Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE,SUCEAVA Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Pu lica

LEGEA 31/1990 privind societatile comerciale-modificari 2011

In anul 2011 Legea 31/1990 privind societatile comerciale a suferit modificari,si anume: ; ~ Art! "#$(1 La autentificarea actului constitutiv in ca!urile preva!ute la art" # sau, dupa ca!, la darea de data certa a acestuia se va pre!enta dovada eli$erata de oficiul registrului comertului privind disponi$ilitatea si re!ervarea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr%o singura societate cu raspundere limitata" (2 &otarul pu$lic va refu!a autentificarea actului constitutiv sau, dupa ca!, persoana care da data certa va refu!a operatiunile solicitate, daca din documentatia pre!entata re!ulta ca nu sunt indeplinite conditiile preva!ute la alin" (1 " (3 La inmatricularea societatii comerciale si la sc'im$area sediului social se va pre!enta la sediul oficiului registrului comertului: a documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul (gentiei &ationale de (dministrare )iscala in a carui circumscriptie se situea!a imo$ilul cu destinatie de sediu social; $ un certificat emis de organul fiscal preva!ut la lit" a , care certifica faptul ca pentru imo$ilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imo$il, cu titlu oneros sau gratuit, ori e*istenta altor contracte prin care s%a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imo$il, dupa ca!; c in ca!ul in care din certificatul emis potrivit lit" $ re!ulta ca sunt de+a inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imo$il cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, preva!ute la alin" (, " (, La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imo$ilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct parta+ate" &umarul societatilor comerciale ce functionea!a intr%un imo$il nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte o$tinute prin parta+are" (# Informatiile privind calitatea de asociat unic si indeplinirea conditiilor privind sediul social se inregistrea!a in registrul comertului pe c'eltuiala solicitantului ~Art! "%&" % (1 In conditiile preva!ute de Legea conta$ilitatii nr" -2/1991, repu$licata, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este o$ligat sa depuna la unitatile teritoriale ale .inisterului )inantelor /u$lice, in format 'artie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica e*tinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cen!orilor sau raportul auditorilor financiari, dupa ca!" (2 0onsiliul de administratie, respectiv directoratul societatii%mama, definita astfel de reglementarile conta$ile aplica$ile, este o$ligat sa depuna la unitatile teritoriale ale .inisterului )inantelor /u$lice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin" (1 urmand a fi aplicate in mod corespun!ator" (3 In vederea efectuarii pu$licitatii legale, .inisterul )inantelor /u$lice transmite, electronic, la 1ficiul &ational al 2egistrului 0omertului copii de pe urmatoarele acte, in forma electronica: situatiile financiare anuale si, dupa ca!, situatiile financiare anuale consolidate, raportul si, dupa ca!, raportul consolidat al consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cen!orilor sau raportul auditorilor financiari, precum si indicatorii economico%financiari necesari efectuarii pu$licitatii legale" /u$licitatea legala se reali!ea!a prin mentionarea in registrul comertului a depunerii situatiilor financiare anuale, insotite de raportul consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cen!orilor sau raportul auditorilor financiari, precum si prin pu$licarea indicatorilor economico%financiari e*trasi din acestea" (, 3ocietatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei au o$ligatia de a pu$lica in .onitorul 1ficial al 2omaniei, /artea a I4%a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor preva!ute la alin" (1 "

(# /entru societatile comerciale a caror cifra anuala de afaceri nu depaseste 10 milioane lei, anuntul preva!ut la alin" (, va fi pu$licat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a 1ficiului &ational al 2egistrului 0omertului" (5 .inisterul )inantelor /u$lice si 1ficiul &ational al 2egistrului 0omertului vor inc'eia un protocol de cola$orare, in vederea transmiterii, in format electronic, a copiilor si informatiilor preva!ute la alin" (3 si (# " ~ Art! "'#! %(, 6ispo!itiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplica$ile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse o$ligatiei de auditare ~ Art! ()(! % (1 /artile sociale pot fi transmise intre asociati" (2 7ransmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost apro$ata de asociati repre!entand cel putin trei patrimi din capitalul social" (21 8otararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin" (2 , se depune in termen de 1# !ile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si pu$licata in .onitorul 1ficial al 2omaniei, /artea a I4%a" (22 1ficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cale electronica, 'otararea preva!uta la alin" (21 (gentiei &ationale de (dministrare )iscala si directiilor generale ale finantelor pu$lice +udetene si a municipiului 9ucuresti" (23 0reditorii sociali si orice alte persoane pre+udiciate prin 'otararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opo!itie prin care sa solicite instantei +udecatoresti sa o$lige, dupa ca!, societatea sau asociatii la repararea pre+udiciului cau!at, precum si, daca este ca!ul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentionea!a sa isi cede!e partile sociale" 6ispo!itiile art" 52 se aplica in mod corespun!ator" (2, 7ransmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opo!itii, la data e*pirarii termenului de opo!itie preva!ut la art" 52, iar daca a fost formulata o opo!itie, la data comunicarii 'otararii de respingere a acesteia" (3 In ca!ul do$andirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin" (2 nu sunt aplica$ile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma ca!, societatea este o$ligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului $ilant conta$il apro$at" (, In ca!ul in care s%ar depasi ma*imul legal de asociati din cau!a numarului succesorilor, acestia vor fi o$ligati sa desemne!e un numar de titulari ce nu va depasi ma*imul legal" ~ Art! ()*%(3 (ctul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actuali!at cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispo!itiilor art" 20, alin" (, " ~ Art! ()%%(# La cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare pu$licarii 'otararii, instanta poate o$liga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod re!ona$il, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afectea!a sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor, potrivit prevederilor alin" (3 " ~ Art! (+""%(3 6aca un creditor nu a o$tinut reali!area creantei sale de la societatea careia ii este reparti!ata creanta prin divi!are, toate societatile participante la divi!are raspund pentru o$ligatia in cau!a, pana la concurenta valorii activelor nete care le%au fost reparti!ate prin divi!are, cu e*ceptia societatii careia i%a fost reparti!ata o$ligatia respectiva, care raspunde nelimitat" ~ Art! (+($(3 1ficiul &ational al 2egistrului 0omertului va transmite (gentiei &ationale de (dministrare )iscala, in 3 !ile de la depunerea proiectului de fu!iune/divi!are, un anunt cu privire la depunerea proiectului" 0onditiile de cola$orare intre cele doua institutii pentru punerea in aplicare a prevederilor acestui alineat vor fi sta$ilite prin protocol" ~ Art! (+*" % (1 0reditorii societatilor care iau parte la fu!iune sau la divi!are au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor" 1rice astfel de creditor care detine o creanta certa, lic'ida si anterioara datei pu$licarii proiectului de fu!iune sau de divi!are, nescadenta la data pu$licarii si care urmareste impiedicarea producerii unui pre+udiciu prin fu!iune/divi!are, poate face opo!itie in vederea garantarii satisfacerii creantei sale, in conditiile pre!entului articol " (2 1po!itia se face in termen de 30 de !ile de la data pu$licarii proiectului de fu!iune sau de divi!are in .onitorul 1ficial al 2omaniei, /artea a I4%a" :a se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen

de 3 !ile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei +udecatoresti competente" 8otararea pronuntata asupra opo!itiei este supusa numai recursului" (3 )ormularea unei opo!itii in temeiul alin" (1 nu are ca efect suspendarea e*ecutarii fu!iunii sau divi!arii si nu impiedica reali!area fu!iunii sau divi!arii" (, In ca!ul in care, din e*aminarea situatiei financiare si operational%comerciale a societatii de$itoare/societatii succesoare in drepturile si o$ligatiile societatii de$itoare, re!ulta ca nu este necesara acordarea de garantii adecvate ori, dupa ca!, de noi garantii sau societatea de$itoare ori, dupa ca!, societatea succesoare in drepturile si o$ligatiile societatii de$itoare a facut dovada platii datoriilor sau partile au inc'eiat un acord pentru plata datoriilor ori e*ista de+a garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei, instanta respinge opo!itia" 6e asemenea, instanta respinge opo!itia si in ca!ul in care este refu!ata de catre creditor constituirea, in termenul sta$ilit de instanta prin inc'eiere, a garantiilor oferite potrivit alin" (# " (# 6aca societatea de$itoare sau, dupa ca!, societatea succesoare in drepturile si o$ligatiile societatii de$itoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o inc'eiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii " Inc'eierea pronuntata de instanta este supusa recursului odata cu fondul " (5 6aca societatea de$itoare sau, dupa ca!, societatea succesoare in drepturile si o$ligatiile societatii de$itoare nu ofera garantii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau, c'iar daca ofera garantii ori privilegii, nu le constituie, din cau!e ce ii sunt imputa$ile, in termenul sta$ilit de instanta prin inc'eiere, potrivit alin" (# , instanta admite opo!itia si o$liga societatea de$itoare sau, dupa ca!, societatea succesoare in drepturile si o$ligatiile societatii de$itoare la plata creantei de indata ori intr%un anumit termen sta$ilit in functie de valoarea creantei si de pasivul societatii de$itoare sau, dupa ca!, al societatii succesoare in drepturile si o$ligatiile societatii de$itoare" 8otararea de admitere a opo!itiei este e*ecutorie" (; 1po!itia formulata in temeiul pre!entului articol se +udeca de urgenta si cu precadere" (- 0reditorii societatilor participante la divi!are sau fu!iune care indeplinesc conditiile pentru a face opo!itie potrivit alin" (1 pot formula o cerere de opo!itie in temeiul art" 51 alin" (1 impotriva 'otararii organului statutar al societatii privitoare la modificarile actului constitutiv numai daca acestea privesc alte modificari decat cele care decurg din sau in legatura cu procesul de divi!are sau fu!iune" (9 6ispo!itiile pre!entului articol nu se aplica creantelor de natura drepturilor salariale derivand din contractele individuale de munca sau contractele colective de munca aplica$ile, care indeplinesc conditiile preva!ute la alin" (1 , a caror protectie se reali!ea!a potrivit dispo!itiilor Legii nr" 5;/2005 privind protectia drepturilor salariatilor in ca!ul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, precum si potrivit altor legi aplica$ile" ~ Art! (,)" % (1 Lic'idarea societatii tre$uie terminata in cel mult un an de la data di!olvarii" /entru motive temeinice, tri$unalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 5 luni, dar nu cu mai mult de 2, de luni cumulat" (2 Lic'idarea nu li$erea!a pe asociati si nu impiedica desc'iderea procedurii de faliment a societatii" (3 In termen de 30 de !ile de la di!olvare vor fi numiti lic'idatorii, in conditiile art" 252, respectiv art" 25," (, In termen de 50 de !ile de la numire, lic'idatorul tre$uie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii" 6aca, potrivit raportului, de$itorul indeplineste conditiile pentru desc'iderea procedurii simplificate de insolventa, lic'idatorul are o$ligatia de a solicita desc'iderea acestei proceduri in termen de 1# !ile de la data depunerii raportului" (# La implinirea unui termen de 5 luni de la numire, lic'idatorul tre$uie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind stadiul operatiunilor de lic'idare" La implinirea termenului de un an preva!ut la alin" (1 lic'idatorul tre$uie sa depuna la oficiul registrului comertului un nou raport, insotit, daca este ca!ul, si de 'otararea instantei de prelungire a termenului de lic'idare, pentru mentionare in registrul comertului" (5 /entru fiecare prelungire a termenului de lic'idare, lic'idatorul are o$ligatia de a depune la oficiul registrului comertului 'otararea instantei, precum si raportul privind stadiul operatiunilor de lic'idare" (; &erespectarea o$ligatiei de depunere a rapoartelor preva!ute la alin" (, %(5 constituie contraventie si se sanctionea!a cu amenda de la #0 lei la 100 lei" 0onstatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se

reali!ea!a, din oficiu sau in urma sesi!arii oricarei parti interesate, de catre directorul oficiului registrului comertului si/sau de persoana sau persoanele desemnate de catre directorul general al 1ficiului &ational al 2egistrului 0omertului, potrivit dispo!itiilor 1rdonantei de urgenta a <uvernului nr" 115/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului" (- In termen de 1# !ile de la terminarea lic'idarii, lic'idatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, su$ sanctiunea unei amen!i +udiciare de 200 lei pentru fiecare !i de intar!iere, care va fi aplicata de tri$unalul in circumscriptia caruia isi are sediul comerciantul, in urma sesi!arii oricarei parti interesate" Inc'eierea +udecatorului prin care se dispune amendarea lic'idatorului este e*ecutorie si poate fi atacata cu recurs" (9 3anctiunea preva!uta la alin" (; se aplica si lic'idatorului care nu introduce cererea de desc'idere a procedurii insolventei in termenul preva!ut la alin" (, " (10 6aca in termen de 3 luni de la e*pirarea termenului mentionat la alin" (1 , prelungit de tri$unal dupa ca!, oficiul registrului comertului nu a fost sesi!at cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lic'idatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului" 2adierea se dispune prin sentinta a tri$unalului comercial sau a sectiei comerciale a tri$unalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea 1ficiului &ational al 2egistrului 0omertului, cu citarea societatii si a (gentiei &ationale de (dministrare )iscala si a directiei generale a finantelor pu$lice +udetene sau a municipiului 9ucuresti, dupa ca!" /rocedura preva!uta de art" 3 din 1rdonanta de urgenta a <uvernului nr" 115/2009 se aplica in mod corespun!ator" (11 8otararea +udecatoreasca de radiere se comunica societatii la sediul social, (gentiei &ationale de (dministrare )iscala si directiei generale a finantelor pu$lice +udetene sau a municipiului 9ucuresti, dupa ca!, si oficiului registrului comertului unde este inregistrata, se inregistrea!a in registrul comertului si se afisea!a pe pagina de internet a 1ficiului &ational al 2egistrului 0omertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tri$unalul in a carui circumscriptie s%a aflat sediul social al societatii" (12 9unurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului revin actionarilor, care raspund in limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor, conform prevederilor 0odului de procedura civila"

S-ar putea să vă placă și