Sunteți pe pagina 1din 6

Ordin nr.

635 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobndirea permisului de vntoare Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din !" septembrie #$$% &n temeiul prevederilor art. #" 'i ale art. 5! alin. (!) din *egea fondului cinegetic 'i a protec+iei vnatului nr. !$ ,!--., republicat, n temeiul prevederilor art. % alin. (!) pct. II # 'i ale art. - alin. (.) din /otrrea 0uvernului nr. %$-,#$$% privind organi1area 'i func+ionarea Ministerului 2griculturii, Pdurilor 'i 3e1voltrii Rurale, ministrul agriculturii, pdurilor 'i de1voltrii rurale emite urmtorul ordin4

Art. 1. - 5e aprob Regulamentul privind dobndirea permisului de vntoare, prev1ut n ane6a care face parte integrant din pre1entul ordin. Art. 2. - Organismul speciali1at din cadrul Ministerului 2griculturii, Pdurilor 'i 3e1voltrii Rurale, 2socia+ia 0eneral a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia, organi1a+iile vntore'ti gestionare de fonduri de vntoare, n drept s elibere1e permise de vntoare, vor aplica prevederile pre1entului ordin. Art. 3. - 8ontrolul aplicrii prevederilor pre1entului ordin se asigur de ctre autoritatea statului competent. Art. 4. - (1) Pre1entul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) *a data intrrii n vigoare a pre1entului ordin se abrog Ordinul ministrului agriculturii, alimenta+iei 'i pdurilor nr. #!!,#$$# pentru aprobarea Regulamentului privind dobndirea permisului de vntoare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 8- din " iunie #$$#. Ministrul agriculturii, pdurilor 'i de1voltrii rurale, Petre 3aea 9ucure'ti, # :r. . 5. ANEX Regulament din 2 septembrie 2004 privind dobndirea permisului de vntoare Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din !" septembrie #$$% CAP !O"#" 3ispo1i+ii generale Art. 1. - Permisul de vntoare se eliberea1 cet+enilor romni cu domiciliul n Romnia sau cet+enilor strini re1iden+i n Romnia, care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi+ii4 a) au mplinit vrsta de !8 ani; $) au efectuat un an de stagiatur; %) au efectuat o instruire practic ntr<un poligon de tir vntoresc; d) au absolvit e6amenul de vntor, sus+inut n fa+a unei comisii de e6aminare. Art. 2. - Permisul de vntoare se eliberea1 doar membrilor organi1a+iilor vntore'ti. 2cesta se poate dobndi doar n limita locurilor vacante e6istente la fiecare organi1a+ie vntoreasc, stabilite n func+ie de suprafa+a fondurilor de vntoare gestionate de aceasta 'i de 1ona geografic n care se gsesc fondurile de vntoare, n conformitate cu prevederile art. alin. (%) din *egea fondului cinegetic 'i a protec+iei vnatului nr. !$ ,!--., republicat. Art. 3. - (1) :umrul de locuri vacante e6istente la fiecare organi1a+ie vntoreasc se va afi'a prin gri=a conducerii e6ecutive a fiecrei organi1a+ii vntore'ti, cel mai tr1iu n pre1iua e6amenului. (2) :umrul de locuri vacante va fi confirmat, prin semntur, de comisia de e6aminare. CAP !O"#" 5tagiatura Art. 4. - (1) 8andidatul pentru dobndirea permisului de vntoare va solicita n scris conducerii unei organi1a+ii vntore'ti primirea ca stagiar la o grup de vntori. 8ererea, ntocmit conform modelului pre1entat n ane6a nr. !, la care se ane6ea1 recomandrile a # vntori, membri ai organi1a+iei vntore'ti la care se solicit nscrierea, cu o vec>ime mai mare de 5 ani, depus la organi1a+ia vntoreasc, prime'te numr de nregistrare din registrul curent de coresponden+ al unit+ii. 8ererea se anali1ea1 operativ de ctre conducerea e6ecutiv a organi1a+iei vntore'ti, iar >otrrea se transmite n scris solicitantului n termen de $ de 1ile de la data depunerii cererii. 3ac cererea a fost aprobat, n scrisoarea transmis solicitantului se comunic denumirea grupei de vntori la care a fost reparti1at pentru efectuarea perioadei de stagiatur. ?otodat, la cererea aprobat se ane6ea1 fi'a de stagiatur ntocmit conform modelului pre1entat n ane6a nr. #. (2) Perioada de stagiatur ncepe de la data comunicrii de reparti1are a solicitantului la grupa de vntori. septembrie #$$%.

Art. 5. :umrul solicitan+ilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat. Art. 6. - (1) &n perioada de stagiatur candidatul va participa, n mod organi1at, la ac+iunile de pregtire teoretic 'i practic organi1ate de organi1a+ia vntoreasc la care solicit s devin membru, respectiv la un minimum de4 a) 5 1ile de lucrri de gospodrire a fondului de vntoare; $) 5 ac+iuni de vntoare colectiv, ndeplinind succesiv rolul de gonac 'i de asistent n stand, lng un vntor cu e6perien+; %) o instruire practic privind portul 'i mnuirea armei de vntoare, precum 'i la o 'edin+ de tragere cu arma de vntoare la punct fi6 'i la talere n poligon. (2) Prin e6cep+ie de la prevederile alin. (!) lit. a) 'i b), n situa+ia n care pe fondul de vntoare unde a fost reparti1at candidatul nu se organi1ea1 n totalitate ac+iunile prev1ute la lit. a) 'i b), asocia+ia va asigura reali1area acestora prin participarea candidatului pe alte fonduri de vntoare aflate n gestiunea sa. Art. &. - 8andidatul va pre1enta la fiecare ac+iune la care particip fi'a de stagiatur, pentru a fi completat de conductorul ac+iunii respective. Art. '. - Responsabilitatea convocrii stagiarului la ac+iunile men+ionate la art. . revine conducerii e6ecutive a organi1a+iei vntore'ti pentru ac+iunile prev1ute la lit. c) 'i organi1atorului grupei pentru ac+iunile prev1ute la lit. a) 'i b). Art. (. - (1) Pentru studen+ii 'i absolven+ii unei institu+ii de nv+mnt superior care au studiat disciplina de vntoare n cadrul programului de nv+mnt, pentru personalul cu atribu+ii de serviciu n domeniul cinegetic pe o perioad de minimum un an, pentru fo'tii vntori care s<au retras la cerere dintr<o organi1a+ie vntoreasc n ultimii 5 ani, precum 'i pentru re1iden+ii n Romnia pe o perioad mai mare de un an, care n +ara de origine sunt vntori de cel pu+in un an, se ec>ivalea1 perioada de stagiatur prev1ut la art. %. (2) Pentru candida+ii prev1u+i la alin. (!) fi'a de stagiatur prev1ut la art. " va fi nlocuit, dup ca1, cu4 a) adeverin+ eliberat de institu+ia de nv+mnt superior, n ca1ul studen+ilor, din care s re1ulte c au sus+inut e6amen la disciplina de vntoare; $) copie de pe diploma de absolvire 'i,sau de pe foaia matricol, n ca1ul absolven+ilor unei institu+ii de nv+mnt superior care au studiat n cadrul programului de nv+mnt vnatul 'i vntoarea; %) copie de pe cartea de munc, din care s reias ndeplinirea atribu+iilor n domeniul cinegetic pe timp de minimum un an; d) adeverin+ eliberat de organi1a+ia vntoreasc de la care s<au retras, pentru fo'tii vntori, prin care s se ateste c retragerea din organi1a+ia vntoreasc a fost fcut la cerere; e) copie tradus 'i legali1at de pe permisul de vntoare al re1iden+ilor n Romnia. CAP !O"#" Organi1area 'i desf'urarea e6amenului A. Programarea e6amenului Art. 1). - (1) @6amenul pentru dobndirea permisului de vntoare se organi1ea1 anual, la aceea'i dat 'i n acela'i loc pentru toate organi1a+iile vntore'ti cu sediul n acela'i =ude+, conform aprobrii autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur. (2) &n situa+ia n care organi1a+iile vntore'ti cu sediul n municipiul 9ucure'ti solicit e6aminarea unui numr mai mare de !$$ de candida+i,organi1a+ie, e6amenul se poate organi1a separat pentru fiecare organi1a+ie vntoreasc. Art. 11. - (1) Programarea e6amenului se va face n urma anali1ei propunerilor organi1a+iilor vntore'ti interesate, transmise n scris de acestea, prin intermediul 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia, la autoritatea public central care rspunde de silvicultur. (2) Organi1a+iile vntore'ti care nu solicit organi1area e6amenului pn la data de desf'urare a acestuia, pentru =ude+ul n care 'i au sediul, pierd acest drept n anul respectiv. Art. 12. - 2utoritatea public central care rspunde de silvicultur va comunica 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia data care a fost aprobat pentru organi1area e6amenului n fiecare =ude+, iar 2socia+ia 0eneral a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia va transmite organi1a+iilor vntore'ti n cau1 planificarea, acestea urmnd s comunice n timp util celor interesa+i, direct, prin propriul avi1ier, 'i prin mass<media, data la care vor fi sus+inute e6amenele. Art. 13. - (1) Organi1a+iile vntore'ti interesate de sus+inerea e6amenului n cadrul unui =ude+ vor stabili de comun acord locul de organi1are 'i desf'urare a e6amenului, avnd obliga+ia de a suporta n comun, propor+ional cu numrul de candida+i, c>eltuielile oca1ionate de desf'urarea acestuia. (2) Plata indemni1a+iei pentru membrii comisiei de e6aminare va fi fcut n 1iua e6amenului de organi1a+ia cu cel mai mare numr de candida+i, n contul creia celelalte asocia+ii vor vira, cu minimum !$ 1ile mai devreme, cot<parte din indemni1a+ie, propor+ional cu numrul candida+ilor. (3) :ivelul indemni1a+iei de e6aminare aferent comisiei va fi adus la cuno'tin+ asocia+iei prin adresa de comunicare a datei stabilite pentru desf'urarea e6amenului pentru dobndirea permisului de vntoare. *. &nscrierea candida+ilor pentru e6amen Art. 14. - (1) Pentru fiecare candidat care solicit participarea la e6amen, dosarul de e6amen e6istent la sediul organi1a+iei vntore'ti al crei membru dore'te s devin va con+ine n mod obligatoriu, n original, urmtoarele documente4 a) cererea prin care se solicit nscrierea n cadrul unei organi1a+ii vntore'ti, ntocmit conform modelului pre1entat n

ane6a nr. !; $) recomandri de la # vntori cu o vec>ime mai mare de 5 ani, membri ai organi1a+iei vntore'ti la care a efectuat stagiatura; %) comunicarea, din partea conducerii organi1a+iei vntore'ti la care solicit nscrierea, privind reparti1area solicitantului la grupa de vntori; d) fi'a medical ntocmit conform modelului prev1ut de reglementrile n domeniu, din care s re1ulte c este apt fi1ic 'i psi>ic s posede permis de arm; e) comunicare de la organele de poli+ie (certificat de ca1ier =udiciar), din care s re1ulte c are dreptul la permis de arm; +) fi'a de stagiatur, ntocmit conform modelului pre1entat n ane6a nr. #, sau, dup ca1, unul dintre documentele prev1ute la art. alin. (#); g) adeverin+a de efectuare a instruirii n poligon, ntocmit conform modelului pre1entat n ane6a nr. ; ,) copie de pe actul de identitate, iar n ca1ul re1iden+ilor n Romnia, copie de pe actul prin care se atest re1iden+a mai mare de un an; i) caracteri1area adunrii generale a grupei, dat ulterior efecturii stagiaturii, care poart sau nu, dup ca1, vi1a comitetului filialei de vntoare; -) aprobarea statutar de nscriere la e6amen a re1iden+ilor n Romnia. (2) 8andida+ii posesori de permis de arm pot depune n locul documentelor prev1ute la alin. (!) lit. d) 'i e) copie de pe permisul de arm, inclusiv de pe paginile unde sunt prev1ute rubricile Aarme de vntoareA 'i de pe paginile cu muni+ii. (3) 3osarul de e6amen se completea1 'i se nregistrea1 n registrul curent de coresponden+ al organi1a+iei vntore'ti cu cel pu+in !$ 1ile nainte de organi1area e6amenului, iar lista candida+ilor se transmite comisiei de e6aminare cu cel pu+in " 1ile nainte de data e6amenului. (4) *a nregistrarea dosarului, e6isten+a tuturor documentelor prev1ute la alin. (!) 'i efectuarea stagiaturii se certific, sub semntur, de conducerea e6ecutiv a organi1a+iei vntore'ti sau de un mputernicit al acesteia. Art. 15. - Pre1entarea incomplet a dosarelor prev1ute la art. !% 'i,sau ntocmirea vicioas a documentelor solicitate conduc la neadmiterea participrii titularilor acestora la e6amen. Art. 16. - Pe o perioad de ma6imum un an de la data intrrii n vigoare a pre1entului regulament documentele prev1ute la art. !% alin. (!) lit. a) 'i f), ntocmite n conformitate cu ane6ele nr. ! 'i # la regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta+iei 'i pdurilor nr. #!!,#$$#, rmn n vigoare. C. @6aminarea candida+ilor Art. 1&. - @6aminarea candida+ilor se face de o comisie de e6aminare, folosindu<se teste tip gril con+innd $ de ntrebri 'i posibile rspunsuri preformulate. Art. 1'. (1) 8omisia de e6aminare are urmtoarea componen+4 < # repre1entan+i, cu studii superioare, ai autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur; < # repre1entan+i, cu studii superioare, ai 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia; < un repre1entant al institu+iilor de nv+mnt superior de specialitate. (2) Bunc+ia de membru n comisia de e6aminare d dreptul la indemni1a+ie de e6aminare, stabilit potrivit prevederilor art. ! . Art. 1(. - 8omisia de e6aminare se ntrune'te la datele, orele 'i locurile comunicate pentru stabilirea testelor tip gril 'i, respectiv, pentru sus+inerea e6amenului. 8onvocarea delegatului institu+iei de nv+mnt superior se face prin gri=a autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur. Art. 2). - 8omisia de e6aminare 'i poate desf'ura activitatea n pre1en+a a minimum membri, dintre care cel pu+in cte un repre1entant al autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur 'i, respectiv, al 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia. Art. 21. 8omisia de e6aminare are urmtoarele atribu+ii4 a) stabile'te testele tip gril care se vor folosi pentru e6amen 'i rspunsurile la acestea, le multiplic 'i le introduce n plicuri care se sigilea1 la sediul autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur; $) verific dosarele candida+ilor, e6istente la organi1a+iile vntore'ti n vederea sus+inerii e6amenului, pre1entate de conducerile e6ecutive ale acestora; %) ntocme'te lista candida+ilor care pot participa la e6amen 'i o face public prin afi'are cu cel pu+in $ de minute nainte de ora programat pentru desf'urarea e6amenului; d) legitimea1 candida+ii, pe ba1a actului de identitate, la intrarea acestora n sala de e6aminare; e) desigilea1, n fa+a candida+ilor, plicurile cu testele 'i rspunsurile la acestea, distribuie testele 'i pre1int modul de desf'urare a e6amenului; +) stabile'te timpul de e6aminare; g) anulea1 testele candida+ilor care ncearc s copie1e sau copia1 rspunsurile la ntrebri; ,) elimin din sala de e6aminare candida+ii care nu 'i pot completa singuri testele, precum 'i candida+ii cet+eni strini care nu cunosc limba romn 'i apelea1 la traductori neautori1a+i de Ministerul Custi+iei; i) barea1 n grilele testelor ntrebrile la care nu s<a rspuns, apoi verific fiecare lucrare, punctnd n mod corespun1tor rspunsurile date. 3eclar Apromova+iA, n limita locurilor disponibile, pe primii candida+i clasa+i care au rspuns corect la minimum #$ de ntrebri; -) ntocme'te procesul<verbal de e6aminare n e6emplare, dintre care un e6emplar revine repre1entan+ilor autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur, un e6emplar repre1entan+ilor 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i

Pescarilor 5portivi din Romnia 'i un e6emplar repre1entantului institu+iei de nv+mnt superior. Organi1a+iile vntore'ti interesate iau n copie cte un e6emplar al procesului<verbal de e6aminare. Art. 22. - 8andida+ii declara+i Arespin'iA mai pot sus+ine e6amene n urmtorii # ani, recunoscndu<li<se stagiatura, fiind ns necesare depunerea unei cereri de ree6aminare 'i reactuali1area documentelor prev1ute la art. !% lit. d), e) 'i g). Art. 23. (1) 3ocumentele de e6amen sunt constituite din4 a) dosarele candida+ilor; $) copie de pe procesul<verbal nc>eiat cu oca1ia verificrii dosarelor 'i lista candida+ilor care pot participa la e6amen; %) testele tip gril corectate 'i semnate de comisia de e6aminare; d) lista cu candida+ii declara+i Apromova+iA 'i Arespin'iA; e) copie de pe procesul<verbal de e6aminare, semnat de comisia de e6aminare. (2) 3ocumentele prev1ute la alin. (!) se pstrea1 la sediile organi1a+iilor vntore'ti, pentru eventuale verificri efectuate de organele de control. .. 5olu+ionarea contesta+iilor Art. 24. - (1) @ventualele contesta+ii privind re1ultatul e6amenului pentru dobndirea permisului de vntoare se pot depune, n termen de 5 1ile lucrtoare de la data desf'urrii e6amenului, la sediile organi1a+iilor vntore'ti unde s<a solicitat nscrierea. (2) Organi1a+iile vntore'ti au obliga+ia s nainte1e contesta+iile primite, mpreun cu testele tip gril corectate, la autoritatea public central care rspunde de silvicultur, n vederea solu+ionrii acestora, oprindu<se totodat o copie de pe aceste teste. (3) 8ontesta+iile se solu+ionea1 n termen de !5 1ile de la data primirii lor, de ctre o comisie constituit din4 a) conductorul organismului distinct n domeniul cinegetic din cadrul autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur sau un mputernicit al acestuia; $) pre'edintele e6ecutiv al 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia sau un mputernicit al acestuia; %) un repre1entant al unei institu+ii de nv+mnt superior de specialitate, altul dect cel care a fost n comisia de e6aminare. (4) 8omisia prev1ut la alin. ( ) 'i poate e6ercita atribu+iile n pre1en+a a minimum # din cei membri ai si. Art. 25. - &n ca1ul n care contesta+ia este admis, candidatul care a formulat<o va fi declarat ApromovatA, urmnd s i se elibere1e permisul de vntoare n limita locurilor de membru al organi1a+iei vntore'ti rmase vacante. CAP !O"#" / @liberarea permisului de vntoare Art. 26. - Permisul de vntoare se eliberea1 de ctre organi1a+iile vntore'ti licen+iate n condi+iile legii doar pentru candida+ii proprii declara+i Apromova+iA la e6amenul pentru dobndirea permisului de vntoare, cel mai devreme la #5 de 1ile dup data desf'urrii e6amenului, cu respectarea strict a prevederilor *egii nr. !$ ,!--., republicat, 'i n conformitate cu prevederile statutare ale fiecrei organi1a+ii vntore'ti. CAP !O"#" / 3ispo1i+ii finale Art. 2&. - (1) 8andida+ii care nu s<au putut pre1enta, din motive temeinic =ustificate, la e6amenul organi1at de organi1a+ia vntoreasc la care au solicitat s devin membri (boal, dovedit cu documente, plecri n strintate etc.) se pot pre1enta, pentru sus+inerea e6amenului la o dat ulterioar, dar n acela'i an, ntr<un alt =ude+, numai cu aprobarea autorit+ii publice centrale care rspunde de silvicultur 'i a 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia. (2) &n situa+iile prev1ute la alin. (!), la dosarul candida+ilor pentru dobndirea permisului de vntoare, pe lng aprobarea prev1ut la alin. (!) se adaug copii de pe documente oficiale care s ateste imposibilitatea pre1entrii la e6amen la data programat pentru =ude+ul n care candidatul trebuie s se pre1inte. Art. 2'. - ?ematica pentru e6amenul privind dobndirea permisului de vntoare cuprinde4 a) reglementri legale n vigoare n domeniul cinegetic 'i al armelor de foc 'i muni+iilor; $) 5tatutul 2socia+iei 0enerale a 7ntorilor 'i Pescarilor 5portivi din Romnia 'i statutul organi1a+iei vntore'ti n care se solicit nscrierea; %) no+iuni privind biologia, ecologia, etologia speciilor de vnat 'i boli ale acestora; d) no+iuni privind organi1area 'i practicarea vntorii; e) no+iuni de etic vntoreasc; +) no+iuni de balistic; g) no+iuni de c>inologie. Art. 2(. - 9ibliografia minim pentru e6amenul privind dobndirea permisului de vntoare se pune la dispo1i+ie celor interesa+i de ctre conducerea e6ecutiv a organi1a+iilor vntore'ti. Art. 3). - 2ne6ele nr. !< fac parte integrant din pre1entul regulament. ANEXA Nr. 1 la regulament &nregistrat la4

.......................... (organi1a+ia :r. ........ <<<<<<<<<< ..................... (conductor e6ecutiv) 8@R@R@

din

.........

5e

vntoreasc) aprob,

5ubsemnatul ..............., cet+ean ................, fiul lui ............ 'i al ..................., nscut n anul ......., luna ..........., 1iua ....., n localitatea ............., =ude+ul ............, domiciliat n ............., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., =ude+ul,sectorul ........., posesor al actului de identitate ........ seria ....... nr. .........., eliberat de ................ la data de ......., cod numeric personal .................., de profesie ............, anga=at la ............. n func+ia de .............., v rog s mi aproba+i nscrierea, n condi+iile legii, ca membru vntor al organi1a+iei vntore'ti ....................... pentru dobndirea permisului de vntoare. 2m luat cuno'tin+ de prevederile statutului organi1a+iei vntore'ti ................, pe care mi<l nsu'esc 'i m oblig s l respect necondi+ionat. 3eclar pe propria rspundere c nu m aflu n nici una dintre situa+iile prev1ute de *egea fondului cinegetic 'i a protec+iei vnatului nr. !$ ,!--., republicat, 'i de *egea nr. !",!--. privind regimul armelor de foc 'i al muni+iilor, care s mi inter1ic ob+inerea permisului de vntoare 'i, respectiv, a permisului de arm, precum 'i faptul c n ultimii trei ani nu am fost e6clus dintr<o organi1a+ie vntoreasc. ?elefon ?elefon la 2lte modalit+i de contactare ............. 3ata ....................... 5eria ... ... ... ANEXA la regulament Organi1a+ia ........................ 0rupa 5e <<<<<<<<<<<< ......................... (conductor BID2 a Nr. 2 vntoreasc de vntori certific e6ecutiv) 3@ domnului 5?20I2?ERF ...... acas serviciu ............................. ....................... 5emntura .......................

3ata nceperii stagiaturii .............. Bondul de vntoare ..................... Organi1ator de grup .................... <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3enumirea 3ocumentul n care 2precierea 5emntura :r. activit+ii la se regse'te activitatea activit+ii conductorului crt. 3ataG) care a participat (proces<verbal, autori1a+ie candidatului ac+iunii candidatul de vntoare etc.) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< $ ! # % 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< %. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 5.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ". <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !$. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !!. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !#. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !%. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !5. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !.. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !". <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :O?F4 &n situa+ia efecturii stagiaturii pe mai multe fonduri de vntoare, acestea vor fi nominali1ate separat, ca de altfel 'i numele organi1atorilor care vor semna fi'a. G) 2c+iunile desf'urate vor fi consemnate n fi', n mod obligatoriu, n ordine cronologic. 8andidat, .................... ..................... ANEXA la regulament Organi1a+ia ........................ :r. ..........,......... 23@7@RI:HF Organi1ator Nr. de grup, 3 vntoreasc

5e adevere'te prin pre1enta c domnul,doamna ..............................., fiul,fiica lui .................... 'i al ........................., cod numeric personal ................., domiciliat n ...................., posesor al 9I,8I seria ..... nr. ........, eliberat,eliberat de ........................ la data de ......................, a efectuat la data de ..................... o 'edin+ de tragere cu arma de vntoare la +int fi6 'i la talere n poligonul ................., ob+innd calificativul foarte bine,bine,satisfctor. 8u aceast oca1ie domnul,doamna a fost instruit,instruit 'i cu privire la portul 'i mnuirea armei de vntoare. 5<a eliberat pre1enta adeverin+ spre a<i servi la completarea dosarului pentru nscriere la e6amenul de vntor. 3ata ...................... .................... 8onductor e6ecutiv,