Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT,INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

Student: Samoila Oana Camelia grupa 8417 Cristea Sorin grupa 8417 Dima Veronica grupa 8417 Mares Alina Nicoleta grupa 8415

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

Mihailescu a!riela grupa 8415 C"#$%NS: Capitolul 1& 'undamentele teoretice ale planului de a(aceri 1)1& Necesitatea planului de a(aceri 1)*&Con+inutul planului de a(aceri Capitolul *& Diagnosticul economico& (inaciar al societatii S)C) %nterAgro S)A) *)1& #re,entarea Societatii *)*& Anali,a potentialului intern *)*)1& Diagnosticul organi,arii structurale *)*)*& Diagnosticul potentialului material *)*)-& Anali,a re,ultatelor economico& (inanciare Capitolul -& Diagnosticul de piata -)1& Anali,a o(ertei -)*& Anali,a cererii Capitolul 4& #rogramul de productie 4)1& #rogno,area productiei medii la hectar

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

Capitolul 1- Fundamentele teoretice ale planului de afaceri

#lanul de a(aceri este o lucrare comple./ care se 0ntocme1te atunci c2nd apare o a(acere nou/3 o in4esti+ie important/3 c2nd este necesar/ o restructurare 0n 4ederea constituirii unei societ/+i mi.te3 0n ca, de (u,iune3 di4i,are etc)) 5l tre!uie s/ (ie realist3 (ia!il3 credi!il3 am!i+ios 1i s/ cuprind/ indicatori tehnici 1i economico&(inanciari ce pot (i reali,a+i pe termen mediu 1i lung) Din sta!ilirea clar/ a o!iecti4elor strategice 1i din (undamentarea indicatorilor tre!uie s/ se conture,e solu+ii 1i m/suri concrete care permit reali,area scopurilor propuse) 1)1 Nesitatea planului de a(aceri #lanul de a(aceri se (undamentea,/ pe o concep+ie strategic/3 care s/ asigure 0ntreprinderii 6(irmei3 sau3 0n ca,ul nostru3 societ/+ii agricole7 cre1terea puterii competi+ionale 1i ma.imi,area pro(itului) 8a ela!orarea acestei lucr/ri tre!uie angrenat/ 0ntreaga echip/ de conducere) #lanul de a(aceri este un instrument util pentru urm/rirea acti4it/+ii pe o perioad/ mai lung/ de timp3 cuprin,2nd 1i implementarea proiectului 1i ram!ursarea datoriilor) #entru a&1i atinge scopul3 planul de a(aceri tre!uie s/ 0ndeplineasc/ o serie de condi+ii3 cum ar (i : conci,ia pre,ent/rii pro!lemelor9 s/ asigure o in(orma+ie !ogat/ 1i con4ing/toare9 s/ (ie u1or de citit9 s/ (ie logic 1i u1or de urm/rit9 s/ (ie transparent3 adic/ s/ identi(ice nea:unsurile3 riscurile posi!ile 1i responsa!ilit/+ile9 s/ asigure garan+ia succesului 1i !anii necesari in4esti+iei9 s/ asigure (undamentarea produc+iei pe o !un/ strategie de mar;eting9 s/ cuprind/ pre4i,iuni (inanciare corecte 1i s/ accentue,e posi!ilit/+ile de reali,are a unei capacit/+i !ene(iciare ridicate9 s/ se !a,e,e pe o anali,/ competent/ a concuren+ilor poten+iali3 (urni,orilor 1i clien+ilor9 s/ asigure (olosirea e(icient/ a capitalului etc)) Calitatea planului de a(aceri depinde 0ns/3 0ntr&o m/sur/ destul de mare3 de calitatea concep+iei 1i de e(ortul depus pentru reu1ita lui) #lanul de a(aceri permite in4estitorilor de capital3 !/ncilor3 altor agen+i economici s/ cunoasc/ starea actual/ 1i perspecti4ele 0ntreprinderii 0n competi+ie cu al+i parteneri)

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

5l tre!uie s/ dea r/spunsuri la c2te4a 0ntre!/ri (undamentale care se i4esc : Cine sunte+i < Ce (ace+i < De unde 4eni+i < "nde 4re+i s/ a:unge+i < 1)1) Con+inutul planului de a(aceri

#lanul de a(aceri cuprinde dou/ p/r+i : diagnosticul economic 1i e4aluarea acti4it/+ii 4iitoare) a) Diagnosticul economico-financiar #entru reali,area unui !un diagnostic economic&(inanciar se de,4olt/ urm/toarele aspecte3 concreti,ate 0n capitole 1i su!capitole distincte : = Scurt istoric al 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole79 = #re,entarea general/ a 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole73 con+in2nd : date de identi(icare3 capitalul social3 scopul etc)9 = Organi,area structural/ 6structura organi,atoric/3 structura de produc+ie73 m/suri de per(ec+ionare 6crearea de noi compartimente 1i sectoare3 di4i,are3 (u,iune3 restructurarea produc+iei79 = Diagnosticul poten+ialului tehnico&producti4 6capacit/+i de produc+ie 1i grad de utili,are3 resursele de produc+ie3 produc+iile 1i caracteri,area produselor3 caracteri,area st/rii tehnice3 a tehnologiilor 1i propuneri de 0m!un/t/+ire3 consumuri speci(ice de resurse3 cooperarea cu alte (irme etc)79 noile produse propuse 1i principalele a4anta:e9 = Diagnosticul managementului 1i al utili,/rii resurselor umane 6m/rimea 1i structura personalului3 e.perien+a3 competen+a echipei manageriale3 preg/tirea pro(esional/3 solu+ii pri4ind reproiectarea acti4it/+ii de management etc)79 = Diagnosticul acti4it/+ii economice 6ni4elul3 structura 1i e4olu+ia cheltuielilor de produc+ie 1i a producti4it/+ii (actorilor3 e4olu+ia 1i structura costurilor unitare79 = Diagnosticul acti4it/+ii de mar;eting 6e4olu+ia 1i structura produc+iei mar(/3 e4olu+ia pre+urilor 1i a renta!ilit/+ii pe produse3 raporturile 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole7 cu pia+a de des(acere 1i de apro4i,ionare79 = Diagnosticul (inanciar cuprinde : anali,a e4olu+iei 4eniturilor3 cheltuielilor 1i re,ultatelor (inanciare a ultimilor trei ani3 e4olu+ia 1i structura patrimoniului net3 structura acti4elor totale3 e4olu+ia capitalului permanent 1i a gradului de asigurare cu disponi!ilit/+i !/ne1ti3 situa+ia !loca:ului (inanciar3 situa+ia creditelor 1i do!2n,ilor3 indicatorii (inanciari9 = Conclu,iile generale ale diagnosticului : >puncte sla!e? 1i >puncte (orte?) Din conclu,iile 1i solu+iile propuse tre!uie s/ re,ulte principalele m/suri menit/ s/ creasc/ pro(itul 1i (unc+ionalitatea 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole73 e.tinderea pe pia+/3 cre1terea disponi!ilit/+ilor !/ne1ti 1i a credi!ilit/+ii la !/nci 0n 4ederea contract/rii de credite) #rintre aceste m/suri merit/ amintite urm/toarele : @ 0n s(era apro4i,ion/rii : & apro4i,ionarea de la surse apropiate cu mi:loace adec4ate9 - clau,e contractuale precise3 cu termene 1i (/r/ con(u,ii9

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

- e4iden+a operati4/ !un/3 simpl/ 1i u1oar/9 - eliminarea pierderilor de transport&depo,itare&gestionare) @ 0n s(era produc+iei : - lansarea de noi produse9 - cre1terea calit/+ii produselor9 - scurtarea ciclului de produc+ie9 - reducerea consumurilor speci(ice prin retehnologi,/ri 1i dot/ri9 - utili,area de ma1ini 1i utila:e cu producti4itate mare9 - mecani,area lucr/rilor cu 4olum mare de munc/9 - automati,area proceselor de produc+ie9 - organi,area apro4i,ion/rii continue a locurilor de munc/9 - eliminarea de1eurilor3 re!uturilor) @ 0n s(era li4r/rilor : - cre1terea ritmului de 42n,are3 accelerarea ritmului de 0ncas/ri9 - mecani,area transportului la li4rare9 - organi,area operati4/ e(icient/ a (ormelor de e.pediere) b) !aluarea acti!it"#ii !iitoare An aceast/ parte a planului de a(aceri se sta!ilesc principalele direc+ii strategice 1i se ela!orea,/ un plan strategic cu urm/toarele componente : = planul de produc+ie3 = planul de mar;eting B comerciali,are3 = planul (inanciar) #lanul de a(aceri este completat cu ane.e 1i diagrame 6desene sau planuri ale produselor sau o!iectului de in4esti+ii3 contracte3 prospecte etc)7) Pentru fundamentarea celor trei componente sunt necesare informaii care se prelucreaz i se sintetizeaz n indicatori tehnici i economico financiari, astfel: 17 #lanul de produc+ie cuprinde : proiectarea capacit/+ilor de produc+ie pe 0ntregul (lu. tehnologic9 descrierea complet/ 1i precis/ a produselor proiectate 1i sta!ilirea cantit/+ilor ce se 4or o!+ine anual 6cel pu+in trei ani79 sta!ilirea necesarului de personal pe categorii 1i a (ondului de salarii anual9 proiectarea consumurilor speci(ice 1i totale de resurse3 0n condi+iile tehnologiilor de produc+ie practicate 1i 4iitoare9 estimarea implica+iilor ecologice3 inclusi4 a impactului acestora asupra costurilor9 proiectarea costurilor unitare 1i a cheltuielilor pe elemente componente3 produse 1i pe ansam!lul 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole7)

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

*7 planul de mar;eting&comerciali,are cuprinde : sinte,a anali,ei de pia+/ 6popula+ie3 consumul estimat pe (iecare produs3 4eniturile medii ale popula+iei3 num/rul 1i puterea concuren+ilor3 tendin+ele pie+ei produselor etc)79 anali,a de produs 6a4anta:e 0n compara+ie cu al+i competitori79 strategiile de mar;eting 6pre+uri ridicate3 reclam/3 promo4are etc)79 estimarea cantit/+ilor de produse ce se 4or 4inde3 pre+urile unitare pe perioade3 4eniturile pre4i,i!ile pe (iecare produs9 re+eaua de distri!u+ie a 0ntreprinderii 1i modul de asigurare a transportului produselor9 sistemul de apro4i,ionare 6cantit/+i de apro4i,ionat3 pre+uri3 (urni,ori3 transport etc)7) #lanul de mar;eting&comerciali,are tre!uie s/ (ie realist 1i !ine documentat3 0n 4ederea reli,/rii 42n,/rilor proiectate 1i ocuparea segmentului de pia+/ sta!ilit) a7 planul (inanciar cuprinde : !ugetul de 4enituri 1i cheltuieli pentru perioada urm/toare3 inclusi4 re,ultatele (inanciare 1i reparti,area lor pe destina+ii9 proiectarea in4esti+iilor 1i sursele de (inan+are pre4i,i!ile9 determinarea (lu.ului de numerar 6cash&(loC73 (lu.urile de numerar actuali,ate 1i calcului ratei interne de renta!ilitate 0n ca,ul in4esti+iilor9 indicatorii (inanciari practica+i3 0n scopul sus+inerii a4anta:elor proiectului propus sau a 4ia!ilit/+ii 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole7 0n urma m/surilor de restructurare9 riscurile acti4it/+ii 4iitoare 6(actori posi!ili de risc3 cuanti(icarea (actorilor de risc 1i impactul asupra cheltuielilor 1i 4eniturilor 4iitoare7) #entru a (unc+iona normal 0ntreprinderea 6societatea agricol/7 are ne4oie 1i de credite) An planul de a(aceri tre!uie estimat necesarul de credite) Acordarea creditului este condi+ionat/ de situa+ia economic/ a 0ntreprinderii3 re(lectat/ de ni4elul 1i e4olu+ia indicatorilor (inanciari calcula+i pe !a,a datelor din !ilan+ 1i contul de pro(it 1i pierderi3 a pre4i,iunilor din planul de a(aceri) #entru siguran+a 0mprumutului3 !anca anali,ea,/ cu mult/ aten+ie echipa managerial/ 1i perspecti4ele 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole7) Piaa de desfacere #ro!lema esen+ial/ 1i punctul de pornire 0n ela!orarea planului de a(aceri este sec+iunea >#ia+a de des(acere?) Aceast/ sec+iune tre!uie s/ asigure o cunoa1tere clar/ segmentului de pia+/ al 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole7 0n 4ederea sta!ilirii strategiei economice) Criteriile ce tre!uie a4ute 0n 4edere pentru determinarea tipului de pia+/ 1i a perpecti4elor de e.tindere a acesteia sunt su!ordonate cerin+elor consumatorilor 1i posi!ilit/+ilor produc/torilor) Din punct de 4edere al consumatorilor aceste criterii sunt : @ ni4elul 4eniturilor 1i perspecti4ele de sporire9 @ ,ona geogra(ic/ 6regiune3 rural 1i ur!an etc)79

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

@ starea demogra(ic/ 642rst/3 se.3 na+ionalitate etc)79 @ apecte psiho&sociale 6atitudini3 stil de 4ia+/3 religie etc)7) Din punct de 4edere al produc/torilor aceste criterii +in de : @ speci(icul 0ntreprinderii 6industriale sau agricole73 de dimensiunea (irmei3 amplasare etc)9 @ ni4elul tehnic 1i calitatea tehnologiilor3 de cerin+ele marilor consumatori 1i a micilor consumatori3 posi!ilit/+i de e.port3 pre+uri etc)9 @ cerin+ele personale 6(amiliale3 rela+ii personale prioritare etc)7) #entru de(inirea pie+ei este necesar/ aprecierea clien+ilor poten+iali 1i locali,area acestora3 di(eren+ierea cererii pe se,oane pentru produsele 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole73 sta!ilirea dimensiunii pie+ei prin discu+ii cu poten+ialii distri!uitori3 intemediari 1i clien+i) 5ste necesar/3 de asemenea3 cunoa1terea tendin+ei pie+ei prin estimarea cre1terii sale poten+iale3 ca 1i identi(icarea 1i anali,a concuren+ei pentru produsele respecti4e) Se remarc/ (aptul c/ planul de a(aceri este o lucrare mai cople./ 0n compara+ie cu un studiu de (e,a!ilitate pri4ind in4esti+iile 0ntr&un o!iecti4 dat) Ca atare3 at2t diagnosticul3 c2t 1i e4aluarea acti4it/+ii 4iitoare a!ordea,/ ansam!lul acti4it/+ii 0ntreprinderii 6societ/+ii agricole7) Capitolul ! : "ia#nosticul economico-financiar al societii 2.1 Prezentarea societii agricole S)C) %nterAgro S)A) este o companie pri4ata cu capital mi.t romano & !ritanic3 in(iintata in anul 1EE43 ce are ca principale domenii de acti4itate cultura cerealelor si a plantelor tehnice si comertul e.terior3 indeose!i e.portul de ingrasaminte chimice pentru agricultura) Comertul e.terior ca o!iect de acti4itate a (ost preluat de S)C) %nterAgro S)A) de la actionarul ma:oritar3 compania mama S)C) %nteraction S)$)8)3 companie pri4ata cu capital mi.t romano&!ritanic3 in(iintata 0n anul 1EE1) #er(ormantele inregistrate in perioada 1EE4 & 1EE73 ani in care mediul economic si (inanciar din $omania a (ost dominat de pro!leme comple.e si di(icile3 au contri!uit la re4i,uirea politicii de (irma si aplicarea la ni4elul companiei a unei politici de integrare pe 4erticala3 de trans(ormare a companiei intr&un grup de (irme3 in care sa se (a4ori,e,e acti4itatile producti4e 0n lant. Societatea este inregistrata la $egistrul Comertului su! numarul F4GHD4EDH1EE53 a4and atri!utul (iscal $O $77**E-G) Sediul central al societatii se a(la in Iucuresti3 Str) Verii3 nr) 1&-3 sector *3 cod postal G*G7*-) %ncepand cu anul 1EE5 %nterAgro S)A) a de4enit unul din principalii producatori de cereale si plante tehnice din $omania) %n pre,ent3 sectorul de acti4itate agro&industrial are urmatoarea structura:

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

Sectorul #roductiei 4egetale si animale Sectorul Conditionare & Depo,itare Sectorul %ndustriei alimentare

A42nd 0n 4edere po,i+ia geogra(icJ 1i materialJ societatea dore1te ca3 0n sensul cresterii dimensiunii sale sJ arende,e teren 30n condi+iile legii D5H1EE8) Acti4itatea societJ+ii se des(J1oarJ potri4it statutului sJu 30ntocmitul con(orm reglementJrilor legale din care re,ultJ urmJtoarele: K durata societJ+ii este nelimitatJ cu 0ncepere de la data 0nmatriculJri 0n $egistrul Comer+ului 9 K o!iectul de acti4itate constJ 0n e.ploatarea agricolJ a pJm2ntului 1i a animalelor3 precum 1i 0n transportul agricol) "nitatea este situata in ,ona de campie3 in apropiere de Iucuresti3 terenurile a(landu&se in clasa % de (ertilitate a solului) Aceasta (ace parte din unitatile producatoare3cu potential3 participand la apro4i,ionarea pietei si industriei locale6la morarit si pani(icatie3 de prelucrare a semintelor oleaginoase3 de conser4e7)

DATE PRIVIND SUPRAFAA SOCIETI $r%crt% 1% !% 3% 5% &P'C(F(C)*' &uprafaa iniial$r% ,em1rii asociai &uprafaa medie &uprafaa care 6a fi arendat+%, .a $r% .a% .a% Cantitate /00 200 0%43 !00

Asocia+ii sunt persoane (i,ice3 at2t (o1ti proprietari3 c2t 1i mo1tenitori ai celor care nu au de+inut pJm2nt3 !ene(iciari ai legii 18H1EE1) Cea mai mare parte a arendatorilor detin terenuri mai mici de un hectar) Contractul de arendare se incheie con(orm legii 1DH1EE4 a arendarii si D5H1EE8 cu modi(icari la legea arendarii) #lata arendei se (ace in produse sau in !ani) 8a incheierea contractului de arendare3 arendatorul optea,a pentru una din cele doua posi!ilitati) #lata in produse consta in *5L din productia o!tinuta la hectar sau din cantitatea minima ce se poate o!tine daca apar !oli sau alte calamitati iar plata in !ani consta in echi4alentul in lei al arendei in natura) 2.2 Analiza potentialului intern $.$.1 Diagnosticul organi%arii structurale Administrare societJ+ii se (ace de cJtre Adunarea eneralJ a Asocia+ilor 1i de cJtre un manager ales de acesta) Anali,a personalului are ca scop anali,a situa+iei 1i

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

structurii personalului 1i a capacitJ+ii sale de a contri!ui la reali,area o!iecti4elor generale ale societJ+ii) Societatea 0ncearc/ s/ aplice un management participati4) Societatea isi des(asoara acti4itatea pe !a,a unui program de acti4itate si a unui !uget de 4enituri si cheltuieli pe perioada de un an si apro!at de Adunarea enerala a Asociatilor con(orm pre4ederilor statutului) Administrarea societatii este reali,ata de managerul general3 acti4itatea manageriala des(asurandu&se in conditii di(icile3 datorita perioadelor de reorgani,are si trans(er al proprietatii de la (ostele cooperati4e agricole in proprietatea unor asociati si a procesului ulterior de di4i,are) Societatea este di4i,ata in trei compartimente3 si anume : Compartimentul economico&(inanciar & a(lat in su!ordinea directorului economic 9 Compartimentul de mar;eting & a(lat in su!ordinea directorului comercial 9 Compartimentul productie B a(lat in su!ordinea directorului tehnic) Acest compartiment cuprinde doua (erme 4egetale in cadrul carora se reali,ea,a productia e(ecti4a) Managementul societatii isi propune in perspecti4a sa di4ersi(ice acti4itatea prin organi,area unor acti4itati integrate pe produs) 'erma 4a organi,a legaturi trainice de cooperare cu proprietarii de teren3 carora li se asigura un ni4el ridicat al arendei la hectar si (ace e(orturi de (undamentare a acti4itatii pe !a,e stiinti(ice) Managerul operationea,a cu oca,ia programarii acti4itatii 3 in ceea ce pri4este resursele umane3 cu : Disponi!ilitatile de (orta de munca 9 Necesitatile de (orta de munca 9 Disponi!ilitatile sunt (ormate din ansam!lul de resurse de (orta de munca de care dispune societatea agricola la un moment dat si cu a:utorul carora urmareste e.ecutarea lucrarilor3 de regula3 in timpul unui an) 'or+a de muncJ de care dispune este (ormatJ din muncitori permanen+i 1i din asocia+i care doresc sJ participe la muncJ) Structura (or+ei de muncJ este di(eritJ at2t din punct de 4edere al ni4elului de pregJtire pro(esionalJ3 c2t 1i ca 42rstJ 1i se.) Nr.crt 1) *) -) Speci(icare Motal salaria+i din care cu studii superioare Iar!a+i din care 42rsta peste 4* ani 'emei din care 42rsta peste 47 ani Nr) -G 4 *G 4 1G 1

Din ta!el se remarcJ propor+ia scJ,utJ a personalului cali(icat3 respecti4 1*)*L) Se o!ser4J cJ strucura pe se.e re(lecta o usoarJ apropiere 0ntre numarul !Jr!a+iilor6*G7 1i

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

al (emeilor 61G7) Societatea nu dispune de (or+J de muncJ 0n!Jtr2nitJ3 respecti4 *GL la !Jr!a+i 1i 1GL la (emei) A(irma+ia este do4editJ 1i de 4echimea salaria+ilor 0n societate3 structura personalului pe categorii de 4echime re(lectJnd (aptul cJ 0n ultimii 5 ani societatea 1i&a re0noit (or+ele cu un procent important de noi anga:ati3 (JrJ a se a(ecta semni(icati4 calitatea muncii) Societatea nu se con(runtJ cu situa+ii con(lictuale 0ntre conducere 1i salaria+i) Adunarea enerala a Actionarilor6A A7

Manager general

Director economic

Director comercial

Director tehnic

Compartiment economico& (inanciar

Compartiment mar;eting

Compartiment productie

'erma 4egetala 1

'erma 4egetala *

%ntre structura or#anizatorica si structura de productie tre!uie sa e.ite o stransa legatura si relatii de conditionare) Organi,area si de,4oltarea unei structuri de productie e(iciente este o necesiatte pentru competiti4itatea societatii pe piata e.terna) Structura de productie se de(ineste prin (elul si numarul ramurilor 4egetale 3 prin proportiile dintre ele si prin ponderea (iecareia in acti4itatile unitatii) 5a are un rol important in ceea ce pri4este re,ultatele de productie si economice pe care le o!tine3 modul in care sunt utili,ate resursele3 adaptarea ei la mediul am!iant in care (unctionea,a) Structura culturilor din societatea agricola Agroprod este speci(ica ,onei de campie3 societatea culti4and doar culturi de camp) %n perioada de anali,a cele 5GG ha teren ara!il de care dispune societatea au (ost reparti,ate pe culturi dupa cum urmea,a :

1G

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

$r% Crt%

Cultura

1) r2u *) Ma,/re -) #orum! 4) 'loarea&soarelui 898):

Ma!elul -: Structura ini+ial/ de produc+ie &uprafaa .a 7 *GG 4G 5G 1G *GG 4G 5G 1G /00 100

Deci,ia pri4ind structura de productie care se practica presupune luarea in considerare a o serie de elemente3 cum sunt : cerintele pietei (ata de un produs sau altul3 conditiile naturale3 disponi!ilitatile de (orta de munca3 capitalul (i. si circulant de care dispune e.ploatatia etc) Motodata3 structura de productie urmea,a sa tina seama de o serie de principii : modul in care ea contri!uie la utili,area resurselor de di(erite (eluri3 aportul sau la com!aterea riscului si a incertitudinii3 accelerarea 4ite,ei de rotatie a capitalului circulant si altele) #ro!lemele re(eritoare la alegerea structurii de productie cunosc grade di(erite de comple.itate3 putand sa e4olue,e de la inlocuirea unei culturi cu alta pana la modi(icarea structurii in ansam!lul sau) $.$.$ Diagnosticul potentialului material Mi:loacele (i.e e.istente 0n cadrul societ/+ii constau din sediul social 1i parcul de masini agricole) Acesta din urm/ cuprinde ma1ini agricole care au (ost achi,i+ionate3 0n ceea mai mare parte a lor3 dup/ anul 1EE53 deci au o durata scurta de utili,are3 (apt ce asigura indici calitati4i de lucru3 contri!uind la cresterea productiei)) A42nd 0n 4edere durata scurta de (olosire3 aceasta asigur/ indicii calitati4e de lucru 3 contri!uind la cre1terea produc+iei) 54olutia ascendenta a tehnicii agricole o(era o gama larga de utila:e care pot (i (olosite in scopul reali,arii unor lucrari mecani,ate necesare in cadrul societatii ast(el incat timpul de munca necesar pe unitatea de produs sa (ie cat mai redus) 5(icienta mecani,arii apare conditionata3 pe de o parte3 de comple.ul de (actori ce de(inesc conditiile naturale si economice in care are loc utili,area tractoarelor si a masinilor agricole) Mi:loacele (i.e e.istente in societate constau din: sediul central si parcul de masini si utila:e agricole) Situatia parcului de masini si utila:e este redata in ta!elul de mai :os :

11

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

Ma!elul 4 : Structura parcului de masini N$)C$M) S#5C%'%CA$5 M$ACMOA$5 D%N CA$5: " D5G " 8GG #8" 5 M$"#%N5 S5MANAMOA$5 S#C 4'S S5MONOMOA$5 S"#15 $A#O ")M) I"C I"C I"C I"C I"C I"C I"C CANM%MAM 5) D 4 * * * -

1 * 4 5

2.2.3 Analiza rezultatelor economico- financiare Diagnosticul economico&(inanciar al societatii repre,inta cel mai su!stantial instrument de anali,a cu impact puternic asupra deci,iilor 4iitoare ale managerilor3 el e(ectuandu&se pe !a,a in(ormatiilor din conta!ilitate3 in ultimii trei ani) Ma!elul 5: Date (inanciare $r% Crt% 1% !% 3% 5% /% 2% =% (ndicatori Stocuri Acti4e circulante Acti4e curente Capitaluri proprii Motal datorii #asi4e curente Ci(ra de a(aceri Venituri din produc+ia 42ndut/ Venituri din 42n,area m/r(urilor Venituri din e.ploatare Venituri (inanciare )nul !00< E-E3D -84D134 -75*138 4EDG-3G *G5D53D 58E-53G -GD-5D3-GD-5D3G -GD-5D3G ;aloare )nul !010 1*583G 555583G 54-GG3G 55G8-35 5**1*37 5**1*37 -*D-*13E -*D-*13E G -*D-*13E G )nul !011 5-8435 D-E4435 585DG3G D8-4G35 DG1*83* DG1*83* --8E4G3G --8E4G3G G --8E4G3G G

4% <%

1*

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

10% Venituri e.cep+ionale 898): ;'$(8+*( 11% Cheltuieli pentru e.ploatare Cheltuieli cu ser4iciile prestate 1!% Cheltuieli (inanciare 13% Cheltuieli e.cep+ionale 898): C.':8+(':( 15% #ro(it !rut 1/% %mpo,it pe pro(it 12% #ro(it net

G 3023/2,3 *8157831 48513* G G !41/=4,1 *47783* D1E4355 1858-3D5

G 3!23!1,< *E7-5-35 55D*3G G G !<=3/3,/ *8ED834 4D-43E4 *4---34D

G 334<50,0 -G*5D*3G D*4*38 G G 30!/2!,0 -D-783G 58*G348 -G55735*

Datele au (ost preluate si prelucrate din !ilantul conta!il al societatii si ane.ele acestuia din ultimii trei ani) #e !a,a in(ormatiilor (urni,ate de societate se pot calcula indicatorii (inanciari inregistrati ast(el : "ate pri6ind indicatorii financiari i economici calculai pe 1aza datelor din 1ilan: $r% Crt% ( 1% !% 3 5 (( 1% !% 3% Ma!elul D: %ndicatorii (inanciari 1i economici ;aloare )nul !00< )nul !010 )nul !011 0%2! 0%2/ !<%307 0%121< 4%12 2%027 4%=<7 3023/2%3 !41/=4%1 !5==4%! 1%0! 1%02 50%=<7 0%1244% /%4= =%5/7 <%=57 3!23!1%< !<=3/3%/ !4<24%5 0%44 0%<= 53%=17 0%!012 /%30 <%017 1!%0!7 334<50%0 30!/2!%0 323=4%0

(ndicatori ($"(C)89*( F($)$C()*( (ndicatori de lichiditate & rata lichidit/+ii imediate & rata lichidit/+ii curente (ndicatori de sol6a1ilitate & rata datoriilor & sol4a!ilitate (inanciar/ (ndicatori de #estiune & 4ite,a de rota+ie a acti4elor (ndicatori de renta1ilitate & mar:a de pro(it & rata renta!ilit/+ii resurselor ($"(C)89*( 'C9$9,(C( Venituri totale Cheltuieli totale #ro(it !rut

1-

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

5% /% 2%

%mpo,it pe pro(it #ro(it net $ata renta!ilit/+ii (inanciare 1% (ndicatori de lichiditate

21<5%// 14/43%2/ 3=%527

5235%<5 !5333%52 55%1=7

/4!0%54 30//=%/! 55%=17

$ata lichiditatii imediateP6acti4e curente&stocuri7Hpasi4e curente $ata lichiditatii curentePacti4e circulanteHpasi4e curente !% (ndicatori de sol6a1ilitate $ata datoriilorP6total datoriiHtotal acti4e7.1GG Sol4a!ilitatea (inanciaraPcapital propriuHci(ra de a(aceri 3% (ndiactori de #estiune Vite,a de rotatie a acti4elorPci(ra de a(aceriHacti4e circulante 5% (ndicatori de renta1ilitate Mar:a de pro(itP6pro(it netHci(ra de a(aceri7.1GG $ata renta!ilitatii resurselor consumateP6pro(itHcheltuieli7.1GG $ata renta!ilitatii (inanciareP6pro(it netHcapitaluri proprii7.1GG Anali,a re,ultatelor economico&(inanciare rele4a urmatoarele : 1) %ND%CAMO$%% D5 8%CQ%D%MAM5&re(lecta capacitatea intreprinderii de a&si onora o!ligatiile) &ata lic'iditatii imediate inregistrea,a o e4olutie oscilanta3 a4and 4alori su!unitare in anii *GG4 si *GGD3lucru ce demonstrea, capacitatea redusa de a mo!ili,a creantele si disponi!ilitatile pentru plata la timp a datoriilor) %n anul *GG53 acest indicator a a4ut o 4aloare supraunitara3 lucru (a4ora!il unitatii) &ata lic'iditatii curente inregistrea,a 4alori su! *3 deci lichiditatea nu este !una pentru societate) *)%ND%CAMO$%% D5 SO8VAI%8%MAM5&arata capacitatea unei societati de a&si onora o!ligatiile (ata de terti pe seama acti4elor sale) &ata datoriilor re(lecta (ondurile imprumutate (ata de totalul (ondurilor utili,ate3 ma.imul tre!uind sa (ie de 5GL) Aceasta rata este satis(acatoare cand are 4alori cuprinse intre -5&4GL) %n ca,ul societatii %nterAgro3 aceasta rata este (oarte di(erita de la un an la altul)Ast(el3 in anul *GG4 nu se inregistrea,a o rata prea !una3 deoarece 4aloarea este cu

14

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

mult su! -5L 6*E)-L7 insa in urmatorii doi ani aceasta 4aloare s&a im!unatatit3 a:ungand pana la 4-)71L in anul *GGD Sol!abilitatea financiara-inregistrea,a o e4olutie crescatoare3 4alorile (iind insa cu mult su! cele recomandate6G)-5&G)5G7 Acest lucru indica (aptul ca ponderea capitalului propriu in ci(ra de a(aceri este mult in(erioara ni4elului recomandat3 deci managerii societatii nu au reusit sa&si im!unatateasca ci(ra de a(aceri din capitalul propriu inregistrat in (iecare perioada) -)%ND%CAMO$%% D5 5SM%"N5&re(lecta modul in care s&a reali,at gestiunea acti4elor (i.e si circulante3 a productiei3 a mar(urilor3 a resurselor materiale si (inanciare etc) (ite%a de rotatie a acti!elor-inregistrea,a o e4olutie descrescatoare3 semni(icand o im!unatatire a posi!ilitatii trans(ormarii in !ani sau in alte acti4e) 4)%ND%CAMO$% D5 $5NMAI%8%AM5 )ar*a de profit-semni(ica ponderea pro(itului net in ci(ra de a(aceri3 e.primand capacitatea ci(rei de a(aceri de a produce pro(it net)Aceastam mar:a este in continua crestere3 lucru ce semni(ica o !una e4olutie a societatii) &ata rentabilitatii resurselor consumate& are o e4olutie crescatoare3 insa acti4itatea societatii nu este renta!ila3 deoarece cheltuielile inregistrate sunt superioare pro(itului3 care creste dar nu su(icient pentru a acoperi aceste cheltuieli) %n conclu,ie3 din aceasta anali,a diagnostic a cti4itatii societatii agricole3 re,ulta ca societatea are si puncte sla!e dar si puncte (orte) Ast(el3 enumeram dintre punctele sla!e : ne4alori(icarea la ma.imum a potentialului climatic3 nepracticarea unor preturi !une si nereusirea incasarii la timp a sumelor cu4enite pe produse) Dintre punctele (orte : societatea dispune de o !a,a tehnica importanta3 in stare !una de (unctionare3 conditiile pedoclimatice sunt !une3 in special calitatea solului3 societatea agricola are piata de des(acere) Strategia de de,4oltare a societatii presupune : Cresterea productiei si a e(icientei economice pe supra(ata de cultura3 pri e.tinderea supra(etei culti4a!ile de la 5GG la 7GG ha3 cele *GG ha di(erenta (iind o!tinute prin arendare) Sectorul de prestari ser4icii se 4a organi,a pentru e(ectuarea unor lucrari agricole la asociatiile agricole si producatorii indi4iduali) Societatea isi 4a dimensiona permanent productia in (unctie de cerinte si se 4a !a,a pe de,4oltarea unei acti4itati e(iciente)

Capitolul 3- "ia#nosticul de piata


3.1 Studierea pietei de desfacere

15

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

#iata resurselor materiale repre,inta locul de intalnire a cererii cu o(erta de resurse materiale3 locul unde se sta!ileste pretul3 in cele mai dese ca,uri prin negocieri) Cererea este repre,entata de : & producatori agricoli - industria alimentara O(erta este repre,entata de & producatori & intermediari de resurse umane Circulatia resurselor materiale in cadrul tipurilor de economii se des(asoara ast(el : & in economia centrali,ata B resursele materiale sunt diri:ate prin intermediul !alantelor si repartitiilor materiale & in economia de piata B circulatia resurselor se (ace li!er3 preturile sunt li!erali,ate si sta!ilite prin negocieri & in economia de tran,itie B se impletesc am!ele aspecte Spre deose!ire de piata !unurilor de consum (inal3 piata resurselor materiale comporta urmatoarele particularitati : 17 #iata resurselor materiale este mai concentrata3 e.istant un numar mic atat de producatori cat si de !ene(iciari) Societatea agricola studiata (ace parte din unitatile producatoare3 iar !ene(iciarii produselor sale sunt di4ersi(icati : (a!rici de pani(icatie 6grau73 (a!rici de !ere 6porum!73 (a!rici de ulei 6(loarea soarelui73 (a!rici de conser4e 6ma,are si porum!7) *7 Cererea de resurse materiale este deri4ata din cererea de consum (inal aste(el ca inainte de a se sta!ili programul de resurse materiale tre!uie sa se studie,e cererea pentru produsul (inal la o!tinerea caruia participa respecti4a resursa materiala) -7 Moti4atia achi,itionarilor resurselor materiale este mai rationala pentru ca tre!uie sa se tina cont de preta!ilitatea acestora la tehnologiile de productie ale !ene(iciarilor3 ceea ce inseamna ca moti4atia cumpararii resurselor materiale are caracter tehnico& economic3 in ca,ul concret al (irmei %nterAgro e.istand aceasta moti4atie) 47 Mran,actiile pentru resursele materiale necesita o perioada de timp mai lunga pentu ca la negocieri participa o echipa de specialisti3 uneori apelandu&se la societati de consultanta pentru resursele materiale comple.e) #entru recuperarea costurilor suplimentare e(ectuate in timpul negocierilor se reali,ea,a urmatoarele aspecte economice : & cresterea rendamentelor medii si atingerea parametrilor proiectati int&un timp relati4 scurt & reducerea consumurilor speci(ice & rationali,area costurilor de productie & cresterea ni4elului calitati4 al produsului (inal & o!tinerea unor preturi a4anta:oase la produsele (inale & reali,area de pro(ituri ma.ime3 etc)

1D

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

#e langa aceste particularitati mai pot (i edenti(icate particularitati pe cele patru politici de mar;eting : 17 Politica de produs a unitatilor de productie de resurse materiale tre!uie sa se tina cont de (aptul ca cererea de resurse materiale este deri4ata din cererearea de consum (inal3 de aceea politica de produs tre!uie adoptata tehnologiilor de productie a unitatilor agricole sau de industria alimentara si pietei intreprinderilor producatoare) #entru unitatile agricole sau de industrie alimentara3 o caracteristica a politicii de produs cu pri4ire la resursele materiale de natura agricola3 o repre,inta posi!ilitatea de autoproducere a unor categorii de resurse cum ar (i : seminte3 material de plantat3 (ura:e) *7 Politica de pret pentru resursele materiale are ca principala caracteristica (aptul ca mar:a de pro(it e mai mica in ca,ul resurselor materiale3 spre deoso!ire de produsele o!tinute consumului (inal3 acest aspect (iind :usti(icat prin (aptul ca respecti4ele resurse materiale au de cele mai multe ori preturi mai mari3 comparati4 cu resursele (inale3 si de asemenea intra intr&un proces de productie din care re,ulta produse agroalimentare destinate consumului (inal) #entru produsele (inale3 mar:a pro(itului este su!stantial mai mare3 a:ungand pentru produsele de lu. la 1GGL sau mai mult) #entru anumite categorii de resurse materiale3 preturile de achi,itie sunt sustinute de !ugetul de stat din parghii economice precum : cupoane ara!ile destinate achi,itiei de samanta3 ingrasaminte chimice etc)3 si do!an,i !oni(icate 6reduse7) -7 Politica de distributie B in marea lor ma:oritate resursele materiale circula pe canale directe de genul producator& consumator3 (oarte putine (iind resursele materiale care circula prin canale scurte si numai pentru resursele materiale din import canalele (iind lungi 6inclu,and cel putin doi intermediari7) %n general canalul prin care circula resursale materiale este ingust la ni4el de producator3 latindu&se catre partea consumatorilor3 distantele dintre producatori si !ene(iciari (iind in cele mai dese ca,uri mari sau (oarte mari) Cu pri4ire la logistica de distri!uire3 aceasta comporta particularitati pe cele doua mari categorii : pentru mi:loace (i.e transportul tre!uie des(asurat in siguranta cu asigurarea ser4ice&ului pe timul transportului3 pentru acestea ne(iind necesare conditii speciale de despo,itare3 iar pentru mi:loacele circulante3 mai ales pentru resursele materiale de natura agricola3 transportul se e(ectuea,a in conditii speci(ice pentru (iecare resursa materiala3 ele necesitant conditii speciale de depo,itare) 47 Politica promotionala pentru produsele (inale se reali,ea,a prin intermediul pu!licitatii3 in timp ce pentru resursele materiale promo4area se (ace prin intermediul !rosurilor3 pliantelor si cataloagelor3 unde sunt pre,entate caracteristice tehnice) Actiunile de promo4are si pu!licitate ale societatii agricole pre,entate se 4or reali,a prin intermediul re4istelor de specialitate si de asemenea prin montarea de panouri pu!licitare si prin conectarea la reteaua de internet) #u!licitatea de produs se 4a reali,a prin tiparirea unei !rosuri ce 4a cuprinde (isele tehnice ale produselor societatii agricole pre,entate) Cererea de mar(uri3 cunoasterea cererii !ene(iciarilor potentiali pentru produsele si ser4iciile o(erite pietei constituie premisa orientarii e(iciente a oricarei intreprinderi) Metodologia cercetarii se di(erentia,a3 nu numai in (unctie de natura mar(urilor la care se re(era cererea pentru consumul populatiei sau pentru consumul producti43 ci in (unctie de speci(icul purtatorilor cererii asupra carora se e(ectuea,a cercetarea) #e langa elementele comune cu cercetarea cererii de mar(uri a populatiei3 studierea cererii intreprinderiloe economice pre,inta o serie de particularitati) #urtatorii acestei cereri sunt repre,entati de o 4arietate de agenti economici : (irme particulare3

17

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

pu!lice sau mi.te3 iar o!iecti4ul cercetarii se re(era la o gama larga de !unuri materiale si ser4icii) Metodele interogarii au la !a,a e.istenta unor chestionare) 5la!orarea planului de a(aceri nu se poate reali,a (ara ca societatea agricola pri4ata sa cunoasca mediul in care se des(asoara acti4itatea3 intrucat re,umatele sale 4or depinde de sesi,area mecanismului de (unctionare a acestuia) Studiile de piata detin locul principal in demararea acti4itatilor economice3 cunoasterea pietei constituind o premisa a orientarii productiei societatii agricole) Societatea agricola pri4ata studiata nu dispune in cadrul structurii organi,atorice de un compartiment de mar;eting3 intrucat insasi aceasta tructura este simpli(icata3 cercetarile de piata sunt insa e(ectuate de un grup de persoane alese in acest sens) 5i tre!uie sa se ocupe nu numai de ne4oile de piata3 ci si de posi!ilitatile societatii de a o(eri consumatorilor produsele in cantitatea si de calitatea necesara) Cererea repre,inta domeniul central al in4estigatiilor de piata3 in(ormatiile in aceasta directie putand pro4eni de la di(erite societati de consultanta care au (ost solicitate3 acestea putand o(eri date pri4ind cererea de produse 4egetale3 pe !a,a anali,ei statistice ce sugerea,a unele dimensiuni si tructuri ale cererii in perioada trecuta3 anali,a lor a4and in 4edere 4an,arile catre piata) %n(ormatiile pri4itoare la la cerere pot (i o!tinuti de la di(eriti !ene(iciari3 direct de la consumator3 putand (i redate anumite restrictii din care reiese ca cererea populatiei (ata de produsele 4egetale nu se supun normelor3 ele re(erindu&se la posi!ilitatea economica de satis(acere a ne4oilor de consun de catre o(erta3 la 4eniturile consumatorilor care in mod (rec4ent limitea,a cererea la dimensiuni su! ni4elul tre!uintelor) 3.1 Analiza ofertei 'iecare (irma este interesata sa cunoasca modul in care piata ca sursa de inspiratie) O!iectul cercetarii o(ertei pri4este cunoasterea surselor de (ormare a 4olumului si structurii o(ertei3 a (actorilor sai de in(luenta3 e4aluarea dinamicii si locali,arii teritoriale a tendintelor in raportul dintre componentele sale3 sta!ilirea gradului de in4echire economica) 54aluarea o(ertei poate (i (acuta atat din pro(il static3 cercetand situatia acesteia la un moment dat3 cat si din pro(il dnamic3 cuprin,and mutatiile care au loc in dimensiunile si aspectul o(ertei in distri!utia ei spatiala si pe 4erigi comerciale) %n4estigatiile o(ertei nu tre!uie insa separate de studierea cererii3 deoarece in multe situatii o(erta este (ormatoare de cerere prin declansarea unor noi tre!uinte si deprinderi de consum sau utili,are) %n(ormatiile destinate cercetarii o(ertei se impart3 ca si in situatia cererii in primare sau secundare3 cele primare (iind re,ultatul contactului direct cu o(erta reali,at (ie selecti4 6pe lanturi repre,entati4e73 (ie printr&o a!ordare in totalitate3 iar cele secundare (iind mult mai cuprin,atoare3 ast(el o(erta interna3 pana la un anumit grad de detaliere3 putand (i dedusa din date continute in anuarele statistice si din !uletinele de in(ormare) Aceste in(ormatii pre,inta insa o serie de incon4eniente legate in principal de gradul lor redus de detaliere3 de lipsa unor elemente de ordin calitati4 si de (aptul ca sunt o!tinute anterior momentului la care se re(era) Ast(el3 restransa ca 4olum si posi!ilitati de plata3 piata societatii romanesti este supraaglomerata de agenti economici)

18

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

#entru o !una des(asurare a acti4itatii de productie3 unitatea %nterAgro apelea,a la cei mai !uni 6a4and raportul calitateH pret supraunitar7 (urni,ori de produse si ser4icii in scopul o!tinerii celor mai !une produse3 cu un minim de resurse materiale) Ma!elul 7 : 'urni,ori materii prme $*% C*8% 1 * 4 5 "enumire material Seminte %ngrasaminte chimice Com!usti!il %er!icide #esticide "enumire furnizor S)C) Semrom S)A) S)C) Amonil S)A) S)C) #etrom S)A) S)C) 5r!as S)A) S)C) #rocera S)A) &tructura 4G L *G L *5L 7)5L 7)5L

Materialele repre,entate in ta!elul 7 sunt re,ultatul unor procese anterioare de munca omeneasca si sunt purtatoare de costuri3 ceea ce accentuea,a cerintele (ata de calitatea lor si (ata de modalitatile de utili,are) Ameliorarea calitati4a a (actorilor si conditiile de depo,itare si de pastrare au rol 0n conser4area acesteia 6a calitatii73 cu e(ecte po,iti4e 0n ceea ce pri4este consumurile speci(ice si ni4elul productiei la hectar) Apar2nd ca rol al unor procese de productie3 des(asurate (ie 0n agricultura3 (ie 0n industrie3 ceea ce presupune 0n mod3 implicit3 generarea de cheltuieli 6unii dintre ei3 cum ar (i pesticidele3 (iind (oarte scumpi7 sunt necesare deci,ii (undamentate economic3 re(eritoare la structura sortimentala a ceea ce se produce si a ni4elului calitati4) O!ser4am din ta!elul de mai sus ca cele mai mari ponderi in reali,area productiei agricole3 deci implicit cei mai importanti (actori de produtie3 ii repre,inta achi,itionarea de seminte 6materie prima (ara de care o cultura nu e.ista73 apoi com!usti!ilul 6necesar alimentarii utila:elor agricole pentru di(erite acti4itati7 si nu in ultimul rand imgrasamintele chimice sau ecologice)

3.2 Analiza cererii %n toate actiunile sale3 intreprinderea moderna (oloseste piata ca sursa de inspiratie) Conducerea stiinti(ica a acti4itatii intreprinderii moderne care impune o conducere dinamica prin e.celenta3 implica un proces deci,ional neintrerup in care amplasarea si (rec4enta deci,iilor sunt strict dependente de comple.itatea acti4itatii3 de dinamismul mediului la care urmea,a sa se racorde,e3 aceasta insemnand ca la randulei si cercetarea pietei este o operatie continua si nu un proces oca,ional3 pentru ca intreprinderea tre!uie sa cunoasca in mod permanent pulsul pietei3 sa dispuna de su(iciente in(ormatii asupra tuturor parametrilor pietei) Dat/ (iind calitatea produselor3 42n,/rile 4or (i reali,ate dup/ cum urmea,/ : N$) C$M) C8%5NM% #$OD"S5 Ma!elul 8: Clienti #ret Van,are LD%N VANRA$%

1E

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

1 5 4

S)C) Spicul S)A) S)C) AlcoRim S)A) S)C) Iunge S)A S)C) So(ert S)A)

$A" porum! 'l) soarelui Ma,are

0,/< 0,/ 0,== 0,=3

1GG 1GG 1GG 1GG

Di(eren+ele dintre produc+ia (i,ic/ total/ o!+inut/ 4or repre,enta o!liga+ia societ/+i agricole 0n calitate de arenda1i de a pl/ti arendatorului 6(ie 0n produse 3(ie 0n !ani73 arenda potri4it contractului de arendare 0ncheiat dup/ cum urmea,/: 5GG ;g gr2u la hectar 9 7GG ;g porum! la hectar9 -GG ;g (loarea soarelui la hectar9 -GG ;g ma,/re la hectar9 Din ta!elul 8 reiese ca ma:oritatea clientilor sunt producatori de paine 6Mritipan S)A)7 a4and ca materie prima graul3 !auturi alcolice 6AlcoRim S)A)7 ce (olosesc porum!ul si or,ul3 (a!rici de ulei 6Iunge S)A)7 ce (olosesc (loarea soarelui si So(ert S)A) care are ca acti4itate principala productia conser4elor de ma,are) Cel mai important cumparator de (loarea soarelui al (irmei %nterAgro este (irma >un#e &%))3 cea care produce uleiul su! marca 'loriol) Iunge se situea,/ pe locul 0nt2i 0n lume 0n 42n,area uleiului 4egetal 0m!uteliat) in $om2nia3 Iunge a de4enit lider prin cre1terea constant/ a celor dou/ m/rci importante din porto(oliu3 'loriol 1i "nisol) Iunge este: & cel mai mare procesator de semin+e oleaginoase din lume) & cel mai important produc/tor de (ertili,atori din America de Sud) & lider mondial 0n industria uleiului alimentar 1i lider pe piaSa uleiului din $om2nia) Numele societatii comerciale Spicul S)A) Iucuresti repre,inta un sim!ol al traditiei si al calitatii produselor de morarit3 pani(icatie3 produse ,aharoase3 patiserie si paste (ainoase) %n s(era principalelor preocupari ale societatii Spicul se a(la3 desigur3 painea & produs atat de gustos si hranitor3 care nu poate lipsi in nici o ,i de pe masa (iecaruia dintre noi) Structura organi,atorica a societatii S#%C"8 este urmatoarea: Moara si silo,9 Irutarie Iucuresti9 Irutarie Iu:oreni9 #aste (ainoase9 Raharoase9 Moara si silo,ul au (ost moderni,ate in 1EE7 cu tehnologie germana Iuhler) Datorita utila:elor per(ormante (ainurile o!tinute sunt de calitate superioara si constanta3 asigurand in acelasi timp si protectia mediului) Moara are o capacitate de **G tone de grauH*4 h si asigura (aina pentru consumul propriu si pentru clienti) Mipurile de (aina o!tinute sunt: 48G3 55G 6gri(ica73 D5G3 EGG3 1*5G3 germeni3 gris3 tarate3 tarate alimentare) %n 1EE8 s&au achi,itionat linii complet automati,ate pentru producerea painii cu o capacitate totala de 4G toneH*4 ore) *G
Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

#ainea o!tinuta pe aceste linii are gustul si aromele painii traditionale o!tinute pe 4atra si se mentine proaspata mai mult de - ,ile) Calitatea constanta a painii este data de sistemele de do,are automati,ate3 care permit mentinerea aceleiasi retete pe toata perioada des(asurarii procesului de productie) Mehnologia de preparare a painii in - (a,e a:uta la de,4oltarea aromei3 gustului si 4olumului painii (ara adaos de alti aditi4i) %n (elul acesta painea o(erita este Tca la mama acasaT din toate punctele de 4edere) Aceste proprietati sunt asigurate prin coacerea in cuptoare cu 4atra mo!ila din placute ceramice3 cuptoare de alt(el unice in $omania)

Capitolul 5- Pro#ramul de productie

4.1- Prognozarea productiei medii %n ultimii trei ani s&au reali,at la (iecare dintre culturi apro.imati4 aceleasi productii : la grau productii de -GGG&-5GG ;g la hectar3 la porum! de 4GGG&45GG ;g la hectar3 la (loarea soarelui de apro.imati4 175G ;g la hectar3 iar la ma,are *GGG ;g la hectar3 toate productiile (iind reali,ate in conditii de cultura neirigata) %n ele!orarea planurilor strategice3 a plnului de a(aceri cu componenta sa re(eritoare la productia de o!tinut3 un rol important re4ine sta!ilirii ni4elului productiei medii) Metodele (olosite sunt 4ariate3 ele inscriindu&se in randul celor re(eritoare la e.trapolarea tendintei 6mecanice sau analitice7 si e.plicati4e) 8or li se poate adauga metoda intuiti4a si metoda !a,at pe !onitatea terenurilor) Metoda intiti4a se !a,ea,a pe elemente cum sunt : e.eperienta managerilor3 re,ultatele din perioada precedenta3 conditiile speci(ice de productie) Se (ac di(erite aprecieri ale ni4elului productiei cu un anumit grad de apro.imare pentru a nu se recurge la calcule ci la simple aprecieri care pot o!tine pornind de la !onitatea terenurilor e.primata in note de !onitate) Dintre metodele mecanice si analitice se au in 4edere : 1) media aritmetica& se utili,ea,a numai in conditiile in care seria dinamica a productiilor medii este stationara indi(erent de perioada pentru care se calculea,a 9

*1

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

*) metoda mediilor mo1ile se utili,ea,a cand seria de timp a productiei medii pre,inta o productie oscilanta) %n acest ca, se calculea,a mediile mo!ile dintr&un anumit numar de ani) #rogramul se (undamentea,/ pe cele e.puse anterior 1i are 0n 4edere posi!ilit/+ile societ/+ii de a&si de,4olta acti4itatea) #rogno,area productiei medii la hectar se reali,ea,a cu a:utorul metodei mediilor mo!ile3 pe !a,a datelor din ultimii 5&7 ani din anuarul statistic3 dupa cum urmea,a : Ma!elul E: #roductia medie la hectar *GG7&*G11 timp ?*)+ P9*+,> F:9)*') &9)*':+( ,)@)*' !00= -G-8 -GDD 1G*E 1848 !004 1E*4 *EG* 11G5 1*DD !00< 14*E *EE1*D8 1*4E !010 -4G4441 15E5 *-D4 !011 *ED5 -E5* 1-81 177D

"nitatea de masura: ;g Date preluate din Anuarul Statistic Metoda presupune calcularea productiei medii la hectar in *GG7 ast(el : Pro#nozarea productiei medii la grau U1P6-G-8V1E*4V14*E7H-PD-E1H-P*1-G U*P61E*4V14*EV-4G-7H-PD75DH-P**5* U-P614*EV-4G-V*ED57H-P77E7H-P*5EE U*GG7P 6U1VU*VU-7H-P6*1-GV**5*V*5EE7H-PDE81H-P*-*7 tHha Prognozarea productiei medii la porum1: U1P 6-GDDV*EG*V*EE-7H-P *E87 U*P 6*EG*V*EE-V44417H-P -445 U-P6*EE-V4441V-E5*7H-P -7E5 U*GG7P 6*E87V-445V-7E57H-P-4GE tHha Prognozarea productiei medii la floarea soarelui: U1P 61G*EV11G5V1*D87H-P 11-4 U*P611G5V1*D8V15E57H-P1-***
Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

U-P61*D8V15E5V1-817H-P1415 U*GG7P 611-4V1-*-V14157H-P 1GE1 tHha Prognozarea productiei medii la mazare: U1P 61848V1*DDV1*4E7H-P1454 U*P61*DDV1*4EV*-D47H-P1D*7 U-P61*4EV*-D4V177D7H-P 17ED U*GG7P 61454V1D*7V17ED7H-P 1D*5 tHha Din aceste calcule o!ser4am ca productia anului pentru toate cele grau si porum! este mai mica decat productia ultimilor * ani3 iar pentru (loarea soarelui si ma,are este mai mica decat in ultimii - ani)

4)* !ptimizarea productiei agricole Determinarea supra(etelor pe care (iecare cultura le a ocupa3 se 4a reali,a e !a,a renta!ilitatii (iecareia dintre ele:& grau& 4GL3 porum! -GL3 (loarea soarelui&15L3 ma,are 15L)3 renta!ilitatile (iind apro.imati4e3 pana la recoltare putand aparea conditi pentru depasirea sau scaderea productiei) Optimi,area productiei se reali,ea,a pe !a,a unui asolament3 tinandu&se seama de modalitatea de rotatie a culturilor) $r% Cultura Crt% 1) r2u *) Ma,/re -) #orum! 4) 'loarea&soarelui 898): &uprafaa .a *GG 5G *GG 5G /00 7 4G 1G 4G 1G 100

8a1elul 10: *otatia culturilor Nr) crt Cultura !00< anterioara !iitoare Cultura !010 anterioara !iitoare Cultura !011 anterioara !iitoare

*-

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

1 * 4 5

grau grau rau si porum! #orum! si or, or, si (l) soarelui

grau grau porum! #orum! si or, 'loarea soarelui

grau grau porum! #orum! si or, 'loarea soarelui

grau grau porum! #orum! si or, 'loarea soarelui

grau grau porum! #orum! si or, 'loarea soarelui

porum! 'l) soarelui grau grau rau si or,

AN"8 9*@ (ndicator Supra(ata Cheltuieli la ha Consum de (orta de munca #ro(it la ha

!00= ---5 ?rau *GG 1* mil 15 1*5D)85

!004 **G* Porum1 *GG 1- mil *5 1DE1)5

!00< 1EDD Floarea soarelui 5G 1- mil *5 881)D* ,azare 5G 14 mil *5 1G1G)75

!010 -DG9rz

!011 *D*1

5G 1* mil *5 1G8-

Se o!ser4a din ta!elul de mai :os ca a (ost introdusa o noua cultura3 or,ul) Venitul la hectar pentru (iecare cultura se calculea,a (olosind (ormula Umedie *GG7Wpret Se

V ha porum!P -4GE . G)5 P 17G4)5 leiH ha V ha grauP *-*7. G)55P 1*7E)85 leiHha Vha (l&soarelui A 1GE1. G)8*P 8E4)D* leiHha V ha ma,are P 1D*5. G)D-P 1G*-)75 leiHha
calculea,a prin metoda mediilor mo!ile productia medie la ha a or,ului: Ma!elul 11 : #roductia medie la hectar& or,

U1P 6---5V**G*V1EDD7H-P75G-H-P*5G1 U*P6**G*V1EDDV-DG-7H-P7771H-P*5EG U-P61EDDV-DG-V*D*17H-P81EGH-P*7-G U*GG7P 6*5G1V*5EGV*7-G7H-P78*1H-P*DG7

*4

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

#retul de 4an,are al or,ului este de este G34* leiH;g V ha or,P #rod medieWprXtP *DG7.G)4*P1GE5 leiHha Se calculea,a pro(itul la ha pentru (iecare cultura in parte3 ast(el: #r ha pt porum!P V ha pt porum!&Ch ha pt porum!P 17G4)5 leiHha&1- milP1DE1)5 leiHha #r ha pt grauP V ha pt grau&Ch ha pt grauP 1*7E)85 leiHha&1- milP1*5D)85 leiHha #r ha pt (l&soareluiP V ha pt (l&soarelui&Ch ha pt (l&soareluiP8E4)D* leiHha&1milP881)D* leiHha #r ha pt ma,areP V ha pt ma,are&Ch ha pt ma,areP1G*-)75 leiHha&1milP1G1G)75 leiHha #r ha pt or,P V ha pt or,&Ch ha pt or,P1GE5 leiHha&1* milP1G8- leiHha Se calculea,a pro(itul pe toata supra(ata3 ast(el: #r pt porum!P #r ha pt porum! . S porum!uluiP1DEG)5 leiHha.*GGP--81GG lei #r pt grauP #r ha pt grau . S grauP1*D8)85 leiHha.*GGP*5-77G lei #r pt (l&soareluiP#r ha pt (l&soarelui . S (l&soareluiP88G)D* leiHha.5GP44G-1 lei #r pt ma,areP#r ha pt ma,are . S ma,areP1G1G)75 leiHha.5GP5G5-7)5 lei #r pt or,P #r ha pt or, . S or,P 1G8- leiHha . 5GP 5415Glei 8a1elul 11 : $i6elul estimati6 al productiei $r% Crt% 1 ! 3 5 / Cultura ?rau Porum1 Fl% soarelui ,azare 9rz &uprafata !00 !00 /0 /0 /0 Prod% ,edie B#%Cha Prod% Fizica Prod% &8)& totala DtoneE DtoneE !3!= 52/%5 2!<%0< 350< 241%4 /23%=2 10<1 /5%/ 43%32 12!/ 41%! 41%0! *DG7 130%3/ 130

Coeficientul de calitate A 0%</

Capitolul /- Pro#ramul de comercializare


N$) C$M) 1 5 #rodus grau porum! 'l) soarelui Iene(iciar Cantitate 6tone7 #ret Van,are leiH;g S)C) Spicul S)A) -7*)-* 0,/< S)C) AlcoRim S)A) 5-7)44 0,/ S)C) Iunge S)A 4-)D 0,== *5
Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341

Venituri *1E)7 *D8)7* --)D

Plan de afaceri- S.C. InterAgro S.A.

ma,are

S)C) So(ert S)A)

D4)ED

0,=3

47)5

?rau: 4D5)4 B *G L arendatoruluiP E-)G8 t & 8G L S)C) Spicul S)A) P -7*)-* t #orum!: D71)8 B *GL arendatorului P 1-4)-D t & 8GL S)C) AlcoRim S)A) P 5-7)44 t 'loarea Soarelui: 54)5 & arendatorului P 1G)E t & S)C) Iunge S)A) P 4-)D t Ma,are: 81)* B arendatorilor: 1D)*4 t & S)C) So(ert S)A) P D4)ED t

*D

Spinu Andreea- Anul III, Seria C, grupa 1341