Sunteți pe pagina 1din 33

Romania apicola

Revista lunar6 de informare tehnicH gi $tiintificil, schimb do experienti3 vi opinii editath de Asociatia CrescELtorilor de Albino din Romlnia EUGEN MARZA, editor coordonator

And LXXVl

Nr. 10

octombrie 1992

CUPRINS
1 Milrcea A T A N M U : Se solar atentia ouvenit5 ? 3 Oar01 BORA : Ce putem

acord5

to$toruIlui

(Hedactor get - Pregedintc executiv). PETRE MIHAI BACANU. MIHAI BESLIU (Republics Moldova). S O W BODOLEA (Red=tor de r u b r i a ) . NICOLAE V. LLIESIU, Ing. ION MILOIU (Secretar general d e redactle), prof. VIC'TOR NEAGU, prof. COSTACHE PAIU, biol. MIHAELA $ERB A N , Ing. STEFAN SAVULESCU, ing. TRAIAN VOLCINSCHI (Redactor $ef adjunct). ing. EUGEN ZORICI (Redactor $ef adjunct). REDACTIA Sf A D M l N I S T R A ~ I A ASOCUTIA CRESCATORILOB DX ALBINE DIN ROMANIA. Str. IulIus Fuclk nr. I T , BUcure(t1, rect. 2 0 Cod. 10231 Tel. 11.47.50 Fax 13.80.34 Telex 11 205 aplrom-r Cont vlr. 4596014 B.A. S.A. a u c u n a ~ amunlCiplUlUl BUCUrCStl.

de Onoare). lng. ELISE1 TARTA

COLEQIUL DE RZDACTEL Ing. AUREL MALAIU (Pregedlnte

g3si in magazinul A.C.A. Gnaiova $i cum s e face aprovizimarea apicultari~lordin judetul Dolj

4 Mircea P. POAESCU, PESCU : Trabamentul produse apicole

Dana h l e m d r a POcataractei oculare ou

CATRE TOTI APICULTORII DIN T A R A Revista Na;lonald de apiculturd apare cu prezerrtul numdr plind de 7IOi sperante pentru viitor $i punindu-vd ft:ainte trecutul vd lasd sd-L judecatl astfel ,dupd cum fiecare dl?; D-nitle Voastre $f-a 'indeplintt datoria fatd de Societatea Nattonald de apiculturd ale cdrei baze, mare parte le-ati a$ezat acum 7 ani gi al cdrui organ, este ac,?astd revistd. Apicultorli, i n mare majoritate cunosc munca $i propaganda depusd de unil din not, pentvu infiintarea acestei socfetdtt. Existen@ ei , este absolut necesard din toate punctele de vedere $i dacd ea n u s-a putut manifests $1 mat vddit, aceasta este datoritd caurelor de care comitetul sdu vd vorbe$te i n urmdtorul capitol $t epocei turburi prin care n u numai apicultura dar toate celelalte ocupatiuni au trecut cu ocaziunea mareiui rdzboi $i urmdrilor lui. Gratie acestei societdti $i fndemnurilor s-au creat multe stupdrii noi i n card $1 multi posesoti ,de albfne au devenit prln exemplul sdu, adevdrati apicultori .in sensul modern a1 cuvintului. Gratie soctetdtit, f n sflrplt, a putut sd apard - apa c u m condittunile matertale i-au permis - aceastd revistd care orice s-ar spune a contrfbutt $ f ea la f m prd$tierea oarecdror cunogtinte apicoie moderne sf la legdlura dintre cultivatorti de alblne. Dr. FLORIN BEGNESCU Galati, Sept. 1923 Din : Revista National3 de aplcultura, aprilie-decembrie 1923

7 Gheorghe JULA : Cite ceva despre agresivita-

t e a albinelor
10 Valsile N. OFILEANU : Materiale fumigene $i

combaterea parazitilor albinelw


12 Waian V. BUCOVINEANU : Daspre ,,le$inu16'
SQU

mmrtea aparentii a mELtcilor Bgrcuitul, indeletnicire

13 Dumitru POPITAN :

stir5veche la r o m b i
16 Nicolae V. ILIWIU : Aportul

medicului dr. Allexarmdru 01plea fn utilizarea $i valorificarea apiterapeuticg a produselor apicole alese din poezia papular3, povqti $i legende

20 Emllia $i Madn POPESCU-DICULESCU : F b r i

24 INTRIEBARI$1 RASPUNSURI
26 V1. HUMENI : Povestesc apicultorii 27 Rorin $TEFUREAC : 1,naimDa$i a i apiculturii

mondiale

- Francisc

Huber

28 DOCUMDNTAR APICOL
C 0 P E R T A 11: Al'binele au nevoie de flori ca s5 trgiascEL, f,lonile au nevoie de albine ca s5 rodeascg. (Diwolor : Consbantin DINA)

C 0 P E R T A IV : APIF,ARM S.R.L. din Bucurqti, sector 2, sk. C. A. Rosetti, nr. 31 o prestigimsg f i m g la dispaitia dumneavwtu-5. (Macheta : arh. Florin STEFUREAC)

Se acorda topitorului solar atentia cuvenita?


Mircea ATANASIU

hlrebarea din- titlu pare banalit L prima vedere. E h ilustreaza h f a @ , nnt tntentia autorului de a h e agologia topibrului solar $i nici teoretizarea rolului xestuia fn stupinit. Apicultura fiind o Endeletnicire practicit, scopul acestor rhduri, vizeazit ~i el un aspect pur practic. Amla de a prezanba, d e m i e gi ltimuri o procedurit de cea mai aukntich simpbitate, chreia, a$a cum se va vedea, m i se va putea reprop ndmic. In ee mbulrg aceash va reprezenta o noutete, sau nu, a h i n e sit stabileascg fiecare ciutor. $ i de a s e m , rgmine de. v k u t dac& leetuna a4.ticolului este conv i n g l b r e In milsum dorit8. cum se $tie, h viziuna cea m i slsnpIit, rwmirntopitor salar, o cutie avfnd un c a w cu placa din sticlit, simplit sau dubl8. Agezatg in batada razelor solare, ternperaturn In inkriord cutiei se va ridica simtitor, ajungind la 8 0 T , aau chiar mai mult. Faptul acesta se datoreazit a$a numitului ,,efect de serA", despre care se v5rbqte En ultimul timp atit de mult de cittre ecdogiqti $i nu n u m i de 6, ai de nd tog. Intericmd oui4e.i este gstfal menajat h i t s H se poat& htradnue urn sau mai multe rame, avfabd frtgure reformat. Pria incglztre, team se va topi $ise va scurge ink-un jgheab de calectare. Penta'u a se Dutea htd& corect desmierea ce va u k In fig. i este prezentat & I principiu rrm &el de topitor soCar. . A foat h a t h considerme un model simplu, uqar de manipulat gi letme de depozitiat, a v b d toate latmile padele. Cpawlelogmrn) Sigur cit fiecare shpar $tie cysn funcponea&i topitorul solar. Se introduce rama cu fagurele refomat h topitor, se gune aapaoul. S k e l e va fnciilzi interioml cutiei $i eeana se va topi. Ea va trece prin sjta meWc8 $1 ae va advna I n jgkbu.1 coleetor. Ebgurale refonmat, dacit a t e vechi, ou c&m&$ide nimfg, f$i va p b t r a forma chi= h c i t ceam I a ptbkit. D i n el odat& cu ceara tapith vor pleoa diferite m h r i i afhte Sn celdele faigurdui. Este vorba de r e s W de m e n , Abine mctarte, exoremente gi impuritgti m a i c e . 0 prrrte din -ale vor fi xetinute de cgtre aita metailic8, ctltele nu, astfel & h find ceara va fi imgurg gl colorat6 En bun, S n fslnctie de

d i t a t m $i vechimea fagusiltk introdu~i In topitorul solar. h e s t topitor solar este cunoscut de toti stuparii $i se aflA, sub o fomii sau alta, in aproape toate stupinele din @ra noastrit. Modul de falosire, e s k $i el traditiorial. F&T& a modifica nimic, nici cmstructia $1 nici practica de folosire sugerez o inovatie simplg, de unii poate cunoscutit, de altii nu. In linii generale, este vorba de echiparea topitorului salai, cu un strat de filtrare, format dinbr-o bucatti de tifon. Aceasta se a$eaezA peste sita metalicit, astfef lncit s& o acopere Pn intregime, Ekte bine dac8 tifonul e dintr-o sing ~ bucatit, & dar pot fi folosite $i rnai m d t e buciti. h acest din urmit caz, bucitile nu se vor Weza cap la cap, ci se vor petrece una peste alta, cea de sus dep&jind pe cea de 50s pe deasupra. ( a ~ a cum sint Wezate tiglele pe cas5). Noul mod de echipare a1 topitmulu? solar este arittat in fig. 2. Pare fmrte sirnplistfi diferentiem conform schitelor fig. 1 gi fig. 2. Nu la el vor f i $1 wzwltatele obtinute cu aranjamentul artitat In fig. 2. Culoarea cerii rezultat& din cei rnai negri $i degnadati fagufi, va ti surprinzittoare. fntr-adevitr galben ca ceam ! Iar la retopire, rezidiul va fl minim.

JGHIAB COLECTARE

RAMA CU FAGURE

Fig.

YETALICA
SUPORT PENTRU

PLACA METLICA

11

INCLINARE
In contrast, aspectul tifonului, v k fi dezagreabil : murdar $i incrircat cu aglomer&ri $i r&n%ife. Nu meau s8 insist asupra avantajelof ce deourg din aranjmentul d , deoarece ele vor fi atit de evidente dupg prima incercare, "mdt vcrr intra definitiv fnl practira de toate ziilele. De asemenea nu doresc sri formulez un indrept+r $1 nici sB dau ni$te sfaturi. Las fiecgruia placerea de a orgmiza a c s t mod de lucru dup8 gustul $i conceptia sa. Spun doar atit, c H tifonul se arde dupri ttn numrir rnai mare de foloslri $1 se va rupe la curBtare, rnai ales dacri aceasta se face la rece. Spillarea lui cu ap8 caldil $i putin8 sod8 sau detergemt, a t e de recornandat . Unde se lucreaz& cu oantitgti mai mmi, este avantejoasa preg8tire.a din timp a rnai multor buc&fl de tifon. Dupil folosire se adung. C b d este necesar, se spa16 stocul adunat gi se depoziteaz8 fn a$tept a r e refolosidi. Dac& pe budtile de tifon se observ8 resturi de tear$ M h t e de a f i spiilate, se pot introduce in topitar pentnu recuperarea c h i . $1 din apa de sp5lare a tifonului se n acest caz, dac8 poate recupera ceara. I

8% f h u t cu sodti, este, necesarti acidulwea apei de .cipgliare cu citeva picatmi de acid sueuric (din cel folosit la acumulatori). Cind tifonul devine inutilimbil, se va trece la boqtin5. In ceea ce mii privqte, avfid un num8r mic de stupi, utilizez ou mult succes un gpaclu. Cu ajutorul acestuia, h d e p L tez cu grij8 resturik de pe tifon, cit sint calde hc8. Ele se lipex $i s e inmesc pe lama rece a gpaclului. $i aceste rezidii se adELugB la bqtinii. [Retopirea cerii obtinuth prin procedeul de rnai sus, o fac tot in topitorul solar, utilizind dou8 straturi de tifon m t . Dupii a doua topire, rezult8 un produs curat gi aspectuos. Aici trebuie fgcutii o remarc&. La topirea fagurilocr bruti, fnclinarea twitorului e mai mare, ca scurgerea sil se fac& mai repede. La purificarea c d 4 (a d w w e ) , . Snclinarea va fi rnai m k B (pan@ rnai duke), astfel ca scurgerea s& fie rnai lent& qi filtmrea mai buns. Acest fapt pledeazH pentru fosma paralelipipedica a topitorului. Un. suport paralelipipedic, cu laturi inegale pereche, permite ca prin simpla schimbare a pozitiei suportului, s5 se obtin$i panta dorit8. Un lucru pe care a$ dori sg-l remarc colegiior mei stupari, este acela c l afar& de avantajele dii-ecte, ariltate mai sus, sint $i altele, indirecte, pe care personal le apreciez foarte m d t . Topitorul solar, echjpat de m n i e m amintit&, preziatB mare interes gi pentru resturile proaspete de cearg. Topirea este irnediatg. Ceam rezultatil dintr-un stup, se va afla In jgheabul cdector, pfn8 la cercetarea stupului u~m&tor. Este Un lucru important, gtiind c8 dacil aceste resturi se adun;, de multe ori se prgpiidesc s u se degra'eaza, pin8 la prelucmre. $i aceasta, rnai ales trtunci c b d c o n t i gi urme de miere sau puiet. Dar, in stupi nu se l u c k z i l fntotdeauna peste zi. Cel m;ai adesea, se luareazri mai spre sear&,chd nu mai este soare. $i i n aceste eazuri, resturile se introduc in topitor, unde sfnt ferite de dguniitori sau degmdare, lar c h d soarele va str3uci din nou, ceara va trece in jgheabul co-

spihxa

lector.

0 d t 8 mentiune pe care a$ dori s& o fac, se referri la iligwqii proaapeti,-albi ~i la Eagurii albl din rama o W ~ $i acqtia, cu sau filril resturj de Ouiet de trktor, este bine sil s e Lntroduch in topitmu1 solar. ChLaT daeii. volurnul acestuia este mai &, viteza -de topire este a$a de mare, imit openatia va fi focurte spornic5. Ceam r e w l h t & din dest&&ciri poate de asemenea fi vahificatl prin tppire BOlaril. Mierea retinut3 de c8tre c8pilcelel, se va separa tn jgheabul colectar. Ea igi
I

(conrwuuro tn pag. 19)

DIN VIATA ORGANIZAWI NOASTRE

CE PUTEM GAS1 IN MAGAZINUL A.C.A.-CRAIOVA $1 CUM SE FACE APROVJZIONAHEA APICULTOR 'LOR DIN JUDETUL DOLJ .
CAROL BORA
P e n t m a veni h sprijinul celor peste%llmgi a m p ca aprovizlonarea s& se fa^:, fn 3400 a p i o u l b i din jud. Dolj, conducerea 0 functie de cerintele curente ale clientilor. -tiei Cresclitorilor d e Mbine Fi- 81 Important este $1 faptul c& ifi prezent akla Craibva, inc3 d e la h c e p u t d exis$i aPrOape h permanent& se gkesc In tentef &el gi-a pus & programul de mitgfile de desfacere m5rfurile solicitate Iucru organizarea umei retele de valorifi$i care sint de strict.& necesitate, cum atr w r e a $i desfacerea mtirfurilor specifice f i : medicamente apzcole, h spedal micoacestei activitgti. cidin gi varachet ; obiecte din material Numai in felul acesCa s-a ajtcns ca I n ~ e m a o scum sint corpurile pentru stupi, prezent a& e x i s t . un rwgazin central i n ram% diafragme, socluri gi capace ; obiCraiova, 5 w c u n l apicole cu gestiune i n ecte fiercentrifua,' furculi*, CUlocalitg@e BKikgDi, W a t , Pieniw, Sat i k , coltari $i altele ; produse cosmetice, dova, Melinesti qi Bmbova, bpreeum $i 2 s h t : cremele epiderrnin, antirid; puncte apicole tn w d FiLiaji $1 c o m m a floramini$ denaachiant, tenapin, depilator Cdcea. practic, ap& de colonie, h g u r i etc ; proDe ,la hceputul ~6ivitZitii acestor gesduse energovitalizante ca : liiptigor de Wuni 8-a W & r i t oa gersonalul m g a j a t Snat~ti liofilizat, miere past5 cu polen, pe functii gestionare 6% indeplineascii miere cu propotis gi multe altele. M&rconditiile legale iprevtizute d e Legea Nr. furkle se procur& de la Combinatul Apicol Bucuresti gi de la alti furnizori. 2211969 ( i n vigoare gi in prezent), respectiv s& aibti studii corespunzEitoare, s& n i u PreoCupindu-se de asigurarea unei aaib& a n t m e d a t e pende, s& aib5 constip~ovizionlri corespunztitoare $i urm&rind t u i k garantiile Sn numemT gi in primul periodic ritmul desfacerilor, s-a reuqit refind sti fie cornpetenti profesional. alizarea unui profit care a fost in crestere De mentionat cti angajati pemnanenti lun5 de lun&. qe i m c t i i g e s t i m a e se g b e s c doar la Astfel, in trim. I11992 s-a ~ e a l i z a to desm g a z i n u l centml din Craiova $1 la cenfacere de 9312 rnii lei, cu 4177 rnii lei t r d e a p i d e din B&idqti, Plensita $1 peste p r o m m u 1 fixat, iar profitul brut Sadova, iar La celekdh unitgti de desfaprogramat la 180 mii lei s-a realizat la cere, persanalrtl a t e m u n e r a t pe h z t i nivelul sumei de 587 mii lei, deci cu o de %ire de 407 mii lei. de, remizg de 3 6 la sut& din vinzSlri. fn luna aprilie a r . a-a reallzat 0 desfaPentou top s l w i a u i s e acord& premii cere de 2993 rnii lei, cu 258 mii Iei peste trimestriale. p r o g r m u l fixat, tar profitul a fost deplIn a > e r m e n t g s-a m a r i t ca personaou 98 mii lei. I d existent s 5 tun-8 $i sg r e s ~ e c t e Realizsri mai deosebite se obtin la mapmvederile HCM nr. 223011969 vi- gazin* central Cr&ova (gestionar ILINCA goare $i in Prezent), care s e refera h ALEXANDRU) m r e r d i z e a z g .+i dapggeqte activitatea gesti~nari~lor, preoum gi a cekrlalte reguli cu privire l a d-vim , apicultorllor gi a celorlalti clieng. STOIE ANETA, cu dep5~iri lunare intre I n mest stag s-au omanizat gi tinat 105 $ 1200~~. trimastrial instruiri h c a d r ~ lcarora s-a Din discutiile pu&te cu domnii ORinsistat 'W C ~ ~ o a $ t e InsuSirea r~, $i WliZATA MARIN secretarul filialei A.C.A. w e a fntocmai a actelor normative fn Craiova $i geful -contabil MITU BADEA, vigoare. a m retinut c& In viitor, in functie de ceApmv3zIonana ~ u l d i l o rtji a puncterinble cetti@niJor se vor deschide noi lor apicole se realizeaz.3 prin magazinul puncte sau centre apicole In judetul Dolj. central din Craiova pe hazii de comenzi Realiztnd profituri substantiale filiala sciise gi avizate d e cabre secretarul tehDolj Psi evidentiazii conbabil obligatiile nlc al fiilicllei $i de catre geful confabil, fat5 de Asociatia Crescfttorilor d e A~lbine oare atestti existen@ m&rfurilor solicitate prevEizute prin statut t de care se poate ca fiind h depozit , m & r h d u - s e In aceachita f&r&eforturi prea mari.

$oE:.kuE:is f l t r ~ ~ ~
-

APITERAPIA

- domeniu in care RomOnia define prioritsti

mondiale

Tratamentul cataractei oculare cu produse apicole


Protesor lymt Dr. Mircea P . POPEBCU, Dr. Daag Alexandra POPEBCU

mari capitole . I deplasarea din loc a sa

Patologla c.ristalhullui

luxam $i subluxafia pierderea t r a m p r e n b i care poate. l i : congenital&, traumatic& complicatil, dup& dtii afectiune ocular& s s l u senil6. Cea mai frecventg optxifiere s cristalinului este cea care apare dupS vfrsta de 50-40 de a n d fli care a t e evolutiva dudnd la orbire. Aceastg form5 se numqte cataacta senil8. Cabnacta este una din afectiunirle cele mai frecvente ale ochiului ei care poate duce la dianinuarea sau c h k pierderea vederil. Pe glob sint aproape 18 m i l i m e de persoane cu cecitate d a h i t i l cataractei (pierderea vederii). Openatiile care se efectueazg pentru redarea vedenii dnd cataracts este rnaturk au mescut foarte mult pe glob, astfel puterm da un exemplu din statistitile din 1987 ; In Shtele Unite ale Americii s-au efectmt un milion de operatii in acel an. Accentul trebuie pus pe prevenirea cata-

cnistalinului - $1

cuprinde

dou5

ractei ~i pe opFirea evahtiei c u phtralrea unei vederi utile. D m ~ e c eterapia medical5 a cataractei .seniJe care se apLic6 alopat pe plan man-

mg. 1

- sewurn

sagttdd

a gtobuzut ocular.

dlell nu fabosegte qi praduse apicole, mi


de peste 15 ani studiem =heme de tratament looail $i general cu produse miterapice oare prin complexele lor componente pot s& r&nseze organitele celulwe, m d ales mitocondfiile cristaliniene, $i astfa1 s5 opreaficg evolutia opacifierilor $1 chlar s& b resoarbit. S-au folosit h tratamenitul lo& colirele cu mHtoarele principhi d i v e : miere ( c o l d ) , liipti~orul. de mate% (colgel), prmlisul, atEt in insbbtii cit $i sub form6 de micelii mo1muh-e (aerosoli oculari) cu masts ocular& M.P. Popes@u. Studid nostru de peste 15 m i a cupains un n u m k de 2872 de cazurd did care : cabamcta sbisdiul I 1800 de W u r l $i cabaracta studid 11 1072 de cazuri. Deaw m e a am u&t wn gruip martor de 195 de cmua-i tot cu catararta stadid I gi 11, care au fmt tratav alapat. Paoientii au h t e m i m a ~ complex, cu teste care au determinat starea fuslrtionalH ocul&5, E n p r W rind al golului anW u r . oculw, t e & ? naxsam diag;nostldui pozitlv $i d i f e m t i $ 1 apoi unngririi efectubi * m u t i c . Pacientii au f& contioleti periodic E n raport cu stadiul afecWnLi $i astfel s-a putut u m W efectul bPa~tdui.

reia ace& petaoane degi presbita nu mai aveau nwoie d e ochelari pentru citit. Aceasti4 miopie se datoreaz5 unei densificBri a cristalinului, densificate premergitoare opacifierii care transform& cristalinu1 fntr-o lentil& mai puternicli ce face ochelarii inutili. Alti bolnavi acuzau poliopie, adic5 vederea unui obiect in rnai rnulte exemplare, fenomen datorat astigmatismului cristalinlan, rezultat a mai multor zone densificate fiecare dintre ele jucind rolul unui focar cu refrattie difeSdderea acuitlitii vizuale e variabilil cu lntinderea gi pozitia' opacittitilor fatg d e pupil& precurn ~1 cu i n t e n s i t a h luminii. Astfel o opacitate central5 Pmpiedicii mai mult vederea decit una perifericti rnai ales in timpul zilei drld pupila e strSns&, mioticg. Seara cind se htunecg pupila so 'di1at.S $i bolnavul vede mult mat Mne, prin pitrtile perlferice ale cristalinului, IncH transparent. In cazul 0paciGtil0r perifenice vede bine ziua, d n d pupila e mioticli ~i vede mai r&u cfnd aceeqi pupil& se dilatii $1 expune g w i l e cristaliniene opacifiate. Obiectiv constaam la examenul cristalinului prezenta opacitgtilor, care a p r la lumbabur haterad ca m i d zone albe pe fondul negru a1 puiplei $i la oftalmoscop ca zone negre pe f o n d d r g u a1 pupil&. ExamenuI biemicrcmopic evidentiaza zonele din cristalin care preeintg opacifieri pe o sectiune -anbero-pterfoark. DUerentierea intre stadiul I $i I1 a1 cataractei senile s-a efectu'at pe baza : a~pectuluiobiectiv a1 zonelor d e ogacifiere foarte discrete in stadiul I gi cu modificare ufor miopicti a refractiei In stadiul II. aspectul obiectiv al zonelor de opacifiere foarte discrete fn stWul I $i a-

ria.

sears-

au sesid tulburbd vi&e mid, datod t & &pariflei prinnelor m o t e d e wdfiere h crbMdn. Unii bolnavi a c h u preeenb de punch nnegre fine in c?mptll vizual, ei asemuindu-le cu o muse&, un Blament sau un p&ianlen imubil ceea ce reprezenta exterio-

- -

alh c-azua boMavii prezentau o miopie micik, ce nu exista fnainte gi datorit.6 c&-

~ l g .o

~ s p e c t u lcristalhrului : a - Cristalin normal transparent cataractd inclpientd stadtul 1 dnainte de tratammt c - cataractd lnclpientd ppritd tn evolutie dupd hatament a - cataractd totald, upactfferea comPletd f n carurize care nu
0

au u m t tratament.

.
-

d t ! i t f vizuale pastrate ln limlte functionale bune Sn stadiul I qi u$or diminuata in stadiul 11. , Existenb opacittitilor este de obicei bilateral&, dar cu grade diferite d e interesare a acuit5tii vizuale a celor doi ochi. Virsta de 50 ani $i peste, nici o leziune ocularti sau boalk general5 care fir putea avea ca urmare opacifierea cristalinului* nici un simptom inflamator sau dureros ocular, au fost argumente pentru diagnosticul pozitiv d e cataractg senill stadiul I sau 11. Tratamentul aplicat cu s c h q e fitmice, atft local cit gi general in catakacta incipient3 stadiul I $1 I1 a avut ca efect mentinerea functiei vizuale in limite functionale utile in procent de 80% din bolnavi. Local s-au aplicat colirele cu miere (colmel), cu lbpti~orde matcii (colgel) gi cu propolis atEt sub forma de instilatii cft $i sub forma de micelii moleculare aerosoli oculari cu 'masca ocular3 M.P.Papescu. In general s-au reccunandat polenapin, polenolecitin, melcalcin, I5pti$or de matc&, Aceste tratamnte au contribuit la mentinerea transparentei cristalinuhi, oprirea procesului de opacifiere. Rezultatele au fost gi in raport cu stadiul opacifierflor, dar $i gradul de congtiinciozitate a1 bolnavilor in aplicarea tratamentului conform indicatiilor medicale. Controlul -bolnavilor s-a efectuat la 2-3 luni o d a a , pe o perioadg mare, mai ales la cei dispensarizati $i anume cel putin 8 ani. Fat5 de - grupul de bolnavi martor s-a putut constata o tolerant& net superioarg a acestor produse naturale, o acflune eficientil care a oprit precipitgrea In continuare a proteinelor cristaliniene $i deci .au mentinut transparenta sa cu acuitate vizual5 util5. .La grupul martor toleranta medicamentelor chimice a fost -mai mic&, piistrarea functiilor vizuale a fost numai fn procent de 35%. Din multiplele perturbllri 'chimice ale cristalinului ?n c a b 1 cataractei experimentale $i a cataractei senire 'vom cita pe cele mai importante : - o creqtere a cantitgtii de apii, care atinge maximum odatEi cu maturizarea cataractel ;

'

'

- ~ t ~ p o r t u l K f Naeaaddcrnrtaunfndice de vitalitate celulad, se modW& pnin scMm8a K ; calciul s u f d modifidri canMtative ; K printr-o disloaare a cornplexelor organo-proteice corespunziiboare morPi celulare, scade ; dlminuA cantitatea de Oa qi de glud consumatg de c&trecristalin ; , diminug cantitatea de vitaminil C din cristalin ; dirninuli cantitaka & ARN $f canbitatea de ribosomi, ceea ce.duee l a Q Incelt i a r e a sintezei proteice; dimin&, cantitatea de . proteine interestnd in specld fractiunea solubilti. Aceas% tnbresare este proportional& cu gradul de modificare a transparentei crisQlhului. In patogenia cataractei are loc o imbtitrfnire a mitocondriilor (Sevin), care antreneaza o diminuare a cantitlitii d e energie disponibila, ceea ce h c e d n q t e transportul activ, $i astfel m M f f i indispensabili sintezei proteice lipsesc. Enzimele catabolismului glucidic sint pi ele interesate de acest defect de s i n M $i apare un cerc vicios. Tratamentul aplicat in xataracta senilii stadiul I $i H, cu produse naturale apiterapice a intervenit prin relansarea producerii de energie la nivelul mitocondrial, aceste produse continind electroliti. vitamine B $i -C, flavone, ATP, oligoelernente, glucozii, proteine etc. In ansamblu putem spune c& oftalmoapiterapia face parte din tratarnentele haturiste care folosgte produsele stupuluf. Substantele cuprinse fn miere, 15ptiqor de matcti, $i propolis pot actiona in dezechilibrele ce apar in functiile complexe oculare. Aceste substante protejeazil homeostazia celular5 controlind fluxul electrolitic de-o parte $1 d e dta a membrane celulare. Decl realizead la nivelul celular d difdtelor s t w W ce -pun globu~l ooubr ecwbaat de menbran& gi se opun modificilrilor metabolic0 energetice gi elecfrofiziologice provocate . de hipoxie sau ischemic. Substanwe cuprinse in components preparatelor apicole partidpg la relansarea organitelor celulare, $i mai ales, a mitocondriilor in procesul cataractogen.

--

CITE CEVA

DESPRE AGRESIVITATEA ALBINELOR


JULA

rile fdcinuite de -dbine, te &ndqt'i -dacil totugi 8-ar mar putea spune ceva. Cu toate acestea, chestdonind un apicultor sau altul, vei observa c& fiecare va avea un motiv de discutie. In ceea ce m i privqte, am canstatat, tg, d a cele rnai multe 014, dar nu totderaune omul esto vinovat de primirea intepgburilor. Constatarea nu este singular& gi este ocznsemnatg fn diferite lucrlri apllrute in revista noastrH de apiculturi-cit gi in d i f e r i t a 'c5rt.t / T m a de !ntep&turile albineler ii face G s e fndeparteze de pe rnulti fncepitori s p m p a r e a cregterii lor. Unii abordeaz5 d e la fnceput cheatiunea echipamentului de proteetie (procurarea de m&nu$i gi de mas&). 0 adevhratg armuri. Evident, incephbrii au de ce sii se teanli : o intepiturA $e albing ii poate PndepHrta pentru rnult timp din preajma stupilor. Dar, ceea ce surprinda este -faptul c5 multi apiculteri cu experientii folosesc owtul, ceaps gi alte rnijloace pentru indepsrtarea albinelor gi pentru alinarea durerilor pricinuite de tntepgturi. Acestea, categoric nu shit d e m n d a m t dar se pmte lucra P n stupinh gi far& folosirea lor. JWs-a fntimplat atit mie c9t gi dtora s& Jigs stupul deschis minute in $tr din pricina atacului inver~unata1 albinelor. A l t j datA voiam sa chem un stupar experimentat in ajutor, n-igtiind cum a& procedez pin8 & ajung .s& linl~tescalbinele gi s i inchiC1 stppul. Toate acestea numai din necun-ter-e anurnitor problem legate ,de viata acsftor insecte. Ctnd cerceam o famille de albine trebttie s& avem un 6COp bine precizat : revizuirea de primBvarg, adiiugarea unui fagure artificial, verificarea existenki in stup a reginei, constatarea tendintei d e mire, verificarea familia care se presupune c& a roit, aplicarea de tratamente, etc., dar nldodat.5 fgr5 vreun scop. Oricum, deranjarea unei familii de albine la un interval mai acurt de o siiptgmin&, 7, fat% interes, este daungtoare qi bumerang pentrv apicultor. Orice deranj a1 familiilor d e albtne poate duce la o dre@ma L -' agresivitEitii. De fapt omul este agresiv cu albinele. Dorinta lui de a supune o ' vietate far6 a-i cunoagte viata e sortit5 qecului.

Eat5 dteva constatfiri pe care le-am retinut h actlvitatea mea, privitoare la cauzele care duc la o agresivitab evidentg a albinelor : a.- Nerespectarea mommtului propice din zi pentru controlul in familia de albino. Toti stuparii gtiu c& timpul cel mai potrivit pentru efectuarea lucrgrilor in stupin5 este stabilit fntre orele 9 1 1 $ i 15-15,30-17 din zi, desigur cu mki abateri de la zi la zi, sau de la un anotimp la altul. Perioada duratei de control resWnglndn-se sau prelungindu-se cu citeva minute dupg caz. Orice abatere d e la aceste ore atrage dupg sine o agresivitate din partea albinelor. fntre aceste ore cele mai multe culegiltoare slnt plecate, r5minind in stup doar .doicile gi albinele d e paz5, deci se poate lucra rnai bin6 lipsind un numgr mare de glbine, stuparul avind larghetea de a efectua orice lucrare dorevte. 0 continuare a lucr5rilor intre orele 11-15 nu s e poate face decit cu riscul de a primi oit mai m d t e intepstuni. Acum albinele s-au inapoiat in majoritatea lor de la cules, florile tgi inchid corola, altele nu rnai produc nectar din pricina secetei din timpul amiezii. h a inte tie om 9 gi dupH ora 17 propolisd poate deveni casant. In aceastil situatie, la deschiderea stupului se produce zgomot puternic care deranjeazil albinele. Intre aceste limite de ore, temperatura aerului este rnai scilzutg, motiv pentru care nu e bine s i se interuina i ? ~ stup. Am obsetvat, E n piin& v a d c5, incepind cu ora 18, albinele nu-ti rnai permit alte interventii. Mentionez cii niciodaa nu l u c r a in stupinii dacii nu am pliicere pentru a$a ceva. Cfnd timpul este cel rnai potrivit pentru munca 51 stupins, omul se indeamn5,isimte acest impuls chiar d a d nu consu1t.S un ceasornic. Corpul omului simte chemarea spre a lucra la familiile de albine in momentul potrlvit existind un fel de simbiozh intre el $i albinii. b. Impachetarea stupilor, preg5tirea lor pentru iarnii, nu trebuie aminat5 pin5 toamna tirziu. Obignuiesc sil opresc interventiile in familia de nlbine o dat5 cu sfirvitul lunii septembrie. FBcute dup& aceastil Derloadi deranjead albinele care devin G e s i v e , aceas6 fiimd o not& pentru apicultorul ince~5tor. Deja urouoliza-

@-au rutrlns activitatea, la ce d le rnai deranjam ? Desprinderea podi.prului produce zgomot care i n c i a albinele, Propolizarea nu se rnai reface complet. c. Nu-i luati totul a1binei:Acesta a r f i Indemnul meu pentm toti apicultorii, gi iata de ce. Acolo unde d m a r a e plinl, "exista siguranta zilei d e miine, iar stupiritul cgmgrii e linigtit. Acelavi fenomen s e petkece $i in familia de albine. 0 familie slracil e agresivii, mereu agitafl., Pe acest motiv nu extrag mierea decit din fagurii msrginagi cuibului familiei. 0 insect5 tinlra, la eclozionare, se indreapta imediat inspre coroana de miere pentru a se servi din plin. Negasind se indeparteazg fnspre extrernittiti gi, adese., unele albine tinere pier. Regina s e Indeamnh cu greu la pontg din pricina siiraciei din stup, Lipsa culesului h anumite sezoane ale anului nelinigtegte familia d e albine. Cine nu observl acest lucru gi nu intervine la timp ggsind un alt loc de cules, in stuping nu are altceva d e lucrat, decit sfl hrlneasca familiile suferinde. Am luat cantitati suficiente d e miere de la albine, dar le-am lasat p i lor p w tru iarnl intre 8 -10 rame cu miere. Din toamng $1 pins in primlvarg n u am mai intervenit h stup decit cu m t r o a l e l e de rutin5 (sl constat umiditatea din stup, s l nu fie migcate uleiele de la locul lor, etc.). Am reugit astfel s l am albine s l natoase gi blinde $i este demn d e retinut cii aceastii insecta social& este ca gi omu1 : dacg are ce-i trebuie ii piere agresivitatea. d. Fumul. Poate cg albind ,,i-ar convenil' un fum -mai parfumat, r n a i putin toxic ; pe acest motiv folosesc (pentru linivtirea albinelor) fumul de la infioresCenta de papurl recoltata cind ajunge s i depigeascl grosimea unui creion. In citeva zile se va usca. Aprinsg la virf va arde rent, fara flaciiril gi far5 s l prezinte nici un pericol ; de o astfel de intlorescent5 de papura te poti folosi tot timpul luorului ink-u'n stup sau chiar doi. e. Urdinigurile false sint rezultatul unor distantgri intre materialele ce ,alcgtuiesc peretii stupului. Acestea sint provocate de iegirea unor cuie, de clderea unor noduri din scindura de brad. Prin aceste portite albinele circulg nestingherite impiedicind activitatea stuparului, in acelavi timp garda fam~liei de albine se divide ne q a i reugind o bun& ap8rare, in consechtl cregte nelinigtea insectelor care devin apoi cit se poate de neplgcute. E bine deci s& oprim imediat circulatia albinelor pe a c a t e fisud fie cu pamint moale, fie cu cearg, c d o frunzil sau cu o cfrpa ping clnd vom reugi repararea definitivit a lldipi. Acesta ,,portiten dacg nu sint Pnchise inlesnesc

turtigpul, adec o scsdere a tempemtwu In stup, dau poaiMlibate d&unfltorilor sB


pgtrunda aducfnd noi sarcini pentru familia respectivi. f. Furnicile inseck saciale fqi cautA gi ele locul cel rnai bun ytntrucutb ln irederea cregterii progeniturilor. Acest loc este ales adesea in &&postul tamiliei de albine, unde maseazg diferik materiale : nisip, @mint, agchii, etc. Igi aleg locul d e constructie Sn colfprile cele mai ferite sub un material izolator, etc. , Nu am observat furnicile consurnlnd miere, c e a d sau propolis, dar ele cVLuneazg dezvoltarii normale a albinelor prin mi$oarea continu& S n preajma acestora,Albiaele, naputindu-9 pninde se a i t B aga de m l t Snoit s e r d r i i In btiregul stup. Data fuandcile igi alegcuibul d w u pra podigarmld, h mamentul d q x i n d e r i i oapacului s e irnprMbie peste tot, pPtrund fn interiorul famtliei d e albke m& 8% . produce o mare agi-tie. fntr-o'astfel d e rsituatie este W e sa se Wgture cu o perie toate furnicile $1 ougle lor $i numai dupg un timp sB se interning fn stup. g. $o~beoii, pe ling5 faptull cii &at maptnglitari, fi fntihim dim neg1ijent.a a=S n cite o ladit5 pentru albine. Aici rod fagblrii Sn care este depozitat polenul, Pgi fac culcug, fmpiedicfnd circulatia albinelor. 0 asffel de familie scade.21 p0pulatie, scade activitatea albinelor, iar in final n e agteptam la o pierdere sigur3 a ei. Uneori, aceste vietati nu S e multumesc cu atit, ci rod g t a l t e p i i d ale materialului lemnos formSnd rnai rnulte . iqiri. h. Pgdrile rnici $1 mar4 pot aduce Unele necazuri familiilor d e labine $I Stuparilor. Pitigoii, csutind resturi, dedchid urdinigul inchis superficial ; ciocgnitoarea bate in stupul atacat de earl sau h putregaiul d e pe la colturi, pis5ril'e mari se agead pe llzile in care sint a d s p a tite albinele. i. Inexistenta fn stup a mgtcif determing nelinigtea albinelor gi agresivitatea lor. S e intimpinl ca matca s i nu fle prolif icg, albinele sporindu-gi datoria acesteia, nelinigtea ; indivizii din famille nu rnai rispund nici unei chemZiri instinctuale. Culesul este slrac, lipse$te curitenia din stup, P n schimb agresivitatea , cregte ping la eclozionarea noii r a n t sau adoptarea uneia plasstH de -stupar, Uneori familia de albine este nelinigtit8' pin5 la intoarcerea reginei d e la zborul % nuptial. j. Pozitia fa* de urrPfnlq a apialtarului trebuie sh fie cea m i pob;.ivit&.Nid 6 dat5 acesta n u , ! & v8' t%$e fn 3 fata urdinigului blocrnd astIel culoarul d e zbor a1 albinelor. Se fntlmpl5 adeseori ca o familie de albine s B zboare pe doui-tret culoare datoritg unor obstacole naturale,

!afleqqnd ! a ~na)a!rd !ro)!p q !S1 $13 po)!xa !3an)3tt 9. noaa ?+fl UA na)sou ~ n ~ e d p a rz)uerads n:, mgda$Ln g !lo) a d '!$yqpquq m)nd m-s !aqs!aax e yaa!:,mnf-j ?$BIY)!S !)Saqq !!$nqp)uo:, soap B uud (amqj nms aae~n:,!)red amosred) j 1 0 ~ ~ 0 d1 S 4 p s d s f;s !$om~nq !j m8 a e s a a 'E661 ~d aUpmO3 p s a r d l p 2 o m ~~.rttd~ P qs!aaa t n pqmxn a p ~ S o d ~IIJ:,!JO BI S ! aun!qsaS n3 elo:,!dta 01!m3re~ 'alo3:de a l a q z s 3 m 'auajapn!: alaItql!j el aaeg )od as ela)uameuoqv 'aq3p)appq flraual!m !S fi~!qou y~s8a:,t?p!perd ais3 !a;, !to) ep ! x n ) ! p '!on ap !mqgle mn3s yujd $pap qlnm !em e!j gs q d a ) b a 0x83 8 1 ap !pp!j ! a !!ro)!qp aqy3 ap p a p y n o q =A es !a)var e!jsnq!s yo:,!ds p!pezd !S qxoa) gumasu! a3 30) w razdnm anzapta !4 amejtq a m s u ! p es oarmmo~u! q u a d ara!m ep S l q un inqlaqa e q aian!$ar 9q!e 86 aam ro)lna!ds a n e)sFa 9s mapam nu r o *ara!m ap Sq !nun ~n$ard)gap u!jnd !em R u p r d a r lanue yuamu -oqa !nun wamole~~3 mporjnam t s Inpap a?- ' a ~ u a m n o q eep exem gm 1~3 aymnu !nrm 8aiezqwax !n![!ids a nqued !qSou ! u ~ a r o q q o 3 ! S "ualapd !$qel 'eloqds xo~!rnara;, !b rolap!l!j Jol!ino.x!q !!qmam el 'auajapnr aqseou roIaln!I!$ !!$optrles do) \?I '!poqn3!ds !lo) taljns ap lade somp~y;, un mamg ! 'a 1 2 009 a p ! J 8 ~lenue ' )uarrmuoqe nn !!jp 1 1 0 3 !rqe UI 'a)smnsuo:, ala1eya)sm 14 8radont3m It?xBa)u! grad038 nu axe3 E m s ! 'a 1 02.a~ 3 ! ea rsldruexa !nun Inlsoa $661 Inn& nr)uad 'anmaad 14 a3!perods )so3 ne aloqde ro1a)syar ap$!.md8 'a3s11q30~e)mj ! a '$ : alp c q are3 UE al!!$puo:, uj ~:,!ur$p 8juaqspa y$eqm!q3sau qemrn 8 3 4 e)Syaa 'areju8u!j ap xOl!m$roJa !pp3n!:uo:, a '!a!+!iede pgnu!) -uoa !ajuqsodm! tl a u p a p ap !pops3 a i q p ap !!ra%~a$aj e!$nrf3 '< .!=a 9P SL elsad ap w g & q nj axadu earn alm!de ~ $ & ! ~ ~ !wpxn nd e 0mppa ep !!$ypy:,e ~ryuo!+ueaqnssa)q!sa~en ~ n r y d e 18 areurrn e3 !(t !a)yaer !n~nC -en3 B emoqyaoCu8uj m r a p p s )eqm.xa)ap ne ara!pedxe ap ro1axtq w ! $ a!$sa!aqq ap roI!Iapqlaq:, e '!a!)rq ao~!rn?so:, 8 y ) u s m p eaaa)$ar=)

I.NON
-aIa g n r a x ! ~ !nvuro I n a m 'pap ! In1 -nu0 cup ap a!dade as a3 qw!pauxl p a ) -=lap IJ aIaulqIe am3 ad 'yu!q~u ap a!j -!zeds soqur Wln3oq !nmu!uaa In!paur -ialu! u!id 'nys p r u s ! u e ~ ~ ou~ :aInurna -e a eIes !!3!13eid p g l r w p y Wt;dalus ap a w w Jyurnu. un pujunpa ~wwl-n~!da rp qsa aaw e a i a q d .ydealu$ txud I-nu eaaaa ap !S .wdn)s ad 3sourwar n aIau -1918 83 w!saiduI! na waureo !l~nw m .p;zaa;rmo@8 as nu a p u -!qp apun q a d e ulp a ~ q x a d !-npa!@ade a3q 3s d w s u q a w n 8 q wam!p!u -I 'InI~olIrwl~ oa/rrlrAwe e l 6 1 n ~ u~~ auna ~ $as3
-

DIM EXPERIENTA UNUI APICULTOR

MATERIALE FUMIGENE $I COMBATEREA1 PARAZlTlLOR ALBINELOR


Vuile N . OFILEANU
,

F&I%fricg d e a grqi s t poate spune c& prin cunoagterea efectului fumului asupra comportamentului albinei, omul a supus aceastA insect& intereselor sale, domesticind-o partial, exploatind-o 9, in final, ocrotind-o. Fumul declan$eaz& albinelor reflexul de alarm&, intipiirit genetic ca urmare a hricii ancestrale fatti de focul ce pfrjolea suprafete imense de p&dure, in care se adiposteau numeroase familii d e albine, foc provocat d e desc5rcarile electrice ale t12snetelor. Nimic nu mai riimlnea SInistratei insecte decit a - g i ia din agoniseala sa o piciitura de miere $i s6 p6r&seasca locul dezastrului. Cunoscind acest important a m b u n t , omul a folosit fumul, la inceput, ca tranchilizant, pentru a o distruge $i a-i fura proviziile, apoi, in mod sistematic $i pragmatic, w e a-i dijmui agoniseala, extinzind pe urmii efectele fumului pentru $tergerea memoriei, iar S n eilele actuale $i pentru tratarea impotriva parazitilor refractari sau imunizanfi la diferite droguri. In orice situatie, fumul, potrivit calitgtii materialului din care - provine, are actiune diferita fat3 de aceasti nobilj insectfi, care se intinde de la un efect benefic, tranchinociv toxic, la altul lizant gi chiar curativ. De reguli, materialele Seneratoare d e fum care provin din sinteze chimice, ca : tes5turi din fire $i fibre artificiale (fibre poliesterice, poliamidice), materiale din polistiren, polietileni, P.V.C., au actiune nocivi, iritant5 $i toxic6 asupra puietului, in special gi albinel In general, subminindu-i silniitntea, poluind microclimatul farniliei respective. Toxic este $i fumul provenit din arderea pliicilor din rumegug (PAL) saa fibre lemnoase (PFL), datoriti liantului d e origine sinteticil ce asigur5 aglomerarea $i presarea subprodusului rezultat la fabricile de cherestea. Literatura de specialitate atest5 calitatea fumului provenit din de~eurile textile (bumbac), maculaturii, putregaiuri d e lemn, coceni de porumb, a$chii d e lemn, rumegug, conuri gi frunze de brad (ace), diferite plante medicinale uscate, scoar*, iascii sau burefi Uscati care tr5iesc in mod parazit pe arbori, capi-

tule uscate de floarea-soarelui sau chiar balegar uscat. Materialele aprinse care scot fum sint numeroase, dar trebuie gtiut cii, in apicultur6, pot fi folosite numai acelea care ard mocnit $i produc un fum de culoare alb8, intens. Fumul nu trebuie sil fie iritant (s6 nu produc3 lscrimatii $1 aceese d e tuse manipulatorului), ci s6 aibg un miros pl6cut $i ugor suportabil. Plecind de la aceste considerente . $1 luind in seam6 actiunea eficace pe care o are fumul produs d e anumite materiale fumigene asu~pra unor parazip aarieni - am experimentat diferite retete care sa conduci La obtinerea dezidemtelor mai sus amintite. Multi autori sustin c& cel rnai bun material fumigen este iasca Am constatat qi eu acest lucru, cu remarca lnsi cil buretele d e iascii atacat de anumite insecte i$i depreciaza rnult calitatea. Deci, iasca este materialul de b a d produciitor de fum. Am ajuns, totodatA, la concluzia c6, pentru combaterea piiduchilor gi acarienilor, fumul de tutun (Nicotina tabacum) gi cel de cimbru (Thymus vulgafis) au actiune h e r gicii, in sensul d e p r i d r i i ciclului biologic a1 parazitilor amintiti. Atit nicotina, cit gi timolul din tutun $i, respectiv, cimbru sint substante biologic active, considerate noxe pentru acarieni, dar u$or suportabile de albine. Conurile de conifere pot aduce $i ele o contributie importanti la ImbunAtfitirea calitativB a materialului funnigen intrucit, prin bog5tia de r&gini, dau un miros plhcutfumului, calitate care diminueazi din stresul suferit de famitia de albine, la care apicultorul lucreazil. In sfirsit, in mixtura funhigens trebuie s& se adauge riiziltura care se colecteaza atuncl cind se $i accesoriilor face igienizarea lBzilor stupului, a gratiilor etc. Prin ardere, urmele de propolis din materialul dzuit, dau un efect calmant albinei. Unde g&im materialul component al mixturii fumigene ? Toamna tiniu, dup6 prima brumii, s t recoltead din cimp fostele inflorescente de h plantsle de tutun din culturil, se string frunzele neculese, precum $i tulpinile, care se leag& in snop $1 se depoziteaz8 fn locuri ferite de umezealti (poduri, finsrii etc ...),,p entru a se usca. l

Din ptidure se adung bureti d e iascti, A mai polua stupul, din negtiintti sau acegtid dupti o prealabil uscare urmind comoditafe, cu diferite noxe care d e care sil fie meruntiti gi pristrati la loc uscat. mai dgungtoare, provenite din emanatiile Pentru a preveni atacul unor insecte care substantelor arse, reprezintil atac la afmrpuridicil mterialul fumigen cu exdress vietii sub toate aspectele, indeosebi crernente, larve $i adulti, burefii se pot usca fn cuptoare t5rtinevti (acolo unde sub incidents valorilor crqtine. 'A-ti proeste posibil) gi p&stra fn saci de polieticura prelucra materialele care se gtilenH, pfnti la folosire. sew 1n riaturti, din care unele nu au nici Tot din ptidure se string conurile de o folosintii, nu fnseamnti un lux $i nici conifere (brad, molid, pin) care se usucg timp pierdut, hseamnti m u n a oganigi apoi ae ftirimiteazil. zatEi, eficientti sporitil gi, in acelagi timp, RAzHtura se obtine de pe rame inainte d e depozitarea acestora, de la cur&- dragoste totalti fat& d e aceas'tg creaturti tirea stupilor $i a accesoriilor lor, d u p l dumnezeiascti albha fscutti pentru ce s-a colectat propolisul gi excrescentele a-1 lndulci pe om. d e cearil. Fiecare ramti trebuie rasti cu cutitul sau cu o rtizuitoare specials, iar Am scris acest material gi cu gindul pulberea r a u l t a a , impreunti cu a~chiile cti poate cineva, un intreprinzator, va fine d e Xernn qi talavul rezultate in urma reu$i sa ne pmil la dispozitie, la un pret acestei operatii, se string. rezonabil, aceste produse care sfnt atit Cimbrul gi alte plante medicinale ca : de necesare apicultorilor orsgeni. mtitilciunea, busuiocul, etc. se recolteazti toamna, fiind plante d e cultur&, dupii care se usucil. Praportiik mixCurii fukigene consiBIBLIOGRAFIE derate oa aptiune, de autor du'p& rnai -multe experimentilri, sint urm5toarele : patru ptirii iascti, trei piirti tutun, 1,5 1. BEGNESCU, F1. : Cultura albinelor, ptirti cimbru gi alte plante medicinale, Ed. ,,Ancorau, Bucuregti, 1925. 1,5 p&oi conuri conifere. Toate aceste 2. CRACIUN, E. : Farmacia ntrturii, Ed. componente se tritureaza cit se poate de ,,Ceres", Bucuregti, 1976. bine, se amestecti, adsugindu-se razz3. ELIADE, E. $.a. : Ciuperd ( n f c atIas), tura d e pe rame (calculindu-se fntreaga Ed. did. gi ped., Bucuregtt, 1977. rtiztiturti l a cantitatea de material fu4. HRISTEA, C.L. : Stupiiritul nou, A.C.A., migen folosit pe d m t a unui an de zile). Mixtum furnigeng poate fi folositti ca Bucuregti, 1979. atare sau sub form& de brichete, d e m l 5. HRISTEA, C. L. +.a. : A.B.C. apicol, Ed. rimea unui QU de &in& Formarea briagro-silvicd, Bucuregtt, 1967. I chetelor se face manual, folosind ca li6. NICOLAESCU, N. $.a. : .~iiiduzastupaant d g e u r i de ftiinti umectate (un fel de rului, Ed. casei gcoalelor, Bucure$ti, pap), in cantikite minima, care szl asigure 1928. aglutinarea componentelor. Dupa pre7. RADIANU. S. P. : ,,A1bindr3tulw, tip Bare, acestea se deshidrateazti, In a$a fel ,,UniversalaU, Bucuregti, 1909. lnclt, aprinse, sH ptistreze un foc mocnit. Plantele medicinale amintite mai sus ca : 8. Colectia revlstei ,,Apicultura in R o d nia" $i ,,Romhnia apicolb" : nr. 211985, mBtgciunea ( D r a ~ o c e ~ h a l u m moldavl211 989, 511990. cum L.), roinita (Melissa officinalis L.), -cHtu$nica -(Nepeta cataria L.), datoritil continutului lor in'gerianol, citrol gi cLntititti mici dc timol, pot avea o actiune antipamzitrir8, d a r S n prfmtpal pot ,,t,nmuiau actfun- stresanta a tumului. In concluzie, putem spune d problema tumului folosit fn apicultur& nu rnai este o chestiune lipsitg de importan@, ci o chetiune care trebuie privit4 prin prisma eficientei f n stoparea dezvoltgrii 81 combaterii parazitilor care pun f n pericol productfa apicolk ei chiar viata aceski atlt d e mult Sncucatei lnaock, ALBINA

DIN PRACTICA APICOLA

Despre ,,lesinuP sau moartea aparent& a mdtcilor


ing. 'I'raian V . BUCOVINEANU

In literatura noastr5 de specialitate sint putine referiri la levinul sau moartea aparenti4 a mtitcilor. Exist5 ins5 apicultori, I n special cresctitori de mgtci, care cunesc din practicg acest fapt. Am considerat necesar sti aduc in discutie, ac e a t 8 informare, poate n d putin curioscuG pentru unii, intrucit mie mi-a fost extrem de folositoare ink-o anurnia fmprejurare. Personal am aflat de existents acestui fenomen cu prilejul unei discutii purtata mai demult cu ing. Nicolae Fotii. L a timpul respectiv am considerat informatia drept o curiozitate, dar rnai tlniu, repet, ea mi-a fost util5 in activitatea .practicg. Astfel, acum doi ani, cind marcam mtitcile pe care le crescusem in anul respectiv am fast pus in fata unei situatii deosebite : una din mtitcile recent marcate nu rnai miqca, a devenit mic5, chirciti $i inera, manifestind toate semnele clinice ale unei d t c i moarte. Timp de mai multe minute matca - nu gi-a revenit, iar eu, cu regret, Pmi reproSam c5 sint vinovat, considerind c5 a m . strivit-o in contetionarea timpul m c i r i i sau prin necorespunz5toare. Au trecut 15 minute yi, cu toat3 p5rerea de r8u; m8 vedeam pus in fata faptului fmplinit, fiind obligab sil abandonez matca $i s5 trec la unificarea familiei orfanizate. In momentul cind am stabilit familia cu care urma s5 execut unificarea mi-am amintit de ing. N. Fotii, de intrebarea sa : $tii c5 matca 1ginH ? Am luat atunci m t c a abandonatii $i am pus-o pe spet e a d superioar5 a unei rame din stupul din care provenea, urmsrind cu atentie $i curiozitate ce se va intimpla. Au trecut mai multe minute $i matca nu d5dea nici un semn de via@, Albinele adunate in jurul e i o cercetau $i o lingeau. Am observat rnai tirziu o u$oar& zvicnire a unei antene, iar rnai apoi a celeilalte antene dup5 care, la intervale diferite, rni$carea u$oarti a unui picior $i

ulterior, pe rind, a celorlalte. Dupi alto minute am sesimt d i s h s i a uaMlt h e 1 abdominal, urrnatg de distensia @i contractia pe rEnd a t u t m r ineldm abdominale ; matca lncepuse s& respire. Dupti aproape 60 minute ,ea a fnceput 's5 se migte, apoi s& se ridice gi sti circule fncet, indreptindu-se cu suita ei pe fagurii din interiorul stupului. Am avut o deosebia satisfactie, apreciind totadat8 cit de folasibme &-a fost iIlborma~a respectivi in salvarea unei familii , , de albine. In continuare+ m u r ~ - -cu t atentie activlbtea mat& gi a fami.Liei saivate. E i bine, En and um2tor s-a situat printre cele mai bune din stupin&. Am comentat aceast.4 p&tanie cu experimentatul apicultor Zaharia Voiculescu care, zimbind cu bunavointi, ca de obicei, mi-a confirmat c& a avut cazuri mem5ngtoare. El consider5 ch lqinul se produce rnai frecvent atunci cind m&tcile se marcheazil cu ajutorul aparatului cilindric, cu piston, care prin ap5sarea realizatii poate contribui. la golirea sacilor de aer, matca lginind din cauza lipsei de aer, prin asfixiere. Am rnai discutat $i cu experimentatul apicultor . I : n Topescu din Bucurqti care rhi-a confirmat, pe baza observatlilor proprii, cS leginul mHtcii poate apare.'$i atunci cfnd prindem matca lntre degete sau - cfnd intervine o zdruncln&turh rnai puternicii, ca urmare a unei stiri emotive m u a stqssu1u.i. N t i i apreciazil c5 vopseaua sau diluantii folositi la marcarea mtitcilor,. care au la b a a substante eterice, pot avea efecte anestezice, respectiv .pot contri,bui la adormirea mtitcii. Indiferent de cauze este bine ca apicultorli s& reinti aceast.5 informare $i s i nu s e gr5beascii a& anmce imediat matca aparent moart&, ci sti agtepte. cu ribdare reanimarea ei. Referitor, la. cauze a~teptiim $i pgrerea altor aplcultori care s-au confruntat E n practici cu acest fenomen ce meritg dezbiitut fn revista noastrg.

--

ISTORIA APICULTURII

- ISTORIA PATRIEI
prd. Dumitru POPITAN
ted $i cu celule tntregi. I n fagure se pune siropul, ca hralui pentru albine. 0 sticlii de 112 1 Qn care se preparli siroput d i n zahdr. Pe loc, a mai confectionat dintr-o creangid, u n suport, luhg de 50 cm, pe care 1-a Cnfipt i n pdmint g i pe care a pus u n smoc de iarbd, iar deasupra fagurele cu sirop. I n afar6 de aceste iscule pi mutcriale, pe care u n BARCA$ trebuie sd l e poarte cu el, mai este nevoie sd avem acasd, tn scopul recoltiirii mierii, a recuperdrii a1binelor $ifagurilor urmdtoarele : o 06leatii curatii pentru transportul m i e r i i $ i fagurilor, u n cutit pentfu tdiat fagurii de pe scorburd, o secure pentru tdiat SCOTbzcra, u n fierdstriiu de mind, o mused, chibrit, cirpe pentru afumat, o ldditii pentru transportat albinele g i putind faiin& de Q ~ U . Dupd instalarecs fagurelui pe a p o r t , tat61 meu a Znceput sii prim.% a l b i m de pe f l o r i , cu cornul. Procedeul este urmiitom1 : i n mina dreaptii se fine cornul, cu p a ~ t e a largd i n jos, i n aga f e l c& ducind aceastd parte n cornului spre albinu de pe floare, odatd cu apropierea naginit stZngi, deschisd, spre albinii, aceasta sd f i e capturatd fntre palma stingd g i scindttra-capac, care inchide cornul. Se intoarce apoi cornul cu v i r f u l itTjos, iar cu mtna dreaptd, respeaiv cu degetul mare g i ardtdtoruE se deschide cornul, tr6gind capacul afard, ~pentru.ca Blbina sd cad6 en corn, dupd care se inchide cornul. Astfel se procedeazd pEn6 cind se prind mat multe albine. Cu aceastd capturd s-a Entqrs l a locul unde a m instalat fagurele $i, dupd a pauzd, E n care albinele zbdtindu-se au fldminzit, le-a plasat pe fagure. Metoda folositd este urmdtoarea : se i a cornul i n mina stingd, intre degetul m a r e g i ardtidtor $i se ageazd cu partea mai largd pe se trage fagure, i a r cu mtna dreaptd scindura capac, astfel ca albinele sd cadd pe fagure. Aici, dind de sirop, acestea Zncep sii se hrdneascd. I n acest t i m p se ridicd %$or cornul, dupd ce a fost tnapins ins6 capacul pentru a pdstra albinele care n u au ccizut pe fagure g i au rlimas Qn corn. Albinele, pe mdsurd ce se hrltnesc, se ridicii g i 0 7 4 c e g zborul de orientare. Aceasta consta i n efectuurea uncn cercuri care se tndreaptii spre direcfia stupului

B~RCUITUL, lndeletnicire strfiveche la romani


t

N u cunosc originea verbului ,,a bdrcui" ; n u apare En dicfionarele limbif romdne, pare a f i u n t r e g i o n a l k m , lolosit de vechi stupart de3pe valea Some$ului Mare. Intrebindu-1 pe tatdl meu ce Caeamnd ,,a bd+cuiU, mi-a rdspuns: a cduta, cEnd este vorba de albine, p r i n piEdurile satului, unde r d i primdvdrateci, fugiti, $ k a u 06sit culb tn scorbwile copactlor. BlPRCUITUL eJte o Cndeletniclre care tpi are obfrgia in vremuri de m u l t uitate, transmisd d i n generafie tn generafie, ptnii in zilele mastre. AsePniiadtor vindtorii, BARCUITUL, se desfdgoard in aer liber, pe ,Zingd recreere j i rodihnd dezvoltfnd o serie d e calitdfi, c u m ar f i : orientarea i n spafiu, aprecierea dirtantelor, deplasarep pe teren variat, orientarea p r i n plldure, crelterea atentiei, vointei $ agerimii i vin acela$i t i m p contribute l a dezwale ; O voltarea fizicd generald a organlsmului, l a mentinerea stdrii d e s d q t a t e , precum $1 l a dezvoltarea unor c a l i t i t i g i deprinderf motrice fi utilitare. I m i amintesc cd, de m i c copil eram luat de tatdl meu, t n zilele de sdrbdtoare, l a BARCUIT. E r a r f i l e de odihnd @ destindere, uneori xi26 cu m o c , cEnd gdseam cite u n rof tn scorbuti de copac. F6rd sd obosim, cu o pldcere deosebitd, parcurgeam, uneori, z e d d e kilometri, duplt cum ne duceau albinele pe care le u r mdre~m. I m i amintesc cu pldcere de prima z i cfnd a m foat luat la BARCUIT, cind dupd ce a m parcurs 3-4 km, pe una d i n vdile safului, ne-am instalat intr-o poian4 pcntru a ne incerca norocul. F l o t t multe pline de albine, ceea ce ne mdrea QncredeTea Cn reugttd. TaME meu, o m cu experientd in domeniu, a scos d i n ranitd sculele g i materialele necesare pentru BARCUIT : Un corn d e vitd, gol, bine glefuit pe d i d u n t n r , tdiat l a vtrf in cya fel c a sd laibd u n o r i f i d d e 1-1,5 cm., fnchis cu u n ,dop d i n lemn. La bazd, cornul este de asemenea tillat drept, tar l a 1,5 cm. de bazd peretele acestuia este tdkrt p 2 d la jumdtate, c c a sd fntre u n capac dintr-o scindurii, pentru a inchide orificfub mare a1 cornului. C u mest corn se prind albinele de pe f l o r i g l se transportll de l a u n loc l a altut. Cutia cu fagure, d i n metal, plastic, sau lemn, tn care sd poatd i n t r a u n fagure cu dimensiuni de cel puftn 15/15 cm, ne-

OndepdrtZndu-se din ce fn ce mat mult de noi. Dupd un timp ele reupar, ceea ce inseammi cd stupul este pe aprmpe, se hrdnesc, se orienteazd din nou, dar mai putin decit prima datd g i tot a$a pin& cind, orientate fiind, albinele se ridicz de pe fagure g i se indreaptd m e directia stupului. Direcfia de zbor a albindor, BARCASII au numit-o ,,linie de zbor". P e n t m a o determim urmdrim liniile de zbor, incercBnd sd apreciem, dupd timpul parcurs de a1bine, distanta aproximativd pEnZ la stup. De multe or2 a m avut 1-2 g i cMar trei asemenea linii. f n acest caz, 'pentru a stabili distanta pind la stup,a unei ,,liniz"",ludm pafind fdind de g r f u $ ini semndm albinele pe rind, urmdrind apoi i n cit timp se intorcr de la stup. Astfel stabilim care linie este mai scurtd, pentru a o cerceta. De multe ori acest lucru se simplified pe cale naturald. Albinele din stupul cel mai apropiat se ,,pornesc1' yt le fnldturd pe celelalte de pe faguri. Ce se intelege prin ,,pornlrea stupului" 'tn limbajul BARCASILOR ? Se lntimpld d e multe ori ca instalarea pentru BARCUIT sd se realipeze aproape de stup, situatie in care albinele prinse $i puse pe fagure aduc cu ele $a pe suratele lor, a$a c u m procedeazd ori de cite ori gdsesc cules din abundentd. De foarte multe ori albinele care ,v i n la cules sint a$a de multe incit at impresia cd tntreg stupul s-r. mutat pe fagurele cu sirop. Aceastd actiune prin care albinele unui stup participd masiv la cules pe fagurele cu sirop se numegte .,pornirea ~ t u p u l u i ' ~ De . mentionat cd pornirea stupului se realizeazd m i repede in perioadele cu cules putin din naturd. Dacd avem ,,linidu pe distante mat mart, care pot f i $ de i 3-4 km., v o m proceda la mutarea instalafiei O n directia ,,liniei de zbor", pentru a n e apropia de stup $t v o m prinde din nou albine pe care le v o m plasa pe fagurele cu sirop. Se mai poate, $i chiar este recomandabil, sd prind e m albinele chiar de pe fagure, cu doud degete, eel mare g i ardtdtorul, ,luindu-le de aripi, cu grijd pentru a nu f i inte- , pati, p i sd le introducem apoi in corn, prin orificiul mic a1 acestuia. 0 datd instalati mai aproape d e stup, lansdm alblnele pe fagurele cu sirop, urmdrind comportarea lor, modul E n care se ortenteazd g i directia de zbor, care n e dd o noud ,,linieu, mat scurtd, dar t n aceeaSi directfe. Se p a t e tnttmpkz ca ,,linia de zbori' sd fie i n sens fnvers, ceea \ ce inseamnd. cd stupul a rdmas undeva in urn&, pe directia pe care a m venit g i trebuie procedat la cdutarea lui. Este de subliniat c& dupd schtmbarea pozitiei i n f fiale de BARCUIT, trebuie sd avem rdbdare deoarece, de multe ori, albinele n e

cautd b prkna patffle # numat elnd r - 4 ~ convins cd nu rnai sintem acolo-vin la pozitia noud, ceea ce n u tnseamnd cii stupul se afld departe. Cind considerlim cd h t e m fn apropierea stupului, incepem sd-1 cdiutdm, deplasindu-ne pe directia ,,liniei de zbar"; fn mod. practic verificdm cu atenfie toti copacn, pe o Idtime de 15-20 rn. Cind timpul esfe frumos g i culesul ctt de cit bogat albhele s e inghesuie la urdinig ceea ce ne dd poslbilitatea sd obserud[m ugor intrarea lor t n stup. Dacd insd toamna thzie n u este darnicd cu ele, culegdtoarele vor f f mat putine pi v a frebui sd - f f m m i atenti pentru a le dercoperi. Vertficarea copadlor se face d e jur imptejur, de jos in sus, pe trunchiul fiecdruia. V o m cerceta numai copacii bdtrini g i gro$t care ar putea avea golurt i n trunchi. Fdctnd o parantezd, doresc ad ptezint u n caz din care cred cd se poate Qnvd#a d t e ceva. Cdutam un stup, care se ,,porniseu bine de tot $i care n e c o n s u m siropul de pe fagure, albinele Plnd foarte numeroase. Dupd trei zile, n e mai rdmdsese dour o sperantd. Undeva in phiure erau nigte alunecdri de teren $1 n e gindeam cd poate sub vreo r~Idifcind,sau sub pdetre, d i m peste stupul cdutat. Dar n u a fost a$a. Din intimpalre insd, deplastndu-md prin pddure, intr-un momznt de linigte, pe u n soare puternic, mi s-a pdrut cd aud zumzet de albine in apropierea unui fag urlag, cu dlametrul de 2-2,5 m pe care I-am m d cercetat ti care la circa 7-8 m tnfiltime avea o creangd groasd de 20-25 c m ruptd L a 2-2,5 m distant& de la trunchi. Prin aceastd creangd fntrau albinele fncdrcate cu de toate. Lcr Enceput a m crezut cd stupul poate f f instalat in aceastd creangd, dar numdrul mare .de alblne lucrdtoare ne punea pe gtndurf. Dupd vreo doud zik de cerceture, a m improvizat o scheld g i a m tdiat creanga. Mare ne-a ,fast mirarea dnd a m observat cd albinele parcurgeau cei 2-2,s m prin creangd g i intrau in interforul copacului, care avea u n go1 destul de serfos $1 pe verticald gi pe orizontald. A m procedat atunci la deschiderea unei ,,ferestreu f n trunchiul copacului (stabilirea loculuf unde se taie ,,fereastrau se face prln lovirea t n trunchiul copacului, de jur-imprefir cu securea ; unde constatdm, dupd sunet, cd trunchful are peretele mat subtire, tdiem). Dar sa revenim. Dupd tdierea ,,jerestretU a m scos opt faguri, cu o ldttme de 2040 c m g i lungi de 80 crn cu o vechdme de 2-3 anf, ceea ce dovedea cd albinele au avut conditii corespunzdtmre. l u m care se intimpld m i Tar. Din albinele recuperate a m format doi stupi pe d t e 10 matcd. Am recuperat multf ff2gtLI-i cu pu-

r a m fiecare, unul d i n e d primind o noud iet $1 miere cu care a m k t d r i t cele doud familif, ncestea iernfnd in conditii bune. Trebute sd mdrturisesc cd d i n mulfimea stupilor pe care i-am gdsdt n u a m distrus mi& unul # ni i d n u a m ldcomit pentru mierea lor. Dac6 n u am_ r e u ~ i tsd recuperez matca, f i e cd a m dat o noud match, f i e cii a m f n t i r f t alte f a m i l i i cu albinele recuperate. BARCUITUL poate fi practicat incepind cu a doua jumiitate a l u n i i august eficadtate oporitd av$nd i n lunile septembrieoctombrie, cind culesul fncepe sd scadd. I n timpul culesului abundent albinele n u gustd d i n strop, sau dacd gustd n u se vor mai intmrce, preferQnd florile., S6 vedem, f n continuare, wzde trebuie sd cdutdm stupti fugiti I n t i m p u l r o i d i . De reguld, acegtia pot fi gdsiti i n scorbur i l e unor copact bdtrtni, cum sEnt fagii pi stejarii, a unor pomi fructiferi, crr nucii, merti, perii gt cire$ii, iar uneori in p d d n t , sub rdddcini sau ptetre nurri. Cei sdnritogi, care uneori supravietufesc peste Carmi, dnt stupfi M a l a t i f n scorburf de rtejar, capac care, avind perefii m i grogt, asfgurd cdldura necesarU. Roii f u g i t i n u se vor instala f n mijlocul pddurtf d e d t foarte rar gi atunci numai i n copaci fnalti, care au lumind multd. E i preferd liziera pUduHi, poienile, vhrfurite de deal, unde este luminQ mult. DCstunta $e Ilocalitatea unde tgi aveau stupina poate f i d i f e r t t d ; a m gdsit stupi $i l a 10 -15 k m distant& de a l t i m a stupin&, d i n care ar f i putut fugi. bdcd i n t i m p u l r o i r i i o b s m & m r o i fugind spre pddure, Ontr-o dfrectie oaremre, putem f i siguri cd practidnd BARCUITUL, Z n toamnd, acegia vor f i gdstti, deoarece @ i m ch r o i i se deplaseazd la noua locuintd, tot Qn linie dreaptd. Se p a te intimpla ins& dupd ce au parcurs o distantd oarecare roiul sd n u accepte noua lorninth, sh se aqeze d i n nou pe creanga ' u n u i copac sau porn qi sd aqtepte pin6 l a gdsirea u n u i m u cuib. 1% aceastd situatte, clnd rotul pleacd d i n m u , poate schimba dire& de zbm, i n f u w i e de locul ncmlui cuib gdsit de cdtre cerceta+a. Existenfa stupilor prin scorbttti de copad,, 9ntr-o zond wrecare, se poate deduce gi p r i n p r e m n p albinelor pe f l o r i , dimineata Uevreme, seara d n i u , sau imediat dupd ploaie gtiut fiind cli de l a distante mari a l b i n e k n u reugesc sd ajungdi repede in zond. De aceea, de multe orf pleclbm l a BA RCUZT dimineata, pentru a prinde pritnele zbomri l a cules. Am avut situatii cind, dupd I-? ril?de cdutdri, ,,linia d e . zbor" ne-a dus l a o cdsutd care, undeva fntr-un colt avea u n stup. Concluzia este cd trebuie sd cunoagtem bine zona, eventualii stupari, casele

d i n cimp, . existunor stupi fn zonll. Acest lucru, prezenta stupilor Qnzond, ne deruteazll foarte mult. Totugi se poate risca, dar trebuie sd mai cunoagtem ceva : albinele de culoare Onchisd qi fdrd periyori pe c m p provin de obicei d i n stupi* a$eza#i i n copacf. Dificultdti fn g&sirea stupilor, &r m i ales i n recuperareu lor, tntfmptnam Qn plantavile silvice, unde l a tdierea p6durii se ldsau cifdva copaci pentru shmintd, cum sfnt fagii pentru jdr qi stejarii pentru ghindh, copaci care, bdtdni ffind, puteau sd f i e scorbu~ogi. ExpltCclbil. U s t d r i q u l mare qi des %nchMe cdile d e acces, iar arborii m r i qt l a luminii, tentanti pengreu accesibill t r u albine, sint unemi pentru om. A m avut, de exemplu ocazta sd BARCUIM $ sd i f i m dugi de albtne In asemenea locurt, sd gdsim stupl, dar sd nu ne putem apropia de d ; copam1 era prea Emlt g i renunwi, iar dace te-af f i Zncumetat sd-l tai, ceea ce este inter*, el ar fi cdzut direct, f h d amortiziiri, sfdrfmtndu-se de obicei, scorburos fidnd inctt ntmlc nar s-ar f i ales d i n stupul respediv. In continudre, citeva cuvfnte despre mdul in care actfondm dupdi ce g h i m stupul f n scorbvrd ? Advcent de acasd lucrurile necesare, amlntite la tnceput, $f trecem l a recuperarea albinelor, cu matcd cu tot, pentru a le i m t a l a f n stupf,ststematici, l a recuperarea fagudlor cu naie; re, care pot f i storgi sau redafi albindlor. Alblnele d i n stup pot f i scoase tn doua feluri : p r i n afumare gi p r i n tdierea unei fcrestre i n truWhiu1 copaculori. . P r i n afumare sDntem mai siguri cd n u le distrugem g i nu pierdem matca. A f u marea se face i n functie de felul E n cars este a ~ e z a tstupul fatd de intrarea 3 n cucuib (urdinig). Dacd stupul este q e z a t mi fos decit urdinipul deschidem o g a u d O n peretele copacului, undeva sub cutb. Cu afutorul afumlitorului, sau cu a ctrpd aprineii, introducem f u m u l p r i n acest orificiu, -bhtind concomttent cu ceva i n peretfi copacului. Albinele se vor deplma SpTe u r dinig gi v w te$i afard, unde avem grifd sd le d k i j i i m , tot cu afutorul Wrnuluf, spre o ldditd de tra,nsport special pregiititd. Dacd stupul este t n partea de sus a u r d i n b u l u i v o m face u n orificiu, ceva ma4 mare, i n peretele copcrcului deasupra mibului $i v o m afuma aZbin.de p r l n urdiniq, acestea ridicindu-se gt ieyind p r i n oriftcfu. 1n cazul tdterii unei ferestre O n peretele copaculul, uom u r m g r i sd se realtzeze 5n locul in care ni se pare cci acesta este subfire, lucru pe c&re t l dtducem dupli sunetul produs p r i n l o v i t u r i ugoare cu muchia securii. De mentlonat cd aceastd fereastrd se face gi E n cazul reeuperdrii albinelor p r i n afumure, pentru a recupera (conttnuare ln pug. 191

I N ' MEMORIAM: ,

Aportul medicului -dr. Alexandru CIPLEA in utilizarea vi valorif icarea apiterapeutica a produselor apicole *
Nicolae V . XLIE$IU . Descendent din Tars Maramure$ului md a remuneraru pentru consultubfffe p i a Ndsduduki, familia prof. dr. A L E g i tratamentele efectuate cu attta drrylolte creptineescd $2 profesionalfl. XANDRU CIPLEA a jost $5 erte nedjlocit legatd de amintirile, d i n fragedll copildrie Dupd stabilirea I& Bucure$ti,. R 1960, fnttlnirile mele cu dr. ALEXANDRU Cdp i pin& t n zilele bittinetit mele, pe care te PLEA au devenit dese #i mai actiua: a pdstrez cu multd cdldurd i n con@iin#a p i uindecat @ a afutat s i d t a t e a multora din inima mea. cei ,refugiati din Ardeal, dupd dictatul de Ctnd eram elev in clasa l a a Ltceului grdnlceresc ,,George Copbucu dtn Ndsdud, la Viena, a'pczrttcipat la toate reuniunile I-am avut, profesor de ,,religie gre~o~cato- p i Qnttlnlrile maramurepenllor $i mlsiludelic&", pe profesorul pi renumitul ,,pdrtnte nilor organizate periodic, fie la w e u n resmaramurepanu dt. tn teologte, A. Cfplea, taurant din capital(i, fie la Muzeul Satului, devenit mai tirziu profeoor la Academia unde se sustineau diverse aniversdrf istod e Teologte a romdnjlor unitf din Gherlarice sau comunicdri privind problemele Cluj. In primub an be liceu a m fast coleg ardelene sau pur pf simplu se jdceau de bancd cu Liciniu, jiul sdu; cave B n anif schimburi de injotmatti familiare anrpra urmcitorl, urmindu-,si familia s-a mutat la a ce se petrece prin tatele noastre tranEiceul din Gherla. Dupd bzcalaureat a ursilvdnene. mat_Eac~rltatea d e chirnie p i pcoala Ue ofi0 colaborare mat fntenscl a m avut eu f e d , activind apoi ca profesor la Acadedr-ul ALEXANDRU CIPLEA dupd ce fn mia militarci din Bucuregti unde a desfd1954, t n activitatea mea a m acordat o muf mare fmportantd organizdrii crptculturti din gutat o b'ogatd p i up; Ant& acttvitate qtiintificd, fdrd sd ufte o c:fvd le obligafiile Romdnfu, t n special In a~tiuneautiItz(ldi sale educatfoncrl rel-e ca membnr a1 prodwelor aaterrala apkole bblogfc-acticomunitdtii rom&nilor uniti. / ve fn s w p apiterapeutic. De n e n u d r a t e Pe ftatele mat mare al mlegului rner-- ori 1-am consultat, solicftld-i op2niu cu Ltciniu, pe ALEXANDRU CIPLEA, n u medic-cercetdtot asupra calitifpi p i efecI-am m o s c w t O n periaada liciiului de la telor produselor apicole asupra addtdtiiNdsdud pentru cd p i el plecase cu famtlia omului. In mu1 1976 ctnd a m publicat, tn sa $i a fdcut liceul la Gherla $ apoi i Facalitate de redactor-coordonator, browra cultatea de medicinll d i n Cluj. ,,Aplterapia-azi" i-am solicitat prof. doPe medicul prof. dr. ALEXANDRU CI- cent dr. ALEXANDRU CIPLEA s U ne scrie PLEA I-am cunoscut p i ne-am tmptletenit o prefatd, din care tmi face o deosebitd mult mai tErAu, dupd ce a pdrdsit clinf- pldcere sd ~eproduc flnalul: ,,...Avtntul pe care 1-a Z m t apimltura tfi cile din Cltij pi a fost numtt la Institutul de Fiziologie Normald p i Patologicd Danieulttmele decenii g i rezultatele ezceptionalopol din Bumrepti. Ca transilvdnean stabile inregistrate i n diversificarea acestor prolit la Bucuregti pttam tnsd multe amdnun- duse permit prognoze din cele m i opt{te despre reputatfa dgtigatci i n domeniul miste, Cn ceea ce privepte realizarea unor medicinti de cdtre doctorul ALEXANDRU cantitllft suficfente pentru #atisfacetea neCIPLEA, despre felul sdu personal de a se voilw Entregului globw. ,,Elmentul uman implCoat tn acest comporta cu pacientii $i t n special despre modul exceptional de a se ocupa de cei t n proces productiu punnd fi constituit din suferinfd, bunlitatea pf dezinteresul sdu subiecfi de toate uirstele, dar mat ales material fat& de oricare bolnuv care ajun- dintr-un n W r de pensfanati, apimltura gea i n cabinetul sdu, adudndu-f u n presttdevine u n debupeu t n cfmpul mndi, f n giu p i o recunoaqtere ununimd, fiind nu- care se v w fncadra, pe d s u r a fortei de - mit 4 , recunoscut de toti, mr o dmsebitd muncd restante, a t i m bdtbati care tn stimil, ca ,,medicul far& baniw t n sensul ltpsa u m r posibitftdti be tncadrare tntr-un cd dr-ul ALEXANDRU CIPLEA refuzd, de alt loc de muncd deAt cel practicat @ndl la otifidne sd primeasdl sub orice forla pendonure constituie o arauU w0comuntcare WeZentat& tn Secva de irtorle a apiculturit d i n cadrut oelui de Ol XIf-lea SImPozlon Naftonal de tStO+ie 61 Retrologie Agrard a Romdniot Deva 1 4
4

'

septembrie 1991.

16

g&d d m 1 tdtO DLfOlogic al s i n d r m u h i de rubsolicitare'. ,,Indruqwrw tttfntificd a apiculturit oa insemnu nu numai obtinnea unor rodw we aptcole superioare aktitativ qi &litativ, dar va da posibilitate studierii sistemutice $ aplicdrii i -acestor produse stadardizute t n cadnrl unor oarhate tratamente medicale. Apfterapb, depdqind stadiul aplicutiunilor empirice, va Imbogdti arsenahl terdpeutic cu numeroase produse, ale cdrw indicafli :i contraindica#ii vor fi prectzatr pe barn unor cercetdri $ t i i n ~ f i c eriguroare". ,,Tra.anrmiterea O Wa s t p e w e i mpirice are inconvenfentul d l an mare e w n t u m de mcrtertal de obsemtia se pierde continuu, ei se redescoperdl Ontimpldtor, aplicatii care au fost prmticate cu secole inainte.1 A#a cum arheologb moderd cautd sd beneftctete de orice &tc ce se ptbtreazd t n tradifia popularit, lo fel apiteraptcr modemd $tiintiltcd trebuie sd profite d s experienta empiricd ciptigatd d e omenirs t n cursul mileniflor. fdcind mot tntfi o inventariere a acesteh 3 o consemnare Zntr-un fond informatiom1 international. Pe toate meridirme~egiobuluf ezistd btitea date care nu apteaptd dedt culegerea lot fi includmea f n h n c a de informafit. Cdd la toate popoarele este cunoscutd utilizarea produselor apicole, ducd nu ca alimente acolo unde apicultunr nu are conditii propice, mZtcdr ca factori terapeutfci inclufl t n diverse medtccrtii.,' ,.. UtiUEwea t n ttrapwttcd a wodusslm apicole necedtd t n cantinuare rtudii temefnfce, efectwte cu tot aparataful madern gtffnfific, far crolorifkarea rezultatelw trebuie fdcutd tintnd cont de toate premirele tnterpretlirii riguroase, statistice. Cimpul lcrrg de uttltzare a produselor apkole i n atitea domenii ale medictnei, ca p i efectele bune obtinute acrediteazd apiterapfa drept u n complez de metode de mari perspective, cMcrr f n vHtorul apropiat. tegat, t n evolutfcr sia biologicd, de natura inconjsrdtoare, omul va continua sd CUEtive albinele, atit ca producdtoare a unor materii prime nutritbo de calitate superioard, clt $1 gentnr efectul terapeutic deorebit d unora dintre ele". ,,Apicultorii dewin membrii adivt ai coLbordrii internationale fn lupta omenirii tmpotrtva foamei 6 i f n urmUrirea vindecdrii sementlor bolnavi. In acelapi timp, ei d n t factorti de nddejde in strllduinta da mentinere a raporturUor ecologice multimilenare stubilite pe p h m t a noastrd p i mtlitanti hotlidti Ompotriva poZudrii mediului ambiant. Dar, oricit de altmigti f n activitatea lor, ei au $t un profit personal imedfcrt : trdind nemijlocit O n mijlocul naturii @ hrdnlndu-se cu rodul muncii albin e b , bmeftctazll d f n ptin de eftctele toni-

)&mu mdm,

de o o b M lrrngd bf de mai multd tdndtate, apa cum reiase din experknfu empirid probatd ~tatbtic...~ Dr-ul medic ALEXANDRU CIPLEA a continwt sd se ocupe de produsele $ prei paratale apicole, atit in diverse artkole, In confetinte. dtoloautt. interviurt stc. N u pot u k a cd - 1 4 iecohtandat pe medicul NICDLAE DRAGULESCU de la Institutu1 de Anutomie aproptat colabmtot a1 d-sale de la Clinica Filantropiq ca m e d k consultant $i cercet6tor la cabinetele de apiterapie organizate i n 1970 de c&tre Institutut de Tehnologte :i Econonaie Aplcold a1 APIMONDEI, fiind prima inrtitutie do apiterapfe din Iume. lntr-un interviu acardat dt.-ului G. M. Cheorghe, redactom1 tef at revfstei ,$dlnUtateaa 4 publtcat i n ,,Almanahul stuparuIuin din 1985 intitulat : ,sranh, s&n&bak, tinmete", prof. dr. docent ALEXANDRU CIPLEA, rdspunztnd, printre altele, la fntrebarea ,,care este valoarea biolooicd #i i n ce, afecfiuni bf-au dovedit eftcienfu produsele apkoleu, r s ocupat de : polen, pdsturd, Idptiqonrl de matcd, aptlamil, venin de albine, propolts etc. Vorbind despre ldptQorul de matcd dr.-ul ALEXANDRU CIPLEA, ?n amintifpl interoiu a ardtat printre altele : , , . . . l aapelul lui Nkolae V. Iliepla, scum m i bins de 24 de ant, a m studfat o vartd literaturd privind aplicarea terapeuticd a acestui produr aplcol, din care a reieflt eclatant valoarea-i deosebitd fn arsenalul medicineia. ,,,ApiWiulw u n at: prodw at shrpului brevetat p i realizat tot. de Nico1a.e V. Ilkgiu, este u n triturat tatoar d,e tdntor, nevalottficat p?nU h data reultzdrit lui pentru prima oard t n lume. Tehnologfcr de productie a apilarnilului ca (IL documenta#ia de cercetare ~i testare clinic& stnt .evidentiate i n studful monograftc despre ,$pi-nil s&n&tate vigoare longevitate, datorat autorului acestui nou produs aptc01.' prima editis a acelltut studiu a apdrut In anul 1981, editat de Asodcltta Crescdtozflor de ,Albine d i n Romitnia, tn cadrul Editurii APIMONDIA. h caprtolul intitulat : ,,Perspectivale gi posibhlitlitie de u~J1za-e d e apllarnilului", a m publicat o largd dezbatwe cu importanti factori competenti : oameni de gtiinfd, medicf qi specialigti din diverse sectoare de actidtats public& (institute de cercetdri, cIfntci, institutii farmaceatice etc) asupra apilarnilului. Prin aceast6 inovatwre contributie lo alcdtuirea unui studiu manografic-documentar. a m nus la disnozltia cititorilor u n materGt inf&nuativ &loros, cuprinzind o parte din opiniik gf din rezultatele obfinute de d t r e cei care au fdcut experienfe gl studit pe tema apilurniluluf sau care

f h t r &.praduedor bptoalq btlcw3ndu-re

Nicbta. V . ~ t ( e ~ &.put a p~obte iaehi; ~ ficd7ii de mi resurse de nurterii prime a@cole de tntradus ?n CircuituI economic, h utilizire a1 apilamilului. Atit t n prima editie din 1981 d t gt Cn vederea obtinerii de noi sume de proteine editia a dowl revizuitd substantfa1 $i substante biologic-active, care pmduse, sd cempletatd cu noi cercdiiri #i testdri cll- recoltate t n mod intensiv Sf dirijat nice (recent apdmtd in 19921, a m republi- fie puse la dispozitta. sectomlui altmentar cat u n amplu aarticol-studju a1 prof. dr. $ apite7apcutic. i f n acest scop a realbat docent ALEXANDRU CIPLBA intitulat : ,,A@larnilulu, deci u n nou produs furnizat de albine, fodrte apropZat de ldptQoruZ ,.Per@ve imediate de utiilimre a q i de matcd, dar nu identic cu rrcelau. larnilulud i n te.rapieu (redactat Empreund ,,Din Qntreaga documentatie pMinpficB, CU cohZb07atoml S ~ U dr. N. D~l[gulesCU). n general pe practicarea u d apfIn semn de recunogintd pentru fntreg bazatd E culturi intensive, m d e r n e , prezentatd O n a j u t m l $1 ~ t t l b u t t aobfectivd Qi selecstordiul tehnico-economic elaborat de apit i v d ca medic + cercetdtor i practicfal pe care te-am ptlmtt ca tndncmre gtiintfftcb cultoml Nicolae V. Iliegiu, despzindem $f retiprem o serie de date, notfuni $i aspecte din partea prof. dr. docent ALEXANDRU CIFLEA, tfl actbitatea g i t n aportul meu care fundamentaazd tehmlogic raalizarea n6ulul prodm apkol". de spicultor, voi pdstra p r u r e a sentimenIn continuarea expunedi sale asupra tuL de admtratie lgi respect gentru intreaga sa viatd $i nctivitate profesionula desfdgu- c o m p d t i e i complexe fizfco-bio-chimice a rat6 ICU o pildd de trdire ~cregtind #i de noului produs ,,ApiEarnilU, dr.-u1 ALEXANDRU CIPLEA recornanddl o posologie urnanism @of e s b m l . fn acest text omugia1 inchinat f n aminti- judicioasd a Produselet apicole cu referirea acelufa care a fost Omul a d e v b t : re speciald la apilarnil, inststtnd -asupra psiadpalelor efecte pe care Z e exerdtd ALEXANDRU OIPLBA, decedat tntr-un n diverse afecfluni ale organirtragic accident i n Bucuregti la 12 iunie apilarnilul E mului, Zncheindu-gi articolul astfel : 1988 t n vttstd de 76 ani, s-ar cuveni s6 ,,Apilolmilul il considerdm indicat, ded, amintesc p i o serie de date bfografice caE n primul rind 3n tratamentul tuturot stdvacteri.stice bogatei sale profesiuni, p e cum sd republic ti materialhl #etabarat $ irilor carentiale, cum sent cele din cursuf incluslv a1 celor postredactat special pentru monografia mea convalescente1or ope~atorii -, a ~ o fia boltle cronice, printre despre ,,AptIasniiU. i &a numai o care hepatopatiile cronice ande a m gdsit Din Upsd de spaflu, m parte din respectivul studiu despre apf- indicatd $i folosirea altor preparate apicole ' 2 wecum g i Qnstitnularea cre$t&i wlarnil : ,,...Albfdritul a c o ~ t c s i tmur -din ocu- piilor Qi puberilor, tn fortiflerea sumenasi nu numaf prin muncd fizicd; paflffe de veche traditie pe meleagtrrile tiilor noastre. Strdmogii no$ttl dad fdceau co- ci i n spscial a celor s u h e n a f i intelectual, m e e cu miere @i cearh. Mai apoi, corgbi- cum sint studentif t n perloadele dinaintea n ultimul fle genoveze qi venetiene, duceau mart ean- $1 din cursu~exhmeneior, qi nu O titdti de miere $i ceard de u n galben des- rind a b&tr%nilor, la care capadtatea de absorbtie a tubulut dlgestiv este scdzutb, chis, cum nu se mai producea 4 n alte parti. LumEnlLrile din Palatul, dogilor aveau fiind necesard attt stimularea ei cEt gl ojerirea unor cantttdti crescule de prindpii tnscrise pe ele s t e m cu capul d e bour nutritive, avind i n vedere cd din hrana cuvintul ,,MoldaviaU. Turdi d , mai ales gtecti transportau, pe s e a m palatelor lor - ofedt6 ajunge sd fie absorbit& a parte mult mai mfcd dectt Ia adultul sdndtos ...u $i pe seama mcindstirilor lor de la Muntete Athos, pe ling& brfnzii $i l i d , miere $1 ceard. Toate acestea proveneau din zonele nuastte subalpine, pline totdeauna de Am amintit doat dtevu ,,tnformatft dostupi, oridt de p+imitivl erau ei, a1 cdror cumentare elaborate de medtcul ALEXANhoti auohtoni erau dour urgli pddurilor ..' DRU CIPLEA t n legiittcrd cu apicultura ,,Acela$i vechi dptcultor, Nlcolae V . Jib?romdnd, cu utilizarea produselor stuprslui giu, rdscolit de amintirea deltdoasei ,,jinttteN de trintar, consumatd la prfsacif 8 n g i mai cu geaM 'cu cercetdrile dedtcate mntinmea ailti copildriei, dar dublat de csscvflt~l lor ca deosebit de util pen* std~iide ,sdndtate. Pentru pctivitatea &a $l sdu simt de economist, @-a pus problema trcsnsjormdrii musei lawelor de trtntor ce i n acest domentu, apicultodl din turd ti vor pdstra pururea o recunoflintd deusesfnt dtstrugi sftrfitul ciclului lor biologic, in produgi care s& poatii avea o largd 8 Ciplea dl. : , E n guise d btroductlon & utilizare t n nutrifla coloniilot de a&ine I'bitheraple aujourd'huiu, Edltura APIMONDIA. t n primul d n d , a unor largt categodt de Bucuregti, 1978. 1 Ciwlea Al. : ..Peraaectivele anltera~iei 1n pddri QI a i m a l e , QI tn a1 ddlea find, Zn hepatopatiile cranitieu in .,~erceteri noi in a p t scopuri tetapeutice t n medicifla umanil $1 terapie (A1 II-leB . $irnpo?.ion International de pite era pie) , Bucuregtl, 1-7 XI.1976 (p.8. 61). veterittard, ca 81 tn produsele cometice.

na~oncrl

biM, wuittnd nfdadatU c(l acsrt manr medic a cont~.ibuitpe plan rnttotwl yi inter-

recunowterea

#i justijicarea

6tfhrfljM n utfUadrl4 predwrtw t) a pteparatelor rccrlfzate, In tobsut rdn(Itdf4t

omulut de pretutindeni.

'

(conttnuare din pag. 1) va pferde in aceaart8 sdtuatie, cWt8We himtdve. Va fi In58 v a i l o d grin nrfcroe1ementd.e $1 oligoelementale pe care le contime. Se poate deci consum Restmile de mfere, retinube de catre c&pHcele dup5 scumere, pot fi $1 ele valordficate. Pentnv aceasla se a$e.azH t n t - o sit& (catWitlle m i mid), sau htr-ua lighean. de paletic cu W u l perforat (cantiuwle mi mri),apoi se pulverizetlz H cu apH. (pullverizatorul apical). Dupa m i m d t e puilveriz&ri, c&plp&celele nu mai alnt ddci. ! n m t t i atare ae introdtic in tapi4.orul sulm. Se vor bapLfoade repede $i gractic nu vor l h rezid4. &pa de s p h k e , un adev5mt simp, eons b t a t , poabe fi folosltii la biuturi r8coritoare, d u r l , mu paate Iti datH d b i n e ~ lor. Cantdtgtile lnrlci de rniere, riblea* ! n faguld vechd sau f @ ~ ~ atre i , nu m d t & o s t e n d de a fl extmse, se vlalorific8 integral Bn topitmu1 s o h . Miereta obtinut& va fi v f s m a s H 81 coloratg. Se poate folosi cu m e s la prepamre8 ddciurflor &i a bhtunidor d d e sau reci. Date f i i d awbafele amlntite mai wrs, ,se pot constmi topitame sohm mai hc&pHtawe $1 chdar topitoam sokre spedale cu destinatia purltfcLkii $1 obgnerfi unm ~ 1 u p u r de i cearii, gen limgou. Avantajele sint multiple & 8y:eastA i p t a z 8 : l. Obtinerea de cahpuri standard, dup8 f m jgheaibunu<i de oolectare. hici trebuie remarcat 5aptul ci pot fii obtinute uniformlziri atilt ca aspect c f t $1 ca grwtate. P u M in topitor 1-2-43 kg. cear8, calupuride vor f i exact de 1-2-3 kg. 2. M n retopire,ceana nu se va hehide la mloare, aa h tapirea clasicH. Dhpotrfv8, se va decolm, de b o topire la alta. 3. Ekoanunie de energie, care astazi nu m i este un factor de negllijat.
(continuare din pag. IS)

SE ACORDA TOPITORULUI SOLAR ATEVIA CUVENITA ?

4. Witarea murdgnlei ! n cabana &dml k sau E!ospodkie, pricinllltg de topirea clasicti a c d . La fel a vemlei folosite. 5. h w u i l fdwiadi topitomhi solar mntm obtimea ~ p u c f ~ m muprapune, ssa a douH trei foi de tifon peste siba topibn~lui 01 mlq01le~le9 panted de s m gere, &u dami de a mHrl gradull de puri6ate ail cerif. %We. h a qtiut, d l pentm a obtine calupuri. e& neemar un anumit tlg, de topitor sizler, proimtat snume In acest .%cop. 0 dtii reunerca, ~eadkth d h pmctic01 ptmsaml% & aceea c& t c ~ ~ ~ l t msolar ul 4 i paate &la locul tclu WM& ~I ~tupina, I c i $1 la locuinta permniali. B U I T I ~ ~ a J, meu mig elegant $1 naadabll, de nu& o mmii, se amplasat I n consola sub femash McYJ~@&~~ 5 n & b , (de l a bnocd unde localesc. Cu el m realiwrt toate expmimentHrik din atre a raulbettacsstmticol. P e n m stuginele mrd, utiibi=enr umor tapitawe w L a r e b h e dimeadonate, praiectate dupH nevoile stuiplnef $i cdteriile $tiintiflee, ar p u b remlva, pe dt de elegant, tot pe atit de eficient $1 rentabll, problem vdorifidrii ceadi. FiZnd un utddaj sinnp1u $1 iefi%n, paate exista h stupin8 In m i mdte exempkire, ceen ce ar aduce nunmi ambaje. Un m i t o r solar b h e @helit gi corect construit, p t e rgrmtne pernmmmt pe pazige, f k 8 team& de internperil. Pentru canshriea und topitor &, este necesa~ilo h i infamare $i documenttare. 'Icrebuuesc c m b s e m a t e tipurdle de topitoare solare in-dte prin stwine, cerute hnformatii a p r a perfoman@lor $i aprmiat8 fonma gi greutatea lor. Tipwile descrise b manudele de ~@cultulTH stnt dep*ite, d m r e c e autarii se ilnspirg din manualele n-4 vechi $i d e l elem~ntele de progres sfnt negldjate.

~ f f f f ~ M f f ~ ~ m n f ~ ~ ~ ~ m f f f f f f f f f n ~ ~

BARCUITUL, Indeletnicire btrsveche la romSni


fagutti. Duplt ejectwrea ferestrei se incearcd recuperarea albinelor, care tntre timp se adund tntr-un loc, apoi se dtslocd fagutii g i se lyecrzdl tn pazflfe aerticai Id, i n gdleatd m u i n alt m s , pentru a j stotpf sau redati albinelm recuperate $i instalate in stupi s f s t m t i c i . Uneoti, dnd scorbura este lungd In copac, albinele se urcd prin ea $1 este Joarte greu sd le recupwdm. Dupd o zi sau d a d tnsd albinele fgi atabtlesc din mu mribul aga t M t recurgem la o noud maneord ds recuperare, u n e d ptintr-0 attd fereastrd tUhM. fntfmpldrt din timpul BARCVITULUI a m avut multe. Astjel, am gdsit &pi sub rdddcfnt de copad, f n Uzi de mere uitate prin liveti, In d p e prdpdsthse, tn COpaci tnaltt, fn coguri d e case, sub poctete mid, peste pdraie, t n ldzi &ternatice abandonute O n vatra unor stupIni, agezate f n dtferite pozitit, tn pi[mint etc. Poate cci aceste Entfmpldtt ocr face obfectul unui alt artlcol.

~ ' l o ralese i din poezia popular3, povepti pi legende


. lBrd.Edh~$i Marin P
,,Hnttna ddmdratll a gtndiri popuBre cw tngheat& nk!todatllf*. Din apa l i m ~ e d epl proaspdtd a et 8-au nddpat dnele f a n d u - s e mai jtumoase $1 fubite, Fetil-FwmogI Qnaintea nturilot fnctegtbri, impdratii care-au v m t u r m q i 4i murdtorii de rtnd care-crrr gddt aici puterea de-a trece prin istarie, Intrnd de-a dreptul cu totii i n legende g i pow*, O n cele maf parfumate f f cstrdgdtmre ,,flori din poed a noastrll; populariia. Cu toti4 a m avut i n suflet Wrba de duh ,,apa trece, pfetrele rdimfn". Intre atftea bogiftit, pe ling& &let fi copii, strdbuprii nogttt s-au bucurat Qn dipele de pace, de miere pentru tnduldrea mfletului ,@ de ceard pentru ilumimtul fntunecoaselor bordeie. Colfndele rpuse h Anul Nou pe la carele gospodarilor abundd r t n referiti la univerncl apicol. Copiit qi tinerii sori#i ctl ,plugula, mi cu cdlutii tau capra Mmit celor ce-au iefit t n pfagul casei ad-i asculte ,,Lumini din otupintlSi flori dtn grddintu. .Sint sfguri cd-n grlEdind-il$i-o dupin&" fi vor 8-0 binecuvinteze prin ,,urdrt aless, dur qt cu busuiocul cu a r e aruncll stropit de apiS din cdlddtuga fewnecatlt. ,,Unde-i lumeu m i fncrnocuda un tindr promite cd-(li mr face ccrsll, unde-o rd-Sf aducd Mndra fioare-n coada bf care sd-1 ptimeaocd mereu cu zdmbetul t n prag dnd se va htoarce de la tnuncil. Cred f n f a l u i in acest Meal omenesc este sincerd : ,,$&am minca faguri de mierel$f ne-om iubi cu pldcere"'. Are de tinde rd-gi aIeaga tubita, pendtu ct3 satul e plin de ,,fete cu bunditdu g i ,,a mfere pe guriMUI. h horile satului, flkdul care tine hora tgi are strigdtura pregdtitd : ,,Mndra mea cu chica neagr&lS-o sdmt o lund-ntreag&,/ N u md mai pot druta/, Cd-i cu guru ca mterea". Intr-o attd drigdturd dtn zuna Neamtuhi stnt preferati ,,ochff mgfi-ntr-un pahar,/Cu miere $1 cu ,,zahdru, iar prin Argegul de Jos ,,ochii negri ming%~#/ Cu miere lipidosi". $i-atutld cum n-sr rpune tindrul nostns ,,Vai de mine cum a# mereJ Seara h guru cu miere", cdd ,,ochi-s negri ca mura,/ Guru-i d u k e c s mierea.3 D m neichii unDsd puneQ arde co parq ;dcind f e t d ,,fafa ca eeara,/ Inimioara ca ceznealau. a Dar ce nu e posiM.1 din partea unui Fdt-Frumos ? 1

'

Nu toti Uncrii rtnt h jel de mfndri pl buni, din moment ce o tttlndrd mlltttatd re pljnge cll a n i m i t rdu. Suspind $i-+3 blesfeamci ztlele, cintindu-gl amarul printre Jacrimi : ,,$-tam Bngdlbenit ca ceara,/ S a m uitat rtarl fala". Alt mfkt necdjit tngind aceleagt nedreptdtf : ,,Veninu f i voia rea/Mi-a fngdlbentt fatal Mai tare dectt seatau. Ehar cele m i mutle jete au Mtfise tntemeiate de-a re b w a & tineretea I fmmusetea lor. 0 codand sp#?le cu vo#tatd E n obraz de jldcdul care-o mrteazd ,Bade-a1 meu jmmas ma4 eptfa. Ltc a$a w f l e t , apa ttnlir ! Primul la arat be d m p @ lo costt, primul la hord tn $at & tot ipFinnrl la iubit. De aceea fetele satului re Qntrea: bd : ,,$l ce mizicd ai avutlDe~a$amindru te-a fllcutld 8tiut ce Zegdml De P-i gtcra &a miereau.4 ,Citind cartea naturit, el afld tafnele firepti ale timpului cel mat potrivit a1 tuturor luerurilor, orienttndu-re ,,pe fluturt p i pe aIbine,/Pe f w n z a de d r d cine,/ Pe ctntatul mculuil Pe laujtut coarului". = ' Din dndurile acestor aokrfd cam+ $ti% ctnta t f dotarl, dar rd r&kbuna fi nsdreptei ~cfaber-au tfdvajnidi Miduci. Poporul i-a pllstrat I n ininm sa tt& retatdl de dreptitte, t-a pretuit, i-a omenit t n tinaputi de reotrQte, i-a ocrotit, a$a n m , a prondat fi cu oestitul Botea care ,,doarme/La stupind/Cu capullpe-o rddd.cfn&/Cu palopullPus pe mindu! Locul esta bine ales, cbct !i aferea g i protectfa albinelor, care-ar f f sdrit tn ajutozut sdu dac& potera tnd+aznea sd se apropie de buduroaie. ,,Materialurile jokbtfcea cte pun lo. dispozitie multe exemple luate din domeniul apicol. Figurile de stil de tot felul %f dau fnttlnire in exprimurea infinttelor sMri sufletegti ale omului t n pelerinajul lui pe uiatii. ,,FOnttna d o m l u i u ~ curge Iin pe sufletele noastre g f ne face mai buni, mat fntelepti. In mdrinlmta lui ,,an uoinCcu lasci cu viatd pe ,,duhuI Mrii fC acesta, fn 3emn de recunogtfntd, ti promtie cd-i ua ddrui ,,o sord, ca p i o zind,lC-un cump6t, ca de albindu.7 Faimosul creator paputor a a fntrecut pe sine $i-n alte creati artistice rcurte, cum ar fi cfmiliturile, antrentnd la grele Cncercdri mtntea c e l w ee uor sd afle gindurile adversaruluf. Ca J rimfi gustti1 miezuluf de nucd trebuie rd spargi mai fntfi coaja. Sub o haind mud pf-o o l d -

'

t u i r s batatd uteo ademffnare, cimilftu- ' f r a t # 61 Mrbttle La (In lac; b r wmm# r t l e ascund in miezul lor scmburele de ao iubese, cccl fmparte cu to# miera pc d m d r pus f n discutte. Pentru nd n u vor care o aduluf. Casa f i este f a g u m l cel f i probleme, fiindcd g h k i t o t i l e propuse galben ca soarele, tor d i n ceara atbinelor, silrt d i n universul apicol : ,,N-are coarne oamenti jac lumilatirile ce w apzind in $ tot i OmpU7t.geu; n-are pene $i tot zboaceasul mortti $i 8e pun sub icoana M a k U Dwnnului. lo rd* ; , , m i mlcd dectt boullgi mcrl mare de& purecele" ; ,,din mine iese miere,ldtn Cele mai m u t h legende pun Mierea In mine iese venin,leu stnt mtngiiere,leu Zegiiturd cu blestemul a d u l u i . Luf Durnr f n t $i susptn" ; harnica dragalinconjoard nezeu, creind pdmzntul, i-a prisosit o pardumbrma" ; ,,gdinugd, gdlbinu$d7trece mut e d i n pdm.int, care n u mi incdpea nrb rea-n pi&rugeu. Alte ghicitorl ascund cu cer- Neptlind cum d iasd d i n impas, Mtotul altceva sub raza de acflune apicold : mite pe albimi sd ceard sfat aridului, ,,Sw piele, jos piele,lin mijloc mdlai t i dar este refuzatd. N u dispel.& $Z r e asmiere' n u p w t e f i altceva decft rmocunde, auzindu-1 p e a r i c i care tuna i i f u l china ; ,,Stejar uerdelvtrfu-i ardel ; La gera impotriva l u i Dumnezeu, spun$& -t~lpind/Are o albindiu este pdunul. 8 tare ti de unul singus (afa credea el) cd L u i Ion Marinescu - t i datordm eulegep.inTl!n t l u e mi sinaplu : sd jacd d i n pdrea de ghicitori d i n d c l t ~ lcu aceliz$i nunz::3,u1 de prisos, muntii. lmediat albina me, d i n care reprodwem dour daud seca zlt:'rat cu uestea, de la Domnul p r i m i d ' vente reptezentative : ,.Card pulbere de binecuvintarea : ,,Blqoslovitd s6 f i t tu, stele/% d d c e a w d i n tr2lcelem; ,,Prin grdalbind I Ceara t a sd ee ardd O n bfsericd, dinile-nfloritelNumai sdgeti auziteu. 9 i n r f e f n k e $1 policandre # de ea sd aibd f n vremurtle de demult toate erau cu pavte omu qi l a moarte. D i n gurd sd-ti putintd. tncd de l a ,,facetea lumitu albina cure miere, tot t e - i mat d u k e pe pdmint, i n t r d t n scend spte a-pi juca rolul ei fdrd l u r de wdjmagi st% te aperi cu acul pe care nimeni sd n u ti-1 uaddu. '0 egal fi replicd. Dupd ce Dumnezeu a fdcut Pkm5atul $i1-a p o m l a t cu tot felul 0 legend6 bdndteand relatecad cd, l a tnde trietdti, a intrebat pe fiecare ce uoiegta ceput, albina a fost albd, de a i d i-ar vent numele. D i n nou Dumnezeu sta tcr tndosd aibd. Rugdmintea albinei a fost ca acela pe care-1 impunge c u acul sli moard.. iald $i nu ptia dacd e bine sd aibd lumea n u m i u n soare sau mat mulfi. A cerut I 8-4 dat u n rdspuno pe mifsur6 : ,,Mai p r i n albind, sfatul Satanef. Albina a-a abine sd mori t u !" $i a$a se vede pen& i n ziua de addzf, ~ e z a tpe m p u l l u i ti a ascultat ce gind tndatd ce inghimpd cu ocul sdu albina dea. Apoi d. zburat gi S a m a i n t e k s cd i-au %st aflate ptndurile. A 1ovib-o cu bipe cineva, moare ea insdgiu. '0 AltMatd, Ziditorul a chemat l a el toate ciul pe spate d i n cauza loviturii, alhina l b h i w n e l e g i jivinele care m i w n d pe pds-a f & u t toatd neagrii, dar tot $i-a pdstrat culoarea albd fie gi numai b n nume."J mtnt, ca sd leh vadd oporul If munca, penI n ,,Mica endclopedie a poue$tiw rot r u a le da bhgoslouenia. ,In urmd sosi mtnegti", Ouidiu Birlea inventariazd foarqi Jbinrr, ostenita $i asudaM de puncd qi aletg&turii, cu trupul zgMiat qi pUn de te pe scurt, o sezie de kgende pi poveptt spinii sf miiraicinii H n care zburase, in r e f e ~ t o a r el a albind. cdiutarea hranei. ,,In Botogani, se spinre cd murind a t d l Bunului Dumnezeu ti pldcu hdtntciu el l u i Mihalac& Holban au ventt kmte albf-, $ o i blagoslovi ca nddusala $i singele ei, nele de pe mo$#le l u i gC 1 - a ~ petrecut sd je prefacd i n micre g i ceard. Mierea r o i u ~ ip r i n aer, pind l a m o w lui Mogosd-i f i e h m n a ei ti a altora, i a t ceara sd pegtii, unde l - a u - i w o p a t . 0 lume fntreagd , ardd i n fiiclii la rftntele icoane. a v k u t cum $1 petreceau albinele. Aceasta De atunct a rdmas sftntd alblna $t strda fost pentru ~ c 6 el toatd viata n-a v i n d u t dania ei". Legenda este atestatd t n Munceara, ci a dat-o n u m i l a biserid". teiiih. lo Dup& ce au a p & W # f l o t i l e pe pdmtnt Albina ar f i f a t Ja arigine u n u l d i n cei se iscd o- mare ceartd t n t r e bujor gi budoi copti ai u n e i : ifemei. plecati fn lume suioc. Primut se lduda : ,,Eu &nt mi f r u dupd pricopseald, vatu a intrat ,,samolu mos ca tine. Mirosul meu place l a oficine. b ni@e zidari care fdcecur case, iar bdiaAlbinele toate win 1s mine, Car fetele md t u l w e n i c la un tesdtor de @ a d . Ptimind poartd t n cosite.,, tu e$ti u r i t de to#ia. uestes cd mama lor e pa moarte #i cd doAtcultSnd de porunea dracutui, care4 re$te sd-i vndb, fata a dst fuga la bdcctea l u i Dumnezeu ,,sdi f i e frumos pe lutrinii gi a p r i m l t binecudtatarea f n clipo meY, acesta a fdcut d i n tot d n q m l ,,o mtnmortii, fratele ei a tntfrziat #i a gdsit-o dreafd", p l f n cu jluturiu, a r u n d n d peste 3678 viatd. Binecuvfntarea $1 blestemul ele ,,ccua ca nitte/ grdundori... Alergau (14 &t de m a d au fdcut d i n fatd, albind bldicru l a soare, culegind mferea de p r i n 44 d i n bdicrt, p&i&i15en. BddatuI e u r g b i t , f lorl, &-tt era mai .mare dragul I ,,alMna tnsd e ueseld, zbuar-asd ilc pa o ,,AIbinele eCnt tare i u b f k ds Dtirnnrre?t:w f&are p m altd @ trdir#ie car pdrlnfif, n ,

rn

.-

I I

''

I
I

,,OdaM fedfnd Dumnezeu l a plimbare fi V r d f f t m t nu a-a Ibat. L 4 prefIImt pa Intffnind un urs I-a tntrebat : Ursule, bdiat fntr-o mierld care a tnceput sd sboade dnd te-am fdcut eu pe tine, ai mincat re cduttnd prin pofeni albina. tu miere ? Alunci dlbina s-a prejdcut tntr-o jbriUrsul f a rpua ciS nu #i d n M n-ar dcd pe d m p . Iar bdiatul a luat tnfdfbaurea sd mdnfnce, de$i n u o cunoatte. La rea de COSaS, care neteza de zor otava *. rdspunsul ursului, Dumnezeu s-a supllrat A trebuit ca z f m cea b u d sd interwind qf sd-I preschimbe pe vrdjitor t n lup, pe $i I-a trimk pe Sfinto Petre sd-l fa de urechi qi sd-1 ducd sd-l bage cu nasul tncare I-a sdgetut dndtorul. tr-un stup cu miwe. Sfintul Petre indepliDeSf e7a ,coptld drdgdla$d de mare tmm nfnd porunca I-a luat d e urechi pe urs, pdrat", voloasa +mdunfcd ,,nu avea fdprpre a-1 duce la mtere. Ursului, insif, otutd $-artpt de pdsdricdu. 0 zEnd coboptntindu-se Qi trdgindu-ae fnapof mereu, i ritd din zodfa cereascdlVeni s s d cinte, 3-0 8-au t u p t urechile. De atunci Dumnezeu legene, s-o creascdu puntndu-i fn sclflddiI-a blestemt sd f f e cu urechile scurte $i toare ,,o trestie, u n fagur 4-0 f l w r e de aga a rdmcur pind i n ziua de astdzi. bujor1Menind prin $oapte dulce copila sd Sffntul Petru, ca sd fndepltneascd padevie.../la Brat ca mierea dulce, la chip tunca datd de Durnnexeu l-a apucat tn fermecdtor. Dar n-a fost a$a, gentru cd cele dtn u n d de git Qi astfel I-a ttrit ptnd dintr-o vind, fata a ajuns rindunicb. la stupul cu miere, unde 1-a qi vfrtt cu R(imin9nd in lumea faunei sd ne optfm botul. $tasupra pedeps2rit $fretei ropcate de eUrwl ne$tfind prnd aici gwtul miefii gi, ternii ei pdcdlffi, lupi $i ufqi. Cumdltra a vdztnd cd e b u d , s-a pw s-o mdnfnce pferit din wuza Mcomiei. Toti trei f w e twtd, jdrd a mai ldsa qi albinelor. Dumserd fra#f de a c e @ se obltgaserd sd fmnereu vdztnd aceasta, a poruncft din nou partd t n mod egal totul. Mferea a jucat acum Sfintului Petre, sd-1 goneascd de la rolul dCscordief celebrului mdr. $i cine mierea cea dulce. Vdzfnd Sjfntul Petre cd credefi c-a ,,sfdtuit-om attt de bine ? 0 prin bdtdi nu-l pwte depdrta, I-a apucat veveritd care a dus-o ltngd u n copac, unde de coadd, sd-1 tragd de la mtere qi trdse ajla o oaM cu mtere bund. Vrind sd gind, fdrd ca ursul sd dea inupof, i $4 ling& toatd mierea fi de pe ft~ndul oalei, rupt coada g i de atunci ursul n-are coadd, vulpea a rdmas cu captrl prins in gttul blestmat de Dumnezeu. io strimt a1 oasului, asfiziindu-se. Vietitile mtci ale p(idurii aridul, vevetlta de fntr-o altd legendd gdsim qi cum omul bucurie c-au scdpat de fIreatd, au m9na imblinzit alblnu, aductnd-o lingd casd cat cu pldcere ,,o cofd de miere". i4 g i scobtndu-i buduroi sd-i jaca addpost. T o c m i el, cel care cu putin timp inailrte Rdul a fost pldtit tot prin rdu. La fel o blestemase cd indranise sd-i intre E n va proceda pt marele preot din Tara-de Lund, ai cdrtii zei stat ,,ura gt fdzbunacasd (legenda este esplicatd pe lurg Cn arrea. Cefldtf m-au pllrdsit cfnd Emf era tfcolul despre miere). maf greu. Tatdt meu le-a ddlrtrtt hcrme de Potrlvit u n m legende din .MoMotra, alot pf cnpre, vindrri $ untdelemnuri, i miere binele ar j ,,fdeute din lamimite M d d i d e dbine qi lapte & oaci albe, dar ei Domnului, dnd plingea dupd Domnul n-au ridicat un deget cDnd au niivdlit duqChffstosu10. Ipoteza, chiar dacd este o lemrmtfu.16 fnaltul demnitar este conftient gendii, n u poate sta f n picioare, gentru cd Hristos a mutit i n 33 e.n.. pe dnd albfna cd binele $i fertdrea sfnt aicf pe pdmint, era cunoscutd de tare d e a l t , dovadd fi- n u f n cele ce propovdduie $f ac#ioneazd ~4 ind f I desenele preisto7fce d f n peltera de atare. Cdr$ile populare sfnt pline de pflde #i la Bicorp, datatd cu peste 12 000 ant .en. ,,Din rdddctni de legend&" se trage gl tnvdtdturi, ca tn cazul scurtei lecturi cu moral& ,,Prisdcarul S f a1bineleu. Nefifnd neasemuita tntimplare cu fata stejatului. stdpinul acasdi lingdl gtiubete, u n hof ,,lud Se ndscuse taintc dlntr-o fmbrd#i$are data zinei zfnelor de un ttndr oare 8-a transfor- mierea qi ceara f I se duseu. fntors de la mat tntr-un stejar, fn locul iubitei. Vraja muncd, stdpinul vede paguba. $i cum sta g i se mtra, albinele au tnceput ,,pe prfporntse de la u n bdttdn rdu $i hidos casllcariu... a-I fmpunge*. PiIda tmcsdmntcrzd : re-o votse de so#ie pe mamu fetei. ,,Zfnele cd multi wmeni, pentru nesocotinta lor, 0 hrdneau cu laptele sdlbdtfduntlor ca n u sd pdzeau de vrdjmagii lot, ce de rnulte $ f cu mierea sau fructele rtrfnse de ole, orf fdcu rele ptietenflot, ca qt celor ce cu grfjd, O n revdrsatul zorilor din pddure". fac rdu". '0 Venindu-i oremea de mbrftat, fata a jodt averttzatb cd mama ei va fi t~attSf0~ltWtd ,,Munteleu k t ID. R. Popescu, de#i sc+ttU t n bufnf#l[.Ca sd nu-i p+ictnutascd nici dupd toate regulile dmmaturgice, este o un rdu, fata s-a prefdcut fntr-o mreand, legendd frumoasd despre u n rege care atbfndregte, cfntd din jrunxd, face ocrle $4 isb r ttndrul Ontr-un pescar ; atund ,,pe$tele torte, spune povepti. Ptin el rdzbat p t d lo a-a t r a n s f o m t t n t r s albind co a-a piern o t robustrho neamului, optimfsmul lui dut printrr copact.

$8 medinto in m i Mne. Istoria de damutt Legendarul Dragab, descdlecbtar de tas-a sctis incdl o dutd sub f o m a unei lefd 4 n Moldova, a f h t la vin(itoarea ultimului bovr de pe aceste meleagutf, a ldsat gende. ochii sd-f zboare, cu nespusd bucutfe : $f ,,de la Drag09 la Cuza-Voddn multe ,,Peste vdi, peste grddiai/Unde-s roiuri se vor fi Petrecut d e vreme ce ne-au rdde a l b i d ;/Peste ape cz~rgdtoaref$i durn- . mas atftea poverti $i Zegende. Una dintre brdvi rdsunbtoareu. i0' ele ar /I ,Jurtimintul rom&nului" : ,,L-a Neinchipuit de bogata $i d i v e r 3 1 f h t a pus dracul pe-un rumin $1.- a jurat- de palet6 folcloristicd r o d n e a s c l t ne-u Onr la u n turc un ulei plin cu miere. cintat sufletele sovbind din izvoarele ei Asta a fost de dnd cu t u r d l : curate g i Oncdrcate de o adevdratd s a d Turcul fl bdnuiegte $i-1 cheanad sd-1 dea tats: Fantezia lor ne-a fdcut i n h i l a m a i pe mEna agdt. Ruminul, vdztndu-se .prins bune $i ne-a inziulcit secazurile, ne-a dat cu mita-n sac, ce era s& facd ? 0 ia cu credintil C n mai b f n a $i ne-a adus fn case Burn inainte, g f unde fncepu sil se Enchine sperantele, de care nu ne-au putut des8i sd blesteme, m 6 f tatd, fddndu-gi nigte p&rH nimeni $ nimib. i mdtcinif de-le cu coadii, zidnd : Numai astfel not romanit a m deven# A g d ! Cine a furat mferea, s-o mdle7endarf. , , nfnce cu muderea, ceam sd-i gumineze seara ; hodorog*l sd-1 ardd focul I... Dracii-n pdgubag cii hotul st6 de f a G l.., Atund, t u r m l d g u b a g , auzind atitea vorbe de blestem ~i fiindu-i fried[ sd nu F l a r i alese ddn poezia popular&, Editura cumva sd se Ontoarcd asupra Iut, $i mai pentru Lfteraturd, 1967, p. 10, 246, 206, v w n d atttea crud fdcute, fi luase r o d 257, 291 ; 2. Grigore G. Tocilescu, Chrisnu1 mintile, i-a zis : tea N. Tapu, Materialmi folclarice, EdiDestul, bre, destul! cd in-o bate tura Minerva, volumul 11, p. 299 ; 3. Antalogia de Zidc5 popular& scungpleasc4 Dumnezeu $ pe i 'mine A c u m t e cred... EdUura Minerva, Bucure$ti, 1980, p. 105, Du-te acasd 107, 17, 316, 514 ; 4. Traion Cantemir, $i aga a scdpat ~ o m & n u l ! ~ i ? Ffind E n agteptarea coacerti unel turte Folclor literar vflcean, Editat la Rm. VELcea, 1981, P.' 82 ; 6. Colectia nationalti de ,,dt toate zflele de mare", stdpinul $1 un falolor, Editura Academiei, p. 566 ; 7. Ffnvoinic cad la fnvoiald sd spund dte-o mind u d . ,,Fldichia$ul nostru, rom&na$ deztfm dorului poezii din 'Jbra ghetat" n u so krsd invitat a dova oar6 $ iLovi$tei, Editura Minerva, 1975, p. 6 4 ; 8. Artur Gorovei, Cianiltu~ile r a m h i l o r , Edifncepe : , ,,TaMI meu era stupar, d n c i altura Ttneretului, 1959, p. 14, 13, 164; 9. bine n-uveau k c en Stupii ltci, $t md triPoezie, cintec, joc, Editura Ion Cremgd, metea cu ele sdl le pasc. fntr-una din zite, 1974, p. 167 ; 10. Legende mullare ram&o vfjelie gronznicd tmd rdsp3ndi albinele. nqtd, Editura Minewa, Bacure$tf, 1981, p. DupU ce tncetd vijelia, imi c a u t albinele 687, 692, 686;- 192,. 691-692, 285, 58-459, prin toate locurile, $t le gdsesc ; darci doud 688 ; 11. OvCdfu Badea, Mica emidapedie lipseau. Ce sd fac ? Acasti nu puteam sd a 4povqtilos r m w t d , Editura $ t i t n ~ j c d m& %tore, cd-mi era fricd de ciuricd. g i Endclopedicd, B w r e $ t i , 1976, p. 6, 5 ; Trimit cele trei albide acasd, $ f e u plec-sd Al. M i t m , Din r g d k h i de legendH 6i hcaut albinele fugite. Dupd ce a m , cutreielad&, Editura Junkaea, p 5-10 ; 13. V. rat toatd @ra, gdsesc albinele la un tdran Alecsandri, Puedi, Editura Ion Creangd, care L e prinsese gl le pusese la plug, de-$i 1985, p. 136-138; 14. I. SlaoCet, Lh-prearase tot d m p u l . l a u albinele de la dtnL i n s , p. 18-22; 15. C6lin G r u b , Moara arl cam %I m9rii&, $1 v o f sd mif fntorc llui Elisei, Editura JuUwaea, 1979, p. 122; mad, cind bag d e seamb cdi albfnele se cam stricase la c e ~ f b ;de jug. Atumci fau 15. H m $i alte c w pc~ulart?, Editura pentru Literaturd, 1963, p. 15 ; 17. De Ia o frunzci d e nuc s i le Stera putintel, dard tn ceafa lor odd deodatd crescuit doinuci D r a g q la Cuaa-VdiA, Editura pentru Iiteraturd, 1966, p. 74 ; 18. Legende spiu bmari, care $1 f d c w e roaden. $t minciuna rnele m m h i l o r , Editura Fada, 1984, p. fa ptopo#i Mat d e m r i c t Z ,,splnul pleznise d e neccrz cd-1 pdcdlise rombnagul, tar& ~47-948 ; Carmen Saecubre Valoachiaun, Editura Minerva, 1976, p. 100. bdiatul lud turta ti sr duse a c a ~ d " . ~

!...

!...

...

~~

Se tnttmpUI C n unek ,daM1*r ca tar-o familie de ulbine ad depund oud doud mdtci o matcd ofrStnica pi o a doua tDndrd Se tdfmpld deseori asemenea jenomene ? Se poate oare jolosi conuiefubea a doud rndtct ca un procedev apicol practic-? Cmvietulrea a dou& m&W. a-celei vkstnice 01 a film4 acesteia se otsaervti ad in W l i f l o r de a&bine neroitoare (anecbalice) in cazul SchirnbHrii llnigtite a m&tcilor. Ambele d t c i pot convietui o anumite perload6 de timp. AceastA convie$uire are ins& un caracter ternporar metca virstnica va dispare cu timpul, iar fn familie rgmtne numai matca tfnHrg. In mod axttfieial d9 Mtmmea se poate realizg conviwirea rnai multor matci. Am vtizut cu ani !n u r n tn stupina apicultorului Hhtcu din Arad deplasat fn pastoral la salcirn o asemenea familie avind 3 m&tci marcate diferit. Toate miitcile erau virstnice (cele tinere nu se tolereaza fntre ele) dar treptat n u d m 1 lor s-a micaorat. Farnilia cu mai multe mfitci nu s-a evidentiat in productie ji de aceea, pin& in prezent, nu se poate dirma cfi s-a g&sit un procedeu practic acceptawl pentru generalizarea unei anumite metode eficiente de lucru. De cc tn unek sftuatfi albinete conwmd cu pldcere jdfnd de gttu, boto If chiar mu$tur mddinat ?

In cazul lipsei de polen h naturH .eLMnele pot aduce in stup fainti de griu, mazare, ovk, m$h-a u attfel de f&inll 01 chiar boia. Cu acestea albinele complekaziI Intr-o oarecare m&ura insuficienta hami ,prateice naturals adica polaul, far& care nu pot c-te puietul. Cel ma1 bine este asimllatii -f&ina de o r a , porumb, f&-ina degresau de soia $i indeosebi fainurile de fin. 'De aceea, cfnd polenul este insuficient in naturH se folosesc $1 diferiti inlocuitori de polen.

& mieve tin jaguri muceQdi#i?

- Se pot admfnkrtra

'alMnsIar patturd

Albinele nu folosesc pbtura rrtucegHit6. D a d i p y t ~ u c m tF stup o ram& CIA gWmti muceg&it&supunem albimle la o m u n d suplimentarH de curtitire a fagurilor. Asemenea faguri se recomandti a fi reformati si topiti. In cazul unui deficit de fagtlri in stupinh se pot alege $i folosi fagurii ma1 putin rnucegtiiti din care se scuturti mai intii psstura 6i se spalti cu mula spa lor faguru .liberrti w folorew en do obicat,

Mierea cristalizatg re pate da alblnelor primgvara dupti ce fagurii se h c 8 pgcesc $1 stropesc cu apti caldg. La controalele urntitoare mferea cristalizatg rBmas& X n faguri se urnezqte a doua oarti cu apH cald&. Mierea fermentatg se poate da prirnavara E n hrima albinelm nvmai duph ce a fost fiarta tn bale de ap6. 0 matcd Wnfird a r e a jost ftrfutd ta timpul tntregului sezon- apfcol Cntryn nucleu pe t ~ e i rame lpi v q pdstra capacitatea d i c a t d d e o u t , +i U n onut urmdtor, refnd ua jt inhodwd tntr-o famUie puternkd t In nucleu matca a dispus de un rpa#iu restriqh de ouat putrnd depune cel mult 500 cwti in 24 ore. In aceste condiui, ovarele ei nu au ajuna la o f n d t i dezvoltare functional&. Daca o asernenea mat& se muta in anul u n z t o r htr-o familie puternicti, ea va depune ma1 multe ou8 d e i t in nucleu fnsa nu va put- dezvolta o activitate intens& de ouat. De aceew nu se recornand&s& se pbtreze astfd matcile tinere, ele trebuind introduse fn familiile de ba* iar miltcile vtrstnice r& fie introduse in locul acestora tn nuclee. Cum se poate deosebt depunerea oudlor de cdtre o rnatcd trintorifd, de oudlr depuse de albinele lucrdtoare lntr-o fomflie bezmeticd ? Matca trfntoritg depum ougle q u lag adid, cite unul pe fundul W e l o r , ocupind celulele la &d. Albinele ou&toare dintr-o familie' bezmeticH depun hsH o a l e fn dezordine m i multe intr-o celula g l chiar In celulele cu phsturil, lipindu-le de ,peretii later&. Matca taintmi@ nu se poate corecta $1 trebuie schimbatil nelntlrziat. DuPU ce critetti se poate aprecfa Cnainte de introducerea mdtcii tn famil& dl aceasta ua avea o captacitate rfdicatd de a depune oud ? -- Dup6 aspcctul exterior este greu d apreciem prolificitatea unei mgtci. Totu$l, o matcti bung trebuie s& fie bine dezvoltat&, s& cinttireascti aproximativ 200 mg, s H aib& aripile dezvoltate, picioarele intregi, s& fie destul de mobflli. In perioada pontei matca are abdomenul lung qi tngrogat. La matca neirnperecheatti abdomenu1 este ma1 mic. ProLificitatea ei a8 poate stabili nurnai introdudnd-o fntr-o farnilie de albine buna gi creindu-1, conditiile $1 posibilitatea &-$I demonstraa singurll capacitatea. Iw.Trslur v. nvw-

Povestesc
Prof. VL.
Ce J faa cu scrrea? Mia mt 6e distruge toatd stupifla, iar dumitate t;i arde d e glum&. J3a n u glumesc deloc; dummata nu $tit cd toate mugtele se W de sare $i ntciodatd nu se ageazd pe ea. Ptnd ,la urmd;- apicultotul a-a hotdrtt sit tncerce sf cu sare; a preshzt-0 pe toate scfnduzile d e zbos fi pe capdccele stupflor $1 acum agtepta %d oadd efectul, 'cu toate cd nu prea avea 8ncredere 2 n mcces. $i totwi, in mat pufln de o ard zcnrra din s t u p i d s-a potolit ca prfn farmec. Seara, apicultoral a strins sarea, cu inte?t$ia ca a doua zi de dimineat6 s-o pund tar, dar n-a rnai fost nevoie cdci toate albinele i g i c&utau linigtite de treabd, ca g i cum cu o zi inafnte nici n u s-ar f t luptat esr attta fnvergunare.

Mmglnd pttn @&lure, an apialtar a vdzut un airs a r e as strdduta J (lire laba S n sctobura .arnui copac, dar gaura ftind p e a mied, m reu#da # dupd i m i multe incmd+i a rendntcrt. Dupd plecarea ursului, m u 1 a-a bw la mpacul cu prkillcr. Uittndu-se in neorburd, a vllmrt cd i n interim eraujaguri, dar spre uimirea Iul, n u ea zdrea n k i o albind. $i-a &s fierdstrdul, tVponrZ ipi a tnceput sd taie scorburcr: A gdsit tndiuntru gase f w d , lungl de 1,35 met&, pltni pinti jos cu miere cdpdcttd. Ducind fagur f i acasd, a stros din et 80 kg de miere. Dar unde erau albinele 7 Umplind -mereu jagurii cu Wiere, albinele C i tot lungeau, ca &d ojere loc m&tcdi pentru depunerea oudlor, dar tot lungfnd fagurii, acegtia au a j u m ptnd la fundul s c ~ b u r e i bloctndu-sc contplet cu miere, m t c a nematavind loc bentru a i b . Lipsitd de puiet, aceastd familie de alb2ne era oortitd dispa+fttef.DEndu-$i seama de perfcolul care l e amenin@, albinele s-au hotdr2t sd pilrdseascd scorbura qt sd-$i caute alt addpost i n care sd i a totul d & la inceput.

Protectia albinelor impotriva stropirilor


,

Pentru a proteja albiade de tntoximre atunci ctnd se anuntd stropirea cu pesticide, se recomandd fie fnchiderea urdinf~urilor, fie deplasa~eastupilor la o distant& de cel pufin cinci k m de l a 10cul pricfna. Ugor de spus, dar m i greu de Tealkat. Este dscunt sd fw!Mtbt tn~inQurile - timp de &udS c h i afat(1-e a t m p e U n aptcultor traeepdMor, 5n lCmp ec eonratud d e 28-3PC, tar tn pribtqrr,.deplatrola fagurti dfntriun stup, h t r - o M'ems - sdrit stupflor, este grew sd se ob#ind la Ztps'itd de eules, n-a observat cd la stupul momesrt mijlmcele de transport. deschk cl,e prea hultd vreme, Incepeau sd AvEnd stupti agezati pe piirntnt, un apdse adune albtne hoate. St-a dat seama cultor a Qncercat urmiitorul procedeu de a b h cind s-a abunat un roi de hoate protectte. A tntors stupfi eu o jumdtate ' cu toatd juria. -Omul de rottre (cu 180"), astfel Ondt urdinigul care, ataqau . #-a adus amtnte cd, t n ustfel de C ~ Z U T ~ , sd vind dn looul peretelui a n spate al se mlcgoreazb urdint$ul, se u w e stupzcE cu stupalut ; aceastd migcare se face cu cel petrol, se pune kr urdtni$ iarbd ca sd Enputin d a d ore Enainfe de awopfre $i fdrd curce intmrea hoatelm ; Be toate Ze-a fna inchide urdini~urfle.Albinele care so incercat, dar degeaba cdcf jurtQag& se a- torc obosite de la cules, negdslnd urdlnitindea g i da ceilalfi stupi gl era mai mare gul, se ageazd pe peretele stupului. jorjalea sit vezi d t e albine wtureau tn lupa. mtnu u n dwchtne. Ele n u se mat duc la Totul s-a potolit abta reara, dar a doua cules cdd au gu$uli#eZe pline. Consumarea zt de dimineatd rdzboiul a retneeput CU nectuzului din gugulftd dureazd cam doud $t maf multd invergunare. Ontul era diszile, timp tn care substan@ stropttd, de perat ne$tiintY Ice sd rnai fad. In aceastd situafie il.uede vecfnul sdu reguld, n u mai are eject asupra albinelor. care n u era aptcultor. In .caz de ploate clorchinele de albine ae Ehei au inceput sd rotascd, ztce acesva acoperi cu o jolie de plastic prinsd cu. t t ~vdzind zarva din stupiml. pionoze i n peretele stupului. Dupd douil' Ce 86 roiascd, se bat, se omoard, se fur; Q J r e ele, nici nu gttu ce sd .mat zile stupif se readuc t n pozitia fntticil&:g i fac, sfnt dispe~at. totul reintrd t n normal. Dar de ce nu le pui sure 7, z k e vednw.

o arauyjqo ap ampitnu 19 apnopad aIaj?d -el* pu?a)rd !un$#m.b)sujsp araDatn9 -g '8081 auor~ UI ?Ira3 'p

;VHP r D i d B l l w J ? ~ o ~ d n s nvoutaM ~

-soat

XIX tnInto3as ~nandajutv1 'rozau!q~o vrdnso arzsvou r o p j ! ~ v S o u m lnlpnts 'Z '5281 !a 2181 '1181 '5081 am$ 1mFfn nu a J m UlP 'PO81 '2081 % j ? ~ a 'rolau)qlv var!hr&ct w u a d l o n u o ~ -I :m a n 1 o l a r b g g u r n locqqnd 'TE81 otJqua*P ZZ q !otrumtniq tq apnw a 'LaqnH ~ s p u v r , g \ wa-lqo )a3 a2 !rmolf?para ?h?a ; t u v U ffdnls tq ap araaari o pulauazardar 'flrp3 p u n oauauraw n o r w g p as IS noa3pJ -sap es a r m a u a r ru dnls u n ' r q a u ~ p yt6oto)q m u a u l o p u3 atas al?tpn$s m w e d p$&opo) i a$8aao3spu falo& 'autqyo 1 6 anlw m l u a d mv?}ct wary w lnlnuqod o a r p - q o j 'urirao rn 1nslloW+d t6 p ~ q tnualod j nopunjvoo )nl ?)uurodwapo3 1 4 . nbgutvu! pa m$uad ' ) ~ a a uaut6po ' a y p l p u ?may3 -atadw$ as a r m u t Inpour 'gvp trc) -uad ~ ~ q p d z a npado3 la3 atsa y g 'rotaulqyo )n1n$uauowdt(coD 19 !tla?n a a r n p p n p q toluawopunJ f ~ ~ ~ u oc raqnH x , aspuvrd Wsam 1n1aJ us 'aamgl ett!#anresqo I-npu) -&tosap d u a w d x e eszanlp q oroqqoa oa l o d ~cwqwt an2.r93 UIP r : p rn n gndm -uy g -la nrauad w 8 oa tP ocuasqo on '9173 u a a r m la3 azsa ' s u a u r m s l o u u o ~ j nos inzol~cuas 'alrbdu t r o a w pou, un-rwg W D ) v a o 'saqnn 3 m w 'PW?ju!rj9 . aaS -aa?atw vnutaum o op aara8nd puwp6au ~ r ~ u pnq p z v ~ o *!td

ua If) a r m n~ puaonap ~ l u a $ ~ ' u f i l n 94w ? -!V-qropq ad afloorrm o m y ' m o w q a t u ) a:olfntPo ap fal P u t d w a ~ $ u' ? ~n l m - p o d va+a?dordv u l p 70s w n - r / u ~a6ar;ar L I ' ~ j u v l i ) c U ap la4 u n mu PutarlzaaN -ptmq os w!zdutn3 m a -uad ntpaurar !nun aara?np3 UI ' q r u d q as-npupnp ' ~ v a o uo ~ o j p3masprpd r9-pir p @ l ~ o1 1 a3 Daao 'ppa6orj pout pfsrzn 0 q arapaa prpl p q 1 s q t d o ?nlnhlau o a ~ ) l o r 7 -D ' a r w a j a u u?a )&tntmr atajut?# art93 tfllod p u m r p u ) u-1 a r m laa $so$ a 'mumngvu #)rots) fl p q q l ap rooajord ' ~ q uvar n ~ ' n v 1p$o.z ' 0 ~ a ~l t 1 v Z aP W P od 'aaau -as 186v.m u g ~ w PB~ r a p qnn o s p u a r ~

-03

~OP w

w p yt r r u 'amwaj Q oyucwtq