Sunteți pe pagina 1din 35

Lege nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat, republicata Lege nr.

164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat Republicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 14 octombrie 2002 CAPIT L!L I Di po!i"ii #enerale Art. 1. " #1$ Dreptul la pen ii $i a i#ur%ri ociale pentru cadrele militare e te #arantat de tat $i e e&ercit% n condi"iile pre!entei le#i. #2$ Principiile #enerale pre'%!ute la art. 2 din (e#ea nr. 1)*2000 pri'ind i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale e aplic% n mod core pun!%tor $i pen iilor militare de tat, e&cept+nd itua"iile n care prin pre!enta le#e e di pune altfel. Art. 2. " ,i temul pen iilor militare de tat $i a i#ur%rilor ociale din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale acoper% ri curile acti'it%"ii militare, precum $i pierderile de 'enituri datorate in'alidit%"ii, b%tr+ne"ii $i dece ului. Art. %. " De pre'ederile pre!entei le#i beneficia!% cadrele militare n acti'itate, n re!er'% au n retra#ere, denumite n continuare cadre militare, precum $i urma$ii ace tora. Art. 4. " -n i temul pen iilor militare de tat $i a i#ur%rilor ociale din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale e acord% urm%toarele pre ta"ii. a$ pen ii militare de tat/ b$ alte drepturi de a i#ur%ri ociale tabilite prin le#i au prin 0ot%r+ri ale 1u'ernului, pe ba!a di po!i"iilor le#ale aplicabile n i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale. Art. &. " #1$ Mini terul 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terul de Interne $i ,er'iciul Rom+n de Informa"ii a i#ur% aplicarea re#lement%rilor referitoare la pen iile militare de tat $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale ale militarilor, e&ercit% controlul aplic%rii ace tora $i ini"ia!% propuneri de acte normati'e n domeniu. #2$ 4ondurile nece are pentru plata pen iilor militare de tat $i a altor drepturi de a i#ur%ri ociale e a i#ur% de la bu#etul de tat prin bu#etele in titu"iilor pre'%!ute la alin. 516. #%$ 2dmini trarea $i controlul #e tion%rii fondurilor e reali!ea!% prin or#ane peciali!ate, con tituite la ni'elul in titu"iilor pre'%!ute la alin. 516. Art. 6. " 7adrele militare pot beneficia de o in#ur% pen ie militar% de tat. Art. 7. " #1$ Drepturile de pen ii unt impre criptibile $i nu pot fi cedate total au par"ial. #2$ Plata pre ta"iilor pre'%!ute la art. 4 e upune termenului #eneral de pre crip"ie, conform le#ii. #%$ Obli#a"iile $i pre ta"iile de a i#ur%ri ociale e ac0it% n moned% na"ional%. Art. '. " 7adrele militare e pot a i#ura $i la in titu"iile pri'ate de a i#ur%ri ociale n condi"iile pre'%!ute de le#e. Art. (. " #1$ 7ondi"iile de munc% n care e de f%$oar% acti'itatea cadrelor militare pot fi. a$ normale/ b$ deo ebite/ c$ peciale. #2$ Re#lement%rile pri'ind locurile de munc% $i acti'it%"ile cu condi"ii deo ebite $i peciale tabilite pentru i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale e aplic% $i cadrelor militare care $i de f%$oar% acti'itatea n condi"ii imilare. #%$ (ocurile de munc% $i acti'it%"ile cu condi"ii deo ebite $i peciale, pecifice pentru cadrele militare86, e tabile c prin 0ot%r+re a 1u'ernului, pe ba!a propunerilor in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale. 99999999999999 86 2 e 'edea :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.2)4*2001 pri'ind tabilirea locurilor de munc% $i acti'it%"ilor cu condi"ii deo ebite, condi"ii peciale $i alte condi"ii, pecifice pentru cadrele militare n acti'itate, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 84) din 2)

decembrie 2001. #4$ :ot%r+rea 1u'ernului pre'%!ut% la alin. 5;6 'a fi adoptat% n termen de ; luni de la data public%rii pre!entei le#i n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I. CAPIT L!L II Pen ii militare de tat Art. 10. " ,i temul pen iilor militare de tat cuprinde. a$ pen ia de er'iciu/ b$ pen ia de in'aliditate/ c$ pen ia de urma$. )*C+I!,*A 1 Pen ia de er'iciu Art. 11. " Pen ia de er'iciu poate fi. a$ pentru limit% de '+r t%/ b$ anticipat%/ c$ anticipat% par"ial%. Art. 12. " 2u dreptul la pen ie de er'iciu pentru limit% de '+r t% cadrele militare n acti'itate care ndepline c cumulati' urm%toarele condi"ii. a$ '+r ta de << de ani/ b$ 'ec0ime minim% n er'iciu de ;0 de ani b%rba"ii $i 2< de ani femeile, din care efecti' ca militar 1< ani b%rba"ii $i 10 ani femeile. Art. 1%. " 2u dreptul la pen ie de er'iciu anticipat% cadrele militare n acti'itate care ndepline c condi"iile de 'ec0ime pre'%!ute la art. 12 lit. b6 $i e afl% n una dintre urm%toarele itua"ii. a$ au mplinit '+r ta de <0 de ani $i unt trecute n re!er'% ca urmare a mplinirii limitei de '+r t% n #rad pre'%!ut% de (e#ea nr. 80*1))< pri'ind ,tatutul cadrelor militare au ca urmare a reor#ani!%rii unor unit%"i $i a reducerii unor func"ii din tatele de or#ani!are, precum $i pentru alte moti'e au ne'oi ale in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale/ b$ unt trecute n re!er'% au direct n retra#ere ca urmare a cla %rii ca inapt au apt limitat pentru er'iciul militar de c%tre comi iile de e&perti!% medico=militar%. Art. 14. " #1$ 2u dreptul la pen ie de er'iciu anticipat% par"ial% cadrele militare n acti'itate, indiferent de '+r t%, care au o 'ec0ime efecti'% n er'iciu de minimum 20 de ani, dintre care cel pu"in 10 ani ca militar, $i care e afl% n una dintre urm%toarele itua"ii. a$ unt trecute n re!er'% ca urmare a mplinirii limitei de '+r t% n #rad pre'%!ut% de (e#ea nr. 80*1))< au ca urmare a reor#ani!%rii unor unit%"i $i a reducerii unor func"ii din tatele de or#ani!are, precum $i pentru alte moti'e au ne'oi ale in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale/ b$ unt trecute n re!er'% au direct n retra#ere ca urmare a cla %rii ca inapt au apt limitat pentru er'iciul militar de c%tre comi iile de e&perti!% medico=militar%. #2$ 7uantumul pen iei anticipate par"iale pentru cadrele militare n acti'itate pre'%!ute la alin. 516 e calculea!% propor"ional cu num%rul anilor de er'iciu. Art. 1&. " 7adrele militare care la data trecerii n re!er'% nu ndepline c condi"iile de acordare a unei pen ii, dar au o 'ec0ime n er'iciul militar de cel pu"in 1< ani pentru b%rba"i $i 10 ani pentru femei, beneficia!% de pen ie militar% de tat la mplinirea '+r telor tandard pre'%!ute n (e#ea nr. 1)*2000, propor"ional cu num%rul anilor de er'iciu militar. Art. 16. " #1$ 7adrele militare care e afl% n una dintre itua"iile pre'%!ute la art. ) alin. 516 lit. b6 au c6 beneficia!% de pen ie de er'iciu anticipat% au anticipat% par"ial% a tfel. a$ la mplinirea '+r tei de <0 de ani b%rba"ii $i 4< de ani femeile, dac% $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii de munc% deo ebite cel pu"in 20 de ani efecti', din care cel pu"in 10 ani efecti' ca militar/ b$ la mplinirea '+r tei de 4< de ani b%rba"ii $i 40 de ani femeile, dac% $i=au de f%$urat acti'itatea

n condi"ii de munc% peciale cel pu"in 1< ani efecti', din care cel pu"in 10 ani efecti' ca militar. #2$ 7adrele militare n acti'itate care au o 'ec0ime efecti'% n er'iciu de 20 de ani n calitate de per onal na'i#ant pe aerona'e de '+n%toare, '+n%toare=bombardament $i cercetare, uper onice, precum $i cafandrii beneficia!% de pen ie de er'iciu anticipat% au anticipat% par"ial% la cerere, indiferent de '+r t%, dac% au o 'ec0ime de cel pu"in 10 ani efecti' ca militar. Art. 17. " >ec0imea n er'iciu care e ia n con iderare la tabilirea pen iei e te perioada n care o per oan% =a aflat n una dintre urm%toarele itua"ii. a$ a a'ut calitatea de cadru militar n acti'itate/ b$ a ndeplinit er'iciul militar ca militar n termen, militar cu termen redu , ele' au tudent al unei in titu"ii militare de n'%"%m+nt pentru formarea cadrelor militare/ c$ a fo t concentrat% au mobili!at% ca re!er'i t/ d$ a fo t n capti'itate. Art. 1'. " #1$ Do'ada pri'ind 'ec0imea n er'iciul militar $i celelalte elemente nece are n 'ederea tabilirii pen iei e face cu fi$a de pen ie ntocmit% pe ba!a datelor din fi$a matricol% au din alte documente le#ale. #2$ Do'ada pri'ind 'ec0imea n er'iciu, pre tat n alt% calitate dec+t cea de militar, e face cu carnetul de munc% au cu alte acte pe ba!a c%rora e face pen ionarea potri'it (e#ii nr. 1)*2000. Art. 1(. " -n ca!ul n care din n umarea perioadelor de 'ec0ime n er'iciu re!ult% frac"iuni de cel pu"in ? luni, ace tea e ntre#e c la un an, iar cele mai mici e ne#li@ea!%. Art. 20. " #1$ -ntre i temul pen iilor militare de tat $i i temul public de pen ii e recuno c reciproc perioadele de 'ec0ime n er'iciu, re pecti' ta#iile de coti!are, n 'ederea de c0iderii dreptului la pen ie $i a altor drepturi de a i#ur%ri ociale. #2$ -n itua"ia pre'%!ut% la alin. 516 pen ia militar% de tat e tabile$te doar pentru perioadele de 'ec0ime n er'iciu. #%$ Perioadele de 'ec0ime n er'iciu pre'%!ute la art. 17, care unt recuno cute ca perioade de contribu"ie n i temul public de pen ii, e au n 'edere la tabilirea pen iei n unul dintre cele dou% i teme. Art. 21. " #1$ Aa!a de calcul folo it% pentru tabilirea pen iei militare de tat e te olda lunar% brut% a'ut% n ultima lun% de acti'itate, care include olda de #rad core pun!%toare la data trecerii n re!er'%. #2$ -n ca!ul n care au a'ut loc modific%ri ale oldelor de func"ie n ultimele ? luni de acti'itate, ba!a de calcul o con tituie media oldelor lunare brute din acea t% perioad%, mai pu"in olda de #rad. (a media ob"inut% e adau#% olda de #rad pre'%!ut% la alin. 516. Art. 22. " Pen ia de er'iciu pentru limit% de '+r t% $i pen ia anticipat% e determin% n procente din ba!a de calcul, a tfel. a$ pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii normale, ?0B/ b$ pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii deo ebite, ?2B/ c$ pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii peciale, ?4B. Art. 2%. " #1$ Procentele core pun!%toare pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii deo ebite au peciale e acord% cadrelor militare care au lucrat efecti' cel pu"in 20 de ani n condi"ii deo ebite au 1< ani n condi"ii peciale. Dac% au lucrat mai pu"in, la procentele core pun!%toare acti'it%"ii de f%$urate n condi"ii normale e acord% un por propor"ional cu timpul efecti' lucrat n condi"ii peciale au deo ebite. #2$ Pentru per oanele pre'%!ute la alin. 516, la tabilirea pen iei e ia n calcul, pentru fiecare an lucrat n a emenea condi"ii. a$ 1 an $i ; luni n ca!ul celor care $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii deo ebite/ b$ 1 an $i ? luni n ca!ul celor care $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii peciale/ c$ 2 ani n itua"ie de r%!boi au n alte condi"ii pre'%!ute prin 0ot%r+re a 1u'ernului. Art. 24. " 7adrele militare care au o 'ec0ime n er'iciu mai mare de ;0 de ani b%rba"ii $i 2< de ani femeile beneficia!%, pentru fiecare an n plu , de un por la pen ie de 2B din ba!a de calcul folo it% la tabilirea pen iei.

Art. 2&. " Pen ia de er'iciu tabilit% n condi"iile pre!entei le#i nu poate fi mai mare de 100B din ba!a de calcul folo it% la tabilirea pen iei. Art. 26. " #1$ Per oanele care beneficia!% de pen ie militar% de er'iciu pot fi ncadrate n munc%, pe durat% nedeterminat% au pe durat% determinat%, dup% ca!, inclu i' n ectorul public, beneficiind de drepturile alariale core pun!%toare func"iei n care unt ncadrate, inclu i' de porul de 'ec0ime core pun!%tor 'ec0imii n munc%, dob+ndite p+n% la data pen ion%rii. #2$ Per oanele pre'%!ute la alin. 516 pot cumula pen ia cu 'eniturile reali!ate, indiferent de ni'elul 'eniturilor re pecti'e. )*C+I!,*A a 2"a Pen ia de in'aliditate Art. 27. " 2u dreptul la pen ie de in'aliditate cadrele militare care $i=au pierdut total au cel pu"in @um%tate din capacitatea de munc% datorit%. a$ producerii unor accidente n timpul $i din cau!a er'iciului, accidentelor a imilate ace tora conform le#ii, bolilor contractate n timpul $i din cau!a ndeplinirii er'iciului militar $i tuberculo!ei/ b$ accidentelor au bolilor care nu au le#%tur% cu ndeplinirea er'iciului militar. Art. 2'. " Pen ia de in'aliditate e determin% n raport cu #radul de pierdere a capacit%"ii de munc%, a tfel. a$ in'aliditatea de #radul I, caracteri!at% prin pierderea total% a capacit%"ii de munc%, precum $i afectarea capacit%"ii de auto er'ire, nece it+nd n#ri@ire au upra'e#0ere permanent% din partea altei per oane/ b$ in'aliditatea de #radul II, caracteri!at% prin pierderea total% a capacit%"ii de munc%, cu po ibilitatea in'alidului de a e auto er'i f%r% a@utorul altei per oane/ c$ in'aliditatea de #radul III, caracteri!at% prin pierderea a cel pu"in @um%tate din capacitatea de munc%, in'alidul put+nd % pre te!e o acti'itate profe ional% dup% trecerea a n re!er'%. Art. 2(. " 7riteriile $i normele pe ba!a c%rora e face ncadrarea n #radele I, II $i III de in'aliditate e aprob% prin ordin comun al conduc%torilor in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516, cu a'i!ul Mini terului Muncii $i ,olidarit%"ii ,ociale $i al Mini terului ,%n%t%"ii $i 4amiliei. Art. %0. " #1$ -ncadrarea n #rad de in'aliditate e face de comi ii de e&perti!% medico=militar%. 7on tituirea, or#ani!area, func"ionarea $i atribu"iile comi iilor de e&perti!% medico=militar% e tabile c prin re#ulament comun, aprobat de mini trul ap%r%rii na"ionale, mini trul de interne $i directorul ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. #2$ 7omi iile de e&perti!% medico=militar% de pe l+n#% pitalele militare emit deci!ii medicale de ncadrare ntr=un #rad de in'aliditate, care 'or fi a'i!ate de 7omi ia 7entral% de C&perti!% Medico=Militar% a Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului de Interne au ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, dup% ca!. #%$ -mpotri'a deci!iilor medicale emi e n condi"iile alin. 526 e poate face conte ta"ie, n termen de ;0 de !ile de la comunicare, la 7omi ia 7entral% de C&perti!% Medico=Militar%. #4$ Dermenul de re!ol'are a conte ta"iilor e te de ;0 de !ile de la data nre#i tr%rii. #&$ Deci!iile comi iilor centrale de e&perti!% medico=militar%, date n olu"ionarea conte ta"iilor pre'%!ute la alin. 5;6, pot fi conte tate la in tan"ele @udec%tore$ti competente, n termen de ;0 de !ile de la comunicare. #6$ Deci!iile medicale de ncadrare au de nencadrare n #rade de in'aliditate, neconte tate n termen, r%m+n definiti'e. Art. %1. " #1$ 7adrele militare n acti'itate care $i=au pierdut capacitatea de munc% datorit% unor accidente au unor boli care nu au le#%tur% cu ndeplinirea er'iciului militar beneficia!% de pen ia de in'aliditate numai dac% ndepline c cel pu"in @um%tate din condi"iile de 'ec0ime n er'iciu, n raport cu '+r ta, dup% cum urmea!%. ===================================================================== >+r ta cadrului militar >ec0imea n er'iciu reali!at%

n momentul i'irii in'alidit%"ii anterior i'irii in'alidit%"ii ===================================================================== ub 2< de ani 2<=;1 de ani ;1=;7 de ani ;7=4; de ani 4;=4) de ani 4)=<< de ani pe te << de ani =====================================================================

5ani6 < 8 11 14 18 22 2<

#2$ 2u dreptul la pen ie militar% de in'aliditate $i cei care la data i'irii in'alidit%"ii nu mai a'eau calitatea de cadru militar n acti'itate, dar ndepline c condi"ia de 'ec0ime n er'iciu pre'%!ut% la alin. 516. Art. %2. " -n ca!ul n care in'aliditatea =a i'it ca urmare a unui accident n timpul $i din cau!a er'iciului au a unui accident a imilat ace tuia, a unor boli contractate n timpul $i din cau!a ndeplinirii er'iciului militar au tuberculo!ei, pen ia de in'aliditate e acord% indiferent de 'ec0imea n er'iciu. Art. %%. " #1$ 7uantumul pen iei de in'aliditate e tabile$te propor"ional cu num%rul anilor de er'iciu, conform pre'ederilor art. 22=24. #2$ (a uma procentelor cu'enite pentru 'ec0imea n er'iciu efecti' reali!at% e adau#%, pentru fiecare an poten"ial, p+n% la reali!area 'ec0imii complete, urm%toarele procente. a$ 1B pentru in'aliditate de #radul I/ b$ 0,8B pentru in'aliditate de #radul II/ c$ 0,?B pentru in'aliditate de #radul III. #%$ 7uantumul pen iei de in'aliditate tabilit n condi"iile alin. 516, pentru ca!urile pre'%!ute la art. ;1, 'a fi diminuat dup% cum urmea!%. a$ cu 10B pentru #radul I de in'aliditate/ b$ cu 1<B pentru #radul II de in'aliditate/ c$ cu 20B pentru #radul III de in'aliditate. Art. %4. " Pen ionarii ncadra"i n #radul I de in'aliditate au dreptul la o indemni!a"ie de n o"itor, n afara pen iei, n cuantumul tabilit pentru acea t% cate#orie n i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale. Art. %&. " #1$ Pen ionarii de in'aliditate unt upu$i re'i!uirii medicale la inter'ale de ?=12 luni, la termenele tabilite de comi iile de e&perti!% medico=militar%. #2$ Dup% fiecare re'i!uire comi iile de e&perti!% medico=militar% emit o nou% deci!ie medical% prin care e tabile$te, dup% ca!. a$ men"inerea n acela$i #rad de in'aliditate/ b$ ncadrarea n alt #rad de in'aliditate/ c$ ncetarea calit%"ii de pen ionar de in'aliditate ca urmare a redob+ndirii capacit%"ii de munc%. #%$ Dreptul la pen ie de in'aliditate e modific% au ncetea!% ncep+nd cu luna urm%toare celei n care =a emi deci!ia de re'i!uire medical%. #4$ 3epre!entarea la re'i!uirea medical% atra#e u pendarea pl%"ii pen iei ncep+nd cu luna urm%toare celei n care era pre'%!ut% re'i!uirea medical%. #&$ Re'i!uirea medical% periodic% e poate face $i la cererea pen ionarilor, dac% tarea %n%t%"ii lor =a mbun%t%"it au, dup% ca!, =a a#ra'at n termenul de re'i!uire, dar numai p+n% la mplinirea '+r tei de << de ani. #6$ 3u unt upu$i re'i!uirii medicale periodice pen ionarii de in'aliditate care. a$ pre!int% in'alidit%"i ire'er ibile/ b$ au mplinit '+r ta pre'%!ut% la alin. 5<6/ c$ beneficia!% de pen ie n condi"iile art. 1; lit. b6 $i ale art. 14 lit. b6.

Art. %6. " (a mplinirea '+r telor pre'%!ute de pre!enta le#e pentru ob"inerea pen iei militare de er'iciu pentru limit% de '+r t% pen ionarii de in'aliditate pot opta pentru pen ia care i a'anta@ea!%. Aeneficiarii pen iei de in'aliditate de #radul I $i men"in dreptul la indemni!a"ia de n o"itor, indiferent de pen ia pentru care optea!%. )*C+I!,*A a %"a Pen ia de urma$ Art. %7. " 2u dreptul la pen ie de urma$ copiii $i o"ul upra'ie"uitor, dac% per oana decedat% era pen ionar au ndeplinea condi"iile pentru ob"inerea unei pen ii militare de tat. Art. %'. " 7opiii au dreptul la pen ie de urma$. a$ p+n% la mplinirea '+r tei de 1? ani/ b$ dac% $i continu% tudiile ntr=o form% de n'%"%m+nt or#ani!at% potri'it le#ii, p+n% la terminarea ace tora, f%r% a dep%$i '+r ta de 2? de ani/ c$ dac% unt ele'i au tuden"i militari ai in titu"iilor militare au ci'ile de n'%"%m+nt, p+n% la ob"inerea primului #rad de ofi"eri, mai tru militar au ubofi"er, f%r% a dep%$i '+r ta de 2? de ani/ d$ pe toat% durata in'alidit%"ii de orice #rad, dac% acea ta =a i'it n perioada n care e afla n una dintre itua"iile pre'%!ute la lit. a6, b6 au c6. Art. %(. " #1$ ,o"ul upra'ie"uitor are dreptul la pen ie de urma$ pe tot timpul 'ie"ii, la mplinirea '+r tei tandard de pen ionare pre'%!ute de (e#ea nr. 1)*2000, dac% a a'ut cel pu"in 1< ani de c% %torie cu per oana decedat%. #2$ -n ca!ul n care durata c% %toriei e te mai mic% de 1< ani, dar cel pu"in 10 ani, cuantumul pen iei de urma$ cu'enit o"ului upra'ie"uitor e diminuea!% cu 0,<B pentru fiecare lun%, re pecti' ?B pentru fiecare an de c% %torie n minu . Art. 40. " #1$ ,o"ul upra'ie"uitor are dreptul la pen ie de urma$, indiferent de '+r t%, pe timpul c+t e te in'alid de #radul I au II, dac% a a'ut cel pu"in un an de c% %torie cu per oana decedat%. #2$ ,o"ul upra'ie"uitor are dreptul la pen ie de urma$, indiferent de '+r ta $i de durata c% %toriei, dac% dece ul o"ului u "in%tor =a produ n timpul acti'it%"ii, ca urmare a unui accident n timpul $i din cau!a er'iciului, a unui accident a imilat ace tuia conform le#ii, a unei boli contractate n timpul $i din cau!a ndeplinirii er'iciului militar, a imilat% unei boli profe ionale, au a tuberculo!ei $i dac% nu reali!ea!% 'enituri lunare pro'enite dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie au ace tea unt mai mici dec+t un fert din alariul mediu brut pe economie. Art. 41. " ,o"ul upra'ie"uitor care nu ndepline$te condi"iile pre'%!ute la art. ;) au la art. 40 alin. 516 beneficia!% de pen ie de urma$ pe o perioad% de ? luni de la data dece ului, dac% n acea t% perioad% nu reali!ea!% 'enituri lunare dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie au ace tea unt mai mici dec+t un fert din alariul mediu brut pe economie. Art. 42. " ,o"ul upra'ie"uitor care are n n#ri@ire, la data dece ului u "in%torului, unul au mai mul"i copii n '+r t% de p+n% la 7 ani beneficia!% de pen ie de urma$ p+n% la mplinirea '+r tei de 7 ani a ultimului copil, n perioadele n care nu reali!ea!% 'enituri lunare dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie au ace tea unt mai mici dec+t un fert din alariul mediu brut pe economie. Art. 4%. " #1$ Pen ia de urma$ e calculea!%, dup% ca!, din. a$ pen ia de er'iciu pentru limit% de '+r t% aflat% n plat% au la care ar fi a'ut dreptul, n condi"iile le#ii, u "in%torul decedat/ b$ pen ia de in'aliditate de #radul I, n ca!ul n care dece ul u "in%torului a ur'enit naintea ndeplinirii condi"iilor pentru ob"inerea pen iei pentru limit% de '+r t% $i era n plat% cu pen ie anticipat%, pen ie anticipat% par"ial%, pen ie de in'aliditate de orice #rad au ar fi a'ut dreptul, n condi"iile le#ii, la una dintre ace te cate#orii de pen ii. #2$ 7uantumul pen iei de urma$ e tabile$te procentual din pen ia u "in%torului pre'%!ut% la alin. 516, n func"ie de num%rul urma$ilor ndrept%"i"i, a tfel. a$ pentru un in#ur urma$ <0B/

b$ pentru 2 urma$i 7<B/ c$ pentru ; au mai mul"i urma$i 100B. Art. 44. " 7uantumul pen iei de urma$, n ca!ul orfanilor de ambii p%rin"i, repre!int% n umarea drepturilor de urma$ calculate dup% fiecare p%rinte. Art. 4&. " -n ca!ul modific%rii num%rului de urma$i pen ia e recalculea!% n conformitate cu di po!i"iile art. 4; alin. 526. Art. 46. " ,o"ul upra'ie"uitor care are dreptul la o pen ie proprie $i ndepline$te condi"iile pre'%!ute de le#e pentru ob"inerea pen iei de urma$ dup% o"ul decedat poate opta pentru cea mai a'anta@oa % pen ie. Art. 47. " Aeneficiarii pen iei de urma$ pre'%!u"i la art. ;8 lit. d6 $i la art. 40 alin. 516 unt e&perti!a"i, upu$i re'i!uirii medicale n condi"iile art. ;< $i au obli#a"ia de a urma pro#ramele recuperatorii conform acelora$i re#lement%ri pre'%!ute pentru pen ia de in'aliditate n i temul public de pen ii. )*C+I!,*A a 4"a 2ctuali!area pen iilor Art. 4'. " #1$ 7uantumul pen iilor militare e actuali!ea!% dup% cum urmea!%. a$ ori de c+te ori e ma@orea!% olda de #rad $i* au olda func"iei ma&ime ale cadrelor militare n acti'itate, potri'it #radului militar a'ut la data trecerii n re!er'%, n raport cu procentul de tabilire a pen iei n condi"iile pre'%!ute la art. 22=24/ b$ n func"ie de po ibilit%"ile financiare, n cur ul e&ecu"iei bu#etare, prin inde&are cu un procent care % acopere cu p+n% la 100B rata infla"iei, prin 0ot%r+re a 1u'ernului/ c$ n itua"iile n care m% urile de protec"ie ocial% pre'%!ute la lit. b6 e re#% e c n ma@orarea oldelor de #rad $i* au oldelor de func"ie ale cadrelor militare n acti'itate, actuali!area pen iilor e efectuea!% n condi"iile pre'%!ute la lit. a6. #2$ P+n% la nc0eierea proce ului de recalculare a pen iilor militare de tat, pre'%!ut% la art. 7), e 'or aplica pre'ederile alin. 516 lit. b6. )*C+I!,*A a &"a ,tabilirea $i plata pen iilor Art. 4(. " #1$ Pen iile militare de tat e acord% la cererea per oanei ndrept%"ite, a mandatarului de emnat de acea ta cu procur% pecial%, a tutorelui au curatorului ace teia, adre at%, dup% ca!, a tfel. A. (a Mini terul 2p%r%rii 3a"ionale. a$ unit%"ii militare din care a f%cut parte militarul, dac% ace ta ndepline$te condi"iile de pen ionare la trecerea n re!er'% au direct n retra#ere/ b$ centrului militar @ude"ean, n ca!ul celor care ndepline c condi"iile de pen ionare dup% data ie$irii din r+ndul cadrelor militare n acti'itate. -. (a Mini terul de Interne $i la ,er'iciul Rom+n de Informa"ii. a$ unit%"ii militare din care a f%cut parte la data trecerii n re!er'% au direct n retra#ere/ b$ in pectoratului @ude"ean au ec"iei de informa"ii, centrului militar din ra!a de domiciliu a urma$ilor pen ionarilor militari deceda"i. #2$ Pentru cadrele militare care apar"in Mini terului Eu ti"iei, precum $i pentru cele deta$ate pentru a e&ecuta mi iuni n afara in titu"iilor men"ionate la art. < alin. 516 cererile e depun prin tructurile de per onal ale Mini terului Eu ti"iei, re pecti' prin cele ale unit%"ilor din care au fo t deta$ate. #%$ Pentru cadrele militare care apar"in Mini terului Eu ti"iei, ,er'iciului de Protec"ie $i Pa!%, ,er'iciului de Informa"ii C&terne $i ,er'iciului de Delecomunica"ii ,peciale cererile de pen ionare e depun la or#anele apar"in+nd Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale $i, re pecti', Mini terului de Interne, dup% ca!, potri'it protocoalelor nc0eiate ntre ace tea. #4$ Pentru per oanele cu drept la pen ie de urma$, ai c%ror u "in%tori deceda"i au fo t pen ionari militari, cererea $i actele de pen ionare e pot depune $i la or#anele de pen ii n a c%ror e'iden"% =au aflat u "in%torii.

Art. &0. " #1$ -n 'ederea tabilirii pen iei militare de tat or#anele pre'%!ute la art. 4) unt obli#ate % ntocmea c% do arul de pen ionare, ace tea purt+nd ntrea#a r% pundere pentru e&actitatea datelor n cri e. #2$ Do arul de pen ionare pentru in'aliditate trebuie % con"in% n mod obli#atoriu $i deci!ia medical% de ncadrare n #rad de in'aliditate. #%$ Metodolo#ia de ntocmire a do arului de pen ionare e tabile$te prin ordin comun al mini trului ap%r%rii na"ionale, mini trului de interne $i directorului ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. Art. &1. " Do arul de pen ionare e ntocme$te $i e depune la or#anul de pen ii con tituit la ni'elul in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516, de c%tre or#anele pre'%!ute la art. 4), n termen de ;0 de !ile de la data la care =a nre#i trat cererea. Art. &2. " #1$ Drepturile de pen ie e tabile c $i e pl%te c a tfel. a$ de la data ncet%rii pl%"ii oldelor cadrelor militare au, dup% ca!, a oldei au pen iei u "in%torului decedat, dac% cererea, mpreun% cu toate actele nece are, a fo t depu % la or#anul de pen ii n cel mult )0 de !ile de la data i'irii ace tor itua"ii/ b$ din prima !i a lunii urm%toare celei n care cererea, mpreun% cu actele nece are, a fo t depu % la or#anul de pen ii pe te termenul pre'%!ut la lit. a6. #2$ Pentru per oanele care ndepline c condi"iile de pen ionare ulterior datei ie$irii din r+ndul cadrelor militare n acti'itate au ulterior dece ului u "in%torului pen ia e tabile$te $i e pl%te$te cu ncepere din prima !i a lunii urm%toare celei n care =a depu cererea, mpreun% cu actele nece are, la or#anul de pen ii. Art. &%. " #1$ ,tabilirea dreptului la pen ie au re pin#erea cererii de pen ionare e face prin deci!ie emi % de or#anele de pen ii n termen de 4< de !ile de la data depunerii do arului de pen ionare. Deci!ia 'a cuprinde n mod obli#atoriu temeiurile de fapt $i de drept care au condu la admiterea au la re pin#erea cererii de pen ionare, precum $i termenul n care poate fi introdu % conte ta"ia. #2$ Deci!iile de pen ie e comunic% n cri per oanelor care au olicitat pen ionarea n termen de 10 !ile de la data emiterii. Art. &4. " #1$ -mpotri'a deci!iilor emi e n condi"iile art. <; e poate introduce conte ta"ie, n termen de ;0 de !ile de la comunicare, la comi iile de conte ta"ii pen ii care func"ionea!% n cadrul Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului de Interne $i ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. #2$ 7omponen"a nominal% a comi iilor men"ionate la alin. 516 e tabile$te prin ordin al mini trului ap%r%rii na"ionale, al mini trului de interne au al directorului ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, dup% ca!. #%$ Deci!iile comi iilor de conte ta"ii pot fi atacate n in tan"% potri'it (e#ii nr. 1)*2000. #4$ Deci!iile de pen ie neconte tate n termen, precum $i deci!iile comi iilor de conte ta"ii, care nu au fo t atacate la in tan"ele @udec%tore$ti, unt definiti'e. Art. &&. " 7omi ia de conte ta"ii olu"ionea!% conte ta"iile n termenul pre'%!ut de le#e. Art. &6. " -n ca!ul n care or#anele de pen ii con tat% unele erori n tabilirea $i plata drepturilor de pen ie e 'or opera re'i!uirile $i modific%rile le#ale. Art. &7. " #1$ Plata pen iilor e face lunar. #2$ Pen ia e pl%te$te per onal titularului, mandatarului de emnat de ace ta prin procur% pecial% au repre!entantului le#al al ace tuia. #%$ Modalit%"ile de plat% a pen iilor e tabile c prin ordin comun al mini trului ap%r%rii na"ionale, mini trului de interne $i directorului ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. Art. &'. " #1$ Plata pen iei ncetea!% ncep+nd cu luna urm%toare celei n care. a$ beneficiarul a decedat/ b$ beneficiarul nu mai ndepline$te condi"iile le#ale n temeiul c%rora i=a fo t acordat% pen ia/ c$ beneficiarul pen iei de urma$ a fo t condamnat printr=o 0ot%r+re r%ma % definiti'% pentru infrac"iunea de omor au tentati'% de omor comi % a upra u "in%torului.

#2$ In tan"ele @udec%tore$ti au obli#a"ia ca, n termen de 10 !ile de la data r%m+nerii definiti'e a 0ot%r+rii pronun"ate, n ca!urile pre'%!ute la alin. 516 lit. c6, % comunice n cri acea t% itua"ie or#anelor de pen ii ale in titu"iilor men"ionate la art. < alin. 516. Art. &(. " #1$ Plata pen iei e u pend% ncep+nd cu luna urm%toare celei n care. a$ pen ionarul $i tabile$te domiciliul pe teritoriul unui tat cu care Rom+nia a nc0eiat con'en"ie de a i#ur%ri ociale, dac% n cadrul ace teia e pre'ede c% pen ia e pl%te$te de cel%lalt tat/ b$ pen ionarul a fo t concentrat au mobili!at/ c$ beneficiarul unei pen ii de in'aliditate nu e pre!int% la re'i!uirea medical% periodic%/ d$ beneficiarul unei pen ii de urma$, cu e&cep"ia celor pre'%!u"i la art. 40=42, reali!ea!% 'enituri brute lunare dintr=o acti'itate profe ional% mai mari dec+t @um%tate din alariul mediu brut pe economie, pentru care a i#urarea e te obli#atorie/ e$ copilul urma$ nu mai ndepline$te condi"iile pre'%!ute la art. ;8 lit. b6=d6/ .$ o"ul upra'ie"uitor, beneficiarul unei pen ii de urma$, e rec% %tore$te. #2$ Plata indemni!a"iei de n o"itor e u pend% pe timpul c+t pen ionarul de in'aliditate #radul I, cu e&cep"ia ne'%!%torilor, e te internat n in titu"ii de a i ten"% ocial% au n unit%"i medicale peciali!ate, n care e a i#ur% upra'e#0ere $i n#ri@ire permanent%. Art. 60. " #1$ Reluarea n plat% a pen iilor u pendate e face la cerere, ncep+nd cu luna urm%toare celei n care a ncetat cau!a u pend%rii, dac% cererea a fo t depu % n termen de ;0 de !ile de la data ncet%rii cau!ei u pend%rii. #2$ -n itua"ia n care cererea de reluare n plat% a fo t depu % dup% e&pirarea termenului de ;0 de !ile plata e face ncep+nd cu luna urm%toare celei n care a fo t depu % cererea. #%$ Reluarea n plat% a pen iei de urma$ u pendate ca urmare a nendeplinirii condi"iilor pre'%!ute la art. ;8 lit. b6=d6 e face de la data nceperii anului $colar au de la data emiterii deci!iei medicale de ncadrare ntr=un #rad de in'aliditate. Art. 61. " #1$ Pot cumula pen ia de urma$ cu 'eniturile reali!ate dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie, indiferent de ni'elul ace tora. a$ copiii urma$i, orfani de ambii p%rin"i, pe perioada $colari!%rii, p+n% la '+r tele pre'%!ute la art. ;8 lit. a6=c6/ b$ ne'%!%torii care beneficia!% de pen ie. #2$ Aeneficiarii pen iei de urma$, cu e&cep"ia celor pre'%!u"i la art. 40=42, pot cumula pen ia cu 'eniturile reali!ate dintr=o acti'itate profe ional%, dac% 'eniturile brute lunare reali!ate nu dep%$e c @um%tate din alariul mediu brut lunar pe economie. Art. 62. " Aeneficiarii pen iei militare de er'iciu care e ncadrea!% n munc% dup% trecerea n re!er'% pot olicita tabilirea drepturilor de pen ie n raport cu 'ec0imea dob+ndit% dup% pen ionare n condi"iile pre'%!ute de (e#ea nr. 1)*2000. Art. 6%. " #1$ Deci!iile de pen ie ale pen ionarilor militari rec0ema"i n r+ndul cadrelor militare n acti'itate e re'oc%. #2$ Pre'ederile alin. 516 e aplic% din !iua n care militarul =a pre!entat la unitatea n care a fo t ncadrat. #%$ Fnitatea $i militarii rec0ema"i n r+ndul cadrelor militare n acti'itate pot cere oric+nd pen ionarea n condi"iile pre!entei le#i. #4$ (a o nou% trecere n re!er'% 'ec0imea care e ia n con iderare la tabilirea pen iei de er'iciu e te cea tabilit% la pen ionarea anterioar%, la care e adau#% timpul er'it dup% rec0emarea n r+ndul cadrelor militare n acti'itate. #&$ -n ba!a de calcul a pen iei e iau oldele pre'%!ute la art. 21. Art. 64. " Aeneficiarul dreptului de pen ie e te obli#at % comunice or#anului de pen ii modificarea pri'ind condi"iile de acordare $i plat% a pen iei, n termen de 1< !ile de la apari"ia ace teia. Art. 6&. " #1$ ,umele r%ma e nenca ate de c%tre pen ionarul decedat, repre!ent+nd pen ia pe luna n care a a'ut loc dece ul $i, dup% ca!, drepturile de pen ie cu'enite $i neac0itate p+n% la

dece , e pl%te c o"ului upra'ie"uitor, copiilor, p%rin"ilor au, n lip a ace tora, celorlal"i mo$tenitori, n condi"iile dreptului comun. #2$ ,umele pre'%!ute la alin. 516 pot fi olicitate n cadrul termenului #eneral de pre crip"ie. Art. 66. " #1$ ,umele nca ate necu'enit cu titlu de pen ie e recuperea!% de la pen ionari n termenul de pre crip"ie de ; ani. #2$ ,umele nca ate necu'enit cu titlu de pen ie, ca urmare a unei infrac"iuni %'+r$ite de pen ionarul militar, e recuperea!% de la ace ta de la data primei pl%"i a umelor necu'enite, plu dob+n!ile aferente p+n% la recuperarea inte#ral% a pre@udiciului. #%$ Debitele tabilite potri'it alin. 526, r%ma e nerecuperate de la pen ionarii deceda"i, e recuperea!% de la mo$tenitori, n condi"iile dreptului comun. Art. 67. " Recuperarea umelor pre'%!ute la art. ?? e face pe ba!a deci!iei emi e de or#anele de pen ii din cadrul Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului de Interne $i ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, dup% ca!, care con tituie titlu e&ecutoriu. Art. 6'. " #1$ Debitele pro'enite din drepturile de pen ie $i a i#ur%ri ociale, care nu pot fi recuperate de or#anele de pen ii militare, 'or fi tran mi e or#anelor financiare cu atribu"ii n ace t en . #2$ ,umele pro'enite din recuperarea debitelor 'or fi 'irate la bu#etul de tat. CAPIT L!L III R% punderea @uridic% Art. 6(. " -nc%lcarea pre'ederilor pre!entei le#i atra#e r% punderea material%, ci'il%, contra'en"ional% au penal%, dup% ca!. )*C+I!,*A 1 Infrac"iuni Art. 70. " 7ompletarea de c%tre func"ionar a formularelor=tip referitoare la tabilirea $i plata pen iilor cu date nereale, a'+nd ca efect denaturarea e'iden"elor pri'ind pen ionarii militari, 'ec0imea n munc% au efectuarea de pl%"i ne@u tificate din bu#etul de tat, con tituie infrac"iune de fal intelectual $i e pedep e$te potri'it 7odului penal. )*C+I!,*A a 2"a 7ontra'en"ii Art. 71. " 7on tituie contra'en"ie urm%toarele fapte dac% nu unt %'+r$ite n a tfel de condi"ii nc+t, potri'it le#ii penale, % con tituie infrac"iuni. a$ nere pectarea metodolo#iei de ncadrare n condi"ii deo ebite $i peciale de munc%/ b$ nere pectarea obli#a"iei beneficiarului dreptului de pen ie de a comunica or#anului de pen ii modific%rile ur'enite pri'ind acordarea $i plata pen iei, n termen de 1< !ile de la apari"ia ace tora. Art. 72. " 7ontra'en"iile pre'%!ute la art. 71 e anc"ionea!% dup% cum urmea!%. a$ cele de la lit. b6 cu amend% de la ;.000.000 lei la ?.000.000 lei/ b$ cele de la lit. a6 cu amend% de la ?.000.000 lei la ).000.000 lei. Art. 7%. " 3i'elul amen!ilor pre'%!ut la art. 72 'a fi actuali!at prin 0ot%r+re a 1u'ernului. Art. 74. " 7on tatarea contra'en"iilor $i aplicarea amen!ilor e fac de or#anele de pen ii militare $i de cele de control ale in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale. Art. 7&. " 2men!ile contra'en"ionale aplicate conform pre!entei le#i e fac 'enit la bu#etul de tat. Art. 76. " Di po!i"iile pre!entei le#i referitoare la tabilirea $i anc"ionarea contra'en"iilor e completea!% cu pre'ederile (e#ii nr. ;2*1)?8 pri'ind tabilirea $i anc"ionarea contra'en"iilor86, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare. 999999999999 86 (e#ea nr. ;2*1)?8 a fo t abro#at% prin Ordonan"a 1u'ernului nr. 2*2001, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 410 din 2< iulie 2001, aprobat% cu modific%ri $i complet%ri prin (e#ea nr. 180*2002.

-n conformitate cu art. 48 din Ordonan"a 1u'ernului nr. 2*2001, ori de c+te ori ntr=o le#e pecial% au alt act normati' anterior e face trimitere la (e#ea nr. ;2*1)?8 pri'ind tabilirea $i anc"ionarea contra'en"iilor, acea ta e 'a ocoti f%cut% la di po!i"iile core pun!%toare din acea t% ordonan"%. CAPIT L!L I/ Di po!i"ii tran!itorii Art. 77. " #1$ 7on tituie 'ec0ime n er'iciu au n munc% pentru tabilirea pen iei militare de tat $i perioadele recuno cute n condi"iile le#ii, p+n% la data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i. #2$ Do'ada 'ec0imii n er'iciu pentru tabilirea pen iei militare de tat, pentru perioadele anterioare datei intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i, e face cu actele pre'%!ute de le#i la"ia anterioar%. #%$ 7on tituie 'ec0ime n er'iciu pentru tabilirea pen iei militare de tat $i perioada n care, anterior datei intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i, =au urmat cur urile de !i ale n'%"%m+ntului uperior, or#ani!at potri'it le#ii, pe durata normal% a tudiilor re pecti'e, cu condi"ia ab ol'irii ace tora, potri'it le#ii. #4$ -n ca! de ab ol'ire a mai multor in titu"ii de n'%"%m+nt uperior e con ider% 'ec0ime n munc% o in#ur% perioad% de tudii, la ale#ere. Art. 7'. " #1$ Pentru cadrele militare n acti'itate care e pen ionea!% n condi"iile pre!entei le#i $i care au contribuit la fondul de pen ie uplimentar% e acord% la tabilirea pen iei, n condi"iile art. 22=24, un por procentual de. a$ ;B pentru o 'ec0ime a contribu"iei ntre <=1< ani/ b$ ?B pentru o 'ec0ime a contribu"iei ntre 1<=2< de ani/ c$ )B pentru o 'ec0ime a contribu"iei pe te 2< de ani. #2$ De la data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i, contribu"ia pentru pen ia uplimentar% 'a de'eni contribu"ie indi'idual% la bu#etul de tat, pentru pre ta"iile pre'%!ute la art. 4. #%$ 7ota de contribu"ie indi'idual% e te de <B. Aa!a lunar% de calcul pentru care e 'a determina contribu"ia indi'idual% o repre!int% olda lunar% brut%. Art. 7(. " #1$ Pen iile militare tabilite n ba!a le#i la"iei anterioare datei intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i e recalculea!% a tfel. a$ cuantumul pen iei n plat% e actuali!ea!%, a'+nd ca ba!% de calcul olda lunar% brut% n 'i#oare la data aplic%rii pre!entei le#i, core pun!%toare func"iei ma&ime a #radului militar a'ut la data trecerii n re!er'%, pe ba!a unei metodolo#ii aprobate prin 0ot%r+re a 1u'ernului886, la propunerea in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516/ 99999999999 886 2 e 'edea :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.188*2001 pentru aprobarea 3ormelor metodolo#ice pri'ind recalcularea pen iilor militare de tat, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 782 din 7 decembrie 2001. b$ n ca!ul n care cuantumul pen iei ob"inut conform lit. a6 e te mai mic dec+t cuantumul pen iei n plat% e men"ine cuantumul pen iei n plat%. #2$ ,umele re!ultate ca diferen"% ntre pen iile n plat% $i pen iile recalculate prin aplicarea pre'ederilor alin. 516 lit. a6 e acord% e$alonat ncep+nd cu anul 2002, p+n% la nc0eierea proce ului de recalculare a pen iilor din i temul public de pen ii, dup% cum urmea!%. a$ pentru anul 2002, 10B din cuantumul diferen"ei, ncep+nd cu 1 ianuarie 2002, $i 10B ncep+nd cu 1 iulie 2002/ b$ pentru anul 200;, 20B din cuantumul diferen"ei, ncep+nd cu 1 ianuarie 200;, $i 20B ncep+nd cu 1 iulie 200;/ c$ pentru anul 2004, 20B din cuantumul diferen"ei, ncep+nd cu 1 ianuarie 2004, $i 20B ncep+nd cu 1 iulie 2004. Art. '0. " (a data nc0eierii proce ului de recalculare a pen iilor, efectuat% potri'it pre'ederilor

art. 7), pen iile $i pen iile uplimentare acordate pe ba!a le#i la"iei anterioare, aflate n plat%, de'in pen ii militare de tat n n"ele ul pre!entei le#i. CAPIT L!L / Di po!i"ii finale Art. '1. " 7ererile adre ate or#anului de pen ii con tituit la ni'elul in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516 e olu"ionea!% n termenul pre'%!ut de le#e $i unt cutite de orice fel de ta&%. Art. '2. " Militarii care au fo t de#rada"i militar ori au pierdut #radul de ofi"er, mai tru militar au ubofi"er au dreptul la pen ie de er'iciu pentru limit% de '+r t%, dac% au la data trecerii n re!er'% cel pu"in ;0 de ani 'ec0ime n er'iciu b%rba"ii $i 2< de ani femeile, din care efecti' ca militar 1< ani b%rba"ii $i 10 ani femeile, $i dac% au mplinit '+r ta tandard de pen ionare pre'%!ut% de (e#ea nr. 1)*2000. Aa!a de calcul pentru tabilirea pen iei o con tituie olda lunar% brut% primit% n ultima lun% de acti'itate. Art. '%. " 7ererile nre#i trate $i ne olu"ionate p+n% la data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i 'or fi olu"ionate conform normelor le#ale e&i tente la data de c0iderii drepturilor de a i#ur%ri ociale $i pen ii. Art. '4. " Drepturile de pen ie militar% e tran fer% n "%rile n care pen ionarii militari $i tabile c domiciliul au re$edin"a, n condi"iile re#lementate prin acorduri $i con'en"ii interna"ionale la care Rom+nia e te parte. Art. '&. " -n aplicarea pre!entei le#i in titu"iile pre'%!ute la art. < alin. 516 emit norme metodolo#ice n termen de 4< de !ile de la publicarea pre!entei le#i n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I. Art. '6. " (a tabilire pen iile e rotun@e c din 1.000 n 1.000 lei n fa'oarea beneficiarului. Art. '7. " Pre!enta le#e intr% n 'i#oare la data de 1 aprilie 200186. Art. ''. " Pe data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i e abro#%. Decretul nr. 214*1)77 pri'ind pen iile militare de tat, publicat n Auletinul Oficial, Partea I, nr. 8; din ? au#u t 1)77, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare/ Decretul nr. 247*1)77 cu pri'ire la ncadrarea cadrelor militare permanente n #rupele I, II au III de munc%, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare/ Decretul nr. 248*1)77 pri'ind criteriile $i normele de ncadrare n #rade de in'aliditate a militarilor din cadrele permanente, publicat n Auletinul Oficial, Partea I, nr. 8< din 7 au#u t 1)77/ Decretul nr. 24)*1)77 pri'ind aprobarea Re#ulamentului de or#ani!are $i func"ionare a comi iilor de pen ii $i a comi iilor de e&perti!% medico=militar%, publicat n Auletinul Oficial, Partea I, nr. 8< din 7 au#u t 1)77/ orice alte di po!i"ii contrare pre!entei le#i. 999999999999 86 Men"ion%m c% prin Deci!ia 7ur"ii 7on titu"ionale nr. 7 din 1< ianuarie 2002, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002, art. 87 a fo t declarat necon titu"ional.

'i!itatori 19 martie 1998

din

0ttp.**domino.Gappa.ro*0 ome.n f0ttp.**domino.Ga ppa.ro*0ome.n f

mailto. uperle&HGappa.romailto. uperle&HGappa.rodataba ema ter mailto. uperle&HGappa.romailto. uperle&HGappa.ro

C0p1rig2t3 1((' 4inisterul T0ate drepturile re9ervate. :i.u9are pe Internet ;n e<clusivitate prin Kappa 0ttp.**III.note .net*0ttp.**III.note .net*

5usti6iei,

70m8nia.

DOPDOP Lege nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat, republicata Lege nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat Republicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 14 octombrie 2002 CAPIT L!L I Di po!i"ii #enerale Art. 1. " #1$ Dreptul la pen ii $i a i#ur%ri ociale pentru cadrele militare e te #arantat de tat $i e e&ercit% n condi"iile pre!entei le#i. #2$ Principiile #enerale pre'%!ute la art. 2 din (e#ea nr. 1)*2000 pri'ind i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale e aplic% n mod core pun!%tor $i pen iilor militare de tat, e&cept+nd itua"iile n care prin pre!enta le#e e di pune altfel. Art. 2. " ,i temul pen iilor militare de tat $i a i#ur%rilor ociale din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale acoper% ri curile acti'it%"ii militare, precum $i pierderile de 'enituri datorate in'alidit%"ii, b%tr+ne"ii $i dece ului. Art. %. " De pre'ederile pre!entei le#i beneficia!% cadrele militare n acti'itate, n re!er'% au n retra#ere, denumite n continuare cadre militare, precum $i urma$ii ace tora. Art. 4. " -n i temul pen iilor militare de tat $i a i#ur%rilor ociale din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale e acord% urm%toarele pre ta"ii. a$ pen ii militare de tat/ b$ alte drepturi de a i#ur%ri ociale tabilite prin le#i au prin 0ot%r+ri ale 1u'ernului, pe ba!a di po!i"iilor le#ale aplicabile n i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale. Art. &. " #1$ Mini terul 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terul de Interne $i ,er'iciul Rom+n de Informa"ii a i#ur% aplicarea re#lement%rilor referitoare la pen iile militare de tat $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale ale militarilor, e&ercit% controlul aplic%rii ace tora $i ini"ia!% propuneri de acte normati'e n domeniu. #2$ 4ondurile nece are pentru plata pen iilor militare de tat $i a altor drepturi de a i#ur%ri ociale e a i#ur% de la bu#etul de tat prin bu#etele in titu"iilor pre'%!ute la alin. 516. #%$ 2dmini trarea $i controlul #e tion%rii fondurilor e reali!ea!% prin or#ane peciali!ate, con tituite la ni'elul in titu"iilor pre'%!ute la alin. 516. Art. 6. " 7adrele militare pot beneficia de o in#ur% pen ie militar% de tat. Art. 7. " #1$ Drepturile de pen ii unt impre criptibile $i nu pot fi cedate total au par"ial. #2$ Plata pre ta"iilor pre'%!ute la art. 4 e upune termenului #eneral de pre crip"ie, conform le#ii. #%$ Obli#a"iile $i pre ta"iile de a i#ur%ri ociale e ac0it% n moned% na"ional%. Art. '. " 7adrele militare e pot a i#ura $i la in titu"iile pri'ate de a i#ur%ri ociale n condi"iile pre'%!ute de le#e. Art. (. " #1$ 7ondi"iile de munc% n care e de f%$oar% acti'itatea cadrelor militare pot fi. a$ normale/ b$ deo ebite/ c$ peciale.

#2$ Re#lement%rile pri'ind locurile de munc% $i acti'it%"ile cu condi"ii deo ebite $i peciale tabilite pentru i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale e aplic% $i cadrelor militare care $i de f%$oar% acti'itatea n condi"ii imilare. #%$ (ocurile de munc% $i acti'it%"ile cu condi"ii deo ebite $i peciale, pecifice pentru cadrele militare86, e tabile c prin 0ot%r+re a 1u'ernului, pe ba!a propunerilor in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale. 99999999999999 86 2 e 'edea :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.2)4*2001 pri'ind tabilirea locurilor de munc% $i acti'it%"ilor cu condi"ii deo ebite, condi"ii peciale $i alte condi"ii, pecifice pentru cadrele militare n acti'itate, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 84) din 2) decembrie 2001. #4$ :ot%r+rea 1u'ernului pre'%!ut% la alin. 5;6 'a fi adoptat% n termen de ; luni de la data public%rii pre!entei le#i n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I. CAPIT L!L II Pen ii militare de tat Art. 10. " ,i temul pen iilor militare de tat cuprinde. a$ pen ia de er'iciu/ b$ pen ia de in'aliditate/ c$ pen ia de urma$. )*C+I!,*A 1 Pen ia de er'iciu Art. 11. " Pen ia de er'iciu poate fi. a$ pentru limit% de '+r t%/ b$ anticipat%/ c$ anticipat% par"ial%. Art. 12. " 2u dreptul la pen ie de er'iciu pentru limit% de '+r t% cadrele militare n acti'itate care ndepline c cumulati' urm%toarele condi"ii. a$ '+r ta de << de ani/ b$ 'ec0ime minim% n er'iciu de ;0 de ani b%rba"ii $i 2< de ani femeile, din care efecti' ca militar 1< ani b%rba"ii $i 10 ani femeile. Art. 1%. " 2u dreptul la pen ie de er'iciu anticipat% cadrele militare n acti'itate care ndepline c condi"iile de 'ec0ime pre'%!ute la art. 12 lit. b6 $i e afl% n una dintre urm%toarele itua"ii. a$ au mplinit '+r ta de <0 de ani $i unt trecute n re!er'% ca urmare a mplinirii limitei de '+r t% n #rad pre'%!ut% de (e#ea nr. 80*1))< pri'ind ,tatutul cadrelor militare au ca urmare a reor#ani!%rii unor unit%"i $i a reducerii unor func"ii din tatele de or#ani!are, precum $i pentru alte moti'e au ne'oi ale in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale/ b$ unt trecute n re!er'% au direct n retra#ere ca urmare a cla %rii ca inapt au apt limitat pentru er'iciul militar de c%tre comi iile de e&perti!% medico=militar%. Art. 14. " #1$ 2u dreptul la pen ie de er'iciu anticipat% par"ial% cadrele militare n acti'itate, indiferent de '+r t%, care au o 'ec0ime efecti'% n er'iciu de minimum 20 de ani, dintre care cel pu"in 10 ani ca militar, $i care e afl% n una dintre urm%toarele itua"ii. a$ unt trecute n re!er'% ca urmare a mplinirii limitei de '+r t% n #rad pre'%!ut% de (e#ea nr. 80*1))< au ca urmare a reor#ani!%rii unor unit%"i $i a reducerii unor func"ii din tatele de or#ani!are, precum $i pentru alte moti'e au ne'oi ale in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale/ b$ unt trecute n re!er'% au direct n retra#ere ca urmare a cla %rii ca inapt au apt limitat pentru er'iciul militar de c%tre comi iile de e&perti!% medico=militar%. #2$ 7uantumul pen iei anticipate par"iale pentru cadrele militare n acti'itate pre'%!ute la alin.

516 e calculea!% propor"ional cu num%rul anilor de er'iciu. Art. 1&. " 7adrele militare care la data trecerii n re!er'% nu ndepline c condi"iile de acordare a unei pen ii, dar au o 'ec0ime n er'iciul militar de cel pu"in 1< ani pentru b%rba"i $i 10 ani pentru femei, beneficia!% de pen ie militar% de tat la mplinirea '+r telor tandard pre'%!ute n (e#ea nr. 1)*2000, propor"ional cu num%rul anilor de er'iciu militar. Art. 16. " #1$ 7adrele militare care e afl% n una dintre itua"iile pre'%!ute la art. ) alin. 516 lit. b6 au c6 beneficia!% de pen ie de er'iciu anticipat% au anticipat% par"ial% a tfel. a$ la mplinirea '+r tei de <0 de ani b%rba"ii $i 4< de ani femeile, dac% $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii de munc% deo ebite cel pu"in 20 de ani efecti', din care cel pu"in 10 ani efecti' ca militar/ b$ la mplinirea '+r tei de 4< de ani b%rba"ii $i 40 de ani femeile, dac% $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii de munc% peciale cel pu"in 1< ani efecti', din care cel pu"in 10 ani efecti' ca militar. #2$ 7adrele militare n acti'itate care au o 'ec0ime efecti'% n er'iciu de 20 de ani n calitate de per onal na'i#ant pe aerona'e de '+n%toare, '+n%toare=bombardament $i cercetare, uper onice, precum $i cafandrii beneficia!% de pen ie de er'iciu anticipat% au anticipat% par"ial% la cerere, indiferent de '+r t%, dac% au o 'ec0ime de cel pu"in 10 ani efecti' ca militar. Art. 17. " >ec0imea n er'iciu care e ia n con iderare la tabilirea pen iei e te perioada n care o per oan% =a aflat n una dintre urm%toarele itua"ii. a$ a a'ut calitatea de cadru militar n acti'itate/ b$ a ndeplinit er'iciul militar ca militar n termen, militar cu termen redu , ele' au tudent al unei in titu"ii militare de n'%"%m+nt pentru formarea cadrelor militare/ c$ a fo t concentrat% au mobili!at% ca re!er'i t/ d$ a fo t n capti'itate. Art. 1'. " #1$ Do'ada pri'ind 'ec0imea n er'iciul militar $i celelalte elemente nece are n 'ederea tabilirii pen iei e face cu fi$a de pen ie ntocmit% pe ba!a datelor din fi$a matricol% au din alte documente le#ale. #2$ Do'ada pri'ind 'ec0imea n er'iciu, pre tat n alt% calitate dec+t cea de militar, e face cu carnetul de munc% au cu alte acte pe ba!a c%rora e face pen ionarea potri'it (e#ii nr. 1)*2000. Art. 1(. " -n ca!ul n care din n umarea perioadelor de 'ec0ime n er'iciu re!ult% frac"iuni de cel pu"in ? luni, ace tea e ntre#e c la un an, iar cele mai mici e ne#li@ea!%. Art. 20. " #1$ -ntre i temul pen iilor militare de tat $i i temul public de pen ii e recuno c reciproc perioadele de 'ec0ime n er'iciu, re pecti' ta#iile de coti!are, n 'ederea de c0iderii dreptului la pen ie $i a altor drepturi de a i#ur%ri ociale. #2$ -n itua"ia pre'%!ut% la alin. 516 pen ia militar% de tat e tabile$te doar pentru perioadele de 'ec0ime n er'iciu. #%$ Perioadele de 'ec0ime n er'iciu pre'%!ute la art. 17, care unt recuno cute ca perioade de contribu"ie n i temul public de pen ii, e au n 'edere la tabilirea pen iei n unul dintre cele dou% i teme. Art. 21. " #1$ Aa!a de calcul folo it% pentru tabilirea pen iei militare de tat e te olda lunar% brut% a'ut% n ultima lun% de acti'itate, care include olda de #rad core pun!%toare la data trecerii n re!er'%. #2$ -n ca!ul n care au a'ut loc modific%ri ale oldelor de func"ie n ultimele ? luni de acti'itate, ba!a de calcul o con tituie media oldelor lunare brute din acea t% perioad%, mai pu"in olda de #rad. (a media ob"inut% e adau#% olda de #rad pre'%!ut% la alin. 516. Art. 22. " Pen ia de er'iciu pentru limit% de '+r t% $i pen ia anticipat% e determin% n procente din ba!a de calcul, a tfel. a$ pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii normale, ?0B/ b$ pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii deo ebite, ?2B/ c$ pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii peciale, ?4B. Art. 2%. " #1$ Procentele core pun!%toare pentru acti'itatea de f%$urat% n condi"ii deo ebite au peciale e acord% cadrelor militare care au lucrat efecti' cel pu"in 20 de ani n condi"ii deo ebite

au 1< ani n condi"ii peciale. Dac% au lucrat mai pu"in, la procentele core pun!%toare acti'it%"ii de f%$urate n condi"ii normale e acord% un por propor"ional cu timpul efecti' lucrat n condi"ii peciale au deo ebite. #2$ Pentru per oanele pre'%!ute la alin. 516, la tabilirea pen iei e ia n calcul, pentru fiecare an lucrat n a emenea condi"ii. a$ 1 an $i ; luni n ca!ul celor care $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii deo ebite/ b$ 1 an $i ? luni n ca!ul celor care $i=au de f%$urat acti'itatea n condi"ii peciale/ c$ 2 ani n itua"ie de r%!boi au n alte condi"ii pre'%!ute prin 0ot%r+re a 1u'ernului. Art. 24. " 7adrele militare care au o 'ec0ime n er'iciu mai mare de ;0 de ani b%rba"ii $i 2< de ani femeile beneficia!%, pentru fiecare an n plu , de un por la pen ie de 2B din ba!a de calcul folo it% la tabilirea pen iei. Art. 2&. " Pen ia de er'iciu tabilit% n condi"iile pre!entei le#i nu poate fi mai mare de 100B din ba!a de calcul folo it% la tabilirea pen iei. Art. 26. " #1$ Per oanele care beneficia!% de pen ie militar% de er'iciu pot fi ncadrate n munc%, pe durat% nedeterminat% au pe durat% determinat%, dup% ca!, inclu i' n ectorul public, beneficiind de drepturile alariale core pun!%toare func"iei n care unt ncadrate, inclu i' de porul de 'ec0ime core pun!%tor 'ec0imii n munc%, dob+ndite p+n% la data pen ion%rii. #2$ Per oanele pre'%!ute la alin. 516 pot cumula pen ia cu 'eniturile reali!ate, indiferent de ni'elul 'eniturilor re pecti'e. )*C+I!,*A a 2"a Pen ia de in'aliditate Art. 27. " 2u dreptul la pen ie de in'aliditate cadrele militare care $i=au pierdut total au cel pu"in @um%tate din capacitatea de munc% datorit%. a$ producerii unor accidente n timpul $i din cau!a er'iciului, accidentelor a imilate ace tora conform le#ii, bolilor contractate n timpul $i din cau!a ndeplinirii er'iciului militar $i tuberculo!ei/ b$ accidentelor au bolilor care nu au le#%tur% cu ndeplinirea er'iciului militar. Art. 2'. " Pen ia de in'aliditate e determin% n raport cu #radul de pierdere a capacit%"ii de munc%, a tfel. a$ in'aliditatea de #radul I, caracteri!at% prin pierderea total% a capacit%"ii de munc%, precum $i afectarea capacit%"ii de auto er'ire, nece it+nd n#ri@ire au upra'e#0ere permanent% din partea altei per oane/ b$ in'aliditatea de #radul II, caracteri!at% prin pierderea total% a capacit%"ii de munc%, cu po ibilitatea in'alidului de a e auto er'i f%r% a@utorul altei per oane/ c$ in'aliditatea de #radul III, caracteri!at% prin pierderea a cel pu"in @um%tate din capacitatea de munc%, in'alidul put+nd % pre te!e o acti'itate profe ional% dup% trecerea a n re!er'%. Art. 2(. " 7riteriile $i normele pe ba!a c%rora e face ncadrarea n #radele I, II $i III de in'aliditate e aprob% prin ordin comun al conduc%torilor in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516, cu a'i!ul Mini terului Muncii $i ,olidarit%"ii ,ociale $i al Mini terului ,%n%t%"ii $i 4amiliei. Art. %0. " #1$ -ncadrarea n #rad de in'aliditate e face de comi ii de e&perti!% medico=militar%. 7on tituirea, or#ani!area, func"ionarea $i atribu"iile comi iilor de e&perti!% medico=militar% e tabile c prin re#ulament comun, aprobat de mini trul ap%r%rii na"ionale, mini trul de interne $i directorul ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. #2$ 7omi iile de e&perti!% medico=militar% de pe l+n#% pitalele militare emit deci!ii medicale de ncadrare ntr=un #rad de in'aliditate, care 'or fi a'i!ate de 7omi ia 7entral% de C&perti!% Medico=Militar% a Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului de Interne au ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, dup% ca!. #%$ -mpotri'a deci!iilor medicale emi e n condi"iile alin. 526 e poate face conte ta"ie, n termen de ;0 de !ile de la comunicare, la 7omi ia 7entral% de C&perti!% Medico=Militar%. #4$ Dermenul de re!ol'are a conte ta"iilor e te de ;0 de !ile de la data nre#i tr%rii. #&$ Deci!iile comi iilor centrale de e&perti!% medico=militar%, date n olu"ionarea conte ta"iilor

pre'%!ute la alin. 5;6, pot fi conte tate la in tan"ele @udec%tore$ti competente, n termen de ;0 de !ile de la comunicare. #6$ Deci!iile medicale de ncadrare au de nencadrare n #rade de in'aliditate, neconte tate n termen, r%m+n definiti'e. Art. %1. " #1$ 7adrele militare n acti'itate care $i=au pierdut capacitatea de munc% datorit% unor accidente au unor boli care nu au le#%tur% cu ndeplinirea er'iciului militar beneficia!% de pen ia de in'aliditate numai dac% ndepline c cel pu"in @um%tate din condi"iile de 'ec0ime n er'iciu, n raport cu '+r ta, dup% cum urmea!%. ===================================================================== >+r ta cadrului militar >ec0imea n er'iciu reali!at% n momentul i'irii in'alidit%"ii anterior i'irii in'alidit%"ii 5ani6 ===================================================================== ub 2< de ani < 2<=;1 de ani 8 ;1=;7 de ani 11 ;7=4; de ani 14 4;=4) de ani 18 4)=<< de ani 22 pe te << de ani 2< ===================================================================== #2$ 2u dreptul la pen ie militar% de in'aliditate $i cei care la data i'irii in'alidit%"ii nu mai a'eau calitatea de cadru militar n acti'itate, dar ndepline c condi"ia de 'ec0ime n er'iciu pre'%!ut% la alin. 516. Art. %2. " -n ca!ul n care in'aliditatea =a i'it ca urmare a unui accident n timpul $i din cau!a er'iciului au a unui accident a imilat ace tuia, a unor boli contractate n timpul $i din cau!a ndeplinirii er'iciului militar au tuberculo!ei, pen ia de in'aliditate e acord% indiferent de 'ec0imea n er'iciu. Art. %%. " #1$ 7uantumul pen iei de in'aliditate e tabile$te propor"ional cu num%rul anilor de er'iciu, conform pre'ederilor art. 22=24. #2$ (a uma procentelor cu'enite pentru 'ec0imea n er'iciu efecti' reali!at% e adau#%, pentru fiecare an poten"ial, p+n% la reali!area 'ec0imii complete, urm%toarele procente. a$ 1B pentru in'aliditate de #radul I/ b$ 0,8B pentru in'aliditate de #radul II/ c$ 0,?B pentru in'aliditate de #radul III. #%$ 7uantumul pen iei de in'aliditate tabilit n condi"iile alin. 516, pentru ca!urile pre'%!ute la art. ;1, 'a fi diminuat dup% cum urmea!%. a$ cu 10B pentru #radul I de in'aliditate/ b$ cu 1<B pentru #radul II de in'aliditate/ c$ cu 20B pentru #radul III de in'aliditate. Art. %4. " Pen ionarii ncadra"i n #radul I de in'aliditate au dreptul la o indemni!a"ie de n o"itor, n afara pen iei, n cuantumul tabilit pentru acea t% cate#orie n i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale. Art. %&. " #1$ Pen ionarii de in'aliditate unt upu$i re'i!uirii medicale la inter'ale de ?=12 luni, la termenele tabilite de comi iile de e&perti!% medico=militar%. #2$ Dup% fiecare re'i!uire comi iile de e&perti!% medico=militar% emit o nou% deci!ie medical% prin care e tabile$te, dup% ca!. a$ men"inerea n acela$i #rad de in'aliditate/ b$ ncadrarea n alt #rad de in'aliditate/ c$ ncetarea calit%"ii de pen ionar de in'aliditate ca urmare a redob+ndirii capacit%"ii de munc%.

#%$ Dreptul la pen ie de in'aliditate e modific% au ncetea!% ncep+nd cu luna urm%toare celei n care =a emi deci!ia de re'i!uire medical%. #4$ 3epre!entarea la re'i!uirea medical% atra#e u pendarea pl%"ii pen iei ncep+nd cu luna urm%toare celei n care era pre'%!ut% re'i!uirea medical%. #&$ Re'i!uirea medical% periodic% e poate face $i la cererea pen ionarilor, dac% tarea %n%t%"ii lor =a mbun%t%"it au, dup% ca!, =a a#ra'at n termenul de re'i!uire, dar numai p+n% la mplinirea '+r tei de << de ani. #6$ 3u unt upu$i re'i!uirii medicale periodice pen ionarii de in'aliditate care. a$ pre!int% in'alidit%"i ire'er ibile/ b$ au mplinit '+r ta pre'%!ut% la alin. 5<6/ c$ beneficia!% de pen ie n condi"iile art. 1; lit. b6 $i ale art. 14 lit. b6. Art. %6. " (a mplinirea '+r telor pre'%!ute de pre!enta le#e pentru ob"inerea pen iei militare de er'iciu pentru limit% de '+r t% pen ionarii de in'aliditate pot opta pentru pen ia care i a'anta@ea!%. Aeneficiarii pen iei de in'aliditate de #radul I $i men"in dreptul la indemni!a"ia de n o"itor, indiferent de pen ia pentru care optea!%. )*C+I!,*A a %"a Pen ia de urma$ Art. %7. " 2u dreptul la pen ie de urma$ copiii $i o"ul upra'ie"uitor, dac% per oana decedat% era pen ionar au ndeplinea condi"iile pentru ob"inerea unei pen ii militare de tat. Art. %'. " 7opiii au dreptul la pen ie de urma$. a$ p+n% la mplinirea '+r tei de 1? ani/ b$ dac% $i continu% tudiile ntr=o form% de n'%"%m+nt or#ani!at% potri'it le#ii, p+n% la terminarea ace tora, f%r% a dep%$i '+r ta de 2? de ani/ c$ dac% unt ele'i au tuden"i militari ai in titu"iilor militare au ci'ile de n'%"%m+nt, p+n% la ob"inerea primului #rad de ofi"eri, mai tru militar au ubofi"er, f%r% a dep%$i '+r ta de 2? de ani/ d$ pe toat% durata in'alidit%"ii de orice #rad, dac% acea ta =a i'it n perioada n care e afla n una dintre itua"iile pre'%!ute la lit. a6, b6 au c6. Art. %(. " #1$ ,o"ul upra'ie"uitor are dreptul la pen ie de urma$ pe tot timpul 'ie"ii, la mplinirea '+r tei tandard de pen ionare pre'%!ute de (e#ea nr. 1)*2000, dac% a a'ut cel pu"in 1< ani de c% %torie cu per oana decedat%. #2$ -n ca!ul n care durata c% %toriei e te mai mic% de 1< ani, dar cel pu"in 10 ani, cuantumul pen iei de urma$ cu'enit o"ului upra'ie"uitor e diminuea!% cu 0,<B pentru fiecare lun%, re pecti' ?B pentru fiecare an de c% %torie n minu . Art. 40. " #1$ ,o"ul upra'ie"uitor are dreptul la pen ie de urma$, indiferent de '+r t%, pe timpul c+t e te in'alid de #radul I au II, dac% a a'ut cel pu"in un an de c% %torie cu per oana decedat%. #2$ ,o"ul upra'ie"uitor are dreptul la pen ie de urma$, indiferent de '+r ta $i de durata c% %toriei, dac% dece ul o"ului u "in%tor =a produ n timpul acti'it%"ii, ca urmare a unui accident n timpul $i din cau!a er'iciului, a unui accident a imilat ace tuia conform le#ii, a unei boli contractate n timpul $i din cau!a ndeplinirii er'iciului militar, a imilat% unei boli profe ionale, au a tuberculo!ei $i dac% nu reali!ea!% 'enituri lunare pro'enite dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie au ace tea unt mai mici dec+t un fert din alariul mediu brut pe economie. Art. 41. " ,o"ul upra'ie"uitor care nu ndepline$te condi"iile pre'%!ute la art. ;) au la art. 40 alin. 516 beneficia!% de pen ie de urma$ pe o perioad% de ? luni de la data dece ului, dac% n acea t% perioad% nu reali!ea!% 'enituri lunare dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie au ace tea unt mai mici dec+t un fert din alariul mediu brut pe economie. Art. 42. " ,o"ul upra'ie"uitor care are n n#ri@ire, la data dece ului u "in%torului, unul au mai mul"i copii n '+r t% de p+n% la 7 ani beneficia!% de pen ie de urma$ p+n% la mplinirea '+r tei de 7 ani a ultimului copil, n perioadele n care nu reali!ea!% 'enituri lunare dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie au ace tea unt mai mici dec+t un fert din

alariul mediu brut pe economie. Art. 4%. " #1$ Pen ia de urma$ e calculea!%, dup% ca!, din. a$ pen ia de er'iciu pentru limit% de '+r t% aflat% n plat% au la care ar fi a'ut dreptul, n condi"iile le#ii, u "in%torul decedat/ b$ pen ia de in'aliditate de #radul I, n ca!ul n care dece ul u "in%torului a ur'enit naintea ndeplinirii condi"iilor pentru ob"inerea pen iei pentru limit% de '+r t% $i era n plat% cu pen ie anticipat%, pen ie anticipat% par"ial%, pen ie de in'aliditate de orice #rad au ar fi a'ut dreptul, n condi"iile le#ii, la una dintre ace te cate#orii de pen ii. #2$ 7uantumul pen iei de urma$ e tabile$te procentual din pen ia u "in%torului pre'%!ut% la alin. 516, n func"ie de num%rul urma$ilor ndrept%"i"i, a tfel. a$ pentru un in#ur urma$ <0B/ b$ pentru 2 urma$i 7<B/ c$ pentru ; au mai mul"i urma$i 100B. Art. 44. " 7uantumul pen iei de urma$, n ca!ul orfanilor de ambii p%rin"i, repre!int% n umarea drepturilor de urma$ calculate dup% fiecare p%rinte. Art. 4&. " -n ca!ul modific%rii num%rului de urma$i pen ia e recalculea!% n conformitate cu di po!i"iile art. 4; alin. 526. Art. 46. " ,o"ul upra'ie"uitor care are dreptul la o pen ie proprie $i ndepline$te condi"iile pre'%!ute de le#e pentru ob"inerea pen iei de urma$ dup% o"ul decedat poate opta pentru cea mai a'anta@oa % pen ie. Art. 47. " Aeneficiarii pen iei de urma$ pre'%!u"i la art. ;8 lit. d6 $i la art. 40 alin. 516 unt e&perti!a"i, upu$i re'i!uirii medicale n condi"iile art. ;< $i au obli#a"ia de a urma pro#ramele recuperatorii conform acelora$i re#lement%ri pre'%!ute pentru pen ia de in'aliditate n i temul public de pen ii. )*C+I!,*A a 4"a 2ctuali!area pen iilor Art. 4'. " #1$ 7uantumul pen iilor militare e actuali!ea!% dup% cum urmea!%. a$ ori de c+te ori e ma@orea!% olda de #rad $i* au olda func"iei ma&ime ale cadrelor militare n acti'itate, potri'it #radului militar a'ut la data trecerii n re!er'%, n raport cu procentul de tabilire a pen iei n condi"iile pre'%!ute la art. 22=24/ b$ n func"ie de po ibilit%"ile financiare, n cur ul e&ecu"iei bu#etare, prin inde&are cu un procent care % acopere cu p+n% la 100B rata infla"iei, prin 0ot%r+re a 1u'ernului/ c$ n itua"iile n care m% urile de protec"ie ocial% pre'%!ute la lit. b6 e re#% e c n ma@orarea oldelor de #rad $i* au oldelor de func"ie ale cadrelor militare n acti'itate, actuali!area pen iilor e efectuea!% n condi"iile pre'%!ute la lit. a6. #2$ P+n% la nc0eierea proce ului de recalculare a pen iilor militare de tat, pre'%!ut% la art. 7), e 'or aplica pre'ederile alin. 516 lit. b6. )*C+I!,*A a &"a ,tabilirea $i plata pen iilor Art. 4(. " #1$ Pen iile militare de tat e acord% la cererea per oanei ndrept%"ite, a mandatarului de emnat de acea ta cu procur% pecial%, a tutorelui au curatorului ace teia, adre at%, dup% ca!, a tfel. A. (a Mini terul 2p%r%rii 3a"ionale. a$ unit%"ii militare din care a f%cut parte militarul, dac% ace ta ndepline$te condi"iile de pen ionare la trecerea n re!er'% au direct n retra#ere/ b$ centrului militar @ude"ean, n ca!ul celor care ndepline c condi"iile de pen ionare dup% data ie$irii din r+ndul cadrelor militare n acti'itate. -. (a Mini terul de Interne $i la ,er'iciul Rom+n de Informa"ii. a$ unit%"ii militare din care a f%cut parte la data trecerii n re!er'% au direct n retra#ere/ b$ in pectoratului @ude"ean au ec"iei de informa"ii, centrului militar din ra!a de domiciliu a urma$ilor pen ionarilor militari deceda"i.

#2$ Pentru cadrele militare care apar"in Mini terului Eu ti"iei, precum $i pentru cele deta$ate pentru a e&ecuta mi iuni n afara in titu"iilor men"ionate la art. < alin. 516 cererile e depun prin tructurile de per onal ale Mini terului Eu ti"iei, re pecti' prin cele ale unit%"ilor din care au fo t deta$ate. #%$ Pentru cadrele militare care apar"in Mini terului Eu ti"iei, ,er'iciului de Protec"ie $i Pa!%, ,er'iciului de Informa"ii C&terne $i ,er'iciului de Delecomunica"ii ,peciale cererile de pen ionare e depun la or#anele apar"in+nd Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale $i, re pecti', Mini terului de Interne, dup% ca!, potri'it protocoalelor nc0eiate ntre ace tea. #4$ Pentru per oanele cu drept la pen ie de urma$, ai c%ror u "in%tori deceda"i au fo t pen ionari militari, cererea $i actele de pen ionare e pot depune $i la or#anele de pen ii n a c%ror e'iden"% =au aflat u "in%torii. Art. &0. " #1$ -n 'ederea tabilirii pen iei militare de tat or#anele pre'%!ute la art. 4) unt obli#ate % ntocmea c% do arul de pen ionare, ace tea purt+nd ntrea#a r% pundere pentru e&actitatea datelor n cri e. #2$ Do arul de pen ionare pentru in'aliditate trebuie % con"in% n mod obli#atoriu $i deci!ia medical% de ncadrare n #rad de in'aliditate. #%$ Metodolo#ia de ntocmire a do arului de pen ionare e tabile$te prin ordin comun al mini trului ap%r%rii na"ionale, mini trului de interne $i directorului ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. Art. &1. " Do arul de pen ionare e ntocme$te $i e depune la or#anul de pen ii con tituit la ni'elul in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516, de c%tre or#anele pre'%!ute la art. 4), n termen de ;0 de !ile de la data la care =a nre#i trat cererea. Art. &2. " #1$ Drepturile de pen ie e tabile c $i e pl%te c a tfel. a$ de la data ncet%rii pl%"ii oldelor cadrelor militare au, dup% ca!, a oldei au pen iei u "in%torului decedat, dac% cererea, mpreun% cu toate actele nece are, a fo t depu % la or#anul de pen ii n cel mult )0 de !ile de la data i'irii ace tor itua"ii/ b$ din prima !i a lunii urm%toare celei n care cererea, mpreun% cu actele nece are, a fo t depu % la or#anul de pen ii pe te termenul pre'%!ut la lit. a6. #2$ Pentru per oanele care ndepline c condi"iile de pen ionare ulterior datei ie$irii din r+ndul cadrelor militare n acti'itate au ulterior dece ului u "in%torului pen ia e tabile$te $i e pl%te$te cu ncepere din prima !i a lunii urm%toare celei n care =a depu cererea, mpreun% cu actele nece are, la or#anul de pen ii. Art. &%. " #1$ ,tabilirea dreptului la pen ie au re pin#erea cererii de pen ionare e face prin deci!ie emi % de or#anele de pen ii n termen de 4< de !ile de la data depunerii do arului de pen ionare. Deci!ia 'a cuprinde n mod obli#atoriu temeiurile de fapt $i de drept care au condu la admiterea au la re pin#erea cererii de pen ionare, precum $i termenul n care poate fi introdu % conte ta"ia. #2$ Deci!iile de pen ie e comunic% n cri per oanelor care au olicitat pen ionarea n termen de 10 !ile de la data emiterii. Art. &4. " #1$ -mpotri'a deci!iilor emi e n condi"iile art. <; e poate introduce conte ta"ie, n termen de ;0 de !ile de la comunicare, la comi iile de conte ta"ii pen ii care func"ionea!% n cadrul Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului de Interne $i ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. #2$ 7omponen"a nominal% a comi iilor men"ionate la alin. 516 e tabile$te prin ordin al mini trului ap%r%rii na"ionale, al mini trului de interne au al directorului ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, dup% ca!. #%$ Deci!iile comi iilor de conte ta"ii pot fi atacate n in tan"% potri'it (e#ii nr. 1)*2000. #4$ Deci!iile de pen ie neconte tate n termen, precum $i deci!iile comi iilor de conte ta"ii, care nu au fo t atacate la in tan"ele @udec%tore$ti, unt definiti'e. Art. &&. " 7omi ia de conte ta"ii olu"ionea!% conte ta"iile n termenul pre'%!ut de le#e. Art. &6. " -n ca!ul n care or#anele de pen ii con tat% unele erori n tabilirea $i plata drepturilor

de pen ie e 'or opera re'i!uirile $i modific%rile le#ale. Art. &7. " #1$ Plata pen iilor e face lunar. #2$ Pen ia e pl%te$te per onal titularului, mandatarului de emnat de ace ta prin procur% pecial% au repre!entantului le#al al ace tuia. #%$ Modalit%"ile de plat% a pen iilor e tabile c prin ordin comun al mini trului ap%r%rii na"ionale, mini trului de interne $i directorului ,er'iciului Rom+n de Informa"ii. Art. &'. " #1$ Plata pen iei ncetea!% ncep+nd cu luna urm%toare celei n care. a$ beneficiarul a decedat/ b$ beneficiarul nu mai ndepline$te condi"iile le#ale n temeiul c%rora i=a fo t acordat% pen ia/ c$ beneficiarul pen iei de urma$ a fo t condamnat printr=o 0ot%r+re r%ma % definiti'% pentru infrac"iunea de omor au tentati'% de omor comi % a upra u "in%torului. #2$ In tan"ele @udec%tore$ti au obli#a"ia ca, n termen de 10 !ile de la data r%m+nerii definiti'e a 0ot%r+rii pronun"ate, n ca!urile pre'%!ute la alin. 516 lit. c6, % comunice n cri acea t% itua"ie or#anelor de pen ii ale in titu"iilor men"ionate la art. < alin. 516. Art. &(. " #1$ Plata pen iei e u pend% ncep+nd cu luna urm%toare celei n care. a$ pen ionarul $i tabile$te domiciliul pe teritoriul unui tat cu care Rom+nia a nc0eiat con'en"ie de a i#ur%ri ociale, dac% n cadrul ace teia e pre'ede c% pen ia e pl%te$te de cel%lalt tat/ b$ pen ionarul a fo t concentrat au mobili!at/ c$ beneficiarul unei pen ii de in'aliditate nu e pre!int% la re'i!uirea medical% periodic%/ d$ beneficiarul unei pen ii de urma$, cu e&cep"ia celor pre'%!u"i la art. 40=42, reali!ea!% 'enituri brute lunare dintr=o acti'itate profe ional% mai mari dec+t @um%tate din alariul mediu brut pe economie, pentru care a i#urarea e te obli#atorie/ e$ copilul urma$ nu mai ndepline$te condi"iile pre'%!ute la art. ;8 lit. b6=d6/ .$ o"ul upra'ie"uitor, beneficiarul unei pen ii de urma$, e rec% %tore$te. #2$ Plata indemni!a"iei de n o"itor e u pend% pe timpul c+t pen ionarul de in'aliditate #radul I, cu e&cep"ia ne'%!%torilor, e te internat n in titu"ii de a i ten"% ocial% au n unit%"i medicale peciali!ate, n care e a i#ur% upra'e#0ere $i n#ri@ire permanent%. Art. 60. " #1$ Reluarea n plat% a pen iilor u pendate e face la cerere, ncep+nd cu luna urm%toare celei n care a ncetat cau!a u pend%rii, dac% cererea a fo t depu % n termen de ;0 de !ile de la data ncet%rii cau!ei u pend%rii. #2$ -n itua"ia n care cererea de reluare n plat% a fo t depu % dup% e&pirarea termenului de ;0 de !ile plata e face ncep+nd cu luna urm%toare celei n care a fo t depu % cererea. #%$ Reluarea n plat% a pen iei de urma$ u pendate ca urmare a nendeplinirii condi"iilor pre'%!ute la art. ;8 lit. b6=d6 e face de la data nceperii anului $colar au de la data emiterii deci!iei medicale de ncadrare ntr=un #rad de in'aliditate. Art. 61. " #1$ Pot cumula pen ia de urma$ cu 'eniturile reali!ate dintr=o acti'itate profe ional% pentru care a i#urarea e te obli#atorie, indiferent de ni'elul ace tora. a$ copiii urma$i, orfani de ambii p%rin"i, pe perioada $colari!%rii, p+n% la '+r tele pre'%!ute la art. ;8 lit. a6=c6/ b$ ne'%!%torii care beneficia!% de pen ie. #2$ Aeneficiarii pen iei de urma$, cu e&cep"ia celor pre'%!u"i la art. 40=42, pot cumula pen ia cu 'eniturile reali!ate dintr=o acti'itate profe ional%, dac% 'eniturile brute lunare reali!ate nu dep%$e c @um%tate din alariul mediu brut lunar pe economie. Art. 62. " Aeneficiarii pen iei militare de er'iciu care e ncadrea!% n munc% dup% trecerea n re!er'% pot olicita tabilirea drepturilor de pen ie n raport cu 'ec0imea dob+ndit% dup% pen ionare n condi"iile pre'%!ute de (e#ea nr. 1)*2000. Art. 6%. " #1$ Deci!iile de pen ie ale pen ionarilor militari rec0ema"i n r+ndul cadrelor militare n acti'itate e re'oc%. #2$ Pre'ederile alin. 516 e aplic% din !iua n care militarul =a pre!entat la unitatea n care a fo t ncadrat.

#%$ Fnitatea $i militarii rec0ema"i n r+ndul cadrelor militare n acti'itate pot cere oric+nd pen ionarea n condi"iile pre!entei le#i. #4$ (a o nou% trecere n re!er'% 'ec0imea care e ia n con iderare la tabilirea pen iei de er'iciu e te cea tabilit% la pen ionarea anterioar%, la care e adau#% timpul er'it dup% rec0emarea n r+ndul cadrelor militare n acti'itate. #&$ -n ba!a de calcul a pen iei e iau oldele pre'%!ute la art. 21. Art. 64. " Aeneficiarul dreptului de pen ie e te obli#at % comunice or#anului de pen ii modificarea pri'ind condi"iile de acordare $i plat% a pen iei, n termen de 1< !ile de la apari"ia ace teia. Art. 6&. " #1$ ,umele r%ma e nenca ate de c%tre pen ionarul decedat, repre!ent+nd pen ia pe luna n care a a'ut loc dece ul $i, dup% ca!, drepturile de pen ie cu'enite $i neac0itate p+n% la dece , e pl%te c o"ului upra'ie"uitor, copiilor, p%rin"ilor au, n lip a ace tora, celorlal"i mo$tenitori, n condi"iile dreptului comun. #2$ ,umele pre'%!ute la alin. 516 pot fi olicitate n cadrul termenului #eneral de pre crip"ie. Art. 66. " #1$ ,umele nca ate necu'enit cu titlu de pen ie e recuperea!% de la pen ionari n termenul de pre crip"ie de ; ani. #2$ ,umele nca ate necu'enit cu titlu de pen ie, ca urmare a unei infrac"iuni %'+r$ite de pen ionarul militar, e recuperea!% de la ace ta de la data primei pl%"i a umelor necu'enite, plu dob+n!ile aferente p+n% la recuperarea inte#ral% a pre@udiciului. #%$ Debitele tabilite potri'it alin. 526, r%ma e nerecuperate de la pen ionarii deceda"i, e recuperea!% de la mo$tenitori, n condi"iile dreptului comun. Art. 67. " Recuperarea umelor pre'%!ute la art. ?? e face pe ba!a deci!iei emi e de or#anele de pen ii din cadrul Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului de Interne $i ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, dup% ca!, care con tituie titlu e&ecutoriu. Art. 6'. " #1$ Debitele pro'enite din drepturile de pen ie $i a i#ur%ri ociale, care nu pot fi recuperate de or#anele de pen ii militare, 'or fi tran mi e or#anelor financiare cu atribu"ii n ace t en . #2$ ,umele pro'enite din recuperarea debitelor 'or fi 'irate la bu#etul de tat. CAPIT L!L III R% punderea @uridic% Art. 6(. " -nc%lcarea pre'ederilor pre!entei le#i atra#e r% punderea material%, ci'il%, contra'en"ional% au penal%, dup% ca!. )*C+I!,*A 1 Infrac"iuni Art. 70. " 7ompletarea de c%tre func"ionar a formularelor=tip referitoare la tabilirea $i plata pen iilor cu date nereale, a'+nd ca efect denaturarea e'iden"elor pri'ind pen ionarii militari, 'ec0imea n munc% au efectuarea de pl%"i ne@u tificate din bu#etul de tat, con tituie infrac"iune de fal intelectual $i e pedep e$te potri'it 7odului penal. )*C+I!,*A a 2"a 7ontra'en"ii Art. 71. " 7on tituie contra'en"ie urm%toarele fapte dac% nu unt %'+r$ite n a tfel de condi"ii nc+t, potri'it le#ii penale, % con tituie infrac"iuni. a$ nere pectarea metodolo#iei de ncadrare n condi"ii deo ebite $i peciale de munc%/ b$ nere pectarea obli#a"iei beneficiarului dreptului de pen ie de a comunica or#anului de pen ii modific%rile ur'enite pri'ind acordarea $i plata pen iei, n termen de 1< !ile de la apari"ia ace tora. Art. 72. " 7ontra'en"iile pre'%!ute la art. 71 e anc"ionea!% dup% cum urmea!%. a$ cele de la lit. b6 cu amend% de la ;.000.000 lei la ?.000.000 lei/ b$ cele de la lit. a6 cu amend% de la ?.000.000 lei la ).000.000 lei. Art. 7%. " 3i'elul amen!ilor pre'%!ut la art. 72 'a fi actuali!at prin 0ot%r+re a 1u'ernului. Art. 74. " 7on tatarea contra'en"iilor $i aplicarea amen!ilor e fac de or#anele de pen ii militare

$i de cele de control ale in titu"iilor din domeniul ap%r%rii na"ionale, ordinii publice $i i#uran"ei na"ionale. Art. 7&. " 2men!ile contra'en"ionale aplicate conform pre!entei le#i e fac 'enit la bu#etul de tat. Art. 76. " Di po!i"iile pre!entei le#i referitoare la tabilirea $i anc"ionarea contra'en"iilor e completea!% cu pre'ederile (e#ii nr. ;2*1)?8 pri'ind tabilirea $i anc"ionarea contra'en"iilor86, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare. 999999999999 86 (e#ea nr. ;2*1)?8 a fo t abro#at% prin Ordonan"a 1u'ernului nr. 2*2001, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 410 din 2< iulie 2001, aprobat% cu modific%ri $i complet%ri prin (e#ea nr. 180*2002. -n conformitate cu art. 48 din Ordonan"a 1u'ernului nr. 2*2001, ori de c+te ori ntr=o le#e pecial% au alt act normati' anterior e face trimitere la (e#ea nr. ;2*1)?8 pri'ind tabilirea $i anc"ionarea contra'en"iilor, acea ta e 'a ocoti f%cut% la di po!i"iile core pun!%toare din acea t% ordonan"%. CAPIT L!L I/ Di po!i"ii tran!itorii Art. 77. " #1$ 7on tituie 'ec0ime n er'iciu au n munc% pentru tabilirea pen iei militare de tat $i perioadele recuno cute n condi"iile le#ii, p+n% la data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i. #2$ Do'ada 'ec0imii n er'iciu pentru tabilirea pen iei militare de tat, pentru perioadele anterioare datei intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i, e face cu actele pre'%!ute de le#i la"ia anterioar%. #%$ 7on tituie 'ec0ime n er'iciu pentru tabilirea pen iei militare de tat $i perioada n care, anterior datei intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i, =au urmat cur urile de !i ale n'%"%m+ntului uperior, or#ani!at potri'it le#ii, pe durata normal% a tudiilor re pecti'e, cu condi"ia ab ol'irii ace tora, potri'it le#ii. #4$ -n ca! de ab ol'ire a mai multor in titu"ii de n'%"%m+nt uperior e con ider% 'ec0ime n munc% o in#ur% perioad% de tudii, la ale#ere. Art. 7'. " #1$ Pentru cadrele militare n acti'itate care e pen ionea!% n condi"iile pre!entei le#i $i care au contribuit la fondul de pen ie uplimentar% e acord% la tabilirea pen iei, n condi"iile art. 22=24, un por procentual de. a$ ;B pentru o 'ec0ime a contribu"iei ntre <=1< ani/ b$ ?B pentru o 'ec0ime a contribu"iei ntre 1<=2< de ani/ c$ )B pentru o 'ec0ime a contribu"iei pe te 2< de ani. #2$ De la data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i, contribu"ia pentru pen ia uplimentar% 'a de'eni contribu"ie indi'idual% la bu#etul de tat, pentru pre ta"iile pre'%!ute la art. 4. #%$ 7ota de contribu"ie indi'idual% e te de <B. Aa!a lunar% de calcul pentru care e 'a determina contribu"ia indi'idual% o repre!int% olda lunar% brut%. Art. 7(. " #1$ Pen iile militare tabilite n ba!a le#i la"iei anterioare datei intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i e recalculea!% a tfel. a$ cuantumul pen iei n plat% e actuali!ea!%, a'+nd ca ba!% de calcul olda lunar% brut% n 'i#oare la data aplic%rii pre!entei le#i, core pun!%toare func"iei ma&ime a #radului militar a'ut la data trecerii n re!er'%, pe ba!a unei metodolo#ii aprobate prin 0ot%r+re a 1u'ernului886, la propunerea in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516/ 99999999999 886 2 e 'edea :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.188*2001 pentru aprobarea 3ormelor metodolo#ice pri'ind recalcularea pen iilor militare de tat, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 782 din 7 decembrie 2001. b$ n ca!ul n care cuantumul pen iei ob"inut conform lit. a6 e te mai mic dec+t cuantumul pen iei n plat% e men"ine cuantumul pen iei n plat%.

#2$ ,umele re!ultate ca diferen"% ntre pen iile n plat% $i pen iile recalculate prin aplicarea pre'ederilor alin. 516 lit. a6 e acord% e$alonat ncep+nd cu anul 2002, p+n% la nc0eierea proce ului de recalculare a pen iilor din i temul public de pen ii, dup% cum urmea!%. a$ pentru anul 2002, 10B din cuantumul diferen"ei, ncep+nd cu 1 ianuarie 2002, $i 10B ncep+nd cu 1 iulie 2002/ b$ pentru anul 200;, 20B din cuantumul diferen"ei, ncep+nd cu 1 ianuarie 200;, $i 20B ncep+nd cu 1 iulie 200;/ c$ pentru anul 2004, 20B din cuantumul diferen"ei, ncep+nd cu 1 ianuarie 2004, $i 20B ncep+nd cu 1 iulie 2004. Art. '0. " (a data nc0eierii proce ului de recalculare a pen iilor, efectuat% potri'it pre'ederilor art. 7), pen iile $i pen iile uplimentare acordate pe ba!a le#i la"iei anterioare, aflate n plat%, de'in pen ii militare de tat n n"ele ul pre!entei le#i. CAPIT L!L / Di po!i"ii finale Art. '1. " 7ererile adre ate or#anului de pen ii con tituit la ni'elul in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516 e olu"ionea!% n termenul pre'%!ut de le#e $i unt cutite de orice fel de ta&%. Art. '2. " Militarii care au fo t de#rada"i militar ori au pierdut #radul de ofi"er, mai tru militar au ubofi"er au dreptul la pen ie de er'iciu pentru limit% de '+r t%, dac% au la data trecerii n re!er'% cel pu"in ;0 de ani 'ec0ime n er'iciu b%rba"ii $i 2< de ani femeile, din care efecti' ca militar 1< ani b%rba"ii $i 10 ani femeile, $i dac% au mplinit '+r ta tandard de pen ionare pre'%!ut% de (e#ea nr. 1)*2000. Aa!a de calcul pentru tabilirea pen iei o con tituie olda lunar% brut% primit% n ultima lun% de acti'itate. Art. '%. " 7ererile nre#i trate $i ne olu"ionate p+n% la data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i 'or fi olu"ionate conform normelor le#ale e&i tente la data de c0iderii drepturilor de a i#ur%ri ociale $i pen ii. Art. '4. " Drepturile de pen ie militar% e tran fer% n "%rile n care pen ionarii militari $i tabile c domiciliul au re$edin"a, n condi"iile re#lementate prin acorduri $i con'en"ii interna"ionale la care Rom+nia e te parte. Art. '&. " -n aplicarea pre!entei le#i in titu"iile pre'%!ute la art. < alin. 516 emit norme metodolo#ice n termen de 4< de !ile de la publicarea pre!entei le#i n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I. Art. '6. " (a tabilire pen iile e rotun@e c din 1.000 n 1.000 lei n fa'oarea beneficiarului. Art. '7. " Pre!enta le#e intr% n 'i#oare la data de 1 aprilie 200186. Art. ''. " Pe data intr%rii n 'i#oare a pre!entei le#i e abro#%. Decretul nr. 214*1)77 pri'ind pen iile militare de tat, publicat n Auletinul Oficial, Partea I, nr. 8; din ? au#u t 1)77, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare/ Decretul nr. 247*1)77 cu pri'ire la ncadrarea cadrelor militare permanente n #rupele I, II au III de munc%, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare/ Decretul nr. 248*1)77 pri'ind criteriile $i normele de ncadrare n #rade de in'aliditate a militarilor din cadrele permanente, publicat n Auletinul Oficial, Partea I, nr. 8< din 7 au#u t 1)77/ Decretul nr. 24)*1)77 pri'ind aprobarea Re#ulamentului de or#ani!are $i func"ionare a comi iilor de pen ii $i a comi iilor de e&perti!% medico=militar%, publicat n Auletinul Oficial, Partea I, nr. 8< din 7 au#u t 1)77/ orice alte di po!i"ii contrare pre!entei le#i. 999999999999 86 Men"ion%m c% prin Deci!ia 7ur"ii 7on titu"ionale nr. 7 din 1< ianuarie 2002, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002, art. 87 a fo t declarat necon titu"ional.

Lege nr. 47( din 12 noiembrie 2003

pentru modificarea (e#ii nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 8;? din 2< noiembrie 200; Parlamentul Rom+niei adopt% pre!enta le#e.

Art. I. " (e#ea nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat, republicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, e modific% dup% cum urmea!%. 1. (a articolul 48 alineatul 516, litera a6 'a a'ea urm%torul cuprin . Ja6 ori de c+te ori e ma@orea!% olda de #rad $i* au olda func"iei ma&ime ale cadrelor militare n acti'itate, potri'it #radului militar $i func"iei e&ercitate, a'ute la data trecerii n re!er'%, n raport cu procentul de tabilire a pen iei n condi"iile pre'%!ute la art. 22=24/ cadrele militare pot opta pentru ba!a de calcul cea mai a'anta@oa % luat% n con iderare la calculul pen iei/J 2. (a articolul 7) alineatul 516, litera a6 'a a'ea urm%torul cuprin . Ja6 cuantumul pen iei n plat% e actuali!ea!%, a'+nd ca ba!% de calcul olda lunar% brut% n 'i#oare la data aplic%rii pre!entei le#i, core pun!%toare func"iei ma&ime e&ercitate $i #radului militar, a'ute la data trecerii n re!er'%, pe ba!a unei metodolo#ii aprobate prin 0ot%r+re a 1u'ernului, la propunerea in titu"iilor pre'%!ute la art. < alin. 516, metodolo#ie conform c%reia acordarea #rada"iei e 'a face n raport cu 'ec0imea n er'iciu au cea a'ut% la data trecerii n re!er'%/J Art. II. " 3ormele metodolo#ice pri'ind recalcularea pen iilor militare de tat, aprobate prin :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.188*2001, e 'or modifica $i completa core pun!%tor, prin 0ot%r+re a 1u'ernului, n termen de ;0 de !ile de la data public%rii pre!entei le#i n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I. Art. III. " (e#ea nr. 1?4*2001, cu modific%rile adu e prin pre!enta le#e, e 'a republica n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, d+ndu= e te&telor o nou% numerotare. Art. I/. " Pre!enta le#e intr% n 'i#oare n prima lun% urm%toare nc0eierii actualului proce de recorelare a pen iilor militare. 2cea t% le#e a fo t adoptat% de 7amera Deputa"ilor n $edin"a din ) eptembrie 200;, cu re pectarea pre'ederilor art. 74 alin. 516 din 7on titu"ia Rom+niei. PRCKCDI3DC(C 72MCRCI DCPFD2LI(OR >2(CR DOR3C23F

=0t>r8re nr. 6(1 din 5 mai 2004 pentru modificarea $i completarea 3ormelor metodolo#ice pri'ind recalcularea pen iilor militare de tat, aprobate prin :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.188*2001 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 4;1 din 1; mai 2004 -n temeiul art. 108 din 7on titu"ia Rom+niei, republicat%, $i al art. II din (e#ea nr. 47)*200; pentru modificarea (e#ii nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat, 1u'ernul Rom+niei adopt% pre!enta 0ot%r+re. Art. I. " 3ormele metodolo#ice pri'ind recalcularea pen iilor militare de tat, aprobate prin :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.188*2001, publicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 782 din 7 decembrie 2001, e modific% $i e completea!% dup% cum urmea!%. 1. (itera a6 a articolului 2 'a a'ea urm%torul cuprin . Ja6 olda lunar% brut%, n 'i#oare la data de 10 aprilie 2001, core pun!%toare func"iei ma&ime e&ercitate $i #radului militar, a'ute la data trecerii n re!er'%/J 2. 2rticolul ; 'a a'ea urm%torul cuprin . J2rt. ;. = 516 ,olda lunar% brut%, ca ba!% pentru efectuarea recalcul%rii pen iilor militare de tat, e determin% potri'it pre'ederilor (e#ii nr. 1;8*1))) pri'ind alari!area $i alte drepturi ale per onalului militar din in titu"iile publice de ap%rare na"ional%, ordine public% $i i#uran"% na"ional%, precum $i acordarea unor drepturi alariale per onalului ci'il din ace te in titu"ii, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare, pe ba!a urm%toarelor elemente. a6 olda de func"ie core pun!%toare func"iei ma&ime e&ercitate la data trecerii n re!er'%/ b6 olda de #rad core pun!%toare ultimului #rad militar a'ut la data trecerii n re!er'%/ c6 olda de merit/ d6 indemni!a"ia de comand%/ e6 #rada"ii/ f6 indemni!a"ia de di po!iti'. 526 Pentru cadrele militare care la data trecerii n re!er'% au a'ut #radul de locotenent=ma@or, elementele pre'%!ute la alin. 516 lit. a6 $i b6 unt cele core pun!%toare #radului de c%pitan. 5;6 ,olda de merit $i indemni!a"ia de comand% e includ n olda lunar% brut%, ca ba!% de recalculare a pen iilor numai pentru cadrele militare care la data trecerii n re!er'% au beneficiat de ace te drepturi. 546 1rada"iile unt cele a'ute la data trecerii n re!er'% au e tabile c potri'it pre'ederilor art. 11 din (e#ea nr. 1;8*1))), cu modific%rile $i complet%rile ulterioare, n raport cu 'ec0imea n er'iciu. 5<6 -n itua"ia pen ionarilor militari din Mini terul 2dmini tra"iei $i Internelor, ale c%ror func"ii ndeplinite la data trecerii n re!er'% nu erau pre'%!ute n tatele de or#ani!are cu #rad militar, li e ia n calcul, pentru #radul core pun!%tor func"iei ndeplinite, func"ia ma&im% a #radului militar a'ut.J %. 2rticolul 8 'a a'ea urm%torul cuprin . J2rt. 8. = 516 7uantumul pen iei militare de tat, recalculat% potri'it pre!entelor norme metodolo#ice, nu poate fi mai mare dec+t ba!a de calcul folo it% la recalcularea pen iei. 526 ,umele re!ultate ca diferen"% ntre pen iile recalculate potri'it pre'ederilor art. 7) alin. 516 lit. a6 din (e#ea nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat, republicat%, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare, $i pen iile recalculate conform pre!entelor norme metodolo#ice e adau#% la pen ia aflat% n plat% la data aplic%rii (e#ii nr. 47)*200;. 5;6 Drepturile de pen ie tabilite conform alin. 526 e acord% de la data intr%rii n 'i#oare a (e#ii nr. 47)*200; $i e pl%te c n termenul #eneral de pre crip"ie.J

4. 2rticolul ) 'a a'ea urm%torul cuprin . J2rt. ). = 516 Recalcularea pen iilor militare de tat e efectuea!% de c%tre or#anele de pen ii ale Mini terului 2p%r%rii 3a"ionale, Mini terului 2dmini tra"iei $i Internelor $i ,er'iciului Rom+n de Informa"ii pentru pen ionarii din e'iden"%, la cererea ace tora n o"it% de 4i$a cu elementele nece are la tabilirea oldei lunare brute ca ba!% pentru recalcularea pen iilor militare de tat, pre'%!ute n ane&ele nr. 1=; care fac parte inte#rant% din pre!entele norme metodolo#ice. 526 Modul de completare a fi$ei e 'a tabili potri'it in truc"iunilor aprobate prin ordine emi e de conduc%torii in titu"iilor pre'%!ute la alin. 516.J &. 3ormele metodolo#ice e completea!% cu ane&ele nr. 1=;86 care fac parte inte#rant% din pre!enta 0ot%r+re. Art. II. " :ot%r+rea 1u'ernului nr. 1.188*2001, cu modific%rile $i complet%rile adu e prin pre!enta 0ot%r+re, 'a fi republicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, d+ndu= e te&telor o nou% numerotare. 99999999999 86 2ne&ele nr. 1=; unt reprodu e n fac imil. PRIM=MI3I,DRF 2DRI23 3M,D2,C 7ontra emnea!%. =============== Mini trul ap%r%rii na"ionale, Ioan Mircea Pa$cu p. Mini trul de tat, mini trul admini tra"iei $i internelor, Doma Na0aria, ecretar de tat Directorul ,er'iciului Rom+n de Informa"ii, 2le&andru Radu Dimofte Mini trul finan"elor publice, Mi0ai 3icolae D%n% e cu Aucure$ti, < mai 2004. 3r. ?)1. A,*?A ,r. 1 ROMO3I2 MI3I,DCRF( 2PMRMRII 32LIO32(C 7C3DRF( MI(ID2R EFDCLC23 5DC ,C7DOR6 3r. 9999999 din 99999999999 4IK2 cu elementele nece are pentru tabilirea oldei lunare brute ca ba!% pentru recalcularea pen iilor militare de tat pentru 99999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999 999999999 5#radul, numele $i prenumele cu ini"iala tat%lui6 care la data trecerii n re!er'% a fo t ncadrat la Fnitatea Militar% nr. 999999999 localitatea 999999999999 ubordonat%

999999999999 7od 1. 3um%rul deci!iei de pen ie =============== =============== 2. 3um%rul mandatului de plat% =============== a pen iei =============== ;. 7odul numeric per onal ========================= ========================= ,22((NN333337 4. Data trecerii n re!er'% =============== =============== NN((2222 <. 4unc"ia e&ercitat% la data ========================= trecerii n re!er'% P=========================P ========================= ?. 1radul militar a'ut la data ========================= ===== trecerii n re!er'% ========================= ===== 7. 1radul militar core pun!%tor ========================= ===== func"iei e&ercitate pre'%!ut ========================= ===== n tatul de or#ani!are ===== 8. 2 beneficiat de diferen"% P P ===== old% de #rad de <0B 5D2*3F6 P P ===== ===== B ). 2 beneficiat de old% de ======== ===== merit86 conform ONF nr. 9999 P P P P P din 999999 5D2*3F6 ======== ===== 10. 2 beneficiat de indemni!a"ie de comand%886 la data ======== ===== trecerii n re!er'% conform P P P P P 99999999 5D2*3F6 ======== ===== 11. >ec0imea n er'iciu $i n ========================= munc% pentru tabilirea P 2ni P (uni P Nile P #rada"iei conform art. 11 P=======Q========Q========P din (e#ea nr. 1;8*1))) P P P P ========================= ======= 12. 1rada"ia a'ut% la data P 3r. P trecerii n re!er'% P=======P ======= 1;. 1rada"ia la care are ======= ===== dreptul n func"ie de P 3r. P P P P 'ec0imea efecti'% P=======P =====

======= Datele n cri e la pct. 99999 din pre!enta fi$% au fo t e&tra e din. 99999999 nre#i trate la nr. 99999999999 din 999999999999. 7OM23D23DF( 7C3DRF(FI MI(ID2R EFDCLC23 5DC ,C7DOR6 99999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999 2m luat la cuno$tin"% $i unt de acord cu datele n cri e n pre!enta fi$% 9999999999999999999999999999 5 emn%tura olicitantului6 99999999999 86 ,olda de merit a fo t aprobat% prin :ot%r+rea 1u'ernului nr. 0282*17.0?.1));, cu aplicabilitate de la data de 01.0?.1));. 886 Indemni!a"ia de comand% 5conducere6 a fo t aprobat% prin :ot%r+rea 7on iliului de Mini$tri nr. 1.)?;*1)?), cu aplicabilitate de la data de 01.11.1)?). 3ODM. 1. 7odul $i procentele core pun!%toare e completea!% de or#anul de pen ii militare. 2. Datele de la punctele 1=1; e completea!% de c%tre centrele militare @ude"ene 5centrele militare de ector6 pe ba!a memoriilor ori#inale $i a ade'erin"elor eliberate de unit%"ile militare din care au fo t trecu"i n re!er'% pen ionarii militari au de c%tre Fnitatea Militar% 0240< Pite$ti. A,*?A ,r. 2 ROMO3I2 MI3I,DCRF( 2DMI3I,DR2LICI KI I3DCR3C(OR F3ID2DC2 99999999999999999 3r. 99999999 din 999999999 4IKM cu elementele nece are recalcul%rii pen iei militare pentru 99999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999 5#radul, numele $i prenumele cu ini"iala tat%lui6 care la data trecerii n re!er'% a fo t ncadrat la Fnitatea 999999999999 localitatea 9999999999999 ubordonat% 999999999999999 7od 1. 3um%rul deci!iei de pen ie =============== =============== 2. 3um%rul mandatului de plat% =============== a pen iei =============== ;. 7odul numeric per onal ========================= ========================= ,22((NN333337

4. Data trecerii n re!er'% =============== =============== NN((2222 <. 4unc"ia e&ercitat% la data ========================= trecerii n re!er'% P=========================P ========================= ?. 1radul militar a'ut la data ========================= ===== trecerii n re!er'% ========================= ===== 7. 1radul militar core pun!%tor ========================= ===== func"iei e&ercitate pre'%!ut ========================= ===== n tatul de or#ani!are ===== 8. 2 beneficiat de diferen"% P P ===== old% de #rad de <0B 5D2*3F6 P P ===== ===== B ). 2 beneficiat de old% de ======== ===== merit86 conform ONF nr. 9999 P P P P P din 999999 5D2*3F6 ======== ===== 10. 2 beneficiat de indemni!a"ie de comand%886 la data ======== ===== trecerii n re!er'% conform P P P P P 99999999 5D2*3F6 ======== ===== 11. >ec0imea n er'iciu $i n ========================= munc% pentru tabilirea P 2ni P (uni P Nile P #rada"iei conform art. 11 P=======Q========Q========P din (e#ea nr. 1;8*1))) P P P P ========================= ======= 12. 1rada"ia a'ut% la data P 3r. P trecerii n re!er'%8886 P=======P ======= 1;. 1rada"ia la care are ======= ===== dreptul n func"ie de P 3r. P P P P 'ec0imea efecti'% la data P=======P ===== trecerii n re!er'%88886 ======= Datele n cri e la pct. 99999 din pre!enta fi$% au fo t e&tra e din. 99999999 nre#i trate la nr. 99999999999 din 9999999999999. 7OM23D23DF( 5KC4F(6 F3IDMLII KC4 RC,FR,C FM23C 9999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999

2m luat la cuno$tin"% $i unt de acord cu datele n cri e n pre!enta fi$% 99999999999999999999999999999999999999 5 emn%tura olicitantului6 3ODM. 86 ,olda de merit a fo t aprobat% prin :ot%r+rea 1u'ernului nr. 0282*17.0?.1));, cu aplicabilitate de la data de 01.0?.1));. 886 Indemni!a"ia de comand% 5conducere6 a fo t aprobat% prin :ot%r+rea 7on iliului de Mini$tri nr. 1.)?;*1)?), cu aplicabilitate de la data de 01.11.1)?). 8886 3u e completea!% dac% nu a a'ut #rada"ie. 888886 ,e completea!% de 7a a de Pen ii. A,*?A ,r. % ROMO3I2 ,CR>I7IF( ROMO3 DC I34ORM2LII F3ID2DC2 MI(ID2RM 999999 3r. 9999999999 din 999999999 4IKM cu elementele nece are pentru tabilirea oldei lunare brute ca ba!% pentru recalcularea pen iilor militare de tat pentru 9999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999 999999999 5#radul, numele $i prenumele cu ini"iala tat%lui6 care la data trecerii n re!er'% a fo t ncadrat la Fnitatea Militar% nr. 99999999999 localitatea 999999999999 ubordonat% 99999999999999 7od 1. 3um%rul deci!iei de pen ie =============== =============== 2. 3um%rul mandatului de plat% =============== a pen iei =============== ;. 7odul numeric per onal ========================= ========================= ,22((NN333337 4. Data trecerii n re!er'% =============== =============== NN((2222 <. 4unc"ia e&ercitat% la data ========================= trecerii n re!er'% P=========================P ========================= ?. 1radul militar a'ut la data ========================= =====

trecerii n re!er'% ========================= ===== 7. 1radul militar core pun!%tor ========================= ===== func"iei e&ercitate pre'%!ut ========================= ===== n tatul de or#ani!are ===== 8. 2 beneficiat de diferen"a P P ===== old% de #rad de <0B 5D2*3F6 P P ===== ===== B ). 2 beneficiat de old% de ======== ===== merit86 conform ONF nr. 9999 P P P P P din 999999 5D2*3F6 ======== ===== 10. 2 beneficiat de indemni!a"ie de comand%886 la data ======== ===== trecerii n re!er'% conform P P P P P 99999999 5D2*3F6 ======== ===== 11. >ec0imea n er'iciu $i n ========================= munc% pentru tabilirea P 2ni P (uni P Nile P #rada"iei conform art. 11 P=======Q========Q========P din (e#ea nr. 1;8*1))) P P P P ========================= ======= 12. 1rada"ia a'ut% la data P 3r. P trecerii n re!er'% P=======P ======= 1;. 1rada"ia la care are ======= ===== dreptul n func"ie de P 3r. P P P P 'ec0imea efecti'% la P=======P ===== data trecerii n re!er'% ======= Datele n cri e la pct. 99999 din pre!enta fi$% au fo t e&tra e din. 99999999 nre#i trate la nr. 99999999999 din 999999999999. 7OM23D23DF( 5KC4F(6 F3IDMLII MI(ID2RC 9999999999999999999999999999999999999 2m luat la cuno$tin"% $i unt de acord cu datele n cri e n pre!enta fi$% 999999999999999999999999999999999999 5 emn%tura olicitantului6 99999999999 86 ,olda de merit a fo t aprobat% prin :ot%r+rea 1u'ernului nr. 0282*17.0?.1));, cu aplicabilitate de la data de 01.0?.1));. 886 Indemni!a"ia de comand% 5conducere6 a fo t aprobat% prin :ot%r+rea 7on iliului de Mini$tri nr. 1.)?;*1)?), cu aplicabilitate de la data de 01.11.1)?).

3ODM. Datele de la punctele 1=1; e completea!% de c%tre unit%"ile militare din care au fo t trecu"i n re!er'% pen ionarii militari au de c%tre Fnitatea Militar% 0404 Aucure$ti, dup% ca!, pe ba!a memoriilor ori#inale.

Guvernul Romniei rd0nan6> de urgen6> nr. (% din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. 516 al art. 7) din (e#ea nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1071 din 18 noiembrie 2004 Lin+nd eama de pre'ederile art. 1?) din (e#ea nr. 1)*2000 pri'ind i temul public de pen ii $i alte drepturi de a i#ur%ri ociale, a tfel cum a fo t completat prin (e#ea nr. 27?*2004, potri'it c%rora de recalcularea pen iilor prin ad%u#area ta#iului de coti!are a imilat, con tituit din perioada cur urilor la !i n n'%"%m+ntul uperior, beneficia!% $i pen ionarii afla"i n plat% la data de 1 aprilie 2001, data intr%rii n 'i#oare a (e#ii nr. 1)*2000, lu+nd n con iderare faptul c% pre'ederile din (e#ea nr. 1)*2000, potri'it c%rora e con ider% 'ec0ime n er'iciu $i perioada cur urilor de !i la n'%"%m+ntul uperior, e re#% e c $i n cuprin ul (e#ii nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat, republicat%, cu modific%rile ulterioare, e impune luarea unor m% uri imediate, e&traordinare, pentru ca $i pen ionarii militari ale c%ror pen ii au fo t tabilite naintea intr%rii n 'i#oare a (e#ii nr. 1?4*2001 % beneficie!e de recalcularea pen iilor prin ad%u#area ta#iului de coti!are con tituit din perioada cur urilor la !i n n'%"%m+ntul uperior, n temeiul art. 11< alin. 546 din 7on titu"ia Rom+niei, republicat%, 1u'ernul Rom+niei adopt% pre!enta ordonan"% de ur#en"%.

Artic0l unic. " (a alineatul 516 al articolului 7) din (e#ea nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat, republicat% n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modific%rile ulterioare, dup% litera b6 e introduce o nou% liter%, litera c6, cu urm%torul cuprin . Jc6 la cerere, prin ad%u#area la 'ec0imea n er'iciu a perioadei pre'%!ute la art. 77 alin. 5;6 $i 546.J

(C1C nr.<1 din 17 martie 200< pri'ind aprobarea Ordonan"ei de ur#en"% a 1u'ernului nr. );*2004 pentru completarea alin. 516 al art. 7) din (e#ea nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat
Artic0l unic. R ,e aprobS OrdonanTa de ur#enTS a 1u'ernului nr. ); din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. 516 al art. 7) din (e#ea nr. 1?4*2001 pri'ind pen iile militare de tat, publicatS n Monitorul Oficial al Rom+niei, Partea I, nr. 1071 din 18 noiembrie 2004.