Sunteți pe pagina 1din 197

TRAIESTE-TI DIVINITATEA Inspiratie pentru Noua Constiinta Adamus Saint-Germain transmis prin Geoffrey Hoppe i Linda Hoppe Pu !

i"ata pentru prima data in #$%# de "atre &eiser 'oo(s) o editura Red &*ee!+&eiser) LLC a,and irouri!e !a adresa- strada T*ird ../) apartaentu! 0$$ San 1ran"is"o) CA 20%$3 4445red4*ee!4eiser Copyri6*t 7 #$%# Geoffrey Hoppe i Linda Hoppe Toate drepturi!e re8er,ate5 Ni"i o parte a a"estei pu !i"atii nu poate fi reprodusa sau transmisa in ni"i o a!ta forma prin ni"i intr-un mi9!o") e!e"troni" sau me"ani") in"!usi, foto6rafierea) inre6istrarea) sau prin ori"e a!t sistem de inma6a8inare i emitere) fara permisiunea in s"ris a "e!or de !a Red &*ee!+&eiser) LLC5 Cititorii pot "ita pasa9e s"urte5 Adamus : este mar"a inre6istrata CCIP) In"5) Go!den) Co!orado) ;SA5 Toate drepturi!e re8er,ate5 IS'N- 23<-%-/3<.=-/#0-/ Desi6n-u! "opertii >im &arner Ima6inea 7 E!ena Ray Interior de >ane Typset
1

Tiparit in Goudy ?!dsty!e i 'e!u"ian Printata in State!e ;nite a!e Ameri"ii @AL %$ 2 < 3 . / 0 = # % A"easta "arte este dedi"ata umani!or iu itori) "ura9osi i iesiti din "omun) "unos"uti su nume!e de s*aum ra5 Ei a9uta !a adu"erea noi!or ni,e!e de !umina i "onstienti8are pe a"easta p!aneta intr-un fe! in "are nu s-a mai fa"ut pana a"um5 Ei sunt "u ade,arat inspiratia "onstiintei umane5

C;RPINS Prefata @u!tumiri Introdu"ere- un mesa9 de !a Adamus Saint-Germain %5 In "onstienti8area ,oastra #5 Corpu! "onstiintei ,oastre =5 A"tua!e!e ener6ii a!e "onstiintei umane 05 A!"*imia !uminii i intuneri"u!ui /5 @aestria de Sine .5 De,enind o fiinta mu!tidimensiona!a 35 Voi i noua ener6ie <5 Potentia!e!e i manifestarea 25 Su,eranitatea ,oastra %$5 Ce!e "in"i simturi an6e!i"e a!e ,oastre
2

%%5 A*myo i @a(yo %#5 Sfarsitu! dua!itatii %=5 Nimi" G!osar PRE1ATA Adamus Saint-Germain este profesoru!) @aestru! i in,atatoru! din Consi!iu! Crimson "are ofera mesa9e prin Geoffrey i Linda Hoppe5 @u!te s-au s"ris de-a !un6u! ani!or despre a"easta fi6ura "urioasa i intr-un fe! eni6mati"a din istorie5 Adamus s-a manifestat in mu!te ,ieti) eAprimand diferite identitati in mu!te a,enturi pe pamant5 In a"easta ,iata "a i Saint-Germain) e! a fost nas"ut in Spania dintr-un tata portu6*e8 "are era deasemenea i e,reu i o mama dintr-o !inie re6a!a a Spaniei5 E! este mai fami!iari8at "u nume!e de Adamus) desi e! a a!es sa se numeas"a Conte!e de Saint-Germain atun"i "and i-a in"eput "a!atorii!e prin Europa5 E! a "onsi!iat re6i i a!te rea!itati i a fost "unos"ut "a i mare!e a!"*imist- un mare mis"ator de ener6ii5 Adamus Saint-Germain este ai"i in timpuri!e noastre moderne pentru a ne in,ata despre noi!e "onstiinte i noi!e ener6ii5 E! ne reaminteste "a ade,arata natura a mis"arii ener6iei tine de o fi8i"a foarte simp!a5 E! este ai"i pentru a asista !a tran8itia umanitatii de !a B,e"*ea ener6ieB de forta) ,i ratie i dua!itate) in noua ener6ie) "are este eApansiona!a i a""esi i!a5 @ai mu!t de"at mu!te!e sa!e tit!uri i identitati) Adamus poarta inte!ep"iunea) pasiunea i "reatia unui ade,arat in,atator5 @ateria!e!e din a"easta "arte sunt eAtrase din mesa9e!e !ui
3

Adamus oferite in fata pu !i"u!ui din !ume5 Asa "um "ititi "u,inte!e !ui Adamus) ima6inati-,a stand in pu !i") simtind a"e!easi ener6ii "a i 6rupu! ori6ina!5 Ima6inati-,a "um Adamus se p!im a prin "amera) "um desenea8a pe panou) "um intentionat pro,oa"a i inteapa as"u!tatorii pentru a !e eAamina ,e"*i!e tipare i "redinte astfe! in"at ei sa-i poata eApanda "onstiinta "atre noi teritorii5 Ima6inati-,a "a Adamus ,a ,or este dire"t ,oua) pentru "a da"a a"easta "arte se af!a in maini!e ,oastre) "*iar asa ,a fi5 Pro"esu! de a "omuni"a informatii de !a o entitate non-fi8i"a printr-un interpret uman este "unos"ut su nume!e de "*anne!C"ana!i8areD5 Cand i! "ana!i8ea8a pe Adamus) Geoffrey i Linda fa" o "oneAiune ener6eti"a "u Adamus i apoi in"ep sa primeas"a o "antitate de informatii5 A"easta ,ine in forma unor Bpa"*ete de ener6ieB i nu "u,inte propriu-8is5 Apoi Geoffrey tradu"e a"este pa"*ete in "u,inte i !e ofera narati,) ,or ind pu !i"u!ui5 E! in"ear"a sa transmita intre6 spe"trum-u! !ui Adamus de sentimente) mis"ari i eApresii din timpu! "*anne!in6-u!ui) i Adamus intotdeauna mentine o pre8enta puterni"a in "amera in timpu! a"estui pro"es5 Geoffrey i-a !uat !i ertatea de a edita mesa9e!e !ui Adamus pentru mai mu!ta "!aritate i a a,ut mu!ta 6ri9a pentru a nu s"*im a sensu! ori6ina! i intentia mesa9u!ui5 E! i! poate simti pe Adamus aproape in timpu! sesiuni!or de editare i in mu!te o"a8ii) Adamus i! opreste pe Geoffrey de !a a fa"e s"*im ari de teAt pentru "a e! ,rea fra8area ori6ina!a) "*iar da"a din pun"t de ,edere 6ramati"a! este in"ore"ta5 Geoffrey i Linda Hoppe adu" mesa9e!e !ui Adamus in 4or(s*op-uri!e i s"o!i!e din 9uru! !umii prin or6ani8atia Cer"u!ui Crimson5 Ei au ,i8itat peste trei8e"i de tari de "and au in"eput sa fa"a a"easta mun"a tota! dedi"ati) in #$$%5 Initia!) ei
4

au "ana!i8at un in6er in"antator "u nume!e de To ias5 Dupa in"arnarea !ui To ias din iu!ie #$$2) Adamus Saint-Germain a "ontinuat sa ofere mesa9e pentru sute de mii de oameni din !ume5 To ias a,ea o persona!itate 6enti!a) aproape de uni"5 Asa "um a pre"i8at in fata mu!tor audiente) e! a fost ai"i pentru a ne a9uta sa ne amintim ori6ini!e noastre di,ine5E! ne-a dat une!te pentru a ne putea 6ospodari simptome!e tre8irii i a oferit perspe"ti,e uni"e despre "a!atoria in6eri!or de !a timpu! "and am p!e"at de A"asa pana a"um5Geoffrey !-a "ana!i8at pe To ias "u o"*ii in"*isi in timp "e statea pe s"aun5 Adamus are un "ara"ter foarte diferit5 Aproape din primu! moment in "are i-a asumat responsa i!itati!e !ui To ias) e! a insistat "a Geoffrey sa-i des"*ida o"*ii5 E! se p!im a prin "amera) intre and i animand pu !i"u!5 E! poate fi sarmant) a!armant) iu itor i 6ra,5E! intentionat spune i fa"e anumite !u"ruri pentru a ne s"oate din 8ona noastra de "onfort pentru "a noi sa rea!i8am "ine suntem "u ade,arat- Spirit in "onditie umana5 Intr-un moment Adamus fa"e "a mem rii audientei sa rada "u !a"rimiE in urmatoru! moment ei sunt ,i8i i! pro,o"ati de "u,inte!e sa!e5 Ei i! iu es") ei i! a"u8a) ei sunt frustrati de e! i ei i! admira) dar aproape toti "ei "are ii as"u!ta sau ii "ites" "u,inte!e) au in,atat "e,a di,in de ,a!oare de !a e!5 In p!us fata de numeroase!e 4or(s*op-uri i e,enimente) Cer"u! Crimson ofera o transmisie in dire"t 6ratis) unde pri,itorii i as"u!tatorii pot enefi"ia de u!time!e informatii de !a Adamus5 Pentru mai mu!te informatii despre Adamus) To ias i Cer"u! Crimson de pe internet) ,a ru6am sa a""esati 4445"rimson"ir"!e5"om

@u!tumiri Desi Cer"u! Crison este o "ompanie re!ati, mi"a) are o a"operire 6!o a!a "are este din"o!o de "eea "e ne-am fi putut ima6ina a"um 8e"e ani5 Prin intermediu! site-uri!or Cer"u!ui Crimson i A4a(ennin6 Fone) patru8e"i de 4or(s*op-uri in dire"t pe an) peste trei sute de in,atatori "ertifi"ati) a"easta or6ani8atie dedi"ata reuseste sa se "one"te8e "u sute de mii de umani tre8iti in fie"are an5 Suntem ine"u,antati sa !u"ram umar !a umar "u mem rii "ompaniei noastre) "e ii in"!ude pe A!ain 'o!ea) 'onnie Cape!!e) >o*n Guder(a) @i"*e!!e @a"Ha!e) Gai! Neu e) @ary A!y"e ?4ens) >oe Rum o!o) Su8y S"*eme!) >ean Tinder i Lindsay Ho6i5 Voi sunteti "ei mai uniI

Introducere ;n mesa9 de !a Adamus SAint-Germain


6

Eu sunt "e! "e eu sunt) Adamus "e! su,eran) din ?rdinu! an6e!i" a! "er"u!ui "rimson5 De "e sunteti ai"i "itind a"este pa6iniJ Nu pentru "a mai este "e,a "e mai tre uie sa in,atati5 De9a stiti tot "e este "ontinut in a"easta "arte) "u o posi i!a eA"eptie5 Ki ni"i nu "ititi a"este "u,inte din pura "urio8itate5 A"easta "arte nu s-ar af!a in maini!e ,oastre da"a ati a,ea doar un interes minor in !u"ruri!e metafi8i"e5 Sunteti ai"i pentru "a sunteti pre6atiti de o eAperienta) !a un anumit ni,e! a! suf!etu!ui) o eAperienta p!ina de spirit5 Asta se intamp!a "and studentu! se opreste din "autatE e! in"epe sa eAperimente8e5 Lui dumne8eu ii p!a"e sa eAperimente8e i ,oi sunteti dumne8eu deasemenea5 EAperiente!e pe "are !e ,eti a,ea in timpu! petre"ut impreuna) stre"urate in pa6ini!e a"estei "arti) ,or depinde in intre6ime de ,oi5 Puteti inainta rapid sau in"et5 Poate fi intens sau moderat5 Voi) dra6i prieteni) "ontro!ati ,o!anu!) a""e!eratia i frana5 Eu nu sunt de"at un iet pasa6er in eAperiente!e ,oastre5 Va ,oi oferi sfaturi de-a !un6u! "a!atoriei) une!e "are ,a ,or p!a"ea i mu!te a!te!e "are nu ,a ,or p!a"ea5 Eu ,oi fi ,o"ea su ti!a "are ,a ,a reaminti sa ,a as"u!tati pe ,oi5 Va ,oi spune "ate,a po,esti de a!e me!e pentru a ,a a9uta sa ,a amintiti "a po,esti!e ,oastre nu sunt de"at555po,esti5 Vom a,ea timpuri "and ,om rade impreuna i timpuri "and ,om p!an6e impreuna5 De !a prima pa6ina "itita i pana !a u!timaC"are s-ar putea sa nu fie u!tima pa6ina a "artiiD) eu ,oi fi "u ,oi !a fie"are pas pe "a!e) 8i i noapte) in ore!e ,oastre tre8e i in timpu! ,ise!or5 Datoria mea este sa ,a adu" intotdeauna inapoi !a ,oi) in spe"ia! "and ,a pierdeti in mintea ,oastra sau in a!te taramuri5 Eu ,oi fi o amintire "onstanta a faptu!ui "a totu! este simp!u i "a de9a este in ,oi5 Nu este ni"i un mister ai"i) de"at) desi6ur) da"a ,oi ,reti
7

sa fie5 Cand terminati de "itit a"easta "arte) ,a ro6 sa o oferiti i a!tei persoane5 Da"a nu "unoasteti pe nimeni "are sa poata enefi"ia de a"easta eAperienta) !asati-o pe o an"a intr-un par") pe un s"aun intr-un tren) sau intr-o toa!eta5 Voi nu mai a,eti ne,oie de ea i eu nu ,reau "a ,oi sa ,a intoar"eti sa mai studiati nimi"5 Cand ,eti e!i era a"easta "arte) ea isi ,a 6asi "a!ea "atre persoana potri,ita) !a timpu! potri,it5 Asa !u"rea8a ener6ia in !umea frumoasa a Spiritu!ui5 Da"a a!e6eti) eu ma ,oi a!atura ,oua a"um) astfe! in"at sa putem in"epe eAperienta5 Vom !u"ra !a ni,e!e mu!tip!e simu!tan5 La un ni,e!) ,eti "iti "u,inte!e din une!e din !e"turi!e me!e "atre pu !i"u! din 9uru! !umii5 Voi de9a stiti inte!ep"iunea "ontinuta in a"este "u,inte dar poate ,a ,a fa"e p!a"ere fe!u! in "are eu "omuni" "u pu !i"u!5 La a!te ni,e!e ,eti inta!ni une!e aspe"te a!e ,oastre i din ,ieti!e tre"ute i din "e!e pre8enteE ,a ,eti inta!ni "u Corpu! "onstiintei ,oastreE ,eti a,ea oportunitatea de a ,a infrunta !umina i intuneri"u!E ,eti inte!e6e une!e 9o"uri pe "are !e 9u"atiE ,eti eAperimenta ma(yo-u! i a*myo-u! ,ostruE i in fina!) as fi onorat sa impartases" un !u"ru pe "are pro a i! nu i! stiti5 Garantie Eu va voi garanta fericirea i implinirea. Daca veti avea incredere in voi, veti avea acele lucruri pe care le-ati evitat mult timp- fericire, pace, implinire i maiestrie, in timp ce va bucurati de realitatea fizica pe pamant. Daca aveti incredere in voi neconditionat, va garantez ca veti avea toate aceste lucruri. BDar ,oi putea sa ,ad auraJB intre ati ,oi5 BVoi putea sa
8

transform pietre!e in aurJB Asta e o 9oa"a de "opii5 Veti fi "apa i!i sa ,inde"ati instantaneu pe a!tiiJ La dra"u) nu5 Lasati-i sa sufere pana "and ,or fi pre6atiti sa e!i ere8e5 A"est !u"ru e mai ade,arat de"at ,a puteti ima6ina5 Stiti) este un !u"ru foarte e6oist5 V-am pri,it pe unii dintre ,oi in"er"and sa ,inde"e instantaneu pe a!tii5 Sa ,a fie rusineI Vor es" serios) pentru "a o fa"eti pentru ,oi5 Am ,a8ut asta !a unii dintre ,oi5 ? fa"eti pentru "a ,reti sa demonstrati "a sunteti "a Isus5 Vom a orda pro !ema "omp!et diferit5 Eu ,a ,oi pro,o"a5 Voi arun"a mu!te sisteme de "redinta ,e"*i5 Vad "a unii dintre ,oi in"a se mai tin "u dintii de anumite "on"epte5 BDar "um as putea e!i era une!e dintre a"e!e !u"ruriJB Ei ine) o ,eti fa"e) mai de,reme sau mai tar8iu) !o,ind i tipand) sau poate intr-o stare tota!a de permitere5 A"easta este noua ener6ie5 Nu fun"tionea8a "a "ea ,e"*e5 C*iar a"um une!e dintre simturi!e ,oastre intuiti,e se des"*id5 Simtiti o ener6ie "are este diferita i este foarte difi"i! de definit5 ? parte din ,oi o indepartea8aE o parte din ,oi e intri6ata de ea5 A"easta este noua ener6ie- doar o parte mi"a din ea- "are ,ine a"um5 Vom in"epe sa !u"ram "u ea5 Nu stiu "ate !uni sau ani sau de"ade ,om a,ea impreuna) dar ,oi !u"ra "u ,oi !a fie"are pas a! "aii5 Imi ,oi !ua un an6a9ament fata de ,oi "a ,a ,eti 6asi feri"irea) imp!inirea) indiferent "um ,reti sa o numiti) i "*iar inainte de a o 6asi) ma ,eti in9ura de toti sfintii5 C*iar inainte de a o 6asi) ,i se ,a parea "a sunteti intrun *aos i o de8ordine tota!a5 Pot spune asta pentru "a stiu "ine sunteti5 Nu numai "a am impartasit eAperiente in tre"ut) dar eu deasemenea stiu "a ,oi a,eti un an6a9ament profund fata de "a!ea ,oastra spiritua!a5 Sunteti determinati) "*iar da"a simtiti "a ati a,ut mu!te ese"uri
9

de-a !un6u! "aii5 Am au8it ru6a"iuni!e i ru6aminti!e ,oastre5 De asta sunt eu ai"i5 Nu ,om fi prea esoteri"i5 Voi ati fost a"o!o) ati fa"ut asta i nu ar fa"e de"at sa ,a de8oriente8e5 Nu ,oi fi fi!osofi" "u ,oi5 Vor fi 8i!e "and ,om fi impreuna) "and s-ar putea sa simtiti "a nu s-a intamp!at nimi" i sa af!ati mai tar8iu "a "e,a eAtraordinar s-a intamp!at5 Asa fun"tionea8a noua ener6ie5 Vor fi timpuri "and ,eti "rede "a nu fa"eti ni"i un pro6res i apoi ,eti rea!i8a "a pro6resu! este o i!u8ie i "a sunteti "*iar foarte ine5 Eu ,oi fi "u ,oi in fie"are moment in fie"are 8i i noapte) !a fie"are pas a! "aii5 Asta este promisiunea mea pentru ,oi5 Voi fi intotdeauna a"o!o5

A trai in i!u8ie Am trait mu!te) mu!te ,ieti pe pamant5 Am fost "u mu!ti dintre ,oi in u!time!e 8i!e din At!antida) in Temp!e!e din Tien5 @i-am oferit eAperienta de a fi !o"at intr-un "rista! ener6eti" mai mu!t de o suta de mii de ani5 Crista!u! era rea! i este deasemenea o metafora pentru propria mea in"*isoare a sisteme!or de "redinta5 Cand m-am e!i erat din in"*isoarea "rista!u!ui) mi-am 9urat "a intotdeauna sa traies" des"*is i !i er5 @i-am 9urat "a da"a m-as naste pe pamant intr-un "orp fi8i" i as 9u"a ori"e ro!) i! a!e6 fara sa mai fiu ,reodata in"ar"erat5 Am a,ut o ,iata in Israe! pe ,remea !ui Hes*uaCIsusD5 Am fost un ra in re e!5 Nu este o "oin"identa faptu! "a in a"ea ,iata !-am inta!nit i am !u"rat "u Hes*ua i o"a8iona! "u @aria @a6da!ena5 Am renuntat !a po8itia mea de ra in spre in6ri9orarea i furia
10

"e!or!a!ti ra ini pentru a !u"ra "u Hes*ua5 E! a fost un ,inde"ator5 E! a fost un transformator de ener6ie) un ade,arat a!"*imist5 Eu am in,atat de !a e! i e! de !a mine5 Po,estea mea nu a fost s"risa in i !ie) dar poate "a asta a fost ine) pentru "a a!tfe! as fi fost !o"at in ea asa "um i s-a intamp!at !ui To ias sau !ui Hes*ua5 Am trait mu!te a!te ,ieti) in"!usi, "ea "u "are sunteti "e! mai fami!iari8ati) "and am fost Saint-Germain- Conte!e de SaintGermain5 @i-am petre"ut o ,iata "a "e! pe "are i! stiti drept @ar( T4ain sau Samue! C!emens5 Am a,ut mu!te) mu!te a!te ,ieti inainte) in timpu! i dupa At!antida5 Eu sunt "a i ,oi) "u o eA"eptie- eu m-am e!i erat5 @-am e!i erat din !imitari!e rea!itatii umane sau mai ine spus) de i!u8ia umana5 Diferenta intre ,oi i mine nu este mai mare de"at o !inie foarte su tire) o i!u8ie5 Voi stati de o parte a i!u8ieiE eu stau de "ea!a!ta parte5 Tot restu! este "am !a fe! despre noi5 Noi am in"eput "a in6eri5 Am !uptat i ne-am 9u"at "u mu!t) mu!t timp "a pamantu! sa eAiste5 Noi am ,enit pe pamant5 Am eAperimentat "um este sa fii nas"ut intr-un "orp fi8i" i sa ai mu!te in"arnari5 Am eAperimentat mu!te aspe"te diferite a!e noastre de-a !un6u! "a!atoriei) "reand o ,arietate de ,ieti diferite) persona!itati diferite i identitati diferite5 Diferenta- sin6ura diferenta- intre mine i ,oi este !inia i!u8orie5 Spun i!u8orie pentru "a am rea!i8at !a un moment dat "a totu! a fost un 9o") totu! a fost o i!u8ie5 Eu nu am fost SaintGermain5 Eu nu am fost un ra in e,reu5 Eu nu am fost Samue! C!emens5 Eu am fost tot "e eu sunt5 A"estea nu au fost de"at simp!e ro!uri pe "are !e-am 9u"at) !a fe! "um a"torii 9oa"a persona9e diferite pe s"ena5 Diferenta intre ,oi i mine este "a ,oi !uati ro!u! pe "are i! 9u"ati a"um prea in serios5 Voi "redeti "a ,oi- a"easta identitate umana- este in"eputu!
11

i sfarsitu!E eu "red "a nu sunteti de"at un ro! temporar5 Eu ,a iu es") ,a onore8 i ,a respe"t) dar identitatea ,oastra umana nu inseamna nimi"5 Va disparea5 A"est ro! pe "are i! 9u"ati) prefa"andu-,a "a sunteti un anumit uman) traind intr-un anumit !o") "u o anumita s!u9 a) ,a disparea5 Ceea "e ,a ramane ,a fi du!"eata eAperientei5 ? eAperienta "are) desi6ur) este o parte a suf!etu!ui ,ostru) o parte a intre6u!ui a "ine sunteti) o parte a Beu sunt-u!uiB ,ostru) dar nu sunteti ,oi5 Voi va prefaceti ca aveti dureri, nevoi i dorinte. Va prefaceti ca nu aveti destui bani, iubire, sustinere sau oportunitati. Va prefaceti ca nu cunoasteti Calea i pentru mine asta e cel mai trist dintre toate. Va prefaceti ca nu aveti raspunsurile. Dar Standardul- Standardul care Eu Sunt i Standardul care puteti deveni- intelege ca totul este un joc. Va puteti supara 6andind "a eu nu iau destu! de in serios ,iata ,oastra sara"a) "a nu simt destu! de mu!ta mi!a pentru ,oi5 Lasati a"e! 9o" sa dispara5 Asta este ,ampirism ener6eti"5 Este mai mu!t de"at ,ampirism ener6eti"E este un fe! de a ,a tine !o"ati in a"easta rea!itate5 Nu ,edeti "a eAista atat de mu!te a!te re!itati in 9uru! ,ostruJ Sunteti "on"entrati in a"easta sin6ura dimensiune) dar in 9uru! ,ostru sunt dimensiuni i rea!itati i posi i!itati pe "are ,a prefa"eti "a nu !e ,edeti5 Apoi p!an6eti "atre dumne8eu sau "atre in6eri Barata-mi "a!eaB5 Eu spun "a a"easta Ca!e de9a este in ,oi5 Este de9a ai"i5 Cand ,reti sa ,edeti Ca!eaJ Cand ,reti sa simtiti Ca!eaJ Cand ,reti sa eAperimentati Ca!eaJ Ki ,oi spuneti BDar) dar) dar AdamusIB In momentu! in "are spuneti BdarB i in"epeti sa fa"eti "ompromisuri) eu p!e"5 A,eti a"este BdarB-uri in "apu! ,ostru "are ,a opres") ,a tin pe !o"5 Eu am !u"ruri mai une de fa"ut5Ki apropo) i ,oi !a fe!5 Ki ,oi !a fe!5
12

Compromisuri!e ,oastre) BdarB-uri!e ,oastre) sunt e8itari in timp i "onstiinta5 Voi imi spuneti BDar) dar "e fa" "u fami!ia meaJB Ce fa" "u fami!ia meaJ Nu !e-ar fi mai ine da"a ati fi un ade,arat Standard i nu un uman "ompromisJ BDar) darB spuneti ,oi Bdar "e fa" "u s!u9 a meaJB ?ri"um nu ,a p!a"e s!u9 a pe "are o a,eti5 Va p!an6eti de ea tot timpu!5 Voi spuneti BDar) dar "e ,oi fa"e pentru aniJB Cu astfe! de atitudine) ati putea da fa!iment i infometa5 Pro a i! ati muri i apoi ,eti ,eni pe partea "ea!a!ta i ,om a,ea o dis"utie !un6a5 A undenta este peste tot5 Este in aeru! din 9uru! ,ostru5 Este in ener6ia din 9uru! ,ostru5 Ima6inati-,a "a sunteti intr-o u!a transparenta5 In a"easta u!a se af!a tot "e a,eti ne,oie pentru sustinerea ,oastra umana i o a undenta mareata5 Totu! este ai"i) dar nu ,reti sa ,a uitati5 Este "a un or "are se p!im a printr-un mare supermar(et intre and Bdar unde este man"areaJB Da"a ati intinde mana) da"a ,-ati des"*ide o"*ii) ,eti ,edea "a man"area este peste tot5 Ener6ia eAista intr-o stare natura!a pana "and este a"ti,ata5 Cand este a"ti,ata !a "omanda ,oastra) se ,a a"tua!i8a5 Amintiti,a- B@aestru! permite ener6iei sa i! ser,eas"aB5 Voi sunteti un @aestru5 Voi permiteti ener6iei sa ,a ser,eas"a5 1ie "a ener6ia este de o a!ta persoana sau in depo8itu! neutru din eter) ,rea sa ,a ser,eas"a5 Dar mai intai ,rea sa stie un sin6ur !u"ru- faptu! "a re"unoasteti "a ,oi sunteti un Creator) "a ,oi sunteti un Standard5 @a9oritatea oameni!or re"unos" faptu! "a sunt inferiori5 Ei re"unos" "a sunt pierduti i nu stiu "e fa"5 ;manii re"unos" "a sunt s!a i) di8a i!itati) "a sunt distorsionati) "a sunt mai putin inte!i6enti5 Stiti "e se intamp!aJ Ener6ia !e ,a ser,i eAa"t asta) !itera!mente5 Da"a ,a tre8iti dimineata i spuneti Bei ine) ,a fi una din 8i!e!e a!ea5 Va tre ui sa ma !upt "u oamenii5 Voi a,ea tensiuni i stres5 Sunt suprapondera! i a ia mai pot p!ati
13

fa"turi!eB5 Instantaneu in a"e! moment) toate ener6ii!e se a!inia8a i ,a ,or ser,i pentru restu! 8i!ei5 De a"eea eu spun BA"easta 8i este a mea i a"easta noapte este a meaB5 A"esta este !o"u! meu de 9oa"aE 8iua i noaptea imi ,or raspunde mie5 Ener6ia poate fa"e asta pentru ,oi deasemenea5 Amu8ant este faptu! "a ea de9a fa"e asta pentru ,oi dar nu rea!i8ati5 Toate a"este ener6ii ,a ser,es"5 Ener6ii!e ,a ser,es" i!u8ii!e !imitarii ,oastre5 Ener6ii!e ,a ser,es" i!u8ii!e ,oastre "ompromitatoare- "re8and "a tre uie sa ,a "ompromiteti pentru a-i fa"e pe oameni feri"iti) tre uie sa ,a "ompromiteti pentru "a ,a este fri"a sa fa"eti pasi in"re8atori i "ura9osi5 De"i) intr-un fe!) tre uie sa ,a ap!aud) pentru "a ,oi sunteti un @aestru5 Voi de9a fa"eti a"easta mun"a5 Ea are !o" in fie"are moment a! fie"arei 8i!e5 In !o" sa spuna BEu suntB) atat de mu!ti umani spun Beu nu suntB5 Ki apoi ener6ia ,ine pentru a ser,i a"e! BnuB toata 8iua i toata noaptea5 Totusi) eu inte!e6 eAa"t prin "eea "e tre"eti5 La urma urmei) eu am fost !o"at in in"*isoarea mea de "rista! pentru mai ine de o suta de mii de ani5 Voi sunteti mai destepti de"at mine pentru "a ,oi nu ,eti ramane !o"ati o suta de mii de ani5 Poate doar "ate,a du8ine de ,ietiI >o"u! Voi intre ati Bde "e sunt !u"ruri!e atat de difi"i!eJ De "e nu reusimJ De "e am o ,iata de doi aniJ De "e nu pot sa555JB Comp!etati spatiu! 6o!5 Raspunsu! este "a ,oi ati a!es 9o"u!5 Nu a a!es nimeni pentru ,oi5 E "e,a "e tre uie sa ,a p!a"a !a a"est 9o") a!tfe! nu !-ati 9u"a5 Pun"tI ;nii dintre ,oi ati intre at BAdamus) de "e sunt intr-o re!atie proastaJB Te af!i in a"ea re!atie pentru "a esti o ,i"tima i
14

iti p!a"e "e,a din a"est !u"ru5B Adamus de "e am o sanatate pre"araJB Sanatatea ,oastra este de8e"*i!i rata pentru "a nu ,a !asati "orpu! sa se ,inde"e sin6ur5 BAdamus de "e am depresiiJB A,eti depresii pentru "a nu stiti si6ur da"a ,reti sa traiti5 Voi 9u"ati un 9o" i puteti in"eta in ori"e moment5 Voi ati intrat in 9o"E asadar puteti iesi sin6uri5 Voi intre ati BDar Adamus) eu nu am ni"i un an5 Ce ,oi fa"eJB Nu stiu5 C*iar nu "ontea8a5 Poate "a ,a ,eti u"ura din nou de ,iata5 Poate "a o!i!e ,oastre ,or in"epe sa se "!arifi"e5 poate ,eti ,edea ,iata in "u!ori) o ,iata !a ni,e! ina!t) in"a o data5 oate ca va trebui sa va infruntati pe voi insiva. !cest lucru este cel mai dificil dintre toate, dar este deasemenea i cel mai frumos. ?*) a,eti atat de mu!ti demoni i dra6oniI Nu este de"at ener6ie !o"ata "are ,rea "u disperare sa fie de !o"ata5 Este doar un 9o" "are a de,enit ,e"*i i o ositor5 Puteti sari afara din monta6ne-rousse in ori"e moment doritiI Dar da"a o fa"eti) ,iata ,oastra ,i se ,a s"*im a5 Sunteti pre6atiti pentru astaJ 1oarte putini oameni sunt pre6atiti de fapt) pentru "a 9o"u! este "eea "e !e defineste ,iata5 1ara 9o"uri) ma9oritatea oameni!or nu ar simti "a Btraies"B "u ade,arat5 Ai"i 6reses"5 "ocurile, problemele, crizele sunt cele care ii mentin departe de a fi constienti. Daca toata sau macar parti din viata voastra sunt dificile, este ceva ce va place. !ltfel nu ar fi asa. uteti identifica cum va serveste i apoi sa eliberati# Cititi in "ontinuare i permiteti eAperientei ,oastre sa ,ina5 Ki indiferent "e se ,a intamp!a din a"est moment inainte) amintiti-,a astaTotu! este ine in toata "reatia5
15

CAPIT?L;L % In constientizarea voastra ADN-u! ,ostru Ca"idu! de8oAiri onu"!ei"D se s"*im a pentru "a i "onstiinta ,oastra se s"*im a i primu! !u"ru "are se s"*im a in ADN-u! ,ostru este (arma ,oastra an"estra!a) !inia ,oastra de san6e5 In 6enera! ,a in"arnati in a"easi !inie de san6e ,iata dupa ,iata dupa ,iata5 Pro a i! ,-ati "unos"ut "opiii i parintii i partenerii inainte) pentru "a eAa"t inainte de a fi pre6atiti de o a!ta in"arnare) atra"tia puterni"a (armi"a a a"e!ei !inii de san6e) ,a tra6e in"a o data5 C*iar da"a ati fi spus Bnu ma ,oi mai intoar"e inapoi !a a"ea fami!ie ni"iodataB) ,a tra6e "a un aspirator5 Linia de san6e este tesuta in ADN-u! ,ostru5 De a"eea a,eti tendinta de a semana intre ,oi) de a ,a purta !a fe! i "*iar de a 6andi !a fe! "u mem rii fami!iei ,oastre5 Dar a"um stru"tura ,oastra ADN este spa!ata) "!arifi"ata i se intoar"e !a ener6ia natura!a pura5 Astea sunt ,esti!e une5 Va e!i erea8a de po,eri!e i o !i6atii!e stramosi!or ,ostri5 Va e!i erea8a "*iar i de predeterminarea ,oastra io!o6i"a5De eAemp!u) da"a "an"eru! sau dia etu! fa"e parte din 6eneti"a fami!iei ,oastre) a"um se e,apora astfe! in"at sa ,a puteti refa"e in ima6inea pe "are o doriti) sa nu mai fiti "apti,i in !inii!e de san6e ,e"*i a!e fami!iei5 !sa cum codurile !D$ sunt spalate, veti descoperi ca i aspectul vostru fizic se sc%imba. oate fi o sc%imbare in culoarea oc%ilor sau poate in forma fetei voastre. Sc%imbarile vor fi subtile, dar intr-o zi va veti uita in oglinda sau puteti vedea o fotografie a voastra i sa realizati cat de
16

mult v-ati sc%imbat. Se poate sc%imba greutatea corpului vostru. Se poate sc%imba structura voastra musculara. Deasemenea va sc%imba dramatic felul in care relationati energetic cu familia voastra. & parte din voi nu veti mai simti acea cone'iune profunda. Va puteti trezi intr-o dimineata i abia sa mai simtiti un fior de familiaritate cu familia voastra. !cest lucru poate fi socant daca ati avut o cone'iune iubitoare, puternica i lunga cu familia voastra, sau o relatie dramatica cu familia voastra. $u fiti surprinsi daca sentimentele i cone'iunea cu familia voastra se sc%imba, deasemenea i cu copiii vostri. (nii dintre voi care sunteti mame i tati veti gandi ca este ceva in neregula cu voi pentru ca dintr-o data veti simti ca acel copil nu mai este cu adevarat al vostru. !ltceva important se intampla. !sa cum eliberati codul genetic din !D$-ul vostru, deasemenea se sc%imba i codul celor care sunt pe cale de a se incarna in linia familiei voastre, poate un parinte decedat sau un bunic care planuieste sa se intoarca in curand. Ii elibereaza de a mai fi blocati in aceasta )arma ancestrala. Deci, vedeti cum voi va eliberati pe voi insiva, va miscati energiile voastre, dar deasemenea sc%imbati potentialul viitorului pentru altii. (imitor. Visul se sc%imba ;rmatoare!e sunt ,ise!e ,oastre5 Pro a i! "a ni"i nu ar tre ui sa mai spun asta) dar ,ise!e ,oastre s-au s"*im at re"ent5 E!e de,in foarte intense) uneori infri"osatoare) foarte ,ii i ,or "ontinua sa fie asa pentru o ,reme5
17

Voi "redeti "a ,a "u!"ati) ,isati) apoi in"etati sa mai ,isati "and ,a tre8iti5 De!o" ade,arat5 Vise!e ,oastre se intamp!a tot timpu!5 Visati "*iar a"um5 Voi sunteti ai"i) dar ,ise!e se intamp!a !a a!te ni,e!e5 Ki nu este ,or a doar despre un ,isE sunt ni,e!e de ,ise5 Voi in 6enera! ,a !o"ati in a"easta re!itate a ,ise!or pana "and ,a "u!"ati5 Cand ,a "u!"ati) ateri8ati doar pe un ni,e! a! ,isu!ui) "*iar da"a sunt mai mu!te ni,e!e "are se intamp!a in a"e!asi timp5 Vise!e ,oastre se s"*im a) dar in rea!itate ,oi ,a s"*im ati) pentru "a a"um) "and ,a "u!"ati) pasiti in mu!te ni,e!e diferite in a"e!asi timp5 A"est !u"ru poate parea "a fiind "onfu8 pentru "a mintea nu s-a ajustat la gandirea multidimensionala, sau cu mai multa acuratete, la inpretarea multidimensionala. Voi ,isati in ni,e!e mu!tip!e i a"est !u"ru ,a de,eni din "e in "e mai "onstient in starea ,oastra trea8a5 Vestea una este faptu! "a asta ,a permite sa eAperimentati i sa "reati potenLia!e in mu!te taramuri in a"e!asi timp5 Pro,o"area este faptu! "a ,ise!e ,oastre ,or parea foarte "onfu8e pentru o ,reme5 Va ,eti tre8i intr-o dimineata fara a ,a dori ni"i ma"ar sa ,i !e amintiti5 Ar putea fi mu!t mai fo!ositor sa fiti tre9i de"at in somn5 Veti eAperimenta rea!itati mu!tip!e in ,iata ,oastra "otidiana5 Veti fi "apa i!i sa pasiti in toate a"este a!te ni,e!e a!e re!itatii in starea ,oastra trea8a "onstienta5 C*iar a"um o parte din ,oi eAperimentea8a nou! pamant5 Puteti in"epe sa adu"eti a"ea "onstienti8are ai"i "*iar a"um) pentru "a "eea "e in,atati pe nou! pamant ,a poate asista deasemenea pe a"est ,e"*i pamant5 C%iar acum, la unul dintre aceste nivele ale visului, voi lucrati la o problema emotionala care v-a insotit majoritatea vietii voastre. C%iar acum, la un alt nivel al acestor vise, voi lucrati la potentialele viitorului
18

vostru. Ce se afla acolo# Ce puteti crea in joaca pentru voi pentru maine, pentru anul viitor# C%iar acum, la unul dintre aceste nivele ale viselor, voi e'perimentati o viata trecuta acolo unde a fost o problema nerezolvata, o energie blocata, incercand sa o eliberati. Daca sunteti constienti de nivelele viselor voastre in timp ce sunteti treji, acest lucru va va face viata mult mai plina. Veti realiza ca partea voastra umana nu este decat un aspect i veti descoperi un intreg nou fel de a rezolva problemele i de a misca energiile. Visele voastre nu sunt doar fantazie. $u sunt doar vedenii. Visele voastre sunt la fel de importante ca i momentul de !cum, pentru ca ele fac parte din acest moment !cum. Visele nu sunt pelegrinari dezordonate ale mintii voastre. Visele voastre sunt mesaje de la divinitatea voastra i de la parti din voi care e'ista in alte taramuri. Cand va ignorati visele, veti dormi foarte prost pentru ca visele voastre incearca sa va vorbeasca. astrati un carnetel langa patul vostru i oferiti-va permisiunea de a vi le aminti i de a le scrie. Cum va veti tine un jurnal din visele voastre, veti realiza ca ele sunt o parte foarte importanta a voastra. Veti intelege limbajul viselor voastre. Vorbesc despre cei dintre voi care trec prin procesul de integrare divina. Eu aici nu vorbesc despre omul obisnuit. Visele lor sunt diferite fata de cele pe care le aveti voi. Visele voastre vin la voi intr-un limbaj foarte simplu. $u trebuie sa folositi o carte de interpretare a simbolurilor viselor. Daca aveti o astfel de carte, daca ati studiat asa ceva inainte, eliberati-o, pentru ca simbolurile sunt diferite. Lim a9u! ,ise!or se s"*im a5 Vise!e ,oastre sunt mu!t mai "!are de"at erau in tre"ut5 @u!t din "eea "e ,isati de fapt se
19

intamp!a in a!te taramuri5 Vise!e ,oastre deasemenea au !e6atura "u "eea "e fa"eti pe nou! pamant5 Inteligenta se sc%imba Intre6u! ,ostru pro"es menta! se af!a intr-o stare de transformare5 Sunteti o isnuiti sa re8o!,ati pro !eme!e in mintea ,oastra) 6andind foarte !o6i") ana!iti"5 Asta se ,a s"*im a . *ogica voastra se restructureaza pentru a permite noul mod de +gandire+. Voi va reorganizati i reordonati logica i ratiunea. e de-o parte veti deveni foarte frustrati pentru ca nu veti mai gandi ca in trecut. Va veti intreba de ce nu va puteti concentra. Va veti spune voua insiva +Cred ca imbatranesc. !r trebui sa iau un supliment pentru a deveni mai clar+. oate ca veti crede ca deveniti tampiti. Ei bine, nu. ,intea voastra va fi in continuare implicata, dar voi desc%ideti parti foarte importante ale voastre, cum ar fi gnost-ul. Este intuitia voastra sau cunoasterea voastra. Voi deasemenea va reconectati cu inteligenta voastra divina. Cone'iunea a fost intotdeauna acolo, dar nu ati pus-o in practica aici pe pamant. !sta inseamna ca felul in care voi analizati realitatea i in care rezolvati problemele se va sc%imba drastic. Vi se va parea foarte ciudat la inceput, aproape ca veti fi dezorientati sau poate veti crede ca ati innebunit, dar nu este asa. Voi reorganizati i reordonati procesul de a combina constiinta i energia in e'perienta vietii pe pamant. !stea sunt cuvinte mari, dar nu inseamna decat ca ar trebuie sa va asteptati la o intreaga noua forma a inteligentei in viata voastra. !devarata inteligenta merge dincolo de a sti ca +doi
20

plus doi este egal cu patru+. !devarata inteligenta este intelegerea faptului ca doi plus doi este egal cu orice. Depinde de perspectiva voastra, de credinta voastra i de alegerile voastre. *ogica voastra spune ca doi plus doi este egal cu patru, dar inteligenta noii energii va va permite sa intelegeti conceptul faptului ca doi plus doi este egal cu orice va doriti. E'treme Vor fi eAtreme in eAperiente!e ,oastre de ,iata pentru "a noua ener6ie ,ine i pendu!u! ,e"*ii ener6ii os"i!ea8a de !a o eAtrema !a a!ta5 Cand ,e"*ea ener6ie i noua ener6ie se impreunea8a) ,a de,eni o eApresie tota!a i nu doar o eAtrema5 Intr-o eAtrema ,eti simti eAp!o8ii de ener6ie "reati,a5 Veti simti dorinta su ita de a "rea mu8i"a) de a s"rie o "arte) sau de a pi"ta un ta !ou5 A"easta dorinta "reati,a ,a fi "op!esitoare i ar putea a,ea !o" in "e!e mai "iudate !o"uri- in timp "e sunteti intr-o sedinta) intr-un restaurant) sau !a o inmormantare5 La o a!ta eAtrema) ,or fi timpuri "and ,a ,eti simti a so!ut neinspirati5 Nu ,eti simti nimi" i ,eti spune BAdamus) intr-un minut sunt foarte "reati,) in urmatoru! sunt nimi"B5 Eu ,a ,oi spune BDa) i asa esteIB A"este eAtreme sunt "ore"te i importante5 Intr-un fina! eAtreme!e se topes" impreuna) dar nu sunt neutre5 E!e se intor" !a eApansiunea tota!a i !a eApresia tota!a5 Asta poate "a a"um nu are ni"i un sens) de"i ,a in,it sa simtiti5 Vor fi timpuri "and ,eti fi foarte) foarte a"ti,i "u oamenii din ,iata ,oastra) a"ti,itati i p!anuri5 Vor fi nopti "and ,eti mer6e !a "u!"are 6andind "a sunteti atat de o"upati in"at nu stiti "e sa mai fa"eti5 Ki !a "ea!a!ta eAtrema) ,or fi timpuri "and ,eti
21

a,ea ne,oie de o pau8a) de a ,a opri) de a fa"e nimi"5 Veti simti o dorinta su ita de a opri totu! in ,iata ,oastra pentru a fi sin6uri "u ,oi insi,a5 A"est !u"ru este "ore"t) pentru "a a,eti ne,oie de a"ea pau8a pentru "a fie"are parte a ,oastra sa re"upere8e dupa toata a"ti,itatea freneti"a5 Cand tre"eti prin s"*im ari rapide) ,or fi timpuri "and pur i simp!u ,a tre uie sa ,a opriti5Copiii ,ostri) partenerii ,ostri) fami!ii!e ,oastre io!o6i"e- toata !umea din ,iata ,oastra in "ontinuare ,a dori o parte din ,oi) dar e timpu! sa fiti puterni"i5 Tre uie sa ,a as"u!tati i sa ,a daruiti o pau8a) "u un timp pretios pentru ,oi5 A"est !u"ru este foarte important5 Nu i! e,itati5 Da"a asta inseamna sa sunati !a ser,i"iu i sa spuneti "a sunteti o!na,i doar pentru a sta "u ,oi) fa"eti-o5 Da"a inseamna sa "ondu"eti un drum !un6 "u masina sin6uri) fa"eti-o5 Vor fi timpuri "and ,a ,eti simti foarte "one"tati "u Spiritu!E "one"tati intim) profund "u Spiritu!5 Vi se ,a parea "a ,a ,eti indra6osti de ,oi insi,a) dar de "e,a mu!t mai eApansi, de"at ,oi insi,a5Sentimentu! de "one"tare intensa ,a ,a ume8i o"*ii5 Apoi ,or fi timpuri "and nu ,eti simti ni"i o "one"tare5 B;nde este dumne8euJB Veti simti "a i "um nu este nimi" in afara i ni"i in interior5 Va ,eti indoi de faptu! "a ati a,ut ,reodata ,reo eAperienta spe"ia!a de "onstienti8are "u Spiritu!5 Veti a,ea momente de "one"tare profunda "u Spiritu! i apoi momente "and ,a ,eti simti tota! sin6uri5 A"est !u"ru este "ore"t5 Nu ne6ati a"este sentimenteE pur i simp!u inte!e6eti "a a"easta este o parte eAtrema a eAperientei noii ener6ii5 Viata ,oastra se ,a s"*im a5 Ener6ia se ,a mis"a i apoi se ,a simti "a i "um ar fi !o"ata5 Apoi se ,a mis"a din nou i apoi se ,a simti "a i "um s-a !o"at din nou5 Toate astea repre8inta o parte natura!a a pro"esu!ui de "onstienti8are i de intrare in noua
22

ener6ie5 Solitudinea In tre8irea ,oastra ,eti des"operi "a este foarte important sa ai timp pentru tine5 In tre"ut) mu!ti dintre ,oi au a,ut ne,oie sa fie "u a!ti oameni pentru a se simti in si6uranta i "onforta i!i5 ;nii dintre ,oi au a,ut difi"u!tati in a fi sin6uri) sau "onfundati sin6uratatea "u a fi sin6uri5 A"um ,eti a,ea timp pentru ,oi insi,a5 Permiteti-,a sa a,eti timp5 Este foarte important pentru "a atun"i ,a adu"eti ener6ia di,ina in ,iata ,oastra5 Cand a,eti mu!ta forfota in 9uru! ,ostru- 86omote!e orasu!ui) oameni) trafi") irouri- este mai difi"i!a adu"erea di,inu!ui5 Asi6urati-,a "a ,a oferiti a"est timp5 Este un dar minunat5 I! ,eti simti din interior5 Va ,a sopti Beste timpu! sa fiu "u mineB5 Nu permiteti "e!or!a!te pro !eme de fami!ie) ser,i"iu i o !i6atii sa ,a impiedi"e de !a a a,ea a"e! timp5 Nu "reati s"u8e5 Cand au8iti a"ea "*emare din interior) re"unoasteti-o i a"tionati5 EAista o fi8i"a spiritua!a "are !u"rea8a in interioru! ,ostru !a ni,e!e foarte frumoase i profunde5 Este important sa !e as"u!tati i sa nu !e mai i6norati5 Voi a,eti a"este sentimente dar mintea ,oastra !e suprima) sau nu a,eti in"redere in ,oi) sau ,oi amanati5 Spuneti "a ,eti fa"e mai tar8iu) dar fa"eti-o a"um5 As"u!tati-,a inima5 Este un pro"es de transformare frumos i uimitor5 Comunicarea minte-corp Corpu! ,ostru tre"e printr-o s"*im are fundamenta!a in stru"tura ADN5 S"*im a fe!u! in "are "orpu! i mintea sunt
23

"one"tate i sistemu! de "omuni"are intre mintea i io!o6ia ,oastra5 Sistemu! io!o6i" de "omuni"are ,e"*i eAista in"a din timpu! At!antidei5 A eAistat un fe! spe"ifi" in "are mintea i "orpu! au "omuni"at intre e!e5 A"um mintea nu mai in"ear"a sa "ontro!e8e "orpu!5 Corpu! i mintea se topes" impreuna5 Deci voi nu aveti un corp fizic i o minte separata i un spirit separat. incep sa se topeasca impreuna in corpul constiintei. Veti observa cum corpul vostru incepe sa se poarte diferit. nu mai este asa cum v-ati obisnuit sa fie. Vor fi efecte secundare precum probleme ale stomacului, dureri in corp, slabiciuni fizice, oboseala i o varietate de alte lucruri. *uati-va un moment pentru a va simti corpul. Care sunt lucrurile prin care ati trecut in ultima vreme# A"um este o a!ta pro !ema "are ii afe"tea8a pe mu!ti dintre ,oi- 6reutatea "orpu!ui5 Voi spuneti Beu manan" mai putin "a ni"iodata dar ma in6rasB5 Apoi tineti o dieta ne una i ,a in6rasati din "e in "e mai mu!t i spuneti B"e este astaJ Eu ar tre ui sa fiu spiritua!5 Ar tre ui sa am "ontro! asupra "orpu!ui meuB5 Gresit5 Totu! este 6resit) pentru "a in "ontinuare fo!ositi sistemu! ,e"*ii ener6ii de "ontro!are a mintii5 Intr-un fe! ,oi "redeti "a asta ,ine de !a Spirit5 Nu este asa5 In "ontinuare in"er"ati sa fo!ositi mintea pentru a ,a "ontro!a ,iata) de"at sa stati intr-o stare de 6ratie unde "orpu!) mintea i spiritu! ,ostru !u"rea8a natura! i fara efort5 Da"a ,a as"u!tati "orpu! in !o" sa ,a in6ri9orati pentru e!) ,eti in"epe sa fiti mai re!aAati5 Veti in"epe sa inte!e6eti a"easta topire noua "are are !o"5 Veti sti eAa"t de "e are "orpu! ne,oie5 @intea a operat in a"e!asi fe! de sute de mii de ani5 Au !o" anumite tipare) e"*i!i re ener6eti"e i transmisii e!e"tri"e i neuro!o6i"e intr-o anumita se",enta "and ,oi 6anditi5 Voi a,eti 6anduri i deasemenea sentimente menta!e5 Sentimente!e
24

menta!e- !e-ati putea numi emotii- nu prea au !e6atura "u ade,arate!e sentimente5 Emotii!e sunt "reate de mintea ,oastraE asadar emotii!e ,oastre sunt !imitate i de fapt sunt artifi"ia!e5 E!e nu sunt ade,arate sentimente i "onstienti8ari5 In"epeti sa ,a simtiti de8e"*i!i rati menta!5 ;nii dintre ,oi "redeti "a ,a pierdeti "apa"itatea de a ana!i8a) de a ,a "on"entra) i de a 6andi rationa!5 Va afe"tea8a "orpu! atun"i "and ,a in6ri9orati i dintr-o data ,a simtiti "a i "um ati a,ea o "adere tota!a5 BCe se intamp!aJB intre ati ,oi5 Tre"eti printr-un pro"es natura!- mintea i "orpu! in"ep sa se topeas"a impreuna) di,initatea ,oastra in"epe sa ,ina in interior- i este un !u"ru minunat5 C%emarea Ati au8it o "*emare in u!timu! timpJ Sau poate se simte "a o ataie permanenta in usaJ Nu ,ine de unde,a din "eruri i nu ,ine de !a Ar*an6*e!u! Ga rie!5 Vine din interioru! ,ostru5 C*emarea ,ine din "orpu! "onstiintei ,oastre) din spiritu!+mintea+"orpu! ,ostru inte6rate5 Corpu! "onstiintei ,oastre deasemenea in"!ude i intre6 potentia!u! "onstiintei ,oastre) nu doar "e! a! "onstiintei ,oastre umane5 A in"er"at sa ,a atra6a atentia dar ,oi ati in"er"at sa i! in"*ideti) "am !a fe! "um ati in"*ide o fereastra da"a afara s-ar af!a un "aine "are ar !atra5 Vati intre a BCe este a"est 86omotJ Este ata de iritantIB C*emarea este din Sine!e ,ostru- "atre ,oi5 C*emarea este pentru "a ,oi sa ,a intoar"eti A"asa !a ,oi) ai"i i a"um5 Este "*emarea pentru inte6rare) fara ni"i un p!an a!tu! de"at "e! de a ,a reuni "u ,oi5 Nu ,rea de"at sa fie "u ,oi) sa impartaseas"a eAperiente!e de ,iata) de a adu"e un ni,e! de pasiune "are a fost in"*is mu!t timp5 Corpul constiintei a fost fragmentat in parti care doresc
25

sa se adune impreuna. /i o face prin voi in acest moment de !cum, in aceasta ne-incarnare in care e'istati, in aceasta identitate care nu este din ziua de ieri ci este Eu Sunt-ul de azi. Vrea sa vina inapoi. rin constientizarile voastre veti intelege i simti aceasta c%emare. ! incercat sa va c%eme in visele voastre. ! incercat sa va c%eme cu mici voci cicalitoare, mici dureri ale corpului i disconforturi emotionale. ! incercat sa va capteze atentia. !scultati-o. Vine din interior. $u va vorbi cu voi neaparat in cuvinte i nu va va spune ce sa faceti. !cest +voi+ nu vrea sa va spuna ce sa faceti. pur i simplu vrea sa fie cu voi. $u vrea sa spuna +0rebuie sa luati aceasta slujba sau sa fiti cu aceasta persoana+, pentru ca asta ar fi absolut contradictoriu cu ceea ce este constiinta i constientizarea i cu ceea ce sunteti voi. Dra6i prieteni) ,a ro6 sa rea!i8ati "a !umea este un !o" maret5 Voi ati tre"ut prin mu!te timpuri difi"i!e) dar !umea este un !o" maret5 Cand pri,iti in o"*ii a!tor umani- nu mai sunteti pa"a!iti de Bmori!e de ,antB) nu mai "redeti "a tre uie sa aparati sau sa prote9ati ori"e) "i sunteti "apa i!i in mod natura! sa ii pri,iti in o"*ii !or- ,eti rea!i8a "e !o" pretios este a"easta p!aneta5 Deasemenea ,eti rea!i8a "a "eea "e apare a fi *aos nu este *aos de!o"5 Veti rea!i8a "a totu! este ine in toata "reatiaI 1ormele de valuri ale constiintei Spiritu! ,ostru se af!a intr-o "a!atorie i are "ate,a dorinte proprii5 Spiritu! ,ostru ,rea sa se "unoas"a pe sine) in raspuns !a ,e"*ea intre are B"ine sunt euJB Vrea sa se "unoas"a pe sine i o fa"e in trei fe!uri- eAperienta) eApansiune i eApresie5 Suf!etu! ,ostru doreste eAperienta5 Nu se poate "unoaste pe sine fara
26

eAperienta) de"i isi ofera o !ar6a ,arietate de eAperiente5 Ki doreste sa "ontinue sa se eApande8e5 1eri"irea Spiritu!ui este sa se eApande8e5 @ersu! inapoi nu fun"tionea8a5 A sta neutru ,a adu"e e,entua! o eAp!o8ie- oomI- de"i e!Csuf!etu!D+,oi ,reti eApansiune5 Ki ,rea sa eAprime a"ea u"urie5 A "unoaste u"uria in interioru! ,ostru i a nu o eAprima inseamna neamp!inire5 Suf!etu! ,ostru ,rea sa se eAprime- prin "ante") prin mu8i"a) prin "arti) printr-o s!u9 a) printr-o re!atie proasta) prontr-o pro !ema de sanatate5 Toate a"estea sunt forme de eApresie i este "eea "e doreste Spiritu! ,ostru sa fa"a5 @ai eAista o a!ta parte din ,oi pe "are o "unoasteti foarte ine5 Este aspe"tu! ,ostru uman5 A"ea parte umana repre8inta ,asta ma9oritate a "onstiintei ,oastre a"um) dar este o parte inte6ra!a a "ante"u!ui de e'perienta-e'pandare-e'presie a sufletului vostru. Are un set "omp!et diferit de dansuri i dorinte5 Are mu!te p!anuri pentru "a in 6enera! nu este "onstienta de Spirit i "rede "a a"tionea8a pe "ont propriu5 De"i de,ine foarte defensi,a) foarte i8o!ata i se "on"entrea8a pe supra,ietuire5 Supra,ietuirea este o pro6ramare ,e"*e !emuriana5 Voi mer6eti pe pamant i ,a in"arnati intr-o io!o6ie- pentru "a apoi sa puteti a,ea "ate,a eAperiente- dar de,eniti !o"ati a"o!o5 Asa "a in,atati sa supra,ietuiti5 Este o pro6ramare ,e"*e5 Sper "a sunteti "apa i!i sa e!i erati pro6ramarea pentru supra,ietuire pentru "a este "u ade,arat dureroasa i !imitata5 Nu tre uie sa supra,ietuitiE tre uie sa traiti5 Dorinta pentru p!a"ere este re8u!tatu! unei ,e"*i pro6ramari din At!antida5 Isi are rada"ina dintr-un "entru a! p!a"erii "are a fost pro6ramat in toti5 De "eJ Pentru "a ii poti fa"e pe oameni sa mun"eas"a foarte mu!t "and pot primi o mi"a re"ompensa !a sfarsitu! 8i!ei) "and primes" putin seA) putin a!"oo!) putina re"unoastere) putina putere5
27

A"esta este "entru! ener6eti" a! p!a"erii i "onfortu!ui din interioru! ,ostru5 As dori sa ,ad "um umanii isi e!i erea8a pro6ramarea p!a"erii i "onfortu!ui5 Voi nu tre uie sa primiti o mi"a pra9itura !a sfarsitu! 8i!ei5 Fa*aru! a fost o des"operire minunata) dar are un su strat *ipnoti" in e!5 Nu spun "a 8a*aru! este rau) dar 8a*aru! pro,oa"a "e,a "e ,a fa"e sa "redeti "a ,a simtiti ine5 Copii!or !i se da 8a*ar5 De "eJ Pentru a-i tine ta"uti5 Nu este neaparat ine pentru ei i !e pro,oa"a o stare freneti"a5 Fa*aru! este un dro6 *ipnoti"5 Da) puteti sa notati asta- BAdamus a spus "a 8a*aru! este un dro6 *ipnoti"B5 De"i umanu! ,rea sa supra,ietuias"a) sa ai a p!a"eri i "onfort i apoi sa ai a !u"ruri pre"um "ontro! i putere5 I! p!a" mu!t a"este !u"ruri5 Ii p!a"e sa-i "onstruias"a propria identitate5 !spectul vostru uman se izoleaza de sine i apoi incearca sa-i creeze i protejeze identitatea, in timp ce spiritul vostru incearca sa se e'perimenteze, e'pandeze i e'prime pe sine. entru ca umanul incearca sa-i protejeze identitatea, nu permite adevarata sa e'pansiune i e'presie. Vrea sa restictioneze i sa limiteze identitatea. 2espinge majoritatea lucrurilor care provoaca identitatea, c%iar daca sc%imbarile sunt in beneficiul Sinelui. ---------------------------------------------------

Spiritu! ,ostru isi fa"e dansu!) umanu! isi fa"e trea a !ui i sunt momente "and ei in mod natura! se indepartea8a5 Cand se intamp!a a"est !u"ru se poate "rea eAperiente frumoase pentru "a umanu! poate mer6e in profun8imi!e propriei des"operiri) in timp "e spiritu! poate intra intr-o i mai mare eApansiune5 @ai de,reme sau mai tar8iu a"easta separare a"tionea8a aproape "a
28

un ma6net i ii adu"e inapoi impreuna mai aproape5Apoi ei se separa din nou) "u umanu! "are intra din "e in "e mai profund in eAperienta sa i "u spiritu! "are inaintea8a in "e!e rarea sa5 EAista un "onstant du-te-,ino) un dans frumos a! suf!etu!uiimpreuna) separat) impreuna) separat5 Intr-un fina!) spiritu! i umanu! se topes" impreuna in "e! mai fundamenta! fe!5 La un anumit pun"t ei se atin6 i "*iar se interse"tea8a5 Apoi dansu! se s"*im a pentru totdeauna5 In !o" de separare eAista o "onstanta pendu!are de !a unu! !a a!tu!5 Lo"u! in "are se interse"tea8a pentru prima data este pun"tu! "riti"5 A"esta este Bpun"tu! 8ero a! "onstienti8ariiB5 Cu a!te "u,inte ati e!i erat ,e"*iu! dans) ,e"*iu! tre"ut5 Totu! de,ine istorie) memorie) doar o parte a eAperientei5 A"um ei pot dansa impreuna5 -------------------------------------------Iata un simbol cu care multi dintre voi sunteti familiarizati, dar stiti ce inseamna de fapt# Simbolul vine din vremea lui 3es%ua. ,ulta lume crede ca este un peste ce reprezinta notiunea ca 3es%ua a fost un escar de oameni. $u absolut4 !cest simbol reprezinta punctul cand valurile spiritului se vor intersecta in sfarsit. !ceste doua forme valuri au fost intotdeauna separate, dar in decursul constientizarii ele in sfarsit se impreuneaza. Este dansul care continua mereu. $u are nici o legatura cu pescuitul4 Este vorba despre integrare. Este vorba despre unire, asa cum se vede in imagine cu semnul +'+. !%%%4 /i 3es%ua stia asta. El a e'plicat acelasi lucru discipolilor lui i altora care l-au ascultat i ,aria ,agdalena a stat alaturi de el i a e'plicat i mai multe detalii despre ce se intampla in acest uimitor proces. El a folosit acest simbol al unirii, dansul care intr-un final aduce umanul i Spiritul impreuna. E'act la
29

acest punct va aflati voi acum. !sta se intampla i din punctul intersectiei inainte, nu mai e'ista separare intre formele de valuri. Voi deveniti un Corp al constiintei integrat. La Simpo8ioane!e me!e de de8e"*i!i ru menta!eCB@enta! im a!an"eB4or(s*opD) a"est sim o! este o parte inte6rata a dis"utiei noastre5 ? persoana "are este de8e"*i!i rata menta! are forme de ,a!uri ine6a!e i nefun"tiona!e in !o" de ener6ii re!ati, uniforme i e"*i!i rate5 Cand forma de ,a!uri umana "are este inf!uentata de e!emente pre"um aspe"te i "onstiinta de masa) de,ine in"onstanta i apoi forma de ,a!uri a spiritu!ui urmea8a i ea a"est traseu i de,ine i ea in"onstanta5 Ki "urand e!e se pierd una pe "ea!a!ta5 ;manu! intra intr-o psi*o8a) intr-o oa!a menta!a) depresie) persona!itati mu!tip!e i toate "e!e!a!te simptome a!e de8e"*i!i ru!ui menta!5 Totu! este "on"entrat in minte) dar este o "adere in ritmu! natura! a! forme!or spiritu!ui i umanu!ui5 *iber arbitru# ;manii au !i er ar itruJ Da"a nu) "ine mis"a sfori!eJ Cine a!e6e fami!ia io!o6i"a pentru ,oiJ Cum ati do andit "apa"itati!e i ta!ente!e ,oastreJ A fost astro!o6iaJ A fost dumne8euJ A fost un 6rup de in6eri "are ,-a 6u,ernatJ Au fost 6*i8ii ,ostri spiritua!iJ A fost sine!e ,ostru ina!tJ A fost pur i simp!u soarta i destinu!J A fost pur i simp!u 6*inionJ Cine mis"a i tra6e de sforiJ Raspunsu! este Bei ine) depindeB5 Depinde de !o"u! in "are ,a af!ati in "onstiinta ,oastra5 Spiritu! ,ostru are propriu! sau "ante"5 P!uteste pe rau) na,i6and ,a!uri!e eAperientei5Spiritu! ,ostru do andeste eAperienta pe "are i-o doreste5 Se eApandea8a
30

i se eAprima5 C*iar da"a eApresia ,oastra inseamna "a tipati i ur!ati) suf!etu! se eAprima i se eAperimentea8a5 ? pro !ema de sanatate este o forma de eApresie i spiritu! ,ostru o permite5 Nu este ,or a despre faptu! "a ,oi ii sunteti indiferenti spiritu!ui ,ostru) dar ne,oi!e !ui) dorinte!e i pasiuni!e !ui sunt diferite de ne,oi!e) dorinte!e i pasiuni!e ,oastre umane5 Sine!e ,ostru uman se !upta pentru supra,ietuire i identitate5Voi ,reti sa spuneti Bda) eu imi "ree8 rea!itatea meaB5 Asta de fapt nu este ade,arat) pentru "a ma9oritate din rea!itatea ,oastra este "reata sau inf!uentata de forma de ,a!uri a spiritu!ui ,ostru5 Voi de fapt nu prea ,a "reati eAperiente!e de!o"I ;manii au !i er ar itruJ Nu) nu au5 A so!ut nu au5 Da"a ar fi a,ut) ,ieti!e !or ar fi tota! diferite5 ?amenii sunt su inf!uenta !u"ruri!or pre"um (arma) re!i6ie) spiritua!itate) astro!o6ie) indoia!a) fri"a) ,ino,atie) "onformitate i o !ar6a ,arietate de sisteme de "redinta eApirate5 ;manii "red "a ei au !i er ar itru5 BAm puterea de a renunta !a s!u9 a mea "and ,reau euB5 Ei ine) ei nu renunta !a s!u9 a !or pentru "a !e este fri"a "a nu o sa mai primeas"a sa!ariu!5 BAm puterea de a trai unde ,reau euB) dar "u ade,arat ei nu traies" unde ,or ei5 Ei traies" in a"e!asi oras in "are s-au nas"ut) !an6a mama i tataI De fapt umanii au !i er ar itru dar au in"etat sa i! mai fo!oseas"a i de"i a"um ei nu i! mai au5 Ei se prefa" "a au !i er ar itru pentru "a ei "red "a pot a!e6e "e ,or sa manan"e !a pran85 Ei au o i!u8ie a !i eru!ui ar itru pentru "a ei pot a!e6e fie sa im ra"e o !u8a a! astra fie una rosie pentru a se du"e !a ser,i"iu5 Dar nu) umanii nu au !i er ar itru5 C*iar nu au5 Sper "a a"est !u"ru ,a ener,ea8a putin pentru "a ,oua ,a p!a"e sa "redeti "a a,eti !i er ar itru5 Poate "a a"um ,eti pretui "eea "e ati pierdutI Voi a,eti ,ointa di,ina5 To ias a spus asta a"um "MLi,a ani i a"esta este "*anne!-u! pe "are !-ati uitat5 Nu
31

ati ,rut sa as"u!tati a"est !u"ru atun"i5 E! a spus BEAista ,ointa di,inaB5 Vointa ,a!u!ui ,ostru spiritua!) dansu! ,ostru spiritua!) pres"rie ,ointa umana5 Este suma a mai mu!tor !u"ruri "are au a,ut !o" in ,iata ,oastra5 Spiritu! ,ostru nu ,a pedepseste "u a"este eAperiente ne6ati,e) dar sunt !u"ruri "are sunt mu!t mai importante pentru spiritu! ,ostru de"at ufonerii!e umanu!ui i in"er"ari!e disperate de a "ontro!a) de a a,ea p!a"eri) de a fa"e o identitate fa!sa i de a supra,ietui5 Nu "ontea8aI Spiritu! ,a supra,ietui5 Nu eAista moarte- Hes*ua a demonstrat asta pe "ru"e5 Nu eAista moarte5 E! nu a murit pentru a ,a ster6e ,oua pa"ate!e5 Este un !u"ru foarte e6oist "a "redeti "a Hes*ua a murit pentru ,oi5 Hes*ua a a9uns !a un pun"t "and a spus- BImi ,oi interse"ta umanu! i spiritu! "*iar ai"i pe pamant5 Nu imi pasa da"a mor sau da"a traies"5 Am o osit sa fiu in propria in"*isoare "a un uman5 Am o osit sa nu mai fiu "u mine5 Am o osit sa stiu "a umanu! i spiritu! meu sunt separate5 Vreau sa ma intor" "u mineB5 'oomI ;manu! i spiritu! s-au unit5 Au fu8ionat- "eru! i pamantu! unindu-se- forme!e de ,a!uri di,ine i "e!e umane s-au interse"tat in sfarsit5 Hes*ua a murit pe "ru"eJ Nu5 A in,iat pe "ru"e5 Corpu! sau fi8i" nu insemna nimi"5 E! a stiut-o !a momentu! B"ru"iiB5 Apropo) a"est sim o! a fost de8,o!tat sute i sute de ani mai tar8iu "a o forma a *ipno8ei re!i6ioase5 BE! a murit pentru pa"ate!e ,oastreB- nu prea "red5 Sensu! ori6ina! a! sim o!u!ui "ru"ii a fost pun"tu! de interse"tie) unirea dintre spirit i uman5 A"um este fo!sit pentru a sim o!i8a suferinta) durerea) ,ino,atia i "ontro!u!5 Dra6i prieteni) Hes*ua s-a i!uminat pe "ru"e i in a"e! moment i-a e!i erat "orpu! fi8i"5 S-a dus "u u"urie !a @aria @a6da!ena5 Ei au a,ut "opiii impreuna) "*iar da"a e! nu a,ea
32

"orp fi8i"5 Copii frumosi5 Da) puteti fa"e seA) "*iar i "and nu a,eti un "orp5 1oarte ade,aratI Fona "onstienti8arii Am ,or it despre "on,er6enta formei de ,a! umana "u "ea di,ina5 Divinul are un ritm i o curgere in care puteti pasi i umanul deasemenea are propriul ritm i curgere. (neori ei danseaza foarte frumos impreuna. Ei se apropie, apoi isi continua calatoria proprie, apoi se apropie din nou. De fiecare data cand se apropie unul de altul, ei isi impartasesc e'perientele i intelepciunea. E'act asa cum voi cititi aceste cuvinte acum, sinele vostru uman invata i e'perimenteaza i sinele vostru divin deasemenea invata i e'perimenteaza. Este un dans frumos. @ai de,reme sau mai tar8iu) e!emente!e umanu!ui i di,inu!ui se unes"5 Asta se intamp!a "u ,oi a"um5 Voi ,a intoar"eti !a ,oi i apoi spiritu! i umanu! dansea8a dansu! etern impreuna5 Pun"tu! se numeste 8ona BAB sau 8ona "onstienti8arii i ai"i ,a af!ati ,oi5 1oarte putini oameni se af!a in 8ona "onstienti8arii5 To ias) in mun"a pe "are a fa"ut-o "u mu!ti dintre ,oi de-a !un6u! ani!or) ,-a adus in fa8a in"ipienta a 8onei ,oastre de "onstienti8are5 E! ,-a oferit inte!e6erea "a sunteti di,ini i ,-a a9utat sa inte!e6eti "a nu sunteti ne uni5 E! ,-a a9utat sa ,a a!inati une!e dintre rani!e pe "are sine!e ,ostru uman !e-a indurat de-a !un6u! "aii5 E! ,-a a9utat sa pri,iti "atre potentia!u! ,iitoru!ui "are ,-ar putea adu"e !a a"est pun"t intr-un fe! "are a fost "onfortant i si6ur i unde sa puteti pri,i in potentia!e!e ,oastre5 To ias a a9utat !a adu"erea ,oastra ai"i i apoi e! a spus BAdamus) preia tu stafeta de ai"i inainte) pentru "a eu ma intor" pe pamant pentru a
33

!u"ra "u umanii intr-un mod foarte diferitB5Asa "um poate stiti) 0obias s-a incarnat in forma fizica pe 56 iulie 7886. C*iar inainte de a intra in 8ona N) aspe"tu! uman de,ine foarte) foarte in"onstant5 Spiritul vostru raspunde in compasiune intr-o refle'ie foarte interesanta a voastra9 cand deveniti inconstanti, spiritul vostru devine deasemenea inconstant. $u mai este in sincronicitate cu voi. Cand frecventele lucreaza impreuna in sincronicitate, este o muzica frumoasa. Cand nu lucreaza in sincronicitate, este un sentiment groaznic. Dar acest comportament inconstant are un scop. $u este facut cu nici o intentie rautacioasa din partea divinului i in general nici din partea umanului, pentru ca atunci cand formele de valuri nu sunt in sincronicitate, e'ista o dorinta puternica de a se uni intr-o faza- dar nu intr-o faza vec%e, nu in tiparele vec%i. In zona inconstanta, c%iar inainte de a intra in zona :, tiparele inconstante comunica unul cu altul, spunand +Sa mergem la urmatorul nivel. Sa o facem diferit+. Comportamentul inconstant ofera formele de valuri de energie i momentuum-ul pentru a ajunge la nivelul la care sunteti c%iar acum- trezirea. ,ulte lucruri interesante se intampla in zona constientizarii. Lu"rand impreuna "u umanii tre8iti din 9uru! !umii) ,om s"rie i ,or i despre "e se intamp!a in timpu! pro"esu!ui de "onstienti8are5 Nu ar fi fost enefi" da"a "ine,a ,ar fi a,erti8at i ,-ar fi spus Basa arata pro"esu! de "onstienti8areE ,eti a,ea propriu! mod de a-! eAprima) dar asta se ,a intamp!aJB Asta fa"em ai"i5 A"esta este unu! dintre "e!e mai importante moti,e pentru "are ati ,enit pe pamant i de "e ati stat ai"i pe pamant intr-un "orp fi8i"5 Impreuna ,om tre"e prin a"est pro"es intr-un mod foarte simp!u) usor de inte!es5 Vom fo!osi termeni pe
34

"are umanii ii pot inte!e6e5 De "e sa fo!osim termeni esoteri"i pe "are nimeni nu ii inte!e6eJ 1ormu!e i m a 6 i n e Ce se intamp!a in 8ona de "onstienti8are) pun"tu! in "are forme!e de ,a!uri umane i di,ine se interse"tea8a pentru prima dataJ Ve"*i!e formu!e nu mai fun"tionea8a5 1ormulele sunt acele lucruri pe care le-ati dezvoltat pentru a va conduce viata umana. (manii au tendinta de a trai conform unor formule, sisteme de credinta pre-ambalate la fel ca pac%etele ing%etate pe care le cumparati de la supermar)et pentru cina. ;arantat, unele formule sunt corecte- o formula pentru conducerea masinii vostri este una foarte comuna i sensibila- dar in majoritatea timpului oamenii sunt captivi in formule. Cum sa va imbracati# Este o formula. E'ista miliarde de formule umane pentru cum sa mancati, cum sa munciti, sa faceti bani, deveniti educati i c%iar i pentru cum sa muriti. (manii au rutine i obiceiuri pe care le repeta in continuu pentru a incerca sa le ofere o anumita ordine in viata, dar ei cu adevarat nu simt ca ar e'ista vreo ordine. Ei incearca sa faca ordine dar ei stiu ca nu e'ista. Este ca i cum ati incerca sa greblati frunzele uscate in timpul unei furtuni. pur i simplu nu functioneaza. Dar formulele le ofera
35

confort. 1ormu!e!e au fost de8,o!tate in fa8a de pre-tre8ire5 Cand intrati in BNB-u! 8onei de "onstienti8are) e!e nu mai fun"tionea8a5 ?fera sen8atia "a umanu! se destrama) "a totu! se pra useste i "a ,oi "adeti intr-un a is profund) nestiind da"a ,a ,eti re,eni ,reodata5 Asta nu este de!o" ade,arat5 Doar asa se simte i uneori asa o eAperimentati) dar fa"e parte din eAperienta5 Vec%ile formule nu mai functioneaza i pro a i! ati in,atat asta in propria ,oastra ,iata5 Ati in"er"at sa ,a intoar"eti !a ,e"*i!e formu!e i e!e nu mai fun"tionea8a5 In mod natural, urmatorul pas este sa creati o noua formula4 Este o incercare disperata a mintii de a crea noua formula, apoi ii dati o definitie sofisticata i o numiti noua energie. Ei bine, este noua energie# Este aceasi formula vec%e cu un nou nume# Da, pentru ca in general nu e'ista formule pentru noua energie. Vec%ea energie c%iar raspundea la formule. Ceea ce era facut ieri poate fi repetat azi i apoi doar il repetati i il perfectati i il faceati in continuu pana cand intrati intr-o criza i %aos. Va tot jucati cu acel lucru in moduri noi, dar este cam previzibil pentru ca e doar vec%ea energie. !devarata noua energie nu poate fi limitata intr-o formula pentru ca nu este vibrationala. Doar pentru ca functioneaza intr-un anumit fel o data asta nu inseamna ca va functiona la fel i data viitoare. $oua energie pare a fi foarte %aotica, dar nu este. Este c%iar foarte frumoasa 5 Cand eAperimentati "u ade,arat noua ener6ie) ,eti rea!i8a "a este frumoasa5 $u aveti nevoie de formule. $u aveti nevoie de procese i proceduri. Da"a eAista pro"ese imp!i"ate in fun"tionarea noii ener6ii "u ,e"*ea ener6ie sau ori"e a!ta noua ener6ie) e!e sunt de9a in interioru! sau5 $u trebuie sa fie creata sau manufacturizata sau analizata. rocesul se afla in
36

interiorul sau. Dar se sc%imba i deci mintea devine confuza. are ca totul se destrama, dar nu este asa. Se restructureaza singura inainte de a se construi din nou. Sindromu! Ga rie! Deasemenea a,eti "eea "e eu numes" Bsindromu! Ga rie!B5 Este atun"i "and sunteti in 8ona de "onstienti8are i au8iti B"*emareaB5 Este de fapt sunetu! propriu!ui suf!et5 ?data ati raspuns trompetei lui ;abriel, c%emarii de a veni pe pamant, "*emarii din taramuri!e an6e!i"e de a ,eni i a impartasi a"easta eAperienta uimitoare pe pamant5 Cred "a a fost s"risa de "MLi,a in6eri din pu !i"itate "are au promo,at-o prea mu!t spunand BVedeti !umeaIB !cum propria voastra +trompeta a lui ;abriel+ suna din interior asa cum intrati in zona constientizarii. Este "*emarea pentru fie"are parte din ,oi !a inte6rareaspe"te!e ,oastre) ,ieti!e tre"ute) potentia!e!e ,iitoare) potentia!e!e tre"ute i nemanifestate5 Este fie"are parte din ,oi) in"!usi, di,inu! i umanu!) "are a"um se inte6rea8a5 Asta "rea8a "eea "e pare a fi *aos5 Dintr-o data toate aspe"te!e se intor" A"asa in a"e!asi timp i o parte din ,oi nu este si6ura da"a ,rea "a toata !umea sa se intoar"a A"asa5 Voua ,-a p!a"ut intr-un fe! sa a,eti A"asa doar pentru ,oi"u a!te "u,inte) o !ipsa de "onstienti8are- dar a"um e!e se intor" a"asa i nu doar in ,i8ita5 E!e sunt ai"i pentru a ramane5 Dar asta este ine) pentru "a e!e se inte6rea8a5 Voi adu"eti toate aspe"te!e in ,iata ,oastra5 In timp "e toate astea au !o") ,oi fa"eti o p!on9are profunda in interioru! ,ostru5 De,eniti prea "riti"i) ,a indoiti prea mu!t de ,oi insi,a) ,a ana!i8ati prea mu!t i pe "ei!a!ti deasemenea5 Ai"i
37

in 8ona "onstienti8arii este o p!on9are profunda in interior5 Este o p!on9are in des"operirea de sine5 Este o p!on9are de des"*idere a "onstienti8arii ,oastre) dar "ondu"e !a mu!ta indoia!a) !a mu!ta ana!i8a "riti"a i de,ine o sesi,a5 De,ine primu! ,ostru 6and dimineata i u!timu! 6and noaptea5 Voi "*iar adu"eti a"ea ana!i8a o sesi,a in starea ,oastra de ,is5 Apoi a9un6eti !a un pun"t de predare5 To ias a re8umat asta perfe"t "and a spus B nu conteazaB5 !jungeti intr-un punct cand nu mai puteti sa va analizati pe voi sau alte lucruri din jur. Sunteti epuizati de atata concentrare asupra tuturor lucrurilor rele pe care leati facut in vietile trecute i in aceasta. Ce este de fa"utJ Iata-va aici in zona : i intrebarea este9 ce puteti face c%iar acum# Stiti ca umanul-divinul, masculinul-femininul i fiecare alta parte duala din voi incepe sa se integreze. Ceea ce este important acum este increderea - o incredere sanatoasa in voi insiva. $u o incredere oarba ci o incredere sanatoasa. Sa aveti o incredere sanatoasa ca treceti printr-un proces care este foarte adecvat i natural. !veti incredere ca voi sunteti dumnezeu deasemenea. Cu adevarat, cu adevarat lasati-va sinele uman, constiinta umana sa simta acest lucru. Vi se pare corect i bine pentru voi# Vi se pare corect i bine sa va desc%ideti divinitatii voastre# Sau este ca un perete gol# Este ca un mare abis cand incercati sa aveti incredere in divinitatea voastra# Daca da, respirati profund. $u trebuie sa va grabiti. Increderea trebuie sa fie reala. Increderea in propriul divin, in propriul sine trebuie sa fie reala. $u o puteti manipula i increderea nu poate fi un sistem de credinta asa cum ati cunoscut sistemele voastre de
38

credinta in trecut. Cu alte cuvinte, nu poate fi doar o credinta mentala de care va agatati cu disperare. Increderea trebuie sa fie foarte reala. !veti incredere in voi ca toate astea sunt in gratia divina. $u aveti incredere in El<arata cu degetul in sus= sau in Ea, nici in g%izii vostru spirituali, nici intr-un guru, doar in voi insiva. $ici in matanii frumoase sau cristale sau mantre sau orice altceva. Increderea trebuie sa fie rala.$u-mi spuneti mie +&) !damus, voi avea incredere in mine+, i apoi sa va intoarceti la vec%ile tipare de neincredere. Celalat element este compaiunea- compasiunea pentru voi insiva. Compasiunea inseamna acceptarea fiecarei parti a voastre. entru ca aveti toate aceste aspecte, toate aceste parti i piese care se intorc, ele au nevoie sa simta acea compasiune. Este primirea lor calduroasa acasa. /i ca i increderea, trebuie sa fie reala. Cu alte cuvinte, nu puteti doar sa spuneti +voi avea compasiune+ i apoi sa mergeti acasa i sa va c%inuiti pentru ca v-ati spus ca o veti face mai tarziu. Compasiunea trebuie sa fie onesta. Compasiunea poate fi foarte provocatoare. Cand aveti compasiune pentru voi, va aduce la suprafata toate problemele motivelor pentru care nu ati avut compasiune. 0ot ce nu a fost in sfera compasiunii va iesi la suprafata. 1iecare rana, fiecare aspect distrus sau intunecat va aparea pentru ca, in final, va dori compasiunea voastra. Compasiunea este capacitatea de a privi la cel mai urat incident din viata voastra i de a-l vedea dintr-o perspectiva complet diferita. $u ma refer la a vedea vreo zeita flasa acolo. ma refer la simtirea cu adevarat a acelui incident, la intelegerea lui cu adevarat. $u intrati in mental, dar intelegeti ce s-a intamplat cu adevarat cu acel incident. Ce s39

a intamplat cu adevarat# *-ati privit doar dintr-o singura perspectiva i dintr-un singur punct de vedere. Daca doriti sa aveti compasiune, emotii i sentimente, priviti-l din fiecare ung%i ca un observator. Voi ati carat o cruce cu voi multa vreme, dar crucea nu trebuie sa insemne suferinta. Crucea este intersectia intre divin i uman c%iar aici pe pamant. BNB-u! sau "ru"ea- pri,iti-o din a"easta noua perspe"ti,a5 Constienti8area Va ro6 sa ,a intoar"eti "u spate!e pentru un moment5 CAdamus sta a"um in spate!e "amereiD @oti,u! pentru "are ,-am ru6at sa ,a intoar"eti i sa stati "u fata "atre spate!e "amerei este foarte simp!u5 Voi deja v-ati trezit, deja ati ascensionat, oricum vreti sa numiti asta. Voi deja ati devenit iluminati. Voi deja sunteti de partea cealalta a zonei :. !ti facut asta. !ti reusit. !cum priviti inapoi la felul in care ati e'perimentat. Ca un adevarat ,erlin, ati calatorit inapoi in timp. Voi ati ales ascensiunea, asadar ea deja s-a produs. !cum voi calatoriti inapoi in timp pentru a e'perimenta calatoria ascensiunii. In realitate, voi va uitati inapoi la voi insiva. Cum ati e'perimentat trezirea voastra# Cum ati vrut sa o e'perimentati# >ut%umi a vorbit despre asta acum c?@iva ani. Voi deja ati ascensionat. In ciuda indoielii, rezistentei, tuturor metodelor i terapiilor ciudate, a sfaturilor i proceselor - in ciuda a toate astea, voi ati ascensionat. Voi deja sunteti acolo. Deci respirati profund. $u mai aveti nici un motiv de ingrijorare in afara de cel de a alege potentialul pentru cum ati ajuns acolo. Este cu adevarat foarte simplu. Voi puteti alege. Voi puteti alege
40

cum ati ajuns acolo. oate nu simtiti asta c%iar acum. oate simtiti ca i cum constiinta de masa, fortele intunericului i ca lumea in general conspira impotriva voastra, dar nu, doar voi conspirati impotriva voastra. !sta e tot i este o). De fapt este foarte distractiv. /i eu am conspirat impotriva mea timp de o suta de mii se ani. To ias a spus "a di,initatea este simp!itatea ,oastra) dar umanii fa" din di,initate "omp!eAitatea !or5 Divinitatea este atat de simpla i frumoasa i pura, dar a e'istat un efort, poate i un efort comercial sau un efort religios pentru a face divinitatea comple'a, cu adevarat undeva departe i ceva pentru care ai nevoie de un intermediar sau un practician sau un facilitator pentru a o accesa. Ce se intampla cand ascensionezi# Incepeti sa simtiti din nou. Sentimentul este constientizarea senzoriala i atunci cand sunteti mai constienti, aveti sensibilitate i sentimente, mai multa constientizare senzoriala pentru orice este in !cum i in dimensiunile din jur. Ce este constientizarea# Increderea ca totul este intr-o ordine perfecta. !sa cum spun eu la sfarsitul intalnirilor noastre +0otul este bine in toata creatia, inclusiv voi+. Conceptul ca lucrurile sunt imprefecte este o minciuna, dar majoritatea oamenilor il cred. Creatia este perfecta c%iar daca voi alegeti sa nu fie perfecta. Ce ,-a impins "atre "onstienti8areJ Ce pro,oa"a pro"esu! de "onstienti8areJ Poate fi o "arte "are "ade de pe un raft in timp "e sunteti !a !i rarie sau un fi!m "are ,a impu!sionea8a sa ,a 6anditi !a ,iata ,oastra dintr-o "omp!et a!ta perspe"ti,a sau un ,is eAtrem de intens "are ,a du"e !a un ni,e! !a "are nu ati fost ni"iodata sau
41

moartea unei persoane dra6i "are ,a pro,oa"a sa "ontemp!ati sensu! ,ietii i mortii5 Poate fi trauma "au8ata dupa un a""ident de masina "are ,a 8drun"ina in afara 8onei de "onfort sau pur i simp!u ,a tre8iti intr-o dimineata i rea!i8ati "a sunteti sin6uri5 Poate fi o "urio8itate su ita i "op!esitoare5 A"este !u"ruri se p!anuies" timp de ,ieti intre6i- ,ieti intre6i- i in sfarsit ,a "one"tati "u e!e5 (na dintre cele mai comune e'periente cu ,aestrii !scensionati in timpul trezirii lor a fost faptul ca ei stiu ca au terminat. ;ata cu pamantul, gata cu vietile, gata cu conectiile cu umanii asa cum le cunosteau ei. ;ata cu statul in jurul mesei la cina. ;ata cu plimbarile prin padure. ;ata cu se'ul. 1iecare ,aestru !scensionat ajunge la un punct cand e'ista o dorinta reala de a se intoarce inapoi, pentru a mai sta cateva vieti. $u ati simtit asta cand ati contemplat ascensiunea# Da, este atat de bine sa parasesti aceasta nava pamant, dar cand va conectati cu realitatea- pentru unii dintre voi aceasta este ultima viata- este ceva despre pamant care este atat de frumos. *a urma urmei viata poate fi o bucurie. Va puteti imagina ca stiti ca totul se va rezolva- ca totul deja s-a rezolvat- sa stiti ca puteti crea cu adevarat tot ce va doriti# Va puteti imagina cum este sa nu va ingrijorati pentru sanatatea voastra# Sa nu va mai ingrijorati pentru moartea voastra# !ceasta planeta este uimitoare. ,ai e'ista multe alte forme de viata in univers, dar nimic nu se compara cu forma de viata umana. $ici o alta planeta nu este poarta catre ascensiune. $ici o alta forma de viata nu este mai inteleapta decat umanii. &%, e'ista unele forme de vieti inteligente acolo, dar ele nu sunt cu adevarat intelepte. ,ai au mult de
42

invatat. In a"easta "onstienti8are) sunt mu!te !u"ruri "are se intamp!a inaintea a"estui pun"t a! 1ru"tu!ui Trandafiru!ui) un termen pe "are To ias !-a "reat i "are are sensu! de a ,a reaminti "a puteti ascensiona oricand doriti voi. Voi va prefaceti ca asta nu este acolo. Voi zburdati viata dupa viata i c%iar il ignorati cand va impiedicati de el, dar intr-o zi realizati ca de fapt c%eia ascensiunii a fost intotdeauna acolo. Este 1ructul 0randafirului. A"um amintiti-,a "and a in"eput pro"esu! "onstienti8arii ,oastre5 A,eati "artea) ,-ati tre8it "u a"ea "urio8itate) "ine,a ,-a adus un "urs "are ,-a des"*is5 Inainte de toate astea au fost lucruri precum frustrarea cu viata umana, poate dorinta arzatoare de a fi inapoi cu voi insiva, cu fiecare parte a voastra. !cea dorinta arzatoare este ca i sentimentul de +pierdere a iubirii+ sau a +sufletului perec%e+, ca i cum ar mai e'ista o alta persoana in celelalte taramuri care va asteapta, cea mai frumoasa poveste de iubire care s-a spus vreodata. Este de fapt foarte adevarat, dar nu este vorba despre o alta persoana. ,ai devreme sau mai tarziu toata lumea se va trezi. oate fi putin mai tarziu pentru unii. Se intampla ca voi sa fiti in fruntea lucrurilor. Da, e'ista unii ,aestrii !scensionati care au venit inaintea voastra, dar nu sunt multi. Voi sunteti de fapt printre ceea ce eu consider a fi primul grup care trece prin asa ceva. ana acum au fost indivizi, dar voi faceti parte din primul grup. EAperiente!e ,oastre !a a"est pun"t a! "onstienti8arii) pentru ma9oritatea dintre ,oi) au fost in,ioratoare) "op!esitoare5 V-au fa"ut sa re"onsiderati totu!5 V-au ump!ut deasteptare i u"urie5 V-ati simtit "a i "um ati dansa in strada5 V-ati simtit "a i "um ,-ati ur"a pe i"i"!eta i ati mer6e pe strada i ati ate !a fie"are
43

!a usa5 V-ati simtit ca i cum ati vorbi cu toata lumea despre aceasta intelepciune nou incredibila, aceasta fericire pe care ati gasit-o- +ma duc !casa in mine4+ Va amintitiJ !cesta este punctul trezirii. Este stralucitor, absolut stralucitor. !sta conduce la o mare cantitate de studii a tot ce va cade in maini, a tot ce este spiritual. !ti citit filosofie, ati citit despre religie, ati citit fiecare carte $eA !ge, fiecare entitate canalizata i apoi ati devenit spirituali. V-ati pus acel ecuson spiritual. !cum spuneti ca sunteti o fiinta spirituala, nestiind cu adevarat ce inseamna asta, dar sigur va simtiti bine. Este un ecuson al onoarei i va reaminteste sa da, sunteti intr-o calatorie. !ceasta faza dureaza c?@iva ani. Constienti8area) fa8a a doua /i apoi ceva foarte interesant se intampla. Intrati in faza a doua a constientizarii. Este vorba despre destructurare. !uc%4 ,ulti dintre voi ati fost acolo, ati facut asta i in continuare simtiti efectele secundare. Sunteti pregatiti sa ascensionati, sa deveniti o persoana inteleapta i apoi ceva se intampla. Viata voastra se destrama. Voi va destructurati. $u vreau sa spun din pacate pentru ca poate ca asa ceva este necesar, dar nu trebuie sa fie neplacut. $u trebuie sa fie ceva asemanator cu moartea. Se va intampla pentru ca in aceasta zona +auc%+ orice credeati ca sunteti, fiecare credinta pe care ati avut-o vreodata, incepe sa se destrame. Este cu adevarat procesul de transmutare. doar pare ca totu! se destrama5 Voi simtiti "a ,a pra usiti "a o "!adire ,e"*e !a un "utremur5 Aspe"tu! uman tipa tare B"e se intamp!a in ,iata meaJIB A"um sunteti in mi9!o"u! unei "ontradi"tii ma9ore5 Sunteti o persoana spiritua!a a "arei ,iata pare sa se destrame5
44

Ati spus a!tor persoane "at de 6ro8a, ,eti de,eni i a"um de,eniti nimi"5 Ei rad pe !a spate!e ,ostru i uneori ,a rad i in fata5 Va pierdeti s!u9 a) parteneru! de ,iata) sanatatea) minti!e5 Totu! se destrama5 Voi ,a de-stru"turati5 Ce!e ratiI Sunteti a"um in partea eAperiemnta!a a "onstienti8arii5 Toate ,a!ori!e ,e"*i in"ep sa se s"*im eE toate sisteme!e de "redinta ,e"*i se destru"turea8a5De"i mu!ti dintre ,oi au un aspe"t "are a fost nas"ut i "res"ut pentru a a,ea su""es in a"easta ,iata) pentru a a,ea o s!u9 a una i o fami!ie una) pentru a-i fa"e pe oameni mandri de ei i pentru a a,ea "opiii de "are sa fie mandri- i nu s-a intamp!at neaparat asa5 A"e! aspe"t apropo) este ai"i in "ontinuare5 E! este ai"i in "ontinuare spunand BHmmm) ai pornit pe a"easta "a!e spiritua!a ne una i a"um uita-te !a ,iata meaB5 A"e!ui aspe"t nu ii pasa de ,iata ,oastraE a"e! aspe"t ,rea imp!inirea sa5 Vrea o ,iata de po,este) nu neaparat o ,iata spiritua!a5 Dintr-o data totul se destrama i voi credeti ca innebuniti. Deveniti dezec%ilibrati mental, fizic, financiar i spiritual. $imic nu mai are sens. !cesta este un timp de petrecere pentru aspectele voastre. Ele se vor intoarce acum. (nele dintre ele nu au mai fost in contact cu voi de multe vieti. Ele au fost afara in alte taramuri pentru ca ele nu au avut incredere in voi. Ele au plecat altundeva i dintr-o data au o dorinta arzatoare de a se intoarce inapoi la voi. Ele aud aceasi c%emare pe care ati auzit-o i voi. Ele simt ca este ceva agitatie i deci ele se intorc la voi pentru a vedea daca aceasta este ocazia in care ele vor prelua conducerea, unde ele vor fi liderii. Sau este o parte din ele care este foarte curioasa despre ce se intampla cu voi- +poate ca vom merge cu adevarat acasa4+- i apoi ele rad +nici gand. $u, nici gand.+
45

!spectele voastre se intorc. (nele dintre ele va detesta, altele cred ca sunteti prosti i unele dintre ele vor putere i control. !cesta este un timp foarte provocator pentru voi i aspectele voastre. !ceasta este o faza fragila i totusi e'trem de importanta prin care treceti. !mintiti-va ca va fi bine. Voi deja ati ascensionat i acum doar va intoarceti inapoi in timp pentru a e'perimenta cum ati ajuns acolo. Singurul regret pe care il veti avea este ca nu ati realizat ca va fi bine. ca ati gandit ca va fi bine. ca nu ati crezut ca va fi bine. Singurul regret din acest intreg proces uimitor este ca veti spune +*a naiba, imi doresc sa ma bucur mai mult de el+. Va fi bine. C*iar a"um ener6ia s-a s"*im at a so!ut in a"easta "amera5 Toata tensiunea i anAietatea pe "are ati "arat-o) dintr-o data s-a s"*im at5 0oata ingrijorarea a fost inutila, in afara de faptul ca ati e'perimentat cum este sa va ingrijorati4 $u va ganditi la asta. Doar simtiti energia, pentru ca gandirea va va face sa spuneti +da...dar...ei bine, realitatea vietii, !damus, stii tu, este ca am o slujba i o familie i responsabilitati+ i bla, bla, bla. !cum sunteti inapoi in vec%iul joc. Va puteti uita inapoi la statutul vostru ascensionat i sa spuneti +cum vreau sa e'perimentez modul in care am ajuns aici#+ Da"a ,reti sa ,a pro"esati "a!ea "atre as"ensiune) o puteti fa"e5 Dar da"a ,reti sa ,a uitati inapoi i sa spuneti +iata cum aleg sa o fac+, puteti face asta. Este nevoie de ceva practica pentru ca ati avut eoni de timp in care ati procedat invers. De"i dra6i prieteni) totu! in"epe sa se destrame ai"i in 8ona "onstienti8arii5 Arata "am sum ru5 Arata "am intune"at5 Sunteti !a "apatu! puteri!or5 Este "e! mai intens pro"es a! mortii pe "are i! ,eti infrunta ,reodata) in"!usi, moartea fi8i"a5 @oartea fi8i"a este o p!im are in par" intr-o 8i insorita in "omparatie "u asta
46

pentru "a ai"i doar e!i erati aspe"tu! fi8i"5 In 6enera!) "onstiinta ,oastra p!ea"a "u mu!te 8i!e inainte "a i "orpu! ,ostru sa p!e"e5 Voi pierdeti "oneAiunea i de"i doar ,a e,aporati in "ea!a!ta parte de ,oa! i apoi "orpu! ,ostru moare i toata !umea p!an6eei ine) aproape toata !umea - dar a"est !u"ru este mu!t mai dur5 !ceasta este moartea sinelui, sinele care a fost construit cu grija, impecabil conturat i manipulat de un profesionist de vieti i vieti. !cest sine a fost construit de voi pentru a fi etern i dintr-o data descoperiti ca nu este5 Nu ,or es" despre "orpu! fi8i"E ,or es" despre identitatea umana5 Aspe"tu! ro oti" a fost pro6ramat pentru perfe"tiunea umana- "orp frumos) o fata super a) un simt a! *aine!or in"redi i!) mai presus de tot inte!i6enta) "apa"itatea de a fa"e mira"o!e doar prin mis"area maini!or- i desi6ur) mirosu! de pra9ituri de "io"o!ata tot timpu!5 !cest aspect uman a fost construit cu grija i programat de voi din e'perientele multor vieti pe pamant. !cum descoperiti ca a fost o mare iluzie. $u veti atinge niciodata acea stare de perfectiune umana. De ce# entru ca ceva profund din voi stia ca daca vreodata ati deveni +umanul perfect+ nu ati dori sa mai parasiti aceasta planeta. Dar sufletul vostru stie ca, mai devreme sau mai tarziu, va fi timpul sa plecati. erioada de de-structurare poate dura oricat de la zece pana la cinsprezece ani pentru cei care sunt mai precoce, sau intre trei i patru vieti pentru cei care nu sunt prea grabiti. ;anditi-va la toate credintele acumulate, la deziluzii, iluzii, furii, rani i la tot restul. ;anditi-va cat timp a durat sa acumulati tot ce sunteti. !cum ganditi-va cat timp ar putea dura pentru a le putea elibera pe toate.
47

Fona de BTopireB !cum intrati in urmatoare faza, +topirea+. !propo, nu e'ista linii clare intre aceste faze. $u sariti dintr-o faza in alta. Ele curg una in alta. Eu simp!ifi" toate astea de dra6u! dis"utiei5 Voi a9un6eti !a pun"tu! BtopiriiB in pro"esu! "onstienti8arii5 1orme!e de ,a!uri se unes"5 Dintr-o data voi realizati ca nu mai e'ista cale de intoarcere. Se intampla. Voi incercati sa va intoarceti dar nu puteti. Incercati sa uitati, dar nu puteti uita ce stiti. C%iat ati testat asta. Voi spuneti Bpot eu sa !o"*e8 astaJB dar nu puteti5 A"eata fa8a urmatoare este topirea unde, la un nivel foarte profund, voi cu adevarat incepeti sa va simtiti pe voi, divinitatea voastra. Voi in continuare va simtiti foarte umani, dar dintr-o data aveti o viziune a claritatii. Dintr-o data aveti o e'plozie creativa. Voi nu ati mai avut o e'plozie creativa de foarte mult timp i dintr-o data ea este aici. Voi sunteti atrasi de lucruri care sunt creative, cum ar fi muzica sau arta.Voi observati frumusetea in lucrurile care au fost intotdeauna acolo dar nu le-ati observat. !cum in continuare treceti prin trauma i %aosul destructurarii- dar acum aveti ceva speranta. !ti vazut dovada ca acest lucru se intampla cu adevarat. Incepeti cu adevarat sa va conectati i sa comunicati cu entitati non-fizice, ele raspund i apoi voi va indoiti desigur. Dar o faceti din nou i data viitoare e'ista putin mai multa claritate. Ceata incepe sa se ridice dar apoi in urmatoarea zi poate devine grea. Dintr-o data simtiti o pasiune noua, dar urmatoarea zi pare ca se sterge din nou. Va aflati in acea zona de mijloc dra6i prieteni. Voi in continuare aveti an'ietate, sunteti in continuare in stare de
48

soc. Sunteti coplesiti i simtiti veneratie pentru acest intreg proces de constientizare, dar dragilor, in aceasta topire, incepeti sa va simtiti Sinele, aceasta iubire pierduta. !cest sentiment devine din ce in ce mai intens i este ciudat faptul ca in aceasta faza nu numai inima voastra are dureri pentru iubirea voastra pierduta dar puteti simti ca sufera i pentru voi deasemenea. Este un sentiment dincolo de cuvinte. Este de nedescris a sti ca fiecare parte din voi v-a dus dorul i a tinut la voi i s-a simtit separata de voi i vrea sa vina inapoi la voi, c%iar mai mult decat vreti voi sa va intoarceti la ele. Este o e'perienta uimitoare, frumoasa. oate dura intr-o sutime de secunda, dar nu conteaza. $u conteaza. Dintr-o data voi descoperiti ca ceea ce ati cautat este atat de aproape. Voi va simtiti ca i cum sunteti pe punctul de a reusi. !proape ca puteti simti gustul victoriei, aproape ca o puteti mirosi, orice ar fi ea. &ricum vreti sa o numiti- iluminare, constientizare, ascensiune- este atat de aproape. Voi stiti ca este aici. $u mai este un vis indepartat- este c%iar aici. Dar asteptati4 !cesta este deasemenea punctul de a fi e'trem de distrasi. C%iar aici. Voi incepeti sa o gustati i dintr-o datadistragerea. Care sunt distragerile# Ki ar tre ui sa fiti "apa i!i sa raspundeti !a a"easta intre are pentru "a !e-ati eAperimentat5 Ce sunt distra6eri!eJ Corpul vostru fizic4 Durerile i ingrijorarile pentru boli. Dar corpul vostru poate avea grija de el. Doar spuneti +draga corpule, eu trec printr-o desc%idere importanta, printr-o inflorire, iluminare. !i putea, te rog sa ai grija de tine#+ !r putea corpul vostru sa fie capabil sa reziste energiilor intense, coplesitoare care vin# ,intea voastra poate rezista fara a-i e'ploda circuitele# Corpul vostru poate rezista rescrierii !D$-ului, cand organele i sangele i
49

celulele i tot restul trec printr-un proces de sc%imbare# Depinde de voi. !bsolut depinde de voi. Voi puteti determina rezultatul. Voi puteti spune +draga corpule, draga minte, voi stiti cum sa va ec%ilibrati. Eu asa v-am construit. Voi stiti cum sa va reparati. !cum, faceti asta+. 1iti atat de clari. 1amilia i relatiile pot fi o distragere. Sa-i numim cei dragi- sau partial cei iubiti, uneori cei iubiti, ocazional cei iubiti- aceasta este o distragere importanta. Voi aveti copiii i parteneri, aveti oameni cu care ati petrecut mult timp. /i ce daca asta inseamna ca nu veti mai putea sa fiti acolo pentru ei i ei pentru voi# !cesta este numarul unu al distragerilor la acest moment. Este imens. Este foarte onorant i iubitor ca sunteti ingrijorati pentru ei, dar in multe feluri nu este onorant pentru voi. Ei nu sunt de fapt cei care creaza scenariul. Voi sunteti cei care il creaza spunand +Da, dar daca eu ascensionez, ei vor mai ascensiona vreodata# Va dura pentru ei o mie de vieti# Cine va fi acolo pentru ei# Sa facem asta impreuna sau sa nu o mai facem deloc+. !ceasta este absolut alegerea voastra, dar eu vreau sa va opriti pentru un moment i sa priviti la altceva decat doar la acel potential. /i daca deveniti total iluminati# Ce efect ar avea asupra lor# oate ca lumina voastra ar straluci asupra lor. I-ati putea ajuta sa vada cine devin ei cu adevarat devenind voi cine sunteti voi cu adevarat. oate ca ati deveni un Standard, un e'emplu stralucitor pentru ei. /i poate- contemplati asta pentru un moment- poate aveti un fel de angajament vec%i ca voi sa mergeti primii i ei vor fi acolo pentru a va sprijini. Voi veti merge primii pentru a fi un Standard pentru ei. Voi veti merge primii astfel incat ei sa poata avea grija de lucrurile de rutina aici. oate, doar poate.
50

E'ista i alte distrageri in zona constientizarii. (na dintre cele mai mari distrageri este aroganta spirituala. Este propria voastra spiritualitate. Voi deveniti atat de absorbiti de voi insiva pentru ca de fapt asta va face sa va simtiti atat de bine i ati invatat mult, dar de fapt voi ati suflat in vec%ile valori spirituale i nu le-ati de-structurat. Dintr-o data deveniti guru, cel intelept, i stiti voi, este foarte bine sa fiti in acea pozitie. Este ceva inaltator, va ofera un piedestal in fata celorlalti. Voi aveti o e'perienta reala, dar e'ista o tendinta de a sta in aceasta pozitie pentru ca va place sa jucati acest rol pentru ceilalti. Va place noua spiritualitate. De ce sa mergi mai departe cand poti avea prajitura i sa o i binecuvantezi deasemenea# *a acest punct va aflati multi dintre voi. Va aflati in topire. Voi o simtiti. Este acolo. Voi simtiti atingerea, soapta voastra asa cum nu ati mai simtit-o vreodata. CAPIT?L;L # Corpu! "onstiintei ,oastre !ti vorbit despre componentele care credeati ca sunteti. corp-minte-spirit asa cum multi dintre voi va definiti. Sa stergem toate astea cu buretele. In loc sa va vedeti ca aceste componente individuale, care in principiu se anuleaza unul pe altul, este timpul sa mergem dincolo de astea. Este timpul sa fiti constienti de voi insiva ca i Corp al constiintei 5 Nu mai sunteti "orp) minte i spiritE nu mai sunteti uman i di,inE nu mai sunteti uni sau rai sau !umina i intuneri" sau fata i aiat5 Sunteti un Corp al constiintei, un corp intreg, ca intrun vas. i un corp integrat, ca in suveranitate. Voi sunteti un
51

Corp al constiintei. Constiinta este constientizare. Voi sunteti un corp al constientizarii, intreg i complet, facut din fizic, mental, emotional i spiritual - i mai presus de toate, spiritual. Daca alegeti, mintea se topeste in Corpul constiintei. Biologia fizica se topeste in Corpul constiintei voastre. Spiritul vostru, pe care l-ati pastrat odata atat de departe de restul din voi, se topeste in Corpul constiintei voastre. Voi e,o!uati) ,a eApandatiE mer6eti inapoi !a mie8u! parti!or Sine!ui ,ostru) "are a"um se eApandea8a maret pentru a in"!ude fi8i"u!) emotiona!u! i menta!u!5 Corpul constiintei voastre deasemenea include fiecare e'perienta pe care sufletul vostru a avut-o vreodata, plus toate potentialele e'perientelor care au fost imaginate de catre suflet dar niciodata jucate pe scena umana a vietii. Ca i un Corp al constiintei nu trebuie sa va vedeti ca nimic altceva decat Sinele vostru, sufletul vostru, suveranitatea voastra, Corpul constiintei voastre. Corpul vostru nu trebuie sa fie doar fizic i din carne i oase. oate fi foarte nefizic, foarte multidimensional i foarte spiritual. Sa nu folosim aceste vec%i feluri de a va defini pe voi- corp, minte i spirit. !u fost bune atunci. V-au oferit constientizarea diferitelor nivele ale realitatii, dar voi sunteti acum un Corp al constiintei. Ce este constiinta# Este constientizare. Voi sunteti un Corp al constiintei, sau un vas al constientizarii. Ce este dumnezeu# *a fel ca i voi9 constiinta, constientizare. Spiritul este una cu voi i voi sunteti dumnezeu deasemenea. Spiritul este un Corp al constiintei, la fel ca i voi, dar spiritul nu a avut niciodata un corp fizic, o minte umana sau emotii umane.
52

EApandarea "orpu!ui "onstiintei ,oastre Asa "um reusiti sa inte!e6eti sensu! "orpu!ui "onstiintei ,oastre) ,a puteti proie"ta "onstiinta din"o!o de ,oi insi,a5 De eAemp!u) ,a puteti proie"ta pe ,oi insi,a intr-un "aine sau o pisi"a5 @ie imi p!a"e sa ma eApande8 intr-un "aine5 Nu preiau "ontro!u! asupra mintii !ui i nu in"er" sa "ontro!e8 "aine!e) dar asta imi permite sa ma s"ufund in rea!itatea fi8i"a a "aine!ui pentru o perioada s"urta de timp5 Ki ,oi puteti fa"e a"e!asi !u"ru5 Asta nu inseamna "a ,a ,eti transforma intr-un "aine sau o pisi"a5 Inseamna "a ,a eApandati "orpu! "onstiintei ,oastre in a!t "orp a! "onstiintei5 Va puteti eApanda intr-un "aine pe "ea!a!ta parte a p!anetei sau intr-o pisi"a sau intr-o pasare sau in ori"e doriti sa a!e6eti ,oi5 Puteti fi "onstienti de "e se intamp!a "*iar a"um in Nor,e6ia intr-un anumit oras) intr-o anumita "asa sau "omunitate) printr-o pasare5 Voi va e'pandati corpul constiintei i apoi sunteti acolo. C%iar sunteti acolo. asarile, pisicile, cainii i celelalte animale nu sunt fiinte cu suflet. Cu foarte putin e'ceptii, ele sunt fiinte fara suflet, deci voi nu preluati controlul asupra sufletului lor i nu veti sta acolo pentru totdeauna. Veti descoperi ca veti dori sa iesiti dupa putin timp. Eu de obicei nu petrec mai mult decat trei zile daca conlocuiesc cu un animal. Ade,arata ,o"e !devarata voce este corpul constiintei. Este o voce cuprinzatoare i nu este doar divina. Voi ati separat divinul, l-ati pus undeva intr-un dulap spiritual, ati incuiat usa i apoi ati uitat unde este dulapul. Corpul constiintei este mai
53

mult decat divin. Este deasemenea i uman. Este i mental. Este deasemenea i potentialele voastre viitoare i potentialele trecutului care nu au fost niciodata actualizate sau relizate. !ti avut lucruri care vi s-au intamp!at in tre"ut) dar asta este foarte fa!s5 Sa spunem "a ati a,ut un in"ident "and ati fost foarte) foarte o!na,i5 A"um "redeti "a ati a,ut o perioada in ,iata ,oastra "and ati fost foarte o!na,i i aproape ati murit5 Va amintiti "a a fost un e,eniment "are a a,ut !o") este po,estea ,oastra) istoria ,oastra- dar de fapt nu este de!o"5 A fost unu! din mu!te!e potenLia!e- potentia!e!e foarte rea!e i ,ii - i a fost unu! "are sa- intamp!at sa i! manifestati in a"easta rea!itate5 Dar voi ati avut multe poten@iale in alte realitati care au fost manifestate intr-o forma non-fizica. !ti avut multe, multe alte poten@iale care au fost contemplate- v-ati gandit la ele la un anumit nivel- dar niciodata nu au fost actualizate. otentialele voastre sunt istoria voastra reala, nu ce credeti ca s-a intamplat. !devarata voce este corpul constiintei, Eu Sunt a acestui moment. Ciua de ieri nu conteaza. Vietile trecute sunt irelevante. otentialele viitorului pot fi contemplate doar din acest moment. $u ati mers in potentialele viitorului vostru pentru a le contempla. EAista mu!te !u"ruri "are ,i se ,or intamp!a in anii "e ,or urma) dar nu mer6eti in ,iitor pentru a !e "ontemp!aE ,oi !e "ontemp!ati de ai"i5Dar tre uie sa fiti "apa i!i sa a,eti in"redere in ,o"e- ,o"ea ,oastra- i motivul pentru care mergeti in trecut sau pentru ca proiectati in viitor atat de des este pentru ca nu aveti incredere in aceasta voce in momentul de !cum5 Ceea "e ,om fa"e a8i este sa in"epem pro"esu! de in"redere in ,o"ea ,oastra5 Dar trebuie sa intelegeti de unde vin toate celelalte voci- constiinta de masa, e'traterestrii, alte
54

entitati non-fizice5 Ceea "e fa"em a"um este sa intram in constinetizarea vocii corpului constiintei, a constiintei voastre. $u vorbeste intr-un anumit limbaj. Este sentimentul, cunoasterea in moment. !ceasta este vocea. $u veti auzi sunete sau cuvinte in capul vostru. oate veti simti ceva in inima, in stomac. Este o energie aurie, de miere, calda, dulce care curge, creaza aceste frunicaturi care merg din varful capului pana la picioare. !ceasta este vocea. !ceasta este cunoasterea ca sunteti acolo i asta este ceea ce simtiti sau de ceea ce deveniti constienti sau ascultati. oate avea sau nu atributele umanitatii voastre. !ceasta voce este 0otalitatea. Este necesara increderea- increderea in voi- pentru a o auzi. In acest spatiu sacru puteti auzi adevarata voce a voastra, vocea corpului constiintei voastre, vocea voastra constienta. CAPIT?L;L = A"tua!e!e ener6ii a!e "onstiintei umane Ce se intamp!a "*iar a"umJ Ra8 oaie!e !ui dumne8eu5 Le ,edeti peste tot pe pamant a"um5 Nu ,reti sa !e numiti ra8 oaie) dar e!e asta sunt5 Le per"epeti pro a i! "a pe niste conflicte intelectuale sau teologice, dar ele sunt razboaie- absolut, toate sunt razboaie pe pamant. ;rupuri de umani sau indivizi care incearca sa-i inteleaga divinitatea dar facand asta, multe dintre aspectele lor ies la suprafata i devin foarte virtuosi. Vedeti lupte pentru proclamarea lui dumnezeu. +Dumnezeul meu este mai bun decat dumnezeul tau. 0rebuie sa crezi in dumnezeul meu pentru ca eu sa te
55

pot accepta+. !ceste razboaie vor continua o vreme. Este vorba despre dorinta adevarata a omului de a intelege dumnezeul interior, dar majoritatea umanilor nu au nici un concept despre cum sa faca asta. /i deci se e'teriorizeaza prin religii, prin dogme, prin scripturi sfinte, prin profeti i acum aveti razboaie ale lui dumnezeu. Dar unde au loc aceste razboaie ale lui dumnezeu acum# $u pe pamant. Intr-un fel, umanii de pe pamant sunt ca niste papusi pentru adevaratele razboaie ale lui dumnezeu care au loc in taramurile de langa pamant. !colo se dau adevaratele batalii. (nde sunt taramurile de langa pamant# Ele se afla intr-o dimensiune energetica aproape de pamantul fizic. Ele sunt non-fizice, dar sunt strans conectate cu pamantul. 0aramurile de langa pamant inconjoara pamantul i au multe, multe nivele. *a inceputurile pamantului i a umanilor pe pamant, nu e'istau taramuri langa pamant. Dar odata ce umanii au inceput sa se incarneze i sa moara, ei nu au vrut sa-i paraseasca e'perientele de pe pamant atunci cand mureau, asa ca au mers in aceasta +zona+ pe care acum o numim taramurile de langa pamant. Este locul in care multi dintre voi ati mers intre vieti. Este locul in care majoritatea umanilor merg intre vieti i cand ajung acolo ei continua sa actioneze i sa e'perimenteze ceea ce credeau pe pamantul fizic. Va puteti imagina dupa eoni i eoni de timp i dupa mii i mii de incarnari umane, cat de congestionate sunt aceste taramuri de langa pamant au devenit. Da"a mer6eti in taramuri!e de !an6a pamant i "redeti in 'udd*a) ,eti mer6e intr-o parte mi"a a taramuri!or de !an6a pamant unde ,eti fi "u 'udd*a) sau ,eti "ontinua sa ,a ru6ati !a 'udd*a sau sa i! onorati sau sa i! ,enerati pe 'udd*a5 In fun"tie
56

de parerea de ine pe "are o a,eti despre ,oi) i! ,eti inta!ni sau nu pe 'udd*a5 'udd*a este a"o!oJ Nu to"mai5 Este a"e!asi !u"ru "u "ei "are i! ,enerea8a pe Isus5 Da"a a,eti o "redinta foarte) foarte puterni"a in Isus- Nu in Hes*ua) "i in Isus- "a i sa!,ator atun"i "and muriti) pro a i! ,eti mer6e in taramu! de !an6a pamant unde sa i! puteti ,enera in "ontinuare pe Isus "a sa!,ator a! ,ostru5 Sunt mu!te) mu!te fiinte "are i! asteapta pe Isus) asteapta se"unda in "are ,a ,eni) asteapta eAta8u!) asteapta sfarsitu! timpu!ui5 Pro a i! "a nu i! ,eti inta!ni pe Isus) pentru "a da"a mer6eti a"o!o) pro a i! "redeti "a nu meritati5 A!tfe! nu ati fi a"o!o5 Ati fi in a!ta parte5 Da"a sunteti un mormon de,otat) ati putea mer6e in raiu! mormon) taramu! mormon de !an6a pamant5 Este p!in de a!ti mormoni "are isi manifesta "redinte!e intr-o dimensiune non-fi8i"a) i totusi strans aso"iata "u atri ute!e pamantu!ui5 ;nii "ato!i"i "red "a ei au un !o" spe"ia!5 Ei "red "a a"est !o" este foarte uni") foarte diferit de ori"are a!t !o"5 Ki astfe! unii "ato!i"i de,otati au propriu! !or taram5 Este foarte) foarte maiestuos5 Ei mer6 a"o!o i "ontinua sa "onstruias"a "atedra!e i iseri"i) ,enerea8a sfinti i se impartases" "a de o i"ei5 A"esta este dreptu! i a!e6erea !or5 oate ca voi simtiti o anumita tristete sau remuscare pentru felul in care v-ati comportat cu copiii vostri i cu cei pe care ii iubiti i deci %oinariti prin taramurile de langa pamant i credeti ca voi continuati sa va g%idati familia de pe pamant. Sentimentul vostru de vinovatie va tine conectati de ei i de planeta. Cand umanii mor, ei adesea merg in alte taramuri i continua sa-i manifeste credintele religioase. E'ista grupuri de mormoni, evrei, catolici, musulmani i budisti- i lista continua.
57

In spe"ia! "ei "are fa" parte dintr-o ramura a iseri"i!or) iseri"i!e fanati"e initia!e) in"ear"a sa re"rute8e a!te fiinte in 6rupuri!e !or) "am !a fe! "um au fa"ut "and erau in "orp fi8i" pe pamant5 Apropo) ei nu rea!i8ea8a intotdeauna "a au murit5 Ei nu tre" printr-un pro"es rationa! spunand B*mmm) am murit5 Nu sunt in ade,aratu! Rai) dar sunt in a"est fe! de Rai i ai"i pro a i! este !o"u! unde ar tre ui sa-! inta!nes" pe dumne8eu sau sa-mi inta!nes" sa!,areaB5 !ceste taramuri devin foarte congestionate cu multa energie religioasa. ,ulte dintre aceste fiinte sunt in continuare foarte fanatice in privinta credintelor lor religioase i ele incep razboaiele. !cestea nu sunt neaparat razboaie asa cum le-ati cunoscut voi pe pamant, unde sunt bombe i arme. 2azboaiele din taramurile de langa pamant sunt razboaie psi%ice. Sunt razboaie energetice similare cu razboaiele dintre ingeri care au avut loc inainte ca pamantul sa fie creat. *uptele energetice se intampla in taramurile de langa pamant cu un grup religios care se lupta cu altul. entru a ramane in moment i a-i construi energie pentru cauza lor, ei se conecteaza energetic in aceste asezari religioase de pe pamant- in biserici. !ceste organizari devin centre energetice i puncte de conectare energetice pentru grupurile din taramurile de langa pamant. Cone'iunea energetica este foarte puternica datorita pasiunii credintelor religioase din ambele parti ale voalului. 2azboaiele lui dumnezeu sunt foarte intense acum i acestea vor continua multi ani de acum inainte. !ceasta situatie va afecta relatiile dintre grupurile religioase de pe pamant. Pentru "a stru"turi!e po!iti"e din mu!te tari sunt a8ate pe o sin6ura re!i6ie) tensiuni!e dintre tari ,or "ontinua deasemenea5 ;ne!e 6rupuri "are au stat pe tusa ,or de,eni mai a"ti,e5 Grupuri
58

"are s-au desprins de or6ani8ari!e prin"ipa!e re!i6ioase ,or fi mai fanati"e5 Vor fi mai mu!te "onf!i"te pe pamant su aneru! Raiu!ui) pentru dumne8eu5 In "iuda a "eea "e mu!te re!i6ii in"ear"a sa predi"e) nu eAista iu ire pentru Spirit in toate astea5 Este un conflict mental. Cu alte cuvinte, este vorba numai despre scripturile umane i reguli. Este vorba despre venerarea lui dumnezeu, ceea ce este un lucru periculos asa cum s-a gandit omenirea sa faca acest lucru. Dumnezeu nu trebuie sa fie venerat. Spiritul nu vrea acel tip de energie, dar este o metoda buna de control. Este o metoda buna de a continua aceasta %ipnoza puternica care este pe pamant acum. 2azboaiele lui dumnezeu vor fi un factor major in acesti urmatori ani. $u va alarmati, nu fiti surprinsi i nu va implicati. $u va implicati. Voi ati trecut prin propriul razboi a lui dumnezeu, mai devreme in aceasta viata. !ti trecut prin propria lupta despre ce sa credeti i ce sa nu credeti, despre dreptate i despre reguli pentru voi insiva. !ti avut multe, multe razboaie i lupte cu voi despre regulile voastre, despre ce este bine i rau, despre ce este intuneric i ce este lumina. Voi sunteti acum mult mai intelepti i mai ec%ilibrati i aveti o mai profunda intelegere despre dumnezeul interior. $u va implicati in aceste alte razboaie ale lui dumnezeu. $u e'ista decat un singur raspuns adevarat la aceasta intrebare despre dumnezeu. $u e'ista decat un singur adevar real i raspunsul este absolut individual. $u il veti gasi pe dumnezeu printr-o organizatie sau biserica. &rganizatiile i bisericile va pot oferi sustinere uneori dar niciodata nu va vor oferi raspunsul. 2aspunsul vine intotdeauna din interior. 2aspunsul este +eu sunt cel ce eu sunt+ i merge dincolo de e'plicatie. $u puteti obtine
59

iluminarea de nicaieri i de la nimeni altcineva. Ener6ia ,rea sa se miste Ener6ia ,rea sa se miste "a ni"iodata pana a"um5 Au fost timpuri in istorie "and ener6ia a fost foarte in"eata i !o"ata) dar a"um ener6ia ,rea sa se miste5 Vrea un partener de dans) "u "are sa se miste5 Ima6inati-,a o an"a p!ina "u mi!iarde i mi!iarde de an"note de euro "are a ia asteapta sa iasa sa se 9oa"e5 Dar da"a toata !umea este in"onstienta) da"a oamenii nu sunt "onstienti "a a"esti ani ,or sa se 9oa"e "u ei) anii ,or 6asi o "a!e sa se miste in sti! propriu5 Vor eAp!oda sau ,or arde sau ,or fa"e ori"e este ne"esar pentru a se mis"a5 Este !a fe! "a i "u ener6ia de pe pamant a"um. 2ezervele de energie sunt la cel mai inalt nivel acum. Energia vrea sa se joace i va face asta. Daca ati citi ziarele, daca v-ati uita la televizor sau daca doar v-ati asculta corpul, ati vedea ca energia vrea sa se miste acum. /i vrea pe cineva cu care sa se miste. Ce timp minunat pentru dans4 In ciuda tuturor lucrurilor care se intampla in lume acum, nu este timpul ca voi sa va ascundeti. $u este timpul sa va retrageti. C%iar acum energia vrea sa se miste i are o mare atractie pentru creativitate ca niciodata pana acum. *asati-o sa se miste cu voi. *asati-o sa curga cu voi. !sta va face intr-un fel sau altul. Depinde de voi acum, cum vreti sa va serveasca energia. Vreti sa va serveasca cu intreruperi in viata voastra# Este doar miscare de energie. Vreti sa va serveasca cu %aos in corp# $u conteaza, este doar miscare de energie. Sau vreti sa fiti ,aestrul care alege, care este constient de sine i de lumea care il inconjoara i este constient de alegeri# Dansati. 0ipati i urlati. *atrati ca un caine.
60

1olositi-va corzile vocale- asta misca energia. Incepeti o afacere. Desc%ideti o scoala. 1aceti ceva, orice, pentru ca e'ista o cantitate enorma de energie i vrea sa se miste. 2ealizati cat de multa frustrare i dorinta i pasiune i energie inabusita aveti# S-a acumulat in voi i acum vrea sa se joace4 Scrieti o carte, plimbati-va prin parc, radeti doar de dragul rasului, urlati la luna- dar faceti ceva4 !cum, veti aplica asta# Ce veti face in viata voastra# !ti fost in +nici un punct+- nici un punct catre nimic- dar acum mergeti dincolo de asta. Veti incepe sa simtiti asta in corpul i in visele voastre. Veti incepe sa simtiti un impuls din interior. $u sunt eu. sunteti voi insiva. Deci cum veti aplica acea energie# Este in regula sa o aplicati cerand lucruri cum ar fi mai multa energie# !bsolut. $u veti primi doar trei dorinte acum. primiti cat de multe doriti. Stiti "e ,a o osesteJ Pro a i! eu5 CraseteD Dar ceea ce va oboseste cu adevarat este gandirea. ,ai mult decat orice, gandirea va oboseste. Este un mecanism energetic care are loc cand intrati in multe ganduri i asta va poate obosi foarte mult5 A"ti,itatea fi8i"a de fapt nu ,a o oseste5 A"ti,itatea fi8i"a) da"a este fa"uta in e"*i!i ru) ar tre ui de fapt sa atra6a i mai mu!ta ener6ie5 Corpu! ,ostru o adu"e in interior) pro"esea8a ener6ie ,e"*e) !o"ata i ,a re,ita!i8ea8a5 Prea mu!ta 6andire ,a eAtenuea8a5 Este un !u"ru un sa nu ,a 6anditi !a 6andire de!o"5 Voi adau6a une!e remar"i ai"i5 0oate acestea vor veni natural. $u trebuie sa le studiati. $u trebuie sa munciti pentru ele. Se vor intampla oricum. Eu doar va spun ce se va intampla pentru ca voi sa fiti putin mai constienti i mai putin infricosati. (neori deveniti atat de ingrijorati daca va simtiti putin deconectati. Se va intampla oricum, deci puteti alege sa
61

respirati, sa intelegeti ca voi ati creat aceste tipare ale constiintei i energiei i apoi absolut sa va bucurati in loc sa le rezistati. 0otul face parte din procesul natural al trezirii. Intensitatea Energia vrea sa se miste. asadar viata voastra va fi intensa. Intens nu inseamna ca este rau. Intens nu inseamna nebun. De fapt inseamna ca veti fi mai constienti ca niciodata. Deveniti mai constienti de tot. Deveniti mai constienti de voi insiva in multe feluri diferite acum. Deveniti constienti ca e'ista alte fiinte in jurul vostru acum. Intensitatea este un grad inalt de constientizare i acea constientizare de fapt c%eama e'periente noi i mai marete. ,ulti dintre voi ati adus cateva e'periente i asta se va e'panda. Ele vor fi marete. !mintiti-va ca voi puteti alege. Vreti sa fie dificile, provocatoare i dureroase# Sau vreti sa fie e'citante, profunde i distractive# Este alegerea voastra. Intensitatea de fapt va va inspira. (neori s-ar putea sa va infricoseze. (neori s-ar putea sa va copleseasca pentru ca va veti intreba daca veti putea indura atat de multe in viata voastra. Daca o e'perienta a venit la voi, voi ati creat-o. !sadar, absolut puteti indura. *ogica divina spune ca deja ati avut raspunsul inainte de a pune intrebarea. !sadar rela'ati-va, respirati in constientizarea raspunsului i incetati sa va mai ingrijorati atat de mult. Intensitatea ,a ,eni in tot- ,ise!e ,oastre) ,iata ,oastra "otidiana) oamenii pe "are ii ,eti "unoaste5 Nu ,a mai fi o !ista !un6a de oameni p!i"tisitori pe "are sa ii inta!nitiE ,a fi o !ista de oameni a so!ut stimu!atori) oameni inspirati) poate i oameni
62

ne uni pe ai"i pe a"o!o) dar oameni "are sunt atrasi de ener6ia "are este astrasa de ,oi5 Vor ,eni pentru a ,a ser,i- amintiti-,a a"este "u,inte Bpentru a ,a ser,iB- asa "um a!e6eti ,oi5 A"easta este o responsa i!itate mare5 B?* dumne8eu!e) "reatoru! propriei me!e ,ietiJB Este o mare responsa i!itate5 Dar eu ,a pot spune) din eAperienta mea i eAperienta !ui To ias i a !ui Gut*umi i a a!tor @aestrii "are ,in pe pamant a"um) "a ,a ,eti intre a de "e ati pro"edat in,ers5 Poate a tre uit sa inte!e6eti "um este sa fii un "reator in"onstient- "u a!te "u,inte) nu prea "onstient de "um ,eti pro"eda dar se intamp!a ori"um5 Intensitatea va aparea in munca voastra, la slujba voastra normala, in munca voastra spirituala, in invataturile voastre. Va aparea in felul in care va e'primati pe voi insiva, cum va iubiti pe voi, cum va impartasiti pe voi. Cu aceasta intensitate va veti dori sa va luati ceva timp pentru voi insiva. Cu alte cuvinte, vor fi evenimente care se vor misca foarte, foarte, foarte rapid i se vor e'panda la fel de rapid in viata voastra i veti dori sa va luati timp atunci pentru voi. S-ar putea sa fie vorba despre o zi sau doua. S-ar putea sa fie vorba despre o saptamana.,otivul pentru care mentionez acest lucru este ca dupa toata aceasta intensitate, partile i piesele voastre vor trebui sa recupereze 5 Voi aveti aspecte i ganduri i vise i energii i sc%imbari i transmutari care se intampla intr-un ritm foarte alert. Veti dori sa va luati timp pentru voi insiva astfel incat totul sa poata recupera i ec%ilibra. Din cand in cand, i veti sti cand, veti dori pur i simplu sa va opriti, sa va inc%ideti pe voi, sa lasati totul sa recupereze, sa lasati totul sa se integreze i sa va intoarceti in centrul vostru. Centrul vostru va fi in alt loc decat cel in care era inainte de intensitate. Intoarceti-va in centrul vostru, integrati, respirati i apoi fiti
63

pregatiti pentru urmatoarea runda. Veti descoperi ca acea cantitate de timp de care aveti nevoie pentru aceasta pauza, pentru acest timp pentru voi insiva, devine din ce in ce mai mica. Va e'ista mai mult o integrare naturala care va avea loc. Dar cand simtiti acea dorinta, cand simtiti acea c%emare interioara de a va opri pur i simplu, ascultati-o. Sunteti voi care va spuneti +trebuie sa recuperam. 0rebuie sa integram+. De8e"*i!i ru! menta! De8e"*i!i ru! menta! este una dintre "e!e mai mari pro !eme "u "are se "onfrunta umanitatea a"um5 EAista mai mu!t de8e"*i!i ru menta! pe "ap de !o"uitor i mai mu!ta 6ra,itate "a ni"iodata pana a"um5 Ne ,om uita !a moda!itati noi de a "ontro!a de8e"*i!i ru! psi*o!o6i"5 EAista o "antitate imensa de stres in mintea umana a"um5 Vor es" despre oamenii "are sunt ne,roti"i sau s"*i8ofreni"i sau psi*oti"i sau ori"are a!ta eti"*eta "are !i s-a pus5 Totusi) nu ,or es" despre "ei "are s-au nas"ut "u !imitari menta!e5 A"easta este o "ate6orie diferita5 ,ulti dintre cei cu limitari sau retardari mentale din nastere, de fapt e'perimenteaza rezultatul )armei. Dezec%ilibrul mental despre care vorbesc eu este rezultatul unui accent prea puternic pus pe creier. Dar da"a de"o9im toate straturi!e pentru a des"operi "e se intamp!a "u ade,arat) vedem ca dezec%ilibrul mental creaza epidemie pentru ca este timpul sa mergem dincolo de minte. ,intea, creierul este considerat de majoritatea oamenilor ca fiind cea mai inalta forma a inteligentei umane. E'ista multe alte forme de inteligenta in corpul constiintei voastre care au nevoie i vor sa faca parte din e'perienta vietii umane.
64

(neori cand treceti printr-o e'perienta importanta sau o transformare in viata voastra, e'ista o tendinta de a va intreba daca pur i simplu innebuniti5 Este usor pentru "omunitatea "!ini"a sa eti"*ete8e asa "e,a pentru "a ei nu au ni"i un "on"ept i ni"i o inte!e6ere a "eea "e se intamp!a "u ade,arat in interioru! ,ostru5 ;n numar imens de oameni tre"e prin a"este de8e"*i!i re "*iar a"um5 @u!tora dintre ei !i se dau medi"amente) "eea "e repre8inta o so!utie foarte temporara5 Dar mu!ti a!tii stiu "a) pe termen !un6) a"este medi"amente pot fa"e mai mu!t rau de"at !ipsa medi"amente!or5 A"estea "au8ea8a de o i"ei i mai mu!ta depresie i "*iar i mai mu!te tentati,e de sinu"idere pentru "a e!e opres" un pro"es natura!5 Ref!e"tati pentru un moment in tre"ut) "and ati tre"ut i ,oi prin asa "e,a "u tre8irea ,oastra) in a"esti u!timi 8e"e ani) poate doua8e"i din ,iata ,oastra5 Cum a fost sa treceti prin acele timpuri provocatoare, de critica de sine, de depresie, totul pentru ca divinul se trezea in interior i provoca mintea# ,intea este mentinatorul controlului, incearca sa faca ordine in %aos, dar nu poate. Este intinsa la ma'im, este foarte stresata i aici aveti umani care se trezesc i care nu au nici o idee despre ce se intampla i acum sunt diagnosticati cu aceste probleme mentale. Dezec%ilibrul mental atinge proportii de epidemie pe pamant i ceva trebuie sa cedeze, fie prin eliberarea e'ploziva a energiei fie prin integrarea energiei. Cand v-am cerut sa aveti incredere absoluta in voi insiva, asta inseamna i sa eliberati controlul mintii.Cand trenscendeti nevoia de a controla cuvintele e'terioare i cele interioare prin minte, cand va e'pandati intr-un loc al lui Eu sunt, care este increderea in Sine, asta afecteaza constientizarea. !sta va sc%imba apoi felurile in care umanii se descurca cu
65

dezec%ilibrul mental i poate afecta munca pe care o puteti face in viitor. Visu! at!antidian A!aturati-,a mie pentru un moment in a ,edea "e se ,a intamp!a pe "a!ea ,oastra5 Noi) "ei "are nu suntem in"arnati pe pamant) ,edem tendinte!e importante i mis"ari!e ener6eti"e de pe pamant5 Este "a i "um am sta pe ,arfu! unui dea! i puteam ,edea "e se intamp!a 9os in ,a!e5 Pentru ,oi) "a e"*ipa de teren) este posi i! sa fie difi"i! sa ,edeti "e se intamp!a5 Ceea "e ,edem este ,isu! at!antidian "are se imp!ineste5 In a"e! ,is at!antidian eAista ade,arata !i ertate pentru fie"are uman5 $oi vedem noi energii care vin pe pamant. $oi vedem umani care incep sa aiba mai multa compasiune unul pentru altul ca niciodata pana acum. Vedem o lume care este capabila de a oferi oportunitati fiecarui uman, o lume care este toleranta cu toate caile catre !casa, indiferent de credinta voastra, indiferent de religia sau cultura voastra. $oi vedem o lume care onoreaza toate caile catre !casa, care are respect pentru calatoria fiecaruia. In timp ce razboaiele lui dumnezeu sunt foarte puternice acum, acest lucru va face loc pentru o noua compasiune i o noua acceptare in anii ce vor urma. $oi vedem, in continuarea vietii voastre, o lume fara dictatori. $oi vedem o lume care nu va mai tolera arme care sa poata distruge pamantul la atingerea unui buton. $oi vedem in continuarea vietii voastre o lume care accepta responsabilitatea pamantului insusi, rolul pe care ;aia l-a jucat pana acum, dar care acum va fi preluat de umanii
66

carora le pasa i au grija de pamant. $oi vedem, in continuarea vietii voastre, o lume in care e'ista o noua sursa de combustibil, care nu mai este dependenta de petrol, petrolul energiei vec%i care cauzeaza poluarea, nelinisti politice i crize economice. $oi vedem o lume libera de dependenta de petrol. Vor fi fiinte an6e!i"e din toata "reatia "are nu au fost ni"iodata pe pamant i "are se ,or in"arna ai"i pentru prima data5 A"este fiinte noi nu ,or tre ui sa trea"a prin "*inuri!e i suferinte!e i pierderi!e de memorie prin "are au tre"ut "ei dinaintea !or pentru "a ,oi !e-ati pre6atit un !o" frumos in "are ei sa poata ,eni5 Voi ati pregatit constiinta pentru cei care vor veni. Voi ati pregatit acest pamant pentru fiintele noi care vor intra astfel incat descoperirea Eu Sunt-ului lor sa fie gratioasa i mult mai usoara decat modul in care ati e'perimentat-o voi. $oi vedem o lume, in continuarea vietii voastre, in care e'ista abundenta, unde e'ista ec%ilibru, in care e'ista celebrarea vietii. Va e'ista onoare i egalitate pentru feminin i masculin pentru fiecare rasa i culoare, pentru fiecare marime, forma, mediu i sistem de credinta. In timpul vietii voastre, noi vedem o lume unde iubirea nu mai este retinuta, unde iubirea nu mai este manipulata, in care umanii isi pot e'prima desc%is i liber iubirea unul pentru altul fara energii se'uale alterate, fara a folosi iubirea ca motiv sau o scuza pentru abuz. $oi vedem constiinta umana care nu-i va mai tolera pe cei care nu doresc sa priveasca iubirea in ei insisi, pe cei care fura energiile altor oameni, care ii abuzeaza pe altii, pe cei care nu cauta decat puterea, i pe cei care suprima fericirea altora. Constiinta acestei lumi nu ii va mai tolera. $u va fi
67

intr-un mod dramatic i dur dar va spune in principiu +nu mai esti binevenit aici pentru incarnare. $u mai esti binevenit pe aceasta planeta incredibila numita pamant la acest timp+. Va e'ista un alt loc pentru ei, un alt loc in care ei sa-i poata manifesta drama, unde ei sa-i poata manifesta prorpiul intuneric, unde ei sa-i poata manifesta propria cautare a lui dumnezeu in orice mod atroce aleg pentru ca acest pamant va fi un loc al suveranitatii, al creatorilor iubitori. 0ranzitia de la ceea ce vedeti in lume la ceea ce vedem noi in anii urmatori, desigur, va cauza unele descarcari din partea celor care vor sa continue sa mentina vec%ile lor obiceiuri, a celor care cauta placere in durerea celorlalti. Ei vor incerca sa foloseasca orice tactica posibila pentru a crea catastrofe i a-i dezec%ilibra pe toti, dar asta nu va functiona. Intr-un final ei vor incerca sa negocieze sederea lor aici pe pamant, dar nu este timp pentru negociere. Este timpul pentru compasiune i intelegere, dar nu pentru negociere, pentru ca acest pamant va fi o gradina a compasiunii. !cest pamant va fi noua scoala a Eu Sunt-ului- in timpul vietii voastre. Eu multumesc i onorez pe fiecare dintre voi care ati facut acest lucru posibil. Eu va spun toate astea pentru a sti ca visul vostru- visul atlantidian- se indeplineste cu adevarat. Eu va spun toate astea pentru a va pregati pentru aceasta noua era, astfel incat sa puteti inainta in loc sa va ingrijorati pentru ce va aduce viitorul. Din timpul !tlantidei a e'istat un vis al unei noi ere, a unui nou potential pentru pamant. Visul atlantidian este realizarea noului pamant ai al noii energii. Visul vostru este sa fiti invatatorii, g%izii i standardele
68

pentru altii in acest timp. Ei vor sa stie ca un alt uman a venit inainte, ca un alt uman a pasit pe calea dificila i a reusit cu adevarat. De asta sunteti aici. $oi am lucrat impreuna in a va acorda pentru a va ajuta sa va conectati cu cel mai pretios loc din interiorul vostru, pentru a simti rezonanta voastra, vibratia sufletului vostru, sufletul care s-a ascuns atata timp i acum se integreaza cu voi. V-am cerut sa faceti acordarea astfel incat sa va amintiti cine sunteti, de ce sunteti aici i ce se intampla pe aceasta planeta acum. V-am cerut sa faceti acordarea ca o modalitate de a integra corpul constiintei voastre, constientizarea Eu Sunt-ului sinelui vostru i apoi sa o e'primati desc%is i bucuros. V-am cerut sa faceti acordarea pentru a va ajuta sa intelegeti cat este de simplu sa incetati sa mai ganditi despre Spirit i Eu Sunt i doar sa fiti Spiritul i Eu sunt. Cate ,ieti ati studiat i ati studiat i ati studiat Spiritu!) dumne8eu) Eu Sunt-u! i e,entua! !a sfarsitu! a"e!or mu!te ,ieti in"a mai a,eati 6o!uri) nu stiati nimi"J De"i a"um ne mutam in eAperienta prin a"ordare5 Asa "um putini dintre ,oi au de,enit "onstienti in a"ordarea ,oastra) se mai intamp!a i a!t"e,a5 Cand rezonati, cand va acordati, cand aduceti Eu Sunt in aceasta realitate, acest lucru atrage acest lucru pe care noi il numim noua energie. $oua energie este un lucru evaziv pe care nici macar eu nu il pot defini. $oua energie este rezultatul noii voastre constiinte. Cand voi va acordati, acest lucru c%eama noua energie i o aduce aici, o impamanteaza aici in interiorul vostru. Veti des"operi "um fun"tionea8a i nu este "a ener6ia ,e"*e "are ia steroi8i5 Este "u ade,arat noua ener6ie5 Deci cand va acordati faceti acea cone'iune i aceasta face c%emarea pentru a aduce energia noua in viata voastra.
69

Eu sunt "u ade,arat impresionat de mun"a pe "are ati fa"ut-o) nu doar in a"easta ,iata) "i i in mu!te) mu!te a!te ,ieti5As dori sa ,or es" nu numai despre "e ,edem noi "a se ,a intamp!a pe a"est pamant5 As dori "a ,oi sa i! eAperimentatia"est pamant "are este imp!inirea ,isu!ui at!antidian) a"est pamant "are pe "are !-ati ,isat- un !o" a! pa"ii) un !o" a! in,atarii) a! iu irii i un !o" pe "are sa-! numiti A"asa5 CAPIT?L;L 0 A!"*imia !uminii i intuneri"u!ui Despre "e este ,or a in a"easta a,enturaJ Este ,or a despre !umina i intuneri". !ud tot felul de discutii despre +a fi in lumina+. Despre ce este vorba# Despre a fi pe jumatate voi insiva# Despre a fi in frica# Despre a fugi de intuneric# Despre a fugi de voi insiva# Stiti despre "e era ,or a in pro,o"area "atarsiiJ Co se"ta re!i6ioasa din Lan6uedo" o re6iune din 1ranta) in se"o!e!e %%-%=D Ei erau numai in !umina5 !sadar, asa cum stiti din fizica spirituala, ce s-a intamplat# Ei au atras intunericul. Ei au atras intunericul pentru ca intunericul i lumina sunt acelasi lucru. $u puteti avea unul fara altul. A"um mu!ti ani in urma To ias a spus +intunericul vostru este divinitatea voastra+. Divinitatea voastra are compasiunea de a mentine i a iubi tot ce nu iubiti la voi insiva. 1iecare parte din voi pe care o considerati intunecata, fiecare actiune sau fapta pe care o detestati, fiecare creatie pe care o respingeti i o aruncati in categoria intunericului vostru, este de fapt imbratisata de divinitatea voastra. ,ajoritatea oamenilor nu vor sa auda ca intunericul lor este
70

i divinitatea lor. Ei se gandesc la divinitatea lor numai in termeni luminosi. Dar, dragi prieteni, divinitatea voastra va iubeste neconditionat, indiferent de ce faceti. Va iubeste c%iar i intunericul i asteapta momentul in care sa puteti constient sa faceti i voi acelasi lucru. $u puteti avea lumina fara intuneric, desi multi au incercat. 1oarte des aud strigatele +lucratorilor in lumina+ i stiu ca inevitabil ei vor trebui sa-i infrunte intunericul. &% da, unii au incercat sa mearga doar in intuneric i ei atrag lumina. Este natural. ;nii dintre ,oi sunteti ai"iCin a"est turneuD pentru "a ,oi "redeti "a este ,or a despre des"operirea 8eitei feminine din ,oi insi,a5 Ce se ,a intamp!aJ Veti adu"e ener6ia mas"u!ina in interior5 Asa fun"tionea8a5 Am fa"ut re"ent o de"!aratie "a a"est turneu este despre !umina i intuneri"5 Cau!dre m-a intre at despre a"est !u"ru Ba"est !u"ru nu ne intoar"e !a metafi8i"a din s"oa!a primaraJ Nu am fa"ut asta a"um 8e"e aniJB Ati fa"ut-o intr-un fe!) dar ati fa"ut-o intr-un fe! menta!) a! 6andirii5 Ati spus Bnu imi mai este fri"a de intuneri"B dar totusi in "ontinuare fu6iti de e!5 Ati fost numai in "ap "u intuneri"u!5 Ati fi!osofat despre intuneri") dar a"um i! ,om eAperimenta5 Sunteti pregatiti sa va e'perimentati partea intunecata# Sunteti pregatiti sa va priviti fiecare parte din voi, nu doar pe cea luminoasa# *umina este minunata, dar pentru a o face completa, trebuie sa aiba i intuneric. Sunteti pregatiti sa eliberati ceea ce credeati ca este intuneric# Voi spuneti +da+, dar asa cum eu vorbesc aici, asa cum lucram toti cu energiile, asta va scoate la suprafata intunericul din interior, partile care sunt rusinate, vinovate, ingrijorate i ranite. partea din voi care inca se mai intreaba daca intunericul este mai puternic decat lumina. &% trebuie sa fie, pentru ca intotdeauna fugiti de el. Intotdeauna va ascundeti sub o manta de lumina.
71

;na dintre "e!e mai mari 6rese!i a iseri"i!or) in umi!a mea parere) este "a se "on"entrea8a doar asupra !uminii) in !o" de intrea6a fiinta5 Preotii nu in"!ud intuneri"u! in s!u9 e!e i "eremonii!e !or5 Dar directia catre lumina va atrage in mod natural intunericul. Ce este intunericul# Intunericul este doar energie. Este oglinda originala pe care ati creat-o pentru a vedea lumina. *umina este oglinda pe care ati creat-o pentru a vedea intunericul i acum este timpul sa se uneasca. Este timpul sa incetati sa mai fugiti. $ici nu-i de mirare ca atat de multi oameni pe care ii stiti va intreaba de munca pe care o faceti, pentru ca ei inca fug de intuneric. Ei simt ca voi sunteti aproape de aceasta integrare a luminii i intunericului, asa ca ei spun ca voi faceti lucruri intunecate, ca va jucati cu diavolul. /i asa i este pentru ca este timpul sa aduceti lumina i intunericul impreuna. Cand faceti asta, veti realiza ca intreg conceptul dualitatii- al luminii i intunericului- nu a fost decat o iluzie. Intunericul nu este numai ce credeti voi ca este i lumina nu este numai ce credeti voi ca este. !cest concept al raului i binelui, conceptul de a fi aici pe pamant "a o forma de pedeapsa) "on"eptu! de a iesi din "onditia umana) ne6andu-,a umanitatea i toate ine"u,antari!e pe "are !e ai "and esti uman sunt atat de ,e"*i) dar este in "ontinuare !o"at pe a"est teren5 Este in"a ai"i5 Catarsii stiau mu!te mistere anti"e5 Ei inte!e6eau di,inu! dar doar o parte a sa5 Ei au creat un dezec%ilibru in ei insisi pentru ca a e'istat o negare a sinelui uman, o negare a e'perientei umane. Intr-adevar ei au fost ca voi in multe privinte. Ei au fost ca voi in multe privinte. Ei stiau ca e'ista o evolutie a sufletului sau reincarnare, dar reincarnarea nu a fost considerata un lucru bun. a fost considerata o
72

pedeapsa.E'ista o negare a realitzatii fizice. ! e'istat o negare a lucrului minunat numit se', iubirea fata de corp. ! e'istat o negare a binecuvatarilor acestei vieti pe pamant. !cest dezec%ilibru a creat propriul lor iad, propria lor tortura, propriile lor probleme cu lumina i intunericul. Ca!ea Eu nu am a,ut pro !eme "u fundatia ori6ina!a a iseri"ii sau a "aii) pana "and a fost infi!trat de8e"*i!i ru! ener6iei seAua!e) dua!itatea) 9o"uri!e puterii) manipu!area) do6ma) distru6erea i "ontro!u!5 Apoi) intr-ade,ar) am a,ut "e,a pro !eme5 In 8i!e!e in"ipiente a!e Caii) eu am fost unu! dintre "ei mai mari sustinatori i ,oi ati fost !a fe!) pana "and a in"eput sa ai a pro !eme dua!e puterni"e de !umina i intuneri"5 Ei au inceput sa creada ca erau de lumina i toata lumea i tot ce era in viata voastra in momentul prezent, restul era intuneric. & data ce cei care controlau Calea au inceput sa imbratiseze conceptul dualistic al luminii i intunericului, speranta originala a Caii a inceput sa-i piarda baza de iubire. Rada"ini!e iseri"ii au de,enit 6*impi i pana in 8iua de a8i) toate bisericile, cu putine e'ceptii, joaca jocul luminii i intunericului. Ele spun ca dumnezeu este numai lumina. Cum ar putea dumnezeu sa fie numai din lumina cand intunericul e'ista# Ele au creat jocul lui dumnezeu in rai dar i al lui satan in iad. Ele au condamnat calatoria umana ca fiind slaba i patetica. &% i nu este asa. Este frumoasa. Este magnifica. Ele au spus ca scopul a fost pentru a se intoarce in gratiile lui dumnezeu, dar fiind in forma fizica este cel mai maret cadou pe care vi l-ati putea oferi. Este o e'perienta i
73

nu sunteti captivi. Salvarea nu este necesara, doar acceptarea. Cand biserica a inceput sa joace jocul luminii i intunericului, am vazut o mare separare in interiorul Caii i intr-adevar atunci a fost momentul in care am initiat Scolile ,isterelor pentru a preda cateva cai originale. $u este cu adevarat un mister deloc. ,isterul a fost cum sa ne descoperim, atat. *ocatia noastra fizica a fost singura parte misterioasa. Nimi" a!t"e,a nu a fost "u ade,arat un mister5 Suna pro,o"ator apropo5 Cand spun "a tinem o s"oa!a a mistere!or) toata !umea ,rea sa se ins"rie5 ? data "e a9un6eti a"o!o) nu mai eAista nimi" misterios5 Ce! mai mare mister a! s"o!ii mistere!or a"tua!e este fe!u! in "are ,eti p!atiI Lumea este sedusa de "on"eptu! dua!isti" a! !uminii i intuneri"u!ui) dar asta se ,a s"*im a5 Ki ,a fi in"onforta i!5 Vedeti voi, e'ista lumina deasupra fiecaruia dintre voi i proiecteaza o umbra- lumina i intunericul lucrand impreuna. (nii dintre voi poarta imbracaminte desc%isa i inc%isa la culoare. Ele se joaca unele cu altele - bluza luminoasa, pantaloni inc%isi. *umina i intunericul au nevoie unul de altul. Imaginati-va pentru un moment9 daca ar e'ista numai lumina# $imic nu ar avea dimensiune sau profunzime. Daca totul ar fi intunecat# !r fi ca un vid. *umina i intunericul lucreaza impreuna. *uati-va un moment azi pentru a observa literalmente lumina i intunericul. &bservati lumina de la soare asa cum isi arunca razele peste cladiri, peste iarba, pe alti oameni. &bservati cum se joaca cu intunericul. &bservati cum de fapt se iubesc unul pe altul. Ei sunt de fapt cel mai frumos cuplu original. Nu tre uie sa fim prea esoteri"i "u a"est !u"ru) "u !umina i intuneri"u!5 Voi pri,iti pe fereastra i ,edeti um re!e "opa"i!or5
74

;m re!e dansea8a5 Vedeti !umina de pe frun8e "are !uminea8a frumusetea naturii5 Intor"eti-,a !a "ate,a !u"ruri simp!e a8i5 Cand iesiti afara) fiti "onstienti5 Va puteti !ua i notite5 Sa desenati5 1iti "onstienti de fe!u! in "are !umina i intuneri"u! se 9oa"a impreuna) "um !umina i intuneri"u! "rea8a i!u8ia rea!itatii5 Cand ,ine noaptea i eAista o s"*im are) "and !umina ii fa"e !o" intuneri"u!ui) o ser,ati "um se s"*im a 9o"u!5 ? ser,ati "um) in profun8imi!e intuneri"u!ui) !umina adu"e sens i "e,a definitie5 ? ser,ati "um se s"*im a dansu!) dar dansu! este in "ontinuare a"o!o5 Asa "um ,a intoar"eti in a"easta simp!a o ser,are) ,eti in"epe sa o ser,ati nu doar !umina !itera!mente) spe"truu! !uminii insasiE deasemenea ,eti in"epe sa observati cum va jucati cu propria lumina i intuneric, in fiecare zi in fiecare fel. De aceea negarea intunericului vostru eventual va fi un joc crud cu voi insiva. $egarea intunericului vostru de fapt va sufoca. Deasemenea va dezec%ilibreaza foarte mult i de fiecare data cand ceva este in dezec%ilibru, altceva va aparea pentru a incerca sa il readuca in ec%ilibru. Este o fizica spirituala foarte simpla. De fiecare data cand sunteti in dezec%ilibru, va aparea ceva ce va incerca sa va readuca in ec%ilibru. Desigur ca veti rezista pentru ca credeti ca acel ceva este un intrus. Este de fapt propria voastra creatie care incearca sa va readuca in ec%ilibru. De aceea 0obias a spus +dati-va la o parte din propria voastra cale+. Voi incercati sa va vindecati, sa rezolvati, sa reparati totul, dar in primul rand asta se bazeaza pe o directie- un dezec%ilibru sau sau o directie catre lumina de e'emplu- deci intotdeauna incearcati sa ramaneti luminosi, buni i corecti.2ealitatea este ca este o forta naturala in interiorul vostru care va readuce in ec%ilibru.
75

Dar apoi voi ii rezistati i jocul continua. Integrarea Cum ajungeti in rai# Incarnandu-va fizic pe pamant. 0opind fiecare aspect al vostru in acest moment de !cum.!cceptand totul despre voi insiva. 0raindu-va viata din plin in momentul prezent. In timpuri!e at!antidiene) "on"entrarea era pe fiinta umana) a fi spirit manifestat in "orp i minte5 A fost o pro,o"are pentru spiritu! ,ostru sa stea in"arnat in materia fi8i"a) de"i mu!te a"ti,itati at!antidiene au fost "onstruite pentru a onora i amp!ifi"a "a!atoria fi8i"a5 Corpul a devenit templu. ,ai tarziu a devenit astfel incat cand veniti pe pamant sa va negati umanitatea. Catarsienii) ade,aratii perfe"ti) "redeau "a ori"e de pe pamant este rauE "a ori"e are !e6atura "u "arnea) "*iar i frumusetea naturii) este rau5 Poate !e era fri"a de ener6ia sa sedu"atoare5 Ei i-au "reat propriu! !or 8eu a! !umii- dia,o!u!- i ori"e despre trairea in rea!itatea fi8i"a a de,enit o !upta5 C*iar i "redin"iosii "atarsieni "are i-au permis "ate,a fa,oruri- putin seA din "and in "and) putina u"urie a man"arii i a!te p!a"eri pamantesti "redeau "a eAperienta umana a fost rea5 Bisericile) desi6ur) reimputerni"es" mu!te din a"este "on"epte "u dis"utii!e !or despre pa"at i despre s!a i"iunea "arnii umane i de"i a"um este un sistem de "redinta foarte o isnuit- dumnezeu este perfect, umanii au defecte 5 @u!ti) mu!ti oameni sunt pre6atiti sa p!e"e) asteapta sa trea"a in partea "ea!a!ta) "re8and "a a"ea utopie se a!fa intr-un taram indepartat5 Nu este asa5 Cand umanii tipici parasesc pamantul, ei doar isi parasesc corpul dar raman in aceasi constiinta. Ei isi iau constiinta cu ei, merg pe partea cealalta i adesea sunt
76

dezamagiti pentru ca nu este un rai pufos, perfect. entru majoritatea este cam acelasi lucru cum au avut pe pamant, dar fara corpul fizic. ;anditi-va ce frustrare4 Ei isi petrec intreaga viata incercand sa fie perfecti, ceea ce nu vor fi niciodata, rugandu-se la dumnezeu, care nu este ceea ce cred ei ca este, cerand iertare, cand nu este necesara- ajung pe partea cealalta i este acelasi lucru pe care l-au avut i pe pamant. $ici nu-i de mirare ca se reincarneaza atat de repede inapoi pe pamant4 Constiinta se sc%imba acum i se sc%imba prin fiinte inspirate ca voi cu realizarea ca aici se face asta. Se intampla c%iar aici. $u este vorba despre negarea umanitatii voastre. Este vorba despre a va iubi umanitatea i de a o impamanta i de a va bucura de ea i, mai mult decat orice, a va juca cu ea. Este vorba despre integrare aici in momentul de acum. $u perfectiune ci integrare. Daca veti cauta perfectiunea, va veti petrece multe vieti pe pamant. $u e'ista pefectiune. e'ista acceptare. Este un prin"ipiu atat de simp!u dar pentru nu stiu "e moti, umanii "u ade,arat nu ,or sa i! "reada5 Ei ,or sa "reada "a mai au "e,a de studiat) "e,a de perfe"tionat !a "orpu! !or) "e,a "e mai au de imp!init) "e,a mistere sa"re de inte!es5 $u e'ista cu adevarat nici un mister sacru in afara de faptul ca voi sunteti dumnezeu deasemenea. Este atat de simplu incat imi vine sa plang pentru voi. Vinde"area de sine Ce puteti sa fa"eti a"umJ In primu! rand) respirati5 Asta e intotdeauna un !u"ru un de fa"ut5 Inte!e6eti "a tot "e se intamp!a dintr-un pun"t de ,edere 6!o a!) deasemenea se intamp!a i "u
77

,oi5 Cum sunt ra8 oaieie !ui dumne8eu pentru ,oiJ Cu a!te "u,inte) "are sunt "redinte!e ,oastreJ ;nde sunteti ,oi "u inte6rarea umanu!ui in di,inJ Simbolic ar putea fi declarata ca i intersectia umanului vostru<o linie orizontala= cu divinul vostru<o linie verticala=. (nde sunteti voi cu integrarea acestora# Sunteti capabili sa le uniti# i m a g i n e !ceasta nu este numai crucea crestina. !cesta este un simbol stravec%i al unirii cerului cu pamantului i are loc c%iar acum cu voi. $u se intampla pentru ca voi studiati carti sau mergeti la cursuri. Se intampla pentru ca sunteti curajosi i fara frica incat sa spuneti + sunt pregatit pentru a e'perimenta+. E'perimentati. $u sunteti pregatiti sa ganditi sau sa stiti, ci sunteti pregatiti sa e'perimentati. !sa cum e'perimentati ceea ce manifesta propriul dumnezeu, cum este propria voastra divinitate, eliberati orice sistem de credinta. Eliberati orice vec%e %ipnoza pentru ca nu va fi ceea ce credeti voi ca va fi. Nu-! ,eti 6asi ni"iodata pe dumne8eu intr-o "arte5 Am "unos"ut atat de mu!te suf!ete) fie pe pamant sau in a!te taramuri i ei in "ontinuare i! studia8a pe dumne8eu5 Este "e,a o sesi,5 Este un "omportament o sesi, sa i! studiati pe dumne8eu i nu il veti descoperi niciodata pe dumnezeu in nici intr-un studiu, in nici o practica, in nici intr-o iarba, nici un grup, in nici un
78

alt lucru, decat in voi insiva. Este o e'perienta. Este o e'perienta care v-ar putea catapulta direct in afara corpului vostru pentru totdeauna. Se numeste ascensiune. e de alta parte, este o e'perienta care va poate impamanta atat de mult i de viu pe pamant incat voi transcendeti nevoia pentru o moarte biologica. Cu alte cuvinte, voi va permiteti doar sa traiti aici i sa va bucurati aici pana cand luati decizia constienta de a pleca, nu dictata de orice mentine corpul i mintea voastra ci de ceea ce doriti voi. De ce pare ca acest corp al vostru va tradeaza# Voi va luptati cu el mental dar nu v-ati lasat sa e'perimentati i sa simtiti cum este sa fiti absolut in corpul vostru. E'act asa cum pamantul este corpul acestei planete, biologia voastra este corpul sufletului vostru. Daca imbatraniti, daca va uitati in oglinda i spuneti +doamne dumnezeule, ce se intampla#+ Iubiti asta. E'perimentati asta. Binecuvantati asta. $u inseamna ca va face sa imbatraneasca mai rapid. pur i simplu inseamna ca veti inversa cateva credinte vec%i, cateva procese vec%i. Corpul este foarte gresit inteles. (manii au uitat cum sa-i vindece propriile corpuri. In te*no!o6ia standardCun "urs oferit de Adamus i To iasD noi ,or im despre a ,a oferi permisiunea "orpu!ui de a se ,inde"a sin6ur i de a in"eta sa i! mai suprado8ati "u medi"amente i sup!imente5 *a fel cum umanii trebuie sa-i ia responsabilitatea pentru aceasta planeta, este timpul ca voi sa va luati responsabilitatea pentru corpul vostru. Incepeti sa vorbiti cu corpul vostru. Vorbesc serios. $u sa il injurati- nu am spus sa va injurati corpul, am spus sa vorbiti cu el+draga corpule, tu esti un aspect al meu. Draga corpule, tu esti mecanismul meu pentru o parte a bucuriei de a fi aici pe
79

pamant. Draga corpule, tu stii cum sa te vindeci pentru ca asa te-am construit eu+. Incepeti sa vorbiti cu corpul vostru, nu ii dictati, nu ii cereti, nu va plangeti lui, doar reconectati-va cu corpul vostru. (manii sunt atat de pierduti de propriile lor corpuri i asta face parte din intreaga %ipnoza. +Corpul meu merge intr-o directie desi eu merg in alta+. +Corpul meu va muri+. +Corpul meu are nevoie de ajutor din e'terior+. !cestea sunt conversatiile pe care le aveti despre corpul vostru acum. Incepeti sa vorbiti cu el intr-o alta modalitate i corpul vostru se va intoarce la viata. Corpul vostru se va vindeca singur. $u va mai trebui sa va ingrijorati pentru problemele de greutate corporala. $u va mai trebui sa va ingrijorati pentru problemele de sanatate. Incepeti sa vorbiti cu corpul vostru. Corpul vostru are componente divine care nu s-au ec%ilibrat de mult timp. Corpul vostru are un aspect feminin foarte important i un aspect masculin foarte important. Voi credeti despre voi ca sunteti fie barbat fie femeie. Voi credeti uneori despre aspectul vostru modificat, masculin sau feminin, dar voi uitati sa il aduceti in corpul vostru. Voi sunteti masculini, voi sunteti feminini, c%iar daca ati avea un corp care, atunci cand priviti in oglinda, spune +eu sunt barbat+. De fapt sunteti ambele, i masculin i feminin. Cand aduceti aceste elemente impreuna, corpul vostru va fi intr-un nou ec%ilibru i o noua armonie cu sine. $u va trebui sa va infuzati corpul cu toate aceste medicamente, droguri, mantre i alte lucruri pe care le oferiti corpului vostru. Il veti aduce inapoi in aceasta natura intreaga i divina. Cand faceti asta, voi desc%ideti capacitatile naturale de vindecare. Voi nu mai aveti un aspect feminin i masculin
80

impreuna in fiinta voastra. Conceptul dualitatii i al separarii dispare. $u mai sunteti un barbat sau o femeie. $u mai aveti nevoie de aceste identificari i acum corpul vostru reinvie in viteza i poate face orice trebuie sa faca. Stiu ca multi dintre voi sunteti fascinati de energia zeitei. +Sa aducem inapoi zeita+. Dar poate ca este timpul sa eliberam zeita i pe dumnezeu. Sa intram in corpul constiintei unificate. A undenta Intrea6a ,oastra a undenta este despre "ur6ere5 Este despre a permite ener6ii!or sa intre i sa "ur6a5 @etafi8i"ienii in spe"ia! au "ate,a mari intre ari despre a undenta5 1a"e parte din !o"area "reieru!ui) din *ipno8a ,oastra i in "ontinuare o mentineti5 Ki in "ontinuare spuneti Bdar am in"er"at tot "e mi-a spus To ias sa fa" i tot sunt fa!itB5 In primu! rand) respirati profund i permiteti-,a sa simtiti a undenta5 Simtiti a undenta5 Este un drept oferit de dumne8eu sau de sine oferit5 EAista mu!ta ener6ie i a undenta in a"easta !ume5 @u!ti dintre ,oi sunt de8e"*i!i rati pentru B!ipsaB eAa"t asa "um sunteti de8e"*i!i rati pentru !umina5 Vi s-a spus "a a undenta este intrun fe! rea sau pa"atoasa sau "a nu ,eti fi spiritua!i da"a sunteti a undenti5 Ki pentru "a pasiunea spiritua!a i dorinta ,oastra este mai puterni"a de"at ori"e a!t"e,a) "redinta ,oastra "a anii pot pata spiritua!itatea "au8ea8a !ipsa5 Este o profetie de autoimp!inire5 E!i erati asta da"a a!e6eti5 Eu am fost salbatic de bogat in viata mea ca i contele de Saint-;ermain i am fost foarte inalt spiritual. !ti putea spune ca am fost un maestru bogat i mandru de asta4 !bundenta va permite sa va bucurati de viata, fie ca sunteti
81

aici pe pamant sau in alte taramuri. Credeti sau nu, abundenta este un lucru minunat in alte taramuri. Voi nu aveti nevoie de bani ci de abundenta sentimentelor, abundenta spiritului, abundenta e'perientelor - toate fac parte din abundenta. Cand va limitati in abundenta financiara pentru ca sunteti intr-un blocaj al creierului, voi va limitati capacitatea de a e'perimenta viata. Cand va limitati abundenta financiara, deasemenea va limitati potentialul pentru abundenta in relatii, cariera, invatatura, e'presie creativa, sanatate, etc. Voi va limitati fiecare parte a abundentei. A"um) "u ade,arat "redeti sau simtiti "a spiritu! are o !ipsa a a undenteiJ NuI Asadar) ni"i ,oi nu ar tre ui sa a,eti5 Puteti a!e6e sa tre"eti peste asta "*iar a"um5 Puteti a!e6e sa eAperimentati a undenta5 A*I '!o"area "reieru!ui se pro6ramea8a5 BDar "umJ Eu nu am o s!u9 a una5 Nu am ni"i o ruda o6ata "are sa fie pre6atita sa moara5 Nu stiu "um5 Nu stiu nimi" despre aniB5 E!i erati toate astea5 Lasati-,a sa eAperimentati a undenta5 Veti fi uimiti de fe!u! in "are ,a ,eni !a ,oi5 CAPIT?L;L / ,aiestria de sine Ce este maiestria# Este capacitatea de a va crea i e'perimenta realitatea in acest taram. Este capacitatea de a lucra cu energiile in orice fel alegeti voi, fara limitarile destinului, sortii i )armei. ,aiestria este cunoasterea miezului vostru, Sinele sufletului vostru i apoi intelegerea felului in care energia relationeaza cu constiinta voastra.
82

,aiestria desigur, nu este despre a maiestri asupra celorlalti. este despre maiestria de sine. Ati a,ut "ate,a eAperiente interesante pana ati a9uns ai"iC!a a"est 4or(s*opD) une!e pro,o"ari !e6ate de drumu! pana !a a9un6erea !a a"est !o"5 Au fost "ate,a pro,o"ari in p!us "u sistemu! audio) !umini!e) e!e"tri"itatea de !a aeroport) intar8ieri de 8 or) o ie"te pierdute i "onfu8ie in mintea ,oastra5 A"esta este un semn a "eea "e se intamp!a in propria ,oastra 8ona a "onstienti8arii5 Voi nu sunteti si6uri "e doriti "u ade,arat sau "ine sunteti5 Voi nu sunteti in "onta"t "u ,oi insi,a5 Ener6ii!e se aduna in 9uru! ,ostru5 E!e ,or sa ,a ser,eas"a dar nu stiu "um5 E!e sunt de8e"*i!i rate5 E!e sunt de8aAate a"um) dar asta este doar temporar5 ,aiestria este atunci cand voi comandati energiilor sa va serveasca5 Am ,or it despre asta in s"o!i!e mistere!or re"ente5 ;nii dintre studentii din a"e!e s"o!i a!e mistere!or au a,ut difi"u!tati in a !e "omanda ener6ii!or5 Erau timi8i) !e era fri"a sa "omande ener6ii!or sa ii ser,eas"a5 Comandati energiilor spunand cu cea mai voluminoasa i curajoasa voce +Eu iti comand sa ma servesti+. /i asa va fi. !sa va fi, dar trebuie sa spuneti asta din miezul vostru cu mare convingere, nu sa le rugati sa va serveasca ci sa le comandati sa va serveasca. (nii dintre voi inca mai aveti probleme in a comanda. +Cum sa comand eu energiilor# !sta nu este corect. oate o voi face gresit. oate ca sunt prea puternic. oate e enervant sa comand energiilor+. ! comanda energiilor s-ar putea sa apese unele butoane din vietile trecute sau din aceatsa viata unde ati folosit gresit sau ati abuzat energiile. Voi vreti cu adevarat sa intelegeti maiestria# Eu stiu ca vreti i, intr-adevar, de aceea eu sunt aici. De aceea imi place sa ma distrez atat de mult cu
83

voi. Iesind din minte entru a incepe sa e'perimentati maiestria, este important sa iesiti din minte, sa mergeti dincolo de procesul gandului. Stiu ca l-ati e'perimentat pana la un grad. E'ista ceva mult mai maret decat mintea. Spuneti-i inteligenta divina, intuitie sau cunoastere divina, dar este ceva mult, mult mai maret. Vestea buna este ca voi incepeti sa e'perimentati acest lucru. 0rebuie sa mergeti dincolo de minte pentru ca mintea absolut nu poate intelege unde mergeti in urmatoare faza a ascensiunii spirituale. Va recupera la un anumit punct i se va integra. Ve"*ea minte in prin"ipiu se ,a eApanda - se ,a e!i era de ,e"*i!e ener6ii i apoi se ,a eApanda- pentru a se inte6ra "u inte!i6enta ,oastra di,ina) dar tre uie sa iesiti din minte5 @intii nu-i p!a"e asta) dupa "um stiti5 Am ,or it despre asta de mu!te) mu!te ori5 ,intea vrea sa controleze. ,intea nu stie sau nu intelege gratia. Inima voastra, sufletul vostru cunoaste gratia, dar mintea voastra nu. ,intea voastra incearca sa manipuleze gratia. ;ratia este o curgere naturala, fara efort. Este o rezonanta din interiorul vostru profund in tot restul. ,intea nu stie dar inteligenta divina stie foarte bine. C*iar a"um tre"eti prin pro"esu! de a iesi din minte5 Cand vedeti lucruri in %aos in jurul vostru, cand calculatorul vostru nu functioneaza bine, cand sunt probleme in trafic i sunt intarzieri de zboruri i tot restul, asta se intampla pentru ca voi incercati sa controlati gratia la un anumit nivel. $u incercati sa controlati gratia pentru ca asta este control asupra controlului i asta c%iar ar incurca energiile.
84

Este natural sa incercati sa controlati gratia, dar apoi veti realiza ca nu puteti. /i deci doar veti elibera, veti renunta sa mai incercati sa controlati i apoi veti e'perimenta gratia. Veti e'perimenta aceasta curgere. Traind "a un @aestru ;rmatoru! pas este mai difi"i! de eAp!i"at) dar este despre "one"tarea "u ,oi insi,a5 Este difi"i! de eAp!i"at pentru "a eAp!i"ari!e au tendinta de a i! fa"e menta! dar eu stiu "a fie"are dintre ,oi ati a,ut o eAperienta de a fa"e a"ea "oneAiune) a"ea profunda inte6rare) a"e! sentiment "a ,a reintoar"eti "u ade,arat !a ,oi insi,a5 $u puteti citi despre asta in carti. $u puteti studia despre asta. Doar va puteti oferi alegerea de a e'perimenta acest lucru. Va puteti oferi alegerea de a e'perimenta profunda cone'iune cu voi insiva i apoi se va intampla, probabil nu cand i unde credeti voi ca se va intampla - cu alte cuvinte, nu puteti voi planui sau sa faceti voi sa se intample - dar se va intampla. Veti avea un asemenea simt a cine sunteti cu adevarat, o profunzime a cine sunteti cu adevarat. *a acel precis moment, respirati profund i absolut simtiti-o. Cand simtiti acea cone'iune veti incepe sa intelegeti adevaratul sens al maiestriei. $u veti mai incerca sa manipulati energii. $u veti incerca sa va mai ganditi la asta. doar se va intampla. 0otusi va trebui sa va luati responsabilitatea i sa incepeti sa faceti alegeri clare despre ce va doriti i sa nu va fie frica sa faceti asta. Va trebui sa va concentrati pe ce va doriti 5 De eAemp!u) a8i 6rupu! ,ostru are pro !eme "u a,ionu! C,or este despre 8 oru! "*arter pe "are !-a fo!osit 6rupu! pentru a a9un6e ai"iD5
85

Dra6i prieteni) ,oi nu tre uie sa mai to!erati asta5 Din punct de vedere energetic nu mai trebuie sa tolerati lucrurile pe care nu le mai vreti. !cum unii dintre voi spun +ei bine, dar nu asa este viata# 0raficul infernal de pe strada nu face parte din viata#+ !bsolut nu. Daca aveti o astfel de atitudine, atunci lucrurile se vor intampla dincolo de voi. Voi tre uie sa in"epeti sa de,eniti foarte) foarte "!ari "u ,oi insi,a i "u a!e6eri!e ,oastre5 Sa fim pra"ti"i i sa mer6em din"o!o de nepra"ti"a i!itate. ,ie nu imi place sa va aud spunand +asa a fost sa fie+. *a naiba nu. !bsolut nu. $u4 +!sta nu este cu adevarat o constructie a universului pentru binele meu superior pe care nu o inteleg#+ !bsolut nu. Este foarte descurajant sa credeti asta decat sa manifestati trairea creativa a maiestriei5 Voi spuneti Bdar eAista toate a"este "ir"umstante a"um asupra "arora nu am ni"i un "ontro!5 Se intamp!a pur i simp!uB5 @er6eti din"o!o de asta5 Ridi"ati-,a deasupra !or5 In"epeti sa "reati- pentru ,oi insi,a5 Nu "reati pentru a!tii5 Asta nu este maiestrie) este manipu!are5 Creati "eea "e a!e6eti pentru ,oi5 S-ar putea sa ,a simtiti "iudat "and fa"eti a!e6eri "!are pentru ,oi pentru "a sunteti toti oameni uni5 Voi nu ,reti sa fa"eti nimi" "are sa deran9e8e pe a!t"ine,a5 Nu ,-a p!a"ut sa "ereti prea mu!te5 Nu ,a p!a"e sa ii fa"eti pe "ei!a!ti sa se simta prost- i ni"i nu trebuie - dar uneori intrati in sistemul de credinta ca daca va doriti ceva pentru voi, poate asta va priva pe altcineva. C%iar deloc, nu i daca cereti pentru voi insiva. Energiile lor incep sa se rearanjeze in concordanta cu voi, dar este alegerea lor. Voi nu ii determinati sa faca nimic. (neori sunteti atat de rezistenti in a face acele alegeri clare pentru va este frica de o eventuala cadere- i s-ar putea sa cadeti la inceput.
86

Cand intrati in adevarata maiestrie i crearea realitatii voastre, in continuare veti avea unele reziduuri de energie vec%e i vec%i sisteme de credinta. In continuare veti avea aceste energii ciudate de +nici un sens+ in care va aflati i va fi putin dificil. Dar apoi incepeti sa recuperati i pur i simplu se intampla. 2ealizati ca nu luati nimic de la nimeni altcineva. de fapt ii ajutati in multe alte feluri. 2ealizati ca energia a fost intotdeauna acolo pentru a va servi dar voi ati evitat-o, poate din lipsa de pretuire de sine, poate vreun vec%i legamant. Cine stie "are este moti,u!) dar ,eti in"epe sa in,atati "a ener6ia este a"o!o pentru a ,a ser,i i "ur6e5 Voi nu trebuie sa mai tolerati dificultatile i provocarile i durerea i lipsa sau orice altceva. Voi sunteti ,aestrul vietii voastre. $u trebuie sa fortati nimic. pur i simplu incepe sa se intample. Incepe sa curga. /i cand asta se intampla, voi iesiti din acest +nici un sens+ in care va aflati acum - nici un punct in viata, nici un motiv pentru a fi aici, nici un sens al constiintei cu care sa relationati- i apoi incepe sa se miste i sa curga. Este foarte gratios. Este spiralat i se e'pandeaza i este distractiv. Este uimitor. /i apoi veti spune +retrag ce am spus despre faptul ca asta va fi ultima mea viata aici pe pamant. !sta este distractiv+. Ener6ia in ser,i"iu Voi va mutati in maiestria voastra, ceea ce ati cerut de multa vreme. Va mutati in adevarata intelegere a ce este energia, cum functioneaza i la felul in care corespunde constiintei voastre. Este de fapt foarte simplu. Va mutati in maiestria voastra unde aveti o intelegere profunda i pasionata a faptului ca energia este aici pentru a va servi.
87

Voi ati mai auzit aceste cuvinte i in trecut, dar inca nu s-au asezat. Energia este aici pentru a va servi. Ea vrea sa faca asta. Am ,or it despre ener6ii!e "are ,or ,eni) dar in "ontinuare eAista o re8istenta pe "are unii dintre ,oi o a,eti in a "omanda5 (nii dintre voi in continuare mai credeti ca este putin cam dur. Va rog sa intelegeti ca aceste energii sunt aici pentru a va servi. Energiilor le place sa li se comande. Cand nu li se comanda, au tendinta fie sa nu le atraga in viata voastra sau au tendinta de a fi mai degraba energii %aotice. Energiei nu ii place nimic mai mult decat sa va serveasca. !cum, iata ca intram aici intr-o mica problema pentru ca am folosit cuvantul +servire+ i voi credeti +am mai fost un servitor inainte i a fost nasol4+ !ti avut vieti trecute in care ati fost servitorul altcuiva, un servitor al regalitatii, un servitor al armatei. (nii dintre voi ati fost servitori ai unor corporatii - ati numit asta a fi angajat, eu numesc asta a fi servitor - in aceasta viata. !ti fost servitori i deci eu folosesc cuvantul +servitor+ i aici apare rezistenta. @u!ti dintre ,oi ati fost sefi5 Voi ati fost "ei "are ati a,ut ser,itori i ati !asat sa ,a iasa asta de su "ontro!) poate "a nu iati tratat "ore"t) poate "a ati furat ener6ie de !a ei5 Poate "a ,-ati re,arsat furia asupra !or i !a un moment dat ati spus Beu nu ,oi mai fa"e asta Nu ,oi mai fi "ondu"atoru!) re6e!e) re6ina) sefu!5 Renunt !a astaB5 Tot a"est Beu nu ,oi mai fa"e astaB ,-a dus "atre a"est Bni"i un sensB in "are nu mai fa"eti nimi"5 Va ro6 inte!e6eti "a energia vrea sa va serveasca. /i de fapt, multi oameni vor sa va serveasca deasemenea. Vi s-a intamp!at sa o ser,ati sloganul de pe ecusonul celor din ec%ipa de pe aceasta barca <barca raului $il a Ceitei *una Sonesta=# Este +serviciu pasionat+. Este
88

imprimat c%iar pe ecusonul cu numele lor- +serviciu pasionat+. Ei c%iar vor sa va serveasca. !sta inseamna ca voi vreti sa profitati de pe urma lor# !bsolut nu. Dar le puteti oferi fericirea de a va servi# S-ar putea inca sa va mai luptati cu asta, dar uitati ca scrie e'act pe ecusonul lor - +serviciu pasionat+. ;%ici ce# Ei nu sunt singurii. E'ista multi umani care sunt inca in servire. !sta face parte din evolutia lor e'act asa cum a facut parte i din a voastra. ! facut parte din invatatura voastra. Ati a,ut mu!te) mu!te ,ieti in "are ati fost ser,itori) ati in,atat din a"easta eAperienta i intr-un fina! ati in,atat "a i ,oi sunteti dumne8eu deasemenea5 $u mai este nevoie sa fiti un servitor pentru altii. /i ei vor invata asta deasemenea, dar acum este calea pe care ei au ales-o. (n maestru permite altor umani sa il serveasca. oate ca suna putin cam ciudat. !sta aduce inapoi memorii vec%i poate. Dar, dragi prieteni, opriti-va i ganditi-va putin. Simtiti. Energia vrea sa va serveasca - prin alti oameni, prin ;aia, prin aerul pe care il respirati. Energia a fost creata pentru a fi in serviciu i asta vrea sa faca pentru voi acum. Deci va voi sugera, poate c%iar va voi provoca, sa lasati energia sa va serveasca i sa nu fiti surprinsi atunci cand o va face. Sa nu fiti surprinsi cand persoana potrivita pur i simplu se intampla sa fie acolo la momentul potrivit. Sa nu fiti surprinsi atunci cand ideea potrivita vine in momentul potrivit. Sa nu fiti surprinsi cand sincronicitatea este un mod de viata, nu ceva unic i neobisnuit. Ener6ia este ai"i) ate !a usa ,oastra) pre6atita sa ,a ser,eas"a5 @a reintor" !a intre area B"e ,a doritiJ Cu ener6ii!e "are ,a at !a usa) "e ,a doritiJB A"esta este "eea "e To ias
89

numea Bun pun"t a! separariiB5 Voi ,a despartiti de ,e"*iu! ,ostru sine i ,a mutati intr-o "onstiinta eApandata) o era "omp!et noua5 Ce ,a doritiJ In"epeti sa a!e6eti5 In"epeti sa ,a 9u"ati5 In"epeti sa ,a distrati "u ea i !asati a"ea ener6ie sa ,a ser,eas"a5 Veti a9un6e sa inte!e6eti "a ade,aratu! maestru) maestru! Eu Sunt "onstient de sine) de fapt ofera "e! mai un ser,i"iu dintre toate5 ?data "e ,a inte!e6eti propria maiestrie) odata "e inte!e6eti "um fun"tionea8a ener6ia) atun"i puteti fi in ser,i"iu fara a fi un ser,itor5 Puteti fi in ser,i"iu! a!tora !a un a!t ni,e! "omp!et diferit5 Eu sunt in ser,i"iu! fie"aruia dintre ,oi i imi p!a"e5 Imi p!a"e pentru "a) in primu! rand) eu inte!e6 "a ,oi nu imi ,eti fura ni"i o ener6ie sau ori"e a!t"e,a de !a mine5 Ni"i nu ati putea fa"e asta ni"i da"a ati ,rea5 Imi p!a"e pentru "a in inte!e6erea "a Eu sunt) a"um in"epe distra"tia5 Nu am ni"i un p!an5 Totu! este fa"ut !i er i iu itor5 Doar @aestru! poate fi in ade,aratu! ser,i"iu5 Tot restu! !umii nu sunt de"at ser,itori5 Cand maestru! ser,este) !ui sau ei nu ii pasa de re8u!tat5 Pur i simp!u este5 Eu ,a ser,es" in a"easta searaE "e fa"eti "u asta depinde de ,oi5 Eu nu am un p!an despre faptu! "a fie ,oi de,eniti propriu! maestru in urmatoare!e "ate,a 8i!e fie de"ideti sa nu fiti ni"iodata un maestru5 Eu nu am ni"i un p!an5 Pur i simp!u este o mare onoare i p!a"ere sa ,a ser,es"5 Este un fe! de paradoA5 Cand deveniti un maestru, atunci cu adevarat sunteti in serviciu i atunci lasati totul sa va serveasca corespunzator. $u mai trebuie sa fortati sau sa va luptati cu energia. $u trebuie sa incercati sa intelegeti. ,aiestria este un lucru simplu. Eu Sunt este simplu. Eu sunt cel ce eu sunt. Eu nu am nevoie de nimic de la nimeni i am totul pentru a impartasi i a oferi. Eu sunt continut de sine. $u am nevoie sa iau de la altii. $u trebuie sa dau, dar am o pasiune fericita de a e'prima i a
90

impartasi. !ceasta este maiestria. Sunteti pre6atiti sa !asati ener6ia sa ,a ser,eas"aJ Sunteti pre6atiti sa fiti un ade,arat maestruJ Sunteti pre6atiti nu doar sa ,a 6anditi "i sa fa"etiJ sunteti pre6atiti sa ,a des"*ideti) sa o eAprimati) sa ,a 9u"ati "u ea) sa fiti "u ea- i sa in"etati sa ,a mai 6anditi !a eaJ De"i) dra6i prieteni) ridi"ati-,a) nu mai stati in maini i 6enun"*i5 Cate ,ieti nu ,-ati ap!e"at in fata a!toraJ Cu noi ai"i in E6ipt sunt ener6ii!e stramosi!or) dintre "are unii au de,enit @aestrii "u drepturi dep!ineE "MLi,a in "ontinuare sunt !o"ati in pietre) in so!) in aerE a!tii asteapta "a maestrii noii ener6ii sa spuna Bin sfarsit am reusit5 In sfarsit am inte!esB) astfe! in"at sa ,a poate da stafeta) nu pentru a sta !o"ati in fe!uri!e !or ,e"*i "i pentru "a ,oi sa puteti e,o!ua ener6ii!e intr-o moda!itate noua5 Cum fa"eti astaJ In"epeti sa ,a 9u"ati "u ener6ii!e5 In"epeti sa !e mis"ati5 In"epeti sa !e eAperimentati5 Este atat de simp!u5 Ser,ire Doar maestru! poate fi in ade,aratu! ser,i"iu5 Toti "ei!a!ti nu sunt de"at ser,itori5 Cate ,ieti ati fost ser,itoriJ Cate ,ieti ati fost su ,ra9a *ipno8ei) fa"and !u"ruri pe "are nu doreati sa !e fa"eti dar tre uia sa !e fa"eti pentru "a erati ser,itoru! a!t"ui,aJ Poate "a erati ser,itoru! sefu!ui ,ostru) "ompaniei ,oastre) parinti!or ,ostri) aspe"te!or ,oastre) re!i6ii!or ,oastre) "redinte!or ,oastre5 Ati fost un ser,itor mu!ta ,reme5 ;n ser,itor are un p!an5 E! fie ,rea "e,a- ani) "onfort- fie ser,itoru! are un tip de sistem de "redinta "are nu ii permite sa-i inte!ea6a propriu! Eu Sunt5 Pri,iti in afara5 Pri,iti in ori"e oras doriti5 ;itati-,a !a prietenii ,ostri) !a fami!ia ,oastra5 Aproape toti sunt ser,itori5 Voi ati stat pe s"aunu! ser,itoru!ui mu!t timp deasemenea) dar nu
91

este un s"aun prea "onforta i!5 @aestru! este "e! "are isi inte!e6e propriu! Eu sunt) faptu! "a i ei sunt dumne8eu deasemenea) i "a totu!) totu! ,ine din interioru! !or5 Ade,aratu! maestru nu are ne,oie de nimi" din afara) i totusi se poate 9u"a "u toate ener6ii!e eAterioare) se poate u"ura de toate) dar nu are ni"i un p!an) ni"i dorinte5 Asadar el poate fi in serviciul umanilor care incep sa se trezeasca i care intr-adevar doresc sa faca sc%imbari, nu doar sa vorbeasca despre ele. Pentru "a ade,aratu! maestru nu are ni"i un p!an) e! ofera "e! mai un ser,i"iu) p!in de "ompasiune5 E! nu tre uie sa fa"a sa se simta ine pentru a fi in ser,i"iu5 E! nu tre uie sa fa"a sa se simta ,a!oros pentrua fi in ser,i"iu5 Pur i simp!u asta ii ofera u"urie5 Asta i reaminteste maestru!ui de "a!atoria !ui) de suisuri i "o orasuri) de pro,o"ari5 Ii ofera maestru!ui mare u"urie a fi in ser,i"iu) stiind "a o a!ta parte a !ui dumne8eu e,o!uea8a i se eApandea8a) des"opera u"uria i se des"opera pe sine5 @u!ti dintre ,oi ati fost in s"!a,ie in"er"and sa-i a9utati pe a!tii) a,and un p!an imp!i"at) simtind "a da"a in"a sunteti in 6enun"*i ap!e"andu-,a in fata a!tora) "um,a ,a ,eti "asti6a "a!ea "atre taramu! de ni"aieri) "atre rai5 Spun asta pentru "a intr-ade,ar) ,eti intra in maiestrie5 Iesiti din 8ona Bni"i un sensB i intrati in maiestrie i unu! dintre "e!e mai marete daruri pe "are eu ,ad "a i! ,eti oferi a!tora este ser,i"iu! ade,arat) in "ompasiune) fara ni"i un p!an5 De a"eea ati a!es sa fiti ai"i in a"easta ,iata5 De a"eea ati a!es sa stati in a"easta ,iata in "iuda unor pro,o"ari i difi"u!tati5 Asta ,eti fa"e in restu! a"estei ,ieti - maestru! in ser,i"iu i deasemenea maestru! in u"urie5 De "at timp nu ,-ati mai u"urat de ,iata "u ade,aratJ Nu doar sa ,a !uptati "i "u ade,arat sa ,a u"uratiJ @aestru! se a!inia8a "u sine!e sau5 E!e sunt inte6rate5 E!e sunt intre6i5 Asta s"*im a fe!u! in "are ener6ia !e raspunde5
92

De,ine fara efort5 Nu eAa6ere8 de!o" - viata devine fara efort i curge. /i asa i trebuie. A"est "on"ept de !upta i !e"tii este foarte ,e"*i5 Nu mai este ne,oie de e!5 EAista sute de maestri as"ensionati "are s-au intors a"um pe pamant in "orp fi8i"5 Ei au ,enit de !a in"arnarea !ui To ias din iu!ie #$$25 Ei sunt ai"i in ser,i"iu a so!ut i sunt ai"i intr-un fe! de ,a"anta feri"ita5 Ei doar ,or sa fie ai"i5 Ei sunt ai"i pentru a ser,i a!ti umani i mu!ti dintre ,oi ,eti !u"ra "u ei5 @aestrii as"ensionati se intor" pentru a fi "u maestrii in"arnati - ,oi5 Voi ati tre"ut prin mu!ti) mu!ti ani de e!i erari5 Vati "onfruntat "u intre ari de 6enu! da"a mai ,reti sau nu sa fiti ai"i5 Ati a!es sa e!i erati ,e"*i!e ener6ii "are erau !o"ate i intepenite5 Ati a!es sa stati ai"i pe pamant5 Ati a!es sa fiti in a"easta "!asa5 ;rmatoru! pas este maiestria) Eu Sunt5 @aiestria Va ,oi spune "ate,a !u"ruri importante despre maiestrie5 In primu! rand) este atat de simp!a5 Este atat de simpla incat veti fi foarte frustrati pe voi insiva cand intr-un final veti intelege. *a inceput veti fi foarte furiosi pe voi pentru ca vati facut aceasta calatorie foarte dificila. !poi veti rade de voi. /i apoi veti realiza frumusetea in felul in care v-ati creat totul in viata voastra. Dar deasemenea va veti spune sa nu va intoarceti la vec%ile cai ale creatiei inconstiente. Veti ramane un creator constient, vibrant i integrat. Este absolut incredibil de simplu. $u trebuie sa studiati. $u trebuie sa va rugati sau sa meditati. 2ugaciunile sunt pentru servitori. Ei servesc unor dumnezei necunoscuti. Ei servesc unor puteri necunoascute. Ei servesc tot ce este in afara lor i asta este bine. Este doar una dintre caile catre
93

!casa, catre sine. Dar pentru ca ati stat in genunc%i timp de mai multe vieti de cat ati vrea sa stiti, voi va mutati dincolo de asta in maiestrie i in Eu sunt cel ce eu sunt. Este la fel de simplu ca i o respiratie. 2espirati profund. 2espiratia aduce viata in realitatea fizica. 2espiratia va reaminteste de toata iubirea spiritului, de spiritul care sunteti. 2espiratia spune corpului constiintei voastre ca ati ales viata. 2espiratia invita energia sa vina pentru a va servi. De fiecare data cand va gasiti intr-o dilema, intr-un fel de drama, intr-un fel de provocare, aduceti respiratia profunda. !cordarea este e'presia respiratiei. !sa cum am mentionat inainte, multi dintre voi au restrictionat e'presia, v-a fost frica sa fiti vazuti pentru cine sunteti, v-a fost frica sa nu va e'primati gresit. !veti nivele i nivele de vieti in care vi s-a spus sa nu va e'primati. !cordarea aduce e'presia a eu sunt in aceasta realitate. Supraincarca toata energia i particulele de lumina, atragandu-le in serviciu pentru ,oi5 A fi un maestru ;n maestru permite a"estor ener6ii pentru a fi in "orp i apoi "omanda "orpu!ui in "on"ordanta5 La un anumit pun"t) nu eAista ni"i un moti, sa ,a a"ordati in afara de o a"ordare sau un a!iniament periodi") pentru "a a"ordarea este intotdeauna a"o!o5 A"ordarea este "onstanta5 Veti dori sa "ontinuati sa pra"ti"ati asta) dar asa "um simtiti "u ade,arat a"ea a"ordare interioara a"o!o) in "ontinuare s-ar putea sa ,reti sa ,a intoar"eti !a fie"are "ate,a saptamani sa ,a re-a"ordati) re-e"*i!i rati) re-a"ordati5 @aestru! "omanda ener6iei din "orp sa i! ser,eas"a in "on"ordanta) sa "!arifi"e ori"e impuritati) o!i) ori"e "are nu fa"e parte din "a!atoria ,oastra5 Ki maestru! mentine a"ea ener6ie in
94

"orpu! !ui tot timpu!5 ? puteti simti asa "um reusiti sa "unoasteti Eu sunt-u! din interior5 Voi simtiti diferenta in "orpu! ,ostru) in atitudinea ,oastra5 In !o" sa ,a p!a"a astaCAdamus a!une"aD) ,oi simtiti "a ,a des"*ideti din nouCAdamus se indreaptaD5 Este postura ,oastra5 Este in distri uirea ,oastra5 Este in fe!u! in "are ,a mentineti 6ratia ,oastra fi8i"a5 In !o" sa ,a rusinati) sa ,a retineti) a,eti un sentiment de des"*idere5 Nu ,a mai este fri"a de ener6ii) sau de a!ti oameni5 ;nii dintre ,oi au fa"ut o p!im are pro,o"atoare a8i !a piataCo piata din E6iptD) au mers dire"t pe "entru! "u!oaru!ui) "*iar in mi9!o"u! tuturor ,an8atori!or i "e s-a intamp!atJ Ca i @oise) marea de ,an8atori s-a separat5 Nu a tre uit sa !e fa"eti pe p!a"5 Nu a tre uit sa ii aparati. V-ati mentinut maiestria in corpul vostru i ei s-au dat la o parte pentru ca dumnezeul din ei a inteles ca dumnezeul din voi nu era intr-o stare de cumparare azi. Cand eu sunt rein,ie in "orpu! ,ostru fi8i") ,a ,eti purta diferit i "ei!a!ti ,or o ser,a5 Ei ,or rapunde "u respe"t) "u admiratie i "u inte!e6erea "a ei nu se mai pot *rani sau fura de !a ,oi5 *e-ati permis sa culeaga fructele din copacul energiei voastre mult timp, dar acum ei se vor da la o parte. Cand eu sunt-ul corpului constiintei voastre infloreste, va veti simti mai vii, sanatosi, vibranti i e'presivi. !sta va afecta fiecare parte a voastra, inclusiv visele voastre. Va afecta scrisul vostru. Cati dintre voi scriu dar pare ca nu puteti sa ajungeti la subiect, niciodata nu puteti sa va concentrati# Cu maiestria, scrisul vostru se va sc%imba. Va fi clar i concis i cei care il vor citi vor fi afectati, nu doar de cuvinte ci deasemenea i de energie. ,uzica voastra se va sc%imba. oezia voastra se va sc%imba. Va contine claritate, energie, i maiestrie. /i nici nu trebuie sa lucrati la asta. pur i simplu se intampla.
95

Iata o amintire a "ator,a !u"ruri pe "are sa nu !e fa"eti5 In maiestrie nu in"er"ati sa s"*im ati "a!dura soare!ui5 Nu in"er"ati sa s"*im ati un fu!6er de !a ori8ont pentru "a a,eti "ompasiunea i inte!e6erea "a asta fa"e parte din "i"!u! natura!5 Dar in "omanda ,oastra) in "omandarea propriei ener6ii) ,a ,eti adapta a so!ut !a "a!dura) !a soare) !a p!oaie5 In maiestria ,oastra nu "omandati a!tora5 Voi "omandati doar ener6iei5 Nu "omandati a!tora sa ,a inmane8e ani sau sa ,a fa"a fa,oruri spe"ia!e) dar pentru "a "omandati pentru ,oi) intrun fe! ei ,or in mod natura! sa fie a"o!o in ser,i"iu pentru ,oi5 Cu a!te "u,inte) totu! se intamp!a intr-o sin"roni"itate 6ratioasa5 Se potri,este perfe"t5 In maiestrie nu tre uie sa fortati fi8i" 86omotu! din 9uru! ,ostru pentru a fi !inistiti astfe! in"at sa au8iti5 Voi a,eti "omanda propriu!ui sine a spiritu!ui astfe! in"at sa au8iti "e doriti sa au8iti5 Nu tre uie sa ,a impuneti dorinta ,oastra asupra a!tora5 Nu tre uie sa s"*im ati !umea din 9uru! ,ostru5 Voi "omandati propriei ,oastre pre8ente in "orpu! "onstiintei ,oastre5 In maiestrie ,oi ,a "omandati ,oua insi,a5 Voi "omandati somnu!ui ,ostru5 Ca i maestru) ,oi "omandati "orpu!ui "and ar tre ui sa doarma5 Voi "omandati "um ar tre ui sa doarma) fie "a este un somn profund) fie "a este o stare de somn intensa) fie "a este o reintinerire fi8i"a5 Voi "omandati "orpu!ui ,ostru i ,eti des"operi rapid "a a"est "on"ept de sapte) opt) noua ore de somn nu este ne"esar) de"at da"a ii "omandati ,oi sa fie5 Ca i maestru puteti re8ista 8i!e i 8i!e fara somn i in "ontinuare sa fiti p!ini de ener6ie i apoi sa intrati intr-o *i ernare foarte profunda5 Este un somn-*i ernare "are este diferit de starea de somn5 @u!ti dintre ,oi ati fost imp!i"ati profund in starea de somn) "are este foarte a"ti,a i intensa) dar ati uitat sa *i ernati) sa mer6eti intr-un "o"on in interioru! ,ostru
96

pentru reintinerire5 Ade,aratu! maestru inte!e6e "a e! poate "omanda a"easta stare de somn5 Veti in,ata "um sa "omandati fie"arui aspe"t a! ,ostru i a! ,ietii ,oastre5 Veti inte!e6e "a io!o6ia ,oastra ,rea sa fie in ser,i"iu pentru ,oi) dar ati !u"rat impotri,a a"estui !u"ru5 Veti a9un6e sa inte!e6eti "a mintea a fost manipu!ata i p!ina "u emotii5 @intea nu este "onstruita pentru a "ontro!a emotii!e) dar oamenii au p!asat emotii!e in minte5 @aestru! ,a "omanda mintii sa fa"a "e a fost "onstruita sa fa"a) adi"a sa ,a a9ute sa na,i6ati in a"easta rea!itate5 A fost "onstruita sa ,a a9ute "u a"easta parte stru"tura!a a "a!atoriei umane) dar nu i "u partea emotiona!a5 Va puteti "omanda sa fiti emotiona!i fara a fi dramati"i5 Puteti "omanda ener6ii!or ,oastre sa fie sen8iti,e "and tre uie sa fie sen8iti,e) sa simta atun"i "and ,reti sa simta ener6ii!e5 De"i dra6i prieteni) iata-ne ai"i) traind in maiestrie) nu ne mai 6andim !a asta) nu o mai studiem "i o fa"eti pentru ,oi5 Reintinerirea io!o6i"a Capa"itati!e reintineririi) re-e"*i!i rarii) ,inde"arii sunt mostenite in io!o6ia ,oastra5 Corpul vostru se poate vindeca i ameliora fara nici un alt remediu din e'terior, fara medicamente i terapii. Biologia are un sistem de comunicare care stie unde i care parte a voastra este dezec%ilibrata i stie cum sa trimita energiile corespunzatoare pentru a o reec%ilibra. Dar umanii au oprit comunicarea cu propria biologie i nu au mai avut incredere in ea. /i mai mult, majoritatea oamenilor nu isi iau responsabilitatea pentru ce se intampla in corpul lor. In loc de asta ei se bazeaza pe doctori i vindecatori- orice in afara de ei.
97

In "ursu! te*no!o6iei standard tinut de To ias i "u mine) am intrat in deta!iu despre puterni"a retea de reintinerire din interioru! io!o6iei ,oastre5 Este partia! e!e"tri"a) partia! ma6neti"a i foarte "one"tata !a "onstiinta ,oastra5 'io!o6ia ,oastra este in "omuni"are "onstanta "u ea insasi) pentru a ,erifi"a i e"*i!i ra ener6ii!e5 Dar "and nu mai a,eti in"redere in ea) "and nu mai sunteti o fiinta su,erana) a"e!e rete!e de "omuni"are partia! se in"*id5 Va trimite un semna! foarte "!ar "atre ,oi5 Ce,a in"epe sa ,a doara5 Ce,a se im o!na,este5 ;neori semna!u! ,a fi o ra"ea!a eAtinsa "are pare sa nu se mai termine5 ? ra"ea!a sau 6ripa din "and in "and este 6ro8a,a pentru "uratare i purifi"are) dar da"a durea8a mai mu!t de o saptamana) "orpu! ,ostru ,a trimite un semna! "a este timpu! sa ,a "onstruiti putina in"redere5 Voi nu sunteti doar un "orp fi8i"5 !veti o energie a corpului in jurul vostru. Energia corpului e'ista in alte taramuri i sunt toate interconectate. Dar cand corpul este blocat, izolat i supradozat cu remedii fizice, se dezec%ilibreaza5 Sa facem ceva acum. 2espirati profund...i lasati-va corpul constiintei voastre, care reprezinta tot din voi, simtiti Eu sunt. Eu sunt cel ce eu sunt. Cu alte cuvinte, voi spuneti ca sunteti acasa. Voi spuneti ca va luati responsabilitatea pentru corpul vostru, pentru mintea voastra, pentru spiritul vostru, pentru Eu sunt. Voi va luati responsabilitatea pentru moment. !sta trimite un semnal foarte frumos fiecarei parti a voastre. Spune ca voi traiti, ca sunteti aici, ca voi alegeti viata. Cu ade,arata eApresie a Eu sunt) ade,arata esenta a Eu sunt) re8onea8a prin intre6 "orpu! fi8i" i prin ener6ii!e "orpu!ui ,ostru5 Cu a""eptarea foarte "!ara a !ui Eu sunt) trimite ,a!uri i ,a!uri de ener6ie prin fie"are parte a ,oastra5 In a"est moment
98

frumos) puteti a,ea in"redere in "orpu! "onstiintei ,oastre pentru a se re-e"*i!i ra5 Corpu! ,ostru stie "um sa se "urete sin6ur de impuritati!e pe "are !e "umu!ea8a in ,iata "otidiana5 Corpu! ,ostru stie "um sa s"*im e i sa mute ener6ia !a fie"are ni,e!- in ADN) in "e!u!e!e ,oastre i in or6ane!e ,oastre5 Iu iti-,a i a,eti in"redere in "orpu! ,ostru fi8i"5 Este ai"i pentru a ,a ser,i5 Starea natura!a a io!o6iei ,oastre este sanatoasa i e"*i!i rata5 Permiteti-i sa se reintoar"a !a a"easta stare natura!a5 ?feriti-,a permisiunea de a ,a re-e"*i!i ra) de a reintineri5 Lasati toate a"e!e mi"i ener6ii sa pu!se8e profund) profund in interior) sa se reintoar"a !a starea natura!a5 E!e stiu "e sa fa"a5 E!e stiu "e sa fa"a5 Corpu! ,ostru ,a e!i era "ate,a toAine ,e"*i5 Va tre"e prin "ate,a s"*im ari "are s-ar putea sa se simta in"onforta i!) dar intr-un fina! ,a e!i era toAine i ,a reintineri "orpu!5 Este uimitor5 Lasati "orpu! sa se "urete natura!) sa se reantinereas"a i sa se e"*i!i re8e5 CAPIT?L;L . A de,eni un uman mu!tidimensiona! Conditia de a8a- ,asta ma9oritate a oameni!or traies" ,ieti foarte p!i"tisitoare5 Ei eAista intr-o 8ona foarte !imitata) foarte in"onstienti de "e se intamp!a "u ade,arat5 1oarte putini eAperimentea8a "u ade,arat trairea mu!tidimensiona!a5 0rairea multidimensionala va permite sa fiti foarte prezenti in aceasta realitate, ceea ce este important, sa fiti aici in !cum. Va permite sa va e'pandati constiinta, constientizarea din acest moment !cum catre alte taramuri. Va permite sa fiti constienti ca e'ista i alte entitati in camera cu noi acum. oate ca intelegeti conceptul, dar puteti cu adevarat sa
99

simtiti celelalte entitati care sunt cu voi, care va imbratiseaza acum# (nele c%iar radiaza energia asupra voastra. !ltele au trecut dincolo <au murit= i sunt uimite de discutiile voastre despre entitati. Ele au facut parte din aceste intalniri - gratis desigur. !lte entitati sunt aici pentru a ma asista pe mine. ! fi constient de asta este un lucru uimitor. Constientizarea multidimensionala inseamna ca voi puteti simti energiile ;aiei5 Ea este o fiinta ,ie) nu doar pamant i apa5 Asa "um ener6ii!e ei p!ea"a de pe a"easta p!aneta in se"o!e!e "are urmea8a) ea preda ro!u! sau de 6ardian i "ustode a! pamantu!ui "atre umani i fie "a stiti sau nu) ,oi !uati parte !a a"ea noua responsa i!itate5 Voi aveti capacitatea de a fi constienti de realitatea fara timp, de a va e'panda desc%is i liber in potentialele viitorului vostru. Ce se af!a a"o!o in potentia!e!e ,oastreJ Ce urmea8a sa se intamp!e maineJ Ce urmea8a in !uni!e ,iitoareJ La "e !u"rati a"um in "e!e!a!te taramuri si ati putea sa adu"eti ai"i pe pamantJ rin constientizarea multidimensionala puteti merge in trecut, in ziua de ieri pentru a descoperi ce s-a intamplat cu adevarat cand ati avut acel eveniment traumatizant de acum c?@iva ani, nu doar ce credeti ca s-a intamplat. Va puteti e'panda in trecut sa vedeti i alte poten@iale care sunt la fel de reale ca i cele care credeti ca s-au intamplat. uteti vedea cum i de ce ati facut anumite alegeri i de ce nu ati ales sa e'perimentati alte poten@iale. Cand va permiteti libertatea e'pansiunii multidimensionale, puteti calatori in alte parti ale creatiei cum ar fi taramurile cristaline, taramurile angelice i taramurile de langa pamant. Voi va e'pandati constientizarea catre civilizatii din dimenziuni indepartate in care fiintele vii nu seamana deloc cu formele umane.
100

Este natura! Constientizarea multidimensionala este starea voastra naturala de a fi. !ti avut-o inainte de a veni pe pamant. !tunci era mult mai usor pentru ca atunci nu e'istau straturile constiintei de masa i multe vieti de realitati fizice pe pamant, dar asta este starea naturala de a fi. rin dreptul de nastere angelic aveti capacitatea de a fi constienti de mai mult de un set de dimensiuni o data, dar e'perienta voastra de multe, multe vieti in corp fizic v-a cauzat sa va inc%ideti constientizarea multidimensionala. ! fost intr-un fel intentionat, din constructie. In ,ieti!e ,oastre timpurii pe pamant) in"!usi, timpuri!e !emuriene) a eAistat o dorinta puterni"a de a ,a "on"entra ener6ii!e an6e!i"e in rea!itatea fi8i"a) dar a fost foarte pro,o"ator5 Ati !u"rat mu!t pentru a ,a "on"entra i a ,a mentine esenta in rea!itatea fi8i"a) sa fie in"orporata in io!o6ia ,oastra5 In timpuri!e !emuriene a fost foarte usor sa iesiti din "orpu! ,ostru fi8i") iar "a re8u!tat) "orpu! ,ostru fi8i" murea5 Pentru o fiinta an6e!i"a a fost foarte pro,o"ator sa des"indeti in rea!itatea fi8i"a dura a a"estei p!anete5 Dar "u mu!ta mun"a 6rea i determinare) ati in,atat sa ,eniti in densitatea nenatura!a i !imitarea pamantu!ui5 Ati reusit "eea "e ,-ati propus sa fa"eti dar a"um "er"u! se in"*ide5 A"um "a ati in,atat "um sa mentineti "a o "on"entrare intensa in io!o6ia ,oastra) "um sa ,a des"*ideti inapoi !a "eea "e intotdeauna a fost a! ,ostruJ Cum sa ,a eApandati in a!te dimensiuni in timp "e stati in "orpu! ,ostruJ Dimensiuni) "onstiinta i ener6ie Ce este o dimensiuneJ ? dimensiune este o parti"u!a a
101

"onstiintei5 ? dimensiune nu este un !o"5 Nu o"upa timp sau spatiu de"at da"a asa o "reati ,oi5 Nu este "u ade,arat Ba"o!oB5 ? dimensiune este o parti"u!a a "onstiintei5 Dimensiuni!e sunt "reate doar de fiinte "u suf!et "a ,oi5 ? dimensiune nu "ontine ener6ie) !a fe! "um ni"i ,oi nu "ontineti ener6ie5 Nu eAista ener6ie in mie8u! ni"i unei dimensiuni) dar pentru "a dimensiunea este "onstiinta) ,a atra6e ener6ie din Camp pentru a o ser,i5 Ener6ia ,a ser,i "onstiinta oferindu-i i!u8ia formei) profun8imii) timpu!ui) "ur6erii) ,i ratiei) "u!orii) potentei sau ori"are atri ute sunt "*emate pentru a imp!ini dorinta "onstiintei5 De unde ,ine ener6iaJ Ener6ia pura este o stare neutra de a fi5 Ener6ia pura nu are o in"ar"atura po8iti,a sau ne6ati,a5 Nu este ,i rationa!a5 Este intr-o stare neutra pura5 De a"eea oamenii de stiinta nu o pot ,edea i matemati"ienii nu o pot inte!e6e5 Ei "auta "e,a tan6i i!) dar ener6ia pura este de fapt neutra5 Cand "onstiinta "reea8a o dimensiune) are ne,oie de ener6ie pentru a o a9uta sa o manifeste5 Ener6ia este "*emata dintr-un "amp neutru i apoi de8,o!ta o in"ar"atura ,i rationa!a5 ? transforma intr-un ameste" de in"ar"aturi po8iti,e i ne6ati,e i "oefi"ientu! po8iti,u!ui i ne6ati,u!ui depinde de "erinte!e dimensiunii in "are ener6ia ,a ser,i5 De unde a ,enit ener6ia !a in"eputJ 'una intre are5 Din momentu! in "are ati p!e"at de A"asa- uni"itatea spiritu!ui) Sursa) iu irea eterna- ati a,ut o dorinta a suf!etu!ui "op!esitoare de mare de a ,a reantoar"e A"asa5 Dorinta a fost atat de intensa in"at a "reat "eea "e numiti ener6ie5 @ai este "unos"uta i "u nume!e de !a"rimi!e in6eri!or5 @etafori") a"esta este "om usti i!u! pentru ar"a ste!ara "are ,a adu"e in6erii inapoi a"asa5 Totusi) ar"a ste!ara nu mer6e "u ade,arat a"asa5 'ar"a ste!ara a ,oastra mer6e !a "er"u! a! trei!ea a! ,ostru) su,eranitatea ,oastra) as"ensiunea
102

,oastra5 C*iar da"a ati fi in"er"at sa ,a intoar"eti a"asa) nu ati fi 6asit-o ni"iodata) pentru "a nu mai este "e a fost5 In rea!itate) a"easta este su stanta numita ener6ie "are este fo!osita de "atre "onstiinta pentru a adu"e forma in dimensiune5 ? dimensiune este o parti"u!a a "onstiintei i dimensiuni!e pot fi "reate i distruse ori"and de "atre fiinte!e "reator5 Puteti "rea o dimensiune "*iar a"um) sa eAiste pentru o perioada a "eea "e numiti timp) "eea "e numim noi Bnede8,o!tareB sau e,o!utia eAperientei i o puteti e!i era in "reatie ori"and5 Voi fa"eti asta "onstient i in"onstient tot timpu!5 Cand am in"eput a"est 4or(s*op) ,i s-a "erut sa respirati i sa "reati un Bspatiu si6urB5 A"easta a!e6ere "onstienta !itera!mente a "reat o noua dimensiune) o dimensiune non-fi8i"a intr-o dimensiune fi8i"a5 In "amera noastra de *ote! am "reat o noua dimensiune5 Cand pasiti pra6u! usii in fie"are dimineata) nu pasiti in a"easi "amera de *ote! pentru inta!niri in "are ati pasit in prima 8i5 ;sa pare a fi in a"e!asi !o" i "amera fi8i"a pare a fi a"easi) dar ,oi nu mai pasiti in a"eeasi "amera de a!5 Voi ati "reat o noua dimensiune pentru ,oi - un spatiu si6ur5 In a"e!asi timp) a"easta noua dimensiune este dire"t "one"tata !a "!asa noastra in taramuri!e an6e!i"e unde deasemenea noi "ondu"em a"easta "!asa5 Vedeti ,oi) sunteti foarte mu!tidimensiona!iE doar "a nu rea!i8ati "at de mu!te se intamp!a in 9uru! ,ostruI ? ser,ati data ,iitoare "and pasiti pe usa in "amera noastra de inta!nire- BHmm) "e,a este putin diferitB5 Ei ine) este o dimensiune diferita5 CoeAista i se interse"tea8a "u dimensiunea "amerei de a! fi8i"e in "are ati intrat in prima 8i5 Da"a ,a a6 tota! in deruta) respirati profund i doar simtiti5 A"easta este o dimensiune5 Voi ati "reato pentru a ,a ser,i5 A"easta dimensiune a "*emat ener6ie din Camp sau din mare!e potentia! pentru a o ser,i pe ea i pe ,oi5 Voi deasemenea
103

ati adus ener6ie pentru a fa"i!ita une!e transformari pe "are !e-ati ,rut !a un ni,e! foarte persona!5 Ati adus mu!te ener6ii pentru ,inde"are sau fa"i!itare pentru ,oi i pentru a!tii5 Ener6ii!e se in,art in toata a"easta "amera5 A"easta este o dimensiune5 Sunt mu!te parti"u!e de "onstiinta - a!e ,oastre5 A"easta dimensiune) numita 4or(s*op-u! trairii mu!tidimensiona!e) poate trai in "ontinuare prin timp i spatiu sau puteti a!e6e sa se "o!apse8e in "ate,a 8i!e) "ate,a !uni) "MLi,a ani5 Depinde de ,oi5 Da"a o "o!apsati) da"a nu mai eAista) memoria sau amintirea a"estei dimensiuni ,a trai mereu5 Este s"risa in i !iote"a uni,ersa!a) nu neaparat in inre6istrari!e a(as*i"e) dar fa"e parte din "odu! intre6ii "reatii5 @emoria sa traieste in "ontinuare5 Dimensiuni!e nu stau neaparat una peste "ea!a!ta5 EAista o per"eptie 6enera!a 6resita "u oamenii ne4 a6e "a ar eAista o ierar*ie a dimensiuni!or- prima dimensiune) a doua dimensiune) a treia) a patra i asa mai departe5 ;ne!e dintre 6rupuri!e spiritua!e ,or es" despre a mer6e pana !a dimensiunea doua8e"i i opt sau "a sunt ,i8itate de in6eri din dimensiunea trei8e"i i unu5 Nu fun"tionea8a asa5 Nu eAista ni"i o ierar*ie a dimensiuni!or5 Intr-ade,ar nu eAista ni"i o ierar*ie in "onstiinta5 ;ne!e "onstiinte sunt mai des"*ise de"at a!te!e) une!e mai a"ti,e) dar ni"i o "onstiinta nu este mai una de"at a!ta5 S-ar putea "omenta "a ni"i "onstiinte!e in6uste nu sunt de!o" in6usteE doar se eAperimentea8a intr-un fe! foarte B"on"entratB5 Dimensiuni!e au ,enit in ori"e forma posi i!a i pare a fi un *aos a so!ut) dar nu este5 Dimensiuni!e pot fi rotunde) patrate) triun6*iu!are5 E!e pot fi i un pun"t sau o !inie) un sunet sau o "u!oare5 E!e pot fi mi"i sau mari5 ? dimensiune poate fi un ,id sau poate fi p!ina5 ;ne!e dimensiuni pot fi masurate "u matemati"a) 6eometria sau !umina) dar ma9oritatea nu pot fi
104

masurate5 @a9oritatea dimensiuni!or nu respe"ta re6u!i pentru "a sin6uru! !or s"op este de a fi5 Numai un numar mi" de dimensiuni - "e!e pamantesti - respe"ta re6u!i5 Da"a ,oi "a i maestri ,a eApandati "onstiinta in a!te dimensiuni i inta!niti *aos) respirati profund "u ade,arat i inte!e6eti "a nu este *aos5 @er6eti din"o!o de definitii!e ,e"*ii ener6ii5 Ase8ati-,a sa inotati "u "eea "e pare a fi *aos i dintr-o data ,eti in"epe sa ,edeti frumusetea intre6ii "reatii5 Veti in"eta sa in"er"ati sa ,a mai ,inde"ati i ,eti rea!i8a perfe"tiunea in toate !u"ruri!e5 Ceea "e pare a fi *aos sunt "u!ori pe pa!eta unui artist5 A"estea sunt armonii i fre",ente i tonuri i "ai mu!tip!e de a eAperimenta "reatia5 Nu eAista rau) nu eAista dia,o!) nu eAista antite8a !ui dumne8euE eAista doar eAperienta5 1e!u! in "are ,oi eAperimentati a!te dimensiuni intr-un fina! se re8uma !a un !u"ru foarte) foarte simp!u5 Va puteti "erta "u mine sau "u ori"e a!t maestru as"ensionat stra!u"itor i maret i totu! se re8uma !a un sin6ur !u"ru- a!e6erea5 Cum a!e6eti sa eAperimentati "reatiaJ @ai mu!te despre dimensiuni Dimensiuni!e nu sunt neaparat sin6u!are5 Cu a!te "u,inte) noi a,em dimensiunea pe "are ,oi ati "reat-o ai"i pentru a"est spatiu si6ur) pentru a"easta inta!nire5 C*iar i in timpu! inta!nirii noastre s-a eApandat "*emand ener6ii!e pentru a o ser,i i deasemenea pentru "a "onstiinta s-a eApandat5 Dar nu 6anditi in termeni !ineari) adi"a in sensu! "a se ,a mari5 Deasemenea are i mai mu!ta profun8ime5 Se mi"sorea8a in timp "e se mareste5 De,ine profunda in timp "e de,ine superfi"ia!a5 De fie"are data "and ati "ontemp!at "e,a in u!time!e 8i!e) a s"*im at natura a"estei dimensiuni) i in termenii "onstiintei i
105

in ener6ia disponi i!a5 De fie"are data "and ,-am pus o intre are i ,oi ati raspuns) s-a s"*im at a"easta dimensiune5 Constiinta "reea8a i s"*im a dimensiuni!e i fa"and asta s"*im a ener6ii!e de a sor tie5 A"um ap!i"ati a"e!asi prin"ipiu ,ietii ,oastre) "are intr-un fe! este o dimensiuneE !a intrea6a fiinta suf!eteas"a) "are este o dimensiuneE i in spe"ia! intre ari!or "i"a!itoare "are au fost "ui arite in a"easta intrea6a inta!nire) B"are este in"*isoarea ,oastraJB i BVoi a!e6eti sa iesiti a"umJB Raspunsu! ,ostru are potentia!u! de a s"*im a intre6u! aspe"t a! dimensiunii ,oastre5 Cu a!te "u,inte) nu este !o"at5 Nu este pro6ramat5 Nu este predestinat de"at da"a ati fa"ut-o ,oi5 Nu eAista ni"i soarta sau destin5 Totu! este ma!ea i!5 Cand "onstiinta se s"*im a) dimensiunea se s"*im a5 Cand dimensiunea se s"*im a) ener6ia se s"*im a5 Care este in"*isoarea ,oastraJ In patru "u,inte sau mai putin) s"rieti raspunsu!5 Care este in"*isoarea ,oastraJ Ce ,a tine pe !o"J Ce ,a tine de !a a,ea "e ,a doritiJ @a"ar stiti "e ,a doritiJ C!aritatea s"*im a fe!u! in "are ener6ia ser,este o dimensiune5 Da"a nu sunteti "!ari) da"a eu spun B"are este in"*isoarea ,oastraJB i ,oi ump!eti pa6ina dupa pa6ina dupa pa6ina "u raspunsuri menta!e) ener6ia ,a ,eni i ,a ,a ser,i in "on"ordanta5 Va fi in"oerenta) serpuita i nede"isi,a5 Cand sunteti "!ari) ener6ia este "!ara5 Cand inte!e6eti fe!u! in "are "onstiinta "reea8a dimensiuni!e ,oastre - in"*isoarea ,oastra din interioru! dimensiunii ,oastre) potentia!e!e ,oastre din dimensiune- atun"i in"epeti sa !u"rati "u ener6ia intr-un mod 6ratios) foarte f!uid5 Veti des"operi "a este mu!t mai usor sa operati in rea!itatea fi8i"a5 Nu ,eti fi atat de o ositi5 Nu ,eti de,eni atat de menta!i5 A"est !u"ru numit intuitie ,a fun"tiona mu!t mai usor5 Cu "!aritate) nimi" nu este un mister5 @intea umana este o "ontradi"tie5 Ea ,rea ordine i stru"tura) dar in a"e!asi timp ii
106

p!a"e "omp!eAitatea5 @intii ii p!a"e "omp!eAitatea pentru "a mentine "autarea ,ie5 @intea a fost pro6ramata sa "aute raspunsuri i "omp!eAitatea fa"e a"est !u"ru posi i!5 Ade,arata "!aritate) "apa"itatea de a "!arifi"a a so!ut "eea "e doriti) ,ine din "orpu! "onstiintei ,oastre) din intre6imea ,oastra5 In 4or(s*op-uri!e noastre eu adesea ii intre pe oameni "e isi dores"5 1oarte putini pot s"rie raspunsu! pe o u"ata de *artie in "ate,a "u,inte su""inte) sa !e pri,eas"a i sa se indra6osteas"a de e!e5 @u!te din e!e sunt in "ontinuare din minte5 @u!te din e!e sunt retori"e) uneori "eea "e ,oi numiti nepra"ti"e5 Este "eea "e 6anditi "a ,-ar p!a"ea) dar "e ,a doriti "u ade,aratJ C!arifi"ati-,a "e ,a doriti i i! ,eti o tine5 Dimensiuni!e nu sunt sin6u!are5 Cu a!te "u,inte) e!e pot "ur6e impreuna5 Dimensiunea pe "are am "reat-o ai"i in inta!nirea noastra "oeAista "u dimensiunea fi8i"a a a"estei "amere5 CoeAista "u a!te dimensiuni "are au fost ai"i inainte "a ,oi sa fi ,enit ,reodata ai"i5 In prima 8i) a"e!e a!te dimensiuni au fost i mai pronuntate5 A"um) dupa "ate,a 8i!e ai"i) a"easta dimensiune ,ine !a suprafata) dar une!e din "e!e!a!te dimensiuni se interse"tea8a in "ontinuare "u ea5 Dimensiuni!e se pot uni impreuna i pot fa"e o mi"a "a!atorie) !a fe! "a doua autostra8i "are pot fu8iona impreuna i de,eni una5 E!e ,or atra6e a!te dimensiuni de-a !un6u! drumu!ui5 E!e dansea8a impreuna i uneori se despart din nou5 Dar intr-un fina!) pentru "a o dimensiune este "reata dintr-o parti"u!a a "onstiintei ,oastre) ,oi puteti intotdeauna "*ema inapoi a"ea dimensiune !a ,oi pentru a de,eni sin6u!ara5 Voi puteti retra6e ori"e "onstienti8are din a!te dimensiuni5 Voi de fapt fa"eti asta "er"u!ui a! trei!ea a! ,ostru sau statusu!ui as"ensiunii ,oastre5 Voi literalmente va c%emati toata constiinta inapoi la
107

voi. Voi o integrati, o puneti in corpul constiintei voastre i o luati cu voi in ascensiune. Voi va luati e'perientele i constiinta cu voi, lasand in urma doar o imprimare sau o memorie. ;n a!t atri ut important a! dimensiuni!or este faptu! "a fie"are dimensiune are o usa de intrare i una de iesire) "u eA"eptia uneia- dimensiunea A"asa- i este dis"uta i! da"a a"easta ar putea fi numita dimensiune5 Tot "e a fost) dumne8eu) spiritu!) "e! etern) ori"um ,reti sa i! numiti- a a,ut doar o sin6ura usa- de iesire5 Nu puteti intra inapoi) eAista doar iesire) pentru "a) in inte!ep"iunea mareata a spiritu!ui) EaCspiritu!D a stiut "a ,eti in"er"a sa ,a intoar"eti A"asa5 Ea a spus Bp!e"ati din "ui i nu ,a mai intoar"etiB5 Asta ar fi anu!at intre6u! s"op5 De"i A"asa nu are de"at o usa "u un sin6ur sens) dar fie"are a!ta dimensiune are o usa de intrare i una de iesire5 Ce inseamna astaJ De "e este a"est !u"ru atat de importantJ Cand "a!atoriti interdimensiona!) intrati prin usa de intrare i iesiti pe usa de iesire5 Cum ap!i"ati astaJ Ei ine) "and doriti sa mer6eti pe partea "ea!a!ta a uni,ersu!ui) nu tre uie sa a,eti o na,a spatia!a de meta! i sa "a!atoriti mi!ioane de ani !umina5 Voi sariti intr-un fel prin dimensiuni - usa de intrare, usa de iesire - astfel incat sa puteti fi in alt timp, in alt loc doar respirand profund i facand o alegere i apoi avand incredere in voi. De mu!te ori ,oi respirati profund) fa"eti o a!e6ere i apoi spuneti Bdar nu sunt si6urB5 Ei ine) asta pune frana5 Voi respirati profund) fa"eti a"ea a!e6ere i !itera!mente mer6eti fu6ind prin usa de intrare i "ea de iesire a a"estor dimensiuni5 Voi puteti mer6e inapoi in timp5 Sa fiu mai spe"ifi" - va puteti intoarce in poten@iale. Va puteti intoarce in seria de e'periente. As dori sa ,a s"*im ati "on"eptu! de timp5 $oi nu folosim
108

timpul in alte taramuri. noi de fapt masuram e'pansiunea folosind evolutia spiralei e'perientei. Sau o puteti numi e'pansiunea constiintei. Cand calatoriti i traversati dimensiunile, puteti merge dintr-un punct in altul instantaneu. Este dincolo de timp i spatiu. Voi puteti sari de la un punct la altul atat de repede cum alegeti. (neori cand treceti prin anumite usi dimensionale, se simte ca i cum ar fi o pauza superficiala. Se poate simti ca i cum nu v-ati misca, dar de fapt, voi va miscati. Ceea ce faceti voi se ajusteaza rapid la corpul constiintei voastre pentru a merge cu voi. Este un punct important in calatoria interdimensionala. Ca!atoria interdimensiona!a este diferita de "eea "e a fost) pentru "a "onstiinta este diferita5 ;nii dintre ,oi ati fa"ut proie"tii astra!e i ati a,ut su""es "e! putin in a um !a prin "amera5 CMLi,a dintre ,oi ati ,enit in "e!e!a!te taramuri i apoi ati fost tota! 8apa"iti) pentru "a ,-ati asteptat sa ,edeti !u"ruri i sa !e inte!e6eti menta!5 ;nii dintre ,oi de fapt ati a,ut eAperiente minunate dar nu ati fost "apa i!i sa adu"eti inapoi "onstienti8area !a ,oi5 S-a fi!trat asa "um ,-ati intors in a"easta dimensiune5 entru a face calatorii interdimensionale voi va e'pandati din momentul de acum. !ceasta este rampa de lansare, dar de fapt este rampa e'pansiunii. $u este vorba despre parasirea corpului vostru. (neori va veti simti ca i cum v-ati fi parasit corpul, dar daca faceti o alegere, nu il veti parasi. ;neori s-ar putea sa ,a simtiti foarte de8orientati) ametiti sau in"onforta i!i5 Asta doar pentru "a ,a eApandati din"o!o de stru"turi!e ,oastre norma!e5 Va ,eti o isnui "u asta i e,entua! ,ome!e ,or in"eta5 Cand ,a eApandati in a!te dimensiuni ,oi nu doar ,a trimiteti spiritu! sau mintea5 Voi ,a !uati "orpu! "onstiintei ,oastre5 Cand oamenii in"er"au "a!atoria
109

interdimensiona!a in tre"ut) ei isi !asau esenta "orpu!ui in urma) pentru "a se "redea "a "orpu! ar interfera in "a!atorie5 Ei "redeau "a umanitatea !or nu apartine a"e!ui !o"5 Dar "onstiinta s-a s"*im at i a"um ,oi ,a adu"eti pe ,oi tot in "e!e!a!te dimensiuni5 Dimensiuni!e se interse"tea8a5 E!e se ,a!ures" in interioru! i eAterioru! uneia i a!teia5 Pentru a raspunde unei intre ari "are a aparut) sunt dimensiuni!e matemati"eJ ,atematica creeaza o dimensiune# $u. (nele dimensiuni pot fi definite de matematici sau geometrie sacra. E'ista cateva atribute ale dimensiunilor absolut uimitoare, unice in termeni de matematica. ,atematica moderna este minunata, dar in continuare este foarte, foarte limitata. ea poate defini doar ceea ce poate percepe. Dincolo de ceea ce poate fi definit este ceea ce trebuie sa fie descoperit de acum inainte. Este acolo asteptand pe cineva sa spuna +!%, un potential care nu a fost defnit inca+. Ener6ia intr-o stare neutra "are in"a nu a fost a"ti,ata in"a este "*iar a"o!o5 Este peste tot in 9uru! ,ostru a"um) potenLia!e "are nu au fost eAp!orate) ener6ie "are a ia asteapta sa ,a ser,eas"a dar nu este o ser,ata5 De a"eea "!aritatea i a!e6erea sunt foarte importante5 Stiti "a nu a tre"ut de"at putin timp de "and a fost re"unos"ut numaru! B8eroBJ A"easta a fost o re,e!atie uimitoare) a"e! 8ero) Bnimi"B) are o ,a!oare numeri"a5 Ea a fost rea!i8ata in istoria ,oastra foarte re"enta5 Ima6inati-,a "um ar fi fost ,iata moderna fara un 8ero5 Nu ar fi fost moderna pentru "a nu ati fi a,ut "a!"u!atoare fara un 8ero5 Ki apoi a mai fost re,e!atia faptu!ui "a eAista numere po8iti,e i ne6ati,e5 A"easta a fost deasemenea o des"operire re!ati, re"enta5 @a9oritatea matemati"ieni!or nu stiu "a eAista un patru superior) un patru inferior) un patru !atera!) un patru
110

potentia! in ,iitor i patru in a!te dimensiuni "are in"ear"a sa se interse"te8e "u fie"are a!t numar5 Sunt atat de mu!te de "unos"utI Prin "a!atorii!e ,oastre interdimensiona!e nu mai tre uie sa ,a ima6inati sarind prin a"este usi5 Puteti simti "a usi!e se des"*id) din"o!o de ,ite8a !uminii) eAa"t "and a9un6eti ,oi a"o!o i urmatoarea usa i urmatoarea usa i urmatoarea usa5 Ca!ea "atre o a!ta dimensiune este asternuta pentru ,oi de "atre ,oi5 Cand a9un6eti a"o!o ,oi nu tre uie sa ,a s"arpinati in "ap pentru a ,a 6asi GPS-u! sau o *arta pentru a rea!i8a unde sunteti5 A!e6erea pe "are o fa"eti) si6uranta dimensiunii in "are ,a af!ati ai"i i dorinta de a mer6e unde,a ,a ,a du"e a"o!o5 Voi de,eniti propriu! ,ostru 6*id5 A"um da"a ati spune Bma ,oi du"e sa "a!atores" interdimensiona! i nu stiu unde ,reau sa mer65 Voi ,edea unde ma du" !u"ruri!eB5 Ei ine) eAa"t a"o!o ,eti mer6e5 Veti tot *oinari5 Este o eAperienta interesanta dar nu prea ,a du"e in ni"i un !o"5 Cu respiratia i a!e6erea puteti mer6e oriunde ,reti) "*iar i in dimensiuni!e pe "are nu !e puteti defini dar pe "are !e puteti simti5 Voi ati mers in mu!te dimensiuni diferite de-a !un6u! timpu!ui eAistentei ,oastre5 Ati "reat mu!te din a"este dimensiuni) de"i o parte din ,oi este a"o!o de9a5 ? mi"a parti"u!a a "onstiintei ,oastre de eAemp!u) a fost in a"easta dimensiune at!antiana ieri Cin eAer"itiu! de !a 4or(s*opD i in dimensiuni!e "rista!ine) in dimensiuni!e sunetu!ui5 Poate a!t"ine,a sa patrunda in dimensiuni!e ,oastre) in Eu sunt-u! ,ostruJ In mie8u! ,ostru) nimeni nu poate5 A"esta este teritoriu! su,eran5 Este starea suf!etu!ui ,ostru) teritoriu! ,ostru su,eran pe "are nimeni a!t"ine,a nu i! poate patrunde sau infi!tra5 Ei nu pot intra a"o!o ni"i ma"ar !a in,itatia ,oastra5 C*iar da"a ati spune Bte ,oi !asa in starea suf!etu!ui meuB) ei nu ar putea "u ade,arat sa intre5 A"easta este mie8u! "onstiintei ,oastre i nimeni nu !-ar putea ,reodata sa i! ia5
111

Istoria este p!ina de in"er"ari de furt a suf!etu!ui a!t"ui,a) dar asta nu se poate fa"e5 Totusi) ,oi "reati aspe"te a!e ,oastre5 Voi "reati parti sau eAtensii a!e propriei ,oastre stari suf!etesti5 A!te fiinte suf!etesti !e pot ,i8ita sau de,eni parte din e!e) !e pot fura) "orupe) *ipnoti8a i ,a pot fa"e pe ,oi) umanu!) sa "redeti "a ,-au "u"erit5 Este un ,e"*i tru" de8,o!tat inainte de timpuri!e pamantu!ui5 Ei ,a pot pa"a!i "re8andu-i pentru o perioada de timp5 Tuturor ,i s-a intamp!at "and ati simtit "a a!t"ine,a a pre!uat "ontro!u! asupra suf!etu!ui ,ostru) dar intr-un fina! ei nu pot fa"e asta5 Este o forma a *ranirii "u ener6ie i este un mare 9o"5 Dar ei nu pot fa"e asta5 Cum ,a reintoar"eti din starea eApandata in starea umana "on"entrataJ Claritate, respiratie profunda i alegere. Eu sunt cel ce eu sunt. !sta este tot. @ai mu!te despre "onstienti8are Sunt mu!te ener6ii a!e pamantu!ui) ener6ii a!e Gaiei in a"easta "amera a8i) mai mu!te de"at in mod norma!) pentru "a sunt mu!te s"*im ari pe pamant a"um5 Pamantu! "auta o "a!e de a transmuta propria sa ener6ie ,e"*e !o"ata5 Ki "e se intamp!aJ In momentu! in "are a"est spirit a! pamantu!ui simte un 6rup de umani "are inte!e6 "u ade,arat "e se intamp!a) ,oi atra6eti ener6ia "atre ,oi5 Ki este ai"i a8i5 Astfe! in"at sa puteti simti ener6ii!e pamantu!ui in 9uru! ,ostru5 Este o tendinta de a "rede "a sunt proprii!e ,oastre sentimente5 BCe este in nere6u!a "u mine a8iJ De "e am dureriJ De "e simt "a ,reau sa tipJB De fapt nu sunt a!e ,oastre5 Sunt toate a"e!e ener6ii eAterne pe "are ,oi !e simtiti5 Simtiti asta pentru un moment5 EAista un 6rup de entitati "u noi a8i5 E!e sunt non-fi8i"e) dar ener6ii!e !or sunt foarte pre8ente5 E!e sunt studenti sau BprospaturiB de pe nou! pamant ai"i in ,i8ita5 Ei sunt pe "a!e sa
112

se in"arne8e in "orp fi8i"5 Ei nu au a,ut ni"iodata o in"arnare in io!o6ie) nu au fost ni"iodata ai"i pe pamant in forma fi8i"a5 Cei noi sunt atrasi de ,oi5 Ei ,a um res"5 Ei ,or sa ,ada "um este sa fii uman5 Ei ,or sa manan"e man"are "u ,oi pentru "a ei nu au man"at man"are ni"iodata5 Ei ,or sa fie !an6a ,oi "and radeti5 A"este entitati sunt fas"inate de a"est !u"ru numit eAperienta umana pentru "a ,or a,ea una in "urand5 ;neori ,a 6anditi Bde "e ma simt atat de i6norant a8iJ Cum de stiu "um sa ma "omport in a"eatsa situatieJB Este pentru "a simtiti ener6ia !or5 Le simtiti pre8enta in 9uru! ,ostru5 Voi ii simtiti dar "redeti "a sunteti ,oi5 Voi operati "u usurinta !a mii de ni,e!e in a"e!asi timp5 ;ne!e nu sunt atat de importante sau nu au prioritateE a!te!e sunt foarte) foarte importante5 Ener6ia Gaiei este !a "e! mai ina!t ni,e! a"um5 Tipare!e ,remii) "utremure!e) in"a!8irea 6!o a!a i 8apada) toate a"este !u"ruri fa" parte din a"est pro"es frumos "u Gaia pe "are ,oi i! simtiti5 Cand respirati "onstient) fo!ositi oportunitatea deasemenea de a fi "onstient "a ,oi operati !a mu!te ni,e!e in a"e!asi timp5 Sunteti ,oi) dar deasemenea simtiti i a!te ener6ii5 A"est !u"ru este foarte pra"ti"5 A"estea nu sunt !u"ruri despre starea de ,is5 A"est !u"ru de,ine foarte pra"ti" i ,a ,a ser,i foarte ine5 Asta este ,estea una5 Asa "um de,eniti "onstienti de trairea mu!tidimensiona!a) ,oi de,eniti "onstienti de mu!te) mu!te fatete a!e i9uteriei "are sunteti5 Creieru! nu este un ,as a! "onstiintei5 Este un ,as a! memoriei i a! amintirii) dar ade,arata "onstienti8are nu este de!o" memorie5 Este in moment5 Are pasiune pentru a-! pastra sa "ur6a i sa de,ina i mai "onstient de sine5 Creieru! isi aminteste5 Constiinta este "onstienta5 Noi ne mutam din"o!o de "reier) din"o!o de "onstiinta sin6u!ara5 EAista f!uturi in "amera a"um5 Nu 6!umes"- "*iar sunt ai"i5
113

;ne!e din anima!e!e ,oastre totem p!utes" prin "amera5 Voi ,a intre ati Bas fi "onsiderat un ne un in afara a"estui spatiu si6urJB De!o"5 Lumea ,rea sa ,ise8e a"um5 Lumea ,rea sa s"ape de in"*isoare a"um5 Este disparata pentru asta) dar are indoie!i5 ;manitatea a fost a u8ata de mu!te ori) astfe! in"at sunt putini s"epti"i5 Pe termen !un6) umanitatea ,rea sa stie "e este din"o!o5 Ei ,or sa stie "a este a!t"e,a din"o!o5 Ei ,or sa stie "a eAista un moti, pentru toate astea5 Simtiti asta "u mine pentru un moment5 EAista un strat foarte ,e"*i a! !ui dumne8eu i eu am afirmat "a umanii nu mai ,or sa mai "reada in a"e! dumne8eu5 Dar !e este fri"a5 Ei sunt pro6ramati5 Li s-a spus "a da"a nu "red in a"e! dumne8eu atun"i dia,o!u! ,a a9un6e !a ei) i astfe! ei sunt !o"ati5 Eu numes" asta *ipno8a5 Eu numes" asta in6*etare intrun sistem de "redinta5 Este un impas ener6eti"5 Dar "e,a profund in interior- suf!etu! !or - ii "*eama spunand "a tre uie sa fie a!t"e,a a"o!o5 Nu poate fi asa "um au "re8ut ei "and erau tineri5 Nu poate fi asa "um i-a in,atat iseri"a5 Tre uie sa mai fie a!t"e,a5 Ki "ine ii ,a in,ataJ Cine ii ,a a9uta sa se des"*ida in interiorJ Cine ii ,a a9uta sa des"opere dumne8eu! "are este in interior) "are este a so!ut uni" i persona! pentru fie"are fiintaJ Voi5 CAPIT?L;L 3 Voi i noua ener6ie Noua era poate fi des"risa "a noua ener6ie) "onstiinta eApandata i inte6rare5 Inte6rarea afe"tea8a aspe"te!e feminine i mas"u!ine) di,inu! i umanu!) toate aspe"te!e dua!itatii ,oastre) adu"erea a tot in a"est moment de a"um5 ;neori ,oi "redeti "a inte6rarea are !o" dupa "e ,oi muriti) "and mer6eti in "e!e!a!te
114

taramuri5 Voi "redeti "a ,eti a,ea o noua "onstiinta mareata "and a9un6eti in partea "e!a!ta) dar de "e sa nu o a,eti ai"i) a"umJ EAperienta noii ener6ii este despre eAtreme - speranta eAtrema i disperare eAtrema) des"*idere eAtrema i !imitari eAtreme5 Voi spuneti BDar Adamus) asta nu suna de!o" a distra"tie5 Eu nu sunt si6ur "a sunt pre6atit pentru eAtremeB5 Iata ,esti!e une5 Veti fi "onstienti de eAtreme i apoi se ,or topi impreuna5 Dar "and se ,or topi impreuna) nu ,or fi neutre sau p!i"tisitoareE ,or fi eApansi,e5 E!e nu ,or "ontine o po!aritate una sau reaE e!e ,or fi marete5 Sa ,or im despre "ate,a eAperiente din noua ener6ie prin "are ati tre"ut sau prin "are ,eti tre"e5 Des"operind noua ener6ie Ener6ia noua este ai"i5 Este o ener6ie "are a fost "reata de ,oi departe de A"asa5 1i8i"a i "ara"teristi"i!e ei sunt distin"t diferite de ,e"*ea ener6ie "u "are sunteti atat de fami!iari8ati5 Ener6ia ,i rationa!a nu ,a fi "omp!et e!iminata din ,iata ,oastra) dar ,eti in"epe sa inte6rati noua ener6ie5 Ve"*ea ener6ie este ,i rationa!a5 Ne"esita doua forte "ontrare) "um ar fi po8iti,a i ne6ati,a) pentru a o adu"e !a ,iata5 ? ,i ratie este "reata asa "um forte!e se opun una "e!ei!a!te) i a"um a,eti ener6ie5 1orte!e "ontrare pot fi mas"u!ine+feminine) !uminoase+intune"ate) sus+9os) une+re!e) ,iata+moarte i ori"e este dua!isti"5 Este peste tot in 9uru! ,ostru) in uni,ers i in omni,ers5 Pana a"um) ener6ia ,i rationa!a a fost o "aramida fundamenta!a in ori"e) din "e! mai ina!t taram an6e!i" pana !a "ea mai mi"a parti"u!a atomi"a de pe pamant5 A fost sin6ura ener6ie5 Ener6ia ,i rationa!a) ,e"*ea ener6ie a fost "reata in momentu! in
115

"are ati p!e"at de A"asa5 Este adesea numita !a"rimi!e in6eri!or pentru "a a fost "reata din dorinta intensa a in6eri!or de a se reintoar"e A"asa5 A fost "om usti i!u! ori6ina! pentru fiinte!e an6e!i"e pentru a-i 6asi drumu! "atre A"asa5 EAista eAa"t a"easi "antitate de ener6ie ,i rationa!a a"um "um a eAistat i in momentu! in "are ati p!e"at de A"asa5 Nimi" nu s-a distrus sau s-a "reat de atun"i5 Tota!a "antitate a ener6iei ,i rationa!e este ,asta - din"o!o de masuratori - dar este finita5 Noua ener6ie este tota! diferita5 Nu ne"esita forte "ontrare5 Este unifi"ata5 Prin natura sa proprie "auta sa se eApande8e) dar se eApandea8a in toate dire"tii!e simu!tan5 Nu se eApandea8a in eAteriorE se eApandea8a deasemenea in interior5 Noua ener6ie este tota! diferita i nu este doar un deri,at a! ,e"*ii ener6ii5 Este "reata "and fiinte!e "u suf!et se reintor" !a dumne8eu! din interior) "u ade,arat A"asa5 Este re8u!tatu! "omp!etarii) in timp "e ,e"*ea ener6ie a fost re8u!tatu! ne,oii5 Noua ener6ie este "reata "and e!emente!e dua!itatii sunt "omp!ete i a so!ut inte6rate) "and ade,arata unitate are !o"5 Noua ener6ie a fost o teorie eoni de timp i de fapt a in"eput sa ,ina in rea!itate !a sfarsitu! !ui #$$35 In timp "e ener6ia ,i rationa!a a fost numita !a"rimi!e in6eri!or) noua ener6ie ar putea fi numita iu irea suf!etu!ui5 Nimeni) in"!usi, fiinte!e an6e!i"e) nu inte!e6e "um fun"tionea8a tota! pentru "a este atat de noua5 Noi a,em teorii i idei) in spe"ia! "ei dintre noi "are am a,ut re"ent ,ieti ai"i pe pamant5 A,em idei 6enera!e despre "um ,a fun"tiona in ,iata ,oastra) dar este atat de noua in"at nimeni nu o inte!e6e tota!5 Noi stim "ate,a !u"ruri despre ea5 Nu or6ani8ea8a tipare sau "i"!uri "a ,e"*ea ener6ie5 Ener6ia ,i rationa!a ,a rea"tiona in 6enera! in a"e!asi fe! i su a"e!easi "ir"umstante5 Cu a!te "u,inte) da"a des"*ideti "omutatoru! de !a !ampa de pe masa seara) pro a i! "a i in
116

urmatoarea noapte se ,a des"*ide !a fe!5 Da"a un mar "ade dintr-un "opa" in a"est an) pro a i! "a i in anu! urmator ,a "adea !a fe!5 Puteti ap!i"a a"est simp!u prin"ipiu !a aproape ori"e in rea!itatea fi8i"a "a i in rea!itatea non-fi8i"a5 Ener6ia ,i rationa!a este sta i!a din "au8a predi"ta i!itatii sa!e) a tipare!or repetiti,e5 Tiparu! se repeta mereu) pana "and o forta din afara i! impin6e in afara tiparu!ui sau5 De eAemp!u) a!onu! de !umina ,a fun"tiona pana se ,a arde sau pana "and e!e"tri"itatea se ,a in"*ide5 @aru! ,a "ontinua sa "ada din "opa" pana "and "opa"u! ,a muri5 Pana i tiparu! "opa"u!ui ,ietii i mortii este pre,i8i i!5 A"est "on"ept se ap!i"a !a ori"e) in"!usi, pentru a"tiuni!e menta!e i emotiona!e5 Prin asta ati tre"ut mu!ti dintre ,oi pentru u!timii "MLi,a ani5 Ati fost frustrati i da) "*iar p!i"tisiti) de"i in"er"ati sa iesiti din ,e"*i!e tipare a!e ,e"*ii ener6ii din ,iata ,oastra5 Adesea ,oi "reati un in"ident - de o i"ei dramati" - in ,iata ,oastra pentru a iesi din ,e"*i!e tipare5 1orta eAterioara este "ea "are s"*im a tipare!e5 Rein"arnarea este un tipar i este foarte usor sa ramaneti !o"ati in e!5 Cautarea spiritua!a este un tipar5 Lipsa a undentei) sanatatea pre"ara) re!atii proaste - toate a"estea au tendinta de a fi tipare5 Puteti in"epe sa inte!e6eti "e ,reau sa spun ai"iJ Voi dra6ii mei prieteni) simtiti "a ener6ia noua este ai"i5 Voi sunteti o ositi i p!i"tisiti de tipare!e ,e"*ii ener6ii) dar se pare "a nu ,a puteti desparti de amprenta sa i nu a,eti in"redere in ,oi insi,a destu! pentru a permite intrarea noii ener6ii5 Voi ,reti sa stiti totu! despre ea) de !a un ni,e! menta!) inainte de a fi pre6atiti sa o inte6rati in ,iata ,oastra5 Intre timp) "i"!uri!e ener6iei ,e"*i "ontinua sa se repete mereu i mereu5 Ener6ia noua este diferita5 Poate fi ap!i"ata in doua situatii identi"e i sa ai a doua re8u!tate diferite5 Nu "rea8a tipareE de
117

fapt) pare sa "ree8e o ,arietate de noi potenLia!e5 Este potenta5 ;neori de,eniti foarte frustrati de ,e"*ea ener6ie pentru "a pare a fi inefi"ienta5 Ati "ompensat in"er"and sa o tineti i mai mu!ta ener6ie ,e"*e5 A tre uit sa sto"ati ener6ie ,e"*e in !u"ruri pre"um ani sau putere5 A tre uit sa "onstruiti un pro,er ia! depo8it de ener6ie ,e"*e pentru "a deasemenea era !imitata de timp5 Cu a!te "u,inte) nu se manifesta in momentu! de a"um5 Era foarte !a orioasa5 ? parte a nera darii sau anAietatii ,oastre re"ente a fost faptu! "a ati simtit Btre uie sa fie o "a!e mai una5 Tre uie sa fie o "a!e diferita de a fa"e astaB5 Ki este5 De a"eea sunteti ai"i5 De a"eea sunt eu ai"i5 Ener6ia noua eAista in 9uru! ,ostru) aproape de "ampu! ener6iei ,oastre umane) dar in"a nu a penetrat pentru "a sin"roni"itatea nu a fost potri,ita5 Ati fost atat de a sor iti "u e!i erarea i pro"esarea mu!tor pro !eme in"at nu a fost "orespun8ator pentru a"easta sa ,ina5 V-ar fi ars mu!te "ir"uite5 Voi ati pus de6etu! pe ea) atat de usor i apoi ati 6ustat doar putin din ea) dar a"um este timpu! sa in"epeti sa o adu"eti in ,iata ,oastra5 Nu eAista nim" de "are sa ,a temeti in noua ener6ie5 ;neori fri"a este aso"iata "u ener6ia ,e"*e ,i rationa!a pentru "a ea "ontine po!aritate5 ;neori simtiti un ,a! de ,e"*e ener6ie "are ,ine in ,iata ,oastra i de,eniti putin anAiosi pentru "a ea "ontine mu!te tipare a!e ener6iei ,e"*i5 ?ri"at de mu!t ,a doriti mai mu!ta ener6ie) deasemenea ati fost reti"enti pentru "a) ei ine) este doar mai mu!ta "antitate a a"e!uiasi !u"ru ,e"*i5 Noua ener6ie este intr-o stare pura a"um5 Este intr-o stare foarte simp!a de a fi) pre6atita sa ,ina5 Va fi difi"i! pentru ,oi i "*iar i pentru noi pentru "a ea raspunde tota! diferit i potenta sa este destu! de ne"unos"uta5 Ener6ia noua i mintea
118

Noua ener6ie este foarte potenta i foarte pura5 Are un fe! de a ,a eAp!oda mintea5 Nu !u"rea8a ine "u minteaE am af!at asta pentru a fi si6uri5 A"est !u"ru este perfe"t !o6i" sau ar tre ui sa spun natura!) faptu! "a nu !u"rea8a atat de ine "u mintea ,oastra) pentru "a mintea ,oastra este o unea!ta a ,e"*ii ener6ii5 Noi am ,or it despre minte mu!t in a"este "ursuri) dar mintea ,oastra a !uat ener6ia ,i rationa!a i a in,atat sa !u"re8e foarte aproape "u tipare!e sa!e5 @intea ,oastra a de,enit numai tipare i s-a a"omodat ener6iei ,e"*i5 Noua ener6ie nu !u"rea8a ine "u mintea5 ;na dintre pro,o"ari ,a fi sa a,eti in"redere in ,oi insi,a destu! pentru a iesi din minte5 La a"est pun"t intram in "ate,a dintre prin"ipii!e di,ine despre "are am ,or it mii i mii de ani !a s"o!i!e mistere!or5 Vom mer6e din"o!o de mintea umana in mintea di,ina5 Inte!i6enta di,ina nu are 9ude"ati) nu fo!oseste "eea "e ,oi numiti ana!i8a i nu fo!oseste !o6i"a !ineara sau !o6i"a ierar*i"a5 @intea di,ina are "ompasiune) onoare i este simp!a) in timp "e mintea umana este foarte "omp!eAa5 Se mandreste "u "omp!eAitatea sa5 ?amenii destepti au tendinta de a fi oameni foarte "omp!e"si) dar mai de,reme sau mai tar8iu de,in oameni foarte p!i"tisitori) neinspirati5 Voi ,eti a,ea pro,o"ari - asa "um ati fost de a"ord sa a,eti - "and ,eti in"epe sa !u"rati "u inte!i6enta ,oastra di,ina5 @er6e mu!t mai departe de inte!i6enta umana5 Nu este o a8a de date i nu isi a8ea8a perspe"ti,e!e ,iitoru!ui i potentia!e!e pe "eea "e s-a intamp!at in tre"ut5 Di,inu! nu fa"e asta de!o"5 Di,inu! inte!e6e un prin"ipiu foarte simp!u- totu! este ine in toata "reatiaE asadar) totu! este o mareata eAperienta5 @intea di,ina este o minte de in"redere5 Ea inte!e6e "a) in "u,inte!e !ui
119

To ias) nu "ontea8a5 Dorinta sa este de a eAp!ora i nu de a prote9a i asta ,a fi o pro,o"are pentru unii dintre ,oi5 Desi "onditia ,oastra umana i mintea sa au "autat prote"tia) si6uranta i se"uritatea) di,inu!ui) "om inat "u noua ener6ie) nu-i pasa de asta5 Vor fi timpuri "and sine!e ,ostru uman ,a tipa "u ,o"e tare Bprote9ea8a-ma) sa!,ea8a-maIB Inte!e6eti "a di,inu!ui nu-i pasa5 Nu tre uie sa ,a prote9e8e de nimi"5 A"easta este o "redinta artifi"ia!a5 Sa ,a prote9e8e de "e anumeJ De iu irea "are este de9a in interioru! ,ostruJ De statusu! as"ensiunii pe "are de9a !ati rea!i8at i a"um eAperimentati "um ati a9uns a"o!oJ Voi tre uie sa ,a prote9ati de faptu! "a totu! se af!a intr-o stare perfe"ta de a fiJ Este timpu! sa e!i erati ,e"*i!e sisteme de "redinta imp!antate a"um mu!t timp) a"e! intuneri" sau a!ta forta "are poate pre!ua "ontro!u! asupra ,oastra5 Nu fun"tionea8a5 Au fost in"er"ari - ati in"er"at asta "u a!tii) ei au in"er"at "u ,oi - dar nu fun"tionea8a5 Voi nu puteti fi "onsumati sau ani*i!ati de "atre o a!ta fiinta5 Voi nu puteti fi !o"ati intr-o anumita rea!itate pamantu! de eAemp!u - pentru eternitate5 Voi sunteti "u ade,arat fiinte su,erane5 Nu eAista ni"i un moti, pentru in6r9orare5 Con"eptu! de prote9are i fortifi"are i aparare ,-a "ondus "atre i mai mu!te difi"u!tati i frustrari de"at meritati5 Noua ener6ie Noua ener6ie este ai"i5 Asteapta5 Este rea!a5 Nu este doar un "on"ept5 A fost un "on"ept eoni de timp5 A fost profetitaE ati numit-o a doua ,enire5 V-ati in"arnat in a!te ,ieti "re8and "a era aproape ai"i) o anti"ipati) ,a pre6ateati) ,or eati despre noua era i despre noi!e timpuri5 Este ai"i a"um) repre8entata de a"easta i!a5CAdamus arun"a o mare min6e de p!asti" in pu !i"D Intre area este- sunteti pre6atitiJ Noua ener6ie este foarte
120

diferita de ener6ia ,e"*e5 C"ine,a este !o,it "u min6ea i eA"!ama BauB) Adamus se amu8aD VedetiJ Noua ener6ie poate a,ea un asemenea efe"tI Arata foarte ino"ent dar este destu! de puterni"a "and se !o,este de "redinte!e ener6iei ,e"*i5 Ener6ia ,e"*e a fost "reata din dorinta suf!etu!ui de a se reantoar"e A"asa5 Noua ener6ie este re8u!tatu! intoar"erii sine!ui sau a fu8iunii dua!itatii5 Cand are !o" fu8iunea) ,oi nu mai a,eti un mas"u!in+feminin separati) !umina+intuneri" separati) spirit+minte separati5 I!u8ia dispare5 Se e,apora5 I!u8ia separarii dispare5 Voi in"etati sa mai adu"eti inapoi ener6ia 8eitei - atat de anii O3$5 Voi nu tre uie sa adu"eti !umina !umii - asta este spe"ifi" !u"ratori!or so"ia!i5Voi nu tre uie sa ,a "autati sine!e ina!t pentru "a nu eAista sine ina!t5 Nu sunteti de"at ,oi5 Voi nu tre uie sa a,eti dis"utii fi!osofi"e sau de8 ateri re!i6ioase5 Ne,oia pentru re!i6ie ,a in"eta sa mai eAiste "and ,eti rea!i8a "a nu eAista ni"i o separare5 Nu eAista ni"i o "ondamnare5 Nu eAista ni"i o pedeapsa5 Nu eAista de"at "onstienti8are5 Cand dua!itatea se uneste) "and nu mai eAista i!u8ia !umina+intuneri") mas"u!in+feminin) un+rau) atun"i ener6ia este "reata5 Este diferita de ,e"*ea ener6ie5 Ve"*ea ener6ie a fost "om usti i!u! de ra"*eta pe "are i! ,eti fi fo!osit pentru a ,a reantoar"e A"asa5 A"um) sunteti pre6atiti sa fiti A"asaJ Cand dua!itatea in"epe sa fu8ione8e in intre6imea sa) "reea8a noua ener6ie5 De unde "redeati "a ,ine noua ener6ieJ De !a dumne8euJ Dumne8eu nu are ni"i o idee5 Serios5 Dumne8eu este ener6ia ,e"*e - i ,edetiJ Nu a aparut ni"i un fu!6er "and am spus asta5 Dumne8eu 8am este a"um5 Dumne8eu este ener6ie ,e"*e pentru "a ,oi sunteti ener6ie ,e"*e5 Spiritu! ,-a oferit daru! su,eranitatii5 Spiritu! a "reat intentionat propria separare i "e "redeti "a se intamp!a a"um "u spiritu!J 1u8iunea) topirea inapoi in ,oi5
121

Spiritu! se intoar"e a"asa !a ,oi5 Nu ,oi mer6eti a"asa !a spiritE spiritu! ,ine a"asa !a ,oi5 ;auI Sa respiram impreuna profund5 Spiritu! este ener6ie ,e"*e pentru "a ,oi ati fost "on"eputi in ,e"*ea ener6ie5 Dar "and ,oi ,a "unoasteti pe ,oi insi,a) intre6i i "omp!eti) ni"i spiritu! nu mai este in ,e"*ea ener6ie5 Spiritu! i ,oi ,a ,eti aminti mereu de unde ati ,enit) ,a ,eti aminti intotdeauna "a!atoria "are ,-a adus ai"i5 Nu ,a fi ni"iodata uitata) ni"iodata stearsa5 Va ,eti aminti "u mare u"urie fie"are eAperienta difi"i!a i fie"are moment minunat a! fie"arei ,ieti pe "are ati trait-o ,reodata5 Va ,eti intre a de "e nu ,-ati !asat sa ,a amintiti de-a !un6u! drumu!ui sau de "e ati "reat separarea5 Voi ,eti spune) pentru "a am mai au8it asta inainte Bde "e nu mi-am oferit o u"ati"a de amintire) pentru "a asta mi-ar fi fa"ut intrea6a "a!atorie mu!t mai usoaraJB Noua ener6ie este "reata atun"i "and ,oi ,a intoar"eti !a ,oi) "and nu mai sunteti separati) nu mai sunteti parti separate5 In "ontinuare a,eti mu!te inf!uente din ener6ia ,e"*e in ,iata ,oastra pentru "a se af!a in !umea din 9uru! ,ostru5 Se af!a peste tot in "onstiinta de masa) in aspe"te!e ,oastre "are in"a nu sunt inte6rate) dar ,eti a,ea un e!ement a! noii ener6ii in ,iata ,oastra5 Este ai"i a"um5 Noua ener6ie este eApansiona!a i nu ,i rationa!a5 Se eApandea8a in fie"are dire"tie in a"e!asi timp) "*iar prin timp i spatiu5 Poate fi fo!osita in "onteAtu! timpu!ui i spatiu!ui) "u a!te "u,inte a"um) dar nu poate fi !imitata de timp) spatiu) minte) re6u!i) tipare sau istorie5 Nu in"er"ati sa "onstran6eti noua ener6ie "are ,ine in rea!itatea ,oastra5 A"um "MLi,a ani To ias a oferit un dis"urs stra!u"itor despre "e!e patru e!emente repre8entate de patru i!e5 E! a ,or it despre un e!ement !umina) un e!ement intuneri" i un e!ement neutru5 A"estea erau e!emente!e de a8a a!e rea!itatii5
122

E"*i!i ru! ener6eti" s-a tot s"*im at "onstant intre intuneri" i !umina i 6ri5 A"est !u"ru a repre8entat e"*i!i ru! i s"*im area dua!itatii sau) asa "um ar spune unii) !upta "onstanta intre intuneri" i !umina pentru dominanta i "ontro!5 Natura rea!itatii a fost intotdeauna a8ata pe mis"area a"estor e!emente pana "and un e!ement nou a aparut5 A fost foarte diferit de "e!e!a!te e!emente pentru "a era "!ar5 C!aritatea e!ementu!ui nou era strain pentru "e!e!a!te trei e!emente ori6ina!e5 Lumina i intuneri"u!) "are intotdeauna s-au urat re"ipro" i "are s-au !uptat "onstant pentru "ontro!) dintr-o data i-au unit forte!e5 E!e au in"er"at sa fu6areas"a i!a "!ara in afara eAistentei pentru "a era atat de diferita i putea sa sfarseas"a 9o"u! ,e"*i a! !uminii impotri,a intuneri"u!ui5 Cand apare noua ener6ie in "onstiinta ,oastra) parti din ,oi ,or in"er"a sa o respin6a pentru "a nu se potri,este tipare!or ,e"*i5 A!te parti a!e ,oastre) in spe"ia! mintea ,oastra) o ,or per"epe "a pe o amenintare pentru propria ,oastra eAistenta5 Lumina i intuneri"u! ,ostru ,or tine re8istentaE ori"e ramasita a dua!itatii din ,oi ,a fi infri"osata de ea5 De "eJ Pentru "a semna!i8ea8a sfarsitu! 9o"u!ui ,e"*i i fara 9o" "ine sunteti ,oiJ Sau asa se intrea a ,e"*ea identitate5 Noua ener6ie a ,oastra Voi ati "reat noua ener6ie pentru "a ati "ontemp!at "um ar fi sa ,a intoar"eti inapoi !a ,oi) sa fiti un "orp a! "onstiintei inte6rat5 Este a ,oastraE ,oi ati "reat-o5 Este foarte persona!a pentru ,oi a"um dar se ,a eApanda in restu! "reatiei pentru "a nu puteti poseda ni"iodata "eea "e "reati5 Le puteti fo!osi5 Le puteti iu i5 Puteti a,ea mari pasiuni pentru "reatii!e ,oastre) dar nu puteti sa ,a posedati "reatii!e5 @ai de,reme sau mai tar8iu e!e isi
123

,or dori eAprimarea din drepturi!e !or5 @ai de,reme sau mai tar8iu ener6ia tre uie sa "ur6a5 Ce! mai sa"ru "adou de !a spirit "atre ,oi a fost ,ointa di,ina su,erana5 Spiritu! a de"!arat Bmer6eti i ,a "unoastetiB5 Noua ener6ie ,ine in ,iata ,oastra5 Arata diferit5 Se simte diferit5 @iroase diferit5 Sunteti ,oi) dar intr-un fe! in "are nu ati mai eAperimentat5 Nu ,ine de !a dumne8eu5 Nu ,ine de !a mine5 Este a ,oastra5 ? ser,ati-o5 >u"ati-,a "u ea5 Iesiti din minte "u ea5 In "ursuri!e me!e re"ente am pus un mare a""ent pe sentimente sau "u "onstiinta sen8oria!a5 Iesiti din minte) pentru "a mintea nu ,a inte!e6e noua ener6ie5 De a"eea ,-am ru6at sa pra"ti"ati nefo!osirea "u,inte!or "and "omuni"ati "u fiinte!e an6e!i"e sau anima!e!e pentru "a "u,inte!e sunt din minte5 Inte!e6erea ,oastra a noii ener6ii nu ,a ,eni din "apu! ,ostru) ,a ,eni din inima ,oastra i ,a fi simp!a5 Veti a,ea tendinta de a o dise"a i a o ana!i8a i de a o defini5 Va ro6 sa nu fa"eti asta5 ;nii dintre ,oi ,eti intra pe site-u! "er"u!ui "rimson !a mesa9e i ,eti posta Bam des"operit noua ener6ie i iata "um esteB5 Nu5 Nu in"er"ati sa o des"rietiE eAperimentati-o5 Nu-i spuneti persoanei de !an6a ,oi "um sa-i o tina propria ener6ie noua pentru "a este foarte persona!a i a in"er"a sa o definiti ,a du"e inapoi in dinami"a ,e"*ii ener6ii5 Nu tre uie sa fiti primu!5 Cu a!te "u,inte) nu ,a doriti a"e! !u"ru a! e6o-u!ui Beu o am inaintea taB5 Este o eAperienta sa"ra persona!a din"o!o de "u,inte5 Este o eAperienta seAua!a di,ina) dar nu "a "ea "are ,ine din or6ane!e ,oastre de reprodu"ere5 Eu ,or es" despre o eAperienta seAua!a pura din inima5 Ade,arata iu ire este atun"i "and mas"u!inu! i femininu! ,ostru se indra6ostes" unu! de a!tu! pana !a pun"tu! in "are nu mai au ne,oie sa-i mentina identitati!e separat5
124

1o!osind noua ener6ie A"um ,oi intre ati B"um ap!i" ener6ia noua in ,iata meaJ Ce tre uie sa fa" in "ontinuareJB Respirati5 A"esta este un un in"eput5 Respirati5 Noua ener6ie este fara timp i fara spatiu5 CMLi,a dintre ,oi au fa"ut "er"etari stiintifi"e sau fi8i"e in timp i spatiu5 Este o dis"utie fas"inanta dar nu "ore"ta pentru "a ,oi pri,iti timpu! i spatiu! foarte !inear5 poate "a ,oi intre ati Bnu se intamp!a totu! in a"e!asi timpJB Nu) nu "*iar5 Apoi intero6ati B"um pot "a!atori inapoi in timpJ Vreau sa ma intor" i sa-mi s"*im tre"utu!B5 A"est !u"ru este menta! i !inear i nu ,a fun"tiona5 Voi puteti tran"ende timpu! i spatiu! dar nu asa "um "redeti5 Voi spuneti B,reau sa mer6 in ,iitor pentru a ,edea "e se ,a intamp!a5 Vreau sa stiu "um ,a mer6e ursa de ,a!oriB5 Voi ,reti sa stiti "e se ,a intamp!a5 Nu puteti a9un6e a"o!o de ai"i) pentru "a ,oi presupuneti "a eAista o natura !ineara a rea!itatii5 Noua ener6ie este fara timp i fara spatiu5 Nu are "onstru"tii!e eAistentei !ineare5 Cu a!te "u,inte) nu in"epeti sa p!anuiti5 Nu "reati s"opuri5 Nu fa"eti presupuneri pentru "e se ,a intamp!a maine5 Ade,arata noua ener6ie se intamp!a in a"est moment5 A"est moment este fara timp i fara spatiu5 Asta nu inseamna "a ,eti eAperimenta a"um tot "e suf!etu! ,ostru ,a eAperimenta totu! in a"e!asi moment5 Inseamna "a) in "u,inte!e maretu!ui To ias Bnu "ontea8aB5 In a"est moment nu "ontea8a "e s-a intamp!at ieri sau "e se ,a intamp!a maine5 Pur i simp!u nu mai "ontea8a5 Ca!atoria umana este a8ata pe dorinta pentru eAperienta !ineara5 Cu a!te "u,inte) B"e se ,a intamp!a maineJB Da"a doriti sa ,a eAperimentati "e! mai profund sine "are "u ade,arat nu a fost ni"iodata separat) este in a"est moment5 Ce mai asteptatiJ Asteptati sa terminati a"e! proie"tJ Sa ,a mutati in a!t orasJ ;n
125

maestru sa ,ina sa ,or eas"a "u ,oiJ Sa pierdeti in 6reutateJ Asteptand anumite orne ,a intar8ia noua ener6ie pentru "a i noua ener6ie ,a astepta5 Este 9o"u! asteptarii sau "um ii mai spun eu 9o"u! destinu!ui- Btre uie sa astept sa ,ad "e mi se ,a intamp!a5 Tre uie sa astept pana termin !u"ru! astaB5 Gata5 Este a"um5 Numi pasa "at de ne uni "redeti "a sunteti) "ate o i"eiuri re!e a,eti sau "ate ese"uri ati eAperimentat5 Stiti "ate ese"uri am a,ut eu pana am de,enit maestruJ Doar unu! i a"easta este o ade,arata de"!aratie) pentru "a intr-un fina! nimi" nu este un ese"5 Ese"u! meu a fost "a a durat atat de mu!t pentru a-mi 6asi iesirea din in"*isoarea de "rista! i raspunsu! a fost a"o!o in tot a"e! timp5 Dar) "a unii dintre ,oi) am 9u"at 9o"u! B"um ies de ai"iJB de"at pur i simp!u sa fa" asta5 A"um este momentu!- "*iar a"um) din"o!o de timp i spatiu) din"o!o de ori"e asteptare) "*iar a"um- pentru a a,ea a so!ut "oneAiunea "u ,oi insi,a) sa adu"eti noua ener6ie) sa iesiti din minte in "onstienti8area ,oastra5 Nu mai asteptati ni"i un moment5 Este a"um5 S"*im ari!e "onstiintei Au fost "ate,a s"*im ari ma9ore in "onstiinta5 Imediat dupa a! doi!ea ra8 oi mondia!) o mare s"*im are in "onstiinta a fost urmata de s"*im ari in te*no!o6ie5 A mai fost o s"*im are !a in"eputu! ani!or sai8e"i- o mare s"*im are in "onstiinta- "are a des"*is in"a o data usa pentru a,ansarea te*no!o6i"a5 Pri,iti !a "e s-a intamp!at !a sfarsitu! ani!or sai8e"i i in"eputu! ani!or sapte8e"i in !e6atura "u eAp!o8ia noi!or te*no!o6ii5 Cand "onstiinta se eApandea8a) urmea8a s"*im ari in te*no!o6ie) medi"ina) stiinta) afa"eri i sisteme5
126

A fost o mare s"*im are in #$$%) dupa "um stiti5 A afe"tat ,a!ori!e i mora,uri!e i a"um "ondu"e "atre s"*im area pra"ti"a in finante i 6u,ern i pana !a un pun"t) in re!i6ie5 S"*im area in "onstiinta de atun"i este a"um manifestata in rea!itate5 A mai fost o s"*im are in #$$35 A tre"ut neo ser,ata de ma9oritatea oameni!or din !ume) dar a fost monumenta!a5 Nu a tre uit sa ,ina "a o furtunaE a ,enit "a o in,itatie de un ,enit5 A fost numita saritura "uanti"a i ma9oritatea dintre ,oi ati parti"ipat intr-un fe! sau a!tu!5 A des"*is usa pentru "a uimitoare i noi te*no!o6ii sa poata intra) desi mu!te dintre e!e se af!a in "ontinuare pe irou "a sa spunem asa5 In"a nu au fost imp!ementate5 S"*im ari!e in "onstiinta "are au a,ut !o" in #$$3 ,or "ondu"e intr-un fina! "atre so!utii in noua ener6ie) so!utii in"redi i!e medi"a!e pre"um re6enerarea "e!u!e!or stem i des"operiri in"redi i!e in una dintre "e!e mai mari pro !eme "u "are s-a "onfruntat ,reodata umanitatea - "om usti i!u!5 @a9oritatea umani!or nu ,or sa "onfrunte faptu! "a !umea fo!oseste "om usti i!u! ener6iei ,e"*i anti"e "are ,a epui8a semnifi"ati, resurse!e "urente in urmatorii tre8e"i i "e,a de ani5 Da) in "ontinuare eAista mu!t petro! i 6a8 a"o!o5 Dar unu! ,ostru simt ,a ,a spune B"*iar da"a mai este "om usti i! ,e"*i "at sa ne a9un6a pentru 8e"e mii de ani) nu ne po!uam mediu! in"on9uratorJ Nu stri"am a"est dar numit pamant pe "are Gaia ni-! inmanea8aJB De"i "*iar da"a ar fi mu!te resurse) unu! simt spune Bda"a "ontinuam sa fo!osim "om usti i! in ritmu! a"tua!) ne ,om "au8a pro !eme "u ,remea i mediu!B5 Ne,oia "rea8a so!utii5 EAista "ate,a re,e!atii stra!u"itoare in te*no!o6ie pentru "om usti i! "*iar dupa "o!t i dra6i prieteni) e!e nu sunt soare!e i ni"i ,antu!5 A"estea sunt) in opinia mea) distra6eri5 EAista ener6ie pura uimitoare "are este foarte disponi i!a5
127

De eAemp!u fu8iunea !a re"e5 Au eAistat mai mu!te eAperimente in !a orator "u fu8iunea !a re"e) dar s-a intamp!at un !u"ru "iudat- nu au putut rep!i"a re8u!tatu!5 HmmmI EAperimente!e in fu8iune re"e de fapt au fun"tionat5 Ener6ia era produsa fara ni"i un produs auAi!iar ne6ati, semnifi"ati,) spre deose ire de ener6ia nu"!eara) dar "er"etatorii nu au fost "apa i!i sa-i rep!i"e re8u!tate!e i au fost "riti"ati de "atre "o!e6ii !or5 Ce "redeti "a s-a intamp!atJ Este ener6ia nouaI Nu are a"e!easi raspunsuri) "*iar i in a"e!easi "onditii5 Cer"etatorii au fost "apa i!i sa fo!oseas"a "e,a asemanator noii ener6ii5 Nu a fost eAa"t noua ener6ie) a fost mai mu!t o um ra a noii ener6ii5 Ei au pasit in ea peste timp i spatiu i au "reat fu8iunea !a re"e5 A"easta este una dintre mu!te!e surse de ener6ie pentru "om usti i! "are ,in spre ,oi5 1iti "onstienti de te*no!o6ie5 EAista so!utii te*no!o6i"e "*iar pe pun"tu! de a fi des"operite5 Ei !u"rea8a !a e!e in !a oratoare) dar !e !ipseste un mi" "omponent5 Nu ,or a,ea a"e! mi" "omponent sau a"e! u!tim e!ement e,a8i, pana "and "onstiinta nu se ,a mai eApanda putin5 Te*no!o6ia i stiinta intotdeauna au urmat "onstiinta5 Ce se intampla acum asa cum voi va e'pandati constiinta in acest moment# Voi pregatiti potentialele pentru altii, pentru cei care lucreaza la rezolvarea unora dintre aceste probleme ale bolilor, ale energiei combustibililor i a mediului global. ,unca pe care o faceti cu propria constiinta are un impact asupra potentialelor pentru umanitate. Constiinta unei singure persoane poate face diferenta i de aceea sunt onorat sa lucrez cu voi. CAPIT?L;L <
128

Potentia!e!e i manifestarea Voi puteti eAperimenta mai mu!t de"at o rea!itate in a"e!asi timp5 Sunteti o isnuiti sa a!e6eti i sa ,a "on"entrati asupra unei sin6ure rea!itati i apoi "redeati "a este sin6uru! !u"ru "are se intamp!a5 Dar tre"utu!) pre8entu! i ,iitoru! sunt p!ine de o mu!titudine de potenLia!e i a"este potenLia!e sunt !a fe! de a"ti,e i ,a!ide "a i potentia!e!e pe "are !e eAperimentati a"um5 Ati de,enit "onforta i!i "u o eAperienta manifestata sin6u!ar) adi"a sunteti in 6enera! "onstienti doar de o sin6ura rea!itate !ineara5 De e'emplu voi ati ales sa va uitati la ceva anume la televizor in aceasta seara. !cest lucru este foarte confortabil, dar realitatea este ca puteti fi constienti de a privi mai multe programe in acelasi timp. !cest lucru este cunoscut sub numele de manifestare multipla, sau constientizare a evenimentelor simultane care are loc in acelasi timp. Desi suna ciudat, poate fi foarte neconfortant la inceput. V-ati petrecut multe vieti concentrandu-va doar pe manifestarea unei singure realitati o data i mintea a inceput sa creada ca nu poate procesa decat o singura e'perienta lineara pe rand. Dar de fapt voi puteti avea mai multe. ,intea voastra analitica se va intreba cum ar putea asa ceva sa functioneze. Cum puteti avea vise multiple in acelasi timp# Cum puteti citi o carte i planui o petrecere in acelasi timp# Cum puteti merge cu un tren i, in acelasi timp sa mergeti de-a lungul unui tarm i a faceti fotografii# Cel mai probabil veti avea provocari, c%iar veti crede ca va veti pierde pe voi, simtul identitatii, daca veti cadea intr-o asemenea gaura de iepure. !sta pentru ca i identitatea voastra este bazata pe o singura realitate lineara, desi nu trebuie sa fie. uteti
129

e'perimenta multiple manifestari in acelasi timp. Incepeti sa va jucati cu asta, sa va imaginati i veti descoperi ca aceasta este mai mult o stare naturala de a fi. Vi8iunea persona!a i m a 6 i n e A"est sim o!) pun"tu! in"er"uit) mai este "unos"ut i su denumirea de "ir"umpun"t5 Pun"tu! din "er" repre8inta Sursa) Tot "eea "e a fost) Eternu!5 Ati putea spune deasemenea "a este sim o!u! pentru suf!etu! sau di,initatea ,oastra5 Cer"u! eAterior repre8inta eApansiunea sau "a!atoria suf!etu!ui ,ostru5 A"est "er" "ontine toate eAperiente!e pe "are !e-ati a,ut ,reodata - ,ieti!e tre"ute) eAperiente!e tre"ute) tot "e s-a intamp!at pana !a a"est pun"t5 Cer"u! deasemenea repre8inta i a!t"e,a semnifi"ati,5 Este un s"ut prote"tor5 Ce prote9ea8aJ Suf!etu! ,ostru) di,initatea ,oastra5 De "eJ Pentru "a ,oi "redeti "a suf!etu! ,ostru) di,initatea ,oastra) pun"tu!) este pur i fra6i!5 Nu ,reti sa fie po!uat de toate inf!uente!e eAterioare sau de forte!e dua!itatii55 Voi a,eti o anumita "redinta 6resita "a prin a mentine a"e! s"ut in 9uru! di,initatii ,oastre) intuneri"u! nu poate intra5 Dar ade,arata pro !ema este "a intuneri"u! ,ostru este de9a a"o!o) !a fe! "a i !umina ,oastra5 Ade,arata pro !ema nu este faptu! "a ,oi mentineti intuneri"u! ,ostru afara5 Ade,arata pro !ema este faptu! "a mentineti intuneri"u! in interior5 A"easta in"er"are de a
130

prote9a di,inu! a !imitat eApansiunea "onstiintei ,oastre) dar este foarte usor de remediat5 Respirati profund) a!e6eti "onstient sa ,a eApandati) "ura9osi i fara fri"a) amintindu-,a "a nu eAista nimi" de "are sa ,a in6ri9orati ai"iCin afara "er"u!uiD5 Ai"i afara sunt doar potentia!e!e ,iitoru!ui ,ostru i pentru "a a,eti ,ointa i a!e6ere di,ina) nu ,eti a!e6e nimi" in afara de "e este "e! mai ina!t ine pentru ,oi5 Ki da"a este pentru "e! mai ina!t ine a! ,ostru) puteti presupune "a ,a fi i pentru "e! mai ina!t ine a! a!tora5 EAista potenLia!e stra!u"itoare disponi i!e a"o!oCin afara "er"u!uiD5 E!e sunt aproape ne!imitate5 A"este potenLia!e sunt !a fe! de ,aste pe "at ,i !e puteti ima6ina i "redeti sau nu) ,oi !e-ati "reat pe fie"are dintre e!e5 E!e pot fi pa!pitante sau depresi,e sau triste5 Pot fi p!ine de fri"i5 E!e pot fi u"uroase5 Voi i numai ,oi puteti a!e6e "e potenLia!e ,reti sa eAperimentati5 Deasemenea puteti a!e6e mai mu!t de"at un potentia! sa eAperimentati "um este sa a,eti manifestari mu!tip!e a!e "onstiintei5 Ni"i un potentia! a! nimanui nu poate ,reodata sa interfere8e in "ampu! potentia!e!or ,oastre) de"at da"a ,oi permiteti asta sau da"a a!e6eti asta i ,oi nu puteti interfera "u a !or de"at da"a ei permit asta5 E,ident "a ma9oritatea umani!or permit a"est !u"ru) "e! putin !a un ni,e! in"onstient5 Dar asa "um ,oi a!e6eti su,eranitatea ,oastra) e!i erati men6*ina "onstiintei de masa i e!i erati "redinta in destin) ,oi puteti eAperimenta frumusetea potentia!e!or ,oastre proprii5 In "ampu! potentia!e!or ,oastre Cori"e este in afara "er"u!uiD nu mai este ne,oie de destin) soarta) o "a!e preordonata) sau de ro!u! unui dumne8eu din afara5 Totu! sunteti ,oi5 Destu! de simp!uI De "e au umanii tendinta de a fa"e totu! atat de "omp!i"atJ Poate "a !e p!a"e i!u8ia unei forte din afara "are sa !e 6*ide8e+"ontro!e8e ,iata5 Poate "a !e p!a"e sa
131

eAperimente8e potentia!u! "a tre uie sa ai a rau "u ine5 Dar in a"est moment si6ur i sa"ru pe "are i! impartasim) puteti a!e6e "eea "e doriti5 Ima6inandu-,a @intea este o "utie5 Cu a!te "u,inte) este !imitata5 Este !ineara5 @intea ,oastra "u ade,arat nu isi poate ima6ina5 Pretinde "a stie "um sa-i ima6ine8e dar sin6uru! !u"ru pe "are i! poate fa"e este sa adu"a din propria memorie i sa in"er"e sa "ree8e o ima6ine pentru ,iitor5 De"i in 6enera! ima6inari!e din minte sunt foarte !imitate5 @intea nu poate su ni"i o forma sa ,ada sau sa per"eapa "e este ai"i in "ampu! ,ostru de potenLia!e5 De a"eea atat de des "eea "e "redeti "a sunt ,ise!e ,oastre sau s"opuri!e ,oastre in ,iata nu se rea!i8ea8a ni"iodata asa "um ,a doriti ,oi) pentru "a e!e ,in dintr-o sursa fa!sa5 Dar ,oi) "a i "orp a! "onstiintei) ,a puteti ima6ina i ,isa5 Ce s-a intamp!at a"um 8e"e ani nu mai "ontea8a - nu sunteti "u ade,arat ,oi5 ;neori ,-ar p!a"ea sa "redeti "a sunteti ,oi) dar nu sunteti "u ade,arat ,oi5 Ce s-a intamp!at in u!tima ,oastra ,iata nu sunteti "u ade,arat ,oi5 1a"e parte din eAperienta suf!etu!ui ,ostru) da) dar nu sunteti ,oi5 Voi sunteti "onstiinta ,oastra in a"est moment de A"um5 Constiinta ,oastra din momentu! de A"um este repre8entata ai"iCin interioru! "er"u!uiD5 Potentia!e!e pentru eAperiente!e ,oastre noi sunt ai"iCin afara "er"u!uiD5 De"i "um adu"eti potentia!e!e in a8a rea!itatii ,oastre) in momentu! de A"umJ Nu "a!atorind in ,iitor5 @ai ine ,a eApandati "onstiinta in a"est moment pentru a "uprinde mu!t mai mu!t a "eea "e poate fi ,oiI A"est !u"ru este fi8i"a spiritua!a "onform spuse!or !ui Adamus fata in fata5
132

Voi ,a eApandati "onstiinta prin ima6inatia ,oastra) amintindu-,a "a nu mintea ,oastra mun"este "u ade,arat) "i mai de6ra a "orpu! "onstiintei ,oastre5 A"um marea intre are este) "e ,a doriti "u ade,aratJ Am pus a"easta intre are mu!tor audiente i in "ontinuare nu sunt satisfa"ut de raspunsuri5 In "ontinuare nu "red "a oamenii - "*iar i oamenii semi-i!uminati stiu "e ,or5 Ei pot defini "e nu ,or) dar am a9uns sa "red "a !e este fri"a sa defineas"a "eea "e isi dores"5 Ce se intamp!a "and sunteti "ura9osi i fara fri"a) "and ,a ima6inati in "ampu! potentia!e!or ,oastre i apoi "u ade,arat se!e"tati unu!J Intre area urmatoare este) "um se!e"tati un potentia!J 1o!ositi un termen 6enera! pre"um Bferi"ire i u"urieBJ Sau fo!ositi potenLia!e spe"ifi"e pre"um Bun ser,i"iu "are are sa!ariu! de %/$$5$$$ de do!ari pe an) o masina '@& de serie 3 i un "aine 6o!den retrie,erBJ Sunt de a"ord "a o a!e6ere foarte 6enera!a pre"um B,reau sa fiu feri"itB este mai de6ra a s!a a pentru "a nu stiu si6ur da"a ,oi stiti "e este feri"irea) in afara de a "ondu"e un '@& serie 35 A fa"e o a!e6ere pre"um B,reau sa am trei8e"i de studenti !a primu! meu "ursB este de fapt foarte !imitata i deasemenea re8u!tatu! sau se a8ea8a pe parti"iparea a!tor umani5 De"i intre area este) "um a!e6e un "reator "onstientJ Nu este o intre are "ap"ana) apropo5 iata "um a!e6eti- "e ,a inspiraJ Ce ,a fa"e sa ,a simtiti eApansi,iJ Ce ,a fa"e sa ,a simtiti intre6i i "omp!etiJ Cu a!te "u,inte) mer6eti dupa sentiment5 Ce simtiti "a este ine pentru ,oiJ A"um) nu tre uie sa in"epeti sa puneti eti"*ete pe a"este potenLia!e diferite5 Nu tre uie sa in"epeti sa !e eti"*etati in !u"ruri pre"um Bser,i"iB) B aniB sau Bi!uminareB pentru "a potentia!e!e de fapt nu au eti"*ete sau definitii umane5 Potentia!e!e sunt ener6ii intr-o stare neutra "are pot fi a"ti,ate de "atre ,oi5 Campu! potentia!e!or ,oastre nu este
133

definit de !u"ruri pre"um sanatate) ani) i!uminare sau ori"are a!ti fa"tori umani5 Potentia!e!e ,oastre sunt de fapt sentimente profunde) sen8oria!e5 Iata "e ,a su6ere8%5 In"*ideti o"*ii) re!aAati-,a i respirati profund timp de "in"i minute5 #5 Ima6inati-,a momentu! ,ostru de A"um) repre8entat de "er"u! eAtern din dia6rama noastra) "um se eApandea8a in afara5 =5 Fam iti5 Re!aAati-,a5 Nu ,a asteptati sa ,edeti ima6ini sau sa au8iti ,o"i5 Permiteti-,a sa simtiti5 05 1ara a intra in menta!) BsimtitiB ener6ii!e5 >u"ati-,a "u e!e5 EAperimentati diferente!e asa "um "ontinuati sa ,a eApandati5 /5 Dupa "e ,-ati 9u"at "u ener6ii!e un timp) a!e6eti "e,a ima6inandu-,a "a i! atin6eti "u de6etu! aratator5 .5 Respirati profund5 Re!aAati-,a5 ;itati de e!5 Cu a!te "u,inte) nu ,a a6atati de e!5 Intoar"eti-,a i fa"eti ori"e fa"eati inainte) stiind "a a"este ener6ii ,in a"um pentru a ,a ser,i5 1i8i"a spiritua!a a a!e6erii "onstiente Din nu stiu "e moti,) "and ,or es" "u oamenii) a"easta idee de a!e6ere este mai difi"i! de propa6at de"at ori"e a!t"e,a5 Pot ,or i despre "um a murit Hes*ua pe "ru"e) "um a ,enit inapoi in spirit pentru a !u"ra "u @aria @a6da!ena) a !asat-o insar"inata "u "orpu! !ui de !umina i au a,ut doi "opiii frumosi i toate astea sunt mai usor inte!es pentru umani de"at a fa"e o a!e6ere in ,iata !or5 Apropo) a"easta este o po,este ade,arata5 Este mai usor pentru mine sa ,or es" despre forme!e de ,iata eAtraterestre i despre na,e!e spatia!e mi"i "are ,i8itea8a
134

pamantu!) de"at sa ,or es" despre a fa"e o a!e6ere5 Da"a ,-as spune "a maine "in"i o8n-uri ar putea fi ,i8i i!e pe "eru! @eAi"u!ui i "a unu! dintre e!e ar !ua "onta"t "u umanitatea) ati intra pe internet i ati spune tuturor "e stiti5Dar ,eti fi entu8iasti pentru a fa"e a!e6eri "onstiente i a ,a "rea propria rea!itateJ Atat de entu8iasti in"at sa nu puteti dormi noapteaJ Atat de entu8iasti in"at sa nu puteti astepta 8iua de maine pentru "a ,a apartineJ Pro a i! "a nu5 Con"eptu! a!e6erii "onstiente) a! "rearii propriei rea!itati este unu! 6reu5 Nu este foarte dramati") dar este foarte) foarte frumos5 In "ir"umpun"tu! aratat mai de,reme) pun"tu! repre8inta A"asa sau "eea "e unii dintre ,oi ati numit raiu!) tot "eea "e a fost) dumne8eu) "reatoru!) sursa5 Dumne8eu a intre at B"ine sunt euJ Eu eAist) dar "ine sunt euJB A"ea intre are a fa"ut "a dumne8eu sa se indra6osteas"a de dumne8eu) pentru "a in momentu! in "are ,oi "ontemp!ati "ine sunteti "u ade,arat) nu ,a puteti a tine sa nu ,a indra6ostiti de ,oi insi,a5 A"ea iu ire a "au8at o eAp!o8ie imensa5 Astronomii ,ostri au numit-o i6 an6) dar de fapt a fost re8u!tatu! indra6ostirii spiritu!ui de sine5 A"easta iu ire a "reat s"antei de dumne8ei) fiinte "u suf!ete - ,oi i "u mine - astfe! in"at spiritu! sa se poata des"operi pe sine in"a o data i in"a o data5 Prin ,oi) spiritu! eAperimentea8a rasaritu! de soare) "um este sa manan"i man"are) frumusetea artei i intimitatea unei re!atii5 Spiritu! stie a"um ,iata datorita ,oua5 Cand ati parasit "onstiinta de a"asa) "onfortu! sursei) nu eAista nimi" din"o!o de A"asa5 Ni"i ma"ar spiritu! nu stia "e se af!a din"o!o5 Nu eAista nimi"5 Voi ati tre"ut de 8idu! de fo") o metafora pentru !imitari!e "onstiintei5 Deasemenea !-ati mai "unos"ut i su denumirea de Bmare!e soare "entra!B) "eea "e este o a!ta moda!itate de a spune BA"asaB5 Cand ati intrat in era "onstiintei) 8idu! de fo") suf!etu!
135

,ostru nou s-a de8mem rat in mi!iarde i mi!iarde de parti5 A"easta a!"*imie a format identitatea ,oastra uni"a a suf!etu!ui ,ostru) "e nu poate fi ni"iodata !uata de !a ,oi5 In de8mem rarea din 8idu! de fo") ,oi ,-ati "reat toate potentia!e!e a ori"e ati eAperimenta ,reodata5 A"est !u"ru este aproape de neinte!es pentru mintea umana5 Voi ati "reat potentia!u! pentru fie"are ,iata) fie"are a"tiune) fie"are 6and i fie"are "u,ant i nu doar pentru "e!e pe "are !e-ati eAperimentat) "i deasemenea i pentru "e!e pe "are nu !e-ati eAperimentat ni"iodata5 In 8idu! de fo" ,oi ati "reat i ati simtit fie"are potentia! "are ar putea ,reodata fi stiut de suf!etu! ,ostru5 Asadar) potentia!u! a tot "eea "e ati putea ,reodata fa"e de9a eAista5 A"um puteti a!e6e "e potenLia!e doriti sa manifestati5 Cu a"easta perspe"ti,a puteti ,edea "at este de usor sa fii un "reator) pentru "a ,oi de9a !e-ati "reat5 Nimi" nu este "u ade,arat nou) in afara de eAperienta de a trai potentia!u!5 De"i "and spun B"e se ,a intamp!a maineJB i apoi spun B,oi a!e6etiB) din "e a!e6eti ,oi "u ade,arat este o mu!time frumoasa de potenLia!e "are de9a eAista5 Cand eu spun Ba!e6eti "e doritiB este aproape "a i "um ati intinde mana in 8idu! de fo" i ati adu"e un potentia! "*iar in A"um5 ?ri"e este posi i!5 De9a iati "reat potentia!u! i a"um doar a!e6eti "e sa eAperimentati5 Este de9a ai"i5 Dupa mu!te) mu!te) mu!te ,ieti in "are ati uitat de a!e6ere i manifestare i in "are ati in"etat sa mai a,eti in"redere in ,oi5 Cand in"er"ati sa a!e6eti) totu! ,ine din minte i de,ine foarte stan6a"i5 In afara de asta) ,oi a,eti straturi *ipnoti"e "are ,a "au8ea8a sa a,eti !ipsa) in !u"ruri pre"um (arma) destin i soarta5 Ati de,enit !enesi dra6i prieteni5 Sunteti satisfa"uti sa oferiti responsa i!itatea de sine di,ina a!t"ui,a sau a!t"e,a i apoi sa ,a p!an6eti de ,iata ,oastra5 Sunt de a"ord "a a"easta nu mai este ,iata ,oastra5 De a"eea
136

spun "a umanii nu mai au "u ade,arat !i er ar itru5 L-au dat afara5 Da"a ,oi !u"rati "u a"este "on"epte ,eti des"operi "a este foarte usor sa im ratisati i sa manifestati ori"e potentia! a!e6eti ,oi5 Este de9a ai"iE este doar pentru ,oi) doar sa i! a!e6eti pentru a fi eAprimat i eAperimentat5 De !o"and tre"utu! Am un interes puterni" persona! in urmatoru! nostru su ie"t5 Vom eAp!ora potentia!e!e !o"ate sau as"unse a!e tre"utu!ui5 Tre"utu! "ontine o "antitate enorma de iu ire5 Tre"utu! in"ear"a sa se "one"te8e "u noua ener6ie) dar o mare parte din tre"ut este !o"ata in sisteme de "redinta i istorie5 Ati putea foarte ine sa arun"ati istoria !a 6unoi) pentru "a ea este s"risa intr-un fe! foarte !inear5 A"est !u"ru este ,a!a i! i pentru istoria ,oastra persona!a i pentru istoria ,oastra p!anetara) p!us tot "e "redeti ,oi "a stiti despre "um a fost "reat pamantu! i despre "um a e,o!uat5 Ceea "e "redeti ,oi "a stiti nu este de"at o 9umatate de ade,ar5 Voi pri,iti in tre"utu! ,ostru i spuneti BAdamus) eu am un tre"ut foarte ine definitB5 Nu) de!o"5 Voi spuneti BDar Adamus) iata toate foto6rafii!e me!e5 Iti pot arata foto6rafii de "and m-am nas"ut pana ieri5 Este foarte ine definitB5 Voi ,edeti doar o 9umtate din moneda tre"utu!ui5 Ce!e!a!te potenLia!e a!e tre"utu!ui au fost !o"ateE as"unseE foarte) foarte inte!ept in6ropate unde,a departe astfe! in"at ,oi sa "redeti "a sunteti un anumit !u"ru de"at sa stiti "ine sunteti "u ade,arat5 Voi !e-ati !o"at) !e-ati permis a!tora sa !e !o"*e8e pentru ,oi i ,-ati definit intr-un spe"trum foarte in6ust5 Persoana "are "redeti "a sunteti nu este "ine sunteti ,oi i poate "a asta este o ine"u,antare pentru unii dintre ,oi5 Dar
137

potentia!e!e tre"utu!ui sunt ,ii i ine5 EAista a!te rea!itati asupra "arora nu ,-ati "on"entrat) i totusi e!e sunt !a fe! de rea!e "a i "e!e asupra "arora ,-ati "on"entrat5 EAista demoni i dra6oni "are pa8es" usi!e tre"utu!ui5 Voi i-ati pus a"o!o) partia! pentru prote"tia ,oastra) partia! pentru simtu! ,ostru pentru i!u8ie) partia! din "au8a rusinii pe "are ati fi simtit-o pentru !u"ruri!e pe "are !e-ati fa"ut in tre"ut5 Noi ne ,om intoar"e in tre"ut i ,om ,i8ita "e!e!a!te potenLia!e5 A"est !u"ru ,a ,a s"*im a tre"utu!5 Nu ,a s"*im a tre"utu! a!t"ui,a neaparat) dar ,a s"*im a tre"utu! ,ostru5 Sunteti pre6atiti pentru astaJ Hmm) nu spuneti da pana nu "ititi "arteaI Persoana pe "are o ,edeti in o6!inda nu este o repre8entare una a "ine sunteti "u ade,arat5 Asa "um intram in tre"ut) ,eti ,edea une!e !u"ruri pe "are s-ar putea sa nu ,reti sa !e ,edeti- prin o"*ii umanu!ui "are ati fost pana a"um5 Cu a!te "u,inte) nu ati fi fost pre6atiti pentu a"est !u"ru a"um un an sau doi) dar sunteti pre6atiti pentru asta a"um5 Eu ,oi fi "u ,oi !a fie"are pas5 A"easta este promisiunea mea pentru ,oi5 EAista un antura9 "are !u"rea8a "u mine) eAista maestrii as"ensionati "are re,in pe pamant a"um "u "are ne "one"tam) eAista aspe"te a!e ,oastre "u "are ne "one"tam mereu i "u "are "omuni"am i eu ,oi fi "u ,oi !a fie"are pas a! "aii5 Nu imi "ereti sa o fa" eu pentru ,oi) nu imi "ereti raspunsu!) dar eu ,oi fi a"o!o "u ,oi5 Nu fu6iti i nu ,a as"undeti de mine) dar eu stiu "a asta ,eti fa"e5 Vor eAista timpuri "and ,eti fi atat de rusinati de ,oi insi,a i de a"tiuni!e ,oastre in"at ,a ,eti dori "a eu sa nu fi fost a"o!o5 Veti pretinde "a eu nu sunt a"o!o i asadar) eu nu ,oi fi5 Dar pentru mine) ,oi fi5 Dra6i prieteni) noi mer6em in tre"ut pentru a ne des"operi ,iitoru!5 Voi repeta in "a8u! in "are nu ati au8it asta- ,oi mer6eti in tre"utu! ,ostru pentru a ,a des"operi ,iitoru!5 @er6em in
138

tre"ut pentru a de !o"a o ener6ie foarte dinami"a) p!ina de iu ire) dar "are uneori este infri"osatoare astfe! in"a sa nu mai fiti prinsi in "ap"ana propriei in"*isori5 Voi ati ras "and am spus "a eu am stat intr-un "rista! timp de o mie de ani5 Cat timp ati stat ,oi in a ,oastraJ In"*isoarea ,oastra este tre"utu! ,ostru i ati fost "ondamnati5 Cand mer6eti in tre"ut i ii de !o"ati fie"are parte) a"est !u"ru s"*im a pre8entu!5 A"est !u"ru s"*im a tre"utu!5 A"est !u"ru s"*im a "ursu! intre6ii ,oastre istorii5 S"*im a totu!5 Veti des"operi !u"ruri despre ,oi insi,a "are ,a ,or uimi5 C!a a"est pun"t Adamus "ondu"e 6rupu! printr-o eAperienta in tre"utu! !or pentru a-i ,edea B"e!e!a!teB potenLia!e a!e ,ietii !or5 Da"a doriti sa eAperimentati persona! a"est !u"ru) ,a ro6 sa 6asiti un spatiu !inistit unde sa a,eti "e! putin patru8e"i i "in"i de minute de timp neintrerupt) apoi "ereti-i "!ar !ui Adamus sa ,a 6*ide8e in a"eatsa eAperientaD Viitorul i momentul de !cum A"um ,om mer6e in ,iitor i in potentia!e!e sa!e5 Nu ,om "rea ,iitoru! umanitatii) nu ,om a"ti,a ,reun porta! i ni"i nu ,om fa"e ni"i o initiere pentru pamant5 Vom simti potentia!e!e ,oastre5 Vom pri,i !a proprii!e seturi de potenLia!e "are sunt a"o!o in ,iitor5 A ia astept sa pornim in a"easta "a!atorie "u ,oi "a ,oi sa puteti fi "onstienti de potentia!e!e ,oastre ,iitoare5 ;nii dintre ,oi de9a a,eti o 6radina pentru 6unoaie a"o!o5 ;nii dintre ,oi a,eti atat de mu!te fri"i despre ,iitoru! ,ostru in"at ,iitoru! pare "a se opreste5 Da"a un medium "on,entiona! s-ar uita !a ,iitoru! ,ostru s-ar ine"a) spunand Bnu mer6e prea departeB5 De fapt) mer6e) dar sunt atat de mu!ti pereti de fri"a a"o!o in"at pare "a se termina5
139

;nii dintre ,oi ati !uat "e este mai rau din tre"utu! ,ostru i !-ati pus in ,iitoru! ,ostru) asadar de,eniti destinati sa ,a repetati5 De "eJ Ei ine) ,oi "redeti "a da"a "ontinuati sa i! repetati mereu i mereu) ati putea a,ea un re8u!tat diferit5 Nu ,a fi asa5 Veti a,ea a"e!easi re8u!tate da"a ,eti repeta a"e!easi a"tiuni i "redinte5 ;nii dintre ,oi a,eti putin sau nimi" in per"eptia ,iitoru!ui ,ostru5 Va este fri"a sa ,a eApandati sau sa "reati ,iitoru!5 Va este fri"a sa nu fa"eti "e,a 6resit i de"i pare "a nu este nimi" a"o!o5 Ki "e se intamp!a "u ,oiJ Voi sunteti su ie"tu! destinu!ui i ta!a!au! restu!ui !umii5 Voi nu ati "reat pentru ,oi insi,a) de"i ,a fi "reat pentru ,oi de "atre a!tii5 ;nii dintre ,oi sunteti destu! de mu!tumiti "u asta) pentru "a puteti da ,ina pe ei in !o" sa fiti un "reator "u drepturi dep!ine5 Voi ,or i foarte sin"er5 Da"a eu "red "a sunteti in minte) a"ordati-mi dreptu! de a ,a spune asta5 Da"a eu "red "a ,a *raniti din ener6ia mea sau a a!tora) permiteti-mi sa ,a spun asta5 Da"a eu "red "a sunteti tota! p!ini de "a"at) permiteti-mi sa ,a spun asta) "a"i eu o ,oi fa"e intr-o onoare a so!uta5 Asa "um inaintam in mun"a noastra) ,a ,oi "ere "ate,a !u"ruri5 In primu! rand) rea!i8ati "a ,oi fi "u ,oi !a fie"are pas) in fie"are moment5 Cand "ereti putina intimitate) ,a ,oi oferi-o) dar ,oi fi in "ontinuare a"o!o5 Nu ,oi patrunde in intimitatea ,oastraE doar ma ,oi intoar"e usor "u spate!e5 Viitoru! i destinu! Viitoru! este destinatJ Nu5 Dar da"a fa"eti un sonda9 de opinie intre umani) "am 2253P din ei isi traies" ,iata "a i "um asa ar fi5 Ei isi permit aspe"te!or sa !e "ondu"a ,iata5 Ei au renuntat i asadar sunt destinati5 Ei isi urmea8a "a!ea (armi"a i ii permit sa se intamp!e5 Ei spun Beste (arma meaB sau Beste
140

,ointa !ui dumne8euB) "*iar da"a ei nu fo!oses" eAa"t a"este "u,inte) i ei au renuntat !a responsa i!itatea pentru ,ieti!e !or5 Ei "red in pro6resia suf!etu!ui !ineara i o urmea8a5 Ei deasemenea "red in destinu! "onstiintei de masa) "are este foarte) foarte 6rea i foarte) foarte densa5 Ar fi !a fe! de usor "a a fa"e o a!e6ere) dar apoi ,iata ,oastra se ,a s"*im a i ma9oritatea umani!or nu ,or asta5 Ei traies" o ,iata a destinu!ui) deasemenea) da"a au un puterni" sistem de "redinte- in spe"ia! sisteme de "redinta re!i6oase sau spiritua!e5 Astea "rea8a destinu!5 Ei "red "a eAista o "a!e "atre rai i una "atre iad i ni"i nu sunt si6uri pe "are dintre e!e se af!a5 De"i ma9oritatea umani!or traies" in destin i de fapt) ma9oritatea umani!or "red in destin5 Ei "red in dumne8eu "are !e a!e6e destinu! i nu !e spune ni"iodata re6u!i!e 9o"u!ui5 Stiti) ori"at de !imitata este mintea) nu este ne,oie de o minte foarte puterni"a pentru a ,a opri i a spune Bei ine) "e-i pasa spiritu!ui ori"umJ De "e m-ar pune dumne8eu sa fa" a"este !u"ruriJ Ce) sa demonstre8 pentru mine "ine suntJ Pentru "eJB ?ri"at de mu!t se s"*im a !o6i"a) a"est !u"ru nu este !o6i"5 A"est !u"ru nu are ni"i un sens) dar pro6ramarea) *ipno8a i stru"turi!e sunt atat de puterni"e in"at iau ar ati i femei "are de a!tfe! sunt oameni destepti i ii fa"e sa para tampiti5 Creand rea!itatea @u!ti dintre ,oi intrea a Bde "e nu pot "rea i manifesta "e ,reauJB Ei ine) asta fa"eti5 Apoi ,oi spuneti Bdar Adamus asta e naso!B5 Da) este5 De a"eea sunteti ai"i- pentru "a nu tre uie sa ,a mai su6a ener6ia5 Sunteti pre6atiti sa ,a eAprimati ener6ia5 Ca i fiinta "onstienta ,oi atra6eti ener6ia in "onstiinta ,oastra pentru a da ,iata "reatii!or ,oastre5 Voi o atra6eti5
141

Ade,arata !e6e a atra"tiei i "apa"itatea de a "rea rea!itatea ,ine din pasiune i dorinta5 @ie8u! pasiunii ori"arei fiinte "u suf!et este sa se reintoar"a !a sine5 Ni"iodata) ni"iodata nu ,eti pierde a"ea "oneAiune5 Stiu "a unii dintre ,oi ,a in6ri9orati Bda"a ma ,oi pierdeJB Cu ade,arat nu puteti fa"e asta5 Ati putea sa "ontinuati sa fiti pierduti pentru "eea "e pare a fi o eternitate) dar nu puteti "u ade,arat sa ,a pierdeti "oneAiunea "u sine!e ,ostru5 Pasiuni!e suf!etu!ui sunt%5 "unoaste-te pe tine insuti #5 eAprima-te pe tine insuti =5 e,o!uea8a-te pe tine insuti 05 intoar"e-te !a tine insuti A"estea sunt pasiuni!e suf!etu!ui5 Simtiti-,a pasiunea suf!etu!ui pentru un moment555 A"est !u"ru ,a "rea8a rea!itatea5 To"mai ,-am oferit "e!e patru de"!aratii de a8a despre pasiunea i dorinta suf!etu!ui5 Ar putea fi enuntate in mu!te moda!itati diferite) dar in prin"ipiu este ,or a despre a ,a "unoaste pe ,oi insi,a) a ,a eAprima pe ,oi insi,a) a ,a adu"e pe ,oi impreuna i sa ,a mutati in ni,e!e!e "are nu au fost ni"iodata rea!i8ate pana a"um5 Pasiuni!e sunt "e!e "are ,a "rea8a rea!itatea5 Contrar "redintei popu!are) nu 6anduri!e ,oastre sunt "e!e "are ,a "rea8a rea!itatea5 Ganduri!e menta!e au foarte putina pasiuneE asadar e!e atra6 foarte putina sau ni"i o ener6ie5 La o inta!nire re"enta) unu! dintre parti"ipanti a ,enit in fata "amerei pentru a pune o intre are5 >enifer a spus B"e mer6e 6resit in ,iata meaJ @i-am pierdut s!u9 a5 @i-am pierdut re!atia) "opiii) stima de sine) re!atii!e "u a!tii) "ariera mea5 Totu! s-a apierdut5 Ce este 6resitJB Raspunsu! meu- nimi"5 Sentimente!e
142

,oastre interioare profunde sunt "e!e "are ,a "rea8a rea!itatea) nu 6anduri!e ,oastre5 In "a8u! !ui >enifer) ea a tan9it profund dupa o "oneAiune "u spiritu!5 Ea a "autat timp de sute de ,ieti5Ea a "re8ut "a tre uia sa "!arifi"e totu! in ,iata ei pentru a "unoaste spiritu!5 In a!te ,ieti a fost distrasa a,and prea mu!te- prea mu!ta putere) prea mu!ti ani) prea mu!te re!atii- i !a un anumit pun"t) "and "u ade,arat tan9ea dupa spirit) ea a spus Bni"iodataB5 Asa sa fie5 Ea i-a pastrat frumusetea in a"easta ,iata) pentru "a a fost o amintire pentru ea a frumusetii spiritu!ui) dar ea a fost aproape sa o piarda deasemenea) pentru "a a simtit "a insasi frumusetea ei statea in fata "unoasterii spiritu!ui5 Nu tre uie sa o fa"eti asa5 ;nii dintre ,oi ati !uat masuri eAtreme in timp "e e,o!uati5 Ati mers !a eAtreme 6andind "a umanitatea ,oastra nu fa"e parte din spiritua!itatea ,oastra5 A"easta este o "redinta foarte ,e"*e5 Cand ,a intoar"eti inapoi !a ,oi) ,a inte6rati mas"u!inu! i femininu!) !umina i intuneri"u! ,ostru) umanitatea i spiritu! ,ostru5 Voi nu ,a distru6eti umanitatea pentru a a,ea spiritua!itateE !e uniti impreuna5 E!e de fapt ,or sa se uneas"a5 >enifer de fapt este un "reator foarte puterni"5 Ea a arun"at totu! afara din ,iata ei pentru a e,ita distra6eri!e i apoi a intre at B"e fa" 6resitJB A so!ut nimi"5 Ea a "reat un ,id pentru ea insasi i a"um ea are oportunitatea de a "unoaste spiritu!- pe ea insasi5 A"est !u"ru ne adu"e inapoi !a intre area- "e ,a doritiJ Ki amintiti-,a) ,oi puteti a!e6e ori"e doriti5 Voi puteti a,ea toate ne,oi!e umane imp!inite i in "ontinuare sa a,eti o "oneAiune profunda i frumoasa "u spiritu!5 Ce ,a doritiJ ;na dintre "e!e mai mari pro !eme a!e ,oastre este "a ,oi
143

nu stiti "e ,a doriti5 Nu a,eti ni"i o idee sau se s"*im a in fie"are 8i5 Va petre"eti ,iata in"er"and sa inte!e6eti "e ,a doriti5 Intr-o 8i este a"est !u"ru) in a!ta 8i este a"e! !u"ru) apoi de,eniti deprimati i suparati i frustrati pentru "a nu stiti "e ,a doriti5 Sunteti "ondusi de "eea "e "redeti "a ar tre ui sa ,a doriti5 Va imp!i"ati sin6uri in mu!te "ap"ane i rute) pentru "a ,reti Ba"est !u"ruB intr-o 8i i ,reti Ba"e! !u"ruB in urmatoarea 8i5 Intr-o 8i prioritatea ,oastra sunt ne,oi!e umane i in urmatoarea ne,oi!e spiritua!e5 Voi nu stiti "e ,reti5 Ki ,estea una este "a sunteti eAa"t a"o!o unde ar tre ui sa fiti5 Sa respiram profund de tot i s!a,a !ui dumne8eu- s!a,a ,oua- "a sunteti eAa"t a"o!o unde ar tre ui sa fiti) "*iar in "eea "e nu stiti "e ,reti5 A"est !u"ru poate parea a fi o di!ema i poate "u ade,arat sa ,a stri"e o 8i una) dar este a so!ut potri,it5 De "eJ Pentru "a ,oi tre"eti printr-o metamorfo8a) o s"*im are de !a a fi doar un uman !a a fi o fiinta i!uminata) di,ina5 C*iar da"a am a,ut peste o mie de ,ieti) a"easta este "ea mai mare s"*im are prin "are ati tre"ut "at timp ati fost in"arnati pe pamant5 Voi tre"eti printr-o imensa tran8itie- nu mai sunteti doar un uman "u ne,oi umane !imitate) dar a"um permiteti di,inu!ui) dumne8eu!ui interior) sa se inte6re8e in ,iata ,oastra5 Voi permiteti inte6rarea umanu!ui i di,inu!ui in a"est moment- nu mai este doar o fi!osofie) nu mai sunt doar niste "u,inte) nu mai este doar un 6rup !a "are parti"ipati o data pe !una i apoi sa uitati "and ,a reantoar"eti in !umea ,oastra5 Cu ade,arat fa"eti asta5 Asadar in a"est pro"es a! inte6rarii ,oastre) tot "e ati "re8ut "a ,a doriti ,a de,eni !urat i "onfu85 Tot "e ati "re8ut "a era important nu mai este si6ur5 ?ri"e s"opuri ,iitoare dintr-o data nu mai au o mare insemnatate5 Ceea "e ati "re8ut "a este pasiunea ,oastra) dintr-o data nu mai pre8inta mare entu8iasm5 Se ,a s"*im a a so!ut pana maine i asta este un !u"ru un5
144

C*iar este5 Nu este nimi" in nere6u!a "u ,oi5 Voi a,eti o "antitate enorma de ener6ie "reati,a "are ,ine prin ,oi a"um) de"i sunteti inspirati !a o ,arietate diferita de ni,e!e in timp "e in "ontinuare a,eti ne,oi umane i dorinte5 Pare a fi *aos) dar amintiti-,a "e am spus inainte despre *aos5 Cu ade,arat nu este5 Este *aos doar atun"i "and i! pri,iti "a i "um ati pri,i un ra8 oi de tesut5 De dedesu t pare a fi *aos) dar i! pri,iti de sus) este o tapiserie frumoasa5 Viata ,oastra este intr-o stare de tran8itie) transmutare i a!"*imie5 Ati o ser,at "um ,a !asati intr-un fe! sa reusitiJ Cu a!te "u,inte) nu ,-ati distrus5 Voi "redeti "a ,a ,eti distru6e5 Va 6anditi "a in ori"e moment ,eti fi distrusi5 @er6eti noaptea !a "u!"are i spuneti Bs!a,a domnu!ui "a a8i nu am fost distrus5 Poate "a maine ,oi fi distrus) dar ma"ar a8i am reusit sa re8istB5 Dar nu ,eti fi distrusi5 @a9oritatea umani!or au un s"op sau un p!an5 Ii "ondu"e de !a pun"tu! A !a pun"tu! ' i ei a9un6 a"o!o) intr-un fe! usurati i apoi ei mer6 de !a pun"tu! ' !a pun"tu! C5 Este un fenomen interesant5 Ei fo!oses" s"opuri!e pentru a a9un6e de !a un pas !a urmatoru!) !a urmatoru! i "am asa ati tre"ut ,oi prin ,iata5 Ati a,ut un s"op "and ati fost tineri) sa tre"eti prin s"oa!a5 Apoi ati a,ut un s"op pentru a a,ea o "ariera i o fami!ie5 Ati a,ut un s"op dupa a!tu!5 Voi a,eti un s"op a"um) ori"e se intamp!a a fi e!- poate doar sa re8istati pentru restu! a"estei sesiuni5 A"um indepartati-,a pentru un moment5 A"esta nu este un fe! de a trai !imitatJ Poate "*iat un fe! p!ina de fri"a de a traiJ Sau "e! putin un fe! neamp!init de a traiJ Asa traies" ma9oritatea oameni!or5 Ki asa traiati i ,oi) de"i nu radeti prea tare5 De"i eu ,a intre B"e ,a doritiJB) pentru a ,a a6ita putin) pentru a ,a fa"e sa simtiti5 Cand imi spuneti "e ,a doriti) eu ,a pro,o"5 Voi "redeti "a ,reti "e,a) dar de fapt nu stiti "e este) i asta este perfe"t o(5 De"i *aideti sa !uam un moment in a"easta
145

frumoasa ener6ie i sa !asam sa fie5E!i erati-,a s"opuri!e5 E!i erati dorinte!e5 E!i erati ,e"*i!e asteptari) pentru "a totu! se ,a s"*im a a"um5 Totu! se ,a s"*im a5 Pasiunea ;nii oameni se ,or "erta "u mine i ,or spune Bda) eu stiu "e ,reauB) dar eu ii ,oi pro,o"a5 Nu) "*iar nu stiti5 Puteti fi in pa"e "u astaJ Intr-un fina! ,eti trans"ende a ,a BdoriB "e,a5 In s"*im ,eti a,ea o pasiune profunda) semnifi"ati,a i "u a"easta) "!aritate5 C!aritatea ,a ,a a9uta sa inte!e6eti "um ,-ati "reat rea!itatea5 Veti a,ea o pasiune pentru ,oi) o iu ire pentru ,oi "are este intensa i eApresi,a5 Din a"e! moment inainte ni"i nu mai "ontea8a5 Cu ade,arata pasiune a suf!etu!ui) nu prea "ontea8a5 Nu mai tre uie sa "onte8eE pur i simp!u este5 Voi mer6eti din"o!o de dorinte in pasiune5 Pasiunea este ade,arata inte!e6ere a Beu suntB5 Noua ener6ie A!t"e,a se ,a mai intamp!a5 ;nii dintre ,oi de9a eAperimentea8a a"est !u"ru in u!time!e "ate,a !uni i a"esta este un pun"t foarte important5 V-ati in,itat noua ener6ie in ,iata ,oastra5 V-ati in,itat di,inu! in ,iata ,oastra5 Asa "um am mai dis"utat mai de,reme) ener6ia ,e"*e a fost "reata din pasiunea de a ,a reantoar"e A"asa i a fost fo!osita de "onstiinta ,oastra pentru a "rea rea!itatea de atun"i5 Ener6ia noua ,ine asa "um ,ine A"asa !a ,oi) "a i dumne8eu- ,oi- ,ine inapoi !a ,oi5 A"easta este noua ener6ie5 Nu este ,i rationa!aE este eApansiona!a) mer6and in fie"are dire"tie in a"e!asi timp5 Nu arata i nu se "omporta "a i ,e"*ea ener6ie) dar o parte din ,oi
146

,rea a"est !u"ru5 Voi ,reti sa definiti noua ener6ie in termenii ener6iei ,e"*i5 Voi "redeti "a noua ener6ie nu este de"at o ener6ie ,e"*e mai puterni"a) dar nu este5 Este tota! diferita5 Ener6ia noua este artefa"tu! inte6rarii umanu!ui "u di,inu!5 Este noua "*iar i pentru "ei din taramuri!e an6e!i"e5 In6erii sunt eAtrem de interesati de "e se intamp!a pe pamant) pentru "a Basa "um e,o!uea8a umanii pe pamant) asa e,o!uea8a toata "reatiaB5 De"i ei sunt eAtrem de interesati sa ,ada "um fun"tionea8a noua ener6ie5 @oti,u! pentru "are !u"ruri!e sunt putin "am de8e"*i!i rate) putin de8orientate- "u ade,arat de8orientate) sa fim "institi- moti,u! pentru "are !u"ruri!e sunt "u sus-u! in 9os este a"esta- noua ener6ie este ai"i5 Se ,a inte6ra in ,iata ,oastra ai"i pe pamant5 A"um ,a eAp!orea8a) ,a eAp!orea8a emotii!e) pentru "a in pro"esu! inte6rarii tre uie sa inte!ea6a de unde ati ,enit ,oi i din "e sunteti ,oi fa"uti5 Vrea sa stie "um sa !u"re8e in ,iata ,oastra5 Nu ,rea sa se !upte "u ,oiE ,rea sa stie "um sa fa"a parte din ,iata ,oastra5 Este ener6ia di,ina pe "are ati ,a8ut-o mereu i "are este ai"i5 Va pro ea8a5 Este a ,oastra5 Nu este o pro a eAtraterestraE sunt destu! de diferite5 Nu este o ener6ie eAterioara deran9anta5 Dar) astea fiind spuse) eAista unii "are in"a nu stiu sa defineas"a sau sa inte!ea6a toate astea) i de"i ,or "rede "a au a,ut o inta!nire eAtraterestra5 Nu) este propria !or pro a a ener6iei) "are ii intrea a B"e te ener,ea8aJB5 Noua ener6ie ,ine pe pamant) !a ,oi5 Nu a9un6e pe o p!atforma in fata ,oastraE intra in ,oi5 ? ,eti simti5 Va pro ea8a fie"are parte din ,oi5 Vrea sa inte!ea6a "um fun"tionea8a mintea ,oastra) "um fun"tionea8a !o6i"a ,oastra5 Intra in "orpu! ,ostru fi8i"5 ;nii dintre ,oi ati a,ut in u!tima ,reme rea"tii i ,-ati intre at B"e se intamp!a in "orpu! meuJB- pentru "a o simtiti5 Se
147

topeste in fie"are parte a ,oastra5 Cand atin6e un anumit pun"t sensi i!- o amintire) o rana "are este in"a foarte) foarte sensi i!ao ,eti simti5 A"e!e sentimente dintr-o data ,or aparea !a suprafata i ,eti spune Bde "e a aparut astaJB Poate "a pana a8i ati spus B"e !e"tie in"ear"a dumne8eu sa-mi arateJ Ce in"ear"a sa-mi spuna spiritu!JB Nimi"5 Este un raspuns !a pro area noii ener6ii in ,iata ,oastra pentru a inte!e6e "ine sunteti5 Vrea sa inte!ea6a "um sa traias"a "u ,oi5 C*iar da"a este "reatia ,oastra) nu a fost ni"iodata in a"easta rea!itate5 Vrea sa ,a des"opere i ,a ,a fa"e sa ,a des"operiti une!e !u"ruri pe "are nu !e stiati despre ,oi5 PotenLia!e De"i a"um sunteti in 8ona "onstienti8arii i spuneti B"e urmea8aJB A"easta este "u ade,arat o intre are foarte una5 BCe urmea8aJ Este uimitor) este interesant) dar unde mer6 eu de ai"iJB Voi mer6eti in potentia!e!e ,oastre5 Potentia!e!e de fapt nu sunt in ,iitor5 E!e par a fi in ,iitor) dar nu sunt5 Potentia!u! pentru ori"e din afara a"estei eAperiente imediate este de9a ai"i5 1oarte putini oameni de fapt isi ima6inea8a potentia!e!e5 Ei isi asteapta destinu!5 De"i o parte din pro !ema a fost !ipsa unei ima6inatii5 Prea des ,a fo!ositi mintea ana!iti"a i nu ima6inatia5 @intea ,oastra ,a fi!tra une!e dintre "e!e mai marete potenLia!e din "au8a !imitarii sa!e5 EAista potenLia!e uimitoare "*iar ai"i) disponi i!e pentru ,oi pentru intre area ,oastra B"e urmea8aB5 Voi ati numi une!e dintre a"este potenLia!e ener6ia ,e"*e) pe a!te!e ener6ia noua5 E!e sunt "ampu! din "are ,oi tre uie sa a!e6eti i este aproape ne!imitat5 Nu puteti a9un6e a"o!o prin "reieru! ,ostru pntru "a nu fun"tionea8a- sau mai ine spus nu poate inte!e6e !u"ruri!e- din"o!o de dimensiuni!e fi8i"e5
148

Ai"i ima6inatia ,oastra este "*eia5 Ima6inatia p!anea8a5 Este in ma9oritate !i era i neampo,arata5 De fapt se u"ura fiind din"o!o de dimensiuni!e umane =D5 Cand ,a eAp!orati potentia!e!e) nu ,a 6anditi !a e!eE eAp!orati-!e fara 9ude"ata5 Simtiti-!e5 Timp de ani To ias a ,or it "u ,oi despre a 6andi "ontra a simti i ati pasit in ,arfu! pi"ioare!or5 P!on9ati in ea a"um5 Nu a,eti mu!te de pierdut5 Cu ade,arat !asati-,a sa simtiti toate potentia!e!e sau ori"ate doriti5 Cum simtiti simtireaJ Ar tre ui sa re8one8e in inima ,oastra i nu sa "au8e8e presiune sau tensiune in "apu! ,ostru5 ;n sentiment este o eAperienta "are poate fi simtit in "orpu! "onstiintei ,oastre) in timp "e un 6and ,a atin6e doar mintea5 ;n sentiment este p!in) in timp "e un 6and este re!ati, p!at5 Stiti "a simtiti "and a,eti furni"aturi ,i rationa!e din "ap prin "o!oana i pana !a ,arfu! pi"ioare!or) sau "and ,a simtiti pieptu! i inima eApandandu-se5 Ima6inati-,a "um toate potentia!e!e ,oastre sunt u!e "are p!utes" in 9uru! ,ostru a"um5 Lasati-,a sa ,a eApandati in interioru! i eAterioru! ,ostru5 Simtiti-!e5 Nu tre uie sa fa"eti ni"i o a!e6ere a"um) de"i nu ,a fie fri"a sa simtiti5 Se simte dramati"J Se simte ineJ Se simte "a ,oiJ @u!te dintre e!e se ,or simti ori p!ate ori ,e"*i i dintr-o data) asa "um fu6iti in 9uru! potentia!e!or ,oastre) "e,a ,a re8ona5 Ce,a ,a aprinde un e"u!et5 Pur i simp!u se ,a simti "ore"t) da"a nu "u ade,arat eAtraordinar5 Voi a,eti furni"aturi ,i rationa!e- unii dintre ,oi !e numiti furni"aturi de iu ire- de !a "ap pana !a pi"ioare5 A"um sunteti in sentimenteI Cri8a ener6iei EAista o "ri8a a ener6iei pe pamant5 In"epe "u ener6ia "are este fo!osita de "atre "onstiinta) ener6ia "are este "*emata din
149

Camp de "atre "onstiinta) de "atre ,oi i de "atre a!tii5 Ve"*ea metoda de a "*ema a"easta ener6ie non-fi8i"a este s"*im area5 De a"eea !umea se s"*im a5 Sim o!i") !umea ramane fara sursa de "om usti i! a! ,e"*ii ener6ii5 ;nii oameni se 9oa"a "u ener6ia so!ara i "u ,antu!) dar a"e!e so!utii propuse sunt anda9e pe o rana des"*isa i nu sunt un raspuns pentru umanitate5 E!e sunt distra6eri5 Lumea se "onfrunta "u o "ri8a a ener6iei in ori"e fe!) dar ,estea una este faptu! "a a"est !u"ru moti,ea8a umanitatea pentru a se uita !a a!ternati,e5 Asa "um am mai spus in mesa9e!e me!e pre"edente) de,ersarea de petro! din insta!atii!e de fora9 din Go!fCse refera !a re,arsarea de petro! 'P din 6o!fu! @eAi"u!ui din apri!ie #$%$D "au8ea8a pro !eme !e6ate de mediu pe termen s"urt) dar de fapt a"est !u"ru "au8e8a "onstienti8are5 Cau8ea8a "onstienti8area unei ne,oi de a in"eta forarea in pamant dupa ener6ie) pentru "a a"esta nu este raspunsu! pentru ,iitor5 EAista ener6ie peste tot in 9uru! nostru "*iar a"um intr-o stare neutra- destu!a ener6ie in a"easta "amera pentru a sustine orase in intrea6a !ume5 Este in aer) in apa) in "orpu! ,ostru- dar nu este fo!osita5 Se "rede "a nu eAista) dar ea eAista5 Desi6ur "a !a un anumit pun"t s-a "re8ut "a !umea este p!ataI Haideti sa fa"em "e,a5 Sa ne distram5 Sa simtim potentia!e!e pentru ener6ia pentru a"est pamant5 A"um) inainte de a fa"e asta) ,reau sa su !inie8 "ate,a !u"ruri5 Sa presupunem "a eAista un potentia! puterni" pentru o sursa a noii ener6ii "are ar tre ui sa fie des"operit in #$%=5 Va a,ea un efe"t dramati" asupra infrastru"turii ,ietii umane "otidiene5 @asini!e) oamenii "are fa ri"a "a8ane) "ompanii!e "are "onstruies" motoare) oamenii "are sapa pentru "ar uni sau "are pompea8a petro!- ,or ramane fara s!u9 e5 Com usti i!u! noii ener6ii este foarte potent) eAtrem de potent5 Da"a ar pi"a in maini 6resiteJ Pro !eme !e6ate
150

de a"est !u"ru ies !a suprafata5 Da) "on"eptu! "om usti i!u!ui noii ener6ii suna in"redi i!5 ;n nou "om usti i! a! ener6iei noi ,a fi des"operit) dar inte!e6eti imp!i"atii!e- i ,oi !e inte!e6eti) pentru "a ati tre"ut prin e!e- imp!i"atii!e adau6arii propriei ener6ii noi in "orpu! "onstiintei ,oastre5 Va ,a s"*im a modu! de a trai) eAa"t "a i "um "om usti i!u! noii ener6ii ,a s"*im a fe!u! in "are !umea ,a trai5 Sa eAp!oram potentia!e!e pentru "om usti i!u! ener6iei noi5 A"este potenLia!e au fost intotdeauna ai"iE oamenii pur i simp!u nu !e-au ,a8ut5 Nu au fost as"unseE nu au fost o ser,ate) pentru "a in "onstiinta !imitata) nu ,eti ,edea potentia!e!e rea!e5 De"i *aideti sa fa"em o "a!atorie5 Toate potentia!e!e ne in"on9oara a"um5 A"um) a potentia!i8a- a eAp!ora potentia!e!e- este o arta) nu o stiinta5 Este "e,a "e ne"esita pra"ti"a i finete i in"redere i "ompasiune) pentru "a in potentia!i8are ,oi mer6eti din"o!o de minte5 Voi nu ,a 6anditi !a "om usti i!u! noii ener6ii5 Voi nu in"er"ati sa ,edeti "om usti i!u! noii ener6iiE i! eAperimentati5 I! simtiti5 I! !asati sa murmure in inima ,oastra5 I! simtiti ,i rand sau eApandand in "orpu! ,ostru5 ;neori simtiti o emotie in !e6atura "u a"esta) dar nu este un 6and5 Nu in"er"ati sa ana!i8ati nimi"5 Cum se simte noua ener6ieJ Puteti in"*ide o"*ii sau sa ii !asati des"*isi da"a a!e6eti5 @ie imi p!a"e sa fredone8 atun"i "and potentia!i8e85 @a a9uta sa simt i sa nu 6andes"5 Cum se simte noua ener6ieJ Simtiti "ante"u! "om usti i!u!ui noii ener6ii pentru pamant5 Cum se simteJ
151

Dansati "u e! putin5 Respirati "u e!5 Com usti i!u! noii ener6ii555 Da"a potentia!i8ati) nu 6anditi5 Da"a simtiti) atra6eti5 Voi "*emati a"est potentia!5 Voi "*emati a"est potentia!5 Voi i! adu"eti in "!aritate5 A"easta p!aneta este pre6atita pentru "om usti i!u! noii ener6ii5 Nu era pre6atita a"um #$ de ani5 Este o frumoasa "om inatie a dorintei i ne,oii i a"um ,ine potentiatoru!) ,oi) o persoana "are poate simti potentia!e!e5 A"easta este ade,aratu! sens a! !e6ii atra"tiei5 Nu este ,or a despre a forta menta! nimi"E este ,or a despre a simti5 Asa "um simtiti potentia!e!e i simtiti o re8onanta "u potentia!e!e pe "are !e simtiti ine pentru ,oi) ,oi !itera!mente !e atra6eti in rea!itatea ,oastra umana5 Potentia!e!e sunt "a seminte!e in,i8i i!e "are a ia asteapta sa fie p!antate5 E!e sunt p!antate "u a!e6ere i "onstienti8are i e!e 6erminea8a i inf!ores" in a"easta rea!itate5Potentia!i8area fun"tionea8a !a un ni,e! indi,idua! sau !a o s"ara 6!o a!a5 Voi nu o puteti ap!i"a nimanui) dar "ine stie) un om de stiinta se tre8este in mie8u! noptii intre andu-se Bde unde a ,enit a"ea ideeJB i mer6e sa de8,o!te o sursa pentru un "om usti i! a! noii ener6ii5 De unde a ,enit a"est !u"ruJ Poate "a a in"eput ai"i5 CAPIT?L;L 2 Su,eranitatea ,oastra Intr-una din ,ieti!e me!e) am fost un aiat s"!a, "u mintea
152

mai !e9era in temp!e!e din At!antis5 Intr-o 8i am fa"ut 6resea!a de a intra a""identa! intr-o "amera sa"ra in "are mu!ti dintre ,oi fa"eati in"antari in transa5 Cand am intrat in "eremonia ,oastra de transa) am fost transportat imediat in a!ta dimensiune datorita ener6ii!or fi8i"e intense5 A fost "a i "um as fi fost !estemat) desi sunt si6ur "a a"easta nu a fost intentia mea i am fost prins in "ap"ana unui "rista! ener6eti" timp de o suta de mii de ani5 Am in"er"at ori"e metoda pentru a s"apa) dar totu! a esuat5 Nu eram ,iu) dar nu eram ni"i mort5 Eram in6ropat in proprii!e me!e sisteme de "redinta) in a"est "rista!5 Am in"er"at sa ies "u toata forta i ,ointa mea i asta doar mi-a fa"ut mormantu! i mai puterni"5 Apoi am in"er"at sa ,a "*em pe ,oi toti "are ati arun"at a"est !estem neintentionat asupra mea) imp!orandu-,a sa ma !asati sa ies5 Dar ,oi nu ma puteati au8i5 Ade,aru! este "a ni"i nu erati "onstienti de "eea "e mi se intamp!a mie5 Apoi m-am ru6at "u disperare !a 8ei pentru a-mi 6aranta iertarea i pentru a ma e!i era din mormantu! "rista!in5 1ara ni"i un su""es in a-i "on,in6e pe 8ei sa !e fie mi!a de mine) am fost suspendat intr-o stare de impondera i!itate timp de o suta de mi!enii5 A fost "e! mai mare "osmar pe "are ,i !-ati putea ima6ina5 Intr-un fina!) dupa o suta de mii de ani) m-am predat tota! i "omp!et- fara re8istenta) fara efort- doar moartea sine!ui5 In a"ea stare de predare tota!a am rea!i8at "e,a "e mi-a s"apat5 Este atat de simp!u in"at imi este i rusine sa mai mentione8 a"um) dar pentru ,oi ,oi impartasi a"est !u"ru5 Dintro data am rea!i8at "a indiferent in "e am intrat) pot iesi sin6ur5 A fost simp!u "a i inte!e6erea "a nu ,oi ati fost "ei "are m-ati pus in mormantu! de "rista!E eu m-am pus sin6ur a"o!o5 Nu dumne8eu este "e! "are m-a pus a"o!o "a un fe! de pedeapsaE eu am "reat a"easta situatie5 In momentu! in "are am rea!i8at "a doar
153

eu am fost responsa i! pentru "reatii!e me!e) a fost foarte usor pentru mine sa imi de8-"ree8 rea!itatea mea5 ?data "e m-am e!i erat) am re,enit pe pamant pentru mai mu!te in"arnari) !i er i "!ar5 Nu ,oi mai fi ni"iodata !o"at intr-un mormant a! i!u8ii!or in"a o data5 In timpuri!e mai moderne am "ondus mu!te s"o!i a!e mistere!or) predand a"est prin"ipiu de a8a- in ori"e ,a a6ati) ,oi i doar ,oi puteti iesi5 @u!ti dintre ,oi ati fost studenti in s"o!i!e me!e a!e mistere!or5 Ati inte!es prin"ipii!e su,eranitatii) dar din nu stiu "e moti, ,-ati permis sa "adeti inapoi in i!u8ia separarii) i!u8ia "autarii raspunsuri!or i mu!te) mu!te) mu!te a!te i!u8ii pe "are !e tineti in ,oi a"um5 ;na dintre "e!e mai mari i!u8ii in "are traiti a"um este faptu! "a fa"eti parte din unime5 Voi "redeti "a !a un anumit pun"t in "a!atoria suf!etu!ui ,ostru) ,a intoar"eti in unime5 Nu) imi pare rau sa ,a spun) dar nu ,a mai intoar"eti ni"iodata A"asa5 1i8i"a este foarte simp!a- nu mai eAista A"asa5 Nu mai eAista unime5 Cum ar putea sa eAiste "and ,oi ,-ati nas"ut din unime) oferind potentia!u! su,eranitatii i ,i s-a oferit potentia!u! de a fi un "reator tota! "u drepturi dep!ineJ De "e ati ,rea sa ,a intoar"etiJ Ar stri"a intre6u! s"op a! "reatiei) !a fe! i tot "e ati in,atat pana a"um5 Intre area ori6ina!a a suf!etu!ui ,ostru a fost- B"ine sunt euJB Ca!atoria ,oastra ,-a "ondus printr-o serie de a,enturi "are ,-au a9utat sa ,a definiti pe ,oi5 De "e ati ,rea sa ,a intoar"eti intr-o unime mare) p!i"tisitoare i omo6enaJ Nu) in s"*im ,oi de,eniti propriu! unu5 Voi de,eniti o fiinta tota! su,erana) !i era) un dumne8eu "u drepturi dep!ine i ai"i se af!a pro !ema5 In propria ,oastra unime ,oi nu mai sunteti inter"one"tati !a "onstiinta umana5 In propria ,oastra unime nu mai sunteti inter"one"tati !a a"est !u"ru pe "are i! numiti dumne8eu5 Nu
154

fa"eti parte din Camp) re8er,oru! de ener6ie5 Nu sunteti maestru! in manipu!are in matri"e5 Nu sunteti re"unos"ator nimanui5 Voi sunteti propriu! unu) asa "um eu sunt propriu! unu5 Ca i propriu! unu eu sunt !i er sa "a!atores") sa eAperimente8 i sa "ree8 ori"um a!e65 In propriu! meu unu am "ompasiune pentru "e!e!a!te fiinte) dar sa!,area !or nu depinde de mine5 Nu depinde de mine sa s"*im sau sa a!tere8 "ur6erea ener6ii!or in toate uni,ersuri!e sau dimensiuni!e5 Nu depinde de mine sa sa!,e8 umanitatea) pentru "a in propriu! meu unu eu inte!e6 i onore8 "a!atoria fie"arei fiinte "u suf!et5 Ca o fiinta su,erana mi-am inte6rat fie"are parte a sine!ui meu- tre"utu!) pre8entu! i ,iitoru!5 Nu mai eAista un "on"ept a! !ui dumne8eu i spiritu!ui) "a"i eu mi-am in"orporat spiritu! in interioru! meu5 Am eAperimentat a"est !u"ru) nu !-am "autat5 In propriu! meu unu) nu eAista re8istenta) nu eAista "onf!i"t) ni"i s"opuri) ni"i destinatie5 Eu sunt "e! "e eu sunt5 Am a9uns !a pun"tu! de a desena o !inie in nisip5 ;nii dintre ,oi ,a ,eti infuria pe mine) unii dintre ,oi ,eti inte!e6e "e in"er" sa ,a spun i unii dintre ,oi sunteti intr-o stare de somn pentru "a a"est mesa9 ,a trimite a!tunde,a5 A"easta este o in,itatie pentru a de,eni propria fiinta su,erana) de a in"eta sa ,a mai intoar"eti inapoi) de a in"eta sa mai fiti dependenti de a!te fiinte i in6eri i de a in"eta sa mai 9u"ati 9o"u! de a fi o ,i"tima5 A"um) da intr-ade,ar) noi toti ,enim din a"easi sursa) dar "adou! sursei pentru ,oi a fost de a de,eni propria ,oastra sursa5 In,itatia mea pentru ,oi este sa tre"eti de a"ea !inie "are ,a separa pe ,oi-dependenti-de-ori"e-a!t"e,a de Voi fiinta su,erana5 Ce ,a poate tine pe !o"J Drama5 Nu eAista drama pe partea "ea!a!ta de !inie5 Nu este ne,oie de sa!,area nimanui in partea "ea!a!ta de !inie5 Nu mai este nimi" de in,atat) nimi" de fa"ut)
155

ni"i o (arma de "uratat) ni"i o misiune in ,iata5 Nu eAista ni"i o drama in su,eranitate5 Eu vin la voi ca un maret maestru ascensionat, ca o fiinta total integrata, pentru a va spune ca i voi sunteti dumnezeu deasemenea. Voi sunteti o fiinta suverana i este timpul sa va amintiti asta. Stiu ca va justificati e'istenta spunand ca sunteti aici pentru a-i ajuta pe ceilalti umani, dar aceasta nu este o scuza acceptabila pentru negarea suveranitatii voastre. Cand veti inceta sa mai faceti meditatii# $u ati fost prea activati de catre guru din toata lumea# $u sunteti obositi de aceleasi ceremonii vec%i# Cand va veti curata dulapurile de cristale vindecatoare, pendule sacre i bag%ete vindecatoare magice din Egipt, liste cu rugaciuni de grup, apa sfintita, amulete, talismane i alte accesorii pe care le-ati colectionat de-a lungul anilor# !daugati la acestea bibliile, betisoarele parfumate, pietrele vindecatoare, prafuri pentru infuzii i plite pentru alc%imie din celelalte vieti ale voastre i nu ati avut destul loc de depozitare pentru a incepe o religie. Voi in,ita a!ti oratori ai"iCse refera !a "e!e =/$ de persoane de !a "onferinta unde e! a fost oratoru! oaspeteD) da"a sunt destu! de "ura9osi) sa-i rupa toate notite!e i sa ,i se adrese8e "a niste fiinte spiritua!e in !o" de niste "opiii5 Ii in,it sa mear6a din"o!o de notite!e !or pre6atite) pentru "a fie"are dintre ei stiu "ine sunt5 Dar ei) "a i ,oi) sunt prinsi in propriu! !or mormant de i!u8ii5 Voi i invatatorii vostri incercati sa iesiti din aceasta iluzie dar apelati la unele dintre cele mai nesemnificate, artificiale i nespontane invataturi pentru a incerca sa iesiti. Voi va distrageti singuri. Invatatori, vorbiti-va cel mai mare adevar al vostru. Incetati sa mai predati ce ati predat inainte. Predati "e este nou pentru a"est 6rup a8i5 A"est !u"ru i! in"!ude i pe Cau!dreCGeoffrey HoppeD) Linda i restu! !umii5
156

1iinte spirituale, fiinte umane care stati in aceste scaune, luati-va responsabilitatea pentru propriile creatii. Intelegeti ca voi v-ati creat mormantul iluziei i puteti iesi facand o alegere. Intr-ade,ar) a"easta p!aneta pamant este in "amera de ur6enta "*iar a"um5 ;nii dintre ,oi in"ear"a sa se 9oa"e de-a do"toru! i asistenta) dar este "a i "um un o!na, ar in"er"a sa ,inde"e un a!t o!na,5 Pana "and nu ,a a""eptati propria su,eranitate i e!i erati i!u8ia de a mer6e inapoi intr-o "onfu8ie a unimii) in rea!itate ,eti inrautati pro !ema5 Cand ,eti a""epta "a ,oi sunteti o fiinta su,erana) atun"i ,eti inte!e6e "um fun"tionea8a "reatia5 Veti inte!e6e de "e !umea este unde este "*iar a"um5 Veti inte!e6e "a eAista o de"i8ie semnifi"ati,a asupra umanitatii "*iar a"um- fie sa stea in mormantu! "onstiintei in "are se af!a pamantu! a"um) fie sa se eApande8e in noua "onstiinta i noua ener6ie . (manii cauta pe cineva care sa-i ajute sa-i g%ideze, dar ei nu vor guru, ei nu vor invatatori in vec%ea energie i ei nu vor invatatori care sa ii manipuleze i sa-i controleze. Ei vor sa se uite la voi i sa stie ca voi sunteti o fiinta suverana, ca nu depindeti de nimic i de nimeni pentru e'istenta voastra. Ei vor sa stie ca voi nu faceti ritualuri stravec%i pentru ca aici nu este vorba despre timpuri stravec%i. este despre acest timp. /i, ca sa fiu sincer, ei nici nu vor dori sa vada acest lucru pe care voi il numit c%anneling, pentru ca nici acesta nu este adevarul total. Ei vor sa stie ca voi sunteti reali, ca voi sunteti dumnezeu deasemenea i ca voi v-ati acceptat propria unime. (manii striga in rugaciunile lor, in visele lor i in lacrimile lor. Ei striga cam la fel cum strigam eu din mormantul cristalin timp de o suta de mii de ani. Ei striga pentru g%idare, inspiratie i intuitie asa cum fac tranzitia in unimea lor i ei vor sa stie ca sunteti reali, autentici i liberi
157

de propria voastra inc%isoare. Voi sunteti aici pentru a va integra. (itati de restul lumii, de restul universului, de familiile voastre i tot restul. 1iti aici pentru a fi reali cu voi insiva. 1iti aici pentru a va indragosti de voi insiva. 1iti aici pentru a va cunoaste intr-un fel in care nu ati indraznit niciodata sa va e'plorati pana acum. /i fiti aici pentru a intelege ca voi sunteti propriul unu. Voi de9a sunteti "omp!eti Totu!- totu!- este de9a "ontinut in interioru! ,ostru5 Cand ati p!e"at de A"asa) Tot "e a fost) dumne8eu) de9a a,eati totu!) ori"e unea!ta de "are ati fi a,ut ne,oie5Ati a,ut ori"e raspuns !a ori"e intre are5 Ati a,ut ori"e "apa"itate de9a in interioru! ,ostru5 De"i nu a fost nimi" de "asti6at) nu eAistau parti in"omp!ete) ni"i o piesa !ipsa) ni"i un suf!et pere"*e "u "are sa ,a re"one"tati5 Totu! a fost de9a ai"i5 Sin6uru! !u"ru pe "are ati dorit sa i! des"operiti a fost "um sa ap!i"ati a"este !u"ruri persona!itatii ,oastre) "um se simte "and !e eAperimentati5 De"i "a!atoria nu a fost despre piese!e in"omp!eteE a fost despre a ,a permite sa eAperimentati) sa ,a "unoasteti pe ,oi din interioru! ,ostru5 Voi sunteti "eea "e sunteti5 Este de9a in interioru! ,ostru5 ;na dintre "e!e mai mari pro,o"ari pe "are !e a,em) noi "ei din "e!e!a!te taramuri "are !u"ram "u umanii) este sa ,a a9utam sa tre"eti de ideea "a ar eAista "e,a de 6asit) "a ar eAista o parte in"omp!eta sau ,reun !a irint sau o "ursa "u o sta"o!e pre6atita pentru ,oi pentru a ,a do,edi ,a!oarea5 De!o"- se af!a de9a a"o!o5 Simtiti esenta !ui Eu sunt "e! "e eu sunt5 Inspirati- Eu sunt "e! "e eu sunt5 Respirati i simtiti "omp!etarea) intre6u!5 Este de9a a"o!o5 Tot "e spun eu ai"i) in rea!itate ,oi de9a stiti5Eu
158

,a a9ut sa ,a amintiti de "eea "e de9a este a"o!o5 Voi de9a stiti toate informatii!e din toata "reatia despre fi8i"a) matemati"a i ener6ii!e spiritua!eE este ,or a despre a a,ea in"redere in ,oi5 Respirati eu sunt "e! "e eu sunt5 A"um) desi6ur) au fost mu!te o sta"o!e pe "are ,i !e-ati pus in "a!e) mu!te sisteme de "redinta "are au "reat ariere intre ,iata ,oastra i "eea "e "u ade,arat de9a stiti5 Ki noi ,a a9utam sa e!i erati une!e dintre a"estea5 Administrarea ener6iei Da"a ati fi "apitanu! unei na,e) ati a,ea "ontro!u! asupra e"*ipa9u!uiJ Le-ati spune "e sa fa"a) "um sa fa"a) "and sa fa"a i "at ,or fi p!atiti pentru mun"a !orJ DaI ;n raspuns eA"e!ent) pentru "a este un e!ement important !a !u"ru ai"i5 Voi sunteti "apitanu! na,ei "u un e"*ipa9 mare i da"a nu ,a definiti asteptari!e) ,eti a,ea o ras"oa!a in fata o"*i!or5 De"i tre uie sa fiti foarte) foarte "!ari in pri,inta "ondu"erii i a asteptari!or5 Tre uie sa !e ,or iti raspi"at i apoi sa-i !asati sa-i fa"a trea a5 Vreti sa fie foarte "!ar pentru toata !umea de !a ord "a ,oi sunteti "apitanu!5 Voi sunteti !a "omanda) ,oi a,eti intrea6a responsa i!itate5 A"um) intre area este) "a i "apitan a! propriei na,e"orpu! ,ostru) mintea ,oastra i suf!etu! ,ostru) aspe"te!e ,oastre din tre"ut) fie"are parte din ,oi- a,eti "ontro!u! asupra !orJ Nu) nu a,eti) pentru "a sunteti tot ,oi5 Nu a,eti a!ti umani in interioru! ,ostru5 Nu a,eti p!anuri!e !or i ni"i dorinte!e !or de a pre!ua puterea de !a ,oi5 Sunteti ,oi5 Sunteti "apitanu! propriei na,e5 Voi sunteti sefu!5 Voi sunteti fiinta su,erana5 Ati pierdut "omuni"area "u "e!e!a!te parti a!e ,oastre5 Din "au8a fe!u!ui in "are !u"ruri!e au fost fa"ute) e!e nu ,a mai respe"ta5
159

A"este a!te parti a!e ,oastre nu ,a mai respe"ta asa "um o fa"eau i asa "um ,or sa o fa"a5 Ki ,oi nu mai a,eti in"redere in ,oi) de"i "u ade,arat ati "a8ut din 6ratii!e sine!ui ,ostru i a a"estor parti a!e ,oastre i de a"eea mu!te "omuni"atii din mintea ,oastra) din "orpu! ,ostru i "u si6uranta din spiritu! ,ostru s-au in"*is5 Ati "a8ut din in"rederea in ,oi insi,a i ati de,enit i8o!ati in a"eatsa mi"a fiinta) nea,and in"redere in "ine sunteti "u ade,arat5 Prima pierdere) desi6ur) este spiritu! ,ostru) suf!etu! ,ostru5 Va aud pe unii dintre ,oi spunand Bam uitat "ine sunt intentionatB5 Haideti) ,a ro6) "*iarJ Ati uitat intentionatJ Ati ,rut sa uitati "ine eratiJ Cine ,-a spus astaJ De "e ati "re8utJ Ati "a8ut din in"rederea i "omuni"area "u ,oi insi,a) de"i ati "a8ut din ori"e fe! de "oneAiune "u spiritu! ,ostru5Este in "ontinuare a"o!o- intotdeauna a fost- dar ,oi ati in"etat sa "omuni"ati "u e!) "u fie"are parte din ,oi5 Voi nu a,eti in"redere in "orpu! ,ostru5 Voi nu a,eti in"redere in mintea ,oastra5 Nu a,eti ni"i "ea mai ,a6a idee despre spiritu! ,ostru5 L-ati "autat mu!t timp i asta a fost un 9o" distra"ti, intr-un fe!- B*ai sa "autam spiritu!B5 ;nde sa-! "autatiJ Sunteti ,oi5 Voi spuneti Bdoar euJ Spiritu!JB A so!ut5 Voi sunteti spiritu! fara a "omuni"a "u sine din "au8a !ipsei de in"redere5 Voi sunteti "apitanu! propriei na,e) fara "omuni"area "u sine i a,eti idei !imitate despre dumne8eu i spiritua!itate5 Ve"*i!e ,oastre "on"epte despre dumne8eu fa" mun"a in6eri!or "u ,oi uneori foarte difi"i!a5 Definitia mea pentru dumne8eu) in rea!itate) nu este sin6u!ara5 Nu este un ar at atran a! "u ar a sus in rai5 A"esta este dumne8eu! a!t"ui,a) dar sper "a nu este i dumne8eu! ,ostru5 Da"a dumne8eu este suma a"umu!ata de potenLia!e din tre"ut- tot "e a fost i ar fi putut fi- i toate potentia!e!e ,iitoru!ui) tot "e ar putea fiJ Da"a dumne8eu este totu! in afara de a"est momentJ Da"a ,oi sunteti
160

dumne8eu in momentJ Potentia!e!e- in"!usi, !u"ruri!e pe "are !e-ati eAperimentat i "e!e pe "are nu !e-ati eAperimentat i tot "e ,eti eAperimenta i "e!e pe "are nu !e ,eti eAperimenta- da"a toate astea sunt dumne8euJ Ki da"a ,oi "a i dumne8eu deasemenea sunteti ai"i in momentu! pre8ent tra6and a"este ener6ii) adu"andu-!e in rea!itatea a"estui moment pentru eAperimentareJ 1ie"are parte din ,oi- "orpu! ,ostru) mintea ,oastra) spiritu! ,ostru) aspe"te!e ,oastre) dumne8eu! interior) di,initatea ,oastra) fie"are potentia! eAperimentat sau nu) fie"are potentia! posi i!- ,rea "u ade,arat sa ,a ser,eas"a5 Sunteti ,oi5 A,eti in"redere in ,oi i e!i erati5 A so!ut e!i erati5 Ce se ,a intamp!a "and e!i eratiJ Este "u ade,arat infri"osator5 De fapt) este "e! mai infri"osator !u"ru pe "are !-ati fa"utI Va ,a intoar"e "u sus-u! in 9os5 Va fa"e "a "onstiinta ,oastra sa se s"uture i sa se "utremure5 Stiti ,oi "um) "and "e,a nu este in a!iniament) in"epe sa se s"uture i sa se "utremureJ Da"a a!iniamentu! masinii ,oastre este prost i a9un6eti !a o anumita ,ite8a) masina se s"utura i se "utremura5 Ki "e fa"etiJ In"etinitiJ @ariti ,ite8a i respiratiJ DaIRespirati profund i e!i erati5 Cand e!i erati ,eti mari ,ite8a5 Apasand frana inseamna in"etinire) stoparea "ur6erii5 Voi e!i erati5 Viata ,oastra se ,a s"*im aJ Da5 Veti in"er"a sa definiti "um ar tre ui sa fie s"*im ari!eJ Cu si6uranta ,eti in"er"a sa definiti s"*im area) dar asta este in re6u!a- atata timp "at stiti "a nu se ,a intamp!a asa "um ,a asteptati5 De"i e!i erati5 A"easta este ener6ia- unu !a unu5 Am mai ,or it despre asta inainte i ,ati 6andit !a asta) dar pro !ema este "a in"a nu ati trait-o5 Stiu "a mu!ti dintre ,oi ati fa"ut sa!turi mari) marete) dar a"um !e ,om trai- a trai in acel loc al increderii absolute in sine. Eu va voi scoate problemele la suprafata. 1iecare greseala pe care ati
161

facut-o. De fiecare data cand corpul vostru a fost dezec%ilibrat, de fiecare data cand v-ati facut de ras i ati avut vieti trecute rele i ati facut lucruri rele- voi aduce aceste probleme la suprafata. Cum sa aveti incredere in voi insiva daca ati facut aceste greseli# !%4 Definiti +greseala+. Va voi incuraja constant sa va intoarceti inapoi la sine- nu sa-l controlati. (n capitan isi controleaza nava. dar voi ca i capitanii propriului destin, nu trebuie sa controlati. Voi sunteti visatorul, imaginatorul. *asati restul partilor sa-i faca munca de a va sustine. $u este nevoie de multa structura. este nevoie de inima. De sentimente. $u este nevoie ca creierul sa priveasca la felul in care se creaza tiparele pentru a capata c?@iva dolari in plus in viata voastra. Este vorba despre a trai in pasiune, manifestandu-se intr-un fel mult, mult, mult mai simplu. CAPIT?L;L %$ Ce!e "in"i simturi an6e!i"e a!e ,oastre ;manii au "in"i simturi de a8a- mirosu!) 6ustu!) au8u!) ,a8u! i atin6erea5 A"estea sunt antene!e ,oastre io!o6i"e "are ,a permit sa primiti informatii despre !umea din 9uru! ,ostru5 E!e deasemenea "orepund simturi!or ,oastre an6e!i"e5 EAista "in"i simturi an6e!i"e5 Desi unii spun ca sunt mai multe, in cercul crimson noi le definim ca i cinci simturi angelice. Intelegand aceste simturi angelice de baza, vom avea o intelegere mai profunda a celor cinci simturi umane. Cand incorporati simturile umane i angelice impreuna, veti avea mai multa constientizare in realitatile fizice i non-fizice.
162

!sa cum respirati prin simturile voastre umane, acest lucru le va desc%ide i e'panda amploarea lor senzoriala i eventual va e'panda aceste simturi in taramurile non-fizice. Cu a!te "u,inte) puteti i ar tre ui sa fo!ositi simtu! mirosu!ui in a!te taramuri5 Va eApandati simtu! uman a! au8u!ui in "e!e!a!te taramuri astfe! in"at sa puteti Bau8iB mu8i"a "e!esta5 Puteti fo!osi simtu! uman eApandat a! 6ustu!ui pentru a dete"ta ener6ii!e din a!te dimensiuni- ener6ii "are pot fi amare sau du!"i5 Simturi!e ,oastre umane ,a a9uta sa dete"tati i sa dis"erneti ener6ii!e din taramuri!e fi8i"e5 1ie "a a"este sunete ,in !a ,oi "a sunet) "u!oare) forma) miros sau atin6ere) toate sunt doar ener6ii) per"epute de ,oi prin simturi!e ,oastre umane5 Prin respiratie i permitere) fie"are din a"este simturi fi8i"e poate fi eApandat pentru a ,a ser,i intr-o maniera mu!t mai !ar6a) mai efi"ienta5 Voi puteti- i ar tre ui- sa ,a fo!ositi simtu! 6ustu!ui nu numai pentru man"are5 Puteti 6usta mu8i"a5 Puteti as"u!ta "u!ori!e5 Puteti mirosi masa sau densitatea fi8i"a5Puteti ,edea parfumuri!e5 Cu a!te "u,inte) fie"are dintre simturi!e ,oastre fi8i"e poate i asa ar tre ui sa a!terne8e une!e "u a!te!e5 De "e sa ,a !imitati simtu! au8u!ui doar pentru sunete!e ,i rationa!e "and i! puteti fo!osi pentru a dete"ta ener6ii!e in "u!ori sau pentru sanatatea a!tei persoaneJ Constienti8area Primu! ,ostru simt an6e!i" este "onstienti8area5 Cand ati p!e"at de A"asa i ati tre"ut prin 8idu! de fo") simtu! "onstienti8arii a in,iat5 Ati de,enit "onstienti de faptu! "a nu mai sunteti A"asa i apoi ati a,ut o "onstienti8are a sine!ui ,ostru5 A fost prima data "and ati fost "onstienti de ,oi insi,a5 Inainte de asta) ,oi erati in mareata unime5 Nu a,eati ni"i o definitie pentru
163

propriu! suf!et pentru "a nu erati de"at o parte a "onstiintei sin6u!are) marete5 Dintr-o data) prin daru! "onstiintei) ,-ati simtit pe ,oi insi,a5 A fost un moment profund5 A fost "onstienti8area ori6ina!a a Eu sunt-u!ui5 ! fost o e'perienta profunda, pentru ca spiritul nu a fost capabil de a se simti pe ea insasi pana in momentul in care ati plecat de !casa. Cand spiritul a intrebat +cine sunt eu#+, calatoria a inceput i v-a creat pe voi. Voi acum va ajutati spiritul sa se descopere pe el insusi i deasemenea va veti descoperi i pe voi. Constientizarea sinelui a condus la marea intrebare, intrebarea originala a sufletului vostru9 +cine sunt eu#+ !cea intrebare profunda v-a propulsat in mii de vieti i miliarde de e'periente, toate pentru a raspunde la intrebarea9 +cine sunt eu# Ce se va intampla# Ce urmeaza# Ce voi deveni# Sunt in siguranta#+ In continuare imi place sa ma intorc la acea prima constientizare a sinelui meu. Este atat de pura, de personala. Este uimitor i voi o puteti face oricand. Vreti sa va conectati cu adevarat cu voi insiva# *asati-va sa va intoarceti in acea e'perienta a primei voastre constientizari. rin multele voastre incarnari pe pamant, simtul constientizarii a devenit foarte palid. ! devenit inc%is pana la punctul unde abia mai sunteti constienti de sinele vostru total, altul decat sinele vostru uman limitat. Constiinta este "onstienti8are5 Constiinta are o dorinta natura!a de a se eApanda) de a "ontinua sa se "unoas"a pe sine in fe!uri noi i diferite5 C*iar da"a "onstiinta este !imitata sau restri"tionata) intotdeauna ,a 6asi o moda!itate de a se eApanda in"a o data5 Intr-un fina!) "onstienti8area nu poate fi de!imitata sau suprimata5 Intotdeauna ,a 6asi o moda!itate de a se eApanda)
164

"*iar da"a asta ar insemna distru6erea ariere!or artifi"ia!e "are au suprimat-o5 Pur i simp!u nu puteti tine pe !o" e,o!utia "onstiintei5 Da"a a!e6eti) respirati profund i permiteti-,a sa fiti mai "onstienti5 Este o a!e6ere "onstienta5 Respirati profund i apoi a,eti in"redere in ,oi5 Nu tre uie sa o manipu!ati5 Doar fa"eti o a!e6ere "onstienta5 @entineti a"ea simp!itate5 BEu a!e6 sa fiu "onstient !a toate ni,e!e!eB5 ?*) a"um "a ati fa"ut a!e6erea) am uitat sa ,or es" despre deta!ii5 Intotdeauna uit sa fa" asta5 Ce se intamp!a "and de,eniti mai "onstientiJ De,eniti mai "onstientiI De,eniti mai "onstienti "a nu sunteti sin6uri5 EAista a!te entitati in 9uru! ,ostru- eA"eptand faptu!) desi6ur) de a a!e6e sa fiti sin6uri5 Voi de,eniti mai "onstienti de faptu! "a eAista un ,a! urias de tensiune i "onf!i"t "are matura pamantu! "*iar a"um5 ;neori este "onfortant sa fii i6norant pentru "a asa nu simti toate a"e!e ener6ii5 Dar amintiti-,a "a puteti a!e6e "and doriti o perioada !inistita5 Partea superioara a "onstienti8arii este faptu! "a ,a puteti uita !a un ta !ou) de eAemp!u) i e! de,ine ,iu) pentru "a ,oi simtiti ener6ii!e i mis"ari!e artistu!ui5 @u!te dintre !u"rari!e mari!or artisti nu sunt doar pi"turi5 E!e sunt "reatii fi8i"e5 Da) e!e au fost fa"ute din u!eiuri i pensu!e) dar eAista straturi i straturi de ener6ii as"unse in a"e!e pi"turi5 E!e sunt pre"um fi!me!e in e!e inse!e i in "onstienti8are ,oi !e puteti simti "u ade,arat 5 Intr-o pi"tura ,ie nu eAista doar un u!ei ,e"*i5 @u8i"a are atat de mu!te ni,e!e i ,a poate du"e in anumite !o"uri) dar tre uie sa fiti "onstienti5 Tre uie sa ,a des"*ideti5 Lista "ontinua mereu- "onstienti8area ener6iei din man"area ,oastra) "onstienti8area e!fi!or i a di,e!or din natura) "onstienti8area fiinte!or an6e!i"e din 9uru! ,ostru) a! aspe"te!or ,oastre i in spe"ia! a! potentia!e!or5 De"i) in a"est moment pe "are i! impartasim) *aideti sa adu"em ener6ii!e pentru a des"*ide
165

"onstienti8area- "onstienti8area faptu!ui "a eAista o oportunitate "*iar !an6a ,oi) "are e pe "a!e de a ,eni5 EAista proie"te ma9ore !a "are ati !u"rat pe partea "ea!a!ta) !u"ruri "are sunt pre6atite pentru a fi ai"i) dar intr-un fe! tre uie sa fiti "onstienti "a a"este potenLia!e sunt a"o!o pentru a !e adu"e din a!te taramuri5 Compasiunea A! doi!ea simt an6e!i" este "ompasiunea5 Imi p!a"e a"est simt5 Compasiunea este a""eptarea ne"onditionata5 In"epe "u a""eptarea ne"onditionata a ,oastra5 Poate "a "ea mai mare pro,o"are pe "are o ,eti a,ea ,reodata este sa ,a a""eptati a so!ut pe ,oi insi,a5 1ara Bda"aB) fara BiB sau BdarB5 1ara a spune Bma ,oi a""epta da"a555B Inseamna sa ,a a""eptati pe ,oi insi,a "*iar a"um5 Suna atat de usor) dar totusi poate fi atat de pro,o"ator5 Voi spuneti +cum sa ma accept cand am defecte#+ Iluziile defectelor devin irelevante cand aveti compasiune pentru voi insiva. C%iar i lucrurile umane lumesti pentru care aveti tendinta de a va ingrijora- greutatea, varsta, vederea, frumusetea, parul, genul acesta de lucruri- merita acceptarea neconditionata. Compasiunea nu inseamna mila sau intristare. ur i simplu este acceptare neconditionata. $u puteti avea cu adevarat compasiune pentru nimeni i nimic altceva pana cand nu o aveti pentru voi insiva. Stiu mu!ti oameni "are "red "a au "ompasiune pentru "a isi petre" intrea6a ,iata in"er"and sa sa!,e8e a!ene!e) sa sa!,e8e paduri!e tropi"a!e) "opiii infometati i sa sa!,e8e !umea in 6enera!5 ;nii dintre ei "*iar au "a!atorit in a!te taramuri pentru a sa!,a toate suf!ete!e pierdute) dar sin"er) nu au ni"i un drept sa fie a"o!o5 A"estea sunt "ompasiuni foarte fa!se) "*iar pana !a pun"tu! de a
166

fi o distra6ere5 !devarata compasiune este totala acceptare a sinelui. Cand aveti acceptare neconditionata pentru sine, atunci puteti incepe sa intelegeti compasiunea pentru altii. !vand compasiune adevarata pentru altii, nu incercati sa sc%imbati nimic. Nimeni nu tre uie sa!,atE eAista a""eptare a so!uta i onorare5 Nu tre uie sa ,a fie mi!a de "ersetoru! din "o!tu! stra8ii) dar mu!tora dintre ,oi ,a este5 Atat de mu!ti dintre ,oi ,a simtiti ine "and ,a este mi!a de "ersetoru! din "o!tu! stra8ii5 Voi spuneti Bnu asta este !u"ru! "e! mai "ore"tJB In !o" sa ,a fie mi!a de "ersetoru! de !a "o!tu! stra8ii) "ompasiunea ,oastra !-ar admira i onora5 BA"esta este erou! meu- "ine,a "are poate p!on9a atat de adan" in "a!atoria sa) in istoria sa) i!u8ii!e sa!eE "ine,a "are poate mer6e pana !a a"e! ni,e! de a "ersi pe strada5 A"easta este o "reatie in"redi i!aB5 Ar tre ui sa ,a fie mi!a de o persoana *andi"apataJ Nu5 'ine"u,antati-i intr-o "ompasiune in"redi i!a) onorati-!e "a!atoria pe "are au a!es-o i onorati-!e dumne8eu! interior din dumne8eu! ,ostru interior5 BCe "reatie minunataI Nu "a as fi fa"ut-o eu) dar "e "reatie minunata ati "reatB5 Cu "ompasiune ,eti de,eni "onstienti "a a"easta este metoda de a raspunde !a intre area B"ine sunt euJB As dori sa termin dis"utia noastra "u fra8a Btotu! este ine in toata "reatiaB5 A"easta este de"!aratia "ompasiunii5 Totu! se ,a re8o!,a) sau mai ine spus) de9a s-a re8o!,at5 Este fi8i"a spiritua!a natura!a5 Ener6ia "auta re8o!utie) "onstiinta e,o!uea8a i nu eAista asa "e,a "a *aosu!5 EAista doar !ipsa de "onstienti8are despre "e se intamp!a "u ade,aratI Puteti a,ea i!u8ia "a ati "a8ut in a isuri!e iadu!ui pentru o eternitate5 Cunos" eu "ate,a persoane "are asta "red5 Sunt mi!ioane "a ei pe partea "e!a!ata "are tre" din"o!o i se tem "a ,or mer6e in iad5 Ce !u"ru minunat este sa "ree8i a"ea rea!itate) a fi in iad5 Intr-un fina! ei se
167

,or e!i era5 Dupa o suta de mii de ani intr-un "rista!) eu m-am e!i erat5 Ei ,or iesi5 Ei i! asteapta pe Hes*ua- sau Isus asa "um i! numes" ei5 Ei asteapta sa fie sa!,ati5 Noi ne oprim i spunem B6*i"i "e) i tu esti dumne8euIB i apoi fu6imI Noi disparem de a"o!o pentru "a ei se infurie foarte tare5 Da"a se infurie destu! de tare) poate ,or o tine mis"area ener6iei destu! in"at sa rea!i8e8e in "e 9o" se af!a5 Compasiunea este inte!e6erea faptu!ui "a !umea este eAa"t a"o!o unde ar tre ui sa fie a"um5 EAa"t5 A"um) ,oi ,a uitati !a !ume i spuneti BeAista mu!t *aos i ra8 oi i mu!te spe"ii de anima!e p!ea"aB5 Da) p!ea"a5 @u!te dintre e!e p!ea"a pentru "a erau mentinatori de ener6ie pentru ,oi5 Timpu! !or "a i spe"ie a tre"ut i 6*i"iti "eJ Vor fi in!o"uite de spe"ii noi) spe"ii mai e,o!uate5 De"i nu pri,iti a"est !u"ru "u tristete5 BStiuB spuneti ,oi Bdar umanii omoara a!ene!eB5 Ei ine) da asa fa" i poate "a eAista o moda!itate mai una) dar poate "a asta a!e6 a!ene!e5 Eu iu es" a!ene!e5 ;ne!e dintre in"arnari!e noastre timpurii pe pamant au fost in de!fini i a!ene5 Voi in rea!itate ati in"er"at sa ,a puneti ener6ia in pietre i a"est !u"ru nu a fun"tionat foarte ine) dar apoi ne-am in"arnat in spe"ii de apa sarata pre"um de!fini i a!ene5 Noi a,em o "oneAiune puterni"a "u e!e) de"i de "e ar p!e"a a"umJ Pentru "a e!e au mentinut mu!te potenLia!e pentru in"arnarea ,oastra io!o6i"a i a"um ,oi in"epeti sa ,a !uati responsa i!itatea tota!a5 Cand e!e p!ea"a e!e deasemenea !asa in urma o samanta de ener6ie pentru urmatoarea e,o!utie a spe"ii!or a",ati"e "are nu mai sunt mentinatori de ener6ii5 ;rmatoare!e spe"ii de,in de8,o!tatori de ener6ie5 Ade,arata a""eptare inseamna sa nu a,eti re8istenta) nimi" de "ore"tat) nimi" de reparat5 In a"ea "onstiinta totu! se ree"*i!i rea8a automat5 Doar atun"i "and in"epeti sa "arpiti i sa
168

9ude"ati) !u"ruri!e se de8e"*i!i rea8a5 Corpu! se poate ,inde"a sin6ur fara ni"i un medi"ament5 Da"a !uati mu!te medi"amente) ei ine) asta nu inseamna a a,ea "ompasiune pentru ,oi insi,a i ni"i in"redere in ,oi insi,a5 ?amenii iau medi"amente pentru ei "u sup!imente i ape sfintite i pudre de aur ma6i"e i pasti!e5 Ce ,a fi saptamana ,iitoareJ Este un remediu mira"o! uimitor dupa a!tu!5 Cu "ompasiune) "orpu! "onstiintei ,oastre se reantinereste "onstant5 E'ista un singur lucru care va poate vindeca cu adevarat- voi. !sta e tot. $u ceremonii sacre, nu formule speciale, nimic. &ricine incearca sa vanda altceva in afara de voi pur i simplu profita de vulnerabilitatea voastra. !veti compasiune pentru toata lumea acceptand faptul ca ei sunt e'act acolo unde aleg ei sa fie. Stiu ca unii dintre voi ar dori sa faca s)andenberg cu mine pe aceasta tema, dar cand eu va intreb despre viata voastra i va spun +de ce este acest lucru in viata voastra# De ce aveti o lipsa de abundenta# De ce aveti o boala fizica#+ voi spuneti +nu stiu. Eu nu il vreau+. De fapt, da il vreti, altfel nu ar fi acolo. Nu eAista nimeni a!t"ine,a) nimi" a!t"e,a "are sa se impuna5 Sa a,eti "ompasiune pentru toti5 In"etati sa ii mai s"*im ati5 In"etati sa mai s"*im ati !umea i ea ,a in"eta sa ,a mai s"*im e pe ,oi5 Da"a primiti re8istenta din eAterior) este pentru "a ,oi oferiti re8istenta5 In momentu! in "are ,oi in"er"ati sa s"*im ati a!t"e,a) a"e! "e,a ,a in"er"a sa ,a s"*im e pe ,oi5 A"esta este un "on"ept important pentru a fa"e "a!atorii inter dimensiona!e) "a"i ,eti tre"e prin taramuri!e diafane) intr-un fe! pe un teritoriu nefami!iar) unde fantome!e i stafii!e *oinares"5 Da"a ,eti in"er"a sa !e s"*im ati) e!e ,or in"er"a sa ,a s"*im e pe ,oi5 Da"a !e a""eptati) e!e ,a ,or a""epta pe ,oi i poate ,a ,or ,edea radianta di,ina5 Compasiunea este simtu! an6e!i" fa,orit5
169

Ima6inatia Ima6inatia este "e! mai frumos simt an6e!i"5 Este foarte putin fo!osit i este adesea "onfundat "u ima6inarea menta!a sau "u "rearea unei ima6ini din minte5 Sa ,a ofer un eAemp!u- este o masina sport de"apota i!a par"ata pe a!eea ,oastra5 Este o de"apota i!a atra6atoare) seAi i sport5 Voi mer6eti "atre ea) admirandu-i maiestria fina) roti!e stra!u"itoare i tapiteria de pie!e5 Des"*ideti usa) intrati) intoar"eti "*eia i au8iti *uruia!a motoru!ui de patru sute de "ai putere de su "apota5 Intrati in marsa!ier) mer6eti "u spate!e pe a!ee) intrati in ,ite8a intai i in"epeti in"et sa mer6eti pe strada5 Va simtiti e!i erati) !i eri5 Asa "um "ondu"eti pe strada) oamenii ies din "ase!e i apartamente!e !or doar pentru a pri,i i a admira5 Copiii in"etea8a 9oa"a pentru a se uita !a ,oi "um "ondu"eti pe strada in masina ,oastra s"umpa sport5 Voi "ondu"eti pana !a periferia orasu!ui) !a drumu! mare fara ni"i un ,e*i"o! in 9ur5 Drumu! este a! ,ostru5 ;n pa,a9 perfe"t) drumuri serpuite i ,oi pasiti pe iar a) in"epeti sa mer6eti putin mai repede5 Vantu! este in fata i in paru! ,ostru5 Este o 8i frumoasa insorita5 Respirati profund i e!i erati un mare suspin de usurare pe drum in masina ,oastra rosie sport5 @ariti ,ite8a) mer6eti din "e in "e mai repede i simtiti un sentiment de euforie5 1ara in6ri9orari) fara 6anduri) doar ,oi pe drum5 Nu tre uie sa ,a in6ri9orati pentru p!ata fa"turi!or) "omisioane de fa"ut sau ori"e a!t"e,a5 Voi doar na,i6ati pe drum5 A"um opriti-,a pentru un moment5 Ce este in nere6u!a in a"easta ima6ineJ Ni"i un sentimentI Ni"i un sentiment5 A"um) este o ima6ine frumoasa) dar este re!ati, menta!a i asadar !imitata5 Stiu "a unii dintre ,oi ati fa"ut "ursuri de "ontro! a!
170

mintii inainte) "*iar i in At!antida5 ;nii dintre ,oi ati fa"ut ,i8ua!i8ari "u un 6rad !imitat de su""es5 1un"tionea8a putin) dar are tendinta de a fi foarte !imitata pentru "a ii !ipseste ade,aratu! sentiment i deasemenea pentru "a ,oi nu o "redeti "u ade,arat5 Voi ,a uitati in o6!inda i spuneti Beu sunt frumos5 Eu sunt frumos5 Eu sunt frumosB5 Voi re"itati o fra8a) dar in inima ,oastra ,oi nu "redeti a"est !u"ru neaparat5 Nu eAista ni"i un sentiment5 Ima6inatia inseamna sentiment5 Ima6inatia este a simti) nu a 6andi5 A"um mu!t timp umanii i-au in"*is sentimente!e5 Ei au intrat in 6andire5 Ima6inatia este a"ea simtire des"*isa5 Ima6inatia nu este neaparat despre a ,edea ima6iniE mai de6ra a este o eAperienta sen8oria!a5 De"i *aideti sa fa"em asta din nou5 In"*ideti-,a o"*ii) da"a ,reti i in !o" sa ,a 6*ide8 pe strada in masina ,oastra de"apota i!a rosie sport) respirati profund i simtiti-,a5 Simtiti,a pe ,oi insi,a5Cpau8a !un6aD A"easta este ima6inatia in s"*im u! ,i8ua!i8arii simp!e5 EAista un sentiment !e6at de ea) o ener6ie i nu o "on"entrare menta!a5 A"um mu!t timp) "a i fiinte an6e!i"e) ati rea!i8at "a ati a,ut simtu! ima6inatiei i ati in"eput sa !u"rati "u e!5 Ki din nimi") din ,id) ,oi ati "reat rea!itatea) pentru "a ,oi ,-ati ima6inat-o5 A ,a ima6ina inseamna a ,a simti toate potentia!e!e5 Nu este un eAer"itiu menta!5 Sa ,a dau un a!t eAemp!u5 Va ,oi "ere sa fiti "u ima6inatia ,oastra) nu neaparat "u mintea ,oastra i a"um ,a ,oi "ere sa ,a ima6inati *aosu!5 Ima6inati-,a *aosu!5 Lasati-,a sa ,a eApandati in *aos5 Respirati profund5 @oti,u! pentru "are ,-am ru6at sa mer6eti a"o!o este pentru a ,a a9uta sa inte!e6eti diferenta intre ,i8ua!i8are sau "eea "e ar putea fi o a"ti,itate menta!a) "ontra ima6inatiei) "are este o eAperienta a simtirii5 Cand ,-am ru6at sa ,a ima6inati *aosu!) mintea se tre8este i in"ear"a sa inte!ea6a) in"ear"a sa fa"a "e,a "u e!) dar
171

de fapt mintii ii este foarte difi"i! sa interprete8e *aosu!5 Nu este pro6ramata pentru *aos5 Este pro6ramata pentru a fa"e ordine in !u"ruri) "are este una dintre pro !eme!e mostenite de minteE intotdeauna in"ear"a sa fa"a ordine in !u"ruri5 De"i "and ,a ima6inati *aosu!) mintea de,ine foarte "onfu8a i in rea!itate ,a permite sa mer6eti in ima6inatie5 Voi ,a puteti ima6ina *aosu!5 A"um) "e a fostJ ;n sentiment) o !ipsa a ordinii) !ipsa de eAemp!e umane- este doar *aos5 A"easta este ima6inatia5 Ima6inatia este o unea!ta uimitoare "and o ap!i"ati in ,iata "otidiana5 Cand am ,or it despre a fi !i eri in propria in"*isoare) ,-am ru6at sa ,a ima6inati potentia!e!e5 Cum ar fi sa fiti !i eri de a"est !u"ruJ Care este sentimentu!J Ceea "e fa"eti "u ade,arat este sa ,a ima6inati potentia!e!e5 Potentia!e!e sunt u!e de eAperiente din "are puteti a!e6e5 Voi ati "reat potentia!e!e) fie"are dintre e!e) "and ati tre"ut prin 8idu! de fo"5 E!e sunt aproape ne!imitate i atun"i "and ,a fo!ositi ima6inatia) ,oi simtiti a"este potenLia!e5 Apoi puteti determina pe "are dintre e!e ,eti a!e6e5 Ima6inatia este des"*isa !ar6 i !i era5 Este mai mu!t un sentiment nu un tipar a! 6andu!ui5 ? a!ta pro !ema este faptu! "a umanii au in"etat sa mai a!ea6a5 Ei au "reat sistemu! de "redinta numit BsoartaB sau BdestinB i a"est !u"ru restri"tionea8a dramati" a!e6eri!e sau in une!e "a8uri e!imina tota! a!e6eri!e5 Da) eAista anumite dorinte) !u"ruri pe "are ati dori sa !e eAperimentati intr-o ,iata) dar nu sunt menite a fi !e"tii sau pro,o"ari) doar potenLia!e5 Ki stiti "eJ Voi puteti s"*im a a"e!e potenLia!e ori"and ,reti ,oi5 Cum fa"eti astaJ Vi !e ima6inati i apoi a!e6eti5 Nu tre uie sa fiti foarte spe"ifi"i5 Nu tre uie sa spuneti B,reau o masina rosie pe a!eea meaB) pentru "a ima6inatia este mu!t mai mareata5 Este un sentiment5 Nu tre uie sa fiti prea
172

pre"isi "u ea5 A"est !u"ru ar putea ,eni mai tar8iu asa "um de,eniti mai eAperimentati "u ima6inatia5 Ima6inatia este despre a ,a simti potentia!e!e) a ,a eApanda "onstiinta) a mer6e foarte mu!t in inter-dimensiona!5 ? parte a pro !emei) in"a o data) "u mintea !imitata asa "um este ea) este "a ii este foarte difi"i! sa opere8e in ori"e dimensiune in afara de rea!itatea fi8i"a in "are ,oi eAistati5 Ea inte!e6e asta "*iar foarte ine) dar ii este foarte 6reu sa ima6ine8e potenLia!e5 ;nii dintre "ei mai mari in,entatori) oameni de stiinta i 6anditori ai timpuri!or ,oastre au fost deasemenea mari ima6inatori5 Ei se des"*ideau i se !asau sa mear6a !i er in simtire) nu in 6and5 Lui T*omas Edison ii p!a"ea sa ima6ine8e5 Nu a ,or it "u prea mu!te persoane despre asta pentru "a e!e ar fi "re8ut "a e! ar fi "iudat sa intre asa intr-o stare de ,is5 Dar ima6inatia mer6e din"o!o "*iar i de asta5 Ni(o!a Tes!a) desi6ur) a fost un mare ima6inator5 A! ert Einstein) 'eet*o,en) @o8arttoti "ei mareti- erau ima6inatori a"ti,i5 A"est !u"ru i-a fa"ut mareti5 Ei i-au ima6inat5 Este una dintre "e!e mai potente une!te pe "are o a,eti i una dintre "e!e mai usor de fo!osit5 Ima6inatia i a!e6erea "rea8a rea!itatea5 Este "eea "e a "reat totu! in eAterior de A"asa5 Vise!e de 8i sunt o forma a ima6inatiei5 Voi de fapt mer6eti afara i ,edeti potentia!e!e5 Pro !ema este "a nu adu"eti ener6ii!e inapoi pe pamant5 Voi !asati "ate,a dintre a"este marete potenLia!e) une!e dintre a"este marete ima6inatii) in a!te taramuri5 Ceea "e fa"em ai"i este sa des"*idem "ai "are ,or permite esentei sa "ur6a din "e!e!a!te taramuri in ,iata ,oastra umana5 Respirati profund i permiteti-,a sa ,a ima6inati5 Ima6inati-,a des"*is) !i er) sa! ati"5 Con"entrarea
173

Sa ,or im despre urmatoru! simt an6e!i") "on"entrarea5 Voi a,eti "adou! "onstienti8arii) "ompasiunii i ima6inatiei5 Dar in6erii i umanii au ne,oie de "apa"itatea de a-i "on"entra "onstiinta i ener6ia in se6mente!e definite a!e spe"trum-u!ui !ar6 pentru a-i inte!e6e "reatii!e i "reatia din 9uru! !or5 ;manii au de,enit destu! de uni !a asa "e,a- poate prea uni5 @un"a anterioara pe "are ati fa"ut-o in Lemuria de a ,a "on"entra ener6ia an6e!i"a in materia densa i io!o6ie ,-a a9utat sa ,a de8,o!tati simtu! "on"entrarii5 In At!antida) eforturi intense au fost fa"ute "u de8,o!tarea mintii in !e6atura "u "on"entrarea5 A"um sunteti "apa i!i sa ,a "on"entrati "onstiinta umana doar asupra "ator,a !u"ruri o data5 A"um sunteti "on"entrati asupra mea) eAista mu!ta "on"entrare asupra a "eea "e simte propriu! ,ostru "orp i o mi"a parte din ,oi se 6andeste !a anumite !u"ruri de "are tre uie sa ,a o"upati) !a anumite !u"ruri de !a mun"a) !a anumite sar"ini5 Dar in 6enera! este destu! de !imitata5 (n uman ar trebui sa fie capabil sa se concentreze asupra a sapetezeci i sapte de lucruri diferite in acelasi timp i sa le faca pe toate bine4 In "ea mai re"enta in"arnare a mea pe pamant "a i SaintGermain) am fost "apa i! "a simu!tan sa s"riu o "ompo8itie mu8i"a!a "u o mana i sa s"riu o s"risoare unui prieten "u "ea!a!ta mana) sa am o "on,ersatie "u un prieten i sa ma 6andes" !a o noua in,entie- toate in timp "e dormeam5 Putin "am eAa6erat) dar destu! de "ore"t5 Capa"itatea an6e!i"a de a ,a "on"entra este un dar maret pentru "a asa "um ,a des"*ideti "onstienti8area) ,eti in"epe sa au8iti sau sa simtiti mu!te !u"ruri diferite "are se intamp!a5 In a"easta "amera se intamp!a mu!te !u"ruri in a"e!asi timp i fara "on"entrare uneori de,ine putin "am "op!esitor sau
174

in"etosat impreuna5 Sa a,em o eAperienta5 Voi sunteti "on"entrati asupra mea5 Voi deasemenea sunteti "on"entrati asupra !ui Gut*umi !a! Sin6*) "are este ai"i "u ,oi a"um) in timp "e ,a ima6inati pran8u! ,ostru) in timp "e ,a amintiti un ,is re"ent5 1a"eti toate astea impreuna) in a"e!asi timp) fara a sari inainte i inapoi5 In"er"ati5 Ce se intamp!aJ Va 6asiti sarind dintr-un !u"ru in a!tu!- de !a mine inapoi !a Gut*umi) inapoi !a pran8) i inapoi !a ,is- pentru "a mintea umana este pro6ramata pentru sin6u!aritate- un sin6ur !u"ru pe rand5 Dar de fapt mintea ,rea sa se intoar"a !a o "on"entrare mai !ar6a) !a mu!ti"on"entrare5 Are "apa"itateaE 9u"ati-,a "u mu!ti-"on"entrarea) permiteti-i sa ,ina5 @u!ti-"on"entrarea este o unea!ta 6ro8a,a "u "are sa ,a 9u"ati pentru "a atun"i "and ,a eApandati in a!te dimensiuni) nu este sin6u!ara5 Este foarte mu!tidimensiona!a) "u mu!te !u"ruri "are se intamp!a in a"e!asi timp5 @intea ,a in"er"a sa se "on"entre8e doar asupra unui !u"ru sau a a!tuia) dar speram sa fim "apa i!i sa mer6em din"o!o de minte5 Capa"itatea de a a,ea fas"i"o!e mu!tip!e de "on"entrare in a"e!asi timp ,a de,eni foarte importanta5 Va ,a permite sa fa"eti mu!te !u"ruri in a"e!asi timp5 Cred "a ,oi numiti asta a fa"e mai mu!te sar"ini in a"e!asi timp5 EApresia A! "in"i!ea simt an6e!i" este eApresia5 Voi a,eti toate a"este mari daruri- "onstienti8area) "ompasiunea) ima6inatia) "on"entrarea- i deasemenea a,eti "apa"itatea de a ,a eAprima5 Voi) spiritu!) a,eti o dorinta innas"uta de a ,a "unoaste pe ,oi) de a ,a eAperimenta i de a ,a eAprima5 Este feri"irea spiritu!ui5 La "e un sa a,eti toata a"easta iu ire in"redi i!a i "ompasiune i feri"ire fara a fi "apa i!i sa !e eAprimatiJ EApresia este un dar
175

natura!5 EApresia a a9utat !a "rearea rea!itatii in taramuri!e an6e!i"eE a a9utat !a a !ua nimi"u! i prin eApresie sa se "ree8e rea!itatea) in"!usi, a"easta rea!itate fi8i"a5 EApiratia din respiratie este eApresia5 Cu a!te "u,inte) spiritu! a eApirat in eApresie5 Pentru a "ita "ate,a ,ersete i !i"eB!a in"eput a fost "u,antu! i "u,antu! a fost dumne8eu) i "u,antu! a fost dumne8euB5 La in"eput a fost eApresia i eApresia a fost "u dumne8eu i eApresia a fost "u dumne8eu5 BLa in"eput dumne8eu a "reat "eru! i pamantu!B5 A"easta a fost una dintre eApresii!e ori6ina!e a!e spiritu!ui5 BKi pamantu! a fost fara forma i ,idE i intuneri"u! a fost pe suprafata profun8imii5 Ki spiritu! !ui dumne8eu s-a mis"at pe suprafata ape!orB5 Inainte sa fi fost eApresia) a fost nimi"u!) ,idu!5 Cand spiritu! Bs-a mis"atB sau s-a eAprimat) a "reat su stanta5 BKi dumne8eu a spus Bsa fie !uminaB i a fost !uminaB5 Spiritu! s-a eAprimat i asadar "reatia a ,enit !a ,iata5 Intr-un fe! sau a!tu!) ,oi ,a ,eti eAprima pe ,oi5 Da"a nu a!e6eti "onstient eApresia) da"a nu fa"eti un dans) s"rieti o "arte) fa"eti mu8i"a) fa"eti "e,a pentru eApresie) se ,a intamp!a ori"um5 Depresia este o forma de eApresie5 Este suf!etu! "are eAperimentea8a "e,a5 1uria este o forma de eApresie5 A mer6e in nimi" este o forma de eApresie- este mai de6ra a o forma "iudata) dar este o forma de eApresie5 Eu ,a in"ura9e8 sa fa"eti "e,a pentru a ,a eAprima pentru "a eApresia este natura!a pentru spiritu! ,ostru i este unu! dintre "e!e "in"i simturi an6e!i"e5 EApresia este ori"e a!e6eti sa fa"eti i apoi sa o !asati sa "ur6a5 Cand sunteti in eApresie) in rea!itate atra6e mai mu!ta ener6ie "atre ,oi i fa"e "a ener6ia sa "ur6a din nou5 @is"ati niste praf in 9uru! ,ostru5 1a"eti "e,a a"ordare5 A"ordarea este un !u"ru maretE fa"e "a ener6ia sa se miste5 Da) sar putea sa tusiti) pentru "a ati a,ut mu!te ener6ii suprimate) dar
176

ia ener6ie profund din interioru! ,ostru i o mis"a din nou5 Corpu! "onstiintei ,oastre are o dorinta pasionata de a se eAprima i "and este !o"at intr-o mi"a in"*isoare) "and este in"on9urat de fri"a i indoia!a i ina"ti,itate) ,a 6asi o "a!e de a se mis"a) dar poate nu intr-un fe! in "are sa ,i se para "onforta i!5 EApresia poate insemna sa ,a !uati masina !a o p!im are5 A"easta este o forma de eApresie5 EAista o tendinta asa "um tre"eti prin tre8irea ,oastra spiritua!a) de a opri totu!) de a in"eta sa ,a mai eAprimati5 @ai de,reme sau mai tar8iu ,a disparea5 Veti a,ea un fe! de resa5 Veti a,ea "e,a dramati" sau traumati8ant "are se ,a intamp!a in ,iata ,oastra5 Va ,eti pierde s!u9 a- a"easta este eApresia5 Va ,eti im o!na,i- a"easta este ener6ia "are se eAprima pe sine5 ? re!atie a ,oastra se ,a destrama- asta este o forma de eApresie5 Eu ,a in"ura9e8 sa !uati simtu! an6e!i" a! eApresiei i sa a!e6eti "um ,reti sa i! eAprimati5 S"rieti o "arte5 S"rieti o piesa de teatru5 @er6eti !a un ma6a8in de mu8i"a) "umparati un instrument) adu"eti-! a"asa i in"epeti sa "antati5 In"epeti sa 6atiti- "e moda!itate minunata de a ,a eAprima5 Ki "um fa"eti asta) simtiti a"ea ener6ie5 Cum este sa ,a eAprimatiJ Cu a!te "u,inte) ,oi puneti toate a"este simturi !a mun"a) fa"eti ener6ia sa se miste din nou i "u ade,arat) in umi!a mea opinie) nu este nimi" "are se simte mai ine de"at sa fa"eti ener6ia sa se miste intr-un fe! "onstient5 ?ri"um fa"eti a"est !u"ru) dar in ma9oritatea timpu!ui nu o fa"eti "onstient i nu fa"eti "e ,a doriti "u ade,arat sa fa"eti5 Va ,eti simti mu!t mai eApandati) !i eri i feri"iti i deasemenea ,a ,eti aminti "um este sa in"epeti sa ,a 9u"ati "u ener6ia din nou5 @u!ti dintre ,oi ati in"etat sa ,a 9u"ati "u ener6ia din moti,e ,ariate- fri"a) !ipsa de ,a!oare) sisteme de "redinta ,e"*iapoi ener6ia se sta6nea8a5 De,ine p!ata5 Are un miros urat5
177

Respirati profund) eAa"t "a i spiritu!5 Inspirati i "um eApirati permiteti eApresiei sa "ur6a prin ,oi5 CAPIT?L;L %% A*myo i @a(yo EAista un "u,ant pentru in"rederea a so!uta in ,oi insi,a5 Este mai mu!t de"at un "u,ant) este un a"orda***mmmmmyooooo5 Se ru!ea8a pe !im a5 !%mDo este increderea absoluta- nu in lumea e'terioara, in alti oameni, nici in entitati sau e'traterestri- ci in voi insiva. !%mDo. Eu sunt cel ce eu sunt. Indiferent ce se intampla in viata voastra, voi stiti neconditionat ca voi l-ati creat pentru binele superior al vostru. In momentul in care voi imbratisati !%mDo, voi deblocati potentialele care anterior v-au fost necunoscute. !%mDo este absolut pur. Este realizarea lui Eu sunt. !%mDo este locul unde voi incetati sa va mai indoiti de tot ce se intampla, incetati sa mai incercati sa analizati totul i intelegeti ca totul este creat de voi pentru un bine superior, pentru propria voastra e'pansiune sau fericire a vietii voastre. !cel nivel de incredere in sine este ceea ce toti maestrii ascensionati au e'perimentat in ultimele lor vieti pe pamant. !%mDo este ultimpul i poate cel mai fericit pas. Imaginati-va pentru un moment cum este sa aveti incredere neconditionata absoluta in voi insiva.!%mDo. !cest lucru include increderea in corpul vostru. Da, c%iar daca se imbolnaveste sau daca are dureri, puteti avea incredere in el# !%mDo. Indiferent ce se intampla, voi l-ati creat pentru iubirea de sine. Cand voi
178

imbratisati cu adevarat !%mDo, incetati sa va mai ingrijorati pentru micile lucruri din viata. Incetati sa va mai irositi energia pe lucruri care nu conteaza cu adevarat astfel incat sa fiti total constienti de viata insasi. !%mDo. Voi incetati sa va mai ingrijorati pentru ce se va intampla in continuare pentru ca realizati ca ceea ce se va intampla in continuare va fi absolut perfect. ,omentul in care voi sunteti in starea de !%mDo sc%imba potentialele unei boli i deci acele energii blocate incep sa se miste din nou. Desc%ide potentialul lucrurilor precum lipsa de abundenta. Dintr-o data, cand voi spuneti +eu am creat asta+ se reveleaza adevaratul inalt potential al iluziei limitate a saraciei. !tunci nu aduceti aceste +scenarii rele+, pentru ca nu mai este nevoie de ele. Sufletul vostru are atentia voastra acum i doar va cerea sa aveti incredere in voi insiva. @a(yo /i care ar fi antiteza lui !%mDo# ,a)Do4 ,a)Do inseamna fals, inselator i amagitor, are legatura cu distragerile calatoriei voastre spirituale. Deci opusul lui !%mDo este ,a)Do. ,a)Do se intampla fiecarei persoane pe care am cunoscut-o care se afla pe calea spirituala, inclusiv Budd%a i fiecare maestru ascensionat pe care l-am cunoscut. Ei ajung pana la un punct al ,a)Do in calatoria lor. Se intampla aproape de sfarsitul realizarii de sine i ei incep sa se polueze cu multe distrageri, retorici spirituale, ritualuri i rutine, la fel i cu credinte limitate, dogme i corectitudini. !desea ,a)Do vine pentru ca e'ista o rezistenta la
179

sfarsitul jocului. Cu alte cuvinte, puteti simti ca sunteti pe cale de a deveni +iluminati+ dar nu sunteti tocmai pregatiti sa iesiti din joc. In sc%imb vreti sa continuati sa cautati in loc sa deveniti. ,a)Do este deasemenea acolo pentru ca voi nu vreti sa infruntati problema reala care este in fata voastra c%iar acum i aceasta este !%mDo. Increderea. !m vazut unele fiinte umane spirituale radiante, uimitoare care sunt foarte evoluate pe calea lor spirituala, pregatite pentru a face acel ultim pas in statutul ascensiunii- i dintr-o data ei intra in ,a)Do. Ei intra in distrageri i deceptii. *iteralmente le este frica sa faca acel ultim pas9 suta la suta incredere in sine. ot ajunge pana la 66.6 la suta dar le este frica sa treaca linia de final. Este o mare capcana pentru lucratorii spirituali i in special pentru conducatorii spirituali. Dintr-o data ei cred ca trebuie sa actioneze intr-un anume felintelept, inteligent, raspandind lumina alba i binecuvantand i facand declaratii intelepte. Deloc4 De fapt, adevaratul invatator spiritual i lucrator devine foarte uman pentru ca nu ii este frica de asa ceva. &rice credinte pe care le aveti acum sunt ,a)Do. Este un termen zen stravec%i i literalmente se traduce prin +pestera Satanei+ sau +panza de paianjen inselatoare+. ,ie imi place sa folosesc un termen mai practic9 +cacat spiritual+ sau caca5 &rice sistem de credinta pe care il aveti este in esenta fals. Care este @a(yo ,ostruJ Care sunt "ate,a dintre distra6eri!e ,oastre spiritua!eJ A,eti o aro6anta spiritua!aJ Care sunt "ate,a dintre sisteme!e ,oastre de "redinta de "are ,a a6atatiJ Care sunt "ate,a dintre sisteme!e ,oastre de "redinta i @a(yo pe "are ,i !e-ati adus re"entJ 0recutul i viitorul sunt ,a)Do. Singurul lucru care conteaza este momentul. 0oate
180

credintele voastre- credintele voastre spirituale, credintele umane, orice credinte- din acest moment toate ar trebui sa fie puse in categoria ,a)Do. Ele nu prea conteaza, decat daca vreti voi. CAPIT?L;L %# Sfarsitu! dua!itatii La in"eput) a fost primu! "er") unimea5 Sa o numim A"asa5 Constiinta ,oastra a parasit A"asa pentru a p!e"a intr-o mareata) mareata a,entura5 Cand ati p!e"at de A"asa) unu! dintre prime!e !u"ruri pe "are !e-ati eAperimentat a fost dua!itatea5 Dupa "onstienti8area !ui Eu sunt) dupa "onstienti8area ,oastra "a i fiinta su,erana) dua!itatea dintr-o data a de,enit parte din rea!itatea ,oastra5 A"um) in !o" de unime) "reatia a a,ut doua e!emente5 A fost intuneri" i !umina) p!us i minus) ori"um ,reti sa o numiti i "reatia a fost in dua!itate de atun"i5 1ie"are dimensiune) fie"are parti"o!a din toata "reatia a fost intr-un fe! de forma a dua!itatii5 Dualitatea a creat multe perspective opozante interesante. ! creat femininul i masculinul. ! creat perceptiile voastre a binelui i raului, luminii i intunericului, c%iar i sus i jos. Dualitatea a fost o creatia stralucitoare pentru ca v-a permis sa va vedeti pe voi insiva. 1ara dualitate nu v-ati fi inteles pe voi insiva asa cum o faceti acum. Nu ati fi a,ut a"ea o6!inda sau a"ea opo8itie !a "are sa ,a uitati5 Dua!itatea a "reat fri"tiune intre e!emente5 V-a a9utat sa "reati a"easta rea!itate in "are eAistati5 A "reat a"east !u"ru numit ener6ie ,i rationa!a5 A fost uimitoare5 Pe partea "ea!a!ta a a"estui !u"ru uimitor numit dua!itate) au eAistat mu!te difi"u!tati) mu!t ra8 oi) mu!te !upte- i nu numai
181

ai"i pe pamant5 Lupte!e au a,ut !o" in taramuri!e an6e!i"e aproape de "and eAista in6eri5 Poate !e puteti eti"*eta "a forte!e intuneri"u!ui i forte!e !uminii) dar e!e sunt forte "are au fost opo8ante una fata de "ea!a!taE in prin"ipiu furand ener6ie una de !a a!ta5 S"opu! ori6ina! a! furtu!ui de ener6ie de !a a!ta fiinta a fost sa in"er"ati sa a,eti "om usti i! pentru a ,a intoar"e inapoi A"asa) dar ,oi nu ,a intoar"eti A"asa5 Ni"iodata5 C*iar da"a ati in"er"a) nu ati putea-o 6asi) pentru "a A"asa s-a s"*im at5 Nu mai este "e a fost5 Se s"*im a "u fie"are 6and) fapta i eAperienta a in6eri!or i umani!or5 A"este forte opo8ante s-au !uptat de eoni i !upte!e in6eri!or au a,ut !o" nu doar in taramuri!e an6e!i"e "i "*iar in taramuri!e pamantu!ui5 @u!te din a"este !upte an6e!i"e din tre"ut nu erau "u fiinte!e fi8i"e5 Erau "u fiinte!e an6e!i"e) dar au ,enit aproape de ener6ii!e pamantu!ui) uneori "u umani "a i ,i"time) umani "are ni"i ma"ar nu erau "onstienti de a"este a!te ener6ii "are "au8au "onf!i"t i ra8 oi in ,iata !or "otidiana5 A"easta dua!itate) pentru ,oi toti) a "au8at o difi"u!tate enorma uneori5 !ti fost cu ceea ce voi ati numi partea intunecata i ati fost cu partea de lumina. !ti fost sedusi de intuneric i ati fost sedusi de lumina. ! fost un joc fara sfarsit, inainte i inapoi. prima parte a dualitatii a dominat i apoi cealalta. In loc sa invatati lectii noi in calatoria sufletului vostru, a devenit o repetitie fara sfarsit a aceluiasi vec%i joc. Pamantu! este un in,atator pentru interpretarea a "eea "e s-a intamp!at in "e!e!a!te taramuri) dar interpretare intr-o moda!itate foarte densa) fi8i"a i "ontro!ata de timp5 A"est !u"ru a "ontinuat timp de eoni5 In timpuri mai re"ente) ma9oritatea dintre ,oi ati fost ra8 oini"i ai !uminii5 La un moment dat in istoria ,oastra erati a!iniati "u intuneri"u! i apoi ati spus Bni"iodataB5 Ati a!es sa fiti ra8 oini"i
182

ai !uminii) !uptandu-,a "u intuneri"u!5 V-ati petre"ut mu!t din a"easta ,iata fiind ra8 oini"i ai !uminii) aparand drepturi!e a!tora) !uptand "u intuneri"u!) prote9andu-i pe a!tii i mentinand "ore"titudinea !uminii5 Reuniunea In anii recenti, inapoi la ceea ce voi numiti miezul creatiei in e'teriorul lui !casa, e'act in miezul constiintei dualitatii, lumina i intunericul s-au reunit. !u devenit unu. *upta intre lumina i intuneric s-a terminat. Dualitatea nu mai trebuie sa e'iste. (nii ar spune ca intunericul s-a predat luminii. (nii ar spune ca luptele au devenit atat de vec%i i obositoare incat ambele elemente ale dualitatii pur i simplu s-au epuizat. (nii ar spune ca datorita muncii care s-a facut de catre anumiti umani pe pamant pentru a se integra- de ai aduce impreuna intunericul i lumina- a cauzat uniunea dualitatii. !cest lucru este foarte, foarte real. Daca ati vrea sa datati acest eveniment, ati putea spune sa s-a intamplat pe la sfarsitul anului 7886. Se af!a in fa ri"atie de 8e"i de mii se ani pamantesti) dar la sfarsitul anului 7886 lumina i intunericul s-au integrat. Ce inseamna astaJ Nu inseamna "a dintr-o data toata "reatia de,ine inte6rata) pentru "a semna!e!or de !a a"est e,eniment !e ,a tre ui mu!t timp pentru a fi simtite i "unos"ute prin toate "o!turi!e "reatiei5 Dar ar putea avea un puternic impact asupra celor dintre voi care sunteti constienti de el acum. Daca nu ar mai trebui sa va mai luptati cu intunericul# Daca nu mai trebuie sa va luptati cu ceea ce voi considerati intunericul din interiorul vostru# Daca nu mai trebuie sa fiti aparatorul i protectorul luminii# Daca nu mai trebuie sa fugiti i sa va ascundeti de
183

intuneric# Daca v-ati putea conecta in miezul energiei unde dualitatea nu mai e'ista# Daca ati putea in realitate ajuta sa o impamantati aici pe pamant aducand acea constiinta in voi# Va tre"e mu!t timp inainte "a toata "reatia sa poata a,ea "u ade,arat "onstiinta de a inte!e6e impa"tu! a"estui e,eniment5 Asa "um unii dintre ,oi s-ar putea sa-i aminteas"a) !a sfarsitu! "e!ui de-a! doi!ea ra8 oi mondia! so!datii 9apone8i "are erau in insu!e!e Pa"ifi"u!ui au putut au8i "a ra8 oiu! s-a terminat) dar au a!es sa nu "reada asta5 C*iar da"a stiri!e despre ra8 oi erau in tit!uri!e 8iare!or) ei au "re8ut "a este o min"iuna5 C*iar da"a !i s-a spus de "atre a!tii "a Bra8 oiu! s-a terminatB) ei au "re8ut "a sunt inse!ati5 Ei au "ontinuat sa !upte in ra8 oi pana au murit) mu!t dupa "e ra8 oiu! se terminase5 Intr-un fe!) este a"e!asi !u"ru ai"i5 E'ista entitati i umani care sunt atat de mult implicati in dualitate, fie ca este lumina sau intuneric, incat vor continua lupta cu dualitatea. Dar pentru voi, daca alegetidaca alegeti- o puteti inceta in propria voastra viata. Veti continua sa o vedeti peste tot in jurul vostru pe aceasta planeta pamant, pentru ca pamantul a fost construit pe baza dualitatii. Dar in propria voastra viata puteti pasi in aceasta uniune i sa intelegeti ca dualitatea inceteaza sa mai e'iste, daca asa alegeti voi. ;anditi-va la implicarile din propria voastra viata. Cand as"u!tati stiri!e a"um) "ititi tit!uri!e) ii au8iti pe a!tii ,or ind despre toate tra6edii!e de pe pamant a"um) despre ori"e de !a ra8 oaie !a pro !eme e"onomi"e !a insufi"ienta "om usti i!u!ui i distru6erea mediu!ui) !uati-,a un moment pentru a simti "atre "e se indreapta p!aneta5 E'ista unii care prevad ca pamantul se va termina in decembrie 7857. Eu tare ma indoiesc. De fapt, umanitatea se indreapta catre cel
184

mai bun moment al sau. De aceea eu am sugerat ascultatorilor sa investeasca mai mult. Investiti in primul rand in voi insiva, in munca voastra, in ideile voastre creative, in afacerile voastre, in cantecele voastre i in cartile voastre i in practicile voastre de terapie i consiliere. Investiti in visele voastre. $u le lasati sa fie doar vise intr-o dimensiune mult indepartata. 1olositi uneltele pe care le aveti acum pentru a investi in voi insiva. !duceti acele vise c%iar aici pe pamant. Investiti in umanitate. Investiti in corporatii, in special in cele cu care aveti afinitati, care fac lucruri care va plac. Investiti in umanitate. ,ilioane de oameni incep sa se trezeasca. $oi auzim rugaciunile i lacrimile umanilor din lumea intreaga care se trezesc acum. S-ar putea ca ei sa nu citeasca aceasta carte niciodata pentru ca o considera prea radicala, dar vor veni la cursurile voastre, va vor citi cartile. Ei vor veni pentru a fi consiliati de catre un standard, voi, ca unul care i-a permis sa se iubeasca, sa fie dumnezeul care este cu adevarat. (rmatorii c?@iva ani pe pamant vor continua sa fie un timp de ajustare. In continuare vor e'ista timpuri provocatoare in decursul acestor ajustari. Constiinta umana face cea mai mare sc%imbare facuta vreodata i socurile ulterioare sunt simtite in fiecare parte a vietii cotidiene. Dar dupa astea, dragi prieteni, va decola catre noi inaltimi. EAista un impa"t profund din a"easta intamp!are "are fa"e "a) in mie8u! !u"ruri!or) dua!itatea in"etea8a sa eAiste5 Nu stiu "um sa i! numes"5 Nu stiu da"a ati spune "a este unimea sau "ompati i!itatea sau "ompasiunea in mie8u! sau) dar este ai"i5 Ra8 oaie!e) !upte!e) "onf!i"te!e i opo8itii!e !uminii i intuneri"u!ui) sus i 9os) un i rau) mas"u!in i feminin au a9uns
185

!a un sfarsit5 Puteti respira profund i re!aAa5 Puteti !asa 9os apararea i sa fiti "ine sunteti "u ade,arat "*iar ai"i pe pamant) "*iar a"um5 Va rog cunoasteti ca totul este bine in toata creatia4 CAPIT?L;L %= Nimi" Cau!dre) "e! pe "are i! "unoasteti drept Geoffrey Hoppe) m-a intre at mai de,reme a8i BAdamus) "are ,a fi mesa9u! pentru a"esti oameni in a"easta searaJB Ki eu am spus BDra6a Cau!dre) nimi"IB Nu am nimi" de impartasit) pentru "a a"est !u"ru a fa"ut parte din pro !ema5 Voi "redeti "a tre uie sa fa"eti "e,a) sa studiati) sa ,a fa"eti dis"ip!ine!e ,oastre amu8ante- in"antari!e) meditatii!e- ori"are dintre a"este !u"ruri5 A"easta este pro !ema "u mu!te fiinte spiritua!e a8i5 Ei "red "a tre uie sa fa"a "e,a sau "a eAista "e,a "are ar tre ui sa fie des"operit in spiritua!itate- un a!t 4or(s*op) a!t "urs) a!ta "arte) a!t mesa9 dintr-un a!t !un6 sir de "*anne!-eri- dar de fapt lucrul amuzant este ca nu este nimic de facut. Ki ,or es" serios a"um) dra6i maestri5 Vor es" foarte serios5 Nu mai tre uie sa fa"eti nimi"5 &ricum vreti sa o numiti- trezirea, iluminarea, ascensiunea- este un proces natural. Daca ati inceta sa va mai ganditi la el, daca ati inceta sa il mai manipulati i daca ati inceta sa il mai cautati, v-ati ilumina instantaneu 5 Vedeti voi, constientizarea este ceva ce voi ati ales acum mult timp. Cu mult inainte sa fi venit pe pamant, ati spus +intr-o zi eu voi inc%eia cercul incarnarilor+. !ti spus +intr-o zi eu voi realiza ca deja stiu tot ce credeam ca trebui sa invat+. Deci in principiu, ati terminat. /i in principiu, ca unul dintre
186

profesorii vostri, va voi cere sa parasiti scoala acum. Nu sa mer6eti !a fa"u!tate) nu sa mer6eti !a ,reun "urs spiritua! aditiona! sau de in,atare5 A,eti tot "e ,a tre uie5 S-a terminat5 A"est !u"ru ar tre ui sa ,a fa"a sa ap!audati i sa tipati de u"urie) dar ,oi in "ontinuare stati in s"aune intre andB"*iarJ EuJ Adamus) nu "red "a ,or esti despre mine5 Poate "a ,or esti despre persoana de !an6a mine5 Da"a sunt atat de i!uminat) de "e nu stiu totu!J Da"a sunt atat de i!uminat) de "e am pro !eme in ,iata meaJ Da"a sunt atat de i!uminat de "e am !ipsa de a undentaJ Ki da"a sunt atat de i!uminat) de "e am pro !eme de sanatateJB !sadar trageti concluzia ca aveti mai multe de invatat i ca nu sunteti atat de iluminati. !cea constiinta mentine partile de la a pluti impreuna, mentine sincronicitatile de la a se intampla in viata voastra i va mentine intr-o stare de cautare continua5 Dra6i prieteni) da"a nu mai este nimi" "e tre uie sa fa"etiJ Cum s-ar s"*im a a"est momentJ Cum s-ar s"*im a restu! ,ietii ,oastreJ Daca, atunci cand veti pleca pe usa de aici in aceasta seara, ati avea atat de mare incredere in voi, atat de profunda i de iubitoare, incat sa stiti ca nu mai era nimic ce trebuia sa mai faceti# Este aproape "a i "um ati fi dependenti de "autarea ,oastra spiritua!a5 In "iuda tuturor ru6a"iuni!or i a te*ni"i!or i a tot "e mai fa"eti) este "a i "um ,oi ,reti sa pastrati o distanta intre ,oi i dumne8eu5 Este faptu! "a ,oi nu puteti a""epta "a i ,oi sunteti dumne8eu deasemeneaJ Este faptu! "a per"eptia ,oastra despre dumne8eu este mai de6ra a fa"uta de mana omu!ui i asadar de neo tinutJ Este faptu! "a ati "autat a"est !u"ru e!u8i, atat de mu!t timp in"at a"um este tot "e stiti sa fa"etiJ Nu poate fi stru"turat i nu ar tre ui sa fie manipu!at5 Este "eea "e este5
187

Voi de fapt v-ati creat propria iluminare, propria suveranitate, acum eoni de timp i asadar, este. !sadar, in momentul in care nu faceti nimic, acesta devine o parte a realitatii voastre. Nu "ontea8a "ate pa"ate ati "reat in a"easta ,iata) "at de mu!ta (arma rea ati a,ut din a!te ,ieti5 Cand faceti nimic, acest proces frumos va curge natural, ca o floare care infloreste primavara. Iesind din minte ;n !u"ru uimitor se intamp!a "and in"etati sa mai in"er"ati,oi iesiti din minte5 Voi "u ade,arat iesiti din minte i a"esta este un !u"ru minunat) pentru "a o parte din a"est pro"es natura! este e,o!utia din"o!o de pro6ramarea menta!a i !imitari!e sa!e innas"ute5 Cand in"etati sa mai 6anditi i sa "ontro!ati) dintr-o data a"est !u"ru numit 6nost) inte!i6enta di,ina) sau "eea "e eu numes" Eu sunt) dintr-o data de,ine ,oi "e! rea!5 Inte!i6enta ,oastra di,ina nu fun"tionea8a de!o" "a i mintea umana5 In primu! rand este nesfarsita) in timp "e mintea este !imitata5 Inte!i6enta di,ina nu "onsuma ener6ie) mintea "onsuma5 Ati o ser,at ,reodata "a atun"i "and ,a 6anditi mu!t) de,eniti foarte o ositiJ Asta se intamp!a pentru "a mintea "onsuma ener6ie5 Inte!i6enta di,ina este "onstiinta pura5 Va a9uta sa atra6eti ener6ie in ,iata ,oastra) dar nu are ne,oie de ener6ie pentru supra,ietuirea sa5 Inte!i6enta ,oastra di,ina are ima6inatie5 Poate inte!e6e potentia!e!e pe "are mintea ,oastra nu !e poate patrunde5 Inte!i6enta di,ina inte!e6e raspunsu! inainte "a intre area sa fie ,reodata pusa) in timp "e mintea intotdeauna pune intre ari i are foarte putine raspunsuri5 Voi mer6eti din"o!o de pro"esu! tre8irii i in momentu! in "are a"est !u"ru in"epe sa se intamp!e) ,oi intrati in pani"a5 Va
188

retra6eti5 Va intoar"eti !a ,e"*i!e ,oastre o i"eiuri5 Voi ,a intoar"eti !a o i"eiuri!e ,oastre "onforta i!e dar mai de6ra a menta!e i impo,arate5 In momentu! in "are simtiti pierderea "ontro!u!ui menta!) ,a retra6eti5 Credeti "a ,eti "adea intr-un mare a is intune"at) in ,reo 6aura 6oa!a) da"a nu ,a 6anditi) da"a nu mun"iti) da"a nu in"er"ati5 Dar nu "adeti i ni"i nu ,eti "adea5 Permiteti-,a "onstienti8area Va ,oi pro,o"a sa nu fa"eti nimi") sa permiteti a"estui pro"es natura! a! "onstienti8arii- "are ,ine de !a suf!etu! ,ostru) "are ,a inte6rea8a di,inu!- pur i simp!u sa se intamp!e5 Nu i! manipu!ati i nu ,or iti despre e!I Nu intrati in a"ea stare de ,or ire menta!a "u prietenii i fami!ii!e ,oastre pe "are !e-ati parasit5 Nu ,a sunati 6rupu! de arfitori spiritua!i pentru a !e spune despre u!time!e ,oastre es"apade "u drama spiritua!a5 Nu fa"eti nimi"I 1iti "u e!5 Permiteti-i sa fie5 Simtiti-!5 Sa,urati-!5 'ine"u,antati-!5 In momentu! in "are in"epeti sa ,or iti despre e!) intrati in menta!5 In momentu! in "are in"epeti sa ana!i8ati "e ,i s-a intamp!at) intrati in menta!5 In momentu! in "are in"epeti sa i! "omparati "u a!ta eAperienta) in momentu! in "are in"epeti sa ,a intre ati "are era astro!o6ia momentu!ui) i! pierdeti5 Doar fiti "u e!5 Doar respirati-!5 Doar mu!tumiti-,a pentru iu irea i in"rederea in ,oi insi,a5 Ki asta) dra6i prieteni) este nimi"5 Ei ,a asteapta EAista pe pamant a"um o ener6ie !o"ata i "u presiune a"umu!ata5 Cur6erea natura!a a "onstiintei este a"umu!ata) intrun fe! de "onstipatie spiritua!a pentru "a eAista mu!ti a!ti oameni
189

"a ,oi "are i-au a!es tre8irea5 EAista mi!ioane de oameni "are se af!a !a in"eputu! eAperientei !or de tre8ire) "are ,in pe dea!uri!e mun"ii pe "are ,oi ati fa"ut-o5 Da"a nu a,eti in"redere in propriu! pro"es natura!) da"a nu predati "eea "e a,eti de impartasit) eAista mi!ioane i mi!ioane de oameni "are ,in din spate in propria !or tre8ire i "are ,or fi "onstipati5 Ei ,a asteapta pe ,oi sa predati simp!itatea as"ensiunii) usurinta su,eranitatii5 Ei ,a asteapta sa !e spuneti "a ei nu sunt ne uni) "a totu! este intr-o ordine di,ina i "a sin6uru! !u"ru pe "are ar tre ui sa i! fa"a este sa sa,ure8e eAperienta "onstienti8arii5 ;rmatoru! ,a! a! umani!or tre8iti nu ,a mai mer6e !a "*anne!in6-uri pentru a as"u!ta un tampit "a mine5 Ei nu ,or pune "rista!e in 9uru! paturi!or !or asa "um unii dintre ,oi ati fa"ut5 Ei ,or sta intr-o !o9a dra6uta i ,or "onsidera "a a"easta este Ba"ti,itatea spiritua!aB5 Ei ,or simp!itate5 Ei o ,or fara toate de"oratii!e pe "are unii dintre ,oi !e-ati a,ut5 Ei ,or i!uminarea fara @a(yo) fara "a"at5 Ei ,a asteapta pe ,oi5 Ei ,or sa stie "um fun"tionea8a5 Ei ,or sa stie "at ,a dura5 Ei ,or sa stie "e! mai rapid drum pentru a a9un6e a"o!o i ,or sa stie despre "a!atoria ,oastra5 Ei ,or sa pri,eas"a in o"*ii unui uman di,in tre8it5 Ei ,or sa pri,eas"a in inima ,oastra) nu in mintea ,oastraE ei ,or sa ,a simta pasiunea- i asta) dra6i prieteni) este "eea "e noi numim Standarde5 Voi) ade,aratii maestri5 Da) ,oi !e puteti spune po,esti dupa po,esti despre suferinte!e pe "are !e-ati indurat de-a !un6u! "aii "atre i!uminarea spiritua!a i "um totu! sa re8umat !a o inta!nire intr-o noapte in @un"*en) "and un mare maestru as"ensionat ,-a impartasit intelepciunea profunda a vesniciei9 nu faceti nimic. Veti fi pro,o"ati de Bnimi"B maine5 Va ,eti intoar"e !a "ate,a dintre ,e"*i!e ,oastre o i"eiuri i indoie!i de sine5 Pana !a ora 8e"e maine dimineata) ,a ,eti intre a B"e tre uie sa fa" in
190

"ontinuareJB Cand a"est !u"ru se intamp!a) respirati profund i nu fa"eti nimi"5 @u!tumiti pro"esu!ui natura! a! tre8irii5 Ki a"um) un u!tim "omentariu inainte de a p!e"a5 In inima inimii ,oastre) as dori sa simtiti i sa as"u!tati "e! mai "e!est "ante" dintre toatetotu! este ine in toata "reatia5 Nu este nimi" "e tre uie reparat) nimi" "e tre uie s"*im at) nimi" "are sa fie 6resit5 Pur i simp!u a fost o eAperienta5 Ki totu! este ine in toate "reatii!e ,oastre5 Asadar Eu sunt "e! "e eu sunt) Adamus Saint-Germain) in ser,i"iu u"uros pentru ,oi5 GL?SAR Iata "MLi,a termeni i definitii "are ar putea fi de fo!os in timp "e "ititi a"easta "arteAs"ensiune- starea de a fi intre6 i "omp!et in a""eptare i iu ire pentru ,oi fara ni"i o re8er,are) a ,a e!i era de toate !imitari!e eAistentei ,oastre umane i tota! inte6rati "u fie"are parte a sine!ui5 Adamus Saint-Germain- un maestru) un in6er) un profesor i un in,atator din "er"u! "rimson "are isi ofera mesa9e!e i io6rafia prin Geoffrey Hoppe5 In6er- o fiinta "u suf!et) nas"uta din uminea ori6ina!a) "reata de iu irea spiritu!ui5 Aspe"te- ro!uri sau identitati diferite !a "are noi "a i fiinte "reatoare o isnuiam sa respundem !a intre area- "ine sunt euJ Noi am "reat aspe"te!e noaste pentru a ne inta!ni "u anumite
191

situatii in a"easta ,iataCde eAemp!u- "opi!u!) parinte!e) sefu!) ,inde"atoru! i asa mai departeD5 Noi deasemenea a,em a!te aspe"te din ,ieti tre"ute i din taramuri mu!tidimensiona!e5 A"este mu!te straturi i ni,e!e a!e aspe"te!or pot "au8a *aos si "onfu8ie asa "um intra i ies din "onstiinta5 Totusi) prin a!e6ere "onstienta) putem sa intampinam a"este aspe"te BA"asaB in noi insine i sa de,enim tota! inte6rati5 At!antida- a doua era a eAperientei pamantu!ui) "are a a,ut !o" dupa era Lemuriana5 At!antii a,eau o natura foarte "omuna5 Corpu! "onstiintei- "orpu! fi8i") mintea) inte!i6enta) "onstienti8area) sentimente!e i spiritu! tota! inte6rate a! unui uman5 CAu!dre- nume!e pe "are Adamus i !-a dat !ui Geoffrey Hoppe5 A"esta nu este Bnume!e sau spiritua!BE este mai mu!t o pore"!a5 Se pronunta Ga-oo!Q-dra5 C*anne!in6- pro"esu! de a primi informatii i mesa9e de !a o fiinta an6e!i"a sau non-fi8i"a i apoi de a !e tradu"e in "u,inte pentru "a a!tii sa !e poata as"u!ta sau "iti5 Constiinta- "onstienti8are sau eApansiune5 Constiinta a"ti,ea8a ener6ia i potentia!e!e ener6eti"e din 9uru! ,ostru5 Cer"u! Crimson- 6rupu! de umani imp!i"ati in a"easta "a!atorie spiritua!aE in,atatori pentru "ei!a!ti af!ati in "a!atorie5 Vi8itati 4445"rimson"ir"!e5"om pentru mai mu!te informatii5 Consi!iu! Crimson- un ordin de predare "e!est) "are ii
192

in"!ude pe To ias) Gut*umi !a! Sin6*) Adamus Saint-Germain i a!ti in6eri "are ne asista in "a!atoria noastra5 1ru"tu! trandafiru!ui- amintiri!e pe "are ni !e-am p!antat pentru noi insine a s"opu!ui i pasiunii noastre di,ine5 Gaia- maretu! in6er "are a fost de a"ord sa ,ina) sa respire ,iata in a"easta p!aneta i sa stea pana "and umanii sunt pre6atiti pentru a a""epta responsa i!itatea pentru 6ri9a sa5 Gnost- inte!i6enta di,ina) intuitia i "unoasterea5 So!utia "ontinuta in fie"are pro !ema sau intre are5 Dumne8eu- spiritu! sau sursa din "are am ,enit i "are deasemenea se af!a in interioru! nostru in mie8E esenta "reati,a di,ina din interior5 A"asa- primu! "er" a! "reatieiE unimea ori6ina!a din "are am ,enit5 Ima6inatia- esenta ener6iei "reatiei) in"eputu! manifestarii5 Gut*umi !a! Sin6*- un maestru as"ensionat din taramuri!e non-fi8i"e "are a a,ut mu!te ,ieti pe pamant i "are ofera mesa9e prin Geoffrey Hoppe i mu!ti a!tii5 Lemuria- prima era a eAperientei pamantu!ui) "and in6erii au in,atat pentru prima data "um sa-i "o oare ener6ia i sa se in"arne8e in materie5 Taramuri!e de !an6a pamant- taramuri!e "are in"on9oara
193

pamantu!) unde esenta non-fi8i"a a mu!tor fiinte mer6e intre ,ieti5 ;n ni,e! a! "onstiintei "are se aseamana "u pamantu!5 Noua ener6ie- urmatoarea e,o!utie a ener6iei5 Noua ener6ie permite inte6rarea naturii noastre di,ine in natura noastra umana5 In timp "e a"tua!a ener6ie este ,i rationa!a) noua ener6ie este eApansiona!a in toate dire"tii!e in a"e!asi timp5 Noua ener6ie "ontine am e!e "onstiinte i ener6ii) in timp "e ,e"*ea ener6ie nu a,ea ni"i un e!ement a! "onstiintei5 ;nime- ori6ina!a A"asa) tot "e a fost5 S*aum ra- nume!e pe "are To ias i Adamus i! fo!oses" pentru 6rupu! de umani "are tre" prin pro"esu! de tre8ire5 Termenu! isi are ori6ini!e din timpu! !ui Hes*ua en >osep*CIsusD) "and oamenii- mu!ti dintre ei esenieni- se adunau pentru inta!niri spiritua!e5 Tradusa !i er in e rai"a ,e"*e) prima portiune a "u,antu!ui s*aum ra se pronunta s*au-*ome i inseamna Ba"asaB sau Bfami!ieB5 A doua portiune a termenu!ui este a-ra*) "are inseamna B"a!atorieB i BmisiuneB5 Cand toate a"estea se asea8a impreuna) se formea8a s*au-*ome- a-ra*) "are inseamna Bfami!ie "are se af!a intr-o "a!atorie i o eAperienta impreunaB5 To ias a spus "a in timpuri!e i !i"e) un s*aum ra era deasemenea o esarfa sau un sa! "are era purtata i de "atre ar ati i de "atre femei5 A,ea o "u!oare rosu aprins distin"ti,a "are ii !asa pe a!tii sa stie "a era timpu! sa se inta!neas"a5 Se pronunta s*om- ra5 1iinte!e "u suf!et- "and spiritu! a eAp!odat in eApresie) toate suf!ete!e au ,enit in fiintare51ie"are fiinta "u suf!et "ontine in sine esenta "reati,a i ener6ia su,erana a sursei intr-o eApresie
194

uni"a i persona!a5 Sursa- spiritu!) sursa ,ietii din interioru! ,ostru) ener6ia di,ina5 Spirit- deasemenea numit i dumne8eu) sursa sau "e! etern) s"anteia di,ina "are se af!a in interioru! fie"arei fiinte "u suf!et5 Temp!e!e din Tian- un !o" spe"ia! din At!antida unde s*aum ra se adunau prima data pentru a studia ener6ia5 @u!ti s*aum ra se stiu din timpu! petre"ut !u"rand in temp!e5 A! trei!ea "er"- ener6ia sau esenta sine!ui tota! su,eran5 Este "omp!et in sine i nu are ne,oie de nimi" din eAterior5 Propriu! ,ostru a! trei!ea "er" este in starea ,oastra a as"ensiunii) su,eranitatea ,oastra tota!a i "omp!eta5 To ias- este o fiinta an6e!i"a din 6rupu! de in,ataturi a6ne!i"e numit Consi!iu! Crimson "are isi ofera mesa9e!e i auto io6rafia prin Geoffrey Hoppe5 To ias a "ana!i8at mesa9e pu !i"e din #% au6ust %222 pana in %2 iu!ie #$$25 E! este a"um in"arnat in "orp fi8i" pe pamant5 Vid- nimi"u! din eAterioru! de A"asa5 Dupa "e am p!e"at de A"asa) in6erii s-au 6asit in ,id) unde nu eAista nimi"- ni"i ma"ar intuneri"u!5 1o!osind "onstiinta i ener6ia) fiinte!e an6e!i"e au "reat taramuri!e fi8i"e i non-fi8i"e din eAterioru! ,idu!ui5 Perete!e de fo"- eApansiunea "onstiintei sau "unoasterea din"o!o de ea insasiE o metafora pentru eApandarea de A"asa in ,id5 @etafori" mar"*ea8a !inia dintre "onstiinta i ,id5
195

Has*ua en >osep*- deasemenea "unos"ut i "a IsusE o manifestare umana a "onstiintei "risti"e "o!e"ti,e) adusa pe pamant de "ei "are au inte!es "a era timpu! "a di,inu! sa se topeas"a "u umanu! pe pamant5 Despre autori Geoffrey i Linda Hoppe au fondat "er"u! "rimson in %222 i !-au 6*idat in "eea "e a"um a de,enit- o afi!iere 6!o a!a a in,atatori!or noii ener6ii "u s"opu! de a inspira "onstiinte5 Cer"u! "rimson a in"eput in sufra6eria "asei !ui Hoppe din muntii pietrosi din Go!de) Co!orado5 A"um este o or6ani8atie mondia!a "u transmisii !unare in dire"t) "u peste =$$5$$$ de ,i8itatori pe !una pe site-u! prin"ipa! i a fost tradus in peste #= de !im i5 Aproape 0$$ de in,atatori sunt "ertifi"ati pentru a oferi "ursuri!e "er"u!ui "rimson5 Ca i "*anne!er a! informatiei an6e!i"e) Geoffrey isi eApandea8a "onstiinta in taramuri!e non-fi8i"e i primeste Bpa"*ete de 6anduriB de !a fiinte an6e!i"e "um ar fi Adamus Saint-Germain) Gut*umi !a! Sin6* i To ias5 E! apoi tradu"e mesa9e!e in "u,inte pentru "a a!tii sa !e poata as"u!ta5 Linda) "are sta a!aturi de e!) deasemenea a9uta !a adu"erea mesa9e!or i mentine un e"*i!i ru important intre fiinte!e an6e!i"e) Geoffrey i pu !i"5 Linda i Goeff "a!atores" peste #$$5$$$ de (i!ometri pe an) ,or ind in fata pu !i"u!ui din Ameri"a de Nord i de Sud) Europa) Asia i Austra!ia5 Vi8itati-i on!ine !a 4445"rimson"ir"!e5"om sau 4445a4a(enin68one5"om Adamus Saint-Germain este profesoru!) maestru! i
196

in,atatoru! din Consi!iu! Crimson an6e!i" "are ofera mesa9e prin Geoffrey i Linda Hoppe5

197

S-ar putea să vă placă și