Sunteți pe pagina 1din 12

Parlamentul Romniei Lege nr.

182 din 12 aprilie 2002 privind protecia informaiilor clasificate Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 12 aprilie 2002 Parlamentul Romniei adopt pre enta le!e. CAPITOLUL I "i#po i$ii !enerale S C!IU" A 1 Principii Art. 1. # %copul pre entei le!i e#te protec$ia informa$iilor cla#ificate &i a #ur#elor confiden$iale ce a#i!ur ace#t tip de informa$ii. Prote'area ace#tor informa$ii #e face prin in#tituirea #i#temului na$ional de protec$ie a informa$iilor. Art. 2. # $1% "reptul de a a(ea acce# la informa$iile de intere# public e#te !arantat prin le!e. $2% )cce#ul la informa$iile cla#ificate e#te permi# numai n ca urile, n condi$iile &i prin re#pectarea procedurilor pre( ute de le!e. Art. &. # *ici o pre(edere a pre entei le!i nu (a putea fi interpretat n #en#ul limitrii acce#ului la informa$iile de intere# public #au al i!norrii +on#titu$iei, a "eclara$iei ,ni(er#ale a "repturilor Omului, a pactelor &i a celorlalte tratate la care Romnia e#te parte, referitoare la dreptul de a primi &i r#pndi informa$ii. Art. '. # Principalele obiecti(e ale protec$iei informa$iilor cla#ificate #unta% prote'area informa$iilor cla#ificate mpotri(a ac$iunilor de #piona', compromitere #au acce# neautori at, alterrii #au modificrii con$inutului ace#tora, precum &i mpotri(a #abota'elor ori di#tru!erilor neautori ate. (% reali area #ecurit$ii #i#temelor informatice &i de tran#mitere a informa$iilor cla#ificate. Art. ). # M#urile ce decur! din aplicarea le!ii #unt de#tinatea% # pre(in acce#ul neautori at la informa$iile cla#ificate. (% # identifice mpre'urrile, precum &i per#oanele care, prin ac$iunile lor, pot pune n pericol #ecuritatea informa$iilor cla#ificate. c% # !arante e c informa$iile cla#ificate #unt di#tribuite e/clu#i( per#oanelor ndrept$ite, potri(it le!ii, # le cunoa#c. d% # a#i!ure protec$ia fi ic a informa$iilor, precum &i a per#onalului nece#ar protec$iei informa$iilor cla#ificate. Art. *. # $1% %tandardele na$ionale de protec$ie a informa$iilor cla#ificate #unt obli!atorii &i #e #tabile#c de ctre %er(iciul Romn de Informa$ii numai cu acordul )utorit$ii *a$ionale de %ecuritate. $2% %tandardele la care #e refer alin. 011 (or fi n concordan$ cu intere#ul na$ional, precum &i cu criteriile &i recomandrile *)2O. $&% 3n ca ul unui conflict ntre normele interne pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate &i normele *)2O, n acea#t materie (or a(ea prioritate normele *)2O. Art. +. # $1% Per#oanele care (or a(ea acce# la informa$ii cla#ificate #ecrete de #tat (or fi (erificate, n prealabil, cu pri(ire la one#titatea &i profe#ionali#mul lor, referitoare la utili area ace#tor informa$ii. $2% Pentru candida$ii la func$ii publice ce implic lucrul cu a#emenea informa$ii, precum &i competen$a de a autori a acce#ul la a#tfel de informa$ii, (erificarea e#te anterioar numirii n acele func$ii &i #e #olicit obli!atoriu de autoritatea de n(e#tire. $&% Procedurile de (erificare #unt cele obli!atorii pentru per#oanele care lucrea n cadrul )utorit$ii *a$ionale de %ecuritate, care !e#tionea informa$ii *)2O, potri(it ec4i(alen$elor ni(elurilor de #ecreti are pre( ute prin pre enta le!e.

Art. 8. # Per#onalul anume de#emnat pentru reali area protec$iei informa$iilor cla#ificate #e include ntr5un #i#tem permanent de pre!tire &i perfec$ionare, la inter(ale re!ulate, potri(it #tandardelor na$ionale de protec$ie. Art. ,. # Protec$ia informa$iilor cla#ificate (i ea a% protec$ia 'uridic (% protec$ia prin m#uri procedurale. c% protec$ia fi ic. d% protec$ia per#onalului care are acce# la informa$iile cla#ificate ori e#te de#emnat # a#i!ure #ecuritatea ace#tora. e% protec$ia #ur#elor !eneratoare de informa$ii. Art. 1-. # $1% In#titu$iile care de$in #au utili ea informa$ii cla#ificate (or $ine un re!i#tru de e(iden$ a autori a$iilor acordate per#onalului, #ub #emntur. $2% 6iecare autori a$ie #e re(erific ori de cte ori e#te nece#ar # #e !arante e c e#te conform #tandardelor aplicabile func$iei pe care re#pecti(ele per#oane o ocup. $&% Re(erificarea autori a$iei e#te obli!atorie &i con#tituie o prioritate ori de cte ori apar indicii c men$inerea ace#teia nu mai e#te compatibil cu intere#ele de #ecuritate. Art. 11. # )cce#ul n cldirile &i infra#tructurile informatice n care #e de#f&oar acti(it$i cu informa$ii cla#ificate ori #unt p#trate #au #tocate informa$ii cu ace#t caracter e#te permi# numai n ca uri autori ate. Art. 12. # %tandardele de protec$ie a informa$iilor cla#ificate, ncredin$ate per#oanelor ori or!ani a$iilor din afara #tructurilor !u(ernamentale, (or fi necondi$ionat compatibile cu cele #tabilite pentru ace#te #tructuri. Art. 1&. # %olicitarea certificatului de #ecuritate pentru per#oanele cu atribu$ii nemi'locite n domeniul protec$iei informa$iilor cla#ificate e#te obli!atorie. Art. 1'. # +on#iliul %uprem de )prare a 7rii a#i!ur coordonarea la ni(el na$ional a tuturor pro!ramelor de protec$ie a informa$iilor cla#ificate.

S C!IU" A a 2#a "efini$ii Art. 1). # 3n #en#ul pre entei le!i, urmtorii termeni #e define#c a#tfela% informa$ii 5 orice documente, date, obiecte #au acti(it$i, indiferent de #uport, form, mod de e/primare #au de punere n circula$ie. (% informa$ii cla#ificate 5 informa$iile, datele, documentele de intere# pentru #ecuritatea na$ional, care, datorit ni(elurilor de importan$ &i con#ecin$elor care #5ar produce ca urmare a de (luirii #au di#eminrii neautori ate, trebuie # fie prote'ate. c% cla#ele de #ecreti are #unt- #ecrete de #tat &i #ecrete de #er(iciu. d% informa$ii #ecrete de #tat 5 informa$iile care pri(e#c #ecuritatea na$ional, prin a cror di(ul!are #e pot pre'udicia #i!uran$a na$ional &i aprarea $rii. e% informa$ii #ecrete de #er(iciu 5 informa$iile a cror di(ul!are e#te de natur # determine pre'udicii unei per#oane 'uridice de drept public #au pri(at. f% ni(elurile de #ecreti are #e atribuie informa$iilor cla#ificate din cla#a #ecrete de #tat &i #unt5 strict secret de importan. deose(it. 5 informa$iile a cror di(ul!are neautori at e#te de natur # produc daune de o !ra(itate e/cep$ional #ecurit$ii na$ionale. 5 # strict secrete 5 informa$iile a cror di(ul!are neautori at e#te de natur # produc daune !ra(e #ecurit$ii na$ionale. 5 5 secrete 5 informa$iile a cror di(ul!are neautori at e#te de natur # produc daune #ecurit$ii na$ionale.

g% protec$ie 'uridic 5 an#amblul normelor con#titu$ionale &i al celorlalte di#po i$ii le!ale n (i!oare, care re!lementea prote'area informa$iilor cla#ificate. /% protec$ie prin m#uri procedurale 5 an#amblul re!lementrilor prin care emiten$ii &i de$intorii de informa$ii cla#ificate #tabile#c m#urile interne de lucru &i de ordine interioar de#tinate reali rii protec$iei informa$iilor. i% protec$ie fi ic 5 an#amblul acti(it$ilor de pa , #ecuritate &i aprare, prin m#uri &i di#po iti(e de control fi ic &i prin mi'loace te4nice, a informa$iilor cla#ificate. 0% protec$ia per#onalului 5 an#amblul (erificrilor &i m#urilor de#tinate per#oanelor cu atribu$ii de #er(iciu n le!tur cu informa$iile cla#ificate, #pre a pre(eni &i nltura ri#curile de #ecuritate pentru protec$ia informa$iilor cla#ificate. 1% certificate de #ecuritate 5 documentele care ate#t (erificarea &i acreditarea per#oanei de a de$ine, de a a(ea acce# &i de a lucra cu informa$ii cla#ificate. l% CAPITOLUL II Informa$ii #ecrete de #tat Art. 1*. # Protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat e#te o obli!a$ie ce re(ine per#oanelor autori ate care le emit, le !e#tionea #au care intr n po#e#ia ace#tora. Art. 1+. # 3n cate!oria informa$iilor #ecrete de #tat #unt cuprin#e informa$iile care repre int #au care #e refer laa% #i#temul de aprare a $rii &i elementele de ba ale ace#tuia, opera$iile militare, te4nolo!iile de fabrica$ie, caracteri#ticile armamentului &i te4nicii de lupt utili ate e/clu#i( n cadrul elementelor #i#temului na$ional de aprare. (% planurile, precum &i di#po iti(ele militare, efecti(ele &i mi#iunile for$elor an!a'ate. c% cifrul de #tat &i alte elemente criptolo!ice #tabilite de autorit$ile publice competente, precum &i acti(it$ile n le!tur cu reali area &i folo#irea ace#tora. d% or!ani area #i#temelor de protec$ie &i aprare a obiecti(elor, #ectoarelor &i la re$elele de calculatoare #peciale &i militare, inclu#i( la mecani#mele de #ecuritate a ace#tora. e% datele, #c4emele &i pro!ramele referitoare la #i#temele de comunica$ii &i la re$elele de calculatoare #peciale &i militare, inclu#i( la mecani#mele de #ecuritate a ace#tora. f% acti(itatea de informa$ii de#f&urat de autorit$ile publice #tabilite prin le!e pentru aprarea $rii &i #i!uran$a na$ional. g% mi'loacele, metodele, te4nica &i ec4ipamentul de lucru, precum &i #ur#ele de informa$ii #pecifice, folo#ite de autorit$ile publice care de#f&oar acti(itate de informa$ii. /% 4r$ile, planurile topo!rafice, termo!ramele &i nre!i#trrile aeriene de orice tip, pe care #unt repre entate elemente de con$inut #au obiecti(e cla#ificate #ecrete de #tat. i% #tudiile, pro#pec$iunile !eolo!ice &i determinrile !ra(imetrice cu den#itate mai mare de un punct pe 8ilometru ptrat, prin care #e e(aluea re er(ele na$ionale de metale &i minereuri rare, pre$ioa#e, di#per#e &i radioacti(e, precum &i datele &i informa$iile referitoare la re er(ele materiale, care #unt n competen$a )dmini#tra$iei *a$ionale a Re er(elor de %tat. 0% #i#temele &i planurile de alimentare cu ener!ie electric, ener!ie termic, ap &i al$i a!en$i nece#ari func$ionrii obiecti(elor cla#ificate #ecrete de #tat. 1% acti(it$ile &tiin$ifice, te4nolo!ice #au economice &i in(e#ti$iile care au le!tur cu #i!uran$a na$ional ori cu aprarea na$ional #au pre int importan$ deo#ebit pentru intere#ele economice &i te4nico5&tiin$ifice ale Romniei. l% cercetrile &tiin$ifice n domeniul te4nolo!iilor nucleare, n afara celor fundamentale, precum &i pro!ramele pentru protec$ia &i #ecuritatea materialelor &i a in#tala$iilor nucleare. m% emiterea, imprimarea bancnotelor &i baterea monedelor metalice, mac4etele emi#iunilor monetare ale 9ncii *a$ionale a Romniei &i elementele de #i!uran$ ale n#emnelor monetare pentru depi#tarea fal#urilor, nede#tinate publicit$ii, precum &i imprimarea &i tiprirea 4rtiilor de (aloare de natura titlurilor de #tat, a bonurilor de te aur &i a obli!a$iunilor de #tat.

n% rela$iile &i acti(it$ile e/terne ale #tatului romn, care, potri(it le!ii, nu #unt de#tinate publicit$ii, precum &i informa$iile altor #tate #au or!ani a$ii interna$ionale, fa$ de care, prin tratate ori n$ele!eri interna$ionale, #tatul romn &i5a a#umat obli!a$ia de protec$ie Art. 18. 2 $1% Informa$iile #ecrete de #tat #e cla#ific pe ni(eluri de #ecreti are, n func$ie de importan$a (alorilor prote'ate. $2% *i(elurile de #ecreti are atribuite informa$iilor din cla#a #ecrete de #tat #unta% #trict #ecret de importan$ deo#ebit. (% #trict #ecret. c% #ecret. Art. 1,. # %unt mputernici$i # atribuie unul dintre ni(elurile de #ecreti are a informa$iilor cu prile'ul elaborrii lora% pentr3 informaiile strict secrete de importan. deose(it.1. Pre&edintele Romniei. 2. pre&edintele %enatului &i pre&edintele +amerei "eputa$ilor. &. membrii +on#iliului %uprem de )prare a 7rii. '. primul5mini#tru. ). membrii :u(ernului &i #ecretarul !eneral al :u(ernului. *. !u(ernatorul 9ncii *a$ionale a Romniei. +. directorii #er(iciilor na$ionale de informa$ii. 8. directorul %er(iciului de Protec$ie &i Pa . ,. directorul %er(iciului de 2elecomunica$ii %peciale. 1-. #ecretarul !eneral al %enatului &i #ecretarul !eneral al +amerei "eputa$ilor. 11. pre&edintele In#titutului *a$ional de %tati#tic. 12. directorul )dmini#tra$iei *a$ionale a Re er(elor de %tat. 1&. alte autorit$i mputernicite de Pre&edintele Romniei #au de primul5mini#tru. (% pentr3 informaiile strict secrete 5 mputernici$ii pre( u$i la lit. a1, precum &i func$ionarii cu ran! de #ecretar de #tat, potri(it competen$elor materiale ale ace#tora. c% pentr3 informaiile secrete 5 mputernici$ii pre( u$i la lit. a1 &i b1, precum &i func$ionarii #uperiori cu ran! de #ub#ecretar de #tat, #ecretar !eneral ori director !eneral, potri(it competen$elor materiale ale ace#tora. Art. 2-. # Orice per#oan fi ic #au 'uridic romn poate face conte#ta$ie la autorit$ile care au cla#ificat informa$ia re#pecti(, mpotri(a cla#ificrii informa$iilor, duratei pentru care ace#tea au fo#t cla#ificate, precum &i mpotri(a modului n care #5a atribuit un ni(el #au altul de #ecreti are. +onte#ta$ia (a fi #olu$ionat n condi$iile le!ii contencio#ului admini#trati(. Art. 21. # $1% 3n #ubordinea :u(ernului #e or!ani ea Oficiul Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat. $2% Oficiul Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat or!ani ea e(iden$a li#telor &i a informa$iilor din acea#t cate!orie &i a termenelor de men$inere n ni(elurile de cla#ificare, a per#onalului (erificat &i a(i at pentru lucrul cu informa$iile #ecrete de #tat, a re!i#trelor de autori ri men$ionate la art. 10. Art. 22. # $1% )utorit$ile publice ntocme#c li#te proprii cuprin nd cate!oriile de informa$ii #ecrete de #tat n domeniile lor de acti(itate. $2% ;i#tele cuprin nd informa$iile #ecrete de #tat pe ni(eluri de #ecreti are, elaborate #au de$inute de autorit$ile ori de in#titu$iile publice, #e aprob &i #e actuali ea prin 4otrre a :u(ernului. $&% <otrrile :u(ernului pri(ind aprobarea li#telor cuprin nd informa$iile #ecrete de #tat #e comunic %er(iciului Romn de Informa$ii, %er(iciului de Informa$ii =/terne &i, dup ca , celorlalte #tructuri informati(e crora le re(in, potri(it le!ii, #arcini de or!ani are a m#urilor #peciali ate de protec$ie.

Art. 2&. # $1% In#titu$iile de$intoare de informa$ii #ecrete de #tat poart r#punderea elaborrii &i aplicrii m#urilor procedurale de protec$ie fi ic &i protec$ie a per#onalului care are acce# la informa$iile din acea#t cate!orie. $2% M#urile men$ionate la alin. 011 (or fi conforme #tandardelor na$ionale de protec$ie a informa$iilor cla#ificate. Art. 2'. # $1% "ocumentele cuprin nd informa$ii #ecrete de #tat (or purta pe fiecare pa!in ni(elul de #ecreti are, precum &i men$iunea >per#onal>, cnd #unt de#tinate unor per#oane determinate. $2% Prin 4otrre a :u(ernului (or fi #tabilite re!ulile de identificare &i marcare, in#crip$ionrile &i men$iunile obli!atorii pe documentele #ecrete de #tat, n func$ie de ni(elurile de #ecreti are, cerin$ele de e(iden$ a numerelor de e/emplare &i a de#tinatarilor, termenele &i re!imul de p#trare, interdic$iile de reproducere &i circula$ie. $&% 3ncadrarea informa$iilor #ecrete de #tat n unul dintre ni(elurile pre( ute la art. 1? lit. f1, precum &i normele pri(ind m#urile minime de protec$ie n cadrul fiecrui ni(el #e #tabile#c prin 4otrre a :u(ernului. $'% Informa$iile cla#ificate potri(it art. 1? lit. f1 pot fi decla#ificate prin 4otrre a :u(ernului, la #olicitarea moti(at a emitentului. $)% %e inter ice cla#ificarea ca #ecrete de #tat a informa$iilor, datelor #au documentelor n #copul a#cunderii nclcrilor le!ii, erorilor admini#trati(e, limitrii acce#ului la informa$iile de intere# public, re#trn!erii ile!ale a e/erci$iului unor drepturi ale (reunei per#oane #au le rii altor intere#e le!itime $*% *u pot fi cla#ificate ca #ecrete de #tat informa$iile, datele #au documentele referitoare la o cercetare &tiin$ific fundamental care nu are o le!tur 'u#tificat cu #ecuritatea na$ional. $+% )utorit$ile publice care elaborea ori lucrea cu informa$ii #ecrete (or ntocmi un !4id pe ba a cruia #e (a reali a o cla#ificare corect &i uniform a informa$iilor #ecrete de #tat, n #trict conformitate cu le!ea. $8% :4idul #e aprob per#onal &i n #cri# de func$ionarul #uperior autori at # cla#ifice informa$iile #ecrete de #tat. $,% Per#oanele autori ate care copia , e/tra! #au reproduc n re umat con$inutul unor documente #ecrete (or aplica pe noul document re ultat men$iunile aflate pe documentul ori!inal. $1-% "ecla#ificarea ori trecerea la un ni(el inferior de cla#ificare e#te reali at de per#oanele #au autorit$ile publice competente # aprobe cla#ificarea &i ni(elul de #ecreti are a informa$iilor re#pecti(e. Art. 2). # $1% +oordonarea !eneral a acti(it$ii &i controlul m#urilor pri(itoare la protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat #e reali ea de ctre unitatea #peciali at din cadrul %er(iciului Romn de Informa$ii. $2% Mini#terul )prrii *a$ionale, Mini#terul de Interne, Mini#terul @u#ti$iei, %er(iciul Romn de Informa$ii, %er(iciul de Informa$ii =/terne, %er(iciul de Protec$ie &i Pa &i %er(iciul de 2elecomunica$ii %peciale #tabile#c, pentru domeniile lor de acti(itate &i re#pon#abilitate, #tructuri &i m#uri proprii pri(ind coordonarea &i controlul acti(it$ilor referitoare la protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat, potri(it le!ii. $&% +oordonarea acti(it$ii &i controlul m#urilor pri(itoare la protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat pentru Oficiul +entral de %tat pentru Probleme %peciale &i )dmini#tra$ia *a$ional a Re er(elor de %tat #e reali ea de #tructura #peciali at a Mini#terului )prrii *a$ionale. $'% Parlamentul, )dmini#tra$ia Pre iden$ial, :u(ernul &i +on#iliul %uprem de )prare a 7rii #tabile#c m#uri proprii pri(ind protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat, potri(it le!ii. %er(iciul Romn de Informa$ii a#i!ur ace#tor in#titu$ii a#i#ten$ de #pecialitate.

$)% Protec$ia informa$iilor nede#tinate publicit$ii, tran#mi#e Romniei de alte #tate #au de or!ani a$ii interna$ionale, precum &i acce#ul la informa$iile ace#tora #e reali ea n condi$iile #tabilite prin tratatele interna$ionale #au n$ele!erile la care Romnia e#te parte. Art. 2*. # $1% Pentru repre entan$ele Romniei n #trintate coordonarea acti(it$ii &i controlul m#urilor pri(itoare la protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat #e reali ea de %er(iciul de Informa$ii =/terne n condi$iile pre entei le!i. $2% +oordonarea &i controlul m#urilor referitoare la protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat pri(ind acti(itatea #pecific a ata&a$ilor militari din cadrul mi#iunilor diplomatice ale Romniei &i a repre entan$ilor militari pe ln! or!ani#mele interna$ionale #e reali ea de ctre #tructura #peciali at a Mini#terului )prrii *a$ionale. Art. 2+. # )utoritatea *a$ional de %ecuritate e/ercit atribu$ii de re!lementare, autori are &i control pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate *)2O, n condi$iile #tabilite prin le!e. Art. 28. # $1% )cce#ul la informa$ii #ecrete de #tat e#te permi# numai n ba a unei autori a$ii #cri#e, eliberate de conductorul per#oanei 'uridice care de$ine a#tfel de informa$ii, dup notificarea prealabil la Oficiul Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat. $2% )utori a$ia #e eliberea pe ni(eluri de #ecreti are, pre( ute la art. 1? lit. f1, n urma (erificrilor efectuate cu acordul #cri# al per#oanei n cau a#upra ace#teia. Per#oanele 'uridice, cu e/cep$ia celor pre( ute la art. 2? alin. 021 &i 0A1, notific Oficiului Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat eliberarea autori a$iei de acce#. $&% )cce#ul la informa$iile cla#ificate *)2O #e face n ba a eliberrii de ctre )utoritatea *a$ional de %ecuritate a autori a$iilor &i certificatelor de #ecuritate, dup efectuarea (erificrilor de #ecuritate de ctre in#titu$iile abilitate. $'% "urata de (alabilitate a autori a$iei e#te de pn la 4 ani. n acea#t perioad (erificrile pot fi reluate oricnd. $)% *eacordarea autori a$iei #au retra!erea moti(at a ace#teia determin de drept interdic$ia de acce# la informa$ii #ecrete de #tat. Art. 2,. # +onductorii a!en$ilor economici #au ai altor per#oane 'uridice de drept pri(at, precum &i per#oanele fi ice crora le5au fo#t ncredin$ate informa$ii #ecrete de #tat, n cadrul raporturilor de colaborare, au obli!a$ia # re#pecte pre(ederile le!ale pri(ind protec$ia ace#tora. Art. &-. # )cce#ul cet$enilor #trini, al cet$enilor romni care au &i cet$enia altui #tat, precum &i al per#oanelor apatride la informa$iile #ecrete de #tat &i n locurile n care #e de#f&oar acti(it$i &i #e e/pun obiecte #au #e e/ecut lucrri din acea#t cate!orie e#te permi# numai n #itua$iile &i n condi$iile #tabilite prin tratatele interna$ionale la care Romnia e#te parte #au prin 4otrre a :u(ernului. +)PI2O;,; III Informa$ii #ecrete de #er(iciu Art. &1. # $1% Informa$iile #ecrete de #er(iciu #e #tabile#c de conductorul per#oanei 'uridice, pe ba a normelor pre( ute prin 4otrre a :u(ernului. $2% Informa$iile pre( ute la alin. 011 (or purta pe fiecare pa!in &i men$iunea >per#onal>, cnd #unt de#tinate #trict unor per#oane anume determinate. $&% "i#po i$iile art. 28 #e aplic n mod core#pun tor n domeniul informa$iilor #ecrete de #er(iciu. $'% *e!li'en$a n p#trarea informa$iilor #ecrete de #er(iciu atra!e, potri(it le!ii penale, r#punderea per#oanelor (ino(ate. Art. &2. # +onductorii autorit$ilor &i in#titu$iilor publice, ai a!en$ilor economici cu capital inte!ral #au par$ial de #tat &i ai altor per#oane 'uridice de drept public ori pri(at #unt obli!a$i # #tabilea#c informa$iile care con#tituie #ecrete de #er(iciu &i re!ulile de protec$ie a ace#tora, # coordone e acti(itatea &i # controle e m#urile pri(itoare la p#trarea #ecretului de #er(iciu, potri(it competen$elor, n conformitate cu normele #tabilite prin 4otrre a :u(ernului.

Art. &&. # =#te inter i# cla#ificarea ca #ecrete de #er(iciu a informa$iilor care, prin natura #au con$inutul lor, #unt de#tinate # a#i!ure informarea cet$enilor a#upra unor probleme de intere# public #au per#onal, pentru fa(ori area ori acoperirea eludrii le!ii #au ob#truc$ionarea 'u#ti$iei. CAPITOLUL I4 )tribu$iile %er(iciului Romn de Informa$ii Art. &'. # 3n (ederea coordonrii acti(it$ii &i e/ercitrii controlului a#upra m#urilor pri(itoare la protec$ia informa$iilor cla#ificate din #fera #a de competen$, %er(iciul Romn de Informa$ii are urmtoarele atribu$ii principalea% elaborea , n colaborare cu autorit$ile publice, #tandardele na$ionale pentru informa$iile cla#ificate &i obiecti(ele de implementare a ace#tora. (% #upra(e!4ea ac$iunile ntreprin#e de autorit$ile publice pentru aplicarea pre(ederilor pre entei le!i. c% acord a(i de #pecialitate a#upra pro!ramelor de pre(enire a #cur!erilor de informa$ii cla#ificate, ntocmite de autorit$ile &i in#titu$iile publice, re!iile autonome &i #ociet$ile comerciale de$intoare de a#emenea informa$ii. d% (erific modul n care #unt re#pectate &i aplicate normele le!ale pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate de ctre autorit$ile &i in#titu$iile publice. e1 reali ea la fa$a locului (erificri &i re(i uiri de pro!rame care (i ea protec$ia informa$iilor cla#ificate. f1 conlucrea cu Oficiul Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat &i cu )utoritatea *a$ional de %ecuritate n toate problemele pri(ind aplicarea pre entei le!i. !1 acord #pri'in pentru #tabilirea obiecti(elor &i a locurilor care pre int importan$ deo#ebit pentru protec$ia informa$iilor cla#ificate, la cererea conductorilor autorit$ilor &i in#titu$iilor publice, a a!en$ilor economici &i a per#oanelor 'uridice de drept pri(at, &i #upune #pre aprobare :u(ernului e(iden$a centrali at a ace#tora. 41 or!ani ea &i r#punde, potri(it di#po i$iilor le!ale, de colectarea, tran#portul &i di#tribuirea n $ar a core#ponden$ei cu caracter #ecret de #tat &i a core#ponden$ei oficiale cu caracter #ecret de #er(iciu. i1 anali ea &i #tabile&te m#urile n le!tur cu reclama$iile #au cu #u!e#tiile le!ate de modul n care #unt aplicate pro!ramele de protec$ie a informa$iilor cla#ificate. '1 con#tat nere#pectarea normelor pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate &i aplic #anc$iunile contra(en$ionale pre( ute de le!e, iar atunci cnd faptele con#tituie infrac$iuni, #e#i ea or!anele de urmrire penal. Art. &). # %er(iciul Romn de Informa$ii e#te obli!at # informe e Parlamentul &i +on#iliul %uprem de )prare a 7rii, anual &i ori de cte ori #e impune, #au la cererea ace#tor autorit$i, n le!tur cu con#tatrile &i conclu iile re ultate din acti(itatea de#f&urat pentru protec$ia informa$iilor cla#ificate din #fera #a de competen$. CAPITOLUL 4 Obli!a$ii, r#punderi &i #anc$iuni Art. &*. # $1% Per#oanele fi ice crora le5au fo#t ncredin$ate informa$ii cla#ificate #unt obli!ate # a#i!ure protec$ia ace#tora, potri(it le!ii, &i # re#pecte pre(ederile pro!ramelor de pre(enire a #cur!erii de informa$ii cla#ificate. $2% Obli!a$iile pre( ute la alin. 011 #e men$in &i dup ncetarea raporturilor de munc, de #er(iciu #au profe#ionale, pe ntrea!a perioad a men$inerii cla#ificrii informa$iei. $&% Per#oana care urmea # de#f&oare o acti(itate #au # fie ncadrat ntr5un loc de munc ce pre#upune acce#ul la informa$ii cla#ificate (a pre enta conductorului unit$ii un an!a'ament #cri# de p#trare a #ecretului. Art. &+. # $1% )utorit$ile publice, precum &i celelalte per#oane 'uridice care de$in #au crora le5 au fo#t ncredin$ate informa$ii #ecrete de #tat #au informa$ii #ecrete de #er(iciu (or a#i!ura

fondurile nece#are n (ederea ndeplinirii obli!a$iilor care le re(in, precum &i lurii m#urilor nece#are pri(itoare la protec$ia ace#tor informa$ii. $2% R#punderea pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate re(ine conductorului autorit$ii #au in#titu$iei publice ori altei per#oane 'uridice de$intoare de informa$ii, dup ca . Art. &8. # $1% Informa$iile #ecrete de #tat #e tran#mit, #e tran#port &i #e #toc4ea n condi$iile #tabilite de le!e. $2% =#te inter i# tran#miterea informa$iilor #ecrete de #tat prin cablu #au eter, fr a #e folo#i mi'loace #pecifice cifrului de #tat #au alte elemente cripto!rafice #tabilite de autorit$ile publice competente. Art. &,. # $1% 3nclcarea normelor pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate atra!e r#punderea di#ciplinar, contra(en$ional, ci(il #au penal, dup ca . $2% Per#oanele ncadrate n #er(iciile de informa$ii &i #i!uran$ #au ale armatei, aflate n #er(iciul rela$iilor e/terne, precum &i cele #pecial n#rcinate cu protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat, (ino(ate de decon#pirri (oluntare ori de acte de ne!li'en$ care au fa(ori at di(ul!area ori #cur!erea informa$iilor #ecrete, &i pierd ire(ocabil calitatea. Art. '-. # $1% +ontra(en$iile la normele pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate #e #tabile#c prin 4otrre a :u(ernului $2% %anc$iunile contra(en$ionale pot fi aplicate &i per#oanelor 'uridice. CAPITOLUL 4I "i#po i$ii finale Art. '1. # $1% 3n cadrul autorit$ilor, in#titu$iilor publice &i al a!en$ilor economici care de$in informa$ii cla#ificate #e or!ani ea compartimente #peciale pentru e(iden$a, prelucrarea, proce#area, p#trarea, manipularea &i multiplicarea ace#tora, n condi$ii de #i!uran$. $2% +ompartimentele #peciale pre( ute la alin. 011 #e #ubordonea conductorului autorit$ii #au in#titu$iei publice ori al a!entului economic. Art. '2. # 3n termen de B0 de ile de la data publicrii pre entei le!i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, :u(ernul (a #tabili prin 4otrrea% cla#ificrile informa$iilor #ecrete de #tat &i normele pri(ind m#urile minime de protec$ie n cadrul fiecrei cla#e. (% re!ulile !enerale pri(ind e(iden$a, ntocmirea, p#trarea, proce#area, multiplicarea, manipularea, tran#portul, tran#miterea &i di#tru!erea informa$iilor #ecrete de #tat. c% obiecti(ele, #ectoarele &i locurile care pre int importan$ deo#ebit pentru protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat. d% obli!a$iile &i r#punderile autorit$ilor &i in#titu$iilor publice &i ale a!en$ilor economici, ale altor per#oane 'uridice, pentru protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat. e% normele pri(ind acce#ul la informa$iile cla#ificate, precum &i procedura (erificrilor de #ecuritate. f% condi$iile de foto!rafiere, filmare, carto!rafiere &i e/ecutare a unor lucrri de arte pla#tice n obiecti(e #au locuri care pre int importan$ deo#ebit pentru protec$ia informa$iilor #ecrete de #tat. g% re!ulile pri(itoare la acce#ul #trinilor la informa$iile #ecrete de #tat. /% alte norme nece#are aplicrii pre entei le!i. Art. '&. # Pre enta le!e (a intra n (i!oare la B0 de ile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. ''. # $1% Pe data intrrii n (i!oare a pre entei le!i #e abro! ;e!ea nr. 2AC1DE1 pri(ind aprarea #ecretului de #tat n Romnia, publicat n 9uletinul Oficial, Partea I, nr. 1?E din 1E decembrie 1DE1, <otrrea +on#iliului de Mini&tri nr. 1DC1DE2 pri(ind unele m#uri n le!tur cu aprarea #ecretului de #tat, publicat n 9uletinul Oficial, Partea I, nr. ? din 14 ianuarie 1DE2, precum &i orice alte di#po i$ii contrare.

$2% Pe aceea&i dat e/pre#ia >#ecrete de #tat> din con$inutul actelor normati(e n (i!oare #e (a nlocui cu #inta!ma >informa$ii #ecrete de #tat>. )cea#t le!e a fo#t adoptat de +amera "eputa$ilor n &edin$a din 2B februarie 2002, cu re#pectarea pre(ederilor art. E4 alin. 021 din +on#titu$ia Romniei.

Guvernul Romniei Ordonan. de 3rgen. nr. 1)& din 7 noiembrie 2002 privind organi5area 6i f3ncionarea Ofici3l3i 7egistr3l3i "aional al Informaiilor Secrete de Stat Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 82B din 1? noiembrie 2002 3n temeiul art. 114 alin. 041 din +on#titu$ie, :u(ernul Romniei adopt pre enta ordonan$ de ur!en$. Art. 1. # $1% Oficiul Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat, denumit n continuare OR*I%%, #e or!ani ea &i func$ionea ca in#titu$ie public cu per#onalitate 'uridic n #ubordinea :u(ernului Romniei &i n coordonarea direct a primului5mini#tru, cu autoritate la ni(el na$ional n domeniul #ecurit$ii informa$iilor cla#ificate. $2% OR*I%% a#i!ur implementarea unitar, la ni(el na$ional, a m#urilor de #ecuritate a informa$iilor na$ionale cla#ificate, precum &i a celor ec4i(alente care fac obiectul tratatelor, n$ele!erilor &i acordurilor bilaterale #au multilaterale la care Romnia e#te parte. $&% OR*I%% repre int or!ani#mul na$ional de le!tur pentru informa$iile cla#ificate cu Oficiul de %ecuritate al *)2O 0*O%1, cu #tructurile de #ecuritate #imilare din #tatele membre &i partenere ale )lian$ei *ord5)tlantice, precum &i cu cele ale #tatelor cu care Romnia a nc4eiat tratate, n$ele!eri #au acorduri care pre(d protec$ia informa$iilor cla#ificate. $'% OR*I%% e/ercit atribu$ii de re!lementare, autori are, e(iden$ &i control n conformitate cu pre(ederile ;e!ii nr. 182C2002 pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate, ale %tandardelor na$ionale de protec$ie a informa$iilor cla#ificate n Romnia, aprobate prin <otrrea :u(ernului nr. ?8?C2002, &i ale *ormelor pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate ale Or!ani a$iei 2ratatului )tlanticului de *ord n Romnia, aprobate prin <otrrea :u(ernului nr. A?AC2002, #cop n carea% or!ani ea e(iden$a li#telor &i a informa$iilor #ecrete de #tat, a termenelor de men$inere n ni(elul de cla#ificare, a per#onalului (erificat &i a(i at pentru lucrul cu informa$iile #ecrete de #tat &i a re!i#trelor de autori ri de la in#titu$iile care de$in #au care utili ea informa$ii cla#ificate. (% elaborea norme, in#truc$iuni &i proceduri pentru protec$ia informa$iilor na$ionale cla#ificate &i, re#pecti(, a informa$iilor cla#ificate ale Or!ani a$iei 2ratatului )tlanticului de *ord, denumit n continuare *)2O. c% a#i!ur re#pectarea #tandardelor na$ionale &i, re#pecti(, ale *)2O pri(ind !e#tionarea documentelor cla#ificate. d% cooperea cu in#titu$iile publice, inclu#i( cu cele care au atribu$ii pri(itoare la protec$ia informa$iilor cla#ificate, potri(it le!ii. e% aprob eliberarea certificatelor de #ecuritate pentru acce# la informa$ii na$ionale cla#ificate.

f% eliberea certificate de #ecuritate pentru acce# la informa$ii *)2O cla#ificate &i pentru participarea la acti(it$i or!ani ate n cadrul )lian$ei *ord5)tlantice. g% #tabile&te cerin$ele de #ecuritate pentru ncperile &i containerele #peciale, mecani#mele de nc4idere, #i#temele de cifru &i ncuietori &i autori ea utili area lor pentru p#trarea informa$iilor #ecrete de #tat, potri(it le!ii. /% or!ani ea &i coordonea acti(it$ile de pre!tire a #tructurilor &i func$ionarilor de #ecuritate la per#oanele 'uridice care !e#tionea informa$ii cla#ificate. i% eliberea , n condi$iile pre( ute de #tandardele na$ionale, autori a$ii #peciale pentru foto!rafierea, filmarea, carto!rafierea #au e/ecutarea de lucrri de arte pla#tice pe teritoriul Romniei, n obiecti(e #au locuri de importan$ deo#ebit pentru protec$ia informa$iilor cla#ificate. 0% a#i!ur, prin intermediul a!en$iilor #peciali ate, implementarea %tandardelor na$ionale de protec$ie a informa$iilor cla#ificate n Romnia &i a *ormelor pri(ind protec$ia informa$iilor cla#ificate ale Or!ani a$iei 2ratatului )tlanticului de *ord n Romnia, referitoare la protec$ia informa$iilor #tocate n cadrul #i#temelor de prelucrare &i tran#mitere automat a datelor. 1% coordonea implementarea unitar la ni(el na$ional a m#urilor de protec$ie a informa$iilor cla#ificate din domeniul indu#trial. l% eliberea autori a$ii &i certificate de #ecuritate indu#trial n conformitate cu #tandardele n domeniu. m% or!ani ea e(iden$a autori a$iilor &i a certificatelor de #ecuritate indu#trial la ni(el na$ional. n% or!ani ea &i controlea %i#temul *a$ional de Re!i#tre 0%*R1 a crui ba e#te Re!i#trul +entral. o% efectuea con#tatri n ca urile de nere#pectare a pre(ederilor le!ale de #ecuritate, ce pot induce ri#curi pentru #ecuritatea informa$iilor cla#ificate, l informea operati( pe primul5 mini#tru &i ia m#urile le!ale ce #e impun. p% a(i ea acordurile interna$ionale departamentale care pri(e#c protec$ia informa$iilor cla#ificate. 8% coordonea , la di#po i$ia primului5mini#tru, acti(it$ile nece#are ne!ocierii &i nc4eierii acordurilor interna$ionale n domeniul protec$iei informa$iilor cla#ificate. r% acreditea &i reacreditea #i#temele de protec$ie a informa$iilor cla#ificate. Art. 2. # $1% 3n (ederea ndeplinirii atribu$iilor ce i re(in OR*I%% e#te abilitat # #olicite informa$iile nece#are de la conductorii autorit$ilor &i ai in#titu$iilor publice, ai a!en$ilor economici cu capital inte!ral #au par$ial de #tat &i ai altor per#oane 'uridice de drept public ori pri(at. $2% +onductorii autorit$ilor &i ai in#titu$iilor publice, ai a!en$ilor economici cu capital inte!ral #au par$ial de #tat &i ai altor per#oane 'uridice de drept public ori pri(at au obli!a$ia de a pune la di#po i$ie OR*I%% datele &i informa$iile referitoare la protec$ia informa$iilor cla#ificate din domeniul lor de acti(itate, cu e/cep$ia ca urilor pre( ute de le!e. Art. &. # $1% OR*I%% e#te condu# de un director !eneral a#imilat func$iei de #ecretar de #tat, numit prin deci ie a primului5mini#tru, cu a(i ul +on#iliului %uprem de )prare a 7rii. $2% %alari area directorului !eneral #e face potri(it po i$iei nr. ? din ane/a nr. IIC2 la ;e!ea nr. 1?4C1DD8 pri(ind #i#temul de #tabilire a #alariilor de ba n #ectorul bu!etar &i a indemni a$iilor pentru per#oane care ocup func$ii de demnitate public, cu modificrile &i completrile ulterioare. $&% "irectorul !eneral pre int +on#iliului %uprem de )prare a 7rii, anual &i ori de cte ori e#te ne(oie, informri pri(ind acti(itatea de#f&urat de OR*I%%. $'% "irectorul !eneral pre int primului5mini#tru, anual &i ori de cte ori e#te ne(oie, informri, e(aluri &i anali e ale #itua$iei din domeniul de re#pon#abilitate, precum &i propuneri

concrete de remediere a deficien$elor con#tatate &i de perfec$ionare a cadrului de acti(itate #pecific. $)% "irectorul !eneral e#te ordonator principal de credite bu!etare &i repre int OR*I%% n raporturile cu autorit$ile &i in#titu$iile publice, cu per#oanele 'uridice &i fi ice, romne #au #trine. $*% 3n e/ercitarea conducerii OR*I%% directorul !eneral emite ordine &i deci ii, potri(it re!lementrilor le!ale n (i!oare. Art. '. # $1% Pe ln! directorul !eneral func$ionea +on#iliul de coordonare ca or!an con#ultati(. $2% +on#iliul de coordonare func$ionea potri(it re!ulamentului aprobat prin deci ie a primului5mini#tru, la propunerea directorului !eneral. $&% Membrii +on#iliului de coordonare #unt numi$i prin deci ie a primului5mini#tru, la propunerea directorului !eneral. Art. ). # $1% %tructura or!ani atoric, re!ulamentul de or!ani are &i func$ionare &i #tatul de func$ii ale OR*I%%, pn la ni(elul direc$iilor inclu#i(, #e aprob de primul5mini#tru, la propunerea directorului !eneral, n limita numrului de po#turi aprobat. $2% 3n cadrul direc$iilor #e pot or!ani a #ectoare, #er(icii #au birouri, dup ca , cu aprobarea directorului !eneral. $&% *umrul ma/im de po#turi din #tructura OR*I%% e#te de 12?, e/clu#i( demnitarul &i cabinetul ace#tuia. Art. *. # %alari area per#onalului de conducere &i de e/ecu$ie din cadrul OR*I%% #e face potri(it cap. II din ane/a nr. I, ane/ei nr. FC2 &i ane/ei nr. FI la Ordonan$a de ur!en$ a :u(ernului nr. 24C2000 pri(ind #i#temul de #tabilire a #alariilor de ba pentru per#onalul contractual din #ectorul bu!etar, cu modificrile &i completrile ulterioare. Art. +. # Per#onalul OR*I%% beneficia de #alariile de ba #tabilite potri(it art. B, de celelalte drepturi #alariale pre( ute de le!e pentru per#onalul din in#titu$iile publice centrale, precum &i de #por de confiden$ialitate de pn la 2?G din #alariul de ba . Art. 8. # 3n (ederea ndeplinirii atribu$iilor ce i re(in OR*I%% admini#trea &i folo#e&te #pa$ii core#pun toare, ec4ipamente &i #i#teme de recep$ionare, prelucrare, #tocare &i tran#mitere a informa$iilor. Art. ,. # *umrul de autoturi#me &i con#umul lunar de carburan$i pentru parcul auto din dotarea OR*I%% #e #tabile#c potri(it pre(ederilor le!ale n (i!oare. Art. 1-. # $1% 6inan$area c4eltuielilor curente &i de capital ale OR*I%% #e a#i!ur de la bu!etul de #tat. $2% 6ondurile nece#are n anul 2002 pentru finan$area c4eltuielilor pri(ind or!ani area &i func$ionarea OR*I%% #e a#i!ur din 6ondul de re er( bu!etar la di#po i$ia :u(ernului pe anul 2002, n limita #umei de A.800.000 mii lei. $&% Mini#terul 6inan$elor Publice e#te autori at # introduc modificrile core#pun toare n (olumul &i n #tructura bu!etului de #tat pe anul 2002. Art. 11. # )tribu$iile )utorit$ii *a$ionale de %ecuritate, #tabilite prin <otrrea :u(ernului nr. 8B4C2000 pri(ind nfiin$area, or!ani area &i func$ionarea )utorit$ii *a$ionale de %ecuritate, (or fi preluate de OR*I%% n termen de B0 de ile de la data intrrii n (i!oare a pre entei ordonan$e de ur!en$. Art. 12. # $1% Pe data intrrii n (i!oare a pre entei ordonan$e de ur!en$ #e abro! <otrrea :u(ernului nr. 84?C2002 pri(ind or!ani area &i func$ionarea Oficiului Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. B24 din 2A au!u#t 2002. $2% ;a data nc4eierii proce#ului de preluare a atribu$iilor pre( ute la art. 11 #e abro! <otrrea :u(ernului nr. 8B4C2000 pri(ind nfiin$area, or!ani area &i func$ionarea )utorit$ii *a$ionale de %ecuritate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 4D? din 10 octombrie 2000, precum &i orice alte di#po i$ii contrare.

Ordin nr. ',din 21 noiembrie 2003 pri(ind aprobarea :4idului pentru in#talarea ec4ipamentelor electronice de#tinate prelucrrii informa$iilor cla#ificate 5 "% B Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 88? din 12 decembrie 200A 3n temeiul pre(ederilor art. 1 alin. 041 lit. b1 &i !1 &i ale art. A alin. 0B1 din Ordonan$a de ur!en$ a :u(ernului nr. 1?AC2002 pri(ind or!ani area &i func$ionarea Oficiului Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat, aprobat prin ;e!ea nr. 101C200A, directorul !eneral al Oficiului Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat emite pre entul ordin. Art. 1. # %e aprob :4idul pentru in#talarea ec4ipamentelor electronice de#tinate prelucrrii informa$iilor cla#ificate 5 "% B, pre( ut n ane/aH1 care face parte inte!rant din pre entul ordin. IIIIIIIIII H1 )ne/a #e comunic unit$ilor &i in#titu$iilor de drept public &i pri(at ndrept$ite. Art. 2. # $1% :4idul pre( ut la art. 1 e#te elaborat n conformitate cu cerin$ele politicii de #ecuritate *)2O &i cu directi(ele Oficiului Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat pri(ind domeniul I*6O%=+ &i #tabile&te politicile, re#pon#abilit$ile &i procedurile care !u(ernea in#talarea ec4ipamentelor electrice pentru proce#area informa$iilor *)2O cla#ificate. $2% :4idul pre( ut la art. 1 #tabile&te cerin$ele de in#talare a ec4ipamentelor de prelucrare, #tocare #au tran#mi#ie a informa$iilor cla#ificate, pentru pre(enirea interceptrii neautori ate, prin radia$ii electroma!netice compromi$toare. Art. &. # +on$inutul !4idului pre( ut la art. 1 (a fi re(i uit periodic, n (ederea armoni rii normelor na$ionale cu re!lementrile *)2O referitoare la domeniul I*6O%=+. Art. '. # Pre entul ordin #e public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. ). # Oficiul Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat urmre&te ndeplinirea pre(ederilor pre entului ordin. "irectorul !eneral al Oficiului Re!i#trului *a$ional al Informa$iilor %ecrete de %tat, Mariu# Petre#cu,