Sunteți pe pagina 1din 13

Parlamentul Romniei Lege nr.

677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 dece brie 2001 Parla entul !o "niei adopt# pre$enta le%e. CAPITOLUL I &ispo$iii %enerale 'cop Art. 1. - (1) Pre$enta le%e are ca scop %arantarea i prote(area drepturilor i libert#ilor funda entale ale persoanelor fi$ice, n special a dreptului la viaa inti #, fa ilial# i privat#, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (2) )*ercitarea drepturilor prev#$ute n pre$enta le%e nu poate fi restr"ns# dec"t n ca$uri e*pres i li itativ prev#$ute de le%e. &o eniu de aplicare Art. 2. - (1) Pre$enta le%e se aplic# prelucr#rilor de date cu caracter personal, efectuate, n tot sau n parte, prin i(loace auto ate, precu i prelucr#rii prin alte i(loace dec"t cele auto ate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr+un siste de eviden# sau care sunt destinate s# fie incluse ntr+un ase enea siste . (2) Pre$enta le%e se aplic#, a) prelucr#rilor de date cu caracter personal, efectuate n cadrul activit#ilor desf#urate de operatori stabilii n !o "niab) prelucr#rilor de date cu caracter personal, efectuate n cadrul activit#ilor desf#urate de isiunile diplo atice sau de oficiile consulare ale !o "nieic) prelucr#rilor de date cu caracter personal, efectuate n cadrul activit#ilor desf#urate de operatori care nu sunt stabilii n !o "nia, prin utili$area de i(loace de orice natur# situate pe teritoriul !o "niei, cu e*cepia ca$ului n care aceste i(loace nu sunt utili$ate dec"t n scopul tran$it#rii pe teritoriul !o "niei a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucr#rilor respective. (3) .n ca$ul prev#$ut la alin. /20 lit. c0 operatorul i va dese na un repre$entant care trebuie s# fie o persoan# stabilit# n !o "nia. Prevederile pre$entei le%i aplicabile operatorului sunt aplicabile i repre$entantului acestuia, f#r# a aduce atin%ere posibilit#ii de a introduce aciune n (ustiie direct potriva operatorului. (4) Pre$enta le%e se aplic# prelucr#rilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fi$ice sau (uridice, ro "ne ori str#ine, de drept public sau de drept privat, indiferent dac# au loc n sectorul public sau n sectorul privat. (5) .n li itele prev#$ute de pre$enta le%e, aceasta se aplic# i prelucr#rilor i transferului de date cu caracter personal, efectuate n cadrul activit#ilor de prevenire, cercetare i repri are a infraciunilor i de eninere a ordinii publice, precu i al altor activit#i desf#urate n do eniul dreptului penal, n li itele i cu restriciile stabilite de le%e. (6) Pre$enta le%e nu se aplic# prelucr#rilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fi$ice e*clusiv pentru u$ul lor personal, dac# datele n cau$# nu sunt destinate a fi de$v#luite. (7) Pre$enta le%e nu se aplic# prelucr#rilor i transferului de date cu caracter personal, efectuate n cadrul activit#ilor n do eniul ap#r#rii naionale i si%uranei naionale, desf#urate n li itele i cu restriciile stabilite de le%e. (8) Prevederile pre$entei le%i nu aduc atin%ere obli%aiilor asu ate de !o "nia prin instru ente (uridice ratificate. &efiniii Art. 3. - .n nelesul pre$entei le%i, ur #torii ter eni se definesc dup# cu ur ea$#, a) date cu caracter personal + orice infor aii referitoare la o persoan# fi$ic# identificat# sau identificabil#- o persoan# identificabil# este acea persoan# care poate fi identificat#, direct sau indirect,

n od particular prin referire la un nu #r de identificare ori la unul sau la ai uli factori specifici identit#ii sale fi$ice, fi$iolo%ice, psi1ice, econo ice, culturale sau socialeb) prelucrarea datelor cu caracter personal + orice operaiune sau set de operaiuni care se efectuea$# asupra datelor cu caracter personal, prin i(loace auto ate sau neauto ate, cu ar fi colectarea, nre%istrarea, or%ani$area, stocarea, adaptarea ori odificarea, e*tra%erea, consultarea, utili$area, de$v#luirea c#tre teri prin trans itere, dise inare sau n orice alt od, al#turarea ori co binarea, blocarea, ter%erea sau distru%ereac) stocarea + p#strarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culesed) siste de eviden# a datelor cu caracter personal + orice structur# or%ani$at# de date cu caracter personal, accesibil# potrivit unor criterii deter inate, indiferent dac# aceast# structur# este or%ani$at# n od centrali$at ori descentrali$at sau este reparti$at# dup# criterii funcionale ori %eo%raficee) operator + orice persoan# fi$ic# sau (uridic#, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorit#ile publice, instituiile i structurile teritoriale ale acestora, care stabilete scopul i i(loacele de prelucrare a datelor cu caracter personal- dac# scopul i i(loacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt deter inate printr+un act nor ativ sau n ba$a unui act nor ativ, operator este persoana fi$ic# sau (uridic#, de drept public ori de drept privat, care este dese nat# ca operator prin acel act nor ativ sau n ba$a acelui act nor ativf) persoan# puternicit# de c#tre operator + o persoan# fi$ic# sau (uridic#, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorit#ile publice, instituiile i structurile teritoriale ale acestora, care prelucrea$# date cu caracter personal pe sea a operatoruluig) ter + orice persoan# fi$ic# sau (uridic#, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorit#ile publice, instituiile i structurile teritoriale ale acestora, alta dec"t persoana vi$at#, operatorul ori persoana puternicit# sau persoanele care, sub autoritatea direct# a operatorului sau a persoanei puternicite, sunt autori$ate s# prelucre$e date) destinatar + orice persoan# fi$ic# sau (uridic#, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorit#ile publice, instituiile i structurile teritoriale ale acestora, c#reia i sunt de$v#luite date, indiferent dac# este sau nu ter- autorit#ile publice c#rora li se co unic# date n cadrul unei co petene speciale de anc1et# nu vor fi considerate destinatari!) date anoni e + date care, datorit# ori%inii sau odalit#ii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoan# identificat# sau identificabil#. CAPITOLUL II !e%uli %enerale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 2aracteristicile datelor cu caracter personal n cadrul prelucr#rii Art. 4. - (1) &atele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucr#rii trebuie s# fie, a) prelucrate cu bun#+credin# i n confor itate cu dispo$iiile le%ale n vi%oareb) colectate n scopuri deter inate, e*plicite i le%iti e- prelucrarea ulterioar# a datelor cu caracter personal n scopuri statistice, de cercetare istoric# sau tiinific# nu va fi considerat# inco patibil# cu scopul colect#rii dac# se efectuea$# cu respectarea dispo$iiilor pre$entei le%i, inclusiv a celor care privesc efectuarea notific#rii c#tre autoritatea de suprave%1ere, precu i cu respectarea %araniilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prev#$ute de nor ele care re%le entea$# activitatea statistic# ori cercetarea istoric# sau tiinific#c) adecvate, pertinente i nee*cesive prin raportare la scopul n care sunt colectate i ulterior prelucrated) e*acte i, dac# este ca$ul, actuali$ate- n acest scop se vor lua #surile necesare pentru ca datele ine*acte sau inco plete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate i pentru care vor fi ulterior prelucrate, s# fie terse sau rectificatee) stocate ntr+o for # care s# per it# identificarea persoanelor vi$ate strict pe durata necesar# reali$#rii scopurilor n care datele sunt colectate i n care vor fi ulterior prelucrate- stocarea datelor pe o durat# ai are dec"t cea enionat#, n scopuri statistice, de cercetare istoric# sau tiinific#, se va face cu respectarea %araniilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prev#$ute n nor ele care re%le entea$# aceste do enii, i nu ai pentru perioada necesar# reali$#rii acestor scopuri. (2) Operatorii au obli%aia s# respecte prevederile alin. /10 i s# asi%ure ndeplinirea acestor prevederi de c#tre persoanele puternicite. 2ondiii de le%iti itate privind prelucrarea datelor

Art. 5. - (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu e*cepia prelucr#rilor care vi$ea$# date din cate%oriile enionate la art. 7 alin. /10, art. 3 i 10, poate fi efectuat# nu ai dac# persoana vi$at# i+a dat consi # "ntul n od e*pres i neec1ivoc pentru acea prelucrare. (2) 2onsi # "ntul persoanei vi$ate nu este cerut n ur #toarele ca$uri, a) c"nd prelucrarea este necesar# n vederea e*ecut#rii unui contract sau antecontract la care persoana vi$at# este parte ori n vederea lu#rii unor #suri, la cererea acesteia, naintea nc1eierii unui contract sau antecontractb) c"nd prelucrarea este necesar# n vederea prote(#rii vieii, inte%rit#ii fi$ice sau s#n#t#ii persoanei vi$ate ori a unei alte persoane a eninatec) c"nd prelucrarea este necesar# n vederea ndeplinirii unei obli%aii le%ale a operatoruluid) c"nd prelucrarea este necesar# n vederea aducerii la ndeplinire a unor #suri de interes public sau care vi$ea$# e*ercitarea prero%ativelor de autoritate public# cu care este nvestit operatorul sau terul c#ruia i sunt de$v#luite datelee) c"nd prelucrarea este necesar# n vederea reali$#rii unui interes le%iti al operatorului sau al terului c#ruia i sunt de$v#luite datele, cu condiia ca acest interes s# nu pre(udicie$e interesul sau drepturile i libert#ile funda entale ale persoanei vi$atef) c"nd prelucrarea privete date obinute din docu ente accesibile publicului, confor le%iig) c"nd prelucrarea este f#cut# e*clusiv n scopuri statistice, de cercetare istoric# sau tiinific#, iar datele r# "n anoni e pe toat# durata prelucr#rii. (3) Prevederile alin. /20 nu aduc atin%ere dispo$iiilor le%ale care re%le entea$# obli%aia autorit#ilor publice de a respecta i de a ocroti viaa inti #, fa ilial# i privat#. .nc1eierea operaiunilor de prelucrare Art. 6. - (1) 4a nc1eierea operaiunilor de prelucrare, dac# persoana vi$at# nu i+a dat n od e*pres i neec1ivoc consi # "ntul pentru o alt# destinaie sau pentru o prelucrare ulterioar#, datele cu caracter personal vor fi, a) distruseb) transferate unui alt operator, cu condiia ca operatorul iniial s# %arante$e faptul c# prelucr#rile ulterioare au scopuri si ilare celor n care s+a f#cut prelucrarea iniial#c) transfor ate n date anoni e i stocate e*clusiv n scopuri statistice, de cercetare istoric# sau tiinific#. (2) .n ca$ul operaiunilor de prelucrare efectuate n condiiile prev#$ute la art. 5 alin. /20 lit. c0 sau d0, n cadrul activit#ilor descrise la art. 2 alin. /50, operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesar# reali$#rii scopurilor concrete ur #rite, cu condiia asi%ur#rii unor #suri corespun$#toare de prote(are a acestora, dup# care va proceda la distru%erea lor dac# nu sunt aplicabile prevederile le%ale privind p#strarea ar1ivelor. CAPITOLUL III !e%uli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea unor cate%orii speciale de date Art. 7. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal le%ate de ori%inea rasial# sau etnic#, de convin%erile politice, reli%ioase, filo$ofice sau de natur# si ilar#, de apartenena sindical#, precu i a datelor cu caracter personal privind starea de s#n#tate sau viaa se*ual# este inter$is#. (2) Prevederile alin. /10 nu se aplic# n ur #toarele ca$uri, a) c"nd persoana vi$at# i+a dat n od e*pres consi # "ntul pentru o astfel de prelucrareb) c"nd prelucrarea este necesar# n scopul respect#rii obli%aiilor sau drepturilor specifice ale operatorului n do eniul dreptului uncii, cu respectarea %araniilor prev#$ute de le%e- o eventual# de$v#luire c#tre un ter a datelor prelucrate poate fi efectuat# nu ai dac# e*ist# o obli%aie le%al# a operatorului n acest sens sau dac# persoana vi$at# a consi it e*pres la aceast# de$v#luirec) c"nd prelucrarea este necesar# pentru protecia vieii, inte%rit#ii fi$ice sau a s#n#t#ii persoanei vi$ate ori a altei persoane, n ca$ul n care persoana vi$at# se afl# n incapacitate fi$ic# sau (uridic# de a+i da consi # "ntuld) c"nd prelucrarea este efectuat# n cadrul activit#ilor sale le%iti e de c#tre o fundaie, asociaie sau de c#tre orice alt# or%ani$aie cu scop nelucrativ i cu specific politic, filo$ofic, reli%ios ori sindical, cu condiia ca persoana vi$at# s# fie e br# a acestei or%ani$aii sau s# ntrein# cu aceasta, n od re%ulat, relaii care privesc specificul activit#ii or%ani$aiei i ca datele s# nu fie de$v#luite unor teri

f#r# consi # "ntul persoanei vi$atee) c"nd prelucrarea se refer# la date f#cute publice n od anifest de c#tre persoana vi$at#f) c"nd prelucrarea este necesar# pentru constatarea, e*ercitarea sau ap#rarea unui drept n (ustiieg) c"nd prelucrarea este necesar# n scopuri de edicin# preventiv#, de stabilire a dia%nosticelor edicale, de ad inistrare a unor n%ri(iri sau trata ente edicale pentru persoana vi$at# ori de %estionare a serviciilor de s#n#tate care acionea$# n interesul persoanei vi$ate, cu condiia ca prelucrarea datelor respective s# fie efectuate de c#tre ori sub suprave%1erea unui cadru edical supus secretului profesional sau de c#tre ori sub suprave%1erea unei alte persoane supuse unei obli%aii ec1ivalente n ceea ce privete secretul) c"nd le%ea prevede n od e*pres aceasta n scopul prote(#rii unui interes public i portant, cu condiia ca prelucrarea s# se efectue$e cu respectarea drepturilor persoanei vi$ate i a celorlalte %aranii prev#$ute de pre$enta le%e. (3) Prevederile alin. /20 nu aduc atin%ere dispo$iiilor le%ale care re%le entea$# obli%aia autorit#ilor publice de a respecta i de a ocroti viaa inti #, fa ilial# i privat#. (4) 6utoritatea de suprave%1ere poate dispune, din otive nte eiate, inter$icerea efectu#rii unei prelucr#ri de date din cate%oriile prev#$ute la alin. /10, c1iar dac# persoana vi$at# i+a dat n scris i n od neec1ivoc consi # "ntul, iar acest consi # "nt nu a fost retras, cu condiia ca interdicia prev#$ut# la alin. /10 s# nu fie nl#turat# prin unul dintre ca$urile la care se refer# alin. /20 lit. b0+%0. Prelucrarea datelor cu caracter personal av"nd funcie de identificare Art. 8. - (1) Prelucrarea codului nu eric personal sau a altor date cu caracter personal av"nd o funcie de identificare de aplicabilitate %eneral# poate fi efectuat# nu ai dac#, a) persoana vi$at# i+a dat n od e*pres consi # "ntul- sau b) prelucrarea este prev#$ut# n od e*pres de o dispo$iie le%al#. (2) 6utoritatea de suprave%1ere poate stabili i alte ca$uri n care se poate efectua prelucrarea datelor prev#$ute la alin. /10, nu ai cu condiia instituirii unor %aranii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vi$ate. Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de s#n#tate Art. ". - (1) .n afara ca$urilor prev#$ute la art. 7 alin. /20, prevederile art. 7 alin. /10 nu se aplic# n privina prelucr#rii datelor privind starea de s#n#tate n ur #toarele ca$uri, a) dac# prelucrarea este necesar# pentru protecia s#n#t#ii publiceb) dac# prelucrarea este necesar# pentru prevenirea unui pericol i inent, pentru prevenirea s#v"ririi unei fapte penale sau pentru piedicarea producerii re$ultatului unei ase enea fapte ori pentru nl#turarea ur #rilor pre(udiciabile ale unei ase enea fapte. (2) Prelucrarea datelor privind starea de s#n#tate poate fi efectuat# nu ai de c#tre ori sub suprave%1erea unui cadru edical, cu condiia respect#rii secretului profesional, cu e*cepia situaiei n care persoana vi$at# i+a dat n scris i n od neec1ivoc consi # "ntul at"ta ti p c"t acest consi # "nt nu a fost retras, precu i cu e*cepia situaiei n care prelucrarea este necesar# pentru prevenirea unui pericol i inent, pentru prevenirea s#v"ririi unei fapte penale, pentru piedicarea producerii re$ultatului unei ase enea fapte sau pentru nl#turarea ur #rilor sale pre(udiciabile. (3) 2adrele edicale, instituiile de s#n#tate i personalul edical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de s#n#tate, f#r# autori$aia autorit#ii de suprave%1ere, nu ai dac# prelucrarea este necesar# pentru prote(area vieii, inte%rit#ii fi$ice sau s#n#t#ii persoanei vi$ate. 2"nd scopurile enionate se refer# la alte persoane sau la public n %eneral i persoana vi$at# nu i+a dat consi # "ntul n scris i n od neec1ivoc, trebuie cerut# i obinut# n prealabil autori$aia autorit#ii de suprave%1ere. Prelucrarea datelor cu caracter personal n afara li itelor prev#$ute n autori$aie este inter$is#. (4) 2u e*cepia otivelor de ur%en#, autori$aia prev#$ut# la alin. /70 poate fi acordat# nu ai dup# ce a fost consultat 2ole%iul Medicilor din !o "nia. (5) &atele cu caracter personal privind starea de s#n#tate pot fi colectate nu ai de la persoana vi$at#. Prin e*cepie, aceste date pot fi colectate din alte surse nu ai n #sura n care este necesar pentru a nu co pro ite scopurile prelucr#rii, iar persoana vi$at# nu vrea ori nu le poate furni$a. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenii Art. 1#. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la s#v"rirea de infraciuni de c#tre

persoana vi$at# ori la conda n#ri penale, #suri de si%uran# sau sanciuni ad inistrative ori contravenionale, aplicate persoanei vi$ate, poate fi efectuat# nu ai de c#tre sau sub controlul autorit#ilor publice, n li itele puterilor ce le sunt conferite prin le%e i n condiiile stabilite de le%ile speciale care re%le entea$# aceste aterii. (2) 6utoritatea de suprave%1ere poate stabili i alte ca$uri n care se poate efectua prelucrarea datelor prev#$ute la alin. /10, nu ai cu condiia instituirii unor %aranii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vi$ate. (3) 8n re%istru co plet al conda n#rilor penale poate fi inut nu ai sub controlul unei autorit#i publice, n li itele puterilor ce i sunt conferite prin le%e. )*cepii Art. 11. - Prevederile art. 5, 9, 7 i 10 nu se aplic# n situaia n care prelucrarea datelor se face e*clusiv n scopuri (urnalistice, literare sau artistice, dac# prelucrarea privete date cu caracter personal care au fost f#cute publice n od anifest de c#tre persoana vi$at# sau care sunt str"ns le%ate de calitatea de persoan# public# a persoanei vi$ate ori de caracterul public al faptelor n care este i plicat#. CAPITOLUL I$ &repturile persoanei vi$ate n conte*tul prelucr#rii datelor cu caracter personal Infor area persoanei vi$ate Art. 12. - (1) .n ca$ul n care datele cu caracter personal sunt obinute direct de la persoana vi$at#, operatorul este obli%at s# furni$e$e persoanei vi$ate cel puin ur #toarele infor aii, cu e*cepia ca$ului n care aceast# persoan# posed# de(a infor aiile respective, a) identitatea operatorului i a repre$entantului acestuia, dac# este ca$ulb) scopul n care se face prelucrarea datelorc) infor aii supli entare, precu , destinatarii sau cate%oriile de destinatari ai datelor- dac# furni$area tuturor datelor cerute este obli%atorie i consecinele refu$ului de a le furni$a- e*istena drepturilor prev#$ute de pre$enta le%e pentru persoana vi$at#, n special a dreptului de acces, de intervenie asupra datelor i de opo$iie, precu i condiiile n care pot fi e*ercitated) orice alte infor aii a c#ror furni$are este i pus# prin dispo$iie a autorit#ii de suprave%1ere, in"nd sea a de specificul prelucr#rii. (2) .n ca$ul n care datele nu sunt obinute direct de la persoana vi$at#, operatorul este obli%at ca, n o entul colect#rii datelor sau, dac# se intenionea$# de$v#luirea acestora c#tre teri, cel ai t"r$iu p"n# n o entul pri ei de$v#luiri, s# furni$e$e persoanei vi$ate cel puin ur #toarele infor aii, cu e*cepia ca$ului n care persoana vi$at# posed# de(a infor aiile respective, a) identitatea operatorului i a repre$entantului acestuia, dac# este ca$ulb) scopul n care se face prelucrarea datelorc) infor aii supli entare, precu , cate%oriile de date vi$ate, destinatarii sau cate%oriile de destinatari ai datelor, e*istena drepturilor prev#$ute de pre$enta le%e pentru persoana vi$at#, n special a dreptului de acces, de intervenie asupra datelor i de opo$iie, precu i condiiile n care pot fi e*ercitated) orice alte infor aii a c#ror furni$are este i pus# prin dispo$iie a autorit#ii de suprave%1ere, in"nd sea a de specificul prelucr#rii. (3) Prevederile alin. /20 nu se aplic# atunci c"nd prelucrarea datelor se efectuea$# e*clusiv n scopuri (urnalistice, literare sau artistice, dac# aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de infor are. (4) Prevederile alin. /20 nu se aplic# n ca$ul n care prelucrarea datelor se face n scopuri statistice, de cercetare istoric# sau tiinific#, ori n orice alte situaii n care furni$area unor ase enea infor aii se dovedete i posibil# sau ar i plica un efort disproporionat fa# de interesul le%iti care ar putea fi le$at, precu i n situaiile n care nre%istrarea sau de$v#luirea datelor este e*pres prev#$ut# de le%e. &reptul de acces la date Art. 13. - (1) Orice persoan# vi$at# are dreptul de a obine de la operator, la cerere i n od %ratuit pentru o solicitare pe an, confir area faptului c# datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obli%at, n situaia n care prelucrea$# date cu caracter personal care privesc solicitantul, s# co unice acestuia, preun# cu confir area, cel puin ur #toarele, a) infor aii referitoare la scopurile prelucr#rii, cate%oriile de date avute n vedere i destinatarii sau cate%oriile de destinatari c#rora le sunt de$v#luite datele-

b) co unicarea ntr+o for # inteli%ibil# a datelor care fac obiectul prelucr#rii, precu i a oric#rei infor aii disponibile cu privire la ori%inea datelorc) infor aii asupra principiilor de funcionare a ecanis ului prin care se efectuea$# orice prelucrare auto at# a datelor care vi$ea$# persoana respectiv#d) infor aii privind e*istena dreptului de intervenie asupra datelor i a dreptului de opo$iie, precu i condiiile n care pot fi e*ercitatee) infor aii asupra posibilit#ii de a consulta re%istrul de eviden# a prelucr#rilor de date cu caracter personal, prev#$ut la art. 2:, de a nainta pl"n%ere c#tre autoritatea de suprave%1ere, precu i de a se adresa instanei pentru atacarea deci$iilor operatorului, n confor itate cu dispo$iiile pre$entei le%i. (2) Persoana vi$at# poate solicita de la operator infor aiile prev#$ute la alin. /10, printr+o cerere ntoc it# n for # scris#, datat# i se nat#. .n cerere solicitantul poate ar#ta dac# dorete ca infor aiile s# i fie co unicate la o anu it# adres#, care poate fi i de pot# electronic#, sau printr+un serviciu de coresponden# care s# asi%ure c# predarea i se va face nu ai personal. (3) Operatorul este obli%at s# co unice infor aiile solicitate, n ter en de 15 $ile de la data pri irii cererii, cu respectarea eventualei opiuni a solicitantului e*pri ate potrivit alin. /20. (4) .n ca$ul datelor cu caracter personal le%ate de starea de s#n#tate, cererea prev#$ut# la alin. /20 poate fi introdus# de persoana vi$at# fie direct, fie prin inter ediul unui cadru edical care va indica n cerere persoana n nu ele c#reia este introdus#. 4a cererea operatorului sau a persoanei vi$ate co unicarea prev#$ut# la alin. /70 poate fi f#cut# prin inter ediul unui cadru edical dese nat de persoana vi$at#. (5) .n ca$ul n care datele cu caracter personal le%ate de starea de s#n#tate sunt prelucrate n scop de cercetare tiinific#, dac# nu e*ist#, cel puin aparent, riscul de a se aduce atin%ere drepturilor persoanei vi$ate i dac# datele nu sunt utili$ate pentru a lua deci$ii sau #suri fa# de o anu it# persoan#, co unicarea prev#$ut# la alin. /70 se poate face i ntr+un ter en ai are dec"t cel prev#$ut la acel alineat, n #sura n care aceasta ar putea afecta bunul ers sau re$ultatele cercet#rii, i nu ai t"r$iu de o entul n care cercetarea este nc1eiat#. .n acest ca$ persoana vi$at# trebuie s# i fi dat n od e*pres i neec1ivoc consi # "ntul ca datele s# fie prelucrate n scop de cercetare tiinific#, precu i asupra posibilei a "n#ri a co unic#rii prev#$ute la alin. /70 din acest otiv. (6) Prevederile alin. /20 nu se aplic# atunci c"nd prelucrarea datelor se efectuea$# e*clusiv n scopuri (urnalistice, literare sau artistice, dac# aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de infor are. &reptul de intervenie asupra datelor Art. 14. - (1) Orice persoan# vi$at# are dreptul de a obine de la operator, la cerere i n od %ratuit, a) dup# ca$, rectificarea, actuali$area, blocarea sau ter%erea datelor a c#ror prelucrare nu este confor # pre$entei le%i, n special a datelor inco plete sau ine*acteb) dup# ca$, transfor area n date anoni e a datelor a c#ror prelucrare nu este confor # pre$entei le%ic) notificarea c#tre terii c#rora le+au fost de$v#luite datele a oric#rei operaiuni efectuate confor lit. a0 sau b0, dac# aceast# notificare nu se dovedete i posibil# sau nu presupune un efort disproporionat fa# de interesul le%iti care ar putea fi le$at. (2) Pentru e*ercitarea dreptului prev#$ut la alin. /10 persoana vi$at# va nainta operatorului o cerere ntoc it# n for # scris#, datat# i se nat#. .n cerere solicitantul poate ar#ta dac# dorete ca infor aiile s# i fie co unicate la o anu it# adres#, care poate fi i de pot# electronic#, sau printr+un serviciu de coresponden# care s# asi%ure c# predarea i se va face nu ai personal. (3) Operatorul este obli%at s# co unice #surile luate n te eiul alin. /10, precu i, dac# este ca$ul, nu ele terului c#ruia i+au fost de$v#luite datele cu caracter personal referitoare la persoana vi$at#, n ter en de 15 $ile de la data pri irii cererii, cu respectarea eventualei opiuni a solicitantului e*pri ate potrivit alin. /20. &reptul de opo$iie Art. 15. - (1) Persoana vi$at# are dreptul de a se opune n orice o ent, din otive nte eiate i le%iti e le%ate de situaia sa particular#, ca date care o vi$ea$# s# fac# obiectul unei prelucr#ri, cu e*cepia ca$urilor n care e*ist# dispo$iii le%ale contrare. .n ca$ de opo$iie (ustificat# prelucrarea nu ai poate vi$a datele n cau$#. (2) Persoana vi$at# are dreptul de a se opune n orice o ent, n od %ratuit i f#r# nici o (ustificare, ca datele care o vi$ea$# s# fie prelucrate n scop de ar;etin% direct, n nu ele operatorului sau al unui

ter, sau s# fie de$v#luite unor teri ntr+un ase enea scop. (3) .n vederea e*ercit#rii drepturilor prev#$ute la alin. /10 i /20 persoana vi$at# va nainta operatorului o cerere ntoc it# n for # scris#, datat# i se nat#. .n cerere solicitantul poate ar#ta dac# dorete ca infor aiile s# i fie co unicate la o anu it# adres#, care poate fi i de pot# electronic#, sau printr+un serviciu de coresponden# care s# asi%ure c# predarea i se va face nu ai personal. (4) Operatorul este obli%at s# co unice persoanei vi$ate #surile luate n te eiul alin. /10 sau /20, precu i, dac# este ca$ul, nu ele terului c#ruia i+au fost de$v#luite datele cu caracter personal referitoare la persoana vi$at#, n ter en de 15 $ile de la data pri irii cererii, cu respectarea eventualei opiuni a solicitantului e*pri ate potrivit alin. /70. )*cepii Art. 16. - (1) Prevederile art. 12, 17, ale art. 1: alin. /70 i ale art. 15 nu se aplic# n ca$ul activit#ilor prev#$ute la art. 2 alin. /50, dac# prin aplicarea acestora este pre(udiciat# eficiena aciunii sau obiectivul ur #rit n ndeplinirea atribuiilor le%ale ale autorit#ii publice. (2) Prevederile alin. /10 sunt aplicabile strict pentru perioada necesar# atin%erii obiectivului ur #rit prin desf#urarea activit#ilor enionate la art. 2 alin. /50. (3) &up# ncetarea situaiei care (ustific# aplicarea alin. /10 i /20 operatorii care desf#oar# activit#ile prev#$ute la art. 2 alin. /50 vor lua #surile necesare pentru a asi%ura respectarea drepturilor persoanelor vi$ate. (4) 6utorit#ile publice in evidena unor astfel de ca$uri i infor ea$# periodic autoritatea de suprave%1ere despre odul de soluionare a lor. &reptul de a nu fi supus unei deci$ii individuale Art. 17. - (1) Orice persoan# are dreptul de a cere i de a obine, a) retra%erea sau anularea oric#rei deci$ii care produce efecte (uridice n privina sa, adoptat# e*clusiv pe ba$a unei prelucr#ri de date cu caracter personal, efectuat# prin i(loace auto ate, destinat# s# evalue$e unele aspecte ale personalit#ii sale, precu co petena profesional#, credibilitatea, co porta entul s#u ori alte ase enea aspecteb) reevaluarea oric#rei alte deci$ii luate n privina sa, care o afectea$# n od se nificativ, dac# deci$ia a fost adoptat# e*clusiv pe ba$a unei prelucr#ri de date care ntrunete condiiile prev#$ute la lit. a0. (2) !espect"ndu+se celelalte %aranii prev#$ute de pre$enta le%e, o persoan# poate fi supus# unei deci$ii de natura celei vi$ate la alin. /10, nu ai n ur #toarele situaii, a) deci$ia este luat# n cadrul nc1eierii sau e*ecut#rii unui contract, cu condiia ca cererea de nc1eiere sau de e*ecutare a contractului, introdus# de persoana vi$at#, s# fi fost satisf#cut# sau ca unele #suri adecvate, precu posibilitatea de a+i susine punctul de vedere, s# %arante$e ap#rarea propriului interes le%iti b) deci$ia este autori$at# de o le%e care preci$ea$# #surile ce %arantea$# ap#rarea interesului le%iti al persoanei vi$ate. &reptul de a se adresa (ustiiei Art. 18. - (1) <#r# a se aduce atin%ere posibilit#ii de a se adresa cu pl"n%ere autorit#ii de suprave%1ere, persoanele vi$ate au dreptul de a se adresa (ustiiei pentru ap#rarea oric#ror drepturi %arantate de pre$enta le%e, care le+au fost nc#lcate. (2) Orice persoan# care a suferit un pre(udiciu n ur a unei prelucr#ri de date cu caracter personal, efectuat# ile%al, se poate adresa instanei co petente pentru repararea acestuia. (3) Instana co petent# este cea n a c#rei ra$# teritorial# do icilia$# recla antul. 2ererea de c1e are n (udecat# este scutit# de ta*# de ti bru. CAPITOLUL $ 2onfidenialitatea i securitatea prelucr#rilor 2onfidenialitatea prelucr#rilor Art. 1". - Orice persoan# care acionea$# sub autoritatea operatorului sau a persoanei puternicite, inclusiv persoana puternicit#, care are acces la date cu caracter personal, nu poate s# le prelucre$e dec"t pe ba$a instruciunilor operatorului, cu e*cepia ca$ului n care acionea$# n te eiul unei obli%aii le%ale. 'ecuritatea prelucr#rilor Art. 2#. - (1) Operatorul este obli%at s# aplice #surile te1nice i or%ani$atorice adecvate pentru

prote(area datelor cu caracter personal potriva distru%erii accidentale sau ile%ale, pierderii, odific#rii, de$v#luirii sau accesului neautori$at, n special dac# prelucrarea respectiv# co port# trans isii de date n cadrul unei reele, precu i potriva oric#rei alte for e de prelucrare ile%al#. (2) 6ceste #suri trebuie s# asi%ure, potrivit stadiului te1nicii utili$ate n procesul de prelucrare i de costuri, un nivel de securitate adecvat n ceea ce privete riscurile pe care le repre$int# prelucrarea, precu i n ceea ce privete natura datelor care trebuie prote(ate. 2erinele ini e de securitate vor fi elaborate de autoritatea de suprave%1ere i vor fi actuali$ate periodic, corespun$#tor pro%resului te1nic i e*perienei acu ulate. (3) Operatorul, atunci c"nd dese nea$# o persoan# puternicit#, este obli%at s# alea%# o persoan# care pre$int# suficiente %aranii n ceea ce privete #surile de securitate te1nic# i or%ani$atorice cu privire la prelucr#rile ce vor fi efectuate, precu i s# ve%1e$e la respectarea acestor #suri de c#tre persoana dese nat#. (4) 6utoritatea de suprave%1ere poate decide, n ca$uri individuale, asupra obli%#rii operatorului la adoptarea unor #suri supli entare de securitate, cu e*cepia celor care privesc %arantarea securit#ii serviciilor de teleco unicaii. (5) )fectuarea prelucr#rilor prin persoane puternicite trebuie s# se desf#oare n ba$a unui contract nc1eiat n for # scris#, care va cuprinde n od obli%atoriu, a) obli%aia persoanei puternicite de a aciona doar n ba$a instruciunilor pri ite de la operatorb) faptul c# ndeplinirea obli%aiilor prev#$ute la alin. /10 revine i persoanei puternicite. CAPITOLUL $I 'uprave%1erea i controlul prelucr#rilor de date cu caracter personal 6utoritatea de suprave%1ere Art. 21. - (1) 6utoritatea de suprave%1ere, n sensul pre$entei le%i, este 6vocatul Poporului. (2) 6utoritatea de suprave%1ere i desf#oar# activitatea n condiii de co plet# independen# i i parialitate. (3) 6utoritatea de suprave%1ere onitori$ea$# i controlea$# sub aspectul le%alit#ii prelucr#rile de date cu caracter personal care cad sub incidena pre$entei le%i. .n acest scop autoritatea de suprave%1ere e*ercit# ur #toarele atribuii, a) elaborea$# for ularele tipi$ate ale notific#rilor i ale re%istrelor propriib) pri ete i anali$ea$# notific#rile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anun"nd operatorului re$ultatele controlului prealabilc) autori$ea$# prelucr#rile de date n situaiile prev#$ute de le%ed) poate dispune, n ca$ul n care constat# nc#lcarea dispo$iiilor pre$entei le%i, suspendarea provi$orie sau ncetarea prelucr#rii datelor, ter%erea parial# ori inte%ral# a datelor prelucrate i poate s# sesise$e or%anele de ur #rire penal# sau s# intente$e aciuni n (ustiiee) p#strea$# i pune la dispo$iie publicului re%istrul de eviden# a prelucr#rilor de date cu caracter personalf) pri ete i soluionea$# pl"n%eri, sesi$#ri sau cereri de la persoanele fi$ice i co unic# soluia dat# ori, dup# ca$, dili%enele depuseg) efectuea$# investi%aii din oficiu sau la pri irea unor pl"n%eri ori sesi$#ri) este consultat# atunci c"nd se elaborea$# proiecte de acte nor ative referitoare la protecia drepturilor i libert#ilor persoanelor, n privina prelucr#rii datelor cu caracter personal!) poate face propuneri privind iniierea unor proiecte de acte nor ative sau odificarea actelor nor ative n vi%oare n do enii le%ate de prelucrarea datelor cu caracter personal%) cooperea$# cu autorit#ile publice i cu or%anele ad inistraiei publice, centrali$ea$# i anali$ea$# rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecia persoanelor n privina prelucr#rii datelor cu caracter personal, for ulea$# reco and#ri i avi$e asupra oric#rei c1estiuni le%ate de protecia drepturilor i libert#ilor funda entale n privina prelucr#rii datelor cu caracter personal, la cererea oric#rei persoane, inclusiv a autorit#ilor publice i a or%anelor ad inistraiei publice- aceste reco and#ri i avi$e trebuie s# fac# eniune despre te eiurile pe care se spri(in# i se co unic# n copie i Ministerului =ustiiei- atunci c"nd reco andarea sau avi$ul este cerut de le%e, se public# n Monitorul Oficial al !o "niei, Partea I&) cooperea$# cu autorit#ile si ilare de peste 1otare n vederea asistenei utuale, precu i cu persoanele cu do iciliul sau cu sediul n str#in#tate, n scopul ap#r#rii drepturilor i libert#ilor

funda entale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal') ndeplinete alte atribuii prev#$ute de le%e. (4) .ntre%ul personal al autorit#ii de suprave%1ere are obli%aia de a p#stra secretul profesional, cu e*cepiile prev#$ute de le%e, pe ter en neli itat, asupra infor aiilor confideniale sau clasificate la care are sau a avut acces n e*ercitarea atribuiilor de serviciu, inclusiv dup# ncetarea raporturilor (uridice cu autoritatea de suprave%1ere. >otificarea c#tre autoritatea de suprave%1ere Art. 22. - (1) Operatorul este obli%at s# notifice autorit#ii de suprave%1ere, personal sau prin repre$entant, nainte de efectuarea oric#rei prelucr#ri ori a oric#rui ansa blu de prelucr#ri av"nd acelai scop sau scopuri corelate. (2) >otificarea nu este necesar# n ca$ul n care prelucrarea are ca unic scop inerea unui re%istru destinat prin le%e infor #rii publicului i desc1is spre consultare publicului n %eneral sau oric#rei persoane care probea$# un interes le%iti , cu condiia ca prelucrarea s# se li ite$e la datele strict necesare inerii re%istrului enionat. (3) >otificarea va cuprinde cel puin ur #toarele infor aii, a) nu ele sau denu irea i do iciliul ori sediul operatorului i ale repre$entantului dese nat al acestuia, dac# este ca$ulb) scopul sau scopurile prelucr#riic) o descriere a cate%oriei sau a cate%oriilor de persoane vi$ate i a datelor ori a cate%oriilor de date ce vor fi prelucrated) destinatarii sau cate%oriile de destinatari c#rora se intenionea$# s# li se de$v#luie datelee) %araniile care nsoesc de$v#luirea datelor c#tre terif) odul n care persoanele vi$ate sunt infor ate asupra drepturilor lor- data esti at# pentru nc1eierea operaiunilor de prelucrare, precu i destinaia ulterioar# a datelorg) transferuri de date care se intenionea$# s# fie f#cute c#tre alte state) o descriere %eneral# care s# per it# aprecierea preli inar# a #surilor luate pentru asi%urarea securit#ii prelucr#rii!) specificarea oric#rui siste de eviden# a datelor cu caracter personal, care are le%#tur# cu prelucrarea, precu i a eventualelor le%#turi cu alte prelucr#ri de date sau cu alte siste e de eviden# a datelor cu caracter personal, indiferent dac# se efectuea$#, respectiv dac# sunt sau nu sunt situate pe teritoriul !o "niei%) otivele care (ustific# aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. /70 sau /:0 ori ale art. 17 alin. /50 sau /90, n situaia n care prelucrarea datelor se face e*clusiv n scopuri (urnalistice, literare sau artistice ori n scopuri statistice, de cercetare istoric# sau tiinific#. (4) &ac# notificarea este inco plet#, autoritatea de suprave%1ere va solicita co pletarea acesteia. (5) .n li itele puterilor de investi%are de care dispune, autoritatea de suprave%1ere poate solicita i alte infor aii, n special privind ori%inea datelor, te1nolo%ia de prelucrare auto at# utili$at# i detalii referitoare la #surile de securitate. &ispo$iiile pre$entului alineat nu se aplic# n situaia n care prelucrarea datelor se face e*clusiv n scopuri (urnalistice, literare sau artistice. (6) &ac# se intenionea$# ca datele care sunt prelucrate s# fie transferate n str#in#tate, notificarea va cuprinde i ur #toarele ele ente, a) cate%oriile de date care vor face obiectul transferuluib) ara de destinaie pentru fiecare cate%orie de date. (7) >otificarea este supus# unei ta*e care trebuie pl#tit# de operator autorit#ii de suprave%1ere. (8) 6utorit#ile publice care efectuea$# prelucr#ri de date cu caracter personal n le%#tur# cu activit#ile descrise la art. 2 alin. /50, n te eiul le%ii sau n ndeplinirea obli%aiilor asu ate prin acorduri internaionale ratificate, sunt scutite de ta*a prev#$ut# la alin. /70. >otificarea se va trans ite n ter en de 15 $ile de la intrarea n vi%oare a actului nor ativ care instituie obli%aia respectiv# i va cuprinde nu ai ur #toarele ele ente, a) denu irea i sediul operatoruluib) scopul i te eiul le%al al prelucr#riic) cate%oriile de date cu caracter personal supuse prelucr#rii. (") 6utoritatea de suprave%1ere poate stabili i alte situaii n care notificarea nu este necesar#, n afara celei prev#$ute la alin. /20, sau situaii n care notificarea se poate efectua ntr+o for # si plificat#,

precu i coninutul acesteia, nu ai n unul dintre ur #toarele ca$uri, a) atunci c"nd, lu"nd n considerare natura datelor destinate s# fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel puin aparent, drepturile persoanelor vi$ate, cu condiia s# preci$e$e e*pres scopurile n care se poate face o ase enea prelucrare, datele sau cate%oriile de date care pot fi prelucrate, cate%oria sau cate%oriile de persoane vi$ate, destinatarii sau cate%oriile de destinatari c#rora datele le pot fi de$v#luite i perioada pentru care datele pot fi stocateb) atunci c"nd prelucrarea se efectuea$# n condiiile art. 7 alin. /20 lit. d0. 2ontrolul prealabil Art. 23. - (1) 6utoritatea de suprave%1ere va stabili cate%oriile de operaiuni de prelucrare care sunt susceptibile de a pre$enta riscuri speciale pentru drepturile i libert#ile persoanelor. (2) &ac# pe ba$a notific#rii autoritatea de suprave%1ere constat# c# prelucrarea se ncadrea$# n una dintre cate%oriile enionate la alin. /10, va dispune obli%atoriu efectuarea unui control prealabil nceperii prelucr#rii respective, cu anunarea operatorului. (3) Operatorii care nu au fost anunai n ter en de 5 $ile de la data notific#rii despre efectuarea unui control prealabil pot ncepe prelucrarea. (4) .n situaia prev#$ut# la alin. /20 autoritatea de suprave%1ere este obli%at# ca, n ter en de cel ult 70 de $ile de la data notific#rii, s# aduc# la cunotin# operatorului re$ultatul controlului efectuat, precu i deci$ia e is# n ur a acestuia. !e%istrul de eviden# a prelucr#rilor de date cu caracter personal Art. 24. - (1) 6utoritatea de suprave%1ere p#strea$# un re%istru de eviden# a prelucr#rilor de date cu caracter personal, notificate n confor itate cu prevederile art. 22. !e%istrul va cuprinde toate infor aiile prev#$ute la art. 22 alin. /70. (2) <iecare operator pri ete un nu #r de nre%istrare. >u #rul de nre%istrare trebuie enionat pe orice act prin care datele sunt colectate, stocate sau de$v#luite. (3) Orice sc1i bare de natur# s# afecte$e e*actitatea infor aiilor nre%istrate va fi co unicat# autorit#ii de suprave%1ere n ter en de 5 $ile. 6utoritatea de suprave%1ere va dispune de ndat# efectuarea eniunilor corespun$#toare n re%istru. (4) 6ctivit#ile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ncepute anterior intr#rii n vi%oare a pre$entei le%i, vor fi notificate n vederea nre%istr#rii n ter en de 15 $ile de la data intr#rii n vi%oare a pre$entei le%i. (5) !e%istrul de eviden# a prelucr#rilor de date cu caracter personal este desc1is spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabilete de autoritatea de suprave%1ere. Pl"n%eri adresate autorit#ii de suprave%1ere Art. 25. - (1) .n vederea ap#r#rii drepturilor prev#$ute de pre$enta le%e persoanele ale c#ror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucr#ri care cade sub incidena pre$entei le%i pot nainta pl"n%ere c#tre autoritatea de suprave%1ere. Pl"n%erea se poate face direct sau prin repre$entant. Persoana le$at# poate puternici o asociaie sau o fundaie s# i repre$inte interesele. (2) Pl"n%erea c#tre autoritatea de suprave%1ere nu poate fi naintat# dac# o cerere n (ustiie, av"nd acelai obiect i aceleai p#ri, a fost introdus# anterior. (3) .n afara ca$urilor n care o nt"r$iere ar cau$a un pre(udiciu i inent i ireparabil, pl"n%erea c#tre autoritatea de suprave%1ere nu poate fi naintat# ai devre e de 15 $ile de la naintarea unei pl"n%eri cu acelai coninut c#tre operator. (4) .n vederea soluion#rii pl"n%erii, dac# aprecia$# c# este necesar, autoritatea de suprave%1ere poate audia persoana vi$at#, operatorul i, dac# este ca$ul, persoana puternicit# sau asociaia ori fundaia care repre$int# interesele persoanei vi$ate. 6ceste persoane au dreptul de a nainta cereri, docu ente i e orii. 6utoritatea de suprave%1ere poate dispune efectuarea de e*perti$e. (5) &ac# pl"n%erea este %#sit# nte eiat#, autoritatea de suprave%1ere poate decide oricare dintre #surile prev#$ute la art. 21 alin. /70 lit. d0. Interdicia te porar# a prelucr#rii poate fi instituit# nu ai p"n# la ncetarea otivelor care au deter inat luarea acestei #suri. (6) &eci$ia trebuie otivat# i se co unic# p#rilor interesate n ter en de 70 de $ile de la data pri irii pl"n%erii. (7) 6utoritatea de suprave%1ere poate ordona, dac# aprecia$# necesar, suspendarea unora sau tuturor operaiunilor de prelucrare p"n# la soluionarea pl"n%erii n condiiile alin. /50. (8) 6utoritatea de suprave%1ere se poate adresa (ustiiei pentru ap#rarea oric#ror drepturi %arantate de

pre$enta le%e persoanelor vi$ate. Instana co petent# este ?ribunalul Municipiului @ucureti. 2ererea de c1e are n (udecat# este scutit# de ta*a de ti bru. (") 4a cererea persoanelor vi$ate, pentru otive nte eiate, instana poate dispune suspendarea prelucr#rii p"n# la soluionarea pl"n%erii de c#tre autoritatea de suprave%1ere. (1#) Prevederile alin. /:0+/90 se aplic# n od corespun$#tor i n situaia n care autoritatea de suprave%1ere afl# pe orice alt# cale despre s#v"rirea unei nc#lc#ri a drepturilor recunoscute de pre$enta le%e persoanelor vi$ate. 2ontestarea deci$iilor autorit#ii de suprave%1ere Art. 26. - (1) . potriva oric#rei deci$ii e ise de autoritatea de suprave%1ere n te eiul dispo$iiilor pre$entei le%i operatorul sau persoana vi$at# poate for ula contestaie n ter en de 15 $ile de la co unicare, sub sanciunea dec#derii, la instana de contencios ad inistrativ co petent#. 2ererea se (udec# de ur%en#, cu citarea p#rilor. 'oluia este definitiv# i irevocabil#. (2) <ac e*cepie de la prevederile alin. /10, precu i de la cele ale art. 27 i 25 prelucr#rile de date cu caracter personal, efectuate n cadrul activit#ilor prev#$ute la art. 2 alin. /50. )*ercitarea atribuiilor de investi%are Art. 27. - (1) 6utoritatea de suprave%1ere poate investi%a, din oficiu sau la pri irea unei pl"n%eri, orice nc#lcare a drepturilor persoanelor vi$ate, respectiv a obli%aiilor care revin operatorilor i, dup# ca$, persoanelor puternicite, n cadrul efectu#rii prelucr#rilor de date cu caracter personal, n scopul ap#r#rii drepturilor i libert#ilor funda entale ale persoanelor vi$ate. (2) 6tribuiile de investi%are nu pot fi e*ercitate de c#tre autoritatea de suprave%1ere n ca$ul n care o cerere n (ustiie introdus# anterior are ca obiect s#v"rirea aceleiai nc#lc#ri a drepturilor i opune aceleai p#ri. (3) .n e*ercitarea atribuiilor de investi%are autoritatea de suprave%1ere poate solicita operatorului orice infor aii le%ate de prelucrarea datelor cu caracter personal i poate verifica orice docu ent sau nre%istrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal. (4) 'ecretul de stat i secretul profesional nu pot fi invocate pentru a piedica e*ercitarea atribuiilor acordate prin pre$enta le%e autorit#ii de suprave%1ere. 6tunci c"nd este invocat# protecia secretului de stat sau a secretului profesional, autoritatea de suprave%1ere are obli%aia de a p#stra secretul. (5) &ac# e*ercitarea atribuiei de investi%are a autorit#ii de suprave%1ere are ca obiect o prelucrare de date cu caracter personal, efectuat# de autorit#ile publice n le%#tur# cu activit#ile descrise la art. 2 alin. /50 pentru un ca$ concret, este necesar# obinerea acordului prealabil al procurorului sau al instanei co petente. >or e de conduit# Art. 28. - (1) 6sociaiile profesionale au obli%aia de a elabora i de a supune spre avi$are autorit#ii de suprave%1ere coduri de conduit# care s# conin# nor e adecvate pentru protecia drepturilor persoanelor ale c#ror date cu caracter personal pot fi prelucrate de c#tre e brii acestora. (2) >or ele de conduit# trebuie s# prevad# #suri i proceduri care s# asi%ure un nivel satisf#c#tor de protecie, in"nd sea a de natura datelor ce pot fi prelucrate. 6utoritatea de suprave%1ere poate dispune #suri i proceduri specifice pentru perioada n care nor ele de conduit# la care s+a f#cut referire anterior nu sunt adoptate. CAPITOLUL $II ?ransferul n str#in#tate al datelor cu caracter personal 2ondiiile transferului n str#in#tate al datelor cu caracter personal Art. 2". - (1) ?ransferul c#tre un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucr#ri sau sunt destinate s# fie prelucrate dup# transfer poate avea loc nu ai n condiiile n care nu se ncalc# le%ea ro "n#, iar statul c#tre care se intenionea$# transferul asi%ur# un nivel de protecie adecvat. (2) >ivelul de protecie va fi apreciat de c#tre autoritatea de suprave%1ere, in"nd sea a de totalitatea pre(ur#rilor n care se reali$ea$# transferul de date, n special av"nd n vedere natura datelor trans ise, scopul prelucr#rii i durata propus# pentru prelucrare, statul de ori%ine i statul de destinaie final#, precu i le%islaia statului solicitant. .n ca$ul n care autoritatea de suprave%1ere constat# c# nivelul de protecie oferit de statul de destinaie este nesatisf#c#tor, poate dispune inter$icerea transferului de date. (3) .n toate situaiile transferul de date cu caracter personal c#tre un alt stat va face obiectul unei notific#ri prealabile a autorit#ii de suprave%1ere.

(4) 6utoritatea de suprave%1ere poate autori$a transferul de date cu caracter personal c#tre un stat a c#rui le%islaie nu prevede un nivel de protecie cel puin e%al cu cel oferit de le%ea ro "n# atunci c"nd operatorul ofer# %aranii suficiente cu privire la protecia drepturilor funda entale ale persoanelor. 6ceste %aranii trebuie s# fie stabilite prin contracte nc1eiate ntre operatori i persoanele fi$ice sau (uridice din dispo$iia c#rora se efectuea$# transferul. (5) Prevederile alin. /20, /70 i /:0 nu se aplic# dac# transferul datelor se face n ba$a prevederilor unei le%i speciale sau ale unui acord internaional ratificat de !o "nia, n special dac# transferul se face n scopul prevenirii, cercet#rii sau repri #rii unei infraciuni. (6) Prevederile pre$entului articol nu se aplic# atunci c"nd prelucrarea datelor se face e*clusiv n scopuri (urnalistice, literare sau artistice, dac# datele au fost f#cute publice n od anifest de c#tre persoana vi$at# sau sunt str"ns le%ate de calitatea de persoan# public# a persoanei vi$ate ori de caracterul public al faptelor n care este i plicat#. 'ituaii n care transferul este ntotdeauna per is Art. 3#. - ?ransferul de date este ntotdeauna per is n ur #toarele situaii, a) c"nd persoana vi$at# i+a dat n od e*plicit consi # "ntul pentru efectuarea transferului- n ca$ul n care transferul de date se face n le%#tur# cu oricare dintre datele prev#$ute la art. 7, 3 i 10, consi # "ntul trebuie dat n scrisb) c"nd este necesar pentru e*ecutarea unui contract nc1eiat ntre persoana vi$at# i operator sau pentru e*ecutarea unor #suri precontractuale dispuse la cererea pesoanei vi$atec) c"nd este necesar pentru nc1eierea sau pentru e*ecutarea unui contract nc1eiat ori care se va nc1eia, n interesul persoanei vi$ate, ntre operator i un terd) c"nd este necesar pentru satisfacerea unui interes public a(or, precu ap#rarea naional#, ordinea public# sau si%urana naional#, pentru buna desf#urare a procesului penal ori pentru constatarea, e*ercitarea sau ap#rarea unui drept n (ustiie, cu condiia ca datele s# fie prelucrate n le%#tur# cu acest scop i nu ai ult ti p dec"t este necesare) c"nd este necesar pentru a prote(a viaa, inte%ritatea fi$ic# sau s#n#tatea persoanei vi$atef) c"nd intervine ca ur are a unei cereri anterioare de acces la docu ente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind infor aii care pot fi obinute din re%istre sau prin orice alte docu ente accesibile publicului. CAPITOLUL $III 2ontravenii i sanciuni O isiunea de a notifica i notificarea cu rea+credin# Art. 31. - O isiunea de a efectua notificarea n condiiile art. 22 sau ale art. 29 alin. /70 n situaiile n care aceast# notificare este obli%atorie, precu i notificarea inco plet# sau care conine infor aii false constituie contravenii, dac# nu sunt s#v"rite n astfel de condiii nc"t s# constituie infraciuni, i se sancionea$# cu a end# de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei. Prelucrarea nele%al# a datelor cu caracter personal Art. 32. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de c#tre un operator sau de o persoan# puternicit# de acesta, cu nc#lcarea prevederilor art. :+10 sau cu nesocotirea drepturilor prev#$ute la art. 12+15 sau la art. 17, constituie contravenie, dac# nu este s#v"rit# n astfel de condiii nc"t s# constituie infraciune, i se sancionea$# cu a end# de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei. >endeplinirea obli%aiilor privind confidenialitatea i aplicarea #surilor de securitate Art. 33. - >endeplinirea obli%aiilor privind aplicarea #surilor de securitate i de p#strare a confidenialit#ii prelucr#rilor, prev#$ute la art. 19 i 20, constituie contravenie, dac# nu este s#v"rit# n astfel de condiii nc"t s# constituie infraciune, i se sancionea$# cu a end# de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei. !efu$ul de a furni$a infor aii Art. 34. - !efu$ul de a furni$a autorit#ii de suprave%1ere infor aiile sau docu entele cerute de aceasta n e*ercitarea atribuiilor de investi%are prev#$ute la art. 27 constituie contravenie, dac# nu este s#v"rit# n astfel de condiii nc"t s# constituie infraciune, i se sancionea$# cu a end# de la 10.000.000 lei la 150.000.000 lei. 2onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor Art. 35. - (1) 2onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se efectuea$# de c#tre autoritatea de

suprave%1ere, care poate dele%a aceste atribuii unor persoane recrutate din r"ndul personalului s#u, precu i de repre$entani puternicii ai or%anelor cu atribuii de suprave%1ere i control, abilitate potrivit le%ii. (2) &ispo$iiile pre$entei le%i referitoare la contravenii se co pletea$# cu prevederile Ordonanei Auvernului nr. 2B2001 privind re%i ul (uridic al contraveniilor, n #sura n care pre$enta le%e nu dispune altfel. (3) . potriva proceselor+verbale de constatare i sancionare se poate face pl"n%ere la seciile de contencios ad inistrativ ale tribunalelor. CAPITOLUL I( &ispo$iii finale Intrarea n vi%oare Art. 36. - Pre$enta le%e intr# n vi%oare la data public#rii ei n Monitorul Oficial al !o "niei, Partea I, i se pune n aplicare n ter en de 7 luni de la intrarea sa n vi%oare.