Sunteți pe pagina 1din 8

Subiecte Masterat Administraie Public

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Relaii Internaionale tiine Politice i Administrative Catedra Administraie Public Aprob___________________ Se ul catedrei sau decanul !___"________#$%# Subiecte pentru e&amenul de admitere la masterat' sesiunea #$%#' la disciplina !(eoria i practica administraiei publice" Domeniul general de studii: 31 tiine politice Domeniul de formare profesional: 313 Administraie public
1. Resurse umane i politici de personal ( MP-120 credite) 2. Politici i servicii publice (MP -120 credite)

I. Teoria administraiei publice Conceptul de administraie public ca sistem de or*ani+are social, -voluia vi+iunilor conceptuale privind *uvernarea i administrarea comunitilor umane, Constituirea i evoluia tiinei administraiei) Caracterul interdisciplinar al ei, (eoriile clasice privind or*ani+area i uncionarea administraiei publice, Forme de or*ani+are a administraiei publice) -sena i limitele centrali+rii' concentrrii' descentrali+rii i desconcentrrii administrative, 1) Sistemul i tipurile de relaii 2n administraia public, 3) Funciile administraiei publice 2n statul de drept, 4) Sisteme internaionale de administraie public 5continental' an*lo6sa&on' mi&t7, 8) Resursele administraiei publice9 umane' materiale' inanciare' in ormaionale i interdependena 2ntre ele, %$) Caracteristicile modelului european al administraiei publice, %%) -sena' obiectivele i componentele re ormei administraiei publice 2n Republica Moldova la etapa actual, %#) Administraia public i inte*rarea european) Planul de aciuni9 U- : RM i procesul de a;ustare al administraiei publice la standardele europene, %) #) .) /) 0) I. Supotrul juridic al administraiei publice %.) Constituia 2n sistemul ;uridic normativ, %/) Re*lementarea constituional a administraiei publice) Caracteristica *eneral a normelor constituionale re eritoare la administraia public, %0) Actul administrativ 6 noiune' trsturi i cate*orii) Procedura de emitere i condiiile de valabilitate ale actelor administrative, %1) Contractul administrativ) Caracterele administrative i cele de drept privat, %3) Rspunderea ;uridic a uncionarilor publici9 penal' civil' administrativ i disciplinar, %4) Controlul administrativ) (ipurile de control 5intern' ierar<ic' speciali+at7 i competena autoritilor de control, %8) =eci+ia administrativ : noiune' trsturile' tipolo*ia i elementele deci+iei, #$) Participanii la undamentarea deci+iei administrative) Contribuia tiinelor noi la adoptarea deci+iilor administrative,

#%) >oiunea i caracteristica instituiei contenciosului administrativ) ?ri*inea i de+voltarea contenciosului administrativ 2n Republica Moldova, ##) Prile liti*iului' obiectul aciunii i competena ;urisdicional 2n materie de contencios administrativ, III. Administraia public central #.) -sena puterii e&ecutive) Raporturile puterii e&ecutive cu administraia public, #/) Premisele i etapele de constituire a sistemului actual al administraiei publice centrale 2n Republica Moldova, #0) Caracteristica *eneral a sistemului or*anelor administraiei publice centrale) @ocul i rolul lor 2n sistemul politic al societii, #1) Instituia Preedintelui 2n Republica Moldova' unciile i atribuiile instituiei pre+ideniale, #3) @ocul i rolul Auvernului 2n sistemul or*anelor puterii e&ecutive centrale, #4) ?r*anele administraiei publice centrale de specialitate i serviciile lor desconcentrate 2n teritoriu, #8) Relaiile or*anelor administraiei publice centrale cu autoritile administraiei publice locale 2n conte&tul desconcentrrii i descentrali+rii administrative, .$) -sena' obiectivele i componentele re ormei administraiei publice centrale 2n Republica Moldova la etapa actual, I!. Administraia public local .%) Conceptul de administraie public local' locul i rolul acesteia 2n sistemul social, .#) Principiile de or*ani+are i uncionare administraiei publice locale, ..) Carta european9 e&erciiul autonom al puterii locale i 2nsemntatea ei 2n re ormarea administraiei publice locale, ./) Structura i uncionarea autoritilor administraiei publice locale de nivelul unu , .0) ?r*ani+area i uncionarea administraiei publice locale a municipiului C<iinu, .1) Particularitile or*ani+rii administraiei publice 2n U(A A*u+ia, .3) Autoritile administraiei publice locale de nivelul doi i procedura de ale*ere a lor, .4) Instituia primarului 2n Republica Moldova) Procedura de ale*ere a primarului i mandatul acestuia, .8) Controlul administrativ al activitii autoritilor publice locale, !. "anagementul acti#it ilor practice $n administraia public /$) Funciile i principiile mana*ementului public, /%) Stilurile i metodele de conducere 2n administraia public, /#) Recrutarea i selecia personalului 2n administraia public) Modalitile de ocupare a unciei publice) -&i*ene i restricii, /.) Pre*tirea i per ecionarea pro esional a uncionarilor publici, //) Per ormanele individuale i evaluarea per ormanelor resurselor umane, /0) Motivaia : actor al reuitei activitii uncionarilor publici) Recompensele i sanciunile ca instrumente ale motivrii, /1) Avansarea i mana*ementul carierei uncionarilor publici, /3) Serviciile publice9 concept' trsturi' clasi icare, /4) Modalitile de *estiune ale serviciilor publice, /8) Parteneriatul public 6 privat 2n prestarea serviciilor publice9 concept i tipuri, 0$) A*enii prestatori de servicii publice de interes local, 0%) Plani icarea strate*ic i e icienti+area serviciilor publice, 0#) >oiunea i esena urbanismului i amena;rii teritoriului, 0.) =ocumentaia de urbanism i amena;are a teritoriului, 0/) Aestiunea teritoriului localitilor, 00) Activitatea de reali+are a construciilor,

01) >oiunea' clasi icarea i caracteristica inanelor publice, 03) Bu*etul de stat 2n sistemul bu*etului public naional, 04) Bu*etul unitilor administrativ:teritoriale9 structura' elaborarea' adoptarea i e&ecutarea lui, 08) Finanele publice locale) Anali+a veniturilor i c<eltuielilor) Probleme i soluii 2n consolidarea inanelor publice, 1$) Re*lementarea ;uridic a inanelor publice locale 2n RM9 evoluia i starea actual, Literatuta recomandat: %)Ale&andru Ioan' Administraia public, Bucureti' %888 2.Administraia public n perspectiva inte!rrii europene "" Materiale ale sesiunii de comunicri tiini ice' Caietul tiini ic nr)l al ISAM' C<iinu' #$$3 3.#arta $uropean% $&erciiul autonom al puterii locale, Strasbur*'%88., Administrarea public' revist metodico6tiini ic' %883' nr)/ /)#rean! "on, #urs de 'rept administrativ, #(iinu, 2))* 0)Crciun Claudia' 'eontolo!ia +uncionarului public "" Administrarea public' revist metodico6tiini ic' #$$#' nr)l 1)=r*anu (udor' 'rept constituional i "nstituii politice, voi." i voi."", Clu; >apoca #$$$ 3)=eleanu Ion' 'rept constituional i "nstituii politice, voi. " i voi. "", Bucureti' %881 4)CDEFGHIJE K) L)' #ucme,a -oc./apcme00o-o .npa123045, MocMJa' #$$. 8)Nerbert A)Simon' Oictor A) (<omson' )a) ' Administraia public, C<iinu' #$$. %$)>e*ru Boris' >e*ru Alina' 6eoria !eneral a dreptului i statului' C<iinu' #$$1 %%)7ivelul intermediar al administraiei n rile europene. 'emocraie n po+ida comple&itii8 Coordonare de ctre (orb;on Iarsson' Poen >omden' FrancQ Petiteville' C<iinu #$$#) %#)?roveanu Mi<ail' 6ratat de tiina administraiei, Bucureti' %881) %.)?rlov Mria' 'rept administrativ' C<iinu' ' #$$$ %/). 9:5;04<32=0>? @:,30<AB4? @ C1B:D3?;@:? EAB<44 ,3;<0:-: ;A,:FDBA123045 "" Administrarea public' revist metodico6tiini ic' %881' nr) %' %0)Planul de Aciuni% Republica Moldova G Hniunea $uropen "" Monitorul ? icial al Republicii Moldova' #$$0' nr)10611) %1) Platon Mi<ail' "ntroducere n tiina administraiei publice, C<iinu' %888) %3)Platon Mi<ail' Administraia public' C<iinu' Universul' #$$4 %4) Santai Ioan' (abr Oasile' Administraie public' Sibiu' #$%% %8)S2mboteanu Aurel' Administraia public central, C<iinu' %884 #$)S2mboteanu Aurel' Re+orma administraiei publice n Republica Moldova,C<iinu' #$$%) #%)S2mboteanu Aurel' $voluia re+ormei administraiei publice n conte&tul Planului de Aciuni% Hniunea $uropean I Republica Moldova "" Analele tiini ice ale Universitii de Stat din Moldova' Ool) II' #$$1) ##) S2mboteanu Aurel' 6eoria administraiei publice' C-P USM' #$$4 #.)S2mboteanu Aurel' "storia administraiei publice din Moldova' C-P USM' #$$8 #/) apte rai (atiana' #oncepii cu privire la teoriile clasice i contemporane

de administrare "" Administrarea Public' revist metodico6 tiini ic' #$$$' nr).6/) #0)apte rati (atiana' 'eJvoltarea teoriilor administrative "" Materialele con erinei tiini ico6 practice' C<iinu' AAP' #$$# #1)RSTIUSVIJ W)' 9FK24L0:3 DBA1:, XocMJa' %880 #3)Oida Ioan' Puterea e&ecutiv i administraia public, Bucureti' %88/ #4) Oedina O)' 'rept administrativ i instituii politicoGadministrative' Bucureti' #$$#

Subiecte Masterat Politolo*ie

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Relaii Internaionale tiine Politice i Administrative Catedra Politolo*ie Aprob___________________ Se ul catedrei sau decanul !___"________#$%# Subiecte pentru e&amenul de admitere la masterat' sesiunea #$%#' la disciplina !tiina politic9 teorie i istorie" Domeniul general de studii: 31 tiine politice Domeniul de formare profesional: 311 tiine politice
1. AnaliJa Politic ( MP-120 crediteM

%) ?biectul tiinei politice contemporane) #) (endine actuale 2n evoluia tiinei politice' inclusiv 2n Republica Moldova) .) Sistemul tiinelor politice) Cone&iunea tiina politic6tiine politice) /) Funciile politolo*iei i instrumentarul metodolo*ic de anali+ a enomenului politic) 0) Ynsuirile i structura politicii) 1) Funciile politicii 2n societatea contemporan) Politica ca pro esie i vocaie 2n condiiile Republicii Moldova) 3) Corelaiile politicului cu alte domenii ale vieii sociale) 4) Procesul politic contemporan9 concept' structur i tipuri) 8) Conceptul i tipurile moderni+rii politice) %$) -sen' tipurile i e ectele le*itimitii politice9 ) %%) Conceptul' unciile i tipurile puterii politice) %#) Mecanismul reali+rii puterii politice) Problemele uncionrii puterii politice 2n Republica Moldova) %.) -sena' structura i unciile sistemului politic) %/) (ipurile sistemelor politice contemporane) Particularitile constituirii i uncionrii sistemului politic 2n Republica Moldova) %0) (rsturi i tipuri ale re*imului politic)Speci icul re*imului politic 2n Republica Moldova) %1) -sena i unciile statului) %3) (ipurile structurii de stat) Structura de stat a Republicii Moldova) %4) Formele de *uvernmZnt 2n societile contemporane) 19. Semni icaiile statului de drept) Problema a irmrii i uncionrii statului de drept 2n Republica Moldova) #$) Oalenele pluralismului politic) 21. Formele i principiile democraiei) Problema a irmrii i consolidrii democraiei 2n Republica Moldova) 22. -sena' structura i unciile partidului politic) #.) (ipuri de partide politice9 asemnri i deosebiri) #/) =e inirea i clasi icarea sestemelor de partid) Aene+a i evoluia sistemului de partide 2n Republica Moldova) #0) Arupurile de presiune i rolul lor 2n societate) #1) Simbolurile politice ale Republicii Moldova) #3) Aciunea politic 6 tip special de aciune social) #4) Interesul politic6mobil al aciunii i relaiilor politice) #8) Relaiile politice : e&presie sintetic a relaiilor sociale)

.$) Relevana i dimensiunile culturii politice) Cultura politic i cultura civic) .%) Factorii i cile de de+voltare ale culturii politice) Rolul studiului politolo*ic 2n ormarea culturii politice a tineretului studios) .#) Contiina politic9 concept' structur i uncii) ..) Ideolo*ia politic 2n societile contemporane9 esen' tipuri i uncii) ./) Societatea civil i relaiile ei cu statul) .0) =e inirea' unciile i tipurile opo+iiei politice) Rolul opo+iiei 2n viaa politic a Republicii Moldova) .1) Personalitatea 6 actor politic) Rolul liderilor politici 2n viaa social6politic) 37. Politica internaional9 semni icaii i tendine actuale de de+voltare) .4) Politica e&tern a Republicii Moldova 2n conte&tul inte*rrii europene) .8) -sena' etapele i a*enii sociali+rii politice) /$) Politicile sociale i asi*urarea de+voltrii umane) /%) ?biective' principii i e ecte ale politicii naional6etnice) Procesele etno6politice 2n Republica Moldova) /#) Relevana actual a drepturilor i libertilor omului' inclusiv 2n Republica Moldova) /.) Paradi*ma con lict politic9 esen' niveluri i uncii) //) Clasi icarea con lictelor politice contemporane) /0) Cau+e i e ecte ale con lictului socio6politic 2n Republica Moldova) /1) Ci i metode de soluionare a con lictului poitic) Probleme ale consensului politic 2n Republica Moldova /3) Mecanismul ormrii' recrutrii i sc<imbrii elitei politice) /4) Constituirea i uncionarea elitei politice 2n Republica Moldova) /8) Ideile politice ale lui Platon 0$) Concepia politic a lui Aristotel) 0%) =octrinele politice 2n Roma Antic) 0#) Ideile politice ale lui >) Mac<iavelli) 0.) Oi+iunile politice ale lui [) Bodin) 0/) Concepia politic a lui [) @ocQe) 00) -sena doctrinei politice a lui (<omas Nobbes) 01) Ynvtura social : politic a lui Montes\uieu) 03) Ideile politice ale lui [)[)Rousseau) 04) =octrina politic a lui Immanuel Pant) 08) Ideile politice 2n opera lui Ne*el) 1$) Mar&ismul ca doctrin politic) Literatura 1. Politolo*ie) Manual 5coord) O) Monea*a' A<) Rusnac' O) Sacovici7) : C<iinu9 C-P USM' #$$3 2. ]IDS^IDI_S`) abcdHSM) RIU I6II) 5MIIVeSHE^IVf g)XIhH`_E' C) iGjHEM' g) kEMIJSb' g)kEME7) : lShSHmG9 C-P USM' #$$4 3. Politolo*ie) 5Pro )univ)dr) -mil RACI@A' Pro )univ)dr) Calin OAS@A>7 <ttp9nnooo)biblioteca6di*itala)ase)ronbibliotecancarte#)asppidq#3ridbq 4. Istoria *Zndirii politice) Curs) <ttp9nn acultate)re*ielive)roncursurinstiinte6 politicenistoria6*andirii6politice6.1884)<tml 5. >as ?) Istoria ideilor politice) : Iai9 Polirom' #$$4 6. Stra< =) Istoria *2ndirii politice) =in antic<itate pZn 2n secolul tOIII) vol)I : C<iinu9 USM' %881 7. Stra< =) Istoria *2ndirii politice) =in secolul tOIII pZn la apariia tiinei politice contemporane) vol)II : C<iinu9 USM' %888

Subiecte Masterat Relaii Internaionale

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Relaii Internaionale tiine Politice i Administrative Catedra Politolo*ie Aprob___________________ Se ul catedrei sau decanul !___"________#$%# Subiecte pentru e&amenul de admitere la masterat' sesiunea #$%#' la disciplina !IST%&IA 'I T(%&IA &()A*II)%& I+T(&+A*I+A)(" Domeniul general de studii: 31 tiine politice Domeniul de formare profesional: 312 Relaii "nternaionale
1. Ntudii 'iplomaticeG ( MP-120 crediteM 2. Ntudii $uropeneG (MP-120 crediteM

Istoria Relaiilor Internaionale %) Pacea de la uest alia i in luena <otr2rilor sale asupra relaiilor internaionale #) Importana deci+iilor Con*resului de la Oiena 5%4%06%4%47 pentru de+voltarea relaiilor internaionale .) Provocrile relaiei dintre stabilitate i sc<imbare 2n prima ;umtate a secolului al tIt6 lea /) Conte&tul politic european 2n cea de6a doua ;umtate a secolului tIt 0) Relaiile internaionale la 2nceputul secolului tt 1) Rolul @i*ii >aiunilor 2n perioada interbelic 3) Cel de6al doilea r+boi mondial 4) Con runtrile diplomatice ale Marilor Puteri 2n problemele -uropei postbelice 8) Relaiile internaionale 2n prima perioad a R+boiului Rece %$) Politica mondial la cea de6a doua etap a R+boiului Rece %%) Conturul relaiilor internaionale la 2nceputul mileniului trei) Teoria Relaiilor Internaionale %#) (eoria relaiilor internaionale ca obiect de studiu %.) Scopurile i mi;loacele actorilor 2n relaiile internaionale %/) Aene+a relaiilor internaionale9 enomen' concepii i evoluii %0) -sena i tipolo*ia con lictelor internaionale %1) Strate*ia 6 unitate a scopurilor i mi;loacelor 2n relaiile internaionale %3) Caracterul' principiile i le*itile relaiilor internaionale %4) Actorii relaiilor internaionale %8) -sena i evoluia ordinii internaionale #$) Concepia contemporan a securitii internaionale #%) Colaborarea internaional9 noiuni i tipolo*ii ##) Sistemul relaiilor internaionale #.) Corelaia dreptului i a moralei 2n relaii internaionale #/) Balana de putere ca principiu determinant al sistemului internaional de state Inte rarea !uropean #0) -sena i lo*ica procesului de inte*rare european #1) Interpretri teoretice ale inte*rrii europene #3) Premisele' principiile' procedurile inte*rrii europene

#4) -voluia procesului de inte*rare european #8) Speci icul culturii europene 2n conte&tul procesului de inte*rare .$) Problemele principale ale inte*rrii europene la etapa actual .%) Perspectivele inte*rrii i uni icrii europene .#) Inte*rarea european i Republica Moldova ,ibliografieIstoria Relaiilor Internaionale %) vurcanu I) Istoria Relaiilor Internaionale) C<iinu9 @itera' #$$0) #) Calvocoressi Peter' Politica mondial dup %8/0' Bucureti' #$$$) .) >a+aria S) Istoria Relaiilor Internaionale) -poca contemporan din %8%46%8.8' partea I' %888) /) Pissin*er N) =iplomaia)6 Bucureti' %888) 0) ui*<t M) Politica de putere' C<iinu' %884) 1) Beniuc O) Istoria diplomaiei) Curs de lecii' partea I) C<iinu' %881' #8#p 3) wbcVMS Sj^IVSS UcxeGHEVIeHfT I^HIhcHSy9 abcdHIc zIjIdSc) lIDD)EJ^), ]Ie Id{cy Vce) w)W) lIDIdIJE) XIjMJE) LX|Xw iWK) 6 KSxHSy KIJ_IVIe) L} KKCa' #$$%) Teoria Relaiilor Internaionale %) [os<ua S Aoldstein' [<on C) Peve<ouse' Relaii Internaionale) Polirom' #$$4 #) Mor*ent<au N)A) Politica 2ntre naiuni) Polirom' #$$3 .) Burian Ale&andru) Relaii internaionale' politica e&tern i diplomaie) C<iinu #$$3) /) Puca O) Relaii internaionale transnaionale) -dit)9 Sin*ron' #$$0) 0) Miroiu A)' Relaii Internaionale) Manual) Polirom #$$1 1) -vans I)' >eon<ann I)) =icionar de relaii internaionale) Bucureti #$$%) 3) Mooc Iulia) (eoria relaiilor internaionale) Bucureti) #$$%) 4) Bu+an B) Popoarele' statelele i teama) ? a*end pentru studii de securitate internaionale 2n epoca de dup r+boiul rece) Cartie) #$$$) 8) Au++ini St)) Realism i relaiile internaionale) Institutul european) #$$$) %$) Nantin*ton Samuel) ?rdinea politic a societilor 2n sc<imbare) Iai %888) %%) No mann S)) Ianus i Minerva) -seuri asupra teoriei i practicii internaionale) tiina %888) %#) ui*<t M) Politica de putere) -d) ARC %884) %.) Fucuiama Francis) S 2ritul istoriei i ultimul om)Bucureti %88%) %/) RcIVS` UcxeGH6fT I^HIhcHSy 5KEGbHfy Vce) ])W) ~f_EHMIJ7) XIjMJE) #$$/) Inte rarea !uropean %) Molle uillem) -conomia inte*rrii europene9 teorie' practic' politici) C<iinu9 -d) -pi*ra SR@' #$$8) : /81 p), #) Bac<e Ian' Aeor*e Step<en) Politica 2n Uniunea -uropean) (rad) =in en*l) C<iinu9 -d) -pi*ra SR@' #$$8) : 11/ p) .) Neat<er Arabbe) Puterea de trans ormare a U-) -uropeni+area prin intermediul condiiilor de aderare 2n -uropa Central i de -st) (raductor9 Aurelia P2rlianu) C<iinu9 -d) -pi*ra SR@' #$$4) : #/4 p) /) Moldova i inte*rarea europeana) C<iinu9 ed) Prut International' #$$%) 0) Cum uncionea+ U-9 instituiile U-) A<idul ceteanului din spaiul european' ed) @e*Qo' Piev #$$/,