Sunteți pe pagina 1din 97

MODUL 2

PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA CURRICULUM-ULUI CENTRAT PE COMPETENE

Ghid formare

PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA CURRICULUM-ULUI CENTRAT PE COMPETENE Curs dedicat persoanelor interesate de proiectarea i implementarea curriculum-ului centrat pe De! riere !u i"ta competen e O#ie ti$e Lista o!iecti"elor educa ionale# edu atio"ale $ Titlul le tiei %up & parc ur'e rea curs ului( a!s ol"e n ii aces tuia "or )i cap a!ili s&#

$ Prec i*e* e con cept ele re)e rito are la 'lo! ali* area +n edu ca i e$ $ Prec i*e* e dim ensi

une a euro pea n& a edu ca i ei +n plan le'i slati "$ $ Enu mer e o! iecti "ele ,tra te'i ei Eur opa -.-

. pri" ind o cre tere intel i'en t&( dura !il& i )a"o ra!i l& incl u*iu nii$ $ Ana li*e *e dim ensi

une a euro pea n& a edu ca i ei +n plan ul curr icul umului !a* at pe com pete n e$ $ %e)i neas c&

+n mod core ct con cept ul de com pete n &$ $ ,pe ci)ic e noil e rolu ri ale edu catu lui i

ale edu cato rulu i +n )unc ie de com pete n e$ $ Prec i*e* e mod alit& ile de de* "olt are a pers

onal it& i i prin auto edu ca i e$ $ ,pe ci)ic e a!or d&ri le sem ni)i cati "e +n e"ol u ia curr icul

umului cent rat pe com pete n e$ $ Ana li*e *e un mod el de de)i nire a curr icul umu lui$ $

Prec i*e* e con di ii le de imp lem enta re a curr icul umului$ $ Mo dele *e com pete n el e de cent

rare pe edu cat$ $ Apli ce com pete n el e de e"al uare calit ati" &a celo r edu ca i$ $ ,pe ci)ic e

rolu l edu ca i ei non )or mal e +n de* "olt area com pete n el or$

%COPUL& +nsuirea e)icient& i )unc ional& de c&tre personalul didactic a noului cod curricular ca terminolo'ie i mai ales ca aplica ie/ O'IECTI(E& O0$ +nsuirea terminolo'iei noului curriculum si TIC/

O-$ )ormarea deprinderilor de plani)icare i proiectare a di)eritelor tipuri de curriculum( utili*and TIC/ O1$ de*"oltarea a!ilit& ilor de implementare a di)eritelor tipuri de curriculum$ Com)ete"te *e"erale& - selectarea c&ilor i mi2loacelor de comunicare adec"ate +n "ederea e)icienti*&rii demersului educa ional - "alori*area particularit& ilor indi"iduale i de 'rup ale interlocutorilor +n scopul reali*&rii unei comunic&ri e)iciente - adoptarea unui comportament adec"at +n raporturile cu interlocutorii pentru reali*area unui climat de cola!orare - prelucrarea in)orma iilor din !a*a de date +n "ederea proiect&rii( plani)ic&rii i or'ani*&rii e)iciente a acti"it& ii - utili*area so)t-urilor pentru pre*entarea sec"en elor educa ionale - utili*area te3nicilor i te3nolo'iilor in)orma ionale computeri*ate pentru e)icienti*area acti"it& ii i asi'urarea calit& ii acesteia - anali*a re*ultatelor inspec iei colare i a celor o! inute +n urma e4amenelor na ionale 5 concursurilor colare( cu a2utorul TIC +n "ederea de*"olt&rii procesului instructi" 6 educati" - proiectarea acti"it& ilor +n "ederea reali*&rii unui demers educa ional de calitate( utili*and TIC - coordonarea procesului instructi" 6 educati" pentru reali*area pro'resului colar - aplicarea strate'iilor didactice adec"ate prin utili*area metodelor educa ionale necesare proiect&rii 5 or'ani*&rii 5 e"alu&rii demersului didactic( utili*and TIC

- utili*area te3nicilor i instrumentelor de e"aluare speci)ice procesului educa ional - sta!ilirea o!iecti"elor i criteriilor de e"aluare cu respectarea principiilor mana'ementului calit& ii totale - promo"area "alorilor na ionale i europene +n educa ie prin pro'rame i parteneriate - aplicarea instrumentelor de autoe"aluare +n scopul creterii calit& ii actului mana'erial Com)ete"te !)e ifi e& - plani)icarea i proiectarea acti"it& ii didactice con)orm noului curriculum( in special TIC/ - aplicarea unor trasee curriculare di)erite )unc ie de mediul colar$ - e4ersarea a!ilit& ilor de a comunica constructi" +n 'rupul de cole'i/ - e4ersarea competen elor TIC( personale i pro)esionale/ capacitatea de autoe"aluare i de )ormulare a propriilor de)ini ii i competen e$ - contienti*area rolului +n"& &rii asistate de calculator ca element esen ial +n )unc ionarea real& a procesului de +n"& &m7nt/ - o!ser"area sistematic& a implic&rii( atitudinii( comportamentului mem!rilor 'rupului/ - capacitatea de ela!orare a documentelor i materialelor didactice( cu a2utorul TIC/ - e4ersarea a!ilit& ilor de reali*are documentelor/ ( cu a2utorul TIC/ de*"oltarea competen elor de utili*area a al'oritmilor pre*enta i( cu a2utorul TIC/

- )ormarea unei atitudini re)le4i"e +n a!ordarea pro!lematicii speci)ice ela!or&rii documentelor$ proiectarea acti"it& ilor +n concordan & cu o!iecti"ele educa ionale i cu speci)icul local( utili*and TIC/ - selectarea i aplicarea )ormelor de or'ani*are adec"ate( al&turi de celelalte componente ale procesului didactic( +n dinamica sistemului de in"atamant in)ormati*at/ - aplicarea instrumentelor in)ormatice in proiectare( plani)icare( monitori*are( consiliere i e"aluare a cadrelor didactice/ - sta!ilirea m&surilor recuperatorii( de ameliorare i de*"oltare +n "ederea optimi*&rii demersului didactic/ - capacitatea de "alori)icare a "alen elor Internetului pentru optimi*area acti"it& ii didactice i +n scopul de*"olt&rii pro)esionale/ - e4ersarea a!ilit& ilor de di)eren iere a )ormelor de or'ani*are prin c&utarea celor mai potri"ite surse de in)ormare pri"ind domeniul de specialitate/ - capacitatea de a proiecta documente speci)ice disciplinei predate/ - e4ersarea capacit& ii de ela!orare a pro'ramelor de op ional$ - e4ersarea a!ilit& ilor de a anali*a constructi" un studiu de ca* re)eritor la o strate'ie didactic&/ - de*"oltarea a!ilit& ilor de plani)icare a acti"it& ilor( cu a2utorul instrumentelor TIC/ - e4ersarea capacit& ilor de utili*are a mi2loacelor de +n"& &m7nt( inclusi" a celor speci)ice TIC/ - adaptarea metodolo'iei didactice la particularit& ile de +n"& are ale copiilor 8"7rsta( particularit& i indi"iduale9/

- contienti*area "alen elor creati"e i interacti"e ale instrumentelor TIC +n plani)icarea( implementarea i e"aluarea acti"it& ilor didactice$ Pla"ul le tiei&

Mome"tul + titlu& GLO'ALI,ARE I EDUCAIE


o

Cadrul +&

- *lo#ali-area repre*int& procesul prin care distan a 'eo'ra)ic& de"ine un )actor tot mai pu in important +n sta!ilirea i de*"oltarea rela iilor trans)rontaliere de natur& economic&( politic& i social 6 cultural& - 'lo!ali*area const& +n inte'rarea tot mai puternic& a &rilor i a popoarelor acestor &ri( ca urmare( pe de o parte( a reducerii +nsemnate a costurilor de transport i comunicare( a elimin&rii !arierelor din calea circula iei !unurilor( ser"iciilor( capitalurilor( cunotin elor i a oamenilor( +ntre state( precum i a cre&rii unei re ele de institu ii la ni"el mondial( iar pe de alt& parte( a interesului &rilor de a solu iona( cu e)orturi unite( pro!leme 'ra"e comune 6 poluarea( terorismul( de*ec3ili!rele economice i )inanciare $a$/ - 'lo!ali*area constituie un proces care se r&s)r7n'e asupra tuturor( iar )actorii determina i de aceasta 8e4plo*ia demo'ra)ic&( pro'resul tiin ei( re"olu ia economic&9 pro"oac& tensiuni i oportunit& i )&r& precedent( care tre!uie

cunoscute i 'estionate/ - e)ectele po*iti"e i ne'ati"e ale 'lo!ali*&rii se e4tind cu rapiditate +n +ntrea'a lume( a)ect7nd "ia a economic&( social& i politic& a tuturor comunit& ilor e4istente pe planet&/ - 'lo!ali*area este considerat& ca )iind unul din procesele economice( ecolo'ice( sociale i politice cele mai comple4e pe care le-a cunoscut omenirea p7n& +n pre*ent$

Cadrul 2&

- o"di.ie e!e".ial/ pentru de*"oltarea sistemului de +n"& &m7nt/ - u"ul di" o#ie ti$ele fu"dame"tale ale politicilor educa ionale( +n sensul inte'r&rii acestora +n politicile pu!lice europene$ - moder"i-area edu a.iei const& +n sta!ilirea unor raporturi optime +ntre componentele sistemului de +n"& &m7nt( ast)el +nc7t acesta s& o)ere condi ii adec"ate de aplicare a celor mai e)iciente strate'ii educa ionale$

Aspectele modernizrii educaiei# moderni*area +ntre'ului sistem de +n"& &m7nt/ e)icien a - prin raportare la rolul s&u +n "ia a social&$ 0a tori determi"a".i ai moder"i-/rii edu a.iei - fa torii i"ter"i 6 trimit c&tre un ec3ili!ru +ntre tradi ie i moderni*are pentru asi'urarea continuit& ii e"olu iei +n"& &m7ntului$ - fa torii e1ter"i - "i*ea*& pro'resul tiin i)ic( 'radul de prelucrare a in)orma iilor
o

Cadrul 2 &

- +n educa ie se promo"ea*& metodolo'ii de )ormare a '7ndirii critice( comple4e( iar pro)esorii tre!uie s& )ie pre'&ti i cu ast)el de metodolo'ii$ - sistemul educa ional i cel al pre'&tirii pro)esionale( implic& fle1i#ili-area 3i li#erali-area cererii( o)ertei( costurilor pre'&tirii( )omelor de salari*are i moti"are pentru standarde de calitate$ - globalizarea educaiei se poate realiza prin#

- creterea o)ertei educa ionale prin pro'rame de studii dura!ile( care s& permit& )ormarea de competen e corespun*&toare noilor cerin e de pe pia a muncii intern& i interna ional&/ - de*"oltarea noilor te3nolo'ii in)ormatice i e-Learnin'/ - creterea ni"elului de in)ormare i comunicare/ - recunoaterea interna ional& a diplomelor uni"ersitare/ - de*"oltarea unor noi modele pri"ind suportul economic din mediul pu!lic i pri"at/ - de*"oltarea parteneriatelor cu mediul economic( social i cultura
o

Cadrul 4& - Accesul la educa ie se identi)ic& ca un dre)t fu"dame"tal( at7t +n statele mem!re ale Uniunii Europene( c7t i +n Rom7nia$ - Dreptul la educaie reprezint# un mod de pre"enire a riscului de s&r&cie i e4clu*iune social&/ o important& modalitate de spri2inire a inclu*iunii sociale a 'rupurilor "ulnera!ile$

- +n"& am7ntul tre!uie s& )ie adaptat la ni"el cultural( iar )ormarea intercultural& de"ine un concept inclu*i"( compre3ensi"( care "i*ea*&# - toate colile i comunit& ile/ - to i ele"ii i pro)esorii/ - +ntre' curriculumul 8nu numai unele dicipline9( toate metodele utili*ate( sistemele de e"aluare $a$ - Educa ia intercultural& se raportea*& la educa ia antirasist&( - educa ia inclu*i"& - o educa ie care nu e4cude( nu selectea*&( - educa ia :anti!ias; 8)&r& discriminare( care com!ate pre2udec& ile9( - educa ia 8desc3is&9 pentru di"ersitate 8lin'"istic&( social&( reli'ioas&( se4ual&9( - educa ia pentru to i - caracteri*at& prin asi'urarea accesului li!er la educa ia de !a*& pentru to i( atin'erea de c&tre to i cei care +n"a & a unor standarde de competen & sta!ilite la ni"el na ional( acces i participare social& e'al& tuturor persoanelor$ - UE a creat i lansat +n -.0-( Platforma european de combatere a srciei i a excluziunii sociale - pre"ede ac iuni ce

urm&resc reducerea s&r&ciei i a e4clu*iunii sociale pentru cel pu in -. de milioane de persoane p7n& +n -.-.$

Cadrul 5 &

succesele economice ale statelor !u"t determi"ate dire t de calitatea sistemelor de +n"& &m+nt( cel mai e)icient )actor )iind capitalul uman( e4primat +n cunotin ele( competen ele( capacit& ile creati"e i calit& ile morale ale mem!rilor societ& ii( pe care le )ormea*& +n mare m&sur& sistemul de +n"& &m+nt$

- ,e consider& c& sistemul de +n"& &m+nt $a de$e"i 6" ur7"d o ramur/ )rioritar/ de )rodu .ie ( )iind pri"it nu doar ca o s)er& ocupa ional&( ci i ca o s)er& de in"esti ii a"anta2oase$ - <n -.00( +n cadrul unei Con)erin e or'ani*ate de ONU( +n "ederea monitori*&rii re*ultatelor o! inute de statele mem!re ONU pentru atin'erea O!iecti"elor de %e*"oltare ale Mileniului( se re'&seau urm&toarele o!iecti"e# A e!ul u"i$er!al la i lul )rimar de 6"$/./m7"t - urm&rete ca p7n& +n -.0=( copiii de pretutindeni( indi)erent de se4( s& +nc3eie un ciclu primar complet de studii( Elimi"area di! rimi"/rii de *e" di" 6"$/./m7"tul )rimar 3i !e u"dar - din toate )ormele de +n"& &m7nt

p7n& +n -.0=/ - Factori care reduc accesul la educaia primar# s&r&cia( etnia( se4ul( lim!a +n care se pred&( neadaptarea condi iilor de predare pentru copiii cu ne"oi speciale( lipsa 3ranei i a !anilor( producerea de de*astre naturale care au pro"ocat pierderi materiale i umane deose!ite( creterea mo!ilit& ii popula iei( ur!ani*area e4cesi"&( con)lictele sociale(

de*"oltarea +ntr-un ritm alert a te3nolo'iei( - +n Rom7nia se +nre'istrea*& ni"elul cel mai sc&*ut al c3eltuielilor pentru educa ie( comparati" cu &rile mem!re ale Uniunii Europene$ -s-a ar&tat c& i"$e!ti.ia 6" edu a.ie e!te re"ta#il/ 6" !e"! e o"omi ( deoarece( aceasta poate 'enera economii prin diminuarea costurilor )enomenelor sociale ne'ati"e in)luen ate de lipsa de educa ie sau de o educa ie precar&$ - !u"t "e e!are !trate*ii "a.io"ale oere"te pentru educa ia 'lo!al& i de )ormare pe tot parcursul "ie ii$ - e!te "e e!ar/ )romo$area )arte"eriatelor efi ie"te +ntre p&r ile interesate c3eie( inclusi" de a)aceri( partenerii sociali i institu iile de +n"& &m7nt la toate ni"elurile$ - se propune re3terea i"$e!ti.iilor 6" a)italul uma" ( prin +m!un&t& irea educa iei i a competen elor i recunoate( totodat&( importan a +n"& &rii pe tot parcursul "ie ii +n cadrul pro'ramelor na ionale de re)orm&$

Cadrul 8 &

- Noile te3nolo'ii in)orma ionale i de comunica ie au o in)luen & e"ident& asupra demersurilor 'lo!ale de )ormare i asupra politicilor educa ionale$
-

La ni"el de politic& a educa iei( informatizarea nvamntului angajeaz urmtoarele prioriti con)irmate interna ional# introducerea i utilizarea te nologiilor informatice i de comunicare +n condi iile :interac iunii armonioase intre 3ard( so)t i instruirea personalului;/ aplicarea te nologiilor informatice i de comunicare n gestionarea eficient a resurselor pedagogice i +n acti"itatea de proiectare curricular& a planului de +n"a &m7nt( a pro'ramelor i a cursurilor uni"ersitare/ asigurarea dezvoltrii curriculare prin cola!orarea permanent& +ntre specialitii +n proiectare didactic& i creatori de so)t/

asigurarea bazei de date necesare pentru realizarea funciilor manageriale de planificare!organizare ( orientare-+ndrumare metodolo'ic&( re'lare-autore'lare 8prin ac iuni de per)ec ionare i de cercetare9 a

sistemului i a procesului de +n"& am7nt$ - Unul din o!iecti"ele )undamentale ale ,trate'iei Europa -.-. - utilizarea noilor instrumente "#$ i formarea cadrelor didactice( condi ie esen ial& pentru promo"area creati"it& ii i a ino"&rii$ - te3nolo'ia in)orma iei i a comunic&rii 8TIC9 o)er& o "arietate de instrumente care pot desc3ide noi posi!ilit& i +n s&lile de clas&$ Acestea pot a2uta( +n special( la adaptarea procesului de nvmnt la nevoile fiecrui elev i( de asemenea( le pot o)eri acestora competenele digitale e4trem de necesare +n economia !a*at& pe cunoatere$ - Prin transformarea predrii i nvrii( se consider& c& TIC contri!uie la do!7ndirea competen elor de !a*& - sau c3eie Ele"ii tre!uie s& o! in& :fluen digital;$ Acest aspect este "ala!il indi)erent dac& aceste competen e sunt speci)ice pe discipline sau sunt cross-curriculare ori trans"ersale i( ast)el c&( tre!uie do!7ndite prin procesul de educa ie +n ansam!lu$ Cele mai im)orta"te #e"efi ii adu!e de i"!truirea )ri" e- Lear"i"* sunt urm&toarele# - dezvoltarea abilitilor de lucru individuale i de ec ip(

- dezvoltarea abilitilor de analiz si sintez a informaiilor( - dezvoltarea capacitii de punere n practic a in)orma iilor do!7ndite +n coal&$

Cadrul 9&

E$aluarea u"o3ti".elor

%arcin de lucru& Reali*a i minim dou& corela ii +ntre 'lo!ali*area accesului la educa ie( costurile acesteia i rolul te3nolo'iilor in)orma ionale Mome"tul 2& DIMEN%IUNEA EUROPEAN: ;N EDUCAIE
o

Cadrul +&

- educa ia democratic& a )ost a!ordat& din perspecti"& pluridimensional&( presupun7nd# - dimensiune politic& 8participarea la procesul deci*ional democratic i la e4erci iul puterii politice9/ - dimensiune 2uridic& 8cunoaterea i punerea +n aplicare a drepturilor i responsa!ilit& ilor cet& enilor9/ - dimensiune cultural& 8culti"area respectului( "alorile democratice )undamentale9/ - dimensiune social& i economic& 8lupta +mpotri"a s&r&ciei i mar'inali*&rii( de*"oltarea comunitar&( rolul

economiei pentru de*"oltarea unei societ& i democratice9/ - dimensiune european& 8+m!o'& irea culturii europene +n unicitatea i di"ersitatea sa( necesitatea de a +n"& a s& tr&ieti +n conte4t european9$ Dime"!iu"ea euro)ea"/ este o realitate dinamic& ce tra"ersea*& curriculum-uri i "ia a colar& european&( )iind construit& +n actul educati"$ >i*ea*& domeniile curriculum-ului( )orm&rii cadrelor didactice( le'isla iei colare( or'ani*&rii acti"it& ilor colare i e4tracolare$ Comunitatea European& urm&rete# s& de*"olte dimensiunea european& +n educa ie( +n special prin +n"& area i r&sp7ndirea lim!ilor statelor mem!re/ s& )a"ori*e*e mo!ilitatea studen ilor i a pro)esorilor( inclusi" prin +ncura2area recunoaterii academice a diplomelor i a perioadelor de studiu/ s& promo"e*e cooperarea dintre institu iile de +n"& &m7nt/ s& de*"olte sc3im!ul de in)orma ii i de e4perien & pri"ind pro!lemele comune sistemelor de +n"& &m7nt din statelor mem!re/ s& )a"ori*e*e de*"oltarea sc3im!urilor de tineri i de animatori socio-educati"i/ s& +ncura2e*e de*"oltarea educa iei la distan &$ A!)e tele omu"e "e e!are la ni"elul o!iecti"elor na ionale#

- noile roluri ale colii# desc3iderea c&tre mediul economic( cultural( apropierea de situa iile de "ia &( sta!ilirea de parteneriate coal& - comunitate/ - de*"oltarea competen elor interculturale la ni"elul rela iilor i comunic&rii interpersonale/ - +m!un&t& irea permanent& a )orm&rii ini iale i continue a personalului didactic/ - educa ia minorit& ilor/ - respectarea drepturilor omului$

Cadrul 2&

E$aluarea u"o3ti".elor

%arcin de lucru& Identi)ica i minim cinci demersuri )undamentale ale Uniunii Europene pri"ind con)i'urarea dimensiunii europene a educa iei i minim cinci ac iuni pe care le pot adopta &rile mem!re$

Mome"tul 2& A)li a.ii


o

Cadrul +&

Reali-area u"ui e!eu

%arcin de lucru& Reali*a i un eseu de minim apte )ra*e pri"ind sc3im!&rile calitati"e de*ira!ile +n educa ia european& 8principii( "alori( ac iuni9$ Mome"tul 4 & ANALI,A DIMEN%IUNII EUROPENE ;N CONTE<TUL ;N(::M=NTULUI ROM=NE%C
o

Cadrul +&

Co"!idera.ii teoreti e

- Prezentarea paradigmei pedagogiei prin competene - promo"ea*& prioritatea )orm&rii competen elor ca )iind una din )inalit& ile educa iei$ Ast)el( rolul edu a.iei !e re o"fi*urea-/( iar paradi'ma )orm&rii competen elor tre!uie acceptat& i "eri)icat& +n curriculum$ - $urriculumul trebuie s conin att scopuri i obiective adecvate' coninuturi de corelare' moduri de exersare n situaii variate i complexe' ct i o nou metodologie de formare i de evaluare a ni"elului inte'r&rii ac3i*i iilor( o utili*are di)erit& a metaco'ni iei$ Co".i"utul o" e)tului de om)ete"./ !u)ort/ la!ifi /ri> du)/& afirmarea 6" a .iu"e/ afirmarea 6" re-ol$area de !ar i"i/

afirmarea 6" !itua.ii om)le1e/ eleme"tele om)o"e"te/ mo#ili-area eleme"telor/ o"di.iile de folo!ire/ e$aluare/

Com)ete".ele 3i rolurile "oi ale edu atului 3i ale elui are edu / - Com)ete".ele tra"!$er!ale - aplicarea creati"& a pro'ramelor construite pe competen e i impun diminuarea pro'resi"& a re*isten ei la sc3im!are$ <n derularea procesului )orm&rii educatului( rolurile active ale acestuia se modelea*& i se a)irm& pro'resi" 8con)orm paradi'mei centr&rii pe educat9#

contienti*ea*& conte4tul dat( dar i sarcinile/ +i "eri)ic& ce tie( ce poate( ce e4perien & are( ce per)orman & anicipea*&( cum poate cola!ora/ percepe rela iile dintre di)icultatea sarcinii i capacit& ile sale de a o re*ol"a/ +i proiectea*& ac iunea i + anticipea*& strate'iile i per)orman ele/ des)&oar& ac iuni de construire e)ecti"&( +n mod direct sau prin cola!orare( pentru a re*ol"a mai e))icient sarcia( recur'7nd la mo!ili*area tuturor resurselor sale/ utili*ea*& strate'ii de ac iune co'niti"e i metaco'niti"e i( totodat&( recur'e la o autoe"aluare a propriului demers de re*ol"are/ recur'e continuu la o a!ordare retrospecti"& asupra sarcinii asumate i creea*& rela ii +ntre noile per)orman e i pro'resul reali*at/ ar'umentea*& ra iunile reuitelor i identi)ic& di)icult& ile care sunt su! controlul s&u# e)ortul( metoda utili*at&( aten ia( atitudinea( e4perien a( tr&irile etc$/ e"aluea*& starea sa de satis)ac ie prin raportarea la strate'iile utili*ate( la a!ilit& ile( capacit& ile de de*"oltare( prin di)erite te3nici de e"aluare/ aplic& sau tras)er& ac3i*i iile sale +n sarcini "iitoare i "eri)ic& demersul care )acilitea*& trans)erul noilor cunotin e etc$ Com)ete".e&

- $ompetena de a comunica n limba oficial( - $ompetena de a comunica n limbi strine( - $ompetene de baz n matematic' tiin i te nologie - $ompetene informatice - $ompetena de a nva s nvei - $ompetene sociale i civice - $ompetene cognitive - $ompetene sociale - $ompetene afective - $ompetenele antreprenoriale - $ompetena de exprimare cultural Com)ete".e )rofe!io"ale 3i om)ete".e tra"!$er!ale

$ompetena profesional - capacitatea pro!at& de a reali*a o selec ie pertinet&( de a com!ina i utili*a adec"at cunotin e( a!ilit& i( "alori i atitudini( n scopul rezolvrii reale i efective a unei anumite categorii de situaii de munc sau de +n"& are( circumscrise pro)esiei respecti"e( +n condi ii de e)icacitate i e)icien &$ $ompetenele transversale - acele capacit& i( a!ilit& i i priceperi care depesc un anumit domeniu( un anumit pro'ram de studii( datorit& )aptului c& sunt modelate prin a!ord&ri transdisciplinare$ Acestea constau +n a!ilit& i de lucru +n ec3ip&( a!ilit& i de comunicare oral& i scris& +n lim!a matern&5str&in&( utili*area TIC( re*ol"area de pro!leme$

Mome"tul 5 & A)li a.ii


o

Cadrul 0 #

Reali*area unor sarcini de lucru aplic7nd cunotin ele do!7ndite

%arcin de lucru& Identi)ica i dou& competene profesionale generale( care se de*"olt& +n cadrul mai lar' al domeniului de studii/ Identi)ica i dou& competene profesionale generale( care se de*"olt& +n cadrul pro)ilului de studiu/ Identi)ica i dou& competene tansversale pe care le poate do!7ndi ele"ul$

Mome"tul 8 & 0UNDAMENTE PEDAGOGICE ALE CURRICULUM-ULUI CENTRAT PE COMPETENE

Cadrul + &

- Pre*entarea mai multor accep iuni ale conceptului de curriculum/ - Eta)ele demersului de concepere a unui curriculum centrat pe competen e sunt urm&toarele# - delimitarea scopului( repre*entat de pro)ilul de )ormare a educatului i a o!iecti"elor speci)ice( ca un re)eren ial de competen e( care este ta!loul construct al rolurilor i al competen elor/ - identi)icarea i modelarea competen elor implicate +n adaptarea pro'ramelor speci)ice( ca podus - construct care inte'rea*& di"erse e4perien e de +n"& are/ - identi)icarea i antrenarea elementelor( a condi iilor conte4tului de reali*are( care sunt promo"ea*& metode acti"e i instrumente-construct/ - conturarea criteriilor de e"aluare con)om o!iecti"elor-competen e( a procedurii de e"aluare( a sistemului de metode i instrumente/ - proiectarea modelului-construct de poto)oliu didactic de e"aluare cer)iticati"&( )inal& i o)erirea spri2inului +n alc&tuirea lui pro'resi"& i critic&/ in)orma ionale( or'ani*atorice( temporale( rela ionale( aplicati"e( atitudinale( comportamentale dar i metodolo'ice( prin care se

- conceperea( ela!orarea i distri!uirea de material-suport i de instrumente( pentru acti"itatea independent& indi"idual& i +n 'rup$ - o competen & nu se de*"olt& linear( ci e"oluea*& +n spiral&( cu +ntoarceri la concepte de !a*&( semni)icati"e( cu noi asocieri de situa ii i conte4te +n care sunt pui educa ii$ - curriculumul centrat pe competene este un sistem complex care cuprinde# - )inalit& i( su! )orma o!iecti"elor 'enerale de ac iune i su! )orma e)ectelor ateptate dup& reali*are/ - con inuturile au +n "edere materiile( o!iecti"ele speci)ice( capacit& ile i competen ele care tre!uie de*"oltate/ - metodele peda'o'ice acti"e/ - modalit& i de 'estionare a proceselor i a modurilor de rela ionare/ - de*"oltarea raporturilor cu +ntre'ul conte4t or'ani*at/ - modalit& i de e"aluare a per)orman elor$ A "u !e o"fu"da urri ulumul e"trat )e om)ete".e u )ro*ramele 3 olare a"aliti e la!i e ? el este o structurare a di)eritelor e4perien e de +n"& are plani)icate i o)erite apoi pentru reali*area o!iecti"elor predeterminate$

Cadrul 2 &

Co"di.ii de im)leme"tare a urri ulumului

- este necesar corelarea curriculumului centrat pe competene cu alte dou dimensiuni# preci*area con inuturilor structurate pe conceptele esen iale ale domeniului i a o!iecti"elor terminale( 'enerale i speci)ice( ec3ili!rate pe de*"oltarea personalit& ii i pe raportarea la atept&rile socio-pro)esionale 8pro)ilul( re)eren ialul de competen e9/ e"aluarea criterial&( mai ales )ormati"& i +n situa ii( sarcini( pro!leme( proiecte e)ecti"e( comple4e care s& mo!ili*e*e inte'rat cele +n"& ate( s& le utili*e*e ca resurse +n demonstrarea competen elor$

Mome"tul 9 & A)li a.ii


o

Cadrul + &

Reali-area u"or !ar i"i de lu ru a)li 7"d u"o3ti".ele do#7"dite

%ar i"i& Pentru a e4prima +n ele'erea rela iei +ntre accep iile date conceptului de curriculum( e4prima i +nt7i prin cu"inte-c3eie esen a accep iilor in"entariate +n te4tul-suport i sc3ema de mai 2os$ Apoi ordona i-le de la 'eneral la particular$

,ursa# @oi a( -.0.( p$ 1AB$

Mome"tul ? & CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENE ;N DE,(OLTAREA PRO0E%IONAL: A EDUCATORULUI


o

Cadrul + titlu&

- n noua practic colar se impune cu necesitate profesionalizarea cadrelor didactice n condiiile n care: - instruirea este centrat& pe ele"/ - pro)esorul se implic& +n "ia a real& a clasei( prin adaptarea la conte4t i la di)eren ele dintre ele"i/ - se caut& solu ii e)iciente pentru dep&irea o!stacolelor dup& criterii de per)orman &/ - se caut& alternati"e sau se )acilitea*&( se sus ine i se coordonea*& construc ia +n"& &rii +n clas&$ Rolurile i ompetenele de baz ale profesorului: - an'a2ea*& ele"ii +n e4perien e de re*ol"are a unor con)licte ne'ati"e( cu )ormularea proprie de ipote*e i

re*ol"area prin cola!orare/ - +ncura2ea*& i accept& autonomia( initiati"ele ele"ilor/ - +ncura2ea*& dialo'ul( "alori)ic7nd r&spunsurile +n sinte*a )inal&/ - utili*ea*& "ariate in)orma ii i surse primare( pentru c&utare independent& sau cola!orare/ - +ncura2ea*& descoperirea de noi interpret&ri( noi pro!leme desc3ise( cu punerea de +ntre!&ri/ - utili*ea*& o terminolo'ie co'niti"ist&( pornind de la proces&rile mentale "ariate( +n construirea sarcinilor de +n"& are/ - spri2in& drumul propriu de +n ele'ere a conceptelor( urm&rind ca r&spunsurile s& re)lecte propriile idei( construite independent sau +n 'rup/ - adaptea*& curriculumul dat la situa ii( la pro!leme reale etc$

U" )rofil de-ira#il de om)ete"./ al )rofe!orului ROLURI COMPETENE I INDICATORI NI(EL ATEPTAT

A. ROLURI I COM !"!#$! %!#!RAL! CAR! A&I%UR' R!UI"A RO(!&IO#AL' A@+@ +@ Com)ete"./ 3tii".ifi /

,& o)ere ele"ilor un model de a!ordare tiin i)ic& a cunoaterii i a interpret&rii realit& ii

*e"eral/& - cunotin e( concepte de !a*&( principii pri"ind pre'&tirea de specialitate( utili*ate din postura de e4pert/ - cunotin e( concepte de !a*&( principii pri"ind pre'&tirea peda'o'ic&( pentru a re*ol"a pro)esionist situa iile speci)ice/ - studiu indi"idual continuu( prelucrare critic& proprie a datelor( )ormulare de ipote*e i solu ii interpretati"e/ - cunotin e pri"ind metodolo'ia tiin i)ic& de cunoatere( cercetare/ - s& aprecie*e critic ni"elul pre'&tirii sale tiin i)ice( limitele i s& conture*e solu ii$ - s& do"edeasc& clar +n ele'erea( utili*area conceptelor i a cunotin elor +n practicarea pro)esiunii/

- )ormularea de interpret&ri i sus inerea lor cu ar'umente pertinente/ - comunicare propriilor idei/ corect&( e)icace( ri'uroas&( oral i +n scris( a

A@2@ ,& reali*e*e instruirea centrat& pe ele"

2@

Com)ete"./ )eda*o*i / - cunotin e procedurale pri"ind aplicarea +n practic& a datelor teoretice peda'o'ice/ - propunerea de alternati"e +n reali*area +n ele'erii pro!lemelor noi/ - )ocali*are pe construirea cunoaterii de c&tre ele"i i nu pe transmitere( +nsuire necritic&/ - stimularea aplic&rii normelor tiin i)ice de c&tre ele"i( spri2inind a)irmarea autonomiei( initiati"ei

s&

ilustre*e

rolul

di)eritelor

cunotin e procedurale didactice +n aplicarea celor teoretice( +n re*olarea "ariat& a situa iilor reale de construc ie a cunoaterii

lor/ - peci*area criteriilor de !a*& pentru construirea +n ele'erii de c&tre ele"i(+ntr-un climat desc3is( cola!orati"/ - sta!ilirea rela iei +ntre cunotin ele prescrise +n pro'ram& i cele anterioare ale ele"ilor( cu "alori)icarea lor +n noua constructi"& co'niti"&/ - promo"area unor m&suri de )acilitare( de moti"are( de antrenare( de di)eren iere( de utili*are a erorilor i a o!stacolelor ca pro!leme de re*ol"at i de e"aluare a pro'resului$ A@2@ ,& conceap& care 2@ Com)ete"./ ultural/ *e"eral/& - cultur& 'eneral& de !a*&( ca support pentru cea de specialitate( )undamentat& trans- i interdisciplinar/ - identi)icaea elementelor de !a*& ale culturii# cunotin e( idei( modele( practice( norme atitudini( credin e( )actori( acumul&ri procedurale( - s& pro!e*e propria sa )ormare cultural&$

un conte4t al instruirii s& "alori*e*e

rolul di)eritelor resurse implicate +n construirea cunoaterii

semni)ica ii( sim!oluri( tradi ii( criterii de "alori*are( sensuri ale rela ilor/ - considerarea educa iei ca support( re*ultat( )enomen cultural cu )undamentare a4iolo'ic&/ - desc3iderea la noutate( sc3im!are( adaptare( participare( de*"oltare/ - de"enirea ca pro)essor 6 model cultural pentru ele"i# analist( critic( interpret$

A@4@ ,& asi'ure condi ii( resurse de e4plorare direct i de cola!orare pentru e4ersarea

4@ Ca)a it/.i o*"iti$e formate 3i e1er!ate - prelucrarea primar& a in)orma iilor( +n !a*a recept&rii - s& ilustre*e propria sa capacitate lor directe( e)iciente i "ariate( prin e4plorare direct/ repre*entare( esen iali*are( rela ioare( or'ani*are personali*at&/ - utili*area mecanismelor mentale prin a!stracte de - s& )ormule*e sarcini co'niti"e cate'ori*are( conceptuali*are structurare( pentru ele"i i s& pre"ad& erori( co'niti"&( pe cate'orii de mecanisme - )ormarea ima'inilor mentale neceare +n ele'erii prin mentale/

mecanismelor mentale implicate +n cunoatere

ar'umentare( rela ionare( inte'rarea in)orma iilor din o!stacole tipice( pe care apoi s& le di)erite surse i )ormularea lor/ - utili*area mecanismelor mentale +n re*ol"area de pro!leme( prin )ormulare de +ntre!&ri i ipote*e( alternati"e de solu ionare/ -s& conceap& un proiect propriu de - luarea de deci*ii dup& o ampl& prelucrare mental&( de*"oltare i utili*are a comparare de alternati"e( ra ionare +n conte4t( metaco'ni iei +n auto)ormarea ca anticipare a consecin elor lor/ - reali*area trans)er/ - a)irmarea e4plicit& a capacit& ii de re)lec ie/ - utili*area capacit&ilor metaco'niti"e +n )ormarea ca pro)essor i apoi a ele"ilor( inclu*7nd pro!lematica unor construc ii mentale pentru interiori*are i p&strare +n memoria de lun'& durat&( pro)essor$ re*ol"e/

autocunoaterii( autoe"alu&rii i auto)orm&rii$ '@ ROLURI I COMPETENE IMPLICATE ;N MANAGEMENTUL IN%TRUIRII ;N CLA%:

'@+@ ,& proiecte*e( s& plani)ice( s& pre"ad& condi iile i reali*area +n"& &rii

+@Com)ete".a de a )re$edea u" o"te1t ade $at> - s& )ormule*e ar'umente ce solicit& un de a-l a"ali-a riti 3i de a-l utili-a& - pre"ederea mediului peda'o'ic necesar +n"& &rii# unitatea de instruire( o!iecti"e speci)ice( situa ii( e4perien e/ con)licte co'niti"e( ipote*e de re*ol"at( resurse "ariate( instrumente de spri2in( criterii de e"aluare a pro'resului( elemente mana'eriale( restric ii( oportunit& i( corela ii/ - acumularea di)eritelor in)orma ii cu tratarea lor comple4&# lo'ic( sistemic( critic( pro!lemati*ant( situa ional/ - e)ectuarea e"alu&rilor ini iale +n raport cu aept&rile de success ale ele"ilor/ - cuprinderea ec3ili!rat& a con inuturilor pe o!iecti"e( com!inarea cunotin elor - s& preci*e*e criteriile i modurile +n care "a costrui +n mod speci)ic un asemenea conte4t la specialitatea sa/ - s& anali*e*e critic cerin ele unui proiect dat i s& propun& solu ii de per)ec ionare$ conte4t e)icient&/ speci)ic pentru o +n"& are

declarati"e( procedural( de trans)er( de corelare/ - prelucrarea con inutului curricular dat i pre*entarea lui initial& ca sc3eme( situa ii pro!lematice( ipote*e( ca*uri/ - alc&tuirea porto)oliului proiect&rii acti"it& ii$

2@ Com)ete".a de a )re$edea $aria"te metodolo*i e 3i de de!f/3urare a i"!truirii 6" la!/& - alternarea conte4t# rela iilor anticiparea modurilor prin +ntre de proiectare( proceselor( prin prin dup& - s& propun& "ariante de proiectare/ prin descrierea elemente(

o!iecti"elor(

conceperea aplicarea

strate'iilor speci)ice( prin interpretarea proprie a c&ilor de re*ol"are/ - adaptarea sarcinilor la stilul propriu al ele"ilor de construire a re*ol"&rii( iar nu prescrierea lor/

- o)erirea de oportunit& i i instrumente pentru c&utare proprie( re)lecti"e/ - "alori)icarea repre*ent&rilor( e4perien elor( ipote*elor( situa iilor reale anterioare/ - pre"ederea de situa ii( metode( instrumente di"ersi)icate penru )ormularea de multiple a!ord&ri( interpret&ri rali*ate indi"idual sau +n 'rup$ 2$ Com)ete".a de a )re$edea 3i de a re-ol$a re!tri .ii> o#!ta ole> limite> difi ult/.i& - anticiparea( com!inarea mai multor c&i de re*ol"are a sarcinilor prin adaptarea la indicatorii elementelor conte4tului pre"&*ut/ - com!inarea di)eritelor metode de proiectare( pentru datelor - s& ar'ument*e cum conte4tului# anali*a de sarcin&( repre*entarea metodele de proiectare o solu ionare apropiat& in)luen ea*& modul de

'ra)ic&( compararea de situa ii( ela!orarea prin pre"edere cooperare/ - pre'&tirea i introducerea +n acti"itate de sc3eme( ca*uri( situa ii( con)licte co'niti"e( concept rele"ante de +n eles/ - ec3ili!rarea rolurilor mana'eriale ale pro)esorului cu cele de implicare acti"& a ele"ilor +n construc ia +n"& &rii/ - pre"ederea corel&rii( structur&rii construc iei indi"iduale cu cea prin cooperare/ - inte'rarea proiectului de lec ie +n unitatea de instruire5tem&5modul( conte4tului peda'o'ic/ - e)ectuarea( pe parcurs( de re)lec ii( anali*e care pentru l&r'irea didactice$

al

des)&ur&rii

acti"it& ii

s& determine deci*ii metodolo'ice ac ionale$ 4@ Com)ete".a de a )re$edea 3i de a re-ol$a - s& distin'& rapid dis)unc iile i s& le re!tri .ii> o#!ta ole> limite> difi ult/.i& ameliore*e$

- anali*a

critic&

datelor

conte4tului(

"alori)icarea e4perien ei anterioare a ele"ilor( pentru a sesi*a situa ii pro!lematice( erorile i di)icult& ile ca noi puncte de plecare/ - re*ol"area de*ec3ili!rului +ntre aten ia acordat& )actorului co'niti" +n construc ia +n"& &rii i a celor a)ecti"-moti"a ionali( atitudinali( "oli ionali( sociali/ - pre"ederea e4plicit& a metodelor "ariate de comunicare pentru men inerea climatului psi3osocial adec"at construc iei( mani)est&rii li!ere a ele"ilor( a)irm&rii rolurilor mana'eriale ale pro)esorului/ - diminuarea unor limite# nesi'uran a derul&rii acti"it& ii( 'reita +n ele'ere a li!ert& ii de c&tre '@2@ ,& ele"i etc$ +@ Com)ete".a de a fa ilita utili-area re!ur!elor - s& ilustre*e modalit& i pe care le-ar

or'ani*e*e( ordone*e elementele conte4tului mediului peda'o'ic al acti"it& ii

)e"tru demer!ul di" la!/ - )acilitarea )iecare ele"/ - )acilitarea in)ormare Internet9/ - utili*area )eed!acCului pentru sesi*area o!stacolelor noi i crearea de )acilitate pentru continuarea demersului didactic/ - e4plicitarea oportunit& ilor de +n"& are e4ploratorie direct&( indi"idual& sau +n 'rup/ - cearea climatului de participare acti"&( de comunicare( de cola!orare( de autocorectare/ - )acilitarea aplic&rii o!iecti"e( responsa!ile a criteriilor de e"aluare a pro'resului +n +n"& are$ 2@ Com)ete".a de a ordo"a ra.io"al !itua.iile> utili*&rii i noilor te3nolo'ii de comunicare 8multimedia( )ormul&rii cu"intelor-c3eie( )ormul&rii de ipote*e de c&tre

include +ntr-un conte4t de +n"& are pentru de +ntre!&ri( '&sirii a )acilita a)irmarea ele"ilor s&i/ - s& e4empli)ice situa ii de )acilitare a construirii +n ele'erii( +n +ntre'ul demers or'ani*at ast)el$

!e $e".ele 6" a ti$itate& - anali*area i do*area adec"at& a resurselor +n economia construc iei didactice# materiale didactice( in)orma ionale( de timp( umane( metodolo'ice( mana'eriale/ - inte'rarea e)icient& a e4perien elor anterioare a ele"ilor +n conte4t( acord7ndu-se aten ie rela iei )ormal-non)ormal-in)ormal solu iei/ - or'ani*area situ&rii ele"ilor +n c7t mai "ariate situa ii reale5simulate( pentru multiplele e)ecte )ormati"e speci)ice/ - com!inarea tipurilor de rela ii de comunicare( mana'eriale( a)ecti"e( +n tot timpul re*ol"&rii sarcinilor( pentru moti"area particip&rii( a)irm&rii( do*&rii e)ortului/ +n construirea

- antrenarea )iec&rui ele" prin or'ani*area structural& respnsa!ilit& i a clasei# i distri!uirea de roluri( di"ersi)icarea

rela ion&rilor( spri2inirea cola!or&rii( pre"enirea i re*ol"area st&rilor con)lictuale( respectarea normelor de conduit& ci"ili*at& +n acti"itate( +n ele'erea i respectarea rela iei autoritate'@2@ ,& decid&( s& opte*e rational( e))icient pentru o solu ionare adec"at& a o!iecti"elor conte4tului li!ertate$ +@ Com)ete".a de a lua hot/r7ri> de i-ii 6" - s& propun& e4emple de deci*ii pentru )ro e!ul o"!truirii 6"$/./rii - preci*area ameliorare dimensiunilor i sc3im!are procesului a de principalele tipuri de instruire i s& preci*e*e ameliorare$ condi ii de e)icien & +n

des)&ur&rii

proiectate ini ial/ - utili*area noilor deci*ii mai ales +n ca*ul situa iilor dep&irea anali*a i pro!lematice situa iilor dep&irea pentru anali*a contradic iilor( i cu pro!lematice( pentru

pre"ederea

clar&

responsa!ilit& ilor(

sarcinilor( condi iilor( procedurilor( timpului( atept&rilor$ 2@ Com)ete".a de a re!)e ta )ro e!ul o"!truirii u"ei de i-ii& - ale'erea tipului de deci*ie care corespunde cel mai e)icient sec"en elor de +n"& are/ - utili*area metodelor adec"ate# )ormularea de alternati"e( anali*a a!aterilor( simularea deci*ional&( te3nici de comparare i com!inare( punerea +n !alan & a"anta2e5limite$ '@4@ ,& coordone*e( s& +ndrume( s& antrene*e( s& '3ide*e +@ Com)ete".a de a oordo"a re!ur!ele> a .iu"ile> - s& interprete*e rela ia coordonaremetodele 3i eforturile ele$ilor& - armoni*area e)orturilor( resurselor( metodelor( a a situa iilor( )ormelor a de e4plorare direct sau autoritate-li!ertate$

or'ani*are( a etapelor( a timpului +n acti"itatea

construirea +n ele'erii i +n"& &rii +n clas&

de reali*are a +n"& &rii/ - pre+nt7mpnarea indisciplinei( demoti"&rii i necola!or&rii ele"ilor/ 2@ Com)ete".a de a a"tre"a> a i"tere!a ele$ii 6" )ro e!ul o"!truirii 6".ele*erii> 6"$/./rii& - an'a2area ele"ilor +n c&utarea( utili*area de date - s& e4empli)ice moduri proprii de '3idare a acti"it& ii ele"ilor( +n di)erite situa ii de i +n prelucr&ri mentale/ - di"ersi)icarea situa iilor i a sarcinilor pentru di)eren iere/ - soliciarea )iec&rui ele" +n toate etapele +n"& &rii/ - urm&rirea e"olu iei ele"ilor( ca mentor/ - implcarea ele"ilor +n or'ani*area conte4tului i a sec"en elor/ - spri2inirea a)irm&rii metaco'ni iei( - s& controle*e un model propriu ac ional i metodolo'ic de +ndrumare di)eren iat& +n"& are$

a ele"ilor( dup& capacit& ile lor co'niti"e$ autocontrolului( autocorec iei la )iecare ele"$ 2@ Com)ete".a de a *hida> de a 6"druma difere".iat ele$ii

- '&sirea c&ilor de parcur'ere a etapelor +n"& &rii/ - pre"ederea ne'ati"e/ - des)&urarea '@5@ ,& e"alu*e i s& re'le*e acti"itatea +n"& are de rela iilor de cola!orare +n re*ol"are( de*!atere( ne'ociere$ +@ Com)ete".a de a re!)e ta efi ie"t rolurile 3i - s& anticipe*e i s& comente*e e)ectele eri".ele e$alu/rii& - raportarea e"alu&rii la celelalte roluri ale pro)esorului/ - in)ormarea asupra modului cum se reali*ea*& deci*iile adoptate asupra tuturor aspectelor acti"it& ii de +n"& are/ - stimularea ele"ilor prin respectarea unor cerin e esen iale# continuitate( o!iecti"itate( ec3ili!rare( "alori*are( personali*are/ - s& propun& dimensiuni( instrumente cu care s& "eri)ice i s& aprecie*e pro'resul sau re'resul ele"ilor( lu7nd deci*iile adec"ate$ -s& "alori*e*e solu ii pentru +ndrumarea 2@ Com)ete".a de a di$er!ifi a metodolo*ia nerespect&rii criteriilor i metodelor de e"aluare/ unor o!stacole( erori( e)ecte

e$alu/rii& - anali*area critic&( cau*al&( comparati"& a constat&rilor/ - -o!ser"area continu& a ele"ilor +n construiea +n ele'erii( +n rela ionare/ - +m!inarea di)eritelor tipuri de "eri)icare/ - "alori)icarea - o)erirea C@ ROLURI de i )ormarea capacit& ii ele"ilor de autocontrol( autoapreciere( autocorectare/ consulta ii DE pentru interpret&ri I COMPETENE

ele"ilor +n a)irmarea metaco'ni iei$

RELAIONARE>

IMPLICATE

;N

RE,OL(AREA

PRO'LEMELOR EDUCATI(E> ETICE C@+@ ,& ilustre*e +n +@Rela.ia om)ete"./ 3i dime"!iu"ea

moti$atio"al-atitudi"al/ 6" a#ordarea 6"$/./rii& - utili*area atitudinilor adec"ate +n procesul de +n"& are# tact( toleran &( +ncredere( respect( - s& aprecie*e critic i constructi" rolul

practica instruirii rolul moti"a iei i

al atitudinilor

e4i'en &( spri2in( responsa!ilitate( empatie( acceptarea di)eren elor( ec3itate( cola!orare( pre"eirea st&rilor con)lictuale( acceptarea alternati"elor( ini iati"e( spirit critic i autocritic( "alori*are/ - sesi*area i spri2inirea +ndep&rt&rii o!stacolelor( prin contienti*area la ele"i a unor indicatori speci)ici# e*itare( ne+ncredere( ritm lent( pre2udec& i( e4perien e anterioare )rustrante( ne+n ele'erea sarcinii( interes minor( di)icult& i +n e4primare( capacitate co'niti"& sla! a)irmate$ 2@ Com)ete".a de a rela.io"a u ele$ii> de a ola#ora 6" la!/> 6" reali-area i"!truirii& - conturarea unei "i*iuni clare asupra

unor

moti"e(

atitudini

po*iti"e

ne'ati"e( +n re*ol"area de e4emple( ca*uri( e4emple$

- s& ilustre*e i s& ar'umente*e implicarea

particularit& ilor psi3osociale ale ele"ilor(

pentru a putea sta!ili rela ii "ariate cu i +ntre rela iilor cu i +ntre ele"i +n c7te"a situa ii ei( a construi situa ii de interrela ionare/ - promo"area cunoaterii( +n"& &rii i re*ultatul medierii sociale( al dialo'ului( al pre"enirii unor pertur!&ri di)erit cau*ate/ - asi'urarea climatului )a"ora!il rela ion&rii/ - reali*area rela ion&rii c3iar +n construc ia cunoaterii pentru asi'urarea pro'resului/ - "alori*area adec"at& a )eed!acCului( c&utarea in)orma iilor asupra pro!lemelor i"ite( asupra e"olu iei metaco'ni iei( a a)irm&rii autoomiei +n di"ersitate sau a initiati"e personale i de 'rup$ 2@ Com)ete".a de a re!)e ta a!)e tele eti e 3i de deo"tolo*ie )rofe!io"al/& - a)irmarea practic& a respect&rii reale a principiilor i normelor etice pri"ind rela iile speci)ice din con)i'urarea +n"& &rii +n ca clas&/ -s& e4plice cau*al i s& propun& solu ii pre"enti"e i de ameliorare$

interumane( cu at7t mai mult +n clasa de ele"i/ - ap&rarea i respectarea normelor deontolo'ice +n cunoaterea tiin i)ic&/ - a)irmarea unor atitudini cum sunt# curio*itatea epistemic&( onestitatea intelectual&( autonomia intelectual&( e)ortul( initiati"a( responsa!ilitatea( cooperarea( pluralismul cultural( creati"itatea/ - a)irmarea particip&rii acti"e +n de*"oltarea sa pro)esional&( prin inte'rarea +n 'rupul de specialist i de educatori( prin implicarea +n de*!ateri pro)esionale i +n cercet&ri C@2@ ,& asi'ure condi ii pentru a)irmarea peda'o'ice ameliorati"e$ +@ Com)ete".a de a )ro$o a 3i de a !u!.i"e omu"i area $ariat/ u 3i 6"tre ele$i& - s& anali*e*e( s& interprete*e critic( din - s& identi)ice cele mai )rec"ente a!ateri de la normele etice +n rela ioarea +n clas& i s& propun& solu ii/ -s& de*!at& cu ele"ii i cole'ii s&i situa iile de a!ateri de la deontolo'ia cunoaterii i s& propun& solu ii corecti"e$

- s& pro"oace dialo'ul +n procesul cunoaterii( perspecti"e di)erite( e4emple de situa ii de re*ol"&rii de situa ii( utili*7nd di)erite lim!a2e

rela iilor de comunicare i stimulare +n clas&( +n !a*a rolului de actor social +n educa ie

pentru alternare( completare( )&r& a mai limita comunicare din clas&/ comuniarea la transmiterea de in)orma ii +n lec ii/ - s& stimule*e a)irmarea propriilor opinii( +ntre!&ri( ipote*e( proceduri( solu ii( dar s& i accepte di"ersitatea r&spunsurilor( e4emplelor( proiectelor/ - participarea la de*!aterile +n 'rup cu propria interpretare( ar'umentare( dar )&r& manipularea ele"ilor/ - +m!inarea i altenarea di)eritelr )orme i re'uli de comunicare( re ele or'ani*ate( strate'ii( roluri( stiluri personale( pentru acti"i*area tuturor ele"ilor/ - "alori)icarea critic& a e4perien elor i in)orma iilor( modelelor c7ti'ate non)ormal i in)ormal +n de*!aterile ini iale sau a celor - s& e4empli)ice( s& interprete*e 'reeli tipie produse +n di)erite situa ii de comunicare i s& propun& solu ii de pre"enire( de ameliorare$

prin utili*area mi2loacelor TIC$ D@ ROLURI I COMPETENE IMPLICATE ;N ACTI(ITATEA DE RE0LECIE ;N ACIUNEA CERCETARE D@+@ ,& a!orde*e o atitudine i re)le4i"& peda'o'ic& +@ Com)ete".a de a formula refle .ii 3i a le utili-a 6" i"!truire& - includerea re)le iei +ntre atri!utele esen iale ale pro)esorului/ adoptarea unei po*i ii critice/ - 2usti)icarea prelur&rii de date i deci*ii luate/ - identi)ic& i anali*ea*& erori sau di)icult& i/ - su'erea*& multiple alternati"e de re*ol"are/ - ilustrea*& rolul di)eritelor prelur&ri mentale +n construc+ia cunoaterii/ - utili*area speci)i& a re)lec iei +n pre'&tirea conte4tului( +n proiectare( re*ol"area situa iilor( aplicarea procedurilor i rela ion&rilor( e"aluare i per)ec ionare$ - compara ii di"ersi)iae( )ormularea de solu ii alternati"e( structur&ri i restructur&ri( sinte*e comentate( autore)lec ie critic& asupra propriilor ac iuni( idei sau proceduri$ s& ilustre*e c& are

capacitatea de a )ormula re)lec ii tiin i)ice/ - s& comente*e +ntr-un mod personal di"erse opinii i e4erien e$

de cercetare

2@ Com)ete".a de a or*a"i-a> de a de!f/3ura 3i de a $alorifi a a .iu"i- er etare 6" la!/> 6" #a-a a#ord/rii 3tii".ifi e> refle1i$e& - +nceperea )orm&rii competen ei de cercetare peda'o'ic&( prin introducerea +n !a*ele ei teoretice/ - e4ersarea ela!or&rii de proiecte de ceretare( cu respetarea criteriilor tiin i)ice speci)ice$ ,ursa# @oi a( -..B - s& ela!ore*e un proiect de cercetare ameliorati"$

Cadrul 2 &

0ormarea i afirmarea om)ete"elor de )roie tare

Pri" i)iile 3i "orme de ela#orare a )roie telor A)ro*ramelorB !u"t & - adaptarea sarcinilor la stilul propriu de +n"& are a ele"ului/ - accentuarea spri2inirii +n ele'erii proprii( prin )le4i!ilitate co'niti"& i indi"idual&/ - or'ani*area unui conte4t care s& o)ere oportunit& i pentru re)lec ie i re*ol"are/ - apelul la repre*ent&ri din lumea real&( e4perien e directe( studii de a* pentru e4plorare( re)lecti"e( prelucrare( interpretare/

- tratarea in)orma iilor de c&tre ele" +n mod pro!lemati*at( critic( situa ional( creati"/ - proiectarea +n "ariante strate'ice i ac ionale( potri"it ni"elului i atept&rilor co'niti"e ale studen ilor/ - di"ersi)icarea instrumentelor metodolo'ice ca puncte de spri2in/ - pre"ederea de situa ii de "alori)icare a e4perien ei anterioare 8co'niti"e( procedural( non)ormale( in)ormale( interdisciplinare9/ - preci*area criteriilor de success i de pro'ress( pe sarcini i situa ii de +n"& are/ - pre"enirea in)luen elor pertur!atorii asupra construirii +n ele'erii/ - conturarea momentelor de e"aluare calitati"&( de pro'ress/ A$a"taCele )roie t/rii #a-ate )e om)ete".e& - ele"ii nu mai sunt o!li'a i s& especte un anumit ritm de lucru( comun tuturor/ - to i ele"ii pro'resea*& potri"it ritmului i stilului propriu de +n"& are/ - o mai !un& i mai e)icient& raportare la di"ersitatea de situa ii( +n care se poate des)&ura una i aceeai acti"itate didactic&/ - adaptarea la speci)icul situa iei( al conte4tului( at7t al pro)esorului( c7t i al ele"ilor/ - permite pro)esorului s& insiste pe elementele mai pu in +n elese( mai pu in )i4ate i consolidate/ - accentul cade pe )ormarea de competen e/ - accentuea*& rolul acti"it& ii +n 'rup/ -di"ersi)ic& rolurile pro)esorului i ale studentului/

- di"ersi)ic& "ariantele ac ionale ale pro)esorului i ale ele"ului/ - implic& instruirea prin comunicare( prin cola!orare5cooperare$

A#ord/ri alter"ati$e )e"tru fle1i#ili-area )roie t/rii Criteriul Analiza Paradi*ma i"!trume"tal/ m&surarea scopurilor/ preci*area proceselor speci)icarea desi'nului este re*ultatul )a*ei de anali*&/ prototipul asam!lea*& produsele )inale ale "ariantelor posi!ile Paradi*ma omu"i ati$/ ne'ocierea scopurilor/ sta!ilirea unei plat)orme prin consens$ speci)ica iile desi'nului sunt re*ultatul deli!er&rilor/ prototipul e4ist& material sau ca idee de perspecti"&$ Paradi*ma )ra*mati / clari)icarea pro!lemei i speci)icarea pentru utili*atori/ e"aluarea prototipurilor$ spei)ica iile desi'nului arat& e"olu ia e"alu&rii prototipului/ prototipurile sunt adaptate de c&tre practicieni$ Paradi*ma arti!ti / clari)icarea pro!lemei i speci)ica iilor/ inte'rarea particularul creati" a +n

Design i dezvoltare

speci)icarea arat& creati"itatea proiectantului/ produsul este per)ec ionat ca )orm&( redare$

#mplementare

)valuare

Puncte tari

aplicaea desi'nului depinde de calitatea proiectului( de modul de +ncorporare +n conte4tul real$ "eri)ic& calitatea re*ultatelor prin raportare la standarde( la calitate/ con)irm& puncele tari i sla!e$ pre"ede desi'nul i mecanismele ela!or&rii lui/ pre"ede utili*area comunic&rii ca instrument/

aplicarea arat& rolul e4prim&rii opiniilor( alternati"elor +n desi'n i +n e"aluarea proceselor "eri)ic& calitatea re*ultatelor prin ne'ocierea criteriilor standard/ arat& suportul deli!erati" +n apreciere o)er& moti"e pentru marcarea intr&rilor/ arat& construc ia pro'resi"& a proiectului/ a!ordea*& pro!lema i

aplicarea o)er& '&sirea de oportunit& i pentru e"aluarea re*ultatelor$

aplicarea testea*& ideile utili*atorilor +n adaptarea creati"&$

"eri)ic& calitatea re*ultatelor dup& criterii practice/ arat& speci)icul "iitorului desi'n$ spri2in& econmisirea e)orturilor utili*atorilor prin prototipuri date/ de"ine aa mai e)icient/

"eri)ic& alitatea re*ultatelor prin raportarea standard la modul de adaptare proprie$

Puncte slabe

)acilitea*& documentarea ca !a*& a proiect&rii indic& procesele necesare +n"& &rii/ pre"ede e)ectele m&sur&rii i aprecierii criteriale$ scopurile sunt descrise doar la +nceputul proiectului( nu i pe parcurs/ i'nor& )actorii care in)luen ea*& reali*area o!iecti"elor/ poate )i ine)icient/ produsul poate

solu iile din di"erse perspecti"e/ pot 'enera re*ultate "ariate i de per)orman &$

a2ut& la crearea de noi speci)ica ii proiectului/ i educa ii pot contri!ui la de)inirea )inal& a proiectului

nu se respect& !a*a apare un teoretic&/ poten ial risc con)lictual se resimt +ntre opiiile di)icult& ile pro)esorilor$ comunic&rii/ Poate )i a!ilit& ile de proiectare pot ine)icient din cau*a de)orma discu iile/ erorilor +n aplicare/ Educatorii pot cere un timp mai re"i*ui mare de )ormulare/ re*ultatele i +n di)icult& i +n alt mod/ determinarea M&surarea )ormei )inale$

proiectarea i mana'ementul sunt o!scure ca procese/ E4ist& riscul )ocali*&rii doar pe ideile date +n modelul standard/ Procesele pot )i articulate( prin neraportarea la speci)ic$

)i considerat ca nerealist +n practic&$ ,ursa# @oi a( -.0. Modele alter"ati$e 6" )roie tare

e)ectelor este di)icil& +n lipsa clarit& ii punctelor de plecare$

Modelul de!i*"ului )e e$e"ime"te i"!tru .io"ale 8Dri''s( 0EAA( apud @oi a( -.0.( pp$ 0AA-0B09 0$ Captarea i controlarea aten iei/ -$ In)ormarea ele"ilor asupra re*ultatelor ateptate/ 1$ ,timularea actuali*&rii capacit& ilor preala!ile/ F$ Pre*entarea stimulilor proprii sarcinii de +n"& are/ =$ %iri2area +n"& &rii i o)erirea unor +ndrum&ri/ G$ Asi'urarea cone4iunii in"erse/ A$ Aprecierea per)orman ei/ B$ Asi'urarea posi!ilit& ii de trans)er/ E$ Asi'urarea p&str&rii +n memorie$ Modelul 6"$/./rii *e"erati$e> a model o"!tru ti$i!t 8HittrocC( 0EE.( 0EE-( apud @oi a( E$( -..G( pp$ 0GF-0G=9

0$ Reactuali*area in)orma iilor i a e4perien elor anterioare( pentru a asi'ura !a*a de plecare( prin re"ederi( repeti ii( aplica ii/ -$ Inte'rarea noilor in)orma ii +n aceast& !a*&( pentru a )i trans)ormate( prin sinte*e noi( para)ra*&ri( 'enerarea de +ntre!&ri i e4emple( de analo'ii( meta)ore( re)lec ii( 1$ Or'ani*area acestor idei +n re ele( cate'orii( liste( 3&r i conceptuale( sc3eme/ F$ Ela!orarea ideilor de sinte*&( a ar'umentelor ordonate( alc&tuirea de lucr&ri )inale( ela!orarea de deci*ii( pro'rame( proiecte de ac iune$ Modelul ICON 8Interpretation Construction9( ca model constructi"ist 8DlacC( @$( McClintocC(R$( 0EE=( apud @oi a( E$( -..G( pp$ 0=G-0=A9 0$ O!ser"area elementelor situa iei date( a materialelor-suport( a altor mi2loace de repre*entare i m7nuirea( anali*a lor$ -$ Construirea interpret&rilor proprii +n !a*a o!ser"a iilor )&cute i construirea ar'umentelor pentru demonstrarea "alidit& ii interpret&rii ela!orate indi"idual( )&r& spri2in$ 1$ Conte4tuali*area prin e4tinderea independent& a o!ser"a iilor i interpret&rilor ini iale( prin documentare suplimentar&( comparare cu alte materiale sau modele( prin ordonare i triere a ar'umentelor( ideilor proprii( ca o prim& con)runtare( "eri)icare( autoe"aluare$ F$ Con)runtarea propriilor interpret&ri re*ultate anterior cu cele o)erite de c&tre educator ca e4pert +n pro!lem&( cu modelul tiin i)ic de ar'umentare$ =$ Cola!orarea cu ceilal i ele"i asupra celor o!ser"ate( asupra interpret&rii )&cute i asupra complet&rii ei prin e4tinderea conte4tului( c3iar cu reluarea acestora$ G$ Iormularea( pre*entarea i de*!aterea multiplelor interpret&ri conturate ast)el ca semn al )le4i!ili*&rii co'niti"e( sinteti*area lor de c&tre educator( e"aluarea "alorii lor ca produse i ale

acti"it& ii de construire$ A$ Aplicarea acestor interpret&ri +n situa ii( pro!leme( ac iuni sau trans)erul procedurii +n reali*area altor interpret&ri ale altor pro!leme( te4te$ Modelul CLD 8Constructi"ist Learain' %esi'n9( ca model constructi"ist 8Ja'non( J$H$( CollaK(M$( 0EEG( -..=( apud @oi a E( -..G( p$ 0=A9 0$ Pre*entarea situa iei-pro!lem& pe care educa ii s-o anali*e*e$ -$ E)ectuarea anali*elor prin 'ruparea educa ilor i a materialelor$ 1$ Construirea ast)el a unei structuri( sc3eme( re ele de idei ale ternei( ca !a*& apoi pentru de*!atere( interpretare( +n"& are$ F$ Iormularea de +ntre!&ri e4ploratorii( pentru +n ele'ere( dup& planul de a!ordare( construit +n 'rup$ =$ <ncura2area educa ilor s& )ormule*e c7t mai multe interpret&ri i ar'umente( s& corele*e cu alte teme( s& se re)ere la aplica ii$ G$ E)ectuarea de aprecieri asupra modului de +n ele'ere( +n"& are$ Modelul OLE 8Open Learnin' En"ironments9( ca model constructi"ist 8Lanna)in( Land( Oli"er( 0EEE( apud @oi a( E$( -..G( pp$ 0F=-0FG9 0$ Preci*area pro!lemei$ -$ Anali*a datelor( a resurselor$ 1$ Construirea de "ariante proprii ale re*ol"&rii$ F$ Critica( de*!aterea( compararea "ariantelor$ =$ ,inte*a solu iei de)initi"e$ Re*ol"area$ G$ ,inte*a$ E"aluarea$ Re)lec ii$ Modelul elor 5 E( ca model constructi"ist 8DK!ee( R$( 0EE.(-..0( apud @oi a( E$( -..G( pp$ 0=A-0=B9

0$ Pre*entarea sarcinilor$ ,ta!ilirea rela iilor cu e4perien ele i cunotin ele anterioare$ Or'ani*area materialelor i a ac iunilor$ Anticiparea planului de re*ol"are$ Iormularea unor +ntre!&ri( e)ectuarea de analo'ii cu re*ol"&ri similare( aten ionarea asupra unor di)icult& i( preci*area unor atept&ri asupra modului de lucru( a re*ultatelor$ An'a2area +n pre'&tirea ac iunii 8En'a'e9$ -$ E4plorarea direct&( independent&$ J&sirea oportunit& Ilor de )olosire a materialelor date +n anali*a elementelor pro!lemei( +n corelarea cu alte e4perien e( +n )ormularea de +ntre!&ri de orientare( +n ordonarea ac iunilor de c&utare( +n consemnarea o!ser"a iilor i ideilor conturate$ 1$ Construirea ar'umentelor( a e4plica iilor pentru +n ele'ere( a interpret&rilor proprii( pe !a*a compar&rii( 'enerali*&rii re*ultatelor o! inute indi"idual sau prin cola!orare( cu )ormularea de ra ionamente( de ipote*e( cu corectarea interpret&rilor 'reite( cu con)runtarea cu alte idei i ar'umente sau o nou& e4plorare sau documentare$ F$ Ela!orarea sinte*ei( a noi corela ii( aplica ii sau e4tinderea c7mpului +n ele'erii( utili*&rii +n alte situa ii reale( a!ord&rii din alte perspecti"e$ =$ E"aluarea prin anali*e criteriale a pro'resului( a modului de +n ele'ere i ac iune( a produselor( cu )ormularea de re)lec ii( e4ersarea metaco'ni iei$ Modelul ETER 8E4perience( T3eorK( E4perimentation( Re)lection9( ca model constructi"ist 8Deli"eau( M$@$( Peter( %$( -..-( apud @oi a( E$( -..G( pp$ 0=E-0G.9 0$ Utili*area a!ord&rii teoretice +n spri2inirea c7ti'&rii de e4perien & +n interpretarea in)orma iilor( a situa iilor pre*entate( +n ele'erea rela iilor +ntre ele( )acilitarea )ormul&rii de deduc ii( implica ii( idei deri"ate$ -$ E)ectuarea de e4perien e concrete pentru aplicarea conceptelor +ntr-un conte4t( spri2inirea )ormul&rii de noi interpret&ri pentru +n ele'ere$ Anticiparea perspecti"ei practice ulterioare$ 1$ Ia*a e4perimental& de introducere +n cercetarea tiin i)ic&( "eri)icarea ipote*elor )ormulate( e)ectuarea de 'enerali*&ri$

F$ E)ectuarea de re)lec ii pentru anali*a scopurilor i a sarcinilor( a condi iilor( a procedurilor de re*ol"are( +n !a*a dialo'ului critic$ Conturarea a noi idei asupra e4perien ei de construc ie( a oportunit& ilor( a modi)ic&rilor posi!ile$ Autoe"aluarea$ Modelul CECERE> a model o"!tru ti$i!t 8e4perimentat direct i pre*entat +n @oi a( E( -..=( pp$ -1E--AF9 0$ Crearea conte4tului necesar( discutarea lui cu educa ii( a atept&rilor( pentru +n"& area direct&( e4ploratorie( moti"are a particip&rii i e"aluarea datelor ini iale# preci*area o!iecti"elor( a sarcinilor +ntre'ii teme( a resurselor( a procedurilor( a )ormelor de or'ani*are( a modurilor de reia ionare( a criteriilor i instrumentelor de e"aluare( a di)icult& ilor i restric iilor posi!ile$ -$ E4plorarea direct&( cu acordarea unui timp su)icient( +n mod independent indi"idual( a materialelorsuport necesare( distri!uite i pre*entate sintetic( dup& reactuali*area i anali*a critic& a e4perien elor anterioare implicate( cu o)erirea unor puncte de spri2in +n +ndrumare( cu )ormularea de +ntre!&ri i ipote*e de +n ele'ere i solu ionare( con)runtarea de ar'umente i interpret&ri proprii$ 1$ Cola!orarea +n perec3i sau 'rup mic pentru o!iecti"i*area ideilor( interpret&rilor anterior )ormulate( cu rolul moderator al educatorului( cu de*!aterea i ne'ocierea lor pe sarcinile re*ol"ate( cu a2un'erea la consens sau sc3im!area procedurii$ F$ Ela!orarea +n sinte*& a re*ol"&rii sarcinilor( +n "ariate produse - construct# concepte( de)ini ii( sc3eme( sensuri i semni)ica ii( sc3i e( pro'rame( modele( eseuri( repre*ent&ri 'ra)ice( te4te( prototipuri( proiecte( deci*ii redactate$ =$ Re)lec ia ca )inali*are a construirii cunoaterii( +n ele'erii( +n"& &rii temei date( cu re"ederea +ntre'ului demers e)ectuat( cu sta!ilirea de "ariate corela ii intra- i interdisciplinare( cu anali*a critic& a metodolo'iei i a utili*&rii metaco'ni iei( cu 'enerarea de noi ipote*e( de*"olt&ri$ G$ E"aluarea este criterial&( cu metode alternati"e de "eri)icare( cu "alori)icarea e"alu&rilor continue( prin comparare cu cea ini ial&( cu anali*e critice a elementelor antrenate( cu apel la autoe"aluare( cu

)ormularea de deci*ii i solu ii de re'lare( de aplicare i +n alte conte4te$

Mome"tul D & A)li a.ii


o

Cadrul +& Reali-area u"or !ar i"i a)li 7"d u"o3ti".ele do#7"dite

%arcin& Ca pro)esor sunte i pus +n situa ia de a opta +ntre parcur'erea e4clusi"& a con inutului5temelor propuse de manual +n ritmul5timpul sta!ilit prin plani)icare i e4tinderea5di"ersi)icarea5nuan area con inutului respecti" cu alte in)orma ii din alte domenii5discipline etc$ Pentru ce opta iN %e ceN

Mome"tul +E & E$aluarea u"o3ti".elor

- Este tot mai mult consolidat& sinta'ma :e"aluare )ormati"&O( dar i sinta'ma :e"aluare sumati"-inte'rati"&O( ca dou& moduri esen iale de a!ordare a e"alu&rii( +n raport cu derularea procesului +n"& &rii centrate pe educat( de esen & constructi"ist&$ ,ensuri ale a!ord&rii e"alu&rii#

Iiind str7ns corelat& cu metodolo'ia educa ional&( +n conte4tul paradi'mei curriculumului( e"aluarea poate de"eni# P important& prin rolul de surs de retroaciune pentru remediere( prin autoe"aluare pentru maturi*are i moti"are +n o! inerea reuitei( P rele"anta prin modul cum se reali*ea*& prin comunicare/ P funcional prin rolurile di)erite +ndeplinite +n e"olu ia procesului +n raport cu momentul aplic&rii 8)unc ia dia'nostic& i de plani)icare( )unc ia )ormati"& i de re'lare( )unc ia sumati"-inte'rati"& i de sanc ionare9/ P eficient prin calit& ile instrumentelor )olosite$ E"aluarea implic& i aspecte psi3olo'ice( e"iden iate +n anali*a competen elor( pentru c& ele re)lect& procesul de adaptare la situa ie( la conte4tul pentru reali*area sarcinii( +n luarea deci*iilor( ca i +n reali*area autoe"alu&rii( autore'l&rii 8Au!ert i Jil!ert( -..1( pp$ -E-10( apud @oi a( -.0.( p$ 0E09$ E"aluarea este i o practic& social&( un )apt de conduit& interacti"&( su! dou& atri!ute rele"ante# +n primul r7nd( este un proces de in)ormare asupra di)eritelor aspecte ale e"olu iei i )inali*&rii procesului educa ional( potri"it normelor/ +n al doilea r+nd este un prile2 de a)irmare a rela iilor de comunicare( cola!orare e"aluator-e"aluat( asupra "alorilor '&site i puse +n ac iuni sau asupra rela iilor cu al i e"aluatori pri"ind "alorile pe care le e"aluea*&( criteriile( utili*area lor$

E"aluarea competen elor tre!uie reali*at& in7ndu-se cont de )aptul c& are mai multe iposta*e# 8a9 a .iu"e care produce in)orma ii ce permit re'larea i e4tra'erea de "alori/ 8!9 o#ie t 8e"aluarea competen elor9/ 8c9 miClo utili*at at7t pe parcursul )orm&rii c7t i la s)7rit/ 8d9 fu" .ie 8)ormati"&( certi)icati"&( moti"are pentru educa i9/ 8e9 riteriu sau !et de riterii minimale sau de per)ec ionare/ 8)9 i"!trume"t( +n calitate de 'rile de anali*& criterial& de per)orman e sau de dosar de +n"& are 8porto)oliul9/ 8'9 fa$ori-ea-/ autoe$aluarea pentru de*"oltarea autonomiei$ Modele de e"aluare# - e"aluarea-m&surare/ - e"aluarea-'estiune/ - e"aluarea-2udecare/ Modele practice de e"aluare# - dia'no*a ini ial&/ - "eri)icarea continu& de constatare i de +ndrumare )ormati"&/ - e4aminare docimolo'ic&/

- raportare la o!iecti"e/ - "eri)icarea de comportamente o!ser"a!ile/ - prioritate acordat& direc iilor re'l&rii( pentru adaptarea sistemului sau luarea de deci*ii

Per!)e ti$ele e$alu/rii Criteriul ,itua ii de per)orman & Autenticitatea situa iilor Interacti"itate +n e"aluare Aspectul multidimensional al +n"& &rii ,tandarde de per)orman & Noua $i-iu"e a!u)ra e$alu/rii ,arcina o!li'& la construc ia unui r&puns propriu( ca situa ie de per)orman &$ @usti)icarea solu iei )ace parte din r&spunsul ateptat$ ,arcinile-itemi sunt realiste( semni)icati"e( pro!lemati*ate( )ac le'&tura cu realitatea curent&$ Cel e"aluat poate s& )ormule*e comentarii i educatorul poate oune +ntre!Qri suplimentare pentru sondarea +n pro)un*ime a competen ei$ O!ser"area este raportat& la conte4t( )iind edi)icatoare pentru e"iden ierea mai multor aspecte +n situa ii reale$ <n aprecierea autentic& se poate "i*a un pro)il care re)lect& di"erse elemente calitati"e ale per)orman ei sau ale competen ei$ Educatul este supus la tot mai multe e"alu&ri( prin raportare la standarde de per)orman & i nu e4prim& un ran' ocupat +n 'rup$ ,tandardele +nt&resc aeast& practic&( +n descrierea pentru )iecare ni"el atins +n proesul de )ormare$

Interpretare( apreciere Procese

@udecarea i e4primarea aprecierii sunt "alori*ate$ Interpret&rile sunt e4plicite( +n situa ii reale( cu re*ultate comple4e i se )a direct$ ,e urm&rete ce tie s& )ac& e"aluatul i cum( pentru a demonstra o a!ilitate( o competen &$ ,e acord& mult& importan & pro'resului( proceselor( )&r& a elimina ideea produsului$ E"aluarea este inte'rat& +n procesul +n"& &rii( ca e"aluare )ormati"&( cu utili*area )eed!acCului +n prelun'irea ati"it& ii de +n"& are$ E"aluarea curent&( +n timpul +n"& &rii se deose!ete de e"aluarea sumati"&$ Educatul partiip&( pe di)erite criterii( la e"aluarea ac3i*i iilor sale( autonom( prin autocontrol( autocorectare( autoe"aluare( prin an'a2area lui +n procese de re'lare( de adaptare a mi2loacelor de ameliorare$

Ac3i*i ii inte'rate Autoe"aluare

,ursa# @oi a( -..B

Criteriul Esen a

E$aluarea formati$/ - Este un tip de e"aluare )ormati"& sau de de*"oltare( cu rol de re'lare a procesului( este mai mult o strate'ie de inter"en ie particulari*at&( dec7t o atitudine( pentru a identi)ica

scopul i poten ialul educa ilor +n i pentru re*ol"area sarcinilor( +n c3iar timpul des)&ur&rii acti"it& ii de +n"& are direct&( de"enind un suport de tip )ormati" 8pentru capacit& i( competen e9( dar i educati" 8pentru moti"a ie( tr&iri( "oin &( atitudine9( pentru a asi'ura apoi reali*area pro'resului +n raport cu o!iecti"ele$ - Iace parte inte'rant& din procesul educa ional normal( c3iar )iind +nso it i de erori( di)icult& i$ Este un proces de in)ormare( de 2udecare i de apreciere( c7t mai tiin i)ic i o!iecti"( a modului de c7ti'are a e4perien ei de +n"& are( +n derularea ei$ >aloarea ei# pentru a a2uta ele"ii s&-i )orme*e competen ele ateptate( +n mod pro'resi"( )&r& a pierde oportunit& ile( a ac iona e)ecti" la timp( c7t i unde anume tre!uie( a corecta imper)ec iunile +n"& &rii +n curs de construc ie$ - ,e a)irm&( se reali*ea*& +n ac iunea continu&( comun& educa i-educator( pentru sesi*area( interpretarea i apoi inter"en ia asupra in)orm&rii( a e4perien ei de +n"& are( cu interes deose!it asupra procedurilor utili*ate( a condi iilor )a"ora!ile sau nu( a ecourilor interne( a rolului metaco'ni iei( a '7ndirii critice$ - Nu este o "eri)icare a st&rii ac3i*i iilor( ci este o intero'are i o re)lec ie asupra procesului( a traiectoriei( a modului lor de +n"& are( a situa iei +n care se a)l& +n +n"& are( pentru a trece

apoi la ac iunea( sarcina urm&toare$ Este )ormati"& orice e"aluare care contri!uie la re'larea +n"& &rii +n curs de derulare( +n !a*a "alori)ic&rii mesa2ului )eed!acCului i a constat&rii e"olu iei procesului( accentul c&*7nd pe e)ectele e"alu&rii$ Este un sistem de '7ndire i ac iune pentru re'larea proceselor +n"& &rii$ - ,e aprecia*& rela ia educatului cu procesul +n"& &rii pe care-0 parcur'e( pentru( a atin'e per)orman a ateptat&$ In)orma iile acumulate ast)el( asupra ni"elului de +n ele'ere i ac iune( se interpretea*& +n raport cu o!iecti"ele( cu e4perien a anterioar&( cu particularit& ile indi"iduale( cu pro'resul reali*at$ - Aten ia este +ndreptat& spre des)&urarea proceselor( dar i spre e"entuale lacune( con)u*ii sau de)icien e +n pre'&tirea( e4perien a anterioar&$ - Ia"ori*ea*& de*"oltarea educatului prin in)ormarea asupra procesului +n"& &rii( pentru autoe"aluare continu&( ca apoi s&-i '3ide*e conduita spre ameliorarea acestuia( p7n& la reali*area o!iecti"elor propuse$ Iar nu "i*ea*& in)ormarea asupra certi)ic&rii )inale a de*"olt&rii 'lo!ale( +n raport cu standardele curriculare date$ - <nt&rete moti"a ia( propune o orientare +n acti"itate( pune +n paralel per)orman a cu

e4i'en ele reuitei( este oportun& i util& imediat( m&soar& pro'resul prin raportare la un model-standard( utili*ea*& un lim!a2 descripti"( transmite un comentariu particulari*at i corecti"( utili*ea*& per)orman a ca ilustrare a e)orturilor( e"iden ia*& esen ialul i )ace sinte*a( lea'& per)orman a de o )inalitate$ Con inut - O)er& in)orma ii necesare asi'ur&rii pro'resului( prin "eri)icarea ne"oilor procesului optim de +n"& are( punctele critice ale or'ani*&rii i des)&ur&rii proiectului( anume cele le'ate de acti"itatea direct& a educa ilor( raportate la elementele conte4tului +n"& &rii( la posi!ilit& ile de inter"en ie imediat& prin readaptare$ - Prin prisma o!iecti"elor )i4ate# anali*ea*& situa ia acti"i*&rii ele"ilor +n +n"& are 8contienti*area autonomiei i responsa!ilit& ii( a propriilor di)icult& i i lacune( a "oin ei de a pro'resa( modul propriu de concepere a ac iunii sau +n 'rup9( !una des)&urare a reali*&rii practice( capacitatea de a in)orma i pe ceilal i asupra procesului$ - >eri)ic& modul de proiectare a acti"it& ii( pe acest sector( cu pre"ederea di)icult& ilor tipice( a e4perien elor anterioare de "alori)icat( a alternati"elor posi!ile( a oportunit& ilor de "alori)icat( a modurilor de cola!orare i comunicare +n 'rup( a "alori)ic&rii solu iilor de

leaders3ip$ - <n raport cu ele"ii( este interesat& de anali*a( +ndrumarea atitudinilor i dispo*i iilor )iec&rui educat +n procesul +n"& &rii i +n raport cu o!iecti"ele date( a pro'resului )iec&rui educat( a calit& ii acumul&rilor )iec&ruia( a contienti*&rii o!iecti"elor( a ac iunilor +ntreprinse +n di)erite momente ale +n"& &rii( prin raportare la "aloarea +ntre'ii pre'&tiri i de*"olt&ri a educatului$ Roluri P Este unul dintre elementele importante +n +n"& are e)ecti"& de calitate( pentru c& moti"ea*& i )ace mai interesant& +n"& area$ P Micorea*& in)luen a restric iilor i o)er& remedierea oportun&$ P ,u'erea*& alternati"e metodolo'ice$ P Constat& reali*area pro'resului +n raport cu elementele conte4tului$ P Pro"oac& re)lec ii pe pro!leme distincte( critice( pe proceduri pentru a '&si oportunit& i imediate$ P Iormea*& atitudinea po*iti"& de corectare( dep&ire( de +n"& are a o! inerii succesului( per)orman ei$

P Nu descura2ea*&( ci mo!ili*ea*&( +ndep&rtea*& )rustr&rile$ P ,us ine a)irmarea rolului educatorului +n leaders3ip$ P<n"a & s& se '7ndeasc& critic i +n sistem( pentru a '&si cau*e( interre- la ii( su'estii( cola!orare( "alori)icare a altor e4perien e$ P ,timulea*& dialo'ul "ariat pentru clari)icare( corectare( de*"oltare( noi proiecte$ P Iacilitea*& o! inerea unui rapid i precis )eed!acC asupra st&rii con)lictuale ap&rute$ P Cere documentarea suplimentar& asupra cau*elor( particularit& ilor pro!lemei conturate$ P Implic& reconceperea proiectului sau a p&r ii din proiect dup& e)ectele constatate$ P Are rol )unc ional imediat( pentru c& este situat +naintea reali*&rii$ P Arat& drumul e)ecti" p7n& la atin'erea o!iecti"ului$ P Este o e"aluare a ac iunii peda'o'ice comune educator-educat$ P Permite luarea de deci*ii pentru pro'ramarea acti"it& ii dup& re*ultatele constatate$ P Permite re)lec ii asupra conte4tului +n care se ac ionea*&( asupra modului de operare( a ni"elului de reali*are a +n"& &rii( +n raport cu e4i'en ele sta!ilite$ P Arat& educatului unde se a)l& cu atin'erea per)orman ei +n )iecare moment al ei$ P O)er&( antrenea*& atitudinea critic& pentru o! inerea de su'estii potri"ite +n ameliorare$ P O)er& in)orma ii educatorului +n per)ec ionarea proiectului s&u alc&tuit anterior( d& su'estii

pentru reproiectare sau pentru noi proiecte$ P %& ima'inea )idel& a unui proces real +n des)&urare a +n"& &rii i se reali*ea*& +nainte de a )i )inali*at&$ P Iiecare +i poate )ace e"aluarea c3iar +n des)&urarea acti"it& ii$ P Arat& !ene)iciile cunoaterii erorilor reale( a di)icult& ilor i la momentul potri"it$ P Prin +nre'istr&ri audio-"ideo( poate )i reanali*at demersul +n"& &rii( total sau par ial$ P In)luen ea*& ni"elul e)ectu&rii di)eritelor ,arcini( lucr&ri aplicati"e$ P O)er& un rapid mod de a concepe un prototip pentru un model de e"aluare imediat&$ P O)er& su!iecte pentru cercetarea educa ional&$ P %o"edete competen a educatorului de a conduce +n"& area( c7t mai e)icient# )iind ea +ns&i un proces( educatorul anticip& ne"oile reale( +n !a*a cunoaterii e"olu iei educa ilor i poate introduce alternati"ele pre"&*ute la momentul oportun( poate or'ani*a mai adec"at Tipuri modul de corectare sau +ndrumare sau re"i*uiete e)ectul acestora$ P %e re"edere e4pert& a procesului( necesar& +n proiectare sau cercetare( per)ec ionare metodolo'ic&( or'ani*atoric&( mana'erial&$ P %e completare a unui lan de asemenea e"alu&ri i interpret&ri$ P %e anali*& a drumului spre per)orman & la ni"el de 'rup mic( prin de*!atere$

P %e pre'&tire a test&rii )inale( prin surprinderea situa iilor reale( la momentul oportun$ P %e corelare cu autoe"aluarea continu&$ P %e urm&rire +n timp 8panel9( pentru comparare sau uni)icare criterial& a e"alu&rilor par iale$

Condi ii de e)icien &( calitate

- Principii de !a*& de respectat# s& se sesi*e*e di)icult& ile +n timpul procesului e)ecti" de +n"& are( s& se )orme*e repre*ent&ri clare despre situa ia constatat&( s& se asocie*e educatul la acest demers( s& se treac& de la lo'ica instruirii clasice la lo'ica )orm&rii$ - <ntr-un proiect( s& )ie utili*at& )ie +n )a*a de*"olt&rii procesului de +n"& are( )ie +n ac iunile directe din clas& +n etapa pred&rii-+n"& &rii( )ie +nainte de sinte*&( )ie c3iar +n e"aluarea sumati"&$ - ,& se reali*e*e tiin i)ic procesul deci*ional( ar'umentarea cau*al& a ipote*elor )oimulate( )&r& 'enerali*&ri incorecte( dec7t dup& mai multe e4perien e( s& se considere reuite a procesului ca o responsa!ilitate e'al& pentru educatori i educa i$ - ,& se selecte*e sarcinile( ac iunile care s& )ie e"aluate( iar nu orice mani)estare( di)icultate( ca semn i al or'ani*&rii e)iciente a timpului( pentru o inte'rare adec"at& +n acti"itate( +n

corelare i cu celelalte etape ale ei$ - ,& se conceap& ca parte a procesului de +n"& are +n des)&urare( i nu ca un moment distinct/ - ,& se utili*e*e in)orma ii din mai multe surse( s& se raporte*e la conte4t( s& se utili*e*e i raportarea la 'rup( +n anali*&( dar s& se "alori)ice i rolul )eed!acCului continuu( al rela iilor de cola!orare( al e)ectelor asupra educa ilor i a procesului( al rolului e"alu&rii sumati"e 8ca pre'&tire calitati"& pentru aceasta9$ - ,& se reali*e*e i o e"aluare a "eri)ic&rii( a controlului +nsui din aceste momente 8deose!it& de "eri)icarea )inal&9( ca scop( metodolo'ie( or'ani*are( interpretare( utili*are a aprecierilor +n continuarea prin alternati"e a procesului( a amelior&rii e4perien ei de +n"& are$ - ,& nu se conceap& un proiect ca de)initi"( ci cu alternati"e metodolo'ice( pe di"erse criterii( s& se pre"ad& i s& se '&seasc& alternati"e la di)icult& i( restric ii i erori tipice$ - Atitudinea educatorului asi'ur& reuita acestei e"alu&ri( dac&# este con"ins de "aloarea ei pentru to i educa ii( o raportea*& i se adaptea*& la conte4t( acord& aten ie pre'&tirii acti"it& ii( nu )ace pe educat s& se simt& incompetent( recur'e la o)erirea de puncte de spri2in i "ariate su'estii de solu ionare( stimulea*& educa ii s&-i construiasc& +n ele'erea(

e"it& monotonia( asi'ur& continuitatea e4perien elor anterioare( ierar3i*ea*& "aloric elementele )orm&rii( s& )oloseasc& intensi" cele mai !une momente ale procesului +n"& &rii( s& includ& educa ii i*ola i +n cola!orarea cu 'rupul( s& aprecie*e sensurile '&site de c&tre )iecare( s& e"ite s& etic3ete*e sau s& dea acum note pentru ac iuni( pentru educa i$ - Educatorul crede c& orice educat poate s& reueasc& !ene)iciind de o sus inere adec"at&( la timp i acesta +i mo!ili*ea*& resursele( pri"ete co-responsa!il e4i'en ele a2un'erii al reuit&( de"ine contient de limitele sale( de e)ortul de depus( de pre"enirea eecului$ ,e ini ia*& un dialo' cu educatul( pentru contienti*are( completare( corectare$ - Ridic& pro!lema mana'ementului comunic&rii educator-educa i-'rup i +n di)erite situa ii( iar educatorul s&-i do"edeasc& i competen ele ca lider real# +u +ndrumare( +n )acilitare( +n stimulare( +n asi'urarea climatului adec"at dialo'ului( a)irm&rii( a men inerii raportului autoritate-li!ertate$ - ,& )ie raportat& mereu la drumul spre +mplinirea o!iecti"elor 'enerale i speci)ice date( re*ult7nd ast)el urm&rirea contienti*at& i apreciat& critic( constructi"( stimulati" a Metode i procesului )orm&rii competen elor de +n"& are( la )iecare educat$ - Metode pentru o! inerea imediat& de in)orma ii asupra e4perien ei de instrumente +n"& are +n derulare# autocon)iden a educatului asupra perceperii propriului demers( in"entarierea pe

instrument e

o list& a +ntre!&rilor puse mereu( o!ser"area di)eritelor aspecte ale comportamentului +n timpul acti"it& ii directe( incidentul critic pro"ocat( ela!orarea unui protocol sau descriere a modului cum a procedat e)ecti"( completarea continu& a unui 2urnal asupra e"olu iei( )ormularea de autore)lec ii( colectarea comentariilor 'rupului$ - Metode de in)ormare asupra reac iilor imediate( +n timpul e4perien ei de +n"& are# identi)icarea educatului-constructor +n rela ia cu descrierea propriei +n"& &ri( po"estirea reciproc& a tr&irilor sau a reac iilor +n 'rup( completarea 2urnalului propriu i cu aceste aspecte$ - Metode pentru in)ormare asupra modului de +n"& are# alc&tuirea mapelor tematice sau a porto)oliilor sau a di)eritelor repre*ent&ri 'ra)ice( recursul la pretestare i posttestare( anali*a modului de e4aminare a sarcinilor i a strate'iei alese +n re*ol"area lor( lucr&ri scrise care detalia*& procesul( de*!ateri +n 2urul constat&rilor$ - Metode de in)ormare de la educa i a reac iilor de dup& e4perien a de +n"& are# aplicarea de c3estionare( or'ani*area de inter"iuri( redactarea de scrisori c&tre al i cole'i( or'ani*area de de*!ateri ulterioare +n tem&( or'ani*area unor runde de interpret&ri( colectarea de opinii

poste4perien &( recursul la 'rupuri-)ocus de anali*&$ - Moduri proprii ale educa ilor de tip )ormati"# +n ele'erea sarcinii( contienti*area sarcinii i a ni"elului de atins( autoe"aluarea( autoco- rectarea +n raport cu criteriile de reali*are i criteriile de reuit&$ - Moduri de re'lare de tip )ormati"# retroacti"( proacti" i interacti"$ - O!ser"a ia( )iind cea mai des utili*at& de c&tre educatorul practician( o)er& multiple oportunit& i pentru a-i do"edi e)icien a i +n cunoaterea particip&rii( implic&rii educa ilor la procesul +n"& &rii# ctmi re*ol"&( cum '7ndete( cum re)lectea*&( cum contienti*ea*&( cum a!ordea*& sarcinile( cum )olosete e4perien a anterioar&( cum re)lectea*&( la ce )ace apel( cum dep&ete di)icult& ile( cum cola!orea*&( cum cere spri2in( cu ce ritm( ce erori( ce atitudine( ce stil( ce metode )olosete( cum se reorientea*& +n re*ol"are( cum se reor'ani*ea*&( cum "ede comple4itatea sarcinii( cum caut& ipote*e i alternati"e de re*ol"are( cum "ede sec"en ele sarcinii( cum apelea*& la ceilal i$ - Metode de interpretare a constat&rilor# prin raportare la o!iecti"e sau la ni"elul anterior sau la di)icultatea sarcinii sau la di)icult& i sau la pro'resul reali*at sau la procesele interne

implicate sau la ipote*e de solu ionare$ - Pot )i utili*ate distinct sau +n com!inare "ariat& i alte instrumente# teste( seturi de re'uli( note de completare sau e4plicare( !a*e de date( +nre'istr&ri audio sau "ideo( raportarea la educa ii cu re*ultate !une( 'rile de o!ser"are sau matrice criteriale( c3estionare( )ie de autoe"aluare sau de autoestimare( e4erci ii de "eri)icare par ial&( liste cu elemente ne+n elese( anali*e indi"iduale sau +n 'rup ale di)eritelor sarcini re*ol"ate$ - Instrumentele utili*ate se !a*ea*& pe corelare i alternan & 8'rile de e"aluare( matrice( liste de "eri)icare( e)ectuarea de sarcini "ariate( lucr&ri aplicati"e( c3estionare( autoe"alu&ri( sc3emati*&ri( in"entarea unui dialo'( re)ormularea de pro!leme( e4plica ii9$

,ursa# @oi a( -.0.

Mome"tul ++ & 'I'LIOGRA0IE

Cadrul + titlu&

Apa3ideanu( Ionu $ 8-..G9$ *lobalizarea ntre concept i realitatea desemnat ( pu!licat +n +anual de relaii internaionale( "olum coordonat de Andrei Miroiu i Radu-,e!astian Un'ureanu$ Ducureti#Polirom$ Dari( Ioan$ 8-..09$ *lobalizare i probleme globale$ Ducureti# Economic&$ D&descu( Ilie$ 8-..19$ "ratat de geopolitic$ Ducureti# :Mica >ala3ie; D+r*ea( Ce*ar$ 80EEA9$ , at %econdar- )ducation for a $ anging )urope' "rends' $ allenges and Prospects' )uropean Dimension. %ummar- /eport( ,tras!our'$ Drad( I$ 8-..09$ *lobalizarea i probleme globale$ Ducureti# Economic&$ Dran( Ilorina( Ioan( IldiCo$ 8-..E9$ *lobalizarea i mediul( Ducureti# Uni"ersitar&$ Ciolan( Lucian$ 8-..B9$ 0nvarea integrat. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar$ Iai# Polirom$ Com&nescu( I$ 80EEG9( Autoeducaia!azi i mine( Oradea# Editura Imprimeriei de >est$ %o!rescu( Paul$ 8-..19$ *eopolitica( Ducureti# Comunicare$ro$ Laralam!ie( Jeor'e Alin$ Analele Uni"ersit& ii :Constantin Dr7ncui; din T7r'u @iu( ,eria Economie$ Nr$ 05-..E( pp$ -F=--=-$ Istrate( Olimpus$ 8-.009$ /ezultate ale introducerii instrumentelor "#$ n educaie$ re"ista :iTeac3#E4perien e didactice;$ nr$ -5-.00( RRR$iteac3$ro5e4perientedidactice @oi a( E$ 8-.0.9( +etodologia educaiei. %c imbri de paradigme( Iai# Institutul European$ @oi a( E$8coord$9 8-..=9( %trategii constructiviste n formarea initial a profesorului( Craio"a# Editura Uni"ersitar& @oi a( E$8coord$9 8-..A9( Formarea pedagogic a profesorului( Ducureti# Editura %idactic& i Peda'o'ic&$ @oi a( E$8coord$9 8-..B9( A deveni professor constructivist$Ducureti# Editura %idactic& i Peda'o'ic&$ Ne'ru ( >asilica( Ne'ru ( Ale4andra$ 8-.0.9$ Consecin ele 'lo!ali*&rii +n rela iile interna ionale$ Caiete de drept interna ional( nr$ -E8F5-.0.9

83ttp#55RRR$caietedrept$eu5CUPRIN,ULS-.NUMERELORS-.APARUTE5CUPRIN,TNr$-ES-.8F--.0.9$pd)/9 Neacu( Ioan( te)an( Rodica( ,tanciu( Iilip( Miril&( Oana$ 80EEA9$ 1coala romneasc n pragul mileniului ### 2o 3provocare4 statistic5$ Ducureti# Paideia$ Nedelcu( Anca$ 8-..B9$ Fundamentele educaiei interculturale. Diversitate' minoriti' ec itate $ Ducureti# Polirom$ Ne're %o!ridor( I$ 8-..B9( "eoria general a curriculumului Iai# Polirom$ Nicola( Ioan$ 8-..19$ "ratat de pedagogie colar' +odernizarea nvmntului$ Ducureti# Aramis$ Niculescu( R$ M$ 8-...9( $urriculum educaional( Ducureti# Pro Lumanitate$ Niculescu( Niculae$ 8-..G9$ )conomia bazat pe cunoatere ! 678A )$767+#)9( Re"ista Economie teoretic& i aplicat&$ pp$ FB-==$ Onioru( J3eor'3e. 8-..A9$ /elaii internaionale$ Edi ia a II-a$ Ducureti# Editura Iunda iei Rom7nia de M7ine$ Popescu( Eu'en. 8-..E9$ "eorii ale integrrii europene$ Ducureti# C$L$ DecC$ ,a!&u( Ja!riela Lucia$ 8-..09 Premise ale procesului tranziiei de la societatea industrial la societatea cunoaterii( +n :,tudii tematice$ ,ocietatea In)orma ional&( ,ocietatea cunoaterii - concepte( solu ii i strate'ii pentru Rom7nia;( coordonator Acad$ Ilorin J3$ Iilip$ Ducureti# E4pert Pu!lis3in' Louse$ ,a3l!er'( P$ 8-..19$ %c ools and *lobalization( Con)erin a de la Ri'a( preluat din Ciolan( Lucian$ 8-..B9$ 0nvarea integrat. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar$ Iai# Polirom$ ,ere!rian( Ole'$ 8-..E9$ Despre geopolitic$ C3iin&u# Cartier$ ,t&nescu( >asile$ 8-..=9$ $uvnt nainte la 1tiina globalizrii$ Ducureti# ALL DecC$ ,toica( Adrian( Mi3ail( Ro4ana$ 8-..A9$ )valuarea educaional. #novaii i perspective$ Ducureti# Lumanitas Educa ional$ Tudoric&( Ro4ana$ 8-..F9$ Dimensiunea european a nvmntului romnesc( Ducureti# Institutul European( ,eria tiin ele educa iei$ >assiliou( Androulla$ 8-.009$ Comisar reponsa!il pentru Educa ie( cultur&( multilin'"ism i tineret( /aport cu

privire la Datele c eie referitoare la nvare i inovare prin intermediul "#$ n colile din )uropa :;<<. >oiculescu( Ilorea$ 8-..B9$ )ducaia n economia de pia$ Ducureti# Insitutul European( ,eria tiin ele educa iei$ OEC%( " e =no>ledge!based )conom-$ Paris$ 0EEG$ /aportul cu privire la Datele c eie referitoare la nvare i inovare prin intermediul "#$ n colile din )uropa :;<<$ )ducaia inclusiv i practicile pedagogice$ A'en ia european& pentru de*"oltarea educa iei persoanelor cu ne"oi speciale$ RRR$european-a'encK$or'5iecp5iecpTintro$3tm Programul privind educaia pentru cetenia democratic$ 0EEE$ %trategia )uropa :;:; Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene( /ecomandare cu privire la stabilirea de competene c eie pentru nvarea de!a lungul ntregii viei( -..G$ Comisia European&( Comunicarea +a?ing a )uropean Area of @ifelong @earning a /ealit-$ +emorandum asupra nvrii permanente$ Dru4elles$ 1.$0.$-...( ,EC8-...9 0B1-$ RRR$armKacademK$ro5re"iste5-$-..F5r=$pd) PRINCIPII I %TRATEGII DE 0ORMARE& Pri" i)iile care "or sta la !a*a or'ani*&rii( implement&rii i e"alu&rii pro'ramului de )ormare sunt urm&toarele# +@Pri" i)iul ada)t/rii form/rii la o"te1tele !)e ifi e ale ur!a".ilor@ %in aceast& perspecti"&( pro'ramul este construit ast)el +nc7t noile in)orma ii i competen e adresate s& porneasc& de la ne"oile speci)ice ale )iec&rui cursant( de la conte4tul local( comunitar( colar( al clasei de ele"i i al disciplinei predate$ E4perien ele de +n"& are propuse +n cadrul pro'ramului de

)ormare dedic& acti"it& i speci)ice prin care )iecare cursant s& poate anali*a propriul conte4t i s&-i poat& de*"olta acele competen e speci)ice de care are ne"oie$ 2@Pri" i)iul 6"$/./rii a)li ati$ !itua.io"ale@ Con)orm acestui principiu( toate noile in)orma ii i competen e adresate +n cadrul pro'ramului de )ormare se "or !a*a pe e4emple concrete# studii de ca*( po"eti personale( e4emple concrete( e4plorarea direct& a instrumentelor propuse +n curs$ 2@Pri" i)iul omu"it/.ii@ %eoarece noul curriculum-ul centrat pe competen e este +nc& un domeniu +n plin& e4pansiune( este important ca aceste curs de )ormare s& repre*inte o oca*ie de consolidare a unei comunit& i de cadre didactice interesate s& comunice permanent( c3iar i dup& )inali*area cursului( s& +mp&rt&easc& e4perien e( s& +n"e e din e4perien a celorlal i$ 4@Pri" i)iul )o-iti$@ Pornind de la e"entualele atitudini( reticen e ale unor cadre didactice( cursul de )ormare i )iecare )ormator "a a!orda o atitudine +ncura2atoare( suporti"& +n ca*ul +n care unii dintre cursan i "or +nt7mpina e"entuale di)icult& i$ 5@Pri" i)iul $alorifi /rii e1)erie".elor "a.io"ale 3i euro)e"e@ %eoarece centrarea pe competen e +n educa ie repre*int& o preocupare ma2or& a +m!un&t& irii i moderni*&rii tuturor sistemelor de educa ie din Europa( cursul de )ormare "a "alori)ica in)orma ii i e4emple de la ni"el na ional i din alte &ri europene$ %trate*iile de formare utili-ate 6" adrul ur!ului

Cursul com!in& strate'ii de )ormare de tip e4plorati" aplicati" )a & +n )a & cu cele speci)ice )acilit&rii +n"& &rii +n mediul "irtual$ Cel mai importat principiu +n ale'erea strate'iilor de )ormare este deri"at din a!ordarea o"!tru ti$i!t/ a 6"$/./rii@ Aceast& op iune se !a*ea*& pe )aptul c& utili*area noilor te3nolo'ii +n educa ie repre*int& o oportunitate real& de a situa ele"ii +n centrul proceselor de +n"& are i de a le stimula curio*itatea intrinsec& pentru +n"& are$ Tocmai de aceea( !trate*iile a ti$ )arti i)ati$e> refle1i$e 3i e1)loratorii pe care le "om utili*a +n cadrul cursului de )ormare continu& "or )acilita contienti*area rolului interacti" al noilor te3nolo'ii i "or ec3ipa cadrele didactice cu acele competen e de or'ani*are a unor e4perien e rele"ante de +n"& are pentru ele"i$ %e aceea( cele mai multe dintre sarcinile de +n"& are "or presupune# +mp&rt&irea +n 'rup 81-F cursan i9 a e4perien ei personale +n proiectare i plani)icare/ e4plorarea cu a2utorul calculatorului pe Internet sau pe plat)orma e-learnin' a tipurilor de curriculum pre*entate/ construirea unor situa ii de +n"& are cu ele"ii sau cu cole'ii de coal& +n care pot )i utili*ate cu succes aceste instrumentele e4plorate la curs/ simularea unor situa ii de +n"& are +n care s& )oloseasc& cel pu in unul din instrumentele pre*entate in curs$ anali*a unor studii de ca*$

Pentru des)&urarea +n !une condi ii a acti"it& ii de )ormare( mi2loacele de +n"& &m7nt includ# computere( cone4iune la Internet( instrumente i aplica ii di'itale 8so)t educa ional speciali*at( plat)orme de e-learnin'( )orumuri de discu ii9( manualul cursului$ 0ORME I MODALIT:I DE E(ALUARE& E$aluarea i"i.ial/ - ,e "a reali*a prin completarea unui c3estionar de autoe"aluare a competen elor de proiectare i plani)icare a curriculei$ Acest c3estionar are ca scop identi)icarea punctelor tari i a celor ce urmea*& a )i de*"oltate cu prec&dere pe parcursul sesiunilor de )ormare( +n cadrul unei 'rupe speci)ice de )ormare$ %e asemenea( c3estionarul "a cuprinde +ntre!&ri re)eritoare la atept&rile cursan ilor i la ne"oile indi"iduale de +n"& are$ E$aluarea )e )ar ur! - Pentru )iecare tem&5disciplin& acti"itatea de e"aluare pe parcurs are alocate 1. de minute( con)orm planului-cadru de )ormare$ Iormatorii "or adopta urm&toarele metode i instrumente de e"aluare# 0$E"aluarea prin pro!e practice ad&u'ate +n porto)oliul indi"idual( corespun*&toare )iec&rei teme$ -$E"aluare prin c3estionare de e"aluare a acti"it& ilor de +n"& are corespun*&toare )iec&rei teme$ 1$Autoe"aluare 6 la )inalul )iec&rei teme( cursan ii "or completa o 'ril& de autoe"aluare( care "a cuprinde itemi re)eritori la acti"itatea proprie 8'rad de implicare( moti"a ia particip&rii( coresponden a cu ne"oile proprii de in)ormare i )ormare etc$9( precum i itemi de e"aluare a cursului 8con inuturi( metode( acti"itatea )ormatorului9$

F$E"aluare +n perec3i 6 Pe parcursul acti"it& ilor de )ormare( )iecare cursant "a a"ea ca sarcin& e"aluarea unui cole' de 'rup( prin postarea unor mesa2e de )eed-!acC 8su'estii( opinii( critici etc$9 pe plat)orma cursului$ E$aluarea fi"al/ - E"aluarea )inal& se reali*ea*& prin sus inerea +n edin & pu!lic& a unui proiect5teme din porto)oliul reali*at sau a unei lucr&ri ela!orate +n acest scop$ Aprecierea porto)oliului i a sus inerii proiectului5 temei5 lucr&rii se )ace prin cali)icati"e 8E4celent( Ioarte Dine( Dine( ,u)icient( Insu)icient9$ Du'etul de timp alocat e"alu&rii )ace parte din durata total& a pro'ramului de )ormare continu&$ Porto)oliul "a )i pre'&tit de c&tre cursan i pe parcursul derul&rii pro'ramului de )ormare( prin reali*area unor sarcini punctuale corespun*&toare )iec&rei teme$