Sunteți pe pagina 1din 6

Ghid de Finante ale firmei Pragul de rentabilitate

Pentru finantisti si non-finantisti


Intervalul de siguranta

CE DEPARTAMENTE trebuie sa fie implicate in mentinerea si optimizarea profitabilitatii afacerii? Toate departamentele firmei! *

CE ESTE pragul de rentabilitate al firmei?


Expresii similare: punct de echilibru, punct critic, break-even Pragul de rentabilitate (PR repre!inta nivelul minim al vanzarilor pentru care firma nu are nici pierderi, nici profit " adica veniturile acopera integral toate cheltuielile, fixe si variabile, operationale si financiare, ale firmei # $upa acest %punct critic activitatea firmei devine rentabila# nter!alul de siguranta ( S" repre!inta diferenta dintre veniturile reali!ate sau planificat si veniturile minime aferente pragului de rentabilitate al firmei# &u a'utorul acestui indicator:

1. (e evaluea!a capacitatea firmei privind mentinerea veniturilor si a profitabilitatii afacerii


intr-un mediu de afaceri extrem de imprevi!ibil# 2.(e iau deci!ii privind valoarea minima si structura van!arilor, organi!area si optimi!area activitatilor firmei in functie de dinamica afacerii, influentata de factorii interni si externi ai acesteia#

C#M SE CA$C#$EA%A !eniturile la pragul de rentabilitate al firmei?


)aloric si cantitativ * lunar si pentru perioade cumulate * pe tipuri de activitati ale firmei (intetic si analitic: la nivel de firma, pe produse, pe clienti, pe !one si puncte de desfacere# PR !aloric &
total costuri fixe ale firmei

+,,- - - costurilor variabile in valoarea van!arilor

ST#D # DE CA% pri!ind calculul Pragului de Rentabilitate (PR" si a nter!alului de Siguranta ( S"
(vezi si fisier Excel atasat)

nformatii economico financiare


Pretul unitar de van!are 2P) &ostul unitar al marfii vandute .ar'a comerciala unitara 2.& &antitate vanduta (enituri din !anzari realizate &ostul total al marfii vandute &osturi variabile conexe &osturi fixe operationale &osturi fixe financiare Costuri totale ale firmei ;e!ultatul brut 2profit sau
pierdere

.arfa / &lient &lient &+ &1 lei3b uc lei3b uc lei3b uc buc (T &)m &)c &fo &:f &T PP03)T &:o<&: f &)m<& )c PR (T / PR 2)Tlei lei lei lei lei lei lei lei lei lei +,, 5, 1, 14, 14#,,, 1,#,,, +1, 5, 6, +,, +1#,,, 5#,,,

.arfa 0 &lient &lient &+ &1 1, +4 4 7,, 8#,,, 6#4,, 14 +4 +, 4,, +1#4,, 9#4,,

Total 'irma

))*)++ 6,#,,, 6#,,, 9#,,, 1#,,, ),*+++ 1#4,, ). =#,,, 66#,,, 9=67#674 +1#,84 11-

Rentabilitatea bruta Calcul indicatori &osturi fixe totale &osturi variabile totale - &) in )T
(enituri la Prag de Rentabilitate

nter!alul de siguranta ( S" Intervalul de siguranta 2I(

P; 3)T Comparatie situatii financiare (enituri Realizate )T &osturi fixe totale &: &osturi variabile totale &) ;e!ultatul brut P0 Rentabilitate 2lei ))*)++ =#,,, 66#,,, 1#4,, ). (enituri la PR &osturi fixe totale &osturi variabile totale ;e!ultatul brut Rentabilitate P; &: &) calculate P0 2lei 0,*0,) =#,,, 76#674 , +.
79% din PR

* &ontactea!a-ne pentru a gasi impreuna solutii pentru optimi!area performantelor afacerii! Poti alege oricare din serviciile noastre de training, consultanta, asistenta implementare# $ate de contact: /nda ;acsa, telefon - ,96,#4=,#6,8
/nali!e, 0ugete, &ontabilitate

>>>#abctrainingconsulting#ro * office?abctrainingconsulting#ro

pag ! din "

@hid de :inante ale firmei Pentru finantisti si non-finantisti

Pragul de rentabilitate Intervalul de siguranta

T P#R S S#RSE DE N'1RMAT


:inanciare: - balanta contabila de venituri si de cheltuieli * conturile sintetice si analitice din clasa 8 si clasa 9
Aon:inanciare: - rapoartele departamentelor privind activitatile desfasurate, resursele consumate, re!ultatele obtinute

ex: rapoarte comerciale: de van!ari, de marketing, de deplasari, de distributie, etc ex: rapoarte de productie, de investitii, de intretinere si reparatii, etc

'ACT1R DE N'$#ENTA pri!ind ni!elul c2eltuielilor si deci al !eniturilor la pragul de rentabilitate


Aon:inanciari: - dimensiunea si dinamica afacerii * portofoliul de produse, de clienti si de furni!ori

- organi!area firmei si resursele folosite pentru desfasurarea activitatilor ex: numarul si structura locatiilor, dotarilor specifice, personalului ex: cantitatea de resurse consumate si cantitatea de produse si servicii vandute
:inanciari: - costurile de achi!itie ale bunurilor si serviciilor folosite in desfasurarea activitatilor firmei si care influentea!

nivelul costurilor fixe si variabile ale afacerii costurile fixe (#$) B totalitatea cheltuielilor care nu depind de volumul de activitate al firmei ex% costuri operationale (#$o) : salarii, chirii, utilitati, intretinere * costuri financiare (#$f) : doban!i, etc costurile variabile (#&) B totalitatea cheltuielilor care depind direct de volumul de activitate al firmei ex: costul marfii 2&)m * costuri conexe 2&)c : transport, salarii, etc - preturile de van!are si discounturile acordate clientilor

ANA$ %A ST#D #$# DE CA% pri!ind pragul de rentabilitate (PR" si inter!alul de siguranta ( S"
Pe baza informatiilor economico/financiare prezentate in e3emplul anterior4 si anume5
- o structura a veniturilor totale 2in valoare de 44#4,, lei
client &1
)an!arile pe marfa pe clienti

client &+ marfa / marfa 0 14#,,, 8#,,,


7+#,,,

client &1 +1#,,, +1#4,,


16#4,,

total van!ari

marfa 0

client &+

marfa /

79#,,, +5#4,,
44#4,,

2l e i 2l e i

total van!ar

2lei

4#,,,

+,#,,, +4#,,, 1,#,,, 14#,,, 7,#,,,

- o politica de preturi de van!are 2P) diferite, cu implicatii asupra mar'ei comerciale 2.& unitare si totale client &+ marfa / P) B +,,

client &1 P) B +1,


.& B 6,

.& B 1,

marfa 0

P) B

1,

P) B

14

.& B 4

.& B +,

2lei3b uc 2lei3b uc 2lei3b uc 2lei3b uc

- o structura a costurilor variabile si fixe determinata de organi!area activitatilor firmei si consumul si costul
specific al bunurilor si serviciilor achi!itionate de la partenerii de afaceri 2furni!ori, banci, etc costuri variabile 2lei costuri fixe 2lei costuri totale 2lei Concluziile sunt urmatoarele5 66#,,, =#,,, 47#,,, 57+9din costurile totale ale firmei din costurile totale ale firmei

1. Ca veniturile reali!ate, in valoare de 44#4,, lei, profitul brut obtinut a fost de 1#4,, lei, ceea ce
inseamna o rentabilitate 2castig de 4- din venituri#

2. )an!arile minime pe care ar fi putut sa le reali!e!e firma, fara ca aceasta sa inregistre!e pierderi
2pragul critic sau pragul de rentabilitate ar fi fost in valoare de 67#674 lei, iar aceasta inseamna un interval de siguranta privind scaderea vanzarilor cu +1#,84 lei sau, altfel spus, cu 11- fata de van!arile reali!ate# Aota: &u cat este mai mare intervalul de siguranta 2 I( D7,- , cu atat afacerea este mai prote'ata de riscurile operationale si riscurile financiare specifice unui mediu de afaceri extrem de imprevi!ibil#

* &ontactea!a-ne pentru a gasi impreuna solutii pentru optimi!area performantelor afacerii! Poti alege oricare din serviciile noastre de training, consultanta, asistenta implementare# $ate de contact: /nda ;acsa, telefon - ,96,#4=,#6,8
/nali!e, 0ugete, &ontabilitate

>>>#abctrainingconsulting#ro * office?abctrainingconsulting#ro

pag ' din "

@hid de :inante ale firmei Pentru finantisti si non-finantisti

Pragul de rentabilitate Intervalul de siguranta

REC1MANDAR 5
Pentru luarea deci!iilor manageriale privind mentinerea si optimi!area profitabilitatii afacerii, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele repere: 1. Identificati si anali!ati toate activitatile firmei si modul in care acestea influentea!a veniturile si costurile fixe si variabile ale firmei# 2. Identificati si stimulati van!arile de produse cu .& mare! /tentie la discount-uri! 3./nali!ati structura costurilor fixe si evaluati diverse alternative de optimi!are a activitatilor si a consumului de resurse si servicii# 4. $eterminati valoarea lunara a van!arilor la pragul de rentabilitate 2profit B , si stabiliti-va ca obiectiv de van!ari lunare B venituri la prag de rentabilitate < intervalul de siguranta de 7,-# (tabiliti structura van!arilor pe game de produse, pe clienti, pe puncte de desfacere si monitori!ati evolutia !ilnica a van!arilor!

ST#D # DE CA% / analiza sc2imbare 6ipoteze de lucru6 in !ar* 7


(vezi si fisier Excel atasat) In varianta 1 a studiului de ca!, au fost modificate urmatoarele ipoteze de lucru : &osturile fixe ale firmei au crescut de la =#,,, lei la +1#,,, lei 2ve!i si structura pe maga!ine # &osturile variabile ale firmei au crescut de la 9=- la 5+- in total venituri 2ve!i si structura pe maga!ine # Calculati si analizati4 in tabelul de mai 8os5 +# veniturile la pragul de rentabilitate 2P; la nivelul firmei si pe centre de van!are 2maga!inele E si F 2. veniturile pentru intervalul de siguranta 2I( de 7,- fata de veniturile pentru pragul de rentabilitate 3. veniturile totale )T, adica venituri P; < venituri I(

4. rentabilitatea aferenta veniturilor totale B P0 3 )T * +,,


(otal firma ipoteze de lucru Calcul (enituri la PR si S &osturi fixe totale - costuri variabile in van!ari
;*(enituri la Prag de Rentabilitate

din care% pentru var.2:


magazin 9 magazin :

var# + &: &) P; l e i l e i l e i l e i =#,,, 9=67#674

!ar* 7 ;7*++ + <;. 87#+4 5 7,+5#=6 9

6#4,, 9= 1+#61= 7, 8#61=

9#4,, 516+#889 7,+1#4,, 46#+89

Intervalul de siguranta 2I( 7*(enituri pentru S ,*(enituri totale (PR = S" P;*7, )T

51#+, 4 19#549 (otal firma din care% (ar* 7 51#+, 4 5+88#4, 4 +1#,, ,

Calcul Rentabilitate firma pentru !enituri totale PR = S l e (enituri totale (PR = S" )T i - costuri variabile in van!ari l e &osturi variabile totale &) i l e &osturi fixe totale &: i

magazin 9 magazin :

19#549 9=11#,,9 6#4,,

46#+89 5166#6+9 9#4,,

&osturi totale ale firmei Profit brut 0*Rentabilitatea firmei

&T P0 P03)T

l e i l e i -

95#4, 4 7#8,, 6-

18#4,9 +#74, 4-

4+#=+9 1#14, 6-

Analiza rezultatelor studiului de caz* Scrie cate!a concluzii si recomandari5

)ota% *ceste studii de caz au ca scop intelegerea unor +elemente,cheie+ ale subiectelor prezentate Pentru abordarea unor situatii reale, specifice activitatii unei companii, te invitam sa ne contactezi oricand-

* &ontactea!a-ne pentru a gasi impreuna solutii pentru optimi!area performantelor afacerii! Poti alege oricare din serviciile noastre de training, consultanta, asistenta implementare# $ate de contact: /nda ;acsa, telefon - ,96,#4=,#6,8
/nali!e, 0ugete, &ontabilitate

>>>#abctrainingconsulting#ro * office?abctrainingconsulting#ro

pag " din "

S-ar putea să vă placă și