Sunteți pe pagina 1din 5

Hotrre nr.

781 din 25 iulie 2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 5 august 2002 n temeiul prevederilor art. 07 din !onstitu"ia #om$niei, precum %i ale art. & alin. ' (, art. &2 %i ale art. )2 lit. *( din +egea nr. ,2-2002 privind protec"ia informa"iilor clasificate, .uvernul #om$niei adopt/ pre0enta *ot/r$re.

Art. 1. - 1tandardele na"ionale de protec"ie a informa"iilor clasificate n #om$nia, aprobate prin 2ot/r$rea .uvernului nr. 5,5-2002, se aplic/ n mod corespun0/tor %i informa"iilor secrete de serviciu n ceea ce prive%te3 a) clasificarea, declasificarea %i m/surile minime de protec"ie4 b) regulile generale de eviden"/, ntocmire, p/strare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere %i distrugere4 c) obliga"iile %i r/spunderile ce revin conduc/torilor autorit/"ilor %i institu"iilor publice, agen"ilor economici %i altor persoane 5uridice4 d) accesul cet/"enilor str/ini, al cet/"enilor rom$ni care au %i cet/"enia altui stat, precum %i al persoanelor apatride la informa"ii clasificate %i n locurile n care se desf/%oar/ activit/"i, se e6pun obiecte sau se e6ecut/ lucr/ri din aceast/ categorie4 e) e6ercitarea controlului asupra m/surilor de protec"ie. Art. 2. - (1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu num/rul de nregistrare al acestora va fi precedat de litera 1, iar pe fiecare pagin/ se va nscrie secret de serviciu7. (2) Informa"iile secrete de serviciu constituite n dosare, precum %i cele legate n volume distincte se marc*ea0/ pe copert/ %i pe pagina de titlu. Art. . - 8viden"a documentelor secrete de serviciu se "ine separat de cea a documentelor secrete de stat %i nesecrete, n registrul special destinat acestui scop, conform modelului pre0entat n ane6a nr. . Art. !. - 8ste inter0is/ scoaterea din incinta unit/"ii de"in/toare a informa"iilor secrete de serviciu f/r/ aprobarea conduc/torului acesteia. Art. ". - 9unc"iile care presupun accesul la informa"ii secrete de serviciu se stabilesc de c/tre conduc/torii unit/"ilor de"in/toare. Art. #. - (1) :ccesul personalului la informa"iile secrete de serviciu este permis numai n ba0a autori0a"iei scrise, conform modelului pre0entat n ane6a nr. 2, emis/ de conduc/torul unit/"ii. (2) 8viden"a autori0a"iilor de acces la informa"ii secrete de serviciu se "ine centrali0at de structura-func"ionarul de securitate n #egistrul pentru eviden"a autori0a"iilor de acces la informa"ii secrete de serviciu, conform modelului pre0entat n ane6a nr. &. Art. 7. - (1) n vederea eliber/rii autori0a"iei de acces la informa"ii secrete de serviciu persoana care urmea0/ s/ ocupe o func"ie ce presupune accesul la astfel de informa"ii pre0int/ structurii-func"ionarului de securitate, n condi"iile legii, recomand/ri %i referin"e asupra onestit/"ii %i profesionalismului, din partea persoanelor cu func"ii de

conducere c/rora li se subordonea0/ direct sau a repre0entan"ilor autori0a"i ai altor7 persoane 5uridice, dup/ ca0, %i va semna un anga5ament de confiden"ialitate. (2) ;up/ ce verific/ autenticitatea documentelor men"ionate la alin. ' ( structura-func"ionarul de securitate pre0int/ conduc/torului unit/"ii propuneri privind oportunitatea eliber/rii autori0a"iei de acces la informa"iile secrete de serviciu. Art. 8. - (1) #etragerea autori0a"iei de acces la informa"ii secrete de serviciu se face de c/tre conduc/torul unit/"ii de"in/toare, n urm/toarele ca0uri3 a) la ncetarea raporturilor de munc/ ori de serviciu, dup/ ca0, dintre unitate %i de"in/torul autori0a"iei sau a calit/"ii de demnitate public/4 b) c$nd atribu"iile specifice postului pe care este ncadrat de"in/torul autori0a"iei nu mai presupun accesul la astfel de informa"ii4 c) c$nd de"in/torul autori0a"iei a nc/lcat reglement/rile privind protec"ia informa"iilor secrete de serviciu. (2) ;up/ retragerea autori0a"iei de acces la informa"ii secrete de serviciu structura-func"ionarul de securitate procedea0/ la distrugerea acesteia, pe ba0/ de proces<verbal. Art. $. - :ccesul cet/"enilor str/ini, al cet/"enilor rom$ni care au %i cet/"enia altui stat, precum %i al persoanelor apatride la informa"ii secrete de serviciu este permis n condi"iile stabilite prin 1tandardele na"ionale de protec"ie a informa"iilor clasificate n #om$nia, pe ba0a autori0a"iei speciale de acces. Art. 1%. - =ransportul informa"iilor secrete de serviciu se efectuea0/ conform reglement/rilor n materie, stabilite prin *ot/r$re a .uvernului. Art. 11. - (1) n ca0ul compromiterii informa"iilor secrete de serviciu conduc/torii unit/"ilor de"in/toare vor dispune efectuarea cercet/rii administrative pentru a stabili condi"iile n care s<a produs, responsabilit/"ile %i posibilit/"ile de recuperare sau limitare a pre5udiciilor. (2) >nit/"ile de"in/toare de informa"ii secrete de serviciu vor aduce de ndat/ la cuno%tin"/ institu"iilor nvestite cu atribu"ii de coordonare a activit/"ii %i de control al m/surilor privitoare la protec"ia informa"iilor clasificate, conform competen"elor materiale, ca0urile de compromitere a informa"iilor secrete de serviciu. ( ) Pentru recuperarea pre5udiciilor cau0ate de compromiterea informa"iilor secrete de serviciu unit/"ile de"in/toare se pot adresa instan"elor 5udec/tore%ti. Art. 12. - ?erespectarea prevederilor pre0entei *ot/r$ri atrage r/spunderea penal/, civil/, contraven"ional/ sau disciplinar/, dup/ ca0, n condi"iile legii. Art. 1 . - (1) 1anc"iunile contraven"ionale prev/0ute n 2ot/r$rea .uvernului nr. 5,5-2002 se aplic/ %i n ca0ul nerespect/rii normelor ce privesc protec"ia informa"iilor secrete de serviciu, n m/sura n care se refer/ la obliga"iile ce re0ult/ din activit/"ile prev/0ute la art. . (2) +imitele amen0ilor contraven"ionale n ca0ul nerespect/rii normelor ce privesc protec"ia informa"iilor secrete de serviciu se reduc la 5um/tate, f/r/ ca limitele minime speciale astfel stabilite s/ se situe0e sub limitele minime generale prev/0ute de lege. Art. 1!. - ?erespectarea prevederilor art. ) %i ale art. @ alin. ' ( constituie contraven"ie %i se sanc"ionea0/ cu avertisment sau cu amend/ de la 500.000 lei la 0.000.000 lei. Art. 1". - n termen de @0 de 0ile de la data public/rii pre0entei *ot/r$ri n Monitorul Oficial al #om$niei, Partea I, autorit/"ile %i institu"iile publice, agen"ii economici cu capital integral sau par"ial de stat %i celelalte persoane 5uridice de drept public sau privat

care utili0ea0/ informa"ii secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a pre0entei *ot/r$ri. Art. 1#. - :ne6ele nr. <& fac parte integrant/ din pre0enta *ot/r$re. A&'(A &r. 1 #OMA?I: 1ecret .................. 'unitatea( !ompartimentul ?r. ......... #8.I1=#>+ a informa"iilor de 'dup/ 86emplar din ;8 secrete de serviciu completare( unic ................ ............. 8BI;8?CD serviciu

;ata desc*iderii eviden"ei .................. ;ata nc*iderii eviden"ei ................... Intrare <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< E E ;ata E ?um/rul %i E;e la cineE !on"inutul E E?um/r deE?um/rE?um/rE!ui i s<a E E ?um/rul de Enregistr/rii E data E provine Epe scurt al E?um/r de E file- E de E de E reparti0atE EnregistrareE<<<<<<<<<<<<<<EdocumentuluiEdocumentulEdocumentuluiEe6emplareEe6emplarE ane6eEfile EdocumentulE E EanulElunaE0iuaEla e6peditorE E E E E Eane6eE E E<<<<<<<<<<<<F<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<<<<F<<<<<F<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<<<<<<<<<F<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<<<<F<<<<<F<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<<<<<<<<<F<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<<<<F<<<<<F<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<<<<<<<<<F<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<<<<F<<<<<F<<<<< F<<<<<<<<<<E <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ie%ire <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< E ;ata E E E E E?um/rE ?um/rul E ?um/rul dosarului %i E E E e6pedierii E E?um/r de E?um/rE?um/rE de EborderouluiE fila unde a fost E E E<<<<<<<<<<<<<<E;estinatarulEe6emplareE de E de Efile E de Eclasat documentul 'nr.EObserva"iiE EanulElunaE0iuaE E Efile Eane6eEane6eE e6pediere E procesului<verbal de E E E E E E E E E E E E distrugere( E E E<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E

E<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<F<<<<F<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<F<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< A&'(A &r. 2 :ntetul unit/"ii :>=O#IG:CI8 ;8 :!!81 +: I?9O#M:CII 18!#8=8 ;8 18#BI!I> 1eria ......... num/rul ...... Prin pre0enta se autori0ea0/ accesul la informa"ii secrete de serviciu al domnului-doamnei .............................................................., 'numele, prenumele, codul numeric personal( anga5at-anga5at/ al-a unit/"ii noastre n func"ia de ......................... . Pre0enta autori0a"ie este valabil/ p$n/ la data de ..................... . Heful ......................... 'semn/tura Heful 9unc"ionarul ............................ A&'(A &r. #OMA?I: .................. 'unitatea( !ompartimentul ?r. unit/"ii, %i structurii de de %tampila( securitatesecuritate,

1ecret 'dup/ 86emplar ......... din

de

serviciu completare( unic ................ .............

#')*+,-./ pentru evidena autori0aiilor de acces la informaii secrete de serviciu ;ata ;ata desc*iderii nc*iderii eviden"ei eviden"ei ................ .................

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < E E ?umele, E 9unc"ia %i E E E E E E E E?r. E prenumele %i EcompartimentulE ;ata E 1eria E Perioada E ;ata E Motivul EObserva"iiE crt.E datele de E n care %i E eliber/rii E %i num/rul E de EretrageriiEretrageriiE E E E identificare E desf/%oar/ Eautori0a"ieiEautori0a"ieiEvalabilitateE E E E

E Eale posesoruluiE activitatea E E E E E E E<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E E<<<<F<<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<<F<<<<<<<<<< F<<<<<<<<<<E