1 Tablcu gffial dc disrrih4ie Tablan disbitnrtie rreatilatcr Tablcnrcomandl wntilatcr Ia lEmna cu frsung
tntreurupdloare Prjze

5
6 7 8 9 10

I^Imqyi ihminsl de siguradf Acamulatmi lampd sigursnld


Autmate de p'rote4ie Drcl.reelecrice

Ittstalafie
---- -----1

sanitnrd
-

7l

Chiuwtl
Wc-rlrl um*

sl
6

Wc-uri uscate
GAIgF pmtnr WC-un rxcate Ehrtoi rezerv{ apd Robinctr instalatre sanitsrA

1_)
EI

Nr. crt-

DEIYTI\{IIREA ilfi TERIALELOR Divqse

Caniltatea

i Tnrsn dcblccare-saivare

ii

Bdr:rci Qm" | Scaunc

metai)

Felinar cu Detrol

PabBre (cdni mici

Materisle afrsate tn addpost


Grafic cu principaiele operapr:ni de inSinere
Schema instalatici electrlce

a instala-

ScbemeinstalBtii de frltroventila Schemainstatatici ssnitare Tabel ncminal su

Re{uli do folosre a

Affiutiunile beneficiarului de adi Milsr:ri de tehica senlritAfi mlrcii

prrvind instalaliile

lviAsr:ri do thica secr.rritAflimuncii pnvind instalatjile electrics Ndfuuri de tehica secr:ritnfi mr.rncii prrvind instalatiile
Inventarul aditcosnrh:r

istrut do ccntrol

GI:LA . I l-I C

c:U rRII*CIIALELE, OPERATIUI{I DE tXfnnTINERE A NSTALAT TTOR DI]\ AOIPOST

q)

()
D
L{

c) 'tr

OPERATTUNI CB SE E)GCtirA

o tr<

'x

A. Instalafia de filtrove ntila{ie


Prizelz d-e aar: curdfarea de nrginA 9i vopsirea conductelor 9i capacului de protec{ie, curAlirea de irnPuritA{i a etanqcrtA{l ncrificarea do absorbfic, gurilor fisuri Prin everatualelor conductelor 9i astuParea

sudurd. Vanelz anisutlugarniurrilor tnlocuirea vsrificsrea etangeiti{ii, degrsdate; demontarea, curA{area in interior ds Pt"f gi rugin[ unge'facu vaselinA a b1hrror elementelor, cwAfarea cu peria de sarmA a suprafeqei exterioare, grunduireB gi vopsirea acestgi^8; inloauiles iurrilor defecte sau imbdtr&nite.
Fibrelc r4inftoare de ors{ tn carc-asd. spdlarea celulelor filEelor dc praf intr-o solu{ie de apd si sodtr \v/o sau pelrol gi r:ngstea lor cu ulei 40O; wrificaree -ia*itatoarelz actionatz eledric si matuuL ," nrntrn in pcrmanentA 9i in pcrfectA stare de fi.urc(ionare prin. r cur6tarea gi vopsirea carcaselor; o rmgerea lagflrelor cu unsoBre coruistentA pentru a so errita uscarea ruImenfrlor, . se rcgleezA rotoareic dacd cstc caz-ul;

o da1A la 4 ant

UfEnAFuvt cE sE EXECUTA
. demultiplicatoarele de turalie aflate in cutia de slrrrninitr pentnr acfionarea manuald hebuie sd stea in ulei f pinioane); inqinte de r:mplerea cu ulei a cBrtelului reductorului vemtilatorului sc s^Dald cu ptrol curat (fldrI apd Ei &cizi) epoi se umple cu 500 ml ulei din grupa 400; dupd 1.500 de ote de uleiul se inlocuie$te; La fiecare 5 zile se fi.rncfionare, inrefie manivrla ceto 5 minutc pentnr ca piesele sd
ite cu ulei si s{ nu rug.i

Debibn*ul cu dkc (od: curIlarea in interior de p*f gi de ulei, control^area sta'';eititu garniu.rrilor l^a cele doud flenle de
Suoapele de starqrraiune: regtarea contragreutdll pontru a se deschide la 5-10 mm-C.A.; ungerea guruburilor de fuxare fArA a se vopxi; ungsrea dispozitirului de bircare cu carne cu ulei mrneral; controlul etqngeit{lai garnrturrlor; iniocuires celor defecte; ungerea gurr.bulur cu miner cu ulei mineral. M i cr o mmw m drul din s tic l"rt: nOn;se in cszul fi:ncfimArii normale, tndicd gr&datr8 curdfi de praf tubul de sticld gi respectiv de praf gi ind placa trutsportul de ventilse oentru Csralzk si diriisea a.erulai verificarea fimcfionlrii clapetelor de reglare a gurilor de refulare; vopsirea tubulaturii: o frt grl d$chis - ventilatie normal6; . ?n krki deschis - recircularc gi regcncrarc; o tn gri frt.hfu - evecuarea aorrlui viciat inclusiv dispozitivele de evacuare; Nu se vo,psesc inscriplionArile de pe utilaje Sensul de circulatie al acrului se marchesz6 prin s{eefi lui VsrificsreB pcntru Vcntila.rea adipostului pentru facc: se condensuiui evitarea o primAvarB - intre orcle 7 gi I 1 gi intre 18 li l2 : o v&ra - intre orcle 0 gi 6; e toanrna - intrc oncic 12 . ttlnu l intro orclc 7 si

t0

TNr. crt

fJ
q)

1\T
7, w
q)
t+l

A.
.q) F
q) .11

OPERATTU|{ICE SE EImCUTA

. 9 ts E cO
ed 0,)
(t

.i4 .E l
cd

o"

bp

& F] U 6
q)

o 'tr n

H
E

Ez
a

.s E

a-{

B. TNSTAIATIA E,LE,CTRICA
penodic sBu c$nd Controtul trtregii inrtaletii este defect6, cu inductorul efecb$ndu-se urmAtoarele opera{runi: o ideirtificarea la tsblou a bornelor circuitelor-, r deconectarea hrtrnor consumato,rilor de pe circuite; o scoaterEa circuitelor de sub tensir:ne, r rntrqu:ura rezistentei de izolBlie irrtre conductori gi intno co'nducto,ri gi pdm6nt", valoare cartr tnebuie sd fie cuprinsd intre 0,1 I ohrni gi 0,38 ohrni; So v& wmAri c& tuburile, doznle, fitingurile, inlrenfp[toarele gi comutatoarele s{ fie conseruate $i menfinuto in stare bunr. Corpurile de ilt'minqt se cu1[l{ de praf gi murddrie, p6.rfile metalice se vopsesc, se verificl starea legAnrrilor iar fi-letele de ls fasungun se ung cu rm strat fin de vaselinA. Sc curdfd contactclc oxidate ale starterelor qi tuburilor fluoresccnte (unde exisG), cele defecte se inlocuiesc. VerificarsB fi.rncfionArii ldmlilor monobloc pc,ntn: iluminat & siguranfA. Curltaree de pref gi murdl.rie: Tablourile electrice se verific[ se completeazA cu cele necs&re,se calibreaztr. sigr:ranfele. Irgdturile din spatele tablourilor se curdf^d de praf gi mucegai. Carcasole tablourilor sc vopsesc, iar g&rniturile de cauciuc se vsrificd gi se inlocuiesc dsc{ este cazul. Motoerelo electrice de vsrfilatoa relo r: r pdrfile exferioare se cu6fA cu cArpe umede sau aer ccmprimat; o se demonteazA elecEomotoml, se curdp bobura.lul, se cur6|d qi se greseaz^d cu vaselirr.E rulrnenfii, inlocuindu-se cei uzafi; . se vsnficd 9i se stranS guruburilc Ai buriancle dc fixarc; . so verilicA starea contactclor; o :tL: vcnficd pnndorca frc fxrstrutrcrrt \r c'.c:nbarcs nrtrtorsi turbina. dirrtrc,
a

o
a o a

o o a a

o a
O

o a a a

I
I
a

o 0

t o

Llin crL

{J
t, rr<

I\T
i

orERATnnicE 5n LtbeuTA

{)
FI

.f tt

e
q)

'7 1 f

11 6

E
:

C) .1 q

q)

5 'trI 'trt u t1 -e f U
F?

()

A.
o
q)
'trI
H

()

b0 a

tI

I
a

6 '6

FT

ta E ${

C. TNSTAT-ATIA SANITARA
Controlul p".todic al conductelor qi inldturarea grunduire, nopsire qi refacerea defecfiunilor pr" instalatriilor. Conservarea armAturitor de inchidere gi reglare (robinete, valre etc.). Verificarea fimcfionnrii WC-trrilor, sifoanelor gi conductelor de de pardoseald, chiuvetelor cenalizare. Vopsirea instalaliilor sanitare : . h vernil trascul instalafiilor intcrioare de alimentare cu apd; r in negrr - traseul instaleliei de canalizare. S indicd p." *6g"tt traseul de funcfionare, iar robinetele qi vanele se mrmeroteaz{ confbrm schornei de frrnctronare.
a

D. TANTPTANTE ME,TALICA
Verificaree etangeitAtii uqilor metalice gi obloanelor ieqirilor de salvare. de etanqaro, Completarea gamiturilor schi rnha rea celor necorespunz.6toare. Completarea m finerelorr. Vopsirea usilor si obloanelor.

I\/fAS{JFTI
Dtr TEHI\ICA SECIJRITATTI MTTNCII
PRIWND

INSTAIATIILE

DE VBI\TTLATIE

f entrrr

prevenirea

accidentelor

de

muncl

in

exploatarea

gi

fntrefnenea instnlaFilor de ventilaFe din adlposturile i- purr umltoarele mtrsuri :

de protecFe civilI se

o acoperiree cu plasl de s$rmI tau grltare de protecfie a gurilor de aspirafie a aenrlui de cltre ventilstoarel o prevederea rrnor dispozitive de protecfie (balustrade, plase, bare' parayane etc.) ta ptrrfile extrrioarr in migc&rr ale ventilatoarclor; . demontarea maninelelor de Ia ventilatoare electromanuale pe timpul acfiontrrii elecfrice a acestora; o ftrvflrtirea [ntr, t?IrI smucituri, a manivelelor pc timpul acfionlrii manuale I ventilatoarelor; o protrjarta sistemului de cuplare aI ventilatoarelor cu dispozitive

speciale im pof.iva accidentelor; o intruicerer scoaterii sau punerii pe roti cu mflinile Eeu cu mijloace ' improvizate a curelelor de tranrmisie in timpul funcfionlrii ventilatoarelor; punerein sau scoaterea curelelor de fransmisie se va face numai dupl funcfiune ; . interzicerca orictrror repara{ii, ungeri sau curtrttrri ale transnrisiilor in timpul func{ionlrii vcntilatoardrlr. ce ventilatoarele respective au fost scoatc din

I\,{

\ Sf J Ft I
PRTYTND

DE TETINICA SECTIRITATTTMIJNCTI INSTAI-ATILE EI-ECTRTCB

,[n exploatarea gi hfrefinerea instalafiilor electrice d.in adlposfirrile de protecfi,e civiUl se impf,rn urmtrtoarele mtrsuri: . fntrerupltoarde cu p$rghii (cu Inme) trebuie protejate cu cspace din

material izolant pentnr a impiedica atingerea de ctrtre personal I plrfilor conductrtoarede curcnt. e Zsblouril de dlqfribufie se protejeazl intr-o ramtr cu geanr ..u itnp.ejmuire lateralA gi prwtrzuttr cu o uEtrde vizitare din fap. o i" dreptul aparatelor de comandl electrice frebufu amenajate

platforme de lemn acoperite cu coyor de cauciuc, pe cane sI se urce prsonslul de intrefinere in timpul manev'rlrii acestor aparate.

. .,llefecde de funcfionare, lipsurile sau uzurile piesetor componente., aparafurii etc. constatate in agregatul intala$ei vor fi imediat reparate sau inlocuite. Pe.rc metalice ale instatafiei carrc tn mod norrnal nu sunt sub ale genratoarelor electricg

tensiune (carcasele electromotoarrlor, transfomratoarelor pdmdnt

etc.) vor fi legate Ia ptrmflnt; legarea elcctricd la pe.ntru acerte instalatii, oicare ur Ji

este ohligatoie

tensiunea de sert,iciu-

o In incaperTlelrnde sunt situatr tablourite generalc ile=nistribu{ie, fransforrnatoare, acumrtlstoare etc., accesul oricdrei pnloane., in afara pmonalufui de infrefinere. este inleris; la infrlril in aceste

inclperi vor fi agerate in mod rizibit tlblite cu inscriptii: "Intrarea opritd! ", " Peri.col de moorte" . 3 i" inclperile unde sunt sifuate motoare elecfrice, gmpuri

e{ecfrogen, baErii gi acumrrlatoare, tablouri generate de disfribufie gi in celelalte locuri unde se utilizeazil curentul etecfric s vor afi$a la loc vizibil instuctiani " Zucrlrile privind tehnita securifrd(u nurncii.

de htrefinere la instalafiile etectrice pot fi executate numai

dupl ce s-au luat urmltoarcle mlsuri tehnice de pregltire a locului de muncl: ptr)eni in gi ?mniedicarea cie sub tensiunea instaia{rei a). scoaterea la pru} caie s-ar putea da terrsitule frrncfiure a p5rfrlor drn instala{re locui de munc{ de piScl averfizoaic. de ingridrn provizoni gi asezatea b). montarea . a instalalei, venficarea lipsei tensiuui in partea c). legareala p5.mdnt tabeielcr instajapeiunde urmeazl sI se executelucrdrile gi a-figarea avernzoare " l{u cupla|i ! Se lucreuzd- " . Personalul de intretitrere gi de*ervire a instalafiei electrice va fi supus in pr''ealabilunui examen mcdical p.ir cane sI se constate aptifudinilc fizice specifice felului de lucrr in eiecfrotehnic5. Periodic se va fact verifi caneacunogtinfelor acestuia asupra:
- norrnelor de uploatore a instalatiibr electrice;

- norrnelor de tehnica securitdtii rnNncii. inclasiv primul aiutor in cuz de electnx:utore-

o Toatr. lucrtrrile de instalafii electrice sc excuttr numai in l'mpul cflt locul de munctr este iluminat suficienl . Legglreaneceptoarelor mobile (sculg ltrmpi. utitaje etc.) cu punte de atimentare (tablouri de distribuFe) se vB face prin cablu fiexibil, avind rn conductor de protecs pentru legarea la plment sau la conductorrrl de nul de protecfie- Prizele vor fi cu born{ de protec(ie. .Intrrruptrtoarele vor avea cancase protectoane confecfionate din materiale rezistente la foc ai elecfroizolante.
o ALr s admite montsnea intrenrpltoarrelor pe conductosre motlile
o

(gnunrri, cordoane, etc.) qi cu aparatele respective se vor " L%frfurile conductelor intre ele cfft siguranp ca gi conductele, atit executa astfel incit str prezin6" ase'eagi din punctut de vcdert electric, mecanic, cit 9i al izolArii. .Este interzis a s pune in exploatare instdat t improvizate' indiferent de motivul carrcar determina acest improviz&t, cart ar putea constitui un pericol pentnr personal. o lipsa tcnsiunii s constatA cu ajutorul indicatoarelor de tensiune

(ldmpi cu nson) sau at llmpilor de control Qampfi normslil). o ,Se interzice categoric verificanea lipsei de tenqiune prin atingerea directl cu mina a plrtilor conductoarede curenl . Personalul dc intrefinere va fi instmit penfrr a acorda primul ajutor in caz de elecfrocutsre sau alte accidentegi va n prevfuut cu o tmsl sanitarl de prim-ajutor. o LfuntpilcAi uncltcle portativc vor li alinlcntatc la ttrrsiuni nt'pcriculoastl.

mare (de peste 75o/o)pe pardoseali, h fafa " La locurile cu urniditate


motoarelor elecfrice +. r dirpo-itivolor lor do porlniru i,c vrrr Pu-oc

platform e tzolante din lmn, apate

pe izolstoare-

. Penfru protejanea pnonatutui de intreFnere impofniva elecfrocutlrilor, arsurilor gi clderilor mijloace de protec$e: a) plafforrne izolante sau gr5tare de lemn; b) covora$ede cauciuc; c) galoSigi cizne de cauciuc elecfroizolante. d) mtrnu5ielectroizolantedin catrciuc; e) rn6nerede cauciuc pentru cleqti; f) centurd de sigrrrant{ pentru lucru pe st6lpio Este interris pnonalului de infre{inere I se ocups de ridicarea deranjamentelor ivite la cablurile de alimentarrc cu energie elecfrictr a adlposturilon. de la inlffime se Yor folosi urmtrtoarele

h /IAS,t_ r F tI

DE TErriltrcA sEcURrrATTr Nfurvcrr


PRIVtrYD

NSTAIATIILE

SAIiITARE

in exploatarea gi infrefinerea instatafiilor snnifsre din adAposturile de protecfie civitl s impun urmtrtoarele mtrsuri: . iluminanea Sl ventilanea locurilor unde se executl lucrlri de intretinere (vopsirea h interior a recipientrtor, rapflrafii tn c{mine etc.); o scoatrrta de sub bnsiune a instalsfiilor electrice din adtrpmturi h cazul inundArii acestora (accesul ln intrrior s va face numai duptr luarea acesbi mfuuri); o este interzis a se ridica cu mtna capacele de fontl ale clminelor de vizitsre a instalafiei; penfm aceasta se vor utiliza cAr{ige speciale sau rlngi de fier; o muncitorii carc executd curtrlarea conductelor trebuie str aibtr mInu4i da cauciuc Ai ochelari de protecft; r pentru acordares primului ajutor in Lu, de nevoie, in adlposturile de protecF civiUt trebuie sI e.iste o truE{ sanitarl dotatd cu medicrmente, aparaturA qi instnrmentar medicd, conform norme{or de dotare a formafirrnilop de adlpostire. Dotares adlpostrrilor de protecFe civiIt cu utilaje gi materiale pentru pn-I contra incendiilor se face conform normelor in vigoareitr vederea prevenirii incendiilor in interiorul adlposturilor gi pe perimetrul aferent acestora: s interzice: a) folosirea de radiatoare electrice improvizate pentru incllzire; b) funcfionanea nef,upravegheatl a util"ajelor gi aparatajului electric (ventilatoare, pomp, boitere, radiatoarg receptoare radio etc-); c) supnasolicitarea circuitelor electrice gi folosires instalafiilor sau aparatelo r electrice defecte; d) depozjtarea materialelo r inflamabile; e) folosirca focurilor deschise pentru iluminat sau pentru altc rrcvoi.

\E3E,T-

htol\,(flNtA.T-,
ECTIIPEI DE ADAPOSTIRE

CU COMPONEMA

Nn crt

Nurnele Ei prentme{
f .,I ^ '

Functia h echipl pef echipl ajutor ajutor ajutor ajutor

Adresa de domicifiu

T&fon

2
3 1

A:r
ECIilPEI

Ft I EI IJ T r r r. E
DE A.DS.POSTfFTE

o Se

fiecarefolosire gi s[ infepnl instalafiile aeriseasc{ adlpostul dup5.

exts0ente. . Sl
o Sa

ordineagi disciplinape timpul adlpostirii. asigure


se deplaseze in grabf, la adf,post pe timput prealarmei aeriene,

asigur8ndtoate condifiile adlpostirii. o Sl asigure permanent rezrcn/a de ap[ gi dotarea cu malerialele

prevtrzute. o Sf acorde primul {utor saruur in cnz de nevoie gi s[ deblocltezedrn

interior persoanel e adlpostite. o Sf asigure permanent sannele de recunoagtere a adtrposftrnlor gi

indicatoarelor. . Se ajute persoanelein varsttr gi copiii pentru a se incadra in ompii

stabiliF. o Se Fn[ leg[fura telefonicd in stare de fi,ncfionare gi s[ comurice

persoanelor supenoare. mesajelecare se transmit de la egaloanele adf,postite . S[ in bmp utl a mijloacelor de protecFeantichimictr, asigureinzestrarea

in caz de pencol. . Sf evacuezeadlpostul in caz de pencol de blocare, inurdafri, exploini

sauincendii.

ECHIPA DE ADAPOSTIRE =: 5 PERSOANE

E , \ Z TfDEI\T :F A.

PERSOAI{ELOR CE SE ADAFOSTESC
Nr' I crt i
1{rrrnelroqi prenumde perroenei rdfpordte Actul de identiteb (rerte. uumf,r) Adresr de domiciliu

Obr-

F t E , G[T I-,
I]DE A.f>AposTfFRE pE'rT:fFt {-r

I
CE:[AT-E,I{-I

. Pe o Sf

timput adlpostirii str respecte ordinea gi str mentinl curlfenia. nu infroduci in adtrpost materiale explozive, toxice sau

inllamabile. . Sl nu fumeze sau s[ foloseasctr ltrmpi, felinare sau lumf,ntrri in

adtrpost o Sf o Sr nu introductr nnirngle in adlpost aibl asupra lor masca contra Br-elor, documentele de iden_

titate, lanterna, trusa sanitartro medicamentg nszer"vede alimente gi

aptr.
. Sf acorde primul ajutor snnitar victimelor.

. S e nu plrlseasctr adlpostul decfit la incetarea alarmei aeriene-

F L E G fJ T -,
f]DE, CON,GOFI.1TA.FI.E, PE

I
TrI\{P{JI-

,5rIrD)EFLrl

fnr

a,n>APC)s:r

. Se executl toate dispozifiunils gefului de adlpost Ei ale pmonalului echipei de adtrpostireo Se menfine curtrfenia gi ordinea in inctrperile adtrpostului pe tot timput gederii. o Str se respecteordinea interioar{ stabilittr. o Se nu se fumezc qi s[ nu se aprind[ lum$nId, llrnpi sau felinare fEr[ a avea aprobare. . Sl nu se ptrrlseasctrlocul de adtrpostire gi sd nu se circule prin adfipost decf,t in caz de neaptrrati nevoie. o Sl nu se introductr in adlpost materiale u$or infiamabile gi substanfe rtru mirositoarrco Sl nu se intreh adtrpost cuhbrtrctrminte infectattr sau cu anirnale. o Sf nu s deschidl ugile sau obloanele adlpostuIui decAt cu avizul gefului echipei de adtrpostilt. o Sn nu se ptrrtrseasctr adtrpostul decAt la ordin. o Sl se ptrstrcze mijloacele indMduale de protecfie pregtrtite penfnr folosire. . to cazde nevoie sX se acorde ajutor personalului echipei de adlpostire. o Se se acorde primul ajutor medical la nevoie. o a semnalul "incetorea alarmci ocricf", la ordinul gefului echipei de adlpostire, penlonaluladdpostit pilrlseqtein ordine ad{posful. cf,nd . Pe timpul atacului aerian, adlpostul poate fi ptrrfisit numai in carz,ul a ;c6erea cettrfcnilorcstc pcriclitattr dc inccndii, inundafii s8u cflnd adtrpostul fost lovit.

GLEfDE, FOI-C'S'[FtE,

GI.-T
A

-f

-4.[';f,POsl:f1TJTT[LC)FT

Personalul muncitor gi populafia trebuie strcunoascfilocul celor mai apropiate adtrposturide Lalocul de mt'nctr gi respectivfls [osrrinftr. f ocurile adtrposturilor sunt marcate pentru indrumarta populaFei

la gi in adlpost f a darea semnalului de 'talarmd aeriand ", toF cetlfenii 9i Perso-

instalsF li utilaje)r te nalul muncitor (mai puFn cei care au de Eupravegheat hdreapttr h grabtr spre cel mai apropiat adtrpost duptr ce au luat urmtrtoarele mtrsuri: r ridictr mijtoaceleindividuale de protecfie; r Ia plrlsinea [s6rrinteiseinchide apa, lumina elecfrictr, gaznle'se imbractr corcspunztrtorEederiiin adtrposf se iau obiectele de valoare,hrantr Ei aptr,mijloacelede iluminat etc.l o seincuie uta losuinfeii r Laptrrlsinea locului fls mrrnctrse opre{tr utilajul sau instalafta' anunftr cotegii cane nu au aflat despre alarmtr din caruza zgomotului, se inchide apa, tumina electricfr, ganil, abunrl, etcDactrface parte din formafiunile de protecfe civiltr, i$i ridictr de la magazieuneltele $i materialele din dotare; . intrarea h adtrpost se face in lini$te $i in mod oryanizat; in primul rflnd intrtr femeilg apoi coput"btrtrfinii $i invalizii; o se ascuttjl dispoziFunile gefului de adlposf caneeste 9i leful
echipci de addpostitt.