Sunteți pe pagina 1din 6

Imoart EVENT S.R.L. Bucuresti Str.Teiul Doamnei Nr.19 Bl.39 Ap.28 Sect.2 !"#1"$!1#2"1" %&I' 2$($(9!

3
Proiectare constructii civile si industriale; evaluari bunuri mobile si imobile; consultanta imobiliare

)r. Nr.112#2"13 Data' mai 2"13 *a+a' S.*. , D.T.A.%. -E-.RI& TE/NI% NE%ESAR E-ITERII %ERTI*I%AT&L&I DE &RBANISPrezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului SANI-ED INTERNATI.NAL I-)E0 S.R.L., fiind destinata intocmirii Studiului de Fezabilitate a lucrarilor de tip A Constructie 11111111111111111111111111111111111111111 , cladire in regim de inaltime D+P+4E partial !E", situata in Comuna Calugareni, #udetul $iurgiu, D%!& RE2I-&L &RIDI% 'erenul curti constructii situat in #udetul $iurgiu, Comuna Calugareni, D%!, in suprafata totala de (!)*mp, Carte Funciara +)*,%, numar cadastral -.4,+,/ este proprietatea Societatii Comerciale SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4&, dobandit in baza Contractului de 6anzare Cumparare autentificat sub nr& //!* din data de +* aprilie +..! de catre 7iroul %otarului Public Dumitrescu Florentina cu sediul in #ud&0lfo8, Com&Ciorogarla, Str&Scolii, %r&/(& Pe teren fiind amplasate e9istent urmatoarele cladiri: Cladire 7023;20 indicati8 C/+ in cartea funciara" Sc</*(mp Cladire CA%'0%A indicati8 C/4 in cartea funciara" Sc<44*,)mp Cladire CA70%A P32'A2 indicati8 C(= in cartea funciara" Sc</4,=mp Terenul are urmatoarele 3imensiuni si 4ecinatati : la nord SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4& pe o latura de 44,/-ml+!,-.ml> la sud 1A%E;23 S&2&4& pe o latura de (/,((ml+/),)(ml si pe o latura de //,(*ml> la est D%! pe o latura de/-,=*ml+/.,4=ml+=,+*ml+4.,*(ml> la 8est SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4& pe o latura de +(,-)ml+4.,=)ml RE2I-&L E%.N.-I%' Suprafata totala a terenului, conform e9trasului C&F& ane9at este de (!)*mp si coincide cu suprafata masurata topografic in teren& Frontul la D%! este de *=,/(ml Procentul de ocupare al terenului este: P3' e9istent< Sc,St 9 /.. < /*,=*? P3' propus < Sc,St 9 /.. < 4/,+=? Coeficientul de utilizare al terenului este: C;' e9istent< Sd,St < .,/*=* C;' propus < Sd,St < /,4)-/ RE2I-&L TE/NI%' 1

'erenul este amplasat in Zona pentru unitati industriale de depozitare conform PUG aprobat prin HCL Calugareani 30/30.0 .!00"#$%1& si 'ubzona acti(itatilor de depozitare #$%!&) a(and ca utilizari admise * acti(itati industriale producti(e si de ser(icii+ acti(itati producti(e desfasurate in constructii industriale mici sau mi,locii care nu necesita suprafete mari de teren. Se 8or respecta pre8ederile P;@ referitor ocuparea terenului P3' ma9& !. ? , C;' in concordanta cu acti8itatile solicitateprin tema beneficiarului si cu regimul de inaltime adoptat "& Constructia cu destinatia 1111111111111111111111111111111 8a respecta aliniamentul e9istent si se 8a amplasa conform Planului de Situatie ane9at& Se 8or respecta Codul Ci8ul, 24;, 31S !(=,)*, A$ !+!,)= si legislatia in 8igoare& SIT&ATIA E0ISTENTA' Actualmente pe teren e9ista trei constructii edificate, dupa cum urmeaza: - o cladire cu regim de inaltime parter, cu functiunea de birouri, identificata in CF +)*,% cu indicati8ul C/+ si care insumeaza o suprafata construita de /*(,..mp - o cladire cu regim de inaltime parter, cu functiunea cantina, identificata in CF +)*,% cu indicati8ul C// si care insumeaza o suprafata de 44*,).mp - o cladire cu regim de inaltime parter, cu functiunea de cabina poarta, identificata in CF +)*,% cu indicati8ul C(= care are o suprafata construita de /4,=.mp& Atat accesul auto cat si pietonal este asigurat in partea de est a parcelei din D%!, printr-un drum de acces betonat, realizat din beton carosabil& ;tilitatile: - electric: racord e9istent la postul 'rafo amplasat in imediata 8ecinatate la nord" pe parcela cu nr& Cadastral -.4,+,+ proprietate SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4& - apa-canal: racord e9istent la putul forat si la bazinul 8idan#abil betonat amplasate pe parcela 8ecina, mentionata mai sus& 'erenul are o forma regulata, a8and latura cea mai lunga pe directia est la D%!" cu un front stradal de *=,/(ml& Parcela cu numar cadastral -.4,+,/ are urmatoarele 8ecinatati: - la nord: SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4& - la sud: 1A%E;23 S&2&4& - la est: D%! - la 8est: SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4& 0n zona e9ista urmatoarele utilitati: retea electrica, retea de telecomunicatii si canalizare plu8iala rigola D%!"& BILANT TERIT.RIAL E0ISTENT' Sconstruita C/+ Sc</*(,..mp Sconstruita C// Sc<44*,).mp Sconstruita C(= Sc< /4,=.mp Sconstruita totala Sc<=(!,!.mp Sconstruita 3es5asurata e6istenta S37(3898"mp 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Steren ).T e6istent %&T e6istent St7389$mp 1$9($: "91$($ !

SIT&ATIA )R.)&SA' Prin datele de temB beneficiarul solicitB construirea unei clBdiri cu regim de CnBlDime D+P+4Eta#e !Epartial" C/", amplasarea Cn teren a construcDiilor speciale pentru utilitBDi de incintB C3%S'2;C'0E P'&P3S' '2AF3 S0 $E%E2A'32 E4EC'20C C+"> 7A@0% 2E'E%'0E S0 %E;'2A40@A2E APE ;@A'E 'EA%343$0CE C("> S'A'0E EP;2A2E APE ;@A'E 1E%AEE2E C4"> P4A'F321A 7E'3%A'A DEP3@0'A2E P;7E4E $;%30 1E%AEE2 C!", branFament la reDeaua electricB stradalB& 1. RE2I- DE INALTI-E9 DI-ENSI&NI SI S&)RA*ETE 'erenul are o forma regulata in suprafata de (!)*mp, cu aspect plan orizontal& Constructia propusa 8a a8ea un regim de inaltime D+P+4E !E partial" si se 8a amplasa intre cele trei constructii e9istente de#a pe teren, in aliniament cu constructiile din imediata 8ecinatate cladirea administrati8a construita pe proprietatea 8ecina la S;D", cu un aliniament de 4,*.m fata de frontul stradal& Cladirea 8a fi aliniata la limita estica D%!"& 6olumetria este simpla, cu o amprenta la sol rectangulara (.m9+4,+.m", cu eta#ul teGnic !" partial pe terasa& Cladirea 8a fi retrasa fata de D%! cu 4,*.m& 2etragerea fata de constructiile e9istente 8a fi de (,-.m fata de C// e9istent> (,4.m fata de C/+ e9istent si /+m fata de C(= e9istent& 2etragerea fata de limita de proprietate din nord 8ecin SA%01ED 0%'E2%A'03%A4 01PE5 S&2&4& nr&cadastral -.4,+,+" este de =,!.m& Dimensiuni globale: - lungime cladire: (.m - latime cladire: +4,+.m - inaltime ma9& parapet terasa plana: +/,!.m - inaltime ma9& atic terasa eta# ! partial": +4,/!m - inaltime ma9& atic acoperis curb: +(,4!m 7ilant de suprafete propus: - Sutila demisol !*),/)mp - Sutila parter =4-,.+mp - Sutila eta# / =4),)-mp - Sutila eta# + =4),)-mp - Sutila eta# ( =!),))mp - Sutila eta# 4 =!!,.(mp - Sutila eta# ! partial" 4/,44mp - S construita demisol -(),--mp - S construita parter -+*,*4mp - S construita eta# / *!+,+4mp - S construita eta# + *!+,+4mp - S construita eta# ( *!+,+4mp - S construita eta# 4 *!+,+4mp - Sconstruita eta# ! partial" !!,!!mp - Sutila totala C/ (--(,=(mp - S construita C/ -+*,*4mp - S desfasurata C/ 4*(+,/(mp - S construita C+ post trafo+generator" +/,..mp - S construita C( bazin ape uzate teGn&" *+,..mp - S construita C4 statie epurare ape uz&mena#ere" (.,..mp - S construita C! platf&dep&gunoi mena#er" /!,..mp 3

; S construita totala propusa <%1=%2=%3=%!=%8> ; S construita e6istenta <%11=%12=%3(> >7S3es5asurata ; Sconstruita totala <propus=e6istent> ; S construita 3es5asurata totala <propus=e6istent> ; S TEREN ; ).T propus ; %&T propus

9(89$!mp (3898"mp 1("192!mp 88"89(3mp 389$9""mp !192(: 19!981

2. &TILITATI - Alimentarea cu energie electrica se 8a realiza prin bransament la reteaua e9istenta in zona prin intermediul unui post trafo de tip 237;S' ecGipat cu doua celule cu capacitate de 4..H6A fiecare& Postul 'rafo 8a fi ecGipat cu generator electric& Acestea se 8or amplasa pe o platforma betonata acoperita cu Ac<+/mp C+"& 'ensiune nominala I +4J6, si un tablou de #oasa tensiune cu - plecari& 1asura se 8a face pe #oasa tensiune& Principalele componentele postului de transformare in an8elopa de metal gama 237;S'-1 sunt:

cabina este o structura modulara de aluminiu, a8and compartimente pentru aparatura de #oasa si medie tensiune& fundatie este din beton a8and compartimente separate pentru cabluri si retentie ulei celule de medie tensiune, tip modulare sau monobloc transformator de putere in ulei sau uscat tablou de distributie de #oasa tensiune grup de masura a energiei electrice optional" condensatoare optional" cabluri de legatura de medie tensiune si #oasa tensiune modul de teleconducere optional"

- 0ncalzirea cladirii C/ 8a fi electrica - Solu ia pentru CncBlzirea interioara incalzire cu sistem folie electrica Cn pardosealB direct sub pardoseala finitB fBrB a mai fi ne8oie de a Cngloba sistemul de incBlzire Cntr-o apB& Aceasta folie electricB CncBlzitoare este caracterizatB prin faptul cB este e9trem de subire& - Alimentarea cu apa potabila si apa necesara in laboratoare se 8a face prin e9ecutia unui put forat ecGipat cu electropompa si Gidrofor amplasat in demisolul cladirii in camera teGnica /& - De8ersarea apelor uzate mena#ere se 8a face prin racord e9ecutat la statie de epurare de tip EC3Cleaner C4" cu Ac<(.mp, cu un 8olum util de 4.mc, pentru preluarea apelor uzate mena#ere pro8enite de la grupurile sanitare& 'eGnologia de epurare se bazeazB pe principiul epurBrii biologice cu nBmol acti8 Cn suspensie cu denitrificare simultanB& Procesul de epurare include urmBtoarele faze: reDinere materiale nedegradabile, denitrificare, aerare, nitrificare Fi decantare&Apa uzatB curge gra8itaDional Cn staDia de epurare Fi trece prin coFul pentru reDinerea materialelor solide& -

Acest coF este amplasat Cn compartimentul de denitrificare& ConDinutul coFului este agitat Cn continuu pentru a usura dezintegrarea materialelor& %umai materialele care nu se dezintegreazB, cum ar fi cauciucurile, materialele plastice, te9tile sunt reDinute si trebuie e8acuate& Kn zona de denitrificare azotul este eliminat din apa uzatB prin descompunere biologicB Cn mediu ano9ic& Aici CFi desfBFoarB acti8itatea microorganismele de denitrificare& AzotaDii sunt transformaDi Cn azot care se dega#eazB Cn atmosferB& Prin constructia speciala a zonei de denitrificare este indusa o curgere 8erticala a licGidului intre compartimente& Acest sistem este cunoscut internaDional sub denumirea de L6ertical FloM 4abNrintGO -6F4P& Kn zona de aerare are loc o9idarea materialelor organice Cn urma cBreia rezultB bio9id de carbon, apB Fi nBmol acti8& %Bmolul acti8 este o aglomeraDie de bacterii Geterotrofe, autotrofe, aerobe, monocelulare Fi multicelulare protozoa"& 7acteriile Geterotrofe prin metabolismul lor consumB Fi asimileazB materia organicB din apa uzatB& 'ot Cn aceastB zonB de aerare are loc o9idarea ionilor de amoniu Cn azotiDi Fi apoi Cn azotaDi prin intermediul unor bacterii specifice nitrosomonas Fi nitrobacter& Aerul necesar proceselor de o9idare este asigurat de o suflantB si este introdus prin intermediul elemntelor de aerare cu bule fine& FuncDionarea automatB al suflantei este asigurata de tabloul de comandB& Apa epuratB este separatB de nBmolul acti8 Cn decantorul statiei& Apa curatB este e8acuatB prin conducta de e8acuare Cn emisar& 2ecircularea nBmolului acti8 din decantor Cn zona de denitrificare se realizeazB cu a#utorul unei pompe mammutG& Decantorul dispune de o soluDie ingenioasa pentru eliminarea efectelor fluctuaDiilor de debit al apelor uzate care ar putea cauza tulburarea decantorului Fi pierderea nBmolului acti8 prin e8acuare&StaDiile pot fi dotate cu tablou de automatizare cu sistem de programare digitalB& Kn cazul Cn care debitul sau CncBrcarea apei uzate se modificB substanDial concedii de e9&" se 8a folosi un alt program potri8it noilor condiDii& Acest sistem permite menDinerea eficienDei ma9ime de epurare Fi economii la consumul de energie electricB& EcGipamentele teGnologice sunt montate Cntr-un bazin de polipropilena care rezista la Cmpingerea pamQntului fara masuri suplimentare de protectie&7azinul 8a fi montat subteran& Pentru montarea statiei de epurare este necesar doar un radier de beton& - De8ersarea apelor uzate teGnologice se 8a construi un bazin de retentie si neutralizare ape uzate teGnologice cu A<*+mp, doua compartimente cu un 8olum de !.mc fiecare in care sa se acumuleze apa utilizata in laboratoare pentru procesul de curatenie& Aceasta 8a prelua printr-o retea de canalizare apele teGnologice &%eutralizarea acestor ape se 8a face in urma analizarii periodice a probelor in laboratoarele proprii& - Canalizarea plu8iala apele pro8enite din ploi,fenomen de dezgGet ce se 8or regasii pe teren 8or fi e8acuate printr-un sistem de canale de scurgere ape plu8iale e9istent pe amplasament, diri#ate catre rigola preluare ape plu8iale e9istenta la D%!& 3. L&%RARI E0TERI.ARE 0mobilul este pre8azut cu doua accese pietonale si un acces auto& Scurgerea apelor plu8iale se 8a face prin preluarea acestora de catre #gGeaburi si burlane, racordate la sistemul de canalizare publica de la D%!& Kmbracamintea aleilor pietonale, a locurilor de parcare nou amena#ate precum si cea a continuarii aleii auto 8a fi e9ecutata din dale din beton, asezat pe pat de nisip& "

Accesele, Cmpre#muirea si curtea se 8or amena#a Cn armonie cu natura, terenul si Cnsorirea parcelei& Prezenta documentatie s-a Cntocmit Cn conformitate cu pre8ederile: - Codului Ci8il - 4egii !.,/))/ pri8ind autorizarea e9ecutarii constructiilor, modificata si completata prin 4egea /+!,/))=, 4egea 4!(,+../, 4egea 4./,+..( si 4egea /)),+..4 - 4egii /.,/))! pri8ind calitatea Cn constructii, cu modificarile si completarile ulterioare - 4egii /(*,/))! pri8ind protectia mediului, republicata, cu modificarile ulterioare - 3rdinului 1inisterului Sanatatii pentru aprobarea %ormelor de igiena pri8ind modul de 8iata al populatiei - A$2 *==,/))* pentru aprobarea unor regulamente pri8ind calitatea Cn constructii - A$2 +*(,/))4 pri8ind aprobarea 2egulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - A$2 )+!,/))! pentru aprobarea 2egulamentului de 8erificare si e9pertizare teGnica de calitate a proiectelor, a e9ecutiei lucrarilor si constructiilor - 3rdinului 1'C' /4(.,+..! pentru aprobarea %ormelor metodologice de aplicare a 4egii !.,/))/ republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - %P =--+..+ - %ormati8 pri8ind proiectarea cladirilor ci8ile din punct de 8edere al cerintei de siguranta Cn e9ploatare - P //--/))) - %ormati8 pri8ind siguranta la foc a constructiilor - 3$ =.,/))* pri8ind apararea Cmpotri8a incendiilor, aprobata si modificata prin 4egea +/+,/))*, cu modificarile ulterioare - %P !/-+../ - %ormati8 pri8ind adaptarea cladirilor ci8ile si spatiului urban aferent la cerintele persoanelor cu Gandicap - %P .=(-+..+ - %ormati8 pri8ind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala Cn constructii - C /.*,.-+..+ - %ormati8 pentru proiectarea si e9ecutarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri -%P .4.-+..+ - %ormati8 pri8ind proiectarea, e9ecutia si e9ploatarea Gidroizolatiilor la cladiri - %P .=)-+..+ - %ormati8 pri8ind proiectarea, e9ecutia si e9ploatarea Cn8elitorilor acoperisurilor Cn panta la cladiri - S'AS +)=!,/)-* - Scari& Prescriptii generale de proiectare - S'AS =/(/,/)*) - Knaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor - S'AS ((.+,+ - Pantele Cn8elitorii

0ntocmit 0ng&6iorel $utu