Sunteți pe pagina 1din 12

SUBIECTUL 1

FUNCTIA DE REPARTITIE
Se manifesta in procesul repartitiei procesului social si consta in:

A) B)

Mobilizarea resurselor si formarea fondurilor banesti la dispozitia statului. Distribuirea acestora.

A) La constituirea fondurilor financiare publice contribuie :


a) Re iile autonome si societatile comerciale cu capital de stat ! b) Institutiile publice si unitatile din subordinea acestora ! c) "r anizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrati# ! d) Societatile comerciale cu capital pri#at si mi$t ! e) %opulatia ! f) %ersoane fizice si &uridice rezidente in strainatate. In procesul mobilizarii resurselor financiare publice' finantele imbraca formele : a) Impozite' ta$e' amenzi' contributii pentru asi urari sociale' rede#ente si c(irii ! )rede#enta* datorie' obli atie'renta care se plateste periodic la date fi$e si sub forma de cota fi$a+. b) ,arsamintele din #eniturile institutiilor! c) ,enituri din #alorificarea unor bunuri proprietate de stat ! d) Rambursari ale imprumuturilor de stat acordate ! e) Imprumuturi de stat primite de la persoane fizice si &uridice ! f) Dobanzi' donatii si alte #enituri

B) Distribuirea fondurilor financiare publice determina relatiile financiare intre stat si persoanele fizice
a) b) c) d) e) f) g) h) sau &uridice' beneficiare ale resurselor. -ceasta reprezinta de fapt dimensionarea #olumului c(eltuielilor publice pe destinatii pentru : In#atamant ' sanatate' cultura ! -si urari sociale si protectie sociala ! .ospodarire comunala si locuinte ! "pere nationale !) lucrari in interes national+ "rdine publica ! -ctiuni economice ! Datorie publica ! -lte actiuni.

SUBIECTUL 2
FUNCTIA DE CONTROL

Este indeplinita concomitant cu functia de repartitie insa are o sfera de manifestare mult mai lar a cuprinzand nu numai constituirea si repartizarea fondurilor din economia nationala ci si estionarea eficienta a resurselor. In tara noastra controlul financiar se e$ercita de catre : a) b) c) d) %arlamentul si u#ernul tarii ! "r anele curtii de conturi ! "r anelor ministerului finantelor ! "r anele specializate ale ministerelor' departamentelor' intreprinderilor de stat si institutiile publice ! e) Directiile enerale ale finantelor publice &udetene si ale controlului financiar ! f) .arda financiara. In raport cu realizarea actelor economice sociale si financiare e$ista trei forme de financiar : a) Control financiar pre#enti# ! b) Control operati# curent sau concomitent ! c) Control posterior sau post operati#. control

SUBIECTUL 3
ELEMENTELE IMPOZITULUI
1) Denumirea impozit reflecta natura economica a impozitului respecti#e si este pre#azuta c(iar in timpul actului normati#e' intrucat conform articolului /01 din Constitutia Romaniei impozitele ' ta$ele si orice ale #enituri ale bu etului de stat si ale bu etului asi urarilor sociale de stat se stabilesc numai prin le e. 2) Plat t!"#l $%!& t#l# )subiect sau contribuabil+ este persoana fizica sau &uridica obli ata prin le e la plata acestuia. 3) '#%!"tat!"#l $%!& t#l# (a# de(t )ata"#l este acea persoana care suporta efecti# impozitul ' nefiind intodeauna si subiectul impozitului. *) Ob ect#l $%!&ab l reprezentat de materia supusa impozitarii . in cazul impozitarii directe obiectul impozabil este #enitul sau a#erea' iar celor indirecte' obiectul impunerii produsul supus actului de #anzare 2 cumparare. +) '#"(a $%!& t#l# arata din ce anume se plateste impozitul. ,) U tatea de $%#)e"e reprezinta unitatea de masura folosita pentru e$primarea dimensiunii obiectului impozitat: - unitatea monetara ! - metru patrat! - (ectarul! - 3 ' litrul' bucata. .) C!ta de $%#)e"e reprezinta suma sau procentul care se aplica asupra bazei impozabile si ser#este la calculul impozitelor. Cotele de impunere sunt de mai multe feluri: a+ C!te f /e: sunt stabilite in suma fi$a indiferent de marimea #enitului sau a#erii sau de situatia sociala a patrimoniului. -cesta se aplica atunci cand bazele impozabile sunt e$primate in unitati de masura. b+ C!tele %"!ce)t#ale0 sunt acele cote ale caror procent creste pe masura cresterii #enitului impozabil!

C!ta "eg"e( 1a 0 sunt acele cote ale caror procent se micsoreaza pe masura cresterii #enitului impozabil.

2) M!d#l de $%#)e"e ( %e"ce%e"e a $%!& t#l# 3A'IETE)0 Reprezinta totalitatea masurilor pentru identificarea obiectului impozabil' stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului datorat statului. -SIET- presupune efectuarea a 0 operatii succesi#e: a+ Stabilirea obiectului impozabil' presupune constatarea materiei impozabile. b+ Determinarea sumei impozitului care se poate realiza' fie de or anul fiscal fie de platitorul impozitului. c+ %erceperea impozitului reprezinta un proces care cuprinde ansamblul de operatii prin care impozitul este incasat de or anele fiscale abilitate. %ercepera impozitelor se efectueaza prin mtodele: - Metoda platii directe prin care a entii economici determina sin uri baza impozabila' calculul impozitului aferent si il #ireaza bu u etului de stat la termenele le ale. - Stopa&ul la sursa consta in aceea ca impozitul este retinut si #arsat la bu etul statului de catre o terta persoana. - Metoda aplicarii de timbre fiscale se aplica in cazul ta$elor datorate statului pentru actiunile in &ustitie si de asemenea pentru ta$ele notarilale in cazul le alizarii si autentificarii anumitor documente. 4) Te"$e)ele de %lata0 Indica data pana la care impozitul trebuie platit statului. Termenele de plata sunt pre#azute de fiecare act normati# institutor de #enituri bu etare. La fi$area acestor termene se au in #edere atat perioadele de realizare a #eniturilor din care se platesc impozitelecat si necesitatea alimentatii continue a bu etului statului cu resurse banesti' de asemenea statul poate acorda inlesniri a entilor economici sub forma de scutiri ' reduceri' compensari' esalonari' restituiri' amanari de la plata impozitelor la bu etul de stat. 15) 'a)ct #) 0 Se aplica persoanelor fizice si &uridice care nu4si ac(ita obli atiile fiscale la termenele stabilite ' neac(itarea impozitelor pana la termenului stabilit prin le e atra e dupa sine sanctiuni precum: ma&orari de intarziere! amenzi! sanctiuni penale! penalitati! e$ecutari silite.

SUBIECTUL *
IMPOZITUL PE PROFIT
PER'OANE IMPOZABILE Reprezinta unul din principalele #enituri bu etare cu o pondere mare in totalul impozitelor indirecte. I$%!& t#l %e %!"f t (e %late(te la b#get#l de (tat de cat"e: a+ %ersoanele fizice sau &uridice! b+ %ersoanele &uridice straine care desfasoara acti#itate prin intermediul unui sediu permanent in Romania! c+ %ersoanele &uridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara acti#itate in Romania intr4 o asociere fara personalitate &uridica!

d+ %ersoanele &uridice straine care realizeaza #enituri din proprietati imobiliare aflate in romania sau din #anzarea ori cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana &uridica romana! e+ %ersoane fizice rezidente asociate cu persoane &uridice romane pentru #eniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate &uridica.

SUBIECTUL +
IMPOZITUL PE PROFIT
'CUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI '#)t (c#t t de la %lata $%!& t#l# %e %"!f t #"$at!" c!)t" b#ab l : a+ Trezoreria statului! b+ Institutii publice pentru fondurile publice inclusi# pentru #eniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potri#it le ii! c+ %ersoanele &uridice romane ce platesc impozit pe #enit ! d+ 5undatiile Romane! e+ Cultele reli ioase pentru #eniturile obtinute din producerea si #alorificarea obiectelor si a produselor necesare acti#itatii de cult! f+ Institutiile de in#atamant particular acreditate precum si cele autorizate conform le ii! + -sociatiile de proprietari pentru #eniturile obtinute din acti#itati economice ce urmeaza a fi utilizate pentru intretinerea ' repararea sau imbunatatirii proprietatii comune! (+ 5ondul de arantare a depozitelor in sistemul bancar! i+ Banca nationala a Romaniei )B.6.R.+! &+ 5ondul de arantare a pensiilor pri#ate! 3+ "r anizatii nonprofit ' "6.4uri' sindicate si patronate pentru o serie de #enituri pre#azute in codul fiscal. Cota de impozit pe profit sete de /78 cu urmatoarele e$ceptii: a+ %ersoanele care au obtinut inainte de /iulie 9::0 certificat permanent de in#estitor in zone defa#orizate sunt scutite de la plata impozitului pe profit! b+ ,eniturile realizate din aplicarea unei in#estitii in Romania.

SUBIECTUL ,
C6ELTUIELI NEDEDUCTIBILE
a+ C(eltuielile cu impozitul pe profit. b+ -menzile' confiscarile' ma&orare de intarziere si penalitatile datorate catre autoritati altele decat cele pre#azute in contractile comerciale. c+ C(eltuieli de protocol care depasesc limita de 9; aplicata diferentei rezultate dintre totalul #eniturilor impozabile si totalul c(eltuielilor aferente #eniturilor impozabile si mai putin c(eltuielilor cu impozitul pe profit si c(eltuielile de protocol. d+ C(eltuieli cu deplasarea ce depasesc de 9 ori si &umatate limita ni#elului le al stabilit pentru institutiile publice. e+ C(eltuieli pri#ind bunurile de natura stocurile lipsa din estiune sau de radate si neimputabile. f+ C(eltuielile de sponzorizare si sau mecenat efectuate potri#it le ii . Contribuabili care efectueaza sponsorizari si acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat ' sumele aferente in cazul in care acestea :

Sunt in limita a 0< din cifra de afaceri! 6u depasesc mai mult de 9:; din impozitul datorat. + C(eltuielile cu ser#iciile inclusi#e mama ementul sau consultant in situatia in carea nu sunt &ustificate de un contract scris si pentru care prestatorii nu pot fi #erificati.

SUBIECTUL .
ACCIZELE
DE5: Reprezinta ta$e speciale de consumatie care se datoreaza bu etului de stat pentru anumite produse din tara si din import fiind incluse in pretul de #anzare al acestora. -ccizele se percep asupra unor produse de lar consum considerate de lu$ si unele c(iar noci#e cum sunt: /+ BEREA reprezinta orice produs care contine un amestec de bere a#and o concentratie alcoolica mai mare de :'=8 in #olum! 2) 7INURILE a+ Linistite cu o concentratie intre /'98si /18! b+ Spumoase cu o concentratie intre /'98si /=8! 0+ BAUTURILE FERMENTATE altfel decat berea si #inul linistite si spumoase cu o concentratie intre /'98 si /=8! >+ %rodusele intermediare cu o concentratie intre /98 si 998! =+ ALCOOLUL ETILIC reprezentand produse cu concentratie alcoolica mai mare de 998 ) tuica' rac(iu de fructe' bauturi spirtoase potabile+! 7+ TUTUNUL prelucrat sub forma de ti arete' ti ari' ti ari de foi' tutun de fumat! ?+ PRODU'ELE ENER8ETICE reprezentand produse destinate drept combustibil pentru incalzire sau pentru motor' inclusi# aze naturale! 1+ ENER8IA ELECTRICA! @+ CAFEAUA #erde' cafeaua pra&ita si solubila! /:+ CONFECTII DIN BLANURI NATURALE! //+ ARTICOLE DE CRI'TAL! /9+ BI9UTERII DIN AUR 'I PLATINA cu e$ceptia #eri (etelor! /0+ ARMELE 'I ARMELE DE 7ANATOARE altele decat cele de uz militar! />+ IA6TURILE si alte NA7E si AMBARCATIUNI cu sau fara motor pentru a rement.

SUBIECTUL 2
TA:ELE DE TIMBRU
Reprezinta plati pe care le fac diferite persoane fizicesi sau &uridice pentru ser#iciile prestate de catre anumite institutii publice. Ta$ele de timbru se percep asupra urmatoarelor cate orii de acte si ser#icii. /=+ Desc(iderea de actiuni si introducerea de cereri la instantele &udecatoresti' la e$ecutorul &udecatoresc' la ser#iciile de publicitate imobiliara. /7+ E$ercitarea cailor de atac impotri#a (otararilor &udecatoresti. /?+ %restarea de ser#icii de catre notarii publici' inre istrarea' rectificarea si reconstituirea la cerere a diferitelor acte de stare ci#ila. /1+ Cereri pentru eliberarea de copii ale diferitelor acte. /@+ Eliberarea anumitor autorizatii si a pasapoartelor ' a permiselor de conducere'etc. 9:+ Eliberarea si #izarea unor acte de identitate si cetatenie.

SUBIECTUL 4
IMPOZITUL PE TERENURI
Este datorat annual de catre orice persoana care are in proprietate un teren situate in Romania. Imp pe teren se datoreaza catre bu etul local al unitatii administrati#e teritoriale in care este amplasat terenul. Imp. pe teren se stabileste luind in considerare numarul de m9' ran ul localitatii in care este amplasat terenul si cate oria de folosinta a terenului. In cazul unui teren intra#ilan imp. Se calculeaza prin imultirea nr. de m9 cu sumele stabilite de Consiliul Local. %lata imp pe terenuri se face anual in doua rate e ale pana la datele de 0/ martie si 0: septembrie inclusi#e. %entru plata cu anticipatie a imp.datorat pe intre ul an pana la data de 0/ martie a anului se acorda o bonificatie de pana la /:8 in functie de procentul stabilit prin (otararea Cons.Local. a+ b+ c+ d+ e+ f+ + (+ i+ Scutiri de la plata imp.pe terenuri: Terenul aferent unei cladiri pentru suprafata de teren care este acoperita de aceasta! "rice teren al unui cult reli ios recunoscut de le e! "rice teren al unui cimitir ' crematoriu! "rice teren al unei institutii de in#atamant! "rice teren al unei unitati sanitare! "rice teren al unei instit. %ublice! "rice terenuri ocupate de autostrazi' drumuri europene si nationale! Terenurile parcurilor industrial! Terenuri trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrati#e teritoriale!

SUBIECTUL 15
TA:A PE MI9LOACELE DE TRAN'PORT
Este datorat de orice persoana care are in proprietate un mi&loc de transport care trebuie inmatriculat in Romania. Se plateste la bu etul local al unitatii administrati#e teritoriale la care trebuie inmatriculat mi&locul de transport. SCUTIRI DE L- %L-T- IM%"AITULUI: -utoturismele moto cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu (andicap motor! 6a#ele flu#ial de pasa eri' barcile si luntriile folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliu in Delta Dunarii' Ila. Mare a Brailei si Ila. Balta Ialomitei. Mi&loace de transport ale intitutiilor publice. Mi&loace de transport public urban si interurban. ,e(iculele istorice definite conform le ii!

a+ b+ c+ d+ e+

Calculul ta$ei pe mi&loace de transport se efectueaza in functie de tipul mi&locul de transport si in functie de capacitatea cilindrica prin imultirea fiecaror 9:: cm0 cu sumele stabilite de C.L. %lata imp pe mi&loacele de transport se face anual in doua rate e ale pana la datele de 0/ martie si 0: septembrie inclusi#e. %entru plata cu anticipatie a imp.datorat pe intre ul an pana la data de 0/

martie a anului se acorda o bonificatie de pana la /:8 in functie de procentul stabilit prin (otararea Cons.Local.

SUBIECTUL 11
TA:A PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR A7IZELOR 'I AUTORIZATIILOR
Ta$a pentru eliberarea certif. de urbanism se stabileste de C.L. in limitele pre#azute de codul fiscal. Ta$a pentru eliberarea certif. de urbanism in zona rurala este de =:8 din cea pre#azuta in mediul urban.Ta$a pentru eliberarea unei autorizatii de construire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau ane$a este de :'=8 din #aloarea autorizata a lucrarilor de constructie.

SUBIECTUL 12
TA:A PENTRU FOLO'IREA MI9LOACELOR DE RECLAMA 'I PUBLICITATE
a+ Ta$a pentru ser#iciile de reclama si publicitate se plateste de catre orice persoana care beneficiaza de ser#icii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau altfel de intele ere inc(eiata cu alta persoana. Ta$a se determina prin aplicarea cotei la #aloarea contractului' cot ace se stabileste in C.L. fiind intre /8 si 08 din #aloarea contractului de publicitate. b+ Ta$a pentru afisa& in scop de reclama se plateste de orice persoana care utilizeaza un afisa& de reclama si publicitate intr4un loc public. ,aloarea acestei ta$e se calculeaza anual prin imultirea nr de m9 cu suma stabilita de C.L. si se plateste anual anticipat sau trimestrial in > rate e ale pana la /= martie ' /= iunie ' /= septembrie si /= noiembrie inclusi#. SCUTIRI : 4 Institutii publice ! 4 -fisa&ul din interiorul cladirilor! 4 -fisa&ul efectuat pe mi&loacele de transport care nu sunt destinate prin constructia lor realizarii de reclama si publicitate.

SUBIECTUL 13
IMPOZITUL PE 'PECTACOLE
Se datoreaza de catre orice persoana care or anizeaza o competitie artistica ' sporti#a sau distracti#a in Romania . Se calculeaza prin aplicarea cote de impozit la suma incasata din #anzarea biletelor de spectacol si a abonamentelor.Cota de imp.se determina astfel: a+ In cazul unui spectacol de teatru' prezentarea unui film' spectacol de circ sau orice competitie sporti#a interna sau internationala cota este de 98 b+ %entru celelalte tipuri de manifestari cota este de 08. SCUTIRI: spectacole or anizate in scop umanitar .

Se plateste luna #iitoare pan ape data de /=.

SUBIECTUL 1*
T-B- C"TELIERSe incaseaza de catre persoanele &uridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata cu luarea in e#ident a persoanelor cazate . Unitatea de cazare are obli atia de a #arsa ta$a colectata la bu etul local al unitatii administrati# teritoriale in raza careia este situate aceasta. Ta$a se determina prin aplicarea cotei stabilite de catre Cons. Local la tarifele de cazare. Cota este cuprinsa intre :'=8 si =8 #ariind in functie de clasa cazarii in (otel. SCUTIRI DE L- T-B- C"TELIERa+ %ersoanele fizice in #arsta de pana la /1 ani inclusi#e. b+ %ersoanele fizice cu (andicap ra# sau accentuat ori persoanele in#alide de radul / sau 9. c+ %ensionarii sau studentii. d+ %ersoanele fizice aflate pe durata sta iului militar. e+ ,eteranii de razboi. f+ ,adu#ele de razboi sau #adu#ele #eteranilor de razboi care nu s4au recasatorit. + %ersoanele fizice persecutate politic in comunism. (+ Sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la b4 care este cazata impreuna cu persoanele fizice mentionate la b4 . %lata ta$ei se face pana pe data de /: a lunii urmaroare.

SUBIECTUL 1+
AMORTIZAREA ACTI7ELOR FI:E
Imobilizarile isi pierd treptat o parte din #alaoarea de intrebuintare ca urmare a folosirii lor din punct de #edere contabil uzura se include esalonat in c(eltuieli ) cont 71//+ considerate c(eltuieli de e$ploatre. Imobilizarile concesionate ' inc(iriate sau in locatie de estiune se amortizeaza de proprietarul acestora. -mortizarea c(eltiuielilor de in#estitii effectuate la mi&loacele fi$e concesionate' inc(iriate se calculeaza de cel care a efectuat in#estitia. 6u se supun procesului de amortizare terenurile' locurile ' baltile' care nu sunt rezultatul unor in#estitii ' tablourile si operele de arta ' casele de odi(na' locuintele de protocol'ia(turile si autoturismele de lu$. -mortizarea se calculeaza si inre istreaza din luna urmatoare punerii in functionare.

SUBIECTUL 1,
RE8IMURILE DE AMORTIZARE; E:PLICATIE;

Le islatia de specialitate foloseste 0 re imuri de amortizare: a) LINIARA < b) ACCELERATA< c+ DE8RE'I7A! a+ LINIARA: %resupune esalonarea #alorii de intrarea acti#ului fi$ asupra c(eltuielilor de e$ploatare in mod e al. b+ ACCELERATA: Consta in includerea in primul an de functionare a unei amortizari de =:8 din #aloarea de intrare. %entru urmatorii ani amortizarea se calculeaza in re im liniar. c+ DE8RE'I7A0 %resupune o amortizare mai accentuata imobilizarilor corporale in primi ani de la punerea in functiune. Cota de resi#a se calculeaza prin aplicarea cotei liniare la urmatorii coeficienti: - /'= 8 daca durata este de intre / si = ani! C!ta deg"e( 1a = Cl 4 9': 8 daca durata este de intre = si /: ani! 4 9'= 8 daca durata este de peste /: ani. In primul an de functionare amortizarea se calculeaza prin aplicarea cotei de resi#e la #aloarea de intrare ) #aloarea contabila+. %entru urmatorii ani amortizarea se calculeaza prin aplicarea cotei de resi#e la #aloarea contabila neta ) ramasa+ pana in anul in care amortizarea de resi#a este mai mica sau e ala cu amortizarea calculata prin raportul dintre #aloarea ramasa si numarul de ani ramasi. Din acel moment amortizarea se calculeaza in re im liniar

SUBIECTUL 1.
A'PECTE FI'CALE PRI7IND AMORTIZAREA
Din punct de #edere contabil amortizarea reprezinta o c(eltuiala care afecteaza rezultatul e$ercitiului financiar din punct de #edere fiscal amortizarea determina rezultatul impozabil. Reg#l (%ec f c a$!"t &a" l!" f (cal0 In cazul constructiilor se aplica metoda liniara! In cazul ec(ipamentelor te(nolo ice ' ec(ipamentelor de birouse poate opta pentru una din cele trei metode. -mortizarea c(eltuielilor de in#estitii si a amortizarilor de terenuri se poate face dupa metoda liniara pe o perioada de /: ani. ,aloarea ramasa neamortizata aferenta mi&loacelor fi$e #andute este deductibila fiscal numai in situatia in care aceastea sunt #alorificate prin societati specializate sau prin licitatii or anizate potri#it le ii. %entru locuintele de ser#iciu amortizarea este deductibila fiscal pana la ni#elul suprafetei construite utilizata ca spatiu. ) art. 9> din codul fiscal pri#ind amortizarile fiscal+ Contabilitatea imobilizarii corporale si necorporale ' amortizarile se inre istreaza cu a&utorul conturilor di rupa 91. 9//9 D 91// 9/9 D 91/9 91: amortizari necorporale 9/0/ D 91/0 91/ amortizari corporale 9/00 D 91/0 9/> D 91/>

SUBIECTUL 12
CLA'IFICAREA TA:ELOR DE TIMBRU
Dupa natura lor ta$ele se pot clasifica astfel: a+ Ta/ele >#decat!"e(t se percep de catre instantele &urizdictionale in le atura cu actiunile introduse de persoanele fizice si &uridice. b+ Ta/e de )!ta" at se percep pentru eliberarea ' le alizarea sau autentificarea anumitor acte. c+ Ta/ele c!)(#la"e se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea de certificate de ori ine' acordarea de a#ize' etc. d+ Ta/e de ad$ ) (t"at e se percep de catre diferite or ane administrati#e' de catre stat in le atura cu eliberari de autorizatii' permise' a#ize' le itimatii. e+ Ta/e de )"eg (t"a"e se percep la #anzari de imobile' terenuri' la constituire' fuzionare sau dez#oltarea societatilor de capital' asupra operatiunilor de #anzare si cumparare la bursa. Ta$ele de timbru se platesc anticipat in numerar sau #irament. Ta$ele &uridice si notariale se incaseaza prin ac(izitionarea si aplicarea timbrului fiscal.

SUBIECTUL 14
'CUTIRI DE LA OLATA ACCIZELOR
%rodusele accizabile sunt scutite de plata accizelor daca sunt destinate utilizarii. a+ In conte$tual relatiilor diplomatice sau consulare! b+ De catre or anizatiile international recunoscute ca atare de catre autoritatile publice din Romania. c+ De catre fortele armate al orcarui stat membru 6-T" altul decat Romania. d+ -lcoolul etilic precum si alte produse alcoolice atunci cand sunt utilizate in scop medical sau la producerea de alimente caz in care concentratia de alcool nu trebuie sa depaseasca 1'=l de alcool pur la /:: 3 de produs. e+ Berea si #inurile fabricate de persoanele fizice si consummate de catre acestia si de membrii familiei cu conditia sa nu fie #andute. f+ Tutunul atunci cand este destinat testelor stintifice si celor pri#ind calitatea produselor. + %rodusele ener etic folosite de catre or anizatiile de caritate. (+ -lte produse conform codului fiscal.

SUBIECTUL 25
IMPOZITAREA MICROINTREPRINDERILOR
MI este persoana &uridica Romana care indeplineste cumulati# la data de 0/ dec. a anului fiscal precedent urmatoarele conditii. a+ Realizarea #enture altele decat urmaroarele: - ,enituri aferente costurilor stocurilor de produse! - ,eniturilor aferente costurilor ser#iciilor in curs de e$ecutie!

,enituri din productia de imobilizari corporale si necorporale! ,enituri din sub#entii de e$ploatare! ,enituri din pro#izioane si a&ustari pentru depreciere sau pierdere de #aloare! ,enituri rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si Esau penalitati de intarziere! ,enituri realizate din despa ubiri de la societatile de asi urare pentru pa ubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a acti#elor corporale proprii. b+ -re de la / pana la @ salariati inclusi#e. c+ - realizat #enituri care nu au depasit ec(i#alentul in lei a /::mii euro. d+ Capitalul social al acesteia.

SUBIECTUL 21
CLA'IFICAREA IMPOZITELOR
'e cla( f ca d#%a c" te" le0 1) D#%a t"a(at#" le de f!"$a ( f!)d e/ (ta: IMPOZITELE DIRECTE sunt impozite nominale incasate de iecare persoana fizica sau &uridica in functie de #eniturile sau a#erea acestora pe baza cotelor de impozit pre#azute de le e si la o data stabilita. a ) I$%!& tele "eale se stabilesc in le atura cu un anumit obiect material fara a se tine seama de situatia personala a patrimoniului. a 2) I$%!& te %e"(!)ale sunt impozite subiecti#e' se stabilesc asupra a#erii. b)IMPOZITE INDIRECTE Se incaseaza cu prile&ul unor................si al prestarii unor ser#icii intrucat se re asesc in pretul de #anzare al acestora T,-. 2) D#%a !b ect#l $%#)e" 0 a+ Impozitul pe #enit! b+ Impozitul pe a#ere! c+ Impozitul pe consum. 3) D#%a (c!%#l #"$a" t de (tat la )t"!d#ce"ea l!" e/ (ta0 a+ Impozitele financiare sunt introduse cu scopul obtinerii de #enituri necesare acoperirii c(eltuielilor statului. b+ Impozite de ordine cu caracter nefiscal sunt introduse cu scopul limitarii unei actiuni ) accize+. *) D#%a f"ec1e)ta c# ca"e (e "eal &ea&a: a+ Impozite permanente se incaseaza periodic. b+ Impozite incidentale se incaseaza o sin ura data. +) D#%a (t"#ct#"a !"ga) &at!" ca a (tatel!" )tal) $: a+ 5ederal 2 in statul de tip federal! 4 5ederal! 4 -le statelor sau re iunilor membre! 4 Impozite le ale! b+ De tip unitar: 4Impozite ale administratiei de stat! 4 Impozite ale or anelor administrati# teritoriale.

SUBIECTUL 22
CON'TITUIRE 'I FORMAREA ENTITATII PATRIMONIALE
Dobandirea caracterului de persoana &uridica de catre o entitate economica presupune procesul de constituire a acesteia. Le ea Societatilor comerciale ) le ea 0/E@:+' contractul societatii si statulul societatii) act constituti#+ stipuleaza conditiile in care are loc constituirea societatii comerciale cu referire principala la subscrierea intre ului capital si #arsarea de catre fiecare asociat sau actionar a cotei de apotr stabilita . Ca% tal (#b(c" ( )e1a"(at: este aportul pe care asociatii sau actionarii in calitate de proprietari s4au an a&at sa4l puna la dispozitia societatii. Ca% tal (#b(c" ( 1a"(at: este acea parte a capitalului subscris care a fost pusa fizic la dispozitia societatii comerciale. Ca persoana &uridica societatea dispune de un patrimoniu economic ) bunuri +' un patrimoniu &uridic ) drepturi si obli atii + si un sediu ' o denumire' nationalitate. -tribuirea caracterului de persoana &uridica se realizeaza prin actul constituti# ce face referinta la : denumirea si forma societatii' sediul social' obiectul de acti#itate' marimea capitalului' durata de functionare' modalitati de participare la rezultate etc.

SUBIECTUL 23
E:ERCITIUL FINANCIAR 'I INDEPENDENTA ACE'TUIA
"rice acti#itate economica se desfasoara in mod obiecti# pe doua coordonate esentiale respecti# spatiu si timp. %entru a constitui obiectul de reflectare in etalonul banesc a tituror operatiunilor derulate documete de sinteza si raportare contabila trebuie sa ofere informatii rele#ante clare si ri uroase . E$ercitiul financiar sau contabil este inter#alul care delimiteaza con#entional durata unei perioade de raportare financiar contabila purtind denumirea de perioada de estiune. E$ercitiul financiar: /+ Coincide cu anul calendaristic! 9+ Durata de /9 luni! 0+ %oate diferi de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in romania ce apartin unei persoane &uridice straine. >+ %entru unitatile nou infintate incepe la data infintarii lor. =+%entru persoanele &uridice ce se lic(ideaza incepe de la data inc(eierii e$ercitiului financiar precedent si se inc(eie cu o zi inainte de lic(idare. 7+ %entru institutiile publice este anul bu etar. Se mentarea timpului pe e$ercitiul financiar face posibila asi urarea independentei e$ercitiul financiar si acti#area unor criterii pentru delimitarea in timp a #eniturilor si c(eltuielilor.