Sunteți pe pagina 1din 17

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

PROGRAM COLAR

LIMBA ENGLEZ
CLASELE A V-A AVIII-A LIMBA MODERN 1

BUCURESTI, 2009

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public NOT DE PREZENTARE

Elaborarea proiectului de program de limb englez pentru clasele a !a!a!"!a porne#te de la urmtoarele premise$ ! men%inerea structurii #i alocrilor orare din actualul plan!cadru de &n'%m(nt ) ! proiectarea curricular centrat pe competen%e #i dez'oltarea unei strategii didactice care s urmreasc *ormarea acestor competen%e) ! proiectarea unui set unitar de competen%e generale #i speci*ice pentru toate limbile moderne studiate &n #coala rom(neasc, din perspecti'a modelului comunicati'!*unc%ional de predare + &n'%are a acestora) ! detalierea celor opt domenii de competen% c,eie europene care stabilesc competen%ele generale ale disciplinei, din care au *ost deri'ate competen%ele speci*ice) ! corelarea acestor competen%e speci*ice cu o serie de *orme de prezentare a con%inuturilor) ! proiectarea con%inuturilor predrii &n *unc%ie de ne'oile de comunicare ale celui care &n'a%) ! posibilitatea ca unei competen%e speci*ice s &i corespund mai multe con%inuturi) ! corelarea treptat, c,iar de la &nceputul studierii limbii engleze, la ni'elurile de per*orman% pre'zute de Cadrul European Comun de Referin; !asigurarea continuit%ii #i a progresiei de la o clas la alta, %in(nd cont de competen%ele care se *ormeaz la ele'i) ! asigurarea unui demers didactic personalizat, instrumentul acestuia *iind unitatea de &n'%are) ! necesit%ile de comunicare ale ele'ilor &n conte-tul realit%ii lor imediate!*olosirea tele*onului celular, completarea unui C./., &ntocmirea unui e!mail. 0st*el, au *ost propuse pentru studiu, te-te autentice #i sarcini de lucru autentice, care s re*lecte situa%iile tipice de comunicare #i documentare din realitatea contemporan ! programa #colar este un document de re*erin%, &n sensul c stabile#te competen%ele care urmeaz s *ie *ormate prin intermediul acti'it%ii didactice #i cu a1utorul con%inuturilor. 0'(nd &n 'edere pla1a orar 22!3 ore4 pre'zut &n planul cadru pentru limba modern 5, programa con%ine$ !nota de prezentare) !corelarea dintre competen%ele c,eie europene #i competen%ele generale din programe) !competen%e generale) !'alori #i atitudini) !competen%e speci*ice #i *orme de prezentare a con%inuturilor) !con%inuturi obligatorii 2teme, *unc%ii comunicati'e #i elemente de construc%ie4) !con%inuturi la decizia #colii 2marcate &n te-t prin asterisc #i corp de liter italic4$ obligatorii numai &n situa%ia c(nd, la o anumit clas, se opteaz pentru curriculum e-tins 23 ore pe sptm(n4) !sugestii metodologice pri'ind utilizarea acti'it%ilor de &n'%are. 6a *inele &n'%m(ntului gimnazial, ele'ii 'or atinge un ni'el comparabil cu ni'elul 02 din Cadrul European Comun de Referin. 7n situa%ia &n care ni'elul clasei de ele'i #i interesele de &n'%are ale acestora permit #i abordarea unor con%inuturi #i aplica%ii din manual, care nu se regsesc &n ceea ce pre'ede programa #colar ca *iind obligatorii, pro*esorul 'a e'iden%ia &n plani*icare caracterul lor *acultati' #i nu le 'a include &n probele de e'aluare sumati'

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

COMPETENE GENERALE

5. 2. 3. 9.

Receptarea mesa1elor orale 8roducerea mesa1elor orale Receptarea mesa1elor scrise 8roducerea mesa1elor scrise

VALORI I ATITUDINI :ani*estarea *le-ibilit%ii &n cadrul sc,imbului de idei #i &n cadrul lucrului &n ec,ip &n di*erite situa%ii de comunicare Con#tientizarea rolului limbii engleze ca mi1loc de acces la pia%a muncii #i la patrimoniul culturii uni'ersale ;isponibilitatea pentru acceptarea di*eren%elor #i pentru mani*estarea toleran%ei prin abordarea critic a di*eren%elor #i a stereotipurilor culturale ;ez'oltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio!culturale #i pro*esionale speci*ice, prin receptarea unei 'ariet%i de te-te &n limba englez :ani*estarea curiozit%ii pentru descoperirea unor aspecte legate de 'ia%a copiilor din spa%iul cultural anglo!sa-on Con#tientizarea importan%ei cunoa#terii unor aspecte geogra*ice speci*ice spa%iului anglo!sa-on :ani*estarea curiozit%ii *a% de tradi%ii #i obiceiuri speci*ice spa%iului de cultur #i ci'iliza%ie anglo!sa-on :ani*estarea interesului pentru cunoa#terea unor aspecte semni*icati'e ale spa%iului cultural anglo!sa-on

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

<acilitarea &n%elegerii lumii #i s gseasc modalit%i de a contribui la &mbunt%irea ei) ;ez'oltarea unor atitudini #i concep%ii care s dez'olte respectul de sine) <ormarea unui poten%ial *izic, emo%ional, estetic, spiritual, intelectual, moral #i social) ;ez'oltarea respectului *a% de cei din 1ur, demonstrat prin gri1a *a% de bunstarea #i sntatea lor) <ormarea unor atitudini constructi'e care s resol'e con*lictele dintre indi'izi) ;ez'oltarea unei responsabilit%i ci'ice #i sociale! promo'area bunului comun, satis*acerea ne'oilor celor din 1ur, participarea la procesele democratice, 1usti%ia social #i di'ersitatea cultural) <ormarea sim%ului de rspundere pentru pstrarea mediului natural #i cultural)

CORELAREA DINTRE COMPETENELE CHEIE EUROPENE I COMPETENELE GENERALE Competen%ele c,eie reprezint un pac,et multi*unc%ional, trans*erabil de cuno#tin%e, abilita%i #i atitudini de care au ne'oie to%i indi'izii pentru &mplinirea #i dez'oltarea personal, incluziunea social #i gsirea unui loc de munc. 0cestea trebuie s se dez'olte p(n la s*(r#itul educa%iei obligatorii #i trebuie s ac%ioneze ca *undament pentru &n'%are, ca parte a educa%iei pe tot parcursul 'ie%ii. 0l doilea domeniu al competen%elor c,eie &l reprezint comu !c"#$" ! %#-o &!m'( )%#(! ( . 0ceasta include acelea#i competen%e generale ca #i comunicarea in limba matern$ se bazeaz pe abilitatea de a &n%elege , de a e-prima #i de a interpreta g(nduri, sentimente #i *apte, at(t pe cale oral c(t #i &n scris 2ascultare, 'orbire, citire #i scriere4 intr!o gam potri'it de conte-te sociale = la ser'iciu, acas, &n educa%ie #i instruire = con*orm cu dorin%ele sau ne'oile indi'idului. Comunicarea intr!o limba strin de asemenea apeleaz la abilit%i de mediere #i &n%elegere cultural. >i'elul per*orman%ei 'a 'aria intre cele patru dimensiuni , intre di*eritele limbi #i con*orm cu mo#tenirea #i cadrul ling'istic al indi'idului. 2 Comisia European ? Com*$%$ +$&$ c,$!$ *$ %#u $-uc"+!" *$ %o% *"#cu#)u& .!$+!! C"-#u& $u#o*$" -$ #$/$#! +(, o!$m'#!$ 01123 Com*$%$ +$&$ 4$ $#"&$ "&$ comu !c(#!! 5 %#-o &!m'( )%#(! ( -$#!."%$ -! c$&$ 6 com*$%$ +$ c,$!$ *$ %#u $-uc"+!" *$ %o% *"#cu#)u& .!$+!! Capacitatea de a &ntelege, e-prima #i interpreta g(nduri, sentimente si *apte, &n scris sau oral &ntr!o limb strin 2ascultare, 'orbire, citire, scriere4, &ntr!o di'ersitate de conte-te socio!culturale, &n *unc%ie de ne'oile sau dorin%ele subiectului 0bilit%i de &n%elegere intercultural, e-presie cultural #i mediere Com*$%$ +$&$ 4$ $#"&$ -! *#o4#"m$&$ -$ &!m'! )%#(! $ *$ %#u c&")$&$ V-VIII7 L1-L03 Receptarea mesa1elor orale 8roducerea mesa1elor orale Receptarea mesa1elor scrise 8roducerea mesa1elor scrise

/alori #i atitudini

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public LIMBA MODERNA I CLASA " V-" COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR 19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$ 5.5 5.2 5.3 *1 ! Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ ;esprinderea sensului global al unui mesa1 articulat clar, emis cu o 'itez normal Identi*icarea unor in*orma%ii speci*ice dintr!un scurt mesa1 audiat, articulat clar #i rar Sesizarea ordinii e'enimentelor relatate &ntr!un te-t scurt Iden"ificarea informaiilor eseniale din"run discurs s"andard pe subiec"e familiare 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ 7nregistrri audio!'ideo 8rezentri orale pe teme de interes *amiliar ;iscu%ii neo*iciale <ragmente de te-t care descriu e'enimente 8o'estiri orale

09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$ #1 2.2 @2.3 *# ! Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ ;escrierea persoanelor #i a unor e'enimente Cererea #i o*erirea unor in*orma%ii despre sine, despre persoane, despre acti'it%i din uni'ersul imediat Comunicarea in"erac"i$ &n"r-un sc'imb simplu de informaii Rela"area( pe scur" si fluen"( a unui e$enimen" 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ ;escrieri simple cu suport 'erbal 2&ntrebri, cu'inte de spri1in4 ;ialoguri <unc%iile comunicati'e nesarare per*ormrii acestor competen%e In"er$iul %araiuni simple cu supor" $izual; <unc%iile comunicati'e nesarare per*ormrii acestor competen%e

<9 R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$ 3.5 3.2 3.3 *) ! Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ Identi*icarea mesa1ului global al unui te-t Recunoa#terea in*orma%iilor esen%iale dintr!un te-t citit &n g(nd 0socierea in*orma%iilor *actuale dintr!un te-t citit cu o imagine+ un set de imagini **elec"area unor informaii din"r-un "e+" ci"i" pen"ru a le insera &n"r-o sc'em 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ 8o'estiri Te-te autentice scurte2 bro#uri de in*ormare, *ragmente de te-t care descriu persoane #i e'enimente4 Te-te cu imagini Sc,eme #i tabele

29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$ 9.5 Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ Solicitarea #i o*erirea unor in*orma%ii despre sine 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ *ormulare cu date personale)

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public 9.2 *! ) Redactarea unor paragra*e despre e'enimente #i persoane, dup un plan dat Redac"area unor "e+"e scur"e pe "eme familiare @redac"are de scrisori &n regis"ru familiar; Scurte te-te, paragra*e ;ic%ionar ,e+"e dup un plan da"( (folosind conec"ori simpli( despre e$enimen"e -i persoane din mediul familiar

CONINUTURILE =NVRII ORGANIZARE TEMATIC - Copilul despre sine$ &nsu#iri *izice #i morale, na%ionalitate, pr%ile corpului #i &mbrcmintea 2 completare , actualizare4 @s"area sn"ii, acti'it%i sporti'e ! <amilia$ membrii *amiliei, ocupa%ii, ,rana ! Acoala$ @orar, ac"i$i"i -colare,obiecte de studiu ! Copilul #i lumea &ncon1urtoare$ con'orbiri tele*onice, @ coresponden( @mi.loace de "ranspor", cumprturi, acti'itati in timpul liber ! 6umea *antastic$ persona1e de basm, desen animat, *ilm ! Cultur #i ci'iliza%ie$ nume de ora#e, @nume de monumen"e, tradi%ii #i srbtori 8UNCII COMUNICATIVE 5. a localiza &n spa%iu 2. a compara calit%i 3. a descrie persoane 9. a ini%ia si a sustine un sc,imb 'erbal . a situa &n timp, a relata acti'it%i$ la prezent, la 'iitor, @la trecut B. a e-prima inten%ii C. a e-prima moti'e / *a e+prima preferine 9. a e-prima capacitatea mentala sau *izica in trecut ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII G#"m"%!c( A-:$c%!.u& grade de compara%ie la ad1ecti'e regulate #i @ neregula"e Num$#"&u& cardinal$ 25!500 ordinal 5!30 V$#'u& 'iitorul cu Dill 2a*irmati', negati', interogati'4, going to 2a*irmati', negati', interogati'4 trecutul 'erbelor$ be, ,a'e, can 2a*irmati'4, @2 nega"i$( in"eroga"i$4 A-.$#'u& de timp$ EesterdaE, @ago, @las"( "omorro0, @ne+" P#$*o;!+!" betDeen, o'er, across, abo'e, at

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

LIMBA MODERNA 1 CLASA " VI-" COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR

19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$ 5.5 Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 7n%elegerea unor instruc%iuni de orientare &n spa%iu prin marcarea unui traseu pe o ,art sau marcarea unei rute pe un desen Identi*icarea elementelor c,eie dintr!un discurs standard pe subiecte *amiliare 1esprinderea informaiilor fac"uale din"r-un mesa. clar ar"icula" emis cu $i"ez normal 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ 7nregistrri audio+'ideo Con'ersa%ii simple Inter'iuri ;iagrame, ,r%i

5.2. *1 )

09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$ 2.5 2.2 2.3 2.9 Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ <olosirea unor *ormule orale simple, adec'ate unor situa%ii de comunicare uzual ;escrierea unor locuri #i persoane 8articiparea la interactiuni orale pe subiecte *amiliare <ormularea unor idei + preri &n legtur cu teme *amiliare 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ ;ialoguri Te-te lacunare Te-te cu imagini ;iscu%ii pentru realizarea unor proiecte <unc%iile communicati'e necesare per*ormrii acestor competen%e

<9R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$ 3.5. 3.2 @) ) Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ E-tragerea unor in*orma%ii generale si speci*ice dintr!un te-t citit &n g(nd Selectarea in*orma%iilor dintr!un te-t citit #i inserarea lor &ntr!un tabel+ diagram 1educerea sensului cu$in"elor necunoscu"e din con"e+" 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ Te-te lacunare Tabele, diagrame 8o'estirea Te-te autentice scurte ;ic%ionar

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public 29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$ 9.5 9.2. *! ) Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ Redactarea unor e'enimente trecute #i e-perien%e personale ;escrierea unor persoane si locuri dup un plan dat Redac"area unor "e+"e scur"e pe "eme familiare 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ 8aragra*e Te-te cu suport 'izual 8o'estiri <elicitri

CONINUTURILE =NVRII ORGANIZARE TEMATIC Co*!&u& -$)*#$ )! $> &nsu#iri *izice #i morale, na%ionalitate, acti'it%i sporti'e, starea snt%ii 8"m!&!"$ rela%ii *amiliale 2reluare #i &mbog%ire4 ? remea$ @carac"eris"ici clima"erice Co*!&u& @! &um$" 5 co :u#(%o"#$$ coresponden%, cumprturi 2reluare #i &mbog%ire4, acti'it%i pentru timpul liber 2acti'it%i recreati'e4 *!umea "anta#tic2 *persona.e de basm( desen anima"( film 2reluare #i &mbog%ire4 Cu&%u#( @! c!.!&!;"+!$$ scurte po'estiri , traditii si obiceiuri 8UNCII COMUNICATIVE 5. a cere #i a da indica%ii de orientare 2. a descrie un obiect ,o persoan, @ un fenomen 3. a ini%ia o interac%iune 'erbal ! *a e+prima -i a cere o opinie . a e-prima pre*erin%e B. a cere #i a da in*orma%ii despre cantit%i C. a relata un e'eniment + e-perien% trecut ". a e-prima moti'e

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

"

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public ELEMENTE DE CONSTRUC IE A COMUNICRII G#"m"%!c( Su')%" %!.u& numrabile+ nenumrabile A-:$c%!.u& gradele de compara%ie ale ad1ecti'elor neregulate Num$#"&u& cardinal$ 500 = 5000 ordinal 35!500 V$#'u& trecutul simplu = be, ,a'e, can 2interogati', negati'4 trecutul simplu = 'erbe regulate #i neregulate 2a*irmati', negati', interogati'4) 8ast Continuous 8ast Simple 's.8ast Continuous A-.$#'u& de timp$ last F, F ago. de mod GGGGGGGG 5 In cadrul predrii, nu se 'a *ace apel la conceptualizarea unit%ilor ling'istice, utilizate &n situa%iile de comunicare. Structurile gramaticale enumerate apar%in metalimba1ului de specialitate. Terminologia nu 'a *ace obiectul unei &n'%ri e-plicite.Structurile gramaticale de mare di*icultate, dar necesare pentru realizarea unor *unc%ii comunicati'e, nu 'or *i tratate izolat #i analitic, ci 'or *i abordate &n cadrul ac,izi%iei globale. Elementele de gramatic se 'or doza progresi', con*orm di*icult%ilor #i ne'oilor de comunicare, *r a se urmri epuizarea tuturor realizrilor ling'istice ale categoriilor gramaticale enumerate mai sus.

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public LIMBA MODERN 1 CLASA " VII-" COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR

19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 5.5 7n%elegerea unor instruc%iuni 'erbale 5.2 ;esprinderea sensului global al unui mesa1 rostit &n limba1 standard cu 'itez normal 5.3 Identi*icarea, e-tragerea #i &n%elegerea in*orma%iilor speci*ice dintr!un mesa1 audiat, pe teme de interes *1 ! 3socierea mesa.ului e+perien"a audia" cu propria 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ ;iagrame 7nregistrri audio+'ideo prezentri de #tiri la radio+T/ Te-te orale Con'orbiri tele*onice Con'ersa%ii

din

0 9 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 2.5 E-primarea unor sentimente #i stri de spirit 2.2 H*erirea unor in*orma%ii despre sine, despre acti'it%i #i e'enimente 2.3 E-primarea unei opinii + punct de 'edere pe un subiect *amiliar 2.9 *3rgumen"area ( pe scur"( a unui punc" de $edere #4 *5rezen"area semnificaiei personale a unor e$enimen"e -i e+periene "ri"e 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ ;ialoguri situa%ionale :esa1e personale ;escrieri simple cu suport 'erbal sau 'izual :onologul <unc%iile comunicati'e necesare per*ormrii acestor competen%e

<9 R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 3.5 Identi*icarea componentelor logice #i a succesiunii sec'en%elor unui te-t citit 3.2 ;educerea, din conte-t, a sensului unor cu'inte + sintagme necunoscute 3.3 E-tragerea in*orma%iilor de detaliu dintr! un te-t citit pentru a &ndeplini o sarcin de lucru 3.9 7n%elegerea unor in*orma%ii din tabele, sc,eme, diagrame etc. 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ 8o'estiri Te-te lacunare Ilustra%ii E!mail, anun% publicitar Tabele, sc,eme, diagrame

29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 9.5 Redactarea unor e'enimente trecute dup un plan narati' 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ 8aragra*e de tip narati' :esa1e

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 9.2 Redactarea unor paragra*e &n care s descrie persoane,sentimente #i reac%ii 9.3 Redactarea unor te-te *unc%ionale 2mesa1e, scrisori personale, scurte instruc%iuni, reclame4 9.9 H*erirea #i solicitarea unor in*orma%ii &n scris despre acti'it%i, persoane, e'enimente, e-perien%e *! 4 Rezumarea unui "e+" pe baza no"ielor 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ Instruc%iuni Scrisori &n registru *amiliar ;ic%ionar

CONINUTURILE =NVRII c&")" " VII-" ORGANIZARE TEMATIC U !.$#)u& *$#)o "&$ prietenia, gusturi #i pre*erin%e, 'ia%a sntoas) persona1e indragite din carti si *ilme M$-!u& 5 co :u#(%o#$ @ac%iuni pentru protec%ia mediului. O"m$ ! @! &ocu#!$ obiecti'e turistice #i culturale )di'ersitatea spa%iului cultural anglo!sa-on O'!c$!u#! @! %#"-!+!!$ m(ncruri speci*ice srbtorilor tradi%ionale, acti'it%i speci*ice srbtorilor tradi%ionale M!:&o"c$ -$ comu !c"#$ )! ! /o#m"#$ 5 )oc!$%"%$" mo-$# ( $ radioul , tele'iziunea si internetul I cu#)!u ! 5 &um$" "#%$!$ persona1e &ndrgite din cr%i #i *ilme, @pri ale unei cri

8UNCII COMUNICATIVE 5. a descrie un obiect, o persoan, un persona1 2. a solicita, a da, a con*irma in*orma%ii 3. a cere #i a o*eri un s*at 9. @a e+prima sen"imen"ul sugera" de o si"uaie 6 e$enimen" . a e-prima acordul #i dezacordul B. a descrie srbtori #i obiceiuri C. a con*irma o condi%ie real ". @a argumenta 9. a 'orbi despre rezultatul prezent al unei actiuni trecute

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII

. G#"m"%!c" V$#'u& 8resent 8er*ect pentru e-perien% trecut 2negati', interogati'4 8resent 8er*ect Continuous 8resent 8er*ect cu *or + since /erbe modale$ s,ould A-.$#'u& 1ust, e'er, ne'er *or,since , alreadE 8#";" co -!+!o "&( I ?7n"rebri dis.unc"i$e

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

LIMBA MODERN 1 CLASA " VIII-"

COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR 19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 5.5 7n%elegerea unor instruc%iuni detaliate prin e-ecutarea lor 5.2 Identi*icarea elementelor c,eie + in*orma%iilor esen%iale dintr!un mesa1 rostit &n limba1 standard, cu 'itez normal 5.3 Recunoa#terea organizrii logice a componentelor unui mesa1 audiat 5.9 ;educerea atitudinii dintr!un mesa1 audiat *1 4 'orbitorului relaie &n"r-o 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ Sc,eme, diagrame Tabel 7nregistrri audio Te-te orale de tip narati'

Iden"ificarea "ipului de din"re in"erlocu"ori con$ersaie

09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 2.5H*erirea #i solicitarea unor e-plica%ii pe teme cunoscute, re*eritoare la acti'it%i, &nt(mplri #i situa%ii din uni'ersul imediat 2.20rgumentarea unei idei, preri, a*irma%ii 2.3 8articiparea semni*icati' la interac%iuni 'erbale &n conte-te *amiliare 2.9*E+primarea clar a unui punc" de $edere 6 opinii proprii pe "eme familiare 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ Rapoarte orale Te-te orale argumentati'e Con'ersa%ia cotidian <unc%iile comunicati'e necesare per*ormrii acestor competen%e

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public 09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$ <9 R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$ 3.5. Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ Recunoa#terea legturii logice 2de tip cauz!e*ect4 &ntre sec'en%ele unui te-t citit Selectarea, din mai multe te-te citite, a unor in*orma%ii rele'ante, necesare pentru realizarea unei sarcini de lucru Identi*icarea #i transpunerea unor in*orma%ii din te-te &n tabele, sc,eme, gra*ice, diagrame etc. ;educerea, pe baza conte-tului, a semni*ica%iei sintagmelor+cu'intelor necunoscute dintr!un te-t citit 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ Te-te autentice de comple-itate medie 8aragra*e de in*ormare general Sc,eme, gra*ice, diagrame :ateriale publicitare ;ic%ionar

3.2.

3.3.

3.9.

29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$ Com*$%$ +$ )*$c!/!c$ 9.5 Redactarea unei po'estiri, urm(nd un plan narati' 9.2 Hrdonarea logic a ideilor &ntr!o nara%iune 9.3 E-primarea unor opinii + puncte de 'edere +argumente asupra unor teme de interes din uni'ersul apropiat *! ! Redac"area unor scur"e "e+"e s"ruc"ura"e 8mini-eseuri9 de di$erse "ipuri( pe "eme din uni$ersul referenial 8o#m$ -$ *#$;$ %"#$ :inieseuri narati'e, descripti'e, argumentati'e 8o'estiri 0rticole E!mail 8roiecte

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public CONINUTURILE =NVRII c&")" " VIII-" ORGANIZARE TEMATIC -U !.$#)u& *$#)o "&$ gusturi #i pre*erin%e, planuri de 'iitor, petreceri ) -M$-!u& 5 co :u#(%o#>? ac%iuni pentru protec%ia mediului -P#o4#$) @! )c,!m'"#$, @in$enii -i descoperiri -Cu&%u#" )! c!.!&!;"%!$$ personalit%i de seam, di'ersitatea spa%iului anglo!sa-on , acti'itati si mancaruri traditionale -M!:&o"c$ -$ comu !c"#$ 5 )oc!$%"%$" mo-$# ( $ publicitate #i anun%uri &n pres, tele*onul celular, calculatorul

8UNCII COMUNICATIVE 5. a descrie o personalitate, un proces 2. a e-prima gusturi, pre*erin%e, *dorine 3. a pre'eni, a a'ertiza ! *a prezen"a un punc" de $edere 6 o opinie . a po'esti o &nt(mplare + un e'eniment B. @a confirma -i a infirma asemnarea C. a e-prima o condi%ie imposibil &n prezent, *&n "recu" ". a raporta spusele unei persoane 9. a argumenta 50. a e-prima anterioritatea *ata de o actiune trecuta ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII G#"m"%!c" @Substanti'e colecti'e 0d'erbul de mod!grade de comparatie /erbe modale$ e-primarea permisiunii, a capacit%ii interne #i a obliga%iei la trecut #i la 'iitor 8ast 8er*ect /orbirea indirect$ enunturi, * in"rebari <raza condi%ional II , @fraza condi"ionala III ;iateza pasi' ! prezent #i trecut.

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

RECOMANDRI METODOLOGICE PRIVIND APLICAREA PROGRAMEI I EVALUAREA ELEVILOR . 8lani*icrile calendaristice *cute pe baza noilor programe re'izuite 'or *i structurate pe unit%i de &n'%are #i 'or *i elaborate pentru &ntregul an #colar, pentru a se crea o imagine de ansamblu, unitar, asupra implementrii curriculum!ului. 7n plani*icarea #i &n proiectarea didactic 2selectarea #i detalierea unit%ilor de &n'%are, elaborarea probelor de e'aluare *ormati' #i sumati' , etc.4 cadrele didactice 'or a'ea drept reper principal pre'ederile programei #colare, at(t &n ceea ce pri'e#te competen%ele, c(t #i con%inuturile &n'%rii 2teme, *unc%ii comunicati'e, elemente de construc%ie a comunicrii4 #i standardele de per*orman%. E#alonarea pe semestre a competen%elor speci*ice #i a con%inuturilor asociate acestora este la latitudinea pro*esorului, care 'a urmri constant, *ormarea la ele'i, p(n la *inele anului #colar, a tuturor competen%elor speci*ice pre'zute de programa #colar. 8entru organizarea e*icient a timpului alocat &n'%rii &n clas #i pentru e'itarea suprasolicitrii ele'ilor &n acti'itatea de &n'%are+predare 'or *i *olosite metode comunicati'e, te,nici interacti'e #i acti'it%i indi'iduale, centrate pe ele', pe perec,i si de grup. Teoretizarea problemelor de limb trebuie s *ie simpli*icat sau c,iar s *ie complet eliminat, accentul cz(nd pe *ormarea la ele'i a competen%elor corecte de utilizare a unei anume structuri. :anualul #colar este unul dintre instrumentele didactice utilizate &n procesul de predare! &n'%are!e'aluare. 7n consecin%, con%inutul acestuia 'a *i 'alori*icat &n *unc%ie de pre'ederile *ormulate &n programa #colar corespunztoare limbii moderne studiate 2 limba modern 5 sau limba modern 24 #i 'a *i adaptat de ctre pro*esor speci*icului clasei + grupului de ele'i.. Instrumentele #i probele de e'aluare periodic #i sumati' 'or *i elaborate &n strict corelare cu competen%ele speci*ice #i con%inuturile pre'zute &n prezenta program 'alori*ic(nd, &n acela#i timp, #i recomandrile pri'ind e'aluarea, din I,idul metodologic pentru aplicarea programelor #colare. In plus, pro*esorul 'a %ine cont de descriptorii ni'elului 0 205, 024 din Cadrul european comun de referin pen"ru limbi. 6a *inele studiilor gimnaziale, at(t ele'ii care au studiat engleza ca 65, c(t #i cei care au studiat!o ca 62, 'or *i capabili s ating standarde de per*oman% care se &nscriu &n ni'elul 0 . Cea mai cunoscut *orm de *eedbacJ este cea a *lu-ului in*orma%iilor speci*ice dinspre ele' &nspre pro*esori, pe dou ci$ prin intermediul e'alurii curente a acti'it%ilor zilnice #i prin intermediul e-amenelor. <eedbacJul *ormati' , ob%inut &n urma e'alurii continue, contribuie la urmrirea #i e'iden%ierea progresului educa%ional al ele'ilor. 7n cadrul procesului de e'aluare continu, dialogul educa%ional dintre pro*esor #i ele' capt *or%a necesar de a sc,imba atitudini. <eedbacJul sumati' este un instrument pre%ios pentru pro*esor, *urniz(ndu!i acestuia datele necesare pentru a!#i modi*ica, trans*orma, adapta demersul educa%ional 'iitor, &n *unc%ie at(t de con%inutul #i substan%a a ceea ce trebuie &n'%at c(t #i de aptitudinile, atitudinile #i dispozi%iile ele'ilor *a% de procesul de &in'%are. E*ectul poziti' de bacJDas, al e'alurii const &n apropierea c(t mai mare a curriculumului e'aluat de curriculumul o*icial, &n condi%iile urmririi unei acoperirii curriculare c(t mai e-tinse &n+prin situa%iile de e'aluare+e-aminare. Introducerea continu a unor noi metode, te,nici #i instrumente de e'aluare, care *urnizeaz date de natur calitati' #i criterial pri'ind per*orman%ele ele'ilor, constituie o alt posibilitate de realizare a e*ectului poziti' de Das,bacJ. 7n acela#i scop, comunicarea e*icient #i adec'at a *actorilor de decizie responsabili, a ele'ilor, prin%ilor #i a opiniei publice pot contribui la &mbunt%irea programelor #colare #i a procesului de predare.

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public 7n conte-tul sugestiilor metodologice *ormulate &n Cadrul comun de re*erin% european, o *orm important de e'aluare continu, dar #i sumati', o constituie 8orto*oliul ling'istic al ele'ului. Ele'ii adun mostre din munca lor &n domeniul &n'%rii limbii moderne &n timp 2 proiecte, teste, re*erate, sarcini de &n'%are, certi*icate+atestate de limb, pe parcursul absol'irii unui an+mai multor ani de studiu &n alte %ri, etc4, acestea put(nd s constituie o posibilitate de e'aluare de la s*ar#itul unui ciclu de &n'%m(nt.Este o metod de e'aluare cu caracter integrator, comple- #i *le-ibil. El oglinde#te at(t e'olu%ia ele'ilor, c(t #i per*orman%ele principale #i op%iunile acestora. Este bine ca acest porto*oliu s *ie raportat permanent la 8orto*oliul european al limbilor , care stabile#te clar competen%ele care trebuie atinse la *iecare ni'el. El se preteaz unei mul%imi de situa%ii de utilizare!acestea regsindu!se &n competen%ele speci*ic necesare!#i poate *i *olosit la di*erite ni'eluri de pregtire, grupe de '(rst #i segmente ale popula%iei, put(nd *i utilizat cu u#urin%. 8roiectul reprezint o acti'itate de e'aluare care &ncepe &n clas, prin de*inirea #i &n%elegerea sarcinii de lucru, se continu acas , pe parcursul mai multor zile sau sptm(ni, perioad &n care ele'ul se consult permanent cu pro*esorul #i se &nc,eie tot &n clas, put(nd *i elaborat indi'idual sau &n grup. Toate aceste posibilit%i de a ob%ine un *eedbacJ poziti' ne pot *urniza in*orma%ii #i sugestii 'aloroase pentru &mbunt%irea programelor scolare.>oile probleme contemporane #i *unc%iile ling'istice care apar, ne determin s ne aplecm cu aten%ie asupra programelor #colare, care trebuie s *ie &n concordan% cu e'olu%ia e'enimentelor #i progresele cunoa#terii.

Limba englez clasele a V-a a VIII-a

S-ar putea să vă placă și