Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

946 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial In temeiul art. 11 alin. !" din #otararea $uvernului nr. %&'/%&&! privind organizarea si (unctionarea )inisterului *inantelor +ublice si a ,gentiei -ationale de ,dministrare *iscala, cu modi(icarile ulterioare, al art. ! alin. %" din .rdonanta $uvernului nr. 11//1/// privind controlul intern si controlul (inanciar preventiv, republicata, si al art. 1/ lit. d" din 0egea nr. !&&/%&&% privind (inantele publice, cu modi(icarile ulterioare1 avand in vedere anga2amentele asumate de 3omania in cadrul Capitolului nr. %' Control (inanciar de negociere cu 4niunea 5uropeana1 luand in considerare prevederile re(eritoare la controlul (inanciar din Capitolul 1% al +rogramului de guvernare pe perioada %&&!6%&&', ministrul (inantelor publice emite urmatorul ORDIN ,rt. 1. 6 7e aproba Codul controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice, prevazut in ane8a care (ace parte integranta din prezentul ordin. ,rt. %. 6 1" Conducatorii entitatilor publice vor dispune 6 tinand cont de particularitatile cadrului legal, organizational, de personal, de (inantare si de alte elemente speci(ice, precum si de standardele prevazute in ane8a la prezentul ordin 6 masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale (iecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, (ormalizate pe activitati. %" .biectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor respective, vor (i cuprinse in programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la nivelul (iecarei entitati publice. 9" In programe vor (i cuprinse, in mod distinct, si actiunile de per(ectionare pro(esionala, atat pentru persoanele cu (unctii de conducere, cat si pentru cele de e8ecutie, prin cursuri organizate de catre 7coala de *inante +ublice si :ama, Institutul -ational de ,dministratie sau de alte organisme abilitate. ,rt. 9. 6 1" In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial, prin act de decizie interna, conducatorul entitatii publice constituie structuri cu atributii in acest sens. %" Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind structurile de la alin. 1", se stabilesc, in (unctie de volumul si comple8itatea activitatilor din (iecare entitate publica, de catre conducatorul acesteia. ,rt. ;. 6 1" +rogramele intocmite con(orm art. % alin. %" si actele de constituire a structurilor prevazute la art. 9 alin. 1" vor (i transmise, in vederea in(ormarii si armonizarii, la entitatile publice superioare, pana la data de %/ iulie %&&!. %" <ocumentele prevazute la alin. 1", care se re(era la entitatile publice in care se e8ercita (unctia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui (ond special, vor (i transmise de catre acestea la )inisterul *inantelor +ublice, 4nitatea centrala de armonizare a sistemelor de management (inanciar si control, pana la data de 1! august %&&!. 9" +rogresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial, in raport cu programele prevazute la art. % alin. %", precum si situatiile deosebite observate in actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica derulate de structurile prevazute la art. 9 alin. 1", vor (ace obiectul in(ormarilor care vor (i transmise pana pe 1& ale lunii urmatoare (iecarui trimestru inc=eiat, in cazul entitatilor de la art. ; alin. 1" si, respectiv, pana la 1! ale lunii urmatoare (iecarui trimestru inc=eiat, in cazul entitatilor de la art. ; alin. %". ,rt. !. 6 In vederea asigurarii bunei gestiuni a (ondurilor publice si/sau a patrimoniului public, )inisterul *inantelor +ublice, prin 4nitatea centrala de armonizare a sistemelor de management (inanciar si control, va aviza, din punct de vedere al re(eririlor la procedurile de control, proiectele de reglementari cu implicatii (inanciare, care se elaboreaza si aproba la nivelul entitatilor publice in care se e8ercita (unctia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui (ond special, la solicitarea acestora. ,rt. >. 6 +rezentul ordin va (i publicat in )onitorul .(icial al 3omaniei, +artea I, si va (i cuprins in pagina de Internet a )inisterului *inantelor +ublice.