Sunteți pe pagina 1din 13

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

Costel Istrate conferen#iar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Ia$i

DESPRE CUM ESTE V$ZUT$ CONTABILITATEA DIN$UNTRUL &I DINAFARA PROFESIEI


Cuvinte cheie: contabilitate, contabil, profesie, femei vs. b rba#i, r bdare Rezumat:

Apari ia sistemelor de eviden ! a afacerilor $i dezvoltarea lor n sisteme complete $i complexe de contabilitate reprezint! rezultatul unei comenzi sociale. Afacerile, dar $i activit! ile specifice organiza iilor non-profit ori institu iilor publice nu se pot derula corect f!r! interven ia unei contabilit! i mai simple sau mai complexe. Percep ia contabilit! ii de c!tre publicul necontabil nu este neap!rat una entuziast!. Aceasta poate justifica, ntr-o m!sur! oarecare, eforturile de promovare pe care le deruleaz! unele persoane sau organiza ii din interiorul profesiei, chiar cu riscul de a exagera. Am ncercat s! punem n eviden ! p!rerea contabililor despre profesia lor, indirect, prin intermediul unui chestionar adresat unui e$antion de persoane implicate n contabilitate. ntreb!rile re inute au vizat explica ia ponderii mari a femeilor n contabilitate, precum $i ierarhizarea unor procedee ale contabilit! ii. R!spunsurile la prima ntrebare ne ofer! o imagine a tr!s!turilor de care trebuie s! dea dovad! contabilul: r!bdare, meticulozitate, aten ie, n timp ce r!spunsurile la a doua ntrebare pozi ioneaz! pe primul loc ntre procedeele contabile documentarea, urmat! de analiz! $i de calcula ie. Introducere Pentru nceput, este util s amintim o foarte scurt caracterizare a manierei n care se crede despre contabil c n#elege s comunice. Aceasta apar#ine lui Auguste Detoeuf - inginer, economist $i eseist francez $i surprinde foarte bine imaginea pe care profesia de contabil o avea, n prima jum tate a secolului XX, n ochii unei p r#i importante a publicului (Detoeuf, 1962, p. 149): Il y a trois sortes d'tres au langage mystrieux : Les plus aiss comprendre sont les Fous, Puis viennent les Polytechniciens, Et enfin les Comptables. Apari#ia n timp a multitudinii de activit #i care ast zi se nm nuncheaz n ceea ce se cheam contabilitate a fost explicat , de c tre istoricii disciplinei, prin apari#ia nevoii de a nota, de a num ra, de a avea documente justificative, de a agrega, de a da socoteal , de a p stra informa#ia cu privire la diverse aspecte ale vie#ii cotidiene a persoanelor $i a organiza#iilor de toate felurile. Unii chiar consider (exagernd, oare) c nevoia de eviden#e (inclusiv contabile) ar fi fost la baza apari#iei scrierii cuneiforme $i a scrierii hieratice (Capron, 1994, Degos, 2005, $i Giovannini, 1989); dup cum al#ii consider invers - c din posibilitatea de a scrie $i din posibilitatea de a num ra s-a n scut contabilitatea (Obert), dar accept c scrisul a ap rut mai ales datorit nesecit #ii
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

resim#ite de oameni de a p stra urmele schimburilor n care snt implica#i (acela$i Obert). n mod ct se poate de firesc, pentru a derula astfel de opera#iuni, nu au fost ntotdeauna suficiente competen#ele celor care aveau nevoie de informa#iile respective $i care se ocupau poate cu altceva, motiv pentru care s-a ajuns la crearea unei categorii speciale posturi n atribu#iile c rora s intre $i eviden a, care va deveni ulterior contabilitatea. Putem astfel s n#elegem sau cel pu#in s accept m faptul c efectuarea cu succes a activit #ilor la care facem trimitere a necesitat o serie de proceduri, de suporturi materiale $i de termeni sugestivi pe lng preluarea unor astfel de instrumente din aritmetic sau din alte domenii, s-a ajuns, inevitabil, la construirea unora noi, specifice $i pe care necontabilii le n#eleg greu ori nu le n#eleg de loc (acesta nu-i un repro$ la adresa necontabililor, ci doar o constatare reciproca fiind mai mult dect valabil ). Pe lng termenii contabili puri, n activitatea contabil se utilizeaz mul#i termeni aparent comuni, dar c rora contabilitatea le d n#elesuri noi. Totodat , termeni a c ror rezonan# este prin excelen# contabil snt utiliza#i individual sau n expresii mai cuprinz toare pentru a desemna situa#ii, st ri, ac#iuni complet extracontabile. Pierre Lassgue, n introducerea la una din lucr rile sale de contabilitate (Lassgue, 1996, p. 1) consider c este amuzant s enumere cteva expresii din limbajul curent n care se reg sesc astfel de termeni mprumuta#i din contabilitate - cele mai multe utiliz ri le g se$te pentru cuvntul cont, pentru care identific o list cu 50 de expresii care l con#in (e drept c expresiile respective snt n limba francez , dar multe dintre ele au corespondent $i n alte limbi, inclusiv n romn ). De altfel, un alt autor francez constat c limba francez nu are dect un termen pentru a desemna contabilitatea complet! comptabilit acela$i lucru este valabil $i n limba romn ; n englez ns , se folosesc trei termeni: accounting care insist pe tehnica contabil , accountability pune accentul pe responsabilitate (sens pe care limba francez l-a p strat n expresia tre comptable de), n timp de cuvntul accountancy insist pe profesia contabil (Labardin, 2006). Pe de alt parte, este interesant de constatat c stereotipurile despre o na#iune sau alta se reg sesc, ntr-o anumit m sur , $i n caracterizarea unor aspecte ale profesiei contabile din diverse # ri. Astfel, ntr-o anchet realizat n 2005 de c tre o organiza#ie interna#ional specializat n contabilitate, audit $i fiscalitate (Mazars), n scopul de a evalua modul n care # rile s-au preg tit pentru trecerea la un nou set de reguli contabile (IAS/IFRS), se face o prim constatare conform c reia realit #ile contabile europene snt extrem de diverse $i chiar se ajunge la o oarecare confirmare a caracteristicilor $i a tr s turilor na#ionale atribuite n mod obi$nuit ($i caricatural) cet #enilor unor # ri lipsa italian de griji, rigoarea $i disciplina germane, nencrederea $i conservatorismul franceze, realismul ceh, voluntarismul turc (Mazars, 2005) 1. Cum se promoveaz contabilitatea )i ce nseamn ea pn la urm ? De ce se str duiesc oare ast zi mul#i elevi s devin studen#i ai specializ rilor de contabilitate? De ce mul#i absolven#i ai unor specializ ri universitare economice se dau de ceasul mor#ii pentru a da cu succes examenul de acces n organiza#ia profesional a contabililor (CECCAR Corpul Exper#ilor contabili $i Contabililor Autoriza#i din Romnia)? De ce este o lupt continu ntre CECCAR $i alte organiza#ii profesionale n care intr $i contabilii cu specializ ri particulare (auditori, lichidatori, evaluatori, consultan#i fiscali)? Cel mai simplu r spuns la aceste ntreb ri r spuns pe care l invoc mai ales cei care c$tig de pe urma furniz rii de servicii de formare profesional
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

n domeniul contabilit #ii - este c meseria de contabil permite celor care o practic s c$tige mai mul#i bani. Se mai aduce n discu#ie $i pozi#ia social a celui care se ocup de contabilitate ori noble#ea profesiei contabile Poate c exist cte un pic de adev r n fiecare din aceste argumente $i n altele, pe care nu le-am enumerat aici, dar multe argumente pot fi considerate pu#in exagerate, mai ales c majoritatea vin dinspre interiorul profesiei, dinspre persoane care nu au re#ineri de nici un fel n a-$i promova meseria, chiar cu riscul situ rii evidente n sfera tehnicilor publicitare, de multe ori oarecum naive. G sim, n ni$te texte publicitare ap rute cu ocazia zilei na#ionale a contabilului, idei care ncearc s vad contabili $i contabilitate peste tot: primul $i cel mai mare CONTABIL al universului a fost nsu$i Dumnezeu sau contabilul $i profesia contabil! au devenit ast!zi un factor de cre$tere economic!, un instrument indispensabil unei bune guvern!ri (Horomnea $i Georgescu, 2007) ori, n alt text, profesionistul contabil $i justific! pe deplin necesitatea $i oportunitatea apel!rii la serviciile sale, prin faptul c! va genera economii de resurse materiale, financiare $i timp ('ugui, 2007). n acela$i context publicitar, n multe lucr ri de contabilitate, g sim frecvent citate trunchiate din autori care nu au leg tur cu contabilitatea, dar care, ntr-un fel sau altul, spun ceva de bine despre contabilitate sau despre contabili. Un caz destul de prezent $i de hazliu, pn la urm , l reprezint preluarea n lucr ri de contabilitate, de regul ca motto, a unui text dintr-un roman (!) al lui Goethe: Cte foloase nu aduce contabilitatea n partid! dubl!! E una din cele mai frumoase descoperiri ale min ii omene$ti $i orice bun cap de familie ar trebui s-o introduc! n gospod!ria sa (Goethe, 1982, p. 34). n afar de caracterul mai mult dect discutabil al prelu rii ntr-o lucrare tehnic sau $tiin#ific a unui citat dintr-un roman $i care, prin faptul c reprezint o fic#iune, practic nu are nici o valoare $tiin#ific sau de referin# , textul preluat este incomplet; e suficient s citim fraza imediat urm toare, n care apare replica personajului principal la ndemnul emis de un comerciant: ...tu porne$ti de la form!, ca $i cum asta ar fi obiectul n discu ie; obi$nuit, voi, negustorii, uita i, cu toate adun!rile $i bilan urile voastre, adev!rata valoare a vie ii. Ba chiar, n acela$i edi#ie a romanului lui Goethe, la pagina 28, afl m p rerea personajului principal despre comer#: Fusesem destinat carierei comerciale [...]. Dar tocmai n epoca aceea sufletul meu se ndep!rta cu cea mai mare violen ! de ceea ce socoteam c!-i o ndeletnicire de dispre uit... ns , probabil c acesta nu este singurul exemplu de citat trunchiat $i aiurea. Un alt autor, economist $i sociolog german Werner Sombart apreciaz , la nceputul secolului 20, c nu se poate imagina dezvoltarea capitalismului f r contabilitatea n partid dubl (Der Moderne Kapitalismus, 1919, citat de RiahiBelkaoui, 2001, p. 12). Ba chiar, autorul german este de p rere c nu se poate $ti cine a creat pe cine: capitalismul a generat nevoia de contabilitate n partid dubl sau aceasta din urm a permis apari#ia capitalismului. Reputa#ia lui Sombart a f cut ca teza lansat de el n ceea ce prive$te rela#ia dintre contabilitatea n partid dubl $i contabilitate s fie extrem de discutat $i disputat n lucr rile de teoria contabilit #ii. S-au g sit mul#i autori de contabilitate care s preia integral $i ideea respectiv $i chiar s o dezvolte ne putem a$tepta la un astfel de comportament din partea celor care vor s fac din contabilitate un produs bine promovat prin tehnici de comunicare comune. n mod firesc au ap rut $i oponen#i ai unei astfel de idei, persoane cu ceva mai mult sim# critic $i care au c utat $i chiar au g sit argumente mpotriva leg turii acestea att de strnse ntre contabilitatea n partid dubl $i capitalism (Basil S. Yamey, 1950, Braudel, F., 1979 cita#i n Colasse, 2005, pp. 22 23 $i din nou Basil S. Yamey, 1964, citat n
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

Riahi-Belkaoui, 2001, p. 13): o sintez a acestor argumente contra se poate prezenta astfel (Colasse, 2005, p. 23): explica#ia unui fenomen att de complex precum capitalismul implic , n mod necesar, o multitudine de cauze $i de condi#ii $i nu s-ar putea ncadra ntr-o schem interpretativ simpl care s privilegieze influen#a contabilit #ii. Din toat aceast discu#ie noi r mnem cu ideea c n dezvoltarea economic a societ #ii a avut un rol $i contabilitatea (n partid dubl ) $i c acest rol este studiat nu numai de c tre cercet tori n contabilitate, ci $i de c tre economi$ti, sociologi sau istorici. S credem oare ce se spune despre contabilitate? Ea reprezint , nainte de toate, un sistem de informare destul de complet (care dispune deci $i de o latur viznd comunicarea) a unei multitudini de utilizatori asupra situa#iei unei entit #i. E posibil ca, printre necontabili, s ntlnim p rerea potrivit c reia informa#ia contabil este una pe care ne putem baza, una obiectiv ; de asemenea, am v zut c unii contabili $i vnd marfa ca pe ceva extraordinar. n contextul acesta, este bine s cit m un autor francez care, credem, a$eaz contabilitatea la locul ei (Capron, 1994, pp.16 - 17): Contabilitatea, despre care se spune adesea c! are ca scop reprezentarea realit! ii (unei ntreprinderi), poate fi comparat! cu arta teatral!: ea prezint!, ntr-adev!r, rezultatul jocului raportului de for e care se desf!$oar! pe scena economic! reprezentat! de ntreprindere. Dar, spre deosebire de teatru, unde spectatorii nu snt n$ela i de jocul actorilor, contabilitatea sufer! de ambiguitatea condi iei sale; ea este luat! prea n serios chiar dac!, cu m!$tile $i cu umbrele sale, d! $i ea o imagine mai mult sau mai pu in caricatural! a realului. Mesajul s!u trebuie de asemenea decodificat de c!tre utilizatorii s!i care nu snt neap!rat preg!ti i pentru aceasta. n acest context, este interesant de constatat c $i n evolu#ia teoriilor n cercetarea contabil (dincolo de practicile propriu-zise), se identific o abordare interpretativ , conform c reia nu este suficient ca, n virtutea curentului pozitivist (sau teoria politicocontractual a contabilit #ii), contabilitatea s se limiteze la o descriere obiectiv a realit #ii, ci trebuie s plec m de la premisa c reprezentarea pe care contabilitatea o ofer despre realitate nu poate fi o descriere obiectiv , ci doar o viziune contestabil a realit #ii pe care o acoper (Herrbach, 2001, p.23). Dincolo de toate aceste ziceri, reclame, ridic ri n slav ori fraze politicoase, un singur lucru r mne cert activitatea economic oficial ori neoficial (la negru) nu merge bine f r un fel de eviden# care poate deveni o contabilitate complet . E greu de crezut c un ntreprinz tor (fie el contrabandist de #ig ri, c m tar ori traficant de persoane) nu caut s $tie dac lucreaz n c$tig sau n pierdere, ori nu este intersat de ce datorii sau crean#e are la un moment dat, ct dobnd are de primit sau care-i averea de care dispune la o dat anume. Pentru a afla toate acestea ($i multe altele nc ), este necesar parazitarea obligatorie $i necesar a activit #ii propriu-zise de c tre un fel de contabilitate (mai complet sau mai schematic ) pe care, de la un punct ncolo, ntreprinz torul nu o mai poate asigura de unul singur, fiind obligat s apeleze la persoane cu competen#e specifice. Aceste persoane (contabilii sau #iitorii de registre), care s-au specializat ntr-o activitate oarecum monoton $i chiar plictisitoare, dar indispensabil , au sim#it, de-a lungul timpului, nevoia s -$i protejeze meseria $i s o valorizeze. Printre multele procedee folosite pentru a ajunge la acest rezultat s-a num rat $i crearea sentimentului c procedurile snt foarte grele ori c limbajul este inaccesibil celorlal#i. (i aici exist un pic de adev r, dar, nc o dat , remarc m o oarecare doz de exagerare. Contabilitatea, ca ansamblu de tehnici, nu poate fi
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

nlocuit , poate cel mult s evolueze $i s se adapteze n func#ie de schimb rile din mediul economic $i tehnic $i de cerin#ele mai mult sau mai pu#in normalizate ale utilizatorilor. Cu toate acestea, exist autori (Nikitin $i Labardin, 2007, p. 1) care se ntreab dac nu cumva cuvntul contabilitate urmeaz s dispar , punnd aceasta pe seama schimb rii denumirii normelor interna#ionale din contabile n de raportare financiar!. Nikitin $i Labardin constat , n continuare, c evolu#ia semantic nu este ntmpl toare deoarece, prin intermediul cuvintelor, este cazul s constat m evolu#ia lucrurilor, mai ales n ceea ce prive$te rolul pie#elor financiare n normalizarea contabil . Adaptarea contabililor la aceste evolu#ii, dac pn la urm $i men#in $i $i dezvolt pia#a, se poate face $i cu pre#ul renun# rii la unii termeni, odat cu acceptare condi#iilor impuse de noii clien#i. 2. Ce cred contabilii despre profesia lor - cum trebuie s fie un contabil )i ce instrumente tehnice de lucru privilegiaz contabilii? Am adresat un chestionar cu nou ntreb ri la care au r spuns 252 de persoane implicate direct sau indirect n activitatea de contabilitate. Majoritatea chestionarelor (cam 99%) au fost completate de responden#i cu ocazia particip rii la cursuri de contabilitate avansat n cadrul unor forme de preg tire profesional continu (studii aprofundate de contabilitate, studii postuniversitare de contabilitate, cursuri organizate de CECCAR pentru membri ori pentru candida#ii la calitatea de membru cu drepturi depline). Putem considera c publicul este unul n cuno$tin# de cauz n ceea ce prive$te diversele aspecte ale practicii contabilit #ii. n aceast lucrare nu re#inem dect r spunsurile la dou din cele nou ntreb ri $i anume: i) Ce explica#ie scurt crede#i c se poate da faptului c num rul femeilor care lucreaz la financiar/contabilitate este, de regul , mai mare dect num rul b rba#ilor? ii) Printre procedeele contabilit #ii, a$a cum apar ele n lucr rile de bazele contabilit #ii, ntlnim evaluarea, documentarea, bilan ul, contul, analiza, calcula ia, inventarierea. Stabili#i o ierarhie a acestora n func#ie de percep#ia personal privind rolul $i locul lor n activitatea financiar $i contabil a firmei (atribui#i un rang, ncepnd cu 1 cel mai important; pute#i atribui acela$i rang mai multor procedee). Am re#inut r spunsurile la aceste dou ntreb ri deoarece, prin analiza lor, putem s ne facem o idee destul de clar despre anumite stereotipuri n ceea ce prive$te profesia de contabil, v zut din interiorul acesteia. 2.1. Locul actual al femeilor n profesia contabil ce calit #i trebuie s aib un contabil n urma observ rii rapide a num rului femeilor n totalul membrilor CECCAR am constatat c ponderea acestora este undeva aproape de din total. E drept c nu am intrat dect pe site-urile a patru filiale jude#ene: Bac u, Bra$ov, Constan#a $i Ia$i unde am g sit, respectiv, ponderi aproximative de 78%, 72%, 73%, respectiv 69%. Chiar dac e$antionul pare pu#in reprezentativ (doar patru filiale), ndr znim s emitem ipoteza potrivit c reia profesia contabil este una care atrage mult mai multe femei dect b rba#i. O verificare aproape exact a ponderii femeilor n total membri CECCAR, se poate face (cu mult mai mult r bdare) n baza datelor publicate pe site-ul central al CECCAR (http://www.ceccar.ro/?P=F70). Aceast situa#ie ar putea p rea paradoxal unor autori occidentali care se str duiesc s afle de ce femeile au fost $i snt (!)
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

discriminate n cadrul profesiei contabile (Dambrin $i Lambert, 2001). Cele dou autoare fac o revist a cercet rilor pe tema problematicii feministe n contabilitate $i identific trei abord ri, printre care una feminist marxist potrivit c reia sistemul economic capitalist este fondat pe un acces inegal la resurse. S fi condus oare aplicarea n Romnia a principiilor socialiste inspirate de Marx la schimbarea locului femeilor $i b rba#ilor n cadrul profesiei contabile? n orice caz, s-a trecut de la o extrem la cealalt motiv n plus s constat m c marxismul nu are, nici n acest domeniu, efecte democratice. n acest context, sntem de acord cu constatarea celor dou autoare franceze c situa#ia se explic prin cauze care #in cont de impactul crizelor economice, al mass-media, al sistemului de nv # mnt, al familiei, precum $i al experien#elor profesionale asupra a$tept rilor b rba#ilor $i femeilor n termeni de roluri jucate $i de interac#iuni. R spunsul la ntrebarea de ce snt femeile mai numeroase n profesia contabil romneasc poate fi c utat $i n cercetarea profilul contabilului n general (b rbat sau femeie). n mod evident, $i n e$antionul nostru, femeile snt majoritare (ponderea lor este de aproape 79%, nefiind stabilit n mod deliberat la acest nivel pur $i simplu, la un num r suficient de mare de persoane care se ocup de contabilitate, femeile snt mai numeroase). R spunsurile pe care le-am ob#inut au fost sistematizate astfel: - am extras, din comentariile sau enumer rile responden#ilor, de la unu la patru motive principale, f r a fi solicitat sau a fi stabilit a priori vreo ierarhie ntre acestea; - am re#inut propozi#ia sau fraza prin care s-a r spuns, n ideea c unele formul ri snt sugestive. Dup culegerea $i prelucrarea r spunsurilor, am g sit 68 de caracteristici (calit #i) invocate $i despre care se poate spune c descriu de o manier pertinent profesia de contabil, a$a cum este $i nu neap rat a$a cum $i-o imagineaz universitarii, normalizatorii ori alte persoane implicate la nivelurile normativ sau de cercetare n contabilitate. A fost simplu s stabilim o ierarhie a num rului de apari#ii pentru fiecare motiv invocat de responden#i (tabelul nr. 1). Tabelul 1 Num r de apari#ii ale motivelor pentru care femeile snt mai numeroase n profesia de contabil Rangul
0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. r bdare meticulozitate activitate static aten#ie capacitate de analiz ordine con$tiinciozitate o mai bun organizare rutina adaptabilitate, calm nclina#ia spre contabilitate

Caracteristica (motivul/calitatea)
1

Num r de apari#ii
2 98 54 40 31 28 19 15 14 13 10 9
6

Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

disciplin , rigoare consecven# , responsabilitate corectitudine, exist mai multe femei simplitatea meseriei (!), tenacitate disponibilitate femeilor pentru aceast meserie, fatalitate, femeile snt mai tipicare accesibilitate, concentrare, exactitate, implicare, inteligen#a, intui#ie, persuasiune, pruden# , seriozitate, stabilitate comunicare, comoditate, compatibilitate, diploma#ie, capacitatea de documentare, echilibru, eficien#a, efort intelectual, egoism, exigen# , gndire de ansamblu, informare, ncredere, ntmplarea, mentalitatea, femeile snt mai muncitoare, pedanterie, perseveren# , perspectiv , precizie, prejudec #i, preten#ii mai mici la salariu, prevedere, program regulat, psihic specific, punctualitate, rapiditate n luarea deciziilor, ra#iune, rezisten# , rigiditate, siguran# , capacitate de sintez , specific feminin, spirit de ini#iativ , studii mai u$oare

7 6 5 4 3 2

Mai mult de jum tate din caracteristici (35 din cele 68) apar o singur dat , 10 fiind amintite de 2 ori, 3 caracteristici apar de 3 ori ceea ce ne permite s le consider m marginale $i s nu insist m prea mult asupra lor, alte grupuri de cte 2 ap rnd de 4, 5, 6 $i 7 ori. Se reg sesc aici tot felul de calit #i (unele din ele ct se poate de generale) mai mult sau mai pu#in ciudate. Pentru unele, accept m u$or c nu prea snt caracteristice $i apari#ia lor marginal se justific pe deplin; ncadr m aici cel pu#in urm toarele: diploma ie, efort intelectual, ntmplarea, pedanteria, preten ii mai mici la salariu, rigiditate, studii mai u$oare, inteligen !, fatalitatea, existen a n lume a mai multor femei. Pe de alt parte, n lista motivelor pu#in amintite g sim $i caracteristici despre care $i necontabilii pot spune c snt specifice contabililor: rigoare, corectitudine, exactitate, pruden !, seriozitate, precizie punem frecven#a mic a apari#iei lor pe seama faptului c aceste calit #i ar trebui s fie valabile pentru to#i contabilii de o manier implicit , indiferent c snt femei sau b rba#i, a$a nct nu au fost re#inute doar apanaj al femeilor. Trecnd acum la motivele cele mai prezente, observ m c locul 1 este ct se poate de clar atribuit r!bd!rii, la distan# mare de caracteristica aflat pe locul 2 (meticulozitatea). Este clar: percep#ia contabililor despre principala calitate de care trebuie s dea dovad r bdarea este hot rtoare. R bdarea n a nv #a contabilitatea, r bdarea n a parcurge toate fazele ciclului contabil, r bdarea n verificarea, uneori multipl , a documentelor $i a modului de contabilizare a opera#iunilor, r bdarea n fa#a monotoniei inevitabile a muncii de contabilitate, r bdarea n fa#a comportamentului necontabililor din organiza#ie, r bdarea n c utarea unei informa#ii r t cite, r bdarea n fa#a modific rilor regulilor contabile $i, mai ales, a celor fiscale, r bdare n fa#a cererii de informa#ii prelucrate din partea diver$ilor utilizatori, r bdarea n recuperarea banilor de la clien#i, r bdarea n negocierea finan# rilor cu institu#iile financiare, r bdarea n a a$tepta un program informatic care s rezolve probleme noi, r bdarea de a parcurge pa$ii impu$i de intrarea $i de men#inerea n organiza#ia profesional a contabililor Ar fi extrem de interesant de derulat o cercetare pe un e$antion cel pu#in la fel de numeros de necontabili, pentru a afla cum v d ace$tia calit #ile de care trebuie s dea dovad contabilul nu avem deloc certitudinea c r!bdarea s-ar situa pe primul loc. n ceea ce prive$te caracteristica de pe locul 2 meticulozitatea aceasta poate fi acceptat drept
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

condi#ie necesar n desf $urarea activit #ii de contabilitate unde avalan$a documentelor, a informa#iilor, multitudinea de reguli, situa#iile n care trebuie aplicat ra#ionamentul profesional ar face imposibil o bun finalizare a lucr rilor, f r foarte mult meticulozitate $i aten#ie (aceasta din urm fiind, de altfel, pe pozi#ia a patra n ierarhia noastr ). S credem c femeilor le plac activit! ile statice mai mult dect b rba#ilor? Se pare c a$a se ntmpl - caracterul static al activit #ii de contabilitate fiind pe pozi#ia a treia n ierarhia motivelor pentru care femeile snt mai numeroase n contabilitate. S nu ne imagin m ns un imobilism complet al contabilului el se deplaseaz : la b nci $i la al#i finan#atori, la autorit #ile fiscale $i la alte organe de control, la autorit #ile din domeniul asigur rilor $i protec#iei sociale etc. Este posibil ns ca acest caracter static al contabilit #ii s fie accentuat de comunicarea electronic a diverselor declara#ii, de efectuarea decont rilor bancare electronice $i n general de introducerea $i r spndirea calculatoarelor $i a internetului. La existen#a celorlalte motive cu apari#ii semnificative (capacitate de analiz , ordine, con$tiinciozitate, o mai bun organizare, rutina, adaptabilitate, calm, nclina#ia spre contabilitate) ne putem a$tepta din partea celor care se ocup de contabilitate. Este interesant de v zut c , pe ansamblu, unii contabili consider c femeile chiar au o nclina#ie spre contabilitate faptul c acest motiv nu apare dect de 9 ori ne face credem ns c nclina#ia spre contabilitate a femeilor nu este mai mare dect nclina#ia b rba#ilor spre aceea$i activitate. Chiar dac ponderea b rba#ilor n totalul e$antionului este relativ mic , este interesant de v zut ce diferen#e apar ntre caracteristicile enumerate de femei $i cele propuse de b rba#i. Pentru aceasta, n tabelul nr. 2 am pus fa# n fa# ponderile calculate pentru fiecare caracteristic n r spunsurile celor dou sexe. Am p strat ordinea apari#iei caracteristicilor din tabelul nr. 1 ponderea fiec reia n total r spunsuri. Tabelul 2 Ponderea apari#iei caracteristicilor n r spunsurile b rba#ilor )i n cele ale femeilor (n procente)
Ponderea apari#iei caracteristicii n total r spunsuri 2 21,83 12,03 8,91 6,90 6,24 4,23 3,34 3,12 2,90 2,23 Ponderea apari#iei caracteristicii n total r spunsuri ale b rba#ilor 3 17,95 6,41 11,54 10,26 2,56 1,28 2,56 1,28 6,41 5,13 Ponderea apari#iei caracteristicii n total r spunsuri ale femeilor 4 22,43 13,19 8,44 6,07 6,86 4,75 3,69 3,43 2,11 1,85
8

Caracteristica

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 r bdare meticulozitate activitate static aten#ie capacitate de analiz ordine con$tiinciozitate organizare rutina adaptabilitate

Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

calm nclina#ie spre contabilitate disciplin rigoare consecven# responsabilitate corectitudine exist mai multe femei simplitatea meseriei tenacitate, disponibilitate, fatalitate, tipicare, accesibilitate, concentrare, exactitate, implicare, inteligen#a, intui#ie, persuasiune, pruden# , seriozitate, stabilitate, comunicare, comoditate, compatibilitate, diploma#ie, documentare, echilibru, eficien#a, efort intelectual, egoism, exigen# , gndire de 20. ansamblu, informare, ncredere, ntmplarea, mentalitatea, muncitoare, pedanterie, perseveren# , perspectiv , precizie, prejudec #i, preten#ii mai mici la salariu, prevedere, program regulat, psihic, punctualitate, rapiditate n luarea deciziilor, ra#iune, rezisten# , rigiditate, siguran# , sintez , specific, spirit de ini#iativ , studii mai u$oare Total

2,23 2,00 1,56 1,56 1,34 1,34 1,11 1,11 0,89

2,56 2,56 0,00 3,85 2,56 0,00 0,00 2,56 5,13

2,11 1,85 1,85 1,32 1,32 1,58 1,32 0,79 0,26

diferen#a pn la 100%

diferen#a pn la 100%

diferen#a pn la 100%

100

100

100

n privin#a r!bd!rii nu este nici un dubiu toat lumea este de acord c trebuie s fie caracteristica principal - chiar dac femeile o valorizeaz mai mult dect b rba#ii. n schimb, b rba#ii nu mai snt de acord cu femeile n ceea ce prive$te meticulozitatea: la b rba#i aceast caracteristic este pe locul 4, n timp ce femeile o situeaz pe locul 2. n schimb, b rba#ii consider c femeile au un plus de aten#ie $i insist ceva mai mult pe faptul c activitatea de contabilitate este una static . Dup aceste patru caracteristici, b rba#ii consider c urmeaz rutina, simplitatea contabilit #ii, precum $i adaptabilitatea mai u$oar a femeilor la aceasta, n timp ce femeile rezerv acestor motive pozi#ii marginale. n ce ne prive$te, tindem ca, n acest punct, s d m dreptate mai degrab femeilor: contabilitatea nu-i deloc u$or de nv #at $i de practicat, iar n ceea ce prive$te rutina, exist modalit #i de a o atenua. Mai observ m c , de exemplu, rigoarea superioar a femeilor este recunoscut $i valorizat mai bine de c tre b rba#i. n ceea ce prive$te comentariile cursive ale b rba#ilor privind ponderea mai mare a femeilor n profesia contabil , tonul este mai degrab neutru $i confirm motivele
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

enumerate, clasificate $i comentate mai sus. n acela$i timp, se atribuie b rba#ilor abilit #i n alte domenii. Cteva exemple: - au r!bdare mai mult!, snt mai pedante; analizeaz! mai atent aspectele privind sumele, coresponden a acestora, doresc s! beneficieze de un loc de munc! confortabil la birou, n detrimentul lucrului pe teren; - au capacitate mai mare de a aloca o cantitate mare de timp $i efort unei probleme; - este o meserie care se potrive$te mai mult femeilor dect b!rba ilor care au mai multe nclina ii tehnice; - pentru c! femeile, de obicei, au mai mult! r!bdare datorit! faptului c! n via ! ntlnesc mai multe situa ii care le "antreneaz!" pentru stresul dintr-o astfel de profesie. 'i asta o fac pn! la cap!t; - femeile snt mult mai atente la detalii $i nu doresc s! se implice foarte mult n activitatea de conducere a societ! ii; - mai numeroase dect b!rba ii, mai meticuloase, mai atente la detalii, mai analitice, etc.; percep ia general! asupra domeniului contabilit! ii - ocupa ie mai "feminin!" pentru c! nu necesit! for !, munc! fizic! etc. E drept c apar $i p reri pu#in mai radicale $i cam lipsite de corectitudine politic : - snt obi$nuite s! fac! munc! de rutin!, dar cei care iau decizii snt tot b!rba ii; - o activitate monoton! $i plictisitoare Trebuie s! fac! cineva $i chestia asta!!! Avem certitudinea c cercetarea poate fi completat $i c ar fi extrem de interesant de v zut care este nu numai num rul de femei din profesia contabil , ci $i rolul acestora n conducerea firmelor de contabilitate $i de audit, precum $i pozi#iile ocupate de acestea n ierarhiile principalilor furnizori de servicii de contabilitate $i asimilate 2.2. Procedeele contabilit #ii cum ierarhizeaz contabilii un grup de instrumente specifice Pentru a nu descuraja responden#ii n a completa chestionarul, am solicitat o ierarhie ntre doar $apte procedee ale contabilit #ii, dintr-o list mai complet g sit n lucr ri de contabilitate din Romnia (C lin $.a., 1995, pp. 23 - 26; Horomnea $ a., 2006, pp. 48 - 49). Dup prelucrarea r spunsurilor celor 252 persoane, ordinea preferin#elor a fost urm toarea: 1) documentarea 2) analiza 3) calcula#ia 4) evaluarea 5) contul 6) bilan#ul 7) inventarierea Probabil c necontabilii ar avea alt p rere despre procedeele specifice, n calitatea lor de utilizatori. Responden#ii au privilegiat ns pozi#ia de produc tori de informa#ie contabil , cu toate fazele ciclului contabil: culegere date, verificare, prelucrare, sistematizare, prezentarea c tre utilizatori. Nu este deloc de mirare faptul c pe primul lor de afl documentarea: pentru contabilul practicant $i care st pne$te rezonabil procedurile specifice, contactul cu via#a ntreprinderii este mijlocit n mod hot rtor de documente una din misiunile contabilului este de a (re)construi o realitate a ntreprinderii prin intermediul interpret rii $i prelucr rii datelor din respectivele
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, 10 editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

documente. De altfel, este u$or de constatat, la contactul profesional cu serviciile contabile, c persoanele implicate solicit n mod sistematic $i scrupulos tot felul de documente, cu riscul de a-i deranja pe ceilal#i participan#i la opera#iunea respectiv . Pozi#ia a doua ocupat de analiz! ne arat c interpretarea datelor prin analiza documentelor, a opera#iunilor, a informa#iilor este important $i foarte util n munca de contabilitate. Calcula ia $i evaluarea snt procedee de pe urma aplic rii c rora se ob#in m rimi valorice necesare n atribuirea de costuri sau alte valori elementelor de avere sau de fluxuri. Contul $i bilan ul reprezint mijloace prin intermediul c rora se p streaz $i se sistematizeaz informa#ia contabil apar spre finalul ciclului contabil, interven#iile umane n construirea lor fiind situate mai degrab n amonte. Concluzii Locul contabilit #ii n organiza#iile care deruleaz afaceri sau care doar gestioneaz mi$te bani (indiferent de scop) este unul foarte clar nu se poate f r . Aceast constatare seac $i rece nu poate fi contestat cu argumente rezonabile. Totu$i, printre persoanele care nu se ocup de contabilitate a ap rut la un moment dat o adiere de contestare a locului $i a rolului contabilit #ii. Probabil c , din acest motiv (dar $i pentru consolidarea $i cre$terea afacerilor), a nceput $i promovarea contabilit #ii, ndeosebi de c tre persoane din interiorul profesiei. S-a ajuns astfel ca persoane onorabile s strecoare n lucr ri sau n lu ri de pozi#ie mai mult sau mai pu#in $tiin#ifice aprecieri precum: scrisul a fost inventat din nevoi de eviden !, apari ia capitalismului nu era posibil! f!r! contabilitatea n partid! dubl! Sigur c se pot aduce argumente n favoarea unor astfel de lu ri depozi#ie sntem ns de p rere c interpretarea lor ar trebui s se fac mai degrab punndu-le la locul lor: ele reprezint materiale publicitare $i trebuie luate ca atare. Pe de alt parte, o privire mai pu#in subiectiv despre contabilitate $i despre contabili $i cu o mult mai redus nc rc tur publicitar se poate ob#ine atunci cnd contabilii discut ntre ei, despre ei. n cercetarea pe care am derulat-o, am adresat chestionare unui num r de peste 250 de persoane implicate n contabilitate, c utnd r spuns la ntreb rile: de ce snt femeile mai numeroase dect b rba#ii n profesia contabil $i care este ordinea de importan# a procedeelor contabilit #ii. R spunsurile la prima ntrebare ne ofer o adev rat lec#ie de calit #i ale contabilului. n ordinea apari#iei acestor caracteristici (de la cele mai multe la cele mai pu#ine), enumer m: r bdarea, meticulozitate, caracterul static al meseriei, aten#ie, capacitate de analiz n ce prive$te procedeele contabilit #ii, a$a cum snt acestea percepute de c tre contabili, cel mai important pare a fi documentarea, urmat de analiz $i de calcula#ie. BIBLIOGRAFIE 1. Capron, M., 1994, Contabilitatea n perspectiv!, traducere, Humanitas, Bucure$ti 2. Colasse, B., 2005, Comptabilit gnrale (PCG, IAS/IFRS et Enron), 9e dition, Economica, Paris 3. Dambrin, C., Lambert, C., 2001, Les frontires entre hommes et femmes dans le monde de la comptabilit: une revue des recherchs, la adresa http://www.crefige.dauphine.fr/publish/afc_femme.htm $i la http://afc-cca.com/
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, 11 editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

archives/docs_congres/congres2001/textespdf/DAMBRIN-LAMBERT.pdf (accesat la 15.09.2007) 4. Degos, J.-G., 2005, La smantique gnrale pour relativiser la comptabilit fondamentale, Cahiers lectronique du CRECCI, IAE Cahier 14 2005, (accesat pe 21.09.2007 la adresa http://www.iae-bordeaux.fr/documents/cahiers_recherche/142005.pdf) 5. Detuf, A., 1962, Propos dO. L. Barenton, confiseur, Paris, d. du Tambourinaire 6. Giovannini, B., 1989, A$a a inventatomul comunica ia, n volumul De la silex la siliciu - Istoria mijloacelor de comunicare n mas!, coordonat de Giovanni Giovannini (traducere), Ed. Tehnic , Bucure$ti. 7. Goethe, J. W., 1982, Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister, traducere, Editura Minerva, Bucure$ti 8. Farcane, N., 2006, Valeurs comptables versus valeurs culturelles, n Revista Contabilitate $i informatic de gestiune, supliment 2006, pp. 109-120. 9. Herrbach, O., 2001, Approche positive et approche interprtative de la recherche en comptabilit financire, n Dumontier, P., Teller, R. (coordon.), Faire de la recherche en comptabilit financire, Vuibert, Paris 10. Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Tab r , N., Be#ianu, L., 2006, Bazele contabilit! ii concepte, modele, aplica ii, Editura Sedcom Libris, Ia$i 11. Horomnea, E., Georgescu, I., 2007, Profesia contabil! la nceput de mileniu, text publicitar ap rut n Ziarul de Ia$i nr. 222 (4924) din 20 septembrie 2007, p. 5 12. Istrate, C., 2008, Evolu ii, covergen e, puncte tari $i puncte slabe n contabilitatea ntreprinderilor mici $i mijlocii din Romnia, n volumul Congresul profesiei contabile din Romnia Profesia contabil ntre reglementare $i interesul public, editura CECCAR, Bucure$ti, 2008, pp. 271 - 282. 13. Istrate, C., (2009) La ce (mai) serve$te contabilitatea?, n volumul Validarea informa#iei financiar-contabile n contextul dezvolt rii durabile economic.social.ambiental, Editura Universit #ii Alexandru Ioan Cuza Ia$i, pp. 96 108 14. Istrate, C, Mardare, G., Les faux amis des comptables et le management des mots dans la traduction, Intertext revista $tiin ific! a Institutului de cercet!ri filologice $i lingvistice de la Universitatea Liber! Interna ional! din Moldova, nr. 3-4/2008, Chi$in u, 2008, pp. 212224 (ISSN 1857-3711); on-line la adresa http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/intertext3408/Intertext_3-4_2008_212_0.pdf 15. Labardin, P., 2006, Autour du mot comptabilit, n Cahiers de recherche du Laboratoire Orlanais de Gestion, no. 2006-02, la adresa http://www.instituteuroplace.com/mapping/ief.phtml?m= 14&r=1946 (accesat pe 5.09.2007) 16. Lassgue, P., 1996, Gestion de lentreprise et comptabilit, 11e dition, Dalloz, Paris 17. Nikitin, M., Labardin, P., 2007, Les mots et les choses (de la comptabilit), Douzimes Journes d'Histoire de la Comptabilit et du Management, Lille, les 29 et 30 mars 2007 (la adresa http://odlv.free.fr/jhcm/papiers/labardin-nikitin.pdf, accesat pe 25.09.2007) 18. Obert, R., La construction du droit comptable, accesat pe 15.07.2005 la adresa http://perso.orange.fr/robert.obert/page4.html 19. Oprea, C., Ristea, M., V duva, I., Neam#u, H., 1995, Bazele contabilit! ii, Editura didactic $i pedagogic , Bucure$ti
Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, 12 editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Despre cum este v zut contabilitatea din untrul #i dinafara profesiei

20. Paciolo, L., 1986, Tratat de contabilitate n partid! dubl!, versiunea romneasc de (tefan Cuciureanu,, comentarii de Dumitru Rusu, Editura Junimea, Ia$i 21. Riahi-Belkaoui, A., 2000, Accounting Theory, 4th edition, Tomson learning, London 22. 'ugui, A., 2007, Cine nu are profesioni$ti contabili, s! $i-i cumpere, text publicitar ap rut n Ziarul de Ia$i nr. 221(4923) din 19 septembrie 2007, p. 5 23. http://www.ceccar-iasi.ro/tablou.htm (accesat la 23 septembrie 2007) 24. http://www.ceccarbacau.ro/ (accesat la 23 septembrie 2007) 25. http://www.ceccarbv.org/html/membri.html (accesat la 24 septembrie 2007) 26. http://www.ceccarcta.ro/experti-contabili/liberi-profesionisti.htm (accesat la 24 septembrie 2007) 27. http://www.ceccar.ro/?P=A453 (accesat la 24 septembrie 2007) 28. * * * 2005, Mazars IFRS - Enqute europenne 2005, la adresa http://www.mazars.com /fr/pdf/ Enquete_IFRS_2005_FR.pdf (accesat pe 10.10.2007)

Informarea financiar-contabil n condi#ii de criz : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil n Romnia, 13 editura Universit #ii Al. I. Cuza Ia$i, Ia$i, 2009, 250 pagini, ISBN978-973-703-514-1, pp. 124 - 137

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com