Sunteți pe pagina 1din 74

II.

ECONOMIE MONDIAL RELA#II ECONOMICE INTERNA#IONALE


INVESTI#IILE STR INE /I ROLUL LOR $N STABILIZAREA /I CRE/TEREA ECONOMIEI NA#IONALE Rodica BURBULEA, conf.univ.,dr., ULIM
ABSTRACT. Foreign investments and their role in the stabilization and growth of the national economy International practice shows that in this situation the main factor to revive economic growth is providing a solid and permanent flow of capital. Given that capital accumulations in Moldova in recent years have reached values determined, the main source of investment in the near future remains foreign capital. In this context, the need for a comprehensive study of the environment that would promote capital flows and specific methods of attracting investment.

Investi)iile str#ine directe sunt un factor considerabil &n asigurarea cre terii economice at,t &n ansamblu, c,t i pentru fiecare )ar# aparte. investi)iile str#ine directe influen)eaz# cre terea economic# at,t prin contribu)ia lor la formarea volumelor i &mbun#t#)irea calit#)ii lor, c,t i prin al)i factori, cum ar fi transferul de tehnologii moderne, dezvoltarea i perfec)ionarea resurselor umane, implementarea noilor forme manageriale i organizatorice, extinderea pie)elor de schimb i interna)ionalizarea produc)iei. 6#rile receptoare de investi)ii str#ine, prin intermediul corpora)iilor transna)ionale, sunt incluse &n re)eaua mondial# de schimburi i de comercializare a produc)iei. To)i ace ti factori influen)eaz# i asigur# cre terea economic#. Investi)iile corporale, precum i cele necorporale (practici manageriale, organizatorice i altele) integreaz# multitudinea factorilor care determin# cre terea economic#. Din aceste considerente, &n ultimele decenii &n lume se desf# oar# o adev#rat# concuren)# &ntre )#ri &n privin)a atragerii investi)iilor str#ine. Fiind con tiente de avantajele ob)inute &n urma atragerii investi)iilor str#ine, )#rile &n curs de dezvoltare i chiar i )#rile dezvoltate pun un accent tot mai mare pe elaborarea i promovarea politicilor de atragere a investi)iilor str#ine &n economiile lor. Atragerea investi)iilor str#ine se &ncadreaz# &n obiectivele de dezvoltare stabilite &n fiecare )ar#. Este logic c# fiecare )ar# urm#re te asigurarea cre terii economice, ca surs# a cre terii nivelului de trai al poporului, &n acest sens, politica atragerii investi)iilor str#ine devine o parte component# a politicii economice a fiec#rei )#ri. Politica economic# a diferitelor )#ri poate fi divers#, &n func)ie de nivelul de dezvoltare social-economic# i cultural#, de condi)iile na)ionale specifice, de dotarea )#rii cu resurse naturale . a. Ea este orientat# &n direc)ia construirii unei economii na)ionale eficiente, bazate pe stabilitate macroeconomic#, pe politici monetare i fiscale, care contribuie la realizarea obiectivelor de baz# ale politicii economice. Baza politicii atragerii investi)iilor str#ine &n orice )ar# o constituie liberalizarea activit#)ii economice &n ansamblu, inclusiv liberalizarea mi c#rilor capitalurilor. O astfel de liberalizare poate fi creat# numai &n )#rile cu economie de pia)#. *n fostele )#ri socialiste, &n care economia era centralizat#, nu putea fi vorba despre liberalizarea activit#)ii economice. *n aceste )#ri nu existau condi)ii nici pentru mi carea capitalurilor, deci nici pentru atragerea investi)iilor str#ine. Anume lipsa investi)iilor str#ine &n aceste economii a fost unul din factorii care au dus la stagnarea economiilor na)ionale. *n scopul reform#rii economiilor centralizate &n )#rile pornite pe calea tranzi)iei spre economia de pia)# au fost elaborate i aprobate programe de stabilizare macroeconomic#, accentul principal fiind pus pe stabilizarea macroeconomic#, reducerea infla)iei, a deficitului bugetar i pe reformele investi)ionale, care trebuiau s# asigure transformarea economiilor centralizate &n economia de pia)#. Necesitatea atragerii investi)iilor str#ine &n )#rile aflate &n tranzi)ie spre economia de pia)# a
118

generat crearea &n fiecare din aceste )#ri a unor legisla)ii speciale &n aceast# privin)#, &n )#rile dezvoltate, de regul#, lipse te legisla)ia privind atragerea investi)iilor str#ine. Problemele investi)iilor str#ine &n aceste state sunt reglementate de legisla)ia unic# cu privire la activitatea economic#. Dar, av,nd &n vedere concuren)a existent# &n ultimul deceniu pe pia)a interna)ional# a investi)iilor str#ine i necesitatea &nalt# &n investi)ii &n statele aflate &n tranzi)ie spre economia de pia)#, a fost creat un cadru juridic special, care prevede deschiderea complet# a economiilor pentru investi)ii i crearea unor condi)ii mai favorabile pentru atragerea investi)iilor str#ine. Importan)a atragerii investi)iilor str#ine pentru )#rile aflate &n tranzi)ie spre economia de pia)# se confirm# i prin faptul c# ele au fost printre primele legi elaborate i adoptate &n cadrul cre#rii bazei legislative a asigur#rii func)ion#rii mecanismelor economiei de pia)# &n aceste )#ri. Legile cu privire la atragerea investi)iilor str#ine au constituit chiar nucleul, &n jurul c#ruia a fost dezvoltat# legisla)ia reglement#rii activit#)ii economice &n celelalte domenii. Legile respective, elaborate i adoptate &n )#rile &n tranzi)ie spre economia de pia)#, au o structur# comun#: acordarea dreptului de implementare; modul de constituire i de &nregistrare a &ntreprinderilor cu investi)ii str#ine; reglementarea dreptului de proprietate asupra bunurilor create de investitorii str#ini; modalitatea impozit#rii activit#)ii economice a &ntreprinderilor cu investi)ii str#ine; sistemele de stimulente investi)ionale . a. Investi)iile str#ine reprezint#, pentru Republica Moldova, una din sursele ce asigur# o cre tere durabil# a economiei na)ionale. Influen)a acestora asupra economiei na)ionale este dubl#. Pe de o parte este vorba de credite, &mprumuturi i investi)ii prin intermediul c#rora capitalul str#in poate completa resursele financiare na)ionale &n aplicarea programului de macro-stabilizare, iar pe de alt# parte capitalul str#in joac# un rol fundamental &n restructurarea i modernizarea economiei na)ionale. Un rol deosebit &n acest sens le revine investi&iilor str#ine directe, ce reprezint# un catalizator al dezvolt#rii economice pentru toate )#rile din Europa Central# i de Est, i permit a realiza proiecte majore i &nsemnate, a atrage tehnologii avansate (spre exemplu la crearea unor produceri noi), la fel noi practici ale administr#rii corporative. Investi)iile str#ine directe s&nt privite ca o mi care a capitalurilor ale c#ror zon# de deplasare nu se opre te la grani)ele na)ionale, devenind o activitate interna)ional#. *ncep&nd cu anul 2010, datorit# &nvior#rii economiei mondiale i stabiliz#rii economice a principalelor )#ri-investitori &n Republica Moldova, se remarc# sporirea interesului investitorilor str#ini, vis-a-vis de posibilit#)ile oferite de economia na)ional#, fluxul investi)iilor str#ine demonstr,nd o sporire considerabil#. Potrivit rezultatelor pentru anul 2011, fluxul net al investi)iilor str#ine directe &n economia na)ional# a constituit 274 mil. dolari SUA, ceea ce dep# e te nivelul anului 2010 cu 38,8% i reprezint# cel mai &nalt ritm de cre tere &n ultimii patru ani. Sporirea interesului investitorilor str#ini fa)# de Moldova se confirm# i de datele Camerei *nregistr#rii de Stat. A adar, cota-parte a &ntreprinderilor cu participarea capitalului str#in din num#rul total al &ntreprinderilor noi &nregistrate s-a majorat de la 6,8% &n anul 2007 p&n# la 8,1% &n anul 2011 (tabelul1). Tabelul 1. Dinamica -ntreprinderilor, inclusiv cu capital str'in -nregistrate -n Republica Moldova
2007 Num#rul &ntreprinderilor &nregistrate Num#rul &ntreprinderilor &nregistrate cu participarea capitalului str#in Cota parte, % Sursa: Camera *nregistr#rii de Stat
11480 785 6,8

2008
9902 770 7,8

2009
7220 484 6,7

2010
6488 552 8,5

2011
6740 615 9,1

119

Analiz&nd datele statisticii interna)ionale, remarc#m c# exist# indicatori ce evalueaz# imaginea Republicii Moldova &n diferite clasamente. Unul dintre ace ti indici este indicele "libertatea economic#", calculat de c#tre Heritage Foundation, ce caracterizeaz# situa)ia economic# a Republicii Moldova i atractivitatea acesteia pentru investitori. Potrivit datelor acestei organiza)ii pentru anul 2012, scorul libert#)ii economice pentru Republica Moldova este de 54.43 puncte, determin&nd ca economia na)ional# s# ocupe locul 124 din 179 de )#ri cercetate. Republica Moldova se situeaz# pe locul 40 printre 43 de )#ri din regiunea Europei, iar scorul &n ansamblu este sub valorile medii regionale i mondiale (66,1 i respectiv 59,5). Pozi)ia Republicii Moldova a sc#zut cu 1,3 puncte fa)# de anul precedent, reflect,nd scoruri mai mici &n patru din cele 10 componente ale libert#)ii economice, i anume libertatea contra corup)iei, libertatea comer)ului, libertatea monetar# i cheltuielile guvernamentale, cre teri &nregistr,nd libertatea de afaceri, libertatea muncii i cea fiscal#. C&t prive te libertatea investi)ional#, Moldova de)ine 35 de puncte, r#m&n&nd la acela i nivel comparativ cu anul precedent. *n ultimii ani, guvernul a pus &n aplicare m#suri de &mbun#t#)ire a transparen)ei i de reglementare general# a mediului de &ntreprinz#tor. Recentele reforme fiscale au f#cut regimul fiscal destul de competitiv, investitorii str#ini i autohtoni fiind trata)i &n mod egal. Concomitent cu progresele &nregistrate ale Republicii Moldova, constat#m i elementele negative descrise de c#tre indicele nominalizat, printre care sistemul judiciar vulnerabil la interferen)ele politice i corup)ie, protec)ia drepturilor de proprietate, etc., ceea ce submineaz# perspectivele unei dezvolt#ri economice pe termen lung semnificative i dinamice. Tabelul 2. Republica Moldova -n compara,ie cu ,'rile din regiune dup' indicele libertatea economic' pentru anul 2012
Indicele libertatea economic' locul punctajul Macedonia 43 68,5 Lituania 23 71,5 Rom,nia 62 64,4 Albania 57 65,1 Moldova 124 54,4 Ucraina 163 46,1 Rusia 144 50,5 Belarus 153 49,0 Sursa: www.heritage.org #ara inclusiv indicele libertatea investi,ional' 60 80 80 65 35 20 25 20

Dup# atragerea investi)iilor str#ine directe pe cap de locuitor, conform datelor statisticii interna)ionale (tabelul 3) putem spune, c# &naintea Republicii Moldova se plaseaz# at&t )#rile UE c&t i )#rile CSI. La finele anului 2010 acest indicator a avut valoarea de 809 dolari SUA (&n anul 2000 123,5 dolari SUA). Totu i, )#rile precum Lituania, Slovacia, Slovenia, Letonia, Macedonia i Costa Rica, asem#n#toare dup# teritoriu i num#rul popula)iei cu Republica Moldova i care de asemenea nu dispun de resurse naturale, au &nregistrat un volum mai semnificativ de investi)ii str#ine directe. Comparativ cu Macedonia soldul investi)iilor str#ine directe pe cap de locuitor pentru Republica Moldova a fost de 2,3 ori mai mic, iar fluxul de investi)ii str#ine directe pe cap de locuitor &n anul 2010 de 1,8 ori mai mic. Dac# de comparat cu indicatorii )#rilor-vecine Rom,nia i Ucraina, atunci soldul investi)iilor str#ine directe pe cap de locuitor &n Rom,nia a fost de 4,9 ori, iar fluxul de 2,6 ori mai mare, comparativ cu Ucraina de 1,4 ori i 2,6 ori mai mare, respectiv.

120

Tabelul 3. Republica Moldova comparativ cu ,'rile lumii -n anul 2010


Teritoriul, Popula, ia, Fluxul ISD, Soldul ISD, Fluxul ISD Soldul ISD pe mil. Persoane mil. dolari la sf -r )itul pe cap de cap de mii km2 SUA perioadei, locuitor, locuitor, dolari mil. dolari dolari SUA SUA SUA

#ara

Macedonia Lituania Rom,nia Ucraina Moldova Slovacia Slovenia Letonia Kazahstan Costa Rica

25,7 65,2 238,4 603,6 35,8 48,8 20,3 64,6 2.717,3 51,1

2,04 3,21 20,25 45,62 3,56 5,41 2,05 2,22 16,4 4,3

207,46 748,45 2941,00 6495,00 197,4 553,14 366,16 369,00 10676,75 1465,63

3799,0 14110,0 80160,0 52310,0 2879,6 52200,0 15730,0 11710,0 83300,0 13920,0

101,7 233,2 145,2 142,4 55,4 102,2 178,6 166,2 651,0 340,8

1862,3 4395,6 3958,5 1146,6 809 9648,8 7673,2 5274,8 5079,3 3237,2

Sursa: www.unctad.org

Republica Moldova se bucur# de unele avantaje competitive, printre care putem men)iona: - acordurile cu )#rile UE, )#rile CSI i unele )#ri balcanice (ofer# posibilitatea de a livra m#rfurile moldovene ti pe aceste pie)e f#r# taxe vamale), - sistemul bancar i monetar stabil, - amplasarea )#rii la hotar cu Uniunea European# i CSI (accesul la o pia)# de circa 800 mil. consumatori), - o re)ea dezvoltat# de telefonie mobil# i telecomunica)ii, - un regim fiscal preferen)ial (povara fiscal# nu se resimte at&t de puternic ca &n )#rile vecine), - o for)# de munc# relativ ieftin#. Totu i, nec#t&nd la existen)a acestor beneficii volumul investi)iilor str#ine atrase este &nc# relativ sc#zut. *n alt clasament interna)ional, conform Raportului Doing Business 2012 al B#ncii Mondiale, Republica Moldova a avansat cu 18 pozi)ii &n ratingul mondial al )#rilor care i-au &mbun#t#)it mediul de afaceri, plas&ndu-se pe locul 81 din 183 de )#ri (conform Raportului Doing Business 2011, Republica Moldova se situa pe locul 99). Conform raportului respectiv Moldova a avansat la majoritatea indicilor, devans&nd la indicii privind protejarea investi)iilor, plata taxelor i &ndeplinirea contractelor. E de remarcat i faptul, c# practic toate statele din regiune au devansat &n clasament, cu excep)ia Macedoniei (+12) i Rusiei (+4). Aceast# schimbare denot# faptul, c# Republica Moldova a reu it s# promoveze, &n compara)ie cu statele din regiune, reformele orientate spre crearea condi)iilor favorabile pentru mediul de afaceri. Totodat#, raportul identific# ca r#m&n a fi deosebit de &mpov#r#toare pentru activitatea agen)ilor economici urm#toarele domenii: primirea licen)elor pentru construc)ii (pozi)ia 164), conectarea la energie electric# (160), desf# urarea opera)iunilor de export-import (pozi)ia134), protec)ia investitorilor (pozi)ia 111).

121

Tabelul 4. Republica Moldova -n compara,ie cu ,'rile din regiune conform raportului Doing Business 2012
Dealing with Constru- ction Permits Ease of Doing Busines s Rank Getting Credit Registering Property Protecting Investors Enforcing Cont racts 15 60 56 14 85 26 13 44 Getting electricity Starting a Business Closing a Business 40 55 97 82 64 91 60 156 Trading Across Borders 28 67 72 152 76 134 160 140 Paying Taxes 62 26 154 156 152 83 105 181

Economy Lituania Macedonia Rom,nia Belarus Albania Moldova Rusia Ucraina

27 22 72 69 82 81 120 152

101 6 63 9 61 88 111 112

47 61 123 44 183 164 178 180

81 121 165 175 154 160 183 169

7 49 70 4 118 18 45 166

48 24 8 98 24 40 98 24

65 17 46 79 16 111 111 111

Sursa: www.doingbusiness.org

Totodat#, &n pofida subiectivit#)ii acestor rating-uri, mul)i investitori )in cont de acest factor &n procesul de estimare a loca)iei pentru plasarea investi)iilor. De aceea, una din sarcini const# &n depunerea efortului pentru &mbun#t#)irea pozi)ion#rii Moldovei &n aceste clasamente. *n calitate de ac)iuni concrete &n vederea amelior#rii mediului investi)ional servesc: dezvoltarea unei re)ele de structuri specializate &n finan)area investi)ional#, precum i orientarea institu)iilor de finan)are extrabancar# spre activitatea investi)ional#; crearea cadrului juridic viz,nd repatrierea capitalului, antrenarea avantajoas# a mijloacelor care ar putea deveni o surs# substan)ial# de finan)are a economiei Republicii Moldova; formarea pre)ului &n func)ie de condi)iile pie)ii i ree alonarea pl#)ilor pentru obiectele privatizate; simplificarea procedurilor pentru investi)iile de portofoliu i procurarea ac)iunilor &ntreprinderilor autohtone de c#tre investitorii str#ini; dezvoltarea sistemului de asigur#ri privind investi)iile. *n vederea dezvolt#rii continu# a economiei na)ionale i asigur#rii unei dezvolt#ri socialeconomice durabile a )#rii este necesar de concentrat eforturile pentru atragerea investi)iilor str#ine strategice. *n privin)a unor astfel de proiecte, este extrem de important de a asigura un suport administrativ i de consulting, &n special &n domeniile care au poten)ial semnificativ i un efect multiplicator considerabil, orientat spre o dezvoltare echilibrat# at&t a &ntregii economiei, c&t i a unor ramuri ce dispun de perspective durabile pentru export: servicii i produse IT, industrie constructoare de ma ini, energetic#, electronic#, bio+nano tehnologii, ceea ce ar crea o imagine pozitiv# a Moldovei, ca loc atractiv pentru plasarea investi)iilor.
BIBLIOGRAFIE: 1. Strategia Republicii Moldova de atragere a investi)iilor i promovare a exporturilor, aprobat# prin Hot#r,rea Guvernului Nr. 234 din 13.10.2006. Publicat# &n: Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.43-45 din 30.10.2006 2. Legea Republicii Moldova cu privire la investi)iile &n activitatea de &ntreprinz#tor. Publicat# &n: Monitorul Oficial al R. Moldova N 64-66 din 23.04.2004. 3. Analiza situa)iei privind investi)iile str#ine directe, atrase &n Republica Moldova &n anul 2011. Raport anual al Ministerului Economiei al RM. Chi in#u, 2012. 10 p. http://mec.gov.md /docs_news/analiza-situatiei-privind-investitiile-straine-directe-atrase-in-republica-moldova-inanul-2011.pdf 4. Caraganciu A. Bazele activit#)ii investi)ionale. Chi in#u : Ed. ASEM, 2004. 320 p. 5. Caraganciu A., Domenti O., Luchian I. Managementul portofoliului de investi)ii. Chi in#u: ASEM, 2005. 350p. 122

EVALUAREA POTENTIALULUI DE EXPORT AL REPUBLICII MOLDOVA: STRUCTURA SI DINAMICA LUI Petru RO/CA, dr. hab., prof. univ., ULIM Ilian GALBEN, doctor -n economie, ULIM
ABSTRACT. In the article the authors analyze of the development of foreign trade of the Republic Of Moldova and its effectiveness in recent years, and also base some proposals on the growth of exports of the potential of different sectors of economy of the country.

Economia oric#rei )#ri, indiferent de m#rimea acesteia i nivelul de dezvoltare, are conexiune cu lumea extern# prin mecanismul schimburilor comerciale externe cu bunuri i servicii. Nivelul exporturilor i importurilor are impact asupra pre)urilor interne, cursului valutar, ratelor procentuale, volumul cererii totale i PNB, deci asupra echilibrului macroeconomic &n ansamblu. *n acest context, capacitatea )#rii de a- i asigura suveranitatea economic# poate fi apreciat# prin optica realiz#rilor acesteia la capitolul comer)ului exterior cu bunuri i servicii (&n continuare comer)ul exterior). Ultimul, fiind parte a unui sistem complex de rela)ii economicosociale i politice, este sensibil i este determinat de o multitudine de factori de impact direc)i i indirec)i, f#r# considerarea c#rora nu este posibil# conturarea tabloului real. Comer)ul exterior este important pentru Republica Moldova din mari considerente, &n special )in,nd cont de pia)a local# relativ &ngust#, precum i de faptul c# baza intern# de materii prime i resurse energetice este insuficient# pentru acoperirea necesit#)ilor )#rii at,t pentru consumul intermediar (producerea de bunuri i servicii), c,t i pentru cel final (consumul gospod#riilor casnice, al administra)iei publice i private), ceea ce determin# un nivel &nalt de dependen)# fa)# de importuri. Structura comer)ului exterior reprezint# un important factor, capabil s# influen)eze direct i indirect nu doar asupra nivelului de dezvoltare economic# la general, dar i asupra calit#)ii vie)ii cet#)enilor )#rii. Consider,nd rezultatele macroeconomice (cu referire la ultimii doi indicatori), &nregistrate pe parcursul ultimilor ani, se impune concluzia regretabil# c# nu s-a reu it deocamdat# de a valorifica eficient rolul comer)ului exterior, de i politica general# a )#rii este orientat# spre extinderea i intensificarea rela)iilor comerciale externe - fapt demonstrat de semnarea acordurilor de comer) preferen)ial (inclusiv liber) practic cu majoritatea )#rilor din regiune, a reformelor pentru &mbun#t#)irea mediului de afaceri i, implicit, investi)ional. Activitatea de Comert exterior al Republica Moldova &n ultimii ani are urm#toarea evolu)ie (fig. 1).
4950 3950 2950 1950 950 -50 -1050 -2050 -3050
4898,8 3277,1 2032,8 984,5 931,2 2366 1214,4 1591,1 3278,3,6 1283,0 1541,5 3855,3 2221,6 5191,6

-1995,3 -1048,3 -1434,8 -2062,7 -3307,7

-2313,8

-2970,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

export

import

soldul balan)ei comerciale

Fig. 1. Evolu&ia exportului, importului i soldului balan&ei comerciale 'n ianuarie-noiembrie 2005-2011, mil. dolari SUA
Sursa: Biroul Na(ional de Statistic% 123

*n anul 2011 &n republic# a fost &nregistrat un deficit al balan)ei comerciale de 2970,0 mil. dolari, cu 656,2 mil. dolari mai mare fa)# de cel &nregistrat &n anul 2010. *n structura soldului balan)ei comerciale predomin# soldul negativ la: petrol, produse petroliere i produse &nrudite, gaz i produse industriale ob)inute din gaz , vehicule rutiere , fire, )es#turi, articole textile, ma ini i aparate electrice i p#r)i ale acestora, ma ini i aparate specializate pentru industriile specifice, produse medicinale i farmaceutice, fier i o)el, aceste m#rfuri fiind destinate at,t pentru consumul popula)iei, c,t i pentru aprovizionarea sectorului de afaceri. Totodat#, s-a &nregistrat un sold pozitiv la &mbr#c#minte i accesorii, semin)e i fructe oleaginoase, la legume i fructe, la b#uturi, la gr#simi i uleiuri i minereuri metalifere i de euri de metale (2,1%). Moldova & i men)ine soldul negativ al balan)ei comerciale practic cu toate )#rile partenere, cu excep)ia Marii Britanii, Belize , Kazahstan, Georgia, Siria, Irak i Panama. *n cadrul comer)ului exterior pe grupe de )#ri, cel mai semnificativ s-a majorat soldul negativ comercial cu alte )#ri, )#rile CSI i )#rile Uniunii Europene. Printre partenerii comerciali tradi)ionali cele mai mari solduri negative s-au &nregistrat &n cadrul schimburilor comerciale cu: Ucraina, China, Turcia, Germania, Rom,nia, Federa)ia Rus#, Italia, Belarus, Ungaria i Austria. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi autohtone &n 2011 a constituit circa 43%, fa)# de 40% &nregistrat &n 2010. Exporturile dup# destina&ie *n ianuarie-noiembrie 2011 au crescut semnificativ exporturile c#tre )#rile Uniunii Europene cu 341,2 mil. dolari (+52,8%), )#rile CSI cu 271,8 mil. dolari (+49,1%) i alte )#ri - cu 28,1 mil. dolari (+17,3%) (fig. 2).

Fig. 2. Primele 8 &#ri-partenere 'n derularea exportului 'n ianuarie-noiembrie 2010 i 2011 (ponderea )n total export), %
Sursa: Biroul Na(ional de Statistic%

Ponderea exporturilor c#tre (%rile Uniunii Europene a constituit 49,3% &n total export. Livr#rile de m#rfuri c#tre aceast# grup# de state au &nsumat 987,4 mil. dolari, &n cre tere cu 52,8% fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. Principalii parteneri &n aceast# grup# de )#ri sunt Rom,nia (17,4% din total export) i Italia (9,3%). Livr#rile c#tre Rom,nia au crescut de circa 1,6 ori (&nsum&nd 349,1 mil. dolari), iar livr#rile c#tre Italia au crescut cu 41,9% (&nsum&nd 187,2 mil. dolari). Livr#rile c#tre (%rile CSI, de asemenea, de)in o pondere important# &n volumul total al exportului Republicii Moldova 41,2%. Exporturile c#tre aceast# grup# de )#ri au crescut cu 49,1% fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. Cea mai mare pondere din cadrul acestei grupe de )#ri
124

revine Rusiei - cu 28,1% (&nsum&nd 563,8 mil. dolari) &n volumul total al exportului, Ucrainei cu 6,9% (137,4 mil. dolari) i Belarus cu 3,3% (66,4 mil. dolari). De men)ionat, c# livr#rile c#tre aceste trei )#ri au constituit 93,0% din totalul exporturilor c#tre )#rile CSI. Totodat#, doar exporturile c#tre Rusia constituie circa 68,3% din totalul livr#rilor c#tre )#rile CSI. Livr#rile c#tre alte (%ri de)in cea mai mic# pondere (9,5%) &n total export, i &n ianuarienoiembrie 2011 au &nsumat 191,1 mil. dolari, cu 19,1% mai mult fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. Printre acestea se remarc# exporturile c#tre Turcia (65,4 mil. dolari), SUA (22,3 mil. dolari), Belize (20,3 mil. dolari), Elve)ia (7,4 mil. dolari) i Panama (5,9 mil. dolari). Exporturile pe grupe de m#rfuri Structura exporturilor de m#rfuri, conform Clasific#rii Standard de Comer) Interna)ional, indic# o continu# cre tere a activit#)ilor tradi)ionale pentru economia )#rii noastre. A adar, volumul exportului &n ianuarie-noiembrie 2011 s-a majorat cu 641,1 mil. dolari comparativ cu ianuarie-noiembrie 2010, inclusiv exportul de semin)e i fructe oleaginoase cu 91,6 mil. dolari, ma ini i aparate electrice i p#r)i ale acestora cu 55,3 mil. dolari, &mbr#c#minte i accesorii cu 48,5 mil. dolari, legume i fructe cu 45,6 mil. dolari, mobil# i p#r)ile ei - cu 41,6 mil. dolari, minereuri metalifere i de euri de metale cu 37,1 mil. dolari, fire, )es#turi, articole textile necuprinse &n alt# parte i produse conexe cu 34,6 mil. dolari, ma ini i aparate industriale cu 28,6 mil. dolari, gr#simi i uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau frac)ionate cu 25,6 mil. dolari, vehicule rutiere cu 23,3 mil dolari, &nc#l)#minte cu 18,7 mil. dolari, petrol, produse petroliere i produse &nrudite cu 17,7 mil. dolari, uleiuri esen)iale, rezinoide i substan)e parfumate cu 17,2 mil. dolari, etc. Totodat#, s-a mic orat volumul exportului de zah#r, preparate pe baz# de zah#r, miere cu 15,7 mil. dolari, animale vii cu 0,9 mil. dolari, b#uturi cu 0,5 mil. dolari (fig.3).

Fig. 3. Evolu&ia exporturilor de m#rfuri 'n ianuarie-noiembrie 2010-2011 volumul c%rora a dep% it 112 mil. dolari SUA
Sursa: Biroul Na(ional de Statistic%

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au majorat cu 43,8%, &nsum&nd 462,1 mil. dolari. Cota acestor livr#ri &n volumul total de exporturi a constituit 23,1%, cu 0,5 p.p. mai pu)in fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri, ponderi &nsemnate au de)inut exporturile de &mbr#c#minte i accesorii 12,9% din total exporturi (&n descre tere cu 2,5 p.p.). Valoarea acestor exporturi a constituit 259,3 mil. dolari, &nregistr&nd o cre tere de 23% (cu 48,5 mil. dolari mai mult) fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. Este de men)ionat, c# livr#rile de mobil# i p#r)ile ei au crescut de circa 2,3 ori i a constituit 74,6
125

mil. dolari i o pondere de 3,7% &n total export, cu 1,3 p.p. mai mult, exporturile de &nc#l)#minte de circa 1,7 ori, &n valoare de 46 mil. dolari i o pondere de 2,3% &n total export, cu 0,3 p.p. mai mult. Ponderea exporturilor de produse alimentare i animale vii a fost de 19,4% &n total export, &n descre tere cu 5,1 p.p. Valoarea acestor exporturi a crescut cu 16,5% fa)# de ianuarie-noiembrie 2010 i a constituit 389,9 mil. dolari. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri o pondere mai semnificativ# (61,5% din total sec)iune i 12,0% din total export) o de)in exporturile de legume i fructe - &n valoare de 239,6 mil. dolari, cereale i preparate pe baz# de cereale (20,7% din total sec)iune i 4,0% din total export) - &n sum# de 80,8 mil. dolari, carne i preparate din carne (5,0% din total sec)iune i 1,0% din total exporturi) 19,3 mil. dolari, hran# destinat# animalelor (3,8% din total sec)iune i 0,7% din total exporturi) &n valoare de 15,0 mil. dolari, produsele lactate i ou# de p#s#ri (2,6% din total sec)iune i 0,5% din total exporturi) 10,2 mil. dolari i zah#r, preparate pe baz# de zah#r; miere (3,0% din total sec)iune i 0,6% din total export) 11,7 mil. dolari. Valoarea livr#rilor de ma ini i echipamente pentru transport &n ianuarie-noiembrie 2011 a constituit 304,5 mil. dolari, &nregistr&nd o cre tere de circa 1,8 ori fa)# de ianuarienoiembrie 2010. Ponderea acestor m#rfuri &n total export r#m&ne a fi semnificativ# 15,2%, cu 2,6 p.p. mai mult. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri ponderi &nsemnate au de)inut exporturile de ma ini i aparate electrice - 7,6% (mai mult cu 0,5 p.p. comparativ cu perioada respectiv# a anului 2010), iar volumul acestor livr#ri a &nsumat 151,8 mil. dolari (49,9% &n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri), cu 55,3 mil. dolari mai mult. Pondere important# &n aceast# sec)iune de m#rfuri au avut-o livr#rile de ma ini i aparate industriale cu aplica)ii generale 2,8% din total export, cu 0,8 p.p. mai mult fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. Aceste exporturi &n ianuarie-noiembrie 2011 au constituit 55,6 mil. dolari, fiind de circa 2,1 ori mai mult fa)# de ianuarie-noiembrie 2010. Exportul de vehicule rutiere a crescut de circa 2,9 ori i a constituit 35,7 mil. dolari. Livr#rile de ma ini i aparate specializate pentru industriile speciale au de)inut o pondere de 1,3% &n total export, valoarea acestor livr#ri a constituit 26,6 mil. dolari, cu 49,9% mai mult. Volumul exportului de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili a crescut de 2,1 ori &n ianuarie-noiembrie 2011 fa)# de ianuarie-noiembrie 2010 i a constituit 262,3 mil. dolari cu o pondere de 13,1% &n total exporturi. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri ponderea important# au avut-o livr#rile semin)elor i fructelor oleaginoase 8,2% &n volumul total al exportului, fiind &n cre tere cu 2,9 p.p., precum i livr#rile de minereuri metalifere i de euri de metale 3,3% (cu 1,2 p.p. mai mult). Volumul exportului de m%rfuri manufacturate, clasificate mai ales dup% materia prim% a crescut de circa 1,8 ori i a constituit 194,2 mil. dolari. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri s&nt de men)ionat exporturile de fire, )es#turi i articole textile (3,4% din total export, mai mult cu 0,9 p.p.), volumul livr#rilor fiind de 68,8 mil. dolari, de circa 2 ori mai mult, precum i livr#rile de articole din minerale nemetalice 2,1% din total exporturi (cu 0,2 p.p. mai pu)in), articole prelucrate din metal 1,4% (-0,1 p.p.). Exportul de b%uturi i tutun &n ianuarie-noiembrie 2011 a constituit 184,2 mil. dolari, cu 0,4 mil. dolari mai mult fa)# de ianuarie-noiembrie 2010 i o pondere de 9,2% &n total export. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri preponderente r#m&n a fi exporturile de b#uturi alcoolice i nealcoolice, volumul c#rora a constituit 157,4 mil. dolari, &n descre tere cu 0,3% fa)# de perioada corespunz#toare a anului trecut i exportul de tutun brut i prelucrat 26,8 mil. dolari (+3,6%). Volumul exportului produselor chimice i produselor derivate &n ianuarie-noiembrie 2011 a &nsumat 112,6 mil. dolari, fiind &n cre tere cu 50,6% comparativ cu perioada similar#
126

a anului 2010. Cota-parte a acestor m#rfuri &n volumul total al exportului a fost de 5,6%. O pondere important# &n aceast# sec)iune de m#rfuri (62,1%) o de)in produsele medicinale i farmaceutice 69,9 mil. dolari (cu 21,5% mai mult fa)# de ianuarie-noiembrie 2010). Importurile dup# &#rile de origine *n ianuarie-noiembrie 2011 importurile au fost dominate de produsele necesare pentru asigurarea economiei na)ionale cu materii prime i energie, precum i cele destinate consumului popula)iei. Volumul importurilor din )#rile Uniunii Europene a crescut semnificativ - cu 516,2 mil. dolari (+33,8%), din )#rile CSI - cu 422,8 mil. dolari (+38,5%) i din alte )#ri cu 302,8 mil. dolari (+38,3%) (fig. 4).
2010 Federa ia
Altele 30,1% Rus! 14,5% Ucraina 13,9%

Belarus 3,1% Turcia 5,2% Italia 7,2% Germania 7,7% China 8,2%

Rom$nia 9,9%

Fig. 4. Primele 8 &#ri-partenere 'n derularea importurilor 'n ianuarie-noiembrie 2010 i 2011 (ponderea )n total import), %
Sursa: Biroul Na(ional de Statistic%

Importurile din )#rile Uniunii Europene &n ianuarie-noiembrie 2011 au &nsumat 2042,6 mil. dolari, cu 33,8% mai mult dec&t &n ianuarienoiembrie 2010 i au de)inut o pondere de 43,8% &n total importuri. Importurile au provenit, &n mare parte, din Rom,nia (520,4 mil. dolari), Germania (361,3 mil. dolari), Italia (316,1 mil. dolari), Polonia (120,4 mil. dolari), Ungaria (92 mil. dolari), Fran)a (76,9 mil. dolari) i Austria (78,3 mil. dolari), ace tia fiind unii din partenerii comerciali de baz# ai Republicii Moldova. Totodat#, a crescut i valoarea importurilor din aceste )#ri, i anume: importurile din Ungaria - de 1,6 ori, din Rom,nia cu 53,2%, din Germania cu 37,1%, din Italia - cu 28,8%, din Fran)a cu 24,7%, din Austria cu 42,6%. Importurile de m#rfuri provenite din )#rile membre ale statelor CSI &n ianuarie-noiembrie 2011 au &nsumat 1521,1 mil. dolari, &n cre tere cu 38,5% comparativ cu ianuarienoiembrie 2010, care echivaleaz# cu o cot# de 32,7% &n total import. Furnizorii principali au fost Federa)ia Rus#, Ucraina i Belarus. Importul de bunuri din aceste )#ri a fost: din Federa)ia Rus# - &n valoare de 721,0 mil. dolari (&n cre tere cu 45,1%), din Ucraina 579,2 mil. dolari (+21,6%) i Belarus 170,8 mil. dolari, &n cre tere de circa 1,6 ori, respectiv. Importurile din alte )#ri &n ianuarie-noiembrie 2011 au &nregistrat o cre tere cu 38,3% &n compara)ie cu perioada similar# a anului 2010. Volumul acestor importuri a constituit 1093,4 mil. dolari i a de)inut o pondere de 23,5% &n total import. Cele mai semnificative importuri au fost primite din China 357,5 mil. dolari (+27,1%), Turcia - &n valoare de 327,4 mil. dolari (de 1,8 ori mai mult) i Statele Unite ale Americii 73,3 mil. dolari (+32,2%). Importurile pe grupe de m#rfuri Volumul importurilor, &n perioada de referin)#, s-a majorat cu 1241,7 mil. dolari. Au sporit importurile de petrol, produse petroliere i produse &nrudite (+189,6 mil. dolari); gaz i produse industriale ob)inute din gaz (+107,9 mil. dolari); ma ini i aparate electrice i
127

p#r)i ale acestora (+104,8 mil.dolari); vehicule rutiere (+97,9 mil. dolari); ma ini i aparate specializate pentru industriile specifice (+67,1 mil. dolari); fire, )es#turi, articole textile (+74,1 mil. dolari); ma ini i aparate industriale cu aplica)ii generale (+50,7 mil. dolari); alte articole diverse (+44,3 mil. dolari); enrgie electric# (+35,0 mil. dolari); fier i o)el (+32,2 mil. dolari); produse medicinale i farmaceutice (+27,6 mil. dolari); articole prelucrate din metal (+25,6 mil. dolari); cauciuc prelucrat (+25,0 mil.dolari); articole din minerale nemetalice (+25,0 mil. dolari); uleiuri esen)iale, rezinoide i substan)e parfumate (+24,3 mil. dolari); h&rtie, carton i articole din ele (+24,2 mil. dolari); &ngr# #minte minerale sau chimice (+23,0 mil. dolari); alte materiale i produse chimice (+23,1 mil. dolari), etc. Totodat#, s-a mic orat volumul importurilor altor echipamente de transport cu 34,5 mil. dolari, a semin)elor i fructelor oleaginoase cu 7,2 mil. dolari, precum i importul de tutun brut i prelucrat cu 3,4 mil. dolari (fig. 5).

Fig. 5. Evolu&ia importurilor de m#rfuri 'n ianuarie-noiembrie 2010-2011 volumul c#rora a dep# it 415 mil. dolari SUA
Sursa: Biroul Na)ional de Statistic#

Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2010, volumul importat de ma ini i echipamente pentru transport a crescut cu 45,3%, &nsum&nd 1036,4 mil. dolari. Ponderea acestora &n volumul total al importurilor a fost de 22,3%, cu 1,4 p.p. mai mult, respectiv. De men)ionat, c# ponderi importante &n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri au de)inut importurile de ma ini i aparate electrice 6,3% (+0,8 p.p.); vehicule rutiere 5,5% (+0,9 p.p.) i ma ini i aparate industriale cu aplica)ii generale 3,2% (+0,3 p.p.). Volumul importat de combustibili minerali, lubrifian)i i materiale derivate &n ianuarienoiembrie 2011 a &nsumat 1030,9 mil. dolari i a crescut cu 49,5% fa)# de ianuarienoiembrie 2010. *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri, petrolul i produsele petroliere de)in cea mai impun#toare pondere &n volumul total al importului (12,4%), &n cre tere cu 1,0 p.p., iar gazul i produsele industriale ob)inute din gaz 8,4%, cu 0,1 p.p. mai mult. M#rfuri manufacturate, clasificate mai ales dup# materia prim# au fost importate &n sum# de 891,8 mil. dolari (cu 34,7% mai mult), iar ponderea acestei sec)iuni de m#rfuri &n total importuri a constituit 19,1% (cu 0,2 p.p. mai pu)in). *n cadrul acestei sec)iuni de m#rfuri ponderi preponderente au avut importurile de fire, )es#turi i articole textile 5,5% din total importuri, &n valoare de 254,9 mil. dolari, fier i o)el 2,6%, &n valoare de 120,5 mil. dolari i articole prelucrate din metal 2,7%, &n valoare de 126,2 mil. dolari. De
128

asemenea, au fost importate i articole din minerale nemetalice &n valoare de 116,7 mil. dolari, h&rtie, carton i articole din ele 98,5 mil. dolari. Volumul importului produselor chimice i produselor derivate a &nsumat 606,2 mil. dolari, fiind &n cre tere cu 29,6%. Ponderea acestui import &n volumul total a fost de 13,0%, mic or&ndu-se cu 0,7 p.p. Ponderi importante &n aceast# sec)iune de m#rfuri (31,1%) o de)in produsele medicinale i farmaceutice 188,4 mil. dolari; uleiurile esen)iale, rezinoidele i substan)ele parfumate 2,2% din total, &n valoare de 103,4 mil. dolari, materialele plastice prelucrate - 1,7% din total, &n valoare de 80,1 mil. dolari i alte materiale i produse chimice 1,7% din total, &n sum# de 80,8 mil. dolari. Importurile de produse alimentare i animale vii &n perioada de analiz# au &nsumat 445,0 mil. dolari, fiind &n cre tere cu 24,3% &n compara)ie cu perioada similar# a anului 2010. Ponderea acestei grupe de m#rfuri &n total importuri a fost de 9,6%, cu 0,9 p.p. mai pu)in. *n cadrul acestei grupe de m#rfuri preponderente r#m&n a fi legumele i fructele cu 26,2% din total sec)iune i 2,5% din total importuri. La fel, poate fi remarcat importul de carne i preparate din carne, care a crescut cu 19,7%, cereale, preparate pe baz# de cereale 38,4%, cafea, ceai, cacao, condimente cu 27,3%, preparate alimentare diverse cu 23,1%. Volumul importului de articole manufacturate diverse &n ianuarie-noiembrie 2011 a &nsumat 415,7 mil. dolari, cu 31,0% mai mult fa)# de volumul din perioada similar# a anului 2010. Ponderea acestei grupe de m#rfuri &n total import a fost de 8,9%, cu 0,4 p.p. mai pu)in. Deosebit interes prezint# dinamica comer)ului exterior al Republicii Moldova &n ultimii 10 ani (tabelul 1). Tabelul 1. Dinamica comer,ului exterioral R. Moldova -n anii 2000 2011 (mil. dolari)
Indicatorii Comer,ul exterior total - Exportul - Importul Soldul balan,ei comerciale 2000 1270,2 477,4 792,8 -315,4 2011 7413,2 2221,6 5191,6 -2970,0 Ritmul de cre)tere de 5,84 ori de 4,65 ori de 6,55 ori de 9,42 ori

A a dar, &n perioada analizat# a crescut esen)ial exportul de marfuri i servicii din Republica Moldova, dar ritmul de cre tere a impoprturilor dep# e te cu mult sporirea exporturilor. *n toat# perioada de tranzi)ie la rela)iile de pia)# )ara noastr# are o balan)# comercial# negativ# i este &n crfe tere permanent#. O politic# economic# s#n#toas# oblig# &ns# orice stat s# depun# eforturi prioritare &n direc)ia cre terii industriale i promov#rii exportului de bunuri materiale cu un grad de prelucrare c,t mai ridicat. Politica de a avea o balan)# comercial# cronic excedentar#, de i este o politic# s#n#toas#, & i are limitele ei. Nimeni nu urm#re te s# exporte c,t mai mult i s# importe c,t mai pu)in. Promovat# &n mod deliberat i pe termen lung, aceasta ar fi o politic# retrograd# de necooperare interna)ional#. Cel care cump#r# trebuie s# i dispun# de mijloacele necesare de plat#, deci trebuie i s# v,nd#, cunosc,nd c# mijloacele de plat# ce pot proveni din alte surse nu sunt, practic, pentru nici o )ar# suficiente. O politic# foarte &n)eleapt# este cea de a avea o balan)# comercial# echilibrat#, dup# ce &n prealabil a fost constituit# rezerva valutar# necesar# &n scopuri de garantare a convertibilit#)ii i &n alte scopuri, prin practicarea unei politici de promovare intens# a exporturilor i realizarea de balan)e comerciale anuale active. Necesitatea realiz#rii de balan)e comerciale active se impune i atunci c,nd trebuie rambursat# datoria extern#, care de fapt provine din existen)a unor balan)e comerciale deficitare anterioare, respectiv din completarea pl#)ii importurilor pe baz# de credite str#ine din necesit#)i de investi)ii de &nsemn#tate major# pentru economia na)ional# [3]. *n concluzie putem constata c# cre terea exporturilor a fost determinat# de diversificarea pie)elor de comer). Astfel, anul trecut exporturile &n )#rile Uniunii Europene
129

au crescut cu 49 %, &n )#rile CSI cu 47% i &n alte )#ri - cu 13%. Aceasta mai precizeaz# c# dac# p,n# acum cele mai frecvente direc)ii de export erau )#ri precum Rom,nia i Ucraina atunci, &n urma ratific#rii acordului de comer) liber, au devenit mai accesibile i )#ri precum Polonia, Cehia i Ungaria.Inga Ionesii spune c# prognoza cre terii exportului se bazeaz# pe un ir de proiecte investi)ionale, care vor fi realizate &n anul curent.Volumul exporturilor planificat pentru anul 2012 este de 2,4 miliarde de dolari SUA. *mbun#t#)irile consecutive ale regimului comercial acordat de Uniunea European# Republicii Moldova nu au devenit o panacee pentru exporturile moldovene ti pe pia)a comunitar#. Cu alte cuvinte, facilitarea regimului comercial este condi)ie necesar#, dar nu i suficient# pentru cre terea robust# i calitativ# a exporturilor pe pie)ele externe, &n cazul dat, cele europene. Impactul nesemnificativ al schimb#rilor &n regimurile comerciale pune &n lumin# deficien)e importante &n ceea ce prive te dezvoltarea economic# &n interiorul Republicii Moldova. Aceasta implic# concluzia c# acordarea de c#tre UE a Preferin)elor Comerciale Autonome &ncep,nd cu martie 2008 va avea efecte positive pentru comer)ul bilateral, &ns# poten)ialul acestora r#m,ne neexplorat pe deplin de c#tre Republica Moldova. 2i nu este vorb# de cotele instituite de partea european#, ci de incapacitatea guvernului moldovenesc de a &nl#tura toate barierele interne care stau &n calea sporirii exporturilor moldovene ti pe pia)a european# i incapacit#)ii produc#torilor moldoveni de a cre te i diversifica oferta. *n mod ideal, facilit#)ile comerciale ar trebui s# rezulte la sporirea exporturilor at,t din partea industriilor existente prin produse noi i cele tradi)ionale mai calitative, c,t i din partea unor industrii nou-create ca r#spuns la aceste facilit#)i. *ns# crearea produselor noi i &nfiin)area industriilor noi implic# o revizuire i abordare &n ansamblu a politicii de reforme i dezvoltare economic# &n )ara noastr#. Categoria cea mai simplu de abordat este cea a produselor tradi)ionale care ar trebui s# devin# mai calitative. Este vorb# &n primul r,nd de bariere interne behind-borders. Despre multe din acestea se vorbe te i &n Planul de Ac)iuni Uniunea European# Republica Moldova: &ncep,nd cu stabilirea sistemului de trasabilitate a animalelor, continu,nd cu modernizarea laboratoarelor de control sanitare i fitosanitare, i termin,nd cu implementarea m#surilor de monitorizare a respect#rii cerin)elor FSP. O aten)ie aparte o merit# continuarea reformei serviciului vamal, simplificarea procedurilor vamale i eradicarea corup)iei din sistem. E de men)ionat c# &n exporturile moldovene ti spre pie)ele europene au ap#rut i produse noi. Dar acestea reprezint# &n marea parte activit#)i &n lohn sau de multe ori sunt concentrate &n sectoare low value-added sau mo tenite de pe timpurile sovietice. Astfel, schimbarea regimurilor comerciale nu a dus la transform#ri structurale sau chiar revolu)ionare &n economia na)ional#. Dar asemenea progrese devin realiste doar &n cazul unor noi alegeri &n cadrul development policy, i necesit# progres constant &n climatul de afaceri i investi)ii, modernizarea infrastructurii, investi)ii &n capitalul uman etc. 2i, &n mod evident, asemenea ac)iuni au nevoie de mai mult timp pentru a se materializa &n rezultate palpabile.
BIBLIOGRAFIE: 1. Ro ca P. Rela)ii economice interna)ionale.Chi in#u: ULIM, 2005. 280 p. 2. Galben I. Eficientizarea comer)ului exterior al Republicii Moldova. Monografie. Ch.: ULIM, 2012. 320 p. 3. Ro ca P., Galben I. Balan)a de pl#)i i componentele ei. *n: Analele ULIM, ceria Economie. Chi in#u:: ULIM, 2011, nr. 11, p. 30-35. 4. Ro ca P., Galben I. .a. Comer)ul exterior al Moldovei: conectarea pie)elor. *n: Analele ULIM, ceria Economie. Chi in#u:: ULIM, 2009, nr. 9, p. 8-17. 5. Ro ca P., Galben I. Cuantificarea eficien)ei economice a comer)ului exterior. *n: Matgerialele Conf. tiin. din 17.09.2010. Ia i: Tehnopres, 2010, p. 211-219. 6. Materialele Biroul Na)ional de Statistic#. 130

INTEGRAREA ECONOMIC INTERNA#IONAL LA MIJLOCUL VEACULUI XX Andrei MUNTEANU, lector univ., mg. ULIM
ABSTRACT. The major assumption debated in this paper is the fact that the mid-20th century has been recognized as the beginning of most rapid process of international economic integration, and that this particular point in history is not accidental it occurred in the same historical time with, and due to (i) the emergence of the idea of applying returns to education analysis, in the frame of economics of education, and (ii) soaring awareness of scientific community and societies at large, of the industrialized countries, that not any kind of educational process is productive and paying-off, for many students and societies.

Introducere. O societate modern# este caracterizat# de dorin)a continu# de cre tere economic#. *n epoca modern#, c#utarea continu# de a face cel mai bine posibil cu ceea ce avem [13, p. 40], constituie o provocare petru g,ndirea celor mai progresi ti savan)i de la toate colile de g,ndire economic#, i efectiv exponen)ii tuturor domeniilor tiin)ifice. *ns#, nu mai pu)in important este de a &ntreprinde m#suri de extindere a &n)elegerii acestui subiect i &n r,ndul oamenilor de diverse categorii sociale, la toate nivelele sociale. Aceast# sarcin# pare s# fie ca i un rol major al educa)iei economice dintr-un sistem educa)ional de stat. Deja s-a transformat &n obi nuin)# c# &n )#rile &n curs de dezvoltare, rolul economiei ca tiin)# a fost perceput de a gestiona procesul economic de o manier# ca s# o fac# profitabil#, &n acest sens )in,ndu-se cont de ceva ce tradi)ional se nume te economia real#. Se manifesta i se mai manifest# pu)in# deschidere pentru a percepe economia ca pe o tiin)# angajat# &n convingerea societ#)ii, cu privire la plauzibilitatea aplic#rii logicii economice i asupra altor sfere ale vie)ii sociale, cum ar fi: economia educa(iei, economia ocrotirii s%n%t%(ii, i economia serviciului public, inter alia. 6in,nd cont de aceast# afirma)ie, ca i implica)ie apare necesitatea ca corpul de economi ti s# dezvolte &n permanen)# i abilit#)i de a analiza i &nainta propuneri relevante cu privire la maniera &n care se va manifesta management mai creativ nu doar fa)# de for)a de munc#, care este factorul major al cre terii economice, ci i cu privire la unele procese care nu au fost explorate anterior, cum ar fi (i) modul i metodele form%rii for(ei de munc% i (ii) modul )n care poate fi asigurat% integrarea economic% interna(ional% de calitate mai bun%. Premiza major# abordat# &n acest articol este faptul c# mijlocul veacului XX a fost recunoscut ca &nceputul celui mai rapid proces de integrare economic% interna(ional% [9, p. 1], i c# acest moment &n istorie nu este &nt,mpl#tor a avut loc &n aceia i perioad# istoric# cu (i) extinderea rapid# a teoriei capitalului uman i ideii de aplicare a analizei ratei de randament din investi)iile &n educa(ie (RRE), &n cadrul economiei educa(iei, i (ii) avansarea rapid# a con tientiz#rii de c#tre comunitatea tiin)ific#, i a cercurilor sociale tot mai largi, din r,ndul )#rilor industrializate, c# nu orice form# de proces educa)ional formal organizat este profitabil de la sine, pentru studen)i i societ#)i &n ansamblu. Economi tii au dezv%luit o corela(ie pozitiv% )ntre educa(ie i venituri. ,n general, oamenii cu mai mult% educa(ie c. tig% venituri mai mari dec.t cei cu mai pu(in% educa(ie. Sim(ul realit%(ii [accentuare de autor] sugereaz% c% educa(ia este cauza i veniturile mai mari sunt efectul; mai mult% educa(ie implic% formarea unui lucr%tor mai cognitiv i mai productiv, i astfel de lucr%tori primesc salarii mai mari. Dar cauzalitatea ar putea fi perceput% i invers. Oamenii cu venituri mai mari ar putea cump%ra mai mult% educa(ie, exact cum cump%r% mai mult% mobil% sau hran% [accentuare de autor]. Or, este acea parte a rela(iei explicabil% i altfel? Sunt educa(ia i
131

veniturile corelate deoarece caracteristicile necesare pentru avansare prin educa(ie abilit%(ile i motiva(ia sunt acelea i de care este nevoie pentru a fi un lucr%tor productiv i bine pl%tit? Dac% da, atunci oamenii cu aceste tr%s%turi probabil vor ob(ine mai mult% educa(ie i c. tiga venituri mai mari. Dar mai mult% educa(ie, nu va fi singura cauz% a veniturilor mai mari. [13, p. 31. Subiectul abordat &n citata de mai sus este una din priorit#)ile majore ale cercet#torilor i institu)iilor de nivel mondial, care sunt &n c#utare de a da r#spunsuri la corela)ia dintre educa(ie i venituri. 2i manierea este plauzibil#. *ns#, &n viziunea autorului, economi tii educologi, promotori ai teoriei economiei educa(iei, consider# c# acest subiect mai are spa)iu de interpret#ri, prin ridicarea i unor alte &ntreb#ri, cum ar fi: (i) Dac# oamenii cu venituri mai mari pot cump#ra mai mult# educa)ie, exact a a cum cump#r# mai mult# mobil# sau hran#, de ce ar cump#ra ei i educa)ie i nu doar mobil# i hran#? (ii) De ce oamenii cu venituri mai mari admit c# se merit# de cump#rat mai mult# educa)ie, ca i baz# pentru avantaje comparative mai mari? (iii) Poate fi educa)ia considerat# drept cauz# i veniturile mai mari drept efect doar din cauza sim)ului realit#)ii/&n)elepciunii conven)ionale, sau dincolo de aceasta exist# i alte dovezi tiin)ifice? *n continuare la cele relatate mai sus, o alt# &ntrebare care pare s# fie de importan)# aparte pentru economia Republicii Moldova (R.M.), i probabil multe alte )#ri din cele mai afectate de criza economic#, ar putea fi Este integrarea economic% interna(ional% a )#rilor cu economii avansate o cauz# sau un efect al dezvolt#rii lor? Dac# integrarea economic# interna)ional# este important# pentru dezvoltarea economic# a )#rii &n general, educa)ia pare s# fie o cauz% a efectului numit integrarea economic% interna(ional% de calitate, ceea ce pare s# sus)in# idea c# relevan)a educa)ional#, pentru integrarea economic# interna)ional#, este una din premizele majore. Scopul )i obiectivele lucr'rii. Scopul articolului const# &n a pune &n discu)ie fezabilitatea aplic#rii teoriilor care par a fi mai conving#toare &n privin)a necesit#)ii de a spori investi)iile &n R.M., &n industria dezvolt#rii capacit%(ilor umane/educa)ie, ca o precondi)ie a unei integr%ri economice interna(ionale de mai bun# calitate. Obiectivele articolului sunt de a: (i) analiza literatura relevant#, teorii i modele descriptive asupra for)elor motrice ale integr#rii economice interna)ionale; (ii) examinarea beneficiilor aplic#rii teoriilor relevante; i (iii) analiza fezabilit#)ii aplic#rii diferitor metodologii de calculare a ratei de randament din educa)ie &n R.M., pentru a &ncerca demonstra)ia c# RRE mai &nalt# poate fi considerat# ca i presta)ie de educa)ie mai relevant# i anse mai mari pentru R.M. de integrare economic# interna)ional# mai rapid# i mai calitativ#. Metode aplicate. *n scopul scrierii acestui articol au fost selectate o serie de c#r)i i publica)ii, cum ar fi: enciclopedia educa)iei, enciclopedia economiei educa(iei, rapoarte, bro uri i articole, legate de aspectele care ar putea constitui o viziune mai ampl# a compara)iei dintre (i) tiin)a economic# la nivel na)ional i interna)ional, (ii) politicile economice promovate &n R.M. i (iii) sectorul educa)iei acesteia, prin optica poten)ialului de a facilita integrarea economic# interna)ional# mai rapid# a R.M.. Articolul este scris &n baza unei combina)ii de metode, care con)in analiz% de literatur%, &n paralel cu analiza discursului, reprezent%ri, interpret%ri, analiz# de politici, observa)ii i explorarea publica)ilor periodice cu privire la: (i) economie, (ii) tiin)ele educa)ie i (iii) economia tranzitorie a R.M. 2. Aspectele integr'rii economice interna,ionale De men)ionat, c# aproximativ &n timpul c,nd tempoul integr#rii economice interna)ionale demonstra o avansare deosebit de rapid#, &n paralel cu avansarea teoriei capitalului uman i aplic#rii analizei ratei de randament din investi)iile &n educa)ie, un autor care scria
132

pentru revista Popular Mechanics prezicea cu &ndr#zneal#: Computerele &n viitor ar putea s# nu c,nt#reasc# mai mult de 1,5 tone. Actualmente un computer portativ c,nt#re te mai pu)in de dou# kilograme [14, p. 203), cu alte cuvinte s-a produs un salt mult peste a tept#rile prezic#torilor din acele timpuri. C,nd suntem &n c#utare de c#i de ie ire din criza economic#, corela)ia dintre cre terea rapid# a tempoului integr#rii economice interna)ionale, la mijlocul veacului XX, i apari)ia teoriei capitalului uman, ar trebui s# capteze i mai mult aten)ia cercurilor de cercet#tori, savan)i i politicieni, &n deosebi &n )#rile r#mase &n urm#. Subiectul se mai )ine &n centul aten)iei i din considerentele c#, dup# cum este bine cunoscut, deoarece idea c# nu orice form% de educa(ie poate fi profitabil%, a fost urm#rit &n g,ndirea multor savan)i cu mult &nainte de veacul trecut. Doar c,teva exemple ar putea turna mai mult# lumin# &n acest sens. Sunt bine cunoscute citatele lui Erasmus, c#: Este o educa)ie nefericit# cea care &nva)# m#iestria naviga)iei maritime prin naufragii: sau un Prin) metode de regalitate prin revolu)ii, invazii sau v#rs#ri de s,nge [8, p. 14]. Mai sunt i alte citate celebre care constituie piloni esen)iali, at,t &n sensul importan)ei relevan)ei curriculelor/con)inuturilor i forma adecvat# organiz#rii procesului educa)ional, c,nd merge vorba despre de c#utare a ideilor de a face procesul educa)ional capitalizabil, ca i precondi)ie a &n)elegerii mai profunde a politicilor economice &ntr-o societate. De ex., citata lui Einstein: Este un miracol c# curiozitatea mai supravie)uie te &n procesul educa)ional formal organizat, i cea a Sf. Augustine c# Curiozitatea liber# este mai valoroas# dec,t disciplinarea dezagreabil#. Nu mai pu)in esen)ial# este i citata renumitului psihiatru american Dr. Karl Menninger, c#: Atitudinea conteaz# mai mult dec,t fapta. Mesajul major al acestei citate este c# de calitatea g,ndirii depinde tot ceea ce se observ#: prin vorbe, ac)iuni sau produse, i deci, a desconsidera importan)a sectorului educa)iei ca mega-factor de formare a g,ndirii sociale, &nseamn# fie lips# de logic#/incompeten)#, sau ne-dorin)# veritabil# de a dezvolta cu adev#rat o societate, atunci c,nd se declar# la nivel public, se scrie &n strategii i planuri, dar se traseaz# priorit#)i diferite, care sfideaz# logica dezvolt#rii. Mult mai t,rziu, economistul cu renume mondial G. Becker, a afirmat c#: orice &ntrebare care )ine de problema aloc#rii de resurse i alegerea op)iunilor &n contextul unei situa)ii de lips# de bani, caracterizat# de confruntarea dintre obiective rivale, deriv# din economie i, astfel, poate fi supus# analizei economice [8, p. 3]. Institutul de Capital Uman (ICU) (SUA) dezv#luie c# peste 80% din valoarea de pia)# a bunurilor acumulate pe pia)a mondial# se atribuie valorilor intangibile a acestora [5], i aceast# constatare, de r,nd cu cele men)ionate mai sus, face subiectul i mai plauzibil pentru discu)ie, &n &ncercarea de a g#si corela)ii i mai profunde dintre apari)ia economiei educa(iei i cel mai rapid tempou al globaliz#rii. Ar putea coinciden)a celor dou# variabile fi absolut &nt,mpl#toare, sau exist# cauzalitate real# c# aceast# inova)ie tiin)ific# - economia educa(iei a sporit gradul de rapiditate a procesului de globalizare? Pornind de la premiza declara)iei ICU, &n optica autorului, aceasta &nseamn# c# ansele unei )#ri de a avea succes pe pie)ele economice interna)ionalizate ale lumii contemporane, depind de productivitatea procesului educa)ional i de cercetare-dezvoltare &n propor)ie de circa 80%, cea ce schimb# esen)ial accentele logice ale abord#rii anterioare a educa)iei, care era tratat# ca fiind doar un sector ne-productiv. Afirma)ia cu privire la leg#tura dintre economia educa(iei i tempoul mai avansat al integr#rii economice interna)ionale, mai sugereaz# c# &ntre societ#)ile care abordeaz# educa)ia prin optica analizei Ratei de Randament din Educa(ie (RRE) i cele care abordeaz#
133

educa)ia ca pe un proces de triere a fiin)elor umane, va continua s# aprofundeze i mai mult dezechilibrele economice [1]. Din cele cinci explica)ii majore ale colariz#rii, cu privire la optica de ce colarizarea contribuie la o productivitate mai avansat#, i anume: (1) explica)ia capitalului uman, (2) explica)ia dezechilibrelor, (3) explica)ia abilit#)ilor, (4) explica)ia organiza)ional# i (5) explica)ia educabilit#)ii, cea de-a doua este considerat# de c#tre prof. Carnoy ca fiind provenit# din conceptul lui Theodore Schultz de ajustare la dezechilibrele economice. Prin aceast# afirma)ie, prof. Carnoy reitereaz# idea c#, cele mai mari dezechilibre &n economie i respectiv ale nivelelor de trai, este din cauza politicilor educa)ionale dezechilibrate sau nerelevate, din )#rile cu economii subdezvoltate, i dezechilibrele dintre declara)iile f#cute de politicieni de a dezvolta economiile na)ionale i atitudinea de facto fa)# de factorul educa)ional, &n c#utarea de dezvoltare. *n continuare la cele men)ionate mai sus, concluzia major# care se contureaz# este c# oamenii trebuie s# se &ntrebe nu dac# societ#)ile/popoarele se vor integra economic, dar care este calitatea integr%rii? Cum poate fi desf# urat un proces educa)ional astfel &nc,t banii investi)i s# fie capitaliza)i?. *n discu)iile cu privire la capitalizarea banilor investi)i &n economia educa)iei, este binevenit# constatarea, c# investi)iile &n educa)ie, conform unei cercet#ri efectuate de Psacharopoulos &n 44 de )#ri, &n perioada 1958 -1978, genereaz# rate de randament private i sociale, care sunt cu mult peste 10 la sut# ale costului de oportunitate al investi)iei de capital [15, p. 24]. Concluziile cercet#torilor tiin)ifici de p,n# acum ne ajut# s# concluzion#m c# integrarea economic# interna)ional# este inevitabil% &n cea mai mare parte deoarece dezechilibrele implic# mult# interdependen)#. Integrarea economic# interna)ional# la etapa actual# nu este un capriciu al cuiva, dar o implica)ie a dezechilibrelor dintre societ#)ile care genereaz# rate inova)ionale mai mari, fie de noi teorii, idei, concepte, inova)ii i eventual produse, bazate pe o &n)elegere mai profund# i relevan)a practicilor educa)ionale, i cele care nu &nregistreaz# performan)ele men)ionate mai sus. Prin calitatea integr%rii economice interna(ionale se are &n vedere c# la etapa actual# economiile avansate sunt mult mai complexe i comprehensive, c# f#r# implicarea &n proiecte de dezvoltare de mare amploare la nivel interna)ional, o )ar# luat# aparte nu are anse mari de a beneficia din plin de implicarea &n comer)ul interna)ional, din multitudinea de anse care le au )#rile atunci c,nd gestioneaz# diverse rela)ii economice interna)ionale &n baza unui nivel mai avansat de &ncredere i percep)ii mai bune, c# se vor respecta un anumit num#r de standarde i criterii, de c#tre toate )#rile integrate, &nainte de a ob)ine acceptarea de aderare de jure &n diverse proiecte economice de mare amploare i ini)iative. Din perspective autorului, popula)ia R.M., deja are un nivel destul de &nalt de integrare economic# interna)ional# de-facto, dar din cauza educa)iei ne-relevante i sistemul educa)ional &nc# neproductiv, care implic# deficien)e &n dezvoltarea capitalului uman, i altor lacune ale sistemului educa)ional, )ara se confrunt# de un impediment serios &n aderarea de-jure la UE, ceea ce implic# (i) riscuri mult mai mari pentru cet#)enii moldoveni care c#l#toresc peste hotare &n scopuri de angajare &n munc#, (ii) drepturi limitate atunci c,nd sunt ajun i la )#rile de destina)ie, i &n perioada afl#rii peste hotare, (iii) protec)ie social# mai joas#, (iv) lips# de asigurare medical#, (v) mai pu)ine anse de implicare mai extins# &n proiecte educa)ionale i culturale, ca s# men)ion#m doar c,teva. Dezechilibrele dintre R.M. i alte )#ri membre ale OCED, nu sunt mari doar &n sensul nivelului de trai, dar mai &nt,i &n privin)a (i) ratelor popula)iei cu studii universitare (vezi Figura care urmeaz#) i a relevan)ei educa)ionale dintre R.M. i cea din )#rile economic avansate.
134

gi a e D l g an e ia M ar m a ea rc Br a ita ni e

ad a SU A Irl an d Ja a po ni a Fi nl an da S ue di A us a tra lia

nd a st r ia

an

or ve

an

la

er m

Surs !: www.nationmaster.com

Figura de mai sus dezv#luie c# din cele 18 )#ri cuprinse &n compara)ia interna)ional# pentru 16 din ele rata inova)ional# coreleaz# str,ns cu stocul de diplome universitare de)inute de aceasta, fapt care sugereaz# c# studiile universitare de calitate constituie factorul major al dezvolt#rii la nivel de )ar#, i astfel, cu c,t mai multe persoane cu studii universitare sunt &ntr-o )ar#, cu at,t mai mari sunt ansele unei societ#)i de a se integra economic la nivel interna)ional. Un exemplu, majoritatea absolven)ilor institu)iilor universitare din R.M. nu au contribuit p,n# c,nd la avansarea competitivit#)ii )#rii i la dezvoltarea economiei bazate pe cuno tin)e [2, p. 10]. De i num#rul de persoane cu studii universitare din R.M. a crescut de la 11,9% &n 1999, p,n# la 19,8% &n 2007 [2, p. 29], )ara mai st# &n r#m,nere &n urm#, deoarece rata &nscrierii la studiile universitare &n Moldova este &nc# foarte joas# comparativ cu alte state la nivel interna)ional sau regional, pe c,nd structura segmentului social care au calific#ri preferate este &nc# departe de necesit#)ile reale ale economiei na)ionale [2, p. 10]. *n continuare la cele men)ionate mai sus, R.M. poate fi caracterizat# de un management financiar foarte ineficient &n sistemul educa)ional, p,n# la etapa actual#. O problem# serioas# const# &n faptul c#: *n ultima decad# Guvernul [Moldovean] nu a fost &n stare s asigure bugetul necesar pentru nevoile educa)ionale, [ i] &n ciuda dubl#rii graduale a cheltuielilor efective pe parcursul ultimilor cinci ani p,n# la circa 1.4 mlrd. lei, cheltuielile pentru educa)ie ca propor)ie din PIB au fost &njum#t#)ite de la pu)in peste 10% din PIB &n 1996, p,n# la 5.3% &n 2003 [2 p. 26]. Faptul acesta implic# situa)ii &n care familiile s#race au avut capacit#)i tot mai mici de a face fa)# costului tot mai mare al educa)iei, i, chiar dac# ratele aloca)iilor financiare par s# fi crescute &n ultimul an, calitatea politicilor educa)ionale i managementul financiar las# mult de dorit. Doar pentru o compara)ie de manifestare atitudinal# fa)# de educa)ie, se poate men)iona Cuba, care a &nceput a investi mult mai mult &n educa)ie, ating,nd cota de 18.7% din PIB-ul )#rii [11]. Explica)ia dezechilibrelor sugereaz# c# politicile ne-relevante ale guvernului de a pl#ti aten)ie cuvenit# dezvolt#rii capacit%(ilor umane, de la sine va implica r#m,nerea &n urm# a )#rii i, astfel, o dependen)# i mai mare a societ#)ilor guvernate slab de )#rile cu politici de calitate mai bun# i calitate mai &nalt# a integr%rii economice interna(ionale. R.M. are nevoie critic# de a schimba accentul &n politicile sale la nivel macro-economic. Popula)ia tot mai mult simte necesitatea de condi)ii de trai mai avansate, aproape to)i recunosc necesitatea de a schimba mentalitatea, i pe de alt# parte pretind a crede c# aceasta ar fi posibil cumva altfel dec,t prin educa)ie &mbun#t#)it# i mai relevant#. Oficialit#)ile guvernamentale inclusiv, nu par s# admit# educa)ia ca i p,rghie major# &n: (i) schimbarea mentalit#)ii, (ii) ca pe
135

Au

Ita

26.9 27.6 19.8 Structura capitalului 27.6 uman dup ! segmentul popula iei cu studii universitare 19.8 22.1 27.6 &i rata 19.8 inova ional!, % 25.3 25.4 27.6 19.8 45 27.6 19.8 25.2 40 35 27 27.6 19.8 30 27.6 19.8 25 26.9 20 27.2 27.6 19.8 15 27.6 19.8 10 26.8 5 26.9 27.6 19.8 0 27.6 19.8 25.3 23.3 27.6 19.8
ia lia

Studii universitare

Rata inova AionalB

Media ponderat B studii univers. Media ponderat B rata inovaA .

o cale critic# de &mbun#t#)ire a calit#)ii vie)ii, i (iii) &mbun#t#)ire a calit#)ii integr%rii economice interna(ionale, &n c#utarea de a diminua lacuna dintre dezechilibrele economice dintre nivelul de trai al popula)iei R.M. i cel al economiilor avansate. Participarea unei )#ri &n circuitul economic interna)ional [3, p. 5] conteaz# foarte mult, dac# o societate dore te s# ating# un nivel de trai cu demnitate. Natura situa)iei economice din lumea modern# necesit# capacit#)i de a identifica sectoarele strategice, pentru ca o )ar# s# poat# realiza un echilibru rezonabil dintre industriile menite dezvolt#ri economice durabile, i industriile care sunt foarte dependente de subsidii, doar pentru a evita eventuale situa)ii excep)ionale &n viitor. O )ar# poate alege s# se dezvolte &n inginerie computa)ional#, industrie chimic#, industria bun#st#rii i tehnologii avansate, dar tot odat# s# opteze a avea i ceva agricultur#, pentru a putea p#stra un domeniu de activitate preferat# de unele categorii sociale, mai nostalgici dup# mediul de trai rural, i s# evite vulnerabilitatea la eventuale presiuni din partea partenerilor economici interna)ionali &n favoarea unei securit#)i alimentare mai bune. Av,nd &n vedere (i) economiile foarte integrate ale )#rilor industrializate, (ii) nivelul &nalt al dependen)ei reciproce &ntre acestea, i (iii) imposibilitatea unor )#ri luate aparte de a se dezvolta izolat, problema integr#rii economice interna)ionale nu mai poate fi abordat# prin optica dac% se merit# sau nu integrarea, ci cum de realizat integrarea &n cea mai bun# manier# posibil#, astfel &nc,t s# se lase spa)iu c,t mai mic pentru efecte negative asupra popula)iei i s# se evite percep)iile negative fa)# de integrarea interna)ional#. Rela)iile economice interna)ionale sunt importante deoarece pilonul i indicele majori ai integr#rii economice interna)ionale este comer)ul, ca i expresie oblic# a educa)iei, cercet#riidezvolt#rii i performan)ei economice a unei )#ri, i comer)ul interna)ional const# din tranzac)ii prin care fiecare na)iune ob)ine m#rfuri, rezerve sau capital de care are nevoie; dezvoltarea rela)iilor comerciale, chiar i a celor care au beneficii dispropor)ionate, favorizeaz# toate p#r)ile, iar ruperea rela)iilor comerciale implic# pierdere pentru to)i [4, p. 129]. Tentativele de identificare a leg#turii dintre avansarea rapid# a integr#rii economice interna)ionale la fel este explicat# i de competi)ia mai mare pentru Investi)ii Str#ine Directe (ISD) la nivel interna)ional, i nu &n ultimul r,nd deoarece sunt cercet#ri care demonstreaz# c#: )#rile cu salarii i mici i capital uman nesemnificativ nu pot atrage ISD [4, p.1]. Grossman i Helpman (1991) la fel scot &n eviden)# c# )#rile mai slab dezvoltate se por specializa &n producerea m#rfurilor cu tehnologizare joas# sau resurse naturale &n care efectele derivate i oportunit#)ile de &nv#)are prin ac)iuni (learning-by-doing) sunt are limitate. Filip i Maximilian (2011) accentueaz# c# profesionalismul foarte jos al structurilor economice ale R.M. au contribuit cu succes la diminuarea poten)ialului economic al )#rii i crearea unei serii mari de probleme sociale i economice f#r# precedent. [] Problemele de planificare economic#, &n ultimii 20 de ani au fost excluse totalmente din vizorul guvernelor [3, p. 77], &ns#, din p#cate problema pare s# fie mult mai profund# dec,t desconsiderarea importan)ei planific#rii de c#tre oficialit#)ile guvernamentale. Problema planific#rii pentru dezvoltare economic#, &n contextul c#ut#rii de cre tere economic# mai rapid# i anse mai mari de &mbun#t#)ire a calit#)ii integr#rii economice interna)ionale, a fost abordat# de asemenea de mul)i al)i cercet#tori i reprezentan)i ai colilor de g,ndire economic#. *n viziunea lui Sean Malone, de la Funda)ia American# pentru Educa)ie Economic#, 2tiin)a economic# este studierea ac)iunilor i interac)iunilor umane &ntr-o lume cu resurse limitate dar dorin)e ne-limitate. Ea ne vorbe te multe despre rolul critic al motiva)iei &n formarea comportamentului uman, [ i] acest subiect nu poate fi redus doar la grafice lipsite de via)# i ecua)ii ce &n)epenesc mintea, de care sunt preocupa)i birocra)ii i planificatorii de
136

nivel central [3]. *n aceia i surs# d-lui mai sus)ine c#: Doar o &n)elegere bun# a tiin)elor economice va oferi [cet#)enilor] cuno tin)e i &n)elegere pentru a se ap#ra contra politicilor care sun# bine la auz, dar care sunt catastrofale &n practic# [ibid.]. Pornind de la subiectele abordate mai sus, (i) de la leg#tura str,ns# dintre cre terea rapid# a tempoului integr#rii economice interna)ionale i (ii) &nceperea analizei investi)iilor educa)ionale prin optica RRE, R.M. se confrunt# de nevoia de a avea o viziune global# asupra politicilor educa)ionale de perspectiv#, i nu &n ultimul r,nd datorit# plasamentului geografic la intersec)ia de influen)e est i vest-europene. *n acest context, ar fi insuficient dac# nu se va elabora o imagine mai ampl# vis-a-vis de performan)ele economice ale sistemelor educa)ionale a unei serii de )#ri mai ample, &n plan comparativ interna)ional, pentru a avea o baz# decizional# mai consistent# pentru strategiile educa)ionale i de cre tere economic# ale R.M. Astfel, Tabelul 1 i 2 ne prezint# informa)ii care sunt foarte concludente. Din primele 20 de )#ri cu cel mai mare PIB per capita Rusia, ca cel mai mare exponent al ideologiei exsovietice, nu figureaz# (Tabela 1), i pe de alt# parte observ#m, c# ea este prima din lume cu cea mai mare rat# a for)ei de munc# cu studii universitare (54 %). Acest fapt ne sugereaz# c# R.M., prin aplicarea multor practici educa)ionale mo tenite de la fosta URSS, mai continu# s# men)in# activit#)i educa)ionale &nc# departe de a fi relevante, pentru a putea face posibil# realizarea interesului de capitalizare a investi)iile &n domeniul dat, adic# &nc# &n mare parte nerelevante. Aceasta mai &nseamn# i un dezechilibru mare dintre scopurile declarate ale R.M., de a realiza &mbun#t#)irea nivelului de trai, i relevan)a politicilor de atingere a acestui scop. Astfel de analize, ample de viziune global#, sunt importante pentru R.M., dac# &ntradev#r se dore te dezvoltare. Politicile educa)ionale ale R.M. deduse din anumite experien)e interesante observate prin )#rile vecine, &n anumite )#ri luate aparte sau la nivel regional, pot ajuta la anumite mi c#ri &n direc)ia scontat#, dar foarte pu)in probabil vor constitui viziuni de amploare care s# ajute popula)ia R.M. s# realizeze avantaje comparative interna)ionale. A se observa c# nici Rom,nia nu figureaz# printre primele 20 de )#ri cu cel mai mare PIB per capita, iar apari)ia Federa)iei Ruse pe locul I a )#rilor cu for)# de munc# cu studii universitare ca i procente din total, ne vorbe te c# Rusia are un sistem educa)ional caracteristic )#rilor cu resurse naturale bogate, iar R.M., ne-fiind din aceast# categorie, are nevoie de strategii educa)ionale raliate la alte modele i viziuni educa)ionale.

137

Tabelul 1. PIB per capita, la PPP, date actuale nivel interna,ional, $ (cele mai recente date), pe ,'ri luate aparte L/% #'rile Suma, PPP $ Dat% #1 Luxemburg: 60,228.41 2005 #2 SUA 41,889.57 PPP $ 2005 #3 Norvegia 41,419.91 PPP $ 2005 #4 Irlanda 38,504.68 PPP $ 2005 #5 Macau 36,579.25 PPP $ 2005 #6 Islanda 36,510.21 PPP $ 2005 #7 Elve)ia 35,633.2 PPP $ 2005 #8 Hong Kong 34,833 PPP $ 2005 #9 Danemarca 33,972.62 PPP $ 2005 # 10 Austria 33,699.6 PPP $ 2005 # 11 Canada 33,375.5 PPP $ 2005 # 12 M. Britanie 33,238.21 PPP $ 2005 # 13 Niderlanda 32,684.38 PPP $ 2005 # 14 Suedia 32,525.43 PPP $ 2005 # 15 Finlanda 32,152.62 PPP $ 2005 # 16 Belgia 32,118.99 PPP $ 2005 # 17 Australia 31,794.13 PPP $ 2005 # 18 Japonia 31,266.74 PPP $ 2005 # 19 Fran)a 30,385.66 PPP $ 2005 # 20 Singapore 29,662.59 PPP $ 2005

Not#: Rusia se plaseaz% pe locul 56, cu 10,844.58 PPP $. Alc#tuit# de autor, &n baza datelor de pe Nationmaster.com

Tabelul 2. For,a de munc' cu studii universitare, % din total, (cele mai recente date) pe ,'ri luate aparte Cuantumul, L/C #'rile Data % #1 Rusia 54 % 1998 #2 Canada 52.5 % 2001 #3 Israel 49.6 % 2001 #4 Bermuda 46.2 % 1991 #5 Lituania 46 % 2001 #6 SUA 43.3 % 1989 #7 Georgia 41.8 % 1999 #8 Puerto Rico 40.5 % 1990 #9 Singapore 37.9 % 2001 # 10 San Marino 35.3 % 1999 # 11 Belgia 31.9 % 2000 # 12 Finlanda 31.6 % 2001 # 13 Ghana 31 % 1992 # 14 Japonia 30.9 % 1997 # 15 Estonia 30.7 % 2001 # 16 Islanda 29.6 % 2001 # 17 Peru 29.3 % 2001 # 18 Australia 29 % 2001 # 19 Cipru 28.9 % 2001 # 20 Norvegia 28.4 % 1998

Concluzii )i recomand'ri 1. Integrarea economic# interna)ional# este un subiect foarte discutabil &n zilele noastre, i situa)ia din R.M. denot# necesitatea de a munci mult pentru cre terea con tientiz#rii, c# integrarea este inevitabil#, i c# poate implica mai multe foloase i poate fi capitalizat#, doar dac# va fi sus)inut# de un sistem educa)ional relevant scopurilor de dezvoltare economic#, ca precondi)ie ridic#rii calit#)ii integr#rii economice interna)ionale a )#rii. 2. Explica)ia dezechilibrelor descris# &n lucrare, sugereaz# c# procesul de integrare economic% interna(ional% este &n corela)ie str,ns# cu rata inova)ional# [7], i studiile universitare constituie factorul cel mai bun posibil, care faciliteaz# diminuarea dezechilibrelor dintre )#rile &nalt dezvoltate i cele slab dezvoltate. 3. R.M. are nevoia de a dezvolta sistemul na)ional propriu de metrologie a inova)iilor, axat pe scopul de reconsolidare a fundamentului avantajelor competitive i cre terii economice. 4. Dat# fiind corela)ia str,ns# dintre cota de capital uman cu studii universitare din societatea R.M., u rata inova)ional# (Figura 1), acompaniat# de afirma)iile de la ICU, &nseamn# c# succesul reformei economice &ntr-o economie depinde apriori de calitatea reformei &n sistemul educa)ional, &n deosebi la nivel universitar. 5. F#r# o reform# relevant# &n segmentul educa)ional universitar, ansele R.M. de a atrage ISD va fi minor#, i va continua s# fie dezavantajat# dac# nu se vor &ntreprinde ac)iuni de &mbun#t#)ire a managementului profesionist &n sectorul educa)iei. 6. Economia de pia)# poate fi func)ionabil# f#r# accente majore pe planificare, doar

138

cu condi)ia c# exist# un factor de echilibru investi)ii tangibile &n educa)ie, un management profesionist i devotat la nivel de macro-sistem, i o &n)elegere mai extins# a economiei de c#tre o majoritate social# a )#rii. 7. Integrarea economic# interna)ional# este inevitabil# cel pu)in din considerentele c# chiar i cele mai dezvoltate economii &nregistreaz# cote foarte mari de migra)ie a for)ei de munc# i de capital; astfel circa 15 mln. de cet#)eni ai SUA pleac# la munc# &n fiecare zi &n Canada. Ace tia lucreaz# la o varietate imens# de locuri de munc# pentru mii de diverse forme i pentru diferen)e considerabile &n remunera)ie [14, p. 277]. 8. Rata de &nscriere &n studiile universitare din R.M. este &nc# destul de joas#, comparativ cu alte state la nivel regional, i structura social# cu calific#ri preferate este departe de necesit#)ile reale ale economiei na)ionale de realizare a avantajelor comparative interna)ionale, deoarece Guvernul R.M. continu# s# promoveze politici na)ionale de o manier# ne-profesionist#, ghid,ndu-se de criterii deta ate de cele tiin)ifice, ne-)in,nd cont de importan)a folosirii p,rghiilor financiare pentru a &ncuraja unele sub-sectoare educa)ionale de valen)# strategic#, versus altele considerate atractive la nivel de obi nuin)e. Sectoarele care sunt cele mai finan)ate &n R.M., sunt identificate &n baza unor criterii opace, care nu sunt justificate tiin)ific. 9. R.M. se confrunt# de o necesitate critic# de a manifesta mai mult# deschidere fa)# de )mbun%t%(irea mediului de politici publice cu privire la inova(ii i leg%turile cu infrastructura inova)ional#, ca i factori determina)i esen)iali al poten)ialului inova)ional na)ional. 10. Pentru a realiza unele sugestii de mai sus, )ara trebuie s# manifeste mai mult# voin)# politic# pentru a reforma sistemul educa)ional, astfel &nc,t cel din urm# s# fie mai mult un factor de facilitare a &n)elegerii mai profunde a tiin)elor economice, pentru a asigura consolidarea bazei a tept#rilor de schimb#ri esen)iale &n societate i &n )ar#. Aceasta ar fi premiza major# a R.M. pentru a accelera cre terea anselor de integrare economic# &n proiectele interna)ionale de scar# larg#, economice i geo-politice. 11. *n baza premizei de mai sus, este recomandabil de a extinde predarea cursurilor de economie adaptat# chiar &ncep,nd cu cele mai joase nivele educa)ionale, c,t i &n cursuri de educa)ie pentru adul)i, pentru a dezvolta capacit#)i societale mai avansate, pentru a ap#ra societatea de manifest#rile politicilor economice dezagreabile, care vin din partea multor politicieni, care sun# bine la auz dar sunt catastrofale &n practic#. 12. R.M. are nevoie de a &ntreprinde m#suri rapide de asigurare a calcul#rii ratei de randament din investi)iile &n educa(ie la nivel de sistem. Dup# efectuarea acestor indicatori, i publicarea acestora, comunitatea tiin)ific#, corpul didactic, profesoral i societatea civil# vor avea o baz# mult mai bun# de a urm#ri dinamica, de a ra)ionaliza asupra tendin)elor, i de a elabora i promova politici educa)ionale i curricule de calitate mult mai &nalt#, i un concept mult mai relevant al educa(iei de calitate.
1. 2. 3. 4. 5. BIBLIOGRAFIE: Carnoy, M. Education and Productivity/Educa)ia i productivitatea. *n: T. Hus-n i N. Postlethwaite (Eds.), Enciclopedia Interna)ional# a Educa)iei. Pergamon Press, Oxford, 1994. Common Country Assessment: Republic of Moldova/Raportul Unic de 6ar#, (2003). Extras din www la: http://europeandcis.undp.org/home/show/008457AA-F203-1EE9-B6CD3820F940EC13, pe 8 mai, 2012. Filip Iu. i Maximilian S. (2011). Problema func)ion#rii echilibrate a economiei Republicii Moldova. *n: Analele ULIM. Seria Economie, Vol. 11. Grossman, G. M. i Helpman, E. 1991. Innovation and Growth in the Global Economy/Inova)ii i cre tere &n economia global#. Cambridge, Mass: MIT Press. Extras din www la: http://ejeps.fatih.edu.tr/docs/articles/116.pdf , pe 9 mai, 2011. ICU (Institutul de Capital Uman). Education for a New and Critical Discipline/Educa)ie pentru o disciplin# nou# i critic#, (2010). Extras din www la: http://www.ICU.org/node/600109 , pe 10 mai, 2012. 139

Malone, S. America's Economics Knowledge Deficit/Deficitul de cuno tin)e economice ale Americii. Extras din www la: http://www.youtube.com/watch?v=FN3RwBbqnec , pe 10 mai, 2012. 6. Measuring Innovation for National Prosperity. Innovation Framework Report, January 2004/Dimensionarea inova)iilor pentru prosperitate na)ional#. Raportul cu privire la cadrul inova)ional. Extras din www la: http://www.ibm.com/ibm/governmentalprograms/ innovframe2.pdf, pe 10 mai, 2012. 7. Munteanu, A. Economics of Education in a New Independent State: The Case of Moldova. Masters Degree Studies in Educational Leadership i Management/Economia educa)iei &ntr-o nou# )ar# independent#: Cazul Moldovei. Tez# de studii de masterat &n liderism i management educa)ional, Universitatea din Stocholm, 2001. 8. Mussa, M. Factors Driving Global Economic Integration, IMF/Factorii care conduc integrarea economic# interna)ional#, 2000. Extras din www la: http://www.imf.org/external/np/speeches /2000/082500.htm, pe 5 octombrie 2011. 9. Mustafa, S.A. i Valerica, V. (2011). The Relationship between Education i Foreign Direct Investment: Testing the Inverse U Shape/Rela)ia dintre educa)ie i investi)iile str#ine directe: testarea invers#rii. Extras din www la: http://ejeps.fatih.edu.tr/docs/articles/116.pdf , pe 9 mai, 2011. 10. Nationmaster.com. Education spending (% of GDP) (most recent) by country/Cheltuielile pentru educa)ie (% din PIB) (cele mai recente date). Extras din www la: http://www. nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp , pe 8 mai, 2012. 11. O'Dowd, M. The Changing Nature of Knowledge. Mapping the Discourse of the MalmLongitudinal Study/Natura schimb#toare a cuno tin)elor. Cartografierea studiului longitudinal din Malm- (diserta)ie de doctorat de la Institutul Interna)ional de Educa)ie), Universitatea din Stocholm, 2000. 12. 6,u, N. An introduction to economics and the economic theory/Introducere &n economie i teorii economice. Universitatea Liber# Interna)ional# din Moldova (ULIM), 2011. 13. 6,u, N. The Economy Today/Economia din zilele noastre. Universitatea Liber# Interna)ional# din Moldova (ULIM). Editura ULIM, 2009. 14. Woodhall, M. Cost Analysis in Education/Analiza costurilor &n educa)ie. *n: G. Psacharopoulos (Ed.), Economia educa)iei: cercet#ri i studii. Pergamon Press, 1987.

DECLARA#IILE DE LA LIMA /I MEXIC /I CEL DE-AL XX-LEA CONGRES AL INSTITU#IILOR SUPREME DE AUDIT Cornelia DOBRE, drd., ULIM Petru RO/CA, dr. hab., prof. univ., ULIM
ABSTRACT. To provide financial and organizational independence, the diversity of the institutional capacity of Supreme Audit Institutions actually hides a real controversial group of concepts and rules, as a reformation process to a globalization context that highlights the disappearance of traditional interstate environment and adaptation to a new frame. Although, the Lima Declaration and Mexico Declaration emphasize the independence of Supreme Audit Institutions, the necessary condition for democracy, the final text of a report, prepared by a working group shows alarming results related to this desideratum. However, most Supreme Audit Institution knows the declarations text, they have accepted it within INTOSAI Congress, but to carry on their activity, as any public institution needs financial resources approved by the Government, which risk compromising the independence.

De o valoare fundamental# pentru activitatea oric#rei Institu)ii Supreme de Audit (SAI) este Declara,ia de la Lima privind liniile directoare ale auditului finan,elor publice, adoptat# &n cadrul celui de-al IX-lea Congres al Institu)iilor Supreme de Audit (INCOSAI) din anul 1977, desf# urat la Lima, Peru. Declara)ia constituie, f#r# &ndoial#,
140

documentul cel mai important elaborat &n cadrul Organiza)iei Interna)ionale a Institu)iilor Supreme de Audit (INTOSAI), fiind astfel inclus# pe primul nivel al Standardelor Interna)ionale ale Institu)iilor Supreme de Audit (ISSAI 1), pled,nd ca un ghid de referin)# pentru func)ionarea corespunz#toare a SAI interesate precum i a principiilor directoare cu privire la auditul finan)elor publice la nivel mondial. De i, de la lansarea ei au trecut mai bine de trei decenii, aceasta nu i-a pierdut actualitatea, mai mult, este apreciat# de exper)ii liniei de top din lume, aclamat# &n majoritatea &ntrunirilor de specialitate i con)inutul Declara)iei st# la baza multor documente prezente &n cadrul INTOSAI. De aceea, pe bun# dreptate Secretarul General al INTOSAI, Dr. Franz Fiedler, considera Declara)ia de la Lima ca fiind o Magna Carta a auditului finan)elor publice [2, p.81]. La ce s-a g,ndit Franz Fiedler c,nd a f#cut o asemenea afirma)ie? R#spunsul l-am aflat urmare a studiului &ntreprins asupra tezei doctorale Auditul institu)iilor publice considera)ii i perspective, cu ale c#rui idei exprimate de c#tre titular sunt de acord: Nu am identificat nici un alt document care s# fie at,t de puternic, de actual i de succint &n reglementarea domeniului auditului public extern, a a cum este extrem de mult invocata Declara)ia de la Lima. Probabil c# autorii (reprezentan)ii SAI din Germania, Italia i Austria), nu se a teptau la asemenea succes r#sun#tor, cu toate c#, Declara)ia r#spunde &n linii generale la toate obiectivele i &ntreb#rile referitoare la auditul sistemului public, av,nd un con)inut clar i succint, ce asigur# concentrarea i nu abaterea de la ideile exprimate, demonstr,nd &n acela i timp influen)a decisiv# &n domeniul auditului, indiferent de contextul economic, social sau cultural specific al fiec#rei )#ri, nivelul de dezvoltare pe care l-au semnalat sau modul de organizare. Putem spune c#, Declara)ia de la Lima constituie documentul fundamental elaborat &n cadrul INTOSAI i cuprinde 7 linii directoare, care privesc: 1. Elemente generale; 2. Independen)a SAI; 3. Rela)iile cu Parlamentul, Guvernul i Administra)ia; 4. Competen)ele Institu)iilor Supreme de Audit; 5. Metodele de audit, personalul de audit, schimbul interna)ional de experien)#; 6. Raportarea; 7. Competen)ele de audit ale Institu)iilor Supreme de Audit [5, p. 9-20]. Documentul define te i &n acela i timp accentueaz# conceptul de independen)# (financiar#, al membrilor, decizional#) - condi)ie esen)ial# pentru desf# urarea optim# a activit#)ii. SAI au afirmat unanim ata amentul pentru independen)a bazat# pe dispozi)iile constitu)ionale sau legislative, care consacr# statutul lor institu)ional &n cadrul statelor na)ionale. Cerin)a independen)ei, se bazeaz#, de asemenea, pe garan)iile acordate tuturor membrilor indiferent de pozi)ia ocupat#, permi),ndu-le astfel s# & i &ndeplineasc# sarcinile &ntr-un mediu suficient de stabil. Protec)ia juridic# fa)# de presiunile exterioare i competen)ele definite &n mod clar de analiz# asupra situa)iilor din teren, sunt necesare pentru a garanta independen)a nivelului executiv. Independen)a SAI nu este un privilegiu, aceasta implic# obliga)ii ce nu ar trebui privite separat de alte valori, cum ar fi transparen)a, responsabilitatea, etica i calitatea rapoartelor, mai mult problema independen)ei este mult diferit# atunci c,nd este determinat# de factori externi; cum ar fi influen)a politic# necorespunz#toare. Acest lucru necesit# garan)ii suplimentare din parte legiuitorului, astfel &nc,t SAI s# desf# oare activitatea de manier# credibil# i impar)ial# asupra fondurilor publice [3, p. 67]. Independen)a SAI este o func)ie prev#zut# &n Constitu)ie i devenit# opera)ional# pe m#sura disponibilit#)ii resurselor monetare, materiale i umane, pentru eficientizarea auditului sectorului public i promov#rii bunei guvern#ri. Concluziile efectuate &ntr-un studiu al INTOSAI privind independen)a au ar#tat: c# un num#r considerabil de SAI chestionate se confrunt# cu insuficien)a resurselor financiare, ceea ce, pune la &ndoial# &ndeplinirea mandatului lor &ntr-o manier# coerent# cu cerin)ele Declara)iei de la Lima. Trebuie s# recunoa tem faptul c#, independen)a SAI nu este o colec)ie de reguli i
141

proceduri scrise, ci mai degrab# este o stare de spirit cuantificat# prin calitatea rapoartelor sale, care reflect# m#suri riguroase pentru a preveni sau repeta faptele de corup)ie i a servi interesul publicului. Av,nd &n vedere recenta criz# financiar#, SAI ar trebui s# intensifice ac)iunile asupra modului de colectare i utilizare a fondurilor publice, ajut,nd astfel la dep# irea ne&ncrederii investitorilor de pe pie)ele financiare, i de a crea instrumente viabile &n combaterea crizei prin consolidarea sistemului financiar-fiscal. Al#turi de cerin)a de independen)#, &n Declara)ie se prev#d drepturile acordate SAI, care fac referire la: asigurarea competen)elor SAI prin legea fundamental# a statului; libertatea de a decide asupra programului anual de audit, respect,ndu-se ciclicitatea entit#)ilor ce urmeaz# a fi supuse auditului; asigurarea resurselor financiare necesare pentru desf# urarea activit#)ii &n condi)ii optime; dreptul de a ini)ia propuneri legislative i a interveni cu propuneri de corectare legislativ#, acolo unde situa)ia se impune; dreptul SAI de a include &n programul de audit, verificarea activit#)ii Guvernului i a stabili r#spunderea p#r)ilor vinovate; accesul ne&ngr#dit la acte, documente i altele asemenea necesare procesului de audit; dreptul SAI de a emite opinii adecvate &n rapoartele de audit &ntocmite; dreptul SAI de a acorda consultan)# &n probleme de legisla)ie economic# la cererea Parlamentului; perfec)ionarea continu# a &ntregului aparat SAI; dreptul SAI de a solicita consultan)# din partea unor exper)i &n probleme speciale; competen)a SAI de a audita &ntreprinderile cu capital mixt (public-privat); competen)a SAI de a audita subven)iile acordate din fonduri publice. Acestor drepturi prev#zute, li se adaug# obliga)iile aferente, enumerate astfel: a veghea permanent asupra administr#rii resurselor publice astfel &nc,t s# se dispun# m#suri corective eficiente pentru a &ntregi diminuarea creat#, pentru a preveni asemenea ac)iuni nedorite de opinia public# sau cel pu)in s# fac# greoaie repetarea unor astfel de infrac)iuni &n viitor; a evalua eficien)a structurii de audit intern; a recruta personal av,nd nivel de cuno tin)e teoretice i practice peste medie; public# constat#rile &ntr-un raport anual sau prin alte mijloace de informare (publica)ii de specialitate); ap#r# informa)iile demne de a fi protejate &mpotriva publicit#)ii ale entit#)ilor auditate; evalueaz# sistemul informatic; formuleaz# r#spunsuri scrise la contesta)iile primite, ca urmare a recomand#rilor emise &n rapoartele de audit &ntocmite; &ntocmirea rapoartelor de audit cu respectarea metodologiei specifice; efectuarea unor ac)iuni de audit &n echipe mixte (na)ional i suprana)ional) cu respectarea legisla)iei na)ionale i a dreptului interna)ional, la entit#)ile publice beneficiare de fonduri externe. Con)inutul clar i concentrarea pe chestiuni de substan)# sunt caracteristicile definitorii ale Declara)iei, i &n acela i timp, elementele forte pentru recunoa terea ei interna)ional#, dealtfel conving#toare pentru rolul s#u hot#r,tor &n evolu)ia auditului resurselor publice. De i, Declara)ia de la Lima nu face referire expres# pentru domeniile economice ale statelor na)ionale cu privire la aria de aplicabilitate, totu i manifest# o influen)# extraordinar de mare &n acest sens. *n activitatea lor, SAI membre tind s# se apropie c,t mai mult de cele 7 linii directoare postulate &n Declara)ie. Cele 7 linii directoare reprezint# de fapt con)inutul s#u, acceptat &n unanimitate de c#tre SAI membre, asupra liniilor filozofice i conceptuale, subliniind independen)a i valorile democratice. *ns# independen)a nu este un scop &n sine, ci ar trebui s# conduc# la cel mai bun control posibil al utiliz#rii fondurilor publice &n interesul contribuabililor, controlul este motorul form#rii resurselor publice. Pe nivelul 2 al ISSAI, denumit de PSC nivelul Cerin)elor de func)ionare a SAI, se situeaz# Declara,ia din Mexic privind independen,a (ISSAI 10), adoptat# la cel de-al XIX-lea INCOSAI, desf# urat &n noiembrie 2007. Spre deosebire de, Declara)ia de la Lima care prevede c#, SAI & i pot &ndeplini obliga)iile statutare numai &n m#sura &n care acestea sunt independente i ap#rate de influen)e exterioare, Declara)ia din Mexic este dedicat# problematicii independen)ei SAI i dezbate &n opt principii acest subiect. Textul final al
142

Declara)iei din Mexic este rezultatul activit#)ii desf# urate de un grup de lucru format din reprezentan)ii a 10 SAI. Grupul de lucru a decis la cea de-a 44-a &ntrunire a Comitetului director INTOSAI i &n cadrul celui de-al XVI-lea INCOSAI, desf# urate la Montevideo, Uruguay, &n noiembrie 1998, s# supun# spre chestionare un num#r de 113 SAI din regiuni diferite. Chestionarele au cuprins &ntreb#ri axate pe independen)#, cum sunt: modalitatea de organizare, c#ile de ob)inere a resurselor financiare, criteriile de recrutare a personalului de conducere i execu)ie, tipuri de activit#)i desf# urate (audit sau/ i control), tipuri de rapoarte &ntocmite i valorificarea recomand#rilor, etc. Activitatea grupului de lucru s-a finalizat la 31 martie 2001, cu elaborarea raportului final &n care se prezint# rezultatele &ngrijor#toare privind independen)a celor 113 SAI chestionate, i, ca urmare a propus opt principii de baz# &n general recunoscute de comunitatea INTOSAI. Acestea sunt: 1. Existen)a unui cadru constitu)ional/statutar/legal adecvat i efectiv i a unor prevederi de aplicare de facto a acestui cadru; 2. Independen)a conduc#torilor SAI i a membrilor (&n cadrul institu)iilor colegiale), inclusiv inamovibilitatea i imunitatea &n exercitarea normal# a atribu)iilor acestora; 3. *mputerniciri suficient de vaste i deplin# libertate de ac)iune &n exercitarea ac)iunilor SAI; 4. Acces ne,ngr#dit la informa)ii; 5. Dreptul i obliga)ia de a raporta asupra activit#)ii desf# urate; 6. Libertatea de a decide asupra con)inutului i tipului de rapoarte de audit, public#rii i disemin#rii lor; 7. Existen)a mecanismelor eficiente de urm#rire a valorific#rii recomand#rilor SAI; 8. Autonomia financiar# i managerial#/administrativ# i disponibilitatea resurselor alocate pentru a le permite exercitarea obliga)iilor. Men)ion#m c#, cele opt principii propuse de c#tre grupul de lucru &n raportul s#u din martie 2001, constituie Declara)ia din Mexic privind independen)a [5, p.21-27], adoptat# &n noiembrie 2007, ca o reconfirmare i o evolu)ie actualizat# a prevederilor Declara)iei de la Lima, din anul 1977. Partea introductiv# a Declara)iei din Mexic, este de fapt o recapitulare sumar# a Declara)iei de la Lima, care confirm# faptul c# aceste principii nu au caracter limitat &n timp, ci, mai degrab# un rol important pentru situa)ia ideal# &n care ar putea func)iona o SAI independent#. *n textul raportului se recunoa te faptul c# nici o SAI nu respect# toate principiile &n exercitarea atribu)iilor, i recomand# elaborarea unor ghiduri de bune practici care s# ilustreze ceea ce se &n)elege prin independen)a SAI. De asemenea, mai recomand# constituirea unui sub-comitet care s# lucreze la aceste ghiduri. Sub-comitetul i-a desf# urat activitatea &ntre anii 2001 i 2004, iar finalitatea a constat &n elaborarea unor Linii directoare i bune practici privind independen)a SAI. *n concep)ia doctorandului, liniile directoare se aseam#n# cu Normele Metodologice din legisla)ia rom,neasc#, deoarece amplific# explica)iile celor opt principii &n mod general. Importan)a fundamental# a independen)ei statutat# &n Declara)ia de la Lima, dezb#tut# de Declara)ia din Mexic, este amintit# i &n alte documente studiate. Consider c# este util s# men)ionez, - Codul etic al INTOSAI, care prevede c#: este de o importan)# fundamental# c# SAI este privit cu &ncredere i credibilitate. Auditorul promoveaz# acest lucru prin adoptarea i aplicarea cerin)elor de etic# ale conceptelor cuprinse &n cuvintele-cheie ca integritatea, independen)a i obiectivitatea, confiden)ialitatea i secretul profesional [1, p.11], reg#site printre cele apte valori de baz# enumerate anterior. - Standardele de audit, aprobate la cel de-al XVII-lea INCOSAI, ce a avut loc la Seul, Coreea, &n 2001, au reafirmat independen)a ca principiu fundamental asupra c#reia trebuie &ndreptat# &ntreaga activitate a unei SAI. - Primul Congres ce a avut loc &n Cuba (1953), a propus ca entit#)ile care controleaz# modul de utilizare al fondurilor publice ar trebui s# beneficieze de independen)a juridic# i institu)ional# ...
143

De asemenea, acest principiu fundamental a fost reiterat i la cel de-al II-lea INCOSAI, desf# urat &n Belgia (1956); al VIII-lea INCOSAI ce s-a desf# urat la Madrid, Spania (1974); al XIII-lea INCOSAI desf# urat la Berlin, Germania, (1989), astfel c#, independen)a institu)ional# s# fie garantat# prin Constitu)ie iar drepturile, obliga)iile i func)iile s# fie prev#zute de legisla)ia specific#. *n concluzie, ideea principal# care se desprinde din cuprinsul celor dou# Declara)ii este legat# de asigurarea principiului independen)ei, ca premis# fundamental#, pentru a oferi un suport credibil &n fa)a Parlamentului i a publicului, &n general. Independen)a presupune autonomie i &n acela i timp ini)iativ#, ob)inut# ca rezultat al metodologiilor &ntreprinse i dezvoltarea parametrilor profesionali &n atingerea performan)elor domeniului auditului pentru a privi &n perspectiv# la oportunit#)ile care se prefigureaz#. *n luna noiembrie 2010 a avut loc la Johannesburg, Africa de Sud, cel de-al XX-lea Congres INTOSAI, la care au participat Institu)ii Supreme de Audit din 150 de state potrivit organizatorilor. Lucr#rile s-au desf# urat at,t &n plen c,t i &n cadrul &ntrunirilor de specialitate i grupurilor de lucru. Congresul a oferit o oportunitate Institu)iilor Supreme de Audit participante pentru a discuta subiecte de interes reciproc, pentru a face un bilan) asupra activit#)ilor desf# urate din ultimii trei ani i pentru a g#si solu)ii la problemele actuale i viitoare marcate de dinamica globaliz#rii privit# ca fenomen care nu are grani)e, schimb#rile climatice, criza financiar#, evolu)ia comunica)iilor i tehnologiei informa)ionale, procesele democratice &n curs de desf# urare din Orientul Mijlociu i Africa de Nord, precum i concuren)a &nver unat# &ntre marii competitori pentru c, tigarea unui loc important &n arena interna)ional#. Conform concep)iei noastre, SAI membre pentru a face fa)# cu succes noului val al evolu)iilor, vor trebui s# debuteze cu preg#tirea profesional# a auditorilor, urmat# de &ncorporarea tehnologiilor informa)ionale pentru a oferi infirma)ii exacte, credibile i de substan)#, venind astfel &n &nt,mpinarea nevoilor cet#)enilor. Am recomandat preg#tirea auditorilor ca un prim pas, deoarece, aceast# ramur# reprezint# imaginea organiza)iei &n fa)a societ#)ii, urmat# de preg#tirea conducerii superioare care are contact indirect cu societatea. Pe agenda de lucru a Congresului de la Johannesburg au figurat &n principal, dou# teme: I. Valorile i beneficiile Institu)iilor Supreme de Audit; II. Auditul mediului i dezvoltarea durabil#. Complementar, &n cadrul &ntrunirii comisiilor de specialitate i grupurilor de lucru, la Congres au fost dezb#tute i adoptate: rapoarte asupra activit#)ilor din ultimii 3 ani ale acestora &n lumina noilor oportunit#)i care se prefigureaz# &n plan interna)ional; planul strategic al INTOSAI aferent perioadei 2011-2016; strategia de comunicare a INTOSAI. Rezumarea temelor i subiectelor cheie discutate, au constituit documentul final al Congresului intitulat Acordurile de la Johannesburg referitoare la Declara,ia Sud-African' privind Standardele Interna,ionale ale Institu,iilor Supreme de Audit (ISSAI). Rolul ISSAI const# &n stabilirea principiilor fundamentale aplicabile &n desf# urarea activit#)ii de audit public extern, precum i a procedurilor, metodelor i condi)iilor de baz# ale eticii profesionale a auditorilor iar Directivele INTOSAI pentru Buna Guvernare (INTOSAI GOV), este destinat s# cuprind# documentele emise din sfera: contabilitate, raportare, control intern, alte aspecte ce sunt legate de responsabilitatea administrativ# i &ncurajeaz# buna guvernare. Henric Otbo, Pre edinte al PSC, i Auditor General &n Danemarca, &n cadrul Congresului din 2010, a solicitat p#r)ilor interesate i membrilor INTOSAI: s# utilizeze cadrul de lucru ISSAI ca un cadru comun de referin)# pentru auditul din sectorul public; s# compare Standardele proprii de audit i Liniile Directoare de aplicare a acestora (ghiduri sau
144

regulamente) cu prevederile corespunz#toare din ISSAI; s# implementeze ISSAI &n conformitate cu mandatul legal al acestora, cu legisla)ia i reglement#rile na)ionale; s# asigure cre terea nivelului de cunoa tere a ISSAI i a INTOSAI GOV la nivel global, regional i na)ional; s# &mp#rt# easc# experien)a, buna practic# i dificult#)ile &nt,mpinate &n implementarea ISSAI i ISSAI GOV cu cei care realizeaz# perfec)ionarea i revizuirea acestora [4, p.60-61]. PSC a recunoscut c#, aplicarea cadrului ISSAI va fi o sarcin# dificil# care solicit# eforturi la nivel na)ional, regional i chiar interna)ional. De asemenea, PSC a stabilit ca toate documentele pe care le elaboreaz# i care sunt adoptate s# fac# parte din Cadrul general privind Standardele Interna)ionale de Audit i Principiile de baz# &n audit ale INTOSAI, i s# fie structurate &ntr-o ierarhie pe patru nivele: nivelul 1: principiile fundamentale ale INTOSAI se bazeaz# pe Declara)ia de la Lima privind Liniile Directoare ale finan)elor publice; nivelul 2: codurile INTOSAI - care con)in principiile activit#)ii curente a auditorilor (de independen)#, contabile i etice); nivelul 3: standardele de Audit ale INTOSAI care cuprind principiile de baz#, standardele generale i standardele specifice etapelor de planificare, execu)ie i raportare &n realizarea activit#)ii de audit public extern; nivelul 4: punerea &n aplicare a Liniilor Directoare ale INTOSAI con)in proceduri specifice pentru auditul financiar, auditul performan)ei i auditul de conformitate. Cu toate acestea, credem c#, SAI na)ionale vor &nt,mpina dificult#)i &n modul de transpunere al cerin)elor amintite, datorit# traducerilor neconforme a materialelor originale (cuvintele si expresiile pot c#p#ta sensuri conexe domeniului); a inexisten)ei politicilor de a organiza &nt,lniri i publica materiale informative interne care s# redea aspectele discutate &n cadrul &nt,lnirilor interna)ionale. Discu)iile asupra temei I: Valorile i beneficiile Institu(iilor Supreme de Audit au fost prezidate de SAI din Africa de Sud, care a analizat i structurat subiectul &ntr-un document de discu)ie final#, prezentat la Congres. Documentul se refer# la rolul SAI &n via)a cet#)enilor, respect,nd principiul independen)ei, condi)ie necesar# pentru democra)ie. *n discursul s#u, Pre edintele SAI din Africa de Sud, Terence Nombembe, s-a referit la recunoa terea SAI ca institu)ie care face diferen)a &n via)a cet#)enilor [4, p.47], respect,nd principiul bunei guvern#ri, privind dreptul cet#)enilor de a fi informa)i referitor la repartizarea i utilizarea resurselor publice, condi)ie necesar# pentru un stat de drept. Acest obiectiv implic# o mare responsabilitate, de aceea este oare preg%tit% comunitatea INTOSAI s% implementeze cu succes Cadrul privind comunicarea i promovarea valorilor i beneficiilor SAI?. Acest lucru va fi cunoscut &n timp, c,nd publicul interesat va avea acces liber la rapoartele de audit i vor fi capabili s# oblige pe reprezentan)ii ale i &n mod democratic pentru a formula r#spunsuri obiective i clare asupra recomand#rilor formulate de auditorii independen)i, folosind metoda demonstrar#rii probelor cu respectarea disciplinei calit#)ii. Prin crearea accesului liber al publicului la rapoartele de audit ale SAI i asupra altor documente (decizii, adrese ale nivelului de conducere), putem vorbi &ntr-adev#r de transparen)# i responsabilitate, ca parte component# a sistemelor na)ionale democratice. Unul dintre obiectivele Cadrului privind comunicarea i promovarea valorilor i beneficiilor SAI, se dore te a fi recunoa terea SAI ca institu)ie care face diferen)a &n via)a cet#)enilor. Ce presupune acest obiectiv? Potrivit concep)iei noastre, ar trebui ca SAI na)ionale s# adopte o strategie de comunicare pentru a &ncuraja comunicarea activ# i eficient#. Astfel, ar fi creat# comunicarea intern# i extern# transparent# i echitabil# prin ascultarea vocii cet#)eanului iar SAI, ar fi mai puternic# av,nd publicul de partea sa. 6in,nd cont de interesul sporit al p#r)ilor interesate interne i externe, SAI trebuie s# aplice m#suri mult mai severe asupra entit#)ilor din sectorul public, pentru a contribui la
145

prevenirea i combaterea corup)iei care pune &n pericol securitatea social#, amenin)# ordinea de drept, cre terea economic#, prosperitatea social# i reducerea s#r#ciei. Masutha Advocate, Pre edinte al Comitetului permanent de audit al Africii de Sud, a eviden)iat c# SAI membre trebuie s# g,ndeasc# la nivel interna)ional i s# ac)ioneze la nivel na)ional [4, p. 49], iar experien)a auditorilor este un real folos pentru satisfacerea nevoilor comunit#)ii deoarece, pot recomanda &n rapoartele &ntocmite, modele demne de practicat. O alt# tem# de actualitate care a suscitat un real interes din partea delega)iilor prezente la Congres a fost tema 2: Auditul mediului i dezvoltarea durabil%. Discu)iile au fost prezidate de Oficiul Na)ional de Audit din Republica Popular# Chinez#, )ara care va organiza cel de-al XXI-lea Congres INTOSAI &n anul 2013. Problema mediului i a dezvolt#rii durabile a fost eviden)iat# &nc# de la &nt,lnirile organismelor de specialitate organizate anterior i vom aminti: Conferin)a ONU. de la Stockholm privind mediul uman, &n 1972; Conferin)a ONU privind mediul i dezvoltarea (Summit-ul P#m,ntului) de la Rio de Janeiro (1992); Summit-ul Mondial privind dezvoltarea durabil# de la Johannesburg (2002) i al XX-lea Congres INTOSAI din noiembrie 2010. Congresul a oferit o oportunitate SAI-urilor participante i Grupului de lucru privind auditul de mediu (WGEA) de a evalua progresele &nregistrate, a identificat lacunele &n implementarea m#surilor privind resursele de mediu ca resurse neregenerabile i a subliniat problemele de viitor a statelor insulare (precum modificarea precipita)iilor i cre terea nivelului m#rii) care pot spori i mai mult problemele existente &n domeniul mediului, dac# nu se vor lua m#suri imediate. De asemenea, a fost remarcat# activitatea sus)inut# a WGEA i a unor SAI. Ac)iunile individuale &ntreprinse au condus la solu)ionarea problemelor mai ales cu ajutorul reglement#rilor i prin inova)ii tehnologice. Conform documentului de discu)ie &ntocmit de NAO din R.P. Chinez#, se arat# c# &n perioada 1989-1993, 42 la sut# din responden)i (e antion-44 SAI) au realizat cel pu)in o ac)iune privind auditul mediului i &n perioada 2006-2009 raportul a crescut la 78 la sut# [6, p. 10] ceea ce arat# c# SAI au remarcat pericolele asupra mediului i au intensificat ac)iunile corective pe aceast# latur#, realiz,nd printre auditori un comportament de audit al mediului. Pilonul de mediu este unul dintre cei trei piloni importan)i ai dezvolt#rii durabile (mediul, economia i societatea), care creeaz# acea comuniune om-natur#, dar i un factor economic ce nu trebuie exclus pentru progresul social. Mmediul natural este comun pentru toate )#rile, &ns# fiecare &l polueaz# &n mod specific, i este normal acest lucru, fiindc# nu toate statele lumii au aceea i dezvoltare economic# i Guvernele nu aplic# acelea i politici de mediu. Desigur, problematica mediului este vast# iar spa)iul materialului este limitat, de aceea, ne-am concentrat aten)ia pe chestiuni de substan)# care sunt determinante pentru subiectul dezvoltat. Astfel, se impune: punerea &n aplicare a acordurilor multianuale de mediu i dezvoltare durabil# asumate de c#tre Guverne; identificarea i dezvoltarea de indicatori-cheie i un sistem acceptat la nivel global pentru contabilitatea de mediu, &n completarea contabilit#)ii economice actuale. Aceast# abordare ar avea la baz# ini)iativele existente, cum sunt Sistemul Interna)ional al Contabilit#)ii Economice i de Mediu integrate. Uniunea European# dispune de un Cadru de reglementare privind conturile de mediu i ar putea servi drept exemplu pentru statele interesate; instituirea programelor de formare pentru competen)ele de mediu i rapoarte de dezvoltare durabil#. Prof. Mervyn King, Pre edintele Comitetului privind Guvernan)a Corporativ# din Marea Britanie a afirmat &n plenul Congresului c# planeta este &n criz# i trebuie ac)ionat deoarece multe probleme din domeniul mediului nu au fost solu)ionate i s-au acutizat, mai mult epoca c,nd se lua, se fabrica i se irosea a disp#rut [4, p.56] iar lipsa resurselor materiale, precum i accesul la aceste resurse devine o problem# de importan)# global#. Este
146

o ini)iativ# l#udabil# c# INTOSAI prin intermediul WGEA a dezvoltat i perfec)ionat metodologiile &n func)ie de constat#rile auditorilor, a men)inut i consolidat competen)ele ce vizeaz# problematica mediului i a dezvolt#rii durabile. Dup# investiga)iile autorului, aceste ini)iative reprezint# realiz#ri infime, comparativ cu multitudinea problemelor grave de mediu care apas# asupra popula)iei terrei &n acest &nceput de secol XXI. Voi aminti aici Raportul CE c#tre Parlamentul European intitulat Rio+20: c#tre economia ecologic# i o mai bun# guvernan)# &ntocmit pentru Conferin)a ONU privind dezvoltarea durabil#, ce va avea loc la Rio de Janeiro &n iunie 2012. Cuprinsul Raportului face referire at,t la aspectele pozitive c,t i la aspectele negative, asupra c#rora ne-am &ndreptat i noi aten)ia: ... circa 1,4 miliarde de oameni tr#iesc &nc# &ntr-o s#r#cie extrem# (o mare parte din ace tia se afl# &n Africa Subsaharian# i &n Asia de Sud), iar o esime din popula)ia globului este subnutrit# [7, p.3]. *n alocu)iunea sa Sylvie Lemmet, Director la Direc)ia Tehnologie, Industrie i Economie din Fran)a, a ar#tat c# este nevoie ca SAI s# manifeste exigen)# &n aplicarea angajamentelor asumate de c#tre Guverne [4, p.56], fapt recomandat i de noi &n cuprinsul temei. *n concluzie: SAI i WGEA trebuie s# ac)ioneze mai &nt,i cu sensibilizarea organiza)iilor interna)ionale i regionale cheie - responsabile cu problemele de mediu i dezvoltare durabil#, a ministerelor care se ocup# cu educa)ia genera)iilor tinere pentru a implementa o cultur# a mediului curat, a Guvernului i Parlamentului privind Ini)iativa verde. *n &ncheierea temei II Auditul mediului i dezvoltarea durabil#, voi cita din ideile exprimate de colectivul de cadre universitare, &n cartea Echilibrul ecologic. Implica)ii sociale, economice i juridice, astfel, pentru a cuantifica i a avea o imagine corect# a dezvolt#rii durabile, se impune dezvoltarea unui sistem statistic &n acest domeniu, &n care s# fie inventariate toate zonele conform realit#)ii, sistemul s# fie actualizat permanent, s# permit# accesul &n baza de date a cercet#torilor, oamenilor de tiin)#, cadrelor universitare i celor interesa)i pentru a contribui &n mod constant la restr,ngerea problemelor existente. Consider,nd implica)iile analizei de p,n# acum asupra temelor abordate, trebuie s# rezum#m ce am spus &n cuprinsul materialului, dup# cum urmeaz#: Declara)ia de la Lima privind liniile directoare ale auditului finan)elor publice este legat# de asigurarea principiului independen)ei SAI-urilor, ca premis# fundamental#, pentru a oferi un suport credibil &n fa)a Parlamentului i a publicului. Declara)ia din Mexic privind independen)a Institu)iilor Supreme de Audit, adoptat# la cel de-al XIX-lea Congres INTOSAI, desf# urat &n noiembrie 2007, este rezultatul studiului efectuat de un grup de lucru, care i-a desf# urat activitatea &n perioada noiembrie 1998 martie 2001. Obiectivul principal al studiului a vizat independen)a SAI-urilor. Rezultatele au fost &ngrijor#toare, av,nd &n vedere c# e antionul selectat a cuprins 113 SAI membre INTOSAI. Ca urmare grupul de lucru a propus opt principii de baz# &n general recunoscute de comunitatea INTOSAI. Astfel, Declara)ia din Mexic este dedicat# problematicii independen)ei institu)ionale i resurselor organiza)ionale (financiare i de capacitate) a Institu)iilor Supreme de Audit i tot mai des se invoc# acest cuv,nt. Ne exprim#m temerea cu privire la independen)# indiferent de ce natur# ar fi, motivul fiind, pe de o parte &ncadrarea juridic# &n legisla)iile statelor membre de a a natur# &nc,t independen)a SAI s# fie compromis# &n raport cu metodele de numire ale conduc#torilor pe criterii exclusiv politice, i, pe de alt# parte, SAI pentru a- i desf# ura activitatea are nevoie de resurse financiare aprobate de c#tre Guvern, ceea ce risc# s# compromit# independen)a organiza)ional#. Prin intermediul Declara)iei de la Johannesburg, Africa de Sud, INTOSAI solicit# membrilor punerea &n aplicare a Cadrului General privind Standardele Interna)ionale ale Institu)iilor Supreme de Audit (ISSAI).

147

Deosebit de acestea, Comitetul pentru Standarde Profesionale recunoa te dificultatea Cadrului General privind ISSAI, i de asemenea, sus)ine implementarea lui. *n opinia noastr# acest nou Cadru General ISSAI at,t de complex, dictat de un grup de exper)i [sau nu!] na)ionali sau anonimi va ad,nci problemele deja existente &n cadrul comunit#)ii INTOSAI. Acest lucru se datoreaz# traducerilor neconforme a materialelor originale (cuvintele si expresiile pot c#p#ta sensuri conexe domeniului), a slabei inform#ri &n cadrul SAI-urilor membre privind con)inutul Cadrului ISSAI.
BIBLIOGRAFIE: 1. Auditing Standards Committee - Code of Ethics and Auditing Standards, Edited by Riksrevisionsverket, Stockholm, Sweden, 2002. 2. Curtea de Conturi a Rom,niei - Standarde de Audit, Tip#rit la C.N. Imprimeria Na)ional#S.A., Bucure ti, 2011. 3. INTOSAI - Consolidarea auditului public extern &n comunitatea INTOSAI (traducere efectuat# de Curtea de Conturi a Rom,niei), Tip#rit la C.N. Imprimeria Na)ional#-S.A., Bucure ti, 2011. 4. INTOSAI - International Journal of Government Auditing, Vol.38, No.1 Edited by U.S. Government Accountability Office, Washington, D.C., U.S.A., January 2011. 5. INTOSAI - Lima Declaration and Mexico Declaration, Edited by Rechnungshof, Austria, Viena, 2009. 6. *** INCOSAI XX, N.A.O. din R.P. Chinez# - Doc.versiune final#, Tema II: Auditul mediului i dezv. durabil#, iunie 2010. 7. *** Raportul Comisiei c#tre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social i Comitetul Regiunilor, Rio+20: c#tre economia ecologic# i o mai bun# guvernan)#, Bruxelles, Iunie 2011.

RELA#IILE CORPORATIVE A POPULA#IEI CU ADMINISTRA#IA PUBLIC LOCAL $N GESTIUNEA ACTIVIT #II COMUNAL LOCATIVE Adriana BUZDUGAN, lector univ., drd., ULIM
ABSTRACT. Strategic goal of reforming the system of communal services routing-dwelling, in the opinion of the author, is to adapt to the realities of existing branch of economy. This purpose shall be achieved at the expense of not increasing the payment of communal services, but at the expense of increasing the quality of management in the sphere of time, the application of new technologies and resource-saving materials.

Scopul strategic al reform#rii sistemului de dirijare a serviciilor comunal-locative, dup# p#rerea autorului, const# &n adaptarea ramurii la realit#)ile existente de func)ionare a economiei. Acest scop trebuie s# fie realizat nu din contul major#rii pl#)ii serviciilor comunale, ci din contul cre terii calit#)ii managementului &n sfera dat#, aplic#rii &n practic# a noilor tehnologii i materiale de economisire a resurselor. De aceea, concep)ia de reformare a complexului comunal locativ prevede mic orarea pe etape a p#r)ii asigna)iilor bugetare pentru oferirea dota)iilor i majorarea tarifelor pentru popula)ie &n ceea ce prive te plata serviciilor comunal-locative p&n# la nivelul motivat. Pentru realizarea concep)iei, dup# p#rerea autorului, e necesar de a realiza un ir de m#suri urgente: 1. A asigura controlul permanent &n motivarea tarifelor pentru principalele servicii locativ-comunale cu scopul mic or#rii lor i depist#rii cheltuielilor neefective i nemotivate pentru energia termic#, energia electric#, asigurarea cu ap#, evacuare prisosului de ap#, deservirea ascensoarelor, evacuarea i utilizarea de eurilor tari de trai, &ntre)inerea i repara)ia locuin)ei;
148

2. A stabili: - Ordinea calcul#rii i nivelului rentabilit#)ii pentru serviciile energetice termice i asigur#rii cu ap# a &ntreprinderilor pentru rev&nzarea energiei termice, a apei indiferent de forma de proprietate; - Ocrotirea surselor de venit i cheltuielilor din bugetele locale a complexului locativ-comunal, termoficarea, evacuarea de eurilor tari, salarizarea &ntreprinderilor complexului comunal locativ; - Diferen)ierea (majorarea) taxei pl#)ii pentru locuin)# i serviciile comunale pentru cet#)enii (asigura)i cu a doua locuin)# ce dep# e te normativele sociale stabilite, loc de trai cu condi)ii confortabile majorate); - Pe &ntreprinderile municipale de furnizare a resurselor i serviciilor locativcomunale normativele fondului remuner#rii muncii, incluse &n tariful pentru serviciile comunal-locative. 3. A elabora: - un regulament &n ceea ce prive te selectarea prin concurs a antreprenorilor pentru oferirea serviciilor locativ-comunale i repara)iilor, una din condi)ii fiind mic orarea costului lucr#rilor de calitate stabil#; - recomand#rile de rentabilitate &n timpul calcul#rii tarifelor economic motivate pentru serviciile complexului comunal locativ; - m#surile de stimulare i economisire a resurselor de c#tre fiecare consumator a fondului locativ din contul instal#rii &n casele de locuit a aparatelor de m#surare i regulare a c#ldurii, apei, gazului, de asemenea produc)ia acestor aparate; - un regulament de utilizare a indicelui pentru repara)ia capital# din fondul locativ; - schema restructur#rii datoriilor &ntreprinderilor complexului comunal locativ. 4. L#rgirea catalogului de pre)uri ce func)ioneaz# a serviciilor contra plat# din contul elabor#rii i includerii &n el a listei serviciilor contra plat# suplimentare prestate popula)iei cu scopul de a &ndrepta veniturile obi nuite pentru mic orarea pierderilor &ntreprinderilor locativ-comunale. 5. A include: - Schimb#ri &n practica existent# de finan)are din bugetele locale a cheltuielilor complexului comunal locativ pentru enumerarea surselor de &ntre)inere a ramurii din cota-parte de venituri curente, incluse &n planul bugetului, ce va permite de a stabiliza situa)ia financiar# a ramurii i de a mic ora cheltuielile nera)ionale pentru plata amenzilor, desp#gubirilor, penalit#)ilor; - Cheltuielile pentru repara)iile capitale - &n plata de c#tre popula)ie a serviciilor de &ntre)inere i repara)ie a locuin)ei. 6. Efectuarea calculelor cheltuielilor popula)iei pentru serviciile locativ-comunale pe chitan)# lunar# de achitare pentru servicii &n dependen)# de tipul serviciilor, indicarea sumei de plat# de c#tre popula)ie i dimensiunilor datoriilor din bugetul municipal cu oglindirea &nlesnirilor oferite i a indemniza)iilor calculate. 7. A aduce partea de achitare a popula)iei a cheltuielilor pentru &ntre)inerea, repara)ia i oferirea serviciilor comunale, cu eviden)a veniturilor popula)iei, p&n# la 100% achitare; *n timpul calcul#rii nivelului de venituri ale popula)iei la fiecare etap# de reformare a sistemei de plat# pentru locuin)# este necesar de a perfec)iona sistema sus)inerii sociale a cet#)enilor din familiile pu)in asigurate material. 8. A schimba sistemul de achitare a pl#)ii de c#tre popula)ie pentru &ntre)inerea locuin)ei din contul aloc#rii cheltuielilor din articolul &ntre)inerea locuin)ei.
149

Mai &nainte, am men)ionat necesitatea protec)iei sociale a popula)iei &n condi)iile reformei complexului comunal locativ. Generaliz&nd experien)a pozitiv# din Municipiul Chi in#u a lucrului organelor teritoriale &n oferirea popula)iei protec)iei sociale prin trecerea la ajutorul social familiilor cu nivelul sc#zut de trai i activitatea birourilor municipale ce se ocup# de subsidiile de trai pentru achitarea pl#)ii serviciilor comunallocative, se poate de constatat urm#toarele schimb#ri [2, p.12]: 1. Se creeaz# slujbe de &ndemniza)ii locative pentru achitarea pl#)ii pentru locuin)# i serviciilor comunal-locative &n forma)iunile municipale; 2. Se elaboreaz# i se stabilesc standardele regionale pentru &ntre)inerea traiului &n ora e i &n raioane cu indicarea nivelului maximal i minimal de achitare; 3. Se introduce regula individual# de oferire a indemniza)iilor locative pentru achitarea pl#)ii serviciilor comunal-locative reie ind din norma social# stabilit#; 4. S&nt elaborate pe etape indica)iile de trecere la plata diferen)iat# a serviciilor locative conform contractelor de &n#imire, &n#imire social#, contractelor de arend#, contractelor de deservire a fondului locativ i oferirea serviciilor comunale &n dependen)# de formele de proprietate a locuin)ei; 5. Este sistematizat# acordarea &nlesnirilor &n achitarea serviciilor locativcomunale pentru categoriile popula)iei, inclusiv &n plata pentru suprafa)a suplimentar# a apartamentului; 6. Se aplic# sistemul asigur#rii benevole a fondului locativ pentru proprietarii i chiria ii de locuin)e Un compartiment important al managementului &n sfera serviciilor comunale este asigurarea controlului eficient i cre terea responsabilit#)ii pentru starea fondului locativ i calitatea serviciilor oferite. Existen)a variatelor forme de proprietate &n sfera dat# de gospod#rie prevede necesitatea regl#rii de c#tre stat &n ceea ce prive te &ntre)inerea i folosirea fondului locativ i a obiectelor de deservire social#, ce asigur# respectarea ce c#tre to)i proprietarii a standardelor na)ionale de calitate oferite de serviciile comunal-locative i eliberarea &n baza lor a standardelor regionale de &ntre)inere a locuin)ei i obiectelor de menire comunal# pentru folosirea lor &n calitate de normative &n timpul &ncheierii contractului dintre antreprenor i client. Pentru acest fapt organele administra)iei publice locale: 1. Creeaz# slujbe ce efectueaz# controlul i regleaz# calitatea deservirii comunal-locative i serviciilor oferite, &mputernicesc slujbele cu drepturi administrative pentru a influen)a asupra organiza)iilor de antreprenoriat ce &ndeplinesc conform contractului, de asemenea proprietarilor de locuin)e i obiectelor de menire comunal#; 2. Elaboreaz# sistemul juridic de responsabilitate a clientului, &ntreprinderilor complexului comunal locativ i a consumatorilor serviciilor pentru abaterea de la contracte, pentru &nc#lcarea responsabilit#)ilor de contract &n ceea ce prive te calitatea serviciilor i achitarea pl#)ii pentru ele; 3. Asigur# licen)ierea activit#)ii &ntreprinderilor i organiza)iilor ce ofer# serviciile comunal-locative; 4. Elaboreaz# structura administr#rii complexului comunal al ora elor i raioanelor cu divizarea func)iilor proprietarului fondului locativ, a slujbei unicului client a serviciilor comunal-locative i antreprenorului care deserve te oferirea acestor servicii; 5. Creeaz# &n forma)iunile municipale comisiile responsabile de formarea pre)urilor &n complexul comunal-locativ [3, p. 14]. Autorul este de p#rerea c# realizarea complet# a m#surilor sus-numite vor permite de a aplica sistemul managementului eficient &n sfera serviciilor comunal-locative i va asigura
150

reformarea pe etape a conducerii acestei ramuri. Aici diferen)iem trei direc)ii strategice principale ce cer pe viitor elaborare tiin)ific# i realizare practic#. Prima direc)ie - reformarea rela)iilor economice &n sectorul locativ ce include: - Elaborarea legisla)iei despre drepturile la proprietate &n cl#dirile ce con)in un num#r mare de proprietari; - Perfec)ionarea bazei legislative cu scopul transfer#rii obiectelor din proprietatea na)ional# sau proprietatea &ntreprinderilor puterii raionale i municipale, ajutorul metodico-organizatoric &n asigurarea acestui proces; - Divizarea func)iei clientului i antreprenorului cu stabilirea rentabilit#)ii economice; - Elaborarea rectific#rilor &n legisla)ia de impozit ce se refer# la impozitul pentru costul suplimentar, &ncasat de municipii pentru oferirea serviciilor comunale. Direc)ia a doua - reformarea complexului comunal locativ ce poate fi un mecanism puternic de regulare social# &n condi)iile economice complicate. Aceast# direc)ie presupune: - Elaborarea strategiei i mecanismelor oferirii serviciilor locative ce corespund tempoului major#rii pl#)ii pentru locuin)# i serviciile comunale; - Depistarea celor mai veritabile grupuri ale popula)iei cu ajutorul controlului i monitoriz#rii necesit#)ilor; - *mbun#t#)irea bazei legislative &n dirijarea complexului comunal locativ; - Dezvoltarea asocia)ilor complexului comunal locativ i dirij#rii complexului comunal, existent &n )#rile Uniunii Europene; - Asigurarea preg#tirii speciale a conduc#torilor i speciali tilor complexului comunal locativ; - Dezvoltarea resurselor cu scopul elabor#rii unei strategii locative perfecte, &n cea mai mare m#sur# s# satisfac# cerin)ele i necesit#)ile popula)iei. Direc)ia a treia ce asigur# investi)iile &n sectorul locativ rezolv# urm#toarele probleme: - Dezvoltarea pe)ii arendei locului de trai (inclusiv mecanismul sus)inerii proprietarilor noi i sistemul subsid#rii creditelor locative pe termen lung); - Dezvoltarea coopera)iei &ntre stat i sectorul privat &n timpul repara)iei obiectelor de menire inginereasc#; formarea sistemei de zonare a raioanelor cu spa)ii verzi i schimbarea sistemei de zonare a raioanelor industriale. E cunoscut faptul c# pentru orice schimbare, &n corespundere cu scopul ei, este necesar de a stabili principiile de baz#, folosindu-se de care, participan)ii vor primi rezultatele dorite. Concep)ia corporativ# de corela)ie dintre interesele economice i responsabilit#)i poate servi ca baz# tiin)ifico-metodic# pentru formarea mecanismului corporativ de gospod#rie. Raportat la specificul rela)iilor de pia)#, mecanismul de gospod#rire trebuie de &n)eles ca o totalitate de principii ce determin# condi)iile, metodele, formele rela)iilor dintre p#r)ile structurale a pie)ii. Rezultatele analizei demonstreaz# c# toate principiile rela)iilor de pia)# le putem diviza &n dou# grupuri: principale i derivate. Principale s&nt principiile ce determin# cerin)ele fa)# de formarea ori ic#rei pie)i f#r# exclusivitate. A adar, e necesar de a considera existen)a cererii i ofertei, schimbarea pre)urilor de pia)# &n dependen)# de corela)ia lor, de concuren)a ofertelor. Importan)a fundamental# a acestor principii const# &n stabilirea condi)iilor de influen)# dintre p#r)ile structurale ale pie)ii. Una din astfel de condi)ii, dup# cum a fost men)ionat anticipat, este leg#tura reciproc# dintre interesele i responsabilit#)ile dintre consumator i companiile administrative etc. Caracterul derivat al acestui i al altor principii din grupa dat# este consecin)a principiilor de baz#. Principiile principale i derivate de formare a mecanismului de gospod#rire influen)eaz# asupra procesului de func)ionare a economiei corporative de pia)# nu izolat, dar &n corela)ie, unul
151

din rezultatele c#ruia este formarea sistemei corporative de dirijare. Aceast# afirma)ie se poate de ilustrat prin exemplul unui principiu important cum este constituirea pre)urilor de pia)# &n dependen)# de leg#tura dintre cerere i ofert#. A a deci unul din principiile relative ce formeaz# mecanismul de gospod#rire a rela)iilor de pia)#, este schimbarea pre)urilor de pia)# pentru serviciile comunal-locative &n dependen)# de schimbarea caracterului de solicitare. Se are &n vedere formarea sistemei diferen)iate sau revederea pre)urilor pentru servicii &n timpul balans#rii cererii din cauza schimb#rii calit#)ii &n siguran)#, tr#inicie, serviciilor ecologice de securitate, de solicitare &n afar# de norm# .a. Necesitatea revizuirii pre)urilor de pia)# pentru complexul comunal locativ poate s# apar# din cauza influen)ei diferitor factori pentru valoarea resurselor folosite de produc#tor, anume, influen)a infla)iei, sistemei de impozite, izvoarelor i condi)iilor de procurare etc. Procesul de perfec)ionare a sistemului de dirijare a complexului comunal locativ &n conformitate cu cerin)ele mecanismului complexului corporativ a economiei de pia)# este reprezentat &n figura 1.

Linia 1 demonstreaz# c# necesitatea cre#rii &n sistema dirij#rii complexului comunal locativ a slujbei de marketing apare &n leg#tur# cu studierea schimb#rilor caracterului de solicitare. Serviciul dat este obligat &n baza condi)iilor concrete de cre tere sau mic orare a volumului de consumare, cerin)elor pentru calitate, pentru regimul de realizare etc., de elaborat recomand#rile de revedere a tarifelor, pre)urilor de livrare i a altor pre)uri pentru servicii. Linia de leg#tur# 2 demonstreaz# c# o alt# func)ie a serviciului de marketing este stabilirea condi)iilor de realizare a serviciilor comunal-locative pentru resursele necesare produc#torului la pre)uri convenabile pentru el. Sensul importan)ei liniei a doua const# &n faptul c# acest departament trebuie s# elaboreze recomand#rile &n ceea ce prive te &ntreprinderile comerciale private de alternativ#, &nv#)#m&ntul sau atragerea lor pentru producerea resurselor dup# un pre) mai mic dec&t pe pia)a dat# sau pe alte pie)e.

152

*n baza schemei corporative presupuse, se poate face concluzia c# &ntre principiile de func)ionare a mecanismului de gospod#rire cooperativ# a pie)ii i bazele form#rii sistemului corporativ de dirijare exist# o leg#tur# direct#. Natura de organizare i func)ionare a unei astfel de leg#turi const# &n faptul c# mecanismul corporativ de gospod#rire prezint# forma de baz# de influen)# i leg#tur# a sistemului de economie corporativ#. *n contextul dat leg#turile de corpora)ie se pot prezenta ca un proces de creare i sus)inere a contractelor dintre proprietari i manageri &n limitele corpora)iei i &n afara ei cu scopul de a utiliza aceste contracte pentru stabilirea rela)iilor neformale trainice pe o baz# reciproc convenabil#. Corela)ia este permanent#, iar complexul tipurilor de activitate cu leg#tura reciproc# &n timp i spa)iu trebuie privit sub forma unei func)ii. E cunoscut faptul c# ori ice func)ie poate fi realizat# cu ajutorul verigilor i subdiviziunilor de producere ca principale elemente ale ori ic#rei sistem de conducere. Din aceasta rezult# c# mecanismul corporativ de gospod#rire este baza form#rii activit#)ii func)ionale de structur#, care, la r&ndul s#u, determin# condi)iile de formare a sistemului de conducere corporativ. *n figura 2. s&nt indicate condi)iile unui astfel de sistem de conducere a complexului comunal-locativ care corespunde cerin)elor economiei corporative.

Schema dat# evident demonstreaz# leg#tura reciproc# pe etape dintre principiile corporative de constituire a pe)ii serviciilor comunal-locative i condi)iile de formare a organelor corporative de conducere. E necesar, mai &nt&i de toate, de eviden)iat principiile corporative derivate ce asigur# caracterul rela)iilor dintre elementele pie)ii locativ comunale &n condi)iile demonopoliz#rii i concuren)ei. Acest proces va fi oglindit &n unul din paragrafele tezei pe exemplul leg#turii reciproce dintre cererea (consumatorului) i oferta (produc#torului) ce se demonstreaz# prin interesele economice. Func)iile, la r&ndul s#u, se analizeaz# ca un complex de influen)e orientate spre un anumit scop al cererii, ofertei, pre)urilor de pia)# pentru serviciile locativ-comunale, concuren)a i altor elemente a pe)ii serviciilor comunal - locative care ofer# posibilitatea de a stabili structura rela)iilor de pia)#. Formarea mecanismului corporativ, demonstrat &n Tabelul 1. se &nf#ptuie te &n corespundere cu principiile corporative.

153

Tabelul 1. Bazele form#rii mecanismului de organizare i func)ionare a sistemului corporativ de conducere a complexului comunal locativ &n condi)iile economiei de pia)# [elaborat de autor]
Bazele form#rii mecanismului corporativ de gospod#rire i sistemului de conducere corporativ# De organizare i Economice Financiare Juridice dirijare Posibilitatea cre#rii Alegerea metodei Schimbarea nivelului Folosirea formelor sistemei de finan)are i contractuale de rela)ii cu corporative de de conducere i creditare ce depinde de proprietarii corporativi ai gospod#rire descentralizarea popula)ia municipiului func)iilor fondurilor de baz# Dominarea principiilor Schimbarea criteriilor Atragerea surselor sub Rela)iile economico-financiare cu consumatorii stabilirii m#rimii de conducere forma creditelor ce posed# variate forme surselor alocate de corporativ# bancare sau din alte de organizare i gospobuget pentru subven)ii venituri (inclusiv b#ncile corporative) d#rire (bugetare, private, comerciale, de ac)iuni) Stabilirea libert#)ii legii Dependen)a rezultatelor Libertatea alegerii Reglarea juridic# a mecanismului de formelor organizatorice economice i de indicii activit#)ii de conducere, sistemei de volum i de indicii asigurare financiar# i &ntreprinderilor CCL &n de resurse informa)ionale, tehnice de calitate dependen)# de cerin)ele i organiza)ionale de ecologice, urbanism etc. asigurare a structurii subdiviziunilor Posibilitatea form#rii Schimbarea sistemei de Independen)a &n Licen)ierea i certificarea subdiviziunilor noi i stimulare i responsa- normarea surselor de activit#)ii de producere a bilit#)ii economice &n serviciilor comunal lichidarea celor circula)ie i alegerea dependen)# de locative existente metodelor de consumul popula)iei completare Apari)ia structurilor de Folosirea cerin)elor noi Selectarea prin concurs Compensarea daunelor comer) &n formarea pre)ului a investitorilor i morale i materiale a antreprenorilor reie ind consumatorilor ce au din cerin)ele folosirii primit servicii elective a resurselor necalitative financiare Formarea structurii de Asigurarea obligatorie a Sistema de impozitare studiere a pe)ii locuin)elor i obiectelor cu &nlesniri complexului comunal locativ Intensificarea rela)iilor corporative de administrare

La ele se refer#: Principiul 1. Asocia)ia este &nceputul form#rii tuturor rela)iilor corporative socialeconomice, juridice i altor rela)ii. Principiul 2. Rezolvarea problemelor social-economice ale forma)iunilor municipale se &ncepe de la oferirea posibilit#)ilor pentru realizarea maximal# a orient#rii popula)iei (asocia)iei, comunit#)ii) a fiec#rui cet#)ean &n parte pentru independen)a economic# individual# i a familiei sale. Principiul 3. Reunirea omului cu om &n comunitatea corporativ# la nivel de municipiu se efectueaz# conform principiului posesiuni egale i &n comun. Principiul
154

posesiunea &n comun presupune ca fiecare locuitor al Republicii Moldova are acela i num#r de ac)iuni (p#r)i) &n capitalurile de statut a institu)iilor financiare i organiza)iilor de comer), &ntreprinderilor. Principiul 4. Rezolvarea problemei dezvolt#rii social economice a forma)iunilor municipale este posibil# &n timpul satisfacerii maximale a intereselor corporative a popula)iei c&nd puterea contribuie la realizarea intereselor privat-corporative a fiec#rei familii. Principiul 5. Leg#tura consecutiv# a forma)iunilor municipale reciproc# &n forma)iunea regional# corporativ# se &nf#ptuie te &n corespundere cu principiul egalit#)ii unice. Principiul egalit#)ii unice presupune c# fiecare forma)iune municipal# &nstr#ineaz# o parte din drepturile forma)iunii mai mari regionale de corpora)ie &n corespundere cu condi)iile contractuale. *n timpul form#rii organiza)iei corporative a asocia)iei locale &n general i complexului comunal locativ par)ial, este necesar de a urma ni te principii stabilite care contribuie succesului economic al ori ic#rui subiect de gospod#rire &n activitatea lui de colaborare i convenien)# reciproc#. Principiile s&nt: 1. Rela)iile contractuale &ntre membrii asocia)iei (balan)a intereselor personale i corporative); 2. Posesii egale i comune de c#tre fiecare locatar al forma)iunii municipale a propriet#)ii corporative; 3. Dezvoltarea pie)ii dirijate de stat libere de amestecul statului; 4. Autoconducerea &n baza alegerii reprezentative i &n#imirii &n baz# de contract a puterii executive de stat (manageri); 5. Realizarea intereselor individului prin unitatea intereselor corporative a comunit#)ii locale. Calitatea vie)ii omului se determin# prin rolul lui &n rezolvarea problemelor de ob)inere a scopurilor corporativ social importante; 6. Divizarea i specializarea muncii. Remunerarea muncii speciali tilor prin angajare &n corespundere cu condi)iile contractuale.
BIBLIOGRAFIE: 1. Burlacu N., Cojocaru V. Management. Ed. Complexul Editorial-Poligrafic Chi inau, 2007. 2. Ioni)# V. Finan)ele locale: analiza cadrului regulatoriu. Autor colectiv. Institutul pentru Dezvoltare i Ini)iative Sociale Viitorul. Ed. TISH, Chi in#u, 2009, 24 pag. 3. Mocanu V. Servicii publice locale: problematici, recomand#ri. Autor colectiv. Institutul pentru Dezvoltare i Ini)iative Sociale Viitorul. Ed. TISH, Chi in#u, 2008, 24 pag.

EXPERIEN#A EUROPEAN /I TENDIN#ELE DE DEZVOLTARE A PROCESULUI DE FUZIUNE /I ABSORB#IE Mariana CRINTEA, drd., ULIM (Rom2nia)
ABSTRACT. An important contribution to the creation of a common economic performance have businesses in Community countries through specific strategies and options meet the principles and objectives underlying the organization and functioning of the common market. Overall it can be appreciated in the European Community there is a relative movement of concentration and specialization of enterprises, their concern to adapt to European growth prospects created. These two movements are favored, in turn, national or EU policies in an effort to create a common European economic space efficient.

155

O contribu)ie important# la constituirea unui spa)iu economic performant o au &ntreprinderile din )#rile comunitare care prin strategii i op)iuni specifice r#spund principiilor i obiectivelor care stau la baza organiz#rii i func)ion#rii Pie)ei comune. *n ansamblu se poate aprecia la nivelul Comunit#)ii europene existen)a unei mi c#ri de concentrare i de relativ# specializare a &ntreprinderilor, &n preocuparea lor de a se adapta la perspectivele europene de cre tere create. Aceste dou# mi c#ri sunt favorizate, la r,ndul lor, de politicile na)ionale sau comunitare, &n efortul comun de a se crea un spa)iu economic european performant. Mi carea de concentrare a produc)iei, &n condi)iile existen)ei unui larg spa)iu economic european, are la baz# preocuparea &ntreprinderilor de a deveni performante i competitive prin valorificarea avantajelor strategice pe care le ofer# fenomenul de scar#, fenomenul de &nv#)are i cel de complexitate. Cre terea gradului de m#rime al &ntreprinderilor, ca rezultat al procesului de concentrare a produc)iei, asigur# posibilitatea reducerii costului de produc)ie al acestora i cre terea gradului de rentabilitate. Astfel, ca rezultat al m#rimii volumului de produc)ie se ob)ine o reducere a cotei cheltuielilor cu caracter conventional-constant pe unitatea de produs, ob)in,ndu-se &n acela i timp avantajele economice ale fenomenului de &nv#)are, demonstrate prin curba de experien)#, potrivit c#reia, costurile de produc)ie scad &ntre 15 p,n# la 30% la fiecare dublare a produc)iei fa)# de momentul &nceperii fabric#rii i v,nz#rii produc)iei. Prin cre terea taliei ca rezultat al mi c#rii de concentrare a produc)iei la nivelul spa)iului european, &ntreprinderile pot ob)ine, de asemenea, o cre tere a puterii de negociere fa)# de diferi)ii parteneri de afaceri cum sunt clien)ii, furnizorii, puterile publice, institu)iile bancare .a. Prin noile strategii economice adoptate, &n condi)iile mi c#rii de concentrare a produc)iei, &ntreprinderile & i m#resc partea de pia)# pe care o de)in i ob)in o pozi)ie concuren)ial# &n cadrul noului spa)iu economic european, introduc noi tehnologii i modernizeaz# utilajele, efectueaz# investi)ii rentabile &n activitatea de cercetare-dezvoltare destinat# inov#rii produselor sau tehnologiilor de fabrica)ie i realizeaz# cre terea calit#)ii produc)iei. Concretizarea mi c#rii de concentrare prin crearea unor &ntreprinderi comunitare mai puternice, dezvolt# i stimuleaz# tendin)a de interna)ionalizare a activit#)ii i impune revizuirea conceptului de talie critic#, )in,nd seama de noile dimensiuni ale spa)iului european &n care se poate desf# ura o activitate performant#. Mi carea de concentrare a produc)iei se manifest# practic prin c#i diferite, cum ar fi realizarea de fuziuni &ntre &ntreprinderi din )#ri diferite, prin achizi)ii sau prin dezvoltarea &ntreprinderilor folosind resurse interne i resurse &mprumutate. Tendin)a de concentrare a produc)iei &mbrac# i alte forme &n cadrul Comunit#)ii europene, cum ar fi, de pild#, crearea de filiale comune, de grupuri de &ntreprinderi pe baz# de interes economic, prin concentrarea mijloacelor pentru efectuarea unor cercet#ri de interes comun sau prin ac)iuni de coordonare &n comun a unor strategii comerciale sau financiare. Aceste forme de apropiere &ntre &ntreprinderi au avantajul de a necesita mai pu)ine mijloace financiare dec,t cele privind particip#rile la capitalul &ntreprinderilor vizate i de a nu contraveni unor reglement#ri comunitare care stimuleaz# concuren)a dintre &ntreprinderi. Fenomenul de concentrare a produc)iei se constat# c# este mai intens &ntr-o serie de ramuri, cum sunt industria chimic#, industria electronic#, cea a comunica)iilor .a. Acest fenomen are loc &n condi)iile procesului comunitar de reglementare mai flexibil# a normelor privind fabrica)ia i v,nzarea produselor, de dereglement#ri i de deschidere a pie)elor. Urm#rindu-se crearea condi)iilor necesare pentru asigurarea unor performan)e ridicate &ntr-un context concuren)ial procesul de concentrare este &nso)it &ntr-o bun# m#sur#, &ntr-o serie de ramuri, de procesul de specializare a &ntreprinderilor. Acest proces se manifest#, &n
156

principal, prin recentrarea &ntreprinderilor pe voca)iile lor profesionale de baz#, manifest,nduse un interes mai sc#zut fa)# de diversificarea activit#)ii. Ca urmare a acestui fapt, se urm#re te ca prin achizi)ionarea unor alte &ntreprinderi s# se &nt#reasc# voca)ia sau voca)iile profesionale de baz#, &n unele cazuri proced,ndu-se la v,nzarea unor active ale altor ramuri de activitate pentru a se ob)ine fondurile necesare achizi)ion#rii unor active care s# contribuie la recentrarea i &nt#rirea activit#)ilor apar)in,nd voca)iilor profesionale de baz#. Numeroase exemple de &ntreprinderi mari, puternice din )#rile Comunit#)ii europene pun &n practic# aceste mi c#ri, urm#rindu-se un proces de europenizare a acestora. Cre terea performan)elor economice ale &ntreprinderilor )#rilor comunitare a condus la acordarea unei mari aten)ii reformul#rii unor politici comunitare i aducerea unor corecturi la politica concuren)ei. Pentru ca s# se favorizeze oferta european# i atingerea unei eficiente economice superioare prin crearea unui spa)iu economic european performant, se urm#re te g#sirea unui bun echilibru &ntre politica concuren)ei i politica industrial#, precum i realizarea unui dialog mai eficient &ntre &ntreprinderi i puterile publice comunitare. Marile linii ale politicii industriale comune adoptate de Consiliul Uniunii Europene &ns#rcinat cu problemele industriale, privilegiaz# manifestarea mecanismelor i a legilor de pia)# i nu implic# dirijismul. *n acest context, prin articolul 130 al Tratatului de la Maastricht se statueaz# c# este necesar ca &n Comunitatea european# s# se accelereze adaptarea industriei comunitare la schimb#rile structurale, care impun s# se &ncurajeze un mediu &nconjur#tor favorabil dezvolt#rii economice, ini)iativei dezvolt#rii &ntreprinderilor i cooper#rii lor i s# se urm#reasc# favorizarea unei mai bune exploat#ri a poten)ialului industrial i a politicilor de inovare, de cercetare i dezvoltare tehnologic#. *n cadrul politicii industriale comunitare actuale se urm#re te &nt#rirea ac)iunilor pentru sprijinirea activit#)ii &ntreprinderilor mici i mijlocii. Urm#rirea &nt#ririi i dinamiz#rii activit#)ilor &ntreprinderilor mici i mijlocii &n cadrul politicii industriale a Comunit#)ii europene s-a impus ca urmare a faptului c# aceste &ntreprinderi joac# un rol important &n dezvoltarea regiunilor mai pu)in favorizate, precum i datorit# faptului c# multe dintre aceste &ntreprinderi manifest# lipsuri sub raportul competitivit#)ii. Analizele efectuate privind scoaterea la iveal# a cauzelor care conduc la sc#derea competitivit#)ii acestor &ntreprinderi a scos &n eviden)# o calificare mai mic# &n raport cu cea necesar# a personalului, un grad ridicat de &ndatorare, existen)a unui fenomen de subcapitalizare i insuficien)a fondurilor acordate activit#)ii de cercetare-dezvoltare necesar# cre terii performan)elor economice. Pentru &nl#turarea unor astfel de cauze, pe plan comunitar au fost adoptate o serie de m#suri care s# permit# acestora s# fac# fa)# concuren)ei interna)ionale, din r,ndul c#rora put,nd fi amintite m#surile de creare a unor centre de informare descentralizate, a unor re)ele de cercetare comune pentru partenerii europeni, organizarea de manifest#ri Europarteneriat care s# permit# &ncheierea de acorduri de cooperare &ntre efii de &ntreprinderi din diferite regiuni, punerea &n func)iune a unor programe de formare a efilor de &ntreprinderi, organizarea de audituri tehnologice .a., aceste m#suri put,nd fi valorificate i de &ntreprinderile mici i mijlocii din Rom,nia. Pentru sprijinirea &ntreprinderilor mici i mijlocii &n vederea procur#rii mijloacelor financiare necesare s-au creat posibilit#)i de ajutorare, cum ar fi punerea &n func)iune a unor modalit#)i de garantare a riscului, de accedere la capitaluri de risc .a. *n acest context, companiile europene &nainteaz# pe drumul proiect#rii unor fuziuni i absorb)ii care s# le completeze portofoliul de clien)i prin intermediul acces#rii unor cote redimensionate de pia # sau prin activarea pe unele pie)e geografice cu poten)ial economic. Prin urmare, am considerat oportun# proiectarea unui sinoptic al principalelor obiective urm#rite de companii europene post-fuziune i frecven)a lor de monitorizare,
157

ulterior consult#rii celor mai recente anchete la nivel european realizat# de renumita companie, PricewaterhouseCoopers LLP, reprezent,nd i ea o megafuziune de succes &ntre dou# companii de renume: Price Waterhouse i Coopers & Lybrand &n 1998, cu sediul central &n Marea Britanie, Londra. Astfel, am sintetizat informa)iile oficiale publicate de sus-men)ionata companie de i am eviden)iat principalele obiective strategice i financiare urm#rite de companiile absorbante/absorbite, &n contextul proiect#rii fuziunii, precum i &n contextul integr#rii post-fuziune. Observ#m astfel c# cei trei piloni strategici fundamentali &n decizia de fuziune sunt reprezenta)i de: cre terea cotei de pia)#, realizarea de sinergii de cost, accesul la noi pie)e geografice, dat# fiind marcarea lor &n procente destul de ridicate: 58%, 37% i respectiv 33% din total responden)i. Totodat#, cei trei piloni fundamentali de sorginte financiar# sunt reprezenta)i de obiectivele de cre tere a veniturilor, obiectivele globale de sinergie i de ob)inerea de c, tiguri &nainte de dob,nzi i impozite, dat# fiind i marcarea lor &n procente ridicate precum: 42%, 35%, respectiv 31%, din total responden)i. Tabelul 1. Sinoptic al principalelor obiective urm'rite de companii europene post-fuziune )i frecven,a lor de monitorizare.
Nr. CRT. OBIECTIVE STRATEGICE ALE FUZIUNI /I ABSORB#IEI Cre)terea cotei 58% de pia,' Realizarea de 37% sinergii de cost Accesul la noi 33% pie,e geografice Accesul la 23% produse noi Reducerea nu- 19% m'rului de concuren,i Monitorizarea procesului de OBIECTIVE FINANCIARE ALE integrare managerial# FUZIUNI /I ABSORB#IEI post-fuziune -per ob. strategiceSaptamanal 9% Obiective de cre)tere a 42% veniturilor Lunar 40% Obiective globale de 35% sinergie Semestrial 34% C2)tiguri -nainte de 31% dob2nzi )i impozite Anual 5% Rentabilizarea 20% capitalului investit Doar o dat' la 6% Rentabilitatea 19% finalul fuziunii capitalurilor proprii Neregulat 7% Monitorizarea procesului de integrare managerial# postfuziune -per ob. financiareSaptamanal 9% Lunar Semestrial Anual 57% 25% 4%

1. 2. 3. 4. 5.

Doar o dat' la 2% finalul fuziunii Neregulat 3%

De asemenea, accesul la noi produse i reducerea num#rului de concuren)i sunt considerate i ele al#turi de cele trei men)ionate anterior, variabile incontestabile ale deciziei manageriale strategice a dou# companii de a fuziona. Marcarea lor reflect# o importan)# inferioar# celor anterioare (dar destul de impresionant#, ca urmare introducerea ei &n sinopticul de fa)#), cu atingerea procentelor de 23% respctiv 19%. Continu,nd pe aceea i linie, obiectivele financiare ale fuziunii i absorb)iei con)in fa)# de cele enun)ate anterior i rentabilizarea capitalului investit i rentabilitatea capitalurilor proprii cu marcarea de 20%, respectiv 19% din totalul responden)ilor. Prin urmare, consider#m oportun& i actual# aten)ia special# din cadrul Comunit#)ii europene acordat# adopt#rii unor m#suri speciale pentru ajutorarea &ntreprinderilor din anumite sectoare care &nt,mpin# greut#)i i a anumitor zone geografice considerate ca fiind defavorizate sub raport economic. Urm#rind ajutorarea unor sectoare economice care &nt,mpin# dificult#)i se consider# c# este necesar# o ac)iune comunitar# sectorial# &n cazul industriilor aflate &n procesul de restructurare, cum este cazul siderurgiei, i pentru industriile sau activit#)ile aflate &n faza de lansare, pentru care g#sirea i valorificarea
158

avantajelor sub raportul economiilor de scar#, &n domeniul cercet#rii i dezvolt#rii i al investi)iilor nu este posibil# f#r# ajutor comunitar. Asigurarea unei ac)iuni comunitare pentru industriile &n restructurare au ca scop evitarea cre#rii unor supracapacit#)i prin politici na)ionale de ajutorare. Potrivit politicilor industriale aplicate de Comunitatea european#, se acord# &n anumite condi)ii ajutor comunitar sectorial pentru o anumit# zon# geografic#, cum a fost cazul acord#rii de ajutor comunitar dezvolt#rii industriei portugheze. Crearea i dezvoltarea Pie)ei comune, bazat# pe principiul concuren)ei, conduce la transform#ri structurale majore &n industria european#. Pentru a se evita rupturile majore &n aceste structuri se consider# c# aceste schimb#ri pot fi realizate pe baza unui consens social &ntre p#r)ile implicate, cum sunt organismele comunitare i na)ionale, &ntreprinderile, salaria)ii, consumatorii .a. Pentru a se putea asigura acest consens, &ntreprinderile din Pia)a comun# & i creeaz# structuri specifice care s# le poat# reprezenta la nivel comunitar i s# poat# influen)a organismele comunitare &n adoptarea hot#r,rilor. &n mod deosebit, aceste structuri de reprezentare a &ntreprinderilor au rolul de a &ncerca s# influen)eze aceste autorit#)i &n adoptarea diferitelor reglement#ri sau de a acorda finan)#ri suplimentare la nivel comunitar acolo unde se impune. Desigur, politicile i strategiile adoptate la nivel comunitar pot crea un cadru favorabil pentru dezvoltarea concuren)ei i ob)inerea unor performan)e superioare, &ns# factorul motor &n acest domeniu &l constituie activitatea &ntreprinderilor, lucru deosebit de important care trebuie re)inut i de conducerile &ntreprinderilor din Rom,nia. Aplicarea principiilor de baz# ale organiz#rii i func)ion#rii Pie)ei comune, care asigur# unificarea, omogenizarea i competitivitatea, trebuie &nso)it# de politici macroeconomice adecvate la nivelul economiilor na)ionale care s# permit# impactul favorabil al unor factori asupra nivelului de competitivitate, cum sunt cei privind rata dob,nzii, ritmul de cre tere a salariilor, cursul de schimb. Mai mult, fuziunile i absorb)iile au adesea un impact semnificativ asupra afacerii. De aceea managementul ar trebui s# fie, prin urmare, implicat &ndeaproape &n toate etapele de achizi)ie, pre-negociere a afacerii, &n timpul execut#rii i de-a lungul gestiunii post-fuziune. La urma urmei, crearea de valoare sustenabil# nu este atins# prin incheierea fuziunii, ci prin efectuarea de afaceri de succes comune post-fuziune. Tocmai din acest punct de vedere, am considerat oportun# introducerea acestui studiu de caz, realizat &n 2009 de PwC, pentru c# se axeaz# tocmai pe rezultatele din opt t#ri euroene post-fuziune i ne permite s# extragem elementele fundamentale considerate chei de succes al fuziunilor actuale. Mai mult, consider#m, la fel ca i autorii c# acesta va pune bazele &n)elegerii factorilor critici de succes a opera)iunilor i marii DA i NU &n abord#rile la tranzac)iile. Amploarea studiului, &l face de necontestat, &n materie de experien)# &n strategiile de integrare post-fuziune realizat de PwC &n cele opt )#ri europene cu mai mult de 250 de directori executivi de top, care au f#cut parte din proiectele de integrare post fuziune &n ultimii trei ani. Mai mult, pe l,ng# ierarhizarea obiectivelor de maxim interes, la nivel strategic i managerial, sintetizarea informa)iilor din sus-numitul stdiu, ne ofer# i posibilitatea de a analiza i frecven)a de monitorizare a efectelor fuziunii. Prin urmare, observ#m un interes major &n raportarea lunar#, respectiv 40% per obiective strategice i 57% per obiective financiare, urmat# de practica raport#rii semestriale strategice 34% i financiare 25%, dar diferen)a de preferin)# este semnificativ#, raportarea lunar# fiind cea mai reprezentativ#.
159

Obiective strategice

Evaluare Post-Fuziune

Obiective financiare

Figura 1. Corela,ia obiectivelor strategice )i financiare urm'rite de companii europene post-fuziune cu frecven,a lor de monitorizare-grafic realizat de autoare -n baza sintetiz'rii datelor oficiale publicate de PricewaterhouseCoopers LLP. La polul opus, raport#rile anuale, o singur# dat# la finalul fuziunii i practica neregulat# de raportare, ocup# procente nesemnicative per obiective strategice, respectiv: 5%, 6% sau 7%, iar per obiective financiare 4%, 2% i 3%. *n concluzie, consider#m oportun# analiza managerial# a unor fuziuni e uate, dar i a unora ce au reu it s# se revigoreze, precum i ale unora care au reprezentat i &nc# reprezint# un succes &n istoria fuziunilor la nivel european. Prin urmare, &n ceea ce prive te Germania, Daimler-Benz cuno tea cu siguran)# problemele tari" ale industriei auto atunci c,nd a hot#r,t s# fuzioneze cu Chrysler. Este posibil s# fi i gre it &n analiza structurii de costuri a lui Chryssler, dar &n linii mari, auditul referitor la problemel tari a fost bine realizat. Daimler-Benz s-a &n elat &ns# &n analiza cu privire la problemele difuze, &ntre compania german# i cea american# existau diferen)e culturale uria e. Diferen)ele mari dintre schemele de salarizare au dus la probleme majore, culturale i de echitate. Munca de audit realizat# asupra chestiunilor tari era anihilat# de o analiz# cultural# slab#, fapt care &nc# mai afecteaz# negativ implementarea fuziunii celor doi egali. Pentru ca M&A s# reu easc# este absolut necesar# i auditarea problemelor culturale difuze. Astfel, doar cu o planificare temeinic# i o analiz# adecvat# a candida)ilor poten)iali, corpora)ia poate decide &n privin)a candidatului la o fuziune sau achizi)ie i a unui pre) corect, hot#r,nd astfel asupra unei strategii de diversificare. Putem men)iona i aici exemplul companiilor Daimler-Benz i Chrysler. Am men)ionat deja diferen)ele mari dintre culturile german# i respectiv nord-american#, iar acum face referire i la disparit#)ile enorme &ntre nivelurile de salarizare, surs# de dificult#)i
160

majore &n compania rezultat# &n urma fuziunii. Mai exist# i alte diferen)e culturale importante. *nainte de fuziune, &n compania Chrysler era practicat# abordarea de tip pirateresc" &n rezolvarea problemelor i dezvoltarea gamei de produse cu echipe interdepartamentale lucr,nd &mpreun# i interac)ion,nd puternic, &ntr-un cadru de interdependen)# reciproc#. Prin contrast, Daimler-Benz avea o structur# mai tradi)ional#, de tip vertical, condus# de departamentul ingineresc, &n care oamenii de la marketing sau proiectare nu veneau dec,t sporadic &n contact cu inginerii i jucau mai degrab# un rol secundar. Aceste diferen)e de stil i proces fac integrarea cultural# dificil# i pun sub semnul &ntreb#rii valabilitatea strategiei de achizi)ii. Sistemele diferite de salarizare de la Daimler i Chrysler au generat probleme pentru procesul de integrare post-fuziune. Salariul sensibil diferit pentru pozi)ii similare, &n cazul fuziunii unor companii de acela i nivel, a constituit motiv de concuren)# i a alimentat unele sentimente negative &n r,ndul managerilor ale c#ror activit#)i i contribu)ii au fost subevaluate. Directorii din DaimlerChrysler tiau c# aceste deosebiri trebuie analizate i e necesar# eliminarea diferen)elor sup#r#toare, dac# se dore te a ezarea fuziunii pe baze solide de cooperare. La ase ani de la momentul fuziunii, de i aceste probleme au fost tratate, ele &nc# mai d#deau na tere unor probleme spinoase. Aceasta sugereaz# o alt# problem# &n fuziunea DaimlerChrysler. A fost acordat at,t de mult timp i at,t de mult# aten)ie celor dou# companii, ca partenere &ntr-o fuziune a egalilor", &nc,t diferen)ele reale de putere din rela)ia achizitor-achizi)ionat au fost trecute cu vederea, dac# nu chiar ignorate. Sunt rare cazurile &n care dou# companii contribuie &n egal# m#sur# sau au aceea i putere &ntr-o astfel de combina)ie. Prin urmare, confruntarea i discu)iile de suprafa)# au influen)at i contribu)iile fiec#reia, fapt ce a dus &ntr-un final la e ecul de a integra eficient cele dou# organiza)ii. Astfel, ca i not# de memorat preciz#m c# nu este &n)elept s# ignor#m structura de putere &n activit#)ile de fuziuni i absorb)ii. Astfel, pentru Fran)a am analizat fuziunea dintre Alcatel i Lucent Technologies, din noiembrie 2006, dou# companii foarte importante &n dinamica pia)# mondial# a telecomunica)iilor. Aceast# fuziune a fost una dintre cele mai importante din primul deceniu al secolului XXI i reprezint# un exemplu interesant de fuziune cross-border. &ntre companii care reprezint# culturi de business diferite, cea francez# i cea american#. Autorii de specialitate ne arat# c# dac# abord#m factorul orizontului de timp, putem constata c# &n acest caz a fost vorba de o achizi)ie cu o important# orientare strategic#, av,nd &n vedere dezvoltarea pe termen lung a noii companii, datorit# avantajelor prelu#rii asupra aparatului productiv, comercial i al managementului acesteia. Dar culturile celor dou# companii erau total diferite. Una dintre ele era puternic ierarhizat# i controlat# central, &n timp ce cealalt# era flexibil# i plin# de spirit antreprenorial. Criticii birocra)iei fran)uze ti vor fi surprin i s# afle c# Lucent era compania rigid#. Desprins# din monopolul AT&T, ea a p#strat stilul milit#resc i dup# ani de restructur#ri, managerii erau at,t de obseda)i de reducerile de costuri, &nc,t chiar i cele mai m#runte achizi)ii trebuiau introduse &n sistemul contabil central. *ntruc,t majoritatea v,nz#rilor se adresau clien)ilor tradi)ionali, echipa de marketing a lui Lucent era slab#. De cealalt# parte, Alcatel era operat aproape ca o federa)ie, cu directori de )ar# care raportau la Paris doar rezultatele anuale. Iar divizia de marketing era de zece ori mai mare dec,t cea a Lucent, de i v,nz#rile erau doar cu 50% mai mari. Compania francez# avea o experien)# pozitiv# cu achizi)iile, &n timp ce la Lucent lucrurile nu st#teau la fel de bine. Foarte mult# lume a asem#nat aceast# fuziune la momentul respectiv, dar i de atunci, cu o tranzac)ie asem#n#toare, cea care a unit Daimler-Benz i Chrysler Corp., form,nd
161

Daimler- Chrysler. 2i aceast# fuziune reunise cultura de business european# cu cea american#, f#r# a avea succes din acest motiv. De i s-a venit cu o abordare nou#, american# i a adoptat un stil de leadership apropiat de angaja)i, nu s-a reu it s# eficientizeze foarte mult procesele interne ale companiei, &n special modalitatea de a lua decizii. Concuren)a foarte agresiv# se descurca foarte bine &n acea perioad#, &n special Huawei, rivalii asiatici. Asta a condus la o strategie de discount-uri dus# de compania francez#, &n dauna profitului. Clien)ii au fost deruta)i de posibilele schimb#ri din portofoliul de produse Alcatel-Lucent i au ezitat s# plaseze noi comenzi. Pe de alt# parte, angaja)ii erau preocupa)i s# nu- i piard# locul de munc# i nu au mai dat randamentul a teptat. Aceste hibe au deschis larg u a concuren)ei, care a preluat o cot# de pia)# important# de la Alcatel (&n special Ericsson i Huawei). Anali tii financiari s-au gr#bit s# atace procesul de fuziune pe de-a &ntregul, apreciind c# este un adev#rat e ec, i spun,nd c# nu mai este logic din punct de vedere financiar. Dar, odat# cu schimbarea CEO-ului ALcatel-Lucent , pare s# se redreseze, pentru 2009, planul &naintat de noul CEO con)inea foarte multe m#suri de eliminare a costurilor, o strategie la care olandezul )ine foarte mult. *n acela i timp, reproiectarea din 2009 a AlcatelLucent s-a concentra pe p#r)ile mai mici dar cu cre tere mai mare a business-ului, precum divizia de servicii, care a &nregistrat o cre tere de 12% &n trimestrul 4 2008; planul prevede i ca, &n 2009, compania s# realizeze economii de 1 miliard $. Astfel, &n contextul &n care &n domeniul telecomunica)iilor de ast#zi asist#m la un mediu de adaptare la noile realit#)i, la noi cereri i la noile modele de afaceri, promovate de noua reconfigurat# companie, post-fuziune. Cu un puternic accent pe solu)ii complete care genereaza valoare pentru clienti si a le ajuta s# valorifice poten)ialul-o lume conectata, Alcatel-Lucent este organizat#, acum postfuzine, &n jurul valorii celor trei segmente opera)ionale i a celor trei regiuni geografice. Elementele manageriale psot-fuzine, dup# 2009, se concentreaz# pe dezvoltarea i men)inerea unor aplica)ii inovatoare i de produse software pentru baza de clien)i la nivel mondial. Acesta ofer# produse de top, care r#spunde cerin)elor clien)ilor de re)ea, &n toate segmentele de pia)#, cum ar fi furnizorii de servicii, industrii i &ntreprinderi. Serviciile oferite acum de Alcatel-Lucent reproiectat managerial sprijin# o re)ea care con)ine, inclusiv consultarea, integrarea, migra)ia i transformarea, implementarea, &ntre)inerea i gestionarea opera)iunilor manageriale. Prin urmare, analiza viabilit#)ii manageriale la Alcatel-Lucent s-a realizat la monentul oportun i s-au luat m#surile necesare la momentul respectiv de redresare a sor)ii companiei, care &ncepuse s# &nregistreze pierderi semnificative. Ast#zi, &n semstru 2 din 2011, Alcatel-Lucent raporteaz# un profit net de 43 milioane de Euro i o valoare de 0.02 Euro per ac)iune. Iat#, deci un exemplu de referin)# care sus)ine, preciz#rile noastre din subcapitolul anterior, &n condi)iile unei riguroase analize a viabilit#)ii manageriale cu eviden)ierea cauzelor generatoare de efecte negative, compania post-fuziune poate &nregistra un succes economic scontat i poate i mai mult, toate sub egida unei coeren)e economice atent monitorizate din punct de vedere al managementului companiei absorbante/absorbite. Pe segmentul telefoniei din Marea Britanie Deutsche Telekom i France Telekom au purtat negocieri privind fuziunea subsidiarelor T-Mobile i Orange, &ntr-o companie de)inut# &n joint-venture de cele dou# grupuri, pentru a crea cel mai mare operator britanic de telecomunica)ii mobile, cu o cot# de pia)# de 37%. Noul grup va fi de)inut &n cote egale (c,te 50% din ac)iuni) de Deutsche Telekom i France Telekom i va avea circa 28,4 milioane de clien)i, adic# 37% din totalul utilizatorilor de telefonie mobil#.
162

Fuziunea celor dou# companii se vroia a extinde at,t gama de servicii, c,t i acoperirea i calitatea serviciilor pentru clien)i. Combinarea opera)iunilor din Marea Britanie se dorea a consolida competi)ia corect#, consider,ndu-se c# ac)ionarii vor beneficia de o profitabilitate mai ridicat# i o cre tere imediat# a fluxului de numerar pe ac)iune, f#r# cre terea gradului de &ndatorare a celor dou# companii-mam#. Sinergiile estimate de cele dou# grupuri europene dup# combinarea diviziilor din Marea Britanie se plasau la peste patru miliarde de euro, provenind at,t din reducerea costurilor legate de re)ea i opera)iuni, c,t i economii &n zona distribu)iei i marketingului, sc#derea cheltuielilor administrative i "optimizarea for)ei de munc#" Celebrul operator intitulat Everything Everywhere, fuziunea practic dintre T-Mobile i Orange pe pia)a din UK, i-a detaliat noile planuri de relansare i s-au luat ni te decizii strategice, dar care se pare c# vor afecta imaginea juc#torilor implica)i din mai multe puncte de vedere. Evident, deciziile manageriale s-au luat sub presiunea rezultatelor financiare negative i a diminu#rii cotei clientelare. Astfel, brandul Orange va fi folosit pentru servicii premium, &n timp ce brandul TMobile va fi pentru serviciilow-cost. Iar noul brand, Everything Everywhere, va fi pentrus olu)ii medium generale, accesibile. Analiza managerial# de specialitate, relev# gre eli majore cu puternice efecte pe termen lung pentru ambele companii. Desigur, Orange se consolideaz# ca i lider pe servicii premium, dar va pierde financiar din achizi)ia T-Mobile, pe de alt# parte societatea absorbit# T-Mobile intr# &ntr-un con de umbr#, sub egida unui renume de brand low-cost. Efectele economice dezastruoase nu au &ntarziat nici s# apar#, i pe pia)a for)ei de munc#, aceast# fuziune fiind imediat urmat# de concedieri masive &n r,ndul celor 12,500 de angaja)i ai Orange din UK i a celor 6,500 ai T-Mobile tot din UK. Nimeni nu c, tig# ceva din asta, doar a a-zisele economii, care sunt realizate prin alte investi)ii. Dar s# trecem din aria fuziunilor e uate la analiza managerial# a fuziunilor de succes &n contextul economic modern. Astfel, pe pia)a economic# olandez# colosul Koninklijke Philips Electronics N.V. (Royal Philips Electronics), mai frecvent cunoscut sub numele de Philips, este una dintre cele mai mari companii de electronice din lume. *n 2010, v,nz#rile sale au fost 25.42 miliarde /. Compania are 119 de mii de oameni &n peste 60 de )#ri. Philips este organizat# &ntr-un num#r de sectoare: Philips Consumer Lifestyle (fost# Philips Consumer Electronics i Electrocasnice Philips intern i de &ngrijire personal#), Philips Lighting si Philips Healthcare (fost# Philips Medical Systems ). Companiile achizi)ionate de c#tre Philips de-a lungul anilor includ Amperex, Magnavox, Signetics, Mullard, VLSI, Agilent Healthcare Solutions Group, Marconi Medical Systems, ADAC Laboratories, Ultrasunete ATL, por)iuni din Westinghouse i Philco i Sylvania. Philips a abandonat marca Sylvania, datorit# imposibilit#)ii de corelare managerial# cu efecte economice pozitive, care este detinut &n prezent de Havells Sylvania, cu excep)ie &n Australia, Canada, Mexic, Noua Zeeland#, Puerto Rico i Statele Unite ale Americii &n cazul &n care acesta este de)inut de c#tre unitatea Osram de Siemens. O fuziune de mare succes a reprezentat-o alierea Philips i Respironics, Inc anun)at# printr-un un acord definitiv de fuziune &n conformitate cu care Philips va &ncepe o ofert# de a achizi)iona toate ac)iunile restante de Respironics pentru 66US $ pe actiune, sau un pre) total de achizitie de aproximativ / 3.6 miliarde de euro (5.1 miliarde dolari SUA), pl#tit# &n numerar, la finalizarea fuziunii. Analiza managerial# aduce &n prim plan succesul Philips &n accesul la noi segmente de activitate cu utilizarea reu itelor &n cercetare i dezvoltare a celor de la Respironics. Desigur, oferta avantajoas# capitalului uman de)inut de compania absor163

bit# a general randament crescut, fapt ce a sus)inut succesul post-fuziune. *n prezent, fuziunea aduce beneficii sporite din punct de vedere strategic i financiar. Mai mult, lista de achizi)ii nu se opre te aici, deoarece pe 21 februarie 2008 Philips a finalizat achizitia VISICU Baltimore, Maryland, prin fuziunea filialei sale indirecte de)inut# &n totalitate de VISICU. Ca urmare a acestei fuziuni, VISICU a devenit o filial# indirect# de)inut# integral de Philips. VISICU a fost creatorul conceptului eICU de utilizare a Telemedicinei, cu un sistem centralizat de monitorizare i &ngrijire a pacien)ilor cu UTI. Astfel i acest# achizi)ie este semnificativ#, Philips consolid,ndu- i pozi)ia &n era economiei puternic digitalizate. Mai mult, Philips-Respironics Critical Care este un dezvoltator lider i produc#tor de dispozitive medicale pentru ingrijirea respiratoriel. Respironics achizi)ionat# de c#tre Philips Healthcare, &n 2007 s-a aliniat rapid la practicile manageriale consacrate de compania absorbant#, i a conlucrat la proiectarea strategiilor manageriale i a devans#rii zonelor cheie de divergen)#, ap#rute &n perioada post-fuziune, prin monitorizarea atent# a derul#rii circumstantelor subsistemelor manageriale, aceasta & i relev# oportunitatea prin rapoartele de venituri anuale de peste 300 milioane dolari. La fel ca multe organiza)ii de inginerie, Respironics se baza pe software-ul omniprezent de management de proiect pentru a ghida procesul de dezvoltare a produsului. Cu toate acestea, compania post-fuziune a descoperit c# componenta de management a software-ului s#u de management de proiect nu a oferit gradul de vizibilitate a eficien)ei resurselor i de produc)ie de care avea nevoie. Ca urmare, personalul companiei de multe ori a recurs la foi de calcul &n ceea ce prive te planul lor de alocare a resurselor umane de &nregistrare. Acest proces informal i nestructurat, a fost predispus la erori, i, mai critic, informa)iile con)inute &n aceste foi de calcul au fost disponibile numai pentru un num#r mic de manageri din departamentele de inginerie. Pentru o companie in crestere cu mai multe produse i multiple facilitati, situa)ia a fost de neconceput. *n aceast# pozi)ie, s-a stabilit c# practicile informale de alocare a resurselor au afectat &n mod negativ capacitatea companiei sale de a concura i achizi)iona i planifica i au promovat utilizarea PDWului, un set de instrumente de gestionare a resurselor, care permite &ntreprinderilor s#- i planifice, aloce, i s# gestioneze cererea de resurse umane pe liniile de activitate i de site-uri fizice. Se consolideaz# astfel, resurselor i a cererea de calificare la nivel de proiect. Mai mult dec,t at,t, implementarea acestor instrumente nu au necesitat, personaliz#ri semnificative i modific#ri aduse proceselor de lucru existente, deoarece PDW, foloseste o interfa)# familiar# Microsoft Excel i nu au necesitat ghidul de personalizare. Astfel, compania absorbant#/absorbit# utilizeaz# instrumentele manageriale cu eficien)#, &n vederea repreoiect#rii optime subsistemelor manageriale &n vederea alinierii la obiectivele de baz# ale fuziunii. Pe plaiuri suedeze, firma Upjohn i Farmacia A.B. &n cursul anilor '90, ca multe alte firme farmaceutice mari, interna)ionale au fuzionat pentru realizarea obiectivelor strategice pe termen lung. Firma Upjohn (S.U.A.) i Farmacia A.B. (Suedia) au realizat o fuziune de 13 miliarde USD &n 1995. Fuziunea a reprezentat reac)ia la ac)iunile competi)iei -majoritatea firmelor farmaceutice mai mari (de exemplu, Merck & Company, Bristol -Meyers Squibb i American Home Products) au crescut &n cursul ultimilor doi ani prin fuziuni. Aceste fuziuni au fost stimulate de tendin)a pie)elor de clien)i, americane i nu numai, de a deveni mai concentrate prin apari)ia de mari organiza)ii de &ntre)inere a s#n#t#)ii, lan)uri de spitale i grupuri care preferau un anumit furnizor (cresc,nd &n special prin megafuziuni), acestea r#spunz,nd cel mai bine la ofertele firmelor mari privind linii de produse moderne i diverse. Fuziunea Upjohn/Farmacia A.B. a asigurat noii firme un miliard pentru producerea
164

noilor medicamente i o linie de produse diverse, consider,nd c# astfel va deveni mai competitiv#. Fuziunea a asigurat, de asemenea, accesul pe pie)e noi, firma Upjohn beneficiind de puternica re)ea de distribu)ie a Farmaciei &n Europa i Farmacia beneficiind de pozi)ia similar# a firmei Upjohn &n Statele Unite. Re)elele de control i distribu)ie pentru bunuri i servicii, precum i re)elele informatice au constituit factori-cheie pentru succes &n aceast# ramur# industrial#. S-au redus, de asemenea, costurile, pentru c# noua firm# putea consolida opera)iunile din multe )#ri i reduce astfel personalul cu aproximativ 10%. Prin urmare, decizia de fuzionare a fost influen)at# de pia)a concuren)ial# specific# i de factorii interni ai firmei. Post-fuziune au ap#rut i aici probleme &n fuzionarea culturilor celor dou# firme, probleme care vor fi rezolvate &n 1999. C *n iulie 2002, a avut loc &nc# o fuziune de renume pentru Pharmacia, fiind cumparat# de Pfizer. Fuziunea a fost din nou determinat# &n parte de dorin)a de a dob,ndi drepturi depline la un produs, de data aceasta Celebrex (celecoxib), COX-2 inhibitor selectiv anterior &n comun comercializat de c#tre Searle (achizi)ionat de c#tre Pharmacia) i Pfizer. In anii urmatori, Pfizer a &nceput cu o restructurare masiv#. Astfel, sub egida Pfizer s-a dezvoltat, de asemenea, o structur# consolidat# de exploatare. Pfizer are nou# companii diverse de ingrijire a sanatatii: ingrijire medicala primara, de &ngrijire de specialitate, Oncologie, Emerging Markets, produse stabilite, Healthcare consumatorilor, nutri)iei, s#n#tatea animal# i Capsugel. Fiecare dintre aceste &ntreprinderi este condus# de un executiv cu o responsabilitate clar# de rezultate - de la produs la dovada de dezvoltarea ulterioar# a conceptului de a furniza acces la pacien)i i p,n# la sf,r itul ciclului de via)# al produsului. *ntreprinderile sale sunt prev#zute cu resurse pentru a urm#ri oportunit#)ile atractive de cre tere economic# i de a aduce beneficii tuturor ac)ionarilor. Cu aceast# structur#, se valorifica rapid la oportunit#)ile de a promova afacerea prin cre terea de sprijin pentru medicamente de succes noi, forjare de parteneriate cu clien)ii cheie, care intr# &n co-promovare i de acorduri de licen)#, care investesc &n tehnologii noi pentru a adauga valoare produselor de baz# oferite, precum i achizi)ionarea de noi produse i servicii din afara companiei. Totodat#, i acest# fuziune a fost cu succes, Consiliul de Pfizer &n)eleg,nd i ac)ion,nd pe principiul fundamental c# o bun# guvernare corporativ# este esen)ial# pentru succesul organiza)ional i pentru protec)ia valorii ac)ionarilor. *n final, pe pia)a britanic# a avut loc o fuziune de succes i renume mondial dintre Glaxo Wellcome i SmithKline. Cu alte cuvinte, investi)iile Glaxo Wellcome &n tehnologie pentru a automatizare &n curs de dezvoltare s-au corelat bine cu anvansul SmithKline in genomica (care promite o multitudine de oportunit#)i de dezvoltare a medicamentelor). S-a adus astfel, o companie de consultan)# cu specific pe recrutare pentru a efectua un audit de management, iar directori executivi de top trebuiau s# fie numi)i &n condi)ii de concuren)# echitabil#. Noul plan a considerat eforturile &n descoperire printr-o combina)ie de centralizare i descentralizare. Planul pentru noua structur# de la GlaxoSmithKline, de asemenea, a luat &n considerare crearea de ase sub-unit#)i (unul in Italia, doua in Marea Britanie si trei in Statele Unite) din sec)iunea de mijloc. Cele ase unit#)i de afaceri, au fost organizate pentru ca eforturile depuse de cele 24 site-uri de C & D site-uri din &ntreaga lume, s# conclucreze pentru a atrage resurse financiare. Astfel, prin strategia integrat# de management al talentelor, se asigur# permanen)a oamenilor cu poten)ial gata de a ocupa pozitii strategice, fiecare angajat are la dispozi)ie resurse customizate &n functie de nevoile sale personale de dezvoltare i de drumul s#u &n carier#.
165

Post-fuzine GSK a proiectat un proces global de Planificare a performatei si a dezvoltarii pe care il numesc scurt PDP i care va sprijini tot parcursul carierei unui angajatal GSK. PDP-ul este un instrument complex prin care succesul personal este conectat cu cel al companiei. Pe parcursul anului, se ia parte la acest proces pentru a se stabili obiective &ndr#zne)e i a se identifica nevoile de dezvoltare. Se &ncurajeaz# o cultura bazat# pe coaching i feedback pentru to)i angaja)ii. Pentru acest lucru exist# mai multe resurse formale i informale, printre care un proces de feedback 360 i coaching extern, asigur,ndu-se i o implicare activ# &n proiecte interdepartamentale. Cu siguran)#, obiectivele financiare ale fuziunii au fost atinse, GSK &nregistr,nd rezultate economice &n permanant# cre tere. Mai mult, la nivelul semstrului doi din 2011 Q2- se &ntregistreaz# operforman)# puternic# cu o cre tere care st# la baza v,nz#rilor, cifra de afaceri per Grup Total fiind de 6720 milioane lire sterline de euro. Acesta este cu siguran)# un exemplu care sus)ine necesitatea corel#rii instrumentarului managerial cu circumstan)ele fuziunii i cu racordarea permanent# la pia)#. Astfel, din cele men)ionate anterior se preconizeaz# redimensionarea pe viitor a interesului &n mega-fuziuni. *n concluzie, tendin)a multina)ional#, nu doar european#, major# care const# &n megafuziuni, & i are bazele &n anii 90. La sf,r itul anului 1998, Deutsche Bank (Germania) i-a finalizat achizi)ia Trustului Bancar American, ceea ce a dus la crearea celei mai mari b#nci din lume; c,teva zile mai t,rzi. Deutsche Bank a anun)at cump#rarea firmei belgiene Cr-dit Lyonnais SA; &n 2000, Deutsche Bank fuziona cu Dresdner Bank pentru a forma o banc# c. peste 1.000 de miliarde USD &n active. La sf,r itul anilor 1990, Hoechst A.G., gigantul german &n produse chimice, a st de acord s# uneasc# unit#)ile sale farmaceutice i agricole cu cele ale firmei Rhone-Poulenc din Fran)a, o afacere de 20 de miliarde USD, care a dus la crearea :lei mai mari firme din lume din domeniu; Viag A.G., un conglomerat industrial din Wunchen, a consim)it s# fuzioneze cu Algroup din Elve)ia, pentru a forma o firm# de 31 miliarde USD; Total Fina SA, al doilea mare grup petrolier din Fran)a, a anun)at c# preia PetroFina, grupul petrolier belgian, pentru a forma o firm# de C de miliarde USD; iar Daimler-Benz (Germania) a preluat Chrysler U.S.) pentru a forma DaimlerChrysler, al patrulea mare grup de automobile din lume. DaimlerChrysler Aerospace (Dasa) din Germania i Aerospatiale Matra Fran)a au fuzionat &n 2000 pentru a a deveni a treia mare firm# de avia)ie i ap#rare lume. La &nceputul anului 2000, produc#torul de medicamente britanic Glaxco Wellcome a consim)it s# cumpere pe unul dintre rivalii s#i cei mai importan)i, SmithKline Beecham, pentru 78 de miliarde USD, pentru a forma cea mai mare firm# din ie de produse farmaceutice. *n cursul aceleia i perioade, Vodafone Air/Touch, o firm# major# de radiofonie britanic#, a anun)at preluarea firmei Mannesmann (Germania), cu 189 de miliarde USD, cea mai mare preluare a tuturor ipurilor, dep# ind valoarea fuziunii Aol cu Time Warner, care a avut loc &nainte &n Statele Unite. Acesta este doar un exemplu privind aceste activit#)ile de fuzionare i achizi)ii care i-au f#cut pe unii s# prevad# c# megacorpora)iile mondiale &n valoare de trilioane de dolari vor controla &ntr-o bun# zi domeniile principale de activitate, cum este domeniul bancar -prin fuziuni, achizi)ii i alian)e strategic. Aceste megaorganiza)ii pot fi o for)# dac# & i sporesc productivitatea, atac# pie)e noi, accelereaz# dezvoltarea noilor tehnologii, l#rgesc gama de alegere a consumatorului, reduc pre)urile i reglement#rile i creeaz# noi pie)e, care la r,ndul lor, creeaz# noi locuri de munc#. Dac#, pe de alt# parte, firma megamultina)ional# devine o versiune modern# a cartelurilor monopoliste, inhib# for)ele competitive, sperie concuren)ii i furnizorii, scade productivitatea, restric)ioneaz# comer)ul, se sustrage legii i &ncetine te ritmul de dezvoltare a noilor tehnologii, a noilor pie)e i a noilor locuri de munc#, atunci conceptul poate fi foarte
166

nociv. Aceast# tendin)# organiza)ional#, care probabil va continua, ridic# probleme majore guvernelor din toate domeniile legislative, reglementare i politice i poate duce la formarea de ora e-state regionale i locale pentru a contrabalansa mfluen)a megacorpora)iilor i pentru a proteja drepturile individuale. Va necesita, de asemenea, o nou# conducere, o nou# organizare i noi abilit#)i manageriale &ntr-un mediu care este &n aceea i m#sur# i cooperant, i competitiv, implic,nd leg#turi i rela)ii complexe, diverse &ntre indivizi, unit#)i operative i &ntreprinderi at,t &n cadrul, c,t i &n afara firmei. Un exemplu de megafuziune transnational# este de dintre Compania britanic# British Airways i cea spaniol# Iberia, noul holding va fi cotat pe pie)ele din Londra i Madrid. Companiile & i vor continua &ns# activit#)ile &n mod autonom i vor continua s# opereze sub m#rcile actuale. At,t Iberia, c,t i British Airways au fost greu lovite de criza economic# i solu)ia unei fuziuni era cea mai la &ndem,n# pentru cele dou# companii, mai ales c# britanicii de)in deja 16% din ac)iunile firmei spaniole. Compania britanic# a pierdut peste 325 de milioane de euro numai &ntre lunile martie i septembrie ale acestui an, iar Iberia a avut pierderi de aproape 73 de milioane de euro doar &ntre aprilie i iunie. Ambele firme au fost nevoite s# recurg# la diverse metode pentru a- i restr,nge cheltuielile, printre care i numeroase disponibiliz#ri. Fuziunea a fost gr#bit# de criza economic# i de competi)ia cresc,nd# cu companiile low-cost. Opera)iunea, necesit,nd aprobarea Comisiei Europene i a ac)ionarilor, va permite economisirea a circa 400 de milioane de euro anual. *mpreun#, Iberia i British Airways vor avea o flot# de 408 avioane, vor zbura spre 200 de destina)ii i vor transporta 62 de milioane de pasageri anual.Totu i, lucrurile nu mai sunt l#sate la voia &nt,mpl#rii, acordul &ncheiat precizeaz# c# Iberia se poate retrage din noua companie dac# British Airways va fi obligat# de autorit#)ile britanice s# contribuie masiv la fondul de pensii, ceea ce ar spori cheltuielile. Bugetul de pensii al BA &nregistreaz# acum un deficit de peste 4 miliarde de euro. De i tendin)ele actuale din domeniul fuziunilor i absorb)iilor converg c#tre promovarea megafuziunilor, Comisia European# intervne, &n calitate de analist al impactului mega-concentr#rilor, av,nd drept de respingere a poiectelor de fuziune daca se dovede te, un interes de monopol din partea companiilor absorbante/absorbite.

Figura 2. Sinoptic interregional cu privire la cauzele generatoare de e)ec post-fuziune -n corela,ie cu experien,a european'

167

Exemplificativ este cazul elen Olympic Air si Aegean Airlines, cei mai mari doi operatori aerieni din Grecia, au anuntat, &n februarie 2010, c# au ajuns la un acord de fuziune, noua companie urm,nd s# dispun# de o flot# de 64 de aeronave, men)ion,nd c# prezentele condi)ii din Grecia, dar i din domeniul aeronautic mondial, impun combinarea for)elor pentru a men)ine pre)uri atractive pentru clien)i, pentru a proteja angaja)ii i competitivitatea la nivel european. Comisia Europeana a blocat fuziunea dintre principalele dou# companii aeriene din Grecia, Olympic Air i Aegean Airlines, apreciind c# aceasta ridic# probleme de concuren)#. Operatiunea ar fi creat un monopol &n Grecia i ar putea duce la pre)uri mai ridicate i servicii de o calitate mai slab# pentru cei care c#l#toresc &ntre Atena i insulele grece ti. Comisia a ar#tat &ntr-un comunicat c# Olympic Air i Aegean Airlines controleaz# &mpreun# peste 90% din pia)a transporturilor din Grecia i consider# c# este pu)in probabil ca o alt# companie s# ajunga la o dimensiune suficient de mare pentru a pune presiune pe politica de pre)uri a noii entit#)i. Prin urmare, recesiunea economic# va influen)a contextul antreprenorial de tranzac)ii i activit#)i de integrare prin fuziune, iar ac)iunile viitoare vor fi chiar mai mult axate pe crearea de valoare. Aten)ia board-ului managerialv a fi axat# pe reengineering cu privire &n primul r,nd la organizarea i structurarea managerial# &n scopul de a dob,ndi poten)ialul de a dezvolta afaceri comune &n condi)iile actuale ale pie)ei, cu utilizarea optim# a &ntreg instrumentarului managerial. Practica economic#, aduce totodat# &n prim plan necesitatea realizarea unei strategii globale multidimensionale, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune. *n acest sens am considerat realizarea unui sinoptic interregional cu privire la cauzele generatoare de e ec post-fuziune &n corela)ie cu experien)a european# i a unui sinoptic interregional cu privire la cauzele generatoare ale succesului post-fuziune &n corela)ie cu experien)a european#. Pe baza caracteristicilor firmei ca sistem este evident c# nu pot fi omi i astfel de parametri constructivi i func)ionali &n conturarea strategiei globale.

Figura 3. Sinoptic interregional cu privire la cauzele generatoare ale succesului postfuziune -n corela,ie cu experien,a european' Ca sistem tehnico-material, cu o multitudine de factori materiali interconecta)i, organiza)ia este caracterizat# printr-o dependen)# tehnologic#, mai mult sau mai pu)in
168

intens#, &ntre componentele sale procesuale i structurale, situa)ie ce se reflect# &n aspectele tehnice i func)ionale ale strategiei. Ca sistem de management, structurat &n patru importante subsisteme decizional, informa)ional, organizatoric i metodologic , &ntre care se manifest# puternic rela)ii de intercondi)ionare, firma prezint# o serie de particularit#)i, care se recomand# s# se reg#seasc# &n proiec)iile sale strategice. In mod similar pot fi eviden)iate i alte elemente de caracterizare a organiza)iilor, care influen)eaz# tipul de strategie global#, componentele acesteia misiune, obiective, modalit#)i, resurse, termene i avantaje competitive , precum i mecanismul s#u de fundamentare, elaborare i aplicare. *n consecin)#, strategia global# a unei organiza)ii este necesar s# eviden)ieze multiplele dimensiuni ale firmei i mecanismului s#u de func)ionare, serios amplificate &n contextul economiei de pia)#. Astfel, asigurarea unor sisteme metodologico-manageriale func)ionale i eficace nu se poate realiza &n mod empiric numai pe baz# de intui)ie, talent, experien)# i improviza)ie. Complexitatea i specificitatea lor deosebit# impun o abordare elaborat#, de tip profesionist, de natur# s# garanteze dotarea organiza)iilor cu sisteme metodologico-manageriale func)ionale i performante. A a se explic# de ce &n ultimele dou# decenii proiectarea/reproiectarea sistemului de management al organiza)iei i a subsistemelor sale a devenit una din preocup#rile prioritare ale teoreticienilor i practicienilor domeniului, dar i o condi)ie fundamental# a eficacit#)ii i eficien)ei manageriale. Iat# de ce, &n economia problemelor cu care se confrunt# organiza)iile rom,ne ti, un astfel de demers este de maxim# importan)# i urgen)#. *n primul r,nd, selectarea instrumentarului managerial ce urmeaz# a fi utilizat &n exercitarea rela)iilor i proceselor de management. Ne referim la sistemele, metodele sau tehnicile de management ce r#spund cel mai bine cerin)elor managerilor amplasa)i &n diverse ipostaze ierarhice - &n special ale managerilor de nivel superior - i care asigur# poten)area substan)ial# a viabilit#)ii manageriale a organiza)iei. Ne aliniem opiniei speciali tilor &n domeniu, care consider# c# o companiei rezultant# a fuziunii, i care se vrea performant# apeleaz# la instrumente manageriale complexe, de genul sistemelor de management, &n contextul c#rora & i g#sesc locul metode i tehnici manageriale variate, corespunz#tor problemelor ce urmeaz# a fi rezolvate, func)iilor manageriale la a c#ror derulare particip# Complexitatea i rigurozitatea sa sunt &n m#sur# s# rezolve probleme multiple i variate i s# asigure o flexibilitate adecvat# managementului organiza)iei i componentelor sale. Adesea criticat i contestat de unii speciali ti at,t din )ar#, c,t i din str#in#tate, managementul prin obiective este o veritabil# solu)ie managerial#, ieftin#" i relativ u or de aplicat. Eficacitatea i eficien)a sa genereaz# eficacitate i eficien)# &n firm#, revolu)ion,nd, practic, cultura organiza)ional#, element condi)ionant pentru performan)a agen)ilor economici autohtoni &n condi)iile tranzi)iei la economia de pia)#. &n organiza)iile de dimensiuni mari i medii, mai ales cele privatizate, consider# m oportun# apelarea la reengineering, abordare i sistem managerial de o mare complexitate, considerat &n ultimii ani &n )#rile dezvoltate ca solu)ie de amplificare a eficien)ei economice. *n al doilea r,nd, proiectarea subsistemului metodologico-managerial, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune implic# precizarea elementelor metodologice de aplicare i utilizare a instrumentarului managerial pentru care a optat conducerea organiza)iei. Se tie c# succesul implement#rii metodelor i tehnicilor de management este dependent, &n propor)ii apreciabile, de maniera metodologic# folosit#, de respectarea anumitor etape i faze specifice de opera)ionalizare. Iar &n al treilea r,nd, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou#
169

companii, si a acces#rii succesului post-fuziune (re)proiectarea subsistemului metodologicomanagerial implic# elaborarea unor metodologii complexe de analiz# i perfec)ionare a celorlalte componente manageriale, respectiv componentele decizional#, informa)ional#, organizatoric# i de resurse umane. Toate acestea sunt abordate &n contextul metodologiei globale de proiectare/reproiectare a managementului organiza)iei. Continu,nd pe aceea i linie, preciz#m c# precedentele muta)ii, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune, au avut &n vedere primul factor primar al deciziei - decidentul - privit &n sine i din punct de vedere al informa)iei, materia prim# principal# utilizat# i metodele apelate, &n mod firesc, evolu)iile decizionale se refer# i la cel de-al doilea factor decizional - mediul. Prin contextualizarea proceselor decizionale, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune, desemn#m l#rgirea substan)ial# a elementelor din cadrul i din afara organiza)iei, care influen)eaz# semnificativ con)inutul i rezultatele deciziilor i a lu#rii lor &n considerare de c#tre deciden)i. Mai mult dec,t at,t, aceast# influen)# tinde s# fie din ce &n ce mai ampl# i mai divers#, ceea ce genereaz# nu pu)ine probleme &n plan decizional. Astfel, &n func)ie de specificul companiilor absorbante/absorbite contextualitatea decizional# &mbrac# o varietate de forme. Prima i cea mai u or de sesizat este contextualizarea organiza)ional#, adic# condi)ionarea tot mai cuprinz#toare i puternic# a proceselor decizionale de resursele, procesele, structurile i cultura organiza)iei. Dac# dependen)a deciziilor de resurse, procese i structuri este bine cunoscut#, elementul de noutate &l reprezint# condi)ionarea cultural-organiza)ional#. Conturarea culturii organiza)ionale, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului postfuziune, este un element de esen)#, ce marcheaz# substan)ial func)ionarea i evolu)ia firmei, are drept component# major# puternicul s#u impact decizional. Practica managerial# demonstreaz# c# deciziile manageriale sunt tot mai mult marcate de sistemele de valori, rolurile, simbolistica, comportamentele individuale i organiza)ionale. Con tientizarea acestei determin#ri i indeosebi luarea sa &n considerare prin decizii au devenit un element cu impact major pentrucompanii rezultant# a fuziunii. Contextualizarea regional-na)ional# marcheaz# implicarea major# &n procesel. decizionale - implicit# sau explicit# - a elementelor mediului ambiant din zona teritorial# care ac)ioneaz# organiza)ia sau la nivel na)ional. Fire te, se constat# o contextualizare na)ional numai &n cazul firmelor puternice, care prin profil, dimensiune i mod de promovare a interesele: se manifest# la nivel na)ional. De remarcat c#, &n condi)iile rapidelor progrese din informatic#, telecomunica)ii i transporturi, tot mai multe firme, chiar i de dimensiuni mai mici, & i plaseaz# activit#)ile &n context na)ional. Contextualizarea interna)ional#, a a cum sugereaz# i denumirea sa, se refer# la rela)ia de dependen)# tot mai puternic# dintre firm# i evolu)iile comerciale, tehnice, monetare, financiare, vamale etc. din afara )#rii de origine. Interna)ionalizarea i, mai recent, globalizarea activit#)ilor economice & i pun o puternic# amprent# asupra unui num#r tot mai mare de firme, chiar i a celor mici. Deciziile majore din organiza)ie, pentru a fi eficace, nu pot s# nu )in# cont de cererea i oferta de produse din sfera sa de activitate, cel pu)in din )#rile &nvecinate, de evolu)ia cursului de schimb ale principalelor valute, de nevoile de echipamente i tehnologii specifice domeniului s#u de activitate etc. Toate aceste elemente semnific#, &n plan decizional, variabile de considerat, restric)ii i/sau avantaje de avut &n vedere, unele cu influen)# determinant# asupra rezultatelor. Prin urmare, contextualizarea decizional#, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune are la baz# mai multe
170

evolu)ii: culturalizarea managerial#, &n sensul lu#rii &n considerare &n exercitarea managementului a multiplelor determin#ri externe, cu accent pe cele de natur# uman#; proliferarea viziunii sistemice &n management, firma fiind abordat# ca un sistem deschis, alc#tuit din mai multe sisteme i concomitent f#c,nd parte din mezo. macro i mondosisteme; interna)ionalizarea i respectiv globalizarea activit#)ilor economice cu intensitate resim)it#, direct i indirect, de quasitotalitatea agen)ilor economici. Rezultanta celor prezentate este feed-back-izarea deciziilor manageriale, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului postfuziune ,&n sensul c# evaluarea activit#)ilor i rezultatelor se face prin raportarea la obiective i standarde, fiind urmat# de reac)ii decizionale imediate. Acestea pot fi cu caracter corectiv, deciziile respective urm#rind eliminarea abaterilor negative, a disfunc)ionalit#)ilor, ac)ion,nd &n principal asupra cauzelor implicate. De asemenea, reac)iile decizionale pot fi de natur# integrativ# &n sistem, deciziile propun,ndu- i s# integreze &n sistem acele elemente nou conturate, abateri chiar, dac# acestea pot contribui &n viitor la sporirea performan)elor organiza)iei. Feed-back-izarea decizional# se reflect# &ntr-un ritm de activitate decizional# sensibil accelerat i &ntr-o gam# de decizii mult diversificat#, cerin)e de performan)# esen)iale &n condi)iile contextualiz#rii decizionale. Proiectarea/reproiectarea managementului organiza)iei, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune, este un demers pe c,t de complex, pe at,t de important &n etapa actual# de profunde transform#ri economice, sociale ori manageriale. Un astfel de demers nu poate fi realizat dec,t pe baze metodologice riguroase, generatoare de eficien)# i eficacitate &n management i &n plan economic. F#r# a intra &n detalii, eviden)iem faptul c#, &n contextul metodologiilor manageriale, proiectarea sau reproiectarea sistemului informa)ional ocup# un loc important. Continuarea fireasc# a precedentului, acest principiu exprim# necesitatea armoniz#rii structurale i func)ionale a sistemului informa)ional cu celelalte componente majore ale sistemului de management. Pe plan constructiv, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune, sistemul informa)ional trebuie corelat &n special cu structura organizatoric#, av,ndu-se &n vedere mai ales utilizarea subdiviziunilor organizatorice ale organiza)iei, &ndeosebi posturile i rela)iile organizatorice, pentru culegerea, &nregistrarea, transmiterea i prelucrarea informa)iilor. Practica firmelor moderne relev# c# at,t realizarea unei structuri organizatorice i c,t unui sistem informa)ional ra)ional impune conceperea sau perfec)ionarea lor concomitent#. In proiectarea structurii este necesar s# se )in# seama c# fiecare post reprezint# i un emi)#tor i un receptor de informa)ii, c# rela)iile organizatorice sunt concomitente i circuite informa)ionale etc. Din punct de vedere func)ional, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune , sistemul informa)ional este necesar s# se armonizeze &ndeosebi cu sistemul decizional, astfel &nc,t con)inutul informa)iilor i caracteristicile dimensionale ale fluxurilor informa)ionale s# reflecte necesit#)ile specifice adopt#rii de decizii ra)ionale de c#tre fiecare manager. Necesitatea armoniz#rii componentelor sistemului informa)ional cu componentele sistemului decizional decurge din func)ia decizional# a informa)iilor. *n mod similar celorlalte subsisteme manageriale, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune, reproiectarea subsistemului organizatori, se poate realiza ca o component# a reproiect#rii de ansamblu a sistemului managerial sau ca ac)iune special# de ra)ionalizare care se rezum# la subsistemul organizatoric al organiza)iei nou constituite. Abordarea prezentat# &n continuare vizeaz# esen)a reproiect#rii manageriale valabil# &n cazul ambelor ipostaze la care ne-am referit.
171

In final, dar nu &n ultimul r,nd, cultura organiza)ional#, &n contextul optimiz#rii fuziunii i absorb)iei, dintre dou# companii, si a acces#rii succesului post-fuziune, constituie universul invizibil al unei organiza)ii, format din elementele ei intangibile primare, cuno tin)ele i emo)iile, structurate sub form# de valori, norme, credin)e, mituri, simboluri etc. Acest univers soft este complementar universului hard al organiza)iei, care este format din elementele ei tangibile, cum ar fi echipamentele tehnologice, infra-stmetura, echipamentele informa)ionale, banii, contractele i resursele ei umane. Universul soft este uman &n constituire i cultural &n orientare, &n timp ce universul hard este tehnologic &n constituire i ra)ionalist &n orientare. De i )ine de zona inefabilului, cultura organiza)ional# afecteaz# modul &n care se iau deciziile &ntr-o organiza)ie i deci modul concret &n care evolueaz# aceasta, &n contexul unei strategii. Studiile de specialitate demonstreaz# faptul c# aceast# cultur# organiza)ional#, sau institu)ional#, st# la baza &ntregului proces decizional, de i ea nu apare &n spectrul vizibil al organiza)iei, dec,t &n mod indirect, prin consecin)ele iner)iale. Cultura organiza)ional# integreaz# aceste valori, credin)e i norme comportamentale care s-au dovedit a fi &n beneficiul organiza)iei, &n trecutul ei. Cu alte cuvinte, cultura organiza)ional# conserv# toate valorile din trecut, care au fost validate istoric &n favoarea organiza)iei i a angaja)ilor ei. La &nceput, studiile privind cultura organiza)ional# aveau un caracter reactiv, deoarece ele au ap#rut ca o reac)ie la supraestimarea importan)ei universului tehnologic, cantitativ i ra)ional, &n organizarea i conducerea firmelor. Era o reac)ie normal# la simplificarea i aproximarea grosier# a succesului firmei raportat la un sistem de referin)# pur economic i la decizii manageriale perfect ra)ionale. Activitatea i succesele unei firme nu pot fi reduse la un simplu set de indicatori economici, iar deciziile manageriale nu sunt constituite numai din componente pur ra)ionale. De aceea, studiile ulterioare asupra culturii organiza)ionale au devenit constructive, &n sensul cxplicit#rii succeselor printr-o perspectiv# dual# ra)ional#-ira)ional# i tangibil#intangibil#.
BIBLIOGRAFIE:

1. B#rbulescu Constantin, Diagnosticarea &ntreprinderilor &n dificultate economic#, Strategii de redresare i dinamizare a activit#)ii, Editura Economic#, Bucure ti, 2002; 2. Br#tianu Constantin, Management-marketing, Concepte fundamentale, Editura Comunicare.ro, Bucure ti, 2006. 3. Cioc,rlan Doini)a, Managementul companiei absorbante/companiei absorbite, Editura Universitar#, Bucure ti, 2007;

VALORIFICAREA POTEN#IALULUI DE CUNOA/TERE $N UE Alexandru GRIBINCEA, dr.hab., prof.univ., ULIM Elena BURTEA, drd.,ULIM (Rom2nia)
ABSTRACT. In recent years, both economists and policymakers have focused increased attention on the role that R&D plays in promoting economic growth. Despite the fact that R and D activities exist in many countries, only a handful of nations consistently create leading edge technologies, from communication advances to biomedical revolutions. American scientists, engineers, and other highly skilled professionals are tops in generating "new-to-the-world" technologies; only Switzerland had a per capita patenting rate comparable to the United States in the 1970s and 1980s. However, Japan, Germany, and Sweden did join the top tier in the 1980s. Why do some nations excel at technological breakthroughs while others lag behind? Put somewhat differently, why does location matter for innovation when ideas easily cross borders, because of 172

global communications networks, relatively open capital markets, and consistently increasing international trade in goods and services? The answers are more than intellectually intriguing. Governments and policymakers are concerned about which resources and policies are likely to be effective in improving their science and technology infrastructures. A better grasp of the complex links between broad public policies and a nation's ability to produce genuine high-tech innovations could lead to more effective strategies for improving economic growth.

Cre terea economic# i crearea de locuri de munc# sunt vitale pentru p#strarea modului i a standardului de via)#. Pentru a face fa)# provoc#rilor generate de globalizare, de &mb#tr,nirea popula)iei i de schimb#rile climatice, liderii UE au convenit asupra unei strategii generale de creare de locuri de munc#, de cre tere economic# i de distribuire echitabil# a beneficiilor &n UE &n r,ndul tuturor grupurilor sociale. Strategia ac)ioneaz# &n sensul valorific#rii poten)ialului de cunoa tere i de inovare al UE, al concretiz#rii ideilor &n oportunit#)i de afaceri competitive, al investi)iei &n oameni, precum i al model#rii unei economii mai ecologice &n scopul cre#rii de locuri de munc# &n prezent i &n viitor. Eforturile concertate ale )#rilor membre UE ofer# cea mai bun# garan)ie pentru difuzarea echitabil# a beneficiilor acestei strategii pe cuprinsul UE i pentru a le pune &n serviciul genera)iilor viitoare. Liderii UE cunosc faptul c#, de i nu este u or de pus &n aplicare, aceasta se adreseaz# exact preocup#rilor cet#)enilor. Principiul solidarit#)ii pe care se &ntemeiaz# strategia ofer# avantaje certe. )#ri precum Irlanda i Spania sunt exemple elocvente ale modului &n care dob,ndirea statutului de membru al UE poate spori ritmul de dezvoltare economic# &n UE &n ansamblu. Aderarea la UE nu a generat numai locuri de munc# i nu a crescut numai nivelul de prosperitate din aceste )#ri, ci a creat noi pie)e i locuri de munc# pentru cet#)enii i pentru &ntreprinderile din celelalte )#ri ale UE. Strategia UE pentru cre tere i locuri de munc# cunoscut# drept Strategia de la Lisabona, fiind denumit# astfel dup# ora ul &n care a fost adoptat#, &n 2000, de c#tre liderii UE. *n cadrul acestei strategii, )#rile UE au convenit asupra unui num#r de obiective i indicatori pentru eforturile lor comune de a crea mai multe locuri de munc# i de a stimula cre terea economic#. Societ#)ile moderne se bazeaz# pe cunoa tere cu prec#dere economiile dezvoltate care se confrunt# cu fenomenul de concuren)# din partea economiilor emergente, &ntr-o lume globalizat#. R#spunsul la provocarea generat# de globalizare nu este s# ne repliem asupra nou# &n ine, recurg,nd la noi forme de protec)ionism, ci s' inov'm. Acela i lucru este valabil i &n cazul celorlalte provoc#ri majore ale lumii actuale &mb#tr,nirea popula)iei i protejarea mediului, &n special schimb#rile climatice. Exist# &n literatura de specialitate un larg consens privind rolul cercet#rii-dezvolt#rii ca deteriminant cheie al cre terii competitivit#)ii i productivit#)ii. Estimarea unei rate optime a investi)iilor &n C&D a constituit , de asemenea, o preocupare a unor autori, care au abordat aceast# problem# la diferite nivele de agregare ( macro, mezo sau microeconomic), opt,nd pentru diferi)i indicatori relevan)i care pot fi maximiza)i &n raport cu investi)iile &n cercetare-dezvoltare,ca de pild#: factorul productivit#)ii totale, productivitatea muncii pe or# lucrat#, constr,ngerile financiare, maximizarea cash flow sau a valorii stocurilor, rata recuper#rii investi)iilor etc. La nivel microeconomic, literatura de specialitate men)ioneaz# c# noile companii din UE, care investesc mai mult &n cercetare-dezvoltare, au dificult#)i mai mari &n cre terea ulterioar# a intensit#)ii C&D la un nivel la care s# fie suficient de competitive pentru a deveni lideri de pia)#. E ecurile pie)ei sunt considerate un factor major al diferen)elor care exist# &ntre rata optim# i rata real# a investi)iilor private &n C&D. La nivel macroeconomic, numeroase studii teoretice i empirice au probat rela)ia pozitiv# dintre ponderea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare &n PIB i diferi)i indicatori
173

macroeconomici dar foarte pu)ini autori s-au preocupat de g#sirea unei rate optime care s# maximizeze cre terea productivit#)ii. Criza generat# &n SUA are efecte complexe asupra economiilor europene, astfel c# oficialii europeni acuz# SUA, pentru externalit#)ile suportate de propriile lor economii, &n ciuda faptului c# excese au avut loc &n &ntreaga lume, excese concretizate &n reglement#ri lipsite de actualitate, distorsion#ri guvernamentale i supervizare deficitar#. Atunci c,nd bula imobiliar# a explodat, liderii europeni au refuzat s# cread# faptul c# UE se confrunt# cu o problem# de &ncetinire a cre terii economice. Prin ignoran)a ini)ial# pe care ace tia au manifestat-o vis-a-vis de criza sistemului financiar interna)ional, rezultatul ob)inut a fost am,narea unei reac)ii ce trebuia s# apar# mai devreme pentru a combate efectele nedorite pe care o depresiune prelungit# le-ar putea avea asupra consumatorilor i asupra )#rilor ce au pie)e de capital integrate[28, p.34]. La nivel european, efectele crizei globale s-au resim)it puternic pe pia)a de capital, precum i pe pia)a muncii. Efectul de domino s-a f#cut resim)it &n sistemul financiar european, ca i &n cel american, &n ceea ce prive te reac)ia &n lan) de pe pie)ele financiare. Astfel c# a fost necesara alimentarea cu lichidit#)i a b#ncilor afectate de c#tre b#ncile centrale, &n special Banca Central# European#. La nivel na)ional i interna)ional au fost elaborate numeroase pachete de salvare, care au inclus o larg# palet# de m#suri, de la subven)ii i particip#ri de capital, p,n# la na)ionalizarea institu)iilor financiare &n criz#, acordarea de garan)ii publice, &mbun#t#)irea asigur#rii depozitelor bancare etc. &ntr-o anumit# m#sur#, aceste ac)iuni luate &n regim de urgen)# au ajutat b#ncile s#- i urmeze cursul normal al afacerilor. *ncrederea consumatorilor i a investitorilor a fost afectat#, lucru ce presupune m#suri pentru relansarea cererii pe pia)a intern# i stabilizarea pie)elor for)ei de munc#, respectiv stoparea cre terii num#rului de persoane trimise &n omaj. Trebuie sprijinite categoriile sociale cu venituri inferioare, deoarece acestea sunt afectate &n mod special de efectele crizei, dar i pentru c# acestea au cel mai puternic impact asupra consumului intern. *n plus, trebuie create condi)iicadru care s# atenueze efectele asupra sectorului antreprenorial. Ca produc#tor, investitor, exportator i prin activit#)ile sale de cercetare-dezvoltare, acestui sector &i revine un rolcheie &n redresarea economiei, el contribuind decisiv i la crearea de locuri de munc# i, astfel, la generarea de cerere pe pia)a intern#. Tabel cu num'rul de cercet'tori )i PIB/locuitor din ,'rile Uniunii Europene pe anul 2010
nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6#ri Belgia Bulgaria Republica Ceh# Danemarca Germania Irlanda Grecia Spania Franta Italia Cipru Lituania Ungaria Olanda Cecetatori mii persoane (xi) 33,9 10,3 26,3 28,7 279,8 12,2 19,9 115,8 204,5 82,5 0,8 8,1 17,5 41,3 PIB/locuitor (yi) 31,5 3,8 12,3 41,7 29,5 43,7 20,4 23,4 29,8 25,9 19,9 8,8 10,1 34,6 174 xi2 1149,2 106,1 691,7 823,7 78288,1 148,8 396 13409,6 41820,3 6806,3 0,64 65,6 306,3 1705,7 yi2 992,3 14,4 151,3 1738,9 870,3 1909,7 416,2 547,6 888,1 670,8 396 77,5 102 1197,2 xiyi 1067,9 39,2 323,5 1196,8 8254,1 533,2 406 2709,7 6094,1 2136,8 15,9 71,3 176,8 1429

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Austria Polonia Portugalia Romania Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Anglia Croatia Turcia Islanda Norvegia Elvetia

30,5 59,6 21,1 18,8 11,8 5,9 40,4 55,7 183,5 5,2 42,7 2,2 21,7 25,4

32,6 8,1 15,4 5,7 17,1 10,2 34 36,3 33,7 8,6 6,5 46,9 60,4 41,5

0xi= 0yi= 692,4 1406,1 Sursa: INSE i calcule realizate de autor

930,3 1062,8 994,3 3552,2 65,6 482,8 445,2 237,2 324,9 353,4 32,5 107,2 139,3 292,4 201,8 34,8 104,4 60,2 1632,2 1156 1373,6 3102,5 1317,7 2021,9 33672,3 1135,7 6184 27,1 74 44,7 1823,3 32,3 277,6 4,8 2199,6 103,2 470,9 3648,2 1310,7 645,2 1722,3 1054,1 0xi2= 0yi2= 0xiyi= 192551,24 23062,7 38995,3

UE &nva)# din lec)ia actualei crize economico-financiare, pentru a-i evita recuren)a &n viitor. Unul din cele mai dramatice efecte, cel social, se va resim)i i dup# reluarea cre terii PIB. Dac# omajul global va reveni abia din anul 2013 la nivelul anterior crizei, conform estim#rilor Organiza)iei Interna)ionale a Muncii (OIM), atunci este evident# defazarea &n timp a impactului social al crizei fa)# de evolu)ia PIB. *n lume, anul 2010 &nregistreaz# 212 milioane omeri, cu 34 de milioane mai mult dec,t &n 2009. De i OIM a salvat 11 milioane locuri de munca &n anul 2008, m#surile sunt &nc# insuficiente pentru a contracara impactul crizei. Demn# de un studiu mult mai vast, tema impactului social al crizei &n UE se afl# &n gestiunea noului comisar european pentru afaceri sociale, L_szl1 Andor, a Parlamentului European i a statelor membre. Pe palierul social, criza se dovede te, deocamdat#, mai pu)in acut# dec,t se anticipase, dar &n acela i timp &nt,rziat# &n raport cu palierul s#u economic. Efectele sociale cele mai grele, cu pericolul croniciz#rii, se vor face sim)ite abia de acum &nainte. *n plus, pericolul dublei crize &n UE &nc# nu a disp#rut, cu Germania i Fran)a &ncetinindu- i cre terea economic# &n trimestrul IV 2009. Schimbarea produs# de folosirea tehnologiilor informa)iei i comunica)iilor (TIC) afecteaz# toate domeniile i toate &ntreprinderile. Fenomenul Internet amplific# transformarea, pun,nd la dispozi)ie pe scar# larg# oamenilor i organiza)iilor resursele informa)ionale. Dac# electricit#)ii i-a trebuit un secol pentru a p#trunde &n &ntreaga lume, re)elele Internet i intranet sunt ast#zi folosite de aproape un miliard de oameni i aplica)iile bazate pe ele se r#sp,ndesc rapid. Industriile legate de TIC creeaz# locuri de munc# &ntr-un ritm de dou# ori mai rapid dec,t celelalte industrii. *n timp ce cheltuielile de resurse fizice pe unitatea de produs fabricat au sc#zut constant &n ultima sut# de ani, volumul de informa)ie i cuno tin)e &nglobate &n produse a crescut &n aceia i perioad# cu acela i ritm. Informa(ia se constituie astfel ca o resurs# nou#, un adev#rat capital al economiei moderne. Impactul TIC asupra afacerilor conduce la schimbarea percep)iei asupra informa)iei ca factor de produc)ie. Dac# &nainte o afacere era echivalent# cu oameni, tehnologii i capital, &n noua economie vorbim de oameni, tehnologii, capital i informa)ie. Se produce un efect de transformare a resurselor informa)ionale asupra industriei i o dispari)ie gradat# a grani)elor &ntre produse i servicii. Managementul informa)iei i cuno tin)elor se dezvolt# ca func)ie a afacerilor i ca o nou# func)ie &n organiza)ie, apar oportunit#)i noi de afaceri bazate pe TIC. Tehnologia intervine &n dezvoltarea uman# &n principal pe dou# c#i. *n primul r,nd aceasta poate
175

contribui direct la cre terea capacit%(ii programelor )n tiin(%, tehnologie i inovare, la reducerea s%r%ciei i dezvoltarea poten(ialului uman, &n special prin inov#rile &n domeniul s#n#t#)ii publice, agriculturii, utilizarea energiei i a tehnologiilor informa)ionale. *n al doilea r,nd tehnologia poate influen(a )n mod indirect bun%starea uman%, prin ridicarea productivit#)ii, cre terea economic# i a veniturilor, prin produc)ii culturale i prin &mbun#t#)irea eficien)ei serviciilor. Cre terea productivit#)ii poate determina dep# irea barierelor legate de veniturile sc#zute i existen)a unor institu)ii slabe. Dimensiunea acestei industrii se reflect# i &n alte sectoare economice. Industria TIC atrage cel mai mare nivel al investi)iilor, &n cea mai mare parte nu spre companiile informatice, ci spre clien)ii acestora. Industria TIC este azi cea mai important# industrie din SUA. Cheltuielile TIC la nivel de organiza)ie, ramur# economic#, )ar#, regiune geografic# au ajuns s# fie considerate ca relevante pentru comportamentul economic al entit#)ii respective. TIC ofer# o oportunitate de a schimba modul &n care lucr#m &n organiza)ie. Dac# &n prezent ne orient#m mai mult pe sectoare func)ionale i departamente, viitorul managementului bazat pe TIC este cel al orient#rii pe procese. Sistemul de comunica)ie (mass-media i Internet) eviden)iaz# standarde i forme de trai atractive pentru diferite categorii de popula)ie din )#rile &n curs de dezvoltare. Dezvoltarea tehnologiilor informa)ionale permite transmiterea informa)iilor &ntre angajator i viitorul angajat f#r# s# fie nevoie de &nt,lnirea lor fizic# [3, p.82]. Un alt factor care este caracteristic noii economii este fenomenul globaliz#rii. Globalizarea conduce la o tot mai accentuat# concuren)#, dar i la o calitate mai bun# a vie)ii prin accesul la informa)iile disponibile &n format electronic indiferent de loca)ia geografic# i la noi oportunit#)i &ntr-un mediu de afaceri caracterizat de reducerea ciclurilor economice[2, p.112]. Economia bazat# pe cunoa tere a generat un nou tip munc#, aceea cu informa)ia, i un nou tip de muncitor: lucr#torul cu informa)ia. Acesta se caracterizeaz# prin capacitatea de a ra)iona i cunoa te la un nivel ridicat, educa)ie, experien)#, personalitate i motivare diferite de muncitorul erei industriale. Se prefigureaz# transformarea lucr%torului cu informa(ia )n lucr%tor cu cuno tin(ele. Dac# lucr#torul cu informa)ia produce, proceseaz#, &nmagazineaz#, transmite i compar# informa)ia, lucr#torul cu cuno tin)e va proiecta informa)ie care va produce valoare, deci noi cuno tin)e. Vulnerabilizat de criz#, salariatul, &n general, devine mai pu)in preten)ios, se pliaz# la noile condi)ii de pe pia)a muncii, accept# joburi mai dificile sau salarii mai modeste. Cre terea inteligent% &nseamn# consolidarea cunoa terii i inov#rii ca elemente motrice ale viitoarei cre teri. Pentru aceasta este necesar s# &mbun#t#)im calitatea sistemelor noastre de &nv#)#m,nt, s# &nt#rim performan)a &n cercetare, s# promov#m inovarea i transferul de cuno tin)e &n Uniune, s# folosim pe deplin tehnologiile informa)iei i comunica)iilor i s# ne asigur#m c# ideile inovatoare pot fi transpuse &n noi produse i servicii care genereaz# cre tere, locuri de munc# de calitate i care contribuie la abordarea provoc#rilor cu care se confrunt# societatea european# i mondial#. *ns#, pentru a reu i, toate acestea trebuie corelate cu spiritul antreprenorial, finan)ele i cu accentul pe nevoile utilizatorilor i pe oportunit#)ile pie)ei. Cre terea durabil% presupune construirea unei economii competitive, durabile i eficiente din punctul de vedere al utiliz#rii resurselor, care s# profite de rolul de lider al Europei &n cursa pentru dezvoltarea unor noi procese i tehnologii, inclusiv a tehnologiilor ecologice, care s# accelereze dezvoltarea de re)ele inteligente, ce folosesc TIC, care s# exploateze re)elele de la scara UE i s# consolideze avantajul competitiv al mediului de afaceri. Strategia Europa 2020 este relevant# nu numai pentru )#rile din UE, ci i pentru )#rile candidate i pentru )#rile din vecin#tatea noastr#, c#rora le poate oferi un poten)ial considerabil, ajut,ndu-le totodat# s# & i consolideze propriile eforturi de reform#. Extinderea
176

zonei &n care se aplic# normele UE va crea noi oportunit#)i at,t pentru UE, c,t i pentru vecinii s#i. *n plus, unul dintre obiectivele cruciale &n urm#torii c,)iva ani va fi dezvoltarea de rela)ii strategice cu economiile emergente pentru a discuta preocup#rile comune, pentru a promova coreglementarea i alte tipuri de cooperare, precum i pentru a solu)iona chestiunile bilaterale. Structurile care vor sta la baza acestor rela)ii vor trebui s# fie flexibile i s# aib# mai degrab# un caracter politic dec,t unul tehnic. Toate obiectivele strategiei Europa 2020 au componente sociale, astfel &nc,t se poate afirma ca Uniunea i-a stabilit un program solid de combatere a efectelor sociale ale crizei economice globale. Obiectivul major al edific#rii societ#)ii informa)ionale &n perioada urm#toare const# &n reducerea decalajului &ntre nivelul de informatizare i asigurarea dezvolt#rii durabile &n contextul noii economii, a proceselor i activit#)ilor intelectual intensive. Drept solu)ii mai importante sunt: cre terea gradului de utilizare a tehnologiilor i serviciilor informa)ionale &n economie, dezvoltarea infrastructurii de telecomunica)ii, realizarea de investi)ii &n capitalul uman, &n educa)ie, &n dezvoltarea abilit#)ilor de activitate a cet#)enilor &n condi)iile economiei cunoa terii i a informa)iei etc. Noua economie acord# o importan)# deosebit# lucr#torilor competitivi, iar educa)ia i instruirea devin o surs# cert# a avantajului competitiv pentru orice persoan#. Iat# de ce, constituirea unei societ#)i bazate pe cunoa tere impune formarea de noi aptitudini, competen)e, capacit#)i. *n acest sens, i universit#)ile trebuie s# con tientizeze, c# studentul din secolul XXI este diferit de studentul din genera)iile anterioare. Mare parte a economiei se bazeaz# pe utilizarea extensiv# a factorilor de produc)ie. Tehnologiile noi se asimileaz# preponderent prin importuri i investi)ii str#ine. Exist# i o parte a economiei care poate fi considerat# ca apar)in,nd unei economii bazate pe investi)ii, apar i embrionii unei economii bazate pe inovare, &n special &n sectorul Tehnologiilor Informa)ionale i Comunica)ionale, domeniu cu un poten)ial competitiv ridicat. Astfel, pentru a fi competitiv#, o economie trebuie s# se bazeze pe popula)ie educat# i calificat#, infrastructur# informa)ional# dezvoltat#, un sistem inovativ eficient i un sistem economic i institu)ional care s# sus)in# toate acestea. Pe parcurs s-a dezintegrat lan)ul firesc: tiin)a fundamental# tiin)a aplicativ# ingineeringul documenta)ia de proiect produc)ia marfa banii. *n lipsa integrit#)ii acestui lan) tiin)a este doar un articol suplimentar de cheltuieli la bugetul de stat f#r# repercursiuni asupra activit#)ii social-economice. Evident, Republica Moldova nu are cum s#- i permit# luxul respectiv. Restructurarea tiin)ei pe principii comerciale adecvate economiei de pia)# este imperativul absolut necesar regener#rii economiei na)ionale. *n acest context este logic de formulat i problematica managementului contemporan al tiin)ei moldave, i implicarea tiin)ei &n construc)ia economiei )#rii, i revitalizarea arsenalului tehnologiilor scientointensive, i infrastructura tiin)ific# dispersat# ast#zi &ntre multipli arenda i, i nu &n ultimul r&nd impactul tiin)ei &n societate &n perspectiva afirm#rii societ#)ilor informa)ionale i globaliz#rii economiilor. *n contextul resurselor naturale ale )#rii, strategice ajung a fi direc)iile i ramurile economice scientointensive, care asigur# producerea i acumularea valorii ad#ugate cu cheltuieli energetice i materiale mici &n schimbul cre terii ponderii muncii intelectuale. Tehnologiile intensiv tiin)ifice asigur# sporul valorii ad#ugate peste 70 la sut#. Cercetare dezvoltare. 2tiin)a trebuie s# devin# o categorie productiv#. *n acest sens trebuie transformat# structura de cercet#ri tiin)ifice fundamentale aplicative cu caracter comercial al rezultatelor cercet#rilor tiin)ifice. Exist# o necesitate acut# de recreare a institu)iilor cu ramuri aplicative de proiect#ri i ingineering. Ast#zi principiile de finan)are necesit# modernizare astfel &nc,t v&nzarea rezultatelor tiin)ifice i implementarea lor, inclusiv preg#tirea cadrelor specializate pentru exploatarea &n produc)ie, implementarea rezultatelor tiin)ifice s# poat# produce valoare ad#ugat#.
177

Stimularea, dar i impunerea agen)ilor economici prin modalit#)i economice s# implementeze rezultatele tiin)ifice &n domeniu. *n lipsa antren#rii structurii executive i asigur#rii nivelului superior C-D nu se poate constitui nici un program de modernizare economic#. Infrastructura telecomunica(iilor. Telecomunica)iile i tehnologiile informa)ionale determin# caracterul contemporan al organiz#rii i dirij#rii economiei. Lipsa cercet#rii private stopeaz# dezvoltarea cererii &n cadrul pie)ei de cercetare, prin lipsa nevoii de asimilare a rezultatelor cercet#rii. O implicare mai consistent# a sectorului privat &n activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare poate fi atins# prin sus)inerea din partea statului, inclusiv prin granturi, subven)ion#ri sau credite fiscale. Principalele instrumente aplicate de Uniunea European# &n domeniul inov#rii: crearea Institutului European de Tehnologie, primele proiecte ale acestuia viz,nd m#suri de pre&nt,mpinare a schimb#rilor climaterice i dezvoltarea politicii energetice a UE; crearea de clustere, fiind evident faptul c# performan)ele economice sunt influen)ate de capacitatea de cooperare &n activitatea inovativ#. Clusterele sunt, de regul#, aglomer#ri economice formate &n mod spontan &ntr-un spa)iu geografic bine determinat, statul put,nd &ncuraja crearea acestora, &n mod special c,nd sunt organizate &n jurul centrelor de cunoa tere (universit#)i sau institute de cercetare); elaborarea de propuneri, ini)iative pentru dezvoltarea de zone cu mare poten)ial de cre tere economic# i valoare social#; promovarea inov#rii nu doar &n industria produc#toare, dar i &n domeniul serviciilor, urm,nd s# fie create i primele incubatoare inovative &n sectorul serviciilor; realizarea de ac)iuni &n vederea &mbun#t#)irii Sistemului European de Standardizare; intensificarea promov#rii parteneriatului public i privat pe tematici cum ar fi: industria nepoluant# i eco-inovarea, politica de clustere, serviciile de inovare i IMMurile inovative. Realizarea unei societ#)i bazate pe cunoa tere depinde de nivelul de dezvoltare a celor trei poli ai triunghiului cunoa terii: educa)ia, cercetarea i inovarea - &n calitate de instrumente strategice majore pentru a spori competitivitatea &ntr-o lume a globaliz#rii. Astfel, excelen)a &n cunoa tere devine un imperativ al dezvolt#rii i consolid#rii unei economii i societ#)i moderne. PC7 este cel mai important instrument de finan)are a cercet#rii &n Europa, av,nd o durat# de apte ani (2007-2013) i un buget de peste 50 miliarde euro. Acest program este r#spunsul statelor-membre &n fa)a provoc#rilor globale ce pot fi rezolvate doar prin consolidarea i coordonarea eforturilor, cre,nd un Spa)iu European de Cercetare, &n care cuno tin)ele i produsele cercet#rii i tehnologiei ar circula liber, &ntr-o pia)# intern# a cercet#rii. BIBLIOGRAFIE: 1. Gribincea A. Rolul C-D &n promovarea economic# na)ional#. In: Universitas Europaea: Towards a society of knowledge though globalization and Europeanization. International Conference on the occasion of the 20th Anniversary of the Foundation of the Free International University of Moldova. Chi in#u: 15-17 oct.2012, ULIM, p.14 2. Gribincea A., Ganea V.Rolul inova)iei i creativit#)ii &n dezvoltarea economic#. Instruirea i cercetarea: modalit#)i de integrare. Conf. intern. / 2i can N. 2008, Chi in#u: 16 apr. 2008, p. 109-118 3. Gribincea A., i al. Principiile puse la baza metodologiei cercet#rilor tiin)ifice &n domeniul economiei. *n: Revista Studii Economice. An. 4, 2010, nr.1-2, p.39-48 4. }V?g?Gd= E. Oweidah J., Re=G y. }HLg=H?I=@?B ?GQRHHRAQ= ? >lOmRR LgV=IL>=G?R. Modalit#)i de integrare a procesului de studii, cercet#rilor tiin)ifice i practicii &n educarea antreprenorilor competen)i i performan)i, Conferin)# tiin)ific# interna)ional#, 30-31 octombrie 2009, Chi in#u: USM, 2009, p.145-154

178

MANAGEMENTUL DEZVOLTARII DURABILE IN ROMANIA POST-ADERARE Sebastian /ERBANESCU, drd., ULIM (Rom2nia) Amalia GURGUI, drd., ULIM (Rom2nia) Marian JIANU, drd., ULIM (Rom2nia)
ABSTRACT. National Strategy aims to connect Romania to a new philosophy of development, adopted by the European Union and widely shared globallythat of sustainable development. Close to the end of the first decade of the twenty-first century, after a long, traumatic transition to pluralistic democracy and a market economy, Romania still needs to overcome significant gaps relative to the other Member States of the European Union, while seeking to absorb and implement the principles and practice of sustainable development in the context of globalization. Despite the notable progress it has made in recent years, it is a fact that Romanias economy still relies on intensive consumption of resources, society and the administration have yet to develop a shared vision, while the natural capital faces the risk of degradation that may become irreversible. This Strategy sets specific objectives for moving, within a reasonable and realistic timeframe, toward a new model of development that is capable of generating high value added, is motivated by interest in knowledge and innovation, and is aimed at continued improvement of the quality of life and human relationships in harmony with the natural environment.

Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Rom,niei de nivelul mediu din acel an al )arilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile. *ndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere economica ridicata si, &n consecin)a, o reducere semnificativa a decalajelor economico-sociale dintre Rom,nia si celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoara procesul de convergen)a reala, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la puterea de cumparare standard (PCS), aplicarea Strategiei creeaza condi)iile ca PIB/loc exprimat &n PCS s# dep# easc#, &n anul 2013, jum#tate din media UE din acel moment, s# se apropie de 80% din media UE &n anul 2020 i s# fie u or superior nivelului mediu european &n anul 2030. Directiile principale de actiune, detaliate pe sectoare si orizonturi de timp sunt: Corelarea rationala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale in profil inter-sectorial si regional, cu potentialul si capacitatea de sustinere a capitalului natural; Modernizarea accelerata a sistemelor de educatie si formare profesionala, sanatate publica si servicii sociale, tinand seama de evolutiile demografice si de impactul acestora pe piata muncii; Folosirea generalizata a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere economic si ecologic, in deciziile investitionale; introducerea ferma a criteriilor de ecoeficienta in toate activitatile de productie si servicii; Anticiparea efectelor schimbarilor climatice si elaborarea din timp a unor planuri de masuri pentru situatii de criza generate de fenomene naturale sau antropice; Asigurarea securitatii si sigurantei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale Romaniei, fara a face rabat de la exigentele privind mentinerea fertilitatii solului, conservarea biodiversitatii si protejarea mediului; Identificarea unor surse suplimentare de finantare pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergura, in special in domeniile infrastructurii, energiei, protectiei mediului, sigurantei alimentare, educatiei, sanatatii si serviciilor sociale; Protectia si punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural national; racordarea la normele si standardele europene privind calitatea vietii. Constientizarea discrepan)elor dintre modelul de dezvoltare si capacitatea de suport a

179

capitalului natural s-a instalat treptat &n Rom,nia &n anii 70-80 ai secolului trecut si a fost limitata, pentru &nceput, la unele cercuri intelectuale si academice, cu slab ecou la nivelul deciden)ilor politici. Schimbarile politice profunde &ncepute &n decembrie 1989 si, mai ales, accesul la informa)ii ce nu fusesera publice &n timpul regimului comunist au extins considerabil aria preocuparilor &n acest domeniu &n r,ndul opiniei publice si mass media. Au luat fiin)a, &n scurt timp, numeroase organiza)ii neguvernamentale si chiar partide politice ecologiste, &n simetrie cu cele existente &n )arile Europei Occidentale. La nivelul structurilor executive si legislative, s-au creat institu)ii axate pe problematica de mediu (minister, comisii parlamentare) si s-au emis primele acte de legisla)ie primara si secundara &n domeniu. *ntr-o prima etapa, &ncorporarea par)iala a principiilor dezvoltarii durabile &n politicile publice a avut loc sub impulsul dezbaterilor din cadrul ONU si agen)iilor sale specializate prin asumarea unor obliga)ii precise &n baza declara)iilor si conven)iilor la care Rom,nia a devenit parte (fiind, de exemplu, prima )ara europeana care a ratificat Protocolul de la Kyoto la Conven)ia-cadru a Na)iunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice). Perspectiva aderarii la Uniunea Europeana a conferit un plus de concrete)e acestor preocupari, pun,nd pe primul plan adoptarea unei noi filosofii a dezvoltarii care sa asigure corelarea organica a aspectelor economice, sociale si de mediu si &nsusirea, &n integralitatea sa, a acquis-ului comunitar. *n perioada 1997-1999 a fost elaborata pentru prima data, cu asisten)a din partea Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Na)ionala pentru Dezvoltare Durabila, care a fost definitivata &n urma unui numar mare de contribu)ii asamblate &ntrun cadru larg participativ si adoptata ca document oficial al Guvernului Rom,niei. Desi impactul acestui document asupra politicilor publice la nivel na)ional a fost relativ restr,ns, el a oferit cadrul conceptual si metodologia de consultare a factorilor interesa)i pentru implementarea cu succes a programului Agenda Locala 21 &ntr-un numar de circa 40 municipalita)i si jude)e. Dupa aderarea Rom,niei la UE, Strategia din 1999 a format obiectul unei raportari interimare catre Comisia Europeana asupra aplicarii obiectivelor dezvoltarii durabile, &n iulie 2007. Demersurile pentru elaborarea unei strategii complexe de dezvoltare durabila a Rom,niei, cu orizont de timp 2025, au continuat, la ini)iativa Presedintelui Rom,niei si sub egida Academiei Rom,ne, pe parcursul anilor 2002-2004, &nsa nu si-au gasit finalizarea &ntrun document coerent si au ramas &n stadiul de proiect. *n absen)a unei strategii de dezvoltare durabila actualizate conform directivelor &n materie ale Uniunii Europene, documentele programatice si strategiile sectoriale elaborate &n Rom,nia &n perioada pre- si post-aderare con)in prevederi relevante si obiective-)inta precise (&n unele cazuri) care au constituit, &n cea mai mare masura, baza de referin)a pentru redactarea prezentului proiect de Strategie. Tratatul de Aderare Rom,nia Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005, si protocoalele anexate cuprind angajamentele concrete ale Rom,niei de transpunere &n practica a &ntregului acquis comunitar si prevad unele decalari ale termenelor de implementare ale unor obliga)ii de mediu (p,na &n 2015 pentru instala)iile industriale cu grad ridicat si complex de poluare, p,na la 16 iulie 2017 pentru depozitele municipale de deseuri, 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu apa potabila si tratare a apelor uzate). Planul Na&ional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala care orienteaza si stimuleaza dezvoltarea economica si sociala a )arii &n concordan)a cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Planul stabileste drept obiectiv global reducerea c,t mai rapida a disparita)ilor de dezvoltare socio-economica dintre Rom,nia si celelalte state membre ale Uniunii Europene si detaliaza obiectivele specifice ale procesului pe 6 direc)ii prioritare care integreaza direct si/sau indirect cerin)ele dezvoltarii durabile pe termen scurt si mediu:
180

- Obiectivul cresterii competitivita)ii si dezvoltarii economiei bazate pe cunoastere include, ca una dintre principalele subpriorita)i, &mbunata)irea eficien)ei energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie &n vederea reducerii efectelor schimbarilor climatice; - Aducerea la standarde europene a infrastructurii de baza pune accentul pe dezvoltarea durabila a infrastructurii si mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, &mbunata)irea siguran)ei traficului si protec)ia elementelor critice de infrastructura; - Prioritatea privind protec)ia si &mbunata)irea calita)ii mediului prevede &mbunata)irea standardelor de via)a pe baza asigurarii serviciilor de utilita)i publice, &n special &n ceea ce priveste gestionarea apei si deseurilor; &mbunata)irea sistemelor sectoriale si regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversita)ii; reconstruc)ia ecologica; prevenirea riscurilor si interven)ia &n cazul unor calamita)i naturale; - Perfec)ionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman are &n vedere promovarea incluziunii sociale si &ntarirea capacita)ii administrative pentru dezvoltarea unei pie)e a muncii moderne si flexibile, &mbunata)irea relevan)ei sistemului de educa)ie si formare profesionala pentru ocuparea for)ei de munca, stimularea culturii antreprenoriale; - Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivita)ii &n sectorul agricol, silvic si piscicol con)ine prevederi privind utilizarea ra)ionala a fondului funciar, reabilitarea ecologica a unor terenuri degradate sau poluate, siguran)a alimentara, bunastarea animalelor, &ncurajarea acvaculturii &n zonele costiere; - Obiectivul de diminuare a disparita)ilor de dezvoltare &ntre regiuni si &n interiorul acestora are &n vedere, printre altele, &mbunata)irea performan)ei administrative si a infrastructurii publice locale, protec)ia patrimoniului natural si cultural, dezvoltarea rurala integrata, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industriala, consolidarea mediului de afaceri si promovarea inovarii. Sunt prevazute, de asemenea, ac)iuni &n domeniul cooperarii transfrontaliere, transna)ionale si interregionale &n vederea integrarii socio-economice a zonelor de grani)a si cresterea accesibilita)ii regiunilor Rom,niei &n cadrul teritoriului UE. Programarea financiara a Planului Na)ional de Dezvoltare 2007-2013 estimeaza investi)iile necesare, esalonate pe ani, &n valoare totala de circa 58,67 miliarde euro.

Fig. 1. Nivelul de trai, venitul pe cap de locuitor, 2010


Sursa : raport FMI, 2011

Cadrul Strategic Na)ional de Referin)a 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia Europeana la 25 iunie 2007, stabileste priorita)ile de interven)ie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si
181

Fondul de Coeziune) &n cadrul politicii de coeziune economica si sociala si face legatura &ntre priorita)ile Planului Na)ional de Dezvoltare 2007-2013 si cele ale UE stabilite prin Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita. CSNR prezinta situa)ia socio-economica a Rom,niei la momentul aderarii, analiza punctelor tari si slabe, oportunita)ilor si amenin)arilor (SWOT), viziunea strategica si sinteza Programelor Opera)ionale Sectoriale (POS) si Programului Opera)ional Regional (POR) ce urmeaza a fi implementate &n cadrul obiectivului Convergen)a. Tabelul 1. Top-ul )#rilor &n func)ie de PIB-ul pe cap de locuitor, raport FMI, 2010
Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Statul Luxemburg Norvegia Qatar Elve)ia Emiratele Arabe Unite Danemarca Australia Suedia Statele Unite Olanda Canada Irlanda Austria Finlanda Singapore Japonia Belgia Fran)a Germania Islanda USD 108,832 84,444 76,168 67,246 59,717 56,147 55,590 48,875 47,284 47,172 46,215 45,689 44,987 44,489 43,117 42,820 42,630 41,019 40,631 39,026

Sursa: World Development Indicators database, Banca Mondial#, Accesat la 15 octombrie 2012.

Luxemburg: Cel mai mare venit pe cap de locuitor. Indicator: PIB pe cap de locuitor Estimare pentru 2012: 106,958 USD. Micul stat european este puternic cel putin intr-o privinta: are cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor din lume, scrie CNN. Desi Luxemburg are a economie relativ mica, de 55,9 miliarde USD, numarul populatie este redus, astfel incat PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 106,958 USD, un nivel de care se apropie doar statul Qatar. Luxemburgul beneficiaza de un rating de credit AAA si detine rate reduse ale somajului si inflatiei. Principalele sectoare economice ale statului sunt sectorul financiar si cel industrial, iar luxemburghezii se bucura de unele dintre cele mai ridicate standarde de viata din lume. Pe de alta parte, aproximativ 60% din forta de munca a tarii este constituita din cetateni straini, iar comunitatea internationala a avertizat tara cu privire la fiscalitatea relaxata.

182

Exporturile FOB realizate &n anul 2011 au fost de 190819,6 milioane lei (45016,8 milioane euro), iar importurile CIF au fost de 231953,2 milioane lei (54739,0 milioane euro). Comparativ cu anul 2010, exporturile au crescut cu 21,2% la valori exprimate &n lei (20,5% la valori exprimate &n euro), iar importurile au crescut cu 17,4% la valori exprimate &n lei (16,7% la valori exprimate &n euro). Deficitul comercial FOB-CIF &n anul 2011 a fost de 41133,6 milioane lei (9722,2 milioane euro), mai mare cu 1008,9 milioane lei (188,3 milioane euro) dec,t cel &nregistrat &n anul 2010. Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri &n anul 2011 a fost de 135673,9 milioane lei (32006,7 milioane euro) la expedieri i de 168464,5 milioane lei (39741,5 milioane euro) la introduceri, reprezent,nd 71,1% din total exporturi i 72,6% din total importuri. Diferen)ele dintre dinamicile calculate pe baza valorilor exprimate &n lei i cele calculate din valori exprimate &n euro au fost determinate de varia)ia lunar# a cursului monedei na)ionale fa)# de euro, &n perioada analizat# din anul 2011 comparativ cu perioada corespunz#toare din anul 2010. Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, &n cadrul politicii de coeziune, Comisia Europeana a alocat Rom,niei pentru perioada 2007-2013 o suma totala de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergen)a (cu o cofinan)are na)ionala estimata la 5,53 miliarde euro constituita &n propor)ie de 73% din surse publice si 27% din surse private) si 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. Cadrul Strategic Na)ional de Referin)a, &mpreuna cu Programul Na)ional de Reforma si Programul de Convergen)a raspund eforturilor de realizare a obiectivelor de convergen)a prin definirea direc)iilor de ac)iune la nivel na)ional pentru &ncadrarea &n obiectivele politicilor si strategiilor europene. Elemente factuale i analitice utile privind diagnosticul situa)iei actuale din Rom,nia, evaluarea politicilor publice si a decalajelor fa)a de performan)ele medii din celelalte )ari ale UE sunt con)inute &n proiectul de Strategie postaderare a Rom.niei elaborat de Guvern &n anul 2007. M#surile &ntreprinse de Rom,nia pentru &ndeplinirea celor 8 )inte convenite &n cadrul ONU privind problematica globala a dezvoltarii durabile sunt prezentate &n cel de-al doilea Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptat de Guvernul Rom,niei la 18 septembrie 2007. Concluzii Con)inutul acestor documente i m#surile luate pentru implementarea lor &n primul an dup# aderarea Rom,niei la UE prezint# un grad substan)ial de relevan)# pentru efortul de a face fa)# provocarilor-cheie i de a realiza obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabil# re&nnoite din 9 iunie 2006. Se constat#, &n acela i timp, existen)a unor suprapuneri sau omisiuni din punctul de vedere al coordon#rii interdepartamentale, faptul c# strategiile i programele existente acopera orizonturi diferite de timp i, mai ales, nu sunt subsumate unei viziuni integratoare, a a cum este cea oferit# de conceptul dezvolt#rii durabile. Impactul mondial al crizei financiare ne-a ar#tat c# realit#)ile economice evolueaz# mai rapid dec,t cele politice. Trebuie s# accept#m c# interdependen)a economic# din ce &n ce mai pronun)at# necesit# totodat# un r#spuns mai hot#r,t i mai coerent la nivel politic Colaborarea este esen)ial# &n vederea &ndeplinirii acestor obiective. Av,nd &n vedere faptul c# economiile noastre sunt interconectate, vom asista la o reluare a cre terii i a gradului de ocupare a for)ei de munc# doar dac# toate statele membre se &ndreapt# &n aceea i direc)ie, )in,nd cont, totodat#, de circumstan)ele lor specifice. Avem nevoie de implicare sporit#. Consiliul European ar trebui s# ofere strategiei o orientare general#, pe baza propunerilor Comisiei, &n temeiul unui principiu fundamental: o valoare ad#ugat# clar# a UE. *n aceast# privin)#, Parlamentul European joac# un rol deosebit de important. Trebuie, de asemenea, consolidat# contribu)ia p#r)ilor interesate la nivel na)ional i regional, precum i cea a partenerilor sociali
183

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BIBLIOGRAFIE : Gribincea A. Impact of global crisis on the economy countries. Revista MegaByte, 2009, p.1-7, http ://megabyte . utm.ro /decembrie2009.htm Rom,nia, Universitatea Titu Maiorescu, cod ISSN:1841-7361 http ://megabyte .utm.ro. Gribincea A. Organizarea i tehnica promov#rii comer)ului exterior. Chi in#u: CEP USM, 2011, -375 p. Gribincea A. Sprijin pentru dezvoltarea regional. Annals of Spiru Haret University, Economic Series, 2011, vol.2, nr.2, p.135-145 Gribincea A. Todorova L. Globalization factor of balance or balance breach of economic activities in the country. Revista COGITO, Vol. III, nr. 2/iunie, 2011 Gribincea A., Ganea V. Managementul afacerilor economice interna)ionale. Chi in#u: USM, 2011, 183 p. Strategie european# pentru o cre tere inteligent#, ecologic# i favorabil# incluziunii. Comunicare a comisiei, Europa, 2020 http ://www .ziare .com/articole/pib+cap+locuitor

MOLDOVA: UE SAU CSI. DECIZIE POLITICA SAU ECONOMICA Tatiana GRUMEZA, lector universitar, USM
ABSTRACT. Small developing countries are facing many opportunities as the process of globalization accelerates. Thus, the mentioned countries also have to deal with a range of challenges that are coming up because of their development. Consequently, the article analyses the opportunities and the threats of economy advance of the Republic of Moldova, in the changing and emerging world.

Odat# cu cre terea importan)ei rela)iilor interna)ionale i a interdependen)ei economice interstatale apare necesitatea analizei proceselor de globalizare i regionalizare i a influen)ei acestora asupra economiei mondiale &n general i economiilor na)ionale &n particular. Orice transformare global# nou ap#rut# are un efect clar asupra oric#rei regiuni i )#ri &n parte. Din acest motiv problemele dezvolt#rii economiilor na)ionale constituie una din preocup#rile majore ale economiei mondiale. Astfel, Republica Moldova, fiind o )ar# care tinde s#- i dezvolte economia na)ional#, trebuie s# se integreze &n realit#)ile interna)ionale, acord,nd o aten)ie deosebit# preg#tirii teritoriului s#u pentru a corespunde exigen)elor, dezvolt,nd o politic# coerent# i activ#. Procesele actuale globale aduc cu sine schimb#ri &n structura economiei mondiale. Globalizarea duce at,t la stabilirea i dezvoltarea rela)iilor &ntre state, c,t i la o cre tere rapid# a dependen)ei dintre ele. Interdependen)ele dintre state, devin, actualmente, stabile i durabile. Cunoa tem faptul c# statele lumii, &n special cele mici, nu mai pot s#- i asigure o dezvoltare i o cre tere economic# stabil# doar cu for)ele proprii. Astfel, ele necesit# o sus)inere din partea statelor cu experien)# i cu o mai mare putere financiar#. Atragerea investi)iilor str#ine directe &n economia na)ional# reprezint# ast#zi principalul obiect al procesului de competi)ie dintre state. Statele lumii, mai ales cele mici, &n proces de dezvoltare sau &n tranzi)ie, fiind interesate de sursele financiare ale ISD, creaz# oo nou# form# de concuren)#, prin crearea unui climat c,t mai favorabil comparativ cu vecinii s#i. Republica Moldova apar)ine geografic, istoric, moral i spiritual cadrului european, de aceea integrarea Republicii Moldova &n structuri regionale &nvecinate din Europa este inevitabil# i necesar# &n crearea i structurarea unei politici economice durabile. Cercetarea experien)ei altor state &n atragerea capitalului str#in &n economia na)ional# i ajustarea acestui proces &n cadrul statelor mici, &n scopul ob)inerii unui rezultat stabil i durabil, este o necesitate primordial#.
184

La &nceputul secolului XXI, companiile transna)ionale sunt considerate drept una din cele mai mari provoc#ri pentru actuala ordine interna)ional# economic#. Potrivit exper)ilor, 90% din acestea sunt plasate &n polii de puteri: USA, Japonia, Uniunea European# - i de)in pie)e specializate, precum industria constructoare de ma ini, industriile de cercetare i chimie sau industria de petrol. O analiz# cantitativ# efectuat# recent demonstreaz# c# 65%-70% din valoarea ad#ugat# a companiilor multina)ionale sunt create &n teritoriul statului de origine, astfel rolul companiilor interna)ionale ca instrumente de stat pentru dezvoltarea economiilor na)ionale nu trebuie supraestimate. Cu toate acestea, activit#)ile companiilor transna)ionale &n alte state sunt &n continu# dezvoltare i diversificare. Prin urmare, corpora)iile transna)ionale pot fi considerate principalul promotor &n procesul de integrare a economiilor generatoare i cele gazd# &n delimitarea tr#s#turilor noului sistem economic mondial. *n prezent, CTN sunt parte component# a lumii contemporane, constituind o realitate obiectiv# a pie)ei mondiale. A adar, contactul pe pie)ele interna)ionale cu aceste entit#)i este inevitabil. *n plus, cooperarea economic# i financiar# cu astfel de entit#)i se recomand#, &ntruc,t dezvoltarea economic# a tuturor statelor lumii se afl# &n str,ns# corela)ie cu stocul de fluxuri de capital str#in primit, cu noile tehnologii, a c#ror diversificare ar fi &ncetinit# i, &n unele cazuri, imposibil# f#r# aportul semnificativ al resurselor de care dispun corpora)iile transna)ionale din zilele noastre. Unii autori recunosc calitatea acestor companii de a fi organiza)ii centrale, motoare ale cre terii activit#)ii economice i a tranzac)iilor interna)ionale de comer). Prin urmare, procesul de transna)ionalizare va duce la apari)ia unei societ#)i noi civile. Transna)ionalizarea, va schimba polurile economice de dezvoltare de la na)ional la postna)ional. Deocamdat#, &ns#, statul na)ional este figurantul principal &n producerea procesului de transna)ionalizare. Ca no)iune general acceptat#, statul mic a ap#rut &n teoria rela)iilor interna)ionale &n perioada postbelic#, odat# cu &nceputul destr#m#rii imperiilor coloniale. Ca rezultat, pe harta politic# a lumii s-au conturat mai multe forma)iuni politice noi, majoritatea absolut# av,nd dimensiuni teritoriale mici. *n literatura sunt mai multe opinii i criterii de delimitare i clasificare a statelor mici. *n func)ie de abordarea cercet#torilor, s-au desprins mai multe criterii prin care un stat sau o )ar# poate primi calificativul mic. Astfel, cele peste 200 de )#ri ale lumii sunt grupate dup# mai multe criterii: din punctul de vedere al num#rului popula)iei, din punct de vedere militar, al influen)ei regionale, din punctul de vedere al securit#)ii, al nivelului s#r#ciei, dar mai pu)in exist# unul din punct de vedere economic. Conceptul de stat mic a fost mereu un termen relativ. Atribuirea calificativului mic unui stat, poate fi f#cut# doar &n compara)ie cu statele mai mari. Importan)a m#rimii statului este str,ns legat# de putere i de natura sistemului interna)ional. Categoria putere, &n sistemul rela)iilor interna)ionale, poate fi privit# din dou# puncte de vedere. Din punct de vedere pozitivist, aceasta reprezint# capacitatea indivizilor sau a unor grupuri de indivizi de a impune altora s# ac)ioneze a a cum ar vrea ei, iar din punct de vedere negativist capacitatea unor grupuri de a preveni impactul rezultat din ac)iunile altor grup#ri. Astfel, &n sens restr,ns, una dintre teoriile cu privire la statele mici existente este dat# prin prisma influen)ei i autonomiei. Banca Mondial%, folose te criteriul cantitativ num#rul popula)iei &n stabilirea care state ale lumii pot fi considerate mici. Conform criteriului considerat 1,5 milioane de popula)ie &n lume exist# 45 de state mici, ceea ce reprezint# aproximativ 1/3 din num#rul statelor &n
185

dezvoltare. Aceste state &nglobeaz# circa 20 milioane de oameni, ceea ce &nseamn# mai pu)in de 0,4 % din num#rul oamenilor statelor &n dezvoltare. De asemenea este folosit i criteriu de microstat, cu p,n# la 50 mii de oameni fiecare. Ca rezultat, 12 state sunt &n regiunea Caraibelor, 14 &n Asia de Est i Pacific, 12 &n Africa, 4 &n Asia i 3 &n Europa. Din punctul de vedere al num%rului popula(iei, cercet#torul Simon Kuznets, &n opera sa Economic Growth of Small Nations, folose e o limit# superioar# de 10 milioane de oameni &n atribuirea unui stat a calificativului mic. Astfel, pornind de la aceasta, 155 de state, adic# 67 % din )#rile lumii ar putea fi considerate mici. Al)i indicatori sunt extrem de important s# fie folosi)i &n determinarea unui stat mic, i anume: teritoriul statului i PIB. *ns# &n orice caz, resursele limitate ale unui stat sunt &n primul definite de num#rul popula)iei i doar mai apoi de suprafa)# i PIB. Astfel, un stat mic reprezint# un stat care are un num#r al popula)iei i o m#rime a teritoriului redus#, o cre tere economic# mic#, datorat# lipsei resurelor naturale i o dependen)# pronun)at# fa)# de factorul extern i, nu &n ultimul r,nd, are nevoia de a se uni sub diferite forme pentru a- i asigura securitatea sa statal#. *n studiile B#ncii Mondiale putem &nt,lni c,teva criterii, care sunt reciproc legate &ntre ele privind caracterizarea statelor mici de pe glob: Caracterul insular i &ndep#rtare; Gradul de deschidere a economiei na)ionale; Expunerea la calamit#)i naturale i schimb#ri de mediu; Lipsa diversific#rii produselor; Nivelul s#r#ciei; Capacitatea institu)ional# limitat#; Instabilitatea veniturilor; Gradul de acces la capitalul str#in. Caracterul insular i )ndep%rtare. Majoritatea statelor mici reprezint# state insulare sau multe-insulare, situate departe de marele pie)e de desfacere ale lumii. Astfel, comercializarea produselor peste hotarele )#rii de origine implic# costuri mai ridicate, f#c,nd produsele mai pu)in atractive din punctul de vedere al pre)ului. Republica Moldova, &ns#, este o )ar# care se afl# &ntrun e ichier istoric vechi, creat de imperiile vechi, care au tins s# creeze o leg#tur# &ntre Est i Vest. *n acest context, locul amplas#rii geografice a Republicii Moldova ar fi fost unul strategic. Pe de o parte, se afl# Comunitatea Statelor Independente, cu o pia)# de 280 milioane de oameni, pe de alt# parte Uniunea European#, cu 465 milioane de popula)ie. De i au un poten)ial al pie)elor &nvecinate destul de mare, exporturile produselor moldovene ti manifest# un trend descresc#tor. Moldova nu i-a g#sit pozi)iile sau ni a sa pe pia)a mondial#, mai mult ca at,t, &n perioada de cooperare le-a pierdut i pe acelea care le-a avut c,ndva la capitolul produse agricole calitative ()#rile CSI). Totu i, beneficiile atragerii CTN &n econmia Republicii Moldova ar putea fi evaluate doar dup# crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea lor. *n momentul actual, investi)iile ob)inute sunt doar un aport minim necesar decis de c#tre putere. Gradul de deschidere a economiei na(ionale. Abordarea gradului de deschidere poate fi f#cut# prin prisma a dou# dimensiuni, una politic# i alta economic#. Toate procesele economice pe perioada &ntre 2000 i 2009 au fost subordonate unor dorin)e proprii, care au creat clanuri i procese economice care au &mbog#)it importatorii i care p&n# la urm# au rezultat &n &mbog#)irea acestora. Cu toate c# credem UE, &n)elegem UE i tindem UE, ca orice stat ar trebui s# trecem
186

un test de fidelitate. Nu trebuie s# uit#m de Federa)ia Rus#, care prin influen)a Sa va ignor# orice tratat semnat anterior. Gradul de deschidere este str.ns legat de alt factor lipsa diversific%rii produselor, care apare ca rezultat al lipsei resurselor naturale i al infrastructurii de producere limitate. Din acest punct de vedere, economia Republicii Moldova este una deschis# tuturor celor care au dorit s# contrbuie, &ns#, dat fiind faptul dependen)ei de importuri din )#rile str#ine, &n special de resursele energetice care cresc cu ritmuri ridicate &n ultima perioad# cca cu 30 % anual, ne trasform#m &ntr-o )ar# de consum excesiv, f#r# crearea unui produs local &n detrimetul celui importat. Dezichibrul dintre remiten)e i cheltuieli interne ar trebui s# arate domeniile care necesit# o investi)ie de stat. Mai mult ca at,t, orice dezechilibru &n economia mondial# are un impact nemijlocit asupra economei na)ionale i acest lucru a fost sim)it istoric pe deplin. De asemenea, un aspect negativ &l constituie lipsa diversific#rii produselor. Un impact al lipsei investi)iilor &n sfera productiv# a economiei R. Moldova &l reprezint# faptul c# primele 4 categorii predominante &n exporturile moldovene ti constituie circa 70 % din totalul exporturilor, ceea ce, &ntr-o anumit# situa)ie de conjunctur#, ar putea avea consecin)e fatale. Expunerea la calamit%(i naturale i schimb%ri de mediu. Multe state mici sunt situate &n zone cu un &nalt grad de risc al calamit#)ilor naturale. Ele sunt mereu supuse riscului afect#rilor climaterice, ceea ce poate rezulta &ntr-un impact nefavorabil asupra dezvolt#rii economice. Pornind de la aceste idei, Republica Moldova, fiind o )ar# agrar-industrial# i posed,nd avantaje comparative &n cre terea produselor agrare, este mereu supus# impactului schimb#rilor de mediu ce au loc &n ultima perioad#. Calamit#)ile naturale ca seceta sau inunda)iile pot provoca deseori pierderi produc#torilor autohtoni; ca rezultat duc la pierderea ni ei de pe pie)ele externe. Totodat#, sectorul agrar al )#rii reprezint# domeniul cel mai &nalt grad de risc, &n consecin)# avem rezultate ne&nsemnate la capitolul investi)ii &n acest sector. Nivelul s%r%ciei i instabilitatea veniturilor, sunt doi factori care ar trebui cerceta)i paralel. Nivelul s#r#ciei este direct legat de nivelul i gradul de stabilitate a veniturilor popula)iei. Un aspect important pentru statele mici este i distribuirea inegal# a veniturilor. Devierea standart# a cre terii veniturilor pe cap de locuitor &n )#rile mici este de cca 25% mai ridicat# dec,t &n )#rile mari. Nivelul s#r#ciei i instabilitatea veniturilor, de asemenea, sunt consecin)e ale celorlal)i factori enumera)i mai sus. Nivelul s#r#ciei i instabilitatea veniturilor sunt motivele principale ale migra)iei popula)iei )#rii peste hotarele ei, un fenomen ce a c#p#tat o tendin)# de cre tere &n ultimii ani. Gradul de acces la capitalul str%in reprezint# accesul, prin diferite forme, a statelor mici la pia)a financiar# interna)ional#. Acesta reprezint# unica ans# de stabilizare a veniturilor i reducerii nivelului s#r#ciei. *ncep,nd cu anii 90, nivelul fluxurilor de investi)ii str#ine directe &n economiile na)ionale ale statelor mici a crescut cu 15% mai mult dec,t asisten)a tehnic# extern#, acordat# acestor )#ri. Totodat#, se observ# o lips# a echit#)ii &n procesul atragerii capitalului str#in &n )ar#. Unele state au primit fluxuri enorme, altele foarte pu)in. Republica Moldova, de la )nceputul perioadei de tranzi(ie, a atras fluxuri externe de capital de cca 413 dolari SUA pe cap de locuitor, ceea ce reprezint# cel mai jos nivel din regiune, i nu numai. Un alt aspect esen)ial al statelor la acest capitol este legat de un alt factor capacitatea institu(ional% limitat%. Astfel, atragerea fluxurilor este direct legat# de capacitatea sau abilitatea guvern#rii de a crea condi)ii favorabile plas#rii capitalului str#in. *n plus, gradul de acces la capitalul str#in reprezint# i nivelul transna)ionaliz#rii statului. Gradul de acces la capitalul str#in, &n opinia autorului, ar putea constitui un factor care, fiind accesibil economiei statelor mici, ar duce la diminuarea consecin)elor riscurilor celorlal)i factori enumera)i mai sus.
187

Cercetarea impactului transna)ionaliz#rii sau a efectelor investi)iilor str#ine directe (ISD), ca o component# a procesului de globalizare, a devenit ast#zi o tem# ce se bucur# de o aten)ie sporit# &n teoria rela)iilor economice interna)ionale. Impactul acestui fenomen asupra statelor dezvoltate este bine cunoscut. Un alt aspect deosebit al cercet#rii acestui proces "benefic" sau "negativ" &l constituie influen)a lui asupra statelor mici sau a na)iunilor mici, care nu- i pot asigura de unele singure o cre tere economic# stabil# i de lung# durat# i nu- i pot satisface necesit#)ile i nevoile de capital. Cu toate c# dinamica fluxului de investi)ii str#ine este relativ pozitiv#, &n Moldova, momentan, aceasta nu influen)eaz# &n mod real dezvoltarea )#rii. Capitalul str#in &nc# nu stimuleaz# cre terea produc)iei industriale i nu contribuie la efectuarea unor transferuri structurale profunde &n economia )#rii, la ameliorarea situa)iei pe pia)a muncii, la cre terea poten)ialului de export al )#rii, productivitatea lui fiind &nc# joas#. Crearea climatului investi)ional favorabil &n R. Moldova trebuie s# fie efectuat# &n urm#toarele direc)ii: perfec)ionarea bazei legislative i a celei normative; dezvoltarea infrastructurii investi)iilor str#ine; activizarea integr#rii &n procesele investi)ionale la nivel interna)ional, reducerea barierilor administrative, promovarea imaginii )#rii. Pentru consolidarea imaginii Moldovei drept )ar# cu un climat macroeconomic stabil, care garanteaz# siguran)a i recuperarea investitiilor, este ra)ional# elaborarea unui program special, care ar include m#surile orientate spre crearea credibilit#)ii i motiv#rii investitorilor str#ini. *n programul respectiv, criteriile de baz# ale stabilit#)ii i atractivit#)ii pie)ei pentru investitori vor deveni: garantarea drepturilor de proprietate, valut# forte, impozitarea adecvat#, guvernul democrat i transparent &n ac)iunile sale. Este necesar# activitatea activ# de informare &n atragerea ISD, ceea ce presupune controlul sistematic al informa)iei de afaceri privitor la republic# pe portalurile str#ine ale re)elei informa)ionale globale Internet, organizarea contactelor cu administratorii ei i &nnoirea ei permanent#, precum i r#sp,ndirea operativ# a materialelor care ar informa obiectiv cu privire la procesele ce au loc &n economia na)ional#. *n Republica Moldova exist# premise clare de creare i func)ionare eficient# a &ntreprinderilor mixte, create &n baza investi)iilor str#ine directe. *n procesul de creare a &ntreprinderilor mixte, urmeaz# a se concentra aten)ia nu asupra atingerii avantajelor de scurt# durat# i ob)inerea profiturilor &nalte din primii ani de func)ionare, ci asupra cre#rii &ntreprinderilor care ar corespunde tendin)elor mondiale contemporane, cu toate p#r)ile func)ional-eficiente ale procesului de organizare, managementului, montajului de utilaje, instruirii personalului i lans#rii produc)iei &nalt calitative i competitive pe pia)a mondial#. Este necesar# monitorizarea continu# a politicii &n domeniul atragerii ISD i rezultatelor ob)inute, &ntru determinarea efectelor politicilor i reglement#rilor statului asupra procesului de atragere a &nvesti)iilor Ar fi extrem de binevenit# elaborarea priorit#)ilor sectoriale ale )#rii, fapt care ar permite promovarea lor direct#, f#r# afectarea celorlalte sectoare.
BIBLIOGRAFIE: 1. Economic Growth of Small Nations in E.A.G. Robinson, ed. 1960. Economic Consequences of the Size of Nations. 2. A Future for Small States: Overcoming Vulnerability, Commonwealth Advisory Group, 1997. 3. Cristina B#l#ceanu, Mecanisme fundamentale ale Pie)ei unice europene, Editura Pro Universitaria, Bucure ti, 2008 4. Dumitru Miron, Economia integr#rii europene, Editura ASE, Bucure ti, 2001 5. Emilian Dobrescu, Integrare econmic#, Editura Wolterskluwer, Bucure ti, 2010 6. J. Plekmans, Integrare european#. Modele de analiz# economic#, IER, Bucure ti, 2003 7. Mircea Co ea, Economia integrarii europene, Editura Pro Universitaria, Bucure ti, 2010 188

8. Richard L. Bernal, 1998, The Integration of Small Economies in the Free Trade Area of the Americas, CSIS Policy Papers on the Americas, Volume IX. 9. Strategia Na)ional# de Dezvoltare economic# a Republicii Moldova pe termen mediu

INTRODUCTION TO TURKISH EXTERNAL TRADE asmail ONUR, drd., ULIM


ABSTRACT. Integrarea economiilor na(ionale )n cadrul procesului de globalizare, expansiunea investi(iilor str%ine directe, )n special )n r.ndul (%rilor )n curs de dezvoltare, cre te importan(a strategiei rela(iilor economice externe pentru strategia industrial%. ,n plus, av.nd )n vedere nivelul ridicat de integrare a economiei turce )n Uniunea European%, rela(iile Turciei cu alte pie(e va crea noi oportunit%(i pentru economiile europene )n timpul procesului de aderare.

Besides the increase in the level of interest of the Turkish economy, developments in the global economy continue to play a crucial role in Turkish industry.An external economic relationship framework that covers direct overseas investments of Turkish private sector, foreign direct investments in Turkey and Turkeys export policies constitute a vital part of an efficient industrial policy. Integration of national economies within the process of globalization, the expansion of foreign direct investments, (FDI) especially among developing countries, increases the importance of external economic relations strategies for industrial strategy. Moreover, considering the high level of integration of the Turkish economy into the European Union, Turkeys relationships with other markets in its geography will create new opportunities for European economies during the membership process. Developments in transportation and communication technologies over the last twenty years have enabled the links in the value chain in manufacturing of a product to be separated from one another and realized in different geographical locations. Fundamentally, production processes in the global economy are shaped within this new economic structure; processes are being located in geographies, which can yield highest productivity and lowest cost during production. In this framework, locations containing the highest value links possess the value added of industrial production, while locations with low value added have vice versa. Integration of Turkish industry into the global economy via the Customs Union process is fundamentally a process of inclusion of the countrys industrial production in this value chain. Development of industries such as consumer durables and automotive goods in the last decade is a definite result of the arrival of high value links of the value chain to Turkey, provided by the FDI and domestic investments. Turkish traditional sectors, like textiles and clothing, on the other hand, have been positioned in global value chain such that domestic manufacturers sell to global buyers. This positioning comes with the establishment of a low value added production in the country. In this structure, two problems should be mentioned: since labor costs is the factor affecting global competition the most, such traditional Turkish industries as textiles and ready-to-wear clothing suffer from the low labor cost competition at Asia. In such rising industries as durable consumer goods and automotives, the absence of a mechanism that would identify our comparative advantages and weaknesses which would aim at exploiting advantages and eliminating deficiencies; and which would monitor and assess developments in the global economy is sorely felt. The geography of Turkey offers many opportunities within the context of globalization. Turkey is already highly integrated into the EU with respect to certain industries,
189

through a single market for industrial products. Additionally, geographical proximity to Europe provides an important advantage to Turkey for industries with a need for rapid transportation, textiles and clothing, whose transportation costs are high. On the other hand, free-trade areas both geographically and culturally also commercially integrates the Eastern Mediterranean countries close to Turkey to EU. For the last twenty years, Turkey has had trade and investment relationships with many Central Asian, Caucasian and Balkan countries and the Russian Federation. These relationships were founded during the opening process of these economies in the last two-decade. Within this framework, improvement of the investment environment figures prominently in benefitting from this new structure. Thus, in 2001, Coordination Council for the Improvement of Investment Climate in Turkey (YOIKK), and in 2006, the Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), were founded to attract large foreign investments. The investment promotion strategy of this agency is defined as stimulation of high competitive and productive investments which are also providers of employment and added value for national industry, acceleration of economic-technological-social dynamics, by developing new technologies and improving the information economy. Turkeys external investment strategy will be prepared to solve the problems explained above and to take advantage of geographical opportunities. Moreover, mechanisms to monitor the dynamics of foreign markets for both traditional and developing industries in Turkey, and to provide information for penetration to local distribution chains will be strengthened. In the context of foreign economic relations strategy, the economic relations of Turkish foreign representatives will be improved; their capacity to supply information especially to investors, to facilitate investments, to develop regional partnerships, and to establish long- term economic relations in the countries of our region will be enhanced. Foreign investment strategy will give emphasis on activities that resolve institutional infrastructure deficiencies which Turkish investors may face, and it will be re- shaped so as to introduce Turkish successful institutional structures in these countries. Strategies for foreign direct investments are being formed by the Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), and will be applied to providers of employment and accelerators of economic-technological-social dynamics by developing new technologies and improving information economy, competitive and productive investments which provide included high value to domestic manufacturers. Within this framework, considering the opinions and suggestions of public institutions and organizations, non-governmental organizations. Those have been determined as priority sectors: ICT (Information Communication Technologies), and the high-technology sectors, food processing (agro food, food processing) and health (life sciences, pharmaceuticals), environmentally friendly (energy, eco-technologies etc.), machine manufacturing, transportation/logistics (automotive, shipbuilding, etc.), petro chemistry, services (education, etc.) and infrastructure sectors. ANNEX FOREIGN TRADE STATISTICS, AUGUST 2012 According to the provisional data, produced with the cooperation of Turkish Statistical Institute and Ministry of Customs and Trade, in August 2012; exports increased by 14,5% and reached to 12 874 Million Dollars while imports decreased by 4,8% and reached to 18 736 Million Dollars compared with August 2011. At the same month, foreign trade deficit ecreased from 8 434 Million Dollars to 5 862 Million Dollars.

190

Calendar adjusted exports increased by 14,5% and imports decreased by 0,9% compared with August 2011. Seasonally and calendar adjusted exports increased by 10,9% and imports decreased by 0,9% compared with previous month.In August 2012 exports coverage imports was 68,7% while it was 57,1% in August 2011. As compared with the same month of the previous year, exports to EU were 4 330 Million Dollars decreased by 12,1%. The proportion of the EU countries was 33,6% in August 2012 while it was 43,8% in August 2011. In August 2012, the main partner country for exports was United Arab Emirates (UAE) with 2 227 Million Dollars (1 906 Million Dollars of gold for non monetary purpose exportation) and increased by 753,8%. For exports, UAE was followed by Germany (1 005 Million Dollars), Iraq (850 Million Dollars), the United Kingdom (666 Million Dollars) and Russia (557 Million Dollars). For August 2012, the top country for Turkeys imports was Russia (2 026 Million Dollars), records for imports range from Germany (1 738 Million Dollars), China (1 707 Million Dollars) and Iran (1 247 Million Dollars).
REFERENCES: 1. Countering Turkeys Strategic Drift, Sally McNamara, Ariel Cohen and James Phillips, The Heritage Foundation Backgrounder No. 2442, July 26, 2010, pp. 14. 2. EU Commission. 2007. Mid-term review of industrial policy: A contribution to the EUs Growth and Jobs Strategy COM(2007)374 Final, Brussels EU Commission. 3. 2007. Mid-term review of the Sixth Community Environment Action Programme," Brussels 4. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_ben chmark_2007.pdf. 5. http://www.myk.gov.tr/index.php/en/yaymlanm-ulusal-meslek-standartlar. 6. http://www.oica.net/category/production-statistics. 7. Republic of Turkey State Planning Organization.2008.Orta Vadeli Program 2009- 2011, Ankara. 8. World Economic Forum. 2008. The Global Information Technology Report, 9. http://www.turkstat.gov.tr No: 10908 28/09/2012

191