Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri I. Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: 2.

Denumirea postului: Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri Daca in organigrama d!s. denumirea postului difer" de cea din CO#, !a tre$ui sa men%iona%i in fisa si denumirea din CO#.& 3. Po'i%ia in CO# ( Cod: )*+),+ In ca'ul in care denumirea postului din firma d!s. nu se reg"se-te in CO#, !a tre$ui sa trece%i codul din CO# pentru denumirea cea mai apropiata din punct de !edere al sarcinilor si responsa$ilit"%ilor& 4. Departamentul ( loca%ia: Te.nic #eparti'area se !a face conform m"rimii, specificului si organigramei firmei.& 5. Ni!elul postului: E/ecu%ie 6. #ela%ii ierar.ice 0control, 1ndrumare, posturi super!i'ate2: Se su$ordonea'" inginerului3sef. Pentru punctele +, 4 si 5 se !a tine cont de m"rimea, specificul si organigrama firmei.& II. Descrierea postului 7. Scopul general al postului Titularul postului are rolul de a presta acti!it"%i in preg"tirea si aplicarea planurilor si proiectelor pentru cl"direa, drumul ori calea ferate ce urmea'" a fi construite ori rea$ilitate sau e!aluate. In func%ie de m"rimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se !a reg"si detaliat in o$iectul contractului definit in C/M semnat de pa6i.& 8. Competente personale: - sa ai$a insusiri de personalitate: serio'itate(responsa$ilitate, loialitate, .ot"r7re, adapta$ilitate, autocontrol, atitudine po'iti!a, sa ai$a calit"%i psi.ice necesare 0spirit de o$ser!a%ie, r"$dare, !ite'a de reac%ie, capacitate de orientare in spa%iu, capacitate de comunicare etc.28 - sa nu ai$a antecedente penale. 9. Descrierea sarcinilor ( atri$u%iilor ( acti!it"%ilor postului Sarcinile de ser!iciu o$ligatorii, repre'ent7nd *,,9 din norma de $a'a, corespun'"toare unei pa6i de *,,9 din salariu de $a'a. - este direct r"spun'"tor de 1ndeplinirea 1ntocmai a atri$u%iilor si pre!ederilor sarcinilor de ser!iciu sta$ilite in pre'enta fisa - este direct r"spun'"tor de p"strarea $unurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune8 Atri$u%ii - sa ela$ore'e planurile de construc%ie - sa preg"teasc" planurile de proiect pentru procesul de construc%ie - sa ela$ore'e $ugetul pentru proiectul de construc%ie sau o pane din acesta

- sa supra!eg.e'e munca in numele proprietarului proiectului, in m"sura in care acest lucru este stipulat in acordurile contractuale8 - sa ela$orarea proiectelor de drumuri si poduri - sa realio'e'e proiectare asistata pe calculator - sa se ocupe de de'!oltarea procedurilor in !ederea cre-terii eficientei si calit"%ii - sa integre'e si sa respecte politicile de calitate in acti!itatea pe care o desf"-oar" - sa participe la inspec%iile pe teren efectuate de consultant - sa confirme respectarea 1ntocmai de catre constructor a pre!ederilor documenta%iilor te.nice - sa organi'e'e lucr"rile pe -antier8 - sa !erifice planurile de e/ecu%ie si sa propuna solu%ii constructi!e pentru re'ol!area neconformitatilor identificate si a te.nologiilor8 - sa tudia'a detaliile de proiectare si documenta%ia te.nica necesara pentru lucr"rile de construc%ie8 - sa urm"reasc" e/ecu%ia lucr"rilor pe -antier din punct de !edere al cantit"%ii, calit"%ii, si respect"rii termenelor de e/ecu%ie8 - sa reali'e'e cartea construc%iei8 - sa 1ntocmeasc" si(sau sa !erifice atasamente, situa%iile de lucr"ri, rapoarte de lucru, procese !er$ale si orice alta documenta%ie cu caracter te.nic8 - sa urm"reasc" apro!i'ionarea cu materiale comandate, pentru ca acestea sa se faca la timp si sa !erifice e/istenta documentelor de calitate8 - sa participe la preg"tirea documentelor pentru #ecep%ia :ucr"rilor8 - sa participe la ela$orarea C7rtii Te.nice a Construc%iei la Terminarea :ucr"rilor8 - sa 1ntocmeasc" #apoartele Te.i;ice pentru fundamentarea cererilor de plata in conformitate cu instruc%iunile de plata, ane/a la contractul de finan%are8 - sa participe la fa'ele determinante din partea consultantului8 - sa faca teste de punere in func%iune pentru ma-ini si ec.ipamente8 - sa intretina ustensilele de lucru, ma-inile si alte ec.ipamente8 - gestionarea sistemului de management al calit"%ii la ni!el de loca%ii8 - oferirea de informa%ii te.nice si men%inerea rela%iei cu clientul pe parcursul derul"rii proiectului8 - sa men%in" cur"%enia8 - sa anun%e de indata administratorul ori superiorul ierar.ic orice neregula constatata8 - folose-te materialele si ec.ipamentele de protec%ia muncii din dotare in timpul acti!it"%ilor 1ntreprinse8 - sa manifeste disponi$ilitate catre dialog, recepti!itate, calm, tact in rela%iile de ser!iciu8 - sa r"spund" la toate solicit"rile !enite din partea -efului de ec.ipa sau a oric"rei persoane in!estite sa3i solicite pentru 1ndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului8 - sa manifeste gri;a deose$ita in m7nuirea si utili'area materialelor si ec.ipamentelor pe care le are in primire pentru a e!ita a!arierea, distrugerea sau pierderea lor8 - sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand do!ada in toate 1mpre;ur"rile de o atitudine ci!ili'ata si corecta fata de toate persoanele cu care !ine in contact8 - sa respecte cu stricte%e regulile de protec%ie a muncii si P.S.I. din o$iecti!ul unde desf"-oar" ser!iciul8 - anga;atul tre$uie sa utili'e'e, potri!it instruc%iunilor de utili'are a su$stan%ele periculoase, instala%iile, utila;ele, ma-inile, aparatura si ec.ipamentele de lucru8 - sa acorde a;utor, atat cat este ra%ional posi$il, oric"rui alt salariat, aflat intr3o situa%ie de pericol8 - anga;atul !a desf"-ura acti!itatea in asa fel incat sa nu e/pun" la pericole de accidentare sau 1m$oln"!ire profesionala persoana proprie sau alti anga;a%i, in conformitate cu preg"tirea si instruirea in domeniul protec%iei muncii primita de la anga;atorul sau.

In acest scop anga;atul are urm"toarele o$liga%ii: - sa3si 1nsu-easc" si sa respecte normele si instruc%iunile de protec%ie a muncii si masurile de aplicare a acestora8 - sa aduc" la cuno-tin%a de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti anga;a%i8 - sa coopere'e cu persoanele cu atri$u%ii specifice in domeniul securit"%ii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru reali'area oric"rei sarcini sau cerin%e impuse de autoritate competenta pentru pre!enirea accidentelor si $olilor profesionale8 - sa refu'e intemeiat e/ecutarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau 1m$oln"!ire profesionala persoana sa sau a celorlal%i participan%i. - sa informe'e de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau e!eniment petrecut8 - sa e/ecute alte acti!it"%i in leg"tura cu <1ndeplinirea sarcinilor de ser!iciu preci'ate de persoanele care au acest drept. In func%ie de m"rimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile( atri$u%iile( acti!it"%ile, responsa$ilit"%ile postului pot diferi. Aten%ie= #"spunderea ;uridica generata de nerespectarea o$liga%iilor sta$ilite prin pre'enta se !a sta$ili in conformitate cu pre!ederile legisla%iei in !igoare, precum si in $a'a procedurilor reglementate in #egulamentul Intern ai firmei.& 10. #estric%ii: - nu e/ecuta nici o sarcina suplimentara legata de acti!itatea sa dec7t daca ea !ine de la persoanele autori'ate si daca !ine pe cale ierar.ica si se 1ncadrea'" in pre!ederile legale8 - sa asigure p"strarea secretului profesional pri!ind acti!it"%ile ce se desf"-oar" in cadrul spa%iului de lucru8 - este strict inter'isa consumarea de $"uturi alcoolice inainte de intrarea in ser!iciu sau pe timpul ser!iciului8 - la plecarea din imo$il, indiferent de moti!, tre$uie sa lase ec.ipamentul curat, iar celelalte mi;loace pe care le3a folosit in $una stare. 11. Condi%iile de lucru ale postului

12. Desf"-urarea acti!it"%ii Acesta isi desf"-oar" acti!itatea pe teren si la $irou 13. Condi%ii de formare profesionala: Participa la di!erse traininguri, conferin%e. Condi%iile de la punctele a si $ se decid la ni!elul fiec"rei firme, in func%ie de condi%iile specifice si de posi$ilit"%i, precum si de ne!oile pentru postul respecti! in firma.& 14. Delegare 01nlocuitori, sarcini delegate2 - Doar in situa%ii de urgenta De o$icei, fiecare firma sta$ile-te si men%ionea'" numele persoanei inlocuitoare, cu preci'area responsa$ilit"%ilor si a sarcinilor pe perioada deleg"rii.& 15. #esponsa$ilit"%ile postului: In raport cu aparatura si materialele utili'ate: o ec.ipamente specifice sau de u' general si specific pe care le are in dotare 16. Indicatori de performanta 0S>O2: >odul de indeplinire cantitati!a si calitati!a a sarcinilor8 >odul de r"spuns la alte solicit"ri dec7t cele curente. 0In func%ie de specificul firmei, pot fi utili'a%i indicatori diferi%i, cu !alori

diferite, in limitele responsa$ilit"%ilor si performantelor cerute de post.2 III. Specifica%iile postului 17. Ni!elul de studii Studii superioare de specialitate, Facultatea de Cai ferate, drumuri si poduri 0Ni!elul de studii pentru fiecare post difer" in func%ie de specificul si m"rimea firmei, precum si de ne!oile pentru postul respecti! in firma.2 18. Aptitudini personale

- 1ncredere in sine8 - rapiditate in reac%ii si ;udecata8 - concentrare8 - promptitudine8 3 punctualitate. 0In func%ie de specificul si m"rimea firmei, precum si de ne!oile pentru postul respecti! in firma se pot solicita si alte competente.2 ?. Program de lucru: @ ore('i, +, ore(saptamana. Data Numele si semn"tura titularului postului, Numele si semn"tura superiorului ierar.ic, AP#OAAT Director Beneral