Sunteți pe pagina 1din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

PROGRAMUL OPERA!IONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 0 -2013 1 Num"rul de referin#" al programului (CCI): 2007RO051PO001

GHIDUL SOLICITANTULUI
Mediul rural oportunit$%i de ocupare

AXA PRIORITAR! 5 Promovarea m!surilor active de ocupare DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN#IE 5.2 Promovarea sustenabilit!"ii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce prive#te dezvoltarea resurselor umane #i ocuparea for"ei de munc!

Februarie 2008

CUPRINS
1. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE...................................................................................................................5 1.1. DEFINI!IE PROIECT STRATEGIC .......................................................................................................................................5 1.2. ALOCARE FINANCIAR" ...................................................................................................................................................5 1.3. CONTRIBU!IA SOLICITANTULUI ......................................................................................................................................5 2. CADRUL STRATEGIC .....................................................................................................................................................8 2.1 STRATEGIA EUROPEAN" DE OCUPARE ............................................................................................................................8 2.2 LINIILE DIRECTOARE INTEGRATE PENTRU OCUPARE ........................................................................................................8 2.3 PROGRAMUL NA!IONAL DE REFORME ............................................................................................................................8 2.4 PLANUL NA!IONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013............................................................................................................8 2.5 CADRUL STRATEGIC NA!IONAL DE REFERIN!" 2007-2013............................................................................................9 3. POS DRU 2007-2013 .........................................................................................................................................................10 3.1 AXA PRIORITAR" 5........................................................................................................................................................10 3.2 DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN!IE 5.2. .......................................................................................................................10 3.3 ACTIVIT"!I ELIGIBILE ...................................................................................................................................................12 3.4. GRUPURI !INT" ELIGIBILE ............................................................................................................................................13 PERSOANELE APAR!INND GRUPULUI !INT" DIN CADRUL ACESTUI DMI TREBUIE S" AIB" RE#EDIN!A N ZONE RURALE DEFINITE N CONFORMITATE CU LEGISLA!IA N VIGOARE....................................................................................................13 4. ELIGIBILITATEA SOLICITAN!ILOR "I A PARTENERILOR .............................................................................14 5. ELIGIBILITATEA "I SELEC!IA PROIECTELOR...................................................................................................18 5.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE ...........................................................................................................................................18 5.2. CRITERII DE SELEC!IE ...................................................................................................................................................18 6. CUM SE COMPLETEAZ# CEREREA DE FINAN!ARE .........................................................................................20 7. EVALUAREA "I SELEC!IA CERERII DE FINAN!ARE ........................................................................................33 8. CONTRACTARE..............................................................................................................................................................35 8.1 PROCESUL DE CONTRACTARE ........................................................................................................................................35 8.2 MODIFIC"RI ALE CONTRACTULUI ..................................................................................................................................36 8.3 NCETAREA #I SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE FINAN!ARE .......................................................................................36 9. RAPORTARE....................................................................................................................................................................38 10. CONTRIBU!IA PROIECTULUI LA PROMOVAREA TEMELOR "I OBIECTIVELOR ORIZONTALE .....40 11. VALOAREA AD#UGAT# A PROIECTULUI ...........................................................................................................42 12. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI .....................................................................................................................43 13. INFORMARE "I PUBLICITATE.................................................................................................................................44 14. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ......................................................................................................................46 14.1. REGULI GENERALE DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR ............................................................................................46 14.2 LISTA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI ELIGIBILE..........................................................................................................46 14.3. LISTA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE ...........................................................................................................................47 14.4. PARAMETRI MAXIMI AI COSTURILOR PERSONALULUI IMPLICAT N MANAGEMENTUL DE PROIECT..............................48 15. BUGETUL CERERII DE FINAN!ARE ......................................................................................................................49 16. FLUXUL FINANCIAR...................................................................................................................................................51 16.1 REGULI GENERALE ......................................................................................................................................................51 16.2 INSTRUC!IUNI PRIVIND PLAT" PREFINAN!"RII ............................................................................................................51 16.3 INSTRUC!IUNI PRIVIND RAMBURSAREA COSTURILOR ELIGIBILE..................................................................................52 16.4 INSTRUC!IUNI PRIVIND PLATA TVA............................................................................................................................53 18. CONDI!II APLICABILE IMPLEMENT#RII PROIECTULUI..............................................................................55 19. ANEXE .............................................................................................................................................................................58 ANEXA 1: CERERE DE FINAN!ARE............................................................................................................................59 ANEXA 2: DECLARA!IE DE CONFORMITATE .........................................................................................................72 ANEXA 3: DECLARA!IE DE ANGAJAMENT .............................................................................................................74 ANEXA 4: DECLARA!IE DE ELIGIBILITATE ............................................................................................................75
Pagina 2 din 119

ANEXA 5: DECLARA!IE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALIT"!II DE #ANSE ...........................76 ANEXA 6: DECLARA!IE PRIVIND RESPECTAREA CERIN!ELOR DE INFORMARE #I PUBLICITATE..........77 ANEXA 7: ACORD DE PARTENERIAT.........................................................................................................................78 ANEXA 8: VERIFICAREA ELIGIBILIT"!II #I GRILA DE SELEC!IE......................................................................80 ANEXA 9: FORMULAR CV RORMULAR ELECTRONIC .................................................................................................83 ANEXA 10: FORMULAR NREGISTRARE GRUP !INT" ..........................................................................................85 ANEXA 11: CONTRACT STANDARD...........................................................................................................................90 ANEXA 12: CERERE DE PREFINAN!ARE.................................................................................................................101 ANEXA 13: FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR" ..................................................................................102 ANEXA 14: GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE............................103 ANEXA 15: CERERE DE RAMBURSARE ...................................................................................................................104 ANEXA 16: NOTIFICARE PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI ................................................................106 ANEXA 17: ACT ADI!IONAL ......................................................................................................................................107 ANEXA 18: RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE ...............................................................................................109 ANEXA 19: RAPORT FINANCIAR...............................................................................................................................115 ANEXA 20: PREVIZIUNI ACTUALIZATE ..................................................................................................................117 ANEXA 21: GARAN!IE DE RETURNARE A PREFINAN!"RII ..............................................................................118 ANEXA 22: NOTIFICARE DE DEMARARE A PROIECTULUI.................................................................................119

Pagina 3 din 119

Pentru a m$ri &ansele ca cererea dumneavoastr$ de finan%are s$ fie selectat$, v$ recomand$m ca nainte de a ncepe completarea acesteia (formularul electronic al cererii de finan%are &i anexele) s$ v$ asigura%i c$ a%i citit toate informa%iile prezentate n acest Ghid (inclusiv notele de subsol) &i c$ a%i n%eles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finan%are nerambursabil$.

De asemenea, v$ recomand$m ca pn$ la data limit$ de depunere a cererilor de finan%are, s$ consulta%i periodic site-ul MMFES AMPOSDRU la adresa www.fseromania.ro, pentru a fi la curent cu eventuale modific$ri la Ghidul Solicitantului sau alte comunic$ri/informa%ii transmise de AMPOSDRU.

Pagina 4 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

1. Cerere de propuneri de proiecte Mediul rural oportunit$%i de ocupare

1.1. Defini!ie proiect strategic


Proiectele strategice din cadrul POS DRU sunt proiectele implementate la nivel na%ional, sectorial sau multi-regional, punndu-se accent pe promovarea proiectelor n parteneriat, inclusiv prin cooperare transna%ional$. n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care urm!resc dezvoltarea #i implementarea programelor integrate pentru formare, ocupare #i alte m!suri personalizate de ocupare dedicate persoanelor din mediul rural n vederea reducerii ocup!rii n agricultura de subzisten"!, facilitarea accesului la ocupare n sectoare non-agricole, dezvoltarea #i furnizarea formelor de preg!tire moderne #i flexibile care s! asigure competen"ele necesare dezvolt!rii personale #i integr!rii durabile pe pia"a muncii.

1.2. Alocare financiar"


Alocarea financiar! pentru aceast! cerere de propuneri de proiecte este 81.687.197,7 lei ,din care 85,94% din Fondul Social European #i 14,06% din co-finan%area na%ional$. n cazul n care valoarea cererilor de finan%are primite &i selectate dep$&e&te alocarea financiar$ pentru aceast$ cerere de propuneri de proiecte, AM POS DRU &i rezerv$ dreptul de a utiliza fonduri din alocarea financiar$ pentru anul 2008 a acestui domeniu major de interven%ie. n cazul n care alocarea financiar$ prev$zut$ nu poate fi folosit$ din cauza num$rului redus de cereri de finan%are selectate, AM POS DRU &i rezerv$ dreptul de a realoca fondurile r$mase c$tre alte cereri de propuneri de proiecte n cadrul acestui Domeniu Major de Interven%ie. Valoarea asisten"ei financiare nerambursabile acordate Valoarea total! eligibil! a unui proiect strategic poate fi cuprins! ntre: ! ! Minim 1.850.000 Lei &i Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxim! de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

1.3. Contribu!ia solicitantului


n conformitate cu art. 109 din Regulamentul (EC) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, o finan"are nerambursabil! este acordat! cu respectarea principiilor privind transparen"a #i tratamentul egal; finan"area nerambursabil! nu poate fi cumulativ! sau acordat! retroactiv #i trebuie s! fie asigurat! co-finan"are pentru aceasta; o finan"are nerambursabil! nu poate fi acordat! dac! are ca scop sau efect producerea unui profit pentru beneficiar, cu excep"ia
Pagina 5 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

finan"!rilor nerambursabile acordate sub form! de burse de studii, cercetare sau preg!tire profesional! pl!tite unor persoane fizice, premii acordate n urma unor concursuri, activit!"i al c!ror obiectiv este reconsolidarea capacit!"ii financiare a beneficiarului sau generarea unui venit n contextul unor ac"iuni externe. Contribu%ia solicitantului reprezint! procentul din valoarea total! a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de c!tre dumneavoastr! n calitate de solicitant. Contribu%ia proprie a solicitantului trebuie s$ fie realizat$ sub form$ financiar$. n cadrul proiectelor finan"ate din POS DRU contribu%ia n natur$ nu este eligibil$.

Pentru aceast$ cerere de propuneri de dumneavoastr$ n calitate de solicitant este:

proiecte,

valoarea

contribu%iei

2% din valoarea total! a cheltuielilor eligibile dac! reprezenta"i o persoan! juridic! de drept public 2% din valoarea total! a cheltuielilor eligibile dac! reprezenta"i o persoan! juridic! de drept privat f!r! scop patrimonial 5% din valoarea total! a cheltuielilor eligibile dac! reprezenta"i o persoan! juridic! de drept privat, altele dect cele f!r! scop patrimonial Dac! proiectul este propus de un grup de organiza"ii partenere, solicitantul este organiza"ia/institu"ia promotoare care formuleaz! cererea de finan"are. n func"ie de tipul organiza"iei, promotoare (persoan! juridic! de drept public, persoan! juridic! de drept privat f!r! scop patrimonial, persoan! juridic! de drept privat), se stabile#te valoarea contribu"iei pentru cofinan"are, conform celor mai sus men"ionate. Pe parcursul implement!rii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derul!rii proiectului, precum #i orice cheltuial! suplimentar! (conex!1) ce va ap!rea n timpul implement!rii proiectului va fi suportat! de c!tre dumneavoastr! n calitate de beneficiar. Pentru completarea bugetului proiectului din cererea de finan"are v! rug!m s! ave"i n vedere procentul contribu"iei proprii pe care trebuie s! o asigura"i, precum #i condi"iile de eligibilitate ale cheltuielilor. V! rug!m s! consulta"i n acest sens Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are, Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolul 15 Bugetul cererii de finan"are din prezentul Ghid.

n conformitate cu art. 1 (2) lit. o) din OG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinan"!rii #i a cofinan"!rii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul na"ional de dezvoltare, n bugetul institu"iilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale #i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen"!, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, cheltuieli conexe proiectului sunt cheltuielile care intervin n derularea proiectelor finan"ate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorit!"i, institu"ii sau societ!"i comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritorial!, organisme prestatoare de servicii publice #i de utilitate public! de interes local sau jude"ean, cheltuieli f!r! de care proiectul nu poate fi implementat #i care nu pot fi finan"ate din instrumente structurale.
Pagina 6 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

IMPORTANT
V$ rug$m s$ re%ine%i c$:

TOATE cererile de finan%are nerambursabil$ pentru POS DRU se completeaz$ &i se transmit on-line. n acest sens accesa%i pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sec%iunea Cerere de propuneri de proiecte.

Cererile de Finan%are transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.


Aten%ie: Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finan%are dup$ expirarea termenului limit$ de transmitere on-line a cererilor de finan%are, prev$zut pentru aceast$ cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17/03/2008 ora 17.00!

Declara%iile (anexele 2-6) tip$rite, semnate, datate &i &tampilate &i Acordul de Parteneriat completat, semnat, datat &i &tampilat vor fi primite prin servicii de curierat de c$tre AM POS DRU, la adresa Romnia, Bucure&ti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, numai pn$ la data de 20/03/2008 inclusiv, ora 16.00. V! DORIM SUCCES!

Pentru a facilita procesul de completare &i transmitere a cererilor de finan%are n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, n perioada 18.02 10.03.2008, ntre orele 9.00-16.00 la sediul AM POS DRU func%ioneaz$ un birou de informare. Loca%ia acestui birou de informare este Romnia, Bucure&ti, Str. Calea Plevnei nr. 4648, sector 1, camera 4. n plus, ntreb$rile referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise prin e-mail la adresa 13.rural@fseromania.ro sau la nr. de telefon 0040/021.315.02.01. ntreb$rile care pot fi relevante &i pentru al%i solicitan%i, mpreun$ cu r$spunsurile, vor fi publicate pe pagina de internet a AM POS DRU, respectiv www.fseromania.ro, n data de 13.03.2008.

Pagina 7 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

2. Cadrul strategic
2.1 Strategia European" de Ocupare
Strategia European! de Ocupare a fost conceput! nc! din anul 1997 (Procesul Luxemburg) ca un instrument principal pentru a asigura direc"ia #i coordonarea priorit!"ilor politicilor de ocupare la care statele membre ale Uniunii Europene trebuie s! se alinieze. n cadrul ntlnirii Consiliului European de la Lisabona (Martie 2000) Uniunea European! #i-a stabilit noi "inte strategice pentru urm!torii 10 ani. Astfel, Strategia European! de Ocupare a fost integrat! n Strategia de la Lisabona. n acest context, Consiliul a stabilit c! obiectivul general al acestor m!suri, pn! n 2010, n Uniunea European!, trebuie s! fie cre#terea ratei generale de ocupare la 70%, cre#terea ratei de ocupare n rndul femeilor la 60% #i cre#terea ratei de ocupare n rndul vrstnicilor la 50%. n martie 2005 Consiliul European a relansat Strategia de la Lisabona prin comutarea accentului pe cre#terea dezvolt!rii economice #i ocupare. Fiecare stat membru elaboreaz! programe na"ionale de reforme n baza liniilor directoare integrate pentru cre#tere economic! #i ocupare asupra c!rora au convenit statele membre n 2005 #i care vor fi revizuite n 2008. Strategia utilizeaz! indicatori pentru evaluarea performan"elor Statelor Membre n domeniul politicilor de ocupare, ace#ti indicatori asigurnd totodat! #i baza de analiz! a programelor na"ionale de reforme. Fondul Social European reprezint! instrumentul central pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite n cadrul Strategiei Europene de Ocupare. http://ec.europa.eu/employment social/employment strategy/index en.htm

2.2 Liniile directoare integrate pentru ocupare


Politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene este n prezent sus"inut! de Liniile directoare integrate pentru cre#tere economic! #i ocupare 2005-2008 care stabilesc direc"ii concrete privind cre#terea particip!rii #i men"inerii pe pia"a muncii, promovarea adaptabilit!"ii lucr!torilor #i a ntreprinderilor, cre#terea investi"iilor n capitalul uman prin educa"ie #i formare profesional!. http://www.fseromania.ro/politica-ocupare-politica-sociala-fse.html

2.3 Programul Na!ional de Reforme


Modul n care fiecare Stat Membru implementeaz! la nivel na"ional liniile directoare integrate pentru ocupare se reflect! n Programul Na"ional de Reforme (PNR). PNR este att un document de raportare, ct #i de planificare, prezentnd n acela#i timp progresele realizate n ultimele 12 luni, precum #i ac"iunile care vor fi ntreprinse n urm!toarele 12 luni. PNR vizeaz! perioada 20072010, iar obiectivul politicilor planificate n document este atingerea performan"elor economice #i de ocupare recomandate de Strategia Lisabona, corelate cu un sistem social echitabil, elemente care s! asigure Romniei o dezvoltare durabil!. n PNR au fost stabilite urm!toarele priorit!"i pentru reforme: mbun!t!"irea capacit!"ii administrative, mbun!t!"irea calit!"ii #i managementului cheltuielilor guvernamentale, continuarea mbun!t!"irii mediului de afaceri, reducerea #i reorientarea ajutorului de stat, cre#terea gradului de ocupare #i a ratei de participare pe pia"a muncii, realizarea unei pie"e a muncii favorabile cre!rii locurilor de munc!, mbun!t!"irea adaptabilit!"ii ntreprinderilor #i lucr!torilor, stimularea ocup!rii for"ei de munc! #i mbun!t!"irea calit!"ii resurselor umane, mbun!t!"irea calit!"ii vie"ii prin gestionarea durabil! a resurselor regenerabile #i atenuarea efectelor schimb!rilor climatice, cre#terea eficien"ei energetice, gestionarea resurselor naturale, conservarea bio-diversit!"ii #i reducerea polu!rii. http://www.guv.ro/obiective/200705/pnr ro oficial 2.pdf

2.4 Planul Na!ional de Dezvoltare 2007-2013


Planul Na"ional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezint! documentul de planificare strategic! #i programare financiar! multianual!, aprobat de Guvern #i elaborat ntr-un larg cadru partenerial,
Pagina 8 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

care promoveaz! dezvoltarea socio-economic! a Romniei n conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Strategia PND se axeaz! att pe Orient!rile Strategice Comunitare privind Coeziunea, ct #i pe priorit!"ile Agendei Lisabona #i obiectivele de la Gteborg, respectiv cre#terea competitivit!"ii, ocuparea deplin! #i protec"ia durabil! a mediului. Priorit!"ile na"ionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 cuprinse n PND sunt: cre#terea competitivit!"ii economice #i dezvoltarea economiei bazate pe cunoa#tere; dezvoltarea #i modernizarea infrastructurii de transport; protejarea #i mbun!t!"irea calit!"ii mediului; dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocup!rii #i incluziunii sociale #i nt!rirea capacit!"ii administrative; dezvoltarea economiei rurale #i cre#terea productivit!"ii n sectorul agricol; diminuarea disparit!"ilor de dezvoltare ntre regiunile "!rii. http://www.fonduri-ue.ro/upload/118951881348.pdf

2.5 Cadrul Strategic Na!ional de Referin!" 2007-2013


Cadrul Strategic Na"ional de Referin"! 2007-2013 (CSNR) reprezint! documentul strategic na"ional prin care se stabilesc priorit!"ile de interven"ie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune). CSNR face leg!tura ntre priorit!"ile na"ionale de dezvoltare, stabilite n Planul Na"ional de Dezvoltare 20072013, #i priorit!"ile la nivel european Orient!rile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 #i Strategia Lisabona revizuit!. Pornind de la situa"ia socio-economic! actual! #i de la nevoile de dezvoltare pe termen lung ale Romniei, CSNR are ca obiectiv general utilizarea Instrumentelor Structurale n scopul reducerii disparit!"ilor de dezvoltare economic! #i social! dintre Romnia #i statele membre ale Uniunii Europene. n acest sens, au fost identificate patru priorit!"i tematice #i o prioritate teritorial!: Dezvoltarea infrastructurii de baz! la standarde europene; Cre#terea competitivit!"ii pe termen lung a economiei romne#ti; Dezvoltarea #i folosirea mai eficient! a capitalului uman din Romnia; Consolidarea unei capacit!"i administrative eficiente; Promovarea dezvolt!rii teritoriale echilibrate.

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=172&id=2

n conformitate cu Agenda de la Lisabona revizuit!, Orient!rile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013, Strategia European! de Ocupare, Liniile Directoare Integrate pentru Cre#tere #i Ocupare 2005-2008 a fost elaborat Programul Opera%ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU). Documentul Cadru de Implementare a POS DRU2 cuprinde informa"ii detaliate privind activit!"ile eligibile, categoriile de cheltuieli eligibile, categoriile de beneficiari #i grupurile "int!, precum #i alte informa"ii relevante pentru fiecare domeniu major de interven"ie.

DCI POS DRU a fost aprobat prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei $i egalit%&ii de $anse $i ministrului economiei $i finan&elor nr. 79/384/2008.
Pagina 9 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3. POS DRU 2007-2013


Programul Opera%ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

3.1 Axa Prioritar" 5

Promovarea m$surilor active de ocupare


Aceast! AP promoveaz! m!suri destinate cre#terii ratei de ocupare, prin atragerea #i sus"inerea a ct mai multe persoane pe pia"a muncii, inclusiv n zonele rurale, facilitarea integr!rii pe pia"a muncii a #omerilor tineri #i a #omerilor de lung! durat! #i sprijinirea ocup!rii formale. Vor fi promovate opera"iuni specifice pentru persoanele din zonele rurale, ocupate n agricultura de subzisten"!. M!surile propuse se vor concentra pe redirec"ionarea acestora din agricultura de subzisten"! c!tre activit!"i non-agricole, inclusiv c!tre sectorul serviciilor. n acest sens vor fi furnizate servicii personalizate, consiliere #i programe de formare profesional! specifice, adaptate nevoilor specifice ale grupului "int!.

3.2 Domeniul major de interven!ie 5.2. Promovarea sustenabilit$%ii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce prive&te dezvoltarea resurselor umane &i ocuparea for%ei de munc$
Opera"iunile propuse n cadrul acestui DMI vizeaz! persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele implicate n agricultura de subzisten"!, printre care: persoane care sunt sau ar putea fi implicate n agricultura de subzisten"! ca urmare a nivelului sc!zut de educa"ie #i formare profesional! #i a oportunit!"ilor sc!zute de ocupare din mediul rural. O aten"ie deosebit! va fi acordat! tinerilor; micilor ntreprinz!tori sau viitorilor ntreprinz!tori care pot genera dezvoltare local! #i oportunit!"i de ocupare; membrilor de familie dependen"i etc. De asemenea, o aten"ie special! va fi acordat! femeilor din mediul rural, n vederea cre#terii #anselor de a fi ocupate n alte sectoare dect n agricultura de subzisten"!, n special n domeniul serviciilor. n contextul POS DRU, prin popula"ia ocupat! n agricultur! se n"elege popula"ia care are un venit din activit!"ile agricole, fie ca tehnicieni sau fermieri n ntreprinderile agricole zootehnice, fie produc!tori agricoli autoriza"i independen"i, n timp ce popula"ia din agricultura de subzisten"! nseamn! lucr!tori familiali neremunera"i, n cadrul produc"iei gospod!re#ti pentru consumul final propriu. n cadrul acestui DMI se finan"eaz! opera"iuni care urm!resc integrarea pe pia"a muncii a personelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care #i c#tig! existen"a din agricultura de subzisten"!. Se va sprijini, de asemenea, participarea persoanelor din mediul rural la programe de formare profesional! adecvate, care s! permit! for"ei de munc! s! beneficieze de avantajul oportunit!"ilor ce decurg din managementul #i protec"ia mediului. Activit!"ile de formare profesional! promovate n cadrul acestui DMI vor asigura calificarea persoanelor din mediul rural, n special a celor ocupate n agricultura de subzisten"!, n domeniile cerute pe pia"a regional! sau local!, precum: construc"ii, turism, servicii complementare, me#te#uguri specifice, servicii sociale sau de ngrijire
Pagina 10 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

a s!n!t!"ii, tehnologia informa"iei/telecomunica"ii etc. De asemenea, prin aceste programe de formare profesional! se va urm!ri #i furnizarea altor competen"e necesare dezvolt!rii personale #i integr!rii pe pia"a muncii: module de limbi str!ine, utilizarea TIC etc. Programele de formare profesional! vor cuprinde, totodat!, module privind s!n!tatea #i securitatea la locul de munc!. Pentru cre#terea mobilit!"ii for"ei de munc! din mediul rural, se va finan"a, de asemenea, desf!#urarea campaniilor de promovare (care s! includ! bro#uri prezentnd profile ocupa"ionale, motivarea pentru ob"inerea unui loc de munc! etc.) pentru mobilitatea ocupa"ional!, sectorial! #i geografic! a for"ei de munc! #i alte m!suri inovatoare n aceast! direc"ie. Pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale n zonele rurale, n cadrul acestui DMI vor fi sprijinite, de asemenea, campanii de promovare a antreprenoriatului, programe de formare #i consiliere, precum #i alte servicii suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului, pentru cei care doresc s! demareze o afacere n zonele rurale. Proiectele vor avea n vedere nevoile de dezvoltare la nivel local #i regional #i vor fi adaptate necesit!"ilor de formare profesional! a acestor categorii de persoane, prin furnizarea serviciilor personalizate, inclusiv servicii de informare #i consiliere profesional!, programe de formare profesional! specifice care s! includ! #i componente de activare #i motivare, programe de plasare la locul de munc! #i alte categorii de interven"ii care urm!resc facilitarea accesului pe pia"a muncii n sectoare/activit!"i non-agricole. Participarea grupurilor "int! la programele de formare prefional! se va realiza numai n urma activit!"ii de informare #i consiliere profesional! sau de mediere. n cadrul acestui DMI vor fi ncurajate proiecte integrate care s! cuprind! implementarea mai multor activit!"i eligibile n vederea asigur!rii unui suport eficient #i de calitate pentru persoanele din mediul rural. Principalele obiective opera!ionale ale acestui DMI sunt: mbun!t!"irea calit!"ii resurselor umane n zonele rurale, n vederea facilit!rii accesului la ocupare n activit!"i non-agricole; asigurarea sustenabit!"ii pe termen lung n zonele rurale prin crearea condi"iilor pentru dezvoltarea ntreprinderilor profitabile non-agricole; facilitarea integr!rii durabile pe pia"a muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin #i suport pentru membrii de familie dependen"i din zonele rurale; cre#terea oportunit!"ilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munc!/noi forme de ocupare pentru lucr!torii independen"i din zonele rurale #i promovarea culturii antreprenoriale n zonele rurale.

Proiectele propuse n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea urm!toarelor opera!iuni orientative: Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare #i alte m!suri de sprijin pentru popula"ia din zonele rurale, care urm!resc reducerea agriculturii de subzisten"!; M!suri pentru promovarea mobilit!"ii ocupa"ionale #i geografice a for"ei de munc! din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunit!"ile de ocupare existente #i pentru cre#terea coeziunii regionale; M!suri pentru mbun!t!"irea mediului nconjur!tor n zonele rurale #i a st!rii de s!n!tate a popula"iei din mediul rural, cu scopul de a-i cre#te motiva"ia, disponibilitatea #i oportunit!"ile de participare pe pia"a muncii; Sprijin pentru membrii de familie afla"i n ngrijire, servicii de asisten"! #i alte activit!"i asociate pentru a permite indivizilor s! participe pe pia"a muncii; Promovarea programelor care sprijin! #i ncurajeaz! demararea afacerilor n activit!"i nonagricole.

Pagina 11 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3.3 Activit"!i eligibile


Activit!"i de cercetare #i studii de teren privind situa"ia actual! a #omajului #i a persoanelor ocupate n agricultura de subzisten"! n zonele rurale, inclusiv previziuni privind tendin"ele pie"ei muncii n zonele rurale; Activit!"i de cercetare #i studii de teren privind identificarea #i evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri "int! din zonele rurale n vederea integr!rii/reintegr!rii pe pia"a muncii; Dezvoltarea #i implementarea campaniilor de informare #i con#tientizare n #colile n zonele rurale privind oportunit!"ile de educa"ie #i formare profesional! #i pe pia"a muncii n domeniile non-agricole; Dezvoltarea #i implementarea campaniilor de informare #i con#tientizare privind oportunit!"ile de ocupare n domenii non-agricole pentru persoanele ocupate n agricultura de subzisten"!; Dezvoltarea #i implementarea campaniilor de con#tientizare, motivare, informare #i consiliere pentru persoanele din mediul rural implicate n activit!"i nonagricole, n vederea asigur!rii particip!rii acestora la activit!"i de formare profesional!, pentru mbun!t!"irea adaptabilit!"ii la nevoile #i evolu"ia pie"ei locale #i regionale a muncii; Dezvoltarea #i implementarea campaniilor de con#tientizare n rndul angaja"ilor #i angajatorilor din mediul rural n vederea combaterii muncii nedeclarate; Promovarea campaniilor pentru mobilitatea ocupa"ional!, sectorial! #i geografic! a for"ei de munc! din mediul rural; Dezvoltarea #i implementarea programelor #i campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale n mediul rural, cu o aten"ie special! acordat! femeilor; Promovarea #i acordarea de sprijin pentru revitalizarea #i dezvoltarea me#te#ugurilor tradi"ionale; Promovarea campaniilor de protec"ie a mediului n zonele rurale, a unui mod de via"! s!n!tos, cre#terea con#tientiz!rii asupra efectelor nocive ale tutunului, alcoolui etc; Activit!"i de consiliere #i asisten"! pentru nceperea unei activit!"i independente sau pentru ini"ierea unei afaceri n mediul rural, inclusiv asisten"! privind modalitatea de accesare #i utilizare a microcreditelor, cu o aten"ie special! acordat! femeilor; Furnizarea serviciilor de informare #i consiliere profesional!, consiliere n carier!, consiliere pentru dezvoltarea personal! #i alte tipuri de servicii de sprijin, cu prec!dere pentru persoanele nou intrate pe pia"a muncii #i pentru membrii familiilor acestora, n vederea facilit!rii mobilit!"ii lor ocupa"ionale, sectoriale #i geografice; Evaluarea competen"elor dobndite n contexte informale #i/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, n scopul certific!rii cuno#tin"elor, abilit!"ilor #i aptitudinilor pentru activit!"i non-agricole; Activit!"i care conduc la mbun!t!"irea abilit!"ilor pentru dezvoltarea personal! (inclusiv utilizare TIC, module de limbi str!ine etc.); Furnizarea programelor de formare profesional! cu excep"ia form!rii n scopul calific!rii sau recalific!rii pentru persoanele ocupate n agricultura de subzisten"!, n sectoarele non-agricole unde exist! oportunit!"i pe pia"a muncii local! sau regional!; Module de formare privind s!n!tatea #i securitatea la locul de munc! (incluznd limitarea factoriilor de risc la locul de munc!); Programe de preg!tire pentru ntreprinz!tori #i speciali#ti n managementul resurselor umane din mediul rural, care s! includ! aspecte privind managementul eficient al resurselor umane, protec"ia muncii #i a mediului nconjur!tor, egalitatea de #anse #i respectul diversit!"ii la locul de munc! etc.); Dezvoltarea #i furnizarea programelor de formare profesional! pentru dezvoltarea competen"elor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor n mediul rural; Dezvoltarea #i furnizarea programelor de formare profesional! n vederea dezvolt!rii competen"elor care s! permit! for"ei de munc! din mediul rural s! beneficieze de oportunit!"ile oferite de managementul #i protec"ia mediului nconjur!tor;
Pagina 12 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

nfiin"area #i dezvoltarea re"elelor de servicii #i operatori de dezvoltare a resurselor umane n mediul rural, inclusiv formare profesional!, pentru a furniza servicii de informare #i consiliere pentru persoanele din zonele rurale; nfiin"area #i dezvoltarea re"elelor #i parteneriatelor pentru facilitarea schimbului #i integr!rii bunelor practici, inclusiv vizite de studii, organizarea unor seminarii #i conferin"e, incluznd aspecte privind motivarea #i mobilizarea persoanelor din mediul rural n vederea ocup!rii, organizarea pie"ei muncii #i a sectorului de servicii n mediul rural, diversificarea economiei rurale, promovarea egalit!"ii de #anse, protec"ia mediului #i a patrimoniului cultural n mediul rural etc.; Furnizarea serviciilor de plasare la locul de munc! #i a altor servicii de ocupare precum activit!"i de informare, cre#terea con#tientiz!rii, orientare, consiliere, activit!"i motiva"ionale, sprijin n g!sirea unui loc de munc!, burse de locuri de munc!, job-cluburi organizate n zonele rurale; Sprijin pentru membrii de familie dependen"i, respectiv servicii de asisten"! care s! asigure participarea persoanelor din zonele rurale pe pia"a muncii, precum servicii de ngrijire pe timp de zi pentru copii #i adul"i, servicii specifice pentru persoane cu dizabilit!"i, ngrijire la domiciliu etc.; Suport pentru elaborarea #i implementarea strategiilor integrate pentru dezvoltarea ini"iativelor locale n zonele rurale, care s! genereze diversitate n economia local! #i noi locuri de munc! n zonele rurale, n sectoarele non-agricole; Sprijin pentru m!suri inovatoare, interregionale #i transna"ionale #i dezvoltarea mijloacelor #i mecanismelor de cre#tere a num!rului persoanelor din mediul rural active din punct de vedere economic.

3.4. Grupuri !int" eligibile


Persoanele apar"innd grupului "int! din cadrul acestui DMI trebuie s! aib! re#edin"a n zone rurale definite n conformitate cu legisla"ia n vigoare3. Persoane inactive; Persoane n c!utarea unui loc de munc!; $omeri; $omeri tineri; $omeri de lung! durat!; Persoane ocupate n agricultura de subzisten"!; Manageri #i angaja"i din mediul rural.

Zona rural! este format% din localit%&ile rurale definite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul $i Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na&ional - Sec&iunea a IV-a - Re&eaua de localit%&i, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare, respectiv localit%&ile n care majoritatea popula&iei este ocupat% n agricultur%, silvicultur% sau pescuit sau localit%&ile care nu ndeplinesc obliga&iile legale din punct de vedere al dot%rii cu utilit%&i publice pentru a fi declarate localit%&i urbane, de$i majoritatea popula&iei este ocupat% n alte sectoare dect cele men&ionate anterior. Astfel, din punct de vedere administrativ, teritoriul Romniei este organizat, la nivelul NUTS 5 n 319 ora$e care formeaz% zona urban% $i n 2.851 de comune, care formeaz% zona rural% (date din 31 decembrie 2005). La rndul lor, n majoritatea cazurilor comunele sunt alc%tuite din mai multe sate (n total, 12.946 sate) f%r% responsabilit%&i administrative.
Pagina 13 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

4. Eligibilitatea solicitan%ilor &i a partenerilor


Pentru a primi finan"are nerambursabil! din POS DRU, n calitate de solicitant trebuie s! fi"i o organiza!ie legal constituit" n Romnia, respectiv persoan! juridic! de drept public sau privat, cu sau f!r! scop patrimonial, cu sediul social n Romnia, asocia"ie ori funda"ie constituit! conform OG nr. 26/2000 cu privire la asocia"ii #i funda"ii cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, organiza"ii sindicale constituite conform Legii nr. 54/2003 Legea sindicatelor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, patronate constituite conform Legii nr. 356/2001 Legea patronatelor, modific!rile #i complet!rile ulterioare, sau institu"ii de cult recunoscute conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas! #i regimul general al cultelor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt: Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocup!rii for"ei de munc!, publici #i priva"i, acredita"i; ANOFM; Autorit!"i publice locale; Institu"ii #i organiza"ii membre ale Pactelor Regionale #i Parteneriatelor Locale pentru Ocupare #i Incluziune Social!; Ministerul S!n!t!"ii Publice #i structurile #i agen"iile subordonate/coordonate; Organiza"ii sindicale; Furnizori publici #i priva"i de FPC autoriza"i; ONG-uri (asocia"ii #i funda"ii); Angajatori; Patronate; Asocia"ii profesionale; Institute de cercetare #i dezvoltare.

n calitate de solicitant pute"i avea parteneri transna"ionali din state membre UE. n conformitate cu Art. 114(3) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, organiza"iile aflate ntr-una dintre situa"iile prev!zute de art. 93 (1), art. 94 #i art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002, nu sunt eligibile pentru a participa la cererea de propuneri de proiecte. n conformitate cu articolele anterior men"ionate, situa"iile care conduc la excluderea solicitan"ilor de la participarea la cererea de propuneri de proiecte sau neacordarea c!tre ace#tia a asisten"ei financiare nerambursabile sunt: a) solicitan"ii sunt n stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de c!tre tribunal, au nceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea

Pagina 14 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

suspendat!, sunt subiectul oric!ror proceduri care se refer! la astfel de situa"ii, sau sunt n orice situa"ie analog! provenind dintr-o procedur! similar! prev!zut! n legisla"ia #i reglement!rile na"ionale n vigoare; b) au suferit condamn!ri definitive pentru o infrac"iune privind conduita profesional! de c!tre o instan"! judec!toreasc! cu putere de res judicata (ex: condamnare mpotriva c!reia nici un apel nu mai este posibil); c) sunt vinova"i de grave gre#eli profesionale pe care Autoritatea Contractant! (AM POS DRU) le poate dovedi prin orice mijloace; d) nu #i-au ndeplinit obliga"iile de plat! a contribu"iilor la asigur!rile sociale sau au datorii fiscale, datorii la contribu"iile pentru fondul de asigur!ri pentru #omaj #i pentru fondul asigur!rilor de s!n!tate, conform prevederilor legale ale statului n care sunt nregistra"i sau cele ale statului n care se afl! Autoritatea Contractant! (Romnia) sau cele ale statului unde urmeaz! a fi implementat proiectul; e) au fost subiectul unei judec!"i de tip res judicata pentru fraud!, corup"ie, implicare n organiza"ii criminale sau orice alte activit!"i ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunit!"ilor; f) sunt declara"i a fi ntr-o situa"ie grav! de nc!lcare contractual! prin nendeplinirea obliga"iilor provenind dintr-o procedur! de achizi"ii sau de alt! finan"are nerambursabil! din fondurile Comisiei Europene.

g) sunt subiect al unui conflict de interese; h) sunt vinova"i de inducerea grav! n eroare a Autorit!"ii Contractante (AM POS DRU) prin furnizarea de informa"ii incorecte n cursul particip!rii la cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informa"iilor solicitate; i) au ncercat s! ob"in! informa"ii confiden"iale sau s! influen"eze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractant! (AM POS DRU) n timpul procesului de selec"ie din cadrul cererilor de propuneri de proiecte prezente sau anterioare.

Autoritatea Contractant! (AM POS DRU) poate impune sanc"iuni administrative sau financiare solicitan"ilor care se g!sesc ntr-unul din cazurile de excludere prev!zute la articolele 93 #i 94 din Regulamentul (EC) nr. 1605/2002, dup! ce li s-a oferit posibilitatea de a-#i prezenta propriile observa"ii. Aceste sanc"iuni pot consta n: (a) excluderea solicitantului n cauz! de la contracte sau subven"ii finan"ate de la buget pe o perioad! maxim! de zece ani; (b) plata unor sanc"iuni financiare de c!tre contractant n cazul men"ionat la articolul 93 alineatul (1) litera (f) #i de c!tre candidat sau ofertant n cazurile men"ionate la articolul 94 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, dac! acestea sunt ntradev!r grave, dar n limita valorii contractului n cauz!.

Pagina 15 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

n cazul n care contractul de finan"are este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta va fi exclus de la participarea la alte cereri de propuneri de proiecte #i de la acordarea finan"!rii nerambursabile pentru o perioad! de 2(doi) ani. n calitate de solicitant trebuie s! declara"i pe proprie r!spundere c! att dumneavoastr! ct #i partenerii dumneavoastr! nu v! ncadra"i n niciuna din situa"iile men"ionate anterior. n acest sens, ve"i tip$ri, semna, &tampila &i transmite AM POS DRU Declara!ia de eligibilitate Anexa 4 a Cererii de Finan%are. V! rug!m s! consulta"i informa"iile cuprinse n Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din prezentul Ghid. n conformitate cu art. 5 #i art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European, n calitate de solicitant pute"i transmite cererea de finan"are nerambursabil! n

n cazul depuneri unei cereri de finan"are nerambursabil! n parteneriat este obligatorie completarea #i semnarea unui acord de parteneriat (Anexa 7 a Cererii de Finan%are model recomandat) #i transmiterea acestuia mpreun! cu declara"iile prin servicii de curierat (v! rug!m s! consulta"i n acest sens Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de
parteneriat avnd parteneri na"ionali sau transna"ionali. finan"are din prezentul Ghid). IMPORTANT V$ rug$m s$ re%ine%i c$: Acordul de parteneriat va fi completat, semnat &i &tampilat att de dumneavoastr$, ct &i de c$tre to%i partenerii dumneavoastr$. Durata acordului de parteneriat trebuie s$ acopere cel pu%in perioada de implementare a proiectului. Acordul de parteneriat constituie Anex$ obligatorie a Cererii de Finan%are &i trebuie transmis prin servicii de curierat mpreun$ cu declara%iile finale. V$ rug$m s$ consulta%i n acest sens informa%iile cuprinse n Capitolul 6 Cum se completeaz$ cererea de finan%are din prezentul Ghid. Pentru verificarea eligibilit!"ii solicitan"ilor se aplic! urm!toarele criterii: Solicitantul trebuie s! fie o organiza"ie legal constituit! n Romnia; Solicitantul trebuie s! apar"in! categoriilor de beneficiari eligibili n conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POS DRU #i cu Ghidul Solicitantului; Solicitantul nu se afl! ntr-una dintre situa"iile prev!zute de art. 93 (1), art. 94 #i art. 96 (2) din Regulamentul CE nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare #i s! ndeplineasc! condi"iile prev!zute de art. 93 (2) al aceluia#i Regulament;

Pagina 16 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Solicitantul trebuie s! fie direct responsabil pentru preg!tirea #i managementul proiectului; Solicitantul #i partenerii acestuia trebuie s! demonstreze c! au capacitate financiar! #i opera"ional!. n acest sens se va evalua: Existen"a resurselor administrative; Existen"a surselor de finan"are stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilan"ul contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea capacit!"ii financiare nu se aplic! pentru institu"iile administra"iei publice centrale #i locale.

Aten%ie: Pentru a fi considera%i eligibili, n calitate de solicitan%i trebuie s$ ndeplini%i toate criteriile men%ionate anterior. n cazul n care depune%i un proiect n parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiar$ &i opera%ional$ vor fi avute n vedere existen%a resurselor administrative &i existen%a surselor de finan%are stabile pentru parteneriatul dezvoltat, &i nu pentru fiecare membru n parte. Partenerii dumneavoastr$ trebuie s$ fie organiza%ii relevante pentru domeniul proiectului propus, na%ionale sau transna%ionale, &i s$ nu se afle ntr-una dintre situa%iile prev$zute de art. 93 (1), art. 94 &i art. 96 (2) din Regulamentul CE nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit$%ilor Europene, cu modific$rile &i complet$rile ulterioare.

n calitate beneficiar sunte%i responsabil pentru managementul proiectului, indiferent dac$ depune%i o cerere de finan%are n parteneriat sau nu, &i nu trebuie s$ ac%iona%i ca un intermediar. n calitate de beneficiar sunte%i singurul responsabil pentru implementarea proiectului. De asemenea, n echipa de implementare a proiectului trebuie s$ fie incluse numai persoane angajate n cadrul organiza%iei pe care o reprezenta%i.

Pagina 17 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

5. Eligibilitatea &i selec%ia proiectelor


Toate cererile de finan"are primite n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte pentru POS DRU vor fi evaluate #i selectate avndu-se n vedere criteriile de selec%ie aprobate de Comitetul de Monitorizare POS DRU4 n conformitate cu art. 65(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare.

5.1. Criterii de eligibilitate


Proiectul propus de dumneavoastr! n calitate de solicitant trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele criterii eliminatorii: Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare #i domeniului major de interven"ie; Grupul/grupurile "int! #i activit!"ile proiectului sunt n concordant! cu condi"iile specifice ale axei prioritare #i domeniului major de interven"ie #i ale cererii de propuneri de proiecte; Bugetul proiectului respect! limitele prev!zute de cererea de propuneri de proiecte; Proiectul respect! prevederile comunitare #i na"ionale privind informarea #i publicitatea; Proiectul respect! perioada maxim! de implementare (maxim 3 ani) #i perioada de transmitere a cererilor de finan"are; Proiectul este implementat n Romnia.

5.2. Criterii de selec!ie


Pentru selec"ia proiectelor, Comitetul de Monitorizare a POS DRU a aprobat urm!toarele criterii: relevan!", metodologie, sustenabilitate #i cost-eficien!". Pentru fiecare criteriu se evalueaz! o serie de subcriterii, respectiv: Relevan!": Proiectul propus este n conformitate cu politicile #i strategiile europene #i na"ionale n domeniul educa"iei, al form!rii profesionale, al nv!"!rii pe tot parcursul vie"ii, al ocup!rii #i al incluziunii sociale, transpuse n POS DRU; Adecvarea activit!"ilor proiectului la nevoile grupului/grupurilor "int!; Grupul/grupurile "int! sunt definite clar #i cuantificate; Proiectul contribuie la promovarea egalit!"ii de #anse #i asigur! tratament egal #i nediscriminatoriu; Proiectul abordeaz! una sau mai multe teme orizontale relevante: dezvoltare durabil!, inovare #i TIC, mb!trnire activ!, abordare trans-na"ional! #i interregional!; Indicatorii proiectului contribuie la atingerea indicatorilor de realizare imediat! (output) #i de rezultat ai axei prioritare;
4

Criteriile de selec"ie au fost aprobate de Comitetul de Monitorizare POS DRU n data de 05.12.2007
Pagina 18 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Proiectul con"ine elemente de valoare ad!ugat! (ex. : proiectul contribuie la cre#terea nivelului de calificare, a gradului de ocupare etc.); Experien"a solicitantului #i a partenerilor acestuia n managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete; Competen"ele profesionale #i calific!rile necesare pentru domeniul n care se ncadreaz! proiectul propus, ale solicitantului #i partenerilor acestuia; Promovarea re"elelor #i parteneriatelor ntre agen"ii de ocupare a for"ei de munc!, administra"ie public!, autorit!"i locale #i institu"ii publice, organiza"ii sindicale, patronate, institu"ii de educa"ie #i formare profesional!, ONG-uri; Contribu"ie la dezvoltarea capacit!"ii institu"ionale, administrative #i financiare a sistemului de suport pentru popula"ia din mediul rural, n domeniul ocup!rii #i dezvolt!rii resurselor umane; Contribu"ie la cre#terea competen"elor #i capacit!"ii de ocupare a popula"iei din mediul rural n domenii non-agricole; Metodologie: Coeren"a proiectului, expunere clar! #i complet!; Activit!"i realiste #i fezabile n corela"ie cu resursele proiectului; Planificarea coerent! a activit!"ilor (claritatea #i fezabilitatea planului de ac"iune al proiectului); Abordare adaptat! #i instrumente personalizate n func"ie de nevoile specifice ale fiec!rui grup "int!. Proiectul propune instrumente divese, n concordan"! cu cerin"ele de implementare; Existen"a partenerilor #i nivelul de implicare a fiec!ruia (descrierea clar! a activit!"ilor desf!#urate de fiecare partener); Formularea rezultatelor n termeni cuantificabili, m!surabili #i verificabili #i a indicatorilor suplimentari cantitativi, calitativi, m!surabili #i verificabili; Existen"a m!surilor de informare #i publicitate corespunz!toare activit!"ilor desf!#urate. Sustenabilitate: Proiectul include opera"iuni #i activit!"i pentru a asigura continuarea, valorificarea #i integrarea rezultatelor dup! finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar #i institu"ional; Capacitatea de transferare a rezultatelor la diferite niveluri (sectorial, regional, local, institu"ional). Cost-eficien!": Justificarea cheltuielilor propuse n rela"ie cu rezultatele a#teptate; Nivel realist al costurilor, inclusiv cea mai bun! utilizare a banilor.

Pagina 19 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

6. Cum se completeaz$ cererea de finan%are


n vederea complet!rii #i transmiterii unei cereri de finan"are nerambursabil! n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte finan"ate din POS DRU v! rug!m s! accesa"i adresa www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte. Pentru a completa #i transmite o cerere de finan"are n cadrul unei cereri de propuneri de proiecte pentru POS DRU trebuie s! parcurge"i 4 etape: Etapa 1: nregistrarea organiza%iei pe care o reprezenta%i &i completarea informa%iilor privind organiza%ia dumneavoastr$ n aceast! etap! n calitate de solicitant ve"i nregistra organiza"ia pe care o reprezenta"i n vederea ob"inerii numelui de utilizator #i parolei cu care ave"i posibilitatea de a accesa sistemul informatic al POS DRU #i s! completa"i informa"ii privind organiza"ia; Etapa 2: Completarea formatului electronic al cererii de finan%are n aceast! etap! ve"i completa formularul electronic al cererii de finan"are specificnd informa"ii privind partenerii propu#i de dumneavoastr! pentru implementarea proiectului, precum #i informa"ii succinte #i generale privind proiectul propus; Etapa 3: Completarea Anexei 1 Informa%ii detaliate privind proiectul a cererii de finan%are n aceast! etap! ve"i completa Anexa 1 a cererii de finan"are, respectiv informa"ii detaliate privind proiectul propus; Etapa 4: Transmiterea on-line a cererii de finan%are (formularul electronic &i anexele 1-6). Dup$ transmiterea on-line a cererii de finan%are, anexele 2-6 (declara%ii) se transmit &i pe suport hrtie, datate, semnate &i &tampilate de c$tre reprezentantul legal al organiza%iei, mpreun$ cu acordul de parteneriat c$tre AM POS DRU prin servicii de curierat.

Formularul Cererii de Finan!are pentru POS DRU cuprinde urm!toarele componente: formular electronic acest formular se completeaz! on-line n etapa 2 #i cuprinde informa"ii despre solicitant, parteneri #i informa"ii generale despre proiectul propus; anexa 1 a cererii de finan%are acest document (format Word) se descarc! de pe pagina de internet de la sec"iunea Dosare, se completeaz! electronic #i se ncarc! (format Word) n sec"iunea Dosarul meu (etapa 3) n cadrul proiectului propus de dumneavoastr!. n cadrul acestui formular ve"i furniza informa"ii detaliate despre proiectul propus pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte; declara%ii declara"ie de conformitate (Anexa 2), declara"ie de angajament (Anexa 3), declara"ie de eligibilitate (Anexa 4), declara"ie privind respectarea principiului egalit!"ii de #anse (Anexa 5), declara"ie privind respectarea cerin"elor de informare #i publicitate (Anexa 6). Datele privind organiza"ia dumneavoastr!, precum #i func"ia #i numele #i prenumele reprezentantului legal sunt introduse automat de sistemul informatic n func"ie de informa"iile men"ionate de dumneavoastr! n formularul electronic.

Pagina 20 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

IMPORTANT V$ rug$m s$ re%ine%i c$: TOATE cererile de finan%are nerambursabil$ pentru POS DRU se completeaz$ &i se transmit on-line, n limba romn$. n acest sens v$ rug$m s$ accesa%i pagina de internet a AM POS DRU www.fseromania.ro, respectiv sec%iunea Cerere de propuneri de proiecte. Cererile de finan%are transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Formularul electronic &i anexele 1-6 ale cererii de finan%are se transmit on-line pn$ la data de 17/03/2008 inclusiv, ora 17.00.
Dup$ transmiterea on-line a cererii de finan%are (respectiv formularul electronic &i Anexa 1), declara%iile (anexele 2-6) tip$rite, datate, semnate &i &tampilate &i acordul de parteneriat completat, datat, semnat &i &tampilat trebuie primite prin servicii de curierat de c$tre AM POS DRU, la adresa Romnia, Bucure&ti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, pn$ la data de 20/03/2008 inclusiv, ora 16.00. n calitate de solicitant trebuie s$ verifica%i dac$ cererea de finan%are nerambursabil$ este complet$ &i dac$ a%i datat, semnat &i &tampilat toate declara%iile care fac parte integrant$ din cererea de finan%are.

Etapa 1 informa"ii:

Prima etap$ pe care trebuie s! o parcurge"i este nregistrarea organiza%iei pe care o reprezenta"i, respectiv crearea unui cont n cadrul sistemului informatic al POS DRU. n acest sens ve"i furniza urm!toarele Nume utilizator (men"iona"i un nume de utilizator pe care l ve"i utiliza pentru accesarea viitoare a paginii web) Parol$ (men"iona"i o parol! pe care o ve"i utiliza pentru accesarea viitoare a paginii web minim 6 caractere) Denumirea organiza%iei (specifica"i denumirea organiza"iei pe care o reprezenta"i) Adres$ po&t$ electronic$ (specifica"i adresa electronic! adresa de e-mail unde ve"i primi confirmarea privind nregistrarea dumneavoastr! n cadrul sistemului informatic)

Datele pe care le introduce"i n aceast! sec"iune privind denumirea organiza"iei #i adresa de po#t! electronic! vor fi automat introduse de sistemul informatic n sec"iunile urm!toare. n acest sens v! rug!m s! v! asigura"i #i s! verifica"i corectitudinea acestor informa"ii nainte de a confirma crearea contului. Dup! confirmarea nregistr!rii dumneavoastr!, pute"i accesa sistemul informatic. V$ rug$m s$ re%ine%i numele de utilizator ales &i parola ntruct v$ vor fi solicitate de fiecare dat$ cnd dori%i s$ accesa%i sistemul informatic al POS DRU. n acest sens v! suger!m s! indica"i un nume de utilizator #i o parol! u#or de re"inut #i n acela#i timp s! asigura"i confiden"ialitatea acestora, pentru a evita posibilitatea ca o alt! persoan! s! modifice, s! #tearg! sau s! copieze proiectul propus de dumneavoastr!. Dup! transmiterea electronic! a cererii de finan"are c!tre AM POS DRU, nu se mai pot aduce modific!ri proiectului, iar sistemul informatic va asigura securitatea proiectului propus de dumneavoastr!.

Pagina 21 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Accesarea sistemului informatic cu acela#i nume de utilizator #i accea#i parol! v! ofer! posibilitatea complet!rii #i transmiterii uneia sau mai multor cereri de finan"are n cadrul diferitelor cereri de propuneri de proiecte pentru POS DRU. nainte de completarea unei cereri de finan"are trebuie s! furniza"i informa"iile solicitate n cadrul sec!iunii Profilul meu. Informa"iile pe care trebuie s! le introduce"i n aceast! sec"iune sunt: Denumirea organiza%iei pe care o reprezenta"i #i alte informa"ii despre aceasta (cod/num!r de nregistrare, adres! etc.) Tipul organiza%iei (persoan! juridic! de drept public, de drept privat, de drept privat #i utilitate public! sau de drept privat f!r! scop patrimonial) Reprezentantul legal al organiza"iei (prenume #i nume, date de contact #i func"ia de"inut! n cadrul organiza"iei) Alte informa%ii privind organiza%ia (n func"ie de tipul organiza"iei: num!r de angaja"i, cifr! de afaceri, rezultat net din bilan"/profitul din activitatea de baz! n ultimii 2 ani) Informa%ii privind asisten%a financiar$ nerambursabil$ primit! n prezent sau anterior din fonduri publice sau alte surse financiare Dac! dori"i s! transmite"i mai multe cereri de finan"are pentru diferite cereri de propuneri de proiecte, informa"iile pe care le-a"i completat n sec"iunea Profilul meu nu trebuie completate pentru fiecare cerere de finan"are, ci doar modificate dac! este cazul. Astfel, n cazul n care transmite"i mai multe cereri de finan"are, sistemul informatic va ata#a automat datele introduse de dumneavoastr! n sec"iunea Profilul meu fiec!rei cereri de finan"are completate #i transmise. De asemenea, sistemul informatic va insera automat datele introduse de dumneavoastr! n sec"iunea Profilul meu n cadrul declara"iilor finale ale cererii de finan"are. Unele dintre datele solicitate n cadrul sec!iunii Profilul meu pot fi completate #i ulterior, dar trebuie s$ v$ asigura%i c$ a%i completat toate informa%iile din cadrul sec%iunii Profilul meu naintea transmiterii cererii de finan%are. n cazul n care dori"i s! completa"i #i s! transmite"i mai multe cereri de finan"are, v! rug!m ca nainte de a transmite s! verifica"i nc! o dat! informa"iile cuprinse n sec"iunea Profilul meu. Cea de-a doua etap$ pe care trebuie s! o parcurge"i pentru completarea cererii de finan"are const! n: selectarea cererii de propuneri de proiecte pentru care dori!i s" depune!i o cerere de finan!are deschiderea formularului electronic al cererii de finan!are #i completarea informa!iilor generale privind proiectul

Etapa 2

Alege"i cererea de propuneri de proiecte pentru care dori"i s! depune"i o cerere de finan"are. Pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte este precizat! data lans!rii #i termenul limit! de transmitere a cererilor de finan"are, dac! este cazul. n cazul n care termenul limit! pentru depunerea cererilor de finan"are a expirat, sistemul informatic v! va bloca accesul c!tre completarea formularului electronic. Alege"i cererea de propuneri de proiecte pentru care dori"i s! transmite"i cererea de finan"are #i deschide"i formularul electronic al cererii de finan"are, respectiv ncepere proiect. n cadrul formularului electronic al cererii de finan"are v! rug!m s! specifica"i informa"ii generale privind proiectul propus, respectiv completarea sec!iunilor:
Pagina 22 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Partenerii implica%i n derularea proiectului Proiectul Indicatori Grup %int$ Date financiare pachetul de finan"are a proiectului

Ave%i posibilitatea de a completa aceste sec%iuni n ordinea dorit$ de dumneavoastr$. Dup$ completarea fiec$rei sec%iuni v$ rug$m s$ salva%i informa%iile introduse, respectiv utilizarea butonului Salveaz$. Pute%i modifica toate informa%iile pe care le-a%i introdus deja n fiecare sec%iune a formularului electronic al cererii de finan%are pn$ n momentul transmiterii on-line. Fiecare cerere de finan%are pe care o completa%i este salvat$ de sistemul informatic ca o versiune provizorie (schi%$) n cadrul sec%iunii Dosarul meu. Avnd n vedere corelarea informa%iilor cuprinse n formularul electronic al Cererii de Finan%are cu informa%iile cuprinse n Anexa 1 a Cererii de Finan%are, ave%i posibilitatea de a completa &i modifica formularul electronic &i dup$ completarea Anexei 1 a Cererii de Finan%are (etapa 3). n cadrul acestei sec"iuni trebuie s! specifica"i dac! propunerea dumneavoastr! de proiect urmeaz! a fi implementat! n parteneriat sau nu. n cazul n care proiectul propus de dumneavoastr! urmeaz! a fi implementat n parteneriat trebuie s! specifica"i dac! partenerul sau partenerii propu#i sunt na"ionali sau transna"ionali (din state membre ale Uniunii Europene) #i s! furniza"i informa"ii despre ace#tia, respectiv: denumirea organiza"iei partenerului; date de identificare (num!r de nregistrare, adres! po#tal!, persoan! de contact); descrierea activit!"ii organiza"iei partenerului: n cadrul acestei subsec"iuni sunte"i ruga"i s! descrie"i activitatea organiza"iei partenerului #i s! specifica"i eventuala experien"! a partenerului dumneavoastr! privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul proiectului propus de dumneavoastr! (v! rug!m s! men"iona"i informa"ii cuprinznd o scurt! descriere a proiectului, "ara de interven"ie #i linia bugetar!, bugetul proiectului gestionat de organiza"ia partener! #i anul ob"inerii finan"!rii); activitatea sau activit!"ile din cadrul proiectului n care este implicat (v! rug!m s! detalia"i modalitatea de implicare a partenerului dumneavoastr! n elaborarea #i implementarea proiectului). Sec!iunea Parteneri implica!i n derularea proiectului n cadrul acestei sec"iuni v! rug!m s! men"iona"i informa"ii generale privind proiectul pe care l propune"i, respectiv:

Sec!iunea Proiectul

titlul proiectului: v! rug!m s! men"iona"i titlul proiectului propus de dumneavoastr!. Titlul proiectului trebuie s! fie concis #i relevant pentru domeniul interven"iilor propuse; coordonatorul proiectului: v! rug!m s! specifica"i datele de contact ale persoanei desemnate pentru coordonarea proiectului; obiectivul proiectului: v! rug!m s! men"iona"i clar #i concis care este obiectivul proiectului propus de dumneavoastr!. De asemenea, n cadrul acestei
Pagina 23 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

sec"iuni v! rug!m s! descrie"i contribu"ia proiectului propus de dumneavoastr! la atingerea obiectivelor specifice aferente axei prioritare #i domeniului major de interven"ie n cadrul c!rora depune"i proiectul, precum #i la realizarea obiectivului general al POS DRU5. Pentru completarea acestei subsec"iuni v! rug!m s! ave"i n vedere capitolul 3 Strategia din POS DRU; tipul proiectului: v! rug!m s! specifica"i dac! proiectul propus de dumneavoastr! este un proiect strategic, respectiv proiect care urmeaz! a fi implementat la nivel na"ional, sectorial sau multi-regional sau un proiect care abordeaz! problematici regionale sau locale; clasificarea domeniilor: v! rug!m s! specifica"i dimensiunea teritorial! a proiectului propus de dumneavoastr!, respectiv rural6, urban sau rural #i urban; loca%ia proiectului: v! rug!m s! selecta"i loca"ia implement!rii proiectului propus, inclusiv loca"ia prev!zut! pentru pentru ac"iunile transna"ionale, regiunea/regiunile #i jude"ul/jude"ele; obiectivele orizontale ale POS DRU: v! rug!m s! indica"i obiectivul/obiectivele orizontale la care contribuie proiectul propus de dumneavoastr!. Obiectivele orizontale promovate n cadrul POS DRU sunt: egalitate de #anse, dezvoltare durabil!, inovare #i TIC, mb!trnire activ!, abordare transna"ional! #i interregional!. Detalierea modalit!"ii n care proiectul propus de dumneavoastr! contribuie la obiectivele orizontale indicate o ve"i realiza n cadrul Anexei 1. Pentru completarea acestei subsec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale din cadrul prezentului Ghid; durata proiectului: v! rug!m s! preciza"i durata de implementare a proiectului exprimat! n luni. Durata de implementare reprezint! perioada cuprins! ntre data semn!rii contractului de finan"are #i data finaliz!rii ultimei activit!"i prev!zute n cadrul proiectului. V! rug!m s! corela"i informa"ia privind durata de implementare a proiectului cu graficul activit!"ilor proiectului dezvoltat n Anexa 1.

n cadrul acestei sec"iuni sunt men"iona"i indicatorii de realizare imediat! (output) #i indicatorii de rezultat specifici pentru axa prioritar! #i pentru domeniul major de interven"ie n cadrul c!ruia depune"i cererea de finan"are. V! rug!m s! indica"i valoarea prognozat! a indicatorilor la care contribuie proiectul dumneavoastr! De asemenea, ave"i posibilitatea s! descrie"i #i s! cuantifica"i al"i maxim 5 indicatori adi"ionali de realizare imediat! sau de rezultat care nu sunt inclu#i deja, specifici pentru proiectul propus de dumneavoastr!. Sec!iunea Indicatori Ce sunt indicatorii? Indicatorii pot fi defini"i ca modalitatea de m!surare a unui obiectiv care trebuie atins, o resurs! mobilizat! sau un efect ob"inut. Un indicator bun trebuie s! furnizeze o informa"ie simpl! pe care s! o poat! utiliza #i n"elege att cel care funizeaz! indicatorul ct
5

Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman #i cre#terea competitivit!"ii, prin corelarea educa"iei #i nv!"!rii pe tot parcursul vie"ii cu pia"a muncii #i asigurarea de oportunit!"i sporite pentru participarea viitoare pe o pia"! a muncii modern!, flexibil! #i inclusiv! a 1.650.000 de persoane Zona rural" este format! din localit!"ile rurale definite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului #i urbanismul #i Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na"ional - Sec"iunea a IV-a Re"eaua de localit!"i, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, respectiv localit!"ile n care majoritatea popula"iei este ocupat! n agricultur!, silvicultur! sau pescuit sau localit!"ile care nu ndeplinesc obliga"iile legale din punct de vedere al dot!rii cu utilit!"i publice pentru a fi declarate localit!"i urbane, de#i majoritatea popula"iei este ocupat! n alte sectoare dect cele men"ionate anterior. Astfel, din punct de vedere administrativ, teritoriul Romniei este organizat, la nivelul NUTS 5 n 319 ora#e care formeaz! zona urban! #i n 2.851 de comune, care formeaz! zona rural! (date din 31 decembrie 2005). La rndul lor, n majoritatea cazurilor comunele sunt alc!tuite din mai multe sate (n total, 12.946 sate) f!r! responsabilit!"i administrative.

Pagina 24 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

#i cel care l utilizeaz!. Indicatorii descriu n termeni opera"ionali m!surabili (cantitate, calitate, timp) obiectivele proiectului. Specificarea indicatorilor conduce la evaluarea fezabilit!"ii obiectivelor #i furnizeaz! baza elabor!rii sistemului de monitorizare #i evaluare a proiectului. Indicatorii sunt formula"i ca r!puns la ntreb!rile Cum putem #ti dac" ceea ce a fost planificat se ntmpl" sau nu? Cum verific"m nivelul de succes al proiectului?. Fiecare indicator trebuie s! fie specific (s! m!soare exact ceea ce #i propune s! m!soare), m!surabil (s! poat! fi #i s! fie cuantificat), realizabil, relevant #i cu determinare temporal!. Una dintre condi"iile esen"iale pe care trebuie s! le ndeplineasc! indicatorii este aceea c! informa"iile rezultate n urma utiliz!rii acelora#i indicatori trebuie s! fie acelea#i indiferent dac! sunt colectate de persoane diferite. Ce sunt indicatorii de realizare imediat" (output)? Indicatorii de realizare imediat! (output) reprezint! modalitatea de m!surare a bunurilor #i serviciilor produse n cadrul proiectului, n rela"ie cu obiectivele specifice ale proiectului. Astfel, un indicator de realizare imediat! m!soar! tot ceea ce este ob"inut n urma utiliz!rii asisten"ei financiare acordate. Ce sunt indicatorii de rezultat? Indicatorii de rezultat reprezint! modalitatea de m!surare a efectelor, beneficiilor #i avantajelor imediate #i directe ale proiectului pentru grupul "int! #i sunt n rela"ie cu obiectivul proiectului. Un avantaj poate fi considerat ca fiind imediat dac! apare n perioada n care grupul "int! este n contact direct cu proiectul. Rezultatele finale pot fi observate cnd proiectul a fost finalizat. Not$: Pentru mai multe informa"ii privind indicatorii v! rug!m s! consulta"i Documentul de Lucru al Comisiei Europene nr. 2 Linii directoare privind evaluarea: Indicatori de monitorizare #i evaluare. Sec!iunea Grup !int" Conceptul grup !int" se refer! la totalitatea persoanelor c!rora le sunt adresate activit!"ile desf!#urate n cadrul proiectului.

n cadrul acestei sec"iuni sistemul informatic va indica automat grupurile "int! specifice pentru axa prioritar! #i domeniul major de interven"ie n cadrul c!ruia depune"i cererea de finan"are. n acest sens v! rug!m s! completa"i valoarea prognozat! pentru finalul proiectului a indicatorilor din tabel, n func"ie de categoriile de persoane pe care inten"iona"i s! le include"i n activit!"ile proiectului. De asemenea, v! rug!m s! ave"i n vedere grupul "int! specific pentru aceast! cerere de propuneri de proiecte specificat n cadrul Capitolului 3 Programul Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sec"iunea 3.4. Grupuri "int! eligibile. Descrierea #i detalierea grupului sau grupurilor "int! incluse n proiectul propus de dumneavoastr! o ve"i realiza n Anexa 1 a cererii de finan"are. V! men"ion!m faptul c! reprezint! o condi"ie obligatorie #i eliminatorie cuprinderea n proiectul propus de dumneavoastr! a grupului/grupurilor "int! specifice axei prioritare, domeniului major de interven"ie #i cererii de propuneri de proiecte n cadrul c!reia depune"i cererea de finan"are. n cadrul acestei sec"iuni v! rug!m s! detalia"i sursele de finan"are a proiectului, respectiv valoarea total! a proiectului (n care sunt incluse #i cheltuielile neeligibile), valoarea neeligibil! a proiectului (cuprinznd totalul cheltuielilor neeligibile ale proiectului pe care le ve"i asigura dumneavoastr! n calitate de solicitant #i care nu sunt luate n considerare la calcularea cofinan"!rii dumneavoastr! obligatorii v! rug!m s! consulta"i n acest sens informa"iile cuprinde n Capitolul 1 al prezentului Ghid), valoarea eligibil! a proiectului (reprezentnd totalitatea cheltuielilor eligibile ale proiectului), asisten"a financiar! nerambursabil! a proiectului (reprezentnd valoarea asisten"ei financiare nerambursabile solicitat!; aceasta poate diferi n func"ie de nivelul de cofina"are pe care trebuie s! l asigura"i dumneavoastr! n calitate de solicitant v! rug!m s! consulta"i n acest sens informa"iile cuprinse n Capitolul 1 al prezentului Ghid), Sec!iunea Date financiare

Pagina 25 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

contribu"ia solicitantului (valoarea cofinan"!rii pe care trebuie s! o asigura"i pentru implementarea proiectului). Not$: pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i informa"iile cuprinse n prezentul Ghid al Solicitantului n cadrul Capitolului 1 Cerere de propuneri de proiecte, Capitolului 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolului 15 Bugetul cererii de finan"are. De asemenea, v! rug!m s! ave"i n vedere informa"iile men"ionate de dumneavoastr! n Anexa 1 a Cererii de Finan"are, sec"iunea Bugetul cererii de finan"are (etapa 3). Cea de-a treia etap$ pe care trebuie s! o parcurge"i pentru completarea cererii de finan"are const! n desc!rcarea documentului reprezentnd Anexa 1 a Cererii de Finana%are (format Word), completarea #i nc!rcarea lui n sistemul informatic, n sec"iunea Dosarul meu, pentru cererea de propuneri de proiecte n cadrul c!reia dori"i s! depune"i cererea de finan"are. Etapa 3 Aten%ie: Trebuie s$ utiliza%i de fiecare dat$ numele de utilizator &i parola!

Aten%ie: V$ rug$m s$ nu introduce%i date de identificare ale dumneavoastr$ sau ale partenerilor dumneavoastr$ n Anexa 1 a Cererii de Finan%are! V$ rug$m s$ nu introduce%i modific$ri formatului standard &i con%inutului Anexei 1 a Cererii de Finan%are! Cererile de finan%are care vor cuprinde modific$ri ale formatului standard &i ale con%inutului Anexei 1 a Cererii de Finan%are vor fi respinse! Anexa 1 a Cererii de Finan%are cuprinde informa"ii detaliate privind proiectul propus de dumneavoastr!, respectiv sec"iunile: " Date de identificare a proiectului: o ID proiect: n momentul complet!rii formularului electronic al cererii de finan"are (etapa 2), sistemul informatic furnizeaz! un cod pentru propunerea dumneavoastr! de proiect. V! rug!m s! copia"i acel cod n aceast! subsec"iune; o Titlul proiectului: v! rug!m s! men"iona"i acela#i titlu de proiect pe care l-a"i specificat n formularul electronic al Cererii de Finan"are la sec"iunea Proiectul; " Obiective, activit$%i &i rezultate: o Obiectivul proiectului o Contextul proiectului o Justificarea necesit$%ii implement$rii proiectului o Activit$%ile proiectului o Graficul activit$%ilor proiectului o Resursele alocate pentru implementarea proiectului o Rezultate anticipate o Managementul proiectului &i metodologia de implementare o Proiect generator de venit o Sustenabilitatea proiectului " Date statistice privind grupul %int$ " Obiective orizontale: o Egalitatea de &anse o Alte obiective orizontale o Alte informa%ii relevante " Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte
Pagina 26 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

"

Bugetul cererii de finan%are

Pagina 27 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Sec!iunea Obiective, activit"!i #i rezultate n aceast! subsec"iune v! rug!m s! men"iona"i acelea#i informa"ii furnizate n cadrul formularului electronic al Cererii de Finan"are (etapa 2), n cadrul sec"iunii Proiectul, subsec"iunea Obiectivul proiectului. V! rug!m s! consulta"i n acest sens informa"iile cuprinse n etapa 2. Subsec!iunea Obiectivul proiectului n aceast! subsec"iune v! rug!m s! explica"i relevan"a proiectului propus de dumneavoastr! fa"! de politicile #i strategiile europene #i na"ionale relevante pentru domeniul proiectului dumneavoastr!. n aces sens, v! rug!m s! consulta"i informa"iile cuprinse n Capitolul 2 Cadrul strategic al prezentului Ghid precum #i strategia POS DRU 2007-2013. De asemenea, n cadrul acestei subsec"iuni v! rug!m s! explica"i relevan"a proiectului fa"! de nevoile grupului/grupurilor "int! #i s! descrie"i grupul/grupurile "int! pe care inten"iona"i s! le include"i n activit!"ile proiectului propus de dumneavoastr!. V! rug!m s! ave"i n vedere grupul sau grupurile "int! specifice pentru axa prioritar!, domeniul major de interven"ie #i cererea de propuneri de proiecte n cadrul c!reia depune"i cererea de finan"are consulta"i n acest sens informa"iile men"ionate n Capitolul 3 Programul Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sec"iunea 3.4. Grupuri "int! eligibile #i n formularul electronic al Cererii de Finan"are, sec"iunea Grup "int!, precum #i nevoile specifice ale grupului "int! men"ionate n POS DRU 2007-2013. Subsec!iunea Contextul proiectului n cadrul acestei subsec"iuni v! rug!m s! explica"i necesitatea proiectului propus de dumneavoastr! #i s! indica"i valoarea sa ad!ugat!. Pentru completarea acestei subsec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 11 Valoarea ad!ugat! a proiectului din prezentul Ghid.

Subsec!iunea Justificarea necesit"!ii implement"rii proiectului

n aceast! subsec"iune v! rug!m s! specifica"i #i s! descrie"i sintetic #i cronologic activit!"ile #i sub-activit!"ile proiectului propus de dumneavoastr!. V! rug!m s! ave"i n vedere c! planificarea activit!"ilor n cadrul unui proiect conduce la identificarea secven"ialit!"ii logice a activit!"ilor, a duratei #i a posibilelor dependen"e existente ntre activit!"i, dar #i la identificarea responsabilit!"ilor privind managementul implement!rii proiectului. Activit!"ile proiectului trebuie s! fie realiste #i fezabile, avnd n vedere resursele alocate implement!rii proiectului. n cadrul activit!"ilor proiectului trebuie s! include"i #i m!suri specifice pentru respectarea cerin"elor privind informarea #i publicitatea (v! rug!m s! consulta"i n acest sens Capitolul 13 Informare #i publicitate din cadrul prezentului Ghid). Subsec!iunea Activit"!ile proiectului n cadrul acestei subsec"iuni v! rug!m s! completa"i graficul activit!"ilor proiectului. Pentru completarea acestuia v! rug!m s! ave"i n vedere informa"iile men"ionate de dumneavoastr! n cadrul subsec"iunii anterioare, respectiv subsec"iunea Activit!"ile proiectului. n acest sens, v! rug!m s! completa"i activit!"ile previzionate a se realiza n vederea implement!rii proiectului, durata acestora (inclusiv datele estimate de ncepere #i de finalizare), corelate cu metodologia de implementare a proiectului, precum #i organiza"ia responsabil! pentru implementare (v! Subsec!iunea Graficul activit"!ilor proiectului
Pagina 28 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

rug!m s! men"iona"i doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 etc. na"ional sau transna"ional). V! rug!m s! specifica"i loca"ia sau loca"iile aferente desf!#ur!rii activit!"ilor prev!zute n proiect, dot!rile #i echipamentele, inclusiv informatice, de"inute #i utilizate pentru implementarea proiectului propus.

Subsec!iunea Resursele alocate pentru implementarea proiectului

V! rug!m s! descrie"i rezultatele anticipate, corelate cu activit!"ile men"ionate n cadrul subsec"iunii Activit!"ile proiectului #i cu indicatorii de realizare imediat! (output) #i de rezultat specifica"i n cadrul Sec"iunii Indicatori din formularul electronic al Cererii de Finan"are. Rezultatele anticipate ale proiectului trebuie s! fie cuantificate, m!surabile #i verificabile. Subsec!iunea Rezultate anticipate n aceast! subsec"iune v! rug!m s! indica"i #i s! descrie"i echipa de coordonare #i exper"ii responsabili pentru realizarea activit!"ilor proiectului propus de dumneavoastr!, precum #i metodologia de implementare a proiectului. n acest sens, v! rug!m s! specifica"i num!rul persoanelor implicate sau avute n vedere pentru managementul proiectului, pozi"ia, atribu"iile #i rolul fiec!rui membru din echipa de proiect, calific!rile #i experien"a profesional! relevant! necesar! pentru rolul propus n echipa de proiect (f!r! a fi men"ionate datele de identificare ale acestora). De asemenea, v! rug!m s! preciza"i modul n care se va asigura monitorizarea impement!rii proiectului, respectiv activit!"ile specifice pe care le ve"i derula n acest sens, responsabilit!"ile membrilor echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate #i calendarul activit!"ilor de monitorizare. Subsec!iunea Managementul proiectului #i metodologia de implementare V! rug!m s! men"iona"i dac! proiectul propus de dumneavoastr! este generator de venit. Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, proiect generator de venituri reprezint! orice opera"iune care implic! o investi"ie ntr-o infrastructur! a c!rei utilizare este supus! unor redeven"e suportate direct de utilizatori, sau orice opera"iune care implic! vnzarea sau nchirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice alt! furnizare de servicii contra unei pl!"i. n conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, prevederile privind proiectele generatoare de venit nu se aplic! proiectelor care fac obiectul reglement!rilor privind ajutorul de stat, n sensul art. 87 din Tratatul de nfiin"are a Comunit!"ilor Europene. Subsec!iunea Proiect generator de venituri n aceast! subsec"iune v! rug!m s! descrie"i modalitatea prin care este asigurat! sustenabilitatea proiectului propus de dumneavoastr!. Pentru completarea acestei subsec"iuni v! rug!m s! consulta"i informa"iile cuprinse n Capitolul 12 Sustenabilitatea proiectului din prezentul Ghid. Sec!iunea Date statistice privind grupul !int" n cadrul acestei sec"iuni v! rug!m s! estima"i num!rul participan"ilor la opera"iunea finan"at! din Fondul Social European pe care inten"iona"i s! i implica"i n proiect pentru
Pagina 29 din 119

Subsec!iunea Sustenabilitatea proiectului

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ntreaga perioad! de implementare. V! rug!m s! ave"i n vedere c! dup! aprobarea cererii dumneavoastr! de finan"are #i dup! semnarea contractului de finan"are, n termenul prev!zut de contractul de finan"are, ve"i transmite AM POS DRU, formularele de nregistrare pentru fiecare persoan! din grupul "int! inclus! n proiectul propus de dumneavoastr!, cuprinznd date de identificare #i de contact, precum #i alte informa"ii privind statutul social #i ocupa"ional etc., n conformitate cu modelul anexat. Pe ntreaga durat! de implementare a proiectului, n calitate de beneficiar ve"i transmite AM POS DRU, informa"ii privind participan"ii n conformitate Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind dispozi"iile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune #i al Regulamentului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regional!. n acest sens, n calitate de beneficiar, ve"i centraliza #i ve"i transmite informa"ii privind participan"ii pentru fiecare an de implementare a proiectului, utiliznd urm!toarele criterii: gen, statut ocupa"ional, grupe de vrst!, apartene"a la grup vulnerabil, nivel de educa"ie. Pe ntreaga perioad! de implementare a proiectului ve"i transmite aceste informa"ii utiliznd formatul standard furnizat de AM POS DRU. n calitate de solicitant ave"i obliga"ia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protec"ia persoanelor fizice n ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date, transpus! n legisla"ia na"ional! prin Legea nr.677/2001, precum #i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal #i protec"ia vie"ii private n sectorul comunica"iilor electronice, transpus! n legisla"ia na"ional! prin Legea nr.506/2004. Astfel, ve"i informa persoanele din grupul "int! al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozi"iilor legale men"ionate. n acest sens, participan"ii vor semna o declara"ie prin care #i dau acordul privind utilizarea #i publicarea datelor personale.

Sec!iunea Obiective orizontale

n cadrul acestei subsec"iuni v! rug!m s! detalia"i modul n care principiul privind egalitatea de #anse a fost integrat n elaborarea #i implementarea proiectului, att n realizarea activit!"ilor, ct #i n managementul proiectului, men"ionnd orice component! specific! care contribuie la asigurarea egalit!"ii de #anse #i a egalit!"ii de gen. n vederea complet!rii acestei subsec"iuni v! rug!m s! consulta"i informa"iile cuprinse n Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale din prezentul Ghid. Subsec!iunea Egalitatea de #anse n cadrul acestei subsec"iuni v! rug!m s! indica"i obiectivele orizontale integrate n proiectul propus de dumneavoastr! (v! rug!m s! ave"i n vedere corelarea acestor informa"ii cu cele men"ionate de dumneavoastr! n formularul electronic al Cererii de Finan"are, sec"iunea Proiectul). De asemenea, v! rug!m s! descrie"i modalitatea n care proiectul propus de dumneavoastr! contribuie la promovarea obiectivelor orizontale selectate anterior. Pentru completarea acestei subsec"iuni v! rug!m s! consulta"i informa"iile cuprinse n Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale din prezentul Ghid privind obiectivele orizontale promovate de POS DRU. Subsec!iunea Alte obiective orizontale

Pagina 30 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Subsec!iunea Alte informa!ii relevante

V! rug!m s! specifica"i orice alte informa"ii pe care le considera"i relevante pentru evaluarea #i selectarea proiectului dumneavoastr!.

Sec!iunea Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte n aceast! sec"iune v! rug!m s! specifica"i complementaritarea proiectului propus de dumneavoastr! cu alte strategii/programe/proiecte relevante. n acest sens, v! rug!m s! indica"i #i s! descrie"i strategia, programul sau proiectul complementar cu proiectul propus de dumneavoastr!, #i, de asemenea, s! specifica"i modalitatea prin care este asigurat! complementaritatea cu acesta.

Sec!iunea Bugetul cererii de finan!are

n cadrul acestei sec"iuni v! rug!m s! detalia"i bugetul proiectului propus de dumneavoastr! n func"ie de costurile directe #i indirecte, avnd n vedere urm!toarele categorii: " resurse umane; " participan"i; " alte tipuri de costuri V! rug!m s! ave"i n vedere faptul c! trebuie s! corela"i aceste costuri cu valorile pe care le introduce"i la sec"iunea Date financiare (Pachetul de finan"are a proiectului) din formularul electronic al Cererii de Finan"are. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolul 15 Bugetul cererii de finan"are din prezentul Ghid. Bugetul cererii de finan"are reprezint! ultima sec"iune din Anexa 1 a formularului Cererii de Finan"are pe care trebuie s! o completa"i. Aten%ie: V$ rug$m s$ v$ asigura%i c$ a%i verificat, completat &i nc$rcat n sistemul informatic Anexa 1 nainte de a transmite Cererea de Finan%are!

Cea de-a patra etap$ pe care trebuie s! o parcurge"i pentru depunerea unei Cereri de Finan"are n cadrul POS DRU este transmiterea on-line a cererii de finan"are #i imprimarea, datarea, semnarea, &tampilarea &i transmiterea urm!toarelor declara"ii: " declara"ie de conformitate (Anexa 2); " declara"ie de angajament (Anexa 3); " declara"ie de eligibilitate (Anexa 4); " declara"ie privind respectarea principiului egalit!"ii de #anse (Anexa 5); " declara"ie privind respectarea cerin"elor de informare #i publicitate (Anexa 6); Etapa 4

Pagina 31 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

V$ rug$m s$ verifica%i nc$ o dat$ informa%iile men%ionate de dumneavoastr$ n formularul electronic al Cererii de Finan%are, s$ nc$rca%i n sistemul informatic Anexa 1 &i s$ transmite%i on-line Cererea de Finan%are! Aten%ie: Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finan%are dup$ expirarea termenului limit$ de transmitere on-line prev$zut pentru cererea de propuneri de proiecte, respectiv

17/03/2008 ora 17.00!

Dup$ transmiterea on-line a cererii de finan%are (respectiv formularul electronic &i Anexa 1), declara%iile (anexele 2-6) tip$rite, datate, semnate &i &tampilate &i acordul de parteneriat completat, datat, semnat &i &tampilat vor fi primite prin servicii de curierat de c$tre AM POS DRU, la adresa Romnia, Bucure&ti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1,

inclusiv, ora 16.00.

numai pn$ la data de 20/03/2008

V! DORIM SUCCES!

Pagina 32 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

7. Evaluarea &i selec%ia Cererii de Finan%are


n conformitate cu art. 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozi"iile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune, AM POS DRU trebuie s! se asigure c! opera"iunile sunt selectate n vederea finan"!rii n conformitate cu criteriile aplicabile programului opera"ional #i sunt conforme cu regulile comunitare #i na"ionale. Scopul procesului de selec"ie a proiectelor este sprijinirea nivelului decizional n vederea elimin!rii proiectelor neeligibile din etapa ini"ial! a evalu!rii, evit!rii dublei finan"!ri #i a asigur!rii unei utiliz!ri eficiente a resurselor. Toate cererile de finan"are primite n cadrul cererilor de propuneri de proiecte pentru POS DRU vor fi evaluate #i selectate avndu-se n vedere criteriile de selec%ie aprobate de Comitetul de Monitorizare POS DRU7 n conformitate cu art. 65 (a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. Aten%ie: Doar cererile de finan%are pentru care s-au primit, n termenul prev$zut, declara%iile (Anexele 2-6) datate, semnate &i &tampilate, precum &i acordul de parteneriat completat, datat, semnat &i &tampilat de c$tre dumneavoastr$ &i to%i partenerii dumneavoastr$ vor face obiectul procesului de selec%ie! Verificarea administrativ! a cererilor de finan"are primite se va realiza n dou! etape. n prima etap!, sistemul informatic POS DRU va respinge cererile de finan"are transmise incomplete #i/sau dup! termenul limit! de depunere. n cea de-a doua etap!, se va verifica respectarea modalit!"ii de transmitere a anexelor obligatorii ale cererii de finan"are #i a acordului de parteneriat, respectiv transmiterea prin servicii de curierat n termenul prev!zut. Cererile de finan"are transmise incomplete sau dup! termenul limit! de depunere vor fi respinse. Toate cererile de finan"are primite n termenii #i condi"iile prev!zute de cererea de propuneri de proiecte8 vor face obiectul unei evalu!ri. Evaluarea #i selec"ia cererilor de finan"are primite este realizat! de un Comitet de Evaluare compus din exper"i din cadrul AM POS DRU/OI #i evaluatori independen"i. Pentru a se asigura transparen"a #i obiectivitatea procesului de selec"ie, datele de identificare ale solicitantului #i ale partenerilor acestuia vor fi secretizate. Evaluarea ini"ial! este eliminatorie #i este realizat! cu scopul de a se verifica eligibilitatea dumneavoastr!, n calitate de solicitant, a partenerilor dumneavoastr!, precum #i a proiectului propus de dumneavoastr!. n acest scop se utilizeaz! un sistem de verificare cu Da #i Nu. Numai cererile de finan"are care primesc Da la toate rubricile se calific! pentru urm!toarele etape. V! rug!m s! consulta"i n acest sens informa"iile cuprinse n Capitolul 4 Eligibilitatea solicitan"ilor #i a partenerilor #i Capitolul 5 Eligibilitatea #i selec"ia proiectelor din prezentul Ghid. Pentru selec"ia proiectelor, Comitetul de Monitorizare POS DRU a aprobat urm!toarele criterii: relevan!", metodologie, sustenabilitate #i cost-eficien!". Cele patru criterii au pondere diferit! n evaluarea final!, respectiv: criteriul relevan"! maxim 40 puncte;
7 8

Criteriile de selec"ie au fost aprobate de Comitetul de Monitorizare POS DRU n data de 05.12.2007 V! rug!m s! consulta"i n acest sens Capitolul 1 Cerere de propuneri de proiecte din prezentul Ghid
Pagina 33 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

criteriul metodologie maxim 20 puncte; criteriul sustenabilitate maxim 15 puncte; criteriul cost-eficien"! maxim 25 puncte.

Fiecare proiect va avea un punctaj total ob"inut prin adunarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu de selec"ie. n acela#i timp, fiecare proiect trebuie s! ating! un punctaj minim de calitate, respectiv 65 de puncte, considerat limita peste care proiectul va fi selectat. Grila de selec"ie pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte este anexat! prezentului Ghid (Anexa 8). n calitate de solicitant ve"i fi informat n scris privind decizia AM POS DRU de selectare sau de respingere (inclusiv motivele de respingere) a cererii dumneavoastr! de finan"are.

Pagina 34 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

8. Contractare
8.1 Procesul de contractare
Dac! proiectul depus de dumneavoastr! a fost propus spre finan"are de c!tre Comitetul de Evaluare, AM POS DRU va ini"ia procesul de contractare cu organiza"ia dumneavoastr!. n acest sens va fi transmis! c!tre dumneavoastr! o scrisoare prin care ve"i fi informat cu privire la: (1) documentele pe care trebuie s! le prezenta"i privind organiza"ia dumneavoastr! #i partenerii dumneavoastr!; (2) condi"iile de valabilitate a acestora; (3) termenul limit! de prezentare al documentelor. Documentele solicitate pentru ncheierea contractului de finan"are cu dumneavoastr! sunt: - adeverin"! eliberat! de Agen"ia Na"ional! de Administrare Fiscal! (ANAF) care s! ateste c! organiza"ia dumneavoastr! #i-a ndeplinit obliga"iile de plat! a contribu"iilor la asigur!rile sociale, a contribu"iilor pentru fondul de asigur!ri pentru #omaj #i pentru fondul asigur!rilor de s!n!tate, conform prevederilor legale n vigoare. Aceast! adeverin"! trebuie s! precizeze clar situa"ia obliga"iilor de plat! a contribu"iilor. Aten%ie: Adeverin%a eliberat$ de ANAF este un document esen%ial n vederea semn$rii contractului de finan%are. V$ rug$m s$ trata%i cu maxim$ importan%$ acest document! V$ reamintim c$ valabilitatea acestui document trebuie s$ cuprind$ perioada estimat$ de semnare a contractului n condi%iile n care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliber$rii. - pentru societ"!ile comerciale adeverin"! eliberat! de Oficiul Na"ional al Registrului Comer"ului care s! ateste c! organiza"ia dumneavoastr! nu este n stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de c!tre tribunal, nu sunt ncepute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendat!, nu este subiectul oric!ror proceduri care se refer! la astfel de situa"ii, sau nu este n orice situa"ie analog! provenind dintr-o procedur! similar! prev!zut! n legisla"ia #i reglement!rile na"ionale n vigoare (n original); - pentru asocia!ii sau funda!ii extras din Registrul Asocia"iilor #i Funda"iilor care s! ateste num!rul de nregistrare al organiza"iei dumneavoastr! (copie legalizat!); - CV-urile echipei de proiect (coordonatorul/managerul de proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) n limba romn! indicnd func"ia/rolul n proiect datate #i semnate de c!tre titulari (n original); - diplome, certificate, adeverin"e etc. care s! ateste informa"iile prezentate n CV-uri (copii); Prin semnarea contractului de finan"are, n calitate de beneficiar recunoa#te"i #i respecta"i termenii #i condi"iile n care ve"i primi finan"area nerambursabil! #i v! angaja"i s!

Pagina 35 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

implementa"i pe propria r!spundere proiectul pentru care primi"i finan"are cu respectarea legisla"iei comunitare #i na"ionale n vigoare. n calitate de beneficiar ave"i obligativitatea de a implementa proiectul pentru care s-a semnat contractul de finan"are n conformitate cu prevederile din cererea de finan"are aprobat!. n cazul n care nu pute"i pune n aplicare proiectul n condi"iile asumate #i stipulate n contractul de finan"are, v! ve"i asuma e#ecul par"ial sau total n realizarea obliga"iilor. n acest caz, AM POS DRU #i rezerv! dreptul de a ntrerupe pl!"ile, iar asisten"a financiar! nerambursabil! poate fi redus! #i/sau AM POS DRU poate solicita restituirea, n totalitate sau par"ial, a sumelor deja pl!tite.

8.2 Modific"ri ale contractului


n calitate de beneficiar pute"i solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, n condi"iile prev!zute de contractul de finan"are. Trebuie s! informa"i AMPOSDRU n leg!tur! cu orice modificare semnificativ!, propus! sau previzionat!, a proiectului aprobat. Este foarte important ca dificult!"ile, de genul incapacit!"ii recrut!rii participan"ilor eligibili sau efectuarea unor cheltuieli ntr-un mod substan"ial diferit de previzionarea bugetar! ini"ial! a proiectului, s! fie identificate ct mai repede. Pentru a putea face asta va trebui s! v! monitoriza"i proiectul chiar din prima zi. Orice modificare a contractului de finan"are se va face cu acordul ambelor p!r"i prin aprobarea unei notific!ri sau prin ncheierea unui act adi"ional cu excep"ia modific!rilor determinate de schimb!ri n legisla"ia na"ional! #i european! care vor fi efectuate de AMPOSDRU f!r! a fi necesar n prealabil acordul beneficiarului. Actul adi"ional nu poate s! vizeze o modificare substan"ial! a proiectului. n calitate de beneficiar trebuie s! informa"i AM POS DRU despre orice situa"ie care poate determina ntrzierea execut!rii contractului de finan"are n termen de 5 (cinci) zile de la data lu!rii la cuno#tin"! despre aceasta. Pute"i solicita, cu cel pu"in 60 de zile nainte de sfr#itul perioadei de implementare a proiectului, prelungirea duratei contractului cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului specificat! n prezentul ghid f!r! a afecta bugetul proiectului. n acest sens ve"i transmite solicitarea nso"it! de documente justificative. Informa"ii suplimentare privind termenii #i condi"iile pentru modificarea contractului sunt prev!zute n contractul de finan"are.

8.3 ncetarea #i suspendarea contractului de finan!are


n cazul n care dumneavoastr! n calitate de beneficiar nu implementa"i proiectul n condi"iile asumate #i stipulate n contract, AM POS DRU #i rezerv! dreptul de a suspenda pl!"ile #i/sau de a rezilia contractul. De asemenea, AM POS DRU poate solicita restituirea total! sau par"ial! a sumelor deja pl!tite, n cazul n care nu sunt respecta"i termenii contractului de finan"are. n situa"ia n care n calitate de beneficiar, din motive imputabile dumneavoastr!, nu a"i nceput implementarea proiectului n termen de 3 (trei) luni de la data intr!rii n vigoare a contractului de finan"are, acesta se considera reziliat de drept. n acest sens, AM POS DRU v! va transmite o notificare n termen de 10 (zece) zile lucr!toare de la expirarea termenului. AM POS DRU va rezilia contractul de finan"are dac! se constat! neconcordan"a ntre starea de fapt dovedit! #i cele declarate de dumneavoastr! n cererea de finan"are, respectiv faptul c!

Pagina 36 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

proiectul propus de dumneavoastr! nu face obiectul unei finan"!ri din alte fonduri publice na"ionale #i/sau comunitare #i/sau c! nu a mai beneficiat de finan"are din alte programe na"ionale sau comunitare. n acest caz, n calitate de beneficiar, ave"i obliga"ia de a restitui integral sumele primite. n cazul nc!lc!rii de c!tre dumneavoastr! n calitate de beneficiar a contractului de finan"are, AM POS DRU poate dispune rezilierea contractului, dup! o notificare prealabil!. n aceast! situa"ie, ave"i obliga"ia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrul contractului din asisten"a financiar! nerambursabil! #i s! pl!ti"i daune interese. Anterior rezilierii contractului, AM POS DRU poate suspenda pl!"ile ca o m!sur! de precau"ie, dup! notificarea prealabil! a dumneavoastr!. n cazul n care contractul este reziliat din culpa dumneavoastr!, organiza"ia pe care o reprezenta"i va fi exclus! de la participarea la alte cereri de propuneri de proiecte #i de la acordarea finan"!rii nerambursabile pentru o perioad! de 2 (doi) ani. Informa"ii suplimentare privind termenii #i condi"iile pentru ncetarea #i suspendarea contractului sunt stipulate n contractul de finan"are (Anexa 11 a prezentului contract).

Pagina 37 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

9. Raportare
n calitate de Beneficiar va trebui s! elabora"i rapoarte periodice privind progresul implement!rii n conformitate cu modelele anexate la contract. Rapoartele vor fi ntocmite n limba romn!, transmise AM POS DRU n termenul prev!zut #i arhivate la sediul dumneavoastr! pentru ntreaga perioad! prev!zut! de regulamentele comunitare relevante. n conformitate cu prevederile art. 89 #i art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 #i cu art. 18 #i art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, n calitate de beneficiar trebuie s! p!stra"i toate nregistr!rile/registrele timp de 3 (trei) ani de la data nchiderii oficiale a POS DRU 2007-20139. n cadrul acestor rapoarte ve"i men"iona activit!"ile desf!#urate n perioada de raportare, stadiul realiz!rii indicatorilor, rezultatele ob"inute la momentul raport!rii etc. n func"ie de categorie, indicatorii cuprin#i n raportul de progres vor fi defalca"i n func"ie de gen. n cazul n care valorile indicatorilor nu sunt disponibile, trebuie s! specifica"i perioada estimat! n care vor fi disponibile. De asemenea, raportul de progres pe care trebuie s! l transmite"i va cuprinde #i o analiz! calitativ! asupra progresului nregistrat n rela"ie cu obiectivele #i valorile indicatorilor stabili"i ini"ial, precum #i indicarea m!surilor specifice de informare #i publicitate desf!#urate n cadrul proiectului. n cadrul fiec!rui raport de progres trebuie s! descrie"i modul n care proiectul respect! #i asigur! principiul egalit!"ii de #anse, precum #i contribu"ia la obiectivele orizontale indicate n cererea de finan"are. Pe ntreaga durat! de implementare a proiectului, n calitate de beneficiar ve"i transmite AM POS DRU, informa"ii privind participan"ii n conformitate Anexa XXIII a Regulamentului Comisiei nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind dispozi"iile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune #i al Regulamentului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regional!. n acest sens, n calitate de beneficiar, ve"i centraliza #i ve"i transmite informa"ii privind participan"ii pentru fiecare an de implementare a proiectului, utiliznd urm!toarele criterii: gen, statut ocupa"ional, grup! de vrst!, apartene"a la un grup vulnerabil, nivel de educa"ie. Pe ntreaga perioad! de implementare a proiectului ve"i transmite aceste informa"ii utiliznd formatul standard furnizat de AM POS DRU. Avnd n vedere prevederile art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European, rapoartele periodice de progres pe care trebuie s! le elabora"i #i transmite"i AM POS DRU n calitate de beneficiar, vor cuprinde, dup! caz, o sintez! a implement!rii unor activit!"i precum: abordarea integratoare a egalit!"ii de #anse #i de gen, precum #i a oric!rei ac"iuni specifice de promovare a egalit!"ii de gen; ac"iuni care au ca scop cre#terea particip!rii imigran"ilor pe pia"a muncii #i consolidarea integr!rii lor sociale; ac"iuni care au ca scop intensificarea integr!rii pe pia"a muncii #i, prin urmare, mbun!t!"irea incluziunii sociale a minorit!"ilor; ac"iuni care au ca scop consolidarea integr!rii pe pia"a muncii #i incluziunea social! a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilit!"i; ac"iuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor #i a rezultatelor acestor ac"iuni, diseminarea #i abordarea integratoare a acestora; ac"iuni transna"ionale #i/sau interregionale.

nchiderea oficial! a POS DRU este estimat! a avea loc n ultimul trimestru al anului 2017.
Pagina 38 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Pe parcursul implement!rii proiectului dumneavoastr!, AM POS DRU poate desf!#ura vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectului. n cadrul vizitelor de monitorizare, AM POS DRU v! va solicita prezentarea rapoartelor de progres precum #i verificarea documentelor care s! ateste corectitudinea lor. AM POS DRU #i rezerv! dreptul de a efectua vizite de monitorizare n cadrul c!rora s! v! solicite spre verificare toate documentele aferente implement!rii contractului. n calitate de beneficiar ave"i obliga"ia s! furniza"i orice informa"ii de natur! tehnic! sau financiar! legate de proiect solicitate de c!tre AM POS DRU, Autoritatea de Certificare #i Pl!"i, Autoritatea de Audit, Comisia European! sau orice alt organism abilitat s! verifice sau s! realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan"ate din instrumente structurale. n acest sens ave"i obliga"ia de a asigura disponibilitatea #i prezen"a personalului implicat n implementarea proiectului, precum #i a managerului proiectului verificat sau auditat pe ntreaga durat! a verific!rilor. De asemenea, trebuie s! asigura"i toate condi"iile pentru efectuarea verific!rilor la fa"a locului. n acest scop, trebuie s! acorda"i dreptul de acces la locurile #i spa"iile unde se implementeaz! sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice #i s! pune"i la dispozi"ie documentele solicitate privind gestiunea tehnic! #i financiar! a proiectului, att pe suport de hrtie, ct #i n format electronic. Documentele trebuie s! fie u#or accesibile #i arhivate astfel nct s! permit! verificarea lor. n calitate de beneficiar ave"i obliga"ia de a p!stra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit!"ile #i cheltuielile efectuate, n vederea asigur!rii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare #i na"ionale relevante n vigoare.

Pagina 39 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

10. Contribu%ia proiectului la promovarea temelor &i obiectivelor orizontale


Temele #i obiectivele orizontale promovate n cadrul POS DRU sunt: ! Egalitate de #anse ! Dezvoltare durabil! ! Inovare #i TIC ! mb!trnire activ! ! Abordare transna"ional! ! Abordare interregional! FSE finan"eaz! proiecte care promoveaz! egalitatea de &anse, nediscriminarea #i incluziunea social!. n acest sens, AM POS DRU se va asigura c! implementarea proiectelor finan"ate din POS DRU contribuie la promovarea egalit!"ii #i tratementului egal dintre femei #i b!rba"i. Abordarea integratoare a egalit!"ii de gen trebuie s! fie combinat! cu ac"iuni specifice pentru cre#terea particip!rii durabile #i progresului femeilor n activitatea profesional!. Egalitate de &anse Principiul egalit!"ii de #anse trebuie luat n considerare att n elaborarea #i implementarea proiectului finan"at din FSE, ct n desf!#urarea activit!"ilor proiectului #i n identificarea grupului "int!. Astfel, n calitate de solicitant, trebuie s! respecta"i prevederile legisla"iei n vigoare cu privire la egalitatea de #anse #i de tratament ntre femei #i b!rba"i n domeniul ocup!rii #i al muncii, egalitate de #anse #i nediscriminare10, #i s! lua"i n considerare n implementarea proiectului toate politicile #i practicile prin care s! nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restric"ie sau preferin"!, indiferent de: ras!, na"ionalitate, etnie, limb!, religie, categorie social!, convingeri, gen, orientare sexual!, vrst!, handicap, boal! cronic! necontagioas!, infectare HIV, apartenen"! la o categorie defavorizat!, precum #i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nl!turarea recunoa#terii, folosin"ei sau exercit!rii, n condi"ii de egalitate, a drepturilor omului #i a libert!"ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social #i cultural sau n orice alte domenii ale vie"ii publice. n calitate de solicitant ve"i semna #i ve"i transmite mpreun! cu cererea de finan"are o declara%ie privind respectarea principiului egalit$%ii de &anse (v! rug!m s! consulta"i n acest sens Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din acest ghid). Proiectele finan"ate din POS DRU vor fi elaborate #i implementate avnd n vedere strategia UE privind dezvoltarea durabil$. Activit!"ile proiectelor vor urm!ri principiile dezvolt!rii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel nct s! se asigure protec"ia mediului, a resurselor #i a bio-diversit!"ii. n acest context, proiectele pot oferi preg!tire pentru dezvoltarea competen"elor de management al mediului #i tehnologiilor de mediu. Obiectivul general al promov!rii dezvolt!rii durabile este de a avea oameni mai bine preg!ti"i pentru a face fa"! provoc!rilor prezente #i viitoare #i pentru a ac"iona cu responsabilitate fa"! de genera"iile viitoare. n acest scop, ini"iativele luate n considerare vor avea n vedere toate domeniile fundamentale ale nv!"!rii, respectiv a nv!"a pentru a cunoa#te, pentru a ac"iona, pentru a convie"ui #i de se nnoi pe sine #i societate. Dezvoltarea durabil! poate fi definit! simplu ca o calitate mai bun! a vie"ii pentru toat! lumea, att pentru prezent ct #i pentru genera"iile viitoare. Dezvoltarea durabil! nseamn!: dezvoltare economic! echilibrat! #i echitabil!; nivele nalte de ocupare, coeziune social! #i incluziune; un nalt nivel de protec"ie a mediului #i o utilizare responsabil! a resurselor naturale; o politic! coerent! care genereaz! un sistem politic deschis, transparent #i justificabil; cooperare Dezvoltare durabil$ Constitu&ia Romniei, art. 4 alin. 2 $i art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicat% privind prevenirea $i sanc&ionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de $anse ntre femei $i b%rba&i; OUG 96/2003 pentru protec&ia maternit%&ii $i Legea 210/1999 privind concediul paternal
Pagina 40 din 119
10

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

interna"ional! efectiv! n vederea promov!rii dezvolt!rii durabile globale (Strategia Gothenburg, 2001). n implementarea obiectivelor #i priorit!"ilor specifice, FSE va sprijini promovarea #i abordarea integrat! a activit!"ilor inovatoare ntreprinse n cadrul proiectelor. n POS DRU, provocarea tehnologic! este abordat! att ca o ac"iune specific!, ct #i ca o prioritate orizontal! privind accesul tuturor, indiferent de categoria social!, la societatea informa%ional$. Astfel, proiectele finan"ate din POS DRU vor urm!ri promovarea unui factor important pentru mbun!t!"irea competitivit!"ii #i pentru crearea de noi locuri de munc! #i pentru nt!rirea poten"ialului de mbun!t!"ire a calit!"ii vie"ii. POS DRU finan"eaz! proiecte care contribuie la dezvoltarea societ!"ii informa"ionale, o societate n care informa"ia #i TIC se utilizeaz! la scar! larg! #i la costuri reduse, dezvoltarea societ!"ii bazate pe cunoa#tere, pentru a sublinia faptul c! cea mai valoroas! achizi"ie este investi"ia n capitalul intangibil uman #i social #i c! factorii cheie sunt cunoa#terea #i creativitatea. Aceast! nou! societate prezint! mari oportunit!"i: poate nsemna noi oportunit!"i ocupa"ionale, mai multe locuri de munc! menite s! mplineasc! fiin"a uman!, noi instrumente n educa"ie #i formare, acces mai u#or la serviciile publice, cre#terea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate. Inovare &i TIC n vederea promov!rii societ!"ii informa"ionale, n cadrul programelor de formare profesional! finan"ate din acest DMI vor fi incluse sesiuni/module pentru dezvoltarea competen"elor de utilizare TIC. n plus, prin proiectele sprijinite n cadrul acestui DMI se va promova introducerea #i extinderea utiliz!rii TIC n dezvoltarea #i furnizarea serviciilor suport pentru persoanele din mediul rural, inclusiv n dezvoltarea re"elei de operatori de dezvoltare a resurselor umane. Avnd n vedere cre#terea num!rului persoanelor vrstnice #i rolul lor n societate, necesitatea promov!rii unor ini"iative eficiente de promovare a mb$trnirii active #i asigurarea de oportunit!"i pentru for"a de munc! vrstnic! devine din ce n ce mai relevant!. n acest context, FSE va finan"a proiecte care contribuie la promovarea mb!trnirii active. Promovarea #i sus"inerea acestui obiectiv orizontal prezint! beneficii #i pentru angajatori, prin: implicarea n echipe mixte a persoanelor cu vrste diferite, care combin! avantajele competen"elor diferitelor grupe de vrst!, avnd n vedere studiile de caz care indic! o cre#tere bun!st!rii, atitudini mai pozitive privind munca #i cre#terea capacit!"ii de ocupare a persoanelor vrstnice. n plus, exist! un impact pozitiv asupra tuturor angaja"ilor n ceea ce prive#te rela"iile dintre genera"ii, #i asupra cunoa#terii #i atitudinilor fa"! de colegii mai vrstnici. mb$trnire activ$ FSE va sprijini ini"iative transna"ionale #i interregionale, n special prin schimbul de informa"ii, experien"!, rezultate #i bune practici #i prin dezvoltarea abord!rilor complementare #i ac"iunilor coordonate sau comune. Finan"area ac"iunilor transna"ionale #i interregionale contribuie la promovarea #i sus"inerea inov!rii prin schimbul de experien"e privind activit!"ile inovatoare n ceea ce prive#te ocuparea, identificarea #i implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de munc! mai multe #i mai bune, consolidarea politicilor #i practicilor n ceea ce prive#te ocuparea #i dezvoltarea re"elelor la nivel european, precum #i consolidarea capacit!"ii organiza"iilor de a se implica activ n promovarea ocup!rii #i incluziunii sociale. Prin POS DRU sunt finan"ate proiecte privind sprijinirea ini"iativelor trans-na"ionale #i a parteneriatelor la nivel european, urm!rindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane #i crearea unei pie"e a muncii inclusive, dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocup!rii, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discrimin!rii #i a inegalit!"ilor pe pia"a muncii, nfiin"area de parteneriate pentru schimbul de experien"! n ceea ce prive#te adaptarea form!rii profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de expertiz! privind incluziunea #i ocuparea #omerilor de lung! durat! #i dezvoltarea studiilor trans-na"ionale comparative. Abordare transna%ional$ &i interregional$

Pagina 41 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

11. Valoarea ad$ugat$ a proiectului


Finan"area acordat! din FSE, n conformitate cu prevederile regulamentelor europene privind Fondurile Structurale, trebuie s! fie utilizat! pentru ob"inerea unei valori ad!ugate n contextul asigur!rii unor costuri eficiente. Astfel, vor fi finan"ate proiecte care nu ar putea fi implementate f!r! acordarea finan"!rii nerambursabile sau proiecte care ar putea fi implementate f!r! acordarea finan"!rii nerambursabile, dar ntr-o modalitate mai pu"in eficient!. n calitate de solicitant trebuie s! demonstra"i c! proiectul propus de dumneavoastr! are valoare ad$ugat$. n acest sens, proiectul propus de dumneavoastr! trebuie s! ndeplineasc! criterii precum: Proiectul propus contribuie la cre#terea num!rului de participan"i la formare profesional! fa"! de perioada anterioar!; Proiectul propus contribuie la cre#terea num!rului de ore de preg!tire profesional! furnizate; Proiectul propus cuprinde activit!"i inovatoare; Proiectul propus contribuie la dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discrimin!rii #i a inegalit!"ilor pe pia"a muncii; Finan"area FSE acordat! proiectului conduce la atingerea unui nivel mai nalt de calificare sau la crearea unor noi locuri de munc!; Finan"area FSE acordat! proiectului contribuie la realizarea unor activit!"i adi"ionale care nu ar fi putut fi finan"ate din alte surse n perioada imediat urm!toare; Finan"area FSE acordat! proiectului contribuie la ocuparea persoanelor n c!utarea unui loc de munc! #i la dezvoltarea ocup!rii pe cont propriu; Finan"area FSE acordat! proiectului contribuie la desf!#urarea unor activit!"i existente care ar fi fost ntrerupte f!r! aceasta.

Pagina 42 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

12. Sustenabilitatea proiectului


n conformitate cu art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, opera"iunile finan"ate din instrumentele structurale trebuie s! nu fie afectate de nici o modificare important!, respectiv o modificare care i afecteaz! natura sau condi"iile de implementare sau care confer! un avantaj necuvenit unei ntreprinderi sau unui organism public #i care rezult! dintr-o schimbare n natura propriet!"ii unui element de infrastructur! sau din ncetarea unei activit!"i de produc"ie. Asisten"a financiar! nerambursabil! acordat! din Fondul Social European n cadrul POS DRU este acordat! pentru o perioad! de timp bine determinat!. Este esen"ial ca, n calitate de solicitant, nc! din etapa de preg!tire a proiectului s! ave"i o strategie clar! pentru continuarea proiectului dup! finalizarea finan"!rii nerambursabile. n vederea elabor!rii strategiei pentru asigurarea sustenabilit!"ii proiectului trebuie s! ave"i n vedere, f!r! a v! limita la, criterii precum: n cadrul proiectului au fost atinse obiectivele #i au fost ob"inute rezultatele pentru care sa ob"inut finan"are nerambursabil! #i nu se va mai solicita o finan"are viitoare; Proiectul a atins un punct de auto-suficien"! nu se va mai solicita finan"are viitoare ntruct proiectul se va autosus"ine; Au fost identificate alte surse de finan"are pentru proiect; Proiectul include opera"iuni #i activit!"i pentru a asigura continuarea, valorificarea, abordarea integratoare a rezultatelor dup! finalizarea proiectului; Rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, institu"ional): Structurile proiectului vor func"iona dup! finalizarea proiectului din punct de vedere institu"ional #i financiar.

Pagina 43 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

13. Informare &i publicitate


n calitate de beneficiar al asisten"ei financiare nerambursabile din POS DRU trebuie s! asigura"i vizibilitate adecvat!, transparen!" #i promovare corespunz!toare a proiectului, a obiectivelor, a rezultatelor ob"inute etc. Responsabilit!"ile dumneavoastr! n calitate de beneficiar sunt prev!zute de art.69 din Regulamentul Consiliului11 (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune #i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999, #i de art.8 #i art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune. De asemenea, trebuie s! cunoa#te"i faptul c! acceptarea finan"!rii din Fondul Social European presupune includerea dumneavoastr! n lista beneficiarilor care va fi publicat! de c!tre AM POS DRU n conformitate cu prevederile art.7(2) punctul d) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune. Potrivit acestuia, AM POS DRU va publica electronic, pe pagina de internet www.fseromania.ro #i prin alte mijloace necesare #i adecvate, lista beneficiarilor, numele opera"iunilor #i bugetul din fondurile publice alocate opera"iunilor. n calitate de beneficiar sunte"i responsabil pentru realizarea m!surilor de informare #i publicitate prev!zute de Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune, articolul 8, paragrafele 2, 3 #i 4 privind asisten"a financiar! ob"inut! din fondurile europene #i trebuie s! informa"i toate persoanele implicate n proiect cu privire la finan"area nerambursabil! primit!. Trebuie s! notifica"i clar #i prin mijloace adecvate faptul c! proiectul implementat a fost selectat n cadrul POS DRU cofinan"at de FSE. Orice document, inclusiv orice certificat de participare sau diplom!, realizate n cadrul proiectului, vor include un paragraf sau o expresie care s! fac! referire la faptul c! proiectul a fost selectat n cadrul POS DRU #i este cofinan"at din FSE. M!surile de informare #i publicitate pe care trebuie s! le realiza"i, n calitate de beneficiar, vizeaz! aspecte legate de utilizarea: (a) emblemei Uniunii Europene, n conformitate cu standardele grafice stabilite n Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.1828/2006, al!turi de men"ionarea Uniunii Europene; (b) referin"ei privind Fondul Structural, adic!, Fondul Social European #i utilizarea logo-ului FSE n conformitate cu standardele grafice stabilite; (c) a motto-ului stabilit de AM POS DRU, subliniind valoarea ad!ugat! a interven"iei, respectiv Investe#te n oameni!; (d) emblemei Guvernului Romniei, n conformitate cu standardele grafice stabilite, al!turi de men"ionarea Ministerului Muncii, Familiei #i Egalit!"ii de $anse #i a Autorit!"ii de Management pentru Programul Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane abreviat, cu textul MMFES #i AM POS DRU; (e) emblemei Instrumentelor Structurale n Romnia, n conformitate cu standardele grafice stabilite, al!turi de textul Instrumente Structurale 2007-2013
11

http://www.fseromania.ro/regulamente-fse.html
Pagina 44 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Pentru obiecte promo"ionale mici, punctele (b), (c), (d) #i (e) nu se vor aplica. Regulile de vizibilitate stabilite pentru toate activit!"ile de informare #i publicitate sunt cuprinse n Manualul de Identitate Vizual!. n calitate de Beneficiar ave"i obligativitatea de a respecta toate prevederile acestui Manual. n calitate de beneficiar trebuie s! prevede"i resursele bugetare corespunz!toare pentru activit!"ile #i produsele de informare #i comunicare. n cadrul rapoartelor de progres transmise pe parcursul implement!rii proiectului ve"i descrie toate activit!"ile de informare #i publicitate desf!#urate, aferente proiectului #i ve"i anexa raportului documentele care s! ateste respectarea cerin"elor de informare #i publicitate (ex. copii dup! publica"ii, dup! articolele de pres! etc.). Pentru informa"ii suplimentare privind m!surile de informare #i publicitate v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro.

Pagina 45 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

14. Eligibilitatea cheltuielilor


14.1. Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
Pentru a fi eligibil!, o cheltuial! trebuie s! ndeplineasc! n mod cumulativ urm!toarele condi"ii: 1. s! fie efectiv pl!tit! de la data intr!rii n vigoare a contractului de finan"are; 2. s! fie necesar! pentru realizarea activit!"ilor din cadrul proiectului; 3. s! fie prev!zut! n bugetul estimativ al proiectului; 4. s! fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere utilizarea eficient! a fondurilor #i un raport optim cost-rezultate; 5. s! fie nregistrat! n contabilitatea Beneficiarului, s! fie identificabil!, verificabil! #i s! fie dovedit! prin documente originale; 6. s! nu fi f!cut obiectul altor finan"!ri publice; 7. s! fie n conformitate cu prevederile contractului de finan"are; 8. s! fie conform! cu prevederile legisla"iei na"ionale #i comunitare; 9. s! fie men"ionat! n lista cheltuielilor eligibile prezentat! la subcapitolul 14.2.

14.2 Lista categoriilor de cheltuieli eligibile


1. Cheltuieli cu personalul 1.1 Salarii #i asimilate acestora 1.2 Onorarii 1.3 Contribu"ii sociale aferente cheltuielilor salariale # i cheltuielilor asimilate acestora (contribu"ii angaja"i #i angajatori) 2. Cheltuieli cu cazarea, transportul &i diurna 2.1 Transport persoane (personal propriu, alte persoane) 2.2 Transport materiale #i echipamente 2.3 Cazare 2.4 Diurn! 3. Cheltuieli aferente managementului de proiect 3.1 Multiplicare 3.2 Traducere #i interpretare 3.3 Servicii de sonorizare 3.4 Prelucrare date 3.5 Conectare la re"ele informatice 3.6 ntre"inere, actualizare #i dezvoltare aplica"ii informatice 3.7 Cheltuieli aferente procedurilor de achizi"ie public! 3.8 Achizi"ionare de publica"ii, c!r"i, reviste de specialitate relevante pentru opera"iune, n format tip!rit #i/sau electronic 3.9 Abonamente la publica"ii de specialitate 3.10 Concesiuni, brevete, licen"e, m!rci comerciale, drepturi #i active similare 3.11 Materiale consumabile 3.12 Materiale de natura obiectelor de inventar 4. Taxe 4.1 Taxe de certificare a competen"elor (inclusiv taxe de certificare a competen"elor profesionale ob"inute pe alte c!i dect cele formale) 4.2 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educa"ie (inclusiv a acelora care furnizeaz! preg!tirea teoretic! n cadrul programelor de ucenicie) 4.3 Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 4.4 Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizeaz! ucenicia la locul de munca 4.5 Taxe de atestare pentru persoanele din ntreprinderi care au rol de mai#tri de ucenicie ar c din m 119 etde certificare a competen"elor profesionale 4.1 Taxe de certificare a competen"elor (inclusiv Pagina 46 taxe / ob"inute pe alte c!i dect cele formale) 4.2 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educa"ie (inclusiv a acelora care furnizeaz! preg!tirea teoretic! n cadrul programelor de ucenicie)

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

5. Cheltuieli financiare &i juridice 5.1 Prime de asigurare (imobile, bunuri #i r!spundere profesional!) 5.2 Cheltuieli aferente deschiderii #i gestion!rii contului bancar al proiectului 5.3 Costul aferent garan"iilor oferite de b!nci sau alte institu"ii financiare 5.4 Onorarii pentru consultan"! juridic! 5.5 Taxe notariale 5.6 Expertize tehnice #i financiare 5.7 Audit 5.8 Contabilitate 6. Cheltuieli pentru nchirieri, amortiz$ri &i leasing 6.1 nchiriere (loca"ii, bunuri) 6.2 Amortizare active 6.3 Rate de leasing 7. Subven%ii &i burse 7.1 Subven"ii acordate pentru elevi, studen"i, tineri absolven"i, ucenici #i nso"itorii acestora 7.2 Subven"ii pentru angajatori 7.3 Subven"ii pentru angaja"ii care fac parte din grupuri vulnerabile #i au nevoie de sprijin financiar suplimentar n vederea particip!rii la formarea profesional! continu! sau la programe de ucenicie (de exemplu persoane care apar"in minorit!"ilor etnice, persoane cu dizabilit!"i, persoane care tr!iesc n comunit!"i izolate/s!race, alte persoane dezavantajate) 7.4 Subven"ii pentru cursan"i pe perioada derul!rii cursurilor 7.5 Subven"ii pentru nregistrarea drepturilor de autor 7.6 Subven"ii pentru servicii sociale de ngrijire pentru persoanele dependente (b!trni, copii, persoane cu dizabilit!"i) 7.7 Premii n cadrul unor concursuri 7.8 Burse de studii pentru elevi, studen"i, doctoranzi 7.9 Burse post doctorat 7.10 Burse sociale 7.11 Burse de merit 8. Cheltuieli generale de administra%ie 8.1 Salarii #i asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat #i personalului auxiliar, precum #i contribu"iile sociale aferente 8.2 Utilit!"i 8.3 Servicii de administrare a cl!dirilor 8.4 Servicii de ntre"inere #i reparare echipamente #i mijloace de transport 8.5 Arhivare documente 9. Cheltuieli de informare &i publicitate 10. Cheltuieli de tip FEDR 10.1 Terenuri 10.2 Amenaj!ri de terenuri 10.3 Construc"ii 10.4 Instala"ii tehnice 10.5 Mobilier, aparatur!, birotic!, echipamente de protec"ie a valorilor umane #i materiale 10.6 Alte cheltuieli pentru investi"ii

14.3. Lista cheltuielilor neeligibile


Urm!toarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 1. taxa pe valoarea ad!ugat!; 2. dobnda #i alte comisioane aferente creditelor; 3. cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing; 4. achizi"ia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructur!, teren #i alte imobile, pentru opera"iunile care beneficiaz! de finan"are din FSE, cu excep"ia cazurilor n care se aplic! prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, ale art. 3 alin. (7) #i ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1081/2006; 5. cheltuielile pentru locuin"e, pentru opera"iunile care beneficiaz! de finan"are din FSE;
Pagina 47 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

6. achizi"ia de echipamente second-hand; 7. amenzi, penalit!"i #i cheltuieli de judecat!; 8. costurile pentru operarea obiectivelor de investi"ii; 9. contribu"ia n natur!. 10. cheltuielile cu personalul implicat n mangementul de proiect care dep!#esc parametrii maximi ai costurilor preciza"i n cadrul subcapitolului 14.4.

14.4. Parametri maximi ai costurilor personalului implicat n managementul de proiect


Beneficiarul poate utiliza n activit!"ile specifice managementului de proiect att personal intern, ct #i personal extern. Personalul intern implicat n managementul de proiect trebuie s! de"in! contract ncheiat cu organiza"ia dumneavoastr! pe durat! determinat! sau nedeterminat!. Personalul extern implicat de dumneavoastr! n managementul de proiect #i va desf!#ura activitatea prin intermediul unui contract care trebuie s! precizeze natura performan"ei profesionale, calendarul de desf!#urare a activit!"ii #i durata n ore. Personalul extern implicat n managementul de proiect, cu excep"ia anumitor speciali#ti, se mparte n 3 categorii, n func"ie de abilit!"i #i experien"a profesional! n domeniu: 1. Tipul A cuprinde profesori universitari, exper"i, cercet!tori, manageri de companie, ntreprinz!tori, exper"i #i speciali#ti cu o experien"! de cel pu"in 10 ani; 2. Tipul B cuprinde profesori universitari, exper"i, cercet!tori, manageri de companie, ntreprinz!tori, exper"i #i speciali#ti cu o experien"! de cel pu"in 3 ani; 3. Tipul C cuprinde profesori universitari, exper"i, cercet!tori, manageri de companie, ntreprinz!tori, exper"i #i speciali#ti. Maximele de referin"! pentru stabilirea eligibilit!"ii costurilor personalului implicat n mangementul de proiect sunt urm!toarele: Personal Intern Extern Tip A Extern Tip B Extern Tip C Coordonatori Manageri de proiect Tutori Personal administrativ, secretariat #i personal auxiliar Maximum pe or$ -Lei120 120 80 45 80 120 45 35

Parametrii maximi ai costurilor reprezint! venitul net #i nu includ impozitele, taxele #i contribu"iile aferente.

Pagina 48 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

15. Bugetul cererii de finan%are


Costurile directe sunt acele costuri care pot fi atribuite unei anumite activit!"i individuale din cadrul opera"iunii #i pentru care poate fi demonstrat! leg!tura cu activitatea n cauz!. Cheltuielile generale de administra%ie reprezint! costurile efectuate pentru func"ionarea de ansamblu a Beneficiarului #i care nu pot fi atribuite direct unei anumite activit!"i din cadrul opera"iunii. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i #i informa"iile cuprinse n Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul Ghid. Bugetul cererii de finan"are cuprinde urm!toarele categorii #i subcategorii:
Categorii/subcategorii Anul 1 Resurse umane *) Costuri directe Anul 2 Anul 3 TOTAL

Participan%i **)

Alte tipuri de costuri ***)

FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP6)

TOTAL Total costuri directe Total cheltuieli generale de administra%ie **** (xx%12 din total costuri directe) TOTAL COSTURI PROIECT din care activit$%i transna%ionale:

Observa%ii: *) n cadrul acestei categorii, v! rug!m s! ave"i n vedere urm!toarele categorii de cheltuieli directe:

Pentru persoanele juridice de drept public procentul cheltuielilor generale de administra&ie aplicabil costurilor directe este 5%. Pentru persoanele juridice de drept privat procentul cheltuielilor generale de adminsitra&ie aplicabil costurilor directe este 7%.
Pagina 49 din 119

12

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

" "

cheltuieli cu personalul; cheltuielile cu cazarea, transportul #i diurna aferente personalului.

**) n cadrul acestei categorii, v! rug!m s! ave"i n vedere urm!toarele categorii de cheltuieli directe: " " " cheltuieli cu cazarea #i transportul aferente participan"ilor; cheltuieli aferente managementului de proiect; subven"ii #i burse.

***) n cadrul acestei categorii, v! rug!m s! ave"i n vedere urm!toarele categorii de cheltuieli directe: " " " " " taxe; cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli financiare #i juridice; pentru nchirieri, amortiz!ri #i leasing; de informare #i publicitate; de tip FEDR.

****) n cadrul acestei categorii, vor fi eligibile cheltuielile generale de administra"ie.

V! rug!m s! ave"i n vedere faptul c! trebuie s! corela"i aceste costuri cu valorile pe care le introduce"i la sec"iunea Date financiare (Pachetul de finan"are a proiectului) din formularul electronic al Cererii de Finan"are. Bugetul cererii de finan"are reprezint! ultima sec"iune din Anexa 1 a formularului Cererii de Finan"are pe care trebuie s! o completa"i. Sumele prev!zute n cadrul acestei anexe nu includ TVA.

Pagina 50 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

16. Fluxul financiar


16.1 Reguli generale
Pl!"ile vor fi f!cute n RON, n contul notificat AMPOSDRU de c!tre dumneavoastr! n calitate de beneficiar. Ave"i posibilitatea s! solicita"i acordarea anual! a prefinan"!rii, n condi"iile stabilite n contractul de finan"are ncheiat ntre AMPOSDRU/OI #i dumneavoastr! n calitate de beneficiar. n cazul n care este solicitat! prefinan"area, n calitate de beneficiar ave"i obliga"ia de a constitui o garan"ie de returnare a prefinan"!rii, sub forma unei scrisori de garan"ie bancar! la dispozi"ia AMPOSDRU13. Garan"ia de returnare a prefinan"!rii va fi deblocat! propor"ional pe m!sura recuper!rii prefinan"!rii dup! verificarea documentelor justificative privind pl!"ile angajate #i efectuate n cadrul proiectului #i efectuarea pl!"ilor intermediare. Valoarea scrisorii de garan"ie va fi acoperitoare att pentru recuperarea integral! a prefinan"!rii, ct #i pentru recuperarea prejudiciilor care ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunz!toare a obliga"iilor contractuale ce deriv! din acordarea prefinan"!rii. Institu"iile publice au obliga"ia emiterii unui bilet la ordin pentru garantarea pl!"ii prefinan"!rii. n vederea ramburs!rii costurilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, trebuie s! transmite"i c!tre AMPOSDRU/OI, dup! caz, cereri de rambursare. Cheltuielile cuprinse n cererea de rambursare trebuie s! fie efectuate, pl!tite #i n cuantum de minim 25% din valoarea eligibil! a proiectului aprobat! pentru fiecare an de implementare, cu excep"ia ultimei cereri de rambursare intermediare. Suma acordat! sub forma prefinan"!rii se recupereaz! integral #i progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiec!rei cereri de rambursare transmise. Acest procent este specificat n contractul de finan"are ncheiat ntre AMPOSDRU/OI #i dumneavoastr! n calitate de beneficiar. Recuperarea prefinan"!rii se efectueaz! ncepnd cu prima cerere de rambursare, astfel nct suma aferent! prefinan"!rii s! se recupereze integral nainte de cerere de rambursare final!. Plata final! va fi efectuat! de c!tre AMPOSDRU n contul dumneavoastr! n calitate de beneficiar, numai dup! certificarea final! a tuturor cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului.

16.2 Instruc!iuni privind plat" prefinan!"rii


Sumele aferente prefinan"!rii urmeaz! s! fie transferate n contul dumneavoastr!, cu condi"ia depunerii unei cereri de prefinan"are #i a documentelor prev!zute n contractul de finan"are ncheiat ntre AMPOSDRU/OI #i dumneavoastr! n calitate de beneficiar. n conformitate cu art. 118 din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit%&ilor Europene, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare $i cu art. 182 din Regulamentul (CE) nr. 2342/2002 cuprinznd reguli de implementare ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare.
Pagina 51 din 119
13

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

AMPOSDRU va verifica documentele depuse de dumneavoastr! n calitate de beneficiar n vederea ob"inerii prefinan"!rii n termen de maxim 10 de zile de la data depunerii cererii de prefinan"are. AMPOSDRU poate opri curgerea acestui termen n cazul n care sunt necesare clarific!ri, documente sau informa"ii suplimentare care trebuie furnizate de dumneavoastr! n termen de 5 (cinci) zile de la solicitare. Termenul limit! va curge din nou de la data la care AMPOSDRU a primit clarific!rile, documentele sau informa"iile suplimentare solicitate. AMPOSDRU va transfera prefinan"area n contul indicat de dumneavoastr!, cont special deschis pentru proiect n Sistemul Trezoreriei Statului, n termen de maxim 15 de zile de la data depunerii cererii de prefinan"are. Data pl!"ii se consider! data debit!rii contului AMPOSDRU. O nou! tran#! anual! de prefinan"are urmeaz! a vi se acorda dup! recuperarea a cel pu"in 70% din tran#a anual! de prefinan"are anterioar!.

16.3 Instruc!iuni privind rambursarea costurilor eligibile


n vederea ramburs!rii costurilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, n calitate de beneficiar trebuie s! depune"i la AMPOSDRU cereri de rambursare. Cererile de rambursare se vor depune la AMPOSDRU la intervalele de timp stabilite n graficul estimativ de depunere al cererilor de rambursare. Prima cerere de rambursare va fi transmis! n maxim 6 luni de la data semn!rii contractului de finan"are. Netransmiterea cererii de rambursare conform graficului stabilit poate duce la retragerea finan"!rii nerambursabile pentru proiect. Cererile de rambursare vor fi transmise pe suport hrtie #i n format electronic. n calitate de Beneficiar ave"i obliga"ia de a raporta AMPOSDRU/OI stadiul implement!rii proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnice #i rapoarte financiare, odat! cu transmiterea cererilor de rambursare. nainte de solicitarea ramburs!rii, cheltuielile respective trebuie s! fie deja efectuate #i pl!tite. AMPOSDRU/OI va verifica realitatea, legalitatea #i conformitatea cheltuielilor efectuate de dumneavoastr!, dup! primirea cererilor de rambursare. Verificarea se face pe baza documenta"iei care nso"e#te cererile de rambursare. n termen de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare, AMPOSDRU/OI va verifica informa"iile transmise de dumneavoastr!. AMPOSDRU poate opri curgerea acestui termen n cazul n care sunt necesare clarific!ri, documente sau informa"ii suplimentare. n acest caz sunte"i obligat s! furniza"i orice clarificare, document sau informa"ie suplimentar! n termen de 5 (cinci) zile de la primirea solicit!rii. Termenul limit! va curge din nou de la data la care AMPOSDRU a primit clarific!rile, documentele sau informa"iile suplimentare solicitate. AMPOSDRU va efectua plata cererii de rambursare n termen de maxim 45 de zile de la data de la data nregistr!rii cererii de rambursare la sediul AMPOSDRU/OI. Data pl!"ii se consider! data debit!rii contului AMPOSDRU.

Pagina 52 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

16.4 Instruc!iuni privind plata TVA


Sumele pentru acoperirea pl!"ii TVA vor fi acordate conform legisla"iei n vigoare. Cererea de plat! a TVA va nso"i cererea de rambursare a costurilor eligibile efectuate n cadrul proiectului. Beneficiarii au obliga"ia de a respecta prevederile Codului fiscal #i ale legisla"iei n vigoare privind TVA.

Pagina 53 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

17. Ajutor de stat


n fiecare situa"ie n care o form! de ajutor de stat, a#a cum este definit n art. 87.1 al Tratatului CE, este implicat! n realizarea unui proiect, AM POS DRU va respecta #i va aplica condi"iile prev!zute n Tratat #i n regulamentele specifice. Conform art. 87 alin.1 al Tratatului CE, ajutorul de stat este: orice ajutor acordat de c"tre un Stat Membru sau prin resurse de stat sub orice form" care distorsioneaz" sau amenin!" a distorsiona competi!ia prin favorizarea anumitor ntreprinderi sau produc!ia anumitor bunuri, n m"sura n care afecteaz" schimbul ntre Statele Membre, #i va fi incompatibil cu pia!a comun". Exist! anumite tipuri de ajutoare de stat definite chiar n Tratatul CE care nu sunt considerate o amenin"are n ceea ce prive#te competi"ia ntre statele membre. Din acest! categorie fac parte #i ajutoarele de stat pentru formare profesional!, pentru ocuparea for"ei de munc!, pentru ntreprinderi mici #i mijlocii, precum #i ajutoarele regionale. n conformitate cu tipul proiectelor, AM POS DRU va aplica prevederile regulamentelor specifice, respectiv: Regulamentul (CE) nr. 68/2001 privind aplicarea art. 87 #i 88 ale Tratatului CE privind ajutoarele pentru formare profesional$, modificat de Regulamentul (CE) nr. 363/2004, Regulamentul (CE) 1040/2006 #i de Regulamentul (CE) nr. 1976/2006; Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 privind aplicarea art. 87 #i 88 ale Tratatului CE privind ajutoarele pentru ocuparea for%ei de munc$, modificat de Regulamentele (CE) nr. 1040/2006 #i 1976/2006; Regulamentul (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 #i 88 ale Tratatului CE privind ajutoarele acordate ntreprinderilor mici &i mijlocii, modificat de Regulamentele (CE) nr. 364/2004, 1040/2006, 1857/2006 #i 1976/2006; Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 privind aplicarea art. 87 #i 88 ale Tratatului CE privind ajutoarele pentru investi%ii regionale. n calitate de beneficiar sunte"i responsabil pentru stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare a proiectului #i pentru p!strarea nregistr!rilor #i documentelor privind diferitele tipuri de ajutor de stat primite.

Pagina 54 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

18. Condi%ii aplicabile implement$rii proiectului


n calitate de beneficiar trebuie s! "ine"i o contabilitate analitic! a proiectului, s! "ine"i registre exacte #i periodice, precum #i nregistr!ri contabile separate #i transparente ale implement!rii proiectului. n conformitate cu prevederile art. 89 #i art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 #i cu art. 18 #i art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, n calitate de beneficiar trebuie s! p!stra"i toate nregistr!rile/registrele timp de 3 (trei) ani de la data nchiderii oficiale a POS DRU 2007-201314. De asemenea, ave"i obliga"ia de a acorda dreptul de acces la locurile #i spa"iile unde se implementeaz! sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, precum #i la toate documentele #i fi#ierele informatice prividn gestiunea tehnic! #i financiar! a proiectului. Documentele trebuie s! fie u#or accesibile #i arhivate astfel nct s! permit! verificarea lor. n acest sens sunte"i obligat s! informa"i AM POS DRU cu privire la locul arhiv!rii documentelor. n calitate de beneficiar ave"i obliga"ia de a furniza orice informa"ii de natur! tehnic! sau financiar! legate de proiect solicitate de AM POS DRU, Autoritatea de Certificare #i Plat!, Autoritatea de Audit, Comisia European! sau orice alt organism abilitat s! verifice sau s! realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan"ate din instrumentele structurale. Sunte"i obligat s! asigura"i disponibilitatea #i prezen"a personalului implicat n implementarea proiectului pe ntreaga durat! a verific!rilor efectuate. n conformitate cu prevederile legisla"iei comunitare #i na"ionale n vigoare, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, n calitate de beneficiar trebuie s! asigura"i o pist! de audit care s! permit! posibilitatea verific!rii documentelor originale de c!tre reprezentan"i ai AM POS DRU, Comisiei Europene, ale Oficiului European de Lupt! Anti-Fraud! #i de c!tre Curtea European! a Auditorilor. n situa"iile n care implementarea proiectului necesit! ncheierea unor contracte de achizi"ii, trebuie s! respecta"i prevederile legisla"iei n vigoare relevante #i s! acorda"i contractul ofertantului care asigur! cea mai bun! valoare pentru suma alocat!, cu alte cuvinte, cel mai bun raport pre"calitate, n conformitate cu principiile transparen"ei #i tratamentului egal al poten"ialilor contractori, avnd grij! s! evita"i orice conflict de interese. n acest scop, trebuie s! urma"i procedurile de achizi"ie public! prev!zute de legisla"ia comunitar! #i na"ional! n vigoare. Pe parcursul #i dup! expirarea perioadei de implementare n calitate de beneficiar ave"i obligativitatea de a p!stra #i de a pune la dispozi"ia AM POS DRU, Autorit!"ii de Certificare #i Plat!, Autorit!"ii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupt! Anti-Fraud!, Cur"ii Europene a Auditorilor precum #i oric!rui alt organism abilitat de a efectua verific!ri asupra modului de utilizare a finan"!rii nerambursabile, toate documentele aferente proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobndite prin asisten"a financiar! nerambursabil!, pentru o perioad! de 3 (trei) ani de la data nchiderii oficiale a POS DRU.

Nereguli

n conformitate cu art. 2 lit. a) din OG nr. 79/2003 privind controlul #i recuperarea fondurilor comunitare, precum #i a fondurilor de cofinan"are aferente utilizate necorespunz!tor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, neregul" reprezint! orice abatere de la legalitate, regularitate #i conformitate n raport cu prevederile memorandumurilor de finan"are, memorandumurilor de n"elegere, acordurilor de finan"are privind fondurile comunitare #i cofinan"!rile aferente, precum #i cu prevederile contractelor ncheiate n baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuial! neeligibil! prejudiciaz! bugetul general al

14

nchiderea oficial! a POS DRU este estimat! a avea loc n ultimul trimestru al anului 2017.
Pagina 55 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Comunit!"ilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori n numele lor #i/sau bugetele din care provine cofinan"area aferent!. n conformitate cu art. 2 lit. b) din OG nr. 79/2003 privind controlul #i recuperarea fondurilor comunitare, precum #i a fondurilor de cofinan"are aferente utilizate necorespunz!tor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, fraud" reprezint! orice ac"iune sau omisiune inten"ionat! n leg!tur! cu ob"inerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunit!"ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, precum #i/sau din bugetele de cofinan"are aferente, incriminat! prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea #i sanc"ionarea faptelor de corup"ie, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, sau prin alte legi speciale. n conformitate cu art. 1(2) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2988/1995 privind protec"ia intereselor financiare ale Comunit!"ilor Europene, neregul" reprezint! orice nc!lcare a prevederilor legisla"iei comunitare rezultat! dintr-un act sau omisiune a unui operator economic, care are, sau care ar putea avea, efectul prejudicierii bugetului general al Comunit!"ilor sau bugetelor administrate de c!tre acestea, fie prin reducerea, fie prin pierderea venitului rezultat din surse proprii colectate direct n numele Comunit!"ilor, sau printr-o cheltuial! neeligibil!. n conformitate art. 2 (7) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, neregul" reprezint! orice nc!lcare a unei prevederi a dreptului comunitar, care rezult! dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia bugetul general al Uniunii Europene, prin imputarea unei cheltuieli necorespunz!toare bugetului general. n conformitate cu art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 sunt utilizate urm!toarele defini"ii: operator economic - reprezint! orice persoan! fizic! sau juridic! sau orice alt! entitate ce particip! la implementarea asisten"ei din Fonduri, cu excep"ia situa"iei n care un Stat Membru #i exercit! prerogativele de autoritate public!; suspiciune de fraud" se refer! la o neregul! ce duce la ini"ierea demersurilor administrative sau juridice la nivel na"ional, pentru a stabili prezen"a comportamentului inten"ionat, n special frauda, asa cum se men"ioneaz! la punctul (a) al Art. 1(1) din Conven"ia redactat! pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European!, privind protec"ia intereselor financiare ale Comunit!"ilor Europene; faliment nseamn! procedurile legate de insolvabilitate n accep"iunea Art. 2(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolven"!. O neregul! sau o fraud! poate fi identificat! att pe parcursul ct #i ulterior finaliz!rii implement!rii proiectului. n situa"ia constat!rii unei nereguli, n conformitate cu legisla"ia comunitar! #i na"ional! relevant! n vigoare, AM POS DRU va dispune toate m!surile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecin"elor asupra implement!rii proiectului #i totodat! poate dispune suspendarea execut!rii contractului sau rezilierea acestuia. n func"ie de decizia AM POS DRU, n cazul identific!rii unei nereguli, ave"i obliga"ia s! restitui"i debitul constatat, precum #i costurile conexe acestuia, respectiv dobnzi, penalit!"i de ntrziere #i alte penalit!"i, precum #i costurile bancare. n cazul nerespect!rii obliga"iei de restituire a debitului, AM POS DRU va sesiza organismele competente n vederea declan#!rii execut!rii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate se realizeaz! conform prevederilor OG nr. 12/200715.
Ordonan"a nr. 12/2007 pentru modificarea #i completarea Ordonan"ei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul #i recuperarea fondurilor comunitare, precum #i a fondurilor de cofinan"are aferente utiliz!rii necorespunz!tor, publicat! n Mponitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6
Pagina 56 din 119
15

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Not": Departamentul pentru Lupt"-Antifraud" DLAF asigur" protec!ia intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia. Departamentul are atribu!ii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul na!ional al luptei antifraud". DLAF efectueaz" controale operative la fa!a locului, din oficiu sau n urma sesiz"rilor primite de la autorit"!ile cu competen!e n gestionarea asisten!ei financiare comunitare, de la alte institu!ii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum #i celelalte State Membre. Orice sesizare privind nereguli #i/sau posibile fraude n acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresat" Departamentului pentru Lupt" Antifraud": www.antifraud".gov.ro, antifraud@gov.ro16. Orice sesizare privind nereguli #i/sau posibile fraude n acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresat! la urm!toarele adrese: Ministerul Economiei #i Finan"elor, Autoritatea de Certificare #i Plat!: nao@mfinante.ro Ministerul Muncii, Familiei #i Egalit!"ii de $anse, Autoritatea de Management pentru Programul Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: nereguli@fseromania.ro, sesizari.proiecte.fse@fseromania.ro.

Pentru mai multe informa"ii v! rug!m s! consulta"i cadrul legislativ comunitar #i na"ional la adresa http://www.fseromania.ro/acte-normative-fse.html
Pagina 57 din 119

16

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

19. ANEXE

Lista anexelor:
Anexa 1: Cererea de finan%are Anexa 2: Declara%ie de conformitate Anexa 2 a cererii de finan%are Anexa 3: Declara%ie de angajament Anexa 3 a cererii de finan%are Anexa 4: Declara%ie de eligibilitate Anexa 4 a cererii de finan%are Anexa 5: Declara%ie privind respectarea principiului egalit$%ii de &anse Anexa 5 a cererii de finan%are Anexa 6: Declara%ie privind respectarea cerin%elor de informare &i publicitate Anexa 6 a cererii de finan%are Anexa 7: Acord de parteneriat model recomandat Anexa 8: Grila de selec%ie Anexa 9: Formular CV Anexa 10: Formular nregistrare grup %int$ Anexa 11: Contract standard Anexa 12: Cerere de prefinan%are Anexa 13: Formular de identificare financiar$ Anexa 14: Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare Anexa 15: Cerere de rambursare Anexa 16: Notificare pentru modificarea contractului Anexa 17: Act adi%ional Anexa 18: Raport tehnic de implementare Anexa 19: Raport financiar Anexa 20: Previziuni actualizate Anexa 21: Garan%ia de returnare a prefinan%$rii Anexa 22: Notificarea de demarare a proiectului

Pagina 58 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 1: CERERE DE FINAN$ARE


Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte. Formular electronic

1.

INFORMA#II PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. NREGISTRARE Nume utilizator Parola

Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare oficial Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii: Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adresa po&t$ electronic$ 1.2. TIPUL SOLICITANTULUI Persoane juridice de drept public Persoane juridice de drept privat Persoane juridice de drept privat &i utilitate public$ Persoane juridice de drept privat f$r$ scop patrimonial

1.3. REPREZENTANTUL LEGAL (V! rug!m s! completa"i datele de contact ale persoanei care are dreptul s! semneze #i s! reprezinte organiza"ia)

Prenume &i Nume Func%ie Num$r de telefon Num$r de fax Adres$ po&t$ electronic$
Pagina 59 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

1.4. ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse n prezenta nregistrare #i n formularele referiroare la solicitant #i la proiect s! fie utilizate n conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date cu modific!rile #i complet!rile ulterioare : DA NU 1.5. ALTE INFORMA%II V! rug!m s! completa"i urm!toarele informa"ii privind organiza"ia: Anul n*-2 Num$r de angaja%i Cifra de afaceri Rezultatul net din bilan%/ Profitul din activitatea de baz$ n ultimii 2 ani n anul depunerii cererii de finan!are Anul n*-1

1.6. ASISTEN%& FINANCIAR& NERAMBURSABIL& PRIMIT& N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE A"i beneficiat de asisten"! nerambursabil! din fonduri publice sau de mprumut din partea Institutelor Financiare Interna"ionale n ultimii 3 ani relevant! pentru domeniul proiectului? DA NU Daca da, v! rug!m s! specifica"i urm!toarele informa"ii (proiectele vor fi selectate n ordinea descresc!toare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului.

Scurt! descriere a proiectului

%ara de interven"ie #i linia bugetar!

Suma

Anul ob"inerii

2.

PARTENERII IMPLICA#I N DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face n parteneriat? DA NU Dac! DA, v! rug!m s! descrie"i partenerii. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are #i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la prmovarea obiectivelor orizontale din Ghidul Solicitantului.

6.1 Partener na!ional

Pagina 60 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Partener na%ional 1 Denumire organiza%ie Num$r nregistrare Adresa po&tal$ Persoana de contact Descrierea activit$%ii partenerului Activitatea/activit$%ile din cadrul proiectului n care este implicat 6.2 Partener transna!ional Partener transna%ional 1 Denumire organiza%ie Num$r nregistrare Adresa po&tal$ Persoana de contact Descrierea activit$%ii partenerului Activitatea/activit$%ile din cadrul proiectului n care este implicat

3.

PROIECTUL

3.1. Titlul proiectului:

3.2. Datele de contact ale persoanei desemnate pentru coordonarea proiectului Prenume &i Nume Num$r de telefon Num$r de fax Adres$ po&t$ electronic$ 3.3. OBIECTIVUL PROIECTULUI V! rug!m s! specifica"i contribu"ia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare #i domeniului major de interven"ie, precum #i la realizarea obiectivului general17 al POS DRU (max. 4.000 caractere)

3.4. Domeniul major de interven%ie:

Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman $i cre$terea competitivit%&ii, prin corelarea educa&iei $i nv%&%rii pe tot parcursul vie&ii cu pia&a muncii $i asigurarea de oportunit%&i sporite pentru participarea viitoare pe o pia&% a muncii modern%, flexibil% $i inclusiv% a 1.650.000 de persoane.
Pagina 61 din 119

17

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Domeniul major de interven"ie 3.5. Tipul proiectului o o o o o Na"ional Sectorial Multi-regional Regional Local

3.6. Clasificarea domeniilor Rural Urban Rural #i urban 3.7. Loca%ia Proiectului

Romnia Regiunile Jude"ele Altele (specificati)__________

3.8. Obiective orizontale ale POS DRU V! rug!m s! indica"i obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai multe variante).

Egalitate de #anse Dezvoltare durabil! Inova"ie #i TIC mb!trnire activ! Abordare transna"ional! Abordare interregional!

3.9. DURATA PROIECTULUI V! rug!m s! preciza"i durata implement!rii proiectului, exprimat! n luni. n estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua n calcul activit!"ile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execu"ie, autoriza"ii, acorduri, studii de impact, etc. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are #i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor din Ghidul Solicitantului. Durata n luni

4.

INDICATORI

V! rug!m s! completa"i valoarea prognozat! pentru finalul proiectului a indicatorilor (de realizare imediat! (output) #i de rezultat) din tabel.
Pagina 62 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Indicatori

Valoare

V! rug!m s! descrie"i #i s! cuantifica"i al"i indicatori adi"ional de realizare imediat! sau de rezultat care nu sunt inclu#i n tabelul de mai sus, dar care pot aduce valoare ad!ugat! pentru proiect (include"i maxim 5 asemenea indicatori). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. Indicatori Valoare

Lista indicatorilor variaz$ n func%ie de formular

5.

GRUP #INT!

V! rug!m s! completa"i valoarea prognozat! pentru finalul proiectului a indicatorilor din tabel: Grup %int$ Num$r

Lista grupului %int$ variaz$ n func%ie de formular

Pagina 63 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

6.

PACHETUL DE FINAN#ARE A PROIECTULUI

V! rug!m s! prezenta"i detalierea surselor de finan"are ale proiectului, conform tabelului urm!tor. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolul 15 Bugetul cererii de finan"are din Ghidul Solicitantului. NR. CRT. I VALOARE (n Lei) %

SURSE DE FINAN#ARE

VALOAREA TOTAL& A PROIECTULUI

II

VALOAREA NEELIGIBIL& A PROIECTULUI

III

VALOAREA ELIGIBIL! A PROIECTULUI

ASISTEN%& FINANCIAR& NERAMBURSABIL& SOLICITAT&

CONTRIBU%IA SOLICITANTULUI

Pagina 64 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Descrierea detaliat" a proiectului Anexa 1 a Cererii de Finan!are


7. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

ID de proiect V! rug!m s! introduce"i codul ID al proiectului Titlul proiectului (V! rug!m s! copia"i con"inutul acestei rubrici n formularul electronic la sec"iunea Titlul proiectului)

8. OBIECTIVE, ACTIVIT!#I "I REZULTATE

8.1. OBIECTIVUL PROIECTULUI V! rug!m s! explica"i contribu"ia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare #i domeniului major de interven"ie, precum #i la realizarea obiectivului general al PO18. (max 3.000 caractere, v! rug!m s! copia"i con"inutul acestei rubrici n formularul electronic la sec"iunea Obiectivul proiectului).

8.2. CONTEXTUL PROIECTULUI V! rug!m s! explica"i relevan"a proiectului fa"! de politicile #i strategiile europene #i na"ionale (pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 2 Cadrul strategic din Ghidul Solicitantului); V! rug!m s! explica"i relevan"a proiectului fa"! de nevoile grupului "int! #i s! descrie"i grupul "int! implicat n proiect (v! rug!m s! ave"i n vedere nevoile specifice ale grupului "int! men"ionate n POS DRU). -

8.3. JUSTIFICAREA NECESIT&%II IMPLEMENT&RII PROIECTULUI V! rug!m s! explica"i necesitatea implement!rii acestui proiect pentru atingerea obiectivelor #i s! indica"i valoarea sa ad!ugat!. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 11 Valoarea ad!ugat! a proiectului din Ghidul Solicitantului (max. 5.000 caractere).

8.4. ACTIVIT&%ILE PROIECTULUI V! rug!m s! prezenta"i sintetic activit!"ile #i sub-activit!"ile proiectului (max 5.000 caractere).

Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman $i cre$terea competitivit%&ii, prin corelarea educa&iei $i nv%&%rii pe tot parcursul vie&ii cu pia&a muncii $i asigurarea de oportunit%&i sporite pentru participarea viitoare pe o pia&% a muncii modern%, flexibil% $i inclusiv% a 1.650.000 de persoane.
Pagina 65 din 119

18

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

8.5. GRAFICUL ACTIVIT&%ILOR PROIECTULUI V! rug!m s! completa"i tabelul de mai jos cu activit!"ile previzionate a se realiza n vederea implement!rii proiectului, precum #i durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:
Anul 1 Activitatea Luna 1 2 Semestrul 1 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12 Organiza"ia care implementeaz! (se va men!iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 etc na!ional sau transna!ional etc.) Exemplu Solicitantul Partener 1 Partener 2

Exemplu Preg!tirea activit!"ii 1 (titlul) Realizarea activit!"ii 1 (titlul) Preg!tirea activit!"ii 2 (titlul) Etc. Anul 2 Activitatea

exemplu

Luna 1

Semestrul 1 3 4

Semestrul 2 9 10 11

12

Exemplu Preg!tirea activit!"ii 1 (titlul) Realizarea activit!"ii 1 (titlul) Preg!tirea activit!"ii 2 (titlul) Etc. Anul 3 Activitatea

exemplu

Organiza"ia care implementeaz! (se va men!iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 etc na!ional sau transna!ional etc.) Exemplu Solicitantul Partener 1 Partener 2

Luna 1

Semestrul 1 3 4

Semestrul 2 9 10 11

12

Exemplu Preg!tirea activit!"ii 1 (titlul) Realizarea activit!"ii 1 (titlul) Preg!tirea activit!"ii 2 (titlul) Etc.

exemplu

Organiza"ia care implementeaz! (se va men!iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 etc na!ional sau transna!ional etc.) Exemplu Solicitantul Partener 1 Partener 2

8.6. RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI V! rug!m s! preciza"i loca"ia/loca"iile aferente desf!#ur!rii activit!"ilor prev!zute n proiect, dot!rile #i echipamentele de tehnologie a informa"iilor de"inute # i utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finan"are etc. (max 3.000 caractere)
Pagina 66 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

8.7. REZULTATE ANTICIPATE V! rug!m s! descrie"i rezultatele anticipate, corelate cu activit!"ile men"ionate n sec"iunea 2.4 Activit!"ile proiectului din acest formular #i cu indicatorii de realizare imediat! (output) #i de rezultat preciza"i n sec"iunea 4 Indicatori din formularul electronic.(max 3.000 caractere)

8.8. MANAGEMENTUL PROIECTULUI $I METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE V! rug!m s! indica"i #i s! descrie"i echipa de coordonare #i exper"ii responsabili pentru realizarea activit!"ilor proiectului, precum #i metodologia de implementare a proiectului. (max 5.000 caractere)

8.9. PROIECT GENERATOR DE VENIT Proiectul pentru care solicita"i finan"are nerambursabil! este generator de venit? Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. DA NU

8.10.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI -proiectul include opera"iuni #i activit!"i pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrat! a rezultatelor dup! finalizarea proiectului -rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, institu"ional) -structurile proiectului vor func"iona dup! finalizarea proiectului din punct de vedere institu"ional #i financiar

# # #

V! rug!m s! descrie"i modalitatea prin care este asigurat! sustenabilitatea proiectului (max 4.000 caractere). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 12 Sustenabilitatea proiectului din Ghidul Solicitantului.

Pagina 67 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

9. DATE STATISTICE PRIVIND GRUPUL #INT!

V$ rug$m s$ estima%i num$rul participan%ilor la opera%iunea finan%at$ din Fondul Social European pe care inten%iona%i s$ i implica%i n proiect pentru ntreaga perioad$ de implementare. Pentru completarea acestei sec%iuni v$ rug$m s$ consulta%i Capitolul 6 Cum se completeaz$ cererea de finan%are din Ghidul Solicitantului. Estima%i cte persoane din urm$toarele categorii vor participa la activit$%ile proiectului Elevi Studen"i Doctoranzi Persoane ocupate (angaja"i), din care: -peste 55 ani -persoane ocupate n agricultura de subzisten"! Persoane fizice autorizate ntreprinz!tori (patroni) Persoane inactive, din care: -peste 55 ani -din mediul rural $omeri19, din care: -#omeri nregistra"i, din care: -peste 55 ani -#omeri nenregistra"i, inclusiv persoane n c!utarea unui loc de munc!, din care: -peste 55 ani -#omeri de lung! durat!, din care: -tineri (15-24 ani) -peste 55 ani Persoane apar"innd grupurilor vulnerabile, din care: -persoane de etnie roma -persoane cu dizabilit!"i -persoane aflate n deten"ie -tineri peste 18 ani post-institu"ionaliza"i -alte grupuri vulnerabile (de specificat) B$rba%i (num$r) Femei (num$r) Total (num$r)

n conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigur%rilor pentru $omaj $i stimularea ocup%rii for&ei de munc%, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare, art. 5: -persoan! n c!utarea unui loc de munc! - persoana care face demersuri pentru a-$i g%si un loc de munc%, prin mijloace proprii sau prin nregistrare la agen&ia pentru ocuparea for&ei de munc% n a c%rei raz% teritorial% $i are domiciliul sau, dup% caz, re$edin&a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condi&iile legii; -"omer - persoana care ndepline$te cumulativ urm%toarele condi&ii: a) este n c%utarea unui loc de munc% de la vrsta de minimum 16 ani $i pn% la ndeplinirea condi&iilor de pensionare; b) starea de s%n%tate $i capacit%&ile fizice $i psihice o fac apt% pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munc%, nu realizeaz% venituri sau realizeaz%, din activit%&i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect salariul de baz% minim brut pe &ar% garantat n plat%, n vigoare; d) este disponibil% s% nceap% lucrul n perioada imediat urm%toare, dac% s-ar g%si un loc de munc%. -"omer nregistrat - persoana care ndepline$te cumulativ condi&iile prev%zute la art. 5 pct. IV $i se nregistreaz% la agen&ia pentru ocuparea for&ei de munc% n a c%rei raz% teritorial% $i are domiciliul sau, dup% caz, re$edin&a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care func&ioneaz% n condi&iile prev%zute de lege, n vederea ob&inerii unui loc de munc%.
Pagina 68 din 119

19

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Aten%ie: pe ntreaga durat! a implement!rii proiectului, beneficiarul trebuie s! pun! la dispozi"ia Autorit!"ii de Management informa"ii privind participan"ii n conformitate cu reglement!rile europene n vigoare (n acest sens v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului). Datele despre participan"i vor fi tratate confiden"ial, n conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protec"ia persoanelor fizice n ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date, transpus! prin Legea nr. 677/2001 privind protec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, precum #i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal #i protec"ia vie"ii private n sectorul comunica"iilor electronice, transpus! prin Legea nr. 506/2004.

10. OBIECTIVE ORIZONTALE

V! rug!m s! indica"i obiectivele orizontale ale proiectului: 10.1. EGALITATEA DE $ANSE

V! rug!m s! detalia"i modul n care principiul privind egalitatea de #anse a fost integrat n elaborarea #i implementarea proiectului, att n realizarea activit!"ilor, ct #i n managementul proiectului, men"ionnd orice component! specific! care contribuie la asigurarea egalit!"ii de #anse #i a egalit!"ii de gen. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

10.2. ALTE OBIECTIVE ORIZONTALE Dezvoltare durabil! Inovare #i TIC mb!trnire activ! Abordare transna"ional! Abordare interregional! V! rug!m s! explica"i modul n care proiectul contribuie la promovarea obiectivelor orizontale selectate anterior. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

10.3. ALTE INFORMA%II RELEVANTE (max. 4.000 caractere)

Pagina 69 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

11. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE STRATEGII/PROGRAME/PROIECTE

V! rug!m s! indica"i complementaritatea proiectului propus cu alte strategii/programe/proiecte relevante. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. STRATEGIE/PROGRAM/PROIECT Complementaritate

12. BUGETUL CERERII DE FINAN#ARE Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolul 15 Bugetul cererii de finan"are din Ghidul Solicitantului. Costuri directe An 1 An 2 An 3 TOTAL

Categorii/subcategorii Resurse umane

Participan%i

Alte tipuri de costuri

FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

TOTAL Total costuri directe Total cheltuieli generale de administra%ie (5%/7% din total costuri directe) TOTAL COSTURI PROIECT Din care activit$%i transna%ionale
Pagina 70 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Pagina 71 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 2: DECLARA$IE DE CONFORMITATE


Anexa 2 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.

ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare oficial Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$ Anexa 1 a formularului cererii de finan"are a fost ata#at! formularului electronic

Prin prezenta confirm!m c! informa"iile incluse n aceast! cerere #i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte #i asisten"a financiar! nerambursabil! este necesar! pentru implementarea proiectului. De asemenea, confirm!m c! nu cunoa#tem nici un motiv pentru care proiectul ar putea s! nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. Prin prezenta declar c! proiectul propus nu face obiectul unei alte finan"!ri din fonduri publice na"ionale sau comunitare #i c! nu a mai beneficiat de finan"are din alte programe na"ionale sau comunitare. n"elegem c! dac! cererea de finan"are nu este complet! #i nu cuprinde toate detaliile #i informa"iile solicitate, cererea de finan"are va fi respins!. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie

Prenume &i Nume

Semn$tura

"tampila

Pagina 72 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Not": Aceast" declara!ie va fi imprimat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus, precum #i numele #i prenumele #i func!ia reprezentantului legal al solicitantului.

Pagina 73 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 3: DECLARA$IE DE ANGAJAMENT


Anexa 3 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare oficial Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$ Prin prezenta, n calitate de viitor beneficiar, m! angajez: " s! furnizez contribu"ia proprie aferent! costurilor eligibile ale proiectului, n valoare de ............. Lei, reprezentnd ...% din valoarea total! eligibil! a proiectului; " s! finan"ez toate costurile neeligibile aferente proiectului; " s! asigur resursele financiare necesare implement!rii optime a proiectului n condi"iile ramburs!rii/decont!rii ulterioare a cheltuielilor; " s! men"in proprietatea proiectului #i natura activit!"ii pentru care s-a acordat finan"are nerambursabil!, pe o perioad! de cel pu"in 3 ani dup! finalizare #i s! asigur exploatarea #i mentenan"! n aceast! perioad!; " s! asigur folosin"a echipamentelor #i bunurilor achizi"ionate prin proiect pentru scopul declarat n proiect. De asemenea, declar c! sunt de acord #i voi respecta to"i termenii #i condi"iile prev!zute n Ghidul Solicitantului, precum #i n legisla"ia comunitar! #i na"ional! n vigoare, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila

Not": Aceast" declara!ie va fi imprimat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus, precum #i numele #i prenumele #i func!ia reprezentantului legal al solicitantului.
Pagina 74 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 4: DECLARA$IE DE ELIGIBILITATE


Anexa 4 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
n calitate de <functie/reprezentant legal/mputernicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat(!) de <organismul emitent>, cunoscnd c! falsul n declara"ii este pedepsit n conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria r!spundere c!: <denumire solicitant> depune Cererea de finan"are, din care aceast! declara"ie face parte integrant!, n cadrul POS DRU 2007-2013 att <denumire solicitant> ct #i partenerii implica"i n proiect nu se afl! n nici una din situa"iile de mai jos: o solicitan"ii sau partenerii acestora sunt n stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de c!tre tribunal, au nceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendat!, sunt subiectul oric!ror proceduri care se refer! la astfel de situa"ii, sau sunt n orice situa"ie analog! provenind dintr-o procedur! similar! prev!zut! n legisla"ia #i reglement!rile na"ionale n vigoare; o au suferit condamn!ri definitive pentru o infrac"iune privind conduita profesional! de c!tre o instan"! judec!toreasc! cu putere de res judicata (ex: condamnare mpotriva c!reia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinova"i de grave gre#eli profesionale pe care Autoritatea Contractant! (AM POS DRU) le poate dovedi prin orice mijloace; o nu #i-au ndeplinit obliga"iile de plat! a contribu"iilor la asigur!rile sociale sau au datorii fiscale, datorii la contribu"iile pentru fondul de asigur!ri pentru #omaj #i pentru fondul asigur!rilor de s!n!tate, conform prevederilor legale ale statului n care sunt nregistra"i sau cele ale statului n care se afl! Autoritatea Contractant! (Romnia) sau cele ale statului unde urmeaz! a fi implementat proiectul; o au fost subiectul unei judec!"i de tip res judicata pentru fraud!, corup"ie, implicare n organiza"ii criminale sau orice alte activit!"i ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunit!"ilor; o sunt declara"i a fi ntr-o situa"ie grav! de nc!lcare contractual! prin nendeplinirea obliga"iilor provenind dintr-o procedur! de achizi"ii sau de alt! finan"are nerambursabil! din fondurile Comisiei Europene. o sunt subiect al unui conflict de interese; o sunt vinova"i de inducerea grav! n eroare a Autorit!"ii Contractante (AM POS DRU) prin furnizarea de informa"ii incorecte n cursul particip!rii la selec"ia de proiecte sau nefurnizarea informa"iilor solicitate; o au ncercat s! ob"in! informa"ii confiden"iale sau s! influen"eze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractant! (AM POS DRU) n timpul procesului de selec"ie din cadrul selec"iilor publice de proiecte prezente sau anterioare. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila
Not": Aceast" declara!ie va fi imprimat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus, precum #i numele #i prenumele #i func!ia reprezentantului legal al solicitantului.
Pagina 75 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 5: DECLARA$IE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALIT%$II DE &ANSE


Anexa 5 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare oficial Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$

Solicitantul se oblig! s! respecte prevederile legisla"iei n vigoare cu privire la egalitatea de #anse #i de tratament ntre femei #i b"rba!i n domeniul ocup"rii #i al muncii, precum #i egalitatea de #anse #i nediscriminarea (Constitu"ia Romniei, art. 4 alin. 2 #i art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicat! privind prevenirea #i sanc"ionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de #anse ntre femei #i b!rba"i; OUG 96/2003 pentru protec"ia maternit!"ii #i Legea 210/1999 privind concediul paternal), #i va lua n considerare n implementarea proiectului toate politicile #i practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restric"ie sau preferin"!, pe baz! de: ! ras!; ! na"ionalitate; ! etnie; ! limb!; ! religie; ! categorie social!; ! convingeri; ! sex; ! orientare sexual!; ! vrst!; ! handicap; ! boal! cronic! necontagioas!; ! infectare HIV; ! apartenen"! la o categorie defavorizat!; ! precum #i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nl!turarea recunoa#terii, folosin"ei sau exercit!rii, n condi"ii de egalitate, a drepturilor omului #i a libert!"ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social #i cultural sau n orice alte domenii ale vie"ii publice. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila Not": Aceast" declara!ie va fi imprimat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus, precum #i numele #i prenumele #i func!ia reprezentantului legal al solicitantului.
Pagina 76 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 6: DECLARA$IE PRIVIND RESPECTAREA CERIN$ELOR DE INFORMARE &I PUBLICITATE


Anexa 6 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare oficial Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$ Solicitantul, n calitate de viitor beneficiar, se oblig! s! respecte prevederile legisla"iei n vigoare cu privire la informare #i publicitate, prin mijloacele de informare prev!zute la art.8 #i art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondul European de Dezvoltare Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune. Solicitantul se angajeaz! s!: " asigure vizibilitate adecvat!, transparen"a #i promovarea corespunz!toare a proiectului, a obiectivelor, a rezultatelor ob"inute etc.; " asigure informarea publicului prin mijloace de informare adecvate privind asisten"a financiar! ob"inut! din fondurile europene #i s! informez toate persoanele implicate n proiect n ceea ce prive#te finan"area nerambursabil! primit!; " notifice clar #i prin mijloace adecvate faptul c! proiectul implementat a fost selectat n cadrul POS DRU cofinan"at de FSE; " asigure c! orice document, inclusiv certificate de participare sau diplome, realizate n cadrul proiectului vor include un paragraf sau o men"iune care s! fac! referire la faptul c! POS DRU este cofinan"at din FSE. " asigure #i s! furnizeze resursele bugetare corespunz!toare pentru activit!"ile #i produsele de informare #i comunicare. De asemenea, solicitantul declar! c! este de acord #i c! va respecta to"i termenii #i condi"iile prev!zute n Ghidul Solicitantului, precum #i n legisla"ia comunitar! #i na"ional! n vigoare, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila

Not": Aceast" declara!ie va fi imprimat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus, precum #i numele #i prenumele #i func!ia reprezentantului legal al solicitantului.

Pagina 77 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 7: ACORD DE PARTENERIAT


- Model recomandat Art. 1. P$r%ile 1. 2. (numele complet al organiza"iei) ., cu sediul n (adresa sediului nregistrat pentru companii #i asocia"ii), codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, - partener principal (numele complet al companiei) ., cu sediul n adresa sediului nregistrat (pentru companii #i asocia"ii), codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, partener 1...(a se ad"uga num"rul de parteneri propu#i n parteneriat).

au convenit urm!toarele: Art. 2. Obiectul Obiectul acestui parteneriat este de a implementa mpreun! proiectul: ....(titlul proiectului), num!rul (codul proiectului), care este depus n cadrul cererii de propuneri de proiecte: (num!rul #i titlul cererii de propuneri de proiecte). Din punctul de vedere al contractului de finan"are, parteneriatul nu este o rela"ie de afaceri ci o rela"ie ntre dou! sau mai multe organiza"ii, care implic! distribuirea responsabilit!"ilor ap!rute n timpul dezvolt!rii unui proiect. Cererea de finan"are #i anexele sale sunt parte integrant! acestui acord. Art. 3. Roluri &i responsabilit$%i n implementarea proiectului 3.1. Rolurile &i responsabilit$%ile sunt descrise n tabelul de mai jos &i corespund prevederilor cererii de finan%are care reprezint$ documentul principal n stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: Organiza"ia Roluri #i responsabilit!"i n proiect Partener principal Partener 1 Partener 2. Not!: Se vor descrie rolurile #i responsabilit!"ile fiec!rui partener pe durata implement!rii proiectului. 3.2. Co-finan%area opera%iunilor Partenerii vor asigura contribu"ia la acest proiect a#a cum este precizat n cererea de finan"are #i n prezentul acord. Partenerul principal va furniza lei, partenerul 1 va furniza lei, partenerul 2 va furniza . lei (se adaug" num"rul de parteneri prev"zu!i n parteneriat). Organiza"ia Partener principal Partener 1 Partener 2. (se adaug" num"rul de parteneri prev"zu!i n parteneriat) Total 3.3. Pl$%i Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect. Toate contribu"iile (finan"area nerambursabil! #i co-finan"area adus! de fiecare partener) vor fi transferate n acest cont.
Pagina 78 din 119

Contribu"ia la proiect LEI

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Toate pl!"ile pentru proiect vor fi f!cute de c!tre partenerul principal din acest cont. Pl!"ile c!tre parteneri pentru activit!"ile lor vor fi f!cute pe baz! de facturi emise c!tre partenerul principal. Toate facturile vor avea nscrise urm!toarele informa"ii: a) Activitatea ntreprins! corespunz!tor proiectului; b) Linia de buget din proiect corespunz!toare activit!"ii. Art. 4. Durata acordului. Durata acordului este de . ncepnd cu data (pn" la data semn"rii contractului de finan!are cu AM POS DRU). Art. 5. Drepturi &i obliga%ii ale partenerilor 5.(1). Partenerul principal va semna cererea de finan"are #i contractul de finan"are. 5.(2). Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate, i va informa despre progresul ac"iunii #i le va furniza copii ale rapoartelor narative #i financiare. 5.(3). Propunerile pentru modific!ri importante ale proiectului (de exemplu: activit!"i, parteneri, etc.), trebuie s! fie convenite cu partenerii naintea solicit!rii aprob!rii de c!tre AM POS DRU. Cnd nu se ajunge la un acord asupra modific!rilor, partenerul principal va indica acest lucru cnd va solicita aprobarea AM POS DRU. 5.(4). Costurile angajate de parteneri sunt eligibile n acela#i fel ca #i costurile angajate de c!tre beneficiarul finan"!rii nerambursabile (partenerul principal corespunz!tor rolurilor avute n proiect). Art. 6. Proprietatea 6.(1). nainte de sfr#itul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor #i bunurilor achizi"ionate din finan"area nerambursabil! ntre parteneri. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ata#ate raportului final. Art 7. Dispozi%ii finale 7.(1). Orice modificare a prezentului acord va fi valabil! numai atunci cnd este convenit! de toate p!r"ile 7.(2). Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau n leg!tur! cu el, pe care p!r"ile nu le pot solu"iona pe cale amiabil!, vor fi solu"ionate de instan"ele competente. 7.(3). P!r"ile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea romn! . ntocmit n .. exemplare, n limba romn!, cte unul pentru fiecare parte #i unul pentru AM POS DRU. Semn$turi Partener principal Numele #i func"ia persoanelor autorizate s! semneze . . Numele #i func"ia persoanelor autorizate s! semneze . . Numele #i func"ia persoanelor autorizate s! semneze Semn!tur! Data #i locul

Partener 1

Semn!tur!

Data #i locul

Partener 2

Semn!tur!

Data #i locul

(tabelul se poate completa n continuare, acolo unde sunt mai mult de doi parteneri)

Pagina 79 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 8: VERIFICAREA ELIGIBILIT%$II &I GRILA DE SELEC$IE

Criterii de eligibilitate solicitan%i Solicitantul trebuie s! fie o organiza"ie legal constituit! n Romnia. Solicitantul trebuie s! apar"in! categoriilor de beneficiari eligibili n conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POS DRU #i cu Ghidul Solicitantului. Solicitantul nu se afl! ntr-una dintre situa"iile prev!zute de art. 93 (1), art. 94 #i art. 96 (2) din Regulamentul CE nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare #i s! ndeplineasc! condi"iile prev!zute de art. 93 (2) al aceluia#i Regulament. Solicitantul trebuie s! fie direct responsabil pentru preg!tirea #i managementul proiectului. Solicitantul #i partenerii acestuia trebuie s! demonstreze c! au capacitate financiar! #i opera"ional!. n acest sens se va evalua: - Existen"a resurselor administrative; - Existen"a surselor de finan"are stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilan"ul contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea capacit!"ii financiare nu se aplic! pentru institu"iile administra"iei publice centrale #i locale. Criterii de eligibilitate proiecte Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare #i domeniului major de interven"ie. Grupul/grupurile "int! #i activit!"ile proiectului sunt n concordant! cu condi"iile specifice ale axei prioritare #i domeniului major de interven"ie #i ale cererii de propuneri de proiecte. Bugetul proiectului respect! limitele prev!zute de cererea de propuneri de proiecte. Proiectul respect! prevederile comunitare #i na"ionale privind informarea #i publicitatea. Proiectul respect! perioada maxim! de implementare (maxim 3 ani) #i perioada de transmitere a cererilor de finan"are. Proiectul este implementat n Romnia. CRITERII DE SELEC#IE

Da

Nu

Da

Nu

Punctaj maxim 100 puncte Punctaj maxim 40 puncte 3

1. Relevan%$

1.1. Proiectul propus este n conformitate cu politicile #i strategiile europene #i na"ionale n domeniul educa"iei, al form!rii profesionale, al nv!"!rii pe tot parcursul vie"ii, al ocup!rii #i al incluziunii sociale, transpuse n POS DRU 1.2. Adecvarea activit!"ilor proiectului la nevoile grupului/grupurilor "int!

1.3. Grup/grupurile "int! sunt definite clar #i cuantificate

Pagina 80 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

1.4. Proiectul contribuie la promovarea egalit!"ii de #anse #i asigur! tratament egal #i non-discriminatoriu 1.5. Proiectul abordeaz! una sau mai multe teme orizontale relevante: dezvoltare durabil!, inova"ie #i TIC, mb!trnire activ!, abordare transna"ional! #i interregional! 1.6. Indicatorii proiectului contribuie la atingerea indicatorilor de realizare imediat! (output) #i de rezultat ai axei prioritare

1.7. Proiectul con"ine elemente de valoarea ad!ugat! (ex. : proiectul contribuie la cre#terea nivelului de calificare, a gradului de ocupare etc.)

1.8. Experien"a solicitantului #i a partenerilor acestuia n managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete 1.9. Competen"ele profesionale #i calific!rile necesare pentru domeniul n care se ncadreaz! proiectul propus, ale solicitantului #i partenerilor acestuia 1.10. Promovarea re"elelor #i parteneriatelor ntre agen"ii de ocupare a for"ei de munc!, administra"ie public!, autorit!"i locale #i institu"ii publice, organiza"ii sindicale, patronate, institu"ii de educa"ie #i formare profesional!, ONG-uri 1.11. Contribu"ie la dezvoltarea capacit!"ii institu"ionale, administrative #i financiare a sistemului de suport pentru popula"ia din mediul rural, n domeniul ocup!rii #i dezvolt!rii resurselor umane 1.12. Contribu"ie la cre#terea competen"elor #i capacit!"ii de ocupare a popula"iei din mediul rural n domenii non-agricole 2. Metodologie

3 5

Punctaj maxim 20 puncte 2

2.1. Coeren"a proiectului, expunere clar! #i complet!

2.2. Activit!"i realiste #i fezabile n corela"ie cu resursele proiectului

2.3. Planificarea coerent! a activit!"ilor (claritatea #i fezabilitatea planului de ac"iune al proiectului) 2.4. Abordare adaptat! #i instrumente personalizate n func"ie de nevoile specifice ale fiec!rui grup "int!. Proiectul propune instrumente diverse, n concordan"! cu cerin"ele de implementare 2.5. Existen"a partenerilor #i nivelul de implicare a fiec!ruia (descrierea clar! a activit!"ilor desf!#urate de fiecare partener) 2.6. Formularea rezultatelor n termeni cuantificabili, m!surabili #i verificabili #i a indicatorilor suplimentari cantitativi, calitativi, m!surabili #i verificabili 2.7. Existen"a m!surilor de informare #i publicitate corespunz!toare activit!"ilor desf!#urate

Pagina 81 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3. Sustenabilitate

Punctaj maxim 15 puncte 5

3.1. Proiectul include opera"iuni #i activit!"i pentru a asigura continuarea, valorificarea #i integrarea rezultatelor dup! finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar #i institu"ional 3.2 Capacitatea de transferare a rezultatelor la diferite niveluri (sectorial, regional, local, institu"ional) 4. Cost-eficien%$

10

Punctaj maxim 25 puncte 15

4.1. Justificarea cheltuielilor propuse n rela"ie cu rezultatele a#teptate

4.2. Nivel realist al costurilor, inclusiv cea mai bun! utilizare a banilor

10

Pagina 82 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 9: FORMULAR CV Formular electronic

Curriculum vitae Europass Informa%ii personale Nume / Prenume Adres!(e) Telefon(oane)

Insera"i fotografia. (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile)

Nume, Prenume Num!r imobil, nume strad!, cod po#tal, localitate, "ar! (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Mobil: (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile)

Fax(uri) E-mail(uri) Na"ionalitate(-t!"i) Data na#terii Sex Locul de munc$ vizat / Domeniul ocupa%ional Experien%a profesional$ Perioada

(rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) (rubric$ facultativ$, vezi instruc%iunile)

Men"iona"i separat fiecare experien"! profesional! relevant!, ncepnd cu cea mai recent! dintre acestea. (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile)

Func"ia sau postul ocupat Activit!"i #i responsabilit!"i principale Numele #i adresa angajatorului Tipul activit!"ii sau sectorul de activitate Educa%ie &i formare Perioada Men"iona"i separat fiecare forma de nv!"!mnt #i program de formare profesional! absolvite, ncepnd cu cel mai recent. (vezi instruc"iunile)

Calificarea / diploma ob"inut! Disciplinele principale studiate / competen"e profesionale dobndite Numele #i tipul institu"iei de nv!"!mnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea na"ional! sau interna"ional! (rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile)

Pagina 83 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Aptitudini &i competen%e personale Limba(i) matern!(e) Preciza%i limba(ile) matern$(e) (dac! este cazul specifica"i a doua limb! matern!, vezi instruc"iunile)

Limba(i) str!in!(e) cunoscut!(e) Autoevaluare Nivel european (*) n%elegere Ascultar e Citire Vorbire Participare la conversa"i e Discurs oral Scriere Exprimare scris!

Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin!" Pentru Limbi Str"ine Competen"e #i abilit!"i sociale Competen"e #i aptitudini organizatorice Competen"e #i aptitudini tehnice Competen"e #i aptitudini de utilizare a calculatorului Competen"e #i aptitudini artistice Alte competen"e #i aptitudini Permis(e) de conducere Informa%ii suplimentare Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Men"iona"i dac! de"ine"i un permis de conducere #i categoria. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Include"i aici orice alte informa"ii utile, care nu au fost men"ionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referin"e etc. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile) Enumera"i documentele anexate CV-ului. (Rubric! facultativ!, vezi instruc"iunile)

Anexe

Pagina 84 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 10: FORMULAR NREGISTRARE GRUP $INT%

Formular individual de nregistrare

(a se completa n prima etap$ de implementare a proiectului)

Cod proiect: ________________________________________________________________ Titlu proiect: ________________________________________________________________ Reprezentant legal/Coordonator proiect: _________________________________________ Axa Prioritar$: ______________________________________________________________ Domeniu Major de Interven%ie: _________________________________________________ Not$: Datele cuprinse n acest formular vor fi tratate confiden"ial, n conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protec"ia persoanelor fizice n ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date, transpus! prin Legea nr. 677/2001 privind protec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal # i libera circula"ie a acestor date cu modific!rile # i complet!rile ulterioare, precum # i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal #i protec"ia vie"ii private n sectorul comunica"iilor electronice, transpus! prin Legea nr. 506/2004. I. Informa%ii personale: I.1. Nume participant (nume #i prenume) ____________________________________________ CNP ______________________, adresa: ______________________________________________ _______________________________________________________________________________ Telefon:_________________________E-mail:_________________________ I.2. Gen: Masculin romn! Feminin alta(specifica"i)

I.3. Na%ionalitate:

I.4. Vrst$ (vrsta n ani mplini!i): sub 15 ani 15 24 ani 25 45 ani 45 54 ani 55 64 ani I.5. Locul de re&edin%$: rural urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei institu!ii de nv"!"mnt absolvite):

Institu%ie de nv$%$mnt superior de lung$ durat$ (4-6 ani)20


20

n cadrul acestei categorii se nscriu persoanele care declar! c! au absolvit universit!"i, institute #i academii de studii cu facult!"i #i specializ!ri autorizate sau acreditate, cu profil: tehnic, universitar, #tiin"e economice, #tiin"e juridice, medico-farmaceutic, artistic #i alte Pagina 85 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

de scurt$ durat$ (2 sau 3 ani)21 Institu%ie de nv$%$mnt postliceal &i de mai&tri22 Institu%ie de nv$%$mnt secundar nv$%$mnt secundar superior o o Liceu23 "coal$ de art$ &i meserii &i de ucenici24

nv$%$mnt secundar inferior 25 (gimnazial) Institu%ii de nv$%$mnt primar26 F$r$ &coal$ absolvit$27

III. Statutul pe pia%a muncii: Persoan$ activ$28 Persoan$ ocupat$29

profiluri. n aceast! categorie sunt asimila"i #i absolven"ii institu"iilor de nv!"!mnt cu grad de nv!"!mnt superior cu o durat! de studii de 2-3 ani care ob"inuser! diploma echivalent! cu cea de licen"!. La nv!"!mntul superior se includ att absolven"ii care au promovat examenul de licen"! sau de diplom! ct #i cei care nu au promovat acest examen, dar care de"in un certificat de studii superioare #i o copie de pe foaia matricol!. n cadrul acestei categorii se nscriu persoanele care declar! c! au absolvit colegii universitare din cadrul institutelor de nv!"!mnt de lung! durat! cu profil: tehnic, politic #i administrativ, economic, medico-farmaceutic, sportiv, juridic #i alte profiluri, inclusiv informatic!. n aceast! categorie sunt asimila"i #i absolven"ii fostelor facult!"i/sec"ii de subingineri, precum #i conductorii arhitec"i. Care asigur! o specializare superioar! celei ob"inute n sistemul de nv!"!mnt liceal #i la care au acces absolven"ii de liceu, cu sau f!r! diplom! de bacalaureat. n aceast! categorie se includ att absolven"ii #colilor postliceale #i de mai#tri cu profil tehnic, de informatic!, economic, administrativ, comer", coopera"ie #i servicii, pedagogic, sanitar, artistic #i educa"ie fizic!, seminarii teologice postliceale ct #i absolven"ii #colilor postliceale independente, ai grupurilor #colare #i #colilor speciale. Cu profil teoretic (inclusiv informatic!), tehnologic (tehnic, agromontan, agricultur!, piscicultur! #i veterinar, silvic, economic, administrativ, juridic, alte profiluri), voca"ional (sportiv, de art!, pedagogic, militar, teologic, sanitar, alte profiluri), n care se includ absolven"ii nv!"!mntului de zi, seral, cu frecven"! redus! sau la distan"!. n nv!"!mntul liceal sunt cuprin#i #i absolven"ii fostelor #coli medii de cultur! general!, #colilor medii de specialitate, precum #i absolven"ii liceelor care au func"ionat cu 10 clase. Cu profil tehnic, economic, administrativ, comer", coopera"ie #i servicii, sanitar, de art! #i alte #coli profesionale, n care s-au inclus absolven"ii nv!"!mntului de zi sau seral al #colilor profesionale sau ai nv!"!mntului de ucenici organizat pe lng! #colile profesionale. n aceast! categorie au fost inclu#i #i cei care au absolvit ucenicia la locul de munc!, cu preg!tire teoretic! prin cursuri de calificare cu durata de #colarizare de 1-3 ani, care a fost asimilat! cu #coala profesional!. Cuprinde clasele V-VIII care func"ioneaz! n #colile cu clasele I-VIII sau n cadrul liceelor #i grupurilor #colare, precum #i treapta I a fostelor licee real-umaniste sau de specialitate; clasele I-IV ale cursului inferior din fostele licee teoretice; clasele V-VII/VIII din #colile cu 7 clase #i respectiv cu 8 clase; clasele V-X din #colile cu nv!"!mnt obligatoriu de 10 ani, precum #i alte #coli din Nomenclatorul institu"iilor de nv!"!mnt, inclusiv cursurile gimnaziale ale grupurilor #colare. n aceast! categorie sunt inclu#i #i absolven"ii #colilor speciale pentru copii cu deficien"e. n cadrul acestei categorii se nscriu absolven"ii #colilor primare (elementare) de 4 clase #i ai #colilor speciale cu nivel de absolvire primar, precum #i absolven"ii cursurilor de alfabetizare. De asemenea, n aceast! categorie se nscriu #i absolven"ii #colilor primare speciale pentru copii cu deficien"e. n aceast! categorie sunt incluse persoanele care declar! c! #tiu s! citeasc! #i s! scrie de#i n-au absolvit nici o #coal!, cele care #tiu doar s! citeasc!, precum #i persoanele care declar! c! nu #tiu s! scrie #i s! citeasc!. Dintre persoanele f!r! #coal! absolvit!, cele care nu #tiu s! scrie #i s! citeasc! sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete. Aceast! categorie cuprinde toate persoanele apte de munc! n vrst! de 14 ani #i peste care constituie for"a de munc! disponibil! pentru producerea de bunuri #i servicii. Aceast! categorie cuprinde persoanele n vrst! de 14 ani #i peste care au o ocupa"ie aduc!toare de venit pe care o exercit! ntr-o activitate economic! sau social!, n baza unui contract de munc! sau n mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel pu"in o or! ntr-o ramur! neagricol! sau cel pu"in 15 ore n activit!"i agricole, n scopul ob"inerii unor venituri sub form! de salariu, plat! n natur!, c#tig sau beneficii, indiferent dac! la momentul nregistr!rii erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind n concediu - de odihn! sau f!r! plat!, de studii, de boal!, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, n grev! sau nu lucrau datorit! ntreruperii temporare din diverse motive a activit!"ii unit!"ii). Pagina 86 din 119
28 26

21

22

23

24

25

27

29

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

-salariat (angajat)30 -ntreprinz$tor privat (patron)31 -lucr$tor pe cont propriu32 -membru al unei societ$%i agricole/cooperative33 -lucr$tor familial n gospod$ria proprie34 -alt$ situa%ie35 (de specificat) "omeri36, din care: -&omeri nregistra%i, din care: -&omeri de lung$ durat$ -&omeri nenregistra%i, inclusiv persoane n c$utarea unui loc de munc$, din care: -&omeri de lung$ durat$

III. Statutul pe pia%a muncii (continuare): Persoan$ inactiv$37, din care: -elevi38

Aceast! categorie cuprinde persoanele care #i exercit! activitatea ntr-o unitate economic! sau social! (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de munc!, n schimbul unei remunera"ii sub form! de salariu pl!tit n bani sau n natur!, sub form! de comision etc. n aceast! categorie se includ persoanele care: sunt ncadrate permanent ntr-o unitate economic" sau social", pe baza unui contract (angajament) de munc! sau lucreaz! n mod independent, chiar dac! la momentul nregistr!rii lipsesc temporar de la lucru; nu sunt ncadrate permanent ntr-o activitate economic" sau social", dar n ultima lun! naintea nregistr!rii au lucrat, n mod excep"ional sau ocazional, cel pu"in o or! (respectiv 15 ore n activit!"i agricole), pentru ob"inerea unui venit sau au ajutat un membru al gospod!riei sau o rud! n activitatea pe care aceasta o desf!#ura n unitatea proprie, chiar dac! nu au fost remunerate pentru aceasta; sunt ncadrate n munc" pe baza unei conven!ii civile; elevii, studen!ii, persoanele casnice, precum #i pensionarii care n momentul nregistr!rii desf!#oar! o activitate economico-social! n mod regulat, ocazional sau excep"ional;
31 32

30

n aceast! categorie se includ persoanele care #i exercit! activitatea n unitatea proprie avnd unul sau mai mul"i salaria"i (angaja"i).

n aceast! categorie se includ persoanele care #i exercit! activitatea n unitatea proprie sau n mod independent ca meseria#i, liber profesioni#ti, comercian"i etc., f!r! a angaja nici un salariat, putnd fi ajutate n activitate doar de membrii gospod!riei sau de rude, care nu sunt, ns!, remunerate. n aceast! categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societ!"i agricole, ai unei cooperative me#te#ug!re#ti, de consum sau de credit #i care #i desf!#oar! activitatea n cadrul acestora, realiznd venituri nesalariale. n aceast! categorie se includ persoanele care, n mod obi#nuit, ajut! un membru al gospod!riei, fie c! acestea lucreaz! n societatea comercial! proprie, fie c! lucreaz! pe cont propriu #i care nu primesc o remunera"ie pentru activitatea desf!#urat! (ajutor familial neremunerat).
35 34 33

n conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigur!rilor pentru #omaj #i stimularea ocup!rii for"ei de munc!, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, art. 5: -persoan" n c"utarea unui loc de munc" - persoana care face demersuri pentru a-#i g!si un loc de munc!, prin mijloace proprii sau prin nregistrare la agen"ia pentru ocuparea for"ei de munc! n a c!rei raz! teritorial! #i are domiciliul sau, dup! caz, re#edin"a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condi"iile legii; -#omer - persoana care ndepline#te cumulativ urm!toarele condi"ii: a) este n c!utarea unui loc de munc! de la vrsta de minimum 16 ani #i pn! la ndeplinirea condi"iilor de pensionare; b) starea de s!n!tate #i capacit!"ile fizice #i psihice o fac apt! pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munc!, nu realizeaz! venituri sau realizeaz!, din activit!"i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect salariul de baz! minim brut pe "ar! garantat n plat!, n vigoare; d) este disponibil! s! nceap! lucrul n perioada imediat urm!toare, dac! s-ar g!si un loc de munc!. -#omer nregistrat - persoana care ndepline#te cumulativ condi"iile prev!zute la art. 5 pct. IV #i se nregistreaz! la agen"ia pentru ocuparea for"ei de munc! n a c!rei raz! teritorial! #i are domiciliul sau, dup! caz, re#edin"a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care func"ioneaz! n condi"iile prev!zute de lege, n vederea ob"inerii unui loc de munc!. n aceast! categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vrst!, care declar! c! nu desf!#oar! o activitate o activitate economicosocial!. n aceast! categorie se includ elevii care n momentul nregistr!rii nu exercit! o activitate economic! sau social! #i care declar! c! frecventeaz! o institu"ie de nv!"!mnt de stat sau particular!, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul #i felul unit!"ii de nv!"!mnt. n aceast! categorie se includ #i elevii care se ntre"in numai din pensia de urma# sau din burs!. Nu se includ n aceast! categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani #i peste care urmeaz! cursurile unei institu"ii de nv!"!mnt #i care, n acela#i timp, desf!#oar! o activitate economic! sau social! din care realizeaz! un venit.
37

36

Persoanele active care nu au putut fi ncadrate n niciuna din situa"iile anterioare.

38

Pagina 87 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

-studen%i39 -persoane casnice40 -ntre%inu%i de alte persoane41 -ntre%inu%i de stat sau de alte organiza%ii private42 -alte situa%ii43 (de specificat)

IV. Apartenen%a la un grup vulnerabil: Persoane de etnie roma Persoane cu dizabilit$%i Tineri peste 18 ani care p$r$sesc sistemul institu%ionalizat de protec%ie a copilului Familii care au mai mult de 2 (doi) copii Familii monoparentale Copii n situa%ii de risc Persoane care au p$r$sit timpuriu &coala Femei Persoane aflate n deten%ie Persoane anterior aflate n deten%ie Delincven%i juvenili Persoane dependente de droguri Persoane dependente de alcool Persoane cu dizabilit$%i mintale Persoane f$r$ ad$post Victime ale violen%ei n familie Persoane afectate de boli care le influen%eaz$ via%a profesional$ &i social$ (HIV/SIDA, cancer etc.) Imigran%i Refugia%i Persoane care solicit$ azil Persoane care tr$iesc din venitul minim garantat Persoane care locuiesc n comunit$%i izolate Victime ale traficului de persoane Persoane afectate de boli ocupa%ionale Altele (de specificat)

n aceast! categorie se includ studen"ii care n momentul nregistr!rii nu exercit! o activitate economic! sau social! #i care declar! c! frecventeaz! o institu"ie de nv!"!mnt de stat sau particular!, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul #i felul unit!"ii de nv!"!mnt. n aceast! categorie se includ #i studen"ii care se ntre"in numai din pensia de urma# sau din burs!. Nu se includ n aceast! categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani #i peste care urmeaz! cursurile unei institu"ii de nv!"!mnt #i care, n acela#i timp, desf!#oar! o activitate economic! sau social! din care realizeaz! un venit. n aceast! categorie se includ persoanele n vrst! de 14 ani #i peste care n momentul nregistr!rii desf!#oar! numai activit!"i casnice (prepararea hranei, men"inerea cur!"eniei, ngrijrea #i educarea copiilor) n gospod!ria proprie sau a unei rude (de exemplu: so"iile casnice sau p!rin"ii care nu sunt pensionari #i fac menajul n gospod!ria copiilor sau ngrijesc nepo"ii), neavnd o surs! proprie de venit. n aceast! categorie se includ persoanele care n momentul nregistr!rii nu aveau o ocupa"ie aduc!toare de venit, nu beneficiau de pensie sau de alt! surs! de existen"!, fiind n ntre"inerea unor persoane fizice (a p!rin"ilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o institu"ie de nv!"!mnt #i nu se ncadrau n rndul persoanelor casnice. n aceast! categorie sunt inclu#i: copiii pre#colari (chiar dac! nu primesc pensie de urma#), b!trnii, persoanele cu disabilit!"i #i invalizii afla"i n ntre"inerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse #i persoanele de vrst! #colar! de sub 14 ani, care nu urmeaz! o institu"ie de nv!"!mnt, nu beneficiaz! de pensie de urma# dar desf!#oar! activit!"i casnice. n aceast! categorie se nscriu persoanele aflate n ntre"inerea unor institu"ii publice (c!mine de b!trni, c!mine spital, case de copii etc.) sau a unor organiza"ii private (O.N.G.-uri), precum #i persoanele a c!ror singur! surs! de existen"! era ajutorul social (de exemplu persoanele cu disabilit!"i ntre"inute de rude sau de alte persoane #i pentru care statul pl!te#te o aloca"ie sau un salariu celor care le ntre"in). n aceast! categorie nu sunt inclu#i: copiii #colari din casele de copii; elevii/studen"ii care se ntre"in numai din bursa de stat; persoanele din c!mine care beneficiaz! de o pensie sau o alt! surs! de venit. n aceast! categorie se include persoanele care n momentul nregistr!rii nu exercitau o activitate economic! sau social! #i care au declarat ca unic! surs! de existen"! veniturile provenite din nchirieri, dobnzi, rente, dividende, arend!. n aceast! categorie au fost incluse #i persoanele care la momentul nscrierii se aflau n deten"ie precum #i persoanele care nu s-au ncadrat n nici una din categoriile anterioare. Pagina 88 din 119

39

40

41

42

43

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Pagina 89 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 11: CONTRACT STANDARD

CONTRACT DE FINAN#ARE MODEL ORIENTATIV

Num!rul de identificare al contractului: RO ..- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI Titlul proiectului: Nr. de nregistrare AMPOSDRU:

Cererea de finan"are nr. , din data de ., a fost aprobat! n data de .., pentru o finan"are nerambursabil! n valoare de .., de la data de pn! la data de . Preambul Baza legal! pentru acordarea finan"!rii : Programul Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE 5811/22.11.2007, denumit n continuare POS DRU; Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Regulamentul CE 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE); Regulamentul CE 1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune #i a Regulamentului CE 1080/2006 al Parlamentului European #i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional!; Regulamentul financiar CE 1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Regulamentul CE 2342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului financiar CE 1605/2002 cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Celelalte reglement!ri comunitare #i na"ionale aplicabile.

Sursele de finan%are nerambursabil$ Contribu"ia public! na"ional! la finan"area acordat! Contribu"ia comunitar! la finan"area acordat! - FSE ..Lei .Lei

Pagina 90 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

CONDI#II GENERALE "I SPECIALE Ministerul Muncii, Familiei &i Egalit$%ii de "anse (MMFES), Direc%ia General$ Autoritatea de Management pentru Programul Opera%ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumit$ n continuare AMPOSDRU, cu sediul n strada , nr., sector , Bucure&ti, Romnia, cod po&tal:.., telefon:.., fax:, po&ta electronic$: .. , cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, directorul general al AMPOSDRU, pe de o parte #i [Persoana juridic$] ..........................................nfiin%at$ la data de ............................., cod de nregistrare fiscal$ ................................................., nr. de nregistrare..........: J...../......./..........., cu sediul n localitatea ......................................... str. ..............................,jude%ul.....................,cod po&tal: ............................. tel: .., fax: .., po&t$ electronic$: .., n calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal ., pe de alt$ parte, au convenit urm$toarele: Articolul 1 - Obiectul contractului (1) Obiectul acestui contract l reprezint! acordarea finan"!rii nerambursabile de c!tre AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului intitulat: <titlu>.., a#a cum este descris n Anexa 1 Cererea de finan"are, denumit n continuare Proiect. (2) Beneficiarului i se va acorda finan"area nerambursabil! n termenii #i condi"iile stabilite n prezentul contract #i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar! c! le cunoa#te #i le accept!. (3) Cererea de finan"are depus! de beneficiar, aprobat! ca urmare a procesului de evaluare #i selec"ie, devine Anexa 1 la prezentul contract. (4) Beneficiarul accept! finan"area nerambursabil! #i se angajeaz! s! implementeze proiectul pe propria r!spundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul contract #i cu legisla"ia comunitar! #i na"ional!. Articolul 2 - Durata contractului (1) Acest contract intr! n vigoare la data semn!rii de c!tre reprezentantul legal al AMPOSDRU, dup! ce contractul a fost semnat, n prealabil, de c!tre reprezentantul legal al Beneficiarului. (2) Data de ncepere a implement!rii Proiectului va fi precizat! n Notificarea de demarare a proiectului (Anexa 2) emis! de AMPOSDRU n termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data specificat! la Art.2(1). (3) Perioada de implementare a Proiectului este de ..luni. (4) Dup! expirarea perioadei de implementare se men"ine obliga"ia beneficiarului, n conformitate cu art.90 din Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune, de a p!stra pn! la data de 31.12.2021 #i de a pune la dispozi"ia AMPOSDRU, [OI responsabil], Autorit!"ii de Certificare #i Plat!, Autorit!"ii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupt! AntiFraud!, Cur"ii Europene de Conturi, precum #i oric!rui alt organism abilitat s! efectueze verific!ri asupra modului de utilizare a finan"!rii nerambursabile, toate documentele corespunz!toare utiliz!rii finan"!rii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen n cazul nenchiderii oficiale a Programului Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Pagina 91 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Articolul 3 - Finan%area proiectului (1) Valoarea total! a proiectului este estimat! la,00 Lei (f!r! TVA), dup! cum urmeaz!: Valoarea total! a proiectului Valoarea Valoarea Valoarea eligibil! Contribu"ia total! eligibil! a a finan"!rii eligibil! a eligibil! a finan"!rii nerambursabile Beneficiarului proiectului, nerambursabile acordat! din din care: acordat! din bugetul na"ional FSE (Lei) (Lei) (%) (Lei) (%) (Lei) (%) 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 Valoarea ne-eligibil! a proiectului

(Lei) 1=2+9

(Lei) 9

(2) AMPOSDRU finan"eaz! o sum! maxim! de ,00 Lei (f!r! TVA), echivalent! cu % din valoarea total! eligibil! prev!zut! la art.3(1). (3) Valoarea cheltuielilor generale de administra"ie va fi acordat! n procent de maxim .% din valoarea total! a costurilor directe eligibile, n baza documentelor justificative validate de c!tre [AMPOSDRU sau OI responsabil]. (4) La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, finan"area nerambursabil! acordat! de AMPOSDRU va fi limitat! la valoarea ob"inut! prin aplicarea procentului prev!zut la art.3(2) cheltuielilor totale eligibile certificate. Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile n condi"iile stabilite de: Hot!rrea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul opera"iunilor finan"ate prin programele opera"ionale, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, de Ordinul comun nr.3/MMFES/7.01.2008 #i nr.185/MEF/21.01.2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate #i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul opera"iunilor finan"ate prin POSDRU, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de prezentul contract, de instruc"iunile AMPOSDRU, precum #i de alte dispozi"ii legale aplicabile. Articolul 5 Acordarea prefinan%$rii (1) Beneficiarul poate depune la [AMPOSDRU sau OI responsabil] o cerere de prefinan"are, potrivit formatului standard stabilit n Anexa 3 - Cerere de prefinan"are. (2) Prefinan"area se acord! n tran#e anuale n procent de ..% din valoarea eligibil! a contractului de finan"are aferent! fiec!rui an de implementare al proiectului stabilit n Anexa 4 - Bugetul proiectului. (3) Prefinan"area se va pl!ti n Lei n contul special deschis n sistemul Trezoreriei Statului #i utilizat exclusiv pentru proiect de c!tre beneficiar, conform Anexei 5 Formular de identificare financiar!. (4) Plata prefinan"!rii este condi"ionat! de constituirea garan"iei de returnare a prefinan"!rii, n conformitate cu dispozi"iile legale n vigoare, care va fi acoperitoare att pentru recuperarea integral! a prefinan"!rii, ct #i pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunz!toare a obliga"iilor contractuale ce deriv! din acordarea prefinan"!rii n conformitate cu Anexa 6 - Garan"ia de returnare a prefinan"!rii. (5) Garan"ia de returnare a prefinan"!rii, constituit! n contextul prevederilor art.5(4) va fi deblocat! propor"ional pe m!sura recuper!rii prefinan"!rii, dup! verificarea documentelor justificative privind pl!"ile angajate #i efectuate n cadrul proiectului #i efectuarea pl!"ilor intermediare de c!tre AMPOSDRU.
Pagina 92 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(6) O nou! tran#! anual! de prefinan"are va putea fi acordat! dup! recuperarea a cel pu"in 70% din tran#a anual! de prefinan"are anterioar!. (7) Suma total! a tran#elor anuale de prefinan"are se acord! n procent de maximum % din valoarea eligibil! a contractului de finan"are. (8) n cazul n care beneficiarul este institu"ie public!, acesta va avea obliga"ia emiterii unui bilet la ordin pentru garantarea pl!"ii prefinan"!rii. Contravaloarea biletului la ordin va fi acoperitoare att pentru recuperarea integral! a prefinan"!rii, ct #i pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunz!toare a obliga"iilor contractuale ce deriv! din acordarea prefinan"!rii. (9) Valoarea biletului la ordin emis de beneficiar va fi diminuat! propor"ional pe m!sura recuper!rii prefinan"!rii dup! verificarea documentelor justificative privind pl!"ile angajate #i efectuate n cadrul proiectului #i efectuarea pl!"ilor intermediare de c!tre AMPOSDRU. Articolul 6 Recuperarea prefinan%$rii (1) Prefinan"area anual! se va recupera prin deducerea unui procent de 30% din cheltuielile certificate eligibile de c!tre AMPOSDRU din fiecare cerere de rambursare intermediar! solicitat! (excluznd contravaloarea TVA), astfel nct suma aferent! prefinan"!rii s! fie recuperat! integral nainte de depunerea cererii finale de rambursare. (2) Prefinan"area anual! se restituie dac! nicio cerere de rambursare intermediar! nu a fost depus! de c!tre Beneficiar n termen de 6 (#ase) luni de la data primirii acesteia de c!tre Beneficiar. (3) n situa"ia nerespect!rii prevederilor art.6(2), AMPOSDRU poate dispune rezilierea contractului. (4) Prefinan"area va fi utilizat! exclusiv n scopul pentru care a fost acordat!. Articolul 7 - Rambursarea cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului &i rambursarea final$ (1) Beneficiarul are obliga"ia de a completa #i transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, odat! cu depunerea cererii de prefinan"are, conform formatului standard stabilit n Anexa 7 - Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare. (2) Beneficiarul poate transmite cereri de rambursare intermediar! a cheltuielilor c!tre AMPOSDRU numai dac! valoarea cheltuielilor angajate #i pl!tite de c!tre Beneficiar reprezint! cel pu"in 25% din valoarea eligibil! a proiectului aprobat! pentru fiecare an de implementare, cu excep"ia ultimei cereri de rambursare intermediar!. Cererea de rambursare intermediar! a cheltuielilor va fi transmis! [AMPOSDRU sau OI responsabil], conform formatului standard prezentat n Anexa 8 Cerere de rambursare. (3) AMPOSDRU va face transferul fondurilor n contul special deschis de c!tre Beneficiar, n sistemul Trezoreriei Statului. (4) Suma prefinan"!rii/prefinan"!rilor #i a pl!"ilor intermediare nu poate s! dep!#easc! 95% din valoarea eligibil! a contractului. (6) Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] cererile de rambursare nso"ite de documentele justificative tehnice #i financiare care atest! cheltuielile angajate #i pl!tite. (7) Cererea final! de rambursare va fi transmis! [AMPOSDRU sau OI responsabil] n termen de 30 zile de la finalizarea perioadei de implementare.

Pagina 93 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(8) Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil], la sfr#itul fiec!rui an de implementare al proiectului, un certificat eliberat de c!tre un auditor independent autorizat n condi"iile legii, sau n cazul institu"iilor publice de un auditor public independent #i autorizat n condi"iile legii. (9) Certificatul emis de auditor va atesta c! toate cheltuielile declarate n cererile de rambursare, n baza c!rora se ntocmesc situa"iile financiare anuale sunt reale, corect nregistrate n contabilitate #i eligibile, n conformitate cu contractul de finan"are nerambursabil!. Articolul 8 - Informarea &i publicitatea proiectului (1) Beneficiarul are obliga"ia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare #i legisla"iei na"ionale n vigoare cu privire la m!surile de informare #i publicitate. (2) Beneficiarul are obliga"ia de a: " asigura vizibilitatea adecvat!, transparen"a #i promovarea corespunz!toare a proiectului, a obiectivelor #i rezultatelor ob"inute; " asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asisten"a financiar! nerambursabil! ob"inut! din fondurile europene #i de a informa toate persoanele implicate n proiect n ceea ce prive#te finan"area nerambursabil! primit!; " notifica n mod clar #i prin mijloace adecvate faptul c! proiectul implementat a fost selectat n cadrul POS DRU cofinan"at din FSE; " asigura c! orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, ob"inute n cadrul proiectului vor include un paragraf sau o men"iune care s! fac! referire la faptul c! POS DRU este cofinan"at din FSE; " asigura resursele bugetare corespunz!toare pentru activit!"ile, produsele de informare #i comunicare. (3) Toate m!surile de informare #i publicitate care vor fi implementate n cadrul proiectului, vor include urm!toarele: a) emblema Uniunii Europene, n conformitate cu standardele grafice prev!zute de regulamentele comunitare; b) sigla Ministerului Muncii, Familiei #i Egalit!"ii de $anse; c) emblema Fondul Social European POS DRU 2007 2013; d) emblema Instrumente Structurale 2007 2013; e) declara"ia Proiect finan"at din Fondul Social European nso"it! de expresia Investe#te n oameni!. Articolul 9 Obliga%iile p$r%ilor A. Obliga%iile Beneficiarului (1) Beneficiarul trebuie s! asigure managementul #i implementarea proiectului n concordan"! cu prevederile acestui contract, cu maximum de profesionalism, eficien"! #i n conformitate cu cele mai bune practici n domeniu. (2) Beneficiarul va fi singurul r!spunz!tor n fa"a AMPOSDRU pentru implementarea proiectului att pentru ac"iunile sau inac"iunile sale, ct #i ale partenerului/partenerilor. (3) Beneficiarul are obliga"ia de a solicita punctul de vedere oficial al [AMPOSDRU sau OI responsabil], cu privire la orice aspect survenit n implementarea proiectului de natur! s! afecteze buna implementare a acestuia, precum #i n orice situa"ie n care apar neclarit!"i cu privire la clauzele prezentului contract. (4) Beneficiarul este obligat s! respecte prevederile cuprinse n cererea de finan"are referitoare la asigurarea conformit!"ii cu politicile Uniunii Europene #i na"ionale, n special cele privind achizi"iile publice, egalitatea de #anse #i nediscriminarea, informarea #i publicitatea, dezvoltarea durabil! #i ajutorul de stat, acolo unde este cazul.
Pagina 94 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(5) Beneficiarul are obliga"ia de a deschide un cont special de proiect prin care va efectua toate pl!"ile aferente implement!rii proiectului, inclusiv pl!"ile efectuate din contribu"ia proprie. (6) Beneficiarul va deschide contul special de proiect n sistemul Trezoreriei Statului. (7) Beneficiarul este obligat s! utilizeze fondurile din contul special al proiectului exclusiv pentru pl!"ile necesare implement!rii activit!"ilor proiectului, n conformitate cu Anexa 1 Cererea de finan"are. (8) Beneficiarul trebuie s! "in! o eviden"! contabil! analitic! a proiectului, utiliznd conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor opera"iunilor referitoare la implementarea proiectului, n conformitate cu dispozi"iile legale. (9) n situa"ia n care implementarea proiectului presupune achizi"ionarea de bunuri, servicii sau execu"ia de lucr!ri, Beneficiarul are obliga"ia de a respecta prevederile legisla"iei na"ionale n vigoare n domeniul achizi"iilor publice. (10) Beneficiarul are obliga"ia de a notifica n scris [AMPOSDRU sau OI responsabil], cu cel pu"in 15 (cincisprezece) zile nainte de data la care dore#te ca modificarea s! produc! efecte, n urm!toarele situa"ii: a) modific!ri intervenite n bugetul estimat al proiectului n limita a 15% ntre capitole bugetare, cu excep"ia cheltuielilor generale de administra"ie #i a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliat! a motivelor care au condus la aceasta; b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului; c) schimbarea contului special deschis pentru proiect; d) nlocuirea membrilor echipei de implementare, inclusiv managerul de proiect; e) nlocuirea reprezentantului legal; f) nlocuirea auditorului. (11) Orice notificare transmis! de Beneficiar c!tre [AMPOSDRU sau OI responsabil], n conformitate cu art.9 A(10) va fi considerat! valabil! numai dac! a fost f!cut! n scris n conformitate cu Anexa 9 - Notificare, semnat! de c!tre reprezentantul legal #i #tampilat! corespunz!tor. Beneficiarul va considera notificarea aprobat! tacit dac! n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data nregistr!rii la sediul [AMPOSDRU sau OI responsabil], nu sunt formulate obiec"iuni cu privire la modificarea solicitat!. (12) Beneficiarului are obliga"ia de a solicita ncheierea unui act adi"ional, n conformitate cu Anexa 10 Act adi"ional n urm!toarele situa"ii: a) orice modificare intervenit! n bugetul estimat al proiectului care dep!#e#te limita a 15% ntre capitole bugetare, cu excep"ia cheltuielilor generale de administra"ie #i a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliat! a motivelor care au condus la aceasta; b) modificarea planului de implementare a activit!"ilor; c) includerea de noi activit!"i eligibile care s! contribuie la atingerea rezultatelor #i obiectivului specific al proiectului; d) modificarea listei de achizi"ii publice aprobate ini"ial n cadrul proiectului; e) modificarea duratei de implementare a proiectului n conformitate cu prevederile art.2(3). (13) Beneficiarul va solicita AMPOSDRU ncheierea unui act adi"ional pentru aspectele men"ionate la art.9(12) cu cel pu"in 30 (treizeci) de zile nainte de data la care dore#te ca modificarea s! produc! efecte. Actul adi"ional va fi considerat valabil numai dac! a fost f!cut n conformitate cu Anexa 10 - Act adi"ional, semnat de c!tre reprezentantul legal #i #tampilat corespunz!tor. (14) n orice alt! situa"ie care nu a fost enun"at! la art.9 A(10) #i art.9 A(12) beneficiarul are obliga"ia de a solicita [AMPOSDRU sau OI responsabil], un punct de vedere oficial.
Pagina 95 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(15) Beneficiarul are obliga"ia de a raporta stadiul implement!rii proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnice n conformitate cu Anexa 11 Raport tehnic #i rapoarte financiare, n conformitate cu Anexa 12 - Raport financiar, odat! cu transmiterea cererilor de rambursare intermediare. (16) Beneficiarul are obliga"ia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protec"ia persoanelor fizice n ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date, transpus! n legisla"ia na"ional! prin Legea nr.677/2001, precum #i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal #i protec"ia vie"ii private n sectorul comunica"iilor electronice, transpus! n legisla"ia na"ional! prin Legea nr.506/2004. Beneficiarul va informa persoanele din grupul "int! al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozi"iilor legale men"ionate. n acest sens, participan"ii vor semna o declara"ie prin care #i dau acordul privind utilizarea #i publicarea datelor personale. (17) Pe toat! perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil],la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmeaz! a fi efectuate n trimestrul urm!tor, n conformitate cu Anexa 15 Previziuni actualizate. (18) Beneficiarul are obliga"ia de a pune la dispozi"ia [AMPOSDRU sau OI responsabil], Autorit!"ii de Certificare #i Plat!, Autorit!"ii de Audit, Departamentului de Lupt! Anti-fraud!, Comisiei Europene, Cur"ii Europene de Conturi #i/sau oric!rui alt organism abilitat s! verifice modul de utilizare a finan"!rii nerambursabile, la cerere #i n termen, documentele #i/sau informa"iile solicitate #i s! asigure toate condi"iile pentru efectuarea verific!rilor la fa"a locului. (19) n vederea efectu!rii verific!rilor prev!zute la art.9(18), Beneficiarul se angajeaz! s! acorde dreptul de acces la locurile #i spa"iile unde se implementeaz! sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice #i s! pun! la dispozi"ie documentele solicitate privind gestiunea tehnic! #i financiar! a proiectului, att pe suport de hrtie, ct #i n format electronic. Documentele trebuie s! fie u#or accesibile #i arhivate astfel nct s! permit! verificarea lor. Beneficiarul este obligat s! informeze AMPOSDRU cu privire la loca"ia arhiv!rii documentelor, n termen de 3 (trei) zile de la trimiterea solicit!rii. (20) Beneficiarul are obliga"ia de a p!stra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit!"ile #i cheltuielile eligibile n vederea asigur!rii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare #i na"ionale. Toate documentele vor fi p!strate pn! la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen n cazul nenchiderii oficiale a POSDRU. (21) Beneficiarul este obligat s! declare pe proprie r!spundere c! finan"area ob"inut! pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finan"!ri primite din bugetul de stat sau alte bugete ale Comunit!"ii Europene, conform Anexei 13 Declara"ie privind evitarea dublei finan"!ri. (22) Beneficiarul se oblig! s! men"in! exploatarea #i mentenan"a echipamentelor achizi"ionate #i lucr!rilor efectuate n cadrul Proiectului pe o perioad! de cel pu"in 3 (trei) ani dup! finalizarea proiectului. (23) Beneficiarul #i va asuma integral r!spunderea pentru prejudiciile cauzate ter"ilor din culpa sa pe parcursul implement!rii Proiectului. AMPOSDRU va fi degrevat! de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate ter"ilor din culpa Beneficiarului. (24) Beneficiarul va asigura n implementarea proiectului respectarea prevederilor privind m!surile de informare #i publicitate. B. Obliga%iile [AMPOSDRU sau OI responsabil]
Pagina 96 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(1) AMPOSDRU are obliga"ia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie luat! care poate afecta implementarea proiectului. (2) AMPOSDRU are obliga"ia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile #i recomand!rile care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de c!tre Comisia European! #i orice alt! autoritate competent!. (3) [AMPOSDRU sau OI responsabil] responsabil are obliga"ia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informa"iilor sau clarific!rilor pe care acesta le consider! necesare pentru implementarea proiectului. (4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinan"!rii n termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data nregistr!rii cererii de prefinan"are la [AMPOSDRU sau OI responsabil]. (5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor n termen de maxim 45 (patruzeci#icinci) de zile de la data nregistr!rii cererii de rambursare la AMPOSDRU. (6) n vederea valid!rii cheltuielilor, [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia verific!rii tuturor opera"iunilor efectuate pentru implementarea proiectului, a cererilor de prefinan"are/rambursare/rambursare final! #i a documentelor suport, a rapoartelor tehnice #i a rapoartelor financiare, transmise de c!tre Beneficiar. (7) [AMPOSDRU sau OI responsabil] monitorizeaz! din punct de vedere tehnic #i financiar implementarea proiectului care face obiectul prezentului contract de finan"are. (8) [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia de a efectua verificarea la fa"a locului, asigurnd cel pu"in o vizit! de monitorizare pentru fiecare an de implementare a proiectului. (9) [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia de a r!spunde la o solicitare prev!zut! la art.9 A(14) n termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia. (10) AMPOSDRU va informa despre data nchiderii oficiale/par"iale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare. Articolul 10 - Subcontractarea &i cesiunea (1) n cazul subcontract!rii unor activit!"i din cadrul proiectului, responsabilitatea total! revine n exclusivitate Beneficiarului, n conformitate cu dispozi"iile legale. (2) Valoarea maxim! care va face obiectul subcontract!rii nu poate dep!#i 30% din valoarea contractului. (3) Prezentul contract, precum #i toate drepturile #i obliga"iile decurgnd din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii. Articolul 11 Nereguli (1) Prin neregul! se n"elege orice abatere de la legalitate, regularitate #i conformitate, precum #i orice nerespectare a prevederilor Contractului de finan"are #i a legisla"iei comunitare #i na"ionale n domeniu, rezultat! dintr-o ac"iune sau omisiune a Beneficiarului care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunit!"ii Europene, bugetelor administrate de aceasta ori n numele acesteia sau a bugetelor din care provine finan"area public! na"ional!. (2) Constatarea neregulilor #i recuperarea sumelor pl!tite necorespunz!tor se realizeaz! conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonan"a Guvernului nr.79/2003 privind controlul #i recuperarea fondurilor comunitare, precum #i a fondurilor de cofinan"are aferente utilizate necorespunz!tor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, #i a Hot!rrii Guvernului nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan"ei Guvernului nr.79/2003.
Pagina 97 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(3) n cazul sumelor pl!tite necorespunz!tor de c!tre AMPOSDRU, Beneficiarul are obliga"ia de a restitui sumele respective n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de c!tre AMPOSDRU n conformitate cu dispozi"iile legale. ncepnd cu ziua a 16-a (#aisprezecea) se vor calcula dobnzi #i penalit!"i n procentul stabilit conform dispozi"iilor legale n vigoare la data respectiv! pentru fiecare zi de ntrziere. Articolul 12 Modific$ri &i complet$ri la contract (1) Orice modificare a Contractului se va face cu acordul ambelor p!r"i prin aprobarea unei notific!ri sau prin ncheierea unui act adi"ional cu excep"ia modific!rilor determinate de schimb!ri n legisla"ia na"ional! #i european! care vor fi efectuate de AMPOSDRU f!r! a fi necesar n prealabil acordul beneficiarului. (2) Beneficiarul trebuie s! informeze AMPOSDRU despre orice situa"ie care poate determina ntrzierea execut!rii Contractului n termen de 5 (cinci) zile de la data lu!rii la cuno#tin"! despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel pu"in 60 de zile nainte de sfr#itul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei Contractului cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului specificat! n Ghidul solicitantului f!r! a afecta bugetul proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea nso"it! de documente justificative. Articolul 13 For%a major$ (1) Prin for"! major! se n"elege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil #i imposibil de nl!turat independent de voin"a p!r"ilor intervenit dup! data semn!rii Contractului, care mpiedic! executarea n tot sau n parte a Contractului #i care exonereaz! de r!spundere partea care o invoc!. (2) Pot constitui cauze de for"! major! evenimente cum ar fi: calamit!"ile naturale (cutremure, inunda"ii, alunec!ri de teren), r!zboi, revolu"ie, embargo. (3) Partea care invoc! for"! major! are obliga"ia de a notifica celeilalte p!r"i cazul de for"! major!, n termen de 5 (cinci) zile de la data apari"iei #i de a dovedi existen"a situa"iei de for"! major!, n termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile n baza unui certificat eliberat de autorit!"ile competente. De asemenea, are obliga"ia de a comunica data ncet!rii situa"iei de for"! major!, n termen de 5 (cinci) zile. (4) P!r"ile au obliga"ia de a lua orice m!suri care le stau la dispozi"ie n vederea limit!rii consecin"elor ac"iunii de for"! major!. (5) Dac! partea care invoc! for"a major! nu procedeaz! la notificarea nceperii #i ncet!rii cazului de for"a major!, n condi"iile #i termenele prev!zute, va suporta toate daunele provocate celeilalte p!r"i prin lipsa de notificare. (6) Executarea Contractului va fi suspendat! de la data apari"iei cazului de for"! major! pe perioada de ac"iune a acesteia, f!r! a prejudicia drepturile ce se cuvin p!r"ilor. (7) n cazul n care for"a major! #i/sau efectele acesteia oblig! la suspendarea execut!rii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, p!r"ile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului. Articolul 14 ncetarea &i suspendarea contractului (1) n situa"ia n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 3(trei) luni de la data precizat! n Notificarea de demarare a proiectului, contractul se consider! reziliat de drept. n acest sens, AMPOSDRU va transmite o notificare Beneficiarului n termen de 10 (zece) zile de la expirarea termenului.
Pagina 98 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(2) AMPOSDRU va rezilia Contractul dac! se constat! neconcordan"a ntre starea de fapt dovedit! #i cele declarate de c!tre Beneficiar n cererea de finan"are, referitor la faptul c! proiectul nu face obiectul unei alte finan"!ri din fonduri publice na"ionale #i/sau comunitare #i/sau nu a mai beneficiat de finan"are din alte programe na"ionale sau comunitare. n acest caz, Beneficiarul este obligat s! restituie integral sumele primite. (3) n cazul nc!lc!rii prezentului Contract de c!tre Beneficiar, AMPOSDRU poate dispune rezilierea contractului dup! notificarea prealabil! a Beneficiarului. n situa"ia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea n ntregime a sumelor deja primite n cadrul Contractului din asisten"a financiar! nerambursabil! #i la plata de dobnzi, penalit!"i de ntrziere, alte penalit!"i #i costuri bancare dup! caz. (4) Anterior rezilierii Contractului, AMPOSDRU poate suspenda pl!"ile ca o m!sur! de precau"ie, dup! notificarea prealabil! a Beneficiarului. (5) n cazul n care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta va fi exclus de la participarea la selec"ia public! de proiecte #i neacordarea finan"!rii nerambursabile pentru o perioad! de 2(doi) ani. Articolul 15 - Legea aplicabil$ (1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, n"elese #i aplicate n conformitate cu legisla"ia comunitar! #i/sau cea na"ional! n vigoare. (2) Contractul este guvernat de legea romn!. Articolul 16 - Anexele contractului (1) Urm!toarele documente sunt anexate la prezentul Contract #i constituie parte integrant! a Contractului: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cererea de finan"are; Notificarea de demarare a proiectului (model); Cerere de prefinan"are (model); Bugetul proiectului; Formular de Identificare Financiar! (model); Garan"ie de returnare a prefinan"!rii (model); Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (model); Cerere de rambursare a cheltuielilor (model); Notificare (model); Act adi"ional (model); Raport tehnic (model); Raport financiar (model); Declara"ie privind evitarea dublei finan"!ri (model); Manual de identitate vizual!; Previziuni actualizate (model)

(2) n cazul unui conflict ntre prevederile Anexelor #i cele din Contract, prevederile Contractului prevaleaz!.
Pagina 99 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Articolul 17 - Dispozi%ii finale (1) Proprietatea, titlurile #i drepturile de proprietate intelectual! #i industrial! privind rezultatele Proiectului, raport!rile #i alte documente legate de acesta vor r!mne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU dreptul de a utiliza gratuit #i dup! cum consider! necesar toate documentele rezultate n urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dac! nu se ncalc! drepturile existente de proprietate industrial! #i intelectual!. (2) AMPOSDRU #i rezerv! dreptul de a aproba o solicitare de modificare a procentului stabilit la art.10(2) numai n situa"ia n care consider! acest lucru ca fiind oportun. (3) AMPOSDRU #i rezerv! dreptul de a reduce par"ial sau total finan"area dac! aceast! diminuare este cauzat! de dificult!"i n cadrul bugetului de stat. n acest sens, semnarea contractului de finan"are nu reprezint! n mod automat obliga"ia necondi"ionat! a AMPOSDRU de a finan"a pn! la finalizarea proiectului, valoarea angajat! n cazul men"ionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat n calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finan"!ri nu presupune obligativitatea AMPOSDRU de a acorda #i alte finan"!ri similare n viitor. (4) n cazul n care una dintre prevederile prezentului Contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi r!mn valabile, p!r"ile semnatare vor proceda n a#a fel nct s! nlocuiasc! clauza f!r! efecte juridice cu una permis! de lege, care s! aib! scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice. (5) Termenul de zi reprezint! zi calendaristic! dac! nu se specific! n mod distinct. (6) n eventualitatea unui litigiu ntre AMPOSDRU #i Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract, se vor depune toate diligen"ele pentru solu"ionarea acestuia pe cale amiabil!. n situa"ia n care nu se poate ajunge la o n"elegere pe cale amiabil! n termen de 30 (treizeci) zile de la data solicit!rii uneia dintre p!r"ile semnatare de solu"ionare a litigiului, litigiile vor fi deduse instan"ei romne competente. (7) Prezentul Contract constituie titlu executoriu. (8) Prezentul contract a fost ncheiat n 2 (dou!) exemplare originale n limba romn!, un exemplar pentru AMPOSDRU #i un exemplar pentru Beneficiar. AMPOSDRU Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura Beneficiar Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura

Data

Data

Pagina 100 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 12: CERERE DE PREFINAN$ARE


-anex" a contractului de finan!areNr. nreg. (Beneficiar)/ Data ./. Nr. nreg. (AM POSDRU/OI)/ Data ./. CERERE DE PREFINAN#ARE NR. ............. Numele Beneficiarului: Adresa Beneficiarului: . Subsemnatul/a, .................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere solicit plata prefinan"!rii n cadrul contractului nr. .......................... . Suma cerut! este n valoare de ... lei reprezentnd ..... % din valoarea eligibil! a contractului de finan"are pentru anul de implementare nr. ....... S-au anexat urm!toarele documente suport: contractul de finan"are ncheiat ntre AM POSDRU/OI #i Beneficiar; graficul estimativ de depunere al cererilor de rambursare; formularul de identificare financiar!; garan"ia financiar! (dac" este cerut"); bilete la ordin (dac" sunt cerute). Plata trebuie f!cut! n contul ..................................................... . Cu stim!, [semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia] bancar:...........................44 deschis la:

44

Indica"i codul IBAN al contulului precizat n formularul de identificare financiar!.


Pagina 101 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 13: FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR%


-anex" a contractului de finan!are-

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR! DE#IN!TORUL CONTULUI NUME oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ADRES! ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ORA" ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo COD PO"TAL oooooo CONTACT FAX #AR! oooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo E-MAIL oooooooooooooooooo

TELEFON ooooooooooooooo ooo COD TVA ooooooooooooooo BANCA NUME ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ADRES!ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ORA" ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo COD PO"TAL IBAN oooooo #AR! oooooooooooo CONT BANCAR oooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooo ooooooooooooooooo

"TAMPILA B!NCII SEMNATURA REPREZENTANTULUI B!NCII (Ambele obligatorii)

DATA SEMN!TURA DE#IN!TORULUI DE CONT (Ambele obligatorii)

Pagina 102 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 14: GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU Romnia POS DRU - Axa prioritar!............. POS DRU Domeniul major de interven"ie............... Num!rul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU-AP-DMI..-PS-AM/PS OI. Titlul proiectului: .............

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE


Cerere de rambursare Cheltuieli efectuate de la data Luna / An Cheltuieli efectuate pn$ la data Luna / An Suma estimata a fi solicitat$ n cererea de rambursare % din din valoarea eligibil! a contractului de finan"are pentru fiecare an de implementare Data depunerii cererii de rambursare la AM POSDRU/OI Luna / An

Num!r

ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1 1 2 3 4 TOTAL x ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2 5 6 7 8 TOTAL x ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 3 9 10 11 12 Cerere finala de ramburare TOTAL x [semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia]

100

100

100

Pagina 103 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 15: CERERE DE RAMBURSARE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU Romnia POS DRU - Axa prioritar!............. POS DRU Domeniul major de interven"ie............... Num!rul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU-AP-DMI..-PS-AM/PS OI. Titlul proiectului: .............

Nr. nreg. (Beneficiar)/ Data ./.

Nr. nreg. (AM POSDRU/OI)/ Data ./.

CERERE DE RAMBURSARE
NR. .............
Numele Beneficiarului: Adresa Beneficiarului: . Perioada de referin%$: de la ...../...../...... pn! la ...../....../...... Tip cerere: intermediar! / final! Subsemnatul/a, .................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de45 .............. lei, reprezentnd cheltuieli eligibile.

Valoarea eligibil$ a cererii de rambursare46 1

din care: Valoare eligibil$ rambursabil$ din FSE 2 = 1*%FSE Valoare eligibil$ rambursabil$ din bugetul na%ional 3 = 1*%BN Cofinan%area beneficiarului 4 = 1*%CP Deducerea prefinan%$rii

Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare 6=145

5 = 1*30%

Plata trebuie f!cut! ..................................................... .

contul

bancar:...........................47

deschis

la:

In calitate de Beneficiar declar urm$toarele: A) Cererea de rambursare se bazeaz! doar pe cheltuieli efectuate; B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile #i au survenit n perioada de eligibilitate; C) Contribu"ia pentru cofinan"are este determinat! n conformitate cu prevederile Contractului de finan"are; D) Proiectul nu este finan"at prin alte instrumente ale Comisiei Europene #i nici prin alte instrumente na"ionale de cofinan"are dect cele precizate n Contractul de finan"are; E) Toate tranzac"iile sunt nregistrate n sistemul contabil si suma cerut! corespunde cu datele din documentele contabile; F) Cerin"ele n ceea ce prive#te publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din Contractul de finan"are; G) Regulile privind achizi"iile publice #i oportunit!"i egale au fost respectate; H) Suma solicitat! este n conformitate cu prevederile Contractului de finan"are #i a contractelor de achizi"ie public!; I) Progresul fizic #i financiar al proiectului face obiectul monitoriz!rii, incluznd verific!rile la fa"a locului; J) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legisla"iei na"ionale. K) Declar ca prezenta Cerere de rambursare a fost completata cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declara"ii.

45
46 47

Se preia suma din tabel, coloana 6 Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare . Se preia suma din Raportul financiar, coloana 8 Valoarea cheltuielii eligibile . Indicati codul IBAN al contului precizat in formularul de identificare financiara.
Pagina 104 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

L) Declar c! toate documentele originale a#a cum sunt definite n lista de anexe sunt p!strate de institu"ie, #tampilate, semnate #i sunt la dispozi"ia consult!rii n scopul auditului. M) Sunt con#tient de faptul c!, n cazul nerespect!rii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil s! nu se pl!teasc!, s! fie corectate sau s! se recupereze sumele pl!tite nejustificat. n calitate de Beneficiar, certific faptul c$ totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile &i sunt realizate n vederea ndeplinirii scopului proiectului &i n concordan%$ cu legisla%ia n vigoare. Totodat$, se certific$ faptul c$ documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informa%ie descoperit$ ca fiind incorect$ sau fals$, va atrage dup$ sine re%inerea sumelor sau neplata acestora. Lista anexe Num$r Raport tehnic Raport financiar Facturi/Documente justificative Extrase de cont [semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia] Titlul Anexei

A se completa de c$tre institu%ii oficiale:

Data primirii de c"tre AM POSDRU /OI: Observa!ii:

Nume / Semn!tura: Responsabil ........................................(data.........) Verificat "i aprobat ..................................(data.........)

Pagina 105 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 16: NOTIFICARE PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar!............. Domeniul major de interven"ie............... Nr. / zz.ll.aaaa48 n aten"ia: Ministerului Muncii, Familiei &i Egalit$%ii de "anse Autoritatea de Management pentru Programul Opera"ional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane NOTIFICAREA NR. PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI Num!rul de identificare al contractului: RO ..- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI Titlul proiectului: Nr. de nregistrare AMPOSDRU:

Prin prezenta v! notific!m urm!toarea modificare / urm"toarele modific"ri la contractul mai sus men"ionat. Men"ion!m c! modificarea / modific"rile nu afecteaz! scopul #i obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului #i respect! prevederile Art. 9A(10) din Contract. a. Modificarea solicitat! (v" rug"m detalia!i) b. Motiva"ie (v" rug"m detalia!i) c. Documente justificative49 1. 2. . 3. . 4. Cu stim!, <numele si prenumele reprezentantului legal n clar / semnatarul contractului > <semn!tura> <#tampila >

48 49

Referin!a / nr. de nregistrare din secretariatul beneficiarului In 2 exemplare


Pagina 106 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 17: ACT ADI$IONAL


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar!............. Domeniul major de interven"ie...............

ACTUL ADI#IONAL NR. ... Num!rul de identificare al contractului: RO ..- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI Titlul proiectului: Nr. de nregistrare AMPOSDRU:

Ministerul Muncii, Familiei &i Egalit$%ii de "anse (MMFES), Direc%ia General$ Autoritatea de Management pentru Programul Opera%ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumit$ n continuare AMPOSDRU, cu sediul n strada , nr., sector , Bucure&ti, Romnia, cod po&tal:.., telefon:.., fax:, po&ta electronic$: .. , cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, directorul general al AMPOSDRU, pe de o parte #i [Persoana juridic$] ..........................................nfiin%at$ la data de ............................., cod de nregistrare fiscal$ ................................................., nr. de nregistrare..........: J...../......./..........., cu sediul n localitatea ......................................... str. ..............................,jude%ul.....................,cod po&tal: ............................. tel: .., fax: .., po&t$ electronic$: .., n calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal ., pe de alt$ parte, au convenit urm$toarele: Urm!toarele prevederi ale Contractului de finan"are RO- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS OI . se modific!/completeaz!, dup! cum urmeaz!: Articolul < num!rul > : < titlul > < textul noului articol, a#a cum se modific!/completeaz! > Anexa < num!rul > : < titlul > Noua versiune a Anexei < num!rul > : < titlul > este ata#at! la prezentul act adi"ional.50 Toate celelalte condi"ii generale #i speciale ale Contractului de finan"are #i ale actului adi"ional anterior/ actelor adi"ionale anterioare 51 r!mn nemodificate. Prezentul act adi"ional intr! n vigoare la data semn!rii de c!tre AMPOSDRU.

50 Noua versiune a Anexei < num"rul > : < titlul > este ata#at" la prezentul act adi!ional - se utilizeaz" numai atunci cnd se modific" una sau mai multe anexe ale contractului.

Pagina 107 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Prezentul act adi"ional a fost ncheiat n 2 (dou!) exemplare originale n limba romn!, un exemplar pentru AMPOSDRU #i un exemplar pentru Beneficiar. AMPOSDRU Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura Beneficiar Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura

Data

Data

Instruc"iuni de completare: (1) Dup! completarea prezentului document, aceste instruc"iuni #i toate notele de subsol se vor elimina. (2) Cmpurile eviden"iate cu galben vor fi nlocuite/completate cu informa"iile corespunz!toare, f!r! a mai fi eviden"iate cu nici o culoare. (3) Con"inutul actelor adi"ionale va fi ncadrat n pagin! astfel: (a) pagina cu semn!turile s! con"in! #i referiri la modific!rile aduse sau (b) fi#ierul se va imprima fa"!-verso.

Expresia #i ale actului adi!ional anterior/ actelor adi!ionale anterioare nu se aplic" pentru Actul Adi!ional nr. 1. Pentru Actul Adi!ional nr. 2, se va utiliza expresia #i ale actului adi!ional anterior. Pentru Actul Adi!ional nr. 3 (#i urm"toarele) se va utiliza expresia #i ale actelor adi!ionale anterioare.
Pagina 108 din 119

51

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 18: RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar!............. Domeniul major de interven"ie............... Contract RO- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI . RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE A) aferent cererii de rambursare nr. B) final
Titlul proiectului: Codul proiectului: Valoare: Data nceperii proiectului: Data finaliz!rii proiectului: AMPOSDRU Adres!: Persoan! de contact: Nr. telefon: Nr. fax: E-mail:

Organism Intermediar Adres!: Persoan! de contact: Nr. telefon: Nr. fax: E-mail:

[Beneficiar] Adres!: Persoan! de contact: Nr. telefon: Nr. fax: E-mail:

Raport elaborat de: Semn!tur! / Data:


Pagina 109 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului: [] Domeniul major de interven%ie: [] Tipul proiectului: [] Clasificarea domeniilor: [] Loca%ia proiectului: [] Obiective orizontale ale POS DRU: [] Indicatori atin&i n perioada raportat$: [] Grup %int$ n perioada raportat$: []

2. PROGRESUL PROIECTULUI 2.1. Aspecte administrative [] 2.2. Alte aspecte contractuale [acte adi!ionale] 2.3. Calendar de raportare [Informa!ii cu privire la rapoartele produse de la nceputul proiectului #i pn" la sfrsitul perioadei de raportare datele transmiterii, comentarii dup" caz num"rul de versiuni] Beneficiarul va fi responsabil pentru completarea urm"toarelor rapoarte: Tipul raportului Data previzionat" de depunere n conformitate cu prevederile contractului Data depunerii Data aprob"rii / respingerii

Raport Trimestrial nr. 1 Raport Trimestrial nr. 2 Raport Trimestrial nr. 3


Pagina 110 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Raport Raport Raport Raport Raport Raport Raport Raport Raport

Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Final

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

4 5 6 7 8 9 10 11

3. Progresul proiectului n perioada raportat$

3.1. Activit"!i implementate pe parcursul perioadei de raportare [Prezentare detaliat" activit"!ilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activit"!ile prezentate n cadrul acestui capitol trebuie s" fie corelate cu cele prezentate n cererea de finan!are. Beneficiarul va men!iona codul activit"!ii / subactivit"!ii #i ac!iunile ntreprinse. 3.2 Abateri de la planificarea ini!ial" #i motive Dac" exist" modific"ri n cadrul Planului de Implementare al activit"!ilor, acestea trebuie prezentate #i justificate. Dac" exist" activit"!i planificate #i nerealizate, Beneficiarul trebuie s" le men!ioneze, mpreun" cu motivele ntrzierilor #i perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult dect att, dac" exist" activit"!i planificate ini!ial #i derulate n avans, Beneficiarul trebuie s" le men!ioneze #i s" prezinte cauzele/motivele pentru aceast" re-planificare. 3.3 Rezultate / realiz"ri atinse pe perioada de raportare Se vor men!iona rezultatele / realiz"rile atinse pe perioada de raportare. Chiar dac" rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor n conformitate cu activit"!ile implementate. Aceast" sec!iune trebuie corelat" cu sec!iunea 3.1. 3.4 Abateri / ntrzieri n atingerea rezultatelor / realiz"rilor a#teptate Dac" exist" abateri / ntrzieri n atingerea rezultatelor, acestea trebuie men!ionate #i justificate.

4. Progresul proiectului pentru perioada urm$toare de raportare 4.1 Activit"!i planificate pentru urm"toarea perioad" de raportare Descriere detaliat" a activit"!ilor planificate pentru urm"toarea perioad" de raportare. Activit"!ile prezentate n cadrul acestui capitol trebuie s" fie corelate cu cele prezentate n cererea de finan!are. 4.2 Rezultate / realiz"ri pentru urm"toarea perioad" de raportare [...]

5. Observa%ii importante pentru succesul proiectului

Pagina 111 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

TABELE TABEL 1: Anul 1 Activitatea Luna 1 2 3 Semestrul 1 4 5 6 7 8 9 Semestrul 2 10 11 12 Organiza"ia care implementeaz! (se va men!iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 et na!ional sau transna!ional etc.) Exemplu Solicitantul Partener 1 Partener 2 GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Exemplu Activitatea 1.1 [] Activitatea 1.2 [] Activitatea 1.3 [] Etc. Anul 2 Activitatea

exemp

Luna 1 2

Semestrul 1 4 5 6

Semestrul 2 10 11 12

Exemplu Activitatea 2.1 [] Activitatea 2.2 [] Activitatea 2.3 [] Etc. Anul 3 Activitatea

exemp

Organiza"ia care implementeaz! (se va men!iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 et na!ional sau transna!ional etc.) Exemplu Solicitantul Partener 1 Partener 2

Luna 1 2

Semestrul 1 4 5 6

Semestrul 2 10 11 12

Exemplu Activitatea 3.1 [] Activitatea 3.2 [] Activitatea 3.3 [] Etc.

exemp

Organiza"ia care implementeaz! (se va men!iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 et na!ional sau transna!ional etc.) Exemplu Solicitantul Partener 1 Partener 2

Pagina 112 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR Perioada de raportare:

Componente / Activit!"i

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent de realizare

Stadiul (nceput, n curs, realizat) #i, dup! caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrngeri #i riscuri

Componenta 1 [] Activitatea 1 [...] Activitatea 1.1 [] %

Activitatea 1.2 []

Activitatea 1.3 [] Activitatea 2 [] Activitatea 2.1 [] Activitatea 2.2 []

% %

TABEL 3:

PLANIFICAREA ACTIVIT!#ILOR PROIECTULUI PENTRU URM!TOAREA PERIOAD! DE RAPORTARE Perioada de raportare

No 1 1.1 1.2

PRINCIPALELE ACTIVIT&%I Luna 7 COMPONENTA 1: [] [] [] Luna 8 Luna 9

1.3 2 2.1 2.2 3

[] COMPONENTA 2: [] [] [] COMPONENTA 3: []
Pagina 113 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3.1 3.2

[] []

3.3

[]

Pagina 114 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 19: RAPORT FINANCIAR


-anex" a contractului de finan!areRAPORT FINANCIAR Perioada de referin%$: de la ...../...../...... pn! la ...../....../......
Descriere activit$%i &i achizi%ii Categorii de cheltuieli 52 eligibile ACTIVITATI BENEFICIAR Factura/Alte documente justificative (acolo unde este cazul) Valoare docume nt Num$r justifica Data tiv (f$r$ TVA) 3 4 x ACTIVITATI SUBCONTRACTATE Factura/Alte documente justificative (acolo unde este cazul) Valoare document justificativ (f$r$ TVA) 6

Num$r Data

OP (num$r/ data) sau alt document justificativ

Valoarea cheltuielii

eligibile (f$r$ TVA)

53

Suma aprobat$ de AM POSDRU/OI (f$r$ TVA)

54

1 TOTAL RESURSE UMANE Din care: Total cheltuieli cu personalul Total cheltuielile cu cazarea, transportul #i diurna aferente personalului TOTAL PARTICIPAN #I Din care: cheltuieli cu cazarea #i transportul aferente participan"ilor cheltuieli aferente managementu lui de proiect subven"ii #i burse TOTAL ALTE TIPURI DE COSTURI Din care: taxe cheltuieli financiare #i juridice cheltuieli pentru nchirieri, amortiz!ri #i

2 x

5 x

8=4+6

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

52 Se precizeaza denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finantare #i categoriile de cheltuieli din Ordinul comun nr. 3/MMFES/7.01.2008 #i nr.185/MEF/21.01.2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate #i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul opera"iunilor finan"ate prin POSDRU. 53 Valoarea cheltuielilor solicitate de c!tre beneficiar pentru rambursare n prezenta cerere de rambursare. 54 Se completeaz! de AM POSDRU/OI. n cazul n care AM POSDRU/OI aprob! la plat! suma solicitat! de beneficiar atunci se bifeaz! cu !, n cazul n care AM POSDRU/OI nu este de acord cu suma solicitat! de beneficiar, se scrie suma aprobat!.

Pagina 115 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

leasing cheltuieli de informare #i publicitate cheltuieli de tip FEDR I. TOTAL COSTURI DIRECTE ELIGIBILE II. Cheltuieli generale de administrati e III. TOTAL COSTURI ELIGIBILE PROIECT (I + II) IV. VENITURI NETE DIN PROIECT IV. SUM! ELIGIBIL! (III IV) din care costuri activitati transnationa le

x x

x x

x x

x x

x x

Copiile certificate sunt ata#ate ca documente justificative [semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia]

Pagina 116 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 20: PREVIZIUNI ACTUALIZATE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU Romnia POS DRU - Axa prioritar!............. POS DRU Domeniul major de interven"ie............... Num!rul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU-AP-DMI..-PS-AM/PS OI. Titlul proiectului: .............

Nr. nreg. (Beneficiar)/ Data ./.

Nr. nreg. (AM POSDRU/OI)/ Data ./.

PREVIZIUNI ACTUALIZATE

Numele Beneficiarului: Adresa Beneficiarului: .

Perioada de previziune: de la ...../...... pn! la ....../......


Costuri eligibile declarate n cererile de rambursare intermediar$ anterioare Din care: Luna 1

Costuri potrivit bugetului cererii de finan%are

Costuri eligibile potrivit contractului de finantare

Cheltuieli previzionate a fi efectuate n trimestrul urm$tor

Luna 2

Luna 3

Resurse umane Participan"i Alte tipuri de costuri FEDR I. TOTAL COSTURI DIRECTE II. Cheltuieli generale de administratie III. TOTAL COSTURI (I+II)

[semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia]


Pagina 117 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 21: GARAN$IE DE RETURNARE A PREFINAN$%RII


-anex" a contractului de finan!areBANCA ........................... (denumirea)

Scrisoare de garan%ie bancar$ pentru returnarea prefinan%$rii


C!tre .................................................................................... (denumirea ordonatorului de credite #i adresa complet") Denumirea contractului .......................................................... n conformitate cu prevederile contractului men"ionat mai sus, contractantul ....................................... (denumirea #i adresa).............................................. a constituit o garan"ie bancar! n valoare de .......... (suma)........., pentru returnarea prefinan"!rii #i repararea prejudiciilor ce ar putea ap!rea ca urmare a utiliz!rii necorespunz!toare a acesteia. Prin prezenta ne oblig!m n mod necondi"ionat #i irevocabil s! pl!tim n favoarea .......................... .......... (numele persoanei juridice care acord" prefina!area)......orice sum! cerut! de acesta, la prima cerere nso"it! de o declara"ie cu privire la nendeplinirea obliga"iilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea #i justificarea prefinan"!rii, a#a cum sunt acestea prev!zute n contractul men"ionat mai sus. Suma aferent! prefinan"!rii se reduce periodic, corespunz!tor cu balan"a regulariz!rilor efectuate n conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face n termenul men"ionat n cerere, f!r! nici o alt! formalitate suplimentar! din partea persoanei juridice care a acordat prefinan"area. Banca ............................... nu va opera nici o retragere din aceast! garan"ie pn! cnd nu ne n#tiin"a"i n scris c! prefinan"area acordat! n baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia. Prezenta garan"ie este valid! #i r!mne n vigoare de la data pl!"ii prefinan"!rii pn! la data ndeplinirii integrale a obliga"iilor contractuale care deriv! din acordarea prefinan"!rii. Parafat! de Banca .............. n ziua ........... luna ............ anul .....

Semn!tura autorizat! #i #tampil!

Pagina 118 din 119

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 22: NOTIFICARE DE DEMARARE A PROIECTULUI


-anex" a contractului de finan!are-

Stimat$ doamn$ / Stimate domnule (func"ia) Avnd n vedere semnarea contractului de finan"are RO- POSDRU-AP .. DMI ..- PS- AM/PS OI ., n conformitate cu prevederile Articolului 2 Durata contractului, alineatul 2, AMPOSDRU emite prezenta Notificare de demarare a proiectului. Beneficiarul va implementa proiectul (Titlul proiectului) ncepnd cu data de zz/ll/aaaa.

Cu stim!, Director general

Doamnei / Domnului (nume, prenume) Func%ia Numele Beneficiarului

Pagina 119 din 119