Sunteți pe pagina 1din 7

tr'acultatea I.MJ.

; Departamentul de Inginerie Mecanicl Anul m UPS

E)(EMPLE DE SUBM,CTE DE E)(AMENLA DISCPLINA Calculul gi construcfia utilaiului petrolier de schell 1

1. SA se reprezinte profilul sondei al c6rui progmm de construclie este prezentat in tabelul l, completAnd acest tabel, precizdnd semnificalia miirimilor care intervin gi justificdnd alegerile 9i calculele efectuate! Cum caracterizali condi{iile de foraj av6nd in vedere valorile ob}inute pentru Rcr; Si Cst.cn.t2
J

CB

Hct.i:
Lcsj,
m

L",

!r.i

Tabelul 1. Programut de corxtrucfie a Sondei 1. Sap[ cu tnei conuri Dac*h Trp Dcai, IFU. mm fipl in burlane Dsr,
(mm)

Di^co;.t,
IIlm

6,.^cnir
mm

sih
API,

in
(mm)

sapei

I
2

450
1900

9/"
5Y2

t2%

B
API,
de constuctie a Sondei

B Tabelul 1. Progranul
J

l.
Cv.cn.,

(continuare). CB

'!'
Lcaj, m
450
1900

6ca.i,

6cnn

Rcoi

Rcn,

Cy.caJ

illm

mm

18

2) Completali subsolul fig. 1! in ce consii u^r,;ilacestei scule?

.....'....': -..-....., GU Fig. 1. I - ............; 2 - .-.....;3 - .............; 4 - ..............--...; 5 - ----........'. ; 6 - ...-.-.. .

Construcfia

spf,lare

3) Ce inseamnd SM-7%DGJ? in ce const6 uzura sapei cu trei role? 4) A. Sd se aleag,L sapa de foraj cu trei role, cu lag[re etange, preciz6nd semnul ei grafic de nominalizare, necesard pentru forajul intr-o structur[ cu nisipuri presate 9i gresii de tlrie medie, abrazive,a unui puf intermediar care se tubeazd cu o CB de 851"! Puful anterior a fost tubat cu o CB de l3Tr", cu fiurlane cu filet B, care are in componenfa sa un tronson de burlane cu grosimea

marimd de perete de 13,06 mm. B. Sd se calculeze spafiul inelar, ra,La $ coeficientul de spafiu inelar, precizdnd penau ce condilii de foraj corespund misurile lor! C. Si se calculeze, de asemeneq jocul interior minim! D. SA se argrmenteze alegere frcutil gi sE se preciz-eze toate notaliile folosite! 5) Ce inseamnd N 80? Ce reprezinti rRro,s? Sd se deterrrrine misura lui &os pentu N 80, astfel incdt [R,.o,s]: MPa! 6) A. SA se completeze tabetul 2, folosind diagrama de tubare justific6nd gi precizdnd semnificafia tuturor notatiilor!
Tabelul2. Cracteristicile CI(t), de9% frb cu filet L, din componenp
Sondei 2.

CB-2 = Cl(I\: D",^:"t!-l,tm:tio IF: -!.-.


I

Hrt = Lrt:lm0

Dri

or: -.-..tJtf : nrz:

Zr r-

[l

L;.tt
Io,^ III

Cr.,
.Sn;.

IIl

m,

o,-kg/fr

G" ,- ltl G.*r. kI'I

on;. N/m

B. Se se reprezinte profilul acestei coloane! 7) A. Scrieli semnele grafice de nominalizarc a burlanelor care alcAtuiesc tronsonul superior Si, respectiv, tonsonul inferior al CI de f/t",cvHr.z= Lr.z:1900 m de la o sond4 folosind diagrama de tubare a acestei coloane, $tiind ci burlanele au lungimea normald, de circa 9 m! B. Care este solicitarea principalE la care hebuie sE reziste fiecare dintre aceste tronsoane? C. Cum poate avea loc avarierea coloanei la cap5tul ei superior? Dar la partea ei inferioar[? D. Prin ce se caracterizeazA d.p.d.v. al reziSenfei tronsoanele intemredime? Care dintre ele are rezistenfa mai mare qi din ce motiv? E. Se introduce primul tronson pe lungimea de lfi) m. SA se demonsteze cire este categoria de tuburi in care se incadreazi burlanele din acest tronson! Poate fi inhodus acest tonson fdrd umplerea lui cu fluid de foraj? F. SA se calculeze tensiunea de tracfiune cale ia nagtere in secliunea cea mai solicitatii a corpul bulanului superior din acest tronson! 8) SE se determine expresia vectoriatd a greutiilii proprii aparente, in frrnclie de greutatea in aer, a unei porfiuni de coloand de burlane de construcfie rmiforml, aflate sub secfiunea care se gEse$te la addncimea I/, lungimea intregl coloane fiind Zcr : Hcn. 9) Sd se precizeze,justificand, cum poate fi intodus in puful de foraj tmtronson de CB alcdtuit din burlane de ll3/+", cu grosimea de perete de I1,05 mm, gtiind cd fluidut de foraj are densitatea de 1,3 t/m3! Sa se arate semnifica{ia tuturor mdrimilor care intervin in cadrul relafiilor folosite! 10) SA se calculeze presiunea hidrostaticn exterioar5, exprimatii in bar, exercitatd la addncimea de 2500 m asupra unei coloane de burlane, in timpul tubdrii unui put de clte fluidul de foraj cu densitatea de 1,25 t/m3. Sa seprecizozatoate notafiile folosite! 1l) Precizali relaliile de calcul pentru tensiunile produse de cele dou6 acliuni principale care solicitil o secfiune transversald a coloanei de burlane (CB), aflatii la adiincimea H, ardtind semnificafia mErimilor respective, gi reprezentali dependenlele corespunz[toare! 12) Care sunt funcf;ile Gar.F in timpul forajului, care este componenla sa gi rolul fiecdrui element? 13) SA se precizeze componenfa Gar.F p,baza schemei acesteia qi rolul firncfional al elementelor respective! Care sunt funcfiile Gar.F in timpul forajului? 14) Ce tnseamni NC 46? Sd se justifice, gtiind cL D : 117,5 mm, gi sd se indice toate notafiile folosite! 15) Care este veriga slabd a Gar.F? Sa se justifice, precizdnd fenomenul respectiv, efectele lui qi solicitarea principali corespunzdtoare! 10 SA se reprezinte o imbinare frletatii cu umdr a prdjinilor grele, indicflnd secliunile sale critice! Sd se justifice calificativul de,,critice" relativ la aceste secliuni!

\,

17) Carc este mdrimea care evidenliaz[ rezistenfa la oboseal[ a imbindrii filetate cu umir (tt'U) u prdjinilor grele (PG)? Precizali m5rimile respective! Sd se indice valoarea acestei m5rimi pentru PG circulare ctt Dp6: 7n $1 Dpc1:2Yn" $r sd se compare cu valoarea optiml, folosind STAS 1l 609-80! 1S) in ce situalie igi pierde stabilitatea An.PG, care sunt efectele negative ale manifestlrii acestui fenomen qi care sunt solufiile practice pentru evitarea lui? 19) Sa se calculeze lungimea ansamblului de pr[jini grele (AnJG) dintr-o Gar.F, cunoscdnd urmitoarele: F" : 165 kl.l, gpc:1211 N/m, pJ: 1,4 t/r*, g: 6o, y-: 03, c; : 0,8! Sd se precizeze semnif icaf ia mdrimilor folosite ! 20) SA se verifice la flarnbaj anszrmblul de PG folosit pentru forajul in urm[toarele conditii: Dpc: 6Y+", Dp6.i:213/16", pJ: l,3t/m}, Fs: 14tf,O:9p, Fr:0,3. Care trebuie sd fie componen{a ansamblului de ad6ncime? 2l) Se se calculeze tensiunea de tractiune, corespunzEtoare fo4ei de hacliune limite d.p.d.v. al ctrgerii materialului (Fr"r), care ia nagtere in secfirmea transversal[ a rmei prEjini de foraj @F) cu RSS noi ctt Dpr: 5", .spF :9,19 mm, IEIJ, confec{ionate din G 105! Ce reprezintE, de fapt, apeasti tensiune? Preoizalt semnificalia tutrnor mirimilor folosite! 22) Calctilali tensiunea tangenfiald matdml produs[ de momenhrl de torsiune limitii d.p.d.v. al curgerii materialului (M.r), care ia naqtere in secfirmea transversald a unei prAjini de foraj @F) cu din G 105! Ce reprezinti, de fapt, aceastd RSS noi cu Drr:

tensiune?Precizali

23) Care sunt fi:ncfiile principale ale sistemelor/agregatelor de lucru principale (S/ALP) ale unei instalafii de foraj @)? 24) Sd, se scrie expresiile puterilor utile ale celor trei S/ALP ale unei IF, preciz6nd semnificaJia m[rimilor respective!
25) Sd se prezinte componenla sistemului de manevrl pebazaschemei stnrcturale gi de principiu a unei IF cu MAC, urmerind fluxul energetic respectiv! 26) Sd se prezinte componenfa sistemului de rotafie pe baza schemei struchrale gi de principiu a unei IF cu MAC, urmdrind fluxul energetic respectiv! 27) Care este componenfa sistemului de circulalie $r a traseului hidraulic al fluidului de foraj, folosind schema stucturald gi de principiu a unei IF cu MAC? 28) Care este componen{a instalatiei de curd}ire, tratare pi preparare a fluidului de foraj, determinatE pebazaschemei stnrcturale gi de principiu aunei IF cu MAC? 29) Care sunt ma;inile care existii in cadrul unei IF gi ce transformare energeticE rcalwfraznfiecare? 30) Care este componen{a unui SL al IF gi care este rolul fieclrui element? 31) CunoscAnd expresia puterii utile realizate de un SL al IF, sE se deterrnine expresia randamentului acestui sistem gi sd se deducl pe baza acestor formule condiliile constructive gi firnclionale (de exploatare) pe care trebuie sl le indeplineasci SL pentm ca firnclionarea lui sd fie eficientii! SI se precizeze semnifica{ia m6rimilor folosite! 32) Ce presupune satisfacerea celor doud cerinle firnclionale ale unui A/SL dintr-o IF gi cum se poate obline aceastil calitate? 33) Care sunt mdrimile fizice principale gi caracteristicile rmei IF? 34) Sd se deducd expresia forfei de inergie la cobordre, in faza de dernaraj, justificend gi precizdnd semnificalia futuror notafiilor! 35) Se se deduci expresia for,tei de inerfie la coborire,infaza de oprire, justific6nd gi precizind semnifi cafia tuturor mdrimilor ! 36) Scrieli expresia sarcinii utile de la cdrlig pentru faza de demaraj a opera{iei de ridicare, justific6nd gi precizdnd mlrimile respective ! 37) Scriefi expresia sarcinii utile de la cdrlig pentru faza de demaraj a operafiei de cobordre, justificfind qi precizSnd mlrimile respective! 38) Justificafi cum trebuie sd procedeze sondorul-gef pentru oprirea miqc[rii de ridicare a Gar.F qi a macaralei-cflrlig neinclrcate, p baza rela{iei de calcul respective! SE se precizeze toate notatiile folosite!

39) in ce condilii de firnclionare (operatrii,fazc) cdrligut este supraincdrcat cu sacini dinarnice mari, coeficienfii de dinamicitate fiind gi ei mari? Justificafi acest lucru, prin expresiile respective 9i comentariul lor! 40)

:150f

pJ: I

4l)

SE se aleagd

1,25 tlm3,
necesare!

ky)

ll'{, p7: tipul de IF cu acfionare DH, -- 0,78, Fp.1a: 60 f. Se se justifice aceastil alegere $ sd se facd toate precizlrile

SAse aleagdtipul delF cu acfionareDH, crmoscend ce Fru.r: lll0 kI,I qi Fa.o:87 tf'! Sd se justifice aceastil alegere qi sE se faci toate precizdrile necesare! 42) Se se reprezinte schemele aclion5rilor autonome, cu variatoare continue de tipul hansmisiilor electrice, utilizate in cadrul IF, precizfind semnificafia notafiilor! 43) Sd se reprezinte schemele aclionErilor neautonome utilizate Ia IF, precizdnd semnificatia

4l)

notaliilor! ++) Fluxul energetic al sistemului de circula{ie, rcpgezsntat de un grup motopomptr (GMP), de la o IF cu aclionare DH se e,ancteizazAprin puterilg exprimate procentual, concentrate ftr tabelul 3. SI se reprezinte schema acestui sistem gi, de asemenea, schema-bloc a lui, prwiz6nd toate notaliile, gi sI se completeze tabetul 3, exprim6nd relaliile de calcul respective. Sd se comenteze rezdtatele obfinute!
Tabelul3

45) Fluxul energetic al sistemului de circulalig reprezentat de un grup electropomp4 de la o IF cu procentual, concentrate in tabelul 4. Sd se acfionare EC se caracterued prm reprezinte schema acestui sistem gi, de asemenea, schema-bloc a lui, precizdnd toate notatiile, qi sd se completeze tabelul4. Si se comenteze rezultatele obfinute! Tabelul4

puterile,

46) SA se justifice, prin reprezentarea caracteristicii firncfionale 9i prin comentariul respectiv, avantajele convertizorului hidraulic de cuplu unliz.at in cadrul grupului de ac(ionare de tipul DH la
IF! 47) Sa se analizeze dependenfele func{ionale reprezentate de diagramele caracteristice func}ionale ale grupului DH de tipul GF-820+CHC-750-2, pdrn rlsprurswile la urmdtoarele intrebiri: 1) Cum

yaiazimomentul de la arborele secundar aI CHC-utui in funcf,e de tura{ie? 2)Dt momentul de la arborele primar gi, ca urrrare, momentul dezvoltat de motor? 3) Cum se modific[ trrafia motorului odatl cu variafia trnatiei arborelui secrmdm aI convertizorului? 4) Ce consecinle importante pentru
motonrl diesel au aceste dependenp funclionale? 5) Ce se-nt6mpld cu randarnentul convertizorului

pe mdstrl oe se medific5 hualia arborelui secundar? 6) Ce impune acest fapt? 7) Care este
domeniul economic de funclionare al CHC-750''2 cqplat cu GF-820? Si se reprezinte schema strrctural-firmcfionalE a unei IF de tipul F200-2DH cu grup motopompa, justificand gi preciznnd semnificalia tutunor notafiilor! 52) Ce mod de aclionare are instala{ia F400-DEC? S[ se reprezinte schema structural-func[ionald a acestei IF, precizfnd semnifica+ia notaliilor utilizate! 53) Se se repruzinte schema structural-fimcfionald a rmei IF cu aclionare neautonom[ gi separatil a pompelor de noroi! SA se justifice gi si so precizr:rc semnificatia tuturor notafiilor folosite! 54) SA se reprezinte schema stnrctural-funcfionald a unei IF de tipul F320-3EHC, in care masa gi sI se prwizszn semnffica+ia fifrror nota]iilor-^-^LS[ se justifice rotativd este aclionatil spaxat! r r

5l)

reprezinte schema sEuctural-fimctional6 aunei IF de tipul F20G.3E[IC4! Sd se justifice gi sI se precizeze semnfficalia tuturor notafiilor folosite! 56) Se se reprezinte schema bloc-firncfional[ a rmei tansmisii mecanice gi si se exprime/determine m5rimile de lucru gi dependen(ele dinhe mdrimile de ieqine gi cele de intrare! 57) Care este relalia de calcul al raportului de hansmitere al unui angrenaj cilindric pe care o putem anlizaffuS posibilitatea de a efectua yreo mEsurare? S[ se determine formula respectivd, justificfud gi preciz6nd semnifica{ia nota}iilor utilizafe! 58) Av6nd acces la o transmisie cu lant dar ftr; posibilitatea de a mdstrra" sI se arate cum se poate determina raportul de hansmitere al acstui tip de transmisie! SE se deternine formula respectiv5, justificSnd qi preciz6nd semnfficalia notafiilor utilizate! 59) Cum hebuie sE se aleag6 numdrul de zale gi numerele de dinf ai rolilor de lanf? Ce fel de za de leg[tnr1 hebuie sI se utilizeze, mai ales in cazut lanfirrilor care hrcrerrz[ in condi]ii grele? Sd se justifice afirrnaliile frcute ! 60) SA se determine gi sI se interpreteze rela{ia dintre vdrteza rolei gi ca a dintelui rofii de lan} in momentul inffirii in angrenme a unei zale! Denumili efectul caracteristic unui lanl datoritii cdruia viteza rolei/lanfului variazt periodic pe durata angrenirii rmei zale! Ce fenomen se manifest5 in timp din cauzamodalitilii in care se produce contactul rolidinte gi crmr se poate limita el? 61) Sd se arate cum tebuie sd se ateag[ viteza,unui lanf cu role qi zale scurte cu pasul de l!/n" qi, de asemenea, itezzunghiular[ gi trra{ia rolii conducltoare a tansmisiei, dactr numlrul ei de dinfi este 3 1 ! SA se justifice qi si se preoiznzs semnificafi-a"Frhror nota{iilor folosite! Hmite conline >+ este domeniul mtlxlma uz a lanfului? iz? astfel ?ncflt

folosite!
55)
SA se

\-/*

63) Ca sunt ro cinematic (LC) 64) Cite cuplaje trebuie sd existe intr-o GTU gi cum 65) Cflte transmisii mecanice de acelaqi tip (angrenaje confind o GTU pentru caLC sI fie optim? 66) Ce reprezintii factorul de transmitere asociat unei grupe de transmitere? 6A SA se reprezinte o parte din lanful cinematic (LC) al unui SL cu ac(ionare DH, format5 din grupa de transmitere de ordinul2 care este parazitard gi grupa de ordinul 3 care este cutia de viteze a SL cdreia i se asociazd factorul de transmitere egal cu 3- Aceastii parte a LC confine gi transmisia care realizeazd inversarea sensului de rotafie al organului de lucru. Cum se numeqte aceastd

reprezentare? Ce tipuri de transmisii qi de cuplaje confin cele douE grupe? S[ se precizeze toate notafiile ce cancteizr,arA aceastil reprezentare! 68) SA se reprezinte cu simbohrile caracteristice elementelor respective doar ale LC al SM al IF de tipul F200-2DW precizind toate nota{iile! SE se determine numdrul de trepte de vitezE ale acestui pspective! Penlru ce opera{ii suntpecesare aceste sistem dg lucrq prin sgrierea

tr"pt"Zil ;p'J{rt,J,'*+'o

f;i'^:r

,f-"r

69) SA se reprezinte doar LC al SM al IF de tipul FL25-ZDH gi sE se calculeze parametrii


caracteristici ai transmisiilor, precizind toate nota{iile! 70) Se se determine modul de obfinere a heptelor de vitezii nesesate pentru efectuarea operaliei de ridicare in cadrul instalaliei Flzs-2DEpebazzreprezentirii I-,C respectiv! 7l) SA * preciznzc, in ordinea dinspre organul de lucru spre motor, elementele IF de tipul F500DEWL care preiau 54pina de la cirlig pentru treapta I de vfieznu evidenliind semnificalia notafiilor! Care este SL cdruia ii apartin aceste elemente pi care srmt organul de lucru (OL) $l ma$ina de lucru (I\fl.) ale acestui sistem? lZl Sese reprezinte diagrama de distribulie a fortelor dinrarnrrile infiagurerii cablului (C), de tipul 6x7, amaginii macara-geamblac (M-G) de la IF de tipul F400-4DH, in cazul operafiei de ridicare a Gar.F, observdnd cI drillometnrl indicl sarcina de 23O f ($tiind ci se fixerrzil. constanta de inflaqurare gi stare a ma$inii M-G pentnr condilii statice)! SE se preciz-eze relatiile de calcul qi semnificafia m5rimilor care le confin! Ce fel de lege de distibufie satisfac aceste forfe? ^ 73) SA se reprezinte diagrarna de distributie a fortelor din ramurile inldqurdrii cablului (IC), de tipul 6x'1, amaginii macara-geamblac (M-G) de la IF de tipul F400-4DI| in cazul operafiei de cobordre a Gar.F, observ6nd cI drillometrul indicE sarcina de 23O f (gtiind cE se fixeazL constanta de inflaqurare gi stare a ma$inii M-G pentru condifii statice)! Sd se prer;izr:zs relafiile de calcul 9i semnificatia merimilor care le confin! Ce fel de lege de distributie satisfac aceste forfe? 74) SE se deduc6 expresia sarcinii utile de la geamblac in cazul opera$iei de ridicare, argument6nd qi preciz6nd seminifica{ia mErimilor care intervin! 75) SA se deduci expresia sarcinii utile de la geamblac in cazul operafiei de cobordre, argument6nd qi precizind semnificatria m5rimilor care intervin! 76) Se presuprme cd sarcina de 150 tf es0e ridicatii cu instalalia F320-3DH in urrrdtoarele cazuri: 1) inlagurarea totalE a maginii macara-geamblac (MC); 2) infi+urarea parfaE de tipul 4x5. [n ce constil deosebirea dintre aceste cazud d-p.d.v. aI incSrcedi geamblacului? Cuantificafi acest efect! Sd se justifice gi sd *preclulezr- semnificafia mtrrimilor pe carc le utiliza{i! 77) Sd se deducd expresia for{ei din ramura moartS a iC, la ridicare, ln firnc{ie de sarcina de la cArlig gi de randarnentul maqinii M-G, fol.osind minimrm de rela{ii de calcul, preluate din notilele de curs, justific6nd qi preciz6nd semnifica{ia mirimilor care intervin! Zg) Sa se deducd expresia fo(ei din ftrmura moartd a iC, la cobordre, in funcfie de sarcina de la c6rlig gi de randamentul maqinii M-G, folosind minimum de rela{ii de calcul, preluate din notilele de curs, justifrcdnd qi preciz6nd semnificafia m6rimilor care intervin! 79) Sa se reprezintl diugru-u de distribulie a vitezelor de deplasare a ramurilor din iC in cazul ridicdrii sarcinii moarte a instalat'ei F400-4DH cu itezz de 2,46 m/s, justificdnd gi precizAnd semnificafia mdrimilor pe carc le folosili! Aceastil mdsuri avitezr;i de deplasare a c6rligului este cea mai mare, cea mai micd sau una oarecare, intre cele doud mdstui extreme? Cum caracterizafi aceastl lege? Care este diagrama de distribufie a vitezelor de deplasare a ramurilor din IC in canl cobordrii sarcinii moarte cu aceeagi mdsurl avitezsl? 80) Cum caracteiza\t legile de disribu{ie a forfelor din ramurile iC, vitezelor de deplasare a ramurilor gi ale vitezelor unghiulare ale rolelor macaralei gi geamblacului? Care sunt efectele acestor legi, inclusiv d-p.d-v. constuctiv? 81) Sd se determine parametii firncfionali ai c6rligului de la instala[iaF32}-3DH in cazul ridic[rii unei sarcini, in miEcare stabilizati, in condiliile: utilizarea unui grup de acfionare, cu momentul de la arborele secundar al CHC-ului corespunzltor randamentului minim (aflat pe ramura din stdnga a curbei randamentului) gi ultima treapti de vitezi! Se mai cunosc: diametrul TM de 800 mm, diametrul cablului de 35 mm, numirul de valuri active egal cu trei gi randamentul transmiterii

,ot'";'

ttri

puterii intre arborele I al sistemului de lucru gi cdrlig egal cu 0,658. S[ se ptwiznze relafiile de calcul gi semnificatia mnrimilor care le conlin! Cum se numqte curba pe care se afld acest punct de fimclionare, ce form6 are ea gi ce denrmire poartii ans:rmblul de cube obfinute pentru toate treptele de viteze de caredispune sistemul respectiv? 82) Reprezenta{i schema cinematicE a troliului TF 38, preciz6nd toate notafiile! Care este IF care este echipatii cu acesttip de troliu? 83) SA si precizsze elementele care preiau gi tmnsmit momenhrl de torsitme in cdrul ansamblului arborelui fU 6nu-TM) atunci cAnd *fiilizmzAultima tneaptii devitezl (conform fig. 5.18)! Care este cuplajul opera{ional care tebuie cuplat? Care este tipul acestui crrylqi in cazul instalafiei F3203DH, precizdnd semnfficatia lui?
1760 StZ STAS 1689-80? SI se caracte ireze d.p.d.v. constuctiv, sE se precizeze parametii caracteristici gi sd se reprezinte! 84) Ce inseamn[ ,,Cablu Seate 6

x 19 -28

g5) Sa se determine coeficientul de desime, coeficientul de flexibilitate y cel de cablare pentru Cablul Seale 6 x 19 - 25 - l57O ZS STAS 1689-80, justificand gi precizand semnifica{ia tuturor notafiilor! 80 Sa se aleagd cablul de manevri care sil *hrpe;rc IF de tipul F125-2DII, cunoscdnd unnltoarele: tlo.r : l0 g at) : I ,5 m/s2, z : 4! SI se justifice aceastll alegere, precizfnd toate notatiile folosite ! g7) Care sunt elementele mesei rotative gi sculele introduse in ea care preiau sarcina ee asliorcazi' de sus in jos, in aceastii ordine? De cine este produs6 ace-asi sarcinii li in timpul c5ror opera{ii? Care este rolul locagului de formd patratS, al angrenajului conic qi, respectiv, al labirinfilor? Care sunt elementele cele mar sensibile lauzane ale mesei rotative? gg) Care sunt elementele aflate in migcare de rota{ie ale capului hidraulic, considerate dinspre prarjina de antrenare? Cine antreneazi tomod dircct aceste elerrente (fusul, mala rotativi pqiina de *tr"ouo, reduclia de leg[ttnd)? Care sunt elementele cele mai sensibile la uzaneldefectare gi datoritii caror feno-",r"icr mdsuri consfiwtive au fost luate pentu a rcasta sau pentru a fi inlocuite rapid aceste elemente? g9) SA de jos in sus, elemenfrele capului hidrautic care preiau sarcina in timpul .pqf*dt Care suot acfiuuile la care sunt supuse datoritd
fusul,

fe

toarta?