Sunteți pe pagina 1din 5

Decizia 1475 din 8 noiembrie 2011 (Decizia 1475/2011) referitoare la respingerea 00exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 2 alin (1)!

art "! art 7 alin (1)! art # si 10 din $rdonanta de urgenta a %u&ernului nr 11#/2007 pri&ind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti

Augustin Zegrean presedinte Aspazia Cojocaru judecator Acsinte Gaspar judecator Petre Lazaroiu judecator Mircea Stefan Minea judecator lulia Antoanella Motoc judecator Ion Predescu judecator Puskas Valentin Zoltan judecator Tudorel Toader judecator lonita Cochintu !a"istrat asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Pu#lic$ procuror Antonia Constantin% Pe rol se afla solutionarea e&ceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art% ' alin% ()*$ art% +$ art% , alin% ()*$ art% - si ). din /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., pri0ind !asurile pentru co!#aterea intarzierii e&ecutarii o#ligatiilor de plata rezultate din contracte co!erciale$ e&ceptie ridicata de Societatea Co!erciala 23lectra Total Consulting2 S%A% din 4ucuresti in 5osarul nr% ))%'--1'661'.). al 7udecatoriei 8a!nicu Valcea si care for!eaza o#iectul 5osarului Curtii Constitutionale nr% --51'.))% La apelul no!inal se constata lipsa partilor$ fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita% Cauza fiind in stare de judecata$ presedintele acorda cu0antul reprezentantului Ministerului Pu#lic$ care pune concluzii de respingere a e&ceptiei de neconstitutionalitate ca neinte!eiata$ cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale% C98T3A$ a0and in 0edere actele si lucrarile dosarului$ constata ur!atoarele: Prin Sentinta ci0ila nr% ))%;+' din ; dece!#rie '.).$ pronuntata in 5osarul nr% ))%'--1'661'.).$ 7udecatoria 8a!nicu Valcea a sesizat Curtea Constitutionala cu e&ceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art% ' alin% ()*$ art% +$ art% , alin% ()*$ art% - si ). din /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., pri0ind !asurile pentru co!#aterea intarzierii e&ecutarii o#ligatiilor de plata rezultate din contracte co!erciale$ e&ceptie ridicata de Societatea Co!erciala 23lectra Total Consulting2 S%A% din 4ucuresti cu ocazia solutionarii unei cauze a0and ca o#iect o cerere pentru e!iterea unei ordonante de plata% In !oti0area e&ceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine$ in esenta$ ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale$ intrucat nu per!it ad!inistrarea unui pro#atoriu co!plet$ singura pro#a ad!isa fiind cea cu inscrisuri$ iar procedura de judecata a

cererilor for!ulate potri0it pre0ederilor /rdonantei de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., creeaza un deza0antaj 0adit de#itorului$ care se 0ede pus in i!posi#ilitatea de a se apara in !od adec0at si te!einic% 7udecatoria 8a!nicu Valcea opineaza in sensul ca e&ceptia de neconstitutionalitate este neinte!eiata% Potri0it dispozitiilor art% ;. alin% ()* din Legea nr% <,1)--'$ incheierea de sesizare a fost co!unicata presedintilor celor doua Ca!ere ale Parla!entului$ Gu0ernului si A0ocatului Poporului$ pentru a si e&pri!a punctele de 0edere asupra e&ceptiei de neconstitutionalitate% Gu0ernul apreciaza ca e&ceptia de neconstitutionalitate este neinte!eiata% Presedintii celor doua Ca!ere ale Parla!entului si A0ocatul Poporului nu au co!unicat punctele lor de 0edere cu pri0ire la e&ceptia de neconstitutionalitate% C98T3A$ e&a!inand actul de sesizare$ punctul de 0edere al Gu0ernului$ raportul intoc!it de judecatorul raportor$ concluziile procurorului$ dispozitiile legale criticate$ raportate la pre0ederile Constitutiei$ precu! si Legea nr% <,1)--'$ retine ur!atoarele: Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este co!petenta$ potri0it dispozitiilor art% )<+ lit% d* din Constitutie$ precu! si ale art% ) alin% ('*$ ale art% '$ ;$ ). si '- din Legea nr% <,1)--'$ sa solutioneze prezenta e&ceptie% /#iectul e&ceptiei de neconstitutionalitate il constituie pre0ederile art% ' alin% ()*$ art% +$ art% , alin% ()*$ art% - si ). din /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., pri0ind !asurile pentru co!#aterea intarzierii e&ecutarii o#ligatiilor de plata rezultate din contracte co!erciale$ pu#licata in Monitorul /ficial al 8o!aniei$ Partea I$ nr% ,;6 din ;) octo!#rie '..,$ apro#ata cu !odificari si co!pletari prin Legea nr% ))61'..6$ pu#licata in Monitorul /ficial al 8o!aniei$ Partea I$ nr% <). din ' iunie '..6% 9lterior sesizarii Curtii Constitutionale$ /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., pri0ind !asurile pentru co!#aterea intarzierii e&ecutarii o#ligatiilor de plata rezultate din contracte co!erciale a fost !odificata prin art% II pct% ) din /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ,-1'.)) pentru regle!entarea unor !asuri necesare intrarii in 0igoare a Legii nr% '6,1'..pri0ind Codul ci0il% In ceea ce pri0este !odificarile aduse pre0ederilor ce constituie o#iectul prezentei e&ceptii de neconstitutionalitate$ acestea au constat$ in esenta$ in inlocuirea sintag!ei 2contracte co!erciale2 cu sintag!a 2contracte intre profesionisti2% 5ispozitiile criticate au$ in prezent$ ur!atorul continut: Art% ' alin% ()*: 2Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe$ lichide si e&igi#ile ce reprezinta o#ligatii de plata a unor su!e de #ani care rezulta din contracte incheiate intre profesionisti% Art% +: = ()* Cererea introdusa potri0it pre0ederilor art% > cuprinde: a* nu!ele si do!iciliul sau$ dupa caz$ denu!irea si sediul creditorului? #* nu!ele si do!iciliul de#itorului persoana fizica$ iar in cazul de#itorului persoana juridica$ denu!irea si sediul$ precu! si$ dupa caz$ nu!arul certificatului de in!atriculare in registrul co!ertului$ codul fiscal si contul #ancar?

c* su!a ce face o#iectul creantei$ te!eiul de fapt si de drept al o#ligatiilor de plata$ perioada la care se refera acestea$ ter!enul la care tre#uia facuta plata si orice ele!ent necesar pentru deter!inarea datoriei? d* se!natura creditorului% ('* La cerere se ane&eaza inscrisurile ce atesta cuantu!ul su!ei datorate si orice alte inscrisuri do0editoare ale acesteia% (;* Cererea si actele ane&ate la aceasta se depun in copie in atatea e&e!plare cate parti sunt$ plus unul pentru instanta%2? Art% , alin% ()*: 2()* Pentru solutionarea cererii$ judecatorul dispune citarea partilor$ potri0it dispozitiilor Codului de procedura ci0ila referitoare la pricinile urgente$ pentru e&plicatii si la!uriri$ precu! si pentru a starui in efectuarea platii su!ei datorate de de#itor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra !odalitatilor de plata% Citatia 0a fi in!anata partii cu ; zile inaintea ter!enului de judecata%2? Art% -: 2()* Su# sanctiunea decaderii$ de#itorul poate contesta creanta prin inta!pinare% ('* In cazul in care de#itorul contesta creanta$ instanta 0erifica daca aceasta contestatie este inte!eiata% (;* In cazul in care contestatia este inte!eiata$ instanta 0a respinge cererea creditorului printr o incheiere ire0oca#ila% in aceasta situatie$ creditorul poate introduce cerere de che!are in judecata potri0it dreptului co!un%2? Art% ).: 2()* In cazul in care$ ca ur!are a 0erificarii cererii pe #aza inscrisurilor depuse$ a declaratiilor partilor$ precu! si a celorlalte pro#e ad!inistrate$ constata ca cererea este inte!eiata$ instanta e!ite o ordonanta de plata$ in care se precizeaza su!a si ter!enul de plata% ('* 5aca de#itorul recunoaste o parte a pretentiilor creditorului$ instanta e!ite o ordonanta de plata partiala pentru su!a ce corespunde partii necontestate a creantei$ sta#ilind ter!enul de plata% (;* Ter!enul de plata nu 0a fi !ai !ic de ). zile si nici nu 0a depasi ;. de zile de la data co!unicarii ordonantei de plata% 7udecatorul nu 0a putea sta#ili alt ter!en de plata decat daca partile se inteleg in acest sens% (<* /rdonanta de plata se 0a co!unica fiecarei parti de indata$ potri0it pre0ederilor Codului de procedura ci0ila In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt in0ocate pre0ederile constitutionale ale art% )+ pri0ind egalitatea in drepturi$ art% ') referitor la accesul li#er la justitie$ art% '< pri0ind dreptul la aparare si art% )'< alin% ('* pri0ind infaptuirea justitiei% 5e ase!enea$ in0oca art% + paragraful ) pri0ind dreptul la un proces echita#il si art% )< pri0ind interzicerea discri!inarii din Con0entia pentru apararea drepturilor o!ului si a li#ertatilor funda!entale% 3&a!inand e&ceptia de neconstitutionalitate$ Curtea constata ca asupra constitutionalitatii dispozitiilor criticate s a !ai pronuntat$ e&e!plu fiind 5ecizia nr% )%)'- din ). septe!#rie '..-$ pu#licata in Monitorul /ficial al 8o!aniei$ Partea I$ nr% ,)+ din '; octo!#rie '..-$ 5ecizia nr% )%..) din , octo!#rie '..6$ pu#licata in Monitorul /ficial al 8o!aniei$ Partea I$ nr% ,,< din )6 noie!#rie '..6$ sau 5ecizia nr% )%))+ din )+ octo!#rie '..6$ pu#licata in Monitorul /ficial al 8o!aniei$ Partea I$ nr% ,,+ din )- noie!#rie '..6%

Astfel$ Curtea a constatat ca /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., a fost adoptata pentru a sta#ili !asuri pentru co!#aterea intarzierii e&ecutarii o#ligatiilor de plata asu!ate prin contracte co!erciale si pentru sta#ilirea unei proceduri si!plificate de solutionare a actiunilor in justitie a0and ca o#iect ase!enea o#ligatii% 're&ederile de lege criticate sunt in sensul aplicarii principiului rolului acti& al (udecatorului! care! la solutionarea pricinilor in prima instanta! are obligatia de a incerca impacarea partilor impre(urarea ca! potri&it art 7 din $rdonanta de urgenta a %u&ernului nr 11#/2007! (udecatorul citeaza partile pentru explicatii si lamuriri si staruie in efectuarea platii sumei datorate nu inseamna ca )otararea se &a pronunta fara ca acesta sa fi analizat toate probele aflate la dosar! inclusi& cele propuse de debitor *ai mult! art 2 din ordonanta de urgenta pre&ede ca procedura reglementata de acest act normati& &izeaza exclusi& creantele certe! lic)ide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale! iar art 10 dispune ca ordonanta de plata se &a emite numai in urma &erificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse potri&it art " alin (2)! a declaratiilor partilor! precum si a celorlalte probe administrate! instanta constatand ca cererea este intemeiata $r! este de mentionat ca! potri&it reglementarilor legale! creanta este certa atunci cand asupra acesteia nu exista nicio indoiala si! prin urmare! nu poate fi practic contestata De exemplu! ar fi aproape imposibil ca debitorul obligatiei sa conteste o factura fiscala atat timp cat a semnat de primirea acesteia 'e de alta parte! dispozitiile art 1+ din $rdonanta de urgenta a %u&ernului nr 11#/2007 dau posibilitatea contestarii de catre debitor a ordonantei de plata si reglementeaza procedura pentru exercitarea caii de atac ,sa fiind! se constata ca pre&ederile din ordonanta de urgenta criticate de autoarea exceptiei nu numai ca nu incalca dispozitiile constitutionale si con&entionale in&ocate! ci! dimpotri&a! dau expresie acestora Intrucat nu au inter0enit ele!ente noi$ de natura sa deter!ine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale$ atat solutia$ cat si considerentele cuprinse in aceste decizii isi pastreaza 0ala#ilitatea si in cauza de fata% Pentru considerentele e&puse$ in te!eiul art% )<+ lit% d* si al art% )<, alin% (<* din Constitutie$ precu! si al art% ) ;$ al art% )) alin% ()* lit% A%d* si al art% '- din Legea nr% <,1)--'$ C98T3A C/@STIT9TI/@ALA In nu!ele legii 5 3 C I 5 3: 8espinge$ ca neinte!eiata$ e&ceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art% ' alin% ()*$ art% +$ art% , alin% ()*$ art% - si ). din /rdonanta de urgenta a Gu0ernului nr% ))-1'.., pri0ind !asurile pentru co!#aterea intarzierii e&ecutarii o#ligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti$ e&ceptie ridicata de Societatea Co!erciala 23lectra Total Consulting2 S%A% din 4ucuresti in 5osarul nr% ))%'--1'661'.). al 7udecatoriei 8a!nicu Valcea% 5efiniti0a si general o#ligatorie% Pronuntata in sedinta pu#lica din data de 6 noie!#rie '.))%