Sunteți pe pagina 1din 192

ctaSete l-ll

. G.rtede lhvlfiftrrf ocutcgprE de erercrytgptoaHrrc . gfild alplrlntclul cglrH al lhva$fomul

,9
{@r"

if'r@*

'iTT:T;':" i;;:^';xA

Eduard Dincili

loanDincili

MATEMATICA
claseleI - ll
cartede invdldturd de exerciliigi probteme culegere ghid al invdldtorului ghid al pdrinblui

=T---

L:ii:'" r:iffi *""?ll";$T'r:,:Tfli1+".hTll'#f


ElenaGHIJA Editor:

**rfi*frffxr''+Y'
2008 ?5xli3i[R'"1'1il'8R1"Jliti'tLir'l Pfi

**iifiilif-'iAru'^"'"" :
B'sl1tilh!,:i[{i H ff ;; HHl
Aceasti carte.d9

""'"'""

sivitate u excr nin apartj

1"i6'"6#ilu,' 3:il?:'iE
invdldturEr 'este

fald de micii rezultatuldragostei

:il::*'[i,Tril" ffi;*t+*Hf#jtil[.l;',it;]-:ili
ixPlicite a surset' loan l. D6ncil5, 51(075.33) 372.47

::':''::D.nc'|d *t,3hqIftlili,'fi",:,ll:':::fi

Stimalipirinli,
r Dacd seinspire din cdunpdrinte bun aliinleles gi biblici cheltuiegte: interpretatori intelepciunea marilor pentru posibilitd(i, imbrdcdminte, sub pentru mAncare, - dupiposibilitdli, peste posibilitifi, pentru invdldturi, . Dacd concluzia in orice imprejurare vdamintifi c5: Drepturilor Copilului, dinDeclaralia 9ianume poate maibun"; ce ii oferi tot ceea datoreazd copilului ,,Omenirea r Dacd viitorul copilului dumneadinvreme, hotdr6lisd asociali, sunteli intelectual, voastrd cuundestin prezendezideratelor dumneavoastrd atuncinoi venimin intdmpinarea gi pentru pentrucopiluldumneavoastrd cartede invdtdturd tdndu-vd aceaste dumneavoastrd.

sfaturi: seama sugera sd!ineli Vdmaiputem 9ideurmdtoarele gi cereti-i . Cititi-i copilului si reformuleze (deslugili-i) indicatiile uneiactivitdti pentru corect. cda infeles a vdasigura pline de sunt insolitede desenesugestive, tJneledintre probleme impreund! inlelesuri. Comentali-le matematice semnificalii 9i o Fiti giamabili deexplicalii alecopilului' latoate cererile atenli o Ldsalil propriu. ritm sdlucrezein gi toate . Respectali capitolelor ordineadin interiorul ordineacapitolelor, invdfdtoare. indicafiile doamnei . Dali-i copilului (negre9i colorate) foi albe, rechizite asculite, creioane corespunzdtoare. sd . Nuuitati gise-lfelicitati, c6nda inceput a9acumalifdcut-o sdJtncurajali cel al meargd,chibr incepesi meargdpe un drum dificil,dar incdntdtor, inconjuratoare. culumea saleintelectuale raporturilor descoperirii cudragoste inconjurafi-l circumstanlele, in toate 9icdldu16. invd!6nd matematici! copilul dumneavoastrd cu Jucali-vd luiPlutarh: imprejurare, spusele in orice $i nuuitali, pe care sdl umpli,ci o fdcliepe care s-o un vas nu este ,Capulcopilului proprie." culumind sdlumineze maitArziu apinzi,astfelincit

Guprins
I Clasa
6 h sfflrgitulclaseiI Ce trebuiesd gtiecopitutdumneavoastrA I pregdtitoare pentruintelegerea unorconcepte matematice 1. Elemente 15 ................... 2. Numerele naturale de la 1 la 5 ....................... .......'.'....23 3. Adunarea naturale de la 1 la 5 ................... numerelor 9i scdderea 37 .............'...... 4. Numerele naturale 6,7, 8, I 43 ......................... 5.Numdru 0l. ...................... .'."..........44 6. Numiruf10.Gruparea de zec,e .....' . 46 7 . N u m e r e lde e l a 0 l a 1 0 ...................................;........... 50 ......-..'.'......'.... 8. Adunarea (in interualul 0-10)................ numerelor naturale 52 ...................'.... 9. Scdderea (in intervalul naturale 0-10)................ numerelor 54 (in 10.Adunarea intervalul 0-10) ..........................'.'.'..'..........' naturale numerelor Si scdderea 60 . . . . . . . . . . . . . . . . ..............:.. ............ 11.Numerele naturale de la 11la 20 ..................... 64 '12. ..............'..... naturale de la 0la 30 .................... Numerele 67 (ln intervalul 13.Adunarea ...................... 0-30)................ naturale numerelor 69 (ln ...................... 14. Scdderea ................ intervalul 0-30) naturale numerelor 71 '15. (ln gi intervalul 0-30) ............................................. naturale numerelor Adunarea scdderea 76 ................... 16.Numerele de la 0la 100................... naturale 79 (fn intervalul 17.Adunarea gi scederea 0-100)...........................'.'.............. naturale numerelor ......... 83 18. Formegeometrice 85 ..........................'..'. 19.Mdsuraiea lungimilor 87 ....'.................'.'.. 20. Mdsurarea capacitelilor 21. Mdsurarea maselor 89 .............' 22. Citirea ceasului 90 ........ .......:.........1,........ 23,Citirea calendarului .......................... 24. Exercifii recapitulative '......... 91 9i probleme

Clasaa ll-a
........... 96 Ia sfdrgitul clasei a l!-a............ se gfie copilutdumneavoastrd Cetrebuie 99 ........'.'....... 1. Numerele naturale de la 0la 30 ..................... 101 ..........'....... 2. Numerele naturale de la 0la 100................... 109 peste (in 0-30)........ ordin intervalul 3. Adunarea naturale firi trecere numerelor scederea Si 113 peste 0-30).......... gi scdderea ordin(in intervalul 4. Adunarea naturale cu trecere numerelor = 118 + .......................'...............'...' relalie de tipul ? a b dintr-o numdrului necunoscut 5. Aflarea 123 peste 0-100)...... gi scederea fdre trecere ordin(in intervalul 6. Adunarea naturale numerelor intervalul 0-100).........129 gi scdderea cu trecerepesteordin(Tn 7. Adunarea naturale numerelor 't38 ............'. 8. Elemente intuitive de geometrie 142 ..'.'.............'....."".'. 9. Mdsurarea fungimilor 1M ......................'..'. 10. Mdsurarea capacitdlilor 11. M6surarea maselor 12"Ora,minutul ............. '.'..' '147 149 .......'... 13.Ziua, |una.................. sdptdmina, 150 ....'. 14. Monede Si bancnote 153 .................'. 15.Numerele de la 0la 1000................. naturale 160 .........'..'. prinmaimultde doudoperalii ............. 16. Probleme carese rezolva 166 ......................'..................'.. gi scdderea in intervalul O-1000 17.Adunarea naturale numerelor 178 ...........'.............'. recapitulative 18.Probleme '187 .......... gi exercfiii ca la concurs 19.Probleme

Getrebuiesi gtie copiluldumneavoastri la sfirgitulclaseiI


(in conformitatecu programaactuald, aprobati cu ordinul 4686/05.08.03 al M.E.C.T.)

- se numeasce, sd reprezinte, sd scrie, gisddescompund sd citeascd, sAcompund pAnd numerele naturale la 100; pand - sanumere giinapoi; la 100inainte - secompare numere naturale maimicidecat 100; - sd recunoasca situaliile caresugereaze o opera{ie de adunare sau o operalie de scadere; - sdefectueze pesteordinin intervalul adunSri feretrecere O-1OO; 9iscdderi grupare-separare - si sesizeze situaliile de pe a obiectelor, de inaintare-intoarcere girul numerelor, decomparare a num6rului deobiecte dindoudmul{imi; probleme - sd rezolve simple, carenecesitd o operatie deadunare saudescddere; - sd sesizeze sd inleleagd legetura dintre operalia de adunaregi operatiade 9i scddere; prinnumere - sa descrie situatii intelnite in viatadetoatezilele; probleme - sdcompund simple si le rezolve; 9i pecorpuri - sdrecunoasce dinnatura pdtrat, formele detriunghi, dreptunghi, cerc; - sd efectueze mdsur6tori simpleale lungimilor (ld!ime,ad6ncime, grosime, depdrtare, indllime),ale maselor, ale capacitalii recipientelor utiliz6nd unitdtide mesurd nonstandard; - sdsitueze succesiuni deevenimente in timp; peceasgidatele - sdciteascd orele in calendar; - secunoascd gisdrecunoascd gibancnotele monede rom6negti. /Vofd.',,Ceea ce trebuiesd gtie un copil la sfargitul claseia ll-a este prezentla pagina 96."

MATEMATICA
I clasa

are, Sti m atd doamnd invd.tdto


nu vi se mai potrivegte? cd manualul Ali observat de care nu vd mai oferi informatiile adeseori, cd manualul, Ali constatat avetinevoie? vd debusoleazd? vd zdpdceste, reforma" iocul ,,de-a vd suntstrdine? pretinse de noulcurriculum Metodele 9i conceptele ce se cere"a devenitstresantS? ce se dd" 9i ,,ceea dintre,,ceea Diferenla Ce faceti? Chiarnu vd ajut6nimeni? nostru! sprijinul nostru, latdrdspunsul pentru ghid al inv5ldtorului Un adevdrat ce trebuiesd o predaliin ciclul matematica primar!

pdrinli, Stima,ti
ca impreund Dacesunteliinteresali copilulsd progreseze cu dumneavoastri pe bazelogicegi corecte in matematicd, ghid. acest cu atenlie sd studiali nuezita[i la toatenedurdspunsurile El contine gi intrebdrile copilul, cevi le pune meririle matematice. ca pdrinte,la ce vi le puneli,

la: sau comanda Acestghidse poategdsiin libr6rii .65 .686.11 tel.:021 .402.60.48 tel./fax: 031 edituraiulian@Yahoo.com e-mail: www.edituraiulian.ro

pregititoare Cap.1: Elemente pentruintelegerea unor concepte matematice

- exterior linterior

Eo

stanga - dreaPta

t8]9J
----;

deasupra
dedesubt

ffl8fe - mic

a
il

tl

I u n g - s c ur t

(celdinaintea -5ol celorlalli) ____tr^-t!2_l--

primul

L-ol-

4jM
^r/---\
tt--')t ""9"

*^'-\ \r''\-'^'\-/"
\1,'J -'<==/--4

tI

w*:fr*b
11

tot atdtea, maipuline, m aim ult e

c-a c-a c-a c-a


1\
\i.._/

maimulte maipuline ,.-! ca4ie !-! eir"r" a o

A
\

E
ultimul
(celdin urmacelorlalfi)
r-xl(, f-=Tcl rL_e__I-=l\,
/.v.\ 'l-

-.J-"-\-^\.-^//

**

Grupeazd dupS:

(R

categorie

culoare

\v./
)..

@
UA
)\

62 -e 6p -q U /b p \ b I
formd
.IE '

avt

W.t

/+\

f f i m \-"/,rO
mdrime
s-z

V.t

/+\

UA

/\

).

II

A, e &
& .l,ffi.,
Marcheazd:

r
TX
...''.... '.:]'.i

ffi
:;:: .' ,,' ,r

ceeace facezgomot

XX

/@\ @p

w (@t
Ordoneazd.

ei$
A g$

/ (D \

cc

t C,,

Cap.2:Numerele naturale de la 1 la 5 I Leasa.

trtr @,^@ trtr


A

;bffi,B,i:r:?

,3=

l
I Leasa.

&

www
Ar) j\iliL
--.qcl-l

ffi

@ w ffiw ['tut
L_o ts
)

fE-

L_]/-

,::r v

pe cel careeste in fata

pe cel careestein exterior

1 2

3 4 5
15

@
I

Coloreazd.

Ep

de subfrunzd dreaPtd$ melcul dinmdna cdrpa

1
16

[,@@9 iiili
I Continud sd puiincutie.

/A@\/a

E lrl
lrl

otrl @
I Completeazd.

m
[I
in un arbore dreapta casei F

t
fl
un creion maiscurt

Deseneazd.'

t----...--l
_-L--

to tot

3 4 5
17

[E-il
tr-l f-CI]
lol

ol lo I l@

l@ |

4 rfff'fff

tr'T.

ggAAI IAAgg i
3 pegticurogu 4 pegticu albastru

ffi
18

--l
I

,l
l

-A---<A-.-LA t2_l Ll_tll_lLr_llr_l


o ooooooo

?t

_n_ _<A_., t ili l l L__l L__l ooo a


OOOO

ooooo

incercuiegte: ----l-^ | fan0unlCaCe p 6lp-ftta intrealtedoud

o o

oe cel situat deasupra

5
19

varcneaza:

pe cel din spatele F tufigului

mare saculcelmai

Wry@
T
1 2
20

3 4 5

rui" cenusepotrivegte.

WW 6\p '\@ WW

+e

6l@

F-.1 l o ol

s
*9
rl

.qH\W v7 \l
n0

Z:}
numdrul maimic

/\

incercuiegte:

numdrul maimare

trtr

Etr

gA
I !I Observd si continud.

trtr

g tr
21

J ooserva'

@
Apoinumdrd9i deseneaza'

Ie

trd tr%maimulti' suntcelemaimulte/cei


mai putini suntcelemai puline/cei

ooserva.

ApoicomPleteazd. . Numerelemai mici dec6t3 sunt:

. Numerele ffi

3 sunt: decat
CineestePrimul? cuX' Marcheazd-l incercuiegte-l Dar al treilea? esteultimul? Al cdtelea

Ww ue
22

all-l -tea. Este

gi scdderea numerelor naturale Cap.3: Adunarea


delal la5
lN $ Completeazd cu numere. nreNlre, PARTNTT!
inaintede a gti se calculeze, copilultrebuiese matematizeze, (adunare sugereazd adicdsAdistinge ce operatie sauscedere) pe girul punere (grupare, descrise in plus,avansare actiunea pe intoarcere numerelor sau diminuare, separare, comparare, girul numerelor).

+1 =2

E + T= E

N-T=T

^l -- t .

T-[=T

T-T=T
z5

in total? sunt catir"at"

I+

tr
T
N+E=T

T-T=T

T-I=T
24

T-T=E

fi E Completeazd
cu numere.

PARTNTT! nreru1e,

sale, coPfld lmilrajendu-{se afibuie numerSifome obsanra$ilor sd va dispuneh sart tinF de un limbajcare-lihvali si gandeascd, lege i@ S$s6 le oftbneze losic' Uaa mult decit un limbaj, sb un modrafinatdoqrnoaslerea lurniimetematic

3- 1=n

ll- ll- ll

f
T
a

W W*
- l lT-l -ll

-T_l

n ll-lr-rr -f_l

2g=

A>-t r - E= [
L___i-l l-l I
25

r----.-.-J4

^- ,-.^ . lCilltlcilte I

au rdmas?

?G GC
LI- LJ = L - ]
ll-ll-rl

.&
**

ntr
I

b,
L- - - l- l

t<
l- l I

tt-tl-tl

r-- -t--l

gi completeazd cu numere. OOserva

Au rdmas:

Au plecat:

tt-tt-l

n-f_ l

T'l l=_l - f-1 tt-tt-tl

f?
Au rdmas aprinse: l l-l l-l I

[J fififi

S-au stins:

ll- ll- ll

Au rdmas intregi: tt-tt-ll

S-aumdncat: ll-ll-11
27

giscddere' adunare dintre legdtura OOserva

s + z = l -l

s -z =I

t'C,-^&
lr_l a Lql El

@o.6 tr A tr trtr
+-z =J

z*z- -7
28

cu numere. Observd 9i completeazd

AA

AA
s -z =I

2 * I=
3I =

T
5

./o
' e)

o'/

2 * I=
5J =

T
4

oo/ '/ o

1 * I=
54

o/

tr

/o /o

tr

OOserva 9i comPleteazd'

oo

r)
rf

o o

f--] , r--l -l-_-l


ll-ll-ll lt-tl-tt ll-ll-ll
ll-tt-tl

AA
T-[=T
oo oo o

E-T=I
a+ t= l - l

tl-tl-tl

tt-lt-tt

e +z=l -l

r+e =l- l

s- +=E s-r =I

s -e=E s -z =I

+-s = E
+-1 =E

Compteteazd desenele 9i egalitdfile.

3 + [ - -] I

=4

T + [= T
o o o
t

L]+T=T
a a

ooserva 9icompleteazd.
olo

1+1=2
I

z +[=[

5=I+3

+ =2 + J

puncte? cin" aremaimulte

carelipsesc. O"r"n""z6 punctele

e
31

Calculeazd.

2+S=l
2+Z=*

1+ 1

2+

3+

3+z=f
4+1 =I

2+

1+ 4

1+ 3= i l
I corespunzdtoare' numir de adunarea fiecare r-eaga

: l: I
do $o

$o Q,o $o

.2 + 1 .3 +2

tc

-2+2 .2 + 3 .1 + 1 .2 + 1

caruleaza.

s-2=I s-+=*

31

32

2I

51

5 -3 = x
q- z=*

52

41

42

53

4- 3=x
I
$o lo

t
.5 - 3 .5 - 2 2.
{o

corespunzitoare' numdr de scdderea fiecare f-eaga

3.
!c

-4 -4 .3 .3

1 2 2 1

32

I c"r

Cipa adus Dalea adus

It

rt
i J

impreund auadus I

WLeIM

Sunt A maivenit

n*
T}
I *

Acum sunt

in copac sunt

Tv Pejossunt I v T'

intotalsunt ZV

Bdiatulare Fataare in plus

n.
a

Fata aretr
gicontinuS. ffi ouserva

33

lcatcuteaza.

Sunt Pleacd

T i

n fi
o

Rdm6n L_l fi
Sunt Sunt

n!
le

Nuaushem -,1 L _l L

tr O Aurost iesit Au tr O
Maisunt l-l O

Iv S-aspart Iv
Avea

A mairdmas I

IV

gicontinud. Ooserva

lnezoma problemele:
Erau S:a allat lua't
''-)'

Mihaiavea

4 2

1 1

V
V

A ddruit Anei

Aurdrhas'

Acumare

T
3.L 2 .l-

Erau Au maivenit Acumsunt

3b
2*

Erau Au plecat
Au rdmas

t r {t
2l

t-l =L

Andreiare gi mai are

3 t Mihaiiare
Mihaiard! [

2t
g

in total, Andrei are I

Are cu I

multe oecat mai f,

Aavut A stricat

5& 2&
e

Erau A maivenit Ac um s unt ,

2* 1*
t 1} .

Acum maiare Z

de plastic. Danse joacdcu treisoldd[ei Mai primegteun solddfel. acum? C6!isolddleiare 5 cd(i. a Corineiare Prima bibliotecd 2 cit\i. Ea imprumuti Ralucdi CAteca(i au mai rdmasin biblioteca Corinei?

I -

careerapreamares-au camerd Dintr-o avea3 camere. Cua"loanei areacumcasa? fdcutdoud. C6tecamere


Pe un lac sunt2 ra{egi mai vin 3. Cdteralesuntacumpe lac?

pentru porumbar acelagi sd foloseascd Marcelgi Gigelau hotdrdt iar Marcelare 2 porumbei' porumbeii lor.Gigelare 2 porumbei, vor fi in porumbar? C6!iporumbei 2. pe carele-acumpdrat, lonelaa m6ncat Din cele3 prajituri i-au mai rimas? C6teprajituri paharplin' plinecu suc.Acummaiesteun singur Pe masderau5 pahare a fost biut? a cdte pahare Continutul Sorameaestemai maredecdtfratelemeucu 3 ani. fratelemeu? CA(iani aveasoracdnds-a n6scut
ru

tatagiceidoifraliaimei. mama, meleau urcat in autoturismulfamiliei suntin autoturism? C6tepersoane &-,< mea? familia Cdlimembriare

Doidintre eiau fost Monica are5 nasturi. t" palton, cusult oe curano. la palton Monica? Cdlinasturiare

36

naturale 6, 7, 8, I Gap.4:Numerele
! CompleteazS.
./I

oco
o" 0

Ss
I
$=

+^ nL
\nn

egalitdlile. Compteteazd
6=5+ 6=4+ 6=3+

o"r"otpune, pecaietultdu,
dupdregulile:

*l

u=**1.@
o=:"i{+'.i;:;+=

I
I

6=1+

egalitSlile. Compteteazd

o* l--l=z
I

3.I= n

E-N=T I*I=t

vagon? Al cdtelea esteultimul colorat? estevagonul O' cAtelea

Coloreazd ffi

vagon.

1 2

3 4 5

7
37

Leasa.

mailungd. cotor"rzdbaracea

E E E
F;t.ll
I

@ @

ffi E

s;;a
7
o

potrivite' cu numere Compteteazd


1

suntmai multebiledecdt"' indicd: Sdgeata saciicu bile. Completeazd

N giinrogu dinfalaliterei litera cualbastru coloreazd cuvdnt tiecare eentru


litereiD. din spatele litera
/^\ l nl l l l l l r,.\ | / A \ -:f lf { lF U\l | -1
l") \Y,/ U\-l L-r-\
nrrr\n /-'\ i=

l;\

ra/ af lrnr=rd[ D (l #J LJ, l-= LNlt-=

gi completeazd desenele OOserva 9i egalitdlile.

e eeee? 7 ee e e e e
6 I I
qD q19 aiD q.} t JU U U U d " c'.i9 s;"
/-\ r'-\

5+ 1 =6

6+[-]=z

z +[-.1=g
8+
=$

eeeeee

piese cu cdte8 puncte. fiecare dincelepatru Compteteazd

rur I . Compieteaz6,,casa

lui 9". CompleteazS,,casa

f vvv

8 opt
) /

r-v

l vv

v noua
8+ 1

7*I 6*I 5*I


1 2 3 4 5 9

T-T E-T T-E E-E


39

sautaie' compteteazd

9i al optulea' Cotor""zdpealtreilea

I ' i :-i --l --.i'' j t''i " ':r'" . '

mai maricu 1' numerele in dreapta Scrie

E--*T

E--n E-*n E-*n

n--E n--E n-*E n*E


I comPleteazd: aPoi Ooserva

mai mici cu 1' numere in stdnga Scrie

Qe e O
$=

D EQ
I I l= l l+ l l +l llllll I

I l=L---l l l+t-----r l l+ l l---l

Leaga reprezentdrile aceluiagi numir.

o'oo,o
oooo

ooo ooo

olo tlo

ooa

Oa oi

ao
I

oo ooo oo

gicompleteazd celemaiapropiate. OOserva cu numerele

E_E*H
I Continui sdlegi.

T-E_I
L--l-l r-l*l L

T.--E_-E

$a''

oi
1 2

mai este sdspund: vrea sageata


cu numerele Completeazd 3, 6,9' cu castane. Completeazd

E
I

i
o o ao ao
oo o oo oo oa
O

puncte' cu celemaimulte cu rogupiesa incercuiegte

oo o oo a

oo o

OO

oo oo

oo oa

t. t. lo I

oo o o oo

^,o,,,.'oLc t.,--tal

la cel mal marenumar.

r"$@fuffi og nranlear?
la cel mal mlc numar.

I-T-l

ffi*l--l

l--l -

Cap.5:Numirul0
gi etichetele. Completeazd colecliile

e
Pe o frAnghie s-aufdcutnodu ri.Numdrd:
nodurile

tr

13)

interualele Ceobservi?

LTLl_]'
in interiorulcutiei pe tija numddtorii

Scriecdteobiecte au rdmas:

in afarasacului

t ll
\ T/

tr
gicontinud Observd sd colorezi.

de zece. Gap.6: Numirul 10.Gruparea


I rdnd. zecepefiecare azd pdnEtoblii f"i" saucomplete

\Ar\&\&\&\&W\&
MM M M M M M M M M M

trtrtrtrtr tr tr tr
I pentrua facezece. dominoul Completeazd

oo

ol o ol

o oo aao

oo oo

de cdtezece. formaliile Cotor""zd

CCC COCC
I gicontinud. cumvreitu. Coloreazd OUserva

oo

r)

OruO""rd cdtezece.

OOOOO OSOOO OOOOO OOOOO


I Comoleteazd.

M WV V

vvvv vvvv vvvv vvvv

\\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\

\ \ \ ) D\
\\\\\

3dQ"d #.-b

@x@6
: \= \

\2ra'K2,'ar

I {. n l ,A,\y,^N/

,^\

l(.. )l

Completeazd. OOO OOO OOOO


/{-*- dFF\ \{t_t-8.t/

r;
-

I I

Aranieazddelacel mai mic la cel mai marenumdr.

de la 0 la 10 Gap.7: Numerele
de la 1 la 10' pe doudtrasee,punctele in ordine, Unegte, dupdgustultdu. Coloreazd
I I

t8

7o8

a rl 10 9a

e9
I

'10

irJ
4l

a1

gi completeazd. Onserva
10 I 8

la loculei' cheie ern" fiecare

de cutiasa. maginuld fiecare Leaga

@ &.@ @ @@@

qe

46

orrO"".dcdte zece.

& && & && & &&


I CompleteazS.

& & &

O&

f lo @

oeo

Ultimul dansator este al !-ea. Al doilea dansator estef Penultimul dansator esteatl I gideseneazd OUserva a treiafloare. . -lea.

a )o o o;tooo:Ioo bo ) o l oo Itoo Ir;


al zeceleatermen.

OOserva regula incd4 forme. 9i maiadaugd

I.

fn girul 0, 1,2,3,4, ...,1 I,incercuiegte gi scrie al treilea termen


47

potrivite' cunumere compreteazd

E--E--E

E--r--E
E--E--E
l*l e I

n--8"'n
I o l_..-l l*l
I -

E--8--E E_-E_-E
l*l 5 |

I t-l z l-----l l*l

Scriepe caiettoatenumerele' 7' 3, dar maimicidec6t t"i maridec6t "f bi mai maridecdt8, dar mai micidecat1o' 7, dar mai micidecdt6' ci mai maridecAt

cotoreaza:
- cu!cea bandd' mailungd

- cum

band6' ceamaiscurtd

sd legi' gicontinud OOserva

48

Un
lard fata fatd. fdcut

Noud M

Unul
...g t- a

b copt. c-unbob doar8.

Doi4 Tottr Tunu


. . . s i-i

opt
tunul.
bubuit doar1. Au bd Unula ...gi-au

mult
7.

Trei Beau Unul

butoi. amelit doar2.

Patru Au Unul

ardei.

$ase

pe tot

leri au Unul
...9 t- a

oprno.
icat doar5.

doar3.

artist
doar4.

naturale Cap.8: Adunarea "YT*t:t^o,t 0'10) (in int"*"lul


! ooserva 9icomPleteazd'

o:."' ffi ffi rj,-,.

=[ ffi*;.r;
#4

l+ l

l= l

N-T=E
11 let

w;# etr
@
b
, i, ,,1

Me
E

12

l 1+
I 1t

n
..'. ..

t+l

t=l

ll

ll VV

ll
-r-l - ll

iiY

lll

*n.

4
'*

qe
I furnici.

-%

La bobvin I

Fetila addruit|

| cirege.

Calculeazd: - numdrulde flori

- numdrulde cuburi

- numdruldepetale

unX . apoiplaseazd Ooserva,

numerele egale. Leaga

t r.3l t3-l
[6;7-]

[5.E a 4-4|

f tE-.
, r. 4 |
51

l-,.5-l

naturale cide reanumerelor GaP.9: Sc6t


0'10) (in intervalut
9icomPleteazd' I Onserva

.6o \ \\l ^- l

n-[=E \

l =t

ll- t t ll

lllt = t l t-l

& @fus

&@+*

%. n-n=n
Il l l l l l r

I
I

l- l
I

L__-r

l=l

Aa. a,aaa((4
o n.E=E

frau 9 popice in picioare.

Avea7 baloane.

oo

o-"of -z 7
/ u/
lpopice. A rdmas cu | | baloane. - numdrulde frunze verzi

Adobordtl

Calculeazd: ae ctre$e - numdruldepuigori - numarut galbeni remase

v Q'/fl^ e

!,-\_a? V

w"/M
Calcuteaza.

n qP t
FV\p

ffi@@ Y^"@6
wv \/ *--Er2r (eK>

a-z=I
g - s =I

e-r=I
e- t= I
t -2=J

+ sau eunein semnul inc6tsd oblii semnul -, astfel


egalitd{i adevdrate. 5 4=9 6=3 6=1

ro-+ = I z_5= I
g_2=I

9 8 7

1= 8 2= 10 1= 6
53

s-a=I
e - 3 =I

naturale sciderea numerelor Adunarea 10: Gap. 9i ' 0'10) (in intervalul
I diferite' cu numere doudadundri cele OOserva 9i completeazd

t= I*I g= .ffi
t

a ,' o = I*I
al
,to=I* I

IA V
t=E.E t=I*I
_8

I I-

scdderi' doud ooserve sicompleteazdcele

6\

6N r-[= E

N4/ 6qNs4/

#I gBwgr
r-I=n

rE

''o-E=I

''o-n=I

printr-o la caresd rdspunzi adunare, apoio intrebare Puneo intrebare printr-o lacare scddere. sdrdspunzi

t t sts ot
dr dlt

oo
T-T=T
lt - t t - t l

T -T=T tr-T=E

T-T=E
tt- lr - t l
Liliana are2 cutiicu prdjituri. Fiecare cutieare4 prajituri. areLiliana? Cdtepr{iituri

T-T=T
tt-tt-tl
3. Maria Ea mdndncd are8 biscuili. Cdlibiscuili maiareMaria?

E-T=E
Lilianaarel I ordiituri. I fn grdmaoa ararurara sunt gi negre colorate. 10creioane negre sunt? Cdtecreioane

f--l

tl-tt-tl

f-l - f_l
| biscuiti.

Maria maiare| tl

T - T=T
cretoane negre.
55

tn desenul de maijos amcolorat: [l


|

triungniurirogii;
| triunghiurialbastre.

C6tetriunghiuri colorate suntin total?

T-T=T
in totalsunt fl
Mihaiare 8 autocolante. lidd 5lui Cornel. Cu c6teautocolante a rdmasMihai?

triunghiuri colorate.

f_-] f_-]-f_-l l r -tt-ti


Mihaiardmascul I autocolante. Corina are9 CD-uri, iarCarmen are5. Cu c6teCD-uri are maimultCorina dec6tCarmen?

E-I=N
Corina are cu | | maimulte CD-uri dec6tCarmen. Ancaare 6 monede de 1 ban gi mai primegte incd 3 monede. Cdtemonede de 1 ban are acumAnca?

T-T=T
Ancaare acum|
56

| monede.

calculele: Efectueazd
4+ 6

8+ 1

calculele: Efectueazd 47 84 82

105

98

104

in primul sacsunt6 bile. in al doilea suntcu 2 maimulte. sac. Deseneazd bilele dinal doilea

prinexercifiul: caresd se rezolve Corprne o problemd


gi sd rdspundd la intrebarea: suntin total? CAteautoturisme

prinexerci{iul: caresd se rezolve Corprne o problemd


gi caresd rdspundd la intrebarea: au mai rdmas? C6.tifluturi

tabelul aldturat. Compteteazd


Exemplu:2+3=5

E7

sd fie: la carerdspunsul de adunare Cotpuneo problemd

sd fie: la carerispunsul de scddere CorOrneo problemd au rdmas5 pasageri. ln microbuz

maijos: descrise nnaceletreinumere natural;l estecelmaimicnumdr - primul I I


I

cu 9 decdtprimul;l maimare esteun numdr - al doilea


- al treileaesteun numdrmai miccu 7 dec6tal doilea.l Un bdiat9i doudfete Se intrec pe trotinete. C6teroliacumaleargd Pe aleeaastalarg6?

sau ciorap ln mdnugd incaP. Doarcincidegete Cdtedegetevom pune Hai,spune! intr-opereche?

turmd, $apteoi suntintr-o in urmd. carecinci Dintre celde munte Pedrumeagul Cdteoi se afld-nfrunte?

pe-ocracd, Optpdsdristdteau gasepleacd. Dintre-acestea glas, intr-un rdspundeli Sd-mi rdmas? Cdtepdsdriau

pune in mai_putem cat" me.re


pungaalSturatd, dacdin Pungd incap7 mere?

3. decdt 5 maimare nnanumdrulcu

Afld numdrul cu 4 mai mic decdt7.

Dacd ludm cel dingr6madd pulin 2 creioane, c6tecreioane mairdmdn?


Rdm6ncelmultl I creioane.

la Crosul Md(igorului O'nclasanoastrd, s-auinscris 6 fete,iar bdielicu 2 maipulini. lacros? dinclasa noastrd vorparticipa Cdlicopii din Virgit culese intr-un cog.VdrulCostel a luat5 mere a pusceleQ.mere 3. cog, iarverigoara Mihaela a luat cog? Cdte mere aurdmasin
primegte in dardoudc6(i de la colega de bancd, o carte Deziuaei, Daniela ei maimaregitreicdrlidinpartea bunicului. de lafratele Danielei? biblioteca Cu c6tecd(i gi-aimbogdlit oblinute de Mihai este10. Launjoc,numdrul totalde puncte 9iVirgil maimulteMihai, dacdVirgil a oblinut 3 puncte? Cuc6tepuncte a oblinut

I-

f -

luiVasile: fUirceaii spune primi de cdte - Dacdagmai 2 machete de avion, agaveain vitrind 2 rdnduri 5 machete. Mircea? de avion arein prezent Cdtemachete un vdndtor zdregte 6 vulpi. intr-opoienild, lmpugcd o vulpe. C6tevulpiau rdmasin poienild? ll-ll-ll au rdmas[l vulpi. in poienild intr-opungdsunt8 mere,dar ar maiincdpea2. Pot sd iau din pungd9 mere? de careai nevoie. Scriecalculul

59

de la 11la20 naturale Gap.11:Numerele


I corespunzdtoare' giscrienumerele Ouserva

2 2 9p p P 9p 2
10+E=l-__l

-r- *) r- xa- dd dd r- ta- 7a lL r- x-lx- r- dd


10*I=[--l

k
li,

\,

zl

/,1

10+n=l--_l
FfiI
ll-l

?? ?? ??

? ? ? ?

o oo

r*l rdl
tI-'
i-

l=*-l nl

ld
-l

r=f r'frl tiffi


t-l
-.1

i-rfil i*i nr
tfl

Htttttttttttttttt nL t-]

IF
-l

|# ffi
nl
-l

r#l trn

l*i
:-l

10*f]=l--l
,#6 # ,@6 ,ffi ,ffi #4 @B @G

10+E=i-]
Gffi NN

10*n=l-_l
n n D s D lD a n b e n n n n D 10+n=[_l
*

CF
ffi N

@ @ ,& #

10+E=l-_l
z
4

10*n=[-l
-J -J

-t
-/ -/

-J
-j

-/

4 -J

-J
-/

-J -J -i
-/

-J

10*E=l--l

-t

Leaga cain exemplu.

3+10
I^

mai numeroasd. lncercuiegte coleclia

f t r t rfffffffftrff
@@@@@@@@@
I 14,15,18, 9 9i 19. la locul lor, numerele Scrie,

d@{{

gi etichetele. desenele Compteteazd

WWW W W

wwwwwd

w ww ww

* * fts
.,lz,t.'

#### #### ###

19. inconloard

pentru a avea17. ComRteteazd

JJ&&&J&JJJ UJ&&&&JJ&J
I aavea2o. f"i" pentru

&(Doooeo{D(D{D

eoooe

RRRQRARAAQ RRRAA R R QA A R A R
I pecaiet 16, 11 numerele: model, descompune Oupa , 18,14,20,10.

.'u-.Fm
ZU

Scriecu cifrenumerele reprezentate.

de pe numerele Aranjeazd in ordinede la cel baloane maimicla cel maimare.

(---,S3331 I l.
\=_______---/ | \

lr

t l ti l{D ffi lzluv


llD

ll

l;l.a.l I l.o.l

ffi

tl

ll

PqP@w

r-T-l

in fiecare situafie explicd de ce:


a) 2 estemai micdec6t20; b) 16 estemaimaredec6t14; c) in girul 4,5,6,7, 8,1, . 'r., 11,12,........ numdrul acoperit de pdtratul rogueste mai micdec6t numdrul acoperit de pdtratul albastru; d) 20 estemaimaredec6t10.

Onserva tabloul la intrebdri. 9i rdspunde

tr
Andreea Daniel Elena Bianca

x
X

x
X

Eugen

jucdrie? a) C6!icopiiau cAteo singurd jucdrie? b) Cinen-arenicio jucdrii? c) Cinearecelemaimulte d)Cineare maginuld?

r:ia:il"U,i:ffi j,J:"::r',,T"1,",n","0,."=ece* ',":"jll* ilf, penultimul?


b) CaU copiisuntintreultimul copil9i c) Al cdtelea din rdndesteVirgil,dacdin fala lui suntunsprezece copii? gaisprezecelea penultimul? d) Caficopiisuntin rdnddacdal este

63

naturale de la 0 la 30 Cap.12:Numerele
I bomboane. numdrulde Orup"zd cdte10giscrie

ddddddddd d#ddddddd

a{d37?\ r-gaed#)

#####
I

numdrulde monede. cdte10giscrie OrrO"a=d

@ @ @ @,h@G

@ -ab " @@@


I pioni. c6te10 giscrienumdrulde Grupeazd

49999a; G{E(B

&&e&&& &&
I corect. cu rdspunsul cdte10bile.Coloreazd etichetele fi"""r" sacconline

&&&&& &&& & & &&& & &

&&&&& &&&&d

&

Ce
--

-a12fEE

-['lrE
*t-2rtEg -lp"

CruR""rd c6te 10,apoiscrie numdrulde:


a) ghinde b) frunze

p 9 8 98 99@ 9 8 9 S S p 8A@ 8 A@ 8 5 9 @9 @
10+10+6=26

@@ @@@ppp@@

ppppppp
Lo.l IOOOI+ -> l Ol
1....1

10+7=17

s"n" cu crfre numerere reprezenrare.


:=.-f - t(to{}(} oortll

*sB
..gff
tI

II d#
tI
23 29 17 921 13 21 19

IJ I!D
te lr'

lzlul

88

lqD

FF;-l E_f-l I l.o l I ol I


ZU ZU

m
30 21

nl
13 12

ru

pe cel inconjoard mai maredin pereche.

Aranjeazd de la cel mai mic la cel maimarenumerele: 12,25,29, 18, /, 16.

7 24 25 15

Scrienumerele: a) maimaricu 1 dec6t9, 18,19,2O9i29; b) maimaricu 10decdt 9, 18,19 Si20; c) maimicicu1 decdt11,20,28 9i30.
65

Ooserva 9icompleteazd.

oooo oooo oooo ooooo ooooo

10+10+4

24

2 zeci 4 unitd[i

++

. zeci ....unitdti . zeci ....unitS(i

++

++

. zeci ....unitdti
. zeci ....unitdli

.+ ......+ .

pentru inconloard,monede a aveaz5 oant.

$e H*H* trr Fr mm llJ E.i ['.J [',.J


4^

pereche taienumdrul in fiecare mai mic.


8

cel mai marenumdr Subliniazd grup. dinfiecare

18 15 28 20

12 27 26 16

14 7 16 6

4zV
A

25 29 3

l \ A

au7 l \

1+7
l \

.C .C

.c

numerelor naturale Gap.13:Adunarea (in intervalul 0-30)


ti

calinasturisunt?

ti

F@ ***O
nasturi albi nasturi rogii totalnasturi

z
ti ti

numdrultotal de cuburi. Catcuteazd

ti

33 3 33

+fTl =l-Tl 1a

m+[Tl=[T-.1m*[-Tl=n-l

8E
!

&fl

? r--_-_l I e)t

reprezentate. operafiile Scrie cu numere

ll,
It

If'
l4D

67

I . lsttl
IOaO I

zu

_._1--._-1

I ta\l l

to ot

l"
I tarl

lo.l
ta alI

r-T.--l ttat

l-

l.ol

cu numdrul20' etichetele Cotoreazd

F .ll
flo;1ol
!

5+5+5+5

10+7+3

s,-rianrrmirulde ouncteobtinute.

eQ a eeQ Aa O
X' aPoi Onserva, Plaseazd
29
19+18 25+4 12+15 20+8 26+3 17+ 10 13 + 15 20+ 8

calcuteaze:
16+ 11

21+ 8

5+ 22

naturale Cap.14:Scidereanumerelor (in intervalul 0-30)


I cat nasturisunt?

gi rogii nasturialbi

nasturialbi

rogii nasturi

z
!

in tub. rdmase numdrul bilelor Catcuteazd

ooYB
-[-T-l=rll 15
!

CC

tl-m=[Tl

m-m=[Tl

reprezentate. operaliile cu numere Scrie


Andreea? a) CAtetreptert*coborAt b) C6tetrepte Mihai?

aDC6tD
DED

eeEEg,

s-aumdncat? Cdtebomboane

De cAtedopurimaiavemnevoie?

cu numere operaliile reprezentate. Scrie

ZU

ZU

Fl%-l I l o .l

Flo-.] | |

n;-l | | .l
!

lo.l l..l

Ff.-l -

OUserva, apoiplaseazd unX.


15 27 -11 19-2 29-14 18-3 16 17

catcuteaza.
2817 27o

1813

ffiffi
1912

affi
2515

28 -12

ffi

ffiffi

gi sciderea numerelor naturale Cap.15:Adunarea (in intervalul 0-30)


! giddrdspunsul. Catcuteazd

sejoacd cu [TTzl@ corina

construit Costela t-rTsl V\,


A lansatpe rAu Maiare Nicua adunat

cuFTslf ei
sejoacd [Tl Corina ",
Mihaela a vopsit

\& FTo-l

reffi
ffi

re J
tE J

Mihaelei a vopsit Mama W


au vopsit impreund

prietenului sdu A ddruit A mai rdmascu

nffi

NJ
ffi
S-a intors

pionul luiAndrei luiAndrei Pionul numerelor, Pe banda pe cdsulacu numdrul se afla se afla pe cdsulacu numdrul A maiinaintat

re m

pecdsula cunumdrulm A ajuns


Andreea

pecdsula cunumdrulm Aajuns


Boodan

laprimul;ocFTs laprimul;ocFTllpuncte a c6gtigat a cdgtigat I puncte iarlaaldoileaFTZ lpuncte


a oblinut Andreea

a pierdut laal doilea FTilpuncte

puncte Bogdan a oblinut

Epuncte

Cipa adunat Dalea adunat

m)
M)
t

Sunt Sunt

EE

@ I(J

auadunat t_l Cip9i Dale

Fdrd,a

sunt l-Tl

ffi
71

pegtimici. Costela pescuit 8 pegtimari9i 1'1 pegti C6!i a pescuit Costel? Danief a avut27autocolante, dara folosit deja5. CAteautocolante maiare? Andreea a confec{ionat un coliercu 15 scoicigi o br6[ard cu 11scoici. C6tescoicia folosit Andreea? galbene. ln grddinila ei, Monica a plantat 7 panselule movgi 12 panselufe Cdtepanselule are Monica in grddina ei?

CorOrneo problemd caresd se rezolve dupdexerciliul:

sd fie: 9i al cdreirdspuns Pe cele doud rdnduris-au agezat


copil.

CorOrneo problemd caresd se rezolve dupdexerci[iul:

gi al cdreirdspuns sd fie: dansatori au rdmasfdrdpereche.

OOserva ceeace spune fiecare potrivite. copilgi completeazd cu numere

Euam7 nuci.

Euamcu 14mai multe nucidec6t Andreea.

Euamcu 2 mai puline nucidecAt Andreea.

72

nuci. Euamatdtea cdteauAndreea 9i Cornelimpreund.

Eu am tot atdtea nuci.c6teau in total Mihai. Cornelgi

Euammaipuline
dar Cristina,

decdt George. multe

gi al Cdtenodurisuntintre al unsprezecelea O sfoardare 18 noduri. gaisprezecelea nod. deo schemd. Ajutd-te


maisunt4 copil intreal 1S-lea copil in girindian. s-auagezat Copiii 9iultimul copii. gir? agezaliin C6!icopiisunt te-arajuta. O schemd

prinexerci[iul: caresd se rezolve o problemd CorOune

gi caresd rispundd la intrebarea: la concurs? C6licopiiau participat ! prinexerciliul: caresd se rezolve CorOrneo problemd

gi caresd rdspundd la intrebarea: Cdtetofturia vdndutcofetarul?

r fffi ftittlff:t: i;:e".3::fr:;?.1i;ff


CalculeazS: l; clasele a) numdrulbdielilordin clasd. dinfiecare elevilor b) numdrul

Clasa IA

Clasa IB

fete bdieli

12
14

15 10
73

desenate Din cele25 de creioane negre? cdtesunt alSturat

gi numdrul de fetedin de bdiefi Numdrul cele doud clase a ll-a de la gcoala aldturat. in tabelul vorfi trecute noastrd tabelul. Completeazd

clasa clasa a ll-aA a ll-aB


elevi

26
11 13 14

bdieli fete

Calculeazd: 8+ 21 14+ 5

233

#ffi
14+ 14

ffi
20+ I

ffi
1817

4+ 15

2511

2927

ffi
30+ 0

,ffi
25+ 5

2525

pereche maimare. numdrul in fiecare SuUliniuzd


1g+11 9l 15+12 14+5 9i 15+5 20+6 9i 20+8 21+3 9l 2',1+8 4+22 9i 22+4 12+17 9i 17+11

pereche maimic. numdrul in fiecare SuOtini"zd


28-4 9l 28 -5 17-7 9i 1 7-6 25-11 9i 25 -14

26- 0 9r 26-6 24- 10 9i 24-13 27- 21 9i 27 -23

intr-o cutiese afld 28 de mingide oind. Fiecarecopilvrea sd ia cAteo sunt11bdiefi minge. in clasd 9i 15fetile. pentru mingile tolicopiii? Ajung in cutie? rdmdn C6temingi farfurii? Cineducemaimulte

f,

crr" ran,r esremarrung?

N-T=E T-[ =T T-[= T


Comenteazd. astfelinc6tsd reprezinte egalitdlile desenele Completeazd 9i calculele, scrise.
A,-Rr ,------'.. /--l fooo\ (oo) {xxx ) \J \YYlr/ \---l

T-T=T

e9/

w
#

4I
54

6+ 2 = I* ,
fi modelului. conform Compteteazd
21 +7 =28 7 +21=28 14+12=26

5+4=4*n

11+ 7=18

5+11 =16

I*I='u

I*I= rs

E*I= ''u

75

naturale de la 0 la 100 Gap.f 6: Numerele


modelului, conform apoinumdrd cdtezecis-auformat. Grupeazd

0000000 00000 00000 00000

0c 000
f

n /e-nnril | | N!g!_q
cdte 1o@ s"niroa f --------r
I
(

td
g

f,

lo J -""- t C S"n,toucate
( ( (

44 ,{1.h,h,h
t\\t\\
\\!l\\\

1 -l ^ i ^ l

A.{r d J d J

dJ dl dl{ r l dldl d J d J 4d1 d)4 a lal 6ldl dldl dJdJ t\ttsx\ ,{f.h *l *t dJ dJdldl dldl n,,[1

4dl c ,l a l a l d l d l d ) ;rn
s s t \ \ \ 9t

- i- i - i- i

$
o

c)
e

Schimbdcdte 10 ;

JQ

I s"ni'ua E -* E

-ttttllr(llt llllrttr r{ tt t | }l( t lo t tl{ -t lt t { } t t lt r{ } t t l t o t lt -- t - t - { t f t ol{t

@6s
Fl lOl
paoat
r

Fl ,OOO

p.aat

l-o---l r O r
r or

apoiagazddiscurile pe num6rdtoare.

apoireprezinta

c6te@ 9i c6tep sunt.

f+

OOserva regula de schimb, apoideseneazd bile.

eee (l (l(l(leee

eeeee eeeee eeeee eeeeee eeeeee

o o
I 10+10+10+10+10+7 10+10+10+10+10+10+1 10+10+10+9

or3o

-iF 'o'

modelului: tabelul conform ComOleteazd

10+10+10+10 10+ 10 + 10 + 19+ 10 + 10 + 10+ 3

f,

O"""orpunein zecigi unitdfi.

numdrul maimic. in t"""r" pereche subliniazd


80 9i 90 47 9i 48 51 9i 49 18 9i 21 65 9i 56 44 9i 55 59 9i 95 osi alt numdr

! ! -

rau: s"n" pecarerur


cu 1 mai maridecdt: 30,49,65,89,99; a) numerele 40, 59, 56,1, 17. mai mici cu 1 decdt: b) numerele

pecaietultdu: Scrie maimaricu 10dec6t: 30,45,89,70,1; a) numerele 50,54,10, 18,100. maimicicu 10dec6t: b) numerele
77

Continud sd numeri.

ffi

ComOleteazd tabelul:
numerele dintre 44,45,46

(A)saufals(F)? Adevdrat a)0, 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 sunt particulare numere cuajutorul putem scriegicitiorice cdrora numdr. b) 10nuestecifrd. c) CAnd numdr6m obiectele incepemastfelnumdrdtoarea: primul al zeroulea obiect, al doilea obiect, ... . obiect,

peaxd,conform numerele 45,79,51,69,63 modelului: ffi ngaza


tl r rrrrrrr | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | F I llr >

70 40 50 60 80 gi cel maimicnumdr Incercuiegte cel maimarenumdr cu ro$u. cu albastru pe axd? Cumsuntsituate celedoudnumere f Scriepe caietul tdu cincinumerenaturale in carecifrazecilor sd fie egalS cu cifraunitdtilor.

numerele 42,57,8, Scrie 60,23 cain exemplu.


Exemplu: 42 = 4O+ 2

pereche. SrUtini"zd numdrul mai maredinfiecare Si 21;

o1rc s i7 1 ;

c) 41 si 3e.

gi scederea Cap.17:Adunarea numerelor naturale (in intervalul 0-100)


I cat"bite sunt?
bile albe unitdli zecl

oooooooooo oooooooooo oooooooooo oooooooooo oooooooooo oooooooooo ooooo


!

bile rogii

|_Ed-l-rn'tdil

f--l---l
zecl

bile

unitd!i

CI oo @o @@ @@ @
C I @ @@@@@ @ @ @

o ooo o o o o g g o ooo o o o g o o oooo oo o o o o


E e C I c e @@
l{olo al
lo-ol. ol
ZUZU

cat" floricele sunt?

flori
zecl

unitdli

florialbastre unitdti zecl

@ o @ @ @ @ @ o@@
I giscrie rezultatul. Calcuteazd
ZU ZU

Pun t--l--l 30 -

ffi

ffi
ZU

ffi-#*m
ZU

ffi,-tt-n
ffi

ZU

ffi

re w ffiEHt-m
ZU

giscrie rezultatul. Catcuteazd

ffi--#-m
K ZU
|o00la-il

ZUZU

iau f-T---l --lo ol 'ol 3o--------| | lo olo-l-l

Z UZ U

looo lot.l

"."........-_.----------

tau

$o gi 4o

K
I

TI
I

T ZU

x
ZU

tau FRolo-] ---.------>

Io6oloooI 20 gi 50

m r

X ZU

pecaietultdu, Catcuteazd, conform modelului:


35 + 21t 43 + 27; 56 + 12; 40 + 52; 45 + 23.

M oder:3s+21=@ *,
35 + 21= 50 + 6

pe caietul Calcuteazd tduconform modelului:


57-21;45Model: 57 -3'l 24: 64 - 43, 59 - 2O:37 - 14.

=fr * F.F+10+ro+\9

+1n+1n+

57-31 -20+6

pe caietul Coniaza tdugi rezolvd exercifiile. 29+ 4 2+ 31 + 76+ 30 54 38 23


7858 24 + 35' 87 - 55;

58+ 11 9872

60+ 23 8443

6 221
37 + 21i 65 - 34;

5840 45 + 34; 59 - 28; 24+ 31 43

6725

61 + 17; 56+ 13; 49- 39; 56- 13. 23+ 23 23 54+ 11 13

pe caietultdu. etectueazd
12+13+14 21+30+26 42+23+23 20+ 30 40

30+ 27 22

gi dd rdspunsul. Calculeazd

Monica a cules t51-4 I,

a cutesETg l\ IScufi1a-Roeie

AmAncat En
maiare Monica fl_l

)
,

eiamaicuresFTo l$\
a cutes[-T-l $a Scufila-Roeie
erau Pe un rdzor

intr-o cutie l-tl-2-] 8l "rnt


suntE ln altd cutie ln cele doud cutiisunt l-l-l S $

ffi*

a cules Bunicul

m*
*

rdmasL_fl Perazotau

intabdrd lGTg l$ "r", Aumaivenit PTI@

dansE--l7 Perinsulde
pereche sunt[Tl Fdrd

O
@

siFf6-lAtr

Acum sunt tIC


noastrdr-r- V Clasa la I J 6 plsn1 s1lc

o'" o"?!fi,Efilij| ,a-t":.


De la f6nt6ndt.,l ,1.aIa I rtD I la hambarf26 Pdnd De la poartd[-Fro P6ndlahambsrfssl| | rtl

prinsFTT] Nus-au ]

inmuguritm X Au
lt" amplatitET3lv.# creioane

in autobuz I sTg'l ( "r"u


La primastalie au cobor6t
(

platitFT6lffi am Pe caiete

Pe creioanesffi,,:lim#o

rrrt

81

iarlasolau rdmas12. 34de avioane, in aers-auridicat se poateda in urmaunei operaliide la care rdspunsul Puneo intrebare adunare. sunt75de meri9ipruni. livadd micd intr-o de se poateda in urmaunei operafii la care rdspunsul Puneo intrebare scddere. problema. Rezolvd

prin exerciliul: care sdserezolve o problemd CornOune


65-32 gicaresdaibdrdspunsul:

rgef-l vorme arau u nte h tuo ^


27+31

et evi.

prin exerciliul: care sdserezolve o problemd CotOune

gicare sdaibdrdspunsul: Corinaa fdcutun colierdin -_ I

Iscoict.

laintrebarea: carerdspunde o problemd Compune p Cdlipe gtiauprins im reund? 24 + 15 rezolvdriiexercitiului: in urma I laintrebarea: carerdspunde Corprne o problemd pierdut? Cdtemdrgeles-au 64 - 51 ln urmarezolvdriiexerciliului: astfelinc6t sa oblii o problemd. enun{uri, Agazdin ordineurmdtoarele apoiproblema. Rezolvd ( ) ( Apoiamaic69tigat41 de puncte./ \=_z # ( ) ( CAteouncteareacum?)
\- - - ./#

23 de puncte la unjoc electronic Cdlin a cdgtigat


82

geometrice Gap.18:Forme
, ,4.1#

de formelecare le caraclerizeazd. Leagaobiectele

fel. formele de acelagi culoare cu aceeagi ',# Coloreard

l
V

A OT n
doudsuntla fel. Care? $+ Ointre cele4 casedesenate,

ntr

D tr tr

xtru

i l nD

dupdgustultdu. coloreazd-le Pe acestea


83

din fiecarepitrat. formacarelipsegte culoare cu aceeagi 4. Coloreazd

n --ll
cutii. talefeteleurmdtoarelor cu cuvintele 5. Descrie

^[l

toateformelede 6. Coloreazd

sub linia rogie situate la liniei albastre. dreapta


t,

t-l
ll

OI

tl

tto
V

Cap.19:
! urmdtoarele OrOon""zd. lor. indltimii in ordinea vase

lungimilor

creioane utilizdnd bdncii lungimea mdsurat ertrucopiiau 9i gume.


Bogdan

Cornelia

Dan

corect. numele celorcareau mdsurat incercuiegte creioane I I bdnciiTin scrietungimea \in gume [-l
85

Scrie cAtmdsoard. -tl

= l - - - -l:
=l
Mdsoard utilizdnd lungimile desenate cu ro$u.

llD
tau.

vasoara utitizAnd 1Q

.ldfimea camereitale alD [-l .ldfimea (D usiitale [-l

.lungimea holuluiteu [-_-l r(D


Cummdsori: . adAncimea uneifdntdni; . grosimea unuicopac; . adAncimea uneig6urifdcute in perete?

capacitdlilor Cap.20: Misurarea

uwu ry-*rrr ry
OOserva 9i completeazd.

ouserv;si coloreazd.

UEUEULT ryry E rrrrrr rr ryryryr


I

@ g
!

-vryvryv s v <............... vsvvvv

vvvs

@ g- Ev
oo""ra 9rcompreteaza.
R

l_! ! ! !

3333
IU
t-

e 3 t-*00
ll

I._I
-

-'
87

Cap.2'l: Misurareamaselor
I canrdregre co,or""zaceeace marmurr.

Uarcneazd cu unX obiectul maigreu.

Varcneazd in fiecare situafie cubul maigreu.

culoare aremingea ceamaiugoard? ""

Citireaceasului Cap.22:.
I desenate. evenimentele ern" in ordine

oraindicatd. ceas, zd,pe fiecare erecizea


11 '1-

io, f t i
.F,

P \--tr ora12 ora 6 ora 18

1^F

f.t
I

propoziliile. gi apoicompleteazi aldturat ceasul OOserva


Esteora

o ordvafioruFl. Peste
eraoral Acum4 ore,c6ndm-amtrezit,
I l - -t-l

n -7--)

Peste10 ore va fi ora

l--l*10=f*-_l
I durate: in oreurmdtoarele RRreciazd

serbdri - a unei ffi !{l;lil;1 o zi i6. excursiide - a unei ffii$

- a citiriiuneicd(i ,, i:1lii:: temeila - a efectudrii matematicd


89

calendarului Cap.23: Gitirea


I anului2009. calendarul OOserva
I

IANUARIE
L MM J V S D

FEBRUARIE
L M Ii,IJVSD
I

MARTIE
LMMJV S D
1

APRILIE
LMMJV S O

123 5 6 7 8 910 ,12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 21 26 27 2a 29 30 31

4 11 18 25

2345678 l' l t2 13 ',14 15 910 1 6 1 f 1 A 19 20 21 22 23 24 25 2A 27 2a

234567I 0t0 11 12 13 14 15 16 17 1A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2A 29 30 31

6 13 20 27

7 t4 21 2a

123 8 910 15 16 17 22 23 24 29 30

4 11 18 25

5 12 19 26

MAI
L IIM J V S D

IUNIE
L M M JVSD L 7 MM

IU LIE
J V S D

AUGUST
LMMJV S D

4 11 1A 25

5 6 12 13 '19 20 26 27

7 14 21 2a

123 I I 15 16 22 23 2S 30

10 17 24 31

2 4 12 13 I 910' ll 15 16 17 l a 1 g 2 0 22 23 24 25 26 27 29 30

14 2l 2A

5 13 20 2?

? 14 21 2a

12345 11 12 I910 15 16 17 18 19 22 23 21 25 26 29 30 31

2 'l 3456789 10 fi 12 13 '14 '15 16 17 1A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2A 29 30 31

SEPTEMBRIE
L MM J V S D

OCTOMBRIE
L T IM JVS D

N OIE MB R IE
LMTi IJV S D L 1 2345678 I ',10 'll 12 13 14 15 16 17 l g 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2S 30

DECEMBRIE
MM J V S D

123456 11 12 13 7 I 910 14 15 16 t 7 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 2a 2g 30

5 12 19 2A

6 13 20 27

123 7 I 9 1 0 'l l t4 ',1516 17 1a 21 2 2 2 3 ? 4 2 5 2A 29 30 31

7 14 21 28

123456 A 910 11 12 13 15 '16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

lncercuiegte: - ziuatade nagtere - ziuaMd(igorului

a coPilului - ziuainternalionald - ziuacdndincepegcoala

astdziffi zileide - data ultimeiduminici - data W


peste o sdptdmAnd zileide - data ffi

o sdptdmAnd ginumele acum zileide - data ffi I martie? in luna sunt sdptdmdni ul Cdte ffi
30dezile?W doar anuluiau luniale b)Cdte
c) Careestecea mai scurtdlund?
90

9i ffi

recapitulative Cap.24:Exerciliigi probleme


aldturatd? din mullimea C6tecifrelipsesc pe caietul tdu. Scrie-le

I I

numere: 13,31,40,4, 99,100. Scrie cu litere urmdtoarele carerpsesc. corp,",eazenumerere

, 2s; { 2a,25,ffi,f'#&}
ilW, W ,5 1 ,5 2 ,5 3 ;
!
a) 47 9i 56; b) 85 si 76.

e a s ,W,W,7 2 ,7 3 ;

d)e6, e7,ffi,w,too.

cuprinse intre: Scrie toatenumereie

timp, intre27 9i 35 gi,in acelagi cuprins Suntun numdr intre33 9i 41. cuprins Cinesunt?

I -

(F)? (A)sau fals nggvgrat


1O0. naturaleste numdr a) Celmaimare I

12 direrite este r Sll? 3;!f,. cirre :l 3:lil:iili:##i ffi,Ti:l


din 3 in 3 de la 6Ola 72;de la 42la 57. a) inainteazd b) intoarce-te din 5 in 5 de la 65 la 45; de la 50 la 15.

este98. scriscu doudcifrediferite d) Cel mai marenumdrnatural este22.I natural scriscu doudcifreidentice ei Cel maimicnumdr

! -

pdtratul saucercul, caredintre celedou6forme, fara a num.dra,.spune ori reorezentate? suntde maimulte

llo lo rlo loo rro ro rro ro


I

I I. -

pe celecaresunt: 45,64,56,54,65,46, alege-le Dintre numerele: a) maimaridecdt56: 56. b) maimicidec6t


91

! -

de la cel mai mic la cel mai mare,in ordine'numerele: Rranleazd, 4zeci7 unitd{i' 17; gaptezeci ;4;FO;EI; 9i cinci;optzeci;

areun beligor? a) CdtecaPete au doudbeligoare? oi Catecapete gijumdtate? au doudbeligoare ci Catecapete I adundrile ftectueazd 9i scdderile:
50+ 30 40+ 10 27+ 21 35+ 24 60+ 15 71+ 8

8020

9010

7730
tGt!]}\

8431
.i ,

6560

4815

$*li

ij;$

;illii

$$

52s ,,-"pentrua aveaegalitS$ semnulcorespunzdtor,,+" Punein adevdrate. 1 28; c) 14 15 1; 4 -9 a)4 b) 12 13 =29


4;

d) 11

25

11.

potrivite' cu c6tedoudnumere exerciliu fiecare Comnteteazd

l -f-_ l =s l--l-f--.l = t |-l-l-l= o

I
I

f-E =to

E_ E=

3 8

n- n=

*, -, =, astfelincdt sd obliirelalii Completeazd , dupdcaz,cu semnele adevdrate. 17 12. 5 5; 12 17 5; 17 12

^A? q\' E0
92

este meu'Gheorghe tatSlui estefratele meuVasile i$S ** Unchiul meu' darel nuesteunchiul Vasile, unchiului fratele CineesteGheorghe?

'l /. t-recare sageata estetrasdde la mamdcdtrefiicd.

ffi
Cornelia Maia
,/*\

Ana

ae6 e-,,T'
n)oo,

Rdspunde la urmdtoarele intrebdri: a) Andreea gi Rodica suntverigoare? b) Felicia suntsurori? 9i Rodica c) Ana estebunica Feliciei?

ena/eear)ticia

ffiffi ffi
@ @ @ @

Cornef cdtreMircea: Am aranjat 16 monedeca in figura alaturatd. Scoafemonede astfelincdt pe fiecarelinie gi pe fiecarecoloandsa rdmdndcdte trei monede. Ajutd-lpe Mircea!

@@ @@ @@ @@

@ @ @ @

rl9',Suntcel maimarenumdr carescdzut din g dd un numdr maimaredecit 4. Cinesunt?

gi completeazd OOserva cu numere al patrulea desen.

1l

317 :-f: ct5

!,3
sls

;n

018

113

Monica a cumparat 3 caiete de limba gi4 caiete romdnd de matematicd. Eaa datcdteva caiete fratelui sdu,astfelincdt a rdmas cu5 caiete. a) C6te caiete i-adatfrateluisiiu? b)Cefelde caiete i-adat?

1, 3 9i5 dat6numerele defiecare folosind se potforma diferite c6te numere adunare scddere, prinoperalii de adunare, 9iscddere? numai legate 1 =9; 5+ 1 -3=3' Exemple'.s+3+ etaj,iar Mihailocuiegte la penultimul Virgillocuiegte intr-unbloccu 10etaje, maijos. cu3 etaje la primul Cdteetajefl 6espartpe Mihaide Andrei,dacdAndreilocuiegte etap sd dea c6t rezultatul egale,careadunate doud numerenaturale Gdseste scdderiil0-2. din insPiratd o problemd Compune aldturat. desenul apoiproblema. Rezolvd

de saci

degoareci. pisici lavdndtoare auplecat Patru pisicd 2 soareci. cAte a prins Fiecare E ffi_ pisici? celepatru in total auprins Cdti Soareci
mai cu 11dd un numar careadunat natural celmaimarenumdr Determind micdecdt23. cu 3 maipu{indec6t A curdlat de coajdmerepentrucompot. curSld Felicia i-aurdmas. dac6are 11mere? de curSlat a) Cdtemerei-aumairdmas mere? b) C6temeresunt dacda decojit4

lin

de 100de bani. o sumd inconjoard t""rt" caz,

@@
94

@@@g@ @ @@@@

@@ffi

decAt iar Nicuare maimultebaloane Liviu7 baloane, Mihaiare 5 baloane, decdt Liviu. Mihai, darmaipuline ceitreib6ie!i? au,impreund, C6tebaloane gi rezolvd o Compune problemd inspirat6 din desenul alSturat.

-g::ny,:3ffff;
:uE31'3'fi*'9

sportive in clasa noastrdsunt 14 bdiefi.Pentruintrecerile au noastrd bdielii din clasa de Ziua Copilului, organizate gi o echipd de handbal de fotbalcu 11jucdtori formato echipd cu 7 jucdtori. Cuma fostposibil? Caredintrecuburia fost mutat? ColoreazS-1.

25. numdrul cu 12 9i am oblinut L-amadunat la un numdr. M-amgdndit La ce numdrm-amgdndit? 17. numdrul din el 10 9i am oblinut Am scdzut la un numdr. M-amgdndit m-amgdndit? La ce numdr
95

Getrebuiesi gtie copiluldumneavoastri la sfirgitul claseia ll'a


actuali' cu programa (in conforriritate al M'E'C'T') cu orainul4686/05'08'03 aproUata
numere|e Sacompuna 9i sddescompun6 sd scrie,s6citeascS, sd reprezinte, - sd numeascS, la 1000; naturale Pdnd naturale; numerelor constructia bazei9ial poziliei.in principiile - sdinleleagi 9isd utilizeze 1000; maimicidec6t naturile numerele 9iseorooneze - sdcompare (1 2'5'10); pasi dali

: : -

cu inainte siinapoi ' # ffi'e;;6na ri iooo, o scedere; sau o adunare t'g"reazd exfi""lir" situaliile 9i sdrecunoascd descedere; cea "it" deadunare 9i i{iili' o-intiaoi"'"9" sasesizeze 9isainlereaga =bi ! a ? d6tipui3t 1-=l ""u relalie ointr-o ; ;i;il;t^rl neiunosiut iE"ilt",jii"'i""ounaiitatasi"'ii"ceieliesteoioininconcentrul0-'1000; specifici:.1"1t91-l!ta; terminologia aplice sisd 0-1000; inconcentrul peste ordin ii"ilre "ir"""i"a*;"iiiata sicu "a;;;;tu;; # diferentd; rest' scdzdtor' Jn1"i1i"3; t"'iinoiJg'i" sacunoasce 9i.a 9t19i=-'11 gi/sau scaoerl; "pri"" adun6ri carepresupun i"tofu" pnjbleme scaoen; sau adunari unei rezultatul saestimeze neutru); - "a element asociativitate, sa utirizeze fiffi"iia"tii" 9i - sdcunoasci "ffirr!(comutativitate, rezolve; 9i sao o situalie-problema
-

sddescopere dat; pentru un respuns f"-rr*6t" intrebdiiposibile enunt; unui "i ii t""uno"""a elementele undesen'uncalcul; dela o schemd' potnind inirelJie-"<iLcu"ta puna o gisa seformuleze gi/sau deadunare saumaimulteoperatii p'eiiplit o""a prout"m" sd rezolve "p"itfii "a'" scddere; cerc; p6trat'dreplungtri' plane:triunghi' - lai""rno"""a formele -sarecunoascaformetespaliale:sferd,cilindru,con,cuo,cuboid(paralelipipeddreptun sisele descrie: intrggbtqe; de pozilie relaliile ilustralie - a;;"tifi;;i;ir-o de referinla; uns.istem iu rafort poziliaunuiobiebtin - sdstabileascd distalle' ad6ncimi' inatlimi, s'osimi' - ; ;;;;;;ilrisiti, adecvate; demdsure unitatea o lungime peniri utitizeze sd si - sdaleaod metrul; standard: ,;itateademesure - ;;ii#;; recipiente; unor capacitilile - sdcompare adecvata; de capacitate d6 mdsurd o unitate - .i litrul; standard: mesura "f""ll de - iE uiiriEi" unitatea unorobiecte; masele - sdcomPare pentru masdadecvatd; demdsurd - ;;i;;6t;;itate kilogramul; standard: i=-"."rnitateademdsurd utif balanle; tipuride "E diverselor inOicatoarele - .E imaginii cronologic ordoneze - sd"it"i""a .""anic saucuafigajelectronic; p" ,n min-utui corectora 9r --,--r^-. citeasca sa calenoar; dintr-un lunilor """t sdptdmanilor' zilelor' lutcJsiunea utirizeze sa cunoasce 9i - sa evenimente; calendaristic - ia p""ia i"p"ta sauplanifica Europene; romanegti 9ialeUniunii mon"o","9,b"n"notele - Seidentifice obiect' unui cumpdrdrii - .l io"ntiti.".onedelenecesare echivalente; poatd schimburi face - sd debani; sume compara .- . - seDoate uneipldli' urma primitin restul rapid - .i [o"ia u"ririca

96

MATEMATICA
clasaa II-a

de matematica? pentruconcursuri Vreisd te pregdte1ti

i[i vine Junior lulian Editura cu lucrarea: in aiutor

Matematicd
teste-grild l-lV pentru clasele cu soluliicomentate.

la un concurs pe miciigcolari trimite ,,A-i pregdtire fdrdo serioasd cu testetip grild, la: Comenzi cu consecinle prealabild, iatdo gregealS 021.686.11.65 te l.: nefaste in formareaunui eventual 031.402.60.48 tel./fax: edituraiulian@Yahoo.com competitor." e-mail:
www.edituraiulian 'ro

naturale de la 0 la 30 Cap.1: Numerele


grup. dinfiecare numdrul de obiecte iffi Scrie

-j7

wffi
lor. obiectele c6te 10 gi scrienumdrul Grupeazd ilIX lx r l

I ll I II T TI
t

TI II
ll

AAA AAAAAAA AAA AAAAAAA AAA AAAA

o o o a o o o o oo o l fo o o o o oo
oooooo oo o o

cu cifre. numerele scrise {$ neOrezintd


0 d } +i D # a' <-'-''-Grtlt.tpi'
lo

mt la a o I
lo...l

/\ ooooo * !=/
OOOOO

t l tl tr-[ul

r-n
ttl

ZU

'i n',

t llg

zl

reprezentate. numerele cucifre ffi Scrie

rt
rr

lr
lz lul

lz lul

-rr I I

a3
99

A*

rO

Corpune9i descompune in zeci9i unitdli numerele: 20 10 10

numerele Scrie carelipsesc.

pereche. CorR"rdnumerele dinflecare

2z& 17

2e i#! 2e
20 r@ 21

30W 28

o@ zo
16W 20
l 17

1sffi s
I
26<

+ffi z+
30 >' -'

potrivite. ComRteteaza cu numere


14>

0. i

s"n" pe carerur tdu:


qgi maridecdt20; numerele b) in ordine d re,toate numerele maimicidec6t20.

, toate

14 24

20
828

4 30

25 12

gicoloreazd OUserva in continuare.

100

de la 0 la 100 naturale 2: Numerele

obiectele grupurile,,de numdrd cAte 10" 10,numdrd 9iapoi SCrupeazacdte negrupate.


grupdeobiecte. pentru fiecare tabelul Completeazd
!-

20 20

&66666&6C6 66G666&666 6&6&66G666 6&G&666666 6&6&66


Zz;\
\_:,:-,/ \_:_:-/

VAVA V VAVVAVA VAVAV VA VAVVAVAVA V VAVAV

q (-\
Y1 -1 (1

V V VAVAVA V VAVAVAVA VA V VAVAV


6:;\
\-:_i-,/

YVV

r.rn\ \i:_:-,/

101

D a c d ,tl d ;****{}d p 4 l ;#

< - - - - - - -O ->

numerel Reprezintd e scrisecu cifre.

J_l_
lz lul 40 f

t l tl

l l tl
tl
tztul
35

tl
IZIUI 53

t l tl

tl

lz lul 61

tl

Scrie cu cifrenumerele reprezentate maijos.


ZU looofo---l

18881 '.1
ll

ir

Scrie cu cifrenumerele cu 1 maimaridecdt celereprezentate.

rrrTrrrrrn

FI-FTTTFTTT-I FTt-rFTt-rTl-t FT]-TFT-I-T-T|I T|-N

><l ><l I Z I UI i
ii

38 38 38 3f 38 38 &3 38
:

a ><w
dffi@
102

pe straturi Bunicul a pussalata numai de cdte10fire.Bunicul ii roagd pe cei doi nepoli sd numere firelede salatd.

zece, d, unsp rezece... I lnou

tl l

\ 'J Y

tr

doi,trei, patru, Jncl lunul.

gi de ce? Cineva numdra mairepede

cu 10 mai micidecdtcelereprezentate. Scriecu cifrenumerele

oa o a o o o o o o ao o o o a o o o a oo a o a o a a o a aooooaaooo aoaaooaaoo

ZU

Fool.-l .l
lo o o|

m
care urmeazi in fiecarecaz,numdrul Scriepe caietcu cuvinte, celuireprezentat.
XX XX xx xx tt " ,

gg a ooo60eo
6 E 6 gE@E6g@ @ s 6 EO O gEO &

*,rY i" xx xx
!

ogao o a E g a a @ oo a

ffi^ffi^ ffi^ ffi^ Y'32 W9


Y'32 992
7 zeci 2 unitSli 70 +2 3 zeci 9 unitSli
+

egale. L""ganumerele
. ctnctzecl

conrorm taberur f fi:Ui"ffiazd


72

49o

50. 55r 27o

gi noud patruzeci doudzeci 9i gapte gidoi optzeci gi cinci cincizeci 90

unitSli 40+9 . zeci.....

unitdti zeci .....

82.
I

zeci .. unitd{i 60+3

I I

numerele: Comoune

ComOiereaza c6suleie.
30 ..
4'

\r---r ,/t

40 .,.
I

t-t tt\

n/

>41

.>76 o'

E.'.
,l/

>52

numerele egale. !UneSte cuc6teo linie

@ @ @6 @@
I zeci 2 unitdfi

cincizecigitrei

in fiecarecaz coloreazd disculnumdrului care corespunde celuiscris pe etichetd.

@@ @

@@@

@@@

cu numerele corespunzdtoare. ICompteteazd etichetele

pecaiet, giinordine Scrie, cdtmaisimplu crescdtoare numerele reprezentate.

#
:-

33838 38 3t 383838
:

lscrie,
104

pecaiet, toate numerele de doud cifre cusuma cifrelor 10.

gir taie intrusul (celcarenu se potrivegte). Dinfiecare a) 84, 82, 80, 79, 78, 76;
z

b)

49, 46, 43, 40, 38,

37.

pe caietultdu. Continud sd numeri

/& Je
E
I I
;
Yv

$s ffsff ss t #L gU 14" s t s
\lvw
5, '10, 15, 3, 6, 9,

.S.a .f.a
.{ta

.f.. .3*
10,20,30,............

2,4,6,

grup. Scriepe caietul tdu,cu litere, cel maimarenumdr dinfiecare

-_l

_l
I ,l Scrie toate numerele cuprinse intre 32gi84,care aucifra unitdfilor 5.

b)Scrie numerele naturale dedoudcifre careau numdrulzeciloregal cu numdrul unitdtilor.

T^

tate.

dintre numere cu vecinii Ilncadreazd fiecare sdi. 24,99;70: 1: 51.

Exemplu:23 < 24 < 25.


-^. truoserva $rconilnua.

11 22 33 44
105

I I

pecaietul tdu,din3 in 3 de la 39 la 60. Numara, pecaietul tdu,din 2in2dela72la6O. numara, natural cu numdrul Sunt celmaimicnumdr zecilor maimare decdt cifra unitdtilor. Cine sunt?

100, mare numdr natural, maimicdecdt Sunt celm,ai zecilor maimicdecdtcifra unitdtilor. cunumdrul Cine sunt? (>;<; =;. corespunzdtor eun"in . l. semnul
47 51 74 49

....' ,...i

63

63 +$'F
i:..

32 44

#'r38
."i+".

2S +i'," 25

84 :)1+:l 74

55

7 ffi

43

numainumerele ma@i decdt4T dinurmdtorulgrup !transcrie, pe caiet,


74,37,57,45,67,27,20

cuprins intrecelelalte doudprecizate. Scrie, utilizdnd semnul ,,(",un numdr


a) intre 70 Si60; b) intre59 Si61; c) intre65 9i 56; d) intre71 9i72.

potrivite. ComOleteazd cuiifGfffilffi I


\__J < \JfJ < uEgJ< \--J < L4qJ r49J < \--J < \n J LJ < t!9-r.

cuffi potrivite. Compteteaze


\ J eJ < 3 5< \J\-1-l \JUJ

t4l--t <\J\J<

5 7 <u\5J< \-l\4J
\J\J <\JLJ<

fler
\_-/UJ

L_ J<L!<
106

G,tt--t < \9LJ<

nr@ oroon""zddelacel
54,56,65,45.

mare numerele:

zdt oroon"u de lacel@l:


18,81, 72,27,36, 63.

micnumerele:

numai din zecisituate: formate Scrienumerele a) intre 1 gi 35; b) intre29 Si59; c) intre31 Si58; d) intre41 9i 49.

formate numai dinzeci. cunumere Compteteazd

o" ffi mai aproape 39este maiaproape oe ffi 53este

decdt de**Affi dec6t de-ry.ff-

o" ffi 45este maiaproape

decdt deflff.$#j

dec6tde 5Testemaiaproapeo" ffi ffi


intrenumerele 31gi36. cuprins Suntunnumdr giintre numerele 349i39. cuprins Sunt sunt? Cine din doudcifre toatenumerele alcdtuite Scriein ordinecrescdtoare luatedin casetS. diferite,

rate.
z.

modelele: oupa
de 30 decdtde 40; 32 estemaiaproape - numdrul zeceeste30. la cel maiapropiat rotunjit de 40 dec6tde 30; 36 estemaiapropiat - numdrul zeceeste40. la cel maiapropiat rotunjit zecenumerele: 21;29;57;33;88; 18. la cel maiapropiat rotunjegte
107

T
de intre17 9i 38,caresuntmaiaproape cuprinse Scrietoatenumerele 20 dec6tde 30.

n@decat ffiScrie numdrul

a5Sirmnn

6. unitdtilor 28,cucifra decdt

mdrgelele. ingirate cum sunt ffiOOserva

areculoarea A 30-amdrgea sau fals? Adevdrat particulare, cu ajutorul a) 0, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 suntnurleleneturale putem scrieoricenumdr?| cdrora l b) l0esteat6tcifrdcAt,ginumdr?j I primul obiect, al zecelea astfel: obiecte, numdrdm c) CAndnumdrdm obiect...? aldoilea obiect, | | de doudcifrecareau suma toatenumerele crescdtoare in ordine Scrie zecilor. egaldcu numdrul cifrelor Mihai Economuvrea sd-gi trimitd datoria de 79 de lei prietenului Generosu. sdu George Ajutd-l sd completeze aldturat. mandatul MANDAT POATAL
Destinatar

Nume: Prenume: Sumain cifre(lei)

Sumain litere

108

gi sciderea numerelor naturale Cap.3: Adunarea firi trecerepesteordin (in intervalul 0-30)
r6 . I gi scrieoperalia corespunzdtoare. Observd

? r\ t++++ r\ r\ r\ r\ * tlr tlr


! rrul

.cF
ffiffioooe

giscrieoperafia corespunzdtoare. Observd

mul

oo oo
I

oo?oo o9

vfin"iare10nuci, iarsora sa Mihaela 12.


cei doi copii? Cdtenuciau, impreund,

maginu{e, 3 Vi"t*arein colecliasa21de iarvdrulsdu Cornelarecu


mai multe.CAtemaginu{e are Cornel?

in podmaisunt11trepte. nn" se afldpe a 18-atreaptd 9i pdnd


Cdtetreptesuntde jos p6ndin pod?

28 de garoafe. Monica 11garoafe. L" flordrie maierau a cumpdrat


Cdtegaroafe au rdmasla flordrie?

3 s-au ar=m Olncele17becuri aleghirlandei, bune maiareghirlanda, Cdtebecuri


109

lVaria

cu4 maipufine. iarCornelia 18pere, a cules

C6teperea culesCornelia? Calculeazd.

21 +5 16+3 23+ 5

14+5 13+6 12+ 6

14+15 19+11 17+ 11

22+7 23+4 16+ 12 10+ 15

13+13 16+20 5+ 21

Calculeazd. 17-12 19-13 2823

29 -23 28 -20 18 7
1715

26 -3 28 -7 2520

25-11 26-16 1818

286

lCatcuteaze $umanumerelor:
12 gi 14; 13gi 10;

6 si 22;

3 gi 24;

25 9i 0.

14,5' 13, 10, lnna numdrul+Dt" cu13decdt:


I numerelor: nnadiferenfa
25 Si15; 18gi 16; 17gi 11', 25 Si4; 1 3 9i0.

!nna

numdrul @

6, 29' 26,17, cu6 decdt:

Afld: 28; 8 dec6t 18;numdrul 7 dec6tnumdrul a) cu c6t estemaimicnumdrul 15decdt22. b) cu cAtestemai marenumdrul24decdt10; 19 decat11;27 decdt20'

ii maidd4. iarTeodor 13ghiocei, lUonica a strdns


are Monica? C6!ighiocei
110

Olnpunga cu 24 de bomboane, Corina i-addruit Danielei 11bomboane. C6tebomboane au rdmasin pungd?

Oincele18avioane carefdceau demonstratie, 6 au aterizat.


Cdteavioane continud demonstralia?

15 #

G&

nnOr""" a str6ns 29 de scoici, iar Bianca cu 5 maipuline.


Cdtescoicia strdnsBianca?

intr-opoianS, 11veverile au str6ns 23 de alune. Au maivenit5 veverile.


Cdteveverile suntacumin poiand? de adunare Scrie,in fiecare caz,un exerciliu in caresd folosegti toate

celetreinumere. a) 28 ,6,12 ; !

b) 13,12,25;

c ) 4, 25, 27;

d) 11,17,6.

Scrie exercilii de scddere folosind numerele.


a) 3,12,15; b) 18,16,2; c) 27, 11,16; d) 23, 11,12.

Catcuteazd, in fiecare caz,sumadintre numdrul 15gi numerele: 14,10,3, 0. in fiecare caz,diferenfa dintre Catcuteazd, numdrul 14gi numerele:
17,12.

t;
t.

I I

galbene gi albastre. intr-o cutie suntnumai cuburi nu suntalbastre, iar7 nu suntgalbene. 21 cuburi Cdtecuburi suntin cutie?
111

gi completeazd-le' tabelele pe caiet CoOiaza

10' cu suma termenii maiintdi grupdnd Catcuteazd

@. 7= 17
2+8+5= 7+4+3=

9+3+1= 6+6+4= 5+5+5=

a doudsprezecea, ea estein catalog un lucruinteresant: constatat M*,i* " estetot a spreinceput' catalogului de la sfdrgitul i^, dacdnumdrd doudsprezecea! Cdtielevisuntin clasaMonicdi?

! !

caresd se rezolve o problemd aldturat, desenul utilizdnd ru"atui"gte,

operalie. singurd printr-o


(dela acelagidesen utititano
29),alcdtuiegte problema a cdreirezolvare o problemd sd conlinddoudoPeralii de scddere.

--39J"i

b cu 18. numdrul decat maimare este numdruta i" treifeluricd

-E"e*,e

112

naturale gi sciderea numerelor Cap.4:Adunarea 0-30) cu trecere peste ordin (in intervalul
pentrua fi cdte10. Completeazd

F.fl l oo . t

f-n..-l I taaa I
I

r..o I

_l tr-.r ol
lo

10. cusuma numerele ffi Leaga


8

lN
3

PARINTn nrer.r1e,

10

incercuiegte 9icalculeazd. ffi OUserva,


8+4=10+2

oocoaa oooo@oo (l.oaoooco ooooo aaaacac ooooooo

6+8= 9+5= 7 +7 =

pentru a calcula. ca in exemplu, reprezentdri, Utilizeazd 8+8. 6+6; 3+8; 5+9; 7 +9; 8+ 7 ' ,

B + 7 = f-]

rlrl

/@\/@\
10 15

calculeazS. 20 9i apoi cu suma maiint6itermenii ffi Crup"utd


15+ 5+9= 2+18+5= 6+17+3= 6+19+1= 14+ 7+6=
113

Utiti="r=d schema dinexemplu ca sdcalculezi.


19+4i 18+7; 17+3; 16+ 8; 15 + 9.

Exemplu: 19 + 4
/\ /\

10+gD+ 3
10+ 10 +3=23

raj*$$i+*,

t+{

tabelul. ffi Completeazd

peste fentru a efectua o adunare cu trecere ordin, Mihai a alesprimul


termen3. Alegetu al doileatermen9i efectueazd o adunare.

raft, Maria a puscele8 cdrticu benzidesenate. ffi t" primul


Pe cel de-aldoilea a pus 18 cd(i cu povegti. C6tecdrtisuntpe celedoudrafturi? Al cdtelea din rdndesteBogdan? Verificd rezultatul. CAte oudau vopsit impreund? Rezolvd apoiproblema.

ff

gi Bogdan nnOrei este al cincilea dinrdnd, iarintre Andrei maisunt 8 copii.

19oud, iarMihaela 7. ffi Um" a vopsit


prinexerciliu caresd se rezolve | 16+ 4 ffi Corprne o problemd

gidoud curci ffi frei purcei

Stauin curteacu ldptuo. Dacd9i-ardoripapuci, C6!iar trebui s-aduci?

lin

ou"n"tpunpe-noeleie
Optsuperbe violete. $i cu incdcincizambile CAtefloriam strAns, copile?

114

1& Observa,taie gi calculeazl.

ooooooo&FmFg
\J \,r lJ L,)\,t u, LJ'\,|,,\l'r \:'],\,/ \:lr \:'/ !r \:l)

ooooooooooo oooooooooooooo
'ffi
17 -9; 14-5: 14-7;

12-5=7 15-9= 11-3= 14-8=

pentru ca in exemplu, a calcula. Utiti.""rdreprezentdri,


'16 - 8; 11-8; 12 -6.

gHe sffis
25 -7; 24-5:

17

10

pentru a calcula. schema dinexemplu {$ utitizeazd 23-14: 21-12; 26 -9.

Exemptu: l\

/\

1o+fi5--5)-2
10 +i10- 2; 10+8

r /_*/
I7

10+ 10+10-2

pe scaune. in microbuz sunt23 de pasageri. are 15 locuri Microbuzul stauin picioare? C6(ipasageri tabelul. Comoleteazd

21
scdzdtor I 18 14 7 17
q

a ales cu trecerepesteordin,George o scddere Pentru a efectua gi efectueazd scdderea. 17.Alegetu scdzdtorul descdzutul
115

iar Petrula estea 16-a. Corinaestea 7-ain catalog, in catalog intreCorinagi Petrula? Cdli copiisuntscrigi

tabelur. Compieteaza

3 0-a
prinexerci[iul 25- 16 . caresd se rezolve ffi Corprne o problemd
Rezolvd apoiproblema. pozecu fotbaligti, iar Din cei 22 de eleviai claseia ll-a,9 colec{ioneazd pozecu artigti. restulcolec{ioneazd pozecuartigti? C6!icopiicoleclioneazd Mircea iispunelui Costel: de 2 rAnduri ag aveain vitrind 2 machete de avion, - Dacdag maicumpdra 10machete. cAte de avionare Mircea? CAtemachete

rapi d. 9= f o- J l+ 1 0 $ i 1 5 + 9 = | G -J | +l 0 s i c a l c u l eazd ffi Oo s er v a; 6+


+

12

15

18

19

15-9= Observd:

+l - 10gicalculeazd gi 27-e = 127 rapid, 21


18 30

12
q

25

16

28

cu flori.dintre care4 dubluri. Am avut21 de timbre pentru 2 timbre. cu Florin cele4 dubluri Am schimbat timbre am acum? CAte

ffi
116

"u

19? numdrul 179i4 decdt sumanumerelor cAtestemaimare

25 - I' numerelor 9 + 7 cu diferenfa sumanumerelor Gompard


9. i-addruit 6 lui comel,iarea a mancat Monica culese, Dincele24 de cirege i-aurdmasMonicdi? G6tecirege

23 Si8 decdtnumdru numerelor c6testemaimicddiferenfa "u

Efectueazd.
18+8+8; 21-7 -7; 9+9+9; 23-8-8; 15+7 +71 26-9-9; 6+6+19; 30-6-6.

I -

Je

cu4 maimulte a cules mere. Andrei au cules Bianca nnOrei, 9i Cornelia merelor numdrul Diferenla dintre 16mere. a cules iarBianca mere, numerele dintre cu diferenla esteegald deAndrei culese 9i Bianca de Bianca culese merelor 9i Cornelia. Cornelia? a cules mere CAte caset6, dintr-o numai numerele Utitirano
7,12,19 scrie,in fiecarecaz,o adunare 9i doudscdderi' in ceatalui Piligoi, la noivestit Dir'rjor Unulla lambaltrudegte, Altulintobelovegte. la chitar5, Doizdngdnesc Treise intrecla vioard, cel maigras lar,,artistul" Cdntdla un contrabas. nai Cu cei doi ce sufld-n Cdtisuntoarein alai?

I
l id.

cd arecel pufin 10colegi spune 9i elevpoate oricare intt-oclasd, cel pufin 14colege. posibil)de clasd? elevidin maimic(numdr estenumdrulcel Care
117

numdrului necunoscut dintr-orelafie Gap.5: Aflarea detipul?+a=b


PARTNT|! ATENTTE, z\ in pregetirea micului este esentiale necunoscut adunare sau sc5dere Afrarea unui numer dintr-o
pentru de zi cu zi. gcolar ?nmatematica cu succes a rezolvSrii ecualiilor omniprezente abordarea potenJialdidactic, echivalentcu semnul"=". echilibrulbalanleifiind Principiulbalanleiare unuriag can$teli de pe daceadeugem sauluemaceleagi cd echilibrul balanlei rimane neschimbat Faptul regulile de rezolvare a ecualiilor. maiclar, balanleisugereaze, cumnusepoate fiecaretaleral al cucopiluldumneavoastrS. Spectaculosulprogres a vdjucacubalanla impreund Facetieforlulde resplata. fi ceamaiplacutii in lnlelegerea rezolveriiecualiilorva copiluluidumneavoastre
A

.{f Cate in pungd? rogii sunt

,}' Ca! copiisuntpe partea


stAngd a leagdnului?

vor sd echilibreze balanta de maiios.

Cineare dreptate?

sunt in sdcule!? 4. Catecuburi

118

a fostin echilibru. Balanta

in Pungd! cuburi suntacum Cdte

existd un numdr ln n"""r" sEculel


de cuburi.Ca sd afle necunoscut cdtecuburisuntin fiecaresdcule!, astfeltalerelea Mihaia echilibrat treibalan{e. Apoia scris:

@re
3*l = t+

* 4- - 11

--l
wt I

-J
!

II* G=1 2
sdcule!. suntin fiecare pentru a aflac6tecuburi pe caietcalculele continuS

are, decat maipulin cu9 alune ar avea Mihai Dac6 are10alune. vinaeta
alunecdteare Mihaela. atunciar aveatot atdtea areMihai? Cdtealune
119

i$l Georget a are21 de mere.DacdGeorge ar aveacu 8 meremai multe decdtare,atunciar aveatot atdteamerec6teare Georgeta. Cdtemereare George? 2 creioane. cu 14 creioane, dupdce i-adat Corinei ';9. Andrei a rdmas a avutla inceput Andrei? C6tecreioane Cdtemaginule a maiprimit, dacd acumare22? avea18 maginule. 10, Cornel

in fiecare caz,sdgeata? ffi o" pe ce numdr,,vine",


+14 a)
# 23 24 25 26 27 28 29 b)
#

-7

17 18 19 20 21 22 23

+ 7=23 +15=21 + 3=20

14+ 21 + 7+

+ I 18+'=21
+=U

=23

numdrul necunoscut din scdderile: f 3. Gdsegte 5 = 15 8=21 3=19 23 19 30 8 7 18 25 15 =23 =21


=Q

27? numdr ar trebui adunat cu 12pentru a obline suma 14, Care


Dincarenumdr trebuie scdzut 7 pentru a oblinerestul 16? am scdzut din 25,astfel restul 6? Ce numdr cd am oblinut
120

printr-o matematicd fiecareafirmatie: relafie Exprimd

22?

Dacdag pune Dacdnu mAncam in cutie 5 fursecuri, in cutie 5 fursecuri, fi 24 fursecuri. ar de ar fi fost24 de fursecuri.

Dacdi-agda prietenei mele5 fursecuri, cu 19. ag rdmdne

pentru a avea,agacum ii maitrebuie Cdtepdpugi Monica are 11pdpugi. igi doregte, 20 de pipugi?

18. cu numdrul luiMircea se afldpecdsula *ffi,pionut ' pecdsula pentru 23?<) zarul ca sd ajungd sd indice Cdttrebuie

o(,

Am urcat17trepte. are28 de trepte. Turnul castelului Cdtetreptemai am de urcat?


cu cdte2 sdgeli. Ooicopiitragla tintdfiecare tf*, ::.fi partida. 20 de puncte, b) Nicuvreasd cdgtige a realizat a) Mihai dar unadintresdgelia cdzut. ,:'le-r

cdzutd? Undea lovitsdgeata

a doua sd nimereascd Undetrebuie sdgeatS?


121

suntdoar21 de scaune' istorie de in cabinetul

24o" dtare no"ttt frJru \./r(-.ee "-,e"':u'l -.

maitrebut aduse? CAtescaune

cuburi' incaP.12 In *,u alSturatd Cai" .unutiPotfl in cutie?


ei cu 30 de bile' in camera

be' numdrd "^* t"iup"rat22' "* - Am reuuPe'c'\ -'nt -"1-^ "^-.^-, Ana. Se intreabb caut? s6'mat trebuie -bile Cdte aoi termeni'dintrecareunul dedoitern

.-

ilu-*rele

259i 18cao sumi

sa fle 15.

unul umere'dintrecare comParaliile: evdrate

numereni !f,. Gdsegte

a)[J'+;

u;s*[l'z;

c) [-l

+ 17<1e'

a)

+11 + 8+

4=28" = 22,

d)

+11 -

4=27i 15=3;

b) 14 + c)5

e) 26-

+19=29;

-8-

7=15.

122

gi sciderea numerelor naturale Gap.6: Adunarea 0-100) firi trecerepesteordin (in intervalul
gi calculeazd. K Compteteazd

F;T-._l l o o l .l
42
ZU

adaug 3 zeci

m
ZU

ZU

tl

t;-T----t
iotal

adaug
I

lo o l

[-T___l ttl
. .,:.. -

6 unitS[i

51
ZU

34 25

F;T'q I ol..l
lo-L-al

46 31

fuHITI
f
ZU

| " lo'oI

ru m
ZU

71 17

m
ZU

,,1,t,,,',[Tl

[I

gi caiculeazit. ComRteteazd
lo-oT-.---l toot al
ps l .l

rau
2zeci

rau t--T-l tr.TT-l lo o la t t l 5 unitali

ZU

63
ZU

47
ZU

56 l;.o-F;l lo-alrtrl
r-+--4.-ril.4-nJ

23

trTlq| I ol .l

m m ffi[I_l
68 21 67+ 23 9641

m m ,,=.,
ZU

45 24

[Tl

Calculeazd. 47+ 31 28+ 41

8242

5524

123

Mihaiobservd: toatecalculele, ,4, Ferdsd efectueze suntgregite! urmdtoare operaliilor - Toaterezultatele 45+ 22 77 21+ 54 65 44+ 25 59 8914
oc

9737 50

65't5 40

Mihai? Cuma procedat pe caietul tdu toaterezultatelel Corecteazd gicontinud sd legi. regula 5. Observd

tabelul. Completeazd

56

45

a2

86

36

124

gi negre. alSturat sunt99 de puncte rogii ffiin Oreptunghiul


puncte CAte rogii sunt?Cum!i-aiugurat munca?

PARINTu 1$\ nrrr.rlle,


perinte Un nouprilejpentru de a pe utilitatea^cunogtinlelor insista de matematice. ln locul unei chinuitoaregi des-curajante numiriri, cu mariposibilite$ de a gre$i,utilizand datleugords aflat,numdrul punctelor negre invelatS, oblinem 9i matematica printr-o num!ru| simpla scedere de puncte rogii.

in grddind am plantat 25 de rdsaduri de varzegi 32 rdsaduri de salatd. CAterdsaduri am olantat in total? * ocaziazilei salede nagtere, Cornelia desface o cutiecu 64 de ", Ea imparte 42 de bomboane bomboane. colegilor. in cutie? Cdtebomboane au remas

pdtrdlelele a colorat rogii ffi nnCrei


iar Bianca oe celealbastre. Cu cdtecdsulea colorat mai multe Andrei dec6tBianca?

gi celmaimicnumdr diferenla dintre celmaimare dedoud ffi Catcuteazi


cifrecu o proprietate comunS: una dintrecifrelefiecdruinumdr este 7.

scddere, descdzutul este 47. ffi intr-o


"m,6n

Carepoatefi diferenla, dacdscdzdtorul esteformatnumaidin zeci?

numere format numai a doud este53.Unul dintre termeni este ffi Suma
dinzeci. fi celdlalt termen? Carepoate

125

l&r

II

sumele' ri$, comPa'6


23+41 15+81 37+30 43+54 29+34 42+37

-tl

31 +36 41 +36

27 +51 24+35

42+36 34+25

H
'. 69-35 66-44

sume'" Potto*P@ Unele Aiobservat?

ffi cotPut6diferenlele'
74 -31 99-54 56 - 14 47 -47 84-42 56-43 ,.: 84-41 58-40 67-35 77 -55

calculele' fdrda efectua pot compara se diferente Unele Ai observat? Explic6. 52 16 55

a
i
I

CU {i; catcuteaza

a 23+a
b 58-b

22

34

60

11

43

58

24

JC

17

bilelorrogiieste Numdrul roqii' albe 9i e;bil" it* intr-opungdsunt 15' '* 11'dar maimicdecAt t"i mlre-oecat CdtebilePotfi albe?

52 de prune' mairdmas <^',,no in cos au cog prune' 11 a m6ncat ,tg. Oupa -cai" ce Marcel -"' erauin co1? Prune ffi nna:u::'-^,

55; numirur i s q""i1 ffi;;;i ilil il:i ::E ;l numdrul24; n"Jtur76 decAt
c) estem"i ma'J 76' numdrul 76 decdt d) este*ui m"rl nutnitur

30; numdrul 90 decat -o.s 1.1g,.1irut

126

T negre9i rogiisuntmai mult in cutiacu creioane rogii. de 10 gi maipufinde 16 creioane negrepotfi in cutie,dacdcutiaeste C6tecreioane plindcu creioane?

princalculul. caresd se rezolve ilCorpune treiprobleme


expresiile: 9i in caresd folosegti adaugd"; - in primaproblemS, ,,se impreund"; - in a douaproblem6, ,,au maimulte" - in a treiaproblemd, ,,cu...

,q r+

I il I

in staliecu 36 pasageri. Au cobor6t 5 gi au urcat13. RutoOrrul a sosit


gi-acontinuat autobuzul cursa? Cu c6!ipasageri

Florinei t" cefetreirafturi alebibliotecii sunt11 , 14gi 23 citfii.


in bibliotecd? C6tecd(i are Florina

gi 38 de a(ari. clasa noastrd a plantat 21 de castani in p"r"ul cartierului,


Un numdr de 7 puielinu s-a prins. nois-auprins? Cdlipuieliplantafide din adundri. numerele carelipsesc Compteteazd
'=:' + {l = 68
t:,.j+ 39= + 1'.;,.r. ,=

59 65

+ 27=89 42+ =42

31 a . . . . ,= 62

25

f,

carelipsesc din scdderi. numerele Compteteazd 8432=64 =13 78 45=87 =73 56 15=68 =40

cu 12 gi am oblinut un numdr M-amg6ndit la un numir,L-amadunat formatdin 8 unitdli9i 5 zeci. m-amg6ndit? La ce numdr


127

J -

23' oblincelmalmare numdrul cu adun il Dacd numdr' la un gAndit rtr-urn cu doudcifrediferite' scris numer
ce numdrm-amgdndit? ;--a

calculele' neconstituie
3:t + *4

*9+ 5* 89

31+
5?k

6*-

*8-

x2
22

2x
43

49

*8

8*44 *0

63 de concurenli' s-aualiniat La =t"rtutuneicursede alergdri cursa' 21 dintreei au abandonat au trecutliniade.sosjre' c6!iconcurenli a) Estimeazd cursa' careauterminat de concurenli numdrul b) Catcuteara

nF" -'Prn"
@e,

,|

45' eia primit 28demd(igoare a oferit


apoiproblema' "*"@elia 9i rezolvd o intrebare

mai caz,numarulcel in fiecare gdsegte,

aproPiat. 60 97+45

46+21

70 80

28+58

88-51

ffi ffi ffi

ffiicnumdrnatura|caretrebuieadunatcu28pentru 65? decat maimare unnumdr - " oJ1,n"


@ateademaijoscunUmerediferitea|cdtuitenumaidin
zecl.

8 6 - 1 6*f f i+

= 100

128

gi sciderea numerelor naturale Cap.7: Adunarea 0-100) cu trecerepesteordin (in intervalul


!
I

gi calculeazd. eazd Comptet

l;---l.tn I o 1. . . 1
ol.

ZU

adaug
I

5 unitdli

37
ZU

ffib
ZU

F}FI lo o j. . . 1
56

ZU

adaug

8 unitali

-ffi
.'. '::-

ZU

29 42

G-F;N | 1...1
I o l ...l

38 47

|;;F--l ttt
lo ol

.l

#ffi Effi lo o & f l


!
ZU

m m
ZU

46 36

[Tl .

ZU

ffi

m m
ZU

Compteteazd 9i calculeazd. F-1. | '.1 32 lau I .lJ.r'.tita$-

I I

ffi
ZU

FFFI lo o l. o l
54

tau

6 unitdti

Vffi
....

52 wfFl--

z,u

,o 16-l!ll o l o ..l
|

" "*l o

l rr...l '-'*VPVA

m m x[T_-]
63 28 36+ 38

56 37
l4i::F;IIF,I.

m u m
65 38
129

Calculeazd. 38+ 43 54+ 29

5237

7329

tabelul. eazd ffi Comptet

tabelul. ffi Completeazd

25,49 gi 64' pentru gi continud numerele regula ffi OOserva

27

36

42,38'27,59 9i 14,iarsub pe un rdnd, pe caietultdu, numerele Scrie maimarecu 29. scrieun numdr numdr fiecare S acelagi gi legumele carereprezintd fructele culoare cotor"".d cu aceeagi numdr. 91-17

5 0+25 37 +37

56+19 99 -23 27+48


,z ()o\

85-9

\J

/-"

O\

\"-e'
130

L) 67+e

cu 60 de puncte. s-acdgtigat Concursul


-

a oblinutdoar47 de puncte. Bogdan concursul? ca sd cdgtige ii maitrebuiau C6[epuncte 43. pionullui Vl6du!s-a aflatla numdrul Pe bandanumerelor, 81. Ainaintatpdndla cdsufacu numdrul a inaintat? Cdte 52. Pionullui cornel a inaintat19 cisu{e,astfelincdta ajunsla numdrul

se aflainilial? Pece cdsuld

58. dec6t estemaimare termeni este71.Unuldintre sumaa douanumere


termen? Carepoatefi al doilea

dou6este47.Careesteal este85.Sumaprimelor sumaa treinumere numdr? treilea 29 9i 59? mai mic cu 59 decdtsumanumerelor a) Careestenumdrul 28 9i 47? numerelor mai marecu 28 decdtdiferenta b) Careestenumdrul ! Calculeazd: 28; 31 9i 15Sinumdrul numerelor diferenla dintre a) suma 19; 27 gi64ginumdrul numerelor suma dintre b) diferenla 37. 65 9i 29 9i numdrul numerelor diferenla dintre ciOiterenja
cdt astfelinc6tsd poli calcula numerele, Grup"r=dc6t maiconvenabil minte). (eventualin maisimplu 15+27+25+13 43 +29 -23 27+18+23 36+35-18-15 81 - 14 -26 16+29+34 Pioniicelordoi se afla pe Eugengi Florinse joacSpe bandanumerelor. 50. de cdsula-[intd, de 16 numere distanld caiule iiferite,daila aceeagi

I b

*$
f
-9
I

ceidoip!9I, decelSlalt seafldunul Lacedistanld "' "9q!9( culoare: cotor""td cu aceeagi


care reorezintd toate etichetele numdrul46. 19+10 +10+10+6

care nu reprezintd toate etichetele numdrul34. 19+10 +10+10+10+4

, x.rs I

K o-Gl
a 41+4I

f il4o_l WTnl I-so- s-l f 16. 38 1 ,r 4 r z o I f8o-l

f 80- 16-l

all -T']ll f4 0. s l
't31

Unmodrapiddeacalculadiferenlele,utilizindaxanumerelor'este maijos' exemplificat 63-36 20 4+20+3=27 4 63 -36 = 27 40 ]4050 36 mod: in acelagi Calculeazd 95-47; 80 - 44;

90-61;

72-38'

de fiecaredatdc6tetrei folosind 9i scaderi scrie cdt mai multeadunSri

numerele: dintre

27,63, 45,72,18.

27 de au mdncat leri,copiii o cutiecu 80 de fursecuri' a cumpdrat Mama iarazi,25fursecuri, cutie? maisuntin fursecuri Cdte adevdrate' a avearelalii (', t, =) pentru potrivit ffi eun" semnul
19+35 g 35+19

3 s + 5 1 # 38+33
O++ 28 :l* 68+24

64+8 75+7

{:;

64+ 4 7 +76

ZZ + qZ 49 + 27 ,:i:,.;;

fdrda calculasumele? Poli compara

adevdrate' a avearelalii (<,>, =) pentru potrivit ern" semnul

+z-ts 47-18',ffi 62-24ffi o+-z+


X

56 -23 70 - 15

ffi sz-z+ 4 5 - e .ffi ++ -t o ffi ao-zs 38+a'fi eu-a ( a > 0 )

diferenlele? fdrda calcula Po{icompara

dinstAnga. exerciliul completeazd dindreapta, exerciliului datele "u


47 =58 45 51 +37=88; 37+ 92-29 -- 63; 92 38+58=96. 96 63 =38

47 + 22= 69; 72-58=14; 69 -24 = 45;


132

princalculul. caresd se rezolve Corprne treiprobleme


giin caresd folosegti expresiile: - in primaproblemd, ,,auplecat"; - in a douaproblemd, ,,aurdmas"; maipu!ine". ,,cu... - in a treiaproblemd, 70, 58, 92,32,76 at6tca o sumi de Scriefiecarenumdrdin coleclia egali. diferiti, cdt gi ca o sumdde termeni termeni 70=35+35. Exemplu: 70 = 30 + 40;

I'nu-o

18 bilenu suntalbe,iar24 de bilenu suntnegre. CdtebilesuntTnpungS?

punga albe9tnegre. suntbtle

I I

I I I

50, de 2 cifremaimaredec6t un numdr 26.Descdzutul, S"aratorul.este dinzeci. numai esteformat fi diferenta? Carepoate celdlalt' estemaimiccu 37 dec6t al scdderii Untermen scdderii? Careesterezultatul sdfieunnumdr inc6tsuma numdrul 39,astfel aduna sepoate Cucenumdr 68? 63.darmaimicdec6t maimare decdt aldturat. dinpdtratul sumanumerelor etectueazd
- de pe fiecarelinie; - de pe fiecarecoloand; marcate. ale direcliilor - de pe cele3 pdtrdlele Ce observi? un astfeldepdtrat? $tiicumse numegte

! I I -

careunulsd fie 57. dintre de doudnumere, 28 ca o diferenld scrienumdrul


C6tesoluliiaigdsit?

sumdsdfie: a cdror c6tetreinumere Casegte


a) 31; b) 59; c) 67.

33. 27,35,37, numerelor dublul Scrie "l 41? numdrul 41 decSt numdrului dublul b) Cucdtestemaimare
133

I I

14'23'29'33' triplulnumerelor a) Scrie + a+ (Triplu lnu mdru lui aes t eaa) . 15? numSrul 15dec6t numSrului triptul b) bu c6testemaimare numdrului24? 24 dec1tdublul numdrului triplul ci Cucdtestemaimare 25. maimicdecAt careau rezultatul scdderile pe caietnumai transcrie
81 - 56; 45 -21; 70 - 42;

28-0',

natural). 24- a (a numdr

!transcrie
59 + 13; I

maimaredecdtT2' careau rezultatul adundrile pe caietnumai


42+ 42; 19 + 62; 37 + 37', natural). 72 + a (a numdr

a plantat: bunicul intr-uncol!al grddinii, de salatd; - 26 de rdsaduri de vinete; - 12 rdsaduri de roqii. - 27 de rdsaduri bunicul? a Plantat Cdterdsaduri Fd o schemd Pecaiet. iar azi 10. a cititieri 15 pagini, cartecu 64 de paginiAndreea Dintr-o cartemaiarede cititAndreea? C6tepaginidin mooelulul: Contorm 14 + 4O 14 +128+ 121= 14+ 40 = 54
\y

I.

49+26+34:27 + 15+ 23i 45+ 18+25; 36 +21+14' calculeazd:

potrivite' cu numere pe caiet exercifiile CoOiazd 9i completeazdle


14 + 26 =26 + + !$ =!$ 57+ + 25 +57 43+ 35+ +61

29=

+43 49+35

=61

134

I ?

la Rdginari' escald: face o singurd Sibiu-Pdltinig Cur", de autobuz au coborat iar la Rdginari din sibiu au urcat5g de pasageri, L" plecarea gi au urcat9. 24 de pasageri la Pdltinig? cobordt C6!ipasageriau

ror. cu diferenla esard ee eieste 3:fr:';if"il"lu'","este


Caresuntceledoudnumere?

il).

I -

de la 1la 14 fiecareparticipant ointr-unteancde cd(i de joc numerotate de pe cele cel careare sumanumerelor c6tetrei cd(i. cagtigS extrage de 30' treicd(iceamaiaproape 14,2 9i9. a extras Andreea 11,12 Nicua extras 9i5. Cinea cdgtigat?

corecte' rdspunsurile prinsdgefi indicd modelului, Contorm


43+29 70 62 -35 56+24 27 85-5 8 80

72

I !

gi continud cuincd4 numere' Onserva 3 3,........ 12.1 9,2 6, matematicd' necunoscut 9i operalia O"t"op"r6numdrul tabelele: apoicomPleteazd
43

30 37 44
68 15

58 45 52

I I

prinexerciliul: caresd se rezolve Cotpuneo problemd

ffi * 3 1 =6 7

prinexerciliul: caresd se rezolve Co*puneo problemd

5 9- ffi = 6 7

135

exerci{iul: care sd o problemd Corpune ""_t"r?':"fjin


gi am maicigtigat 52. La unjoc amavut38 de puncte puncte amacum? CAte
La un joc am avut72 de puncte 9i am pierdut15. am acum? CAtepuncte partide, am 99 de puncte. in caream cdgtigat23 de puncte, in urmaultimei am avutini{ial? Cdtepuncte gregeald, agacd mai am doar73. am pierdut 9 puncte, Dintr-o CAtepuncteaveaminaintede pierdere? este18. 29,aldoilea este80. Primuleste Sumaa treinumere Careestecel de-altreileanumdr? dintrecaredoudsd 99 ca o sumda trei numerenaturale, Scrienumdrul fie egalecu 35. a fost cu a mingiide oind,cea mai lungdaruncare La probade aruncare 19 metrimai lungddec6tcea mai scurtdaruncare. dacdcea maiscurtd cea mai lungdaruncare, Cdt a mdsurat 17 metri? a mdsurat

I -

CaSLgg celcareajunge numerelor, sejoaci pe banda Cornet 9i Monica primul 75 . Cornel se afldla cdsula5O, iarMonica la cdsulaJinte,
la cdsu[a 90 . de fintd? Careestecel mai aproape

I -

28 din40, l-aadunat. in to" sd scaddnumdrul pe caretrebuia s-o oblind. cu diferen[a sumaoblinutd a) Compard pe caretrebuia s6 o ob[in5, sumaoblinutd cu diferenla b) Compard era 45? dacddescdzutul ar fi fost49? c) Dardacddescdzutul d) Ce observi? maiaredec6t21. naturale a gi b esteun numdr Sumaa doudnumere de maijos esteadevdratS? Caredin propoziliile numere suntmaimicidecdt10; a) ambele 10; numdrul estemaimaredecAt b)num6rula estemai maredec6t10. c) unuldintrenumere

136

mai mare Numdrul U-"r gdnditla un num6r. la carem-amgdndit cu 25 decdtnumdrul esteformatdin doudunitdli9i cincizeci. La ce numdrm-amgdndit?

I I -

estecu 35 mai 28,iardiferenla scdzdtoruleste nnadescdzutuldacd scdzdtorul. maredecdt 87 de copii. s-auinscris de cicloturism t" un concurs au fostdescalificali. iar8 concurenli cursa, 2l copiiau abandonat cursa? au finalizat Cdliconcurenli La ora 11 erau32 de autoturisme. de la nr.28,dimineald ln t"1" blocului maierau incd19autoturisme. o incatsa oOtii astfet Puneo intrebare
calculele. Reconstituie 3*+ *7 61 1*+ *9 48
't9+
**

$*-

*3 27

J**8
*$

* 5**

31

*$

! -

sale: surorii uin"iii spune


- Dacdmamami-arda incd 19 lei,a9 aveatot atAliacdt ai tu. Cdtilei are Mihaidacdsorasa are: Sora Mihai 30lei 45lei 51 lei 72lei 76lei 89lei 18lei

este19.Descizutuleste a doudnumere Oiterenla


cu 48 mai maredecdtdiferenta. Care este scdzdtorul?

scdzdtor dintre suma de maijos, in catcutul 9i resteste51.

? -?=a,
Cdtestedescizutul?
't37

de intuitive Gap.8: Elemente


codulculorilor. de maijos utilizeazd 1 . i n desenul

^A,ffi

2. faie de pe fiecarerAndpe cel carenu se potrivegte.

..:t..

t,l

,;.iii.*r,

.*i**1,

138

3;:Ou cateo sdgeati de la fiecareobiectla formacu carese aseamdnd.

ryt!
[re"sunt dfice
! ale

zeb ; de ' sau I

in formdde: obiectele aldturat, in desenul Numdrd, triunghi pdtrat cerc dreptunghi estein interiorul albastru triunghiul urmdtoare A) in caredintredesenele cercului?

l!

].>\ U s--i_.- _--_\

a)

b)

c)

dar in cercului, verdeeste in interiorul B) in care dintredesenepdtratul triunghiului? exteriorul in interiorul cu un dreptunghi delenul care poatefi completat C) Gdsegte dreptunghiul. DeseneazS pdtratulin exterioruldreptunghiului. cerculuigicu
139

careestela fel cu cel verde. dreptunghiul 6. Coloreazd

bucatdde hdrtietransparentd Utilizeazdo giapoidecupeazd pecarecopiazd dreptunghiulverde. de puncte. figurile de maijosajutdndu-te 7; Reprodu

formapAnzei ambarcaliunii Numegte in carecrezi in ordinea cd va intrape canal.


1

2
3 4
't40

poate forma bucdti urmdtoarele 9. Caredintre un pdtrat? dindreapta cu bucata impreund culoare. cu aceeagi Coloreaz-o

pe caietul descrise, tdu formele 10. Deseneazd a) $ase formec-alelui cubului. Suntfetele c) Fie ugdsaufereastrd, Cartede pe bancanoastrd, Cinepoatesd ne spund formalor comund? Care-i

basma b) in treicollurio Oarecumse va chema?


d) Ce pdcatcd n-amcompas Sd-mifac un cadrancu ceas. am sd-ncerc Cu oaharul un...? corect Sd trasez

bdrcu(a. fdclia, apoicoloreazd 1{. Observd

't41

lungimilor Gap.9:Mdsurarea
trMarcheazdcu unX:
I

pe cel mailung

pe celmaiinalt

pe cel maigros

IScrie

in fiecarecaz. rezultatul mdsurdtorilor

dintr-obanddde hdrtiesau dintr-obucatdde sfoard. Confeclioneazd dintr-obucatdde lemn tdu. Cu el mdsoard: locuinla; holuluidin a) lungimea bucdtdriei; b) ldlimea tale. camerei c) indllimea
142

tI tI

instrumente: treicopii folosesc urmdtoarele Jeentru mdsurdtoare,


Andrei George Sandu

-^ -

I
-t
I

Dece? estecelmailung? de mesurare Careinstrument


cu o unitate Cornela fdcuto list6cu ceeace credeel cd poatefi mdsurat in listds-austrecurat unelegregeli. de mdsurdpentrulungime. de mdsurd cu o unitate Taiedin listdceeace nu poatefi mrisurat pentru lungime: - lungimea; - lelimea; - grosimea; - addncimea; - indllimea; - culoarea; - distan[a; - vechimea; - inclinarea; - depdrtarea.

tu rratu
; \'

tl
U

se afld pe aceeagi de ziaregi cofetdria Libr6ria, chiogcul gi chiogcul de ziaresunt25 de metri, intre librdrie stradd. sunt65 de metri. iar intrechiogc Aicofetdrie gi cofetdrie sunt Agadar, intre librdrie Cosfe/: 65 + 25 = 90 metri. sunt Mihai:Ba nu!intre librdrie 9i cofetdrie = 65 -25 40 metri. Explicd. Cineare dreptate? Ajutd-te de un desen.
143

Cap.10: MisurareacaPacitifilor
lv"r"n""zd cuunX:
vasulin caream pus apd maimultd oalain careincape cu cel butelia apd maimultd lichid maiputin

AA i_i ll__JffiW
TT
ffi

in fiecarecaz. mdsurdtorilor Scrierezultatul

F=
AQ

f=

l' r t lr t

a
a

G_t cl

l,' l l' ,1

[?
a) oalade supd; goaldde suc; b) sticla

HH

U f7
el
l Li

T_lF Itu

apdintrdin: ceai, cAtd mdsoard cuajutorulibriculuipentru ffiin oucatarie,

E E

de bucdtdrie. c) chiuveta

cu apdo sticld. a umplut fel,Mihai a 4 cdnide acelagi Cu conlinutul fel. de acelagi apoi6 pahare sticle a umplut acelei Cu conlinutul incapemai multdapd? in carevas,candsau pahar, in in magazine ce se gdsesc lichide a cdtorva tdu numele Scriepe caietul de 1 litru. (cutiisau capacitatea recipiente)cu sticle
144

Gap.11:Misurareamaselor
cu un X. Marcheazd pecelmaigreu pe celmaiusor pecelmaigreu

I
I

wkp &#
I
I

,G1flr^

in fiecare caz. m6surdtorii Scrierezultatul

l--lcuburi
I 4 cuburi. masele celor Compara

l-l t<itograme

l ---]l'- l ' E' E


pentru faptulcd nu cel mai marecub este9i cel maigreu. o explicalie Gdsegte
145

lscrie

cAte kilograme c6ntdregte fiecare animal.

a_ V c6ntaregtel lkg
I .x:
,4.

cAntdrestel lko L-------l -

?\@ (sfuf cdntdregteliKg

in jurultdu,cel pufin5 obiecte Gdsegte, caresd aibemasade aproximativ pe 1 kilogram. Scrie-le caiet. persoane: (kg)a urmdtoarelor lRpreciazd masain kilograme

[-_l to

w &
Inn

l--l r.g

l-l tg

lmagineazd-li cd egtiun vdnzdtor la piala,descurcdre!. Vinzicartofi. Ai un c6ntargi numaic6teo masdde 1 kg, de 5kg gide 10 kg. Explica cumcdntdregti: 6 kg de cartofi; 9 kg de cartofi; 14 kg de cartofi; 8 kg de cartofi.

146

Ora,minutul Cap.12:
| evenimentele. cd s-aupetrecut in care crezi ordinea ruumeroteazd

eentrurealizareadesenului de maijos. etapele s-auparcurs

5 9i 6. neazdgi etapele I tdu dese Pe caietu in ordine! une-le

tl

tl

I",

mdsurd exprimi: ce unitd[ide metroul; uneicdldtoriicu l---l - durata de munte; unuitraseu l---l - durata | | - durata uneivacante; - durata unuifilm.l---l
incepe biletla teatru.Spectacolul - Md grdbesc!Am pesteexactdoudore,se scuzdMihai. La ce ordincepespectacolul?

kg

147

giam ajunsa douazi la ora 3 Constanla din plecat laora2l Am in SatuMaLe' dupS-amiazd

orea duratcdldtoria? Cate tata' sPune noPlii, la miezul Ceorieste?

p6nd la miezulzileicdteore mai sunt - Au trecuttot atdteaore de

dureazd a unuimecidefotbal O reprizd reprize' dintre iarpauza +sObminute, 15minute. defotbal unmeci f-aceoii setermind I"t" in""P" taora19fdrdunsfert?

GAZDE oAsPETl

IzI
rcl--.ffi.15

I 2i1
0 ./b. / m

/Em

.w
30

f :'n'li:t,|"?1f11 p6nd minute


incePemeciul. dacd La cb ord incePemeciul esteora 119i5 minute?

sunt: c6teminute Scrie, Pecaiet, a) intr-oord9i un sfert; oregijumdtate; biin doud de o16' clin treisferturi

ra toamnd *i de ffi 9':ri"[311"-":1]:3-1,?,:"fl""::l on* "' g::,xl'!fl e o ute i n m 5 i2 re 3o s ffi 9"J1{rtl'5i;ii-: ? flffi :": il'lrr"ur""=a,,timpur"invinsdt ""1:'-:' ilT""8;i;6'L'il"rilff;il",ffi
cu treiminute. Biancdi? ceasul Cdtaratd I
-

r:l:m*#tx'3;?'""1il?,3i!i'3;5'xili;lff$
de la Zla 5? aculminutarului ajunge in cdteminute Fdtulescu: profesorului Oni"ighicitoarea
C6t o datdai cliPi Ea se duse,ea veni! sd rdsPundd CinePoate O... Cumse cheamS? 148

Gap.13: Ziua,siptimina, luna


lOaca mdine va fi joi,ce zi a sdptdmdnii a fostalaltdieri?

luniare untrimestru? a) C6te b)Cdte sdptdmdniare untrimestru? c) Cdtelunisuntintr-un an gijumdtate?

I __l
I I _t
|a
o
I

suntsd te revdd. - Ce bucuros jumdtate A trecut o de an de cdndnu ne-am maivdzut, George. spune In ce lunds-aint6lnit ultima oardGeorge prietenul cu sdu? 24 de luni. a implinit C6!ianiare? lfUi.u1" Alina

IDoctorul: --Acum suntem in luna noiembrie. Urmdtoarea consultalie vafi peste vafi urmdtoarea 4 luni. in celund consulta{ie?
Am primit4 vederide la prietenii mei.Pogtaa marcatvederile gtampile: cu urmdtoarele

n
7

lunilein careau fost expediate aceste vederi, Scriepe caiet,in ordine, Turulciclistal Transilvaniei a duratexacto sdptdmdnd. El s-a sfdrgit vineri,4 iulie. C6nda inceputturulciclist? Corinaa plecatin tabdr6pe datade 28 iuniegi s-a intorspe data de 10 iulie. Cdtezile a stat in tabdrdCorina?

149

Cap.14: Monedegi bancnote


! gi identificd OOserva monedele romdnegti.

1 leuesteegalcu 100de bani. pe caiet: Deseneazd a) monedele de 50 de bani; b) monedele de 10 bani; c) monedele de 5 bani, caresd totalizeze, de fiecaredatd,un leu.

afldgiscrie sumele: lContorm modelului,

o [1 1--*[T5-l--[G1.---f

Calcuteazd portmoneu. sumele de bani dinfiecare

150

lrtorin

arein portmoneu

ca sd poatdcumpdra timbrul? Cdtibaniii maitrebuie

Gorina are

gi vreasd cumpere

in portmoneu? Ce sumdii rdm6ne pldtegte cu 2 monede de c6te50 banipentruun iaurtde 88 bani. Clientul priceputd cdt maipuline monede. O casierd dd restulcu Caresuntacelemonede?

73 bani. de biscuili carecostd Vreisd cumperi un pachet

r n por tm oneuai @f f i @@@@@


a) la b) la c)la

vei pldtipentru a primirestun numdrcdt mai micde monede? Cu ce monede

ffi

pentruun obiectcare costd44 bani; pentruun obiectcarecostd79 bani;

@@pentruun obiectcarecostd65 bani.


gtiind prelurile cd s-apldtit: obiectelor

lScrie

a)pix b) carte c) stilou

ffiffiw @@@
151

ffi@ @e

fiOOserva

rom6negti' gi identificd bancnotele

delei. numdrul fi Catcuteazd

tabelul. f,Compteteazd
restul Primegte Obiectul Cumpdrdtorul pldtegte costd

ffi W ffi
3lei 3

m
i\t'

:-iR

7 lei 1 8l e i 76lei 124lei 347 lei

.1

q'

ffi

pentru a pldti' bacnote maipu[ine fiUtiti=""=d cAt


ExemPlu'.52lei t: -1" rl ,frql j,' t

97 lei; 211lei; 438 lei; 555lei; 824lei. 152

Cap.15:
b. I !a_
, ;l
..Gal

tdu,cu cuvinte, numerele ffiScrie pe caietul reprezentate.

.'#ffiD"""n""2d pecaietuttdu patru


Apoi reprezintd numerele: 316; 170;64:444. Scriecu cifrenumerele reprezentate maijos.
SZ
US oa aa

zusz
* el
e clo . l-^

U
. at ta a ta o

o lo-ol

laoa laa

o .t

. lo la . lo o

lo o

i,,iritiiti

#D"r"n"urd pe caiet patru


a) trei sutecincizeci; b) cincisutecinci; c) doudsutecincizeci gi unu; d) cincisuteunu.

gi apoi reprezintd numerele:

153

ffi

numerele: dintre fiecare tdu,in cdtetreifeluri pe caietul ReRrezintd,

t. ' loo ol

o ola

714

ilu,,a3jryE!ty9l".
a)
b)

497

498

499

Scrienumerele:

;ft""i ;;;;;o

numerele:3!2:u92;'?!;o2l; decAt ni ,niitati cuzece ont'

499'500; 30e' 145' numerele: decat unitate

i"iu*4, """'"'"' lliil''"",i" ii llj"i

fiecarenumdrpredecesorulsdu' Scriepentru 200: 399; 81; 510; 999.

numerele: dintre fiecdruia succesorul Scrie K 199; 300; 175', 401; 77'

sumele ffierecizeazd
299+1 185+ 5

499+ 1 399+ 10

599+ 2 3gg+ 20

598+2 699+3

numerele: cifre XXscrienumaicu


4s3z2u--'-7s 9u

4s 4z 9s 8z 7u*

480' Zg0;390;Zg5;315;410; numerele: gi plaseazd


154

gi continuS, Observd in fiecarecaz,cu incd cincinumere. a) b)


880 103
860

840 305

820 406

204

Scriecu cuvinte: a) cel mai mic numdrimpar de trei cifre; b) cel mai marenumdrde trei cifrescriscu cifrepare; c) cel mai marenumdrscriscu doudcifreparegi una imparS. Obserua,tie: cifrele 1,3,5,7,9 suntimpare;cifrele 0,2,4,6,8 suntpare. par Un numdr natural este sau impar dupdcumultima lui cifrd, pard cifraunitdlilor, este sau impard.

O"""orpune, conform exemplului, numerele: 345,416,55, 20S, 3gS.


= 300 + 40 +5 Exemplu:345

lco.np,",eaza raoerur:
154 298 o sutd cincizecigi patru 1s5z4u 100+50+4 400+50+1 gase sute gapte 8s 6z 0u

Scrie cu cifrenumdrul: a) format numai din 18 zeci; b)formatdin 2 sute 9i22unitdli; Fffi c) format din4 unitdligi 10zeci;ffiffi d)format din 11unitdliSi 112eci..ffiffffiffi tabelul: f,Compteteazd
Numdrul de zeci I zecilor 427 854 427 7 4 0 5

Numdrul de sute I sutelor


4 4 9 6 't55

42

2 0

39 5

Numdrd: a)din Sin 5 de la 375 pdndla 415; b)din 3 in3 de la 690 pAndla 712; c)din 2in 2 de la 308 pAnlla 284. inc6tsd avemegalitd[i adevdrate. lComOleteazd astfel
400 + L/LJ + 7 =427 LJ\J\? + 3 \J + 5 =635
\J\-J\--I+\J\J+ \J\J\J + 10 8 = 427 + \J = 635

Cotor""=6 cu aceeagiculoare carereprezintd acelagi numdr. etichetele gapte sutegapte


6+50+156

|4=a
o sut6cincizeci 9i gase
30+90+2

4 sute4 zeci

100+50+6

pereche. (>,<, = ) intrenumerele corespunzdtot dinfiecare leun" semnul 450 405 526 625 728 827

qw

324 w 342 809 8 10

101 356

ew

w w

ffi

98

356

& 333 403 ffi 399


222 600 3L8 t 483

leun"

cifrapotriviti, astfelincdt sd aveminegalitd[i adevdrate.

382 4 5! 608

38 [ 45 3

427

4[ 8 784

lgg
318 4[1

7n3
397

5eI

lga

pereche. dinfiecare lComOara numerele 845 800+40+5 324

4S

318
1s6

ry 300+10+8

# 445 #

3+20+400 400+50+4

lscrie,

pe caietul tdu,numerele reprezentate maijos.


200+30+4
S

2s4z3u

'. atlo vta ^ lt 'a

41312

lipsd. lComOteteazd cu cifrele


\J00<732<\_-/00 \JLJO <732 < \J\-l0
\ J 0 0< 2 6 7 < \J0 0 <267 < \_J\J0 \-_A__70

LJ00<450<\_t00 \J\J0<450<\J\J0

Dintrenumerele: 444,555,504,295,345,354,alege: a) pe cel mai mic cu cifrazecilor; b) pe cel mai marecu cifraunitSlilor 4. Scriecel mai mic Aicel mai marenumdrde treicifre. a) cu cifrazecilor1. b) cu cifrasutelor 3. c) cu cifrasutelor 4 9i cu cifraunitdlilor 3.

Gdsegte, in fiecare caz, ceamai marecifrdcare,pusdTnl__l , face adevdratd comparalia.

+ng < 477; tft

< rus: 621 <sI6'

. !es. 7s6

Gdsegte, in fiecare caz,eeamai mici cifrdcare,pusd inl l, tace adevdratd comparalia.

s l z > szs; 3Il

> 33e; 178 > 8[ z;

> et rg . 380

Ordoneazd crescdtor numerele situate intre 300 gi 750 din grupul: 757,489, 409, 311, 598,133,571, 745.

numerele: 18*; *0i 9t 9*0; 't90. lg,iinO cd printre nu existd doudnumere egale, ordoneazd-le de la celmaimicla cel maimare.
157

numerele: ffieun" in ordine


700

600

671. 621;595;510;732;551;

sdfiecorectd incadrarea incdt astfel cifre, ffieun"


327<'r1Y-16 < 340 273<6 L-A-/ < 301

599<ur9r-i < 700 299 < utUt-r

450<r-lu;O <470 381<;,r8r-r <384

< 301

dintre ca fie.care pentru. cumpdrate Cdtecutiitrebuie r cdteo ciocotata cei 437copiisd primeascd

ffico,no'",

adevdrate' inegalitdli pentru a obline cunumere eazd


zecl

zecl < 415 zed < 600 zeci <

;;|# sute< 580 < # sute< 700 < ;irr.

,t-,:,- sUte ,ta,.r:,sutg

zeci zeci

29

..tl.i.i,.sute < 457 < ,.'..1'.j sute

SuntunnumarcareamTsute,iarnumsru|zecilorestecelmaimicpo Suntce|maimarenumdrcare,indeplinegteacestecondilii. sunt? Cine fiecarenumdr'sutacea mai apropiatd' Scriepe caiet,pentru 770,654,980,898. 528.416,

ceamaiapropiatd: zecea numdr' fiecare pentru ffis"ri" pe caiet,


432.201,399,510,403,77.
158

numerele: laceamaiapropiatd notunlegte E6661


370,599,400. 123,249,604,

lnotunlegte la ceamaiapropiatd!,
245,107,391,600,470,740.

numerele:

lcin"

s-aprezentat?
doardin b) Eu suntcompus zecezeci.

I
)

nicicelmaimare a) Nusuntem gi nici cel mai mic numdr 2 gi3. cucifrele scris
c) Nu existdnumdrde trei cifre maimaredec6tmine.

d) Am suma cifrelor3 9i o de zeci. duzind*

intre cuprins e) Suntun numdr 6229i 638,cu sumacifrelor L

20, dar 0 Am sumacifrelor meuaresuma succesorul cifrelor 3.

elementede acela,i fel. duzine" = grup de douespreceze

meleeste21. cifrelor Eu am 48 de zeci.Sumatuturor Cinesunt?

bir.

de 50 de zeci. de 35 de zecidecdt maiapropiate lerecizeazd numerele


420:329:447; 502; 594. pe axd,rezolvi multmai ugorcerinfa! numerele Dacdreprezinfi (A) saurars1F;' cu aoevaral lR""ounoe pe ax5.( -a) Rotunjim numerepentrua puteasd le reprezentdm ) ( ugor. putea mai pentru sd le compardm a ) Oinotunjimnumere gide a obline calculele a simplifica cu scopulde numerele ciRotunjim mai ugorde in[eles.( ) rezultate
159

carese rezolvi Prinmai mult Cap.16: Probleme de doui operafii


la o Toatiilumeaeste de acord:Esteo prostiese respundem intelegem. nu o care lntrebare oe cese a inteles. aumneavoasH ie nJt6ica1 bJ problema cu ctlvintelesale repete "l*"ii"isilli-ue secere - punelicopilulsi di sice propnu-asa' derzovare a4iunile .-ginumai accpta$ dupiaceea

PARINTI! nreru1re,

1, Ceidoifrali,Cristina 9i Cristian' 50 lei.Ei vor sd-icumpere au impreund de ziuaei' un cadou mamei Ce potalegedin vitrinaaldturatd?

iar din alta21 portocale' ladds-auvdndut18 portocale, 2. Dintr-o astfelincAtin fiecareladdau rdmas10 portocale' au fostin ambeleldzi? C6teportocale cu 18 ani maipulindecdtun cal' 26 de ani,un iepure Un caltrdiegte iaro balenicu 73 de ani maimultdecdtun iepure' o balenS? a) C6ttraiegte O)Cu c6t triiegte mai multo balenddecdtun cal? persoane' 30 9-e pentruCota 2000poatetransporta telefericului Cabina altulde 28 de persoane' unulde 54 de persoane, grrpuride schiori, Ooua vor s6 urcela Cota2000. pentrua transporta a) C6tecurseva face cabinatelefericului din celedoudgrupuri? toalepersoanele se poatecompleta celordoui grupuri strdine b) Cu c6tepersoane cursda cabinei? ultima 160

lntreaga recoltd de pepeni, mogVasile a grdmezi. strdns-o in trei grimadd Prima are105pepeni, a doua159, prima. iara treiacu 138pepeni maimultdecdt Cdlipepeni a recoltat mogVasile?

pistra Inifial, de schi,Paltinul" avea o lungime de 258metri. Acum 8 ani, pistaa fostlungitd cu 147metri, iaranulacesta s-aumaiaddugat 198metri. pistei pistei,,Postdvarul", lungimea Compard de schi,,Paltinul" cu lungimea careare951metri. echipd de pescari a adunat, cu ndvodul, intdi324pegti, !O - a douaoard257de pegti, iar a treiaoard219pegti. Pentru cd erauprea
pegtiau fost aruncali mici,159 inapoiin lac. Cu cdfipegtia rdmasechipade pescari?

Ana a cules135nuci,iar Dan 184.DaniiddAnei29 din nucile sale. gi Cineva aveamai multenuci cu c6te?

Fiecare dintre ceitreicopiia lansat cdteo bilSpe banda numerelor. Numdrul4T5 estenumdrul Cdgtigd cela cdruibilda ajuns fintd. celmaiaproape de numdrul-lintd. pe numdrul BilaluiFlorin a ajuns 601. pe BilaluiValentin a ajuns numdrul372. pe numdrul382. BilaluiMarius a ajuns Cinea c6gtigat? I de pdnzd de 500metri. Alaltdieri avpalungimea s-auvdndut Unbalot 128metri, ieri- 119metri - 76 metri. 9i astdzi Cdli metriau rdmas in balot? primegte lundcdte50 de lei pentru Oaniet in fiecare micicheltuieli. in lunaianuarie El a cheltuit 38 lei,in februarie - 65 lei. - 25 lei,iarin martie Cesumd a economisit Daniel in primele treilunialeanului? primul, Un numdr este276,al doilea estecu 58 maimare dec6t iaraltreilea estecu 58 maimicdecdtprimul. Afldsumacelor treinumere. Ai putea sd-!isimplifici calculele?
161

I -

facereduceri Soarelui" magazinul tunii august ,,Poiana t" sfdrgitul de maijos afigul agacumaratd de preturi, grddind mdsuld
gezlong 80lei

/22#_ il,lF

20lei 50lei 40lei

grddind umbreld

JzF

doudscaune gi amcumpdrat o mdsufd, 9i o umbreld' de reduceri Amprofitat amfdcut? Ceeconomii carea-.costat' de pantaloni o pereche de 500leiam pldtit cu o bancnotd cu 14lei. de gosete 89 leiSio pereche carea costat ii1bi,o cdmagd Ce restam Primit? prinexercifiul: sd o rezolvi pe caretrebuie o problemd Colllpune

la intrebarea: gi caretrebuie sd rdspundd de citit? Cdtepaginii-au mai rdmas apoiProblema. Rezolvd


de saci,in a dquazi cu zi 289in prima a expediat de ciment O fabricd iarin a treiazi cu 162de sacimaipulinca in a douazi. Sgde sacimaimulti,

in celetreizile? a expediat C6!isacide ciment

problema. gi apoirezolvd cu dateplauzibile enunlul I Completeazd -A SiB au imPreund ,care-' numer ar aveaacelagi B gi.C
Dacd C i-ar ddruilui B de Cdte
af,eA?

I -

date: urmdtoarele caresd conlind o problemd de ceaPd; "qlp.yne - 45 kilograme maimult; kilograme - cartoficu60 de ceapd' maipulindecdtcantitatea cu 18kitograme - morcovi aPoi Rezolvd Problema.

162

cu esteun numdr este287,iarscdzutul a doudnumere Diferenfa diferenta. 149maimicdecdt doudnumere. AflSsumacelor I carecostd847lei. un aspirator vreasd cumpere Economu Oomnut - 145lei' deja250lei,lunatrecutd Acumdoudluni,economisise
- 285 lei. iar lunaaceasta aspiratorul? cumpdra ca sd poatd Economu domnului c6ti leiii maitrebuie Tolieleviiclaseia ll-a au fost careestesportullor intrebali preferat. reprezintd cul aldturat Grafi lor. rdspunsurile . C6!icopii preferd ciclismul? . Careeste sportulPreferat de copii? . C6!icopiiau rdspuns la intrebare? a douazi 118kilograme de rogii, zi 85 kilograme Dupdce vindein prima un !5ranconstatb: gi in a treiazi 125kilograme, de rogiicdtekilograme ,,- Mi-aumai rdmastot atdteakilograme am vdndut." de rogiia venitldranulla pia[d? Cu cdtekilograme doi este 541,iar al doilea este695.Sumaprimilor Sumaa treitermeni termen. termeneste mai marecu 100dec6tal treilea termen. Afldfiecare

schema: pentru sd se utilizeze a cdreirezolvare o problemd Cornpune

163

Unteatrugi-asistematizat,intr-untabel,situaliavdnzdrilordebilete
de sdPtdmdnd. la sfArgit

Vineri

Sdmbdtd 286

Duminicd

adulti
copii total

325
149

230
551 611

tabelul 9i apoirdspunde.intrebdrilor: Completeazd spectatori? ;) l;A zi au fostceiinaimulli putini putini spectatori' spectlStor|z ui ln ce zi aufostceimai Uitn

"" ;i6;;;

Tntabdrd' Da19laa plecat de doudsdptdmAni, o perioadd Pentru , cu cei38 leieconomisiliin'pugculild J;rtoief L" pf".Ltcu cei 15 feiOin " iOO la Pdrin[i. leiPrimitide gicu in tabdrd" fdcute cu toatecheltuielile 6"ni"t" a intocmiiun tab'et

".t"

zlH doue dinaceste oir"t*ta deio6ctatbri

il'i|;;

lao intrebare. sdrdspunzi ili permite oemaijos a) 18 + 15; "iilrtui"riie iintr"


b)15+16+7+19; c) 100+ 15 + 38' nsurile' lele 9i dd rdspu p-', calcu nllntr"Uari le, efectueazd

de florip-rietenei un buchet a expediat Mihai florilor sale.A ptdiitin total98 lei. Livrarea 27lei. costd la domiciliu buchetului? CareestePrelul aldturat tabelul Completeazd sale, bunicii gi a trimis ea un pachet Miha'ela Mihai' cu 18lei maipulindecdt dara olStit de pretdintrebuchetele Care6stediferenla gi aleMihaelei? lui Mihai

pretpletit prelbuchet

economisi{i' banii Monica SiNigo]eta, Treifrali,Florin, 1Si 1um11 de 10lei' o bancnotd oe so leigic6te bancnotd riJrindredoud 5leig i1 le u. darcu 22 lei Monica' cu 18lei maimultdec6t Ffoti,i economisit " dec6t Nicoleta. maiputin ceitreifrali? impreund, Cat "u'""onomisit,
164

Agazdto[i saciipe talerele balan[ei, astfelincdtbalanla sd stea in echilibru.

@ffiffit
fi perechi erintr"numerelel2, 56,34, 23,459i67 gdsegte c6tmaimulte a cdror sumdsd fie maimicdde 79. cdutdrile. Sistematizeazd-ti
Dintre cele7 numere, 19,27,10,23,21, 159i 16. trebuie sd rdmdnd numai celecareau suma100. pe celelalte. Taie-le munca? Cum!i-airalionalizat

Numerele sunt regulS. de maijos aranjate dupd o anumitd Totugi, unuldintre numere estegregit. Care? 2 ,3,4,8 , 12 ,17, 23, 30.

in in clasanoastrd eleviistauc6tedoi in bancd.Niciunelevnu std singur dintrecei 9 bdielistd in bancdcu cdteo fetifd.Douddintre bancd.Fiecare fetilenu staucu bdieliin bancd,iar doudbdncisuntlibere. de clasd? Cdtebinci suntin sala noastrd pecdlit de vulpe"? Ai cititpovestea ,,Ursul jos intdi 62 de crapi Uniispuncd vulpeaar fi dat din car trei soiuride pegti: pdstrdvi numdr de caragi fa{d numdrul dublu de 9i 27 de 9i apoiun de crapigi pdstrdviimpreund. C6!ipegtia furatvulpeade la bietulldran? Cei gaptepiticis-ausalutat d6ndmAnaunulcu altul. Esteadevdrat cd au fost 28 de str6ngeri de m6nd? Nu?Atuncicdtestrdngeri de m6ndau fost?

165

gi scidereanumerelor Cap.17:Adunarea naturale in intervalul 0-1000 ffi rtectueaza.


421+ 357 305+ 251 736 + 132 421+ 124 234 + 765

ffiffi
327+252=ffi#

'

=ffi +307 450

i520+250= ffi'357

=m +531

ff

numerele Scrie maimari cu 125decdt numerele:


231,264,302,610,124,500,874. gi 321ca(i Biblioteca comunei Sdlcula conline 247 cEt\i tehnice de literaturd. C6tecdrticontine biblioteca comunei?

La probade sdriturd cu prdjina, George a sdritpestegtacheta inallata la 325cm. George a sdritcu 14 cm maiputin decAt Victor. La ce indlfime a sdritVictor? Efectueaz6. 874321 588275 492191 657621 777157 729207

t'.l.r. ,.,

.:..:l:..,.r:' ,1.:,,'::fg.' ,U+=.;,.1..'ii , *##;,i

.th;#

=tiffi;738-To2=:!j:i. . -243=|..'i:,rr - 152=.;:;ti1,.,;,; 583 654 - g44 ; 675


numerele maimici cu 231decdt numerele: ffi Scrie
641, 688, 534,479, 831, 297,752. gcolii La bufetul s-auvAndut sdptdmAna trecutd 746sticle cu apdminerald. Sdptdmdna aceasta s-auvAndut cu 141sticle maipulin. Cdtesticle cu apdminerald s-auv6ndut in aceastd sdptdmdnd?
166

! !
I

2, 3 9i 7. cifrele 327fitrdafolosi numdrul Scrie 854. a scrienumdrul 5 cifrede 7 pentru fotosegte


cu 120de arbori anultrecuts-auplantat in noulparcal cartierului, mai multidec6tin acestan. dacdanultrecuts-auplantat anulacesta, C6!iarboris-auplantat 546 de arbori?

egalitdlile: eazdcu numerepotrivite Complet

2 7 1+ I=491;

ll*315=576;

I*589=589;

8 99- ffi=su s' ffi-272=684;


I -

ffiffi-232=232.

257 la pagina D incepe litera Rom6ne, al Limbii , Explicativ tn Diclionarul pagina pe 122. B este cu litera careincepe cuv6nt iarultimuf
careincepcu literaC? con[incuvinte Cdtepaginiale diclionarului

f -

alcdtuit dintre celmaimicnumdr Suntdiferenla Enigma: doudc6tedoud, dintreicifrediferite


dar maimicdecdt345. Cinesunt?

I -

un tunellungde 895 metri. construiesc Oouaechipede mineri de la un capdtal tunelului. incepesdpdturile echipd Fiecare cu 420 mett:i. cu 311 metri,iar cealaltd Dupdtrei luni,o echipda inaintat sdpatd? de tunelmaitrebuie Ce lungime

I I -

celmaimicnumircu 27,scade cu sumacifrelor d."_trglcifre Oinnumdrul 17.Atenlie! suma cifrelor sacsuntmaimultde in-primul tn doisacisuntmaipulin240de mere. mere. 110 celpu[in iarin al doilea, de mere, 129 sac? Cdtemeresuntin fiecare
167

CalculeazS: 247+ 1221 315+ 330; 452+245:702+ 155' 394+ 102: 759- 327; 564- 142; 685 - 281; 896- 345; 394- 102.

metoda pentru alaturat6 t' -- Utiti=""=d a efectua urmdtoarele adundri:


428 + 315; 337 + 491' 453 + 439' 165+ 316; 251 + 692' 296 + 269' 249 + 308; 471 + 475i 344 + 377.

5s + 12+ 4u , 3s + 42 +9 u \., t...^,r.t r/


\rt \"";,/

8s

5z

t / l/
t/ z

13u

8s
S

6z

3u
U I 9

my::m:

metoda pentru ardturatd

3
254 + 388; 327 + 486; 457 + 294' 452 + 276; 789+ 189; 555 + 348; 438 + 209; 328+ 172; 670 + 345. metoda pentru aldturatd f *_ Utitizeazd a calcula: 387 + 206; 661+264' 377+ 366. 268 + 55' 246 + 156; 234 + 567'
1

1
4 5

e
4

6 7

-l

444+ 366' 199+ 298; 574+ 337. ln coleclia sa,Victoravea 382timbre. Unchiulsdu, Sandu, iifacecadou un pliccu 120timbre. C6tetimbreare acumVictor?
168

pentru aldturatd I '-- Utitir""rd metoda a efectua urmdtoarele adundri: 531- 217; 433- 129; 355- 327; 644- 416; 897-789;
J

3s 6z 1s 2z
I

5u7u

--------->

-254: 4OB

526-365; 424 -308; 831-212. I pentru metoda aldturatd Utilizeazd a calcula: 700- 135; 427-149; 625- 158; 900- 111; 803-414; 516-498; 915-826; 522X 88; 726-158.

3s 5z 15u1s 2z 7u 2s 3z
primulpas pas aldoilea

rapiddde calculal diferenlelor esteredatdmaijos. O metoOd

174 180

200

300

332

6+20+100+32=158 metodd: dupdaceastd Calculeazd

332 - 174= 1 5 8

745-328; 857-382; 709-257: 678-236; 517-392.

numdrul maiapropiat. estimeazd ffi fara a facecalculul,

tn

345+ 260

I =-

400
500

=-m + 312 294


\

/ffi \ffi
169

\ uoo

de castane' 258 de kilograme EleviiclaseiI au strAns maimult' cu 146kilograme ll-aau strdns Eteviiclaseia au str6nseleviiclaseiall-a? Ca1*kitogtute de castane

t -

doudgantiere' pentru 480de cdrdmizi transporta O turoonetd 254cdrdmizi' gantier a descdrcat L" piimul gantier? Iaaldoilea C6iecdrdmizidescarcd
tabelul. trivite eazdcunumere Po comptet

f,

in minte' calcula' 39 + 54 + 78 se poate deforma O suma prinsucceslunea:


+70=171. 39+4 =!f,; 43+50 =93; 93+8= 101; 191 de maisussumele: ca in exemplul Calculeazd 59 + 47 + 89; 66 + 39+29; 24 + 87+67; 64+82+21+87.

rapid: calculeazd adundrii, proprietdlile Utiti=anO


+74 + 11; 24 + 26 +31i 27 + 1g + 43; 34 + 35 + 36; 59 73-15+12, 69+12-1gt 49+27-19i 56+1836'

din escala cu 118pasageri'.La din Bucuregti a plecat TAROM Cursa 39 de pasageri' $i au urcat144' nt"t"nO"t au cobordt a ajunscursaTaromla NewYork? aj Cu cali pasageri

Bucuregti-Amsterdam pe.traseul ;i d ;ii buiig"tiaufostmaipulin York? - New Amsterdam pe'tiaseui dbcdt


are nevoie de 780 metri de cablu' un o lucrare Pentru ' ala,:trieian care noud o rolS Cumpdrd gi"r. o roldcudoar de cablu' 521metri

I -

de cablu' 800 metri contine

caii."tiio"

noud? dinrola pentru lucrare u" consuma ""ntu

170

calculului 680,750,732esterezultatul numerele Numai unuldintre


237+245 +268. num6rul. calculul Fdrda face efectiv ,,precizeazd" Cumai procedat? care-l totalda persoanelor dacdgreutatea Un lift nu poatefuncfiona folosesc estemai marede 300 kg. discutd. trei persoane in fala liftului, am 85 de kilograme. azi m-amcdntdrit, Dl Popescu:Chiar maimult! Eu am cu 19 kilograme DlGeorgescu; urcatolitrei,eu n-ammaimultde 110kilograme. Putem DI lonescu: liftulcu celetrei persoane? Va funcfiona 8 bancnote de 100lei,2 bancnote are in portofel Costescu Domnul de c6te1 leu. de 10leigi5 bancnote de 619 lei. o datorie Vreasd pldteascd Cumva proceda? in portofel? Cu cdtilei rdm6ne de la cota625 m la cota827m, aduceschiorii Primul telescaun de la cota780 m la cota975 m. iar cel de-aldoilea. cele un schiorcarefolosegte de nivel realizeazd Ce diferentd doudtelescaune?

Orrp""rd avantajos 9i calculeazS:


199+200+201; 185+229+115+271i262+ 150+ 138+ 250; 297+253+113;345+164+136+355; 86+238+162+214.

fructe. luni, in maimulte a cules sa,unchiulVasile, Oinlivada prersrcr c/re$e caise


runte iulie 157kg 238 kg kg kg kg kg 325 kg 237 kg 161kg kg kg 183kg

august
septembrie

c)caise. b)piersici; a) cirege; masarecolteide: Calculeazd


171

in patru moduri numdrul 249,caosumdde doudnumere. ffi Scrie gi comenteazd ceeace observi. ffi Compteteazd

e
382 207 300 145 231 328

s
260 187 244

S: =d&+':'

= ,j,_,, +SF

* +#F

+&

cifrele lipsd din.adundrile. ffi ComOleteazd

1 2J

troo

4n 5

noz +

3nn
555

nzs
4n5
67-!=-

296

Isn
TLlS

n+n*
4J4
999

VAnzdtorul Costelesteincdntat. SAmbata a vdndut231 md(igoare, iarduminicd, cu 112maimulte. Cdtemd(igoare a v6ndut duminicd? Cdtemdrtigoare a vAndut in acestweek-end? Dupdrenovare, in salade cinema s-auinstalat incd 142fotolii. C6telocuriarein prezent saladacdinaintede renovare avea417 locuri? La podulde la Cernavodd s-auinregistrat intr-ozi 372 de autoturisme, 51 autobuze 9i 109camioane. Cdtevehicule au traversat Dundrea in aceazi pe pod?

gdsegte numdrul celmaiapropiat. ffi fara a calcula,

657-291=

7,

6.09.
821-376=

400
500

i,,.{-og, \,,!oo.l

642-274 =\

lffil

\ uoo

ffi ffi

172

pornvrre corp,". eaza cu numere raoerur.

lipsd dinscdderile. lCompteteazd cifrele

2ne
Ll5 3 lscrie,

87n -

noz 3nn
444

nzg4n5
2 6l]

non
4Ll3

742

n+n444
222

in patru moduri, numerele: ca o diferentd

a)100; b)294; c)0.

lfara

precise, a facecalcule ordoneazd numerele.


720- 125: 721- 124: 722 - 123: 723- 125.

leun"

(t, ., =),astfelincdt unul dintre semnele sd obliirelafii adevdrate.


142+ 529 123+456":*tSS*aZO 0

842+ 156 ''.'' 842- 156 529+ 140 792- 183f,r792 - 185

OaZ 634 -272ffi$ - ZzZ 729+ O,y'729-

Ai puteapunesemnele fdrdsd faci calculul?

a)Adund cu 24Sfiecare dintre numerele:


248,382,157, 609,799. numerele: b) Scadenumdrul 187dinfiecare dintre 600,482,526,284,990.
173

trebuiesd refacdo bandi continud circulalie de benzi trasat de O magind de 870 metrilungime' metri. a refdcut270 metri'.ina clouaord 355 ln*p-ri." ora, ma'gina ore?

dupd-dou-a a refdcut ;iil'Iffiile'JJ oanoa derefdcut? maiare ;i;; iil;ile oeuanoa in treiore?
lucrarea ta,termind Ii o"pa'p?*iea

indlfimea' mdsurat treicopiigi-au medical, t" cabinetul Tudor Sandu cm 147cm 131
Vasile 118cm

Vasile? decdt a) CucdtestemaiinaltSandu ^ dec6tTudor? Sandu scund mai ;i d ;ieste ci Ce maiPolisd calculezi? dacd numdr' celde-altreilea este999'Calculeazd a treinumere Suma este256' numdr piimuf Sial doilea
de 850 litri conline645 litri de motorinS' acitatea

r8[ffiT.Tllif3l;'"arezervoruru':q'.+Ji*i::10^'l*
rezervorului? umpterea 85i:'#L:"#ffi ff ;d;1"'"irt"*adups
185de puieli' a fi plantali s-auluatpentru pepinier6 Dintr-o
S-ausdditaPoialli 237'

prezent? puieli suntin cdli depuieti, 450 B;H:i":i|"ffi illl,'"ii;uerau

174

Gdsegte toatenumerele care,scdzutedin 842,dau un numdrcuprins intre 5159i519. Enigmd. Suntun numdr la fel de depdrtat de numdrul 307ca 9i numdrul 189. Cinesunt?

gi Mihai RnOreea, Bianca partidd aujucatultima la unjoc etectronic.


Scorul inaintea ultimeipartide Scorulfinal Andreea Bianca Mihai 217 349 151 329 314 257 Puncte cdgtigate sau pierdute

Scrie in ultima rubricd, "r*re, pierdute partidd. in ultima

punctele cdgtigate 9i cu!

punctele

Monica, Nicugi Cornelau intratintr-olibrdrie. Fiecare copilvrea sd-gicumpere un obiectal cdruipretesteprezentat in tabelin dreptul numelui sdu Completeazd tabelul. Obiectul Lei pe care Are lei ii suficienti? doritcostd ii are lipsesc: Monica 173lei 247lei 602lei 185lei 198lei 695lei
ll

raman:

Nicu
Cornel I -

a) La ce numdr trebuie adunat de doudori num6rul 157pentru a obline suma700? b) Dince numdr trebuie scdzut de doudori num6rul 189pentru a obtine rezultatul 300?
175

maiamde citit160de pagini' la Lun6" Pdm6nt la cartea,,De Oin X- sPune Mihai. Sorin' remarcd nicila jumdtate' ]li.""t"a cd n-aiajuns la Pim6ntla Lund" il"a Aresorindreptate, "De 'ot"ntil are336de Pagini? ffn
0 in scdderea toate cifreledin caseta 5.6, 7, 8, 9, Utilizeazd diferenld'

a oblinec6ffi-aimare - l-1-[l pentru

ffi*Oune

princalculul: caresd se rezolve treiprobleme


289 + 347

cuvintele: gi in caresd folosegti a) imPreund; b) au maivenit; c) cu .....maiPuline'

m""tp*e

princalculul: caresd se rezolve probleme patru

cuvintele: gi in caresd folosegti ....'; a) au Plecat b) au mairemas....'; maiPufine; c) cu ..... d) cu .....maimulte' ff^erostatseaf|a|a320demetrideasupraso|u|uicdnd

pdnd rca au e d ; Y-: i"opur r ui, ;;;"ar'i; ?*llilil *'T',i': "u "",.u " metri. la 800
de 570metri' la altitudinea au ajuns ;;;i6;i"ute, balonul? Caia tuatin altitudine doritS? 66i t"ilt"uuie sd urcep6ndla altitudinea

anunldla radio: Crainicul a urcatcu 47 cm' ajung6nd Oltului cotaapetor Valcea, R6mnicu ,,La la 185cm." cregtere? inaintede aceastd Carea fost cotaapelorOltului
176

La Jocurile olimpului din Grecia Anticd,alergdtorii trebuiau sd efectueze de doudori turulstadionului. Un tur de stadion mdsura 1g2metri. Careera lungimea cursei? Enigmd Suntun numdrcuprins intre500 gi 600.Diferenta dintre mine9inumdrul361 este239.Cinesunt? De fiecaredatdc6ndajungela Sibiu, Comelnu uitdsd urcein TurnulSfatului ca sd admirepanorama oragului. p6ndin vdrfulturnului A numdrat 285 trepte. La intoarcere, s-a oprits6 se odihneascd dupi ce a cobordt'112 trepte. Cdtetreptemaiare de cobor6t Cornel?

U"rn, vitregdgi rautdcioasd a amestecat doudcegticu c6te 185de boabe de lintecu o farfurie cu 320 de boabede mazdre. Deoarece i s-a pdrutcd separarea boabelor nu-iva lua Cenugdresei destultimp,a maiamestecat p6ndla 999 de boabe,boabede fasole. Cdteboabede fasolea pus magtera, in amestec?

Compteteazd,q#;Ficu gi numere cu semnele potrivite, matematice astfel inc6tsd ob{ii egalitd[i adevdrate.
435 872 329 154 ',,' | = 514
= 318 '.,.1ri;.1',i..1

1",

cdt estemai maresumanumerelor 585 gi 324 dec6tdiferenla lor?

17 7

recapitulative Cap.18: Probleme


A

l\

PARINTI! ATENTIE,

claseia ll-a, copiluldumneaPe parcursul continud. este o activitate de probleme Rezolvarea artrebui: voastre achizilic a obiceiurilot intr-o manierdmecanice, tendinlade reproducere, - se depaseasca natelnorelede antrenament; propriiln uneiprobleme; abordarea -sd aibeinitiative problemi cu cares-a maiintahii de cele diferite de o fie atra! si clipa: nu uitatinicio ca perinte, Sidumneavoastre. 6aca Jregsd-l invSlaiipe copilinotul,trebuiesdl bdgatiin ape, iar dacevreli sA-linvdtatisi probleme! probleme, sa-lpuneliserezolve trebuie rezolve

potosinO enun{urile: 19,259i31,competeazd numerele numai ffi *'numdrul \ ,19i maimicdec6t 25 estemaimaredecAt a) Numdrul t-7 numirul19. estemaimaredecAt numdrulL/, decinumdrul g / 9i \ -i estemaimicdecdtnumirul\- -i ' dintrenumerele b) Fiecare 25 estemaimaredec6tnumdrul darnumdrul '' i cifre de doudcifremaimaredecat70,cu unadintre un numdr GSsegte celeilalte. dublul Enigmd intre482Si516. cuprins Suntun numdr intre5059i 519. cuprins Sunt,de asemenea, 0. Am cifraunitdlilor Cinesunt? de puncte' cel maimarenumdr estecelcarea obfinut Cdgtigdtorul intre s-a plasat Monica ultimul. s-a plasat iar Cornel a cAgtigat, Eu6en gi Daniel. Eugen dec6tMonica. maipuline areexact50 de puncte Felicia 447' 497 de ceicincicopiisunt:415,516,463' cAgtigate Punctele de fiecare. oblinut de puncte numdrul Gdsegte toate cel mai mic numdrde treicifrecareindeplinegte Determind treicondiliile: - nu are doudcifrecaresd se rePete, - estemaimaredec6t150, saleeste 'l5. - sumacifrelor nu estenecesard? Caredintrecondilii
178

diferite de careai nevoiepentrua citi tdu toatecuvintele Scriepe caietul intre 1 gi 999. oricenumdrcuprins Cdtesunt? I * at6tla cea maiapropiatd care,rotunjite de numere Oa cdtevaexemple prinacelagi numdr. sutd,se exprimd zece,c6t Sila cea maiapropiatd

gi apoiefectueazd descrisd operafia ldentificd f, "-'calculul. Sumaa doud numereconsecutive. Diferenlaesteegaldcu 10. Unuldintretermeniiadunariieste20. am scdzutnumdrul15. Din sumanumerelor am adunatnumdrul15. numerelor La diferen{a

46+20=[--l
38 + 52 - 15 =

s8-48 =[-_l
79-25+15=

3 6 + 3 s = [-_ l

tr =

inc6t pe carele potaduna 41,astfel cu numdrul Caresuntnumerele


sumasd fie mai micddecdt68? este54 dintredoudnumerenaturale Diferen{a primul este29? dacd Careesteal doileanumdr,

I -

este11. naturale dintre doudnumere Diferenla dacdprimul este74? numdr, a) Careesteal doilea problema? soluliiare b) C6te
dintreveciniiunuinumdrnatural? Careestediferenta Cornef a vdzutin vitrindcd joculvideocostd85 . bunicul35. iimaidd 2O,iar Mama Elareeconomisi(i40. preferat? Corneljocul Poatesd-gicumpere darsub O veverild a cules15 ghinde, erau34 de ghinde. Subun stejar stejar au maicdzut8 ghinde. CAteghindesuntacumsub stejar?

fl

14mere9i ea a m6ncat intr-osdptdmAna, Rnor""".av.ea^21mere. pnmrt 1upere. a mar fructe areacum? CAte
179

16 cuburi'astfelcd acumin cele cutieam pusin cealaltd Dintr-o de cuburi. numdr doudcutiisuntacelagi in cealaltd? intr-ocutiedecAt inilial, eraumaimulte, cuburi Cu cAte sa obliio problemS' propoziliile, astfelinc6t 17. Punein ordine

maiareacumin coleclie Q c6temaginule 21 maginule i-aadus Q unchiulVasile


apoiProblema. Rezolvd dintrecare 18 fetile 54 de copiide la o gcoald, au participat , intr-oexcursie in intreggrupulerau31 de fetile. gi 48 de copiide la altdgcoal6. Ce poliafladindatele Prezentate? intrebdri Punec6t maimulte 9i dri rdspunsuri. afirma{ia: 19. Verificd ele sigurdouddintre la intAmplare, naturale taurrelnumere - Daca au sumaun numdr Par. sunt 18 roli pentrurealizarea 20. in cutiaunuijoc de construcfie de autovehicule. 4 ro!i, un furgon 6 roli,pentru suntnecesare un camion $tiindca pentru pe carepoli iar pentruo remorcddoar2 ro{i,fd o listda vehiculelor toatero{ile. utiliz6nd sd le construiegti Camioane 6 roli
6+ 6 + 6 6+6

Furgonete 4 roti
4

Remorci 2 roli
z -/,\- -/^\-//.-.\ -/.\,/\

Total roti 18 18

21. Poti pune22 bilein 6 cutii,astfelincAtin fiecarecutie doui cutiicu acelagi sd iie cel pulino bila9i sa nu existe de bile? numdr

180

este71.Primul numdr este 23,iarcelde-al doilea ffi Sur" a treinumere numdr primul. estecu 8 maimare decAt Afldcelde-al treilea numdr.

graficul aldturat. ffiHstuoiaza

a) Careesteintrebarea la care au rdspuns copiii? pe care b) Careesteemisiunea o preferd cei maipu{inicopii? c)Calicopiiau rdspuns la intrebare?

'16
14

12
10

spon desene muzicd documentar


animate

'% Scrienumdrul30, fdrda folosicifrele 0 9i 3.

cifrede 8 pentru a scrienumdrulg6. ffi foto""gtecAtmaiputine ffi


iaral treilea estecu 18 maimaredecAt al doilea. Careestesumacelortrei numere?
wls

prirut numdr este 28.Al doilea numdr primul, estecu 18maimare decdt

naturale pe axa numerelor a gi b suntsituate intre ffi Numerele numerele 46 gi 54. Numdrul a aresumacifrelor cea maimicd, iar numdrul b sumacifrelor cea maimare. Careestediferenta dintrenumerele a gi b?

natural aresuma vecinilor sdi99? ffi C"r" numdr


in portmoneu am bancnotele 50,50, 10,10,10,5, 5, 5, 5lei. pldtesc pentru Trebuie sd 95 lei un aparatde radio. Gdsegte c6t maimulteposibilit6lide a pldtig5lei.

ffi

"u

cele doud mdsoard exact doilitride apd. sdleli W W


181

Euam 1 leu!

Eu,de asemenea, am 1 leu!

ffi@@@@
@/ @@
1 leu. caresd totalizeze pe caietalte gruPede monede Deseneazd

are,el ar putea ar aveacu 19lei maipulindecAt Andrei dacd Cni"t ffi * 215lei. costd care canadiana cumpdra leiareAndrei? CAti
de 10lei9i5 bancnote de c6te100lei,2bancnote 8 bancnote Mihaiare de 619lei. o datorie de cdte1 leu.Vreasd pldteascd Cumva proceda? Mihai? Cu cdlilei rdmdne putea cumpira el gi-ar ar aveacu 21 lei maimult,atunci DacdGeorge carecostd178lei. rolele C6!ileiareGeorge?

ffi

b:::;:::gl1',P'*

I a cdzut mi nutaru ardturatd

toatecifrele adunAnd pe o poliob[ine ffi * c"r" estesumaceamaimare care dat,un ceaselectronic' la un moment le afigeazd, "at" este 0 + I + 1 + 5 = 15' suma 09:15 Deexemplu:pentru
pornesc din sfertin sfertde ord. echipajele intr-ocurs6de automobile, a pornit Esteora 10.Al treileaechipaj participd 9 echipaje. La concurs in cursd. concursului? a) La ce ord s-a dat startul echipaj? O)ta ce ord va plecain cursdultimul
182

(in kilograme) are:un pepenerogu,un porc,un nou-ndscut, Ce greutate ghiozdanul tiu, o pisic5... reprezintd in adunarea al5turatd cireaga o cifri, iar mdrulaltdcifrd. Refdadunarea.

.{

t{* 6
1

J8

, {t ,
lntr-oclasd,oriceelev poatespunecd are cel pulin9 colegigi cel pulin 12 colege. mai mic)de elevipe care-lpoateaveaclasa? Careestenumdrul(cel gcolii. la dispensarul $ase copiis-aucdntdrit Andrei Ei au masele in kilograme conform tabelului aldturat. Claudia pe balansoar astfelinc6tbalansoarul Agazd-i Simona sd steain echilibru. 33 38 36 47 37 43

Victor Petre
Mariana

toli solddleii de plastic in 5 r6nduri, cdte5 pe un rdnd. Cornelgi-aaranjat are Cornel? Cdli soldSlei

gi maiadaugd incdpatru numere: 2, 1,4,3, 6, 5, 8,7, ... regula OOserva


gi Cornelia 52 de bile.Adrianaare 28. Adriana au, Tmpreund, proprietdlile astfelincdtsd devindenunluri urmdtoare, Completeazd adevdrate. cdteare a) Dacd ar pierde......bile,ar aveatot atAtea prietenei sale,fiecare ar aveaacelagi i-arda .......... b) Dacd numdr de bile.
183

celedoudgiruride numere: 4S, OOserva 0


1

10

10 o J 1 0 21? numdrul gir,existd a) in primul gir? 36 din primul numdrului gt din al doilea b) Ce numdr "-or"tpunde

nt'

3nice 2mame, impreund fit[?'J:J""0*y,""riesc

Ih

ii","u?liT"rsoane

de la 11la 20 9i suma sumanumerelor dintre diferenla 41. Careeste de la 21 la 30? numerelor c6ntdririle. 48. Observd --' C"i" Oi.tieobiectele suntla fel de grele? cAntdrite

+gi*-olivaddsuntl45ciregi,viginicu45maimulli'iarrestulpAndla400 suntcaigi. din livadd? caigilor Careeslenumdrul

giMctor daci Daniel ceit'"! dintre 9o?l! de 185 Cdtetimbrearefiecare


vr' U!i:,ii"l"i::i:'*itrt'preund de 153 ri.,!' impreund au lmpreutra :"ipi"irna 3gl de tir!-1_ au fimhreiar toti treiau tm'' - -

pini'383nusuntcastani' cresc: parc lntr-un "u1'l*o4"n.9i 'i['Jl]"'"i'i.l,tp1'"1z;.H;illJJi';"acestparc?


Afld cdli arboride tiecal

adunirii esterezultatul un nur"r"'"ffiffi"u unurdintre $tim "a numdr'


afld icest Fdrdaefectuacalculele'

ffi

ceterrerurrr'' Dintre ":"iitliitE. Obiervdechilibrul. areo masa iar cealaltd

zu dou6 i bile, 3""fff:*i'3flillf '

stans6' mana oentru stanga mdna ?llTIF pentru sunt tun" o'"utllZt"o""''n't;Gl;" pentru attele dreaPtd' :ff ff'iliP"nit' mdna

Ce masdare bilagalbend?

0""P1""w B# ffi;;iia'nan
cdtestemaimare: "u
-7; +7 decdt 171 a) 171

16; b) 238+ 16 decdt 238---

d)410-30 decit 350+30' 250-0; decdt c)250+0


Ielrttt=ttrrqvvr'-"-r Un ufl termen "Ount'"""t--]@1";ecdt Il al Idoilea termen numir "'ooate ^ara

250' este iarsuma 135'

sca' care' mic mai ilt" lyngiutut"l 137? "-""1 t"itit decat il';fiil i',"i t"t" decat ii'n"uil"ii

I nare-scdzut sc din 182' s6 dea naturalcare' celmait",'llylll 6-re este 46?


185

pe 258' din care'scdzdnd Careestecel mai marenumdrnatural

Ji;lilt

maimicdeciltl{o? unnumdr

marecu 29 decdtprimulnumdr' Primulnum6reste 100.Al doileaestemai primulnumdr' maimic cu 2e de-cdt ;;';fit;ild;ste Careestesumacelortrei numere? apoiincd 114puncte' de p.uncte' 59 cAgtigat a Florin electronic, un La ioc 18puncte'

cate a pierdut ilr l; i]il;l"-ooua in""tcdri


Ce punctajarealizalFlorin?

1! fete' ca.re dintre a ll-aA sunt24de elevi, in clasa dec6t maimulli illin 9i cu3 bdieti a tt-aB suntcu3-f"t 11iri in ctasa a ll-aA. in clasa in celedoud,clase? sunt Calietevi
fiecarec6teun timbru' gi-aucumpdrat Daniela Costelsi -cu alSturate' platind monedele

ol" carcura ;iiL[ffi :ilpra' XlJt?;"i "ry

q@@slffi@9o
m1 \ei"/
er-Er.-. i i :i .effii:
;.: !i

de linie,timbrulcumpdrat printr-o fiecare9i indicS, c6t a plStit Calculeazd fiecare.

f,ildotti"i ghicitoarea:
mdifrate! Ordoneazdle $idacale numdrdm, Pestecarenumdrddm?
186

TI
I
I

9i exerciliica la concursurl Gap.19: Probleme

Dince|e4rdspunsuripropuse,numaiunu|estece|corect'Gdsegfe-// iar Felicia dec6tCornelia, are maiputine Daniela fficornelia are 5 portocale,

ffi#'t;#6i;il;;;"
a)20;

"at""' CeletreifetitePotaveaimPreuna:
b) 11; c) 13;

impreund' cornelia eiDaniela


d) 14 Portocate'

numdrul: , 30 lipsegte girul85,...63,52,41 ffi Oin


a) 84; b) 81; c)74;

d) 6e.
cdte

de de doudnumere 27 poatefiscrisca o diferenld Numdrul doudcifrein: a) oricdte; b) 73; c) 63; d)2 moduri.

automlUlLut 9inumai,copil-t-"?l t"t" p.jt in: inT.?f-,?j: autoturism ageza "onduce sepoate tamirii #rin;;;'tlffiloler,
a\24; b) 8; c) 16; d) 4 moduridiferite'

mama9t Dacdnumai in autoturism' tata9i ceidoi copiise agazd Mama, sdocupe voie.

este: detreicifre numerelor ffiNumaruf


a) 999; b) 900; c) 899; d) 1000.
187

eunein

sd fie corect' incdtrezultatul semnul,,+"sau,,-" astfel 1= 1

Aipus: a) 1; I x f*.

b)2;

c) 3;

d) 4 semnede Plus.

udatulflorilor'.gtersutOratuluig!-c111?11!" celerevini rnoO-t"t"inile tacumpdrdturi. trimis este nu

zi in alt in fiec-are t"tilie sunttreicopii'Ei au-hotdr6tsd-9i.impartd.

igi i";U mlduridlferite c) 2; b)6 ; a)4;

cerhic lliixii?r?tii'i,"i;J;;#iii"uirit' ceitreicopii: potimpd(i sarcinile


d) 10'

DacdinadunareaalSturatdaufostgtersetreicifreidentice'atunci: 8t + a) cifragtearsieste9; este8; 8 bi cifrastearsd 9; sau 8 decdt alta o este cicitra itearse ti di aaunlreanu a fostcorectd' sd fie afard atunciesteposibil zileia fostfurtund, la miezul DacS soarePeste: d) 60 ore. c) 48; b) 36; a) 12; celmaimicnumir celmaimare 9i,respectiv B reprezintd ittumereleA $i | 400'

ffiffi i;;,

A 9i B este: numerelor Diferenla c) 9; al tOO;' b) 10;

ddnumdrul atdzece' ;;t""jii 6 ;a maiapropi


d) 1'

aga: s-arupt9i acumaratd albegi negre cu perle Uncolier

fi adevdrati? Careafirmalie Poate Dincolier: o perldalbS; nu .atut nicioperld; b) a cdzut albe9i 2 perlenegre' 2 perle " negre; djau cdzut "j z perle "i", "a=ri
188

maimare cu 11dec6t 44,amscdzut numdrur maimic ffiDin 'cu numdrul 11decAt44. Am oblinut numdrul: a)44; b)88 ; c) 22; d) 0.

giinfiecare 2 bite ziampus: ffiOr avut


a) cdte2 bile; b) cdte3 bile; c) cAte 4 bile; d) cAte5 bite. Careafirmalie poateficorectd? gi aceeagi mdrime culoare, doudbileau aceeagi ffiDintre trei bilede aceeagi masd, iar unaaremasadiferitd, nu gtimdacdmaimaresaumaimicd. in caredincelepatru situa[iide mailosputem aRabilacu masadiferitd:

,+.---.-*.----r-1 ,t, _+
a) b)

t=gr
c)

t==...=o.
d)

maiare deparcurs 50demetrip6nd rasosire, ffi?ryu iepurete maiare de parcurs: "run"ilp""

a) 150m; b) 200m; c) 400m; d) nu putem gti,tipsesc date. Monica pe masasa 22 de betede chibritastfel: a aranjat La intrebarea: cdte belede chibritpotfl luate, -' astfelinc6t pe masdsl rdmdnd,,opt", patru 'v''! ' '-s'v copiiau rdspuns: ll:l l:l

paisprezece! A/rn: Bianca: cincisprezece! Daniel:zecet Aurdspuns corect:


a) un copil;

iJl i- -U L-===-l il ll ; ll | [ 1l L_ll l_._: LLI

n]t-l

b) doi copii;

c) treicopii;

d) toli patrucopiii.
189

jetoanele@,@,p, pe care-l potscrieutilizdnd c"r maimarenumdr datdeste: folosindu-le cdteo singurd


a) 689;

b)e86;

c)989;

d) alt numdr.

nenule in: naturale de treinumere exprima ca o sumd Numarut 10se poate


a) 3; b) 5; c) 8; d) 10 moduridiferite.

de pe parteast6ngdeste 11, ultimul numdral caselor Pe stradaMisterelor, este22. numdral caselor de pe parteadreaptd iar ultimul Pe aceastd straddsunt: a)22; b)17; c) 33; d)11case.

I -

786.Peste o ordcitesc din automobilului ftrauitla kilometrajul 9i citesc parcurs: pozi[ie. Am in altd vddaceleagi cifre, darfiecare noukilometrajul,
a) 90; b) 81; c) 108; d) 18 kilometri.

in construclia dinfigura aldturatd: a) se vddtoatecubule[ele; b) nu se vedeun cubule!; c) se vdd 12cubulele; d) se vdd8 cubulele.

I^

pungd 2. Intr-o sunt8 mere, darar maiincdpea nu potsa rau: urnpunga a) 8 mere; b)2 mere; c) 9 mere; d) 6 mere.

din 11zeci9i 11unitali se scrie: ruumarul alcdtuit


a) 11'l; b) 1't11; c) 121; d) nu existi un astfelde numdr.

190

sunt: RisPunsurilecorecte

Problema 1 R6sPunsul d

2 c

3
c

4
b

5
b

I
d

10 11 12
G

19 20 21 22 23 18 17 1 6 15 Problema 1 3 1 4 c c b b
RisPunsul b

Bibliografie

t' ctasa r.Dinciri, r. E.Dinciri, Hiii["x3';H,1f#?[Pentru


r' Dinciri' yft::I:y,:g?:{:j/ff: " 2.E.Dinciri,

didactic' suport tt-a'

i,r'Dinciri'yu::#:{:A;,'rlil,invdt'dtorutui' 3.E.Dincif

att'a' ctasa *'"{r{Jtr'#X,1:#{" rurcu' M' 4.LLisor,


Fitulescu' 5.S,tefan ''u"J!rri{"1!#[de t' ctasa pentru matematicd

a tt-a' mo,i:'{;#:ctasa Matematicd' singer, 6.M.

191

primadatdin Romdnia Pentru o cartede invdtdturd tine seama cd instruirea gcolar micului esterezultatul a tiei actiuni importante: acfiunea invifitoarei . acfiunea elevurui. actiunea pirinfilor

S-ar putea să vă placă și