Sunteți pe pagina 1din 25

LEGE nr.

78 din 8 mai 2000 (*actualizata*) pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (aplicabil ncepnd cu data de 1 februarie 2014*) EMITENT: PAR A!"#$% &&&&&&&&&&&&&&& *) 'or(a actuali)at a acestui act nor(ativ pn la data de 1 februarie 2014 este reali)at de ctre *eparta(entul +uridic din cadrul ,-.- /.entrul $eritorial de .alcul "lectronic/ ,-A- Piatra&#ea(0 prin includerea tuturor (odificrilor 1i co(pletrilor aduse de ctre2 3R*3#A#$A nr- 45 din 26 au7ust 20008 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 45 din 4 aprilie 20028 "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 20058 "9"A nr- ;21 din 24 noie(brie 20048 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 124 din : septe(brie 200;8 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- ;0 din 24 iunie 200:8 "9"A nr- :6 din 2: (artie 200<8 "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 20128 "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015-.on0inutul acestui act apar0ine e=clusiv ,-.- .entrul $eritorial de .alcul "lectronic ,-A- Piatra&#ea(0 1i nu este un docu(ent cu caracter oficial, fiind destinat pentru infor(area utili)atorilorParla(entul Ro(aniei adopta pre)enta le7e.AP- > *ispo)itii 7enerale AR$- 1 (1) Pre)enta le7e instituie (asuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie si se aplica ur(atoarelor persoane2 a) care e=ercita o functie publica, indiferent de (odul in care au fost investite, in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice8 b) care indeplinesc, per(anent sau te(porar, potrivit le7ii, o functie sau o insarcinare, in (asura in care participa la luarea deci)iilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, re7iilor autono(e, societatilor co(erciale, co(paniilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor a7enti econo(ici8 c) care e=ercita atributii de control, potrivit le7ii8 d) care acorda asistenta speciali)ata unitatilor preva)ute la lita) si b), in (asura in care participa la luarea deci)iilor sau le pot influenta8 e) care, indiferent de calitatea lor, reali)ea)a, controlea)a sau acorda asistenta speciali)ata, in (asura in care participa la luarea deci)iilor sau le pot influenta, cu privire la2 operatiuni care antrenea)a circulatia de capital, operatiuni de banca, de sc?i(b valutar sau de credit, operatiuni de plasa(ent, in burse, in asi7urari, in plasa(ent (utual ori privitor la conturile bancare si cele asi(ilate acestora, tran)actii co(erciale interne si internationale8 f) care detin o functie de conducere intr&un partid sau intr&o for(atiune politica, intr&un sindicat, intr&o or7ani)atie patronala ori intr&o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie8

7) alte persoane fi)ice decat cele preva)ute la lit- a)&f), in conditiile preva)ute de le7e.AP- >> Re7uli speciale de co(porta(ent privind anu(ite cate7orii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie AR$- 2 Persoanele preva)ute la art- 1 sunt obli7ate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din e=ercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a le7ilor si a nor(elor de conduita profesionala, si sa asi7ure ocrotirea si reali)area drepturilor si intereselor le7iti(e ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile pri(ite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuveniteAR$- 5 (1) Persoanele preva)ute la art- 1 lit- a), precu( si persoanele care detin o functie de conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul re7iilor autono(e, co(paniilor nationale, societatilor nationale, societatilor co(erciale la care statul sau o autoritate a ad(inistratiei publice locale este actionar, institutiilor publice i(plicate in reali)area procesului de privati)are, @ancii #ationale a Ro(aniei, bancilor la care statul este actionar (a+oritar, au obli7atia sa isi declare averea in conditiile preva)ute de e7ea nr- 11;A166: privind declararea si controlul averii de(nitarilor, (a7istratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere(2) #edepunerea declaratiei de avere de catre persoanele preva)ute la alin- (1) atra7e declansarea din oficiu a procedurii de control al averii in conditiile e7ii nr- 11;A166:AR$- 4 (1) Persoanele preva)ute la art- 1 lit- a) si c) au obli7atia sa declare, in ter(en de 50 de )ile de la pri(ire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri (anuale pri(ite in le7atura cu e=ercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu e=ceptia celor care au o valoare si(bolica(2) *ispo)itiile e7ii nr- 11;A166: referitoare la (odalitatea depunerii declaratiei de avere se aplica in (od corespun)ator si in ca)ul preva)ut la alin- (1).AP- >>> >nfractiuni ,".$>%#"A 1 .ate7orii de infractiuni AR$- ; (1) >n intelesul pre)entei le7i, sunt infractiuni de coruptie infractiunile preva)ute la art- 2;4&2;< din .odul penal, precu( si infractiunile preva)ute in le7i speciale, ca (odalitati specifice ale infractiunilor preva)ute la art- 2;4&2;< din .odul penal, in functie de calitatea persoanelor care savarsesc sau fata de care se savarsesc

faptele ori in raport cu sectoarele de activitate unde acestea se co(it(1) >n intelesul pre)entei le7i, sunt infractiuni de coruptie infractiunile preva)ute la art- 2;4&2;< din .odul penal, la art- :B1 si 4B2 din pre)enta le7e, precu( si infractiunile preva)ute in le7i speciale, ca (odalitati specifice ale infractiunilor preva)ute la art2;4&2;< din .odul penal, si la art- :B1 si 4B2 din pre)enta le7e&&&&&&&&&&&&& Alin- (1) al art- ; a fost (odificat de pct- 1 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005(2) >n intelesul pre)entei le7i, sunt infractiuni asi(ilate infractiunilor de coruptie infractiunile preva)ute la art- 10&15(5) Prevederile pre)entei le7i sunt aplicabile si infractiunilor (entionate la art- 1<, care sunt in le7atura directa cu infractiunile de coruptie sau cu cele asi(ilate acestora(4) *ispo)itiile pre)entei le7i sunt aplicabile si infractiunilor i(potriva intereselor financiare ale .o(unitatilor "uropene preva)ute la art- 14B1&14B;, prin sanctionarea carora se asi7ura protectia fondurilor si a resurselor .o(unitatilor "uropene&&&&&&&&&&&&& Alin- (4) al art- ; a fost introdus de pct- 2 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- ; (1) Cn n0elesul pre)entei le7i, sunt infrac0iuni de corup0ie infrac0iunile prev)ute la art- 246&262 din .odul penal, inclusiv atunci cnd acestea sunt co(ise de persoanele prev)ute la art- 504 din .odul penal(2) Cn n0elesul pre)entei le7i, sunt infrac0iuni asi(ilate infrac0iunilor de corup0ie infrac0iunile prev)ute la art- 10&15(5) *ispo)i0iile pre)entei le7i sunt aplicabile 1i infrac0iunilor (potriva intereselor financiare ale %niunii "uropene prev)ute la art14B1&14B;, prin sanc0ionarea crora se asi7ur protec0ia fondurilor 1i a resurselor %niunii "uropene&&&&&&&&&&&& Art- ; a fost (odificat de pct- 1 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012,".$>%#"A a 2&a >nfractiuni de coruptie AR$- : >nfractiunile de luare de (ita & preva)uta la art- 2;4 din .odul penal, de dare de (ita & preva)uta la art- 2;; din .odul penal, de pri(ire de foloase necuvenite preva)uta la art- 2;: din .odul penal si de trafic de influenta preva)uta la art- 2;< din .odul penal se pedepsesc potrivit acelor te=te de le7eAR$- : >nfrac0iunile de luare de (it, prev)ut la art- 246 din .odul penal, dare de (it, prev)ut la art- 260 din .odul penal, trafic de

influen0, prev)ut la art- 261 din .odul penal, 1i influen0, prev)ut la art- 262 din .odul penal, se prevederilor acelor te=te de le7e- *ispo)i0iile artpenal se aplic n (od corespun)tor&&&&&&&&&&&& Art- : a fost (odificat de pct- 2 al art- <6 din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nrnoie(brie 2012-

cu(prare de pedepsesc potrivit 504 din .odul "9"A nr- 14< din <;< din 12

AR$- :B1 (1) Pro(isiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a&l deter(ina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inc?isoare de la 2 la 10 ani(2) 'aptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta (ai inainte ca or7anul de ur(arire sa fi fost sesi)at pentru acea fapta(5) @anii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii preva)ute la alin- (1) se confisca, iar daca acestea nu se 7asesc, conda(natul este obli7at la plata ec?ivalentului lor in bani(4) @anii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le&a dat in ca)ul preva)ut la alin- (2)&&&&&&&&&&&&& Art- :B1 a fost introdus de pct- 5 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- :B1 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- :B1 a fost abro7at de pct- 5 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- < (1) 'apta de luare de (ita, preva)uta la art- 2;4 din .odul penal, daca a fost savarsita de o persoana care, potrivit le7ii, are atributii de constatare sau de sanctionare a contraventiilor ori de constatare, ur(arire sau +udecare a infractiunilor, se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta la art- 2;4 alin- 2 din .odul penal privind savarsirea infractiunii de catre un functionar cu atributii de control(2) 'apta de dare de (ita savarsita fata de una dintre persoanele preva)ute la alin- (1) sau fata de un functionar cu atributii de control se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta la art- 2;; din .odul penal, al carei (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani(5) >nfractiunile de pri(ire de foloase necuvenite si trafic de influenta, daca au fost savarsite de una dintre persoanele (entionate la alin- (1) si (2), se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta la art- 2;: din .odul penal, respectiv la art- 2;< din .odul penal, al carei (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani(5) *aca infractiunile preva)ute la art- 2;: si 2;< din .odul penal, precu( si infractiunile preva)ute la art- :B1 si 4B2 din

pre)enta le7e au fost savarsite de una dintre persoanele (entionate la alin- (1) si (2), (a=i(ul special al pedepsei se (a+orea)a cu 2 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (5) al art- < a fost (odificat de pct- 4 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- < 'aptele de luare de (it sau trafic de influen0 svr1ite de o persoan care2 a) e=ercit o func0ie de de(nitate public8 b) este +udector sau procuror8 c) este or7an de cercetare penal sau are atribu0ii de constatare ori de sanc0ionare a contraven0iilor8 d) este una dintre persoanele prev)ute la art- 265 din .odul penal se sanc0ionea) cu pedeapsa prev)ut la art- 246 sau 261 din .odul penal, ale crei li(ite se (a+orea) cu o trei(e&&&&&&&&&&&&& Art- < a fost (odificat de pct- 4 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 4 Prevederile art- 2;4&2;< din .odul penal se aplica si (ana7erilor, directorilor, ad(inistratorilor si cen)orilor societatilor co(erciale, co(paniilor si societatilor nationale, ai re7iilor autono(e si ai oricaror alti a7enti econo(iciAR$- 4 .onstituie infractiunile preva)ute la art- 2;4&2;< din .odul penal, art- :B1 si 4B2 din pre)enta le7e si faptele incri(inate in aceste te=te savarsite de (ana7eri, directori, ad(inistratori, cen)ori sau alte persoane cu atributii de control la societatile co(erciale, co(paniile si societatile nationale, re7iile autono(e si la orice alti a7enti econo(ici&&&&&&&&&&&&& Art- 4 a fost (odificat de pct- ; al art- > din $itlul >, .artea a& >>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 4 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 4 a fost abro7at de pct- ; al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 4B1 Prevederile art- 2;4&2;< din .odul penal si ale art- :B1 si 4B2 din pre)enta le7e se aplica in (od corespun)ator si ur(atoarelor persoane2 a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe ba)a unui contract de (unca ori altor persoane care e=ercita atributii si(ilare in cadrul unei or7ani)atii publice internationale la care Ro(ania este parte8

b) (e(brilor adunarilor parla(entare ale or7ani)atiilor internationale la care Ro(ania este parte8 c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe ba)a unui contract de (unca ori altor persoane care e=ercita atributii si(ilare in cadrul .o(unitatilor "uropene8 d) persoanelor care e=ercita functii +udiciare in cadrul instantelor internationale a caror co(petenta este acceptata de Ro(ania, precu( si functionarilor de la 7refele acestor instante8 e) functionarilor unui stat strain8 f) (e(brilor adunarilor parla(entare sau ad(inistrative ale unui stat strain&&&&&&&&&&&&& Art- 4B1 a fost introdus de pct- : al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 4B1 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 4B1 a fost abro7at de pct- ; al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 4B2 Pro(isiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei or7ani)atii publice internationale, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit in cadrul operatiunilor econo(ice internationale, se pedepseste cu inc?isoare de la unu la < ani&&&&&&&&&&&&& Art- 4B2 a fost introdus de pct- : al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 4B2 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 4B2 a fost abro7at de pct- ; al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 6 >n ca)ul infractiunilor preva)ute in pre)enta sectiune, daca sunt savarsite in interesul unei or7ani)atii, asociatii sau 7rupari cri(inale ori al unuia dintre (e(brii acesteia sau pentru a influenta ne7ocierile tran)actiilor co(erciale internationale ori sc?i(burile sau investitiile internationale, (a=i(ul pedepsei preva)ute de le7e pentru aceste infractiuni se (a+orea)a cu ; aniAR$- 6 Abro7at&&&&&&&&&&&&&

Art- 6 a fost abro7at de pct- ; al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012,".$>%#"A a 5&a >nfractiuni asi(ilate infractiunilor de coruptie AR$- 10 ,unt pedepsite cu inc?isoare de la ; la 1; ani si inter)icerea unor drepturi ur(atoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite2 a) stabilirea, cu intentie, a unei valori di(inuate, fata de valoarea co(erciala reala, a bunurilor apartinand a7entilor econo(ici la care statul sau o autoritate a ad(inistratiei publice locale este actionar, co(isa in cadrul actiunii de privati)are sau cu oca)ia unei tran)actii co(erciale, ori a bunurilor apartinand autoritatilor publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de van)are a acestora, savarsita de cei care au atributii de conducere, de ad(inistrare sau de 7estionare8 a) stabilirea, cu intentie, a unei valori di(inuate, fata de valoarea co(erciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor econo(ici la care statul sau o autoritate a ad(inistratiei publice locale este actionar, co(isa in cadrul actiunii de privati)are ori de e=ecutare silita, de reor7ani)are sau lic?idare +udiciara ori cu oca)ia unei operatiuni co(erciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de van)are a acestora sau de e=ecutare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de ad(inistrare, de 7estionare, de e=ecutare silita, de reor7ani)are ori lic?idare +udiciara8 &&&&&&&&&&&&&&& it- a) a art- 10 a fost (odificata de pct- 1 al articolului unic din 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 124 din : septe(brie 200;, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 442 din 16 septe(brie 200;b) acordarea de credite sau de subventii cu incalcarea le7ii sau a nor(elor de creditare, neur(arirea, confor( le7ii sau nor(elor de creditare, a destinatiilor contractate ale creditelor sau subventiilor ori neur(arirea creditelor restante8 b) acordarea de subventii cu incalcarea le7ii, neur(arirea, confor( le7ii, a destinatiilor subventiilor8 &&&&&&&&&&&&&&& it- b) a art- 10 a fost (odificata de articolul unic din "9"A nr:6 din 2: (artie 200<, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 21; din 26 (artie 200<c) utili)area creditelor sau a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordatec) utili)area subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precu( si utili)area in alte scopuri a creditelor 7arantate din fonduri publice sau care ur(ea)a sa fie ra(bursate din fonduri publice&&&&&&&&&&&&&&&

it- c) a art- 10 a fost (odificata de articolul unic din "9"A nr:6 din 2: (artie 200<, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 21; din 26 (artie 200<AR$- 10 .onstituie infrac0iuni 1i se pedepsesc cu nc?isoare de la 5 la 10 ani 1i inter)icerea unor drepturi ur(toarele fapte, dac sunt svr1ite n scopul ob0inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite2 a) stabilirea, cu inten0ie, a unei valori di(inuate, fa0 de valoarea co(ercial real, a bunurilor apar0innd operatorilor econo(ici la care statul sau o autoritate a ad(inistra0iei publice locale este ac0ionar, co(is n cadrul ac0iunii de privati)are ori de e=ecutare silit, de reor7ani)are sau lic?idare +udiciar ori cu oca)ia unei opera0iuni co(erciale, ori a bunurilor apar0innd autorit0ii publice sau institu0iilor publice, n cadrul unei ac0iuni de vn)are a acestora sau de e=ecutare silit, svr1it de cei care au atribu0ii de conducere, de ad(inistrare, de 7estionare, de e=ecutare silit, de reor7ani)are ori lic?idare +udiciar8 b) acordarea de subven0ii cu nclcarea le7ii sau neur(rirea, confor( le7ii, a respectrii destina0iei subven0iilor8 c) utili)area subven0iilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate, precu( 1i utili)area n alte scopuri a creditelor 7arantate din fonduri publice sau care ur(ea) s fie ra(bursate din fonduri publice&&&&&&&&&&&&& Art- 10 a fost (odificat de pct- : al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 11 (1) 'apta persoanei care, in virtutea functiei, a atributiei ori a insarcinarii pri(ite, are sarcina de a suprave7?ea, de a controla sau de a lic?ida un a7ent econo(ic privat, de a indeplini pentru acesta vreo insarcinare, de a inter(edia sau de a inlesni efectuarea unor operatiuni co(erciale sau financiare de catre a7entul econo(ic privat ori de a participa cu capital la un ase(enea a7ent econo(ic, daca fapta este de natura a&i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseste cu inc?isoare de la 2 la < ani(2) *aca fapta preva)uta la alin- (1) a fost savarsita intr&un interval de ; ani de la incetarea functiei, atributiei ori insarcinarii, aceasta se pedepseste cu inc?isoare de la 1 la ; aniAR$- 11 (1) 'apta persoanei care, avnd sarcina de a suprave7?ea, a controla, a reor7ani)a sau a lic?ida un operator econo(ic privat, ndepline1te pentru acesta vreo nsrcinare, inter(edia) ori nlesne1te efectuarea unor opera0iuni co(erciale sau financiare ori particip cu capital la un ase(enea operator econo(ic, dac fapta este de natur a&i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infrac0iune 1i se pedepse1te cu nc?isoare de la un an la ; ani 1i inter)icerea unor drepturi-

(2) *ac fapta prev)ut la alin- (1) a fost svr1it ntr&un interval de ; ani de la ncetarea nsrcinrii, pedeapsa este nc?isoare de la : luni la 5 ani sau a(end&&&&&&&&&&&&& Art- 11 a fost (odificat de pct- < al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 12 ,unt pedepsite cu inc?isoarea de la 1 la ; ani ur(atoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite2 a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de co(ert, inco(patibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori inc?eierea de tran)actii financiare, utili)and infor(atiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale8 b) folosirea, in orice (od, direct sau indirect, de infor(atii ce nu sunt destinate publicitatii ori per(iterea accesului unor persoane neautori)ate la aceste infor(atiiAR$- 15 'apta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr&un partid sau intr&o for(atiune politica, intr&un sindicat ori intr&o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie si care foloseste influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepseste cu inc?isoare de la 1 la ; aniAR$- 15 'apta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr&un partid, intr&un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane +uridice fara scop patri(onial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inc?isoare de la unu la ; ani&&&&&&&&&&&&& Art- 15 a fost (odificat de pct- < al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 15B1 >nfractiunea de santa+, preva)uta la art- 164 din .odul penal, in care este i(plicata o persoana dintre cele preva)ute la art- 1, se pedepseste cu inc?isoare de la < la 12 ani&&&&&&&&&&&&& Art- 15B1 a fost introdus de pct- 4 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 15B1 Cn ca)ul infrac0iunii de 1anta+, prev)ut de art- 20< din .odul penal, n care este i(plicat o persoan dintre cele prev)ute la art1, li(itele speciale ale pedepsei se (a+orea) cu o trei(e&&&&&&&&&&&&&

Art- 15B1 a fost (odificat de pct- 4 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 15B2 >nfractiunea de abu) in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abu) in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abu) in serviciu prin in7radirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avanta+ patri(onial sau nepatri(onial, se pedepseste cu inc?isoare de la 5 la 1; ani&&&&&&&&&&&&&& Art- 15B2 a fost introdus de pct- 1 al articolului unic din "9"A nr- ;21 din 24 noie(brie 2004, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 1-125 din 26 noie(brie 2004AR$- 15B2 Cn ca)ul infrac0iunilor de abu) n serviciu sau de u)urpare a func0iei, dac func0ionarul public a ob0inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, li(itele speciale ale pedepsei se (a+orea) cu o trei(e&&&&&&&&&&&&&& Art- 15B2 a fost (odificat de pct- 6 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 14 *aca faptele preva)ute la art- 12 si 15 sunt conditiile art- 6, (a=i(ul pedepsei preva)ute de aniAR$- 14 Abro7at&&&&&&&&&&&&&& Art- 14 a fost abro7at de pct- 10 al art- <6 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A noie(brie 2012savarsite in le7e se (a+orea)a cu 5

din "9"A nr- 14< din nr- <;< din 12

AR$- 1; $entativa la infractiunile preva)ute in pre)enta sectiune se pedepsesteAR$- 1: *aca faptele preva)ute in pre)enta sectiune constituie, potrivit .odului penal sau unor le7i speciale, infractiuni (ai 7rave, acestea se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile stabilite in aceste le7i,".$>%#"A a 4&a >nfractiuni in le7atura directa cu infractiunile de coruptie AR$- 1< >n intelesul pre)entei le7i, ur(atoarele infractiuni sunt in le7atura directa cu infractiunile de coruptie sau cu infractiunile asi(ilate acestora, preva)ute la art- 10&152

>n intelesul pre)entei le7i, ur(atoarele infractiuni sunt in le7atura directa cu infractiunile de coruptie, cu infractiunile asi(ilate acestora sau cu infractiunile i(potriva intereselor financiare ale .o(unitatilor "uropene2 &&&&&&&&&&&&& Partea introductiva a art- 1< a fost (odificata de pct- 2 al articolului unic din 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 124 din : septe(brie 200;, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 442 din 16 septe(brie 200;a) tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a, precu( si favori)area persoanelor care au co(is o astfel de infractiune8 b) asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a sau la lit- a) din pre)entul articol8 c) falsul si u)ul de fals savarsite in scopul de a ascunde co(iterea uneia dintre infractiunile preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a sau savarsite in reali)area scopului ur(arit printr&o ase(enea infractiune8 d) abu)ul in serviciu contra intereselor publice, savarsit in reali)area scopului ur(arit printr&o infractiune preva)uta in sectiunile a 2&a si a 5&a8 d) abu)ul in serviciu contra intereselor publice, abu)ul in serviciu contra intereselor persoanelor si abu)ul in serviciu prin in7radirea unor drepturi, savarsite in reali)area scopului ur(arit, printr&o infractiune preva)uta in sectiunile a 2&a si a 5&a8 &&&&&&&&&&&&&& itera d) a art- 1< a fost (odificata de pct- 2 al articolului unic din "9"A nr- ;21 din 24 noie(brie 2004, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 1-125 din 26 noie(brie 2004dB1) santa+ul, savarsit in le7atura cu infractiunile preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a8 &&&&&&&&&&&&& it- dB1) a art- 1< a fost introdusa de pct- 6 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005e) infractiunile de spalare a banilor, preva)ute in e7ea nr21A1666 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a8 e) infractiunile de spalare a banilor, preva)ute in e7ea nr:;:A2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a8 &&&&&&&&&&&&& it- e) a art- 1< a fost (odificata de pct- 10 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005f) contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a sau savarsita in reali)area scopului ur(arit printr&o ase(enea infractiune8 7) infractiunile preva)ute in e7ea nr- 4<A1664 pentru co(baterea eva)iunii fiscale, savarsite in le7atura cu infractiunile preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a8

7) infractiunile preva)ute in e7ea nr- 4<A1664 pentru co(baterea eva)iunii fiscale, cu (odificarile ulterioare, savarsite in le7atura cu infractiunile preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a8 &&&&&&&&&&&&& it- 7) a art- 1< a fost (odificata de pct- 11 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005?) infractiunea de bancruta frauduloasa si celelalte infractiuni preva)ute in e7ea nr- 51A1660 privind societatile co(erciale, republicata, cu (odificarile si co(pletarile ulterioare, savarsite in le7atura cu infractiunile preva)ute in sectiunile a 2&a si a 5&a8 i) traficul de stupefiante, nerespectarea re7i(ului ar(elor de foc si al (unitiilor, traficul de persoane in scopul practicarii prostitutiei, savarsite in le7atura cu o infractiune preva)uta in sectiunile a 2&a si a 5&ai) traficul de dro7uri, traficul de substante to=ice si nerespectarea re7i(ului ar(elor de foc si al (unitiilor, savarsite in le7atura cu o infractiune preva)uta in sectiunile a 2&a si a 5&a8 &&&&&&&&&&&&& it- i) a art- 1< a fost (odificata de pct- 12 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005+) infractiunile de trafic de persoane, preva)ute in e7ea nr:<4A2001 privind prevenirea si co(baterea traficului de persoane, savarsite in le7atura cu o infractiune preva)uta in sectiunile a 2&a si a 5&a8 &&&&&&&&&&&&& it- +) a art- 1< a fost introdusa de pct- 15 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005D) infractiunea preva)uta in 3rdonanta de ur7enta a 9uvernului nr1;6A2001 pentru prevenirea si co(baterea utili)arii siste(ului financiar&bancar in scopul finantarii de acte de teroris(, aprobata prin e7ea nr- 4::A2002, savarsita in le7atura cu o infractiune preva)uta in sectiunile a 2&a si a 5&a&&&&&&&&&&&&& it- D) a art- 1< a fost introdusa de pct- 15 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 1< Abro7at&&&&&&&&&&&&&& Art- 1< a fost abro7at de pct- 10 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 14 (1) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- a)&d) se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta in .odul penal pentru aceste infractiuni, al carei (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani-

(1) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- a)&dB1) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in .odul penal pentru aceste infractiuni, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (1) al art- 14 a fost (odificat de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005(2) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- e) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- 21A1666 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 5 ani(2) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- e) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- :;:A2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 5 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (2) al art- 14 a fost (odificat de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005(5) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- f) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- 141A166< privind .odul va(al al Ro(aniei, al caror (a=i( se (a+orea)a, in ca)ul contrabandei si(ple, cu 5 ani, iar in ca)ul contrabandei calificate, cu ; ani(4) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- 7) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- 4<A1664 pentru co(baterea eva)iunii fiscale, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani(4) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- 7) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- 4<A1664 pentru co(baterea eva)iunii fiscale, cu (odificarile ulterioare, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (4) al art- 14 a fost (odificat de pct- 1; al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005(;) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- ?) se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- 51A1660, republicata, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani(:) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- i) se sanctionea)a, dupa ca), cu pedepsele preva)ute la art- 512, 2<6 sau 526 din .odul penal(:) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- i) privind traficul de dro7uri se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- 145A2000 privind co(baterea traficului si consu(ului ilicit de dro7uri, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante to=ice se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta la art- 512 din .odul penal, al carei (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a re7i(ului ar(elor si (unitiilor se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute la art- 2<6 din .odul penal al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (:) al art- 14 a fost (odificat de pct- 1: al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005-

(<) >nfractiunile preva)ute la art- 1< lit- +) privind traficul de persoane se sanctionea)a cu pedepsele preva)ute in e7ea nr- :<4A2001 privind prevenirea si co(baterea traficului de persoane, al caror (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (<) al art- 14 a fost introdus de pct- 1< al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005(4) >nfractiunea preva)uta la art- 1< lit- D) se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta in 3rdonanta de ur7enta a 9uvernului nr- 1;6A2001 pentru prevenirea si co(baterea utili)arii siste(ului financiar&bancar in scopul finantarii de acte de teroris(, aprobata prin e7ea nr4::A2002, al carei (a=i( se (a+orea)a cu 2 ani&&&&&&&&&&&&& Alin- (4) al art- 14 a fost introdus de pct- 1< al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 14 Abro7at&&&&&&&&&&&&&& Art- 14 a fost abro7at de pct- 10 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012,".$>%#"A 4B1 >nfractiuni i(potriva intereselor financiare ale .o(unitatilor "uropene &&&&&&&&&&&&& ,ectiunea a 4B1&a din .ap- >>> a fost introdusa de pct- 14 al art> din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005,".E>%#"A a 4B1&a >nfrac0iuni (potriva intereselor financiare ale %niunii "uropene &&&&&&&&&&&&&& $itlul sec0- a 4B1&a a fost (odificat de pct- 11 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr<;< din 12 noie(brie 2012AR$- 14B1 (1) 'olosirea sau pre)entarea de docu(ente ori declaratii false, ine=acte sau inco(plete, care are ca re)ultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bu7etul 7eneral al .o(unitatilor "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de acestea ori in nu(ele lor, se pedepseste cu inc?isoare de la 5 la 1; ani si inter)icerea unor drepturi(2) .u aceeasi pedeapsa se sanctionea)a o(isiunea de a furni)a, cu stiinta, datele cerute potrivit le7ii pentru obtinerea de fonduri din bu7etul 7eneral al .o(unitatilor "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de acestea ori in nu(ele lor, daca fapta are ca re)ultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri(5) *aca faptele preva)ute la alin- (1) si (2) au produs consecinte deosebit de 7rave, pedeapsa este inc?isoarea de la 10 la 20 de ani si inter)icerea unor drepturi-

&&&&&&&&&&&&& Art- 14B1 a fost introdus de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 14B1 (1) 'olosirea sau pre)entarea cu rea&credin0 de docu(ente ori declara0ii false, ine=acte sau inco(plete, dac fapta are ca re)ultat ob0inerea pe nedrept de fonduri din bu7etul 7eneral al %niunii "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de aceasta ori n nu(ele ei, se pedepse1te cu nc?isoare de la 2 la < ani 1i inter)icerea unor drepturi(2) .u pedeapsa prev)ut la alin- (1) se sanc0ionea) o(isiunea de a furni)a, cu 1tiin0, datele cerute potrivit le7ii pentru ob0inerea de fonduri din bu7etul 7eneral al %niunii "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de aceasta ori n nu(ele ei, dac fapta are ca re)ultat ob0inerea pe nedrept a acestor fonduri(5) *ac faptele prev)ute la alin- (1) 1i (2) au produs consecin0e deosebit de 7rave, li(itele speciale ale pedepsei se (a+orea) cu +u(tate&&&&&&&&&&&& Art- 14B1 a fost (odificat de pct- 12 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 14B2 (1) ,c?i(barea, fara respectarea prevederilor le7ale, a destinatiei fondurilor obtinute din bu7etul 7eneral al .o(unitatilor "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de acestea ori in nu(ele lor se pedepseste cu inc?isoare de la : luni la ; ani(2) *aca fapta preva)uta la alin- (1) a produs consecinte deosebit de 7rave, pedeapsa este inc?isoarea de la ; la 1; ani si inter)icerea unor drepturi(5) ,c?i(barea, fara respectarea prevederilor le7ale, a destinatiei unui folos le7al obtinut, daca fapta are ca re)ultat di(inuarea ile7ala a resurselor din bu7etul 7eneral al .o(unitatilor "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de acestea ori in nu(ele lor, se sanctionea)a cu pedeapsa preva)uta la alin- (1)&&&&&&&&&&&&& Art- 14B2 a fost introdus de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 14B2 (1) ,c?i(barea, fr respectarea prevederilor le7ale, a destina0iei fondurilor ob0inute din bu7etul 7eneral al %niunii "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de aceasta ori n nu(ele ei se pedepse1te cu nc?isoare de la un an la ; ani 1i inter)icerea unor drepturi(2) ,c?i(barea, fr respectarea prevederilor le7ale, a destina0iei unui folos le7al ob0inut, dac fapta are ca re)ultat di(inuarea ile7al a resurselor din bu7etul 7eneral al %niunii "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de aceasta ori n nu(ele ei, se sanc0ionea) cu pedeapsa prev)ut la alin- (1)-

(5) *ac faptele prev)ute la alin- (1) 1i (2) au produs consecin0e deosebit de 7rave, li(itele speciale ale pedepsei se (a+orea) cu +u(tate&&&&&&&&&&&& Art- 14B2 a fost (odificat de pct- 15 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 14B5 (1) 'olosirea sau pre)entarea de docu(ente ori declaratii false, ine=acte sau inco(plete, care are ca re)ultat di(inuarea ile7ala a resurselor din bu7etul 7eneral al .o(unitatilor "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de acestea ori in nu(ele lor, se pedepseste cu inc?isoare de la 5 la 1; ani si inter)icerea unor drepturi(2) .u aceeasi pedeapsa se sanctionea)a o(isiunea de a furni)a, cu stiinta, datele cerute potrivit le7ii, daca fapta are ca re)ultat di(inuarea ile7ala a resurselor din bu7etul 7eneral al .o(unitatilor "uropene sau din bu7etele ad(inistrate de acestea ori in nu(ele lor(5) *aca faptele preva)ute la alin- (1) si (2) au produs consecinte deosebit de 7rave, pedeapsa este inc?isoarea de la 10 la 20 de ani si inter)icerea unor drepturi&&&&&&&&&&&&& Art- 14B5 a fost introdus de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 14B5 (1) 'olosirea sau pre)entarea cu rea&credin0 de docu(ente ori declara0ii false, ine=acte sau inco(plete, care are ca re)ultat di(inuarea ile7al a resurselor ce trebuie virate ctre bu7etul 7eneral al %niunii "uropene sau ctre bu7etele ad(inistrate de aceasta ori n nu(ele ei, se pedepse1te cu nc?isoare de la 2 la < ani 1i inter)icerea unor drepturi(2) .u pedeapsa prev)ut la alin- (1) se sanc0ionea) o(isiunea de a furni)a, cu 1tiin0, datele cerute potrivit le7ii, dac fapta are ca re)ultat di(inuarea ile7al a resurselor ce trebuie virate ctre bu7etul 7eneral al %niunii "uropene sau ctre bu7etele ad(inistrate de aceasta ori n nu(ele ei(5) *ac faptele prev)ute la alin- (1) 1i (2) au produs consecin0e deosebit de 7rave, li(itele speciale ale pedepsei se (a+orea) cu +u(tate&&&&&&&&&&&&& Art- 14B5 a fost (odificat de pct- 14 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 14B4 $entativa infractiunilor preva)ute la art- 14B1&14B5 se pedepseste&&&&&&&&&&&&& Art- 14B4 a fost introdus de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005-

AR$- 14B; >ncalcarea din culpa, de catre director, ad(inistrator sau persoana cu atributii de deci)ie sau de control in cadrul unui a7ent econo(ic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca re)ultat savarsirea uneia dintre infractiunile preva)ute la art- 14B1&14B5 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in le7atura cu fondurile .o(unitatilor "uropene, de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in nu(ele acelui a7ent econo(ic, se pedepseste cu inc?isoare de la : luni la ; ani si inter)icerea unor drepturi&&&&&&&&&&&&& Art- 14B; a fost introdus de pct- 14 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 14B; Cnclcarea din culp de ctre directorul, ad(inistratorul sau persoana cu atribu0ii de deci)ie ori de control n cadrul unui operator econo(ic a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau ndeplinirea ei defectuoas, dac fapta a avut ca re)ultat svr1irea de ctre o persoan care se afl n subordinea sa 1i care a ac0ionat n nu(ele acelui operator econo(ic a uneia dintre infrac0iunile prev)ute la art- 14B1 & 14B5 sau svr1irea unei infrac0iuni de corup0ie ori de splare a banilor n le7tur cu fondurile %niunii "uropene, se pedepse1te cu nc?isoare de la : luni la 5 ani sau cu a(end&&&&&&&&&&&&& Art- 14B; a fost (odificat de pct- 1; al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012,".$>%#"A a ;&a *ispo)itii co(une AR$- 16 >n ca)ul savarsirii infractiunilor la care se refera pre)entul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a deter(ina savarsirea infractiunii sau pentru a rasplati pe infractor ori cele dobandite prin savarsirea infractiunii, daca nu sunt restituite persoanei vata(ate si in (asura in care nu servesc la despa7ubirea acesteia, se confisca, iar daca bunurile nu se 7asesc, conda(natul este obli7at la plata ec?ivalentului lor in baniAR$- 16 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 16 a fost abro7at de pct- 1: al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- <;< din 12 noie(brie 2012AR$- 20 >n ca)ul in care s&a savarsit o infractiune dintre cele preva)ute in pre)entul capitol, luarea (asurilor asi7uratorii este obli7atorie-

.AP- >F *ispo)itii procedurale ,".$>%#"A 1 *ispo)itii 7enerale AR$- 21 (1) >nfractiunile preva)ute de pre)enta le7e ca infractiuni de coruptie sau ca infractiuni asi(ilate acestora ori ca infractiuni in le7atura directa cu infractiunile de coruptie, daca sunt fla7rante, se ur(aresc si se +udeca potrivit dispo)itiilor art- 4:; si art- 4:<&4<6 din .odul de procedura penala(2) *aca infractiunile preva)ute la alin- (1) nu sunt fla7rante, ur(arirea penala si +udecata se efectuea)a potrivit procedurii de drept co(unAR$- 21 Abro7at&&&&&&&&&&&& Art- 21 a fost abro7at de pct- 1 al art- 41 din "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- ;1; din 14 au7ust 2015AR$- 22 >n ca)ul infractiunilor preva)ute in sectiunea a 2&a din cap- >>>, ur(arirea penala se efectuea)a in (od obli7atoriu de catre procurorAR$- 22 >n ca)ul infractiunilor preva)ute in pre)enta le7e, ur(arirea penala se efectuea)a in (od obli7atoriu de catre procuror&&&&&&&&&&&&& Art- 22 a fost (odificat de pct- 16 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005,".$>%#"A a 2&a *ispo)itii speciale privind descoperirea si ur(arirea infractiunilor AR$- 25 (1) Persoanele cu atributii de control sunt obli7ate sa instiinte)e or7anul de ur(arire penala sau, dupa ca), or7anul de constatare a savarsirii infractiunilor, abilitat de le7e, cu privire la orice date din care re)ulta indicii ca s&a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atra7e raspunderea penala, potrivit pre)entei le7i(2) Persoanele cu atributii de control sunt obli7ate, in cursul efectuarii actului de control, sa procede)e la asi7urarea si conservarea ur(elor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror (i+loace de proba ce pot servi or7anelor de ur(arire penalaAR$- 24 Persoanele preva)ute la art- 1 lit- e), care cunosc operatiuni ce antrenea)a circulatia de capitaluri sau alte activitati, preva)ute la art- 1, privind su(e de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune ca

provin din infractiuni de coruptie sau asi(ilate acestora ori din infractiuni ce au le7atura cu acestea, au obli7atia sa sesi)e)e or7anele de ur(arire penala sau, dupa ca), or7anele de constatare a savarsirii infractiunii ori or7anele de control, abilitate de le7eAR$- 2; (1) >ndeplinirea cu buna&credinta a obli7atiilor preva)ute la art25 si 24 nu constituie o incalcare a secretului profesional sau bancar si nu atra7e raspunderea penala, civila sau disciplinara(2) *ispo)itiile preva)ute la alin- (1) se aplica c?iar daca cercetarea sau +udecarea faptelor se(nalate a condus la neinceperea sau incetarea ur(aririi penale ori la ac?itare(5) ,esi)arile anoni(e nu pot fi luate in considerare&&&&&&&&&&&&& Alin- (5) al art- 2; a fost abro7at de pct- 20 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005(4) #eindeplinirea cu rea&credinta a obli7atiilor preva)ute la art25 si 24 constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit art- 2:2 din .odul penal(4) #endeplinirea cu rea&credin0 a obli7a0iilor prev)ute la art25 1i 24 constituie infrac0iune 1i se pedepse1te cu nc?isoare de la : luni la ; ani, dac fapta nu constituie o infrac0iune (ai 7rav&&&&&&&&&&&& Alin- (4) al art- 2; a fost (odificat de pct- 1< al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr<;< din 12 noie(brie 2012(;) *ac fapta prev)ut la alin- (4) a fost svr1it din culp, pedeapsa este nc?isoarea de la 5 luni la 2 ani sau a(enda&&&&&&&&&&&& Alin- (;) al art- 2; a fost introdus de pct- 14 al art- <6 din "9"A nr- 14< din 24 octo(brie 2012 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr<;< din 12 noie(brie 2012AR$- 2: ,ecretul bancar si cel profesional nu sunt opo)abile or7anelor de ur(arire penala, instantelor de +udecata sau .urtii de .onturiAR$- 2: ,ecretul bancar si cel profesional, cu e=ceptia secretului profesional al avocatului e=ercitat in conditiile le7ii, nu sunt opo)abile procurorului, dupa inceperea ur(aririi penale, si nici instantei de +udecata- *atele si infor(atiile solicitate de procuror sau de instanta de +udecata se co(unica la cererea scrisa a procurorului, in cursul ur(aririi penale, sau a instantei, in cursul +udecatii&&&&&&&&&&&&& Art- 2: a fost (odificat de pct- 21 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 2:

,ecretul bancar 1i cel profesional, cu e=cep0ia secretului profesional al avocatului e=ercitat n condi0iile le7ii, nu sunt opo)abile procurorului, dup nceperea ur(ririi penale, 1i nici instan0ei de +udecat&&&&&&&&&&&&& Art- 2: a fost (odificat de pct- 2 al art- 41 din "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- ;1; din 14 au7ust 2015AR$- 2:B1 (1) >n ca)ul in care e=ista indicii te(einice si concrete ca s&a savarsit sau ca se pre7ateste savarsirea de catre un functionar a unei infractiuni de luare de (ita, preva)uta de art- 2;4 din .odul penal, de pri(ire de foloase necuvenite, preva)uta de art- 2;: din .odul penal, sau de trafic de influenta, preva)uta de art- 2;< din .odul penal, procurorul poate autori)a folosirea investi7atorilor sub acoperire sau a investi7atorilor cu identitate reala, in scopul descoperirii faptelor, identificarii faptuitorilor si obtinerii (i+loacelor de proba(2) >nvesti7atorii sub acoperire sunt lucratori operativi din cadrul politiei +udiciare, anu(e dese(nati in acest scop, in conditiile le7ii(5) >nvesti7atorii cu identitate reala sunt lucratori operativi din cadrul politiei +udiciare(4) Autori)area folosirii investi7atorilor sub acoperire sau a investi7atorilor cu identitate reala este data prin ordonanta (otivata de procurorul co(petent sa efectue)e ur(arirea penala, pentru o perioada de cel (ult 50 de )ile, care poate fi prelun7ita (otivat nu(ai daca te(eiurile care au deter(inat autori)area se (entin- 'iecare prelun7ire nu poate depasi 50 de )ile, iar durata totala a autori)arii, in aceeasi cau)a si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi 4 luni(;) 3rdonanta procurorului prin care se autori)ea)a folosirea investi7atorilor sub acoperire sau a investi7atorilor cu identitate reala trebuie sa cuprinda, pe lan7a (entiunile preva)ute la art- 205 din .odul de procedura penala, ur(atoarele2 a) indiciile te(einice si concrete cu privire la savarsirea sau la pre7atirea savarsirii infractiunilor preva)ute la art- 2;4, 2;: sau 2;< din .odul penal8 b) functionarul fata de care e=ista presupunerea ca a savarsit sau pre7ateste savarsirea unei infractiuni dintre cele preva)ute la art2;4, 2;: sau 2;< din .odul penal, atunci cand identitatea acestuia este cunoscuta8 c) activitatile pe care investi7atorul sub acoperire sau investi7atorul cu identitate reala este autori)at sa le efectue)e8 d) identitatea sub care investi7atorul sub acoperire ur(ea)a a efectua activitatile autori)ate8 e) perioada pentru care se da autori)area(:) >nvesti7atorii sub acoperire sau investi7atorii cu identitate reala pot fi autori)ati sa pro(ita, sa ofere sau, dupa ca), sa dea bani ori alte foloase unui functionar, in conditiile preva)ute la art- 2;4, 2;: sau 2;< din .odul penal-

(<) Procesele&verbale inc?eiate de investi7atorii sub acoperire sau de investi7atorii cu identitate reala cu privire la activitatile desfasurate, autori)ate in conditiile alin- (:), pot constitui (i+loace de proba si pot fi folosite nu(ai in cau)a penala in care a fost data autori)area(4) >dentitatea reala a investi7atorilor sub acoperire nu poate fi de)valuita in ti(pul ori dupa ter(inarea actiunii acestora(6) Procurorul co(petent sa autori)e)e folosirea unui investi7ator sub acoperire are dreptul sa&i cunoasca adevarata identitate, cu respectarea secretului profesional(10) >nvesti7atorii sub acoperire sau investi7atorii cu identitate reala pot fi audiati ca (artori in conditiile art- 4:B2 din .odul de procedura penala&&&&&&&&&&&&& Art- 2:B1 a fost introdus de pct- 5 al articolului unic din 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 124 din : septe(brie 200;, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 442 din 16 septe(brie 200;AR$- 2:B1 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 2:B1 a fost abro7at de pct- 5 al art- 41 din "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- ;1; din 14 au7ust 2015AR$- 2< (1) .and sunt indicii te(einice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile preva)ute de pre)enta le7e, in scopul stran7erii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorul poate sa dispuna pentru o durata de cel (ult 50 de )ile2 a) punerea sub suprave7?ere a conturilor bancare si a conturilor asi(ilate acestora8 b) punerea sub suprave7?ere sau sub ascultare a liniilor telefonice8 c) accesul la siste(e infor(ationale8 d) co(unicarea de acte autentice sau sub se(natura privata de docu(ente bancare, financiare ori contabile(2) Pentru (otive te(einice (asurile pot fi prelun7ite de procuror prin ordonanta (otivata, fiecare prelun7ire neputand depasi 50 de )ile(5) >n cursul +udecatii instanta poate dispune prelun7irea acestor (asuri prin inc?eiere (otivataAR$- 2< (1) .and sunt indicii te(einice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile preva)ute in pre)enta le7e, in scopul stran7erii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorul poate sa autori)e)e (otivat, pe o durata de cel (ult 50 de )ile2 a) punerea sub suprave7?ere a conturilor bancare si a conturilor asi(ilate acestora8 b) punerea sub suprave7?ere sau interceptarea co(unicatiilor8 c) accesul la siste(e infor(ationale8 d) co(unicarea de inscrisuri, docu(ente bancare, financiare ori contabile-

(2) Pentru (otive te(einice autori)area preva)uta la alin- (1) poate fi prelun7ita, in aceleasi conditii, fiecare prelun7ire neputand depasi 50 de )ile- *urata (a=i(a a (asurilor preva)ute la alin- (1) lit- a)&c) autori)ate este de 4 luni(5) >n cursul +udecatii, instanta poate dispune prelun7irea (asurilor preva)ute la alin- (1), prin inc?eiere (otivata(4) *ispo)itiile art- 61B1&61B; din .odul de procedura penala se aplica in (od corespun)ator&&&&&&&&&&&&& Art- 2< a fost (odificat de pct- 22 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 2< Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 2< a fost abro7at de pct- 5 al art- 41 din "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- ;1; din 14 au7ust 2015AR$- 24 (1) ,e instituie, prin pre)enta le7e, ,ectia de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate, care functionea)a in cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, ca structura speciali)ata in acest do(eniu la nivel national(2) ,e instituie, de ase(enea, prin pre)enta le7e servicii de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate in cadrul parc?etelor de pe lan7a curtile de apel si birouri de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate in cadrul parc?etelor de pe lan7a tribunale, ca structuri teritoriale speciali)ate in acest do(eniu- Activitatea acestor servicii si birouri este coordonata si controlata de ,ectia de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie(5) ,ectia de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, precu( si serviciile si birourile preva)ute la alin- (2) efectuea)a, potrivit .odului de procedura penala si altor le7i speciale, ur(arirea penala privind infractiunile de coruptie preva)ute in pre)enta le7e, precu( si infractiunile savarsite in conditiile cri(ei or7ani)ate- *e ase(enea, sectia conduce si controlea)a activitatile procesuale efectuate de or7anele politiei si de alte or7ane i(plicate in descoperirea si ur(arirea penala a acestor infractiuni, suprave7?ind ca actele indeplinite de aceste or7ane sa fie efectuate cu respectarea dispo)itiilor le7ale(4) >n scopul efectuarii cu celeritate si in (od te(einic a activitatilor de descoperire si de ur(arire a infractiunilor de coruptie si a infractiunilor asi(ilate acestora, preva)ute in pre)enta le7e, la cererea procurorului 7eneral al Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, or7anele care au co(petente le7ale in descoperirea si ur(arirea acestor infractiuni vor dele7a, ti(p de un an, nu(arul necesar de persoane speciali)ate in acest do(eniu, pentru a indeplini, sub directa conducere, suprave7?erea si controlul ne(i+locit al

procurorilor din ,ectia de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, actele procesuale conferite de le7e(;) Pentru clarificarea unor proble(e te?nice de specialitate pot functiona, in conditiile alin- (4), pe lan7a ,ectia de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, specialisti in do(eniul financiar, bancar, va(al sau din alte ase(enea do(enii(:) Prevederile alin- (4) si (;) se aplica in (od corespun)ator si in ca)ul structurilor speciali)ate in do(eniul coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate, care functionea)a la nivel teritorial(<) ,ectia de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, precu( si structurile corespun)atoare teritoriale vor efectua si operatiuni de centrali)are, anali)are si valorificare a datelor si infor(atiilor detinute de ele sau pri(ite de la celelalte or7anis(e i(plicate in lupta i(potriva coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate, constituindu&se in felul acesta o banca de date in do(eniul faptelor de coruptie si al cri(inalitatii or7ani)ate(4) ,tructura, precu( si statele de personal si de functii ale ,ectiei de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, ale serviciilor si birourilor teritoriale speciali)ate, se vor stabili in conditiile e7ii nr- 62A1662 pentru or7ani)area +udecatoreasca, republicata, cu (odificarile ulterioareAR$- 24 Abro7at&&&&&&&&&&&&&& Art- 24 a fost abro7at de art- 54 din 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 45 din 4 aprilie 2002, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 244 din 11 aprilie 2002AR$- 26 (1) Pentru +udecarea infractiunilor de coruptie si a infractiunilor asi(ilate acestora, preva)ute in pre)enta le7e, pot fi constituite co(plete speciali)ate, potrivit art- 1; din e7ea nr- 62A1662 pentru or7ani)area +udecatoreasca, republicata, cu (odificarile ulterioare(2) Gudecatorii care co(pun aceste co(plete speciali)ate, procurorii care functionea)a in cadrul ,ectiei de co(batere a coruptiei si cri(inalitatii or7ani)ate din cadrul Parc?etului de pe lan7a .urtea ,upre(a de Gustitie, al serviciilor si birourilor teritoriale speciali)ate, precu( si persoanele preva)ute la art- 24 alin- (4), (;) si (:) vor pri(i, pe lan7a celelalte drepturi banesti, un spor de 50H din salariul de ba)a(2) Persoanele preva)ute la art- 24 alin- (4), (;) si (:) vor pri(i, pe lan7a celelalte drepturi banesti, un spor de 50H din salariul de ba)a&&&&&&&&&&&&&&& Alin- (2) al art- 26 a fost (odificat de art- 10 din 3R*3#A#$A nr45 din 26 au7ust 2000, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 42; din 1 septe(brie 2000&&&&&&&&&&&&&&&&

Alin- (2) al art- 26 a fost abro7at de art- 54 din 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- 45 din 4 aprilie 2002, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr244 din 11 aprilie 2002AR$- 26 (1) Pentru +udecarea in pri(a instanta a infractiunilor preva)ute in pre)enta le7e, se constituie co(plete speciali)ate(2) a +udecatorii, tribunale si curtile de apel, co(pletele speciali)ate sunt for(ate din 2 +udecatori&&&&&&&&&&&&& Alin- (2) al art- 26 a fost abro7at de art- F din 3R*3#A#$A *" %R9"#$A nr- ;0 din 24 iunie 200:, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr;:: din 50 iunie 200:&&&&&&&&&&&&& Art- 26 a fost (odificat de pct- 25 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005,".$>%#"A a 5&a *ispo)itii co(une AR$- 50 Iotararea +udecatoreasca definitiva de conda(nare sau de ac?itare se poate publica in )iarele centrale sau, dupa ca), locale, (entionate in ?otarareAR$- 50 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 50 a fost abro7at de pct- 5 al art- 41 din "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- ;1; din 14 au7ust 2015AR$- 51 (1) Prevederile pre)entei le7i se co(pletea)a, in ceea ce priveste ur(arirea si +udecata, cu dispo)itiile .odului de procedura penala(2) *ispo)itiile e7ii nr- 62A1662 pentru or7ani)area +udecatoreasca, republicata in !onitorul 3ficial al Ro(anei, Partea >, nr- 2;6 din 50 septe(brie 166<, cu (odificarile si co(pletarile ulterioare, se aplica in (od corespun)ator si pre)entei le7i, in (asura in care aceasta nu prevede altfel&&&&&&&&&&&&& Alin- (2) al art- 51 a fost introdus de pct- 24 al art- > din $itlul >, .artea a&>>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 51 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 51 a fost abro7at de pct- 5 al art- 41 din "9"A nr- 2;; din 16 iulie 2015 publicat n !3#>$3R% 3'>.>A nr- ;1; din 14 au7ust 2015.AP- F *ispo)itii finale

AR$- 52 >n ca)ul actelor +uridice inc?eiate cu incalcarea prevederilor pre)entei le7i sunt aplicabile dispo)itiile art- 14&22 din .odul de procedura penalaAR$- 52 Abro7at&&&&&&&&&&&&& Art- 52 a fost abro7at de pct- 2; al art- > din $itlul >, .artea a& >>&a din "9"A nr- 1:1 din 16 aprilie 2005, publicata in !3#>$3R% 3'>.>A nr- 2<6 din 21 aprilie 2005AR$- 55 3rice prevedere contrara pre)entei le7i se abro7aAceasta le7e a fost adoptata de .a(era *eputatilor si de ,enat in sedinta co(una din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art- <4 alin- (1) si ale art- <: alin- (2) din .onstitutia Ro(anieiPR","*>#$" " .A!"R"> *"P%$A$> 3R >3# *>A.3#",.% p- PR","*>#$" " ,"#A$% %>, % ! #>.3 A" ,P>#"A#% &&&&&&&&&&&&