Sunteți pe pagina 1din 5

Scoala cu clasele I-VIII Nr.10 Resita CLASA A II-a, inst.

Cristina Ardeleanu

DISCIPLINA OPTIONALA

LITERATURA PENTRU COPII

OPTIONAL LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE I - LIMBA SI COMUNICARE

NR.ORE 1

1. Ar!u"e#t $. O%iecti&e ca'ru. O%iecti&e 'e re(eri#ta ). Co#ti#uturi *. Acti&itati 'e i#&atare +. Mo'alitati 'e e&aluare ,. Bi%lio!ra(ie

ARGUMENT

Co"-o#e#ta i"-orta#ta a literaturii #atio#ale. literatura -e#tru co-ii i#clu'e totalitatea creatiilor care. -ri# -ro(u#/i"ea "esa0ului. !ra'ul 'e accesi%ilitate si #i&elul reali/arii artistice. se 'o&e'esc ca-a%ile sa i#tre i#tr-o relatie a(ecti&a cu cititorii lor. Literatura 'esti#ata co-iilor i"%raca la (iecare &arsta (or"e s-eci(ice. i"-use 'eS #i&elul 'e/&oltarii -si1ice2 s(era 'e i#terese. tre%ui#te si #ecesitati2 -osi%ilitati 'e i'e#ti(icare si i#tele!ere a "esa0ului artistic. caracter i#(or"ati&2 e3-resi&itate2 caracter (or"ati&.

O-erele 'esti#ate co-iilor au cate&a tra saturi

Ca 'isci-li#a o-tio#ala. literatura -e#tru co-ii &i#e sa i#&esti!1e/e u#i&ersul -ro-riu 'e cu#oastere al co-ilului. #a/ui#tele si as-iratiile lui cele "ai i#alte. Literatura -e#tru co-ii este u# o-tio#al la #i&elul ariei curriculare I 4 LIMBA SI COMUNICARE. Stu'ierea acestei 'isci-li#e ur"areste 'e/&oltarea ca-acitatii 'e e3-ri"are orala si scrisa2 'e/&oltarea ca-acitatii 'e rece-tare a "esa0ului oral si scris.

Pe la#!a aceste o%iecti&e ale ariei curriculare i# care se i#ca'rea/a. o-tio#alul 'e (ata "ai ur"areste largirea orizontului cultural si dezvoltarea spiritului artistic si moral. Recrearea realitatii i# toata co"-le3itatea ei o(era co-ilului "ic u# i#tre! u#i&ers 'e !a#'ire si 'e se#ti"e#te. Stu'iul cartilor -e#tru co-ii o(era co#'itii -e#tru (or"area si 'e/&oltarea u#or 'e-ri#'eri le!ate 'e au'ierea u#ui te3t2 i#tele!erea co#ti#utului te3tului2

i#tele!erea "esa0ului tra#s"is2 re'area co#ti#utului rece-tio#at2 e&i'e#tierea -erso#a0elor si sta%ilirea u#or caracteristici ale acestora2 'i(ere#tierea trasaturilor -o/iti&e si a celor #e!ati&e ale -erso#a0elor stu'iate s.a.

I# co#'itiile actuale. i# care se ti#'e s-re o societate i#(or"ati/ata i# care co"-uterul si i#ter#etul au rol -ri"or'ial. co#si'er ca o o%li!atie 'e -ri" or'i# a 'ascalului sa !aseasca solutii -ri# care sa i#'ru"e co-ilul s-re carte. Stu'ierea literaturii -e#tru co-ii are u# scoco!#iti&. 'ar. i# e!ala "asura. a(ecti& si "oral. ceea ce 'e"o#stre/a i"-orta#ta culti&arii -asiu#ii -e#tru lectura.

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE RE ERINTA De!"#ltarea $a%a$itatii de re$e%tare a &esa'ului s$ris 1.1.sa citeasca e3-resi&. corect . cursi& si co#stie#t u# te3t2 1.$.sa se"#ale/e -ri# re-lici a'ec&ate i#tele!erea "esa0ului citit 1.).sa 'es-ri#'a i#(or"atii ese#tiale 'i# te3tul citit2 1.*.sa co#stie#ti/e/e citirea u#ui te3t #ou2 De!"#ltarea $a%a$itatii de $#&uni$are $.1.sa re'ea i# cu&i#te -ro-rii -ro-rii co#ti#utul u#or te3te sau (ra!"e#te ale lor2 $.$.sa "a#i(este o atitu'i#e 'e!a0ata i# co"u#icarea orala2 $.).sa recite &ersuri 'i# 'i(eriti -oeti2 $.*.sa re'ea i# &or%irea cure#ta -arti 'i# te3tele stu'iate sau i#&ataturi 'es-ri#se 'i# acestea. $.+.sa reali/e/e le!aturi i#tre o-erele stu'iate si i#tre scriitori cititi. De!"#ltarea si lar(irea #ri!#ntului $ultural ).1.sa -re/i#te o carte. &or%i#' 'es-re -artile ei co"-o#e#te. titlul. autorul etc.

).$.sa se 'escurce i#tr-o %i%lioteca2 ).).sa e3-ri"e -re(eri#te -e#tru a#u"iti -oeti sau -o&estitori. -e#tru a#u"ite o-ere2 De!"#ltarea s%iritului artisti$ si &#ral *.1.sa "a#i(este i#teres -e#tru lectura2 *.$.sa e3-ri"e -areri 'es-re co#ti#utul u#ei lecturi sau 'es-re u# a#u"it co"-orta"e#t al -erso#a0elor2 *.).sa (aca 'o&a'a ca iu%este cartea si sa o -astre/e ca (ii#' u# %u# colecti&2 *.*.sa "a#i(este i#teres -e#tru literatura i# a(ara clasei2 *.+.sa 'ra"ati/e/e -arti 'i# te3te2 *.,.sa actio#e/e i# 'irectia alcatuirii u#ei "i#i%i%lioteci -erso#ale2

ACTIVITATI DE INVATARE 0ocuri 'e rol e3ercitii 'e i'e#ti(icare a i#(or"atiei e"ise-rece-tate e3ercitii 'e sesi/are a ele"e#telor se"#i(icati&e 'i#tr-u# "esa0 e3ercitii 'e 'ialo! e3ercitii 'e i'e#ti(icare a cu&i#telor #ecu#oscute

- e3ercitii 'e citire la -ri"a &e'ere - e3ercitii 'e i'e#ti(icare si 'e relatare a i#ta"-larilor relatate. i#tr-o succesiu#e lo!ica - e3ercitii 'e i'e#ti(icare a ali#eatelor - e3ercitii 'e i'e#ti(icare si 'e a#ali/are a i"a!i#ilor - citirea u#ui te3t cu#oscut. cu i#to#atie i#tre%ari re(eritoare la te3t -o&estire cu a0utorul i#&atatorului e3ercitii 'e co#struire a u#or e#u#turi -e %a/a u#ui sir 'e i#tre%ari co#struirea u#or te3te orale scurte -e %a/a u#ui sir 'e ilustratii sau %e#/i 'ese#ate

re'actarea u#or te3te 'e "ica i#ti#'ere. -e %a/a u#ui su-ort &i/ual si a u#ui sir 'e i#tre%ari e3ercitii 'e e&aluare a -ro-riului scris e3ercitii 'e scriere corecta

- e3ercitii 'e i'e#ti(icare a titlului. a autorului. a te3tului -ro-riu-/is2 - 'iscutii -ri&i#' as-ecte ale o-erelor stu'iate 5ase"a#ari. 'eose%iri6 - 'escrierea co"-orta"e#tului a#u"itor -erso#a0e. relie(a#' -artile -o/iti&e si #e!ati&e 2 - 0oc 'e rol2 e3ercitii 'e recu#oastere a -erso#a0elor cu#oscute -ri# -reci/area i#susirilor lor

MODALITATI DE EVALUARE -ro%e orale - citire la -ri"a &e'ere -ras-u#suri la i#tre%ari le!ate 'e co#ti#ut --o&estirea co#ti#utului citit -recitare -ro%e scrise - ras-u#suri la i#tre%ari le!ate 'e co#ti#ut - co#struire a u#or e#u#turi -e %a/a u#ui sir 'e i#tre%ari BIBLIOGRA IE Llteratura pentru copii, E'.Ara"is. 1778 Llteratura pentru copii, Ma#ual -e#tru licee -e'a!o!ice. EDP. Bucuresti 178$ Llteratura pentru copii, Ma#ual -e#tru clasa a 9III-a 4 scoli #or"ale. EDP. Bucuresti 177: Indrumator metodic pentru invatatori, parinti si copii, lecturi literare pentru clasa a II-a, E'.M.Dutescu. 177). Bucuresti Calatorie cu cartea, lecturi scolare su-li"e#tare -e#tru clasa a II-a. E'.Cori#t 177+ Povestile anului, lecturi -e#tru clasa a II-a.

S-ar putea să vă placă și