Sunteți pe pagina 1din 13

L nr. 46 publicat n M.Of. nr.

120 din data: 06/11/96 L46/1996 Lege privind pregtirea popula iei pentru aprare CAMERA DEPUTAILOR SENATUL LEGE privind pregtirea popula iei pentru aprare Parla!entul Ro!"niei adopt pre#enta lege$ !"#$%OL&L $ 'i(po)i ii generale Art$ %$ & To i 'et enii rii au dreptul (i o)liga ia * apere Ro!"nia$ Art$ +$ & Pregtirea popula iei pentru aprarea patriei *e reali#ea# prin, a- .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar/ )- parti'iparea la alte 0or!e de pregtire$ CAPITOLUL II *ndeplinirea (erviciului +ilitar ,ec iunea 1 'i(po)i ii co+une Art$ 1$ & Servi'iul !ilitar e*te o)ligatoriu pentru to i )r)a ii2 'et eni ro!"ni2 (i *e .ndepline(te .n ur!toarele 0or!e, a- 'a !ilitari .n ter!en/ )- 'a !ilitari 'u ter!en redu*/ '- 'a re#ervi(ti 'on'entra i *au !o)ili#a i$ Sunt 'on*idera i .n *ervi'iul !ilitar (i 'et enii ro!"ni2 )r)a i (i 0e!ei2 'are 0a' parte din 'adrele .n a'tivitate2 elevii (i *tuden ii in*titu iilor !ilitare de .nv !"nt (i !ilitarii anga3a i pe )a# de 'ontra't$ Ti!pul '"t o per*oan .ndepline(te *ervi'iul !ilitar 'on*tituie ve'4i!e .n !un'$ Art$ 5$ & Cet enii 'are2 din !otive religioa*e2 re0u# * .ndeplinea*' *ervi'iul !ilitar *u) ar!e e6e'ut *ervi'iul utilitar alternativ2 potrivit pre#entei legi$ Modul de e6e'utare a *ervi'iului utilitar alternativ *e *ta)ile(te prin 4otr"re a Guvernului$ Art$ 7$ & Pe ti!pul .ndeplinirii *ervi'iului !ilitar .n una dintre 0or!ele prev#ute la art$ 1 alin$ % (i +2 'et enilor le e*te inter#i* * de*0(oare a'tivit i politi'e .n unit ile 8 !ilitare$ Art$ 9$ & Nu .ndepline*' *ervi'iul !ilitar, a- aliena ii (i de)ilii !intal/ )- 'ei 'la*a i inap i pentru *ervi'iul !ilitar 'u *'oatere din eviden 2 pentru invalidit i *au )oli per!anente2 altele de'"t 'ele prev#ute la lit$ a-/ '- per*onalul 4irotonit *au ordinat 'are apar ine 'ultelor religioa*e re'uno*'ute de lege/ d- 'ei 'onda!na i la .n'4i*oare2 pe ti!pul e6e'utrii pedep*ei2 pre'u! (i 'ei are*ta i preventiv *au tri!i(i .n 3ude'at p"n la data r!"nerii de0initive a 4otr"rii prin 'are *8a *olu ionat 'au#a penal/ e- 'ei 'are au *u0erit 'onda!nri 'u .n'4i*oare pe*te 7 ani pentru in0ra' iuni 'o!i*e 'u inten ie$ Art$ :$ & Cet enii 'u do!i'iliul *ta)il .n Ro!"nia2 'are au do)"ndit *au au redo)"ndit 'et enia ro!"n2 .ndepline*' o)liga iile !ilitare dup o perioad de 'el pu in 9 luni de la *ta)ilirea *au re*ta)ilirea .n ar$ Cet enii 'are au .ndeplinit *ervi'iul !ilitar .n alte ri *unt e6'epta i de la o)liga iile prev#ute la art$ 1lit$ a-(i )-$ Art$ ;$ & Cet enii 'are .ndepline*' *ervi'iul !ilitar depun ur!torul 3ur!"nt, <Eu2 $$$2 3ur 'redin patriei !ele Ro!"nia$ =ur *8!i apr ara2 '4iar 'u pre ul vie ii$ =ur * re*pe't legile rii (i regula!entele !ilitare$ A(a *8!i a3ute Du!ne#eu> ?

Se' iunea a +8a ,erviciul +ilitar n ter+en Art$ @$ & Pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar .n ter!en2 organele !ilitare teritoriale e0e'tuea#2 anual2 .n perioadele *ta)ilite de Statul Ma3or General2 re'rutarea tinerilor (i .n'orporarea re'ru ilor$ Perioadele '"nd *e e0e'tuea# re'rutarea (i .n'orporarea vor 0i anun ate prin !i3loa'e de in0or!are .n !a*$ Art$ %A$ & Tinerii lua i .n eviden a !ilitar *e nu!e*' re'ru i$ Totalitatea 'et enilor ro!"ni n*'u i .n a'ela(i an 0or!ea# un 'ontingent 'are e*te indi'at de anul na(terii$ Sunt re'ruta i tinerii 'are2 .n anul '"nd *e 0a'e re'rutarea2 .!pline*' v"r*ta de %@ ani$ Elevii li'eelor *au ai altor ('oli e'4ivalente *unt re'ruta i .n ulti!ul an de *tudiu2 '4iar da' nu au .!plinit v"r*ta prev#ut la alineatul pre'edent$ Bn ti!p de r#)oi2 tinerii *unt re'ruta i .n anul '"nd .!pline*' v"r*ta de %; ani$ Art$ %%$ & Sunt .n'orpora i pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar .n ter!en )r)a ii2 'et eni ro!"ni2 'are au .!plinit v"r*ta de +A de ani$ Bn ti!p de r#)oi2 pre'u! (i la 'ererea a'e*tora .n ti!p de pa'e2 tinerii pot 0i .n'orpora i dup .!plinirea v"r*tei de %; ani$ Li!ita !a6i! de v"r*t p"n la 'are 'et enii ro!"ni pot 0i '4e!a i pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar .n ter!en e*te de 17 de ani$ Art$ %+$ & Durata *ervi'iului !ilitar .n ter!en e*te de %+ luni pentru !ilitarii de toate ar!ele$ Durata *ervi'iului !ilitar .n ter!en *e *o'ote(te .n'ep"nd 'u pri!a #i a lunii ur!toare .n'orporrii$ Prelungirea *ervi'iului !ilitar *e 0a'e 'on0or! legii$ Art$ %1$ & Durata *ervi'iului utilitar alternativ e*te de +5 de luni$ La 'erere2 'et enii 'are e0e'tuea# *ervi'iul utilitar alternativ pot 0i tre'u i2 la pri!a .n'orporare2 * e6e'ute integral *ervi'iul !ilitar .n ter!en$ Art$ %5$ & Pentru a 0i re'ruta i *au .n'orpora i2 'et enii *unt o)liga i * *e pre#inte la data2 ora (i lo'ul prev#ute .n ordinul de '4e!are$ Tinerii 'are2 din di0erite !otive2 nu au pri!it ordin de '4e!are2 *unt o)liga i * *e pre#inte la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale2 de *e'tor2 pe a 'ror ra# teritorial .(i au do!i'iliul ori re(edin a2 p"n 'el !ai t"r#iu la *0"r(itul anului .n 'are .!pline*' v"r*ta pentru a 0i re'ruta i *au .n'orpora i$ Art$ %7$ & Re'rutarea (i .n'orporarea *e e0e'tuea# de 'tre 'o!i*iile lo'ale de re'rutare8 .n'orporare2 'on*tituite pe l"ng 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor2 dup 'a#$ Pe l"ng un 'entru !ilitar pot 0un' iona una *au !ai !ulte 'o!i*ii lo'ale de re'rutare8.n'orporare 'e .(i vor de*0(ura a'tivit ile .n lo'alitatea de re(edin 2 '"t (i .n alte lo'alit i din 3ude $ Cie'are 'o!i*ie lo'al de re'rutare8.n'orporare *e 'o!pune din, a- pre(edinte, un o0i er din 'entrul !ilitar 3ude ean2 !uni'ipal *au de *e'tor/ )- !e!)ri, un delegat al 'on*iliului lo'al/ & un delegat al poli iei lo'ale din lo'alitatea re*pe'tiv2 o0i er *au *u)o0i er/ & un !edi' de*e!nat de dire' ia *anitar 3ude ean2 re*pe'tiv a !uni'ipiului Du'ure(ti/ '- *e'retar, & un o0i er *au *u)o0i er din 'entrul !ilitar re*pe'tiv$ Art$ %9$ & Co!i*iile lo'ale de re'rutare8.n'orporare au ur!toarele atri)u ii, a- e6a!inea# !edi'al (i te*tea# p*i4ologi' tinerii la re'rutare (i re'ru ii la .n'orporare2 *ta)ilind da' *unt ap i *au nu pentru *ervi'iul !ilitar2 .n 'on0or!itate 'u prevederile )are!ului !edi'al apro)at de !ini*trul aprrii na ionale/ )- reparti#ea# la re'rutare tinerii pe ar!e2 iar la .n'orporare re'ru ii pe unit i (i 0or!a iuni !ilitare2 pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar/ '- a'ord *'utiri de *ervi'iu !ilitar (i a!"nri de la .n'orporare re'ru ilor2 .n 'ondi iile pre#entei legi$

Eotr"rile 'o!i*iilor lo'ale de re'rutare8.n'orporare *e 'o!uni' tinerilor (i re'ru ilor$ Art$ %:$ & Re'ru ii pot 0a'e 'onte*ta ie .!potriva 4otr"rilor 'o!i*iilor lo'ale de re'rutare8 .n'orporare2 la 'o!i*ia 3ude ean2 re*pe'tiv a !uni'ipiului Du'ure(ti2 de anali# a 'onte*ta iilor privind re'rutarea8.n'orporarea2 'are *e 'on*tituie din, a- pre(edinte, 'o!andantul 'entrului !ilitar/ )- !e!)ri, delegatul 'on*iliului 3ude ean/ delegatul in*pe'toratului de poli ie/ !edi'ul 'entrului !ilitar$ Conte*ta ia *e depune la 'o!i*ia 3ude ean de anali# a 'onte*ta iilor privind re'rutarea8 .n'orporarea2 re*pe'tiv a !uni'ipiului Du'ure(ti2 .n ter!en de 'el !ult + #ile de la 'o!uni'area 4otr"rii 'are *e ata'$ Conte*ta ia tre)uie re#olvat .n ter!en de !a6i!u! 7 #ile de la data .nregi*trrii$ Eotr"rea 'o!i*iei 3ude ene2 re*pe'tiv a !uni'ipiului Du'ure(ti2 e*te de0initiv$ Art$ %;$ & E6a!inrile !edi'ale de *pe'ialitate la 'o!i*iile de re'rutare8.n'orporare *e e0e'tuea# la *ediile a'e*tora *au .n *pitale (i di*pen*are8poli'lini'i2 de 'tre !edi'i *pe'iali(ti2 *ta)ili i de dire' ia *anitar 3ude ean2 re*pe'tiv a !uni'ipiului Du'ure(ti2 de 'o!un a'ord 'u !edi'ul 'entrului !ilitar2 pre'u! (i .n *pitalele !ilitare teritoriale$ A'e(ti !edi'i 0a' parte din 'o!i*iile de re'rutare8.n'orporare$ Art$ %@$ & Con'lu#iile !edi'ale ale 'o!i*iilor 3ude ene2 re*pe'tiv a !uni'ipiului Du'ure(ti2 de re'rutare8.n'orporare pot 0i revo'ate nu!ai de 'tre Co!i*ia Central de E6perti# Medi'o 8 Militar$ Art$ +A$ & Dire' iile *anitare a*igur per*onalul !edi'o8*anitar au6iliar (i in*tru!entarul !edi'al ne'e*ar e0e'turii e6a!enului !edi'al$ De a*e!enea2 organi#ea# trata!entul !edi'al (i a*igur re'ru ilor a*i*ten (i trata!ent !edi'al gratuit .n *pitale2 di*pen*are8poli'lini'i2 pentru a'ele )oli 'are .i 0a'2 te!porar2 inap i pentru *ervi'iul !ilitar$ Art$ +%$ & Re'ru ii 'are *unt uni'i .ntre intori de 0a!ilie (i 'ontri)uie e0e'tiv la .ntre inerea a'e*teia *unt *'uti i de *ervi'iul !ilitar2 da', a- *o ia re'rutului e*te )olnav2 .n'adrat .n gradul I *au II de invaliditate/ )- re'rutul are unul *au !ai !ul i 'opii !inori2 iar *o ia a'e*tuia a de'edat/ '- tatl re'rutului e*te .n v"r*t de 'el pu in 9+ de ani (i !a!a 7: de ani/ d- a!)ii prin i *unt invali#i de gradul I *au II2 indi0erent de v"r*t/ e- printele .n via .ndepline(te una dintre 'ondi iile prev#ute la lit$ '- *au d-/ 0- printele de*pr it legal *au .n 0apt2 a0lat .n .ntre inerea re'rutului2 .ndepline(te una dintre 'ondi iile prev#ute la lit$'- *au d-2 da' de*pr irea a avut lo' 'u 'el pu in + ani .nainte de re'rutare$ De a*e!enea2 *unt *'uti i de *ervi'iul !ilitar (i re'ru ii 'are *unt uni'i *u* intori ai *urorilor (i 0ra ilor invali#i de gradul I *au II2 da' 'ontri)uie e0e'tiv la .ntre inerea lor$ Re'ru ii .n0ia i )ene0i'ia# de prevederile lit$ '-&0- din pre#entul arti'ol2 da' .n0ierea a avut lo' 'u 'el pu in + ani .nainte de re'rutare$ Art$ ++$ & Se 'on*ider uni' *u* intor al prin ilor ori al *urorilor *au al 0ra ilor !inori re'rutul 'are, a- nu !ai are alte *urori *au 0ra i !a3ori ap i de !un'$ )- !ai are *urori *au 0ra i2 dar a'e(tia nu pot 'ontri)ui la .ntre inerea prin ilor2 deoare'e, *unt elevi *au *tuden i .n in*titu iile !ilitare de .nv !"nt/ .ndepline*' *ervi'iul !ilitar .n ter!en *au 'u ter!en redu*/ *unt elevi .n ('olile !ilitare de o0i eri2 !ai(tri !ilitari2 *u)o0i eri a'tivi/ *unt invali#i de gradul I *au II$ Prin 'ontri)u ie e0e'tiv *e .n elege parti'iparea per!anent a re'rutului la .ntre inerea prin ilor2 *urorilor (i 0ra ilor !inori2 'u o parte .n*e!nat din veniturile lui2 pre'u! (i la .ngri3irea a'e*tora2 .n 'a#ul '"nd pre#en a re'rutului e*te a)*olut ne'e*ar$ Art$ +1$ A!"narea de la .n'orporare *e a'ord,

a- re'ru ilor g*i i2 la .n'orporare2 )olnavi de una dintre )olile prev#ute .n )are!ul !edi'al apro)at de !ini*trul aprrii na ionale/ )- elevilor li'eelor de la .nv !"ntul de #i (i *eral2 ai ('olilor po*tli'eale ori e'4ivalente a'e*tora2 p"n la a)*olvirea *tudiilor$ Pierd dreptul de a!"nare de la .n'orporare elevii e6!atri'ula i pe o durat !ai !are de % an2 pre'u! (i 'ei 'are repet anul *au 'la*a !ai !ult de % an2 din !otive i!puta)ile a'e*tora/ '- 'elor 'are au greut i 0a!iliale deo*e)ite (i 'are *e .n'adrea# .n ur!toarele *itua ii, prin ii au !ai !ul i 'opii2 dintre 'are 'el pu in + 'opii !inori2 iar 'opilul 'el !ai !are e*te .n'orporat/ prin ii .ndepline*' 'ondi iile de v"r*t pentru 'a 0iul * 0ie *'utit de *ervi'iul !ilitar2 dar !ai au un 'opil !a3or2 .n'adrat .n gradul I *au II de invaliditate2 'are are 'el pu in + 'opii !inori (i nu poate 'ontri)ui la .ntre inerea prin ilor/ unul dintre prin i a de'edat2 iar 'el .n via are .n .ntre inere 'el pu in + 'opii !inori/ re'rutul nu are prin i2 a 0o*t 're*'ut de )uni'i *au de alt per*oan2 p"n la v"r*ta de %5 ani2 nu a 0o*t .n0iat2 lo'uie(te 'u 'ei 'are l8au 're*'ut2 a'e(tia *unt )olnavi (i *e .n'adrea# .n gradul I *au II de invaliditate ori au v"r*ta prev#ut .n art$ +% lit$ '-/ re'rutul are 'el pu in + 'opii !inori .n v"r*t de p"n la : ani$ Pentru 'a#urile prev#ute la alin$ %2 1 (i 5 ale lit$ '-2 venitul !ediu lunar al 'elor 'e au nevoie de .ntre inere * nu 0ie !ai !are de'"t 'uantu!ul !ini! *ta)ilit la pen*ia integral pentru li!it de v"r*t2 prev#ut de di*po#i iile legale/ d- re'ru ilor 'are *unt uni'i *u* intori ai *urorilor *au 0ra ilor !inori2 p"n la !a3oratul unuia dintre ei$ Art$ +5$ & Da' pe ti!pul .ndeplinirii *ervi'iului !ilitar .n ter!en *e produ'e una dintre *itua iile prev#ute la art$ +%2 ++ (i +12 'ei .n 'au# vor 0i l*a i la vatr$ Art$ +7$ & La 'on*tatarea .n'etrii 'au#elor de *'utire *au de a!"nare de la .n'orporare2 re'ru ii (i !ilitarii l*a i la vatr vor 0i '4e!a i pentru .ndeplinirea *au 'o!pletarea *ervi'iului !ilitar .n ter!en la pri!a .n'orporare2 da' nu au .!plinit v"r*ta de 17 de ani$ ,ec iunea a -.a ,erviciul +ilitar cu ter+en redu( Art$ +9$ & A)*olven ii in*titu iilor 'ivile de .nv !"nt *uperior2 re'uno*'ute de *tat2 'are nu au .ndeplinit o)liga iile !ilitare p"n la .n'eperea *tudiilor2 e0e'tuea# *ervi'iul !ilitar 'u ter!en redu* 'u durata de 9 luni2 .n pri!ul an dup a)*olvire2 da' nu au .!plinit v"r*ta de 17 de ani$ A)*olven ii in*titu iilor 'ivile de .nv !"nt *uperior nu )ene0i'ia# de prevederile art$ +%2 ++ (i +1 lit$ '- (i d- privind *'utirea de *ervi'iu !ilitar *au a!"narea de la .n'orporare$ Nu vor 0i .n'orpora i 'ei 'are 0re'ventea# 'ur*urile unei alte 0a'ult i (i au a)*olvit 'el pu in % an$ A'ea*t a!"nare *e a'ord nu!ai p"n la a)*olvirea 'ur*urilor 'elei de8a doua 0a'ult i$ Art$ +:$ & Dup .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar 'u ter!en redu*2 .n raport 'u nevoile 0or elor ar!ate (i 'u re#ultatele o) inute .n pregtirea !ilitar2 a)*olven ilor in*titu iilor 'ivile de .nv !"nt *uperior li *e pot a'orda grade de o0i er2 *u)o0i er *au gradat .n re#erv2 .n 'ondi iile *ta)ilite de lege$ Art$ +;$ & A)*olven ii in*titu iilor 'ivile de .nv !"nt *uperior pot opta pentru *ervi'iul utilitar alternativ 'u durata de %+ luni2 .n 'ondi iile pre#entei legi$ Se' iunea a 58a ,erviciul +ilitar ca re)ervi/ti concentra i (au +obili)a i Art$ +@$ & Cet enii ro!"ni2 dup .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar a'tiv2 *unt lua i .n eviden 'a re#ervi(ti in*trui i$ Cet enii ro!"ni ap i pentru *ervi'iul !ilitar2 'are nu (i8au .ndeplinit a'ea*t o)liga ie p"n la .!plinirea v"r*tei de 17 de ani2 pre'u! (i 'et enii 'are au e6e'utat *ervi'iul utilitar alternativ *unt lua i .n eviden 'a re#ervi(ti 8 nein*trui i 'u grad de *oldat$ Grada ii (i *olda ii *e in .n eviden p"n la .!plinirea v"r*tei de 7A de ani2 a*t0el,

a- 'la*a I, 8 re#erva ar!atei2 p"n la 17 de ani in'lu*iv/ )- 'la*a a II8a, 8 re#erva teritorial2 de la 17 de ani p"n la 57 de ani in'lu*iv/ '- 'la*a a III8a, 8 re#erva general2 de la 57 de ani p"n la .!plinirea v"r*tei de 7A de ani$ Cadrele .n re#erv *e .!part2 dup v"r*t2 .n 1 'la*e (i *e in .n eviden p"n la .!plinirea v"r*tei prev#ute de lege$ Art$ 1A$ & O0i erii2 !ai(trii !ilitari2 *u)o0i erii2 grada ii (i *olda ii .n re#erv *unt 'on'entra i pentru in*tru' ie *au pentru 'o!pletarea e0e'tivelor 0or elor ar!ate$ Re#ervi(tii pot 0i 'on'entra i pentru in*tru' ie la datele (i pe durata *ta)ilite prin ordinul Statului Ma3or General2 a*t0el, a- de 7 ori pe ti!pul '"t *e g*e*' .n 'la*a I de 8 eviden / )- de 1 ori pe ti!pul '"t *e g*e*' .n 'la*a a II8a de eviden / '- o *ingur dat pe ti!pul '"t *e g*e*' .n 'la*a a III8a de eviden $ Durata 0ie'rei 'on'entrri de in*tru' ie e*te de !a6i!u! 57 de #ile (i poate 0i prelungit prin lege$ Perioadele .n 'are *e e0e'tuea# 'on'entrri de in*tru' ie pot 0i anun ate (i prin !i3loa'ele de in0or!are .n !a*$ Art$ 1%$ & La de'lararea !o)ili#rii2 to i !ilitarii2 pre'u! (i re#ervi(tii 'on'entra i *e 'on*ider !o)ili#a i (i r!"n .n 'ontinuare .n !arile unit i2 .n unit ile (i 0or!a iunile !ilitare$ Art$ 1+$ & C4e!area re#ervi(tilor la 'on'entrare (i la !o)ili#are *e 0a'e prin ordine de '4e!are$ Ordinele de '4e!are la !o)ili#are *e .n!"nea# (i *e p*trea# a*upra re#ervi(tilor din ti!p de pa'e$ ,ec iunea a 0.a !adrele +ilitare n activitate1 elevii /colilor +ilitare /i (tuden ii in(titu iilor +ilitare de nv +2nt (uperior1 +ilitarii anga3a i pe ba) de contract Art$ 11$ & Condi iile de ad!itere .n in*titu iile !ilitare de .nv !"nt *e *ta)ile*' de 'tre !ini*terele 'are le au .n *u)ordine *au de 'tre in*titu iile 'u atri)u ii .n do!eniul *iguran ei na ionale$ Art$ 15$ & Tinerii ad!i(i .n in*titu iile !ilitare de .nv !"nt2 'u e6'ep ia 'elor din li'eele !ilitare2 *unt 'on*idera i .n'orpora i$ Art$ 17$ & Elevii ('olilor !ilitare (i *tuden ii 'are nu !ai 'ontinu *tudiile *unt tri!i(i la unit i !ilitare pentru 8 'o!pletarea *ervi'iului !ilitar p"n la %+ luni$ Da' a'e(tia au .ndeplinit *ervi'iul !ilitar .nainte de a intra .n in*titu ia !ilitar de .nv !"nt *au au ter!inat 'el pu in anul I de *tudii2 *unt tre'u i .n re#erv$ Art$ 19$ & Bndatoririle (i drepturile 'adrelor !ilitare .n a'tivitate2 pre'u! (i alte nor!e .n legtur 'u *itua ia lor !ilitar *e *ta)ile*' prin lege$ Art$ 1:$ & Cet enii 'are au .ndeplinit *ervi'iul !ilitar .n ter!en pot 0i anga3a i .n unit i !ilitare2 pe )a# de 'ontra't2 pentru o perioad deter!inat2 .n 0un' ie de nevoile 0or elor ar!ate$ Modul de anga3are2 durata 'ontra'tului2 drepturile (i .ndatoririle !ilitarilor anga3a i pe )a# de 'ontra't *unt regle!entate prin ordine ale !ini*trului aprrii na ionale2 re*pe'tiv ale !ini*trului de interne$ ,ec iunea a 6.a 4viden a +ilitar a recru ilor /i re)ervi/tilor Art$ 1;$ & Condu'erea2 .ndru!area (i 'ontrolul a'tivit ii de eviden !ilitar2 pe .ntreg teritoriul Ro!"niei2 *e e6e'ut de 'tre Statul Ma3or General$ Organele *pe'iali#ate .n inerea eviden ei !ilitare *unt 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor2 pre'u! (i unit ile de poli ie$

Eviden a !ilitar a re'ru ilor *e ine dup do!i'iliul *au re(edin a a'e*tora2 iar a re#ervi(tilor2 nu!ai dup 8 do!i'iliu$ Art$ 1@$ & Eviden a !ilitar a 'et enilor ro!"ni2 'are *e g*e*' .n *trintate pe o durat !ai !are de 57 de #ile2 *e ine de 'tre repre#entan ele diplo!ati'e ale Ro!"niei .n rile re*pe'tive$ Art$ 5A$ & Centrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor pot '4e!a re'ru ii (i re#ervi(tii pentru pre'i#area unor date .n legtur 'u *itua ia lor !ilitar de 'el !ult 1 ori pe an$ Art$ 5%$ & C4e!area 'et enilor la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor *e 0a'e pe )a#a ordinului de '4e!are$ Art$ 5+$ & Do'u!entul de eviden !ilitar a0lat a*upra re'ru ilor e*te adeverin a de re'rutare2 iar pentru re#ervi(ti2 livretul !ilitar$ Livretul !ilitar *e vi#ea# periodi'2 prin pre#entarea re#ervi(tilor la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 la datele *ta)ilite de Statul Ma3or General$ Pierderea livretului !ilitar *e anun la organul de eviden !ilitar .n ter!en de 7 #ile (i *e pu)li' .n Monitorul O0i'ial al Ro!"niei2 .n ter!en de %A #ile de la 'on*tatare$ !"#$%OL&L $$$ "lte for+e de pregtire a popula iei pentru aprare ,ec iunea 1 'i(po)i ii co+une Art$ 51$ & Prin alte 0or!e de pregtire a popula iei pentru aprare *e .n elege parti'iparea a'e*teia la pregtirea pre!ilitar a tineretului2 .n 0or!a iuni de prote' ie 'ivil (i .n 0or!a iuni *anitar8 voluntare ale Cru'ii Ro(ii$ Art$ 55$ & Organi#area (i a altor 0or!e de pregtire a popula iei pentru aprare *e 0a'e prin lege$ ,ec iunea a 2.a #regtirea pre+ilitar a tineretului Art$ 57$ & Pregtirea pre!ilitar *e organi#ea# pe )a# de voluntariat2 'u tinerii ap i din pun't de vedere !edi'al2 'are au .!plinit v"r*ta de %7 ani (i p"n la .n'orporare2 .n *'opul .n*u(irii unor 'uno(tin e (i 0or!rii de deprinderi !ilitare (i te4ni'o8apli'ative2 de#voltrii *enti!entelor patrioti'e (i !orale2 pre'u! (i .n *'opul edu'rii 'ivi'e$ Art$ 59$ & Pregtirea pre!ilitar a tineretului e*te organi#at (i reali#at de 'tre Mini*terul Aprrii Na ionale$ Bn a'e*t *'op2 Mini*terul Aprrii Na ionale va 'ola)ora 'u Mini*terul de Interne2 Mini*terul Tineretului (i Sportului2 Mini*terul Bnv !"ntului (i 'u alte organe (i autorit i ale ad!ini*tra iei pu)li'e$ Art$ 5:$ & A'tivitatea de pregtire pre!ilitar a tineretului *e reali#ea# .n 'entre de pregtire organi#ate pe l"ng unit ile !ilitare2 unit ile de .nv !"nt2 agen ii e'ono!i'i (i in*titu iile pu)li'e$ Bn 0un' iile de 'o!andan i de 'entre (i 0or!a iuni de pregtire pre!ilitar a tineretului *e .n'adrea# o0i eri2 !ai(tri !ilitari2 *u)o0i eri (i grada i a'tivi (i .n re#erv$ Art$ 5;$ & In*truirea !etodi' a re#ervi(tilor 'o!andan i de 'entre (i 0or!a iuni de pregtire pre!ilitar a tineretului *e e6e'ut anual2 .n li!ita a %;&+A de ore2 .n unit i !ilitare2 pre'u! (i .n unit i de .nv !"nt$ Art$ 5@$ & Mini*terul Aprrii Na ionale ela)orea# progra!ele de pregtire .n 'ola)orare 'u Mini*terul de Interne2 a*igur ar!a!entul2 !uni ia2 )a#a !aterial (i do'u!entar2 pre'u! (i 0ondurile )ne(ti ne'e*are in*truirii !ilitare generale (i de *pe'ialitate a tinerilor (i 'o!andan ilor de 'entre (i 0or!a iuni$ Pentru organi#area (i de*0(urarea pregtirii de *pe'ialitate .n 'adrul unor 'er'uri te4ni'o8 apli'ative2 altele de'"t 'ele *ta)ilite de Mini*terul Aprrii Na ionale (i Mini*terul de Interne2 0ondurile )ne(ti vor 0i a*igurate de 'tre Mini*terul Tineretului (i Sportului (i Mini*terul Bnv !"ntului$

Art$ 7A$ & Tinerii parti'ipan i la pregtirea pre!ilitar )ene0i'ia# gratuit de a*i*ten !edi'al2 !edi'a!ente2 *pitali#are (i pen*ii pentru a''identele *au )olile 'e au *urvenit pe ti!pul pregtirii (i .n legtur 'u a'tivitatea de pregtire !ilitar$ Art$ 7%$ & O0i erii2 !ai(trii !ilitari2 *u)o0i erii (i grada ii .n re#erv2 'are .ndepline*' 0un' iile de 'o!andan i de 'entre (i 0or!a iuni de pregtire pre!ilitar a tineretului2 pe ti!pul e6e'utrii a'tivit ilor de pregtire2 au o)liga iile (i drepturile prev#ute pentru re#ervi(ti (i )ene0i'ia# de prioritate la .naintarea .n gradul ur!tor$ Art$ 7+$ & Tinerii 'are parti'ip 'u regularitate la pregtirea pre!ilitar pot *8(i aleag ar!a .n 'are vor 0i in*trui i pe ti!pul .ndeplinirii *ervi'iului !ilitar o)ligatoriu$ Se' iunea a 18a #regtirea n for+a iuni de protec ie civil Art$ 71$ & Cet enii ro!"ni au o)liga ia de a parti'ipa la a'tivitatea de pregtire pentru prote' ie 'ivil .n vederea 'unoa(terii (i apli'rii regulilor (i !*urilor de prote' ie 'ivil$ Progra!ele2 0or!ele (i durata pregtirii privind prote' ia 'ivil pe 'ategorii de parti'ipan i *e *ta)ile*' prin lege$ Art$ 75$ & Cor!a iunile de prote' ie 'ivil *e 'on*tituie2 'on0or! legii2 la autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e (i la in*titu iile pu)li'e2 pre'u! (i la agen ii e'ono!i'i2 indi0erent de 0or!a de proprietate$ ,ec iunea a 4.a #regtirea n for+a iuni (anitar.voluntare ale !rucii 5o/ii Art$ 77$ & Organi#area2 .n'adrarea (i 0un' ionarea 0or!a iunilor *anitar8voluntare (i pregtirea *urorilor de Cru'e Ro(ie *e reali#ea# de 'tre So'ietatea Na ional de Cru'e Ro(ie din Ro!"nia$ Art$ 79$ & Bn#e*trarea 0or!a iunilor *anitar8voluntare ale Cru'ii Ro(ii 'u !aterialele ne'e*are in*truirii (i a'ordrii pri!ului8a3utor *e a*igur de 'tre agen ii e'ono!i'i (i in*titu iile pu)li'e2 pre0e'turile (i pri!riile pe l"ng 'are a'e*tea 0un' ionea#2 potrivit legii$ !"#$%OL&L $6 "tribu iile autorit ilor ad+ini(tra iei publice /i ale in(titu iilor publice7 precu+ /i ale agen ilor econo+ici Art$ 7:$ & Centrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor veri0i' (i .ndru! a'tivitatea autorit ilor ad!ini*tra iei pu)li'e (i a in*titu iilor pu)li'e2 pre'u! (i a agen ilor e'ono!i'i2 pentru inerea eviden ei !ilitare a re'ru ilor (i re#ervi(tilor$ De a*e!enea2 *pri3in2 .ndru! (i veri0i' a'tivitatea unit ilor de poli ie .n 'eea 'e prive(te inerea eviden ei !ilitare a re'ru ilor (i re#ervi(tilor$ Art$ 7;$ & Autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e (i in*titu iile pu)li'e2 pre'u! (i agen ii e'ono!i'i2 indi0erent de 0or!a de proprietate (i de !ri!ea a'e*tora2 au ur!toarele o)liga ii privind eviden a !ilitar a *alaria ilor proprii *au2 dup 'a#2 a (o!erilor, a- * in la #i eviden a (i * 'o!uni'e lunar 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor .n'adrrile2 ple'rile din *ervi'iu (i deta(rile pentru o perioad !ai !are de 57 de #ile2 pre'u! (i *'4i!)rile .n datele de eviden a a'e*tora$ In*titu iile 'ivile de .nv !"nt *uperior2 'olegiile (i ('olile po*tli'eale vor 'o!uni'a2 .n *'ri*2 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 pe a 'ror ra# teritorial 0un' ionea#2 .n ter!en de %A #ile de la .n'eperea *tudiilor2 nu!ele *tuden ilor (i ale elevilor 'are nu au .ndeplinit *ervi'iul !ilitar (i ur!ea# 'ur*urile anului I de .nv !"nt2 pe 0a'ult i (i *pe'iali#ri$ In*titu iile 'ivile de .nv !"nt *unt o)ligate * 'o!uni'e 'entrului !ilitar2 .n ter!en de 1A de #ile2 nu!ele elevilor (i *tuden ilor 'are au .ntrerupt *tudiile2 au 0o*t e6!atri'ula i *au au r!a* a doua oar repeten i/ )- * .n'adre#e .n *ervi'iu re'ru ii (i re#ervi(tii2 nu!ai da' a'e(tia po*ed adeverin de re'rutare ori livret !ilitar2 'u !en iunea ' au 0o*t lua i .n eviden de 'entrul !ilitar 3ude ean2 !uni'ipal *au de *e'tor ori de unitatea de poli ie/

'- * .nto'!ea*'2 anual2 ta)ele no!inale 'u tinerii 'are ur!ea# * 0ie re'ruta i (i * le predea 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 la ter!enele *ta)ilite$ In*titu iile 'ivile de .nv !"nt vor .nto'!i anual ta)ele no!inale 'u tinerii din ulti!ul an de *tudiu (i le vor tri!ite2 la 'erere2 'entrelor !ilitare/ d- * veri0i'e da' re'ru ii (i re#ervi(tii re*pe't regulile de eviden !ilitar (i * ia !*uri 'a a'e(tia * *e pre#inte2 .n ter!en de %A #ile2 la organul de eviden pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare/ e- * a'orde2 la *oli'itarea re'ru ilor '4e!a i la .n'orporare2 un 'on'ediu de 7 #ile 'u plata 'ore*pun#toare2 .n *'opul re#olvrii pro)le!elor per*onale (i 0a!iliale/ 0- * a'orde tinerilor '4e!a i la re'rutare2 re'ru ilor (i re#ervi(tilor '4e!a i la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor2 pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare2 un 'on'ediu de !a6i!u! 1 #ile2 'u plata 'ore*pun#toare$ Art$ 7@$ & Unit ile de poli ie au ur!toarele o)liga ii privind eviden a !ilitar a re'ru ilor (i re#ervi(tilor, a- la 'o!une2 * in eviden a no!inal a 'et enilor 'u o)liga ii !ilitare/ )- * e0e'tue#e2 .n do'u!entele de eviden a re'ru ilor (i re#ervi(tilor2 .n lo'alit ile unde nu 0un' ionea# 'entre !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 luarea ori *'oaterea din eviden / '- * 'o!uni'e lunar 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale ori de *e'tor re'ru ii *au re#ervi(tii lua i ori *'o(i din eviden / d- la !uni'ipii (i ora(e2 * .n!"ne#e tinerilor (i re'ru ilor ordine de '4e!are la re'rutare8 .n'orporare ori pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare (i *8i tri!it la data2 ora (i lo'ul prev#ute .n a'e*tea/ e- * .n!"ne#e re#ervi(tilor ordinele de '4e!are la 'on'entrare2 la !o)ili#are ori pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare (i *8i tri!it la data2 ora (i lo'ul prev#ute .n a'e*tea/ 0- la !uni'ipii (i ora(e2 * veri0i'e2 la do!i'iliu ori la re(edin 2 to i tinerii 'are ur!ea# a 0i re'ruta i2 * .nto'!ea*' ta)ele no!inale 'u a'e(tia (i * le tri!it2 la ter!enele *ta)ilite2 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor/ g- * e0e'tue#e .n )uletinele de identitate ale 'et enilor 'u o)liga ii !ilitare2 .n lo'alit ile unde *unt 'entre !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 !en iunea de *'4i!)are a do!i'iliului2 iar .n 'ele ale re'ru ilor2 (i !en iunea de *ta)ilire ori de *'4i!)are a re(edin ei2 nu!ai dup 'e a'e(tia 0a' dovada ' au 0o*t lua i .n eviden de 'tre 'entrele !ilitare re*pe'tive/ 4- * ia i!ediat !*uri pentru a identi0i'a lo'ul unde *e a0l tinerii2 re'ru ii (i re#ervi(tii 'rora nu li *8a putut .n!"na ordinul de '4e!are/ i- * ur!rea*'2 .n )a#a !*urilor ordonate de 'tre organele de ur!rire penal2 (i * 'ondu' la lo'ul indi'at de 'tre a'e*tea2 pe 'et enii 'u o)liga ii !ilitare nepre#enta i la re'rutare2 .n'orporare2 'on'entrare *au !o)ili#are2 pre'u! (i pe !ilitarii de#ertori ori a)*en i ne3u*ti0i'at de la unitate *au de la *ervi'iu/ 3- * re in adeverin ele de re'rutare2 livretele !ilitare (i ordinele de '4e!are la !o)ili#are de la 'et enii 'u o)liga ii !ilitare 'are *e pre#int pentru a anun a ' pr*e*' ara (i * 'o!uni'e i!ediat 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor pe 'ei 'are au de'larat ' pr*e*' ara pentru o perioad !ai !are de 1A de #ile$ Art$ 9A$ & Autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e lo'ale ale 'o!unelor au ur!toarele o)liga ii privind eviden a !ilitar a tinerilor2 re'ru ilor (i re#ervi(tilor, a- * veri0i'e2 anual2 tinerii 'are ur!ea# a 0i re'ruta i2 * .nto'!ea*' ta)ele no!inale 'u a'e(tia (i * le tri!it2 la ter!enele *ta)ilite2 'entrelor !ilitare re*pe'tive/ )-* .n!"ne#e tinerilor ordinele de '4e!are la re'rutare$A'e(tiavor0i .n*o i i (i pre#enta i 'o!i*iei de re'rutare8.n'orporarede 'tre *e'retarul unit ii ad!ini*trativ8teritoriale re*pe'tive/ '-* a*igure .n!"narea ordinelor de '4e!are la .n'orporare2 la 'on'entrare *au la !o)ili#are ori pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare (i * organi#e#e tri!iterea a'e*tora la data2 ora (i lo'ul prev#ute .n ordinele de '4e!are/ d- * 'o!uni'e 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 pre'u! (i poli iei2 .n ter!en de %A #ile2 'a#urile de de'e* al re'ru ilor (i re#ervi(tilor$

Art$ 9%$&In*tan ele =ude'tore(ti (i par'4etele de pe l"ng in*tan e *unt o)ligate * 'o!uni'e2 .n ter!en de%A #ile2 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor !*ura de privare de li)ertate *au revo'area a'e*teia2 di*pu* prin ordonan a pro'urorului ori prin 4otr"re 3ude'torea*' .!potriva re'ru ilor (i re#ervi(tilor$ Organele *pe'iali#ate din Mini*terul de Interne *unt o)ligate * 'o!uni'e2 .n 'ondi iile alin$ %2 re'ru ii (i re#ervi(tii 'are au ple'at de0initiv din ar$ CAPITOLUL F Obliga iile /i drepturile cet enilor care particip la pregtirea pentru aprarea rii Art$ 9+$ & Cet enii ro!"ni2 pe ti!pul .ndeplinirii o)liga iilor !ilitare2 tre)uie * re*pe'te 3ur!"ntul !ilitar$ Art$ 91$ & Tinerii '4e!a i la re'rutare2 re'ru ii (i re#ervi(tii *unt o)liga i, %$ * pri!ea*' ordinele de '4e!are e!i*e de 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor (i * *e pre#inte la data2 ora (i lo'ul prev#ute .n a'e*tea/ +$ * *e pre#inte la organul de eviden !ilitar pentru, a- *'oaterea din eviden .nainte de ple'area la noul do!i'iliu/ )- luarea .n eviden 2 la *'4i!)area do!i'iliului2 la tre'erea .n re#erv *au la l*area la vatr/ '- anun area *'4i!)rii do!i'iliului .n ra#a teritorial a a'eluia(i organ de eviden !ilitar/ d- vi#area livretului !ilitar/ e- anun area pierderii ori a deteriorrii adeverin ei de re'rutare2 a livretului !ilitar *au a ordinului de '4e!are la !o)ili#are/ 0- predarea adeverin ei de re'rutare2 a livretului !ilitar (i a ordinului de '4e!are la !o)ili#are .nainte de ple'area .n *trintate2 pre'u! (i ridi'area do'u!entelor re*pe'tive la .napoierea .n ar/ 1$ * anun e 'entrul !ilitar 3ude ean2 !uni'ipal *au de *e'tor de*pre, a- a)*en a de la do!i'iliu2 .n ti!p de pa'e2 pe o durat !ai !are de 57 de #ile2 iar .n ti!p de !o)ili#are ori de r#)oi2 pe o durat !ai !are de %7 #ile/ )- *'4i!)rile *urvenite .n *itua ia lor 'u privire la lo'ul de !un'2 *tudii *au 'ali0i'are2 *tarea *nt ii2 *tarea 'ivil (i *'4i!)area nu!elui$ Pre#entarea la organul de eviden !ilitar (i anun area 'entrului !ilitar 3ude ean2 !uni'ipal *au de *e'tor *e 0a'e .n ter!en de 7 #ile2 .n ti!p de pa'e2 (i de + #ile2 .n ti!p de !o)ili#are ori de r#)oi2 de la produ'erea uneia dintre *itua iile prev#ute la p't$ + (i 1$ O)liga iile re*pe'tive revin (i .n 'a#ul *'4i!)rii re(edin ei re'ru ilor .n ti!p de pa'e (i de r#)oi2 iar re#ervi(tilor2 .n ti!p de r#)oi$ Re'ru ii (i re#ervi(tii din lo'alit ile .n 'are *unt 'entre !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor *e pre#int la a'e*tea2 iar 'ei din 'elelalte lo'alit i *e pre#int la poli ia lo'al$ Art$ 95$ & Nepre#entarea la re'rutare2 la .n'orporare2 la 'on'entrare2 la !o)ili#are *au pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare2 la data 0i6at prin ordinul de '4e!are2 poate 0i !otivat, a- da' e*te )olnav2 .n i!po*i)ilitatea de a *e depla*a2 *itua ie dovedit 'u 'erti0i'atul !edi'al eli)erat de organele *anitare 'o!petente/ )- .n 'a#ul de'e*ului unui !e!)ru al 0a!iliei & printe2 *o ie2 'opil2 unul dintre *o'ri2 0rate *au *or & pe )a#a 'erti0i'atului de de'e*/ '- .n 'a# de 0or !a3or2 pe )a#a dove#ii eli)erate de autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e lo'ale$ Cei '4e!a i la re'rutare2 la .n'orporare2 la 'on'entrare *au la !o)ili#are ori2 dup 'a#2 !e!)rii 0a!iliilor lor2 pre'u! (i agen ii e'ono!i'i2 in*titu iile pu)li'e la 'are a'e(tia *unt *alaria i (i autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e au o)liga ia de a anun a i!ediat 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor !otivele nepre#entrii la lo'ul2 data (i ora prev#ute .n ordinele de '4e!are2 ur!"nd 'a .n ter!en de 1 #ile * pre#inte a'te 3u*ti0i'ative$ Art$ 97$ & Re'ru ii '4e!a i la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor .n vederea .n'orporrii2 dar 'are nu au 0o*t .n'orpora i2 pre'u! (i 'ei tre'u i .n re#erv *au l*a i la vatr *unt o)liga i * *e pre#inte la lo'urile de !un' .n ter!en de 7 #ile de la data la 'are li *8a 'o!uni'at '

nu vor 0i .n'orpora i2 re*pe'tiv .n ter!en de 1A de #ile de la data tre'erii .n re#erv *au a l*rii la vatr$ Data .n'orporrii (i tre'erii .n re#erv2 pentru 'ei 'are au .ndeplinit *ervi'iul !ilitar2 e*te 'ea 'on*e!nat .n livretul !ilitar$ Art$ 99$ & Militarii .n ter!en2 !ilitarii 'u ter!en redu*2 elevii (i *tuden ii in*titu iilor !ilitare de .nv !"nt2 pre'u! (i re#ervi(tii au dreptul la 4ran2 e'4ipa!ent2 !edi'a!ente2 pen*ie pentru pierderea 'apa'it ii de !un'2 *old (i do'u!ente !ilitare de tran*port la '4e!area pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar (i pe ti!pul e6e'utrii a'e*tuia2 la tre'erea .n re#erv *au la l*area la vatr2 la 'on'entrare2 la !o)ili#are (i la de!o)ili#are2 .n 'a# de 'on'edii2 per!i*ii2 internri (i ie(iri din *pitale (i .n 'ondi iile *ta)ilite prin di*po#i iile legale$ Dreptul la do'u!ente !ilitare de tran*port .l au (i tinerii '4e!a i la re'rutare (i re'ru ii '4e!a i la .n'orporare$ Re'ru ii (i re#ervi(tii 'are *unt interna i .n *pitale pentru *ta)ilirea *itua iei !edi'o8!ilitare au dreptul la a*i*ten !edi'al2 !edi'a!ente2 .ntre inere gratuit (i do'u!ente !ilitare de tran*port2 iar 'ei .n'adra i .n !un' )ene0i'ia# (i de a3utoare pentru in'apa'itate te!porar de !un'$ Re#ervi(tilor 'are2 pe ti!pul .ndeplinirii *ervi'iului !ilitar .n ter!en2 *8au pregtit prin 'ur*uri .n anu!ite !e*erii e'4ivalente .n via a 'ivil li *e re'unoa(te 'ali0i'area o) inut2 pe )a#a a'telor de ate*tare eli)erate de unit ile !ilitare$ Re#ervi(tii 'are au e6e'utat 'on'entrarea de in*tru' ie2 iar la .n'eperea a'e*teia erau .n'adra i .n !un'2 )ene0i'ia# de 'on'ediu de odi4n integral *au de 'o!pen*a ia .n )ani a 'on'ediului de odi4n nee0e'tuat2 indi0erent de durata 'on'entrrii$ Art$ 9:$ & Militarii .n ter!en (i 'ei 'u ter!en redu*2 elevii (i *tuden ii in*titu iilor !ilitare de .nv !"nt au dreptul la a3utoare .n 'a# de de'e* al *o iei2 'opiilor *au al altor per*oane a0late .n .ntre inerea a'e*tora .nainte de .n'orporare2 .n 'uantu!ul *ta)ilit prin a'te nor!ative$ A3utoarele *e plte*' de 'tre agen ii e'ono!i'i (i in*titu iile pu)li'e pentru 'ei 'are2 .nainte de .n'orporare2 au 0o*t *alaria ii a'e*tora *au de 'tre pri!rii2 pentru 'ei ne.n'adra i .n !un'2 din 0ondurile de*tinate .n a'e*t *'op$ Art$ 9;$ & Re'ru ii '4e!a i pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar .n ter!en pri!e*' de la agen ii e'ono!i'i2 de la in*titu iile pu)li'e ori de la organele (i autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e la 'are *unt .n'adra i toate drepturile la #i2 in'lu*iv 'o!pen*a ia .n )ani a 'on'ediului de odi4n nee0e'tuat$ Tinerii 'are ur!ea# 'ur*urile in*titu iilor !ilitare de .nv !"nt2 !ilitarii anga3a i pe )a# de 'ontra't2 pre'u! (i 'ei '4e!a i .n r"ndul 'adrelor .n a'tivitate ale 0or elor ar!ate2 proveni i dintre a)*olven ii de li'eu *au de ('oli pro0e*ionale (i de !ai(tri2 ('olari#a i pe )a# de 'ontra'te .n'4eiate 'u agen ii e'ono!i'i2 *unt *'uti i de o)liga ia re*tituirii '4eltuielilor de ('olari#are 'e de'urg din 'ontra'tele re*pe'tive$ Art$ 9@$ & Contra'tele de !un' ale *alaria ilor '4e!a i pentru .ndeplinirea *ervi'iului !ilitar .n ter!en *au 'u ter!en redu* ori pentru 'on'entrare *e !en in .n 'ondi iile prev#ute de lege$ Contra'tele de !un' ale 'elor prev#u i la alineatul pre'edent nu pot 0i de*0'ute de'"t 'a ur!are a di#olvrii agen ilor e'ono!i'i ori a de*0iin rii in*titu iilor pu)li'e$ Bn a'e*te *itua ii2 'el 'are anga3ea# *au o0i'iile 0or elor de !un' teritoriale vor a*igura 'u prioritate pla*area 'elor .n 'au# .n alte lo'uri de !un' e'4ivalente .n a'eea(i lo'alitate2 potrivit pregtirii (i 'apa'it ii pro0e*ionale2 *au2 gratuit2 re'onver*ia pro0e*ional pentru pro0e*iuni 'are2 .ntr8o anu!it perioad2 *unt 'erute de *itua ia e'ono!i' pe pia a 0or ei de !un'$ Po*turile .n 'are *unt .n'adrate per*oanele prev#ute la alin$ % pot 0i o'upate2 pe ti!pul '"t a'e*tea .ndepline*' *ervi'iul !ilitar2 nu!ai pe )a#a unor 'ontra'te de !un' pe durat deter!inat$ Art$ :A$ & Pe toat durata 'on'entrrii2 o0i erii2 !ai(trii !ilitari (i *u)o0i erii .n re#erv pri!e*' *old (i alte drepturi )ne(ti *ta)ilite potrivit di*po#i iilor legale pentru 'adrele !ilitare .n a'tivitate2 iar grada ii (i *olda ii .n re#erv2 o inde!ni#a ie lunar egal 'u *olda !ini! de 0un' ie a !ilitarilor anga3a i pe )a# de 'ontra't (i alte drepturi )ne(ti prev#ute de di*po#i iile legale pentru !ilitarii .n ter!en de la unit ile !ilitare la 'are *unt 'on'entra i$ Art$ :%$ & Tinerii '4e!a i la re'rutare2 re'ru ii (i re#ervi(tii 'are au 'alitatea de *alaria i (i *unt '4e!a i la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor2 pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare2

%A

au dreptul la 'on'ediu de !a6i!u! 1 #ile2 'u plata 'ore*pun#toare 0'ut de 'tre organele (i autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e2 agen ii e'ono!i'i (i in*titu iile pu)li'e unde *unt .n'adra i$

CAPITOLUL FI "(igurarea +aterial /i financiar Art$ :+$ & Con*iliile lo'ale 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor ale !uni'ipiului Du'ure(ti *unt o)ligate * a*igure 'entrelor !ilitare2 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor terenurile2 lo'alurile2 in*tala iile de tele'o!uni'a ii2 dotrile (i 0ondurile ne'e*are de*0(urrii a'tivit ii a'e*tora2 potrivit nor!elor *ta)ilite prin 4otr"re a Guvernului$ Art$ :1$ & C4eltuielile de repara ii2 .ntre inere (i a!ena3are a lo'alurilor 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor *e *uport de 'tre autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e lo'ale$ Repara iile pentru lo'alurile a0late .n ad!ini*trarea Mini*terului Aprrii Na ionale *e *uport de 'tre a'e*t !ini*ter$ Art$ :5$ & Autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e lo'ale nu pot di*pune !utarea 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor din lo'alurile 'are le8au 0o*t pu*e la di*po#i ie2 de'"t 'u a'ordul Mini*terului Aprrii Na ionale$ Art$ :7$ & Bntre inerea (i repara iile 'urente ale autove4i'ulelor din dotarea 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor *e a*igur de 'tre autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e lo'ale$ Repara iile 'apitale *e a*igur prin gri3a Mini*terului Aprrii Na ionale$ Art$ :9$ & Autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e lo'ale a*igur plata per*onalului din a0ara 'entrelor !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale (i de *e'tor2 'are de*0(oar a'tivitate .n 'adrul 'o!i*iilor lo'ale de re'rutare8.n'orporare$ !"#$%OL&L 6$$ San' iuni Art$ ::$ & Con*tituie 'ontraven ii ur!toarele 0apte2 da'2 potrivit legii penale2 nu *unt 'on*iderate in0ra' iuni2 'o!i*e de 'tre, %$ tinerii '4e!a i la re'rutare2 re'ru ii2 e6e'utan ii *ervi'iului utilitar alternativ *au re#ervi(tii2 pentru, a- nepre#entarea la 'o!i*ia lo'al de re'rutare8.n'orporare 'on0or! ordinului de '4e!are2 iar .n 'a#ul '"nd nu au pri!it ordin de '4e!are2 'el !ai t"r#iu p"n la *0"r(itul anului .n 'are .!pline*' v"r*ta pentru a 0i re'ruta i/ )- nepre#entarea re'rutului *au a re#ervi*tului la organul de eviden !ilitar pentru a 0i luat *au *'o* din eviden ori pentru a 'o!uni'a *'4i!)rile *urvenite .n *itua ia per*onal2 .n ter!enele prev#ute de lege/ '- nepre#entarea re#ervi*tului la data2 ora (i lo'ul prev#ute .n ordinul de '4e!are pentru 'lari0i'area *itua iei !ilitare/ d- neanun area2 la organul de eviden !ilitar2 de 'tre re'rut *au re#ervi*t2 a a)*entrii de la do!i'iliu ori de la re(edin 2 .n ter!enul (i perioada prev#ute .n pre#enta lege/ e- nepre#entarea2 .naintea ple'rii din ar2 la organul de eviden !ilitar2 pentru a preda livretul !ilitar2 adeverin a de re'rutare ori ordinul de '4e!are la !o)ili#are/ 0- pierderea adeverin ei de re'rutare2 a livretului !ilitar2 a ordinului de '4e!are la !o)ili#are2 pre'u! (i a .n*e!nului di*tin'tiv2 din vina re'rutului2 re#ervi*tului ori a e6e'utantului *ervi'iului utilitar alternativ/ g- nepre#entarea2 .n ter!enul legal2 a re#ervi*tului pentru pri!irea *au vi#a livretului !ilitar/ 4- .n'redin area unei alte per*oane a livretului !ilitar *au a ordinului de '4e!are la !o)ili#are2 da' a'ea*ta nu *8a 0'ut 'u *'opul 'a do'u!entele re*pe'tive * 0ie 0olo*ite 0r drept/ +$ 'ondu'torii *au anga3a ii agen ilor e'ono!i'i2 in*titu iilor pu)li'e2 organelor (i autorit ilor ad!ini*tra iei pu)li'e2 de*e!na i pentru inerea eviden ei !ilitare2 pentru, a- nea'tuali#area eviden ei !ilitare a re'ru ilor (i a re#ervi(tilor/

%%

)- ne.nto'!irea (i netri!iterea2 .n ter!enul *ta)ilit2 a ta)elelor no!inale 'u tinerii 'are ur!ea# a 0i re'ruta i *au o!iterea unor tineri de pe a'e*te ta)ele/ '- ne.n!"narea2 .n ter!en2 a ordinelor de '4e!are a tinerilor2 re'ru ilor (i re#ervi(tilor2 pre'u! (i netri!iterea la 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor a dove#ilor de pri!ire a ordinelor/ d- ne'o!uni'area2 .n ter!enul *ta)ilit2 a *'4i!)rilor *urvenite .n datele de eviden a re'ru ilor (i re#ervi(tilor/ e- anga3area .n *ervi'iu a re'ru ilor (i a re#ervi(tilor 0r a 0i lua i .n eviden de 'tre organele de eviden !ilitar .n a 'ror ra# teritorial do!i'ilia# *au .(i au re(edin a/ 0- ne'o!uni'area2 .n ter!en2 la 'entrele !ilitare2 a datelor per*onale ale tinerilor ad!i(i .n .nv !"ntul *uperior 'ivil2 pre'u! (i ale elevilor (i *tuden ilor e6!atri'ula i 'are au .ntrerupt *tudiile *au 'are au r!a* a doua oar 8 repeten i/ g- nepre#entarea per*oanelor *ta)ilite pentru .n'adrarea 'o!i*iilor lo'ale de re'rutare8.n'orporare/ 4- ne'o!uni'area2 .n ter!en de 1 #ile2 la 'entrul !ilitar2 ' e6e'utan ii *ervi'iului utilitar alternativ (i8au pierdut aptitudinile pentru .ndeplinirea atri)u iilor *ta)ilite2 ori ' .ntreprinderea re*pe'tiv nu !ai poate re*pe'ta 'lau#ele 'ontra'tuale$ Art$ :;$ & Contraven iile prev#ute la art$ :: p't$ % *e *an' ionea# dup 'u! ur!ea#, a- 'u a!end de la 7A$AAA lei la 5AA$AAA lei2 'ele prev#ute la lit$ e- (i 0-/ )- 'u a!end de la :7$AAA lei la :AA$AAA lei2 'ele prev#ute la lit$ '-2 d-2 g- (i 4-/ '- 'u a!end de la 7AA$AAA lei la 1$AAA$AAA lei2 'ele prev#ute la lit$ a- (i )-$ Contraven iile prev#ute la art$ :: p't$ + *e *an' ionea# dup 'u! ur!ea#, a- 'u a!end de la +AA$AAA lei la :AA$AAA lei2 'ele prev#ute la lit$ 0- (i g-/ )- 'u a!end de la 1AA$AAA lei la %$AAA$AAA lei2 'ele prev#ute la lit$ )- (i d-/ '- 'u a!end de la 5AA$AAA lei la %$7AA$AAA lei2 'ele prev#ute la lit$ a-2 '-2 e- (i 4-$ Art$ :@$ & Neadu'erea la .ndeplinire *au .ndeplinirea de0e'tuoa* a 0aptelor prev#ute la art$ ::2 de 'tre per*onalul 'entrelor !ilitare (i al unit ilor de poli ie2 'on*tituie a)ateri di*'iplinare (i *e *an' ionea# di*'iplinar de 'tre (e0ii ierar4i'i ai a'e*tora2 la *e*i#area 'o!andan ilor 'entrelor !ilitare re*pe'tive$ Art$ ;A$ & Contraven iile *e 'on*tat de 'tre per*oanele .!puterni'ite de Statul Ma3or General2 de 'entrele !ilitare 3ude ene2 !uni'ipale *au de *e'tor *au de in*pe'toratele de poli ie$ Agentul 'on*tatator apli' (i *an' iunile$ Art$ ;%$ & Di*po#i iile art$ :: (i ;A *e 'o!pletea# 'u prevederile Legii nr$ 1+G%@9; privind 'on*tatarea (i *an' ionarea 'ontraven iilor2 'u e6'ep ia art$ +72 +9 (i +: din a'eea(i lege$ !"#$%OL&L 6$$$ Di*po#i ii 0inale Art$ ;+$ & Mini*terul Aprrii Na ionale .(i organi#ea# )an'a proprie de date privind eviden a pe plan lo'al (i 'entral a re'ru ilor (i a re#ervi(tilor2 pe )a#a datelor din Si*te!ul na ional in0or!ati' de eviden a popula iei$ Art$ ;1$ & Modul de apli'are a prevederilor pre#entei legi de 'tre agen ii e'ono!i'i2 in*titu iile pu)li'e2 organele (i autorit ile ad!ini*tra iei pu)li'e *e *ta)ile*' prin 4otr"ri ale Guvernului$ Art$ ;5$ & Modalitatea e6a!inrii !edi'ale a tinerilor2 re'ru ilor (i re#ervi(tilor2 a trata!entului !edi'al al re'ru ilor2 a*igurarea 'u in*tru!entarul !edi'al (i 'u per*onal *anitar *e *ta)ile*' prin ordin 'o!un al !ini*trului aprrii na ionale (i al !ini*trului *nt ii$ Art$ ;7$ & Modul de e6e'utare a di*po#i iilor pre#entei legi privind o)liga iile 'e revin poli iei *e *ta)ile*' prin ordin 'o!un al !ini*trului aprrii na ionale (i al !ini*trului de interne$ Art$ ;9$ & Organi#area 'entrelor de pregtire2 a 'er'urilor te4ni'o8apli'ative2 'on inutul progra!elor2 nu!rul de ore ne'e*are2 pre'u! (i alte pro)le!e privind parti'iparea tinerilor la pregtirea pre!ilitar *e *ta)ile*' prin regula!ente (i in*tru' iuni ela)orate .n 'o!un de 'tre Mini*terul Aprrii Na ionale (i organi*!ele 'u atri)u ii .n a'e*t 8 do!eniu$ Art$ ;:$ & Mini*terul Aprrii Na ionale in0or!ea# *i*te!ati' popula ia2 at"t prin pre* (i prin e!i*iuni proprii de radio (i de televi#iune2 tran*!i*e 0r plat pe po*turile na ionale2 '"t (i prin

%+

rela iile 'u !i3loa'ele de in0or!are .n !a*2 a*upra pro)le!elor i!portante din do!eniul aprrii (i !odului .n 'are ar!ata .(i .ndepline(te !i*iunile 'e8i *unt *ta)ilite prin Con*titu ie (i legile rii$ Art$ ;;$ & Legea nr$ %5 din +; de'e!)rie %@:+ privind organi#area aprrii na ionale a Ro!"niei2 De'retul nr$ 7;+ din +@ augu*t %@:;2 De'retul8lege nr$ @@ din %5 !artie %@@A privind !odul de .ndeplinire a *ervi'iului !ilitar .n ter!en (i 'u ter!en redu*2 De'retul8lege nr$ %%@ din %5 aprilie%@@A privind 'on inutul 3ur!"ntului !ilitar2 De'retul nr$:@G%@:; privind a*igurarea unor drepturi 0inan'iare pentru re#ervi(tii (i pen*ionarii !ilitari 'are .ndepline*' 0un' ii .n gr#ile patrioti'e2 De'retul nr$ 5;9G%@:: privind apro)area nor!ei de aprovi#ionare 'u e'4ipa!ent2 a regula!entului uni0or!elor (i a !odului de *uportare a '4eltuielilor ne'e*are a*igurrii 'u e'4ipa!ent2 !i3loa'e !ateriale (i a altor '4eltuieli deter!inate de organi#area2 pregtirea de lupt (i a' iune a gr#ilor patrioti'e2 De'retul nr$ @AG%@:: privind in*tituirea drapelului de lupt al gr#ilor patrioti'e (i 8 regle!entarea a'ordrii a'e*tuia2 Eotr"rea Guvernului nr$ 7A1G%@@1 privind autori#area Mini*terului Aprrii Na ionale de a anga3a !ilitari pe )a# de 'ontra't2 pre'u! (i ori'e alte di*po#i ii 'ontrare pre#entei legi *e a)rog$ A'ea*t lege a 0o*t adoptat de Senat .n (edin a din %1 !ai %@@92 'u re*pe'tarea prevederilor art$ :5 alin$ H%- din Con*titu ia Ro!"niei$ p$ PREIEDINTELE SENATULUI CONSTANTIN Dan Fa*iliu A'ea*t lege a 0o*t adoptat de Ca!era Deputa ilor .n (edin a din +A !ai %@@92 'u re*pe'tarea prevederilor art$ :5 alin$ H%- din Con*titu ia Ro!"niei$ p$ PREIEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Radu Der'eanu Du'ure(ti2 7 iunie %@@9$ Nr$ 59$

%1