Sunteți pe pagina 1din 48

1 MINISTERULFINANELOR PUBLICE Nr.1977/9.12.2013 ORDIN privindmodificareaOrdinuluiviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,alministrului muncii,familieiiprotecieisocialeialministruluisntiinr.1045/2084/793/2012pentruaprobarea modelului,coninutului,modalitiidedepunereidegestionareaDeclaraieiprivindobligaiilede platacontribuiilorsociale,impozituluipevenitievidenanominalapersoanelorasigurate,publicat nMonitorulOficialnr.27din23.01.2014 ntemeiulart.10alin.(4)dinHotrreaGuvernuluinr.

uluinr.34/2009privind organizareaifuncionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 12 din Hotrrea Guvernului nr. 10/2013 privind organizareai funcionarea Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, al art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrilei completrile ulterioare,i al art. 296^19 alin. (6) din Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare, viceprimministrul, ministrul finanelor publice, ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelorvrstniceiministrulsntiiemiturmtorul ORDIN ART. I Ordinul ministrului finanelor publice, ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i ministrului sntii nr. 1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, coninutului, modalitii de depunerei de gestionare a Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe veniti evidena nominal a persoanelor asigurate publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 600din21august2012,semodificdupcumurmeaz: 1.Art.3vaaveaurmtorulcuprins: Art. 3 (1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator sau entiti asimilate angajatorului, prevzute la art. 296^3 lit. e), f)i g)i art. 296^19 alin. ( 2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrilei completrile ulterioare, au obligaia depunerii declaraiei prevzute la art. 1 prinmijloaceelectronicedetransmitereladistan. (2) Obligaia de la alin. (1) le revine i persoanelor prevzute la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) i (1^13)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 2. Anexa nr. 1.1 Anexa angajatori Anexa nr. 1.2 Anexa asigurat la formularul 112 Declaraie privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe veniti evidena nominal a persoanelor asigurate se nlocuiesc cu anexa nr. 1.1 Anexa angajatori anexa nr. 1.2 Anexa asigurat prevzute n anexanr.1. 3.Anexanr.2"NomenclatorulCreanefiscale"semodificisenlocuietecuanexanr.2. 4. Anexa nr. 3 "Nomenclatorul Subvenii/scutiri/reduceri" se modifici se nlocuiete cu anexa nr.3. 5. Anexa nr. 4 "Nomenclatorul Tip asigurat pentru alte entiti asimilate angajatorului se modificisenlocuietecuanexanr.4. 6.Anexanr.5"NomenclatorulTipasiguratsemodificisenlocuietecuanexanr.5. MINISTERULMUNCII,FAMILIEI, PROTECIEISOCIALEI PERSOANELORVRSTNICE Nr.2757/23.12.2013 MINISTERUL SNTII Nr.1580/23.12.2013

2 7.Anexanr.7"Instruciunidecompletareaformularului112Declaraieprivindobligaiiledeplat a contribuiilor sociale, impozitului pe veniti evidena nominal a persoanelor asigurate se modifici senlocuietecuanexanr.6. ART.II.Anexelenr.16facparteintegrantdinprezentulordin. ART. III. (1) Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu obligaiile declarative aferente luniiurmtoarepublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. (2) Prin excepie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie2014,pentruvenituriledinarendareabunuriloragricole,nregimdereinerelasursaimpozitului pevenit. Art. IV. Direciile de specialitate i structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanelor Publice, Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i PersoanelorVrstniceialMinisteruluiSntiivorducelandeplinireprevederileprezentuluiordin. Art.V.PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. VICEPRIMMINISTRU MinistrulMuncii,Familiei, MinistrulSntii, MinistrulFinanelorPublice, ProtecieiSocialei PersoanelorVrstnice, GheorgheEugen DanielCHIOIU MarianaCMPEANU NICOLESCU

3 Anexanr.1 Anexanr.1.1 Anexaangajator SECIUNEAAAltedatedeidentificareapltitorului Numrordineregistrul / comerului Adressediu social Telefon Fax Casadeasigurride sntateangajator Tarifderisc (%) / Cod CAEN

E mail Datoreaz contribuii accidentede muncD/N

SECIUNEABIndicatoristatistici 1 Numrdeasiguraiomaj 2 Numrdeasiguraiconcediiiindemnizaii 3 NumrdeasiguraipentrucareangajatoruldatoreazCAS 4 Totalfonddesalariibrute 5 Numrsalariai SECIUNEAC C.1.Condiiidemunc Nr. Condiiide Total Totalbazde Scutiriangajator ContribuieCAS calcula Crt. munc venit angajator realizat contribuieila BASSaferent indemnizaiei conform O.U.G. 158/2005 1 normale 2 deosebite 3 speciale 4 altecondiii 5 TOTAL 6 Bazcalculpunctajomajtehnicbeneficiardescutire 7 TotalsumderecuperatdeangajatordelaBASS,aferentluniide raportare 8 TotalsumderecuperatdeangajatordelaFAAMBP,aferentlunii deraportare

4 C.2. Indemnizaiisntate(conformOrdonaneideurgen aGuvernuluinr. 158/2005,cumodificrilei completrileulterioare) Nr. Tipindemnizaie Nr. Totalzile Zileprestaii Zile Suma Suma crt cazuri prestaii suportatede suportat prestaii suportat angajator suportate dinFNUASS de din angajator FNUASS 1 Incapacitate temporarde munc 2 Prevenire mbolnvire 3 Sarciniluzie 4 ngrijirecopilbolnav 5 Riscmaternal 6 Total 7 Totalcontribuiipentruconcediiiindemnizaii,calculatelafond salarii 8 Totalcontribuiipentruconcediiiindemnizaiidatoratepentru indemnizaiilesuportatedinFAAMBP 9 Totalcontribuiidatoratepentruconcediiiindemnizaii 10 TotalcuantumprestaiidesuportatdinbugetulFNUASSpentru concediiiindemnizaii 11 Totalsumrecuperatdeangajatordincontribuialuniicurente 12 TotalsumdeviratlaFNUASSpentruconcediiiindemnizaii 13 TotalsumrmasderecuperatdelaFNUASSpentruconcediii indemnizaii C.3.Indemnizaiipentruaccidentedemunciboliprofesionale Nr. Tipindemnizaie Numr Zile Sumtotal Sum crt. cazuri prestaii accidentede suportatdin munc FAAMPB 1 Incapacitatetemporar demunc 2 Trecereatemporarlaalt locdemunc 3 Reducereatimpuluide lucru 4 Cursuridecalificarei reconversieprofesinal 5 Total Ajutoarede Numr Sum deces cazuri C.4.Sumscutitdincontribuialaomaja angajatoruluipotrivitprevederilorlegalenvigoare

5 C.5.Subvenii/scutiri/reduceri(dinbugetulasigurrilorpentruomaj) Nr. Subvenie/scutire/reducere Sumderecuperatdin Sumderestituit crt. contribuiadatorat delaAJOFM/AMOFM 1 Bazdecalcul Contribuie C.6.Contribuieomajdatoratdeangajator Bazdecalcul Contribuie C.7.Contribuiefonddegarantaredatoratde angajator SeciunileDiEsecompleteaznumaideinstituiiasimilateangajatorilor SECIUNEADIndicatoristatistici 1 Numrdeasiguraiomaj 2 Numrdeasigurai(concediiiindemnizaii) 3 NumrdeasiguraipentrucareangajatoruldatoreazCAS 4 Totalindemnizaiideomaj SECIUNEAE E.1.Condiiidemunc Condiii Totalvenitrealizat Totalbazdecalcula ContribuieCAS de contribuieilaBASSaferent angajator munc indemnizaieicf.O.U.G. 158/2005 normale E.2. Indemnizaii sntate (conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrilei completrileulterioare) Nr. Tipindemnizaie Nr. Totalzile Zileprestaiisuportate Sumsuportat crt. cazuri prestaii dinFNUASS dinFNUASS 1 Incapacitatetemporar demunc 2 Prevenirembolnvire 3 Sarciniluzie 4 ngrijirecopilbolnav 5 Riscmaternal 6 Total 7 Totalcontribuiipentruconcediiiindemnizatiicalculatelatotalindemnizaii 8 Totalcontribuiiconcediiiindemnizatiidatoratepentruindemnizaiile suportatedinFAAMBP 9 Totalcontribuiidatoratepentruconcediiiindemnizaii 10 TotalcuantumprestaiidesuportatdinbugetulFNUASSpentruconcediii indemnizaii 11 Totalsumrecuperatdeinstituiaasimilatangajatoruluidincontribuialunii curente 12 TotalsumdeviratlaFNUASSpentruconcediiiindemnizaii 13 TotalsumrmasderecuperatdelaFNUASSpentruconcediiiindemnizaii

6 E.3.Indemnizaiipentruaccidentedemunciboliprofesionale Nr. Tipindemnizaie Numr Zile Sumtotal Sum Crt. cazuri prestaii accidentede suportatdin munc FAAMBP 1 Incapacitatetemporar demunc 2 Trecerealaaltlocde munc 3 Reducereatimpuluide lucru 4 Cursuridecalificarei reconversieprofesinal 5 Total Ajutoarede Numrde Sum deces cazuri SECIUNEAFImpozitpevenituldinsalarii,defalcatpesediulprincipalisediilesecundare F.1.Sediuprincipal Sumadeplat F.2.Sediisecundare Nr.Crt. Coddenregistrarefiscal Sumdeplat sediusecundar ... ... ...

7 Anexanr.1.2 Anexaasigurat DATEDEIDENTIFICAREAASIGURATULUI Nr.crt. CNP/NIF CNP/NIF anterior Nume Nume anterior Prenume Prenume anterior Dataangajare . . Data . . plecare Casadeasigurridesntatea asiguratului Asigurat/neasiguratpentruconcediiiindemnizaiideasigurri socialedesntate Asiguratnsistemuldeasigurripentruomaj DETALIICOASIGURAI Tip CNP Nume Prenume asigurat Printe Printe So/soie SECIUNEAA 1 Tipasiguratdinpunctdevederealcontractuluidemunc 2 Pensionar 3 Tipcontractdemuncdinpunctdevederealtimpuluidelucru 4 Orenormzilniccontract 5 Orelucrateefectivnlun 6 Oresuspendatenlun 7 Totalzilelucrate 8 BazContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonat 9 BazContribuieIndividualOMAJ 10 ContribuieIndividualOMAJ 11 BazContribuieIndividualSNTATE 12 ContribuieIndividualSNTATE 13 BazContribuieIndividualASIGURRISOCIALEplafonat 14 ContribuieIndividualASIGURRISOCIALE 15 Bazadecalculpentrucontributialafonduldegarantare SECIUNEAB B.1.Contract/Contractedemuncsau/iomajtehnicbeneficiardescutire 1 Tipasiguratdinpunctdevederealcontractuluidemunc

8 2 Pensionar 3 Tipcontractmuncdinpunctdevederealtimpuluidelucru 4 Orenormzilniccontract 5 Orelucrateefectivnlun 6 Oresuspendatelun 7 Dincareoreomajtehnicnlun,beneficiaredescutire 8 Totalzilelucrate 9 Zileomajtehnicbeneficiaredescutire 10 BazadecalcullacontributiaindividualOMAJ 11 Bazadecalculpentrucontributialafonduldegarantare B.1.1.Scutirilaplat 1 Motivscutire 2 ANGAJATORSumapentrucaresebeneficiazdescutire OMAJ 3 ANGAJATORSumapentrucaresebeneficiazdescutire SNTATE 4 ANGAJATORSumapentrucaresebeneficiazdescutire ASIGURRISOCIALEIASIGURRIPENTRUACCIDENTEDE MUNCAIBOLIPROFESIONALEncondiiinormalede munc 5 ANGAJATORSumapentrucaresebeneficiazdescutire ASIGURRISOCIALEIASIGURRIPENTRUACCIDENTEDE MUNCAIBOLIPROFESIONALEncondiiideosebitede munc 6 ANGAJATORSumapentrucaresebeneficiazdescutire ASIGURRISOCIALEIASIGURRIPENTRUACCIDENTEDE MUNCAIBOLIPROFESIONALEncondiiispecialedemunc 7 ASIGURATSumapentrucaresebeneficiazdescutire OMAJ 8 ASIGURATSumapentrucaresebeneficiazdescutire SNTATE 9 ASIGURATSumapentrucaresebeneficiazdescutire ASIGURRISOCIALEncondiiinormaledemunc 10 ASIGURATSumapentrucaresebeneficiazdescutire ASIGURRISOCIALEncondiiideosebitedemunc 11 ASIGURATSumapentrucaresebeneficiazdescutire ASIGURRISOCIALEncondiiispecialedemunc B.2.C.N.P.P.Condiiidemunc 1 Indicativcondiiispeciale 2 Zilelucratencondiiinormale 3 Zilelucratencondiiideosebite 4 Zilelucratencondiiispeciale 5 Zilelucratenaltecondiii 6 BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonat condiiinormale 7 BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonat condiiideosebite

9 8 BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonat condiiispeciale 9 BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonat altecondiii B.3.IndemnizaiiAsigurriSocialeconformOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.158/2005,cu modificrileicompletrileulterioaresauPrestaiiconformLegiinr.346/2002,republicat 1 ZileIndemnizaiincondiiinormale 2 ZileIndemnizaiincondiiideosebite 3 ZileIndemnizaiincondiiispeciale 4 ZileIndemnizaiinaltecondiii 5 Totalzilelucrtoareconcediumedical(conformO.U.G. 158/2005) 6 Totalzilelucrtoareconcediumedicalpentruaccidentede munc 7 ZileprestaiisuportatedinFAAMBP 8 Ziledeconcediufrplatindemnizaiepentrucreterea copiluluidupprimele3nateri 9 BazdecalculaCASaferentindemnizaiilor(conform O.U.G.158/2005)asigurat 10 Sumprestaiideasigurrisocialesuportatdeangajator (conformLegii346/2002) 11 SumprestaiideasigurrisocialesuportatdinFAAMBP 12 Totalvenitasiguratdinindemnizaii/prestaii 13 Totalindemnizaiesntatesuportatdeangajator (cf.O.U.G.158/2005) 14 TotalindemnizaiesntatesuportatdinFNUASS B.4.Centralizator 1 Totalzilelucrate 2 Totalzileomajtehnicbeneficiaredescutire 3 BazContribuieIndividualOMAJ 4 ContribuieIndividualOMAJ 5 BazContribuieIndividualSNTATE 6 ContribuieIndividualSNTATE 7 BazContribuieIndividualASIGURRISOCIALEplafonat 8 ContribuieIndividualASIGURRISOCIALE 9 Bazadecalculpentrucontribuialafonduldegarantare SECIUNEAC CRaportripentruasigurai,completatedealteentitatiasimilateangajatorului 1 Tipasiguratalteentitiasimilate 2 Zile 3 Totalzileconcediumedical(conformO.U.G.158/2005) 4 Zileconcediumedicalpentruaccidentedemunc 5 ZileprestaiisuportatedinFAAMBP 6 BazContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonat 7 Prestaiipentruaccidentedemunc 8 SumprestaiideasigurrisocialesuportatdinFAAMBP

10 9 BazContribuieIndividualOMAJ 10 ContribuieIndividualOMAJ 11 BazaContribuieIndividualSNTATE 12 ContribuieIndividualSNTATE 13 BazContribuieIndividualASIGURRISOCIALEplafonat 14 ContribuieIndividualASIGURRISOCIALE SECIUNEAD.ConcediimedicaleconformOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.158/2005,cu modificrileicompletrileulterioare 1 Seriacetificatuluideconcediumedical 2 Numrulcertificatuluideconcediumedical 3 Seriacetificatuluideconcediumedicaliniial 4 Numrulcertificatuluideconcediumedicaliniial 5 Dataacordriicertificatuluimedical(zz.ll.aaaa) 6 Datnceputvalabilitateconcediumedical 7 Datncetarevalabilitateconcediumedical 8 Codulnumericpersonalalcopilului 9 Codulindemnizaieinotatpecertificatuldeconcediumedical 10 Loculdeprescriereacertificatuluimedical 11 Coddeurgenmedicochirurgical 12 CodboalinfectocontagioasgrupaA 13 Numrulavizuluimediculuiexpert 14 Zileprestaii(zilelucrtoare)suportatedeangajator 15 Zileprestaii(zilelucrtoare)suportatedinFNUASS 16 TotalZileprestaii(zilelucrtoare)aferenteconcediuluimedical 17 Sumaveniturilordinultimele6luni 18 Numrdezileaferenteveniturilordinultimele6luni 19 Mediazilnicabazeidecalcul 20 Indemnizaiesntatesuportatdeangajator 21 IndemnizaiesntatesuportatdinFNUASS SECIUNEAEDateprivindimpozitulpevenit E.1.Venituridinsalariiobinutelafunciadebaz 1 Venitbrut 2 Contribuiisocialeobligatorii 3 Numrpersoaneaflatenntreinere 4 Deduceripersonale 5 Altededuceri 6 Venitbazdecalculalimpozitului 7 Impozitreinut E.2.Altevenituridinsalarii 1 Venitbrut 2 Contribuiisocialeobligatorii 3 Venitbazdecalculalimpozitului 4 Impozitreinut E.3.Datedetaliateprivindimpozitulpevenit

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Seciunea Tipasigurat Funciedebaz Tipvenitreferitorlaperioadaderaportare(PsauA) Perioadavenituluidinaltperioaddectceadereferin lunnceput Perioadavenituluidinaltperioaddectceadereferin lunsfrit Justificareavenituluidinaltperioaddectceade raportare(tipvenitreferitorlaperioada=A) Venitbrut Contribuiisocialeobligatorii Contravaloareatichetelordemas Numrpersoaneaflatenntreinere Deduceripersonale Altededuceri Venitbazdecalculalimpozitului Impozitreinut Sumancasat

12 Anexanr.2 (Anexanr.2laOrdinulnr.1054/2084/793/2012) Nomenclatorul"Creanefiscale"

Nr. Denumirecreanfiscal crt. 1 Impozitpevenituldinsalarii 2 Contribuiaindividualdeasigurri socialereinutdelaasigurai

Temeilegal Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale,republicat. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale,republicat.

Contribuiadeasigurrisociale datoratpentrupersoanelepentru careplatadrepturilorsesuportdin bugetulasigurrilorpentruomaj

Contribuiadeasigurarepentru accidentedemunciboli profesionalepentruomeri

Contribuiadeasigurrisociale datoratdeangajator

Contribuiadeasigurarepentru accidentedemunciboli profesionaledatoratdeangajator

13 7 Contribuiapentruasigurrisociale desntatereinutdelaasigurai Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare.

Contribuia pentru asigurri sociale de sntate datorat pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suport din bugetul asigurrilorpentruomaj Contribuia de asigurri sociale de sntate, pentru persoanele care se afl n concediu medical pentru incapacitate de munc, din cauz de accident de munc sau boal profesional, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificrilei completrile ulterioare i alte deduceri conform legislaiei specificeprivindcontribuiilesociale Contribuia pentru asigurri sociale de sntate datorat de pensionari pentruparteadevenitcaredepete plafonulprevzutdelege

10

11

Contribuia pentru asigurri sociale de sntate datorat pentru persoanele care execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl n arestpreventiv Contribuia individual pentru asigurri sociale de sntate pentru persoanele aflate n concediu i indemnizaie pentru creterea copilului pn la mplinirea vrstei de 2 anii n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea de ctre copil a vrsteide3anisauseaflnconcediu i indemnizaie pentru creterea copilului cu handicap cu vrsta cuprinsntre3i7ani

12

Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, cu modificrile i completrile ulterioare.

14 Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Contribuiapentruasigurrisociale Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu desntatedatoratdeangajator modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Contribuiapentruconcediii Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu indemnizaiidatoratdepersoanele modificrileicompletrileulterioare. aflatenomaj Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrileicompletrileulterioare. Contribuiapentruconcediii Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu indemnizaiidelapersoanelejuridice modificrileicompletrileulterioare saufizicecareaucalitateade angajator Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrileicompletrileulterioare. Contribuiaindividualdeasigurri Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu pentruomajreinutdelaasigurai modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocupriiforeidemunc,cumodificrilei completrileulterioare Contribuiadeasigurripentruomaj Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu datoratdeangajator modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocupriiforeidemunc,cumodificrilei completrileulterioare Contribuia angajatorilor la Fondul de Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu garantare pentru plata creanelor modificrileicompletrileulterioare. salariale Legea nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru platacreanelorsalariale,cumodificrilei completrileulterioare. Contribuiapentruasigurrisociale Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu desntatedatoratpentru modificrileicompletrileulterioare.

13

14

15

16

17

18

19

15 persoanelecarefacpartedintro familiecarearedreptullaajutor social,potrivitLegiinr.416/2001 privindvenitulminimgarantat,cu modificrileicompletrileulterioare 20 Contribuia individual de sntate datorat pentru persoanele, ceteni strini, aflate n centrele de cazare n vederea returnrii ori expulzrii, precumipentrupersoanele,ceteni strini, victime ale traficului de persoane, care se afl n timpul procedurilor necesare stabilirii identitii i sunt cazai n centrele specialamenajate,potrivitlegii Contribuia individual de sntate datorat pentru persoanele care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum i pentru persoanelecareseaflnperioadade amnare sau ntrerupere a executrii pedepseiprivativedelibertate Contribuiaindividualdesntate datoratpentrupersonalulmonahal alcultelorrecunoscute Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cumodificrileicompletrileulterioare. Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare.

21

Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare.

22

23

Contribuiaindividualdesntate datoratpentrupersoanele,ceteni romni,caresuntvictimeale traficuluidepersoane,pentruo perioaddecelmult12luni

24

25 26

Contribuia de asigurri sociale de sntate datorat de angajator pentru persoanele care se afl n concediu medical pentru incapacitate de munc, urmare unui accident de munc sau boal profesional suportat din FAAMBP, conform Legii nr. 95/2006, cu modificrile i completrileulterioare Impozitpevenituriledinpensii Legeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare Contribuia individual de asigurri Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sociale datorat de persoanele care cumodificrileicompletrileulterioare. realizeaz venituri din drepturi de proprietateintelectual

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrileulterioare.

16 27 Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precumiacontractelordeagent Contribuia individual de asigurri sociale datorat de persoanele care realizeaz venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precumiacontractelordeagent Contribuia individual de asigurri sociale datorat de persoanele care realizeaz venituri din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciariextrajudiciar Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din activitatea de expertiz contabil itehnic,judiciariextrajudiciar Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venitul obinut dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, carenugenereazopersoanjuridic Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri, n regim de reinere la surs a impozitului pe venit, din asocierile fr personalitate juridic prevzute laart.13lit.e)dinCodulFiscal Impozit pe veniturile din drepturi de proprietateintelectual Impozit pe veniturile din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precumiacontractelordeagent Impozit pe veniturile din activitatea Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

28

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

29

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

30

31

32

33

34 35

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

36

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i

17 de expertiz contabil i tehnic, judiciariextrajudiciar Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, care nu genereazopersoanjuridic. Contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat de persoanele care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole, n regim de reinere la surs a impozituluipevenit Impozit pe veniturile din arendarea bunuriloragricole completrileulterioare Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

37

38

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

39

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare.

Anexanr.3 (Anexanr.3laOrdinulnr.1054/2084/793/2012) Nomenclatorul"Subvenii/scutiri/reduceri" Valoare 1 2 3 4 6 Explicaie Subveniiconformart.80dinLegeanr.76/2002,cumodificrilei completrileulterioare. Scutiredelaplatacontribuieidatoratdeangajatorconformart.80din Legeanr.76/2002,cumodificrileicompletrileulterioare. Subveniiconformart.85dinLegeanr.76/2002,cumodificrilei completrileulterioare. Scutiredelaplatacontribuieidatoratdeangajatorconformart.85 alin.(1)dinLegeanr.76/2002,cumodificrileicompletrileulterioare. Subvenii conform art. 934 i art. 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare (sau subvenii conform art. 8 din Legea nr. 116/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru angajatoriicaremaipotbeneficia,ncondiiilelegii,deacestesubvenii). Reducerialecontribuieidatoratedeangajatorconformart.93dinLegea nr.76/2002,cumodificrileicompletrileulterioare. Subveniiconformart.16alin.(2)dinLegeanr.279/2005privind ucenicialaloculdemunc,republicat. Subveniiconformart.1dinLegeanr.72/2007privindstimularea ncadrriinmuncaeleviloristudenilor,cumodificrileulterioare.

7 8 10

18 Anexanr.4 (Anexanr.4laOrdinulnr.1054/2084/793/2012) NomenclatorulTipasiguratpentrualteentitiasimilateangajatorului Valoare 1 2 3 Explicaie Personal monahal al Cultelor Recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru Culte omer,declaratdeAgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc Pensionari, pentru veniturile din pensii care depesc plafonul prevzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare sau/i cel prevzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, declarai de Casa Naional de Pensii Publice princaselejudeenedepensiiialtecasedepensii Persoanebeneficiaredeajutorsocial Persoanecarebeneficiazdeindemnizaiadecretereacopiluluintre23ani Persoanecarebeneficiazdeindemnizaiadecretereacopiluluicuhandicapntre3 7ani Persoanecareexecutopedeapsprivativdelibertatesauseaflnarestpreventiv, declaratedeMinisterulJustiiei Persoane care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 113, 114 din Cod Penal i persoanele care se afl n perioada de amnare sau ntrerupere a pedepsei privativedelibertate,declaratedeMinisterulJustiiei Persoane returnate sau expulzate sau victimele traficului de persoane care se afl n timpul procedurilor necesare stabilirii demnitii, declarate de Ministerul AdministraieiiInternelor Persoane prevzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurei sociale de sntate, aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrileicompletrileulterioare,declaratedecaseledeasigurridesntate Asigurai preluai de casele judeene de pensii de la unitile n faliment, declarai de caselejudeenedepensii So/Soie pentru personalul romn trimis n misiune permanent n strintate, declaratdeunitiletrimitoare Membrii corpului diplomatic care particip la cursuri de pregtire n strintate pe o duratcaredepeste90dezilecalendaristice,declaraideunitiletrimitoare Persoane disponibilizate care beneficiaz de pli compensatorii suportate de bugetul asigurrilor de omaj, declarate de Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc Persoane, ceteni romni, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioaddecelmult12luni Persoanecarerealizeazvenituridindrepturideproprietateintelectual Persoane care realizeaz venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelordeagent. Consilierilocali

4 5 6 7 8

10

11 13 14 15

16 17 18

19

19 20 22 Persoane care realizeaz venituri din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciariextrajudiciar. Persoane care realizeaz venituri obinute dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrileulterioare,carenugenereazopersoanjuridic. Persoane care realizeaz venituri obinute din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Personal militar, poliiti i funcionari publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, la trecerea n rezerv sau direct n retragere, respectiv la ncetarea raporturilor de serviciu, far drept de pensie, din domeniul aprrii naionale,ordiniipubliceisiguraneinaionaleconformart.296^4lit.)dinLegeanr. 571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Persoane fizice care realizeaz venituri sub form de salarii de la angajatori nerezideni i care achit contribuiile sociale individuale potrivit art. 296^19 alin. (1^13)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Persoane fizice care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului pe venit, pentru care pltitorul de venit are obligaia reinerii la surs a contribuiilor individuale de asigurri sociale de sntate potrivit art.29624alin.(42)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.

23

24

25

26

Anexanr.5 (Anexanr.5laOrdinulnr.1054/2084/793/2012) NomenclatorulTipasigurat Nr. Tipasigurat crt. 1 Salariat 2 Salariatmilitar 3 Alte categorii de persoane care realizeaz venituri asimilate salariilor, care nu au contractindividualdemuncsauraportdeserviciunuestesalariat 4 Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum i membri n consilii,comisii,comiteteialteleasemenea:preediniiasociaiilordeproprietari saualtepersoanecareidesfoaractivitateanbazacontractuluidemandatn cadrulasociaiilordeproprietari 5 Persoane disponibilizate care beneficiaz de pli compensatorii acordate n baza contractuluicolectivsauindividualdemunc,suportatedinfonduldesalarii 6 Administratorii societilor comerciale, companiilor/societilor naionale i regiilor autonome, desemnai /numii n condiiile legii, precumi reprezentanii nadunareageneralaacionarilorinconsiliuldeadministraie

20

Anexanr.6 (Anexanr.7laOrdinulnr.1054/2084/793/2012) Instruciunidecompletare aformularului112"Declaraieprivindobligaiiledeplatacontribuiilorsociale,impozituluipeveniti evidenanominalapersoanelorasigurate Declaraia se completeaz de ctre persoanele fizice i juridice prevzute la art. 296^3 lit.e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrilei completrile ulterioare (Codul fiscal), la care i desfoar activitatea sau se afl n concediu medical persoanele prevzute la art. 296^3 lit.a) i b), de ctre entitile prevzute la art. 296^3 lit. f) din aceeai lege, precumi de ctre orice pltitor de venituri denatursalarialsauasimilatesalariilor. n situaia persoanelor prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) i i) din Codul fiscal, pentru care pltitorul de venit are obligaia reinerii la surs a contribuiilor sociale, declararea se face de ctre pltitoruldevenit,nconformitatecuart.296^19alin.(2)dinaceeailege. Declaraiasecompleteazidecontribuabiliiprevzuilaart.296^19alin.(1^9)i(1^10)dinCodul fiscal, care au obligaia s depun declaraia i s achite contribuiile sociale ale angajatorului i pe cele individuale, potrivit legii, precumi de persoanele fizice care, potrivit art. 296^19 alin. (1^13) din aceeai lege,auobligaiaachitriicontribuiilorsocialeindividuale. I.Depunereadeclaraiei: Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominalapersoanelorasiguratesecompleteazisedepunedepltitoriideimpoziteicontribuiicrora le revin, potrivit legislaiei n vigoare, obligaiile de plat cuprinse n anexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale"laordin. Termenuldedepunereadeclaraiei Declaraiasedepune: trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului, de angajatorii i entitile asimilate angajatorilor care se ncadreaz n prevederile art. 58 alin. (2) din Codul fiscal i nu au optat pentrudepunerealunaradeclaraiei, lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare de ceilali angajatori i entiti asimilate angajatorului, precum i de persoanele prevzute la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) i (1^13) din Codul fiscal. Atenie! Depunerea trimestrial a declaraiei const n completarea i depunerea a cte unei declaraiipentrufiecarelundintrimestru,potrivitart.296^19alin.(1^2)dinCodulfiscal. Ori de cte ori n cursul trimestrului persoanele prevzute la art. 296^3 lit. a)i b) beneficiaz de concediii indemnizaii de asigurri sociale de sntate sau le nceteaz calitatea de asigurat, pltitorii de venituri din salariii asimilate salariilor prevzui la art. 58 alin. (2), n calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraia pn la datade 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n careaintervenitconcediulmedicalsauncetareacalitiideasigurat.nacestcaz,declaraia/declaraiile aferent/aferenteperioadeirmasedintrimestrusedepune/sedepunpnladatade25inclusivalunii urmtoare trimestrului. n cazul n care ncetarea calitii de asigurat are loc n luna a doua a trimestrului, se vor depune att declaraia pentru prima lun a trimestrului, ct i cea pentru luna a doua,urmndcadupncheiereatrimestruluissedepunnumaideclaraiapentrulunaatreia.

21 Organulfiscalcompetent: Organul fiscal n a crui eviden contribuabilul este nregistrat ca pltitor de impozite, taxe i contribuii. Moduldedepunere: 1.Declaraiasedepuneprinmijloaceelectronicedetransmitereladistan,conformlegii. Pentrudepunereadeclaraiei,pltitorultrebuiesdeinuncertificatcalificat,eliberatncondiiile Legiinr.455/2001privindsemnturaelectronic. 2. Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominalapersoanelorasiguratesecompleteazcuajutorulprogramuluideasisten. Programuldeasistenestepusladispoziiacontribuabililorgratuitdeunitilefiscalesubordonate saupoatefidescrcatdepesiteulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,laadresawww.anaf.ro. II.Completareadeclaraiei A.ANEXAnr.1"Declaraieprivindobligaiiledeplatacontribuiilorsociale,impozituluipevenit ievidenanominalapersoanelorasigurate"laordin 1.CasetaPerioadaderaportare: n rubrica Lun se nscrie cu cifre arabe numrul lunii la care se refer obligaia (de exemplu: 01 pentrulunaianuarie). Anul pentru care se completeaz declaraia se nscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2013). 2. a) Caseta Declaraie rectificativ se bifeaz cu X n situaia n care rectificarea declaraiei se realizeaz pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entitii asimilate angajatorului. b) Caseta Declaraie rectificativ ca urmare a acordrii unor drepturi bnesti n baza unor hotrri judectoreti definitivei irevocabile se bifeaz cu X n situaia n care declaraia se rectific n urma acordrii unor sume reprezentnd salarii, diferene de salarii, dobnzi acordate n legtur cu acestea, precum i actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmasedefinitiveiirevocabile. c)CasetaDeclaraierectificativcaurmareauneiinspeciifiscalesebifeazcuXnsituaian care declaraia se rectific n urma unei inspecii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaiilor fiscale din oficiu,deorganulfiscalcompetent,dupexpirareatermenuluide60deziledeladatacomunicriideciziei deimpunere. Atenie!SevabifacuXnumaiunadinceletreicsue,dupcaz. Rectificareadeclaraiei 2.1.Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate poate fi corectat de contribuabili din proprie iniiativ, prin depunerea uneideclaraiirectificative. 2.2.Declaraiarectificativseutilizeazpentru: corectareaimpozituluipevenit,precumiacontribuiilorsocialedatoratedeangajatoriientiti asimilateangajatorilorireinutedectreacetiadelaasigurai; modificareaunorelementedeidentificareaasiguratului; modificarea unor date pe baza crora se determin stagiile de cotizarei punctajul asiguratului n sistemul public de pensii, pentru situaia cnd a fost omis nscrierea unui/unor asigurat/asigurai sau n

22 cazul n care asiguratul/asiguraii a/au fost nregistrat/nregistrai fr temei i este necesar anularea respectiveinregistrri; corectareaaltorinformaiiprevzutedeformular. 2.3. Declaraia rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular ca i declaraia care se corecteaz,bifndusecuXcsuaaflatpeprimapaginaformularului. 2.4. Declaraia rectificativ se completeaz integral, nscriinduse toate datele i informaiile prevzutedeformular,inclusivcelecarenudiferfadedeclaraiainiial. 2.5. n cazul veniturilor din salarii i/sau al diferenelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaz i se reine n conformitate cu dispoziiile Coduluifiscalinormelordeaplicareaacestuia. 2.6. Pentru contribuiile sociale, n situaiile n care au fost acordate sume reprezentnd salarii, diferene de salarii i actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri judectoreti definitive i irevocabile, precum i n situaiile n care prin astfel de hotrri se dispune rencadrarea n munc a unor persoane, se ntocmesc declaraii rectificative corespunztoare fiecrei luni, bifnduse cu X csuacorespunztoaredepeformular. 2.7. n situatia n care, ca urmare inspeciei fiscale, au fost stabilite diferene de contribuii sociale, contribuabilii au obligaia rectificrii declaraiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferene,bifndusecuXcsuacorespunztoaredepeformular. 2.8. Declaraia rectificativ ntocmit conform prezentelor instruciuni se depune numai pentru rectificrile care vizeaz perioadele de raportare ncepnd cu 1 iulie 2012. Pentru perioadele de raportare cuprinse ntre 1 ianuarie 2011 i 30 iunie 2012, Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe veniti evidena nominal a persoanelor asigurate se completeazi se rectific, dup caz, n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, coninutul, modalitatea de depunerei de gestionare a Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozituluipevenitievidenanominalapersoanelorasigurate. 2.9. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii depun declaraiirectificativepotrivitlegislaieispecificenvigoarenperioadalacaresereferacestedeclaraii. Seciunea"Datedeidentificareapltitorului" CasetaCoddeidentificarefiscalsecompleteazcoduldeidentificarefiscalatribuitpltitorului conformlegii,nscriindusecifrelecualiniereladreapta. n situaia n care, declaraia se completeaz de ctre mputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se nscriu codul de identificare fiscal atribuitde organul fiscal competent persoanei ale crei obligaii sunt ndeplinite, precumi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica Funcia/ Calitatea din formularsenscriemputernicit. n cazul n care contribuabilul este nregistrat n scopuri de tax pe valoarea adugat conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n prima csu se nscrie prefixul RO. Caseta Denumire se nscrie/nscriu, dup caz, denumirea sau numelei prenumele pltitorului deimpoziteicontribuii. Caseta Adres domiciliu fiscal se completeaz adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Coduluideprocedurfiscal. n situaia contribuabililor prevzui la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) i (1^13) din Codul fiscal, seciunea se completeaz cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligaia depuneriideclaraiei. SECIUNEA"Creanefiscale" Pentru impozitul pe venit i pentru fiecare contribuie social prevzute n anexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale" la ordin, datorate n perioada de raportare, se completeaz n acelai

23 formular, cte un tabel generat cu ajutorul programului de asisten, nscriinduse n rndurile corespunztoare (rd.1rd.3) sumele reprezentnd obligaiile constituite n perioada de raportare la care se referdeclaraia,nconformitatecuinstruciuniledemaijos. nsituaiancare,nperioadaderaportarenuaurezultatsumedatorate/deplatpentruimpozitul pe venit i/sau contribuiile sociale cuprinse n vectorul fiscal, la rubrica Suma datorat/de plat se nscriecifra0(zero). Necompletarea tabelului din aceast seciune, pentru impozitul pe venit sau contribuia social pentrucareexistobligaiedeclarativpotrivitlegii,echivaleazcunedeclarareaobligaieirespective. Coloana Denumire crean fiscal se nscrie denumirea obligaiei de plat conform anexei nr. 2 Nomenclatorul"Creanefiscale"laordin,datoratnperioadaderaportare. ColoanaSuma: Rndul 1 Suma datorat" se nscrie suma reprezentnd impozitul pe venit/ contribuia social datoratnperioadaderaportare,conformlegii. Rndul 2 "Suma deductibil" se nscriu sumele care pot fi deduse n perioada de raportare din contribuiilesocialedatoratedeangajatori,conformlegislaieispecificeprivindcontribuiilesociale.Nivelul sumeideductibilenuvadepinivelulsumeidatoratenperioadaderaportare. Rndul 3 Suma de plat (rd.1rd.2)" se nscrie suma de la rd.1 sau, dup caz, diferena ntre sumadelard.1iceadelard.2. Rndul Total obligaii de plat se nscrie totalul obligaiilor de plat, pentru perioada de raportare,respectivtotalulsumelordeclarate,nscriselard.3Sumadeplat. SumanscrislarndulTotalobligaiideplatsepltetencontuluniccorespunztor. Pentru impozitul pe veniti contribuiile sociale prevzute la poziiile 1 4, 7 13, 16, 18 39 din anexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale" la ordin, formularul se completeaz de ctre angajatori sau entiti asimilate acestora, n conformitate cu dispoziiile Codului fiscal i ale legislaiei specifice privind contribuiilesociale. Rndul 1 "Suma datorat" se nscrie suma reprezentnd impozitul pe venit/contribuia social datoratenperioadaderaportare,conformlegislaieispecifice. Rndul3Sumadeplat"senscriesumadelarndul1. La poziia 1 din anexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale" la ordin se declar impozitul pe venitul din salarii reinut de ctre contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligaia nregistrrii fiscale,potrivitlegii. Lapoziiile3437i39dinanexanr.2Nomenclatorul"Creanefiscale"laordinsedeclarimpozitul pe veniturile definite potrivit Codului fiscal pentru care obligaia declarrii, calculrii, reinerii i plii revinepltitoruluidevenit,carenacestcazesteasimilatangajatorului,nconformitatecuprevederileart. 296^19alineatul(2)dinCodulfiscal. Pentrucontribuiilesocialedatoratedeangajatori,prevzutelapoziiile5,6,14,15i17dinanexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale" la ordin, formularul se completeaz de ctre angajatori sau entiti asimilate acestora, n conformitate cu dispoziiile Codului fiscal i ale legislaiei specifice privind contribuiilesocialeastfel: Rndul 1 "Suma datorat" se nscrie suma datorat de angajatori n perioada de raportare, conformprevederilorlegalespecificecontribuiilorsociale. Rndul 2 "Suma deductibil" se nscriu sumele care pot fi deduse n perioada de raportare din contribuiile sociale datorate de angajatori, conform legislaiei specifice privind contribuiile sociale. Nivelulsumeideductibilenuvadepinivelulsumeidatoratenperioadaderaportare. Larndul"Sumadeductibil"senscriu,curespectareacondiieidemaisus,sumelereprezentnd:

24 a) faciliti/deduceri acordate din bugetul asigurrilor pentruomaj n conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrileicompletrileulterioareialtededucericonformlegislaieispecifice; b) deduceri efectuate din bugetul asigurrilor sociale de stat, n conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare (contribuia asigurrilor sociale de sntate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare i alte deduceri conform legislaiei specifice privind contribuiilesociale); c) indemnizaiile care se calculeazi se pltesc de ctre angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat, cu modificrile ulterioare,i Ordinului ministrului muncii, solidaritii socialei familieii al ministrului sntii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurareapentruaccidentedemunciboliprofesionale,cumodificrileicompletrileulterioare,ialte deducericonformlegislaieispecificeprivindcontribuiilesociale; d) pentru poziiile 14i 15 din anexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale" la ordin se completeaz indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, care se calculeazi se pltesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depi nivelul sumei datorate n perioada de raportare Rndul 3 "Suma de plat " se nscrie suma reprezentnd diferena dintre suma datorat i cea deductibil,respectivdintresumanscrislard.1isumanscrislard.2. Pentru contribuiile sociale prevzute la poziiile 14 i 15 din anexa nr. 2 Nomenclatorul "Creane fiscale" la ordin, sumele reprezentnd indemnizaii pltite de ctre angajatori asigurailor, care depesc sumacontribuiilordatoratedeacetianlunarespectiv,respectiv,sumacareseregsetelarndulC.2. 13/E.213 se recupereaz din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate din creditele bugetare prevzute cu aceasta destinaie, n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.399/2006,cumodificrileicompletrileulterioare. B.ANEXAnr.1.1ANEXAANGAJATORlaanexanr.1laordin SECIUNEAAAltedatedeidentificareapltitorului Caseta Numr de ordine n registrul comerului se completeaz cu numrul de ordine de la registrul comerului, de ctre angajatorii i entitile asimilate acestora care, potrivit legii au obligaia nregistrriinRegistrulComerului.. Caseta Cod CAEN se completeaz cu codul CAEN al activitii principale desfurate de pltitor, conformNomenclatoruluiprivindclasificareaactivitiloreconomicelanivelnaional. CasetaAdressediusocialsecompleteazadresasediuluisocialalpltitorului. Caseta Casa de asigurri de sntate angajator conine codificarea casei de asigurri de sntatelacareesteluatnevidenangajatorul. Caseta Tarif de risc se nscrie procentul contribuiei de asigurri pentru accidente de munci boliprofesionale,careestenfunciedencadrareanclaselederisc(codCAEN). CasetaDatoreazcontribuiedeaccidentedemuncD/Nsenscrie: Ddacsedatoreazcontribuiedeaccidentedemunciboliprofesionale; N dac nu se datoreaz contribuie de accidente de munc i boli profesionale (pentru angajatoriilacarenuseaplicprevederileLegii346/2002,republicat,cumodificrileulterioare). SECIUNEABIndicatoristatistici Rndul 1 Numr de asigurai omaj se completeaz cu numrul de asigurai obligatoriu n sistemulasigurrilorpentrusomaj,potrivitlegii,nlunaderaportare,respectivcunumruldeasiguraidin

25 anexanr.1.2Anexaasiguratlaanexanr.1laordinpentrucareattasiguratul,ctiangajatorulacestuia datoreaz contribuii asigurri sociale deomaj. Se calculeaz prin nsumarea unic a cazurilorpentru care casetaAsiguratnsistemulasigurrilorpentrusomaj=1,iarnSeciuneaAsau/iB.1.dinanexanr.1.2 Anexaasiguratlaanexanr.1laordin,rubricaTipasiguratdinpunctdevederealcontractuluidemunc = 1 Salariat sau 3 Alte categorii de persoane care realizeaz venituri asimilate salariilor care nu au contractindividualdemuncsauraportdeserviciu(nuestesalariat).nsituaiaasigurailorcumaimulte contractedemuncncheiatecurespectivulangajator,acetiavorfinumraiosingurdat. Rndul 2 Numr de asigurai concediii indemnizaii se completeaz cu numrul efectiv de angajai (asigurai) care au realizat venituri n luna pentru care se ntocmete declaraia i pentru care angajatoruldatoreazcontribuiapentruconcediiiindemnizaiideasigurrisocialedesntate. Rndul 3 Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz CAS se completeaz cu numruldeasiguraipentrucaresedatoreazcontribuiadeasigurrisociale. Rndul 4 Total fond de salarii brute se completeaz cu suma ctigurilor brute realizate de asiguraii nscrii la Rndul 2 (venituri de natur salarial, venituri asimilate salariilor, precumi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporar de munc, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare i sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii 346/2002, republicat, cu modificrile ulterioare), i nu poate fi mai mare dect produsul dintre numrul asigurailor din luna pentru care se calculeazcontribuiapentruconcediiiindemnizaiiivaloareacorespunztoarea12salariiminimebrute peargarantatenplat. Rndul5Numrsalariaisecompleteazcunumruldesalariaicaredesfoaroactivitaten bazaunuicontractindividualdemuncsauaunuistatutspecialprevzutdelege. SECIUNEAC C.1Condiiidemunc. SeciuneaC.1.Condiiidemuncconineinformaiidespreangajatoriicareaucondiiidiferitedemunc. ColoanaTotalvenitrealizatsecompleteazastfel: Rndul1Condiiinormaletotalvenitrealizat(C1_11)coninetotalulcstigurilorbrutelunare realizate n condii normale de munc de asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 laordin,exclusivcelerealizatedepersoaneleexceptatedelege. Rndul 2 Condiii deosebite total venit realizat (C1_21) conine totalul cstigurilor brute lunare realizate n condii deosebite de munc de asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexanr.1laordin,exclusivcelerealizatedepersoaneleexceptatedelege. Rndul3Condiiispecialetotalvenitrealizat(C1_31)coninetotalulcstigurilorbrutelunare realizate ncondiii speciale de munc de asiguraii nscriin anexa nr.1.2 "Anexaasigurat" laanexa nr. 1 laordin,exclusivcelerealizatedepersoaneleexceptatedelege. Rndul 4 Alte condiii total venit realizat (C1_41) conine totalul cstigurilor brute lunare realizate n alte condiii de munc de asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin,potrivitlegii,exclusivcelerealizatedepersoaneleexceptatedelege. Rndul 5 Total venit realizat (C1_T1) conine totalul cstigurilor brute lunare realizate de asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoaneleexceptatedelege. Coloana Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferent indemnizatiei conform O.U.G. nr. 158/2005, secompleteazastfel: Rndul 1 Condiii normale (C1_12) conine totalul bazei de calcul a contribuiei la Bugetul asigurrilor sociale de stat, aferent indemnizaiilor conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile

26 ulterioare n situaia n care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare concediului medical n condiii normaledemunc,exclusivajutoruldedeces. Rndul 2 Condiii deosebite (C1_22) conine totalul bazei de calcul a contribuiei la Bugetul asigurrilor sociale de stat, aferent indemnizaiilor conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare n situaia n care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare concediului medical n condiii deosebitedemunc,exclusivajutoruldedeces. Rndul 3 Condiii speciale (C1_32) conine totalul bazei de calcul a contribuiei la Bugetul asigurrilor sociale de stat, aferent indemnizaiilor conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare n situaia n care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare concediului medical n condiii specialedemunc,exclusivajutoruldedeces. Rndul4Altecondiii(C1_42)coninetotalulbazeidecalculacontribuieilaBugetulasigurrilor sociale de stat, aferent indemnizaiilor conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrilei completrile ulterioare n situaia n care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare concediului medical n alte condiii de munc, exclusivajutoruldedeces. Rndul 5 Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferent indemnizaiei conform Ordonanei de urgen a .Guvernului nr. 158/2005, cu modificrilei completrile ulterioare (C1_T2) conine totalul bazei de calcul a contribuiei la Bugetul asigurrilor sociale de stat, aferent indemnizaiilor conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006,cumodificrileicompletrileulterioare,exclusivajutoruldedeces. ColoanaScutiriangajatorsecompleteazastfel: Rndul 1 Condiii normale scutiri angajator (C1_13) conine totalul sumelor pentru care angajatorulbeneficiazdescutire,pentruasiguraiinscriinanexanr.1.2"Anexaasigurat"laanexanr.1 laordincarelucreazncondiinormaledemunc. Rndul 2 Condiii deosebite scutiri angajator (C1_23) conine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaz de scutire, pentru asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2"Anexa asigurat" la anexa nr. 1 laordincarelucreazncondiideosebitedemunc. Rndul 3 Condiii speciale scutiri angajator (C1_33) conine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaz de scutire, pentru asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2"Anexa asigurat" la anexa nr. 1 laordincarelucreazncondiispecialedemunc. Rndul 4 Alte condii scutiri angajator (C1_43) conine totalul sumelor pentru care angajatorulbeneficiazdescutire,pentruasiguraiinscriinanexanr.1.2"Anexaasigurat"laanexanr.1 laordincarelucreaznaltecondiidemunc. Rndul 5 Total scutiri angajator (C1_T) conine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiazdescutire. ColoanaContribuieCASangajatorsecompleteazastfel: Rndul 5 Total Contribuie CAS angajator conine totalul contribuiei de asigurri sociale datorat de angajator(C1_T3). Varianta I Dac baza de calcul angajator nu depete baza de calcul plafonat: Daca(C1_T1+C1_T2C1_T)<=BCP C1_T3=(C1_11+C1_12C1_13)*CotaAngN+(C1_21+C1_22C1_23)*CotaAngD+(C1_31+C1_32 C1_33)*CotaAngS+(C1_41+C1_42C1_43)*CotaAngA VariantaII

27 Dacabazadecalculangajatordepetebazadecalculplafonat: Daca(C1_T1+C1_T2C1_T)>BCP C1_T3= ((C1_11+C1_12 C1_13) * CotaAngN +(C1_21+C1_22C1_23) * CotaAngD + (C1_31+ C1_32 C1_33)*CotaAngS+(C1_41+C1_42C1_43)*CotaAngA)*BCP/(C1_T1+C1_T2C1_T) unde: BCP (baza de calcul plafonat) = produsul dintre numrul de asigurai pentru care angajatorul datoreaz contribuii de asigurri sociale din luna pentru care se calculeaz contribuiai valoarea corespunztoareadecinciorictigulsalarialmediubrut. Baza de calcul angajator (C1_T1+C1_T2 C1_T) = totalul cstigurilor brute lunare realizate de asiguraii nscrii n anexa nr. 1.2"Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin + totalul bazei de calcul a contribuiei la Bugetul asigurrilor sociale de stat, aferent indemnizaiilor conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrilei completrile ulterioare, exclusiv ajutorul de deces totalul sumelor pentru care angajatorulbeneficiazdescutire. CotaAngN = cota de contribuie de asigurri sociale datorat de angajator pentru condiii normale demunc. CotaAngD = cota de contribuie de asigurri sociale datorat de angajator pentru pentru condiii deosebitedemunc. CotaAngS = cota de contribuie de asigurri sociale datorat de angajator pentru condiii speciale demunc. Cota AngA = cota de contribuie de asigurri sociale datorat de angajator pentru alte condiii de munc. Rndul 6 Baz calcul punctaj omaj tehnic beneficiar de scutire se completeaz cu suma salariilor de baz minime brute pe ar garantate n plat, proporionale cu numrul de zile de omaj tehnic. Rndul 7 Total sum de recuperat de angajator de la BASS, aferent lunii de raportare se completeaz cu suma reprezentnd ajutor de deces care se recupereaz de ctre angajator de la bugetul asigurrilor sociale de stat, n situaia n care ajutorul de deces depete contribuia de asigurri sociale datoratdeacesta. Rndul 8 Total sum de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferent lunii de raportare se completeaz cu suma reprezentnd cuantumul prestatiilor de asigurri sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, contribuia de asigurri sociale de sntate aferent concediilor medicale pentru incapacitate temporar de munc cauzate de accidentede munci boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, cu modificrilei completrile ulterioarei contribuia pentru concedii i indemnizaii conform art. 6 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, care se recupereaz de ctre angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, n cazul n care aceasta depete contribuia de accidente de munc i boli profesionale datoratdeacesta. C.2. Indemnizaii sntate (conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrileicompletrileulterioare) ColoanaNr.cazurisecompleteazastfel: Rndul 1 Numr cazuri pentru incapacitate temporar de munc se completeaz cu total concediimedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul2Numrcazuripentruprevenirembolnviresecompleteazcutotalconcediimedicale pentruprevenirembolnvire.

28 Rndul 3 Numr cazuri pentru sarcin i luzie se completeaz cu total concedii medicale pentrusarciniluzie. Rndul 4 Numr cazuri pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu total concedii medicale pentrungrijirecopilbolnav. Rndul 5 Numr cazuri pentru risc maternal se completeaz cu total concedii medicale pentru riscmaternal. ColoanaTotalzileprestaiisecompleteazastfel: Rndul1Totalzileprestaiipentruincapacitatetemporardemuncsecompleteazcunumr totaldezileprestaiiaferenteconcediilormedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul2Totalzileprestaiipentruprevenirembolnviresecompleteazcunumrtotaldezile prestaiiaferenteconcediilormedicalepentruprevenirembolnvire. Rndul 3 Total zile prestaii pentru sarcin i luzie se completeaz cu numr total de zile prestaiiaferenteconcediilormedicalepentrusarcinsiluzie. Rndul 4 Total zile prestaii pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu numr total de zile prestaiiaferenteconcediilormedicalepentrungrijirecopilbolnav Rndul5Totalzileprestaiipentruriscmaternalsecompleteazcunumrtotaldezileprestaii aferenteconcediilormedicalepentruriscmaternal. ColoanaZileprestaiisuportatedeangajatorsecompleteazastfel: Rndul 1 Zile prestaii suportate de angajator pentru incapacitate temporar de munc se completeaz cu numr total de zile prestaii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitatetemporardemunc. ColoanaZileprestaiisuportatedinFNUASSsecompleteazastfel: Rndul 1 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporar de munc se completeaz cu numr total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate,aferenteconcediilormedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul 2 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru prevenire mbolnvire se completeaz cu numr total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, aferente concediilormedicalepentruprevenirembolnvire. Rndul 3 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru sarcini luzie se completeaz cu numr total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, aferente concediilormedicalepentrusarciniluzie. Rndul 4 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu numr total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, aferente concediilormedicalepentrungrijirecopilbolnav. Rndul 5 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru risc maternal se completeaz cu numr total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, aferente concediilormedicalepentruriscmaternal. ColoanaSumasuportatdeangajatorsecompleteazastfel: Rndul 1 Suma suportat de angajator pentru incapacitate temporar de munc se completeazcusumasuportatdeangajator,aferentconcediilormedicalepentruincapacitatetemporar demunc. ColoanaSumasuportatdinFNUASSsecompleteazastfel: Rndul1SumasuportatdinFNUASSpentruincapacitatetemporardemuncsecompleteaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilormedicalepentruincapacitatetemporardemunc.

29 Rndul 2 Suma suportat din FNUASS pentru prevenire mbolnvire se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentruprevenirembolnvire. Rndul 3 Suma suportat din FNUASS pentru sarcin i luzie se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentrusarciniluzie. Rndul 4 Suma suportat din FNUASS pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentrungrijirecopilbolnav. Rndul 5 Suma suportat din FNUASS pentru risc maternal se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentruriscmaternal. Rndul 6 Total suma suportat din FNUASS se completeaz cu suma total a indemnizaiilor suportatedinFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntate. Rndul 7 Total contribuii pentru concedii i indemnizaii calculate la fond salarii se completeazcusumacarereprezinttotalcontribuiipentruconcediiiindemnizaiicalculatelafondulde salarii(FonduldesalariiseregsetenscrislaSectiuneaB,Rndul4). Rndul8Totalcontribuiipentruconcediiiindemnizaiidatoratepentruindemnizaiilesuportate din FAAMBP se completeaz cu suma care reprezint contribuiile pentru concedii i indemnizaii datorate pentru indemnizaiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale. Rndul 9 Total contribuii datorate pentru concedii si indemnizaii se completeaz cu suma dintre total contribuii pentru concedii i indemnizaii calculate la fondul de salarii (Rndul 7) i total contribuiipentruconcediiiindemnizaiidatoratepentruindemnizaiilesuportatedinFonduldeasigurare pentruaccidentedemunciboliprofesionale(Rndul8). Rndul 10 Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizaiisecompleteazcutotalcuantumprestaiidesuportatdinFondulnaionalunicdeasigurri socialedesntatepentruconcediiiindemnizaii. Rndul 11 Total sum recuperat de angajator din contribuia lunii curente se completeaz cu sumarecuperatdeangajatordincontribuialuniicurente.Sumarecuperatdeangajatornupoatedepi suma reprezentnd contribuia datorat, n luna curent, pentru concediii indemnizaii nscris la Rndul 9. Rndul 12 Total sum de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizaii se completeaz cu totalsumdeviratlaFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntatepentruconcediisiindemnizaii. Rndul 13 Total sum rmas de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizaii se completeazcutotalsumrmasderecuperatnlunaderaportaredelaFondulnaionalunicdeasigurri socialedesntatepentruconcediiiindemnizaii. C.3.Indemnizaiipentruaccidentedemunciboliprofesionale ColoanaNr.cazurisecompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc conine numrul total de cazuri de indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc, cauzate de accidente de munci boli profesionale la nivel de unitate. Rndul 2 Trecerea temporar la alt loc de munc conine numrul total de cazuri de indemnizaie pentru trecerea temporar n alt loc de munc, cauzat de accidente de munc i boli profesionalelaniveldeunitate. Rndul 3 Reducerea timpului de lucru conine numrul total de cazuri de indemnizaie pentru reducereatimpuluidelucru,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionalelaniveldeunitate. Rndul 4 Cursuri de calificare i reconversie profesional conine numrul total de cazuri de indemnizaie pe durata cursurilor de calificarei reconversie profesional, cauzat de accidente de munc iboliprofesionalelaniveldeunitate.

30 ColoanaZileprestaiisecompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc conine numrul total de zile lucrtoare de prestaii pentru incapacitate temporar de munc, cauzat de accidente de munci boli profesionale, la niveldeunitate,dincertificatelemedicale. Rndul 2 Trecerea temporar la alt loc de munc conine numrul total de zile lucrtoare de prestaiipentrutrecereatemporarnaltlocdemunc,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionale laniveldeunitatedincertificatelemedicale. Rndul 3 Reducerea timpului de lucru conine numrul total de zile lucrtoare de prestaii pentrureducereatimpuluidelucru,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionalelaniveldeunitate, dincertificatelemedicale. Rndul 4 Cursuri de calificare i reconversie profesional conine numrul total de zile lucrtoare de prestaii pe durata cursurilor de calificarei reconversie profesional, cauzate de accidente demunciboliprofesionale,laniveldeunitate,dincertificatelemedicale. ColoanaSumtotalaccidentedemuncsecompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc conine cuantumul total al prestaiilor pentru incapacitatetemporardemunc,cauzatedeaccidentedemunciboliprofesionale,laniveldeunitate. Rndul2Trecereatemporarlaaltlocdemuncconinecuantumultotalalprestaiilorpentru trecerea temporar n alt loc de munc, cauzat de accidente de munci boli profesionale, la nivel de unitate. Rndul3Reducereatimpuluidelucruconinecuantumultotalalprestaiilorpentrureducerea timpuluidelucru,cauzatedeaccidentedemunciboliprofesionale,laniveldeunitate. Rndul4Cursuridecalificareireconversieprofesionalconinecuantumultotalalprestaiilor pe durata cursurilor de calificare i reconversie profesional, cauzate de accidente de munc i boli profesionale,laniveldeunitate. Rndul 5 Total cuprinde cuantumul total al prestaiilor de asigurri sociale cauzate de accidentedemunciboliprofesionale,laniveldeunitate. ColoanaSumasuportatdinFAAMBPsecompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc este suma prestaiilor pentru incapacitate temporar de munc cauzat de accidente de munci boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 2 Trecerea temporar la alt loc de munc este suma prestaiilor pentru trecerea temporar n alt loc de munc, cauzat de accidente de munc i boli profesionale la nivel de unitate, suportatedinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 3 Reducerea timpului de lucru este suma prestaiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzat de accidente de munc i boli profesionale, la nivel de unitate suportate din Fondul de asigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 4 Cursuri de calificare i reconversie profesional este suma prestaiilor pe durata cursurilor de calificarei reconversie profesional, cauzat de accidente de munci boli profesionale, la niveldeunitate,suportatedinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 5 Total sum suportat din FAAMBP conine total cuantum de prestaii de asigurri socialedesuportatdinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. CasetaAjutoarededeces Numrcazurisecompleteazcunumrultotaldecazuripentrucaresauacordatajutoarede deces,laniveldeunitate. Sum se completeaz cu suma total a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportatedinbugetulasigurrilorsocialedestat.

31 C.4.Sumscutitdincontribuialaomajaangajatoruluipotrivitprevederilorlegalenvigoare Se completeaz cu suma reprezentnd contribuia datorat de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj, aferent categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, n sistemul asigurrilor pentru omaj, pentru care angajatorul este scutit de plata acestei contribuii n temeiul prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede potrivit dispoziiilorlegalencheiereaunuiactjuridicsauaprobareauneisolicitrideabeneficiadescutire. Se calculeaz prin nsumarea produsului dintre suma prevzut la Seciunea B.1.1. poziia 2 AngajatorSumapentrucaresebeneficiazdescutiredinanexanr.1.2"Anexaasigurat"laanexanr.1la ordin,icotadecontribuiedatoratdeangajatorlabugetulasigurrilorpentruomaj,prevazutdelege. C.5.Subvenii/scutiri/reduceri(dinbugetulasigurrilorpentruomaj) Subvenie/scutire/reducere se completeaz, prin selectarea din anexa nr. 3 Nomenclatorul Subvenii/scutiri/reduceri la ordin, a tipului de subvenie, scutire i/sau reducere, dup caz, de care beneficiazangajatorulrespectiv,potrivitlegislaieinvigoare,dinbugetulasigurrilorpentruomaj. Sumaderecuperatdincontribuiadatoratsecompleteazcusumacorespunztoaretipuluide subvenie, scutirei/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contribuiei datorate de angajatordiminuatcuscutireadelaplatdecareangajatorulestescutitntemeiulprevederilorlegalen vigoare(prevzutlacapitolulC.4.). La completarea creanei fiscale Contribuia de asigurri pentru omaj datorat de angajator prevzut n Seciunea "Creane fiscale", totalul sumelor de recuperat din contribuia datorat, prevzute la C.5., se nscriu ca sum deductibil, cu respectarea condiiei ca nivelul sumei deductibile s nu depeascnivelulsumeidatorate. Sum de restituit de la AJOFM / AMOFM se completeaz cu suma corespunztoare tipului de subvenie, scutirei/sau reducere selectat, de restituit de ctre AgeniaJudeean pentru Ocuparea Forei de Munc / Agenia Municipal pentru Ocuparea Forei de Munc Bucureti. Se completeaz numai n situaia n care suma deductibil din Contribuia de asigurri pentru omaj datorat de angajator din anexanr.2NomenclatorulCreanefiscalelaordinesteegalcusumadatorat. C.6.Contribuieomajdatoratdeangajator Baz de calcul se completeaz cu suma reprezentnd totalul veniturilor care constituie baza lunar de calcul a contribuiei datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit prevederilor legale n vigoare. Se calculeaz prin nsumarea bazelor lunare de calcul a contribuiei individualelabugetulasigurrilorpentruomaj. Contribuiesecompleteazcusumareprezentndcontribuiadatoratdeangajatorlabugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit prevederilor legale n vigoare. Se calculeaz prin aplicarea cotei prevzute de prevederile legale n vigoare pentru contribuia datorat de angajator la bugetul asigurrilor pentruomajasuprasumeibazelordecalculacontribuieiindividualelabugetulasigurrilorpentruomaj. C.7.Contribuiefonddegarantaredatoratdeangajator Baza de calcul se completeaz cu suma reprezentnd baza de calcul a contribuiei datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituireai utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelorsalariale,cumodificrileulterioare,laFonduldegarantarepentruplatacreanelorsalariale. Contribuie se completeaz cu suma reprezentnd contribuia datorat de angajator la Fondul degarantarepentruplatacreanelorsalariale,curotunjirepotrivitprevederilorlegale.

32 SECIUNEADIndicatoristatistici Secompleteaznumaidectreentitileasimilateangajatorului,pentruanumitecategoriideasigurai, conformanexeinr.4NomenclatorulTipasiguratpentrualteentitiasimilateangajatoruluilaordin. Rndul1Numrdeasiguraiomajsecompleteazcuzeroireprezintnumruldeasigurai nsistemulasigurrilorpentruomaj,raportaideangajatoriasimilai. Rndul 2 Numr de asigurai (concediii indemnizaii) se completeaz cu numrul efectiv de asigurai din luna pentru care se ntocmete declaraia, pentru care instituia asimilat datoreaz contribuiapentruconcediiiindemnizaii. Rndul 3 Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz CAS se completeaz cu numruldeasiguraipentrucaresedatoreazcontribuiadeasigurrisociale. Rndul 4 Total indemnizaii de omaj se completeaz suma indemnizaiilor de omaj pentru careinstituiaasimilatpltetecontribuiapentruconcediiiindemnizaii. SECIUNEAE Secompleteaznumaidectreentitileasimilateangajatorului,pentruanumitecategoriideasigurai. E.1Condiiidemunc Seciunea E.1. Condiii de munc conine informaii despre entitile asimilate angajatorului care aucondiiinormaledemunc. Coloana Total venit realizat se completeaz pentru Condiii normale de munc (E1_venit) conine totalulcstigurilorbrutelunarerealizatencondiinormaledemuncdeasiguraiinscriinanexanr.1.2 "Anexa asigurat" la anexa 1 la ordin (se calculeaz pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15, din anexa nr. 4 NomenclatorulTipasiguratpentrualteentitiasimilateangajatoruluilaordin). Coloana Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferent indemnizatiei conform O.U.G.158/2005, se completeaz pentru Condiii normale de munc (E1_baza) conine totalul bazei de calcul a contribuieilabugetulasigurrilorsocialedestat,aferentindemnizaiilorconformOrdonaneideurgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrilei completrile ulterioare, n situaia n care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare concediului medical n condiiinormaledemunc,exclusivajutoruldedeces(secalculeazpentrutipuriledeasigurat2,13,14din anexanr4NomenclatorulTipasiguratpentrualteentitiasimilateangajatoruluilaordin). Coloana Contribuie CAS angajator conine totalul contribuiei de asigurri sociale datorat de entitateaasimilatangajatorului(E1_ct). VariantaI Dacbazadecalculangajatornudepetebazadecalculplafonat Daca((E1_venitS_plcompS_oug125)+E1_baza)<=BCP E1_ct=(E1_venitS_plcompS_oug125)*CotaAngN+E1_baza*CotaAngN VariantaII Dacbazadecalculangajatordepetebazadecalculplafonat Daca((E1_venitS_plcompS_oug125)+E1_baza)>BCP E1_ct = (E1_venitS_plcomS_oug125)*CotaAngN + E1_baza * CotaAngN) * BCP / ((E1_venit S_plcomS_oug125)+E1_baza) Unde:

33 S_plcomp= Total ctig brut realizat asigurat exceptat din calculul CAS angajator ptr. tip asigurat =15 din anexa nr. 4 Nomenclatorul Tip asigurat pentru alte entiti asimilate angajatoruluila ordin S_oug125= Total ctig brut realizat asigurat, exceptat din calculul CAS angajator ptr. tip asigurat =17, 18 i 20 din anexa nr. 4 Nomenclatorul Tip asigurat pentru alte entiti asimilate angajatoruluilaordin BCP= baza de calclul plafonat = produsul dintre numrul asigurailor din lun pentru care se calculeazcontribuiaivaloareacorespunztoareadecinciorictigulsalarialmediubrut. CotaAngN = cota de contribuie de asigurri sociale datorat de angajator pentru condiii normale demunc. n baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentnd pli compensatorii pltite din bugetulasigurrilordeomaj,precumiveniturileprevzutelaart.52alin.(1)lit.a)c)dinCodulfiscal. n cazul persoanelor beneficiare de indemnizaie deomaj, cota CAS folosit este cota total CAS pentru condiii normale de munc (Cipens+CotaAngN), unde Cipens = cota de contribuie individual de asigurrisocialereinutdelaasigurat. E2Indemnizaiisntate(conformOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.158/2005,aprobatcu modificriicompletriprinLegeanr.399/2006,,cumodificrileicompletrileulterioare) ColoanaNr.cazurisecompleteazastfel: Rndul 1 Numr cazuri pentru incapacitate temporar de munc se completeaz cu total concediimedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul2Numrcazuripentruprevenirembolnaviresecompleteazcutotalconcediimedicale pentruprevenirembolnvire. Rndul 3 Numr cazuri pentru sarcin i luzie se completeaz cu total concedii medicale pentrusarciniluzie. Rndul 4 Numr cazuri pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu total concedii medicale pentrungrijirecopilbolnav. Rndul 5 Numr cazuri pentru risc maternal se completeaz cu total concedii medicale pentru riscmaternal. ColoanaTotalzileprestaiisecompleteazastfel: Rndul 1 Total zile prestaii pentru incapacitate temporar de munc se completeaz cu numrultotaldezileprestaiiaferenteconcediilormedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul 2 Total zile prestaii pentru prevenire mbolnvire se completeaz cu numrul total de zileprestaiiaferenteconcediilormedicalepentruprevenirembolnvire. Rndul 3 Total zile prestaii pentru sarcin i luzie se completeaz cu numrul total de zile prestaiiaferenteconcediilormedicalepentrusarcinsiluzie. Rndul4Totalzileprestaiipentrungrijirecopilbolnavsecompleteazcunumrultotaldezile prestaiiaferenteconcediilormedicalepentrungrijirecopilbolnav Rndul 5 Total zile prestaii pentru risc maternal se completeaz cu numrul total de zile prestaiiaferenteconcediilormedicalepentruriscmaternal. ColoanaZileprestaiisuportatedinFNUASSsecompleteazastfel: Rndul 1 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporar de munc se completeaz cu numrul total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntateaferenteconcediilormedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul 2 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru prevenire mbolnvire se completeaz cu numrul total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilormedicalepentruprevenirembolnvire.

34 Rndul 3 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru sarcin i luzie se completeaz cu numrul total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilormedicalepentrusarciniluzie. Rndul 4 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu numrul total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilormedicalepentrungrijirecopilbolnav. Rndul 5 Zile prestaii suportate din FNUASS pentru risc maternal se completeaz cu numrul total de zile prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilormedicalepentruriscmaternal. ColoanaSumasuportatdinFNUASSsecompleteazastfel: Rndul1SumasuportatdinFNUASSpentruincapacitatetemporardemuncsecompleteaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilormedicalepentruincapacitatetemporardemunc. Rndul 2 Suma suportat din FNUASS pentru prevenire mbolnvire se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentruprevenirembolnvire. Rndul 3 Suma suportat din FNUASS pentru sarcin i luzie se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentrusarciniluzie. Rndul 4 Suma suportat din FNUASS pentru ngrijire copil bolnav se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentrungrijirecopilbolnav. Rndul 5 Suma suportat din FNUASS pentru risc maternal se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate aferente concediilor medicalepentruriscmaternal. Rndul 6 Total sum suportat din FNUASS se completeaz cu suma indemnizaiilor suportate dinFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntate. Rndul 7 Total contribuii pentru concedii i indemnizaii calculate la total indemnizaii se completeaz cu suma care reprezint total contribuii pentru concedii i indemnizaii calculate la total indemnizaii. Rndul8Totalcontribuiipentruconcediisiindemnizaiidatoratepentruindemnizaiilesuportate din FAAMBP se completeaz cu suma care reprezint contribuiile pentru concedii i indemnizaii datorate pentru indemnizaiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale. Rndul 9 Total contribuii datorate pentru concedii si indemnizaii se completeaz cu suma dintre total contribuii pentru concedii i indemnizaii calculate la total indemnizaii i total contribuii pentru concedii i indemnizaii datorate pentru indemnizaiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidentedemunciboliprofesionale. Rndul 10 Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizaiisecompleteazcutotalcuantumprestaiidesuportatdinFondulnaionalunicdeasigurri socialedesntatepentruconcediiiindemnizaii. Rndul 11 Total sum recuperat de instituia asimilat angajatorului din contribuia lunii curente se completeaz cu suma recuperat de instituia asimilat angajatorului din contribuia lunii curente. Suma recuperat de instituia asimilat angajatorului nu poate depi suma reprezentnd contribuiadatorat,nlunacurent,pentruconcediiiindemnizaiinscrislaRndul9. Rndul 12 Total sum de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizaii se completeaz cu totalsumdeviratlaFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntatepentruconcediisiindemnizaii. Rndul 13 Total sum rmas de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizaii se completeazcutotalsumramasderecuperatnlunaderaportaredelaFondulnaionalunicdeasigurri socialedesntatepentruconcediiiindemnizaii.

35 E.3.Indemnizaiipentruaccidentedemunciboliprofesionale ColoanaNumr.cazurisecompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc conine numrul total de cazuri de indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc, cauzate de accidente de munci boli profesionale, la nivel de unitate. Rndul 2 Trecerea temporar la alt loc de munc conine numrul total de cazuri de indemnizaie pentru trecerea temporar n alt loc de munc, cauzat de accidente de munc i boli profesionalelaniveldeunitate. Rndul 3 Reducerea timpului de lucru conine numrul total de cazuri de indemnizaie pentru reducereatimpuluidelucru,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionalelaniveldeunitate. Rndul 4 Cursuri de calificare i reconversie profesional contine numrul total de cazuri de indemnizaie pe durata cursurilor de calificarei reconversie profesional, cauzat de accidente de munc iboliprofesionalelaniveldeunitate. ColoanaZileprestaiisecompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc conine numrul total de zile lucrtoare de prestaii pentru incapacitate temporar de munc, cauzat de accidente de munci boli profesionale la niveldeunitatedincertificatelemedicale. Rndul 2 Trecerea temporar la alt loc de munc conine numrul total de zile lucrtoare de prestaiipentrutrecereatemporarnaltlocdemunc,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionale laniveldeunitate,dincertificatelemedicale. Rndul 3 Reducerea timpului de lucru conine numrul total de zile lucrtoare de prestaii pentrureducereatimpuluidelucru,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionalelaniveldeunitate, dincertificatelemedicale. Rndul 4 Cursuri de calificare i reconversie profesional conine numrul total de zile lucrtoare de prestaii pe durata cursurilor de calificarei reconversie profesional, cauzate de accidente demunciboliprofesionalelaniveldeunitate,dincertificatelemedicale. Coloana Suma total accidente de munc (pe total se poate verifica cu Cuantum prestaii de asigurri sociale suportate de Fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale + Cuantum prestaii de asigurri sociale suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicat, cu modificrileulterioare),secompleteazastfel: Rndul 1 Incapacitate temporar de munc conine cuantumul total al prestaiilor pentru incapacitatetemporardemunc,cauzatedeaccidentedemunciboliprofesionale,laniveldeunitate. Rndul2Trecereatemporarlaaltlocdemuncconinecuantumultotalalprestaiilorpentru trecerea temporar n alt loc de munc, cauzat de accidente de munci boli profesionale, la nivel de unitate. Rndul3Reducereatimpuluidelucruconinecuantumultotalalprestaiilorpentrureducerea timpuluidelucru,cauzatdeaccidentedemunciboliprofesionale,laniveldeunitate. Rndul4Cursuridecalificareireconversieprofesionalconinecuantumultotalalprestaiilor pe durata cursurilor de calificare i reconversie profesional, cauzate de accidente de munc i boli profesionale,laniveldeunitate. Rndul 5 Total cuprinde cuantumul total al prestaiilor de asigurri sociale cauzate de accidentedemunciboliprofesionale,laniveldeunitatepentruentitileasimilateangajatorului. Coloana Suma suportat din FAAMBP (pe total se poate verifica cu Cuantum prestaii de asigurri socialesuportatedinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale)secompleteaz astfel:

36 Rndul 1 Incapacitate temporar de munc este suma prestaiilor pentru incapacitate temporar de munc cauzat de accidente de munci boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 2 Trecerea temporar la alt loc de munc este suma prestaiilor pentru trecerea temporar n alt loc de munc, cauzat de accidente de munc i boli profesionale la nivel de unitate, suportatedinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 3 Reducerea timpului de lucru este suma prestaiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzat de accidente de munc i boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 4 Cursuri de calificare i reconversie profesional este suma prestaiilor pe durata cursurilor de calificarei reconversie profesional, cauzat de accidente de munci boli profesionale, la niveldeunitate,suportatedinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 5 Total sum suportat din FAAMBP conine total cuantum de prestaii de asigurri socialedesuportatdinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. CasetaAjutoarededeces Numrdecazurisecompleteazcunumrultotaldecazuripentrucaresauacordatajutoare dedeces,laniveldeunitate. Sum se completeaz cu suma total a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportatedinBugetulAsigurrilorSocialedeStat. SECIUNEAFImpozitpevenituldinsalarii,defalcatpesediulprincipalisediilesecundare F1.Sediulprincipal Rndul Suma de plat se nscrie suma reprezentnd impozitul pe venitul din salarii datorat n perioadaderaportare,conformlegii,pentrusediulprincipal. F2. Sedii secundare se completeaz numai de ctre pltitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizeaz venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrileicompletrileulterioare. Coloana Cod de nregistrare fiscal sediu secundar se completeaz codul de nregistrare fiscal atribuit fiecrui sediu secundar care are obligaii de plat, conform legii, nscriinduse cifrele cu aliniere la dreapta. Coloana Suma de plat se nscrie suma reprezentnd impozitul pe venitul din salarii datorat n perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de nregistrare fiscal. C.ANEXAnr.1.2ANEXAASIGURATlaanexanr.1laordin Secompleteazcteoanexpentrufiecareasiguratpentrucareexistobligaiadeclarrii,conform legii. Seciunea"Datedeidentificareaasiguratului" 1. Caseta CNP/NIF se completeaz codul numeric personal sau numrul de identificare fiscal, atribuitconformlegii,nscriindusecifrelecualiniereladreapta.

37 2. Caseta CNP/NIF anterior se completeaz codul numeric personal sau numrul de identificare fiscalanteriorceluiactual(dindeclaraiaanterioar),atribuitconformlegii,nscriindusecifrelecualiniere ladreapta(secompleteaznumaincazuldeclaraiilorrectificative). 3.CasetaNumeicasetaPrenumesenscrienumele,respectivprenumeleasiguratului. 4.CasetaNumeanterioricasetaPrenumeanteriorsecompleteaznumaincazuldeclaraiilor rectificative se nscrie numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaraia anterioar). 5.CasetaDataangajaresecompleteaznumaipentrusistemuldeasigurrisocialedesntate se nscrie data de la care asiguraii ncep activitatea dependent la un angajator, respectiv data de la care nceperelaiadedependendintreasiguratiinstituiaasimilat. 6. Caseta Data plecare se completeaz numai pentru sistemul de asigurri sociale de sntate se nscrie data la care nceteaz activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care nceteaz relaiadedependendintreasiguratiinstituiaasimilatangajatorului. Caseta Data angajare i caseta Data plecare, dup caz, se completeaz de fiecare dat cnd se ntocmetedeclaraia. 7. Caseta Casa de asigurri de sntate a asiguratului conine codificarea casei de asigurri de sntate la care sunt luai n eviden asiguraii, n funcie de opiunea acestora i cu care sa ncheiat contractul de asigurri sociale de sntate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucureti, _A este AOPSNAJ, _T este CASMTCT. Pentrul restul judeelor prescurtarea este identiccucodificareadelaautoturisme. 8.CasetaAsigurat/neasiguratpentruconcediiiindemnizaiideasigurrisocialedesntatese nscriupersoaneleasiguratepentrucareexistobligaiapliicontribuieipentruconcediiiindemnizaiin luna de raportare, potrivit legii, respectiv, persoanele neasigurate pentru care nu exist obligaia plii contribuieipentruconcediiiindemnizaiiisecompleteazastfel: "1"persoanelepentrucaresepltetecontribuia(ex.persoanelecareaurealizatvenituridinsalarii sau asimilate salariului, n luna de raportare, n baza contractului individual de munc sau n baza raportuluideserviciu,precumidinoricealteactivitidependente,etc.,); "2"persoanelepentrucarenusepltetecontribuia(ex.dacndeplinescnumaifunciadecenzor, sau dac sunt cadre militare n activitate poliitii funcionari publici cu statut special care i desfoar activitateanministereleiinstituiiledinsectoruldeaprare,ordinepublicisigurannaional,etc.). 9. Caseta Asigurat n sistemul asigurrilor pentruomaj Se completeaz pentru a se evidenia dac persoana este asigurat obligatoriu n sistemul asigurrilor pentru omaj, potrivit legii, n luna de raportare,astfel: 1 pentru persoanele asigurate obligatoriu n sistemul asigurrilor pentruomaj, potrivit legii, n lunaderaportare; 2 pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu n sistemul asigurrilor pentru omaj, potrivitlegii,nlunaderaportare. SeciuneaDetaliicoasigurai Se nscriu coasiguraii sistemului de asigurri sociale de sntate conform prevederilor Legii nr. 95/2006privindreformandomeniulsntii,cumodificrileicompletrileulterioare,astfel: CNPcoasigurat Numecoasigurat Prenumecoasigurat Tipcoasiguratsecompleteazastfel: Sso/soie Pprinte(mam,tat) Atenie!Pentrufiecareasigurat,sevacompletaunadinseciunileA,Bsau/iC,dupcaz.

38 SECIUNEAA Se nscriu datele pentru asiguraii care realizeaz n luna de raportare numai venituri din salarii si asimilate salariilor i care au avut un singur raport de munc cu angajatorul respectiv, nu au lucrat n condiii deosebite/specialei nu au beneficiat de indemnizaii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilorlegale. Rndul 1 Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc se nscrie tipul de asigurat, conformanexeinr.5NomenclatoruluiTipasiguratlaordin. Pentru asiguraii n sistemul asigurrilor pentruomaj se va selecta din anexa nr. 5 Nomenclatorul Tip asiguratla ordin 1 Salariat sau 3 Alte categorii de persoane care realizeaz venituri asimilate salariilorcarenuaucontractindividualdemuncsauraportdeserviciu(nuestesalariat). Rndul 2 Pensionar se completeaz cu 1 n cazul asigurailor care aui statutul de pensionar i 0 pentru celelalte situaii. n cazul n care se completeaz rndul 2 Pensionar cu cifra 1 se completeazobligatoriuirndul1Tipasiguratdinpunctdevederealcontractuluidemunc. Rndul3Tipcontractmuncdinpunctdevederealtimpuluidelucrusecompleteazcu: Npentrunormntreag(6,7,8ore)sau Pn(parialP1,P2...P7),undenreprezintnumruldeorezilnicedecontractparial. Rndul 4 Ore norm zilnic contract se completeaz cu programul normal de lucru specific locului de munc al asiguratului, exprimat n ore. Prin program normal de lucru se nelege programul prevzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru salariaii care lucreaz n condiii deosebite vtmtoare, grele sau periculoase sau art 112 alin. (2)din Legea nr. 53/2003, republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.Normazilnicpoatesfiede8,7sau6ore. Rndul 5 Ore lucrateefectiv n lun se completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate n lun. Pentru persoana care are raporturile de munc sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporar de munc, perioada suportat de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consider perioad lucrat (orele din programul de lucru n care raporturile de munc sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitatetemporardemunciplataindemnizaieisesuportdeangajatordinfonduldesalariiisunt considerateoreefectivlucrate). Rndul6Oresuspendatenlunsecompleteazcunumruldeoredinprogramuldelucrun care raporturile de munc sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepia suspendrii pentru incapacitatetemporardemuncsuportatdeangajatordinfonduldesalarii. Rndul 7 Total zile lucrate se completeaz cu numrul total de zile lucratei nu poate fi mai maredectnumruldezilelucrtoaredinlun,stabilitconformCoduluimuncii. Rndul 8 Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE neplafonat se nscrie ctigul brut neplafonat realizat de asigurat, n vederea calculrii contribuiilor de asigurri sociale. Nu se includ indemnizaiiledeasigurrisociale. Rndul 9 Baz Contribuie Individual OMAJ se completeaz cu suma reprezentnd baza lunar de calcul asupra creia angajatorii au obligaia de a reine i de a vira contribuia individual la bugetulasigurrilorpentrusomaj. Rndul 10 Contribuie individual OMAJ se completeaz cu suma reprezentnd contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru somaj datorat de asigurat i reinut de angajator, potrivit prevederilor legale n vigoare. Se calculeaz prin aplicarea cotei prevzute de prevederile legale n vigoare pentru contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru omaj asupra bazei de calcul a contribuiei individualedeomaj. Rndul 11 Baz Contribuie Individual SNTATE se nscrie venitul baz de calcul pentru contribuiadeasigurridesntatedatoratdeasiguratireinutdeangajator,potrivitlegii. Rndul 12 Contribuie individual SNTATE se nscrie suma reprezentnd contribuia individualdatoratdeasiguratireinutdeangajator,potrivitlegii.

39 Rndul 13 Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat se nscrie ctigul brut careconstituiebazdecalculpentrucontribuiaindividualdeasigurrisociale,plafonatconformlegilorn vigoare. Rndul 14 Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE se nscrie contribuia individual de asigurrisocialedatoratdeasiguratireinutdeangajator,potrivitlegii. Rndul 15 Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare se completeaz cu suma reprezentnd baza de calcul pentru contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale dac pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaia de a plti contribuia la Fondul de garantarei "0"dacpentruasiguratulrespectivangajatorulnuareobligaiaacesteipli. SECIUNEAB Se completeaz numai dac salariatul nu se ncadreaz la Seciunea A (a avut mai multe contracte de munc la acelai angajator sau a avut concedii medicale sau a lucrat n condiii diferite de munc sau a beneficiatdeindemnizaiisaudemotivedescutire). B.1.Contract/Contractedemuncsau/iomajtehnicbeneficiardescutire n situaia n care asiguratul are mai multe contracte de munc ncheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizic se ncadreaz nmai multe tipuri deasigurat, se va completa cte o nregistrare pentru fiecare contract ncheiat de asigurat cu angajatorul respectiv, sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoarela: Rndul1Tipasiguratdinpunctdevederealcontractuluidemuncsecompleteazcutipulde asigurat,conformanexeinr.5NomenclatoruluiTipasiguratlaordin. Pentru asiguraii n sistemul asigurrilor pentruomaj se va selecta din anexa nr. 5 Nomenclatorul Tipasiguratlaordin. 1Salariatsau3Altecategoriidepersoanecarerealizeazvenituriasimilatesalariilorcarenu aucontractindividualdemuncsauraportdeserviciu(nuestesalariat). Rndul 2 Pensionar se completeaz cu 1 n cazul asigurailor care aui statutul de pensionar i 0 pentru celelalte situaii. n cazul n care se completeaz rndul 2 Pensionar cu cifra 1 se completeazobligatoriuirndul1Tipasiguratdinpunctdevederealcontractuluidemunc. Rndul 3 Tip contract munc din punct de vedere al timpului de lucru se completeaz cu N (normantreag6,7,8)sauPn(parialP1,P2,...,P7) unde nreprezintnumruldeorezilnicedecontract parial. Rndul 4 Ore norm zilnic contract se completeaz cu programul normal de lucru specific locului de munc al asiguratului, exprimat n ore. Prin program normal de lucru se nelege programul prevzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrilei completrile ulterioare sauprogramulnormaldelucrusub8 orestabilitcurespectareaprevederilorLegiinr.31/1991sauart.112 alin. (2) din din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Norma zilnic poatesfiede8,7sau6ore. Rndul 5 Ore lucrate efectiv n lun se completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate n lun. Pentru persoana care are raporturile de munc sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporar demuncperioadasuportatdeangajatorpotrivitlegiiseconsiderperioadlucrat(oreledinprogramul de lucru n care raporturile de munc sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporar de munciplataindemnizaieisesuportdeangajatorpotrivitlegiiisuntconsiderateoreefectivlucrate). Rndul 6 Ore suspendate lun se completeaz cu numrul de ore din programul de lucru n care raporturile de munc sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepia suspendrii pentru incapacitatetemporardemuncsuportatdeangajatorpotrivitlegii(oreledinprogramuldelucruncare raporturile de munc sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporar de munc i plata indemnizaieisesuportdeangajatorpotrivitlegiisuntconsiderateoreefectivlucrate). Rndul 7 Din care oreomaj tehnic n lun, beneficiare de scutire se completeaz cu numrul deoredinprogramuldelucruncareraporturiledemuncsuntsuspendatentemeiulart.52alin.(1)lit.c)

40 din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i pentru care salariaii i angajatorul acestora sunt scutii de plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj n condiiile legii. Se completeaz numai n situaia n care salariaiii angajatorul sunt scutii de plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj n temeiul prevederilor legale n vigoare i se completeaz Rndul 1 MotivscutiredinSeciuneaB,pctB.1.1Scutirilaplat;ncazcontrarsecompleteazcuzero. Rndul 8 Total zile lucrate se completeaz cu numrul total de zile lucratei nu poate fi mai maredectnumruldezilelucrtoaredinlun,stabilitconformCoduluimuncii. Rndul9Zileomajtehnicbeneficiaredescutiresecompleteazcunumruldezilelucrtoare n care raporturile de munc sunt suspendate n temeiul art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrilei completrile ulterioare,i pentru care salariaiii angajatorul acestora sunt scutii de plata contribuiilor sociale potrivit legii. Se completeaz numai n situaia n care salariaii i angajatorul sunt scutii de plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentruomaj n temeiul prevederilor legale n vigoarei se completeaz Rndul 7 Din care oreomaj tehnic n lun, beneficiare de scutirei Rndul1MotivscutiredinSeciuneaB,pctB.1.1Scutirilaplat;ncazcontrarsecompleteazcuzero. Rndul 10 Baza de calcul la contribuia individual OMAJ se completeaz cu suma reprezentnd totalul veniturilor care constituie baza lunar de calcul a contribuiei individuale la bugetul asigurrilorpentrusomaj,potrivitprevederilorlegalenvigoare. Rndul 11 Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare se completeaz cu suma reprezentnd baza de calcul pentru contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale n situaia n care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaia de a plti contribuia la Fondul de garantarei"0"nsituaiancarepentruasiguratulrespectivangajatorulnuareobligaiaacesteipli. B.1.1.Scutirilaplat Se completeaz, dup caz, pentru fiecare asigurat care beneficiaz, n mod direct sau prin angajatorul su, de prevederi legale care prevd scutiri, totale sau pariale, de la plata contribuiilor sociale. Rndul 1 Motiv scutire se completeaz, prin selectarea din "Lista de valori" a motivului/temeiuluilegalpotrivitcruiaangajatorulsau/iasiguratulbeneficiazdescutiresau/ireducere de la plata contribuiilor sociale. "Lista de valori" se actualizeaz funcie de actele normative care vor fi n vigoarencepndcuanul2011,atribuindusecteovaloaredistinctpentrufiecareactnormativ. Rndul2ANGAJATORSumapentrucaresebeneficiazdescutireOMAJsenscriesumacare nuintrnbazadecalcullastabilireacontribuieideasigurripentruomajdatoratdeangajator. Rndul 3 ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE se nscrie suma carenuintrnbazadecalcullastabilireacontribuieideasigurripentrusntatedatoratdeangajator. Rndul 4 ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE I ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE n condiii normale de munc se nscrie suma baz de calcul a contribuiei de asigurri sociale care nu intr n baza de calcul la stabilirea contribuieideasigurrisocialedatoratdeangajatorncondiiinormaledemunc. Rndul 5 ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE I ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE n condiii deosebite de munc se nscrie suma baz de calcul a contribuiei de asigurri sociale care nu intr n baza de calcul la stabilirea contribuieideasigurrisocialedatoratdeangajatorncondiiideosebitedemunc. Rndul 6 ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE I ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE n condiii speciale de munc se nscrie suma baz de calcul a contribuiei de asigurri sociale care nu intr n baza de calcul la stabilirea contribuieideasigurrisocialedatoratdeangajatorncondiiispecialedemunc. Rndul7ASIGURATSumapentrucaresebeneficiazdescutireOMAJsenscriesumacarenu intrnbazadecalcullastabilireacontribuieiindividualedeasigurripentruomaj. Rndul 8 ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE se nscrie suma carenuintrnbazadecalcullastabilireacontribuieiindividualedeasigurripentrusntate.

41 Rndul 9 ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE n condiii normale demunc se nscrie suma baz de calcul a contribuiei de asigurri sociale care nu intr n baza de calcul la stabilirea contribuiei individuale de asigurri sociale n condiii normale de munc. n cazul n care nu se datoreaz contribuia individual de asigurri sociale, contribuia asigurat se completeaz cu "0". Rndul 10 ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE n condiii deosebitedemuncsenscriesumabazdecalculacontribuieideasigurrisocialecarenuintrnbaza decalcullastabilireacontribuieiindividualedeasigurrisocialencondiiideosebitedemunc.ncazuln care nu se datoreaz contribuia individual de asigurri sociale, contribuia asigurat se completeaz cu "0". Rndul 11 ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE n condiii speciale de munc se nscrie suma baz de calcul a contribuiei de asigurri sociale care nu intr n baza de calcul la stabilirea contribuiei individuale de asigurri sociale n condiii speciale de munc. n cazul n care nu se datoreaz contribuia individual de asigurri sociale, contribuia asigurat se completeaz cu "0". B.2.C.N.P.P.Condiiidemunc Secompleteazpetipuridecondiiidemunc:normale,deosebite,specialesaualtecondiii. Rndul 1 Indicativ condiii speciale conine temeiul legal al ncadrrii n condiii speciale de munc(secompleteazconformanexeinr.6NomenclatorulIndicativcondiiispecialelaordin). Rndul 2 Zile lucrate n condiii normale se nscrie numrul de zile lucrate de asigurat n condiiinormaledemunc. Rndul 3 Zile lucrate n condiii deosebite se nscrie numrul de zile lucrate de asigurat n condiiideosebitedemunc. Rndul 4 Zile lucrate n condiii n speciale se nscrie numrul de zile lucrate de asigurat n condiiispecialedemunc. Rndul5Zilelucratenaltecondiiisenscrienumruldezilelucratedeasiguratnaltecondiii demunc Rndul 6 Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE neplafonat condiii normale se nscriectigulbrutrealizatdeasiguratncondiiinormaledemunc. Rndul 7 Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE neplafonat condiii deosebite se nscriectigulbrutrealizatdeasiguratncondiiideosebitedemunc. Rndul 8 Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE neplafonat condiii speciale se nscriectigulbrutrealizatdeasiguratncondiiispecialedemunc. Rndul9BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonataltecondiiisenscrie ctigulbrutrealizatdeasiguratnaltecondiiidemunc. B.3.IndemnizaiiAsigurriSocialeconformOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.158/2005,cu modificrileicompletrileulterioaresauPrestaiiconformLegiinr.346/2002,republicat Se completeaz dac exist n luna de raportare indemnizaii de asigurri sociale sau concedii medicale. Rndul1Zileindemnizaiincondiiinormalesenscrienumrultotaldezilelucrtoarencare asiguratul a beneficiat de indemnizaii prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrilei completrile ulterioarei de prestaii prevzute de Legea nr. 346/2002, republicat, cu modificrile ulterioare (numr total de zile lucrtoareaferenteprestaieii/sauindemnizaieiacordate). Rndul 2 Zile indemnizaii n condiii deosebite se nscrie numrul total de zile lucrtoare corespunztoare concediului medical pentru incapacitate temporar de munc, n situaia n care asiguratulalucratnziuapremergtoareconcediuluimedicalncondiiideosebitedemunc.

42 Nu se nregistreaz zilele de concediu de maternitate, concediu cretere copil, concediu ngrijire copil sau prestaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc, care sunt corespunztoare,nacestesituaii,condiiilornormaledemunc. Rndul 3 Zile indemnizaii n condiii speciale se nscrie numrul total de zile lucrtoare corespunztoare concediului medical pentru incapacitate temporar de munc, n situaia n care asiguratulalucratnziuapremergtoareconcediuluimedicalncondiiispecialedemunc. Nu se nregistreaz zilele de concediu de maternitate, concediu cretere copil, concediu ngrijire copil sau prestaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc, care sunt corespunztoarenacestesituaiicondiiilornormaledemunc. Rndul 4 Zile indemnizaii n alte condiii se nscrie numrul total de zile lucrtoare corespunztoare concediului medical pentru incapacitate temporar de munc, n situaia n care asiguratulalucratnziuapremergtoareconcediuluimedicalnaltecondiiidemunc. Nu se nregistreaz zilele de concediu de maternitate, concediu cretere copil, concediu ngrijire copil sau prestaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc, care sunt corespunztoarenacestesituaiicondiiilornormaledemunc. Rndul 5 Total zile lucrtoare concediu medical (conform O.U.G.158/2005,) se nscrie numrul totaldezilelucrtoarecorespunztoareconcediuluimedical. Rndul 6 Total zile lucrtoare concediu medical pentru accidente de munc se nscrie numrul total de zile lucrtoare corespunztoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicat, cu modificrileulterioare). Rndul 7 Zile prestaii suportate din FAAMBP se nscrie numrul de zile lucrtoare prestaii pentrucuantumprestaiisuportatdinFonduldeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul 8 Zile de concediu fr plat indemnizaie pentru creterea copilului dup primele 3 nateri se nscrie numrul de zile de concediu fr plata indemnizaiei pentru creterea copilului, conform art. 61 alin. (1) i (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Se acord integral (3 luni), o singur dat n perioada pn la mplinirea,dectrecopil,avrsteide2ani,respectiv3anincazulcopiluluicuhandicap.Seacordpentru persoanelecare ndeplinesc condiiile prevzute la art. 1 dup primele 3 nateri sau, dup caz, dup primii 3 copii ai persoanelor aflate n una din situaiile prevzute la art. 5 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 7/2007, cu modificrile i completrileulterioare. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, a intrat n vigoare Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,cumodificrileicompletrile ulterioare, care se aplic pentru drepturile care se acord persoanelor ai cror copii sau nscut ncepnd cudatade1ianuarie2011,precumiceloraflatensituaiileprevzutelaart.8alin.(2)dinactulnormativ susmenionat. Atenie! Rndul 8 Zile de concediu fr plat indemnizaie pentru creterea copilului dup primele 3 nateri nu se completeaz pentru persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului pn la mplinirea vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendat) i raportatedeageniiledeprestaiisocialejudeeneiamunicipiuluiBucureti. Rndul 9 Baza de calcul a CAS aferent indemnizaiilor (conform O.U.G.158/2005,) asigurat conine suma reprezentnd 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat, n cazul indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate, corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical, cu excepia cazurilor de accident de munc sau boal profesionaliaajutoruluidedeces. Rndul 10 Sum prestaii de asigurrisociale suportat deangajator (conform Legii.346/2002,) senscrietotalulsumelorreprezentndprestaiideasigurrisocialedesuportatdectreangajator. Rndul11SumprestaiideasigurrisocialesuportatdinFAAMBPsenscrietotalulsumelor reprezentnd prestaii de asigurri sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munc

43 i boli profesionale. Acest rnd se completeaz numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncsauboliprofesionale. Rndul 12 Total venit asigurat din indemnizaii/prestaii conine cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de accident de munc sau boal profesional plus baza de calcul a contribuiei la Bugetul asigurrilor sociale de stat aferent indemnizaiilor conform art. 45 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006,cumodificrileicompletrileulterioare,conformlegilornvigoare,exclusivajutoruldedeces. Rndul 13 Total indemnizaie sntate suportat de angajator (cf. O.U.G. 158/2005) conine cuantumulindemnizaieideasigurarisocialedesntatesuportatdeangajator. Rndul14TotalindemnizaiesntatesuportatdinFNUASSconinecuantumulindemnizaiei deasigurrisocialedesntatesuportatdinFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntate. B.4.Centralizator Secompleteazobligatoriu. Senscriudatelecentralizatepeasigurat(peCNPsauNIF),astfel: Rndul 1 Total zile lucrate se nscrie numrul de zile lucrate n condiii de munc normale, deosebite, speciale sau alte condiii. Acestea nu pot depi numrul de zile lucrtoare din lun stabilit conformLegiinr.53/2003,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul2Totalzileomajtehnicbeneficiaredescutiresecompleteazcunumrultotaldezile lucrtoare n care raporturile de munc sunt suspendate n temeiul art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i pentru care salariaii i angajatorul acestorasuntscutiideplatacontribuiilorsocialepotrivitlegii. Rndul 3 Baza Contribuie Individual OMAJ se completeaz cu suma reprezentnd totalul veniturilor care constituie baza lunar de calcul a contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale n vigoare. Se calculeaz prin nsumarea bazelor de calcul a contribuiei individualelabugetulasigurrilorpentruomajcorespunztoaretuturorcontractelorncheiatedeasigurat cuangajatorulrespectiv. Rndul 4 Contribuie Individual OMAJ se completeaz cu suma reprezentnd contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru somaj datorat de asigurat i reinut de angajator, potrivit prevederilor legale n vigoare, cumulat pentru toate contractele ncheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculeaz prin nsumarea contribuiilor individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj corespunztoaretuturorcontractelorncheiatedeasiguratcuangajatorulrespectiv. Rndul 5 Baza Contribuie Individual SNTATE se nscrie venitul baz de calcul pentru contribuiaindividualpentruasigurrisocialedesntate,potrivitlegii. Rndul 6 Contribuie Individual SNTATE se nscrie contribuia datorat de asigurat i reinutdeangajator,potrivitlegii. Rndul 7 Baza contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat se nscrie ctigul brut careconstituiebazadecalculpentrucontribuiaindividualdeasigurrisociale,plafonat,conformlegilor nvigoare. Rndul 8 Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE se completeaz cu CAS datorat de asigurat,rezultatprinaplicareacoteiCASasiguratasupractiguluibazdecalculCAS. Rndul 9 Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare se nscrie venitul baz de calcul pentru contribuia angajatorului la Fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele ncheiate deasiguratcuangajatorulrespectiv. SECIUNEAC. C.Raportripentruasigurai,completatedealteentitiasimilateangajatorului Se completeaz cte o nregistrare pentru fiecare tip de asigurat astfel cum este prevzut n anexa nr.4NomenclatorulTipasiguratpentrualteentitiasimilateangajatoruluilaordin,astfel: Rndul 1 Tip asigurat alte entiti asimilate se completeaz conform anexei nr. 4 NomenclatorulTipasiguratpentrualteentitiasimilateangajatoruluilaordin.

44 Pentru asiguraii din sistemul public de pensii i/sau din sistemul asigurrilor de sntate, care realizeaz venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, a contractelor de agent sau din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar, venituri din drepturi de proprietate intelectual, venituri n regim de reinere la surs a impozitului pe venit, venituri obinute dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal care nu genereaz o persoan juridic, precumi venituri obinute din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal, se va selecta din nomenclator valoarea 17,18,20,22,23,dupcaz. Pentru personalul militar, poliitii funcionari publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, la trecerea n rezerv sau direct n retragere, respectiv la ncetarea raporturilor de serviciu, far drept de pensie, din domeniul aprrii naionale, ordinii publicei siguranei naionale conform art. 296^4 lit.) din Legea nr. 571/2003, cu modificrileicompletrile ulterioare precumi pentru persoanele fizice care realizeaz venituri sub form de salarii de la angajatori nerezideni i care achit contribuiile socialeindividualepotrivitart.296^19alin.(1^13)dinCodulfiscal,sevaselectadinnomenclatorvaloarea 24sau25. Pentru persoanele care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului pe venit i care datoreaz contribuiile individuale de asigurri sociale de sntate potrivit art. 296^24 alin. (42) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se va selectadinnomenclatorvaloarea26. Rndul 2 Zile se completeaz numrul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele deconcediupentrucretereacopiluluipnla2/3ani.Seexcludzileledeconcediumedical. Rndul 3 Total zile concediu medical (conform O.U.G. 158/2005,) se completeaz cu numrul total de zile lucrtoare corespunztoare concediului medical conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificrii completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrilei completrile ulterioare. Rndul 4 Zile concediu medical pentru accidente de munc se nscrie numrul total de zile lucrtoare corespunztoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicat, cu modificrile ulterioare). Rndul 5 Zile prestaii suportate din FAAMBP se nscrie numrul dezile lucrtoare de prestaii de asigurri sociale, cauzate de accidente de munci boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul6BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEneplafonatsenscriectigulbrut neplafonatrealizatdeasigurat,nvedereacalculriicontribuiilordeasigurrisociale. Rndul 7 Prestaii pentru accidente de munc se nscrie suma prestaiilor de asigurri sociale, cauzatedeaccidentedemunciboliprofesionale,conformLegiinr.346/2002republicat,cumodificrile ulterioare. Rndul 8 Sum prestaii de asigurri sociale suportat din FAAMBP conine suma prestaiilor de asigurri sociale, cauzate de accidente de munci boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentruaccidentedemunciboliprofesionale. Rndul9BazContribuieIndividualOMAJsecompleteazcuzero. Rndul10ContribuieIndividualOMAJsecompleteazcuzero. Rndul 11 Baza Contribuie Individual SNTATE se nscrie venitul baz de calcul pentru contribuiaindividualpentruasigurrisocialedesntate,potrivitlegii. Rndul 12 Contribuie Individual SNTATE se completeaz cu contribuia individual de asigurripentrusntatedatoratpentruasiguratdeentitateaasimilatangajatorului,potrivitlegii. Rndul13BazaContribuieIndividualASIGURRISOCIALEplafonatsecompleteazcusuma cstigurilor care constituie baza individual de calcul pentru stabilirea contribuiei de asigurri sociale, plafonatpotrivitlegilornvigoare. Rndul 14 Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE se nscrie contribuia individual de asigurrisociale.

45 SECIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrileicompletrileulterioare Secompleteazpentrufiecarecertificatdeconcediumedical,astfel: Rndul 1 Seria certificatului de concediu medical se completeaz cu seria certificatului de concediumedical. Rndul 2 Numrul certificatului de concediu medical se completeaz cu numrul certificatului deconcediumedical. Rndul 3 Seria certificatului de concediu medical iniial se completeaz cu seria certificatului deconcediumedicaliniial,doaratuncicndexisticertificatemedicalencontinuare. Rndul 4 Numrul certificatului de concediu medical iniial se completeaz cu numrul certificatuluideconcediumedicaliniial,doaratuncicndexisticertificatemedicalencontinuare. Rndul 5 Data acordrii certificatului medical (zz.ll.aaaa) se completeaz data acordrii certificatuluimedical,nscrispeacestanformatzz.ll.aaaa. Rndul 6 Data nceput valabilitate concediu medical se completeaz data nceperii valabilitii certificatuluimedical,nscrispeacestanformatzz.ll.aaaa. Rndul 7 Data ncetare valabilitate concediumedical se completeaz data ncetrii valabilitii certificatuluimedical,nscrispeacestanformatzz.ll.aaaa. Rndul 8 Codul numeric personal al copilului se nscrie codul numeric personal al copilului pentrucareafosteliberatcertificatulmedical,pecoddeindemnizaie"09". Rndul 9 Codul indemnizaiei notat pe certificatul de concediu medical se nscrie codul indemnizaieinotatpecertificatuldeconcediumedical,conformlegii. Rndul10Loculdeprescriereacertificatuluimedicalsecompleteazcu: 1cndcertificatulafosteliberatdemediculdefamilie 2cndcertificatulafosteliberatdespital 3cndcertificatulafosteliberatdeambulatoriu 4cndcertificatulafosteliberatdeCasadeasigurridesntate(numaipentru certificatelemedicaleeliberatedecaseledeasigurridesntatepentrupersoanelecare intrncmpulpersonaldeaplicareaOrdinuluipreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurri deSntatenr.592/2008pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindutilizarean cadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatedinRomniaaformulareloremisen aplicareaRegulamentului(CEE)nr.1.408/71alConsiliuluiprivindaplicarearegimurilorde securitatesocialnraportculucrtoriisalariai,culucrtoriiindependeniicufamiliile acestoracaresedeplaseazncadrulComunitii,precumiaRegulamentului(CEE)nr. 574/72destabilireanormelordeaplicareaRegulamentului(CEE)nr.1.408/71 Rndul 11 Cod de urgen medicochirurgical se completeaz codul de urgen medico chirurgicalcareestenscrisncertificat. Rndul 12 Cod boal infectocontagioas grupa A se completeaz codul de boal infectocontagioasgrupaAcareestenscrisncertificat. Rndul 13 Numrul avizului medicului expert se completeaz numrul de aviz al medicului expertnscrisncertificat. Rndul 14 Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate de angajator se completeaz numrul de ziledeprestaii(zilelucrtoare)pentruincapacitatetemporardemunc,suportatedeangajator. Rndul 15 Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate din FNUASS se completeaz numrul de zile prestaii(zilelucrtoare)dinFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntate. Rndul 16 Total Zile prestaii (zile lucrtoare) aferente concediului medical se completeaz numrultotaldezileprestaii(zilelucrtoare)aferenteconcediuluimedicalacordat. Rndul 17 Suma veniturilor din ultimele 6 luni se completeaz cu suma veniturilor din ultimele aseluni,carefacpartedinbazadecalcul. Rndul18 Numrdezileaferenteveniturilordinultimele6lunisecompleteazcunumrulde zileaferenteveniturilorrealizatenultimeleaseluni,carefacpartedinbazadecalcul.

46 Rndul 19 Media zilnic a bazei de calcul se completeaz cu media zilnic a bazei de calcul a indemnizaiilor i se determin ca raport ntre suma veniturilor realizate n ultimele ase luni i numrul totaldezileaferenteceloraseluni. Rndul 20 Indemnizaie sntate suportat de angajator se completeaz cu cuantumul indemnizaieideasigurrisocialedesntate,suportatdeangajator. Rndul 21 Indemnizaie sntate suportat din FNUASS se completeaz cu cuantumul indemnizaiei de asigurri sociale de sntate, suportat din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate. SECIUNEAEDateprivindimpozitulpevenit Se completeaz de ctre angajatorii entiti asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit. E.1.Venituridinsalariiobinutelafunciadebaz Se completeaz pentru beneficiarul de venit care realizeaz venituri din salarii sau asimilate acestora,lafunciadebaz,potrivitunuicontractdemuncoriunuistatutspecialprevzutdelege. Prin activitate dependent la funcia de baz se nelege orice activitate desfurat n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, declarat angajatorului ca funcie de baz de ctre angajat. n cazul n care activitatea se desfoar pentru mai muli angajatori, angajatul esteobligatsdeclarefiecruialoculundeexercitfunciapecareoconsiderdebaz. Funcia de baz poate fi declarat de angajat n condiiile legiii la locul de munc la care acesta realizeazvenituridinsalariinbazaunuicontractindividualdemunccutimpparial. Rndul 1 Venit brut se completeaz cu suma reprezentnd venitul brut din salarii realizat de angajat. Rndul 2 Contribuii sociale obligatorii se nscrie suma total reprezentnd contribuii sociale obligatoriisuportatedeasigurat,potrivitlegii. Rndul 3 Numr persoane aflate n ntreinere se completeaz cu numrul de persoane aflate n ntreinere,potrivitlegii. Rndul 4 Deduceri personale se nscrie suma reprezentnd deduceri personale acordate persoaneifizice,potrivitlegii. Rubrica se completeaz pentru angajaii persoane fizice care realizeaz venituri din salarii i asimilate acestora la funcia de baz i care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelorjustificativeprezentatepltitoruluidevenit. Deducerea personal este stabilit n funcie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcia de baz de ctre contribuabil i numrul de persoane aflate n ntreinerea acestuia, n conformitae cu dispoziiileTituluiIIIdinCodulfiscal. Rndul 5 Alte deduceri se nscrie suma reprezentnd alte deduceri acordate potrivit legii (cotizaiasindical,contribuialafonduriledepensiifacultative). Rndul6Venitbazdecalculalimpozituluisenscriesumareprezentnddiferenantrevenitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii aferente unei luni, i urmtoarele: deducereapersonalacordatpentrulunarespectiv; cotizaiasindicalpltitnlunarespectiv; contribuiile la fondurile de pensii facultative, astfel nct la nivelul anului s nu depeasc echivalentulnleia400euro; Rndul 7 Impozit reinut se nscrie suma reprezentnd impozitul pe veniturile din salarii, reinut depltitoruldevenit,calculatprinaplicareacoteideimpozitareasuprabazeidecalcul,conformlegii.

47 E.2.Altevenituridinsalarii Se completeaz pentru beneficiarul de venit care realizeaz venituri din salarii sau asimilate acestora,nafarafuncieidebaz,potrivitlegii. Rndul 1 Venit brut se completeaz cu suma reprezentnd venitul brut din salarii realizat de angajat. Rndul 2 Contribuii sociale obligatorii se nscrie suma total reprezentnd contribuii sociale obligatoriisuportatedeasigurat,potrivitlegii. Rndul 3 Venit baz de calcul al impozitului se nscrie diferena ntre venitul bruti contribuiile obligatoriipefiecarelocderealizareaacestora. Rndul 4 Impozit reinut se nscrie suma reprezentnd impozitul pe veniturile din salarii, reinut depltitoruldevenit,calculatprinaplicareacoteideimpozitareasuprabazeidecalcul,conformlegii. E.3.Datedetaliateprivindimpozitulpevenit Se va completa cte o nregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din seciunea A, B sau C, astfel: Rndul1SeciuneasecompleteazcuseciuneaselectatanteriorA,BsauC. Rndul2Tipasiguratsecompleteaztipuldeasigurat. Rndul 3 Funcie de baz se completeaz cu valorile 1 da, 2 nu sau 3 nu e cazul. Valorile1dai2nusecompleteazpentruvenituriledinsalariisauasimilateacestora,potrivitlegii. Rndul 4 Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A) se completeaz cu P sau A dupcaz,astfel: P se utilizeaz pentru veniturile realizate n perioada de raportare (cea pentru care se completeazdeclaraia); A se utilizeaz pentru veniturile primite n perioada de raportare fr desfurarea efectiv a unei activiti n aceast perioad (ex. diverse sume primite n baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevzutencontractulcolectiv,individualdemunc). Rndul 5 Perioada venitului din alt perioad dect cea de referin lun nceput se completeazlunaianulperioadei,subformaIIaaaa,ncareafostrealizatvenituldinaltperioaddect cea de referin. Se completeaz doar dac la rndul 4 Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)afostutilizatopiuneaA. Rndul6Perioadavenituluidinaltperioaddectceadereferinlunsfritsecompleteaz luna i anul perioadei, sub forma II aaaa, n care a fost realizat venitul din alt perioad dect cea de referin. Se completeaz doar dac la rndul 4 Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A) a fostutilizatopiuneaA. Rndul 7 Justificarea venitului din alt perioad dect cea de raportare (tip venit referitor la perioada=A)senscriecodulcorespunztorprevzutnnomenclatorulN1justificri,demaijos: NomenclatorulN1justificri
Justificarevenitdinaltperioad HotrreJudectoreasc Prim/Bonusdenaturocazional Sumedinprofitulnet Prim/BonusprevzutprinContractColectivdeMuncai/sauContractul IndividualdeMunc Al13leasalariu Restantedeplatdinperioadeleanterioare Altele 40 50 60 100 cod 10 20 30

48 Rndul 8 Venit Brut se completeaz, cu suma reprezentnd venitul brut realizat de asigurat, potrivitlegii. Rndul 9 Contribuii sociale obligatorii se completeaz, dup caz, cu suma reprezentnd contribuiisocialeobligatorii,potrivitlegii. Rndul 10 Contravaloarea tichetelor de mas se completeaz cu contravaloarea tichetelor de mas. Rndul11Numrpersoaneaflatenntreineresecompleteazcunumrulpersoaneloraflaten ntreinere, conform poziiilor corespunztoare de la seciunea E.1. Veniturile din salarii obinute la funciadebaz,doardacrndul3Funciedebazestecompletatcuvaloarea1da. Rndul 12 Deduceri personale se completeaz conform poziiilor corespunztoare de la seciuneaE.1.Venituriledinsalariiobinutelafunciadebaz,doardacrndul3Funciedebazeste completatcuvaloarea1da. Rndul 13 Alte deduceri se completeaz conform poziiilor corespunztoare de la seciunea E.1.Venituriledinsalariiobinutelafunciadebaz,doardacrndul3Funciedebazestecompletat cuvaloarea1da. Rndul 14 Venit baz de calcul al impozitului se completeaz, dup caz, conform seciunii E.1. Venituridinsalariiobinutelafunciadebaz,E.2.Altevenituridinsalariisaupotrivitdispoziiilorlegale nvigoare,pentrucelelaltecategoriidevenituri. Rndul 15 Impozit reinut se completeaz, dup caz, conform seciunii E.1. Venituri din salarii obinutelafunciadebaz,E.2.Altevenituridinsalariisaupotrivitdispoziiilorlegalenvigoare,pentru celelaltecategoriidevenituri. Rndul 16 Suma ncasat se completeaz cu suma rezultat n urma aplicrii formulei: Suma ncasat=VenitbazdecalculalimpozituluiImpozitreinut+Deduceripersonale+Altededuceri.