Sunteți pe pagina 1din 11

Curea Ruben AMG II-A

PLAN DE NGRIJIRE al pacientului cu RAA (reumatistm articular acut)


NUMELE: Jantea PRENUMELE: Gheorghe VRSTA: 28 ani NAIONALIATEA: Rom n! A"RESA: Lo#a$itatea Ro%iori& 'at (o$tea& J)*+ ,r!i$a ,ULTEIN I"ENTITATE: Seria -R& Nr+ ./0123 Identificare social ,o$na4)$ Jantea Gheorghe& 5n 4 r't! *e 28 *e ani 6ene7ia#ia8! *e a9)tor 'o#ia$& $o#)ie%te 5m:re)n! #) 'o;ia $a #a'! %i e'te *e re$igie #ato$i#a+ Descrierea pacientului Pa#ient)$ are o 5n!$time *e .&<1 m %i o gre)tate *e 01 =g& are o gr):! *e ' nge A II+ Lo#)ie%te 5n #on*i;ii :re#are *e 4ia;!+ E'te o :er'oan! 'o#ia$!& #om)ni#ati4!+ Antecedente personale Neag! ante#e*ente$e :ato$ogi#e+ Antecedente heredo-colaterale "ate *e':re ante#e*ente$e here*o>#o$atera$e n) :re8int! im:ortan;!+ Componente: #on')m! a$#oo$? 7)m!tor: .1>2/ ;ig!ri :e 8i Condiii de via i munc: e7ort 7i8i# Diagnostic la internare Re)mati'm arti#)$ar a#)t Motivele internrii T)me7e#;ie& *)rere a arti#)$a;ii$or g$e8nei %i g)n#hi)$)i 't ng& im:oten;! 7)n#;iona$! a arti#)$a;ii$or amintite+ Stare *e ')67e6ri$itate @3<&0A(B+ Istoricul bolii Pa#ient)$ neag! eCi'ten;a a$t)i :)'e) in7$amator anterior+ ")rerea a a:!r)t 6r)'# 5n tim:)$ no:;ii a't7e$ 5n# t a ne#e'itat internare *e )rgen;!+ E amen clinic general Teg)mente %i m)#oa'e D norma$ #o$orate Eanere& ;e')t #on9)n#ti4 a*i:o' D norma$ re:re8entate Si'tem $im7ati# gang$ionar D ne:a$:a6i$ Si'tem)$ m)'#)$ar D norma$ re:re8entat

Curea Ruben AMG II-A

Si'tem)$ o'teo>arti#)$ar D t)me7a#;ie *)reroa'! a arti#)$a;ii$or g$e8nei %i gen)n#hi)$)i 't ng Aparat !espirator Tora#e norma$ #on7ormat& am6e$e hemitora#e :arti#i:! 5n mo* ega$ $a mi%#!ri$e re':iratorii+ Vi6ra;ii 4o#a$e :re8ente Sonoritate :)$monar! Aparat cardio-vascular Aria matit!;ii #ar*ia#e D 5n $imite norma$e Fo# a:eCian& ':a;i)$ V I+(+ 't ng :e $inia me*io>#$a4i#)$ar! Ggomote #ar*ia#e ritmi#e& 6ine 6!t)te T+A+ D .2/>81 mmHg A+V+ D <2 6!t!iImin)t Aparat digestiv A6*omen '):$)& e$a'ti#& ne*)rero' $a :a$:are Tran8it inte'tina$ D :re8ent Ei#at& #!i 6i$iare& ':$in! D norma$e Aparat uro-genital Lo9e rena$e D $i6ere Mi#;i)ni 7i8io$ogi#e D nemo*i7i#ate "istem nervos central ,ine orientat tem:oro>':a;ia$ ROT %i :a$:e6ra$e D norma$e EXAMENE DE LABORATOR Anali a Examen de snge VSH Ei6rinogen Hemato#rit Lim7o#ite Le)#o#ite Eritro#ite Hemog$o6in! Examen sumar de urin Rea#;ie "en'itate A$6)mine Le)#o#ite Se*imente Exudat faringian !al"ri n"rmale 3>./ mmI . or! 1>.8 mmI 2 ore 21/>21/ mg J 30>12 J 21>33 J 3+0//>./+///Imm3 3&1>0 mi$ioaneImm3 .3>.8 gI*$ :H 1>< ./.1>./21 A6'ente Eoarte rare Eoarte rare Negati4 !al"ri pacient 8< mmI . or! ..< mmI 2 ore 03/ mg J 2<&8 J 2. J > LKm:ho:enie L2//Imm3 2&3 mi$ioaneI mm3 .2&.I*$ A#i* ./2/ Urme 7ine Rare Rare Negati4

Curea Ruben AMG II-A

E amen radiologic RC #or* D :)$mon E amene cardiologice E(O>"o::$er #o$or: 7!r! #riterii #$ini#e %i e#o#ar*iogra7i#e *e #ar*it!+ Man*ering :a#emaNer D 9on#;iona$ E=G: 7!r! mo*i7i#!ri E=G TRATAMENT #lasa (e7a$o':orin! A+I+S+ A+I+N+S+ A+I+N+S+ Anti6ioti# Pan'ament ga'tri# Tran#hi$i8ant Me$icament (e7triaCon Pre*ni'on A#i* a#eti$'a$i#i$i# In*ometa#in Peni#i$in! "i#ar6o#a$m "ia8e:an D" e E$+ 2I8i (:+ 0I8i (:+ O I8i (:'+ 3I8i 2 mi$ioane U+I+I8i (:+ 0I8i . #:I8i Orar .>/>. 3>3>/ />.I2>/ .>.>. . mi$ion I 0 h 2>2>2 />/>. #alea $e a$ministrare I+V+ P+O+ P+O+ P+O+ I+M+ P+O+ P+O+ > :)$moni 7!r! $e8i)ni > #or*& aort! norma$e ra*io$ogi#

#ule%erea $atel"r "ate O6ie#ti4e > > > > > > Jantea Gheorghe& 21 ani T)me7a#;ie $a ni4e$)$ arti#)$a;iei g$e8nei %i gen)n#hi)$)i 't ng Im:ortan;! 7)n#;iona$! a arti#)$a;iei g$e8nei %i gen)n#hi)$)i 't ng S)67e6ri$itate @T D 3<&0 A(B VSH 8< mmI . or! ..< mmI 2 ore Ei6rinogen D 03/ mg J "ate S)6ie#ti4e > ")rere $a ni4e$)$ arti#)$a;iei g$e8nei %i gen)n#hi)$)i 't ng Anali a si interpretarea $atel"r

Curea Ruben AMG II-A

Diagnostic nurging I: ")rere *in #a)8a :ro#e')$)i in7$amator& mani7e'tat! :rin *)reri arti#)$are #) #ara#ter migrator& agita;ie 'i team!+ Scop: > > > Re*)#erea :ro#e')$)i in7$amatorIin7e#;io' :e :erioa*a ':ita$i8!rii Pre4enirea #om:$i#a;ii$or *):! eCternare A'ig)rarea #on7ort)$)i 7i8i# :e :erioa*a ':ita$i8!rii Gi)a I: (a$marea *)rerii 5n )rm!toare$e 8 ore Gi)a II: Re*)#erea %i #ontro$)$ *)rerii 5n )rm!toare$e 22 ore& e4i*en;iat! :rin eC:rimarea 4er6a$! a e7i#ien;ei me*i#a;iei antia$ergi#e %i a #e$or$a$te 5ngri9iri a#or*ate :entr) a *imin)a *)rerea Gi)a III: Pa#ient)$ '! n) :re8inte *)reri 5n )rm!toare$e .2 ore Gi)a IV: Pa#ient)$ '! n) :re8inte *)reri 5n )rm!toare$e 22 ore Gi)a V: Pa#ient)$ '! n) :re8inte *)reri+ Intervenii nursing: > > > > > > > > > > > > Evaluare: Gi)a I: Pa#ient)$ :re8int! $a ni4e$)$ arti#)$a;ii$or @gen)n#hi)$)i %i g$e8na 't ng!B& #are *):! a*mini'trarea tratament)$)i %i '#him6area :o8i;iei 5n#e: '! '#a*! *e $a inten'itatea 8 $a 0 A:re#ie8 'im:tome$e 7i8i#e a$e :a#ient)$)i& a#)8e$e& a#ti4it!;i$e 8i$ni#e A:re#ie8 $o#a$i8area& inten'itatea& 7a#tori #are o :re#i:it! %i o #a$mea8! O6'er4 mani7e't!ri$e non>4er6a$e a$e :a#ient)$)i: 7a#ie'& :o8i;ie& gemete& :$ n' Monitori8e8 7)n#;ii$e 4ita$e %i $e note8 5n 7oaia *e o6'er4a;ie A*mini'tra8 antia$gi#e$e :re'#ri'e $a in*i#atia me*i#)$)i "):! 3/ *e min)te e4a$)e8 e7i#ien;a me*i#a;iei %i e4ent)a$ :re8en;a )nor e7e#te a*4er'e Am:$a'e8 :a#ient)$ 5ntr>)n 'a$on #)rat& #) )mi*itate '#!8)t!& $)mino' Po8i;ione8 :e#ient)$ 5ntr>o :o8i;ie # t mai #on7orta6i$!& '#him6 :o8i;ia $a 2 ore :entr) a :re4eni e'#are$e Pn#)ra9e8 mi%#!ri a#ti4e a$e :a#ient)$)i :entr) #e%terea ton)')$)i m)'#)$ar In'tr)ie'# :a#ient)$ 5n $eg!t)r! #) 7o$o'irea tehni#i$or *e re$eCare %i a tera:iei *e #a$mare a *)rerii (ore#te8 #on#e:;ia gre%it! a 7ami$iei *e':re 5n*oie$i$e $egate *e *)rere& 7o$o'irea me*i#amente$or E*)# :a#ient)$ '! 7o$o'ea'#! )n 6a'ton :entr) a 'e ':ri9ini

Obiective

Curea Ruben AMG II-A

T+A+ TA P R

> .21I8/ > 3<&8A( > <0 6!t!iImin)t > .8 re':ira;iiImin)t

Gi)a II: ")rerea a ma '#!8)t 5n inten'itate @IQ1B %i a:are ':ontan $a mo6i$i8are+ Inter4in %i t)me7a#;ii$e arti#)$are #) #ara#ter migrator T+A+ TA P R > .21I8/ > 3<&2A( > <1 6!t!iImin)t > .8 re':ira;iiImin)t

Gi)a III: Pa#ient)$ eC:rim! 4er6a$ '#!*erea *)rerii *e $a IQ1 $a IQ3 *):! a*mini'trarea tratamen)$)i antia$gi# Pa#ient)$ e'te m)$;)mit *e re8)$tatea tratament)$)i T+A+ TA P R > .21I8/ > 30&0A( > <1 6!t!iImin)t > .8 re':ira;iiImin)t

Gi)a IV: Pa#ient)$ eC:rim! 4er6a$ #a$marea *)rerii @IQ2B T+A+ TA P R > .21I8/ > 30&1A( > <2 6!t!iImin)t > .8 re':ira;iiImin)t

Gi)a V: Pa#ien)$ 'e 'imte mai 6ine& n) mai :re8int! *)reri mari @IQ.B T+A+ TA P R > .21I8/ > 30&1A( > <2 6!t!iImin)t > .8 re':ira;iiImin)t

Curea Ruben AMG II-A

Diagnostic nursing II: A7e#tarea mo6i$it!;ii *atorit! *)rerii %i :ro#e')$)i in7$amator $a ni4e$)$ arti#)$a;ii$or& mani7e'tat! :rin $imitarea mi%#!ri$or %i '#!*erea ton)')$)i m)'#)$ar+ Scop: > > Obiective: Gi)a I: Pa#ient)$ '! n) :re8inte *)reri 5n )rm!toare$e .2 ore Gi)a II: Pa#ient)$ '! n) :re8inte *)reri 5n )rm!toare$e 22 ore& e4i*en;iat! :rin eC:rimare 4er6a$! a #a:a#it!;ii *e a #ontin)a a#ti4it!;i$e Gi)a III: Pm6)n!;!;irea :rogre'i4! a a#ti4it!;i$or 8i$ni#e 5n )rm!toare$e 22 ore Gi)a IV: (re%terea to$eran;ei $a a#ti4it!;i 5n )rm!toare$e 22 ore Gi)a V: (re%terea to$eran;ei $a a#4itit!;i 5n )rm!toare$e 22 ore Intervenii nursing: > > > > A:re#ie8 mo6i$itatea %i a7e#tarea m)'#)$at)rii A:re#ie8 ni4e$)$ *e mo6i$itate& *i'#on7ort& *)rere& ton)' m)'#)$ar Pi re#o$te8 :a#ient)$)i ' nge :entr) ana$i8e& a:oi 5$ *)# $a $a6orator A*mini'tre8& $a in*i#atia me*i#)$)i: o A#i* a#eti$'a$i#i$i# O #:+ $a :r n8 o Peni#i$in! .+///+/// U+I+ $a 0 ore o Pre*ni'on 0 t6+I8i o In*ometa#in 3gI8i > > > > > > Evalure: Gi)a I: Pa#ient)$ :re8int! im:oten;! 7)n#;iona$! *atorit! *)reri$or %i t)me7a#;ii$or $a ni4e$)$ arti#)$a;ii$or Gi)a II: Im:oten;! 7)n#;iona$! a g$e8nei %i gen)n#hi)$)i 't ng+ Pn#)ra9e8 mi%#!ri :a'i4e a$e :a#ient)$)i :entr) #re%terea ton)')$)i m)'#)$ar Pn#)ra9e8 :a#ient)$ 'a :rogre'e8e 5n #eea #e :ri4e%te mo6i$i8area Pn#)ra9e8 :a#ient)$ '!>%i eC:rime 'entimente$e %i 5ngri9orarea $egate *e $imitarea mi%#!ri$or :entr) a>i re*)#e anCietatea E*)# :a#ient)$ 5n $eg!t)r! #) ne#e'itatea mo6i$i8!rii E*)# :a#ient)$ '! 7o$o'ea'#! tra:e8)$ 'a) a$te mi9$oa#e :entr) a>i 5m6)n!t!;i mo6i$itatea arti#)$a;ii$or #hiar *a#! *oare Re*)#erea :ro#e')$)i in7$amator %i in7e#;io' :e :erioa*a ':ita$i8!rii Im6)n!t!;irea 7)n#;iei arti#)$are :e :erioa*a ':ita$i8!rii

Curea Ruben AMG II-A

Re8)$tate$e ana$i8e$or: > > > > VSH 83 mmI . or! .2. mmI 2 ore Ei6rinogen: 01/ mg J Le)#o#ite: 8.//Imm3 Lim7o#ite Pa#ient)$ to$erea8! me*i#a;ia a*mini'trat!+ Gi)a III: Pa#ient)$ *emon'trea8! eCer#i;ii *e motri#itate& e4it! orto'tati'm)$+ Gi)a IV: ,o$na4)$ n) mai :re8int! *)reri $a ni4e$)$ arti#)$a;iei 5n )rma e7e#t)!rii tratament)$)i+ Gi)a V: Pn )rma tratament)$)i *)reri$e a) *i':!r)t a:roa:e 5n tota$itate& gra*)$ mo6i$it!;ii arti#)$are a re4enit $a norma$+ Diagnostic nursing III: A$imenta;ie in')7i#ient! 5n #antitate %i #a$itate *atorit! ina:eten;ei %i regim)$)i hi:o'o*at im:)' *e a*mini'trarea A+I+S+ %i A+I+N+S+ Scop: > Re':e#tarea regim)$)i a$imentar :e :erioa*a ':ita$i8!rii %i *):! eCternare+

Obiective: > > Men;inerea e#hi$i6r)$)i hi*ro>e$e#tro$iti# %i n)tri;iona$ 8i$ni# S! n) '#a*! 5n gre)tate :e :erioa*a ':ita$i8!rii %i '! ai6! tran8it inte'tina$ norma$

Intervanii nursing: > > > > O6'er4 %i a:re#ie8 :o7ta *e m n#are %i :re7erin;e$e :e#ient)$)i ( nt!re'# :a#ient)$ 8i$ni# :e a#e$a%i # ntar& $a a#eea%i or!& #) a#e$ea%i haine M!'or 6i$an;)$ hi*ir# A*mini'tre8 trarament)$ :re'#ri' *e me*i#: > > > > "oa#aro#a$m 0 t6+I8i

Pn#)ra9e8 :a#ient)$ '! )rme8e *ieta hi:o>'o*at! *atorit! a*mini'tr!rii A+I+S+ %i A+I+N+S+ EC:$i# :a#ient)$)i im:ortan;a #on')m)$)i *e 7i6re :entr) a :re4eni #on'ti:a;ia Pi ')gere8 :a#ient)$)i '! #on')me #eai)ri antiin7$amatoare @m)%e;e$B E*)# :a#ient)$ 5n $eg!t)r! #) a:ort)$ *e $i#hi*e ne#e'ar 8i$ni# @.&1>2$B

Evaluare: Gi)a I: Pa#ient)$ :re8int! gre)tatea *e 01 =g& are 'en8a;ia *e grea;!

Curea Ruben AMG II-A

BILAN& 'IDRI# APORT Inge'tie D 8// m$ A$imente D 8// m$ Meta6o$i'm D 3// TOTAL D .L// Gi)a II: Pa#ient)$ :re8int! gre)tatea *e 01 =g+ Sen8a;ia *e grea;! a *i':!r)t BILAN& 'IDRI# APORT Inge'tie D L// m$ A$imente D L// m$ Meta6o$i'm D 3// TOTAL D 2.// Gi)a III: Pa#ient)$ :re8int! gre)tatea *e 02&8 =g+ Pa#ient)$ e'te m)$;)mit *e a$imenta;ia a*mini'trat!+ BILAN& 'IDRI# APORT Inge'tie D ./// m$ A$imente D ./// m$ Meta6o$i'm D 3// TOTAL D 23// EPIMINRRI Urin! D .1// m$ S#a)n D 2// g Pier*eri in'e'i8a6i$e D 0// Tota$ D 23// EPIMINRRI Urin! D .2// m$ S#a)n D .// g Pier*eri in'e'i8a6i$e D 0// Tota$ D 2.// EPIMINRRI Urin! D .3// m$ S#a)n D .// g Pier*eri in'e'i8a6i$e D 1// Tota$ D .L//

Gi)a IV: Pa#ient)$ re':e#t! regim)$ a$imentar %i 'e hi*ratea8! norma$+ Pa#ient)$ are gre)tatea *e 01 =g+ BILAN& 'IDRI# APORT Inge'tie D .3// m$ A$imente D ./// m$ Meta6o$i'm D 2// TOTAL D 2<// EPIMINRRI Urin! D .8// m$ S#a)n D 3// g Pier*eri in'e'i8a6i$e D 0// Tota$ D 2<//

Gi)a V: Pa#ient)$ a a##e:tat '#him6!ri$e ne#e'are 5n a$imenta;ie %i %i>a e*)#at g)'t)$+ Pa#ient)$ :re8int! gre)tatea *e 01&2 =g+

Curea Ruben AMG II-A

BILAN& 'IDRI# APORT Inge'tie D .1// m$ A$imente D ./// m$ Meta6o$i'm D 2// TOTAL D 2L// EPIMINRRI Urin! D 2/// m$ S#a)n D 3// g Pier*eri in'e'i8a6i$e D 0// Tota$ D 2L//

Diagnostic nursing I# - Hi:ertermie *atorit! :ro#e')$)i in7$amator %i in7e#;io' mani7e'tat! :rin ')67e6ri$itate %i teg)mente #a$*e+ Scop: > > "imin)area tem:erat)rii :e :erioa*a ':ita$i8!rii Pre4enirea #om:$i#a;ii$or: mio#ar*it!& an*o#ar*it!& :eri#ar*it!& :e :erioa*a ':ita$i8!rii %i *):! eCternare Obiective: Gi)a I: Pa#ient)$ '! :re8inte o tem:erat)r! 5n $imite norma$e 5n )rm!toare$e .2 ore+ Tratarae in7e#;iei+ Pa#ient) '! 7ie e#hi$i6rat hi*ro>e$e#tro$iti#& '! 6ea # te 1// m$ $i#hi*e :entr) 7ie#are gra* *e tem:erat)r! 5n :$)'+ Gi)a II: Tratarea in7e#;iei 5n )rm!toare$e 28 ore+ Gi)a III: (om6aterea :ro#e')$)i in7e#;io' %i in7$amator $a ni4e$)$ arti#)$a;ii$or : n! $a eCternare+ Men;inerea tem:erat)rii 5n $imite norma$e& 8i$ni#+ A'ig)rarea #on7ort)$)i 8i$ni#+ Intervenii nursing: > > > O6'er4 'tarea genera$! a :a#ient)$)i& ro%ea;a& t)me7a#;ia& #!$*)ra $a ni4e$)$ arti#)$a;ii$or+ M!'or tem:erat)ra *iminea;a %i 'eara+ A*mini'tre8 me*i#a;ia re#oman*at! *e me*i#: > > > > A:$i# #om:re'e re#i Aeri'e'# 5n#!:erea S#him $en9eria *e # te ori e'te ne4oie+ A'ig)r 5m6r!#! minte $e9er! Peni#i$in! .+///+/// U+I+ $a 0 ore

Curea Ruben AMG II-A

>

E*)# :a#ient)$ '! #on')me $i#hi*e ')7i#iente @1//m$ $i#hi*e :entr) 7ie#are gra* *e teme:rat)r! :e'te tem:erat)ra norma$!B& a$imente re#i %i 7r)#te+

Evaluare: Gi)a I: Pn#!:erea a 7o't aeri'it! #ore':)n8!tor& :a#ient)$ e'te m)$;)mit+ Se o6'er4! o ame$iorare a 't!rii genera$e+ Pm:a#het!ri$e re#i a) 7o't e7i#iente+ Pa#ient)$ a 5n;e$e' ne#e'itatea hi*rat!rii %i 'e hi*ratea8! #on7orm in*i#a;ii$or Tem:erat)ra: 3<&8 A( Gi)a II: Pa#ient)$ n) mai :re8int! tem:erat)r! '#!8)t! @T D 3<&2 A(B+ Gi)a III: Pa#ient)$ #on7irm! 5m6)n!t!;irea 't!rii genera$e+ Se o6'er4! *imin)area :ro#e')$)i in7$amator $a ni4e$)$ arti#)$a;ii$or+ Tem:erat)ra e'te 5n $imite norma$e @T D 30&0 A(B Gi)a IV: Tem:erat)ra e'te 5n $imite norma$e @T D 30&1 A(B+ Pa#ient)$ e'te hi*rat#ore':)n8!tor %i #on')m! 7r)#te ')7i#iente+ Gi)a V: Pe#ient)$ e'te m)$;)mit *e e4o$);ia tratament)$)i+ Tem:erat)ra 'e men;ine 5n $imte nroma$e @T D 30&1 A(B Tratament)$ a 7o't e7i#ient %i t)me7a#;ii$e *e a$ ni4e$)$ arti#)a$;ii$or a) *i':!r)t+ Diagnostic nursing #: T)$6)r!ri 'e 'omn& o6o'ea$! *atorit! *)rerii mani7e'tate :rin 'omn 5ntrer):t& 7atiga6i$itate& $i:'a #on7ort)$)i Scop: A'ig)rarea )n)i 'omn norma$ noa:tea& :e :erioa*a ':ita$i8!rii Obiective: Gi)a I: A'ig)rarea )n)i 'omn 6)n noa:tea Gi)a II: Stim)$area 'omn)$)i %i a'ig)rarea )n)i me*i) *e o*ihn! a*e#4at 5n 7ie#are 'ear!+ Intervenii nursing: > > > > A:re#ie8 #a$itatea %i *)rata 'omn)$)i+ A*mini'tre8 tratament)$ :re'#ri' *e me*i# 5m:otri4a in'omniei @"ia8e:an . #:+ 'earaB+ Pntre6 :a#ient)$ #e 7a#tori *e me*i) 5i 7a# 'omn)$ *i7i#i$ %i #e '#him6!ri i>ar 7a#i$ita 'omn)$+ Pn*emn :a#ient)$ $a *i4er'e a#ti4it!;i 5n tim:)$ 8i$ei :entr) e4itarea 'omn)$)i+

Curea Ruben AMG II-A

> > >

A'ig)r #on*i;ii *e $ini%te %i orar a$ 'omn)$)i+ Seara& $a #)$#are& a9)t :a#ient)$ '! 'e a%e8e 5ntr>o :o8i;ie # t mai #on7orta6i$!& %i *a#! e'te ne4oie 5$ a9)t '! 'e 5n4e$ea'#!+ E*)# :a#ient)$ '! e$imine #o7eina& '! $imite8e #on')m)$ *e a$#oo$& '! e4ite #on*imente$e& 7)mat)$& :entr) a *ormi mai 6ine+

Evaluare: Gi)a I: Pa#ient)$ a7irm! #! n) *oarme 8i)a& *ar noa:tea 'omn)$ 5i e'te agitat& #) tre8ire+ Gi)a II: Pa#ient)$ a7irm! #! a o6'er4at e7e#te$e :o8iti4e a$e tratament)$)i a*mini'trat %i a$e e$imin!rii #o7einei+ Gi)a III: Pa#ient)$ a re)%it '! a*oarm! 7!r! a $)a "ia8e:am+ Gi)a IV: Pa#ient)$ are )n 'omn $ini%tit :e tot :ar#)r')$ no:;ii+ Gi)a V: Pa#ient)$ 'e 'imte o*ihnit& n) mai are t)$6)r!ri *e 'omn %i e'te m)$;)mit *e tratament)$ #are i>a 7o't a*mini'trat+

S-ar putea să vă placă și