Sunteți pe pagina 1din 336

LEGEA Nr.

134/2010*) privind Codul de procedura civila TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Art! "! # $"% Codul de procedura civila& denumit in continuare codul& sta ileste regulile de competenta si de 'udecare a cau(elor civile& precum si cele de e)ecutare a *otararilor instantelor O iectul si scopul si a altor titluri e)ecutorii& in scopul infaptuirii 'ustitiei in materie civila! Codului $+% In infaptuirea 'ustitiei& instantele 'udecatoresti indeplinesc un serviciu de de procedura civila interes pu lic& asigurand respectarea ordinii de drept& a li ertatilor fundamentale& a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fi(ice si persoanelor 'uridice& aplicarea legii si garantarea suprematieiacesteia! Art! +! # $"% Dispo(itiile pre(entului cod constituie procedura de drept comun in Aplica ilitatea materie civila! generala a Codului de procedura $+% De asemenea& dispo(itiile pre(entului cod se aplica si in alte materii& in masura civila in care legile care le reglementea(a nu cuprind dispo(itii contrare! Art! ,! # $"% In materiile reglementate de pre(entul cod& dispo(itiile privind drepturile si li ertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Aplicarea prioritara a Constitutia& Declaratia Universala a Drepturilor Omului& cu pactele si cu celelalte tratatelor tratate la care Romania este parte! internationale $+% Daca e)ista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile privitoare la drepturile fundamentale ale omului& la care Romania este parte& si pre(entul cod& au prioritate omului reglementarile internationale& cu e)ceptia ca(ului in care pre(entul cod contine dispo(itii mai favora ile! Aplicarea prioritara a Art! -! # In materiile reglementate de pre(entul cod& normele o ligatorii ale dreptului Uniunii dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar& indiferent de calitatea sau de Europene statutul partilor! CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil Art! .! # $"% /udecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutione(e orice cerere de competenta instantelor 'udecatoresti& potrivit legii! $+% Niciun 'udecator nu poate refu(a sa 'udece pe motiv ca legea nu prevede& este neclara sau incompleta! Indatoriri privind $,% In ca(ul in care o pricina nu poate fi solutionata nici in a(a legii& nici a primirea u(antelor& iar in lipsa acestora din urma& nici in a(a dispo(itiilor legale privitoare si solutionarea la situatii asemanatoare& ea va tre ui 'udecata in a(a principiilor generale ale cererilor dreptului& avand in vedere toate circumstantele acesteia si tinand seama de cerintele ec*itatii! $-% Este inter(is 'udecatorului sa sta ileasca dispo(itii general o ligatorii prin *otararile pe care le pronunta in cau(ele ce ii sunt supuse 'udecatii! Art! 0! # $"% Orice persoana are dreptul la 'udecarea cau(ei sale in mod ec*ita il& in Dreptul la un proces termen optim si previ(i il& de catre o instanta independenta& impartiala si sta ilita ec*ita il& in termen de lege! In acest scop& instanta este datoare sa dispuna toate masurile permise de optim lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a 'udecatii! si previ(i il $+% Dispo(itiile alin! $"% se aplica in mod corespun(ator si in fa(a e)ecutarii silite! Art! 1! # $"% Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispo(itiile legii! Legalitatea $+% /udecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispo(itiilor legii privind reali(area drepturilor si indeplinirea o ligatiilor partilor din proces!

Egalitatea

Art! 2! # In procesul civil partilor le este garantata e)ercitarea drepturilor procesuale& in mod egal si fara discriminari!

34resource id56e,e+.+c0#c.ea#-d1+#20da#0d0f1 "-"-d6 t7pe56Image6 849 Dreptul de dispo(itie Art! :! # $"% Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau& in ca(urile al anume preva(ute de lege& la cererea altei persoane& organi(atii ori a unei autoritati partilor sau institutii pu lice ori de interes pu lic! $+% O iectul si limitele procesului sunt sta ilite prin cererile si apararile partilor! $,% In conditiile legii& partea poate& dupa ca(& renunta la 'udecarea cererii de c*emare in 'udecata sau la insusi dreptul pretins& poate recunoaste pretentiile partii adverse& se poate invoi cu aceasta pentru a pune capat& in tot sau in parte& procesului& poate renunta la e)ercitarea cailor de atac ori la e)ecutarea unei *otarari! De asemenea& partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege! Art! ";! # $"% Partile au o ligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile& O ligatiile partilor in ordinea si termenele sta ilite de lege sau de 'udecator& sa isi pro e(e pretentiile si desfasurarea apararile& sa contri uie la desfasurarea fara intar(iere a procesului& urmarind& tot procesului astfel& finali(area acestuia! $+% Daca o parte detine un mi'loc de pro a& 'udecatorul poate& la cererea celeilalte parti sau din oficiu& sa dispuna infatisarea acestuia& su sanctiunea platii unei amen(i 'udiciare! Art! ""! # Orice persoana este o ligata& in conditiile legii& sa spri'ine reali(area O ligatiile tertilor in 'ustitiei! Cel care& fara motiv legitim& se sustrage de la indeplinirea acestei o ligatii desfasurarea poate fi constrans sa o e)ecute su sanctiunea platii unei amen(i 'udiciare si& daca procesului este ca(ul& a unor daune#interese! Art! "+! # $"% Drepturile procesuale tre uie e)ercitate cu una#credinta& potrivit <una#credinta scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca drepturile procesuale ale altei parti! $+% Partea care isi e)ercita drepturile procesuale in mod a u(iv raspunde pentru pre'udiciile materiale si morale cau(ate! Ea va putea fi o ligata& potrivit legii& si la plata unei amen(i 'udiciare! $,% De asemenea& partea care nu isi indeplineste cu una#credinta o ligatiile procesuale raspunde potrivit alin! $+%! Dreptul la aparare Art! ",! # $"% Dreptul la aparare este garantat! $+% Partile au dreptul& in tot cursul procesului& de a fi repre(entate sau& dupa ca(& asistate in conditiile legii! In recurs& cererile si conclu(iile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat sau& dupa ca(& consilier 'uridic& cu e)ceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia& sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv& este licentiata in drept! $,% Partilor li se asigura posi ilitatea de a participa la toate fa(ele de desfasurare a procesului!Ele pot sa ia cunostinta de cuprinsul dosarului& sa propuna pro e& sa isi faca aparari& sa isipre(inte sustinerile in scris si oral si sa e)ercite caile legale de atac& cu respectarea conditiilor preva(ute de lege! $-% Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor& c*iar atunci cand acestea sunt repre(entate! Art! "-! # $"% Instanta nu poate *otari asupra unei cereri decat dupa citarea sau Contradictorialitatea infatisarea partilor& daca legea nu prevede altfel! $+% Partile tre uie sa isi faca cunoscute reciproc si in timp util& direct sau prin intermediul instantei& dupa ca(& motivele de fapt si de drept pe care isi intemeia(a

Oralitatea Nemi'locirea

pretentiile si apararile& precum si mi'loacele de pro a de care inteleg sa se foloseasca& astfel incat fiecare dintre ele sa isi poata organi(a apararea! $,% Partile au o ligatia de a e)pune situatia de fapt la care se refera pretentiile si apararile lor in mod corect si complet& fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute! Partile au o ligatia de a e)pune un punct de vedere propriu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la impre'urari de fapt relevante in cau(a! $-% Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice c*estiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces& inclusiv de catre instanta din oficiu! $.% Instanta este o ligata& in orice proces& sa supuna discutiei partilor toate cererile& e)ceptiile si impre'urarile de fapt sau de drept invocate! $0% Instanta isi va intemeia *otararea numai pe motive de fapt si de drept& pe e)plicatii sau pe mi'loace de pro a care au fost supuse& in preala il& de( aterii contradictorii! Art! ".! # Procesele se de( at oral& cu e)ceptia ca(ului in care legea dispune altfel sau cand partile solicita e)pres instantei ca 'udecata sa se faca numai pe a(a actelor depuse la dosar! Art! "0! # Pro ele se administrea(a de catre instanta care 'udeca procesul& cu e)ceptia ca(urilor in care legea sta ileste altfel!

Pu licitatea

Lim a desfasurarii procesului

Continuitatea Respectarea principiilor fundamentale Incercarea de impacare a partilor

Art! "1! # =edintele de 'udecata sunt pu lice& in afara de ca(urile preva(ute de lege! Art! "2! # $"% Procesul civil se desfasoara in lim a romana! $+% Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se e)prime in lim amaterna in fata instantelor de 'udecata& in conditiile legii! $,% Cetatenii straini si apatri(ii care nu inteleg sau nu vor esc lim a romana au dreptul de alua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului& de a vor i in instanta si de a pune conclu(ii&prin traducator autori(at& daca legea nu prevede altfel! $-% Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in lim a romana! Art! ":! # /udecatorul investit cu solutionarea cau(ei nu poate fi inlocuit pe durata procesuluidecat pentru motive temeinice& in conditiile legii! Art! +;! # /udecatorul are indatorirea sa asigure respectarea si sa respecte el insusi principiile fundamentale ale procesului civil& su sanctiunile preva(ute de lege! Art! +"! # $"% /udecatorul va recomanda partilor solutionarea amia ila a litigiului prin mediere& potrivit legii speciale!

$+% In tot cursul procesului& 'udecatorul va incerca impacarea partilor& dandu#le indrumarile necesare& potrivit legii! Rolul 'udecatorului in Art! ++! # $"% /udecatorul solutionea(a litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aflarea adevarului aplica ile! $+% /udecatorul are indatorirea sa staruie& prin toate mi'loacele legale& pentru a preveni oricegreseala privind aflarea adevarului in cau(a& pe a(a sta ilirii faptelor si prin aplicarea corectaa legii& in scopul pronuntarii unei *otarari temeinice si legale! In acest scop& cu privire la situatiade fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca& 'udecatorul este in drept sa le ceara sapre(inte e)plicatii& oral sau in scris& sa puna in de( aterea acestora orice impre'urari de fapt saude drept& c*iar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare& sa dispuna administrareapro elor pe care le considera necesare& precum si alte masuri preva(ute de lege& c*iar daca

Respectul cuvenit 'ustitiei

partile se impotrivesc! $,% /udecatorul poate dispune introducerea in cau(a a altor persoane& in conditiile legii!Persoanele astfel introduse in cau(a vor avea posi ilitatea& dupa ca(& de a renunta la 'udecatasau la dreptul pretins& de a ac*iesa la pretentiile reclamantului ori de a pune capat procesuluiprintr#o tran(actie! $-% /udecatorul da sau resta ileste calificarea 'uridica a actelor si faptelor deduse 'udecatii&c*iar daca partile le#au dat o alta denumire! In acest ca( 'udecatorul este o ligat sa puna indiscutia partilor calificarea 'uridica e)acta! $.% Cu toate acestea& 'udecatorul nu poate sc*im a denumirea sau temeiul 'uridic in ca(ul incare partile& in virtutea unui acord e)pres privind drepturi de care& potrivit legii& pot dispune& austa ilit calificarea 'uridica si motivele de drept asupra carora au inteles sa limite(e de( aterile&daca astfel nu se incalca drepturile sau interesele legitime ale altora! $0% /udecatorul tre uie sa se pronunte asupra a tot ceea ce s#a cerut& fara insa a depasilimitele investirii& in afara de ca(urile in care legea ar dispune altfel! $1% Ori de cate ori legea ii re(erva 'udecatorului puterea de apreciere sau ii cere sa tina seamade toate circumstantele cau(ei& 'udecatorul va tine seama& intre altele& de principiile generaleale dreptului& de cerintele ec*itatii si de una#credinta! Art! +,! # $"% Cei pre(enti la sedinta de 'udecata sunt datori sa manifeste respectul cuvenitfata de instanta si sa nu tul ure una desfasurare a sedintei de 'udecata! $+% Presedintele veg*ea(a ca ordinea si solemnitatea sedintei sa fie respectate& putand luain acest scop orice masura preva(uta de lege!

CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedura civila Legea aplica ila Art! +-! # Dispo(itiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si proceselor noi e)ecutarilor siliteincepute dupa intrarea acesteia in vigoare!

Legea aplica ila proceselor in curs

Art! +.! # $"% Procesele in curs de 'udecata& precum si e)ecutarile silite incepute su legea vec*e raman supuse acelei legi! $+% Procesele in curs de 'udecata la data sc*im arii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie 'udecate de acele instante& potrivit legii su care au inceput! In ca( de trimitere spre re'udecare& dispo(itiile legale privitoare la competenta& in vigoare la data cand a inceput procesul& raman aplica ile! $,% In ca(ul in care instanta investita este desfiintata& dosarele se vor trimite din oficiu instantei competente potrivit legii noi! Dispo(itiile alin! $"% raman aplica ile! Art! +0! # $"% Legea care guvernea(a conditiile de admisi ilitate si puterea doveditoare Legea aplica ila a pro elor preconstituite si a pre(umtiilor legale este cea in vigoare la data producerii mi'loacelor de pro a ori& dupa ca(& a savarsirii faptelor 'uridice care fac o iectul pro atiunii! $+% Administrarea pro elor se face potrivit legii in vigoare la data administrarii lor! Legea aplica ila Art! +1! # >otararile raman supuse cailor de atac& motivelor si termenelor preva(ute de *otararilor legea su care a inceput procesul! Teritorialitatea legii Art! +2! # $"% Dispo(itiile legii de procedura se aplica tuturor proceselor care se 'udeca de de catre instantele romane& su re(erva unor dispo(itii legale contrare! procedura $+% In ca(ul raporturilor procesuale cu element de e)traneitate& determinarea legii de procedura aplica ile se face potrivit normelor cuprinse in cartea a ?II#a! CARTEA I Dispo(itii generale

TITLUL I Actiunea civila Art! +:! # Actiunea civila este ansam lul mi'loacelor procesuale preva(ute de lege pentru protectia dreptului su iectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii 'uridice& precum si pentru asigurarea apararii partilor in proces! Art! ,;! # $"% Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmareste Cereri in 'ustitie solutionarea in 'ustitie a unei situatii 'uridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente! $+% Cererile in 'ustitie sunt principale& accesorii& aditionale si incidentale! $,% Cererea principala este cererea introductiva de instanta! Ea poate cuprinde atat capete de cerere principale& cat si capete de cerere accesorii! $-% Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal! $.% Constituie cerere aditionala acea cerere prin care o parte modifica pretentiile sale anterioare! $0% Cererile incidentale sunt cele formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare! Aparari Art! ,"! # Apararile formulate in 'ustitie pot fi de fond sau procedurale! Art! ,+! # $"% Orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia@ a% are capacitate procesuala& in conditiile legiiA Conditii de e)ercitare % are calitate procesualaA a c% formulea(a o pretentieA actiunii civile d% 'ustifica un interes! $+% Dispo(itiile alin! $"% se aplica& in mod corespun(ator& si in ca(ul apararilor! Art! ,,! # Interesul tre uie sa fie determinat& legitim& personal& nascut si actual! Cu toate acestea& c*iar daca interesul nu este nascut si actual& se poate formula o cerere cu Interesul de a actiona scopul de a preveni incalcarea unui drept su iectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagu e iminente si care nu s#ar putea repara! Notiune 3 Reali(area drepturilor afectate de un termen

Art! ,-! # $"% Cererea pentru predarea unui un la implinirea termenului contractual poate fifacuta c*iar inainte de implinirea acestui termen! $+% =e poate& de asemenea& cere& inainte de termen& e)ecutarea la termen a o ligatiei deintretinere sau a altei prestatii periodice! $,% Pot fi incuviintate& inainte de implinirea termenului& si alte cereri pentru e)ecutarea latermen a unor o ligatii& ori de cate ori se va constata ca acestea pot preintampina o pagu ainsemnata pe care reclamantul ar incerca#o daca ar astepta implinirea termenului! Constatarea e)istentei Art! ,.! # Cel care are interes poate sa ceara constatarea e)istentei sau ine)istentei sau unuidrept! Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere reali(area dreptului pe ine)istentei unui drept orice alta calepreva(uta de lege! Art! ,0! # Calitatea procesuala re(ulta din identitatea dintre parti si su iectele Calitatea procesuala raportului'uridic litigios& astfel cum acesta este dedus 'udecatii! E)istenta sau ine)istenta drepturilor si ao ligatiilor afirmate constituie o c*estiune de fond! Legitimarea procesuala Art! ,1! # In ca(urile si conditiile preva(ute e)clusiv prin lege& se pot introduce a cereri sau se altor persoane pot formula aparari si de persoane& organi(atii& institutii sau autoritati& care& fara a 'ustifica un

interes personal& actionea(a pentru apararea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii speciale sau& dupa ca(& in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general! Art! ,2! # Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional& ca urmare a Transmiterea calitatii transmisiunii& in conditiile legii& a drepturilor ori situatiilor 'uridice deduse procesuale 'udecatii! Art! ,:! # $"% Daca in cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte intre vii cu titlu =ituatia procesuala a particular& 'udecata va continua intre partile initiale! Daca insa transferul este facut& instrainatorului si a in conditiile succesorilor sai legii& prin acte cu titlu particular pentru cau(a de moarte& 'udecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului& dupa ca(! $+% In toate ca(urile& succesorul cu titlu particular este o ligat sa intervina in cau(a& daca are cunostinta de e)istenta procesului& sau poate sa fie introdus in cau(a& la cerere ori din oficiu! In acest ca(& instanta va decide& dupa impre'urari si tinand seama de po(itia celorlalte parti& daca instrainatorul sau succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va ramane sau& dupa ca(& va fi scos din proces! Daca instrainatorul sau& dupa ca(& succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces& 'udecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura in starea in care se afla la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus in cau(a! $,% >otararea pronuntata contra instrainatorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia& dupa ca(& va produce de drept efecte si contra succesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opo(a ila acestuia din urma& cu e)ceptia ca(urilor in care a do andit dreptul cu una#credinta si nu mai poate fi evins& potrivit legii& de catre adevaratul titular! Art! -;! # $"% Cererile facute de o persoana care nu are capacitate procesuala sunt nule sau& =anctiunea incalcarii dupa ca(& anula ile! De asemenea& in ca(ul lipsei calitatii procesuale sau a conditiilor de e)ercitare interesului& instanta a va respinge cererea ori apararea formulata ca fiind facuta de o persoana sau actiunii civile impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsita de interes& dupa ca(! $+% Incalcarea dispo(itiilor pre(entului titlu poate& de asemenea& atrage aplicarea si a altor sanctiuni preva(ute de lege& iar cel care a suferit un pre'udiciu are dreptul de a fi despagu it& potrivit dreptului comun! TITLUL II Participantii la procesul civil

CAPITOLUL I /udecatorul! Incompati ilitatea Art! -"! # $"% /udecatorul care a pronuntat o inc*eiere interlocutorie sau o *otarare Ca(uri de prin care incompati ilitate s#a solutionat cau(a nu poate 'udeca aceeasi pricina in apel& recurs& contestatie in a soluta anulare sau revi(uire si nici dupa trimiterea spre re'udecare! $+% De asemenea& nu poate lua parte la 'udecata cel care a fost martor& e)pert& ar itru& procuror& avocat& asistent 'udiciar& magistrat#asistent sau mediator in aceeasi cau(a! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56ca"f0-;"#e"c.#-d c# 2f0#2d.e-cd;a12"6 t7pe56Image6 849 Alte ca(uri de Art! -+! # $"% /udecatorul este& de asemenea& incompati il de a incompati ilitate 'udeca in urmatoarele situatii@ a soluta "! cand si#a e)primat anterior parerea cu privire la solutie in cau(a pe care a fost desemnat sa o 'udece! Punerea in discutia partilor& din oficiu& a unor c*estiuni de fapt sau de drept& potrivit art! "- alin! $-% si $.%& nu il face pe 'udecator incompati ilA +! cand e)ista impre'urari care fac 'ustificata temerea ca el& sotul sau& ascendentii ori descendentii lor sau afinii lor& dupa ca(& au un interes in legatura cu pricina care se 'udecaA ,! cand este sot& ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori repre(entantul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori cu sora sotului uneia dintre aceste persoaneA -! cand sotul sau fostul sau sot este ruda ori afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre partiA .! daca el& sotul sau rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor& dupa ca(& sunt parti intr#un proces care se 'udeca la instanta la care una dintre parti este 'udecatorA 0! daca intre el& sotul sau ori rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor& dupa ca(& si una dintre parti a e)istat un proces penal cu cel mult . ani inainte de a fi desemnat sa 'udece pricina! In ca(ul plangerilor penale formulate de parti in cursul procesului& 'udecatorul devine incompati il numai in situatia punerii in miscare a actiunii penale impotriva saA 1! daca este tutore sau curator al uneia dintre partiA 2! daca el& sotul sau& ascendentii ori descendentii lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avanta'e de la una dintre partiA :! daca el& sotul sau ori una dintre rudele lor pana la gradul al

patrulea inclusiv sau afinii lor& dupa ca(& se afla in relatii de dusmanie cu una dintre parti& sotul ori rudele acesteia pana la gradul al patrulea inclusivA ";! daca& atunci cand este investit cu solutionarea unei cai de atac& sotul sau o ruda a sa pana la gradul al patrulea inclusiv a participat& ca 'udecator sau procuror& la 'udecarea aceleiasi pricini inaintea altei instanteA ""! daca este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv sau afin& dupa ca(& cu un alt mem ru al completului de 'udecataA "+! daca sotul& o ruda ori un afin al sau pana la gradul al patrulea inclusiv a repre(entat sau asistat partea in aceeasi pricina inaintea altei instanteA ",! atunci cand e)ista alte elemente care nasc in mod intemeiat indoieli cu privire la impartialitatea sa! $+% Dispo(itiile alin! $"% privitoare la sot se aplica si in ca(ul concu inilor! Art! -,! # $"% Inainte de primul termen de 'udecata grefierul de sedinta va verifica& pe a(a dosarului cau(ei& daca 'udecatorul acesteia se afla in vreunul dintre A tinerea ca(urile de incompati ilitate preva(ute la art! -" si& cand este ca(ul& va intocmi un referat corespun(ator! $+% /udecatorul care stie ca e)ista un motiv de incompati ilitate in privinta sa este o ligat sa se a tina de la 'udecarea pricinii! $,% Declaratia de a tinere se face in scris de indata ce 'udecatorul a cunoscut e)istenta ca(ului de incompati ilitate sau ver al in sedinta& fiind consemnata in inc*eiere! Art! --! # $"% /udecatorul aflat intr#o situatie de incompati ilitate Recu(area poate fi recu(at de oricare dintre parti inainte de inceperea oricarei de( ateri! $+% Cand motivele de incompati ilitate s#au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea de( aterilor& aceasta tre uie sa solicite recu(area de indata ce acestea ii sunt cunoscute! Art! -.! # In ca(urile preva(ute la art! -"& 'udecatorul nu poate Invocarea participa la 'udecata& c*iar incompati ilitatii daca nu s#a a tinut ori nu a fost recu(at! Neregularitatea poate fi a solute invocata in orice stare a pricinii! Art! -0! # Pot fi recu(ati numai 'udecatorii care fac parte din /udecatorii care pot fi completul de 'udecata caruia recu(ati pricina i#a fost reparti(ata pentru solutionare! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56-a201a1;#f0 -#-a02#:"1f#+e"21ef+eae,6 t7pe56Image6 849 Art! -1! # $"% Cererea de recu(are se poate face ver al in sedinta sau in scris pentru fiecare Cererea de recu(are! 'udecator in parte& aratandu#se ca(ul de incompati ilitate si pro ele Conditii de care partea intelege sa se foloseasca! $+% Este inadmisi ila cererea in care se invoca alte motive decat cele preva(ute la art! -" si -+! $,% =unt& de asemenea& inadmisi ile cererea de recu(are privitoare la alti 'udecatori decat cei preva(uti la art! -0& precum si cererea indreptata impotriva aceluiasi 'udecator pentru acelasi motiv de incompati ilitate! $-% Nerespectarea conditiilor pre(entului articol atrage inadmisi ilitatea cererii de recu(are! In acest ca(& inadmisi ilitatea se constata c*iar de completul in fata caruia s#a formulat cererea de recu(are& cu participarea 'udecatorului recu(at! A tinerea Art! -2! # $"% /udecatorul impotriva caruia este formulata o cerere de 'udecatorului recu(are poate declara recu(at ca se a tine! $+% Declaratia de a tinere se solutionea(a cu prioritate! $,% In ca( de admitere a declaratiei de a tinere& cererea de recu(are& indiferent de motivul acesteia& va fi respinsa& prin aceeasi inc*eiere& ca ramasa fara o iect! $-% In ca(ul in care declaratia de a tinere se respinge& prin aceeasi inc*eiere instanta se va pronunta si asupra cererii de recu(are! Art! -:! # $"% Pana la solutionarea declaratiei de a tinere nu se va =tarea cau(ei pana la face niciun act de solutionarea cererii procedura in cau(a! $+% Bormularea unei cereri de recu(are nu determina suspendarea 'udecatii! Cu toate acestea& pronuntarea solutiei in cau(a nu poate avea loc decat dupa solutionarea cererii de recu(are! Art! .;! # $"% A tinerea sau recu(area se solutionea(a de un alt Compunerea complet al instantei completului respective& in compunerea caruia nu poate intra 'udecatorul recu(at de 'udecata sau care a declarat ca se a tine! Dispo(itiile art! -1 alin! $-% raman aplica ile! $+% Cand& din pricina a tinerii sau recu(arii& nu se poate alcatui completul de 'udecata& cererea se 'udeca de instanta ierar*ic superioara! Art! ."! # $"% Instanta *otaraste de indata& in camera de consiliu& fara Procedura de pre(enta partilor si solutionare ascultandu#l pe 'udecatorul recu(at sau care a declarat ca se a tine& a a tinerii sau a numai daca aprecia(a ca recu(arii este necesar! In aceleasi conditii& instanta va putea asculta si partile! $+% In ca(ul in care la acelasi termen s#au formulat cereri de recu(are

Procedura de solutionare de catre instanta superioara

Cai de atac

si de a tinere pentru motive diferite& acestea vor fi 'udecate impreuna! $,% Nu se admite interogatoriul ca mi'loc de dovada a motivelor de recu(are! $-% In ca(ul admiterii a tinerii sau recu(arii intemeiate pe dispo(itiile art! -+ alin! $"% pct! ""& instanta va sta ili care dintre 'udecatori nu va lua parte la 'udecarea pricinii! $.% A tinerea sau recu(area se solutionea(a printr#o inc*eiere care se pronunta in sedinta pu lica! $0% Daca a tinerea sau& dupa ca(& recu(area a fost admisa& 'udecatorul se va retrage de la 'udecarea pricinii! In acest ca(& inc*eierea va arata in ce masura actele indeplinite de 'udecator urmea(a sa fie pastrate! Art! .+! # $"% Instanta superioara investita cu 'udecarea a tinerii sau recu(arii in situatia preva(uta la art! .; alin! $+% va dispune& in ca( de admitere a cererii& trimiterea pricinii la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa! $+% Daca cererea este respinsa& pricina se inapoia(a instantei inferioare! Art! .,! # $"% Inc*eierea prin care s#a respins recu(area poate fi atacata numai de parti& odata cu *otararea prin care s#a solutionat cau(a! Cand aceasta din urma *otarare este definitiva& inc*eierea va putea fi atacata cu recurs& la instanta ierar*ic superioara& in termen de . (ile de la comunicarea acestei *otarari! $+% Inc*eierea prin care s#a incuviintat sau s#a respins a tinerea& cea prin care s#a incuviintat recu(area& precum si inc*eierea prin care s#a respins recu(area in ca(ul preva(ut la art! -2 alin! $,% nu sunt supuse niciunei cai de atac! $,% In ca(ul preva(ut la alin! $"%& daca instanta de apel constata ca recu(area a fost in mod gresit respinsa& reface toate actele de procedura si& daca aprecia(a ca este necesar& dove(ile administrate la prima instanta! Cand instanta de recurs constata ca recu(area a fost gresit respinsa& ea va casa *otararea& dispunand trimiterea cau(ei spre re'udecare la instanta de apel sau& atunci cand calea de atac a apelului este suprimata& la prima instanta! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56c--"1".c#"--:#-fe"#:,e;#;":2 1: e;fa6 t7pe56Image6 849 Incompati ilitatea Art! .-! # Dispo(itiile pre(entului capitol se aplica in mod

altor participanti CAPITOLUL II Partile Enumerare

corespun(ator si procurorilor& magistratilor#asistenti& asistentilor 'udiciari si grefierilor!

Art! ..! # =unt parti reclamantul si paratul& precum si& in conditiile legii& tertele persoane care intervin voluntar sau fortat in proces!

=ECTIUNEA " Bolosinta si e)ercitiul drepturilor procedurale Art! .0! # $"% Poate fi parte in 'udecata orice persoana care are folosinta drepturilor civile! $+% Cu toate acestea& pot sta in 'udecata asociatiile& societatile sau Capacitatea procesuala alte entitati fara de personalitate 'uridica& daca sunt constituite potrivit legii! folosinta $,% Lipsa capacitatii procesuale de folosinta poate fi invocata in orice stare a procesului! Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de folosinta sunt lovite de nulitate a soluta! Art! .1! # $"% Cel care are calitatea de parte isi poate e)ercita Capacitatea procesuala drepturile procedurale in nume de propriu sau prin repre(entant& cu e)ceptia ca(urilor in care legea e)ercitiu prevede altfel! $+% Partea care nu are e)ercitiul drepturilor procedurale nu poate sta in 'udecata decat daca este repre(entata& asistata ori autori(ata in conditiile preva(ute de legile sau& dupa ca(& de statutele care ii reglementea(a capacitatea ori modul de organi(are! $,% Lipsa capacitatii de e)ercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata in orice stare a procesului! $-% Actele de procedura indeplinite de cel care nu are e)ercitiul drepturilor procedurale sunt anula ile! Repre(entantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte! $.% Cand instanta constata ca actul de procedura a fost indeplinit de o parte lipsita de capacitate de e)ercitiu va acorda un termen pentru confirmarea lui! Daca actul nu este confirmat& se va dispune anularea lui! $0% Dispo(itiile alin! $.% se aplica in mod corespun(ator si persoanelor cu capacitate de e)ercitiu restransa! Curatela speciala Art! .2! # $"% In ca( de urgenta& daca persoana fi(ica lipsita de capacitatea de e)ercitiu a drepturilor civile nu are repre(entant legal& instanta& la cererea partii interesate& va numi un curator special& care sa o repre(inte pana la numirea repre(entantului legal& potrivit legii! De asemenea& instanta va numi un curator special in ca( de conflict de

interese intre repre(entantul legal si cel repre(entat sau cand o persoana 'uridica ori o entitate dintre cele preva(ute la art! .0 alin! $+%& c*emata sa stea in 'udecata& nu are repre(entant! $+% Dispo(itiile alin! $"% se aplica in mod corespun(ator si persoanelor cu capacitate de e)ercitiu restransa! $,% Numirea acestor curatori se va face de instanta care 'udeca procesul& dintre avocatii anume desemnati in acest scop de arou pentru fiecare instanta 'udecatoreasca! Curatorul special are toate drepturile si o ligatiile preva(ute de lege pentru repre(entantul legal! $-% Remunerarea provi(orie a curatorului astfel numit se fi)ea(a de instanta& prin inc*eiere& sta ilindu#se totodata si modalitatea de plata! La cererea curatorului& odata cu incetarea calitatii sale& tinandu#se seama de activitatea desfasurata& remuneratia va putea fi ma'orata! =ECTIUNEA a +#a Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate Art! .:! # Mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca o iectul procesului Conditii de e)istenta este un drept ori o o ligatie comuna& daca drepturile sau o ligatiile lor au aceeasi cau(a ori daca intre ele e)ista o stransa legatura! Regimul 'uridic al Art! 0;! # $"% Actele de procedura& apararile si conclu(iile unuia coparticiparii dintre reclamanti sau parati procesuale nu le pot profita celorlalti si nici nu ii pot pre'udicia! $+% Cu toate acestea& daca prin natura raportului 'uridic sau in temeiul unei dispo(itii a legii& efectele *otararii se intind asupra tuturor reclamantilor ori paratilor& actele de procedura indeplinite numai de unii dintre ei sau termenele incuviintate numai unora dintre ei pentru indeplinirea actelor de procedura profita si celorlalti! Cand actele de procedura ale unora sunt potrivnice celor facute de ceilalti& se va tine seama de actele cele mai favora ile! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:d: :"f-#,,d;#-;c"# ,a2#f.e.+."e1 "16 t7pe56Image6 849 $,% Reclamantii sau paratii care nu s#au infatisat ori nu au indeplinit un act de procedura in termen vor continua totusi sa fie citati& daca& potrivit legii& nu au termenul in cunostinta! Dispo(itiile art! +;+ sunt aplica ile! =ECTIUNEA a ,#a Alte persoane care pot lua parte la 'udecata C "! Interventia voluntara

Art! 0"! # $"% Oricine are interes poate interveni intr#un proces care se 'udeca intre partile originare! $+% Interventia este principala& cand intervenientul pretinde pentru sine& in tot sau in parte& dreptul dedus 'udecatii sau un drept strans legat de acesta! $,% Interventia este accesorie& cand spri'ina numai apararea uneia dintre parti! Art! 0+! # $"% Cererea de interventie principala va fi facuta in forma Interventia principala preva(uta pentru cererea de c*emare in 'udecata! $+% Cererea poate fi facuta numai in fata primei instante& inainte de inc*iderea de( aterilor in fond! $,% Cu acordul e)pres al partilor& interventia principala se poate face si in instanta de apel! Art! 0,! # $"% Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cuprinde elementele Interventia accesorie preva(ute la art! "-2 alin! $"%& care se va aplica in mod corespun(ator! $+% Interventia accesorie poate fi facuta pana la inc*iderea de( aterilor& in tot cursul 'udecatii& c*iar si in caile e)traordinare de atac! Procedura de 'udecata! Art! 0-! # $"% Instanta va comunica partilor cererea de interventie si Cai copii de pe inscrisurile de atac care o insotesc! $+% Dupa ascultarea intervenientului si a partilor& instanta se va pronunta asupra admisi ilitatii in principiu a interventiei& printr#o inc*eiere motivata! $,% Inc*eierea de admitere in principiu nu se poate ataca decat odata cu fondul! $-% Inc*eierea de respingere ca inadmisi ila a cererii de interventie poate fi atacata in termen de . (ile& care curge de la pronuntare pentru partea pre(enta& respectiv de la comunicare pentru partea lipsa! Calea de atac este numai apelul& daca inc*eierea a fost data in prima instanta& respectiv numai recursul la instanta ierar*ic superioara& in ca(ul in care inc*eierea a fost pronuntata in apel! Dosarul se inaintea(a& in copie certificata pentru conformitate cu originalul& instantei competente sa solutione(e calea de atac in +- de ore de la e)pirarea termenului! Intampinarea nu este o ligatorie! Apelul sau& dupa ca(& recursul se 'udeca in termen de cel mult "; (ile de la inregistrare! /udecarea cererii principale se suspenda pana la solutionarea caii de atac e)ercitate impotriva inc*eierii de respingere ca inadmisi ila a cererii de interventie! =ituatia Art! 0.! # $"% Intervenientul devine parte in proces numai dupa Borme

admiterea in principiu a cererii sale! $+% Intervenientul va prelua procedura in starea in care se afla in momentul admiterii interventiei& dar va putea solicita administrarea de pro e prin cererea de interventie sau cel mai tar(iu pana la primul termen de 'udecata ulterior admiterii cererii de interventie! Actele de procedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de el! $,% In ca(ul interventiei principale& dupa admiterea in principiu& instanta va sta ili un termen in care tre uie depusa intampinarea! Art! 00! # $"% Interventia principala se 'udeca odata cu cererea principala! $+% Cand 'udecarea cererii principale ar fi intar(iata prin cererea de interventie& instanta poate dispune dis'ungerea ei pentru a fi 'udecata separat& in afara de ca(ul in care intervenientul pretinde pentru sine& in tot sau in parte& insusi dreptul dedus 'udecatii! In ca( de dis'ungere& /udecarea cererii de instanta ramane in toate ca(urile competenta sa solutione(e cererea interventie principala de interventie! $,% Nu se va dispune dis'ungerea nici atunci cand 'udecarea cererii de interventie ar fi intar(iata de cererea principala! $-% Interventia principala va fi 'udecata c*iar daca 'udecarea cererii principale s#a stins prin unul dintre modurile preva(ute de lege! ;;"",,-:;,;2+;"+ intervenientului 34resource id56a,,:":2a#1+1-#-:a,#:+;d#f-:"a.c:fcf16 t7pe56Image6 849 Art! 01! # $"% /udecarea cererii de interventie accesorie nu poate fi dis'unsa de 'udecarea /udecarea cererii de cererii principale& iar instanta este o ligata sa se pronunte asupra interventie accesorie acesteia prin aceeasi *otarare& odata cu fondul! $+% Intervenientul accesoriu poate sa savarseasca numai actele de procedura care nu contravin interesului partii in favoarea careia a intervenit! $,% Dupa admiterea in principiu& intervenientul accesoriu poate sa renunte la 'udecarea cererii de interventie doar cu acordul partii pentru care a intervenit! $-% Calea de atac e)ercitata de intervenientul accesoriu se socoteste neavenita daca partea pentru care a intervenit nu a e)ercitat calea de atac& a renuntat la calea de atac e)ercitata ori aceasta a fost anulata& perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond! C +! Interventia fortata

I! C*emarea in 'udecata a altei persoane Art! 02! # $"% Oricare dintre parti poate sa c*eme in 'udecata o alta Bormularea cererii! persoana care ar putea Termene sa pretinda& pe calea unei cereri separate& aceleasi drepturi ca si reclamantul! $+% Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tar(iu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante! $,% Cererea facuta de parat se va depune in termenul preva(ut pentru depunerea intampinarii inaintea primei instante& iar daca intampinarea nu este o ligatorie& cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata! Art! 0:! # $"% Cererea va fi motivata si& impreuna cu inscrisurile care Comunicarea cererii o insotesc& se va comunica atat celui c*emat in 'udecata& cat si partii potrivnice! $+% La e)emplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea de c*emare in 'udecata& intampinare si de pe inscrisurile de la dosar! $,% Dispo(itiile art! 0- si 0. se aplica in mod corespun(ator! Art! 1;! # Cel c*emat in 'udecata do andeste po(itia procesuala de Po(itia tertului in reclamant& iar *otararea proces isi produce efectele si in privinta sa! Art! 1"! # $"% In ca(ul preva(ut la art! 1;& cand paratul& c*emat in 'udecata pentru o datorie =coaterea paratului aneasca& recunoaste datoria si declara ca vrea sa o e)ecute fata de din cel caruia ii va fi sta ilit proces dreptul pe cale 'udecatoreasca& el va fi scos din proces& daca a consemnat la dispo(itia instantei suma datorata! $+% Tot astfel& paratul& c*emat in 'udecata pentru predarea unui un sau a folosintei acestuia& va fi scos din proces daca declara ca va preda unul celui al carui drept va fi sta ilit prin *otarare 'udecatoreasca! <unul in litigiu va fi pus su sec*estru 'udiciar de catre instanta investita cu 'udecarea cau(ei& dispo(itiile art! :1" si urmatoarele fiind aplica ile! $,% In aceste ca(uri& 'udecata va continua numai intre reclamant si tertul c*emat in 'udecata! >otararea se va comunica si paratului& caruia ii este opo(a ila! II! C*emarea in garantie Art! 1+! # $"% Partea interesata poate sa c*eme in garantie o terta persoana& impotriva careia Conditii ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in despagu iri! $+% In aceleasi conditii& cel c*emat in garantie poate sa c*eme in garantie o alta persoana! Bormularea cererii! Art! 1,! # $"% Cererea va fi facuta in forma preva(uta pentru cererea Termene de c*emare in 'udecata! $+% Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va

Procedura de 'udecata

depune cel mai tar(iu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante! $,% Cererea facuta de parat se va depune in termenul preva(ut pentru depunerea intampinarii inaintea primei instante& iar daca intampinarea nu este o ligatorie& cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata! Art! 1-! # $"% Instanta va comunica celui c*emat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc& precum si copii de pe cererea de c*emare in 'udecata& intampinare si de pe inscrisurile de la dosar! $+% Dispo(itiile art! 0- si art! 0. alin! $"% si $+% se aplica in mod corespun(ator! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56cd1,d;.d#;f;e#-2,0#:e1.#"c+20f:2:2:f6 t7pe56Image6 849 $,% In termenul sta ilit potrivit art! 0. alin! $,%& cel c*emat in garantie tre uie sa depuna intampinare si poate sa formule(e cererea preva(uta la art! 1+ alin! $+%! $-% Cererea de c*emare in garantie se 'udeca odata cu cererea principala! Cu toate acestea& daca 'udecarea cererii principale ar fi intar(iata prin cererea de c*emare in garantie& instanta poate dispune dis'ungerea ei pentru a o 'udeca separat! In acest din urma ca(& 'udecarea cererii de c*emare in garantie va fi suspendata pana la solutionarea cererii principale! III! Aratarea titularului dreptului Art! 1.! # Paratul care detine un un pentru altul sau care e)ercita in numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arata pe acela in numele caruia detine Conditii lucrul sau e)ercita dreptul& daca a fost c*emat in 'udecata de o persoana care pretinde un drept real asupra lucrului! Art! 10! # Cererea va fi motivata si se va depune inaintea primei instante in termenul preva(ut Bormularea cererii! de lege pentru depunerea intampinarii! Daca intampinarea nu este Termen o ligatorie& cererea se poate face cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata! Art! 11! # $"% Cererea& impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de pe cererea de Procedura de 'udecata c*emare in 'udecata& de pe intampinare si de pe inscrisurile de la dosar& va fi comunicata celui aratat ca titular al dreptului! $+% Dispo(itiile art! 0- si 0. se aplica in mod corespun(ator! $,% Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului si reclamantul

consimte& el va lua locul paratului& care va fi scos din proces! $-% Daca reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titular nu se infatisea(a sau contesta cele sustinute de parat& tertul do andeste calitatea de intervenient principal& dispo(itiile art! 0+ si art! 0-#00 aplicandu#se in mod corespun(ator! I?! Introducerea fortata in cau(a& din oficiu& a altor persoane Art! 12! # $"% In ca(urile e)pres preva(ute de lege& precum si in procedura necontencioasa& Conditii! Termen 'udecatorul va dispune din oficiu introducerea in cau(a a altor persoane& c*iar daca partile se impotrivesc! $+% In materie contencioasa& cand raportul 'uridic dedus 'udecatii o impune& 'udecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cau(a a altor persoane! Daca niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cau(a a tertului& iar 'udecatorul aprecia(a ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului& va respinge cererea& fara a se pronunta pe fond! $,% Introducerea in cau(a va fi dispusa& prin inc*eiere& pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante! $-% Cand necesitatea introducerii in cau(a a altor persoane este constatata cu oca(ia deli erarii& instanta va repune cau(a pe rol& dispunand citarea partilor! $.% >otararea prin care cererea a fost respinsa in conditiile alin! $+% este supusa numai apelului! Art! 1:! # $"% Cel introdus in proces va fi citat& odata cu citatia comunicandu#i#se& in copie& si inc*eierea preva(uta la art! 12 alin! $,%& cererea de c*emare in 'udecata& intampinarea& precum si inscrisurile ane)ate acestora! Prin citatie i se va comunica si Procedura de 'udecata termenul pana la care va putea sa arate e)ceptiile& dove(ile si celelalte mi'loace de aparare de care intelege sa se foloseascaA termenul nu va putea fi mai lung decat termenul de 'udecata acordat in cau(a! $+% El va lua procedura in starea in care se afla in momentul introducerii in proces! Instanta& la cererea celui introdus in proces& va putea dispune readministrarea pro elor sau administrarea de noi pro e! Actele de procedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de acesta! =ECTIUNEA a -#a Repre(entarea partilor in 'udecata C "! Dispo(itii generale

Art! 2;! # $"% Partile pot sa e)ercite drepturile procedurale personal Bormele repre(entarii sau prin repre(entant! Repre(entarea poate fi legala& conventionala sau 'udiciara! $+% Persoanele fi(ice lipsite de capacitate de e)ercitiu vor sta in 'udecata prin repre(entant legal! $,% Partile pot sa stea in 'udecata printr#un repre(entant ales& in conditiile legii& cu e)ceptia ca(ului in care legea impune pre(enta lor personala in fata instantei! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.:,,2" a#ef"a#-fd1#2f:;#d2d""2a1a- d6 t7pe56Image6 849 $-% Cand legea prevede sau cand circumstantele cau(ei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces ec*ita il& 'udecatorul poate numi pentru oricare parte din proces un repre(entant in conditiile art! .2 alin! $,%& aratand in inc*eiere limitele si durata repre(entarii! $.% Cand dreptul de repre(entare i(voraste din lege sau dintr#o *otarare 'udecatoreasca& asistarea repre(entantului de catre un avocat nu este o ligatorie! Dispo(itiile art! 2, alin! $,% si art! 2- alin! $+% sunt aplica ile! Art! 2"! # $"% Renuntarea la 'udecata sau la dreptul dedus 'udecatii& Limitele ac*iesarea la *otararea repre(entarii! pronuntata& inc*eierea unei tran(actii& precum si orice alte acte Continuarea procedurale de dispo(itie nu se 'udecarii pot face de repre(entant decat in a(a unui mandat special ori cu procesului incuviintarea preala ila a instantei sau a autoritatii administrative competente! $+% Actele procedurale de dispo(itie preva(ute la alin! $"%& facute in orice proces de repre(entantii minorilor& ai persoanelor puse su interdictie si ai disparutilor& nu vor impiedica 'udecarea cau(ei& daca instanta aprecia(a ca ele nu sunt in interesul acestor persoane! Art! 2+! # $"% Cand instanta constata lipsa dove(ii calitatii de Lipsa dove(ii repre(entant a celui care a calitatii de actionat in numele partii& va da un termen scurt pentru acoperirea repre(entant lipsurilor! Daca acestea nu se acopera& cererea va fi anulata! $+% E)ceptia lipsei dove(ii calitatii de repre(entant inaintea primei instante nu poate fi invocata pentru prima oara in calea de atac! C +! Dispo(itii speciale privind repre(entarea conventionala Repre(entarea Art! 2,! # $"% In fata primei instante& precum si in apel& persoanele conventionala a fi(ice pot fi repre(entate persoanelor fi(ice de catre avocat sau alt mandatar! Daca mandatul este dat unei alte persoane decat unui avocat&

mandatarul nu poate pune conclu(ii asupra e)ceptiilor procesuale si asupra fondului decat prin avocat& atat in etapa cercetarii procesului& cat si in etapa de( aterilor! $+% In ca(ul in care mandatarul persoanei fi(ice este sot sau o ruda pana la gradul al doilea inclusiv& acesta poate pune conclu(ii in fata oricarei instante& fara sa fie asistat de avocat& daca este licentiat in drept! $,% La redactarea cererii si a motivelor de recurs& precum si in e)ercitarea si sustinerea recursului& persoanele fi(ice vor fi asistate si& dupa ca(& repre(entate& su sanctiunea nulitatii& numai de catre un avocat& in conditiile legii& cu e)ceptia ca(urilor preva(ute la art! ", alin! $+%! $-% In ca(ul contestatiei in anulare si al revi(uirii& dispo(itiile pre(entului articol se aplica in mod corespun(ator! Art! 2-! # $"% Persoanele 'uridice pot fi repre(entate conventional in fata instantelor de 'udecata numai prin consilier 'uridic sau avocat& in conditiile legii! $+% La redactarea cererii si a motivelor de recurs& precum si in Repre(entarea e)ercitarea si sustinerea conventionala a recursului& persoanele 'uridice vor fi asistate si& dupa ca(& persoanelor 'uridice repre(entate& su sanctiunea nulitatii& numai de catre un avocat sau consilier 'uridic& in conditiile legii! $,% Dispo(itiile alin! $"% si $+% se aplica in mod corespun(ator si entitatilor aratate la art! .0 alin! $+%! Art! 2.! # $"% Imputernicirea de a repre(enta o persoana fi(ica data Borma mandatului mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeste prin inscris autentic! $+% In ca(urile preva(ute la alin! $"%& dreptul de repre(entare mai poate fi dat si prin declaratie ver ala& facuta in instanta si consemnata in inc*eierea de sedinta& cu aratarea limitelor si a duratei repre(entarii! $,% Imputernicirea de a repre(enta o persoana fi(ica sau persoana 'uridica data unui avocat ori consilier 'uridic se dovedeste prin inscris& potrivit legilor de organi(are si e)ercitare a profesiei! Art! 20! # Mandatarul cu procura generala poate sa repre(inte in 'udecata pe mandant& numai daca acest drept i#a fost dat anume! Daca cel care a dat Mandatul general procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data unui prepus& dreptul de repre(entare in 'udecata se presupune dat! Continutul Art! 21! # $"% Mandatul este presupus dat pentru toate actele mandatului procesuale indeplinite in fata aceleiasi instanteA el poate fi insa restrans& in mod e)pres& la anumite

acte! $+% Avocatul care a repre(entat sau asistat partea la 'udecarea procesului poate face& c*iar fara mandat& orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui termen si care s#ar pierde prin nee)ercitarea lor la timp si poate& de asemenea& sa introduca orice cale de atac impotriva *otararii pronuntate! In aceste ca(uri& toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de parte! =ustinerea caii de atac se poate face numai in temeiul unei noi imputerniciri! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id5622;:a0.:#--ef#-21a#2,e1#ac1f+a-1+0a"6 t7pe56Image6 849 Art! 22! # Mandatul nu incetea(a prin moartea celui care l#a dat si nici daca acesta a devenit Incetarea incapa il! Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mandatului mostenitori sau de catre repre(entantul legal al incapa ilului! Renuntarea la Art! 2:! # $"% Renuntarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi mandat si opusa celeilalte parti revocarea decat de la comunicare& afara numai daca a fost facuta in sedinta de mandatului 'udecata si in pre(enta ei! $+% Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinte(e atat pe cel care i#a dat mandatul& cat si instanta& cu cel putin ". (ile inainte de termenul imediat urmator renuntarii! Mandatarul nu poate renunta la mandat in cursul termenului de e)ercitare a cailor de atac! =ECTIUNEA a .#a Asistenta 'udiciara Art! :;! # $"% Cel care nu este in stare sa faca fata c*eltuielilor pe care le presupune declansarea si sustinerea unui proces civil& fara a prime'dui propria sa Conditii de intretinere sau a familiei acordare sale& poate eneficia de asistenta 'udiciara& in conditiile legii speciale privind a'utorul pu lic 'udiciar! $+% Asistenta 'udiciara cuprinde@ a% acordarea de scutiri& reduceri& esalonari sau amanari pentru plata ta)elor 'udiciare preva(ute de legeA % apararea si asistenta gratuita printr#un avocat desemnat de arouA c% orice alte modalitati preva(ute de lege! $,% Asistenta 'udiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului& in tot sau numai in parte! $-% Persoanele 'uridice pot eneficia de facilitati su forma de reduceri& esalonari sau amanari pentru plata ta)elor 'udiciare de tim ru datorate pentru actiuni si

cereri introduse la instantele 'udecatoresti& in conditiile legii speciale! Art! :"! # Dispo(itiile cuprinse in legi speciale privind scutirea de ta)e& tarife& comisioane Dispo(itii speciale sau cautiuni pentru cererile& actiunile si orice alte masuri luate in vederea administrarii creantelor fiscale raman aplica ile! CAPITOLUL III Participarea Ministerului Pu lic in procesul civil Art! :+! # $"% Procurorul poate porni orice actiune civila& ori de cate ori este necesar pentru Modalitati de apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor& ale participare persoanelor puse su interdictie si ale disparutilor& precum si in alte ca(uri e)pres preva(ute de lege! $+% Procurorul poate sa puna conclu(ii in orice proces civil& in oricare fa(a a acestuia& daca aprecia(a ca este necesar pentru apararea ordinii de drept& a drepturilor si intereselor cetatenilor! $,% In ca(urile anume preva(ute de lege& participarea si punerea conclu(iilor de catre procuror sunt o ligatorii& su sanctiunea nulitatii a solute a *otararii! $-% Procurorul poate sa e)ercite caile de atac impotriva *otararilor pronuntate in ca(urile preva(ute la alin! $"%& c*iar daca nu a pornit actiunea civila& precum si atunci cand a participat la 'udecata& in conditiile legii! $.% Procurorul poate sa ceara punerea in e)ecutare a oricaror titluri e)ecutorii emise in favoarea persoanelor preva(ute la alin! $"%! $0% In toate ca(urile& Ministerul Pu lic nu datorea(a ta)e de tim ru si nici cautiune! Art! :,! # In ca(urile preva(ute la art! :+ alin! $"%& titularul dreptului va fi introdus in proces Efecte fata de si se va putea prevala de dispo(itiile art! -;0& -;2& -;: si art! -,2#--;& titularul iar daca procurorul isi dreptului va retrage cererea& va putea cere continuarea 'udecatii sau a e)ecutarii silite! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 ec;21+0#c0,2#-0":#:a;0#fd+".1eaa.;:6 t7pe56Image6 849 TITLULIII Competenta instantelor 'udecatoresti CAPITOLUL I Competenta materiala =ECTIUNEA " Competenta dupa materie si valoare /udecatoria Art! :-! # /udecatoriile 'udeca@ "! in prima instanta& urmatoarele cereri al caror o iect este evalua il sau& dupa ca(&

Tri unalul

Curtea de apel

neevalua il in ani@ a% cererile date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie& in afara de ca(urile in care prin lege se prevede in mod e)pres altfelA % cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila& potrivit legiiA c% cererile avand ca o iect administrarea cladirilor cu mai multe eta'e& apartamente sau spatii aflate in proprietatea e)clusiva a unor persoane diferite& precum si cele privind raporturile 'uridice sta ilite de asociatiile de proprietari cu alte persoane fi(ice sau persoane 'uridice& dupa ca(A d% cererile de evacuareA e% cererile referitoare la (idurile si santurile comune& distanta constructiilor si plantatiilor& dreptul de trecere& precum si la orice servituti sau alte limitari ale dreptului de proprietate preva(ute de lege& sta ilite de parti ori instituite pe cale 'udecatoreascaA f% cererile privitoare la stramutarea de *otare si cererile in granituireA g% cererile posesoriiA *% cererile privind o ligatiile de a face sau de a nu face neevalua ile in ani& indiferent de i(vorul lor contractual sau e)tracontractual& cu e)ceptia celor date de lege in competenta altor instanteA i% cererile de imparteala 'udiciara& indiferent de valoareA '% orice alte cereri evalua ile in ani in valoare de pana la +;;!;;; lei inclusiv& indiferent de calitatea partilor& profesionisti sau neprofesionistiA +! in prima si ultima instanta& cererile privind creante avand ca o iect plata unei sume de ani de pana la +!;;; lei inclusivA ,! caile de atac impotriva *otararilor autoritatilor administratiei pu lice cu activitate 'urisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate& in ca(urile preva(ute de legeA -! orice alte cereri date prin lege in competenta lor! Art! :.! # Tri unalele 'udeca@ "! in prima instanta& toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instanteA +! ca instante de apel& apelurile declarate impotriva *otararilor pronuntate de 'udecatorii in prima instantaA ,! ca instante de recurs& in ca(urile anume preva(ute de legeA -! orice alte cereri date prin lege in competenta lor! Art! :0! # Curtile de apel 'udeca@ "! in prima instanta& cererile in materie de contencios administrativ si fiscal& potrivit legii

Inalta Curte de Casatie si /ustitie

specialeA +! ca instante de apel& apelurile declarate impotriva *otararilor pronuntate de tri unale in prima instantaA ,! ca instante de recurs& in ca(urile anume preva(ute de legeA -! orice alte cereri date prin lege in competenta lor! Art! :1! # Inalta Curte de Casatie si /ustitie 'udeca@ "! recursurile declarate impotriva *otararilor curtilor de apel& precum si a altor *otarari& in ca(urile preva(ute de legeA +! recursurile in interesul legiiA ,! cererile in vederea pronuntarii unei *otarari preala ile pentru de(legarea unor pro leme de dreptA -! orice alte cereri date prin lege in competenta sa! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id561cac,1++#-+fe#--:e#2 :d#fee2". a;+1;6 t7pe56Image6 849 =ECTIUNEA a +#a Determinarea competentei dupa valoarea o iectului cererii introductive de instanta Art! :2! # $"% Competenta se determina dupa valoarea o iectului Reguli generale cererii aratata in capatul principal de cerere! $+% Pentru sta ilirea valorii& nu se vor avea in vedere accesoriile pretentiei principale& precum do an(ile& penalitatile& fructele& c*eltuielile sau altele asemenea& indiferent de data scadentei& si nici prestatiile periodice a'unse la scadenta in cursul 'udecatii! $,% In ca( de contestatie& valoarea se sta ileste dupa inscrisurile pre(entate si e)plicatiile date de parti! Art! ::! # $"% Cand reclamantul a sesi(at instanta cu mai multe capete principale de cerere intemeiate pe fapte ori cau(e diferite& competenta se sta ileste in Ca(ul mai multor raport cu valoarea sau& dupa capete ca(& cu natura ori o iectul fiecarei pretentii in parte! Daca unul dintre principale de cerere capetele de cerere este de competenta altei instante& instanta sesi(ata va dispune dis'ungerea si isi va declina in mod corespun(ator competenta! $+% In ca(ul in care mai multe capete principale de cerere intemeiate pe un titlu comun ori avand aceeasi cau(a sau c*iar cau(e diferite& dar aflate in stransa legatura& au fost deduse 'udecatii printr#o unica cerere de c*emare in 'udecata& instanta competenta sa le solutione(e se determina tinandu#se seama de acea pretentie care atrage competenta unei instante de grad mai inalt!

Cererea formulata de mai multi reclamanti

?aloarea cererii in ca(uri speciale

Cererea de plata partiala Cererea privind prestatii succesive Cererile in materie imo iliara

Cererile in materie de mostenire Dispo(itii speciale

Art! ";;! # $"% Daca mai multi reclamanti& prin aceeasi cerere de c*emare in 'udecata& formulea(a pretentii proprii impotriva aceluiasi parat& invocand raporturi 'uridice distincte si neaflate intr#o legatura care sa faca necesara 'udecarea lor impreuna& determinarea instantei competente se face cu o servarea valorii sau& dupa ca(& a naturii ori o iectului fiecarei pretentii in parte! $+% Dispo(itiile alin! $"% sunt aplica ile si atunci cand unul sau mai multi reclamanti formulea(a& prin aceeasi cerere de c*emare in 'udecata& pretentii impotriva mai multor parati& invocand raporturi 'uridice distincte si fara legatura intre ele! Art! ";"! # $"% In cererile privitoare la e)ecutarea unui contract ori a unui alt act 'uridic& pentru sta ilirea competentei instantei se va tine seama de valoarea o iectului acestuia sau& dupa ca(& de aceea a partii din o iectul dedus 'udecatii! $+% Aceeasi valoare va fi avuta in vedere si in cererile privind constatarea nulitatii a solute& anularea& re(olutiunea sau re(ilierea actului 'uridic& c*iar daca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara& precum si in cererile privind constatarea e)istentei sau ine)istentei unui drept! $,% In cererile de aceeasi natura& privitoare la contracte de locatiune ori de leasing& precum si in acelea privitoare la predarea sau restituirea unului inc*iriat ori arendat& valoarea cererii se socoteste dupa c*iria sau arenda anuala! Art! ";+! # Cand prin actiune se cere plata unei parti dintr#o creanta& valoarea cererii se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind e)igi ila! Art! ";,! # In cererile care au ca o iect un drept la prestatii succesive& daca durata e)istentei dreptului este nedeterminata& valoarea lor se socoteste dupa valoarea prestatiei anuale datorate! Art! ";-! # $"% In cererile avand ca o iect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imo il& valoarea lor se determina in functie de valoarea impo(a ila& sta ilita potrivit legislatiei fiscale! $+% In ca(ul in care valoarea impo(a ila nu este sta ilita sunt aplica ile dispo(itiile art! :2! Art! ";.! # In materie de mostenire& competenta dupa valoare se determina fara scaderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii! Art! ";0! # $"% Instanta legal investita potrivit dispo(itiilor referitoare la competenta dupa

valoarea o iectului cererii ramane competenta sa 'udece c*iar daca& ulterior investirii& intervin modificari in ceea ce priveste cuantumul valorii aceluiasi o iect! $+% Dispo(itiile alin! $"% sunt aplica ile si la 'udecarea cailor de atac! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56c ;,,2a1#,."a#-f a# ;0 #dddcf,e :,d+6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL II Competenta teritoriala Art! ";1! # $"% Cererea de c*emare in 'udecata se introduce la instanta in a carei Regula generala circumscriptie domicilia(a sau isi are sediul paratul& daca legea nu prevede altfel! $+% Instanta ramane competenta sa 'udece procesul c*iar daca& ulterior sesi(arii& paratul isi sc*im a domiciliul sau sediul! Art! ";2! # Daca domiciliul sau& dupa ca(& sediul paratului este necunoscut& cererea se introduce la instanta in a carei circumscriptie se afla resedinta sau Ca(ul paratului cu repre(entanta acestuia& iar domiciliul sau sediul daca nu are nici resedinta ori repre(entanta cunoscuta& la instanta necunoscut in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul& sediul& resedinta ori repre(entanta& dupa ca(! Art! ";:! # Cererea de c*emare in 'udecata impotriva unei persoane 'uridice de drept privat Ca(ul persoanei se poate face si la instanta locului unde ea are un de(mem ramant 'uridice fara personalitate 'uridica& care are pentru o ligatiile ce urmea(a a fi e)ecutate in acel loc sau care de(mem raminte i(vorasc din acte inc*eiate prin repre(entantul de(mem ramantului ori din fapte savarsite de acesta! Art! "";! # Cererea de c*emare in 'udecata impotriva unei asociatii& societati sau altei entitati fara personalitate 'uridica& constituita potrivit legii& se poate Cererile indreptate introduce la instanta competenta impotriva unei entitati pentru persoana careia& potrivit intelegerii dintre mem ri& i s#a fara incredintat conducerea sau personalitate 'uridica administrarea acesteia! In ca(ul lipsei unei asemenea persoane& cererea se va putea introduce la instanta competenta pentru oricare dintre mem rii entitatii respective! Art! """! # Cererile indreptate impotriva statului& autoritatilor si Cereri indreptate institutiilor centrale sau locale& impotriva precum si a altor persoane 'uridice de drept pu lic pot fi introduse persoanelor 'uridice de la instanta de la domiciliul sau drept pu lic sediul reclamantului ori la instanta de la sediul paratului! Pluralitatea de parati Art! ""+! # $"% Cererea de c*emare in 'udecata a mai multor parati poate fi introdusa la instanta competenta pentru oricare dintre acestiaA in ca(ul in care

printre parati sunt si o ligati accesoriu& cererea se introduce la instanta competenta pentru oricare dintre de itorii principali! $+% Daca un parat a fost c*emat in 'udecata numai in scopul sesi(arii instantei competente pentru el& oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de 'udecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante! Competenta teritoriala Art! "",! # $"% In afara de instantele preva(ute la art! ";1#""+& mai alternativa sunt competente@ "! instanta domiciliului reclamantului& in cererile privitoare la sta ilirea filiatieiA +! instanta in a carei circumscriptie domicilia(a creditorul reclamant& in cererile referitoare la o ligatia de intretinere& inclusiv cele privind alocatiile de stat pentru copiiA ,! instanta locului preva(ut in contract pentru e)ecutarea& fie c*iar in parte& a o ligatiei& in ca(ul cererilor privind e)ecutarea& anularea& re(olutiunea sau re(ilierea unui contractA -! instanta locului unde se afla imo ilul& pentru cererile ce i(vorasc dintr#un raport de locatiune a imo iluluiA .! instanta locului unde se afla imo ilul& pentru cererile in prestatie ta ulara& in 'ustificare ta ulara sau in rectificare ta ularaA 0! instanta locului de plecare sau de sosire& pentru cererile ce i(vorasc dintr#un contract de transportA 1! instanta locului de plata& in cererile privitoare la o ligatiile ce i(vorasc dintr#o cam ie& cec& ilet la ordin sau dintr#un alt titlu de valoareA 2! instanta domiciliului consumatorului& in cererile avand ca o iect e)ecutarea& constatarea nulitatii a solute& anularea& re(olutiunea& re(ilierea sau denuntarea unilaterala a contractului inc*eiat cu un profesionist sau in cererile avand ca o iect repararea pagu elor produse consumatorilorA :! instanta in a carei circumscriptie s#a savarsit fapta ilicita sau s#a produs pre'udiciul& pentru cererile privind o ligatiile i(vorate dintr#o asemenea fapta! $+% Cand paratul e)ercita in mod statornic& in afara domiciliului sau& o activitate profesionala ori o activitate agricola& comerciala& industriala sau altele asemenea& cererea de c*emare in 'udecata se poate introduce si la instanta in circumscriptia careia se afla locul activitatii respective& pentru o ligatiile patrimoniale nascute sau care urmea(a sa se e)ecute in acel loc!

;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:a:"cfd.#;-ee#-"ac#:.2f#+,f"10:d1;-c6 t7pe56Image6 849 Art! ""-! # $"% Daca legea nu prevede altfel& cererile privind ocrotirea persoanei fi(ice date Cereri in materie de de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie se tutela solutionea(a de instanta in a si familie carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita! $+% In ca(ul cererilor privind autori(area de catre instanta de tutela si de familie a inc*eierii unor acte 'uridice& cand actul 'uridic a carui autori(are se solicita priveste un imo il& este& de asemenea& competenta si instanta in a carei circumscriptie teritoriala este situat imo ilul! In acest ca(& instanta de tutela si de familie care a pronuntat *otararea va comunica de indata o copie a acesteia instantei de tutela si de familie in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cel ocrotit! Cererile in materie Art! "".! # $"% In materie de asigurare& cererea privitoare la de despagu iri se va putea face si asigurari la instanta in circumscriptia careia se afla@ "! domiciliul sau sediul asiguratuluiA +! unurile asigurateA ,! locul unde s#a produs riscul asigurat! $+% Alegerea competentei prin conventie este considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagu ire! $,% In materia asigurarii o ligatorii de raspundere civila& tertul pre'udiciat poate introduce actiune directa si la instanta domiciliului sau& dupa ca(& a sediului sau! $-% Dispo(itiile alin! $"% si $+% nu se aplica insa in materie de asigurari maritime& fluviale si aeriene! Art! ""0! # Reclamantul are alegerea intre mai multe instante Alegerea instantei deopotriva competente! Art! ""1! # $"% Cererile privitoare la drepturile reale imo iliare se Cererile privitoare la introduc numai la instanta imo ile in a carei circumscriptie este situat imo ilul! $+% Cand imo ilul este situat in circumscriptiile mai multor instante& cererea se va face la instanta domiciliului sau resedintei paratului& daca aceasta se afla in vreuna dintre aceste circumscriptii& iar in ca( contrar& la oricare dintre instantele in circumscriptiile carora se afla imo ilul! $,% Dispo(itiile alin! $"% si $+% se aplica& prin asemanare& si in ca(ul

actiunilor posesorii& actiunilor in granituire& actiunilor privitoare la ingradirile dreptului de proprietate imo iliara& precum si in ca(ul celor de imparteala 'udiciara a unui imo il& cand indivi(iunea nu re(ulta din succesiune! Art! ""2! # $"% In materie de mostenire& pana la iesirea din Cererile privitoare la indivi(iune& sunt de competenta mostenire e)clusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului@ "! cererile privitoare la validitatea sau e)ecutarea dispo(itiilor testamentareA +! cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia& precum si cele privitoare la pretentiile pe care mostenitorii le#ar avea unul impotriva altuiaA ,! cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dintre mostenitori sau impotriva e)ecutorului testamentar! $+% Cererile formulate potrivit alin! $"% care privesc mai multe mosteniri desc*ise succesiv sunt de competenta e)clusiva a instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti! Art! "":! # Cererile in materie de societate& pana la sfarsitul lic*idarii sau& dupa ca(& pana la Cereri privitoare la radierea societatii& sunt de competenta e)clusiva a instantei in societati circumscriptia careia societatea isi are sediul principal! Cereri privitoare la Art! "+;! # Cererile in materia insolventei sau concordatului insolventa sau preventiv sunt de competenta concordatul e)clusiva a tri unalului in a carui circumscriptie isi are sediul preventiv de itorul! Art! "+"! # Cererile formulate de un profesionist impotriva unui Cererile impotriva consumator pot fi introduse unui numai la instanta domiciliului consumatorului! Dispo(itiile art! "+0 consumator alin! $+% raman aplica ile! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,d;;1d;0#+:2+#-:.1#:.2f#-,aa22e02+""6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL III Dispo(itii speciale Art! "++! # Reguli noi de competenta pot fi sta ilite numai prin Regimul regulilor de modificarea normelor competenta pre(entului cod! Art! "+,! # $"% Cererile accesorii& aditionale& precum si cele incidentale se 'udeca de instanta Cereri accesorii& competenta pentru cererea principala& c*iar daca ar fi de aditionale competenta materiala sau teritoriala a si incidentale altei instante 'udecatoresti& cu e)ceptia cererilor preva(ute la art! "+;! $+% Dispo(itiile alin! $"% se aplica si atunci cand competenta de

solutionare a cererii principale este sta ilita de lege in favoarea unei sectii speciali(ate sau a unui complet speciali(at! $,% Cand instanta este e)clusiv competenta pentru una dintre parti& ea va fi e)clusiv competenta pentru toate partile! Art! "+-! # $"% Instanta competenta sa 'udece cererea principala se va pronunta si asupra Aparari si incidente apararilor si e)ceptiilor& in afara celor care constituie c*estiuni procedurale pre'udiciale si care& potrivit legii& sunt de competenta e)clusiva a altei instante! $+% Incidentele procedurale sunt solutionate de instanta in fata careia se invoca& in afara de ca(urile in care legea prevede in mod e)pres altfel! Art! "+.! # In cererile pentru constatarea e)istentei sau ine)istentei unui drept& competenta Cererea in constatare instantei se determina dupa regulile preva(ute pentru cererile avand ca o iect reali(area dreptului! Art! "+0! # $"% Partile pot conveni in scris sau& in ca(ul litigiilor nascute& si prin declaratie ver ala in fata instantei ca procesele privitoare la unuri si la alte Alegerea de drepturi de care acestea pot competenta sa dispuna sa fie 'udecate de alte instante decat acelea care& potrivit legii& ar fi competente teritorial sa le 'udece& in afara de ca(ul cand aceasta competenta este e)clusiva! $+% In litigiile din materia protectiei drepturilor consumatorilor& precum si in alte ca(uri preva(ute de lege& partile pot conveni alegerea instantei competente& in conditiile preva(ute la alin! $"%& numai dupa nasterea dreptului la despagu ire! Orice conventie contrara este considerata ca nescrisa! Art! "+1! # $"% Daca un 'udecator are calitatea de reclamant intr#o cerere de competenta instantei la care isi desfasoara activitatea& va sesi(a una dintre Competenta instantele 'udecatoresti de acelasi facultativa grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta la care isi desfasoara activitatea! $+% In ca(ul in care cererea se introduce impotriva unui 'udecator care isi desfasoara activitatea la instanta competenta sa 'udece cau(a& reclamantul poate sesi(a una dintre instantele 'udecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta care ar fi fost competenta& potrivit legii! $,% Dispo(itiile alin! $"% si $+% se aplica in mod corespun(ator si in

Incidente privind ar itra'ul

ca(ul procurorilor& asistentilor 'udiciari si grefierilor! Art! "+2! # Competenta ce revine instantelor 'udecatoresti in legatura cu incidentele privind ar itra'ul reglementat de pre(entul cod apartine in toate ca(urile tri unalului in circumscriptia caruia are loc ar itra'ul!

CAPITOLUL I? Incidente procedurale privitoare la competenta instantei =ECTIUNEA " Necompetenta si conflictele de competenta E)ceptia de Art! "+:! # $"% Necompetenta este de ordine pu lica sau privata! necompetenta $+% Necompetenta este de ordine pu lica@ "! in ca(ul incalcarii competentei generale& cand procesul nu este de competenta instantelor 'udecatorestiA +! in ca(ul incalcarii competentei materiale& cand procesul este de competenta unei instante de alt gradA ,! in ca(ul incalcarii competentei teritoriale e)clusive& cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura! $,% In toate celelalte ca(uri& necompetenta este de ordine privata! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56a"aca- f#-fd:#-1+2# d:d#fa+-c20f;e:"6 t7pe56Image6 849 Art! ",;! # $"% Necompetenta generala a instantelor 'udecatoresti Invocarea e)ceptiei poate fi invocata de parti ori de catre 'udecator in orice stare a pricinii! $+% Necompetenta materiala si teritoriala de ordine pu lica tre uie invocata de parti ori de catre 'udecator la primul termen de 'udecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante! $,% Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau& daca intampinarea nu este o ligatorie& cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante! $-% Daca necompetenta nu este de ordine pu lica& partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei! ?erificarea Art! ","! # $"% La primul termen de 'udecata la care partile sunt competentei legal citate in fata primei instante& 'udecatorul este o ligat& din oficiu& sa verifice si sa sta ileasca daca instanta sesi(ata este competenta general& material si teritorial sa 'udece pricina& consemnand in cuprinsul inc*eierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata

competenta instantei sesi(ate! Inc*eierea are caracter interlocutoriu! $+% In mod e)ceptional& in ca(ul in care pentru sta ilirea competentei sunt necesare lamuriri ori pro e suplimentare& 'udecatorul va pune aceasta c*estiune in discutia partilor si va acorda un singur termen in acest scop! Art! ",+! # $"% Cand in fata instantei de 'udecata se pune in discutie competenta acesteia& din oficiu sau la cererea partilor& ea este o ligata sa sta ileasca =olutionarea e)ceptiei instanta 'udecatoreasca competenta ori& daca este ca(ul& un alt organ cu activitate 'urisdictionala competent! $+% Daca instanta se declara competenta& va trece la 'udecarea pricinii! Inc*eierea poate fi atacata numai odata cu *otararea pronuntata in cau(a! $,% Daca instanta se declara necompetenta& *otararea nu este supusa niciunei cai de atac& dosarul fiind trimis de indata instantei 'udecatoresti competente sau& dupa ca(& altui organ cu activitate 'urisdictionala competent! $-% Daca instanta se declara necompetenta si respinge cererea ca inadmisi ila intrucat este de competenta unui organ fara activitate 'urisdictionala sau ca nefiind de competenta instantelor romane& *otararea este supusa numai recursului la instanta ierar*ic superioara! Art! ",,! # E)ista conflict de competenta@ "! cand doua sau mai multe instante se declara deopotriva competente sa 'udece acelasi procesA Conflictul de +! cand doua sau mai multe instante si#au declinat reciproc competenta! competenta de a 'udeca acelasi Ca(uri proces sau& in ca(ul declinarilor succesive& daca ultima instanta investita isi declina la randul sau competenta in favoarea uneia dintre instantele care anterior s#au declarat necompetente! Art! ",-! # Instanta inaintea careia s#a ivit conflictul de competenta =uspendarea va suspenda din oficiu procesului 'udecata cau(ei si va inainta dosarul instantei competente sa solutione(e conflictul! Art! ",.! # $"% Conflictul de competenta ivit intre doua instante =olutionarea 'udecatoresti se solutionea(a conflictului de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in de competenta conflict! $+% Nu se poate crea conflict de competenta cu Inalta Curte de Casatie si /ustitie! >otararea de declinare a competentei sau de sta ilire a competentei pronuntata de Inalta Curte de Casatie si /ustitie este o ligatorie pentru instanta de trimitere!

$,% Conflictul de competenta ivit intre o instanta 'udecatoreasca si un alt organ cu activitate 'urisdictionala se re(olva de instanta 'udecatoreasca ierar*ic superioara instantei in conflict! $-% Instanta competenta sa 'udece conflictul va *otari& in camera de consiliu& fara citarea partilor& printr#o *otarare definitiva! Art! ",0! # $"% Dispo(itiile pre(entei sectiuni privitoare la e)ceptia de necompetenta si la Dispo(itii speciale conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in ca(ul sectiilor speciali(ate ale aceleiasi instante 'udecatoresti! $+% Conflictul se va solutiona de sectia instantei sta ilite potrivit art! ",. corespun(atoare sectiei inaintea careia s#a ivit conflictul! $,% Conflictul dintre doua sectii ale Inaltei Curti de Casatie si /ustitie se solutionea(a de Completul de . 'udecatori! $-% Dispo(itiile alin! $"%#$,% se aplica in mod corespun(ator si in ca(ul completelor speciali(ate! Art! ",1! # In ca(ul declararii necompetentei& dove(ile administrate Pro ele administrate in fata instantei in fata necompetente raman castigate 'udecatii si instanta competenta instantei investita cu solutionarea cau(ei necompetente nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56ce2+-:, #f0"d#--11#a,de#edc,d-fa:;de6 t7pe56Image6 849 =ECTIUNEA a +#a Litispendenta si cone)itatea Art! ",2! # $"% Nimeni nu poate fi c*emat in 'udecata pentru aceeasi cau(a& acelasi o iect E)ceptia si de aceeasi parte& inaintea mai multor instante competente sau c*iar litispendentei inaintea aceleiasi instante& prin cereri distincte! $+% E)ceptia litispendentei poate fi invocata de parti sau de instanta din oficiu in orice stare a procesului in fata instantelor de fond! $,% Cand instantele sunt de acelasi grad& e)ceptia se invoca inaintea instantei sesi(ate ulterior! Daca e)ceptia se admite& dosarul va fi trimis de indata primei instante investite! $-% Cand instantele sunt de grad diferit& e)ceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior! Daca e)ceptia se admite& dosarul va fi trimis de indata instantei de fond mai inalte in grad! $.% Inc*eierea prin care s#a solutionat e)ceptia poate fi atacata numai odata cu fondul!

$0% Cand unul dintre procese se 'udeca in recurs& iar celalalt inaintea instantelor de fond& acestea din urma sunt o ligate sa suspende 'udecata pana la solutionarea recursului! $1% Dispo(itiile alin! $+%& $,% si $.% se aplica in mod corespun(ator si atunci cand procesele identice se afla pe rolul aceleiasi instante! Art! ",:! # $"% Pentru asigurarea unei une 'udecati& in prima instanta este posi ila E)ceptia cone)itatii cone)area mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau c*iar impreuna cu alte parti si al caror o iect si cau(a au intre ele o stransa legatura! $+% E)ceptia cone)itatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata inaintea instantei ulterior sesi(ate& care& prin inc*eiere& se va pronunta asupra e)ceptiei! Inc*eierea poate fi atacata numai odata cu fondul! $,% Dosarul va fi trimis instantei mai intai investite& in afara de ca(ul in care reclamantul si paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instante! $-% Cand una dintre cereri este de competenta e)clusiva a unei instante& cone)area se va face la acea instanta! $.% In orice stare a 'udecatii procesele cone)ate pot fi dis'unse si 'udecate separat& daca numai unul dintre ele este in stare de 'udecata! =ECTIUNEA a ,#a =tramutarea proceselor! Delegarea instantei Art! "-;! # $"% =tramutarea procesului poate fi ceruta pentru motive de Temeiul stramutarii anuiala legitima sau de siguranta pu lica! $+% <anuiala se considera legitima in ca(urile in care e)ista indoiala cu privire la impartialitatea 'udecatorilor din cau(a circumstantelor procesului& calitatii partilor ori unor relatii conflictuale locale! $,% Constituie motiv de siguranta pu lica impre'urarile e)ceptionale care presupun ca 'udecata procesului la instanta competenta ar putea conduce la tul urarea ordinii pu lice! Art! "-"! # $"% =tramutarea pentru motiv de anuiala legitima sau de Cererea de siguranta pu lica se stramutare poate cere in orice fa(a a procesului! $+% =tramutarea pentru motiv de anuiala legitima poate fi ceruta de catre partea interesata& iar cea intemeiata pe motiv de siguranta pu lica& numai de catre procurorul general de la Parc*etul de pe langa Inalta Curte de Casatie si /ustitie! Instanta competenta Art! "-+! # $"% Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de anuiala legitima este de

competenta curtii de apel& daca instanta de la care se cere stramutarea este o 'udecatorie sau un tri unal din circumscriptia acesteia! Daca stramutarea se cere de la curtea de apel& competenta de solutionare revine Inaltei Curti de Casatie si /ustitie! Cererea de stramutare se depune la instanta competenta sa o solutione(e& care va instiinta de indata instanta de la care s#a cerut stramutarea despre formularea cererii de stramutare! $+% Cererea de stramutare intemeiata pe motive de siguranta pu lica este de competenta Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& care va instiinta& de indata& despre depunerea cererii instanta de la care se cere stramutarea! $,% La primirea cererii de stramutare& instanta competenta sa o solutione(e va putea sa solicite dosarul cau(ei! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 -c2cadf#ca-f#-+:1#2 f0#""0112"eca"e6 t7pe56Image6 849 Art! "-,! # $"% La solicitarea celui interesat& completul de 'udecata poate dispune& daca este =uspendarea ca(ul& suspendarea 'udecarii procesului& cu darea unei cautiuni in 'udecarii cuantum de "!;;; lei! Pentru procesului motive temeinice& suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditii& fara citarea partilor& c*iar inainte de primul termen de 'udecata! $+% Inc*eierea asupra suspendarii nu se motivea(a si nu este supusa niciunei cai de atac! $,% Masura suspendarii 'udecarii procesului va fi comunicata de urgenta instantei de la care s#a cerut stramutarea! Art! "--! # $"% Cererea de stramutare se 'udeca de urgenta& in camera /udecarea cererii de consiliu& cu citarea partilor din proces! $+% >otararea asupra stramutarii se da fara motivare si este definitiva! $,% Instanta de la care s#a cerut stramutarea va fi incunostintata& de indata& despre admiterea sau respingerea cererii de stramutare! Art! "-.! # $"% In ca( de admitere a cererii de stramutare& curtea de apel trimite procesul spre 'udecata unei alte instante de acelasi grad din circumscriptia sa! Inalta Curte de Casatie si Efectele admiterii /ustitie va stramuta 'udecarea cau(ei la una dintre instantele cererii 'udecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta de la care se cere stramutarea!

$+% >otararea va arata in ce masura actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmea(a sa fie pastrate! In ca(ul in care instanta de la care s#a dispus stramutarea a procedat intre timp la 'udecarea procesului& *otararea pronuntata este desfiintata de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare! $,% Apelul sau& dupa ca(& recursul impotriva *otararii date de instanta la care s#a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierar*ic superioare acesteia! In ca( de admitere a apelului sau recursului& trimiterea spre re'udecare& atunci cand legea o prevede& se va face la o instanta din circumscriptia celei care a solutionat calea de atac! Art! "-0! # $"% =tramutarea procesului nu poate fi ceruta din nou& in Bormularea unei noi afara de ca(ul in care cereri noua cerere se intemeia(a pe impre'urari necunoscute la data de stramutare solutionarii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia! $+% Cererea de stramutare a cau(ei introdusa cu nerespectarea prevederilor alin! $"% este inadmisi ila daca pricina se afla pe rolul aceleiasi instante! Art! "-1! # Cand& din cau(a unor impre'urari e)ceptionale& instanta competenta este impiedicata un timp mai indelungat sa functione(e& Inalta Curte de Delegarea instantei Casatie si /ustitie& la cererea partii interesate& va desemna o alta instanta de acelasi grad care sa 'udece procesul! TITLUL I? Actele de procedura CAPITOLUL I Borma cererilor Art! "-2! # $"% Orice cerere adresata instantelor 'udecatoresti tre uie sa fie formulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata& numele& prenumele& domiciliul sau resedinta partilor ori& dupa ca(& denumirea si sediul lor& numele si prenumele& domiciliul sau Conditiile generale resedinta repre(entantilor lor& daca este ca(ul& o iectul& valoarea pretentiei& daca este ca(ul& motivele cererii& precum si semnatura! De asemenea& cererea va cuprinde& daca este ca(ul& si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de parti& precum numarul de telefon& numarul de fa) ori altele asemenea! $+% Cererile adresate& personal sau prin repre(entant& instantelor 'udecatoresti pot fi formulate si prin inscris in forma electronica& daca sunt indeplinite conditiile preva(ute de lege! $,% Dispo(itiile alin! $+% sunt aplica ile in mod corespun(ator si in ca(ul in care pre(entul cod

prevede conditia formei scrise a sustinerilor& apararilor sau a conclu(iilor partilor ori a altor acte de procedura adresate instantelor 'udecatoresti! $-% In ca(urile anume preva(ute de lege& cererile facute in sedinta& la orice instanta& se pot formula si oral& facandu#se mentiune despre aceasta in inc*eiere! $.% Daca& din orice motive& cererea nu poate fi semnata la termenul cand a fost depusa sau& dupa ca(& la primul termen ce urmea(a& 'udecatorul va sta ili identitatea partii prin unul dintre mi'loacele preva(ute de lege& ii va citi continutul cererii si ii va lua consimtamantul cu privire la aceasta! Despre toate acestea se va face mentiune in inc*eiere! $0% Cererile adresate instantelor 'udecatoresti se tim rea(a& daca legea nu prevede altfel! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56- 2a. 1#"0+ #- e0#a+.;#.:.c"fd:c;e+6 t7pe56Image6 849 Art! "-:! # $"% Cand cererea urmea(a a fi comunicata& ea se va face in atatea e)emplare cate sunt necesare pentru comunicare& in afara de ca(urile in care partile Numarul de au un repre(entant comun e)emplare sau partea figurea(a in mai multe calitati 'uridice& cand se va face intr#un singur e)emplar! In toate ca(urile este necesar si un e)emplar pentru instanta! $+% Dispo(itiile alin! $"% sunt aplica ile in mod corespun(ator si in ca(ul preva(ut la art! "-2 alin! $-%& grefierul de sedinta fiind tinut sa intocmeasca din oficiu copiile de pe inc*eiere necesare pentru comunicare! $,% Daca o ligatia preva(uta la alin! $"% nu este indeplinita& instanta va putea indeplini din oficiu sau va putea pune in sarcina oricareia dintre parti indeplinirea acestei o ligatii& pe c*eltuiala partii care avea aceasta o ligatie! $-% In ca(ul in care cererea a fost comunicata& potrivit legii& prin fa) sau prin posta electronica& grefierul de sedinta este tinut sa intocmeasca din oficiu copii de pe cerere& pe c*eltuiala partii care avea aceasta o ligatie! Dispo(itiile art! ".- alin! $0% raman aplica ile! Art! ".;! # $"% La fiecare e)emplar al cererii se vor alatura copii de Inscrisurile ane)ate pe inscrisurile de care partea intelege a se folosi in proces! $+% Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul! $,% =e vor putea depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces& urmand ca instanta sa ordone& daca va fi nevoie& infatisarea inscrisului in

Cererea formulata prin repre(entant

Cererea gresit denumita

intregime! $-% Cand inscrisurile sunt redactate intr#o lim a straina& ele se depun in copie certificata& insotite de traducerea legali(ata efectuata de un traducator autori(at! In ca(ul in care nu e)ista un traducator autori(at pentru lim a in care sunt redactate inscrisurile in cau(a& se pot folosi traducerile reali(ate de persoane de incredere cunoscatoare ale respectivei lim i& in conditiile legii speciale! $.% Dispo(itiile art! "-: se aplica in mod corespun(ator! Art! "."! # $"% Cand cererea este facuta prin mandatar& se va alatura procura in original sau in copie legali(ata! $+% Avocatul si consilierul 'uridic vor depune imputernicirea lor& potrivit legii! $,% Repre(entantul legal va alatura o copie legali(ata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale! $-% Repre(entantii persoanelor 'uridice de drept privat vor depune& in copie& un e)tras din registrul pu lic in care este mentionata imputernicirea lor! $.% Organul de conducere sau& dupa ca(& repre(entantul desemnat al unei asociatii& societati ori altei entitati fara personalitate 'uridica& infiintata potrivit legii& va ane)a& in copie legali(ata& e)trasul din actul care atesta dreptul sau de repre(entare in 'ustitie! Art! ".+! # Cererea de c*emare in 'udecata sau pentru e)ercitarea unei cai de atac este vala il facuta c*iar daca poarta o denumire gresita!

CAPITOLUL II Citarea si comunicarea actelor de procedura Art! ".,! # $"% Instanta poate *otari asupra unei cereri numai daca partile au fost citate ori O ligatia de a cita s#au pre(entat& personal sau prin repre(entant& in afara de ca(urile in partile care prin lege se dispune altfel! $+% Instanta va amana 'udecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor preva(ute de lege& su sanctiunea nulitatii! Art! ".-! # $"% Comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura Organe competente se va face& din oficiu& si prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al modalitati de acesteia& precum si prin agenti ori comunicare salariati ai altor instante in ale caror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul! $+% Comunicarea se face in plic inc*is& la care se alatura dovada de inmanare8procesul#ver al si instiintarea preva(ute la art! "0,! Plicul va purta mentiunea

DPENTRU /U=TITIE! A =E INMANA CU PRIORITATEE! $,% Instanta solicitata& cand i se cere sa indeplineasca procedura de comunicare pentru alta instanta& este o ligata sa ia de indata masurile necesare& potrivit legii& si sa trimita instantei solicitante dove(ile de indeplinire a procedurii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id562-f2-;;0#:0a0#-,a #a,.1#;0faa+;2., .6 t7pe56Image6 849 $-% In ca(ul in care comunicarea potrivit alin! $"% nu este posi ila& aceasta se va face prin posta& cu scrisoare recomandata& cu continut declarat si confirmare de primire& in plic inc*is& la care se atasea(a dovada de primire8procesul#ver al si instiintarea preva(ute la art! "0,! $.% La cererea partii interesate si pe c*eltuiala sa& comunicarea actelor de procedura se va putea face in mod nemi'locit prin e)ecutori 'udecatoresti& care vor fi tinuti sa indeplineasca formalitatile procedurale preva(ute in pre(entul capitol& sau prin servicii de curierat rapid& in acest din urma ca( dispo(itiile alin! $-% fiind aplica ile in mod corespun(ator! $0% Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa instantei si prin telefa)& posta electronica sau prin alte mi'loace ce asigura transmiterea te)tului actului si confirmarea primirii acestuia& daca partea a indicat instantei datele corespun(atoare in acest scop! In vederea confirmarii& instanta& odata cu actul de procedura& va comunica un formular care va contine@ denumirea instantei& data comunicarii& numele grefierului care asigura comunicarea si indicarea actelor comunicateA formularul va fi completat de catre destinatar cu data primirii& numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea corespondentei si va fi e)pediat instantei prin telefa)& posta electronica sau prin alte mi'loace! $1% Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si& cand este ca(ul& va lua masuri de refacere a acestor proceduri& precum si pentru folosirea altor mi'loace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen! $2% In scopul o tinerii datelor si informatiilor necesare reali(arii procedurii de comunicare a citatiilor& a altor acte de procedura& precum si indeplinirii oricarei atri utii proprii activitatii de 'udecata& instantele au drept de acces direct la a(ele de date electronice sau la alte sisteme de

informare detinute de autoritati si institutii pu lice! Acestea au o ligatia de a lua masurile necesare in vederea asigurarii accesului direct al instantelor la a(ele de date electronice si sistemele de informare detinute! Locul citarii Art! "..! # $"% ?or fi citati@ "! statul& prin Ministerul Binantelor Pu lice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege& la sediul acestoraA +! unitatile administrativ#teritoriale si celelalte persoane 'uridice de drept pu lic& prin cei insarcinati sa le repre(inte in 'ustitie& la sediul acestoraA ,! persoanele 'uridice de drept privat& prin repre(entantii lor& la sediul principal sau& atunci cand este ca(ul& la sediul de(mem ramantului lorA -! asociatiile& societatile si alte entitati fara personalitate 'uridica constituite potrivit legii& prin repre(entantul desemnat& la sediul sau domiciliul acestuiaA .! cei supusi procedurii insolventei& precum si creditorii acestora& la domiciliul sau& dupa ca(& la sediul acestoraA dupa desc*iderea procedurii& citarea va fi efectuata potrivit legii specialeA 0! persoanele fi(ice& la domiciliul lorA in ca(ul in care nu locuiesc la domiciliu& citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de eleA in lipsa acestora& citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activitatea curentaA 1! incapa ilii sau cei cu capacitate de e)ercitiu restransa& prin repre(entantii sau ocrotitorii lor legali& la domiciliul ori sediul acestora& dupa ca(A in ca( de numire a unui curator special& potrivit art! .2& citarea se va face prin acest curator& la sediul sau profesionalA 2! olnavii internati in unitati sanitare& la administratia acestoraA :! militarii inca(armati& la unitatea din care fac parte& prin comandamentul acesteiaA ";! cei care fac parte din ec*ipa'ul unei nave maritime sau fluviale& alta decat militara& daca nu au domiciliul cunoscut& la capitania portului unde este inregistrata navaA ""! detinutii& la administratia locului de detinereA "+! personalul misiunilor diplomatice& al oficiilor consulare si cetatenii romani trimisi sa lucre(e in cadrul personalului organi(atiilor internationale& precum si mem rii de familie care locuiesc cu ei& cat timp se afla in strainatate& prin Ministerul Afacerilor E)terneA alti cetateni romani& aflati in strainatate in interes de serviciu& inclusiv mem rii familiilor care ii insotesc& prin organele centrale care i#au trimis sau in su ordinea carora se afla unitatea care i#a trimis in strainatateA

",! persoanele care se afla in strainatate& altele decat cele preva(ute la pct! "+& daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta& printr#o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire& recipisa de predare a scrisorii la posta romana& in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se e)pedia(a& tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii& daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel! Daca domiciliul sau resedinta celor aflati in strainatate nu este cunoscut8cunoscuta& citarea se face potrivit art! "01! In toate ca(urile& daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara& va fi citat numai acesta din urmaA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.c;- 0;+#;0e2#-:fd#2d0+#;e;-.+-2d,e+6 t7pe56Image6 849 "-! cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta& potrivit art! "01A ".! mostenitorii& pana la intervenirea lor in proces& printr#un curator special numit de instanta& la domiciliul acestuia! $+% In ca(urile preva(ute la alin! $"% pct! " si +& statul& prin Ministerul Binantelor Pu lice& unitatile administrativ#teritoriale& precum si celelalte persoane 'uridice de drept pu lic isi pot alege un sediu procesual la care vor fi comunicate toate actele de procedura! Art! ".0! # Persoanele care se afla in strainatate& citate potrivit art! ".. alin! $"% pct! "+ si ", pentru primul termen de 'udecata& vor fi instiintate prin citatie ca au o ligatia de a#si alege un O ligatia alegerii domiciliu in Romania unde urmea(a sa li se faca toate comunicarile locului privind procesul! In ca(ul in citarii care acestea nu se conformea(a& comunicarile li se vor face prin scrisoare recomandata& recipisa de predare la posta romana a scrisorii& in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se e)pedia(a& tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii! Cuprinsul citatiei Art! ".1! # $"% Citatia va cuprinde@ a% denumirea instantei& sediul ei si& cand este ca(ul& alt loc decat sediul instantei unde urmea(a sa se desfasoare 'udecarea procesuluiA % data emiterii citatieiA c% numarul dosaruluiA d% anul& luna& (iua si ora infatisariiA e% numele si prenumele sau denumirea& dupa ca(& ale8a celui citat& precum si locul unde se citea(aA f% calitatea celui citatA

Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura

Termenul pentru inmanarea citatiei

Invocarea si inlaturarea neregularitatilor

g% numele si prenumele sau denumirea& dupa ca(& ale8a partii potrivnice si o iectul cereriiA *% indicarea& daca este ca(ul& a ta)ei 'udiciare de tim ru si a tim rului 'udiciar datorate de cel citatA i% mentiunea ca& prin inmanarea citatiei& su semnatura de primire& personal ori prin repre(entant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei pentru un termen de 'udecata& cel citat este considerat ca are in cunostinta si termenele de 'udecata ulterioare aceluia pentru care citatia i#a fost inmanataA '% alte mentiuni preva(ute de lege sau sta ilite de instantaA F% stampila instantei si semnatura grefierului! $+% In citatie se mentionea(a& cand este ca(ul& orice date necesare pentru sta ilirea adresei celui citat& precum si daca citarea se face cu c*emarea la interogatoriu sau daca cel citat este o ligat sa pre(inte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura! In ca(urile in care intampinarea nu este o ligatorie& in citatie se va mentiona o ligatia paratului de a#si pregati apararea pentru primul termen de 'udecata& propunand pro ele de care intelege sa se foloseasca& su sanctiunea preva(uta de lege& care va fi indicata e)pres! $,% Cerintele de la alin! $"% lit! a%& c%& d%& e% si F% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! Art! ".2! # $"% In ca( de alegere de domiciliu sau& dupa ca(& de sediu& daca partea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura& comunicarea acestora se va face la acea persoana& iar in lipsa unei asemenea mentiuni& comunicarea se va face& dupa ca(& potrivit art! ".. sau ".0! $+% Partea poate alege ca toate actele de procedura sa ii fie comunicate la casuta postala! Art! ".:! # Citatia si celelalte acte de procedura& su sanctiunea nulitatii& vor fi inmanate partii cu cel putin . (ile inaintea termenului de 'udecata! In ca(uri urgente sau atunci cand legea prevede in mod e)pres& 'udecatorul poate dispune scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura& despre aceasta facandu#se mentiune in citatie sau in actul de procedura! Art! "0;! # $"% Daca partea pre(enta in instanta& personal sau prin repre(entant& nu a primit citatia sau a primit#o intr#un termen mai scurt decat cel preva(ut la

privind citarea

art! ".: ori e)ista o alta cau(a de nulitate privind citatia sau procedura de inmanare a acesteia& procesul se amana& la cererea partii interesate! $+% Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luata in considerare in ca(ul in care& potrivit alin! $"%& nu s#a cerut amanarea procesului& precum si in ca(ul in care partea lipsa la termenul la care s#a produs neregularitatea nu a invocat#o la termenul urmator producerii ei& daca la acest termen ea a fost pre(enta sau legal citata! $,% In lipsa partii nelegal citate& neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu& insa numai la termenul la care ea s#a produs! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56; -"1++;#;"2;#-ff.# 1d-#::f,:d;cf+;e6 t7pe56Image6 849 Inmanarea facuta Art! "0"! # $"% Inmanarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se personal face personal celui celui citat citat& la locul citarii sta ilit potrivit art! ".. alin! $"% pct! 0! $+% Inmanarea se poate face oriunde se afla cel citat! $,% Pentru cei care locuiesc in *otel sau camin& citatia se preda& in lipsa lor& administratorului *otelului ori ase(amantului& iar& in lipsa acestuia& portarului ori celui care in mod o isnuit il inlocuieste! $-% Pentru cei care se gasesc su arme& citatia se inmanea(a la unitatea din care fac parte! $.% Celor care alcatuiesc ec*ipa'ul unei nave maritime sau fluviale& in lipsa unui domiciliu cunoscut& inmanarea se face la capitania portului unde se gaseste inregistrata nava! $0% Pentru detinuti& inmanarea se face la administratia inc*isorii! $1% Pentru olnavii aflati in spitale& sanatorii sau alte asemenea ase(aminte de asistenta medicala ori sociala& inmanarea se face la administratia acestora! Inmanarea facuta Art! "0+! # $"% Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura altor in ca(urile preva(ute la persoane art! ".. alin! $"% pct! "#. si pct! "+ sau atunci cand actul urmea(a sa fie inmanat unui avocat& notar pu lic ori e)ecutor 'udecatoresc se poate face functionarului sau persoanei insarcinate cu primirea corespondentei& care va semna dovada! In lipsa acestora& inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorului cladirii& iar& in lipsa& pa(nicului sau agentului de pa(a& care va semna procesul#ver al intocmit in acest scop de catre agent& dupa ce acesta

Procedura de comunicare

din urma a certificat in preala il identitatea si calitatea sa! $+% In ca(urile preva(ute la art! "0" alin! $-%#$1%& unitatea unde se afla cel citat ii va inmana de indata acestuia citatia ori& dupa ca(& actul de procedura comunicat su luare de dovada& certificandu#i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s#a putut o tine semnatura lui! In acest din urma ca( se va proceda potrivit alin! $"%! Dovada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei& daca inmanarea citatiei nu s#a putut face de indata! Art! "0,! # $"% Comunicarea citatiei se va face persoanei in drept sa o primeasca& care va semna dovada de inmanare certificata de agentul insarcinat cu inmanarea! $+% Daca destinatarul primeste citatia& dar refu(a sa semne(e dovada de inmanare ori& din motive intemeiate& nu o poate semna& agentul va intocmi un proces# ver al in care va arata aceste impre'urari! $,% Daca destinatarul refu(a sa primeasca citatia& agentul o va depune in cutia postala! In lipsa cutiei postale& va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare care tre uie sa cuprinda@ a% anul& luna& (iua si ora cand depunerea sau& dupa ca(& afisarea a fost facutaA % numele si prenumele celui care a facut depunerea sau& dupa ca(& afisarea si functia acestuiaA c% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& resedinta& respectiv sediul celui instiintatA d% numarul dosarului in legatura cu care se face instiintarea si denumirea instantei pe rolul careia se afla dosarul& cu indicarea sediului acesteiaA e% aratarea actelor de procedura despre a caror comunicare este vor aA f% mentiunea ca dupa o (i& dar nu mai tar(iu de 1 (ile de la afisarea instiintarii ori& cand e)ista urgenta& nu mai tar(iu de , (ile& destinatarul este in drept sa se pre(inte la sediul instantei de 'udecata pentru a i se comunica citatia! Cand domiciliul sau resedinta ori& dupa ca(& sediul acestuia nu se afla in localitatea unde instanta de 'udecata isi are sediul& instiintarea va cuprinde mentiunea ca pentru a i se comunica citatia destinatarul este in drept sa se pre(inte la sediul primariei in a carei ra(a teritoriala locuieste sau isi are sediulA g% mentiunea ca& in ca(ul in care& fara motive temeinice& destinatarul nu se pre(inta pentru comunicarea citatiei in interiorul termenului de 1 (ile sau& dupa ca(& al termenului de , (ile

preva(ut la lit! f%& citatia se considera comunicata la implinirea acestui termenA *% semnatura celui care a depus sau a afisat instiintarea! $-% Mentiunile de la alin! $,% lit! c%#g% se completea(a de catre grefa instantei! Termenele preva(ute la alin! $,% lit! f% si g% se calculea(a (i cu (i! $.% Despre impre'urarile aratate la alin! $,% agentul va intocmi un proces#ver al& care va cuprinde mentiunile aratate la art! "0-& acesta facand dovada pana la inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l#a inc*eiat! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56-;"c.e- #+.f.#- ++#aee+#f+"+1- .,";f6 t7pe56Image6 849 $0% Daca destinatarul nu este gasit la domiciliu ori resedinta sau& dupa ca(& sediu& agentul ii va inmana citatia unei persoane ma'ore din familie sau& in lipsa& oricarei alte persoane ma'ore care locuieste cu destinatarul ori care& in mod o isnuit& ii primeste corespondenta! $1% Cand destinatarul locuieste intr#un *otel sau intr#o cladire compusa din mai multe apartamente si nu este gasit la aceasta locuinta a sa& agentul ii va comunica citatia administratorului& portarului sau celui care& in mod o isnuit& il inlocuieste! In aceste ca(uri& persoana care primeste citatia va semna dovada de primire& agentul certificandu#i identitatea si semnatura si inc*eind un proces#ver al cu privire la aceste impre'urari! Dispo(itiile alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! $2% In ca(ul in care lipsesc persoanele preva(ute la alin! $0% si $1%& precum si atunci cand acestea& desi pre(ente& refu(a sa primeasca actul& sunt aplica ile dispo(itiile alin! $,%#$.%! $:% In ca(urile preva(ute la alin! $,% si $2%& agentul are o ligatia ca& in termen de cel mult +-de ore de la depunerea sau afisarea instiintarii& sa depuna citatia& precum si procesul#ver al preva(ut la alin! $.%& la sediul instantei de 'udecata care a emis citatia ori& dupa ca(& la cel al primariei in ra(a careia destinatarul locuieste sau isi are sediul& urmand ca acestea sa comunice citatia! $";% Cand partii sau repre(entantului ei i s#a inmanat citatia de catre functionarul anume desemnat in cadrul primariei& acesta are o ligatia ca& in termen de cel mult +- ore de la inmanare& sa inainte(e instantei de 'udecata dovada de inmanare preva(uta la alin! $"%& precum

Cuprinsul dove(ii de inmanare si al procesului#ver al

si procesul#ver al preva(ut la alin! $.%! $""% Cand termenul preva(ut la alin! $,% lit! f% s#a implinit fara ca partea sau un repre(entant al ei sa se pre(inte la primarie pentru a i se inmana citatia& functionarul anume insarcinat din cadrul primariei va inainta instantei de 'udecata& de indata& citatia ce tre uia comunicata& precum si procesul#ver al preva(ut la alin! $.%! $"+% Dispo(itiile pre(entului articol se aplica si la comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura! Art! "0-! # $"% Dovada de inmanare a citatiei sau a altui act de procedura ori& dupa ca(& procesul#ver al va cuprinde@ a% anul& luna& (iua si ora cand dovada a fost luata sau procesul# ver al a fost intocmitA % numele& prenumele si functia agentului& precum si& daca este ca(ul& ale functionarului de la primarieA c% numele si prenumele sau denumirea& dupa ca(& si domiciliul ori sediul destinatarului& cu aratarea numarului eta'ului& apartamentului sau camerei& daca cel citat locuieste intr#o cladire cu mai multe eta'e ori apartamente sau in *otel& precum si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa& depus in cutia postala ori afisat pe usa locuintei! Daca actul de procedura a fost inmanat in alt loc& se va face mentiune despre aceastaA d% numele& prenumele si calitatea celui caruia i s#a facut inmanarea& in ca(ul in care actul de procedura a fost inmanat altei persoane decat destinataruluiA e% denumirea instantei de la care emana citatia ori alt act de procedura si numarul dosaruluiA f% semnatura celui care a primit citatia sau alt act de procedura& precum si semnatura agentului sau& dupa ca(& functionarului de la primarie care o certifica& iar in ca(ul in care se intocmeste proces#ver al& semnatura agentului& respectiv a functionarului primariei! $+% Procesul#ver al va cuprinde& de asemenea& si aratarea motivelor pentru care a fost intocmit! $,% Cerintele de la alin! $"% lit! a%& c%& d%& e% si f% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! $-% Mentiunile din procesul#ver al privitoare la faptele constatate personal de cel care l#a intocmit nu pot fi com atute decat prin procedura inscrierii in fals! Art! "0.! # Procedura se socoteste indeplinita@

Data indeplinirii procedurii

"! la data semnarii dove(ii de inmanare ori& dupa ca(& a inc*eierii procesului#ver al preva(ut la art! "0-& indiferent daca partea a primit sau nu citatia ori alt act de procedura personalA +! in ca(ul citarii ori comunicarii altui act de procedura efectuate prin posta sau curierat rapid& potrivit art! ".- alin! $-% si $.%& procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de catre parte a confirmarii de primire ori a consemnarii& potrivit art! "0,& de catre functionarul postal sau de catre curier a refu(ului acesteia de a primi corespondentaA ,! in ca(ul citarii sau comunicarii altui act de procedura efectuate potrivit art! ".- alin! $0%& procedura se socoteste indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii e)pedierii& certificata de grefierul care a facut transmisiunea! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 ;a+:,2a#ec;d#-.e1# -1a#0:;ca011d e06 t7pe56Image6 849 Art! "00! # Cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face deoarece imo ilul a fost demolat& a devenit nelocui il sau de neintre uintat ori destinatarul actului nu mai locuieste in Imposi ilitatea de a imo ilul respectiv sau atunci cand comunicarea nu poate fi facuta comunica actul de din alte motive asemanatoare& procedura agentul va raporta ca(ul grefei instantei spre a instiinta din timp partea care a cerut comunicarea despre aceasta impre'urare si a#i pune in vedere sa faca demersuri pentru a o tine noua adresa unde urmea(a a se face comunicarea! Art! "01! # $"% Cand reclamantul invederea(a& motivat& ca& desi a facut tot ce i#a stat in Citarea prin putinta& nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar pu licitate putea fi citat potrivit legii& instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin pu licitate! $+% Citarea prin pu licitate se face afisandu#se citatia la usa instantei& pe portalul instantei de 'udecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat! In ca(urile in care aprecia(a ca este necesar& instanta va dispune si pu licarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr#un (iar central de larga raspandire! $,% Odata cu incuviintarea citarii prin pu licitate& instanta va numi un curator dintre avocatii aroului& potrivit art! .2& care va fi citat la de( ateri pentru repre(entarea intereselor paratului! $-% Procedura se socoteste indeplinita in a ".#a (i de la pu licarea citatiei& potrivit dispo(itiilor alin! $+%! $.% Daca cel citat se infatisea(a si dovedeste ca a fost citat prin

pu licitate cu rea#credinta& toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate& iar reclamantul care a cerut citarea prin pu licitate va fi sanctionat potrivit dispo(itiilor art! "21 alin! $"% pct! " lit!c%! Art! "02! # Cand legea sau instanta dispune ca citarea partilor sau comunicarea anumitor acte de procedura sa se faca prin afisare& aceasta afisare se va face Afisarea la instanta de catre grefier& iar in afara instantei& de agentii insarcinati cu comunicarea actelor de procedura& inc*eindu#se un proces#ver al& potrivit art! "0-& ce se va depune la dosar! Art! "0:! # Dupa sesi(area instantei& daca partile au avocat sau consilier 'uridic& cererile& intampinarile ori alte acte se pot comunica direct intre acestia! In Comunicarea intre acest ca(& cel care primeste avocati cererea va atesta primirea pe insusi e)emplarul care urmea(a a fi sau consilieri 'uridici depus la instanta sau& dupa ca(& prin orice alte mi'loace care asigura indeplinirea acestei proceduri! Art! "1;! # $"% Partea pre(enta in instanta personal& prin avocat sau prin alt repre(entant este o ligata sa primeasca actele de procedura si orice inscris folosit in Comunicarea in proces care i se comunica instanta in sedinta! Daca se refu(a primirea& actele si inscrisurile se considera comunicate prin depunerea lor la dosar& de unde& la cerere& partea le poate primi su semnatura! $+% Partea are dreptul sa ridice si intre termene& su semnatura& actele de procedura si inscrisurile preva(ute la alin! $"%! Art! "1"! # Cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedurali& ei nu vor putea instrumenta decat in (ilele lucratoare intre orele 1&;;#+;&;;& Gilele de comunicare iar in ca(uri urgente& si in (ilele nelucratoare sau de sar atori legale& dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei! Art! "1+! # Daca in cursul procesului una dintre parti si#a sc*im at locul unde a fost citata& ea este o ligata sa incunostinte(e instanta& indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare& precum si partea adversa prin scrisoare recomandata& a =c*im area locului carei recipisa de predare se citarii va depune la dosar odata cu cererea prin care se instiintea(a instanta despre sc*im area locului citarii! In ca(ul in care partea nu face aceasta incunostintare& procedura de citare pentru aceeasi instanta este vala il indeplinita la vec*iul loc de citare! Comunicarea catre Art! "1,! # Citarea martorilor& e)pertilor& traducatorilor& interpretilor alti ori a altor participanti in participanti proces& precum si& cand este ca(ul& comunicarea actelor de procedura adresate acestora sunt

supuse dispo(itiilor pre(entului capitol& care se aplica in mod corespun(ator! CAPITOLUL III Nulitatea actelor de procedura Art! "1-! # $"% Nulitatea este sanctiunea care lipseste total sau partial de efecte actul de Notiune si clasificare procedura efectuat cu nerespectarea cerintelor legale& de fond sau de forma! $+% Nulitatea este a soluta atunci cand cerinta nerespectata este instituita printr#o norma care ocroteste un interes pu lic! $,% Nulitatea este relativa in ca(ul in care cerinta nerespectata este instituita printr#o norma care ocroteste un interes privat! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.:a1"- f#"c c#--2c#a;11#.,c,,12"dfea6 t7pe56Image6 849 Art! "1.! # $"% Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectarea cerintei Nulitatea conditionata legale s#a adus partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea acestuia! $+% In ca(ul nulitatilor e)pres preva(ute de lege& vatamarea este pre(umata& partea interesata putand face dovada contrara! Art! "10! # Nulitatea nu este conditionata de e)istenta unei Nulitatea vatamari in ca(ul incalcarii neconditionata dispo(itiilor legale referitoare la@ "! capacitatea procesualaA +! repre(entarea procesualaA ,! competenta instanteiA -! compunerea sau constituirea instanteiA .! pu licitatea sedintei de 'udecataA 0! alte cerinte legale e)trinseci actului de procedura& daca legea nu dispune altfel! Art! "11! # $"% Ori de cate ori este posi ila inlaturarea vatamarii fara anularea actului& 'udecatorul va dispune indreptarea neregularitatilor actului de procedura! Indreptarea neregularitatilor $+% Cu toate acestea& nulitatea nu poate fi acoperita daca a actului de intervenit decaderea ori o alta procedura sanctiune procedurala sau daca se produce ori su (ista o vatamare! $,% Actul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii asupra e)ceptiei de nulitate a disparut cau(a acesteia! Art! "12! # $"% Nulitatea a soluta poate fi invocata de orice parte din proces& de 'udecator Invocarea nulitatii sau& dupa ca(& de procuror& in orice stare a 'udecatii cau(ei& daca legea nu prevede altfel! $+% Nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si

Efectele nulitatii

numai daca neregularitatea nu a fost cau(ata prin propria fapta! $,% Daca legea nu prevede altfel& nulitatea relativa tre uie invocata@ a% pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea 'udecatii& prin intampinare sau& daca intampinarea nu este o ligatorie& la primul termen de 'udecataA % pentru neregularitatile savarsite in cursul 'udecatii& la termenul la care s#a savarsit neregularitatea sau& daca partea nu este pre(enta& la termenul de 'udecata imediat urmator si inainte de a pune conclu(ii pe fond! $-% Partea interesata poate renunta& e)pres sau tacit& la dreptul de a invoca nulitatea relativa! $.% Toate cau(ele de nulitate a actelor de procedura de'a efectuate tre uie invocate deodata& su sanctiunea decaderii partii din dreptul de a le mai invoca! Art! "1:! # $"% Actul de procedura nul sau anula il este desfiintat& in tot sau in parte& de la data indeplinirii lui! $+% Daca este ca(ul& instanta dispune refacerea actului de procedura& cu respectarea tuturor conditiilor de validitate! $,% Desfiintarea unui act de procedura atrage si desfiintarea actelor de procedura urmatoare& daca acestea nu pot avea o e)istenta de sine statatoare! $-% Nulitatea unui act de procedura nu impiedica faptul ca acesta sa produca alte efecte 'uridice decat cele care decurg din natura lui proprie!

TITLUL ? Termenele procedurale Art! "2;! # $"% Termenele procedurale sunt sta ilite de lege ori de instanta si repre(inta =ta ilirea termenelor intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sau in care este inter(is sa se indeplineasca un act de procedura! $+% In ca(urile preva(ute de lege& termenul este repre(entat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura! $,% In ca(urile in care legea nu sta ileste ea insasi termenele pentru indeplinirea unor acte de procedura& fi)area lor se face de instanta! La fi)area termenului& aceasta va tine seama si de natura urgenta a procesului! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56;:"0;;2 #:0.0#-+1e#aacd#dff1-"2,1f226 t7pe56Image6 849 Calculul Art! "2"! # $"% Termenele& in afara de ca(ul in care legea dispune altfel& termenelor se calculea(a dupa cum urmea(a@

"! cand termenul se socoteste pe ore& acesta incepe sa curga de la ora (ero a (ilei urmatoareA +! cand termenul se socoteste pe (ile& nu intra in calcul (iua de la care incepe sa curga termenul& nici (iua cand acesta se implinesteA ,! cand termenul se socoteste pe saptamani& luni sau ani& el se implineste in (iua corespun(atoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an! Daca ultima luna nu are (i corespun(atoare celei in care termenul a inceput sa curga& termenul se implineste in ultima (i a acestei luni! $+% Cand ultima (i a unui termen cade intr#o (i nelucratoare& termenul se prelungeste pana in prima (i lucratoare care urmea(a! Art! "2+! # $"% Termenul care se socoteste pe (ile& saptamani& luni sau ani se implineste la ora +-&;; a ultimei (ile in care se poate indeplini actul de procedura! Implinirea $+% Cu toate acestea& daca este vor a de un act ce tre uie depus la termenului instanta sau intr#un alt loc& termenul se va implini la ora la care activitatea incetea(a in acel loc in mod legal& dispo(itiile art! "2, fiind aplica ile! Art! "2,! # $"% Actul de procedura depus inauntrul termenului preva(ut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu speciali(at de comunicare este socotit a fi facut in termen! $+% Actul Actele depuse la depus de partea interesata inauntrul termenului preva(ut de lege la posta& unitatea militara servicii ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte este& speciali(ate de de asemenea& considerat curierat& unitati ca facut in termen! $,% In ca(urile preva(ute la alin! $"% si $+%& recipisa militare sau oficiului postal& precum si inregistrarea ori locuri de detinere atestarea facuta& dupa ca(& de serviciul de curierat rapid& de serviciul speciali(at de comunicare& de unitatea militara sau de administratia locului de detinere& pe actul depus& servesc ca dovada a datei depunerii actului de catre partea interesata! Curgerea Art! "2-! # $"% Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor termenului! de procedura& daca Prelungirea legea nu dispune altfel! $+% =e considera ca actul a fost comunicat partii acestuia si in ca(ul in care aceasta a primit su semnatura copie de pe act& precum si in ca(ul in care ea a cerut comunicarea actului unei alte parti! $,% Termenul procedural nu incepe sa curga& iar daca a inceput sa curga mai inainte& se intrerupe fata de cel lipsit de capacitate de e)ercitiu ori cu capacitate de e)ercitiu restransa& cat timp nu a fost desemnata o persoana care& dupa ca(& sa il repre(inte sau sa il asiste! $-% Termenul procedural se intrerupe si un nou termen incepe sa curga de la data noii comunicari in urmatoarele ca(uri@

Nerespectarea termenului! =anctiuni

Repunerea in termen

"! cand a intervenit moartea uneia dintre partiA in acest ca(& se face din nou o singura comunicare la ultimul domiciliu al partii decedate& pe numele mostenirii& fara sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitorA +! cand a intervenit moartea repre(entantului partiiA in acest ca(& se face din nou o singura comunicare partii! Art! "2.! # $"% Cand un drept procesual tre uie e)ercitat intr#un anumit termen& nerespectarea acestuia atrage decaderea din e)ercitarea dreptului& in afara de ca(ul in care legea dispune altfel! Actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate! $+% In ca(ul in care legea opreste indeplinirea unui act de procedura inauntrul unui termen& actul facut inaintea implinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat! Art! "20! # $"% Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusa in termen numai daca dovedeste ca intar(ierea se datorea(a unor motive temeinic 'ustificate! $+% In acest scop& partea va indeplini actul de procedura in cel mult ". (ile de la incetarea impiedicarii& cerand totodata repunerea sa in termen! In ca(ul e)ercitarii cailor de atac& aceasta durata este aceeasi cu cea preva(uta pentru e)ercitarea caii de atac! $,% Cererea de repunere in termen va fi re(olvata de instanta competenta sa solutione(e cererea privitoare la dreptul nee)ercitat in termen!

TITLUL ?I Amen(i 'udiciare si despagu iri Art! "21! # $"% Daca legea nu prevede altfel& instanta& potrivit dispo(itiilor pre(entului articol& va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul& astfel@ "! cu amenda 'udiciara de la ";; lei la "!;;; lei@ a% introducerea& cu rea#credinta& a unor cereri principale& accesorii& Incalcarea aditionale sau incidentale& o ligatiilor precum si pentru e)ercitarea unei cai de atac& vadit netemeiniceA privind % formularea& cu rea#credinta& a unei cereri de recu(are sau de desfasurarea stramutareA procesului! c% o tinerea& cu rea#credinta& a citarii prin pu licitate a oricarei partiA =anctiuni d% o tinerea& cu rea#credinta& de catre reclamantul caruia i s#a respins cererea a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagu itA e% contestarea& cu rea#credinta& de catre autorul ei a scrierii sau semnaturii unui inscris ori a autenticitatii unei inregistrari audio sau videoA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f2-++.0:#0:.d#-2d.#a+ 0#,ecc. ee- .06 t7pe56Image6 849

Alte ca(uri de sanctionare

f% refu(ul partii de a se pre(enta la sedinta de informare cu privire la avanta'ele medierii& in situatiile in care a acceptat& potrivit legiiA +! cu amenda 'udiciara de la .; lei la 1;; lei@ a% nepre(entarea martorului legal citat sau refu(ul acestuia de a depune marturie cand este pre(ent in instanta& in afara de ca(ul in care acesta este minorA % neaducerea& la termenul fi)at de instanta& a martorului incuviintat& de catre partea care& din motive imputa ile& nu si#a indeplinit aceasta o ligatieA c% nepre(entarea avocatului& care nu si#a asigurat su stituirea sa de catre un alt avocat& a repre(entantului sau a celui care asista partea ori nerespectarea de catre acestia a indatoririlor sta ilite de lege sau de catre instanta& daca in acest mod s#a cau(at amanarea 'udecarii procesuluiA d% refu(ul e)pertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in mod ne'ustificat la termenul fi)at ori refu(ul de a da lamuririle ceruteA e% neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmea(a a se efectua o e)perti(a a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a e)perti(ei& precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii e)perti(ei in conditiile legiiA f% nepre(entarea unui inscris sau a unui un de catre cel care il detine& la termenul fi)at in acest scop de instantaA g% refu(ul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica& din motive imputa ile ei& la cererea instantei si la termenul fi)at in acest scop& datele care re(ulta din actele si evidentele eiA *% cau(area amanarii 'udecarii sau e)ecutarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de proceduraA i% impiedicarea in orice mod a e)ercitarii& in legatura cu procesul& a atri utiilor ce revin 'udecatorilor& e)pertilor desemnati de instanta in conditiile legii& agentilor procedurali& precum si altor salariati ai instantei! $+% Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera alin! $"% pct! +& daca motive temeinice le#au impiedicat sa aduca la indeplinire o ligatiile ce le revin! Art! "22! # $"% Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte persoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei de 'udecata se sanctionea(a cu amenda 'udiciara de la ";; lei la "!;;; lei! $+% Nerespectarea de catre orice persoana a dispo(itiilor privind desfasurarea normala a

e)ecutarii silite se sanctionea(a de catre presedintele instantei de e)ecutare& la cererea e)ecutorului& cu amenda 'udiciara de la ";; lei la "!;;; lei! Art! "2:! # Cel care& cu intentie sau din culpa& a pricinuit amanarea 'udecarii sau a e)ecutarii Despagu iri silite& prin una dintre faptele preva(ute la art! "21 sau "22& la cererea pentru partii interesate& va putea amanarea fi o ligat de catre instanta de 'udecata ori& dupa ca(& de catre procesului presedintele instantei de e)ecutare la plata unei despagu iri pentru pre'udiciul material sau moral cau(at prin amanare! Art! ":;! # A aterea savarsita& amenda si despagu irea se sta ilesc de catre instanta in fata careia s#a savarsit fapta sau& dupa ca(& de catre presedintele instantei de e)ecutare& prin =ta ilirea amen(ii inc*eiere e)ecutorie& care se comunica celui o ligat& daca masura a fost si luata in lipsa acestuia! despagu irii Atunci cand fapta consta in formularea unei cereri cu rea#credinta& amenda si despagu irea pot fi sta ilite fie de instanta in fata careia cererea a fost formulata& fie de catre instanta care a solutionat#o& atunci cand acestea sunt diferite! Art! ":"! # $"% Impotriva inc*eierii preva(ute la art! ":;& cel o ligat la amenda sau despagu ire va putea face numai cerere de ree)aminare& solicitand& motivat& sa se revina asupra amen(ii ori despagu irii sau sa se dispuna reducerea acesteia! $+% Cererea de Cererea se face in termen de ". (ile& dupa ca(& de la data la care a fost ree)aminare luata masura sau de la data comunicarii inc*eierii! $,% In toate ca(urile& cererea se solutionea(a& cu citarea partilor& prin inc*eiere& data in camera de consiliu& de catre un alt complet decat cel care a sta ilit amenda sau despagu irea! $-% Inc*eierea preva(uta la alin! $,% este definitiva! CARTEA a II#a Procedura contencioasa TITLUL I Procedura in fata primei instante CAPITOLUL I =esi(area instantei de 'udecata =ECTIUNEA " Dispo(itii generale Art! ":+! # $"% Pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime& orice persoana se Dreptul de a poate adresa 'ustitiei prin sesi(area instantei competente cu o cerere de sesi(a instanta c*emare in 'udecata! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56c2 ffdc-#1cd"#-- -#a0-f#11+a-:d;1 .c6 t7pe56Image6 849 In ca(urile anume preva(ute de lege& sesi(area instantei poate fi facuta si de alte persoane sau

organe! $+% Procesul incepe prin inregistrarea cererii la instanta& in conditiile legii! $,% Cel care formulea(a cererea de c*emare in 'udecata se numeste reclamant& iar cel c*emat in 'udecata se numeste parat! Art! ":,! # $"% =esi(area instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri preala ile& daca legea prevede in mod e)pres aceasta! Dovada indeplinirii procedurii preala ile se va ane)a la cererea de c*emare in 'udecata! $+% Neindeplinirea procedurii preala ile nu poate fi invocata decat de catre parat prin Procedura intampinare& su sanctiunea decaderii! $,% La sesi(area instantei cu preala ila de( aterea procedurii succesorale& reclamantul va depune o inc*eiere emisa de notarul pu lic cu privire la verificarea evidentelor succesorale preva(ute de Codul civil! In acest ca(& neindeplinirea procedurii preala ile va fi invocata de catre instanta& din oficiu& sau de catre parat! =ECTIUNEA a +#a Cererea de c*emare in 'udecata Cuprinsul Art! ":-! # Cererea de c*emare in 'udecata va cuprinde@ cererii de a% numele si prenumele& domiciliul sau resedinta partilor ori& pentru c*emare in persoane 'uridice& 'udecata denumirea si sediul lor! De asemenea& cererea va cuprinde si codul numeric personal sau& dupa ca(& codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala& numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor 'uridice si contul ancar ale reclamantului& precum si ale paratului& daca partile poseda ori li s#au atri uit aceste elemente de identificare potrivit legii& in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant! Dispo(itiile art! "-2 alin! $"% te(a a II#a sunt aplica ile! Daca reclamantul locuieste in strainatate& va arata si domiciliul ales in Romania unde urmea(a sa i se faca toate comunicarile privind procesulA % numele& prenumele si calitatea celui care repre(inta partea in proces& iar in ca(ul repre(entarii prin avocat& numele& prenumele acestuia si sediul profesional! Dispo(itiile art! "-2 alin! $"% te(a a II#a sunt aplica ile in mod corespun(ator! Dovada calitatii de repre(entant& in forma preva(uta la art! "."& se va alatura cereriiA c% o iectul cererii si valoarea lui& dupa pretuirea reclamantului& atunci cand acesta este evalua il in ani& precum si modul de calcul prin care s#a a'uns la determinarea acestei valori& cu indicarea inscrisurilor corespun(atoare! Pentru imo ile& se aplica in mod corespun(ator dispo(itiile art! ";-! Pentru identificarea imo ilelor se vor arata localitatea si 'udetul& strada si

Numarul de e)emplare

Nulitatea cererii

Tim rarea cererii

numarul& iar in lipsa& vecinatatile& eta'ul si apartamentul& precum si& cand imo ilul este inscris in cartea funciara& numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic& dupa ca(! La cererea de c*emare in 'udecata se va ane)a e)trasul de carte funciara& cu aratarea titularului inscris in cartea funciara& eli erat de iroul de cadastru si pu licitate imo iliara in ra(a caruia este situat imo ilul& iar in ca(ul in care imo ilul nu este inscris in cartea funciara& se va ane)a un certificat emis de acelasi irou& care atesta acest faptA d% aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeia(a cerereaA e% aratarea dove(ilor pe care se spri'ina fiecare capat de cerere! Cand dovada se face prin inscrisuri& se vor aplica& in mod corespun(ator& dispo(itiile art! ".;! Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului& va cere infatisarea in persoana a acestuia& daca paratul este o persoana fi(ica! In ca(urile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu& acesta va fi atasat cererii de c*emare in 'udecata! Cand se va cere dovada cu martori& se vor arata numele& prenumele si adresa martorilor& dispo(itiile art! "-2 alin! $"% te(a a II#a fiind aplica ile in mod corespun(atorA f% semnatura! Art! ":.! # Cererea de c*emare in 'udecata se va face in numarul de e)emplare sta ilit la art! "-: alin! $"%! Art! ":0! # $"% Cererea de c*emare in 'udecata care nu cuprinde numele si prenumele sau& dupa ca(& denumirea oricareia dintre parti& o iectul cererii& motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a repre(entantului acesteia este nula! Dispo(itiile art! +;; sunt aplica ile! $+% Cu toate acestea& lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul 'udecatii in fata primei instante! Daca se invoca lipsa de semnatura& reclamantul care lipseste la acel termen va tre ui sa semne(e cererea cel mai tar(iu la primul termen urmator& fiind instiintat in acest sens prin citatie! In ca(ul in care reclamantul este pre(ent in instanta& acesta va semna c*iar in sedinta in care a fost invocata nulitatea! $,% Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de c*emare in 'udecata va fi indreptata de reclamant in conditiile preva(ute la alin! $+%! Art! ":1! # In ca(ul in care cererea este supusa tim rarii& dovada ac*itarii ta)elor datorate se atasea(a cererii! Netim rarea sau tim rarea insuficienta atrage anularea cererii de c*emare in 'udecata& in conditiile legii!

;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.0.:"1a2#-,d-#-,f #:-01#:e-:+a::0,fa6 t7pe56Image6 849 Art! ":2! # Prin aceeasi cerere de c*emare in 'udecata& reclamantul poate formula mai multe Cumulul de cereri capete principale de cerere impotriva aceleiasi persoane& in conditiile art! :: alin! $+%! Art! "::! # $"% Cererea de c*emare in 'udecata& depusa personal sau prin repre(entant& sosita prin posta& curier& fa) sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin inscris in forma electronica& se inregistrea(a si primeste data certa prin aplicarea stampilei de intrare! $+% Dupa inregistrare& cererea si inscrisurile care o Inregistrarea cererii insotesc& la care sunt atasate& cand este ca(ul& dove(ile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta& se predau presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta& care va lua de indata masuri in vederea sta ilirii in mod aleatoriu a completului de 'udecata& potrivit legii! Art! +;;! # $"% Completul caruia i s#a reparti(at aleatoriu cau(a verifica& de indata& daca cererea de c*emare in 'udecata indeplineste cerintele preva(ute la art! ":-#":1! $+% Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte& reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile& cu mentiunea ca& in termen de cel mult "; (ile de la primirea comunicarii& tre uie sa faca completarile sau modificarile dispuse& su sanctiunea anularii cererii! =e e)ceptea(a de la aceasta sanctiune o ligatia de a se desemna un repre(entant comun& ca( in care sunt aplica ile ?erificarea cererii dispo(itiile art! +;+ alin! $,%! $,% Daca o ligatiile privind completarea si sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul regulari(area preva(ut la alin! $+%& prin inc*eiere& data in camera de consiliu& se acesteia dispune anularea cererii! $-% Impotriva inc*eierii de anulare& reclamantul va putea face numai cerere de ree)aminare& solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii! $.% Cererea de ree)aminare se face in termen de ". (ile de la data comunicarii inc*eierii! $0% Cererea se solutionea(a prin inc*eiere definitiva data in camera de consiliu& cu citarea reclamantului& de catre un alt complet al instantei respective& desemnat prin reparti(are aleatorie& care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin! $+%! $1% In ca( de admitere& cau(a se retrimite completului initial investit! Bi)area primului Art! +;"! # $"% /udecatorul& de indata ce constata ca sunt indeplinite termen de 'udecata conditiile preva(ute de lege pentru cererea de c*emare in 'udecata& dispune& prin re(olutie& comunicarea acesteia catre

Repre(entarea 'udiciara a partilor in ca( de coparticipare procesuala

Masuri pentru

parat& punandu#i#se in vedere ca are o ligatia de a depune intampinare& su sanctiunea preva(uta de lege& care va fi indicata e)pres& in termen de +. de (ile de la comunicarea cererii de c*emare in 'udecata& in conditiile art! "0.! $+% Intampinarea se comunica de indata reclamantului& care este o ligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de "; (ile de la comunicare! Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cau(ei! $,% In termen de , (ile de la data depunerii raspunsului la intampinare& 'udecatorul fi)ea(a prin re(olutie primul termen de 'udecata& care va fi de cel mult 0; de (ile de la data re(olutiei& dispunand citarea partilor! $-% In ca(ul in care paratul nu a depus intampinare in termenul preva(ut la alin! $"% sau& dupa ca(& reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul preva(ut la alin! $+%& la data e)pirarii termenului corespun(ator& 'udecatorul fi)ea(a prin re(olutie primul termen de 'udecata& care va fi de cel mult 0; de (ile de la data re(olutiei& dispunand citarea partilor! $.% In procesele urgente& termenele preva(ute la alin! $"%#$-% pot fi reduse de 'udecator in functie de circumstantele cau(ei! $0% In ca(ul in care paratul domicilia(a in strainatate& 'udecatorul va fi)a un termen mai indelungat& re(ona il& in raport cu impre'urarile cau(ei! Citarea se va face cu respectarea dispo(itiilor art! ".0! Art! +;+! # $"% In procesele in care& in conditiile art! .:& sunt mai multi reclamanti sau parati& 'udecatorul& tinand cont de numarul foarte mare al acestora& de necesitatea de a se asigura desfasurarea normala a activitatii de 'udecata& cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor& va putea dispune& prin re(olutie& repre(entarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedura numai pe numele mandatarului& la domiciliul sau sediul acestuia! $+% Repre(entarea se va face& dupa ca(& prin unul sau mai multi mandatari& persoane fi(ice ori persoane 'uridice& cu respectarea dispo(itiilor privind repre(entarea 'udiciara! $,% Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamanti in termenul preva(ut la art! +;; alin! $+%& iar de catre parati& odata cu intampinarea! Daca partile nu isi aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului& 'udecatorul va numi& prin inc*eiere& un curator special& in conditiile art! .2 alin! $,%& care va asigura repre(entarea reclamantilor sau& dupa ca(& a paratilor si caruia i se vor comunica actele de procedura! Masura numirii curatorului se comunica partilor& care vor suporta c*eltuielile privind remunerarea acestuia! Art! +;,! # $"% /udecatorul& su re(erva de( aterii la primul termen de

pregatirea 'udecatii

'udecata& daca s#a solicitat prin cererea de c*emare in 'udecata& va putea dispune citarea paratului la interogatoriu& alte masuri pentru administrarea pro elor& precum si orice alte masuri necesare pentru desfasurarea procesului potrivit legii! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56",.1d0,-#-+0"#-c-,#:,00#"1;+.+"; aad6 t7pe56Image6 849 $+% In conditiile legii& se vor putea incuviinta& prin inc*eiere e)ecutorie& masuri asiguratorii& precum si masuri pentru asigurarea pro elor! Art! +;-! # $"% Reclamantul poate sa#si modifice cererea si sa propuna noi dove(i& su sanctiunea decaderii& numai pana la primul termen la care acesta este legal citat! In acest ca(& instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cererii modificate paratului& in vederea formularii intampinarii& care& su sanctiunea decaderii& va fi depusa cu cel putin "; (ile inaintea termenului fi)at& urmand a fi cercetata de reclamant la dosarul cau(ei! Modificarea $+% Cu toate acestea& nu se va da termen& ci se vor trece in inc*eierea de cererii de sedinta declaratiile c*emare in ver ale facute in instanta cand@ 'udecata "! se indreapta greselile materiale din cuprinsul cereriiA +! reclamantul mareste sau micsorea(a cuantumul o iectului cereriiA ,! se solicita contravaloarea o iectului cererii& pierdut sau pierit in cursul procesuluiA -! se inlocuieste o cerere in constatare printr#o cerere in reali(area dreptului sau invers& atunci cand cererea in constatare este admisi ila! $,% Modificarea cererii de c*emare in 'udecata peste termenul preva(ut la alin! $"% poate avea loc numai cu acordul e)pres al tuturor partilor! =ECTIUNEAa ,#a Intampinarea =copul si Art! +;.! # $"% Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se cuprinsul apara& in fapt si in intampinarii drept& fata de cererea de c*emare in 'udecata! $+% Intampinarea va cuprinde@ a% numele si prenumele& codul numeric personal& domiciliul sau resedinta paratului ori& pentru persoanele 'uridice& denumirea si sediul& precum si& dupa ca(& codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala& numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor 'uridice si contul ancar& daca reclamantul nu le#a mentionat in cererea de c*emare in 'udecata! Dispo(itiile art! "-2 alin! $"% te(a a II#a sunt aplica ile in mod corespun(ator! Daca paratul locuieste in strainatate& va arata si domiciliul ales in

Romania& unde urmea(a sa i se faca toate comunicarile privind procesulA % e)ceptiile procesuale pe care paratul le invoca fata de cererea reclamantuluiA c% raspunsul la toate pretentiile si motivele de fapt si de drept ale cereriiA d% dove(ile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere& dispo(itiile art! ":- lit! e% fiind aplica ile in mod corespun(atorA e% semnatura! Art! +;0! # $"% Intampinarea se comunica reclamantului& daca legea nu prevede altfel! $+% La intampinare se va alatura acelasi numar de copii Comunicarea certificate de pe inscrisurile pe care intampinarii se spri'ina& precum si un rand de copii pentru instanta! Dispo(itiile art! "-: alin! $"%& $,% si $-% si ale art! ".; sunt aplica ile! Art! +;1! # Cand sunt mai multi parati& acestia pot raspunde impreuna& Intampinarea toti sau numai o parte comuna din ei& printr#o singura intampinare! Art! +;2! # $"% Intampinarea este o ligatorie& in afara de ca(urile in care legea prevede in =anctiunea mod e)pres altfel! $+% Nedepunerea intampinarii in termenul preva(ut de nedepunerii lege atrage decaderea paratului din intampinarii dreptul de a mai propune pro e si de a invoca e)ceptii& in afara celor de ordine pu lica& daca legea nu prevede altfel! =ECTIUNEA a -#a Cererea reconventionala Art! +;:! # $"% Daca paratul are& in legatura cu cererea reclamantului& pretentii derivand din acelasi raport 'uridic sau strans legate de aceasta& poate sa formule(e cerere reconventionala! $+% In ca(ul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc si alte persoane decat reclamantul& acestea vor putea fi c*emate in 'udecata ca parati! $,% Cererea tre uie sa indeplineasca conditiile preva(ute pentru cererea de c*emare in 'udecata! $-% Cererea reconventionala se depune& su sanctiunea decaderii& odata cu intampinarea Notiune si sau& daca paratul nu este o ligat la intampinare& cel mai tar(iu la primul conditii termen de 'udecata! $.% Cererea reconventionala se comunica reclamantului si& dupa ca(& persoanelor preva(ute la alin! $+% pentru a formula intampinare! Dispo(itiile art! +;" se aplica in mod corespun(ator! $0% Cand reclamantul si#a modificat cererea de c*emare in 'udecata& cererea reconventionala se va depune cel mai tar(iu pana la termenul ce se va incuviinta paratului in acest scop& dispo(itiile alin! $.% fiind aplica ile! $1% Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventionala a paratului initial! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,1 -c,ea#,d2d#-:;c#ad+d#a- ++e,ecc216 t7pe56Image6 849

Art! +";! # $"% Cererea reconventionala se 'udeca odata cu cererea principala! $+% Daca numai cererea principala este in stare de a fi 'udecata& instanta poate dispune Dis'ungerea cererii 'udecarea separata a cererii reconventionale! Cu toate acestea& reconventionale dis'ungerea nu poate fi dispusa in ca(urile anume preva(ute de lege sau daca 'udecarea am elor cereri se impune pentru solutionarea unitara a procesului! CAPITOLUL II /udecata =ECTIUNEA " Dispo(itii generale Art! +""! # Completul de 'udecata& constituit potrivit legii& efectuea(a activitatea de cercetare =copul 'udecarii si de( aterea fondului procesului& cu respectarea tuturor principiilor si procesului garantiilor procesuale& in vederea solutionarii legale si temeinice a acestuia! Art! +"+! # /udecarea procesului are loc la sediul instantei& daca prin Locul 'udecarii lege nu se dispune procesului altfel! Art! +",! # $"% In fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in camera de consiliu& daca legea nu prevede altfel! $+% De asemenea& in ca(urile in care de( aterea fondului in sedinta pu lica ar aduce atingere moralitatii& ordinii pu lice& intereselor minorilor& vietii private a partilor ori intereselor 'ustitiei& dupa Desfasurarea ca(& instanta& la cerere sau din oficiu& poate dispune ca aceasta sa se procesului desfasoare in intregime fara pre(enta sau in parte fara pre(enta pu licului! $,% In ca(urile preva(ute la alin! pu licului $"% si $+%& au acces in camera de consiliu ori in sala de sedinta partile& repre(entantii lor& cei care ii asista pe minori& aparatorii partilor& martorii& e)pertii& traducatorii& interpretii& precum si alte persoane carora instanta& pentru motive temeinice& le admite sa asiste la proces! Art! +"-! # $"% Mem rii completului care 'udeca procesul tre uie sa ramana aceiasi in tot cursul 'udecatii! $+% In ca(urile in care& pentru motive temeinice& un Continuitatea 'udecator este impiedicat sa participe la instantei solutionarea cau(ei& acesta va fi inlocuit in conditiile legii! $,% Daca inlocuirea preva(uta la alin! $+% a avut loc dupa ce s#a dat cuvantul in fond partilor& cau(a se repune pe rol! Ordinea 'udecarii Art! +".! # $"% Pentru fiecare sedinta de 'udecata se va intocmi o lista proceselor cu procesele ce se de( at in acea (i& care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia! Lista va cuprinde si intervalele orare orientative fi)ate pentru strigarea cau(elor! Dispo(itiile art! ++; sunt aplica ile! $+% Procesele declarate urgente& cele ramase in divergenta si cele care au primit

termen in continuare se vor de( ate inaintea celorlalte! $,% Procesele in care partea sau partile sunt repre(entate ori asistate de avocat& respectiv consilier 'uridic se vor de( ate cu prioritate! $-% La cererea partii interesate& pentru motive temeinice& 'udecatorul poate sc*im a ordinea de pe lista! Art! +"0! # $"% Presedintele completului conduce sedinta de 'udecata! El desc*ide& suspenda si ridica sedinta! $+% Presedintele da cuvantul mai intai reclamantului& apoi paratului& precum si celorlalte parti din proces& in functie de po(itia lor procesuala! Repre(entantul Ministerului Pu lic va vor i cel din urma& in afara de ca(ul cand a pornit actiunea! Altor persoane sau organe care participa la Atri utiile proces li se va da cuvantul in limita drepturilor pe care le au in proces! presedintelui $,% In ca(ul in care este necesar& presedintele poate da cuvantul completului de partilor si celorlalti 'udecata participanti& in aceeasi ordine& de mai multe ori! $-% Presedintele poate sa limite(e in timp interventia fiecarei parti! In acest ca(& el tre uie sa puna in vedere partii& inainte de a#i da cuvantul& timpul pe care il are la dispo(itie! $.% /udecatorii sau partile pot pune intre ari celorlalti participanti la proces numai prin mi'locirea presedintelui& care poate insa incuviinta ca acestia sa puna intre arile direct! Ordinea in care se pun intre arile se sta ileste de catre presedinte! Art! +"1! # $"% Presedintele completului de 'udecata e)ercita politia sedintei& putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si a unei#cuviinte& precum si a solemnitatii sedintei de 'udecata! $+% Daca nu mai este loc in sala de sedinta& presedintele le poate cere celor care ar veni mai Politia sedintei de tar(iu sau care depasesc numarul locurilor e)istente sa paraseasca 'udecata sala! $,% Nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme in sala de sedinta& cu e)ceptia ca(ului in care le poarta in e)ercitarea serviciului pe care il indeplineste in fata instantei! $-% Persoanele care iau parte la sedinta sunt o ligate sa ai a o purtare si o tinuta cuviincioase! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56+2+, ec;# 1:-#-1,c#ace+#+c00 -c02,2-6 t7pe56Image6 849 $.% Cei care se adresea(a instantei in sedinta pu lica tre uie sa stea in picioare& insa presedintele poate incuviinta& atunci cand aprecia(a ca este necesar& e)ceptii de la aceasta indatorire! $0% Presedintele atrage atentia partii sau oricarei alte persoane care tul ura sedinta ori nesocoteste masurile luate sa respecte ordinea si una#cuviinta& iar in ca( de nevoie dispune indepartarea ei! $1% Pot fi& de asemenea& indepartati din sala minorii& precum si persoanele care s#ar infatisa

intr#o tinuta necuviincioasa! $2% Daca inainte de inc*iderea de( aterilor una dintre parti a fost indepartata din sala& aceasta va fi c*emata in sala pentru a i se pune in vedere actele esentiale efectuate in lipsa ei! Aceste dispo(itii nu se aplica in ca(ul in care partea indepartata este asistata de un aparator care a ramas in sala! $:% Cand cel care tul ura linistea sedintei este insusi aparatorul partii& presedintele il va c*ema la ordine si& daca& din cau(a atitudinii lui& continuarea de( aterilor nu mai este cu putinta& procesul se va amana& aplicandu#se amenda 'udiciara preva(uta la art! "21 alin! $"% pct! +& iar c*eltuielile oca(ionate de amanare vor fi trecute in sarcina sa& prin inc*eiere e)ecutorie& dispo(itiile art! ":" fiind aplica ile! Art! +"2! # $"% Daca in cursul sedintei se savarseste o infractiune& presedintele o constata Infractiuni de si il identifica pe faptuitor! Procesul#ver al intocmit se trimite audienta procurorului! $+% Instanta poate& in conditiile legii penale& sa dispuna si retinerea faptuitorului! Art! +":! # $"% Instanta verifica identitatea partilor& iar daca ele sunt repre(entate ori asistate& verifica si imputernicirea sau calitatea celor care le repre(inta ori le ?erificari privind asista! $+% In ca(ul in care partile nu raspund la apel& instanta va verifica pre(entarea daca procedura de citare a partilor fost indeplinita si& dupa ca(& va proceda& in conditiile legii& la amanarea& suspendarea ori la 'udecarea procesului! Art! ++;! # Partile pot cere instantei& la inceputul sedintei& amanarea Amanarea cau(ei cau(elor care nu sunt cand nu in stare de 'udecata& daca aceste cereri nu provoaca de( ateri! Cand este in stare de completul de 'udecata 'udecata este alcatuit din mai multi 'udecatori& aceasta amanare se poate face si de un singur 'udecator! Art! ++"! # $"% Amanarea 'udecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate incuviinta decat o singura data in cursul procesului! $+% Dupa o asemenea amanare& daca partile nu staruiesc in 'udecata& aceasta va fi Amanarea suspendata si cau(a va fi repusa pe rol numai dupa plata ta)elor de 'udecatii prin tim ru& potrivit legii! $,% Instanta este o ligata sa cercete(e daca invoiala partilor amanarea ceruta de parti pentru un motiv anumit nu tinde la o amanare prin invoiala partilorA este socotita ca atare cererea de amanare la care cealalta parte s#ar putea impotrivi! Art! +++! # $"% Amanarea 'udecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa& la cererea partii Amanarea interesate& numai in mod e)ceptional& pentru motive temeinice si care nu 'udecatii pentru sunt imputa ile partii lipsa de aparare sau repre(entantului ei! $+% Cand instanta refu(a amanarea 'udecatii pentru acest motiv& va amana& la cererea partii& pronuntarea in vederea depunerii de conclu(ii scrise!

Art! ++,! # $"% Lipsa partii legal citate nu poate impiedica 'udecarea cau(ei& daca legea nu dispune altfel! $+% Daca la orice termen fi)at pentru 'udecata se infatisea(a numai una dintre parti& instanta& dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta sustinerile partii /udecarea cau(ei pre(ente& se va in lipsa pronunta pe temeiul dove(ilor administrate& e)aminand si e)ceptiile si partii legal citate apararile partii care lipseste! $,% Dispo(itiile alin! $"% si $+% se aplica in mod corespun(ator si in ca(ul in care lipsesc am ele parti& desi au fost legal citate& daca cel putin una dintre ele a cerut in scris 'udecarea cau(ei in lipsa! Art! ++-! # Instanta este o ligata& in orice proces& sa puna in discutia Discutarea partilor toate cererile& cererilor si e)ceptiile& impre'urarile de fapt sau temeiurile de drept pre(entate de e)ceptiilor ele& potrivit legii& sau invocate din oficiu! Art! ++.! # $"% Cand una dintre parti sau dintre persoanele care urmea(a sa fie ascultate nu cunoaste lim a romana& instanta va folosi un traducator autori(at! Daca partile sunt de acord& 'udecatorul sau grefierul poate face oficiul de traducator! In situatia in Bolosirea care nu poate fi asigurata traducatorului si pre(enta unui traducator autori(at& se vor aplica prevederile art! ".; alin! interpretului $-%! $+% In ca(ul in care una dintre persoanele preva(ute la alin! $"% este muta& surda sau surdo#muta ori& din orice alta cau(a& nu se poate e)prima& comunicarea cu ea se va face in scris& iar daca nu poate citi sau scrie& se va folosi un interpret! $,% Dispo(itiile privitoare la e)perti se aplica in mod corespun(ator si traducatorilor si interpretilor! Art! ++0! # In ca(ul in care& potrivit legii& urmea(a sa fie ascultat un minor& ascultarea se va Ascultarea face in camera de consiliu! Tinand seama de impre'urarile procesului& minorilor instanta *otaraste daca parintii& tutorele sau alte persoane vor fi de fata la ascultarea minorului! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56. :-c2e-#+":c#-a ;#2.,-#fde",c2a.:2;6 t7pe56Image6 849 Pre(enta personala a Art! ++1! # $"% In tot cursul procesului& 'udecatorul va incerca partilor in vederea impacarea partilor& dandu#le solutionarii amia ile a indrumarile necesare& potrivit legii! In acest scop& el va solicita litigiului infatisarea personala a partilor& c*iar daca acestea sunt repre(entate! Dispo(itiile art! +-" alin! $,% sunt aplica ile! $+% In litigiile care& potrivit legii& pot face o iectul procedurii de mediere& 'udecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avanta'ele folosirii acestei proceduri! Cand considera necesar& tinand seama de circumstantele cau(ei& 'udecatorul va

recomanda partilor sa recurga la mediere& in vederea solutionarii litigiului pe cale amia ila& in orice fa(a a 'udecatii! Medierea nu este o ligatorie pentru parti! $,% In ca(ul in care 'udecatorul recomanda medierea& partile se vor pre(enta la mediator& in vederea informarii lor cu privire la avanta'ele medierii! Dupa informare& partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere! Pana la termenul fi)at de instanta& care nu poate fi mai scurt de ". (ile& partile depun procesul#ver al intocmit de mediator cu privire la re(ultatul sedintei de informare! $-% Prevederile alin! $,% nu sunt aplica ile in ca(ul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii! $.% Daca& in conditiile alin! $"% sau $+%& partile se impaca& 'udecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul *otararii pe care o va da! Dispo(itiile art! --; sunt aplica ile! Art! ++2! # Cand cel o ligat sa semne(e un act de procedura nu poate sau refu(a sa Imposi ilitatea si semne(e& se face mentiunea corespun(atoare in acel act& su refu(ul de a semna semnatura presedintelui si a grefierului! Art! ++:! # $"% Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta& precum si partea care a fost pre(enta la un termen de 'udecata& personal sau printr#un repre(entant legal ori conventional& c*iar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul& nu va fi citata in tot cursul 'udecarii la acea instanta& considerandu#se ca ea cunoaste termenele de 'udecata ulterioare! Aceste dispo(itii ii sunt aplica ile si partii careia& personal ori prin repre(entant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei& i s#a inmanat citatia pentru un termen de 'udecata& considerandu#se ca& in acest Termen in cunostinta ca(& ea cunoaste si termenele de 'udecata ulterioare aceluia pentru care citatia i#a fost inmanata! $+% Dispo(itiile alin! $"% nu se aplica@ "! in ca(ul reluarii 'udecatii& dupa ce a fost suspendataA +! in ca(ul cand procesul se repune pe rolA ,! cand partea este c*emata la interogatoriu& in afara de ca(ul in care a fost pre(enta la incuviintarea lui& cand s#a sta ilit si termenul pentru luarea acestuiaA -! cand& pentru motive temeinice& instanta a dispus ca partea sa fie citata la fiecare termenA .! in ca(ul in care instanta de apel sau de recurs fi)ea(a termen pentru re'udecarea fondului procesului dupa anularea *otararii primei instante sau dupa casarea cu retinere! $,% Militarii inca(armati sunt citati la fiecare termen! $-% Detinutii sunt citati& de asemenea& la fiecare termen!

Art! +,;! # Termenul de 'udecata nu poate fi presc*im at decat pentru motive temeinice& din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti! Completul de 'udecata Presc*im area investit cu 'udecarea cau(ei termenului *otaraste in camera de consiliu& fara citarea partilor! Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fi)at! Dispo(itiile art! +-" alin! $,% sunt aplica ile! Art! +,"! # $"% Hrefierul care participa la sedinta este o ligat sa ia note in legatura cu desfasurarea procesului& care vor fi vi(ate de catre presedinte! Partile pot cere citirea notelor si& Notele de sedinta! daca este ca(ul& corectarea lor! $+% Instanta va inregistra sedintele de Inregistrarea sedintei 'udecata! Inregistrarea va putea fi ulterior transcrisa la cererea partii interesate& in conditiile legii! Transcrierile inregistrarilor vor fi semnate de presedinte si de grefier si vor avea puterea doveditoare a inc*eierilor de sedinta! Art! +,+! # $"% Pe a(a notelor de sedinta& iar daca este ca(ul si a Redactarea inc*eierii inregistrarilor efectuate& de grefierul redactea(a inc*eierea de sedinta! $+% Inc*eierea se sedinta redactea(a de grefier in cel mult , (ile de la data sedintei de 'udecata! Art! +,,! # $"% Pentru fiecare sedinta a instantei se intocmeste o inc*eiere care va cuprinde urmatoarele@ a% denumirea instantei si numarul dosaruluiA % data sedintei de 'udecataA c% numele& prenumele si calitatea mem rilor completului de 'udecata& precum si numele si prenumele grefieruluiA Cuprinsul inc*eierii d% numele si prenumele sau& dupa ca(& denumirea partilor& numele si de prenumele persoanelor sedinta care le repre(inta sau le asista& ale aparatorilor si celorlalte persoane c*emate la proces& cu aratarea calitatii lor& precum si daca au fost pre(ente ori au lipsitA e% numele& prenumele procurorului si parc*etul de care apartine& daca a participat la sedintaA f% daca procedura de citare a fost legal indeplinitaA g% o iectul procesuluiA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id562c00a"+"#1-ee#-+,f#:+;2#.de"-:2:,d,,6 t7pe56Image6 849 *% pro ele care au fost administrateA i% cererile& declaratiile si pre(entarea pe scurt a sustinerilor partilor& precum si a conclu(iilor procurorului& daca acesta a participat la sedintaA '% solutia data si masurile luate de instanta& cu aratarea motivelor& in fapt si in dreptA F% calea de atac si termenul de e)ercitare a acesteia& atunci cand& potrivit legii& inc*eierea

poate fi atacata separatA l% daca 'udecarea a avut loc in sedinta pu lica& fara pre(enta pu licului ori in camera de consiliuA m% semnatura mem rilor completului si a grefierului! $+% Inc*eierea tre uie sa arate cum s#a desfasurat sedinta& cuprin(and& daca este ca(ul& mentiuni despre ceea ce s#a consemnat in procese#ver ale separate! $,% In ca(ul in care *otararea se pronunta in (iua in care au avut loc de( aterile& nu se intocmeste inc*eierea de sedinta& mentiunile preva(ute la alin! $"% si $+% facandu#se in partea introductiva a *otararii! Art! +,-! # $"% Dispo(itiile privitoare la deli erare& opinie separata& precum si orice alte dispo(itii referitoare la *otararile prin care instanta se de(investeste de 'udecarea fondului cererii se aplica in mod corespun(ator si inc*eierilor! $+% In ca(ul in care inc*eierile pronuntate de instanta pe parcursul 'udecatii sunt supuse apelului sau& dupa ca(& recursului separat de *otararea de fond& dosarul se inaintea(a instantei superioare in copie certificata de grefa instantei a carei inc*eiere se ataca! $,% In ca(ul in care se declara apel sau& dupa ca(& recurs Reguli aplica ile impotriva unei inc*eieri cu privire la care e)ista o c*estiune litigioasa asupra admisi ilitatii atacarii pe cale separata a inc*eierii& cererea de e)ercitare a caii de atac se inaintea(a instantei superioare impreuna cu o copie de pe inc*eierea atacata& certificata de grefa instantei! Daca instanta de control 'udiciar constata admisi ilitatea caii de atac& va cere instantei care a pronuntat inc*eierea atacata sa inainte(e dosarul cau(ei& in conditiile alin! $+%! Art! +,.! # Instanta nu este legata de inc*eierile premergatoare cu caracter preparatoriu& ci Inc*eieri numai de cele interlocutorii! =unt inc*eieri interlocutorii acelea prin preparatorii si care& fara a se *otari in totul interlocutorii asupra procesului& se solutionea(a e)ceptii procesuale& incidente procedurale ori alte c*estiuni litigioase! Art! +,0! # Dispo(itiile pre(entei sectiuni se aplica atat la cercetarea Domeniu de procesului& cat si la aplicare de( aterea in fond a cau(ei! =ECTIUNEA a +#a Cercetarea procesului =U<=ECTIUNEA " Dispo(itii comune =copul si Art! +,1! # $"% In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc& in continutul conditiile legii& acte de cercetarii procedura la cererea partilor ori din oficiu& pentru pregatirea de( aterii procesului in fond a procesului& daca este ca(ul! $+% In vederea reali(arii scopului preva(ut la alin! $"%& instanta@ "! va re(olva e)ceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din

oficiuA +! va e)amina cererile de interventie formulate de parti sau de terte persoane& in conditiile legiiA ,! va e)amina fiecare pretentie si aparare in parte& pe a(a cererii de c*emare in 'udecata& a intampinarii& a raspunsului la intampinare si a e)plicatiilor partilor& daca este ca(ulA -! va constata care dintre pretentii sunt recunoscute si care sunt contestateA .! la cerere& va dispune& in conditiile legii& masuri asiguratorii& masuri pentru asigurarea dove(ilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt& in ca(ul in care aceste masuri nu au fost luate& in tot sau in parte& potrivit art! +;,A 0! va lua act de renuntarea reclamantului& de ac*iesarea paratului sau de tran(actia partilorA 1! va incuviinta pro ele solicitate de parti& pe care le gaseste concludente& precum si pe cele pe care& din oficiu& le considera necesare pentru 'udecarea procesului si le va administra in conditiile legiiA 2! va decide in legatura cu orice alte cereri care se pot formula la primul termen de 'udecata la care partile sunt legal citateA :! va dispune ca partile sa pre(inte dovada efectuarii verificarilor in registrele de evidenta ori pu licitate preva(ute de Codul civil sau de legi specialeA ";! va indeplini orice alt act de procedura necesar solutionarii cau(ei& inclusiv verificari in registrele preva(ute de legi speciale! Art! +,2! # $"% La primul termen de 'udecata la care partile sunt legal Estimarea duratei citate& 'udecatorul& cercetarii dupa ascultarea partilor& va estima durata necesara pentru cercetarea procesului procesului& tinand cont de ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56"1f.-f:a# ,;d#-+ -#aa, #.a2:0-+; f; 6 t7pe56Image6 849 impre'urarile cau(ei& astfel incat procesul sa fie solutionat intr#un termen optim si previ(i il! Durata astfel estimata va fi consemnata in inc*eiere! $+% Pentru motive temeinice& ascultand partile& 'udecatorul va putea reconsidera durata preva(uta la alin! $"%! Art! +,:! # /udecatorul& la primul termen de 'udecata la care partile sunt legal citate& pune Alegerea in vedere acestora& daca sunt repre(entate sau asistate de avocat& ca pot procedurii de sa convina ca pro ele administrare a sa fie administrate de catre avocatii lor& in conditiile art! ,00#,22! pro elor Dispo(itiile art! +,2 sunt aplica ile!

Art! +-;! # $"% Cercetarea procesului are loc in fata 'udecatorului& in Locul cercetarii camera de consiliu& cu procesului citarea partilor! Dispo(itiile art! ".- sunt aplica ile! $+% In caile de atac cercetarea procesului& daca este necesara& se face in sedinta pu lica! Art! +-"! # $"% Pentru cercetarea procesului& 'udecatorul fi)ea(a termene scurte& c*iar de la o (i la alta! Dispo(itiile art! ++: sunt aplica ile! $+% Daca e)ista motive temeinice& se pot acorda si termene mai indelungate decat cele preva(ute la alin! $"%! $,% /udecatorii vor dispune verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen! Cand este ca(ul& instanta va ordona luarea masurilor de refacere a acestor proceduri! In afara de aceste masuri& instanta va putea dispune ca incunostintarea partilor sa se faca si telefonic& telegrafic& prin fa)& posta electronica sau prin orice alt mi'loc de comunicare ce asigura& dupa ca(& transmiterea te)tului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru Asigurarea pre(entarea la termen& precum si confirmarea primirii actului& respectiv celeritatii a instiintarii& daca partile au indicat instantei datele corespun(atoare in acest scop! Daca incunostintarea s#a facut telefonic& grefierul va intocmi un referat in care va arata modalitatea de incunostintare si o iectul acesteia! $-% /udecatorul poate sta ili pentru parti& precum si pentru alti participanti in proces indatoriri in ceea ce priveste pre(entarea dove(ilor cu inscrisuri& relatii scrise& raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art! ,..& asistarea si concursul la efectuarea in termen a e)perti(elor& precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cau(ei! $.% Cand este necesar pentru indeplinirea indatoririlor preva(ute la alin! $-%& partile& e)pertii& traducatorii& interpretii& martorii si orice alti participanti in proces pot fi incunostintati potrivit alin! $,%! Art! +-+! # $"% Cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina reclamantului& prin neindeplinirea o ligatiilor sta ilite in cursul =uspendarea 'udecatii& potrivit legii& 'udecatii 'udecatorul poate suspenda 'udecata& aratand in inc*eiere care anume cau(ei o ligatii nu au fost respectate! Dispo(itiile art! "2: sunt aplica ile! $+% La cererea partii& 'udecata va fi reluata daca o ligatiile la care se refera alin! $"% au fost indeplinite si& potrivit legii& aceasta poate continua! Impre'urari care Art! +-,! # In ca(ul in care& in cursul cercetarii procesului& reclamantul pun capat renunta la 'udecarea procesului cererii de c*emare in 'udecata ori la dreptul pretins& intervine invoiala partilor sau sunt admise cereri ori e)ceptii care pun capat in intregime procesului& fara a mai fi necesara de( aterea asupra fondului in camera de consiliu sau in sedinta pu lica& 'udecatorul se va pronunta asupra

cau(ei prin *otarare! Art! +--! # $"% Cand 'udecatorul se socoteste lamurit& prin inc*eiere& declara cercetarea procesului inc*eiata si fi)ea(a termen pentru de( aterea fondului in sedinta pu lica! $+% Pentru de( aterea fondului& 'udecatorul pune in vedere partilor sa redacte(e note privind sustinerile lor si sa le depuna la dosar cu cel putin . (ile inainte de Terminarea termenul sta ilit potrivit cercetarii alin! $"%& fara a aduce atingere dreptului acestora de a formula conclu(ii procesului orale! $,% Partile pot fi de acord ca de( aterea fondului sa urme(e in camera de consiliu& in aceeasi (i sau la un alt termen! $-% Cererea de 'udecata in lipsa presupune ca partea care a formulat#o a fost de acord si ca de( aterea fondului sa ai a loc in camera de consiliu& in afara de ca(ul in care partea a solicitat e)pres ca aceasta sa ai a loc in sedinta pu lica! =U<=ECTIUNEA a +#a E)ceptiile procesuale Art! +-.! # E)ceptia procesuala este mi'locul prin care& in conditiile legii& partea interesata& procurorul sau instanta invoca& fara sa puna in discutie fondul dreptului& neregularitati procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea Notiune instantei& competenta instantei ori la procedura de 'udecata sau lipsuri referitoare la dreptul la actiune urmarind& dupa ca(& declinarea competentei& amanarea 'udecatii& refacerea unor acte ori anularea& respingerea sau perimarea cererii! Art! +-0! # $"% E)ceptiile a solute sunt cele prin care se invoca incalcarea unor norme de E)ceptii a solute ordine pu lica! $+% E)ceptiile relative sunt cele prin care se invoca si relative incalcarea unor norme care ocrotesc cu precadere interesele partilor! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56."2-a2fc#c"0;#-1,2#:+d.#df+;:100f c,6 t7pe56Image6 849 Invocare Art! +-1! # $"% E)ceptiile a solute pot fi invocate de parte sau de instanta in orice stare a procesului& daca prin lege nu se prevede altfel! Ele pot fi ridicate inaintea instantei de recurs numai daca& pentru solutionare& nu este necesara administrarea altor dove(i in afara inscrisurilor noi! $+% E)ceptiile relative pot fi invocate de partea care 'ustifica un interes& cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata dupa savarsirea neregularitatii procedurale& in etapa cercetarii procesului si inainte de a se pune conclu(ii in fond! $,% Cu toate acestea& partile sunt o ligate sa invoce toate mi'loacele de aparare si toate e)ceptiile procesuale de indata ce le sunt cunoscute! In ca( contrar& ele vor raspunde pentru pagu ele pricinuite partii adverse& dispo(itiile art! "2:#":" fiind

aplica ile! Art! +-2! # $"% Instanta se va pronunta mai intai asupra e)ceptiilor de procedura& precum si asupra celor de fond care fac inutila& in tot sau in parte& administrarea de pro e ori& dupa ca(& cercetarea in fond a cau(ei! $+% In ca(ul in care s#au invocat simultan mai multe e)ceptii& instanta va determina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc! $,% Daca instanta nu se poate pronunta de indata asupra e)ceptiei invocate& va amana Procedura de 'udecata si va sta ili un termen scurt in vederea solutionarii e)ceptiei! solutionare $-% E)ceptiile vor putea fi unite cu administrarea pro elor& respectiv cu fondul cau(ei numai daca pentru 'udecarea lor este necesar sa se administre(e aceleasi dove(i ca si pentru finali(area etapei cercetarii procesului sau& dupa ca(& pentru solutionarea fondului! $.% Inc*eierea prin care s#a respins e)ceptia& precum si cea prin care& dupa admiterea e)ceptiei& instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul& daca legea nu dispune altfel! =U<=ECTIUNEA a ,#a Pro ele C "! Dispo(itii generale Art! +-:! # Cel care face o sustinere in cursul procesului tre uie sa o =arcina pro ei dovedeasca& in afara de ca(urile anume preva(ute de lege! Art! +.;! # Dovada unui act 'uridic sau a unui fapt se poate face prin inscrisuri& martori& O iectul pro ei si pre(umtii& marturisirea uneia dintre parti& facuta din proprie initiativa mi'loacele sau o tinuta la interogatoriu& de pro a prin e)perti(a& prin mi'loacele materiale de pro a& prin cercetarea la fata locului sau prin orice alte mi'loace preva(ute de lege! Art! +."! # Nimeni nu este tinut de a pro a ceea ce instanta este tinuta Lipsa indatoririi de sa ia cunostinta din a pro a oficiu! Art! +.+! # $"% Instanta de 'udecata tre uie sa ia cunostinta din oficiu de dreptul in vigoare in Romania! $+% Te)tele care nu sunt pu licate in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr#o alta modalitate O ligativitatea anume preva(uta de lege& conventiile& tratatele si acordurile cunoasterii internationale aplica ile in Romania& din oficiu care nu sunt integrate intr#un te)t de lege& precum si dreptul international cutumiar tre uie dovedite de partea interesata! $,% Dispo(itiile normative cuprinse in documente clasificate pot fi dovedite si consultate numai in conditiile preva(ute de lege! Posi ilitatea Art! +.,! # Instanta de 'udecata poate lua cunostinta din oficiu de cunoasterii din dreptul unui stat strain& cu oficiu conditia ca acesta sa fie invocat! Pro a legii straine se face conform dispo(itiilor Codului civil

Propunerea pro elor! Rolul instantei

referitoare la continutul legii straine! Art! +.-! # $"% Pro ele se propun& su sanctiunea decaderii& de catre reclamant prin cererea de c*emare in 'udecata& iar de catre parat prin intampinare& daca legea nu dispune altfel! Ele pot fi propuse si oral& in ca(urile anume preva(ute de lege! $+% Dove(ile care nu au fost propuse in conditiile alin! $"% nu vor mai putea fi cerute si incuviintate in cursul procesului& in afara de ca(urile in care@ "! necesitatea pro ei re(ulta din modificarea cereriiA +! nevoia administrarii pro ei reiese din cercetarea 'udecatoreasca si partea nu o putea prevedeaA ,! partea invederea(a instantei ca& din motive temeinic 'ustificate& nu a putut propune in termen pro ele ceruteA -! administrarea pro ei nu duce la amanarea 'udecatiiA .! e)ista acordul e)pres al tuturor partilor! $,% In ca(urile preva(ute la alin! $+%& partea adversa are dreptul la pro a contrara numai asupra aceluiasi aspect pentru care s#a incuviintat pro a invocata! $-% In ca(ul amanarii& pentru motivele preva(ute la alin! $+%& partea este o ligata& su sanctiunea decaderii din dreptul de a administra pro a incuviintata@ a% sa depuna lista martorilor in termen de . (ile de la incuviintarea pro ei& cand se cere pro a cu martoriA ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56:"0f:afd#e,.e#-;c.# ca2#:e":+ 1:f;0"6 t7pe56Image6 849 % sa depuna copii certificate de pe inscrisurile invocate cu cel putin . (ile inainte de termenul fi)at pentru 'udecata& daca s#a incuviintat pro a cu inscrisuriA c% sa depuna interogatoriul in termen de . (ile de la incuviintarea acestei pro e& in ca(urile in care interogatoriul tre uie comunicat& potrivit legiiA d% sa depuna dovada platii c*eltuielilor necesare efectuarii e)perti(ei& in termen de . (ile de la numirea e)pertului sau in termenul sta ilit de instanta potrivit dispo(itiilor art! ,," alin! $+%& daca s#a incuviintat pro a e)perti(ei! $.% Daca pro ele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului& instanta va dispune ca partile sa complete(e pro ele! De asemenea& 'udecatorul poate& din oficiu& sa puna in discutia partilor necesitatea administrarii altor pro e& pe care le poate ordona c*iar daca partile se impotrivesc! $0% Cu toate acestea& partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu pro e pe care ele nu le#au propus si administrat in conditiile legii! Admisi ilitatea Art! +..! # $"% Pro ele tre uie sa fie admisi ile potrivit legii si sa duca

la solutionarea procesului! $+% Daca un anumit fapt este de notorietate pu lica ori necontestat& instanta va putea decide& tinand seama de circumstantele cau(ei& ca nu mai este necesara dovedirea lui! $,% U(antele& regulile deontologice si practicile statornicite intre parti tre uie pro ate& in pro elor conditiile legii& de catre cel care le invoca! Regulamentele si reglementarile locale tre uie dovedite de catre cel care le invoca numai la cererea instantei! $-% La cererea instantei& autoritatile competente sunt o ligate sa ii comunice& in termenul sta ilit& toate informatiile& inscrisurile ori reglementarile solicitate! Art! +.0! # Conventiile asupra admisi ilitatii& o iectului sau sarcinii pro elor sunt vala ile& cu e)ceptia celor care privesc drepturi de care partile nu pot dispune& a Conventii asupra celor care fac imposi ila ori pro elor dificila dovada actelor sau faptelor 'uridice ori& dupa ca(& contravin ordinii pu lice sau unelor moravuri! Art! +.1! # $"% Cand o parte renunta la pro ele propuse& cealalta parte Renuntarea la poate sa si le pro a insuseasca! $+% Instanta poate dispune administrarea din oficiu a pro ei la care s#a renuntat! Art! +.2! # $"% Pro ele se pot incuviinta numai daca sunt intrunite cerintele preva(ute la art! +..& in afara de ca(ul cand ar e)ista pericolul ca ele sa se piarda Incuviintarea prin intar(iere! $+% Inc*eierea prin care se incuviintea(a pro ele va pro elor arata faptele ce vor tre ui dovedite& mi'loacele de pro a incuviintate& precum si o ligatiile ce revin partilor in legatura cu administrarea acestora! $,% Instanta va putea limita numarul martorilor propusi! Art! +.:! # Instanta poate reveni asupra unor pro e incuviintate daca& Revenirea asupra dupa administrarea pro elor altor pro e& aprecia(a ca administrarea vreuneia nu mai este necesara! incuviintate Instanta este insa o ligata sa puna aceasta impre'urare in discutia partilor! Administrarea Art! +0;! # $"% Administrarea pro elor se va face in ordinea sta ilita de pro elor instanta! $+% Pro ele se vor administra& cand este posi il& c*iar in sedinta in care au fost incuviintate! Pentru administrarea celorlalte pro e se va fi)a termen& luandu#se totodata masurile ce se impun pentru pre(entarea martorilor& efectuarea e)perti(elor& aducerea inscrisurilor si a oricaror alte mi'loace de pro a! $,% Pro ele vor fi administrate inainte de inceperea de( aterilor asupra fondului& daca legea nu prevede altfel! $-% Dovada si dovada contrara vor fi administrate& atunci cand este posi il& in aceeasi sedinta! $.% Daca s#a dispus o cercetare la fata locului& aceasta se va efectua& cand este ca(ul& mai inainte de administrarea celorlalte pro e! $0% Cand pro a cu martori a fost incuviintata in conditiile preva(ute la art! +.- alin! $+%& dovada contrara va fi ceruta& su sanctiunea decaderii& in aceeasi sedinta& daca

amandoua partile sunt de fata! $1% Partea care a lipsit la incuviintarea dove(ii este o ligata sa ceara pro a contrara la sedinta urmatoare& iar in ca( de impiedicare& la primul termen cand se infatisea(a! Art! +0"! # $"% Administrarea pro elor se face in fata instantei de 'udecata sesi(ate& in camera de consiliu& daca legea nu dispune altfel! $+% Daca& din motive o iective& administrarea pro elor nu se poate face decat in afara localitatii de resedinta a instantei& aceasta se va putea efectua prin comisie rogatorie& de catre o instanta de acelasi grad sau c*iar mai mica in grad& daca in acea localitate nu e)ista o instanta Locul administrarii de acelasi grad! In ca(ul in care felul dove(ii ingaduie si partile se pro elor invoiesc& instanta care administrea(a pro a poate fi scutita de citarea partilor! $,% Cand instanta care a primit comisia rogatorie constata ca administrarea pro ei urmea(a a se face in circumscriptia altei instante& va inainta& pe cale administrativa& cererea de comisie rogatorie instantei competente& comunicand aceasta instantei de la care a primit insarcinarea! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id561a.+:+.+#"e+-#-d.-#:faf#e10 fa"0fa+06 t7pe56Image6 849 $-% Instanta insarcinata prin comisie rogatorie va proceda la administrarea pro elor in pre(enta partilor sau& c*iar in lipsa& daca au fost legal citate& avand aceleasi atri utii ca si instanta sesi(ata& in ceea ce priveste procedura de urmat! $.% Dupa ce s#a efectuat administrarea pro elor prin comisie rogatorie& instanta sesi(ata& daca este ca(ul& va fi)a& din oficiu& termen pentru continuarea cercetarii procesului sau& dupa ca(& pentru de( aterea fondului! C*eltuielile Art! +0+! # $"% Cand administrarea pro ei incuviintate necesita necesare c*eltuieli& instanta va pune administrarii in vedere partii care a cerut#o sa depuna la grefa& de indata sau in pro elor termenul fi)at de instanta& dovada ac*itarii sumei sta ilite pentru acoperirea lor! $+% In ca(urile in care pro a a fost dispusa din oficiu sau la cererea procurorului in procesul pornit de acesta in conditiile preva(ute la art! :+ alin! $"%& instanta va sta ili& prin inc*eiere& c*eltuielile de administrare a pro ei si partea care tre uie sa le plateasca& putandu#le pune si in sarcina am elor parti! $,% Nedepunerea sumei preva(ute la alin! $"% in termenul fi)at atrage decaderea partii din dreptul de a administra dovada incuviintata in fata acelei instante! $-% Depunerea sumei preva(ute la alin! $"% se va putea insa face si dupa implinirea

termenului& daca prin aceasta nu se amana 'udecata! $.% Dispo(itiile alin! $"%#$-% se aplica si in ca(ul in care administrarea pro ei se face prin comisie rogatorie! Art! +0,! # Partea deca(uta din dreptul de a administra o pro a va putea =ituatia partii totusi sa se apere& deca(ute discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dove(ilor partii potrivnice! Art! +0-! # $"% Instanta va e)amina pro ele administrate& pe fiecare in parte si pe toate in ansam lul lor! $+% In vederea sta ilirii e)istentei sau ine)istentei Aprecierea faptelor pentru a caror dovedire pro ele au pro elor fost incuviintate& 'udecatorul le aprecia(a in mod li er& potrivit convingerii sale& in afara de ca(ul cand legea sta ileste puterea lor doveditoare! C +! Dovada cu inscrisuri I! Dispo(itii generale Art! +0.! # Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act Notiune sau fapt 'uridic& indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare si stocare! Inscrisurile pe Art! +00! # Inscrisul pe suport informatic este admis ca pro a in aceleasi suport conditii ca inscrisul informatic pe suport *artie& daca indeplineste conditiile preva(ute de lege! Inscrisurile in Art! +01! # Inscrisurile facute in forma electronica sunt supuse forma dispo(itiilor legii speciale! electronica Art! +02! # $"% =emnatura unui inscris face deplina credinta& pana la pro a contrara& despre e)istenta consimtamantului partii care l#a semnat cu privire la continutul acestuia! Daca Rolul semnaturii semnatura apartine unui functionar pu lic& ea confera autenticitate acelui inscris& in conditiile legii! $+% Cand semnatura este electronica& aceasta nu este vala ila decat daca este reprodusa in conditiile preva(ute de lege! II! Inscrisul autentic Art! +0:! # $"% Inscrisul autentic este inscrisul intocmit sau& dupa ca(& primit si autentificat de o autoritate pu lica& de notarul pu lic sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate pu lica& in forma si conditiile sta ilite de lege! Autenticitatea inscrisului Notiune se refera la sta ilirea identitatii partilor& e)primarea consimtamantului acestora cu privire la continut& semnatura acestora si data inscrisului! $+% Este& de asemenea& autentic orice alt inscris emis de catre o autoritate pu lica si caruia legea ii confera acest caracter! Putere Art! +1;! # $"% Inscrisul autentic face deplina dovada& fata de orice doveditoare persoana& pana la

Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic

declararea sa ca fals& cu privire la constatarile facute personal de catre cel care a autentificat inscrisul& in conditiile legii! $+% Declaratiile partilor cuprinse in inscrisul autentic fac dovada& pana la pro a contrara& atat intre parti& cat si fata de oricare alte persoane! $,% Dispo(itiile alin! $+% sunt aplica ile si in ca(ul mentiunilor din inscris care sunt in directa legatura cu raportul 'uridic al partilor& fara a constitui o iectul principal al actului! Celelalte mentiuni constituie& intre parti& un inceput de dovada scrisa! Art! +1"! # $"% Inscrisul autentic intocmit fara respectarea formelor preva(ute pentru inc*eierea sa vala ila ori de o persoana incompati ila& necompetenta sau cu depasirea competentei este lovit de nulitate a soluta& daca legea nu dispune altfel! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f:eaf. 0#-.0c#-:+f#a:cc#"1"+:2:ea"0-6 t7pe56Image6 849 $+% Inscrisul preva(ut la alin! $"% face insa deplina dovada ca inscris su semnatura privata& daca este semnat de parti& iar daca nu este semnat& constituie& intre acestea& doar un inceput de dovada scrisa! III! Inscrisul su semnatura privata Art! +1+! # Inscrisul su semnatura privata este acela care poarta semnatura partilor& Notiune indiferent de suportul sau material! El nu este supus niciunei alte formalitati& in afara e)ceptiilor anume preva(ute de lege! Art! +1,! # $"% Inscrisul su semnatura privata& recunoscut de cel caruia ii este opus sau& dupa ca(& socotit de lege ca recunoscut& face dovada intre parti pana la Putere pro a contrara! $+% Mentiunile din inscris care sunt in directa legatura cu doveditoare raportul 'uridic al partilor fac& de asemenea& dovada pana la pro a contrara& iar celelalte mentiuni& straine de cuprinsul acestui raport& pot servi doar ca inceput de dovada scrisa! Art! +1-! # $"% Inscrisul su semnatura privata& care constata un contract sinalagmatic& are putere doveditoare numai daca a fost facut in atatea e)emplare originale cate parti cu interese contrare sunt! $+% Un singur e)emplar original este suficient pentru toate Pluralitatea de persoanele avand acelasi interes! $,% Biecare e)emplar original tre uie sa e)emplare faca mentiune despre numarul originalelor ce au fost facute! Lipsa acestei mentiuni nu poate fi opusa insa de cel care a e)ecutat& in ceea ce il priveste& o ligatia constatata in acel inscris! $-% Pluralitatea e)emplarelor originale nu este ceruta cand partile& de comun acord& au depus singurul original la un tert ales de ele! Bormalitatea Art! +1.! # $"% Inscrisul su semnatura privata& prin care o singura parte D un si se o liga catre o alta

apro atE

=anctiunea nerespectarii formalitatilor speciale

Inscrisurile intocmite de profesionisti

Data certa a inscrisului su semnatura privata

sa#i plateasca o suma de ani sau o cantitate de unuri fungi ile& tre uie sa fie in intregime scris cu mana celui care il su scrie sau cel putin ca& in afara de semnatura& sa fie scris cu mana sa D un si apro at pentru!!!E& cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate! $+% Cand suma aratata in cuprinsul inscrisului este diferita de cea aratata in formula D un si apro atE& se pre(uma ca o ligatia nu e)ista decat pentru suma cea mai mica& c*iar daca inscrisul si formula D un si apro atE sunt scrise in intregime cu mana sa de cel o ligat& afara numai daca se dovedeste in care parte este greseala sau daca prin lege se prevede altfel! Art! +10! # Inscrisurile su semnatura privata pentru care nu s#au indeplinit cerintele preva(ute la art! +1- si +1. vor putea fi socotite ca inceput de dovada scrisa! Art! +11! # $"% Dispo(itiile art! +1- si +1. nu se aplica in raporturile dintre profesionisti! $+% Inscrisul nesemnat& dar utili(at in mod o isnuit in e)ercitiul activitatii unei intreprinderi pentru a constata un act 'uridic& face dovada cuprinsului sau& cu e)ceptia ca(ului in care legea impune forma scrisa pentru insasi dovedirea actului 'uridic! $,% Inscrisul su semnatura privata intocmit in e)ercitiul activitatii unei intreprinderi este pre(umat a fi fost facut la data consemnata in cuprinsul sau! In acest ca(& data inscrisului su semnatura privata poate fi com atuta cu orice mi'loc de pro a! $-% Daca inscrisul preva(ut la alin! $,% nu contine nicio data& aceasta poate fi sta ilita in raporturile dintre parti cu orice mi'loc de pro a! Art! +12! # $"% Data inscrisurilor su semnatura privata este opo(a ila altor persoane decat celor care le#au intocmit& numai din (iua in care a devenit certa& prin una dintre modalitatile preva(ute de lege& respectiv@ "! din (iua in care au fost pre(entate spre a se conferi data certa de catre notarul pu lic& e)ecutorul 'udecatoresc sau alt functionar competent in aceasta privintaA +! din (iua cand au fost infatisate la o autoritate sau institutie pu lica& facandu#se despre aceasta mentiune pe inscrisuriA ,! din (iua cand au fost inregistrate intr#un registru sau alt document pu licA -! din (iua mortii ori din (iua cand a survenit neputinta fi(ica de a scrie a celui care l#a intocmit sau a unuia dintre cei care l#au su scris& dupa ca(A .! din (iua in care cuprinsul lor este reprodus& c*iar si pe scurt& in inscrisuri autentice intocmite in conditiile art! +0:& precum inc*eieri& procese#ver ale pentru punerea de sigilii sau pentru

Registrele si *artiile domestice

facere de inventarA 0! din (iua in care s#a petrecut un alt fapt de aceeasi natura care dovedeste in c*ip neindoielnic anterioritatea inscrisului! $+% =u re(erva unor dispo(itii legale contrare& instanta& tinand seama de impre'urari& poate sa inlature aplicarea& in tot sau in parte& a dispo(itiilor alin! $"% in privinta c*itantelor li eratorii! Art! +1:! # Registrele si *artiile domestice nu fac dovada pentru cel care le#a scris! Ele fac dovada impotriva lui@ "! in toate ca(urile in care atesta neindoielnic o plata primitaA ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56"- f.+-,#fa2d#-:d+# +;+#;2.fe:+;0.:d6 t7pe56Image6 849 +! cand cuprind mentiunea e)presa ca insemnarea a fost facuta in folosul celui aratat drept creditor& pentru a tine loc de titlu! Art! +2;! # $"% Registrele profesionistilor& intocmite si tinute cu respectarea dispo(itiilor legale& pot face intre acestia deplina dovada in 'ustitie& pentru faptele si c*estiunile legate de activitatea lor profesionala! $+% Registrele preva(ute la alin! $"%& c*iar netinute cu respectarea dispo(itiilor legale& fac dovada contra celor care le#au tinut! Cu toate acestea& partea care se Registrele prevalea(a de ele nu profesionistilor poate scinda continutul lor! $,% In toate ca(urile& instanta este in drept a aprecia daca se poate atri ui continutului registrelor unui profesionist o alta putere doveditoare& daca tre uie sa se renunte la aceasta pro a in ca(ul in care registrele partilor nu concorda sau daca tre uie sa atri uie o credi ilitate mai mare registrelor uneia dintre parti! Art! +2"! # Orice mentiune facuta de creditor in 'osul& pe marginea sau pe dosul unui titlu care a ramas neintrerupt in posesia sa face dovada& cu toate ca nu este nici semnata& nici datata de Mentiunile facute de el& cand tinde a sta ili li eratiunea de itorului! Aceeasi putere creditor doveditoare o are mentiunea facuta de creditor in 'osul& pe marginea sau pe dosul duplicatului unui inscris sau al unei c*itante& daca duplicatul sau c*itanta este in mainile de itorului! I?! Inscrisurile pe suport informatic Notiune Art! +2+! # $"% Cand datele unui act 'uridic sunt redate pe un suport informatic& documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul pro ator al actului& daca este inteligi il si pre(inta garantii suficient de serioase pentru a face deplina credinta in privinta continutului acestuia si a identitatii persoanei de la care acesta emana! $+% Pentru a aprecia calitatea documentului& instanta tre uie sa tina seama de

circumstantele in care datele au fost inscrise si de documentul care le#a reprodus! Art! +2,! # Inscrierea datelor unui act 'uridic pe suport informatic este pre(umata a pre(enta garantii suficient de serioase pentru a face deplina credinta in ca(ul in care ea este facuta in mod Pre(umtia de sistematic si fara lacune si cand datele inscrise sunt prote'ate contra validitate a inscrierii alterarilor si contrafacerilor& astfel incat integritatea documentului este deplin asigurata! O astfel de pre(umtie e)ista si in favoarea tertilor din simplul fapt ca inscrierea este efectuata de catre un profesionist! Art! +2-! # $"% Daca prin lege nu se prevede altfel& documentul care reproduce datele unui act& inscrise pe un suport informatic& face deplina dovada intre parti& pana la pro a contrara! $+% Daca suportul sau te*nologia utili(ata Puterea doveditoare pentru redactare nu garantea(a integritatea documentului& acesta poate servi& dupa circumstante& ca mi'loc material de pro a sau ca inceput de dovada scrisa! ?! Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau su semnatura privata Art! +2.! # Duplicatele de pe inscrisurile notariale sau alte inscrisuri autentice& eli erate in Regimul duplicatelor conditiile preva(ute de lege& inlocuiesc originalul si au aceeasi putere doveditoare ca si acesta! Art! +20! # $"% Copia& c*iar legali(ata& de pe orice inscris autentic sau su semnatura privata nu poate face dovada decat despre ceea ce este cuprins in inscrisul original! $+% Partile pot sa ceara confruntarea copiei cu originalul& pre(entarea acestuia din urma putand fi intotdeauna ordonata de instanta& in conditiile preva(ute la art! +:+ alin! $+%! $,% Daca este imposi il sa fie pre(entat originalul sau duplicatul inscrisului autentic ori originalul inscrisului su semnatura privata& copia legali(ata de pe acestea constituie un inceput de dovada scrisa! $-% Copiile de pe copii nu au nicio putere Regimul copiilor doveditoare! $.% E)trasele sau copiile partiale fac dovada ca si copiile integrale sau copiile asimilate acestora& insa numai pentru partea din inscrisul original pe care o reproducA in ca(ul in care sunt contestate& iar originalul este imposi il sa fie pre(entat& instanta are dreptul sa aprecie(e& in limitele preva(ute la alin! $,% si $-%& in ce masura partea din original& reprodusa in e)tras& poate fi socotita ca avand putere doveditoare& independent de partile din original care nu au fost reproduse! Copiile facute pe Art! +21! # Datele din inscrisurile autentice sau su semnatura microfilme privata redate pe microfilme sau pe suporturi si alte suporturi accesi ile de prelucrare electronica a datelor& facute informatice cu respectarea dispo(itiilor

legale& au aceeasi putere doveditoare ca si inscrisurile in a(a carora au fost redate! ?I! Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare Art! +22! # Inscrisul de recunoastere sau de reinnoire a unei datorii pree)istente face dovada impotriva de itorului& mostenitorilor sau succesorilor sai in drepturi& Putere doveditoare daca acestia nu dovedesc& prin aducerea documentului originar& ca recunoasterea este eronata sau ine)acta! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56::,-.;c:#;:c"#-+c,#:;:0#f- 0c,aa,:"f6 t7pe56Image6 849 ?II! Regimul altor inscrisuri Art! +2:! # $"% Contractele inc*eiate pe formulare tipi(ate sau standardi(ate ori incorporand conditii generale tip& dupa ca(& sunt considerate inscrisuri su semnatura privata& daca legea nu prevede altfel! $+% Daca legea nu dispune altfel& iletele& tic*etele si alte asemenea documente& utili(ate cu Alte categorii de oca(ia inc*eierii unor acte 'uridice sau care incorporea(a dreptul inscrisuri la anumite prestatii& au forta pro anta a inscrisurilor su semnatura privata& c*iar daca nu sunt semnate! $,% Tele)ul& precum si telegrama ale caror originale& depuse la oficiul postal& au fost semnate de e)peditor& fac aceeasi dovada ca si inscrisul su semnatura privata! Art! +:;! # Planurile& sc*itele& *artiile& fotografiile si orice alte documente ane)ate au aceeasi putere doveditoare ca si inscrisurile la care sunt alaturate& daca au Ane)ele legatura directa cu inscrisul si poarta semnatura& dupa ca(& a partii sau a persoanei competente care a intocmit inscrisul! Art! +:"! # =tersaturile& radierile& corecturile si orice alte modificari& mentiuni sau adaugiri& facute intr#un inscris& nu vor fi luate in considerare decat daca au Modificarile inscrisului fost constatate su semnatura de cel competent sa il intocmeasca sau de partea de la care emana inscrisul& dupa ca(! ?III! Administrarea pro ei cu inscrisuri Depunerea inscrisurilor Art! +:+! # $"% Daca prin lege nu se dispune altfel& fiecare parte are dreptul sa depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca& in copie certificata pentru conformitate! $+% Daca inscrisul este depus in copie& partea care l#a depus este o ligata sa ai a asupra sa originalul si& la cerere& sa il pre(inte instantei& su sanctiunea de a nu se tine seama de inscris! $,% Daca partea adversa nu poate sa isi dea seama de e)actitatea copiei fata cu originalul infatisat in sedinta& 'udecatorul va putea acorda un termen scurt& o ligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei! $-% Inscrisurile depuse in original

nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legali(ate de grefierul instantei unde au fost depuse! $.% Inscrisurile intocmite in alta lim a decat cea folosita in fata instantei tre uie insotite de traduceri legali(ate! $0% Inscrisurile depuse in copie la dosar nu pot fi retrase de parti! Art! +:,! # $"% Cand partea invederea(a ca partea adversa detine un inscris pro atoriu& referitor la proces& instanta poate ordona infatisarea lui! $+% O ligatia partii adverse Cererea de infatisare va fi admisa& daca inscrisul este comun de a pre(enta inscrisul partilor din proces& daca insasi partea adversa s#a referit in proces la acest inscris sau daca& dupa lege& ea este o ligata sa infatise(e inscrisul! Art! +:-! # $"% /udecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a inscrisului& in intregime sau in parte& cand@ "! continutul inscrisului se refera la c*estiuni strict personale privind demnitatea sau viata privata a unei persoaneA Ca(uri de respingere a +! depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a cererii de pre(entare a secretuluiA inscrisului ,! depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii& a sotului sau a unei rude ori afin pana la gradul al treilea inclusiv! $+% Daca legea nu dispune altfel& incidenta vreunuia dintre ca(urile de mai sus va fi verificata de 'udecator& prin cercetarea continutului inscrisului! In inc*eierea de sedinta se va face o mentiune corespun(atoare! Art! +:.! # Daca partea refu(a sa raspunda la interogatoriul ce s#a propus in dovedirea detinerii sau e)istentei inscrisului& daca reiese din dove(ile administrate ca a ascuns inscrisul ori Refu(ul de a pre(enta l#a distrus sau daca& dupa ce s#a dovedit detinerea inscrisului& nu inscrisul se conformea(a ordinului dat de instanta de a#l infatisa& instanta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute cu privire la continutul acelui inscris de partea care a cerut infatisarea! Cercetarea inscrisului Art! +:0! # $"% Cand un inscris& necesar de(legarii procesului& se prin gaseste la una dintre parti 'udecatorul delegat si nu poate fi pre(entat fiindca aducerea ar fi prea costisitoare sau cand inscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase& se va putea delega un 'udecator in pre(enta caruia partile vor cerceta inscrisurile la locul unde se gasesc! $+% Prin e)ceptie de la dispo(itiile alin! $"%& instanta& tinand seama de impre'urari& poate sa ceara doar pre(entarea unor e)trase sau copii de pe inscrisurile solicitate& certificate de persoana care le detine! In asemenea ca(uri& daca este necesar& instanta poate dispune verificarea

O ligatia tertului de a pre(enta inscrisul

conformitatii e)trasului sau copiei cu originalul! Art! +:1! # $"% Cand se arata ca un inscris necesar solutionarii procesului se afla in posesia unui tert& acesta va putea fi citat ca martor& punandu#i#se in vedere sa aduca inscrisul in instanta! $+% Cand detinatorul inscrisului este o persoana 'uridica& repre(entantii ei vor putea fi citati ca martori! $,% Tertul poate refu(a infatisarea inscrisului in ca(urile preva(ute la art! +:-! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56ee.d",;a#+ df#-;0"#:2"-#:a,,c;0e;2a-6 t7pe56Image6 849 Art! +:2! # $"% Daca inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau institutii pu lice& instanta va lua masuri& la cererea uneia dintre parti sau din oficiu& pentru aducerea lui& in termenul fi)at in acest scop& punand in vedere conducatorului autoritatii sau O ligatia autoritatii institutiei pu lice detinatoare sau masurile ce se pot dispune in ca( de neconformare! $+% Autoritatea institutiei pu lice de sau institutia pu lica detinatoare este in drept sa refu(e trimiterea a inscrisului pre(enta inscrisul cand acesta se refera la apararea nationala& siguranta pu lica sau relatiile diplomatice! E)trase partiale vor putea fi trimise daca niciunul dintre aceste motive nu se opune! Dispo(itiile art! +.+ alin! $,% se aplica in mod corespun(ator! Art! +::! # $"% Instanta nu va putea cere trimiterea in original a cartilor funciare si a planurilor& a registrelor autoritatilor sau institutiilor pu lice& a testamentelor depuse la instante& notari pu lici sau avocati& precum si a altor inscrisuri originale ce se gasesc in ar*ivele acestora! =e vor putea insa cere copii certificate ale acestora! $+% Cercetarea acestor inscrisuri& daca este necesara& se va face& cu citarea partilor& de un Inscrisurile care nu 'udecator delegat sau& daca inscrisul se gaseste in alta localitate& prin pot fi comisie rogatorie& de catre trimise instantei instanta respectiva! $,% Prin e)ceptie de la prevederile alin! $"% si $+%& cand procedura verificarilor inscrisurilor o impune& instanta va putea ordona pre(entarea testamentelor originale sau a altor inscrisuri originale& depuse la instante& notari pu lici sau avocati& pentru efectuarea e)perti(ei grafoscopice in la oratoarele de specialitate daca e)perti(a actului nu se poate efectua la sediul ar*ivei! Pre(entarea Art! ,;;! # $"% La cererea uneia dintre parti sau c*iar din oficiu& registrelor instanta va putea ordona profesionistilor infatisarea registrelor profesionistilor sau comunicarea lor! $+% Cand inscrisurile sau registrele preva(ute la alin! $"% ce urmea(a a fi cercetate se afla in alta circumscriptie 'udecatoreasca& cercetarea lor se va face prin

comisie rogatorie! II! ?erificarea inscrisurilor Art! ,;"! # $"% Acela caruia i se opune un inscris su semnatura privata este dator fie sa Recunoasterea sau recunoasca& fie sa conteste scrierea ori semnatura! Contestarea contestarea scrierii sau semnaturii poate fi inscrisului su facuta& la primul termen dupa depunerea inscrisului& su sanctiunea semnatura privata decaderii! $+% Mostenitorii sau succesorii in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura autorului lor! Art! ,;+! # $"% Cand una dintre persoanele mentionate la art! ,;" contesta scrierea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste& instanta va proceda la verificarea inscrisului prin@ "! compararea scrierii si semnaturii de pe inscris cu scrierea si semnatura din alte inscrisuri O ligatia de necontestateA verificare a +! e)perti(aA inscrisului ,! orice alte mi'loace de pro a admise de lege! $+% In acest scop& presedintele completului de 'udecata va o liga partea careia i se atri uie scrierea sau semnatura sa scrie si sa semne(e su dictarea sa parti din inscris! Refu(ul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o recunoastere a scrierii sau semnaturii! Art! ,;,! # $"% /udecatorul& dupa compararea inscrisului cu scrierea sau semnatura facuta in fata sa ori& daca este ca(ul& si cu alte inscrisuri& se poate lamuri asupra inscrisului! $+% Daca insa& din compararea scrierilor& 'udecatorul nu este lamurit& va ordona ca verificarea sa se faca prin e)perti(a& o ligand partile sau alte persoane sa Procedura de depuna de indata inscrisuri de verificare comparatie! $,% =e primesc ca inscrisuri de comparatie@ "! inscrisurile autenticeA +! inscrisurile sau alte scrieri private necontestate de partiA ,! partea din inscris care nu este contestataA -! scrisul sau semnatura facut8facuta inaintea instantei! $-% Inscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte& grefier si parti! $.% Partile iau cunostinta de inscrisuri in sedinta! Denuntarea Art! ,;-! # $"% Daca cel mai tar(iu la primul termen dupa pre(entarea inscrisului ca fals unui inscris folosit in proces una dintre parti declara ca acesta este fals prin falsificarea scrierii sau semnaturii& ea este o ligata sa arate motivele pe care se spri'ina! $+% Daca partea care foloseste inscrisul nu este pre(enta& instanta va ordona ca aceasta sa se pre(inte personal pentru a lua cunostinta de denuntarea inscrisului ca fals& sa depuna originalul si sa dea e)plicatiile necesare! $,% /udecatorul poate ordona pre(entarea partilor c*iar si inainte de primul termen de 'udecata& daca partea declara& prin intampinare& ca scrierea sau

?erificarea starii inscrisului denuntat ca fals

semnatura sa este falsificata! $-% In ca(uri temeinic 'ustificate& partile pot fi repre(entate prin mandatari cu procura speciala! Art! ,;.! # $"% /udecatorul va constata de indata& prin proces#ver al& starea materiala a inscrisului denuntat ca fals& daca e)ista pe el stersaturi& adaugiri sau corecturi& apoi il va semna& spre nesc*im are& si il va incredinta grefei& dupa ce va fi contrasemnat de grefier si de parti! $+% Daca partile nu vor sau nu pot sa semne(e& se va face mentiune despre toate acestea in procesul#ver al! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56-d"a,-" #1 ed#-f;0#:2;a#-;00 ::a;.fe6 t7pe56Image6 849 Art! ,;0! # $"% La acelasi termen in care inscrisul a fost denuntat ca fals sau& in ca(ul preva(ut la art! ,;- alin! $+%& la termenul urmator& 'udecatorul intrea a partea care a produs inscrisul& daca intelege sa se foloseasca de el! $+% Daca partea care a Ascultarea partilor folosit inscrisul lipseste& refu(a sa raspunda sau declara ca nu se mai serveste de inscris& acesta va fi inlaturat& in tot sau in parte& dupa ca(! $,% Daca partea care a denuntat inscrisul ca fals lipseste& refu(a sa raspunda sau isi retrage declaratia de denuntare& inscrisul va fi considerat ca recunoscut! Art! ,;1! # Daca partea care a pre(entat inscrisul staruie sa se foloseasca de acesta& desi denuntarea ca fals a acestuia nu a fost retrasa& instanta& daca este =uspendarea indicat autorul falsului sau procesului si complicele acestuia& poate suspenda 'udecata procesului& inaintand de sesi(area indata inscrisul denuntat parc*etului ca fals parc*etului competent& pentru cercetarea falsului& impreuna cu procesul#ver al ce se va inc*eia in acest scop! Art! ,;2! # In ca(ul in care& potrivit legii& actiunea penala nu poate fi Cercetarea falsului pusa in miscare ori nu de catre poate continua& cercetarea falsului se va face de catre instanta civila& instanta civila prin orice mi'loace de pro a! C ,! Pro a cu martori I! Admisi ilitatea pro ei cu martori Admisi ilitatea Art! ,;:! # $"% Pro a cu martori este admisi ila in toate ca(urile in care pro ei legea nu dispune altfel! $+% Niciun act 'uridic nu poate fi dovedit cu martori& daca valoarea o iectului sau este mai mare de +.; lei! Cu toate acestea& se poate face dovada cu martori& contra unui profesionist& a oricarui act 'uridic& indiferent de valoarea lui& daca a fost facut de acesta in e)ercitiul activitatii sale profesionale& in afara de ca(ul in care legea speciala cere pro a scrisa! $,% In ca(ul in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act 'uridic& acesta nu poate

fi dovedit cu martori! $-% De asemenea& este inadmisi ila pro a cu martori daca pentru dovedirea unui act 'uridic legea cere forma scrisa& in afara de ca(urile in care@ "! partea s#a aflat in imposi ilitate materiala sau morala de a#si intocmi un inscris pentru dovedirea actului 'uridicA +! e)ista un inceput de dovada scrisa& potrivit prevederilor art! ,";A ,! partea a pierdut inscrisul doveditor din pricina unui ca( fortuit sau de forta ma'oraA -! partile convin& fie si tacit& sa foloseasca aceasta pro a& insa numai privitor la drepturile de care ele pot sa dispunaA .! actul 'uridic este atacat pentru frauda& eroare& dol& violenta ori este lovit de nulitate a soluta pentru cau(a ilicita sau imorala& dupa ca(A 0! se cere lamurirea clau(elor actului 'uridic! $.% Pro a cu martori nu se admite niciodata impotriva sau peste ceea ce cuprinde un inscris si nici despre ceea ce s#ar pretinde ca s#ar fi (is inainte& in timpul sau in urma intocmirii lui& c*iar daca legea nu cere forma scrisa pentru dovedirea actului 'uridic respectiv& cu e)ceptia ca(urilor preva(ute la alin! $-%! Art! ,";! # $"% =e socoteste inceput de dovada scrisa orice scriere& c*iar nesemnata si nedatata& care provine de la o persoana careia acea scriere i se opune ori de la cel al carui succesor in drepturi este acea persoana& daca scrierea face credi il faptul pretins! $+% Constituie inceput de dovada scrisa si inscrisul& Inceputul de c*iar nesemnat de persoana careia acesta dovada scrisa i se opune& daca a fost intocmit in fata unui functionar competent care atesta ca declaratiile cuprinse in inscris sunt conforme celor facute de acea persoana! $,% Inceputul de dovada scrisa poate face dovada intre parti numai daca este completat prin alte mi'loace de pro a& inclusiv prin pro a cu martori ori prin pre(umtii! II! Administrarea pro ei cu martori Art! ,""! # $"% Cand instanta a incuviintat dovada cu martori& ea va dispune citarea si ascultarea acestora! $+% Inlocuirea martorilor nu se va incuviinta decat in ca( de moarte& disparitie sau motive ine intemeiate& ca( in care lista se va depune su sanctiunea decaderii& in Ascultarea si termen de . (ile de la inlocuirea incuviintare! $,% Biecare parte va putea sa se impotriveasca la martorilor ascultarea unui martor care nu este inscris in lista sau nu este identificat in mod lamurit! $-% Decaderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neindeplinirea o ligatiilor preva(ute la art! +0+ se acopera daca acestia se infatisea(a la termenul fi)at pentru ascultarea lor! Ascultarea Art! ,"+! # $"% Martorii pot fi ascultati c*iar la termenul la care pro a a

martorilor necitati

fost incuviintata! $+% La termenul fi)at pentru administrarea pro ei& partea va putea aduce martorii incuviintati c*iar fara a fi citati! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id560::, 10d#.2,0#-d.2# 1 e# f.,2d:1e,c06 t7pe56Image6 849 $,% Daca partea se o liga sa pre(inte martorul la termenul de 'udecata& fara a fi citat& insa din motive imputa ile aceasta nu isi indeplineste o ligatia& instanta va dispune citarea martorului pentru un nou termen! Dispo(itiile art! ,", sunt aplica ile! Art! ,",! # $"% Impotriva martorului care lipseste la prima citare& instanta poate emite mandat de aducere! $+% In pricinile urgente& se poate dispune aducerea Refu(ul martorului martorilor cu mandat c*iar la primul de a se pre(enta termen! $,% Daca& dupa emiterea mandatului de aducere& martorul nu poate fi gasit sau nu se infatisea(a& instanta va putea proceda la 'udecata! Art! ,"-! # Martorul care& din cau(a de oala sau alta impiedicare Imposi ilitatea de grava& nu poate veni in pre(entare instanta va putea fi ascultat la locul unde se afla& cu citarea partilor! Art! ,".! # $"% Nu pot fi martori@ "! rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusivA +! sotul& fostul sot& logodnicul ori concu inulA ,! cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre Persoanele care nu partiA pot fi -! persoanele puse su interdictie 'udecatoreascaA ascultate ca martori .! cei condamnati pentru marturie mincinoasa! $+% Partile pot conveni& e)pres sau tacit& sa fie ascultate ca martori si persoanele preva(ute la alin! $"% pct! "#,! Art! ,"0! # In procesele privitoare la filiatie& divort si alte raporturi de Ascultarea rudelor familie se vor putea si afinilor asculta rudele si afinii preva(uti la art! ,".& in afara de descendenti! Persoanele scutite Art! ,"1! # $"% =unt scutiti de a fi martori@ de a depune "! slu'itorii cultelor& medicii& farmacistii& avocatii& notarii pu lici& marturie e)ecutorii 'udecatoresti& mediatorii& moasele si asistentii medicali si orice alti profesionisti carora legea le impune sa pastre(e secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire la faptele de care au luat cunostinta in cadrul serviciului ori in e)ercitarea profesiei lor& c*iar si dupa incetarea activitatii lorA +! 'udecatorii& procurorii si functionarii pu lici& c*iar si dupa incetarea functiei lor& asupra impre'urarilor secrete de care au avut cunostinta in aceasta calitateA ,! cei care prin raspunsurile lor s#ar e)pune pe ei insisi sau ar e)pune pe vreuna din persoanele aratate la art! ,". alin! $"% pct! " si + la o pedeapsa penala sau la dispretul pu lic! $+% Persoanele preva(ute la alin! $"% pct! "& cu

Identificarea martorului

Depunerea 'uramantului

=cutirea de 'uramant

e)ceptia slu'itorilor cultelor& vor putea totusi depune marturie& daca au fost de(legate de secretul de serviciu ori profesional de partea interesata la pastrarea secretului& in afara de ca(ul in care prin lege se dispune altfel! $,% ?or putea& de asemenea& depune marturie si persoanele preva(ute la alin! $"% pct! +& daca autoritatea sau institutia pe langa care functionea(a ori au functionat& dupa ca(& le da incuviintarea! Art! ,"2! # $"% Presedintele& inainte de a lua declaratia& va cere martorului sa arate@ a% numele& prenumele& profesia& domiciliul si varstaA % daca este ruda sau afin cu una dintre parti si in ce gradA c% daca se afla in serviciul uneia dintre parti! $+% Presedintele va pune apoi in vedere martorului indatorirea de a 'ura si semnificatia 'uramantului! Art! ,":! # $"% Inainte de a fi ascultat& martorul depune urmatorul 'uramant@ D/ur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu! Asa sa#mi a'ute Dumne(euJE! $+% In timpul depunerii 'uramantului& martorul tine mana pe cruce sau pe <i lie! $,% Referirea la divinitate din formula 'uramantului se sc*im a potrivit credintei religioase a martorului! $-% Martorului de alta religie decat cea crestina nu ii sunt aplica ile prevederile alin! $+%! $.% Martorul fara confesiune va depune urmatorul 'uramant@ D/ur pe onoare si constiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu!E! $0% Martorii care din motive de constiinta sau confesiune nu depun 'uramantul vor rosti in fata instantei urmatoarea formula@ DMa o lig ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu!E! $1% Persoanele mute si surdo#mute stiutoare de carte vor depune 'uramantul transcriind formula acestuia si semnand#oA persoanele *ipoacu(ice vor rosti 'uramantul& iar cele care nu stiu sa scrie vor 'ura prin semne cu a'utorul unui interpret! $2% =ituatiile la care se refera alin! $,%#$1% se retin de catre instanta pe a(a afirmatiilor facute de martor! $:% Dupa depunerea 'uramantului& presedintele va pune in vedere martorului ca& daca nu va spune adevarul& savarseste infractiunea de marturie mincinoasa! $";% Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa! Art! ,+;! # Copiii care nu au implinit varsta de "- ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii& fara a fi pusi su interdictie& pot fi ascultati& fara 'uramant& insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama& la aprecierea depo(itiei lor& de situatia lor speciala! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56:; :1:"2#.dd.#- 1:#:11.#fd-1;"1"c0-.6 t7pe56Image6 849 Art! ,+"! # $"% Biecare martor va fi ascultat separat& cei neascultati inca neputand fi de fata! $+% Ordinea ascultarii martorilor va fi fi)ata de presedinte& tinand seama si de cererea partilor! $,% Martorul va raspunde mai intai la intre arile puse de presedinte& iar apoi si la intre arile puse& cu incuviintarea acestuia& de catre partea care l#a propus& precum Ascultarea si de catre partea martorului adversa! $-% Dupa ascultare& martorul ramane in sala de sedinta pana la sfarsitul cercetarii& afara numai daca instanta *otaraste altfel! $.% Cu oca(ia audierii& martorul va fi lasat sa#si faca li er depo(itia& fara sa ai a voie sa citeasca un raspuns scris de mai inainteA el se poate servi insa de insemnari& cu incuviintarea presedintelui& dar numai pentru a preci(a cifre sau denumiri! Art! ,++! # $"% Martorii pot fi din nou intre ati& daca instanta gaseste de cuviinta! $+% Martorii ale caror declaratii nu se potrivesc pot fi confruntati! $,% Daca instanta gaseste ca intre area pusa de parte nu Reascultarea si poate sa duca la de(legarea confruntarea procesului& este 'ignitoare sau tinde a pro a un fapt a carui dovedire e martorilor oprita de lege& nu o va incuviinta! Instanta& la cererea partii& va trece in inc*eierea de sedinta atat intre area formulata& cat si motivul pentru care nu a fost incuviintata! Art! ,+,! # $"% Marturia se va scrie de grefier& dupa dictarea presedintelui sau a 'udecatorului delegat& si va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de 'udecator& grefier si martor& dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprins! Daca martorul refu(a sau nu Consemnarea poate sa semne(e& se va declaratiei face mentiune despre aceasta in inc*eierea de sedinta! $+% Orice martorului adaugiri& stersaturi sau sc*im ari in cuprinsul marturiei tre uie incuviintate si semnate de 'udecator& de grefier si martor& su sanctiunea de a nu fi luate in considerare! $,% Locurile nescrise din declaratie tre uie arate cu linii& astfel incat sa nu se poata face adaugiri! $-% Dispo(itiile art! +," alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! Art! ,+-! # In aprecierea declaratiilor martorilor& instanta va tine seama de sinceritatea Aprecierea pro ei acestora si de impre'urarile in care au luat cunostinta de faptele ce fac cu martori o iectul declaratiei respective! Art! ,+.! # Daca& din cercetare& reies anuieli de marturie mincinoasa <anuiala de sau de mituire a marturie martorului& instanta va inc*eia un proces#ver al si va sesi(a organul de mincinoasa urmarire penala competent! Drepturi anesti Art! ,+0! # $"% Martorul are dreptul la ram ursarea c*eltuielilor de ale martorului transport& ca(are si masa daca este din alta localitate& precum si dreptul la despagu iri pentru acoperirea veniturilor pe

care le#ar fi o tinut daca si#ar fi e)ercitat profesia pe durata lipsei de la locul de munca& prile'uita de c*emarea sa in vederea ascultarii ca martor& sta ilite in raport cu starea sau profesia pe care o e)ercita& precum si cu timpul efectiv pierdut! $+% Drepturile anesti se asigura de partea care a propus martorul si se sta ilesc& la cerere& de catre instanta& prin inc*eiere e)ecutorie! C -! Pre(umtiile Art! ,+1! # Pre(umtiile sunt consecintele pe care legea sau 'udecatorul le trage dintr#un fapt cunoscut spre a sta ili un fapt necunoscut! Art! ,+2! # $"% Pre(umtia legala scuteste de dovada pe acela in folosul caruia este sta ilita in tot ceea ce priveste faptele considerate de lege ca fiind dovedite! Cu toate acestea& partea Pre(umtiile legale careia ii profita pre(umtia tre uie sa dovedeasca faptul cunoscut& vecin si cone)& pe care se intemeia(a aceasta! $+% Pre(umtia legala poate fi inlaturata prin pro a contrara& daca legea nu dispune altfel! Art! ,+:! # In ca(ul pre(umtiilor lasate la luminile si intelepciunea 'udecatorului& acesta se Pre(umtiile poate intemeia pe ele numai daca au greutate si puterea de a naste 'udiciare pro a ilitatea faptului pretinsA ele& insa& pot fi primite numai in ca(urile in care legea admite dovada cu martori! C .! E)perti(a Art! ,,;! # $"% Cand& pentru lamurirea unor impre'urari de fapt& instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti& va numi& la cererea partilor ori din oficiu& unul sau , e)perti! Termenul va fi sta ilit astfel incat depunerea raportului de e)perti(a la instanta sa ai a loc conform dispo(itiilor art! ,,0! $+% Cand este necesar& instanta va solicita efectuarea e)perti(ei unui la orator sau unui institut Incuviintarea de specialitate! $,% In domeniile strict speciali(ate& in care nu e)ista e)perti(ei e)perti autori(ati& din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti& 'udecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv! $-% Dispo(itiile referitoare la e)perti(a& cu e)ceptia celor privind aducerea cu mandat& sanctionarea cu amenda 'udiciara si o ligarea la plata de despagu iri& sunt aplica ile in mod corespun(ator in ca(urile preva(ute la alin! $+% si $,%! ;;"",,-:;,;2+;"+ Notiune 34resource id56-:..-:f #"22e#-0:+#a:df#1f cc,;d:-d6 t7pe56Image6 849 $.% La efectuarea e)perti(ei in conditiile preva(ute la alin! $"% si $+% pot participa e)perti alesi de parti si incuviintati de instanta& avand calitatea de consilieri ai partilor& daca prin lege nu se

dispune altfel! In acest ca(& ei pot sa dea relatii& sa formule(e intre ari si o servatii si& daca este ca(ul& sa intocmeasca un raport separat cu privire la o iectivele e)perti(ei! Art! ,,"! # $"% Daca partile nu se invoiesc asupra numirii e)pertilor& ei se vor numi de catre instanta& prin tragere la sorti& de pe lista intocmita si comunicata de catre iroul local de e)perti(a& cuprin(and persoanele inscrise in evidenta sa si autori(ate& potrivit legii& sa efectue(e e)perti(e 'udiciare! $+% Inc*eierea de numire a e)pertului va sta ili o iectivele asupra carora acesta urmea(a sa se pronunte& termenul in care tre uie sa efectue(e e)perti(a& onorariul provi(oriu al e)pertului si& daca este ca(ul& avansul pentru c*eltuielile de deplasare! In acest scop& instanta poate fi)a o audiere in camera de consiliu& in cadrul careia va solicita e)pertului sa Numirea estime(e costul lucrarii e)pertului ce urmea(a a fi efectuata& cat si termenul necesar efectuarii e)perti(ei! Tot astfel& instanta poate fi)a un termen scurt pentru cand va solicita e)pertului sa estime(e in scris costul lucrarii ce urmea(a a fi efectuata& cat si termenul necesar efectuarii e)perti(ei! Po(itia partilor va fi consemnata in inc*eiere! In functie de po(itia e)pertului si a partilor& instanta va fi)a termenul de depunere a raportului de e)perti(a si conditiile de plata a costurilor necesare efectuarii e)perti(ei! $,% Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost o ligata prin inc*eiere& in termen de . (ile de la numire sau in termenul sta ilit de instanta potrivit alin! $+%! Onorariul poate fi ma'orat& in conditiile preva(ute la art! ,,: alin! $+%! Art! ,,+! # $"% E)pertii pot fi recu(ati pentru aceleasi motive ca si 'udecatorii! $+% Recu(area tre uie sa fie ceruta in termen de . (ile de la Recu(area numirea e)pertului& daca motivul e)pertului ei e)ista la aceasta dataA in celelalte ca(uri termenul va curge de la data cand s#a ivit motivul de recu(are! $,% Recu(arile se 'udeca cu citarea partilor si a e)pertului! Art! ,,,! # $"% Dispo(itiile privitoare la citare& aducerea cu mandat si Instiintarea si sanctionarea martorilor inlocuirea care lipsesc sunt deopotriva aplica ile e)pertilor! $+% Daca e)pertul nu se e)pertului infatisea(a& instanta poate dispune inlocuirea lui! Art! ,,-! # Daca e)pertii pot sa#si e)prime de indata opinia& acestia vor fi ascultati c*iar in Ascultarea sedinta& iar parerea lor se va consemna intr#un proces#ver al& dispo(itiile e)pertului art! ,+, aplicandu#se in mod corespun(ator! Efectuarea Art! ,,.! # $"% Daca pentru e)perti(a este nevoie de o lucrare la fata e)perti(ei la fata locului sau sunt locului necesare e)plicatiile partilor& ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare

recomandata cu continut declarat si confirmare de primire& in care li se vor indica (iua& ora si locul unde se va face lucrarea! Citatia& su sanctiunea nulitatii& tre uie comunicata partii cu cel putin . (ile inaintea termenului de efectuare a lucrarii! Confirmarea de primire va fi alaturata raportului de e)perti(a! $+% Partile sunt o ligate sa dea e)pertului orice lamuriri in legatura cu o iectul lucrarii! $,% In ca(ul in care una dintre parti opune re(istenta sau impiedica in orice alt mod efectuarea lucrarii& instanta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute de partea adversa cu privire la impre'urarea de fapt ce face o iectul lucrarii& in conte)tul administrarii tuturor celorlalte pro e! $-% C*eltuielile efectuate cu e)perti(a pana la data refu(ului vor fi suportate de partea care s#a opus efectuarii e)perti(ei! $.% In mod e)ceptional& cand aflarea adevarului in cau(a este indisolu il legata de efectuarea pro ei cu e)perti(a te*nica& instanta va autori(a folosirea fortei pu lice in scopul efectuarii e)perti(ei& prin inc*eiere e)ecutorie pronuntata in camera de consiliu& dupa ascultarea partilor! Art! ,,0! # $"% Constatarile si conclu(iile motivate ale e)pertului sau ale la oratorului ori ale institutului speciali(at caruia i s#a cerut efectuarea e)perti(ei vor fi consemnate intr#un raport scris& care va fi depus cu cel putin "; (ile inainte de termenul fi)at pentru 'udecata! In ca(uri Raportul de urgente termenul pentru depunerea raportului de e)perti(a poate fi e)perti(a micsorat! $+% Cand sunt mai multi e)perti cu pareri deose ite lucrarea tre uie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia! $,% In ca(urile anume preva(ute de lege& depunerea raportului se va face numai dupa o tinerea avi(elor te*nice necesare ce se eli erea(a numai de organismele de specialitate competente! Art! ,,1! # Daca este nevoie de lamurirea sau completarea raportului de e)perti(a ori daca Lamurirea sau e)ista o contradictie intre parerile e)pertilor& instanta& din oficiu sau la completarea cererea partilor& poate raportului solicita e)pertilor& la primul termen dupa depunerea raportului& sa il lamureasca sau sa il complete(e! Art! ,,2! # $"% Pentru motive temeinice& instanta poate dispune& la cerere sau din oficiu& efectuarea unei noi e)perti(e de catre alt e)pert! $+% O noua e)perti(a va Efectuarea unei tre ui ceruta motivat& su sanctiunea decaderii& la primul termen noi dupa depunerea raportului& iar daca s#au formulat o iectiuni& la termenul e)perti(e imediat urmator depunerii raspunsului la o iectiuni ori& dupa ca(& a raportului suplimentar! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56 ;-:f+0.#+-d,#-eda#:"..#+"2-c.c1f 1a6 t7pe56Image6 849 Art! ,,:! # $"% Bapta e)pertilor de a cere sau de a primi o suma mai mare decat onorariul fi)at de instanta se pedepseste potrivit legii penale! $+% La cererea motivata a e)pertilor& tinandu#se seama de lucrarea efectuata& instanta va Drepturi anesti putea ma'ora onorariul cuvenit acestora& prin inc*eiere e)ecutorie& data ale e)pertului cu citarea partilor& insa numai dupa depunerea raportului& a raspunsului la eventualele o iectiuni sau a raportului suplimentar& dupa ca(! $,% E)pertul are aceleasi drepturi ca si martorul in ceea ce priveste c*eltuielile de transport& ca(are si masa! Art! ,-;! # Daca e)perti(a se face la o alta instanta& prin comisie rogatorie& numirea e)pertilor Comisie rogatorie si sta ilirea sumelor cuvenite vor fi lasate in sarcina acestei din urma instante! C 0! Mi'loacele materiale de pro a Art! ,-"! # $"% =unt mi'loace materiale de pro a lucrurile care prin insusirile lor& prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pastrea(a servesc la sta ilirea unui fapt care poate duce Lucrurile ca la solutionarea procesului! $+% =unt& de asemenea& mi'loace materiale mi'loace de pro a de pro a si fotografiile& fotocopiile& filmele& discurile& en(ile de inregistrare a sunetului& precum si alte asemenea mi'loace te*nice& daca nu au fost o tinute prin incalcarea legii ori a unelor moravuri! Art! ,-+! # $"% Mi'loacele materiale de pro a puse la dispo(itia instantei vor fi pastrate pana la solutionarea definitiva a procesului! $+% Daca aducerea la instanta a Pastrare mi'loacelor materiale de pro a pre(inta greutati datorita numarului& volumului sau altor insusiri ale lor ori locului unde se afla& acestea vor fi lasate in depo(itul detinatorului sau al altei persoane! Art! ,-,! # $"% Mi'loacele materiale de pro a& aflate in pastrarea instantei& se aduc in sedinta de 'udecata! $+% Daca mi'loacele materiale de pro a nu se afla in pastrarea instantei& aceasta poate ordona& dupa ca(& fie aducerea lor& fie verificarea la fata locului& ?erificare dispo(itiile art! +:,#,;; fiind aplica ile in mod corespun(ator! $,% In inc*eierea sau in procesul# ver al& dupa ca(& continand constatarile instantei& se va face mentiune si despre starea si semnele caracteristice ale mi'loacelor materiale de pro a verificate! Restituire! Art! ,--! # In ca(ul in care instanta a dispus restituirea unurilor care Trecerea in au servit ca mi'loace proprietatea materiale de pro a si cei in drept a le primi nu le ridica in termen de 0 unitatii luni de la data cand au administrativ# fost incunostintati in acest scop& instanta& in camera de consiliu& citand teritoriale partile interesate si

organul financiar local competent& va da o inc*eiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca a andonate si trecute in proprietatea privata a unitatii administrativ# teritoriale unde isi are sediul instanta! Inc*eierea poate fi atacata numai cu apel la instanta ierar*ic superioara! C 1! Cercetarea la fata locului Art! ,-.! # $"% Cercetarea la fata locului se poate face& la cerere sau din oficiu& cand instanta Incuviintarea aprecia(a ca ea este necesara pentru lamurirea procesului! $+% cercetarii la Inc*eierea prin care se admite cercetarea va determina impre'urarile de fata locului fapt ce urmea(a sa fie lamurite la fata locului! Art! ,-0! # $"% Cercetarea la fata locului se face& cu citarea partilor& de catre 'udecatorul delegat sau de catre intregul complet de 'udecata! Pre(enta Efectuarea procurorului este o ligatorie cand cercetarii la fata participarea acestuia la 'udecata este ceruta de lege! $+% Instanta poate& locului de asemenea& incuviinta ca ascultarea martorilor& e)pertilor si partilor sa se faca la fata locului! Art! ,-1! # $"% Despre cele constatate si masurile luate la fata locului& instanta va intocmi un Consemnarea proces#ver al& in care se vor consemna si sustinerile ori o iectiunile re(ultatului partilor& care va fi semnat cercetarii de catre cei pre(enti! $+% Desenele& planurile& sc*itele sau fotografiile facute la fata locului vor fi alaturate procesului#ver al si vor fi semnate de catre 'udecator si de partile pre(ente la cercetare! C 2! Marturisirea I! Admisi ilitatea pro ei Art! ,-2! # $"% Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti& din proprie initiativa sau in cadrul procedurii interogatoriului& a unui fapt pe care Notiune si feluri partea adversa isi intemeia(a pretentia sau& dupa ca(& apararea! $+% Marturisirea este 'udiciara sau e)tra'udiciara! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56e.ec:"2;#-.,d#-:e-#2 00#a,:"-1,2 :d-6 t7pe56Image6 849 Marturisirea 'udiciara Art! ,-:! # $"% Marturisirea 'udiciara face deplina dovada impotriva aceluia care a facut#o& fie personal& fie prin mandatar cu procura speciala! $+% Marturisirea 'udiciara nu poate fi divi(ata impotriva autorului decat in ca(urile cand cuprinde fapte distincte si care nu au legatura intre ele! $,% De asemenea& marturisirea 'udiciara nu poate fi nici revocata& afara numai daca se face dovada ca a fost urmarea unei erori de fapt scu(a ile! $-% Marturisirea 'udiciara nu produce efecte daca a fost facuta de o persoana lipsita de

Marturisirea e)tra'udiciara

discernamant sau daca duce la pierderea unui drept de care cel care face recunoasterea nu poate dispune! Art! ,.;! # $"% Marturisirea facuta in afara procesului este un fapt supus aprecierii 'udecatorului& potrivit regulilor generale de pro atiune! $+% Marturisirea e)tra'udiciara ver ala nu poate fi invocata in ca(urile in care pro a cu martori nu este admisa!

II! Interogatoriul Art! ,."! # Instanta poate incuviinta& la cerere sau din oficiu& c*emarea la interogatoriu a Incuviintarea oricareia dintre parti& cu privire la fapte personale& care sunt interogatoriului de natura sa duca la solutionarea procesului! Art! ,.+! # $"% Cel c*emat in persoana va fi intre at de catre presedinte asupra fiecarui fapt in parte! $+% Cu incuviintarea presedintelui& fiecare dintre 'udecatori& procurorul& cand participa la 'udecata& precum si partea adversa pot pune direct intre ari celui c*emat la interogatoriu! $,% Partea va raspunde fara sa Luarea interogatoriului poata citi un proiect de raspuns scris in preala il! Ea se poate persoanelor fi(ice folosi insa de insemnari& cu incuviintarea presedintelui& dar numai cu privire la cifre sau denumiri! $-% Daca partea declara ca pentru a raspunde tre uie sa cercete(e inscrisuri& registre sau dosare& se va putea fi)a un nou termen pentru interogatoriu! $.% Cand am ele parti sunt de fata la luarea interogatoriului& ele pot fi confruntate! Art! ,.,! # Repre(entantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de e)ercitiu sau cel Luarea interogatoriului care asista persoana cu capacitate de e)ercitiu restransa poate repre(entantului legal fi c*emat personal la interogatoriu numai in legatura cu actele inc*eiate si faptele savarsite in aceasta calitate! Art! ,.-! # $"% Raspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intre arile! Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte& grefier& de cel care l#a propus& precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cunostinta de cuprins! Tot astfel vor fi semnate Consemnarea raspunsurilor adaugirile& stersaturile sau sc*im arile aduse& su sanctiunea la interogatoriu de a nu fi tinute in seama! $+% Daca partea interogata sau cealalta parte nu voieste ori nu poate sa semne(e& se va consemna in 'osul interogatoriului! $,% In ca(ul in care interogatoriul a fost dispus din oficiu& precum si in ca(ul preva(ut la art! ,.+ alin! $+%& vor fi consemnate in inc*eierea de sedinta atat intre arile& cat si raspunsurile! Luarea interogatoriului Art! ,..! # $"% =tatul si celelalte persoane 'uridice de drept persoanelor 'uridice pu lic& precum si persoanele

'uridice de drept privat vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica in preala il& in conditiile preva(ute la art! ":- lit! e%! $+% =e e)ceptea(a societatile de persoane& ai caror asociati cu drept de repre(entare vor fi citati personal la interogatoriu! Art! ,.0! # $"% Daca prin tratate sau conventii internationale la care Romania este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel& partea care se afla in strainatate si este Luarea interogatoriului partii repre(entata in proces printr#un mandatar va putea fi aflate in strainatate interogata prin acesta! $+% In acest ca(& interogatoriul va fi comunicat in scris mandatarului& care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice! Daca mandatarul este avocat& procura speciala certificata de acesta este suficienta! Art! ,.1! # $"% Instanta poate incuviinta luarea interogatoriului la locuinta celui c*emat la interogatoriu& printr#un 'udecator delegat& daca partea& din motive temeinice& este impiedicata Luarea interogatoriului prin de a veni in fata instantei! In acest ca(& raspunsurile la 'udecator delegat sau intre ari se vor consemna in pre(enta comisie rogatorie partii adverse sau in lipsa& daca aceasta a fost citata si nu s#a pre(entat! $+% Partea care locuieste in circumscriptia altei instante& in ca(urile preva(ute la alin! $"%& se va asculta prin comisie rogatorie! Art! ,.2! # Daca partea& fara motive temeinice& refu(a sa raspunda la interogatoriu sau nu se infatisea(a& instanta poate socoti aceste impre'urari ca o marturisire deplina ori numai ca un Nepre(entarea la inceput de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriu interogatoriul! In acest din urma ca(& atat si refu(ul de a raspunde dovada cu martori& cat si alte pro e& inclusiv pre(umtiile& pot fi admise pentru completarea pro atoriului! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56d+-d f+;#;:2;#-+,f#21.;#;a01d"ce""--6 t7pe56Image6 849 C :! Asigurarea pro elor Art! ,.:! # $"% Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane& parerea unui e)pert& starea unor unuri& mo ile sau imo ile ori sa o tina recunoasterea unui inscris& a Conditii de unui fapt sau a unui drept& daca este pericol ca pro a sa dispara ori sa admisi ilitate fie greu de administrat in viitor& va putea cere& atat inainte& cat si in timpul procesului& administrarea acestor pro e! $+% In ca(ul in care partea adversa isi da acordul& cererea poate fi facuta& c*iar daca nu e)ista urgenta! =olutionarea cererii Art! ,0;! # $"% Cererea se va indrepta& inainte de 'udecata& la

'udecatoria in circumscriptia careia se afla martorul sau o iectul constatarii& iar in timpul 'udecatii& la instanta care 'udeca procesul in prima instanta! $+% Partea va arata in cerere pro ele a caror administrare o pretinde& faptele pe care vrea sa le dovedeasca& precum si motivele care fac necesara asigurarea acestora sau& dupa ca(& acordul partii adverse! $,% Instanta va dispune citarea partilor si va comunica partii adverse copie de pe cerere! Aceasta nu este o ligata sa depuna intampinare! $-% Instanta va solutiona cererea in camera de consiliu& prin inc*eiere! $.% In ca( de pericol in intar(iere& instanta& apreciind impre'urarile& va putea incuviinta cererea si fara citarea partilor! Art! ,0"! # $"% Inc*eierea de admitere a cererii de asigurare este e)ecutorie si nu este supusa Regimul cailor de niciunei cai de atac! $+% Inc*eierea de respingere poate fi atacata atac separat numai cu apel in termen de . (ile de la pronuntare& daca s#a dat cu citarea partilor& si de la comunicare& daca s#a dat fara citarea lor! Art! ,0+! # $"% Administrarea pro ei ce tre uie asigurata va putea fi Administrarea facuta de indata sau la pro elor termenul ce se va fi)a in acest scop! $+% Administrarea pro elor asigurate asigurate se constata printr#o inc*eiere& care nu este supusa niciunei cai de atac! Art! ,0,! # $"% Pro ele asigurate in conditiile preva(ute la art! ,0+ vor fi cercetate de instanta& la 'udecarea procesului& su raportul admisi ilitatii si concludentei lor! In ca(ul in care gaseste necesar& instanta va proceda& daca este cu putinta& la o noua Puterea doveditoare administrare a pro elor asigurate! $+% Pro ele asigurate pot sa fie folosite si de partea care nu a cerut administrarea lor! $,% C*eltuielile facute cu administrarea pro elor vor fi tinute in seama de instanta care 'udeca pricina in fond! Constatarea de Art! ,0-! # $"% La cererea oricarei persoane care are interesul sa urgenta a unei stari constate de urgenta o de fapt anumita stare de fapt care ar putea sa incete(e ori sa se sc*im e pana la administrarea pro elor& e)ecutorul 'udecatoresc in circumscriptia caruia urmea(a sa se faca constatarea va putea constata la fata locului aceasta stare de fapt! $+% In ca(ul in care efectuarea constatarii preva(ute la alin! $"% necesita concursul partii adverse sau al unei alte persoane& constatarea nu poate fi facuta decat cu acordul acesteia! $,% In lipsa acordului preva(ut la alin! $+%& partea interesata va putea cere instantei sa incuviinte(e efectuarea constatarii! Instanta poate incuviinta efectuarea constatarii fara citarea aceluia impotriva caruia se cere! Dispo(itiile art! ,0;#,0, se aplica in mod corespun(ator! $-% Procesul#ver al de constatare va fi comunicat in copie celui impotriva caruia s#a facut

constatarea& daca nu a fost de fata& si are puterea doveditoare a inscrisului autentic! Art! ,0.! # In ca( de pericol in intar(iere& asigurarea dove(ii si constatarea unei stari de fapt Dispo(itii speciale se vor putea face si in (ilele nelucratoare si c*iar in afara orelor legale& insa numai cu incuviintarea e)presa a instantei! =U<=ECTIUNEA a -#a Administrarea pro elor de catre avocati sau consilieri 'uridici Art! ,00! # Dispo(itiile pre(entei sectiuni sunt aplica ile tuturor litigiilor& cu e)ceptia celor ce Domeniu de privesc starea civila si capacitatea persoanelor& relatiile de familie& aplicare precum si orice alte drepturi asupra carora legea nu permite a se face tran(actie! Art! ,01! # La primul termen de 'udecata la care partile au fost legal citate si daca acestea O ligatia instantei sunt pre(ente sau repre(entate& instanta le va intre a daca sunt de acord ca pro ele sa fie administrate potrivit dispo(itiilor din pre(enta su sectiune! Art! ,02! # $"% La termenul preva(ut la art! ,01 partile& pre(ente personal sau repre(entate& pot conveni ca avocatii care le asista si le repre(inta sa administre(e pro ele in cau(a& potrivit dispo(itiilor pre(entei su sectiuni! $+% Consimtamantul pentru Conventia partilor administrarea pro elor& preva(ut la alin! $"%& se va da de catre parti& personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala& in fata instantei& luandu#se act despre aceasta in inc*eiere& sau prin inscris intocmit in fata avocatului& care este o ligat sa ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56"d"+;da2#d2e1#-2,;#:20-#+"1;1.c.,e"f6 t7pe56Image6 849 certifice consimtamantul si semnatura partii pe care o asista ori o repre(inta! Daca sunt mai multe parti asistate de acelasi avocat& consimtamantul se va da de fiecare dintre ele separat! $,% Totodata& fiecare parte este o ligata sa declare ca pentru procedura din pre(enta su sectiune isi alege domiciliul la avocatul care o repre(inta! $-% Consimtamantul dat potrivit alin! $+% nu poate fi revocat de catre una dintre parti! Art! ,0:! # Pe parcursul administrarii pro elor de catre avocati& Desfasurarea sedintele de 'udecata& atunci sedintei de cand acestea sunt necesare& se desfasoara potrivit art! +-;& cu 'udecata participarea o ligatorie a avocatilor! Masuri luate de Art! ,1;! # $"% Dupa constatarea vala ilitatii consimtamantului dat instanta conform art! ,02& instanta va lua masurile preva(ute la art! +,1 alin! $+%! Dispo(itiile art! +..& +.0& art! +.1 alin! $"%& art! +.2 si +0; sunt aplica ile! $+% Cand& potrivit legii& cererile preva(ute la alin!

Termenul administrarii pro elor

Programul administrarii pro elor

$"% pot fi formulate si ulterior primului termen de 'udecata la care partile sunt legal citate& instanta poate acorda in acest scop un termen scurt& dat in cunostinta partilor repre(entate prin avocat! $,% Dispo(itiile art! ++1 si ale art! +.- alin! $+%#$-% sunt aplica ile! $-% Partea care lipseste ne'ustificat la termenul de incuviintare a pro elor va fi deca(uta din dreptul de a mai propune si administra orice pro a& cu e)ceptia celei cu inscrisuri& dar va putea participa la administrarea pro elor de catre cealalta parte si va putea com ate aceste pro e! Art! ,1"! # $"% Pentru administrarea pro elor de catre avocati instanta va sta ili un termen de pana la 0 luni& tinand seama de volumul si comple)itatea acestora! $+% Termenul preva(ut la alin! $"% va putea fi prelungit daca in cursul administrarii pro elor@ "! se invoca o e)ceptie sau un incident procedural asupra caruia& potrivit legii& instanta tre uie sa se pronunteA in acest ca(& termenul se prelungeste cu timpul necesar solutionarii e)ceptiei sau incidentuluiA +! a incetat& din orice cau(a& contractul de asistenta 'uridica dintre una dintre parti si avocatul sauA in acest ca(& termenul se prelungeste cu cel mult o luna pentru anga'area altui avocatA ,! una dintre parti a decedatA in acest ca(& termenul se prelungeste cu timpul in care procesul este suspendat potrivit art! -"+ alin! $"% pct! " sau cu termenul acordat partii interesate pentru introducerea in proces a mostenitorilorA -! in orice alte ca(uri in care legea prevede suspendarea procesului& termenul se prelungeste cu perioada suspendarii& dispo(itiile art! -"" alin! $"% pct! + nefiind insa aplica ile! Art! ,1+! # $"% In cel mult . (ile de la incuviintarea pro elor& avocatii partilor vor pre(enta instantei programul de administrare a acestora& purtand semnatura avocatilor& in care se vor arata locul si data administrarii fiecarei pro e! Programul se incuviintea(a de instanta& in camera de consiliu& si este o ligatoriu pentru parti si avocatii lor! $+% In procesele preva(ute la art! :+ alin! $+% si $,% programul incuviintat potrivit alin! $"% va fi comunicat de indata procurorului& in conditiile art! ,2,! $,% Pro ele pot fi administrate in ca inetul unuia dintre avocati sau in orice alt loc convenit& daca natura pro ei impune aceasta! Partile& prin avocati& sunt o ligate sa isi comunice inscrisurile si orice alte acte& prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in mod direct& su luare de semnatura! $-% Data convenita pentru administrarea pro elor potrivit alin! $"% poate fi modificata& cu

acordul tuturor partilor! $.% In ca(ul in care administrarea pro ei nu este posi ila din motive o iective& va fi sta ilit un nou termen& dispo(itiile alin! $-% fiind aplica ile in mod corespun(ator! Daca partile nu se inteleg& va fi sesi(ata instanta& potrivit art! ,1,! $0% Nerespectarea ne'ustificata a programului preva(ut la alin! $"% atrage decaderea partii din dreptul de a mai administra pro a respectiva! $1% Dispo(itiile art! +0+ sunt aplica ile! Art! ,1,! # Daca in cursul administrarii pro elor una dintre parti formulea(a o cerere& invoca o e)ceptie& inadmisi ilitatea vreunei pro e sau orice alt incident privind administrarea pro elor& =olutionarea ea va sesi(a instanta care& cu citarea celeilalte parti& prin inc*eiere data incidentelor in camera de consiliu& se va pronunta de indata& iar cand este necesar& in cel mult ". (ile de la data la care a fost sesi(ata! Inc*eierea poate fi atacata numai odata cu fondul procesului! Art! ,1-! # In ca(ul in care se dispune infatisarea unui inscris detinut de o autoritate sau de Inscrisuri detinute o alta persoana& instanta& potrivit dispo(itiilor art! +:2& va dispune de terti solicitarea inscrisului si& indata ce acesta este depus la instanta& comunicarea lui in copie fiecarui avocat! Art! ,1.! # Daca una dintre parti nu recunoaste scrisul sau semnatura dintr#un inscris& ?erificarea avocatul partii interesate& potrivit art! ,1,& va solicita instantei sa inscrisurilor procede(e la verificarea inscrisurilor! Art! ,10! # $"% Martorii vor fi ascultati& la locul si data preva(ute in programul incuviintat de instanta& de catre avocatii partilor& in conditiile art! ,"2 alin! $"% si art! Ascultarea ,+" alin! $"%& $+%& $-% si $.%& martorilor care se aplica in mod corespun(ator! Ascultarea martorilor se face fara prestare de 'uramant& ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f-:+a0;"#- d #--a0#:,;c#1 002;, 210;6 t7pe56Image6 849 punandu#li#se insa in vedere ca daca nu vor spune adevarul savarsesc infractiunea de marturie mincinoasa! Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa! $+% Martorii preva(uti la art! ,+; vor fi ascultati numai de catre instanta! Consemnarea Art! ,11! # $"% Marturia se va consemna intocmai de catre o persoana marturiei convenita de parti si se va semna& pe fiecare pagina si la sfarsitul ei& de catre avocatii partilor& de cel ce a consemnat#o si de martor& dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprinsul consemnarii! $+% Orice adaugiri& stersaturi sau sc*im ari in cuprinsul marturiei tre uie incuviintate prin semnatura celor mentionati la alin! $"%& su sanctiunea de a nu fi luate

Autentificarea marturiei

E)perti(a

Cercetarea la fata locului

Interogatoriul

Incidente privind pro ele

Conclu(iile scrise

in seama! $,% Daca marturia a fost stenografiata& aceasta va fi transcrisa! Atat stenograma& cat si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin! $"% si depuse la dosar! $-% Daca marturia a fost inregistrata cu mi'loace audiovi(uale& aceasta va putea fi ulterior transcrisa la cererea partii interesate& in conditiile legii! Transcrierea inregistrarilor va fi semnata potrivit alin! $"% si depusa la dosar! Art! ,12! # Partile pot conveni ca declaratiile martorilor sa fie consemnate si autentificate de un notar pu lic! Dispo(itiile art! ,10 sunt aplica ile! Art! ,1:! # $"% In ca(ul in care este incuviintata o e)perti(a& in programul administrarii pro elor partile vor trece numele e)pertului pe care il vor alege prin invoiala lor& precum si numele consilierilor fiecareia dintre ele! $+% Daca partile nu se invoiesc asupra alegerii e)pertului& ele vor cere instantei& la termenul cand incuviintea(a pro ele potrivit art! ,1;& sa procede(e la desemnarea acestuia& potrivit art! ,," alin! $"% si $+%! $,% E)pertul este o ligat sa efectue(e e)perti(a si sa o predea avocatilor partilor& su semnatura de primire& cu cel putin ,; de (ile inainte de termenul fi)at de instanta potrivit art! ,1"! De asemenea& el are indatorirea sa dea e)plicatii avocatilor si partilor& iar dupa fi)area termenului de 'udecata& sa se conforme(e dispo(itiilor art! ,,1#,,:! Art! ,2;! # Daca s#a dispus o cercetare la fata locului& aceasta se va face de catre instanta potrivit dispo(itiilor art! ,-.#,-1! Procesul#ver al preva(ut la art! ,-1 alin! $"% va fi intocmit in atatea e)emplare cate parti sunt si va fi inmanat avocatilor acestora in cel mult . (ile de la efectuarea cercetarii! Art! ,2"! # Cand s#a incuviintat c*emarea la interogatoriu& instanta va cita partile& la termenul sta ilit& in camera de consiliu! Copii de pe interogatoriul astfel luat& precum si de pe cel dispus si primit potrivit art! ,.. alin! $"% vor fi inmanate de indata avocatilor partilor! Art! ,2+! # $"% Instanta& in conditiile art! ,1,& va *otari asupra cererii de inlocuire a martorilor& de ascultare din nou sau de confruntare a acestora! $+% De asemenea& in conditiile aratate la alin! $"%& instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte pro e ce se dovedesc necesare si care nu puteau fi preva(ute pentru a fi solicitate potrivit art! +,1 alin! $+% pct! 1! Art! ,2,! # $"% Dupa administrarea tuturor pro elor incuviintate de instanta reclamantul& prin avocatul sau& va redacta conclu(iile scrise privind sustinerea pretentiilor sale& pe care le va

trimite& prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire& sau le va inmana in mod direct& su luare de semnatura& celorlalte parti din proces si& cand este ca(ul& Ministerului Pu lic! $+% Dupa primirea conclu(iilor scrise ale reclamantului fiecare parte& prin avocatul sau& va redacta propriile conclu(ii scrise& pe care le va comunica& potrivit alin! $"%& reclamantului& celorlalte parti& precum si& cand este ca(ul& Ministerului Pu lic! Art! ,2-! # $"% Avocatii partilor vor alcatui pentru fiecare parte cate un dosar si unul pentru Alcatuirea dosarului instanta& in care vor depune cate un e)emplar al tuturor inscrisurilor prin care& potrivit legii& se constata administrarea fiecarei pro e! $+% Dosarele preva(ute la alin! $"% vor fi numerotate& snuruite si vor purta semnatura avocatilor partilor pe fiecare pagina! Art! ,2.! # La e)pirarea termenului sta ilit de instanta potrivit art! Depunerea ,1" avocatii partilor vor dosarului la instanta pre(enta impreuna instantei dosarul cau(ei& intocmit potrivit art! ,2-! Art! ,20! # $"% Primind dosarul& instanta va fi)a termenul de 'udecata& dat in cunostinta partilor& care nu va putea fi mai lung de ". (ile de la data primirii dosarului! $+% La acest termen& instanta va putea *otari& pentru motive temeinice si dupa ascultarea partilor& sa se administre(e noi pro e sau sa se administre(e nemi'locit in fata sa unele dintre pro ele administrate de avocati! $,% In acest scop& instanta va sta ili termene scurte& in continuare& date in cunostinta partilor! /udecarea cau(ei Pentru pre(entarea in fata instantei martorii vor fi citati& de asemenea& in termen scurt& cau(ele fiind considerate urgente! Dispo(itiile art! ".: si ale art! ,", alin! $+% sunt aplica ile! $-% Daca& la termenul preva(ut la alin! $"%& instanta socoteste ca nu este necesara administrarea de noi pro e sau a unora dintre cele administrate de avocati& va proceda la 'udecarea in fond a procesului& acordand partilor cuvantul pentru a pune conclu(ii prin avocat! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:f2 1,1c# e:a#-;f,#a0fc#.0e+1c1fc.,+6 t7pe56Image6 849 Art! ,21! # $"% Dispo(itiile su sectiunii a ,#a DPro eleE a sectiunii a Dispo(itii aplica ile +#a a capitolului II sunt aplica ile& daca in pre(enta su sectiune nu se prevede altfel! $+% La cererea avocatului sau a partii interesate instanta poate lua masura amen(ii 'udiciare si o ligarii la plata de despagu iri& in ca(urile si conditiile preva(ute de dispo(itiile art! "21#":;! Consilierii 'uridici Art! ,22! # Dispo(itiile pre(entei su sectiuni sunt aplica ile in mod corespun(ator si

consilierilor 'uridici care& potrivit legii& repre(inta partea! =ECTIUNEA a ,#a De( aterea in fond a procesului Art! ,2:! # De( aterile procesului poarta asupra impre'urarilor de fapt si temeiurilor de drept& O iectul de( aterilor invocate de parti in cererile lor sau& dupa ca(& ridicate de catre instanta din oficiu! Art! ,:;! # Inainte de a se trece la de( aterea fondului cau(ei& instanta& din oficiu sau la solicitarea partilor& pune in discutia acestora cererile& e)ceptiile C*estiunile preala ile procesuale si apararile care nu de( aterilor in fond au fost solutionate in cursul cercetarii procesului& precum si cele care& potrivit legii& pot fi invocate in orice stare a procesului! Completarea sau Art! ,:"! # Instanta poate proceda la completarea ori refacerea unor refacerea pro e& in ca(ul in care& unor pro e din de( ateri& re(ulta necesitatea acestei masuri! Art! ,:+! # Daca partile declara ca nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente Desc*iderea de solutionat& presedintele desc*ide de( aterile asupra fondului de( aterilor in cau(ei& dand cuvantul partilor& fond in ordinea si conditiile preva(ute la art! +"0& pentru ca fiecare sa isi sustina cererile si apararile formulate in proces! Art! ,:,! # De( aterile incepute vor fi continuate la acelasi termen Continuarea pana la inc*iderea lor& cu de( aterilor in e)ceptia ca(ului in care& pentru motive temeinice& sunt lasate in fond continuare pentru o alta (i& c*iar in afara orelor fi)ate pentru 'udecarea pricinilor! Inc*iderea Art! ,:-! # $"% Cand considera ca au fost lamurite toate impre'urarile de( aterilor in de fapt si temeiurile de fond drept ale cau(ei& presedintele inc*ide de( aterile! $+% Daca va considera necesar& instanta poate cere partilor& la inc*iderea de( aterilor& sa depuna completari la notele intocmite potrivit art! +--! Partile pot depune aceste completari si in ca(ul in care acestea nu au fost cerute de instanta! $,% Dupa inc*iderea de( aterilor& partile nu mai pot depune niciun inscris la dosarul cau(ei& su sanctiunea de a nu fi luat in seama! =ECTIUNEA a -#a Deli erarea si pronuntarea *otararii Art! ,:.! # $"% Dupa inc*iderea de( aterilor& completul de 'udecata Deli erarea deli erea(a in secret asupra *otararii ce urmea(a sa pronunte! $+% La deli erare iau parte numai mem rii completului in fata carora au avut loc de( aterile! Biecare dintre mem rii completului de 'udecata are indatorirea sa isi e)prime opinia& incepand cu cel mai nou in functie! Presedintele isi e)prima opinia cel din

urma! $,% /udecatorul care a luat parte la 'udecata este tinut sa se pronunte c*iar daca nu mai este 'udecator al instantei respective& cu e)ceptia ca(ului in care& in conditiile legii& i#a incetat calitatea de 'udecator sau este suspendat din functie! In aceasta situatie& procesul se repune pe rol& cu citarea partilor& pentru ca ele sa puna din nou conclu(ii in fata completului de 'udecata legal constituit! Art! ,:0! # $"% In ca(uri 'ustificate& daca instanta nu ia *otararea de indata& pronuntarea Amanarea pronuntarii acesteia poate fi amanata pentru un termen care nu poate depasi ". (ile! $+% In ca(ul amanarii preva(ute la alin! $"%& presedintele& odata cu anuntarea termenului la care a fost amanata pronuntarea& poate sta ili ca pronuntarea *otararii se va face prin punerea solutiei la dispo(itia partilor prin mi'locirea grefei instantei! $,% Daca pronuntarea a fost amanata& *otararea nu poate fi pronuntata mai inainte de data fi)ata in acest scop! Art! ,:1! # $"% Instanta este o ligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor deduse 'udecatii! =olutionarea cau(ei Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decat s#a cerut& daca legea nu prevede altfel! $+% Daca cererea are ca o iect pretentii privitoare la o ligatia de intretinere& alocatia pentru copii& c*irie& arenda& plata salariului& rate din pretul van(arii sau alte sume datorate periodic& instanta il va o liga pe parat& la cererea reclamantului& dupa ac*itarea ta)elor de tim ru& potrivit legii& si la plata sumelor devenite e)igi ile dupa introducerea cererii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id5610d1dff"#, ae#-aa #2a-2#" f..21:+ 2 6 t7pe56Image6 849 $,% In ca(urile in care instanta poate da termen pentru e)ecutarea *otararii& ea va face aceasta prin c*iar *otararea care de(leaga pricina& aratand si motivele pentru care a acordat termenul! De itorul nu va putea cere termen de plata& daca de itorului i s#a acordat un termen re(ona il de plata de catre creditor ori a avut posi ilitatea sa e)ecute intr#un termen re(ona il& calculat de la data comunicarii cererii de c*emare in 'udecata& in conformitate cu prevederile art! "!.++ din Codul civil si nici daca la data pronuntarii su (ista vreunul dintre motivele preva(ute la art! 01- alin! $"%!

Art! ,:2! # $"% >otararea tre uie sa fie re(ultatul acordului mem rilor completului de 'udecata si se da in numele legii! $+% Cand unanimitatea nu poate fi reali(ata& *otararea se ia cu ma'oritatea mem rilor completului de 'udecata! Daca din deli erare re(ulta mai mult de doua opinii& 'udecatorii ale caror pareri se apropie mai mult sunt datori sa se uneasca intr#o singura opinie! $,% In ca(ul in care ma'oritatea nu poate fi reali(ata& procesul se 'udeca in complet de divergenta& constituit prin includerea in completul initial si a presedintelui instantei sau a vicepresedintelui& a presedintelui de sectie ori a unui 'udecator desemnat de presedinte! Art! ,::! # $"% In situatia preva(uta la art! ,:2 alin! $,%& divergenta se 'udeca in aceeasi (i /udecata in complet sau& daca nu este posi il& intr#un termen care nu poate depasi +; de de (ile de la ivirea divergentei& divergenta cu citarea partilor! In pricinile considerate urgente acest termen nu poate fi mai mare de 1 (ile! $+% De( aterile vor fi reluate asupra c*estiunilor ramase in divergenta si care se anunta partilor in sedinta& instanta fiind indreptatita& atunci cand aprecia(a ca este necesar& sa administre(e noi dove(i si sa ordone orice alte masuri ingaduite de lege! $,% Partile vor pune din nou conclu(ii asupra c*estiunilor aflate in divergenta! $-% Dispo(itiile art! ,:2 alin! $+% se aplica in mod corespun(ator& 'udecatorii avand dreptul de a reveni asupra parerii lor care a provocat divergenta! $.% Cand divergenta nu priveste solutia ce tre uie data intregii cau(e& dupa 'udecarea c*estiunilor ramase in divergenta& completul care a 'udecat inainte de ivirea ei va putea continua 'udecarea cau(ei! Art! -;;! # Daca& in timpul deli erarii& instanta gaseste ca sunt Repunerea pe rol necesare pro e sau lamuriri noi va dispune repunerea pe rol a cau(ei& cu citarea partilor! Art! -;"! # $"% Dupa ce a fost luata *otararea& se va intocmi de indata o minuta care va Intocmirea minutei cuprinde solutia si in care se va arata& cand este ca(ul& opinia separata a 'udecatorilor aflati in minoritate! $+% Minuta& su sanctiunea nulitatii *otararii& se va semna pe fiecare pagina de catre 'udecatori si& dupa ca(& de magistratul#asistent& dupa care se va consemna intr#un registru special& tinut la grefa instantei! Acest registru poate fi tinut si in format electronic! Luarea *otararii

Art! -;+! # =u re(erva dispo(itiilor art! ,:0 alin! $+%& *otararea se va pronunta in sedinta pu lica& la locul unde s#au desfasurat de( aterile& de catre presedinte Pronuntarea sau de catre un 'udecator& *otararii mem ru al completului de 'udecata& care va citi minuta& indicand si calea de atac ce poate fi folosita impotriva *otararii! Art! -;,! # Data *otararii este aceea la care minuta este pronuntata Data *otararii potrivit legii! Art! -;-! # $"% Partea pre(enta la pronuntarea *otararii poate renunta& Renuntarea la calea in conditiile legii& la de atac calea de atac& facandu#se mentiune despre aceasta intr#un proces# in fata primei ver al semnat de presedinte instante si de grefier! $+% Renuntarea se poate face si ulterior pronuntarii& c*iar si dupa declararea caii de atac& prin pre(entarea partii inaintea presedintelui instantei sau a persoanei desemnate de acesta ori& dupa ca(& prin inscris autentic care se va depune la grefa instantei& atat timp cat dosarul nu a fost inaintat la instanta competenta& dispo(itiile alin! $"% aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! -;.! # Nulitatea unei *otarari nu poate fi ceruta decat prin caile Nulitatea *otararii de atac preva(ute de lege& in afara de ca(ul cand legea prevede in mod e)pres altfel! CAPITOLUL III Unele incidente procedurale =ECTIUNEA " Renuntarea la 'udecata Art! -;0! # $"% Reclamantul poate sa renunte oricand la 'udecata& in tot sau in parte& fie Conditii ver al in sedinta de 'udecata& fie prin cerere scrisa! $+% Cererea se face personal sau prin mandatar cu procura speciala! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id560121"f;0#+1e,#-."0#a,0 #,"d,. ;-;.cc6 t7pe56Image6 849 $,% Daca renuntarea s#a facut dupa comunicarea cererii de c*emare in 'udecata& instanta& la cererea paratului& il va o liga pe reclamant la c*eltuielile de 'udecata pe care paratul le#a facut! $-% Daca reclamantul renunta la 'udecata la primul termen la care partile sunt legal citate sau ulterior acestui moment& renuntarea nu se poate face decat cu acordul e)pres sau tacit al celeilalte parti! Daca paratul nu este pre(ent la termenul la care reclamantul declara ca renunta la 'udecata& instanta va acorda paratului un termen pana la care sa isi e)prime po(itia fata de cererea de renuntare! Lipsa unui raspuns pana la termenul acordat se considera acord tacit la renuntare! $.% Cand renuntarea la 'udecata se face in apel sau in caile

e)traordinare de atac& instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea& in tot sau in parte& a *otararii sau& dupa ca(& a *otararilor pronuntate in cau(a! $0% Renuntarea la 'udecata se constata prin *otarare supusa recursului& care va fi 'udecat de instanta ierar*ic superioara celei care a luat act de renuntare! Cand renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& *otararea este definitiva! Art! -;1! # $"% Renuntarea la 'udecata a unuia dintre reclamanti nu este Efectele opo(a ila celorlalti renuntarii reclamanti! $+% Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost facuta si nu afectea(a cererile incidentale care au caracter de sine statator! =ECTIUNEA a +#a Renuntarea la dreptul pretins Renuntarea in Art! -;2! # $"% Reclamantul poate& in tot cursul procesului& sa renunte la prima insusi dreptul pretins& instanta daca poate dispune de acesta& fara a fi necesar acordul paratului! $+% In ca( de renuntare la dreptul pretins& instanta pronunta o *otarare prin care va respinge cererea in fond& dispunand si asupra c*eltuielilor de 'udecata! $,% Renuntarea se poate face atat ver al in sedinta& consemnandu#se in inc*eiere& cat si prin inscris autentic! Art! -;:! # $"% Cand renuntarea este facuta in instanta de apel& *otararea primei instante va Renuntarea in fi anulata in tot sau in parte& in masura renuntarii& dispo(itiile art! -;2 caile de atac aplicandu#se in mod corespun(ator! $+% Cand renuntarea este facuta in caile e)traordinare de atac& vor fi anulate *otararile pronuntate in cau(a& dispo(itiile art! -;2 aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! -";! # >otararea este supusa recursului& care se 'udeca de instanta ierar*ic superioara celei care a luat act de renuntarea la dreptul pretins! Cand renuntarea are Cai de atac loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& recursul se 'udeca de Completul de . 'udecatori! =ECTIUNEA a ,#a =uspendarea procesului =uspendarea Art! -""! # $"% /udecatorul va suspenda 'udecata@ voluntara "! cand amandoua partile o cerA +! cand niciuna dintre parti& legal citate& nu se infatisea(a la strigarea cau(ei! Cu toate acestea& cau(a se 'udeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scris 'udecarea in lipsa! $+% Cererea de 'udecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata

careia a fost formulata! Art! -"+! # $"% /udecarea cau(elor se suspenda de drept@ "! prin decesul uneia dintre parti& pana la introducerea in cau(a a mostenitorilor& in afara de ca(ul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in 'udecata a acestoraA +! prin interdictia 'udecatoreasca sau punerea su curatela a unei parti& pana la numirea tutorelui sau curatoruluiA ,! prin decesul repre(entantului sau al mandatarului uneia dintre parti& survenit cu mai putin de ". (ile inainte de (iua infatisarii& pana la numirea unui nou repre(entant sau mandatarA -! prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului& pana la numirea unui nou tutore sau curatorA =uspendarea de .! cand persoana 'uridica este di(olvata& pana la desemnarea drept lic*idatoruluiA 0! prin desc*iderea procedurii insolventei& in temeiul unei *otarari 'udecatoresti definitive& daca de itorul tre uie repre(entat& pana la numirea administratorului ori lic*idatorului 'udiciarA 1! in ca(ul in care instanta formulea(a o cerere de pronuntare a unei *otarari preliminare adresata Curtii de /ustitie a Uniunii Europene& potrivit prevederilor tratatelor pe care se intemeia(a Uniunea EuropeanaA 2! in alte ca(uri preva(ute de lege! $+% Cu toate acestea& faptele preva(ute la alin! $"% nu impiedica pronuntarea *otararii& daca ele au survenit dupa inc*iderea de( aterilor! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56ea"-c11d# f+,#-.ee#ac,.#,1+.f1a.f0a16 t7pe56Image6 849 =uspendarea Art! -",! # $"% Instanta poate suspenda 'udecata@ facultativa "! cand de(legarea cau(ei depinde& in tot sau in parte& de e)istenta ori ine)istenta unui drept care face o iectul unei alte 'udecatiA +! cand s#a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire *otaratoare asupra *otararii ce urmea(a sa se dea& daca legea nu prevede altfelA ,! in alte ca(uri preva(ute de lege! $+% =uspendarea va dura pana cand *otararea pronuntata in cau(a care a provocat suspendarea a devenit definitiva! $,% Cu toate acestea& instanta poate reveni motivat asupra suspendarii& daca se constata ca partea care a cerut#o nu are un comportament diligent in cadrul procesului care a determinat suspendarea& tergiversand solutionarea acestuia& ori daca urmarirea penala care a determinat suspendarea durea(a mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea& fara a se

dispune o solutie in acea cau(a! Art! -"-! # $"% Asupra suspendarii 'udecarii procesului instanta se va pronunta prin inc*eiere& care poate fi atacata cu recurs& in mod separat& la instanta ierar*ic superioara! Cand >otararea de suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si /ustitie& suspendare *otararea este definitiva! $+% Recursul se poate declara cat timp durea(a suspendarea cursului 'udecarii procesului& atat impotriva inc*eierii prin care s#a dispus suspendarea& cat si impotriva inc*eierii prin care s#a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului! Art! -".! # /udecata cau(ei suspendate se reia@ "! prin cererea de redesc*idere facuta de una dintre parti& cand suspendarea s#a dispus prin invoirea partilor sau din cau(a lipsei lorA +! prin cererea de redesc*idere a procesului& facuta cu aratarea mostenitorilor& tutorelui sau curatorului& a celui repre(entat de mandatarul defunct& a noului Reluarea 'udecarii mandatar ori& dupa ca(& a partii procesului interesate& a lic*idatorului& a administratorului 'udiciar ori a lic*idatorului 'udiciar& in ca(urile preva(ute la art! -"+ alin! $"% pct! "#0A ,! in ca(urile preva(ute la art! -"+ alin! $"% pct! 1& dupa pronuntarea *otararii de catre Curtea de /ustitie a Uniunii EuropeneA -! prin alte modalitati preva(ute de lege! =ECTIUNEA a -#a Perimarea cererii Art! -"0! # $"% Orice cerere de c*emare in 'udecata& contestatie& apel& recurs& revi(uire si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept& c*iar impotriva incapa ililor& daca a ramas in nelucrare din motive imputa ile partii& timp de 0 luni! Cererile supuse $+% Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura perimarii indeplinit de parti sau de instanta! $,% Nu constituie cau(e de perimare ca(urile cand actul de procedura tre uia efectuat din oficiu& precum si cele cand& din motive care nu sunt imputa ile partii& cererea n#a a'uns la instanta competenta sau nu se poate fi)a termen de 'udecata! Intreruperea Art! -"1! # Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de cursului procedura facut in vederea perimarii 'udecarii procesului de catre partea care 'ustifica un interes! =uspendarea Art! -"2! # $"% Cursul perimarii este suspendat cat timp durea(a cursului suspendarea 'udecatii& perimarii pronuntata de instanta in ca(urile preva(ute la art! -",& precum si in alte ca(uri sta ilite de lege& daca suspendarea nu este cau(ata de lipsa de staruinta a partilor in 'udecata! $+% In ca(urile preva(ute la art! -"+& cursul perimarii este suspendat timp de o luna de la data cand s#au petrecut faptele care au determinat suspendarea 'udecatii&

Efectele cererii asupra coparticipantilor Procedura perimarii

>otararea de perimare

daca aceste fapte s#au petrecut in cele din urma , luni ale termenului de perimare! $,% Perimarea se suspenda& de asemenea& pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in 'udecata din cau(a unor motive temeinic 'ustificate& precum si in alte ca(uri e)pres preva(ute de lege! Art! -":! # In ca(ul in care sunt mai multi reclamanti sau parati impreuna& cererea de perimare ori actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloseste si celorlalti! Art! -+;! # $"% Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate! /udecatorul va cita de urgenta partile si va dispune grefierului sa intocmeasca un referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea! $+% Perimarea poate fi invocata si pe cale de e)ceptie in camera de consiliu sau in sedinta pu lica! $,% Perimarea cererii de c*emare in 'udecata nu poate fi ridicata pentru prima oara in instanta de apel! Art! -+"! # $"% Daca instanta constata ca perimarea nu a intervenit& pronunta o inc*eiere care poate fi atacata odata cu fondul procesului! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56,.2fc,20#e."0#-- c# -c-#c;"fe02,ed- 6 t7pe56Image6 849 $+% >otararea care constata perimarea este supusa recursului& la instanta ierar*ic superioara& in termen de . (ile de la pronuntare! Cand perimarea se constata de o sectie a Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& recursul se 'udeca de Completul de . 'udecatori! Efectele Art! -++! # $"% Perimarea lipseste de efect toate actele de procedura facute perimarii in acea instanta! $+% Cand insa se face o noua cerere de c*emare in 'udecata& partile pot folosi dove(ile administrate in cursul 'udecarii cererii perimate& in masura in care noua instanta socoteste ca nu este necesara refacerea lor! Art! -+,! # Orice cerere adresata unei instante si care a ramas in nelucrare timp de "; ani Perimarea se perima de drept& c*iar in lipsa unor motive imputa ile partii! Dispo(itiile instantei art! -+; se aplica in mod corespun(ator! CAPITOLUL I? >otararile 'udecatoresti =ECTIUNEA " Dispo(itii generale

C "! Denumirea& intocmirea si comunicarea *otararii Art! -+-! # $"% >otararea prin care cau(a este solutionata de prima instanta sau prin care aceasta se de(investeste fara a solutiona cau(a se numeste sentinta! $+% >otararea prin care 'udecatoria solutionea(a caile de atac impotriva *otararilor autoritatilor administratiei pu lice cu activitate 'urisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate& in ca(urile preva(ute de lege& se numeste sentinta! $,% >otararea prin care Denumirea instanta se pronunta asupra apelului& recursului si recursului in *otararilor interesul legii& precum si *otararea pronuntata ca urmare a anularii in apel a *otararii primei instante si retinerii cau(ei spre 'udecare ori ca urmare a re'udecarii cau(ei in fond dupa casarea cu retinere in recurs se numesc deci(ie! $-% >otararea prin care instanta se pronunta asupra contestatiei in anulare sau asupra revi(uirii se numeste& dupa ca(& sentinta sau deci(ie! $.% Toate celelalte *otarari date de instanta se numesc inc*eieri& daca legea nu prevede altfel! Continutul Art! -+.! # $"% >otararea va cuprinde@ *otararii a% partea introductiva& in care se vor face mentiunile preva(ute la art! +,, alin! $"% si $+%! Cand de( aterile au fost consemnate intr#o inc*eiere de sedinta& partea introductiva a *otararii va cuprinde numai denumirea instantei& numarul dosarului& data& numele& prenumele si calitatea mem rilor completului de 'udecata& numele si prenumele grefierului& numele si prenumele procurorului& daca a participat la 'udecata& precum si mentiunea ca celelalte date sunt aratate in inc*eiereA % considerentele& in care se vor arata o iectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor& e)punerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe a(a pro elor administrate& motivele de fapt si de drept pe care se intemeia(a solutia& aratandu#se atat motivele pentru care s#au admis& cat si cele pentru care s#au inlaturat cererile partilorA c% dispo(itivul& in care se vor arata numele& prenumele& codul numeric personal si domiciliul sau resedinta partilor ori& dupa ca(& denumirea& sediul& codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala& numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor 'uridice si contul ancar& solutia data tuturor cererilor deduse 'udecatii si cuantumul c*eltuielilor de 'udecata acordate! $+% Daca *otararea s#a dat in folosul mai multor reclamanti sau impotriva mai multor parati& se va arata ceea ce se cuvine fiecarui reclamant si la ce este o ligat fiecare parat ori& cand este ca(ul& daca drepturile si o ligatiile partilor sunt solidare sau indivi(i ile! $,% In partea finala a dispo(itivului se vor arata daca *otararea este e)ecutorie&

este supusa unei cai de atac ori este definitiva& data pronuntarii ei& mentiunea ca s#a pronuntat in sedinta pu lica sau intr#o alta modalitate preva(uta de lege& precum si semnaturile mem rilor completului de 'udecata! Cand *otararea este supusa apelului sau recursului se va arata si instanta la care se depune cererea pentru e)ercitarea caii de atac! Art! -+0! # $"% >otararea se redactea(a de 'udecatorul care a solutionat procesul! Cand in compunerea completului de 'udecata intra si asistenti 'udiciari& presedintele il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacte(e *otararea! $+% In ca(ul in care unul dintre 'udecatori sau asistenti 'udiciari a ramas in minoritate la deli erare& el isi va redacta opinia separata& care va cuprinde e)punerea Redactarea si considerentelor& solutia semnarea pe care a propus#o si semnatura acestuia! De asemenea& 'udecatorul care *otararii este de acord cu solutia& dar pentru considerente diferite& va redacta separat opinia concurenta! $,% >otararea va fi semnata de mem rii completului de 'udecata si de catre grefier! $-% Daca vreunul dintre 'udecatori este impiedicat sa semne(e *otararea& ea va fi semnata in locul sau de presedintele completului& iar daca si acesta ori 'udecatorul unic se afla intr#o ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56d0c a.""#d--f#-cca#2e2d#ca+; e,:c a"6 t7pe56Image6 849 astfel de situatie& *otararea se va semna de catre presedintele instantei! Cand impiedicarea priveste pe grefier& *otararea se va semna de grefierul#sef! In toate ca(urile se face mentiune pe *otarare despre cau(a care a determinat impiedicarea! $.% >otararea se va redacta si se va semna in cel mult ,; de (ile de la pronuntare! Opinia separata a 'udecatorului ramas in minoritate& precum si& cand este ca(ul& opinia concurenta se redactea(a si se semnea(a in acelasi termen! $0% >otararea se va intocmi in doua e)emplare originale& dintre care unul se atasea(a la dosarul cau(ei& iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de *otarari al instantei! Comunicarea Art! -+1! # $"% >otararea se va comunica din oficiu partilor& in copie& *otararii c*iar daca este definitiva! Comunicarea se va face de indata ce *otararea a fost redactata si semnata in conditiile legii! $+% >otararile definitive prin care s#a dispus efectuarea unei inscrieri in cartea funciara sau& dupa ca(& in alte registre pu lice se vor comunica din oficiu si institutiei sau autoritatii care tine acele registre! $,% >otararile definitive prin care s#a dispus anularea& in tot sau in parte& a unui act notarial

se comunica din oficiu de indata notarului pu lic instrumentator& direct ori prin intermediul camerei notarilor pu lici in circumscriptia careia functionea(a! $-% De asemenea& *otararile prin care instanta se pronunta in legatura cu prevederi cuprinse in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in alte acte 'uridice ale Uniunii Europene se comunica& din oficiu& c*iar daca nu sunt definitive& si autoritatii sau institutiei nationale cu atri utii de reglementare in materie! Adaugirile& Art! -+2! # Adaugirile& sc*im arile sau corecturile in cuprinsul sc*im arile *otararii vor tre ui semnate sau corecturile de 'udecatori& su sanctiunea neluarii lor in seama! C +! Efectele *otararii 'udecatoresti Art! -+:! # Dupa pronuntarea *otararii instanta se de(investeste si De(investirea niciun 'udecator nu poate instantei reveni asupra parerii sale! Art! -,;! # $"% >otararea 'udecatoreasca ce solutionea(a& in tot sau in parte& fondul procesului sau statuea(a asupra unei e)ceptii procesuale ori asupra oricarui alt incident are& de la pronuntare& autoritate de lucru 'udecat cu privire la c*estiunea transata! $+% Autoritatea de lucru 'udecat priveste dispo(itivul& precum si considerentele pe care acesta Autoritatea de se spri'ina& inclusiv cele prin care s#a re(olvat o c*estiune litigioasa! lucru 'udecat $,% >otararea 'udecatoreasca prin care se ia o masura provi(orie nu are autoritate de lucru 'udecat asupra fondului! $-% Cand *otararea este supusa apelului sau recursului& autoritatea de lucru 'udecat este provi(orie! $.% >otararea atacata cu contestatia in anulare sau revi(uire isi pastrea(a autoritatea de lucru 'udecat pana ce va fi inlocuita cu o alta *otarare! Art! -,"! # $"% Nimeni nu poate fi c*emat in 'udecata de doua ori in aceeasi calitate& in Efectele lucrului temeiul aceleiasi cau(e si pentru acelasi o iect! $+% Oricare dintre parti 'udecat poate opune lucrul anterior 'udecat intr#un alt litigiu& daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma! Art! -,+! # E)ceptia autoritatii de lucru 'udecat poate fi invocata de instanta sau de parti in E)ceptia autoritatii orice stare a procesului& c*iar inaintea instantei de recurs! Ca efect al de lucru admiterii e)ceptiei& partii 'udecat i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din *otararea atacata! Art! -,,! # >otararea 'udecatoreasca are putere e)ecutorie& in Puterea e)ecutorie conditiile preva(ute de lege! Art! -,-! # >otararea 'udecatoreasca are forta pro anta a unui inscris Borta pro anta autentic! O ligativitatea si Art! -,.! # $"% >otararea 'udecatoreasca este o ligatorie si produce opo(a ilitatea efecte numai intre parti *otararii si succesorii acestora!

$+% >otararea este opo(a ila oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din urma nu face& in conditiile legii& dovada contrara! =ECTIUNEA a +#a >otararile date in a(a recunoasterii pretentiilor Art! -,0! # $"% Cand paratul a recunoscut in tot sau in parte pretentiile Ca(uri reclamantului& instanta& la cererea acestuia din urma& va da o *otarare in masura recunoasterii! $+% Daca recunoasterea este partiala& 'udecata va continua cu privire la pretentiile ramase nerecunoscute& instanta urmand a pronunta o noua *otarare asupra acestora! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id560",-c;c #- 1#- 10#2-c-#-;+a.;+ 2 f;6 t7pe56Image6 849 Art! -,1! # $"% >otararea preva(uta la art! -,0 poate fi atacata numai Calea de atac cu recurs la instanta ierar*ic superioara! $+% Cand recunoasterea pretentiilor a fost facuta inaintea instantei de apel& *otararea primei instante va fi anulata in masura recunoasterii& dispunandu#se admiterea& in mod corespun(ator& a cererii! Dispo(itiile art! -,0 alin! $+% raman aplica ile! =ECTIUNEA a ,#a >otararea prin care se incuviintea(a invoiala partilor Art! -,2! # $"% Partile se pot infatisa oricand in cursul 'udecatii& Conditiile in care se c*iar fara sa fi fost citate& poate pentru a cere sa se dea o *otarare care sa consfinteasca tran(actia lua act de tran(actie lor! $+% Daca partile se infatisea(a la (iua sta ilita pentru 'udecata& cererea pentru darea *otararii va putea fi primita c*iar de un singur 'udecator! $,% Daca partile se infatisea(a intr#o alta (i& instanta va da *otararea in camera de consiliu! Art! -,:! # Tran(actia va fi inc*eiata in forma scrisa si va alcatui Borma tran(actiei dispo(itivul *otararii! Art! --;! # >otararea care consfinteste tran(actia intervenita intre parti poate fi atacata& Calea de atac pentru motive procedurale& numai cu recurs la instanta ierar*ic superioara! Art! --"! # Dispo(itiile pre(entei sectiuni se aplica in mod Domeniu de aplicare corespun(ator si in ca(ul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere! =ECTIUNEA a -#a Indreptarea& lamurirea si completarea *otararii Indreptarea *otararii Art! --+! # $"% Erorile sau omisiunile cu privire la numele& calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul& precum si orice alte erori materiale cuprinse in *otarari sau inc*eieri pot fi

indreptate din oficiu ori la cerere! $+% Instanta se pronunta prin inc*eiere data in camera de consiliu! Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite lamuriri! $,% In ca(ul *otararilor& indreptarea se va face in am ele e)emplare ale *otararii! Art! --,! # $"% In ca(ul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul& intinderea sau Lamurirea *otararii si aplicarea dispo(itivului *otararii ori daca acesta cuprinde dispo(itii inlaturarea contradictorii& partile pot cere dispo(itiilor instantei care a pronuntat *otararea sa lamureasca dispo(itivul sau contradictorii sa inlature dispo(itiile potrivnice! $+% Instanta va re(olva cererea de urgenta& prin inc*eiere data in camera de consiliu& cu citarea partilor! $,% Inc*eierea se va atasa la *otarare& atat in dosarul cau(ei& cat si in dosarul de *otarari al instantei! Art! ---! # $"% Daca prin *otararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri cone)e sau incidentale& se poate cere Completarea *otararii completarea *otararii in acelasi termen in care se poate declara& dupa ca(& apel sau recurs impotriva acelei *otarari& iar in ca(ul *otararilor date in caile e)traordinare de atac sau in fond dupa casarea cu retinere& in termen de ". (ile de la pronuntare! $+% Cererea se solutionea(a de urgenta& cu citarea partilor& prin *otarare separata! Prevederile art! --, alin! $,% se aplica in mod corespun(ator! $,% Dispo(itiile pre(entului articol se aplica si in ca(ul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor& e)pertilor& traducatorilor& interpretilor sau aparatorilor& cu privire la drepturile lor! Art! --.! # Indreptarea& lamurirea& inlaturarea dispo(itiilor O ligativitatea contradictorii ori completarea procedurii *otararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului& ci numai in conditiile art! --+#---! Art! --0! # Inc*eierile pronuntate in temeiul art! --+ si --,& precum si *otararea pronuntata potrivit art! --- sunt supuse acelorasi cai de atac ca si *otararile in Cai de atac legatura cu care s#a solicitat& dupa ca(& indreptarea& lamurirea sau inlaturarea dispo(itiilor contradictorii ori completarea! =uportarea Art! --1! # In ca(ul in care cererea de indreptare& de lamurire sau de c*eltuielilor de completare a *otararii 'udecata a fost admisa& c*eltuielile facute de parte in aceste cereri vor fi

suportate de stat& din fondul constituit potrivit legii! Cand cererea a fost respinsa& c*eltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun! =ECTIUNEA a .#a E)ecutarea provi(orie Art! --2! # $"% >otararile primei instante sunt e)ecutorii de drept cand au ca o iect@ E)ecutarea provi(orie "! sta ilirea modului de e)ercitare a autoritatii parintesti& sta ilirea de locuintei minorului& precum drept si modul de e)ercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu minorulA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id562",:;0+2#+;1;#-;:1# e;#.-.;:dae0; e6 t7pe56Image6 849 +! plata salariilor sau a altor drepturi i(vorate din raporturile 'uridice de munca& precum si a sumelor cuvenite& potrivit legii& somerilorA ,! despagu iri pentru accidente de muncaA -! rente ori sume datorate cu titlu de o ligatie de intretinere sau alocatie pentru copii& precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor socialeA .! despagu iri in ca( de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii& daca despagu irile s#au acordat su forma de prestatii anesti periodiceA 0! reparatii gra niceA 1! punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventaruluiA 2! cereri privitoare la posesie& numai in ceea ce priveste posesiaA :! *otararile pronuntate in temeiul recunoasterii de catre parat a pretentiilor reclamantului& pronuntate in conditiile art! -,0A ";! in orice alte ca(uri in care legea prevede ca *otararea este e)ecutorie! $+% E)ecutarea *otararilor preva(ute la alin! $"% are caracter provi(oriu! E)ecutarea Art! --:! # $"% Instanta poate incuviinta e)ecutarea provi(orie a provi(orie *otararilor privitoare la unuri 'udecatoreasca ori de cate ori va considera ca masura este necesara in raport cu temeinicia vadita a dreptului ori cu starea de insolva ilitate a de itorului& precum si atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit pre'udicia ila pentru creditor! In aceste ca(uri& instanta il va putea o liga pe creditor la plata unei cautiuni& in conditiile art! 1"2 alin! $+% si $,%! $+% E)ecutarea provi(orie nu se poate incuviinta@ "! in materie de stramutare de *otare& desfiintare de constructii& plantatii sau a oricaror lucrari avand o ase(are fi)aA +! cand prin *otarare se dispune inta ularea unui drept sau radierea lui din cartea funciara! $,% Cererea de e)ecutare provi(orie se va putea face in scris& precum si ver al in instanta pana la inc*iderea de( aterilor! $-% Daca cererea a fost respinsa de prima

instanta& ea poate fi facuta din nou in apel! Art! -.;! # $"% =uspendarea e)ecutarii provi(orii va putea fi solicitata fie prin cererea de apel& fie distinct in tot cursul 'udecatii in apel! $+% Cererea se va depune la prima instanta sau& dupa ca(& la instanta de apel! In aceasta din urma situatie& la cerere se va alatura o copie legali(ata a dispo(itivului *otararii! $,% Cererea de suspendare se va 'udeca de catre instanta de =uspendarea apel! Dispo(itiile art! 1"2 alin! $0% sunt aplica ile! $-% =uspendarea va e)ecutarii putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum va fi provi(orii sta ilit de instanta in conditiile art! 1"2 alin! $+% si $,%! $.% Pana la solutionarea cererii de suspendare& aceasta va putea fi incuviintata provi(oriu& prin ordonanta presedintiala& c*iar inainte de sosirea dosarului& cu respectarea cerintei preva(ute la alin! $-%! =ECTIUNEA a 0#a C*eltuielile de 'udecata Art! -."! # $"% C*eltuielile de 'udecata constau in ta)ele 'udiciare de tim ru si tim rul 'udiciar& onorariile avocatilor& ale e)pertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art! ,,; alin! $,%& sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cau(ate de necesitatea pre(entei la proces& c*eltuielile de transport si& daca este ca(ul& de ca(are& precum si orice alte c*eltuieli necesare pentru una desfasurare a procesului! $+% Instanta poate& c*iar si din oficiu& sa reduca motivat partea din c*eltuielile de 'udecata Cuantumul repre(entand onorariul avocatilor& atunci cand acesta este vadit c*eltuielilor de disproportionat in raport cu 'udecata valoarea sau comple)itatea cau(ei ori cu activitatea desfasurata de avocat& tinand seama si de circumstantele cau(ei! Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau! $,% Dispo(itiile alin! $+% se aplica in mod corespun(ator la plata e)pertilor 'udiciari si a specialistilor numiti in conditiile art! ,,; alin! $,%! $-% Nu vor putea fi insa micsorate c*eltuielile de 'udecata avand ca o iect plata ta)ei 'udiciare de tim ru si a tim rului 'udiciar& precum si plata sumelor cuvenite martorilor potrivit alin! $"%! Art! -.+! # Partea care pretinde c*eltuieli de 'udecata tre uie sa faca& in Dovada conditiile legii& c*eltuielilor de dovada e)istentei si intinderii lor& cel mai tar(iu la data inc*iderii 'udecata de( aterilor asupra fondului cau(ei! Acordarea Art! -.,! # $"% Partea care pierde procesul va fi o ligata& la cererea partii c*eltuielilor de care a castigat& sa 'udecata ii plateasca acesteia c*eltuieli de 'udecata! $+% Cand cererea a fost admisa numai in parte& 'udecatorii vor sta ili masura in care fiecare dintre parti poate fi o ligata la plata c*eltuielilor de 'udecata! Daca este

E)onerarea paratului de la plata

ca(ul& 'udecatorii vor putea dispune compensarea c*eltuielilor de 'udecata! Art! -.-! # Paratul care a recunoscut& la primul termen de 'udecata la care partile sunt legal citate& pretentiile reclamantului nu va putea fi o ligat la plata c*eltuielilor de 'udecata& cu e)ceptia ca(ului in care& preala il pornirii procesului& a fost pus in intar(iere de catre reclamant sau se afla de drept in intar(iere! Dispo(itiile art! "!.++ alin! $.% din Codul civil raman aplica ile! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id562:2f 1"d#e2ac#-+e1#201"#:2.f2-daf2 06 t7pe56Image6 849 Art! -..! # Daca in cau(a sunt mai multi reclamanti sau mai multi =ituatia mai parati& ei vor putea fi multor o ligati sa plateasca c*eltuielile de 'udecata in mod egal& proportional reclamanti sau sau solidar& potrivit cu parati po(itia lor in proces ori cu natura raportului 'uridic e)istent intre ei! TITLUL II Caile de atac CAPITOLUL I Dispo(itii generale Art! -.0! # Calea ordinara de atac este apelul& iar caile e)traordinare de Enumerare atac sunt recursul& contestatia in anulare si revi(uirea! Art! -.1! # $"% >otararea 'udecatoreasca este supusa numai cailor de Legalitatea caii atac preva(ute de de atac lege& in conditiile si termenele sta ilite de aceasta& indiferent de mentiunile din dispo(itivul ei! $+% Mentiunea ine)acta din cuprinsul *otararii cu privire la calea de atac desc*isa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a e)ercita calea de atac preva(uta de lege! $,% Daca instanta respinge ca inadmisi ila calea de atac nepreva(uta de lege& e)ercitata de partea interesata in considerarea mentiunii ine)acte din cuprinsul *otararii cu privire la calea de atac& *otararea pronuntata de instanta de control 'udiciar va fi comunicata& din oficiu& tuturor partilor care au luat parte la 'udecata in care s#a pronuntat *otararea atacata! De la data comunicarii incepe sa curga& daca este ca(ul& termenul pentru e)ercitarea caii de atac preva(ute de lege! Art! -.2! # Caile de atac pot fi e)ercitate numai de partile aflate in =u iectele cailor proces care 'ustifica un de atac interes& in afara de ca(ul in care& potrivit legii& acest drept il au si alte organe sau persoane! Ordinea Art! -.:! # $"% Caile e)traordinare de atac nu pot fi e)ercitate atat timp e)ercitarii cailor cat este desc*isa

de atac

calea de atac a apelului! $+% In ca(ul *otararilor suscepti ile de apel& daca acesta nu a fost e)ercitat& recursul este inadmisi il! Cu toate acestea& o *otarare suscepti ila de apel si de recurs poate fi atacata& inauntrul termenului de apel& direct cu recurs& la instanta care ar fi fost competenta sa 'udece recursul impotriva *otararii date in apel& daca partile consimt e)pres& prin inscris autentic sau prin declaratie ver ala& data in fata instantei a carei *otarare se ataca si consemnata intr#un proces#ver al! In acest ca(& recursul poate fi e)ercitat numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material! $,% Caile e)traordinare de atac pot fi e)ercitate si concomitent& in conditiile legii! Recursul se 'udeca cu prioritate! Art! -0;! # $"% O cale de atac poate fi e)ercitata impotriva unei *otarari numai o singura Unicitatea caii de data& daca legea prevede acelasi termen de e)ercitare pentru toate atac motivele e)istente la data declararii acelei cai de atac! $+% Daca prin aceeasi *otarare au fost solutionate si cereri accesorii& *otararea este supusa in intregul ei caii de atac preva(ute de lege pentru cererea principala! $,% In ca(ul in care prin aceeasi *otarare au fost solutionate mai multe cereri principale sau incidentale& dintre care unele sunt supuse apelului& iar altele recursului& *otararea in intregul ei este supusa apelului! >otararea data in apel este supusa recursului! $-% Daca *otararea cu privire la o cerere principala sau incidentala nu este supusa nici apelului si nici recursului& solutia cu privire la celelalte cereri este supusa cailor de atac in conditiile legii! $.% In ca(urile preva(ute la alin! $+%#$-%& termenul de apel sau& dupa ca(& de recurs este cel de drept comun& c*iar daca prin legi speciale se prevede altfel! Art! -0"! # $"% Calea de atac se indreapta impotriva solutiei cuprinse in dispo(itivul *otararii! $+% Cu toate acestea& in ca(ul in care calea de atac vi(ea(a numai considerentele *otararii Partea din prin care s#au dat de(legari unor pro leme de drept ce nu au legatura cu *otarare care 'udecata acelui proces poate fi atacata sau care sunt gresite ori cuprind constatari de fapt ce pre'udicia(a partea& instanta& admitand calea de atac& va inlatura acele considerente si le va inlocui cu propriile considerente& mentinand solutia cuprinsa in dispo(itivul *otararii atacate! Intelegerea Art! -0+! # Partile pot solicita instantei legal investite cu solutionarea partilor in caile unei cai de atac sa ia de atac act de intelegerea lor cu privire la solutionarea litigiului! Dispo(itiile

Ac*iesarea la *otarare

art! -,2#--" se aplica in mod corespun(ator! Art! -0,! # $"% Ac*iesarea la *otarare repre(inta renuntarea unei parti la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a e)ercitat#o de'a impotriva tuturor sau a anumitor solutii din respectiva *otarare! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56de0ad+d.#f"e.#-+e0#:"c+#1,.c-+ , ff16 t7pe56Image6 849 $+% Ac*iesarea& atunci cand este conditionata& nu produce efecte decat daca este acceptata e)pres de partea adversa! $,% Dispo(itiile art! -;- raman aplica ile! Art! -0-! # $"% Ac*iesarea poate fi e)presa sau tacita& totala ori partiala! $+% Ac*iesarea e)presa se face de parte prin act autentic sau prin declaratie ver ala in fata instantei ori de mandatarul sau in temeiul unei procuri speciale! $,% Ac*iesarea tacita poate fi dedusa numai din acte sau fapte precise si Belurile ac*iesarii concordante care e)prima intentia certa a partii de a#si da ade(iunea la *otarare! $-% Ac*iesarea poate fi totala& daca priveste *otararea in intregul ei sau& dupa ca(& partiala& daca priveste numai o parte din *otararea respectiva! Masurile de Art! -0.! # Masurile de administrare 'udiciara nu pot face o iectul administrare niciunei cai de atac! 'udiciara CAPITOLUL II Apelul Art! -00! # $"% >otararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate cu apel& daca legea nu prevede in mod e)pres altfel! $+% =unt supuse apelului si *otararile date in ultima instanta daca& potrivit legii& instanta nu Apelul principal! putea sa 'udece decat in prima instanta! $,% >otararile date in ultima O iectul instanta raman neapela ile& c*iar daca in *otarare s#a aratat ca au fost pronuntate in prima instanta! $-% Impotriva inc*eierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fondul& afara de ca(ul cand legea dispune altfel! Art! -01! # $"% Partea care a renuntat e)pres la apel cu privire la o *otarare nu mai are dreptul =ituatiile in care de a face apel principal! $+% Partea care a e)ecutat partial *otararea de partea nu prima instanta& desi aceasta nu era poate face apel suscepti ila de e)ecutare provi(orie& nu mai are dreptul de a face apel principal principal cu privire la dispo(itiile e)ecutate! Termenul de apel Art! -02! # $"% Termenul de apel este de ,; de (ile de la comunicarea *otararii& daca legea nu dispune altfel! $+% Termenul de apel preva(ut la alin! $"% curge de la comunicarea *otararii& c*iar atunci cand aceasta a fost facuta odata cu inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii silite! $,% Daca o parte face apel inainte de comunicarea *otararii&

aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel! $-% Pentru procuror& termenul de apel curge de la pronuntarea *otararii& in afara de ca(urile in care procurorul a participat la 'udecarea cau(ei& cand termenul de apel curge de la comunicarea *otararii! $.% Termenul de apel suspenda e)ecutarea *otararii de prima instanta& cu e)ceptia ca(urilor anume preva(ute de lege! In aceleasi conditii& e)ecutarea se suspenda daca apelul a fost e)ercitat in termen! Art! -0:! # $"% Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are interes sa faca apel! In acest ca( se face din nou o singura comunicare a *otararii& la cel din urma domiciliu al partii& pe numele mostenirii& fara sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitor! $+% Termenul de apel va incepe sa curga din nou de la data comunicarii preva(ute la alin! $"%! Pentru mostenitorii incapa ili& cei cu capacitate restransa sau disparuti Intreruperea ori in ca( de mostenire termenului de apel vacanta& termenul va curge din (iua in care se va numi tutorele& curatorul sau administratorul provi(oriu& dupa ca(! $,% Apelul nu constituie prin el insusi un act de acceptare a mostenirii! $-% Termenul de apel se intrerupe si prin moartea mandatarului caruia i s#a facut comunicarea! In acest ca( se va face o noua comunicare partii& la domiciliul ei& iar termenul de apel va incepe sa curga din nou de la aceasta data! Art! -1;! # $"% Cererea de apel va cuprinde@ a% numele si prenumele& codul numeric personal& domiciliul sau resedinta partilor ori& pentru persoanele 'uridice& denumirea si sediul lor& precum si& dupa ca(& codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala& numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor 'uridice si contul ancar! Daca apelantul locuieste in strainatate& va arata si domiciliul ales in Romania& unde urmea(a sa i se faca toate Cererea de apel comunicarile privind procesulA % indicarea *otararii atacateA c% motivele de fapt si de drept pe care se intemeia(a apelulA d% pro ele invocate in sustinerea apeluluiA e% semnatura! $+% La cererea de apel se va atasa dovada ac*itarii ta)elor de tim ru! $,% Cerintele de la alin! $"% lit! % si e% si cea de la alin! $+% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii& iar cele de la alin! $"% lit! c% si d%& su sanctiunea decaderii! Lipsa semnaturii poate fi ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:-:ae.c-#";c+#-1 ,# e,f#++0+c2c:af"26 t7pe56Image6 849 implinita in conditiile art! ":0 alin! $+%& iar lipsa dove(ii ac*itarii ta)ei de

Depunerea cererii de apel

tim ru poate fi complinita pana la primul termen de 'udecata la care partea a fost legal citata in apel! $-% Cand dove(ile propuse sunt martori sau inscrisuri nearatate la prima instanta& se vor aplica in mod corespun(ator dispo(itiile art! ":- lit! e%! $.% In ca(ul in care termenul pentru e)ercitarea apelului curge de la un alt moment decat comunicarea *otararii& motivarea apelului se va face intr#un termen de aceeasi durata& care curge& insa& de la data comunicarii *otararii! Art! -1"! # $"% Apelul si& cand este ca(ul& motivele de apel se depun la instanta a carei *otarare se ataca& su sanctiunea nulitatii! $+% Dispo(itiile art! ":. sunt aplica ile in mod corespun(ator! $,% In ca(ul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile preva(ute de lege& presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta care primeste cererea de apel va sta ili lipsurile si ii va cere apelantului sa complete(e sau sa modifice cererea de indata& daca este pre(ent si este posi il& ori in scris& daca apelul a fost trimis prin posta& fa)& posta electronica sau curier! Completarea sau modificarea cererii se va face inauntrul termenului de apel! Daca presedintele sau persoana desemnata de acesta aprecia(a ca intervalul ramas pana la e)pirarea termenului de apel nu este suficient& va acorda un termen scurt& de cel mult . (ile de la e)pirarea termenului de apel& in care sa se depuna completarea sau modificarea cererii! $-% Dispo(itiile alin! $,% se aplica in mod corespun(ator si in ca(ul in care motivele de apel se depun separat de cerere! $.% Dupa primirea cererii de apel& respectiv a motivelor de apel& presedintele instantei care a pronuntat *otararea atacata va dispune comunicarea lor intimatului& impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima instanta& punandu#i#se in vedere o ligatia de a depune la dosar intampinare in termen de cel mult ". (ile de la data comunicarii! $0% Instanta la care s#a depus intampinarea o comunica de indata apelantului& punandu#i#se in vedere o ligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in termen de cel mult "; (ile de la data comunicarii! Intimatul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare din dosarul cau(ei! $1% Presedintele sau persoana desemnata de acesta& dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile& precum si a termenelor preva(ute la alin! $.% si $0%& va inainta instantei de apel dosarul& impreuna cu apelurile facute& intampinarea& raspunsul la intampinare si dove(ile de comunicare a acestor acte& potrivit alin! $.% si $0%! $2% Daca s#au formulat atat apel& cat si cereri potrivit art! --+#---& dosarul nu va fi trimis

instantei de apel decat dupa implinirea termenului de apel privind *otararile date asupra acestor din urma cereri! Dispo(itiile alin! $.%#$1% se aplica in mod corespun(ator! Art! -1+! # $"% Intimatul este in drept& dupa implinirea termenului de apel& sa formule(e apel in scris& in cadrul procesului in care se 'udeca apelul facut de partea potrivnica& printr#o cerere proprie care sa tinda la sc*im area *otararii primei instante! $+% Daca Apelul incident apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv& ca inadmisi il ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului& apelul incident preva(ut la alin! $"% ramane fara efect! Art! -1,! # In ca( de coparticipare procesuala& precum si atunci cand la prima instanta au intervenit terte persoane in proces& intimatul este in drept& dupa implinirea termenului de apel& sa declare in scris apel impotriva altui intimat sau a unei persoane care a Apelul provocat figurat in prima instanta si care nu este parte in apelul principal& daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale 'uridice in proces! Dispo(itiile art! -1+ alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! Art! -1-! # $"% Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat odata cu intampinarea la apelul principal& fiind aplica ile prevederile art! -1" alin! Depunerea $0%! $+% Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel& apelului preva(ut la art! -1,& acesta fiind incident dator sa depuna intampinare in termenul preva(ut la art! -1" alin! $0%& si a celui care se aplica in mod provocat corespun(ator! Cel care a e)ercitat apelul provocat va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cau(ei! Art! -1.! # $"% Presedintele instantei de apel sau persoana desemnata de acesta& indata ce primeste dosarul& va lua& prin re(olutie& masuri in vederea reparti(arii aleatorii la un complet de 'udecata! $+% Presedintele completului de 'udecata sta ileste primul termen de 'udecata& care va fi de cel mult 0; de (ile de la data re(olutiei presedintelui instantei de apel& Pregatirea dispunand citarea partilor! 'udecatii Dispo(itiile art! +;" alin! $.% si $0% se aplica in mod corespun(ator! $,% apelului Apelurile principale& incidente si provocate facute impotriva aceleiasi *otarari vor fi reparti(ate la acelasi complet de 'udecata! Cand apelurile au fost reparti(ate la complete diferite& ultimul complet investit va dispune pe cale administrativa trimiterea apelului la completul cel dintai investit! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56;ff,e,1a#2ecd#-:":#ae,e#""eacc;-d0"e6 t7pe56Image6 849 Art! -10! # $"% Apelul e)ercitat in termen provoaca o noua 'udecata asupra fondului& instanta de apel statuand atat in fapt& cat si in drept! $+% In ca(ul in care apelul nu se motivea(a ori motivarea apelului sau intampinarea nu cuprinde motive& mi'loace de aparare sau dove(i noi& instanta de apel Efectul devolutiv se va pronunta& in fond& al apelului numai pe a(a celor invocate la prima instanta! $,% Prin apel este posi il sa nu se solicite 'udecata in fond sau re'udecarea& ci anularea *otararii de prima instanta si respingerea ori anularea cererii de c*emare in 'udecata ca urmare a invocarii unei e)ceptii sau trimiterea dosarului la instanta competenta! Art! -11! # $"% Instanta de apel va proceda la re'udecarea fondului in limitele sta ilite& e)pres Limitele efectului sau implicit& de catre apelant& precum si cu privire la solutiile care sunt devolutiv dependente de partea din determinate de *otarare care a fost atacata! $+% Devolutiunea va opera cu privire la ceea ce s#a intreaga cau(a atunci cand apelul nu este limitat la apelat anumite solutii din dispo(itiv ori atunci cand se tinde la anularea *otararii sau daca o iectul litigiului este indivi(i il! Art! -12! # $"% Prin apel nu se poate sc*im a cadrul procesual sta ilit in fata primei instante! $+% Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive& mi'loace de aparare si dove(i decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea Limitele efectului apelului ori in devolutiv intampinare! Instanta de apel poate incuviinta si administrarea pro elor determinate de a caror necesitate re(ulta ceea ce s#a din de( ateri! $,% In apel nu se poate sc*im a calitatea partilor& cau(a supus 'udecatii la sau o iectul cererii de c*emare in prima 'udecata si nici nu se pot formula pretentii noi! $-% Partile pot insa sa instanta e)plicite(e pretentiile care au fost cuprinse implicit in cererile sau apararile adresate primei instante! $.% =e vor putea cere& de asemenea& do an(i& rate& venituri a'unse la termen si orice alte despagu iri ivite dupa darea *otararii primei instante si va putea fi invocata compensatia legala! Art! -1:! # $"% Instanta de apel va verifica& in limitele cererii de apel& sta ilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta! Motivele de ordine pu lica Dispo(itii speciale pot fi invocate si din oficiu! $+% Instanta de apel va putea dispune privind refacerea sau completarea pro elor administrate la 'udecata prima instanta& in ca(ul in care considera ca sunt necesare pentru solutionarea cau(ei& precum si administrarea pro elor noi propuse in conditiile art! -12 alin! $+%! =olutiile pe care le Art! -2;! # $"% Instanta de apel poate pastra *otararea atacata& situatie in pronunta care& dupa ca(& instanta de apel va respinge& va anula apelul ori va constata perimarea lui! $+% In ca( de admitere a apelului& instanta poate anula ori& dupa ca(& sc*im a in tot sau in

parte *otararea apelata! $,% In ca(ul in care se constata ca& in mod gresit& prima instanta a solutionat procesul fara a intra in 'udecata fondului ori 'udecata s#a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata& instanta de apel va anula *otararea atacata si va 'udeca procesul& evocand fondul! Cu toate acestea& instanta de apel va anula *otararea atacata si va trimite cau(a spre re'udecare primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie& in ca(ul in care partile au solicitat in mod e)pres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinareA trimiterea spre re'udecare poate fi dispusa o singura data in cursul procesului! De(legarea data pro lemelor de drept de catre instanta de apel& precum si necesitatea administrarii unor pro e sunt o ligatorii pentru 'udecatorii fondului! $-% Daca instanta de apel sta ileste ca prima instanta a fost necompetenta& iar necompetenta a fost invocata in conditiile legii& va anula *otararea atacata si va trimite cau(a spre 'udecare instantei competente sau altui organ cu activitate 'urisdictionala competent ori& dupa ca(& va respinge cererea ca inadmisi ila! $.% In ca(ul in care instanta de apel constata ca ea are competenta sa 'udece in prima instanta& va anula *otararea atacata si va 'udeca in fond& pronuntand o *otarare suscepti ila& dupa ca(& de apel sau recurs! $0% Cand se constata ca e)ista un alt motiv de nulitate decat cel preva(ut la alin! $.%& iar prima instanta a 'udecat in fond& instanta de apel& anuland in tot sau in parte procedura urmata in fata primei instante si *otararea atacata& va retine procesul spre 'udecare& pronuntand o *otarare suscepti ila de recurs& daca este ca(ul! Art! -2"! # Apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o Neinrautatirea situatie mai rea decat situatiei in aceea din *otararea atacata& in afara de ca(ul in care el consimte e)pres propria cale de la aceasta sau in atac ca(urile anume preva(ute de lege! Art! -2+! # Dispo(itiile de procedura privind 'udecata in prima instanta Completare cu alte se aplica si in instanta norme de apel& in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in pre(entul capitol! CAPITOLUL III Caile e)traordinare de atac =ECTIUNEA " Recursul Art! -2,! # $"% >otararile date in apel& cele date& potrivit legii& fara drept O iectul si scopul de apel& precum si recursului! alte *otarari in ca(urile e)pres preva(ute de lege sunt supuse Instanta recursului! competenta ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56"; 0a,:#12"+#-:1d# c0 #,1,f ,2e d:26 t7pe56Image6 849 $+% Nu sunt supuse recursului *otararile pronuntate in cererile preva(ute la art! :- pct! " lit!a%#i%& in cele privind navigatia civila si activitatea in porturi& conflictele de munca si de asigurari sociale& in materie de e)propriere& in cererile privind repararea pre'udiciilor cau(ate prin erori 'udiciare& precum si in alte cereri evalua ile in ani in valoare de pana la .;;!;;; lei inclusiv! De asemenea& nu sunt supuse recursului *otararile date de instantele de apel in ca(urile in care legea prevede ca *otararile de prima instanta sunt supuse numai apelului! $,% Recursul urmareste sa supuna Inaltei Curti de Casatie si /ustitie e)aminarea& in conditiile legii& a conformitatii *otararii atacate cu regulile de drept aplica ile! $-% In ca(urile anume preva(ute de lege& recursul se solutionea(a de catre instanta ierar*ic superioara celei care a pronuntat *otararea atacata! Dispo(itiile alin! $,% se aplica in mod corespun(ator! =uspendarea Art! -2-! # $"% Recursul suspenda de drept e)ecutarea *otararii in cau(ele e)ecutarii privitoare la stramutarea de *otare& desfiintarea de constructii& plantatii sau a oricaror lucrari avand o ase(are fi)a& precum si in ca(urile anume preva(ute de lege! $+% La cererea recurentului formulata in conditiile art! 2, alin! $+% si $,%& instanta sesi(ata cu 'udecarea recursului poate dispune& motivat& suspendarea *otararii atacate cu recurs in alte ca(uri decat cele la care se refera alin! $"%! Cererea se depune direct la instanta de recurs& alaturandu#se o copie certificata de pe cererea de recurs si dovada depunerii cautiunii preva(ute la art! 1"2! In ca(ul in care cererea se face inainte de a a'unge dosarul la instanta de recurs& se va alatura si o copie legali(ata de pe dispo(itivul *otararii atacate cu recurs! $,% Cererea se 'udeca in camera de consiliu& cu citarea partilor printr#un agent procedural al instantei sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitatile preva(ute la art! ".- alin! $-% si $.%& dupa cum urmea(a@ "! de un complet anume constituit& format din , 'udecatori& in conditiile legii& in ca(ul in care cererea s#a depus inainte de a'ungerea dosarului la instanta de recursA +! de completul de filtru& dupa ce acesta a fost desemnat& in ca(urile preva(ute la art! -:,A ,! de completul care 'udeca recursul pe fond& in ca(ul in care s#a fi)at termen in sedinta pu lica! $-% Termenul de 'udecata& pentru care se face citarea& se sta ileste astfel incat sa nu treaca

Termenul de recurs

Cererea de recurs

Motivarea recursului

mai mult de "; (ile de la primirea cererii de suspendare! $.% Completul se pronunta& in cel mult -2 de ore de la 'udecata& printr#o inc*eiere motivata& care este definitiva! $0% La 'udecata cererii de suspendare partile tre uie sa fie repre(entate de avocat sau& cand este ca(ul& de consilierul 'uridic! $1% Pentru motive temeinice& instanta de recurs poate reveni asupra suspendarii acordate& dispo(itiile alin! $,%#$.% si $0% aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! -2.! # $"% Termenul de recurs este de ,; de (ile de la comunicarea *otararii& daca legea nu dispune altfel! Dispo(itiile art! -02 alin! $+%#$-%& precum si cele ale art! -0: se aplica in mod corespun(ator! $+% Daca intimatul nu a invocat prin intampinare sau din dosar nu reiese ca recursul a fost depus peste termen& el se va socoti in termen! Art! -20! # $"% Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni@ a% numele si prenumele& domiciliul sau resedinta partii in favoarea careia se e)ercita recursul& numele& prenumele si domiciliul profesional al avocatului care formulea(a cererea ori& pentru persoanele 'uridice& denumirea si sediul lor& precum si numele si prenumele consilierului 'uridic care intocmeste cererea! Pre(entele dispo(itii se aplica si in ca(ul in care recurentul locuieste in strainatateA % numele si prenumele& domiciliul sau resedinta ori& dupa ca(& denumirea si sediul intimatuluiA c% indicarea *otararii care se atacaA d% motivele de nelegalitate pe care se intemeia(a recursul si de(voltarea lor sau& dupa ca(& mentiunea ca motivele vor fi depuse printr#un memoriu separatA e% semnatura partii sau a mandatarului partii in ca(ul preva(ut la art! ", alin! $+%& a avocatului sau& dupa ca(& a consilierului 'uridic! $+% La cererea de recurs se vor atasa dovada ac*itarii ta)ei de tim ru& conform legii& precum si imputernicirea avocatiala sau& dupa ca(& delegatia consilierului 'uridic! $,% Mentiunile preva(ute la alin! $"% lit! a% si c%#e%& precum si cerintele mentionate la alin! $+% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! Dispo(itiile art! 2+ alin! $"%& art! 2, alin! $,% si ale art! 21 alin! $+% raman aplica ile! Art! -21! # $"% Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs& in afara de ca(urile preva(ute la art! -1; alin! $.%& aplica ile si in recurs! $+% In ca(urile in care Ministerul Pu lic a participat in proces& se va depune o copie de pe motivele de casare pentru procuror! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56,:;e1e2-#,;-e#-; 0#a"d.#"f:;. ,fd2016 t7pe56Image6 849 Motivele de Art! -22! # $"% Casarea unor *otarari se poate cere numai pentru casare urmatoarele motive de

=anctiunea nemotivarii recursului

Depunerea recursului

Recursul incident si recursul provocat

nelegalitate@ "! cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispo(itiilor legaleA +! daca *otararea a fost pronuntata de alt 'udecator decat cel care a luat parte la de( aterea pe fond a procesului sau de un alt complet de 'udecata decat cel sta ilit aleatoriu pentru solutionarea cau(ei ori a carui compunere a fost sc*im ata& cu incalcarea legiiA ,! cand *otararea a fost data cu incalcarea competentei de ordine pu lica a altei instante& invocata in conditiile legiiA -! cand instanta a depasit atri utiile puterii 'udecatorestiA .! cand& prin *otararea data& instanta a incalcat regulile de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatiiA 0! cand *otararea nu cuprinde motivele pe care se intemeia(a sau cand cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura cau(eiA 1! cand s#a incalcat autoritatea de lucru 'udecatA 2! cand *otararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material! $+% Motivele preva(ute la alin! $"% nu pot fi primite decat daca ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau in cursul 'udecarii apelului ori& desi au fost invocate in termen& au fost respinse sau instanta a omis sa se pronunte asupra lor! Art! -2:! # $"% Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal& cu e)ceptia ca(ului preva(ut la alin! $,%! $+% Aceeasi sanctiune intervine in ca(ul in care motivele invocate nu se incadrea(a in motivele de casare preva(ute la art! -22! $,% Daca legea nu dispune altfel& motivele de casare care sunt de ordine pu lica pot fi ridicate din oficiu de catre instanta& c*iar dupa implinirea termenului de motivare a recursului& fie in procedura de filtrare& fie in sedinta pu lica! Art! -:;! # $"% Recursul si& daca este ca(ul& motivele de casare se depun la instanta a carei *otarare se ataca& su sanctiunea nulitatii& in conditiile preva(ute la art! 2, alin! $,% si art! 2-! $+% Dispo(itiile art! -1" se aplica in mod corespun(ator! Termenul preva(ut la art! -1" alin! $.% se du lea(a in ca(ul recursului! Intampinarea tre uie redactata si semnata de avocatul sau consilierul 'uridic al intimatului& iar raspunsul la intampinare de avocatul sau consilierul 'uridic al recurentului! Prin aceste acte de procedura se va mentiona daca recurentul& respectiv intimatul este de acord ca recursul& atunci cand este admisi il in principiu& sa fie solutionat de catre completul de filtru preva(ut la art! -:,! Art! -:"! # $"% Recursul incident si recursul provocat se pot e)ercita& in ca(urile preva(ute la art! -1+ si -1,& care se aplica in mod corespun(ator! Dispo(itiile art! -22 raman aplica ile!

Pro e noi in recurs

Procedura de filtrare a recursurilor

$+% Prevederile art! -1- se aplica in mod corespun(ator! Art! -:+! # $"% In instanta de recurs nu se pot produce noi pro e& cu e)ceptia inscrisurilor noi& care pot fi depuse& su sanctiunea decaderii& odata cu cererea de recurs& respectiv odata cu intampinarea! $+% In ca(ul in care recursul urmea(a sa fie solutionat in sedinta pu lica& pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana la primul termen de 'udecata! Art! -:,! # $"% Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& presedintele instantei sau presedintele de sectie ori& dupa ca(& persoana desemnata de acestia& primind dosarul de la instanta a carei *otarare se ataca& va lua& prin re(olutie& masuri pentru sta ilirea aleatorie a unui complet format din , 'udecatori& care va decide asupra admisi ilitatii in principiu a recursului! Dispo(itiile art! -1. alin! $,% sunt aplica ile! $+% Pe a(a recursului& intampinarii& a raspunsului la intampinare si a inscrisurilor noi& presedintele completului va intocmi un raport asupra admisi ilitatii in principiu a recursului sau va desemna un alt mem ru al completului ori magistratul#asistent in acest scop! Raportul tre uie intocmit in cel mult ,; de (ile de la reparti(area dosarului! Raportorul nu devine incompati il! $,% Raportul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma preva(ute su sanctiunea nulitatii& daca motivele invocate se incadrea(a in cele preva(ute la art! -22& daca e)ista motive de ordine pu lica ce pot fi invocate in conditiile art! -2: alin! $,% ori daca este vadit nefondat! De asemenea& va arata& daca este ca(ul& 'urisprudenta Curtii Constitutionale& a Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de /ustitie a Uniunii Europene& precum si po(itia doctrinei in pro lemele de drept vi(and de(legarea data prin *otararea atacata! $-% Dupa anali(a raportului in completul de filtru& acesta se comunica de indata partilor& care pot formula in scris un punct de vedere asupra raportului& in termen de "; (ile de la comunicare! In lipsa dove(ii de comunicare a raportului si inainte de e)pirarea unui termen de ,; de (ile de la comunicare& completul nu va putea trece la e)aminarea recursului& potrivit alin! $.% si $0%! $.% In ca(ul in care completul este in unanimitate de acord ca recursul nu indeplineste cerintele de forma& ca motivele de casare invocate si de(voltarea lor nu se incadrea(a in cele preva(ute la art! -22 sau ca recursul este vadit nefondat& anulea(a sau& dupa ca(& respinge ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f"e;,f01#01:e#-add# fe #+f+10"f1da"16 t7pe56Image6 849 recursul printr#o deci(ie motivata& pronuntata& fara citarea partilor& care nu este supusa niciunei cai de atac! Deci(ia se comunica partilor! $0% Daca raportul aprecia(a ca recursul este admisi il si toti mem rii sunt de acord& iar pro lema de drept care se pune in recurs nu este controversata sau face o iectul unei 'urisprudente constante a Inaltei Curti de Casare si /ustitie& completul se poate pronunta asupra fondului recursului& fara citarea partilor& printr#o deci(ie definitiva& care se comunica partilor! In solutionarea recursului instanta va tine seama de punctele de vedere ale partilor formulate potrivit alin! $-%! $1% In ca(ul in care recursul nu poate fi solutionat potrivit alin! $.% sau $0%& completul va pronunta& fara citarea partilor& o inc*eiere de admitere in principiu a recursului si va fi)a termenul de 'udecata pe fond a recursului& cu citarea partilor! Art! -:-! # Dispo(itiile de procedura privind 'udecata in prima instanta Reguli privind si in apel se aplica si 'udecata in instanta de recurs& in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in pre(enta sectiune! Art! -:.! # $"% Presedintele va da mai intai cuvantul recurentului& iar apoi intimatului! Ordinea cuvantului $+% Procurorul vor este cel din urma& in afara de ca(ul cand este in recurent! Daca procurorul sedinta a pornit actiunea civila in care s#a pronuntat *otararea atacata cu recurs& procurorului i se va da cuvantul dupa recurent! Art! -:0! # $"% In ca(ul in care recursul a fost declarat admisi il in =olutiile pe care le principiu& instanta& poate verificand toate motivele invocate si 'udecand recursul& il poate pronunta instanta admite& il poate respinge sau de recurs anula ori poate constata perimarea lui! $+% In ca( de admitere a recursului& *otararea atacata poate fi casata& in tot sau in parte! =olutiile pe care le Art! -:1! # Inalta Curte de Casatie si /ustitie& in ca( de casare& trimite poate cau(a spre o noua pronunta Inalta 'udecata instantei de apel care a pronuntat *otararea casata ori& atunci Curte de cand este ca(ul si sunt Casatie si /ustitie indeplinite conditiile preva(ute la art! -2; alin! $,%& primei instante& a carei *otarare este& de asemenea& casata! Atunci cand interesele unei administrari a 'ustitiei o cer& cau(a va putea fi trimisa oricarei alte instante de acelasi grad& cu e)ceptia ca(ului casarii pentru lipsa de competenta& cand cau(a va fi trimisa instantei competente sau altui organ cu activitate 'urisdictionala competent potrivit legii! In ca(ul in care casarea s#a facut pentru ca instanta a

depasit atri utiile puterii 'udecatoresti sau cand s#a incalcat autoritatea de lucru 'udecat& cererea se respinge ca inadmisi ila! Art! -:2! # $"% In ca(ul in care competenta de solutionare a recursului =olutiile pe care le apartine tri unalului pot sau curtii de apel si s#a casat *otararea atacata& re'udecarea procesului pronunta alte in fond se va face de instante de catre instanta de recurs& fie la termenul la care a avut loc admiterea recurs recursului& situatie in care se pronunta o singura deci(ie& fie la un alt termen sta ilit in acest scop! $+% Instantele preva(ute la alin! $"% vor casa cu trimitere& o singura data in cursul procesului& in ca(ul in care instanta a carei *otarare este atacata cu recurs a solutionat procesul fara a intra in 'udecata fondului sau 'udecata s#a facut in lipsa partii care a fost nelegal citata& atat la administrarea pro elor& cat si la de( aterea fondului! In vederea re'udecarii& cau(a se trimite la instanta care a pronuntat *otararea casata ori la alta instanta de acelasi grad cu aceasta& din aceeasi circumscriptie! Dispo(itiile art! -:1 se aplica in mod corespun(ator& in ca( de necompetenta& de depasire a atri utiilor puterii 'udecatoresti si de incalcare a autoritatii de lucru 'udecat! Art! -::! # Prin derogare de la prevederile art! -+. alin! $"% lit! %& *otararea instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invocate si anali(a acestora& Motivarea aratandu#se de ce s#au admis ori& dupa ca(& s#au respins! In ca(ul in *otararii care recursul se respinge fara a fi cercetat in fond ori se anulea(a sau se constata perimarea lui& *otararea de recurs va cuprinde numai motivarea solutiei fara a se evoca si anali(a motivelor de casare! Efectele casarii Art! .;;! # $"% >otararea casata nu are nicio putere! $+% Actele de e)ecutare sau de asigurare facute in temeiul unei asemenea *otarari sunt desfiintate de drept& daca instanta de recurs nu dispune altfel! Instanta va constata aceasta& din oficiu& prin dispo(itivul *otararii de casare! /udecata in fond Art! .;"! # $"% In ca( de casare& *otararile instantei de recurs asupra dupa pro lemelor de drept casare de(legate sunt o ligatorii pentru instanta care 'udeca fondul! $+% Cand *otararea a fost casata pentru incalcarea regulilor de procedura& 'udecata va reincepe de la actul anulat! $,% Dupa casare& instanta de fond va 'udeca din nou& in limitele casarii si tinand seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei *otarare a fost casata! $-% In ca(ul re'udecarii dupa casare& cu retinere sau cu trimitere& sunt admisi ile orice pro e

Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac

preva(ute de lege! Art! .;+! # La 'udecarea recursului& precum si la re'udecarea procesului dupa casarea *otararii de catre instanta de recurs& dispo(itiile art! -2" sunt aplica ile in mod corespun(ator! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id560::-",+ # 2:;#-f-d#:", #c11+1::+2-,26 t7pe56Image6 849 =ECTIUNEA a +#a Contestatia in anulare Art! .;,! # $"% >otararile definitive pot fi atacate cu contestatie in anulare atunci cand contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost pre(ent la termenul cand a avut loc 'udecata! $+% >otararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anulare atunci cand@ "! *otararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta a solut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si& desi se O iectul si invocase e)ceptia motivele corespun(atoare& instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra contestatiei in acesteiaA anulare +! de(legarea data recursului este re(ultatul unei erori materialeA ,! instanta de recurs& respingand recursul sau admitandu#l in parte& a omis sa cercete(e vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent in termenA -! instanta de recurs nu s#a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cau(a! $,% Dispo(itiile alin! $+% pct! "& + si - se aplica in mod corespun(ator *otararilor instantelor de apel care& potrivit legii& nu pot fi atacate cu recurs! Art! .;-! # $"% Contestatia in anulare este inadmisi ila daca motivul preva(ut la art! .;, alin! $"% putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului! $+% Cu toate acestea& contestatia poate fi primita in ca(ul in care motivul a fost invocat prin cererea de recurs& dar instanta l#a respins pentru ca avea nevoie de Conditii de verificari de fapt admisi ilitate incompati ile cu recursul sau daca recursul& fara vina partii& a fost respins fara a fi cercetat in fond! $,% O *otarare impotriva careia s#a e)ercitat contestatia in anulare nu mai poate fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare& c*iar daca se invoca alte motive! Instanta Art! .;.! # $"% Contestatia in anulare se introduce la instanta a carei competenta *otarare se ataca! $+% In ca(ul in care se invoca motive care atrag competente diferite& nu operea(a prorogarea competentei! Termen de Art! .;0! # $"% Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de ". e)ercitare (ile de la data comunicarii *otararii& dar nu mai tar(iu de un an de la data cand

=uspendarea e)ecutarii Procedura de 'udecata

*otararea a ramas definitiva! $+% Contestatia se motivea(a in termenul de ". (ile preva(ut la alin! $"%& su sanctiunea nulitatii acesteia! Art! .;1! # Instanta poate suspenda e)ecutarea *otararii a carei anulare se cere& su conditia darii unei cautiuni! Dispo(itiile art! -2- se aplica in mod corespun(ator! Art! .;2! # $"% Contestatia in anulare se solutionea(a de urgenta si cu precadere& potrivit dispo(itiilor procedurale aplica ile 'udecatii finali(ate cu *otararea atacata! $+% Intampinarea este o ligatorie si se depune la dosar cu cel putin . (ile inaintea primului termen de 'udecata! Contestatorul va lua cunostinta de continutul acesteia de la dosarul cau(ei! $,% Daca motivul de contestatie este intemeiat& instanta va pronunta o singura *otarare prin care va anula *otararea atacata si va solutiona cau(a! Daca solutionarea cau(ei la acelasi termen nu este posi ila& instanta va pronunta o *otarare de anulare a *otararii atacate si va fi)a termen in vederea solutionarii cau(ei printr#o noua *otarare! In acest ultim ca(& *otararea de anulare nu poate fi atacata separat! $-% >otararea data in contestatie in anulare este supusa acelorasi cai de atac ca si *otararea atacata!

=ECTIUNEAa ,#a Revi(uirea O iectul si Art! .;:! # $"% Revi(uirea unei *otarari pronuntate asupra fondului sau motivele revi(uirii care evoca fondul poate fi ceruta daca@ "! s#a pronuntat asupra unor lucruri care nu s#au cerut sau nu s#a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s#a dat mai mult decat s#a cerutA +! o iectul pricinii nu se afla in fiintaA ,! un 'udecator& martor sau e)pert& care a luat parte la 'udecata& a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca *otararea s#a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul ori in urma 'udecatii& cand aceste impre'urari au influentat solutia pronuntata in cau(a! In ca(ul in care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr#o *otarare penala& instanta de revi(uire se va pronunta mai intai& pe cale incidentala& asupra e)istentei sau ine)istentei infractiunii invocate! In acest ultim ca(& la 'udecarea cererii va fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiuniiA -! un 'udecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru e)ercitarea

functiei cu rea#credinta sau grava negli'enta& daca aceste impre'urari au influentat solutia pronuntata in cau(aA .! dupa darea *otararii& s#au descoperit inscrisuri doveditoare& retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr#o impre'urare mai presus de vointa partilorA 0! s#a casat& s#a anulat ori s#a sc*im at *otararea unei instante pe care s#a intemeiat *otararea a carei revi(uire se cereA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56aa;2;+,d#a:c-#-aca#a"c2#;;-:0:fcc;006 t7pe56Image6 849 1! statul ori alte persoane 'uridice de drept pu lic& minorii si cei pusi su interdictie 'udecatoreasca ori cei pusi su curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apereA 2! e)ista *otarari definitive potrivnice& date de instante de acelasi grad sau de grade diferite& care incalca autoritatea de lucru 'udecat a primei *otarariA :! partea a fost impiedicata sa se infatise(e la 'udecata si sa instiinte(e instanta despre aceasta& dintr#o impre'urare mai presus de vointa saA ";! Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau li ertatilor fundamentale datorata unei *otarari 'udecatoresti& iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se producaA ""! dupa ce *otararea a devenit definitiva& Curtea Constitutionala s#a pronuntat asupra e)ceptiei invocate in acea cau(a& declarand neconstitutionala prevederea care a facut o iectul acelei e)ceptii! $+% Pentru motivele de revi(uire preva(ute la alin! $"% pct! ,& dar numai in ipote(a 'udecatorului& pct! -& pct! 1#"; sunt supuse revi(uirii si *otararile care nu evoca fondul! Art! .";! # $"% Cererea de revi(uire se indreapta la instanta care a pronuntat *otararea a carei revi(uire se cere! $+% In ca(ul dispo(itiilor art! .;: alin! $"% pct! 2& cererea de revi(uire se va indrepta la instanta mai mare in grad fata de instanta care a dat prima *otarare! Daca una Instanta dintre instantele de recurs competenta la care se refera aceste dispo(itii este Inalta Curte de Casatie si /ustitie& cererea de revi(uire se va 'udeca de aceasta instanta! $,% In ca(ul in care se invoca motive care atrag competente diferite& nu va opera prorogarea competentei! Termen de Art! .""! # $"% Termenul de revi(uire este de o luna si se va socoti@ e)ercitare "! in ca(urile preva(ute la art! .;: alin! $"% pct! "& de la comunicarea *otarariiA

+! in ca(ul preva(ut la art! .;: alin! $"% pct! +& de la cel din urma act de e)ecutareA ,! in ca(urile preva(ute la art! .;: alin! $"% pct! ,& din (iua in care partea a luat cunostinta de *otararea instantei penale de condamnare a 'udecatorului& martorului sau e)pertului ori de *otararea care a declarat fals inscrisul& dar nu mai tar(iu de un an de la data ramanerii definitive a *otararii penale! In lipsa unei astfel de *otarari& termenul curge de la data cand partea a luat cunostinta de impre'urarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr#o *otarare penala& dar nu mai tar(iu de , ani de la data producerii acestoraA -! in ca(ul preva(ut la art! .;: alin! $"% pct! -& din (iua in care partea a luat cunostinta de *otararea prin care a fost sanctionat disciplinar definitiv 'udecatorul& dar nu mai tar(iu de un an de la data ramanerii definitive a *otararii de sanctionare disciplinaraA .! in ca(ul preva(ut la art! .;: alin! $"% pct! .& din (iua in care s#au descoperit inscrisurile ce se invocaA 0! in ca(ul preva(ut la art! .;: alin! $"% pct! 0& din (iua in care partea a luat cunostinta de casarea& anularea sau sc*im area *otararii pe care s#a intemeiat *otararea a carei revi(uire se cere& dar nu mai tar(iu de un an de la data ramanerii definitive a *otararii de casare& anulare sau sc*im areA 1! in ca(urile preva(ute la art! .;: alin! $"% pct! 1& din (iua in care statul ori alta persoana de drept pu lic a luat cunostinta de *otarare& dar nu mai tar(iu de un an de la data ramanerii definitive a acesteiaA in ca(ul minorilor& persoanelor puse su interdictie 'udecatoreasca sau su curatela termenul de revi(uire este de 0 luni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de *otarare& dar nu mai tar(iu de un an de la do andirea capacitatii depline de e)ercitiu sau& dupa ca(& de la inlocuirea tutorelui persoanei puse su interdictie& de la incetarea curatelei ori inlocuirea curatoruluiA 2! in ca(ul preva(ut la art! .;: alin! $"% pct! 2& de la data ramanerii definitive a ultimei *otarari! $+% In ca(ul preva(ut la art! .;: alin! $"% pct! :& termenul de revi(uire este de ". (ile si se socoteste de la incetarea impiedicarii! $,% Pentru motivele preva(ute la art! .;: alin! $"% pct! "; si ""& termenul este de , luni de la data pu licarii *otararii Curtii Europene a Drepturilor Omului& respectiv a deci(iei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I! $-% Revi(uirea se motivea(a prin insasi cererea de declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de e)ercitare a acesteia& su sanctiunea nulitatii! $.% Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite de revi(uire& prevederile alin! $-%

=uspendarea e)ecutarii

Procedura de 'udecata

se aplica in mod corespun(ator pentru fiecare motiv in parte! Art! ."+! # Instanta poate suspenda e)ecutarea *otararii a carei revi(uire se cere& su conditia darii unei cautiuni! Dispo(itiile art! -2- se aplica in mod corespun(ator! Art! .",! # $"% Cererea de revi(uire se solutionea(a potrivit dispo(itiilor procedurale aplica ile 'udecatii finali(ate cu *otararea atacata! $+% Intampinarea este o ligatorie si se depune la dosar cu cel putin . (ile inaintea primului termen de 'udecata! Revi(uentul va lua cunostinta de continutul intampinarii de la dosarul cau(ei! $,% De( aterile sunt limitate la admisi ilitatea revi(uirii si la faptele pe care se intemeia(a! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56d:-,ac,2#1ae.#-e1+#a;a.#.d0:,,f.+;fd6 t7pe56Image6 849 $-% Daca instanta incuviintea(a cererea de revi(uire& ea va sc*im a& in tot sau in parte& *otararea atacata& iar in ca(ul *otararilor definitive potrivnice& ea va anula cea din urma *otarare! =e va face aratare de *otararea data in revi(uire& in 'osul originalului *otararii revi(uite! $.% >otararea data asupra revi(uirii este supusa cailor de atac preva(ute de lege pentru *otararea revi(uita! $0% Daca revi(uirea s#a cerut pentru *otarari potrivnice& calea de atac este recursul! In ca(ul in care revi(uirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& recursul este de competenta Completului de . 'udecatori! TITLUL III Dispo(itii privind asigurarea unei practici 'udiciare unitare CAPITOLUL I Recursul in interesul legii Art! ."-! # Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele 'udecatoresti& procurorul general al Parc*etului de pe langa Inalta Curte de Casatie si /ustitie& din oficiu sau la cererea ministrului 'ustitiei& Colegiul de Calitatea conducere al Inaltei Curti de procesuala Casatie si /ustitie& colegiile de conducere ale curtilor de apel& precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si /ustitie sa se pronunte asupra pro lemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele 'udecatoresti! Art! .".! # Recursul in interesul legii este admisi il numai daca se face dovada ca Conditii de pro lemele de drept care formea(a o iectul 'udecatii au fost solutionate admisi ilitate in mod diferit prin *otarari 'udecatoresti definitive& care se ane)ea(a cererii! /udecarea Art! ."0! # $"% Recursul in interesul legii se 'udeca de un complet format recursului in din presedintele sau&

interesul legii

in lipsa acestuia& unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& presedintii de sectii din cadrul acesteia& precum si +; de 'udecatori& din care "- 'udecatori din sectia8sectiile in a carei8caror competenta intra pro lema de drept care a fost solutionata diferit de instantele 'udecatoresti si cate + 'udecatori din cadrul celorlalte sectii! Presedintele Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& respectiv unul dintre vicepresedintii acesteia este presedinte al completului! $+% In ca(ul in care pro lema de drept pre(inta interes pentru doua sau mai multe sectii& presedintele sau& dupa ca(& unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si /ustitie va sta ili numarul 'udecatorilor din sectiile interesate care vor intra in compunerea completului preva(ut la alin! $"%& celelalte sectii urmand a fi repre(entate potrivit dispo(itiilor aceluiasi alineat! $,% Atunci cand pro lema de drept nu intra in competenta niciunei sectii a Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& presedintele sau& dupa ca(& unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si /ustitie va desemna cate . 'udecatori din cadrul fiecarei sectii! Pentru intocmirea raportului& presedintele completului va desemna cate un 'udecator din cadrul fiecarei sectii! $-% Dupa sesi(area Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& presedintele sau& dupa ca(& unul dintre vicepresedintii acesteia va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a 'udecatorilor din cadrul sectiei in a carei competenta intra pro lema de drept care a fost solutionata diferit de instantele 'udecatoresti& precum si a 'udecatorilor din celelalte sectii ce intra in alcatuirea completului preva(ut la alin! $"%! $.% Dupa alcatuirea completului potrivit alin! $-%& presedintele acestuia va desemna dintre mem rii completului , 'udecatori pentru a intocmi un raport asupra recursului in interesul legii! Raportorii nu sunt incompati ili! $0% In vederea intocmirii raportului& presedintele completului va putea solicita unor specialisti recunoscuti opinia scrisa asupra pro lemelor de drept solutionate diferit! $1% Raportul va cuprinde solutiile diferite date pro lemei de drept si argumentele pe care se fundamentea(a& 'urisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale& a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de /ustitie a Uniunii Europene& daca este ca(ul& doctrina in materie& precum si opinia specialistilor consultati! Totodata& 'udecatorii raportori vor intocmi si vor motiva proiectul

solutiei ce se propune a fi data recursului in interesul legii! $2% =edinta completului se convoaca de presedintele acestuia& cu cel putin +; de (ile inainte de desfasurarea acesteia! Odata cu convocarea& fiecare 'udecator va primi o copie a raportului si a solutiei propuse! $:% La sedinta participa toti 'udecatorii completului! Daca e)ista motive o iective& acestia vor fi inlocuiti cu respectarea regulilor preva(ute la alin! $-%! $";% Recursul in interesul legii se sustine in fata completului& dupa ca(& de procurorul general al Parc*etului de pe langa Inalta Curte de Casatie si /ustitie sau de procurorul desemnat de acesta& de 'udecatorul desemnat de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& respectiv al Curtii de apel ori de Avocatul Poporului sau de un repre(entant al acestuia! $""% Recursul in interesul legii se 'udeca in cel mult , luni de la data sesi(arii instantei& iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul 'udecatorilor completului! Nu se admit a tineri de la vot! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56"1 :,0"#+eda#-1ac# 1: #ce+c2.;d0;.-6 t7pe56Image6 849 Continutul *otararii Art! ."1! # $"% Asupra cererii& completul Inaltei Curti de Casatie si si /ustitie se pronunta prin efectele ei deci(ie! $+% Deci(ia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra *otararilor 'udecatoresti e)aminate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese! $,% Deci(ia se motivea(a in termen de cel mult ,; de (ile de la pronuntare si se pu lica in cel mult ". (ile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I! $-% De(legarea data pro lemelor de drept 'udecate este o ligatorie pentru instante de la data pu licarii deci(iei in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I! Art! ."2! # Deci(ia in interesul legii isi incetea(a aplica ilitatea la Incetarea efectelor data modificarii& a rogarii deci(iei sau constatarii neconstitutionalitatii dispo(itiei legale care a facut o iectul interpretarii! CAPITOLUL II =esi(area Inaltei Curti de Casatie si /ustitie in vederea pronuntarii unei *otarari preala ile pentru de(legarea unor c*estiuni de drept O iectul sesi(arii Art! .":! # Daca& in cursul 'udecatii& un complet de 'udecata al Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& al curtii de apel sau al tri unalului& investit cu solutionarea cau(ei in ultima instanta&

Procedura de 'udecata

constatand ca o c*estiune de drept& de a carei lamurire depinde solutionarea pe fond a cau(ei respective& este noua si asupra acesteia Inalta Curte de Casatie si /ustitie nu a statuat si nici nu face o iectul unui recurs in interesul legii in curs de solutionare& va putea solicita Inaltei Curti de Casatie si /ustitie sa pronunte o *otarare prin care sa se dea re(olvare de principiu c*estiunii de drept cu care a fost sesi(ata! Art! .+;! # $"% =esi(area Inaltei Curti de Casatie si /ustitie se face de catre completul de 'udecata dupa de( ateri contradictorii& daca sunt indeplinite conditiile preva(ute la art! .":& prin inc*eiere care nu este supusa niciunei cai de atac! Daca prin inc*eiere se dispune sesi(area& aceasta va cuprinde motivele care sustin admisi ilitatea sesi(arii potrivit dispo(itiilor art! .":& punctul de vedere al completului de 'udecata si al partilor! $+% Prin inc*eierea preva(uta la alin! $"%& cau(a va fi suspendata pana la pronuntarea *otararii preala ile pentru de(legarea c*estiunii de drept! $,% Dupa inregistrarea cau(ei la Inalta Curte de Casatie si /ustitie& inc*eierea de sesi(are se pu lica pe pagina de internet a acestei instante! $-% Cau(ele similare& aflate pe rolul instantelor 'udecatoresti& pot fi suspendate pana la solutionarea sesi(arii! $.% Reparti(area sesi(arii este facuta de presedintele sau& in lipsa acestuia& de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si /ustitie ori de persoana desemnata de acestia! $0% =esi(area se 'udeca de un complet format din presedintele sectiei corespun(atoare a Inaltei Curti de Casatie si /ustitie sau de un 'udecator desemnat de acesta si "+ 'udecatori din cadrul sectiei respective! Presedintele sectiei sau& in ca( de imposi ilitate& 'udecatorul desemnat de acesta este presedintele de complet si va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a 'udecatorilor! $1% Dupa alcatuirea completului potrivit alin! $0%& presedintele acestuia va desemna un 'udecator pentru a intocmi un raport asupra c*estiunii de drept supuse 'udecatii! /udecatorul desemnat raportor nu devine incompati il! $2% Atunci cand c*estiunea de drept priveste activitatea mai multor sectii ale Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& presedintele sau& in lipsa acestuia& unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si /ustitie va transmite sesi(area presedintilor sectiilor interesate in solutionarea

c*estiunii de drept! In acest ca(& completul va fi alcatuit din presedintele sau& in lipsa acestuia& din vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si /ustitie& care va pre(ida completul& din presedintii sectiilor interesate in solutionarea c*estiunii de drept& precum si cate . 'udecatori din cadrul sectiilor respective desemnati aleatoriu de presedintele completului! Dupa alcatuirea completului& pentru intocmirea raportului presedintele completului va desemna cate un 'udecator din cadrul fiecarei sectii! Raportorii nu sunt incompati ili! $:% Daca la Inalta Curte de Casatie si /ustitie nu e)ista o sectie corespun(atoare aceleia la care s#a constatat ca c*estiunea de drept nu a fost de(legata unitar in practica instantelor& se aplica in mod corespun(ator dispo(itiile alin! $2%! $";% Raportul va fi comunicat partilor& care& in termen de cel mult ". (ile de la comunicare& pot depune& in scris& prin avocat sau& dupa ca(& prin consilier 'uridic& punctele lor de vedere privind c*estiunea de drept supusa 'udecatii! $""% Dispo(itiile art! ."0 alin! $0%#$:% se aplica in mod corespun(ator! $"+% =esi(area se 'udeca fara citarea partilor& in cel mult , luni de la data investirii& iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul 'udecatorilor completului! Nu se admit a tineri de la vot! $",% Procedura preva(uta in pre(entul capitol este scutita de ta)a 'udiciara de tim ru si tim ru 'udiciar! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f0c,.0d-#";.:#-.":# 2f;#f,2;01-;0:0f6 t7pe56Image6 849 Art! .+"! # $"% Asupra sesi(arii& Completul pentru de(legarea unor Continutul si efectele c*estiuni de drept se *otararii pronunta prin deci(ie& numai cu privire la c*estiunea de drept supusa de(legarii! $+% Dispo(itiile art! ."1 alin! $,% se aplica in mod corespun(ator! $,% De(legarea data c*estiunilor de drept este o ligatorie pentru instanta care a solicitat de(legarea de la data pronuntarii deci(iei& iar pentru celelalte instante& de la data pu licarii deci(iei in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I! $-% Dispo(itiile art! ."2 se aplica in mod corespun(ator! TITLUL I? Contestatia privind tergiversarea procesului =u iectele contestatiei Art! .++! # $"% Oricare dintre parti& precum si procurorul care si participa la 'udecata pot face

contestatie prin care& invocand incalcarea dreptului la solutionarea procesului intr#un termen motivele ei optim si previ(i il& sa solicite luarea masurilor legale pentru ca aceasta situatie sa fie inlaturata! $+% Contestatia mentionata la alin! $"% se poate face in urmatoarele ca(uri@ "! cand legea sta ileste un termen de finali(are a unei proceduri& de pronuntare ori de motivare a unei *otarari& insa acest termen s#a implinit fara re(ultatA +! cand instanta a sta ilit un termen in care un participant la proces tre uia sa indeplineasca un act de procedura& iar acest termen s#a implinit& insa instanta nu a luat& fata de cel care nu si#a indeplinit o ligatia& masurile preva(ute de legeA ,! cand o persoana ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost o ligata sa comunice instantei& intr#un anumit termen& un inscris sau date ori alte informatii re(ultate din evidentele ei si care erau necesare solutionarii procesului& iar acest termen s#a implinit& insa instanta nu a luat& fata de cel care nu si#a indeplinit o ligatia& masurile preva(ute de legeA -! cand instanta si#a nesocotit o ligatia de a solutiona cau(a intr# un termen optim si previ(i il prin neluarea masurilor sta ilite de lege sau prin neindeplinirea din oficiu& atunci cand legea o impune& a unui act de procedura necesar solutionarii cau(ei& desi timpul scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru luarea masurii sau indeplinirea actului! Art! .+,! # Contestatia poate fi retrasa oricand pana la Retragerea contestatiei solutionarea ei! Odata retrasa& contestatia nu poate fi reiterata! Art! .+-! # $"% Contestatia se formulea(a in scris si se depune la instanta investita cu Borma contestatiei! solutionarea procesului in legatura cu care se invoca tergiversarea Procedura inaintea 'udecatii! Contestatia se instantei poate face si ver al in sedinta& ca( in care va fi consemnata& care 'udeca procesul impreuna cu motivele aratate de parte& in inc*eierea de sedinta! $+% Contestatia nu suspenda solutionarea cau(ei! $,% Contestatia se solutionea(a de catre completul investit cu 'udecarea cau(ei de indata sau in termen de cel mult . (ile& fara citarea partilor! $-% Cand aprecia(a contestatia ca fiind intemeiata& completul de 'udecata pronunta o inc*eiere nesupusa niciunei cai de atac& prin care ia de indata masurile necesare inlaturarii situatiei care a provocat tergiversarea 'udecatii! In acest ca(&

contestatorului ii va fi comunicata& pentru informare& o copie a inc*eierii! $.% Cand aprecia(a contestatia ca neintemeiata& completul de 'udecata o va respinge prin inc*eiere! Impotriva acestei inc*eieri contestatorul poate face plangere in termen de , (ile de la comunicare! Plangerea se depune la instanta care a pronuntat inc*eierea& care o va inainta de indata pentru solutionare& impreuna cu o copie certificata de pe dosarul cau(ei& instantei ierar*ic superioare! Cand procesul se 'udeca la Inalta Curte de Casatie si /ustitie& plangerea se solutionea(a de un alt complet al aceleiasi sectii! Bormularea plangerii nu suspenda 'udecata! $0% Inc*eierile preva(ute la alin! $-% si $.% se motivea(a in termen de . (ile de la pronuntare! Art! .+.! # $"% Instanta va solutiona plangerea in termen de "; (ile de la primirea dosarului& Procedura de in complet format din , 'udecatori! /udecata se face fara citarea solutionare a partilor& printr#o *otarare care plangerii nu este supusa niciunei cai de atac& ce tre uie motivata in termen de . (ile de la pronuntare! $+% Daca instanta gaseste plangerea intemeiata& va dispune ca instanta care 'udeca procesul sa indeplineasca actul de procedura sau sa ia masurile legale necesare& aratand care sunt acestea si sta ilind& cand este ca(ul& un termen pentru indeplinirea lor! $,% In toate ca(urile& instanta care solutionea(a plangerea nu va putea da indrumari si nici nu va putea oferi de(legari asupra unor pro leme de fapt sau de drept care sa anticipe(e modul de solutionare a pricinii ori care sa aduca atingere li ertatii 'udecatorului cau(ei de a *otari& conform legii& cu privire la solutia ce tre uie data procesului! Art! .+0! # $"% Atunci cand contestatia sau plangerea a fost facuta cu rea#credinta& autorul =anctionarea acesteia poate fi o ligat la plata unei amen(i 'udiciare de la .;; contestatorului de rea# lei la +!;;; lei& precum si& la credinta cererea partii interesate& la plata de despagu iri pentru repararea pre'udiciului cau(at prin introducerea contestatiei sau plangerii! $+% Reaua#credinta re(ulta din caracterul vadit nefondat al contestatiei ori al plangerii& precum si din orice alte impre'urari care indreptatesc constatarea ca e)ercitarea acesteia s#a facut in alt scop decat acela pentru care legea o recunoaste! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id5602d+:fa #-.1e#-ca-#afcf#a,.1-:;-:+:c6 t7pe56Image6 849

Masuri luate de Art! .,1! # $"% Procedura necontencioasa se aplica si in ca(urile in care legea da in presedintele instantei competenta presedintelui instantei luarea unor masuri cu caracter necontencios! $+% In aceste ca(uri& presedintele tre uie sa pronunte inc*eierea in termen de cel mult . (ile de la primirea cererii! $,% Apelul impotriva inc*eierii date de presedintele 'udecatoriei se 'udeca de tri unal& iar apelul impotriva inc*eierii date de presedintele tri unalului sau curtii de apel se 'udeca de un complet al instantei respective! $-% Inc*eierile date de presedintii sectiilor Inaltei Curti de Casatie si /ustitie sunt definitive! TITLUL II Dispo(itii speciale Art! .,2! # $"% La cerere& grefa instantei va eli era copii de pe inc*eierea de sedinta& de pe *otarare sau dispo(itiv sau de pe celelalte inscrisuri aflate la dosar! $+% Copiile de pe inc*eierile de sedinta& de pe *otarare sau de pe dispo(itiv se vor putea Eli erarea de copii eli era numai dupa ce acestea au fost semnate de toti 'udecatorii& su sanctiunea aplica ila de pe grefierilor pentru infractiunea de fals! *otarari si de pe alte $,% In ca(ul in care de( aterile nu s#au desfasurat in sedinta pu lica& alte persoane decat inscrisuri partile nu pot do andi copii de pe inc*eieri& e)perti(e& inscrisuri sau declaratii de martori decat cu incuviintarea presedintelui! Dispo(itiile art! .,1 alin! $+%#$-% se aplica in mod corespun(ator! Art! .,:! # $"% Cererea de eli erare privind sumele de ani sau alte valori ori titluri& Inc*eieri pentru consemnate& precum si orice alte unuri& pastrate la instanta ori aflate in depo(itul altuia& eli erarea dupa unor unuri ca(& in legatura cu un proces& se introduce& de persoana indreptatita& la instanta care a dispus acea masura! $+% Cererea se va solutiona prin inc*eiere e)ecutorie& data in camera de consiliu! Partile vor fi citate daca instanta considera necesar! $,% In inc*eierea de eli erare se va arata detinatorul o ligat la eli erarea unurilor& precum si persoana indreptatita sa le primeasca! $-% Inc*eierea preva(uta la alin! $,% este supusa acelorasi cai de atac ca si *otararea pe a(a careia s#a cerut eli erarea unului! Art! .-;! # $"% In vederea inventarierii unurilor minorului pus su tutela& instanta de tutela Inventarierea desemnea(a de indata un delegat si dispune citarea tutorelui si a mem rilor consiliului de unurilor familie& minorului precum si a minorului care a implinit varsta de "- ani! $+% Inventarul va cuprinde datele de identificare a unurilor mo ile sau imo ile& descrierea lor sumara& inclusiv mentiuni privind starea unurilor si valoarea estimata a acestora& precum si indicarea inscrisurilor e)istente cu privire la unuri! De asemenea& inventarul va cuprinde mentiuni privind creantele& datoriile sau alte pretentii declarate de tutore sau de mem rii consiliului de familie! CARTEA a I?#a Despre ar itra' TITLUL I Dispo(itii generale Notiune Art! .-"! # $"% Ar itra'ul este o 'urisdictie alternativa avand caracter privat! $+% In administrarea acestei 'urisdictii& partile litigante si tri unalul ar itral competent pot sta ili

reguli de procedura derogatorii de la dreptul comun& cu conditia ca regulile respective sa nu fie contrare ordinii pu lice si dispo(itiilor imperative ale legii! Art! .-+! # $"% Persoanele care au capacitate deplina de e)ercitiu pot conveni sa solutione(e pe calea ar itra'ului litigiile dintre ele& in afara de acelea care privesc starea civila& O iectul ar itra'ului capacitatea persoanelor& de( aterea succesorala& relatiile de familie& precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna! $+% =tatul si autoritatile pu lice au facultatea de a inc*eia conventii ar itrale numai daca sunt autori(ate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte! $,% Persoanele 'uridice de drept pu lic care au in o iectul lor de activitate si activitati economice au facultatea de a inc*eia conventii ar itrale& in afara de ca(ul in care legea ori actul lor de infiintare sau de organi(are prevede altfel! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,; 0a1-e#:.fa#- "1# a. #1a+a,;1ff+2,6 t7pe56Image6 849 Art! .-,! # Ar itra'ul poate fi incredintat& prin conventia ar itrala& uneia sau mai multor persoane& investite de parti sau in conformitate cu acea conventie sa 'udece litigiul si sa pronunte Tri unalul ar itral o *otarare definitiva si o ligatorie pentru ele! Ar itrul unic sau& dupa ca(& ar itrii investiti constituie& in sensul dispo(itiilor pre(entei carti& tri unalul ar itral! Organi(area ar itra'ului Art! .--! # $"% Ar itra'ul se organi(ea(a si se desfasoara potrivit conventiei ar itrale& de inc*eiata conform dispo(itiilor titlului II din pre(enta carte! catre parti $+% =u re(erva respectarii ordinii pu lice si a unelor moravuri& precum si a dispo(itiilor imperative ale legii& partile pot sta ili prin conventia ar itrala sau prin act scris inc*eiat ulterior& cel mai tar(iu odata cu constituirea tri unalului ar itral& fie direct& fie prin referire la o anumita reglementare avand ca o iect ar itra'ul& normele privind constituirea tri unalului ar itral& numirea& revocarea si inlocuirea ar itrilor& termenul si locul ar itra'ului& normele de procedura pe care tri unalul ar itral tre uie sa le urme(e in 'udecarea litigiului& inclusiv eventuale proceduri preala ile de solutionare a litigiului& reparti(area intre parti a c*eltuielilor ar itrale si& in general& orice alte norme privind una desfasurare a ar itra'ului! $,% In lipsa regulilor preva(ute la alin! $+%& tri unalul ar itral va putea sta ili procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit! $-% Daca nici tri unalul ar itral nu a sta ilit aceste norme& se vor aplica dispo(itiile ce urmea(a! Organi(area ar itra'ului Art! .-.! # Partile pot conveni ca ar itra'ul sa fie organi(at de o institutie permanenta de de un tert ar itra'& potrivit titlului ?II din pre(enta carte& sau de o alta entitate ori de o persoana fi(ica! In

Repre(entarea partilor

Interventia instantei

aceste ca(uri& solutionarea litigiului este incredintata unor ar itri& numiti ori acceptati de parti potrivit conventiei ar itrale sau regulilor institutiei permanente de ar itra'! Art! .-0! # $"% In litigiile ar itrale& partile pot formula cereri si isi pot e)ercita drepturile procesuale personal sau prin repre(entant! Acestia pot fi asistati de alti specialisti! $+% In procedura ar itrala& imputernicirea data avocatilor& potrivit legii& valorea(a alegerea domiciliului sau& dupa ca(& a sediului procesual la avocat& daca in cuprinsul acesteia nu se prevede altfel& si cuprinde dreptul avocatului de a e)ercita optiunile cu privire la caducitatea ar itra'ului potrivit art! .02& precum si de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului ar itra'ului& preva(ut la art! .01! $,% Dispo(itiile alin! $"% si $+% se aplica in mod corespun(ator si in ca(ul repre(entarii partii prin consilier 'uridic! Art! .-1! # $"% Pentru inlaturarea piedicilor ce s#ar ivi in organi(area si desfasurarea ar itra'ului& precum si pentru indeplinirea altor atri utii ce revin instantei 'udecatoresti in ar itra'& partea interesata poate sesi(a tri unalul in circumscriptia caruia are loc ar itra'ul! Tri unalul va solutiona cau(a in completul preva(ut de lege pentru 'udecata in prima instanta! $+% Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere& prin procedura ordonantei presedintiale& *otararea nefiind supusa niciunei cai de atac!

TITLUL II Conventia ar itrala Borma scrisa Art! .-2! # $"% Conventia ar itrala se inc*eie in scris& su sanctiunea nulitatii! Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la ar itra' a fost convenita prin sc*im de corespondenta& indiferent de forma acesteia& sau sc*im de acte procedurale! $+% In ca(ul in care conventia ar itrala se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si8sau constituirea altui drept real asupra unui un imo il& conventia tre uie inc*eiata in forma autentica notariala& su sanctiunea nulitatii a solute! Art! .-:! # $"% Conventia ar itrala se poate inc*eia fie su forma unei clau(e compromisorii& inscrisa in contractul principal ori sta ilita intr#o conventie separata& la care contractul principal face trimitere& fie su forma compromisului! $+% E)istenta conventiei ar itrale poate re(ulta si din intelegerea scrisa a partilor facuta in fata tri unalului ar itral! Art! ..;! # $"% Prin clau(a compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea ar itra'ului& aratandu#se& su sanctiunea nulitatii& modalitatea de numire a ar itrilor! In ca(ul

Belurile conventiei ar itrale

Clau(a compromisorie

ar itra'ului institutionali(at este suficienta referirea la institutia sau regulile de procedura ale institutiei care organi(ea(a ar itra'ul! $+% ?aliditatea clau(ei compromisorii este independenta de vala ilitatea contractului in care a fost inscrisa! $,% In ca( de indoiala& clau(a compromisorie se interpretea(a in sensul ca se aplica tuturor neintelegerilor care deriva din contractul sau din raportul 'uridic la care ea se refera! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56;de+:c0.#":+c#--+-#:ff0#ce2+:1c.1,c+6 t7pe56Image6 849 Art! .."! # $"% Prin compromis partile convin ca un litigiu intervenit intre ele sa fie solutionat pe calea ar itra'ului& aratandu#se& su sanctiunea nulitatii& o iectul litigiului si numele ar itrilor sau Compromisul modalitatea de desemnare a acestora in ca(ul ar itra'ului ad#*oc! In ca(ul ar itra'ului institutionali(at& daca partile nu au ales ar itrii si nici nu au sta ilit modalitatea de desemnare a acestora& aceasta se va face potrivit regulilor de procedura ale respectivei institutii ar itrale! $+% Compromisul se poate inc*eia c*iar daca litigiul intervenit intre parti este de'a pe rolul unei alte instante! Art! ..+! # Inc*eierea procedurii ar itrale cu sau fara pronuntarea unei *otarari asupra fondului cau(ei nu aduce atingere eficacitatii conventiei ar itrale& su forma clau(ei compromisorii! Aceasta va ramane vala ila si va servi drept temei pentru orice noua Eficacitatea clau(ei procedura compromisorii ar itrala care ar fi declansata in temeiul acesteia pentru solutionarea oricarui litigiu aparut intre parti derivand din contractul principal! E)cluderea Art! ..,! # Inc*eierea conventiei ar itrale e)clude& pentru litigiul care face o iectul ei& competentei competenta instantelor 'udecatoresti! instantei Art! ..-! # $"% Instanta 'udecatoreasca& sesi(ata cu o cau(a cu privire la care s#a inc*eiat o conventie ar itrala& isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta& invocand conventia ar itrala! In acest ca(& instanta ?erificarea isi competentei va declina competenta in favoarea organi(atiei sau institutiei pe langa care functionea(a instantei ar itra'ul institutionali(at& care& in temeiul *otararii de declinare& va lua masurile necesare in vederea constituirii tri unalului ar itral! In ca(ul ar itra'ului ad#*oc& instanta va respinge cererea ca nefiind de competenta instantei 'udecatoresti! $+% Instanta va retine spre solutionare procesul daca@ a% paratul si#a formulat apararile in fond& fara nicio re(erva intemeiata pe conventia ar itralaA % conventia ar itrala este lovita de nulitate ori este inoperantaA c% tri unalul ar itral nu poate fi constituit din cau(e vadit imputa ile paratului in ar itra'!

$,% Conflictul de competenta dintre tri unalul ar itral si o instanta 'udecatoreasca este solutionat de instanta 'udecatoreasca ierar*ic superioara celei aflate in conflict! TITLUL III Tri unalul ar itral Ar itrii Numarul ar itrilor

Nulitatea partiala Numirea ar itrilor

Art! ...! # Poate fi ar itru orice persoana fi(ica daca are capacitate deplina de e)ercitiu! Art! ..0! # $"% Partile sta ilesc daca litigiul se 'udeca de un ar itru unic sau de mai multi ar itri& care tre uie sa fie intotdeauna in numar impar! $+% Daca partile nu au sta ilit numarul ar itrilor& litigiul se 'udeca de , ar itri& cate unul numit de fiecare dintre parti& iar al treilea # supraar itrul # desemnat de cei + ar itri! $,% Daca e)ista mai multi reclamanti sau mai multi parati& partile care au interese comune vor numi un singur ar itru! Art! ..1! # Este nula clau(a din conventia ar itrala care confera uneia dintre parti un privilegiu cu privire la desemnarea ar itrilor ori care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi ar itrul in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi ar itri decat cealalta parte! Art! ..2! # $"% Ar itrii sunt numiti& revocati sau inlocuiti conform conventiei ar itrale! $+% Cand ar itrul unic sau& dupa ca(& ar itrii nu au fost numiti prin conventia ar itrala si nici nu s#a preva(ut modalitatea de numire& partea care vrea sa recurga la ar itra' va comunica celeilalte parti& in scris& sa procede(e la numirea lor potrivit art! ..0 alin! $+% si $,%! $,% In comunicare se arata numele& domiciliul si& pe cat posi il& datele personale si profesionale ale ar itrului unic propus sau ale ar itrului desemnat de partea care vrea sa recurga la ar itra'& precum si enuntarea succinta a pretentiilor si a temeiului lor! $-% Partea careia i s#a facut comunicarea tre uie sa transmita& la randul sau& in termen de "; (ile de la primirea acesteia& raspunsul la propunerea de numire a ar itrului unic sau& dupa ca(& numele& prenumele& domiciliul si& pe cat posi il& datele personale si profesionale ale ar itrului desemnat de aceasta! $.% Cand propun ar itrii& fie prin conventia ar itrala& fie in conditiile alin! $+%#$-%& partile vor propune si cate un supleant& pentru ca(ul in care ar itrul principal ar fi sau ar a'unge in situatia sa nu isi poata indeplini insarcinarea! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56;." 2;-c#;.+:#--d.#:d-0#+1:22,,"a.2+6 t7pe56Image6 849 Art! ..:! # Acceptarea insarcinarii de ar itru tre uie sa fie facuta in scris si va fi comunicata partilor& in termen de . (ile de la data primirii propunerii de numire& prin posta& telefa)& Acceptarea sarcinii de posta ar itru electronica sau prin alte mi'loace ce asigura transmiterea te)tului actului si confirmarea primirii acestuia! Numirea supraar itrului Art! .0;! # Cei + ar itri vor proceda la numirea supraar itrului si a unui supleant al acestuia&

Numirea ar itrilor de catre instanta

Incompati ilitatea ar itrilor

Cererea de recu(are

in termen de "; (ile de la ultima acceptare! =upraar itrul se va conforma prevederilor art! ..:! Art! .0"! # $"% In ca( de neintelegere intre parti cu privire la numirea ar itrului unic sau daca o parte nu numeste ar itrul ori daca cei + ar itri nu cad de acord asupra persoanei supraar itrului& partea care vrea sa recurga la ar itra' poate cere tri unalului preva(ut la art! .-1 alin! $"% sa procede(e la numirea ar itrului ori& dupa ca(& a supraar itrului! $+% Tri unalul se pronunta in termen de "; (ile de la sesi(are& cu citarea partilor& prin inc*eiere care nu este supusa niciunei cai de atac! Art! .0+! # $"% In afara de ca(urile de incompati ilitate preva(ute pentru 'udecatori& ar itrul poate fi recu(at si pentru urmatoarele motive& care pun la indoiala independenta si impartialitatea sa@ a% neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la ar itri& preva(ute in conventia ar itralaA % cand o persoana 'uridica al carei asociat este sau in ale carei organe de conducere se afla ar itrul are un interes in cau(aA c% daca ar itrul are raporturi de munca ori de serviciu& dupa ca(& sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti& cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata su un control comun cu aceastaA d% daca ar itrul a prestat consultanta uneia dintre parti& a asistat sau a repre(entat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fa(ele precedente ale litigiului! $+% O parte nu poate recu(a ar itrul numit de ea decat pentru cau(e survenite sau de care a luat cunostinta dupa numire! $,% Persoana care stie ca in privinta sa e)ista o cau(a de recu(are este o ligata sa instiinte(e partile si pe ceilalti ar itri mai inainte de a fi acceptat insarcinarea de ar itru& iar daca asemenea cau(e survin dupa acceptare& de indata ce le#a cunoscut! $-% Aceasta persoana nu poate participa la 'udecarea litigiului decat daca partile& instiintate potrivit alin! $,%& comunica in scris ca inteleg sa nu ceara recu(area! C*iar in acest ca(& ea are dreptul sa se a tina de la 'udecarea litigiului& fara ca a tinerea sa insemne recunoasterea cau(ei de recu(are! $.% A tinerea produce efecte pe data formularii ei& fara nicio alta formalitate! Art! .0,! # $"% Recu(area tre uie sa fie ceruta& su sanctiunea decaderii& in termen de "; (ile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea ar itrului sau& dupa ca(& de la survenirea cau(ei de recu(are!

Inlocuirea ar itrilor Raspunderea ar itrilor

$+% Cererea de recu(are se solutionea(a de tri unalul preva(ut la art! .-1 alin! $"% prin inc*eiere& pronuntata cu citarea partilor si a ar itrului recu(at& in termen de "; (ile de la sesi(are! Inc*eierea nu este supusa niciunei cai de atac! $,% Dispo(itiile pre(entului cod privind recu(area 'udecatorilor se aplica in mod corespun(ator! Art! .0-! # In ca( de recu(are& revocare& a tinere& renuntare& deces& precum si in orice alt ca( in care ar itrul este impiedicat sa isi indeplineasca sarcina si daca supleantul& la randul sau& este impiedicat sa isi e)ercite insarcinarea& se va proceda la inlocuirea ar itrului potrivit dispo(itiilor sta ilite pentru numirea lui! Art! .0.! # Ar itrii raspund& in conditiile legii& pentru pre'udiciul cau(at& daca@ a% dupa acceptare& renunta in mod ne'ustificat la insarcinarea lorA % fara motiv 'ustificat& nu participa la 'udecarea litigiului ori nu pronunta *otararea in termenul sta ilit de conventia ar itrala sau de legeA c% nu respecta caracterul confidential al ar itra'ului& pu licand sau divulgand date de care iau cunostinta in calitate de ar itri& fara a avea autori(area partilorA d% incalca cu rea#credinta sau grava negli'enta alte indatoriri ce le revin! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56d2,e";10#cae-#-e0:#aa-,#.:d:,+da,;"e6 t7pe56Image6 849 Constituirea Art! .00! # $"% Tri unalul ar itral se considera constituit la data acceptarii insarcinarii de tri unalului ar itru unic sau& dupa ca(& a ultimei acceptari a insarcinarii de ar itru ori de supraar itru! ar itral $+% Data acceptarii este cea a e)pedierii comunicarii preva(ute la art! ..:! Art! .01! # $"% Daca partile nu au preva(ut altfel& tri unalul ar itral tre uie sa pronunte Termenul *otararea in termen de cel mult 0 luni de la data constituirii sale& su sanctiunea caducitatii ar itra'ului ar itra'ului! $+% Termenul se suspenda pe timpul 'udecarii unei cereri de recu(are sau a oricarei alte cereri incidente adresate tri unalului preva(ut la art! .-1! $,% In cadrul termenului preva(ut la alin! $"%& partile pot consimti in scris la prelungirea termenului ar itra'ului! $-% Tri unalul ar itral poate dispune& pentru motive temeinice& prelungirea termenului& o singura data& cu cel mult , luni! $.% Termenul se prelungeste de drept cu , luni in ca(ul decesului uneia dintre parti! Caducitatea Art! .02! # $"% La primul termen de 'udecata la care au fost legal citate& partile sunt o ligate ar itra'ului sa declare in scris& su sanctiunea decaderii& daca inteleg sa invoce caducitatea ar itra'ului! $+% Cand cel putin una dintre parti a formulat declaratia preva(uta la alin! $"%& tri unalul ar itral& la e)pirarea termenului preva(ut la art! .01& va pronunta o *otarare prin care va constata ca ar itra'ul a devenit caduc& cu e)ceptia situatiei in care partile declara in mod e)pres ca renunta la caducitate& ca( in care va continua 'udecata! $,% Pro ele administrate in cadrul procedurii devenite caduca vor putea fi utili(ate& daca este ca(ul& intr#un nou ar itra'& in masura in care se socoteste ca nu este necesara refacerea lor!

Art! .0:! # Partile sta ilesc locul ar itra'ului! In lipsa unei asemenea prevederi& locul ar itra'ului se sta ileste de tri unalul ar itral! Art! .1;! # $"% De( aterea litigiului in fata tri unalului ar itral se face in lim a sta ilita prin conventia ar itrala sau& daca nu s#a preva(ut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o Lim a ar itra'ului intelegere ulterioara& in lim a contractului din care s#a nascut litigiul ori& daca partile nu se inteleg& intr#o lim a de circulatie internationala sta ilita de tri unalul ar itral! $+% Daca o parte nu cunoaste lim a in care se desfasoara de( aterea& la cererea si pe c*eltuiala ei& tri unalul ar itral ii asigura serviciile unui traducator! $,% Partile pot sa participe la de( ateri cu traducatorul lor! TITLULI? Procedura ar itrala CAPITOLUL I =esi(area tri unalului ar itral Art! .1"! # $"% Tri unalul ar itral este sesi(at de reclamant printr#o cerere scrisa& care va Cererea de ar itrare cuprinde@ a% numele si prenumele& domiciliul sau resedinta partilor ori& pentru persoanele 'uridice& denumirea si sediul lor! De asemenea& cererea va cuprinde si codul numeric personal sau& dupa ca(& codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala& numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor 'uridice si contul ancar ale reclamantului& precum si ale paratului& daca sunt cunoscute de reclamant! Daca reclamantul locuieste in strainatate& va arata si domiciliul ales in Romania& unde urmea(a sa i se faca toate comunicarile privind procesulA % numele& prenumele si calitatea celui care repre(inta partea in litigiu& cand este ca(ul ane)andu#se dovada calitatiiA c% mentionarea conventiei ar itrale& ane)andu#se copie de pe contractul in care este inserata& iar daca a fost consemnata intr#un inscris separat ori s#a inc*eiat un compromis& copie de pe acestaA d% o iectul si valoarea cererii& precum si calculul prin care s#a a'uns la determinarea acestei valoriA e% motivele de fapt si de drept& precum si pro ele pe care se intemeia(a cerereaA f% numele& prenumele si domiciliul mem rilor tri unalului ar itralA g% semnatura partii! ;;"",,-:;,;2+;"+ Locul ar itra'ului 34resource id56e- +f"":#02" #-"de# 2ee#120a;;adc1.f6 t7pe56Image6 849 $+% Cererea se poate face printr#un proces#ver al inc*eiat in fata tri unalului ar itral si semnat de parti sau numai de reclamant& precum si de ar itri! Art! .1+! # Reclamantul va comunica paratului& precum si fiecarui ar itru copie de pe Comunicarea cererii cererea ar itrale de ar itrare si de pe inscrisurile ane)ate! Intampinarea Art! .1,! # $"% In termen de ,; de (ile de la primirea copiei de pe cererea de ar itrare& paratul va face intampinare cuprin(and e)ceptiile privind cererea reclamantului& raspunsul in fapt si in

Cererea reconventionala

drept la aceasta cerere& pro ele propuse in aparare& precum si& in mod corespun(ator& celelalte mentiuni preva(ute la art! .1" pentru cererea de ar itrare! $+% E)ceptiile si alte mi'loace de aparare& care nu au fost aratate prin intampinare& tre uie invocate& su sanctiunea decaderii& cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata la care partea a fost legal citata! $,% Daca tri unalul ar itral aprecia(a ca nedepunerea intampinarii 'ustifica amanarea solutionarii litigiului& paratul va putea fi o ligat la plata c*eltuielilor de ar itrare cau(ate prin amanare! $-% Dispo(itiile art! .1+ se aplica in mod corespun(ator! Art! .1-! # $"% Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului& derivand din acelasi raport 'uridic& el poate face cerere reconventionala! $+% Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunerea intampinarii sau cel mai tar(iu pana la primul termen de 'udecata la care paratul a fost legal citat si tre uie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea principala!

CAPITOLUL II /udecata Art! .1.! # $"% /udecata ar itrala se desfasoara potrivit regulilor procedurale sta ilite la art! .10! $+% Cu toate acestea& principiile fundamentale ale procesului civil preva(ute la art! . alin! $+%& art! 2#";& art! "+#"0& art! ":#+"& art! ++ alin! $"%& $+%& $-%& $.% si $0% si la art! +, sunt aplica ile in mod corespun(ator si in procedura ar itrala! Art! .10! # $"% Partile pot sta ili& in conventia ar itrala& regulile de procedura aplica ile Reguli de procedura ar itra'ului sau ii pot imputernici pe ar itri sa sta ileasca aceste reguli! Aceste reguli se aplica ile completea(a& daca este ca(ul& cu prevederile pre(entei carti! $+% Cand partile recurg la ar itra'ul institutionali(at& se aplica dispo(itiile art! 0": alin! $,%! $,% In toate celelalte ca(uri& procedura ar itrala este cea sta ilita de pre(enta carte! Art! .11! # $"% Comunicarea intre parti sau catre parti a inscrisurilor litigiului& a citatiilor& *otararilor ar itrale si inc*eierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu Comunicarea actelor continut de declarat si confirmare de primire! Instiintarea partilor cu privire la alte masuri luate de procedura tri unalul ar itral poate fi facuta si prin telefa)& posta electronica sau prin alte mi'loace ce asigura transmiterea te)tului actului si confirmarea primirii acestuia! $+% Inscrisurile pot fi inmanate si personal partii& su semnatura! $,% Dove(ile de comunicare se depun la dosar! Art! .12! # $"% Indata dupa e)pirarea termenului pentru depunerea intampinarii& tri unalul ar itral verifica stadiul pregatirii litigiului pentru de( atere si& daca va socoti necesar& va ?erificarea dosarului dispune masurile corespun(atoare pentru completarea dosarului! $+% Dupa aceasta verificare si& daca este ca(ul& dupa completarea dosarului& tri unalul ar itral Dispo(itii generale

?erificarea competentei

Termenul de citare

fi)ea(a termen de de( atere a litigiului si dispune citarea partilor! Art! .1:! # $"% La primul termen de 'udecata cu procedura legal indeplinita& tri unalul ar itral isi verifica propria sa competenta de a solutiona litigiul! $+% Daca tri unalul ar itral *otaraste ca este competent& consemnea(a acest lucru intr#o inc*eiere& care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva *otararii ar itrale& conform art! 0;2! $,% Daca tri unalul ar itral *otaraste ca nu este competent sa solutione(e litigiul cu care a fost sesi(at& isi declina competenta printr#o *otarare& impotriva careia nu se poate formula actiunea in anulare& preva(uta la art! 0;2! Art! .2;! # Intre data primirii citatiei si termenul de de( atere tre uie sa e)iste un interval de timp de cel putin ". (ile! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id562-: :10;#,a-a#-.-+# 2c,#a+ +e22+ "+;6 t7pe56Image6 849 Art! .2"! # $"% Tertii pot participa la procedura ar itrala in conditiile art! 0"#11& dar numai cu acordul lor si al tuturor partilor! Cu toate acestea& interventia accesorie este admisi ila si Participarea tertilor fara indeplinirea acestei conditii! $+% Dispo(itiile art! .2; se aplica in mod corespun(ator! Art! .2+! # Nepre(entarea partii legal citate nu impiedica de( aterea litigiului& afara numai daca partea lipsa nu va cere& cel mai tar(iu cu , (ile inainte de data pentru care a fost sta ilita de( aterea& amanarea acesteia pentru motive temeinice& incunostintand in acelasi termen si A senta unei parti cealalta parte& precum si ar itrii! Aprecierea temeiniciei motivelor a sentei uneia dintre parti& precum si a motivelor pentru care a senta 'ustifica amanarea de( aterii este de competenta e)clusiva a tri unalului ar itral& *otararea acestuia nefiind supusa niciunei cai de atac! =olicitarea 'udecarii Art! .2,! # Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in in lipsa lipsa sa& pe a(a pro elor aflate la dosar! Dispo(itiile art! .2; se aplica in mod corespun(ator! Art! .2-! # $"% Daca am ele parti& desi legal citate& nu se pre(inta la termen& tri unalul ar itral A senta am elor va solutiona litigiul& in afara de ca(ul in care s#a cerut amanarea pentru motive temeinice! parti Aprecierea temeiniciei motivelor amanarii este de competenta e)clusiva a tri unalului ar itral& *otararea acestuia nefiind supusa niciunei cai de atac! $+% C*iar daca partile nu solicita amanarea solutionarii litigiului& tri unalul ar itral poate sa amane 'udecarea acestuia& citand partile& daca aprecia(a ca pre(enta lor la de( atere este necesara& sau acordand un termen pentru ca partile sa isi poata formula conclu(iile in scris! Art! .2.! # $"% Inaintea sau in cursul ar itra'ului& oricare dintre parti poate cere tri unalului preva(ut la art! .-1 sa incuviinte(e masuri asiguratorii si masuri provi(orii cu privire la Masuri asiguratorii o iectul litigiului sau sa constate anumite impre'urari de fapt! $+% La aceasta cerere se vor ane)a& in copie& cererea de ar itrare sau& in lipsa& dovada

comunicarii preva(ute la art! ..2 alin! $+%& precum si conventia ar itrala! $,% Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tri unalului ar itral de catre partea care le#a cerut! $-% In cursul ar itra'ului& masurile asiguratorii si masurile provi(orii& precum si constatarea anumitor impre'urari de fapt pot fi incuviintate si de tri unalul ar itral! In ca( de impotrivire& e)ecutarea acestor masuri se dispune de catre instanta 'udecatoreasca& potrivit prevederilor alin! $"%! Art! .20! # $"% Biecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeia(a =arcina pro ei in litigiu pretentia sau apararea! $+% In vederea solutionarii litigiului& tri unalul ar itral poate cere partilor e)plicatii scrise cu privire la o iectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror pro e preva(ute de lege! Art! .21! # $"% Pro ele care nu au fost cerute prin cererea de ar itrare sau prin intampinare Propunerea pro elor nu vor mai putea fi invocate in cursul ar itra'ului& in afara de ca(urile preva(ute la art! +.alin! $+%! $+% Tri unalul ar itral are competenta e)clusiva de a decide asupra utilitatii& pertinentei si concludentei pro elor propuse de parti! Cu consultarea partilor& tri unalul ar itral poate fi)a termene#limita pentru administrarea pro elor incuviintate! Dupa e)pirarea acestor termene& administrarea pro ei nu mai poate avea loc decat daca tri unalul ar itral aprecia(a ca aceasta este esentiala pentru solutionarea corecta a litigiului! Art! .22! # $"% Administrarea pro elor se efectuea(a in sedinta tri unalului ar itral! Acesta Administrarea poate dispune ca administrarea pro elor sa fie efectuata in fata supraar itrului sau& cu pro elor acordul partilor& in fata unui ar itru din compunerea tri unalului ar itral! $+% Daca una dintre parti detine un mi'loc de pro a& tri unalul ar itral poate ordona infatisarea lui! Art! .2:! # $"% Martorii si e)pertii sunt audiati fara prestare de 'uramant! $+% Audierea martorilor si a e)pertilor poate fi facuta& la cererea sau cu consimtamantul acestora& si la locuinta ori la locul unde isi desfasoara activitatea! De asemenea& tri unalul ar itral Audierea martorilor le cere sa raspunda in scris intre arilor puse& acordand un termen in acest scop! si a $,% Tri unalul ar itral nu poate sa recurga la mi'loace de constrangere si nici sa aplice e)pertilor sanctiuni martorilor sau e)pertilor! Pentru luarea acestor masuri partile se pot adresa tri unalului preva(ut la art! .-1! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f"e 001e#,,2"#-2c.#a":-#fa:a,a,1a.,16 t7pe56Image6 849 Informatii detinute de autoritatile pu lice Art! .:;! # $"% Tri unalul ar itral poate solicita informatii scrise autoritatilor pu lice in legatura cu actele si actiunile acestora& care sunt necesare pentru solutionarea cau(ei! $+% Daca autoritatea pu lica refu(a transmiterea informatiilor& desi nu sunt indeplinite

conditiile art! +:2 alin! $+%& partile sau ar itrii pot sesi(a tri unalul preva(ut la art! .-1& care va lua masurile preva(ute de art! +:2 alin! $"%! Aprecierea pro elor Art! .:"! # Aprecierea pro elor se face de catre ar itri potrivit intimei lor convingeri!

Art! .:+! # $"% Orice e)ceptie privind e)istenta si validitatea conventiei ar itrale& constituirea tri unalului ar itral& limitele insarcinarii ar itrilor si desfasurarea procedurii pana la primul Cereri si e)ceptii termen de 'udecata la care partea a fost legal citata tre uie ridicata& su sanctiunea decaderii& cel mai tar(iu la acest termen& daca nu s#a sta ilit un termen mai scurt! $+% Orice cereri si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tar(iu pana la primul termen de 'udecata la care partile au fost legal citate! Dispo(itiile art! .21 se aplica in mod corespun(ator! $,% Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca nu a fost invocata de cel interesat la termenul la care s#a produs ori& daca a lipsit la acel termen& la primul termen de 'udecata la care a fost pre(ent ori legal citat dupa producerea neregularitatii si inainte de se pune conclu(ii in fond! Inc*eierea de Art! .:,! # $"% De( aterile ar itrale vor fi consemnate in inc*eierea de sedinta! sedinta $+% Orice dispo(itie a tri unalului ar itral va fi consemnata in inc*eiere si va fi motivata! $,% Inc*eierea de sedinta va cuprinde& pe langa mentiunile preva(ute la art! 0;, alin! $"% lit!a% si %& si urmatoarele mentiuni@ a% o scurta descriere a desfasurarii sedinteiA % cererile si sustinerile partilorA c% motivele pe care se spri'ina masurile dispuseA d% dispo(itivulA e% semnaturile ar itrilor& cu o servarea prevederilor art! 0;+ alin! $,%! $-% Dispo(itiile art! 0;, alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! $.% Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul inc*eierilor si de actele dosarului! La cererea partilor sau din oficiu& tri unalul ar itral poate indrepta sau completa inc*eierea de sedinta printr#o alta inc*eiere! Partilor li se comunica& la cerere& copie de pe inc*eierea de sedinta! Atacarea separata a Art! .:-! # $"% Pot fi atacate separat cu actiunea in anulare preva(uta la art! 0;2 inc*eierile inc*eierilor de tri unalului ar itral prin care s#au luat urmatoarele masuri@ sedinta a% a fost suspendat cursul ar itra'ului& potrivit art! -"+ si -",A % au fost luate masuri asiguratorii sau provi(orii& potrivit art! .2.A c% a fost respinsa& ca inadmisi ila& cererea de sesi(are a Curtii Constitutionale privind constitutionalitatea unei dispo(itii legale! $+% Dispo(itiile art! 0;2#0", se aplica in mod corespun(ator& in masura in care pre(entul articol nu prevede altfel! $,% In afara motivelor preva(ute la art! 0;2& in actiunea in anulare se poate invoca si lipsa conditiilor preva(ute de lege pentru luarea masurilor dispuse prin inc*eiere! $-% Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de . (ile de la comunicare& cu e)ceptia ca(ului preva(ut la alin! $"% lit! a%& cand poate fi formulata cat timp durea(a suspendarea! $.% In ca(urile preva(ute la alin! $"% lit! % si c%& actiunea in anulare nu suspenda cursul ar itra'ului!

$0% =olutionand actiunea in anulare& curtea de apel poate& dupa ca(& sa mentina& sa modifice sau sa desfiinte(e masurile dispuse de tri unalul ar itral prin inc*eiere! >otararea curtii de apel este definitiva! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.1;;.c0e#eff+#-a;.#2.2d#f;:"1"f:-;:c6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL III C*eltuielile ar itrale Art! .:.! # $"% C*eltuielile pentru organi(area si desfasurarea ar itra'ului& precum si onorariile C*eltuielile ar itrale ar itrilor& c*eltuielile de administrare a pro elor& c*eltuielile de deplasare a partilor& ar itrilor& e)pertilor& martorilor se suporta potrivit intelegerii dintre parti! $+% In lipsa unei asemenea intelegeri& c*eltuielile ar itrale se suporta de partea care a pierdut litigiul& integral& daca cererea de ar itrare este admisa in totalitate& sau proportional cu ceea ce s#a acordat& daca cererea este admisa in parte! Art! .:0! # $"% Tri unalul ar itral poate evalua& in mod provi(oriu& cuantumul onorariilor ar itrilor si poate o liga partile sa consemne(e& potrivit dispo(itiilor sale& suma Onorariul ar itrilor respectiva prin contri utie egala! $+% Partile pot fi o ligate solidar la plata! $,% Daca paratul nu isi indeplineste o ligatia care ii revine potrivit alin! $"%& in termenul sta ilit de tri unalul ar itral& reclamantul va consemna intreaga suma& urmand ca prin *otararea ar itrala sa se sta ileasca cuantumul final al onorariilor cuvenite ar itrilor& precum si modul de suportare de catre parti! Art! .:1! # $"% Tri unalul ar itral poate o liga partile sau pe fiecare dintre ele la Plata anticipata a avansarea c*eltuielilor oricaror c*eltuieli necesare pentru organi(area si desfasurarea ar itra'ului! $+% Tri unalul ar itral poate sa nu dea curs ar itra'ului pana la consemnarea& avansarea sau plata sumelor preva(ute in pre(entul capitol! Art! .:2! # La cererea oricareia dintre parti& tri unalul preva(ut la art! .-1 va e)amina temeinicia masurilor dispuse de tri unalul ar itral si va sta ili& prin inc*eiere e)ecutorie ?erificarea si care c*eltuielilor nu este supusa niciunei cai de atac& cuantumul onorariilor ar itrilor si al celorlalte c*eltuieli ar itrale& precum si modalitatile de consemnare& de avansare sau de plata! Art! .::! # $"% Plata onorariilor ar itrilor se va face dupa comunicarea catre parti a Plata onorariilor *otararii ar itrale! $+% Daca ar itra'ul se intrerupe fara a se pronunta o *otarare& onorariile ar itrilor pentru activitatea depusa se reduc in mod corespun(ator! Regulari(area Art! 0;;! # Orice diferenta in plus sau in minus de c*eltuieli ar itrale se regulari(ea(a cel c*eltuielilor mai

tar(iu prin *otararea ar itrala si se plateste pana la comunicarea *otararii catre parti! >otararea nu se va comunica& daca este ca(ul& pana la plata diferentei! CAPITOLUL I? >otararea ar itrala Art! 0;"! # $"% Tri unalul ar itral solutionea(a litigiul in temeiul contractului principal si =olutionarea litigiului al normelor de drept aplica ile& potrivit dispo(itiilor art! .! $+% Pe a(a acordului e)pres al partilor& tri unalul ar itral poate solutiona litigiul in ec*itate! Art! 0;+! # $"% In toate ca(urile& pronuntarea tre uie sa fie precedata de deli erarea in Deli erarea si secret pronuntarea a ar itrilor& in modalitatea sta ilita de conventia ar itrala sau& in lipsa& de tri unalul ar itral! $+% Pronuntarea poate fi amanata cu cel mult +" de (ile& su conditia incadrarii in termenul ar itra'ului& sta ilit potrivit art! .01! $,% >otararea se ia cu ma'oritatea de voturi! $-% Dupa deli erare& se va intocmi o minuta& care va cuprinde pe scurt continutul dispo(itivului *otararii si in care se va arata& cand este ca(ul& opinia minoritara! >otararea ar itrala Art! 0;,! # $"% >otararea ar itrala se redactea(a in scris si tre uie sa cuprinda@ a% componenta nominala a tri unalului ar itral& locul si data pronuntarii *otarariiA % numele si prenumele partilor& domiciliul ori resedinta lor sau& dupa ca(& denumirea si sediul& numele si prenumele repre(entantilor partilor& precum si ale celorlalte persoane care au participat la de( aterea litigiuluiA c% mentionarea conventiei ar itrale in temeiul careia s#a procedat la ar itra'A d% o iectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilorA e% motivele de fapt si de drept ale *otararii& iar in ca(ul ar itra'ului in ec*itate& motivele care& su acest aspect& intemeia(a solutiaA f% dispo(itivulA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id561a"a,; #.,d:#-+.a# "1;#2,-ae;0 .-1;6 t7pe56Image6 849 g% semnaturile tuturor ar itrilor& su re(erva art! 0;+ alin! $,%& si& daca este ca(ul& semnatura asistentului ar itral! $+% Ar itrul care a avut o alta parere va redacta si va semna opinia separata& cu aratarea considerentelor pe care aceasta se spri'ina! Aceasta regula se aplica in mod corespun(ator si in ca(ul in care e)ista opinie concurenta! Lamurirea& Art! 0;-! # $"% In ca(ul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul& intinderea completarea si sau indreptarea *otararii aplicarea dispo(itivului *otararii ori acesta cuprinde dispo(itii potrivnice& oricare dintre parti poate cere tri unalului ar itral sa lamureasca dispo(itivul sau sa inlature dispo(itiile

potrivnice! $+% Daca prin *otararea pronuntata tri unalul ar itral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere& asupra unei cereri cone)e sau incidentale& oricare dintre parti poate solicita completarea ei! $,% Cererea de lamurire sau de completare se formulea(a& potrivit alin! $"%& respectiv alin! $+%& in termen de "; (ile de la data primirii *otararii si se solutionea(a de tri unalul ar itral& prin *otarare separata& cu citarea partilor! $-% Hreselile materiale din te)tul *otararii ar itrale sau alte greseli evidente care nu sc*im a fondul solutiei& precum si greselile de calcul pot fi indreptate& prin inc*eiere& la cererea oricareia dintre parti& formulata in termenul preva(ut de alin! $,%& sau din oficiu! Partile vor fi citate daca tri unalul ar itral aprecia(a ca este necesar! $.% >otararea de lamurire sau de completare ori inc*eierea de indreptare se pronunta de indata si face parte integranta din *otararea ar itrala! $0% Partile nu pot fi o ligate la plata c*eltuielilor legate de lamurirea& completarea sau indreptarea *otararii! Art! 0;.! # $"% >otararea ar itrala va fi comunicata partilor in termen de cel mult o luna Comunicarea *otararii de la data pronuntarii ei! $+% La cererea oricareia dintre parti& tri unalul ar itral ii va eli era o dovada privind comunicarea *otararii& in conditiile alin! $"%! Efectele *otararii Art! 0;0! # >otararea ar itrala comunicata partilor este definitiva si o ligatorie! ar itrale Art! 0;1! # In termen de ,; de (ile de la data comunicarii *otararii sau de la data lamuririi& Pastrarea dosarului completarii ori indreptarii ei& potrivit art! 0;-& tri unalul ar itral va depune dosarul litigiului la tri unalul preva(ut la art! .-1& atasand si dove(ile de comunicare a *otararii ar itrale! TITLUL ? Desfiintarea *otararii ar itrale Art! 0;2! # $"% >otararea ar itrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare Actiunea in anulare pentru unul dintre urmatoarele motive@ a% litigiul nu era suscepti il de solutionare pe calea ar itra'uluiA % tri unalul ar itral a solutionat litigiul fara sa e)iste o conventie ar itrala sau in temeiul unei conventii nule ori inoperanteA c% tri unalul ar itral nu a fost constituit in conformitate cu conventia ar itralaA d% partea a lipsit la termenul la care au avut loc de( aterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinitaA e% *otararea a fost pronuntata dupa e)pirarea termenului ar itra'ului preva(ut la art! .01& desi cel putin una dintre parti a declarat ca intelege sa invoce caducitatea& iar partile nu au fost de

acord cu continuarea 'udecatii& potrivit art! .02 alin! $"% si $+%A f% tri unalul ar itral s#a pronuntat asupra unor lucruri care nu s#au cerut ori a dat mai mult decat s#a cerutA g% *otararea ar itrala nu cuprinde dispo(itivul si motivele& nu arata data si locul pronuntarii ori nu este semnata de ar itriA *% *otararea ar itrala incalca ordinea pu lica& unele moravuri ori dispo(itii imperative ale legiiA i% daca& dupa pronuntarea *otararii ar itrale& Curtea Constitutionala s#a pronuntat asupra e)ceptiei invocate in acea cau(a& declarand neconstitutionala legea& ordonanta ori o dispo(itie dintr#o lege sau dintr#o ordonanta care a facut o iectul acelei e)ceptii ori alte dispo(itii din actul atacat& care& in mod necesar si evident& nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesi(are! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id560,dcf 0:#+.,.#- +"#a0a+#2; a."ae1;"c6 t7pe56Image6 849 $+% Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea *otararii ar itrale neregularitatile care nu au fost ridicate potrivit art! .:+ alin! $"% si $,% sau care pot fi remediate pe calea preva(uta la art! 0;-! $,% Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca pro e noi decat inscrisuri! Renuntarea la Art! 0;:! # $"% Partile nu pot renunta prin conventia ar itrala la actiunea in dreptul de a introduce actiunea anulare in anulare impotriva *otararii ar itrale! $+% Renuntarea la acest drept se poate face numai dupa pronuntarea *otararii ar itrale! Art! 0";! # Competenta de a 'udeca actiunea in anulare revine curtii Instanta competenta de apel in circumscriptia careia a avut loc ar itra'ul! Art! 0""! # $"% Actiunea in anulare va fi introdusa la curtea de apel in termen de o luna de la Termen de data comunicarii *otararii ar itrale! Daca s#a formulat o cerere e)ercitare potrivit art! 0;-& termenul curge de la data comunicarii *otararii sau& dupa ca(& a inc*eierii prin care a fost solutionata cererea! $+% Pentru motivul preva(ut la art! 0;2 alin! $"% lit! i%& termenul este de , luni de la pu licarea deci(iei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I! =uspendarea Art! 0"+! # Curtea de apel va putea suspenda e)ecutarea *otararii e)ecutarii ar itrale impotriva careia a fost introdusa actiunea in anulare! Dispo(itiile art! -2- alin! $+%#$.% si $1% se aplica in mod

corespun(ator! Art! 0",! # $"% Curtea de apel va 'udeca actiunea in anulare in /udecarea actiunii in completul preva(ut de lege anulare pentru 'udecata in prima instanta! $+% Intampinarea este o ligatorie! Dispo(itiile art! +;.#+;2 sunt aplica ile in mod corespun(ator! $,% Admitand actiunea& curtea de apel va anula *otararea ar itrala si@ a% in ca(urile preva(ute la art! 0;2 alin! $"% lit! a%& % si e%& va trimite cau(a spre 'udecata instantei competente sa o solutione(e& potrivit legiiA % in celelalte ca(uri preva(ute la art! 0;2 alin! $"%& va trimite cau(a spre re'udecare tri unalului ar itral& daca cel putin una dintre parti solicita e)pres acest lucru! In ca( contrar& daca litigiul este in stare de 'udecata& curtea de apel se va pronunta in fond& in limitele conventiei ar itrale! Daca insa& pentru a *otari in fond& este nevoie de noi pro e& curtea se va pronunta in fond dupa administrarea lor! In acest din urma ca(& curtea va pronunta mai intai *otararea de anulare si& dupa administrarea pro elor& *otararea asupra fondului& iar& daca partile au convenit e)pres ca litigiul sa fie solutionat de catre tri unalul ar itral in ec*itate& curtea de apel va solutiona cau(a in ec*itate! $-% >otararile curtii de apel& pronuntate potrivit alin! $,%& sunt supuse recursului! TITLUL ?I E)ecutarea *otararii ar itrale Art! 0"-! # >otararea ar itrala se aduce la indeplinire de unavoie de E)ecutarea de catre partea impotriva unavoie careia s#a pronuntat& de indata sau in termenul aratat in cuprinsul acesteia! Art! 0".! # >otararea ar itrala constituie titlu e)ecutoriu si se e)ecuta E)ecutarea silita silit intocmai ca si o *otarare 'udecatoreasca! TITLUL ?II Ar itra'ul institutionali(at Art! 0"0! # $"% Ar itra'ul institutionali(at este acea forma de 'urisdictie ar itrala care se constituie si functionea(a in mod permanent pe langa o organi(atie sau institutie interna ori internationala sau ca organi(atie neguvernamentala de interes pu lic Notiune de sine statatoare& in conditiile legii& pe a(a unui regulament propriu aplica il in ca(ul tuturor litigiilor supuse ei spre solutionare potrivit unei conventii ar itrale! Activitatea ar itra'ului institutionali(at nu are caracter economic si nu urmareste o tinerea de profit!

$+% In reglementarea si desfasurarea activitatii 'urisdictionale& ar itra'ul institutionali(at este autonom in raport cu institutia care l#a infiintat! Aceasta va sta ili masurile necesare pentru garantarea autonomiei! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,21.:a".#df e#-, ,#2.;.#"e,++,e;a;0;6 t7pe56Image6 849 Art! 0"1! # $"% Partile& prin conventia ar itrala& pot supune Alegerea ar itra'ului solutionarea litigiilor dintre ele institutionali(at unei anumite instante ar itrale apartinand ar itra'ului institutionali(at! $+% In ca( de contrarietate intre conventia ar itrala si regulamentul ar itra'ului institutionali(at la care aceasta trimite& va prevala conventia ar itrala! Art! 0"2! # $"% Ar itra'ul institutionali(at poate intocmi liste Ar itrii facultative cu persoane care pot fi ar itri sau supraar itri! Aceste liste nu au caracter o ligatoriu! $+% In ca(ul in care partile nu se inteleg asupra ar itrului unic ori cand o parte nu numeste ar itrul sau cand cei + ar itri nu cad de acord asupra persoanei supraar itrului& autoritatea de desemnare este presedintele ar itra'ului institutionali(at& afara numai daca regulile de procedura ale acestuia sau partile insele nu dispun altfel! $,% Organi(atiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apararea intereselor unei categorii profesionale nu pot sa numeasca ar itri dintre mem rii lor& in ca(urile in care acestea sunt in litigiu cu tertii! Art! 0":! # $"% Regulile de procedura ale ar itra'ului institutionali(at se adopta de catre Regulile ar itrale conducerea acestuia potrivit normelor sale de functionare sta ilite prin actul de infiintare! $+% Prin desemnarea unui anumit ar itra' institutionali(at ca fiind competent in solutionarea unui anumit litigiu sau tip de litigii& partile optea(a automat pentru aplicarea regulilor sale de procedura! Orice derogare de la aceasta prevedere este nula& afara numai daca& tinand seama de conditiile spetei si de continutul regulilor de procedura indicate de parti ca fiind aplica ile& conducerea ar itra'ului institutionali(at competent decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti& sta ilind daca aplicarea acestora din urma este efectiva sau prin analogie! $,% Daca partile nu au convenit altfel& se vor aplica regulile de procedura ale ar itra'ului institutionali(at in vigoare la momentul sesi(arii acestuia! $-% Dreptul la aparare al partilor in litigiu si contradictorialitatea

de( aterilor sunt garantate! $.% In ca(ul ar itra'ului organi(at de o institutie permanenta& dosarul se pastrea(a la acea institutie! Art! 0+;! # In ca(ul ar itra'ului organi(at de o institutie permanenta& ta)ele pentru organi(area C*eltuielile ar itrale ar itra'ului& onorariile ar itrilor& precum si celelalte c*eltuieli ar itrale se sta ilesc si se platesc conform regulamentului acelei institutii! Art! 0+"! # Daca organi(atia sau institutia preva(uta la art! 0"0 refu(a sa organi(e(e Refu(ul solutionarii ar itra'ul& conventia ar itrala ramane vala ila& iar litigiul dintre parti litigiului va fi solutionat potrivit prevederilor pre(entei carti! CARTEA a ?#a Despre e)ecutarea silita TITLUL I Dispo(itii generale CAPITOLUL I =copul si o iectul e)ecutarii silite Art! 0++! # $"% O ligatia sta ilita prin *otararea unei instante sau printr#un alt titlu e)ecutoriu se aduce la indeplinire de unavoie! $+% In ca(ul in care de itorul nu e)ecuta de unavoie o ligatia sa& aceasta se aduce la indeplinire prin e)ecutare silita& care incepe odata cu sesi(area organului de e)ecutare& potrivit dispo(itiilor pre(entei carti& daca prin lege speciala nu se prevede altfel! $,% E)ecutarea silita are loc in oricare dintre formele preva(ute de lege& simultan sau succesiv& pana la reali(area dreptului recunoscut prin titlul e)ecutoriu& ac*itarea do an(ilor& penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu& precum si a c*eltuielilor Indeplinirea de e)ecutare! o ligatiilor $-% E)ecutarea unor o ligatii de a face& precum inscrierea sau preva(ute in titlul radierea unui drept& act sau fapt e)ecutoriu dintr#un registru pu lic& emiterea unei autori(atii& eli erarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea& se poate o tine la simpla cerere a persoanei indreptatite& facuta in temeiul unui titlu e)ecutoriu& fara a fi necesara interventia e)ecutorului 'udecatoresc& daca prin lege nu se dispune altfel! In ca( de neconformare a de itorului& creditorul poate recurge la e)ecutarea silita in conditiile pre(entului cod! $.% ?an(area de catre creditor a unurilor mo ile ipotecate in conditiile art! +!--. din Codul civil se face cu incuviintarea instantei& fara interventia e)ecutorului 'udecatoresc! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id561,a."-2d#: ..#- " # :c #2.":0 c0"a: 6 t7pe56Image6 849 Art! 0+,! # E)ecutarea silita a oricarui titlu e)ecutoriu& cu e)ceptia celor care au ca o iect venituri datorate ugetului general consolidat sau ugetului Uniunii Organul de e)ecutare Europene si ugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice& se reali(ea(a numai de catre e)ecutorul 'udecatoresc& c*iar daca prin legi speciale se dispune altfel! Modalitati de Art! 0+-! # E)ecutarea silita se efectuea(a prin@ e)ecutare "! urmarirea unurilor mo ile si imo ile ale de itorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda& in conditiile legii& pentru o ligatiile de itorului& in scopul indestularii creditorilorA +! predarea catre creditor a unurilor& preva(ute in titlul e)ecutoriu& ce sunt detinute fara drept de de itorA ,! alte masuri preva(ute de lege! Art! 0+.! # $"% E)ecutarea silita se face cu respectarea dispo(itiilor Legalitatea e)ecutarii legii& a drepturilor partilor silite si ale altor persoane interesate! $+% Este inter(isa efectuarea de acte de e)ecutare de catre alte persoane sau organe decat cele preva(ute la art! 0+,! Art! 0+0! # =tatul este o ligat sa asigure& prin agentii sai& e)ecutarea in mod prompt si efectiv Rolul statului in a *otararilor 'udecatoresti si a altor titluri e)ecutorii& iar& in ca( de e)ecutarea silita refu(& cei vatamati au dreptul la repararea integrala a pre'udiciului suferit! Art! 0+1! # $"% In tot cursul e)ecutarii& e)ecutorul 'udecatoresc este o ligat sa ai a rol activ& Rolul activ al staruind& prin toate mi'loacele admise de lege& pentru reali(area e)ecutorului integrala si cu celeritate a 'udecatoresc o ligatiei preva(ute in titlul e)ecutoriu& cu respectarea dispo(itiilor legii& a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate! $+% Daca socoteste ca este in interesul e)ecutarii& e)ecutorul 'udecatoresc ii va cere de itorului& in conditiile legii& lamuriri in scris in legatura cu veniturile si unurile sale& inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote#parti sau in devalmasie& asupra carora se poate efectua e)ecutarea& cu aratarea locului unde se afla acestea& precum si pentru a#l determina sa e)ecute de unavoie o ligatia sa& aratandu#i consecintele la care s#ar e)pune in ca(ul continuarii e)ecutarii silite! In toate ca(urile& de itorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al c*eltuielilor de e)ecutare!

$,% Refu(ul ne'ustificat al de itorului de a se pre(enta ori de a da lamuririle necesare& precum si darea cu rea#credinta de informatii incomplete atrag raspunderea acestuia pentru toate pre'udiciile cau(ate& precum si aplicarea sanctiunii preva(ute la art! "22 alin! $+%! Art! 0+2! # $"% Pot fi e)ecutate silit o ligatiile al caror o iect consta in plata unei sume de ani& O ligatiile predarea unui un ori a folosintei acestuia& desfiintarea unei suscepti ile de constructii& a unei plantatii ori a altei e)ecutare silita lucrari& incredintarea minorului& sta ilirea locuintei si vi(itarea acestuia sau in luarea unei alte masuri sta ilite prin titlul e)ecutoriu! $+% In ca(ul in care prin titlul e)ecutoriu au fost acordate do an(i& penalitati sau alte sume& fara sa fi fost sta ilit cuantumul acestora& ele vor fi calculate de e)ecutorul 'udecatoresc& potrivit legii! $,% Daca prin titlul e)ecutoriu nu au fost acordate do an(i& penalitati sau alte asemenea sume care sa poata fi sta ilite potrivit alin! $+%& e)ecutorul 'udecatoresc& la cererea creditorului& poate actuali(a valoarea o ligatiei principale sta ilite in ani& indiferent de i(vorul ei! In ca(ul in care titlul e)ecutoriu nu contine niciun asemenea criteriu& e)ecutorul 'udecatoresc va proceda& la cererea creditorului& la actuali(are in functie de rata inflatiei& calculata de la data cand *otararea 'udecatoreasca a devenit e)ecutorie sau& in ca(ul celorlalte titluri e)ecutorii& de la data cand creanta a devenit e)igi ila si pana la data platii efective a o ligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri! $-% Pentru sumele sta ilite potrivit pre(entului articol& inc*eierea e)ecutorului 'udecatoresc este titlu e)ecutoriu! Art! 0+:! # $"% ?eniturile si unurile de itorului pot fi supuse ?eniturile si unurile e)ecutarii silite daca& potrivit supuse e)ecutarii legii& sunt urmari ile si numai in masura necesara pentru reali(area drepturilor creditorilor! $+% <unurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor preva(ute de lege! Art! 0,;! # In tot cursul e)ecutarii silite& su supraveg*erea e)ecutorului 'udecatoresc& creditorul si de itorul pot conveni ca aceasta sa se efectue(e& in total Intelegeri privind sau in parte& numai asupra efectuarea e)ecutarii veniturilor anesti sau altor unuri ale de itorului& ca van(area unurilor supuse urmaririi sa se faca prin una invoiala sau ca plata o ligatiei sa se faca in alt mod admis de lege! Domeniu de aplicare Art! 0,"! # $"% E)ecutarea silita poate fi pornita impotriva oricarei

persoane fi(ice sau persoane 'uridice& de drept pu lic sau de drept privat& cu e)ceptia acelora care eneficia(a& in conditiile legii& de imunitate de e)ecutare! $+% Dispo(itiile pre(entei carti constituie dreptul comun in materie de e)ecutare silita& indiferent de i(vorul sau de natura o ligatiilor cuprinse in titlul e)ecutoriu ori de calitatea 'uridica a partilor! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:0+d-d1 #,"-1#-ec0# , .#+-;2-2;:0",:6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL II Titlul e)ecutoriu Temeiul e)ecutarii Art! 0,+! # $"% E)ecutarea silita se poate efectua numai in temeiul silite unui titlu e)ecutoriu! $+% Constituie titluri e)ecutorii *otararile e)ecutorii& *otararile definitive& precum si orice alte *otarari sau inscrisuri care& potrivit legii& pot fi puse in e)ecutare! >otararile e)ecutorii Art! 0,,! # =unt *otarari e)ecutorii@ "! *otararile date in apel& daca prin lege nu se prevede altfelA +! *otararile date in prima instanta& fara drept de apel& ori cele in legatura cu care partile au convenit sa e)ercite direct recursul& potrivit art! -.: alin! $+%! >otararile definitive Art! 0,-! # $"% =unt *otarari definitive@ "! *otararile care nu sunt supuse apelului si nici recursuluiA +! *otararile date in prima instanta& fara drept de apel& neatacate cu recursA ,! *otararile date in prima instanta& care nu au fost atacate cu apelA -! *otararile date in apel& fara drept de recurs& precum si cele neatacate cu recursA .! *otararile date in recurs& c*iar daca prin acestea s#a solutionat fondul priciniiA 0! orice alte *otarari care& potrivit legii& nu mai pot fi atacate cu recurs! $+% >otararile preva(ute la alin! $"% devin definitive la data e)pirarii termenului de e)ercitare a apelului ori recursului sau& dupa ca(& la data pronuntarii! >otararile ar itrale si Art! 0,.! # Pot fi puse in e)ecutare *otararile ar itrale& c*iar daca alte sunt atacate cu actiunea *otarari ale organelor in anulare& precum si alte *otarari ale organelor cu atri utii cu 'urisdictionale ramase definitive& ca atri utii urmare a neatacarii lor in fata instantei 'udecatoresti competente! 'urisdictionale Art! 0,0! # Titlurile e)ecutorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere Titlurile e)ecutorii recunoasterea preala ila in statul mem ru in care se va face europene e)ecutarea sunt e)ecutorii de drept& fara nicio alta formalitate preala ila! E)ecutarea Art! 0,1! # $"% Punerea in e)ecutare a unei *otarari 'udecatoresti care

constituie titlu e)ecutoriu se poate face numai pe riscul creditorului daca *otararea poate fi atacata cu apel sau recursA daca titlul este ulterior modificat ori desfiintat& creditorul va fi tinut& in conditiile legii& sa il repuna pe de itor in drepturile sale& in tot sau in parte& dupa ca(! $+% Dispo(itiile alin! $"% se aplica in mod corespun(ator in ca(ul punerii in e)ecutare a unei *otarari ar itrale! Art! 0,2! # $"% =unt& de asemenea& titluri e)ecutorii si pot fi puse in Alte titluri e)ecutorii e)ecutare silita@ "! inc*eierile si procesele#ver ale intocmite de e)ecutorii 'udecatoresti care& potrivit legii& constituie titluri e)ecutoriiA +! inscrisurile autenticeA ,! titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere e)ecutorie! $+% =uspendarea e)ecutarii titlurilor preva(ute la alin! $"% pct! + si , poate fi ceruta si in cadrul actiunii de fond avand ca o iect desfiintarea lor! Dispo(itiile art! 1"2 se aplica in mod corespun(ator! Art! 0,:! # $"% Actul autentificat de notarul pu lic care constata o creanta certa& lic*ida si Inscrisurile autentice e)igi ila constituie titlu e)ecutoriu! In lipsa originalului& titlul notariale e)ecutoriu il poate constitui duplicatul sau copia legali(ata de pe e)emplarul din ar*iva notarului pu lic! $+% In ca(ul anularii de catre instanta de 'udecata a inscrisului autentificat de notarul pu lic& raspunderea civila a notarului pu lic poate fi anga'ata numai pentru incalcarea de catre acesta cu vinovatie a o ligatiilor sale profesionale& urmate de cau(area unui pre'udiciu& sta ilite prin *otarare 'udecatoreasca definitiva! Art! 0-;! # Cam ia& iletul la ordin si cecul& precum si alte titluri de Titlurile de credit credit constituie titluri e)ecutorii& daca indeplinesc conditiile preva(ute in legea speciala! Art! 0-"! # Daca se refu(a eli erarea titlului e)ecutoriu de catre alte organe competente Refu(ul eli erarii potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel& creditorul poate titlului face plangere la 'udecatoria e)ecutoriu in circumscriptia careia se afla organul care tre uia sa emita titlul e)ecutoriu& in termen de ". (ile de la data cand a luat cunostinta de refu(! Art! 0-+! # Daca s#a desfiintat titlul e)ecutoriu& toate actele de e)ecutare efectuate in a(a Desfiintarea titlului acestuia sunt desfiintate de drept& daca prin lege nu se prevede altfel! e)ecutoriu In acest ca(& sunt aplica ile dispo(itiile privitoare la intoarcerea e)ecutarii! ;;"",,-:;,;2+;"+ *otararilor supuse controlului instantelor 'udecatoresti

34resource id561f+f"1d"#1d1f#-"a+#22:a#c0"f0.0+; +-6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL III Participantii la e)ecutarea silita Enumerare Art! 0-,! # $"% Participantii la e)ecutarea silita sunt@ "! partileA +! tertii garantiA ,! creditorii intervenientiA -! instanta de e)ecutareA .! e)ecutorul 'udecatorescA 0! Ministerul Pu licA 1! agentii fortei pu liceA 2! martorii asistenti& e)pertii& interpretii si alti participanti& in conditiile anume preva(ute de lege! $+% Dispo(itiile art! -" si urmatoarele se aplica in mod corespun(ator si participantilor la e)ecutarea silita preva(uti la alin! $"% pct! -#2! Art! 0--! # $"% =unt parti in procedura de e)ecutare silita creditorul si Partile de itorul! $+% Calitatea de creditor sau de de itor se poate transmite oricand in cursul e)ecutarii silite& potrivit legii! In acest ca(& actele de e)ecutare indeplinite pana la data transmiterii calitatii procesuale produc efecte& in conditiile legii& fata de succesorii in drepturi ai creditorului sau ai de itorului& dupa ca(! Art! 0-.! # $"% Creditorul si de itorul au dreptul sa asiste& personal sau prin repre(entantii lor& la efectuarea tuturor actelor de e)ecutare& sa ia cunostinta de actele dosarului de e)ecutare si sa o tina adeverinte si copii de pe aceste acte& certificate de e)ecutorul 'udecatoresc& pe Drepturile partilor c*eltuiala partii interesate& iar atunci cand se considera vatamati in drepturile ori interesele lor legitime& pot contesta actele de e)ecutare sau e)ecutarea silita insasi& in termenele si conditiile preva(ute de lege! Acest drept il au si alte persoane care 'ustifica un interes ocrotit de lege! $+% La cererea de itorului& e)ecutorul 'udecatoresc va aplica& in conditiile legii& compensatia legala dintre creanta preva(uta in titlul a carui e)ecutare s#a cerut impotriva sa si creanta pe care el o opune pe a(a unui alt titlu e)ecutoriu! O ligatiile partilor Art! 0-0! # $"% Creditorul este o ligat sa acorde e)ecutorului 'udecatoresc& la cererea acestuia& spri'in efectiv pentru aducerea la indeplinire& in une conditii& a e)ecutarii silite& punandu#i la dispo(itie si mi'loacele necesare in acest scop! El este o ligat sa avanse(e

Tertii garanti

Creditorii intervenienti

Tertii

c*eltuielile necesare indeplinirii actelor de e)ecutare& potrivit dispo(itiilor luate de e)ecutor! $+% De itorul este o ligat& su sanctiunile preva(ute la art! "22 alin! $+%& sa declare& la cererea e)ecutorului& toate unurile sale& mo ile si imo ile& inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote#parti sau in devalmasie& cu aratarea locului in care acestea se afla& precum si toate veniturile sale& curente sau periodice! $,% De itorul ale carui unuri au fost de'a sec*estrate este tinut sa aduca la cunostinta e)ecutorului care sec*estrea(a aceleasi unuri e)istenta sec*estrului anterior si identitatea organului de e)ecutare care l#a aplicat& predand e)ecutorului o copie a procesului#ver al de sec*estru! Art! 0-1! # $"% Creditorul& in conditiile legii& poate urmari& in limita creantei si a accesoriilor acesteia& concomitent sau& dupa ca(& separat& si unurile tertilor care au garantat plata datoriilor de itorului! In acest ca(& dispo(itiile privitoare la drepturile si o ligatiile de itorului se aplica in mod corespun(ator si tertilor garanti& in afara de ca(ul in care prin lege se dispune altfel! $+% Cand se urmareste numai tertul fide'usor ori garant ipotecar& toate actele de e)ecutare vor fi comunicate in acelasi timp si de itorului principal& care va fi introdus din oficiu in procedura de urmarire silita! Art! 0-2! # Orice creditor al de itorului poate& in conditiile art! 02: si urmatoarele& sa intervina in procedura de e)ecutare silita aflata in curs pana la data fi)arii de catre e)ecutorul 'udecatoresc a termenului pentru valorificarea unurilor urmari ile& iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor reali(ate din urmarire& poate sa participe la distri uirea acestor sume& potrivit dispo(itiilor art! 20, si urmatoarele! Art! 0-:! # Orice terta persoana vatamata printr#un act de e)ecutare silita poate solicita desfiintarea acestuia sau& dupa ca(& incetarea e)ecutarii silite insesi& numai pe calea contestatiei la e)ecutare& daca prin lege nu se dispune altfel! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56ea1d+:20#",2d#- ;f#a :+#1e-df" :f".:6 t7pe56Image6 849 Art! 0.;! # $"% Instanta de e)ecutare este 'udecatoria in circumscriptia Instanta de careia se afla iroul e)ecutare e)ecutorului 'udecatoresc care face e)ecutarea& in afara ca(urilor in care legea dispune altfel!

E)ecutorul 'udecatoresc

$+% Instanta de e)ecutare solutionea(a cererile de incuviintare a e)ecutarii silite& contestatiile la e)ecutare& precum si orice alte incidente aparute in cursul e)ecutarii silite& cu e)ceptia celor date de lege in competenta altor instante sau organe! $,% >otararile pronuntate de instanta de e)ecutare sunt e)ecutorii si pot fi atacate numai cu apel& in termen de "; (ile de la comunicare& daca prin lege nu se dispune altfel! Art! 0."! # $"% Daca prin lege nu se dispune altfel& *otararile 'udecatoresti si celelalte titluri e)ecutorii se e)ecuta de catre e)ecutorul 'udecatoresc din circumscriptia curtii de apel& dupa cum urmea(a@ a% in ca(ul urmaririi silite a unurilor imo ile& al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al e)ecutarii silite directe imo iliare& e)ecutorul 'udecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imo ilulA % in ca(ul urmaririi silite a unurilor mo ile si al e)ecutarii silite directe mo iliare& e)ecutorul 'udecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul sau& dupa ca(& sediul de itoruluiA c% in ca(ul e)ecutarii silite a o ligatiilor de a face si a o ligatiilor de a nu face& e)ecutorul 'udecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmea(a sa se faca e)ecutarea! $+% Daca unurile urmari ile& mo ile sau imo ile& se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel& oricare dintre e)ecutorii 'udecatoresti care functionea(a pe langa una dintre acestea este competent sa reali(e(e e)ecutarea& inclusiv cu privire la unurile urmari ile aflate in ra(a celorlalte curti de apel! $,% Daca unul mo il care face o iectul urmaririi silite ori al e)ecutarii silite directe a fost mutat in timpul procedurii de e)ecutare& competent teritorial este e)ecutorul 'udecatoresc care a inceput procedura de e)ecutare! $-% Nerespectarea dispo(itiilor pre(entului articol atrage nulitatea neconditionata a actelor de procedura efectuate! Art! 0.+! # $"% E)ecutorii 'udecatoresti pot fi recu(ati numai in ca(urile si in conditiile preva(ute la art! -+ si urmatoarele! $+% Cererea de recu(are nu suspenda de drept e)ecutarea! Cu toate acestea& instanta de e)ecutare poate dispune& motivat& suspendarea e)ecutarii pana la solutionarea cererii de recu(are& prin inc*eiere care nu este supusa niciunei cai de atac!

Recu(area si inlocuirea e)ecutorului 'udecatoresc

Pentru a se dispune suspendarea& cel care o solicita tre uie sa dea in preala il o cautiune in cuantum de "!;;; lei! In ca(ul in care valoarea creantei preva(ute in titlul e)ecutoriu nu depaseste "!;;; lei& cautiunea va fi de ";K din valoarea creantei! $,% In ca( de admitere a cererii de recu(are& inc*eierea va arata in ce masura actele indeplinite de e)ecutorul 'udecatoresc urmea(a sa fie pastrate! $-% La cererea creditorului& instanta care a incuviintat e)ecutarea silita poate dispune& pentru motive temeinice& inlocuirea e)ecutorului 'udecatoresc cu alt e)ecutor 'udecatoresc indicat de catre creditor si continuarea e)ecutarii silite de catre noul e)ecutor 'udecatoresc! Dispo(itiile art! 0., alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! Art! 0.,! # $"% Cand& privitor la aceleasi unuri& se efectuea(a mai multe e)ecutari silite de catre e)ecutori 'udecatoresti diferiti& instanta de e)ecutare in circumscriptia careia a inceput Competenta! prima e)ecutare& la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre Cone)area e)ecutori& le va cone)a& e)ecutarilor dispunand sa se faca o singura e)ecutare de catre e)ecutorul 'udecatoresc care a indeplinit actul de e)ecutare cel mai inaintat& iar daca e)ecutarile sunt in acelasi stadiu& de catre e)ecutorul 'udecatoresc care a inceput cel dintai e)ecutarea! $+% In ca(ul in care dispune cone)area e)ecutarilor& instanta& prin inc*eiere& se va pronunta si asupra c*eltuielilor de e)ecutare efectuate pana in momentul cone)arii! Totodata& instanta va dispune trimiterea dosarelor cone)ate la e)ecutorul desemnat potrivit alin! $"%! $,% Dupa cone)are& procedura de e)ecutare va continua de la actul de urmarire cel mai inaintat! $-% Desistarea& dupa cone)are& a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va putea sa impiedice continuarea e)ecutarii de la actul de e)ecutare cel mai inaintat! $.% In ca(ul e)ecutarilor silite aflate pe rolul aceluiasi e)ecutor& cone)area se va dispune de e)ecutor& prin inc*eiere data cu citarea partilor& dispo(itiile alin! $+% aplicandu#se in mod corespun(ator! Concursul dintre Art! 0.-! # Dispo(itiile art! 0., raman aplica ile si atunci cand& e)ecutarea silita si privitor la aceleasi unuri& se e)ecutarea pornita efectuea(a mai multe e)ecutari& unele pornite de e)ecutorul de un 'udecatoresc& la cererea unui creditor creditor& iar altele direct de catre alti creditori& in ca(urile anume preva(ute de lege! In astfel de ca(uri& toate actele de e)ecutare vor fi efectuate de catre e)ecutorul 'udecatoresc competent in favoarea caruia s#a dispus cone)area& potrivit regulilor preva(ute de

pre(entul cod& daca prin lege speciala nu se prevede altfel! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id560;d212"c#2ec:#-1e.#2e01#:--ecc21d -+6 t7pe56Image6 849 Art! 0..! # $"% In indeplinirea atri utiilor si indatoririlor sale legate de Actele punerea in e)ecutare e)ecutorului a titlurilor e)ecutorii& e)ecutorul 'udecatoresc va intocmi inc*eieri& 'udecatoresc procese#ver ale si alte acte de procedura cu formele si in termenele preva(ute de lege! $+% Erorile materiale savarsite cu prile'ul intocmirii actelor aratate la alin! $"% se pot indrepta& din oficiu sau la cerere& cu respectarea dispo(itiilor legale preva(ute pentru intocmirea lor! Art! 0.0! # $"% Amanarea& suspendarea si incetarea e)ecutarii silite& eli erarea sau Inc*eierile distri uirea sumelor o tinute din e)ecutare& precum si alte masuri e)ecutorului anume preva(ute de lege se 'udecatoresc dispun de e)ecutorul 'udecatoresc prin inc*eiere& care tre uie sa cuprinda@ a% denumirea si sediul organului de e)ecutareA % data si locul intocmirii inc*eierii si numarul dosarului de e)ecutareA c% titlul e)ecutoriu in temeiul caruia se efectuea(a procedura de e)ecutareA d% numele si domiciliul ori& dupa ca(& denumirea si sediul creditorului si ale de itoruluiA e% procedura de e)ecutare care face o iectul inc*eieriiA f% c*estiunea asupra careia se adopta inc*eiereaA g% motivele in fapt si in drept care au determinat darea inc*eieriiA *% dispo(itia luata de e)ecutorA i% calea si termenul de atac al inc*eieriiA '% semnatura si stampila e)ecutorului 'udecatoresc! $+% Mentiunile de la alin! $"% lit! a%#*% si '% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! $,% Daca prin lege nu se dispune altfel& inc*eierile se dau fara citarea partilor& se comunica acestora& sunt e)ecutorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la e)ecutare! Art! 0.1! # Ministerul Pu lic spri'ina& in conditiile legii& e)ecutarea *otararilor 'udecatoresti si a altor titluri e)ecutorii! In ca(urile anume preva(ute de lege& Ministerul Ministerul Pu lic Pu lic poate sa ceara punerea in e)ecutare a *otararilor 'udecatoresti si a altor titluri e)ecutorii! Agentii fortei Art! 0.2! # $"% In ca(urile preva(ute de lege& precum si cand e)ecutorul pu lice 'udecatoresc considera necesar& organele de politie& 'andarmerie sau alti agenti ai fortei pu lice& dupa ca(& sunt o ligati sa spri'ine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de e)ecutare

Indatorirea tertilor de a da informatii

silita& fara a conditiona indeplinirea acestei o ligatii de plata unor sume de ani sau de efectuarea unei alte contraprestatii! $+% In acest scop& e)ecutorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigura concursul fortei pu lice& care va tre ui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea e)ecutarii! $,% Agentii fortei pu lice nu pot refu(a sa spri'ine activitatea de e)ecutare silita su motiv ca e)ista impedimente& de orice natura& la e)ecutare& singurul raspun(ator pentru nesocotirea acestora fiind e)ecutorul 'udecatoresc& in conditiile legii! $-% In ca( de refu(& dispo(itiile art! "22 alin! $+% si ale art! "2:#":" sunt aplica ile in mod corespun(ator! Art! 0.:! # $"% La cererea e)ecutorului 'udecatoresc& cei care datorea(a sume de ani de itorului urmarit ori detin unuri ale acestuia supuse urmaririi& potrivit legii& au datoria sa comunice in scris toate informatiile necesare pentru efectuarea e)ecutarii! Ei sunt tinuti sa declare intinderea o ligatiilor lor fata de de itorul urmarit& eventuale modalitati care le#ar putea afecta& sec*estre anterioare& cesiuni de creanta& su rogatii& preluari de datorie& novatii& precum si orice alte acte sau fapte de natura sa modifice continutul ori partile raportului o ligational sau regimul 'uridic al unului detinut! La cererea e)ecutorului 'udecatoresc sau a partii interesate& instanta de e)ecutare poate lua masurile preva(ute la art! "21 alin! $"% pct! + lit! f% si la art! "2:! $+% De asemenea& la cererea e)ecutorului 'udecatoresc& institutiile pu lice& institutiile de credit si orice alte persoane fi(ice sau 'uridice sunt o ligate sa ii comunice& de indata& in scris& datele si informatiile apreciate de e)ecutorul 'udecatoresc ca fiind necesare reali(arii e)ecutarii silite& c*iar daca prin legi speciale se dispune altfel! Tot astfel& organele fiscale sunt o ligate sa comunice& in aceleasi conditii& datele si informatiile pe care le administrea(a potrivit legii! La cererea e)ecutorului 'udecatoresc sau a partii interesate& instanta de e)ecutare poate lua masurile preva(ute la art! "21 alin! $"% pct! + lit! f% si la art! "2:! $,% Daca cei sesi(ati nu dispun de informatiile solicitate sau& dupa ca(& refu(a sa le dea& Ministerul Pu lic va intreprinde& la cererea e)ecutorului 'udecatoresc& diligentele necesare pentru aflarea informatiilor cerute& in special pentru identificarea entitatilor pu lice sau private la care

de itorul are desc*ise conturi sau depo(ite ancare& plasamente de valori mo iliare& este actionar ori asociat sau& dupa ca(& detine titluri de stat& onuri de te(aur si alte titluri de valoare suscepti ile de urmarire silita! $-% E)ecutorul 'udecatoresc este o ligat sa asigure secretul informatiilor primite& daca legea nu prevede altfel! Aceste informatii nu pot fi utili(ate decat in scopul pentru care au fost cerute& fiind inter(isa cu desavarsire& su sanctiunile preva(ute de lege& divulgarea lor catre terte persoane sau utili(area lor pentru crearea unei a(e de date personale! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id562d:,d,dd# ":2#-:0;# e;+#c+.-.-.c.f0f6 t7pe56Image6 849 $.% In vederea o tinerii informatiilor necesare e)ecutarii& e)ecutorul 'udecatoresc are acces li er la cartea funciara& la registrul comertului si la alte registre pu lice care contin date despre unurile de itorului suscepti ile de urmarire silita! Totodata& e)ecutorul 'udecatoresc poate solicita instantei de e)ecutare datele si informatiile la care se refera art! ".- alin! $2%! Art! 00;! # $"% In ca(urile si in conditiile anume preva(ute de lege& pre(enta martorilor asistenti este o ligatorie la patrunderea intr#o locuinta& in localuri& depo(ite sau alte incaperi& in vederea sec*estrarii si ridicarii unurilor de itorului! $+% La aprecierea e)ecutorului 'udecatoresc sau la cererea partilor& martorii asistenti pot fi Martorii asistenti invitati si in alte ca(uri! $,% Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de e)ercitiu deplina care nu sunt interesate de savarsirea actelor de e)ecutare si care nu se afla cu participantii la procedura de e)ecutare in legatura de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv sau de afinitate pana la gradul al doilea ori de su ordonare! $-% Daca prin lege nu se dispune altfel& numarul martorilor asistenti tre uie sa fie de cel putin +! Drepturile si Art! 00"! # $"% Martorul asistent& prin semnarea procesului#ver al& indatoririle atesta faptele la care a martorilor asistat! asistenti $+% El este indreptatit sa ceara informatii despre actele de e)ecutare la care este invitat si sa faca o servatii in legatura cu indeplinirea lor! O servatiile martorului asistent& cand este ca(ul& vor fi consemnate de catre e)ecutorul 'udecatoresc in proces#ver al! $,% Inainte de a incepe efectuarea actelor de e)ecutare la care urmea(a sa participe& e)ecutorul 'udecatoresc va e)plica martorilor asistenti drepturile si

indatoririle lor! $-% Pentru serviciul prestat& martorul asistent are dreptul la sumele preva(ute la art! ,+0& care se aplica in mod corespun(ator! CAPITOLUL I? Efectuarea e)ecutarii silite =ECTIUNEA " =esi(area organului de e)ecutare Creanta certa& Art! 00+! # $"% E)ecutarea silita nu se poate face decat daca creanta este lic*ida si certa& lic*ida si e)igi ila e)igi ila! $+% Creanta este certa cand e)istenta ei neindoielnica re(ulta din insusi titlul e)ecutoriu! $,% Creanta este lic*ida atunci cand o iectul ei este determinat sau cand titlul e)ecutoriu contine elementele care permit sta ilirea lui! $-% Creanta este e)igi ila daca o ligatia de itorului este a'unsa la scadenta sau acesta este deca(ut din eneficiul termenului de plata! $.% Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in e)ecutare& insa ele pot participa& in conditiile legii& la distri uirea sumelor re(ultate din urmarirea silita a unurilor apartinand de itorului! Art! 00,! # $"% E)ecutarea silita poate porni numai la cererea Cererea de creditorului& daca prin lege nu e)ecutare silita se prevede altfel! $+% Cererea de e)ecutare silita se depune& personal sau prin repre(entant legal ori conventional& la iroul e)ecutorului 'udecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta& curier& telefa)& posta electronica sau prin alte mi'loace ce asigura transmiterea te)tului si confirmarea primirii cererii de e)ecutare cu toate documentele 'ustificative! $,% Cererea de e)ecutare silita& in afara mentiunilor preva(ute la art! "-2& va cuprinde@ a% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul creditorului si de itoruluiA % unul sau& dupa ca(& felul prestatiei datorateA c% modalitatile de e)ecutare solicitate de creditor! $-% La cerere se vor atasa titlul e)ecutoriu in original sau in copie legali(ata& dupa ca(& si dovada ac*itarii ta)elor de tim ru& inclusiv tim rul 'udiciar& precum si& daca este ca(ul& inscrisurile anume preva(ute de lege! Inregistrarea Art! 00-! # $"% De indata ce primeste cererea de e)ecutare& e)ecutorul cererii de 'udecatoresc& prin e)ecutare inc*eiere& va dispune inregistrarea acesteia si desc*iderea dosarului de e)ecutare sau& dupa

ca(& va refu(a motivat desc*iderea procedurii de e)ecutare! $+% Inc*eierea preva(uta la alin! $"% se comunica de indata creditorului! In ca(ul in care e)ecutorul 'udecatoresc refu(a desc*iderea procedurii de e)ecutare& creditorul poate face plangere& in termen de ". (ile de la data comunicarii inc*eierii preva(ute la alin! $"%& la instanta de e)ecutare! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.;+,:cd1# ,-;#-f:a# ;, #"2"c- 1cede+6 t7pe56Image6 849 Art! 00.! # $"% In termen de ma)imum , (ile de la inregistrarea cererii& e)ecutorul 'udecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea e)ecutarii de Incuviintarea catre instanta de e)ecutare& e)ecutarii careia ii va inainta& in copie certificata de e)ecutorul 'udecatoresc silite pentru conformitate cu originalul& cererea creditorului& titlul e)ecutoriu& inc*eierea preva(uta la art! 00- alin! $"% si dovada ta)ei de tim ru! $+% Cererea de incuviintare a e)ecutarii silite se solutionea(a de instanta in termen de ma)imum 1 (ile de la inregistrarea acesteia la 'udecatorie& prin inc*eiere data in camera de consiliu& fara citarea partilor! Pronuntarea se poate amana cu cel mult -2 de ore& iar motivarea inc*eierii se face in cel mult 1 (ile de la pronuntare! $,% Inc*eierea va cuprinde& in afara mentiunilor preva(ute la art! +,, alin! $"%& aratarea titlului e)ecutoriu pe a(a caruia se va face e)ecutarea& suma& cu toate accesoriile pentru care s#a incuviintat urmarirea& cand s#a incuviintat urmarirea silita a unurilor de itorului& modalitatea concreta de e)ecutare silita& atunci cand s#a solicitat e)pres aceasta& si autori(area creditorului sa treaca la e)ecutarea silita a o ligatiei cuprinse in titlul e)ecutoriu! $-% Incuviintarea e)ecutarii silite permite creditorului sa ceara e)ecutorului 'udecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga& simultan ori succesiv& la toate modalitatile de e)ecutare preva(ute de lege in vederea reali(arii drepturilor sale& inclusiv a c*eltuielilor de e)ecutare! Incuviintarea e)ecutarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii! De asemenea& incuviintarea e)ecutarii silite se e)tinde si asupra titlurilor e)ecutorii care se vor emite de e)ecutorul 'udecatoresc in cadrul procedurii de e)ecutare silita incuviintate! $.% Instanta poate respinge cererea de incuviintare a e)ecutarii silite numai daca@ "! cererea de e)ecutare silita este de competenta altui organ de e)ecutare decat cel sesi(atA

Instiintarea de itorului

=omatia E)ceptii de la comunicare

+! *otararea sau& dupa ca(& inscrisul nu constituie& potrivit legii& titlu e)ecutoriuA ,! inscrisul& altul decat o *otarare 'udecatoreasca& nu intruneste toate conditiile de forma cerute de legeA -! creanta nu este certa& lic*ida si e)igi ilaA .! de itorul se ucura de imunitate de e)ecutareA 0! titlul cuprinde dispo(itii care nu se pot aduce la indeplinire prin e)ecutare silitaA 1! e)ista alte impedimente preva(ute de lege! $0% Inc*eierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a e)ecutarii silite nu este supusa niciunei cai de atac! Inc*eierea prin care se respinge cererea de incuviintare a e)ecutarii silite poate fi atacata e)clusiv cu apel numai de creditor& in termen de . (ile de la comunicare! $1% In partea finala a inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii silite va fi adaugata formula e)ecutorie& cu urmatorul cuprins@ DNoi& Presedintele Romaniei& Dam imputernicire si ordonam e)ecutorilor 'udecatoresti sa puna in e)ecutare titlul $Aici urmea(a elementele de identificare a titlului e)ecutoriu!% pentru care s#a pronuntat pre(enta inc*eiere de incuviintare a e)ecutarii silite! Ordonam agentilor fortei pu lice sa spri'ine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de e)ecutare silita& iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului e)ecutoriu& in conditiile legii! $Urmea(a semnatura presedintelui instantei si a grefierului!%E Art! 000! # $"% Daca cererea de e)ecutare a fost incuviintata& e)ecutorul 'udecatoresc va comunica de itorului o copie de pe inc*eierea data in conditiile art! 00.& impreuna cu o copie& certificata de e)ecutor pentru conformitate cu originalul& a titlului e)ecutoriu si& daca legea nu prevede altfel& o somatie! $+% Comunicarea titlului e)ecutoriu si a somatiei& cu e)ceptia ca(urilor in care legea prevede ca e)ecutarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului e)ecutoriu catre de itor& este preva(uta su sanctiunea nulitatii e)ecutarii! Art! 001! # De itorul va fi somat sa isi indeplineasca o ligatia& de indata sau in termenul acordat de lege& cu aratarea ca& in ca( contrar& se va proceda la continuarea e)ecutarii silite! Art! 002! # Nu este necesara comunicarea titlului e)ecutoriu si a somatiei@ "! in ca(urile preva(ute la art! 01-A

+! in ca(ul ordonantelor si inc*eierilor pronuntate de instanta si declarate de lege e)ecutorii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56e":1"df #dee.#-+1:#2-f:#a:e"d ,:"-;6 t7pe56Image6 849 Art! 00:! # $"% Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care interesea(a C*eltuieli de e)ecutarea silita este o ligata sa avanse(e c*eltuielile necesare in acest e)ecutare scop! Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu& c*eltuielile se avansea(a de catre creditor! $+% C*eltuielile oca(ionate de efectuarea e)ecutarii silite sunt in sarcina de itorului urmarit& in afara de ca(ul cand creditorul a renuntat la e)ecutare& situatie in care vor fi suportate de acesta& sau daca prin lege se prevede altfel! De asemenea& de itorul va fi tinut sa suporte c*eltuielile de e)ecutare sta ilite sau& dupa ca(& efectuate dupa inregistrarea cererii de e)ecutare si pana la data reali(arii o ligatiei sta ilite in titlul e)ecutoriu& c*iar daca el a facut plata in mod voluntar! Cu toate acestea& in ca(ul in care de itorul& somat potrivit art! 001& a e)ecutat o ligatia de indata sau in termenul acordat de lege& el nu va fi tinut sa suporte decat c*eltuielile pentru actele de e)ecutare efectiv indeplinite& precum si onorariul e)ecutorului 'udecatoresc si& daca este ca(ul& al avocatului creditorului& proportional cu activitatea depusa de acestia! $,% =unt c*eltuieli de e)ecutare@ "! ta)ele de tim ru necesare declansarii e)ecutarii siliteA +! onorariul e)ecutorului 'udecatoresc& sta ilit potrivit legiiA ,! onorariul avocatului in fa(a de e)ecutare silitaA -! onorariul e)pertului& al traducatorului si al interpretuluiA .! c*eltuielile efectuate cu oca(ia pu licitatii procedurii de e)ecutare silita si cu efectuarea altor acte de e)ecutare silitaA 0! c*eltuielile de transportA 1! alte c*eltuieli preva(ute de lege ori necesare desfasurarii e)ecutarii silite! $-% =umele datorate ce urmea(a sa fie platite se sta ilesc de catre e)ecutorul 'udecatoresc& prin inc*eiere& pe a(a dove(ilor pre(entate de partea interesata& in conditiile legii! Aceste sume pot fi cen(urate de instanta de e)ecutare& pe calea contestatiei la e)ecutare formulate de partea interesata si tinand seama de pro ele administrate de aceasta! Dispo(itiile art! -." alin! $+% si $,% se aplica in mod corespun(ator& iar suspendarea e)ecutarii in privinta acestor c*eltuieli de e)ecutare nu este conditionata de plata unei cautiuni!

$.% In ca(ul in care sumele sta ilite potrivit alin! $-% nu pot fi recuperate de la de itor& din lipsa unurilor urmari ile sau din alte cau(e& ele vor fi platite de creditor& care le va putea recupera de la de itor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite& inauntrul termenului de prescriptie! $0% Pentru sumele sta ilite potrivit pre(entului articol& inc*eierea constituie titlu e)ecutoriu atat pentru creditor& cat si pentru e)ecutorul 'udecatoresc! Art! 01;! # $"% Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii la desfasurarea& potrivit legii& a e)ecutarii silite ori al o tinerii suspendarii e)ecutarii silite& depunerea Depunerea si sumelor cu afectatiune speciala& precum si depunerea sau consemnarea consemnarea de sumelor repre(entand cautiuni veniturile unurilor urmarite ori pretul re(ultat din van(area acestor sau alte sume unuri se fac la CEC <anF#=!A!& Tre(oreria =tatului sau la orice alta institutie de credit care are in o iectul de activitate operatiuni de consemnare la dispo(itia instantei de e)ecutare sau a e)ecutorului 'udecatoresc! $+% Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt inscris admis de lege! $,% Eli erarea acestor sume se face persoanelor indreptatite sau repre(entantilor acestora numai pe a(a dispo(itiei e)ecutorului 'udecatoresc ori a instantei de e)ecutare& dupa ca(! $-% Dispo(itiile art! "!;.0 si urmatoarele privitoare la cautiunea 'udiciara se aplica in mod corespun(ator! Art! 01"! # Comunicarea actelor de procedura in cadrul e)ecutarii silite se poate face de Comunicarea catre e)ecutorul 'udecatoresc fie personal& fie prin intermediul agentului actelor de sau procedural! Dovada procedura comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta pro anta cu dovada comunicarii efectuate de catre e)ecutor insusi! =ECTIUNEA a +#a Efectuarea actelor de e)ecutare silita Art! 01+! # In afara de ca(ul in care legea prevede altfel& actele de e)ecutare silita nu pot fi Trecerea la efectuate decat dupa e)pirarea termenului aratat in somatie sau& in lipsa e)ecutarea acesteia& in cel preva(ut silita in inc*eierea prin care s#a incuviintat e)ecutarea! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id560 2dc,da#fa, #-:,d# d" # 2f a+ +e2d,6 t7pe56Image6 849 E)istenta unui Art! 01,! # Cand prin titlul e)ecutoriu s#a sta ilit un termen de plata& termen de e)ecutarea nu se poate plata face mai inainte de implinirea acelui termen!

Art! 01-! # $"% De itorul care eneficia(a de un termen de plata va fi deca(ut& la cererea creditorului& din eneficiul acestui termen& daca@ "! de itorul se sustrage de la indeplinirea o ligatiilor care ii revin potrivit legii in scopul reali(arii e)ecutarii siliteA +! de itorul risipeste averea saA ,! de itorul este in stare de insolva ilitate indeo ste cunoscuta sau& Decaderea daca prin fapta sa& de itorului din savarsita cu intentie sau dintr#o culpa grava& a micsorat garantiile eneficiul date creditorului sau ori nu termenului de le#a dat pe cele promise sau& dupa ca(& incuviintateA plata -! alti creditori fac e)ecutari asupra averii lui! $+% In ca(urile preva(ute la alin! $"%& instanta de e)ecutare va *otari de urgenta& in camera de consiliu& cu citarea partilor& in termen scurt! In situatia in care de itorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut& va fi citat la ultimul sau domiciliu ori sediu! $,% Dispo(itiile alin! $"% nu se aplica atunci cand de itor este statul sau o unitate administrativ#teritoriala! Art! 01.! # $"% Cand titlul e)ecutoriu cuprinde o o ligatie alternativa& fara sa se arate termenul Ca(ul o ligatiilor de alegere& e)ecutorul 'udecatoresc va notifica de itorului sa isi alternative e)ercite acest drept in termen de "; (ile de la comunicarea inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii& su sanctiunea decaderii! $+% Alegerea prestatiei va fi facuta prin act scris care va fi notificat e)ecutorului 'udecatoresc& iar acesta il va instiinta de indata pe creditor despre alegerea facuta! $,% Dupa e)pirarea termenului preva(ut la alin! $"%& dreptul de alegere trece asupra creditorului! In acest ca(& e)ecutorul 'udecatoresc il va soma pe de itor& punandu#i in vedere sa e)ecute prestatia aleasa de creditor! Art! 010! # Cand e)ecutarea depinde de o contraprestatie& ce re(ulta din acelasi titlu e)ecutoriu si urmea(a sa fie facuta de creditor in acelasi timp cu E)ecutarea prestatia de itorului& e)ecutarea prestatiilor va putea fi facuta numai dupa ce creditorul a oferit de itorului propria reciproce prestatie sau dupa ce a facut dovada cu inscris ca de itorul a primit#o ori este in intar(iere cu primirea ei! Art! 011! # >otararile ce se e)ecuta provi(oriu cu dare de cautiune nu E)istenta unei se vor e)ecuta mai cautiuni inainte de a se depune cautiunea! Art! 012! # $"% Daca din lege nu re(ulta contrariul& pentru toate actele Constatarea actelor de e)ecutare efectuate de in cursul e)ecutarii& e)ecutorul 'udecatoresc este o ligat sa inc*eie e)ecutare procese#ver ale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni@

a% denumirea si sediul organului de e)ecutareA % numele si calitatea celui care inc*eie procesul#ver alA c% data intocmirii procesului#ver al si numarul dosarului de e)ecutareA d% titlul e)ecutoriu in temeiul caruia se efectuea(a actul de e)ecutareA e% numele si domiciliul ori& dupa ca(& denumirea si sediul de itorului si creditoruluiA f% locul& data si ora efectuarii actului de e)ecutareA g% masurile luate de e)ecutor sau constatarile acestuiaA *% consemnarea e)plicatiilor& opo(itiilor si o iectiunilor participantilor la e)ecutareA i% alte mentiuni cerute de lege sau considerate de e)ecutor ca fiind necesareA '% mentionarea& cand este ca(ul& a lipsei creditorului sau de itorului ori a refu(ului sau a impiedicarii de a semna procesul#ver alA F% mentionarea numarului de e)emplare in care s#a intocmit procesul# ver al& precum si a persoanelor carora li s#a inmanat acestaA l% semnatura e)ecutorului& precum si& cand este ca(ul& a altor persoane interesate in e)ecutare sau care asista la efectuarea actului de e)ecutareA m% stampila e)ecutorului 'udecatoresc! $+% Mentiunile de la alin! $"% lit! a%#g%& l% si m% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f"f2++cd#f.",#-2fd# -;:#a0fe1,2+-f-16 t7pe56Image6 849 Art! 01:! # $"% In vederea e)ecutarii unei *otarari 'udecatoresti& e)ecutorul 'udecatoresc poate intra in incaperile ce Accesul la repre(inta domiciliul& resedinta unurile sau sediul unei persoane& precum de itorului si in orice alte locuri& cu consimtamantul acesteia& iar in ca( de refu(& cu concursul fortei pu lice! $+% In ca(ul altor titluri e)ecutorii decat *otararile 'udecatoresti& la cererea creditorului sau a e)ecutorului 'udecatoresc& depusa odata cu cererea de incuviintare a e)ecutarii silite ori pe cale separata& instanta competenta va autori(a intrarea in locurile

Identificarea unurilor urmari ile

Masuri in ca(ul opunerii la e)ecutare

mentionate la alin! $"%! Instanta se pronunta& de urgenta& in camera de consiliu& cu citarea tertului Art! 02;! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc are dreptul sa identifice unurile urmari ile ale de itorului si& la locul unde ele se gasesc& sa indeplineasca asupra lor acte de e)ecutare& in pre(enta de itorului sau a unuia dintre mem rii ma'ori ai familiei sale ori a unei alte persoane ma'ore care se afla in acel loc& iar in lipsa acestora& in pre(enta unui agent al fortei pu lice sau& in ca(urile si conditiile preva(ute de lege& a + martori asistenti! $+% Identificarea unurilor urmari ile si efectuarea actelor de e)ecutare la domiciliul sau la sediul altei persoane decat cel al de itorului se pot face& in lipsa acordului persoanei respective& numai cu autori(area preala ila a instantei de e)ecutare& data potrivit art! 01: alin! $+%! Art! 02"! # $"% In ca(ul in care e)ecutorul 'udecatoresc intampina opunere la efectuarea unui act de e)ecutare& la cererea acestuia& facuta in conditiile art! 0.2 alin! $+%& organele de politie& 'andarmerie si alti agenti ai fortei pu lice sunt o ligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de e)ecutare silita& inclusiv prin indepartarea de la locul e)ecutarii a de itorului sau a oricarei alte persoane! $+% Daca opunerea la e)ecutare intruneste elementele constitutive ale unei fapte preva(ute de legea penala& e)ecutorul 'udecatoresc inc*eie un proces# ver al& pe care il va trimite de

Locul e)ecutarii

Timpul in care se efectuea(a e)ecutarea

E)ecutarea in lipsa partilor

=anctiune =ECTIUNEA a ,#a E)ecutarea impotriva mostenitorilor Inter(icerea Art! 020! # $"% Daca de itorul moare e)ecutarii inainte de sesi(area e)ecutorului silite 'udecatoresc& nicio e)ecutare silita nu poate fi pornita& iar daca moare dupa ce aceasta a fost

indata parc*etului de pe langa instanta de e)ecutare! =esi(area Art! 02+! # E)ecutarea silita se efectuea(a& dupa ca(& la locul unde de itorul reali(ea(a venituri sau la locul unde se gasesc alte venituri ori unuri ale sale supuse urmaririi& daca legea nu dispune altfel! Art! 02,! # $"% Niciun act de e)ecutare nu se va putea face inainte de ora 0&;; si nici dupa ora +;&;;! $+% E)ecutarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si nici in (ilele nelucratoare& sta ilite potrivit legii& in afara de ca(ul in care se dispune altfel prin c*iar *otararea 'udecatoreasca pusa in e)ecutare sau de ca(urile urgente in care e)ecutarea poate fi incuviintata de instanta de e)ecutare& prin inc*eiere data in conditiile art! 01: alin! $+%! $,% Cu titlu de e)ceptie& e)ecutarea inceputa va putea continua in aceeasi (i& dar nu mai tar(iu de ora ++&;;& iar in (ilele urmatoare& in conditiile preva(ute la alin! $"%! Art! 02-! # Actele de e)ecutare indeplinite in lipsa partilor& cand pre(enta lor nu este e)pres ceruta de lege& sunt vala ile& daca sunt facute cu respectarea dispo(itiilor legale! Art! 02.! # Incalcarea dispo(itiilor art! 01,& 011 si 02, atrage anularea e)ecutarii!

pornita& ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptata de catre cei c*emati la mostenire sau& in lipsa& cat timp nu a fost numit& in $+% In ca(ul in care creditorul sau e)ecutorul 'udecatoresc ia cunostinta& in orice mod& de faptul ca de itorul a decedat& acesta este o ligat sa solicite de indata camerei notarilor pu lici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune in registrul special preva(ut de lege despre inceperea e)ecutarii silite si sa ii eli ere(e un certificat din care sa re(ulte daca mostenirea de itorului a fost sau nu de( atuta& iar in ca( afirmativ& care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori& precum si faptul daca pana la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesi ili a fost sau nu numit un curator al succesiunii! $,% In ca(ul in care se constata ca mostenirea nu a fost de( atuta sau& dupa ca(& acceptata& creditorul sau e)ecutorul 'udecatoresc poate cere camerei notarilor pu lici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau& dupa ca(& notarului pu lic de'a sesi(at intocmirea inventarului succesiuni sau desemnarea unei persoane in acest scop! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:+e+.d, #2."f#-1+ #2"f0#2-+-;;,ff2.,6 t7pe56Image6 849 Inceperea Art! 021! # $"% Daca de itorul moare e)ecutarii inainte de inceperea e)ecutarii silite si contra se constata ca mostenitorilor nu e)ista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un curator al

Continuarea e)ecutarii contra mostenitorilor

succesiunii& la cererea creditorului ori a e)ecutorului 'udecatoresc& instanta de e)ecutare va numi de indata un curator $+% In ca(ul in care mostenirea a fost acceptata si e)ista numai mostenitori ma'ori& e)ecutarea silita va fi pornita impotriva tuturor& in afara de ca(ul in care numai unii dintre acestia sunt c*emati& de lege ori potrivit vointei defunctului& sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului! Daca e)ecutarea silita este pornita contra tuturor mostenitorilor& acestia vor fi citati& printr#o instiintare colectiva& facuta la locul desc*iderii mostenirii& pe numele acesteia& cu e)ceptia ca(ului in care au ales& cu oca(ia de( aterii succesorale ori c*iar ulterior& un alt domiciliu in vederea citarii sau un repre(entant al acestora& dupa ca(! $,% Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse su interdictie 'udecatoreasca& e)ecutarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea repre(entantilor sau a ocrotitorilor legali! Daca insa dupa o luna de la moartea de itorului sau de la punerea su interdictie 'udecatoreasca nu a fost numit repre(entantul sau ocrotitorul legal& creditorul sau e)ecutorul 'udecatoresc va putea cere instantei de e)ecutare numirea unui curator special& pana la numirea lui& dispo(itiile art! .2 aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! 022! # Daca la moartea de itorului e)ecutarea era inceputa& ea se suspenda si nu va fi reluata impotriva succesi ililor acceptanti decat dupa "; (ile de la data cand acestia au fost

incunostintati despre continuarea e)ecutarii silite& dispo(itiile art! 021 =ECTIUNEA a -#a Interventia altor creditori Art! 02:! # $"% Orice creditor poate interveni in cursul Dreptul de e)ecutarii silite pornite de un interventie alt creditor& insa numai in conditiile si limitele preva(ute la alin! $+%! $+% Pot interveni in e)ecutarea silita@ "! creditorii care au de'a un titlu e)ecutoriu contra de itoruluiA +! creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra unurilor acestuiaA ,! creditorii care au un drept real de garantie sau& dupa ca(& un drept de preferinta asupra unului urmarit& conservat in conditiile preva(ute de legeA -! creditorii c*irografari titulari ai unor creante anesti re(ultate din inscrisuri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor preva(ute de lege! Art! 0:;! # $"% Daca prin lege nu se dispune altfel& interventia poate fi facuta& su sanctiunea preva(uta la art! 0:.& pana la termenul sta ilit de catre e)ecutor pentru valorificarea& in oricare dintre modalitatile preva(ute de lege ori convenite de parti& a unurilor mo ile sau imo ile urmarite! $+% Cu toate acestea& creditorii care au un drept real de garantie asupra unurilor urmarite si care este conservat in conditiile preva(ute de lege& creditorii care au creante avand ca o iect venituri datorate ugetului general consolidat sau ugetului Uniunii Europene& precum si alti creditori privilegiati care intervin in cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distri uire dupa

Termenul de interventie

Procedura

rangul conferit de dreptul lor de preferinta& c*iar daca cererea de interventie a fost facuta dupa e)pirarea termenului sta ilit potrivit alin! $"%& daca si#au depus titlurile de creanta in termenul Art! 0:"! # $"% Cererea de interventie tre uie sa fie facuta cu respectarea cerintelor preva(ute la art! 00,& indicandu#se in mod e)pres daca creanta este certa& lic*ida si e)igi ila& precum si daca este garantata sau negarantata& in tot ori in parte& privilegiata sau c*irografara& dupa ca(! In ca(ul in care creditorul a cerut sau a o tinut luarea unor masuri asiguratorii asupra unurilor de itorului& se va face mentiune si despre acest lucru& indicandu#se unurile pentru care s#a cerut luarea acestor masuri! $+% Cererea se depune la e)ecutorul 'udecatoresc& impreuna cu copii certificate de pe documentele 'ustificative& precum si de pe procesul#ver al de constatare a aplicarii masurii asiguratorii& daca este ca(ul! In situatia in care se reclama creante anesti re(ultate din inscrierile conta ile facute in registre tinute cu respectarea conditiilor preva(ute de lege& cererea va fi insotita& su sanctiunea inadmisi ilitatii& de un e)tras de pe inscrierile care cuprind aceste sume& legali(ate de un notar pu lic! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56:..1"-"e#;":1#-1+ #:;. #0.1ee:.:cad"6 t7pe56Image6 849 $,% Dupa inregistrarea cererii& e)ecutorul 'udecatoresc o va inainta de indata instantei de e)ecutare competente& impreuna cu toate documentele 'ustificative& dispo(itiile art! 00- si 00.

aplicandu#se in mod corespun(ator! Pana la solutionarea cererii de interventie& instanta poate suspenda eli erarea sau distri uirea de sume o tinute din $-% Instanta solutionea(a cererea in camera de consiliu& fara citarea partilor& dispo(itiile art! 00. aplicandu#se in mod corespun(ator! Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu e)ecutoriu& instanta va convoca in camera de consiliu& de urgenta si in termen scurt& de itorul si creditorii care nu au titlu e)ecutoriu& pentru recunoasterea de catre de itor a creantelor& dispunand totodata comunicarea catre de itor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele 'ustificative! $.% La termenul fi)at de instanta& de itorul tre uie sa declare daca intelege sa recunoasca& in tot sau in parte& creantele pentru care a avut loc interventia! Daca de itorul nu se infatisea(a& se considera ca recunoaste toate creantele reclamate prin cererile de interventie! $0% Daca de itorul contesta& in tot sau in parte& creantele reclamate& creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite instantei& cu plata preala ila a cautiunii preva(ute la art! 1"2 alin! $+%& sa dispuna e)ecutorului 'udecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deoparte& daca& in termen de . (ile de la data cand a avut loc convocarea preva(uta la alin! $-%& acestia vor face dovada ca au introdus actiune in 'ustitie in scopul o tinerii titlului e)ecutoriu! Pana la e)pirarea acestui termen& eli erarea sau& dupa ca(& distri uirea acestor sume& daca este ca(ul& se suspenda de drept& iar dupa implinirea termenului instanta va decide asupra suspendarii& in conditiile alin! $,%& pana la solutionarea litigiului printr#o *otarare definitiva! In acest din urma ca(& aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr#o *otarare definitiva& cu e)ceptia situatiei in care ar fi pretinse de alti creditori in rang util! Art! 0:+! # $"% Odata cu sesi(area instantei de e)ecutare& potrivit art! 0:" alin! $,%& e)ecutorul 'udecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele 'ustificative creditorului urmaritor& iar dupa solutionarea cererii de interventie& si o copie certificata de pe inc*eierea de incuviintare a acesteia!

Instiintarea creditorului urmaritor si a de itorului

Drepturile creditorului urmaritor

Efectele interventiei

Interventia tardiva

$+% Daca cererea de interventie a fost incuviintata& e)ecutorul il va instiinta si pe de itor& dispo(itiile art! 000 aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! 0:,! # $"% In ca(ul creditorilor c*irografari care au intervenit in cursul urmaririi silite si ale caror creante au fost recunoscute de de itor& in tot sau in parte& creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora& printr#o notificare& facuta in termen de "; (ile de la data comunicarii de catre e)ecutorul 'udecatoresc a copiei certificate a inc*eierii de incuviintare a cererii de interventie& e)istenta si a altor unuri ale de itorului& care pot fi urmarite in mod util& invitandu#i sa ceara e)tinderea urmaririi si asupra acestor unuri& daca au titlu e)ecutoriu& si sa avanse(e& in toate ca(urile& c*eltuielile necesare pentru e)tindere! $+% Daca insa creditorii intervenienti nu solicita e)tinderea urmaririi si la unurile indicate de creditorul urmaritor sau& dupa ca(& nu avansea(a c*eltuielile necesare e)tinderii& in termen de "; (ile de la data notificarii preva(ute la alin! $"%& creditorul urmaritor are dreptul de a fi preferat acestora la distri uirea sumei re(ultate din urmarire! $,% Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alti creditori& in afara de ca(ul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in frauda drepturilor lor! Ei pot insa contesta& in termenul preva(ut de lege& reparti(area creantelor potrivit proiectului de distri uire a sumelor re(ultate din urmarire intocmit de catre e)ecutor! Art! 0:-! # $"% Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recunoscute de catre de itor& in conditiile preva(ute la art! 0:"& pot sa participe la distri uirea sumei re(ultate din urmarire& in limita sumelor reclamate sau& dupa ca(& recunoscute& si& daca au titluri e)ecutorii& sa participe& in conditiile legii& la urmarirea unurilor de itorului si sa solicite efectuarea unor acte de e)ecutare silita& daca este ca(ul! $+% Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate& in tot sau in parte& de catre de itor si care au cerut instantei ca sumele reclamate sa fie puse deoparte pot participa numai la distri uirea sumelor consemnate in conditiile preva(ute la art! 0:" alin! $0%& in afara de ca(ul in care ar fi pretinse de alti creditori in rang util! Art! 0:.! # Creditorii c*irografari care au intervenit dupa e)pirarea termenului preva(ut la art! 0:; alin! $"%& dar inainte de e)pirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta& in vederea intocmirii proiectului de distri uire a sumei re(ultate din

urmarire& au dreptul sa participe la distri uirea partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor urmaritori& a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in 34resource id56f00,+e0d#cd0;#-.a2#2;0,#2-"-.;a;a+2+6 t7pe56Image6 849 =ECTIUNEA a .#a Perimarea e)ecutarii silite Art! 0:0! # $"% In ca(ul in care creditorul& din culpa sa& a lasat sa treaca 0 luni fara sa Termenul de indeplineasca un act sau demers perimare necesar e)ecutarii silite& ce i#a fost solicitat& in scris& de catre e)ecutorul 'udecatoresc& e)ecutarea se perima de drept! $+% In ca( de suspendare a e)ecutarii& termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii! Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat e)ecutarea silita este suspendata la cererea creditorului! Art! 0:1! # $"% Perimarea se constata de catre instanta de Constatarea e)ecutare& la cererea e)ecutorului perimarii! 'udecatoresc sau a partii interesate& Efecte prin inc*eiere data cu citarea in termen scurt a partilor! $+% Perimarea e)ecutarii atrage desfiintarea tuturor actelor de e)ecutare& cu e)ceptia celor care au dus la reali(area& in parte& a creantei cuprinse in titlul e)ecutoriu si a accesoriilor! Art! 0:2! # $"% In ca( de perimare a e)ecutarii& se va putea face& Reinnoirea inauntrul termenului de cererii de prescriptie& o noua cerere de e)ecutare e)ecutare silita& dispo(itiile art! 00- si 00. fiind aplica ile in mod corespun(ator! $+% Dupa incuviintarea e)ecutarii silite& e)ecutorul va comunica de itorului inc*eierea instantei& precum si o noua somatie& la care nu se va mai alatura titlul ce

=ECTIUNEA a 0#a Amanarea& suspendarea si restrangerea e)ecutarii Art! 0::! # $"% In afara altor ca(uri preva(ute de lege& e)ecutorul 'udecatoresc nu poate amana e)ecutarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anunturilor si Amanarea pu licatiilor e)ecutarii de van(are nu a fost indeplinita sau daca& la termenul sta ilit& e)ecutarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre creditor a o ligatiilor preva(ute la art! 0-0 alin! $"%! $+% In ca(urile preva(ute la alin! $"%& amanarea se dispune de e)ecutorul 'udecatoresc prin inc*eiere! Art! 1;;! # $"% E)ecutarea silita se =uspendarea suspenda in ca(urile in care e)ecutarii aceasta este preva(uta de lege ori a fost dispusa de instanta! $+% E)ecutarea se suspenda si la cererea creditorului urmaritor de catre e)ecutorul 'udecatoresc! $,% Pe perioada suspendarii e)ecutarii& actele de e)ecutare efectuate anterior& masurile de e)ecutare dispuse de instanta de e)ecutare sau de e)ecutor& inclusiv cele de indisponi ili(are a unurilor& veniturilor si conturilor ancare& raman in fiinta& in afara de ca(ul in care prin lege sau prin *otarare 'udecatoreasca se dispune altfel! $-% Actele de e)ecutare efectuate in (iua solutionarii cererii avand ca o iect suspendarea& fie si provi(orie& a e)ecutarii silite sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare si a contestatiei la e)ecutare! $.% Dupa incetarea suspendarii& e)ecutorul& la cererea partii interesate& va dispune continuarea e)ecutarii& in masura

se e)ecuta!

in care actele de e)ecutare sau e)ecutarea silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de

Restrangerea e)ecutarii

Art! 1;"! # $"% Cand creditorul urmareste in acelasi timp mai multe unuri mo ile sau imo ile a caror valoare este vadit e)cesiva in raport cu creanta ce urmea(a a fi satisfacuta& instanta de e)ecutare& la cererea de itorului si dupa citarea creditorului& poate sa restranga e)ecutarea la anumite unuri! $+% Daca cererea este admisa& instanta va suspenda e)ecutarea celorlalte unuri! $,% E)ecutarea suspendata nu va putea fi reluata decat dupa ramanerea definitiva a proiectului de distri uire a sumelor re(ultate din e)ecutarea efectuata!

=ECTIUNEA a 1#a Incetarea e)ecutarii silite Art! 1;+! # $"% E)ecutarea silita incetea(a daca@ "! s#a reali(at integral o ligatia preva(uta in titlul e)ecutoriu& s#au ac*itat c*eltuielile de e)ecutare& precum si alte sume datorate potrivit legiiA +! nu mai poate fi efectuata ori continuata din cau(a lipsei de unuri urmari ile sau a imposi ilitatii de valorificare a unor astfel de unuriA ;;"",,-:;,;2+;"+

Ca(uri de incetare a e)ecutarii

34resource id56ce:a0;2-#2+0d#-.fa#ad+-# d;,ae d1c--6 t7pe56Image6 849 ,! creditorul a renuntat la e)ecutareA -! a fost desfiintat titlul e)ecutoriuA .! a fost anulata e)ecutarea! $+% In toate ca(urile& e)ecutorul 'udecatoresc va intocmi o inc*eiere& motivata in fapt si in drept& cu mentionarea cau(ei de incetare a e)ecutarii! Inc*eierea de incetare a e)ecutarii va fi comunicata de indata creditorului si de itorului! $,% In ca(urile preva(ute la alin! $"% pct! +& , si . e)ecutorul

'udecatoresc ii va remite personal creditorului sau repre(entantului sau titlul e)ecutoriu! Art! 1;,! # Nerespectarea dispo(itiilor privitoare la e)ecutarea silita insasi sau la efectuarea Nulitatea e)ecutarii oricarui act de e)ecutare atrage nulitatea actului nelegal& precum si a silite actelor de e)ecutare su secvente& dispo(itiile art! "1- si urmatoarele fiind aplica ile in mod corespun(ator! Art! 1;-! # $"% In ca(urile preva(ute la art! 1;+ alin! $"% pct! + se poate cere reluarea e)ecutarii Reluarea e)ecutarii silite& inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a o tine e)ecutarea silita! $+% Reluarea e)ecutarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi un! Daca acesta este un imo il& atat timp cat& potrivit legii& poate avea loc reluarea e)ecutarii silite& nu se va putea solicita de catre e)ecutorul 'udecatoresc radierea urmaririi inscrise potrivit dispo(itiilor art! 2+"! CAPITOLUL ? Prescriptia dreptului de a o tine e)ecutarea silita Art! 1;.! # $"% Dreptul de a o tine e)ecutarea silita se prescrie in termen de , ani& daca Termenul de legea nu prevede altfel! In ca(ul titlurilor emise in materia drepturilor prescriptie reale& termenul de prescriptie este de "; ani! $+% Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a o tine e)ecutarea silita! In ca(ul *otararilor 'udecatoresti si ar itrale& termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive! Art! 1;0! # $"% Prescriptia nu operea(a de plin drept& ci numai la cererea persoanei interesate! $+% Prescriptia stinge dreptul de a o tine e)ecutarea silita si orice titlu e)ecutoriu isi pierde Efectele implinirii puterea e)ecutorie! In ca(ul *otararilor 'udecatoresti si ar itrale& daca termenului de dreptul de a o tine prescriptie o ligarea paratului este imprescripti il sau& dupa ca(& nu s#a prescris& creditorul poate o tine un nou titlu e)ecutoriu& pe calea unui nou proces& fara a i se putea opune e)ceptia autoritatii de lucru 'udecat! =uspendarea Art! 1;1! # $"% Cursul prescriptiei se suspenda@ prescriptiei "! in ca(urile sta ilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a o tine o ligarea paratuluiA +! pe timpul cat suspendarea e)ecutarii silite este preva(uta de lege ori a fost sta ilita de instanta sau de alt organ 'urisdictional competentA ,! cat timp de itorul nu are unuri urmari ile sau care nu au putut fi

valorificate ori isi sustrage veniturile si unurile de la urmarireA -! in alte ca(uri preva(ute de lege! $+% Dupa incetarea suspendarii& prescriptia isi reia cursul& socotindu# se si timpul scurs inainte de suspendare! $,% Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat e)ecutarea silita este suspendata la cererea creditorului urmaritor! Intreruperea prescriptiei Art! 1;2! # $"% Cursul prescriptiei se intrerupe@ "! pe data indeplinirii de catre de itor& inainte de inceperea e)ecutarii silite sau in cursul acesteia& a unui act voluntar de e)ecutare a o ligatiei preva(ute in titlul e)ecutoriu ori a recunoasterii& in orice alt mod& a datorieiA +! pe data depunerii cererii de e)ecutare& insotita de titlul e)ecutoriu& c*iar daca a fost adresata unui organ de e)ecutare necompetentA ,! pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditoriA -! pe data indeplinirii in cursul e)ecutarii silite a unui act de e)ecutareA .! pe data depunerii cererii de reluare a e)ecutariiA 0! in alte ca(uri preva(ute de lege! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,0dd+-.f#e"f-#-0.1#a,;e#c2.0 0.2-1d6 t7pe56Image6 849 $+% Dupa intrerupere& incepe sa curga un nou termen de prescriptie! $,% Prescriptia nu este intrerupta daca e)ecutarea silita a fost respinsa& anulata sau daca s#a perimat ori daca cel care a facut#o a renuntat la ea! Art! 1;:! # $"% Dupa implinirea termenului de prescriptie& creditorul Repunerea in poate cere repunerea in termenul de acest termen numai daca a fost impiedicat sa ceara e)ecutarea prescriptie datorita unor motive temeinice! $+% Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de e)ecutare competenta& in termen de ". (ile de la incetarea impiedicarii! /udecata cererii se face cu citarea partilor& prin *otarare supusa numai apelului& potrivit dreptului comun! $,% Daca cererea de repunere in termen a fost admisa& creditorul poate formula cerere de e)ecutare silita in termen de ,; de (ile de la data ramanerii definitive a *otararii! Art! 1";! # Prevederile pre(entului capitol se completea(a cu Alte dispo(itii dispo(itiile Codului civil aplica ile privitoare la prescriptia e)tinctiva! CAPITOLUL ?I

Contestatia la e)ecutare Art! 1""! # $"% Impotriva e)ecutarii silite& a inc*eierilor date de e)ecutorul 'udecatoresc& precum si impotriva oricarui act de e)ecutare se poate face contestatie de catre cei interesati sau O iectul contestatiei vatamati prin e)ecutare! De asemenea& se poate face contestatie la e)ecutare si in ca(ul in care e)ecutorul 'udecatoresc refu(a sa efectue(e o e)ecutare silita sau sa indeplineasca un act de e)ecutare silita in conditiile legii! $+% Daca nu s#a utili(at procedura preva(uta la art! --,& se poate face contestatie si in ca(ul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul& intinderea sau aplicarea titlului e)ecutoriu! $,% De asemenea& dupa inceperea e)ecutarii silite& cei interesati sau vatamati pot cere& pe calea contestatiei la e)ecutare& si anularea inc*eierii prin care s#a admis cererea de incuviintare a e)ecutarii silite& daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale! $-% Impartirea unurilor proprietate comuna pe cote#parti sau in devalmasie poate fi *otarata& la cererea partii interesate& si in cadrul 'udecarii contestatiei la e)ecutare! Art! 1"+! # $"% Daca e)ecutarea silita se face in temeiul unei *otarari 'udecatoresti sau Conditii de ar itrale& de itorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive admisi ilitate de fapt sau de drept pe care le#ar fi putut opune in cursul 'udecatii in prima instanta sau intr#o cale de atac ce i#a fost desc*isa! $+% In ca(ul in care e)ecutarea silita se face in temeiul unui alt titlu e)ecutoriu decat o *otarare 'udecatoreasca& se pot invoca in contestatia la e)ecutare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul e)ecutoriu& numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu e)ecutoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui! $,% Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive care au e)istat la data primei contestatii! Cu toate acestea& contestatorul isi poate modifica cererea initiala adaugand motive noi de contestatie daca& in privinta acestora din urma& este respectat termenul de e)ercitare a contestatiei la e)ecutare! $-% Creditorii neurmaritori au dreptul de a interveni in e)ecutarea efectuata de alti creditori& pentru a lua parte la e)ecutare sau la distri uirea sumelor o tinute din urmarirea silita a unurilor de itorului! $.% In ca(ul procedurii urmaririi silite mo iliare sau imo iliare ori a predarii silite a unului

imo il sau mo il& contestatia la e)ecutare poate fi introdusa si de o terta persoana& insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la unul respectiv! Instanta competenta Art! 1",! # $"% Contestatia se introduce la instanta de e)ecutare! $+% In ca(ul urmaririi silite prin poprire& daca domiciliul sau sediul de itorului se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de e)ecutare& contestatia se poate introduce si la 'udecatoria in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau sediul de itorul! In ca(ul urmaririi silite a imo ilelor& al urmaririi silite a fructelor si a veniturilor generale ale imo ilelor& precum si in ca(ul predarii silite a unurilor imo ile& daca imo ilul se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de e)ecutare& contestatia se poate introduce si la 'udecatoria de la locul situarii imo ilului! $,% Contestatia privind lamurirea intelesului& intinderii sau aplicarii titlului e)ecutoriu se introduce la instanta care a pronuntat *otararea ce se e)ecuta! Daca o asemenea contestatie vi(ea(a un titlu e)ecutoriu ce nu emana de la un organ de 'urisdictie& competenta de solutionare apartine instantei de e)ecutare! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.c.,-+00#2de+#-, 1#:";a#-d+eaf,-cec.6 t7pe56Image6 849 Art! 1"-! # $"% Daca prin lege nu se prevede altfel& contestatia Termene privitoare la e)ecutarea silita propriu#(isa se poate face in termen de ". (ile de la data cand@ "! contestatorul a luat cunostinta de actul de e)ecutare pe care il contestaA +! cel interesat a primit comunicarea ori& dupa ca(& instiintarea privind infiintarea popririi! Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice& termenul de contestatie pentru de itor incepe cel mai tar(iu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul popritA ,! de itorul care contesta e)ecutarea insasi a primit inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de e)ecutare& in ca(urile in care nu a primit inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii si nici somatia sau e)ecutarea se face fara somatie! $+% Contestatia impotriva inc*eierilor e)ecutorului 'udecatoresc& in ca(urile in care acestea nu sunt& potrivit legii& definitive& se poate face in termen de . (ile de la comunicare!

$,% Contestatia privind lamurirea intelesului& intinderii sau aplicarii titlului e)ecutoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a o tine e)ecutarea silita! $-% Daca prin lege nu se prevede altfel& contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra unului urmarit poate fi introdusa in tot cursul e)ecutarii silite& dar nu mai tar(iu de ". (ile de la efectuarea van(arii ori de la data predarii silite a unului! $.% Neintroducerea contestatiei in termenul preva(ut la alin! $-% nu il impiedica pe cel de#al treilea sa isi reali(e(e dreptul pe calea unei cereri separate& in conditiile legii& su re(erva drepturilor definitiv do andite de catre tertii ad'udecatari in cadrul van(arii silite a unurilor urmarite! Art! 1".! # $"% Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma Conditii de forma preva(ute pentru cererile de c*emare in 'udecata! $+% Contestatorul care nu locuieste sau nu are sediul in localitatea de resedinta a instantei poate& prin c*iar cererea sa& sa isi aleaga domiciliul sau sediul procesual in aceasta localitate& aratand persoana careia urmea(a sa i se faca comunicarile! $,% Intampinarea este o ligatorie! Art! 1"0! # $"% Contestatia la e)ecutare se 'udeca cu procedura Procedura de preva(uta de pre(entul cod 'udecata pentru 'udecata in prima instanta& care se aplica in mod corespun(ator! $+% Instanta sesi(ata va solicita de indata e)ecutorului 'udecatoresc sa ii transmita& in termenul fi)at& copii certificate de acesta de pe actele dosarului de e)ecutare contestate& dispo(itiile art! +20 fiind aplica ile in mod corespun(ator& si ii va pune in vedere partii interesate sa ac*ite c*eltuielile oca(ionate de acestea! $,% Partile vor fi citate in termen scurt& iar 'udecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere! $-% La cererea partilor sau atunci cand aprecia(a ca este necesar& instanta va putea solicita relatii si e)plicatii scrise de la e)ecutorul 'udecatoresc! Art! 1"1! # $"% >otararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel& Cai de atac cu e)ceptia *otararilor pronuntate in temeiul art! 1"" alin! $-% si art! 1"- alin! $-% care pot fi atacate in conditiile dreptului comun! $+% >otararea prin care s#a solutionat contestatia privind intelesul& intinderea sau aplicarea

=uspendarea e)ecutarii

titlului e)ecutoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si *otararea ce se e)ecuta! Daca prin contestatie s#a cerut lamurirea intelesului& intinderii ori aplicarii unui titlu care nu constituie *otarare a unui organ de 'urisdictie& *otararea prin care s#a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel& dispo(itiile alin! $"% aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! 1"2! # $"% Pana la solutionarea contestatiei la e)ecutare sau a altei cereri privind e)ecutarea silita& la solicitarea partii interesate si numai pentru motive temeinice& instanta competenta poate suspenda e)ecutarea! =uspendarea se poate solicita odata cu contestatia la e)ecutare sau prin cerere separata! $+% Pentru a se dispune suspendarea& cel care o solicita tre uie sa dea in preala il o cautiune& calculata la valoarea o iectului contestatiei& dupa cum urmea(a@ a% de ";K& daca aceasta valoare este pana la ";!;;; leiA % de "!;;; lei plus .K pentru ceea ce depaseste ";!;;; leiA c% de .!.;; lei plus "K pentru ceea ce depaseste ";;!;;; leiA d% de "-!.;; lei plus ;&"K pentru ceea ce depaseste "!;;;!;;; lei! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id562-f0,;.,#."1-#-de;#2.a1#ef2 " fca,;a6 t7pe56Image6 849 $,% Daca o iectul contestatiei nu este evalua il in ani& cautiunea va fi de "!;;; lei& in afara de ca(ul in care legea dispune altfel! $-% =uspendarea e)ecutarii este o ligatorie si cautiunea nu este necesara daca@ "! *otararea sau inscrisul care se e)ecuta nu este& potrivit legii& e)ecutoriuA +! inscrisul care se e)ecuta a fost declarat fals printr#o *otarare 'udecatoreasca data in prima instantaA ,! de itorul face dovada cu inscris autentic ca a o tinut de la creditor o amanare ori& dupa ca(& eneficia(a de un termen de plata! $.% Daca unurile urmarite sunt supuse pieirii& degradarii& alterarii sau deprecierii& se va suspenda numai distri uirea pretului o tinut din valorificarea acestor unuri! $0% Asupra cererii de suspendare instanta& in toate ca(urile& se pronunta prin inc*eiere& c*iar si inaintea termenului fi)at pentru 'udecarea contestatiei! Partile vor fi intotdeauna citate& iar inc*eierea poate fi atacata numai cu apel& in mod separat& in termen de . (ile de la pronuntare pentru partea pre(enta& respectiv de la comunicare pentru cea lipsa! $1% In ca(uri urgente si daca s#a platit cautiunea preva(uta la alin! $+%&

Efectele solutionarii contestatiei

instanta poate dispune& prin inc*eiere si fara citarea partilor& suspendarea provi(orie a e)ecutarii pana la solutionarea cererii de suspendare! Inc*eierea nu este supusa niciunei cai de atac! Cautiunea depusa potrivit pre(entului alineat este deducti ila din cautiunea finala sta ilita de instanta& daca este ca(ul! $2% Inc*eierea prin care s#a dispus suspendarea e)ecutarii silite se comunica din oficiu si de indata e)ecutorului 'udecatoresc! Art! 1":! # $"% Daca admite contestatia la e)ecutare& instanta& tinand seama de o iectul acesteia& dupa ca(& va indrepta ori anula actul de e)ecutare contestat& va dispune anularea ori incetarea e)ecutarii insesi& va anula ori lamuri titlul e)ecutoriu! $+% De asemenea& daca prin contestatia la e)ecutare s#a cerut de catre partea interesata impartirea unurilor proprietate comuna& instanta va *otari si asupra impartelii acestora& potrivit legii! $,% In ca(ul respingerii contestatiei& contestatorul poate fi o ligat& la cerere& la despagu iri pentru pagu ele cau(ate prin intar(ierea e)ecutarii& iar cand contestatia a fost e)ercitata cu rea#credinta& el va fi o ligat si la plata unei amen(i 'udiciare de la "!;;; lei la 1!;;; lei! $-% >otararea de admitere sau de respingere a contestatiei& ramasa definitiva& va fi comunicata& din oficiu si de indata& si e)ecutorului 'udecatoresc! $.% Daca contestatia este admisa& e)ecutorul 'udecatoresc este o ligat sa se conforme(e masurilor luate sau dispuse de instanta! $0% Atunci cand contestatia a fost respinsa& suma repre(entand cautiunea depusa ramane indisponi ili(ata& urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la alin! $,% sau a celor sta ilite prin titlul e)ecutoriu& dupa ca(& situatie in care se va comunica e)ecutorului si recipisa de consemnare a acestei sume! $1% In ca(ul in care constata refu(ul ne'ustificat al e)ecutorului de a primi ori de a inregistra cererea de e)ecutare silita sau de a indeplini un act de e)ecutare silita ori de a lua orice alta masura preva(uta de lege& instanta de e)ecutare va putea o liga e)ecutorul& prin aceeasi *otarare& la plata unei amen(i 'udiciare de la "!;;; lei la 1!;;; lei& precum si& la cererea partii interesate& la plata de despagu iri pentru pagu a astfel cau(ata! $2% In situatia preva(uta la alin! $1%& instanta va solicita inc*eierea preva(uta la art! 00- alin! $"% sau& dupa ca(& actul care constata refu(ul e)ecutorului 'udecatoresc de a indeplini un act de

e)ecutare silita ori de a lua alta masura preva(uta de lege! CAPITOLUL ?II Depunerea cu afectatiune speciala Art! 1+;! # $"% Pana la ad'udecarea unurilor scoase la van(are silita& de itorul sau tertul garant poate o tine desfiintarea masurilor asiguratorii ori de e)ecutare& consemnand la unitatea Conditii preva(uta de lege& la dispo(itia e)ecutorului 'udecatoresc& intreaga valoare a creantei& cu toate accesoriile si c*eltuielile de e)ecutare& si depunand dovada de consemnare la e)ecutorul 'udecatoresc! $+% Asupra cererii de itorului sau a tertului garant& e)ecutorul 'udecatoresc se va pronunta de urgenta& prin inc*eiere& data cu citarea partilor& ce va fi comunicata de indata partilor! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,a10dff #c e#-0 0#2c1.#f 2" +1: f c6 t7pe56Image6 849 $,% Daca cererea este admisa si de itorul sau tertul garant nu se opune& e)ecutorul 'udecatoresc& odata cu desfiintarea masurilor& va dispune si eli erarea sumei in mainile creditorului! $-% Daca insa de itorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in termen si se va opune la eli erare& aceasta este suspendata de drept& iar e)ecutorul 'udecatoresc se va pronunta asupra eli erarii sumei numai dupa ce instanta a dat o *otarare definitiva asupra contestatiei respective! Art! 1+"! # =uma consemnata de de itor sau de tertul garant& potrivit art! 1+;& va servi e)clusiv la plata creditorului pe seama caruia s#a facut consemnarea& precum si la acoperirea Efecte c*eltuielilor de e)ecutare& cu e)ceptia ca(ului in care sunt mai multi creditori urmaritori sau intervenienti& cand se va proceda la distri uire& potrivit dispo(itiilor art! 20, si urmatoarele! CAPITOLUL ?III Intoarcerea e)ecutarii Art! 1++! # $"% In toate ca(urile in care se desfiintea(a titlul e)ecutoriu sau insasi e)ecutarea Dreptul la silita& cel interesat are dreptul la intoarcerea e)ecutarii& prin intoarcerea resta ilirea situatiei anterioare e)ecutarii acesteia! C*eltuielile de e)ecutare pentru actele efectuate raman in sarcina creditorului! $+% <unurile asupra carora s#a facut e)ecutarea se vor restitui celui indreptatit& fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv do andite de tertii de una#

Modalitatea de resta ilire

Ca(uri speciale

E)ecutarea provi(orie

credinta! $,% In ca(ul in care e)ecutarea silita s#a facut prin van(area unor unuri mo ile& intoarcerea e)ecutarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei re(ultate din van(are& actuali(ata in functie de rata inflatiei& cu e)ceptia situatiei cand se aplica art! 110! Art! 1+,! # $"% In ca(ul in care instanta 'udecatoreasca a desfiintat titlul e)ecutoriu sau insasi e)ecutarea silita& la cererea celui interesat& va dispune& prin aceeasi *otarare& si asupra resta ilirii situatiei anterioare e)ecutarii! In ca(ul in care unul supus e)ecutarii silite este un un imo il& instanta va dispune asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare& fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv do andite de tertii de una# credinta& potrivit regulilor de carte funciara! $+% Daca instanta care a desfiintat *otararea e)ecutata a dispus re'udecarea in fond a procesului si nu a luat masura resta ilirii situatiei anterioare e)ecutarii& aceasta masura se va putea dispune de instanta care re'udeca fondul! $,% Daca nu s#a dispus resta ilirea situatiei anterioare e)ecutarii in conditiile alin! $"% si $+%& cel indreptatit o va putea cere& pe cale separata& instantei de e)ecutare! /udecata se va face de urgenta si cu precadere& *otararea fiind supusa numai apelului! Art! 1+-! # Daca titlul e)ecutoriu emis de un alt organ decat o instanta 'udecatoreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor 'udecatoresti& iar modalitatea resta ilirii situatiei anterioare e)ecutarii nu este preva(uta de lege ori& desi este preva(uta& nu s#a luat aceasta masura& ea se va putea o tine pe calea unei cereri introduse la instanta preva(uta la art! 1+, alin! $,%! Art! 1+.! # >otararea de prima instanta prin care s#a dispus resta ilirea situatiei anterioare e)ecutarii poate fi data cu e)ecutare provi(orie& dispo(itiile art! --: aplicandu#se in mod corespun(ator!

TITLUL II Urmarirea silita asupra unurilor de itorului CAPITOLUL I Urmarirea mo iliara =ECTIUNEA " <unurile mo ile care nu se pot urmari <unurile Art! 1+0! # Nu sunt supuse urmaririi silite@ neurmari ile a% unurile de u( personal sau casnic indispensa ile traiului

de itorului si familiei sale si o iectele de cult& daca nu sunt mai multe de acelasi felA % o iectele indispensa ile persoanelor cu *andicap si cele destinate ingri'irii olnavilorA c% alimentele necesare de itorului si familiei sale pe timp de , luni& iar daca de itorul se ocupa e)clusiv cu agricultura& alimentele necesare pana la noua recolta& animalele destinate o tinerii mi'loacelor de su (istenta si fura'ele necesare pentru aceste animale pana la noua recoltaA d% com usti ilul necesar de itorului si familiei sale socotit pentru , luni de iarnaA e% scrisorile& fotografiile si ta lourile personale sau de familie si altele asemeneaA f% unurile declarate neurmari ile in ca(urile si in conditiile preva(ute de lege! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56;:"--+-e#1c 1#-+ ,#21c0#ea20,:"-0f0.6 t7pe56Image6 849 Art! 1+1! # $"% <unurile mo ile care fac o iectul unei divi(iuni a patrimoniului afectate e)ercitiului unei profesii autori(ate nu pot fi urmarite decat de catre creditorii ale caror creante <unurile destinate s#au nascut in legatura cu e)ercitarea profesiei respective! Daca e)ercitarii ocupatiei unurile nu sunt afectate unui sau patrimoniu profesional individual& insa servesc la e)ercitarea profesiei de itorului ocupatiei sau profesiei de itorului persoana fi(ica& pot fi supuse urmaririi silite numai daca nu e)ista alte unuri urmari ile si numai pentru o ligatii de intretinere sau alte creante privilegiate asupra mo ilelor! $+% Daca de itorul se ocupa cu agricultura& nu vor fi urmarite& in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura& inventarul agricol& inclusiv animalele de munca& fura'ele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului& in afara de ca(ul in care asupra acestor unuri e)ista un drept real de garantie sau un privilegiu pentru garantarea creantei! Art! 1+2! # $"% =alariile si alte venituri periodice& pensiile acordate in cadrul asigurarilor Limitele urmaririi sociale& precum si alte sume ce se platesc periodic de itorului si sunt veniturilor anesti destinate asigurarii mi'loacelor de e)istenta ale acestuia pot fi urmarite@ a% pana la 'umatate din venitul lunar net& pentru sumele datorate cu titlu de o ligatie de intretinere sau alocatie pentru copiiA % pana la o treime din venitul lunar net& pentru orice alte datorii! $+% Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume& urmarirea

=anctiune

nu poate depasi 'umatate din venitul lunar net al de itorului& indiferent de natura creantelor& in afara de ca(ul in care legea prevede altfel! $,% ?eniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic de itorului si sunt destinate asigurarii mi'loacelor de e)istenta ale acestuia& in ca(ul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie& pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste 'umatate din acest cuantum! $-% A'utoarele pentru incapacitate temporara de munca& compensatia acordata salariatilor in ca( de desfacere a contractului individual de munca pe a(a oricaror dispo(itii legale& precum si sumele cuvenite somerilor& potrivit legii& nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de o ligatie de intretinere si despagu iri pentru repararea daunelor cau(ate prin moarte sau prin vatamari corporale& daca legea nu dispune altfel! $.% Urmarirea drepturilor preva(ute la alin! $-% se va putea face in limita a 'umatate din cuantumul acestora! $0% =umele retinute potrivit prevederilor alin! $"%#$-% se eli erea(a sau se distri uie potrivit art! 20, si urmatoarele! $1% Alocatiile de stat si indemni(atiile pentru copii& a'utoarele pentru ingri'irea copilului olnav& a'utoarele de maternitate& cele acordate in ca( de deces& ursele de studii acordate de stat& diurnele& precum si orice alte asemenea indemni(atii cu destinatie speciala& sta ilite potrivit legii& nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii! Art! 1+:! # Renuntarea la eneficiul dispo(itiilor preva(ute in articolele din pre(enta sectiune& precum si urmarirea ori cesiunea facuta cu incalcarea acestor dispo(itii sunt nule de drept!

=ECTIUNEA a +#a Procedura urmaririi mo iliare C "! =ec*estrarea unurilor mo ile Art! 1,;! # Pentru reali(area creantelor sale& creditorul va putea urmari unurile mo ile ale Indicarea unurilor de itorului& aflate la acesta sau la alte persoane! Creditorul poate asupra indica unurile mo ile asupra carora sa se faca carora ar voi sa se faca e)ecutarea! Daca e)ecutorul 'udecatoresc e)ecutarea aprecia(a ca prin valorificarea acestor unuri nu se asigura reali(area drepturilor creditorului& el va urmari si alte unuri! Aplicarea Art! 1,"! # $"% Daca in termen de o (i de la comunicarea somatiei sec*estrului insotite de inc*eierea de asupra unurilor incuviintare a e)ecutarii de itorul nu plateste suma datorata&

de itorului

e)ecutorul 'udecatoresc va proceda la sec*estrarea unurilor mo ile urmari ile ale de itorului& in vederea valorificarii lor& c*iar daca acestea sunt detinute de un tert! $+% In ca(ul in care e)ista pericol evident de sustragere a unurilor de la urmarire& la solicitarea creditorului facuta in cuprinsul cererii de e)ecutare& instanta& prin inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii& va dispune sec*estrarea unurilor urmari ile odata cu comunicarea somatiei catre de itor! In acest ca(& se va face mentiunea corespun(atoare in c*iar inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii! $,% Pentru unurile sec*estrate asigurator nu este necesara o noua sec*estrare& e)ecutorul 'udecatoresc fiind insa o ligat sa verifice daca unurile respective se gasesc la locul aplicarii sec*estrului si daca nu au fost su stituite sau degradate& precum si sa sec*estre(e alte unuri ale de itorului& in ca(ul in care cele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru reali(area creantei! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56 -,.e1."#+f2;#-2+,#:,12#a ;:+cf1,0e+6 t7pe56Image6 849 $-% <unurile mo ile aflate in locul care constituie domiciliul sau resedinta ori& dupa ca(& sediul social sau punctul de lucru al de itorului se pre(uma& pana la pro a contrara& ca apartin acestuia din urma! In ca(ul in care se afirma ca unele unuri apartin altei persoane& dar drepturile acesteia nu re(ulta din inscrisuri cu data certa& e)ecutorul va sec*estra unurile& insa va face mentiune in procesul#ver al de sec*estru despre drepturile pretinse! Art! 1,+! # $"% =ec*estrul se va putea aplica si asupra unurilor apartinand de itorului& dar detinute de un tert& afara numai daca acesta din urma nu recunoaste ca unurile =ec*estrarea apartin unurilor de itorului urmarit! Daca tertul recunoaste ca unurile apartin de itorului& este aflate in mainile o ligat sa declare tertilor daca le detine in temeiul vreunui titlu si sa inmane(e e)ecutorului o copie certificata a acestuia& daca este ca(ul! $+% Daca tertul detinator nu recunoaste ca unurile apartin de itorului& dar creditorul pretinde si face dovada ca unurile respective sunt ale acestuia& instanta de e)ecutare va putea& prin inc*eiere definitiva& data cu citarea in termen scurt a partilor& sa il autori(e(e pe e)ecutor sa continue aplicarea sec*estrului!

Concursul fortei pu lice

Desc*iderea incaperilor si mo ilelor

Participarea specialistilor

=ec*estrul asupra unurilor aflate in casete inc*iriate Identificarea unurilor sec*estrate

$,% Tertul detinator care are un drept de folosinta asupra unului sec*estrat poate sa ceara instantei de e)ecutare sa fie autori(at sa foloseasca in continuare unul& daca pentru acesta e)ista o asigurare facultativa contra daunelor ori urmea(a sa fie contractata& in termenul fi)at de instanta& dupa ca(! In toate ca(urile& acordul creditorului urmaritor in acest sens suplineste autori(atia instantei de e)ecutare! Art! 1,,! # $"% Pre(enta unui agent de politie& unui 'andarm sau a altor agenti ai fortei pu lice va fi necesara& su sanctiunea nulitatii& in urmatoarele situatii@ "! daca usile imo ilului de itorului sau al tertului detinator sunt incuiate si acesta refu(a sa le desc*idaA +! daca ei refu(a sa desc*ida camerele sau mo ileleA ,! daca de itorul sau tertul detinator lipseste si in imo il nu se gaseste nicio persoana ma'ora sau nimeni nu da curs solicitarii e)ecutorului de desc*idere a usilor imo ilului! $+% Dupa desc*iderea usilor sau mo ilelor& pre(enta celor mentionati la alin! $"% va putea fi suplinita prin + martori asistenti! $,% In afara situatiilor preva(ute la alin! $"%& e)ecutorul 'udecatoresc va putea& de asemenea& cere concursul fortei pu lice& fie pentru a inlatura impotrivirea la sec*estru& fie pentru pastrarea ordinii in timpul sec*estrarii! Art! 1,-! # In toate ca(urile& incaperile si mo ilele se vor desc*ide treptat& pe masura ce unurile sec*estrate se vor trece in procesul#ver al de sec*estru! Art! 1,.! # E)ecutorul 'udecatoresc va putea recurge& daca este ca(ul& si la serviciile unor specialisti& pentru desc*iderea localului& incaperilor& caselor de fier si a oricaror alte mo ile in care se afla unurile ce urmea(a a fi sec*estrate& pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor& dupa ca(! Art! 1,0! # Dispo(itiile art! 1,,#1,. sunt aplica ile in mod corespun(ator si in ca(ul cand sec*estrul se infiintea(a asupra continutului casetelor inc*iriate de de itor la institutii de credit sau la alte unitati speciali(ate! Art! 1,1! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc este o ligat sa identifice unurile sec*estrate printr#un semn distinctiv& putand si fotografia sau filma unurile sec*estrate! $+% Daca de itorul cere ca unurile sa fie ase(ate intr#o incapere cu intrari sigilate& acest semn nu se va aplica! Art! 1,2! # $"% Daca animalele sau o iectele sec*estrate sunt identificate& potrivit unor dispo(itii legale& prin inscrisuri eli erate ori certificate de o autoritate sau institutie pu lica& se va face mentiune despre aplicarea sec*estrului pe aceste

=ec*estrul asupra unurilor de'a identificate

=ec*estrarea autove*iculelor

inscrisuri! $+% In ca(ul in care de itorul nu are sau refu(a sa infatise(e inscrisurile respective& e)ecutorul va proceda la aplicarea unui semn distinctiv asupra acestor unuri& daca acest lucru este posi il& sau& la cererea creditorului& la ridicarea si incredintarea lor unui administrator# sec*estru desemnat de creditor& pe raspunderea acestuia! Toate c*eltuielile efectuate cu aplicarea acestor masuri vor fi avansate de creditor si suportate de de itor in cadrul c*eltuielilor de e)ecutare! Art! 1,:! # $"% In cadrul procedurii de urmarire a unui autove*icul& proprietatea de itorului& e)ecutorul 'udecatoresc poate dispune sec*estrarea acelui un& facand mentiunea acestei masuri si pe certificatul de inmatriculare& precum si pe cartea de identitate a autove*iculului respectiv! Daca aceasta din urma masura nu poate fi aplicata din diferite motive& e)ecutorul 'udecatoresc va mentiona acest aspect in procesul#ver al de sec*estru& precum si cau(ele care au dus la crearea acestei situatii! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id562e-"..01#a1d"#- 0"#22ff#." +""1d0 -e6 t7pe56Image6 849 $+% Autove*iculul va fi sec*estrat prin aplicarea de sigilii sau dat in depo(itul unei persoane alese cu precadere de catre creditor! Un e)emplar al procesului#ver al de urmarire al acelui autove*icul va fi comunicat atat organelor de politie rutiera& cat si organelor fiscale in ra(a carora a fost inmatriculat acel un& pentru a nota aceasta masura in evidentele proprii! Daca indisponi ili(area autove*iculului si a documentelor preci(ate la alin! $"% nu poate fi reali(ata la termenul la care e)ecutorul 'udecatoresc a dispus aplicarea masurii sec*estrului& procesul# ver al va fi comunicat serviciului de politie rutiera& care va putea opri in trafic autove*iculul urmarit& indiferent de locul in care acesta se afla! $,% Organul de politie rutiera va putea opri in trafic autove*iculul sec*estrat si va proceda la ridicarea certificatului de inmatriculare& a cartii de identitate& punand in vedere conducatorului autove*iculului ca unul este sec*estrat si sa se pre(inte intr#un termen re(ona il la e)ecutorul 'udecatoresc! Totodata va anunta& de indata& e)ecutorul 'udecatoresc care a aplicat masura preva(uta la alin! $"%! Aceasta operatiune va fi consemnata de catre organul de politie intr#un proces#ver al& in care se va face si o descriere sumara a autove*iculului sec*estrat& o copie a acestuia fiind remisa conducatorului autove*iculului! Atat documentele& cat si o copie a procesului#ver al vor fi trimise e)ecutorului 'udecatoresc care a aplicat masura sec*estrului asupra acelui autove*icul! $-% E)ecutorul 'udecatoresc poate aplica& de asemenea& masura sec*estrului asupra unui autove*icul in a(a datelor o tinute de la serviciul pu lic comunitar regim permise de

=ec*estrul unurilor afectate unor garantii reale

Pu licitatea sec*estrului

=ec*estrul asupra unurilor anterior sec*estrate

conducere si inmatriculare a ve*iculelor& daca de itorul in cau(a este proprietarul inregistrat al acelui un& politia rutiera& in a(a procesului#ver al comunicat de e)ecutorul 'udecatoresc& urmand a proceda potrivit alin! $+% si $,%! $.% Autove*iculul supus sec*estrului potrivit dispo(itiilor pre(entului articol va putea fi folosit de catre de itor pana la valorificare& daca acesta depune sau remite e)ecutorului 'udecatoresc o polita de asigurare negocia ila& la o suma asigurata cel putin egala cu valoarea de asigurare a autove*iculului! Art! 1-;! # $"% Daca asupra unului ce se sec*estrea(a e)ista un drept real de garantie constituit in favoarea unei terte persoane& e)ecutorul 'udecatoresc& luand cunostinta despre acest drept& va instiinta acea persoana despre aplicarea sec*estrului si o va cita la toate termenele fi)ate pentru van(area unului respectiv! $+% Despre aplicarea sec*estrului se va face mentiune in Ar*iva Electronica de Harantii Reale Mo iliare sau in alte registre de pu licitate& dupa ca(! Art! 1-"! # $"% Despre aplicarea sec*estrului se va face mentiune& la cererea e)ecutorului 'udecatoresc& in registrul comertului& in Ar*iva Electronica de Harantii Reale Mo iliare& in registrul succesoral tinut de camera notarilor pu lici sau in alte registre de pu licitate& dupa ca(! $+% De la data inscrierii& sec*estrul devine opo(a il tuturor acelora care& dupa inscriere& vor do andi vreun drept asupra unului respectiv! Art! 1-+! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc care& pre(entandu#se la domiciliul ori la sediul de itorului& tertului detinator sau al administratorului#sec*estru& va gasi infiintata o alta urmarire& dupa ce va lua o copie de pe procesul#ver al respectiv& aflat in mana de itorului& tertului detinator sau al administratorului#sec*estru ori la domiciliul sau sediul acestuia& va inc*eia un proces# ver al in care va arata numele si calitatea celui care a facut urmarirea anterioara si va declara aceleasi unuri sec*estrate si de el! $+% E)ecutorul va putea& in acelasi timp& sa sec*estre(e si alte unuri care nu au fost urmarite anterior! $,% O copie certificata a procesului#ver al de sec*estru va fi comunicata organului de e)ecutare care a inceput mai intai urmarirea! $-% In acest ca(& urmaririle se socotesc cone)ate& fiind aplica ile dispo(itiile art! 0.,& iar creditorul pentru care s#a infiintat sec*estrul va putea continua urmarirea c*iar daca primul creditor urmaritor s#a desistat de la urmarire!

Procesul#ver al Art! 1-,! # $"% Efectuarea sec*estrului se va constata de indata intr#un proces#ver al care de va prevedea& in afara datelor si mentiunilor preva(ute la art! 012 alin! $"%& urmatoarele@ sec*estru a% somatia de plata facuta ver al de itorului si raspunsul lui& daca a fost pre(entA % enumerarea& descrierea si evaluarea& dupa aprecierea e)ecutorului& daca este posi il& a fiecarui un mo il sec*estratA c% indicarea unurilor care& fiind e)ceptate de la urmarire& nu au fost sec*estrate& in ca(ul in care unurile sec*estrate nu acopera creantaA d% mentionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra unurilor sec*estrateA ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56ed2ccd a# 2;;#-:e-#a 1a#a-d""2;:12ee6 t7pe56Image6 849 e% aratarea unurilor sec*estrate asupra carora e)ista un drept real de garantie constituit in favoarea unei terte persoaneA f% aratarea unurilor sec*estrate care au fost sigilate sau ridicateA g% aratarea persoanei careia i se lasa in depo(it unurile sec*estrate! $+% Procesul#ver al se va semna de e)ecutor si de persoanele care& potrivit legii& au asistat la aplicarea sec*estrului! Daca ele nu pot ori refu(a sa semne(e& e)ecutorul 'udecatoresc va mentiona aceasta impre'urare in procesul#ver al! $,% Cate un e)emplar al procesului#ver al de sec*estru se va preda de itorului sau& dupa ca(& tertului detinator si administratorului#sec*estru& acesta din urma semnand cu mentiunea de primire a unurilor in pastrare! Daca aceste persoane nu sunt pre(ente ori refu(a sa primeasca un e)emplar al procesului#ver al& se va proceda potrivit dispo(itiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor! Art! 1--! # Din momentul sec*estrarii unurilor& de itorul nu mai poate dispune de ele pe Indisponi ili(area timpul cat durea(a e)ecutarea& su sanctiunea unei amen(i 'udiciare de la +!;;; lei la unurilor sec*estrate ";!;;; lei& daca fapta nu constituie infractiune! Dispo(itiile art! "2:#":" sunt aplica ile! Art! 1-.! # $"% <unurile sec*estrate se lasa& cu acordul creditorului& in depo(itul Pastrarea unurilor de itorului sec*estrate sau al tertului detinator ori pot fi luate in depo(it de creditor& daca de itorul nu se opune! $+% Daca e)ista pericolul ca de itorul sau tertul detinator sa instraine(e& sa su stituie ori sa deteriore(e unurile sec*estrate& e)ecutorul 'udecatoresc va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor! $,% Daca de itorul sau tertul detinator refu(a sa primeasca in depo(it unurile sau nu este pre(ent la aplicarea sec*estrului& precum si in ca(ul ridicarii unurilor& e)ecutorul 'udecatoresc da in pastrare unurile sec*estrate unui administrator#sec*estru& numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor! Administratorul#sec*estru tre uie sa fie ma'or si indeo ste cunoscut ca fiind solva il! El poate fi o ligat de instanta& la cererea creditorului sau a e)ecutorului& si la darea unei cautiuni! =otul& rudele sau afinii de itorului& pana la al patrulea grad inclusiv& ori persoanele aflate in serviciul lui nu vor putea fi desemnati administratori#sec*estru decat cu acordul creditorului! $-% =umele in lei sau in valuta& titlurile de valoare& o iectele din metale pretioase si

pietrele pretioase se ridica si se predau de e)ecutor& pe a(a de proces#ver al& in depo(itul unor institutii de credit sau al unei alte entitati autori(ate in acest scop! $.% O iectele de arta& colectiile de valoare& o iectele de mu(eu si altele asemenea se ridica si se predau de e)ecutor& pe a(a de proces#ver al& in depo(itul mu(eelor sau al unei alte entitati autori(ate pentru depo(itarea acestora! $0% Daca entitatile aratate la alin! $-% si $.% refu(a sa ia in depo(it unurile sec*estrate& se aplica dispo(itiile alin! $"%#$,%! $1% In toate ca(urile& e)ecutorul 'udecatoresc pastrea(a dovada depunerii valorilor respective& iar in ca(ul titlurilor de valoare& cum sunt actiunile sau o ligatiunile nominative ori la purtator& va sesi(a de indata instanta de e)ecutare pentru a lua masurile necesare pentru conservarea si administrarea titlurilor si numirea& daca este ca(ul& a unui curator special& care sa e)ercite drepturile aferente acestora! $2% In ca(ul titlurilor de credit transmisi ile prin gir& e)ecutorul va face mentiune pe titluri despre aplicarea sec*estrului& cu preci(area datei cand a fost facuta mentiunea! Dupa facerea mentiunii& titlurile sec*estrate nu vor mai putea fi girate& iar de itorul mentionat in titlul de credit nu se va mai putea li era vala il decat consemnand suma la entitatea preva(uta de lege si depunand recipisa la e)ecutor! $:% =ec*estrarea titlurilor nominative se va notifica societatii sau institutiei emitente& precum si societatii ori altei persoane careia i#au fost date in pastrare sau administrare& spre a se face mentiune despre sec*estru in registrul respectiv! Art! 1-0! # Nici administratorul#sec*estru& nici de itorul sau tertul detinator nu vor putea =tramutarea unurilor transporta unurile sec*estrate din locul unde au fost autori(ati sa le pastre(e& decat cu sec*estrate incuviintarea e)ecutorului 'udecatoresc! In acest din urma ca(& c*eltuielile de transport vor fi avansate de partea interesata! Art! 1-1! # $"% In ca(ul in care administrator#sec*estru este o alta persoana decat de itorul sau tertul detinator& acesta va avea dreptul la o remuneratie& ce se va fi)a de e)ecutor& prin Remuneratia inc*eiere& tinand seama de activitatea depusa& iar in ca(ul unitatilor speciali(ate& de administratorului# tarifele sau sec*estru preturile practicate de acestea pentru servicii similare! Remuneratia si c*eltuielile administratorului#sec*estru vor putea fi platite cu anticipatie de catre creditorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul unurilor urmarite!

$+% Inc*eierea prin care este fi)ata remuneratia administratorului#sec*estru se da cu citarea partilor! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.a.12ce+#+cad#-2;.#2+d2#f.:2,:a a":6 t7pe56Image6 849 Art! 1-2! # Administratorul#sec*estru& precum si orice alte persoane insarcinate cu pa(a unurilor sec*estrate vor raspunde pentru orice pagu a adusa Raspunderea creditorului sau de itorului din administratorului# cau(a negli'entei lor si vor fi inlocuiti& potrivit dispo(itiilor sec*estru referitoare la numirea administratorilor#sec*estru& putand fi condamnati& daca este ca(ul& si la pedepsele preva(ute de legea penala! Art! 1-:! # $"% Tertul detinator se va putea li era& in cursul Li erarea tertului sec*estrului& de unurile detinator de itorului urmarit& daca o ligatia lui de restituire este a'unsa la scadenta! $+% In acest scop& el va putea cere e)ecutorului 'udecatoresc incuviintarea de a depune unurile sec*estrate la el& in mainile unei alte persoane! E)ecutorul se va pronunta de urgenta& prin inc*eiere& data cu citarea tertului detinator& a de itorului si a creditorului urmaritor& asupra persoanei careia unurile urmea(a sa fie incredintate! Creditorul urmaritor si de itorul vor putea conveni ca ele sa fie incredintate c*iar de itorului! $,% Daca creditorul urmaritor si de itorul nu vor cadea de acord& e)ecutorul va incredinta unurile sec*estrate unei persoane desemnate de creditor! $-% Incredintarea unurilor in mainile persoanei acceptate sau desemnate& potrivit alin! $+% si $,%& va fi constatata printr#un proces# ver al semnat de e)ecutor si de administrator#sec*estru! Art! 1.;! # $"% De itorul va putea impiedica aplicarea sec*estrului Oprirea urmaririi sau& dupa ca(& va putea o tine ridicarea lui numai daca@ "! plateste creanta& inclusiv accesoriile si c*eltuielile de e)ecutare& in mainile creditorului sau repre(entantului sau avand procura speciala! Dispo(itiile art! 1;+ sunt aplica ileA +! face depunerea cu afectatiunea speciala preva(uta la art! 1+; alin! $"% si preda e)ecutorului recipisa de consemnare! In acest ca(& e)ecutorul 'udecatoresc va eli era de itorului o dovada de primire a recipisei& va inc*eia un proces#ver al in care va face aceasta constatare si& daca de itorul nu a facut si contestatie in conditiile alin! $+%& va opri urmarirea sau& dupa ca(& va dispune ridicarea sec*estrului! In ca( contrar& daca de itorul a facut contestatie& e)ecutorul va

depune de indata procesul#ver al constatator odata cu recipisa& la instanta de e)ecutare& care se va pronunta de urgenta& potrivit dispo(itiilor art! 1"0! Pana la solutionarea contestatiei& urmarirea este suspendata de drept! $+% In ca(ul preva(ut la alin! $"% pct! +& daca de itorul face contestatie si se opune eli erarii sumei consemnate& el o va putea depune c*iar in mana e)ecutorului& odata cu recipisa de consemnare a sumei& su luare de dovada& sau o va putea introduce direct la instanta competenta& in termen de . (ile de la data procesului#ver al intocmit de e)ecutor& ca( in care o copie de pe contestatie va fi inmanata si e)ecutorului! $,% Contestatia se va face cu respectarea conditiilor de forma preva(ute la art! 1".! $-% Daca termenul preva(ut la alin! $+% a e)pirat fara ca de itorul sa fi depus ori introdus contestatie& depunerea cu afectatiune speciala se va socoti drept plata facuta creditorului& iar acesta va putea sa ridice suma consemnata& in temeiul unei inc*eieri a e)ecutorului 'udecatoresc date de urgenta& cu citarea partilor! Art! 1."! # $"% In orice alte ca(uri decat cele preva(ute la art! 1.;& de itorul sau o alta Continuarea persoana interesata nu poate opri van(area unurilor sec*estrate& dar urmaririi poate contesta e)ecutarea& potrivit dispo(itiilor art! 1"" si urmatoarele! $+% Tertul care contesta e)ecutarea nu va putea dovedi cu martori dreptul sau de proprietate asupra unurilor mo ile sec*estrate in locuinta sau intreprinderea de itorului urmarit& in afara de ca(ul cand& fata de profesia sau comertul contestatorului ori de itorului& o asemenea dovada devine admisi ila! $,% =otul contestator care locuieste cu sotul de itor si care nu e)ercita o profesie si nici nu e)ploatea(a o intreprindere nu va putea dovedi dreptul sau de proprietate asupra unurilor mo ile sec*estrate decat cu conventia matrimoniala sau cu alte inscrisuri cu data certa& din care sa re(ulte ca acestea i#au apartinut si inainte de casatorie ori ca le#a do andit ulterior prin donatie sau mostenire ori& daca la data do andirii avea unuri proprii& ca le#a do andit prin cumparare ori in alt mod! Aceasta dispo(itie nu se aplica insa in privinta unurilor care& in mod vadit sau prin destinatia lor& apartin sotului de itorului urmarit! C +! ?alorificarea unurilor sec*estrate Modalitati de Art! 1.+! # $"% Daca in termen de ". (ile de la aplicarea sec*estrului valorificare nu au fost platite suma

datorata& toate accesoriile si c*eltuielile de e)ecutare& e)ecutorul 'udecatoresc va proceda la valorificarea unurilor sec*estrate prin van(are la licitatie pu lica& van(are directa sau prin alte modalitati admise de lege! $+% Cu toate acestea& van(area se va putea face de indata ce unurile au fost sec*estrate& daca acestea sunt supuse pieirii& degradarii& alterarii sau deprecierii ori daca pastrarea lor ar prile'ui c*eltuieli disproportionat de mari in raport cu valoarea lor! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:e2,0af;#-a.1#-e:d#a,d-# 112.d2 +.-e6 t7pe56Image6 849 Art! 1.,! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc& cu acordul creditorului& poate sa ii incuviinte(e de itorului sa procede(e el insusi la valorificarea unurilor sec*estrate! In acest ca(& de itorul ?an(area amia ila este o ligat sa il informe(e in scris pe e)ecutor despre ofertele primite& indicand& dupa ca(& numele sau denumirea si adresa potentialului cumparator& precum si termenul in care acesta din urma se anga'ea(a sa consemne(e pretul propus! $+% Daca pana la implinirea termenului preva(ut la alin! $"% tertul cumparator nu consemnea(a pretul oferit la dispo(itia e)ecutorului 'udecatoresc& se va fi)a termen pentru van(are la licitatie pu lica& potrivit art! 1.2! Art! 1.-! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc poate& de asemenea& proceda& cu acordul am elor ?an(area directa parti& la valorificarea unurilor urmarite prin van(are directa cumparatorului care ofera cel putin pretul sta ilit potrivit art! 1.1! $+% Termenul pentru van(area directa va fi sta ilit prin acordul partilor! De itorul si creditorul vor fi instiintati despre (iua& ora si locul van(arii& precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator! $,% La data van(arii& e)ecutorul va intocmi procesul#ver al preva(ut la art! 11+& dispo(itiile acestui articol fiind aplica ile in mod corespun(ator! Daca vreuna dintre parti lipseste la efectuarea van(arii& e)ecutorul ii va comunica o copie certificata de pe procesul#ver al privind van(area! Art! 1..! # In lipsa acordului partilor sau daca van(area directa ori amia ila nu se reali(ea(a& ?an(area silita e)ecutorul 'udecatoresc va proceda la van(area prin licitatie pu lica a unurilor sec*estrate! ?an(area titlurilor Art! 1.0! # $"% Titlurile de credit si orice alte valori sau marfuri de negocia ile la ursele de valori&

ursele de marfuri ori pe alte piete se vor putea vinde prin intermediul ursei celei mai apropiate& respectiv prin sistemul alternativ de tran(actionare& cu formele si conditiile preva(ute de legea speciala! $+% O iectele din metale pretioase si pietrele pretioase& mi'loacele de plata straine si alte titluri de valoare decat cele aratate la alin! $"% vor fi valorificate& in conditiile legii& prin entitati autori(ate& dupa ca(& iar o iectele de arta& colectiile de valoare si o iectele de mu(eu& prin organele si in conditiile preva(ute de lege! =umele o tinute din van(are se vor consemna la entitatea indicata de e)ecutorul 'udecatoresc! $,% ?an(area actiunilor la societatile inc*ise si a partilor sociale se face in mod amia il& potrivit art! 1.,& iar in lipsa& de catre e)ecutor& prin licitatie pu lica& daca legea nu prevede un sistem special privind circulatia acestora! $-% Daca van(area unurilor preva(ute la alin! $,% se face de catre e)ecutor sau de catre un agent speciali(at& acesta va intocmi un caiet de sarcini care& in afara altor mentiuni preva(ute de lege& va cuprinde& su sanctiunea nulitatii van(arii& actul constitutiv al societatii& numarul si felul actiunilor sau partilor sociale supuse van(arii& garantiile constituite asupra lor& clau(ele speciale privind van(area sau cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asociatilor& situatia financiara anuala pe ultimele doua e)ercitii financiare& precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturilor societare aferente actiunilor sau partilor sociale scoase la van(are! $.% Caietul de sarcini va fi comunicat de itorului& creditorului& societatii emitente si celorlalti asociati& pentru a formula eventuale o iectiuni& in termen de . (ile de la comunicare& su sanctiunea decaderii! E)ecutorul 'udecatoresc va solutiona o iectiunile& prin inc*eiere e)ecutorie& data cu citarea partilor! Daca nu se formulea(a o iectiuni sau acestea sunt respinse& iar inc*eierea nu este atacata de catre cei interesati& urmarirea va continua& potrivit legii! $0% Regulile speciale privind van(area titlurilor de valoare preva(ute in pre(entul articol raman aplica ile! C ,! ?an(area la licitatie pu lica Evaluarea unurilor Art! 1.1! # $"% Cu oca(ia aplicarii sec*estrului& e)ecutorul sec*estrate 'udecatoresc este o ligat sa identifice si sa evalue(e unurile sec*estrate& in afara de ca(urile in valoare si a unor unuri cu regim de circulatie special

care aceasta nu este cu putinta! <unurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulatie& raportata la preturile medii de piata din localitatea respectiva! $+% =eparat de pretul unurilor se va determina si valoarea drepturilor reale de folosinta& potrivit criteriilor aratate la alin! $"%& iar daca aceasta nu este cu putinta& se va apela la un e)pert! $,% La cererea partilor interesate sau in ca(ul in care nu poate proceda el insusi la evaluare& e)ecutorul 'udecatoresc va numi un e)pert care sa fi)e(e pretul pentru van(area unurilor sec*estrate! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56;"2,:;0+#.a +#-da1#2:d:#c,2-1";e1:2.6 t7pe56Image6 849 $-% E)ecutorul va dispune ca e)pertul sa fi)e(e pretul& printr#un raport scris& care va fi predat cu cel putin . (ile inainte de (iua fi)ata pentru van(are! $.% Cererea de e)perti(a va fi facuta de parti& in mod ver al& la data sec*estrarii unurilor& fiind consemnata in procesul#ver al de sec*estru& sau in scris& in termen de . (ile de la data comunicarii procesului#ver al de sec*estru& su sanctiunea decaderii! $0% E)ecutorul se va pronunta de urgenta& fara citarea partilor& asupra cererii de e)perti(a& prin inc*eiere e)ecutorie& care va cuprinde sta ilirea onorariului provi(oriu ce se cuvine e)pertului si termenul in care tre uie depus raportul conform alin! $-%! $1% Onorariul provi(oriu va fi depus de partea interesata& su sanctiunea decaderii& in cel mult . (ile de la comunicarea admiterii cererii de e)perti(a! $2% E)pertul va cita partile! Acestea pot desemna e)perti consilieri& dispo(itiile art! ,,; aplicandu#se in mod corespun(ator! $:% Daca e)pertul nu va depune raportul in termenul fi)at ori daca din cau(a nerespectarii termenului a cau(at amanarea van(arii& la cererea partii interesate& instanta de e)ecutare poate lua impotriva acestuia masurile preva(ute la art! "21 alin! $"% pct! + lit! d% si la art! "2:! Art! 1.2! # $"% Daca valorificarea unurilor urmea(a sa se faca prin van(are la licitatie pu lica& e)ecutorul 'udecatoresc& in termen de cel mult o (i de la e)pirarea Bi)area termenului de termenelor preva(ute licitatie la art! 1.+ alin! $"% sau la art! 1.,& iar& in ca(ul unurilor preva(ute la art! 1.+ alin! $+%& de la data procesului#ver al de sec*estru& va fi)a& prin inc*eiere definitiva& (iua& ora si locul licitatiei!

Locul licitatiei

Instiintarea partilor si a altor persoane interesate

Pu licitatea van(arii

$+% ?an(area nu se va putea face in mai putin de doua saptamani& nici in mai mult de - saptamani de la data e)pirarii termenelor preva(ute la art! 1.+ alin! $"% sau art! 1.,& iar& in ca(ul unurilor preva(ute la art! 1.+ alin! $+%& de la data procesului#ver al de sec*estru! $,% Termenul se va putea scurta sau prelungi& daca atat creditorul& cat si de itorul o vor cere! Art! 1.:! # $"% ?an(area la licitatie se va face la locul unde se afla unurile sec*estrate sau& daca e)ista motive temeinice& in alt loc! $+% In ca(ul cand in localitate e)ista targuri oficiale recunoscute si tinute in mod o isnuit cel putin o data pe saptamana& van(area vitelor se va face o ligatoriu in acele targuri& in (ilele si orele de targ& c*iar daca targurile ar cadea in (ilele nelucratoare sau de sar atoare legala& fara a fi necesara incuviintarea instantei de e)ecutare! $,% De asemenea& daca in localitate e)ista urse de marfuri sau cereale& toate marfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste urse se vor vinde& la cererea creditorului sau a de itorului& prin intermediul lor! Art! 10;! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc ii va instiinta pe creditor& de itor& tertul detinator al unurilor sec*estrate& precum si pe orice persoana care are un drept in legatura cu aceste unuri despre (iua& ora si locul van(arii la licitatie& potrivit dispo(itiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor& cu cel putin -2 de ore inainte de termenul fi)at pentru van(are! $+% Daca se vand titluri de valoare care nu sunt negociate la ursa de valori sau intr#un sistem alternativ de tran(actionare& in conditiile art! 1.0 alin! $,%& vor fi instiintati societatea emitenta a titlului sau tertul caruia acestea i#au fost incredintate spre pastrare ori administrare& precum si ceilalti asociati ori mostenitorii acestora& daca au drepturi de preferinta la van(are! Art! 10"! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc va intocmi anunturile de van(are& pe care le va afisa cu cel putin . (ile inainte de tinerea licitatiei la locul licitatiei& la sediul e)ecutorului 'udecatoresc& al primariei de la locul van(arii unurilor si al instantei de e)ecutare& precum si in alte locuri pu lice& unde conducatorii acestora au o ligatia crearii conditiilor necesare afisarii pu licatiilor de van(are& fara a impune ta)e sau contraprestatii! De asemenea& e)ecutorul 'udecatoresc va intocmi si pu licatii de van(are pe care le va aduce la cunostinta pu licului prin unul dintre (iarele

locale sau& in lipsa& dintre cele de circulatie nationala& prin (iare& reviste sau alte pu licatii e)istente ce sunt destinate comerciali(arii unor unuri de natura celor scoase la van(are& precum si pe pagini de internet desc*ise in acelasi scop! $+% Pu licatiile si anunturile de van(are vor cuprinde@ a% denumirea si sediul organului de e)ecutareA % numarul dosarului de e)ecutareA c% numele e)ecutorului 'udecatorescA d% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul de itorului si creditoruluiA e% (iua& ora si locul licitatieiA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56a-12-c:c#1.,1#-:+e#:ee:#1e,-;0.c.-dd6 t7pe56Image6 849 f% indicarea si descrierea sumara a unurilor ce vor fi vandute la licitatie pu lica& cu aratarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei& care este pretul preva(ut in procesul#ver al de sec*estru sau& dupa ca(& cel sta ilit prin e)perti(aA in ca(ul titlurilor de valoare nenegocia ile& se va indica si locul de la care poate fi procurat& pe c*eltuiala solicitantului& caietul de sarcini preva(ut la art! 1.0 alin! $-%A g% mentiunea& daca va fi ca(ul& ca unurile se vand grevate de drepturile reale de folosinta& do andite ulterior inscrierii vreunei ipoteci si ca& in ca(ul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie& se va proceda& in aceeasi (i& la o noua licitatie pentru van(area unurilor li ere de acele drepturi! Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel preva(ut la art! 102 alin! $0% si $1%A *% somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra unului sa il anunte e)ecutorului inainte de data sta ilita pentru van(are& in termenele si su sanctiunile preva(ute de legeA i% invitatia catre toti cei care vor sa cumpere unul sa se pre(inte la termenul de van(are& la locul fi)at in acest scop si pana la acel termen sa pre(inte oferte de cumparareA '% locul si data afisarii& in ca(ul anunturilor de van(areA F% semnatura si stampila e)ecutorului 'udecatoresc& in ca(ul anunturilor de van(are! $,% Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese#ver ale inc*eiate de e)ecutorul 'udecatoresc! $-% C*eltuielile de afisare si pu licare vor fi avansate de catre creditorul urmaritor& care le va

Restrangerea formalitatilor de pu licitate

Refacerea formalitatilor de pu licitate

Pregatirea licitatiei

prelua din pretul unurilor urmarite! $.% In ca(ul nerespectarii dispo(itiilor pre(entului articol& la cererea partii interesate& instanta de e)ecutare poate lua impotriva e)ecutorului 'udecatoresc masurile preva(ute la art! "21 alin! $"% pct! + lit! *% si la art! "2:! $0% Mentiunile de la alin! $+% lit! a% si c%#F% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! $1% Cate un e)emplar din pu licatia de van(are se va comunica persoanelor preva(ute la art! 10; alin! $"%! $2% In ca(ul in care se urmaresc unurile mo ile ale unui minor sau ale unei persoane puse su interdictie 'udecatoreasca& dispo(itiile art! 2,: alin! $+% sunt aplica ile! Art! 10+! # $"% Prin e)ceptie de la dispo(itiile art! 10"& in ca(ul in care e)ecutarea se face in temeiul unui titlu e)ecutoriu privitor la o creanta a carei valoare nu depaseste .!;;; lei sau atunci cand unurile sunt supuse pieirii& degradarii& alterarii ori deprecierii& oricare ar fi valoarea titlului e)ecutoriu& e)ecutorul 'udecatoresc va putea sa restranga formalitatile de pu licitate numai la afisare si sa scurte(e atat termenul de instiintare a de itorului si a tertului detinator& cat si termenul de afisare& in masura in care aceasta ar fi suficienta pentru instiintarea celor interesati! $+% Creditorul& de itorul si tertul detinator vor putea fi incunostintati prin telegrama& telefa) sau prin alte mi'loace care asigura transmiterea te)tului actului si confirmarea primirii lui! Art! 10,! # $"% Daca din orice cau(a van(area se amana& incunostintarea celor interesati si formalitatile de pu licitate se vor indeplini si pentru noul termen& care nu va putea fi mai scurt de o saptamana si nici mai lung de doua saptamani! $+% Daca van(area nu se poate termina in aceeasi (i& ea va continua in (iua urmatoare& iar e)ecutorul 'udecatoresc va aduce ver al la cunostinta celor pre(enti& in afara de ca(ul in care am ele parti sunt de acord cu amanarea licitatiei! In acest din urma ca(& costul formalitatilor de pu licitate va fi suportat in mod egal de am ele parti& dispo(itiile art! 10" alin! $-% fiind aplica ile in mod corespun(ator! Art! 10-! # $"% In (iua fi)ata pentru van(are& e)ecutorul 'udecatoresc se va duce la locul unde se afla unurile sec*estrate& va ridica sigiliile sau va primi unurile de la persoana careia i#au fost incredintate& eli erandu#i c*itanta de primire! $+% E)ecutorul va verifica& dupa procesul#ver al de sec*estru& numarul si

Amanarea licitatiei

starea unurilor si va constata toate acestea& precum si lipsurile gasite& in procesul#ver al de licitatie! $,% Daca van(area se va face in alt loc decat acela unde se gasesc unurile ce urmea(a sa fie vandute& ele vor fi duse in acel loc& pe c*eltuiala creditorului& in conditiile art! 10" alin! $-%! Art! 10.! # $"% La cererea partii interesate facuta& su sanctiunea decaderii& inainte de inceperea licitatiei& e)ecutorul 'udecatoresc va amana van(area in ca(ul nerespectarii termenelor de instiintare a creditorului& de itorului sau tertului detinator ori& dupa ca(& a termenelor de afisare sau pu licare a van(arii! La acest termen& care nu poate fi mai lung de +; de (ile de la data fi)ata pentru prima van(are& se vor reface formalitatile de pu licitate incalcate& cu respectarea dispo(itiilor art! 10"! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id5622: f+d0#+"fa#-dc:# -;e#+,:0f d,,ffe6 t7pe56Image6 849 $+% Dispo(itiile alin! $"% nu sunt aplica ile la van(area unurilor supuse pieirii& degradarii& alterarii sau deprecierii& ca( in care partea interesata va putea solicita numai luarea masurilor preva(ute de art! 10+! Art! 100! # $"% Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate Participantii la licitatie deplina de e)ercitiu& precum si capacitatea de a do andi unurile scoase la licitatie! $+% De itorul urmarit nu va putea fi ad'udecatar& nici personal& nici prin persoana interpusa! $,% Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot& nici personal& nici prin persoane interpuse& sa ad'udece unurile oferite spre van(are la un pret mai mic de 1.K din pretul sta ilit potrivit art! 1.1 alin! $"% sau $,%! Art! 101! # $"% Participantii la licitatie tre uie sa consemne(e& cel mai tar(iu pana la inceperea Harantia de participare licitatiei& la dispo(itia e)ecutorului 'udecatoresc& cel putin ";K din pretul de incepere a licitatiei pentru unurile pe care intentionea(a sa le cumpere! $+% Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au o ligatia de a depune garantia preva(uta la alin! $"%! $,% Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functionea(a nicio unitate dintre cele preva(ute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri i(olate& garantia poate fi depusa si la e)ecutorul 'udecatoresc& pe a(a de c*itanta de primire& facandu#se

Efectuarea licitatiei

mentiune despre aceasta in procesul#ver al de licitatie! Art! 102! # $"% ?an(area la licitatie se va face in mod pu lic de catre e)ecutorul 'udecatoresc& care va oferi unurile spre van(are prin , strigari succesive! $+% Pretul de la care incepe licitatia este cel preva(ut in pu licatii sau anunturi& potrivit art! 10" alin! $+%! $,% In raport cu natura sau cu destinatia lor& unurile se vor vinde fiecare in parte sau mai multe impreuna& tinandu#se seama in toate ca(urile ca prin modul de van(are acestea sa nu se deprecie(e! $-% In ca(ul cand de la de itor s#au ridicat si sume de ani& van(area celorlalte unuri nu se va putea face decat in masura in care acele sume nu acopera creanta creditorului urmaritor si accesoriile acesteia& impreuna cu c*eltuielile de e)ecutare! $.% <unul se ad'udeca celui care& dupa , strigari succesive& facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari& ofera pretul cel mai mare& iar atunci cand e)ista un singur concurent& acesta a oferit pretul de incepere a licitatiei! $0% Daca unul este grevat de vreun drept real de folosinta& do andit ulterior inscrierii vreunei ipoteci& la primul termen de van(are strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau& in lipsa& de la cel fi)at in pu licatie& diminuat cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art! 1.1 alin! $+%! $1% Daca din cau(a e)istentei drepturilor aratate la alin! $0% nu s#a putut o tine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior& e)ecutorul 'udecatoresc va relua in aceeasi (i licitatia pentru van(area unului li er de acele drepturiA in acest ca(& strigarile vor incepe de la pretul mentionat in pu licatia de van(are& fara scaderea aratata la alin! $0%! $2% Daca nu se o tine pretul de incepere a licitatiei& la acelasi termen unul va fi din nou scos la van(are& ca( in care licitatia va incepe de la pretul de 1.K din cel preva(ut in pu licatii sau anunturi& iar unul va fi vandut celui care va oferi pretul cel mai mare! $:% Daca nu se ofera nici pretul minim preva(ut la alin! $2%& licitatia se va amana la un alt termen& pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de pu licitate preva(ute de art! 10"! La acest termen& care nu poate fi mai lung de +; de (ile de la data primei licitatii& licitatia va incepe de la .;K din pretul initial preva(ut in pu licatii sau anunturi! Daca nu se va o tine nici acest pret& unurile vor fi vandute& la acelasi termen& la cel mai mare pret oferit& c*iar si

=tingerea dreptului de preemptiune

atunci cand la licitatie s#a pre(entat un singur ofertant! $";% In toate ca(urile& la pret egal& va fi preferat cel care are un drept de preemptiune asupra unului urmarit! $""% Dispo(itiile alin! $2% si $:% nu sunt aplica ile la van(area unurilor supuse pieirii& degradarii& alterarii sau deprecierii! In aceste ca(uri& van(area se va face la orice pret si oricare ar fi numarul concurentilor& c*iar la primul termen! $"+% E)ecutorul va tine o lista cu unurile vandute si pretul cu care s#au vandut! Art! 10:! # Titularul unui drept de preemptiune care nu a participat la licitatie nu va mai putea sa isi e)ercite dreptul dupa ad'udecarea unului! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id561:+a ,2.#:;,e#-0c"#::d-#d-+;,c222:1.6 t7pe56Image6 849 Art! 11;! # $"% Dupa ad'udecarea unului& ad'udecatarul este o ligat sa depuna de indata intregul pret& in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de Depunerea si plataA la cererea consemnarea pretului sa& acceptata de creditor sau de repre(entantul sau& pretul se va putea depune si ulterior& in cel mult . (ile de la data licitatiei! $+% In ca(ul in care ad'udecatar este insusi creditorul urmaritor si nu participa alti creditori la urmarire sau& desi participa& acestia se afla intr#un rang de preferinta inferior creditorului ad'udecatar& el va putea depune in contul pretului creanta sa& in tot sau in parte! Daca pretul unului este mai mare decat valoarea creantei& creditorul va putea depune in contul pretului creanta sa numai daca depune& de indata sau in cel mult . (ile de la data licitatiei& diferenta dintre pretul de ad'udecare si valoarea creantei! $,% Daca pretul sau& dupa ca(& diferenta de pret nu se va depune potrivit alin! $"% sau $+%& se va relua licitatia ori& dupa ca(& o alta modalitate de valorificare a unului& la acelasi termen sau la un alt termen& pentru care se vor implini formalitatile de pu licitate preva(ute de art! 10"& iar primul ad'udecatar va fi raspun(ator atat de scaderea pretului o tinut la a doua van(are& cat si de c*eltuielile facute pentru aceastaA aceste sume se vor sta ili de catre e)ecutorul 'udecatoresc prin proces#ver al care constituie titlu e)ecutoriu si se vor retine cu precadere din suma depusa conform art! 101! $-% E)ecutorul 'udecatoresc va consemna de indata sumele de ani incasate& pastrand

Inc*iderea licitatiei

Procesul#ver al de licitatie

Eli erarea titlului de proprietate

dovada consemnarii! Despre aceasta el va face mentiune si in procesul#ver al de licitatie! Art! 11"! # $"% Licitatia se va inc*ide de indata ce din sumele o tinute se pot acoperi toate creantele ce se urmaresc& precum si toate c*eltuielile de e)ecutare! $+% E)ecutorul 'udecatoresc va declara inc*isa licitatia si in ca(ul in care in timpul acesteia survine vreuna dintre situatiile preva(ute la art! 1;+ sau& dupa ca(& la art! 1.;! Art! 11+! # $"% Dupa inc*iderea licitatiei& e)ecutorul 'udecatoresc va intocmi un proces#ver al despre desfasurarea si re(ultatul acesteia! Acest proces#ver al va cuprinde& in afara datelor si mentiunilor preva(ute la art! 012& su sanctiunea nulitatii@ a% aratarea locului& datei si orei cand licitatia a inceput si s#a terminatA % indicarea procesului#ver al de sec*estru si constatarile preva(ute la art! 10alin! $+%A c% aratarea unurilor vandute& pretul re(ultat din van(area lor& precum si numele sau denumirea fiecarui ad'udecatar! $+% Procesul#ver al va fi semnat de e)ecutor& de de itor si de creditorul urmaritor& daca au fost de fata& precum si de ad'udecatar! Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refu(a sa semne(e& se va face mentiune despre aceasta in procesul#ver al! $,% Lista preva(uta la art! 102 alin! $"+% si raportul de e)perti(a& daca va fi ca(ul& se ane)ea(a la procesul#ver al si se pastrea(a impreuna cu procesul#ver al de licitatie la dosarul de e)ecutare! Art! 11,! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc ii va eli era& su semnatura sa& fiecarui ad'udecatar in parte un certificat de ad'udecare& care va cuprinde data si locul licitatiei& numele ad'udecatarului& indicarea unului ad'udecat si& dupa ca(& a pretului platit sau care urmea(a sa fie platit! $+% Certificatul eli erat fiecarui ad'udecatar constituie dovada dreptului de proprietate asupra unurilor vanduteA in ca(ul titlurilor de valoare nominative& ad'udecatarul va putea o tine transferul acestora pe numele sau& in temeiul certificatului de ad'udecare! Daca emitentul titlurilor refu(a in mod ne'ustificat transferul& instanta de e)ecutare& la cererea ad'udecatarului& va da o inc*eiere care va constata transferul intervenit si care va servi ad'udecatarului la efectuarea inregistrarilor preva(ute de lege! Totodata& prin aceeasi *otarare& instanta va dispune o ligarea emitentului la plata unei amen(i 'udiciare de la "!;;; lei la 1!;;; lei& precum si o ligarea sa& la

Efectele ad'udecarii

cererea partii interesate& la plata de despagu iri pentru pagu a astfel cau(ata! $,% In toate ca(urile& predarea unului se va face dupa ac*itarea integrala a pretuluiA pana la predare& de itorul suporta riscul pieirii unului ad'udecat! $-% Dupa predare& e)ecutorul va dispune& din oficiu& daca este ca(ul& radierea din registrele de pu licitate a drepturilor si sarcinilor stinse prin ad'udecare care grevau anterior unul ad'udecat! Art! 11-! # Prin ad'udecare& cumparatorul devine& de la data predarii& proprietarul unului ad'udecat& li er de orice sarcini& care se stramuta de drept asupra pretului platit& in afara de ca(ul in care ad'udecatarul ar fi de acord sa fie mentinute sau van(area s#a facut in conditiile art! 102 alin! $0%! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id561;2c.,af#,d0 #-e,.#:,21#e0;d".10e1a-6 t7pe56Image6 849 Art! 11.! # In ca(ul van(arii silite la licitatie pu lica nu e)ista garantie contra viciilor ?icii ascunse ascunse ale unului vandut! Art! 110! # $"% In ca(ul van(arilor la licitatie pu lica facute in conditiile pre(entei sectiuni nu Inadmisi ilitatea este admisi ila nicio cerere de desfiintare a van(arii impotriva tertului ad'udecatar care desfiintarii van(arii! a platit E)ceptii pretul& in afara de ca(ul in care a e)istat frauda din partea acestuia! Asemenea cerere nu poate fi facuta decat pe cale de actiune principala! $+% Cand ad'udecatar a fost creditorul& van(area va putea fi desfiintata daca e)ista temei de nulitate& potrivit dreptului comun! Art! 111! # $"% Locatiunile si celelalte acte 'uridice privitoare la unul ad'udecat raman in Mentinerea sau fiinta sau& dupa ca(& incetea(a potrivit legii! In toate ca(urile& ad'udecatarul nu este incetarea tinut sa unor contracte respecte locatiunea sau un alt act 'uridic atunci cand pretul convenit este mai mic cu o treime fata de pretul pietei ori inferior celui re(ultat din locatiunile sau actele 'uridice precedente! $+% Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane interesate nu pot fi opuse ad'udecatarului decat daca sunt inscrise in Ar*iva Electronica de Harantii Reale Mo iliare sau in alte registre pu lice! Dispo(itiile alin! $"% raman aplica ile! C -! Dispo(itii speciale Preluarea unului in Art! 112! # $"% In ca(ul in care unul sec*estrat nu s#a putut vinde in conditiile contul creantei pre(entei sectiuni& orice creditor care& potrivit legii& putea cere e)ecutarea silita asupra unurilor mo ile ale

Restituirea sau predarea unor unuri

de itorului il poate prelua in contul creantei sale la pretul sta ilit in pu licatiile sau anunturile de van(are pentru ultimul termen de licitatie! Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei& creditorul poate prelua unul numai daca depune& in conditiile art! 11; alin! $"%& suma de ani ce repre(inta diferenta dintre pret si valoarea creantei! $+% Daca mai multi creditori vor sa preia unul in conditiile alin! $"%& acesta va fi atri uit potrivit ordinii de preferinta sta ilite la art! 20- si 200! In ca(ul creditorilor de rang egal& acestia vor prelua unul in coproprietate proportional cu valoarea creantei fiecaruia! Art! 11:! # $"% <unurile sec*estrate care nu au putut fi valorificate in conditiile pre(entei sectiuni raman indisponi ili(ate cel mult un an de la data aplicarii sec*estrului! In cursul acestui termen& e)ecutorul 'udecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor unuri! Daca nici dupa e)pirarea acestui termen unurile nu pot fi valorificate& iar creditorul refu(a sa le preia in contul creantei& ele se restituie din oficiu de itorului sau unui repre(entant al sau! $+% In ca(ul in care de itorul caruia ar urma sa i se restituie unurile potrivit alin! $"% nu se mai afla la domiciliul cunoscut si nici nu ar putea fi identificat in alt loc& iar unurile respective ar urma sa treaca& potrivit legii& in proprietatea privata a unitatii administrativ#teritoriale unde e)ecutorul 'udecatoresc isi are sediul& acesta le va preda organului competent! $,% Despre predarea unurilor preva(ute la alin! $+% e)ecutorul 'udecatoresc va inc*eia un proces#ver al& ce va fi semnat de el si de organul caruia i s#a facut predarea!

=ECTIUNEA a ,#a Poprirea Art! 12;! # $"% =unt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de ani& titlurile de valoare sau alte unuri mo ile incorporale urmari ile datorate de itorului ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor& in temeiul unor raporturi 'uridice e)istente! De asemenea& in conditiile art! 1,+ alin! $"%& pot fi poprite si unurile mo ile corporale ale de itorului detinute de un tert in numele sau! $+% In ca(ul popririi sumelor de ani din conturile ancare& pot face o iectul urmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi& cat si incasarile viitoare& cu respectarea limitelor preva(ute la art! 1+2& daca este ca(ul! $,% Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau unurilor mo ile incorporale pe care creditorul le datorea(a de itorului& daca am ele creante sunt certe si lic*ide! $-% =e va putea popri si creanta cu termen ori su conditie! In acest ca(& poprirea nu va

O iectul popririi

putea fi e)ecutata decat dupa a'ungerea la termen ori de la data indeplinirii conditiei! $.% Nu sunt supuse e)ecutarii silite prin poprire@ a% sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale preva(ute de lege si asupra carora de itorul este lipsit de dreptul de dispo(itieA % sumele repre(entand credite neram ursa ile ori finantari primite de la institutii sau organi(atii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecteA c% sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare& pe o perioada de , luni de la data infiintarii popririi! Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiintate mai multe popriri& termenul de , luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculea(a o singura data de la momentul infiintarii primei popriri! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56-;+:-+"e# c-e#-;2;#a. 1#.f+a,-1fe da6 t7pe56Image6 849 Art! 12"! # $"% Poprirea se infiintea(a la cererea creditorului de catre un e)ecutor Cererea de poprire! 'udecatoresc al carui irou se afla in circumscriptia curtii de apel Competenta unde isi are domiciliul sau sediul de itorul ori tertul poprit! $+% In ca(ul popririi pe conturile unei persoane fi(ice sau 'uridice& competenta apartine e)ecutorului 'udecatoresc al carui irou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul sau sediul de itorului ori& dupa ca(& de la sediul principal sau& dupa ca(& de la sediile secundare ale institutiei de credit unde de itorul si#a desc*is contul! Daca de itorul are mai multe conturi desc*ise& competenta pentru infiintarea popririi asupra tuturor conturilor apartine e)ecutorului 'udecatoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost desc*ise! $,% Dispo(itiile art! 0." alin! $-% sunt aplica ile! Art! 12+! # $"% Poprirea se infiintea(a fara somatie& in a(a inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii& prin adresa in care se va preci(a si titlul e)ecutoriu in temeiul caruia s#a infiintat poprirea& ce va fi comunicata celei de#a treia persoane aratate la art! 12; alin! $"%& impreuna cu inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii sau un certificat privind solutia Infiintarea popririi pronuntata in dosar! Despre masura luata va fi instiintat si de itorul& caruia i se va comunica& in copie& adresa de infiintare a popririi& la care se vor atasa si copii certificate de pe inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata in dosar& si titlul e)ecutoriu& in ca(ul in care acestea din urma nu i#au fost anterior comunicate!

$+% In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de#a treia persoane& care devine& potrivit alin! $"%& tert poprit& interdictia de a plati de itorului sumele de ani sau unurile mo ile pe care i le datorea(a ori pe care i le va datora& declarandu#le poprite in masura necesara pentru reali(area o ligatiei ce se e)ecuta silit! $,% Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul de itorului persoana fi(ica ori& pentru persoanele 'uridice& denumirea si sediul lor& precum si codul numeric personal sau& dupa ca(& codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala& daca sunt cunoscute! $-% In ca(ul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile unei persoane fi(ice sau 'uridice& inclusiv pentru conturile su unitatilor fara personalitate 'uridica ale acesteia din urma& se vor indica& daca sunt cunoscute& elementele de identificare pentru fiecare cont in parte& respectiv pentru fiecare su unitate fara personalitate 'uridica a de itorului persoana 'uridica! $.% In ca(ul in care adresa de infiintare a popririi se transmite unei unitati operationale a unei institutii de credit& poprirea va fi infiintata numai asupra conturilor pe care de itorul urmarit le are desc*ise la acea unitate! Daca de itorul nu are cont desc*is la unitatea institutiei de credit sesi(ate& aceasta va informa e)ecutorul cu privire la conturile desc*ise de de itor la alte unitati operationale! $0% Dispo(itiile alin! $+% sunt aplica ile si in ca(urile in care poprirea se infiintea(a asupra titlurilor de valoare sau a altor unuri mo ile incorporale urmari ile ce se afla in pastrare la unitati speciali(ate! $1% In ca(ul in care poprirea a fost infiintata ca masura de asigurare si nu a fost desfiintata pana la o tinerea titlului e)ecutoriu& se va comunica tertului poprit o copie certificata de pe titlul e)ecutoriu in vederea indeplinirii o ligatiilor preva(ute la art! 120! Titlul e)ecutoriu va fi insotit de o adresa care va cuprinde numele si domiciliul de itorului persoana fi(ica ori& pentru persoanele 'uridice& denumirea si sediul& precum si codul numeric personal sau& dupa ca(& codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala& daca sunt cunoscute& numarul si data adresei in a(a careia s#a infiintat poprirea asiguratorie& numarul dosarului de e)ecutare si datele de identificare a contului in care a fost consemnata suma poprita asiguratoriu!

Efectul infiintarii popririi

$2% Dupa infiintarea popririi& orice alt creditor al de itorului poprit va putea sa popreasca aceeasi creanta pana la eli erarea sau distri uirea sumelor re(ultate din poprire& cu respectarea dispo(itiilor art! 120! Art! 12,! # $"% Din momentul comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertul poprit sunt indisponi ili(ate toate sumele si unurile poprite! De la indisponi ili(are si pana la ac*itarea integrala a o ligatiilor preva(ute in titlul e)ecutoriu& inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire& tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua unurile indisponi ili(ate& daca legea nu prevede altfel! $+% Cand se popresc sume cu scadente succesive& indisponi ili(area se intinde nu numai asupra sumelor a'unse la scadenta& ci si asupra celor e)igi ile in viitor! $,% Indisponi ili(area se intinde si asupra fructelor civile ale creantei poprite& precum si asupra oricaror alte accesorii nascute c*iar dupa infiintarea popririi! $-% Prin efectul indisponi ili(arii& plata sau cesiunea creantei poprite nu va fi opo(a ila creditorului popritor! De asemenea& nu pot fi opuse creditorului popritor actele de dispo(itie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de de itorul poprit asupra unurilor poprite! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56cc;.:;",#:a+d#-;1e#2c e# -e",,10eed 6 t7pe56Image6 849 $.% Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita& dar si in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata! $0% Indisponi ili(area sumelor de ani sau a unurilor mo ile poprite nu va inceta decat daca de itorul consemnea(a& cu afectatiune speciala& toate sumele pentru acoperirea carora a fost infiintata poprirea& la dispo(itia e)ecutorului 'udecatoresc& in conditiile preva(ute la art! 1+;! De itorul va inmana recipisa de consemnare e)ecutorului 'udecatoresc& care il va instiinta de indata pe tertul poprit! $1% In ca(ul sumelor urmari ile repre(entand venituri si disponi ilitati in valuta& institutiile de credit sunt autori(ate sa efectue(e convertirea in lei a sumelor in valuta& fara consimtamantul titularului de cont& la cursul de sc*im comunicat de <anca Nationala a Romaniei pentru (iua respectiva& in vederea consemnarii acestora potrivit dispo(itiilor art! 120!

$2% In ca(ul in care titlul e)ecutoriu cuprinde o o ligatie de plata in valuta& institutiile de credit sunt autori(ate sa efectue(e convertirea in valuta indicata in titlul e)ecutoriu a sumelor e)istente in conturile de itorului& fie in lei& fie intr#o alta valuta decat aceea in care se face e)ecutarea& fara a fi necesar consimtamantul titularului de cont& la cursul de sc*im comunicat de <anca Nationala a Romaniei pentru (iua respectiva! Art! 12-! # $"% In ca(ul cand creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu alta garantie reala& creditorul popritor va fi in drept sa ceara& pe a(a unei copii Pu licitatea popririi certificate de e)ecutorul 'udecatoresc de pe adresa de infiintare a popririi& ca poprirea sa fie inscrisa in cartea funciara sau in alte registre de pu licitate& dupa ca(! $+% Daca garantia ipotecara este aratata in cererea de poprire& e)ecutorul 'udecatoresc va solicita din oficiu inscrierea in cartea funciara sau in alte registre de pu licitate& dupa ca(! $,% Radierea acestei inscrieri nu se va putea dispune decat cu citarea creditorului la cererea caruia aceasta a fost facuta! $-% In ca(ul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor unuri mo ile incorporale& dispo(itiile art! 1-" se aplica in mod corespun(ator! Art! 12.! # $"% Poprirea ramane in fiinta si atunci cand de itorul isi sc*im a locul de munca sau este pensionat! In aceste ca(uri& tertul poprit va trimite actele prin Continuarea popririi care s#a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al de itorului sau organului de asigurari sociale competent& care& de la data primirii acestor acte& devine tert poprit! $+% Daca de itorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca& ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta impre'urare! Dupa aflarea noului loc de munca al de itorului& creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care de itorul a plecat& pentru a se proceda potrivit alin! $"%! Art! 120! # $"% In termen de . (ile de la comunicarea popririi& iar in O ligatiile tertului ca(ul sumelor de ani poprit datorate in viitor& de la scadenta acestora& tertul poprit este o ligat@ "! sa consemne(e suma de ani& daca creanta poprita este e)igi ila& sau& dupa ca(& sa indisponi ili(e(e unurile mo ile incorporale poprite si sa trimita dovada e)ecutorului 'udecatoresc& in ca(ul popririi infiintate pentru reali(area altor creante decat cele aratate la pct! +A +! sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia& in ca(ul sumelor datorate

cu titlu de o ligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii& precum si in ca(ul sumelor datorate cu titlu de despagu iri pentru repararea pagu elor cau(ate prin moarte& vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii! La cererea creditorului& suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau& daca este ca(ul& la resedinta indicata& c*eltuielile de trimitere fiind in sarcina de itorului! $+% Daca sunt infiintate mai multe popriri& tertul poprit va proceda potrivit alin! $"%& comunicand& dupa ca(& e)ecutorului ori creditorilor aratati la pct! " si + din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori& precum si sumele poprite de fiecare in parte! $,% Tertul in mainile caruia se afla unurile mo ile incorporale poprite este supus tuturor indatoririlor si sanctiunilor preva(ute de lege pentru administratorii# sec*estru de unuri sec*estrate! $-% In ca(ul cand poprirea s#a facut asupra unor unuri mo ile incorporale si termenul de restituire este scadent& tertul poate cere e)ecutorului sa le incredinte(e unui administrator#sec*estru! $.% Tertul poprit nu va putea face contestatie impotriva popririi! El isi va formula apararile in instanta de validare! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,--f+":.#2a"1#-aad#2c:0#:.c12d-"c1,,6 t7pe56Image6 849 Art! 121! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc va proceda la eli erarea sau Eli erarea si distri uirea sumei de distri uirea ani consemnate& in conditiile dispo(itiilor art! 120 alin! $"% pct! " si sumei consemnate ale art! 20, si urmatoarele! $+% In ca(ul creditorilor care nu locuiesc sau nu isi au sediul in localitatea unde functionea(a e)ecutorul& sumele consemnate de tertul poprit vor fi trimise acestora la adresa indicata in cererea de infiintare a popririi ori vor fi virate in contul indicat de acestia& pe c*eltuiala de itorului! Art! 122! # $"% In ca(ul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele pentru care s#a dispus infiintarea popririi depasesc suma urmari ila din veniturile Ca(ul popririlor ce de itorului& tertul poprit& in depasesc cuantumul termenul preva(ut la art! 120 alin! $"%& va retine si va consemna suma sumei urmari ile urmari ila& instiintandu#i pe e)ecutorii 'udecatoresti care au infiintat popririle& dispo(itiile art! 0., aplicandu#se in mod corespun(ator! $+% Distri uirea se va face de catre e)ecutorul 'udecatoresc competent& potrivit dispo(itiilor art! 20, si urmatoarele!

?alidarea popririi

Art! 12:! # $"% Daca tertul poprit nu isi indeplineste o ligatiile ce ii revin pentru efectuarea popririi& inclusiv in ca(ul in care& in loc sa consemne(e suma urmari ila& a li erat#o de itorului poprit& creditorul urmaritor& de itorul sau e)ecutorul 'udecatoresc& in termen de cel mult o luna de la data cand tertul poprit tre uia sa consemne(e sau sa plateasca suma urmari ila& poate sesi(a instanta de e)ecutare& in vederea validarii popririi! $+% In ca(ul cand asupra aceleiasi sume datorate de tertul poprit e)ista mai multe popriri& care nu au fost e)ecutate de catre acesta& validarea lor se va putea 'udeca printr#o singura *otarare! $,% Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti& daca este ca(ul& precum si pe de itorul si tertul poprit si& la termenul fi)at pentru 'udecarea cererii de validare& va putea dispune administrarea oricarei pro e necesare solutionarii acesteia& care este admisi ila potrivit normelor de drept comun! In instanta de validare& tertul poprit poate opune creditorului urmaritor toate e)ceptiile si mi'loacele de aparare pe care le#ar putea opune de itorului& in masura in care ele se intemeia(a pe o cau(a anterioara popririi! $-% Daca din pro ele administrate re(ulta ca tertul poprit ii datorea(a sume de ani de itorului& instanta va da o *otarare de validare a popririi& prin care il va o liga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului& in limita creantei& suma datorata de itorului& iar& in ca( contrar& va *otari desfiintarea popririi! $.% Poprirea infiintata asupra unei creante cu termen sau su conditie va putea fi validata& dar *otararea nu va putea fi e)ecutata decat dupa a'ungerea creantei la termen sau& dupa ca(& la data indeplinirii conditiei! $0% Daca sumele sunt datorate periodic& poprirea se validea(a atat pentru sumele a'unse la scadenta& cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor& in acest ultim ca( validarea producandu#si efectele numai la data cand sumele devin scadente! In ca(ul popririi sumelor de ani din conturile ancare& pentru sumele viitoare& instanta va dispune mentinerea popririi pana la reali(area integrala a creantei! $1% Daca poprirea a fost infiintata asupra unor unuri mo ile incorporale care se aflau& la data infiintarii ei& in mainile tertului poprit& instanta va *otari van(area lor! $2% Daca poprirea a fost infiintata asupra unor unuri mo ile incorporale datorate de itorului& dar care& la data validarii& nu se mai aflau in posesia tertului& acesta va

Cai de atac

Efectele validarii popririi

fi o ligat& prin *otararea de validare& la plata contravalorii acestor unuri& ca( in care va fi urmarit direct de catre e)ecutorul 'udecatoresc! $:% Tertul poprit care& cu rea#credinta& a refu(at sa isi indeplineasca o ligatiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat& prin aceeasi *otarare de validare& cu o suma cuprinsa intre +!;;; lei si ";!;;; lei! Art! 1:;! # >otararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai apelului& in termen de . (ile de la comunicare! Art! 1:"! # $"% >otararea de validare ramasa definitiva are efectul unei cesiuni de creanta si constituie titlu e)ecutoriu impotriva tertului poprit& pana la concurenta sumelor pentru care s#a facut validarea! $+% Dupa validarea popririi& tertul poprit va proceda& dupa ca(& la consemnarea sau plata preva(uta la art! 120& in limita sumei determinate e)pres in *otararea de validare! In ca( de nerespectare a acestor o ligatii& e)ecutarea silita se va face impotriva tertului poprit& pe a(a *otararii de validare& in limita sumei ce tre uia consemnata sau platita! $,% Creditorul popritor& in masura in care creanta sa nu va putea fi acoperita prin e)ecutarea *otararii de validare& se va putea intoarce cu alte urmariri silite impotriva de itorului poprit! $-% In ca(ul in care creanta de itorului poprit este garantata cu ipoteca& dupa ce *otararea de validare a devenit definitiva& se va inta ula in cartea funciara stramutarea dreptului de ipoteca in favoarea tuturor creditorilor care au o tinut validarea! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id561"ef0 a-#-"f1#-+.f#a10e#"c"1 .;",,c,6 t7pe56Image6 849 Art! 1:+! # Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau asupra altor unuri mo ile incorporale& e)ecutorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispo(itiilor preva(ute ?an(area unurilor pentru urmarirea mo iliara propriu#(isa& tinand seama si de poprite reglementarile speciale referitoare la aceste unuri& precum si la eli erarea sau distri uirea sumelor o tinute potrivit dispo(itiilor art! 20, si urmatoarele! Desfiintarea popririi Art! 1:,! # $"% Daca dupa infiintarea popririi cau(a in temeiul careia s#a infiintat aceasta a incetat sa mai e)iste& e)ecutorul 'udecatoresc& din oficiu sau la cererea de itorului poprit& va

dispune desfiintarea popririi printr#o adresa catre tertul poprit! Atunci cand poprirea a fost validata& desfiintarea acesteia se va face de instanta de e)ecutare prin inc*eiere e)ecutorie& data cu citarea partilor! $+% Cand creanta de itorului poprit este garantata cu ipoteca& acesta va putea cere& in temeiul acestei adrese sau& dupa ca(& al inc*eierii ramase definitiva& radierea notarii popririi sau a inta ularii stramutarii dreptului de ipoteca in cartea funciara! $,% Dispo(itiile alin! $+% se aplica in mod corespun(ator in ca(ul radierii popririi asupra unor creante sau altor unuri mo ile incorporale& inscrise in alte registre de pu licitate decat cartea funciara! =ECTIUNEA a -#a Urmarirea fructelor si a veniturilor imo ilelor C "! Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini Art! 1:-! # Bructele neculese si recoltele prinse de radacini apartinand de itorului nu se pot O iectul urmaririi urmari decat pe a(a de titluri e)ecutoriiA ele se pot insa sec*estra& potrivit dispo(itiilor art! :." si urmatoarele! Art! 1:.! # Urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini nu se va putea Inceperea si efectuarea face decat in cele 0 saptamani dinaintea coacerii lor si va fi urmaririi precedata de o somatie cu doua (ile inaintea urmaririi! =ec*estrarea insa se va putea face in orice timp! Art! 1:0! # $"% Urmarirea acestor fructe se va face prin mi'locirea unui e)ecutor 'udecatoresc& Infiintarea sec*estrului care va proceda la sec*estrarea acestora si la numirea unui administrator#sec*estru& ales potrivit regulilor aplica ile urmaririi mo iliare propriu#(ise! $+% Cu acest prile'& e)ecutorul va inc*eia un proces#ver al semnat de acesta si de persoanele care& potrivit legii& au asistat la aplicarea sec*estrului! Cate un e)emplar al procesului#ver al se va preda creditorului& de itorului si administratorului#sec*estru& iar unul se va lasa la primaria in ra(a careia se afla unurile sec*estrate! $,% De asemenea& e)ecutorul va trimite de indata& din oficiu& un e)emplar al procesului#ver al de sec*estru& pentru a fi notata urmarirea in cartea funciara! Prin efectul acestei notari& urmarirea va fi opo(a ila tuturor celor care do andesc vreun drept asupra imo ilului ori asupra fructelor sau recoltelor sec*estrate! $-% Dispo(itiile art! 1-,#1-. se aplica in mod corespun(ator! O ligatiile Art! 1:1! # $"% Administratorul#sec*estru va avea indatorirea de a administratorului# pastra& de a culege si de

sec*estru

?an(area fructelor si recoltelor

a depo(ita fructele sau recoltele& c*eltuielile necesare fiind avansate de creditorul urmaritor& potrivit art! 10" alin! $-%! $+% Dispo(itiile art! 1-1 si 1-2 se vor aplica& prin asemanare& acestui administrator#sec*estru! Art! 1:2! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc va *otari& dupa ca(& van(area fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese! $+% ?an(area va fi anuntata& cu cel putin . (ile inainte de termen& la primaria comunei respective& la domiciliul de itorului si locul unde se face van(area& precum si in alte locuri pu lice! $,% Ea se va face in (ilele& la orele si in locul *otarate de e)ecutor& cu preferinta in (ilele nelucratoare si in (ilele de targ sau alci& fie la fata locului& fie in targ sau alci! $-% ?an(area se va face prin licitatie pu lica si& de preferinta& pe ani gata& in pre(enta unui agent al politiei sau a unui repre(entant al 'andarmeriei ori& in lipsa& a primarului sau a unui delegat al primariei si a de itorului sau c*iar in lipsa acestuia& daca a fost legal citat! In ca(ul fructelor sau recoltelor prinse de radacini& pretul se va putea depune& cu acordul creditorului sau al repre(entantului sau& si ulterior& in cel mult . (ile de la data licitatiei! In toate ca(urile& intrarea in posesia unurilor ad'udecate se va face numai dupa plata integrala a pretului! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f"fa-.,d#,0cf#- :"#2acf#--0 -+c,f+.,6 t7pe56Image6 849 $.% E)ecutorul 'udecatoresc va putea incuviinta ca van(area sa se faca de catre administrator#sec*estru& c*iar prin una invoiala& pe pretul curent& fara ca acesta sa mai fie tinut de depo(itare& in ca(urile cand@ "! fructele sau recolta sunt supuse pieirii& degradarii& alterarii sau deprecierii si van(area tre uie facuta de urgentaA +! depo(itarea nu este cu putinta sau da loc la c*eltuieli disproportionate in raport cu valoarea fructelor sau recoltelor! $0% In ca(urile preva(ute la alin! $.%& van(area se va face cu incunostintarea creditorului si a de itorului! $1% =umele re(ultate din van(area facuta de administrator#sec*estru vor fi consemnate de acesta la entitatea speciali(ata preva(uta de lege& in +- de ore de la incasare& iar recipisa de

consemnare va fi depusa de indata la e)ecutor& impreuna cu o lista care va fi semnata de administrator#sec*estru si de cumparatori si in care se vor arata fructele sau recolta vanduta si pretul de van(are! $2% Dispo(itiile art! 1.+#11:& precum si cele ale art! 20,#220 se aplica in mod corespun(ator! C +! Urmarirea veniturilor generale ale imo ilelor Art! 1::! # $"% =e pot urmari toate veniturile pre(ente si viitoare ale O iectul urmaririi imo ilelor ce sunt proprietatea de itorului sau asupra carora el are un drept de u(ufruct! $+% De asemenea& se pot urmari si veniturile de itorului arendas sau c*irias provenite din e)ploatarea imo ilelor arendate sau inc*iriate! $,% Urmarirea veniturilor unui imo il nu va putea fi efectuata daca e)ista o urmarire imo iliara asupra aceluiasi imo il! Art! 2;;! # $"% Cererea de urmarire& insotita de titlul e)ecutoriu si de dovada ac*itarii ta)elor Cererea de urmarire de tim ru& se va indrepta la e)ecutorul 'udecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei ra(a teritoriala se afla imo ilul ale carui venituri se urmaresc! $+% Cererea de urmarire va cuprinde mentiunile preva(ute la art! 00, si indicarea imo ilului ale carui venituri se urmaresc! Art! 2;"! # $"% Dupa incuviintarea urmaririi silite& la cererea creditorului sau& in lipsa& atunci Administratorul# cand aprecia(a ca este necesar& e)ecutorul 'udecatoresc va numi& prin sec*estru inc*eiere& data cu citarea in termen scurt a partilor& un administrator#sec*estru& pentru administrarea veniturilor imo ilului! $+% Poate fi numit administrator#sec*estru creditorul& de itorul sau o alta persoana fi(ica ori persoana 'uridica! $,% Cand administrator#sec*estru este numita o alta persoana decat de itorul& e)ecutorul ii va fi)a drept remuneratie o suma& tinand seama de activitatea depusa& sta ilind totodata si modalitatea de plata! $-% Administratorul#sec*estru actionea(a in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a unurilor altuia& dispo(itiile Codului civil privitoare la administrarea unurilor altuia aplicandu#se in mod corespun(ator! $.% In ca(ul neindeplinirii o ligatiilor sta ilite in sarcina sa& administratorul#sec*estru& la cererea oricarei persoane interesate& poate fi revocat de catre e)ecutorul 'udecatoresc si inlocuit cu alta persoana!

Drepturile si o ligatiile administratorului# sec*estru

$0% De asemenea& la cererea oricarei persoane interesate& administratorul#sec*estru poate fi o ligat la despagu iri de catre instanta de e)ecutare! Art! 2;+! # $"% Administratorul#sec*estru este indatorat sa ia masuri de conservare si de intretinere in una stare a imo ilului& sa faca insamantari sau plantatii pomicole ori viticole si sa incase(e c*iriile si aren(ile sau alte venituri ale imo ilului& sa plateasca impo(itele si ta)ele locale& do an(ile creantelor ipotecare& primele de asigurare si& in general& orice alte prestatii cu scadente succesive in legatura cu acel imo il! $+% El este autori(at sa retina& pentru c*eltuielile de administrare& cel mult ";K din sumele incasate& fiind o ligat sa consemne(e restul& in +- de ore de la incasare& la entitatea indicata de e)ecutor si sa remita recipisele de indata e)ecutorului 'udecatoresc! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56211ad12 #f 2e#-+0c#:.1+#.a02+"",;e+a6 t7pe56Image6 849 $,% Administratorul#sec*estru este in drept sa denunte contractele de locatiune e)istente& potrivit clau(elor contractuale& sa ceara evacuarea locatarilor& cu incuviintarea instantei de e)ecutare& si sa sec*estre(e& in numele proprietarului& unurile mo ile ale acestora aflate in imo il! $-% In ca( de pericol de intar(iere& el va putea lua masurile de conservare sau de asigurare pe care le reclama o una administrare! $.% Administratorul#sec*estru nu va putea insa inc*eia contracte de inc*iriere sau de arendare decat pe termen de cel mult + ani si numai cu incuviintarea instantei de e)ecutare& prin inc*eiere definitiva& data in camera de consiliu& cu citarea partilor! $0% In afara de ca(ul de evacuare preva(ut la alin! $,%& incuviintarea instantei de e)ecutare este necesara si pentru intentarea actiunilor! Art! 2;,! # In ca(ul cand asupra aceluiasi imo il s#au incuviintat urmariri generale de venituri la cererea mai multor creditori& ele vor fi cone)ate& potrivit dispo(itiilor Concursul de art! 0.,& desemnandu#se urmariri totodata un singur administrator#sec*estru in persoana celui dintai numit sau a aceluia care ar pre(enta mai multe garantii! Pu licitatea Art! 2;-! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc va afisa de indata copii urmaririi certificate ale inc*eierii de incuviintare a urmaririi la sediul organului de e)ecutare& la instanta de e)ecutare si la sediul primariei in ra(a careia se afla imo ilul! De asemenea& inc*eierea va fi

pu licata si intr#un (iar local& daca e)ista! $+% Un e)emplar al inc*eierii& in copie certificata de e)ecutor& se va trimite din oficiu& pentru a se face notarea urmaririi in cartea funciara! Art! 2;.! # $"% Dupa incuviintarea urmaririi& e)ecutorul 'udecatoresc se va deplasa la fata locului& insotit de administratorul#sec*estru& caruia ii va preda& pe a(a de inventar& unurile ale Predarea caror venituri sunt urmarite! Daca de itorul refu(a sa permita accesul imo ilului in imo il& lipseste ori refu(a sa predea unurile ale caror venituri sunt urmarite& e)ecutorul 'udecatoresc va recurge la concursul fortei pu lice& dispo(itiile art! 1,, si urmatoarele aplicandu# se in mod corespun(ator! $+% Totodata& e)ecutorul ii va notifica& printr#o instiintare scrisa& pe c*iriasi& pe arendasi sau pe cei care au alte contracte de e)ploatare a imo ilului ca toate veniturile acestuia sunt sec*estrate si ca sunt indatorati ca in viitor sa plateasca c*iriile& aren(ile sau alte venituri re(ultate din contractele de e)ploatare a imo ilului direct administratorului#sec*estru ori sa le consemne(e la unitatea preva(uta de lege& depunand recipisele la administratorul#sec*estru! $,% E)ecutorul va inc*eia un proces#ver al prin care va constata aducerea la indeplinire a celor de mai sus si care va fi semnat de el si de administratorul# sec*estru! $-% Procesul#ver al va fi inc*eiat in , e)emplare& dintre care unul va fi predat administratorului#sec*estru& altul va fi comunicat de itorului& impreuna cu inc*eierea de incuviintare a urmaririi& in conditiile art! 000 si urmatoarele& iar al treilea va fi atasat la dosarul de e)ecutare& impreuna cu dove(ile de comunicare a instiintarilor facute c*iriasilor si arendasilor! $.% E)ecutorul va putea sec*estra veniturile& in conditiile alin! $"%#$-%& c*iar in lipsa administratorului#sec*estru& urmand ca acestuia sa i se predea unurile ulterior! $0% Administratorul#sec*estru care nu a cerut predarea unurilor in termen de "; (ile de la comunicarea numirii va fi considerat ca nu accepta aceasta insarcinare! Acesta si cel care refu(a in mod e)pres insarcinarea vor fi inlocuiti de indata cu alta persoana prin inc*eiere data de e)ecutor fara citarea partilor! Art! 2;0! # $"% De la data notarii urmaririi in cartea funciara& aceasta va Efectele urmaririi fi opo(a ila tuturor do anditorilor de drepturi asupra imo ilului!

Evacuarea de itorului

$+% De la aceeasi data& cesiunile de venituri& contractele de inc*iriere& de arendare sau de e)ploatare a imo ilului& inclusiv cesiunile de drepturi re(ultand din aceste contracte& nu vor fi opo(a ile creditorului urmaritor! $,% De la data notificarii sec*estrului persoanelor aratate la art! 2;. alin! $+%& plata c*iriilor& aren(ilor sau altor venituri ale imo ilului facuta de itorului va fi& de asemenea& inopo(a ila creditorului urmaritor! $-% Plata sumelor preva(ute la alin! $,%& facuta de itorului inainte de data notificarii si de termenul fi)at in contractul respectiv& va fi opo(a ila creditorului urmaritor numai daca este constatata printr#un inscris cu data certa! Art! 2;1! # In ca(ul in care de itorul ocupa el insusi imo ilul ale carui venituri sunt urmarite& la cererea creditorului& instanta de e)ecutare va putea& dupa impre'urari& sa ordone evacuarea& in tot sau in parte& a imo ilului fie de indata& fie intr#un anumit termen& in scopul asigurarii unei mai une e)ploatari a acestuia! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56fc. c0:e#,e;2#- ;c# 2;e#+d20f2.a2 +"6 t7pe56Image6 849 Art! 2;2! # Daca de itorul nu are alte mi'loace de su (istenta& la cererea sa& e)ecutorul =umele necesare 'udecatoresc va dispune ca o parte din venituri sa serveasca pentru intretinerii de itorului intretinerea re(ona ila a lui si a familiei sale& pe toata durata urmaririi& dispo(itiile art! 2,+ aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! 2;:! # $"% La sfarsitul fiecarei perioade de 0 luni& socotite de la data predarii imo ilului sau de la data fi)ata de e)ecutor& precum si la sfarsitul gestiunii& Descarcarea administratorul#sec*estru este administratorului# dator sa pre(inte o dare de seama& in fata e)ecutorului si a partilor sec*estru interesate& cu privire la veniturile incasate si c*eltuielile efectuate& pe a(a de documente 'ustificative! $+% E)ecutorul va verifica socotelile si& daca acestea sunt regulat intocmite si corespund realitatii& va da descarcare administratorului#sec*estru& prin inc*eiere& data fara citarea partilor! In ca( contrar& la cererea partii interesate sau din oficiu& e)ecutorul va dispune& prin inc*eiere& revocarea din functie a administratorului#sec*estru si numirea altei persoane! $,% Remuneratia administratorului#sec*estru va fi platita numai daca socotelile au fost date si apro ate& primind descarcare de la e)ecutor! =uma remuneratiei

Eli erarea si distri uirea veniturilor

Incetarea urmaririi

se imputa asupra veniturilor reali(ate din administrarea imo ilului! Art! 2";! # $"% Dupa fiecare depunere de socoteli& sumele re(ultate din urmarire vor fi eli erate sau& dupa ca(& distri uite intre creditori& potrivit dispo(itiilor art! 20, si urmatoarele! $+% In ca( de concurs intre urmarirea generala de venituri si o urmarire imo iliara& infiintata ulterior de un creditor ipotecar in rang prioritar& acesta din urma va avea drept de preferinta asupra veniturilor nedistri uite! Art! 2""! # Urmarirea veniturilor incetea(a@ "! prin renuntare la urmarire& facuta de toti creditorii urmaritori si intervenientiA +! prin plata creantelor acestora& inclusiv a do an(ilor si a c*eltuielilor de 'udecata si de e)ecutareA ,! prin depunerea& cu afectatiune speciala& a sumelor pentru care s# a facut urmarirea& in conditiile art! 1+;A -! prin ad'udecarea silita a imo iluluiA .! prin trecerea unui termen de . ani de la infiintarea ei& c*iar daca creditorul urmaritor nu a fost indestulat! =e e)ceptea(a ca(ul cand se urmaresc veniturile unui u(ufruct asupra unui imo il!

CAPITOLUL II Urmarirea imo iliara =ECTIUNEA " <unurile imo ile care pot fi urmarite Art! 2"+! # $"% =unt supuse urmaririi silite imo iliare unurile O iectul urmaririi imo ile! $+% Pot forma o iectul urmaririi silite imo iliare si dreptul de u(ufruct asupra unui imo il& precum si dreptul de superficie! $,% Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai odata cu fondul dominant caruia ii profita! $-% Nu sunt supuse urmaririi silite imo ilele declarate neurmari ile in ca(urile si in conditiile preva(ute de lege! $.% In ca(ul titlurilor e)ecutorii privitoare la creante a caror valoare nu depaseste ";!;;; lei& van(area unurilor imo ile ale de itorului poate fi facuta numai daca acesta nu are alte unuri urmari ile sau daca are unuri urmari ile& dar nu pot fi valorificate! Refu(ul ne'ustificat al de itorului de a furni(a e)ecutorului 'udecatoresc informatiile& lamuririle si dove(ile necesare& precum si furni(area cu rea#credinta de informatii incomplete in legatura cu e)istenta si valoarea unor unuri mo ile ori a unor venituri de natura a fi valorificate in

Urmarirea imo ilelor inscrise in cartea funciara

vederea acoperirii integrale a creantei permit declansarea urmaririi silite imo iliare c*iar daca valoarea creantei nu depaseste ";!;;; lei! Art! 2",! # $"% Urmarirea imo ilelor inscrise in cartea funciara se face pe imo ile in intregimea lor! $+% =e pot urmari in mod separat constructiile ce formea(a o proprietate distincta de sol& drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane& pe eta'e sau pe apartamente& precum si orice alte drepturi privitoare la unuri pe care legea le declara imo ile! $,% =unt supuse urmaririi silite& odata cu imo ilul inscris in cartea funciara& si orice alte lucrari autonome sau adaugate& potrivit Codului civil& c*iar daca acestea din urma nu sunt inscrise in cartea funciara la data inceperii urmaririi! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56c,a 0fa,#-:.+#-0:-#a+,a#2d-a f 1 ",;6 t7pe56Image6 849 Art! 2"-! # $"% Urmarirea silita imo iliara se intinde de plin drept si asupra unurilor accesorii Intinderea urmaririi imo ilului& preva(ute de Codul civil& precum si asupra fructelor si veniturilor acestuia! $+% <unurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imo ilul! Imo ilele minorilor Art! 2".! # $"% Imo ilul unui minor sau al unei persoane puse su si interdictie 'udecatoreasca inter(isilor nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mo ilelor sale! $+% Dispo(itiile alin! $"% nu impiedica urmarirea silita asupra unui imo il aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse su interdictie 'udecatoreasca si a unei persoane cu capacitate deplina de e)ercitiu& daca o ligatia preva(uta in titlul e)ecutoriu este comuna! Art! 2"0! # $"% Creditorii care au ipoteca inscrisa asupra unui imo il il Urmarirea pot urmari in orice imo ilelor maini ar trece si pot cere van(area lui pentru a se indestula din pretul ipotecate re(ultat! $+% Cu toate acestea& in ca(ul in care se urmareste un imo il ipotecat care a fost ulterior instrainat& do anditorul& care nu este personal o ligat pentru creanta ipotecara& poate sa se opuna van(arii imo ilului ipotecat& daca au ramas alte imo ile ipotecate in posesia de itorului principal& si sa ceara instantei de e)ecutare urmarirea preala ila a acestora din urma& dupa regulile preva(ute de Codul civil in materie de fide'usiune! Pe durata urmaririi acestor unuri& urmarirea imo ilului apartinand tertului do anditor este suspendata!

$,% Contestatia prin care tertul do anditor se opune scoaterii la van(are se va putea face& su sanctiunea decaderii& in termen de "; (ile de la comunicarea inc*eierii prin care s#a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi silite! $-% Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la van(are silita a unurilor neipotecate ale de itorului sau decat in ca(ul in care urmarirea silita a unurilor imo ile ipotecate nu a condus la indestularea creditorului ipotecar in limita sumelor totale datorate! Art! 2"1! # $"% Creditorii personali ai unui de itor coproprietar sau codevalmas nu vor putea Urmarirea sa urmareasca partea acestuia din imo ilele aflate in proprietate imo ilelor comuna& ci vor tre ui sa ceara proprietate comuna mai intai parta'ul acestora! La cererea creditorului& actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara! $+% Pana la solutionarea parta'ului& prin *otarare ramasa definitiva& urmarirea imo ilului este de drept suspendata! Daca nu s#a facut decat cerere de parta'& pana la solutionarea acesteia& prin *otarare ramasa definitiva& se suspenda prescriptia dreptului la actiune contra de itorului coproprietar sau devalmas! $,% Creditorii personali pot urmari insa cota#parte determinata a de itorului lor din dreptul de proprietate asupra imo ilului& fara a mai fi necesar sa ceara parta'ul& daca ea este neindoielnic sta ilita si lamurita si este inscrisa& prin aratarea unei fractiuni& in cartea funciara! In acest ca(& coproprietarii vor putea cere punerea in van(are a intregului imo il aflat in coproprietate in conditiile preva(ute la art! 2++! =ECTIUNEA a +#a Incuviintarea urmaririi imo iliare Art! 2"2! # $"% Cererea de urmarire& insotita de titlul e)ecutoriu si de dovada ac*itarii ta)elor de tim ru& se va indrepta la e)ecutorul 'udecatoresc din circumscriptia Cererea de curtii de apel in a carei urmarire ra(a teritoriala se afla imo ilul apartinand de itorului urmarit sau unei alte persoane& daca se urmareste un imo il ipotecat! $+% Daca se urmareste un imo il care se intinde insa in diferite circumscriptii& cererea se va putea face la oricare dintre e)ecutorii 'udecatoresti competenti sa faca e)ecutarea silita& dupa alegerea creditorului! $,% Cererea de urmarire va cuprinde mentiunile preva(ute la art! 00,! Inregistrarea cererii Art! 2":! # Dupa inregistrarea cererii& e)ecutorul 'udecatoresc va de solicita de indata instantei urmarire de e)ecutare in circumscriptia careia se afla imo ilul incuviintarea

Incuviintarea urmaririi

urmaririi lui silite& dispo(itiile art! 00- si 00. aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! 2+;! # $"% Inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii se va comunica& in copie certificata de catre e)ecutorul 'udecatoresc& de itorului si tertului do anditor& daca este ca(ul& insotita de titlul e)ecutoriu si de somatie& punandu#li#se in vedere ca in termen de ". (ile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie& inclusiv do an(ile si c*eltuielile de e)ecutare! $+% Daca se urmareste numai cota#parte apartinand de itorului din imo ilul aflat in proprietate comuna pe cote#parti& copii certificate ale inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii vor fi comunicate si coproprietarilor& cu invitatia de a#si e)ercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art! 2++! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f1da+-:e#d"a-#-aaa#2:d2#-d" .ad"a 2-6 t7pe56Image6 849 Art! 2+"! # $"% Odata cu comunicarea inc*eierii de incuviintare& e)ecutorul va solicita iroului teritorial de cadastru si pu licitate imo iliara sa dispuna& in a(a Pu licitatea urmaririi acesteia& notarea urmaririi imo ilului in cartea funciara& cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se face urmarirea! $+% Cand se urmaresc mai multe imo ile& inscrise la acelasi irou sau la irouri teritoriale de cadastru si pu licitate imo iliara diferite& pentru o creanta garantata cu ipoteca colectiva& cererea de notare a urmaririi se va inainta iroului teritorial la care este inscrisa ipoteca principala& care& dupa ce va savarsi notarile preva(ute de lege& va trimite din oficiu o copie de pe inc*eierile sale iroului de cadastru si pu licitate imo iliara unde este inscrisa ipoteca secundara! $,% Cand dreptul de proprietate este inscris numai provi(oriu in favoarea de itorului& notarea se va face su conditia 'ustificarii inscrierii provi(orii! In acest ca(& creditorul urmaritor va fi in drept sa e)ercite& in numele de itorului& actiunea pentru 'ustificarea dreptului de proprietate! $-% Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cau(a unui impediment de carte funciara& potrivit legii& se va nota respingerea acesteia! $.% Inc*eierea de admitere sau respingere a notarii pronuntate de registratorul de carte funciara se va comunica& in afara creditorului urmaritor& e)ecutorului 'udecatoresc& precum si persoanelor care& potrivit mentiunilor din cartea funciara& sunt

interesate! Art! 2++! # $"% Coproprietarii imo ilului urmarit pentru o parte indivi(a vor putea e)ercita ?an(area in intregime dreptul de a cere scoaterea la van(are a intregului imo il aflat in a indivi(iune& in termen de . (ile imo ilului aflat in de la comunicarea inc*eierii de incuviintare a urmaririi ori& in lipsa& coproprietate de la data comunicarii inc*eierii de notare a acesteia in cartea funciara! $+% Cererea nu va fi admisa decat daca va fi semnata de toti coproprietarii si daca va fi depusa personal ori& in lipsa& prin mandatar avand procura speciala! Daca cererea acestora a fost legali(ata de notarul pu lic sau certificata de avocat& ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari& personal sau prin repre(entant& ori va putea fi& de asemenea& transmisa prin posta& dupa ca(! $,% E)ecutorul& primind cererea& va dispune scoaterea la van(are a intregului imo il& prin inc*eiere& data fara citarea partilor& care se va comunica creditorului urmaritor! Art! 2+,! # $"% Dupa primirea inc*eierii de incuviintare a urmaririi& de itorul poate cere instantei de e)ecutare& in termen de "; (ile de la comunicare& sa ii =uspendarea urmaririi incuviinte(e ca plata integrala la a datoriei& inclusiv do an(ile si c*eltuielile de e)ecutare& sa se faca cererea de itorului din veniturile nete ale imo ilelor sale& c*iar neurmarite& sau din alte venituri ale sale& pe timp de 0 luni! $+% Instanta sesi(ata potrivit alin! $"% va cita partile in camera de consiliu si se va pronunta de indata prin inc*eiere definitiva! In ca( de admitere a cererii de itorului& instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imo iliare& inc*eierea fiind comunicata si e)ecutorului! $,% =uspendarea urmaririi se va comunica& prin gri'a e)ecutorului& c*iriasilor si arendasilor sau altor de itori care& de la data comunicarii& vor consemna toate sumele scadente in viitor la unitatea preva(uta de lege si vor depune recipisa de consemnare la e)ecutorul 'udecatoresc! $-% ?enitul afectat va servi in mod e)clusiv pentru acoperirea creantei creditorului urmaritor! $.% Pentru motive temeinice& creditorul poate solicita instantei reluarea urmaririi inainte de e)pirarea termenului de 0 luni& dispo(itiile alin! $+% fiind aplica ile in mod corespun(ator! Concursul de urmariri Art! 2+-! # In ca(ul cand mai multi creditori au inceput urmariri imo iliare asupra aceluiasi imo il& ele se vor cone)a de catre instanta& la cererea oricaruia dintre ei sau a oricaruia dintre e)ecutorii

Modalitati de valorificare =ECTIUNEA a ,#a Efectele urmaririi

'udecatoresti& in conditiile preva(ute la art! 0.,! Art! 2+.! # Imo ilele urmarite silit se valorifica prin modalitatile de van(are preva(ute la art! 1.,#1..& care se aplica in mod corespun(ator!

Art! 2+0! # Drepturile reale& precum si orice alte drepturi inscrise dupa notarea urmaririi imo ilului in cartea funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si ad'udecatarului& in Inopo(a ilitatea unor afara de ca(urile e)pres preva(ute de lege ori de ca(ul in care drepturi creditorul sau ad'udecatarul s#a declarat de acord cu acel drept ori de itorul sau tertul do anditor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc& inclusiv do an(ile si c*eltuielile de e)ecutare! Art! 2+1! # $"% Inc*irierile sau arendarile& precum si cesiunile de venituri facute de de itor sau Locatiunea si tertul do anditor dupa data notarii urmaririi nu vor fi opo(a ile cesiunea de creditorului urmaritor si venituri ad'udecatarului! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56;c2.:":"#.d"2#-c0"# a.d#c00+--1.,c "6 t7pe56Image6 849 $+% Inc*irierile sau arendarile anterioare notarii sunt opo(a ile& in conditiile legii& atat creditorilor urmaritori& cat si ad'udecatarului! Cu toate acestea& ad'udecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea atunci cand pretul convenit este mai mic cu o treime decat pretul pietei sau mai mic fata de cel re(ultat din locatiunile precedente! $,% Platile de c*irii sau aren(i efectuate de itorului urmarit inainte de scadenta nu pot fi insa opuse creditorilor urmaritori si ad'udecatarului decat daca sunt notate in cartea funciara! Dispo(itiile alin! $+% te(a a doua raman aplica ile! =ECTIUNEA a -#a ?an(area la licitatie pu lica C "! Bormalitatile premergatoare van(arii Procesul#ver al de Art! 2+2! # $"% Dupa comunicarea inc*eierii de incuviintare a situatie e)ecutarii si notarea in cartea funciara a urmaririi silite& e)ecutorul 'udecatoresc& in vederea identificarii imo ilului urmarit si a pretuirii lui& va inc*eia un proces#ver al de situatie& care va cuprinde& pe langa mentiunile preva(ute la art! 2,2 alin! $"% lit! a%#c%& e% si m%& elemente privind descrierea imo ilului urmarit& precum si& daca este ca(ul& o ligatiile fiscale cu privire la imo il si sumele datorate cu titlu de cota de contri utie la c*eltuielile asociatiei de proprietari! In ca(ul in care

Evacuarea de itorului

Administrarea imo ilului urmarit

Drepturile si o ligatiile administratorului# sec*estru

de itorul nu furni(ea(a aceste elemente in conditiile art! 0+1& e)ecutorul 'udecatoresc va face demersurile preva(ute la art! 0.: spre a o tine inscrisurile si relatiile care fac posi ile identificarea imo ilului urmarit si evaluarea sa! In invitatia comunicata de itorului potrivit art! 0+1& e)ecutorul 'udecatoresc& su sanctiune de nulitate a e)ecutarii& va indica de itorului ca& in lipsa unor relatii& insotite de acte doveditoare& privind descrierea imo ilului spre a face posi ila evaluarea& se va recurge la demersurile preva(ute la art! 0.:! In toate ca(urile& in vederea identificarii imo ilului& e)ecutorul 'udecatoresc are dreptul sa se deplase(e la locul situarii imo ilului! $+% In ca(ul in care imo ilul supus urmaririi nu este inscris in cartea funciara& e)ecutorul 'udecatoresc va solicita iroului de cadastru si pu licitate imo iliara& in numele de itorului& desc*iderea cartii funciare& in a(a unei documentatii cadastrale intocmite de o persoana autori(ata si a titlurilor de proprietate o tinute& cand este ca(ul& in conditiile art! 0.:! C*eltuielile necesare vor fi avansate de creditor si vor fi imputate de itorului cu titlu de c*eltuieli de e)ecutare silita& in conditiile art! 00:! Art! 2+:! # In ca(ul in care de itorul sau tertul do anditor ocupa el insusi imo ilul urmarit& la cererea creditorului sau a e)ecutorului& instanta de e)ecutare va putea& dupa impre'urari& sa ordone evacuarea sa din imo il& in tot sau in parte& fie de indata& fie intr#un anumit termen! Art! 2,;! # $"% Pe data comunicarii inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii& de itorul sau& dupa ca(& tertul do anditor este deca(ut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imo ilului urmarit! $+% E)ecutorul 'udecatoresc va numi un administrator#sec*estru care sa asigure administrarea imo ilului& incasarea veniturilor& efectuarea c*eltuielilor necesare si apararea in litigiile privitoare la acest un! $,% Cand de itorul insusi sau tertul do anditor este administratorul# sec*estru al imo ilului urmarit& e)ecutorul 'udecatoresc ii va preda imo ilul cu acest titlu! Art! 2,"! # $"% Administratorul#sec*estru este o ligat@ a% sa pastre(e si sa intretina imo ilul urmarit& cu toate accesoriile luiA % sa incase(e c*iriile& aren(ile si alte venituriA c% sa plateasca primele de asigurare& impo(itele si ta)ele localeA d% sa denunte contractele de locatiune e)istente& cu respectarea clau(elor contractuale& si sa

=umele necesare intretinerii de itorului

ceara evacuarea locatarilorA e% sa inc*eie& cu incuviintarea instantei de e)ecutare& data prin inc*eiere& cu citarea partilor& contracte de locatiune pe termen de cel mult + aniA f% sa culeaga fructele si recoltele si sa le vanda& in conditiile preva(ute la art! 1:2! $+% Dispo(itiile art! 2;" si urmatoarele se aplica in mod corespun(ator si administratorului#sec*estru numit in cadrul acestei proceduri! Art! 2,+! # $"% Daca de itorul sau tertul do anditor nu are alt mi'loc de su (istenta decat veniturile imo ilului urmarit& la cererea acestuia& e)ecutorul 'udecatoresc va fi)a prin proces#ver al o cota de cel mult +;K din aceste venituri pentru intretinerea re(ona ila a lui si a familiei sale& pe toata durata urmaririi! $+% Impotriva masurii luate de catre e)ecutorul 'udecatoresc& cei interesati se pot adresa instantei de e)ecutare! Instanta va cita partile in termen scurt& in camera de consiliu& si va *otari prin inc*eiere definitiva! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f2- ,:cf#100a#-e+"# 1f #1:2dd2c2;a-06 t7pe56Image6 849 Art! 2,,! # =umele incasate de administratorul#sec*estru se vor Distri uirea distri ui creditorilor& cu veniturilor respectarea dispo(itiilor art! 20,#220& c*iar inainte de distri uirea imo ilului pretului re(ultat din van(area imo ilului urmarit! C +! =coaterea in van(are a imo ilului Art! 2,-! # $"% Daca in termen de ". (ile de la comunicarea Declansarea inc*eierii de incuviintare a procedurii de e)ecutarii de itorul nu plateste datoria& e)ecutorul 'udecatoresc va van(are incepe procedura de van(are! $+% In ca(ul in care o iectul e)ecutarii silite il formea(a mai multe unuri imo ile distincte ale de itorului& procedura de van(are prin licitatie pu lica se va indeplini pentru fiecare un in parte! Art! 2,.! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc va sta ili de indata& prin inc*eiere& valoarea de Evaluarea imo ilului circulatie a imo ilului& raportata la pretul mediu de piata din urmarit localitatea respectiva& si o va comunica partilor! $+% Totodata& e)ecutorul va cere iroului de cadastru si pu licitate imo iliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care grevea(a imo ilul urmarit& precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane! Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre e)ecutare si vor fi citati la termenele fi)ate pentru van(area

imo ilului! $,% La cererea partilor interesate sau in ca(ul in care nu poate proceda el insusi la evaluare& e)ecutorul 'udecatoresc va numi un e)pert care sa sta ileasca valoarea de circulatie a imo ilului! $-% Cererea de e)perti(a va fi facuta de parti& in termen de ". (ile de la comunicarea inc*eierii preva(ute la alin! $"%& su sanctiunea decaderii! E)perti(a poate fi ceruta si de tertul do anditor& de coproprietari in ca(ul preva(ut la art! 2++& precum si de creditorii intervenienti& in acelasi termen! $.% La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imo ilului! $0% E)pertul va fi numit de catre e)ecutor prin inc*eiere e)ecutorie& care va arata si termenul de depunere a raportului de e)perti(a& dispo(itiile art! 1.1 alin! $0%# $:% aplicandu#se in mod corespun(ator! Inc*eierea se comunica partilor si e)pertului! Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii imo ilului& daca este ca(ul! $1% O alta e)perti(a nu este admisi ila& dar partile pot conveni o alta valoare! $2% Refu(ul de itorului de a permite accesul e)pertului in imo il in vederea evaluarii nu impiedica evaluarea& urmand sa se ia in considerare inscrisurile depuse la dosarul de e)ecutare& precum si orice alte date sau informatii disponi ile& inclusiv cele o tinute de e)ecutor pe a(a demersurilor intreprinse in conditiile art! 0.:! Art! 2,0! # $"% E)ecutorul va fi)a pretul imo ilului& care va fi pretul de pornire a licitatiei& la valoarea sta ilita conform art! 2,.& prin inc*eiere definitiva& data fara citarea partilor! $+% =eparat de pretul imo ilului se va determina si valoarea =ta ilirea pretului drepturilor de u(ufruct& u(& a itatie imo ilului si a valorii sau servitute& daca aceste drepturi au fost inta ulate ulterior altor inscrierii vreunei ipoteciA in ca(ul drepturi imo ilelor inscrise in cartea funciara se va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara& iar daca nu este inscrisa& ea se va sta ili& cand este ca(ul& prin e)perti(a& in conditiile aratate la art! 2,.! Art! 2,1! # $"% In termen de . (ile de la sta ilirea pretului imo ilului& e)ecutorul va fi)a& prin Punerea in van(are inc*eiere definitiva& termenul pentru van(area imo ilului& ce va fi adus la cunostinta pu lica prin pu licatii de van(are! $+% Termenul sta ilit pentru van(are nu va fi mai scurt de +; de (ile si nici mai lung de -; de

(ile de la afisarea pu licatiei de van(are la locul unde va avea loc licitatia! Art! 2,2! # $"% Pu licatiile de van(are vor cuprinde urmatoarele Pu licitatea van(arii mentiuni@ a% denumirea si sediul organului de e)ecutareA % numarul dosarului de e)ecutareA c% numele e)ecutorului 'udecatorescA d% numele si domiciliul ori& dupa ca(& denumirea si sediul de itorului& ale tertului do anditor& daca va fi ca(ul& si ale creditoruluiA e% titlul e)ecutoriu in temeiul caruia se face urmarirea imo iliaraA f% identificarea imo ilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara& precum si descrierea lui sumaraA g% pretul la care a fost evaluat imo ilulA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56a;accc2 #1"21#- ,"# -,0#-cc.00-,2"+f6 t7pe56Image6 849 *% mentiunea& daca va fi ca(ul& ca imo ilul se vinde grevat de drepturile de u(ufruct& u(& a itatie sau servitute& inta ulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci& si ca& in ca(ul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie& se va proceda in aceeasi (i la o noua licitatie pentru van(area imo ilului li er de acele drepturi! Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel preva(ut la art! 2-. alin! $0% si $1%A i% (iua& ora si locul van(arii la licitatieA '% somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imo ilului sa il anunte e)ecutorului inainte de data sta ilita pentru van(are& in termenele si su sanctiunile preva(ute de legeA F% invitatia catre toti cei care vor sa cumpere imo ilul sa se pre(inte la termenul de van(are& la locul fi)at in acest scop si pana la acel termen sa pre(inte oferte de cumparareA l% mentiunea ca ofertantii sunt o ligati sa depuna& pana la termenul de van(are& o garantie repre(entand ";K din pretul de pornire a licitatieiA m% semnatura si stampila e)ecutorului 'udecatoresc! $+% Mentiunile aratate la alin! $"% lit! a% si c%#m% sunt preva(ute su sanctiunea nulitatii! $,% Pu licatia de van(are se va afisa la sediul organului de e)ecutare si al instantei de e)ecutare& la locul unde se afla imo ilul urmarit& la sediul primariei in a carei ra(a teritoriala este situat imo ilul& precum si la locul unde se desfasoara licitatia& daca acesta este altul decat locul unde este situat imo ilul!

Comunicarea pu licatiilor de van(are

=ituatia van(atorului imo ilului

$-% Pu licatii in e)tras& cuprin(and mentiunile preva(ute la alin! $"% lit! a%& c% si f%#m%& se vor face& su sanctiunea nulitatii& intr#un (iar de circulatie nationala& daca valoarea imo ilului depaseste suma de +.;!;;; lei& sau intr#un (iar local& daca nu trece peste aceasta suma! Pu licatia& in e)tras sau in intregul ei& va putea fi pu licata si in (iare& reviste si alte pu licatii e)istente care sunt destinate van(arii unor imo ile de natura celui scos la licitatie& inclusiv pe pagini de internet desc*ise in acelasi scop! $.% C*eltuielile de afisare si pu licare vor fi avansate de catre creditorul urmaritor si vor fi preluate din pretul unurilor urmarite! $0% Indeplinirea formalitatilor privind afisarea pu licatiei la sediul e)ecutorului 'udecatoresc& la locul unde se afla imo ilul urmarit& precum si la locul unde se desfasoara licitatia& daca acesta este altul decat locul unde este situat imo ilul& se va constata prin procese#ver ale inc*eiate de e)ecutorul 'udecatoresc! Afisarea la locul imo ilului se poate face si de catre agentul procedural al e)ecutorului 'udecatoresc! In ca(ul afisarii la sediul instantei si la sediul primariei& procesul#ver al se intocmeste de catre functionarul institutiei insarcinat cu asemenea atri utii& la dosarul de e)ecutare tre uind sa e)iste& la data licitatiei& dovada ca e)ecutorul 'udecatoresc a solicitat institutiilor respective afisarea pu licatiei! Art! 2,:! # $"% Cate un e)emplar din pu licatia de van(are se va comunica& potrivit dispo(itiilor pentru comunicarea si inmanarea citatiilor@ a% creditorului urmaritor si de itorului& precum si& dupa ca(& tertului do anditor& coproprietarilor sau altor persoane care au un drept inscris in legatura cu unul imo il scos la van(areA % creditorilor ipotecari inscrisi in cartea funciara& precum si celor care au inscrieri provi(orii sau notari in legatura cu vreun drept real& daca inscrierile sau notarile sunt anterioare notarii urmaririi! Comunicarea se va face& pentru creditorii ipotecari& la domiciliul ales in actul prin care s#a constituit dreptul de ipoteca& iar in lipsa& la domiciliul sau sediul realA c% organelor fiscale locale! $+% In ca(ul in care se urmareste imo ilul unui minor sau al unei persoane puse su interdictie 'udecatoreasca& o copie de pe pu licatia de van(are a imo ilului se comunica si la parc*etul de pe langa instanta de e)ecutare! Art! 2-;! # $"% ?an(atorul imo ilului urmarit& care are& in conditiile legii& ipoteca legala& precum si dreptul de a cere sau de a declara re(olutiunea pentru neplata

urmarit

pretului& va fi somat prin pu licatie sa opte(e& in scris& in termen de . (ile de la comunicarea pu licatiei& pentru valorificarea unuia dintre aceste drepturi! $+% Daca nu a optat in termenul preva(ut la alin! $"% pentru dreptul de a o tine re(olutiunea& van(atorul se considera deca(ut din acest drept si nu mai poate reclama decat creanta garantata cu ipoteca! $,% In ca(ul in care a optat pentru re(olutiune& actiunea in re(olutiune a van(arii se face in cadrul contestatiei la e)ecutare& in termen de ". (ile de la e)pedierea optiunii catre e)ecutorul 'udecatoresc! In acelasi termen tre uie facuta si declaratia unilaterala de re(olutiune a van(arii! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id562dc-e.a1#e2 2#-e2.# 0.;#1c;c.2+;c c06 t7pe56Image6 849 $-% Urmarirea silita a imo ilului se suspenda la data la care van(atorul imo ilului urmarit depune la e)ecutorul 'udecatoresc dovada inregistrarii in termen a contestatiei la e)ecutare preva(ute la alin! $,% sau& dupa ca(& dovada comunicarii catre cumparator& in acelasi termen& a declaratiei unilaterale de re(olutiune! $.% Urmarirea silita a imo ilului este de asemenea suspendata si atunci cand actiunea in re(olutiune pentru neplata pretului a fost introdusa anterior inceperii urmaririi silite& cu conditia ca aceasta sa fi fost notata in cartea funciara! Daca actiunea in re(olutiune introdusa anterior inceperii urmaririi silite nu a fost notata in cartea funciara& van(atorul poate& in termenul preva(ut la alin! $"%& sa isi e)prime in scris optiunea de a continua ori nu 'udecata si sa note(e actiunea in cartea funciara& daca este ca(ul! Aceste dispo(itii se aplica& in mod corespun(ator& si declaratiei unilaterale de re(olutiune a van(arii facute

inainte de inceperea urmaririi $0% Dispo(itiile pre(entului articol se aplica si cosc*im asului& precum si oricarui alt instrainator care este titularul unei ipoteci legale asupra imo ilului care face o iectul urmaririi silite! C ,! Licitatia si ad'udecarea imo ilului Art! 2-"! # ?an(area se face la sediul organului de e)ecutare sau al instantei de e)ecutare ori la locul unde este situat imo ilul sau in orice alt loc& daca se considera Locul licitatiei ca este mai potrivit pentru una valorificare a acestuia! ?an(area se poate efectua si la sediul primariei in ra(a careia este situat imo ilul! Art! 2-+! # $"% Poate participa la licitatie& in calitate de licitator& orice Participantii la persoana care are licitatie capacitate deplina de e)ercitiu& precum si capacitatea sa do andeasca unul ce se vinde! $+% De itorul nu poate licita nici personal& nici prin persoane interpuse! $,% =olva ilitatea& capacitatea si interpunerea sunt lasate la aprecierea sumara si imediata a e)ecutorului 'udecatoresc& care poate refu(a facand mentiune despre aceasta in procesul#ver al de licitatie! $-% Mandatarul va tre ui sa pre(inte o procura speciala autentica& care se va pastra la dosarul e)ecutarii! $.% Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa ad'udece unurile oferite spre van(are la o valoare mai mica de 1.K din pretul de pornire a primei licitatii! Harantia de Art! 2-,! # $"% Persoanele care vor sa participare cumpere imo ilul la licitatie sunt o ligate sa depuna la unitatea preva(uta de lege& la dispo(itia e)ecutorului 'udecatoresc&

Amanarea licitatiei

Efectuarea licitatiei

pana la termenul sta ilit pentru van(are& o garantie repre(entand ";K din pretul de $+% Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au o ligatia de a depune garantia preva(uta la alin! $"%! $,% De asemenea& sunt dispensate de garantia preva(uta la alin! $"% persoanele care& impreuna cu de itorul& au asupra imo ilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote#parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune& dupa ca(! $-% In ca(urile preva(ute la alin! $+% si $,%& daca valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei#parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei preva(ute in alin! $"%& se va completa diferenta! Art! 2--! # $"% E)ecutorul 'udecatoresc va amana van(area& din oficiu sau la cererea partii interesate& daca se constata ca nu au fost respectate termenele de instiintare a de itorului sau a tertului do anditor ori& dupa ca(& cele de efectuare a pu licitatii van(arii! Pentru noul termen& care nu poate fi mai lung de +; de (ile de la data fi)ata pentru prima van(are& se vor reface formalitatile de pu licitate incalcate& potrivit art! 2,2! $+% In toate ca(urile& partea interesata& daca a fost pre(enta& poate solicita amanarea van(arii prin cerere scrisa facuta inainte de inceperea licitatiei& su sanctiunea decaderii! Art! 2-.! # $"% ?an(area la licitatie se face in mod pu lic! Ea incepe prin citirea de catre e)ecutor a pu licatiei de van(are si a ofertelor primite pana la acea data! $+% Licitatia se va tine separat pentru

fiecare imo il! $,% Daca mai multe imo ile inscrise in diferite carti funciare sunt grevate cu aceeasi ipoteca sau imo ilul este compus din mai multe parcele& e)ecutorul 'udecatoresc va putea dispune& la cererea de itorului sau a creditorului urmaritor& ca van(area sa se faca in acelasi timp pentru mai multe imo ile sau separat pentru fiecare parcela in parte! E)ecutorul 'udecatoresc va putea dispune ca van(area sa se faca separat pentru o parte determinata din imo il& dupa efectuarea operatiunii de de(mem rare a imo ilului in cartea funciara& daca aceasta parte nu este suficient individuali(ata! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56dca;,.f-#" :"#--; # d ,#ea,a"..c;"2-6 t7pe56Image6 849 $-% In ca(ul cand imo ilele sau parcelele se vand separat& ordinea van(arii lor va fi aratata de de itor& iar in lipsa unei asemenea mentiuni& va fi sta ilita de e)ecutor! $.% E)ecutorul va oferi apoi spre van(are imo ilul& prin , strigari succesive& la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari& pornind de la pretul oferit care este mai mare decat cel la care s#a facut evaluarea& potrivit art! 2,. alin! $"% sau& in lipsa unei asemenea oferte& c*iar de la acest pret! $0% Daca imo ilul este grevat de vreun drept de u(ufruct& u(& a itatie sau servitute inta ulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci& la primul termen de van(are strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau& in lipsa& de la cel fi)at in pu licatie& sca(ut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art! 2,0 alin! $+%! $1% Daca din cau(a e)istentei drepturilor aratate la alin! $0% nu s#a putut o tine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior& socotite dupa datele din cartea funciara& e)ecutorul 'udecatoresc va relua in aceeasi (i licitatia pentru van(area imo ilului li er de acele drepturiA in acest ca(& strigarile vor incepe de la pretul mentionat in pu licatia de van(are& fara scaderea aratata la alin! $0%!

$2% In ca(ul in care nu este oferit nici pretul la care imo ilul a fost evaluat& van(area se va amana la un alt termen& de cel mult ,; de (ile& pentru care se va face o noua pu licatie& in conditiile art! 2,2! La acest termen& licitatia va incepe de la pretul de 1.K din pretul de pornire al primei licitatii! Daca nu se o tine pretul de incepere a licitatiei si e)ista cel putin + licitatori& la acelasi termen& unul va fi vandut la cel mai mare pret oferit& dar nu mai putin de ,;K din pretul de pornire al primei licitatii! ?an(area se va putea face c*iar daca se pre(inta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia! In continutul pu licatiei de van(are intocmite pentru cel de#al doilea termen vor fi inserate& su sanctiunea nulitatii& toate aceste mentiuni privind modul de sta ilire a pretului de ad'udecare a imo ilului la al doilea termen! $:% Daca nici la a doua licitatie imo ilul nu a fost ad'udecat& la cererea creditorului& e)ecutorul 'udecatoresc va putea sta ili o noua licitatie& in conditiile preva(ute la alin! $2%! La termenul sta ilit la alin! $2%& licitatia va incepe de la pretul de .;K din pretul de pornire al primei licitatii! Daca nu se o tine acest pret si e)ista cel putin + licitatori& unul va fi vandut& la acest termen& la cel mai mare pret oferit& c*iar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei! ?an(area se va putea face c*iar daca se pre(inta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii! In continutul pu licatiei de van(are intocmite pentru cel de#al treilea termen vor fi inserate& su sanctiunea nulitatii& toate aceste mentiuni privind modul de sta ilire a pretului de ad'udecare a imo ilului la al treilea termen! $";% E)ecutorul va tine o lista in care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitatie si sumele pe care le#au oferit! $""% E)ecutorul va declara ad'udecatar persoana care& la termenul de licitatie& a oferit pretul de van(are cel mai mare ori& dupa ca(& cel aratat la alin! $0%#$2%! $"+% In toate ca(urile& la pret egal& va fi preferat cel care are un drept de preemptiune asupra unului urmarit! Art! 2-0! # $"% E)ecutorul va intocmi un proces#ver al despre Procesul#ver al de desfasurarea si re(ultatul licitatie fiecarei licitatii& care va cuprinde@ a% locul& data si ora cand s#a tinut licitatiaA % numele e)ecutorului 'udecatorescA c% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul creditorului& de itorului&

tertului do anditor& daca e ca(ul& si ale repre(entantilor lorA d% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul participantilor& cu aratarea sumelor oferite de fiecareA e% mentiunile ca ofertantii au depus garantie& ca aceea a ad'udecatarului s#a retinut si ca e)ecutorul a dispus restituirea de indata a garantiilor depuse de ceilalti participantiA f% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul ad'udecatarului imo ilului& daca este ca(ul! $+% Lista preva(uta la art! 2-. alin! $";%& ofertele de cumparare si raportul de e)perti(a& daca va fi ca(ul& se vor ane)a la procesul#ver al! $,% Procesul#ver al va fi semnat de e)ecutor& de creditor& de de itor si de tertul do anditor& daca sunt pre(enti& precum si de ad'udecatar si de alti participanti la licitatie& daca este ca(ul! Despre refu(ul semnarii procesului#ver al se va face mentiune de catre e)ecutorul 'udecatoresc! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56e -d, 1"#0c:.#-"fc#a-+c#1c2,;:2aedea6 t7pe56Image6 849 =tingerea dreptului Art! 2-1! # Titularul unui drept de preemptiune care nu a participat la de licitatie nu va mai putea preemptiune sa isi e)ercite dreptul dupa ad'udecarea imo ilului! Art! 2-2! # $"% Ad'udecatarul imo ilului va depune pretul la dispo(itia e)ecutorului Depunerea pretului 'udecatoresc& in termen de cel mult ,; de (ile de la data van(arii& tinandu#se seama de garantia depusa in contul pretului! $+% Cand ad'udecatar este un creditor& el poate depune creanta sa in contul pretului& fiind o ligat& daca este ca(ul& sa depuna diferenta de pret in termenul preva(ut la alin! $"%! Daca e)ista alti creditori care au un drept de preferinta in conditiile art! 20- si 200& el va depune pana la concurenta pretului de ad'udecare si suma necesara pentru plata creantelor lor& in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret! Art! 2-:! # $"% Daca ad'udecatarul nu depune pretul in termenul preva(ut la art! 2-2 alin! $"%& imo ilul se va scoate din nou in van(are in contul acestuia& la pretul de incepere a licitatiei la care Nedepunerea unul a fost ad'udecat& el fiind o ligat sa plateasca c*eltuielile pretului! prile'uite de noua licitatie si Reluarea licitatiei eventuala diferenta de pret! Ad'udecatarul va putea sa ac*ite la termenul de licitatie pretul oferit initial& ca( in care va fi o ligat numai la plata c*eltuielilor cau(ate de noua licitatie!

Restituirea garantiilor

Plata pretului in rate

Actul de ad'udecare

$+% Daca la noul termen de licitatie imo ilul nu a fost vandut& fostul ad'udecatar este o ligat sa plateasca toate c*eltuielile prile'uite de urmarirea imo ilului! $,% =uma datorata potrivit alin! $"% si $+% de fostul ad'udecatar se sta ileste de e)ecutor prin procesul#ver al de licitatie& care constituie titlu e)ecutoriu! Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa! Art! 2.;! # Dupa ad'udecarea imo ilului catre unul dintre participantii la licitatie& potrivit art! 2-.& e)ecutorul& la cerere& va dispune restituirea garantiilor depuse de ceilalti participanti& procedand& cand este ca(ul& potrivit dispo(itiilor art! 2-: alin! $,%! Art! 2."! # La cererea ad'udecatarului& e)ecutorul 'udecatoresc& cu acordul creditorului& cand acesta nu este ad'udecatar& precum si al de itorului& pentru partea din pret care depaseste valoarea creantei& poate sta ili plata pretului in rate cu do anda legala aferenta& numarul acestora& cuantumul si data scadentei lor& precum si suma care se plateste de indata drept avans! Art! 2.+! # Dupa plata integrala a pretului sau a avansului preva(ut la art! 2."& e)ecutorul& pe a(a procesului#ver al de licitatie& va intocmi actul de ad'udecare& care va cuprinde urmatoarele mentiuni@ a% denumirea si sediul organului de e)ecutareA % numele e)ecutorului 'udecatorescA c% numarul si data procesului#ver al de licitatieA d% numele& prenumele si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul de itorului& ale tertului do anditor si ale ad'udecataruluiA e% pretul la care s#a vandut si modalitatea de ac*itare in ca(ul in care van(area s#a facut cu plata in rateA f% mentiunea& daca este ca(ul& ca imo ilul s#a vandut grevat de drepturile de u(ufruct& u(& a itatie sau servitute ori& dupa ca(& li er de aceste drepturi& in conditiile preva(ute la art! 2-. alin! $0% si $1%A g% datele de identificare ale imo ilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara& precum si datele de identificare ale fostului proprietarA *% mentiunea ca actul de ad'udecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciaraA i% mentiunea ca& pentru ad'udecatar& actul de ad'udecare constituie titlu e)ecutoriu impotriva

de itorului sau& dupa ca(& a tertului do anditor& ca si impotriva oricarei persoane care poseda ori detine imo ilul ad'udecat& fara a putea invoca un drept opo(a il in conditiile legiiA '% mentiunea ca& pentru creditor& actul de ad'udecare constituie titlu e)ecutoriu impotriva ad'udecatarului care nu plateste diferenta de pret& in ca(ul in care van(area s#a facut cu plata pretului in rateA F% data intocmirii actului de ad'udecare& semnatura si stampila e)ecutorului 'udecatoresc& precum si semnatura ad'udecataruluiA l% mentiunea ca actul de ad'udecare este supus contestatiei la e)ecutare in conditiile art! 2.-! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id5622afa+1 #-e:a#-2a:# "0d# :c+f:+f; 1 6 t7pe56Image6 849 Art! 2.,! # $"% Un e)emplar de pe actul de ad'udecare se va preda ad'udecatarului spre a#i Predarea si servi ca titlu de proprietate& iar altul va fi comunicat din oficiu comunicarea iroului de cadastru si pu licitate actului de imo iliara pentru inscrierea provi(orie in cartea funciara a dreptului ad'udecare de proprietate al ad'udecatarului& pe c*eltuiala acestuia! $+% Daca ad'udecatarul va cere sa fie numit administrator#sec*estru al imo ilului ad'udecat& e)ecutorul il va numi si trimite in posesie in aceasta calitate& prin inc*eiere& data fara citarea partilor& care nu este supusa niciunei cai de atac! Art! 2.-! # $"% In termen de o luna de la data inscrierii provi(orii in cartea funciara& de itorul sau tertul do anditor& creditorii urmaritori si orice alta persoana interesata& dupa mentiunile cartilor funciare& vor putea ataca actul de ad'udecare pe cale de contestatie la Contestarea actului e)ecutare! Instanta de de e)ecutare poate suspenda eli erarea sau& dupa ca(& distri uirea ad'udecare sumelor re(ultate din urmarirea silita a imo ilului ad'udecat! In ca(ul in care cererea de suspendare este formulata de de itor sau tertul do anditor& acesta este o ligat la plata cautiunii in conditiile art! 1"2 alin! $+%! $+% Daca actul de ad'udecare este anulat& e)ecutorul va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca inscrierea provi(orie preva(uta la art! 2., alin! $"% sa fie radiata! $,% =umele consemnate se vor restitui ad'udecatarului& iar calitatea acestuia de administrator#sec*estru al imo ilului urmarit incetea(a! Inta ularea Art! 2..! # $"% Daca nu s#a facut contestatie in termenul preva(ut la dreptului de art! 2.- alin! $"% sau daca

proprietate si punerea in posesie a ad'udecatarului

aceasta a fost respinsa prin *otarare definitiva& e)ecutorul 'udecatoresc va *otari din oficiu& prin inc*eiere definitiva& ca dreptul de proprietate al ad'udecatarului sa fie inta ulat in cartea funciara& c*iar in ca(ul in care ad'udecatar este insusi tertul do anditor care avea de'a dreptul inscris in cartea funciara! In ca(ul in care dreptul do andit de ad'udecatar era inscris in mod provi(oriu& nu se va dispune decat inscrierea provi(orie! $+% Totodata& la cererea ad'udecatarului& acesta va fi pus in posesia imo ilului ad'udecat de catre e)ecutor& cu e)ceptia ca(ului in care a fost pus anterior in posesie& potrivit art! 2., alin! $+%! $,% In ca(ul in care imo ilul a fost vandut cu plata pretului in rate& e)ecutorul 'udecatoresc va *otari& prin aceeasi inc*eiere& si inscrierea in cartea funciara a interdictiei de instrainare si de grevare a imo ilului pana la plata integrala a pretului si a do an(ii corespun(atoare! $-% E)ecutorul 'udecatoresc va preda totodata creditorului urmaritor un e)emplar al actului de ad'udecare& care ii va servi drept titlu e)ecutoriu impotriva cumparatorului& daca acesta nu plateste diferenta de pret!

=ECTIUNEA a .#a Efectele ad'udecarii Transmiterea proprietatii imo ilului Art! 2.0! # $"% Prin ad'udecarea imo ilului ad'udecatarul devine proprietar! De la aceasta data& ad'udecatarul are dreptul la fructe si venituri& datorea(a do an(ile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imo ilului! $+% Prin inta ulare& ad'udecatarul do andeste dreptul de a dispune de imo ilul cumparat& potrivit regulilor de carte funciara! $,% De la data inta ularii& imo ilul ramane li er de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta& creditorii putandu#si reali(a aceste drepturi numai din pretul o tinut! Daca pretul de ad'udecare se plateste in rate& sarcinile se sting la plata ultimei rate! $-% Ipotecile si celelalte sarcini reale& precum si drepturile reale inta ulate dupa notarea urmaririi in cartea funciara se vor radia din oficiu& cu e)ceptia celor pentru care ad'udecatarul ar conveni sa fie mentinuteA de asemenea& vor fi radiate din oficiu drepturile reale inta ulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci& daca van(area s#a facut in conditiile preva(ute la art! 2-. alin! $1%& toate notarile facute cu urmarirea silita& interdictia de instrainare sau de grevare& daca e)ista& cu e)ceptia celei preva(ute la art! 2.. alin! $,%& precum si promisiunea

?iciile ascunse si le(iunea

de a inc*eia un contract viitor& daca pana la data ad'udecarii eneficiarul promisiunii nu si#a inscris in cartea funciara dreptul do andit in temeiul contractului care a facut o iectul acesteia! $.% Daca imo ilul a fost ad'udecat cu plata pretului in rate& ad'udecatarul nu il va putea instraina sau greva& fara incuviintarea creditorilor urmaritori& inainte de plata integrala a pretului! Art! 2.1! # $"% In ca(ul van(arii silite la licitatie pu lica nu e)ista garantie contra viciilor ascunse! $+% Aceasta van(are nu poate fi atacata nici pentru le(iune! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56ac"d2;a-#+-c:#-c0c#2 +f#1 +"a2d.d ;:6 t7pe56Image6 849 Art! 2.2! # $"% Locatiunea si celelalte acte 'uridice privitoare la Mentinerea sau imo ilul ad'udecat raman in incetarea fiinta sau& dupa ca(& incetea(a& potrivit dispo(itiilor art! 2+1 alin! unor contracte $"% si $+%! $+% Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane interesate sunt supuse dispo(itiilor art! 2+1 alin! $,%! =ECTIUNEA a 0#a Dispo(itii speciale =tingerea actiunilor Art! 2.:! # $"% Orice cerere de evictiune& totala sau partiala& privind contra imo ilul ad'udecat este ad'udecatarului definitiv stinsa! $+% In ca(ul imo ilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara& in conditiile art! 2+2 alin! $+%& cererea de evictiune se va prescrie in termen de , ani de la data inscrierii actului de ad'udecare in cartea funciara! Aceasta prescriptie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse su interdictie 'udecatoreasca! Art! 20;! # $"% In ca(ul in care cererea de evictiune preva(uta la art! 2.: alin! $+% este =uspendarea introdusa inainte de imparteala pretului din ad'udecare& instanta de impartelii e)ecutare& la solicitarea pretului ad'udecatarului& va putea sa suspende imparteala pretului& cu sau fara cautiune& pana la 'udecarea definitiva a cererii de evictiune! $+% Cand cererea de evictiune va fi facuta dupa imparteala pretului ad'udecarii& se va urma procedura de drept comun! Art! 20"! # $"% Daca a fost evins total sau partial& ad'udecatarul il poate actiona pe de itorul Actiunea in regres urmarit pentru a fi despagu it! Dispo(itiile legale privind c*emarea in 'udecata a van(atorului se aplica in mod corespun(ator!

$+% In masura in care nu se poate indestula de la de itor& ad'udecatarul il poate actiona pe creditorul care a incasat pretul de ad'udecare& in limita sumei incasate! Termenul de prescriptie este de un an si curge de la data la care e)ecutarea silita impotriva de itorului a incetat pentru motivul preva(ut la art! 1;+ pct! +! Art! 20+! # $"% In tot cursul urmaririi silite si pana la e)pirarea termenului preva(ut la art! 2.Desfiintarea masurilor alin! $"%& de itorul ori alta persoana interesata poate o tine asiguratorii sau de desfiintarea masurilor asiguratorii e)ecutare sau de e)ecutare& consemnand la dispo(itia creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei& cu toate accesoriile si c*eltuielile de e)ecutare! $+% Dispo(itiile art! 1.; si 1." se aplica in mod corespun(ator! $,% In ca(ul in care cererea este admisa& instanta sau& dupa ca(& e)ecutorul 'udecatoresc va dispune si eli erarea sumei in mainile creditorului! CAPITOLUL III Eli erarea si distri uirea sumelor reali(ate prin urmarirea silita =ECTIUNEA " Dispo(itii generale Art! 20,! # Daca e)ista un singur creditor urmaritor& dupa retinerea c*eltuielilor de e)ecutare& cand este ca(ul& suma de ani reali(ata prin urmarirea silita se Eli erarea sumei eli erea(a acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale& iar suma ramasa disponi ila se preda de itorului! Art! 20-! # $"% In ca(ul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand& pana la eli erarea sau distri uirea sumei re(ultate din e)ecutare& au Rangul creantelor cu depus si alti creditori titlurile preferinta generala lor& e)ecutorul 'udecatoresc procedea(a la distri uirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta& daca legea nu prevede altfel@ a% creantele repre(entand c*eltuieli de 'udecata& pentru masuri asiguratorii sau de e)ecutare silita& pentru conservarea unurilor al caror pret se distri uie& orice alte c*eltuieli facute in interesul comun al creditorilor& precum si creantele nascute impotriva de itorului pentru c*eltuielile efectuate cu oca(ia indeplinirii conditiilor sau formalitatilor preva(ute de lege pentru do andirea dreptului asupra unului ad'udecat si inscrierea acestuia in registrul de pu licitateA % c*eltuielile de inmormantare a de itorului& in raport cu conditia si starea acestuiaA c% creantele repre(entand salarii si alte datorii asimilate acestora& pensiile& sumele cuvenite somerilor& potrivit legii& a'utoarele pentru intretinerea si ingri'irea copiilor& pentru maternitate&

pentru incapacitate temporara de munca& prevenirea im olnavirilor& refacerea sau intarirea sanatatii& a'utoarele de deces& acordate in cadrul asigurarilor sociale& precum si creantele repre(entand o ligatia de reparare a pagu elor cau(ate prin moarte& vatamarea integritatii corporale sau a sanatatiiA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56fd-dac.1#-c1.#-f :#ac"2#e+a+af2.0 +26 t7pe56Image6 849 d% creantele re(ultand din o ligatia legala de intretinere& alocatii pentru copii sau o ligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mi'loacelor de e)istentaA e% creantele fiscale provenite din impo(ite& ta)e& contri utii si din alte sume sta ilite potrivit legii& datorate ugetului de stat& ugetului asigurarilor sociale de stat& ugetelor locale si ugetelor fondurilor specialeA f% creantele re(ultand din imprumuturi acordate de statA g% creantele repre(entand despagu iri pentru repararea pagu elor pricinuite proprietatii pu lice prin fapte iliciteA *% creantele re(ultand din imprumuturi ancare& din livrari de produse& prestari de servicii sau e)ecutari de lucrari& precum si din c*irii sau aren(iA i% creantele repre(entand amen(i cuvenite ugetului de stat sau ugetelor localeA '% alte creante! $+% Dispo(itiile privind su rogatia legala raman aplica ile in folosul celui care ac*ita oricare dintre creantele preva(ute la alin! $"%! $,% In ca(ul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta& daca legea nu prevede altfel& suma reali(ata se reparti(ea(a intre creditori proportional cu creanta fiecaruia! Art! 20.! # $"% In termen de ". (ile de la inceperea e)ecutarii silite& potrivit legii& orice creditor Declararea poate cere statului sau unitatilor administrativ#teritoriale sa declare creantelor creantele lor privilegiate! statului Aceasta cerere va fi inscrisa in registrele de pu licitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor fiscale teritoriale! $+% In termen de ,; de (ile de la notificare& statul sau unitatea administrativ#teritoriala tre uie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale! $,% Nerespectarea o ligatiei preva(ute la alin! $"% are ca efect pierderea preferintei in raport cu creditorii care au solicitat declaratia!

Art! 200! # Daca e)ista creditori care& asupra unului vandut& au drepturi de ga'& ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate& in conditiile preva(ute de lege& Rangul creantelor la distri uirea sumei garantate re(ultate din van(area unului& creantele lor vor fi platite inaintea creantelor preva(ute la art! 20alin! $"% lit! c%! Art! 201! # Do an(ile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale Rangul creantelor creantei principale vor accesorii urma ordinea de preferinta a acestei creante! =ECTIUNEA a +#a Distri uirea sumei re(ultate din van(area unurilor urmarite Art! 202! # $"% Daca e)ista mai multi creditori urmaritori sau Termenul de intervenienti& suma re(ultata din depunere a van(are se distri uie acestora potrivit ordinii de preferinta preva(ute la titlurilor de creanta art! 20-#201! $+% In acest scop& dupa depunerea sau consemnarea sumei re(ultate din van(are ori& dupa ca(& de la data cand ad'udecarea imo ilului urmarit a devenit definitiva& e)ecutorul va fi)a de urgenta un termen de "; (ile pentru depunerea titlurilor de creanta! $,% De itorul& creditorii urmaritori& organele fiscale locale& administratorii#sec*estru& ad'udecatarul si titularii drepturilor si sarcinilor stinse prin ad'udecare& despre care e)ecutorul a luat cunostinta in conditiile art! 1-; ori art! 2,. alin! $+%& vor fi instiintati din oficiu despre fi)area acestui termen& potrivit dispo(itiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor! $-% Termenul se va afisa la sediul e)ecutorului 'udecatoresc si la cel al instantei de e)ecutare cu cel putin . (ile inainte de termenul fi)at pentru depunerea titlurilor de creanta! Afisarea va fi constatata printr#un proces#ver al care se va depune la dosar! $.% Dupa e)pirarea termenului aratat la alin! $-%& niciun creditor nu va mai putea lua parte la distri uirea sumei o tinute din urmarire! Art! 20:! # $"% In vederea participarii la distri uire& toti creditorii interesati vor tre ui sa depuna la sediul e)ecutorului 'udecatoresc& in termenul preva(ut la art! 202 Depunerea titlurilor alin! $-%& titlurile de creanta& de in original sau in copie certificata& aratand in mod distinct capitalul& creanta do an(ile si c*eltuielile ce le sunt datorate& precum si& daca va fi ca(ul& drepturile de preferinta neinscrise in cartea funciara sau in alte registre pu lice! $+% Repre(entantul fiscului va depune inscrisurile doveditoare ale creantelor statului sau unitatilor administrativ#teritoriale la sediul e)ecutorului 'udecatoresc! $,% Creditorii care au infiintat masuri asiguratorii asupra unurilor

urmarite& pentru a participa la distri uire& vor depune copii certificate de pe actiune si de pe actul constatator al infiintarii masurii asiguratorii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56a"e2:1a;# ; #-a".# d.+#".af,.e ca,;6 t7pe56Image6 849 Art! 21;! # $"% In ca(ul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmaritori contine o ligatia de itorului de a plati o suma de ani in mod periodic& iar unurile ramase in patrimoniul de itorului dupa efectuarea e)ecutarii sau veniturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate& suma alocata creditorului se va sta ili prin acordul partilor& care va prevedea si modul de fructificare a acesteia& iar in lipsa unui acord& e)ecutorul va Creantele periodice constata acest fapt printr#un proces#ver al semnat de el si de toate partile pre(ente! In acest din urma ca(& partea interesata va putea sesi(a instanta de e)ecutare in circumscriptia careia se face e)ecutarea pentru a sta ili suma alocata creditorului& in termen de ". (ile de la inc*eierea procesului#ver al& daca a fost pre(enta& sau de la comunicarea acestuia de catre e)ecutor& daca a lipsit! $+% Daca partile nu se inteleg& instanta de e)ecutare va sta ili& prin inc*eiere& suma cu care creditorul va participa la distri uirea sumelor reali(ate prin urmarire& precum si modul de fructificare a acesteia& astfel incat ratele datorate sa fie platite cu precadere din do an(ile incasate& iar daca acestea sunt insuficiente& se vor imputa asupra capitalului! Inc*eierea se da cu citarea in termen scurt a partilor si este supusa numai apelului! $,% In ca(ul in care niciuna din parti nu sesi(ea(a instanta de e)ecutare in termenul aratat la alin! $"%& e)ecutorul 'udecatoresc va solicita acesteia sta ilirea sumei alocate creditorului& cu respectarea dispo(itiilor alin! $+%! $-% Daca de itorul a decedat si se constata ca& in raport cu numarul mostenitorilor& locul unde acestia se gasesc& modul in care s#a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea impre'urari& plata in rate a creantelor este greu de reali(at& instanta poate& la cererea creditorului& sa procede(e potrivit alin! $"%& sta ilind suma ce se cuvine creditorului& precum si partea din aceasta pe care o va plati fiecare mostenitor in parte! Incetarea curgerii Art! 21"! # De la data fi)ata pentru depunerea titlurilor de creanta& do an(ilor do an(ile creantelor

creditorilor urmaritori trecute in proiectul de distri uire incetea(a de a mai fi in sarcina de itorului urmarit& c*iar in ca( de conventie contrara! Daca institutia de credit la care s#au depus ori consemnat aceste sume plateste do an(i& creditorii nu vor avea drept decat la do an(ile ce se platesc de institutia de credit la care s#au depus ori consemnat acele sume! Art! 21+! # $"% =umele re(ultate din valorificarea unurilor urmarite si cele consemnate la Interdictia popririi dispo(itia e)ecutorului nu pot fi poprite de catre creditorii de itorului sau ai ad'udecatarului! $+% =e va putea infiinta poprire numai asupra sumelor atri uite creditorilor sau de itorului prin procesul#ver al de distri uire! Art! 21,! # $"% In termen de . (ile de la e)pirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta& e)ecutorul va intocmi proiectul de distri uire a sumelor& potrivit ordinii de preferinta Intocmirea preva(ute la art! 20-#201& iar daca printre creditorii urmaritori si proiectului de intervenienti se afla si creditori distri uire care au intervenit tardiv& dupa e)pirarea termenului preva(ut la art! 0:;& creantele acestora vor fi alocate asupra partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor urmaritori si a celor care au intervenit in timp util! $+% In ca(ul in care imo ilele grevate de o ipoteca colectiva au fost vandute impreuna& creanta garantata cu o astfel de ipoteca va fi reparti(ata& la cererea creditorilor cu rang posterior& asupra imo ilelor ad'udecate& proportional cu pretul o tinut pentru fiecare imo il in parte& iar daca sunt creante ipotecare anterioare& proportional cu restul de pret ce a ramas de la fiecare imo il& dupa ce s#au acoperit creantele cu rang anterior ipotecii colective! $,% Creantele cu termen si cele conditionale vor fi reparti(ate dupa rangul lor& ca si cum ar fi pure si simple& cu mentiunea ca ele vor fi platite numai potrivit regulilor preva(ute la art! 22; si 22"! $-% Creantele care nu pot fi valorificate decat dupa e)ecutarea unurilor unui code itor principal vor fi trecute ca socotite su conditie suspensiva! $.% Titularii drepturilor de u(ufruct& u(& a itatie si servitute& stinse prin ad'udecare& vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi inscrise in cartea funciara& iar daca nu este inscrisa& cu valoarea determinata potrivit art! 2,0 alin! $+%& care poate fi contestata in conditiile art! 21- alin! $+%! $0% Creditorul unei rente pe viata sau altei creante periodice va fi

trecut in ordinea inscrierii in cartea funciara& cu o suma ale carei do an(i anuale sa fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei! Art! 21-! # $"% Proiectul de distri uire va fi comunicat de itorului si Afisarea proiectului creditorilor care si#au de depus titlurile de creanta& potrivit dispo(itiilor privitoare la distri uire comunicarea si inmanarea citatiilor! $+% Ei vor fi citati cu mentiunea e)presa ca& su sanctiunea decaderii& in termen de . (ile de la data comunicarii& pot formula& in scris& o iectiuni la proiectul de distri uire! $,% In lipsa o iectiunilor in termenul aratat la alin! $+%& proiectul de distri uire devine definitiv! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56c;,1.0c:#;:;e#-,fc# -1d#,+dff1-c.+0e6 t7pe56Image6 849 $-% In ca( de o iectiune& e)ecutorul va convoca in scris de itorul si toti creditorii in vederea unei eventuale concilieri& care va avea loc la sediul e)ecutorului in termen de cel mult ". (ile de la data primirii ultimei contestatii! Art! 21.! # $"% Daca la termenul fi)at in vederea concilierii& de itorul sau creditorii care au formulat o iectiuni nu mai staruie in mentinerea lor sau se a'unge la Incercarea de un acord privind modul de conciliere! distri uire& e)ecutorul va lua act de acordul reali(at si va dispune Efecte reparti(area sumelor potrivit acestei intelegeri& care va fi consemnata intr#un proces#ver al semnat de e)ecutor si de toate persoanele pre(ente! $+% Daca nu se a'unge la un acord& iar cei care au formulat o iectiuni staruie in mentinerea lor& e)ecutorul va inc*eia un proces#ver al in care se vor consemna o iectiile celor pre(enti& semnat de el si de cei pre(enti! $,% Cel nemultumit de proiectul de distri uire poate introduce contestatie in termen de . (ile de la data intocmirii procesului#ver al preva(ut la alin! $+%! Contestatia suspenda de drept plata creantei sau a partii din creanta contestata! La primul termen la care partile au fost legal citate& instanta este o ligata sa se pronunte asupra mentinerii sau& dupa ca(& a inlaturarii suspendarii! Instanta se pronunta prin inc*eiere& care poate fi atacata numai cu apel& in termen de . (ile de la pronuntare! Apelul nu suspenda de drept e)ecutarea inc*eierii atacate! $-% De itorul sau creditorii care nu s#au pre(entat la termenul aratat la alin! $"% sunt considerati

ca au renuntat la o iectiunile formulate& fiind deca(uti din dreptul de a face contestatie la e)ecutare! Art! 210! # $"% Toate contestatiile formulate impotriva proiectului de distri uire se 'udeca de =olutionarea instanta de e)ecutare& printr#o singura *otarare& de urgenta si cu contestatiilor precadere& cu citarea in termen scurt a partilor! >otararea poate fi atacata numai cu apel in termen de . (ile de la comunicare! $+% Contestatorul a carui cerere a fost respinsa va raspunde fata de creditori pentru do an(ile ce trec peste acelea preva(ute la art! 21" si pentru toate pre'udiciile cau(ate de intar(ierea la plata a sumelor cuvenite! Art! 211! # Erorile de calcul si alte greseli materiale se vor indrepta Indreptarea erorilor de e)ecutor& din oficiu de ori la cerere& facandu#se mentiune despre aceasta in inc*eierea prin calcul si a greselilor care se dispune eli erarea materiale sau& dupa ca(& distri uirea sumei! =ECTIUNEA a ,#a Plata sumei re(ultate din urmarirea silita Art! 212! # $"% Daca prin lege nu se dispune altfel& plata sumei re(ultate din e)ecutare se poate dispune numai dupa e)pirarea termenului de depunere a Conditii titlurilor de creanta ori& dupa ca(& la data e)pirarii termenului de formulare a o iectiunilor impotriva proiectului de distri uire! $+% E)ecutorul se va pronunta asupra platii sumei aratate la alin! $"% prin inc*eiere e)ecutorie& data fara citarea partilor! $,% =uma ramasa se va eli era de itorului! Art! 21:! # $"% Platile vor fi efectuate de catre unitatea la care au fost depuse sau consemnate Efectuarea platilor sumele re(ultate din urmarire& pe a(a unei dispo(itii de plata trimise de e)ecutorul 'udecatoresc! $+% Dovada efectuarii platii va fi comunicata e)ecutorului& care o va pastra la dosarul e)ecutarii! Art! 22;! # Daca creanta este afectata de un termen suspensiv& aceasta se va plati c*iar daca termenul nu s#a implinit! Cand o astfel de creanta este fara do anda& Plata creantelor plata inainte de termen nu afectate se va face decat daca se scade do anda cuvenita pana la implinirea de termen termenului! Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca scaderea& creanta sa se va consemna la unitatea preva(uta de lege& pentru a fi eli erata la implinirea termenului! Plata creantelor Art! 22"! # $"% Atunci cand conditia este re(olutorie& nu se va putea conditionale eli era creditorului suma cuvenita& decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o

ipoteca in favoarea celor care ar tre ui sa se foloseasca de aceasta suma in ca(ul indeplinirii conditiei! $+% Daca insa conditia este suspensiva& suma cuvenita creditorului va fi distri uita creditorilor care vin dupa acesta& daca acestia vor da o cautiune sau vor constitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in ca( de indeplinire a conditiei! $,% In ca(ul in care creditorii preva(uti la alin! $"% si $+% nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca& suma se va consemna la unitatea preva(uta de lege pana la indeplinirea conditiei re(olutorii sau suspensive! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56cce .fa+#-,1-#-dd0#: f;#. -".2:""--26 t7pe56Image6 849 Art! 22+! # $"% =umele corespun(atoare creantelor contestate sau acelora pentru care s#au Plata creantelor infiintat masuri asiguratorii& precum si cele reclamate in conditiile contestate preva(ute la art! 0:" alin! $0%& dar nerecunoscute& in tot sau in parte& de de itor& vor fi consemnate spre a fi platite ulterior! $+% Dupa ramanerea definitiva a *otararii de solutionare a contestatiei sau a celei date asupra actiunii pe a(a careia s#a infiintat masura asiguratorie& e)ecutorul& la cererea de itorului sau a creditorului interesat& va dispune& potrivit *otararii respective& fie eli erarea sumelor corespun(atoare creantei contestate ori alocate pe a(a de masura asiguratorie& fie distri uirea lor& in conditiile legii& intre creditorii ramasi neindestulati! =uma ramasa se va eli era de itorului! $,% Daca suma reclamata a fost pastrata pentru o tinerea de catre creditorii intervenienti a titlurilor e)ecutorii necesare& in conditiile preva(ute la art! 0:" alin! $0%& e)ecutorul& la cererea uneia dintre parti sau c*iar din oficiu& va cita de itorul& creditorul urmaritor si creditorii intervenienti& cu e)ceptia celor indestulati integral& si& dupa ascultarea celor pre(enti& va dispune eli erarea sumei retinute in contul creditorilor intervenienti care au o tinut intre timp un titlu e)ecutoriu! Infatisarea partilor interesate va putea fi dispusa& la cererea oricaruia dintre creditori& si inainte de e)pirarea termenului legal pentru o tinerea titlului e)ecutoriu& in afara de ca(ul in care mai e)ista alti creditori care urmea(a sa o tina titlul e)ecutoriu! =uma ramasa se va eli era de itorului! Plata creantelor Art! 22,! # $"% =uma alocata creditorului unei creante periodice va fi

intre uintata in vederea fructificarii ei& pentru asigurarea platii ratelor& in modul convenit de partile interesate& iar in lipsa periodice unui acord& in modul in care se va *otari de instanta de e)ecutare& la sesi(area partii interesate sau& in lipsa& a e)ecutorului 'udecatoresc& in conditiile preva(ute la art! 21;! $+% Daca do an(ile sumei alocate vor fi mai mici decat ratele datorate& diferenta se va intregi prin preluare din capital! $,% Dupa stingerea& din orice motive& a o ligatiei de plata& suma ramasa va fi distri uita creditorilor ramasi neindestulati sau eli erata de itorului! Art! 22-! # $"% Titlurile creantelor platite integral vor fi eli erate Predarea titlurilor de creditorilor& cu mentiunea creanta stingerii totale a datoriei! $+% Titlurile creantelor platite partial vor fi eli erate creditorilor cu mentiunea partii platite! Art! 22.! # $"% Dupa predarea titlurilor& e)ecutorul& prin inc*eiere Inc*iderea data fara citarea partilor& procedurii constata incetarea urmaririi silite si dispune inc*iderea dosarului! $+% Creditorii care nu au fost indestulati pot cere insa reluarea urmaririi silite& in conditiile legii& sau efectuarea unei noi urmariri asupra altor unuri ale de itorului& daca este ca(ul! Art! 220! # =umele consemnate si neridicate in termen de . ani de la data comunicarii =umele neridicate inc*eierii prin care s#a apro at distri uirea acestora se fac venit la ugetul local& dispo(itiile art! 11: aplicandu#se in mod corespun(ator! TITLUL III E)ecutarea silita directa CAPITOLUL I Dispo(itii generale Art! 221! # $"% In ca(ul in care o ligatia de itorului preva(uta in titlul e)ecutoriu consta in lasarea posesiei unui un& in predarea unui un sau a folosintei acestuia ori in evacuarea de itorului dintr#o locuinta sau dintr#o alta incinta& in desfiintarea unei constructii& plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati sta ilite pentru Modul de e)ecutare reali(area drepturilor creditorului& iar de itorul nu e)ecuta de unavoie o ligatia sa in termenul preva(ut in somatie& creditorul va solicita e)ecutarea silita& putand& in raport cu impre'urarile cau(ei si natura o ligatiei ce se e)ecuta& sa sesi(e(e instanta de e)ecutare& in vederea aplicarii unei penalitati! $+% Atri uirea prin *otarare 'udecatoreasca a unui imo il sau o ligatia de a#l preda& a#l lasa

E)ecutarea fara somatie

in posesie ori in folosinta& dupa ca(& cuprinde si o ligatia de evacuare a imo ilului& daca legea nu prevede in mod e)pres altfel! Art! 222! # La cererea creditorului& daca se 'ustifica o nevoie urgenta sau e)ista pericol ca de itorul sa se sustraga de la urmarire& sa ascunda& sa distruga ori sa deteriore(e unurile ce tre uie predate& instanta va putea sa dispuna& prin inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii silite& ca e)ecutarea silita sa se faca de indata si fara somatie! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56d 20a-+.#;;1a#-af.# "0-#0: :"c-;" -.6 t7pe56Image6 849 Art! 22:! # $"% Despre indeplinirea e)ecutarii o ligatiilor preva(ute Procesul#ver al de in pre(entul capitol& indeplinire a e)ecutorul va inc*eia un proces#ver al in conditiile art! 012& e)ecutarii sta ilind totodata c*eltuielile de e)ecutare pe care urmea(a sa le plateasca de itorul! $+% Procesul#ver al va fi comunicat partilor& iar un e)emplar va fi pastrat la dosarul de e)ecutare! $,% Procesul#ver al constituie titlu e)ecutoriu in privinta c*eltuielilor de e)ecutare& sta ilite in sarcina de itorului! Art! 2:;! # In ca(ul in care predarea silita a unui un a devenit imposi ila din cau(a Imposi ilitatea distrugerii& ascunderii sau deteriorarii acestuia ori a altor asemenea predarii impre'urari& e)ecutorul va silite a unului consemna aceasta intr#un proces#ver al intocmit in conditiile art! 22:& si totodata va dispune& prin inc*eiere& incetarea e)ecutarii silite! Art! 2:"! # $"% Daca in titlul e)ecutoriu nu s#a sta ilit ce suma urmea(a a fi platita ca ec*ivalent al valorii lucrului in ca(ul imposi ilitatii predarii O ligarea de itorului acestuia& instanta de e)ecutare& la la cererea creditorului& va sta ili aceasta suma prin *otarare data cu plata contravalorii citarea partilor! In toate unului ca(urile& la cererea creditorului& instanta va avea in vedere si pre'udiciile oca(ionate prin nee)ecutarea de unavoie a o ligatiei& inainte ca aceasta sa devina imposi il de e)ecutat! $+% >otararea este e)ecutorie si este supusa numai apelului! =uspendarea e)ecutarii acestei *otarari nu se va putea o tine decat cu consemnarea sumei sta ilite! Dispo(itiile art! 1.; si 1." sunt aplica ile in mod corespun(ator! $,% Pe a(a cererii preva(ute la alin! $"%& creditorul va putea infiinta masuri asiguratorii! CAPITOLUL II Predarea silita a unurilor mo ile

Art! 2:+! # Daca partea o ligata sa predea un un mo il& determinat prin calitate si cantitate& Instiintarea nu isi indeplineste o ligatia in termen de +- de ore de la de itorului comunicarea inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii& predarea lui se va face prin e)ecutare silita! Art! 2:,! # $"% In vederea e)ecutarii silite a o ligatiei preva(ute la art! 2:+& e)ecutorul Efectuarea e)ecutarii 'udecatoresc va ridica unul urmarit de la de itor sau de la persoana silite la care se afla& punandu#l pe creditor in drepturile sale& sta ilite prin titlul e)ecutoriu! $+% E)ecutorul 'udecatoresc va inc*eia& in conditiile art! 22:& un proces#ver al despre indeplinirea e)ecutarii& sta ilind totodata c*eltuielile de e)ecutare pe care urmea(a sa le plateasca de itorul! Art! 2:-! # Daca& in termen de ,; de (ile de la data deplasarii e)ecutorului 'udecatoresc la locul de unde urma sa fie ridicat unul mo il& nu s#a efectuat predarea silita catre creditor& e)ecutorul 'udecatoresc& la cererea acestuia din urma& poate intocmi Imposi ilitatea de o inc*eiere prin care sa predare constate imposi ilitatea de predare! Dispo(itiile art! 2:; si 2:" se aplica in mod corespun(ator c*iar si atunci cand de itorul& ulterior implinirii termenului de ,; de (ile ofera predarea unului catre creditor! CAPITOLUL III Predarea silita a unurilor imo ile Art! 2:.! # $"% Nicio evacuare din imo ilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de " decem rie si pana la data de " martie a anului urmator& decat daca creditorul face Termen de e)ecutare dovada ca& in sensul dispo(itiilor legislatiei locative& el si familia sa nu au la dispo(itie o locuinta corespun(atoare ori ca de itorul si familia sa au o alta locuinta corespun(atoare in care s#ar putea muta de indata! $+% Dispo(itiile alin! $"% nu se aplica in ca(ul evacuarii persoanelor care ocupa a u(iv& pe cai de fapt& fara niciun titlu& o locuinta si nici celor care au fost evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tul ura in mod grav linistea pu lica! Art! 2:0! # Daca partea o ligata sa evacue(e ori sa predea un imo il nu isi indeplineste Instiintarea aceasta o ligatie in termen de 2 (ile de la comunicarea inc*eierii de de itorului incuviintare a e)ecutarii& ea va fi indepartata prin e)ecutare silita& iar imo ilul va fi predat celui indreptatit! Efectuarea e)ecutarii Art! 2:1! # $"% In vederea e)ecutarii silite a o ligatiei preva(ute la silite art! 2:0& e)ecutorul 'udecatoresc se va deplasa la fata locului& va soma pe de itor sa

paraseasca de indata imo ilul& iar in ca( de impotrivire& il va evacua din imo ilul respectiv pe de itor impreuna cu toate persoanele care ocupa imo ilul in fapt ori fara niciun titlu opo(a il creditorului& cu sau fara a'utorul fortei pu lice& dupa ca(& punand pe creditor in drepturile sale! $+% Cand de itorul lipseste sau refu(a sa desc*ida usile& e)ecutorul va fi insotit de agenti ai fortei pu lice ori repre(entanti ai 'andarmeriei& dupa ca(! $,% Dupa desc*iderea usilor imo ilului& pre(enta celor mentionati la alin! $+% va putea fi suplinita de + martori asistenti! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id561c10-e1,#fe+1#-::a#a-.:# c0-;d-d+;:c6 t7pe56Image6 849 $-% E)ecutarea in modalitatea predarii silite imo iliare va putea continua in (iua inceperii sale c*iar dupa ora +;&;;& precum si in (ilele urmatoare& inclusiv in cele nelucratoare& daca nu s#a finali(at din cau(a unei opuneri la e)ecutare din partea de itorului ori a altei persoane sau daca operatiunile ce tre uie efectuate pentru finali(area e)ecutarii silite nu s#au putut reali(a pana la ora +;&;;! Art! 2:2! # $"% Daca e)ecutarea priveste un imo il in care se gasesc unuri mo ile ce nu formea(a o iectul e)ecutarii si pe care de itorul nu le ridica singur Depo(itarea ori sunt sec*estrate intr#o alta unurilor urmarire& e)ecutorul va incredinta aceste unuri in pastrarea unui mo ile administrator#sec*estru& care poate fi c*iar creditorul& pe c*eltuiala de itorului! Despre aceasta masura va fi instiintat creditorul in folosul caruia unurile au fost sec*estrate! $+% Dispo(itiile pre(entei carti referitoare la administratori#sec*estru in materie de urmarire mo iliara propriu#(isa sunt aplica ile in mod corespun(ator! $,% Daca unurile lasate in depo(it nu sunt sec*estrate in favoarea altei urmariri& e)ecutorul va fi)a& prin procesul#ver al aratat la art! 2::& termenul in care de itorul tre uie sa le ridice& care nu poate fi mai lung de o luna! Procesul#ver al de Art! 2::! # Despre indeplinirea e)ecutarii potrivit prevederilor predare silita pre(entului capitol& e)ecutorul 'udecatoresc va intocmi un proces#ver al& dispo(itiile art! 22: fiind aplica ile! In ca(ul in care de itorul refu(a primirea procesului#ver al& lipseste ori& dupa ca(& a parasit imo ilul dupa inceperea e)ecutarii& iar domiciliul sau se afla in acel imo il& e)ecutorul 'udecatoresc& daca de itorul nu i#a comunicat un domiciliu ales& va proceda la afisarea

procesului#ver al de predare silita pe usa imo ilului sau in orice alta parte a imo ilului care il face vi(i il! Art! :;;! # $"% Daca de itorul nu ridica unurile in termenul aratat in procesul#ver al preva(ut ?an(area unurilor la art! 2:: si acestea au valoare de piata& ele vor fi scoase in van(are& lasate inclusiv cele care sunt in depo(it insesi(a ile prin natura lor& potrivit regulilor din materia van(arii unurilor mo ile urmari ile! $+% Pretul unurilor vandute& dupa deducerea c*eltuielilor de e)ecutare silita& inclusiv a c*eltuielilor de van(are si a remuneratiei administratorului#sec*estru& va fi consemnat pe numele de itorului& care va fi instiintat despre aceasta potrivit dispo(itiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor! Dispo(itiile art! 2:: se aplica in mod corespun(ator! $,% <unurile care nu au valoare de piata sunt declarate a andonate! De asemenea& la cererea creditorului& e)ecutorul 'udecatoresc poate declara a andonate unurile mo ile care au valoare de piata si nu au fost revendicate de de itor sau de alta persoana care ar dovedi calitatea de proprietar& in termen de - luni de la data inc*eierii procesului#ver al de predare silita! $-% Despre toate acestea va fi instiintat si de itorul& potrivit dispo(itiilor preva(ute la alin! $+%& precum si organul financiar local pentru a prelua unurile a andonate! Dispo(itiile art! 11: se aplica in mod corespun(ator! Art! :;"! # $"% Daca& dupa inc*eierea procesului#ver al de predare silita& de itorul sau orice alta persoana& in lipsa consimtamantului e)pres preala il ori a unei *otarari 'udecatoresti& Reocuparea patrunde sau se reinstalea(a in imo il& la cererea creditorului ori a imo ilului altei persoane interesate& se va putea face o noua e)ecutare silita in a(a aceluiasi titlu e)ecutoriu& fara somatie si fara nicio alta formalitate preala ila! $+% In ca(ul preva(ut la alin! $"%& orice unuri mo ile& indiferent de natura ori valoarea lor& care nu au fost ridicate la data predarii silite initiale sau care au fost aduse in imo il dupa reocupare& se considera de drept a andonate din momentul repunerii in posesie! $,% Pe a(a procesului#ver al pus la dispo(itia organului de urmarire penala& in copie certificata& de e)ecutorul 'udecatoresc& va fi declansata urmarirea penala! CAPITOLUL I? E)ecutarea silita a altor o ligatii de a face sau a o ligatiilor de a nu face =ECTIUNEA "

Dispo(itii comune Art! :;+! # $"% Dispo(itiile pre(entei sectiuni sunt aplica ile in ca(ul e)ecutarii silite in natura a o ligatiilor de a face sau de a nu face in temeiul unui titlu e)ecutoriu! Daca prin titlul e)ecutoriu creditorul a fost autori(at ca& pe c*eltuiala de itorului& sa e)ecute el insusi ori sa faca sa fie e)ecutata o ligatia de a face sau& dupa ca(& sa inlature ori sa ridice ceea ce de itorul a facut cu Domeniu de aplicare incalcarea o ligatiei de a nu face nu mai este necesara o tinerea unui nou titlu e)ecutoriu prin care sa se sta ileasca despagu irile datorate de de itor sau& dupa ca(& contravaloarea lucrarilor necesare resta ilirii situatiei anterioare incalcarii o ligatiei de a nu face! In aceste din urma ca(uri& sumele respective se determina pe a(a de e)perti(a sau de alte documente 'ustificative de catre e)ecutorul 'udecatoresc& potrivit dispo(itiilor art! 0+2! $+% Dispo(itiile art! "!.+2 din Codul civil raman aplica ile! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56;f."2 -a#;"c,#-f21# e;1#"d-,e+;.c:006 t7pe56Image6 849 Art! :;,! # Daca de itorul refu(a sa indeplineasca o o ligatie de a face cuprinsa intr#un titlu e)ecutoriu& in termen de "; (ile de la comunicarea inc*eierii de E)ecutarea incuviintare a e)ecutarii& o ligatiei de a creditorul poate fi autori(at de instanta de e)ecutare& prin inc*eiere face e)ecutorie& data cu citarea partilor& sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane& pe c*eltuiala de itorului! Art! :;-! # $"% Dispo(itiile preva(ute in pre(enta sectiune sunt aplica ile E)ecutarea in mod o ligatiei de a corespun(ator si in ca(ul cand titlul e)ecutoriu cuprinde o o ligatie de a nu face nu face! $+% Creditorul va putea cere instantei de e)ecutare sa fie autori(at& prin inc*eiere e)ecutorie& data cu citarea partilor& sa desfiinte(e el insusi sau prin alte persoane& pe c*eltuiala de itorului& lucrarile facute de acesta impotriva o ligatiei de a nu face! Art! :;.! # $"% Daca in termen de "; (ile de la comunicarea inc*eierii de incuviintare a e)ecutarii de itorul nu e)ecuta o ligatia de a face sau de a nu face& care Aplicarea de nu poate fi indeplinita penalitati prin alta persoana& acesta poate fi constrans la indeplinirea ei& prin aplicarea unor penalitati& de catre instanta de e)ecutare! $+% Cand o ligatia nu este evalua ila in ani& instanta sesi(ata de creditor il poate o liga pe de itor& prin inc*eiere definitiva data cu citarea partilor& sa plateasca in favoarea creditorului o

penalitate de la ";; lei la "!;;; lei& sta ilita pe (i de intar(iere& pana la e)ecutarea o ligatiei preva(ute in titlul e)ecutoriu! $,% Atunci cand o ligatia are un o iect evalua il in ani& penalitatea preva(uta la alin! $+% poate fi sta ilita de instanta intre ;&"K si "K pe (i de intar(iere& procenta' calculat din valoarea o iectului o ligatiei! $-% Daca in termen de , luni de la data comunicarii inc*eierii de aplicare a penalitatii de itorul nu e)ecuta o ligatia preva(uta in titlul e)ecutoriu& instanta de e)ecutare& la cererea creditorului& va fi)a suma definitiva ce i se datorea(a cu acest titlu& prin inc*eiere definitiva& data cu citarea partilor! $.% Penalitatea va putea fi inlaturata ori redusa& pe calea contestatiei la e)ecutare& daca de itorul e)ecuta o ligatia preva(uta in titlul e)ecutoriu si dovedeste e)istenta unor motive temeinice care au 'ustificat intar(ierea e)ecutarii! $0% Inc*eierea data in conditiile alin! $-% este e)ecutorie! Inter(icerea Art! :;0! # Pentru nee)ecutarea o ligatiilor preva(ute in pre(entul capitol daunelor nu se pot acorda cominatorii daune cominatorii! Art! :;1! # Daca& in ca(urile preva(ute la art! :;, si :;-& de itorul se opune la e)ecutarea Concursul fortei o ligatiei de catre creditor& e)ecutorul 'udecatoresc& la cererea pu lice creditorului& va o tine& in conditiile legii& concursul organelor de politie& 'andarmerie sau al altor agenti ai fortei pu lice& dupa ca(! Art! :;2! # $"% Daca printr#un titlu e)ecutoriu s#a dispus efectuarea unei inscrieri in cartea Efectuarea funciara impotriva celui inscris ca titular al dreptului& creditorul va putea inscrierilor in solicita& direct sau prin cartea funciara intermediul e)ecutorului 'udecatoresc& iroului de cadastru si pu licitate imo iliara sa dispuna inscrierea in a(a acestui titlu! $+% Daca cel impotriva caruia s#a dispus efectuarea inscrierii a fost totodata o ligat& prin acelasi titlu e)ecutoriu sau prin altul& sa evacue(e ori& dupa ca(& sa predea imo ilul in mainile creditorului& se va proceda potrivit dispo(itiilor art! 2:. si urmatoarele! $,% Dispo(itiile pre(entului articol sunt aplica ile& in mod corespun(ator& si in ca(urile in care o ligatia cuprinsa in titlul e)ecutoriu priveste efectuarea inscrierilor in alte registre pu lice decat cartea funciara! =ECTIUNEA a +#a E)ecutarea *otararilor 'udecatoresti referitoare la minori Domeniu de Art! :;:! # $"% Dispo(itiile pre(entului capitol sunt aplica ile si in ca(ul aplicare masurilor privitoare

la minori preva(ute intr#un titlu e)ecutoriu& cum sunt sta ilirea locuintei minorului& darea in plasament& inapoierea minorului de catre persoana care il tine fara drept& e)ercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul& precum si alte masuri preva(ute de lege! $+% In aceste ca(uri& e)ecutorul 'udecatoresc va trimite parintelui sau persoanei la care se afla minorul inc*eierea de incuviintare a e)ecutarii impreuna cu o somatie in care ii va comunica acesteia data la care sa se pre(inte impreuna cu minorul la sediul sau ori in alt loc sta ilit de e)ecutor& in vederea preluarii acestuia de catre creditor& sau& dupa ca(& ii va pune in vedere sa permita celuilalt parinte sa isi e)ercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul& potrivit programului sta ilit in titlul e)ecutoriu! $,% Daca de itorul nu se va conforma somatiei e)ecutorului& acesta& la cererea creditorului& va sesi(a instanta de e)ecutare pentru a se face aplicarea prevederilor art! :;.! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56"1.afa d#-"aa#-c,.#21;1#"f--ff0 1cf-6 t7pe56Image6 849 Art! :";! # $"% Daca in termen de o luna de la comunicarea inc*eierii preva(ute la art! :;. Reguli speciale de alin! $+% de itorul nu e)ecuta o ligatia sa& e)ecutorul 'udecatoresc va e)ecutare proceda la e)ecutarea silita! $+% E)ecutarea se va efectua in pre(enta unui repre(entant al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si& cand acesta aprecia(a ca este necesar& a unui psi*olog desemnat de aceasta! Pre(enta psi*ologului nu este necesara daca repre(entantul directiei are aceasta calificare! $,% La solicitarea e)ecutorului 'udecatoresc& agentii fortei pu lice sunt o ligati sa isi dea concursul la e)ecutare& in conditiile legii! $-% Nu este permis niciunei persoane sa rusc*e(e minorul sau sa e)ercite presiuni asupra lui pentru a se reali(a e)ecutarea! Art! :""! # $"% Daca de itorul nu isi indeplineste o ligatia& penalitatea sta ilita de instanta Opunerea la potrivit art! :;. va curge pana la momentul e)ecutarii& dar nu mai mult e)ecutare de , luni de la comunicarea inc*eierii preva(ute la art! :;. alin! $+%! $+% In ca(ul in care de itorul nu isi indeplineste o ligatia in termenul preva(ut la alin! $"%& precum si atunci cand de itorul este de rea#credinta si ascunde minorul&

e)ecutorul 'udecatoresc va consemna acest fapt si va sesi(a de indata parc*etul de pe langa instanta de e)ecutare in vederea inceperii urmaririi penale& pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a *otararii 'udecatoresti! Art! :"+! # $"% Daca e)ecutorul constata ca insusi minorul refu(a in mod categoric sa il paraseasca pe de itor sau manifesta aversiune fata de creditor& va Refu(ul minorului intocmi un proces#ver al in care va consemna constatarile sale si pe care il va comunica partilor si repre(entantului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului! $+% Repre(entantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului va sesi(a instanta competenta de la locul unde se afla minorul& pentru ca aceasta sa dispuna& in functie de varsta copilului& un program de consiliere psi*ologica& pentru o perioada ce nu poate depasi , luni! Cererea se solutionea(a de urgenta in camera de consiliu& prin inc*eiere nesupusa niciunei cai de atac& pronuntata cu citarea parintilor si& dupa ca(& a persoanei la care se afla copilul! Dispo(itiile legale privind ascultarea copilului raman aplica ile! $,% La finali(area programului de consiliere& psi*ologul numit de instanta va intocmi un raport pe care il va comunica instantei& e)ecutorului 'udecatoresc si directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului! $-% Dupa primirea raportului psi*ologului& e)ecutorul va relua procedura e)ecutarii silite& potrivit art! :";! $.% Daca si in cursul acestei proceduri e)ecutarea nu va putea fi reali(ata din cau(a refu(ului minorului& creditorul poate sesi(a instanta competenta de la locul unde se afla minorul in vederea aplicarii unei penalitati& dispo(itiile art! :;. alin! $+% si $-%#$0% fiind aplica ile in mod corespun(ator! Art! :",! # E)ecutorul 'udecatoresc va inc*eia un proces#ver al in care va constata modul Procesul#ver al de de indeplinire a o ligatiilor preva(ute la art! :;: alin! $"%& dispo(itiile constatare art! 22: fiind aplica ile in mod corespun(ator! CARTEA a ?I#a Proceduri speciale TITLUL I Procedura divortului CAPITOLUL I Dispo(itii comune

Instanta competenta

Art! :"-! # $"% Cererea de divort este de competenta 'udecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor! Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia 'udecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna& 'udecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul& iar cand paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international& este competenta 'udecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul! $+% Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara& partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice 'udecatorie din Romania! In lipsa unui asemenea acord& cererea de divort este de competenta /udecatoriei =ectorului . al municipiului <ucuresti! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f.e.;ff"#acf2#-d-:# aea#fe1 :0+:fff.6 t7pe56Image6 849 Art! :".! # $"% Cererea de divort va cuprinde& pe langa cele preva(ute de lege pentru cererea Cererea de divort de c*emare in 'udecata& numele copiilor minori ai celor + soti ori adoptati de acestia! $+% Daca nu sunt copii minori& se va mentiona in cerere aceasta impre'urare! $,% La cerere se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si& dupa ca(& cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori! $-% La cerere se poate alatura& dupa ca(& intelegerea sotilor re(ultata din mediere cu privire la desfacerea casatoriei si& dupa ca(& la re(olvarea aspectelor accesorii divortului! Art! :"0! # $"% =otul parat poate sa faca si el cerere de divort& cel mai tar(iu pana la primul termen de 'udecata la care a fost citat in mod legal& pentru faptele Cererea petrecute inainte de aceasta reconventionala data! Pentru faptele petrecute dupa aceasta data paratul va putea face cerere pana la inceperea de( aterilor asupra fondului in cererea reclamantului! $+% Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va 'udeca impreuna cu cererea reclamantului! $,% In ca(ul in care motivele divortului s#au ivit dupa inceperea de( aterilor asupra fondului la prima instanta si in timp ce 'udecata primei cereri se afla in apel& cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita cu 'udecarea apelului! $-% Neintroducerea cererii in termenele aratate la alin! $"% si $,%

Calitatea procesuala activa

Cereri accesorii si incidentale

Masuri vremelnice Pre(enta personala a partilor

atrage decaderea sotului parat din dreptul de a cere divortul pentru acele motive! Daca cererea reclamantului a fost respinsa& sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior! Art! :"1! # $"% Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti! $+% Cu toate acestea& sotul pus su interdictie 'udecatoreasca poate cere divortul prin repre(entant legal sau personal in ca(ul in care face dovada ca are capacitatea de discernamant neafectata! Art! :"2! # $"% La cerere& instanta de divort se pronunta si cu privire la@ a% e)ercitarea autoritatii parintesti& contri utia parintilor la c*eltuielile de crestere si educare a copiilor& locuinta copilului si dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu acestaA % numele sotilor dupa divortA c% locuinta familieiA d% despagu irea pretinsa pentru pre'udiciile materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii casatorieiA e% o ligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii sotiA f% incetarea regimului matrimonial si& dupa ca(& lic*idarea comunitatii de unuri si parta'ul acestora! $+% Cand sotii au copii minori& nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori adoptati& instanta se va pronunta asupra e)ercitarii autoritatii parintesti& precum si asupra contri utiei parintilor la c*eltuielile de crestere si educare a copiilor& c*iar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort! $,% De asemenea& instanta se va pronunta din oficiu si asupra numelui pe care il vor purta sotii dupa divort& potrivit prevederilor Codului civil! Art! :":! # Instanta poate lua& pe tot timpul procesului& prin ordonanta presedintiala& masuri provi(orii cu privire la sta ilirea locuintei copiilor minori& la o ligatia de intretinere& la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la folosirea locuintei familiei! Art! :+;! # $"% In fata instantelor de fond& partile se vor infatisa in persoana& afara numai daca unul dintre soti e)ecuta o pedeapsa privativa de li ertate& este impiedicat de o oala grava& este pus su interdictie 'udecatoreasca& are resedinta in strainatate sau se afla intr#o alta asemenea situatie& care il impiedica sa se pre(inte personalA in astfel de ca(uri& cel in cau(a se

va putea infatisa prin avocat& mandatar sau& dupa ca(& prin tutore ori curator! $+% Instanta va incerca la fiecare infatisare impacarea sotilor! $,% In toate ca(urile& instanta este o ligata sa il asculte pe copilul minor& potrivit prevederilor Codului civil! Art! :+"! # Daca la termenul de 'udecata& in prima instanta& reclamantul lipseste ne'ustificat A senta reclamantului si se infatisea(a numai paratul& cererea va fi respinsa ca nesustinuta! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 . ,.2f-# ff,#-c.0#2.2e#2;.-1a,: " e6 t7pe56Image6 849 Art! :++! # Daca procedura de citare a sotului parat a fost indeplinita prin afisare& iar acesta nu s#a pre(entat la primul termen de 'udecata& instanta va cere dove(i sau va dispune cercetari Citarea paratului pentru a verifica daca paratul isi are locuinta la locul indicat in cerere si& daca va constata ca nu locuieste acolo& va dispune citarea lui la locuinta sa efectiva& precum si& daca este ca(ul& la locul sau de munca! Art! :+,! # Reclamantul poate renunta la 'udecata in tot cursul 'udecatii& c*iar daca paratul Renuntarea la se impotriveste! Renuntarea reclamantului nu are niciun efect asupra 'udecata cererii de divort facute de parat! Art! :+-! # $"% =otii se pot impaca in tot cursul 'udecatii& c*iar daca nu au fost platite ta)ele de tim ru! In acest ca(& instanta va lua act de impacare si va dispune& Impacarea sotilor prin *otarare definitiva& inc*iderea dosarului& precum si restituirea ta)elor de tim ru& daca au fost ac*itate! $+% Oricare dintre soti va putea formula o cerere noua pentru fapte petrecute dupa impacare si& in acest ca(& se va putea folosi si de faptele vec*i! Art! :+.! # $"% Daca in timpul procesului de divort unul dintre soti Decesul unuia dintre decedea(a& instanta va lua soti act de incetarea casatoriei si va dispune& prin *otarare definitiva& inc*iderea dosarului! $+% Cu toate acestea& cand cererea de divort se intemeia(a pe culpa paratului si reclamantul decedea(a in cursul procesului& lasand mostenitori& acestia vor putea continua actiunea& pe care instanta o va admite numai daca va constata culpa e)clusiva a sotului parat! In ca( contrar& dispo(itiile alin! $"% raman aplica ile! $,% Pentru introducerea in cau(a a mostenitorilor sotului reclamant& instanta va face aplicarea

Nemotivarea *otararii Cai de atac! Pu licitatea *otararii

art! -"+ alin! $"% pct! "! $-% In ca(ul in care actiunea este continuata de mostenitorii sotului reclamant& potrivit alin! $+%& casatoria se socoteste desfacuta la data introducerii cererii de divort! Art! :+0! # >otararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva& daca am ele parti solicita instantei aceasta! Art! :+1! # $"% Apelul reclamantului impotriva *otararii prin care s#a respins cererea va fi respins ca nesustinut& daca la 'udecata se pre(inta numai paratul! $+% Apelul paratului va fi 'udecat c*iar daca se infatisea(a numai reclamantul! $,% Daca unul dintre soti s#a recasatorit& *otararea definitiva prin care s#a desfacut casatoria nu este supusa contestatiei in anulare si revi(uirii in ce priveste divortul! $-% Instanta la care *otararea de divort a ramas definitiva o va trimite& din oficiu& serviciului de stare civila unde a fost inc*eiata casatoria& Registrului national al regimurilor matrimoniale& preva(ut de Codul civil& si daca unul dintre soti a fost profesionist& registrului comertului!

CAPITOLUL II Divortul remediu =ECTIUNEA " Divortul prin acordul sotilor Art! :+2! # Dispo(itiile pre(entei sectiuni nu se aplica ca(urilor in care sotii au optat pentru Domeniu de aplicare divortul pe cale administrativa sau notariala& in conditiile Codului civil! Art! :+:! # $"% In ca(ul in care cererea de divort se intemeia(a& in conditiile preva(ute de Codul civil& pe acordul partilor& ea va fi semnata de am ii soti sau de Depunerea cererii catre un mandatar comun& cu procura speciala autentica! Daca mandatarul este avocat& el va certifica semnatura sotilor& potrivit legii! $+% Atunci cand este ca(ul& in cererea de divort sotii vor sta ili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului! $,% Primind cererea formulata in conditiile alin! $"%& instanta va verifica e)istenta consimtamantului sotilor& dupa care va fi)a termen pentru solutionarea cererii in camera de consiliu! =olutionarea cererii Art! :,;! # $"% La termenul de 'udecata& instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe a(a acordului lor si& in ca( afirmativ& va pronunta divortul& fara a face mentiune despre culpa sotilor! Prin aceeasi *otarare& instanta va lua act de

invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii& in conditiile legii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.":f-+1f# e12#-0;c#2;1;#+-d;,"d";d "6 t7pe56Image6 849 $+% Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii& instanta va administra pro ele preva(ute de lege pentru solutionarea acestora si& la cererea partilor& va pronunta o *otarare cu privire la divort& potrivit alin! $"%& solutionand totodata si cererile privind e)ercitarea autoritatii parintesti& contri utia parintilor la c*eltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa divort! $,% Daca va fi ca(ul& cu privire la celelalte cereri accesorii instanta va continua 'udecata& pronuntand o *otarare supusa cailor de atac preva(ute de lege! $-% >otararea pronuntata in conditiile alin! $"% este definitiva& iar *otararea pronuntata potrivit alin! $+% este definitiva numai in ceea ce priveste divortul& daca legea nu prevede altfel! Art! :,"! # $"% Cand cererea de divort este intemeiata pe culpa sotului parat& iar acesta recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii con'ugale& Cererea acceptata de instanta& daca reclamantul este parat de acord& va pronunta divortul fara a cerceta temeinicia motivelor de divort si fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatoriei! $+% Dispo(itiile art! :,; alin! $+%#$-% se aplica in mod corespun(ator! $,% Daca reclamantul nu este de acord cu pronuntarea divortului in conditiile alin! $"%& cererea va fi solutionata potrivit art! :,,! =ECTIUNEA a +#a Divortul din motive de sanatate Art! :,+! # Cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre soti face imposi ila continuarea casatoriei& instanta va administra pro e privind e)istenta Conditii olii si starea sanatatii sotului olnav si va pronunta divortul& potrivit Codului civil& fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatoriei! CAPITOLUL III Divortul din culpa sotilor Art! :,,! # $"% Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci cand& din cau(a Culpa in destramarea unor motive temeinice& imputa ile acestuia& raporturile dintre soti casatoriei sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posi ila! $+% Instanta poate sa pronunte divortul din culpa am ilor soti& c*iar

Divortul pentru separarea in fapt indelungata

atunci cand numai unul dintre ei a facut cerere& daca din dove(ile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei! $,% Daca paratul nu a formulat cerere reconventionala& iar din dove(ile administrate re(ulta ca numai reclamantul este culpa il de destramarea casatoriei& cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata& cu e)ceptia ca(ului in care sunt indeplinite conditiile preva(ute la art! :,- privind pronuntarea divortului din culpa e)clusiva a reclamantului! Art! :,-! # $"% Cand sotii sunt separati in fapt de cel putin + ani& oricare dintre ei va putea cere divortul& asumandu#si responsa ilitatea pentru esecul casatoriei! In acest ca(& instanta va verifica e)istenta si durata despartirii in fapt si va pronunta divortul din culpa e)clusiva a reclamantului! $+% Daca sotul parat se declara de acord cu divortul& se vor aplica in mod corespun(ator dispo(itiile art! :,;!

TITLUL II Procedura punerii su interdictie 'udecatoreasca Art! :,.! # Cererea de punere su interdictie 'udecatoreasca a unei persoane se Instanta competenta solutionea(a de instanta de tutela in a carei circumscriptie aceasta isi are domiciliul! Art! :,0! # Cererea de punere su interdictie 'udecatoreasca a unei persoane va cuprinde& Continutul cererii pe langa elementele preva(ute la art! ":-& faptele din care re(ulta alienatia mintala sau de ilitatea mintala a acesteia& precum si dove(ile propuse! Art! :,1! # $"% Dupa primirea cererii& presedintele instantei va dispune sa se comunice celui a carui punere su interdictie 'udecatoreasca a fost ceruta copii de pe Masuri preala ile cerere si de pe inscrisurile ane)ate! Aceeasi comunicare se va face si procurorului& atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta! $+% Procurorul& direct sau prin organele politiei& va efectua cercetarile necesare& va lua avi(ul unei comisii de medici specialisti& iar daca cel a carui punere su interdictie 'udecatoreasca este ceruta se gaseste internat intr#o unitate sanitara& va lua si avi(ul acesteia! $,% Daca este ca(ul& presedintele dispune si numirea unui curator in conditiile preva(ute de Codul civil! Numirea curatorului este o ligatorie in vederea repre(entarii in instanta a celui a carui punere su interdictie 'udecatoreasca este ceruta& in ca(ul in care starea sanatatii lui

impiedica pre(entarea sa personala! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id5602+"e1++#d0d0#--2,# ++a#-e1 -,:a0,-6 t7pe56Image6 849 Art! :,2! # Daca& potrivit avi(ului comisiei de medici specialisti si& cand este ca(ul& al unitatii sanitare preva(ute la art! :,1 alin! $+%& este necesara o servarea mai indelungata a starii mintale Internarea a celui a carui punere su interdictie 'udecatoreasca este ceruta si provi(orie o servarea nu se poate face in alt mod& instanta& solicitand si conclu(iile procurorului& va putea dispune internarea provi(orie& pe cel mult 0 saptamani& intr#o unitate sanitara de specialitate! Art! :,:! # $"% Dupa primirea actelor preva(ute la art! :,1& se va fi)a /udecata termenul pentru 'udecarea cererii& dispunandu#se citarea partilor! $+% La termenul de 'udecata& instanta este o ligata sa il asculte pe cel a carui punere su interdictie 'udecatoreasca este ceruta& punandu#i si intre ari pentru a constata starea sa mintala! Daca cel a carui punere su interdictie 'udecatoreasca este ceruta nu este in stare sa se infatise(e in instanta& el va fi ascultat la locul unde se gaseste! $,% /udecarea se va face cu participarea procurorului! Art! :-;! # $"% Dupa ce *otararea de punere su interdictie 'udecatoreasca a ramas Comunicarea definitiva& instanta care a pronuntat#o va comunica& de indata& *otararii dispo(itivul acesteia in copie legali(ata& dupa cum urmea(a@ a% serviciului de stare civila la care nasterea celui pus su interdictie 'udecatoreasca este inregistrata& pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastereA % serviciului sanitar competent& pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus su interdictie 'udecatoreasca& potrivit legii& o supraveg*ere permanentaA c% iroului de cadastru si pu licitate imo iliara competent& pentru notarea in cartea funciara& cand este ca(ulA d% registrului comertului& daca persoana pusa su interdictie 'udecatoreasca este profesionist! $+% Dispo(itiile alin! $"% sunt aplica ile si instantelor investite cu 'udecarea cailor de atac preva(ute de lege! $,% In ca(ul in care cererea de punere su interdictie 'udecatoreasca a fost respinsa& curatela instituita pe durata procesului incetea(a de drept! Numirea tutorelui Art! :-"! # Daca *otararea de punere su interdictie 'udecatoreasca a ramas definitiva& instanta de tutela numeste de indata un tutore pentru ocrotirea celui

Ridicarea interdictiei

pus su interdictie 'udecatoreasca& in conditiile preva(ute de Codul civil! Art! :-+! # $"% Ridicarea interdictiei 'udecatoresti se face cu procedura preva(uta in pre(entul titlu& care se aplica in mod corespun(ator! $+% Despre ridicarea interdictiei 'udecatoresti se face mentiune pe *otararea prin care s#a pronuntat interdictia 'udecatoreasca!

TITLUL III Procedura de declarare a mortii Art! :-,! # Cererea de declarare a mortii unei persoane se introduce la Instanta instanta competenta competenta in a carei circumscriptie acea persoana a avut ultimul domiciliu cunoscut! Art! :--! # $"% Dupa sesi(area instantei& presedintele va cere primariei comunei& orasului& municipiului sau sectorului municipiului <ucuresti& precum si Masuri preala ile organelor politiei in a caror ra(a teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel disparut sa culeaga informatii cu privire la acesta! $+% Totodata& presedintele va dispune sa se faca afisarea cererii la ultimul domiciliu cunoscut al celui disparut& la sediul primariei comunei& orasului& municipiului sau sectorului municipiului <ucuresti si la sediul instantei& precum si pu licarea intr#un (iar de larga circulatie a unui anunt despre desc*iderea procedurii de declarare a mortii& cu invitatia ca orice persoana sa comunice datele pe care le cunoaste in legatura cu cel disparut! $,% Presedintele va sesi(a instanta de tutela de la ultimul domiciliu cunoscut al celui a carui moarte se cere a fi declarata& spre a numi& daca este ca(ul& un curator& in conditiile preva(ute de Codul civil! $-% Daca in patrimoniul persoanei a carei moarte se cere a fi declarata e)ista unuri imo ile& presedintele va cere& din oficiu& notarea cererii in cartea funciara& precum si inregistrarea acesteia in registrul comertului& daca este profesionist! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 ;;d---e#e;dc#-"d:# ."-# daf2+"+d 1d6 t7pe56Image6 849 Art! :-.! # $"% Dupa trecerea a doua luni de la data efectuarii /udecata pu licatiilor si dupa primirea re(ultatelor cercetarilor& se va fi)a termen de 'udecata! $+% Persoana a carei moarte se cere a fi declarata se citea(a la ultimul domiciliu cunoscutA citatia se pu lica intr#un (iar de larga circulatie! Daca persoana in cau(a a avut un mandatar& va

Comunicarea *otararii

=ituatii speciale

Nulitatea *otararii

Rectificarea datei mortii

fi citat si acesta& pentru a da lamuriri instantei! $,% De asemenea& va fi citat si curatorul& daca a fost numit! $-% /udecarea se va face cu participarea procurorului! Art! :-0! # $"% Prin gri'a instantei care a 'udecat cererea& dispo(itivul *otararii de declarare a mortii ramase definitiva se va afisa timp de doua luni la sediul acelei instante si al primariei comunei& orasului& municipiului sau sectorului municipiului <ucuresti& in a carei ra(a teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel declarat mort& precum si la acest domiciliu! $+% Dispo(itivul *otararii va fi comunicat instantei de tutela de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort& spre a se numi un curator& daca va fi ca(ul! $,% De asemenea& dispo(itivul *otararii de declarare a mortii& cu mentiunea ca *otararea a ramas definitiva& va fi comunicat serviciului de stare civila de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort& pentru a inregistra moartea! $-% Cand este ca(ul& dispo(itivul *otararii de declarare a mortii va fi notat in cartea funciara si se va inregistra in registrul comertului& in registrul succesoral& precum si in alte registre pu lice! Art! :-1! # $"% Cererea de declarare a mortii unei persoane a carei incetare din viata este sigura& dar cadavrul nu poate fi gasit ori identificat& se poate introduce si la instanta in a carei circumscriptie a decedat acea persoana! $+% Cererea se poate introduce de indata ce s#a cunoscut faptul mortii& pe a(a cercetarilor facute de organele competente! Instanta va putea dispune si administrarea altor pro e! Dispo(itiile art! :-- alin! $"% si $+% si art! :-. alin! $"% nu sunt aplica ile! Art! :-2! # $"% Cererea de constatare a nulitatii *otararii declarative de moarte in ca(ul in care persoana este in viata se face la instanta care a pronuntat *otararea! Tot astfel se va proceda cand se infatisea(a certificatul de stare civila prin care se constata decesul celui declarat mort! $+% /udecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost parti in procesul de declarare a mortii si cu participarea procurorului! $,% Dispo(itivul *otararii de constatare a nulitatii *otararii& cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva& se comunica serviciului de stare civila pentru anularea inregistrarii! Art! :-:! # La cererea oricarei persoane interesate& urmand procedura preva(uta la art! :-2& instanta va rectifica data mortii sta ilita prin *otarare& daca se va

Notarea cererii in cartea funciara

dovedi ca nu a fost cu putinta ca moartea sa se fi produs la acea data! Art! :.;! # Cand se cere rectificarea sau constatarea nulitatii *otararii declarative de moarte si in patrimoniul persoanei a carei moarte a fost declarata e)ista unuri imo ile& instanta& din oficiu& va dispune notarea cererii in cartea funciara!

TITLUL I? Masuri asiguratorii si provi(orii CAPITOLUL I =ec*estrul asigurator =ECTIUNEA " Dispo(itii generale Art! :."! # =ec*estrul asigurator consta in indisponi ili(area unurilor mo ile sau8si imo ile urmari ile ale de itorului aflate in posesia acestuia sau a unui tert in Notiune scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de ani va o tine un titlu e)ecutoriu! Art! :.+! # $"% Creditorul care nu are titlu e)ecutoriu& dar a carui creanta este constatata in scris si este e)igi ila& poate solicita infiintarea unui sec*estru Conditii de asigurator asupra unurilor mo ile infiintare si imo ile ale de itorului& daca dovedeste ca a intentat cerere de c*emare in 'udecata! El poate fi o ligat la plata unei cautiuni in cuantumul fi)at de catre instanta! $+% Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scris& daca dovedeste ca a intentat actiune si depune& odata cu cererea de sec*estru& o cautiune de 'umatate din valoarea reclamata! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.:.22,12#0c+,#-a1;# cee#a+;+ ;f-e"f06 t7pe56Image6 849 $,% Instanta poate incuviinta sec*estrul asigurator c*iar si atunci cand creanta nu este e)igi ila& in ca(urile in care de itorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca de itorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea! In aceste ca(uri& creditorul tre uie sa dovedeasca indeplinirea celorlalte conditii preva(ute la alin! $"% si sa depuna o cautiune& al carei cuantum va fi fi)at de catre instanta! Art! :.,! # $"% Cererea de sec*estru asigurator se adresea(a instantei care este competenta Procedura de sa 'udece procesul in prima instanta! Creditorul nu este dator sa solutionare individuali(e(e unurile asupra carora solicita sa se infiinte(e sec*estrul!

$+% Instanta va decide de urgenta in camera de consiliu& fara citarea partilor& prin inc*eiere e)ecutorie& sta ilind suma pana la care se incuviintea(a sec*estrul& fi)and totodata& daca este ca(ul& cuantumul cautiunii si termenul inauntrul caruia urmea(a sa fie depusa aceasta! $,% Inc*eierea prin care se solutionea(a cererea de sec*estru se comunica creditorului de indata de catre instanta& iar de itorului de catre e)ecutorul 'udecatoresc& odata cu luarea masurii! Inc*eierea este supusa numai apelului& in termen de . (ile de la comunicare& la instanta ierar*ic superioara! Apelul se 'udeca de urgenta si cu precadere& cu citarea in termen scurt a partilor! $-% Dispo(itiile art! ::2 alin! $-% se aplica atat la solutionarea cererii& cat si la 'udecarea apelului! Art! :.-! # $"% Masura sec*estrului asigurator se aduce la indeplinire de catre e)ecutorul 'udecatoresc& potrivit regulilor pre(entului cod cu privire la E)ecutarea masurii e)ecutarea silita& care se aplica in mod corespun(ator& fara a mai cere vreo autori(are sau incuviintare in acest sens! $+% In ca(ul unurilor mo ile& e)ecutorul se va deplasa& in cel mai scurt timp posi il& la locul unde se afla unurile asupra carora se va aplica sec*estrul! E)ecutorul 'udecatoresc va aplica sec*estrul asupra unurilor urmari ile numai in masura necesara reali(arii creantei! In toate ca(urile& sec*estrul asigurator se va aplica fara somatie ori instiintare preala ila a de itorului! $,% =ec*estrul asigurator infiintat asupra unui un supus unor formalitati de pu licitate se va inscrie de indata in cartea funciara& registrul comertului& Ar*iva Electronica de Harantii Reale Mo iliare sau in alte registre pu lice& dupa ca(! Inscrierea face opo(a il sec*estrul tuturor acelora care& dupa inscriere& vor do andi vreun drept asupra imo ilului respectiv! $-% Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sec*estrului cel interesat va putea face contestatie la e)ecutare! Desfiintarea de drept Art! :..! # Nedepunerea cautiunii in termenul fi)at de instanta atrage a desfiintarea de drept sec*estrului a sec*estrului asigurator! Aceasta se constata prin inc*eiere asigurator definitiva& data fara citarea partilor! Ridicarea Art! :.0! # $"% Daca de itorul va da& in toate ca(urile& o garantie sec*estrului indestulatoare& instanta va asigurator putea ridica& la cererea de itorului& sec*estrul asigurator! Cererea se solutionea(a in camera de consiliu& de urgenta si cu citarea in termen scurt a partilor& prin

?alorificarea unurilor sec*estrate Dispo(itii speciale

inc*eiere supusa numai apelului& in termen de . (ile de la pronuntare& la instanta ierar*ic superioara! Apelul se 'udeca de urgenta si cu precadere! Dispo(itiile art! :., alin! $-% se aplica in mod corespun(ator! $+% De asemenea& in ca(ul in care cererea principala& in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie& a fost anulata& respinsa sau perimata prin *otarare definitiva ori daca cel care a facut#o a renuntat la 'udecarea acesteia& de itorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat#o! Asupra cererii instanta se pronunta prin inc*eiere definitiva& data fara citarea partilor! Dispo(itiile art! :.- se aplica in mod corespun(ator! Art! :.1! # ?alorificarea unurilor sec*estrate nu se va putea face decat dupa ce creditorul a o tinut titlul e)ecutoriu! Art! :.2! # In toate ca(urile in care competenta de prima instanta apartine curtii de apel& calea de atac este recursul& dispo(itiile art! :., si :.0 aplicandu#se in mod corespun(ator!

=ECTIUNEA a +#a Dispo(itii speciale privind sec*estrul asigurator al navelor civile Art! :.:! # Creditorul poate solicita infiintarea sec*estrului asigurator asupra unei nave& in conditiile dispo(itiilor pre(entei sectiuni& precum si ale sectiunii " a Dreptul de a pre(entului capitol care se sec*estra o aplica in mod corespun(ator& cu respectarea conventiilor nava civila internationale asupra sec*estrului navelor& la care Romania este parte! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56c:aae:.d#.;2.#-11-# :a.#e2e.--,c ,0.6 t7pe56Image6 849 Art! :0;! # $"% In ca(uri urgente& cererea de infiintare a sec*estrului asigurator asupra unei nave se poate face c*iar si inaintea introducerii actiunii de fond! In Infiintarea acest ca(& creditorul care a sec*estrului! o tinut instituirea sec*estrului asigurator este o ligat sa introduca Conditii actiunea la instanta competenta sau sa initie(e demersurile pentru constituirea tri unalului ar itral intr#un termen de cel mult +; de (ile de la data incuviintarii masurii asiguratorii! $+% Cererea de sec*estru se 'udeca de urgenta in camera de consiliu& cu citarea partilor! Inc*eierea este e)ecutorie si este supusa numai apelului& in termen de . (ile de la pronuntare! $,% Neintroducerea actiunii in termenul preva(ut la alin! $"% atrage desfiintarea de drept a sec*estrului asigurator! Aceasta se constata prin inc*eiere definitiva&

data cu citarea partilor! Art! :0"! # Competenta de solutionare a cererii de sec*estru asigurator asupra unei nave Instanta competenta apartine tri unalului locului unde se afla nava& indiferent de instanta la care s#a introdus sau urmea(a a fi introdusa actiunea de fond! Interdictia Art! :0+! # $"% Nava gata de plecare nu poate fi pusa su sec*estru sec*estrului asigurator! $+% Nava se considera ca este gata de plecare din momentul in care comandantul are la ord certificatele& toate documentele navei& precum si permisul de plecare& predate comandantului de capitania portului! Art! :0,! # $"% Dupa incuviintarea sec*estrului asigurator& la cererea creditorului care are un privilegiu asupra unei nave& a unui coproprietar al navei sau c*iar a Autori(area de itorului& instanta care a efectuarii de dispus masura asiguratorie poate ordona ca nava sa intreprinda una calatorii sau mai multe calatorii& sta ilind in acelasi timp toate masurile preventive care& dupa impre'urari& ar fi necesare! $+% Dispo(itiile art! :0; alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! $,% Nava poate pleca numai dupa transcrierea inc*eierii de incuviintare in registrele autoritatii maritime respective si inscrierea mentiunii corespun(atoare in actul de nationalitate! $-% C*eltuielile necesare pentru efectuarea calatoriei se vor avansa de cel care a solicitat aceasta! $.% Navlul pentru calatoriile autori(ate de instanta& dupa ce mai intai se vor scadea c*eltuielile preva(ute la alin! $-%& va putea fi adaugat la pretul van(arii! Art! :0-! # $"% Pentru motive temeinic 'ustificate& la cererea de itorului sau& dupa ca(& a =tramutarea creditorului& instanta care a dispus sec*estrul asigurator poate sec*estrului incuviinta sc*im area navei sec*estrate cu alta! $+% Dispo(itiile art! :0; alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! Art! :0.! # Creditorul posesorului legitim al conosamentului poate proceda la sec*estrarea =ec*estrarea marfurilor repre(entate in conosament& aflate la ordul unei nave! marfurilor Daca nu se solicita deopotriva si sec*estrarea navei& creditorul va tre ui sa ceara si descarcarea marfii! Art! :00! # $"% Masura sec*estrului asigurator se aduce la indeplinire prin imo ili(area navei E)ecutarea de catre capitania portului unde aceasta se afla! In acest ca(& capitania sec*estrului portului nu va eli era documentele necesare navigatiei si nu va admite plecarea navei din port sau rada!

$+% Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sec*estrului cel interesat va putea face contestatie la e)ecutare la tri unalul locului unde se afla nava! Art! :01! # Pentru asigurarea traficului portuar si a sigurantei civile pe durata imo ili(arii navei& instanta aratata la art! :0" va putea dispune& pe calea Masuri urgente ordonantei presedintiale& masuri urgente& dispo(itiile art! ::0 si urmatoarele aplicandu#se in mod corespun(ator! Art! :02! # Oprirea temporara a plecarii navei& in a senta unei Oprirea temporara a *otarari 'udecatoresti& se plecarii navei poate dispune de capitania portului in conditiile legii speciale! CAPITOLUL II Poprirea asiguratorie Art! :0:! # Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de ani& titlurilor de valoare sau altor unuri mo ile incorporale urmari ile datorate de itorului de O iectul popririi o a treia persoana sau pe asiguratorii care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi 'uridice e)istente& in conditiile sta ilite la art! :.+! Art! :1;! # $"% =olutionarea cererii& e)ecutarea masurii& desfiintarea si ridicarea popririi Reguli aplica ile asiguratorii se vor efectua potrivit dispo(itiilor art! :.,#:.2& care se aplica in mod corespun(ator! $+% In cererea de poprire ancara creditorul nu este dator sa individuali(e(e tertii popriti cu privire la care solicita sa se infiinte(e poprirea! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56a";:aa"e#.1c;#-": #a,fc#."- -d,,""f 6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL III =ec*estrul 'udiciar Art! :1"! # =ec*estrul 'udiciar consta in indisponi ili(area unurilor ce formea(a o iectul Notiune litigiului sau& in conditiile legii& a altor unuri& prin incredintarea pa(ei acestora unui administrator#sec*estru desemnat potrivit art! :1.! Art! :1+! # $"% Ori de cate ori e)ista un proces asupra proprietatii sau altui drept real principal& asupra posesiei unui un mo il sau imo il ori asupra folosintei sau administrarii unui un Conditii de infiintare proprietate comuna& instanta de 'udecata va putea sa incuviinte(e& la cererea celui interesat& punerea su sec*estru 'udiciar a unului& daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv! $+% =e va putea& de asemenea& incuviinta sec*estrul 'udiciar& c*iar fara a e)ista proces@

a% asupra unui un pe care de itorul il ofera pentru li erarea saA % asupra unui un cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se teama ca va fi sustras& distrus ori alterat de posesorul sau actualA c% asupra unor unuri mo ile care alcatuiesc garantia creditorului& cand acesta invederea(a insolva ilitatea de itorului sau ori cand are motive temeinice de anuiala ca de itorul se va sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se teama de sustrageri sau deteriorari! $,% In ca(ul preva(ut la alin! $+%& partea care a o tinut instituirea sec*estrului 'udiciar este o ligata sa introduca actiunea la instanta competenta& sa initie(e demersurile pentru constituirea tri unalului ar itral sau sa solicite punerea in e)ecutare a titlului e)ecutoriu& intr#un termen de cel mult +; de (ile de la data incuviintarii masurii asiguratorii! $-% Nerespectarea dispo(itiilor alin! $,% atrage desfiintarea de drept a sec*estrului 'udiciar! Aceasta se constata prin inc*eiere definitiva data fara citarea partilor! Art! :1,! # Cererea pentru infiintarea sec*estrului 'udiciar se va adresa instantei investite cu 'udecarea actiunii principale in ca(ul preva(ut la art! :1+ alin! $"%& Instanta competenta respectiv instantei in circumscriptia careia se afla unul in ca(urile preva(ute la art! :1+ alin! $+%! Procedura de Art! :1-! # $"% Cererea de sec*estru 'udiciar se 'udeca de urgenta& cu infiintare citarea partilor! $+% In ca( de admitere& instanta va putea sa il o lige pe reclamant la darea unei cautiuni& dispo(itiile art! :.. aplicandu#se in mod corespun(ator! $,% In ca(ul unurilor imo ile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara potrivit art! :.alin! $,%! $-% Inc*eierea este supusa numai apelului& in termen de . (ile de la pronuntare& la instanta ierar*ic superioara! Dispo(itiile art! :., alin! $-% si cele ale art! :.2 se aplica in mod corespun(ator! Administratorul# Art! :1.! # $"% Pa(a unului sec*estrat va fi incredintata persoanei sec*estru desemnate de parti de comun acord& iar in ca( de neintelegere& unei persoane desemnate de instanta& care va putea fi c*iar detinatorul unului! In acest scop& e)ecutorul 'udecatoresc& sesi(at de partea interesata& se va deplasa la locul situarii unului ce urmea(a a fi pus su sec*estru si il va da in primire& pe a(a de proces#ver al& administratorului#sec*estru! Un e)emplar al procesului#ver al va fi

Administratorul provi(oriu

inaintat si instantei care a incuviintat masura! $+% Administratorul#sec*estru va putea face toate actele de conservare si administrare& va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu caracter curent& precum si pe cele constatate prin titlu e)ecutoriu! De asemenea& cu autori(area preala ila a instantei care l#a numit& administratorul#sec*estru va putea sa instraine(e unul in ca(ul in care acesta nu poate fi conservat sau daca& dintr#un alt motiv& masura instrainarii este vadit necesara si& daca a fost in preala il autori(at& el va putea sta in 'udecata in numele partilor litigante cu privire la unul pus su sec*estru! $,% Daca administrator#sec*estru a fost numita o alta persoana decat detinatorul& instanta va fi)a& pentru activitatea prestata& o suma drept remuneratie& sta ilind totodata si modalitatile de plata! Art! :10! # In ca(uri urgente& instanta va putea numi& prin inc*eiere definitiva data fara citarea partilor& un administrator provi(oriu pana la solutionarea cererii de sec*estru 'udiciar! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56a:1cdffc#,:+ #- e"#2;d-#e;a -:"c.e.e6 t7pe56Image6 849 CAPITOLUL I? Masuri provi(orii in materia drepturilor de proprietate intelectuala Art! :11! # $"% Dispo(itiile pre(entului capitol reglementea(a masurile provi(orii necesare Domeniu de pentru apararea drepturilor de proprietate intelectuala& indiferent de aplicare continutul lor& patrimonial sau nepatrimonial& si indiferent de i(vorul acestora! $+% Masurile provi(orii necesare pentru protectia altor drepturi nepatrimoniale sunt preva(ute la art! +.. din Codul civil! Art! :12! # $"% Daca titularul dreptului de proprietate intelectuala sau orice alta persoana care e)ercita dreptul de proprietate intelectuala cu consimtamantul titularului face dovada Masuri provi(orii credi ila ca drepturile sale de proprietate intelectuala fac o iectul unei actiuni ilicite& actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cau(e(e un pre'udiciu greu de reparat& poate sa ceara instantei 'udecatoresti luarea unor masuri provi(orii! $+% Instanta 'udecatoreasca poate sa dispuna in special@ a% inter(icerea incalcarii sau incetarea ei provi(orieA % luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea pro elor! $,% In ca(ul pre'udiciilor aduse prin mi'loacele presei scrise sau

audiovi(uale& instanta 'udecatoreasca nu poate sa dispuna incetarea cu titlu provi(oriu a actiunii pre'udicia ile decat daca pre'udiciile cau(ate reclamantului sunt grave& daca actiunea nu este in mod evident 'ustificata& potrivit art! 1. din Codul civil& si daca masura luata de instanta nu apare ca fiind disproportionata in raport cu pre'udiciile cau(ate! Dispo(itiile art! +., alin! $+% din Codul civil raman aplica ile! $-% Instanta solutionea(a cererea potrivit dispo(itiilor privitoare la ordonanta presedintiala& care se aplica in mod corespun(ator! In ca(ul in care cererea este formulata inainte de introducerea actiunii de fond& prin *otararea prin care s#a dispus masura provi(orie se va fi)a si termenul in care actiunea de fond tre uie sa fie introdusa& su sanctiunea incetarii de drept a acelei masuri! Dispo(itiile alin! $0% sunt aplica ile! $.% Daca masurile luate sunt de natura sa produca un pre'udiciu partii adverse& instanta il poate o liga pe reclamant sa dea o cautiune in cuantumul fi)at de aceasta& su sanctiunea incetarii de drept a masurii dispuse! $0% Masurile luate potrivit dispo(itiilor alin! $"%#$-% anterior introducerii actiunii in 'ustitie pentru apararea dreptului incalcat incetea(a de drept daca reclamantul nu a sesi(at instanta in termenul fi)at de aceasta& dar nu mai tar(iu de ,; de (ile de la luarea acestora! $1% Reclamantul este tinut sa repare& la cererea partii interesate& pre'udiciul cau(at prin masurile provi(orii luate& daca actiunea de fond este respinsa ca neintemeiata! Cu toate acestea& daca reclamantul nu a fost in culpa ori a avut o culpa usoara& instanta& in raport cu circumstantele concrete& poate fie sa refu(e o ligarea sa la despagu irile cerute de partea adversa& fie sa dispuna reducerea acestora! $2% Daca partea adversa nu solicita daune#interese& instanta va dispune eli erarea cautiunii& la cererea reclamantului& prin *otarare data cu citarea partilor! Cererea se 'udeca potrivit dispo(itiilor privitoare la ordonanta presedintiala& care se aplica in mod corespun(ator! In ca(ul in care paratul se opune la eli erarea cautiunii& instanta va fi)a un termen in vederea introducerii actiunii de fond& care nu poate fi mai lung de ,; de (ile de la data pronuntarii *otararii& su sanctiunea incetarii de drept a masurii de indisponi ili(are a sumei depuse cu titlu de cautiune! TITLUL ?

Procedura parta'ului 'udiciar Art! :1:! # /udecarea oricarei cereri de parta' privind unuri asupra carora partile au un Reguli aplica ile drept de proprietate comuna se face dupa procedura preva(uta in pre(entul titlu& cu e)ceptia ca(urilor in care legea prevede o alta procedura! Art! :2;! # Reclamantul este o ligat sa arate in cerere& pe langa mentiunile preva(ute la art! ":-& persoanele intre care urmea(a a avea loc parta'ul& titlul pe a(a Cuprinsul cererii caruia acesta este cerut& toate unurile supuse parta'ului& valoarea lor& locul unde acestea se afla& precum si persoana care le detine sau le administrea(a! Art! :2"! # La primul termen de 'udecata& daca partile sunt pre(ente& instanta le va lua declaratie cu privire la fiecare dintre unurile supuse parta'ului si va lua Declaratiile act& cand este ca(ul& de partilor recunoasterile si acordul lor cu privire la e)istenta unurilor& locul unde se afla si valoarea acestora! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:c;f0a,.#:+e;#-2-e#a1;1#a-;a"00 .2;06 t7pe56Image6 849 Rolul activ al Art! :2+! # $"% In tot cursul procesului& instanta va starui ca partile sa instantei! imparta unurile prin Intelegerile una invoiala! dintre parti $+% Daca partile a'ung la o intelegere cu privire la impartirea unurilor& instanta va *otari potrivit intelegerii lor! Imparteala se poate face prin una invoiala si daca printre cei interesati se afla minori& persoane puse su interdictie 'udecatoreasca ori disparuti& insa numai cu incuviintarea preala ila a instantei de tutela& precum si& daca este ca(ul& a repre(entantului sau a ocrotitorului legal! $,% In ca(ul in care intelegerea priveste numai parta'ul anumitor unuri& instanta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o *otarare partiala& continuand procesul pentru celelalte unuri! $-% Dispo(itiile art! -,2#--" sunt aplica ile! Parta'ul 'udiciar Art! :2,! # $"% Daca partile nu a'ung la o intelegere sau nu inc*eie o tran(actie potrivit celor aratate la art! :2+& instanta va sta ili unurile supuse impartelii& calitatea de coproprietar& cota#parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii! Daca se imparte o mostenire& instanta va mai sta ili datoriile transmise prin mostenire& datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct& precum si

Inc*eierea de admitere in principiu

Inc*eierea de admitere in principiu suplimentara

Caile de atac impotriva unor inc*eieri

Criteriile parta'ului

sarcinile mostenirii! $+% Instanta va face imparteala in natura! In temeiul celor sta ilite potrivit alin! $"%& ea procedea(a la formarea loturilor si la atri uirea lor! In ca(ul in care loturile nu sunt egale in valoare& ele se intregesc printr#o suma in ani! Art! :2-! # $"% Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare& evaluare si altele asemenea& pentru care instanta nu are date suficiente& ea va da o inc*eiere prin care va sta ili elementele preva(ute la art! :2,& intocmind in mod corespun(ator minuta! $+% Daca& in conditiile legii& s#au formulat si alte cereri in legatura cu parta'ul si de a caror solutionare depinde efectuarea acestuia& precum cererea de reductiune a li eralitatilor e)cesive& cererea de raport al donatiilor si altele asemenea& prin inc*eierea aratata la alin! $"% instanta se va pronunta si cu privire la aceste cereri! $,% Prin aceeasi inc*eiere& instanta va dispune efectuarea unei e)perti(e pentru formarea loturilor! Raportul de e)perti(a va arata valoarea unurilor si criteriile avute in vedere la sta ilirea acestei valori& va indica daca unurile sunt comod parta'a ile in natura si in ce mod& propunand& la solicitarea instantei& loturile ce urmea(a a fi atri uite! Art! :2.! # In ca(ul in care& dupa pronuntarea inc*eierii preva(ute la art! :2-& dar mai inainte de pronuntarea *otararii de imparteala& se constata ca e)ista si alti coproprietari sau ca au fost omise unele unuri care tre uiau supuse impartelii& fara ca privitor la acesti coproprietari sau la acele unuri sa fi avut loc o de( atere contradictorie& instanta va putea da& cu citarea partilor& o noua inc*eiere& care va cuprinde& dupa ca(& si coproprietarii sau unurile omise! In aceleasi conditii& instanta poate& cu consimtamantul tuturor coproprietarilor& sa elimine un un care a fost cuprins din eroare in masa de impartit! Art! :20! # Inc*eierile preva(ute la art! :2- alin! $"% si art! :2. pot fi atacate numai cu apel odata cu fondul! Art! :21! # La formarea si atri uirea loturilor& instanta va tine seama& dupa ca(& si de acordul partilor& marimea cotei#parti ce se cuvine fiecareia din masa unurilor de impartit& natura unurilor& domiciliul si ocupatia partilor& faptul ca unii dintre coproprietari& inainte de a se cere imparteala& au facut constructii sau im unatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea!

Atri uirea provi(orie

Atri uirea definitiva

Art! :22! # $"% In ca(ul in care imparteala in natura a unui un nu este posi ila sau ar cau(a o scadere importanta a valorii acestuia ori i#ar modifica in mod pagu itor destinatia economica& la cererea unuia dintre coproprietari instanta& prin inc*eiere& ii poate atri ui provi(oriu intregul un! Daca mai multi coproprietari cer sa li se atri uie unul& instanta va tine seama de criteriile preva(ute la art! :21! Prin inc*eiere& ea va sta ili si termenul in care coproprietarul caruia i s#a atri uit provi(oriu unul este o ligat sa consemne(e sumele ce corespund cotelor#parti cuvenite celorlalti coproprietari! $+% Daca coproprietarul caruia i s#a atri uit provi(oriu unul consemnea(a& in termenul sta ilit& sumele cuvenite celorlalti coproprietari& instanta& prin *otararea asupra fondului procesului& ii va atri ui acestuia unul! $,% In ca(ul in care coproprietarul nu consemnea(a in termen sumele cuvenite celorlalti coproprietari& instanta va putea atri ui unul altui coproprietar& in conditiile pre(entului articol! Art! :2:! # La cererea unuia dintre coproprietari& instanta& tinand seama de impre'urarile cau(ei& pentru motive temeinice& va putea sa ii atri uie unul direct prin *otararea asupra fondului procesului& sta ilind totodata sumele ce se cuvin celorlalti coproprietari si termenul in care este o ligat sa le plateasca! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56f---;.ac#2ae #-++"#2112# dfae0,a,2" 6 t7pe56Image6 849 Art! ::;! # $"% In ca(ul in care niciunul dintre coproprietari nu cere atri uirea unului ori& desi acesta a fost atri uit provi(oriu& nu s#au consemnat& in termenul sta ilit& sumele cuvenite celorlalti ?an(area unului coproprietari& instanta& prin inc*eiere& va dispune van(area unului& sta ilind totodata daca van(area se va face de catre parti prin una invoiala ori de catre e)ecutorul 'udecatoresc! $+% Daca partile sunt de acord ca van(area sa se faca prin una invoiala& instanta va sta ili si termenul la care aceasta va fi efectuata! Termenul nu poate fi mai mare de , luni& in afara de ca(ul in care partile sunt de acord cu ma'orarea lui! $,% In ca(ul in care vreuna dintre parti nu a fost de acord cu van(area prin una invoiala sau daca aceasta van(are nu s#a reali(at in termenul sta ilit potrivit alin! $+%& instanta& prin inc*eiere data cu citarea partilor& va dispune ca van(area sa fie efectuata de

Procedura van(arii la licitatie

<unurile nesupuse van(arii

=olutionarea cererii de parta'

>otararea de parta'

e)ecutorul 'udecatoresc! $-% Inc*eierile preva(ute in pre(entul articol pot fi atacate separat numai cu apel& in termen de ". (ile de la pronuntare! Daca nu au fost astfel atacate& aceste inc*eieri nu mai pot fi supuse apelului odata cu *otararea asupra fondului procesului! Art! ::"! # $"% Dupa ramanerea definitiva a inc*eierii prin care s#a dispus van(area unului de catre un e)ecutor 'udecatoresc& acesta va proceda la efectuarea van(arii la licitatie pu lica! $+% E)ecutorul va fi)a termenul de licitatie& care nu va putea depasi ,; de (ile pentru unurile mo ile si 0; de (ile pentru unurile imo ile& socotite de la data primirii inc*eierii& si va instiinta coproprietarii despre data& ora si locul van(arii! $,% Pentru termenul de licitatie a unurilor mo ile& e)ecutorul va intocmi si afisa pu licatia de van(are& cu cel putin . (ile inainte de acel termen! $-% In ca(ul van(arii unui un imo il& e)ecutorul va intocmi si afisa pu licatia de van(are cu cel putin ,; de (ile inainte de termenul de licitatie! $.% Coproprietarii pot conveni ca van(area unurilor sa se faca la orice pret oferit de participantii la licitatie! De asemenea& ei pot conveni ca van(area sa nu se faca su un anumit pret! $0% Dispo(itiile pre(entului articol se completea(a in mod corespun(ator cu dispo(itiile pre(entului cod privitoare la van(area la licitatie a unurilor mo ile si imo ile preva(ute in materia e)ecutarii silite! Art! ::+! # La cererea uneia dintre parti& instanta poate proceda la imparteala unurilor pentru care nu a dispus van(area potrivit art! ::;! Art! ::,! # $"% In toate ca(urile& asupra cererii de parta' instanta se va pronunta prin *otarare! $+% =umele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti& precum si cele re(ultate din van(are vor fi impartite de instanta potrivit dreptului fiecarui coproprietar! $,% In ca(ul in care parta'ul nu se poate reali(a in niciuna dintre modalitatile preva(ute de lege& instanta va *otari inc*iderea dosarului! Daca se introduce o noua cerere de parta'& inc*eierile de admitere in principiu preva(ute la art! :2- si :2. nu au autoritate de lucru 'udecat! Art! ::-! # $"% >otararea de parta' are efect constitutiv! $+% Odata ramasa definitiva& *otararea de parta' constituie titlu e)ecutoriu si poate fi pusa in e)ecutare c*iar daca nu s#a cerut predarea efectiva a unului ori

Revendicarea unurilor atri uite

instanta nu a dispus in mod e)pres aceasta predare! $,% >otararea de parta' este supusa numai apelului! Cu toate acestea& daca parta'ul s#a cerut pe cale incidentala& *otararea este supusa acelorasi cai de atac ca si *otararea data asupra cererii principale! Acelasi este si termenul pentru e)ercitarea caii de atac& c*iar daca se ataca numai solutia data asupra parta'ului! Aplicarea criteriilor preva(ute la art! :21 nu poate fi cen(urata pe calea recursului! $-% E)ecutarea cu privire la unurile impartite poate fi ceruta in termenul de prescriptie de "; ani preva(ut la art! 1;.! Art! ::.! # $"% In ca(ul in care partile declara in mod e)pres ca nu solicita predarea unurilor& *otararea de parta' nu este suscepti ila de e)ecutare silita! $+% Pentru a intra in posesia unurilor atri uite si a caror predare i#a fost refu(ata de ceilalti coproprietari& partea interesata va tre ui sa e)ercite actiunea in revendicare! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56 ; -,:"-#: cd#-+-f# 0,1#2ea.cd ""..,6 t7pe56Image6 849 TITLUL ?I Procedura ordonantei presedintiale Art! ::0! # $"% Instanta de 'udecata& sta ilind ca in favoarea reclamantului e)ista aparenta de drept& va putea sa ordone masuri provi(orii in ca(uri gra nice& Conditii de pentru pastrarea unui drept admisi ilitate care s#ar pagu i prin intar(iere& pentru prevenirea unei pagu e iminente si care nu s#ar putea repara& precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s#ar ivi cu prile'ul unei e)ecutari! $+% Ordonanta este provi(orie si e)ecutorie! Daca *otararea nu cuprinde nicio mentiune privind durata sa si nu s#au modificat impre'urarile de fapt avute in vedere& masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului! $,% La cererea reclamantului& instanta va putea *otari ca e)ecutarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen! $-% Ordonanta va putea fi data c*iar si atunci cand este in curs 'udecata asupra fondului! $.% Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa re(olve litigiul in fond si nici masuri a caror e)ecutare nu ar mai face posi ila resta ilirea situatiei de fapt! Instanta competenta Art! ::1! # Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la

instanta competenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului! Art! ::2! # $"% In vederea 'udecarii cererii& partile vor fi citate conform normelor privind citarea Procedura de in procesele urgente& iar paratului i se va comunica o copie de pe solutionare cerere si de pe actele care o insotesc! Intampinarea nu este o ligatorie! $+% Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor! In ca( de urgenta deose ita& ordonanta va putea fi data c*iar in aceeasi (i& instanta pronuntandu#se asupra masurii solicitate pe a(a cererii si actelor depuse& fara conclu(iile partilor! $,% /udecata se face de urgenta si cu precadere& nefiind admisi ile pro e a caror administrare necesita un timp indelungat! Dispo(itiile privind cercetarea procesului nu sunt aplica ile! $-% Pronuntarea se poate amana cu cel mult +- de ore& iar motivarea ordonantei se face in cel mult -2 de ore de la pronuntare! Art! :::! # $"% Daca prin legi speciale nu se prevede altfel& ordonanta este supusa numai Calea de atac apelului in termen de . (ile de la pronuntare& daca s#a dat cu citarea partilor& si de la comunicare& daca s#a dat fara citarea lor! $+% Instanta de apel poate suspenda e)ecutarea pana la 'udecarea apelului& dar numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va sta ili de catre aceasta! $,% Apelul se 'udeca de urgenta si cu precadere& cu citarea partilor! Dispo(itiile art! ::2 alin! $-% sunt aplica ile! $-% Impotriva e)ecutarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la e)ecutare! Art! "!;;;! # La solicitarea reclamantului& pana la inc*iderea de( aterilor la prima instanta& Transformarea cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr#o cererii cerere de drept comun& situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod e)pres cu aceasta mentiune! Art! "!;;"! # $"% Ordonanta presedintiala are autoritate de lucru Autoritatea de lucru 'udecat fata de o alta cerere 'udecat de ordonanta presedintiala& numai daca nu s#au modificat impre'urarile de fapt care au 'ustificat#o! $+% Ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru 'udecat asupra cererii privind fondul dreptului! $,% >otararea data asupra fondului dreptului are autoritate de lucru 'udecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanta presedintiala! TITLUL ?II Cererile posesorii Conditii de Art! "!;;+! # Cererile posesorii sunt admisi ile numai in ca(urile si

conditiile preva(ute de Codul civil! /udecata si caile de Art! "!;;,! # $"% Cererile posesorii se 'udeca de urgenta si cu atac precadere! $+% =unt inadmisi ile cererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu unul in litigiu! $,% >otararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului! ;;"",,-:;,;2+;"+ admisi ilitate 34resource id56;-"f0 :d#afee#-+0:# 0";#."0--2;cefc-6 t7pe56Image6 849 Art! "!;;-! # $"% >otararea 'udecatoreasca prin care s#a solutionat o cerere posesorie are autoritate de lucru 'udecat intr#o cerere posesorie ulterioara Autoritatea lucrului purtata intre aceleasi parti si 'udecat intemeiata pe aceleasi fapte! Ea nu are insa o astfel de autoritate intr#o cerere ulterioara privitoare la fondul dreptului! $+% >otararea 'udecatoreasca prin care s#a solutionat o actiune privitoare la fondul dreptului are autoritate de lucru 'udecat intr#o cerere posesorie ulterioara in legatura cu acelasi un! TITLUL ?III Procedura ofertei de plata si consemnatiunii Art! "!;;.! # Cand creditorul refu(a sa primeasca plata de la Domeniu de aplicare de itor& acesta din urma este in drept sa faca oferta reala si sa consemne(e ceea ce datorea(a! Art! "!;;0! # $"% In scopul preva(ut la art! "!;;.& de itorul va face creditorului& prin mi'locirea unui e)ecutor 'udecatoresc din circumscriptia curtii de apel in Procedura ofertei reale care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia& o somatie& prin care este invitat sa primeasca prestatia datorata! $+% In acea somatie se vor arata locul& data si ora cand suma sau o iectul oferit urmea(a sa ii fie predat creditorului! Art! "!;;1! # In ca(ul in care creditorul primeste suma sau unul oferit& de itorul este li erat Acceptarea ofertei reale de o ligatia sa! E)ecutorul 'udecatoresc va intocmi un proces# ver al prin care va constata acceptarea ofertei reale! Art! "!;;2! # $"% Daca creditorul nu se pre(inta sau refu(a sa Consemnarea sumei sau a primeasca suma ori o iectul unului oferit& e)ecutorul 'udecatoresc va inc*eia proces#ver al in care va consemna aceste impre'urari! $+% In ca(ul preva(ut la alin! $"%& de itorul& spre a se li era de datorie& va putea sa consemne(e

suma sau unul oferit la CEC <anF # =!A! sau la orice alta institutie de credit ori& dupa ca(& la o unitate speciali(ata& iar recipisa de consemnare se va depune la e)ecutorul 'udecatoresc care a trimis somatia! Procedura de consemnare a sumelor de ani este o ligatorie pentru unitatea la care urmea(a a se face consemnarea si nu poate fi conditionata de e)istenta acordului creditorului! Consemnarea unurilor se face in conditiile preva(ute de lege! $,% Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata (iua si ora cand si locul unde suma sau& dupa ca(& unul oferit se va depune! Art! "!;;:! # $"% Dupa consemnare& e)ecutorul 'udecatoresc va constata& printr#o inc*eiere Anularea ofertei reale& data fara citarea partilor& efectuarea platii si li erarea urmata de consemnatiune de itorului! Inc*eierea se comunica creditorului in termen de . (ile de la intocmirea acesteia! $+% In termen de ". (ile de la comunicarea inc*eierii preva(ute la alin! $"%& creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de validitate& de fond si de forma ale ofertei de plata si consemnatiunii& la 'udecatoria in circumscriptia careia s#a facut consemnarea! >otararea poate fi atacata numai cu apel& in termen de "; (ile de la comunicare! $,% De itorul este considerat li erat la data consemnarii platii& in afara de ca(ul in care se anulea(a oferta de plata si consemnatiunea! Art! "!;";! # $"% Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului& in fata oricarei instante& in orice stadiu al 'udecatii! In acest ca(& prin inc*eiere& Oferta de plata in fata creditorul este pus in intar(iere sa instantei primeasca suma sau& dupa ca(& unul! Daca creditorul este pre(ent si primeste prestatia datorata& li erarea de itorului se va constata prin inc*eiere! $+% In ca(ul in care creditorul lipseste sau refu(a primirea prestatiei& de itorul va proceda la consemnare conform dispo(itiilor art! "!;;2 alin! $+%& iar recipisa de consemnare va fi pusa la dispo(itia instantei& care& prin inc*eiere& va constata li erarea de itorului! $,% Inc*eierile preva(ute la alin! $"% si $+% se ataca numai odata cu fondul& cu e)ceptia celor date in recurs& care sunt definitive! Radierea ipotecilor Art! "!;""! # In a(a procesului#ver al intocmit in conditiile art! "!;;1 ori a inc*eierii emise in conditiile art! "!;;: sau "!;";& cel interesat va putea cere radierea din cartea funciara sau din alte registre pu lice a drepturilor de ipoteca constituite in

Incidenta dispo(itiilor Codului civil

vederea garantarii creantei stinse in conditiile pre(entului titlu! Art! "!;"+! # Dispo(itiile pre(entului titlu se completea(a cu prevederile Codului civil privitoare la plata& precum si cu cele referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56.fcd,1.2#122:#-a,2# :f0#+-21-f,--,"26 t7pe56Image6 849 TITLUL II Procedura ordonantei de plata Art! "!;",! # $"% Prevederile pre(entului titlu se aplica creantelor certe& lic*ide si e)igi ile constand in o ligatii de plata a unor sume de ani care re(ulta dintr#un contract civil& inclusiv din Domeniu de cele inc*eiate intre un profesionist si o autoritate contractanta& constatat aplicare printr#un inscris ori determinate potrivit unui statut& regulament sau altui inscris& insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege! $+% Nu sunt incluse in sfera de aplicare a pre(entului titlu creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa! $,% Prin autoritate contractanta& in sensul alin! $"%& se intelege@ a% orice autoritate pu lica a statului roman sau a unui stat mem ru al Uniunii Europene& care actionea(a la nivel central& regional sau localA % orice organism de drept pu lic& altul decat cele preva(ute la lit! a%& cu personalitate 'uridica& care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general& fara scop lucrativ& si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii@ $i% este finantat& in ma'oritate& de catre o autoritate contractanta& astfel cum este definita la lit!a%A $ii% se afla in su ordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante& astfel cum este definita la lit! a%A $iii% in componenta consiliului de administratie ori& dupa ca(& a consiliului de supraveg*ere si directoratului& mai mult de 'umatate din numarul mem rilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta& astfel cum este definita la lit! a%A c% orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele preva(ute la lit! a% sau %! Comunicarea Art! "!;"-! # $"% Creditorul ii va comunica de itorului& prin intermediul somatiei e)ecutorului 'udecatoresc sau prin scrisoare recomandata& cu continut declarat si

confirmare de primire& o somatie& prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de ". (ile de la primirea acesteia! $+% Aceasta somatie intrerupe prescriptia e)tinctiva potrivit dispo(itiilor art! +!.-; din Codul civil& care se aplica in mod corespun(ator! Art! "!;".! # Daca de itorul nu plateste in termenul preva(ut la art! "!;"alin! $"%& creditorul Instanta poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta competenta pentru 'udecarea fondului cau(ei in prima instanta! Cuprinsul cererii Art! "!;"0! # $"% Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde@ a% numele si prenumele& precum si domiciliul sau& dupa ca(& denumirea si sediul creditoruluiA % numele si prenumele& codul numeric personal& daca este cunoscut& si domiciliul de itorului persoana fi(ica& iar in ca(ul de itorului persoana 'uridica& denumirea si sediul& precum si& dupa ca(& daca sunt cunoscute& codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala& numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor 'uridice si contul ancarA c% suma ce repre(inta o iectul creantei& temeiul de fapt si de drept al o ligatiei de plata& perioada la care se refera acestea& termenul la care tre uia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datorieiA d% suma ce repre(inta do an(ile aferente sau alte despagu iri ce se cuvin creditorului& potrivit legiiA e% semnatura creditorului! $+% La cerere se ane)ea(a inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia! Dovada comunicarii somatiei preva(ute la art! "!;"- alin! $"% se va atasa cererii su sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisi ila! $,% Cererea si actele ane)ate la aceasta se depun in copie in atatea e)emplare cate parti sunt& plus unul pentru instanta! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id561c"f;d,-#"+",#-;f-#: ac#"c +f"2"21f;6 t7pe56Image6 849 Determinarea Art! "!;"1! # $"% Daca partile nu au sta ilit nivelul do an(ii pentru do an(ii plata cu intar(iere& se va aplica rata do an(ii de referinta sta ilita de <anca Nationala a Romaniei! Rata de referinta in vigoare in prima (i calendaristica a semestrului se aplica pe intregul

Citarea partilor! Intampinarea

semestru! $+% Creanta produce do an(i dupa cum urmea(a@ "! in ca(ul contractelor inc*eiate intre profesionisti& de la data la care o ligatia a devenit e)igi ilaA +! in ca(ul contractelor inc*eiate intre profesionisti si o autoritate contractanta& fara a fi necesara punerea in intar(iere a de itorului@ a% daca in contract a fost fi)at un termen de plata& din (iua urmatoare acestui termenA % daca termenul de plata nu este fi)at in contract@ $i% dupa ,; de (ile de la data primirii de catre de itor a facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari de plataA $ii% daca data primirii facturii sau a unei solicitari ec*ivalente de plata este incerta& dupa ,; de (ile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilorA $iii% daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile sau serviciile& la e)pirarea unui termen de ,; de (ile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilorA $iv% daca legea sau contractul sta ileste o procedura de acceptare ori de verificare& permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor& iar de itorul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date& la e)pirarea unui termen de ,; de (ile de la aceasta dataA ,! in celelalte ca(uri& de la data la care de itorul a fost pus sau este de drept in intar(iere& potrivit legii! $,% Creditorul poate sa pretinda daune#interese suplimentare pentru toate c*eltuielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a nee)ecutarii la timp a o ligatiilor de catre de itor! $-% Este lovita de nulitate a soluta conventia sau clau(a prin care se fi)ea(a o o ligatie de punere in intar(iere pentru a opera curgerea do an(ilor in ca(urile preva(ute la alin! $+% pct! " si + sau un termen de la care creanta produce do an(i& mai mare decat cel preva(ut la alin! $+%! Art! "!;"2! # $"% Pentru solutionarea cererii& 'udecatorul dispune citarea partilor& potrivit dispo(itiilor referitoare la pricinile urgente& pentru e)plicatii si lamuriri& precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de de itor ori pentru a se a'unge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de plata! Citatia va fi inmanata partii cu "; (ile inaintea termenului de 'udecata!

$+% La citatia pentru de itor se vor ane)a& in copie& cererea creditorului si actele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor! $,% In citatie se va preci(a ca de itorul este o ligat sa depuna intampinare cu cel putin , (ile inaintea termenului de 'udecata& facandu#se mentiune ca& in ca(ul nedepunerii intampinarii& instanta& fata de impre'urarile cau(ei& poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului! $-% Intampinarea nu se comunica reclamantului& care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cau(ei! Art! "!;":! # $"% In ca(ul in care creditorul declara ca a primit plata Declaratiile sumei datorate& instanta partilor! ia act de aceasta impre'urare printr#o inc*eiere definitiva& prin care se =tingerea litigiului dispune inc*iderea dosarului! $+% Cand creditorul si de itorul a'ung la o intelegere asupra platii& instanta ia act de aceasta& pronuntand o *otarare de e)pedient& potrivit art! -,2! $,% >otararea de e)pedient este definitiva si constituie titlu e)ecutoriu! Art! "!;+;! # $"% Daca de itorul contesta creanta& instanta verifica daca contestatia este intemeiata& in a(a inscrisurilor aflate la dosar si a e)plicatiilor si Contestarea lamuririlor partilor! In ca(ul in creantei care apararea de itorului este intemeiata& instanta va respinge cererea creditorului prin inc*eiere! $+% Daca apararile de fond formulate de de itor presupun administrarea altor pro e decat cele preva(ute la alin! $"%& iar acestea ar fi admisi ile& potrivit legii& in procedura de drept comun& instanta va respinge cererea creditorului privind ordonanta de plata prin inc*eiere! $,% In ca(urile preva(ute la alin! $"% si $+%& creditorul poate introduce cerere de c*emare in 'udecata potrivit dreptului comun! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,e:c+,-a#;:":#-da;#ad+d#2.e,+0,d: --6 t7pe56Image6 849 Art! "!;+"! # $"% In ca(ul in care instanta& ca urmare a verificarii cererii pe a(a inscrisurilor Emiterea depuse& precum si a declaratiilor partilor& constata ca pretentiile ordonantei creditorului sunt intemeiate& va emite o ordonanta de plata& in care se preci(ea(a suma si termenul de plata! $+% Daca instanta& e)aminand pro ele cau(ei& constata ca numai o parte dintre pretentiile

Durata procedurii

Cererea in anulare

creditorului sunt intemeiate& va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte& sta ilind si termenul de plata! In acest ca(& creditorul poate formula cerere de c*emare in 'udecata potrivit dreptului comun pentru a o tine o ligarea de itorului la plata restului datoriei! $,% Termenul de plata preva(ut la alin! $"% si $+% nu va fi mai mic de "; (ile si nici nu va depasi ,; de (ile de la data comunicarii ordonantei! /udecatorul nu va putea sta ili alt termen de plata& decat daca partile se inteleg in acest sens! $-% In ca(ul creantelor repre(entand o ligatii de plata a cotelor din c*eltuielile comune fata de asociatiile de proprietari& precum si a c*eltuielilor de intretinere ce revin persoanelor fi(ice corespun(ator suprafetelor locative pe care le folosesc ca locuinte& instanta& la cererea de itorului& va putea& prin e)ceptie de la dispo(itiile alin! $,%& sa dispuna sta ilirea unui termen de plata mai mare ori esalonarea platii& tinand seama de motivele temeinice invocate de de itor in ceea ce priveste posi ilitatile efective de plata! $.% Ordonanta se va inmana partii pre(ente sau se va comunica fiecarei parti de indata& potrivit legii! Art! "!;++! # $"% In ca(ul in care de itorul nu contesta creanta prin intampinare& ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult -. de (ile de la introducerea cererii! $+% Nu intra in calculul termenului preva(ut la alin! $"% perioada necesara pentru comunicarea actelor de procedura si intar(ierea cau(ata de creditor& inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii! Art! "!;+,! # $"% Impotriva ordonantei de plata preva(ute la art! "!;+" alin! $"% si $+% de itorul poate formula cerere in anulare in termen de "; (ile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia! $+% Cererea in anulare poate fi introdusa de creditor impotriva inc*eierilor preva(ute la art! "!;+; alin! $"% si $+%& precum si impotriva ordonantei de plata preva(ute la art! "!;+" alin! $+%& in termenul preva(ut la alin! $"%! $,% Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerintelor preva(ute de pre(entul titlu pentru emiterea ordonantei de plata& precum si& daca este ca(ul& cau(e de stingere a o ligatiei ulterioare emiterii ordonantei de plata! Dispo(itiile art! "!;+; se aplica in mod corespun(ator!

$-% Cererea in anulare se solutionea(a de catre instanta care a pronuntat ordonanta de plata& in complet format din + 'udecatori! $.% Cererea in anulare nu suspenda e)ecutarea! =uspendarea va putea fi insa incuviintata& la cererea de itorului& numai cu dare de cautiune& al carei cuantum va fi fi)at de instanta! $0% Daca instanta investita admite& in tot sau in parte& cererea in anulare& aceasta va anula ordonanta& in tot sau& dupa ca(& in parte& pronuntand o *otarare definitiva! Prevederile art! "!;+; alin! $,% si ale art! "!;+" alin! $+% se aplica in mod corespun(ator! $1% In ca(urile preva(ute la alin! $+%& daca instanta investita admite cererea in anulare& va pronunta o *otarare definitiva prin care va emite ordonanta de plata& dispo(itiile art! "!;+" aplicandu#se in mod corespun(ator! $2% >otararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva! Art! "!;+-! # $"% Ordonanta de plata este e)ecutorie& c*iar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru 'udecat provi(orie pana la solutionarea Titlul e)ecutoriu cererii in anulare! Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare! Dispo(itiile art! 0,1 raman aplica ile! $+% Impotriva e)ecutarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate face contestatie la e)ecutare& potrivit dreptului comun! In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de e)ecutare& precum si cau(e de stingere a o ligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.0 -e+,;#dde.#-e,2#:0+2#02-ce0c2:ccc6 t7pe56Image6 849 TITLUL I Procedura cu privire la cererile de valoare redusa Art! "!;+.! # $"% Pre(entul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii& fara a se lua in Domeniu de considerare do an(ile& c*eltuielile de 'udecata si alte venituri aplicare accesorii& nu depaseste suma de ";!;;; lei la data sesi(arii instantei! $+% Pre(entul titlu nu se aplica in materie fiscala& vamala sau administrativa si nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul e)ercitarii autoritatii pu lice! $,% De asemenea& pre(enta procedura nu se aplica cererilor referitoare la@ a% starea civila sau capacitatea persoanelor fi(iceA

% drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familieA c% mostenireA d% insolventa& concordatul preventiv& procedurile privind lic*idarea societatilor insolva ile si a altor persoane 'uridice sau alte proceduri asemanatoareA e% asigurari socialeA f% dreptul munciiA g% inc*irierea unor unuri imo ile& cu e)ceptia actiunilor privind creantele avand ca o iect plata unei sume de aniA *% ar itra'A i% atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea! Art! "!;+0! # $"% Reclamantul are alegerea intre procedura speciala Caracterul reglementata de alternativ pre(entul titlu si procedura de drept comun! $+% Daca a sesi(at instanta cu o cerere redactata potrivit art! ":-& aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun& cu e)ceptia ca(ului in care reclamantul& cel mai tar(iu la primul termen de 'udecata& solicita in mod e)pres aplicarea procedurii speciale! $,% Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispo(itiilor preva(ute de pre(entul titlu& instanta 'udecatoreasca il informea(a pe reclamant in acest sens& iar daca reclamantul nu isi retrage cererea& aceasta va fi 'udecata potrivit dreptului comun! Art! "!;+1! # $"% Competenta de a solutiona cererea in prima instanta Instanta competenta apartine 'udecatoriei! $+% Competenta teritoriala se sta ileste potrivit dreptului comun! Art! "!;+2! # $"% Reclamantul declansea(a procedura cu privire la cererile cu valoare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea Declansarea acestuia la instanta procedurii competenta& prin posta sau prin orice alte mi'loace care asigura transmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia! $+% Bormularul de cerere se apro a prin ordin al ministrului 'ustitiei si contine ru rici care permit identificarea partilor& valoarea pretentiei& indicarea pro elor si alte elemente necesare solutionarii cau(ei! $,% Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii de pe inscrisurile de care reclamantul intelege sa se foloseasca! $-% In ca(ul in care informatiile furni(ate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect& instanta ii va acorda reclamantului posi ilitatea sa complete(e sau sa rectifice formularul ori sa furni(e(e

Desfasurarea procedurii

informatii sau inscrisuri suplimentare! Instanta va folosi in acest scop un formular#tip& care va fi apro at prin ordin al ministrului 'ustitiei! $.% In ca(ul in care reclamantul nu completea(a sau nu rectifica formularul de cerere in termenul sta ilit de instanta& cererea se va anula! Art! "!;+:! # $"% Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu! $+% Instanta poate dispune infatisarea partilor& daca aprecia(a acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti! Instanta poate sa refu(e o astfel de solicitare in ca(ul in care considera ca& tinand cont de impre'urarile cau(ei& nu sunt necesare de( ateri orale! Refu(ul se motivea(a in scris si nu poate fi atacat separat! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id560af;:c.f#;,0.#-a;a#a:c-#c,dea....1d:6 t7pe56Image6 849 $,% Dupa primirea formularului de cerere completat corect& instanta va trimite de indata paratului formularul de raspuns& insotit de o copie a formularului de cerere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant! $-% In termen de ,; de (ile de la comunicarea actelor preva(ute la alin! $,%& paratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespun(ator& precum si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca! Paratul poate sa raspunda prin orice alt mi'loc adecvat& fara utili(area formularului de raspuns! $.% Instanta va comunica de indata reclamantului copii de pe raspunsul paratului& cererea reconventionala& daca este ca(ul& precum si de pe inscrisurile depuse de parat! $0% Daca paratul a formulat cerere reconventionala& reclamantul& in termen de ,; de (ile de la comunicarea acesteia& va depune sau va trimite formularul de raspuns completat corespun(ator ori va raspunde prin orice alt mi'loc! $1% Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul pre(entei proceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele preva(ute la art! "!;+. va fi dis'unsa si 'udecata potrivit dreptului comun! $2% Instanta poate solicita partilor sa furni(e(e mai multe informatii in termenul pe care il va sta ili in acest scop& care nu poate depasi ,; de (ile de la primirea raspunsului paratului sau&

=olutionarea cererii

C*eltuieli de 'udecata

Cai de atac

dupa ca(& al reclamantului! $:% Instanta poate incuviinta si alte pro e in afara inscrisurilor depuse de parti! Nu vor fi insa incuviintate acele pro e a caror administrare necesita c*eltuieli disproportionate fata de valoarea cererii de c*emare in 'udecata sau a cererii reconventionale! $";% In ca(ul in care instanta a fi)at un termen pentru infatisarea partilor& acestea tre uie citate! $""% Ori de cate ori instanta sta ileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura& va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii acestuia! Art! "!;,;! # $"% Instanta va pronunta si redacta *otararea in termen de ,; de (ile de la primirea tuturor informatiilor necesare sau& dupa ca(& de la de( aterea orala! $+% In ca(ul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in termenul sta ilit la art! "!;+: alin! $-%& $0% sau $2%& instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actele aflate la dosar! $,% >otararea primei instante este e)ecutorie de drept! Art! "!;,"! # $"% Partea care cade in pretentii va fi o ligata& la cererea celeilalte parti& la plata c*eltuielilor de 'udecata! $+% Cu toate acestea& instanta nu va acorda partii care a castigat procesul c*eltuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii! Art! "!;,+! # $"% >otararea 'udecatoriei este supusa numai apelului la tri unal& in termen de ,; de (ile de la comunicare! $+% Pentru motive temeinice& instanta de apel poate sa suspende e)ecutarea silita& insa numai daca se consemnea(a o cautiune de ";K din valoarea contestata! $,% >otararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva!

TITLUL II Evacuarea din imo ilele folosite sau ocupate fara drept CAPITOLUL I Dispo(itii generale Art! "!;,,! # $"% Dispo(itiile pre(entului titlu se aplica in litigiile Domeniu de privind evacuarea din imo ilele aplicare folosite sau& dupa ca(& ocupate fara drept de catre fostii locatari sau alte persoane! $+% In sensul pre(entului titlu& termenii de mai 'os au urmatorul inteles@ a% locatiune # orice locatiune scrisa sau ver ala& inclu(and si su locatiuneaA % locatar # locatarul principal& c*irias sau arendas& su locatarul sau un cesionar al locatarului& indiferent daca persoana care solicita evacuarea este

locatorul sau su locatorul ori do anditorul imo iluluiA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56.".d00.;#2+:f#-c:.#a:1:#f-++2;d;"+1-6 t7pe56Image6 849 c% locator # locatorul principal& su locatorul& cesionarul si do anditorul imo iluluiA d% imo il # constructia& terenul cu sau fara constructii& impreuna cu accesoriile acestoraA e% ocupantul # oricare persoana& alta decat proprietarul sau locatarul& care ocupa in fapt imo ilul cu sau fara permisiunea ori ingaduinta proprietaruluiA f% proprietar # titularul dreptului de proprietate asupra imo ilului& inclusiv locatarul! Art! "!;,-! # $"% Reclamantul are alegerea intre procedura Caracterul facultativ al reglementata de pre(entul titlu si procedurii procedura de drept comun! $+% De asemenea& dispo(itiile pre(entului titlu nu aduc nicio atingere drepturilor locatorului sau proprietarului la plata c*iriei sau aren(ii& la plata de despagu iri si nici altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii& dupa ca(! $,% In ca(ul aratat la alin! $+%& pentru reali(area drepturilor si indeplinirea o ligatiilor i(vorand din contract& precum si a celor preva(ute de dispo(itiile legale aplica ile in materie& partea interesata& su re(erva aplicarii dispo(itiilor art! "!;-" alin! $-%& va putea proceda& dupa ca(& potrivit dispo(itiilor referitoare la ordonanta de plata sau celor privind solutionarea cererilor cu valoare redusa ori la sesi(area instantei competente& in conditiile dreptului comun! Art! "!;,.! # Cererile formulate in temeiul pre(entului titlu sunt de competenta 'udecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imo ilul ocupat fara drept Instanta competenta ori& dupa ca(& inc*iriat sau arendat& c*iar daca locatarul a parasit imo ilul sau contractul a incetat! Art! "!;,0! # $"% Locatarul si ocupantul imo ilului sunt socotiti ca Citarea si comunicarea avand domiciliul lor actelor procedurale o ligatoriu la imo ilul pe care il ocupa fara niciun drept! $+% Daca imo ilul este inc*is& toate notificarile& citatiile si celelalte acte de procedura emise potrivit dispo(itiilor pre(entului titlu vor fi afisate la usa imo ilului! Incetarea locatiunii! Art! "!;,1! # $"% Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un Notificarea locatarului imo il s#a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin e)pirarea termenului& prin actiunea locatorului& prin neplata c*iriei sau a

aren(ii& precum si din orice alta cau(a si locatorul doreste sa intre in posesia imo ilului& acesta va notifica locatarul& in scris& prin intermediul e)ecutorului 'udecatoresc& punandu#i in vedere sa eli ere(e si sa#i predea li er imo ilul& in termen de cel mult ,; de (ile de la data comunicarii notificarii! $+% Daca locatiunea este pe durata nedeterminata& denuntarea ceruta de lege pentru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imo ilului& in conditiile pre(entului articol! $,% Cand locatiunea este pe durata determinata& notificarea de evacuare a imo ilului tre uie facuta cu cel putin ,; de (ile inainte de e)pirarea termenului& daca prin lege nu se prevede altfel! $-% Locatarul poate renunta la notificarea preva(uta in pre(entul articol prin act scris cuprin(and recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura preva(uta la cap! II din pre(entul titlu& daca locatiunea incetea(a din orice motive& iar dreptul locatarului este socotit stins! Art! "!;,2! # Atunci cand proprietarul unui imo il doreste sa il evacue(e pe ocupantul acestuia& dupa ce dreptul de a ocupa imo ilul a incetat& Notificarea ocupantului proprietarul va notifica in scris ocupantul& punandu#i in vedere sa eli ere(e imo ilul pe care il ocupa fara niciun drept& in termen de . (ile de la comunicarea notificarii! CAPITOLUL II Procedura de evacuare Art! "!;,:! # $"% Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiile pre(entului titlu a parasit imo ilul& locatorul sau proprietarul poate intra in Evacuarea voluntara posesia acestuia& de drept& fara nicio procedura 'udiciara de evacuare! In ca( contrar& sunt incidente dispo(itiile pre(entului capitol! $+% =e pre(uma ca imo ilul este parasit in ca( de incetare a activitatii economice ori de incetare a folosirii imo ilului de catre locatar sau ocupant ori de catre persoanele aflate su controlul lor& precum si in ca(ul returnarii c*eilor imo ilului& ridicarii ec*ipamentelor& marfurilor sau altor unuri mo ile din imo il! =esi(area instantei Art! "!;-;! # Daca locatarul sau ocupantul notificat in conditiile pre(entului titlu refu(a sa evacue(e imo ilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut& din orice motive& dreptul de a folosi imo ilul& locatorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna& prin

*otarare e)ecutorie& evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imo il& pentru lipsa de titlu! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56-d1e:-f;#a0+0#-f-,#:";+#c .e":11f" f6 t7pe56Image6 849 Art! "!;-"! # $"% Cererea de evacuare se 'udeca cu citarea partilor& in afara de ca(ul in care Procedura de evacuarea imo ilului pentru 'udecata! neplata c*iriei sau a aren(ii se Calea de atac solicita in a(a unui contract care constituie& pentru plata acestora& titlu e)ecutoriu& potrivit legii! $+% Cererea de evacuare se 'udeca de urgenta& in camera de consiliu& cu de( ateri sumare& daca s#a dat cu citarea partilor! $,% Intampinarea nu este o ligatorie! $-% Daca s#a solicitat si plata c*iriei ori a aren(ii e)igi ile& instanta& cu citarea partilor& va putea dispune odata cu evacuarea si o ligarea paratului la plata acestora& inclusiv a sumelor devenite e)igi ile in cursul 'udecatii! $.% >otararea de evacuare este e)ecutorie si poate fi atacata numai cu apel in termen de . (ile de la pronuntare& daca s#a dat cu citarea partilor& sau de la comunicare& cand s#a dat fara citarea lor! Art! "!;-+! # $"% Paratul c*emat in 'udecata& potrivit procedurii preva(ute in pre(entul titlu& Apararile nu poate formula cerere paratului in ca(ul reconventionala& de c*emare in 'udecarii cu citare 'udecata a altei persoane sau in garantie& pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata! $+% Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii& inclusiv lipsa titlului

Contestatia la e)ecutare

=uspendarea e)ecutarii

reclamantului! Art! "!;-,! # Impotriva e)ecutarii *otararii de evacuare cei interesati pot introduce contestatie la e)ecutare& in conditiile legii! Art! "!;--! # $"% E)ecutarea *otararii de evacuare nu va putea fi suspendata! Cu toate acestea& in ca(ul evacuarii pentru neplata c*iriei sau a aren(ii se va putea dispune suspendarea e)ecutarii *otararii in cadrul contestatiei la e)ecutare sau a apelului e)ercitat de catre parat numai daca acesta consemnea(a in numerar& la dispo(itia creditorului& c*iria sau arenda la care a fost o ligat& suma sta ilita pentru asigurarea ratelor de c*irie sau arenda datorate pana la data cererii de suspendare& precum si cea aferenta ratelor de c*irie sau arenda ce ar deveni e)igi ile in cursul 'udecatii procesului! $+% =uspendarea incetea(a de drept daca& la e)pirarea termenului pentru care c*iria sau arenda a fost astfel acoperita& de itorul nu cere si nu depune suma ce se va fi)a de instanta de e)ecutare pentru acoperirea unor noi rate& in conditiile preva(ute la alin! $"%!

CAPITOLUL III Dispo(itii speciale Incetarea Art! "!;-.! # $"% Daca locatarul& a u(ului de nerespectand o ligatiile ce ii revin folosinta privind folosirea normala& cu prudenta si diligenta& a imo ilului inc*iriat ori arendat& intre uintea(a imo ilul in alt scop decat cel preva(ut in contract& ii modifica structura sta ilita prin constructie& ii produce stricaciuni ori savarseste orice alte a u(uri de

Efectuarea reparatiilor! Restrangerea folosintei! Evacuarea

E)aminarea imo ilului Cereri ale asociatiilor de proprietari

folosinta& el va putea fi o ligat& prin ordonanta presedintiala& data cu citarea partilor& la incetarea $+% Dispo(itiile alin! $"% se aplica in mod corespun(ator si pentru solutionarea cererii privind incetarea oricaror a u(uri savarsite de proprietarul care pre'udicia(a folosinta normala a partilor sau instalatiilor aflate in proprietate comuna din imo ilele cu mai multe eta'e sau apartamente ori care tul ura una convietuire in acel imo il! Art! "!;-0! # Prin ordonanta presedintiala& data cu citarea partilor& locatarul sau& cand este ca(ul& su locatarul poate fi o ligat la efectuarea reparatiilor necesare ce ii revin potrivit legii& precum si la restrangerea folosintei spatiului inc*iriat ori c*iar la evacuarea din acest spatiu daca aceste masuri se 'ustifica pentru efectuarea reparatiilor ori lucrarilor preva(ute de lege in sarcina locatorului! Art! "!;-1! # Dispo(itiile art! "!;-0 se aplica si in ca(ul o ligarii locatarului sau& dupa ca(& a su locatarului de a permite& in conditiile legii& e)aminarea imo ilului detinut in locatiune! Art! "!;-2! # Dispo(itiile art! "!;-. se aplica in mod corespun(ator si pentru solutionarea cererii formulate de o asociatie de proprietari impotriva proprietarilor& mem ri ai acesteia& in ca(ul in care neefectuarea reparatiilor ce sunt in sarcina fiecarui proprietar ori a reparatiilor sau a oricaror lucrari la partile sau la instalatiile aflate in coproprietatea acestora ori la spatiile aflate in proprietate e)clusiva afectea(a folosinta normala a partilor comune sau a altor spatii locative din imo il& precum si siguranta

locuirii in acel imo il! 34resource id56+: a;d.f#-d""#-"".# .cc#d,f+",e.aa1:6 t7pe56Image6 849 TITLUL III Procedura privitoare la inscrierea drepturilor do andite in temeiul u(ucapiunii Art! "!;-:! # Dispo(itiile pre(entului titlu sunt aplica ile oricaror cereri de inscriere in Domeniu de cartea aplicare funciara a drepturilor reale imo iliare do andite in temeiul u(ucapiunii! Art! "!;.;! # $"% Cererea de Instanta u(ucapiune se depune la competenta! 'udecatoria in circumscriptia Cuprinsul cererii careia este situat imo ilul! $+% Reclamantul va arata in cererea de inscriere data de la care poseda imo ilul su nume de proprietar& temeiul u(ucapiunii& faptul daca imo ilul posedat este sau nu inscris in cartea funciara& precum si numele ori denumirea vec*iului proprietar sau a succesorului acestuia& daca il cunoaste! $,% La cerere se vor ane)a@ a% un certificat eli erat de serviciul pu lic comunitar local de evidenta a persoanelor& care atesta ca titularul dreptului inscris in cartea funciara este decedat& precum si data decesului sau& dupa ca(& un certificat emis de autoritatea competenta& care atesta faptul ca persoana 'uridica titulara a dreptului inscris in cartea funciara si#a incetat e)istentaA % un certificat eli erat de camera notarilor pu lici& din care sa re(ulte faptul daca mostenirea titularului inscris in cartea funciara a fost sau nu de( atuta& iar in ca( afirmativ& care sunt persoanele care au cules mostenirea

Procedura de 'udecata! Cai de atac

respectivaA c% un certificat eli erat de primaria in a carei ra(a teritoriala este situat imo ilul& din care sa re(ulte ca acesta nu face parte din domeniul pu lic al statului sau al unitatii administrativ#teritorialeA d% certificatul de rol fiscal& atunci cand este ca(ulA e% inscrisul constatator al actului 'uridic pe care solicitantul si#a intemeiat posesia& atunci cand este ca(ulA f% documentatia te*nica cadastrala a imo ilului& reali(ata& pe c*eltuiala celui interesat& de o persoana fi(ica sau 'uridica autori(ata& potrivit legiiA g% e)trasul de carte funciara pentru informare& cu aratarea titularului inscris in cartea funciara ori a inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate& precum si a faptului daca imo ilul este sau nu grevat de sarcini& eli erat de iroul teritorial de cadastru si pu licitate imo iliaraA in ca(ul in care imo ilul nu este inscris in cartea funciara in folosul altei persoane si nici grevat de sarcini& un certificat emis de acelasi irou& care atesta acest fapt& inclusiv faptul ca nu a fost alocat un numar cadastral pentru inscrierea imo iluluiA *% lista cuprin(and numele& prenumele si domiciliul a cel putin + martori! Art! "!;."! # $"% Dupa depunerea cererii& instanta dispune& prin inc*eiere& citarea titularului dreptului inscris in cartea funciara sau a succesorilor acestuia& daca sunt cunoscuti& precum si emiterea unei somatii si afisarea acesteia la imo ilul in litigiu& la sediul instantei& al iroului teritorial de cadastru si pu licitate imo iliara si la sediul primariei in ra(a careia se afla imo ilul& precum si pu licarea ei in doua (iare

de larga raspandire& dintre care cel putin unul de circulatie $+% Afisele si pu licatia vor cuprinde@ a% denumirea instantei care a emis somatia& numarul si data inc*eierii prin care s#a dispus emitereaA % numele& prenumele sau denumirea posesorului si domiciliul sau& dupa ca(& sediul acestuiaA c% preci(area ca acesta invoca do andirea proprietatii sau a unui alt drept real prin u(ucapiuneA d% indicarea precisa a imo ilului& cu adresa postala si& daca este ca(ul& cu numar cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara& iar in lipsa acestora& cu preci(area vecinatatilorA e% somatia catre toti cei interesati sa faca opo(itie& cu preci(area ca& in ca( contrar& in termen de 0 luni de la emiterea celei din urma pu licatii se va trece la 'udecarea cererii! $,% C*eltuielile necesare efectuarii formalitatilor de afisare si pu licare sunt in sarcina reclamantului! $-% Indeplinirea acestor formalitati va fi constatata intr#un proces#ver al& intocmit de grefier& ce se va depune la dosarul cau(ei! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56,d f+;"d#,"fd#-:c"#af0-#-2"+2df;1aaa6 t7pe56Image6 849 $.% Daca nu s#au facut opo(itii in termenul preva(ut la alin! $+% lit! e% sau daca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si#a incetat e)istenta 'uridica sau a renuntat la proprietate& instanta se va pronunta in camera de consiliu& dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii conditiilor

Inscrierea in cartea funciara a dreptului u(ucapat

cerute de lege pentru do andirea dreptului reclamat in temeiul $0% Daca s#au formulat opo(itii la cererea de u(ucapiune& acestea vor fi comunicate reclamantului& pentru a formula intampinare potrivit dispo(itiilor de drept comun! Dupa primirea intampinarii se va fi)a termen pentru solutionarea cererii de inscriere& cu citarea reclamantului si a oponentilor& carora li se va comunica si cate o copie de pe cererea de inscriere si intampinarea depusa de reclamant! $1% In am ele ca(uri& instanta va cerceta daca sunt indeplinite cerintele preva(ute de Codul civil pentru do andirea dreptului reclamat in temeiul u(ucapiunii! $2% Inc*eierea sau& dupa ca(& *otararea este supusa numai apelului! Art! "!;.+! # $"% Reclamantul va putea cere inscrierea provi(orie a dreptului ce a u(ucapat& in temeiul inc*eierii date potrivit art! "!;." alin! $.% sau& dupa ca(& al *otararii 'udecatoresti& de prima instanta& prin care s#a admis cererea de inscriere& inainte de ramanerea definitiva a acesteia! /ustificarea inscrierii provi(orii se va face pe a(a inc*eierii sau& dupa ca(& a *otararii 'udecatoresti& ramase definitiva! $+% In toate ca(urile& registratorul de carte funciara nu va putea dispune inscrierea dreptului& in temeiul u(ucapiunii& daca acesta a fost inta ulat sau inscris provi(oriu in folosul unei alte persoane& c*iar dupa implinirea termenului de u(ucapiuneA in ca(ul in care s#a facut numai o notare& se va putea dispune inscrierea dreptului& fara ca inscrierea sa fie opo(a ila celui care a cerut notarea!

$,% Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii& in conditiile legii& in cartea funciara a dreptului de proprietate do andit in temeiul u(ucapiunii! TITLUL IIII Procedura refacerii inscrisurilor si *otararilor disparute Art! "!;.,! # $"% Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de 'udecata& disparute in orice mod& se pot reface de insasi instanta investita cu 'udecarea cau(ei! $+% In scopul preva(ut la alin! $"%& instanta va fi)a termen& c*iar din oficiu& citand partile si& dupa ca(& martorii si e)pertiiA va cere copii de pe inscrisurile ce i#au fost trimise de autoritati si de care Refacerea dosarelor partile s#au folosit sau de sau inscrisurilor in pe inscrisurile depuse de cau(ele in curs de parti& dispunand totodata sa solutionare se scoata din registrele instantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac! $,% Pot servi la refacerea dosarului copiile legali(ate de pe inscrisurile disparute ce se afla in posesia partilor ori a altor persoane sau a autoritatilor! $-% Inc*eierea nu va putea fi atacata decat odata cu fondul! $.% Inscrisurile refacute tin locul originalelor& pana la gasirea acestora! Art! "!;.-! # $"% Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in care se pronuntase o *otarare& aceasta *otarare se va reface de catre instanta care a pronuntat#o& dupa cel de#al doilea e)emplar al *otararii pastrat la mapa& iar daca si acel e)emplar ar fi disparut& vor putea servi la refacere copiile legali(ate de pe *otarare& ce s#au

Refacerea *otararilor disparute

incredintat partilor sau altor $+% In acest scop& instanta va putea sa dispuna& din oficiu& sa se faca pu licatii intr#un (iar de larga raspandire& cu invitatia ca orice posesor al unei copii de pe *otarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat pu licatia! $,% Daca *otararea nu se poate reface pe calea aratata la alin! $"% si $+%& se va trece la refacerea ei de catre instanta care a pronuntat#o& potrivit dispo(itiilor art! "!;.,! $-% In situatia in care dosarul& inclusiv *otararea& nu se pot reface nici potrivit alin! $,%& iar cau(a se afla in apel& instanta de apel va 'udeca din nou pricina in fond! Pentru 'udecata din nou a cau(ei& partile sunt o ligate sa faca dovada ca intre ele a e)istat litigiul ce face o iectul re'udecarii si ca acesta a fost solutionat prin *otarare 'udecatoreasca! Dovada se va face cu orice inscrisuri sau e)trase din registrele ori din alte evidente ale instantei 'udecatoresti sau ale altor autoritati! $.% Cand procesul se afla in recurs& iar dosarul& inclusiv *otararile date in prima instanta sau apel& nu pot fi refacute nici potrivit alin! $,%& instanta de recurs va trimite cau(a instantei de apel pentru a proceda potrivit alin! $-%! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56:1f-+d: #+;2c#-dfd# 1c,#1. :;-a-2a+"6 t7pe56Image6 849 $0% Daca in cursul 'udecarii a fost gasita *otararea disparuta& cererea de refacere va fi respinsa! $1% Daca ulterior 'udecarii cererii de refacere *otararea disparuta a fost gasita& *otararea refacuta potrivit prevederilor alin! $,%& $-% si $.% va fi anulata de catre instanta care a pronuntat#o! Refacerea *otararilor Art! "!;..! # Dispo(itiile art! "!;., si "!;.- se aplica in mod

definitive TITLUL II? Cautiunea 'udiciara

corespun(ator si in ca(ul in care se solicita refacerea unei *otarari definitive!

Art! "!;.0! # $"% Cand legea prevede darea unei cautiuni& suma datorata de parte cu acest titlu se sta ileste de catre instanta in conditiile legii si se depune la =ta ilirea cautiunii si Tre(oreria =tatului& la CEC depunerea ei <anF # =!A! sau la orice alta institutie de credit care efectuea(a astfel de operatiuni& pe numele partii respective& la dispo(itia instantei sau& dupa ca(& a e)ecutorului 'udecatoresc! $+% Daca legea nu prevede altfel& cautiunea nu va repre(enta mai mult de +;K din valoarea o iectului cererii& iar in ca(ul cererilor al caror o iect nu este evalua il in ani& nu va putea depasi suma de ";!;;; lei! Art! "!;.1! # $"% Cautiunea se depune& de regula& in numerar! $+% La cererea de itorului cautiunii si daca partea in favoarea Depunerea in numerar careia se depune declara in mod sau e)pres ca este de acord& cautiunea va putea consta si in in instrumente instrumente financiare care pot servi financiare ca instrumente de plata! Cu toate acestea& acordul partii nu este necesar in ca(ul titlurilor emise de stat sau de unitatile administrativ#teritoriale! $,% ?aloarea instrumentelor financiare preva(ute la alin! $+% este aceea aratata in cuprinsul lor! Art! "!;.2! # $"% =u re(erva acceptarii e)prese de catre eneficiar& se poate oferi cautiune Oferirea de garantii si un drept de ipoteca imo iliara sau mo iliara ori o creanta reale ipotecara& daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii sta ilite de instanta& in conditiile legii! $+% Cand s#a acceptat cu titlu de cautiune un drept de ipoteca& instanta va dispune& din oficiu& inta ularea acestuia sau& dupa ca(& inregistrarea la Ar*iva Electronica de Harantii Reale Mo iliare! $,% Cautiunea care consta intr#o creanta ipotecara produce efecte din momentul inscrierii sau notarii rangului in cartea funciara sau& dupa ca(& in Ar*iva Electronica de Harantii Reale Mo iliare! Inscrierea sau& dupa ca(& notarea se va dispune de catre instanta din oficiu! $-% Cand cautiunea nu mai este necesara& instanta va ordona& din oficiu& radierea inscrierilor facute! Aducerea unui garant Art! "!;.:! # $"% La cererea de itorului cautiunii& instanta poate incuviinta& cu acordul e)pres

al eneficiarului cautiunii& ca in locul unurilor aratate la art! "!;.0#"!;.2& sa fie adus un garant! $+% In ca(ul preva(ut la alin! $"%& instanta va sta ili& cu citarea partilor& un termen la care garantul sa fie infatisat! $,% Daca garantul este incuviintat de instanta& el va da in fata acesteia ori prin inscris autentic& depus la dosarul cau(ei& o declaratie ca este de acord sa garante(e pana la nivelul sumei sta ilite de instanta! Art! "!;0;! # Cand cautiunea a fost depusa in numerar sau in instrumente financiare& ea nu Indisponi ili(area poate fi urmarita de creditorii depunatorului decat in masura in cautiunii care urmea(a a#i fi restituita acestuia! De asemenea& cautiunea nu va putea fi urmarita nici de creditorii depo(itarului! Art! "!;0"! # $"% Daca prin lege nu se prevede altfel& instanta va Procedura de sta ilire a cita partile in termen scurt& cautiunii in camera de consiliu& si va sta ili de urgenta cautiunea! $+% Instanta se pronunta printr#o inc*eiere care poate fi atacata odata cu *otararea prin care s#a dispus asupra cautiunii! $,% Cand e)ista urgenta& instanta va putea sta ili cautiunea si fara citarea partilor! In acest ca(& cautiunea se va depune numai in numerar& intr#un termen sta ilit de instanta! De itorului cautiunii ii va fi comunicata inc*eierea prin care cautiunea a fost sta ilita& de la data acestei comunicari incepand a curge termenul pentru plata cautiunii! $-% Nedepunerea cautiunii in termenul preva(ut la alin! $,% atrage desfiintarea de drept a masurilor in legatura cu care s#a dispus sta ilirea cautiunii! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56e,ae:0c,# :dd#-1.f# ;1;#:,.0+c2-d+ a6 t7pe56Image6 849 Art! "!;0+! # Cel care a depus cautiunea in numerar va putea cere ulterior ca& in conditiile Inlocuirea cautiunii sta ilite de pre(entul titlu& suma in numerar sa fie inlocuita cu alte in unuri ori prin aducerea unui numerar garant! In acest ca(& dispo(itiile art! "!;0" alin! $"% si $+% raman aplica ile! Art! "!;0,! # $"% Cautiunea depusa se va restitui& la cerere& dupa solutionarea prin *otarare Restituirea cautiunii definitiva a procesului in legatura cu care s#a sta ilit cautiunea& respectiv dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s#a depus! $+% Cautiunea se restituie celui care a depus#o in masura in care asupra acesteia cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagu irii cuvenite

pana la implinirea unui termen de ,; de (ile de la data ramanerii definitive a *otararii sau& dupa ca(& de la data incetarii efectelor masurii& preva(ute la alin! $"%! Cu toate acestea& cautiunea se restituie de indata daca partea interesata declara in mod e)pres ca nu urmareste o ligarea celui care a depus#o la despagu iri pentru pre'udiciile cau(ate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s#a depus! $,% Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea partilor& printr#o inc*eiere supusa numai recursului la instanta ierar*ic superioara! Recursul este suspensiv de e)ecutare! Inc*eierea pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si /ustitie este definitiva! $-% Daca cererea pentru care s#a depus cautiunea a fost respinsa& instanta va dispune din oficiu si restituirea cautiunii! CARTEA a ?II#a Procesul civil international Art! "!;0-! # Dispo(itiile pre(entei carti se aplica proceselor de drept privat cu elemente de Domeniul de e)traneitate in masura in care prin tratatele internationale la care aplicare Romania este parte& prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu se prevede altfel! TITLUL I Competenta internationala a instantelor romane CAPITOLUL I Dispo(itii generale Art! "!;0.! # $"% =u re(erva situatiilor in care legea dispune altfel& instantele romane sunt Competenta competente daca paratul are domiciliul& iar in lipsa domiciliului& intemeiata pe resedinta o isnuita& respectiv domiciliul sau sediul sediul principal& iar in lipsa sediului principal& un sediu secundar sau paratului fondul de comert pe teritoriul Romaniei la data introducerii cererii! $+% Cand e)ista mai multi parati& instantele romane sunt competente daca unul dintre acestia se afla in situatia preva(uta la alin! $"%& in afara de ca(ul cand cererea a fost facuta numai cu scopul de a#l sustrage pe un parat de la 'urisdictia domiciliului ori resedintei o isnuite sau& dupa ca(& a sediului principal ori secundar situat in strainatate! $,% Instantele romane sunt de asemenea competente pentru a 'udeca orice cerere privind activitatea la sediul secundar al unei persoane 'uridice neavand sediul principal in Romania& cand acest sediu secundar este situat in Romania la data introducerii cererii! Prorogarea voluntara Art! "!;00! # $"% Cand& in materii avand ca o iect drepturi de care ele

de competenta in favoarea instantei romane

Alegerea forului

dispun li er conform legii romane& partile au convenit vala il competenta instantelor romane de a 'udeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi& instantele romane sunt singurele competente! $+% Cu e)ceptia ca(urilor in care prin lege se dispune altfel& instanta romana in fata careia paratul este c*emat ramane competenta de a 'udeca cererea& daca paratul se pre(inta in fata instantei si formulea(a aparari in fond& fara a invoca e)ceptia de necompetenta& cel mai tar(iu pana la terminarea cercetarii procesului in fata primei instante! $,% In situatiile preva(ute la alin! $"% si $+%& instanta romana sesi(ata poate respinge cererea& cand din ansam lul circumstantelor re(ulta ca litigiul nu pre(inta nicio legatura semnificativa cu Romania! Art! "!;01! # $"% In materie patrimoniala& partile pot conveni asupra instantei competente sa 'udece un litigiu actual sau eventual i(vorand dintr#un raport cu elemente de e)traneitate! Conventia poate fi inc*eiata prin inscris& telegrama& tele)& telecopiator sau orice alt mi'loc de comunicare ce permite a#i sta ili pro a printr#un te)t! In lipsa de stipulatie contrara& competenta forului ales este e)clusiva! ;;"",,-:;,;2+;"+

:021.#f0.2#-c1+# e.+#.,ad+f:++.+,6 t7pe56Image6 849 $+% Alegerea instantei este fara efect daca ea conduce la lipsirea in mod a u(iv a uneia dintre parti de protectia pe care i#o asigura o instanta preva(uta de legea romana! De asemenea& alegerea este fara efect cand instanta aleasa este straina& iar litigiul este de competenta e)clusiva a instantelor romane& precum si cand instanta aleasa este romana& iar litigiul este de competenta e)clusiva a unei instante straine! $,% Instanta aleasa nu se poate declara necompetenta daca@ a% una dintre parti are domiciliul8resedinta o isnuita& respectiv un sediu secundar in circumscriptia acestei instanteA % dreptul aplica il litigiului conform dreptului international privat roman este legea romana! Art! "!;02! # Daca partile au inc*eiat o conventie de ar itra' vi(and un litigiu ar itra il E)ceptia de ar itra' conform legii romane& instanta romana sesi(ata isi va declina competenta& cu e)ceptia situatiilor in care@ a% paratul nu a invocat e)ceptia de ar itra' pana la primul termen la

34resource id56+

care a fost legal citatA % instanta constata ca respectiva conventie de ar itra' este caduca sau inoperantaA c% tri unalul ar itral nu poate fi constituit sau ar itrul unic nu poate fi desemnat din motive vadit imputa ile paratului! Art! "!;0:! # $"% Instanta romana de la locul cu care cau(a pre(inta o legatura suficienta devine competenta sa solutione(e cau(a& desi legea nu prevede Bor de necesitate competenta instantelor romane& daca se dovedeste ca nu este posi ila introducerea unei cereri in strainatate sau ca nu se poate pretinde in mod re(ona il ca ea sa fie introdusa in strainatate! $+% In situatiile preva(ute la alin! $"%& daca cererea este formulata de un cetatean roman sau apatrid domiciliat in Romania ori de o persoana 'uridica de nationalitate romana& competenta instantei romane este o ligatorie! Art! "!;1;! # $"% Instanta sesi(ata verifica din oficiu competenta sa internationala& procedand conform regulilor interne privind competenta& iar daca sta ileste ca ?erificarea nu este competenta nici ea& competentei nici o alta instanta romana& respinge cererea ca nefiind de competenta internationale 'urisdictiei romane& su re(erva aplicarii prevederilor art! "!;0:! >otararea instantei este supusa recursului la instanta ierar*ic superioara! $+% Necompetenta internationala a instantei romane poate fi invocata in orice stare a procesului& c*iar si direct in caile de atac! Dispo(itiile art! "!;00 raman aplica ile! Art! "!;1"! # $"% Cand instantele romane sunt competente potrivit dispo(itiilor cartii de fata& Competenta interna competenta se determina conform regulilor din pre(entul cod si& dupa ca(& a celor preva(ute in legi speciale! $+% Daca& in aplicarea prevederilor alin! $"%& nu se poate identifica instanta competenta sa 'udece cau(a& cererea va fi indreptata& urmand regulile de competenta materiala& la /udecatoria =ectorului " al municipiului <ucuresti& respectiv la Tri unalul <ucuresti! Art! "!;1+! # Instanta romana sesi(ata 'udeca pe cale incidentala C*estiuni c*estiunile care nu intra preliminare in competenta sa& dar a caror solutionare este necesara pentru a decide asupra cererii principale! Art! "!;1,! # Instanta competenta sa 'udece cererea originara este& de Cereri incidentale asemenea& competenta sa 'udece@ a% cererile de interventie& cu e)ceptia ca(urilor cand asemenea cereri

Masuri provi(orii& conservatorii si de e)ecutare

Litispendenta internationala

ar fi fost formulate numai pentru a#l sustrage pe intervenient de la 'urisdictia normal competentaA % cererea reconventionala! Art! "!;1-! # In situatii de urgenta& instanta romana este& de asemenea& competenta sa dispuna masuri provi(orii& conservatorii si de e)ecutare privind persoane sau unuri aflate in Romania la data introducerii cererii& c*iar daca& potrivit dispo(itiilor cartii de fata& ea nu ar fi competenta sa 'udece fondul! Art! "!;1.! # $"% Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si este previ(i il ca *otararea straina va fi suscepti ila de recunoastere sau de e)ecutare in Romania& instanta romana sesi(ata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti& avand acelasi o iect si aceeasi cau(a& poate suspenda 'udecata pana la pronuntarea *otararii de catre 'urisdictia straina! Instanta romana va respinge cererea cand *otararea straina pronuntata este suscepti ila de a fi recunoscuta conform dispo(itiilor pre(entei carti! $+% In ca(ul suspendarii preva(ut la alin! $"%& daca 'urisdictia straina se declara necompetenta sau daca *otararea straina pronuntata nu este suscepti ila de a fi recunoscuta in Romania& instanta romana repune procesul pe rol la cererea partii interesate! $,% Baptul ca o cau(a este sau nu pendinte in fata 'urisdictiei straine se determina conform legii statului in care are loc procesul! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56d;a"a:21#ceca#-+d+#2e.+#:0",-e02ec,26 t7pe56Image6 849 Art! "!;10! # Cand instanta romana este sesi(ata cu 'udecarea unei cereri& ea este competenta sa 'udece si cererea care este legata de cea dintai printr# Cone)itatea un raport atat de strans& internationala incat e)ista interesul pentru cercetarea si 'udecarea acestora in acelasi timp& cu scopul de a evita solutii care nu ar putea fi conciliate daca cererile ar fi 'udecate separat! Art! "!;11! # Cand o persoana aflata in strainatate tre uie sa respecte un termen procedural in fata autoritatilor 'udiciare sau administrative romane& este Termene suficient ca cererea sa sa parvina in ultima (i a termenului la o repre(entanta diplomatica sau consulara romana! CAPITOLUL II Dispo(itii speciale de competenta internationala a instantelor romane Competenta Art! "!;12! # Instantele romane sunt e)clusiv competente sa 'udece

personala e)clusiva

litigii cu elemente de e)traneitate din sfera statutului personal referitoare la@ "! acte de stare civila intocmite in Romania privind persoane domiciliate in Romania si care sunt cetateni romani sau apatri(iA +! incuviintarea adoptiei& daca cel ce urmea(a a fi adoptat domicilia(a in Romania si este cetatean roman sau apatridA ,! tutela si curatela pentru protectia unei persoane cu domiciliul in Romania& care este cetatean roman sau apatridA -! punerea su interdictie 'udecatoreasca a unei persoane cu domiciliul in RomaniaA .! desfacerea& nulitatea sau anularea casatoriei& precum si alte litigii intre soti& cu e)ceptia celor referitoare la imo ile situate in strainatate& daca la data introducerii cererii am ii soti domicilia(a in Romania si unul dintre ei este cetatean roman sau apatrid! Art! "!;1:! # Instantele romane sunt e)clusiv competente sa 'udece litigii cu elemente de e)traneitate referitoare la@ "! imo ile situate pe teritoriul RomanieiA +! unuri lasate in Romania de defunctul cu ultimul domiciliu in RomaniaA Competenta ,! contracte inc*eiate cu consumatori avand domiciliul sau e)clusiva in resedinta o isnuita in Romania& materia unor actiuni pentru prestatii de consum curent destinate u(ului personal sau patrimoniale familial al consumatorului si fara legatura cu activitatea profesionala sau comerciala a acestuia& daca@ a% furni(orul a primit comanda in RomaniaA % inc*eierea contractului a fost precedata in Romania de o oferta sau o pu licitate si consumatorul a indeplinit actele necesare inc*eierii contractului! Competenta Art! "!;2;! # $"% Instantele 'udecatoresti romane sunt competente sa preferentiala 'udece si litigiile in care@ a instantelor romane "! reclamantul din cererea privind o ligatia de intretinere are domiciliul in RomaniaA +! locul unde a luat nastere sau tre uia e)ecutata& fie si numai in parte& o o ligatie contractuala se afla in RomaniaA ,! locul unde a intervenit un fapt 'uridic din care decurg o ligatii e)tracontractuale sau se produc efectele acestuia se afla in RomaniaA -! statia feroviara sau rutiera ori portul sau aeroportul de im arcare8incarcare sau de arcare8descarcare a pasagerilor sau marfii transportate se afla in RomaniaA .! unul asigurat sau locul producerii evenimentului asigurat se afla in RomaniaA

0! ultimul domiciliu al defunctului se afla in Romania& re(ervata fiind competenta e)clusiva pentru imo ilele lasate de acesta in strainatate! $+% Instantele 'udecatoresti romane sunt& de asemenea& competente sa 'udece@ "! procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei puse su interdictie 'udecatoreasca& cetatean roman cu domiciliul in strainatateA +! cererile de divort& daca la data introducerii cererii reclamantul domicilia(a pe teritoriul Romaniei de cel putin un anA ,! declararea 'udecatoreasca a mortii unui cetatean roman& c*iar daca acesta se afla in strainatate la data cand a intervenit disparitia! Pana la luarea unor masuri provi(orii de catre instanta romana raman vala ile masurile provi(orii dispuse de instanta strainaA ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f"f0"0+e#c;-.#-c;"# 2f,#a;1f2,fc2--06 t7pe56Image6 849 -! procese intre persoane cu domiciliul in strainatate& referitoare la acte sau fapte de stare civila inregistrate in Romania& daca cel putin una dintre parti este cetatean romanA .! procese referitoare la ocrotirea in strainatate a proprietatii intelectuale a unei persoane domiciliate in Romania& cetatean roman sau apatrid& re(ervata fiind o conventie de alegere a foruluiA 0! procese intre straini& daca acestia au convenit e)pres astfel& iar raporturile 'uridice privesc drepturi de care ei pot dispune& in legatura cu unuri sau interese ale persoanelor din RomaniaA 1! procese referitoare la a orda'ul navelor sau coli(iunea aeronavelor& precum si cele referitoare la asistenta sau la salvarea unor persoane sau unor unuri in marea li era ori intr#un spatiu nesupus suveranitatii vreunui stat& daca@ a% nava sau aeronava ar orea(a pavilionul roman sau& dupa ca(& este inmatriculata in RomaniaA % locul de destinatie sau primul port ori aeroport unde nava sau aeronava a a'uns se gaseste pe teritoriul RomanieiA c% nava sau aeronava a fost sec*estrata in RomaniaA d% paratul are domiciliul sau resedinta o isnuita in RomaniaA 2! procese privind raspunderea civila pentru pre'udiciile cau(ate de produse originare din Romania& indiferent de cetatenia victimei& de locul survenirii

Conventii inoperante

accidentului sau locul producerii pre'udiciului! Art! "!;2"! # Pentru situatiile preva(ute la art! "!;12 si "!;1:& conventia de alegere a forului& altul decat instanta romana& este inoperanta!

TITLUL II Legea aplica ila in procesul civil international CAPITOLUL I Capacitatea si drepturile partilor in proces Art! "!;2+! # $"% Capacitatea procesuala a fiecareia dintre partile in Capacitatea proces este guvernata procesuala de legea sa nationala! $+% Capacitatea procesuala a apatridului este guvernata de legea romana! Art! "!;2,! # $"% Persoanele fi(ice si persoanele 'uridice straine au& in conditiile legii& in fata Conditia strainului instantelor romane& aceleasi drepturi si o ligatii procesuale ca si cetatenii romani& respectiv persoanele 'uridice romane! $+% Cetatenii straini eneficia(a in fata instantelor romane& in procesele civile internationale& de scutiri si reduceri de ta)e si alte c*eltuieli de procedura& precum si de asistenta 'udiciara gratuita& in aceeasi masura si in aceleasi conditii ca si cetatenii romani& su conditia reciprocitatii cu statul de cetatenie sau de domiciliu al solicitantului! Art! "!;2-! # =u conditia reciprocitatii& reclamantul& cetatean strain =cutirea de sau persoana 'uridica de cautiunea nationalitate straina& nu poate fi tinut sa depuna cautiune sau o ligat la 'udiciara vreo alta garantie pentru motivul ca este strain sau nu are domiciliul ori sediul in Romania! Art! "!;2.! # In situatiile in care repre(entarea ori asistarea strainului lipsit de capacitate sau cu capacitate de e)ercitiu restransa nu a fost asigurata conform legii Curator special sale nationale& iar din aceasta cau(a 'udecata procesului intar(ie& instanta ii va putea numi in mod provi(oriu un curator special! Art! "!;20! # Prevederile art! "!;2+#"!;2. se aplica in mod Reguli aplica ile corespun(ator apatri(ilor& fara apatri(ilor a fi ceruta conditia reciprocitatii! CAPITOLUL II Legea aplica ila in materie procedurala Art! "!;21! # In procesul civil international instanta aplica legea Legea forului procesuala romana& su re(erva unor dispo(itii e)prese contrare! Calificare Art! "!;22! # Calificarea unei pro leme ca fiind de drept procesual sau de drept su stantial se face conform legii romane& su re(erva institutiilor 'uridice fara corespondent in dreptul roman!

;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56ce.001e0#01-,#-+."#2da:#.+11.a20a,+.6 t7pe56Image6 849 Art! "!;2:! # Calitatea procesuala a partilor& o iectul si cau(a actiunii Calitatea procesuala in procesul civil si international se sta ilesc conform legii care guvernea(a fondul calificarea pretentiei raportului 'uridic dedus 'udecatii! Art! "!;:;! # $"% Mi'loacele de pro a pentru dovedirea unui act 'uridic si forta pro anta a inscrisului constatator sunt cele preva(ute de legea convenita de Pro ele parti& cand legea locului inc*eierii actului 'uridic le acorda aceasta li ertate! In lipsa acestei li ertati sau cand partile n#au u(at de ea& se aplica legea locului inc*eierii actului 'uridic! $+% Pro atiunea faptelor este supusa legii locului unde ele s#au produs ori au fost savarsite! $,% Cu toate acestea& legea romana este aplica ila& daca ea admite si alte mi'loace de pro a decat cele preva(ute de legile sta ilite conform prevederilor alin! $"% si $+%! Legea romana se aplica si in ca(ul in care ea accepta pro a cu martori si cu pre(umtii ale 'udecatorului& c*iar si in situatiile in care aceste mi'loace de pro a n#ar fi admisi ile conform legii straine declarate aplica ile! $-% Pro a starii civile si puterea doveditoare a actelor de stare civila sunt guvernate de legea locului unde a fost intocmit inscrisul invocat! $.% Administrarea pro elor in procesul civil international este guvernata de legea romana! Art! "!;:"! # $"% Bormalitatile de inregistrare si pu licitate& efectele Bormalitati de lor si autoritatile a ilitate pu licitate sa instrumente(e sunt cele preva(ute de dreptul tarii unde operatiunea a avut loc! $+% In materie imo iliara se aplica legea locului unde este situat imo ilul! Art! "!;:+! # $"% Actele pu lice intocmite sau legali(ate de o autoritate straina sau de un agent pu lic strain pot fi produse in fata instantelor romane numai daca sunt supralegali(ate& pe Acte oficiale pu lice cale administrativa ierar*ica in statul de origine si apoi de misiunea diplomatica sau oficiul consular roman& pentru certificarea autenticitatii semnaturilor si sigiliului aplicate pe acestea! $+% =upralegali(area pe cale administrativa este supusa procedurii sta ilite de statul de origine al actului& urmata de supralegali(area efectuata& fie de catre misiunea diplomatica romana sau oficiul consular roman din acest stat& fie de catre misiunea

diplomatica sau oficiul consular in Romania ale statului de origine si& in continuare& in oricare dintre cele doua situatii& de catre Ministerul Afacerilor E)terne! $,% =cutirea de supralegali(are este permisa in temeiul legii& al unui tratat international la care Romania este parte sau pe a(a de reciprocitate! $-% =upralegali(area actelor intocmite sau legali(ate de instantele romane se face& din partea autoritatilor romane& de catre Ministerul /ustitiei si Ministerul Afacerilor E)terne& in aceasta ordine! TITLUL III Eficacitatea *otararilor straine Art! "!;:,! # In sensul pre(entului titlu& termenul de *otarari straine se refera la actele de 'urisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor Notiune 'udecatoresti& cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr#un stat nemem ru al Uniunii Europene! CAPITOLUL I Recunoasterea *otararilor straine Art! "!;:-! # >otararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania& daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca& fiind pronuntate intr#un Recunoasterea de stat tert& au fost recunoscute mai intai in statul de cetatenie al fiecarei plin parti ori& in lipsa de drept recunoastere& au fost pronuntate in a(a legii determinate ca aplica ila conform dreptului international privat roman& nu sunt contrarii ordinii pu lice de drept international privat roman si a fost respectat dreptul la aparare! Art! "!;:.! # $"% >otararile referitoare la alte procese decat cele preva(ute la art! "!;:- pot Conditiile fi recunoscute in Romania& spre a eneficia de autoritatea lucrului recunoasterii 'udecat& daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii@ a% *otararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntataA % instanta care a pronuntat#o a avut& potrivit legii statului de sediu& competenta sa 'udece procesul fara insa a fi intemeiata e)clusiv pe pre(enta paratului ori a unor unuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei 'urisdictiiA c% e)ista reciprocitate in ceea ce priveste efectele *otararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat *otararea! ;;"",,-:;,;2+;"+

34resource id56.+1"a:;c#c-aa#-0:+#2-;;#;22"1-+,11 26 t7pe56Image6 849 $+% Daca *otararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul& ea tre uie sa constate& de asemenea& ca partii in cau(a i#a fost inmanata in timp util atat citatia pentru termenul de de( ateri in fond& cat si actul de sesi(are a instantei si ca i s#a dat posi ilitatea de a se apara si de a e)ercita calea de atac impotriva *otararii! $,% Caracterul nedefinitiv al *otararii straine& decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine& poate fi invocat numai de catre acea persoana! Art! "!;:0! # $"% Recunoasterea *otararii straine poate fi refu(ata Motivele de refu( al pentru oricare dintre recunoasterii urmatoarele ca(uri@ a% *otararea este manifest contrara ordinii pu lice de drept international privat romanA aceasta incompati ilitate se aprecia(a tinandu#se seama& in special& de intensitatea legaturii cau(ei cu ordinea 'uridica romana si de gravitatea efectului astfel produsA % *otararea pronuntata intr#o materie in care persoanele nu dispun li er de drepturile lor a fost o tinuta cu scopul e)clusiv de a sustrage cau(a incidentei legii aplica ile conform dreptului international privat romanA c% procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr#o *otarare& c*iar nedefinitiva& a instantelor romane sau se afla in curs de 'udecare in fata acestora la data sesi(arii instantei straineA d% este inconcilia ila cu o *otarare pronuntata anterior ei in strainatate si suscepti ila de a fi recunoscuta in RomaniaA e% instantele romane aveau competenta e)clusiva pentru 'udecarea cau(eiA f% a fost incalcat dreptul la aparareA g% *otararea poate face o iectul unei cai de atac in statul in care a fost pronuntata! $+% Recunoasterea nu poate fi refu(ata pentru singurul motiv ca instanta care a pronuntat *otararea straina a aplicat o alta lege decat cea care ar fi fost determinata de dreptul international privat roman& afara numai daca procesul priveste starea civila si capacitatea unui cetatean roman& iar solutia adoptata difera de cea la care s#ar fi a'uns potrivit legii romane! Nee)aminarea pe Art! "!;:1! # Cu e)ceptia verificarii conditiilor preva(ute la art! "!;:. fond si "!;:0& instanta romana nu poate proceda la e)aminarea in fond a *otararii straine si

nici la modificarea ei! Art! "!;:2! # $"% Cererea de recunoastere se re(olva pe cale principala de tri unalul in Instanta competenta circumscriptia caruia isi are domiciliul sau& dupa ca(& sediul cel care a refu(at recunoasterea *otararii straine! $+% In ca(ul imposi ilitatii de determinare a tri unalului potrivit alin! $"%& competenta apartine Tri unalului <ucuresti! $,% Cererea de recunoastere poate fi& de asemenea& re(olvata pe cale incidentala de catre instanta sesi(ata cu un proces avand un alt o iect& in cadrul caruia se ridica e)ceptia autoritatii lucrului 'udecat sau o c*estiune preala ila intemeiata pe *otararea straina! Documente atasate Art! "!;::! # $"% Cererea de recunoastere a *otararii straine se la intocmeste potrivit cerintelor cerere preva(ute de pre(entul cod si va fi insotita de urmatoarele acte@ a% copia *otararii straineA % dovada caracterului definitiv al acesteiaA c% copia dove(ii de inmanare a citatiei si a actului de sesi(are& comunicate partii care a fost lipsa in instanta straina sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesi(are au fost cunoscute& in timp util& de catre partea impotriva careia s#a pronuntat *otarareaA d% orice alt act de natura sa pro e(e& in completare& ca *otararea straina indeplineste celelalte conditii preva(ute la art! "!;:.! $+% Actele preva(ute la alin! $"% vor fi insotite de traduceri autori(ate si vor fi supralegali(ate& cu respectarea dispo(itiilor art! "!;:+! =upralegali(area nu se cere in ca(ul in care partile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate! $,% In ca(ul nepre(entarii unora dintre documentele preva(ute la alin! $"%& instanta poate fi)a un termen pentru a fi pre(entate ori poate accepta documente ec*ivalente sau& daca se considera suficient edificata& sa dispense(e partea de producerea lor! Art! "!";;! # Cererea de recunoastere a *otararii straine intrerupe Intreruperea prescriptia dreptului de a prescriptiei o tine e)ecutarea silita! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 "f,-2".#ca.2#- "0#:-+1#1 .d.f+f- +a6 t7pe56Image6 849 Citarea partilor Art! "!";"! # $"% Cererea de recunoastere a *otararii straine se solutionea(a pe cale principala prin *otarare& iar pe cale incidenta prin inc*eiere interlocutorie& in am ele ca(uri dupa

citarea partilor! $+% Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor& daca din *otararea straina re(ulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii! CAPITOLUL II E)ecutarea *otararilor straine Art! "!";+! # $"% >otararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de unavoie de catre cei o ligati a le e)ecuta pot fi puse in e)ecutare pe teritoriul Romaniei& Instanta competenta pe a(a incuviintarii date& la cererea persoanei interesate& de catre tri unalul in circumscriptia caruia urmea(a sa se efectue(e e)ecutarea! $+% >otararile straine prin care s#au luat masuri asiguratorii si cele date cu e)ecutare provi(orie nu pot fi puse in e)ecutare pe teritoriul Romaniei! Art! "!";,! # $"% E)ecutarea *otararii straine se incuviintea(a cu Conditiile respectarea conditiilor incuviintarii preva(ute la art! "!;:.& precum si a celei ca *otararea sa fie e)ecutarii e)ecutorie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat#o! $+% Dispo(itiile art! "!;:0 si "!;:1 sunt aplica ile in mod corespun(ator si cererii de incuviintare a e)ecutarii! Art! "!";-! # Cererea de incuviintare a e)ecutarii& intocmita in conditiile preva(ute la Dovada caracterului art! "!;::& va fi insotita si de dovada caracterului e)ecutoriu al e)ecutoriu *otararii straine& eli erata de instanta care a pronuntat#o! Art! "!";.! # $"% Cererea de incuviintare a e)ecutarii se solutionea(a =olutionarea cererii prin *otarare& dupa citarea partilor! $+% In ca(ul in care *otararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere& care sunt disocia ile& incuviintarea poate fi acordata separat! $,% E)ecutarea *otararii straine sta ilind o o ligatie alimentara prin varsaminte periodice se incuviintea(a pentru varsamintele scadente si cele su secvente! $-% Prin *otararea de incuviintare a e)ecutarii *otararii straine de condamnare la plata unei sume in moneda straina se va dispune conversia in moneda nationala la cursul de sc*im al (ilei cand *otararea a devenit e)ecutorie in statul unde a fost pronuntata! Pana la data conversiei& do anda produsa de suma sta ilita in *otararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat#o! Art! "!";0! # Pe a(a *otararii definitive de incuviintare a e)ecutarii Emiterea titlului se emite titlul e)ecutoriu& e)ecutoriu in conditiile legii romane& mentionandu#se in titlu si *otararea de incuviintare!

Borta pro anta a *otararii straine

Art! "!";1! # $"% >otararea straina pronuntata de instanta competenta eneficia(a in Romania de forta pro anta in privinta constatarilor pe care le cuprinde& daca satisface e)igentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de sediu al instantei! $+% Constatarile facute de instanta straina nu eneficia(a de forta pro anta preva(uta la alin! $"% daca ele sunt manifest incompati ile cu ordinea pu lica de drept international privat roman! $,% Pro a contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin orice mi'loace! Art! "!";2! # >otararea straina care sta ileste o o ligatie decurgand dintr#o lege fiscala straina necesita si conditia reciprocitatii pentru a fi recunoscuta si e)ecutata in Romania! Art! "!";:! # Tran(actiile 'udiciare inc*eiate in strainatate produc in Romania efectele ce decurg din legea care le#a fost aplicata& in conditiile art! "!";+ alin! $"% si art! "!";,#"!";1!

>otarari sta ilind o ligatii fiscale preva(ute de legi straine Tran(actii 'udiciare

TITLUL I? Ar itra'ul international si efectele *otararilor ar itrale straine CAPITOLUL I Procesul ar itral international Art! "!"";! # $"% In sensul pre(entului titlu& un litigiu ar itral care se Calificare si domeniu desfasoara in Romania de este socotit international daca s#a nascut dintr#un raport de drept aplicare privat cu element de e)traneitate! $+% Dispo(itiile pre(entului capitol se aplica oricarui ar itra' international daca sediul instantei ar itrale se afla in Romania si cel putin una dintre parti nu avea la data inc*eierii conventiei ar itrale domiciliul sau resedinta o isnuita& respectiv sediul in Romania& daca partile nu au e)clus prin conventia ar itrala sau ulterior inc*eierii acesteia& dar numai prin inscris& aplicarea acestora! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56f,22.a:0#+2,e#-:.0#af:0#+:+.e";eaf -6 t7pe56Image6 849 $,% =ediul instantei ar itrale se sta ileste de partile in cau(a sau de institutia de ar itra' desemnata de acestea& iar in lipsa& de catre ar itri! Art! "!"""! # $"% Orice cau(a de natura patrimoniala poate face o iectul ar itra'ului daca ea Ar itra ilitatea priveste drepturi asupra carora partile pot dispune li er& iar legea litigiului statului de sediu al instantei ar itrale nu re(erva competenta e)clusiva instantelor 'udecatoresti!

$+% Daca una dintre partile conventiei ar itrale este un stat& o intreprindere de stat sau o organi(atie controlata de stat& aceasta parte nu poate invoca propriul sau drept pentru a contesta ar itra ilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte in procesul ar itral! Art! "!""+! # $"% Conventia ar itrala se inc*eie vala il in forma scrisa& prin inscris& telegrama& Conventia ar itrala tele)& telecopiator& posta electronica sau orice alt mi'loc de comunicare permitand a#i sta ili pro a printr#un te)t! $+% Cu privire la cerintele de fond& conventia ar itrala este vala ila daca indeplineste conditiile impuse de una dintre legile urmatoare@ a% legea sta ilita de partiA % legea care guvernea(a o iectul litigiuluiA c% legea aplica ila contractului ce contine clau(a compromisorieA d% legea romana! $,% ?aliditatea conventiei ar itrale nu poate fi contestata pe motivul nevala ilitatii contractului principal sau pentru ca ar vi(a un litigiu care nu e)ista inca! Art! "!"",! # $"% Numirea& revocarea si inlocuirea ar itrilor se reali(ea(a conform conventiei ar itrale sau celor sta ilite de parti ulterior inc*eierii acesteia& iar in Tri unalul ar itral lipsa& partea interesata poate solicita tri unalului de la sediul ar itra'ului sa faca acest lucru& dispo(itiile cartii a I?#a aplicandu#se prin analogie! $+% Ar itrul poate fi recu(at@ a% cand nu are calificarea sta ilita de partiA % cand e)ista o cau(a de recu(are dintre cele preva(ute de regulile de procedura ar itrala adoptate de parti sau& in lipsa& de ar itriA c% cand impre'urarile induc o indoiala legitima cu privire la independenta si impartialitatea sa! $,% O parte nu poate recu(a un ar itru pe care l#a desemnat sau la a carui numire a contri uit decat pentru o cau(a de care a luat cunostinta dupa aceasta numire! Tri unalul ar itral si cealalta parte tre uie instiintate fara intar(iere despre motivul de recu(are! $-% Daca partile nu au sta ilit procedura de recu(are& tri unalul de la sediul ar itra'ului se pronunta asupra recu(arii prin *otarare definitiva! Art! "!""-! # $"% Partile pot sta ili procedura ar itrala direct sau prin referire la regulamentul Procedura ar itrala unei institutii de ar itra' ori o pot supune unei legi procedurale la alegerea lor! $+% Daca partile nu au procedat conform celor preva(ute la alin! $"%& tri unalul ar itral sta ileste procedura pe calea uneia dintre modalitatile preva(ute la

alin! $"%! $,% Oricare ar fi procedura ar itrala sta ilita& tri unalul ar itral tre uie sa garante(e egalitatea partilor si dreptul lor de a fi ascultate in procedura contradictorie! $-% In ar itra'ul international& durata termenelor sta ilite in cartea a I?#a se du lea(a! Art! "!"".! # $"% De( aterea litigiului in fata tri unalului ar itral se face in lim a sta ilita prin conventia ar itrala sau& daca nu s#a preva(ut nimic in aceasta Lim a in care se privinta ori nu a intervenit o desfasoara procedura intelegere ulterioara& in lim a contractului din care s#a nascut litigiul ori intr#o lim a de circulatie internationala sta ilita de tri unalul ar itral! $+% Daca o parte nu cunoaste lim a in care se desfasoara de( aterea& la cererea si pe c*eltuiala ei& tri unalul ar itral ii asigura serviciile unui traducator! $,% Partile pot sa participe la de( ateri cu traducatorul lor! Art! "!""0! # $"% Tri unalul ar itral poate dispune masuri provi(orii Masuri provi(orii si sau conservatorii la conservatorii cererea uneia dintre parti& daca nu este stipulat contrariul in conventia ar itrala! $+% Daca partea vi(ata nu se supune voluntar masurilor dispuse& tri unalul ar itral poate cere concursul tri unalului competent& care aplica propria lege! Dispunerea de masuri provi(orii sau conservatorii poate fi su ordonata de ar itru sau 'udecator darii unei cautiuni adecvate! ;;"",,-:;,;2+;"+ 34resource id56 ""cd00e#- 0:#-.f+#:c0e#.12e0c-a01, 6 t7pe56Image6 849 Administrarea Art! "!""1! # $"% Administrarea pro elor se face de catre tri unalul pro elor ar itral! $+% Daca pentru administrarea pro elor este necesar concursul instantelor 'udecatoresti& tri unalul ar itral sau partile& de acord cu tri unalul ar itral& pot solicita concursul tri unalului de la sediul ar itra'ului& care aplica legea proprie! Art! "!""2! # $"% Tri unalul ar itral decide asupra propriei competente! $+% Tri unalul ar itral statuea(a asupra propriei competente fara a Competenta lua in considerare o cerere tri unalului avand acelasi o iect& de'a pendinte intre aceleasi parti in fata unui ar itral tri unal statal sau ar itral& afara numai daca motive temeinice impun suspendarea procedurii! $,% E)ceptia de necompetenta tre uie ridicata preala il oricarei aparari pe fond! Drept aplica il Art! "!"":! # $"% Tri unalul ar itral aplica litigiului legea sta ilita de parti& iar daca partile nu au desemnat dreptul aplica il& legea pe care o considera adecvata& in

toate situatiile tinand seama de u(ante si reguli profesionale! $+% Tri unalul ar itral poate statua in ec*itate numai cu autori(area e)presa a partilor! Art! "!"+;! # $"% >otararea ar itrala este data cu procedura convenita de parti! In lipsa unor asemenea prevederi in conventia ar itrala& *otararea se pronunta cu >otararea ar itrala votul ma'oritatii ar itrilor& iar in ca( de paritate a voturilor prevalea(a solutia care se ralia(a votului supraar itrului! $+% >otararea ar itrala este scrisa& motivata& datata si semnata de toti ar itrii! $,% >otararea ar itrala este e)ecutorie si o ligatorie de la comunicarea sa partilor si poate fi atacata numai cu actiune in anulare pentru motivele si in regimul sta ilite in cartea a I?#a& care se aplica in mod corespun(ator! $-% Tri unalul ar itral poate pronunta *otarari partiale& in lipsa de stipulatie contrara in conventia ar itrala! Art! "!"+"! # In afara de ca(ul in care partile convin altfel& onorariile ar itrilor si c*eltuielile C*eltuieli ar itrale de deplasare ale acestora se suporta de partea care i#a numitA in ca(ul ar itrului unic sau al supraar itrului& aceste c*eltuieli se suporta de parti in cote egale! Art! "!"++! # Orice aspecte privind constituirea tri unalului ar itral& procedura& *otararea ar itrala& completarea& comunicarea si efectele acesteia& Reguli de aplicare nereglementate de parti prin conventia su sidiara ar itrala si neincredintate de acestea re(olvarii de catre tri unalul ar itral& vor fi solutionate prin aplicarea in mod corespun(ator a dispo(itiilor cartii a I?#a! CAPITOLUL II Efectele *otararilor ar itrale straine Art! "!"+,! # =unt *otarari ar itrale straine orice sentinte ar itrale de ar itra' intern sau Calificare international pronuntate intr#un stat strain si care nu sunt considerate *otarari nationale in Romania! Art! "!"+-! # Orice *otarare ar itrala dintre cele preva(ute la art! "!"+, este recunoscuta si poate fi e)ecutata in Romania daca diferendul formand o iectul Eficacitate acesteia poate fi solutionat pe cale ar itrala in Romania si daca *otararea nu contine dispo(itii contrare ordinii pu lice de drept international privat roman! Instanta competenta Art! "!"+.! # $"% =olicitarea de recunoastere si e)ecutare a *otararii ar itrale straine se pre(inta printr#o cerere adresata tri unalului in circumscriptia caruia se afla domiciliul sau& dupa

ca(& sediul celui caruia i se opune respectiva *otarare ar itrala! $+% In ca( de imposi ilitate de sta ilire a tri unalului preva(ut la alin! $"%& competenta apartine Tri unalului <ucuresti! Art! "!"+0! # $"% Cel care se prevalea(a de o *otarare ar itrala straina poate solicita numai recunoasterea acesteia pentru a invoca autoritatea de lucru 'udecat Cererea sau& cand nu este adusa la indeplinire in mod voluntar& incuviintarea e)ecutarii silite pe teritoriul Romaniei! $+% Recunoasterea unei *otarari ar itrale straine poate fi ceruta si pe cale incidentala! $,% Dispo(itiile art! "!";; se aplica in mod corespun(ator! Art! "!"+1! # $"% Cererea tre uie insotita de *otararea ar itrala si Documente atasate conventia de ar itra'& in la original sau in copie& care sunt supuse supralegali(arii in conditiile cerere preva(ute la art! "!;:+! $+% Daca documentele preva(ute la alin! $"% nu sunt redactate in lim a romana& solicitantul tre uie sa pre(inte si traducerea acestora in lim a romana& certificata de conformitate! ;;"",,-:;,;2+;"+

Art! "!"+2! # Recunoasterea sau e)ecutarea *otararii ar itrale straine este Motivele de respinsa de refu( al tri unal daca partea contra careia *otararea este invocata pro ea(a e)istenta recunoasterii sau uneia dintre e)ecutarii urmatoarele impre'urari@ a% partile nu aveau capacitatea de a inc*eia conventia ar itrala conform legii aplica ile fiecareia& sta ilita potrivit legii statului unde *otararea a fost pronuntataA % conventia ar itrala nu era vala ila potrivit legii careia partile au supus#o sau& in lipsa de sta ilire a acesteia& conform legii statului in care *otararea ar itrala a fost pronuntataA c% partea contra careia *otararea este invocata n#a fost cuvenit informata cu privire la desemnarea ar itrilor sau cu privire la procedura ar itrala ori a fost in imposi ilitate de a#si valorifica propria aparare in procesul ar itralA d% constituirea tri unalului ar itral sau procedura ar itrala n#a fost conforma conventiei partilor ori& in lipsa unui acord al acestora& legii locului unde a avut loc ar itra'ulA e% *otararea priveste un diferend nepreva(ut in conventia ar itrala sau in afara limitelor fi)ate de aceasta ori cuprinde dispo(itii care e)cedea(a termenilor conventiei ar itrale! Totusi& daca dispo(itiile din *otarare care privesc aspecte supuse ar itra'ului pot fi separate

=uspendarea 'udecatii

/udecata

Borta pro anta

de cele privind c*estiuni nesupuse ar itra'ului& cele dintai pot fi recunoscute si declarate e)ecutoriiA f% *otararea ar itrala n#a devenit inca o ligatorie pentru parti sau a fost anulata ori suspendata de o autoritate competenta din statul in care sau dupa legea caruia a fost pronuntata! Art! "!"+:! # $"% Tri unalul poate suspenda 'udecarea recunoasterii si e)ecutarii *otararii ar itrale straine daca anularea ori suspendarea acesteia este solicitata autoritatii competente din statul unde a fost pronuntata sau din statul dupa legea caruia a fost pronuntata! $+% In situatia preva(uta la alin! $"% tri unalul poate& la cererea partii care solicita recunoasterea si e)ecutarea *otararii ar itrale straine& sa dispuna depunerea unei cautiuni de catre cealalta parte! Art! "!",;! # $"% Cererea de recunoastere sau de e)ecutare a *otararii ar itrale straine se solutionea(a prin *otarare data cu citarea partilor si care poate fi atacata numai cu apel! $+% Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor daca din *otarare re(ulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii! Art! "!","! # >otararile ar itrale straine pronuntate de un tri unal ar itral competent eneficia(a in Romania de forta pro anta cu privire la situatiile de fapt pe care le constata!

E)aminarea Art! "!",+! # Tri unalul nu poate e)amina *otararea ar itrala pe fondul fondului diferendului! cau(ei Dispo(itii finale Art! "!",,! # $"% Pre(entul Cod de procedura civila intra in vigoare la data care Intrare in va fi preva(uta vigoare in legea pentru punerea in aplicare a acestuia! $+% In termen de 0 luni de la data pu licarii pre(entului cod& Huvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura civila! NOTA@ Reproducem mai 'os prevederile art! 1-#1: si 2"#2, din Legea nr! 108+;"+ pentru punerea in aplicare a Legii nr! ",-8+;"; privind Codul de procedura civila& care nu sunt incorporate in forma repu licata a Legii nr! ",-8+;"; si care se ap lica& in continuare& ca dispo(itii proprii ale acesteia@ DArt! 1-! # Dreptul la actiunea ipotecara preva(ut de art! +!.;- din Codul civil nu se stinge prin prescriptie& ci doar ca efec t al stingerii ipotecii in conditiile art! +!-+2 din Codul civil! Dispo(itiile art! 0:0 " alin! $+%L% din Codul de procedura civila raman

aplica ile! Art! 1.! # In sensul art! ,1. din Codul civil& in ca(ul casatoriilor inc*eiate in strainatate& prin locul inc*eierii casatoriei se intelege localitatea in al carei registru de stare civila s#a transcris certificatul de casatorie! Art! 10! # Pana la organi(area instantelor de tutela si familie& 'udecatoriile sau& dupa ca(& tri unalele ori tri unalele speciali(ate pentru minori si familie vor indeplini rolul de instante de tutela si familie& avand competenta sta ilita potrivit Codului civil& Codului de procedura civila& pre(entei legi& precum si reglementarilor speciale in vigoare! Art! 11! # Ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr! ,"8"::; privind societatile comerciale ori la Dsocietatea comerciala8societatile comercialeE& dupa ca(& trimiterea se considera a fi facuta la Legea societatilor nr! ,"8"::; ori& dupa ca(& la Dsocietatea8societatile reglementata8reglementate de Legea nr! ,"8"::;& repu licata& cu modificar ile si completarile ulterioareE!

Nota de su sol L% Repu licata in temeiul art! 2; din Legea nr! 108+;"+ pentru punerea in aplicare a Legii nr! ",-8+;"; privind Codul de proced ura civila& pu licata in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I& nr! ,0. din ,; mai +;"+& dandu#se te)telor o noua numerotare! Legea nr! ",-8+;"; a fost pu licata in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I& nr! -2. din ". iulie +;";& a fost modificata si completata prin Legea nr! 108+;"+ si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei& Partea I& nr! .-+ din , august +;"+!

S-ar putea să vă placă și