Sunteți pe pagina 1din 15

Lege nr. 90 din 12 iulie 1996 Legea protectiei muncii Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

47 din 29 ianuarie 2001 C PI!OL"L I #i$po%itii generale rt. 1. & (1) Protectia 'uncii con$tituie un an$a'blu de acti(itati in$titutionali%ate a(and ca $cop a$igurarea celor 'ai bune conditii in de$fa$urarea proce$ului de 'unca, apararea (ietii, integritatii corporale $i $anatatii $alariatilor $i a altor per$oane participante la proce$ul de 'unca. (2) )or'ele de protectie a 'uncii $tabilite prin pre%enta lege repre%inta un $i$te' unitar de 'a$uri $i reguli aplicabile tuturor participantilor la proce$ul de 'unca. (3) cti(itatea de protectie a 'uncii a$igura aplicarea criteriilor ergono'ice pentru i'bunatatirea conditiilor de 'unca $i pentru reducerea efortului fi%ic, precu' $i 'a$uri adec(ate pentru 'unca fe'eilor $i a tinerilor. rt. 2. & (1) Pre(ederile pre%entei legi $e aplica tuturor per$oanelor *uridice $i fi%ice la care acti(itatea $e de$fa$oara cu per$onal anga*at pe ba%a de contract indi(idual de 'unca $au in alte conditii pre(a%ute de lege. (2) In $en$ul pre%entei legi, prin per$oane *uridice $i fi%ice $e intelege+ agentii econo'ici din $ectorul public, pri(at $i cooperati$t, inclu$i( cu capital $train, care de$fa$oara acti(itati pe teritoriul Ro'aniei, autoritatile $i in$titutiile publice, precu' $i agentii econo'ici ro'ani care efectuea%a lucrari cu per$onal ro'an pe teritoriul altor tari in ba%a unor con(entii internationale $au contracte bilaterale, a$ociatiile, fundatiile $i organi%atiile nonprofit, re$pecti( 'e'brii a$ociatiilor fa'iliale con$tituite cu re$pectarea pre(ederilor legale, per$oanele fi%ice autori%ate $a de$fa$oare acti(itati independente $i per$oanele fi%ice care anga*ea%a per$onal prin inc-eierea unui contract indi(idual de 'unca $au prin inc-eierea unei con(entii ci(ile de pre$tari de $er(icii, potri(it legii. rt. .. & )or'ele de protectie a 'uncii $e aplica $alariatilor, 'e'brilor cooperatori, per$oanelor anga*ate cu con(entii ci(ile, cu e/ceptia celor care au drept obiect acti(itati ca$nice, precu' $i ucenicilor, ele(ilor $i $tudentilor in perioada efectuarii practicii profe$ionale. rt. 4. & (1) Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale112 $i Mini$terul 0anatatii1112, prin organele lor de $pecialitate centrale $i teritoriale, organi%ea%a, coordonea%a $i controlea%a acti(itatea de protectie a 'uncii. (2) Mini$terul pararii )ationale, Mini$terul de Interne $i Mini$terul 3u$titiei & #irectia generala a penitenciarelor, Mini$terul 4inantelor12 & 5arda financiara, precu' $i 0er(iciul Ro'an de Infor'atii, 0er(iciul de Infor'atii 6/terne, 0er(iciul de !eleco'unicatii 0peciale $i 0er(iciul de Protectie $i Pa%a organi%ea%a, coordonea%a $i controlea%a acti(itatea de protectie a 'uncii din unitatile proprii, prin organele ace$tor 'ini$tere $i $er(icii, pe ba%a pre(ederilor pre%entei legi. 12 Confor' 7otararii 5u(ernului nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, noua denu'ire a Mini$terului 4inantelor e$te 8Mini$terul 4inantelor Publice8. 112 Confor' 7otararii 5u(ernului nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, noua denu'ire a Mini$terului Muncii $i Protectiei 0ociale e$te 8Mini$terul Muncii $i 0olidaritatii 0ociale8. 1112 Confor' 7otararii 5u(ernului nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2001, noua denu'ire a Mini$terului 0anatatii e$te 8Mini$terul 0anatatii $i 4a'iliei8. autori%are(3) Cercetarea, inregi$trarea $i e(identa accidentelor de 'unca $i a bolilor profe$ionale, precu' $i a, din punct de (edere al protectiei 'uncii, a unitatilor din $ubordinea 'ini$terelor $i $er(iciilor 'entionate la alin. :22 $e efectuea%a de organele proprii.

rt. ;. & (1) Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale e'ite nor'e generale, nor'ati(e $i alte regle'entari de intere$ national pri(ind $ecuritatea 'uncii $i alte do'enii ale protectiei 'uncii, potri(it legii, pentru toate unitatile, coordonea%a progra'ul de elaborare a nor'elor $pecifice pe acti(itati $i a(i%ea%a nor'ele, $tandardele $i orice alte regle'entari, initiate de alte organe, care contin pre(ederi $au au efect in ace$t do'eniu, in $copul pre(enirii accidentelor de 'unca $i a bolilor profe$ionale. (2) )or'ele generale de protectie a 'uncii cuprind reguli $i 'a$uri aplicabile in intreaga econo'ie nationala. (3) #o'eniile pentru care $e elaborea%a nor'ele generale de protectie a 'uncii $unt cuprin$e in ane/a nr. 1 la pre%enta lege. (4) Co'i$ia )ationala pentru Controlul cti(itatilor )ucleare elaborea%a nor'e $pecifice acti(itatilor nucleare $i e/ercita controlul cu pri(ire la re$pectarea ace$tora. (5) cti(itatile din econo'ia nationala pentru care $e elaborea%a nor'e $pecifice de $ecuritate a 'uncii $unt cuprin$e in ane/a nr. 2 la pre%enta lege. (6) Per$oanele *uridice $i fi%ice $unt obligate $a elabore%e in$tructiuni proprii de aplicare a nor'elor de protectie a 'uncii, in functie de particularitatile proce$elor de 'unca. rt. 9. & (1) Mini$terul 0anatatii e'ite nor'e obligatorii pri(ind igiena 'uncii $i a(i%ea%a $tandarde $i acte nor'ati(e, elaborate de alte organe, care pri(e$c $anatatea $alariatilor la locul de 'unca. (2) #o'eniile pentru care $e elaborea%a nor'ele de igiena a 'uncii $unt cuprin$e in ane/a nr. 1 la pre%enta lege. rt. 7. & (1) Contractele colecti(e de 'unca ce $e inc-eie la ni(elul unitatilor, grupurilor de unitati, ra'urilor de acti(itati, precu' $i la ni(el national (or cuprinde, obligatoriu, clau%e referitoare la protectia 'uncii, in confor'itate cu pre(ederile pre%entei legi, a caror aplicare $a a$igure pre(enirea accidentelor de 'unca $i a bolilor profe$ionale. (2) In contractele indi(iduale de 'unca, in con(entiile ci(ile, cu e/ceptia celor care au drept obiect acti(itati ca$nice, precu' $i in contractele de $colari%are (or fi $tipulate clau%e pri(ind protectia 'uncii, $tabilindu&$e $i ra$punderea partilor. (3) Con(entiile internationale $i contractele bilaterale inc-eiate de per$oane *uridice ro'ane cu parteneri $traini, in (ederea efectuarii de lucrari cu per$onal ro'an pe teritoriul altor tari, (or cuprinde clau%e pri(ind protectia 'uncii. rt. <. & (1) In regula'entele pri(ind organi%area $i functionarea per$oanelor *uridice (or fi $tabilite obligatii $i ra$punderi in do'eniul protectiei 'uncii, in confor'itate cu pre(ederile pre%entei legi. (2) In functie de natura, co'ple/itatea $i ri$curile $pecifice acti(itatii de$fa$urate, precu' $i de nu'arul $alariatilor, per$oanele *uridice (or $tabili per$onalul cu atributii in do'eniul protectiei 'uncii $au, dupa ca%, (or organi%a co'parti'ente de protectie a 'uncii. rt. 9. & (1) #e$fa$urarea acti(itatilor de productie $au a pre$tatiilor de $er(icii e$te conditionata de obtinerea autori%atiei de functionare din punct de (edere al protectiei 'uncii, e'i$a de in$pectoratele teritoriale de 'unca, cu e/ceptia acti(itatilor de$fa$urate de unitatile din $ubordinea organelor $i a $er(iciilor pre(a%ute la art. 4 alin. :22. (2) Per$oanele *uridice $i per$oanele fi%ice au obligatia $a confir'e anual la in$pectoratul teritorial de 'unca faptul ca $e pa$trea%a conditiile initiale pentru care $&a eliberat autori%atia de functionare din punct de (edere al protectiei 'uncii. rt. 10. & C-eltuielile aferente reali%arii 'a$urilor de protectie a 'uncii (or fi $uportate de la capitolul 8 lte c-eltuieli de e/ploatare8 ale per$oanelor *uridice $i per$oanelor fi%ice, precu' $i din $u'ele pre(a%ute cu acea$ta de$tinatie in bugetele in$titutiilor publice $au, dupa ca%, din fondurile de in(e$titii. rt. 11. & (1) cti(itatile de intere$ national in do'eniul protectiei 'uncii $i $ur$ele de acoperire a c-eltuielilor nece$are in (ederea reali%arii ace$tora $e aproba de catre 5u(ern, la propunerea Mini$terului Muncii $i Protectiei 0ociale.

(2) cti(itatile de cercetare $tiintifica in do'eniul protectiei 'uncii, de intere$ national, $e finantea%a din fondurile pre(a%ute pentru ace$tea, potri(it legii. C PI!OL"L II 6c-ipa'entele te-nice, ec-ipa'entul indi(idual de protectie $i de lucru, ali'entatia de protectie $i 'aterialele igienico&$anitare rt. 12. & (1) In $en$ul pre%entei legi, $unt ec-ipa'ente te-nice+ 'a$inile, utila*ele, in$talatiile, aparatura, di$po%iti(ele, uneltele $i alte 'i*loace a$e'anatoare nece$are in proce$ul 'uncii. (2) 6c-ipa'entele te-nice trebuie $a core$punda pre(ederilor din nor'ele, $tandardele $i din alte regle'entari referitoare la protectia 'uncii $i $a nu pre%inte pericol pentru $anatatea $au (iata $alariatilor, a per$oanelor aflate in unitate in intere$ de $er(iciu $au a altor per$oane pentru care $e a$igura protectia 'uncii potri(it pre(ederilor art. .. (3) 6c-ipa'entele te-nice din productia interna $i din i'port trebuie $a fie dotate cu aparatura de 'a$ura $i control al para'etrilor te-nologici, precu' $i de pre(enire $i a(erti%are a $tarilor de pericol. (4) 6c-ipa'entele te-nice pot fi fabricate, i'portate, co'erciali%ate $i utili%ate nu'ai daca indepline$c conditiile de protectie a 'uncii certificate de organi$'e recuno$cute de Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale. rt. 1.. & (1) In $en$ul pre%entei legi, ec-ipa'entul indi(idual de protectie repre%inta 'i*loacele cu care e$te dotat fiecare participant in proce$ul de 'unca pentru a fi prote*at i'potri(a factorilor de ri$c. (2) 6c-ipa'entul indi(idual de protectie $e acorda, obligatoriu $i gratuit, $alariatilor, precu' $i altor categorii de per$oane care de$fa$oara acti(itati la per$oanele *uridice $au fi%ice pre(a%ute la art. 2, potri(it criteriilor $tabilite in )or'ati(ul&cadru de acordare $i utili%are a ec-ipa'entului indi(idual de protectie, elaborat de Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale. (3) In ca%ul degradarii ec-ipa'entului indi(idual de protectie, re$pecti( al pierderii calitatilor de protectie, $e acorda obligatoriu un nou ec-ipa'ent. (4) #egradarea $au pierderea ec-ipa'entului indi(idual de protectie inainte de ter'enul de utili%are pre(a%ut, din (ina purtatorului, atrage ra$punderea ace$tuia pentru pre*udiciul cau%at, potri(it legii. rt. 14. & (1) In $en$ul pre%entei legi, ec-ipa'entul indi(idual de lucru repre%inta 'i*loacele pe care per$oanele *uridice $i fi%ice le acorda unui $alariat in (ederea utili%arii lor in ti'pul proce$ului de 'unca pentru a le prote*a i'braca'intea $i incalta'intea. (2) 6c-ipa'entul indi(idual de lucru $e acorda de catre per$oanele *uridice in conditiile negociate prin contractele colecti(e de 'unca. (3) C-eltuielile nece$are pentru ac-i%itionarea ec-ipa'entului indi(idual de lucru $unt $uportate in proportie de ;0= de la capitolul 8 lte c-eltuieli de e/ploatare8 ale per$oanelor *uridice $au din $u'ele pre(a%ute cu acea$ta de$tinatie in buget pentru unitatile finantate de la bugetul de $tat, re$pecti( din bugetele locale, iar diferenta $e $uporta de catre beneficiari. rt. 1;. & (1) "nitatile producatoare de ec-ipa'ent indi(idual de protectie $i de ec-ipa'ent indi(idual de lucru $unt obligate $a re$pecte conditiile de reali%are a $orti'entelor pre(a%ute in $tandardele ro'ane$ti core$pun%atoare. (2) I'portul $i introducerea in fabricatie a $orti'entelor de ec-ipa'ent indi(idual de protectie $i ec-ipa'ent indi(idual de lucru $e pot face nu'ai dupa a(i%area prototipurilor de catre Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale. (3) 0orti'entele de ec-ipa'ent indi(idual de protectie pot fi co'erciali%ate $i utili%ate nu'ai dupa certificarea calitatii de protectie a ace$tora de catre organi$'e recuno$cute de Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale. rt. 19. & li'entatia de protectie $e acorda, obligatoriu $i gratuit, de catre per$oanele *uridice $i fi%ice per$oanelor care lucrea%a in locuri de 'unca cu conditii grele $i (ata'atoare, pe ba%a nor'elor elaborate de Mini$terul 0anatatii $i Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale. 3

rt. 17. & (1) Materialele igienico&$anitare $e acorda, obligatoriu $i gratuit, de catre per$oanele *uridice $i fi%ice per$oanelor care i$i de$fa$oara acti(itatea in locuri de 'unca al caror $pecific i'pune o igiena per$onala deo$ebita. (2) Categoriile de 'ateriale igienico&$anitare, precu' $i locurile de 'unca ce i'pun acordarea ace$tora $e $tabile$c pe ba%a nor'elor elaborate de Mini$terul 0anatatii. C PI!OL"L III Obligatii pri(ind reali%area 'a$urilor de protectie a 'uncii rt. 1<. & (1) In (ederea a$igurarii conditiilor de protectie a 'uncii $i pentru pre(enirea accidentelor de 'unca $i a bolilor profe$ionale, conducerea per$oanei *uridice, precu' $i per$oana fi%ica au ur'atoarele obligatii+ a) $a adopte, din fa%a de cercetare, proiectare $i e/ecutie a con$tructiilor, a ec-ipa'entelor te-nice, precu' $i la elaborarea te-nologiilor de fabricatie, $olutii confor'e nor'elor de protectie a 'uncii, prin a caror aplicare $a fie eli'inate ri$curile de accidentare $i de i'bolna(ire profe$ionala a $alariatilor $i a altor per$oane participante la proce$ul de 'unca, b) $a $olicite in$pectoratului teritorial de 'unca autori%area functionarii unitatii din punct de (edere al protectiei 'uncii, $a 'entina conditiile de lucru pentru care $&a obtinut autori%atia $i $a ceara re(i%uirea ace$teia in ca%ul 'odificarii conditiilor initiale in care a fo$t e'i$a, c) $a $tabilea$ca 'a$urile te-nice, $anitare $i organi%atorice de protectie a 'uncii, core$pun%ator conditiilor de 'unca $i factorilor de 'ediu $pecifici unitatii, d) $a $tabilea$ca pentru $alariati $i pentru ceilalti participanti la proce$ul de 'unca atributiile $i ra$punderea ce le re(in in do'eniul protectiei 'uncii, core$pun%ator functiilor e/ercitate, e) $a elabore%e reguli proprii pentru aplicarea nor'elor de protectie a 'uncii, core$pun%ator conditiilor in care $e de$fa$oara acti(itatea la locurile de 'unca, f) $a a$igure $i $a controle%e, prin co'parti'ente $peciali%ate $au prin per$onalul propriu, cunoa$terea $i aplicarea, de catre toti $alariatii $i participantii la proce$ul de 'unca, a 'a$urilor te-nice, $anitare $i organi%atorice $tabilite, precu' $i a pre(ederilor legale in do'eniul protectiei 'uncii, g) $a ia 'a$uri pentru a$igurarea de 'ateriale nece$are infor'arii $i educarii $alariatilor $i participantilor la proce$ul de 'unca+ afi$e, pliante, fil'e, diafil'e $i altele a$e'enea cu pri(ire la protectia 'uncii, h) $a a$igure infor'area fiecarei per$oane, anterior anga*arii in 'unca, a$upra ri$curilor la care acea$ta e$te e/pu$a la locul de 'unca, precu' $i a$upra 'a$urilor de pre(enire nece$are, i) $a a$igure, pe c-eltuiala unitatii, in$truirea, te$tarea $i perfectionarea profe$ionala a per$oanelor cu atributii in do'eniul protectiei 'uncii, j) $a ia 'a$uri pentru autori%area e/ercitarii 'e$eriilor $i a profe$iilor pre(a%ute in nor'ele de protectie a 'uncii, k) $a anga*e%e nu'ai per$oane care, in ur'a controlului 'edical $i a (erificarii aptitudinilor p$i-oprofe$ionale, core$pund $arcinii de 'unca pe care ur'ea%a $a o e/ecute, l) $a tina e(identa locurilor de 'unca cu conditii deo$ebite+ (ata'atoare, grele, periculoa$e, precu' $i a accidentelor de 'unca, bolilor profe$ionale, accidentelor te-nice $i a(ariilor, m) $a a$igure functionarea per'anenta $i corecta a $i$te'elor $i di$po%iti(elor de protectie, a aparaturii de 'a$ura $i control, precu' $i a in$talatiilor de captare, retinere $i neutrali%are a $ub$tantelor noci(e dega*ate in de$fa$urarea proce$elor te-nologice, n) $a pre%inte docu'entele $i $a dea relatiile $olicitate de in$pectorii de 'unca in ti'pul controlului $au al efectuarii cercetarii accidentelor de 'unca, o) $a a$igure reali%area 'a$urilor $tabilite de in$pectorii de 'unca, cu prile*ul controalelor $i al cercetarii accidentelor de 'unca, p) $a de$e'ne%e, la $olicitarea in$pectorului de 'unca, $alariatii care $a participe la efectuarea controlului $au la cercetarea accidentelor de 'unca, r) $a nu 'odifice $tarea de fapt re%ultata din producerea unui accident 'ortal $au colecti(, in 4

afara de ca%urile in care 'entinerea ace$tei $tari ar genera alte accidente ori ar periclita (iata accidentatilor $i a altor per$oane participante la proce$ul de 'unca. (2) Reali%area efecti(a a obligatiilor pre(a%ute in alineatul precedent re(ine per$oanelor cu atributii in organi%area $i conducerea proce$ului de 'unca. rt. 19. & Per$oanele pre(a%ute la art. . $unt obligate+ a) $a i$i in$u$ea$ca $i $a re$pecte nor'ele de protectie a 'uncii $i 'a$urile de aplicare a ace$tora, b) $a de$fa$oare acti(itatea in a$a fel incat $a nu e/puna la pericol de accidentare $au i'bolna(ire profe$ionala atat propria per$oana, cat $i pe celelalte per$oane participante la proce$ul de 'unca, c) $a aduca la cuno$tinta conducatorului locului de 'unca orice defectiune te-nica $au alta $ituatie care con$tituie un pericol de accidentare $au i'bolna(ire profe$ionala, d) $a aduca la cuno$tinta conducatorului locului de 'unca accidentele de 'unca $uferite de propria per$oana $i de alte per$oane participante la proce$ul de 'unca, e) $a oprea$ca lucrul la aparitia unui pericol i'inent de producere a unui accident $i $a il infor'e%e de indata pe conducatorul locului de 'unca, f) $a utili%e%e ec-ipa'entul indi(idual de protectie din dotare, core$pun%ator $copului pentru care a fo$t acordat, g) $a dea relatiile $olicitate de organele de control $i de cercetare in do'eniul protectiei 'uncii. C PI!OL"L I> Coordonarea $i controlul acti(itatii de protectie a 'uncii rt. 20. & Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale e/ercita coordonarea $i controlul acti(itatii de protectie a 'uncii $i are ur'atoarele atributii principale+ a) coordonea%a elaborarea nor'elor de aplicare a legii $i a altor acte nor'ati(e in do'eniul protectiei 'uncii, b) colaborea%a cu 'ini$terele $i cu organele lor teritoriale $peciali%ate, in do'eniul protectiei 'uncii, c) autori%ea%a, din punct de (edere al protectiei 'uncii, functionarea per$oanelor *uridice $i fi%ice $i retrage autori%atia in ca%ul 'odificarii conditiilor pentru care a fo$t e'i$a, d) ate$ta per$oane fi%ice $i abilitea%a per$oane *uridice pentru a pre$ta $er(icii in do'eniul protectiei 'uncii, e) recunoa$te laboratoare $i organi$'e, in $copul certificarii calitatii de protectie a 'uncii a ec-ipa'entelor te-nice $i a ec-ipa'entelor indi(iduale de protectie, f) cercetea%a, $ub a$pectul cau%elor $i ra$punderii *uridice, accidentele de 'unca colecti(e, accidentele de 'unca 'ortale, accidentele care au produ$ in(aliditate, precu' $i accidentele te-nice $i a(ariile care ar fi putut pune in pericol $anatatea $au (iata $alariatilor $i a celorlalti participanti la proce$ul de 'unca, g) $tabile$te 'a$uri obligatorii in (ederea pre(enirii producerii e(eni'entelor pre(a%ute la lit. f2, h) a(i%ea%a do$arele de cercetare a accidentelor de 'unca ce au produ$ incapacitate te'porara de 'unca, intoc'ite de co'i$iile de cercetare ale per$oanelor *uridice, i) a(i%ea%a prototipurile $orti'entelor de ec-ipa'ent indi(idual de protectie $i de lucru, in (ederea introducerii ace$tora in fabricatie, j) aproba cla$ificarea 'inelor din punct de (edere al e'anatiilor de ga%e, in ba%a docu'entatiilor pre%entate de per$oanele *uridice, k) coordonea%a, in colaborare cu gentia )ationala pentru 0tiinta, !e-nologie $i Ino(are12,elaborarea progra'ului de cercetare de intere$ national in do'eniul protectiei 'uncii, 12 $e (edea 7otararea 5u(ernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nr. 1< din 11 ianuarie 2001. 5

l) organi%ea%a, i'preuna cu Mini$terul 6ducatiei )ationale, acti(itatea de pregatire generala in do'eniul protectiei 'uncii pentru in$titutiile de in(ata'ant gi'na%ial, liceal, profe$ional, de ucenici, te-nic, de 'ai$tri, po$tliceal $i $uperior, m) organi%ea%a, in colaborare cu Mini$terul 6ducatiei )ationale112, for'area $peciali$tilor in do'eniul protectiei 'uncii, prin cur$uri po$tliceale $i po$tuni(er$itare, 112 Confor' 7otararii 5u(ernului nr. 2. din 4 ianuarie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nr. 1< din 11 ianuarie 2001, noua denu'ire a Mini$terului 6ducatiei )ationale e$te 8Mini$terul 6ducatiei $i Cercetarii8. n) de$fa$oara acti(itati de infor'are&docu'entare cu pri(ire la protectia 'uncii, a$igurand elaborarea $i editarea de carti, re(i$te, bro$uri, pliante, afi$e $i alte publicatii in ace$t do'eniu $i a(i%ea%a 'ateriale elaborate in ace$t $cop, o) elaborea%a, in colaborare cu Mini$terul 0anatatii $i cu In$titutul )ational de 0tati$tica $i 0tudii 6cono'ice1112, $i$te'ul de raportare $i e(identa a accidentelor de 'unca $i a bolilor profe$ionale, 1112 $e (edea Ordonanta 5u(ernului nr. 111 2!!! pentru 'odificarea $i co'pletarea Ordonantei 5u(ernului nr. " 1""2 pri(ind organi%area $tati$ticii publice, publicata in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nr. 429 din 2 $epte'brie 2000. p) efectuea%a $tudii, anali%e, e/perti%e te-nice $i acorda con$ultatii $i a$i$tenta te-nica in proble'e de protectie a 'uncii, pe ba%a de contracte inc-eiate cu per$oane *uridice $i per$oane fi%ice din tara $i din $trainatate, plata lucrarilor facandu&$e pe ba%a de tarife $tabilite prin ordin al 'ini$trului 'uncii $i protectiei $ociale, iar $u'ele re%ultate (or fi ge$tionate in regi' e/trabugetar $i $e (or utili%a pentru acoperirea c-eltuielilor curente, de capital $i de per$onal, r) repre%inta $tatul, ca organ de $pecialitate in do'eniul protectiei 'uncii, in relatiile de cooperare internationala. rt. 21. & (1) >eniturile ge$tionate in regi' e/trabugetar $e pa$trea%a la tre%oreria $tatului, $unt purtatoare de dobanda, iar cele ra'a$e neutili%ate la finele anului $e reportea%a in anul ur'ator, fiind utili%ate cu aceea$i de$tinatie. (2) Organi%area $i functionarea co'parti'entelor pre(a%ute la art. 20 lit. p2 $e $tabile$c prin ordin al 'ini$trului 'uncii $i protectiei $ociale, cu a(i%ul Mini$terului 4inantelor. rt. 22. & In$pectorii de 'unca $unt autori%ati+ a) $a e/ercite controlul la per$oane *uridice $i fi%ice, pri(ind 'odul in care $e re$pecta legi$latia de protectie a 'uncii, b) $a aiba acce$ liber, per'anent $i fara in$tiintare prealabila, in $ediul per$oanei *uridice $i in orice alt loc de 'unca organi%at de acea$ta, c) $a ceara infor'atii de la orice per$oana care participa la proce$ul de 'unca, cu pri(ire la acti(itatea de protectie a 'uncii, d) $a $olicite conducerii per$oanei *uridice, precu' $i per$oanei fi%ice docu'entele $i infor'atiile nece$are in (ederea reali%arii controlului $au efectuarii cercetarii accidentelor de 'unca, e) $a efectue%e $au $a $olicite 'a$uratori $i deter'inari pentru clarificarea unor $ituatii de pericol $i $a ia probe de produ$e $i 'ateriale pentru e/a'inarea lor in afara unitatii, atunci cand $ituatia con$tatata o i'pune, f) $a di$puna $i$tarea unei acti(itati $au oprirea din functiune a ec-ipa'entelor te-nice cand con$tata o $tare de pericol i'inent de accidentare $au de i'bolna(ire profe$ionala $i $a $e$i%e%e, dupa ca%, Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale $i organele de ur'arire penala, g) $a propuna conducerii in$pectoratului teritorial de 'unca retragerea autori%atiei de functionare a per$oanei *uridice $au a per$oanei fi%ice, din punct de (edere al protectiei 'uncii, daca con$tata ca, prin 'odificarea conditiilor care au $tat la ba%a e'iterii ace$teia, nu $e re$pecta 6

nor'ele de protectie a 'uncii, h) $a aplice $anctiuni, potri(it legii, in $ituatia in care con$tata incalcari ale pre(ederilor actelor nor'ati(e in do'eniul protectiei 'uncii. rt. 2.. & In$pectorul de 'unca e$te obligat+ a) $a nu aiba un intere$ patri'onial in raporturile cu per$oana *uridica $au fi%ica, in e/ecutarea atributiilor $ale, b) $a nu de%(aluie, nici dupa incetarea functiei de in$pector, $ecrete de fabricatie $au de co'ert ori procedee de e/ploatare, precu' $i alte date cu caracter $ecret, cuno$cute cu oca%ia e/ercitarii atributiilor $ale, c) $a pa$tre%e confidentialitate a$upra $ur$ei de infor'are in legatura cu $e$i%arile $au plangerile pri'ite, referitoare la defectiunile din in$talatii $au la incalcarea di$po%itiilor legale, $i $a nu faca cuno$cut per$oanei *uridice $i per$oanei fi%ice faptul ca $&a procedat la efectuarea in$pectiei ca ur'are a unei plangeri. C PI!OL"L > ccidentele de 'unca $i bolile profe$ionale rt. 24. & (1) In $en$ul pre%entei legi, prin accident de 'unca $e intelege (ata'area (iolenta a organi$'ului, precu' $i into/icatia acuta profe$ionala, care au loc in ti'pul proce$ului de 'unca $au in indeplinirea indatoririlor de $er(iciu, indiferent de natura *uridica a contractului in ba%a caruia $e de$fa$oara acti(itatea, $i care pro(oaca incapacitate te'porara de 'unca de cel putin . %ile, in(aliditate ori dece$. (2) 6$te, de a$e'enea, accident de 'unca+ a) accidentul $uferit de ele(i, $tudenti $i ucenici in ti'pul efectuarii practicii profe$ionale, b) accidentul $uferit de cei care indepline$c $arcini de $tat $au de intere$ public, inclu$i( in cadrul unor acti(itati culturale, $porti(e, in ti'pul $i din cau%a indeplinirii ace$tor $arcini, c) accidentul $uferit de orice per$oana ca ur'are a unei actiuni intreprin$e din proprie initiati(a, pentru pre(enirea ori inlaturarea unui pericol care a'eninta a(utul public $au pentru $al(area de (ieti o'ene$ti, d) accidentul $ur(enit in ti'pul $i pe tra$eul nor'al al depla$arii de la locul de 'unca la do'iciliu $i in(er$, e) accidentul cau%at de acti(itati care nu au legatura cu proce$ul 'uncii, daca are loc la $ediul per$oanei *uridice $au la adre$a per$oanei fi%ice, in calitate de anga*ator, ori in alt loc de 'unca organi%at de ace$tia, in ti'pul progra'ului de 'unca $i nu $e datorea%a culpei e/clu$i(e a accidentatului. rt. 2;. & ccidentul de 'unca $e cla$ifica, in raport cu ur'arile produ$e $i cu nu'arul per$oanelor accidentate, in+ a) accident care produce incapacitate te'porara de 'unca de cel putin . %ile, b) accident care produce in(aliditate, c) accident 'ortal, d) accident colecti(, cand $unt accidentate cel putin trei per$oane in acela$i ti'p $i din aceea$i cau%a. rt. 29. & (1) ccidentul de 'unca (a fi co'unicat de indata conducerii per$oanei *uridice $au per$oanei fi%ice de catre conducatorul locului de 'unca $au de orice alta per$oana care are cuno$tinta de$pre producerea accidentului. (2) ccidentul de 'unca ur'at de incapacitate te'porara de 'unca ori, dupa ca%, ur'at de in(aliditate $au dece$, precu' $i accidentul de 'unca colecti( (or fi co'unicate de indata de catre conducerea per$oanei *uridice $au, dupa ca%, de per$oana fi%ica, in calitate de anga*ator, in$pectoratului teritorial de 'unca $i, dupa ca%, organelor de ur'arire penala co'petente, potri(it legii. (3) In ca%ul accidentelor de circulatie produ$e pe dru'urile publice, in care printre (icti'e $unt 7

$i per$oane aflate in indeplinirea unor $arcini de $er(iciu, per$oana *uridica $au fi%ica la care $unt anga*ati accidentatii (a anunta de indata in$pectoratul teritorial de 'unca din *udetul in ra%a caruia $&a produ$ accidentul. (4) In ca%ul pre(a%ut la alin. :.2 organele Mini$terului de Interne co'petente, potri(it legii, (or tri'ite organelor pre(a%ute la art. 27, in ter'en de ; %ile de la data $olicitarii, un e/e'plar al proce$ului&(erbal de cercetare la fata locului, la cererea ace$tora. rt. 27. & (1) Cercetarea accidentelor de 'unca $e efectuea%a a$tfel+ a) de catre per$oana *uridica, in ca%ul accidentului care a produ$ incapacitate te'porara de 'unca, b) de catre in$pectoratele teritoriale de 'unca, in ca%ul accidentelor care au produ$ in(aliditate, dece$, al accidentelor colecti(e, precu' $i in ca%ul accidentelor de 'unca ce au produ$ incapacitate te'porara de 'unca $alariatilor anga*ati la per$oane fi%ice, c) de catre Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale, in ca%ul accidentelor de 'unca colecti(e, generate de unele e(eni'ente deo$ebite, precu' a(ariile $au e/plo%iile. (2) Re%ultatul cercetarii accidentului de 'unca $e (a con$e'na intr&un proce$&(erbal care (a $tabili+ a) cau%ele $i i'pre*urarile in care a a(ut loc accidentul, b) pre(ederile din nor'ele de protectie a 'uncii care nu au fo$t re$pectate, c) per$oanele care $e fac ra$pun%atoare de nere$pectarea nor'elor de protectie a 'uncii, d) $anctiunile aplicate, e) per$oana *uridica $au fi%ica la care $e inregi$trea%a accidentul de 'unca, f) 'a$urile ce trebuie luate pentru pre(enirea altor accidente. (3) In ca% de dece$ al per$oanei accidentate in 'unca unitatea 'edico&legala co'petenta e$te obligata $a inainte%e in$pectoratului teritorial de 'unca, in ter'en de 7 %ile de la data dece$ului, o copie de pe raportul de con$tatare 'edico&legala. rt. 2<. & (1) Inregi$trarea accidentului de 'unca $e face in ba%a proce$ului&(erbal de cercetare, de catre per$oana *uridica, precu' $i de catre per$oana fi%ica, la care $&a produ$ accidentul. (2) ccidentele $uferite de ele(i, $tudenti $i ucenici in ti'pul de$fa$urarii practicii profe$ionale $e inregi$trea%a de catre per$oana *uridica unde $e de$fa$oara practica. (3) ccidentul $uferit de o per$oana in conditiile pre(a%ute la art. 24 alin. :22 lit. b2 $e inregi$trea%a de catre per$oana *uridica ce a organi%at actiunea re$pecti(a. (4) ccidentul de 'unca $uferit de o per$oana in conditiile art. 24 alin. :22 lit. c2 $e inregi$trea%a de catre per$oana *uridica $au fi%ica unde $&a produ$ e(eni'entul, in ca%ul accidentului de acea$ta natura, produ$ in afara incintei per$oanei *uridice $au la per$oana fi%ica $i care nu are nici o legatura cu ace$tea, inregi$trarea $e face de catre pri'aria in a carei ra%a teritoriala $&a produ$. (5) ccidentul de 'unca $ur(enit in conditiile pre(a%ute la art. 24 alin. :22 lit. d2 $e inregi$trea%a de catre per$oana *uridica $au fi%ica la care e$te incadrat accidentatul. rt. 29. & ccidentul de 'unca inregi$trat de per$oana *uridica $i per$oana fi%ica $e raportea%a de catre ace$tea la in$pectoratul teritorial de 'unca. rt. .0. & (1) In $en$ul pre%entei legi, bolile profe$ionale $unt afectiunile care $e produc ca ur'are a e/ercitarii unei 'e$erii $au profe$ii, cau%ate de factori noci(i fi%ici, c-i'ici $au biologici, caracteri$tici locului de 'unca, precu' $i de $upra$olicitarea diferitelor organe $au $i$te'e ale organi$'ului in proce$ul de 'unca. (2) 0unt boli profe$ionale $i afectiunile $uferite de ele(i, $tudenti $i ucenici in ti'pul efectuarii practicii profe$ionale, in conditiile pre(a%ute la alin. :12. rt. .1. & (1) #eclararea bolilor profe$ionale e$te obligatorie $i $e face de catre 'edicii unitatii $anitare care acorda a$i$tenta 'edicala participantilor la proce$ul de 'unca de$fa$urat de per$oana *uridica, precu' $i de per$oana fi%ica. (2) ?olile profe$ionale $e co'unica in$pectoratului *udetean de politie $anitara $i 'edicina pre(enti(a, indiferent daca $unt $au nu ur'ate de incapacitate te'porara de 'unca. rt. .2. & (1) Cercetarea cau%elor i'bolna(irilor profe$ionale, in (ederea confir'arii $au infir'arii lor, precu' $i $tabilirea de 'a$uri pentru pre(enirea altor i'bolna(iri din acelea$i cau%e 8

$e fac de in$pectoratul de politie $anitara $i 'edicina pre(enti(a al *udetului, re$pecti( al 'unicipiului ?ucure$ti, i'preuna cu in$pectoratul teritorial de 'unca. (2) Re%ultatul cercetarii bolii profe$ionale $e con$e'nea%a intr&un proce$&(erbal care (a cuprinde ele'entele pre(a%ute la art. 27 alin. :22. (3) Into/icatia acuta profe$ionala $e declara, $e cercetea%a $i $e inregi$trea%a atat ca boala profe$ionala, cat $i ca accident de 'unca. rt. ... & (1) Inregi$trarea bolilor profe$ionale $e face, in ba%a proce$ului&(erbal de cercetare, de catre per$oana *uridica $i de per$oana fi%ica la care $&a produ$ i'bolna(irea. (2) ?olile profe$ionale inregi$trate de per$oana *uridica $i de per$oana fi%ica $e raportea%a la in$pectoratul de politie $anitara $i 'edicina pre(enti(a al *udetului, re$pecti( al 'unicipiului ?ucure$ti. C PI!OL"L >I Ra$punderea *uridica rt. .4. & Incalcarea di$po%itiilor legale pri(itoare la protectia 'uncii atrage ra$punderea di$ciplinara, ad'ini$trati(a, 'ateriala, ci(ila $au penala, dupa ca%, potri(it legii. rt. .;. & )eluarea (reuneia dintre 'a$urile pre(a%ute de di$po%itiile legale referitoare la protectia 'uncii, de catre per$oana care are indatorirea de a lua ace$te 'a$uri la locul de 'unca, daca prin acea$ta $e creea%a un pericol i'inent de producere a unui accident de 'unca $au de i'bolna(ire profe$ionala, con$tituie infractiune $i $e pedep$e$te cu inc-i$oare de la . luni la 2 ani $au cu a'enda. rt. .9. & )eluarea (reuneia dintre 'a$urile pre(a%ute de di$po%itiile legale referitoare la protectia 'uncii, de catre per$oana care are indatorirea de a lua ace$te 'a$uri la locurile de 'unca ce pre%inta un pericol deo$ebit, daca prin acea$ta $e creea%a po$ibilitatea producerii unui accident de 'unca $au de i'bolna(ire profe$ionala, con$tituie infractiune $i $e pedep$e$te cu inc-i$oare de la 9 luni la . ani $au cu a'enda. rt. .7. & )ere$pectarea de catre orice per$oana a 'a$urilor $tabilite cu pri(ire la protectia 'uncii, daca prin acea$ta $e creea%a un pericol i'inent de producere a unui accident de 'unca $au de i'bolna(ire profe$ionala, con$tituie infractiune $i $e pedep$e$te cu inc-i$oare de la . luni la un an $au cu a'enda. rt. .<. & )ere$pectarea de catre orice per$oana a 'a$urilor $tabilite cu pri(ire la protectia 'uncii, la locurile de 'unca ce pre%inta un pericol deo$ebit, daca prin acea$ta $e creea%a po$ibilitatea producerii unui accident de 'unca $au de i'bolna(ire profe$ionala, con$tituie infractiune $i $e pedep$e$te cu inc-i$oare de la . luni la 2 ani $au cu a'enda. rt. .9. & Repunerea in functiune a in$talatiilor, 'a$inilor $i utila*elor anterior eli'inarii tuturor deficientelor pentru care $& a di$pu$ oprirea ace$tora con$tituie infractiune $i $e pedep$e$te cu inc-i$oare de la . luni la 2 ani $au cu a'enda. rt. 40. & #aca faptele pre(a%ute la art. .;&.9 $unt $a(ar$ite din culpa, 'ini'ul $i 'a/i'ul $pecial al pedep$ei $e reduc la *u'atate. rt. 41. & (1) Con$tituie contra(entii faptele $a(ar$ite de per$oanele *uridice $i per$oanele fi%ice, aflate in una dintre $ituatiile pre(a%ute de pre%enta lege, daca nu au fo$t co'i$e in a$tfel de conditii incat, potri(it legii penale, $a fie con$iderate infractiuni. (2) Con$tituie contra(entie $i $e $anctionea%a cu a'enda de la 1;.000.000 lei la .0.000.000 lei incalcarea di$po%itiilor art. 1< alin. :12 lit. o2. (3) Con$tituie contra(entii $i $e $anctionea%a cu a'enda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nere$pectarea pre(ederilor art. 9 $i ale art. 1< alin. :12 lit. b2, precu' $i nere$pectarea de catre per$oana fi%ica $i *uridica a di$po%itiilor art. 22 lit. a2, b2 $i e2 pri(ind e/ercitarea atributiilor de catre in$pectorul de 'unca. (4) Con$tituie contra(entii $i $e $anctionea%a cu a'enda de la ..;00.000 lei la 7.000.000 lei ur'atoarele+ a) incalcarea di$po%itiilor art. < alin. :22, ale art. 12 alin. :22&:42, ale art. 1. alin. :22 $i :.2 $i ale 9

art. 1< alin. :12 lit. a2 $i '2, b) neluarea 'a$urilor pre(a%ute in nor'e, care $a pre(ina pre%enta pe$te li'itele ad'i$e in nor'e a factorilor noci(i c-i'ici, fi%ici $au biologici, precu' $i $upra$olicitarea diferitelor organe $au $i$te'e ale organi$'ului u'an, in proce$ul de 'unca, c) darea in e/ploatare $au repunerea in functiune, partiala $au totala, a con$tructiilor, ec-ipa'entelor te-nice noi $au reparate, precu' $i aplicarea unor proce$e te-nologice care nu core$pund nor'elor de protectie a 'uncii, d) neintoc'irea $au nere$pectarea docu'entatiilor te-nice pentru e/ecutarea lucrarilor care nece$ita 'a$uri $peciale de $iguranta, e) neluarea 'a$urilor pentru pre(enirea $i lic-idarea a(ariilor, f) folo$irea $ur$elor de foc de$c-i$ $i fu'atul in locurile in care ace$tea $unt inter%i$e prin nor'e, g) neluarea 'a$urilor de protectie a 'uncii pentru pre(enirea accidentelor prin electrocutare, la e/ecutarea, e/ploatarea, intretinerea $i repararea in$talatiilor $i a ec-ipa'entelor electrice, precu' $i a 'a$urilor pentru pre(enirea efectelor electricitatii $tatice $i a de$carcarilor at'o$ferice, h) nere$pectarea 'a$urilor de protectie a 'uncii pri(ind depo%itarea, 'anipularea, tran$portul $au utili%area 'aterialelor to/ice, coro$i(e, infla'abile, a pe$ticidelor, precu' $i a de$eurilor re%ultate, i) nea$igurarea $au nefolo$irea in$talatiilor electrice de con$tructie adec(ate, la locurile de 'unca unde e/i$ta pericole de incendiu $au de e/plo%ie, j) nere$pectarea nor'elor de protectie a 'uncii pri(ind a$igurarea celei de&a doua $ur$e de ali'entare cu energie electrica a ec-ipa'entelor te-nice, k) incalcarea di$po%itiilor legale referitoare la a$igurarea $i utili%area fondului nece$ar pentru reali%area 'a$urilor de protectie a 'uncii. (5) Con$tituie contra(entii $i $e $anctionea%a cu a'enda de la ..000.000 lei la ;.000.000 lei ur'atoarele+ a) incalcarea di$po%itiilor art. 1; $i ale art. 1< alin. :12 lit. c2&l2, b) incalcarea di$po%itiilor art. 19 $i ale art. 17 alin. :12, c) nere$pectarea nor'elor de protectie a 'uncii pri(ind tran$portul, 'anipularea $i depo%itarea ec-ipa'entelor te-nice, 'aterialelor $i produ$elor, d) nere$pectarea 'a$urilor de $iguranta pre(a%ute in nor'ele pri(ind lucrul la inalti'e, in $patii inc-i$e $i in conditii de i%olare, e) nere$pectarea nor'elor pri(ind deli'itarea, ingradirea $i $e'nali%area %onelor periculoa$e, golurilor, $apaturilor, puturilor $i lu'inatoarelor, f) nere$pectarea 'a$urilor de protectie a 'uncii pentru a$igurarea e/ploatarii fara pericole a in$talatiilor de $udare, a recipientelor&butelii cu ga%e co'pri'ate $au lic-efiate, a in$talatiilor 'ecanice $ub pre$iune, a conductelor prin care circula fluide $ub pre$iune $i a altor a$e'enea ec-ipa'ente te-nice, g) nere$pectarea nor'elor pri(ind intretinerea, re(i%ia $i repararea periodica a ec-ipa'entelor te-nice, h) nere$pectarea nor'elor pri(ind e/ploatarea in conditii de $iguranta a 'i*loacelor de tran$port $i a celor de ridicat, i) nere$pectarea nor'elor de protectie a 'uncii pri(ind aplicarea 'etodelor de e/ploatare 'iniera, e/ecutia, e/ploatarea $i intretinerea lucrarilor 'iniere, reali%area $i functionarea $i$te'ului de aera*, core$pun%ator cla$ificarii 'inelor din punct de (edere al e'anatiilor de ga%e. (6) Con$tituie contra(entii $i $e $anctionea%a cu a'enda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei ur'atoarele+ a) incalcarea di$po%itiilor art. 7 alin. :22 $i :.2, ale art. < alin. :12, ale art. 1< alin. :12 lit. p2 $i r2, ale art. 19 lit. b2 $i e2 $i ale art. 29 alin. :22, b) incalcarea nor'elor de protectie a 'uncii pri(ind ti'pul de 'unca, 'unca in $c-i'buri $i inten$itatea 'uncii, c) nere$pectarea nor'elor pri(ind a$igurarea, 'arcarea $i intretinerea cailor de acce$ $i de 10

circulatie, d) nea$igurarea ilu'inatului de $iguranta la locurile de 'unca pre(a%ute in nor'ele de protectie a 'uncii, e) para$irea ec-ipa'entelor te-nice aflate in functiune $au incredintarea $upra(eg-erii ace$tora unor per$oane neautori%ate, f) nere$pectarea nor'elor pri(ind organi%area $i de$fa$urarea acti(itatii de $al(are. (#) Con$tituie contra(entii $i $e $anctionea%a cu a'enda de la 1.;00.000 lei la 2.;00.000 lei ur'atoarele+ a) incalcarea di$po%itiilor art. 1< alin. :12 lit. n2, ale art. 19 lit. a2, c2, d2, f2 $i g2, ale art. 29 alin. :12 $i :.2, ale art. 27 alin. :12 lit. a2 $i alin. :.2, ale art. 2< alin. :12&:;2 $i ale art. 29, b) incalcarea di$po%itiilor art. .. alin. :12 $i :22, c) acce$ul per$oanelor neautori%ate la locurile de 'unca ce pre%inta pericol deo$ebit, d) nere$pectarea nor'elor pri(ind organi%area acti(itatii de pa$trare, intretinere $i denoci(i%are a ec-ipa'entului de protectie, e) neintoc'irea docu'entelor de ur'arire a para'etrilor functionali ai ec-ipa'entelor te-nice $i a rapoartelor de $er(iciu pentru in$talatiile cu regi' $pecial de e/ploatare, f) nere$pectarea pre(ederilor referitoare la intoc'irea $i tri'iterea in ter'en a rapoartelor $i datelor in legatura cu $ituatia protectiei 'uncii. rt. 42. & (1) Con$tatarea contra(entiilor $i aplicarea a'en%ilor pre(a%ute la art. 41 alin. :22&:72 $e fac de catre in$pectorii de 'unca din cadrul In$pectiei Muncii, $u'ele inca$ate cu titlu de a'enda $e fac (enit la bugetul de $tat in procent de <;=, iar 1;= con$tituie fond de $ti'ulare a per$onalului anga*at la In$pectia Muncii. (2) Con$tatarea contra(entiilor $i aplicarea a'en%ilor pre(a%ute la art. 41 alin. :42 lit. b2 $i -2, alin. :;2 lit. b2, alin. :92 lit. b2 $i alin. :72 lit. b2, d2 $i f2 $e fac $i de catre in$pectorii de politie $anitara $i 'edicina pre(enti(a din cadrul Mini$terului 0anatatii. (3) In ca% de con$tatare a unei $ituatii care $e incadrea%a in pre(ederile art. .;&.9, in$pectorii pre(a%uti la alin. :12 $i :22 (or $e$i%a de indata organele de ur'arire penala co'petente, potri(it legii. rt. 4.. & 0anctiunile contra(entionale $e aplica per$oanelor *uridice $i per$oanelor fi%ice, anga*atori $au anga*ati. rt. 44. & (1) Per$oanele $anctionate contra(entional pot for'ula plangere i'potri(a proce$ului& (erbal de con$tatare a contra(entiei in ter'en de 1; %ile de la data co'unicarii, la *udecatoria in a carei ra%a teritoriala a fo$t $a(ar$ita contra(entia. (2) 7otararile *udecatore$ti pronuntate in conditiile alin. :12 $unt $upu$e recur$ului. rt. 4;. & #i$po%itiile Legii nr. 32 1"68 pri(ind $tabilirea $i $anctionarea contra(entiilor $unt aplicabile in 'a$ura in care nu contin di$po%itii contrare pre%entei legi. rt. 49. & (1) Per$oanele *uridice $i per$oanele fi%ice ra$pund patri'onial, potri(it legii ci(ile, pentru pre*udiciile cau%ate (icti'elor accidentelor de 'unca $au bolilor profe$ionale, in 'a$ura in care daunele nu $unt acoperite integral prin pre$tatiile a$igurarilor $ociale de $tat. (2) La $tabilirea de$pagubirilor cu(enite per$oanelor anga*ate cu con(entii ci(ile $e (a tine $ea'a de categoriile $i de cuantu'ul drepturilor care $e acorda $alariatilor potri(it legi$latiei a$igurarilor $ociale de $tat. C PI!OL"L >II #i$po%itii tran%itorii $i finale rt. 47. & (1) Per$oanele *uridice $i per$oanele fi%ice care i$i de$fa$oara acti(itatea fara a fi autori%ate din punct de (edere al protectiei 'uncii, la data intrarii in (igoare a pre%entei legi, $unt obligate $a $olicite in$pectoratelor teritoriale de 'unca e'iterea autori%atiei de functionare. (2) !er'enul pri(ind obligatia de a $olicita e'iterea autori%atiei de functionare din punct de (edere al protectiei 'uncii, pentru per$oanele fi%ice $i per$oanele *uridice pre(a%ute la alin. :12, e$te de . luni de la data intrarii in (igoare a pre%entei legi. 11

rt. 4<. & (1) Mini$terul Muncii $i Protectiei 0ociale in colaborare cu organele de $tat co'petente (a elabora, in ter'en de .0 de %ile de la data publicarii pre%entei legi in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I, nor'e 'etodologice in aplicarea pre(ederilor ace$teia, referitoare la+ a) autori%area functionarii per$oanelor *uridice din punct de (edere al protectiei 'uncii, b) certificarea calitatii de protectie a prototipurilor $orti'entelor de ec-ipa'ent indi(idual de protectie $i de lucru $i a(i%area introducerii lor in fabricatie, c) certificarea calitatii, din punct de (edere al $ecuritatii 'uncii, a ec-ipa'entelor te-nice, d) a(i%area docu'entatiilor cu caracter te-nic de infor'are $i de in$truire in do'eniul protectiei 'uncii, e) cla$ificarea 'inelor din punct de (edere al e'anatiilor de ga%e, f) co'unicarea, cercetarea, inregi$trarea, raportarea, e(identa accidentelor de 'unca $i declararea, confir'area, inregi$trarea, raportarea, e(identa bolilor profe$ionale, precu' $i a celorlalti indicatori care define$c 'orbiditatea profe$ionala, g) finantarea c-eltuielilor pentru reali%area 'a$urilor de protectie a 'uncii, h) locul de 'unca cu pericol deo$ebit $i pericol i'inent de accidentare. (2) )or'ele 'etodologice $e (or publica in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I. rt. 49. & In $en$ul pre%entei legi, prin loc de 'unca cu pericol deo$ebit $e intelege locul de 'unca ce pre%inta un inalt ri$c de accidentare $au i'bolna(ire profe$ionala, care, datorita caracteri$ticilor proprii proce$ului te-nologic $au 'ediului de 'unca, in$talatiilor $i utila*elor cu regi' de functionare continuu $au cu grad ridicat de pericol in e/ploatare, nece$ita cunoa$terea $i re$pectarea cu $trictete a di$ciplinei te-nologice, a nor'elor de $ecuritate a 'uncii, a regulilor de ordine $i di$ciplina a 'uncii, pentru pre(enirea oricaror a(arii, e/plo%ii, incendii $au alte accidente te-nice cu con$ecinte gra(e. rt. ;0. & In $en$ul pre%entei legi, prin pericol i'inent de accidentare $e intelege $ituatia in care $e poate produce in orice 'o'ent accidentarea $au i'bolna(irea profe$ionala a unuia $au a 'ai 'ultor $alariati. rt. ;1. & In $en$ul pre%entei legi, prin practica profe$ionala $e intelege in$truirea practica, $pecifica 'e$eriei $i $pecialitatii in care $e pregate$c ele(ii, $tudentii $i ucenicii in atelierele $i laboratoarele per$oanelor *uridice, precu' $i in atelierele per$oanelor fi%ice. rt. ;2. & ne/ele nr. 1 $i 2 fac parte integranta din pre%enta lege, $e 'odifica $i $e co'pletea%a prin -otarare a 5u(ernului, in functie de aparitia unor do'enii $au acti(itati noi in econo'ia nationala. rt. ;.. & (1) Pre%enta lege intra in (igoare dupa 90 de %ile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Ro'aniei, Partea I. (2) Pe data intrarii in (igoare a pre%entei legi $e abroga Legea nr. 5 1"65 cu pri(ire la protectia 'uncii, 7.C.M. nr. 2.8"6 1"66 pri(ind declararea, cercetarea $i e(identa accidentelor de 'unca $i a bolilor profe$ionale, 7.C.M. nr. 3!4 1"#5 pri(ind acordarea, utili%area $i intretinerea ec-ipa'entului de protectie $i ec-ipa'entului de lucru, 7.C.M. nr. 1.6#2 1"#4 pri(ind planificarea, finantarea $i raportarea c-eltuielilor de protectie a 'uncii, 7.C.M. nr. 2.4"4 1"6" pentru $tabilirea $i $anctionarea contra(entiilor in do'eniul 'uncii $i ocrotirilor $ociale, precu' $i alte di$po%itii contrare pre%entei legi. $%&'$ %r. 1 #OM6)IIL6 pentru care $e elaborea%a nor'ele generale de protectie $i igiena a 'uncii &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )r. crt. #o'eniul Reguli $i 'a$uri 12

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1. Organi%area protectiei 'uncii & principii $i criterii de organi%are, la ni(elul per$oanei *uridice, & incadrarea $i reparti%area per$onalului la locurile de precu' $i al per$oanei fi%ice 'unca, & pregatirea $i in$truirea per$onalului, & for'area $i perfectionarea $peciali$tilor, & 'etode $i 'i*loace de propaganda, & dotarea cu ec-ipa'ent indi(idual de protectie, & acordarea ali'entatiei de protectie $i a 'aterialelor igienico&$anitare. 2. 0arcinile de 'unca & conceperea $i reparti%area $arcinilor de 'unca, & durata ti'pului de 'unca, 'unca in $c-i'buri, inten$itatea 'uncii, & principii ergono'ice in organi%area locului de 'unca, & tran$portul, 'anipularea $i depo%itarea 'aterialelor, & co'ponentele $olicitarilor neurop$i-ice $i ni(elurile de incarcare cu $arcini de lucru, & lucrul in conditii de i%olare, & lucrul la inalti'e. .. Cladiri $i alte con$tructii & obligatiile proiectantului, & obligatiile e/ecutantului, & obligatiile beneficiarului, & a'pla$area cladirilor, depo%itelor $i a altor tipuri de con$tructii, & cai de circulatie, & inalti'ea cladirilor, di'en$ionarea $uprafetelor $i a (olu'ului de lucru, & in$talatii te-nico&edilitare, & dotari $ocial&$anitare, & nece$arul de apa potabila, & colectarea $i indepartarea re%iduurilor. 4. 6c-ipa'ente te-nice & principii ergono'ice, & pre(ederi co'une, & $i$te'e de co'anda, & 'a$ini, & ec-ipa'ente te-nice electrice, & in$talatii $ub pre$iune, de ridicat $i tran$portat, & ec-ipa'ente pentru fluide energetice, & ec-ipa'ente portabile $i unelte 'anuale. 1;. Mediul de 'unca & (alorile co'ponentelor 'icrocli'atului, in functie de efortul fi%ic depu$ $i de $e%on, & no/e c-i'ice la locul de 'unca, concentratii 'a/i'e ad'i$e, & concentratii 'a/i'e ad'i$e de pulberi $i fibre, & natura agentilor biologici periculo$i, & conditiile $i 'a$urile de pre(enire a conta'inarii, & (entilarea indu$triala, & ilu'inatul indu$trial, & %go'ot, (ibratii $i ultra$unete+ inten$itate $i punct de e/punere, & radiatii electro'agnetice+ ca'puri electro'agnetice, radiatii la$er, radiatii ultra(iolete, pla$'a, 13

& bolile profe$ionale & cla$ificare.

$%&'$ %r. 2 C!I>I! !IL6 #I) 6CO)OMI ) !IO) L pentru care $e elaborea%a nor'e $pecifice de $ecuritate a 'uncii 1. gricultura+ & Cultura 'are, (iticultura, po'icultura, legu'icultura, plante te-nice $i utili%area $ub$tantelor to/ice in acti(itatile din agricultura & >alorificarea de$eurilor proteice & Prelucrarea, pa$trarea, indu$triali%area $i li(rarea fura*elor & Receptionarea, con$er(area, pa$trarea $i (alorificarea produ$elor agricole & I'bunatatiri funciare $i irigatii & 6/ploatarea $tufului & Cre$terea ani'alelor. 2. 0il(icultura, e/ploatare fore$tiera $i econo'ia (anatului+ & 0il(icultura $i econo'ia (anatului & 6/ploatari $i tran$porturi fore$tiere. 3. Pi$cicultura $i pe$cuit+ & Pi$cicultura $i pe$cuit. 4. Indu$tria e/tracti(a+ & Pro$pectiuni $i e/plorari geologice & 6/tragerea $ub$tantelor 'inerale utile in cariere cu 'i*loace 'ecani%ate & Mine de carbune, $i$turi $i ni$ipuri bitu'inoa$e & Prepararea carbunilor & Mine de petrol & Lucrari de fora* $onde & 4ora* cu platfor'e 'arine & 4ora*e $peciale & Lucrari $peciale in acti(itatea de fora*&e/tractie a -idrocarburilor & 6/tractia titeiului & 6/tractia titeiului $i a ga%elor prin $onde 'arine & 6/tractia ga%elor naturale & !ran$portul prin conducte al ga%elor naturale & 6/ploatarea in $ubteran a 'inereurilor feroa$e, neferoa$e, rare, radioacti(e $i a ne'etaliferelor & Prepararea 'inereurilor & 6/ploatarea $ub$tantelor 'inerale in cariere, prin derocare cu e/plo%i(i & !ran$portul titeiului, al ga%olinei $i al etanului prin conducte & 6/ca(atii $i con$tructii $ubterane & 6/ploatarea $i prelucrarea $arii. 5. Indu$tria prelucratoare+ & Indu$tria carnii $i a produ$elor din carne & In$talatii frigorifice & Indu$tria prelucrarii pe$telui & Prelucrarea con$er(elor din legu'e $i fructe $i producerea $ucurilor & 4abricarea uleiurilor $i a altor gra$i'i (egetale & 4abricarea produ$elor lactate & 4abricarea produ$elor de 'orarit $i de panificatie & 4abricarea %a-arului $i a produ$elor %a-aroa$e & >inificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, dro*diei, a'idonului, gluco%ei $i a apei 'inerale & Indu$tria de prelucrare a tutunului & Prelucrarea plantelor te/tile :in, canepa $i bu'bac2 & Indu$tria te/tila & Indu$tria confectiilor din te/tile, blanuri $i piele & Indu$tria de prelucrare a pieilor & 4abricarea articolelor din piele $i a incalta'intei & 4abricarea 'obilei din le'n, inclu$i( tapitate & 4abricarea u$ilor, fere$trelor, ca$elor prefabricate $i a panourilor pentru con$tructii & 4abricarea articolelor $porti(e, a'barcatiunilor, planoarelor, articolelor 'u%icale $i a rec-i%itelor $colare din le'n & 4abricarea c-ere$telei, parc-etului, a'bala*elor, butoaielor $i altele & 4abricarea furnirului, placa*ului, panelului, le'nului $tratificat&den$ificat $i a ele'entelor 'ulate din furnire $au a$c-ii & 4abricarea $i innobilarea placilor din a$c-ii $au fibre de le'n & 4abricarea creioanelor & 4abricarea c-ibriturilor & 4abricarea lanii $i fainii din le'n, a dro*diei fura*ere, e/tra$elor tanante $i a furfurolului & Indu$tria -artiei $i a celulo%ei & Indu$tria poligrafica & Prelucrarea titeiului & 4abricarea produ$elor petroc-i'ice de ba%a & 4abricarea 'ateriilor e/plo%i(e & !ran$portul, depo%itarea $i folo$irea 'aterialelor e/plo%i(e & 4abricarea, $tocarea, tran$portul $i utili%area o/igenului $i a%otului & #e$facerea produ$elor petroliere & Manipularea, tran$portul $i depo%itarea produ$elor petroc-i'ice & 4abricarea, tran$portul, depo%itarea $i utili%area -idrogenului & 4abricarea, tran$portul $i utili%area acetilenei & Producerea aerului co'pri'at & 4abricarea, depo%itarea $i tran$portul produ$elor anorganice & 4abricarea, depo%itarea $i tran$portul produ$elor organice :e/clu$i( petroc-i'ice2 & 4abricarea, depo%itarea $i tran$portul firelor $i fibrelor $intetice & 4abricarea cauciucului $intetic $i a produ$elor 'acro'oleculare & Prelucrarea cauciucului $intetic $i a produ$elor 'acro'oleculare & 4abricarea, depo%itarea $i tran$portul apei grele & 4abricarea $ticlei pentru 'ena*, a'bala*e $i $ticlarie te-nica & 4abricarea portelanului $i cera'icii fine pentru 'ena* & 4abricarea gea'ului & 4abricarea liantilor $i a%boci'entului & 4abricarea $i prelucrarea fibrelor din 14

$ticla & 4abricarea betonului celular autocla(i%at & 4abricarea produ$elor din beton, beton ar'at $i preco'pri'at & Prelucrarea pietrei $i a 'ar'urii & Producerea 'aterialelor ter'o& $i -idroi%olante & 4abricarea produ$elor din cera'ica bruta $i fina pentru con$tructii & 4abricarea produ$elor din P 0 :polie$teri ar'ati cu fibre de $ticla2 & 4abricarea coc$ului $i a produ$elor coc$oc-i'ice & 4abrici de aglo'erare & 6laborarea $i turnarea fontei & 6laborarea $i turnarea otelului & La'inarea profilurilor $i a produ$elor plate & 4abricarea produ$elor refractare, placilor $i a pulberilor folo$ite la turnarea otelului & 4abricarea produ$elor abra%i(e $i carbunoa$e & cti(itatea in turnatorii & 6laborarea $i prepararea 'etalelor neferoa$e $i rare & Prelucrarea a%be$tului & Con$tructii $i confectii 'etalice & Prelucrarea 'etalelor prin defor'are pla$tica la cald & Prelucrarea 'etalelor prin defor'are pla$tica la rece $i $tantare & Prelucrarea 'etalelor prin a$c-iere & Con$tructii na(ale & Laboratoare de anali%e fi%ico&c-i'ice $i 'ecanice & 0udarea $i taierea 'etalelor & !rata'ente ter'ice $i ter'oc-i'ice & cti(itatea de (op$ire & coperiri 'etalice & Prelucrari necon(entionale :electroero%iune, electroc-i'ie, la$er $i ultra$unete2 & 4abricarea co'ponentelor $i ec-ipa'entelor electronice, electrote-nice $i a 'aterialelor electroi%olante & 4abricarea acu'ulatoarelor $i a pilelor electrice & 4abricarea la'pilor electrice, tuburilor cine$cop $i a corpurilor de ilu'inat & 4abricarea 'a$inilor electrice rotati(e, tran$for'atoarelor $i a conden$atoarelor de forta & 6/ploatarea $i intretinerea tran$portoarelor cu banda & Lucrul cu radiatii neioni%ante & Prelucrarea auto'ata a datelor & cti(itati care $e de$fa$oara la binoculare. 6. 6nergia electrica $i ter'ica, ga%e $i apa+ & Producerea energiei electrice & !ran$portul $i di$tributia energiei electrice & "tili%area energiei electrice in 'edii nor'ale & Producerea energiei ter'ice & Centrale ter'ice ec-ipate cu ca%ane care functionea%a cu co'bu$tibil le'no$ & !ran$portul, di$tributia $i utili%area energiei ter'ice & #i$tributia $i utili%area ga%elor & li'entarea cu apa a localitatilor $i pentru ne(oi te-nologice :captare, tran$port $i di$tributie2 & 6(acuarea apelor u%ate re%ultate de la populatie $i din proce$ele te-nologice & 6/ploatarea, go$podarirea apelor, intretinerea lucrarilor $i a cur$urilor de apa, cada$trul apelor $i al folo$intelor legate de ape $i apararea i'potri(a inundatiilor. #. Con$tructii+ & Lucrari geote-nice de e/ca(atii, fundatii, tera$a'ente, ni(elari $i con$olidari de teren & Prepararea, tran$portul, turnarea betoanelor $i e/ecutarea lucrarilor din beton, beton ar'at $i preco'pri'ate & 6/ecutarea con$tructiilor inalte :inclu$i( gli$ari $i liftari2 & Lucrari de %idarie, 'onta* prefabricate $i fini$a*e in con$tructii & Lucrari de i%olatii ter'ice, -idrofuge $i protectii anticoro$i(e & Lucrari de in$talatii te-nico&$anitare $i de incal%ire & Lucrari de 'onta* utila*e te-nologice $i con$tructii 'etalice & Con$tructii -idrote-nice, portuare $i canale na(igabile & Lucrari de reparatii, con$olidari, de'olari $i tran$latii de cladiri & Lucrari de dru'uri, poduri $i con$tructii cai ferate & lpini$' utilitar & Lucrari de cofra*e, $c-ele, cintre $i e$afoda*e. 8. Co'ert cu ridicata $i cu a'anuntul, repararea $i intretinerea auto(e-iculelor+ & Co'ertul cu ridicata $i cu a'anuntul & Manipularea, tran$portul prin purtare $i cu 'i*loace 'ecani%ate $i depo%itarea 'aterialelor & Intretinere $i reparatii auto(e-icule. ". 7oteluri $i re$taurante+ & !uri$', ali'entatie publica $i tran$portul per$oanelor cu in$talatii pe cablu. 1!. !ran$port, depo%itare $i co'unicatii+ & !ran$porturi rutiere & !ran$porturi pe calea ferata & 6/ploatarea 'etroului & !ran$portul urban cu tractiune electrica :tra'(ai, troleibu%2 $i in$talatii aferente, e/ploatare $i intretinere & !ran$port intern & !ran$porturi na(ale & !ran$porturi aeriene & 6/ploatarea $i intretinerea dru'urilor $i a podurilor & 6/ploatarea $i intretinerea portuara & Po$ta & !eleco'unicatii & Radioco'unicatii. 11. 0anatate $i a$i$tenta $ociala+ & cti(itati din do'eniul $anatatii. 12. lte acti(itati de $er(icii $ociale colecti(e $i per$onale+ & 5o$podarire co'unala $i $alubritate publica & cti(itatea de pre$tari de $er(icii. 13. lte acti(itati+ & Lucrul la inalti'e & Lucrul in $patii inc-i$e & 0e'nali%area de $ecuritate $i@$au $anatate la locul de 'unca & Organi%area $antierelor te'porare $au 'obile.

15