Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei DREPTUL MUNCII I SECURITII SOCIALE Anul de studiu 2009- Semestrul * II Tipul de evaluare E 2010

final(E/ /!" #e$imul disciplinei(Ob-%&li$at%rie' Op-%p(i%nal Ob )umrul de credite 4 F- facultativ" T%tal %re din -. T%tal %re de studiu 20 T%tal %re pe semestru 36 *lanul de +nv(m,nt individual Prof. Univ. Dr. Con !"n!in #$%& Titularul disciplinei *Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz o fi pentru fiecare semestru /acultatea De Drept 0i 1tiin(e Administrative )umrul t%tal de %re(pe semestru" din planul de +nv(m,nt 3 * -

2atedra Drept privat 1tiin(e Administrative *r%filul T%tal 2** S Speciali4area Administra(ie *u&lic -. 25 12 ** C-curs, S- seminar. L- activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice 6&iective $enerale

17 2un%a0terea m%dului de re$lementare 0i pr%tec(ie a dreptului la munc 0i a cel%rlalte drepturi ale salaria(il%r' precum 0i a drepturil%r de asi$urri s%ciale 0i de asisten( s%cial8 27 D%&,ndirea un%r cun%0tin(e privind 9urisdic(ia muncii 0i a un%r aptitudini necesare pentru intr%ducerea 0i s%lu(i%narea unei ac(iuni +ntr-un liti$iu de munc %ri de asi$urri s%ciale7 2%mpeten(e '.C&no"(!$r$ (i )n*$%$+$r$, specifice - cun%a0terea specificului rap%rturil%r 9uridice de munc 0i de asi$urri s%ciale8 disciplinei - cun%a0terea le$isla(iei muncii 0i securit(ii s%ciale8 - familiari4area cu mi9l%acele 9uridice de pr%tec(ie a drepturil%r salaria(il%r 0i cu pa0ii ce tre&uie urma(i +n sc%pul val%rificrii acest%r drepturi +n 9usti(ie7 ..E/p%i0"r$ (i in!$rpr$!"r$, - e:plicarea un%r pr%&leme ce p%t aprea +n practica rap%rturil%r 9uridice de munc8 - e:plicarea 0i interpretarea un%r c%ncep(ii 0i te%rii +nt,lnite +n d%ctrin8 - interpretarea rap%rtului dintre asi$urrile s%ciale 0i asisten(a s%cial7 3.In !r&1$n!"% "p%i0"!iv$, - utili4area met%del%r de cercetare 0i interpretare a un%r n%rme 9uridice8 - re4%lvarea un%r spe(e specifice dreptului muncii8 - redactarea un%r d%cumente specifice na0terii' derulrii 0i +ncetrii unui rap%rt 9uridic de munc; c%ntract individual de munc' acte adi(i%nale la c%ntractul individual de munc' deci4ie de c%ncediere' c%ntesta(ie etc7 4.A!i!&2in"%$, - pr%m%varea ec<it(ii' e$alit(ii 0i &unei-credin(e +n rap%rturile 9uridice de munc8

- prevenirea 0i c%m&aterea discriminrii8 - stimularea spiritului de ec<ip 0i a li&erei ini(iative8 - f%rmarea unei atitudini resp%nsa&ile 0i p%4itive fa( de pr%fesia de 9urist' ma$istrat' av%cat' prin cun%a0terea resp%nsa&ilit(il%r 0i a cerin(el%r impuse de aceste pr%fesii7 3a sta&ilirea n%tei finale se iau in c%nsiderare *%nderea +n n%tare' e:primata in = ( T%tal >100=" ?0= 10= 20=

-rspunsurile la e:amen/c%l%cviu(evaluare final" -rspunsurile finale la lucrrile practice de la&%rat%r -testarea peri%dic prin lucrri de c%ntr%l -testarea c%ntinu pe parcursul semestrului -activita(i $en teme/referate/eseuri/traduceri/pr%iecte etc7 Descrie(i m%dalitatea practic de evaluare final' E/ de e:emplu; e:amen %ral' c%nst,nd +n su&iecte de anali4 te%retic (?@=" 0i un su&iect de interpretare 0i re4%lvare practic a un%r pr%&leme 9uridice (2@="7 2erin(e minime pentru n%ta @ (sau cum se ac%rda n%ta @"
minimum 20= din punctele ce evaluea4 activitatea la seminar minimum 5 puncte la e:amenul final

2erin(e pentru n%ta 10 (sau cum se ac%rda n%ta 10"


puncta9 ma:im pentru activitatea din timpul anului puncta9 ma:im la e:amenul final

1ef catedr'

Titular disciplin'

PRO3RAMA ANALITIC Denumirea disciplinei 2%dul disciplinei DREPTUL MUNCII I SECURITII SOCIALE A*-110 Semestrul II )umrul de credite 4

/acultatea D%meniul Speciali4area

Drept si 1tiin(e Administrative 1tiin(e Administrative Administra(ie *u&lic

)umrul %rel%r semestriale de activit(i T%tal 2urs Sem7 37*7 Aplic 36 .4 '. DS DI

2ate$%ria f%rmativ a disciplinei DF A fundamental8 D3 A $eneral8 DS A de speciali4are8 DE A ec%n%mic/mana$erial8 DU A umanist 2ate$%ria de %p(i%nalitate a disciplinei; DI A impus8 DO A %p(i%nal8 DF A facultativ Discipline anteri%are 6&li$at%rii #ec%mandate

Drept c%mercial' Drept civil Drept interna(i%nal privat' Drept c%munitar

6&iective

17 D%&,ndirea cun%0tin(el%r +n d%meniul dreptului muncii8 27 2un%a0terea m%dului de re$lementare 0i pr%tec(ie a drepturil%r de asi$urri s%ciale 0i asisten( s%cial8 -7 D%&,ndirea un%r cun%0tin(e privind 9urisdic(ia muncii 0i a un%r aptitudini necesare pentru intr%ducerea 0i s%lu(i%narea unei ac(iuni +ntr-un liti$iu de munc sau de asi$urri s%ciale7
2urs . Sem7 ' 37*7 -

)r7crt7 '.

..

3.

4.

2%n(inut (descript%ri" DENUMIRE TEM T%tal *rivire $eneral asupra dreptului muncii; 3 defini(ie' %&iectul dreptului muncii8 rap%rtul 9uridic de munc8 *rincipiile dreptului muncii8 I4v%arele dreptului muncii Dreptul c%lectiv al muncii; 3 - Dial%$ul s%cial8 - *atr%natele8 - Sindicatele8 - #epre4entan(ii salaria(il%r - 2%ntractul c%lectiv de munc; natur 9uridic' 3 +nc<eiere' +nre$istrare' efecte' m%dificarea' suspendarea 0i +ncetarea c%ntractului c%lectiv7 - 2%nflictele de munc; c%nflictele de interese8 $reva8 c%nflictele de drepturi 2%ntractul individual de munc; 3

'

'

'

4.

6.

5.

trsturi caracteristice8 +nc<eierea c%ntractului individual de munc; c%ndi(ii de validitate8 - f%rma si durata c%ntractului individual8 - c%ntracte individuale de munc speciale8 - c%n(inutul c%ntractului individual de munc8 - e:ecutarea c%ntractului individual de munc7 - Suspendarea c%ntractului individual de munc; n%(iune' ca4uri' efecte7 - B%dificarea c%ntractului individual de munc; n%(iune' ca4uri7 - Cncetarea c%ntractului individual de munc; n%(iune' m%duri de +ncetare7 - )ulitatea c%ntractului individual de munc; n%(iune' trsturi caracteristice' clasificarea nulit(il%r' efecte7 - Timpul de munc; %r$ani4area timpului de munc' munca +n timpul n%p(ii' munca suplimentar - Timpul de %di<n; f%rmele timpului de %di<n' c%ncediul de %di<n anual' alte c%ncedii ale salaria(il%r - #spunderea disciplinar; disciplina muncii' c%ndi(ii de aplicare a rspunderii disciplinare' a&aterea disciplinar' sanc(iunile disciplinare' cumulul de rspunderi7 - #spunderea patrim%nial; rspunderea patrim%nial a salaria(il%r' rspunderea patrim%nial a an$a9at%rului - Salari4area; salariul' f%rme de salari4are' plata salariil%r' pr%tec(ia drepturil%r salaria(il%r +n ca4ul transferului +ntreprinderii' al unit(ii sau a unei pr(i a acesteia7 - Sntatea 0i securitatea +n munc; n%(iunea de sntate 0i securitate' accidentele de munc' &%lile pr%fesi%nale' c%mitetul de sntate 0i securitate +n munc' medicul de medicina muncii' infrac(iuni referit%are la n%rmele de sntate 0i securitate +n munc' asi$urarea pentru accidente de munc 0i &%li pr%fesi%nale Dreptul securit(ii s%ciale; %&iect' rap%rturile de asi$urri s%ciale 0i rap%rturile de asisten( s%cial' i4v%arele 0i principiile securit(ii s%ciale - Sistemul de pensii 0i alte drepturi de asi$urri s%ciale; principiile sistemului pu&lic de pensii' cate$%rii de pensii' a9ut%rul de deces' pensiile %cupa(i%nale' alte drepturi de asi$urri s%ciale - 1%ma9ul; cate$%rii de asi$ura(i' cate$%rii de &eneficiari' indemni4a(ia de 0%ma9' msuri pentru prevenirea 0%ma9ului 0i stimularea %cuprii f%r(ei de munc

'

'

'

6.

7. '8.

3 3

. .

' '

/%rma de evaluare; E A e:amen8 C A c%l%cviu/test final8 9 - verificare - rspunsuri la f%rma de evaluare Sta&ilirea n%tei finale (pr%centa9" - activit(i aplicative' referate etc7 - teste de pe parcursul semestrului

E ?0= 20= 10=

#ib%io+r"fi$ $%$0!iv:, - 27 DeluADr7 Buncii ' EdituraEniversitaria ' 2rai%va' 200.8 - 67 Bac%vei - Continutul contractului individual de munca ' Editura 3umina 3e:' Ducuresti' 20058 - Fean *Glissier' Alain Supi%t' Ant%ine Feammaud A Droit du travail' *rGcis Dall%4' *aris' 200.8 7 *%pa' 6ndina *ana A Dreptul muncii comparat' Editura 3umina 3e:' Ducuresti' 200-8 asile al *%pa - Dreptul muncii' Editura All DecH' Ducuresti' 20058 - #7 #adu A Dreptul muncii. Consideraii teoretice i practice ' Editura Alma' 2rai%va' 200.7 - Al7 Ticlea (c%%rd7" - Codul muncii adnotat si comentat' editia a II-a' Editura 3umina 3e:' Ducuresti' 200.8 - Al7 Ticlea A ratat de dreptul muncii' Editura Eniversul Furidic' Ducuresti' 200?8 - 67 Tinca A Drept social comunitar. Drept comparat. Le!islatie romana ' Editura 3umina 3e:' Ducuresti' 200-8 - )7 %iculescu A Dreptul muncii. "e!lementari interne si comunitare ' Editura I%lters!luJer' Ducuresti' 200?7 Li !" 1"!$ri"%$%or n$0$ "r$, n%te de curs' tratate' acces Internet Ti!&%"r&% 2i 0ip%in$i Krad didactic' titlul 0tiin(ific' prenume' nume *r%f7 univ7 dr7 2%nstantin Delu

Semntura