Sunteți pe pagina 1din 5

Legea 196 din 2003 privind combaterea pornografiei

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozi ii generale !rt" 1" - Prin prezenta lege se instituie msuri de prevenire i combatere a pornogra iei! "n scopul prote#rii demnit$ii persoanei! a pudorii i a moralit$ii publice. !rt" 2" - %&' (n sensul prezentei legi! prin pornogra ie se "n$elege actele cu caracter obscen! precum i materialele care reproduc sau di uzeaz asemenea acte. %)' Prin acte cu caracter obscen se "n$elege gesturi sau comportamente se*uale e*plicite! sv+rite individual sau "n grup! imagini! sunete ori cuvinte care prin semni ica$ia lor aduc o ens la pudoare! precum i orice alte orme de mani estare indecent privind via$a se*ual! dac se sv+resc "n public. %,' Prin materiale cu caracter obscen se "n$elege obiecte! gravuri! otogra ii! -olograme! desene! scrieri! imprimate! embleme! publica$ii! ilme! "nregistrri video i audio! spoturi publicitare! programe i aplica$ii in ormatice! piese muzicale! precum i orice alte orme de e*primare care prezint e*plicit sau sugereaz o activitate se*ual. !rt" 3" - %&' .ispozi$iile prezentei legi nu se aplic "n cazul operelor de art sau tiin$i ice. %)' .ispozi$iile prezentei legi nu se aplic "n cazul materialelor realizate "n interes artistic! tiin$i ic! al cercetrii! educa$iei sau al in ormrii. CAPITOLUL II Prevenirea #i controlul activit$ ilor cu caracter pornografic !rt" %" - %&' Persoanele care de$in sau administreaz localuri "n care se prezint programe de strip-tease sau erotice trebuie s asigure urmtoarele condi$ii/ a' des urarea acestor activit$i "n spa$ii inaccesibile privirilor din e*terior0 b' interzicerea accesului minorilor "n aceste localuri0 c' a iarea la intrare a listei de pre$uri la programele o erite. %)' Persoanele prevzute la alin. %&' trebuie s ie autorizate i "nscrise la 1egistrul comer$ului! iar localurile administrate de acestea trebuie s "ndeplineasc urmtoarele condi$ii/ a' s de$in toate avizele necesare unei unit$i de alimenta$ie public0 b' s aib o supra a$ de minimum &22 m)0 c' s aib paz asigurat0 d' s de$in cel pu$in o scen0 e' s nu oloseasc o reclam stradal indecent0 ' s ie amplasate la o distan$ mai mare de )32 m) a$ de coli! de internate sau de lcauri de cult. !rt" &" - %&' Publica$iile av+nd caracter pornogra ic sunt destinate e*clusiv persoanelor ma#ore i vor i marcate cu un ptrat de culoare roie pe prima copert a acestora i vor i comercializate "n ambala#e care nu permit rs oirea publica$iei la stand. %)' Publica$iile prevzute la alin. %&'! care redau e*plicit pe coperte acte se*uale! trebuie comercializate "n spa$ii special amena#ate! autorizate con orm legii. !rt" 6" - Activit$ile prevzute la art. 4 i 3 se autorizeaz de ctre o comisie a 5inisterului Culturii i Cultelor! din care ac parte i reprezentan$i ai 5inisterului de Interne i ai 5inisterului Turismului.

!rt" '" - %&' Persoanele care comercializeaz publica$iile prevzute la art. 3 sunt obligate s avertizeze cumprtorii asupra caracterului acestora. %)' A iarea de materiale cu caracter obscen "n vitrinele spa$iilor de comercializare a publica$iilor este interzis. !rt" (" - %&' Persoanele care realizeaz site-uri cu caracter pornogra ic sunt obligate s le paroleze! iar accesul la acestea va i permis numai dup ce s-a pltit o ta* pe minut de utilizare! stabilit de realizatorul site-ului i declarat la organele iscale. %)' Persoanele care realizeaz sau administreaz site-uri trebuie s eviden$ieze clar numrul accesrilor site-ului respectiv! pentru a putea i supus obliga$iilor iscale prevzute de lege. %,' Activit$ile prevzute "n prezentul articol se autorizeaz de ctre o comisie a 5inisterului Culturii i Cultelor! din care ac parte reprezentan$i ai 5inisterului de Interne i ai 5inisterului Comunica$iilor i Te-nologiei In orma$iei. %4' 6e interzic realizarea i administrarea site-urilor av+nd caracter pedo il! zoo il sau necro il. !rt" 9" - 7ilmele pornogra ice! indi erent de suportul pe care sunt realizate! se vor "nc-iria sau vinde numai "n spa$ii cu destina$ie special! autorizate de comisia prevzut la art. 8! i nu vor i "nc-iriate sau v+ndute minorilor. CAPITOLUL III )nfrac iuni #i contraven ii !rt" 10" - 1acolarea! obligarea! determinarea sau olosirea minorilor ori a persoanelor cu de icien$e psi-o izice "n acte cu caracter obscen se pedepsete cu "nc-isoare de la , la &) ani i interzicerea unor drepturi. !rt" 11" - Organizarea de reuniuni la care particip sau asist minori i "n cadrul crora se comit acte cu caracter obscen se pedepsete cu "nc-isoare de la ) la 9 ani i interzicerea unor drepturi. !rt" 12" - %&' .istribuirea materialelor cu caracter obscen! care prezint imagini cu minori av+nd un comportament e*plicit se*ual! se pedepsete cu "nc-isoare de la & la 3 ani. %)' Cu aceeai pedeaps se pedepsete i de$inerea de materiale prevzute la alin. %&'! "n vederea rsp+ndirii lor. !rt" 13" - .ispozi$iile art. &&: din Codul penal privind con iscarea special a bunurilor se aplic "n mod corespunztor. !rt" 1%" - Constituie contraven$ii i se sanc$ioneaz cu amend de la 32.222.222 lei la )32.222.222 lei urmtoarele apte/ a' permiterea accesului minorilor "n spa$iile destinate comercializrii materialelor cu caracter obscen0 b' amena#area de spa$ii destinate v+nzrii de materiale cu caracter obscen la o distan$ mai mic de )32 m) a$ de coli i de internate! precum i de lcauri de cult0 c' v+nzarea materialelor cu caracter obscen r ambala#ele corespunztoare0 d' v+nzarea materialelor prevzute la art. 3 alin. %)' "n alte spa$ii dec+t cele autorizate0 e' e*pedierea sau distribuirea la domiciliu! cu scop de reclam! a unor publica$ii av+nd caracter pornogra ic! r ca destinatarul s i solicitat acest lucru0 ' e*punerea "n spa$ii publice sau "n vitrine a unor materiale cu caracter obscen e*plicit0 g' o erirea! punerea la dispozi$ie! v+nzarea! di uzarea ori de$inerea! "n vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen! "n alte spa$ii dec+t cele amena#ate0 -' ini$ierea! organizarea! inan$area ori des urarea unor mani estri sau programe ori spectacole cu caracter obscen! cu nerespectarea dispozi$iilor art. 40

i' nerespectarea dispozi$iilor art. 3! re eritoare la aplicarea unui ptrat de culoare roie pe coperta publica$iilor destinate adul$ilor sau pe paginile tipriturilor care public ocazional materiale cu caracter obscen0 #' nerespectarea dispozi$iilor art. 9! re eritoare la avertizarea cumprtorilor asupra caracterului unor publica$ii ca iind destinate persoanelor ma#ore0 ;' nerespectarea dispozi$iilor art. : alin. %&'! re eritoare la obliga$ia de parolare a siteurilor cu caracter pornogra ic i de impunere a unei ta*e pentru accesul la aceste site-uri. !rt" 1&" - %&' Autoritatea <a$ional de 1eglementare "n Comunica$ii poate primi sesizri cu privire la nerespectarea prevederilor art. :. %)' (n cazul primirii unei sesizri i al veri icrii con$inutului site-ului! Autoritatea <a$ional de 1eglementare "n Comunica$ii solicit urnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul "n cauz. %,' <erespectarea de ctre urnizorii de servicii pentru Internet a obliga$iei de a bloca accesul la site-urile care nu respect prevederile art. :! "n termen de 4: de ore de la primirea solicitrii prevzute la alin. ) din partea Autorit$ii <a$ionale de 1eglementare "n Comunica$ii! constituie contraven$ie i se sanc$ioneaz cu amend de la &22.222.222 lei la 322.222.222 lei. !rt" 16" - Constatarea contraven$iilor i aplicarea sanc$iunilor prevzute la art. &4 i &3 se ac de ctre organele de poli$ie din cadrul 5inisterului de Interne. !rt" 1'" - .ispozi$iile prezentei legi re eritoare la contraven$ii se completeaz cu dispozi$iile Ordonan$ei =uvernului nr.)>)22& privind regimul #uridic al contraven$iilor! ast el cum a ost aprobat cu modi icri i completri prin Legea nr. &:2>)22)! cu modi icrile ulterioare! cu e*cep$ia art. ): i )?. CAPITOLUL I@ Dispozi ii finale !rt" 1(" - Prezenta lege intr "n vigoare "n termen de ,2 de zile de la publicarea ei "n 5onitorul O icial al 1om+niei! Partea I. !rt" 19" - (n termen de ,2 de zile de la publicarea prezentei legi "n 5onitorul O icial al 1om+niei! Partea I! 5inisterul Culturii i Cultelor! 5inisterul Aduca$iei i Cercetrii! 5inisterul de Interne i 5inisterul Comunica$iilor i Te-nologiei In orma$iei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi! care vor i aprobate prin -otr+re a =uvernului! care s detalieze procedura de ob$inere a avizelor necesare unc$ionrii localurilor! cea a crerii unor site-uri pe Internet! precum i componen$a i modul de unc$ionare a comisiilor prevzute "n prezenta lege. Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. ( ! din "onstituia #o$%niei. P1ABA.I<TALA 6A<ATULUI *)+,L!- ./+/R,)0 Aceast lege a fost adoptat de "a$era &eputailor n edina din ' aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. ( ! din "onstituia #o$%niei. P1ABA.I<TALA CA5A1AI .APUTACILO1 .!L-R D,R*-!*0 Ducureti! &, mai )22,. <r. &?8.

L-1pentru modificarea #i completarea Legii nr"19622003 privind prevenirea #i combaterea pornografiei Parlamentul Romniei adoptE prezenta lege. !rt" )" F Legea nr. &?8>)22, privind prevenirea i combaterea pornogra iei! publicatE "n 5onitorul O icial al 1om+niei! Partea I! nr. ,4) din )2 mai )22,! se modi icE i se completeazE! dupE cum urmeazE/ 1"3itlul +apitolului )) va avea urm$torul cuprins4 GCAPITOLUL II 1eglementEri privind activitatea localurilor cu program eroticH 2" La articolul %5 litera c6 a alineatului 716 se abrog$" ) 3" La articolul %5 partea introductiv$ a alineatului 726 va avea urm$torul cuprins4 G%)' Persoanele prevEzute la alin. %&' trebuie sE "ndeplineascE urmEtoarele condi$ii/H %" La articolul %5 litera a6 a alineatului 726 se abrog$" &" Dup$ articolul % se introduce titlul +apitolului ))1 cu urm$torul cuprins4 GCAPITOLUL II& Prevenirea i controlul activitE$ilor cu caracter pornogra icH 6" !rticolul & va avea urm$torul cuprins4 GArt. 3. F Publica$iile av+nd caracter pornogra ic sunt destinate e*clusiv persoanelor ma#ore! sunt marcate cu un pEtrat de culoare roie pe prima copertE! sunt prezentate "n ambala#e care nu permit rEs oirea publica$iei la stand! se comercializeazE numai "n spa$ii special amena#ate! autorizate con orm legii i nu se v+nd minorilor.H '" !rticolul 6 se abrog$" (" La articolul (5 alineatul 736 se abrog$" 9" !rticolul 9 va avea urm$torul cuprins4 GArt. ?. F 7ilmele pornogra ice! indi erent de suportul pe care sunt realizate! se vor "nc-iria sau vinde numai "n spa$ii cu destina$ie specialE i nu vor i "nc-iriate sau v+ndute minorilor.H 10" !rticolul 11 va avea urm$torul cuprins4 GArt. &&. F Organizarea de reuniuni "n spa$ii publice! la care participE sau asistE minori i "n cadrul cErora se comit acte cu caracter , obscen se pedepsete cu "nc-isoare de la ) la 9 ani i interzicerea unor drepturi.H 11" La articolul 1%5 literele d6 #i 86 vor avea urm$torul cuprins4 Gd' v+nzarea materialelor prevEzute la art.3 "n alte spa$ii dec+t cele autorizate0 -' ini$ierea! organizarea! inan$area ori des Eurarea unor mani estEri sau programe ori spectacole cu caracter erotic! cu

nerespectarea dispozi$iilor art. 40H 12" La articolul 1&5 alineatul 716 va avea urm$torul cuprins4 GArt. &3. F %&' Autoritatea <a$ionalE de 1eglementare "n Comunica$ii primete sesizEri cu privire la nerespectarea prevederilor art.:.H 13" !rticolul 16 va avea urm$torul cuprins4 GArt. &8. F Constatarea contraven$iilor i aplicarea sanc$iunilor prevEzute la art.&4 i &3 se ac de cEtre organele de poli$ie din cadrul 5inisterului Administra$iei i Internelor.H 1%" !rticolul 19 se abrog$" !rt" ))" F Legea nr.&?8>)22, privind prevenirea i combaterea pornogra iei! cu modi icErile i completErile aduse de prezenta lege va i republicatE "n 5onitorul O icial al 1om+niei! Partea I! d+ndu-se te*telor o nouE numerotare. 4 Aceast( lege a fost adoptat( de )arla$entul #o$%niei, cu respectarea prevederilor articolului 7' i ale articolului 7* alineatul ( ! din "onstituia #o$%niei, repu+licat(. PR-9-D)*3-L+!:-R-) D-P03!;)L,R P1AIA.I<TALA 6A<ATULUI .aler Dorneanu *icolae .$c$roiu Ducureti! &) noiembrie )224 <r. 4?8