Sunteți pe pagina 1din 6

tefan Boncu Psihologie social#

Cursul 6

PSIHOLOGIE SOCIAL& APLICAT& I METODOLOGIE

1. Elemente de metodologie a aplica(iilor
n anii 50 i 60, psihologii sociali au perfec#ionat metodele de cercetare n vederea
dezvolt$rii tiin#ei fundamentale. ntr-un studiu experimental tipic, subiec#ii, de obicei studen#i,
vin la laborator i sunt repartiza#i la ntmplare n diferitele condi#ii experimentale. F$r$ s$
dezv$luie adev$ratul scop al studiului, experimentatorul manipuleaz$ o variabil$ independent$
(de pild$, frustrare i non-frustrare) i m$soar$ o variabil$ dependent$ (de pild$, agresivitatea) n
timp ce controleaz$ variabilele parazite (de exemplu, temperatura camerei). Scopul acestei
proceduri este de a izola influen#a variabilei independente (n m$sura n care aceast$ influen#$
exist$) asupra variabilei dependente. ntr-un experiment bine controlat, un efect sistematic (de
pild$, subiec#ii din condi#ia frustrare se comport$ mai agresiv dect cei din condi#ia non-
frustrare) poate fi atribuit influen#ei cauzale a variabilei independente. Explica#iile alternative
pentru acest efect nu pot fi sus#inute. Repartizarea randomizat$ a subiec#ilor pe condi#ii
descalific$ explica#iile bazate pe caracteristicile personale ale subiec#ilor (de pild$, dac$ nu s-ar
face repartizarea la ntmplare, s-ar putea spune c$ subiec#ii din condi#ia frustrare sunt mai
nclina#i spre acte violente din natere). Controlul asupra variabilelor externe face improbabil$
producerea efectului de c$tre un alt factor (de pild$, temperatura camerei). Avndu-se n vedere
c$ subiec#ii ignor$ adev$ratul scop al studiului, nu se poate afirma c$ efectul observat ar putea fi
doar rezultatul reac#iei subiec#ilor la ipotez$ (motiva#ia de a ajuta experimentatorul s$-i confirme
ipoteza). Experimentul de laborator desf$urat cu nelarea subiec#ilor reprezint$ un instrument
valoros pentru descoperirea principiilor comportamentului (vezi, pentru metodologia psihologiei
sociale, Chelcea, 2001; Curelaru, 2003).
n general, controlul experimental devine mult mai dificil n aprecierea eficien#ei
aplica#iilor psiho-sociale. Dac$ participan#ii la o cercetare de laborator sunt uor de repartizat n
grupurile experimentale, opera#iile de repartizare n condi#ii experimentale i de manipulare devin
mult mai dificile n mediul social real. O alt$ problem$ este c$ interven#iile i cercet$rile aplicate
se desf$oar$ n condi#ii reale, unde evenimentele apar spontan, nct cercet$torilor le vine foarte
greu s$ controleze variabilele ce pot influen#a variabila dependent$. n sfrit, dac$ n cercetarea
fundamental$ variabila independent$ e simpl$ i, de aceea, conduce la concluzii clare asupra
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 6
efectului, n cercetarea aplicat$ variabila independent$ este adesea foarte complex$. Pentru acest
motiv, e greu de spus care parte sau p$r#i ale ei sunt suficiente pentru a produce efectul.
Date fiind deficien#ele ce apar n controlul experimental cnd se trece de la cercetarea
fundamental$ la cea aplicat$, putem n#elege ezit$rile psihologilor sociali de a se implica n
demersuri de psihologie social$ aplicat$. Totui, exist$ i motive de a avea ncredere n
rezultatele unei cercet$ri aplicate. n primul rnd, ea are o valoare social$ deosebit$. n afara
cazurilor cnd variabilele parazite necontrolate se schimb$ n mod sistematic odat$ cu variabila
independent$, ele reduc probabilitatea de a demonstra c$ o variabil$ independnt$ are un efect
cauzal asupra variabilei dependente. De aceea, a demonstra eficien#a unei interven#ii ntr-un
context necontrolat din lumea real$ poate s$ confirme puterea variabilei independente. n plus,
tehnicile cvasi-experimentale, ce permit concluzii cauzale, pot fi folosite n demersurile de teren
cnd nu se poate asigura controlul experimental (Chelcea, 2001).


2. Evaluarea programelor
Evaluarea programelor este o tiin#$ independent$, ce face parte din grupul tiin#elor
sociale, ca i sociologia sau antropologia, de pild$. Ea a ap$rut n anii 60, n Statele Unite, ca
urmare a nmul#irii programelor sociale n domeniile calit$#ii vie#ii, s$n$t$#ii, educa#iei, locuin#ei
etc. Evaluarea programelor ng$duia agen#iilor finan#atoare, cele mai multe guvernamentale, s$
verifice eficien#a aloc$rii fondurilor, iar managerilor de programe le ng$duia s$ dovedeasc$
faptul c$ programele lor i atinseser$ scopurile la costuri rezonabile.
Programul poate fi definit ca un set de activit$#i ce au ca principal obiectiv producerea
unei schimb$ri la cei ce vor beneficia de program sau n mediul acestora (Pancer, 1997, p. 49).
Caracteristica principal$ a unui program o reprezint$, prin urmare, schimbarea social$.
n func#ie de schimb$rile pe care i le propun, programele sunt extrem de diverse. Unele
#intesc s$ rezolve probleme legate de criminalitate, accidente rutiere, asisten#a social$ a vrstei a
III-a, corup#ie, evaziune fiscal$, alcoolism, rela#ii tensionate ntre grupurile etnice ori rasiale,
fumat, consum de droguri, violen#a n coal$ etc. Altele vizeaz$ s$ consolideze satsifac#ia muncii,
bun$starea, fericirea, stima de sine etc. Cei ce realizeaz$ evaluarea programelor privesc astfel de
schimb$ri ca rezultate ale programelor.
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 6
Iat$ o defini#ie a evalu$rii programelor: Aplicarea unei game largi de metode de
cercetare social$ pentru a aprecia nevoia de programe sociale, modul n care astfel de programe
sunt proiectate i implementate i eficien#a lor n a produce schimb$rile dorite la un cost
rezonabil (Pancer, 1994, p. 49).
Fiec$rui stadiu de dezvoltare a unui program i corespnde un tip de evaluare. n primul
stadiu se face o evaluare a nevoilor comunit$#ii (poten#ialilor beneficiari). n stadiul de proiectare
a programului, se poate face o evaluare a adecv$rii (se urm$rete, n acest caz, ca scopurile
programului s$ fie clare, specifice i m$surabile, ca activit$#ile s$ fie coerente i bine articulate i
ca argumentarea leg$turii cazale dintre activit$#i i scopuri s$ fie solid$). n stadiul de
implementare se poate realiza o evaluare a procesului (dac$ odat$ pus n aplicare programul
opereaz$ aa cum a fost planificat). n sfrit, n etapa final$, aceea n care programul produce
rezultate, se fac dou$ tipuri de evalu$ri: o evaluare a rezultatelor propriu-zise (are programul
efectele scontate?) i o evaluare cost-beneficiu (rezultatele au fost produse la costurile
planificate?).
Cele mai importante evalu$ri sunt cele ce privesc nevoile comunit$#ii i rezultatele. Pentru
a realiza ultimul tip de evaluare se folosete, de multe ori, cavsi-experimentul.


3. Cvasi-experimentul
n multe contexte de teren, mai cu seam$ cnd facem evaluarea unor programe de
interven#ie, nu avem posibilitatea de a repartiza participan#ii la ntmplare n grupuri. Vom
utiliza, de aceea, un cvasi-experiment, care ns$ poate avea o validitate intern$ ndoielnic$. Cvasi-
experimentele au variabile independente i variabile dependente, dar nu folosesc repartizarea
randomizat$ a participan#ilor pe niveluri ale variabilei independente (pe grupuri experimentale).
n cadrul cvasi-experimentului, se compar$ grupuri non-echivalente i acestea pot s$ difere ntre
ele nu numai prin expunerea la valori diferite ale variabilei independente, dar i prin alte
variabile.
De pild$, un cercet$tor din domeniul tiin#elor educa#iei i propune s$ determine dac$
recapitularea la finalul fiec$rui curs amelioreaz$ performan#a studen#ilor. 'tim c$ n modelul
clasic al experimentului, trebuie s$ folosim cel pu#in dou$ niveluri ale variabilei independente
de exemplu, cu recapitulare i f$r$ recapitulare. Din p$cate, cercet$torul nu poate repartiza
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 6
studen#ii la ntmplare i va profita de o repartizare deja existent$ de pild$, va compara o grup$
de psihologie din anul III cu o grup$ de sociologie din anul III. Evident, ntre membrii celor dou$
grupuri exist$ diferen#e: se pot g$si dimensiuni care s$ afecteze performan#a independent de
tratamentul experimental.
a. Planul cu un singur grup i cu post-test. Const$ n expunerea unui grup la o valoare a
variabilei independente i apoi m$surarea variabilei dependente.
De exemplu, s$ presupunem c$ un canal de televiziune difuzeaz$ o emisiune despre
Holocaust i c$ suntem interesa#i n impactul acesteia asupra popula#iei. Consider$m c$ difuzarea
emisiunii a fost tratamentul experimental i ncerc$m s$ m$sur$m impactul variabilei
independente: trimitem chestionare unui eantion de subiec#i. Constat$m, astfel, c$ 76% tiu ce s-
a ntmplat n timpul regimului hiterist. Dar ne putem pune ntrebarea dac$ emisiunea a
amplificat sau a diminuat contiin#a popula#iei asupra Holocaustului. Dac$ nu avem un pretest
sau un alt grup neexpus la emisiune, e greu de r$spuns. ntr-un fel, acest plan se apropie de
studiul de caz.
b. Planul cu pretest i cu grupuri non-echivalente. Prin non-echivalent, n#elegem faptul c$
al doilea grup a fost ales printr-un mecanism de selec#ie diferit n raport cu grupul expus la
tratament.
n exemplul cu Holocaustul, descoperim c$ n mediul rural nu s-a difuzat emisiunea.
Select$m un grup de subiec#i din mediul rural i i compar$m cu grupul expus la tratament.
n acest plan, orice diferen#$ dintre grupuri se poate datora tratamentului, dar i
diferen#elor de selec#ie ntre grupuri. Cu ct grupurile sunt mai echivalente, cu att concluzia este
mai valid$.
c. Planul cu un grup, cu pretest i posttest. Acest plan este extrem de r$spndit n studiile
aplicate de teren. El reprezint$ un progres n raport cu planurile anterioare. Aceeai participan#i
sunt selecta#i pentru ambele observa#ii. Totui, apar i aici factori perturbatori.
n exemplul cu Holocaustul, dac$ trimitem chestionare nainte de difuzarea emisiunii, ele
vor influen#a subiec#ii. Posttestul ar putea m$sura efectul pretestului. Dac$ decidem s$ facem
pretestul cu mult timp nainte (de exemplu, cu un an), apar alte probleme. S-ar putea produce, n
acest r$stimp, evenimente parazite care s$ influen#eze atitudinile popula#iei fa#$ de Holocaust
prinderea i judecarea unui criminal de r$zboi sau difuzarea de c$tre alt canal a unor emisiuni
asem$n$toare.
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 6
d. Planul cu un grup de control non-echivalent, cu pretest i posttest. Grupul de control nu
este echivalent i nu este expus tratamentului. Ambelor grupuri li se aplic$ pre- i post-test$ri.
Acest plan este extrem de r$spndit n studiile de teren din tiin#ele sociale, c$ci permite
anihilarea unora din factorii ce amenin#$ validitatea intern$.
Dac$ exist$ scoruri apropiate la pretest, nseamn$ c$ grupurile sunt relativ apropiate. Dac$
pretestul i posttestul grupului de control sunt echivalente, atunci este posibil s$ nu fi intervenit
maturizarea i evenimentele parazite. Efectele test$rii sunt i ele anihilate, c$ci ambele grupuri
primesc aceleai test$ri.
e. Planul cu observa#ii multiple nainte i dup$ tratament este reprezentativ pentru a doua
clas$ de planuri cvasi-experimentale. n acest caz, un singur grup este observat de mai multe ori
nainte de aplicarea tratamentului experimental i de mai multe ori dup$.
Un astfel de plan surprinde schimbarea permanent$, n m$sura n care aceasta exist$. De
pild$, dac$ dorim s$ introducem o nou$ gril$ de salarizare i imediat dup$ introducerea ei
observ$m o cretere cu 10 % care se men#ine, putem avea ncredere c$ aceast$ cretere se
datoreaz$ noii grile. Desigur, exist$ posibilitatea ca un eveniment parazit s$ fi coincis cu
interven#ia noastr$ (introducerea grilei) i el s$ produc$ acest efect. Nu avem, trebuie s$ admitem,
un control deplin. n acest plan, rela#ia subiec#ilor nu introduce distorsiuni, c$ci avem de-a face
cu acelai grup.
O variant$ care nt$rete considerabil validitatea intern$ a acestui plan este introducerea
unui grup de control un al doilea grup, non-echivalent, este m$surat la aceleai intervale, dar nu
i se aplic$ nici un tratament. Grupul de control ne ajut$ s$ detect$m efectele evenimentelor
parazite.
Discu#ia asupra cvasi-experimentului este oarecum descurajatoare atunci cnd facem
cercet$ri de teren sau cnd explor$m rezultatele unor aplica#ii, apar probleme ce par
insurmontabile. Nici unul din planurile prezentate nu elimin$ total factorii parazi#i. Totui, cvasi-
experimentele sunt instrumente indispensabile pentru psihologii interesa#i n chestiunile aplicate,
evaluarea clinic$, evaluarea programelor educa#ionale sau a altor programe de interven#ie n
social.


tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 6
4. Etica aplica(iilor
Cercetarea fundamental$ din psihologia social$ a fost criticat$ pentru folosirea tehnicilor
de nelare a subiec#ilor. Unii critici sunt de p$rere c$ subiec#ii ar trebui informa#i complet asupra
scopului i procedurilor experimentului nainte de a-i da consim#$mntul pentru participare. F$r$
acest consim#$mnt n cunotin#$ de cauz$, subiectul este implicat ntr-o situa#ie pe care el ar fi
ocolit-o. Evident, faptul de a oferi informa#ii complete la nceputul experimentului are implica#ii
drastice asupra rezultatelor subiec#ii nu vor mai reac#iona spontan la manipul$rile
experimentatorului.
Consecin#ele aplica#iilor psihologiei sociale pot fi foarte nsemnate i de aceea
preocup$rile etice n acest domeniu sunt cel pu#in la fel de importante ca i n psihologia social$
fundamental$. Dac$ n cercet$rile de psihologie social$ fundamental$ se induc schimb$ri de
scurt$ durat$ n comportamentul indivizilor (manipul$rile nu sunt dect schimb$ri
comportamentale induse de experimentator), scopul principal al aplica#iilor este acela de a
produce schimb$ri permanente. De pild$, ar fi inutil s$ determin$m un subiect s$ se lase de fumat
o zi scopul unui asemenea demers este de obicei mult mai ambi#ios. Exist$ critici ai psihologiei
sociale aplicate care privesc aceste influen#e pe termen lung ca manipul$ri nejustificate i
incorecte ale comportamentului indivizilor. E dificil i uneori periculos de stabilit ce anume e
bine pentru al#ii. Totui, a abandona aplica#iile ar constitui probabil un r$u i mai mare: ar
nsemna s$ renun#$m s$-i ajut$m pe oameni n condi#iile n care avem toate mijloacele s$ o
facem. Pentru a se evita reprourile de nc$lcare a eticii, e nevoie ca orice demers de aplicare s$
fie evaluat mai nainte de a demara de o comisie de exper#i.