Sunteți pe pagina 1din 32

Montajul elementelor prefabricate la o hala industriala parter integral prefabricate

Student: Filip Ionut Grupa:3352

2008 200!

"#M$ %&'($(II
Sa se proiecteze fluxul tehnologic pentru montajul elementelor de rezistenta prefabricate la o hala industriala parter integral prefabricate. Se cunosc caracteristicile elementelor prefabricate in functie de tipul structurii (str.tip I ) la care GPII GR si str. tip II la care GP GR ). !ehnologia de executie se desfasoara in urmatoarele faze tehnologice" #a str.tip I" $aza I % montarea stalpilor prefabricate $aza II % montarea GP&GR $aza III' montarea G( #a str.tip II" $aza I'montarea stalpilor prefabricate $aza II % montarea GP $aza II %montarea GR si )(. #ucrarea contine" 1. Etapa I 1.1. $isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricati * 1.+. ,emoriu justificati-* 2. Etapa II +.1. $isa tehnologica pentru montarea +.+. ,emoriu justificati-* 3. Etapa III ..1. $isa tehnologica pentru montarea GR si a elementelor de acoperis * ..+. ,emoriu justificati-* 4. Etapa IV /.1. Planuri generale de montaj prin metoda diferentiale si metoda combinata 5. Etapa V 0.1. 1alculul duratelor totale de montaj prin metoda diferentiala si metoda combinata* 2 fisa tehnologica contine"" 1. +. .. /. 0. 5. 1aracteristicile elementului prefabricat si al dispoziti-ului de manipulare si montaj. 2rganizarea punctului de lucru. ,ijloacele necesare pentru transportul 3 manipularea si montajul elementelor prefabricate. Indicatii pentru montaj. 4orme de timp si formatii de muncitori. 4orme de tehnica securitatii muncii.

)ate personale: Prin tema de proiectare a fluxului tehnologic pentru montarea structurii de rezistenta a unei hale industriale parter3 integral prefabricate3 se cunosc urmatoarele date si caracteristici a acesteia" 'numar de ordine" 4 6 7 'regim de inaltime3 deschidere si tra-ee3 dat de cum rezulta din tabelele !ab. 1 si !ab. +3 astfel" !ab. 1 " 4 3.B&1 .B&+ 89 0.35 &:./0 ':.0: 4 /B /B&1 /B&+ ,- 3 !ab. + n< . + . 2 n! / 5 0 ,

896:3.0m %diferenta de ni-el intre cota reper ;:.:: (fata superioara a buzei pahar) si cota terenului amenjat pentru circulatie* n< 6 + % numarul de deschideri n! 6 / % numarul de tra-eei. 'caracteristicile dimensionale ale deschiderilor si tra-eelor3 rezulta din caracteristicile dimensionale ale elementelor prefabricate (!ab. . si !ab. / )" !ab. . !ip stalp Sc # 1+350 h :3@: h? :3A: a :37: <imensiuni =m> b6b? c c? :35: .350 +3:: <imensiuni =m> l :300 :30: +377 d :3/: e :3A: f :3/: f? :3/:

!ip <enumire element structura Structura )+ Grinda de rulare II 5x1@ G( * ). Grinda principala G +8 * , )/ 1heson 3 *

Greutate =B4> h :3@: 13/. :3.: .A3:: 7A30: +/3::

# 035: 1A3@: 037/

conform tabelului !ab. / rezulta" 'deschiderea #< 6 1@3:: m 'tra-eea # ! 6 53:: m

'dispunerea in plan pe o trama3 a elementelor prefabricate3 este prezentata in figura $ig. 1

Fig. 1 Dispunerea in plan a elementelor prefabricate

Fa/a + Montajul stlpilor prefabricati 1.1 Sistemul de ag tare este cel cu gauri trans-ersale si buloane. StClpul este agDtat in trei puncte. Pozitia acestora este prezentatD in fig. +. S'a calculate -olumul stClpului" Est 6 03.0 m. Greutatea acestuia se calculeaza cu relatia " G st 6 Est F 0b

0b 6 +0:: BgGm. rezultand Gst 61.3.@ tH .


S'au calculat coordonatele centrului de greutate ale elementului prefabricat cu relatiile" xG 6

x A A
i i

IG 6

y A
i

Ai

(-and in -edere cD stClpul este central3 a rezultat x G 6 :3 iar I G 6 5370 m 1.2.!rgani"area frontului de lucru. (cesta se desfasoara pe doua trame adiacente conform fig. .. Se estimeaza raza necesara a macaralei din conditiile" de ridicare de pe mijlocul de transport " Rnec J d. 6 # ! 6 53:: m de montaj Rnec J # ! G + 6 .3:: m Rnec J Rmin RezultD3 prin satisfacerea simultana a celor trei conditii Rnec 6 5 m. 1.3.#legerea dispo"iti$ului pentru manipularea si montajul stlpilor prefabricate. Pentru alegerea acestuia se utilizeaza K1atalogul de dispoziti-e de manipulare si montaj elemente prefabricate pentru constructiiL % proiect I.P.1. nr. A+:AG17@@. !rebuie respectate simultan relatiile" Gmax J Gelem de 6 dmax

Fig. 2 Stalpul central (cote geometrice, pozitia centrului de greutate

Fig. ! "rganizarea frontului de lucru la montarea st#lpilor . Gmax 6 /: tH M Gst 6 1.3.@ tH dc 6 +30: m 6 dmax 6 +30: m. <in catalog se extrag urmatoarele date " Indicati-ul dispoziti-ului" N.10 ,asa proprie gd 6 +35@A tH Inaltimea dispoziti-ului hd 6 .30 m <istanta intre cabluri dc 6 +30: m. A

1.4. %alculul parametrilor te&nologici necesari pentru alegerea macaralei. (cestia sunt" Rnec 6 5 m (din organizarea frontului de lucru) Oc nec 6 Gst & gd (conform relatiei (15.5)) unde" Gst 61.3.@ tH % greutatea stalpului prefabricat3 gd 6+35@A tH % greutatea dispoziti-ului de manipulare. Oc nec 61.3.@ & +35@A 6 153:A tH. 9c nec 6 9 ' 89 & hel & hd & hr 3 unde" 9 ' 89 P : Q 9 ' 89 6 : hel 6 #st 6 1+3:A m (lungimea stalpului)* hd 6.30: m (inaltimea dispoziti-ului in faza de montaj)* hr 6 :30: m (inaltimea de siguranta la rotire ) rezultand" 9c nec 6 1+350 &.30: & :310 6 153.: m 1.5. #legerea utilajului de ridicare. <in K1atalogul de utilaje pentru lucrari de constructii % montaj K s'a ales macaraua pe pneuri ,30 "' de capacitate +A tH3 cu lungimea sagetii de 103+/ m3 a-and urmatorii parametri" Ref 6 531: m M Rnec 6 5 m Oc ef 6 173/5 tH M Oc nec 6 153:A tH. 9c ef 6 153/7 M 9c nec 6153.: m. Nrmeaza fisa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate.

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.

F.".+.+ 1 0+

+. 'aracteristicile elementelor prefabricate si ale dispo/iti2ului de manipulare si montaj la . Fa/ade manipulare

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricati la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. <ispoziti- principal N .10 ' Gmax 6 /: tH* ' gd 6 +35@A tH* ' hd 6 .30: m* ' dc 6 +30: m* dispoziti- secundar N 117" ' Gmax 6 A tH* ' gd 6 :310 tH* 1aracteristicile stalpului" ' Gst 6 1.3.@ tH* ' #st 6 1+350 tH* 1 b. 'a"a de montaj(

F.".+.+ 1 02

1:

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricati la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 2.!rgani"area frontului de lucru

F.".+.+ 1 03

3. Mijloace necesare 4r 2peratia crt. 1 !ransport + ,anipulare si montaj

,ijloc utilizat Remorca cu platforma joasa <ispozitiprincipal

Indicati R( +: N .10

1aracteristici tehnice Ot 6 +: tH* )t 6 +3/: m* Gmax 6 /: tH* gd 6 +35@A tH* hd 6 .30: m* dc 6 +30: m* Gmax 6 A tH* gd 6 :310 tH* Ref 6 531: m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 173/5 MOc nec 6153A7A* 9c ef 6 153/7 M 9c nec 6153:A*

4r. buc.

. /

,anipulare ,anipulare si montaj

<ispozitisecundar ,acara pe pneuri

N 117 /. 2!1 @@

11

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 4. Indicatii pentru montaj

F.".+.+ 1 0,

4.1. !peratii pregatitoare Se -erifica elementele geometrice ale stalpilor si incadrarea acestora in clasa de precizie indicate de proiect* #ungimea stalpului si distanta de la baza stalpului pana la suprafata consolei se noteaza pe planul de montaj* Se marcheaza axele sectiunii stalpului la ni-elul suprafetei superioare a fundatiei pahar si la -arf* Se traseaza axele modulare pe suprafata superioara a fundatiei pahar* Se determina cotele fundului paharului fundatiilor si se inscriu pe planul de montaj* Se stabileste grosimea stratului de complemetare pentru fiecare fundatie3 in functie de cota fundului paharului si de lungimea masurata de la baza stalpului pana la suprafata consolei. Se materializeaza pe teren3 prin tarus3 pozitia de stationare a macaralei. 4.2. Montarea stalpilor 1u . ' / ore inainte de montarea stalpilor se completeaza cu beton fundul paharului fundatiei3 functie de cota stabilita la pct./.1. <aca intre completarea cu beton a fundului paharului si montarea stalpului a trecut un timp mai mare de . % / ore este necesar ca inaintea montarii sa se toarne un strat de mortar de ciment -artos in grosime de maxim 1: mm. Stalpul se adduce la locul de montaj cu o remorca cu platforma joasa R(+: % pozitia 1* )lemental prefabricat se prinde in cele doua dispoziti-e de manipulare ( N.10 % principal si N117' secundar)* ,acaraua il ridica de pe trailer3 isi roteste bratul si il aseaza pe teren cu baza acestuia si centrul de greutate pe circumferinta descrisa de carligul utilajului de ridicare* baza stalpului R fiind in apropierea fundatiei* Se desprinde cablul si dispoziti-ul secundar3 stalpul ramanand prins in cel principal* Nrmeaza o miscare de basculare (rotire in plan -ertical)3 acesta ajungand in pozitie -erticala3 se roteste bratul macaralei asezandu'se stalpul in pozitie de montaj*se -erifica -erticalitatea* Se fixeaza pro-izoriu prin intermediul penelor* Se coboara partial carligul macaralei si se degajeaza dispoziti-ul principal de manipulare si montaj.

1+

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. +. 3orme de timp si formatii de muncitori:

F.".+.+ 1 05

Art. $ D%1 &1 % asezarea in statie a macaralei (calarea3 decalarea si deplasarea fara sarcina) in -ederea montarii elementelor prefabricate. 4.!.N 6 :3+.: ore G statie macara 4.! 6 :357 om % ore G statie macara $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ. . '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%2 A1 % prinderea si desprinderea dispoziti-elor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de carligul macaralei. 4.!. 6 :3/@ om % ore G buc. <ispoziti-. $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ. . '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%' &1 % pregatirea fundului paharului in -ederea montarii stalpului. 4.!. 6 :37: om % ore G buc. $undatie pahar $ormatia 4 6 +"'1 montator prefabricate categ./ '1 montator prefabricate categ. . Art. $ D%( D % montarea pro-izorie a stalpilor prefabricati din beton armat la constructii industriale cu ajutorul macaralelor. 4.!.N 61315: ore Gbuc.Stalp 4.!. 6 03@: om % ore G buc. Stalp $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. / '+ montator prefabricate categ. + '+ montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%)D % montarea (fixarea) definiti-e a stalpilor prefabricate la constructii industriale 4.!. 6 +3.0 om % ore G buc. Stalp $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ./ '+ montator prefabricate categ. +

1.

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.

F.".+.+ 1 0*

*.3orme de tehnica si securitatea muncii: #a transportul3 depozitarea3 mane-rarea si montajul elementelor prefabricate se -or respecta normele de protectie a muncii in -igoare. Se acorda atentie deosebita urmatoarelor pre-ederi" Inaintea operatiilor de montaj se -erifica dispoziti-ele de manipulare si sistemele de agatare* Indepartarea de stalp a tuturor persoanelor din momentul ridicarii pana la asezarea in fundatia pahar* Se desfac dispoziti-ele de montaj numai dupa efectuarea prinderii pro-izorii a stalpilor in fundatia pahar* Pentru depistarea dispoziti-elor se -or folosi scari pre-azute la partea superioara cu platforma ingradita* )ste interzisa circulatia in zona de actiune a utilajului de ridicare.

1/

F$4$ 2 5 Montajul grin/ilor principale +.1 Sistemul de agatare il constituie urechile de prindere. ,ontajul acestor elemente prefabricate se face de pe aceleasi trasee folosite pentru stalpi3 cu acelasi utilaj de ridicare3 din acelasi punct de stationare al acestuia si cu acelasi dispoziti- fara desprinderea acestuia din carligul macaralei pe toata durata de montaj. +.+ 6rgani/area frontului de lucru se face pe doua trame adiacente3 raza necesara a macaralei se estimeaza conform relatiilor de mai jos" 1onditia de montaj" Rnec Jd1 6 *+ G + 6 5 m Rnec JRmin Rezulta marimea razei necesare Rnec 6 5 m. +...(legerea dispoziti-ului pentru manipularea si montajul grinzilor principale. Se utilizeaza K1atalogul de dispoziti-e de manipulare si montaj elemente prefabricate pentru constructiiL % capitolul II( sau III. !rebuie respectate conditiile" Gmax JGelem dc 6 dag

Grinda agatata in dispoziti-ul de manipulare se prezinta in fig. /.

Fig. ' Grinda principala G.,. 1$-)-', agatata in dispoziti.ul de ridicare 10

Gmax 6 /: tH M Ggr 6 73A0 tH*

15

dc 6 1A35:Sm T dag 6 1A3.: m S'a ales dispoziti-ul &3+8 cu urmatoarele caracteristici" gd 6 +3A5. tH hd 6 /30@A m dc 6 1A35: m Gmax 6 1/ tH 2.4 %alculul parametrilor te&nologici necesari pentru alegerea macaralei la montarea grin"ilor principale. (cestia se estimeaza conform" Raza necesara a rezultat din organizarea frontului de lucru Rnec 6 5 m Sarcina de carlig necesara se calculeaza conform relatiei" Oc nec 6 Ggr & gd 673A0 & +3A5. 6 1+301. tH Inaltimea necesara la carligul macaralei3 conform relatiei" 9c nec 6 9 ' 89 & hel & hd & hr

Nnde" 9 6 1+350 % :3.0 6 1+3.: m % reprezinta cota la care se monteaza grinda principala* 89 6 :3.0 m* hel 613/. m* hd 6 /30@A m* hdr6+3:: m* Rezulta" 9c nec 6 1+3.: % :3.0 & 13/. & /30@A & +3:: 6 1737A m 2.5. #legerea utilajului de ridicare Se utilizeaza K1atalogul de utilaje pentru lucrari de constructii montajL3 de unde s'a ales macaraua pe pneuri 325 "' 88 de +0 tf capacitate cu urmatorii parametri" Ref 6 531: m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 15357 tH MOc nec 61+301. tH* 9c ef 6 +:3:: m M 9c nec 61737A m* #sDg 6 +13./ m Nrmeaza fisa tehnologica pentru montarea grinzilor principale.

1A

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.

F.".2.+ 1 0+

+. 'aracteristicile elementelor prefabricate si ale dispo/iti2ului de manipulare si montaj

)ispo/iti2 &3+8: gd 6 +3A5. tH hd 6 /30@A m dc 6 1A35: m Gmax 6 1/ tH Grinda principala G +8 * ,: #! 6 1A3@: m

1@

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 2. 6rgani/area frontului de lucru

F.".2.+ 1 02

3. Mijloace necesare 4r crt. 1 + 2peratia !ransport ,anipulare si montaj ,ijloc utilizat Remorca cu platforma joasa <ispozitiprincipal Indicati- 1aracteristici tehnice R( +: N .1@ Ot 6 +: tH* )t 6 +3/: m* Gmax 6 1/ tH* gd 6 +3A5. tH* hd 6 030@A m* dc 6 1A35: m* Ref 6 531: m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 17357 tH MOc nec 61+301.* 9c ef 6 +: m M 9c nec 61@3:@A m* #sDg 6 +13./ m 4r. buc.

,anipulare si montaj

,acara pe pneuri

/. 2!1 @@

17

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 4. Indicatii pentru montaj

F.".2.+ 1 03

4.1. !peratii pregatitoare Se -erifica elementele geometrice ale grinzilor si incadrarea acestora in clasa de precizie indicata de proiect* Se materializeaza lungimea de rezemare indicate in proiect la partea superioara a stalpilor pentru grinzile longitudinale sip e consolele stalpilor pentru grinzile de rulare* Se -erifica pozitia fata de axele modulate si a axelor suprafetelor de rezemare si cotele suprafetelor* Se materializeaza pe teren prin tarus pozitia de stationare a macaralei. 4.2. Montarea Se asterne pe suprafetele de rezemare un strat de ni-elare de mortar de ciment -artos in grosime de maxim 1: mm. Se prinde elemental in carligul macaralei prin intermediul dispoziti-ului de manipulare si montaj* Se ridica prefabricatul de pe mijlocul de transport3 se -erifica prinderea in dispoziti- si se aduce pe -erticala pozitia de montaj* ghidarea se face de la distanta prin intermediul franghiilor* Se aseaza elemental in pozitia de montaj asigurandu'si pozitia si rezemarea conform proiectului* Se coboara partial carligul macaralei si se degajeaza dispoziti-ul principal de manipulare si montaj.

+:

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 5. 3orme de timp si formatii de muncitori:

F.".2.+ 1 0,

Art. $ D%1 A1 % asezarea in statie a macaralei (calarea3 decalarea si deplasarea fara sarcina) in -ederea montarii elementelor prefabricate. 4.!.N 6 :315/ ore G statie macara 4.! 6 :3/7 om % ore G statie macara $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ. . '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%2 A1 % prinderea si desprinderea dispoziti-elor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de carligul macaralei. 4.!. 6 :3/@ om % ore G buc. <ispoziti-. $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ. . '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%/ 0 % montarea grinzilor care necesita mentinerea lor in carligul macarelei pentru asigurarea stabilitatii. 4.!.N 6 :35@A ore Gbuc.)lement prefabricat 4.!. 6 .3/: om % ore G buc. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. / ' 1 montator prefabricate categ. . ' . montator pregfabricate categ.+ Art. $ D%/ 0 % asigurarea elementelor prefabricate in timpul montajului cu macaraua pentru executia sudurilor3 elemental fiind suspendat in carligul macaralei pentru asigurarea stabilitatii. 4.!.N 6 :37A ore Gbuc.)lement prefabricat 4.!. 6 03@: om % ore G buc. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ./ ' 1 montator prefabricate categ. . ' . montator pregfabricate categ.+ 5. 3orme de tehnica a securitatii muncii: #a transportul3 depozitarea3 mane-rarea si montarea elementelor prefabricate se -or respecta normele in -igoare

+1

F$4$ 3 5 Montajul grin/ilor de rulare si a elementelor de acoperis ..1 Sistemul de agatare al acestor elemente il constituie urechile de prindere3 doua in cazul grinzilor si patru in cazul elementelor de acoperis 3.2 6rgani/area frontului de lucru. Se desfasoara pe doua trame adiacente. !raseele de circulatie pentru macara si mijloacele de transport sunt cele stabilite la fazele 1 si +. Ntilajele circula la mijlocul tra-eelor. 2rganizarea frontului de lucru pentru montarea acestor doua tipuri de elemente se prezinta in fig. 0.

$ig. 0 2rganizarea frontului de lucru pentru montarea grinzilor de rulare si a elementelor de acoperis Raza necesara a macaralei se estimeaza conform relatiilor de mai jos" 1onditia de montaj" Rnec Jd1 6 *+ G + 6 . m 1onditia de ridicare de pe mijlocul de transport" Rnec Jd1 6 *+ G + 6 5 m Rnec JRmin Rezulta marimea razei necesare Rnec 6 5 m. 3.3. #legerea dispo"iti$ului pentru manipularea si montajul grin"ilor de rulare si a elementelor de acoperis. Se utilizeaza K 1atalogul de dispoziti-e de manipulare si montaj elemente prefabricate pentru constructiiL % 1apitolul II( sau III.

++

!rebuie respectate conditiile " Gmax JGelem Gel 6 max (GG.R.*G).(.)

dc 6 dag

S'a ales dispoziti-ul &203$ cu urmatoarele caracteristici" gd 6 :3/7. tH hd 6 +3+/5 dc 6 03+: m Gmax 6 /30 tH

S'au respectat conditiile de mai sus3 adica" Gmax 6 /30 tH M GG.R 6 .3A tH dc 6 03+: m M dag 6 /37: m (pentru grinzile de rulare )* dc 6 03+: m M dag 6 /37/ m (pentru elemente de acoperis )* )lemente prefabricate agitate in dispoziti-e3 se prezinta in fig.5 a) si b)"

+.

Fig. )a 1lemente prefabricate agitate in dispoziti.ul de manipulare si monta2- grinda de rulare

+/

Fig. )b 1lemente prefabricate agitate in dispoziti.ul de manipulare si monta2 3elemente de acoperis 3.,. 'alculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea macaralei la montarea grin/ilor principale si elementelor de acoperis. Rnec 6 5 m 9c nec 6 9 ' 89 & hel & hd & hr unde4 96 9)( 6 #st % :3.0 & hgp 6 1+350 ' :3.0 & 13/. 6 1.3A. m 9c nec 6 1.3A. % :3.0 & :3@: & +3+/5 & +3:: 6 1@3/+5 m Oc nec 6 Gel & gd 6 .3A: & :3/7. 6/317. tH .++ 6 51 b: + c 1.3A. :3.0 #sDg 6 & 6 & 6 +A300 m : sin A0 cos A0 : sin cos Nnde" 9 6 1.3A. m * b : 6 + 6 .3:: m + c 6 +3:: m h 1 6 :3.0 m +0

3.5. #legerea utilajului de ridicare Se utilizeaza 70atalogul de utila2e pentru lucrari de constructii monta28, de unde s'a ales macaraua pe pneuri 325 "' 88 de +0 tf capacitate cu urmatorii parametric" Ref 6 A35+ m M Rnec 6 53:: m Oc ef 6 11351 tH M Oc nec 6/317. tH 9c ef 6 +731 m M 9c nec 61@3/+5 m* #sDg ef 6 .:3/@ m M #sDg nec 6 +A300 m Nrmeaza fisa tehnologica pentru montarea grinzilor principale.

+5

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 1. %aracteristicile elementelor prefabricate si ale dispo"iti$ului de manipulare si montaj

F.".3.+ 1 0+

Grinda de rulare G( *: G 6 .3A tH # 6 037: m h 6 :3@: m l 6 :300 m dag 6 /37: m* <ispoziti- N+:.(" ' gd 6 :3/7. tH* ' hd 6 +3+/5 m* ' dc 6 03+: m* ' Gmax 6 /30 tH*

+A

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal.

F.".3.+ 1 02

)lemente de acoperis .'5" G 6 +3/ tH # 6 037/ m h 6 :3.: m l 6 +377 m dag 6 /37/ m* <ispoziti- &203$" ' gd 6 :3/7. tH* ' hd 6 +3+/5 m* ' dc 6 03+: m* ' Gmax 6 /30 tH*

+@

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 2. !rgani"area frontului de lucru

F.".3.+ 1 02

3. Mijloace necesare 4r crt. 1 + 2peratia !ransport ,anipulare si montaj ,ijloc utilizat Remorca cu platforma joasa <ispozitiprincipal Indicati- 1aracteristici tehnice R( +: N +:.( Ot 6 +: tH* )t 6 +3/: m* Gmax 6 /30 tH* gd 6 :3/7. tH* hd 6 +3+/5 m* dc 6 03+: m* Ref 6 A35+ m M Rnec 6 53:5 m* Ocfef 6 11351 tH MOc nec 6/37.1 tH* 9c ef 6 +137 m M 9c nec 61030/5m* #sDg 6 +73A0 m 4r. buc.

,anipulare si montaj

,acara pe pneuri

.+0!1 @@

+7

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. 4. Indicatii pentru montaj

F.".3.+ 1 0,

4.1. !peratii pregatitoare Se -erifica elementele geometrice ale grinzilor si incadrarea acestora in clasa de precizie indicata de proiect* Se marcheaza lungimea de rezemare indicata in proiect3 pe partile laterale ale ner-urii de rezemare* Se materializeaza pe teren prin tarus pozitia de stationare a macaralei. 4.2. Montarea Se asterne pe suprafetele de rezemare un strat de ni-elare de mortar de ciment -artos in grosime de maxim 1: mm. Se prinde elementul in carligul macaralei prin intermediul dispoziti-ului de manipulare si montaj* Se ridica prefabricatul de pe mijlocul de transport3 se -erifica prinderea in dispoziti- si se aduce pe -erticala pozitia de montaj* ghidarea se face de la distanta prin intermediul franghiilor* Se aseaza elemental in pozitia de montaj asigurandu'si pozitia si rezemarea conform proiectului* Se coboara partial carligul macaralei si se degajeaza dispoziti-ul principal de manipulare si montaj.

.:

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. *. 3orme de timp si formatii de muncitori:

F.".3.+ 1 05

Art. $ D%1 A1 % asezarea in statie a macaralei (calarea3 decalarea si deplasarea fara sarcina) in -ederea montarii elementelor prefabricate. 4.!.N 6 :315/ ore G statie macara 4.! 6 :3/7 om % ore G statie macara $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ. . '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%2 A1 % prinderea si desprinderea dispoziti-elor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de carligul macaralei. 4.!. 6 :3/@ om % ore G buc. <ispoziti-. $ormatia 4 6 ."'1 montator prefabricate categ. . '1 montator prefabricate categ. + '1 montator pregfabricate categ. 1 Art. $ D%/& % montarea grinzilor care necesita mentinerea lor in carligul macarelei pentru asigurarea stabilitatii. 4.!.N 6 :3/:0 ore Gbuc.)lement prefabricat 4.!. 6 13@0 om % ore G buc. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ. / ' 1 montator prefabricate categ. . ' . montator pregfabricate categ.+ Art. $ D11A1 % asigurarea elementelor prefabricate in timpul montajului cu macaraua pentru executia sudurilor3 elemental fiind suspendat in carligul macaralei pentru asigurarea stabilitatii. 4.!.N 6 :37: ore Gbuc.)lement prefabricat 4.!. 6 /30: om % ore G buc. )lement prefabricat $ormatia 4 6 0"'1 montator prefabricate categ./ ' 1 montator prefabricate categ. . ' . montator pregfabricate categ.+

.1

$isa tehnologica pentru montarea stalpilor prefabricate la o hala industriala cu trama 5x1@ si grinzi principale dispuse trans-ersal. ). *orme de te&nica si securitatea muncii(

F.".3.+ 1 05

*a transportul, depozitarea, mane.rarea si montarea elementelor prefabricate se .or respecta normale in .igoare. Se acorda o atentie deosebita urmatoarelor aspecte" In timpul montarii elementelor nu este permisa trecerea sau stationarea persoanelor in zona de montaj* ghidarea prefabricatelor se face de la distanta cu ajutorul franghiilor* #a montaj se -a a-ea grija san u se lo-easca elementele montate anterior* Se desfac dispoziti-ele de montare numai dupa asezarea stabile a elementelor* Pentru desprinderea dispoziti-elor se -or folosi scari pre-azute la partea superioara cu platforma ingradita.

.+