Sunteți pe pagina 1din 22

Parlamentul Romniei Lege nr.

249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaionale Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 5 iulie 2004 Parlamentul om!niei adopt" pre#enta le$e. CAPITOLUL %ispo#iii $enerale

Art. 1. (1) Pre#enta le$e stabile&te' a) principiile nfiin"rii sc(emelor facultative de pensii ocupaionale &i a fondurilor de pensii ocupaionale) b) principiile or$ani#"rii &i funcion"rii administratorilor, precum &i coordonarea activit"ii altor entit"i implicate n acest domeniu) c) re$lementarea &i suprave$(erea prudenial" a sistemului pensiilor ocupaionale. (2) %reptul de a propune o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale aparine' a) an$a*atorului &i sindicatului sau, dup" ca#, repre#entanilor salariailor, prin contractul colectiv de munc" la nivel de unitate, $rup de unit"i sau ramur") b) an$a*atorului, sin$ur sau prin asociere cu ali an$a*atori, n lipsa unui contract colectiv de munc" &i+sau n lipsa sindicatului. (3) ,n$a*atorii, a$eni economici care nre$istrea#" obli$aii bu$etare neac(itate la scaden" la sf!r&itul anului fa" de bu$etul de stat, bu$etul asi$ur"rilor sociale de stat, bu$etele locale, bu$etul asi$ur"rilor pentru &oma*, bu$etul -ondului naional unic de asi$ur"ri sociale de s"n"tate &i fondurile sistemului de asi$ur"ri pentru accidente de munc" &i boli profesionale, la furni#orii de ener$ie &i combustibil de orice fel, precum &i instituiile publice, indiferent de sistemul de finanare &i de subordonare, nu pot contribui la sc(eme facultative de pensii ocupaionale. (4) .c(emele facultative de pensii ocupaionale sunt furni#ate de administratori. (5) ,dministratorii colectea#" contribuii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupaionale &i pl"tesc pensii ocupaionale. Art. 2. - (1) /n nelesul pre#entei le$i, termenii &i e0presiile de mai *os au urm"toarele semnificaii' 1. activele financiare repre#int" fonduri monetare, aciuni, obli$aiuni, titluri de valoare &i valori mobiliare) 2. activul personal repre#int" suma din contul unui participant care cuprinde contribuiile pl"tite &i veniturile re#ultate din investirea sumelor, diminuate cu comisioanele le$ale &i reactuali#ate potrivit prevederilor le$ale) 3. activul net repre#int" valoarea care se obine prin deducerea valorii obli$aiilor din valoarea activelor) 4. actul de aderare este un contract scris ntre participant &i administrator, nc(eiat n ba#a prevederilor contractului de administrare n vederea nscrierii la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale) 5. administratorul este o societate pe aciuni constituit" n conformitate cu dispo#iiile le$islaiei comerciale &i cu prevederile pre#entei le$i, care are ca obiect e0clusiv de activitate colectarea, administrarea &i investirea resurselor financiare ale unui fond de pensii ocupaionale, precum &i plata pensiilor ocupaionale) 6. an$a*atorul repre#int" persoana fi#ic" sau *uridic", care poate, potrivit le$ii, s" an$a*e#e for" de munc" pe ba#" de contract individual de munc" sau or$ani#aii patronale constituite potrivit le$ii) 7. participantul repre#int" an$a*atul care a aderat la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, n numele c"ruia s1au pl"tit contribuii la un fond de pensii ocupaionale &i care are un drept pre#ent sau viitor la o pensie ocupaional") 8. beneficii colaterale repre#int" orice avanta*e, precum facilit"i b"ne&ti sau cadouri, altele dec!t cele care re#ult" din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii ocupaionale) 9. 2omisia de .uprave$(ere a ,si$ur"rilor, denumit" n continuare 2omisia, este autoritatea de

re$lementare &i suprave$(ere prudenial" n domeniul pensiilor ocupaionale) 10. 2onsiliul de coordonare este or$anul de repre#entare a participanilor la fondul de pensii ocupaionale n relaia cu administratorul) 11. contractul de administrare este contractul semnat ntre 2onsiliul de coordonare &i administrator, n vederea administr"rii fondului de pensii ocupaionale) 12. contribuiile la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale repre#int" sume pl"tite de an$a*atorii &i an$a*aii care particip" la sc(ema respectiv") 13. conturile participanilor repre#int" suma unit"ilor de cont) 14. depo#itarul repre#int" o banc", persoan" *uridic" rom!n" sau o sucursal" a unei instituii de credit str"ine, autori#at" s" funcione#e pe teritoriul om!niei) 15. fondul de pensii ocupaionale repre#int" fondul constituit prin contract de societate civil", nc(eiat ntre toi participanii la sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale, n conformitate cu prevederile 2odului civil referitoare la societatea civil" particular" &i cu dispo#iiile pre#entei le$i) 16. beneficiarul repre#int" mo&tenitorii participantului definii conform prevederilor 2odului civil) 17. pl"titorul repre#int" an$a*atorul care virea#" contribuii c"tre un fond de pensii ocupaionale) 18. pensia ocupaional" repre#int" suma pl"tit" periodic, pe via", unui participant n mod suplimentar &i distinct de cea furni#at" de sistemul public) 19. normele repre#int" re$lement"rile emise de 2omisie n aplicarea pre#entei le$i, care sunt obli$atorii pentru sc(emele de pensii ocupaionale, fondurile de pensii ocupaionale, administratori &i depo#itari) 20. sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale repre#int" un sistem de termene, condiii &i re$uli pe ba#a c"ruia administratorul colectea#", investe&te resursele financiare ale fondului de pensii ocupaionale &i pl"te&te pensii ocupaionale) 21. sindicatul repre#int" acele or$ani#aii definite potrivit 3e$ii sindicatelor nr. 54+2004, precum &i, dup" ca#, repre#entanii ale&i ai an$a*ailor or$ani#ai potrivit le$ii) 22. transferul de disponibilit"i repre#int" trecerea activului personal din contul unui participant la un fond de pensii ocupaionale c"tre un alt fond de pensii ocupaionale) 23. unitatea de cont repre#int" o parte proporional" din activul financiar net al fondului de pensii ocupaionale) 24. data de transfer repre#int" data la care se efectuea#" transferul de disponibilit"i aflate n contul unui participant, de la un fond de pensii ocupaionale la altul) 25. data de convertire repre#int" data la care se convertesc n unit"i de cont contribuiile participanilor &i sumele ce fac obiectul transferului de disponibilit"i, n conformitate cu valoarea unit"ilor de cont la acea dat") 26. rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaionale este raportul dintre diferena dintre valoarea medie a unei unit"i de cont n ultima #i a trimestrului &i valoarea acelei unit"i n ultima #i lucr"toare care preced" perioada de 24 de luni &i, respectiv, valoarea acelei unit"i de cont n ultima #i lucr"toare care preced" perioada de 24 de luni, e0primat" n procente) 27. ponderea fondului la o anumit" dat" este raportul dintre valoarea activului net al fondului &i valoarea activelor nete ale tuturor fondurilor de pensii ocupaionale, calculate la aceea&i dat") 28. rata medie ponderat" de rentabilitate a tuturor fondurilor pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiec"rui fond &i ponderea medie a fondului n totalul fondurilor de pensii ocupaionale) 29. ponderea medie a fondului n totalul fondurilor de pensii ocupaionale este media aritmetic" dintre ponderea fondului n ultima #i lucr"toare care preced" perioada de 24 de luni &i ponderea fondului n ultima #i lucr"toare din perioada de 24 de luni) 30. rata de rentabilitate minim" a tuturor fondurilor repre#int" cea mai mic" valoare dintre rata medie ponderat" de rentabilitate a tuturor fondurilor n perioada respectiv", diminuat" cu patru puncte procentuale &i 505 din rata medie ponderat" de rentabilitate a tuturor fondurilor n perioada respectiv") 31. acionar semnificativ este acea persoan" fi#ic" sau *uridic", care, nemi*locit &i sin$ur" ori prin intermediul sau n le$"tur" cu alte persoane fi#ice ori *uridice, acion!nd n mod concertat, e0ercit" drepturi aferente unor aciuni care, cumulate, fie ar repre#enta cel puin 55 din capitalul social al administratorului, fie ar conferi cel puin 55 din totalul drepturilor de vot n adunarea $eneral", sau care dau posibilitatea s" e0ercite o influen" semnificativ" asupra conducerii administratorului.

(2) Persoana afiliat", n raport cu o persoan" fi#ic" sau *uridic", numit" prima entitate, repre#int"' a) un acionar sau un $rup de acionari care deine mai mult de 605 din aciunile emise de prima entitate ori care, de&i deine un procent mai mic, poate influena, direct sau indirect, deci#iile luate de prima entitate) b) orice entitate n care prima entitate deine, direct sau indirect, mai mult de 605 din aciunile emise ori care, de&i deine un procent mai mic, poate influena, direct sau indirect, deci#iile luate de respectiva entitate) c) orice alt" entitate n care un acionar deine, direct sau indirect, mai mult de 405 din aciunile emise &i, n acela&i timp, deine, direct sau indirect, mai mult de 405 din totalul aciunilor emise de prima entitate) ) orice persoan" care poate determina, direct sau indirect, deci#iile primei entit"i) e) orice membru al consiliului de administraie sau al altui or$an de conducere ori suprave$(ere al respectivei entit"i) !) soul+soia sau o rud" p!n" la $radul al treilea ori un afin p!n" la $radul al doilea inclusiv al oric"rei persoane prev"#ute la lit. a71e7. CAPITOLUL II .c(emele facultative de pensii ocupaionale Art. 3. - (1) .c(ema facultativ" de pensii ocupaionale trebuie s" conin" cuantumul &i periodicitatea contribuiilor, modul de mp"rire a acestora ntre an$a*at &i an$a*ator, re$ulile de investire a activelor, precum &i metodele pentru efectuarea pl"ii pensiilor ocupaionale, a frecvenei, duratei &i actuali#"rii acestor pl"i. (2) 2omisia emite norme privind sc(emele facultative de pensii ocupaionale. (3) /ncadrarea n munc" a unei persoane sau dob!ndirea calit"ii de membru de sindicat nu poate fi condiionat" de participarea sau continuarea particip"rii la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale &i nu se pot face reineri din salariu pentru contribuii la o astfel de sc(em" f"r" acordul scris al persoanei respective. Art. 4. - (1) ,n$a*atorul &i sindicatul pot propune an$a*ailor, de comun acord, participarea la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, prin contractul colectiv de munc". (2) /n situaia n care nu e0ist" contract colectiv de munc", sc(emele facultative de pensii ocupaionale pot fi propuse de an$a*ator &i sindicat n ba#a unui protocol. (3) /n situaia n care nu e0ist" sindicat, sc(emele facultative de pensii ocupaionale pot fi propuse de an$a*ator cu consultarea an$a*ailor. Art. 5. - (1) ,n$a*atorul reine &i virea#" contribuiile an$a*ailor s"i care au calitatea de participant la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale &i r"spunde penal de neplata contribuiilor sau de plata lor incomplet" conform termenelor, condiiilor &i re$ulilor sc(emei cu privire la plata contribuiilor. (2) %eterminarea valorii obli$aiei financiare care re#ult" din neplata contribuiilor sau din plata lor incomplet" este re$lementat" de 2omisie. (3) ,dministratorul este obli$at s" notifice pl"titorului, 2onsiliului de coordonare &i participantului nendeplinirea obli$aiei fa" de fondul de pensii ocupaionale. (4) /n vederea recuper"rii obli$aiei financiare prev"#ute la alin. 827, administratorul sc(emei respective poate solicita aplicarea m"surilor de e0ecutare silit" asupra an$a*atorului, potrivit dispo#iiilor 2odului de procedur" civil". CAPITOLUL III ,utori#area sc(emelor facultative de pensii ocupaionale Art. 6. - (1) .c(emele facultative de pensii ocupaionale trebuie s" obin" autori#area prealabil" a 2omisiei. (2) Procedura de autori#are &i modificare a sc(emelor facultative de pensii ocupaionale este prev"#ut" n normele 2omisiei. Art. 7. - ,dministratorul procedea#" la publicitatea sc(emei &i la ncasarea de contribuii numai dup" autori#area sc(emei facultative de pensii ocupaionale, sub sanciunea retra$erii autori#aiei de funcionare a administratorului. Art. 8. - (1) ,dministratorul transmite 2omisiei documentaia necesar" n vederea autori#"rii fiec"rei

sc(eme facultative de pensii ocupaionale. (2) 2oninutul documentaiei se stabile&te prin normele 2omisiei &i conine obli$atoriu urm"toarele date &i re$uli' a) numele &i sediul administratorului) b) numele &i sediul an$a*atorului sau an$a*atorilor &i denumirea &i sediul sindicatului sau sindicatelor, dup" ca#, care au propus sc(ema respectiv") c) condiiile de eli$ibilitate a participanilor pentru aderarea la sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale) ) principiile investiionale ale sc(emei facultative de pensii ocupaionale) e) dreptul de proprietate al participanilor la sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale asupra sumei e0istente n conturile lor) !) condiiile nceperii &i periodicitatea pl"ii pensiilor ocupaionale) g) condiiile de acordare a pensiei ocupaionale de invaliditate) ") metoda da actuali#are a pensiilor ocupaionale) #) nivelul comisioanelor pl"tite administratorului) $) periodicitatea &i procedura de raportare c"tre participani) %) condiiile &i procedurile de ncetare a particip"rii &i de transfer la o alt" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale) &) suma fi0" prev"#ut" n normele 2omisiei, potrivit art. 92 alin. 867 &i 827) ') forma de $arantare a contribuiilor &i a pensiilor ocupaionale. (3) /n termen de 40 de #ile de la depunerea documentaiei, 2omisia emite autori#aia sau respin$e cererea de autori#are, dup" ca#. (4) ,dministratorii informea#" participanii despre datele &i re$ulile prev"#ute la alin. 827 n momentul ader"rii, precum &i despre modific"rile &i complet"rile ulterioare, n termen de 40 de #ile de la autori#area lor. Art. 9. - (1) Modificarea sc(emei facultative de pensii ocupaionale se face de comun acord ntre administrator &i 2onsiliul de coordonare a fondului respectiv, f"r" a aduce atin$ere drepturilor participanilor. (2) Modific"rile devin aplicabile numai dup" autori#area lor de c"tre 2omisie. Art. 10. - (1) 2omisia poate retra$e autori#aia unei sc(eme facultative de pensii ocupaionale, dac" se dovede&te c" au fost nc"lcate dispo#iiile pre#entei le$i, ale normelor 2omisiei sau dac" retra$erea autori#aiei este n interesul participanilor la respectiva sc(em". (2) /nainte de a proceda la retra$erea autori#aiei, 2omisia notific" administratorului &i 2onsiliului de coordonare a fondului respectiv, cu cel puin 40 de #ile nainte, intenia &i motivele retra$erii. (3) /n termen de 40 de #ile de la data primirii notific"rii 2omisiei, administratorul are obli$aia s" r"spund" acestei notific"ri &i, dac" este ca#ul, s" propun" un plan de remediere. (4) 2omisia poate aproba planul de remediere propus &i acord" un termen de punere n aplicare. (5) /n ca#ul n care 2omisia nu prime&te r"spuns n termenul prev"#ut la alin. 847 sau dac" r"spunsul primit ori planul de remediere propus nu este satisf"c"tor, procedea#" la retra$erea autori#aiei. (6) ,dministratorul sc(emei facultative de pensii ocupaionale poate ataca deci#ia 2omisiei de retra$ere a autori#aiei la instana *udec"toreasc" competent", n conformitate cu prevederile le$islaiei n vi$oare privind contenciosul administrativ. Art. 11. - etra$erea autori#aiei unei sc(eme facultative de pensii ocupaionale conduce automat la retra$erea autori#aiei fondului de pensii ocupaionale de c"tre 2omisie. Art. 12. - %e la data retra$erii autori#aiei unei sc(eme facultative de pensii ocupaionale de c"tre 2omisie se aplic" urm"toarele dispo#iii' a) administratorul sc(emei facultative de pensii ocupaionale nu mai accept" contribuii &i nu mai percepe comisioane, sub sanciunea retra$erii autori#aiei de funcionare a administratorului) b) 2omisia desemnea#" un administrator special al sc(emei facultative de pensii ocupaionale, care nu poate fi persoan" afiliat" administratorului, an$a*atorului, sindicatului sau depo#itarului) c) 2omisia emite norme cu privire la administratorul special, atribuiile acestuia, precum &i procedurile de selectare &i plat" ale administratorilor speciali) ) administratorul special evaluea#" activele &i pasivele fondului de pensii ocupaionale &i trimite 2omisiei &i 2onsiliului de coordonare rapoarte preliminare)

e) n termen de 4 luni de la desemnare, administratorul special transmite 2omisiei &i 2onsiliului de coordonare raportul final al evalu"rii prev"#ute la lit. d7, auditat de un auditor financiar, avi#at de 2omisie, precum &i o propunere de lic(idare a sc(emei facultative de pensii ocupaionale) propunerea de lic(idare prevede modalitatea &i pro$ramul transferului de disponibilit"i c"tre alt administrator de fonduri de pensii ocupaionale) !) n perioada de evaluare administratorul special poate efectua transferuri de disponibilit"i la date pe care le stabile&te, cu e0cepia ca#ului n care constat" c" acestea nu sunt n interesul participanilor) g) an$a*atorul, 2onsiliul de coordonare &i sindicatul, dup" ca#, pot transmite 2omisiei obiecii la propunerea de lic(idare prev"#ut" la lit. e7, n termen de 40 de #ile de la primirea acesteia) ") 2omisia anali#ea#" propunerea de lic(idare &i obieciile formulate &i se pronun" n termen de 60 de #ile de la primirea acesteia) #) n situaia respin$erii propunerii de lic(idare, 2omisia poate cere administratorului special o nou" propunere de lic(idare, n termen de 40 de #ile de la data respin$erii, pe ba#a recomand"rilor din deci#ia de respin$ere) $) 2omisia anali#ea#" noua propunere de lic(idare &i decide n termen de 40 de #ile de la primirea acesteia) %) dup" aprobarea propunerii, administratorul special procedea#" la lic(idarea sc(emei facultative de pensii ocupaionale &i n&tiinea#" 2omisia despre finali#area operaiunilor, printr1un raport. Art. 13. - (1) 2omisia emite norme referitoare la procedura de lic(idare a sc(emei facultative de pensii ocupaionale &i la coninutul rapoartelor obli$atorii. (2) 2omisia emite norme privind condiiile transferurilor de disponibilit"i de la retra$erea autori#aiei p!n" la momentul aprob"rii planului de lic(idare. Art. 14. - ,ctivele personale nu pot reveni an$a*atorului, sindicatului, administratorului sau depo#itarului, actele de atribuire c"tre oricare dintre ace&tia fiind nule de drept. CAPITOLUL I( :ransferurile ntre sc(emele facultative de pensii ocupaionale Art. 15. - (1) .c(emele facultative de pensii ocupaionale conin re$uli privind transferul la alt" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale. (2) /n condiiile n care participantul a aderat la o nou" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, acesta poate' a) s"1&i transfere conturile individuale de la vec(ile fonduri de pensii ocupaionale la noul fond) b) s"1&i p"stre#e calitatea de participant la toate sc(emele facultative de pensii ocupaionale, urm!nd a le cumula la momentul desc(iderii dreptului de pensie. Art. 16. - (1) %ac" participantul dore&te s" transfere activul personal la o alt" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, este obli$at s" n&tiine#e administratorul fostei sc(eme facultative de pensii ocupaionale &i s" i transmit" o copie a actului de aderare. (2) 2omisia emite norme referitoare la' a) forma &i coninutul documentului prin care participantul n&tiinea#" administratorul despre aderarea la o alt" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale) b) procedurile de aderare la noua sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale. Art. 17. - (1) /n termen de 40 de #ile calendaristice de la n&tiinare, administratorul fostei sc(eme facultative de pensii ocupaionale efectuea#" un transfer de disponibilit"i c"tre administratorul noii sc(eme. (2) :ransferul de disponibilit"i cuprinde activul personal, calculat la ultima dat" de evaluare, mai puin deducerile le$ale. (3) ,dministratorul fostei sc(eme facultative de pensii ocupaionale notific" administratorului noii sc(eme toate informaiile referitoare la contribuiile f"cute n contul participantului, precum &i despre transferurile de disponibilit"i cu privire la contul acelui participant. CAPITOLUL ( Participani &i contribuii Art. 18. - (1) :uturor participanilor la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale li se aplic" un tratament nediscriminatoriu, av!nd acelea&i drepturi &i obli$aii raportat la fondul de pensii

ocupaionale. (2) Participanii &i beneficiarii la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale au dreptul la e$alitate de tratament &i n ca#ul sc(imb"rii locului de munc", domiciliului sau re&edinei ntr1o alt" ar", stat membru al ;niunii <uropene sau stat aparin!nd .paiului <conomic <uropean. (3) ,derarea la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale este facultativ". Art. 19. - (1) ,ctul de aderare este un contract scris, nc(eiat direct ntre persoana fi#ic" &i administratorul sc(emei respective &i conine principalele prevederi ale sc(emei facultative de pensii ocupaionale, ale contractului de administrare, riscurile financiare, te(nice sau de alt" natur" &i modul de reparti#are a acestora, precum &i referiri la contribuii, pensii ocupaionale, investiii &i nivelul comisioanelor. (2) ,dministratorul nu poate refu#a semnarea actului de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la acea sc(em". (3) -orma actului de aderare este aceea&i pentru toi participanii la acea sc(em". (4) -orma1cadru a actului de aderare este stabilit" de c"tre 2omisie, prin norme. (5) ,dministratorul poate modifica acest act numai cu autori#aia 2omisiei, ca# n care actul de aderare trebuie ref"cut. (6) /n termen de 40 de #ile de la aderare, administratorul transmite participanilor o copie semnat" a actului de aderare. Art. 20. - (1) 2ontribuiile la un fond de pensii ocupaionale se stabilesc conform re$ulilor acelei sc(eme facultative de pensii ocupaionale &i se virea#" o dat" cu contribuiile de asi$ur"ri sociale obli$atorii. (2) 2ontribuia participantului la fondul de pensii ocupaionale, de p!n" la ec(ivalentul n lei a 200 euro pe an din venitul salarial anual, n procedura de definitivare a impunerii anuale se deduce din venitul salarial brut al acestuia n completarea deducerii contribuiilor de asi$ur"ri sociale datorate potrivit le$ii. (3) 2(eltuielile an$a*atorului cu contribuiile datorate de acesta la fondul de pensii ocupaionale, n sum" de p!n" la ec(ivalentul n lei a 200 euro pe an pentru fiecare participant, sunt deductibile la calculul profitului impo#abil. (4) Participanii pot, n orice moment, s" modifice, cu respectarea nivelului prev"#ut la alin. 827, s" suspende sau s" ncete#e contribuiile la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, f"r" nici un fel de sanciune, n&tiin!nd n scris administratorul &i an$a*atorul cu cel puin 40 de #ile nainte de data suspend"rii sau ncet"rii contribuiilor. (5) /n&tiinarea prev"#ut" la alin. 847 nu va afecta n nici un fel activul personal &i d" dreptul an$a*atorului s" suspende sau s" ncete#e obli$aia contractual". Art. 21. - (1) %ac" un participant ncetea#" plata contribuiei, acesta &i p"strea#" drepturile, conform re$ulilor sc(emei facultative de pensii ocupaionale, cu e0cepia ca#ului n care a solicitat un transfer de disponibilit"i c"tre alt fond de pensii ocupaionale. (2) Participantul la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale din om!nia, care a fost deta&at ntr1o alt" ar", are dreptul la continuarea pl"ii contribuiilor la acea sc(em" pe durata deta&"rii sale. (3) %ac" un participant devine incapabil de a presta o munc", ca urmare a invalidit"ii, acesta va avea dreptul s" foloseasc" activul personal, n conformitate cu normele 2omisiei. (4) %ac" un participant decedea#" nainte de pensionare, activele personale evaluate la acea dat" se distribuie beneficiarilor, conform actului de succesiune &i normelor 2omisiei. (5) /n ca#ul sc(imb"rii locului de munc", a domiciliului sau re&edinei n alt" ar", stat membru al ;niunii <uropene sau stat aparin!nd .paiului <conomic <uropean, participantul &i beneficiarul p"strea#" dreptul la pensia ocupaional" c!&ti$at" n cadrul sc(emelor facultative de pensii ocupaionale din om!nia &i aceasta se pl"te&te n acel stat, n cuantumul r"mas dup" sc"derea tuturor ta0elor &i c(eltuielilor aferente pl"ii. CAPITOLUL (I 2onturile participanilor &i evaluarea activelor Art. 22. - (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul s"u. (2) ,ctivul personal este insesi#abil, neput!nd face obiectul nici unei m"suri de e0ecutare silit". (3) ,ctivul personal nu poate fi $a*at sau cesionat, sub sanciunea nulit"ii.

Art. 23. - (1) 2ontribuiile se colectea#" pe ba#a codului numeric personal n conturile individuale ale participanilor. (2) 2ontribuiile la un fond de pensii ocupaionale &i transferurile de disponibilit"i se convertesc n unit"i de cont &i divi#iuni ale acestora. (3) =aloarea total" a unit"ilor de cont ale unui fond de pensii ocupaionale este ntotdeauna e$al" cu valoarea total" a activelor fondului. (4) 2omisia emite norme care definesc activul net, principiile de evaluare a activelor &i pasivelor fondurilor de pensii ocupaionale. (5) ,ctivele &i pasivele fondului de pensii ocupaionale sunt evideniate &i inute separat de cele ale administratorului. Art. 24. - (1) 2ontribuiile &i transferul de disponibilit"i la un fond de pensii ocupaionale se convertesc n unit"i de cont numai la anumite date, denumite date de convertire, conform valorii unit"ilor de cont la acea dat". (2) P!n" la convertire, contribuiile &i transferul de disponibilit"i se nscriu ntr1un cont separat al fondului de pensii ocupaionale, dob!nda $enerat" de acest cont constituind venit al fondului. (3) 2omisia prevede, prin norme, datele de convertire &i periodicitatea lor. (4) 3a prima dat" de convertire care urmea#" pl"ii primei contribuii la fondul de pensii ocupaionale, valoarea unei unit"i de cont va fi de 600.000 lei. (5) 2omisia poate reactuali#a valoarea unit"ii de cont, pe ba#a principiilor de evaluare a activelor fondurilor de pensii ocupaionale. Art. 25. - (1) =aloarea activelor nete &i valoarea unit"ii de cont ale unui fond de pensii ocupaionale, calculate de c"tre depo#itar la fiecare dat" de evaluare, se comunic" administratorului &i 2omisiei n aceea&i #i. (2) 2alculele menionate la alin. 867 sunt f"cute de depo#itar &i sunt supuse audit"rii unui auditor independent avi#at de 2omisie. (3) ,uditorul financiar nu poate fi persoan" afiliat" an$a*atorului, sindicatului, administratorului sau depo#itarului. (4) <valuarea are loc cel puin o dat" pe lun" la datele stabilite prin normele 2omisiei. Art. 26. - ,dministratorul care a primit contribuii pe o perioad" de cel puin 24 de luni calculea#", n ultima #i lucr"toare a fiec"rui trimestru, rata de rentabilitate a fiec"rui fond de pensii ocupaionale pentru ultimele 24 de luni &i o comunic" 2omisiei. Art. 27. 2omisia emite norme cu privire la' a) re$ulile de calcul al rentabilit"ii fondurilor de pensii ocupaionale, inclusiv re$ulile de rotun*ire a valorilor obinute) b) data la care depo#itarul trebuie s" informe#e 2omisia &i 2onsiliul de coordonare despre valoarea activelor nete ale fondului de pensii ocupaionale, valoarea unei unit"i de cont, rentabilitatea fondului, precum &i metoda prin care se face aceast" n&tiinare) c) forma &i data public"rii ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor) ) procedura de avi#are a auditorului financiar) e) metodolo$ia de calcul al activului net &i al unit"ilor de cont. CAPITOLUL (II /nfiinarea &i autori#area fondurilor de pensii ocupaionale Art. 28. - (1) esursele fondului de pensii ocupaionale se constituie din sumele provenite din contribuiile f"cute &i din sumele provenite din investirea acestora. (2) Ponderea n fondul de pensii ocupaionale a participantului este determinat" de activul s"u personal. Art. 29. - ;n fond de pensii ocupaionale trebuie s" aib" minimum 600 de participani. Art. 30. - (1) ;n fond de pensii ocupaionale poate fi administrat numai de un administrator av!nd autori#are de funcionare pentru fondurile de pensii ocupaionale, eliberat" de 2omisie, care l repre#int" n raporturile cu terii, inclusiv n faa instanelor *udec"tore&ti. (2) ,ciunile &i cererile introduse de participani sau alte instituii publice la instanele *udec"tore&ti n le$"tur" cu administrarea fondului de pensii ocupaionale sunt scutite de ta0a *udiciar" de timbru. Art. 31. - (1) .ediul fondului de pensii ocupaionale va fi acela&i cu cel al administratorului.

(2) %enumirea fondului de pensii ocupaionale conine sinta$ma >fond de pensii ocupaionale>. Art. 32. - (1) 2oninutul contractului1cadru de societate civil", prin care se constituie un fond de pensii ocupaionale, este stabilit prin normele 2omisiei. (2) 2omisia aprob" contractul de societate civil". (3) ;n fond de pensii ocupaionale nu poate fi declarat n stare de faliment. Art. 33. - (1) 2onsiliul de conducere repre#int" fondul de pensii ocupaionale n relaiile cu administratorul, ne$ocia#" &i semnea#" contractul de administrare. (2) 2onsiliul de coordonare este format din participani ale&i, candidaii fiind propu&i, n mod paritar, de an$a*ator &i sindicat sau de repre#entani ai salariailor, dup" ca#) componena sa este indicat" n coninutul contractului de societate civil". (3) ,dministratorul este obli$at s" informe#e 2onsiliul de coordonare despre activitatea desf"&urat", n modalit"ile prev"#ute n contractul de administrare &i n normele 2omisiei. Art. 34. - (1) e$ulamentul de or$ani#are &i funcionare a 2onsiliului de coordonare prevede num"rul de repre#entani, condiiile pe care trebuie s" le ndeplineasc", drepturile, obli$aiile, durata mandatului, procedurile ale$erii, temeiurile pentru revocare, clau#e de confidenialitate &i alte dispo#iii referitoare la ace&tia. (2) e$ulamentul de or$ani#are &i funcionare a 2onsiliului de coordonare prevede procedura de convocare a participanilor la &edinele 2onsiliului de coordonare. (3) e$ulamentul de or$ani#are &i funcionare a 2onsiliului de coordonare este elaborat de 2omisie, dup" consultarea 2onsiliului <conomic &i .ocial. Art. 35. - (1) 2omisia elaborea#" contractul1cadru de administrare, care conine obli$atoriu' a) p"rile contractante) b) principiile sc(emei facultative de pensii ocupaionale) c) principalele drepturi &i obli$aii ale p"rilor &i modalitatea de implementare) ) administrarea) e) modalit"ile de control, e0ercitate de c"tre auditori) !) obli$aiile de informare a administratorului fa" de 2onsiliul de coordonare a fondului de pensii ocupaionale, participani &i autorit"i) g) evidenele administratorului referitoare la participani, contribuii, investiii &i pensii ocupaionale) ") modalit"ile specifice de constatare, reclamare &i remediere a deficienelor) #) r"spunderea p"rilor contractante) $) sanciunile) %) durata contractului de administrare, modalit"ile de modificare &i ncetare a contractului de administrare) &) informaii privind depo#itarul fondului de pensii ocupaionale. (2) ,ctul de aderare se constituie ca ane0" a contractului de administrare. (3) .eciunea privind p"rile contractante prev"#ute la alin. 867 lit. a7 trebuie s" cuprind"' a) elementele de identificare a fondului de pensii ocupaionale, a administratorului &i a 2onsiliului de coordonare) b) actul constitutiv &i re$ulamentele interne. (4) Principiile sc(emei facultative de pensii ocupaionale, prev"#ute la alin. 867 lit. b7, trebuie s" preci#e#e' a) cuantumul contribuiei, cotele aferente an$a*atului &i an$a*atorului, precum &i modalitatea de plat") b) modalitatea de mp"rire a profitului ntre participani) c) tipurile de pensii ocupaionale &i condiiile de eli$ibilitate. (5) Principalele drepturi &i obli$aii ale p"rilor &i modalitatea de implementare, prev"#ute la alin. 867 lit. c7, trebuie s" preci#e#e' a) obiectul de activitate) b) principalele operaii desf"&urate de administrator n contul fondului de pensii ocupaionale' colectarea contribuiilor, investirea lor, plata pensiilor ocupaionale) c) comisionul acordat administratorului. (6) ,dministrarea prev"#ut" la alin. 867 lit. d7 trebuie s" cuprind"' a) principiile de conducere &i de investiii ale fondului de pensii ocupaionale) b) competenele, drepturile &i restriciile acesteia)

c) metoda de calcul &i de percepere a comisioanelor) ) declaraia privind politica de investiii. (7) Obli$aiile de informare a administratorului, prev"#ute la alin. 867 lit. f7, trebuie s" cuprind"' a) inform"rile $enerale) b) raport"rile financiar1contabile. (8) 2ontractul de administrare poate fi modificat numai cu aprobarea prealabil" a 2omisiei. Art. 36. - (1) -ondul de pensii ocupaionale trebuie autori#at, n prealabil, de 2omisie. (2) ,utori#aia se eliberea#" n ba#a unei cereri formulate de administratorul care urmea#" s" administre#e fondul de pensii ocupaionale, la care se ane0ea#" urm"toarele documente' a) actul constitutiv al administratorului) b) proiectul contractului de administrare) c) proiectul contractului de depo#itare) ) contractul de societate civil" nc(eiat ntre participanii iniiali ai fondului de pensii ocupaionale) e) proiectul actului individual de aderare la fondul de pensii ocupaionale) !) dovada pl"ii ta0ei pentru cererea de autori#are) g) alte documente cerute de normele 2omisiei. Art. 37. - (1) 2omisia poate solicita 2onsiliului de coordonare alte documente &i informaii, n termen de 40 de #ile de la data nre$istr"rii cererii de autori#are a fondului de pensii ocupaionale. (2) 2omisia poate verifica orice aspect le$at de cererea de autori#are a fondului de pensii ocupaionale, fiind ndrept"it"' a) s" se adrese#e autorit"ilor competente) b) s" solicite documente &i informaii din alte surse. Art. 38. - 2omisia anali#ea#" cererea de autori#are a unui fond de pensii ocupaionale &i procedea#", n termen de 40 de #ile de la data primirii ultimului set de documente &i informaii de la 2onsiliul de coordonare, fie la aprobarea, fie la respin$erea cererii. Art. 39. - 2omisia respin$e cererea de autori#are a unui fond de pensii ocupaionale, dac"' a) cererea nu este conform" cu dispo#iiile pre#entei le$i sau ale altor le$i cu inciden" n domeniu) b) or$ani#area fondului de pensii ocupaionale nu este conform" cu dispo#iiile pre#entei le$i &i ale celorlalte le$i cu inciden" n domeniu) c) documentele pre#entate n conformitate cu prevederile art. 46 alin. 827 &i ale art. 49 conin clau#e sau, dimpotriv", nu conin anumite clau#e, fapt ce poate avea ca efect pre*udicierea intereselor participanilor la fondul de pensii ocupaionale sau nu prote*ea#" n mod adecvat interesele participanilor) ) e0ist" posibilitatea ca administrarea fondului de pensii ocupaionale s" nu fie desf"&urat" n conformitate cu practica administr"rii solide &i prudente a fondurilor de pensii ocupaionale, potrivit normelor 2omisiei. Art. 40. - /n ca#ul respin$erii cererii de autori#are a unui fond de pensii ocupaionale, 2omisia informea#" administratorul care a formulat cererea despre motivele respin$erii, cu e0cepia situaiei n care 2omisia dore&te s" prote*e#e sursele confideniale de informaie. Art. 41. - 2onsiliul de coordonare &i administratorul nc(eie contractul de administrare n forma aprobat" de 2omisie &i fondul de pensii ocupaionale prime&te contribuiile participanilor numai dup" ce administratorul a primit autori#aia de funcionare &i fondului de pensii ocupaionale i1a fost acordat" autori#aia. Art. 42. - (1) 2omisia poate retra$e autori#aia unui fond de pensii ocupaionale n urm"toarele situaii' a) sc(emei facultative de pensii ocupaionale i s1a retras autori#aia) b) num"rul de participani a sc"#ut sub minimul le$al) c) este n interesul participanilor, apreciat de 2omisie. (2) ,dministratorul nu mai poate investi activele fondului de pensii ocupaionale din momentul retra$erii autori#aiei acestuia. (3) %e la data la care 2omisia retra$e autori#aia unui fond de pensii ocupaionale, se aplic" prevederile art. 62 referitoare la retra$erea autori#aiei unei sc(eme facultative de pensii ocupaionale. CAPITOLUL (III Investiiile fondurilor de pensii ocupaionale

Art. 43. - (1) Investiiile fondurilor de pensii ocupaionale se efectuea#" n conformitate cu dispo#iiile pre#entei le$i &i cu normele 2omisiei, cu respectarea re$ulilor sc(emei facultative de pensii ocupaionale &i ale contractului de administrare, n scopul ma0imi#"rii veniturilor &i n beneficiul e0clusiv al participanilor. (2) Principiile de investiie sunt' a) prudenialitatea, inclusiv asi$urarea securit"ii activelor) b) diversificarea investiiilor n vederea evit"rii concentr"rii e0cesive a investiiilor pe o anumit" clas" de active, emiteni sau $rup de emiteni) c) meninerea unei lic(idit"i adecvate stipulate n normele 2omisiei) ) calitatea &i profitabilitatea investiiilor. (3) %eclaraia privind politica de investiii respect" principiile de investire &i conine' a) strate$ia de investire a activelor, n raport cu natura &i durata obli$aiilor) b) metode de m"surare a riscului investiiilor) c) procedurile de mana$ement al riscului) ) metoda de revi#uire a principiilor de investiie) e) persoanele responsabile de luarea deci#iilor &i reali#area investiiilor, procedurile pentru luarea deci#iilor. (4) ,dministratorul revi#uie&te &i completea#" declaraia privind politica de investiii o dat" la 4 ani sau ori de c!te ori intervine o sc(imbare important" n politica de investiii, cu acordul 2omisiei &i al 2onsiliului de coordonare. Art. 44. - 2u respectarea dispo#iiilor art. 44, administratorul investe&te n' a) instrumente ale pieei monetare, inclusiv conturi &i depo#ite n lei la o banc", persoan" *uridic" rom!n", sau la o sucursal" a unei instituii de credit str"ine autori#ate s" funcione#e pe teritoriul om!niei &i care nu se afl" n procedur" de suprave$(ere special" ori administrare special" sau a c"rei autori#aie nu este retras") b) titluri de stat emise de Ministerul -inanelor Publice) c) obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de autorit"ile administraiei publice locale din om!nia) ) valori mobiliare tran#acionate pe o pia" re$lementat" &i suprave$(eat" de 2omisia ?aional" a =alorilor Mobiliare) e) obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de alte state, care ndeplinesc cerinele prev"#ute de normele 2omisiei) !) obli$aiuni &i alte valori mobiliare ale or$anismelor str"ine ne$uvernamentale, dac" aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autori#ate &i ndeplinesc cerinele de ratin$ &i alte cerine prev"#ute de normele 2omisiei) g) titluri de participare emise de or$anisme de plasament colectiv n valori mobiliare din om!nia sau din alte "ri, care ndeplinesc cerinele de ratin$ &i alte cerine prev"#ute de normele 2omisiei) ") alte forme de investiii prev"#ute de normele 2omisiei, n condiiile art. @4 alin. 867 lit. i7. Art. 45. - (1) Investiiile n cate$oriile de active prev"#ute la art. 44 se supun urm"toarelor condiii' a) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. a7, nu poate fi investit un procent mai mare de 205 din valoarea total" a activelor fondului) b) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. b7, nu poate fi investit un procent mai mare de 905 din valoarea total" a activelor fondului) c) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. c7, nu poate fi investit un procent mai mare de 405 din valoarea total" a activelor fondului) ) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. d7, nu poate fi investit un procent mai mare de 505 din valoarea total" a activelor fondului) e) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. e7, nu poate fi investit un procent mai mare de 605 din valoarea total" a activelor fondului) !) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. f7, nu poate fi investit un procent mai mare de 605 din valoarea total" a activelor fondului) g) n ca#ul activelor prev"#ute la art. 44 lit. $7, nu poate fi investit un procent mai mare de 55 din valoarea total" a activelor fondului. (2) Investiiile n cate$oriile de active prev"#ute la art. 44 lit. e71$7 &i n procentele prev"#ute la alin.

867 lit. e71$7 se fac cu respectarea prevederilor privind operaiunile valutare, conform re$lement"rilor n vi$oare ale A"ncii ?aionale a om!niei. (3) 2omisia poate diminua temporar procentul ma0im al activelor care poate fi investit n cate$oriile de active prev"#ute la art. 44. (4) Procentele ma0ime admise sunt' a) 55 din activele unui fond pot fi investite ntr1o sin$ur" societate comercial" sau n fiecare cate$orie de active ale acesteia) b) 55 din activele unui fond pot fi investite n activele unui sin$ur emitent, $rup de emiteni &i persoanele afiliate lor) c) 605 din activele unui sin$ur emitent pot face obiectul investiiilor unui fond. Art. 46. - (1) ,dministratorul e0ercit", n numele fondului, dreptul de vot n adun"rile $enerale ale acionarilor societ"ilor comerciale n care s1au investit activele fondului de pensii ocupaionale. (2) =otul este e0ercitat e0clusiv n beneficiul participanilor la fondul de pensii ocupaionale. Art. 47. - ,dministratorul nu poate investi activele fondului de pensii ocupaionale n' a) active care nu pot fi nstr"inate prin le$e) b) aciuni, obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de acionarii administratorului) c) aciuni, obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de administrator, dac" este ca#ul) ) aciuni, obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de an$a*ator) e) aciuni, obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de depo#itar) !) aciuni, obli$aiuni &i alte valori mobiliare emise de orice persoan" afiliat" n raport cu entit"ile prev"#ute la lit. b71e7) g) orice alte active stabilite prin normele 2omisiei. Art. 48. - (1) ,dministratorul este obli$at s" ia m"suri pentru adaptarea activit"ii de investiii n situaia n care prevederile strate$iei financiare nu sunt respectate, ca urmare a' a) sc(imb"rii preurilor de pia", care constituie ba#a de evaluare a activelor) b) modific"rii ratelor de sc(imb valutar) c) modific"rii relaiilor or$ani#atorice sau economice dintre entit"ile n care au fost investite activele) ) oric"ror alte circumstane care nu pot fi controlate imediat de c"tre administrator. (2) ,daptarea activit"ii de investiii trebuie s" aib" loc n termen de cel mult 6 luni de la data apariiei situaiilor prev"#ute la alin. 867. (3) 3a cererea administratorului, n ca#uri bine *ustificate, 2omisia poate, dac" prote*area intereselor participanilor la sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale o impune, s" prelun$easc" termenul prev"#ut la alin. 827 p!n" la 62 luni. Art. 49. - (1) ,dministratorul nu poate nstr"ina activele fondului de pensii ocupaionale' a) sie nsu&i) b) depo#itarului) c) an$a*atorului sau sindicatului care propune sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale) ) persoanelor afiliate n raport cu oricare dintre entit"ile prev"#ute la lit. a71c7. (2) ,ctivele fondului de pensii ocupaionale nu pot constitui $aranii &i nu pot fi utili#ate pentru acordarea de credite, sub sanciunea nulit"ii. Art. 50. - (1) 2omisia poate prevedea restricii suplimentare pentru investiii, n scopul prote*"rii intereselor participanilor. (2) ?erespectarea prevederilor privind investiiile fondurilor de pensii ocupaionale duce la retra$erea autori#aiei de funcionare a administratorului. CAPITOLUL I) 2onstituirea, autori#area &i funcionarea administratorilor Art. 51. - (1) ,dministratorul trebuie s" obin" autori#aie de funcionare de la 2omisie pentru a putea administra un fond de pensii ocupaionale. (2) %enumirea administratorului va conine sinta$ma >societate de administrare a fondurilor de pensii>. (3) %ac" un administrator nu face cerere pentru autori#aia de funcionare n termen de 40 de #ile de la primirea autori#aiei de constituire sau dac" 2omisia nu i acord" autori#aia de funcionare, acesta este obli$at s"1&i sc(imbe n cel mai scurt timp denumirea, n sensul elimin"rii sinta$mei prev"#ute la alin. 827.

(4) ,dministrarea unui fond de pensii ocupaionale desemnea#" serviciile prestate e0clusiv de administratorul unui fond prin care se asi$ur"' a) $estionarea operaiunilor #ilnice ale fondului de pensii ocupaionale) b) $estionarea, depo#itarea &i ar(ivarea tuturor documentelor privind fondul &i participanii la acesta) c) transferul de disponibilit"i &i decontarea c(eltuielilor privind operaiunile fondului de pensii ocupaionale) ) colectarea contribuiilor participanilor, transformarea lor n unit"i de cont &i actuali#area informaiilor din conturile acestora) e) administrarea activelor fondului de pensii ocupaionale) !) furni#area documentelor privind participarea la fond, notificarea, informarea periodic" &i retra$erea participanilor de la fond) g) $estionarea relaiilor cu depo#itarul &i cu -ondul de $arantare a pensiilor ocupaionale) ") calculul &i plata pensiilor ocupaionale &i a celorlalte drepturi ce revin participanilor conform pre#entei le$i) #) elaborarea, pre#entarea, depunerea, publicarea &i distribuirea rapoartelor prev"#ute de normele 2omisiei) $) alte activit"i re$lementate de 2omisie. (5) ;n administrator poate administra mai multe sc(eme facultative de pensii ocupaionale. (6) ,ctivele &i pasivele fiec"rui fond de pensii ocupaionale sunt or$ani#ate, evideniate &i administrate distinct, separat de celelalte activit"i &i de contabilitatea proprie, f"r" posibilitatea transferului ntre ele. Art. 52. - (1) ,dministratorul trebuie s" acione#e numai n interesul participanilor &i s" aplice principii prudeniale n activitate. (2) ,dministratorul nu poate fi o persoan" afiliat" an$a*atorului, sindicatului sau depo#itarului. Art. 53. - (1) ,ciunile unui administrator sunt nominative &i nu pot fi transformate n aciuni la purt"tor. (2) ,dministratorul nu poate emite aciuni prefereniale. (3) ,n$a*atorul &i sindicatul sau repre#entanii salariailor, dup" ca#, care au nfiinat o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, nu pot fi acionari la administratorul fondului de pensii ocupaionale corespondent acestei sc(eme. (4) ,ctul constitutiv al administratorului trebuie s" prevad" c" acionarii nu pot beneficia de drepturi prefereniale sau de alte privile$ii &i c" este inter#is" limitarea drepturilor sau impunerea de obli$aii suplimentare. (5) O persoan" fi#ic" sau *uridic" poate fi acionar la un sin$ur administrator. (6) Participaia cumulat" a persoanelor fi#ice nu poate dep"&i 55 din capitalul social al administratorului. (7) 2alitatea acionarilor trebuie s" r"spund" nevoii $arant"rii unei $estiuni prudente &i s"n"toase a fondului de pensii ocupaionale &i s" permit" reali#area unei suprave$(eri eficiente n scopul prote*"rii intereselor participanilor &i beneficiarilor. (8) ,cionarii administratorului trebuie s" ndeplineasc" cel puin urm"toarele condiii' a) s" dispun" de o situaie financiar" stabil", apt" s" susin" entitatea n ca# de necesitate) b) s" *ustifice, n mod satisf"c"tor, proveniena fondurilor destinate participaiei la capitalul social) c) s" furni#e#e toate informaiile necesare pentru identificarea relaiilor de afiliere cu alte persoane) persoanele *uridice s" funcione#e de minimum 4 ani, cu e0cepia celor re#ultate din fu#iunea sau divi#area unei persoane *uridice aflate n funciune de minimum 4 ani. Art. 54. - (1) 2apitalul social minim pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaionale este ec(ivalentul n lei, calculat la cursul de sc(imb al A"ncii ?aionale a om!niei la data constituirii, a sumei de 2 milioane euro. (2) 2apitalul social al administratorului este subscris &i v"rsat inte$ral, e0clusiv n numerar, la momentul constituirii acestuia. (3) 2apitalul social al administratorului nu poate fi constituit &i nici ma*orat prin subscripie public". (4) 2apitalul social al administratorului nu poate proveni din mprumuturi sau credite &i nu poate fi $revat de sarcini. (5) 3a constituire, aportul de capital trebuie v"rsat ntr1un cont desc(is la o banc", persoan" *uridic"

rom!n", sau la o sucursal" a unei b"nci str"ine autori#ate s" funcione#e pe teritoriul om!niei. Art. 55. - (1) Membrii consiliului de administraie trebuie s" ndeplineasc" condiiile cerute de le$islaia privind societ"ile comerciale, precum &i urm"toarele condiii' a) s" fie absolveni ai unei instituii de nv""m!nt superior) b) s" aib" e0perien" profesional" de cel puin 2 ani n domeniul financiar, bancar sau de asi$ur"ri) c) s" aib" onorabilitatea necesar" pentru funcia pe care urmea#" s" o ndeplineasc". (2) 2el puin o treime din num"rul membrilor consiliului de administraie trebuie s" fie liceniai n &tiine economice sau *uridice. Art. 56. - (1) Membrii consiliului de administraie nu pot fi membri n consiliul de administraie al' a) unui alt administrator sau persoanelor afiliate) b) depo#itarului sau persoanelor afiliate. (2) Interdicia prev"#ut" la alin. 867 se aplic" &i persoanelor care au raporturi de munc", relaii comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele prev"#ute la alin. 867. Art. 57. - (1) /nfiinarea unui administrator este supus" autori#"rii prealabile de c"tre 2omisie. (2) ,dministratorul nu poate fi nmatriculat la re$istrul comerului f"r" autori#aia de constituire emis" de 2omisie. (3) 2ererile unui administrator de fonduri de pensii ocupaionale pentru autori#area de constituire &i pentru autori#aia de funcionare se adresea#" 2omisiei, n conformitate cu prevederile pre#entei le$i &i cu normele emise de 2omisie. Art. 58. - (1) 2ererea de autori#are de constituire este ntocmit" de c"tre fondatorii administratorului &i este nsoit" de urm"toarele documente' a) proiectul actului constitutiv al administratorului) b) declaraia de intenie a fondatorilor pentru constituirea administratorului) c) proiectul re$ulamentului de or$ani#are a administratorului) ) documentaia din care s" re#ulte ndeplinirea condiiilor prev"#ute la art. 6 alin. 847) e) re$ulile de ba#" ale sc(emelor facultative de pensii ocupaionale propuse) !) lista acionarilor, care cuprinde informaii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, la natura le$"turilor dintre ei, documente referitoare la statutul lor *uridic &i la proveniena resurselor financiare constituite ca aport la capitalul social al societ"ii) g) lista candidailor pentru consiliul de administraie &i, dac" este ca#ul, pentru comitetul de direcie, precum &i un curriculum vitae n care s" se specifice calificarea &i e0periena profesional" a fiec"ruia) ") ca#ierele *udiciare &i ca#ierele fiscale ale acionarilor societ"ii, dup" ca#) #) un plan or$ani#atoric &i financiar al activit"ilor administratorului pentru urm"torii 5 ani) $) documentaia referitoare la depo#itarul fondului de pensii ocupaionale) %) dovada pl"ii ta0ei pentru cererea de autori#are de constituire) &) orice alte documente prev"#ute n normele 2omisiei. (2) 3istele prev"#ute la alin. 867 lit. f7 &i $7 se dau publicit"ii. Art. 59. - (1) /n termen de 40 de #ile de la data nre$istr"rii cererii de autori#are de constituire, 2omisia poate solicita fondatorilor documente &i informaii suplimentare, pe care ace&tia trebuie s" le transmit" n ma0imum 40 de #ile de la data solicit"rii. (2) 2omisia poate verifica orice aspect le$at de cererea de autori#are de constituire, fiind ndrept"it"' a) s" se adrese#e altor autorit"i competente n domeniu) b) s" solicite documente &i informaii din alte surse. Art. 60. - 2omisia anali#ea#" cererea de autori#are de constituire &i procedea#", n termen de ma0imum 45 de #ile de la data primirii ultimului set de documente, fie la aprobarea cererii de autori#are de constituire, fie la respin$erea acesteia. Art. 61. - 2omisia aprob" cererea de autori#are de constituire, dac" sunt ndeplinite cumulativ urm"toarele condiii' a) fondatorii dovedesc c" pot respecta obli$aia de v"rsare a capitalului social, n conformitate cu normele 2omisiei) b) calitatea acionarilor corespunde nevoii $arant"rii unei $estiuni s"n"toase &i prudente) c) candidaii pentru consiliul de administraie &i pentru comitetul de direcie, dac" este ca#ul, au onorabilitatea, pre$"tirea &i e0periena profesional" necesare pentru ocuparea funciei pe care urmea#" s" o ndeplineasc")

) re$ulile sc(emelor facultative de pensii ocupaionale asi$ur" o $estiune s"n"toas" a pensiilor ocupaionale) e) fondatorii demonstrea#" c" au f"cut sau c" vor face, nainte de nceperea administr"rii fondului de pensii ocupaionale, toate demersurile necesare pentru or$ani#area &i conducerea contabilit"ii) !) denumirea propus" pentru administrator nu este de natur" s" induc" n eroare participanii fondului de pensii ocupaionale sau orice alt" persoan") g) alte condiii stabilite prin normele 2omisiei. Art. 62. - (1) 2omisia respin$e cererea de autori#are de constituire, dac" constat" nendeplinirea condiiilor prev"#ute la art. 66. (2) 2omisia informea#" fondatorii care au formulat cererea de autori#are de constituire despre respin$ere &i motivele acesteia. Art. 63. - (1) /n termen de 4 luni de la primirea autori#aiei de constituire, fondatorii nre$istrea#" administratorul la re$istrul comerului, n conformitate cu documentele menionate n cererea de autori#are de constituire. (2) %ep"&irea termenului de 4 luni duce la pierderea valabilit"ii autori#aiei de constituire. Art. 64. - (1) /n termen de 40 de #ile de la data nmatricul"rii, administratorul depune la 2omisie copii ale ultimelor versiuni ale documentelor prev"#ute la art. 5B &i orice alte documente prev"#ute de normele 2omisiei. (2) /n situaia e0istenei unor modific"ri sau neconcordane n cererea de autori#are de funcionare, fa" de cererea de autori#are de constituire, altele dec!t cele cu privire la constituirea administratorului, 2omisia poate reevalua cererea de autori#are de funcionare &i poate aplica, dup" ca#, n mod corespun#"tor, prevederile art. 5@. (3) /n situaia n care nu e0ist" modific"ri &i neconcordane ntre cererea de autori#are de funcionare &i cererea de autori#are de constituire, 2omisia acord" autori#aie de funcionare n termen de 40 de #ile de la primirea ultimului set de documente &i informaii, obinute conform pre#entului articol. (4) 2omisia informea#" imediat administratorul asupra deci#iei privind cererea de autori#are de funcionare. (5) ,dministratorul poate ncepe activitatea de administrare de fonduri de pensii ocupaionale de la data emiterii autori#aiei de funcionare. Art. 65. - (1) 2omisia poate s" suspende sau s" retra$" autori#aia de funcionare a administratorului' a) pentru acelea&i motive pentru care respin$e o cerere de autori#are de constituire pentru administrarea de fonduri de pensii ocupaionale) b) dac" interesele participanilor nu sunt prote*ate n mod corespun#"tor) c) dac" administratorul nu are an$a*at cel puin un actuar autori#at) ) dac" constat" nc"lcarea $rav" a obli$aiilor administratorului. (2) Procedura de suspendare sau retra$ere a autori#aiei de funcionare se stabile&te prin normele 2omisiei. (3) /n situaia retra$erii autori#aiei de funcionare pentru administrarea de fonduri de pensii ocupaionale, se aplic" prevederile art. 62 referitoare la retra$erea autori#aiei unei sc(eme facultative de pensii ocupaionale. Art. 66. - (1) ;n administrator poate dob!ndi, parial sau inte$ral, capitalul social al unui alt administrator numai cu acordul prealabil scris al 2omisiei &i cu respectarea dispo#iiilor le$ale privind concurena. (2) 2omisia aprob" tran#acia, cu e0cepia situaiilor n care' a) nu este n interesul participanilor) b) administratorii nu ndeplinesc cerinele pre#entei le$i sau ale altor dispo#iii le$ale. Art. 67. - (1) ,dministratorul este obli$at s" p"stre#e documentele &i evidenele referitoare la fondurile de pensii ocupaionale, n conformitate cu prevederile le$ale privind ar(ivarea &i normele 2omisiei. (2) ,dministratorul fondurilor de pensii ocupaionale are obli$aia or$ani#"rii sistemului de control intern &i a activit"ii de audit intern, potrivit prevederilor le$ale n vi$oare. CAPITOLUL ) -inanarea activit"ii administratorilor Art. 68. - ,dministratorul utili#ea#" aceea&i metod" de calcul &i de percepere a comisioanelor pentru

toi participanii la acela&i fond de pensii ocupaionale. Art. 69. - (1) =eniturile administratorului se constituie din comisioane percepute' a) prin deducerea unui cuantum din contribuiile pl"tite, dar nu mai mult de 55, cu condiia ca aceast" deducere s" fie f"cut" nainte de convertirea contribuiilor n unit"i de cont) b) prin deducerea unui procent ne$ociat din profitul re#ultat din investirea activelor fondului de pensii ocupaionale, dar nu mai mult de 55. (2) Prin normele 2omisiei se stabile&te modalitatea de calcul &i de plat" a comisioanelor. CAPITOLUL )I Plata pensiilor ocupaionale Art. 70. - (1) ,ctivul personal este folosit numai pentru obinerea unei pensii ocupaionale via$ere. (2) %reptul la pensia ocupaional" se desc(ide, la cererea participantului, cu ndeplinirea urm"toarelor condiii cumulative' a) v!rsta de pensionare prev"#ut" n 3e$ea nr. 6@+2000 privind sistemul public de pensii &i alte drepturi de asi$ur"ri sociale, cu modific"rile &i complet"rile ulterioare) b) dac" au fost pl"tite minimum 60 de contribuii lunare) c) activul personal este cel puin e$al cu suma necesar" obinerii pensiei ocupaionale minime prev"#ute prin normele 2omisiei. Art. 71. .e e0ceptea#" de la prevederile art. 90 situaiile n care' a) participantul nu ndepline&te una dintre condiiile prev"#ute la art. 90 alin. 827 lit. b7 &i c7, ca# n care prime&te suma e0istent" n contul s"u ca plat" unic" sau pl"i e&alonate n rate pe o durat" de ma0imum 5 ani, la ale$erea sa) b) participantul este pensionat de invaliditate pentru afeciuni care nu mai permit reluarea activit"ii definite potrivit 3e$ii nr. 6@+2000, cu modific"rile &i complet"rile ulterioare, ca# n care poate obine' 1. suma e0istent" n contul s"u ca plat" unic" sau pl"i e&alonate n rate pe o durat" de ma0imum 5 ani, dac" nu ndepline&te condiia prev"#ut" la art. 90 alin. 827 lit. c7, conform normelor 2omisiei) 2. o pensie ocupaional", ale c"rei condiii &i termene sunt stabilite prin le$e special" privind or$ani#area &i funcionarea sistemului de plat" a pensiilor ocupaionale, dac" ndepline&te condiia prev"#ut" la art. 90 alin. 827 lit. c7) c) decesul participantului a survenit nainte de depunerea cererii pentru obinerea unei pensii ocupaionale, ca# n care suma din cont se pl"te&te beneficiarilor n condiiile &i cuantumul stabilite prin actul de aderare &i actul de succesiune) ) decesul participantului a survenit dup" desc(iderea dreptului la pensia ocupaional" &i acesta a ales un tip de pensie ocupaional" cu component" de supravieuitor, ca# n care sumele aferente se pl"tesc c"tre persoana nominali#at". Art. 72. - (1) .uma total" cuvenit" pentru pensia ocupaional" nu poate fi mai mic" dec!t valoarea contribuiilor pl"tite, a*ustate cu indicele de consum al preurilor intervenit ntre data pl"ii contribuiei respective &i data retra$erii &i a transferurilor de disponibilit"i c"tre contul participantului, care se diminuea#" cu comisioanele percepute de administrator &i se ma*orea#" cu un profit minim anual real, stabilit de 2omisie, care nu poate fi mai mic de 65. (2) 2omisia emite norme care s" prevad" modul de stabilire &i modificare a profitului minim n funcie de performana investiional", suma necesar" pentru obinerea unei pensii ocupaionale minime, costurile pe care un participant trebuie s" le suporte, modul de plat" &i consecinele decesului unui participant. (3) /n termen de 4 ani de la publicarea pre#entei le$i n Monitorul Oficial al om!niei, Partea I, se adopt" le$ea special" privind or$ani#area &i funcionarea sistemului de plat" a pensiilor ocupaionale. Art. 73. - Pensia ocupaional" se supune re$lement"rilor le$ale privind impo#itarea pensiilor &i e0ecutarea silit". CAPITOLUL )II -ondul de re#erv" Art. 74. - (1) -ondul de re#erv" este nfiinat de administrator n scopul asi$ur"rii solvabilit"ii fondurilor de pensii ocupaionale administrate. (2) ?econstituirea fondului de re#erv" sau neactuali#area lui, dup" ca#, este sancionat" de c"tre

2omisie cu retra$erea autori#aiei de funcionare a administratorului. (3) e$lementarea fondurilor de re#erv" se face de c"tre 2omisie. Art. 75. - (1) -ondul de re#erv" trebuie s" aib" un nivel prudenial, care s" acopere cel puin pensiile ocupaionale n plat" &i cele previ#ibile pe termen mediu, obli$aiile de ma*orare a acestor drepturi, precum &i pentru asi$urarea profitului minim anual stabilit de 2omisie. (2) -ondul de re#erv" se plasea#" n activele prev"#ute la art. 44 lit. a7, b7 &i c7. (3) -ondul de re#erv" se recalculea#" anual de c"tre un actuar &i este supus audit"rii de c"tre un auditor financiar avi#at de 2omisie. (4) ,vi#area auditorului financiar se face potrivit normelor 2omisiei. Art. 76. - (1) =eniturile fondului de re#erv" sunt finanate din resursele administratorului. (2) 2(eltuielile fondului de re#erv" acoper" n principal lic(idit"ile necesare pl"ii pensiilor ocupaionale &i diferena dintre suma la care are dreptul participantul &i activul s"u personal n ca#ul transferului la un alt fond de pensii ocupaionale. Art. 77. - (1) -ondul de re#erv" nu poate fi afectat de obli$aii care aduc atin$ere capacit"ii lui de a respecta obli$aiile le$ale. (2) 2omisia verific" periodic nivelul &i modul de utili#are a fondului de re#erv" &i ia m"suri pentru intrarea n le$alitate a administratorilor. CAPITOLUL )III Interdicii Art. 78. - (1) <ste inter#is" oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convin$e s" adere sau s" r"m!n" participant la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale. (2) <ste inter#is" oferirea de beneficii colaterale unui an$a*ator sau unor persoane afiliate acelui an$a*ator, cu scopul de a1l recompensa sau de a1l determina s" convin$" ori s" solicite an$a*ailor s"i s" adere la o anumit" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale. (3) <ste inter#is" oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entit"i colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entit"i, cu scopul de a1l r"spl"ti sau de a1l determina s" convin$" ori s" solicite membrilor s"i s" adere la o anumit" sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale. (4) <ste inter#is" oferirea de beneficii colaterale fundaiilor, asociaiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oric"ror structuri asociative. Art. 79. - (1) ,dministratorilor, depo#itarilor, an$a*atorilor, sindicatelor, precum &i persoanelor afiliate lor le este inter#is' a) s" transmit" informaii false, n&el"toare sau care pot crea o impresie fals", s" emit" pretenii ori s" fac" afirmaii, inclusiv prin publicitate sau alte forme promoionale ori n informaiile scrise care sunt distribuite participanilor sau potenialilor participani, despre o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale sau administratorul acesteia) b) s" fac" n faa participanilor sau potenialilor participani afirmaii ori previ#iuni despre evoluia investiiilor unei sc(eme facultative de pensii ocupaionale altfel dec!t n forma &i modul prev"#ute n normele 2omisiei. (2) /n ca#ul n care 2omisia constat" c" informaiile sunt susceptibile de a induce n eroare, aceasta poate inter#ice publicarea &i distribuirea acestora &i obli$" la publicarea rectific"rii n termen de 40 de #ile de la constatare. Art. 80. - (1) 2omisia emite norme cu privire la informaiile coninute n reclame sau materiale promoionale n le$"tur" cu sc(emele facultative de pensii ocupaionale sau cu pensiile ocupaionale. (2) 2omisia emite norme care s" prevad" orice alte obli$aii privind marCetin$ul sc(emelor facultative de pensii ocupaionale. CAPITOLUL )I( Obli$aii de raportare &i transparen" Art. 81. - (1) ,dministratorul public" cel mai t!r#iu la data de 46 mai a fiec"rui an o bro&ur" informativ" cu informaii corecte &i complete despre activitatea desf"&urat" n anul calendaristic precedent. (2) ,dministratorul pune bro&ura la dispo#iie oric"rei persoane care solicit" dob!ndirea calit"ii de participant la sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale, nainte ca aceasta s" semne#e actul de aderare.

(3) ,nual, administratorul pune bro&ura informativ" la dispo#iie 2omisiei, 2onsiliului de coordonare &i oric"rui participant la sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale. Art. 82. - Aro&ura informativ" conine urm"toarele informaii cu privire la administrator &i la fondul de pensii ocupaionale pe care l administrea#"' a) componena consiliului de administraie &i a comitetului de direcie, dac" este ca#ul) b) numele &i adresa acionarilor care dein mai mult de 55 din totalul aciunilor &i procentul deinut de ace&tia din totalul aciunilor) c) denumirea &i sediul depo#itarului) ) orice alte informaii cerute de normele 2omisiei. Art. 83. - (1) ,dministratorul transmite lunar 2omisiei un raport privind investiiile fiec"rui fond de pensii ocupaionale. (2) 2omisia elaborea#" raportul1cadru care trebuie s" conin" cel puin' a) structura portofoliului de investiii din perioada de raportare) b) procentul activelor unui fond investit ntr1o sin$ur" societate comercial" sau n fiecare clas" de active ale acesteia) c) procentul activelor unui fond investit, n ca#ul activelor unui sin$ur emitent. Art. 84. - (1) ,dministratorul informea#" anual, n scris, pe fiecare participant, la ultima adres" comunicat", despre activul personal, despre transferurile de disponibilit"i &i datele la care s1au efectuat n perioada respectiv", precum &i despre convertirea contribuiilor &i a transferurilor de disponibilit"i n unit"i de cont. (2) /n ca#ul n care un participant la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale din om!nia &i sc(imb" locul de munc", domiciliul sau re&edina ntr1un alt stat membru al ;niunii <uropene sau stat aparin!nd .paiului <conomic <uropean, administratorul i va comunica, n scris, informaii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie ocupaional" &i opiunile sale posibile n acest ca#. (3) ,dministratorul informea#" anual 2onsiliul de coordonare despre valoarea &i procentul investiiilor n diverse cate$orii de active corespun#"toare ultimei date de evaluare din ultima lun", inclu#!nd referine despre emitenii valorilor mobiliare care repre#int" cel puin 65 din valoarea activelor financiare. Art. 85. - ,dministratorul transmite, anual sau ori de c!te ori este necesar, 2omisiei &i 2onsiliului de coordonare' a) situaiile activelor &i pasivelor, ale veniturilor &i c(eltuielilor pentru fiecare fond de pensii ocupaionale administrat, precum &i raportul unui auditor financiar avi#at de 2omisie) b) situaiile activelor &i pasivelor &i contul de profit &i pierdere privind activitatea proprie) c) situaia comisioanelor pl"tite pentru depo#itar, administrator &i alte situaii privind c(eltuielile solicitate de 2omisie) ) num"rul de participani la fiecare sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale) e) alte informaii solicitate de 2omisie. CAPITOLUL )( %epo#itarul activelor Art. 86. - (1) ,dministratorul nc(eie contracte de depo#itare cu un sin$ur depo#itar pentru toate fondurile de pensii ocupaionale administrate. (2) %epo#itarul poate nc(eia contracte de depo#itare cu mai muli administratori, cu condiia de a p"stra separat activele, operaiunile &i nre$istr"rile fiec"rui fond de pensii ocupaionale de ale sale nsu&i. Art. 87. - (1) %epo#itarul nu poate deine aciuni ale an$a*atorului sau ale oric"rei entit"i afiliate an$a*atorului ori sindicatului, dup" ca#, &i nu poate avea nici o relaie de capital cu aceste entit"i. (2) %epo#itarul trebuie s" ndeplineasc" cumulativ urm"toarele condiii' a) obiectul de activitate autori#at de Aanca ?aional" a om!niei s" cuprind" activit"i de depo#itare a activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupaionale) b) s" dein" avi#ul 2omisiei pentru desf"&urarea activit"ii de depo#itare a fondurilor de pensii ocupaionale) c) s" nu se afle n procedur" de suprave$(ere special" sau administrare special") ) s" ndeplineasc" alte cerine prev"#ute n normele elaborate de 2omisie, cu consultarea A"ncii

?aionale a om!niei) e) s" nu aib" un contract de depo#itare pentru active, altele dec!t cele aparin!nd fondului de pensii ocupaionale, cu un administrator c"ruia i p"strea#" activele financiare) !) s" nu acorde credite sub orice form" administratorului fondului de pensii ocupaionale) g) s" nu accepte sume rambursabile de la administrator, altele dec!t cele aparin!nd fondului de pensii ocupaionale. (3) ,n$a*aii sau membrii or$anelor de conducere ale depo#itarului nu pot fi membri ai consiliului de administraie sau an$a*ai ai administratorului fondului de pensii ocupaionale ale c"rui active financiare le p"strea#". Art. 88. /n e0ercitarea atribuiilor sale depo#itarul este obli$at' a) s" primeasc" &i s" p"stre#e n si$uran" toate activele fondului de pensii ocupaionale) b) s" p"stre#e nre$istr"rile referitoare la valorile mobiliare n form" demateriali#at" care constituie active financiare ale fondului de pensii ocupaionale) c) s" actuali#e#e nre$istr"rile n conturi) ) s" transmit" administratorului informaii privind activele depo#itate ale fondurilor de pensii ocupaionale) e) s" respecte instruciunile administratorului) !) s" transmit" 2omisiei informaiile &i raport"rile privind activele depo#itate ale fondului de pensii ocupaionale, n condiiile &i la termenele stabilite prin normele acesteia. Art. 89. - (1) 2ontractul1cadru de depo#itare, elaborat de 2omisie, nc(eiat ntre administrator &i depo#itar, cuprinde clau#e privind' a) obli$aiile depo#itarului &i ale administratorului) b) comisionul depo#itarului &i modul de calcul al costurilor &i comisioanelor ce se suport" de administrator) c) alte cerine prev"#ute n normele 2omisiei. (2) %epo#itarul este r"spun#"tor pentru pre*udiciile re#ultate din nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespun#"toare a obli$aiilor sale. (3) %epo#itarul nu este e0onerat de r"spundere &i r"spunderea sa nu poate fi limitat" prin ncredinarea obli$aiilor sale unei alte entit"i, sub sanciunea nulit"ii. (4) 2omisia verific" respectarea conformit"ii contractului de depo#itare cu clau#ele stabilite prin contractul1cadru de depo#itare. (5) 2omisia emite norme privind modificarea contractului1cadru de depo#itare. Art. 90. - 2omisia poate obli$a administratorul s" nlocuiasc" depo#itarul dac" situaia financiar" a acestuia s1a deteriorat substanial sau dac" oricare dintre condiiile prev"#ute la art. B9 alin. 827 &i art. BB nu mai este ndeplinit". Art. 91. - /n situaia re#ilierii contractului1cadru de depo#itare, depo#itarul transmite altui depo#itar activele din depo#itul s"u, precum &i copiile evidenelor privind ndeplinirea obli$aiilor sale, n condiiile le$ii, ntr1o perioad" stabilit" de comun acord, aprobat" de 2omisie, cu asi$urarea continuit"ii ndeplinirii obli$aiilor contractuale. Art. 92. - ,ctivele financiare ale fondului de pensii ocupaionale nu pot face obiectul e0ecut"rii silite mpotriva depo#itarului &i nici al unei tran#acii. CAPITOLUL )(I .uprave$(erea activit"ii Art. 93. - (1) 2omisia re$lementea#", coordonea#" &i controlea#" activitatea entit"ilor implicate n domeniul pensiilor ocupaionale. (2) /n termen de 40 de #ile de la publicarea pre#entei le$i n Monitorul Oficial al om!niei, Partea I, 2omisia nfiinea#" un departament distinct n vederea desf"&ur"rii activit"ii n conformitate cu prevederile pre#entei le$i. Art. 94. - (1) Pentru desf"&urarea activit"ii n conformitate cu prevederile pre#entei le$i, 2omisia are urm"toarele atribuii principale' a) acordarea sau retra$erea autori#aiilor, dup" ca#, pentru sc(emele facultative de pensii ocupaionale, fondurile de pensii ocupaionale &i administratori) b) acordarea sau retra$erea avi#elor pentru depo#itari &i auditori financiari)

c) asi$urarea unei bune funcion"ri a sc(emelor facultative de pensii ocupaionale &i a administratorilor) ) suprave$(erea prudenial" a activit"ii fondurilor de pensii ocupaionale &i a administratorilor) e) verificarea evidenierii separate a activelor &i pasivelor fiec"rui fond de pensii ocupaionale de celelalte activit"i ale entit"ilor implicate) !) informarea &i educarea populaiei cu privire la scopurile &i principiile de funcionare a sc(emelor facultative de pensii ocupaionale, a fondurilor de pensii ocupaionale &i a administratorilor) g) colaborarea cu Aanca ?aional" a om!niei &i cu 2omisia ?aional" a =alorilor Mobiliare, precum &i cu alte or$anisme interne &i internaionale, pentru a asi$ura cea mai eficient" suprave$(ere &i re$lementare) ") emiterea de norme privind funcionarea sc(emelor facultative de pensii ocupaionale, a fondurilor de pensii ocupaionale, a fondurilor de re#erv", a 2onsiliului de coordonare, a administratorilor, a activit"ii depo#itarilor &i a auditorilor financiari) #) emiterea de norme privind investiiile &i evidenierea contabil" distinct" pentru perioadele contributive &i cele de plat" a pensiilor ocupaionale) $) stabilirea profitului minim anual real, luat n considerare la determinarea sumei la care are dreptul participantul la terminarea perioadelor contributive) %) suprave$(erea &i controlul activit"ii administratorilor) &) desf"&urarea altor activit"i prev"#ute n pre#enta le$e. (2) 2omisia are calitatea procesual" activ" &i poate interveni n orice proces mpotriva administratorilor, or$anisme sau persoane care se afl" ntr1o relaie *uridic" cu ace&tia, fie n mod direct, fie n mod indirect, atunci c!nd o astfel de aciune este necesar" n scopul prote*"rii participanilor. (3) 2omisia calculea#" &i public"' a) rata ponderat" de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupaionale pentru ultimele 24 de luni ca sum" a produselor dintre rata de rentabilitate a fiec"rui fond &i ponderea medie a fondului n piaa fondurilor) b) ponderea fiec"rui fond de pensii ocupaionale n piaa fondurilor ca medie aritmetic" dintre ponderea fondului n ultima #i lucr"toare a lunii care preced" perioada de 24 de luni &i ponderea fondului n ultima #i lucr"toare a ultimei luni din perioada de 24 de luni. (4) /n ca#ul n care rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaionale este mai mic" dec!t rata de rentabilitate minim" a tuturor fondurilor, pentru 4 ani consecutivi, 2omisia poate retra$e autori#aia de funcionare administratorului fondului respectiv, aplic!nd procedura prev"#ut" la art. 62. Art. 95. - (1) /n e0ercitarea atribuiilor de control al activit"ilor administratorilor, 2omisia are dreptul' a) s" obin" de la administratori, an$a*atori, sindicate &i depo#itari copii dup" toate documentele care privesc sc(ema facultativ" de pensii ocupaionale respectiv") b) s" obin" orice informaie ori s" c(estione#e orice membru al 2onsiliului de administraie sau pe oricare dintre an$a*aii unui administrator ori ai depo#itarului n le$"tur" cu activit"ile acestora. (2) Persoanele autori#ate de pre&edintele 2omisiei vor avea drept de acces n sediile' a) unui administrator sau ale oric"rei alte entit"i implicate, cu scopul de a verifica dac" activit"ile sale sunt n conformitate cu prevederile pre#entei le$i, ale normelor 2omisiei, cu re$ulile sc(emei facultative de pensii ocupaionale respective &i cu prevederile contractului de administrare) b) unui an$a*ator sau sindicat, cu scopul de a verifica dac" activit"ile lor le$ate de sc(emele facultative de pensii ocupaionale propuse sunt n conformitate cu prevederile pre#entei le$i &i cu normele 2omisiei) c) depo#itarului, cu scopul de a verifica dac" activit"ile acestora n le$"tur" cu sc(emele facultative de pensii ocupaionale sunt n conformitate cu pre#enta le$e &i cu orice contract nc(eiat cu administratorul fondului de pensii ocupaionale. (3) .copul inspeciei va fi indicat n autori#aia emis" de pre&edintele 2omisiei. (4) Persoana autori#at" care efectuea#" inspecia are dreptul' a) s" solicite &i s" verifice orice re$istre, documente, fi&iere informatice sau alte evidene privind sc(emele facultative de pensii ocupaionale) b) s" solicite eliberarea de copii dup" astfel de documente sau evidene) c) s" solicite orice informaii privind fondurile de pensii ocupaionale, de la membrii or$anelor

statutare de conducere &i de la an$a*aii entit"ilor la care se efectuea#" inspecia. (5) <ntitatea inspectat" este obli$at" s" se asi$ure c" persoanei autori#ate, care efectuea#" inspecia, i se permite accesul la toate re$istrele, documentele &i alte evidene care privesc activit"ile sale le$ate de obiectul inspeciei. (6) Persoana care efectuea#" inspecia redactea#" un raport pe care l pre#int" pre&edintelui 2omisiei, iar acesta n&tiinea#" entitatea la care s1a efectuat inspecia despre nere$ulile constatate &i i acord" un termen pentru corectarea acestora. Art. 96. - (1) 2omisia ine e$istrul fondurilor de pensii ocupaionale &i al administratorilor, denumit n continuare e$istru. (2) e$istrul cuprinde' a) denumirea &i natura fondului de pensii ocupaionale) b) denumirea, sediul, num"rul de ordine n re$istrul comerului &i codul unic de nre$istrare ale administratorului) c) lista membrilor 2onsiliului de administraie al administratorului) ) denumirea, sediul, num"rul de ordine n re$istrul comerului &i codul unic de nre$istrare ale depo#itarului) e) codul autori#aiei fondului de pensii ocupaionale, codul autori#aiei administratorului &i codul avi#ului depo#itarului) !) alte informaii prev"#ute n normele 2omisiei. (3) 2omisia emite norme privind actuali#area informaiilor din e$istru. Art. 97. - (1) 2omisia public", n termen de 6 luni de la sf!r&itul fiec"rui an calendaristic, un raport privind piaa pensiilor ocupaionale din om!nia. (2) aportul conine date despre piaa pensiilor ocupaionale, o pre#entare a modului de aplicare a le$islaiei pensiilor ocupaionale, o pre#entare a activit"ilor 2omisiei, alte aspecte privind sc(emele facultative de pensii ocupaionale, administratorii &i depo#itarii, precum &i rata medie ponderat" de rentabilitate a tuturor fondurilor &i ponderea medie a fiec"rui fond. Art. 98. - (1) Pre&edintele, membrii 2onsiliului 2omisiei &i an$a*aii 2omisiei sunt obli$ai s" p"stre#e stricta confidenialitate a oric"rei informaii obinute n cursul sau ca urmare a e0ercit"rii funciei ori prero$ativelor lor pe perioada e0ercit"rii mandatului, respectiv contractului de munc", precum &i pe o perioad" de 2 ani de la data ncet"rii mandatului sau contractului de munc" la 2omisie. (2) -ac e0cepie de la prevederile alin. 867 situaiile n care informaia este divul$at" n e0erciiul unei funcii sau prero$ative le$ate de activitatea 2omisiei ori n alte ca#uri prev"#ute de le$e. Art. 99. - Pre&edintele 2omisiei, membrii 2onsiliului 2omisiei &i personalul de specialitate al 2omisiei, n timpul activit"ii, sunt obli$ai' a) s" nu accepte nici un fel de plat", post sau funcie, s" nu preste#e servicii &i s" nu dein" aciuni la un administrator, un sindicat, un depo#itar, dup" ca#, precum &i la persoanele afiliate acestora) b) s" nu e0ercite alt" profesie ori s" nu ocupe o funcie public", privat" sau de demnitate public", cu e0cepia activit"ii didactice n nv""m!ntul superior) c) s" nu adere la un fond de pensii ocupaionale. Art. 100. (1) =eniturile bu$etului 2omisiei se completea#" cu' a) ta0e pentru cereri de autori#are a sc(emei facultative de pensii ocupaionale, n cuantum de 60.000.000 lei) b) ta0e pentru cereri de autori#are a fondului de pensii ocupaionale, n cuantum de 60.000.000 lei) c) ta0e pentru cereri de autori#are a administratorului, n cuantum de 200.000.000 lei) ) ta0e pentru cereri de avi#are a depo#itarului, n cuantum de 50.000.000 lei) e) ta0e lunare pl"tite de administratori din fonduri proprii, n cuantum de 0,95 din contribuiile brute ncasate. (2) /n ca#ul respin$erii cererii de avi#are sau de autori#are, ta0a perceput" nu se restituie. (3) :a0ele prev"#ute la alin. 867 sunt suportate de solicitant, iar modalitatea de plat" a acestora este stabilit" prin normele 2omisiei. (4) Prin proiectul anual al bu$etului propriu, 2omisia poate modifica nivelul ta0elor prev"#ut la alin. 867 lit. a71d7, n funcie de indicele preurilor de consum comunicat de Institutul ?aional de .tatistic". (5) Pentru nevirarea la termen a ta0ei prev"#ute la alin. 867 lit. e7, 2omisia va calcula ma*or"ri de nt!r#iere, n conformitate cu re$lement"rile n vi$oare referitoare la sumele nevirate la termen la

bu$etul de stat. Art. 101. - P!n" la termenul de intrare n vi$oare a le$ii, pentru c(eltuielile de ntreinere, dotare &i funcionare a departamentului prev"#ut la art. @4 alin. 827, 2omisia va apela, cu titlu de mprumut rambursabil, la disponibilul din -ondul de prote*are a asi$urailor, constituit n ba#a art. 60 din 3e$ea nr. 646+6@@5 privind asi$ur"rile &i reasi$ur"rile n om!nia, cu modific"rile &i complet"rile ulterioare. /mprumutul se va rambursa de c"tre autoritatea de re$lementare &i suprave$(ere a fondurilor de pensii n termen de un an de la data intr"rii n vi$oare a pre#entei le$i, potrivit art. 665, mpreun" cu dob!nd" e$al" cu cea practicat" de tre#oreria statului. Art. 102. - (1) /n primii 5 ani de la nfiinare, 2omisia colaborea#" cu un consultant cu e0perien" internaional" n suprave$(erea &i administrarea fondurilor de pensii ocupaionale. (2) 2omisia stabile&te condiiile &i criteriile de selectare a consultantului. Art. 103. - (1) ;n participant sau un fost participant la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale poate depune la 2omisie pl!n$ere mpotriva administratorului dac" consider" c" activitatea acestuia nu se conformea#" prevederilor le$ale n vi$oare cu privire la sc(emele facultative de pensii ocupaionale. (2) Pl!n$erile formulate conform prevederilor alin. 867 se adresea#" pre&edintelui 2omisiei. (3) /n termen de 40 de #ile de la primirea sesi#"rii, pre&edintele 2omisiei este obli$at s" r"spund" petentului. (4) "spunsul pre&edintelui 2omisiei la pl!n$erea formulat" poate fi contestat la instana *udec"toreasc" competent", conform prevederilor le$islaiei n vi$oare referitoare la contenciosul administrativ. CAPITOLUL )(II -ondul de $arantare a pensiilor ocupaionale Art. 104. (1) %repturile cuvenite participanilor sunt $arantate. (2) /n ca# de neplat" a drepturilor datorate participanilor de c"tre entit"ile implicate, pl"ile vor fi efectuate din -ondul de $arantare a pensiilor ocupaionale, p!n" la reluarea pl"ilor de c"tre entit"ile implicate. Art. 105. - (1) .copul -ondului de $arantare a pl"ilor ocupaionale este acela de a prote*a drepturile participanilor c!&ti$ate n cadrul sc(emelor facultative de pensii ocupaionale. (2) -ondul de $arantare a pl"ilor ocupaionale se constituie din coti#aiile administratorilor. (3) .umele din -ondul de $arantare a pl"ilor ocupaionale se pot investi n depo#ite bancare &i titluri de stat. (4) /n termen de p!n" la un an de la data intr"rii n vi$oare a pre#entei le$i, Duvernul va elabora proiectul le$ii speciale privind or$ani#area, funcionarea &i administrarea -ondului de $arantare a pensiilor ocupaionale. CAPITOLUL )(III "spunderea *uridic" Art. 106. - (1) /nc"lcarea prevederilor pre#entei le$i atra$e r"spunderea civil", contravenional" sau penal", dup" ca#. (2) ,dministratorul sau an$a*atorul, dup" ca#, r"spunde fa" de participani de pre*udiciile re#ultate din nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespun#"toare a obli$aiilor ce le revin, cu e0cepia ca#ului fortuit sau forei ma*ore. (3) 2omisia retra$e autori#aia administratorului sau avi#ul depo#itarului, dup" ca#, dac" constat"' a) administrarea sau modificarea neautori#at" a sc(emelor facultative de pensii ocupaionale) b) administrarea unui fond de pensii ocupaionale neautori#at) c) nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespun#"toare a obli$aiilor depo#itarului) ) dep"&irea plafoanelor prev"#ute la art. 45) e) investirea n cate$oriile de active prev"#ute la art. 49) !) nerespectarea prevederilor art. 54 alin. 847) g) nerespectarea prevederilor art. 9B. Art. 107. (1) 2onstituie contravenii urm"toarele fapte' a) condiionarea ncadr"rii n munc" sau dob!ndirea calit"ii de membru de sindicat de participarea ori continuarea particip"rii la o sc(em" facultativ" de pensii ocupaionale, prev"#ut" la art. 4 alin. 847)

b) nerespectarea obli$aiei administratorului, prev"#ut" la art. 5 alin. 847) c) nerespectarea obli$aiei administratorului de informare a participanilor, prev"#ut" la art. B alin. 847) ) nerespectarea unuia dintre termenele prev"#ute la art. 69 alin. 867, art. 6@ alin. 867, art. 4B alin. 827, art. B6 alin. 867, art. B4 alin. 867, art. B4 alin. 867 &i art. B5) e) nerespectarea obli$aiei administratorului de a furni#a informaii 2onsiliului de coordonare, prev"#ut" la art. 44 alin. 847) !) nerespectarea dispo#iiilor prev"#ute la art. 56 alin. 847) g) nerespectarea prevederilor art. 6B privind metoda de calcul &i de percepere a comisioanelor) ") nerespectarea prevederilor art. @@ lit. c7 privind incompatibilitatea pre&edintelui, a membrilor 2onsiliului 2omisiei &i a an$a*ailor 2omisiei de a fi participani la un fond de pensii ocupaionale. (2) 2ontraveniile prev"#ute la alin. 867 se sancionea#" dup" cum urmea#"' a) cea prev"#ut" la lit. e7, cu amend" de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei) b) cele prev"#ute la lit. b7, d7, $7 &i (7, cu amend" de la 40.000.000 lei la 90.000.000 lei) c) cele prev"#ute la lit. a7 &i f7, cu amend" de la 50.000.000 lei la 600.000.000 lei) ) cea prev"#ut" la lit. c7, cu amend" de 6.000.000 lei pentru fiecare act de aderare nc(eiat. (3) 2ontravenientul poate ac(ita, pe loc sau n termen de cel mult 4B de ore de la data nc(eierii procesului1verbal ori, dup" ca#, de la data comunic"rii acestuia, *um"tate din minimul amen#ii prev"#ute la alin. 827, constatatorul f"c!nd meniune despre aceast" posibilitate n procesul1verbal. (4) 2onstatarea contraveniilor &i aplicarea sanciunilor se fac de c"tre personalul mputernicit de 2omisie. (5) 2ontraveniilor prev"#ute la alin. 867 le sunt aplicabile dispo#iiile Ordonanei Duvernului nr. 2+2006 privind re$imul *uridic al contraveniilor, aprobat" cu modific"ri &i complet"ri prin 3e$ea nr. 6B0+2002, cu modific"rile ulterioare. Art. 108. - -apta persoanei care dispune utili#area n alte scopuri &i nevirarea contribuiilor reinute de la participani constituie infraciune &i se pedepse&te cu nc(isoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend". Art. 109. - ?erespectarea prevederilor art. 9@ alin. 867 constituie infraciune &i se pedepse&te cu nc(isoare de la 6 luni la 5 ani &i inter#icerea unor drepturi. Art. 110. - (1) 3iti$iile n le$"tur" cu aplicarea pre#entei le$i &i a normelor emise n aplicarea acesteia se soluionea#" de instanele *udec"tore&ti competente, potrivit le$ii. (2) 2ererile participanilor ndreptate mpotriva administratorului sau an$a*atorului se adresea#" instanei n a c"rei ra#" teritorial" &i are domiciliul reclamantul &i sunt scutite de ta0a de timbru. Art. 111. - %eci#ia de respin$ere a cererilor de autori#are sau de avi#are poate fi atacat" la instana *udec"toreasc" competent", n condiiile contenciosului administrativ. CAPITOLUL )I) %ispo#iii tran#itorii &i finale Art. 112. 2omisia emite norme n aplicarea pre#entei le$i. Art. 113. Prevederile pre#entei le$i se completea#" cu' a) le$islaia privind societ"ile comerciale) b) le$islaia privind societatea civil" particular" f"r" personalitate *uridic") c) le$islaia privind raporturile de munc") ) le$islaia privind asi$ur"rile) e) le$islaia privind activitatea bancar") !) le$islaia privind tran#acionarea valorilor mobiliare) g) le$islaia privind contenciosul administrativ. Art. 114. - %e la data ader"rii om!niei la ;niunea <uropean", poate fi depo#itar n sensul pre#entei le$i &i o banc" cu sediul social pe teritoriul unui stat membru al ;niunii <uropene sau stat aparin!nd .paiului <conomic <uropean. Art. 115. - Pre#enta le$e intr" n vi$oare la data de 6 ianuarie 2005, cu e0cepia art. @4 alin. 827.