Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Legea 31/1990 privind societatile comerciale,actualizata 2011Legea 31/1990 privind societatile comerciale,actualizata 2012

Legea 31/1990-2011 ~Art. 38. - (1) La societatile


e actiuni! daca e"ista a orturi in natura! a#anta$e re%er#ate oricarei ersoane care a artici at la constituirea societatii sau la tran%actii conducand la acordarea autori%atiei! o eratiuni inc&eiate de 'ondatori e seama societatii ce se constituie si e care aceasta urmea%a sa le ia asu ra sa! $udecatorul(dele)at numeste! in termen de * %ile de la inre)istrarea cererii! unul sau mai multi e" erti din lista e" ertilor autori%ati+ Acestia #or intocmi un ra ort cu rin%and descrierea si modul de e#aluare a 'iecarui bun a ortat si #or e#identia daca #aloarea acestuia cores unde numarului si #alorii actiunilor acordate in sc&imb! recum si alte elemente indicate de $udecatorul(dele)at+ (2) Fondatorii #or de une ra ortul in termen de ,* %ile de la data a robarii sale la o'iciul re)istrului comertului+ Re)istrul comertului #a transmite o noti'icare cu ri#ire la aceasta de unere catre Re)ia Autonoma A-Monitorul .'icialA/! entru a 'i ublicata e c&eltuiala societatii+

~Modificari~ ~ In Le)ea 0,1,223!actuali%ata


in 43,4!este adau)at un nou aliniat la Art+056 (3) n cazul

Legea 31/1990-2012 ~Art. 38. - (1) La societ78ile


e ac8iuni! dac7 e"ist7 a orturi 9n natur7! a#anta$e re%er#ate oric7rei ersoane care a artici at la constituirea societ78ii sau la tran%ac8ii conduc:nd la acordarea autori%a8iei! o era8iuni 9nc&eiate de 'ondatori e seama societ78ii ce se constituie ;i e care aceasta urmea%7 s7 le ia asu ra sa! $udec7torul(dele)at nume;te! 9n termen de * %ile de la 9nre)istrarea cererii! unul sau mai mul8i e" er8i din lista e" er8ilor autori%a8i+ Ace;tia #or 9ntocmi un ra ort cu rin%:nd descrierea ;i modul de e#aluare a 'iec7rui bun a ortat ;i #or e#iden8ia dac7 #aloarea acestuia cores unde num7rului ;i #alorii ac8iunilor acordate 9n sc&imb! recum ;i alte elemente indicate de $udec7torul(dele)at+ (2) Fondatorii #or de une ra ortul 9n termen de ,* %ile de la data a rob7rii sale la o'iciul re)istrului comer8ului+ Re)istrul comer8ului #a transmite o noti'icare cu ri#ire la aceast7 de unere c7tre Re)ia Autonom7 <Monitorul .'icial! entru a 'i ublicat7 e c&eltuiala societ78ii+ (3) =n ca%ul societ78ilor comerciale constituite rin 'u%iune sau di#i%are nu este necesar7 9ntocmirea ra ortului re#7%ut la alin+ >,? ;i de unerea sa la o'iciul re)istrului comer8ului 9n condi8iile dis o%i8iilor alin+ >4?! dac7 roiectul de 'u%iune sau di#i%are a 'ost su us e"amin7rii unui e" ert inde endent otri#it dis o%i8iilor art+ 4@00 alin+ >,?A >@?+

societilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesar ntocmirea raportului prevzut la alin. (1) i depunerea sa la oficiul registrului comerului n condiiile dispoziiilor alin. (2), dac proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinrii unui expert independent potrivit dispoziiilor art. 2 !! alin. (1)"( ).

~Art. 134. - (1) Actionarii


care nu au #otat in 'a#oarea unei &otarari a adunarii )enerale au dre tul de a se retra)e din societate si de a solicita cum ararea actiunilor lor de catre societate! numai daca res ecti#a &otarare a adunarii )enerale are ca obiect6 a? sc&imbarea obiectului rinci al de acti#itateB b? mutarea sediului societatii in strainatateB c? sc&imbarea 'ormei societatiiB d? 'u%iunea sau di#i%area societatii+ (2) Cre tul de retra)ere oate 'i e"ercitat in termen de 03 de %ile de la data ublicarii &otararii adunarii )enerale in Monitorul .'icial al Romaniei! Partea a IV( a! in ca%urile re#a%ute la alin+ >,? lit+ a?(c?! si de la data ado tarii &otararii adunarii )enerale! in ca%ul re#a%ut la alin+ >,? lit+ d?+ (3) Actionarii #or de une la sediul societatii! alaturi de declaratia scrisa de retra)ere! actiunile e care le oseda sau! du a ca%! certi'icatele de actionar emise otri#it art+ 2D. (4) Pretul latit de societate entru actiunile celui care e"ercita dre tul de retra)ere #a 'i stabilit de un e" ert autori%at inde endent! ca #aloare medie ce re%ulta din a licarea a cel utin doua metode de e#aluare recunoscute de le)islatia in #i)oare la data e#aluarii+ E" ertul este numit de $udecatorul dele)at in con'ormitate cu dis o%itiile art+ 05 si 02! la cererea consiliului de administratie! res ecti# a directoratului+ (5) Costurile de e#aluare #or 'i su ortate de societate +

ELa Art+,0@ din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4 se adau)a un nou aliniat6 (21) n

cazurile prevzute de art. 2 #1 i 2 #2, acionarii care nu sunt n favoarea fuziunii$divizrii i pot exercita dreptul de retragere n termen de !% de zile de la data pu&licrii proiectului de fuziune$divizare n condiiile art. 2 2 alin. (2) sau, dup caz, art. 2 2 alin. (21).

~Art. 134. - (1) Ac8ionarii care nu au #otat 9n 'a#oarea unei &ot7r:ri a adun7rii )enerale au dre tul de a se retra)e din societate ;i de a solicita cum 7rarea ac8iunilor lor de c7tre societate! numai dac7 res ecti#a &ot7r:re a adun7rii )enerale are ca obiect6 a? sc&imbarea obiectului rinci al de acti#itateB b? mutarea sediului societ78ii 9n str7in7tateB c? sc&imbarea 'ormei societ78iiB d? 'u%iunea sau di#i%area societ78ii+ (2) Cre tul de retra)ere oate 'i e"ercitat 9n termen de 03 de %ile de la data ublic7rii &ot7r:rii adun7rii )enerale 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV( a! 9n ca%urile re#7%ute la alin+ >,? lit+ a?Ac?! ;i de la data ado t7rii &ot7r:rii adun7rii )enerale! 9n ca%ul re#7%ut la alin+ >,? lit+ d?+ (21) =n ca%urile re#7%ute de art+ 4@F, ;i 4@F4! ac8ionarii care nu sunt 9n 'a#oarea 'u%iunii1di#i%7rii 9;i ot e"ercita dre tul de retra)ere 9n termen de 03 de %ile de la data ublic7rii roiectului de 'u%iune1di#i%are 9n condi8iile art+ 4@4 alin+ >4? sau! du 7 ca%! art+ 4@4 alin+ >4,?+ (3) Ac8ionarii #or de une la sediul societ78ii! al7turi de declara8ia scris7 de retra)ere! ac8iunile e care le osed7 sau! du 7 ca%! certi'icatele de ac8ionar emise otri#it art+ 2D+ (4) Pre8ul l7tit de societate entru ac8iunile celui ce e"ercit7 dre tul de retra)ere #a 'i stabilit de un e" ert autori%at inde endent! ca #aloare medie ce re%ult7 din a licarea a cel u8in dou7 metode de e#aluare recunoscute de le)isla8ia 9n #i)oare la data e#alu7rii+

E" ertul este numit de $udec7torul dele)at 9n con'ormitate cu dis o%i8iile art+ 05 ;i 02! la cererea consiliului de administra8ie! res ecti# a directoratului+ (5) Costurile de e#aluare #or 'i su ortate de societate. ~Art. 215. - (1) Cac7 ma$orarea ca italului social se 'ace rin a orturi 9n natur7! adunarea )eneral7 care a &ot7r:t aceasta #a ro une $udec7torului(dele)at numirea unuia sau mai multor e" er8i entru e#aluarea acestor a orturi! 9n condi8iile art+ 05 ;i 02+ (11) =n ca%ul 9n care ma$orarea ca italului social este e'ectuat7 entru reali%area unei 'u%iuni sau di#i%7ri ;i entru e'ectuarea! dac7 este ca%ul! a l78ilor 9n numerar c7tre ac8ionarii1asocia8ii societ78ii comerciale absorbite sau di#i%ate! nu este necesar7 9ntocmirea ra ortului re#7%ut la alin+ >,?! dac7 roiectul de 'u%iune sau di#i%are a 'ost su us e"amin7rii unui e" ert inde endent otri#it dis o%i8iilor art+ 4@00 alin+ >,?A>@?+ (2) A orturi 9n crean8e nu sunt admise+ (3) Cu 7 de unerea ra ortului de e" erti%7! adunarea )eneral7 e"traordinar7 con#ocat7 din nou! a#:nd 9n #edere conclu%iile e" er8ilor! oate &ot7r9 ma$orarea ca italului social+ (4) Got7r:rea adun7rii )enerale trebuie s7 cu rind7 descrierea a orturilor 9n natur7! numele ersoanelor ce le e'ectuea%7 ;i num7rul ac8iunilor ce se #or emite 9n sc&imb+

~Art. 215. - (1) Caca


ma$orarea ca italului social se 'ace rin a orturi in natura! adunarea )enerala care a &otarat aceasta #a ro une $udecatorului(dele)at numirea unuia sau mai multor e" erti entru e#aluarea acestor a orturi! in conditiile art+ 05 si 02+ (2) A orturi in creante nu sunt admise+ (3) Cu a de unerea ra ortului de e" erti%a! adunarea )enerala e"traordinara con#ocata din nou! a#and in #edere conclu%iile e" ertilor! oate &otari ma$orarea ca italului social+ (4) Gotararea adunarii )enerale trebuie sa cu rinda descrierea a orturilor in natura! numele ersoanelor ce le e'ectuea%a si numarul actiunilor ce se #or emite in sc&imb+ EIn Art+4,* din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!este introdus un aliniat nou6 (11) n

cazul n care ma'orarea capitalului social este efectuat pentru realizarea unei fuziuni sau divizri i pentru efectuarea, dac este cazul, a plilor n numerar ctre acionarii$asociaii societii comerciale a&sor&ite sau divizate, nu este necesar ntocmirea raportului prevzut la alin. (1), dac proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinrii unui expert independent potrivit dispoziiilor art. 2 !! alin. (1)"( ).

~Art. 226. - (1) Asociatul in societatea in nume colecti#! in comandita sim la sau in societatea cu ras undere limitata se oate retra)e din societate6 a? in ca%urile re#a%ute in actul constituti#B b? cu acordul tuturor celorlalti asociatiB c? in li sa unor re#ederi in actul constituti# sau cand nu se reali%ea%a acordul unanim asociatul se oate retra)e entru moti#e temeinice! in ba%a unei &otarari a tribunalului! su usa numai recursului! in termen de ,* %ile de la comunicare + (2) In situatia re#a%uta la alin+ >,? lit+ c?! instanta $udecatoreasca #a dis une! rin aceeasi &otarare! si cu ri#ire la structura artici arii la ca italul social a celorlalti asociati+ (3) Cre turile asociatului retras! cu#enite entru artile sale sociale! se stabilesc rin acordul asociatilor ori de un e" ert desemnat de acestia sau! in ca% de neintele)ere! de tribunal+

EIn Art+44F!din Le)ea 0,1,223 actuali%ata 43,4!este inlocuit continutul aliniatului 0 cu6 (!)

(repturile asociatului retras, cuvenite pentru prile sale sociale, se sta&ilesc prin acordul asociailor ori de un expert desemnat de acetia sau, n caz de nenelegere, de tri&unal. )osturile de evaluare vor fi suportate de societate.!si sunt introduse alte doua noi aliniate6 a1) n cazurile prevzute la art. 1! * (11) (reptul de retragere poate fi exercitat, n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a) i &), n termen de !% de zile de la data pu&licrii +otr,rii adunrii generale a asociailor n -onitorul .ficial al /om,niei, 0artea a 123a. (ispoziiile art. 1! alin. (21) se aplic n mod corespunztor.

~Art. 226. (1) Asociatul 9n societatea 9n nume colecti#! 9n comandit7 sim l7 sau 9n societatea cu r7s undere limitat7 se oate retra)e din societate6 a? 9n ca%urile re#7%ute 9n actul constituti#B a1) 9n ca%urile re#7%ute la art+ ,0@B b? cu acordul tuturor celorlal8i asocia8iB c? 9n li sa unor re#ederi 9n actul constituti# sau c:nd nu se reali%ea%7 acordul unanim asociatul se oate retra)e entru moti#e temeinice! 9n ba%a unei &ot7r:ri a tribunalului! su us7 numai recursului! 9n termen de ,* %ile de la comunicare+ (11) Cre tul de retra)ere oate 'i e"ercitat! 9n ca%urile re#7%ute la alin+ >,? lit+ a? ;i b?! 9n termen de 03 de %ile de la data ublic7rii &ot7r:rii adun7rii )enerale a asocia8ilor 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV(a+ Cis o%i8iile art+ ,0@ alin+ >4,? se a lic7 9n mod cores un%7tor+ (2) =n situa8ia re#7%ut7 la alin+ >,? lit+ c?! instan8a $udec7toreasc7 #a dis une! rin aceea;i &ot7r:re! ;i cu ri#ire la structura artici 7rii la ca italul social a celorlal8i asocia8i+ (3) Drepturile aso iatului retras! u"e#ite pe#tru p$r%ile sale so iale! se sta&iles pri# a or'ul aso ia%ilor ori 'e u# e(pert 'ese)#at 'e a e*tia sau! +# a, 'e #e+#%elegere! 'e tri&u#al.

(!) (repturile asociatului retras, cuvenite pentru prile sale sociale, se sta&ilesc prin acordul asociailor ori de un expert desemnat de acetia sau, n caz de nenelegere, de tri&unal. )osturile de

evaluare vor fi suportate de societate. EArt. 242. - (1) Proiectul de


'u%iune sau de di#i%are! semnat de re re%entantii societatilor artici ante! se de une la o'iciul re)istrului comertului unde este inmatriculata 'iecare societate! insotit de o declaratie a societatii care incetea%a a e"ista in urma 'u%iunii sau di#i%arii! des re modul cum a &otarat sa stin)a asi#ul sau+ (2) Proiectul de 'u%iune sau de di#i%are! #i%at de $udecatorul dele)at! se ublica in Monitorul .'icial al Romaniei! Partea a IV( a! e c&eltuiala artilor! inte)ral sau in e"tras! otri#it dis o%itiei $udecatorului dele)at sau cererii artilor! cu cel utin 03 de %ile inaintea datelor sedintelor in care adunarile )enerale e"traordinare urmea%a a &otari! in temeiul art+ ,,0 lit+ &?! asu ra 'u%iunii1di#i%arii+ (3? .'iciul National al Re)istrului Comertului #a transmite A)entiei Nationale de Administrare Fiscala! in 0 %ile de la de unerea roiectului de 'u%iune1di#i%are! un anunt cu ri#ire la de unerea roiectului+ Conditiile de colaborare intre cele doua institutii entru unerea in a licare a re#ederilor acestui alineat #or 'i stabilite rin rotocol+

~Art. 242. - (1) Proiectul de


EIn Art+4@4 din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!se inlocuieste continutul aliniatului , du a ce a 'ost eliminat cu6 (1) 'u%iune sau de di#i%are! semnat de re re%entan8ii societ78ilor artici ante! se de une la o'iciul re)istrului comer8ului unde este 9nmatriculat7 'iecare societate! 9nso8it de o declara8ie a societ78ii care 9ncetea%7 a e"ista 9n urma 'u%iunii sau di#i%7rii! des re modul cum a &ot7r:t s7 stin)7 asi#ul s7u+ (1) Proiectul de 'u%iune sau de di#i%are! semnat de re re%entan8ii societ78ilor artici ante! se de une la o'iciul re)istrului comer8ului unde este 9nmatriculat7 'iecare societate! 9nso8it de o declara8ie a societ78ii care 9ncetea%7 a e"ista 9n urma 'u%iunii sau di#i%7rii des re modul cum a &ot7r:t s7 stin)7 asi#ul s7u! recum ;i de o declara8ie ri#itoare la modalitatea de ublicare a roiectului de 'u%iune sau de di#i%are+ (2) Proiectul de 'u%iune sau de di#i%are! #i%at de $udec7torul dele)at! se ublic7 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV( a! e c&eltuiala 7r8ilor! inte)ral sau 9n e"tras! otri#it dis o%i8iei $udec7torului dele)at sau cererii 7r8ilor! cu cel u8in 03 de %ile 9naintea datelor ;edin8elor 9n care adun7rile )enerale e"traordinare urmea%7 a &ot7r9! 9n temeiul art+ ,,0 lit+ &?! asu ra 'u%iunii1di#i%7rii+ (21) =n ca%ul 9n care de8ine o a)in7 ro rie Heb! societatea oate 9nlocui ublicarea 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV(a! re#7%ut7 la alin+ >4?! cu ublicitatea e'ectuat7 rin intermediul ro riei a)ini Heb!

0roiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanii societilor participante, se depune la oficiul registrului comerului unde este nmatriculat fiecare societate, nsoit de o declaraie a societii care nceteaz a exista n urma fuziunii sau divizrii despre modul cum a +otr,t s sting pasivul su, precum i de o declaraie privitoare la modalitatea de pu&licare a proiectului de fuziune sau de divizare.!si de introduc alte 0 aliniate6 (21) n cazul n care deine o pagin proprie 4e&, societatea poate nlocui pu&licarea n -onitorul .ficial al /om,niei, 0artea a 123a, prevzut la alin. (2), cu pu&licitatea efectuat prin intermediul propriei pagini 4e&, pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale extraordinare care urmeaz s decid cu privire la fuziune$divizare, perioad care se nc+eie nu mai devreme de finalul

adunrii generale respective. (22) 5ocietatea care a optat pentru efectuarea pu&licitii proiectului de fuziune potrivit alin. (21) tre&uie s asigure condiiile te+nice pentru afiarea continu i nentrerupt i cu titlu gratuit a documentelor prevzute de lege pentru ntreaga perioad prevzut la alin. (21). 5ocietatea are sarcina de a dovedi continuitatea pu&licitii i de a asigura securitatea propriei pagini 4e& i autenticitatea documentelor afiate. (2!) n cazul efecturii pu&licitii n condiiile alin. (21), oficiul registrului comerului unde este nmatriculat societatea va pu&lica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagin 4e&, proiectul de fuziune sau divizare.

e o erioad7 continu7 de cel u8in o lun7 9naintea adun7rii )enerale e"traordinare care urmea%7 s7 decid7 cu ri#ire la 'u%iune1di#i%are! erioad7 care se 9nc&eie nu mai de#reme de 'inalul adun7rii )enerale res ecti#e+ (22) Societatea care a o tat entru e'ectuarea ublicit78ii roiectului de 'u%iune otri#it alin+ >4,? trebuie s7 asi)ure condi8iile te&nice entru a'i;area continu7 ;i ne9ntreru t7 ;i cu titlu )ratuit a documentelor re#7%ute de le)e entru 9ntrea)a erioad7 re#7%ut7 la alin+ >4,?+ Societatea are sarcina de a do#edi continuitatea ublicit78ii ;i de a asi)ura securitatea ro riei a)ini Heb ;i autenticitatea documentelor a'i;ate+ (23) =n ca%ul e'ectu7rii ublicit78ii 9n condi8iile alin+ >4,?! o'iciul re)istrului comer8ului unde este 9nmatriculat7 societatea #a ublica! cu titlu )ratuit! e ro ria sa a)in7 Heb! roiectul de 'u%iune sau di#i%are+ (3) .'iciul Na8ional al Re)istrului Comer8ului #a transmite A)en8iei Na8ionale de Administrare Fiscal7! 9n 0 %ile de la de unerea roiectului de 'u%iune1di#i%are! un anun8 cu ri#ire la de unerea roiectului+ Condi8iile de colaborare 9ntre cele dou7 institu8ii entru unerea 9n a licare a re#ederilor acestui alineat #or 'i stabilite rin rotocol+ EArt. 243. - (1) Creditorii societ78ilor care iau arte la 'u%iune sau la di#i%are au dre tul la o rotec8ie adec#at7 a intereselor lor+ .rice ast'el de

EArt. 243. - (1) Creditorii societatilor care iau arte la 'u%iune sau la di#i%are au dre tul la o rotectie adec#ata a

EIn Art+4@0 din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!sunt inlocuite aliniatele ,!4!@ si * cu6

intereselor lor+ .rice ast'el de creditor care detine o creanta certa! lic&ida si anterioara datei ublicarii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! nescadenta la data ublicarii si care urmareste im iedicarea roducerii unui re$udiciu rin 'u%iune1di#i%are! oate 'ace o o%itie in #ederea )arantarii satis'acerii creantei sale! in conditiile re%entului articol + (2) . o%itia se 'ace in termen de 03 de %ile de la data ublicarii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are in Monitorul .'icial al Romaniei! Partea a IV(a+ Ea se de une la o'iciul re)istrului comertului! care! in termen de 0 %ile de la data de unerii! o #a mentiona in re)istru si o #a inainta instantei $udecatoresti com etente+ Gotararea ronuntata asu ra o o%itiei este su usa numai recursului+ (3) Formularea unei o o%itii in temeiul alin+ >,? nu are ca e'ect sus endarea e"ecutarii 'u%iunii sau di#i%arii si nu im iedica reali%area 'u%iunii sau di#i%arii+ (4) In ca%ul in care! din e"aminarea situatiei 'inanciare si o erational(comerciale a societatii debitoare1societatii succesoare in dre turile si obli)atiile societatii debitoare! re%ulta ca nu este necesara acordarea de )arantii adec#ate ori! du a ca%! de noi )arantii sau societatea debitoare ori! du a ca%! societatea succesoare in dre turile si obli)atiile societatii debitoare a 'acut do#ada latii datoriilor sau artile au inc&eiat un acord entru lata datoriilor ori e"ista de$a )arantii sau ri#ile)ii adec#ate entru satis'acerea creantei! instanta res in)e o o%itia+ Ce asemenea! instanta res in)e o o%itia si in

(1) )reditorii societilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecie adecvat a intereselor lor. n vederea o&inerii de garanii adecvate, orice creditor care deine o crean cert, lic+id i anterioar datei pu&licrii proiectului de fuziune sau de divizare, n una dintre modalitile prevzute la art. 2 2, nescadent la data pu&licrii, a crei satisfacere este pus n pericol prin realizarea fuziunii$divizrii, poate face opoziie, n condiiile prezentului articol. (2) .poziia se face n termen de !% de zile de la data pu&licrii proiectului de fuziune sau divizare. 6ceasta se depune la oficiul registrului comerului, care, n termen de ! zile de la data depunerii, o menioneaz n registru i o nainteaz instanei 'udectoreti competente. 7otr,rea pronunat asupra opoziiei este supus numai recursului. ( ) n cazul n care creditorul nu dovedete c satisfacerea creanei sale este pus n pericol prin realizarea fuziunii sau dac, din examinarea situaiei financiare i operaional3comerciale a

creditor care de8ine o crean87 cert7! lic&id7 ;i anterioar7 datei ublic7rii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! nescadent7 la data ublic7rii ;i care urm7re;te 9m iedicarea roducerii unui re$udiciu rin 'u%iune1di#i%are! oate 'ace o o%i8ie 9n #ederea )arant7rii satis'acerii crean8ei sale! 9n condi8iile re%entului articol+ (1) Creditorii societ78ilor care iau arte la 'u%iune sau la di#i%are au dre tul la o rotec8ie adec#at7 a intereselor lor+ =n #ederea ob8inerii de )aran8ii adec#ate! orice creditor care de8ine o crean87 cert7! lic&id7 ;i anterioar7 datei ublic7rii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! 9n una dintre modalit78ile re#7%ute la art+ 4@4! nescadent7 la data ublic7rii! a c7rei satis'acere este us7 9n ericol rin reali%area 'u%iunii1di#i%7rii! oate 'ace o o%i8ie! 9n condi8iile re%entului articol+ (2) . o%i8ia se 'ace 9n termen de 03 de %ile de la data ublic7rii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV(a+ Ea se de une la o'iciul re)istrului comer8ului! care! 9n termen de 0 %ile de la data de unerii! o #a men8iona 9n re)istru ;i o #a 9nainta instan8ei $udec7tore;ti com etente+ Got7r:rea ronun8at7 asu ra o o%i8iei este su us7 numai recursului+ (2) . o%i8ia se 'ace 9n termen de 03 de %ile de la data ublic7rii roiectului de 'u%iune sau di#i%are+ Aceasta se de une la o'iciul re)istrului comer8ului! care! 9n termen de 0 %ile de la data de unerii! o men8ionea%7 9n re)istru ;i o 9naintea%7 instan8ei $udec7tore;ti com etente+

ca%ul in care este re'u%ata de catre creditor constituirea! in termenul stabilit de instanta rin inc&eiere! a )arantiilor o'erite otri#it alin+ >*?+ (5) Caca societatea debitoare sau! du a ca%! societatea succesoare in dre turile si obli)atiile societatii debitoare a 'acut in cursul rocesului o o'erta entru constituirea unor )arantii sau ri#ile)ii a reciate de instanta ca 'iind necesare si adec#ate entru satis'acerea creantei creditorului! instanta #a ronunta o inc&eiere rin care #a acorda artilor un termen entru constituirea acelor )arantii + Inc&eierea ronuntata de instanta este su usa recursului odata cu 'ondul + (6) Caca societatea debitoare sau! du a ca%! societatea succesoare in dre turile si obli)atiile societatii debitoare nu o'era )arantii ori ri#ile)ii adec#ate entru satis'acerea creantei sau! c&iar daca o'era )arantii ori ri#ile)ii! nu le constituie! din cau%e ce ii sunt im utabile! in termenul stabilit de instanta rin inc&eiere! otri#it alin+ >*?! instanta admite o o%itia si obli)a societatea debitoare sau! du a ca%! societatea succesoare in dre turile si obli)atiile societatii debitoare la lata creantei de indata ori intr(un anumit termen stabilit in 'unctie de #aloarea creantei si de asi#ul societatii debitoare sau! du a ca%! al societatii succesoare in dre turile si obli)atiile societatii debitoare+ Gotararea de admitere a o o%itiei este e"ecutorie+ (-) . o%itia 'ormulata in temeiul re%entului articol se $udeca de ur)enta si cu recadere+

societii de&itoare$societii succesoare n drepturile i o&ligaiile societii de&itoare, rezult c nu este necesar acordarea de garanii adecvate ori, dup caz, de noi garanii sau societatea de&itoare ori societatea succesoare n drepturile i o&ligaiile societii de&itoare a fcut dovada plii datoriilor sau prile au nc+eiat un acord pentru plata datoriilor ori exist de'a garanii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanei, instana respinge opoziia. (e asemenea, instana respinge opoziia i n cazul n care este refuzat de ctre creditor constituirea, n termenul sta&ilit de instan prin nc+eiere, a garaniilor oferite potrivit alin. (8). (8) (ac societatea de&itoare sau, dup caz, societatea succesoare n drepturile i o&ligaiile societii de&itoare a fcut n cursul procesului o ofert pentru constituirea unor garanii sau privilegii, comunicat 6geniei 9aionale pentru 6dministrare :iscal, n cazul n care societatea are o&ligaii la &ugetul general consolidat, iar aceste garanii sau privilegii au

Got7r:rea ronun8at7 asu ra o o%i8iei este su us7 numai recursului+ (3) Formularea unei o o%i8ii 9n temeiul alin+ >,? nu are ca e'ect sus endarea e"ecut7rii 'u%iunii sau di#i%7rii ;i nu 9m iedic7 reali%area 'u%iunii sau di#i%7rii+ (4) =n ca%ul 9n care! din e"aminarea situa8iei 'inanciare ;i o era8ional(comerciale a societ78ii debitoare1societ78ii succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare! re%ult7 c7 nu este necesar7 acordarea de )aran8ii adec#ate ori! du 7 ca%! de noi )aran8ii sau societatea debitoare ori! du 7 ca%! societatea succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare a '7cut do#ada l78ii datoriilor sau 7r8ile au 9nc&eiat un acord entru lata datoriilor ori e"ist7 de$a )aran8ii sau ri#ile)ii adec#ate entru satis'acerea crean8ei! instan8a res in)e o o%i8ia+ Ce asemenea! instan8a res in)e o o%i8ia ;i 9n ca%ul 9n care este re'u%at7 de c7tre creditor constituirea! 9n termenul stabilit de instan87 rin 9nc&eiere! a )aran8iilor o'erite otri#it alin+ >*?+ (4) =n ca%ul 9n care creditorul nu do#ede;te c7 satis'acerea crean8ei sale este us7 9n ericol rin reali%area 'u%iunii sau dac7! din e"aminarea situa8iei 'inanciare ;i o era8ional( comerciale a societ78ii debitoare1societ78ii succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare! re%ult7 c7 nu este necesar7 acordarea de )aran8ii adec#ate ori! du 7 ca%! de noi )aran8ii sau societatea debitoare ori societatea succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare a '7cut do#ada l78ii datoriilor sau 7r8ile au 9nc&eiat

(8) Creditorii societatilor

fost apreciate de instan artici ante la di#i%are sau ca fiind necesare i 'u%iune care inde linesc adecvate pentru conditiile entru a 'ace o o%itie satisfacerea creanei otri#it alin+ >,? ot 'ormula o cerere de o o%itie in temeiul art+ creditorului, instana va pronuna o nc+eiere prin F, alin+ >,? im otri#a &otararii care va acorda prilor un or)anului statutar al societatii ri#itoare la modi'icarile actului termen pentru constituirea constituti# numai daca acestea acelor garanii. nc+eierea ri#esc alte modi'icari decat cele pronunat de instan este care decur) din sau in le)atura supus recursului odat cu cu rocesul de di#i%are sau fondul. 'u%iune+ (9) Cis o%itiile re%entului
articol nu se a lica creantelor de natura dre turilor salariale deri#and din contractele indi#iduale de munca sau contractele colecti#e de munca a licabile! care inde linesc conditiile re#a%ute la alin+ >,?! a caror rotectie se reali%ea%a otri#it dis o%itiilor Le)ii nr+ FD1433F ri#ind rotectia dre turilor salariatilor in ca%ul trans'erului intre rinderii! al unitatii sau al unor arti ale acestora! recum si otri#it altor le)i a licabile+

un acord entru lata datoriilor ori e"ist7 de$a )aran8ii sau ri#ile)ii adec#ate entru satis'acerea crean8ei! instan8a res in)e o o%i8ia+ Ce asemenea! instan8a res in)e o o%i8ia ;i 9n ca%ul 9n care este re'u%at7 de c7tre creditor constituirea! 9n termenul stabilit de instan87 rin 9nc&eiere! a )aran8iilor o'erite otri#it alin+ >*?+ (5) Cac7 societatea debitoare sau! du 7 ca%! societatea succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare a '7cut 9n cursul rocesului o o'ert7 entru constituirea unor )aran8ii sau ri#ile)ii a reciate de instan87 ca 'iind necesare ;i adec#ate entru satis'acerea crean8ei creditorului! instan8a #a ronun8a o 9nc&eiere rin care #a acorda 7r8ilor un termen entru constituirea acelor )aran8ii+ =nc&eierea ronun8at7 de instan87 este su us7 recursului odat7 cu 'ondul+ (5) Cac7 societatea debitoare sau! du 7 ca%! societatea succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare a '7cut 9n cursul rocesului o o'ert7 entru constituirea unor )aran8ii sau ri#ile)ii! comunicat7 A)en8iei Na8ionale entru Administrare Fiscal7! 9n ca%ul 9n care societatea are obli)a8ii la bu)etul )eneral consolidat! iar aceste )aran8ii sau ri#ile)ii au 'ost a reciate de instan87 ca 'iind necesare ;i adec#ate entru satis'acerea crean8ei creditorului! instan8a #a ronun8a o 9nc&eiere rin care #a acorda 7r8ilor un termen entru constituirea acelor )aran8ii+ =nc&eierea ronun8at7 de instan87 este su us7 recursului odat7 cu 'ondul+ (6) Cac7 societatea debitoare

sau! du 7 ca%! societatea succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare nu o'er7 )aran8ii ori ri#ile)ii adec#ate entru satis'acerea crean8ei sau! c&iar dac7 o'er7 )aran8ii ori ri#ile)ii! nu le constituie! din cau%e ce 9i sunt im utabile! 9n termenul stabilit de instan87 rin 9nc&eiere! otri#it alin+ >*?! instan8a admite o o%i8ia ;i obli)7 societatea debitoare sau! du 7 ca%! societatea succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare la lata crean8ei de 9ndat7 ori 9ntr(un anumit termen stabilit 9n 'unc8ie de #aloarea crean8ei ;i de asi#ul societ78ii debitoare sau! du 7 ca%! al societ78ii succesoare 9n dre turile ;i obli)a8iile societ78ii debitoare+ Got7r:rea de admitere a o o%i8iei este e"ecutorie+ (-) . o%i8ia 'ormulat7 9n temeiul re%entului articol se $udec7 de ur)en87 ;i cu rec7dere+ (8) Creditorii societ78ilor artici ante la di#i%are sau 'u%iune care 9nde linesc condi8iile entru a 'ace o o%i8ie otri#it alin+ >,? ot 'ormula o cerere de o o%i8ie 9n temeiul art+ F, alin+ >,? 9m otri#a &ot7r:rii or)anului statutar al societ78ii ri#itoare la modi'ic7rile actului constituti# numai dac7 acestea ri#esc alte modi'ic7ri dec:t cele care decur) din sau 9n le)7tur7 cu rocesul de di#i%are sau 'u%iune+ (9) Cis o%i8iile re%entului articol nu se a lic7 crean8elor de natura dre turilor salariale deri#:nd din contractele indi#iduale de munc7 sau contractele colecti#e de munc7 a licabile! care 9nde linesc condi8iile re#7%ute la alin+ >,?! a

c7ror rotec8ie se reali%ea%7 otri#it dis o%i8iilor Le)ii nr+ FD1433F ri#ind rotec8ia dre turilor salaria8ilor 9n ca%ul trans'erului 9ntre rinderii! al unit78ii sau al unor 7r8i ale acestora! recum ;i otri#it altor le)i a licabile+ EArt. 2432. - (1) Administratorii societatilor care artici a la 'u%iune sau la di#i%are trebuie sa intocmeasca un ra ort scris! detaliat! in care sa e" lice roiectul de 'u%iune sau de di#i%are si sa reci%e%e 'undamentul sau $uridic si economic! in s ecial cu ri#ire la rata de sc&imb a actiunilor+ In ca%ul di#i%arii! ra ortul #a include! de asemenea! criteriul de re arti%are a actiunilor+ (2) Ra ortul trebuie sa descrie! de asemenea! orice di'icultati s eciale a arute in reali%area e#aluarii+ (3) In ca%ul di#i%arii! ra ortul administratorilor #a include si in'ormatii re'eritoare la intocmirea ra ortului de e#aluare in con'ormitate cu art+ 4,*! entru societatile bene'iciare! si re)istrul la care acesta trebuie de us+ (4) Administratorii societatii di#i%ate trebuie sa in'orme%e adunarea )enerala a societatii di#i%ate! recum si e administratorii societatilor bene'iciare! ast'el incat acestia sa oata in'orma! la randul lor! adunarile )enerale ale societatilor res ecti#e asu ra oricarei modi'icari substantiale a acti#elor si asi#elor! inter#enita intre data intocmirii roiectului de di#i%are si data adunarii )enerale a societatii di#i%ate care urmea%a sa decida asu ra EArt. 2432. - (1) Administratorii societ78ilor care artici 7 la 'u%iune sau la di#i%are trebuie s7 9ntocmeasc7 un ra ort scris! detaliat! 9n care s7 e" lice roiectul de 'u%iune sau de di#i%are ;i s7 reci%e%e 'undamentul s7u $uridic ;i economic! 9n s ecial cu ri#ire la rata de sc&imb a ac8iunilor+ =n ca%ul di#i%7rii! ra ortul #a include! de asemenea! criteriul de re arti%are a ac8iunilor+ (2) Ra ortul trebuie s7 descrie! de asemenea! orice di'icult78i s eciale a 7rute 9n reali%area e#alu7rii+ (3) =n ca%ul di#i%7rii! ra ortul administratorilor #a include ;i in'orma8ii re'eritoare la 9ntocmirea ra ortului de e#aluare 9n con'ormitate cu art+ 4,*! entru societ78ile bene'iciare! ;i re)istrul la care acesta trebuie de us+ (3) =n ca%ul di#i%7rii! ra ortul administratorilor #a include! dac7 este ca%ul! ;i in'orma8ii re'eritoare la 9ntocmirea ra ortului de e#aluare a a orturilor otri#it dis o%i8iilor art+ 4,*! entru societ78ile bene'iciare! ;i re)istrul la care acesta trebuie de us+ >@? Administratorii societ78ii di#i%ate trebuie s7 in'orme%e adunarea )eneral7 a societ78ii di#i%ate! recum ;i e administratorii societ78ilor bene'iciare! ast'el 9nc:t ace;tia

EIn Art+4@04 din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!sunt sc&imbate aliniatele 0 si @ ast'el6

(!) n cazul divizrii, raportul administratorilor va include, dac este cazul, i informaii referitoare la ntocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispoziiilor art. 218, pentru societile &eneficiare, i registrul la care acesta tre&uie depus. ( ) 6dministratorii societii divizate sau, dup caz, ai fiecrei societi implicate n fuziune tre&uie s informeze adunarea general a societii lor, precum i administratorii celorlalte societi implicate n operaiune, astfel nc,t acetia s poat informa, la r,ndul lor, adunrile generale ale societilor respective asupra oricrei modificri su&staniale a activelor i pasivelor intervenite ntre data ntocmirii proiectului de divizare$fuziune i data adunrilor generale care urmeaz s decid asupra

roiectului de di#i%are+

acestui proiect. .&ligaia de informare fa de acionari$asociai i fa de administratorii celorlalte societi implicate n operaiunea de fuziune$divizare su&zist i n cazurile n care, n aplicarea art. 2 #1, nu este convocat adunarea general a acionarilor$asociailor.
Si se introduce si un alt nou aliniat6 (8) ntocmirea

raportului prevzut la alin. (1) i comunicarea informaiilor prevzute la alin. ( ) nu sunt necesare n cazul n care decid astfel toi acionarii$asociaii i toi deintorii altor valori mo&iliare care confer drepturi de vot la fiecare dintre societile participante la fuziune sau la divizare.

s7 oat7 in'orma! la r:ndul lor! adun7rile )enerale ale societ78ilor res ecti#e asu ra oric7rei modi'ic7ri substan8iale a acti#elor ;i asi#elor! inter#enit7 9ntre data 9ntocmirii roiectului de di#i%are ;i data adun7rii )enerale a societ78ii di#i%ate care urmea%7 s7 decid7 asu ra roiectului de di#i%are+ (4) Administratorii societ78ii di#i%ate sau! du 7 ca%! ai 'iec7rei societ78i im licate 9n 'u%iune trebuie s7 in'orme%e adunarea )eneral7 a societ78ii lor! recum ;i administratorii celorlalte societ78i im licate 9n o era8iune! ast'el 9nc:t ace;tia s7 oat7 in'orma! la r:ndul lor! adun7rile )enerale ale societ78ilor res ecti#e asu ra oric7rei modi'ic7ri substan8iale a acti#elor ;i asi#elor inter#enite 9ntre data 9ntocmirii roiectului de di#i%are1'u%iune ;i data adun7rilor )enerale care urmea%7 s7 decid7 asu ra acestui roiect+ .bli)a8ia de in'ormare 'a87 de ac8ionari1asocia8i ;i 'a87 de administratorii celorlalte societ78i im licate 9n o era8iunea de 'u%iune1di#i%are sub%ist7 ;i 9n ca%urile 9n care! 9n a licarea art+ 4@F,! nu este con#ocat7 adunarea )eneral7 a ac8ionarilor1asocia8ilor+ (5) =ntocmirea ra ortului re#7%ut la alin+ >,? ;i comunicarea in'orma8iilor re#7%ute la alin+ >@? nu sunt necesare 9n ca%ul 9n care decid ast'el to8i ac8ionarii1asocia8ii ;i to8i de8in7torii altor #alori mobiliare care con'er7 dre turi de #ot la 'iecare dintre societ78ile artici ante la 'u%iune sau la di#i%are+

EArt. 2434+ ALIPSESTE E.data cu actuali%area Le)ii 0,1,223 in 43,4 se introduce un nou articol6 6rt. 2 ! . 3 n

cazul unei fuziuni prin a&sor&ie, prin care una sau mai multe societi sunt dizolvate fr a intra n lic+idare i transfer toate activele i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot n adunarea general, urmtoarele articole nu se vor aplica; art. 2 1 lit. c)" e), art. 2 !2, art. 2 !!, art. 2 alin. (1) lit. &) i f), art. 2 8 i art. 28% alin. (1) lit. &). 6rticolul 2 2 alin. (!) rm,ne aplica&il.
EArt. 2435. ( LIPSESTE EIn 43,4!in Le)ea 0,1,223 este introdus un nou articol6 6rt.

EArt. 2434. 3 =n ca%ul unei 'u%iuni rin absorb8ie! rin care una sau mai multe societ78i sunt di%ol#ate '7r7 a intra 9n lic&idare ;i trans'er7 toate acti#ele ;i asi#ele lor unei alte societ78i care de8ine toate ac8iunile lor sau alte titluri con'erind dre turi de #ot 9n adunarea )eneral7! urm7toarele articole nu se #or a lica6 art+ 4@, lit+ c?Ae?! art+ 4@04! art+ 4@00! art+ 4@@ alin+ >,? lit+ b? ;i '?! art+ 4@* ;i art+ 4*3 alin+ >,? lit+ b?+ Articolul 4@4 alin+ >0? r7m:ne a licabil+

2 !8. 3 n cazul n care fuziunea prin a&sor&ie este realizat de o societate a&sor&ant care deine cel puin <%=, dar nu totalitatea aciunilor$prilor sociale sau a altor valori mo&iliare ce confer titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societilor, nu este necesar ela&orarea rapoartelor prevzute la art. 2 !2 i 2 !! i ndeplinirea cerinelor privind informarea

EArt. 2435. 3 =n ca%ul 9n care 'u%iunea rin absorb8ie este reali%at7 de o societate absorbant7 care de8ine cel u8in 23I! dar nu totalitatea ac8iunilor1 7r8ilor sociale sau a altor #alori mobiliare ce con'er7 titularilor lor dre t de #ot 9n adun7rile )enerale ale societ78ilor! nu este necesar7 elaborarea ra oartelor re#7%ute la art+ 4@04 ;i 4@00 ;i 9nde linirea cerin8elor ri#ind in'ormarea ac8ionarilor1asocia8ilor re#7%ute la art+ 4@@ alin+ >,? lit+ b?! d? ;i e?+ Articolul 4@4 alin+ >0? r7m:ne a licabil+

acionarilor$asociailor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. &), d) i e). 6rticolul 2 2 alin. (!) rm,ne aplica&il.
EArt. 2436. A LIPSESTE EIn Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!este introdus un nou articol6 6rt .2 !#. 3 n cazul

EArt. 244. - (1) Cu cel utin o luna inainte de data adunarii )enerale e"traordinare care urmea%a sa se ronunte asu ra roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! or)anele de conducere ale societatilor care iau arte la 'u%iune sau la di#i%are #or une la dis o%itia actionarilor1asociatilor! la sediul societatii! urmatoarele documente6 a? roiectul de 'u%iune sau de di#i%areB b? ra ortul intocmit de catre or)anele de conducere in con'ormitate cu art+ 4@04B c? situatiile 'inanciare anuale si ra oartele de )estiune entru ultimele 0 e"ercitii 'inanciare ale societatilor care iau arte la 'u%iune sau la di#i%areB d? situatiile 'inanciare! intocmite

divizrii, dac aciunile$prile sociale ale fiecreia dintre societile nou3constituite sunt repartizate acionarilor$asociailor societii divizate proporional cu cota de participare la capitalul social al societii divizate, urmtoarele articole nu se vor aplica; art. 2 !2, art. 2 !!, art. 2 alin. (1) lit. &), d) i e).
EIn Art+4@@ din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!sunt sc&imbate unctele b si d ale aliniatului ,!du a cum urmea%a6

EArt .2436. 3 =n ca%ul di#i%7rii! dac7 ac8iunile1 7r8ile sociale ale 'iec7reia dintre societ78ile nou( constituite sunt re arti%ate ac8ionarilor1asocia8ilor societ78ii di#i%ate ro or8ional cu cota de artici are la ca italul social al societ78ii di#i%ate! urm7toarele articole nu se #or a lica6 art+ 4@04! art+ 4@00! art+ 4@@ alin+ >,? lit+ b?! d? ;i e?+

~Art. 244. - (1) Cu cel u8in o


lun7 9nainte de data adun7rii )enerale e"traordinare care urmea%7 s7 se ronun8e asu ra roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! or)anele de conducere ale societ78ilor care iau arte la 'u%iune sau la di#i%are #or une la dis o%i8ia ac8ionarilor1asocia8ilor! la sediul societ78ii! urm7toarele documente6 a? roiectul de 'u%iune sau de di#i%areB b? ra ortul 9ntocmit de c7tre or)anele de conducere 9n con'ormitate cu art+ 4@04B b? dac7 este ca%ul! ra ortul administratorilor re#7%ut la art+ 4@04 alin+ >,?A>0? ;i1sau in'ormarea re#7%ut7 la art+ 4@04 alin+ >@?B c? situa8iile 'inanciare anuale ;i ra oartele de )estiune entru ultimele 0 e"erci8ii 'inanciare ale societ78ilor care iau arte la

&) dac este cazul, raportul administratorilor prevzut la art. 2 !2 alin. (1)"(!) i$sau informarea prevzut la art. 2 !2 alin. ( )* d) dac este cazul, situaiile financiare, ntocmite nu mai devreme de prima zi a celei de3a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dac ultimele situaii financiare anuale au fost ntocmite pentru un

nu mai de#reme de rima %i a celei de(a treia luni anterioare datei roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! daca ultimele situatii 'inanciare anuale au 'ost intocmite entru un e"ercitiu 'inanciar inc&eiat cu mai mult de F luni inainte de aceasta dataB e? ra ortul cen%orilor sau! du a ca%! ra ortul auditorului 'inanciarB '? daca este ca%ul! ra ortul intocmit otri#it re#ederilor art+ 4@00B )? e#identa contractelor cu #alori de asind ,3+333 lei 'iecare si a'late in curs de e"ecutare! recum si re arti%area lor in ca% de di#i%are a societatii+ (2) Actionarii sau asociatii #or utea obtine )ratuit co ii de e actele enumerate la alin+ >,? sau e"trase din ele+ (3) In ca%ul di#i%arii! daca toti actionarii1asociatii sau detinatorii altor #alori mobiliare care con'era dre turi de #ot decid ast'el! nu sunt necesare redactarea ra ortului re#a%ut de art+ 4@04 si unerea la dis o%itia actionarilor1asociatilor a documentelor re#a%ute de art+ 4@@ alin+ >,? lit+ b? si d?+

exerciiu financiar nc+eiat cu mai mult de # luni nainte de aceast dat*


!sunt inlocuite in totalitate aliniatele 4 si 0 ast'el6 (2)

ntocmirea situaiilor financiare prevzute la alin. (1) lit. d) nu este necesar dac societile implicate n fuziune$divizare pu&lic rapoarte semestriale i le pun la dispoziia acionarilor$asociailor, potrivit legislaiei pieei de capital, i nici n cazul n care toi acionarii$asociaii i deintorii de alte titluri care confer drept de vot ai fiecreia dintre societile implicate n fuziune$divizare au convenit astfel. (!) 5ocietatea nu are o&ligaia de a pune la dispoziia acionarilor la sediul su social documentele prevzute la alin. (1), dac acestea sunt pu&licate pe propria pagin 4e& a societii pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care urmeaz s decid cu privire la fuziune$divizare, perioad care se nc+eie nu mai devreme de finalul adunrii generale respective. (ispoziiile art. 2 2 alin. (22) se aplic n

'u%iune sau la di#i%areB d? situa8iile 'inanciare! 9ntocmite nu mai de#reme de rima %i a celei de(a treia luni anterioare datei roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! dac7 ultimele situa8ii 'inanciare anuale au 'ost 9ntocmite entru un e"erci8iu 'inanciar 9nc&eiat cu mai mult de F luni 9nainte de aceast7 dat7B d? dac7 este ca%ul! situa8iile 'inanciare! 9ntocmite nu mai de#reme de rima %i a celei de(a treia luni anterioare datei roiectului de 'u%iune sau de di#i%are! dac7 ultimele situa8ii 'inanciare anuale au 'ost 9ntocmite entru un e"erci8iu 'inanciar 9nc&eiat cu mai mult de F luni 9nainte de aceast7 dat7B e? ra ortul cen%orilor sau! du 7 ca%! ra ortul auditorului 'inanciarB '? dac7 este ca%ul! ra ortul 9ntocmit otri#it re#ederilor art+ 4@00B )? e#iden8a contractelor cu #alori de 7;ind ,3+333 lei 'iecare ;i a'late 9n curs de e"ecutare! recum ;i re arti%area lor 9n ca% de di#i%are a societ78ii+ (2) Ac8ionarii sau asocia8ii #or utea ob8ine )ratuit co ii de e actele enumerate la alin+ >,? sau e"trase din ele+ (2) =ntocmirea situa8iilor 'inanciare re#7%ute la alin+ >,? lit+ d? nu este necesar7 dac7 societ78ile im licate 9n 'u%iune1di#i%are ublic7 ra oarte semestriale ;i le un la dis o%i8ia ac8ionarilor1asocia8ilor! otri#it le)isla8iei ie8ei de ca ital! ;i nici 9n ca%ul 9n care to8i ac8ionarii1asocia8ii ;i de8in7torii de alte titluri care con'er7 dre t de #ot ai 'iec7reia dintre societ78ile im licate 9n 'u%iune1di#i%are au con#enit ast'el+

mod corespunztor.
Si totodata sunt introduce doua aliniate noi6 ( ) 6cionarii

(3) =n ca%ul di#i%7rii! dac7 to8i


ac8ionarii1asocia8ii sau de8in7torii altor #alori mobiliare care con'er7 dre turi de #ot decid ast'el! nu sunt necesare redactarea ra ortului re#7%ut de art+ 4@04 ;i unerea la dis o%i8ia ac8ionarilor1asocia8ilor a documentelor re#7%ute de art+ 4@@ alin+ >,? lit+ b? ;i d?+ (3) Societatea nu are obli)a8ia de a une la dis o%i8ia ac8ionarilor la sediul s7u social documentele re#7%ute la alin+ >,?! dac7 acestea sunt ublicate e ro ria a)in7 Heb a societ78ii e o erioad7 continu7 de cel u8in o lun7 9naintea adun7rii )enerale care urmea%7 s7 decid7 cu ri#ire la 'u%iune1di#i%are! erioad7 care se 9nc&eie nu mai de#reme de 'inalul adun7rii )enerale res ecti#e+ Cis o%i8iile art+ 4@4 alin+ >44? se a lic7 9n mod cores un%7tor+ (4) Ac8ionarii sau asocia8ii #or utea ob8ine! la cerere ;i 9n mod )ratuit! co ii de e actele enumerate la alin+ >,? sau e"trase din ele+ =n ca%ul 9n care un ac8ionar sau asociat a 'ost de acord ca entru comunicarea de in'orma8ii societatea s7 utili%e%e mi$loace electronice! co ii ale actelor re#7%ute la alin+ >,? se ot transmite rin o;ta electronic7+ (5) Cis o%i8iile alin+ >@? nu se a lic7 9n ca%ul 9n care ac8ionarii sau asocia8ii au osibilitatea de a desc7rca de e a)ina Heb a societ78ii ;i de a im rima documentele re#7%ute la alin+ >,? e 9ntrea)a erioad7 re#7%ut7 la alin+ >0?+

sau asociaii vor putea o&ine, la cerere i n mod gratuit, copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. n cazul n care un acionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informaii societatea s utilizeze mi'loace electronice, copii ale actelor prevzute la alin. (1) se pot transmite prin pota electronic. (8) (ispoziiile alin. ( ) nu se aplic n cazul n care acionarii sau asociaii au posi&ilitatea de a descrca de pe pagina 4e& a societii i de a imprima documentele prevzute la alin. (1) pe ntreaga perioad prevzut la alin. (!).

EArt. 246. - (1) =n cel mult 0

EArt. 246. - (1) In cel mult 0 luni de la data ublicarii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are in Monitorul .'icial al Romaniei! Partea a IV(a! con'orm re#ederilor art+ 4@4 alin+ >4?! adunarea )enerala a 'iecarei societati artici ante #a &otari asu ra 'u%iunii sau di#i%arii! cu res ectarea conditiilor ri#ind con#ocarea ei+ (2) In ca%ul unei 'u%iuni rin in'iintarea unei noi societati sau al unei di#i%ari rin in'iintarea unor noi societati! roiectul de 'u%iune sau de di#i%are si! daca sunt continute intr(un document se arat! actul constituti# sau roiectul de act constituti# al noii1noilor societati #or 'i a robate de catre adunarea )enerala a 'iecareia dintre societatile care urmea%a sa isi incete%e e"istenta+

EIn Art+4@F din Le)ea 0,1,223!actuali%ata 43,4!este sc&imbat aliniatul , ast'el6 (1)

n termen de ! luni de la data pu&licrii proiectului de fuziune sau de divizare n una dintre modalitile prevzute la art. 2 2, adunarea general a fiecrei societi participante va +otr asupra fuziunii sau divizrii, cu respectarea condiiilor privind convocarea ei.

luni de la data ublic7rii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV(a! con'orm re#ederilor art+ 4@4 alin+ >4?! adunarea )eneral7 a 'iec7rei societ78i artici ante #a &ot7r9 asu ra 'u%iunii sau di#i%7rii! cu res ectarea condi8iilor ri#ind con#ocarea ei+ (1) =n termen de 0 luni de la data ublic7rii roiectului de 'u%iune sau de di#i%are 9n una dintre modalit78ile re#7%ute la art+ 4@4! adunarea )eneral7 a 'iec7rei societ78i artici ante #a &ot7r9 asu ra 'u%iunii sau di#i%7rii! cu res ectarea condi8iilor ri#ind con#ocarea ei+ >4? =n ca%ul unei 'u%iuni rin 9n'iin8area unei noi societ78i sau al unei di#i%7ri rin 9n'iin8area unor noi societ78i! roiectul de 'u%iune sau de di#i%are ;i! dac7 sunt con8inute 9ntr(un document se arat! actul constituti# sau roiectul de act constituti# al noii1noilor societ78i #or 'i a robate de c7tre adunarea )eneral7 a 'iec7reia dintre societ78ile care urmea%7 s7 9;i 9ncete%e e"isten8a+

>Art. 2461. - (1) =n ca%ul unei


EArt. 2461. ( LIPSESTE 'u%iuni rin absorb8ie rin care una sau mai multe societ78i sunt di%ol#ate '7r7 a intra 9n lic&idare ;i trans'er7 toate acti#ele ;i asi#ele lor unei alte societ78i care de8ine toate ac8iunile lor sau alte titluri con'erind dre turi de #ot 9n adunarea )eneral7! a robarea 'u%iunii de c7tre adunarea )eneral7 a ac8ionarilor societ78ilor im licate 9n 'u%iune! 9n condi8iile art+ 402! nu este necesar7 dac76

E.data cu actuali%area Le)ii 0,1,223 din 43,4 se introduce un nou articol6 6rt. 2 #1. 3 (1)

n cazul unei fuziuni prin a&sor&ie prin care una sau mai multe societi sunt dizolvate fr a intra

n lic+idare i transfer toate activele i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot n adunarea general, apro&area fuziunii de ctre adunarea general a acionarilor societilor implicate n fuziune, n condiiile art. 2!<, nu este necesar dac; a) fiecare dintre societile implicate n fuziune a ndeplinit cerinele de pu&licitate a proiectului de fuziune prevzute de art. 2 2 cu cel puin o lun nainte ca fuziunea s produc efecte* &) pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte toi acionarii societii a&sor&ante au putut consulta, la sediul societii sau pe pagina 4e& a acesteia, documentele prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a), c) i d). (ispoziiile art. 2 alin. (!)"(8) se aplic n mod corespunztor* c) unul sau mai muli acionari$asociai ai societii a&sor&ante, dein,nd cel puin 8= din capitalul social su&scris, au posi&ilitatea de a cere convocarea unei adunri generale pentru a se pronuna asupra fuziunii.

a? 'iecare dintre societ78ile im licate 9n 'u%iune a 9nde linit cerin8ele de ublicitate a roiectului de 'u%iune re#7%ute de art+ 4@4 cu cel u8in o lun7 9nainte ca 'u%iunea s7 roduc7 e'ecteB b? e o erioad7 de o lun7 9naintea datei de la care o era8iunea roduce e'ecte to8i ac8ionarii societ78ii absorbante au utut consulta! la sediul societ78ii sau e a)ina Heb a acesteia! documentele re#7%ute la art+ 4@@ alin+ >,? lit+ a?! c? ;i d?+ Cis o%i8iile art+ 4@@ alin+ >0?A >*? se a lic7 9n mod cores un%7torB c? unul sau mai mul8i ac8ionari1asocia8i ai societ78ii absorbante! de8in:nd cel u8in *I din ca italul social subscris! au osibilitatea de a cere con#ocarea unei adun7ri )enerale entru a se ronun8a asu ra 'u%iunii+ (2) =n ca%ul 9n care 9ntr(o 'u%iune rin absorb8ie societatea absorbant7 de8ine cel u8in 23I! dar nu totalitatea ac8iunilor1 7r8ilor sociale sau a altor #alori mobiliare ce con'er7 titularilor lor dre t de #ot 9n adun7rile societ78ilor! a robarea 'u%iunii de c7tre adunarea )eneral7 a societ78ii absorbante nu este necesar7 dac7 sunt 9ntrunite condi8iile re#7%ute la alin+ >,?+ Cis o%i8iile art+ 4@@ alin+ >0?A>*? se a lic7 9n mod cores un%7tor+

EArt. 2462. ( LIPSESTE

(2) n cazul n care ntr3o fuziune prin a&sor&ie societatea a&sor&ant deine cel puin <%=, dar nu totalitatea aciunilor$prilor sociale sau a altor valori mo&iliare ce confer titularilor lor drept de vot n adunrile societilor, apro&area fuziunii de ctre adunarea general a societii a&sor&ante nu este necesar dac sunt ntrunite condiiile prevzute la alin. (1). (ispoziiile art. 2 alin. (!)"(8) se aplic n mod corespunztor.
EIn 43,4!in Le)ea 0,1,223 este introdus un nou articol6 6rt.

2 #2. 3 n cazul unei divizri n care societile &eneficiare dein mpreun toate aciunile$prile sociale ale societii divizate i toate celelalte valori mo&iliare ce confer drept de vot n adunarea general a societii divizate, nu este necesar apro&area divizrii de ctre adunarea general a societii divizate dac; a) au fost ndeplinite cerinele de pu&licitate a proiectului de divizare prevzute la art. 2 2 cu cel puin o lun nainte ca divizarea s produc efecte*

EArt. 2462. 3 =n ca%ul unei di#i%7ri 9n care societ78ile bene'iciare de8in 9m reun7 toate ac8iunile1 7r8ile sociale ale societ78ii di#i%ate ;i toate celelalte #alori mobiliare ce con'er7 dre t de #ot 9n adunarea )eneral7 a societ78ii di#i%ate! nu este necesar7 a robarea di#i%7rii de c7tre adunarea )eneral7 a societ78ii di#i%ate dac76 a? au 'ost 9nde linite cerin8ele de ublicitate a roiectului de di#i%are re#7%ute la art+ 4@4 cu cel u8in o lun7 9nainte ca di#i%area s7 roduc7 e'ecteB b? e o erioad7 de o lun7 9naintea datei de la care o era8iunea roduce e'ecte to8i ac8ionarii societ78ilor im licate 9n di#i%are au utut consulta documentele re#7%ute la art+ 4@@ alin+ >,?+ Cis o%i8iile art+ 4@@ alin+ >0?A>*? se a lic7 9n mod cores un%7torB c? au 'ost 9nde linite cerin8ele de in'ormare a ac8ionarilor1asocia8ilor ;i a or)anelor de administrare1conducere a celorlalte societ78i im licate 9n o era8iune! re#7%ute la art+ 4@04

~Art. 2491. - In ca%ul unei

'u%iuni rin absorbtie! rin care una sau mai multe societati sunt di%ol#ate 'ara a intra in lic&idare si trans'era toate acti#ele si asi#ele lor unei alte societati EIn 43,4!din Le)ea care detine toate actiunile lor sau 0,1,223!6rt.2 <1 este alte titluri con'erind dre turi de a&rogat+ #ot in adunarea )enerala! urmatoarele articole nu se #or a lica6 art+ 4@, lit+ c?! d? si e?! art+ 4@04! art+ 4@00! art+ 4@@ alin+ >,? lit+ b? si '?! art+ 4@* si art+ 4*3 alin+ >,? lit+ b?+ EArt. 2516. - (1) Proiectul comun de 'u%iune! semnat de re re%entantii societatilor artici ante! se de une la o'iciul re)istrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale ersoane $uridice romane si1sau societatile euro ene cu sediul in Romania! artici ante la 'u%iune+ (2) Proiectul comun de 'u%iune! #i%at de $udecatorul(dele)at! se ublica in Monitorul .'icial al Romaniei! Partea a IV(a! e

&) pe o perioad de o lun alin+ >@?+ naintea datei de la care operaiunea produce efecte toi acionarii societilor implicate n divizare au putut consulta documentele prevzute la art. 2 alin. (1). (ispoziiile art. 2 alin. (!)"(8) se aplic n mod corespunztor* c) au fost ndeplinite cerinele de informare a acionarilor$asociailor i a organelor de administrare$conducere a celorlalte societi EArt. 2491. " AJR.KAT implicate n operaiune, prevzute la art. 2 !2 alin. ( ).

EIn 43,4 in Le)ea 0,1,223 se sc&imba continutul aliniatului , din Art+4*,F du a cum urmea%a6

(1) 0roiectul comun de fuziune transfrontalier, semnat de reprezentanii societilor participante, se depune la oficiul

EArt. 2516. - (1) Proiectul comun de 'u%iune! semnat de re re%entan8ii societ78ilor artici ante! se de une la o'iciul re)istrului comer8ului unde sunt 9nmatriculate societ78ile comerciale ersoane $uridice rom:ne ;i1sau societ78ile euro ene cu sediul 9n Rom:nia! artici ante la 'u%iune+ (1) Proiectul comun de 'u%iune trans'rontalier7! semnat de re re%entan8ii societ78ilor artici ante! se de une la o'iciul re)istrului comer8ului unde sunt 9nmatriculate societ78ile

c&eltuiala artilor! inte)ral sau in e"tras! otri#it dis o%itiei $udecatorului(dele)at sau cererii artilor! cu cel utin 03 de %ile inaintea datelor sedintelor in care adunarile )enerale urmea%a a &otari asu ra 'u%iunii+ (3) E"trasul re#a%ut la alin+ >4? trebuie sa cu rinda cel utin urmatoarele mentiuni6 a? 'orma! denumirea si sediul social ale 'iecarei societati artici ante la 'u%iuneB b? o'iciul re)istrul comertului la care au 'ost de use documentele re#a%ute la art+ 4*,*B c? conditiile in care isi ot e"ercita dre tul de o o%itie creditorii societatii+

registrului comerului unde sunt nmatriculate societile comerciale persoane 'uridice rom,ne i$sau societile europene cu sediul n /om,nia, participante la fuziune, nsoit de o declaraie privind modalitatea de pu&licare a proiectului de fuziune.
Si sunt introduce de asemenea alte doua noi aliniate6 ( ) n

cazul n care deine o pagin proprie 4e&, societatea poate nlocui pu&licarea n -onitorul .ficial al /om,niei, 0artea a 123a, cu pu&licitatea efectuat prin intermediul paginii proprii 4e& a societii, pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care urmeaz s decid cu privire la proiectul de fuziune transfrontalier, perioad care se nc+eie la finalul adunrii generale respective. (ispoziiile art. 2 2 alin. (22) se aplic n mod corespunztor. (8) n cazul efecturii pu&licitii n condiiile alin. (!), oficiul registrului comerului unde este nmatriculat societatea va pu&lica, cu titlu gratuit, pe pagina sa 4e& proiectul comun de fuziune transfrontalier.

comerciale ersoane $uridice rom:ne ;i1sau societ78ile euro ene cu sediul 9n Rom:nia! artici ante la 'u%iune! 9nso8it de o declara8ie ri#ind modalitatea de ublicare a roiectului de 'u%iune+ (2) Proiectul comun de 'u%iune! #i%at de $udec7torul(dele)at! se ublic7 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV(a! e c&eltuiala 7r8ilor! inte)ral sau 9n e"tras! otri#it dis o%i8iei $udec7torului(dele)at sau cererii 7r8ilor! cu cel u8in 03 de %ile 9naintea datelor ;edin8elor 9n care adun7rile )enerale urmea%7 a &ot7r9 asu ra 'u%iunii+ (3) E"trasul re#7%ut la alin+ >4? trebuie s7 cu rind7 cel u8in urm7toarele men8iuni6 a? 'orma! denumirea ;i sediul social ale 'iec7rei societ78i artici ante la 'u%iuneB b? o'iciul re)istrul comer8ului la care au 'ost de use documentele re#7%ute la art+ 4*,*B c? condi8iile 9n care 9;i ot e"ercita dre tul de o o%i8ie creditorii societ78ii+ (4) =n ca%ul 9n care de8ine o a)in7 ro rie Heb! societatea oate 9nlocui ublicarea 9n Monitorul .'icial al Rom:niei! Partea a IV(a! cu ublicitatea e'ectuat7 rin intermediul a)inii ro rii Heb a societ78ii! e o erioad7 continu7 de cel u8in o lun7 9naintea adun7rii )enerale care urmea%7 s7 decid7 cu ri#ire la roiectul de 'u%iune trans'rontalier7! erioad7 care se 9nc&eie la 'inalul adun7rii )enerale res ecti#e+ Cis o%i8iile art+ 4@4 alin+ >44? se a lic7 9n mod cores un%7tor+ (5) =n ca%ul e'ectu7rii ublicit78ii 9n condi8iile alin+ >0?! o'iciul re)istrului comer8ului unde este 9nmatriculat7

societatea #a ublica! cu titlu )ratuit! e a)ina sa Heb roiectul comun de 'u%iune trans'rontalier7+

~Art. 25118 - (1) Caca


societatea absorbanta este o ersoana $uridica a#and nationalitatea altui stat membru si care detine 23I sau mai mult din ca italul social al societatii1societatilor absorbite! dar nu totalitatea acestuia! societatea artici anta la 'u%iune ( ersoana $uridica romana ( nu este obli)ata sa solicite e'ectuarea ra ortului e" ertilor re#a%ut la art+ 4*,5! decat daca le)islatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta re#ede aceasta obli)atie + (2) In ca%ul in care relatia dintre societatea absorbanta si cea absorbita este cea re#a%uta la alin+ >,?! ronuntarea inc&eierii $udecatorului(dele)at! emiterea in temeiul acesteia si comunicarea certi'icatului sau a documentului similar re#a%ut de art+ 4*,,0 alin+ >*? nu sunt necesare decat daca le)islatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta re#ede aceasta obli)atie +

EIn 43,4 Art+4*,,5 din Le)ea 0,1,223 isi modi'ica continutul ast'el6 6rt. 2811?. 3 n cazul

n care fuziunea transfrontalier prin a&sor&ie este realizat de o societate a&sor&ant care deine cel puin <%=, dar nu totalitatea aciunilor$prilor sociale sau a altor valori mo&iliare ce confer titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societii$societilor a&sor&ite, se aplic, n mod corespunztor, prevederile art. 2 !!.

EArt. 25118. 3 =n ca%ul 9n care 'u%iunea trans'rontalier7 rin absorb8ie este reali%at7 de o societate absorbant7 care de8ine cel u8in 23I! dar nu totalitatea ac8iunilor1 7r8ilor sociale sau a altor #alori mobiliare ce con'er7 titularilor lor dre t de #ot 9n adun7rile )enerale ale societ78ii1societ78ilor absorbite! se a lic7! 9n mod cores un%7tor! re#ederile art+ 4@00+

Jiblio)ra'ie6HHH+le)alis+ro HHH+euroa#ocatura+ro

S-ar putea să vă placă și