Sunteți pe pagina 1din 13

Lege nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopiei Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.

557 din 23 iunie 2 Parlamentul "om#niei adopt$ pre%enta lege. CAPITOLUL &i'po%iii generale

Art. 1. - (dopia e'te operaiunea juridic$ prin care 'e creea%$ leg$tura de filiaie ntre adoptator )i adoptat, precum )i leg$turi de rudenie ntre adoptat )i rudele adoptatorului. Art. 2. - *rm$toarele principii trebuie re'pectate n mod obligatoriu n cur'ul procedurii adopiei+ a) principiul intere'ului 'uperior al copilului, b) principiul cre)terii )i educ$rii copilului ntr-un mediu familial, c) principiul continuit$ii n educarea copilului, in#ndu-'e 'eama de originea 'a etnic$, cultural$ )i lingvi'tic$, d) principiul inform$rii copilului )i lu$rii n con'iderare a opiniei ace'tuia n raport cu v#r'ta )i gradul '$u de maturitate, e) principiul celerit$ii n ndeplinirea oric$ror acte referitoare la procedura adopiei. Art. 3. - .n nele'ul pre%entei legi, termenii )i e/pre'iile de mai jo' au urm$toarele 'emnificaii+ a) adoptat - per'oana care a fo't 'au urmea%$ '$ fie adoptat$ n condiiile pre%entei legi, b) adoptator - per'oana care a adoptat 'au dore)te '$ adopte, n condiiile pre%entei legi, c) adopie intern$ - adopia n care at#t adoptatorul 'au familia adoptatoare, c#t )i adoptatul au domiciliul n "om#nia, d) adopie internaional$ - adopia care, n condiiile pre%entei legi, nu e'te adopie intern$, e) ate'tat - documentul ntocmit n condiiile pre%entei legi, care face dovada capacit$ii de a adopta re%ultate din ndeplinirea garaniilor morale )i condiiilor materiale nece'are de%volt$rii depline )i armonioa'e a per'onalit$ii copilului, f) 0onvenia de la 1aga - 0onvenia a'upra proteciei copiilor )i cooper$rii n materia adopiei internaionale, nc2eiat$ la 1aga la 23 mai 4333 )i ratificat$ de "om#nia prin 5egea nr. 6!7433!, publicat$ n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, nr. 236 din 24 octombrie 433!, g) copil - per'oana care nu a mplinit v#r'ta de 46 ani 'au nu a dob#ndit capacitate deplin$ de e/erciiu, n condiiile legii, h) direcia - direcia general$ de a'i'ten$ 'ocial$ )i protecia copilului, in'tituie public$, cu per'onalitate juridic$, nfiinat$ n 'ubordinea con'iliilor judeene, re'pectiv con'iliilor locale ale 'ectoarelor municipiului 8ucure)ti, n condiiile legii, i) familie adoptatoare - 'oul )i 'oia care au adoptat 'au dore'c '$ adopte, n condiiile pre%entei legi, j) familie p$rinii )i copiii aflai n ntreinerea ace'tora, k) familie e/tin'$ - p$rinii, copilul )i rudele fire)ti ale ace'tuia, p#n$ la gradul I9 inclu'iv, l) familie 'ub'titutiv$ - per'oanele, altele dec#t cele care aparin familiei e/tin'e, care, n condiiile legii, a'igur$ cre)terea )i ngrijirea copilului, ) Oficiu - organ de 'pecialitate al admini'traiei publice centrale, cu per'onalitate juridic$, nfiinat prin reorgani%area 0omitetului "om#n pentru (dopii, cu atribuii de 'upraveg2ere )i coordonare a activit$ilor referitoare la adopie, n) p$rinte fire'c - per'oana fa$ de care copilul are 'tabilit$ filiaia firea'c$, n condiiile legii, !) planul individuali%at de protecie - documentul prin care 'e reali%ea%$ planificarea 'erviciilor, pre'taiilor )i m$'urilor de protecie 'pecial$ a copilului, pe ba%a evalu$rii p'i2o'ociale a ace'tuia )i a familiei 'ale, n vederea integr$rii copilului care a fo't 'eparat de familia 'a, ntr-un mediu familial 'tabil permanent, n cel mai 'curt timp po'ibil, ") 'tat primitor - 'tatul n care domicilia%$ adoptatorul 'au familia adoptatoare n ca%ul adopiei internaionale )i n care 'e depla'ea%$ adoptatul n urma ncuviin$rii adopiei. Art. #. - Pe tot parcur'ul procedurii de adopie direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul e'te obligat$ '$ ofere copilului informaii )i e/plicaii clare )i complete, potrivit v#r'tei )i gradului '$u

de maturitate, referitoare la etapele )i durata proce'ului de adopie, la efectele ace'teia, precum )i la adoptator 'au familia adoptatoare )i rudele ace'tora. CAPITOLUL II 0ondiiile de fond ale adopiei Art. $. - %1) (dopia 'e nc2eie numai dac$ acea'ta e'te n intere'ul 'uperior al copilului. %2) 0opilul poate fi adoptat p#n$ la mplinirea v#r'tei majoratului civil. %3) Per'oana major$ poate fi adoptat$ numai dac$ adoptatorul 'au familia adoptatoare a cre'cut-o n timpul minorit$ii 'ale. Art. &. - %1) .n cadrul procedurii de adopie 'e iau m$'urile nece'are pentru ca fraii '$ fie ncredinai mpreun$. %2) .ncredinarea 'eparat$ a frailor n vederea adopiei, precum )i adopia ace'tora de c$tre per'oane 'au familii diferite 'e pot face numai dac$ ace't lucru e'te n intere'ul lor 'uperior. Art. 7. - %1) 0opilul, re'pectiv majorul avut n vedere la art. 5 alin. :3;, nu poate fi adoptat de mai muli adoptatori nici 'imultan, nici 'ucce'iv. %2) Prin e/cepie de la prevederile alin. :4;, poate fi ncuviinat$, dup$ ca%, adopia 'imultan$ 'au adopii 'ucce'ive, atunci c#nd adoptatorii 'unt 'oi )i 'oie. %3) Prin e/cepie de la prevederile alin. :4; )i :2;, poate fi ncuviinat$ o nou$ adopie atunci c#nd+ a) adoptatorul 'au 'oii adoptatori au decedat, n ace't ca%, adopia anterioar$ 'e con'ider$ de'f$cut$ pe data r$m#nerii irevocabile a 2ot$r#rii judec$tore)ti de ncuviinare a noii adopii, b) adopia anterioar$ a ncetat din orice alt motiv. Art. '. %1) (dopia ntre frai e'te inter%i'$. %2) (dopia a doi 'oi 'au fo)ti 'oi de c$tre acela)i adoptator 'au familie adoptatoare, precum )i adopia ntre 'oi 'au fo)ti 'oi 'unt inter%i'e. %3) Per'oanele cu boli p'i2ice )i 2andicap mintal nu pot adopta. Art. (. - %1) Pot adopta numai per'oanele care au capacitate deplin$ de e/erciiu )i care 'unt cu cel puin 46 ani mai n v#r't$ dec#t cel pe care dore'c '$ l adopte. %2) Pentru motive temeinice, in'tana judec$torea'c$ poate ncuviina adopia c2iar dac$ diferena de v#r't$ dintre adoptat )i adoptatori e'te mai mic$ de 46 ani, dar n nici o 'ituaie, mai puin de 45 ani. Art. 1). - %1) (doptatorul 'au familia adoptatoare trebuie '$ ndeplinea'c$ garaniile morale )i condiiile materiale nece'are de%volt$rii depline )i armonioa'e a per'onalit$ii copilului. %2) .ndeplinirea garaniilor )i condiiilor prev$%ute la alin. :4; 'e ate't$ de c$tre autorit$ile competente, potrivit prevederilor pre%entei legi. Art. 11. - %1) Per'oanele care trebuie '$ con'imt$ la adopie 'unt urm$toarele+ a) p$rinii fire)ti 'au, dup$ ca%, tutorele copilului ai c$rui p$rini fire)ti 'unt decedai, necuno'cui, declarai mori 'au di'p$rui ori pu)i 'ub interdicie, n condiiile legii, b) copilul care a mplinit v#r'ta de 4 ani, c) adoptatorul 'au, dup$ ca%, familia adoptatoare. %2) <u e'te valabil con'im$m#ntul dat n con'iderarea promi'iunii 'au efectu$rii unei contrapre'taii, indiferent de natura ace'teia, fie ea anterioar$ 'au ulterioar$. Art. 12. - %1) 0on'im$m#ntul la adopie trebuie '$ fie dat de c$tre p$rinii fire)ti ai copilului. .n ca%ul adopiei copilului )i de c$tre 'oul adoptatorului, con'im$m#ntul trebuie e/primat de c$tre 'oul care e'te deja p$rinte adoptator al copilului. %2) P$rintele 'au p$rinii dec$%ui din drepturile p$rinte)ti 'au c$rora li '-a aplicat pedeap'a inter%icerii drepturilor p$rinte)ti p$'trea%$ dreptul de a con'imi la adopia copilului. 0on'im$m#ntul repre%entantului legal e'te obligatoriu. %3) &ac$ unul dintre p$rinii fire)ti e'te decedat, necuno'cut, declarat, n condiiile legii, mort 'au di'p$rut, pu' 'ub interdicie, precum )i dac$ 'e afl$, din orice mprejurare, n impo'ibilitate de a-)i manife'ta voina, con'im$m#ntul celuilalt p$rinte e'te nde'tul$tor. %#) 0on'im$m#ntul p$rinilor fire)ti ai copilului nu e'te nece'ar dac$ ambii 'e g$'e'c n oricare dintre 'ituaiile prev$%ute la alin. :3;, precum )i n ca%ul adopiei prev$%ute la art. 5 alin. :3;. Art. 13. - .n mod e/cepional, in'tana judec$torea'c$ poate trece pe'te refu%ul p$rinilor fire)ti 'au, dup$ ca%, al tutorelui de a con'imi la adopia copilului, dac$ 'e dovede)te, prin orice mijloc de prob$, c$ ace)tia refu%$ n mod abu%iv '$-)i dea con'im$m#ntul la adopie )i in'tana aprecia%$ c$ adopia

e'te n intere'ul 'uperior al copilului, in#nd 'eama )i de opinia ace'tuia dat$ n condiiile art. 44 alin. :4; lit. b;, cu motivarea e/pre'$ a 2ot$r#rii n acea't$ privin$. Art. 1#. - P$rinii fire)ti ai copilului 'au, dup$ ca%, tutorele ace'tuia trebuie '$ con'imt$ la adopie n mod liber, necondiionat, )i numai dup$ ce au fo't informai n mod core'pun%$tor a'upra con'ecinelor adopiei, n 'pecial a'upra ncet$rii leg$turilor de rudenie ale copilului. &irecia n a c$rei ra%$ teritorial$ locuie'c p$rinii fire)ti 'au, dup$ ca%, tutorele e'te obligat$ '$ a'igure con'ilierea )i informarea ace'tora naintea e/prim$rii de c$tre ace)tia a con'im$m#ntului la adopie )i '$ ntocmea'c$ un raport n ace't 'en'. Art. 1$. - %1) 0on'im$m#ntul p$rinilor fire)ti 'au, dup$ ca%, al tutorelui 'e d$ n faa in'tanei judec$tore)ti o dat$ cu 'oluionarea cererii de de'c2idere a procedurii adopiei. %2) .n ca%ul adopiei copilului de c$tre 'oul p$rintelui '$u, con'im$m#ntul p$rintelui fire'c 'e d$ n form$ autentic$ prin act notarial. %3) O dat$ cu 'olicitarea con'im$m#ntului prev$%ut la alin. :4;, in'tana 'olicit$ direciei raportul care confirm$ ndeplinirea obligaiei prev$%ute la art. 4!. Art. 1&. - %1) 0on'im$m#ntul la adopie al p$rinilor fire)ti ai copilului 'au, dup$ ca%, al tutorelui poate fi dat numai dup$ trecerea unui termen de = de %ile de la data na)terii copilului n'cri'$ n certificatul de na)tere. %2) P$rintele fire'c 'au, dup$ ca%, tutorele poate revoca con'im$m#ntul n termen de 3 de %ile de la data e/prim$rii lui n condiiile legii. Art. 17. - %1) 0on'im$m#ntul la adopie al copilului care a mplinit v#r'ta de 4 ani 'e d$ n faa in'tanei judec$tore)ti, n fa%a ncuviin$rii adopiei. %2) (dopia nu va putea fi ncuviinat$ f$r$ con'im$m#ntul copilului care a mplinit v#r'ta de 4 ani. %3) (nterior e/prim$rii con'im$m#ntului, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul care a mplinit v#r'ta de 4 ani l va 'f$tui )i informa pe ace'ta, in#nd 'eama de v#r'ta )i de maturitatea 'a, n 'pecial a'upra con'ecinelor adopiei )i ale con'im$m#ntului '$u la adopie, )i va ntocmi un raport n ace't 'en'. Art. 1'. - %1) 0on'im$m#ntul adoptatorului 'au familiei adoptatoare 'e d$ n faa in'tanei judec$tore)ti o dat$ cu 'oluionarea cererii de ncuviinare a adopiei. %2) &ac$ per'oana care dore)te '$ adopte e'te c$'$torit$, e'te nece'ar )i con'im$m#ntul 'oului '$u, cu e/cepia ca%urilor n care ace'ta e'te n impo'ibilitate de a-)i manife'ta voina. &i'po%iiile alin. :4; 'e aplic$ n mod core'pun%$tor. CAPITOLUL III Procedura adopiei interne *+C,IU-+A 1 (te'tarea adoptatorului 'au a familiei adoptatoare Art. 1(. - %1) >valuarea garaniilor morale )i a condiiilor materiale ale adoptatorului 'au familiei adoptatoare 'e face, pe ba%a 'olicit$rii lor, de c$tre direcia de la domiciliul ace'tora )i trebuie '$ aib$ n vedere+ a) per'onalitatea, 'tarea '$n$t$ii )i 'ituaia economic$ a adoptatorului 'au familiei adoptatoare, viaa familial$, condiiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil, b) motivele pentru care adoptatorul 'au familia adoptatoare dore)te '$ adopte, c) motivele pentru care, n ca%ul n care numai unul dintre cei doi 'oi 'olicit$ '$ adopte un copil, cel$lalt 'o nu 'e a'ocia%$ la cerere, d) impedimente de orice natur$ relevante pentru capacitatea de a adopta. %2) Pe ba%a re%ultatelor evalu$rii prev$%ute la alin. :4;, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul adoptatorului 'au familiei adoptatoare decide, n termen de = de %ile de la data depunerii cererii de evaluare de c$tre adoptator 'au familia adoptatoare, dac$ ace'ta 'au ace)tia 'unt 'au nu api '$ adopte. .n ca%ul unui re%ultat favorabil al evalu$rii, direcia va elibera ate'tatul de per'oan$ 'au familie apt$ '$ adopte. %3) (te'tatul eliberat de direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ adoptatorul 'au familia adoptatoare e'te valabil pentru o perioad$ de un an. 9alabilitatea ace'tui ate'tat poate fi prelungit$ anual, cu condiia re'pect$rii acelora)i condiii prev$%ute la alin. :4; )i n urma unei 'olicit$ri de rennoire din partea adoptatorului 'au familiei adoptatoare.

%#) .n ca%ul unui re%ultat nefavorabil al evalu$rii, adoptatorul 'au familia adoptatoare au dreptul '$ 'olicite direciei, n termen de 3 de %ile de la comunicarea re%ultatului, reevaluarea. %$) "e%ultatul nefavorabil al reevalu$rii poate fi atacat, n termen de 45 %ile de la data comunic$rii, la in'tana competent$ n materia adopiei de la domiciliul adoptatorului. Art. 2). Obinerea ate'tatului nu e'te nece'ar$ n urm$toarele ca%uri+ a) pentru adopia prev$%ut$ la art. 5 alin. :3;, b) pentru adopia copilului de c$tre 'oul p$rintelui fire'c 'au adoptiv. Art. 21. - Pe parcur'ul proce'ului de evaluare, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ adoptatorul 'au familia adoptatoare e'te obligat$ '$ a'igure ace'tora 'erviciile de preg$tire7con'iliere nece'are pentru a-)i a'uma n cuno)tin$ de cau%$ )i n mod core'pun%$tor rolul de p$rinte. *+C,IU-+A a 2-a &e'c2iderea procedurii adopiei interne Art. 22. - %1) Pe ba%a planului individuali%at de protecie, a'tfel cum e'te ace'ta reglementat de 5egea nr. 27272 ! privind protecia )i promovarea drepturilor copilului, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului efectuea%$ demer'uri pentru reintegrarea copilului n familie 'au, dup$ ca%, pentru pla'amentul copilului n familia e/tin'$ 'au 'ub'titutiv$. %2) Planul individuali%at de protecie poate avea ca finalitate adopia intern$ dac$ demer'urile pentru reintegrarea copilului n familie 'au n familia l$rgit$ au e)uat. %3) &irecia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul va 'e'i%a, n termen de 3 de %ile de la finali%area demer'urilor prev$%ute la alin. :2;, in'tana judec$torea'c$ de la domiciliul copilului, pentru a 'e ncuviina de'c2iderea procedurii adopiei interne. Art. 23. - %1) .ncuviinarea de'c2iderii procedurii adopiei interne 'e face numai dac$+ a) planul individuali%at de protecie 'tabile)te nece'itatea adopiei interne, b) p$rinii copilului 'au, dup$ ca%, tutorele )i e/prim$ con'im$m#ntul la adopie, n condiiile pre%entei legi, di'po%iiile art. 42 alin. :2;, :3; 'au :!; ori ale art. 43 'e aplic$ n mod core'pun%$tor. %2) &irecia face dovada efectu$rii core'pun%$toare a demer'urilor prev$%ute la art. 22 alin. :4; )i :2;. .n 'ituaia copilului pentru care '-a in'tituit tutela, ncuviinarea de'c2iderii procedurii adopiei interne 'e face la 'olicitarea direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul, numai dac$ in'tana con'tat$ ndeplinirea condiiei prev$%ute la alin. :4; lit. b; )i aprecia%$ c$ de'c2iderea procedurii adopiei interne e'te n intere'ul 'uperior al copilului. %3) 1ot$r#rea judec$torea'c$ irevocabil$ prin care in'tana admite cererea direciei produce urm$toarele efecte+ a) drepturile )i obligaiile p$rinte)ti ale p$rinilor fire)ti 'au, dup$ ca%, cele e/ercitate de per'oane fi%ice 'au juridice 'e 'u'pend$, b) drepturile )i obligaiile p$rinte)ti 'unt e/ercitate de c$tre con'iliul judeean 'au, dup$ ca%, con'iliul local al 'ectorului municipiului 8ucure)ti n a c$rui ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul. %#) Prin e/cepie, efectele 2ot$r#rii judec$tore)ti prev$%ute la alin. :3; ncetea%$ de drept dac$, n termen de un an de la data r$m#nerii irevocabile a 2ot$r#rii, direcia nu a identificat o per'oan$ 'au familie core'pun%$toare pentru copil )i nu a iniiat procedurile prev$%ute de pre%enta lege n vederea reali%$rii unei adopii interne. %$) .n 'ituaia prev$%ut$ la alin. :!;, direcia e'te obligat$ '$ revi%uia'c$ planul individuali%at de protecie a copilului )i '$ 'olicite in'tanei judec$tore)ti, n funcie de finalitatea ace'tuia, urm$toarele+ a) meninerea, modificarea 'au ncetarea m$'urii de protecie a copilului, b) ncuviinarea unei noi proceduri de de'c2idere a adopiei. Art. 2#. - &i'po%iiile pre%entei 'eciuni nu 'unt aplicabile n ca%ul adopiilor prev$%ute la art. 5 alin. :3; )i art. 2 lit. b;. *+C,IU-+A a 3-a .ncredinarea n vederea adopiei Art. 2$. - %1) (dopia nu poate fi ncuviinat$ de c$tre in'tana judec$torea'c$ dec#t dup$ ce copilul a fo't ncredinat pentru o perioad$ de 3 de %ile per'oanei 'au familiei care dore)te '$-l adopte, a'tfel nc#t in'tana '$ poat$ aprecia, n mod raional, a'upra relaiilor de familie care '-ar 'tabili dac$ adopia ar fi ncuviinat$.

%2) 0apacitatea de adaptare, fi%ic$ )i p'i2ic$, a copilului, la noul mediu familial va fi anali%at$ n raport cu condiiile de natur$ 'ocioprofe'ional$, economic$, cultural$, de limb$, religie )i cu orice alte a'emenea elemente caracteri'tice locului n care tr$ie)te copilul n perioada ncredin$rii )i care ar putea avea relevan$ n aprecierea evoluiei ulterioare a ace'tuia n ca%ul ncuviin$rii adopiei. Art. 2&. - %1) .n termen de 3 de %ile de la data r$m#nerii definitive )i irevocabile a 2ot$r#rii judec$tore)ti prin care '-a ncuviinat de'c2iderea procedurii adopiei interne, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului efectuea%$ demer'urile nece'are identific$rii celui mai potrivit adoptator 'au celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copil. %2) .n termenul prev$%ut la alin. :4;, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului anali%ea%$ cu prioritate po'ibilitatea ncredin$rii copilului n vederea adopiei cu prioritate unei rude din familia e/tin'$, cu e/cepia ca%ului prev$%ut la art. 6 alin. :4;, a'i'tentului maternal profe'ioni't la care 'e afl$ copilul ori unei alte per'oane 'au familii la care copilul 'e afl$ n pla'ament. %3) &ac$ nu e/i't$ 'olicit$ri din partea per'oanelor 'au familiilor prev$%ute la alin. :2;, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului efectuea%$ demer'uri n vederea identific$rii pe ra%a 'a admini'trativ-teritorial$ a unei per'oane 'au familii ate'tate )i aflate n evidena Oficiului. %#) &ac$, dup$ e/pirarea termenului prev$%ut la alin. :4;, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului nu a identificat o per'oan$ 'au o familie adoptatoare dintre per'oanele prev$%ute la alin. :2; )i :3;, 'olicit$ Oficiului ca n termen de 5 %ile '$-i tran'mit$ li'ta centrali%at$ la nivel naional a per'oanelor 'au familiilor adoptatoare ate'tate )i n'cri'e n "egi'trul naional pentru adopii. %$) (legerea adoptatorului 'au a familiei adoptatoare potrivite pentru copil 'e face n termen de = de %ile de la primirea li'tei centrali%ate, de c$tre direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului, in#nd cont de intere'ul 'uperior al ace'tuia, informaiile cuprin'e n ate'tatul adoptatorului )i, re'pectiv, de evoluia 'ituaiei copilului p#n$ la acea dat$. %&) ?electarea adoptatorului 'au a familiei adoptatoare 'e notific$, n termen de 3 %ile, direciei de la domiciliul ace'tora. Art. 27. - %1) .n urma proce'ului de 'elecie, direcia de la domiciliul copilului verific$ )i con'tat$ compatibilitatea ace'tuia cu adoptatorul 'au cu familia adoptatoare. %2) &eterminarea compatibilit$ii 'e reali%ea%$ lu#ndu-'e n con'iderare nevoile copilului, dorinele )i opiniile e/primate de ace'ta, acord#ndu-le importana cuvenit$. Intere'ul 'uperior al copilului trebuie luat n con'iderare cu prioritate. %3) .n 'ituaia n care, n urma efectu$rii verific$rii prev$%ute la alin. :4; )i :2;, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului con'tat$ compatibilitatea ace'tuia cu per'oana 'au familia adoptatoare 'electat$, 'e'i%ea%$ de ndat$ in'tana judec$torea'c$ pentru ncredinarea copilului n vederea adopiei. Art. 2'. - .ncredinarea n vederea adopiei 'e di'pune de c$tre in'tana judec$torea'c$ de la domiciliul copilului pentru o perioad$ de 3 de %ile. Art. 2(. - %1) .ncredinarea n vederea adopiei nu e'te nece'ar$ n urm$toarele ca%uri+ a) pentru adopia prev$%ut$ la art. 5 alin. :3;, b) pentru adopia prev$%ut$ la art. 2 lit. b;, c) pentru adopia copilului pentru care a fo't de'c2i'$ procedura adopiei interne )i ace'ta a fo't pla'at la adoptator 'au la familia adoptatoare, iar m$'ura pla'amentului durea%$ de cel puin 3 de %ile, d) pentru adopia copilului de c$tre tutorele '$u, dac$ au trecut cel puin 3 de %ile de la data in'tituirii tutelei. %2) .n 'ituaiile prev$%ute la alin. :4; lit. a; )i b; per'oana 'au familia care dore)te '$ adopte va putea 'olicita n mod direct in'tanei judec$tore)ti ncuviinarea adopiei, n condiiile pre%entei legi. Art. 3). - %1) Pe durata ncredin$rii copilului n vederea adopiei, domiciliul ace'tuia 'e afl$ la per'oana 'au familia c$reia i-a fo't ncredinat. >fectuarea actelor obi)nuite nece'are e/ercit$rii drepturilor )i ndeplinirii obligaiilor p$rinte)ti, cu e/cepia celor care conduc la nc2eierea unui act juridic, 'e reali%ea%$ de c$tre per'oana 'au familia c$reia ace'ta i-a fo't ncredinat. %2) &reptul de a repre%enta copilul n actele juridice 'au, dup$ ca%, de a ncuviina actele pe care ace'ta le nc2eie, precum )i dreptul de a admini'tra bunurile copilului 'e e/ercit$ de c$tre con'iliul judeean 'au local al 'ectorului municipiului 8ucure)ti n a c$rui ra%$ teritorial$ domicilia%$ per'oana 'au familia c$reia i-a fo't ncredinat copilul n vederea adopiei. &reptul de admini'trare poate fi delegat, n mod e/cepional, c$tre per'oana 'au familia c$reia i '-a ncredinat copilul pentru efectuarea unor

acte 'peciale, n intere'ul copilului, care vor fi e/pre' menionate n cuprin'ul documentului prin care 'e acord$ delegarea. Art. 31. - %1) .n perioada ncredin$rii copilului n vederea adopiei, direcia de la domiciliul adoptatorului 'au familiei adoptatoare urm$re)te evoluia copilului )i a relaiilor dintre ace'ta )i per'oana 'au familia c$reia i-a fo't ncredinat, ntocmind n ace't 'en' rapoarte bilunare. %2) 5a 'f#r)itul perioadei de ncredinare n vederea adopiei, direcia ntocme)te un raport final referitor la evoluia relaiilor dintre copil )i adoptatori, pe care l comunic$ in'tanei competente n vederea 'oluion$rii cererii de ncuviinare a adopiei. %3) .ntocmirea )i comunicarea raportului prev$%ut la alin. :2; 'unt obligatorii )i n ca%ul adopiei copilului aflat n una dintre 'ituaiile prev$%ute la art. 23 alin. :4; lit. c; )i d;. %#) 0ererea de ncuviinare a adopiei adre'at$ in'tanei judec$tore)ti prelunge)te de drept perioada de ncredinare p#n$ la 'oluionarea cererii prin 2ot$r#re judec$torea'c$ irevocabil$. Art. 32. - %1) &ac$ pe durata perioadei de ncredinare n vederea adopiei direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ adoptatorul 'au familia adoptatoare con'tat$ neadaptarea copilului cu per'oana 'au familia adoptatoare ori e/i'tena oric$ror alte motive de natur$ '$ mpiedice finali%area procedurii de adopie, 'e'i%ea%$ de ndat$ in'tana judec$torea'c$, n vederea revoc$rii 'au, dup$ ca%, prelungirii m$'urii ncredin$rii. %2) &i'po%iiile privind procedura de judecat$ a cererilor referitoare la ncredinare 'e aplic$ n mod core'pun%$tor )i n ca%ul cererilor prev$%ute la alin. :4;. 1ot$r#rea prin care in'tana de fond di'pune revocarea 'au prelungirea ncredin$rii e'te e/ecutorie de drept. Art. 33. - &ac$, n 'ituaia prev$%ut$ la art. 32 alin. :4;, in'tana judec$torea'c$ di'pune revocarea m$'urii ncredin$rii, direcia e'te obligat$ '$ reia procedura prev$%ut$ la art. 2= )i 27. *+C,IU-+A a #-a .ncuviinarea adopiei Art. 3#. - .ncuviinarea adopiei e'te de competena in'tanelor judec$tore)ti. Art. 3$. - %1) 0ererea de ncuviinare a adopiei poate fi introdu'$ direct de c$tre adoptator 'au familia adoptatoare n 'ituaia adopiei prev$%ute la art. 5 alin. :3; )i art. 2 lit. b;, n toate celelalte ca%uri cererea de ncuviinare a adopiei put#nd fi introdu'$ fie de c$tre adoptator 'au familia adoptatoare, fie de c$tre direcia de la domiciliul ace'tora, la 'f#r)itul perioadei de ncredinare n vederea adopiei 'au, dup$ ca%, la mplinirea termenelor prev$%ute pentru adopia copilului aflat n una dintre 'ituaiile indicate la art. 23 alin. :4; lit. c; )i d;. %2) 0ererea de ncuviinare a adopiei e'te n'oit$ de urm$toarele acte+ a) certificatul de na)tere al copilului, n copie legali%at$, b) certificatul medical privind 'tarea de '$n$tate a copilului, eliberat de c$tre unit$i publice nominali%ate de c$tre direcia de '$n$tate public$, c) ate'tatul valabil al adoptatorului 'au familiei adoptatoare, d) 2ot$r#rea judec$torea'c$ irevocabil$ de ncredinare n vederea adopiei, e) certificatele de na)tere ale adoptatorului 'au ale 'oului )i 'oiei din familia adoptatoare, n copie legali%at$, f) certificatul de c$'$torie al adoptatorului 'au al 'oilor din familia adoptatoare, n copie legali%at$, g) ca%ierul judiciar al adoptatorului 'au, dup$ ca%, al fiec$rui membru al familiei adoptatoare, h) certificatul medical privind 'tarea de '$n$tate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe li'ta c$ruia e'te n'cri', i) documentele doveditoare cu privire la e/primarea con'im$m#ntului p$rinilor fire)ti, n m$'ura n care nu '-a pronunat anterior o 2ot$r#re judec$torea'c$ de ncuviinare a de'c2iderii procedurii adopiei interne a copilului, di'po%iiile art. 42 alin. :3; 'au :!; ori ale art. 43 'e aplic$ n mod core'pun%$tor. Art. 3&. - &irecia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ per'oana 'au familia adoptatoare va avea obligaia de a depune rapoartele finale prev$%ute la art. 34 alin. :2; 'au, dup$ ca%, art. 34 alin. :3;, p#n$ cel mai t#r%iu cu 5 %ile naintea termenului la care a fo't citat$ pentru judecarea cau%ei, precum )i, dup$ ca%, de a da in'tanei judec$tore)ti orice relaii nece'are pentru 'oluionarea cererii de ncuviinare a adopiei. Art. 37. - %1) In'tana judec$torea'c$ va admite cererea de ncuviinare a adopiei numai dac$, pe ba%a

probelor admini'trate, )i-a format convingerea c$ adopia e'te n intere'ul 'uperior al copilului. %2) .n termen de 5 %ile de la r$m#nerea irevocabil$ a 2ot$r#rii judec$tore)ti prin care '-a ncuviinat adopia, direcia care a participat la judecarea cererii de ncuviinare a adopiei va n)tiina n 'cri' p$rinii fire)ti de'pre acea'ta. Art. 3'. - %1) &irecia de la domiciliul copilului va urm$ri )i va ntocmi rapoarte trime'triale cu privire la evoluia copilului )i a relaiilor dintre ace'ta )i p$rinii '$i adoptivi pe o perioad$ de cel puin 2 ani dup$ ncuviinarea adopiei. %2) &irecia de la domiciliul copilului are obligaia '$ a'igure p$rinilor adoptivi 'ervicii po'tadopie. CAPITOLUL I. Procedura adopiei internaionale *+C,IU-+A 1 &i'po%iii generale Art. 3(. - (dopia internaional$ a copilului care are domiciliul n "om#nia poate fi ncuviinat$ numai n 'ituaia n care adoptatorul 'au unul dintre 'oii din familia adoptatoare care domicilia%$ n 'tr$in$tate e'te bunicul copilului pentru care a fo't ncuviinat$ de'c2iderea procedurii adopiei interne. Art. #). - %1) 0ererea de ncuviinare a adopiei 'e tran'mite in'tanei judec$tore)ti de c$tre Oficiu. %2) In'tana judec$torea'c$ 'e va pronuna, n condiiile pre%entei legi, numai dup$ anali%area raportului direciei referitor la e/i'tena altor 'olicit$ri 'imilare din partea rudelor copilului p#n$ la gradul I9, cu domiciliul n "om#nia. Art. #1. - (dopia internaional$ are efectele prev$%ute la art. 5 -53 )i pre'upune depla'area copilului pe teritoriul 'tatului primitor, n urma ncuviin$rii adopiei de c$tre in'tana judec$torea'c$ rom#n$. Art. #2. - (dopia internaional$, n ca%ul n care adoptatul are domiciliul n 'tr$in$tate, iar adoptatorul 'au familia adoptatoare are domiciliul n "om#nia, e'te 'upu'$ di'po%iiilor art. 3 -33 din 5egea nr. 4 574332 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat. *+C,IU-+A a 2-a (te'tarea adoptatorului 'au familiei adoptatoare din 'tatul de primire Art. #3. - %1) 0ererile per'oanelor 'au familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui 'tat, parte a 0onveniei de la 1aga, )i care dore'c '$ adopte un copil din "om#nia 'unt tran'mi'e Oficiului prin intermediul autorit$ii centrale competente din 'tatul re'pectiv 'au al organi%aiilor 'ale acreditate. %2) .n ca%ul 'tatelor care nu 'unt p$ri la 0onvenia de la 1aga, cererile prev$%ute la alin. :4; 'e tran'mit Oficiului prin intermediul autorit$ii de'emnate cu atribuii n domeniul adopiei internaionale 'au prin intermediul organi%aiilor acreditate n ace't 'en' n 'tatul de primire. %3) Organi%aiile acreditate prev$%ute la alin. :4; )i :2; trebuie '$ fie autori%ate )i de Oficiu, n conformitate cu metodologia aprobat$ prin 2ot$r#re a @uvernului. Art. ##. - 0ererea adoptatorului 'au familiei adoptatoare e'te luat$ n eviden$ de Oficiu numai dac$ autoritatea central$ competent$ din 'tatul primitor 'au organi%aiile 'ale acreditate )i autori%ate n condiiile legii ate't$ c$+ a) adoptatorul 'au familia adoptatoare ndepline)te condiiile de eligibilitate pentru adopie )i e'te apt '$ adopte n conformitate cu legi'laia aplicabil$ n 'tatul primitor, b) adoptatorul 'au familia adoptatoare a beneficiat de con'ilierea nece'ar$ n vederea adopiei n 'tatul primitor, c) e'te a'igurat$ urm$rirea evoluiei copilului dup$ adopie pe o perioad$ de cel puin 2 ani, d) 'unt a'igurate 'ervicii po'tadopie pentru copil )i familie n 'tatul primitor. Art. #$. - %1) 0ererile tran'mi'e Oficiului trebuie n'oite de urm$toarele documente+ a) un raport ntocmit de autorit$ile competente din 'tatul primitor, cuprin%#nd informaii cu privire la identitatea per'oanelor care dore'c '$ adopte, capacitatea )i aptitudinea lor de a adopta, 'ituaia lor per'onal$, familial$, material$ )i medical$, mediul 'ocial, motivele care i determin$ '$ adopte un copil din "om#nia, precum )i cu privire la copiii pe care ar putea '$-i primea'c$ 'pre adopie, conclu%iile raportului vor fi 'u'inute prin documentele eliberate de autorit$ile competente din 'tatul primitor, b) certificatele de na)tere )i c$'$torie )i actele de identitate ale per'oanelor care dore'c '$ adopte, n copie legali%at$ )i n'oite de traducerea lor legali%at$ n limba rom#n$,

c) ca%ierele judiciare ale per'oanelor care dore'c '$ adopte, d) raport medical ntocmit 'eparat pentru fiecare adoptator, e) actul din care '$ re%ulte c$ e/i't$ garania c$ adoptatul are po'ibilitatea '$ intre )i '$ locuia'c$ permanent n 'tatul primitor. %2) &ocumentele prev$%ute la alin. :4; lit. a;, c;, d; )i e; vor fi pre%entate n original )i n'oite de traducerea legali%at$ n limba rom#n$. *+C,IU-+A a 3-a .ncuviinarea adopiei internaionale de c$tre in'tan$ Art. #&. - %1) 0ererea de ncuviinare a adopiei, n'oit$ de documentele prev$%ute la art. !3-!5, 'e naintea%$ de c$tre Oficiu in'tanei judec$tore)ti. %2) Prevederile cap. 9II 'e aplic$ n mod core'pun%$tor. %3) Oficiul are obligaia de a 'e a'igura c$ adoptatul va beneficia n ara 'tr$in$ de garaniile )i normele ec2ivalente acelora e/i'tente n ca%ul unei adopii naionale, la pronunarea a'upra cererii de ncuviinare a adopiei in'tana judec$torea'c$ va avea n vedere )i documentul care ate't$ ndeplinirea ace'tei obligaii. Art. #7. - Pe ba%a 2ot$r#rii judec$tore)ti irevocabile de ncuviinare a adopiei, Oficiul eliberea%$, n termen de 3 %ile de la data comunic$rii ace'teia, un certificat care ate't$ c$ adopia e'te conform$ cu normele 0onveniei de la 1aga. Art. #'. - &epla'area adoptatului din "om#nia n 'tatul de domiciliu al adoptatorului 'au al familiei adoptatoare e'te po'ibil$ numai atunci c#nd 2ot$r#rea de ncuviinare a adopiei e'te irevocabil$. (doptatul 'e depla'ea%$ numai n'oit de adoptator 'au de familia adoptatoare, n condiii de 'iguran$ core'pun%$toare nevoilor adoptatului. Art. #(. - %1) Oficiul are obligaia '$ urm$rea'c$ evoluia copilului )i a relaiilor dintre ace'ta )i p$rintele 'au p$rinii '$i adoptivi cel puin 2 ani dup$ ncuviinarea adopiei, prin intermediul autorit$ii centrale competente 'au al organi%aiei acreditate ori autori%ate din 'tatul de domiciliu al p$rinilor adoptivi. %2) .n 'copul ndeplinirii obligaiei prev$%ute la alin. :4;, Oficiul trebuie '$ 'olicite tran'miterea de rapoarte trime'triale autorit$ii centrale competente 'au organi%aiei acreditate )i autori%ate din 'tatul primitor. %3) .n ca%ul n care, ulterior adopiei internaionale, adoptatorul 'au familia adoptatoare )i 'tabile)te domiciliul n "om#nia, urm$rirea evoluiei copilului cade n 'arcina direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ adoptatul )i are domiciliul. CAPITOLUL . >fectele adopiei Art. $). - %1) (dopia produce efecte numai de la data r$m#nerii irevocabile a 2ot$r#rii judec$tore)ti prin care a fo't ncuviinat$. %2) Prin adopie 'e 'tabile'c filiaia ntre adoptat )i cel care adopt$, precum )i leg$turi de rudenie ntre adoptat )i rudele adoptatorului. %3) .n momentul 'tabilirii filiaiei prin adopie, rudenia firea'c$ dintre adoptat )i de'cendenii '$i, pe de o parte, )i p$rinii '$i fire)ti )i rudele ace'tora, pe de alt$ parte, ncetea%$, cu e/cepia adopiei prev$%ute la art. 2 lit. b;, ca% n care ncetarea raporturilor de rudenie 'e aplic$ numai n raport cu p$rintele fire'c )i rudele p$rintelui fire'c care nu e'te c$'$torit cu adoptatorul. %#) Impedimentul la c$'$torie i%vor#t din rudenie e/i't$, potrivit legii, at#t ntre adoptat )i de'cendenii ace'tuia, pe de o parte, )i rudele 'ale fire)ti, pe de alt$ parte, c#t )i ntre adoptat )i de'cendenii ace'tuia, pe de o parte, )i per'oanele cu care a devenit rud$ prin efectul adopiei, pe de alt$ parte. %$) >fectele adopiei internaionale, precum )i efectele n ca%ul anul$rii adopiei internaionale a'upra cet$eniei adoptatului 'unt cele prev$%ute de 5egea cet$eniei rom#ne nr. 2474334, republicat$, cu modific$rile )i complet$rile ulterioare. Art. $1. - %1) (doptatorul are fa$ de copilul adoptat drepturile )i ndatoririle p$rintelui fire'c fa$ de copilul '$u. %2) .n ca%ul n care adoptatorul e'te 'oul p$rintelui fire'c al adoptatului, drepturile )i ndatoririle p$rinte)ti 'e e/ercit$ de c$tre adoptator )i p$rintele fire'c c$'$torit cu ace'ta.

%3) (doptatul are fa$ de adoptator drepturile )i ndatoririle de orice natur$ pe care le are o per'oan$ fa$ de p$rinii '$i fire)ti. Art. $2. - %1) (doptatorii vor informa copilul c$ e'te adoptat, de ndat$ ce v#r'ta )i gradul de maturitate ale ace'tuia o permit. %2) (doptatorii )i adoptatul au dreptul '$ obin$ din partea autorit$ilor competente e/tra'e din regi'trele publice al c$ror coninut ate't$ faptul, data )i locul na)terii, dar nu de%v$luie n mod e/pre' adopia )i nici identitatea p$rinilor fire)ti. %3) Identitatea p$rinilor fire)ti ai adoptatului poate fi de%v$luit$ nainte de dob#ndirea de c$tre ace'ta a capacit$ii depline de e/erciiu numai pentru motive medicale, cu autori%area in'tanei judec$tore)ti, la cererea oric$ruia dintre adoptatori, a adoptatului, 'oului 'au de'cendenilor ace'tuia ori a repre%entantului unei in'tituii medicale 'au unui 'pital. %#) &up$ dob#ndirea capacit$ii depline de e/erciiu, adoptatul poate 'olicita tribunalului n a c$rui ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul '$u ori, n ca%ul n care el nu are domiciliul n "om#nia, Aribunalului 8ucure)ti, '$-i autori%e%e acce'ul la informaiile aflate n po'e'ia oric$ror autorit$i publice cu privire la identitatea p$rinilor '$i fire)ti. %$) In'tana citea%$ direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului, Oficiul, precum )i orice alt$ per'oan$ a c$rei a'cultare poate fi util$ pentru 'oluionarea cererii )i va putea admite cererea dac$, potrivit probelor admini'trate, con'tat$ c$ acce'ul la informaiile 'olicitate nu e'te d$un$tor integrit$ii p'i2ice )i ec2ilibrului emoional ale 'olicitantului )i dac$ adoptatul n cau%$ a beneficiat de con'iliere din partea direciei. Art. $3. %1) (doptatul dob#nde)te prin adopie numele adoptatorului. %2) &ac$ adopia 'e face de c$tre 2 'oi ori de c$tre 'oul care adopt$ copilul celuilalt 'o, iar 'oii au nume comun, adoptatul va purta ace't nume. .n ca%ul n care 'oii nu au nume de familie comun, ei 'unt obligai '$ declare in'tanei judec$tore)ti care ncuviinea%$ adopia numele pe care adoptatul urmea%$ '$-l poarte. %3) Pentru motive temeinice, in'tana, ncuviin#nd adopia, la cererea adoptatorului 'au familiei adoptatoare )i cu con'im$m#ntul copilului care a mplinit v#r'ta de 4 ani, poate di'pune 'c2imbarea prenumelui copilului adoptat. %#) .n ca%ul adopiei unei per'oane c$'$torite care poart$ un nume comun n timpul c$'$toriei, 'oul adoptat poate primi n timpul c$'$toriei numele adoptatorului, cu con'im$m#ntul celuilalt 'o, acordat n faa in'tanei care ncuviinea%$ adopia. %$) Pe ba%a 2ot$r#rii judec$tore)ti irevocabile de ncuviinare a adopiei, 'erviciul de 'tare civil$ competent ntocme)te, n condiiile legii, un nou act de na)tere al copilului, n care adoptatorii vor fi trecui ca fiind p$rinii '$i fire)ti. 9ec2iul act de na)tere 'e va p$'tra, menion#ndu-'e pe marginea ace'tuia ntocmirea noului act. CAPITOLUL .I .ncetarea adopiei Art. $#. - (dopia ncetea%$ prin de'facere 'au ca urmare a declar$rii nulit$ii ace'teia. Art. $$. - (dopia 'e de'face n ca%ul prev$%ut la art. 7 alin. :3; lit. a;. Art. $&. - %1) (dopia e'te nul$, dac$ a fo't nc2eiat$ n alt 'cop dec#t cel al ocrotirii intere'ului 'uperior al copilului 'au cu nc$lcarea oric$ror condiii de fond 'au de form$ prev$%ute de lege. %2) 0u toate ace'tea, in'tana va putea re'pinge cererea de declarare a nulit$ii adopiei, dac$ va con'tata c$ meninerea adopiei e'te n intere'ul celui adoptat. Art. $7. - (ciunea n declararea nulit$ii adopiei aparine oric$rei per'oane intere'ate. &up$ dob#ndirea de c$tre adoptat a capacit$ii depline de e/erciiu, aciunea aparine numai ace'tuia. Art. $'. - %1) 0au%ele privind declararea nulit$ii adopiei 'e judec$ cu citarea+ a) adoptatorului 'au, dup$ ca%, a familiei adoptatoare, b) adoptatului care a dob#ndit capacitate deplin$ de e/erciiu, c) direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului 'au, n ca%ul adopiilor internaionale, a Oficiului. %2) 0opilul care a mplinit v#r'ta de 4 ani va fi ntotdeauna a'cultat. Art. $(. - %1) .n 'ituaia ncet$rii adopiei ca urmare a declar$rii nulit$ii ace'teia, adoptatul redob#nde)te numele de familie avut nainte de ncuviinarea adopiei.

%2) P$rinii fire)ti ai copilului redob#nde'c drepturile )i ndatoririle p$rinte)ti dac$ in'tana nu decide in'tituirea tutelei 'au a altor m$'uri de protecie 'pecial$ a copilului, n condiiile legii. Art. &). - 1ot$r#rile judec$tore)ti privitoare la nulitatea adopiei, r$ma'e irevocabile, 'e comunic$ Oficiului de c$tre direcie, n vederea efectu$rii meniunilor nece'are n "egi'trul naional pentru adopii. CAPITOLUL .II &i'po%iii procedurale comune Art. &1. - %1) In'tanele judec$tore)ti rom#ne 'unt competente '$ judece cererile prev$%ute de pre%enta lege dac$ cel puin una dintre p$ri are domiciliul n "om#nia. %2) In'tanele judec$tore)ti rom#ne 'unt e/clu'iv competente '$ judece proce'ele privind ncuviinarea de'c2iderii procedurii adopiei interne, ncredinarea n vederea adopiei )i ncuviinarea adopiei dac$ cel ce urmea%$ a fi adoptat are domiciliul n "om#nia )i e'te cet$ean rom#n 'au 'tr$in f$r$ cet$enie. %3) 0ererile prev$%ute de pre%enta lege 'unt de competena tribunalului n a c$rui ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul adoptatului. 0au%ele pentru judecarea c$rora nu 'e poate determina in'tana competent$ 'e judec$ de Aribunalul 8ucure)ti. %#) 0ererile de de'c2idere a procedurii adopiei interne, cererile de ncredinare a copilului n vederea adopiei )i cererile de ncuviinare a adopiei 'e judec$ n prim$ in'tan$, potrivit regulilor prev$%ute de 0artea III - &i'po%iii generale privitoare la procedurile necontencioa'e din 0odul de procedur$ civil$, cu e/cepiile prev$%ute de pre%enta lege. %$) 1ot$r#rile prin care 'e 'oluionea%$ cererile prev$%ute de pre%enta lege nu 'unt 'upu'e apelului. >/ercitarea recur'ului 'u'pend$ e/ecutarea. Art. &2. - 0ererile prev$%ute la art. =4 alin. :3; 'unt 'cutite de ta/a judiciar$ de timbru )i 'e 'oluionea%$ cu celeritate. Art. &3. - %1) 0ererile prev$%ute la art. =4 alin. :3; 'e 'oluionea%$ de complete 'peciali%ate ale in'tanei judec$tore)ti, n camera de con'iliu, cu participarea obligatorie a procurorului. Pre%entarea de c$tre direcie a raportului de anc2et$ 'ocial$ privind copilul e'te obligatorie. %2) Budecarea cererilor referitoare la de'c2iderea procedurii adopiei interne a copilului 'e face cu citarea p$rinilor fire)ti ai copilului 'au, dup$ ca%, a tutorelui )i a direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului. %3) Budecarea cererilor de ncredinare a copilului n vederea adopiei interne, precum )i a celor de ncuviinare a adopiei 'e face cu citarea direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului, a direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ adoptatorul 'au familia adoptatoare )i a per'oanei 'au familiei adoptatoare. %#) Budecarea cererilor de ncuviinare a adopiei internaionale 'e face cu citarea direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului, al per'oanei 'au familiei adoptatoare, precum )i a Oficiului. %$) Budecarea cererilor de ncuviinare a adopiei prev$%ute la art. 5 alin. :3; 'e face cu citarea adoptatorului 'au a familiei adoptatoare )i a adoptatului, iar judecarea cererilor de ncuviinare a adopiei prev$%ute la art. 2 lit. b; 'e face cu citarea adoptatorului )i a p$rinilor fire)ti ai adoptatului. Art. &#. %1) In'tana poate admini'tra orice probe admi'e de lege. %2) 5a judecarea cererii referitoare la de'c2iderea procedurii adopiei interne a copilului, precum )i a cererii de ncredinare n vederea adopiei, a'cultarea copilului care a mplinit v#r'ta de 4 ani e'te obligatorie, iar la ncuviinarea adopiei copilului care a mplinit v#r'ta de 4 ani i 'e va 'olicita con'im$m#ntul. %3) Opinia copilului e/primat$ la judecarea cererilor prev$%ute de pre%enta lege va fi luat$ n con'iderare )i i 'e va acorda importana cuvenit$, av#ndu-'e n vedere v#r'ta )i gradul ace'tuia de maturitate. .n 'ituaia n care in'tana 2ot$r$)te n contradictoriu cu opinia e/primat$ de copil, acea'ta e'te obligat$ '$ motive%e raiunile care au condu' la nl$turarea opiniei copilului. CAPITOLUL .III "egi'trul naional pentru adopii Art. &$. - %1) .n 'copul ntocmirii )i organi%$rii la nivel naional a evidenei n materia adopiei, Oficiul are obligaia de a ntocmi )i de a ine la %i "egi'trul naional pentru adopii. %2) "egi'trul conine datele referitoare la adoptatorul 'au familia adoptatoare, rom#ne )i 'tr$ine,

precum )i cele referitoare la copiii pentru care a fo't de'c2i'$ procedura adopiei interne, pentru cei pentru care a fo't pronunat$ o 2ot$r#re judec$torea'c$ de ncredinare n vederea adopiei, de ncuviinare a adopiei 'au de declarare a nulit$ii ace'teia. Art. &&. - %1) .n 'copul ntocmirii )i organi%$rii de c$tre Oficiu a evidenei prev$%ute la art. =5, direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ 'e afl$ domiciliul copilului tran'mite Oficiului copii ale urm$toarelor documente+ a) 2ot$r#rea judec$torea'c$ prin care '-a ncuviinat de'c2iderea procedurii adopiei naionale, b) 2ot$r#rea judec$torea'c$ de ncredinare n vederea adopiei, c) 2ot$r#rea judec$torea'c$ de ncuviinare a adopiei, d) 2ot$r#rea judec$torea'c$ de declarare a nulit$ii adopiei, e) ate'tatul eliberat potrivit art. 43 alin. :2;. %2) &ocumentele prev$%ute la alin. :4; 'e tran'mit n termen de 5 %ile de la r$m#nerea definitiv$ )i irevocabil$ a 2ot$r#rii judec$tore)ti 'au, re'pectiv, n termen de 5 %ile de la data emiterii ate'tatului. %3) &ocumentul prev$%ut la alin. :4; lit. e; va fi n'oit de toate informaiile cu privire la per'oanele 'au familiile pentru care '-a emi' ate'tatul. CAPITOLUL I/ &i'po%iii finale, tran%itorii )i 'anciuni Art. &7. - %1) Oficiul ia toate m$'urile ce 'e impun, conform prevederilor 0onveniei de la 1aga, n vederea prevenirii c#)tigurilor necuvenite, financiare 'au de alt$ natur$, ce ar putea fi reali%ate cu prilejul adopiei )i de'curaj$rii oric$ror practici contrare obiectivelor ace'tei convenii )i pre%entei legi. %2) Oficiul 'tabile)te o ta/$ unic$ )i fi/$, determinat$ pe ba%a co'turilor ma/ime core'pun%$toare tuturor 'erviciilor aferente ndeplinirii procedurii adopiei internaionale, cu e/cepia celor reglementate n legi 'peciale. %3) Aa/a prev$%ut$ la alin. :2; e'te defalcat$ pe categorii de c2eltuieli )i 'e aprob$ prin 2ot$r#re a @uvernului. %#) Plata ta/ei e'te efectuat$ de c$tre adoptator 'au familia adoptatoare prin tran'fer bancar c$tre Oficiu )i autoritatea central$ ori organi%aia acreditat$ 'au autori%at$ din 'tatul de domiciliu al p$rinilor adoptatori. Aa/ele percepute de Oficiu 'e fac venit la bugetul de 'tat n termen de 5 %ile lucr$toare de la nca'area lor. Art. &'. - ?unt inter%i'e donaiile )i 'pon'ori%$rile, precum )i oferirea de c$tre adoptator 'au familia adoptatoare, n nume propriu ori prin per'oane interpu'e, n mod direct 'au indirect, de orice foloa'e materiale necuvenite Oficiului, direciilor implicate 'au per'oanelor fi%ice din cadrul in'tituiilor publice implicate n proce'ul de adopie. Art. &(. - %1) >'te inter%i'$ participarea organi'melor private n procedura adopiei internaionale de'f$)urat$ n "om#nia. Interdicia 'e aplic$ )i membrilor 'au per'onalului ace'tora, cu e/cepia 'ituaiei n care au calitatea de adoptator. %2) (utorit$ile rom#ne pot colabora n ceea ce prive)te adopia internaional$ cu organi'me private care )i de'f$)oar$ activitatea pe teritoriul 'tatului primitor, numai dac$ ace'tea 'unt acreditate de 'tatul re'pectiv )i autori%ate conform prevederilor art. !3 alin. :3;. %3) .n 'ituaia n care 'e con'tat$ nere'pectarea di'po%iiilor alin. :4; )i :2;, (utoritatea <aional$ pentru Protecia &repturilor 0opilului e'te obligat$ '$ 'olicite in'tanei judec$tore)ti di%olvarea per'oanei juridice implicate. %#) ?erviciile )i activit$ile ce pot fi derulate de c$tre fundaii, a'ociaii 'au federaii n cadrul procedurilor adopiei naionale 'e 'tabile'c prin 2ot$r#re a @uvernului. Art. 7). - %1) Capta p$rintelui 'au a repre%entantului legal al unui copil de a pretinde 'au de a primi, pentru 'ine 'au pentru altul, bani ori alte foloa'e materiale n 'copul adopiei copilului 'e pedep'e)te cu nc2i'oare de la 2 la 7 ani )i inter%icerea unor drepturi. %2) 0u aceea)i pedeap'$ 'e 'ancionea%$ )i fapta per'oanei care, f$r$ drept, intermedia%$ 'au nle'ne)te adoptarea unui copil, n 'copul obinerii de foloa'e materiale 'au de alt$ natur$. Art. 71. - %1) (te'tatul de per'oan$ 'au familie apt$ '$ adopte, eliberat anterior intr$rii n vigoare a prevederilor pre%entei legi, e'te valabil pentru o perioad$ de un an de la data eliber$rii lui. %2) Prevederile art. 24 'e aplic$ n mod core'pun%$tor per'oanelor 'au familiilor prev$%ute la alin. :4;. Art. 72. - %1) 0ererile pentru ncuviinarea adopiei aflate pe rolul in'tanelor judec$tore)ti la data

intr$rii n vigoare a pre%entei legi 'e 'oluionea%$, potrivit di'po%iiilor legale n vigoare, la data introducerii cererii. %2) Per'oanele )i familiile care, la data intr$rii n vigoare a pre%entei legi, aveau copii ncredinai n vederea adopiei, vor putea introduce cereri pentru ncuviinarea adopiei, care vor fi 'oluionate potrivit di'po%iiilor Ordonanei de urgen$ a @uvernului nr. 2574337 cu privire la regimul juridic al adopiei, aprobat$ cu modific$ri prin 5egea nr. 6774336, cu modific$rile )i complet$rile ulterioare. %3) .n toate celelalte ca%uri, ntreaga procedur$ a adopiei va trebui '$ 'e conforme%e di'po%iiilor pre%entei legi. %#) .n 'copul aplic$rii di'po%iiilor pre%entei legi, Oficiul va renegocia acordurile bilaterale )i multilaterale n domeniul adopiei, nc2eiate de "om#nia cu alte 'tate, care vor fi publicate n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I. Art. 73. - .n 'ituaia copiilor cu privire la care '-au f$cut comunic$ri de c$tre comi'iile pentru protecia copilului n ba%a prevederilor Ordonanei de urgen$ a @uvernului nr. 2574337, aprobat$ cu modific$ri prin 5egea nr. 6774336, cu modific$rile )i complet$rile ulterioare, )i aflai n evidena 0omitetului "om#n pentru (dopii la data intr$rii n vigoare a pre%entei legi, di'po%iiile art. 22-2! 'e aplic$ n mod core'pun%$tor. Art. 7#. - %1) .n 'ituaia copiilor declarai judec$tore)te abandonai n temeiul prevederilor 5egii nr. !774333 cu privire la declararea judec$torea'c$ a abandonului de copii, direcia are obligaia '$ reevalue%e mprejur$rile care au 'tat la ba%a 'tabilirii m$'urilor de protecie pentru ace)ti copii )i '$ ntocmea'c$ planul individuali%at de protecie. %2) &ac$ planul individuali%at de protecie are ca finalitate reintegrarea copilului n familie 'au n familia e/tin'$, direcia 'olicit$ in'tanei judec$tore)ti redarea e/erciiului drepturilor p$rinte)ti 'au, dup$ ca%, delegarea ace'tora membrilor familiei e/tin'e unde copilul urmea%$ '$ fie pla'at. %3) In'tana competent$ '$ 'oluione%e cererile privind redarea 'au, dup$ ca%, delegarea drepturilor p$rinte)ti e'te tribunalul de la domiciliul copilului. %#) Budecarea cererii 'e face cu citarea p$rinilor 'au, dup$ ca%, a membrilor familiei e/tin'e, a direciei n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul )i cu participarea obligatorie a procurorului. 0ererea va fi n'oit$ de raportul de anc2et$ 'ocial$ ntocmit de direcia n a c$rei ra%$ teritorial$ domicilia%$ copilul. Art. 7$. - %1) Pre%enta lege intr$ n vigoare la 4 ianuarie 2 5, cu e/cepia prevederilor art. !3 alin. :3;, art. =7 alin. :3;, art. =3 alin. :!; )i art. 77, care intr$ n vigoare la 3 %ile de la data public$rii pre%entei legi n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I. %2) <ormele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. !3 alin. :3;, art. =7 alin. :3;, art. =3 alin. :!; )i art. 77 'e elaborea%$ de c$tre (utoritatea <aional$ pentru Protecia 0opilului )i (dopie. %3) 5a data intr$rii n vigoare a pre%entei legi 'e abrog$ urm$toarele acte normative+ a) Ordonana de urgen$ a @uvernului nr. 2574337 cu privire la regimul juridic al adopiei, publicat$ n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, nr. 42 din 42 iunie 4337, aprobat$ cu modific$ri prin 5egea nr. 6774336, cu modific$rile )i complet$rile ulterioare, b) Ordonana de urgen$ a @uvernului nr. 42472 4 pentru 'u'pendarea temporar$ a tuturor procedurilor referitoare la adopiile internaionale, publicat$ n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, nr. =33 din 3 octombrie 2 4, aprobat$ cu modific$ri )i complet$ri prin 5egea nr. 3!772 2, cu modific$rile ulterioare, c) 1ot$r#rea @uvernului nr. 2!574337 cu privire la criteriile de autori%are a organi'melor private care de'f$)oar$ activit$i n domeniul proteciei drepturilor copilului prin adopie, publicat$ n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, nr. 442 din 5 iunie 4337, d) orice alte di'po%iii contrare pre%entei legi. %#) 5a 3 %ile de la data public$rii pre%entei legi n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, 'e abrog$ urm$toarele acte normative+ a) 5egea nr. !774333 cu privire la declararea judec$torea'c$ a abandonului de copii, publicat$ n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, nr. 453 din 6 iulie 4333, b) 1ot$r#rea @uvernului nr. 4.34572 privind unele m$'uri pentru protecia drepturilor copilului prin adopie, publicat$ n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, nr. =76 din 43 decembrie 2 . Art. 7&. - (utori%aiile emi'e de 0omitetul "om#n pentru (dopii n ba%a 1ot$r#rii @uvernului nr. 2!574337 cu privire la criteriile de autori%are a organi'melor private care de'f$)oar$ activit$i n domeniul proteciei drepturilor copilului prin adopie )i ncetea%$ valabilitatea de la data intr$rii n

vigoare a pre%entei legi. Art. 77. - .n termen de 3 de %ile de la data public$rii pre%entei legi n Monitorul Oficial al "om#niei, Partea I, vor fi elaborate normele metodologice de aplicare a pre%entei legi, care vor fi aprobate prin 2ot$r#re a @uvernului. (cea't$ lege a fo't adoptat$ de Parlamentul "om#niei, cu re'pectarea prevederilor art. 75 )i ale art. 7= alin. :4; din 0on'tituia "om#niei, republicat$.