Sunteți pe pagina 1din 31

Ing. AUREL &LAIu (Pregedlnte de onoare), lng. ELISE1 T A R T A (Redactor gef - Preqedhte executlv). PETRE M I H A I BACANU.

M I H A I BESLIU (Republlca M O l Revista lunara de informare tehnid-qi gtiintificl, dova) , SORIN BODOLEA (Redactor dr rubric&), NICOLAE V . schimb de experienta gi opinii dditath de ILIESIU, ing. ION h4ILOIU (SeAsociatia CrescBtorilor de Albine d h R o d n i a cretar general de redactie), prof. VICTOR NEAGU, blol. MIHAELA SERBAN, ing. STEFAN SAVUEUGEN MARZA editor coordonator .LESCU, in%. TRAIAN VOLCIN.SCHI (Redactor $ef adjunct), ing. EUGEN ZORICI (Redactor Anul LXXVl e Nr. 6 iunie 1992'-' ' get .adjunct):

CUPRINS
1

ASOCLATM . C ~ ~ M R I L O R DE

Eugen MARZA : Orienthri cu privire la dezvoltarea apiculturii fn conditiile tranzfliei la economia de piat&.
Elisei TARTA : aberawe. Impozitul pe stupi este o

ALBINE D I N ROMANIA. 8 Str. Iulius Fucik nr. 17, Bucuregtl. sect. 2 9 Cod. %I231 Tel. 11.47.50 Fax 13.8034 8 Telex 11 205 apirom-r c o n t vir. 4596014 B.A. S.A. sucumala municlpiuluf Bucuresti.

7
11
14

Ion POPESCU : Preghtirea farniliilor de albine pentru culesurfle de productie Maria DRAGAN : Albina, fiinth domestic8, ins& sociall Aurel PAPADOPOL : Evolutia stupilor primitivi de-a lungul vremurilor Eugm MARZA $i Nicolae NICOLAIDE : Ingrijirea farniliilor d e albine pentru producerea rnierii in faguri gi sectiuni Traian VOLCINSCHI : Facelia Elena GROSU, Grigore FOTA: Stabilirea cauzelor care influenteazg capacitatea albinelor E n valorificarea resurselor nectarifere la floarea-soarelui Magda CRAVCENCO, Doina BARBULESCU, Cristina MATEESCU : REVIPOL - Un produs natural pe baza de polen Traian BUCOVINEANU : Atragerea r o i d l o r Florin $TEFUREAC : Stupi E n preajma culdor DOCUMENTAR APICOL Corneliu POP : Vara 1992 in perspectiva meteorologic& $tia@ d . . .

16

18

19

20

26

28 29
30
31

31

C o p e r t a I Mierea in f aguri gi sectiuni - o delicatesa tot mai rarg. Cititi articolul din pagina 18 ~iacolor constantin DINA . ..

-- -~
~

C o p e r t a IV Citeva tipuri reprezentative de stupi primitivi Cititl articolul din pagina 16. Autor : Aurel PAPADOPOL
1

COPERTA . IV ; autor : Aurel Papadopol, btolog. Citeva tipuri reprezentative de stupi prfmitivi : 1 sttlp din scorburd naturald, c u cuib de albine (truncht , retezat, pe capnc avfnd o piatrd) ; 2 = stup (numtt $1 budurol sau gtiubel), din truncht gdunos scobit i n interior, c u urditrfunghiular ; 3 stup din 1 ni$ ceramicd (argild arsd) lucrat dupd modelul buduroaielor din trunchi ; 4 stup din ceramtcd, mat perfecttonat, etajat, c u caaac), folosit din antichttate ; 5 I stup din lmpletiturd ( d e rdI chttd, curpen sau poie, numit 81 1 eognlta),acoperit ctr o glugn din pate de secard ; 6 = alt tip de co$nild. c u acoperis conic ; 7 stup din funie de pnie, fnfdguratd c u fibre de tej satc clnepd etc., rulatd apoi sub formd de co$nitn (spirele fixate tntre ele CU sfoard din aceleasi fibre saU CU u n fel de cute lungi $1 subtiti dtn lemn), capacul servtnd $1 ca magazie de recoltd. Cognttele, f f e de nuiele, fie din paie erau I t m e la exterior CU tencuiold din lut amestecat c u balegar 8 = stup prtmitiv din scfndurt fnchebate c u cuie dese (peste capac se punca $i u n acopert? inclinat, pentru scurgerea plotlor $1 ca -umbras) ; O StuP din scindurt mat perlectlonat. avfnd gi u n a1 dotlea cornpattiment (sus), ce servea Ca magszte de recoltd. Toate acosie forme de stupi numiti ,,prim:tiviu sau ,,fic$iU 3veau u n fel de St[Porturi In interior pentru faguri, dar fagurl! erau clddtft Itpiti de Pereti $t de suporturile respecttve, deci erau ftcvi, filnd tdlati la recoltare.

cu privire la dezvoltarea apiculturii in conditiile tranzitiei la economia de piata


ing. Eugen MARZA

- Prevedinte a1 A.C.A.

Urnlare profundelor schhb5x-i Pnre&trarte in Ft?mWa dup5 evmimmtele ldin decembrie 1989, $i ^mca~dtrul Aso&&@ai Cresc5torilw de Albine s-azl petrecut $i au loc o serie de tmsfom&ri care intr-un v i i b nu prea indephtat vor ,pe%mite itrewrea la o stuctmii _orgauxizatmicZi i8ninc4t5, ackuat.5 nevdilocr mtuaile ale apimltiorilor. Awasta sq va iface p i n 'pun@rea i n valoare a ,tot cE a & mati bun din orgaszimea $i experimp trecurtului, oompletat.5 cu e1ement.e pobrivite noilor m d i t i i eoonoTnjce $i &ale din @ra no&r5. h amst5 , d t ~ t i e trebuie s5 ne ghdim atit la evolutia general5 a apicultudii,. la &tutu1 socilqprofeslional d mesc5toMor de allbrine, la &ab i l h unei ~ c t u n organizatonice i a Ascx5atie.i care s5 corespud5 probled a i i pe care o riQic5 dezvolt%rea aoastei indeleh.d t i i k imp de economia de piap cif $i . la staWrea formelm de partidpare a membrilor h pmfitul aealizat de uni.tlitile econmace ale -organinatid.

l-. .

'

va mentine gi a c m t u a &ra&rul priv$ prim dispritia sechrului apicol d i n f&le CAP-uri $i privartrimea treptak5 a eectorului lapiool de stat constiin vijtor prin k&tura cu n a t u a p r ~ t a r u l u dR i stupi, un mijloc de dest-i;nae, de reree& @ totodat5 de obtimare a unor prcdwe de mare valoare bio-& atrirt de newmre aonsmluli popula$i&, paralel cu comtributia albimelor k q t e r e a produ@eii agricole prin poldziaa~a saturat5 a cultuaor entomfile. D a W in& coshuilor d i c a t e p are l e practicarea apicultupentru wereere, oa preGcufpare de .* , aniatm, treptat a 5 f o m g de mtere a ,albinelor se va restriwe $i in p e n i d a unmiltaare ~tupfwitulva f i onilentat din ce in ce man mult spre m5ritrea dimensim%i stupinelor la 20 -60 faanlilii de a~lbime$i desf*urarea de ,activjlt"ai ciare s5 cmduc5 la dzarea ide- venritud ia rnhurii s i 3 asigure a o o p e h integral8 a chelbub lilor mziozlate de in;t~@nerea alkn e b p m m $i -de realizarea unor vofituri newsare ,penrtru ~n>mpl&rW I. PREMISELE DEZVOLTARII n e d l o r famihle (ale cresc~torilor. APICULTURII M ROMANIA In m l e cazuri orientarea d t r e aceasti form5 de ar@aare se va ck7Av3nd in vedere factor& m t u r a fade supine $i vmbili, e m e n t i , p t r u create= al- - mllta pe l i m b ~ l i i z 5 n i i bindor, apicultura in noastrG mai m r i cu dfective de psste 400 facare in prezent num5rii m ef&v de milrii de a l h e ce pot lua f o r m unor 1.200.000 f&& dR albine are mdi- f e r n apicoh familiale, cam s5 destiile neceseire $ tm i h k a5 se dezvol- f5qoare activitA$i spaifbe de mane te in prcincipal crqterea calilt5tii. oompEex8tate h rn5sur5 d asigure acesix% $i implicit a producthi lor, surse de exktelitg, gentru >una sau crqterea albinelor fiintind ca o inde- mai m1uR.e fmilii asmiate, ma.ales letaiaire traditional5 a popoaului, in P n eazurile ^ m care ac&&i @delehitoate judetele t5rii in special in zocire se transmite de la o generatie L nele $i localitiitile-cu c o d t i i fvowabile. Apiculrtura in p n a noastif5 i$i alta.

~~

f n ceea ce pnive$te dimensiunea stupinelor, este posibil ca in functie de optimile pteriii executive determinate & bonfiguratia. vtiitorului sau viitoa~~lor g u v m e $i legat de mien%rile o r g ~ ; n d z a t o r i c o ~ n ~proce - mwte de wesh, intr-9 prim2 etap5, & fie menti!nrwtR $i explolat5rile I apiwle cu efective de 1.500-3.000 1 fameilii de alb(ine apar$infnd fwtelw hbrepiindeni agricole de &tat gi inspwbrate ai!lvice. A c e exploat&?i I organ@& h prezent i n o;lldaul w r I societ5ti cmerciale cu; capital -de stat I repxwimtil 31.400 fami& de albim? En 1 ' f m e l e a-le &. ~~t~ de. L. start ~i 34.200 famihi de lalb5ae in Btu$mle : ~ s p e c t o r ~ l l u sildce r (&mbilva S.A.).Exist5 p i b i l i t a t e a ca i n &r-o&ap5 ultemioak5 in oaml unor rezultate wonomice neoorespmziitoare ace& exploatZmi s2 fie pnivatimte i n major3baten lor. De altfel prcx>esul de pniwtizare a $i haeput, un n m 5 r destul de mare din stuphele acestui ' sector fM atr.ibuite apicultorilor b locaQe de gesbium, in adrUl &&5tilor oomelrirale cu capital de stat m e n t i w i n d u ~n u m i efectivele nem a r e poleniiz2rii culkrilcr mtomofile ,ppni!i. Indiferent ins5 de dimensiunea stu. pislel~r$i fo- ~dep13prrihte la acestora, pahimoniul national a@col - trebuie o&t gi dezvalitah tifild s e a m de faptul c E i necbarul $i Polenu1 planklor agrkole, pornioo1e, kgumicole nu pot fi bransformate in profit f5r5 intermediul albinelor. Ori este $ttiu,t & i p& polmiaarea plantelor cumvak se ralieeaz5 sporu~de calitate $i cregtea-4 wtiitative @are,exprimate valoric la tnivelul @I.% noastre, reprezint2 m a 1 70-80 ansarde lei. Rrin dispanitia rbreptart5i a imect e h din entcrmofauna spmbn7polenizaitmne, damnit5 ahimiz5rj.i agricultuG, rolul de agent plenizabor a1 albinelor -devtine mereu u r r a r i impoirtamt, we&nd h aoelqi timp gi impontanpa acestom ca factor stabilimr d =hilibrului ecologic in aaturg.

11. .STRUCTURA ORGANIZATORICA $1 ECONOMICA IN PERSPECnVA A ASOCIATEI , CRESCATORILOR DE ALBINE

'

/.

fn aceshe mnditii e . 4 ~ evident, c& apicuhra aonstituie o iladd&~i& cu un c a r a c k partriculm a Grai dezvoltare trebuie sprijinWi h cont' I muare, fapt ce presupume cu acujltabe necesibatea asigurgnii mijl~aoelm .pentru insh~ire, dotare, valorifica~a @uselor, irnbumiittitirea resurselor fidifew, a kramportulcjlor $i chiar f h n $area unor lactiuni de ink= general. Ao&m.. t o a h se..port nealba aptifma1n u m . a i p&t &*ati6Lxtpicu1Wri1~r de ', pe fNhPg krito&ul Frii CAE este o orgamizatie grofmional2 inbegrat5 $i onintat2 in principal pe ~zolvacrea nevoilor auhalle $i de perspectiv5 ale mew&torilor de albine. h a i a t i a Cresdtorilor de ALbin~e reprezint2 a&zi organciaapa profwsion a g de pronil dwhis5 pervtru toti msc5bnii de albine din tara noas- . tr2 ~i care prin structura sa organiizatoricg p a t e satisfaoe aproape in W b k e nevocile pe care le d a r n & cre&ibarii de albine din b t e comunele $i loraple t&.-%h exereitarea hideledm.icinii pe a r e o practic5. Imp2x$m a ~ a t ~ v ~ t a 121% a impus o structw~re organiaartodilcil. c o w p u n z ~ a ~ miatiei avind ca element de baz2 m i l apicol pe delimiitare mmunalii qi or5qenmc5 i n oonditii iocale concrete : n m 5 r de apicultori, ciii de co~unica-* tie, v&gt3ti, tradipe. In fumetie de nevoci, o e r d apicol poak &Wm& o exdensie terirtmkl5 mad m m . Cmducerea m u r i l o r apieole se .mdizeaz& , pnin oomibebl cemlui, organ. ales de dunarea general3 a mmbzdlor apicultori din localitatea respectivg. In general, poladzarea intereelor apicultolilor esk concretizat2 pe lingB cercurile apicale cu gestiune care, in pr&l teritwial, repwzimt.5 wniga unei retele de aprotrizimre $i des- faoere oe trebuie s5 ampere toate zone3e h care,= qwcticii apicultura

.
.

'

$i h c a a ~ exist5 comditii de demoltare a ei. In aceast5 situatie apiiculto; rul are posribilihtea &qi sathflacg mbuin@le legate de o exploatare profitabil%a famixilor de albine pe cam le pcmd5. Astfel, h t r e exploat5nile apimle $i cercurile apioole de toate nivelele exist3 relatii de inter&penden@, de dublu schirnb, oaracterisbke econwniiei de piat5 cum sint : d o ~ f i c a r e a produselor apicole retilizate, aproviziomrea cu i n m t a r apicol, cu faguri ,artifiQli, bmtimulatori, Wcanrenk, literatmu% apicol5 $i alMe, W r u m r e a $i sprijinirea laotiviatii a p i d b r i l o r . \A&vitatea oercuriloir a w l e comwnale $i or&$ene$i cu gestiune dintr-un judet este mfletabg in suma waPz5rilor tehnico4conomice ale filidelor judetene aare asigur5 buna aprovizionare $i preluare de produSe speaifice apiculburii 3 d e la cws&toFii de dbine din intregul judet. O o n f o n hnpliqinii dminktra-, tiv-keritoriale a t5rii cercurile apicole se grupeaz5 pe filiale judetene, respectiiv 40 Miale judetene $i a Municipdului &c@ a r e , boabe prin statut1.~1 Asocilatiei, ~ h e f i d a ? 3 de pers0naliW-k -jzrridricA, competenp l5rgite p r i W relatiile m cercucile ' apcicole, OLI apicultorii pp.ecum qi cu alte in&tu@i oare au tangent8 cu apicultura. Filiidele judekne stnt c o n d m de un ccnnsiliu jttdetean ales de oonferdnw filiallei odatg la doi m i . AcqI & % d&il$oax% o lactivitatea complex2 care h b r a c g asp& tehlllico-crsganizatorioe, eccmomice $i corner*. p l e a Y t m fckmarea apiculDordlor incep5bori $itpentru perfwtimama $i in. formama L a d a celor ocmaacrati s h t orgallliaarte mueil. ounsulri in h i 4 cicluri (inoep5tou-i $i avansati), schimbux-i.de experiecnw, acbiviit5ti de acordare de asistenp behnicii $i sanirtarvekninar5, polenizEre $i stup5nitt pastoml. Activitatea emorrYic3 &e .constituit.4 de p=lu!arwa p d u c t i e i apicole de la apiculbrii panbimlari $i

. de la stuphele celcwlalte seotoare '$i apvtizionarea cu tot ce este nmewr exptloatsrii rentabile a albtinelor. fntmaga activitate a filialelor jude#ene s e desf$oarg emform pfincipiilm autofiqantgrii $i autogestiunii, h ad cest'scop p&bd f i dezvolitake $i amplifioate aotivit2ti de corn@ gi acolo unde existd - oonditii gi necesit5p $i unele activiati de prductie proprie: Actiivibatea de, m e r t poarte f i dezvoltat3 in fumctie d p newsittiti, posibilitgti $i sprijiinul local ,pnin or@mrea unui magazin propiu apicor' pentru dmfacerea ubilajelor, mcuterialelor, Wostimulato~lor, medimmen.klm necesare practicgniti m e i apicultur'i profibbile, pe linga care s& funotiocnreae $i un amgazin universal pen'tru apiculfoni in d e r e a aprovizioa5gii aoestcira cu b a t e csle mecesare I n propria gospodgnie. Un rol h s e m m t a1 fiiilialelor judepne m m t 5 & sprijhirea aotivitatii caxhrdor apicole cu gesliune $i totodatg coordonarea acbivittgtiii apiI cuJlmrrilor din intreg judetul, o atentie deosebitil aoordhdu-se k t r u i r i i * acestora prim currsuri de speaialitak, whirmburi de experientg, inMmil?i profesionale. Filialele judekne au rolul de-a sprijini p a r t i c i p a ~ amembrilor . la manifestg~apicole i?uternationale. initiate de APIMONDIA, d& organizatii apicole nationale sau regionale. In reaharea ubiwtivelw tehmice, $tiinvfice $ m o m i c e ale Amaiatjei, i h cadnul structuri6 acesteia functionleazii $i unele institutil de prom ; care sPnt memite s5 solutianeze, s5 rezolve n e M e qi oerintele trluturolr apimltorilor membxi a d organizapei ca $i p b l m e l e generale ale apicultturii, natiimale. In =east5 directie tmbuie s5 mention5m Combiitul apicol care adgwg IntmgQ baz5 teMco-material5 . necesaril practicgrii apiculturii puin 'pmducerea de stupi, utilaje apicole din l m , metal, anase plastioe, faguri aultificiali, biostimulatori, & h e apicule, ambalaje. Fatg de organiza*

30-

.
*

L..

~,

nizarea ' a m t o r w t o a r e de prodwtie , llui a 6 i c o l - u m a @ & fie i redimen,stio- va q e a mn&$iide walificare a unei natg sortirfiental gi cantitativ h funcp3qi diq larngajatii . Cambiqatrului, tie de rnevoile rqale ale filialelor oare lasilgurbdu-se rtotdat8, pritntr-o. proau relapi directe cu apicultorii q i alp duqie cu Q largs desfakre htwmnate amsumtori cnncr&zimnduise astfel . profik&i suplitnentare. , ,. ,; fn v e d m a valori5cMi. supempare prin edhilibru qi: reglare ' b fanctie a diisponi~bilit5tilor., de spab producde'evollutia cererii gi ofertei. hive, dokki., wtQt5ti gi.fo- de munfntre activit5tile Clcnnbirnratului apicol uni diintne mle mi impantante . c5 existente urmeazg : sB.fie-organie k , a c e e a de preluare; conditiomre qi zate prim mtehnollogizare sau,.pe p n b . ! . plu~are a pi-duselor lapicole ~des- cipiile sdet5tilor c o m ~ l noii e actinate cpnsurnului de piat5 intern5 vi tiyit5P pentru realiz~reau n u k p t e r 1 valofificax-e la,expo+, . . , nic sector de'*produse, cdsmebice b- ' . zat pe invetsbi$ii..din fpnduri pjaprii .. . . , . ' . . ' 2 ~, . . ' - ..m: i . f i & m c sau ; . . prin 'a,bagerei,de , ~ + 3 , , ~ t k @ q ~ . .~ . . . , A ~ , ~ , ~ s u ~ , a r u n easigme,oba.i~~& .: ;TURARE -E , . ):. $I RETWNOLOGII ;..:' , . tneG, :: unor,, venlturi - _ suplihentaie. . . . . . , . , . . necsare bhei:ftmction&i a Cmhina- ' . . . .. . . . .. .- . I ' tdui apicol $i AYociapei * m amam-'.. h'.aaeSte cwndi$ii, avi>ridt i n .~tzder& .blul ei. capadkittile de - p d u c t k $i sptiile de care dispune Cornbilnactul apicol, I V CERCETAREA $TIINTIFIQA $1 scuft a p se impme ca in e l SZI se d g u r e o . redotane, .xeteholo-" ,INVA.TAMINTUL DE SPECIgizaw gi .madern;ime la . unor sectii - .. , . ALITATE ex&nte precum $i realizarea m o r roewi noi care s5 .asigure ~alonfi~ca. . .fn ce pfive$k i m i t u t u l de . . reia superiw5 .a materiilor prime a- apicultw-5, mile colnditii ale tranfiVase -pnin fikialele .judekne in 6ircui'- tiei spre e m o m i a Ide piat& dekrmi-. . . - tul groductiv.: Se -pneconimz#de a- . n5 necwibaka & reevaluare, a mod* . senWn&. o m p ' i t a s a r e b teritoriu-a lui de a p p i . -aboe&r& ~ $i fSna.E.ta@a unw secgi d e ;pn>ducfie $i depozite a&ului de c w e t a ~ g~n@.ficg, .. fapt de' m k r i a l e pe principiul iiprcapie%- care deteming $i .m&fric& : .sume-. .. acestora de fumizbrii de marteril ,..lor de f,irnan@re a . activitgtii $i care; pri'me $i potentidii consumtocri m u r - 2 5 statutul de instrlwtie pu-. . . p w d ~ l w finite. bkc5 l a acestei .unitgti. f n atare-situa.1ntr-6 piiing etap5, rekhnologiza- , tie finamprea Instirtubului ufmeazg . . ,rea se mlaretizRaz5i prin punerea in .sS se m&&nializeze prin : ,subventii . funqie a unei insklatii modenne pen- . din partea Asociatiei - C!resc8tprilor .de..- . tru axnbalarea rmierG-in doze mici, a Mbime pentru ,temel.e d e lcercetare $tim e i imtalapi pent* blisiterizarea intifica. ce privesc rect . intereselg unor p p a r a t e emergovitalimnrte pe A.sociatiei gi cerinwe s a k : subven-, !baa de polen, liiptivor de match $i tii de la bugetul de, stat pentru . te' pmpoh, pnecum gi a unei linii .de mele de interes matio~alvi in .~y-imul preparare gi Pmb&eliere. de sucud $i rind de cer&are. fundamental6 . Muturii ~2co1li1toak. Airimd in &ere c5 Insltitu-tul. &. ' I n pahlel, aqiunea ide retehnologipune de- o putemic% baz5. mterialii zane se va maiterializa'prh organiza- reprezmt$t6 prin terenuri, clW~iri, ~dorea m y i sector de dulciwi cu' dm% t k i , anaterial biologic, statii d e p--. sectii : una de produs bomboane gi d.uctie,. fort5 de mmc5 . m d u $i inalt I dulcimi ~cu m!jere $i alta . de lprduse cdifkatA, a,ce&ea uvfnleaz5 sg. ,fie . de pa'trisefie 'pe baz5 ide miere. Orga- puse in yaloare pentru a .crea . veni-' . -. . . . - . -..

. rep &in trecmt, productia Combinatu-

'

i
5

,I ,

.. .
. ~ . . '

'

aYLmR:&imE,,
: _
9

+ I

- '

'~

'

' s

'

I.

,.

'

ceca

'

'

-'

'

'

i
4'
'
I

..

, .

. -

,-

'!

'

1
;

'

I
1
'

F&' $i r$i11me a unor an&a\aje cu . . aspect cokercial competiti" :pent& . . p;oduszle apimle m e t e , comeraiali- . ' zgrii. pe pilaw Intern8 '$i lextennZ. Exbtii deja o spcializar'e in m s t A ac- , tivitate ceea .ce confer5 p n s e 'de sa-.~ -far.m.aceutic dl ~ecto'rulwi & .apiter;apie .i-eoit'gmizlind~u-se activitatea a;cestisfacere' exigentelor bneeficiarilor i e ' h sfin$ uni&iti . tuia .pe .tnazZ de . participatie ;papitip- intenni $i externi, B -la& s u b dmumirea de ,,APIFARMC e m o m i c e sau p e r h e p a r t i d a r e . .' precum $i punmea in mai bum5 va- . Acrbivitatea 1tipografiic5vja c u n q t e o loare & capadtgtilor de .depaita.* cregtere d e 30-40% .faw l d e . ' n i ~ l u l . din dotare. a d u a l $i 1&&@1es V o r crqte qi be- In tara &as,tr5 existg o ,bun5 tra- . ~neficiile ce revin. elo or asociati Ph ditie i n r e a l i m e a wok >tip&ritmj -.cu . noua sook6ate'-API_CONECT S.R.L.. . Pr'oc2sel'e t k fbsformare a: sGcZ& specific apiml. .Lax bazq acestei tradi-Utii .twMiiw$ki .se.'nan:ifesrti$ i f i n do- - '. tii &au' .eforturile . p r o f m ~ l u i . .dr; ring. V : - .Harntaj,. in. calitatw de pre- . meniul Env?7@khtuIui- @picel.. Resgedintk a1 F'ederatiei na nation ale a bructurarea, $i - r e m ~ ~ ~ ~ ~ ~ a c e s t Asociatiilor, de Apiculburg APIMON- presupune. cu wkesitate . r n d , h a * a - I314 .care a r e k i i sZ hfiiliteze i n . formei $i. ocmtinutdwi i n v ~ t ~ u l .& umiZ cu mai multi ani un institut liceal de spcicizllitate. Asitfel, Libeul cu -.cave i n t e n n a t i m l i dabat.icu o amindustrial B?i%a%- :';+a @ e ~ d d t . ~pogfarfie: m e .in .$imp s-a dezvoltat v a t i a apicolg $i: -in aimisti -ui~ih& . ~i m d e m i z d w p u n z g & raliz5rG de: SulvZttWnt @eat5 - anul,1971. la , , noastrej:Bpi. unm profitug i m y n a k . . Menirea a- interventia oqm$aatiei.:~ W i ti&@afiii . e m a e e i de a edits cultura nu .R nt.lai'.fhC&&UObicum d e p m : de diverse .lwrgri destinate apiculturii . p r e g B h a elevilar . ' e s t ~ ~ceea .ce ,ar :tr&ui s&-fie;,Avind in ve,n~af ionale $i hternatioma1;e. p a t r u utili-ea tit ,dep&5 a dere' c5 ~dor&@de cltea'-&v5ta apical. ;poteoltialului exisrteolt d&inat execu- {turn ca $i tposiMi&tea-&ncret5 de a tbii unor t i p s i t u r i (cgrti, broguri, o-prmtica carsed e v h o.ch&me.de 'pubIicatii periadlce? afi*, prospeck, optime individuaE. a: fost iinitiat m . calqdane, aqbalaje din m r t m {i &- plan p r h . m e . ne' propu&in & i kfis plat&) s a initiat o 3ctiune de inwm 0 .~ m x l g pbstli-15 de qpiduI. . . mnsihhuhi?*am e i societiiti mmer+e tur. caR 6 functionere sub auspidcu r % ? ~ d e ~PG? , ~ asocierm ~ a ~ ile org&wg& noaitre. p m u am=a,' h i g i t i i t i $i a n m e .: Instirtutu1 ta s-a. @rut :m s5 fie evacuatP c15di~nterhational de Tehnologie qi-Econqm'internatul$ actualului l i e u agrd: . M,e .Ap&B ~ f i i & ~ d + i c;mbina, tul apicol a1 Amdatiei Cresc5tokilor, indudnial w e . este pr&srihtea Asatuni supliyefitare din care 6 parte i 5 fie d e s t i n a t ~ ..finant&% Acjivitiitii de wrcetare. Un incepuit in aceastg dir*ie la: fdst reafizat pnim &thderea punctului
,
' ' '

'

'

'

'

.
. .

.de Albine
,

din' R0rnk.k 'qi ,1nstitGtd


a

.d e i & c u l t ~ & a1 , -Asociatiei,

Pkili .aceast&i m i e r e - se pr&c&izeazg lamplifi6are8 aoti\nit5Gi.de tip%

ciatid.. pentru ca 6 .as2gure spatiul n e c a a r , pentru - furictimarea' $mlii postkic&le he - apicultura care va avea rin p r m u n w t c a r e r a p l l i e v .

c
.
,

AsocBHei C n *spirihl cerhtelor econ d e i de piat5. ' 0 modalitate de .wabizare a aceski 0 p r o b l e d de o deosebit5 lacuitate, cerink - cu mqatan'ea prevederilor de fapt problem principal5 a zilelor statutului Asooiatiui -- este aceea de . noastre, o consbibuie id- unei mai a ioltegra pe toti cei care lucreaz3 strinse leg&turi ~ t e h i c ~ r g a n i z a t o - i n apicwltur5 gi dm& a@:angajeze rice $i chiar participgrii economice a pantiaimti la via@ m b m i c 5 a a aresc5torilor de & \ b e , membri ai Asmiapei p h atragere d e capital Asociavei, la viata $i preocupZrile privat. pnopniei Icnr organinatii. h acest scop se prevede posibi.litaf n aceastA d r i r ~ t i e au ap5rut in tam tea ca apicultorii, angajatii Amciatiei . noash5 o serie ,de\id.dd $i propuneri $i - a k persoane fizice sau juridice pentru' integmrea apicultorilor ca a- oare acbivead in apicultusg, s5 poat5 genti emnornici 'in structu.de produc- partleipa cu active -deo m&t8 vanou Pnfiintiarte din ' loa6e la @.talul, social a1 ccganizative existmte mitAvle Asociatiei. &xist5 apicultoni tiei $i s5 benefidze la s f i q i t d fieaa-e $i-au e x m a t dorhpa de a pard r u i an de dividende calcularte proCicipa efeotiv la o' structud a r e & portidnal la nivelul realidnilor ecob permit8 obg,mrea ua3or avantaje . nomioo-f i3lacncime ale unititilor ecomaterial rezultate din profiturile ac- nornice ale aoesteh. bivitAtilor m o m i c e ale Asoakti&. Penbru q t e r e a praguld de #kite~ & l e de partiaipare au f w t $i sint res hdivriduai a1 fi&rui demiltor de diferite, ecmomia nation45 h s & i nu active, aceast5 forri~llde g a ~ o i p a r e . a g k i t k c 5 un mod concret in gene- la activitatea emnomid. a Amiati'ei A1 valabil de hfiiptuire a acestei bva oonstiitui un stimulent &a1 $i tegr5~ partidpative individuale mu toto'dat5 un rnijloc cle recornpensam coleabive, d g i pentru aceasta au fost a apicultonilor care p r h devoti.mka oreate diferite wgamiame $i ilnstitutii Ibr au contnibuit in timp da prosperi@wrnamentale specialinate. tatea - propriei lor organizatii. Avind in vedere faptul c5 CongreDesigur kmnitia spre ecmcmia de, sul Asodiatiei CrescZLbrilor de Albine p i a g ~ s t .un e p r o m diificil $ actuali din Romhia prin 'aprobq-ea &tutume& prorblemele integrgnii apidultului organizatiei a h * i t mentinerea rii s h t multe $i vor mai apare. Imin toltalriltate a imdivizibMt5tii patri- portant & t e oa Asociatia rnoastrg sZi mmiului, prevedere care asligur5 ne- ggseasc5 cgile qi metodele de pmtectie mijlocit c o ~ u ; i ~ t +i e adezvolhrea a ,iuturor membiilor ei $i impreun5 reqim i s5 asigurgm pmperitatea b perslpectiv5 a orgmizatiei natio- & nale a apicultoriloa- rombi, au f a s t qeckui apicultcrr. studiate n u m e m e propuneri care, Acest mate7ial a fost prezentat cu pripnin aplicitre, s5 m d u c 5 l a atrage- NB. lejul gedintei Biroului Executb din 5 mai rea participatiivg a aresbSitmilor de a.c. $i la Consildul N a t i o ~ lal Asoctatiei din 6 m i a.c. a l h e la via@ eccmomic5 a -milor *-

V INTEGRARE fN FORME PAR,. TICIPATIVE

. I L .

'

i
h

1 -:
I

I.:

ConvorblrI esenjiale

IMPOZITUL PE STUPl ESTE 0 ABERATIE


pre~edintele PartiduIui National Tariinesc Crestin Democrat
r

-~z-zzzA-zz.r
\ d

\ \

\ \ \
(

\ \

L C C . I ) .

In pofida u w r gdreri divergente asupra oportunitdfii publfcdr. In redbta organizafiei opelitice pare este Asociafia Crescdtorilor de Albine a unor fiate~hle de presd realizate rn unii lideri politid Smi asum din nou &cul de a dace public6 r, k r t e din discutia avutd cu d o m l Cornoltu Coposu, persmUtate ( cunoscutd a vietii noastre politice, liderul unui gartid important a1 opozittei. Precizez g i aeum cd n u intentimzez ad doc propragandd ~ & i umi famutiuni POlitice gi-a$a ca + psociah i d i n care fac parte Mnt n p o k t k . Vlellu sd n e d cd intr-o societate democraticd.o discutie cu u n o m politic, cu un tiemnitat, cu un parlamentar nu urmdre~te-66 incline balanta _preferintelor cititorului de o 'Ip&rte -mu alta. Incerctnd sd fin dreaptd cumpdm judeclitii pot fi acuzat @e plnit esclu_sivt$ti cd fac politic&. Da ! Dar aceastd ,,politicdu este gf iva fF urn singurd : POLITICA APICULTVRI1. Cred pd cele ce lurmeazll vor demomtzb, cu @isosinfdl afirmafia de mai SUS.

/
\

\ \ \ \ .\ . \
\

rzzzz-zzzClr

Stimate domnule Corneltu Coposu comtat cu pldcere punctualitatea dumneavoastrd $i vd multumesc (cd in aceastd pertoadd de frdmfntdri politice care vd consum6 atita timp pn-ati ~7i7hit 8% bfrvul pe care-1.ocupati B n cliidirea sediului PNT CD i n anticamera rdruia agteptau o multime de solicitanti. Este pldicut pent-ru mine c6 - fdrd a vd cunoagte personal - discutiu a demarat surpri7bzdtor d e repede fdrd introducerile d e .tigoare astfel cd imediat a trebuit sd anrn reportofonul pentru fnregistrare.

buduruaie dar w e d p d O n wdnd v m deveni obiecte de muzeu. Datoritd unei sustinute activitdti de modernizare desfdguratd de d1ugtt.i inainta~ia i apiculturii pe parcursul a m i m u l t q decenii i n fara noastrd stupii sistematici , au inlocuit aproape in totalitate pe cei primitivi ...
-

Am avut si e u fericirea s!i cunosc- D e dfiva mari api'cultosi rotngni. Intax e i 8$ aminti pe Constantin Hristea un aderent al-partidului nostru - care .era un apicu1t.m emerit ,qi care a scris importante carti in domeniul stupSritului, una dintre - Primele mele contacte cu apicultura acestea fiind premiat5 de Academia Franse situeazSi f n perioada copilMei, -pen- cez5. Acest apicultm era foarte vefsat nu nu numai in practica q t e r i i albinelor oad& de care toti sau majoritatea oamenidar cuno$ha profund din pun& de vedere lor $i-o arnintesc cu emotie $i. nostalgic. La Sipleu1 Silvaniei, P n Sglaj, la casa p8a1 vtiintei wologice, o aerie de lucruri uimirinteaseg avearn i n livad8 . l o cqnite cu t w r e din via@ $i organizarea farnilid de albine. El mi-a dezv5luit cum se c6nstituie. d M n e pe cane le p x d v m cu hacent3 curiozitate. Ca wichui oopil h i ,pl&cea colectivitatea dintr-un stup, cum se contureazg castele in cadrul familiei, cum se mierea dar eram mihnit pin5 la disperare face alegerea mgtcii, cum aceasta este toamna, cind albinele erau omorite p i n h r 5 M de albinele lucr8toare din suit& . afumars cu f u m de pucioasa pentru a. li se scoate fagurii galbesli din care se storcea Cu totul uimitor mi s-a pEirut org'anlzarea mjerea ' dulce $i parfumatg agteptati de apiSr5rii stupului $i divizunea mncilor din stup realizat3 pe categorii de virsta ale noi copiii ca un elixir d8tAtor de via@. albinelor lucrhtoire. Ah.r8mas impresionat A$a ca id Cele rnai multe gospod5rii ale tgranilor harnici $i priceputi, glbinele din pentru & I n u $tiam nimic din b a t e acesacele W i t e ofereau mierea destinata contea gi discutiile cu acest apicsultor erau pline de substant5 $i continut el avind- $i sumului casei. A$ f i intexesat sg ptiu dac5 ast5zi rnai sPnt in R o d n i a asemenea co$u n mare talent de povestitor ceea ce este atestat $i in scrierile pe care ni le-a nite. 18sat. Foarte putine, ICU precddere Rn zonele Mai tirziu 1-am cunoscut pe regretatul de deal $i premontane, ici, colo mai sint Prof. dr.'ing. V . H a m j , un o m extraordiaga zigi stupi primitivi, athaici cognite ~i nar, care avea un farmec personal $ Io

putere de convingere foarte rar intllnite. Devotat albinhritului ping la sacrificiul d e i reusine profesoml Harnaj a areqit & neascg in jurul i d d i d e apiculturg modern& o serie de mlaboratori cu care a inftiptuit in RomAnia modernizarea acestui domeniu impunind faima noastr8 pe plan mondial. Meritele lui au fost recunoscute $i d n d spun aceasta cred cti explic faptul mentinerii lui timp de dad decenii la conducerea -Apimondiei $i un sfert de secol in fruntea apicultorilor romhni. Probabil c& nu grqesc cind a f i m c5 profesorul Harnaj a creat o $coal& d e apiculturil $i a l5sat o mqtenire' pe care u r m q i i stii ,sint obligati sti o psstreze $i o dezvolte. Ceea ce a~ %pus despre C. Hristea $i\ profesoml Harnaj este tntru total ad'evd*rat. Vd rog predzati GU ce apicultori ati mai amf contacte tot atit de imporante?

$i la Venetia palatele dogilor .erau luminate c u l W n & r i h f e c t h a t e din cearh d e alpiye importau d e Iqnoi. Exista f i l e indolala in acea perioadg o mi& industrie casnica dd obunere a mierii $i cerii, apoi un sector de ambalaje pentru aceste produse. In ce m A privegte, fn afara faptului c5 apreciez mult mierea $i alte recolte ale stupului, ca produse cu a valoare ce hu o intilnim la alte componente alimentare naturale, m-am implicat ihtr-un ddners de cunoqtere a viqii albinelor iar acevti trei apicultori de marc& - pe care intimplgrile vietii mi i-a scos in cale --, m-au ajutat cred eu la o apreciere exact Ltimensionati a locului $i rolului in viata noastrg a minunatei insecte care este albina.

. c o n ~ n u a t o r u lunei traditii iqene, el

- A$ arninti pe domnul Florin Hangaau re-

,prezentind a treia sau a patra geieratie a unei familii de moldoveni cu merite deo'semte in propg$irea stup5ritului national. Pe acest apicultor 1-am cunoscut datoritii surorii mele Doina Coposa care era $eful produ%iei la f ~ t u Cmtrocmp l sectorul d e plante medicinale - gi domnul Hanganu era pe atunci un foarte i m p o r t a ~ tfurnizor de l5ptigor de mat&. Sora mea are unek cmtribwtii P n domeniul brevea r i i conditicnjrii prin liofilizare a ltipti$orul'ui de. matcti care sub aoeastZi form5 este $i a s s z i utilizat in obtinerea 'unor preparate bioenergizante cu valoare deosebits. Din discutiile cud aeest apie~lltor am! avut prilejul sti-mi completez informatiile legate de albinsrit ca preocupare nobili, reconfortant5 $i t&odat& aducitoare de proiit.

- Ce mi-aft spus pind acum dumnorle P r ~ e d i n t e este de aprectat $i mdi bucurd cdi aveti $i.o perceptie, sd zicem, istoricdi a apiculturii, perceptie corectd care Ensd mii oblige s i Z insist asupra prezentului $t viitorului apirulturil. V-np ruya deci sd conturati din punctul dumneavoastrd de vedere o vizitme-cadr~c' a viitorului apicul turii.

't

- Sti pornim de la prezent convenind cfi rolul actual a1 albinelor este foarte impor.tant sub mai multe aspecte. Eu a$ zice c& o menire esentialg a albinei $i aici sp@ciali$tii in ecologie d pot combate m u ccI.ecta - este aceea d e bioindicator a1 influentelor rnediului $i totdat5 un echilibrator ecologic cu efecte benefice certe pentru plantele cultivate sau spontane gi chiar pentru p5duri. Rolul economic $i social a1 apiculturii este afectat de ins&$i dezvoltarea-in timp a acestei indeletniciri. Intr-o tar3 ca Rodinia, apicultura trebuie dezvoltatli, albina trebuie ocrotit5, apicultorii trebuie protejati. De altfel, in trecutul parnostru - acum vreo 5Q-60 de ani, - Actualmeate domnul Hanganu acorddi. tidului' Ion Mihalache preconiza obligativitatea asistentd t e h n M i n Insulele Canare la o predtirii unor n4iuni de c r e ~ t e r e$i intresodetate numitii CANARIMIEL. Despre tinere a albinelor in $coJile normale, instiactivitatw hi. desvre succesele lui si a tute $i seminarii teologice. Aceste ' prevea1 revistei domnvl ' lon altui colabora&r deri erau cuprinse in pyoiectul m o r legi Popescu am publicat citeva articole ... a invwmintului din acea perioad5. Or dac5 noi t r e h u i e ' d ne preocup?lm de viiM& bucur cg, a$a cum speram, buna torul agriculturii, d e speciali~tiicu studii traditie apicoL% existent3 i$i g5sqte mesuperioare care se vor stabili in sate m5 ginreu reounowterea internationals pe care desc acum nu numai la inv&tBtori, profed e fapt 0 meritg'prin acei oameni care asori, pr+i, M i c i , z606hniqti sau agrosiguri continuitatea acestei milenare preonomi, dar chiar la eeonomi$ti,, mecanizacupilri a roqhnilor. Din informatiile mele p r i $i altii - cred c5 asemenea cunogtinte livrqti vtiu c& inceputurile albintiritului asemenea cursuri de instruire a r fi utile gi sau m i bine zis datele istorice pe care le profitaibile oric5rui tehnician sau specialist avem situeaz5 aceste inceputuri in vremea care va avea domiciliul in zona rural&. dacilor $i daco-rornanilor. Din istoria ecoSigur & nu toti vor practica apicultura dar* nomic& a lui Nicolae Iorga am aflat dessporul de ouno~tintein domeniu va fi E n pre importanta deosebis'a produqiei de mrisur5 sti conkre un cadru propice infemiere din pmvinciile romAnqti, din Prinlegerii necesiatii dezvolt5rii initiativei cipatele Unite. Produsele apicole din spaparticulare in stare sti perpetueze pe plan tiul CarpatePontico-Dungrean ajungeau superior traditia existents. Ni$te cuno$tinte, ping in tgrile civilizatiilor mediteraneene

II

ni$te informatii primare pot pune la dispozitia celor din mediul m a l nu numai posibilitatea practidrii unui hoby foarte agreabil dar $i o h i b i l i t a t e d2 venit suplimentar. Lumea cu judecatti pragmatic5 walueaz5 timpul pe care-1 are la dispoziQe, la indemin5 $i in functie de aportul material pe care-1 poate aduce o ocupatie secundari4. fn prezent cred c5 obligatia executimlui, a puterii politice, este de a face toate inlesnirile $i de a incuraja prod u e i a d e miere. Din p5cate am aflat c5 in ultima vreme nu s-a dat o importantti prea mare apiculturii. Nu mai $tiu care este situatia la zi ...

- Tocmai aici cred cd ar trebui. sii punctdm convorbirea noastrd. Apicultorii, ca $i alte categorii de agricultoti sa@ crescdtori de animule se confruntd cu necaxuri, insatisfac$ii, nemulwmiri destul de mri. Nu imi propun sd le aborddm pe toate pentru cd sint convins c6 este greu s6 le inventariem exhaustiv gi este imposibil s6 convenzm asupra u m r solutii. Totugi asupra unui aspect ingrijordtor vd rog sd vd referiti. Este vorba despre intenfla impozitdrii proprietarilor de stupi. Noi am fdcut demersuri la Parlament inainttnd - Oncd din decembrie 1991 - domnilor ALexandru BOrl&deanu - pregedintele Senutului $i Dan Martian - pregedintele C a m r e i Deputatilor- $i altor factori de influent6 E n decizie, un memoriu in care se argumenta necesitatea scutirii de impozit. - Este .de n o t d e t a t e c5 h apicultur5 ca $i in alte domenii d e m h n i e i statul este cel mai prost gospdar. Acest lucru s-a dovedit in timp la noi gi in alte @ri care urm5reau etatiz&rea a p i d t u r i i . Dac5 noi avem peste 97/0 din patrimoniul national apicol la particulari este logic $i necesar ca acegtf proprietari individuali s5 fie m j i n i t i . Am stabilit -cu dumneavoasst^ c5 nu vom ,,politiia" aceast8 mnvorbire. Nici n u vreau s5 fac acest lucru dar trebuie sti o spun $i vti rog sg notati c5-in doctrina partidului nostru sprijinirea apiculturii i$i va &si locul cmespunztitor... - V& intrerup peutru cii trebuie sd consdat cB; previziurrea pe care am avut-o $i o am se vddevte de netrecut. Ajungem la pol* + sigur i cd cititorii sau c d putin unii dintre ei m Z vor acuza ale partizanut., Domnule pregedinte, vd rog sd vd referiti L a perimlul ca apieultura sd fie impozitatd.

ingrijoriitar. Nu este locul acum & G u n cine se face vinovat de aceastri situatie alarmant8. Important mi se pare s$ sublin i a c5 scutirea de impozite a produc5torilor apicoli pe o perioada de 2-3 ani ar constltui un factor propulsator a1 crgterilor de recolte qteptate in intreaga natiune. A accepta impozitul pe stupi este o aberatie mai ales dac5 analidm situatia actual5 grea in care se aflti proprietarii de stupi. De ce apicultura a fost $i este sprijinit5 gi ohiar subventionat& E n Europa, .si chiar in fostele wri socialiste nu a existat un asemenea impozit ? Statul, ex&utivul are alte posibilitilti de a-$i echilibra bugetul $i apoi nu cred c& dintr-un asemenea impozit s-ar realiza mare lucru la capitolul venituyi,_Poate trebuie tinut seama $i de faptul & I efectuI descurajator a1 impozit&rii are pentru micul intreprindtor e-. fecte negative imediate mari $i cu repercursiuni greu de evaluat in ti-. Pentrgl c5 ati acceptat sii denurnim dialogul nostru drept o mnvorbire a$ vrea sii vli intreb dac5 $titi care este situatia apiculturii din Basarabia ?

- Din dte am Hlat, in teritoriile tom&negti de dincolo de Prut sint circa 300.000 familii de albine ~i majoritatea mi sint incd in proprietatea fostelor colhozuri sau sovhozuri. Un proces de privatizare a fnceput treptat prin trecerea stupilor in locave de geStiune $i p?in rdscump6rarea de cdtre apicultori a uneltelor g i utilajelor mici. Nu exist6 o a s d a f i e de particulari organizatd ca O n Rolnania dar cred cd nu gre$esc dnd afirm cd dorinfa de asociere este puternicd $i despre aceasta am scris in revistd. - fmi amintesc c5 tn clil5toriile pe care le-am fticut in trecut in Basarabia pe Van vii, era lea Nistrului in regiuni bogate E pe vremea aceea in floare un stup5rit primitiv dar foarte extins. Roiurile de albine abundau In perioadele cind vegetqia inflorea $i cred c5 $i acum a i s t a conditii bune pentru s w r i t . Faptul cli asociatia romdn5 de apidtw-5 sprijing pe stuparii basarabeni cu literaturii apicol5, cu utilaje, cu sfaturi $i i n d r u d r i tehnice este de admirat $i demcmstreazti a$a cum mi-ati spus cii albina nu are granite sau cti granitele artificiale $i nedrepte nu-$ a u rostul ... 'A$ fi i n t s& 5 t h cite statii de apiculturti patronate d e stat $i cfte f a m e apicole de stat avem in Romania ?
nu edstd stafiunt de cercetaaflcold patronute de stat. Din 1974, cind cercetareu de profil a ttecut la Asociatia Crescdtorilor de Albine, statul nu s-a mi impltcd direct O n aceastd adivitate. ldtitutzcl de Cercetare gi

Fiecare doctrinti d e partid prevede sursele de venituri ale statului - ale executivului mai bine zis - surse care in principal provin din impozitele de la producatori. La noi, agricubra, zootehnia $i desigur apicultura au ajuns intr-un impas

t e gtiinfificd

- La' noi

Productie pentru Apiculturd a1 A.C.A. a+e la ora actual6 gase sdatii apicole - la Timigoara, Poie~i-lagi,Mdlddrdgti-Vilcea, Bididia-Talcea, Cisldu-Buziiu g i Bucurevti i n principalele zone bwapicole ale tdrii. Legat de a doua parte a Ontrebdrii dumneavoastrd se cunoagte cd cele 30-35.000 familfi de albine ale foitului Departament a1 Agriculturii de Stat sZnt cuprinse O n circa 20 de ferme apicole de pe lingd fostele l.A.S.-uri din fntreaga Mrd.

fel proprietarilor sau administratorilor perimetrelor silvice trebuie taxatd. Pe ling6 cd obti*rea utwr retolte este contlitionatd de serioase incertitudini meteorologice, dacd stuparul nu s-ar duce cu albinele sale i n pdduri cheltuind foarte nrulti bani cu transportul nectarul $i filenu1 s-ar risipi 2 n v f n t w sd nu mai vorbim de r01ul de factor ecologic stabilizalor a1 acestor insecte,..

- -

In acest sector se preconizeaz& un proces de privatizare ? . Probabtl cd se va a f u w e treptat la o privatizare a acestor ferme apicole. Sigur cd weasta depinde foarte mult de optiunea guvernului sau guvernelor care vor urrna celui actual. Dacd a~ ft sd avansez o p6rere personalii cred cd economia de piatd impune cu necesitate privatizarea total6 a acestui sector. Totul este o problem6 de i Z unele ferme apicole sau timp. Poate c unele stupine de pe ltngd unele unitdti agricole sau de cercetare gtiintificd agricold ale statului vor f i mentinute cu menirea principald de a4 asigura polenizarea dirijatd cu albine a culhrilw agropomicole a loturilor experimentale sau a suprafetelm de seminceri legumicoli. Eu cred ;ti ar trebui s& vB adresati pentru sprijin $i eo~logi$tilorcare au datoria sB ajute Asociapa Cresciltorilor de Albine qi pe apicultmi. DacH albina este un echilibrator ecologic $i o insect& atit de folositoare omului $i societi3ui in general cred d ocrdirea ei $i protectia apicultorilor trebuie. s Z r stea in atentia, in obligatia de a face toate Inltsnirile $i a fncuraja pe producaton $i in nici u n caz nu trebuie promovati3 o politics de impozite $i taxe impovBfitoare care s& conducH la descurajkea proprietarilor de stupi, la dimhuarea patrimoniului national apicol. De ce s& acceptAm punerea unor taxe pe fiecare sbup, adus i n p5dure la un cules ? Silvicultorii au ,alte resurse aducgtoare de venituri : lemnul, rschita, ciupercile, fructele de Hdure, plantele medicinale... - Asociatia noastrd s-a adresat g i Ministerului Mediului respectiv domnului care, a$a cum ministru Marcian Bleahu ati spus, este u n ecologist de marc6 - g i altor functionari superwri din acest minister ce are i n administratie pddarile Rom&niei i n perimetrul cdrora existd bazine melifere de interes national. Din piicate demersurile noastrp repetate g i insistente nu au gdsit tntelgere g i taxa nedreaptd perceput6 de Romsilva S.A. pe stupii adugi i n pddure a devenit o realitate. Nu am inteles Qi n u voi tntelege nkiodatlZ de ce valerificarea unor resurse nationale (nectarul gz polenul) care nu apartin O a nici u n

'
'

Mi-ati adus rnai m u l b exemplare ale Memoriului Asociatiei Cresciltorilor de Albine adresat Parlamentului $i ale Apelului cgtre toti cei care pot sprijini agicultura, acest din urmil document Intocmit de dl. ing. Aurel MHlaiu vicepregedhte a1 Asomiatiei $i director al Institututiti de Cercetare $i Produetie pentru ApiculhrB. V& asigur d aceste d'ocumente le voi transmite membrilor grupului nostru parlamentar gi acgtia v& vor sprijini in momentul dezbaterii legii irnpozitilrii veniturilor din agricultufi. DupH cum am mai spus, sistemul impozitelor care este conceput conform fiecgrei doctrine de partid P n felul lui, diferH de la conceptie la conceptie. Totdeauna anumite categorii de oameni trebuie s& fie sprijiniter in interesul economiei nationale. A$a se face c5 ~partidul nostru h t m t cind a venit la putere a desfiintat in mare park impozitul agricol intemeind resursele statului pe alte taxe fiscalel $i impozite. Sigur d statul trebuie sH-$i aib5 temeiul bugetului pe impunerea veniturilor rnari ins5 dacH de exemplu noi vrem & protejgm agricultura vom aranja de a$a manieri strucbura impoziarii $i a crediarii Pncit d acordHm un regim preferential produc&torilor agricoli. Viitorul Romaniei este in agricultwF~,In cultivarea plantelor $i c r g t a e a animalelor i n mod profitabil. Referitor la stupfirit din cele pe care le cunosc ca $i din ceea ce am discutat apreciez c H este varba despre revendi&i presante ale apicultarilor care trebuie SOlutionate far& intirziere pentru ca in toate domeniile noi sintem in intir~iSe $tie & I orice intimiere aduce un go1 nu numai in prculuctie dar $i i n organizarea productiei. Este clar pentru mine se impun rn6su-i urgente pentru k c a a r e a apicdharilor. ~Apreciez p z i t i v c& ati adooptat drept patron a1 apiculturii nationale pe Sfintul Ambrozie $i sper cB aceastg adoptare sti fie de bun aukur pentru toti stuparii care H in marea majoritate a lor sfnt cred c c w t i n i iar acest sfint este drbgtorit in Romania in fiecare an in aceeaqi zi - 7 decembrie - de credinciqii ortodoqi, greco-catolici (uniti) $i catolici.
(continuare tn pa@. 13)

Un reputat apicultor face citeva preciz6ri utile legate de:

PREGATIREA FAMILIILOR DE ALBINE PENTRU


-

CULESURILE DE PRODUCTIE
I

B1 cu

Este bine cunoscut cd recolte vnari se obtin nulncli de pCicpii putern&, i l ~opulatie numeroasd, cu pnulte plbine cvlegdtoare c t ~mult ,@iet. Imct - I pentru a lrealiza acest heziderat este necesar (nr m l t inahtea fnceperii unui [ mare a l e s sd ne a u p d m de d e m l t a r e a familiilor de albine prin ejectuarea m u mitor lucrdri. Dintre acestea fmportantd mad mare au urmritoarele : i
0

Cunogtinte minime de specialitate


Se ounoqte c5 o albinti se dezvoltS $i ajunge culeggtoare In 30-35 zile de la depunerea oului. $tiind acest lucru trebuie sti ne ingrijim ca inclinte cu 30-35 zile de culwul agteptat, s& fie cit rnai mult puiet in stup. M t r u aprecirea puterii famikiei de albine in dezvoltare, dPun citeva date in legiiturg cu albina ce -10zimeaz&: 1 dm2 de fagure pe arnbele f e contine 800 celule, o ran-& de stup orizontal contine circa 11 dm2, iar una de stup ME are circa 8 dm2. Daci luam in calcul un ritm mediu de ouat a1 mtitcii'& 1.500 ouii h 24 ore, rezulta cB P n 21 de zile rngtcile sint capabile SA reglizeze circa 31.500 albine tinere - deci peste 3 kg. Luind in calcul $i du' rata vi+ii albinelw, estimakl in timpul activ la 30-35 zile, ccmstatiim cii intr-o perioadH de 50-55 zile de la stabilirea ritmului m d i u de auat al m&tcii putem avea in stup circa 70.000 de albine, ceea ce inseamnh farnilii foarte puternice. Putem aprecia, din datele multianuale, cli o stSbilizare a timpului $i a ritrnului alert dei mt a1 d t c i l o r in tara noast1.a se realiw i i la 25 martie, iar m m apreciind cli salcimul inflare~tela 15 mai, avem la dispuzitk exact 50 zile pentru a realiza farnilii rmterhice. In &ad m d puietul de albine mupii 213 din ram&, h t u l fiind cu miere $i Mstwit. h momentul c i d a m stupi pe ram?L normalti 6-7 m e cu puiet, putem aprecia cii dupi 21 de zile in Btupii respectivi vor eclcdona circa *40.000 albine, la stiupii multietajati eclozicnneaz3 acela$ numar de albine de pe 8-9 m e cu puiet. De exemplu, prsupunem & este ?rim&vaH vi a ~ t e p t i mculesul de la salcim. Din datele multianuale $tim cii salcimul

;r

in principalele masive din Romania infloreste intre 10-15 mai. Asta inseamnii cti vor participa la culesul respectiv nurnai albinele igite din ougle depuse de matcti pin& la data de 5-10 aprilie De aici se vede d este nevoie ca matca s& inceap5 ouatul d t rnai de, timpuriu $i cu intensitate maxim5 posibilii. De multe ori cauza pentru care stwina nu aduce rezultatele qteptate este inwsi apicultmul care, din neglijen* sau nepricepe*, lasii' dezvoltarea familiilar de albine sli se fa&i la voia intimplgrii, mai mult pe sehma naturii, degi metode $i m&uri 'de dirijare a davoltirrii farniliilor de albine pentru scopul $i timpul dorit In mare parte sint mnoscuba Nu este de nid un folos s& dezvolam familiile de albine la intimplare i n d t acestea s& ajungii la apogeu dupti terminarea culesurilor de p m d m i e $i totdeauna dezvoltarea trebuie dirijatl in concordant& cu prognaa aparitiei principalelor culesuri de p d u c t i a D a & l u c r b la intimplare irasim muncg, bani $i timp. Dacii sintem bine informati, luor&rile ce le necesit.5 o stupin5 pentru a da rezultate bune sfnb simple, u$oare $i nu cer prea m l t timp. AmtnSrile sint diiuniitoare Si rnic$oreaz& cu mult productia. La Pnceputul unui cules mare, familiile de albine dintr-o stupin& trebuie sti hdeplineasd ufinEitoarele conditii : sii ocupe cornplet cu albine toate ramele cuibului ; . :si3 aibH in m i b cel putin 7-8 rame ou m i & dphlcit ; S ' f i e in plinh aetivitate, nu in stare de mire. Condi$iile'inscrise mai sus nu sPnt ie$ite din c m u n $i pot fi indeplinite de familiile de albine din toate stupinele cu conditia aplicgrii unor ingrijiri speciale mai ales

'

'

acolo unde avem de-a face cu familii de p t e r e mijIocie sau slabe. Cele puternice se pot dezvolta de multe ori $i pe seama naturii, dar nu totdeauna. Din m p l e x u l de lucriiri care concur5 in timp la dezvoltarea normal& a farniliilor de albine, in materialul de fat5 ne-am propus &Ci descrism citeva care au efect benefic perpetvat de la un an la'altul.

c) Mentinerea familiilor de albine in stare activ5 gi prevenirea roitului.


Pentnu mkirea' productiei de miere gi cearli este' nevoie ca familiile de albine 's5 fie mentinute in permanent5 in stare actic3 $i s5 prev&im intrarea fn frigurile roitului. Metodele de prevenire a roitului sint cunoscute $i descrise destul de rnult in literatura de specialitate. In pmzentul material vom descrie doui dintre acestea aplicate de subsemnatul $i de d t r e alti apicultori, metode care au o mare d i cient5 economic5 Apiaultorii practicieni c(mosc din expeMentg d numai .vn num5r de circa 30% din efectivul stupinei poate dapligi pragul dezvoltlirii,. ajungind la frigurik roitului, iar un alt procent d e 3o0J0 din efectiv, care provine in special din roii pr+ du$i i n anul anterior sau un numLir de familii cu matci epuizate cu capacitate redus5 de ouat, se dezvolu mai lent avind nevoie pentru valorificarea o p t i d a culesului d e la salcim de ajutorare in albhnfi$i puiet de la familiile din prima categorie. Ajutorarea se face in zile insorite prin mutare de rame cu albin5 tln5r5 $i puiet matur c5pgcit. Ramele respective se preiau din familiile afoarte puternice, se stropesc cu putin5 tuicti cu tgrie alcoolid s&zutA sau cu sirop de ceap5. si s e introduc in familiile slabe intii dupfi-diafragmg pen-. tru citeva ore, dup?i care s e pot alipi la cuibul a c e h r a . P e n b unifonnizarea mirosului $i acceptarea albinei Emprumtate se stropesc cu tuica sau sirop din c a p 5 $i familiile slabe primitoare. Operatiunea respectivg are efect economic pentru ambele categorii de familii (puternice $islabe). Primele, prin donare de puiet cgp5cit $i albing tin5r3 renuntli la intentia roirii $i i$i reiau activitatea, iar cele din a doua categorie pot fi aduse la puterea normal5 valorifichd aptim culesul de produetie. 0 alt5 m e U de prevenire a roitului natural a1 albinelor se bazeaz6 pe producerea dirijat5 de rot a~-tificiali.. Qi aceastli mGsur5 are importap@ economic3 mai ales pentru a p i d t o r i i care dome sg-$i m5reascli stupina. Pentru areast5 activitate a t e bine ins5 ca paralel cu dezvoltarea familiilor s& pornim $i creqterea mlitcilor folosind una din metodele cele rpai simple. Aceasta, in sqeciai pentru a face o bung selectie crescind mlitci din cele ma. productive familii. Dacli sbpina prin dezvoltare permite o p a e i a u mire inaintea cuesului de la sgcim, crtsljterea d t c i l o r trebuie pornit5 cu circa 15 zile inaintea prognodrii infloritului. Acesti prihi roi se fac mici (nuclee) 'cu o ram5 de puiet dp6cit

8) Schimbarea$i selectionarea
.

mgtcilor.

Frimul lucru de care trebuie s A avem grijii este ca n-iltcile din stupfna noask8 sil fie tinere, viguroase provenite din fa6 nu treacA de milii recordiste, virsta lor s doi ani decit in cazuri de exceptie (parametri productivi deosebiti). . M s i m manifestiiri bune $i in rindul unor mfitci trecute de doi ani, dar de multe ori risc5m ca -tea sii ne lase la mijlocul drurnului inaintea culesului, in pastoral- cind nu putem u r n P n permanent5 cuibul famihilor de albMe. De aceea este nwoie s& schimbsm m5tcile in stupinele noastre din doi in doi ani $i anume in fiecare an la jum5tate din efectivul-stupinei.

b) Completarea proviziilor de hrang. ,


Pentru buna davoltare a familiilor este necesar ca in fagvrii din stup s5 fie totdeauna cel putin 5 kg miere. Daca rezerva de hranA scade sub aceasta limitli, p e n h mentinetea optima a nivelului de dezvoltare (crqtere de puiet), trebuie completata prin unul din mijloacele de care dispune apicultorul faguri cu miere $i p5stur5 din rezewa stupinei, sirop de miere $i zah5r sau chiar numai simp did zah k . Cind timpul este rece $i in special ld familiile slabe, siropul se toarng direct ip faguri iar cind este cald acesta se administreazii in hrbitoare u h c e e z a t e in apropierea ouibului. Ad5~5torulcu apli proasp&Ei s5 fie nelipsit din stupinli deoarece cu ajutoru"l apei se preparil hrana larvelor. In cazul fericit cind dezvdtarea farniliilor de albine a decurh foarte bine, acestea ajungind la apogeu cu mult inaintea culesului de productie, poate apare dezechilibbiologic care const2 in special in prezenta la un moment in stup a unei genemtii nuunerice mari de albitne doici care nu au activitate suficientg, cantitatea de puiet de crescut fiind mult redus5 in comparape cu nmnilml doicilor. Acest dezethilibru duce la intrarea farniliilor in frigurile roltului gi la inactivitatea pligubitoare.

'

$i d o d rame de acoperire. 'Operatiunea se execut5 cu ocazia preggtirii stupilor pentru transport in pastoral (ultima verificare a farniliilor inaintea culesului de la salcim). La fiecare nucleu altoim a doua zi cite o botcfi maturii ciipricitil din crgterea de miitci pornit5 cu 14--15 zile inainte. Administrarea botcilor ss, face a doua zi pentru o primire rnai sigur5, respectind timpul necesar pentru orfanizarea albinei din nucleu. I h scopul prevenirii roitului in timpul verii aplicgm toate mssurile cunoscute, 15rgim cuiburile prin adtiugare de faguri artificiali, liirgim urdini~urilela maximum pentru ugurarea aerisirii, avem grij5 ca stupinele in pastoral pe cit Gosibil s l fie amplasate la umbrii iar dacii nu ~ t posie bil5 umbrirea naturalii, o facem lioi prin acoperirea capacelor eu iarbii, fin cosit, crengi cu frunze sau cu ce-avem la dispozitie in acest scop. Ciid intre o u l m i l d de productie exist5 periotide mari $i familiiie sfnt puternice producem mi artifieiali de p u k e n o m l 8 . la formarea c&mr& folwim fntiicf imperecheate. In realizarea productiei m a r i Be miere, pe ling5 familii putemice avem r k t e nevoie de sursa de cul& - ' ~ ~ c ~ X Areas~XI. tii surs5 o avem nrumai dac5 pradis t w r i t u l pastoral, care este indispmsabil pentru stupinele mari. Pentru tiune avem nevoie de informatii sigure iar cele inai Acompeknte sfaturi Si le wtem primi de la secretarii tehnici ai filialelor judetene A.C.A.

Realzarea unei stupine cu familii dingtoase, puternice, de mare productivitate se anticip5 in cadrul lucr5rilor de la m la altul. De exemplu pentru a avea famikii bune in anul 1993, anul acesta W u i e s5 facem selectie, sB schimbtim mGtcile, s5 efectu5m tratamente,la timp pentru combaterea bolilor $i parazitilor albinelw, s5 asigur5m m r v e indestuliitoare pentru iernare, s5 introducem la iernat familii cu m u l a t i e nunieroas5 .si tfn&rSi. Descrieri amsnuntite pentru realizarea dezideratelor .propuse g h i m T n literatura de specialitate cu care este necesar sti doa m biblioteca stupinei. Dintre acestea afnintim : # - Initiere ~i practiS fnll'apicultwi-5 ; Sporirea p d u c f l e i d e ' miere ; - Albinele Si noi ; - lVGmuala apicul-lui ; -- C o l e a a m i s t & ,;Rombnia apicda"". , 0-ulW6mafie: Chiiar W - b i c & h nI&&ietl ajunge & ! i I % ? i?itit de apicultori fn timpul sau dup5 GUlesul la saldm, metodele $i procedeele d& crise sint valabile pentru a valorifica cjt mai bine oulesurile urm5toare Be la : tei, floarea-soarelui, finete, zmeur5, manil sau flora de balti. De asemenea, este de retinut GI, in genwal, roii se fae dup5 extractia rnierii obtinuG de la saldm $i fngrijirea acestora constituie 0 conditie Gentials a imputernicirii lor $i t r a n s f o d r i i fiedruia intr-o familie de sine stgtgtoare care va traversa iarna in cele mai h n e eonditii.

,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,/,/,///Mf/,~,,,f,,,,f,~/,~/~~f~~~~/~//~~/~~~M~M~~~~~f~~~~~fffffrdvf~~~

IMPOZLTUL PE STUPl ESTE 0 ABERATIE


(conttnuare din p a g .
10)

- Domnule prepedinte Corneliu CopoSu vd multumesc - pentru cd ati acceptat aceastd lung6 convorbire $i Inainte - de a vd ura multd sdndtate ~i succese en tot ce veti fntreprinde pentru binele agricultorRor gi apicultorilor vd rog sd adresati in Oncheiere un gind cititorilor revistei ,,ROMANIA APICOLA'(. - Mi-a f5cut mare pl5cere convorbirea cu dumneavoastrii gi v5 asigur intii de toate cii partidul nostru $i ca program are un i n t e r s concret - care a fost de fapt etalat - legat de promovarea apicu!burii pe care o considetirm ca una din ramurile deasebite $i importante ale zootehniei, tinind seama de traditia romaneasc5. Se cunoa$te d in istoria noastr5 .erau vremuri

cind exportul d e rriiere $i ceara aducea venituri rnai marl d&it cel de cereale de exemplu. Asigur din 'nou pe m i cititorii revistei c5 vom sustine scutirea de i m p i t a apiculturii rnai ales in aceastii faz5 cind in agriculturg ,ca ~i in apicultur5 se cer create $i consolidate resurse $i ny trebuie puse obstacole eforttrilor unor intreprinziitori. Cu atit rnai mult apicultorilor oameai pasionati care iubesc aceass minunat3 insedg. Doresc tuturor stuparilor romani un an apicol cft rnai imbelqugat $i si-i ajute Dumnezeu d traverseze cit -se poate de repede $i f5r5 sacrificii aceast5 , grea p e r i d i i de tranzitie dtre o activit a b cu profituri mari $i sigure. Convorbiri consemnat& de Elisei TARTA.

CE AR . TREBUI

SL $TIM
SOCIALA

ALBINA, F I I N T ~DOMESTIC~, INSECTA


a

biolog Maria DRAGAN Sef der labarator in Institutul d e Cercetare pi Prodvc$ie pentru Apf&ltnr& Din multele specii de insecte, omul a reugit s& aserveasc8 doar d m & - albinele $i viermii de d t a s e . In ceea ce privgte albinele, a t e relativ limihhdu-se la o cuminte utilizare a extraordinarelor lor faculati, care omul b secondeazg. Maeterlinck%rbind despre ele constall cii ,,dac5 nu-s-a stabilit 123 nimic nu s-a schimbat in obiceiurile milenare ale albinelor, cornportamentul nici el nu pare s5 fi suferit vreo modificare". Dominate de instinct, ele se suatrag de la toate iafluentele exterioare. Astfel, a-a constatat cB o familie d e albine lipsitfi de grija omului, gssind conditii adecvate, continui s& t&iascii a$a cum era invgtatfi, oa gi cum omul nu a r fi intervenit niciodatg in viata lor (cazul-roiurilor scapate). Hrana, elementul principal a1 dsmesticirii m u i animal, la albing nu a putut fi &rijat. Omd nu a putut decit. & I asigure rnai rnult sau mai putin, rnai u$or sau rnai greu materia prim& ce este prelucrat: d e albine in hranil (nectarul din culesusi naturale sau mh&rul administrat artificial sub a v e r s e forme). Practic, pentru ca omul sii poat5 ,,guverna" albina, trebuie sh deslu$easc5 $i apoi sfi sttipineascti legile v i e i i familiei d e albjnq pe care tot ele il invaw. Se pare c& acest ditalog aIbinil-om, pe care acesta c a u u s5-1 descifreze cit rnai cwect, face munca apicultmului deosebit de pasionants. Albinele tfiiesc $i lucreazs d e mki de ani, dar abia de un secol oamenii au inceput s5 le observe metodic. AstAzi putern afirma c5 au f a t descifrate cele m i intime secrete, meanisme ale biologiei lor (exp. zborul d e imperecheie, d a s u l albinelor, etc.). Dar in ciuda acestor descoperiri se pare c3 misterul rnai dginuie incg. Astfel, n u se $tie cum $i d e ce str5rnqii solitar4 ai activelor albine S-au grupat pentru a forma aeeste uniEiti biologice extraordinar d e bine organizate, de la care noi obtinem deosebit de variate $i bogate foloase. Ded albinele fac parte din gmpa insectelor soaiale, care $i-au organizat viata in mmmnitgti mai simple sau mai complicate, depinzind de gradul de evolutie a1 spedei. Urmare acestei organidri apare cregterea longevitiltii mhtcii, generatiile produse ink-un an atingind un n u r d r de 7-8. Apar castele familiei cu fmctii precise. Cl5\

'

'

desc faguri in pozitie vertical6 cu celule hex onale care ad5postesc puiet d e toate virS%e p ? ~ m pi rezervele d e h-& miere $i pasturi. Adun5 nectaiul gi polenu1 plantelor, transformindu-le in miere $i pEistu-5. Hidratii de carbon (zaharurile) din miere le asigura hrana gi c i i l d ~ a necesari dezvolWi gi desf&gur&rii,activitgtii, iar polenul le d& posibilitatea s5-si treasch pui&ul $i s&-$i refac4 organismul $i sB traverseze perioadele nefavorabila Dintre insectele sociale care se hriln&c cu nectar $i polen, albina ocupd un prim loc, determinat de particulariatile $i aptitudinile sale. Caracterul primitjv a1 organiiiilrii unei familii il g h i m la melipone , - albinele cu acul redus. Acestea sint &~ i n d i t ein zona tropical5 din America de Sud, Africa, India $i Australia. Ele formesa o fmamilie nufieroasfi - 80.000 indivizi, care pot supravjetui pe o perioad5 d e petite 10 ani. Lucratoarele $i masculii a u glande cerifere care la mat&, ins&, au disp?lrut. Fagurili sint clgditi wimtal, celulele au form5 hexagonalii $i sint folosite pentru a d h p t i r e a puietului d e toate virstele. Rezervele de hran5 miere - care ating cantitatea de, 25 kg sint depuse in celule mari de form& ovoidalh, agezate pe marginea fagurilor. Localnicii au rewit sB creascfi unele 6pecii In stupi speciali. Apis mellifica - albina meliferd - pr? zi~nticele rnai m l t e caractere utile vietn colective. PreeinEi cel' ma% evoluat coib, stabil, adspostit, format din rnai multi faguri de cear5,*verticali $i dubli, un spatiu redus economic, trei categorii d e celulej in care se dezvoltil trei caste diferentiate din p m c t de vedere morfologic $i fiziologic ; o diversificate axendent5 perfeaionaa a activit5fii Iucr5toarelor ; dezvoltarea c & m r ~ l u i$i a sistemului nervos $i specializarea mor organe, longevitatea crescut5 a d t c i i , m ~ n i r e aprogresiv5 a larvelor. Fam i l K devine peren5, insumind un n u d r de indivizi specializati a supravietui precum $i asigurioldu-$i hrana necexu-5 pentru perioadele nefavorabile prin inmagazinarea unor rezerve xl~ari de miere inch din perioadele d e cules. Matca familiei ierneaza fmpreuns cu un numiir mare d e indidzi - albine - cresc~ts i p r e sfirsitkl verii $i toamna, in primcivar5 reincephdu-$i activitatea, asigurfndu-se in felul acesta perpetuarea familiei de albine de la un a n la altul.

(3

0 alth caracterlsticg, a t e fenomenul de roire, prin care o parte din albine (cca. 40-50/0) impreunh cu matca phr5sesc cuibul vechl $1-$i forrneazh unul nou in alt5 parte. Initial, roiul se a$eazP pentru putin timp pe ramurile arborilor din apropierea familiei de unde w plecat, putfnd fi recuperat d e c6tre apicultor in marea majoritate a cazurilor $i in felul acesta emtribuid la spwirea numhrulvi de familii din stupin5.. Roirea este f o r m de inmultire perf-, care a asigurat perpetuarea, rhspindirea $i decli supraviwirea speciei de-a lungul secolelor.. Modul specific de vatg a1 Gbinelor,, simplitatea alchtuirii cuibului, au dat posibilit a k a o m d u i s$ asigure m s p 4 i u d e dezvoltare $i desf-are a' activitiitii in conditii favorabile gi fn acela$i timp otr avantaje pentru el. .Astfel, d e l a exploatarea smrburii ( b f r d t ) la buduroiul simplu gi inaccesibil pentru jnterventiile omului decit prin distrugerea acestuia, s-a ajuns la stupii sistematici, rame mobile, evitindu-se distrugerea cuibului, ci din contr5 protejarea lui in aaiunea de recoltare a mierii. Albjnele se deosebesc de celelalte insecte sociale $i prin numiwul mare de indivizi ce alchtruiesc farnilia. Astfel, o familie de albine poate num5ra in sezonul activ (vara) cca. 44-50.000 f a @ de 50-300 indivizi cit cuprinde un cuib d e bondari sau ,500-4.000 indivizi d t num5rli meliponele. Spre deosebire d e bwdari care-$i string hrana necesari zilnic, la albina melifer5 cantitatea de hran5 dep5$e$te necesarul pe o perioadH de timp. De altfel, instinctul d e acumularea hranei este unul din cei mai impwtanti dintre tnsugirile albinei melifere, calitate ins5 numai a albinelor din zona temperatii, unde se succed perioade reci cu perioade calde, apt ce le-a asiguat supravietuirea. In zonele calde insuvirea dispare. Familia de albine cuptinde trei felari de indivizi (caste) $i anurne : Matca, singura fernel5 activti din familia d e albine (cu /organel8 de reproducere dezvoltate). Cantitatea de ouli depuse de match - prolificitatea,reprezina o fnsugire valoroasri a fandliei d e albine. Prolificitatea m5tcilor este a s e d n g t o a r e cu cea a raselor d e gBini $i rate exploatate pentru productia de OM. Este vorba d e o restdngere a berioadei totale de ovulatie, in a$a fel incit in 1-2 m i dnt depuse oulile care h mod normal le depunea in 4--5 ani sau chiar ma1 muIt. Proolificitatea este caracter de r a d , dar o rnatcil de foarte bung calitate poate depune phii la 3 000 d e ouli in 24 d e ore - depil$ind gseutatea ei. Intr-un sezon activ. atihge o depunere d e 150-200.000 oug.

- Trintmii f a d l i e i de albine, In numgr de citeva sutq au rolul d e a se fmper8 , chea cu rpSitcile tinere. ~xistenta' lor In familia de albine h t5mpul setonului fn propoqie optim5 evidentiad potentialul biologic pmibiv a1 acesteia. - Albiaele lucritoare, cu organe de'reprocluere nedezvoltate, constituie baza familiiei. Num6nrl lor variazli cu s a o n u l fiind i n medi'e de 30.000. Durata v i e i i unei albine este de 45--46 zile, i n timpul s m u l u i activ, perioad5 in care tndeplinqte diferip f u n a i i $i citeva luni in' timpul iernni. Uzarea organismului ' este determinatg de intensitaka schimbului de substante. Aceasth extraordinar6 unire d e indivizi - care este familiade albine a chi caste fndeplirlesc f u n a i i speeiale, dar coolonindu-$i actiunile in a w el f n d t sli a p d o oper-5 mexentA, nu reprezintd altceva decft rezultatul actiunii legilor naturii chrma le sint sup* vietdtoarele $1 perf& adaptare a acestor dnsecte in scopul supraviepUirii. . Albina tn stup este un i n s k m e n t a1 colectivitiitii ,,toati viata 5iind un sacrificiu ' totalu &itre ,,iintaU din care face p a r k (Maeterlinck). 0 cornparatie piasbid, asem6tl&tuare, o poate mnstitui cea din biologia unui orga: '' nism supmior - in care fieeare cdul6 coopereazli p e n t ~ ubuna fmctioIiare a acestuia.

EVOLUTIA STUPJLOR PRIMITIVI DE-A LUNGUL VREMURILOR


biolog

- Aurel PAPADOPOL .
lelor $i modul lor de imbinare tjnea seama de o serie de cerinte ale albinelw, cerinte c u n w u t e pe baza ' h o r observabi atente, a ciflgarii, dezvoltririi $i aplic5rii unei experienb specif ice stuphritului. Putem 1 adaugsrn, fiir5 team2 c5 greqim, faptul c5 oamenii care au crescut albine de-a lungul vremurihr au folosit, pentru cunstruirea stupilor primitivi, unelte, materiale (lemn, nuiele, curpeni, paie, argilg amesDecat8 cu Slegar, plEici de lemn obtinute cu d i f i d t a t e tinind seama de vechile unelte), folosite pentru capace $i felurite sdunele-suport pentru stupi etc., k'olasind uneltele $i metodele ou cai-e i$i ccmfitruia propriul ad5pcst (locuint5). Se c u n o ~ ~ c5 t e in antichitate erau mulb folosite diferitele tipuri de amfore (din argila am5) attt pmtru pBstrarea cit $i pentru transportul dferitelor produse (seminte, cereale diferite $i boabe, vinuri ; din gama acestora fiind nelips~% $i mierea alMnelor). N-a fost decit un pa% de fgeut, imitind un tnunchi go1 pe dln&un%m (similar cu o scorburEi in care era instalat un cuib de albine), ping la fnlocuirea b u d ~ u l u i cu un stup din lut ars care cu h p u l a fost perfmimat. Cum a r g h buduroaiele'primitive $i mai ales cum erau t.5iate $i scobite in interior de miezul putreg5im este o problem5 de imaginatie, tinind seama $i de uneltele de care putea dispune omul acelor vrernuri. T5iat cu topom1 de p i a m , cu o lam5 ascutitg de silex prin rhzuirea circular5 a trunchiului, netezit apoi eventual cu o piatr5 aspr5 (abrazivh), Iuat5 din d b i a rklui, acoperit cu o coaj5 de copac mai groas5, sau o a$chie de la un copac rupt de furtun5, constituiau stupul primitiv. UrdiniquI era chiar deschiderea scorburei ; iar pentru fixarea capacului se a p l b o . piatr5 mai m e (cum a r a a r+i-fig. 1 -a se vedea coperta IV). Aceste buduroaie a u fost per- . fectjonate, atit concomitent cu evolutia posibilitiitilor tehnice ale oamenilor Ce cre&eau albine, cit $i cu experimta ci$tigat.5 pe baza observatiilor vietii $i comportamentului acestor harnice $i iscusite insecte d o n i a l e . Un model inai woluat este prezentat in fig. 2. Cele dou2 irnagini (fig. 3 $i 4), infifi$eaz5 doi s h p i primitivi din ceramic5, prirnzll mai simplu, irnitind un buduroi, a1 doilea mai perfeaicmat, cu un a1 doilea corp $i cu capac, deci un stup etajat Cunoscuti din antichitate, avind forme $i ornamentatii diferite
'

Perf'ectionWle gi experienta apiculturii din zilele noaske sEnt lodul unei hdelungate acumulgri de observatii atente, de cunoptinte dobindite de mii $i mii de generatii de inaintagi care a u imbr5tiqat $i au dezvoltat indeletnicirea stupkritului. Se cunoa$te c5 in n a t d , albinele (Apis mellifica) i$i instaleazh cuiburile gi i$i construiesc fagurii in spavi inchise, mai ales in scorburile arborilor, dar, uneod, $i in alte goluri din stinci $i maluri abrupte unde gasesc conditii potrivite. Omul a descope.rit acesb viet3M inc5 din timpuri imemor i d e $i a cules rodul muncii lor, fagurii cu miere (faguri fixati de peretii scorburilor sau spatiilm respective) ; in acest fel cuilntl construit era d i s h s (mai cu seam5 c&, pentru scoaterea fagurilar scorburile trebuiau deschise, deci deveneau. impracticabile apoi de d t r e albine). P e M s u r 5 ce cranrenii s-au statornicit $i au trecut la cultivarea plantelor $i la domesticirea $i crept terea animalelor, nu f a d i n c e r m repetate' $i dificultiiti, $i-au adAugat vecMlor indeletniciri - unele preistorice, altele din antichitaka indep5rt.G - $i pe aceea de stupari. Noua indelenlcire, fat3 de celelalte care impuneau mai m r i eforhri, a devenit foarte atrhg5toare daca consider5mfaptul c5, ea s-a extins peste tot, din cele m i vechi timpuri, $i a cSp5tat o dezvoltare remarcabiu l.n toate wnele favorabile, a$a crtm dovedesc documentele msli vechi $i recente istorice, arheologice $i etnografice. Ca fiecare activitate a omului, din vremrile preistorice $i pin5 astilzi, $i stiupEiritu1 (prisiicfiria, albiniiritul ; sau apicultura ih termen mai modern), are o lung5 $i interesant.5 evolutie istoric5 $i o practic5, care in cursul acestei evolutii a folasit rnateriale $i modalitil~i tehnicelaarte variate, legate, atit de conditijle mediului inconju%tor, ale m p a t i i l w oamenilor respectivi, cit $i de ingeniozitatea, de spiritul jnventiv $i de experienta acumula% in acest domeniu o surs5 de belp g in anii favorabili $i cu stiupii bine ingrj iti. P d i t i n d de cele citeva imagini din planvg (coperta IV), selectate din zeci $i zeci de imagini posibil a fi redate, incerc s5 widentiez unele aspecte $i remarci, . deoeeblt de semnificative, constructive ~i despre caracteristicile materidelor folosite la diferitelri tipuri de sbupi. Ele arat.5 cEi, pe ling; p m d e e l e tehnice la nivelul diferitelor etape istorice, alegerea materia-

16

duM zon5 $i priceperea m e ~ t e ~ u g a r i lor care-i construiau asemenea tipuri d e s h p i rnai evoluati, sint mentionat: $i mult rnai tirziu. Ei erau c u n w i sub numele de ytiubeie de lut $i rnai ales de ,,uleeleW despre care se arat.5 in diferite scrieri (I. Ionescu, citat dup5 Mgneany 1983), c& d5deau o productje m i !nkc5. Trebuie s5. r e m a r c h faptul c5 ceramica (respectiy stupii tip ulcele), care asigul-5 un spatiu bine ~hchis,frir3 curenti de aer care s5 deranjeze albinde, nu asigur5 in schimb o bun5 izolatie termic5 (mefiiner a unei temperaturi relativ constant5 fafa de variatiile temperaturii din exterior). De asemenea, pe timp de ploaie a c q t i stupi, avind pereii cu pmozitate fin&, absorb apa la suprafa& care a v i pfin evaporare scade temperatura per4ilor $i indirect a atmasferei din stupi. Deci productia mai redus5 se datorqte $i acestora cauze, in defavoarea faptului c5 asemenea Gtupi s e mnfectioneaz5 ceva rnai u v r decit m buduroi din trunchi, care trebuie &tat, retezat $i apoi scobit in interim, completat C-LI capac, cu suport-de bazA $i cu suporturile interioare, pentru fagurii f i q i Alte categorij d e stupi, construiti prin similitudine, ca urmare a practic51ii unor m q t q u g u r i specifice pentru diferite zone, cum sint impletiturile : din r5chitSi sau din curpeni (covuri $i alte Obiecte), din paprlrii ~i din paie (rogojihi, co~uri, acoperisuri de rnai mici dimmsiuni etc.), au dus la aplicarea,sistemelor $i M consttuirea unor tipuri de stupi, cunoscutr in general sub numele de ,,cqniteU (sau ,,cu$nite" variant5 local5). In plan$5 sint prezentate d m 3 modele de cqnite. In fig. 5 este imaginea u n d c q n i t e dinnuiele (poate fi $i din curpeni) impletit2 dup5 sistemul co$urilor d e nuiele, dar in form5 mnic5, rnai larg5 la b a a (de 3035 cm diametrul), rnai strimt5 sus (de cca. 25 cm diametru), prevgzutg cu urdiniv, cu un capac gi un suport d e bazi. La exterior ' $i in interior aceste c q n i t e erau lipite cu o tencuial5 (amestec de lut galben $i bfilegar material cu care se tencuiesc pe~ t i mor i case, sau a unor cotete pentru Mssri, i m diferite zone). In acelagi timp, aceste c w i t e , pentru a fi ferite de ploi $i d e Variatiile de temperatur5 rnai accentuate, erau amperite cu o glug5 din paie de secax-5. Aceste glugi erau cmfectionate la fel ca mi?iburfle, snopul ales fiind legat spre virf eu sfoar5 din tei lau cine&%etc., 'iar apai se ficeau l q i t u r i la peretde circular-conic, adgugindu-se paie pe dedesub6, pin5 s ( : obtinea l3rgimea $i lungimea necesari (a$a cum se poate vedea in fSg. 5 coperta IV). In fie;. 6 este infgtisat un stup din paie impletite, $i apoi tencuit subtire, avind u,n acoperis: conic, tot din paie d e secar5 (probabil cele mai aotrivite pentru acest lucru) ; dar po-

sibil ca aceste acoperi~uri,sau chiar glugile, sg fi Eost confectionate $i din alte feluri de paiq poate $i din papu-5. fn fig. 7 este aspectul unui stup confectionat din paie, cu un capac care avea $i rol de magazie d e recoltare. Intii se f5cea o funie din paie, inf5;~uratfi strins cu fibre vegetale (de tei, de chepB etc.), dup5 care aceasta era IhontatA circular, spir5 peste spir5, pin5 la tennminarea stupului (spirele fiind strills legate unele de altele cu a c e l q i sfori din fibre vegetale; $i fixate intre ele $i cu un fel de cuie din lemn, sybtiri* $i ascutjte). Un asem& stup, inalt d e 50-60 cm $i cu a n diametru interior de cca. 35--40 cm, avind capacul inalt de 20-25 cm (in interior), era gli el lipit cu tencuialg la hcheieturik spirelor circulare, cu materialul mentionat. 1- afar5 de experienta sa gmpod5reasci ~i mqtegug5reasc8, omvl a. inv5tat multe lum i chiar de la harnicele $i ismsitelo albine. Chiar tencuirea q n i t e l o r d e tliferite tipuri nu numai impotoriva eventual5 a ploilor, ci gi a curentilor de aer rnai ales, a fost inspirat5 de albine. Cele scrise de D. Cantemir in 1715, P n leghtur5 cuacea ,,anurnit& cearil cu miros foarte puterdc $i de o culome negricioasV... cunoscut5. azi sub numele de propolis, a n a a 5 ,,Albinele; rnai Pnainte de a se apuca de altceva, astupg glurile gi crestgturile cu ceara neagr5 de care am pomenit mai sus, f h d c 5 ele nu pot lucra decit in tntuneric, $i abia dupii aceea se a p u a de lucru". De fapt ele astupi g5urile $i d p g turile stupilor $i pentru a evita curentii de aer, motiv pentru care gi canstructia stupilor modemi, siskmatici, impune o e t a n e t a t e cokespunzlitoare. In fig. 8 este imaginea unui s k p primitiv (fix), din scinduri, bine incheiate cu cuie des b5tute, Pnlocuind buduroaiele - ca stup rnai u$m de confectionat, dar numei d u p i ce oamenii au putut Eiia lernnul $i obtine scinduri $i In acest scop. fn fig. 9 este un stup, tot din scinduri incheiate bine, 1 dar rnai perfectionat, avEnd sus $i un a doilel compartimmt, magazia d e reoolti. Dimensiunile erau ceva rnai m i decit la prima form5 de stup din sciinduri, $i ca aspect ne duce cu gindul spre viitorii stupi sistematici (adici cei de rnai t f n i u , cu rame mobile pentru faguri), primele inceputuri d e stupi sistematici au apEirut in Europa cam pe la miilocul secolului 18 (pe la 1750 - dup5 Hristea, 1947), similari c t ~ cel din-fig. 9. Dar abja pe l a mijlocul secolului 19 (deci spre 1850). apar stupii C-LI faguri mcbili pe rame. Este d e mentionat c5, in afar5 de capacul stupilor din scinduri (care jn interior trebuie s5 aib5 o ram5 din vipci, pentru o bung inchidere), s e rnai punea un acoperi?, in(continuate in p a g .
28)

17

~NGRIJIREAFAMlLIlLOR DE ALBINE PENTRU PRODUCEREA MIERII IN FAGURI $I SECTIUNI


Familiile de albine ce se folosesc pentru \ din.fa&lii sau se onmad, iar operatia de producerea mieriii in faguri gi w i u n i tredh6rugere a b t c i l o r se repea, farniliile r5buie sii fie foarte puternice. In acest scop miniind orfane. L a 4 zile dup5 familiile au ramas orfane se executA o nouii verifiin tot cursul sezonului se urm&e$te cregcare $ botcile i exjstente se distrug in t+ terea continua a puterii farnjliilor d e alt h e in a$a fel ca la Inceperea culesului talihte. Dupa d t e 4 zile se repetti operatia acestea s5 ajunga la maximum de dezvolde distrugere a botcilm $i in familie se tare. Familiile slabe nu se folosesc pentru introduce o bot& dpilcit5 sau o mat& tipcoductie ci sint dirijate in vederea Pnt.5niir5 imperecheat.5. Dupii inlocuirea miitririi familiilor produc&taare de miere in cilor se iau &uri pentru imbuntitiltirea faguri g i sectiuni. regimului termic din interiorul stupului urdjniwlui $i umbrirea stugrin &irea La inceperea culesului, familiile pradupilor. c5tmre de miere in faguri gi sectjuni se A$ezam-primuld magazin cu secthni reduc, la un singur corp, au, scopul de a produce o aglcunerare putemicfi de albine sau a f a g W o r se face dup& inceperea cuin familii in momentul in care se aqeazii l e d u i . h p 5 ce seeiunile din primul mamagazinul ou sectiuni mu mmele cu f w r i gazin sint pe jurniitate cWite se a $ e d pentru producerea de miere in faguri. De deasupra acestda, al doilea naagazin. Pe obicei, se pastreazii drept cuib corpul doi, miisurfi ce primul magazin cu sectiuni este in care riimin matca familiei, puietul $i rezervele de hrans. AlMnale din rorpurile umplut m miere se ridic5 de pe cuibul facare au fost ridicate se scutur3i in fa@ ur- 'miliei $ se i a$eazZi deasupra celui de-al dini$uLui familiei reduse la un singur corp. doilea magazin in care albinele a u inmput Fagurii cu puiet gi miere ce prisosesc se constmha~ fagurilor. In cazul culesurilor folwesc pentru int.5rirea familiilor mai a m d e n t e , atuaci ctnd sectitmile din prislabe din stupin&. mu1 magazin sint aproape pline, jar cele Pentru atragerea albiindor de a cl5di cft mai repede fagurii sau swiunile, in mijdin al doilea sint urnplute cu miere mai locul magazinului, se introduce un fagure mult de j u d t a t e , se a$eaz5 $i a1 treilaa sau o sfftiune cu fagurele cladit, pregatia magazin cu sectiuni deasupra primelor din vreme in aoest scop. A~ezarearnagadOu5. zinelor cu faguri sau sectiuni se mecut5 cu atentie demebia u r m n d u - s e ca faMagazinele s e recolteaz5 pe mtisur5 ce gurii sii nu se desprindii din ramele-secsectiunile sint urnplute cu miere. In vedetiuni. rea recolGrii magazinele se a f u d , ferind In c a u l in care la obtinerea a m t u i seeitmile de funinginea care le-ar depreprochs se folosesc alte sisteme de sbupi, se cia' $i apoi se scu\w&puternjc in fata uraplicii acelea$i procedee de pregfitire a familjilor pentru produqie strirntorindu-se dinigului familiei din .care au fost scoase. cuibul la 7-8 faguri, iar restul spaGului Dup5 aceasta operatie, magazinele ciu din stup se ocupZi cu materiale izolatoare sectiuni se a$eazg deasupra unei scinduri, pentru e forta, in acest fel, albinele s5 luprevtimt5 c u un izolator de albine gi se c r a e in magaz!inul cu faguri sau sectiuni. Puterea deosebit.5 a fam3iliilor folosite agteapta iqirea albinelor. In lipsa podi~opentru productje, lipsa spatiului pmtru rului prevhzut cu izgonitor, albinele pot ouat, cantitatea micii de puiet din cltib ~i fi indepWhte de pe secpu?i $i cu ajutoreducerea acestora la un singur corp, crerul;G e i perii f ilnk e d fn familii conditii favorabile pentru Seaiunile care nu au fost urnplute cu manifestarea i n t d a instinctului d e romiere se colecteag intr-un singur rnagai k a-albinelor. zin care se ageazi4 deasupra unei farnilli Ln vederea prevenirii roitului se' recopubeanice .pentru a le finisa intr-un $imp mernd5 folasirea unor m5swi speciale. ! n cit mai scrurt. acest soop -la 3-4 zile dup5 a p l i c m magaahel& se executii un control a m h u n t i t a1 Din volumul ,JNITIERE $1 PRACTICA fieciirei familii de albine $i se distrug toate IN APICULTURA" de Eugen Mfrna $1 Nicolae ~ic6laide. botcile. Dupa alte 3-4 zile ma$ile se scot

SA OMBUNATATIM

BAZA

MELIFERA

FACELIA
ing. Traian VOLCINSCHI

In conditiile agriculturii privatizate, apivara timpuriu pe soluri bogate $i bine lucdtol-ii au interesul $i posibilitatea de a , crate d 5 o productie mi mare de nectar cmtribui la liirgirea @ fmbun&Atirea ba$i sgmintg. Se poate i~skrnintacu bune zei m e l i k e , la inlaturarea golurilor de remltate $i mai tirziu, d m recdtabul racules. pipi, orzului, borceagului sau chiar a Pentru aceasta psmintul trebuie cultivat griului de toamn5. Timpul de insilmintare cft mai rational .$i cit mai intens. Se repoate s5 fie in a$a fels ales fnclt Enflorirea cornand5 organizarea de asolamente furas5 se evaloneze dup5 necesiati, din pri'*re speciale, folosind amestecusi de plante milvar5 pin5 in toamng $i s5 coincid5 cu furajerc+meliPere, p r a m $i extinderea perioadele lipsite de cules. SBrninta foloplantelor melifere in culturile intercalate sit5 trebuie s5 fie de bung calitate $i lisau duble care se inshminteaz5 in miriste, berg de cuscukl, cu o pupitate de 95% $ i dupg plantele ce eliberead devreme terecapacitatea de germinatie de 8s0/0. Sem5nul. Unele plank melifere tipice pot fi ,natul se face in rinduri, la distanta de 30 cultivate in ogor prbpriu, ca loturi semin-45 crn ; sgmink trebuie s5 fie uniform cere, sau printre rindurile d e pomi fructiingropatA, la o adtncime de 2-3 cm, fo- . losindu-se o norm5 de 6-8 kg la ha. Culferi,- in spa$iile verzi $1 grgdinile d e ling5 tura se p d g q t e $i, dup5 necesitati, se plicasele noastre. Una dintre cele rnai potrivite plante v g t e de buruieni. melifme, care h p u n d e acestui ScoP, este P d u c t i a de seminb ce se poate obtjne facelia. variaz.5 intre 2 0 0 + 0 0 kg/ha, in functie de cmditiile pedoclimatice $i agrot&nica apliFacelia (Phacelia tanacetifolia) este 0 planta anualg, ierbbas5, de 30-60 cat& Recoltarea se face d n d 213 din setime. T u l ~ i n aprincipals verde, cu 'nuante mintele inflorescentei cap5t5 culoarea xqietice, poart5 pin5 la 20 lgstari laterali bru-deschis. Recoltarea $i t r a n s p o h l c a m la rindul lor, 3int ramificati. Frunsnopilor trebuie realizate dimin-ta deZele sint e n a t e , ~ 5 r o a e a~ezate altern. La vreme, pe r o d , pentru a evita scurtarea extremitatea K~tarilorSe afl5 i n f 1 0 ~ c e n t e semintelor. Semintele recolhte ~i conditioC~mpaCk?,C u circa 70 de f b r i la Cele de n& pot fi depozitate $i m a t e cind au sus gi 40-50 de flori la cele secundare. un procent de umiditate de cel mult 14O/,,. Florile sint de culoare albastd azurie sau Gxtinderea suprafetelor de beelie se roz alburiu, din care ies 5 stamine cu anpoate mliza Si prln folosirea ei in amestere albastre-rovcate. tecuri de plank furajere, ca porumb siPrimele flori spar la 40--60 zile dupg l o ~ ,ov5z, m5*iche, muSltar, mazgre, barinsgn~intare.Durata unei flori este d e circeag de primsvara, precum $i in culturile ca zile, dar fnflmirea lanvlui dureazg de c a m i sau porumb boabe, eu ocazia 50-60 zile. Cgldurile $i seceta, scurteazg ultimei pragile, cind se administreazg ~3 F1o'le fiumer~~ wnoada de kg s5mint& la ha, asigurindu-se astfel un sint intens cercetate de albine in cules tirziu de var5. . cursul zilei, de dimineats pin5 seara $i In raport cu posibilitstile l g a l e se pot chiar dup5 apusul soarelui. g5si $i alte solutii pentru 0 eft mai bun5 Productia de miere evaluatg este de-lOO --340 kg/ha, iar dups numemSi autori valorificare a terenului, armonizind nevoile apiculbrii cu celelalte interese gospochiar de 1000 kg la h a Prin determingrile facute la inceputul Pnfloririi s-au &sit dar~ti. Facelia poate fi folosita $i ca plantti de intr-o floare 40-4,5 mg nectar, cu 0 concentratie d e zah5r de 28%. Ultimele innutret de calitate inferioafi. Animaflorescenb praduc mai putin nectar. lele o consum3 in stare verde, pin3 la ineste de culoare de florire (productia de mas5 verde este de ben-verzul deschis, citeodata aproape alb5, cu un gust p l g c u ~ . cristalicirca 16 toneha). Rezultate mai bune se zeaz5 fin, ca un ~ e r b e t alb, dar cristalizata obtin prin utilizarea ei in n u t r w l irisilb dirijat nu prgint5 stabilitate un timp. zat, in am&c cu porumb vtiuleti sau alte plank bsgate fn hidrati de nweFacelia asigur5 in acelaqi timp un cules bogat de polen care este de culoare violet. Cultura de facelie nu este pretentioas5 pentru lactic5. Facelia prezint5 ins5 un interes deosela sol putind f i inamintats pe terenuri mai putin productive. Semsnats prim5bit ca plants nectariferg $i polenifera.

Rezultate ale cercetlirii ~tiinjifice

%.

Stabilirea cauzelor care influenfeaza capacitatea albinelor in valorificarea resurselor 'nectarif ere la floarea-soarelui ,
E l m GROSU, Grigore FOTA Institutul de Cercetare 'gi Productfe pentru Apiculfm&
)cc.ccI.C--C-~-

li-------cd

\ \

'
\ \
'

\ \ \\ \

'
\\
-

Cauzele care influentea& ~apucitatea albinelor i n valorificarea resurselor nectarifere sint determinate de tnsuvirile biologice.,praprfi jamiliei de olbine, dl . g i de factorii proprii plantelor $i de conditiik pedocrtmatice. Dintre jactorii interni proprii plantei, 2nsu~irilegenet&? st& ;factorl d e um mai mure importantd,. iue+tto determinind dim&nik caktidtultu, numdrul floralor, s u p ~ a f a b glandei nectarifere gi indirect qt nectalogeneza. De asernenea, concbitiile pedoclimatiee influenteazd substantiaJ neclarogeneza. Studii privind influenta factorilm interni, proprii plant& a u jdst jdcute de Beutler, 1 9 5 3 ; Maurizb, 1 9 6 9 ; Shnel, 1966 care au ardtat c6 i n ajard de vascularizare, dimensiunea florii g i a suprajetei nectarki, virstq qi s t a d i d , cle m t u ritate a1 plantelor, pozitia jlorii pe plantd, specia, vaqietatea sau soiul cdruia ti aPaTBne plenta, fnfluenteazd productia de nectar ~i zahdr. Bddet 4n pnii 1956-1959 o stabilit cd factorii externi ca temperatam, vZatuZ perioada din zi $i dzn an, .lungimen zilei $i a perioddei ,de $nsorire, umiditatea solului, tipul zle sol, folosirea Zngrd~dmintelor,'injluenteazii i n mod substantial productia de nectar. In acest context, ne propunem sd istabilim influenfa tnsu~irilor genatice ale hibrizilor d e jloarea-JOarelui, precum gi a mieroclimatuhi, oaupra capaeitltti de valorijicare a nectarului de ,cdtre ~ l b i n e . De asemenea, "zcercdm sd eluciddm cauzele care deteernfn& u k r a pi mortalitatea ridicatd a albinelor la culesul de floarea-soarelul.
y

\ C \ \ \ \ \ \ \ \ \
)

i i

. c Z C - C C Z . c C C d I

Datele obtinute au fost prelucrate statistic, analiza M a n t e i s-a stabilit folosind Materialul experimentat testat din punct testul Fisd7er iar stabilirea diferentelor de vedere a1 capacigtii nectarifere in vaexistente Intre variante, prin testul Tackey. ra anului 1991, a constat in 6 hibrizi aflati In ,,tinuarea lucrgrilor efectuab la C~~-Ti~~.b~ti, .+a urmfirit influenta miP n anul trei de testare la Comisia de incercarea soiurilor (CIS) de la TincSibe~ti c r ~ ~ i m a ~ uasupra lui CUlesdui la stupin& Valoarea capactgtii nectarifere s-a stabiamplasaE la un lan de floarea soarelui, In lit prin determinarea cantititii d e nectar raza comunei Dilga secretatri in 24 ore pe f1oa.m $i a cowenMicrodimatul care se referg la ciimatul tratiilor in zahdr. Inflorescentele la care spatidui omdgen sWrafata urmau s5 s e determine ace$ti parametri, pamintului $i i n a tcupHns i m m d ePntre doi metri, s-a au fost izolate cu ajutorul unor s&cdeti cu urmgrit prin amplasarea in- ]an la inglti24 ore inainte de inceperea determinh-ilor. mea de a unui termohigrograf, care Metoda determinhrii capaciatii n e ~ t a r i - a inregistrat me*l temperaturii $i fere folosit5, a f ~ metoda ~ t direct5 de d ~ - diatii. De asemeni, s-a inregistrat zilnic zare $i anume metoda capilardar. Aceasta mersul cintarului d e control pe perioada este operativi $i suficient de precis& perde 7 zile 02-26 iuue). In parale1 s-au mitind analiza nectarului din punct de veefectuat analize de nectar, la trei lanuri dere cantitativ (mg/floare) Si calitativ ('10 de floarea soarelui, amplasate la distanta zaha'r). de 1 krn intre ele. La fiecare din cele 4 repetitii, s-au f5Un alt aspect, lust in studiu in acest an, cut cite 20 determiniri luind pentru dese refer5 la factorii 2% determini uzur? terninare cantitatea medie de nectar atrasg $i mortalitatea ridicat5 a albinelor la culedin 20 de flori., ~rin metoda mai sus aminti%. sul de floarea soarelui.

Material gi metode de lncrn

fn acest scop s& determinat rezidurile de pesticide organoclorurate la nivelul florilor, de catre Laboratorul central pentru controlul alimentelor. D e asemenea s-au efectuat t e s W in laborator privind mortalitatea albinelor tinute in- cugti $i hrAnite cu sirop de z a h k (I : 1) in care s-a ad5ugat extract obtinut prin macerarea florilor (timp de wpte zile) in solventi diferiti : apii, alcml 70, alcodl 96'. Pen)r,u fiecare variant5 a m stadilit doi martori unul, l a care hrlinirea s-a flicut cu sirop simplu $i celiilalt la care hr5nirea s-a fgcut cu sirop plus solventul folosit (apfi distilatfi, alcool 70, alcool 96"). Experienta a fost montatA in patru repetitji pentru fiecare din cele patrq variante.

Tabelul 4

Schema amplasBrii lanunlor $i cantitZitile medLi de nectar recoltate in perioada 2328 ifvllie 1991
:

, mglfbare

Cantltatea de nectar

(data medii)
0,366 0,327
0,195

Conoentratk in zahar
O/O

Endice glucidlc

~ a n uI i
LWlUl I1

Lanut LII

71.1 70,4 7%0

0,250 0,231 0637

'

Tabelul 2

Nr. crt.
1..

Hibridul

ZahQ mglplanti4
-

Zahar Miere kglha kglha

2. 3. 4. 5.

Florom Florom Flarom

Selent

328 402 206 ,

404 964 1028

1 4 0 3
520

HS 1632

i
I
I

I I

Determingrile efectwate la hibrizii romflne$ti aflati f n c i m p l de incercarea soiurilor, au inregistrat valori care se incadreazfi intre limitele medii cu 0,310 mg neqtar/floare, T a hibridul Florom 2-06 $i 0,980 mg/floare la hibridul Florom 402, cum se poate vedea din tabelul 1, care centralizeaG valorile medii pentru cei trei pararn'etri- umGriti : cantitaka d e nectar,' floare, oomentratia d e zah5r a nectarului $i indicele glucidic. Dup6 cum se vede din acelavi tabel, valorile medii ale concentratiei d e zahfir *scileazti intre 53,4OlO (la hibridul M o m 328 $i 65,10/0-(la hibridul Turbo), iar ale indicelui glucidic intre 0~197 mg zah5r 'pe floare (;a&bridul Florom 206) $i 0,5G7 mg zahgrplm-re (la Florom 402). . In urma prelucl5rii datelor din teren, a m calculaB,poten~aildme life^ a1 hibrizilor laati f n studiu (tabel 2 ) din care re: zult5 d hibridul cu cel mai mare potential fnelifer este Florom 402 (104,8 kg mime) urmat de Florom 328, iar pe locul af treilea hibridd HS 1632. P e ultimul loc se situeaz5 Florom 206 cu 40 kg miere la hec-

Analfza statistic& a rezulbtelor Valoarea tMretic5 a testului F, a$a cum iezultci din tabelul 3, araG faptul c5 intre hibrizii #studiati exist5 diferente distinct semnificative. Din tabelul 3 &e pot trage-concluzii ref e r i t o m la semnificatia diferentelor intre , hibrizii studiati, in ceea ce p r i v e ~ t esecretia d e nectar. Din tabel reiese faptul c5, 3 hibrizi se diferentjaz5 distinct semnificativ f at5 de hibridul Select luat ca martor. Acqtia sint : Fbmm 402, F l q o m 328 $i HS 1632 care inregistreaz5 valorile cele mai rnari ale secretiei de nectar. Hibridul Turbo prez i n a diferente nesemnifieatve comparativ cu m a r b r u l h r Florom 206 se situeaz5 sub valoarea martontlui. .
Date privind influen@ mfcroclimatului s u p r a secretiei de nectar Datele prezentate in tabelul 1 arat5 c5 media cantitiitii de nectar, inregistraG la 3 lanuri de floarea soarelui, difer5 degi djstanta intre lanuri este in medie 1 kmAstfel, lanurile 1 $i 11 au inregiskat 0,366 gi respectiv 0,327 mg nectar pe floare in timp ce lanul I11 Enregistreaza numai ' 0,195 mg/floare. Observatiile efectuate in t e r m au arlitat c5 albinele din familiile amplasate h fa@ lanului I11 'zburau peste cimp la lanul I, observatii care sint canfirmate de determin5rile d e nectar. . . Diferentele privind secretia d e nectar intre cele .3 lanuri pot fi determinate de o s u m 5 d e factori : plante premergBtoare, de agrotkhhica aplicatii, structura solului etc. D q i nu avem date suficiente pentru a ar5ta care sint factorii rbpunziitori de modificarea cantitativg a secrefiei d e nec-

/
i

n ap& disobtinut prin macerarea flarilor S tilata, pmcentul de mortalitate (la doza de 1jo) este de 6,8-13,6/0 - nesemnificativ cokparativ cu martoml la care s-a 51registrat 9,4--14,50/o. Dublmea d e i de extract (2/o) adaugat in sirop contribuie la cragprocentului m m i t g t i i la 21,7-30,9%. In cazul variantei V2 fi V3 l a care solventul folosit a f a t alcoolul 700 $i 96' pro; centul de mortalitate c r q t e progresiv cornparativ cu rnartorul, R functie de doza administrata (lO/o sau 2O/o) eft $i de con-

tar, putem afirma cu certitudine c& microclirnatul are un r0l important in stimularea sau diminuarea secretiei d e nectar. Graficul temperalurilor gi umiditfitii in perioada 23-28 iulle, Enregistrat& cu ajutorul q u i tennohigrograf araG cii t e m p raturile maxime ale zilei au fost cuprinse intre 10' $ 32,5OC i iar umiditatea a oscilat fntre 25% 8i 85v0. Tmperatura cea mai mare de 32,5" s-a inregistrat la 26 , iulie cind urniditatea a inregistrat valoarea cea m i sc&zut5. Corelind maxima temmaturilor d i m e CU d t a r u l u i de oontrol se constat&o corelatie pozitivh h k e crgterea cantit&tilor de miere fntwjstpate $i temperaturiloy. Astfel la ,tmperatura de 27'C c a n t i t a k de miere fnregishatfi a f m t de 0,7 kg 18 28,5"C-cantitate da miere a fost de 1,5 kg, pentru ca la 33,5'C s& se la cantitatea mai mare, de
2 kg miere.

cmtrava
Valoarea maxim& a procentului de mortdgtate a albinelw, de 71,7O/0 s-a inregistrat la doza de 20/0 Pn cazul fn alc001 96' (V1 ZlI) c m t i v 57,60/~ care m i n t t i v a h r e a martorului (si; 'OPg60)e In cam11 variantei la cal-e dginile au fost recoltate de pe partea infedoar5 -a capitulului, unde tesutul rupt lasa s& iasil la mprafa@ picktufi mm de clei, (l-ggini) mcentratia in r5gjni a extractului a fost mare. Aceasta determinil un procent ridicat al mortalitgtii albinelor, respectiv 86,3O/o, in cazul dozei de 2% a extractului de alcool 96", comprativ cu 56,5O/o, valmrea martorului (sirop plus alc00l 96')-

Reznlmle t e s h l a biologic prhind marh l i t albinelor ~ hrgn,te sfrop de zahgr (1 :1) gi extract de ragin1
Datele prezentatea in .tabel aratg cg, in cazul variantei 1 (Vi) la care albinele a u fost h d n i t e cu extract de r&$ini din floare

TabeIul 1
Valori medii ale p a m e t r i l o r lemti de capacitatea ?lifer& hibridi c b flottrea soarelui
~

hlrmiiriti

!at

Nr. ort.

Hibridul

Indicele- glvr cidic mg zah&r/floare 0,4W 0,567 0,197 0,260 Of77

Select (Mt) Florom 328 Florom 402 Florom 206. , ,Turbo HS 1832

ogoo

-2

Rezultate privind prezenta pesticidelor organoclorurate la nivelol florilor. BuletinuL de analiz5 a pesticidelor orgam l o r u r a t e arata ci, la nivelul florilor sint prezente : alfa HCH in cantitfiti de 0,083-0.004 ppm ; Lindan 0,006-0,016 p.p.m ; beta HCH 0,008 p.p.m. $i substante de gr. I foarte periculoase precum $i DDT in proportie de 0,006 p.p.m.. din grupa 11-a a substantelor moderat toxice. .

Remltatde obtinute au fost comparate cu dozele letale publicate de CEE (Laboratorul olandez) din ca1-e rezultil r% LD 50 d s u r a t 5 , in substan@ activa, este pentru Lindan, de 0,002 g. Revenind la rezultatele buletinului de analizil rezultg c&, Lindanul prezent fn cantiati de 0,013 ppm, la nivelul florilor, prezintg o crgtere de 9 ori fat& de doza Ma15 stabiliti de CXE.

Tabelul 3
t

kibrizii analizati

Florom 206 0,197

M e t 4200

Turbo
0,207

Hs-1632 0944

Florom 3200,482

Florom 402 0,5@7

Tabelul 5

~ & d u l de montdtak a aLbinelor hrgnite cu sirop- (1 : 1) ~i extract obtinut prin macenarea inflorescen+lor h solventi cbifssiti (apii, alcool)

v1

Tatid
dbne

44 3

59.55 8 17

46 10

53 5 9,4 49 11

48 7, 14,5 48 14

49 2

49 4

52

50

solvent
&pfi ClistiMii

mafie

M bine
9 . 3 17,3 6,O

.
V2

O/o

6,8 1q5 ,30,9 21,7

4,08 8 ,49 15 51 18

sa!lwnt fled 70/o

Total ailhime Albine moarte

43
20 448 51

50 15 340 47

54

48

. -

32'30

morbal.
T o w albime

O / o

59,2. 62,5 22,4 29,l 59 48 42

30,6 35,2 51 52

mM.- 37,2 33.1


1.

O / o

71,l 49

64,3 ' 40,4 48,5 5qB. 57,6 56 42 75,b 44 19 27,O 55


21

V4

akod 96"
I
'

r&$imd-partea inf. a e a t .

Total dbine Albine maark O / o unonbal.

51 25 49,O

44 31

46

54

38

M
56,5 62,9

- - 23

70,4 86.3

3 8 : l

Caneluzii :
~ a p a c i t a t e a albinelor de valmificarea culesului la floarea soarelui este influent a t s d e insuvirile genetice ale hibrizjlor, insu$iri c a m determin5 $i nectarogeneza, respectiv potentialul melifer a1 hibrizilor. Secretia de nectar maxim& i n j j u d e 1 mglfloare o inregistreazs hibrizii Florom 402 $i Florom 328. A c g t i a precum gi HS 1632 se d i f e r e n t i a d distinct sernnificativ fat5 de hibridul Select luat ca martor. lkRcmelimatu1, care se refer5 la climatul spatiului omogen cuprins intre sur prafata Mmintului $i inalpmea de doi metri, poate f i 6spunzAt.m- d e st5mularea sau diminuarea secretiei de nectar. lCantitatjle medii de nectar de 0,366, 0,327 $ 0,195 i m g nectarlfloare, inregistrate la trei lanuri a p f i a t e , au determinat u n grad de atrcictivitate a1 lanurilor diferit p e n h albina m e l i f e 6 Astfel, culegritoarele familiilor de albine am,plasate pe lings lanul cu secretie mai scEirmt2 (0,195 mg

'

nectar/floap?) fsceau culoar de zbor' vizitind mai intes lanul cu secretia m a x i m s (0,366 mg nectarJfloare). Intre evolutia temperaturilor d k m e $i inregistrhile cintarului de control se donstati o corelatie pozititrg, cantitatile max i m e de rniere ( 2 kg/zi) inregistrindu-se i n zilele care depageau 30C (33,FC). - Procentul de rnortalitate al albinelor tinute in cu$Q gi h~%nitecu sirop de zah5r ( 1 : 1) i n care s a adilugat sextract obtinut prin macerarea florilor, u-e$te i n funct i e de d a a administrati $i d e solirentul folosit. Cea mai mics mortalitate ( 6 , 8 1 3 , 6 ) s-a inregistrat la doza de l0J0 solvent, a @ ' fn t i m p ce la d m a de 2% solvent a P w l 96", procmtul de 'rnortalitate a fost de 71,%. ' - Substantele organoclofurate prezente la nivelul florilor sint : a l f a H C H , Lindan $i DDT, i n cantitgti ce dep5gesc In toate cazurile DL 50, stabilit5 p f i n normele CEE (Laborator Olanda).

CRACIUN, T . Geniul genetic ~i ameliorarea plantelor. Ed. Ceres. Buiuregti, A T K I N S , E. L. Morphogenic stzldies O n 1987. t h e efect of pesticides e n honey bee CRACIUN, I. ; MURESAN, T . Ameliorarea special6 n plantelor. Ed. Ceres, Apis meltifera L. Brood. Bee Pathology. Bumregti, 1987. Reducing Pesticide to A T K I N S , E. L. DEREVICI, Adelinu Ace$ylchotinesterase Honey Bees, D i v i s b n ou Agricultural en h o r m l and DDT intoxicated bees. Sciences, 1981. of Entomology vol. V I , Israel jourwl BYRBECEL, 0 . ; CIRNU, I Cercetdrl 1971. agrometeorologice privind prognuza cuT U R G A L A , B. ~ b l e n i z a r e aflorii soanelesurilor fq apiculturd. Lucrdrile Instilui. C o n f e r i n b I X pentru rjoknhare tutului meteorolpgtc - B u c u r e ~ t i SUA, 1970. 1965. Efectal transformdrii famiFREE, I. B. BUDOI, Gh. ; L A Z A , St. ; BUDOI, I . ; l i i l m de -albine in culturd fnainte sau $CHIOPU, D.; SANDOIU, I. 0. Ludupd tnceperea infloritului, a'supra cornportamentului de cules. Jurnal econocrdri practice de agrotehnicd gi tehnicd m i c entomofil, Anglia, 1970. experimentald. Partea a III-a pentru McBOUL, M. D. - Analiza comportamenIANB, 1983. uzul studentitor tului albinelor in legdturd cu polenizaCIURDARESCW, G . - Insecticidele g i enTea. Conferinta IX-a de polenizare tomofauna polehizatoare. Australia, 1972. CEAPOIU, N. Metode statistice aplicate RUSU Cleopatra Cercetdri cu privire la i n f l u e n h regimutui de nutrifie asupra O n e x p e ~ i e n t e l e agrtcole $i biologice. szcretiei nectarului la floarea soarelui Ed. AgrosilvtciZ, B u m r q t l , 1968. g i rapitd (1976). Tezii de doctorat. CIRNU, I. ; TOMESCU, A. ; SANDULEAC, Metode statistice O n TACU APOLODOR E. Contributii privind stccbilirea m e 2oBtehnle $ medicin6 i veterinurd. Editodicii pentru prognoza mlesurilor in dura Agrosilvic(i, Bucureati, 1968. apiculturd. Lucrdri gtiintifke SCAS VRINCEANU V I O R E L ALEXANDRU vol. V I . Ed. Agrosilvicd, 1965 Floarea soarelui. Ed. Academiei RSR, CIRNU, I . - Flora m e l i f m d , 1980. 1974. CR~CIUN, T . ; .MURE$AN, T. Metode W I L S O N , W . T. Pesticidele $i morta'tide m e l i o r a r e $i producere a semintelor. tatea albinelor melifere. B e e h e p i n g in Ed. AgroIilvicp, Bucuregti, 1966. the' U n i f e d Statesll29.

BIBLIOGRAFIE

.
~

De$i in stup5ritul rational nu se preco$i de aceea se recomanda ca ele s5 fie nizeazg rpirea natural5 , ci nurnai ,roirea reimprospiitate cit mai des in prioada roiartificialti, totu$i este bine cq pentru orice tului pentru ca puterea lor de etractie s5 eventualitate apicultorul s5 fie preg5tit nu-$i giardg eficienta. $i s5 aibl la indeminti toate cele necesare De multe o c roiurile se a $ a d an de an prinderii unui rol $1 in primul find o roiin acela$i loc $i au o d~irectiede zbor prenita. Roinita p a t e fri confectionat5 u$or f e r a s . De aceea este bine ca apicultorul din sdnduril, din placaj, din impletituri s5 cunoasc5 aCeste locuri $i s5 agate prin din paie, nuiele sau papur5, dintr-un schepomii apropiati ademenitoare pentru yoi, care constau din niqte simple cutii saU let d e Srm5 p&v5zut, cu un sac etc. Forscindurele protectoare, prielnice pentru ma roinijei poate fi conic5, cilindricl sau depunerea rdului. Acestea vor fi cu atit pirarnidal trunchiata. Ea trebuie s5 fie urnai sigur folosite daca' vor fi impregnate $oars, s5 aib5 'un miner $i ~ 5 ~ p o a t fi . 5 folosit5 atit la prinderea roiului, ademenincu miros de propolis sau se uq prinde de du-1 s5 intre in ea, cit $i la scpturarea sau ele o bycat& d e fagure vechi. stringerea roiului in cae cind nu s-a inter- , Apicultorut are posibilitatea SA atrag5 ven'it la timp $i roiul s-a a$ezat in alt. p e l roiurib #in antlmite locuri, tinind c m t de drectia lor de zbor3preferatll din loc. anii anteriori. El trebuie numai s5 ridice Pentru a asigura albinelor o bun5 posiaceste roiuri la cel mvlt 2 ore $i s5 le bintate de sprijin,,se vor fixa in interiotransfqe in stuipul lcxr ddinitiv. Supii care rul roinitei citeva stinghii subtiri de lemn bine fixate in diagonal. Roinitele vor avea * au rnai fost populati ou albine sint rnai repede ocupab de roiuri. La folosirea cirligul necesar p e n h a putea fi folosite stupilor in care nu au rnai fost albine, atit cu gura in jos, cind roiul este adese va folosi un mijloc de atractie sau cel menit s5 intre in ea, cit $i cu gura in sus, cind in roinit5 se scutur5 roiul a$ezat in , rnai bine a - i a m o ram5 cu w i n w e t . Este necesar s5 lu$m mrisuri s5 nu Itisam ciorchine. Ea se p6ate ridica la inriltime roii s5 s e piard5 @ in acest fel prin m l cu ajutorul unei pr5jini. Roinita va fi suri destul de simple $i u$oare putem acurat5 $i la folosire s e va freca cu o vea satisfactia s5 culegem recolta d e roplanG qmmaticl ca d e exemplu ment5, iuri. Trebuie avut grij5 ca aceste mijloace melisi, cimbru, levbtics, salvie, rosmade a t r a e b pentru roiuri s5 nu fie instarin sau esent5 de 15miie. Cel rnai efioient late prea aproape de stupinele vecine demijloc de atractje este propolisul in stare oar&ce atragerea roiurilor de la vecini este 1ichefiat.G cu care se urge. i&eriuFul cuinteeisti, fiind copsideratZi drept furt si tiei, sau folosirea unor faguri vechi de cusanctionate ca atare. loare inchisti. Substantele afbmatizate cle CL'.V.) pe corpul rainitei se volatilizeaz5 repede

(continuare din pug.

17)

FVOLU'JYA STUPILOR PRIMITIVI . -

'

clinat, pentru scurgerea apei din ploi (ceva a1 S sturnai larg decit c a p a ~ u lP ~ o P ~ ~ u - Z ~ pului). Ace$ti stupi primitivi din saindvri erau apoi v5ruiti (cd 2-3 straturi de var, preparat dup5 urm5t0area combhatie : la 10 kg var nest.ins, dup5 stingersa cu ap5, se ad5u2a 1,5 kg sare d e bucgtgrie $i jum5tate 'de litru de dlei de floarea soarelui, toate bine ameste'cate, chiar $i in timpul folosirii), cum arat5 Hristea, 1947. fn afar5 de rolul conservant pentru scfnduri, de cel de acoperire a fisurilor fine, varul are $i rot dezinfectant. Cele citeva aspecte $i' cornen-ii scurte, legate de stupii primitivi priviti in evolutia lor istoricti, arat5cin prim* rind milenii $i secole de preocupare, de- m m c l . , $i de experiene a oamenilor care $i-au ins w i t - generatii dup5 generatii - a c e a s s indeletnicire. Desi se cunosc avantaiele stupilor sistematiu, moderni, in continu5

'

perfectionare, mai exist5 $i azi in diferite zone gospodari care au $i citeva buduroaie sau cgnite, mqtenite vi perpetuate prin traditie. Acestea pot fi $i a r trebui s5 fats obiectul unor studii $i informatii istorico-etnografice, constituind obiecte d e v a l ~ a r e autenticg pentru istoria rnai recent5 a stupririhlui. din tara noastr5, ca pentru reprezentarea lor .in expozitii ~i intr-un muzeu a1 apiculturii romfinea cu atit de vechi traditii.' Pentru experienla proprie apicultarii moderni ar putea sti-$i construiasc5 gi m asemenea stup, pentru . a urm5ri o farnilie de albine in conditii d e viat5, nu atft de. primitiv5, cit rnai apropiat.5 de cea a naturii lor initiale, delot lipsig .dc invgtgminte $i s u r s ~ de satisfactii, dintr-un sentiment d e respect pentru movtenirea trecutulwi in ac&t domeniw. , . ,
?

28
,

. .

'

f nsernnsri
STUPI IN PREAJMA. COLELOR.

.
'

I n imediata vecinittate a complexulul c t 'olte.itib+ gi o grdmadd surprinzdtcqre de . muzeistic ,,Culele .de la2 .Mdlddreyti", .se : acareturi : remorci, roti de blai, stive de cherestea, toate depozitak in preajma cleafld u n a . dintre- ,cele m& jrumoase ,statii .zomle ale Institutului de apiculturd, Mdldirilur ce urmau a fi reparate. S u b u n yoddreyti. In efortzll Asociatiei de a intretine pron doi, apicultoq tineri, transvazau lar. acest punct de productie $ 'cercetare i api- . vele i n botci artiffciale. M-am,oprit curios : . tole, a?; fdcut acolo numeroase deplasdri, gesturi sigude, dar,.atit, de d d i c a t f . a j u n g t d de fiecare' datci, cu inima plind de Cdtre seard, a m terminut releveul el&. f ~ u m u s e t e ajudejului Vilcea, i n care apidirildr. Domnul-B&u, tehnicianul c a ~ eco-ordona. activitatea . productivh, m-a poftit cultura se afld la ea acasci. Am vcizut stupi 5n grddinile caselor, i n pridvorul casei . la - o tuicd. de prund, Dnqirati- printre prunii livezilor, sau rinduscotind dintr-un cotlon pntunecat, u n bu. i t i strins in pavilioane' apicole cu care toiag pintecos, ayezat pe patru rotife din . ,,mierarh':, p l e a d d i n pddurile d~ - tei yi lemn. Dar tihna ceycutelor . d e Horezu, smdltuite On' culori albe y i brune, ne-a fost satcim, trec prin lanurile de floarea soaspulberatd de aparitia vijelioasd a domnurelui y j ajung toamna t f i z i u in inima DeZtet Dundrii. $i tot'aici, a m auzit zumzetul lui docdor lnginer v a r i n , yeful suprern a1 .albinelor tn tdcerea monahaZd a mindstistatiei. Agitat, jovial y i fodrte important, r i l m vtlcene, integrindu-se firesc atmosfe- vorbea tot timpul y i $u o-asemenea cadenrei arhitecturale ale G o v w e i sau Mfncisti- tci, O ~ i t trebuia sd fac un efort pentru . . a-1 'urmdri yi sci renunt l a a-i riispunde. N u rii dfntr-un lemn. . A m vcizut stupi, D n aeea mlnune din che- aveam de. unde sii ytiu cb fntre cei doi, ile Oltefului, c a r e s e cheamd straniu Polodomnea o tacit& rivalitate. I-a 'aruncat domnului Bizu o privire atit de cruntd vraci, unde. pcidurea d e castani comestibili umbreyte bolnita mtniistirii. Mdicute nefi$i de grditoare, incit acesta, spre surprinresc de mlddii, i n straiul cernit a1 sutanei, derea y i regretul meu, s-a ridicat, plec&d ,,binecuvintau" parcd stupii, .CU afumdto- impre'und cu butoiagul care scirtiia trist rul din , c a w dDra de jum se Dmpletea cu pe pavelele. d i n stejar ale pridvorului. . tdmiia cddelnitei. $i de ce sd n u recunosc, Triumfcitor, yeful mi-a f h t complice cu ochiul, a dispdrut pre.? de cOtevu minute, yt mai mult decit pldcutd nti-a fost surprizq aflind eii mdtcile a c e l q . albine erau din din.acele@~itainicBi~itunecimi, a apdrut cu statia zomild de la Mdlddregti, unde cu ani u n buto'iay, ay f i putut . sd 3ur, ldentic cu .'' -. in urmd mi-a fost incredinwt6,poate cea cel.dintii.~ - . dintii sarcinii -de servici ... . . Nepbsiitoare, ..ce$tztielb;' d e Horezu 1-a. dfdmuit, T$.timp c e b d v o ~ l s-'n..zimpluf. ' A& descoperit-o, la :.jVca kiloketri de ~ u h i 2 d ' d e Horezu, cu ,nairas. de 'ceard, cu stupi $ i . pGgin Cu nuclee de i m p e r e c h e r e , " ~ ~ vorba repezitd ,. Florin. $TEFUREAC
' '
,

'

'

'

'

'

DOCUMENTAR APlCOL

'

CPTEVA

MODALWATI DE JDENTlFICARE A MATC!LO~ IN FAMILTILE DE ALBINE


,

-,

-.

Vh &te necesar un corp de stup paevkut cu rame cl5dite dar fhrh provizii $i o p a - - . tie separatoare. P l m t i corpul direct peste farnilia d e albipe. Afumafi urdiniqul sau bateti Wor cu mina peretii laterali ai stu- pului dach albinele nu u r d . Cind albinele ajung in mrp ridicati ugor METODA nr. 1 ' $i pun& o gratie separatoare intre acest carp $i stup. Apoi facei .ca albinele sil Aceasta metodh consth in observarea incoboare din nou 2x1 stup : v e i g&i matca t d r i i pe urdinia a albinelor cule i n plash. P u t e i utiliza aceasth metodii in O ape r e . o' La un moment dat matca s e va af P a perioada furtigagului. ram& care corespunde locului cu cel mai mare n u d r de Abine culeghtoare. Se vor METODA nr. 5 controla una cite una ramele familiei de 0 metodg putin cam barbarh chsts. in -albine avind grij5 de a le pune pe un cascuturarea albinelor unui stup f5l-g a pac de stup, pentru a evita astfel pierdec5uta matca la mai multi metri de sturea mhtcii in iarb5. ping. Puneti la loc stupul cu ramele sale. Mlicgmati putin urdinivul pentru a evita astfel f urtigagul. ~ e t o d aconstii in montarea unei gratii Albinele reiau drumul spre amplasamentul initial. hlatca zte ghsqte citeodath sub separatoare la fundul unui corp de stup. Avezati acest corp ling5 stupul ce uro m i d aglomerare d e albine in lwul unde * m e a d a fi orfanizat, fie pe un c'apac dac5 s-ar s c u b a t stupul: familia de albine este slabs, ori p e u n Se folosegte uneoni aceastg metodi4 &nd stup g d dach aceasta este foarte pu\teravem dificultatf h dopistarea mhtcilor $i atunci cind stupina nu se aflh P n ftimpul ni&. Scuturati toate' albinele stupului pe a- .extractiei. . ceastg site folosind patin fum p a t h a le In general se schimb5 matca cu defecte face s5 se mi$te. Veti g5si matca pe graintroducind imediat tm roi pubrnic pe tie. rame avind o matc5 tin&rh. Se readuce stupul golit de albine in lo. MWODA nr. 3 7ul initial se- &introduceacolo roiul pe intr~ hirtie care il invelfm lit-lmente Pentru aceasta vi4 este necesar un podiiar apoi se completeaz5 cu rame cu puiet $or a1 c h i perimetru este grevhzut cu aau cu miere d e la familia precedent&. plash de sirma. 'InWrceti podi~orul deaSe reduce urdinigul stupului cu ajutorul supra stupului astfel a v e i un 1Oc liber unei htrtn. deasupra familiei de albine. Este indicat 0 variant& a -acestel metode const3 tn ca pentru ace&& operatie s5 se folofolosirea unui alt stup liber gi nzl a stuseasch putin hm. pului @Lit de & h e . I4upA efectuarea celor descrise mai sus Aceastg metodg d2i rezubte excelente a h m a t i de data asta puternic urdini~ul. obtinindu-se inainka cd&ului h n i l i i de A~teptatitrei minute. Intoarcqi podi$owl albine puternice apte pentru valorificarea 'pus anterior, deseori niatca urcii impreun5 nectarului. cu d t m albine. Nota reducflei : Da&i dug3 aceasu prim.5 incercare Cei interesati de acest subiect pot sd-$i 'matca n u se afl5 aici scuturati albinele Ombogdteascd cunogtinfels de .specialitate care s-au urcat pe capacul stupului $i citind O n revista ,,Aptculturn in R o d n i a u luap-o de la hceput. nr. 511984 la paginile 3-5 mterialul ,,Cum. Dach albinele nu urcg trebuie sh bateti cdutdm matca tn stup". cu o bucaa de lemn peretii laterali ai stupului ca $1 cum ati vrea s5 faceti ca Traducere :Wctor BUCATA Liceul rnforrnaticg Bucumti albinele ~ 5urce pentru un roi artificial., Din "Abeilles' et Fleure", Franta, i&. P u w i sh folositi aceasth metodh chiar I. . Im; p. 18-19. $i in per,ioada furtivagului. .

R e d h mai multe met3je inssiite de citeva detalii- titile, flgor de realizat de chtre toti apicultarii cu conditia de a da o atentie deosebitA eventualitstii producerii furti~agului $i de a nu se realizs-aceast5 lucrare in perioada marilor culesuri.

'

VARA 1992 f N PERSPECTIVA METEOROLOGICA


--

Corrueliu POP

Dupg un debut promitgtor, prima lung zilelar ploioase rnai mare decit in mod obianuit. calendaristics a verii, odatg cu apropierea Ternperaturile medii lunare se wor situa solstitiului, deci a verii astronomice va cunoa$te o modificare de aspect a1 vremii,' deasupra valorilor climatice obignuite. Cele rnai cborfte minime nocturne nu vor sciaceasta dwenind r5coroas5 $i instabilti mai ales in regiunile din sudul tgrii. dea in nordul. fgrii sub 9C. iar In sud sub 14C. Temperaturlle maxime cele rnai In cele mai reci nopti ale lunii se vor ridicate se vor Pnregistra in regiunile de atinge tempemturi rninime nocturne cuprinse pe teritofiul t k i i jntre 4 0 $1 1 0 0 ~ $eS din Sudtul $i vestul t&rii unde sint de gteptat valori de pEns la 350C, In sudul exceptind litoralul, unde nu se a$teaptA v&ri sub 1 2 0 ~ . ~ ~ zilelelor ~ cu g tiirii nu ~ sint probabile l valori rnai ridicate ploaie se va diferentia in functie de alce ar f i f i r g t i in conditiile unei luni t i m i n e . Pe libral $i in zonele de Ses, zicilduroase datorith absorbtiei d e cilduri in procesele de evapOratie ce vor f i mai lele ploioase vor reprezenta numeric circa treime, in timp ce in zonele deluroase intense decit, in mod obignuit din cauza acestea vor creste ca pondere Ding la jucontinutului rnai ridicat de umezealg din mstate din totalul d e zile ale hpii. sol. f n p a r k anomaliile din evolutia vremil In timp ce in zona deluroasg cmtitatea pe care le aStepw vor apsrea ca efect d e precipitatii lunare se va Pnscrie in 0al modificarilor in circulatia a bignuitul climatologic in CPmpia d e Vest atmosferei ce se produc in anii cq El s e va manifests o tendinw d e deficit plu~ i Procesul ~ ~ENSO . (El Nina Oscilaviometricti, iar P n Cimpia Romfing una de sudici) din acest an este comparabil excedent. Flora se va mentine cu un u$or cu intens eveniment de acest gen avans i n fenofaze la Pnceputul lunii, apoi care manifestat in anii 1982se va inscrie in calendarul normal dato19m. Din grupul- anilor 1959, 197.2, 1976 Si r i a rgcirilor din a doua parte' ale lunii. 1983 pe care i-m selectionat ca avind In luna lui cuptor anomaliile fa@ de evolutie analog& dnului curent, 3 ani au .normalul climatic semnalate $i in prima f,t cu El NiAo. ldn5 a verii se vor amplifica. T n august se a ~ t e a p t gsg fie consmExcCul de precipitatii din sudul tarii n a a din nou o lung cglduroasg, dar rnai se va reflecta atit in cantitAtile de apg putin ploioash. rn conditiile unei umezeli cEizute ce vor putea atinge 100 l/m.p., chiar rnai reduse sint posibile zile caniculare cu $i in zonele d e $es, cit prin numgrul temperaturi in sudul tririi de peste 35OC:

if~fff~~/fff~ffffffmff~~~/fffffffffffffffffffffffffffff~~f~ff~fnfffffffffff~ffff~f~fffi WIIIfII

STIAV CA..,
primele date scrise despre produsele apicole le g5sim in texkle mesopota' miene, ale cBror redactgri urcg ping in a1 IIiI-lea mileniu P.em ? Le ggsim 2n poemul ,,Cobonrea zeitei lqtar in infern" poetizare 'a mitalui moGii qi reinvierii i u i Tammuz, zeul vegetatiei. Zeita iubirji voluptoase se indrggostgte de frumosul piistor. Dupg ce acesta este ucis d e coltii unui mistrq zeita coboar5 in intunericatul regat subpsmfntean pentru a-1 readuce la viatg, dar zeita infernuJui, Ere$kigal, geloasg d e frumusetea zeitei Igtar o i n m i t e a d . Intreaga lume este lovitg de nenorocirea secetei $i sterilitgtii. Poemu1 deplinge soarta lui Tammuz $i 9 intregii ztmaniUtiu: ,,Deasupra trupului preaiubihlui Fiu se inaltg- plinsete.../Plinsete ' pentru livaile unde nu rnai curge vinul $i mierea ...I) . ta de la mea~potamieni $i , , E P o W ~ lui ~ Ghi1garne$", datind din. sec o l d a1 XXI-lea i.e.n., mult mai vwhe decit ,,Iliaclaw $i ,,OdiseeaC', precedind cu

...

peste un milehiu $i j u d t a t e ,,BibliaU. Scrijelat6 d e pl5ci de cSr3mid5 arsit in' ciuda scrierii cuneiforme, epopeea cintil suferintele lui Ghilgamev, legendarul rege a1 Urukului. Tableta a opta consemlleazg : ,,Cind se ivirg din nou c 4 e dintii licgriri ale .zorilor/Ghilgamq deschide uga; ../ puse s5 se aduch o ma& din lemn d e maslin, minunatA,/umple cu mielp o cup5 din 'cornalini,/ ... apoi, d u g ce impodobi masa, I o a$=& cu fa@ spre s ~ a r e " . ~ ) ... parfumata, colorata $i ademenitoarea inghetatci sub forma unei s d a t e de fructe, cu garniturg de miere d e albine a ajuns la venerabila virstB de 3 000 ani ? Se pare c i inventatorii ,,dulciurilor inghpate" sInt orientalii. .Prima inghetatg a fost remarcat5 cu patru secole P.e.n. la curtea lui Alexandru cel Mare. 0 ggsim $i la masa lui Nero in anul. 62 e.n in setolul VIlI la Bagdad. Califii se dau"in vint dupa ea. Din Orient o aduce in Itaiia, Marco Polo, ca ,poi, in swolul a1 XVI-lea sg pgtrunda $i in Franta prin Caterina de Medicis, cBsiitorits cu Henric a1 11-lea.4)

polenizarea se practicii d e cgtre mesopotamieni gi cu ajutorul awinelor, dar gi artificial ? De la curmal - a cBrui polenizare sumerienii 0 practicau - se obtineau, dupg mgrturisirea lui Strabon, nu rnai putid d e 360 de produse, intre care vin, nectalr, otet, fibre, texflle, frunze. De fapt curmalul p d r u ei era ,,copacul sfint" gi f5cea p a r k din ,,grgdina raiului".')

...

.... pe @mint existti .circa 250 000 specii d e plante cu flori, multe a v b d relatii ex.trem de strinse c~ albinele gi c i , dac5 albina a r pieri ca specie a r disptirea dintre plante cel putin 700/, ?3)
albinele melifde zburind' pe o razB d e 4,5 km in toate directiile de la un Stup, pot acoperi o suvafatg de circa 5 000, ha gi cg valoarea culturilor poknizate numai fn S.U.A. intr-un a n este apreciat$I l a 4,5 miliarde $ ?3 . piimintul romiihesc primele motive scrijelate sau impregnate in f o m 5 d e ,,fagureu sink ,dataw in jur de 5 500 i.e.n, dar nu este exclus ca preliminariile locale ale Complexului d e la Starcevo-Cri$, unde s-au ggsit, sg fie gi rnai vechi ? Ele sint facute pe vase mari folosite pentru conservarea alimentelor, apoi gi, d e ce nu, a mierii. Probabil cg motivele de pe o d e indicau conmutul ce-1 purtau pentru identificarea , ) lor rnai r e ~ e d e . ~
~---~----ez-e--~-i*
t

... in ultimele zile ale viefli sale, cel rnai mare romancier a1 nostru, Liviu Rebreanu a refuzat sB rnai bea ,apa zaharaGi' ce i se recomandase d e catre doctori gi a solicitat celor dragi : ,,Dati-mi rnai bine miere, de la albinele mele ! , . " ?6) De fapt Puia Rebreanu nota intr-o insemnare din 9 aprilie 1936 : ,,Ceai bea ckstul de des la vie. 11 bea cu miere din stupii lui, de care, ca- gi bunicul, tat51 aiiuj s e ingrijea personal, Nici micar nu-gi pun= masca, Intr-atht era de familiarizat cu albinele sale" .')
*
..Arghezi i n s q i a conc$ut' gi siipat In datrii de pe morrnin.tele din M W i ~ o'epir taful ,,Paraschiva T. ~ r ~ h e z i + m B s c u din t& riizgii Bucovinei la120 julie 1899/StinsB gi inh-a~/Aici in grgding gi prisaca ei/Din Mgfiigor la 29 iplie 1966".8j .Lumea de basm a MZifii$omlui se dabora exclusiv muncii $i initjativei acestor gospodari destiviqiti. In imperiul linigtii, ipzilor gi buduroaielor domnea buna Paraschiva, regina c w i i gi a albjnelor, sub tandra supraveghe~ea celui ce-a fost'un munte 4 poeziei, T. Arghezi.
(continuare fntr-Un numdr viitor)
Au

.,.

... pe

.
-

selectat pendru durntwiwoastrd ~ a r l u $t

~artn POPESC!U-DZCULES~.

- C C ~ - C . r C ~ 2 * . c Z - -

PROGNOZA DATELOR DE VNFLORIRE - LA FLOAREA-SOARELUI

IN 1992

. I

Pe baza analizei conditiilor agrometeorologice ~ e n t r u 'd t u r a d e floarea: soarelui din anul cureltt, i n raport cu partimlaritdflle bioclimlctice ale acesteia g i fumtie de principalele -zone-de culturii prscum $i de hibrlzdt recownd&$i deMinisterul A g r i ~ ~ l t u t i$i i AHmentafiet, tinind cont de perspectiva -thnpului pe termen lung, s-a elaborat prognozh fazei de tnflorhe t n ,1992 la aceastd culturd. In a w l 1992 Ofzflorirea la floarea-soarelui se .*a egal~nape o perioadd m i lungd de timp de&t i n mod obQnuit, dat&?d prelungirii epodi de seqdnat O w e 25.03 $i 11.05 din cauze organizatorice. Cea mat timpurie tnflorire este d e a~teptatO n scdul CDmpZd R m d n e (zona I ) fntre 21-24 iunie pentru culturlle fnsdmtntate ZTL ultima perimdii a l u d i martie. In lanurile semiinate pe parcursul primei W a d e a luniC aprilie infbrirea va declanaa cu u n decalaj<,de-3-8 zile fatd de prima epocii, respectiv lntre 24.06 $i 2.07 a.c. In restul zonelor Onflorirea se_va e~alonape tot giarcurs;l Zunii k l i e ceea ce ,va 'contribui la realizarea unui cules upicol d e duratd. Progma, a f a t iatocdtil de : ANA
MARIA ROMAN, BEATRICE CUSURSUZ ; CORNELIA MIHOC (I3J.M.H.)

'