Sunteți pe pagina 1din 251

ANDREAS ESCHBACH ULTIMUL DINTRE EI CAPITOLUL 1 Smbt diminea m-am trezit orb i ara!

izat e "#mtate$ Mai %#&e&em de&eori orb i '(iar e "#mtate ara!izat) dar *n #!tima +reme mi &-a# *ntm !at mai de& ambe!e deodat) 'eea 'e *n'e ea & m *n,ri"oreze$ Stteam *ntin& e artea drea t) '# %aa e "#mtate *n,ro at *n ern$ -#team & mi' doar 'a #!) bra#! &tn, i 'i+a m#'(i 'are) entr# moment) n#-mi %o!o&ea# !a nimi'$ Cam ne !'#t$ A %i *n'er'at & mai moi #n tim i & & er ' tot#! +a tre'e de !a &ine$ Dar tiam ' n# &e +a *ntm !a a&ta$ .i) *n !#&) m mai re&a i +ezi'a$ Aa ') a,itnd mna &tn,) am *m in& de &#b mine erna i &a!tea#a) n 'nd am a"#n& !a &'(e!et#! at#!#i$ N# e rea #or &-i &'(imbi oziia %o!o&ind #n &in,#r bra) i a'e!a e "#mtate !#/at) at#n'i 'nd ai a roa e 012 de 3i!o,rame i eti ea n 'a #n mane'(in dintr-o +itrin) dar n# e&te ni'i im o&ibi!) da' treb#ie & o %a'i$ Am tra& din toate #teri!e i) #in *nainte de a &e rod#'e o r# t#r de m#'(i) m-am *ntor& i m-am !o+it '# omo !at#! &tn, de mar,inea at#!#i) 'eea 'e a d#r#t) dar mi-a %'#t bine) deoare'e *n&emna ' *mi era mai #or & a"#n, '# mna &#b at$ De ani de zi!e) entr# o'azii 'a a'ea&ta) in a'o!o #n rete+ei din !emn !#n, 't antebra#!$ -n a'#m m-a a"#tat &#r rinztor de m#!t #r i &im !# & *mi da# e&te &'%r!ie de mai m#!te ori '# a'e&t rete+ei '# atr# m#'(ii$ Sa# &-mi 'otono,e&' '# e! membre!e re'a!'itrante$ Ca !a #n a#tomat +e'(i entr# b#t#ri4 'teodat e ne+oie de 'te+a #t#ri &ntoa&e entr# 'a a oi & %#n'ioneze 'a no#$ Dar de data a'ea&ta n# a %#n'ionat$ 5nainte de a ro+o'a e%e'te mai ,ra+e de't nite +nti) am *n'etat & m mai o'ne&'$ Eram tot ara!izat i orb$ 6rbirea era deo&ebit de &# rtoare) entr# ' n# a+ea ni'i #n moti+ & a ar$ -re&# #n ' e&te de nat#r &i(i'7 *n ori'e 'az) at#n'i 'nd o'(i#! me# arti%i'ia! are #na dintre 'deri!e !#i i 'nd br#&' n# mai emite ni'i #n &emna!) dintr-#n &oi de &o!idaritate ro&t *ne!ea&) i 'e!!a!t o'(i &e a!t#r !#i i re%#z & *i mai %a' treaba$ C#no&'

'i+a oameni e/trem de intere&ai de a'e&t %enomen) dar e# +oi 'ontin#a & m %ere&' a !e re!ata de& re aa 'e+a$ Am rma& o +reme *n a'ea&t oziie in'omod i am re%!e'tat$ Rea!mente) tot#! era deo&ebit de &# rtor$ Mi-am amintit de #n +i& de a'#m 'te+a & tmni i br#&' m-am *ntrebat da' %#&e&e *ntr-ade+r doar #n +i&4 &e %'ea ' m &'#!a&em *n miez de noa te ea n 'a o b#'at de oe!) dar ,&i&em ntreruptorul secret i tot#! re+eni&e !a norma!) iar e# adormi&em din no#) !initit$ Ci#dat$ Mi-am i it nte'#! i am &imit 'te+a dintre !e,t#ri!e de 'ab!#ri) 'are i'i i a'o!o &e 'ont#ra# &#b ie!e 'a #n !#'r# %r ro&t *n #nd#irea inte&tine!or) mi'i rot#berante d#re) 'are &e retra, *n adn' !a rima mi'are a 'or #!#i$ A %o&t #n +i&$ N# e/i&ta #n a&emenea *ntrer# tor$ Mi-am amintit de a!t'e+a 'are m a"#ta&e o dat *m otri+a a'e&t#i ,en de orbire$ Mi-am !&at *n a'e nte'#! i am *n'e #t & ma&ez o'(i#! &tn, '# !eoa a !&at) n 'nd a# a r#t nite &te!#e$ D# 'are m-am o rit) am de&'(i& o'(i#! i am +z#t ' din *nt#neri'#! 'en#i# &e de& rindea o ima,ine$ Ta+an#! dormitor#!#i$ Ta et de'o!orat de 'e! #in treize'i de ani de e/i&ten$ Da' &o'ote&' bine) ar %i treb#it & #n de m#!t #n ta et no#$ Tim a+#&e&em de&t#!$ Era 'e! #in *n'#ra"ator & n# mai %ii 'om !et orb) 'i doar e "#mtate) '(iar da' n# m a"#ta rea m#!t$ 5mi ri+eam bra#! dre t) ridi'at 'ri& at i dre t 'a #n 'atar, retezat) i *! &imeam 'a e #n b!o' &o!id) din meta!7 e/a& erat) am tra& o *n"#rt#r$ -re&i#nea e/er'itat de +ezi' rea & 'edeze) aa ' *n !i & de 'e+a mai b#n am !#at iari rete+ei#! i m-am !o+it '# e!) dar din no# %r ni'i #n rez#!tat$ 5n mine *n'e ea & &e in&ta!eze ani'a$ 8izi#ni &#mbre) e# rmnnd *ntin& ai'i zi!e de-a rnd#!) #d de #rin i in'a abi! & 'er a"#tor$ 8oi m#ri de &ete$ 9#ra de"a mi &e #&'a&e$ Ct +a mai d#ra n m +or ,&i: -robabi! ' m#!t tim $ E# triam &in,#r) retra&) izo!at &-ar #tea & #ne$ -ani'$ Si&tem#! de &edare) *n mod !o,i') n# era ni'i e! %#n'iona!$ M-am &trd#it & re& ir rar i adn') m-am 'on'entrat a&# ra re&i#nii din +ezi' i m-am &imit mai bine$ Treb#ia & m ,nde&'$ N# era nea rat artea mea 'ea %orte) dar m-am &trd#it$ 6'(i#! arti%i'ia! n# mai %#n'iona) totodat era b!o'at i a arat#! !o'omotor4 'a#za n# #tea %i de't o 'dere de '#rent *n *ntre,#! &i&tem$ De%e'tarea bateriei n#'!eare era 'a i

e/'!#&) ea rmnea) robabi!) ie&a 'ea mai &i,#r din interior#! me# i +a treb#i *n!o'#it 'e! mai de+reme ia *m !inirea +r&tei de ;1 de ani) da' o +oi a #'a$ Rmnea *n di&'#ie di&trib#ia '#rent#!#i$ 5n anii 'e tre'#&er) 'te+a dintre !e,t#ri!e din 'or #! me#) 'are) *n teorie) ar %i treb#it & %ie inde&tr#'tibi!e) 'eda&er) dar 'onta'te!e de%e'te ori &'#rt'ir'#itate rez#!tate a+#&e&er 'a rez#!tat doar e%e'te !imitate$ -n a'#m) am tot 'rez#t ' &i&tem#! era 'on&tr#it *n aa %e!) *n't o 'dere tota! a '#rent#!#i & n# %ie o&ibi!$ De %a t) e ar'#r&#! +ieii me!e am 'rez#t o ,rmad de '(e&tii$ A 'am a+ea ne+oie de a"#tor$ N# &#nt de't 'i+a ai - mi-am & #&$ -ai$ C#+nt#! *n &ine are !inititor$ Doar trei) atr# ai$ Tot 'eea 'e treb#ia & %a' era & m ro&to,o!e&' e odea) e 'are a oi & m tr&' 'entimetr# d# 'entimetr# n *n antre#$ A'o!o &e a%!a te!e%on#!$ Sa!+area mea$ Nimi' mai #or$ N#mai ' *n &it#aia a't#a! tr# #! me# &emna mai m#!t '# o !#'rare de art !a&ti' din meta!) 'ntrind mai m#!te tone$ M-am trt '# a"#tor#! #ni'#!#i bra i !-am mane+rat *n'er'nd & ba!an&ez re&t#! din mine *ntr-o ade+rat arad a %orei) dar tot 'e mi-a re#it a %o&t & a"#n, *n &it#aia *n 'are b#&t#! *mi atrna e&te mar,inea at#!#i7 am mai re#it & r&torn no tiera '# 'a #! i & *mi %!#t#r bra#! dre t att de ne*ndemnati') *n't & *! *ne ene&' &#b &'(e!et#! at#!#i$ Un tim am rma& aa) ,emnd$ C# &in,#r#! me# o'(i inta't am ri+it *n"#r i n# mi-a +enit & 'red 'e &e etre'#&e$ -ream bt#t *n '#ie) '# abdomen#! 'a #n 'i!indr# ten&ionat) '# bra#! dre t *ne enit &#b at 'a an'ora #nei na+e$ C# mna &tn, i iam ani'at *n"#r '#tnd #n #n't de & ri"in) 'e+a de a #'at) '# a"#tor#! 'r#ia & ot & *mi &'(imb oziia) dar n# am dat de nimi'$ Am ,&it a'o!o doar o&ete +e'(i) #n anto% de ,imna&ti' entr# i'ior#! dre t) 'te+a ziare i a!te mrt#rii a!e *n'!inaiei me!e entr# a'ti+iti ,o& odreti) iar &#b toate a'e&tea odea#a din !ino!e#m neted$ A d#rat 'e+a tim n & *ne!e, ' eram ierd#t$ M-a '# rin& #n no# ata' de ani'$ Era 'e+a mai m#!t de't #n ata' tre'tor$ D# 'e odat ai %o&t in+in'ibi!) &# ori ,re# ee'#ri!e) mai a!e& &#b ameninarea a #&#!#i$

N# ti# e/a't 'e &-a *ntm !at a oi i 'are a %o&t 'a#za$ .ti# doar ' mi-am tre'#t mna &tn, e&te abdomen) oate entr# ' era att de ten&ionat &a# oate *n *n'er'area de a-mi 'a!ma +ezi'a$ Am &imit 'ont#r#! #n#i mn#n'(i de 'ab!#ri i br#&' am dat de o *n,roare 'are n# ar %i treb#it & %ie a'o!o din 'te *mi aminteam din 'e!e +z#te e &'(i$ N# ' &'(ie!e ar mai %i *n&emnat *n 'e!e din #rm 'e+a$ -entr# ' %ie'are %'ea 'e +oia$ Dar era tot#i 'i#dat$ Am a! at im !ant#! i deodat am trit #n#! dintre a'e!e momente #ni'e) *n 'are n# mai eti &i,#r da' eti treaz i *i aminteti doar #n +i& &a# '(iar +i&ezi i *n +i& *i aminteti ' ai %i treaz) *! &imeam 'a e *ntrer# tor#! din a'e! +i&) *n 'are a'e&ta m-a re #& e i'ioare< L-am a &at$ Am i at z,#d#it de #n o' 'are a re+ita-!izat #n moment &i&tem#!$ Dar n# &#%i'ient de m#!t entr# a-mi e!ibera bra#! dre t7 dim otri+) &#r rin&) !-am b!o'at i mai bine$ 5n& br#&' tot#! a ' tat &en&$ A+eam #n 'onta't im er%e't *n 'ir'#it) era &im !#< Cnd+a) 'ine+a) robabi! din neatenie &a#) mai bine zi&) dintr-o ,rab in#ti!) &e'iona&e #n 'ab!# i) entr# a-! re ara) introd#&e&e o 'one/i#ne$ Care ar %i treb#it & n# &e de&%a'$ To'mai a'ea&t 'one/i#ne o &imeam a'#m$ -robabi! ' #na dintre mi'ri!e or,ane!or interne) ine+itabi!e *n abdomen#! #man) de'i i *n a! me#) a *m in& *n %a o arte a a'e!#i 'ab!#$ Ceea 'e *n&emna ' n# a+#&e&em #n +i&$ M trezi&em '# ade+rat *n toi#! no ii) *nre,i&tra&em ameit de &omn ' eram ea n i %#&e&e &#%i'ient o mi' a &are a&# ra 'one/i#nii entr# a re%a'e 'onta't#! i entr# 'a tot#! & %#n'ioneze 'a mai *nainte$ Dar e+ident ' de data a'ea&ta 'a ete!e %ire!or &e *nde rta&er mai m#!t$ Am rea!izat *n,rozit ' #!tima mea an& 'on&ta *n a !e re#ni) i an#me a'#m i ai'i) *nainte 'a ambe!e 'a ete & &e de rteze de%initi+ i & &e iard rintre or,ane!e interne$ Am *n'etat & mai a &$ N-a+eam de #nde ti da' n# '#m+a) a &nd mai m#!t &tri'am de't re aram$ 6ri'e a &are #tea !a %e! de bine & re%a' 'onta't#! ori & &e are de%initi+ 'e!e do# 'a ete a!e 'ab!#!#i$ N#) treb#ia & ti# 'e & %a'$ A+eam ne+oie de o &'#! otri+it$ Aa ' mi-am &#'it ,t#! *n '#tarea #n#i obie't a&'#it) '# 'are & ot *m #n,e abdomen#!$

C(iar) 'te obie'te a&'#ite &e ,&e&' de obi'ei !a o !#n,ime de bra de at: Bri'ea,#! me# - mi-a tre'#t rin 'a $ Lame!e &a!e rea# oare'#m otri+ite entr# a'ea&t o eraie) iar *m- #n,tor#! era 'a i ne%o!o&it i 'e era b#n entr# er%orarea ,#ri!or *n '#rea#a de ie!e era b#n i entr# er%orarea abdomen#!#i) *n& obie't#!) da' n# m *ne!am) treb#ia & %ie *n &ertar#! no tierei$ N#mai ' no tiera r&t#rnat &e a%!a a'#m *n drea ta mea) de arte de raza *n 'are #team a'iona$ 5ntinznd#-m i ro&to,o!ind#m) am a"#n& !a mner#! &ertar#!#i no tierei) de 'are am tra&$ Din e! a# 'z#t do# a'(ete '# bati&te din (rtie) o ban'not de o &#t de e#ro 'reia n# *i &imi&em !i &a i 'te+a monede$ A!t'e+a nimi'$ Mai a!e& ni'i #rm de bri'ea,$ Mi-am i it din no# %ebri! abdomen#!$ Mai era 'one/i#nea *n a'e!ai !o': Da$ M mi'a&em) dar n# de&t#! de m#!t entr# a &'(imba oziia 'ab!#!#i$ -oate ' +ezi'a !in re&a *n interior#! abdomen#!#i) red#'nd mi'area$ Dar #nde era b!e&temat#! de bri'ea,: -ri+irea mi &-a o rit a&# ra +eiozei) o mon&tr#ozitate din &ti'!) mare) 'are &e *n,!beni&e din 'a#za +e'(imii) rin& *n #r#b#ri &#&) dea&# ra at#!#i$ Mi-am amintit$ 5n #rm '# 'te+a zi!e *i &'(imba&em be'#!) entr# a'ea&ta &'o&e&em atr# #r#b#ri) e 'are a oi ie #&e&em !a !o'$ L#'ra&em '# bri'ea,#!) e 'are *n !o' & *! %i #& *na oi *n &ertar) *! !&a&em &#&$ M-am mai #itat *n' o dat *n"#r$ E/a't$ Se a%!a *n 'entr#! dezordinii me!e ma&'#!ine) a!t#ri de 'ea&#! dete ttor 'are 'z#&e i e! at#n'i 'nd &e r&t#rna&e no tiera$ Ro#) mi') n# #tea %i tre'#t '# +ederea$ .i !a 'e+a mai m#!t de o "#mtate de metr# de +r%#ri!e de,ete!or me!e *ntin&e$ Dar rimate!e &# erioare &e di&tin, rin 'a a'itatea de a %o!o&i #ne!te7 'e! #in a'e&t !#'r# *! 'iteti mere#$ Mai *nti) am *n'er'at '# rete+ei#! din !emn) dar) d# '#m bn#i&em de !a *n'e #t) a'e&ta &e do+edi rea &'#rt$ Dar n# att de &'#rt) *n't & n# ot & tra, '# e! o ere'(e de anta!oni "ean& ar#n'ai rintr-o %eri'it ne,!i"en e odea) *n !o' de a %i atrnai ordonat *n i%onier) e 'are a oi i-am #t#t a"#n,e '# mna$ I-am %!%it #in rin aer) n 'nd i-am rin& bine) a oi i-am %o!o&it 'a #n %e! de #ndi entr# a e&'#i bri'ea,#!$ C# #n &in,#r o'(i i '# o &in,#r mn n# e&te rea #or) dar *n 'e!e

din #rm am re#it$ =drn,nind) att 'ea&#!) 't i bri'ea,#! &-a# a ro iat de&t#! entr# 'a & *! ot a #'a e #!tim#!$ -a&#! #rmtor$ 5m #n,tor#!$ C# o &in,#r mn) a'e&t bri'ea, &e de&'(ide a! naibii de ,re#) mai a!e& at#n'i 'nd e&te +orba de& re #n in&tr#ment #in %o!o&it) iar obie't#! n# e&te to'mai no#) n# e to'mai bine ,re&at 'a *n anii !#i de ,!orie) 'i) dim otri+) a r#,init e i'i) e 'o!o$ Ai'i) a roa e de mare) !#'r#ri!e r#,ine&' &#r rinztor de re ede$ 5n 'e!e din #rm) am re#it) dar) 'a #rmare a e%ort#!#i) mna *mi trem#ra$ Mi-a di& r#t ori'e #rm din &enzaia de tri#m% 'nd mi-am dat &eama 'e a+eam de ,nd & %a'$ A() da) 'ore't$ D# 't &e are) eram 'am ion mondia! !a #itat#! '(e&ti#ni!or ne !'#te$ Am re+z#t tot#! *n memorie) entr# a %i &i,#r ' n# *mi &' a&e nimi'$ E'onomie de tim $ U!tima zba+$ Norma! ' n# #ita&em de nimi'$ A #tea +orbi de noro') da' !an#! me# ar ad#'e o &'(imbare$ Da' n#) *mi rmnea doar & &tri, 'a din ,#r de ar e) *n & erana ' m +a a#zi 'ine+a 'are &e +a ,rbi & *mi &ar *n a"#tor o a!ternati+ a roa e tota! !i &it de er& e'ti+e$ Am '#tat e abdomen !o'#! '# ri'ina i am a &at$ Ni'i o rea'ie$ Ni'i o no# &'nteie *n mn#n'(i#! de 'ab!#ri *mbr'at *n te%!on a! &i&tem#!#i me#$ De'i n# &' m de &'a! e!$ 6%tnd) am a!e& !o'#! #nde bn#iam ' &e a%! 'one/i#nea) am aezat *m #n,tor#!) am tra& aer *n ie t i am *m in&$ D#rea a! 'ira'#!#i de tare$ Cred ' am &tri,at7 *n ori'e 'az) *mi aminte&' de o &enzaie 'a #n ,!,it *n ,t) e #rm mi &-a %'#t 'a!d$ Am *m #n&) am &imit '#m din ran '#r,ea 'e+a #med i %ierbinte) bine*ne!e& &n,e) i n# era #in) d# 'are am r&#'it oe!#! d#r '#tnd im !ant#!$ 5n &%rit) a'e&ta *ntm ina rezi&ten$ -ri+eam *n ta+an) m #m !ea# de mirare norii ne,ri 'are a r#&er br#&' e e!) a &am i &'ormoneam *n 'arne %r a &e *ntm !a 'e+a) '# e/'e ia %a t#!#i ' &# ra%aa abdomen#!#i me# de+enea tot mai #med i mai !i i'ioa&$ A r#r br#&' a'e!e m#&'#!ie 'are de obi'ei n# rt'e&' rin dormitor$ E!e ,&e&' mai intere&ant ,#noi#! din b#'trie) dar a'#m bzia# *n "#r#! me# 'a nite +#!t#ri mi'ro&'o i'i$ .i) *n &%rit) clic< D# o '!i ) ri,iditatea di& r#) brae!e i i'ioare!e *mi dd#r a&'#!tare) o'(i#! me# dre t +edea) iar '# #n z,omot #iertor)

'om !e/) m#&'#!at#ra 'or #!#i &e #&e *n mi'are$ Ct de min#nat era & oi de'# !a d#rerea< Ct era de bine & oi &t+i!i &n,erarea< Mam ridi'at *n i'ioare) &'!dat *n &#doare) !in de &n,e) i am intrat '!tinnd#-m *n baie) #nde) '# mna a &at e ran) mai *nti de toate mi-am ,o!it +ezi'a - 'e &enzaie de nede&'ri&< 9(em#it e mar,inea bii) mi-am ri+it abdomen#! '# *m #n,tor#! bri'ea,#!#i *n%i t *n e! i m-am ,ndit da' a #tea *ndrzni & *! &'ot$ Atent) am !#at o oziie &tabi! e odea) *nainte de a *n'er'a 'e+a$ .i 'a & +ezi) imobi!itatea n# a re+enit< N# a re+enit ni'i 'nd mi-am ma&at !in de *ndrznea! abdomen#!$ Re#i&em *n' o dat$ Tot#i) !#'r#ri!e n# #tea# & rmn aa) mi-am zi& *n tim 'e *mi dezin%e'tam rana '# o &#b&tan '!ar 'a a a i #neam e ea o 'om re& din ti%on$ 8a mai e/i&ta o dat +iitoare$ -oate ' e&te #n an) oate ' mine-diminea$ .i 'nd+a n# +oi mai re#i$ Ni'i '(iar da' de a'#m *n'o!o +oi dormi '# tr#&a de &'#!e *n brae$ A #tea m#ta te!e%on#! *n at$ =i#a *n 'are n# *mi +oi mai re+eni +a de+eni zi#a 'a it#!rii$ =i#a *n 'are ei m +or re'# era$ In&tr#'i#ni!e entr# #n in'ident 'a a'e&ta era# '!are i nee'(i+o'e$ Da' a %i re& e'tat in&tr#'i#ni!e) a %i a+#t +oie & m & ! e mini de &n,e) d# 'are imediat) %r 'ea mai mi' *ntrziere) ar %i treb#it & *i te!e%onez !o'ote-nent-'o!one!#!#i Rei!!>$ Care) rom t) m-ar %i trimi& *na oi *n SUA entr# re araii ,enera!e) %r *ndoia! *ntr-#n mod 't &e oate de !#/o&) !a bord#! #n#i a+ion mi!itar) 'are +a zb#ra doar entr# mine$ Dar *ntr-#n &in,#r &en&$ Rei!!> m-ar #ne &#b 'ontro! i &# ra+e,(ere dire't i robabi! ' n# +oi mai #tea &' a +reodat$ De a'eea ni'i n-a+#&e&em de ,nd & re& e't in&tr#'i#ni!e$ A-! in%orma e Rei!!> *n&emna & *mi ierd dintr-#n %o' mi'a i '# ,re# dobndita !ibertate) i n#-mi doream de!o' a&ta$ De a'eea mi-am & !at &n,e!e de e mini) dar e !o'otenent-'o!one!#! Rei!!> n# !-am mai &#nat$ 5n !o' de a&ta) am #& #n !e#'o !a&t e banda") m-am d#& e (o! i mi-am !#at te!e%on#! mobi! din a&'#nztoare$ ?o!o&e&' doar rar reea#a te!e%oni' norma! i n#mai entr# 'on+orbiri ne+ino+ate) deoare'e treb#ie & !e' de !a remi&a ' *n' mi &e inter'e teaz 'on+orbiri!e) bine*ne!e& entr# &i,#rana mea$ Dar te!e%on#! mobi! mi !-am ro'#rat e 'i e/trem de 'om !i'ate7 ar treb#i & %ie im o&ibi!)

omenete "#de'nd) & mi-! dete'teze$ A&ta ar re&# #ne '# tot#! a!te !#'r#ri$ Rete+eie!e i te!e%oane!e anonime n# &#nt #ni'e!e mi"!oa'e a"#ttoare 'are-mi &ta# !a di& oziie$ Am %ormat n#mr#! do'tor#!#i 6@S(ea$ A D#ane !a te!e%on) am zi& 'nd a r& #n&) am ne+oie #r,ent de a"#tor#! d#mnea+oa&tr$ A 5ne!e,$ -#tei +eni !a 'abinet#! me#: A Din %eri'ire) da$ A 8enii !a ora #n& reze'e) & #&e do'tor#! i *n'(i&e te!e%on#!$ Rei!!> ar %a'e #n ata' de 'ord da' ar ti ' am %'#t 'on%idene #n#i medi' ,enera!i&t) #n#i civil< .i %r *ndoia! ' ar %i &e'erat e !o' da' ar ti ' do'tor#! 6@S(ea a %'#t radio,ra%ii a!e 'or #!#i me#$ Ima,ini a!e 'or #!#i me# de #n mi!iard de do!ari) entr# 'are o m#!ime de oameni de e a'ea&t !anet ar !ti o ,rmad de ara!e$ Dar) d# '#m am & #&) do'tor#! 6@S(ea &e b#'#ra de *n'rederea mea$ M-am *ntor& !a baie) mi-am &'o& i"ama#a !in de &n,e i am ar#n'at-o *n 'ad$ Am #dat o 'r ) mi-am & !at &n,e!e de e i'ioare) d# 'are am tre'#t *n dormitor !&nd *n #rm o &erie de #rme !antare *nt#ne'ate i &tro i roii) mari$ -at#! arta de ar' #n a&a&in *n &erie neb#n to'mai termina&e &-i ma&a'reze #!tima +i'tim$ Am &trn& tot#!) am ar#n'at i atern#t#! *n 'ad i am !&at & '#r, e&te e! a a re'e$ Am *n+at ' &n,e!e ie&e n#mai '# a re'e$ Era #in *nainte de ora no# 'nd m-am a #'at & '#r ete!e de &n,e de e odea$

Te plngi indignat) i nu vrei s pricepi c) din tot ceea ce reclami) doar un lucru este ru4 indignarea ta i tnguielile tale$ Pentru un brbat exist o singur nenorocire) i anume faptul c n viaa sa exist lucruri pe care el le consider nenorociri Sene'a) E-IST6LAE M6RALES CAPITOLUL 2 N# m &imeam bine 'nd am ieit din 'a& *n a'ea diminea de d#mini' r'oroa& i *n&orit$ N# e/i&ta ni'i o ,aranie ' n# &e +a re eta *n mi"!o'#! &trzii 'eea 'e &e *ntm !a&e *n mr#ntaie!e me!e$ Da' o +oi i din no#) robabi! ' +oi %i d#& tot a'o!o #nde de a!t%e! +oiam & a"#n,) i an#me !a do'tor#! 6@S(ea) dar &e +a %a'e +!+$ Da' a %i +r#t a&ta) a %i #t#t & *! &#n e Rei!!>$ Aa ' eram mai atent !a &enzaia de *ne enire a i'ioare!or me!e i !a z+'niri!e rein#te a!e rnii) de't !a &tarea +remii$ Btea #n +nt #terni') '# ,#&t &rat) 'e *mi #m%!a ,ea'a i 'maa #ria *n 'are *mi a&'#ndeam de obi'ei &tat#ra bttoare !a o'(i$ 6'(i#! me# arti%i'ia! !'rima$ A&ta &e mai *ntm !a din 'nd *n 'nd$ Lo'#! *n 'are trie&' de e&te ze'e ani &e n#mete Din,!e7 #n mi' ort e&'re&') &it#at *n enin&#!a '# a'e!ai n#me din &#d-+e&t#! Ir!andei$ 6re!#! e&te e/a't att de mare *n't & %ii a''e tat dre t 'on'itadin %r 'a toat !#mea & a%!e '#m te n#meti i de #nde +ii) iar e de a!t arte n# &#%i'ient de mare entr# a atra,e atenia '#i+a$ Se %a'e i #in t#ri&m) dar 'ei mai m#!i oameni trie&' tot#i din e&'#it$ C n# rea &e *ntm ! m#!te e ai'i &t martor i %a t#! ' mare!e e+eniment din i&toria re'ent a !o'a!itii Din,!e mai e&te *n' rea!izarea *n #rm '# e&te treize'i de ani e a'e&te !o'#ri a %i!m#!#i Fiica lui Ryan) '# Robert Mit'(#m *n ro!#! rin'i a!7 #n %i!m e 'are n# !-am +z#t ni'iodat) dar) d# '#notine!e me!e !imitate ri+ind 'r'i#mi!e !o'a!e) 'am !a #na din trei e&te atrnat a%i#! %i!m#!#i) !#& 'te+a %oto,ra%ii '# &'ene din %i!m$ .i *n Din,!e e/i&t o m#!ime de 'r'i#mi$ Mer,eam *n'et i a+eam &enzaia ' m#&'#!at#ra i'ioare!or me!e *ntm ina o rezi&ten intern$ Ceea 'e &e i *ntm !a robabi!) mai a!e& da' m ,ndeam !a 'e era inte,rat *n e!e i !a &enzaia '

tot#! r#,inete *n#ntr#$ Cnd am a"#n& !a &en&#! ,iratori#) *n,ri"orarea mea a mai 'edat #in) oate i entr# ') d# mai m#!t de ze'e ani etre'#i *n a'ea&t ar) *n' m mai irit +ederea maini!or 'are 'ir'#! e &tn,a i a# +o!an#! aezat e artea 'ea!a!t a bord#!#i$ Am tre'#t de mai m#!te inter&e'ii i m-am *n&'ri& e dr#m#! 'tre Ma!!) !a 'are atr,ea 'e! mai m#!t atenia o &'en a 'r#'i%i'rii) '# eroi &# radimen&ionai i 'o!orai i tor7 #n Hri&to& imen& &e '(in#ie e o #ria 'r#'e) "e!it de do# er&ona"e %eminine *n a!ba&tr# i ,a!ben !mie) a%!ate mai "o&) %rn,nd#-i mini!e$ Tendina ir!andezi!or de a +o &i !#'r#ri!e &trident &e materia!izeaz e Main Street *n a'e!e %aade di+er& +o &ite a!e 'a&e!or) '#m de&eori &e +d *n aezri!e ir!andeze) i 'are arat aa de bine *n i!#&traii!e din ,(id#ri!e t#ri&ti'e i e 'ri!e ota!e i!#&trate$ 6 'r'i#m de #n ,a!ben ai) a!t#ri de o %i!ia! +erde-*n'(i& a #nei bn'i) #n imobi! '# !o'#ine a!b 'a z ada) '# #i i 'ont#r#ri de #n a!ba&tr#-*n'(i& - iat moti+e entr# 'are t#ritii %a' e !o' a e! !a a arate!e de %oto,ra%iat$ Da' trieti *n& mai m#!t tim *n a'ea&t ar) +ei &e&iza ' bo,ia de '#!ori e&te +ita!$ Deoare'e ai ne+oie de ea entr# a de i %r rea mari tare &#%!eteti b#rnie!e 'are de&eori n# &e o re&' ni'i d# o & tmn$ -entr# ' era *n dr#m) entr# ' mai a+eam tim i entr# ' n# *mi #team ermite & ratez ore!e de %#n'ionare) rima mea o rire a %o&t !a ot$ A A() mi&ter ?itz,era!d) m &a!#t Bi!!> Trant) #n tnr !in de r+n) 'io!no&) '# r b!ond 'en#i# i '# 'ei mai 'ariai dini e 'are i-am +z#t *n +iaa mea$ -a'(et#! d#mnea+oa&tr &e a%! ai'i$ 9e&ti'#!a +rto& '# brae!e) de ar' toat dimineaa n# %'#&e a!t'e+a de't & m ate te e mine$ Li+rarea entr# d#mnea+oa&tr de arme bio!o,i'e &e'rete$ Era +orba doar de #n "o' e 'are *! ra'ti'am *ntre noi doi$ -e de o arte) Bi!!> i-ar %i dat +iaa 'a & a%!e 'e 'oninea# a'(ete!e e 'are !e rimeam din atr# *n atr# zi!e i) entr# ' e# n# *i de'on& iram 'onin#t#! a'e&tora) *ntr-o zi i-a +enit ideea 'a #r i &im !# & ,(i'ea&') *n & erana ' e a'ea&t 'a!e m +a determina & ie& din rezer+a mea$ -e de a!t arte) e! tia ' *n 'a!itate de an,a"at a! otei n# *! ri+ea 'e tran& orta i de a'eea ,(i'it#! !#i n# era 'e+a

&erio&) 'i doar o ,!#m & m *ntm ine '# re&# #neri 't mai tr&nite$ Tot#i) #neori era a! naibii de a roa e de ade+r$ A 9reit) i-am r& #n& 'a de obi'ei$ 5n tim 'e e! &e d#&e *n & ate) entr# a ad#'e a'(et#!) mi-am ar#n'at ri+irea e&te tit!#ri!e ziare!or !o'a!e e/ #&e !n, ,(ie#$ -e mai m#!te 'o!oane &e *ntindea o dezbatere *n "#r#! rob!eme!or e'onomi'e din ar!ament#! de !a D#b!in) *n +reme 'e '(e&ti#ni in&i,ni%iante a!e o!iti'ii internaiona!e) 'a t#!b#rri!e din 6rient#! A ro iat &a# mane+re!e mi!itare '(ineze din rea"ma 'oa&te!or TaiBan#!#i era# e/ ediate *n 'te+a %raze$ 5mi era de a"#n& entr# a %i in%ormat *n !inii mari i de mai m#!t ni'i n# a+eam ne+oie$ A A'#m *mi da# &eama) zi&e Bi!!>) *ntinznd#-mi a'(et#!$ A E+ident) am r& #n&$ D# '#m & #neam) era #n rit#a!$ Se ridic personal de ctre destinatar - &'rie e eti'(eta de &#b n#me!e me# i a! adre&ei o%i'i#!#i ota! Din,!e$ Lo'otenent-'o!one!#! Rei!!> 'onte&ta re ro#! ' ar %i +orba de o i'an$ ?'nd ab&tra'ie de di+er&e 'on&iderente ra'ti'e) ro'eda a&t%e! entr# a &e a&i,#ra ' eram *n +ia i &nto&4 da' #n a'(et ar %i %o&t retrimi& e/ editor#!#i d# e/ irarea termen#!#i de &trare) Rei!!> ar %i +enit ai'i imediat) entr# a +edea 'e e&te '# mine$ 5n a'e&t 'az) *ne!e,erea noi#nii de imediat im !i'a %a t#! ' Rei!!> era *m #terni'it & 'ear US Air ?or'e & %ie tran& ortat *n ori'e moment) *n ori'e #n't de e ,!ob) da' i &e rea ne'e&ar$ C# a!te '#+inte) da' rob!ema '# bri'ea,#! ar %i dat ,re) mine &-ar %i a%!at *n %aa #ii me!e i m-ar %i a#zit &tri,nd$ A&ta e&te$ .i at#n'i) !a 'e & *mi %i %'#t ,ri"i: Am *nde&at a'(et#! *n ,eanta de #mr i a roa e m-am &imit 'a-ntotdea#na 'nd r&eam ota$ -a'(ete!e me!e n# 'oninea# arme bio!o,i'e) dar ni'i rea de arte de aa 'e+a n# era#$ Deoare'e *n &'o #! 'rerii de !o' mai m#!t entr# n#meroa&e!e im !ant#ri zi'e-&e e/trem de im ortante *mi %#&e&e *nde rtat mare arte a inte&tin#!#i ,ro&) 'eea 'e mai rm&e&e din e! era in&#%i'ient entr# a obine din a!imente!e norma!e &#b&tane!e n#triti+e indi& en&abi!e +ieii$ Ceea 'e *n&enina ' e# n# m #team (rni e 'i norma!e$ 5n &'(imb) rimeam #n 'on'entrat

n#triti+ '# +a!oare bio!o,i' deo&ebit de mare) #n ,en de '#!t#r 'e!#!ar a&t%e! 'on'entrat *n't doze!e *n 'are mi &e trimitea# a+ea# im rimate e e!e n# doar iua e/ irrii) 'i '(iar i ora !a 'are e/ ir) e 'are treb#ia & o re& e't '# ma/im ri,#rozitate) deoare'e a!t%e! m-ar #tea otr+i$ Da' de&'(id o doz) treb#ie & o 'on&#m *n r&tim de a&e ore) iar e+ent#a!e!e re&t#ri treb#ie & !e dizo!+ '# #n a'id & e'ia!) entr# 'a a'e!e '#!t#ri & n# &e dez+o!te *n reea#a de 'ana!izare &a# & dea natere #nor obo!ani-montri mari 'a nite 'ini 'iobneti ori mai ti# e# 'e$ Com oziia i mod#! de re arare a! 'on'entrat#!#i &#nt &tri't &e'rete$ La %ie'are atr# zi!e) rime&' o rezer+ de o t doze) e/a't 'antitatea ne'e&ar n !a #rmtor#! a'(et) iar &i&tem#! %#n'ioneaz ire roabi! de mai bine de #n de'eni#$ 5n&) bine*ne!e& ' *n a'e&t %e! m a# !a mn i e# n# ot & m *m otri+e&' 't#i de #in$ A%ar mi-a tiat 'a!ea mr&$ Branni,an) *n'r'at de '#m rt#ri) *n mare ,rab) 'eea 'e) innd 'ont de r#! ei a!b #nd#it de +nt i de &tat#ra ei Ba!3irian) era deo&ebit de im re&ionant$ Ea 'ond#'e bib!iote'a !o'a!) 'eea 'e *n&eamn ') entr# mine) ea e&te o er&oan im ortant) iar menionata bib!iote' - d# 'e am +eri%i'at ra id ora - era de&'(i& de do#ze'i de min#te) de'i !&at !a mna Rionei) ra'ti'anta e 't de tnr) e att de nee/ erimentat) !#'r# 'e e/ !i'a ,raba &timabi!ei doamne Branni,an$ A Mi&ter ?itz,era!d< &#& in ea$ S!a+ Domn#!#i ' +-am *nt!nit< Treb#ie & m a"#tai$ 6 z+'nire #or &e&izabi! *n artea &# erioar a abdomen#!#i mi-a amintit ' e# *n&#mi a+eam ne+oie de a"#tor) dar entr# ' mr&$ Branni,an !& "o& 'o#ri!e i #n,i!e) m-am o rit i am *ntrebat-o o!iti'o& 'e & *ne!e, din 'e!e & #&e$ A A() din no# e&te +orba de& re Riona$ Tinerii a'etia 'red tot tim #! ' ot #mb!a '# 'a!'#!atoare!e doar entr# ' %a' arte din ,eneraia in%ormati'$ Dar 'e a %'#t %ata a'ea&ta ieri: A dat !a rin tot 'ata!o,#!$ Tot 'ata!o,#!) *n'(i #ii-+< Adi') mii de a,ini$ S!a+ Domn#!#i ' *n im rimant era# n#mai treize'i de 'o!i$ A 6 a&emenea 'omand n# ar treb#i & %ie o&ibi! din ,reea!) am zi&$

La &'#rt tim d# &o&irea mea *n Din,!e) o a"#ta&em & 'one'teze #n modem i de at#n'i m ri+ete 'am 'a e #n e/ ert *n 'om #tere$ .i e# ni'i m'ar n# am 'a!'#!ator$ Ce! #in) #n +izitator ino'ent) 'are ar#n' o ri+ire e !a mine rin 'a&) n# de&'o er aa 'e+a$ A Da) &i,#r) n# e&te #n ro,ram deo&ebit de b#n) dar treb#ie & o &'oatem !a 'a t '# e!) '# a"#tor#! !#i D#mneze#) 'on%irm ea$ .i '(iar n# mai ti# 'e & %a'$ De 'te ori introd#' (rtie *n im rimant i o orne&') ea ti rete *n 'ontin#are 'ata!o,#!$ A 5n&eamn ' a'ea 'omand de ti rire e&te *n ate tare$ Treb#ie & o an#!ai$ C# a&ta '#notine!e me!e re%eritoare !a 'om #tere!e din 'omer era# e #izate$ Am ad#,at4 *n in&tr#'i#ni!e de #ti!izare treb#ie & &'rie '#m &e ro'edeaz$ A 5n in&tr#'i#ni!e de #ti!izare$$$ N# ai #tea %a'e a&ta entr# mine) mi&ter ?itz,era!d: Am dat din 'a 4 A N# a&tzi) ori't a +rea$ -e&te 'in'i min#te) am ro,ramare !a do'tor$ A 8 *ne!e,$ 6 #mbr tre'# %#,iti+ e %aa ei) %r ni'i o !e,t#r '# re%#z#! me# i %r ni'i o !e,t#r '# mi'area nori!or$ Mr&$ Branni,an are *n *n,ri"ire #n &o ,ra+ bo!na+) 'one'tat zi i noa te !a #n a arat de re& iraie arti%i'ia!$ Soii Branni,an !o'#ie&' e &trada mea) *n rima 'a& d# !inia de 'ent#r) o '!dire +e'(e) 'en#ie) '# o ma,azie #ria *n & ate i '# o ban' *n %a) e 'are am +z#t-o #neori eznd e mr&$ Branni,an *n zi!e!e '!d#roa&e de +ar$ -e %ronton#! 'a&ei &e !%aie o !a' ,a!ben) mn'at de +reme) 'are in+it !a !ed and !rea"fast) dar 'red ' e&te doar o rmi tri&t a #nor +rem#ri mai b#ne$ A Ar treb#i & +in #n tnr a&ionat de 'om #tere) 'are & *! de aneze) am zi& %r +!a,$ A Ce ar %i da' +-ai #ita d#mnea+oa&tr marea +iitoare: ro #&e ea$ Ar %i *n re,#!$ .i ori'#m e&te termen#! de re&tit#ire a 'ri!or !#ate de d#mnea+oa&tr$ -rea ' n# rea a+ea ne+oie de 'om #ter) a+ea toate date!e *n 'a $ A Bine ' mi-ai amintit$ Era# trei romane) din do# 'iti&em doar do#ze'i de a,ini$

A De'i + +d mari$ =mbi i ridi' a oi '#m rt#ri!e$ Ad#,4 B#n) a'#m treb#ie & !e') & n# mai %a' +reo ro&tie %ata a&ta$ Ea !e') iar e# mi-am 'ontin#at dr#m#! e Main Street$ Unde m-a *ntm inat 'e+a 'are *n a!te 'ondiii ar %i %o&t raza de !#min a zi!ei) &a!+area &%rit#!#i de & tmn) mn,ierea 'are te %a'e & #ii toate &#%erine!e$ 6C) e&te o e/a!tare & e'i%i' #bertii) e 'are o trie&' %a de mana,era de !a Brennan@& Hote!) dar e# o ,#&t) ea (abar n# are) de'i de 'e n#: Brennan@& Hote! e&te o 'on&tr#'ie mare) +enerabi!) mai +e'(e de't De'!araia ameri'an de inde enden) i tot#i 'on&er+at att de bine) *n't tre'e in'onte&tabi! dre t 'e! mai b#n (ote! din !o'a!itate$ Din a'e&t moti+ Rei!!> *nno teaz ai'i *n +izite!e &a!e de in& e'ie$ Camere!e b#ne &e a%! e artea din& re &trad) 'eea 'e *n&eamn ' a# +edere !a mare i &#nt !initite) re&ta#rant#! (ote!#!#i e&te '#no&'#t *n *m re"#rimi i &#%!et#! a'e&tora) %ora motoare) #n't#! e i) 'eea 'e &tr!#'ete dea&# ra t#t#ror e&te de 'i+a ani o tnr e n#me Brid,et$ Brid,et Ceane) &# ! 'a o n#ia) er&oni%i'area o%tei de +ia) '# r#! ro#-armi# r+it &!bati') '# ie!ea a!b 'a !a te!e) !in de i&tr#i i a a%irma ' n# doar *n o'(ii mei e&te o a ariie e/traordinar$ Da' ar %i ne+oie de o ir!andez %r#moa& entr# o re'!am) ea ar %i %r ni'i o *ndoia! 'ea mai b#n a!e,ere$ ?r a n#tri intenii mai ro%#nde) m b#'#r de %ie'are dat 'nd *i +d '(i #!) *mi %a'e !'ere & o #rmre&' '# ri+irea 'nd a!ear, de 'o!o n 'o!o 'a #n +rte") iar inima *mi &#rde at#n'i 'nd o ri+ire a o'(i!or ei +erzi 'a &mara!d#! tre'e e&te mine) '(iar da' a!#ne' imediat mai de arte$ De 'te ori ie& *n ora) %a' *n aa %e! 'a & tre' e !a Brennan@& Hote!7 de 'e!e mai m#!te ori o %a' de,eaba) dar din 'nd *n 'nd ea ie&e entr# a #da %!ori!e din %aa ,eam#ri!or *n'adrate '# a!ba&tr# a!e re&ta#rant#!#i) entr# a e/ !i'a oa& ei!or (ote!#!#i dr#m#! 'tre #n !o' demn de +izitat din Din,!e &a# entr# a di&'#ta ener,i' '# #n#! dintre %#rnizorii 'are de&'ar' di+er&e!e !#'r#ri de 'are #n (ote! are ne+oie$ 5ntm !tor - "#r ' n# o & ionez -) am a%!at ' !o'#iete *ntr-o '&# &it#at 'e+a mai &#& de 'abinet#! do'tor#!#i 6@S(ea din C(a e! Street) ,(em#it *ntre do# '!diri mai mari$ .i d# 't &e are) !o'#iete &in,#r$ N# e&te doar %r#moa&) mai e i mi&terioa&$

A&tzi) e/a't *n %aa (ote!#!#i e&te o rit #n mi'rob#z +e'(i) a'o erit '# de&ene a!e tri%oi#!#i '# atr# %oi) (ar e i a!te &imbo!#ri ir!andeze) in&'ri ionat e !atera! '# Firman s Fol"$ 8e(i'#!#! #neia dintre nen#mrate!e %ormaii m#zi'a!e 'are 'o!ind ara i inter reteaz m#zi' tradiiona! ir!andez rin 'r'i#mi$ .o%er#! mi'rob#z#!#i) #n brbat *na!t i &!ab) '# r#! !#n,) 'a&tani#-*n'(i&) !e,at '# mare e%ort) re'#m 'e! a! !#i Brid,et) &ttea *m re#n '# ea *n %aa #ii de&'(i&e a (ote!#!#i i ne,o'ia innd *n mn o (rtie mare) r#!at) 'are #tea %i n#mai #n a%i de 'on'ert$ -robabi! &e ne,o'ia e/ #nerea a%i#!#i *n (ote!$ N# rea *i *ne!e,eam7 eram !a oare'are di&tan de ei) ,#&tam emanaia de ener,ie i +ita!itate a !#i Brid,et i *i a#zeam +orbind *n ,ae!) a'ea !imb ir!andez rimiti+) 'e mie mi &e rea 'om !et ina''e&ibi!) %o!o&it *n' *n a'ea&t re,i#ne) %r *ndoia! '# o tendin de re,ret$ Din,!e &e a%! *n #aeltac$t) *n area!#! !in,+i&ti' ,a!ez$ La intrarea *n !o'a!itate e&te #n ano# '# n#me!e rea! a! ora#!#i) %aingean &i '$uis i n# e&te r# & re'#noti 'e! #in a'ea&t den#mire) entr# ' *n zon) e indi'atoare!e r#tiere) &#nt & e'i%i'ate mai a!e& den#miri!e a#to(tone i doar da' ai noro' a ar i 'e!e en,!ezeti$ Cnd am a"#n& !a do'tor#! 6@S(ea era a roa e de ora #n& reze'e i m &imeam din no# a roa e &nto&$ Am bt#t tot#i !a #a a!b) '# ,eam#ri mate de !a intrare) am ate tat n 'nd *n & ate!e ei &-a i+it &i!#eta e&tom at) *n (a!at a!b) 'are a de&'(i&-o) am &trn& mna do'tor#!#i 6@S(ea i) dnd '#r& ,e&t#!#i &# de in+itare) am intrat *n 'abinet$ E&te o 'a& mi') !o'#in i 'abinet *n a'e!ai tim $ -arter#! e&te ta etat i +o &it *n a!b) o &'ar *n,#&t #r' & re o # e 'are &'rie Privat$ Antre#! i *n' eri!e entr# tratamente &#nt !#minoa&e) '#rate i teribi! de *n,#&te$ Miroa&e a &#b&tane dezin%e'tante) e erei atrn 'a!endare '# ima,ini din mri!e &#d#!#i i a%ie '# indi'aii medi'a!e$ 5n tim #! ore!or de +izit) *n antre#! i aa *n,#&t &e #n &'a#ne entr# 'ei 'are atea t) &'a#ne 'are #!terior &#nt ridi'ate$ Do'tor#! 6@S(ea are #in e&te atr#ze'i de ani i n# are ob!i,aii$ -e &eama !#i) '# 'ertit#dine n# e nedre t) &e #n n#meroa&e a+ent#ri) #neori '# %emei n# '(iar att de ne'&torite '#m &-ar 'dea 'on%orm noi#nii ir!andeze de mora!$ Aa ' n# e&te de mirare ') *n ri+ina &trrii &e'ret#!#i) &e 'om ort de ar' ar %i ab&o!+it #n '#r&

inten&i+ !a CIA$ A&i&tente!e !#i n# m-a# +z#t ni'iodat !a %a$ N#me!e &a# adre&a mea n# a ar notate ni'ieri$ Do'#mente!e me!e medi'a!e &#nt e n#me!e (o$n Steel i do'tor#! 6@S(ea !e &treaz *ntr-#n 'om artiment &e'ret a! biro#!#i &#$ Mi-a dat n#mr#! !#i de te!e%on ri+at) e 'are *! #ti!izeaz '# m#!t re'a#ie) iar e# n# am a+#t ni'i o reinere *n a %a'e din e! &in,#r#! om din !#me 'are '#noate n#mr#! te!e%on#!#i me# mobi!$ A Artai mai bine de't m ate tam d# a e!#! d#mnea+oa&tr te!e%oni') & #&e e! d# 'e *n'(i&e #a 'abinet#!#i *n & ate!e !#i$ Ceea 'e !a d#mnea+oa&tr de 'e!e mai m#!te ori e *ne!tor$ I-am e/ !i'at 'e &e *ntm !a&e$ 5n tim 'e o+e&team) e/ re&ia de e '(i #! !#i o&'i!a *ntre mirare) %a&'inaie i *n,ri"orare$ A Ia & +edem) & #&e 'nd am terminat i art 'tre at#! entr# 'on&#!taii$ Mi-am &'o& 'maa i m-am *ntin& '# ,ri" e & ate$ -e %r#ntea !#i a r# o '#t ob!i') &emn a! *n'r#ntrii) *n tim 'e e/amina rana de e abdomen$ A Doare: A N# *n mod deo&ebit) am r& #n&$ -a! mar,ini!e tiet#rii 'are %'#&e 'r#&t$ A A'#m doare: A Simt o re&are #oar) att$ A -oate +-ai a'ti+at &edarea: *ntreb e!$ -enibi!$ A+ea dre tate$ Uit a&ta mere# i rea #or$ S#r rinztor ' rezer+oare!e n# &-a# ,o!it de m#!t7 n# a# mai %o&t #m !#te din an#! 0DED$ C#m am de'# !at &edarea) a# re+enit d#reri!e - #n z+'nit #terni' *n abdomen i o *ne t#r +io!ent 'e *n&oea ori'e mi'are ne'(ibz#it) de ar' m-ar %i &%iat *n '!i a #rmtoare$ Do'tor#! dd# m#!#mit din 'a 4 A E&te mai bine$ -i i din no# abdomen#! i &e&iz tre&rirea mea$ D#rerea e&te #n &emna! +ita!$ Am & '#r rana i am & o 'o& &#b ane&tezie !o'a!) *ne!e,ei: Cnd am dat '# ,re# din 'a ) ad#,4 De&i,#r ' #tei & dimin#ai (emora,ia$ A N# e&te +orba doar de ran) do'tore) i-am reamintit$ C!tin din 'a $ A+ea r#! a roa e b!ond) #or ond#!at) i din 'te ot e# & *mi da# &eama) *n o'(ii #nei %emei #&e e mritat arat irezi&tibi!$

A Core't) ierdere de ener,ie$ De&i,#r ' e&te o '(e&ti#ne ne!inititoare$ M ,nde&' & +edem mai *nti radio,ra%ii!e$ S'oa&e do&ar#! me#) ri+i ima,ini!e i #&e do# dintre e!e e di& oziti+#! de i!#minat7 *n a'e&t tim e# m-am ridi'at din at '# ,re# i m-am trt !n, e!$ Am ,&it o & eteaz de &'a#n de 'are & m ot & ri"ini$ Ima,inea din &tn,a era o radio,ra%ie a abdomen#!#i me# *ntre ar'#ri!e 'o&ta!e i o!d$ -e %ond#! #mbre!or *nt#ne'ate a!e or,ane!or interne &e 'ont#ra# nen#mrate !o'#ri de #n a!b '!ar4 ,(i+e'i#! im !ant#ri!or me!e) 'ea mai #r ad#nt#r de troa'e$ Com #tere$ A arate de na+i,aie$ Uniti de memorie$ Rezer+oare$ In&ta!aii temerare 'a) de e/em !#) o inim &e'#ndar me'ani') '# 'on'entrare de o/i,en i %#n'ionare t#rbo) 'are) rintr-o 'ond#'t ara!e!) inter&e'ta artera abdomina! i *mi ermitea e inter+a!e &'#rte er%ormane e/'e iona!e) 'a de e/em !# & ar'#r, o mie de metri *ntr-#n min#t i "#mtate$ Doar ' ni'iodat n# a %#n'ionat mai m#!t de #n min#t) a&t%e! ' *n %ond n# re rezint de't o in#ti! mo&tr de *na!t te(no!o,ie %i/at bine *n +ertebra mea !ombar$ Cea mai mare at e&te 'ea a bateriei n#'!eare 'are a!imenteaz '# '#rent *ntre,#! &i&tem$ Se m!diaz 'a #n 'rnat nod#ro& e artea de "o& a bazin#!#i i e&te #ni'#! im !ant &imit '!ar) %iind att de ,re#$ -e radio,ra%ia din drea ta) ea a are doar aria!$ Un %ir &#bire) a arent izo!at) mer,e !a o mi' %ormai#ne '# a& e't de bomboan rot#nd i de a'o!o &e *ndrea t *n &#&$ A A&ta treb#ie & %ie) *i dd# '# rerea 6@S(ea i 'io'ni '# 'a t#! i/#!#i *n ima,ine$ Un im !ant mare 't #n &mb#re de r#n) a%!at *n eritone#$ Un im !ant$ A+ea dre tate$ Era rea mare entr# a %i #n &im !# 'onta't$ A E&te de !a&at: A Si,#r$ -robabi! ' e&te im !antat *n eritone#) 'are &e mi' !a %ie'are re& iraie i !a %ie'are a& e 'are *! %a'ei$ Am ri+it ata a!b) re'i& de!imitat$ A 5n a'e&t !o' n# ar treb#i & %ie nimi') '# e/'e ia #n#i 'ond#'tor e!e'tri'$ 5n de%initi+) '#noteam &'(ia ree!ei$ Am 'ontin#at4 Ni'i m'ar o 'one/i#ne$ S-ar #tea e/ !i'a rin %a t#! ') *n tim #! #nei o erai#ni #!terioare) 'ond#'tor#! a %o&t &e'ionat i a

%o&t ne'e&ar re ararea !#i$ Dar a&ta$$$ Am e/aminat !o'#! b#'!#'a mai *ndea roa e i) *n 'e!e din #rm) am dat din 'a i am zi&4 Habar n# am 'e e&te a&ta$ A Ca ro%an *n a!e te(ni'ii) a & #ne ' arat 'a #n %e! de di&trib#itor$ A Dar n# &e di&trib#ie nimi' de ai'i$ 8ine #n %ir) !ea' #n %ir$ Do'tor#! 6@S(ea !# o !# i &t#die radio,ra%ia de aproape$ A Da) aa e&te$ .i) d# 't &e are) %ir#! in%erior mer,e !a o %i de 'onta't) iar 'e! &# erior !a o doz de 'onta't$ Ar %i o&ibi! & %ie 'one'tate dire't) iar im !ant#! & %ie &'o&$ M ri+i i zi&e4 Ar #tea & %ie #n ,en de tran&%ormator: Ideea de a e!imina #n#! dintre im !ant#ri rea t#!b#rtor de tentant$ A .i da' am *n'er'a #r i &im !#: am ro #&$ De&'(idei rana att 't treb#ie entr# a a"#n,e !a 'a ete!e %ir#!#i i 'one'-tai-!e entr# o te&tare$ S +edem 'e &e *ntm !$ A .i da' a'e&te %ire a# ten&i#ni di%erite: At#n'i e&te o&ibi! & ardem toate 'e!e!a!te a,re,ate$ Am dat din 'a in%irmnd$ N# +rea# & &#&in ' a '#noate 'ara'teri&ti'i!e te(ni'e n !a #!tim#! amn#nt) dar #ne!e a& e'te &#nt) din %eri'ire) de o !i & de e'(i+o' !inititoare$ .i ai'i era +orba de& re #n#! dintre e!e$ A 5ntre, &i&tem#! %#n'ioneaz !a o ten&i#ne de F)G +o!i %i/$ 6ri'e ar %i a'e&ta) tran&%ormator n# e&te$ C(iar de ar %i) n# ar %i a+#t ni'i #n &en& & %ie introd#& ai'i$ .i 'e ar %i treb#it & &e de%e'teze !a #n tran&%ormator) 'a & %ie re arat '# o &#! introd#& rin abdomen: Haidei & %a'em o *n'er'are$ A E&te ri&'ant) o ina 6@S(ea$ A Ce e&te ri&'ant ai'i: M-am *ntor& !a at#! entr# 'on&#!taii i m-am *ntin& e e!$ Am 'ontin#at4 Tra,ei 'a t#! %ir#!#i$ De&i,#r) a'e&t !#'r# m +a ara!iza) dar) da' d#mnea+oa&tr %a'ei no#a !e,t#r i e# n# *mi re+in) re%a'ei #r i &im !# &it#aia iniia!$ A N# e/i&t ni'i o ,aranie ' im !ant#! +a re*n'e e & %#n'ioneze$ M-a ri+it *n,ri"orat) dar a+nd *n ri+ire o &'nteiere de dorin i a ad#,at4 E&te mai m#!t de't tot 'eea 'e am %'#t n a'#m !a d#mnea+oa&tr$

6@S(ea re%'#&e de"a mai m#!te 'onta'te &!bite) entr# rima oar 'am '# 'in'i ani *n #rm) 'nd br#&' rime!e do# &e,mente a!e de,et#!#i me# ine!ar de !a mna drea t n# &e mai mi'a#$ N# %#&e&e ,re# & *! 'on+in, & %a' o radio,ra%ie a bra#!#i me#) dar tot re&t#! zi!ei n *n rime!e ore a!e dimineii n# a *n'etat & &e min#neze de 'eea 'e &e +edea *n ima,ini i de e/ !i'aii!e me!e$ A oi) am mai a+#t ne+oie de *n' o &ear n 'nd am identi%i'at e/a't 'ir'#it#! e!e'tri' din bra i antebra i n 'nd am ,&it 'onta't#! &!bit7 era #nde+a *n a ro ierea 'ot#!#i$ A# #rmat a oi doar o in'izie i 'te+a &#t#ri - o '(e&ti#ne de ze'e min#te - i de,et#! ine!ar *i re!#a&e %#n'i#ni!e norma!e$ A Dar e/i&t de %a t ,aranii: Am '#tat & m aez mai 'omod e at7 n# intenionam & m ridi' %r a %i o erat$ Am mai & #&4 N# am ni'i o ,aranie ' n# +oi rmne %r '#rent *n mi"!o'#! &trzii$ N# am ni'i o ,aranie ' n# *mi +a 'eda a!t &e,ment ori ' n# o +a !#a razna$ Da' 'ine+a n# treb#ie & 'read ' +a %i nem#ritor) a'e!a &#nt e#$ 5n tim 'e ro&team a'e&te '#+inte) mi-am dat &eama ' era# a!e !#i Sene'a$ E! a%irm - &a# 'e! #in e# !-am *ne!e& aa - ') da' n# &#ntem 'ontieni de e%emeritatea noa&tr) &#ntem *n'!inai & ne iro&im zi!e!e de 'are a+em arte$ .i) '# e!e) +iaa$ M-am adre&at din no# do'tor#!#i4 Da' dorii) da# *n &'ri& ' d#mnea+oa&tr n# a+ei ni'i o +in$ 6@S(ea o%t4 A Aadar) da' *ne!e, e# bine) n# *mi ot ima,ina ' #n &i&tem mi!itar e&te 'on'e #t e/a,erat de +#!nerabi!$ ?ie$ Ad#&e ro&oa e &teri!e) o &erin, i o %io! a! 'rei 'onin#t *! &'oa&e '# ,ri" i *mi %'# 'te+a in"e'ii *n "#r#! rnii) *n tim 'e ane&tezia !o'a! *n'e ea & *i %a' e%e't#!) dezin%e'ta abdomen#! '# 'e+a ro# i #rt miro&itor i) 't a'e&ta &e #&'a) ad#n in&tr#mentar#! ne'e&ar o eraiei$ E# ri+eam ta+an#! i *n'er'am & n# m mai ,nde&'$ De,eaba$ A oi) 6@S(ea rea r# *n 'm #! me# +iz#a! i) *n tim 'e *i #nea mn#i!e) m *ntreb4 A 8-am mai *ntrebat 'te o eraii ai &# ortat: A Cnd am a"#n& !a 'in'ize'i) am *n'etat & !e mai n#mr) am r& #n& '# o +o'e robabi! 'am ierd#t$ -rin %aa o'(i!or %#,ea# ima,ini) erei *na!i n !a 'er a'o erii '# %aian +erde) z,omote

meta!i'e) re'#m 'e!e %'#te de &bii *ntr-o bt!ie din +e'(ime) %e!inare '# !#mini re'i) brbai i %emei '# mti de ti%on !a ,#r) a arate 'are +#ia#) i#ia# i zbrnia#) ,%it#! ro%#nd a! mainrii!or entr# re& iraie arti%i'ia!$ A In'redibi!$ M re%er !a %a t#! ' a+ei att de #ine 'i'atri'e$ N# am & #& nimi'$ At#n'i &e e/ erimenta&er e noi toate ro'edee!e '#no&'#te de '(ir#r,ia 'o&meti') !#& a!te!e n# '(iar att de '#no&'#te) no# de&'o erite) 'are romitea# m#!t$ Ni &e %'#&er o m#!ime de romi&i#ni) rin 'om araie '# 'are rez#!tat#! era me&'(in$ A'#m era in#ti! o di&'#ie '# ri+ire !a e!e$ -re%eram & m 'on'entrez a&# ra &enzaiei de re'e 'are #nea &t nire e abdomen$ A Simii: !-am a#zit e 6@S(ea$ -Ce: A Bine$ 5n'e a'#m$ 8a %i &#%i'ient o in'izie mi'$ A An#nai-m *nainte de$$$ Ce +oiam & & #n: N# era d#rere$ N# d#rere &imeam$ A&ta era &it#aia$ Cine+a !#'ra din no# '# bi&t#ri#! e 'or #! me#) '(in#it#! me# 'or $ 8o'ea do'tor#!#i era &onor) !inititoare) ind#'ea *n'redere4 A Ni'i o ,ri"$ 8 in !a '#rent '# tot#!$ .i +o'i!e do'tori!or de odinioar era# &onore) !inititoare) ind#'nd *n'redere$ Se a#zi iari +o'ea4 9ndii-+ '#m & red#'ei &n,erarea$ A Tot#! e&te '!ar$ Ce de& m re%#,iam *n Sene'a< H-entr# #n om e/i&t o &in,#r nenoro'ire) i an#me %a t#! ' *n +iaa &a e/i&t !#'r#ri e 'are e! !e 'on&ider nenoro'iri$I De 't tim &-a '#ibrit a'ea&t %raz *n &#%!et#! me#: N# +oi #ita ni'iodat '#m odat) tri&t) &# rat e &oarta mea) m trm e &trzi!e din Din,!e i) %r & *mi da# &eama) am dat) *ntr-o '#tie '# 'ri '# re red#& din %aa #nei !ibrrii & e'ia!izate de %a t *n !iterat#r ,ae!i' din D>3e 9ate Lane) de o 'r#!ie "er e!it '# te/te din %i!o&o%ii romani +e'(i$ Sene'a$ Am de&'(i&-o i a'ea&t %raz a %o&t rima e 'are am 'itit-o$ -ar' mi &e adre&a mie$ Bine*ne!e& ' am '#m rat 'artea$ M 'o&ta&e at#n'i o "#mtate de !ir ir!andez) dar am 'itit-o 'a i '#m ar %i %o&t 'ea mai reioa& a'(iziie a +ieii me!e$ A Am de,a"at im !ant#!) & #&e do'tor#! 6@S(ea) 'a ete %ir#!#i &e +d bine$ Mai *nti) tra, 'onta't#!4 trei) doi) #n# - a'#m$

Am &imit '#m *mi *ne enete 'or #!) '# e/'e ia bra#!#i &tn,$ Se *nt#ne' i o'(i#! dre t) dar 'e! &tn,) 'e! nat#ra!) n# a+# nimi' de &#%erit$ A Tra, doza - a'#m$ La rima +edere) ambe!e 'a ete ar & &e *mbine7 treb#ie doar & !e '#r #in$$$ aa$ A'#m) '# !ez 'onta't#! !a doz$ Se a#zi #n '!in'(et) &a# 'e! #in aa am 'rez#t e#) i imediat am re+enit !a +ia 'a i '#m nimi' n# &-ar %i *ntm !at$ A ?#n'ioneaz) am arti'#!at '# ,re#tate$ A S!a+ Domn#!#i< E/'!amaia era 'am &tre&at i !-am &imit !#'rnd inten& !a abdomen#! me#$ Hmm$$$ ai #tea & red#'ei din no# &n,erarea: 8orbe&' *n intere&#! anta!oni!or d#mnea+oa&tr$ Bine*ne!e& ') rin *ntrer# erea 'ir'#it#!#i e!e'tri') a"#ta"#! &e rede&'(i&e&e$ A+eam ret#tindeni *n 'or a&emenea a"#ta"e) 'on&tr#'ii mi'i *n "#r#! an#mitor artere) 'are ot !imita %!#/#! &an,#in *n an#mite ri a!e 'or #!#i$ De+eni&e o tort#r %r de &%rit *n+area mod#!#i de a &t ni a'e&te a arate) dar a'#m e&te min#nat ' o ot %a'e 'e! mai bine$ Am o rit &n,erarea rnii7 a %o&t !a %e! de #or 'a reinerea re& iraiei$ A M#!#me&'$ C(i #! !#i 6@S(ea a r# dea&# ra mea$ 5nde rtez im !ant#!) a&ta doreai) n#: A Ab&o!#t$ A .i) *nainte de a *n'(ide rana) a&i,#r !e,t#ra %ire!or '# 'at,#t 'are n# &e a#todi&tr#,e$ Ca ete!e !or ar a %i bine %i/ate) dar e&te mai &i,#r$ A E/a't$ Am #t#t *n %ine & m re!a/ez$ -ri+eam ta+an#! *n tim 'e 6@S(ea 'o&ea) iar e# n# &imeam a!t'e+a de't o &!ab &enzaie de re&are$ 5n 'e!e din #rm) m-a dotat '# #n & !endid banda" e "#mtate de abdomen i m-a r#,at & *n'er' & m ridi'$ L#'r# n# rea &im !# 'nd &imi ' n# ai nte'e) dar am re#it *n 'e!e din #rm$ A 8 ot d#'e a'a& da' +rei) & #&e e!$ A Ni'i n# oate %i +orba) am ri o&tat$ 5n !o'a!itate ori'ine re'#noate maina & ort) roie a do'tor#!#i$ E&te &#%i'ient 'a a'ea&ta & 'otea&' e o &trad) 'a toi !o'#itorii & intre !a idei$ Idei n# totdea#na 'e!e mai otri+ite) dar) *n

ori'e 'az) at#n'i 'nd e&te +orba de& re 'on%idenia!itate) do'tor#! 6@S(ea 'ir'#! e "o&$ A To'mai ai %o&t &# #& #nei o eraii$ Ar treb#i 'e! #in & + mai re+enii nie!$ A 5mi +oi *mbr'a 'maa i (aina) +oi !#a ,eanta mea de #mr) + +oi &trn,e mna re'#no&'tor i +oi !e'a a'a& 'a i '#m nimi' n# &-ar %i *ntm !at$ -e '(i #! !#i a r# o e/ re&ie e "#mtate admirati+) e "#mtate *n,ri"orat4 A -i) &i,#r) doar &#ntei Superman$ A E/a't$ .i +oi %a'e '(iar i nite '#m rt#ri de &%rit de & tmn$ A Ni'i n# m-a %i ate tat !a a!t'e+a$ Im !ant#! era mai mi' de't m ate ta&em) a'o erit '# #n &trat %ra,i!) a!b) 'e rea din !a&ti'$ Do'tor#! 6@S(ea *! & ! ra id i *! introd#&e *ntr-#n bor'ne! '# 'a a') e 'are mi-! *ntin&e$ A 8 ro,) '# &i,#ran ' +a!oreaz #n mi!ion de do!ari$ A Ce! #in) am rn"it e#$ A .i) e !n, a&ta) e&te ro rietate a ,#+ern#!#i State!or Unite a!e Ameri'ii$ A La %e! 'a o "#mtate a 'or #!#i me#$ Era '!ar ' n# m +oi de&'otoro&i ni'iodat de ma"oritatea a'e&tei ro rieti a ,#+ern#!#i State!or Unite a!e Ameri'ii$ C# toate a'e&tea) ri+e!itea mi'#!#i a arat 'e rea 'i#dat de %r ro&t m #m !ea de #n %e! de &ati&%a'ie e 'are n# o mai tri&em de m#!t tim $ Ce! #in) re#i&em #n a& e 'a!ea 'ea 'ore't$ Am #& bor'ne!#! *n b#z#nar#! anta!oni!or i am !#at 'maa de e & eteaza &'a#n#!#i e 'are o !&a&em$ Banda"#! m 'i# i #or 'nd m-am r&#'it 'a & ba, bra#! e rima mne'$ A 5n trea't %ie +orba) 'ine+a a *ntrebat de d#mnea+oa&tr ieri) & #&e do'tor#! *n tim 'e &e & !a e mini$ M-am o rit br#&'$ M-a tre'#t #n %ior re'e$ A A *ntrebat de mine: Do'tor#! 6@S(ea *ntin&e mna d# ro&o $ A Un a&iati'$ 8orbea en,!eza '# #n a''ent 'i#dat$ Un om &trani#$ In&i&tent$ Anti ati'$ A+ea o %oto,ra%ie a d#mnea+oa&tr i +oia & tie da' + '#no&'$

A .i: A Bine*ne!e&) i-am & #& ' n# +-am +z#t *n +iaa mea$ Atrn '# ,ri" ro&o #! !a !o'#! !#i$ Era o %oto,ra%ie 'am +e'(e) d# 'are #teai %i re'#no&'#t doar dnd do+ad de m#!t %antezie$ Ar %i %o&t mai m#!t de't a!armant da' %oto,ra%ia ar %i %o&t mai no#) entr# ' #!tima oz %r &'o medi'a! o %'#&em *n 0DE1) entr# !e,itimaia 'are *mi ermitea a''e&#! *n 'ea mai &e'ret zon a bazei ori'#m &e'rete$ A A & #& 'ine e&te: .i de 'e m '#ta to'mai e mine: A 6() am a+#t im re&ia ' eria tot ora#!) 'a& '# 'a&$ A -entr# a m ,&i: Am *n'e #t br#&' & m *n'(ei ,rbit !a na&t#ri$ A&ta n# *mi !a'e$ A 5n !o'#! d#mnea+oa&tr) n# mi-a %a'e ,ri"i$ D# '#m &e #rta) n# ot & *mi *n'(i #i ' 'ine+a i-ar & #ne 'e+a$ C(iar da' do'tor#! 6@S(ea !e a+ea '# &e'rete!e - *mi tre'# rin minte ' i ob!i,aii!e !#i 'a medi' era# *n a'e&t &en& -) '# &i,#ran ' n# *ne!e,ea ade+rata dimen&i#ne a &trrii &e'ret#!#i *n 'az#! me#$ Era de neima,inat o &it#aie *n 'are a ariia #n#i ne'#no&'#t 'are m '#ta & re rezinte o +e&te b#n &a# m'ar #na bana!$

Pentru a)i potoli foamea i setea este de prisos s colin i mri i s faci cuceriri$ 'eea ce pretinde natura este uor de obinut i de preparat) dar ceea ce este n plus se obine cu sudoare$ Sene'a) DE 8ITA BEATA CAPITOLUL 3 E/trem de t#!b#rat) am r&it 'abinet#! medi'a!$ 5n tim 'e eam a &at 'obornd e 9oat Street) ri+eam *n"#r mai m#!t i mai &#& i'io& de't de obi'ei) *n'(i #ind#-mi ' &imt mai #terni' '(iar i a &area &#rd a bateriei n#'!eare din abdomen#! me#$ Cer#! era a &tor i re+e&titor de !oaie - #n b#rete *n n#ane de ,ri-*n'(i&) dar aa arat e! mai totdea#na$ Dea&# ra 'oa&tei ir!andeze) &e *nt!ne&' +nt#ri!e 'are &e *n'ar' '# #miditate *n !#n,#! !or dr#m e&te At!anti') ai'i da# entr# rima dat de #&'at) &it#aie de 'are ro%it din !in$ -e U er Main Street mi-a &#r& noro'#!4 de ar' m-ar %i ate tat) din intrarea (ote!#!#i &e i+i Brid,et) %erme'toare i !in de +oie b#n) #rmat de o ere'(e) e! i ea 'am *nde&ai) #or obezi) izbitor de a!izi i innd#-&e d# ea trind#-i i'ioare!e de ar' to'mai *i !#a&er a&ti!e!e entr# &omn$ T#riti %r *ndoia!) Brennan@& Hote! admini&trnd i 'te+a 'a&e de +a'an$ 8enea# de e 'ontinent) entr# ' brbat#!) +rnd & #r'e e &tn,a !a +o!an#! mainii *n'(iriate) &e o ri br#&' i ener+at de ar' i &e mai *ntm !a&e a'e&t !#'r# 'e! #in de ze'e ori a&tzi) o'o!i maina bombnind$ ?a t#! ' &e a%!a# ai'i !a a'ea&t or *n&emna ' &e trezi&er in#man de de+reme entr# a rinde rima '#r& 'tre Ir!anda) ''i de !a aero ort#! S(annon n !a Din,!e &#nt !e"er trei ore i "#mtate de 'ond#&) mai a!e& da' 'ir'#!i entr# rima dat e artea &tn, a dr#m#!#i$ E&te moment#! & mrt#ri&e&' ' am '!torit e a'e&t tra&e# doar e !o'#! de !n, o%er) at#n'i 'nd am +enit *n Ir!anda) i at#n'i am ren#nat !a ideea de a-mi ro'#ra ai'i o main$ Din #n't de +edere te(ni') ar %i %o&t o&ibi!$ Da' a treb#it & m obin#ie&' '# attea) m-a %i de&'#r'at i '# 'ir'#!aia e &tn,a) da' ar %i treb#it) dar entr# 'e: N# ti# #nde a %i #t#t & m d#'$

M-am o rit !a o di&tan rezonabi! i am ri+it '#m Brid,et e/ !i'a ere'(ii dr#m#!$ N# &e a#zea 'e !e & #nea) dar *i #rmream %a&'inat ,e&t#ri!e '# 'are *i *n&oea e/ !i'aii!e) ,raioa&e i totodat (otrte) ne ermind 'ontrazi'ere$ D# 't &e rea) 'ei doi era# 'azai !a *arina 'ottages) !n, %abri'a entr# re!#'rarea ete!#i$ 5n 'e!e din #rm) Brid,et &e #r' *n ro ria main i !e' '# no#-+eniii *n #rma ei) iar *n a'e&t moment mi-am dat &eama ' n# am & o mai re+d *n 'az#! *n 'are *n &i&tem#! me# de &e'#ritate +a a rea o %i&#r i e# +oi %i re'(emat *n SUA$ Un a&iati'$ A&ta #tea *n&emna ori'e) dar) da' i-a re!ata !#i Rei!!> de& re a&ta) e! i 'ei din & ate!e !#i &-ar ,ndi !a #n &in,#r !#'r#4 '$ina< .i *mi +or ordona & +in a'a& mai re ede de't ai & #ne H*n'!'area dre t#ri!or om#!#iI$ -e de a!t arte) o%i'ia!) e# n# *! '#no&' e do'tor#! 6@S(ea de!o'$ Da' tot#! ar %i de'#r& o%i'ia!) a'#m e# m-a %i !imbat rin ora %r & am ni'i 'ea mai mi' bn#ia! ' #n om '# o %oto,ra%ie *n mn 'a#t #n an#me D#ane ?itz,era!d$ De'i n# am ni'i #n moti+ entr# a-! in%orma e !o'ote-nent'o!one!#! Rei!!>$ 5mbrbtat de a'ea&t 'on'!#zie 'on&o!atoare) am tre'#t rin %aa (ote!#!#i i am tra& '# 'oada o'(i#!#i d# brbai '# tr&t#ri a&iati'e e a%i#! 'are a'#m era !i it e #na dintre %ere&tre$ Firman +s Fol" +a 'nta +ineri) & tmna +iitoare) !a 6@?!a(ert>@& -#b) !a ora do#ze'i) 'eea 'e ai'i) *n ro+in'ie) &e trad#'ea rin ora o t &eara$ An#n#! era ornat '# #n de&en 'are re rezenta #n +io!oni&t '# barb) !a a 'r#i +edere mi-am amintit ' +z#&em odat) !a bib!iote') #n CD a! a'e&t#i ,r# $ 6 %emeie *m in&e&e 'o erta rin ,(ie#! entr# re&tit#irea 'ri!or i imediat #n tnr o !#a&e$ Mr&$ Branni,an &#r rin&e&e ri+irea mea #imit i *mi e/ !i'a&e mai trzi# ' CD-#ri!e '# Finnan +s Fol" &#nt att de 'er#te) *n't bib!iote'a n# oate & !e ro'#re *n n#mr &#%i'ient$ De a'eea) e ra%t#ri n# &ta# mai m#!t de 'te+a ore$ 6r'(e&tra e&te #n %e! de 'e!ebritate !o'a! de 'nd inter reteaz ro rii!e ie&e *n &ti! tradiiona!) dar '# te/te re+o!#ionare e/trem de o #!are$ A%i#! mi-a trezit #n ne !'#t &entiment a! #nei +a,i 'ontiine a *n&trinrii me!e$ Trie&' ai'i) tot#i n# %a' arte din 'eea 'e e/i&t ai'i$ -e mine n# m +ei *nt!ni *n 'r'i#mi!e 'are *n Din,!e &#nt *n

n#mr de e&te 'in'ize'i$ ?oarte #ini oameni *mi '#no&' n#me!e$ N# am rieteni$ -entr# a-mi o'roti taina) d#' o +ia 'i#dat de !i &it de re!aii$ M-am *ntor&) am 'ontin#at & 'obor e dr#m i am *n'er'at & *mi %a' ordine *n ,nd#ri$ N-are ro&t & tn"eti d# 'e+a 'e a de+enit de neobin#t$ La teme!ia +ieii treb#ie & &tea m#!#mirea '# 'eea 'e ai) n# a!t'e+a$ 5ne!e t#!) & #ne Sene'a) re&imte nea"#n&#!) dar *! domin$ 5n tim 'e mer,eam) +edeam *n minte a,ina din 'arte '# a&a"#! re& e'ti+ i mi-am ro #& & o re'ite&' 'nd a"#n,eam a'a&$ 5n 'e ri+ete re&imirea nea"#n&#!#i) *n dre t#! otei) &imeam '#m 'i'atri'ea o eraiei tr,ea de mine d#rero&) de ar' ar %i +r#t & *mi +orbea&'$ Am ri+it ,ri!a"#! !&at i tb!ia e 'are era &'ri& ro,ram#! de %#n'ionare i am remar'at ' Bi!!> Trant de+eni&e o rob!em$ State!e e#ro ene in&i&t *n a '#noate reedina t#t#ror 'eteni!or !or$ 5n a'e&t &'o e/i&t #n &i&tem er%e'ionat) #n biro# de e+idena o #!aiei *n %ie'are !o'a!itate) i e&te o *ndatorire & te an#ni !a o!iie$ -entr# a e+ita &it#aia 'nd 'ine+a '#-tnd#-m *n Ir!anda & oat & mear, !a #n a&t%e! de biro# i) 'ontra #nei ta/e minore) & a%!e !o'#! #nde m a%!am) !#& a!te date) entr# mine &e *n'(eia&e '# o!iia ir!andez #n a'ord & e'ia!$ 8arianta o%i'ia! era ' m a%!am *ntr-#n ,en de ro,ram de rote'ie a martori!or i date!e me!e era# di& onibi!e doar '# a robarea or,ane!or ameri'ane 'om etente$ A robare 'are bine*ne!e& ' n# era dat ni'iodat$ Ceea 'e *n&emna ' mi&terio&#! a&iati') da' &e rezenta&e ai'i !a biro#! de e+idena o #!aiei) o !#a&e *n barb$ Dar da' *i tre'ea rin 'a & &e intere&eze !a ot: E# n# rimeam doar a'(ete !a o&t-re&tant) 'i din 'nd *n 'nd i &'ri&ori de 'are Rei!!> n# tia nimi' i ni'i n# era ne+oie & tie$ A'e&tea n# era# ad#&e de Bi!!>) 'i de 'tre #n ota e 'are *n' n# *! +z#&em !a %a) dar !e' de !a ideea ' Bi!!> *mi '#noate adre&a$ Ar tin#i-o e! %a de 'ine+a 'are i-ar debita o i&torioar oare'#m !a#zibi!: Era rea trzi# & mai %ie in&tr#it 'ore& #nztor$ Un moment) m-am &imit neobin#it de +#!nerabi!) ba '(iar %ra,i!$ 5mi &imeam bateria o&'i!nd *n bazin !a %ie'are a&) 'redeam ' *mi &imt i inima-t#rbo i mi &e rea ') *n ori'e '!i ) toate a'e&te a arate &e +or de& rinde de mine i &e +or *m rtia e "o&$ Ce! mai

b#n !#'r# ar %i %o&t & m d#' a'a& i & m *ntind *n at) dar) *n !o' & ro'edez a&t%e!) am re& irat adn' i) 'on%orm !an#!#i) mi-am *ndre tat aii & re Brid,e Street) iar a'o!o am intrat *n +!mea!a de !a 9AR8EJS SU-ER8ALU$ ?a' rareori '#m rt#ri i) at#n'i 'nd %a') n# '#m r m#!te$ Siro de %r#'te) miere) 'ondimente) m#tar) &o& de ment i a!te!e de a'e&t ,en - n# am ne+oie de mai m#!t) iar o #n, de a&t%e! de '#m rt#ri *mi a"#n,e m#!t tim $ A'e&ta e&te #n moti+ entr# 'are) *n 'ondiii!e de ai'i) re%er a'e&t 'entr# 'omer'ia! mare4 nimeni n# ba, de &eam '# 'e &ortiment bizar m rezint mere# !a 'a&$ 6ri'#m) de %ie'are dat e&te #n '(in & *m in, 'r#'ior#! '# '#m rt#ri rintre ra%t#ri) rintre !e,#me) %r#'te) &a'i '# 'arto%i 'e *mi aminte&' de 'arto%ii ab#rinzi 'o i *n &ob din +remea 'o i!riei$ 6 +reme am zbo+it d#& e ,nd#ri *n %aa ,a!antar#!#i '# 'arne) zi'nd#-mi ' mi-a da mna drea t *n &'(imb#! #n#i barbe'#e *ntr-o noa te '!d# de +ar) &#b 'er#! !in de &te!e) & mai ad#!me' o dat miro&#! i'ant a! 'rnii 'are &e %ri,e) tiind ' #na dintre a'e!e %ri t#ri 'are &%rie e ,rtar e&te a mea) *m re#n '# #n 3et'(# i#te i '# o bere de !a ,(ea$ A oi) am rea!izat ' dem#!t ren#na&em !a bra#! me# dre t i am *m in& mai de arte 'r#'ior#! *n' ,o!) tre'nd e !n, &e'tor#! %ri,ori%i' '# rod#&e !a'tate) ma"oritatea dintre e!e otra+ '#rat entr# mine a'#m) de arte de ine i #!ei#! de m&!ine) de arte de %#!,ii entr# mi'#! de"#n$ Deter,ent - de &ta a+eam e# ne+oie$ 5n %ine) a"#n, !a ,a!antar#! '# mirodenii$ Con'entrat#! re rezint (rana er%e't entr# or,ani&m#! me#) dar are ,#&t de '!ei e/ irat entr# ta et$ ?r taba&'o) m#tar) &iro &a# a!te adao&#ri &imi!are n# *n,(it aa 'e+a$ E!aborez ade+rate reete i meni#ri rima orie '# 'imbr#) i er) oet i &are) 'a %e! rin'i a!) #rmat de o a do#a) '# &iro de arar i 'o'o& ra& 'a de&ert$ To'mai &t#diam !i&ta '# in,rediente!e #n#i &o& de +ani!ie) 'nd !-am +z#t$ Brbat#! 'are m '#ta$ Era e!) %r *ndoia!$ Un a&iati') robabi! de ori,ine "a onez$ S'#nd) ti #! de ner+o& &!ab) '# r#! ne,r#) '# o'(i ob!i'i in'on%#ndabi!i) '# o ad#nt#r ab&#rd de arti'o!e de *mbr'minte e e!) 'are !a To3io &a# *n a!te me,ametro o!e ar %i tre'#t dre t moderne *n 'on&er+atori&m#! ir!andez *n& eti &'#tit de e/tra+a,ane!e

+reme!ni'e a!e modei$ Se *n+rtea rin zona intrrii *n &# ermar3et) &e a ro ia m#!t rea m#!t de 'ei 'are tre'ea# de 'a&e) !e +nt#ra e &#b na& o %oto,ra%ie de mrimea #nei 'ri ota!e i !e #nea dire't a'eeai *ntrebare$ Am #& &ti'!#a *na oi *n ra%t$ Era a roa e irea! & ri+eti !a &trdanii!e a'e&t#i om$ Umb!a 'a o m#&' 'are &e izbete mere# de #n ,eam) %r & *ne!ea, ' toate e%ort#ri!e ei &#nt in#ti!e$ Ce! #in 'i+a dintre oamenii !a 'are &e n #&tea treb#ie & m %i +z#t ai'i) *n ma,azin) dar mod#! *n 'are *i aborda) m#!t rea a ro iat) m#!t rea a,itat) m#!t rea in&i&tent i re+endi'ati+) *i %'ea & &e dea *na oi i & 'a#te & &'a e$ M *ntrebam de 'e %a'e a&ta$ Mi &e rea ' (abar n-a+ea de !imba"#! 'or ora! a%!at *n #z *n 'i+i!izaia o''identa!$ Tot#i) rezena !#i *mi era ne !'#t$ 6ri'#m) #n 'entr# 'omer'ia! e&te 'on'e #t *n aa %e! *n't & oat %i r&it doar rin ieirea re+z#t *n a'e&t &'o $ Iar e# n# &#nt to'mai 'eea 'e &-ar *ne!e,e rintr-o a ariie tear&7 ni'i n# !#am *n 'on&ideraie o&ibi!itatea de a tre'e e !n, e! neb,at *n &eam$ Am rma& de'i #nde m a%!am) #rmrind#-! e brbat#! 'are n# ddea ni'i #n &emn ' ar ren#na) 'i) din 'ontr) rea (otrt & in&i&te n !a ora *n'(iderii i &-! *ntrebe de& re mine e %ie'are '!ient a! ma,azin#!#i$ Emana o a,itaie 'are indi& #nea$ A'iona de ar' +enea dintr-o !#me *n 'are &'ri!e r#!ante %#n'iona# mai ra id) #i!e a#tomate &e de&'(idea# mai re ede) o !#me *n 'are %ie'are a!ear,) *n !o' & mear,) i *n 'are ora d#reaz doar 'in'ize'i de min#te$ Ni'i m'ar n# a+ea rbdare & ate te n 'nd 'ine+a !tea i *i &trn,ea '#m rt#ri!e7 de,ete!e mini!or !#i %'ea# mi'ri 'ir'#!are) nerbdtoare) de ar' ar %i +r#t mai '#rnd & !e tro&nea&' +reo 'te+a 'e!or intero,ai) 'a a'etia & &e ,rbea&'$ Cnd e !n, mine tre'# re& on&abi!#! ma,azin#!#i) #n brbat &!ab) '# b#'!e ro'ate) #or *n'r#nit !a tm !e) !-am a #'at de mne'a (a!at#!#i a!b$ A -ot & + ro, 'e+a: 5mi ar#n' o ri+ire #or nerbdtoare$ A 8 ro,) &ir: A 5! +edei e brbat#! de !a intrare) 'are + deran"eaz '!ienii: M #rmrete e mine$ 8oiam & + *ntreb da' e/i&t o&ibi!itatea de a-! da a%ar din ma,azin$

Ca #! i &e ridi' inta$

re'#m #n t#n a#tomat 'are ,oniome-tra

A -o%tim: Urmri #n moment 'e &e etre'ea *n %aa #i!or de &ti'! 'e ddea# *n Brid,e Street i r# ' n# +rea & 'read 'eea 'e +edea$ Contin# #iernd4 Aa 'e+a n# &e oate) n#) aa 'e+a *ntr-ade+r n# &e oate< 6 !# din !o' %#rt#no& i) '(io tnd) tre'# '# (a!at#! %!#t#rnd e !n, 'ei 'are ate ta# !a 'a& i #&e mna e brbat$ A'e&ta +nt#ra %oto,ra%ia *n'oa'e i *n'o!o) ,e&ti'#!a i ar,#menta) tot#! att de a roa e de %aa re& on&abi!#!#i) de ar' ar %i +r#t & *! &r#te$ S-a i&'at #n %e! de !# t 'or !a 'or *n 'are a# inter+enit i a!i an,a"ai ai ma,azin#!#i) 'are *m re#n re#ir &-! &'oat e &trin a%ar) #nde tmb!#! 'ontin#) de a&t dat +erba!) dar e #n ton ridi'at$ A Nemai omenit) zi&e re& on&abi!#! re+enind !a mine) 'am deran"at i nd#it$ Contin# a%ar) e &trad) a'o!o n# *i ot interzi'e$ M ri+i &#%!nd din ,re# i *ntreb4 Ce &-a *ntm !at: 8 #rmrete: A L-ai re'#no&'#t e brbat#! din %oto,ra%ia e 'are o arat e! t#t#ror: C!i i i ne,4 -N#$ A Cine+a mi-a o+e&tit de& re a'e&t brbat i mi-a zi& ' are o %oto,ra%ie 'are m re rezint e mine) i-am e/ !i'at$ De ai'i &#& i'i#nea mea ' m-ar '#ta$ A .i de 'e +-ar '#ta: A N# ti# i ni'i n# +rea# & ti#$ A 8 *ne!e,$ M-am tot *ntrebat 'e a 'rez#t e! ' a *ne!e&$ C# ri+irea *ndre tat a&# ra a 'eea 'e &e etre'ea *n &trad) ridi' din & rn'ene$ A Da' dorii) + ot da dr#m#! rin & ate$ A Ar %i ,roza+$ A 6 rob!em ar %i '#m rt#ri!e d#mnea+oa&tr$ E/amina 'onin#t#! 'r##!#i) e&timnd da' ar #tea & ren#ne !a de+er#! re rezentat de #n a'(et '# deter,ent de r#%e) o &ti'! '# &iro de zme#r i #n a(ar '# m#tar) i & #&e4 A #tea & +i !e trimit a'a& *n a'ea&t &ear$ L#'r#ri!e treb#ie & %ie &'anate !a 'a&) *ne!e,ei:

A -ot +eni & !e ia# mine-diminea) am ro #&$ 5n ni'i #n 'az n# +oiam & da# adre&a mea i a!tor oameni$ Am de&'(i& ,eanta mea de #mr i am zi&4 Ai'i am doar #n a'(et ridi'at de !a ot$ Dd# din 'a $ A E&te *n ordine$ 8enii$ L-am #rmat$ Ne-am d#& *n artea din & ate a ma,azin#!#i) #nde a de&'(i& o # din oe! +o &it a!ba&tr#) 'are da *ntr-#n de ozit *nt#ne'at) a roa e ,o!$ Mai era# ai'i doi a!ei &in,#rati'i) '# (rtie i,ieni'$ Larma +o'i!or din ma,azin n# &e mai a#zi 'nd *n'(i&e #a *n #rma noa&tr$ 5mi indi' #n 'o! #nde & !a& 'r##!$ A 8 +om reine '#m rt#ri!e !a di& oziia d#mnea+oa&tr entr# !#ni$ 5ntrebai &im !# !a 'a&$ Am dat doar din 'a 7 '(e&ti#nea *mi era *n a'e&t moment ab&o!#t indi%erent$ Abia a'#m am remar'at ' mer&#! !#i & e'i%i' &e datora %a t#!#i ') *n !o'#! i'ior#!#i dre t) a+ea o rotez$ Mar'at de o &enzaie ne'!ar de &o!idaritate) !-am #rmat *ntr-#n biro# *n 'are z#mzia #n 'om #ter +e'(i) am tre'#t a oi rintr-#n 'oridor &!ab i!#minat) '# odea din beton ro&t ni+e!at) n 'nd) rintr-o a!t # din oe!) am ieit a%ar$ M a%!am e .trand Street) '# +edere !a ort i !a rime!e a#to'are '# t#riti din a'e&t Bee3end$ A M#!#me&' m#!t) am & #& i i-am &trn& mna$ C(iar *i eram re'#no&'tor entr# &o!i'it#dinea mani%e&tat '# mode&tie$ -e 'ei mai m#!i ir!andezi i-am er'e #t aa4 n# *ntreab m#!te) 'i #r i &im !# a"#t$ 5n a'ea&t '!i ) #!tim#! !#'r# e 'are mi !-a %i dorit era & !e' de ai'i$ A 8 ot trimite '#m rt#ri!e) da' dorii) re et e!$ -rea &-i e&e %oarte m#!t da' intr# &a# n# *n o&e&ia &iro #!#i me# de zme#r$ A M#!#me&'$ Dar !#ni e&te bine$ Mai a+eam a'a& 'e+a mirodenii i #n re&t de za(r$ M +oi de&'#r'a$ A At#n'i) e&te bine) & #&e e!$ Un Bee3end !'#t$ =,omot#! '# 'are &e *n'(i&e #a a+ea 'e+a din &#net#! %'#t de o # de *n'(i&oare 'nd &e *n'(ide$

Filosofia nu este o ndeletnicire pentru mase) prin care cineva poate s se dea n spectacol ,sena ei nu se afl n discurs) ci n atitudine$ ,a nu va fi folosit spre a pierde timpul n mod plcut) pentru a alunga plictiseala n orele libere$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES CAPITOLUL 4 A'a&) mi-am notat e+enimente!e zi!ei i !-am #rmrit din 'nd *n 'nd e &trin#! 'are m '#ta *n ort$ De !a %erea&tra !o'#inei me!e am o ri+e!ite b#n a&# ra zonei ort#!#i) e/'e ie %'nd o arte a debar'adere!or entr# ambar'ai#ni mai mi'i) entr# ' +ederea *mi era b!o'at de #n !e &tr+e'(i) 'are %#&e&e tra& robabi! din tim #ri imemorabi!e !a '(ei) #nde r#,inea i mai era %o!o&it doar de &ri!e mrii 'a !o' de '#ibrit7 #n mon#ment r#,init i di%orm a! +reme!ni'iei$ La +ederea !#i) m *ntreb mere#) in+o!#ntar) '#m arta# im !ant#ri!e me!e d# de'enii etre'#te *n #miditatea 'rnii omeneti$ La #n#! dintre '(ei#ri!e mai mari era an'orat #n +a& de e&'#it 'are de&'r'a re'(ini$ Cada+re!e *n&n,erate i a!#ne'oa&e era# &'oa&e #n#! 'te #n#!) *n 'r!i,e!e ma'ara!ei) &e b!bnea# *n aer i) *n %ina!) era# diri"ate de brbai +n"oi) '# #n %e! de !n'i) *n 'ontainere entr# tran& ort) e 'are) 'nd &e #m !ea#) !e !#a #n &ti+#itor i !e d#'ea dire't !a %abri'$ La &n,ero&#! & e'ta'o! a&i&ta# o m#!ime de & e'tatori$ A'etia %'ea# %oto,ra%ii i '&'a# ,#ra) iar rintre ei &e re#mb!a #rmritor#! me# ne'#no&'#t) '# %oto,ra%ia i '# &ti!#! &# a,a&ant$ 6ri'ine ar#n'a o ri+ire e %oto,ra%ie ddea doar din 'a $ N# treb#ia & m *n,ri"orez$ A&ta *mi & #neam e#$ Dar) 'nd m-am *nde rtat de !a %erea&tr) am a+#t tot#i &enzaia ' +a treb#i & & #n rma&-b#n erei!or mei &r''ioi$ Ca&a *n 'are trie&' e&te !i &it de &tr!#'ire7 o '#tie de '#!oare ,ri-de&'(i&) '# o baz a roa e trat) '# a'o eri a&'#it) '# mar'(iz a'o erit '# zidrie *n mi"!o'#! %aadei i '# 'te o %erea&tr o&omort *n &tn,a i *n drea ta$ Din # n !a ortia din %ier %or"at a ,rdinii e&te #n a& i de& re 'eea 'e &e *ntinde *n ,rdina din

%a) *ntre zid#! 'a&ei i ,ard#! zidit) ni'i n# merit & +orbim$ C# att mai m#!t '# 't ai'i a %o&t !antat i #n &t! de beton entr# 'ab!#ri!e e!e'tri'e i reea#a te!e%oni'$ 5n & ate!e 'a&ei e&te o a!m de mnt mai m#!t) #nde *n &'(imb de&eori d#(nete in&# ortabi! #n 'ana! 'o!e'tor 'are tre'e rin & ate!e t#t#ror 'a&e!or de e &trad$ N# am ni'i od i ni'i i+ni) am doar #n antre# *ntre #a din %a i 'ea din & ate) *n &tn,a e&te 'amera de zi i baia) *n drea ta e b#'tria i dormitor#!) tot#! mi' i *n,#&t 'a *ntr-o '&# entr# #i$ Dar e&te 'a&a mea- 5mi aparine$ Am motenit-o de !a b#ni'a) 'are a m#rit *n 0DEK) #in d# moartea rini!or mei$ Deoare'e at#n'i n# am #t#t & *i da# a!t *ntreb#inare) am *n'(iriat-o #nei btrne din !o'a!itate i n# m-am mai ,ndit !a ea n 'nd) a te ani mai trzi#) a'ea&ta a r o&at *ntr-#n moment '#m n# &e oate mai otri+it entr# mine$ To'mai de+eni&em en&ionar *nainte de +reme i rimi&em a robarea o%i'ia! din artea #n#i ,enera! 'are robabi! ' n# a ti#t e/a't 'e a %'#t *nainte de a m &tabi!i *n &trintate$ Aa ' m-am &tabi!it *n Din,!e) atria &trb#ni!or mei 'are) 'a m#!i a!ii) i-a# '#tat noro'#! *n L#mea No# *n +remea %oametei 'e!ei mari$ -en&ia mea n# e&te mare) dar +iaa *n Ir!anda e&te ie%tin i 'e mi-ar treb#i *n !#&: La &# ermar3et) !a& bani #ini) de ieit !a o ma& &'#m n# ie&) '(irie n# !te&' i e nimeni n# ri+ete 't de +e'(i ori 't de %r#moa&e &#nt !#'r#ri!e e 'are !e *mbra') iar e mine ni'i att n# m intere&eaz$ Cnd m-am m#tat) am ar#n'at mobi!a +e'(e) am '#m rat mobi! no# entr# ' treb#ia) dar a&ta a %o&t &in,#ra a'(iziie i e&te m#!t de at#n'i$ 5n rime!e & tmni etre'#te *n Ir!anda) dd#&em *ntr-o aranoia *m rtiat) 'on&tr#ind tot %e!#! de a&'#nztori *n 'a& i de #nnd m#!t e%ort *n in&ta!area #n#i ,en de '!a entr# i&i' !a #a din & ate) rin 'are +oiam & %#, 'nd ar %i a r#t - & zi'em - a,eni r#i !a intrare$ 6ri '(inezi) *mi era indi%erent$ Dar n# a# a r#t$ Mai am &'#!e!e i !e %o!o&e&' entr# mi'i re araii ne'e&are 'nd i 'nd) *n 'a&$ Din %eri'ire) ma"oritatea !#'r#ri!or !e ot %a'e &in,#r i a&t%e! e'onomi&e&' 'e+a e#ro$ Cei mai m#!i bani *i '(e!t#ie&' e 'ri$ 5n rin'i i#) n# %a' m#!te a!te !#'r#ri *n a%ar de a 'iti i a m !imba$ Cite&' m#!te romane) de obi'ei !iterat#r di&tra'ti+) romane o!ii&te i de ,en#! a'e&ta) e 'are !e ia# *n & e'ia! de !a bib!iote'a orenea&') dar) *ndemnat de mi&& Branni,an) am '#tezat & ia# i !#'rri a!e #nor

&'riitori ir!andezi 'e!ebri) '#m ar %i &'rieri!e !#i Jeat&) romane de 6&'ar Li!de) Monat(an SBi%t) Mo(n S>n,e &a# C(ri&to (er Noian$ I-am *n'er'at i e Be'3ett i Mame& Mo>'e) dar a %o&t de a"#n& o ri+ire) 'a & *mi da# &eama ' m de ea#$ La *n'e #t) am mai tre'#t rin %aza *n 'are 'iteam 'a #n a #'at 'ri '# temati' mi!itar) de& re arme) rzboaie mondia!e i aa mai de arte$ M-am %orat & tre' e&te a'ea&t %az) entr# ' tre'#t#! treb#ie '#m+a !&at *n a'e$ .i a tre'#t 'e+a tim de ar#n'i$ A oi) de !a #n tim ) a# a r#t %i!o&o%ii$ Ln, %erea&tra 'amerei de zi &e a%! ro ria eta"er '# 'ri i) '# toate ' a #tea & "#r ' !e '#m r ab&o!#t ne&i&temati') doar 'eea 'e m atra,e) a'o!o) ma"oritatea &'rieri!or &#nt %i!o&o%i'e$ S %im *ne!ei) n# &#&in ' ri'e 'e+a din %i!o&o%i' *n rin'i i#) n# m rea ri'e !a nimi') oate '# e/'e ia !# te!or i a #rtrii rzboaie!or) entr# ' a&ta am *n+at & %a'$ .i n# mai e&te ne+oie & %a' 'eea 'e m ri'e & %a'$ N# mai treb#ie & !# t de't entr# a o &'oate !a 'a t '# +iaa mea$ Iar) da' te ,ndeti mai bine) a&ta treb#ie & o %a' toi$ M-am a ro iat '# nai+itate de %i!o&o%i$ De& re ei tiam doar ' a# 'e+a de-a %a'e '# +iaa i '# &en&#! ei$ .i at#n'i 'nd) & zi'em) +rea# & 'ite&' o 'arte de& re No#a 9#inee) n# 'ite&' #na +e'(e de &#te de ani) n#: Ci o ro'#r e 'ea mai no# e/i&tent$ Din a'e&t moti+ am *n'e #t '# %i!o&o%ii moderni$ Litt,en&tein - n# am *ne!e& o iot din e!$ 5n 'arte) toate %raze!e era# n#merotate i) de !a b#n *n'e #t) n# am ti#t 'e era '# a&ta$ Betrand R#&&e! era di&tra'ti+ de 'itit) dar a+eam ermanent &entiment#! ' remi&e!e &a!e n# &e ,&ea# !a 'ine+a 'a mine$ Aa ' m-am ,ndit ' mai bine ar %i & o ia# nie! *na oi i & 'a#t o 'arte 'are & *mi e/ !i'e rin'i ii!e de baz$ D# 'e m '(in#i&em '# o 'arte e/trem de 'i#dat a !#i ?riedri'( Nietz&'(e) 'ine+a mi-a +nd#t ont#! ' Imann#e! Cant ar %i %#ndamenta!$ A'#m) am ai'i *ntrea,a !#i o er) min#nat 'artonat *n ro#) iar &emn#! de 'arte &e a%! *n rim#! +o!#m e !a a,ina a te& reze'e) 'am e !a mi"!o'#! ro!i/e!or 'on&ideraii de& re ra ort#! redi'at#!#i '# &#bie't#! i a! "#de'i!or ana!iti'e '# 'e!e &inteti'e$ M-am d#& & e'ia! !a bib!iote' entr# a-mi !m#ri noi#ni 'a a priori i a posteriori$ A"#n&e&em & 'ite&' o &in,#r %raz) 'a a oi & m !imb o d# -amiaz *ntrea, e !a" ,ndin-d#-m i 'nd ni'i a&ta n# m-a d#& mai de arte) am ren#nat !a Cant$

6 erioad am '#m rat doar) %r a 'iti) n 'nd am dat de +e'(ii ,re'i$ At#n'i) am a+#t entr# rima oar &enzaia ' ri'e 'e! #in att 't & ot mani%e&ta o re%erin$ Ari&tote!) de e/em !#) mi &e are r%#it i) 'nd am 'on&tatat ' 'redea e b#ne ' 'reier#! ar %i doar #n or,an de&tinat r'irii &n,e!#i) !-am dat deo arte$ Mi-am #& *ntrebarea4 Ce *mi oate & #ne mie de& re +ia #n#! 'a e!: So'rate *mi amintete %ata! de Dr#mmond) #n a,ent de a&i,#rri de !a noi) de& re 'are tata obin#ia & & #n ' #ni'a an& de a n# te !&a dominat de e! era & n# te an,a"ezi '# ni'i #n '(i *ntr-o di&'#ie '# e!$ -!aton) '# idei!e !#i t#rbate de& re &tat#! idea!) e&te o !e't#r e/trem de *n%iortoare7 mod#! *n 'are *m rea o #!aia *n m#n'itori) ,ardieni i 'ond#'tori a zi'e ' #tea %i atrib#it i !#i Sta!in$ E i'#r +orbete 'am *m rtiat de& re &entimente!e de d#rere i de !'ere) aa '#m e!e &e am !i%i' i &e 'onden&eaz) i '#m ab&ena #n#ia 'ondiioneaz rezena 'e!#i!a!t) i aa mai de arte) dar) *n a'ea&t ri+in) d# rerea mea) n# #tea ti mare !#'r#$ Iar a +edea &en&#! +ieii #r i &im !# *n !'ere) (otrt !#'r#) mi &e are &im !i&t$ .i aa am tot '#tat n 'nd) !a Sene'a) am %'#t clic$ -oate entr# ' era roman) i n# ,re'$ Uneori) m ,nde&' ' noi) ameri'anii) &#ntem #n %e! de romani de a&tzi4 #terea mi!itar n#mr#! #n# *n !#me) 'are !e & #ne t#t#ror 'e!or!a!i *n'otro & o ia$ .i) de 'te ori 'ite&' 'e+a de& re mod#! de +ia roman) a'e&ta mi &e are *n m#!te ri+ine %oarte ameri'an att *n 'e ri+ete e/'e&#!) 't i *n 'e ri+ete '#m tarea ra,mati'$ E&te &#r rinztor *n %ond '(iar %a t#! ' a# e/i&tat %i!o&o%i romani$ Cr#!ia mea de Sene'a &t *ntotdea#na !a *ndemn) dar) *n a'ea&t d# -amiaz de &mbt) n# di& #neam de !initea &#%!etea&' ne'e&ar 'itit#!#i$ D# 'e mi-am terminat notri!e *n "#rna!#! er&ona!) m-am a #'at & rearan"ez 'ri!e i & !e ter, de ra%$ Ceea 'e rezenta a+anta"#! ' *! #team &# ra+e,(ea i e neo&tenit#! me# #rmritor$ D# 'e e&'ador#! %# de&'r'at i m#!imea &e *m rtie) &e m#t !a &taii!e de a#tob#z i ia dane!e +a&e!or mi'i$ 6 a!t +e&tit atra'ie *n Din,!e e&te #n de!%in botezat ?#n,ie) 'are triete *n ,o!% i din moti+e ne'#no&'#te) 'oo ereaz '# ro rietarii de br'i !o'a!i4 de %ie'are dat 'nd +izitatorii) '!ienii !or !titori) ie& *n !ar,) *i %a'e

ne,reit a ariia) &e !a& %oto,ra%iat) %a'e ,i#mb#!#'#ri) i toate a'e&tea %r a %i r& !tit *n +re#n %e!$ A ariia !#i e&te att de &i,#r) *n't) da' n# e&te +z#t *n tim #! #nei e/'#r&ii '# bar'a) banii *n'a&ai entr# bi!et &e re&tit#ie e/'#r&ioniti!or$ Aa am it e# 'nd) 'a no#-&o&it *n Din,!e) mai 'redeam ' n# ot & ratez nimi' din 'eea 'e era demn de +z#t$ 5n tim #! rimei i #ni'ei me!e ieiri '# bar'a) n# am +z#t ni'i #n de!%in) iar bar'a,i#! m-a a&i,#rat) *n tim 'e *mi re&tit#ia banii - e at#n'i mai era# *n' *n 'ir'#!aie !ire!e ir!andeze ' a'e&t !#'r# era ab&o!#t neobin#it$ De ar' 'e! ,#bit %#&e&em e#) i n# e!$ Mai e/a't) n# &#nt de!o' &i,#r ' ?#n,ie mai triete7 'iti&em ' de!%in#! &e %aia rin ,o!% de e !a *n'e #t#! ani!or @E2$ 6are 't de m#!t trie&' de!%inii: N# am idee$ 5n ori'e 'az) br'i!e !ea' *n '#r&e 'a i *nainte) !e +d zi!ni'$ Urmritor#! me# &e re#mb!a rintre toi oamenii) a,ita %oto,ra%ia) #nea *ntrebri$ A d#rat "enant de m#!t n 'nd a *ne!e& ' a'eia e 'are *i ino ort#na era# doar t#riti$ At#n'i) &-a o rit) &-a #itat !a a#tob#ze) a %'#t '# mna &tn, nite remar'abi!e mi'ri ner+oa&e) dnd totodat *ntr#na din 'a $ L-am +z#t i mai trzi# *n ort) &tnd e o ban' i rnd 'om !et e #izat$ Aa '#m edea a'o!o i ri+ea tm ,o!%#!) a+ea #n a& e't mai '#rnd *nd#iotor de't eri'#!o&$ Mai de,rab !-ai %i o'rotit de't & %#,i de e!$ 5n a!t ordine de idei) Ir!anda n# a %o&t ni'iodat '#'erit de romani$ To'mai mi-a tre'#t a&ta rin 'a $ Ir!andezii re#ie&' m#!t a'e&t %a t$ D#mini' m-am trezit 'a de obi'ei$ Abia 'nd eram *n baie) am rea!izat ' trezit#! &-ar %i #t#t de&%#ra i 'om !et a!t%e!$ Am rn"it ima,inii me!e din o,!ind i mi-am 'er'etat rana$ Arta bine$ Am de'i& & mai &trez banda"#! *n' o zi$ 5n rimii ani de en&ie) ' ta&em ro&t#! obi'ei de a dormi dimineaa n trzi#$ -n 'nd am ob&er+at ' a&ta n#-mi %'ea bine$ Ni-o doreti mere# at#n'i 'nd) *n +iaa ta) *n %ie'are diminea) #n 'ea& dete ttor te &m#!,e ne'r#tor din &omn) dar +ai de tine 'nd obii 'e i-ai dorit4 *n &'#rt tim ) de+ii de re&i+ i te *n+rti in'a abi! & mai %a'i 'e+a$ D# a&ta) am &'o& din no# +e'(i#! dete ttor a! b#ni'ii i mi-am im #& #n ritm zi!ni' de-a dre t#! mi!itar) *n aa %e! ' m treze&' !a ora a te i "#mtate zi!ni' '(iar i %r 'ea&$ ?a'em

ab&tra'ie de %a t#! ' a'ea&ta e&te o or 'i+i!$ Dar to'mai 'nd n# mai eti ob!i,at) at#n'i ai ne+oie de ordine$ 6rdinea 'reeaz &tr#'t#ra i &tr#'t#ra e&te 'eea 'e rmne *n 'e!e din #rm$ Am de&'(i& #na dintre doze) am ame&te'at 'onin#t#! '# #n re&t de marme!ad i 'e+a za(r i l)am introdus n mine$ O*mi re #,n #ti!izarea termen#!#i a mnca *n a'e&t 'onte/t$P D# 'are am tre'#t !a !imbarea e !a" de d#mini' dimineaa$ Ca i '#m n# &-ar %i *ntm !at nimi'$ Ca i '#m n# m-a %i a&'#n& o "#mtate de &mbt de #n ne'#no&'#t$ C# o'azia #nei a&emenea !imbri) *n #rm '# m#!t tim am de&'o erit ' n# &#nt &in,#r#! om din Din,!e 'are !i &ete d#mini' dimineaa de !a bi&eri'$ Da' 'ine+a mi-ar re roa a&ta) m-a dez+ino+i o+e&tind ') dei tata %#&e&e bine*ne!e& #n b#n 'ato!i' ir!andez) !a dorina i &o!i'itarea mamei) tre'#&e !a rote&tanti&m i ai'i o a&t%e! de bi&eri' n# e/i&t$ 6ri'#m) ni'i n# am '#tat-o$ Dar bine*ne!e& ' nimeni) ni'iodat) n# mi-a %'#t a&t%e! de re ro#ri$ C#rio& ' to'mai Brid,et *i ia !iber d#mini' dimineaa) entr# a &e !&a rad #ni'#!#i ei (obb> de&'o erit de mine4 %oto,ra%ia$ -ozeaz) de re%erin) e a+e!e 'are r#,ine&' i &e de&'om #n e rm) 'eea 'e !e d #n aer deo&ebit de itore&'$ 8remea era %r#moa&) *n&orit i '!ar$ N# ot & m a ro ii rea m#!t de a ) entr# ') din 'a#za ,re#tii me!e) m-a a%#nda rea m#!t *n ni&i ) dar #rmez !inia a ei) o ia# de-a dre t#!) &#nt atent) iar 'eea 'e &e a%! !a mare di&tan re#e&' & &# ra+e,(ez '# o'(i#! dre t$ E&te oate moment#! & aminte&' ' am %o&t dotat '# o ti' te!e&'o i' entr# 'are S# er-man m-ar in+idia$ 6'(i#! me# arti%i'ia! e&te #n a arat de *na!t er%orman) '# obie'ti+ zoom i) %oarte im ortant) '# &tabi!izator de ima,ine di,ita!$ -ot & 'ite&' din'o!o de bazin#! ort#ar) *n ziare!e a%!ate !a '(io'#! de di%#zarea re&ei) i an#me n# n#mai tit!#ri!e mari) 'i i &#btit!#ri!e$ Bine*ne!e& ' am im !antat i #n am !i%i'ator de !#min i #n &enzor in%ra-ro#) tot#! *ntr-o bi! 'are &eamn att de m#!t '# o'(i#! iniia!) ' ni'i mama) da' ar tri) n# ar remar'a deo&ebirea$ De ne'rez#t) da' te ,ndeti mai bine$ E&te de ne'rez#t i ') entr# a'e&t di& oziti+) am ren#nat !a o'(i#! me# dre t &nto&$

Cnd) *n tim #! !imbri!or me!e matina!e de d#mini') o de&'o r e Brid,et) m o re&' i re'#no&' ' *mi re,!ez ri+irea entr# a o a ro ia 't mai m#!t o&ibi!$ Ea &e !a& e +ine) de e/em !#) *n %aa #nei br'i r&t#rnate) '# 'atar,#! %rnt) &t#diaz '# #n a arat de %oto,ra%iat '# o,!ind de +izare n#ane!e de r#,in i 'i# er'i!e de m#'e,ai de e e a+) iar e# &#nt '(iar !n, ea) %r 'a Brid,et & remar'e a'e&t !#'r#$ 5i ri+e&' ie!ea &'!i itoare i "o'#! +i# a! o'(i!or i *mi ima,inez ' re& ir ar%#m#! r#!#i ei rebe!$$$ Uneori) *n a&t%e! de momente) *mi *n'(i #i ' &e a ro ie rea m#!t de #na dintre a'e&te e a+e) a'ea&ta &e r&toarn) iar e# da# %#,a i) '# #terea mea e/traordinar) o o re&' *nainte 'a ea & %ie *n,ro at &#b e a+$ L#'r# entr# 'are ea *mi m#!#mete '# #n &r#t moa!e i %ierbinte$ 6 %antezie &t# id) '# 'are *mi o!e-ie&' d#mini'i!e$ .i) 'a & %i# 'in&tit) *n 'e!e mai m#!te d#mini'i) n# o +d$ Ca i a&tzi$ Bat '# a&#! ta!#z#!) 'a #n 'o!indtor &in,#rati') d# 'are mai ar'#r, #n ar' !ar, de 'er' mai &#& de Din,!e) #nde +ie#ie&' o m#!ime de oi$ C# oi!e ir!andeze m *ne!e, e/'e iona!7 '# ani *n #rm) mi-am ierd#t tim #! memornd *n ban'a mea de date ana!ize di,ita!e a!e be(it#ri!or !or i) deoare'e !arin,e!e mi-a %o&t remode!at) ot & !e reda# %ide!7 aa ' am e/er&at n 'nd mi-am dat &eama '# 'e &#nete !e !initeam i '# 'e &#nete !e #team & eria$ A&t%e! ' *ntotdea#na ne *ntreineam bine) e# i oi!e$ Cnd m-am *ntor& *n ora) &!#"be!e &e *n'(eia&er !a bi&eri'i i &trzi!e era# !ine de oameni$ Unii &e *ndre ta# & re 'a&e!e !or) 'ei!a!i 'tre 'r'i#mi$ E# %'eam arte dintre 'ei 'are &e *ndre ta# 'tre 'a&$ Nimeni n# !# *n mod & e'ia! a't de rezena mea) '# e/'e ia 'e!or 'are) adn'ii *n di+er&e di&'#ii) r& #ndea# ab&eni !a &a!#t dnd din 'a $ Eram bine-di& #&) m#rm#ram *n ,nd o me!odie i to'mai +oiam & tra+er&ez &trada 'nd !-am re+z#t e #rmritor#! me# 'are m-ar %i re'#no&'#t da' ar %i *ntor& 'a #!$ .i +enea de e &trada mea$

Trebuie s facem neaprat o alegere printre oameni i s ne ntrebm dac ei merit s le dedicm o parte din viaa noastr sau dac cel puin este profitabil pierderea de vreme cu el &nii oameni consider c ne fac o onoare permifndu)ne s le facem un serviciu$ Sene'a) DE TRANQUILLITATE ANIMI CAPITOLUL 5 M miram &in,#r de 't de bine mai %#n'iona# *n' +e'(i!e re%!e/e$ ?#!,ertor) m a%!am de"a *n & ate!e #nei maini ar'ate) ,(em#it 'a entr# a-mi !e,a iret#! !a anto%$ 5! #rmream din a'ea&t oziie$ -rieten#! me# ne'#no&'#t rea ' a&tzi iei&e %r %oto,ra%ie) *n r#! !#i #rta&er !# te +nt#! At!anti'#!#i i ,e!#! !a mod a'#m) iar ,e!#! iei&e *n+in&$ C# mini!e *n%i te *n b#z#nare!e #nei (aine '# o 'roia! 'i#dat) de ar' de&i,-ner#! &e in& ira&e dintr-o +om) om#! &ttea !a mar,inea dr#m#!#i i ri+ea ne(otrt$ N# rea & m %i +z#t$ Sa# 'e! #in aa &e 'om orta$ 8eni o main) 'eea 'e n# *! *m iedi' & rmn *n a'e!ai !o') !e,nnd#-&e e '!'ie) ri+ind *n &#&#! i *n "o&#! &trzii$ 5n'e ea & m ne!initea&' %a t#! ' d#ra att tim $ Ct oi & momondeti !a #n iret *nainte 'a toi 'ei din "#r &-i dea &eama ' de+ine 'i#dat: Din & ate!e me# +enea o %emeie #&'at) btrn) *m o+rat de do# #n,i +o!#minoa&e) '# '#m rt#ri) 'are ,%ia !a %ie'are doi ai) i) de 'te ori ri+eam *n"#r) r& #ndea %oarte deza robator ri+irii me!e$ Iar ti #! &ta tot a'o!o) 'a de'i& & ate te a ariia mea$ ?emeia &e a ro ia tot mai m#!t$ 5n ori'e moment &e #tea o ri *n & ate!e me#) *mi #tea 'ere a"#tor#! '# +o'e tare) &#&innd '# m#!te amn#nte ') *n tinereea ei) iret#ri!e era# '# ade+rat iret#ri$$$ Am e/aminat o&ibi!iti!e de a o *ntinde neob&er+at i am 'on'!#zionat ' toate era# ri&'ante$ Da' a+eam #in noro') btrna +edea &#%i'ient de ro&t) 'a & n# *i oat da &eama ' #rtam anto%i %r iret$

Urmritor#! me# de& t#ri o %oaie de (rtie) o &t#die ar#n'nd din 'nd *n 'nd 'te o ri+ire *n "#r#! !#i i ri+ind tb!ie!e '# n#me!e &trzi!or$ A -!ea' de ai'i< &e a#zi *n & ate!e me#$ Btrna ,e&ti'#!a '# #na dintre #n,i!e ei$ M-am !i it &er+iabi! de main) 'a & *i %a' !o'$ Se &tre'#r e !n, mine) m 'adori&i '# o #!tim ri+ire #'i,toare de &#& *n "o& -'t era ea de mi' rareori a+ea o'azia a&ta - i *i 'ontin# net#!b#rat dr#m#!$ Brbat#! '# %riz#ra deran"at i '# (aina de '#!oarea +omei n# b,a&e nimi' de &eam i !# o de'izie$ 5m t#ri !a !o' (rtia) o +r* *ntr-#n#i dintre nen#mrate!e-i b#z#nare i &e *ntoar&e (otrt 'tre e&t) '# %aa & re ieirea din !o'a!itate$ M-am *ntrebat 'e o %i '#tnd a'o!o7 '(iar i din !o'#! #nde m a%!am e# &e #tea +edea ') *n dire'ia a'eea) Din,!e n# o%erea nimi' *n a%ar de o benzinrie) 'te+a 'a&e i #n (ote!$ D# 'are #rma# do# mi!e de dr#m e 'm ) n !a #rmtoarea !o'a!itate) Ba!!inta,,art$ 5ntrebarea n# m reo'# m#!t tim $ 5n a'e&t moment) r& #n&#! *mi era indi%erent$ Am ate tat n 'nd &-a mai *nde rtat - n# &-a mai #itat *n "#r ni'i m'ar o dat -) d# 'are am tra+er&at inter&e'ia i am a"#n& a'a&$ A'#m) m #itam eu *n"#r) 'am !a %ie'are trei ai$ Mi &e rea ' ar' *mi *m in&e&e 'ine+a 'a&a m#!t mai de arte e &trad) dar am a"#n& !a ea tot#i nede&'o erit$ N# a &rit nimeni !a mine de d# +re#n 'o! *nt#ne'at &tri,nd4 Te)am prins) mister Fit gerald< Am '#tat *n '#tia de &'ri&ori4 nimi'$ -oate ' tot#i n# a+ea adre&a mea$ Din re+edere) !n, b#ton#! &oneriei a are *n' n#me!e #!timei '(iriae) He!en Ma,i!!>$ Am re& irat ##rat abia d# 'e am *n'(i& #a d# mine i am *n'#iat-o) a oi am tra& erde!e!e att *n 'amera de zi) 't i *n b#'trie$ C# He!en Ma,i!!> n# &e #tea +orbi a&tzi$ Aezat *n &emiob&'#ritatea *n' erii) m *ntrebam 'e *n&emna# toate a'e&tea i 't tim mai treb#ia & de'#r, tot#! *n a'e&t %e!$ A&ta m-am tot *ntrebat 'am o or) tar a ,&i #n r& #n& 'are & m &ati&%a'$ -entr# rima dat d# o !#n, erioad) mi-am dorit din no# & #n mna e o &ti'! '# B(i&3>) '# 'are & ot o ri roi!e de moar 'e mi &e rotea# *n 'a $

5n !o' de a&ta) am a rin& 'ea mai &!ab !#min e 'are o a+eam) #n !am adar rab!a,it) de o +r&t in'ert) i am !#at 'artea !#i Sene'a$ Am 'itit 'te+a rnd#ri 'are &e re%era# !a &tatorni'ia *ne!e t#!#i) !a armonia !#i interioar i !a %a t#! ' rin &ine *n&#i a+ea tria de a n# %i zdr#n'inat ni'i de nedre tate i ni'i de #mi!in) a oi am r&%oit-o *n 'ontin#are 'nd mi-am dat &eama 't de de arte eram e# de ade+rata *ne!e 'i#ne) a"#n,nd !a ane/a 'are de&'ria +iaa !#i Sene'a) entr# a de&'o eri 'e *! deo&ebea e e! de mine$ L#'i#& Annae#& Sene'a &-a n&'#t *n S ania) !a Cordoba) *n an#! ; *nainte de Hri&to&) 'a %i# a! #n#i 'e!ebr# i bo,at ro%e&or de retori'$ Citi&em ane/a de mai m#!te ori) dar) *n a'ea&t d# -amiaz de d#mini') am 'itit entr# rima oar) i n# %r & m *n%ior) ' %rate!e mai mare a! !#i Sene'a) 9a!!io) e&te menionat *n !iblie) *n e i&to!a a o&to!i!or$ Com arati+) D#ane Li!!iam ?itz,era!d &-a n&'#t *n Bo&ton) *n an#! 0DF1 d# Hri&to&) 'a #ni' %i# a! #n#i om ier n# rea a+#t) t'#t) 'are) 'on%orm #n#i &tr+e'(i obi'ei) *m !inind +r&ta ma"orat#!#i) a %o&t trimi& din Ir!anda *n L#mea No#) entr# a-i '#ta a'o!o noro'#!$ A 'rez#t ' !-a ,&it at#n'i 'nd) !a o &rbtoare a om ieri!or) a '#no&'#t-o e mama) &ta,iar !a #n biro# din Londonderr>) NeB Ham &(ire) 'eea 'e &-a do+edit a %i o eroare$ Da' 'om ar data naterii me!e '# 'ea a '&toriei rini!or mei) treb#ie & 'on&tat ') !a a'ea &ear de &rbtoare a om ieri!or) &-a# etre'#t m#!t mai m#!te de't #n &'(imb de 'om !imente i de n#mere de te!e%on$ 5n ori'e 'az) &-a# '&torit) dar '&toria n#mai b#n n# a %o&t7 da' m ,nde&' !a 'o i!ria mea) mi &e are o (r#ia! ne*n'etat) *! +d e tat! me# de nen#mrate ori &tnd m#t i abt#t !a ma&a din b#'trie) ri+ind *n ,o!) #n brbat *na!t) tri&t) 'are de&eori & #nea4 HTreb#ie & *i %a'i datoriaI) robabi! entr# ' !#i n# i-ar %i %'#t !'ere 'teodat & i-o %a'$ .i o a#d e mama +orbind#-i) retinznd#-i) %'nd#-i ob&er+aii '# o +o'e &trident) re'e i !i &it de 'om a&i#ne$ Ea ne-a r&it 'nd a+eam a te ani) d# 'are 'e! #in d#rerea a mai 'edat$ Sene'a &-a in&tr#it !a Roma) a '!torit de tnr *n E,i t i) &#b *m raii A#,#&t#& i Tiberi#&) a a+#t arte de o a&'en&i#ne ra id) n 'nd Ca!i,#!a !-a &i!it & &e retra,$ 5n a'ea +reme) era de"a bo,at i 'e!ebr#) '&torit i tat a doi %ii$

C# tot#! a!t%e! &ttea treaba '# D#ane ?itz,era!d$ E# am *n+at !a 'ea mai a ro iat 'oa! i) *n oare'are m&#r) m-am de&'#r'at7 *n #!timii ani) am a+#t noro'#! ' tr# #! mi &-a dez+o!tat enorm) aa ' note!e roa&te !e-am #t#t 'om en&a rin & ort) iar *n '!i'i!e %re'+entate eram *n %r#nte 'nd era +orba de 'otono,ea!$ 5n tim #! reediniei !#i Rea,an) am intrat *n armat) entr# a n# %a'e ni'i o 'arier7 'nd #nde+a &e etre'ea 'e+a - *n 9renada &a# *n a!t arte -) eram '# &i,#ran &taionat *n 'e! mai *nde rtat !o' de a'e!a$ Din &o!d) *i trimiteam o mi' arte tat!#i me#) re&t#! mer,ea !a berrii!e !o'a!e) iar *n 'e ri+ea %emei!e) n# am de it ni'iodat ni+e!#! de %!irt !i &it de im ortan$ Cred ') e at#n'i %'eam arte dintre a'ei %!'i bine %'#i) 'are ori'nd &e #tea# a!e,e '# o %at entr# o noa te) mai a!e& '# o #ni%orm 'a a mea) !#& ' %ete!e e 'are !e #teai a+ea a&t%e! n# era# dintre a'e!ea '# 'are & ai o !e,t#r &erioa&$ .i) deoare'e '(e&ti#nea a %#n'ionat att de bine) n# am de&'o erit ni'iodat '#m ot & ,&e&' a!t%e! de %ete$ Mai trzi#) Sene'a a de+enit ro%e&or#! tnr#!#i Nero i) *n rimii 'in'i ani de ,#+ernare ai a'e&t#ia a 'ond#& im eri#! roman) 'are &e *ntindea din Britania n *n A&ia de &#d-+e&t i mai '# rindea i A%ri'a de Nord$ ?a t#! ' a %'#t a&ta *n mod e/em !ar n# i-a %o&t de ni'i #n %o!o&) entr# ' Nero &-a do+edit a %i #n &i(o at i o !#a mere# e art#r$ 5n 'e!e din #rm) !-a &#& e'tat e Sene'a de a %i arti'i at !a o 'on& iraie *ndre tat *m otri+a !#i) i ,ata '# %i!o&o%#!$ Am *n'(i& 'artea i am ri+it #n tim *n ,o!) e 'nd mi &e 'on'retiza #n ,nd$ -rietenie$ A&ta n# a+ea ni'i o !e,t#r '# 'eea 'e to'mai 'iti&em) 'i *mi tr&ni&e mie din &enin$ -oate ' n# era o *ntm !are7 Sene'a +orbea m#!t de& re rietenie$ 5n %ina!) ,r# #! no&tr# era a!'t#it din 'in'i) dar n# &#nt &i,#r ' n# a# mai e/i&tat i a!te ,r# #ri$ Am a+#t mere# im re&ia ' noi eram ionieri) dar a'e&t !#'r# n# ne-a %o&t 'on%irmat ni'iodat$ La *n'(eierea roie't#!#i) ni &-a interzi& & !#m 'onta't #n#! '# a!t#!$ Ceea 'e era 'am di%i'i!) entr# ' n# mai a+eam e nimeni '# 'are & di&'#tm de& re tot) '# e/'e ia !o'otenent-'o!one!#!#i Rei!!>$ Iar !o'otenent-'o!o-ne!#! Rei!!> n# e&te om#! '# 'are s i doreti & di&'#i$ N# m-am abt#t de !a a'ea&t interdi'ie$ 5n #rm '# 'i+a ani) am %'#t ro&t de n#mere!e de te!e%on i de adre&e!e a't#a!izate a!e

'e!or!a!i7 !e-am &trat) re'#no&') dar n# am %'#t ni'iodat #z de e!e$ Ni'i m'ar n# am *n'er'at$ Da' re& e'tarea #nei in&tr#'i#ni e&te att de #or de &# ra+e,(eat 'a a'ea&ta) at#n'i o re& e't$ Contin#am & ri+e&' *n ,o!$ Cen#i#! m#rdar a! erde!e!or 'rea o !#min %antomati'$ -rietenie$ Dintre 'ei!a!i mi-a tre'#t rin minte n#mai 9abrie! L(iteBater$ Eram rieteni dinainte de a intra *n ro,ram$ C# #in tim *n #rm) *i ierd#&e %ami!ia) *n #rma #nei 'rime oribi!e) ni'iodat '!ari%i'ate) &+rite de o band de tra%i'ani de dro,#ri 'are ,rei&er adre&a$ -entr# ' i rinii mei m#ri&er - !a &'#rt tim #n#! d# a!t#!) mama *n #rma #n#i in%ar't) tata *n tim #! #n#i in'endi# !a #n mare (ote! -) a+eam 'e+a 'are ne #nea$ D# mai m#!t de ze'e ani) am 'on&tatat ' interdi'ia de a !#a 'onta't #n#! '# a!t#! n# era att de &erioa&$ 9abrie! triete *n Ca!i%ornia) *n Santa Barbara$ M-am #itat !a 'ea&$ Era #in *nainte de ora atr#) 'eea 'e *n&emna ' e 'oa&ta -a'i%i'#!#i era$$$ #in *nainte de ora o t dimineaa$ S o %a': M-am ridi'at i mi-am !#at te!e%on#! mobi! din a&'#nztoarea din antre#$ A %o&t 'e+a mai di%i'i! & &'ot bi!et#! '# n#mere!e de te!e%on7 *! *m t#ri&em bine i *! +r-&em *ntr-o %i&#r nat#ra! din artea in%erioar a i'ior#!#i #nei me&e$ Mai era a'o!o$ Am re%!e'tat &'#rt) am #& deo arte te!e%on#! mobi! i am ridi'at re'e tor#! a arat#!#i dein#t o%i'ia!$ Am %ormat 'e!e 'te+a 'i%re) d# 'are am a#zit o +o'e 'are n# &e &'(imba&e ab&o!#t de!o'4 A L(iteBater$ A ?itz,era!d) am & #&) 'eea 'e !-a %'#t e inter!o'#tor & re& ire +izibi! &#r rin&$ A #rmat o !+r,ea! +e&e!) +ie) din 'are am a%!at ' toi 'ei!a!i &e &#na# re,#!at de Cr'i#n i de =i#a Re'#notinei) 'a i '# o'azia ani+er&ri!or zi!e!or de natere) i ' &e %'#&er ari#ri '# ri+ire !a data 'nd) *n &%rit) i e# +oi te!e%ona$ A Crezi ' te!e%on#! t# n# mai e&te &# ra+e,(eat: !-am *ntrebat) mirat$ A Bine*ne!e& ' e&te &# ra+e,(eat) r&e 9abrie!) #neori a#d i '#m &e '# !eaz i &e de'# !eaz a arate!e de *nre,i&trare$ A'e&ta era moti+#! entr# 'are n# &#na&em de e mobi!$ N# %o!o&ea !a nimi' da' a arat#! me# te!e%oni' n# era &# ra+e,(eat) dar *n &'(imb te!e%on#! inter!o'#tor#!#i era inter'e tat$ -e !n, a&ta) !e-a

mai %i %#rnizat i n#mr#! te!e%on#!#i me# mobi!) e 'are *! in#&em &e'ret '# attea e%ort#ri$ Ezitam$ A Ar treb#i & di&'#t #r,ent '# tine) %r & %im a&'#!tai$ 8ezi +reo o&ibi!itate: N# %#&e&em &i,#r ' 9abrie! +a a''e ta$ M ate ta&em 'e! #in & %i# amnat entr# zi#a #rmtoare$ Dar & re &#r rinderea mea) *n !o' de a ro'eda a&t%e!) e! mi-a & #& imediat4 A C!ar) ni'i o rob!em$ S-a a#zit #n %onet) a m#rm#rat 'e+a) a oi zi&e4 De'i) %ii atent$ A'e!ai n#mr de te!e%on 'a a! me#) doar '# #!time!e atr# 'i%re &'(imbate$ S m ,nde&' '#m & %a' & *i ar+in$$$ A() da4 *i aminteti de #!tima noa&tr &ear !iber *nainte de a %i internai *n & ita!: Cnd eram '# 'e!e do# ma"orete) a'e!ea '# &nii mari: -e a mea o '(ema Cat(>) e a ta$$$ -n & *! %i '#no&'#t e 9abrie! L(iteBater) 'redeam) 'a de a!t%e! ma"oritatea 'e!or!a!i) ' o er&oan '# &n,e indian *n +ene ar treb#i a#tomat & %ie !e,at de nat#r *ntr-o m&#r ra'ti' de ne'on'e #t entr# #n brbat a!b$ Dar *n 'e *! ri+ete e 9abrie! L(iteBater) !#'r#ri!e &ta# e/a't e do&$ E! iubete tot 'e e&te arti%i'ia!$ Crez#! !#i e&te4 HArti%i'ia!#! e&te mai b#n de't nat#ra!#!I$ E! &e d#'e !a 'inemato,ra% entr# ' H%i!m#! e&te mai 'o!orat de't +iaaI$ -re%er & *noate *ntr-#n bazin obin#it) '# a a '!orat) *n !o'#! mrii ori a! #n#i !a' de m#nte$ 5n,(ite zi!ni' i '# 'on+in,ere +itamine &inteti'e i mnn' a'e!e ia#rt#ri e a! 'ror amba!a" &'rie4 #arantat) nu conine constitueni naturali .i *i !a' %r di&'#ie &nii mrii arti%i'ia!$ -entr# a %a'e o im re&ie de d#rat a&# ra !#i 9abrie! L(iteBater) o %emeie treb#ie & 'onin o 'antitate &#%i'ient de &i!i'on$ A S#&an) mi-am amintit$ A E/a't$ Iar a'#m *mi r& #nzi doar '# da ori '# n#$ 5i aminteti n#mr#! de e tri'o#! ei: Era G0$ A E+ident) am r& #n&$ A Min#nat$ La a'e&t n#mr ad#ni a te& reze'e i obii #n n#mr %ormat din do# 'i%re$ S'azi din a'e&t n#mr atr#) in+er&ezi 'i%re!e i obii #!time!e 'i%re a! n#mr#!#i de te!e%on$ S#ni e&te o "#mtate de or) 6C:

A Tot#! e&te '!ar) am m#rm#rat #imit$ E! de"a *n'(i&e&e te!e%on#!$ -rima dat) ne-am *nt!nit *n a#tob#z#! entr# -arri& I&!and$ A #r'at) a *nt!nit ri+irea mea i a +z#t ' i e# #rtam 'ra+at nea,r i do!i# !a mne') i &-a aezat e &'a#n#! !iber de !n, mine$ A 5mi are r#) a & #& e!$ Mi-a *ntin& mna i &-a rezentat$ A oi) a *ntrebat4 Din %ami!ie) n#: A Tat! me#$ .i !a e&te o mie de mi!e a mai %i &imit *n nri miro&#! mnt#!#i din 'imitir#! din Bo&ton$ Am *ntrebat i e#4 Dar t#: -ri+irea *i e/ rima &#%erin i in%!e/ibi!itate4 A Toat %ami!ia$ Tata) mama i 'e!e trei &#rori a!e me!e$ Mai trzi#) ne-a imit o &oart 'om#n) dar !a *n'e #t a %o&t a'e&t !#'r#4 ne ierd#&erm %ami!ii!e *n a'eeai zi$ Tat! !#i %#&e&e medi' '(ir#r, ia&ti'ian) 'eea 'e robabi! ' e/ !i'a ent#zia&m#! !#i 9abrie! entr# tot 'e era arti%i'ia!$ 6ri'#m) era o '(e&ti#ne de %ami!ie) entr# ' mai e/i&ta o r#d *nde rtat) o +erioar ori o mt# de a! n# ti# 'te!ea ,rad de r#denie) 'are odat *i a"#&ta&e &nii 'on%orm ate tri!or ind#&triei 'inemato,ra%i'e entr# o tnr &tar!et !in de & erane$ Do'tor#! Mi'(ae! L(iteBater &e dedi'a&e &erioa&ei '(ir#r,ii 'o&meti'e) 'ore'ta na&#ri &trmbe) re ara #re'(i '! #,e) 'o&ea b#ze de ie #re i %'ea ade+rate min#ni '# +i'time!e a''idente!or de 'ir'#!aie$ Ce! #in) a&ta &#&inea 9abrie!$ A'e&t *n,er a! re&ta#rri!or a a+#t ,(inion#! de a !o'#i *ntr-o 'a& '# n#mr#! 012) *n 'are *ntr-o diminea de d#mini') a# n+!it trei a&a&ini 'are robabi! ' a+ea# ne+oie #r,ent de 'ore'tarea 'ana!e!or a#diti+e) entr# ' ei *ne!e&e-&er ,reit ' dea!erii de dro,#ri e 'are treb#ia# & *i #m !e de !#mbi &-ar %i a%!at *n a'ea&t 'a&) 'nd) *n rea!itate) ei era# *n 'a&a de e a'eeai &trad) dar !a n#mr#! 001$ Aa ' a# intrat !a o adre& ,reit) #nde %ami!ia L(iteBater) '# e/'e ia %i#!#i mai mare) 9abrie!) era ad#nat *n "#r#! me&ei entr# mi'#! de"#n) iar tat! to'mai ro&tea r#,'i#nea) a# #r'at tre te!e) a# de&'(i& #a i i-a# ,o!it *n'r'toare!e i&toa!e!or a#tomate *nainte & %i a+#t tim 'ine+a & ad#' +reo 'ore't#r &it#aiei$

Am ate tat o "#mtate de or$ M-am !imbat *n &#& i *n "o& 'a #n ti,r# *n '#') ba '(iar am '#tezat & ridi' #in erdea#a !a %erea&tra din b#'trie i & m #it a%ar - #nde) bine*ne!e&) n# &e *ntm !a nimi'$ 8edeam %antome$ Am !&at din no# erdea#a) m-am aezat i am (i notizat min#tar#! 'ea&#!#i$ Cnd a'e&ta a"#n&e *n oziia dorit de mine) am %ormat n#mr#! 'e! no# e te!e%on#! mobi!$ 9abrie! a ridi'at re'e tor#! d# rim#! a e!$ A A'e&ta 'e %e! de n#mr e&te: am *ntrebat$ A N#mai aa) 'a & *i %a'i o idee) mi-a r& #n& '# o nona!an e 'are o de,#&ta) a'#m &ta# *ntin& e #n ez!on, de de&i,ner) de 'e! #in trei mii de do!ari) !a mar,inea #n#i bazin de #n a!ba&tr# de necre ut) !#n, de 'e! #in o &#t de i'ioare$ 5n ,rdina '# a!mieri din "#r#! me# &#nt &ri %!amin,o ori,ina!e - tii) &ri!e a'e!ea roz) 'are dorm *ntr-#n i'ior i &#nt rea roa&te 'a & de&'o ere ') entr# e!e) #n zid n# re rezint #n ob&ta'o!$ Da' o'ne&' din de,ete) +ine #n robot 'are *ntrea,a zi &e ine d# mine !a o di&tan re& e'tabi!) 'a & ot a!e,e #na dintre 'e!e do#ze'i i a te de &ort#ri de a minera!) %irete) toate bine r'ite$ 6 "#'rie %r#moa&$ Arat 'am 'a RGDG din ntoarcerea cavalerului (edi) da' *i aminteti$ .i aa mai de arte$ Ei) 'e zi'i de a&ta: A Ne,o '# dro,#ri$ 6ri anta"$ 5n ori'e 'az) n# o mrire a en&iei$ R&e$ A -oi %i &i,#r$ Ni'i m'ar #n ,enera! '# o &#t de &te!e n# i-ar ermite aa 'e+a$ Urm #n o%tat !in de re,rete) a oi 'ontin#4 Ade+r#! &ordid e&te ' m a%!# doar !a #n !o' de m#n'$ De 'i+a ani) ra'ti' o mi' a%a'ere - am ,ri" de 'a&e!e a!e 'ror ro rietari &#nt !e'ai) !e (rne&' 'inii i i&i'i!e) #d %!ori!e i aa mai de arte$ Ai'i e&te o zon 'are #te de bo,ie) de #nde bieii ri ar a+ea m#!te de !#at$ E&te mode&t#! me# onorari# din nite bani bine !a&ai$ L-am a#zit rznd) d# 'are a 'ontin#at4 M a%!# *n 'a&a #n#i '!ient no#) 'are m-a an,a"at abia ieri) e&te o a%a'ere e termen &'#rt$ Din 'ate) doar n +ineri$ 5n ori'e 'az) n# *i 'red e *n,erii mei zitori '# #re'(i %ine *n &tare & er'#teze att de ra id$ T#: A Ni'i e# n# 'red$ A T# '# 'e te !a#zi:

A Un te!e%on mobi! '# 'arte!) e 'are !-am '#m rat de !a #n t#ri&t$ N# &-a & #& ni'i #n n#me) n# &-a #& ni'i o *ntrebare$ Nimeni n# *i oate a%!a n#mr#!$ A C!ar$ At#n'i) & tre'em !a artea 'on& irati+ a di&'#iei noa&tre$ -ar' tim #! &-ar %i o rit *n !o'$ -ar' ieri ne de& ri&em) n# a'#m o "#mtate de eternitate) *ntr-o d# -amiaz *n&orit) *ntr-o ar'are !in '# a,eni ai &er+i'i#!#i &e'ret i '# maini) 'nd nimeni n# a+ea +oie & a%!e #nde era d#& 'e!!a!t$ Ci#dat#! me# #rmritor mi &e rea 'om !et irea!) 'a #n +i& #rt$ A treb#it & %a' #n e%ort entr# a-i o+e&ti !#i 9abrie! de& re e!$ A Hmm$$$ #n a&iati' & #i: Ai'i e/i&t o m#!ime 'are ar 'ore& #nde de&'rierii %'#te de tine) dar toi a'etia &imt e/i!ai *n Si!i'on 8a!!e>$ Da' +orbe&' '# mine) o %a' entr# a a+ea ,ri" de 'a&e!e !or i 'a & !e menin etii e/oti'i !a tem erat#ra otri+it$ A M *ntreb da' n# e&te #n a,ent) am zi&$ 9abrie! #%ni di& re#itor4 A Un a,ent ar +eni &in,#r: S-ar 'om orta att de ro&tete: Da' ar %i o a'i#ne a &er+i'i#!#i &e'ret '(inez) a'e&ta i-ar %i #& *n & inare do#& reze'e d#zini de ti i m#&'#!oi 'are te-ar %i &!tat) i ,ata$ A A'etia ot +eni$ A Ei) a< R&ta e&te #n ziari&t 'are a a%!at 'e+a i ad#!me' re orta"#! +ieii !#i$ Nimi' a!t'e+a$ A Da' Rei!!> miroa&e 'e+a) o & m treze&' *ntr-#n bombardier zb#rnd 'tre +e&t) *nainte de a %i a #'at & ar#n' o ri+ire *n"#r$ A Am o 'amer !iber entr# tine) da' doreti$ N# ,!#me&'$ Am !o' '# nemi!#ita$ Un moment) m-am !&at ademenit) dar mi-am dat &eama de 'e '(e&ti#nea n# ar %#n'iona$ A Doar entr# ' ei + ermit & te!e%onai *ntre +oi n# *n&eamn ni'i e de arte ' a&i&t #r i &im !# !a '#m #nem noi baze!e #n#i '!#b a! +eterani!or$ A -entr# mine ar %i de a"#n& da' ai %i #nde+a de #nde & oi +eni ai'i '# maina$ Ir!anda e&te 'e+a 'am de arte entr# a&ta$$$ i

ima,ineaz-i 'e &-ar *ntm !a da' +re#n#! dintre noi ar tre'e rin dete'tor#! de meta!e de e #n aero ort< Ar !#a-o razna< A N# n#mai dete'tor#!$ 5mi %'ea bine & +orbe&' '# e!$ C# 'ine+a 'are era *n tem$ Care &e ri'e ea '# ade+rat & dea '#ra"$ A Hei) & #&e e! !in de ent#zia&m) a&ta rmne *ntre noi4 m-a +izitat ,!be"it#! 9omez$ A'#m doi) trei ani$ 5ntr-o diminea) m-am trezit '# e! !a #$ A %o&t '# ade+rat 'e+a %r#mo&) 'a *n +rem#ri!e +e'(i$ A'#m) triete *n Te/a&$ De #n an) are rob!eme '# *n'(eiet#ri!e arti%i'ia!e$ N# mai are maina i ei zi' ' treb#ie & re+in *n '!ini'$ Cred ') *n '#rnd) o & m d#' !a e!$ D-!e *n'o!o de in&tr#'i#ni< A Tran&mite-i &a!#tri de !a mine$ A -oi & *! &#ni t#) ami'e< Mi-a dat n#mr#! !#i de te!e%on) e 'are !-am introd#& *n ban'a de date$ A'e&ta e&te #n#! dintre a+anta"e!e e 'are !e am *n +iaa 'otidian4 n# am ne+oie de #n note&$ A Am mere# &enzaia ' treb#ie & *! &#n e Rei!!> *nainte de a %a'e 'e+a) am mrt#ri&it$ 9abrie! o%t adn'$ A -e tine te-a# dre&at '# ade+rat bine) tinere Rei!!>: *i %a'i ,ri"i i e #rm *i +ine ideea & *! &#ni to'mai e a a %a de broa&' Rei!!>: A Mere# m-am ,ndit & di&'#t '# tine mai *nti$ A Ei) bra+o< Moti+ de & eran$ .i o'azie & *i o+e&te&' de& re Rei!!>$ N#mai 'nd m ,nde&' '#m +ine i *i aaz %#nd#! !at e 'ana ea#a mea i ni'i n# tii ' imediat *i zi'e H%i#!eI &a# de&'(ide o re+i&t orno$ A Ei) n# e&te '(iar aa de r#$ A T# n# *! +ezi !a %e! de de& 'a noi$ Ceea 'e e&te *n %a+oarea domi'i!i#!#i *n &trintate) da' m ,nde&' bine$ Aa ' !a& #n om ne'"it & *i & #n ' !o'otenent-'o!one!#! 9eor,e M$ Rei!!> n# e&te o er&oan de *n'redere) 'i #n ti *n+e'(it i an'(i!ozat$ A Doar entr# ' &oia !-a r&it) n# *n&eamn ' e!$$$ A S *i & #n doar o *ntm !are$ N#mai #na$ Care entr# mine & #ne tot$ 5i aminteti ' e&te mort d# m#zi'a b!#e&: D# ne,rii a'eia "a!ni'i) '# '(itare!e !or deza'ordate: *n +ara an#!#i 0DEF) a

'ond#& o &#t de mi!e entr# #n di&' '# Man'e Li &'omb7 e# a zi'e ' ti #! iubete b!#e&#!$ Dar n# o & #ne) !a#!< A'a&) *n'(ide toate %ere&tre!e i *i #ne 'ti!e 'nd +rea & a&'#!te M#dd> Later&$ Mi-a o+e&tit odat ' e%ii i 'o!e,ii !#i n# treb#ie & a%!e) entr# ' &#nt toi &#diti a!bi) 'rora !e !a'e doar Han3 Li!!iam&$ A E# ,&e&' ' e&te 'e+a !a#zibi!$ A Da) aa 'redeam i e# e at#n'i7 *n de%initi+) e! *i '#notea$ Dar) *ntre tim ) !#i Rei!!> i-a %o&t n#mit 'a e% #n ne,r#) *! tii) 'red) L#t(er Torran'e$ A E(e) o 'arier ra id$ A C!ar$ E&te ,enera!-maior i '# &i,#ran ' n# &e +a o ri ai'i$ .i 'e *mi o+e&tete Rei!!> mie 'nd tre'e e !a mine: C) da' a are a'#m '# re%erina !#i entr# b!#e&) ar %i inter retat ' &e ba, e &#b ie!ea e%#!#i< Ce & #i de a&ta: Ti #! e&te 'om !e/at din 'a n *n i'ioare$ La %ie'are +nt) &e ,ndete '#m in%!#eneaz a&ta 'ariera !#i$ N# oi & *i a'orzi *n'rederea #n#ia 'a e!$ -Hmm$$$ Un i#it *n a arat#! te!e%oni' m-a atenionat ' &e *n'(eia# min#te!e 'arte!ei$ Am *ntrer# t 'on+orbirea) entr# a introd#'e o 'arte! no#) i am &#nat din no#$ A .tii 'e a %a'e *n !o'#! t#: zi&e 9abrie!) 'are d# *ntrer# ere *i re' ta&e '(e%#! de +orb$ A tin#i treaba &a# a rezo!+a-o &in,#r$ Ce ar #tea & %a' ti #!) da' *! *n%a'i i *! 'otono,eti n & #ne 'e +rea: Ce ar #tea & %a' oricine: A Da) am 'on%irmat$ Aa e&te$ A -oi & %ii &i,#r ' aa e&te$ -entr# 'e a in+e&tit #n'(i#! Sam *n noi toi banii a'etia) te *ntreb: A .i e# m *ntreb a&ta de&eori$ A 5i & #n e# ' e&te doar #n ziari&t !einat d# #n arti'o! &enzaiona!$ 5! %a'i ra% '# o mn) da' treb#ie$ Am tra& aer *n ie t de am er'e #t %ie'are %ibr a 'o#!#i ie t#!#i i m-am &imit din no# &t n e &it#aie$ A .i 'e %a' '# 'e rmne: A Hrneti etii$ Te!e%on#! me# i#i iari$ 6 'on+orbire tran&o'eani') re'#m a'ea&ta) *i e #izeaz ra id 'arte!a) n#: Din 'ate) n# m ot o%eri & te &#n e#$ Ab&tra'ie %'nd de %a't#ra 'on+orbirii) n#mr#! t# ar rmne e +e'ie memorat ai'i$$$ -rea

br#&' tri&t) dar 'ontin#4 *n& mai &#n t#) 'a & +orbim de +e'(i!e +rem#ri) 6C: -ai& reze'e ani *n&eamn a! naibii de m#!t$ A Aa +oi %a'e) am romi&$ A .i n# te !&a bt#t) D#ane) a#zi: A -romit) am mai #t#t & & #n *nainte 'a !e,t#ra & &e *ntrer# $ Am &'o& 'arte!a din a arat i am tiat-o mr#nt) 'a i e 'ea!a!t) d# 'are am ar#n'at-o !a ,#noi$ Mine) +oi %a'e ro&t de a!te do# 'arte!e de !a benzinrie) 'nd ori'#m +a treb#i & m d#' !a &# ermar3et) 'a & *mi re'# erez '#m rt#ri!e$ Di&'#ia '# 9abrie! *mi %'#&e bine$ Cnd am !&at erdea#a !a !o') m-am &imit &i,#r i de&tin&$ -e 'er &e ad#na# nori de !oaie 'a nite 'eara%#ri mototo!ite7 atrna# "o&) ,rei$ Strd#a era #&tie 't #team '# rinde '# ri+irea$ Se rea *n& ' #rmritor#! me# di& r#&e br#&'$ Cnd am ieit) !#ni) *n ora) m-am #itat d# e!) dar n# !-am mai de&'o erit ni'ieri$ A+eam &enzaia ' e/i&ta&e doar *n *n'(i #irea mea$ Mari d# -amiaza trzi#) *n #!tim#! moment) m-am d#& !a bib!iote' entr# a reda *n termen 'ri!e e 'are !e *m r#m#ta&em) *i a'orda&em #n#ia dintre romane o a do#a an&) *n rim#! rnd) entr# ' a'i#nea !#i &e etre'ea *n +e'(ea Ir!and i '(iar a bene%i'iat de ea7 *n 'e!e din #rm) ierd#t *n tim i *n & ai#) de-abia 'nd am *n'(i& 'artea) am remar'at 't de trzi# &e %'#&e$ Min#nat$ Bib!iote'a e&te o 'on&tr#'ie mi') 'en#ie) &it#at e 9reen Street) 'e+a mai "o& de bi&eri'a St$ Mar>$ -e e/terior#! ei &'rie CERRJ C6UNTJ C6UNCIL - %ingle .ibrary) a!t#ri de in&'ri ia *n ,ae!i' LEABHARLANN AN DAIN9IN) '#+inte 'are m %a&'ineaz de %ie'are dat$ E&te de&'(i& de mari n &mbt de !a ze'e i "#mtate n !a #n# i "#mtate) i de !a do# i "#mtate n !a 'in'i$ -entr# mine e&te im ortant mai a!e& #!tima or) entr# ') *n zi#a *n 'are termen#! de re&tit#ire a"#n,e !a &'aden) din moti+e e 'are n# !e *ne!e, *n *ntre,ime) *ntrzii mere#$ Cnd am intrat e #a *nt#ne'oa& '# ,eanta e #mr) mr&$ Branni,an mi-a a'ordat 'e! mai bine+oitor &#r& a! ei de bib!iote'ar$ Doi 'o ii) o %at b!ond) '# #n #!o+er & ort) de #n a!ba&tr# & !'it i '# o (ain !#n, n !a ,en#n'(i i #n biat i&tr#iat) 'am b#(it) '# #n rn"et obrazni' era# reo'# ai *n %aa ei '# e!iberarea #nei +#! i

*m iate dintr-o '#tie *n 'are a'ea&ta era rote"at *m otri+a deteriorrii '# di+er&e 'r e i '# a!te materia!e de #m !#t#r$ Era #n e/em !ar & !endid$ 5n bib!iote') e eta"ere %i/ate &#&) e erei) era# aezate e/ onate mer,nd de !a oare'i n !a ie #ri) toate re arate de mi&ter Branni,an7 *nainte de a &e *mbo!n+i) a'e&ta %#&e&e (obb>-#! !#i$ E/ onate!e era# *m r#m#tate doar 'o!i!or din *m re"#rimi$ D# 'e doamna Branni,an termin de ne,o'iat data !a 'are 'o iii & +in entr# a !#a o ,&' i ei !e'ar) a'ea&ta & #&e4 A Bine ' ai +enit$ Im rimanta *n' %#n'ioneaz ai#rea$ A N# ai ,&it #n a&ionat de 'om #tere: am *ntrebat$ -A() doar tii ' e# n# &#nt 'on+in& ' a&ionaii de 'om #tere &#nt oamenii otri+ii entr# a rezo!+a rob!eme &erioa&e$ A treb#it & zmbe&'4 A E&te *n ordine) am & m #it e#$ A Am re,tit in&tr#'i#ni!e de #ti!izare i 'e!e!a!te$ Am aezat 'ri!e e te",(ea#a din %aa ei$ Dea&# ra era roman#! 'are m rein#&e n *n #!tim#! moment) ea a aezat mna e e! i a *ntrebat4 A 8-a !'#t: Am 'on%irmat '# o *n'!inare a 'a #!#i i am zi&4 A La a do#a tentati+ de a-! 'i#S A .tiam) de'!ar ea &ati&%'#t i *n'e # & &'ad 'ri!e de e %ia mea$ A De %a t) &%rit#! n# !-am *ne!e& bine$ C#m de &e !ea, '# !an#ri de oarta d#man#!#i &# i toat !#mea ri+ete '#m moare de %oame$ -e '(i #! doamnei Branni,an a!#ne' #nda #n#i zmbet$ A 5n +e'(ea Ir!and) e/ !i' ea) a'ea&ta era 'ea mai mare #mi!in !a 'are *i #teai &# #ne #n d#man4 & mori de %oame e ra,#! 'a&ei !#i$ A A() aa$$$ am zi&) #imit$ Se +or %i tra& &trb#nii mei din ara a'ea&ta) dar *n a&t%e! de momente *mi ddeam &eama 't de &trin *mi era ea mie$ D# 'e 'ri!e me!e a# a"#n& *n 'o#! '# 'ri re&tit#ite aezarea !or !a !o'#! '#+enit 'dea *n &ar'ina ra'ti'antei *n dimineaa #rmtoare -) mr&$ Branni,an *mi de&'#ie biro#!$ A'e&ta &e a%!a *ntr-o *n' ere a!t#rat) a 'rei # a!b i *n,#&t era att de in&i,ni%iant)

*n't ni'i n# o ob&er+a&em *n rimii atr# ani de 'nd m a%!am !a Din,!e7 a %i #t#t "#ra ' ea n# e/i&ta&e *nainte de an#! 0DDE i ori'e dete'tor de min'i#ni mi-ar %i dat dre tate$ 5n biro# &e a%! o +itrin mare) din &ti'!) !in '# anima!e!e moarte) 'are n# mai a+#&e&er !o' e ra%t#ri!e din bib!iote') *n tim 'e m aezam !a 'a!'#!ator) mr&$ Branni,an ad#&e +#! ea *m iat) e+ident '# intenia de a o de ozita tot ai'i$ Ceea 'e) !a rima +edere) n# rea o&ibi!$ A .tii) & #&e ea d#& e ,nd#ri *n tim 'e &e a%!a *n %aa +itrinei '# #a !ar, de&'(i& i ri+ind ,rmada de oare'i) ie #ri i #!ii de'edai) #neori 'red '# ade+rat ' a %o&t o edea & de !a D#mneze#$ A&ta '# &o#! me#$ A C#m aa: am ridi'at e# ri+irea iritat$ To'mai '#tam a'ea *n' nat 'omand dat im rimantei$ A E! a a,ra+at &it#aia$ La *n'e #t) a %o&t +orba de& re anima!e '!'ate de maini$ -e #rm) de& re &ri *m #'ate de 'ine+a$ A&ta n# *i !'ea$ E/i&ta# rni) #rme de !a *m #'t#ri$ -oi & eti'eti) dar rmn #rme) n# arat bine$ C# ade+rat reioa&e &#nt doar ie&e!e %r #rme de ran$ E/em !are!e ire roabi!e$ A 5ne!e,$ 5n,(e&#i &tati+e!e din !emn '# b#%nie i or#mbei e e!e) *n'er'nd 'a a&t%e! & %a' !o' +#! ii 'are era mai mare$ A A *n'e #t & '#m ere anima!e +ii$ Cnd a mrit ,ara"#!) era #ria - e&te 'ana!) n !a !imita din & ate a ro rietii noa&tre) ra'ti' !-a d#b!at -) m-am ,ndit ' %a'e #n %e! de rezer+aie$ 5n rea!itate) a 'on&tr#it o 'amer de ,azare$ A 6 'amer de ,azare: am re etat$ De& re aa 'e+a n# a#zi *n %ie'are zi$ A N# era mare) 'i 'am 't #n d#!a ) a+ea *n#ntr# '#ti 'a itonate$ Ca anima!e!e & n# *i +atme ene!e &a# b!ana) *ne!e,ei: -#tea & *n'(id 'amera ermeti'$ .i & o 'one'teze !a ea ament#! mainii$ A %'#t a&ta *n re etate rnd#ri$ 5n %ina!) de+eni&e o ob&e&ie$ -ri+i mena"eria nemi'at din & ate!e ,eam#!#i i ad#,4 Aa a# m#rit toate a'e&te anima!e$ ?r +reo ran$ Am e/aminat nen#mrate!e ere'(i de o'(i din &ti'! din +itrin) 'are %i/a# neant#! i deodat am a+#t &enzaia #nei *n%iortoare 'om#niti '# a'e!e anima!e4 o'(i#! me# arti%i'ia! n# era

i e! tot #n %e! de o'(i de &ti'!: ?'nd ab&tra'ie de %a t#! ' e! +a!ora de #n mi!ion de ori mai m#!t i ' a+ea im !antate tot %e!#! de mr#ni#ri te(ni'e: A De 'e + o+e&te&' toate a'e&tea: Se *ntoar&e i zmbi '# '#ra"4 Ai identi%i'at de%e't#!: A 5n' n#) dar &#nt e 'a!e & *! ,&e&'$ Am a+#t ne+oie de 'e+a mai m#!t tim de't ea entr# a re+eni *n rea!itate) dar imediat am identi%i'at 'omanda entr# im rimant i am an#!at-o$ Am an#nat4 A'#m e&te ,ata$ A Min#nat$ M#!#me&'$ -entr# a&ta) #tei *m r#m#ta a'#m 'te+a 'ri deo&ebit de %r#moa&e$ Da' !e ,&ii *n 'e!e$$$ - ar#n' o ri+ire a&# ra 'ea&#!#i de dea&# ra #ii - o t min#te rma&e$ 8ioi'i#nea ei !& !o'#! #nei &erioziti !ine de *n,ri"orare$ A&tzi) treb#ie & %i# #n't#a! '# !e'area) entr# ' *n,ri"itoarea &o#!#i me# are di&ear rob entr# 'or#! bi&eri'ii$ L&ai 'a!'#!ator#! aa) *! o re&' e#$ M-am de !a&at #in rintre ra%t#ri!e '# 'ri$ A'e&tea *mi a"#n,ea# n !a #mr) 'eea 'e %'ea 'a bib!iote'a & ar mai mare de't era$ Dei e/i&ta #n 'ata!o,) ni'iodat n# !-am %o!o&it) 'i m-am !&at !a +oia *ntm !rii) a!e,nd 'ri!e e 'are *mi 'dea# o'(ii$ 6 %at ,r&#) #!tima '!ient entr# zi#a de a&tzi) *mi ar#n'a ri+iri &'e ti'e$ Cra #n tean' de 'ri e 'are !e-ar %i #t#t 'iti n !a n#nta de ar,int i tot n# i-ar %i a"#n& tim #!$ Ce!e mai m#!te 'ri de ai'i &#nt !e,ate '# ,ri") nite anti'(iti) 'eea 'e !a romane mai mer,e) dar *n 'e ri+ete domeni#! te(ni' i a! tiine!or nat#ra!e !e %a'e !i &ite de +a!oare$ 6 arte izbitor de mare i *n a'e!ai tim e/ #& 'entra!) e&te dedi'at i&toriei Ir!andei) din 'are #n &e'tor 'onine mai m#!te 'ri ri+ind i&toria n#me!or de %ami!ie - a %i ariat ' e/i&ta aa 'e+a$ N#me!e ?itz,era!d e&te de&eori *nt!nit *n zona din "#r#! ora#!#i Din,!e - m do'#menta&em$ Era %oarte o&ibi! 'a ai'i & m a%!# n# doar *n ora#! *n 'are &e n&'#&e tat! me#) 'i '(iar *n atria &trmoi!or mei$ Ceea 'e e mine) 'a & %i# &in'er) n# m rea a%e'ta$ Am tre'#t rintre ra%t#ri!e e 'are era# *nirate romane!e$ -e 'e!e mai m#!te de"a !e 'iti&em) dar) '(iar i *ntr-o bib!iote' att de mi') *n't o 'on&iderai !imitat) a ar mere# tit!#ri noi$ Sa# 'e! #in tit!#ri 'are n a'#m n# i-a# &rit *n o'(i$ C# trei min#te *nainte de ora 'in'i)

*mi %'#&em a!e,erea i am a"#n& !a te",(ea odat '# %ata 'ea ,r&#$ I-am dat *ntietate) ,e&t entr# 'are am bene%i'iat de #n &#r& timid$ Ca de %ie'are dat) doamna Branni,an m-a *ntrebat4 A S + tre' i data re&tit#irii: A Da) + ro,) am r& #n& 'a de %ie'are dat) *n tim 'e +ram 'ri!e *n ,eant$ A&t%e!) am ieit '# o ,eant !in e #mr i '# 'te o 'arte *n mna &tn, i *n mna drea t) 'nd m-am trezit '# e! *n %aa mea) a r#t 'a din &enin$ A Mi&ter ?itz,era!d) treb#ie & + +orbe&' #r,ent$ Era #rmritor#! me#$ 5n & ate!e me#) am a#zit-o e doamna Branni,an *n'#ind #a i !e'nd ,rbit$ Mai era %ata 'ea ,r&#) 'are *i re artiza 'ri!e *n di%erite 'o#ri a%!ate e bi'i'!et$ N# era moment#! i ni'i !o'#! & *! !a& !at e indi+id '# o !o+it#r !a brbie$ A Cine &#ntei i 'e dorii: !-am *ntrebat i !-am ri+it *n'r#ntat$ 6ri ab&o!+i&e e&te noa te #n '#r& de b#ne maniere) ori n#trea entr# mine #n re& e't mai +rto& de't entr# 'ei!a!i) ''i meninea %a de mine o di&tan a re'iabi!) dnd#-mi o&ibi!itatea &-! 'er'etez bine '# ri+irea$ A&tzi) #rta o 'anadian &#bire) dintr-#n materia! +io!et) &'!i itor) &#b 'are a+ea o 'ma '# mode!e 'on&tnd din oa&e de ete i 'io!ane$ Arta *n& tot 'a #n di(or a,itat$ A It&#mi) & #&e e! i *mi *ntin&e mna$ Haro!d It&#mi e&te n#me!e me#$ 8orbea *n dia!e't#! tr,nat de e 'oa&ta de +e&t$ N# era '(inez$ Ameri'an de ori,ine "a onez$ Remar' %a t#! ' a+eam ambe!e mini o'# ate '# 'ri i ' n# %'eam ni'i o *n'er'are de a &'(imba &it#aia) aa ' *i retra&e mna$ Ad#,4 S#nt a+o'at$ A 6() n#< C!i i i zi&e4 A Ba da$ .i +-a re rezenta '# !'ere$ A Bine$ Dai-mi 'artea d#mnea+oa&tr de +izit$ Am & + te!e%onez *n 'az#! *n 'are +oi a+ea ne+oie$ A N#) m *ne!e,ei ,reit$ Ne!initit) *i !&a ,re#tatea 'nd e #n i'ior) 'nd e 'e!!a!t$ Contin#4 8-a re rezenta *ntr-#n an#me ro'e&$ 5n ro'e&#! ?itz,era!d 'ontra State!or Unite a!e Ameri'ii$ Un ro'e& - +orbea de ar' *! &#,r#ma 'ine+a - de de& ,#biri$

Am de&'(i& ,#ra) dar n# am #t#t & arti'#!ez ni'i #n '#+nt i #r i &im !# m (o!bam !a e!$ 5n 'a #! me#) ,nd#ri!e a+ea# ne+oie de o reor,anizare$ A E&te +orba de& re m#!i bani) mi&ter ?itz,era!d$ Caz#! d#mnea+oa&tr +-ar #tea ad#'e 'ea mai mare de& ,#bire a'ordat +reodat #nei &in,#re er&oane$ 5i !in&e b#ze!e i ad#,4 S#te de mi!ioane de do!ari) mi&ter ?itz,era!d$ Am dat din 'a 4 A N# ti# de& re 'e +orbii$ 5i dre&e ,!a&#! i ate t n 'nd ,r&#a 'are n a'#m tr&e&e +rto& '# #re'(ea !e' *n 'e!e din #rm$ E! ri+i *n #rma ei$ A Am #tea mer,e #nde+a) entr# a di&'#ta toate a'e&tea: *n !o' de a ne *n+rti ai'i) e &trad) a zi'e$ A N# ti# de& re 'e am a+ea de di&'#tat$ M ri+i di& re#itor) *i &trn&e o mn !a ie t de ar' i-ar %i %o&t %ri, - oate ' *ntr-ade+r *i era %ri,) a+nd *n +edere 'anadiana &#bire e 'are o #rta - i & #&e4 A -o&ed do'#mente re%eritoare !a d#mnea+oa&tr) mi&ter ?itz,era!d$ -entr# moment n# +rea# & deta!iez de #nde) dar *n ori'e 'az !e am$ .i a&ta *n&eamn ' &#nt !a '#rent *n ri+ina d#mnea+oa&tr$ A Aa$$$ Se a !e' *n %a) *n a'e&t %e! a ro iind#-&e *n mod ne !'#t de mine$ Am &imit #n iz de a%ter &(a+e amintind de oe! i neon i in+o!#ntar m-am retra&$ E! #ier4 A E# ti# ' &#ntei #n cyborg$ Cnd am a#zit din no# a'e&t '#+nt) am re&imit #n %e! de o' e!e'tri') dar e%e't#! !#i ne !'#t m-a a"#tat & m &t ne&'4 A Da' a'e&ta e&te #n '#+nt o%en&ator) n# *! '#no&'$ A 'yborg) e/ !i' e! im et#o&) e&te #n '#+nt arti%i'ia!) deri+at din noi#nea organism cibernetic$ Uti!izat rima dat de a#&tra!ian#! Man%red C!>ne&) *n an#! 0DF2$ De&emna o %iin '# im !ant#ri te(ni'e) 'are %#n'ioneaz *n #nitate '# or,ani&m#! i a!e 'r#i 'a a'iti !e de e&' e 'e!e norma!e) *n & e'ia! ada tabi!itatea !a *m re"#rri *n mod norma! o&ti!e$ A 8a e/i&ta de& re a&ta o +eri%i'are &'ri&:

A roit) 'eea 'e) *n 'ombinaie '# +io!et#! 'anadienei !#i) de+eni am#zant$ A .ti# ' ai %o&t tran&%ormat *ntr-o mainrie de !# t) mi&ter ?itz,era!d< -rin d#mnea+oa&tr) &-a +r#t 'rearea &o!dat#!#i &e'o!#!#i TTI$ 8-a# im !antat am !i%i'atori de %or *n m#'(i) ri a!e &'(e!et#!#i d#mnea+oa&tr) rintre 'are bra#! dre t 'om !et) a# %o&t *n!o'#ite '# a!ia"e de titan$ A+ei or,ane de &im e!e'troni'e) '# 'are #tei er'e e !#mina in%raroie) raze!e ,ama i Roent,en) +ir#i) &#b&tane!e '(imi'e de !# t i aa mai de arte$ D#mnea+oa&tr$$$ A Tot#! &#n a! itant) !-am *ntrer# t *nainte 'a e! & mai debiteze *n ,#ra mare i a!te a&emenea &e'rete de &tat e *n,#&ta 9reen Street$ Dar im re&ia mea e&te ' ai +z#t rea m#!te %i!me S? roa&te$ A de+enit ri,id i a &trn& din b#ze$ -A() da) & #&e dnd *ne!e,tor din 'a $ Norma!$ 8-a# ob!i,at !a t'ere) bine*ne!e&$ N# a+ei +oie & + de'on& irai$ E# a #tea doar &$$$ & + 'ite&' ,nd#ri!e &e & #ne) n#: Strn&e !eoa e!e) obinnd a&t%e! o e/ re&ie a '(i #!#i 'are m-a %'#t & m ,nde&' entr# #n moment !a +e'(i!e %i!me '# Br#'e Lee$ A oi) 'ontin#4 Dar e/i&t 'e+a 'e d#mnea+oa&tr n# tii$ A E# n# ti# o m#!ime de !#'r#ri) am a''e tat 'oo erant$ C!'nd a &at) e &trad &e i+i #n brbat '# %aa tb'it de +nt) *ntr-#n #!o+er !a %e! de mar'at de +reme) 'are o 'rmi 'tre %aada +o &it *n ro# a rin& i a#ri# de !a Di'3 Ma'>@& -#b i 'are ne ar#n' a'ea ri+ire de ne tr#n& e 'are !o'#itorii din Din,!e o rezer+ &trini!or$ -retin&#! a+o'at) 'are e &ine ni'i m'ar 'ontra ind#&triei modei n# &e #tea a ra) dar 'are +oia & &e ia de ie t '# 'e! mai #terni' &er+i'i# &e'ret a! !anetei) *! m&#r !a rnd#! !#i bn#itor e e&'ar$ A N# + ot 'on+in,e m'ar & 'ontin#m di&'#ia *n a!t arte: *ntreb e!$ E# &ta# !a Brennan@& Hote!) iar bar#! de a'o!o e&te tot att de di&'ret e 't e&te de b#n$ Mana,era (ote!#!#i - de a!t%e!) o er&oan *n'nttoare - re ar 'o'tei!#ri!e er&ona!$ Am &imit o *m #n&t#r %ierbinte *n artea in%erioar a abdomen#!#i$ 6 a+arie !a bateria n#'!ear: *n '!i a #rmtoare) m-am d#mirit ' tot 'eea 'e *mi de'!ana&e a'ea&t rea'ie %#&e&e amintirea (ote!#!#i i a !#i Brid,et$ -er& e'ti+a de a m a%!a e #n &'a#n de bar

*n %aa !#i Brid,et Ceane i de a %i &er+it de ea '# o b#t#r n# treb#ia) *n a'e&t 'onte/t) & aib ni'i 'e! mai mi' ro!$ Aa mi-am zi& e#$ A E# &#nt doar #n &o!dat ieit !a en&ie mai de+reme) am & #& %r #tere$ A D#mnea+oa&tr &#ntei +i'tima #n#i e/ eriment !i &it de &'r# #!e) ri o&t Haro!d It&#mi$ S#ntei +i'tima #nor mai-nai#ni 'rimina!e$ A To'mai #n a+o'at o & #ne$ Treb#ia & m 'on'entrez$ N# a+eam +oie & 'on%irm ni'i m'ar '# o &i!ab 'e+a din 'e & #&e&e e!$ De %a t) ar %i treb#it & *! !a& e !o' *n !ata Domn#!#i) & m d#' a'a& i & *! a!armez e Rei!!>$ .i & *mi %a' imediat ba,a"e!e$ A'e&t brbat era e 'a!e & *mi r#ineze +iaa$ A Da' noi a rem *n %aa in&tanei '# robe!e e 'are !e am e# i '# mrt#ria d#mnea+oa&tr) ,#+ern#! ar treb#i & mi!#ia&' "#de'torii i & omoare martorii entr# a &' a ba&ma '#rat) roro'ea e! '# o &i,#ran ara!izant$ Ridi' mini!e 'a entr# a "#ra4 Tot 'e +rea# e#) mi&ter ?itz,era!d) e&te 'a d#mnea+oa&tr & +edei (rtii!e$ Da') d# a'eea) +rei & !&m !#'r#ri!e aa '#m &#nt - e&te *n re,#!$ E# + !te&' b#t#ra i n# + mai deran"ez$ N# tia tot#! de& re mine) a!t%e! i-ar %i dat &eama ' !a mine ni'i n# #tea %i +orba de o b#t#r$ A Bine) + *n&oe&') am zi&$ 5n intere&#! &i,#ranei naiona!e) treb#ia & a%!# mai m#!t de& re a'e&t om i de& re &#r&e!e !#i$ Mi-am zi& *n &inea mea$ C# +o'e tare am & #&4 Dar + a+ertizez totodat ' + ierdei +remea$ A Ate tai & +edei do'#mente!e) zi&e It&#mi) &i,#r e e!$

S se tie4 nimic nu va rmne acolo tinde este) timpul va rsturna totul i va lua totul cu el /ici mcar pe oameni nu i va folosi ca 0ucrie - ei sunt doar o prticic minor a ceea ce se afl n puterea $a ardului) ca i provinciile) rile) continentele$ Sene'a) AD MARCIAM CAPITOLUL 6 Ce &e a%!a *n do'#mente!e !#i n# m intere&a ni'i 't ne,r# &#b #n,(ie) !e tiam e toate e# *n&#mi$ Intere&ant ar #tea %i de #nde !e a+ea$ Dar) *n tim 'e eam *n b#n *ne!e,ere e 9reen Street *n &#&) m %rmnta ,nd#! - treb#ie & re'#no&' - de& re 'e ar treb#i & *i & #n !#i Brid,et) '#m & m rezint mai bine) da' ea &e a%!a a'o!o$ .i 'e & 'omand: *n ni'i #n 'az o b#t#r - i-ar #tea tre'e '#i+a rin 'a & 'io'nea&' '# mine i & &e ate te 'a e# & introd#' a!'oo!#! *n r#dimentar#! me# &i&tem di,e&ti+) *ntr-o 'antitate 'are ar #'ide %!ora inte&tina! e 'are '# ,re# o menin#&em *n +ia *n a'eti ani$ N#) mai bine ia# o 'a%ea$ -e a&ta o #team e+ita !a ne&%rit) #team & ro'edez *n aa %e! 'a i '#m ar %i rea %ierbinte) iar *n %ina! & o !a& neatin& entr# ' &e r'i&e$ De'i a&emenea ,nd#ri *mi tre'ea# rin 'a *n tim 'e mer,eam a!t#ri de #n ne'#no&'#t 'are) *ntr-#n mod *n' ne!m#rit) a+#&e&e a''e& !a &e'rete!e mi!itare 'e!e mai bine zite a!e abia &%rit#!#i &e'o! TT$ -oate ' - m-am ,ndit e# - era moment#! & %a' 'e+a entr# banii 'are !#nar *mi era# +irai *n 'ont$ A 5n' n# mi-ai & #& de #nde &#ntei) am zi& '# toat indi%erena de 'are eram *n &tare$ It&#mi %ierbea de dorina de a da in%ormaii4 A Din Lo& An,e!e&$ A'o!o m-am n&'#t i am 're&'#t) am &t#diat *n Co!#mbia) Mi&&o#ri) iar biro#! me# &e a%! a'#m !a San ?ran'i&'o$ A .i &e 'ti, bine din ro'e&e!e de de& ,#biri: am *ntrebat) %r a #tea & m rein & mai ada#,4 *ntotdea#na m-am ,ndit ' ar %i trea ta 'ea mai de "o& a tiinei dre t#!#i$ Se *nroi$

A N#) *ne!e,ei !#'r#ri!e ,reit$ E# !#'rez *n rin'i a! entr# di+er&e or,anizaii entr# dre t#ri!e om#!#i$ A'ti+ez *n domeni#! dre t#ri!or minoriti!or$ A C#m a %i e#) de e/em !#$ Un rote&tant a!b) an,!o-ir-!andez din Bo&ton) Ma&&a'(#&ett&$ Am a"#n& e Main Street$ Admini&trator#! 'o!ii din 'o! to'mai +o &ea ,ri!a"#! 'e *n'on"#ra 'oa!a i) a!armat de '#+nt#! protestant) ridi' ri+irea$ A ?oarte &in'er) mi&ter ?itz,era!d) n# + *ne!e,$ Br#&') It&#mi *i e/terioriza &entimente!e *ntr-o moda!itate ab&o!#t nea&iati'$ .i 'e & +ezi) era +orba de& re mnia 'e!#i *ndre tit$ A'e&ta 'ontin#4 D#mnea+oa&tr +i &-a %'#t 'e+a inima,inabi! de *n,rozitor) d# 'are ai %o&t abandonat '# +iaa di&tr#& i ai %o&t izo!at - de 'e !&ai !#'r#ri!e a&t%e!: De n# luptai: Doar &#ntei &o!dat) mi&ter ?itz,era!d< So!dat#! n# e&te &ortit !# tei: 5mi +enea ,re# & "o' *n 'ontin#are ro!#! indi%erent#!#i$ E# *n&#mi *mi #&e&em toate a'e&te *ntrebri de&eori) %r a !e ,&i #n r& #n&$ A Eti &o!dat) am & #& obo&it) entr# a a ra bine!e rii ta!e$ A&ta oate & *n&emne & !# i$ Dar) da' '(iar *n&eamn a&ta) n# &o!dat#! de'ide) 'i reedinte!e a!e&$ M-a ri+it #!#it$ A Amin< zi&e e! a oi$ Ne a%!am *n %aa (ote!#!#i Brennan i) de&'(iznd#-mi #a) ad#,4 E() &o'ote&' ' +ei ,ndi a!t%e! d# 'e +ei +edea do'#mente!e me!e$ =ona intrrii i re'e ia era# de #n +erde-*n'(i&) ereii a+ea# ta et +erde '# &'!i iri mt&oa&e) *n a'e!ai ton '# &# ra%aa te",(e!ei re'e iei$ Cte+a %oto!ii) o end#! +e'(e) o &er+ant i #n 'ande!abr# 'e atrna %oarte "o& i 'are r& ndea o !#min &!ab$ C# ade+rat !#mino& de+eni 'nd a r# Brid,et i *! ri+i radioa& e *n&oitor#! me#$ A B#n zi#a) mi&ter It&#mi< Se #it !a mine i mi &e r# ') entr# o '!i ) zmbet#! i &e #mbri$ C# o *n'!inare a 'a #!#i) mi &e adre& i mie4 B#n zi#a< A Mi&& Ceane) zi&e It&#mi %re'nd#-i mini!e) mi&ter ?itz,era!d i '# mine ne-am b#'#ra 't+a tim de o& ita!itatea bar#!#i d#mnea+oa&tr$ Se oate:

Ser+iabi!) ea dd# a%irmati+ din 'a $ 6 b#'! de '#!oarea aramei *i atrna temerar e %a$ A Bine*ne!e&$ L#ai-o *nainte) +oi +eni imediat i e#$ A M#!#me&'$ It&#mi o !# *nainte) era e+ident ' e! '#notea !o'#!$ La bar) odea#a era *n ne,r# i a!b) 'a i !a re'e ie) dar) & re deo&ebire de ea) 'ombinaia 'o!ori&ti' dominant era de ,a!ben i maro$ -e ereii *na!i) +o &ii *n ,a!ben) atrna# tab!o#ri de toate dimen&i#ni!e i de toate ,en#ri!e) de&ene a!e) &tam e &im !e i %oto,ra%ii *nrmate) iar dea&# ra 'min#!#i) *n 'are !a +remea a'ea&ta *n' n# ardea %o'#!) &e a%!a o imen& i't#r *n #!ei$ Ne-am aezat !a bar$ A E# ro #n) & #&e It&#mi '# mna o&e&i+ *ntin& e !emn#! &tr!#'ind *nt#ne'at a! te",(e!ei) & 'omandm b#t#ri!e) a oi e# m +oi d#'e & ad#' (rtii!e$ La ora a'ea&ta) n# ne deran"eaz nimeni ai'i$ A N# am ni'i o obie'ie) am r& #n& *n,(e&#ind 'ri!e me!e e #n#! dintre &'a#ne$ Intr i Brid,et) &e d#&e *n & ate!e te",(e!ei) ter&e 'te+a %ire de ra% de e '(i#+eta ori'#m &tr!#'itoare i ne *ntreb 'e am dori & &er+im$ A Un 1ild 2ris$ Rose) & #&e Haro!d It&#mi i *mi zmbi$ E&te 'e+a 'am tare entr# ora a'ea&ta) dar !-a re'omanda$ A M#!#me&') r& #n&ei *ntor& 'tre Brid,et$ Dar e# re%er o 'a%ea) da' a+ei aa 'e+a$ A De&i,#r) & #&e ea i !# din d#!a o 'ea' de 'a%ea '# &i,!a Brennan@& Hote!$ A De'i) zi&e a+o'at#! btnd darabana '# de,ete e te",(ea) m d#' & ad#' '(e&ti#ni!e$ A Bine$ Abia ate tam & di& ar$ A Camera mea &e a%! !a #!tim#! eta"$ 8a d#ra 'e+a$ N# %#,ii$ A Ni'i o ,ri"$ D#'ei-+ !initit$ 5n tim 'e !e'a mai & #&e 'e+a) dar & #&e!e *i %#r a'o erite de z,omot#! %'#t de a arat#! de m'inat 'a%ea#a$ -ri+eam '#m *n 'ea' '#r,e o #nd &#bire de 'a%ea %ierbinte i m ,ndeam !a +rem#ri!e 'nd b#t#ra a'ea&ta era 'om onent ob!i,atorie *n ro,ram#! me# zi!ni'$ A'#m) abia *mi mai aminteam 'e ,#&t a+ea

'a%ea#a$ 5n 'az ' am ti#t +reodat7 an#mite +o'i 'onte&t ' obin#ita %iert#r &er+it mi!itari!or ar #tea %i den#mit 'a%ea$ A La te: =a(r: A Nimi') m#!#me&'$ 6ri'#m) n# intenionam & o bea#$ -oate 'e! m#!t & *mi *nmoi b#ze!e$ A oi) m-am ,ndit ' a+eam ne+oie de #n moti+ 'a & ame&te' *n ea i am 'er#t do# b#'i de za(r$ S'oa&e do# b#'i de za(r *m a'(etate dintr-o '#tie) !e #&e e %ar%#rioar i *mi *ntin&e 'a%ea#a4 A -o%tii$ A M#!#me&'$ -ri+it de a roa e) ie!ea ei rea 'a !a te!e) '# nite i'e!e maronii$ Mi-am &m#!& ri+irea i m-am o'# at de de& a'(etarea za(r#!#i *n tim 'e ea *i re,tea 'o'3tei!#! !#i It&#mi$ Care &e 'om #nea mai m#!t de "#mtate din B(i&3> #r) aa '#m am *nre,i&trat e# '# 'oada o'(i#!#i$ A Aadar) +-a ,&it) & #&e ea *n +reme 'e tia !mi i !e &tor'ea$ Am ridi'at ri+irea$ A M-a ,&it: A Mi&ter It&#mi$ 8 'a#t de +ineri$ E# am #t#t & *i & #n doar ' + +d mai de& *n a ro ierea (ote!#!#i) dar n# ti# '#m + n#mii &a# #nde !o'#ii$ M-am *n'!zit mai tare de't d# o "#mtate de ,a!on de 'a%ea %ierbinte$ M remar'a&e$ M &imeam 'a #n ado!e&'ent &#r rin& #itnd#-&e e ,a#ra '(eii *n +e&tiar#! %ete!or$ A A+ei mai de& treab rin a ro iere) n# e&te aa: zi&e ea zmbind$ A Hmm$$$ am ro&tit i) &#r rin&) era 't e-ai'i & +r& 'a%ea#a$ Abia am rin&-o i am r& #n&4 Da) aa e&te$ A Dar d#mnea+oa&tr n# &#ntei din Din,!e) n#: 8rea# & zi') i d#mnea+oa&tr &#ntei ameri'an$ A Da$ E#$$$ tat! me# e&te n&'#t *n zona a'ea&ta$ Abia *mi re'#noteam +o'ea$ A ?itz,era!d) a() da$ A %o&t e +rem#ri #n n#me %re'+ent *n *m re"#rimi!e ora#!#i Din,!e$ Ridi' ri+irea de e di& oziti+#! entr# &tor& !mi i *mi a'ord #n zmbet ra id) e 'are a %i +r#t & *!

montez *n a#r$ Ni'i e# n# &#nt de ai'i$ Am a"#n& ai'i din Done,a!$ A'o!o n# &#nt att de m#!te (ote!#ri$ Se o'# iari de b#t#r) a oi ad#,4 .i d#mnea+oa&tr: Ce ro%e&ie a+ei: A 6() e&te o o+e&te !#n,$ Am t#it entr# a 'ti,a tim $ Habar n# a+eam 'e & & #n$ C# toat b#n+oina) n# art a en&ionar$ 5n a'e&t moment) &e rod#&e *m #'t#ra$ -entr# o #re'(e norma!) era #n z,omot #terni') #n o'net ro+enit de !a eta"e!e &# erioare a!e (ote!#!#i) #n &#net 'are #tea %i %oarte bine %'#t de o # trntit$ Dar #n di& oziti+ de a 'r#i e/i&ten n# ti#&em nimi' n a'#m a%i *n a'e!ai moment *n 'm #! me# +iz#a! date!e ne&o!i'itate a!e rez#!tat#!#i ana!izei a'#&ti'e4 foc executat de o arm semiautomat$ A Ce a %o&t a&ta: am a#zit-o *ntrebnd e Brid,et) dar *ntrebarea a arinea de"a #nei a!te !#mi) irea!e) o !#me 'are di& rea *n & ate!e me#$ 5n mod re%!e/) am tre'#t e mod#! de a'i#ne H!# tI) am &imit a'ti+nd#-&e inima-t#rbo i ener,ia r& ndind#-&e %ierbinte *n 'or $ M-am ridi'at) dintr-#n &a!t am tra+er&at re'e ia i) 'a din #') am #r'at tre te!e$ 5n +ene!e me!e tr#ndea 'e! mai &'#m dro, din !#me) a! (a-adrena!ina) modi%i'nd#-mi tim ii de rea'ie) tot#! etre'nd#-&e ar' &#b o !# a tim #!#i$ Eram 'a S eed> 9onza!e&$ Eram ?#!,er#! Ro#$ 5n tim 'e inami'#! *i 'roiete dr#m 'a rin #!ei) *n tim 'e &e mi' de ar' ar %i imobi!izat de #n "e!e# +&'o&) e# m n #&te&' a&# ra !#i 'a o !o+it#r de bi'i) 'a mnia #n#i ze# 'e az+r!e %#!,ere i 'are *i &tri+ete inami'#! &#b &tn'i$ Ur'am tre te!e '# &a!t#ri &# raomeneti i a+eam &enzaia ' !anez$ ?r #n e%ort &e&izabi!) tre'eam de !a eta" !a eta"$ Am !i%i'ator#! de #tere din m#'(ii mei) a'ionat de ener,ia atomi') 'ontro!at rin '# !#ri!e bione#roni'e) m *m in,ea *nainte %#!,ertor i '# o %or inima,inabi!$ De+eneam 'omar#! *ntr# at a! inami'#!#i$ Da' &# ra+ie#ia - 'eea era #in robabi! -) ani de-a rnd#!) &e +a trezi noa tea #r!nd i &'!dat *n &#doare$ U!tim#! eta"$ Haro!d It&#mi & #&e&e ' ai'i &e a%!a 'amera !#i$ Core& #ndea '# re!e+ment#! a'#&ti' i era a!armant$ Un #!tim &a!t m o re&'$ 5n %a) am #n 'oridor &'#rt) o # e&te de&'(i&$ 5n # &e

a%! #n om) a!b) 'am de #n metr# o tze'i *n!ime) *n "#r de atr#ze'i i 'in'i de ani) t#n& &'#rt) ri+ire ne*nd#rtoare$ Tot#i) 'nd m +ede) &'oate #n i t$ N# e&te de mirare$ Cei 'are !-a# in&tr#it) 'a i e/ eriena a'#m#!at) *! +or %i re,tit entr# m#!te) dar '# &i,#ran ' n# i entr# a ariia #n#i brbat 'are atrn &#b ta+an 'a S iderman) '# mini!e ,oa!e *n%i te *n zidrie$ Ni ) d & &e retra, *n 'amer) trntete #a de ar' a&ta !-ar #tea &a!+a$ Un &a!t i &#nt *n %aa #ii$ 6 !o+it#r i a'ea&ta zboar *n interior) & art *n mii de b#'e!e$ Ma&'at#! &e re%#,iaz ani'at *n baie) o'(ind *n a'e!ai tim $ Ana!iza %#!,ertoare a &it#aiei$ 5ntr-#n 'o! a! 'amerei - Haro!d It&#mi !a odea) artea &tn, a 'rani#!#i zob) e+ident mort$ -e biro#) o ,eant de&'(i&) ,oa!$ Urme de !# t 'or !a 'or $ Intr# e in%raro# i di&tin, &i!#eta inami'#!#i rin erete!e bii) 'are '# &i,#ran ' e&te &#bire) 'a toi ereii ridi'ai #!terior *n 'a&e!e +e'(i) '# 'amere *n,#&te$ E&te ,(em#it !n, #) '# mna ridi'at) *n 'are %r *ndoia! ' ine o arm$ Ce tie de& re mine: Ce poate & tie: .tie ' ot %i #'i& 'e! mai #or at#n'i 'nd &#nt &#r rin& i 'nd *mi tra,e #n ,!on rin ,t i ira & inrii &a# rin o'(i#! &tn,: A!#ne' mai a roa e) ra id 'a o !o+it#r de 3arate i &i!enio& 'a o #mbr) *n' mai a'ioneaz (ormon#! &inteti') 'are m %a'e & ard 'a o *n'r't#r de termit) tim #! mai e&te *n' de artea mea) *n' mai *m art &e'#nde!e !a "#mtate$ Din baie ie& z,omote e 'are n# !e ot e/ !i'a$ Un &'r-it$ Un %onet) zn,nit$$$ 6 '#r&) !a a&ta treb#ie & m ate t$ M d#' !n, #a bii i ridi' mna$ Un martor) da' ar %i e/i&tat) ar %i er'e #t mi'ri!e me!e 'a o re rezentaie irea!) %antomati') dar e# di& #n de tim i entr# a ,ndi i a o'(i$ M a%!# !n, #a bii) !n, am renta termi' a a&a&in#!#i$ Indi%erent de 'a 'ana e 'are mi-o re,tete) !ea' de !a remi&a ' +oi intra e #$ Ceea 'e n# +oi %a'e$ Ridi' mna i !o+e&' '# #mn#! rin erete) intind dire't 'a #! !#i$ Sar ietre *n "#r) ne&' a'(ii) &e !o+e&' '# z,omot de armt#ri$ Dar !o+it#ra &e rod#'e *n ,o!$ Ceea 'e !o+ete #mn#! me# n# e&te #n 'a $ Retra, %#!,ertor bra#! i ri+e&' rin ,a#ra din zid$ Baia e&te ,oa!$ -ri'e ' m-am !&at ind#& *n eroare de ima,inea *n in%raro#$ U'i,a#! &e ,(em#i&e '# ade+rat *n & ate!e a'e&t#i zid) dar

n# entr# mine) 'i entr# Haro!d It&#mi$ .i treb#ie ' a ate tat m#!t a'o!o) de a'eea '!d#ra 'or #!#i !#i &e mai &tra *n' aa de bine *n erete$ M *ntor' br#&') a #' din mi'are 'a!ori%er#! i & ar, '# e! #a bii$ 6 %erea&tr e&te de&'(i&$ M re ed !a ea) a"#n, *ntr-o %ra'i#ne de &e'#nd !a er+az i mai a #' & *! +d e ne'#no&'#t "o&) *n '#rte) ,onind 'tre ar'a"#! (ote!#!#i$ 6 &'ri &#bire) din %#nie &e ba!an&eaz *n aer7 o &'#! a"#ttoare) de 'are n# +oi a+ea ne+oie$ 5n tim 'e #n &i&tem de o'(ire *! re ereaz e %#,ar) *n 'm #! me# +iz#a! a ar !inii roii i ,a!bene) trian,#!aii a#tomate 'are *! !o'a!izeaz m #r' e er+az i m re,te&' de &a!t$ Am & *! &#r rind de !a o di&tan de 'ir'a atr#ze'i de metri i de !a o *n!ime de +reo o t metri) i am & *! tran&%orm *n 'e+a 'e n# +a %i re'#no&'#t ni'i de mai'-&a$ 5n a'ea '!i ) inima-t#rbo &e o ri$ Un &#net meta!i') &trident r&#n *n roi!e dinate 'e &e '# !a#) o !o+it#r 'a de ,!on d#m-d#m *mi r&'o!i mi"!o'#!) iar *n #rmtor#! moment 'a #! r# ' *mi %a'e e/ !ozie) o'(ii ie& din orbite) &n,e!e rea ' +rea & nea&' rin rd'ina %ie'r#i %ir de r$ Din %eri'ire) ierznd#-mi e'(i!ibr#!) 'or #! 'z# *na oi) *n 'amer$ N# mai #team & %a' nimi') 'or #! n# *mi mai a arinea) doar ,emeam i *n'er'am & tra, aer *n ie t) iar inima *mi btea *n ritm#! #nei mitra!iere$ Am 'z#t !a odea) e&te mo!oz) !#nd d# mine i armt#ri!e bii) dar n# mi-am ierd#t '#notina ni'i m'ar !a o ten&i#ne arteria! 'are de ea ori'e +ero&imi!itate medi'a!$ 5n mine) tot#! om a i +ibra$ .ir#ri a!e #nor 'od#ri ni'iodat +z#te n at#n'i tre'ea# %#!,ertor e e'ran#! roie'tat *n 'm #! +iz#a! de o'(i#! me# arti%i'ia!$ A!arm ni+e! ro#$ Eram &%iat$ Dar n# imediat$ Eram *ntin& e & ate) %i/am '# ri+irea ta+an#! bii) 'are #!&a) i !#am !a '#notin de o m#!ime de in%ormaii !inititoare) re'#m &nexpected error 345 oc)curred - call system administrator$ 6ri'#m) !mnii mei i-a# re+enit &#%i'ient 'a & ot *n"#ra$ 5n 'i#da a+erti&ment#!#i Too many errors - please simt do6n 'ombat *ode) m-am trt n !a %erea&tr i am ri+it a%ar$ S#b in%!#ena a! (a-adrena!inei) %ie'are &e'#nd are o eternitate) tot#i tre'#&er de&t#!e &e'#nde 'are & ermit 3i!!er#!#i o %#, &i,#r$ Dar

& +ezi min#ne) era tot a'o!o$ Sttea !a ieirea ar'a"#!#i i &e #ita !a mine de ar' ni'i a'#m n# *ne!e,ea 'e dd#&e e&te e! a'o!o &#&$ .i 'a i '#m ar '#,eta da' ar treb#i & *ndrznea&' & &e *ntoar'$ Da' a %i a+#t #n re+o!+er) a %i #t#t & *! *m #' '# ##rin) i '(iar a %i %'#t-o$ 5n !i &a !#i) am ridi'at o iatr ro+enind din erete!e & art) am intit i am ar#n'at-o '# toat %ora dat de 'reatorii mei$ De'i #na &# raomenea&'$ N# era ni'i o *ndoia! ' ne'#no&'#t#! (abar n# a a+#t 'e i &-a *ntm !at 'nd iatra !-a !o+it *n #mr 'a tra& din t#n$ L-am a#zit i nd) !-am +z#t dnd *na oi) '!tinnd#-&e i 'znd) a oi di& rnd *n #mbr$ Mi-am *n'(i& o'(i#! &tn,) am tre'#t e &enzorii de in%raro# i e am !i%i'ator#! de !#min i !-am +z#t ridi'nd#-&e i di& rnd d# 'o!#! #nei 'a&e inn-d#-&e de #mr$ 5! rata&em$ De %a t) am +r#t & *! !o+e&' *n 'a i) da' a %i re#it) ar %i rma& !at$ C# re,ret am de'# !at mod#! H!# tI$ Sa# 'e mai rm&e&e din e!$ ?#!,ertor) e #izarea m '# rin&e 'a #n ,i#!,i# ,re#) !mnii re*n'e #r & om eze) & *i %a' datoria$ Mna drea t *mi trem#ra$ 5n ,#r) a+eam #n ,#&t &rat i tiam ' m ate ta o ne&%rit obo&ea!$ Urma$ Am r&it baia i am ri+it 'ada+r#! mi'#!#i a+o'at '# o'(i ob!i'i i '# #n *ndoie!ni' ,#&t *n materie de *mbr'minte$ Cmaa !#i '# mode!e de 'io!ane i oa&e de ete arta 'a #n 'omentari# ab&#rd !a &oarta &a$ Do'#mente!e !#i$ N# am %'#t e%ort#! de a !e '#ta$ Era e+ident ' ti#&e 'ine+a ' !e a+ea$ Cine+a 'are #'i&e&e - entr# 'e: -entr# a !e re'# era: -entr# a e+ita 'a e!e & a"#n, a!t#nde+a: Sa# %#&e&e o eroare: *n ori'e 'az) (rtii!e treb#ie & %i %o&t mai im ortante de't 'rez#&em e#$

S l preuim i s l fericim pe brbatul care a folosit cum trebuie cele mai scurte clipe ale vieii lui$ ,l a v ut adevrata lumin$ ,l a trit i a lucrat$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES CAPITOLUL 7 -o!iitii mi#na# e&te tot) e+ident de ii de dimen&i#ni!e 'az#!#i$ A Treb#ie & &o!i'itm & e'ia!iti) a# de'i& mai *nti) a oi &-a# #& *ntrebri 'a4 Ai dat de bieii din Tra!ee: &a#4 A# &#nat 'ei din Tra!ee: -n 'nd) *n 'e!e din #rm) #n#! dintre o!iiti) #n brbat &!ab) '# ten#! 'i# it de +r&at i-a *n'(i& te!e%on#! mobi! i a an#nat ##rat4 S#nt e dr#m) *n 'e! m#!t do# ore &#nt ai'i$ E# i Brid,et &tteam *ntr-#n 'o! a! re'e iei i #rmream *n+!mea!a *n t'ere$ N# o #t#&em o ri & #r'e i & +ad 'ada+r#! !#i It&#mi) i n# am #t#t ni'i & *i o%er #n r& #n& !a +re#na dintre *ntrebri$ Ni'i o!iitii n# a# #t#t) a# %'#t doar o'(ii mari) a# mormit ne*n'reztori i a# *n'e #t & &e a,ite$ A 8in imediat !a d#mnea+oa&tr) &tri,a #n#! dintre ei) #n#! '# 'ea% de ta#r) '# '(i #! !in de rid#ri) '# !ete 'r#nte) de %ie'are dat 'nd tre'ea *n %#, e !n, noi$ Doi indi+izi +oini'i *n #ni%orm &ttea# *n # i &e o #nea# intrrii #n#i re orter a,itat) '# #n a arat mare de %oto,ra%iat de ,t) robabi! de !a ziar#! !o'a!$ A A&ta e&te ob&tr#'ionarea re&ei) &tri,a a'e&ta din 'nd *n 'nd) 'eea 'e n# *i *m iedi'a e 'ei doi o!iiti & ob&tr#'-ioneze *n 'ontin#are re&a$ A 6m#! rea ab&o!#t norma!) *mi re eta Brid,et) ,a!ben !a %a) 'a i '#m e# a %i 'ontrazi&-o$ Ni'i n# tiam e/a't !a 'ine &e re%erea) bn#iam ' !a It&#mi$ A 8in imediat !a d#mnea+oa&tr) mai &tri, *n' o dat o!ii&t#!) ,onind e !n, noi *n intenia de a intra *n &a!a de me&e #nde &e 'on&tit#i&e ro+izori# 'omandament#! a'i#nii$ Dar 'ine+a *! an,a"a *ntr-o di&'#ie '(iar *n #$ Di&'#ie din 'are a#zeam %ra,mente4 distrugerile colosale din 'amer ar %i

inexplicabile) nu era posibil s fie opera unui singur om) ar treb#i '#tat probabil un baros ori ceva asemntor$ Ln, mine) Brid,et trem#ra abia &e&izabi!$ ?'ea e+ident tot 'e #tea entr# a &e &t ni) dar n# #tea de i ten&i#nea$ A N# are & *i !a' doamnei Brennan) & #nea dnd din 'a $ C(iar n# are & *i !a'$ A %i re%erat & *ntind mna i & o #n e a ei) dar) *n !o' de a&ta) am & #& e #n ton e 'are e# !-am 'rez#t !inititor4 A N# 'red ' d#mnea+oa&tr + +a re roa 'ine+a 'e+a$ 5ntoar&e 'a #! i m ri+i '# o'(ii ei mari) '# &'!i iri de #n +erde-de&'(i&$ A Aa 'redei: A Ceea 'e &-a etre'#t n# are ni'i o !e,t#r '# d#mnea+oa&tr &a# '# (ote!#!$ Mi&ter It&#mi era a+o'at$ N# tim '# 'e %e! de oameni a+ea de-a %a'e$ Dd# din 'a ) *n,(ii *n &e' i d#&e mini!e !a ie t$ A Sra'#! mi&ter It&#mi< Ce moarte *n,rozitoare< -o!ii&t#! 'are ne tot amna&e) rea ' *n &%rit &e +a o'# a de noi$ Mai rm&e&e '# #n &in,#r brbat bondo') ner+o&) '# %aa roie) 'are *i & #nea *n %#,4 -$$$ 5n ta+an &#nt ,#ri) 'are n# ar a %i de ,!on$ Iar #a e&te ndri) ni'i o b#'at n# e&te mai mare de't #n ziar< A Da) da) ti#) & #&e o!ii&t#! '# r 'r#nt) dnd din mn de ar' +oia & *! a!#n,e$ De a&ta &e +or o'# a 'ei din Tra!ee$ Ci+a dintre ei +in din Ir!anda de Nord7 a'etia a# +z#t tot 'e e&te o&ibi! *n materie de di&tr#,eri$ A+ei ,ri" & n# &e %a' modi%i'ri$ 5n tim 'e inter!o'#tor#! &e retr,ea '# o e/ re&ie de tota! ai#rea! e %a) o!ii&t#! !# #n &'a#n) &'oa&e din b#z#nar #n note& i &e aez *n %aa noa&tr) '# & eteaza &'a#n#!#i *n dre t#! ie t#!#i$ A E(ei) o%t e!) ne-am ima,inat '# tot#! a!t%e! &eara a'ea&ta$ S#& e&te o or'rie de ne'rez#t$$$ S'oa&e din (ain #n i/ i 'ontin#4 E# &#nt &er,ent#! Seam#& Lri,(t$ -n 'nd +or &o&i 'o!e,ii de !a NBCI) 'ond#' de bine) de r# an'(eta$ Not n#me!e noa&tre) adre&a) n#mere!e de te!e%on i ne an#n ' n# #tem r&i ora#! n !a *n'(eierea ro+izorie a 'er'etri!or$ A Hmm$$$ e/'!am e! i dd# o a,in din note&$ Mi&& Ceane) 'e &-a *ntm !at ai'i:

Brid,et Ceane re!at e/a't 'eea 'e tri&e ea$ C a#zi&erm o *m #'t#r i ' e# m ,rbi&em ar#n'i & #r'$ C imobi!#! %#&e&e de-a dre t#! z,#d#it de mai m#!te !o+it#ri) dar n# #tea & re'izeze 'te !o+it#ri %#&e&er$ C) d# #in tim ) e# 'obor&em i *i & #&e&em & '(eme o!iia) entr# ' mi&ter It&#mi %#&e&e omort$ A A+ei idee '#m a intrat a&a&in#! *n '!dire: +r# & tie &er,ent#!$ Brid,et dd# ne,ati+ din 'a $ Ar %i #t#t & %ie #n a!t oa& ete a! (ote!#!#i: Un &'(imb de '#+inte *n %aa intrrii *n (ote!) e #n ton 'are ra id de+eni mai ridi'at) a'o erind !arma ,enera!) ne di&tra&e atenia$ A E# locuiesc ai'i< &tri,a 'ine+a$ 5ntm !tor) locuiesc *n a'e&t (ote!< Era #n oa& ete a! (ote!#!#i) 'are ,e&ti'#!a i i a 'a din ,#r de ar e$ De %a t) 'e dra'#!#i &-a *ntm !at: A 6() inter+eni Brid,et) &'#zai-m) de a&ta treb#ie & m o'# e#$ Sri *n i'ioare i &e d#&e *n ,rab !a intrare) entr# a-! re!#a e '!ient#! 'e! a,itat$ Un moment) &er,ent#! Lri,(t ri+i *n #rma ei$ A 5i %a'e ,ri"i) n#: Am 'on%irmat$ A In#ti!) & #&e e! i &e 'on'entra din no# a&# ra notie!or &a!e$ S !endid %emeie< C#t & re,&ea&' %ir#! notie!or) a oi zi&e4 Mi&ter ?itz,era!d) 'nd ai #r'at &'ri!e) 'e ai ,&it a'o!o: I-am re!atat o +er&i#ne 't mai a ro iat de rea!itate) %r a meniona ro ria arti'i are !a e+enimente$ C# a!te '#+inte) o +er&i#ne 'are a+ea re!ati+ #in !e,t#r '# rea!itatea$ Tot#i) &er,ent#! Lri,(t n# ,&i ni'i #n moti+ entr# 'are & n# *mi dea 'rezare$ Da' i-a %i & #& ' e#) de #n#! &in,#r) '# mini!e ,oa!e i doar *n 'te+a min#te) ro+o'a&em di&tr#,eri!e de !a eta"#! trei) '# &i,#ran ' n# ar mai %i dat din 'a i n# ar mai %i & #&4 A Bine) m#!#me&') mi&ter ?itz,era!d$ Cred ') entr# moment) e&te *n ordine$ Cnd +a &o&i in& e'tor#! de !a NBCI) '# &i,#ran) + +a #ne i e! *ntrebri7 ar %i de'i dr,# din artea d#mnea+oa&tr & ne &tai !a di& oziie zi!e!e #rmtoare$ Dar a'#m oate ' ar treb#i & 'on&#!tai #n medi'$ M-am (o!bat !a e! %r & *! *ne!e,$ A Un medi': Art '# i/#! 'tre mini!e me!e4

A Sn,ereaz$ -robabi!) +-ai rnit *n a'(ii!e #ii) a'o!o &#&$ Da' 'eea 'e %'#&em e# ar %i %o&t o inter+enie de !# t) a %i #rtat e tot 'or #! #n 'o&t#m din 3e+!ar) '# mn#i & e'ia! *ntrite i '# o m#!ime de dotri &# !imentare) rintre e!e o arm ,rea) %r tr,a'i) a'ionat bioni' rintr-#n 'onta't din mna mea drea t) *n &tare & tran&mit im #!&#ri rin ie!e !a obie't#! re& e'ti+$ 5n !i &a a'e&t#i 'o&t#m) ie!ea *mi %#&e&e "# #it *ntre oe!#!-titan d#r din interior i di+er&e!e ob&ta'o!e) i e!e d#re) din e/terior$ 5n & e'ia! mna drea t arta r# d# di&tr#,erea erete!#i$ E# ni'i n# ob&er+a&em$ In&en&ibi!itatea !a d#rere era a'i#nea 'ea mai *nde!#n,at a dro,#ri!or &#b a 'ror in%!#en !# ta&em$ Treb#ie ' o ri&em &n,erri!e %r & %i# 'ontient de a'e&t !#'r#$ C# e%e't#! &e'#ndar ') entr# #n o'(i ne ri'e #t) rni!e arta# mai #oare de't era# *n rea!itate) mai a!e& *n !#mina &!ab din (o!#! (ote!#!#i$ Am re& in& o%erta &er,ent#!#i de a #ne e 'ine+a & m *n&oea&'$ Era# doar 'i+a ai n !a 'abinet#! do'tor#!#i 6@S(ea$ A Mi & %ie< e/'!am a'e&ta 'nd *mi de&'(i&e #a$ 6re!e de +izit &e *n'(eia&er de mai #in de #n &%ert de or$ 5n antre#) *n' &e mai a%!a# &'a#ne!e i mai miro&ea a oameni bo!na+i) & eriai$ A Ce ai mai %'#t: +r# & a%!e 'nd m-am *ntin& e at#! entr# 'on&#!taii$ I-am o+e&tit tot$ Mi & %ie< re et e! i &e !& e &'a#n#! 'e! mai a ro iat$ 6 'rim: S%nt ?e'ioar) o 'rim< A !#at-o de !a 'a t '# tot 'eea 'e *i o+e&ti&em) +oia & tie tot#! e/a't$ I-am r& #n& 't am #t#t de bine) dar) '# %ie'are '#+nt) !imba *mi rea tot mai ,rea) 'a i !eoa e!e$ A A+o'at#! a'e&ta treb#ie & %i %o&t im !i'at *n nite '(e&tii rime"dioa&e) %# de rere 6@S(ea '!tinnd din 'a $ Ci#dat$ Cnd a +enit ai'i) !-am !#at dre t #n ,o,oman ne+ino+at$ Un#! 'are) *n 'e! mai r# 'az) *ntr-o zi) &e #r' e o !ad i redi' de& re a ro iat#! &%rit a! !#mii$ Se ridi' *n i'ioare *n 'e!e din #rm) *mi !# mna &tn,) o ri+i '# o min &erioa& i zi&e4 Treb#ie & o 'oa&em$ 5n'e # & aeze in&tr#mente!e i medi'amente!e e o ta+$ C#m &e n#mete '(e&ti#nea a'eea: A! (a-adrena!in: N# am a#zit de ea$ Ce e&te a&ta: A N# ti# 'e e&te *n rea!itate) am & #& i) #itnd#-m %i/ *n ta+an) am &imit d#rerea din mn '# rinznd#-m *n'et) 'a #n +oa!$ Aa i-a# & #& ei totdea#na %a de noi$ Ce! mai #terni' e/'itant 'are

e/i&t$ E&te att de a ro iat de &#b&tane!e din 'or #! #man) *n't n# inter+ine o obin#in$ L-am +z#t '# 'oada o'(i#!#i e 6@S(ea *n'r#ntnd#-&e$ A N# ti# '# 'e & + in"e'tez$ M tem ') de data a'ea&ta) treb#ie & + de&'#r'ai &in,#r '# d#rerea$ A N# e&te ni'i o rob!em) am r& #n& i am a'ti+at &edarea$ Dai-i dr#m#!< 5n'e # & 'oa& rni!e de e bra i de e mn$ Simeam *m #n&t#ra) dar n# i d#rerea$ 6ri oate ' o &imeam i e ea) dar) *n a'e&t moment) *mi era indi%erent$ Cor #!#i me# i &e rod#&e&er attea d#reri) *n't 'te+a *m #n&t#ri de a' *n !#& &a# *n min#& n# mai 'onta#$ Br#&') *mi rea r# a'ea amintire$ De ar' o !oaie %ormidabi! ar %i & !at z,#ra i 'en#a i ar %i redat +ederii 'eea 'e %#&e&e a'o erit att de m#!t tim $ Eram *ntin& e & ate i ri+eam #n 'er e 'are !#'ea# a&e &ori aezai *n %orm de 'er'$ Dar 'er#! e&te *nt#ne'at i tot#! m doare) %ie'are %ibr din 'or #! me# arde) !mnii &#nt 'orodai) %ie'are re& iraie e&te d#rere #r) orbitoare$ Un ze# r# m-a zdrobit) m-a %'#t b#'i i a dat '# mine de mnt) dar *n' mai trie&') 'a i '#m n# a #tea & mor) 'a i '#m a'ea&t %a+oare mi-ar %i re%#zat$ At#n'i a&# ra mea &e a !ea' #n '(i ) '(i #! #n#i #ria 'om !et a'o erit '# o nz +erde) '# e/'e ia o'(i!or$ -ri+e&' *n o'(ii !#i) ti# ' am %'#t 'e+a ,roazni' i ' merit edea &a 'e mi &e a !i'$ A C#m te &imi) D#ane: *ntreab #ria#! i *nde rt nza$ =mbete$ Are o barb ,ri-ar,intie i zmbete$ A Am 't#it) & #n$ Sa# *n'er' & & #n) n# ti# da' !arin,e!e i 'oarde!e me!e +o'a!e &#nt 'a abi!e & tran& #n intenia mea *n '#+inte inte!i,ibi!e$ De %a t) n# ti# da' mai am !arin,e i 'oarde +o'a!e$ Mi &-a e/tra& tot) in'!#&i+ a'e&tea$ A Am re#it) zi'e #ria#!$ %umneavoastr ai re#it$ Brbat#! de a&e mi!ioane de do!ari +a %i '#rnd #n amrt de 'rn'ior *n 'om araie '# d#mnea+oa&tr$

Se %a'e &ear) &e %a'e noa te) de"a n# mai +d '(i #! #ria#!#i) 'i m &'#%#nd *n 'ontin#are tot mai m#!t i mai m#!t$ U!tim#! !#'r# e 'are *! mai a#d e&te 'ine+a 'are rde i & #ne4 A .a&e mi!ioane de do!ari ar %i 'am ie%tin$$$ M-am trezit) entr# ' 6@S(ea m &'#t#ra de #mr i) e 'nd de&'(ideam '# ,re# !eoa e!e) a'e&ta & #&e4 A N# m re%eream !a o ane&tezie tota!) mi&ter ?itz,era!d$ A A() da$ S'#zai-m$ Ai terminat: A+eam &enzaia ' m b!biam$ A N# ti# 'ine e&te mai terminat) d#mnea+oa&tr &a# e#) mormi do'tor#!$ Da' + re%erii !a mini!e d#mnea+oa&tr) &imt banda"ate$ A M#!#me&'$ N# %#&e&e o ane&tezie tota! intenionat$ .tiam 'e %#&e&e4 e #izarea 'a#zat de inter+enia de !# t &#b full po6er) 'are) e&te 'te+a ore) m +a de+ora 'om !et i m +a %a'e & dorm 'a #n bo!o+an$ Am ridi'at brae!e entr# a !e e/amina$ Era mai #in r# de't m ate ta&em4 &#b antebra#! dre t era #n banda" de ti%on norma!) mini!e *mi era# banda"ate &teri!) %ie'are de,et *n arte) *n aa %e! *n't n# *mi era# &tn"enite mi'ri!e$ A 8 da# nite banda"e) entr# a !e &'(imba e 'e!e +e'(i mine-&ear &a# oimine-diminea$ D#mini') #tei &'oate %ire!e$ .i) e&te do# & tmni) o & + ro, & mai +enii !a 'ontro!$ A -e&te do# & tmni: am re etat *n tim 'e m ridi'am) *n mod norma!) m +inde'ai mai re ede$ A 8a %i !a %e! i de a'ea&t dat) *n& & tmna #rmtoare n# +oi %i ai'i$ 5mi %'# &emn & m ridi'4 Haidei & + mai %a' o radio,ra%ie$ Am *n'er'at & mi' #merii i brae!e$ A Treb#ie: C# e/'e ia %a t#!#i ' m &imeam de ar' o (oard de ,ori!e r#t'ioa&e *i +r&a&er ne'az#! e mine) tot#! mi &e rea a %i 'a de obi'ei$ Do'tor#! 6@S(ea *i *n%i &e &# rat mini!e *n o!d#ri$ A Am im re&ia ' tratai '# ##rin &it#aia) mi&ter ?itz,era!d$ Sim !#! %a t ' +-am '#&#t att de bine rni!e) *n't a %o&t ne+oie de doar 'te+a b#'i de ti%on) n# *n&eamn ' rni!e n# a# %o&t ,ra+e$ 5n

#ne!e !o'#ri) tiet#ri!e a# tr#n& adn') n !a a'e!e$$$ oa&e din oe! e 'are !e a+ei !a drea ta$ A Com ozit-titan) am zi&$ A =#) a %o&t '(iar o ro&tie din artea d#mnea+oa&tr$ Ai a'ti+at o mainrie eri'#!oa&) 'are n# a mai %o&t #ti!izat de mai bine de ze'e ani$ Iar 'or #! d#mnea+oa&tr a *mbtrnit *ntre tim $ Ne&#t#! 'on"#n'ti+ + e&te mai &en&ibi! de't a %o&t *nainte$$$ N# a+ei +oie & o mai %a'ei &#b ni'i #n moti+$ A Bine$ 8oi %i atent$ Am ridi'at mini!e *n &emn de 'a it#!are$ A 8 ro,$ L-am #rmat *n 'amera #nde era a arat#! Roent,en) m-am aezat '#minte) '#m mi-a 'er#t) i am rma& !initit at#n'i 'nd mi-a & #& e!$ Con'i!iant) m-am intere&at da' ab&ena !#i de & tmna +iitoare *n&emna ' *n &%rit *i !#a #n 'on'edi#$ A Da i n#) zmbi e!$ De mier'#ri are !o' !a D#b!in #n 'on,re& e#ro ean a! medi'i!or - bioeti') ,eneti') rob!eme de dre t#ri!e om#!#i) o '(e&tie retenioa&) dar i #n b#n ri!e" de a *nt!ni rieteni +e'(i$ -!e' *n' de &mbt i etre' 'te+a zi!e i !a &ora mea$ Mi-a artat i 'ado#ri!e re,tite entr# 'o iii ei4 Ia ,(i'ii) #r&#!e#! e&te entr# ne ot#! me#) iar '#tia meta!i' '# '#b#ri entr# ne oat$ A&ta i-a# dorit) "#r$ 6 !#me neb#n) n#: A Da) 'om !et neb#n$ -#&e 'a&eta '# %i!m#! *ntr-o '#tie din !a&ti') '# eti'(eta Pentru developare) i & #&e abia &t nind#-i #n '&'at4 A 9ata '# m#n'a entr# a&tzi$ Ne re+edem e&te do# & tmni) da: Am 'on%irmat$ A .i *mi romitei ' n# mai %a'ei e zme#!-zmei!or: A 8oi a+ea ,ri" de mine$ A%ar) e &trad) am meditat !a #!tim#! me# r& #n&$ 5! e+ita&em$ Ceea 'e & #&e&e e! de& re mainria din 'or #! me# *mbtrnit era !o,i' i m-a mai !#minat$ N# i-am #t#t tot#i romite ' n# o +oi mai %a'e$ '$estiunea aceea$ C# !area mod#!#i H!# tI$ -entr# a de+eni lupttor)cyborg$ 6 %'#&em re%!e/) dar) da' m 'er'etam mai bine) 'on&tatam ' mi)a plcut$ 7m gustat 'e *n&emna & %ii #terni') 'e! #in entr#

#!tima oar) & %ii &# raomene&' de #terni') ra id i in+in'ibi!$ -entr# ' to'mai a'e&ta %#&e&e +i&#! 'are *mi mar'a&e i *mi de&%i,#ra&e +iaa4 *n adn'#! &#%!et#!#i me#) *n' mai +i&am$ U Am re+enit !a Brennan@& Hote! '# ideea ne'!ar 'a) a"#-tnd#m de &im#ri!e me!e & e'ia!e) & 'a#t #rme tre'#te '# +ederea de 'tre o!iitii de !a 7n #arda Sioc$ana i 'are mine-diminea n# +or mai e/i&ta$ -oate i '# ideea ne'!ar de a %i mai m#!t tim '# Brid,et) 'ine tie$ Dar) 'nd am a"#n& !a (ote!) o!iitii de"a !e'a&er i !a re'e ie era o %emeie &trin) '# r#! rin& &#&) '# #n !an im re&ionant din er!e *n "#r#! ,t#!#i i '# o atit#dine nobi!$ A %o&t &#%i'ient o ri+ire ar#n'at a&# ra mini!or banda"ate) 'a & *i dea &eama 'ine eram$ A Treb#ie & %ii mi&ter ?itz,era!d) & #&e ea *ntr-#n mod 'i#dat de ne#tr#) din 'are n# am #t#t tra,e 'on'!#zia da' &e b#'#ra &a# n# & m '#noa&'$ 5i retra&e mna e 'are to'mai +oi&e & mi-o *ntind) dar 'red ' o %'#&e din 'a#za banda"e!or$ Da' o '#tai e mi&& Ceane) a !e'at de"a a'a&$ Era 'am r+it) &rmana< E# &#nt Ma#de Brennan) ro rietara (ote!#!#i$ Am & #& 'e+a *n *n'er'area de a %i amabi!) dar n# mai ti# 'e$ 6bo&ea!a m a &a 'a o &tn'$ A E&te in'redibi! 'e a# %'#t a&a&inii a'etia) 'ontin# ea) n# *mi #team 'rede o'(i!or$ De ar' 'ine+a ar %i a+#t a'o!o o main entr# 'on&tr#'ii) #n e/'a+ator &a# mai ti# e# 'e$$$ Un '!ient a! (ote!#!#i) #'i&< 9roazni'< A -o!iitii a# terminat: am *ntrebat) %r & *mi da# &eama e moment 't de in#ti! era *ntrebarea i 't de e+ident r& #n&#!$ A 5n ori'e 'az) entr# a&tzi) a# terminat$ Din 'te am *ne!e&) a# +enit & e'ia!iti din Tra!ee) dar a'etia 'ontin# abia mine$ 5i &trn&e ,#ra i aa &#bire4 .i) *n'(i #ii-+) *nno teaz *n a!t arte< A A rez#!tat 'e+a: Ce+a no#: A Am &enzaia ') de %a t) n# ti# ni'i de #nde & *n'ea $ Dd# deza robator din 'a i ad#,4 N# rea in&#%! *n'redere) treb#ie & o & #n$ A Cred ' &#& tot#! e&te *n'(i&) n#:

A Da) 'on%irm doamna Brennan) !i it i &i,i!at) 'a *n %i!me$ 6%t '# demnitate$ E&te #n noro' ' a'#m n# a+em m#!i '!ieni$ De neima,inat) entr# ' &ezon#! to'mai a *n'e #t$ 8a %i de&t#! de ,re# & meninem &er+irea$ Se !o+i #or e&te ie t) 'a i '#m ar %i +r#t & *i %a' +nt &a# & &'a e de #n & a&m *n !mni$ A oi) 'ontin#4 *i +or intero,a e toi '!ienii (ote!#!#i) ,ndii-+< Teribi!< Hote!#! me# +a a rea *n ziare 'a !o'#! #nde &-a &+rit o 'rim - ni'i n# '#tez &-mi ima,inez 'e +a atra,e a'e&t !#'r# d# &ine$ 5mi mai aminte&' rim#! me# &a!t %'#t '# %ora &# !imentar$ N#) a)mi aminti e&te #n termen in'om !et *n a'e&t 'az$ At#n'i 'nd retrie&' e+eniment#!) *n %aa o'(i!or am mai m#!t #n moment 'e mi-a rma& *n amintire 'a o ima,ine +ie) &tr!#'ind *n '#!ori ne mntene) #n rezent etern) o '!i 'e are ' n# &e +a &%ri ni'iodat$ Eram *ntr-o &a! de %itne&& 'a itonat e&te tot - erei) ta+an) odea) tot#!$ -rea o *n' ere 'on&tr#it din 'a#'i#' a!ba&tr#-*n'(i&$ M a%!am !a #n't#! de !e'are) mar'at '# ro#) i) #rmnd in&tr#'i#ni!e antrenor#!#i) +izam !o'#! aterizrii4 #n tean' de &a!te!e *na!t de +reo doi metri) !a o di&tan de +reo doi& reze'e metri$ Era# &a!te!e & e'ia!e) 'a a'e!ea %o!o&ite !a Ho!!>Bood entr# 'a&'adorii eri'#!oa&e$ Antrenor#! *mi & #&e&e & n# *mi %a' ni'i o ,ri" *n ri+ina re#itei) treb#ia doar & +izez !o'#! i & &ar$ Sa!t#! #rma & %ie *nre,i&trat '# 'amere & e'ia!e i +a %#rniza indi'ii im ortante entr# %ini&area &i&tem#!#i$ Doar a'e&ta era &en&#! i &'o #! e/er'ii#!#i$ Aa retindea e!$ De'i) a&'#!ttor) m-am !&at *n ,en#n'(i) '# ri+irea e !o'#! de aterizare) am d#& brae!e *na oi) am tra& aer *n ie t i$$$ Sa!t#!$ 5n moment#! *n 'are m ridi') !e,i!e ,ra+itaiei) a!e 'ror 't#e *mi mar'a&er ne*n,d#itoare *ntrea,a +ia) ar & *i iard +a!abi!itatea$ N# &ar) 'i zbor) #rtat de o %or de neima,inat) *mbttor de #or$ 5n a'ea&t '!i &in,#!ar) mi &e are ' entr# mine n# mai e/i&t !imite) ' &#nt 'onto it '# #n 6!im a! zei!or ne&# #i a'e!orai re,#!i 'a oamenii m#ritori) e# %iind 'e! 'are de'ide da' +oi 'obor* !a #n't#! +izat &a# da' +oi tr#nde rin ta+an i +oi *n'on"#ra -mnt#!$$$ a() 'e -mnt) +oi !&a *n #rma mea &i&tem#! &o!ar$$$

Bine*ne!e& ' am aterizat e ,rmada de &a!te!e) i *n' #n i' 'am &trmb$ De&i,#r ' %#&e&e doar #n &a!t$ Dar a'e&t rim moment$$$ a'ea&t '!i #ni'$$$ Uneori) mi &e are ') *n a'ea %ra'i#ne de &e'#nd) am ad#& 'a "ert% toat +iaa mea) tre'#t#! i) *n a'e!ai tim ) +iitor#! me#$ Dar) i *n zi#a de a&tzi) +i&ez !a 'eea 'e &-a etre'#t *n rea!itate$ Era tim #! & !e' a'a&$ Se %'#&e &ear) era *nt#neri'$ Eram obo&it) e #izat$ Am & 'ad *n at i am & dorm o &#t de ore - a&ta era !a %e! de &i,#r 'a mi'area de rotaie a L#nii *n "#r#! -mnt#!#i$ Tot#i) 'nd am ieit din (ote!) m-am o rit i am a&'#!tat a'ea +o'e din interior#! me#) 'are *mi & #nea '# tot#! a!t'e+a$ Era +o'ea rieten#!#i me#) %i!o&o%#! roman Sene'a$ HS *! re#im i & *! %eri'im e brbat#! 'are a %o!o&it '#m treb#ie 'e!e mai &'#rte '!i e a!e +ieii !#i$ E! a +z#t ade+rata !#min$ E! a trit i a !#'rat$I ?r ni'i o *ndoia!) o ma/im b#n) 'are #ne *n &ar'ina %ie'r#ia & de'id 'e e&te bine$ A&ta n# *mi ddea a'e$ Treb#ia & o +d e Brid,et$ C# o'(ii minii) mi-o ima,inam eznd *n b#'tria ei) trem#rnd) aa '#m o !&a&em !a (ote!) dar de a'ea&t dat &in,#r) *n %aa #nei 'eti '# 'eai) '# o '#tie de 'a!mante !n, ea$$$ Un &entiment re&ant *mi 'erea & tre' e !a ea$ Am mer& e o U er Main Street #in 'ir'#!at) a oi e o C(a e! Street !initit i am a"#n& !a ea a'a&) dar ai'i era *nt#neri' i #&ti#$ E&te o 'a& mi') din !emn a!b) '# %ere&tre mari) '# erde!e!e tra&e) *n'on"#rat de o ,rdin '# #n,(i#ri nere,#!ate) ne*n,ri"it) *n 'are %!ori!e &!bati'e %'ea# 'on'#ren b#r#ieni!or$ 5n & ate!e 'a&ei n# mai era de't #n zid din iatr) %oarte +e'(i) '# *n!imea mai mare de't a #n#i om) de ,en#! 'e!or 'are) !a ar) *m re"m#ia# 'm #ri!e i i&!az#ri!e$ De'i &e '#!'a&e de"a$ Da' #nde+a *n 'a& ar %i %o&t a rin& !#mina) a'ea&ta &-ar %i re%!e'tat *n zid$ Bine$ M-am *ntor& 'a & !e') 'nd o #!tim &enzaie de ne!inite m-a determinat & tre' e +edere *n in%raro#$ Ab&o!#t toat re#irea entr# a+erti&ment#! do'tor#!#i 6@S(ea) dar era +orba de& re o &im ! a'ti+are !i &it de eri'o! a a'e!#i di& oziti+ 'e *mi *n!o'#ia o'(i#! dre t) e 'are de at#n'i *! #rtam *n a'ea orbit$

A r#r #rme de ai 'a #drate '# %in ,ri$ C!ana #ii !#mina de-a dre t#!$ Urma #nei mini e '#tia ota!$ Tot#i) 'e+a n# era *n re,#! '# #rme!e de ai$ Am *n'(i& o'(i#! &tn, entr# a +edea 'e+a mai '!ar$ Urme!e a+ea# +r%#! *ndre tat 'tre 'a&) dar) e&te e!e) mai !#minoa&e) de'i mai roa& ete) era# a!te #rme) 'are &e *nde rta# de 'a&$ ?r & m ,nde&' i %r & am 'ea mai mi' idee de& re 'e a & #ne da' ea ar %i a'a&) am &#nat !a #$ 5mi ima,inam &'ene de #n enibi! "enant - Brid,et) *n 'a ot) de&'(iznd &omnoroa& #a i *ntrebnd#-m 'e dore&' !a ora a'ea&ta) iar e# n# tiam 'e & r& #nd) de+enind a&t%e! #n er&ona" "a!ni' entr# +eni'ie -) dar am mai &#nat *n' o dat) !#n, i in&i&tent$ Nimi'$ N# era a'a&$ 8eni&e entr# a !e'a din no#$ La o rieten) mi-am zi&$ -#&e *n a&emenea &it#aii) %emei!e &e d#' !a o rieten$ .tiam a&ta doar din %i!me) dar n# #tea & %ie o #r n&'o'ire$ HS trieti n !a atin,erea *ne!e 'i#nii< 'erea Sene'a$ Cine a"#n,e a'o!o) n# atin,e !a 'e! mai *nde rtat) dar atin,e 'e! mai *na!t e!$I Un tim ) am ri+it *n ,o!) ne(otrt) re%!e'tnd !a *ntrebarea da' +rea# & atin, *ne!e 'i#nea$ Ce! #in *n ri+ina !#i Brid,et) n#: Sa# n#$ -oate ' m a%!am #r i &im !# !a !imita de!ir#!#i$ Am de'i& & m d#' a'a&$ A'ti+nd +ederea *n in%raro#) &# ra+e,(erea a#tomat era i ea a'ti+at) a!t%e! robabi! ' n# i-a %i remar'at e 'ei doi brbai$ 5n 'm #! me# +iz#a!) &i!#ete!e !or era# *n&oite de 'a!i%i'ati+#! SUS-ICI6US BEHA8I6R$ A'ea&t a re'iere *ndrznea &e baza e o te(ni' de re!#'rare a ima,ini!or *n &tare de a de&'o eri *n ima,inea di,ita! a %ee!or oameni!or) *n baza ana!izei ara!a/ei ri+iri!or) a %a t#!#i da' a'eti o'(i m #rmre&' i) mai a!e&) 't de m#!t tim $ E/i&t o +a!oare ma/im 'ondiionat '#!t#ra!) &tabi!it rin 'er'etri &i(o!o,i'e) a d#ratei #n#i 'onta't +iz#a! *ntm !tor i) da' a'ea&t +a!oare e&te de it '# mai m#!t de't d#b!#! ei) 6D--#! me# 8bservation %etection Processor -) 'are e&te #n 'om #ter de mrimea #nei r#ne) im !antat &#b %i'at i 'are n# &e o'# '# nimi' a!t'e+a) de'!aneaz a!arma$ -rim#! brbat era a!t#ri de intrarea !a 6@Lear>@& -#b i) 'nd am 'otit e Main Street) &-a retra& *n #mbra intrrii 'a&ei +e'ine) %r

& m iard din o'(i$ Era *na!t) &# !#) roa& t ra& i t#n& mai &'#rt de't &e oart e ai'i$ A+ea o %a !at) ine/ re&i+$ Un moment) am a+#t im #!&#! & i-o %a' mai e/ re&i+ '# a"#tor#! #n#i #mn$ Dar m-am ,ndit !a &%at#ri!e do'tor#!#i 6@S(ea) !a mini!e me!e banda"ate arti&ti') i !a obo&ea!a '#m !it din mine i am tre'#t #r i &im !# e !n, e!$ N# m-a #rmat$ A! doi!ea brbat &e a%!a *n &taia a#tob#z#!#i de !a *all) *n !#mina t#!b#re a #n#i %e!inar &trada!) i m &# ra+e,(ea e dea&# ra #n#i ziar de&'(i&$ Da' i-ar %i dat o&tenea!a & ar#n'e o ri+ire e orar#! '#r&e!or) ar %i 'on&tatat ' #!tim#! a#tob#z !e'a&e a'#m do# ore i ' o&t#! !#i ob&er+aie era mai m#!t de't &#& e't$ Ce dra'#@ &e etre'ea ai'i: *ntrebarea mi-o mai #neam i 'nd am a"#n& a'a&$ Dar) indi%erent de& re 'e era +orba) a+eam & m ,nde&' !a a'e&t !#'r# a!t dat$ C# mare e%ort) m-am mai & !at e dini i m-am dezbr'at) d# 'are m-am trntit *n at i m-am adn'it *ntr-#n &omn ro%#nd$

'e este esenial n viaa omului: /u faptul c noi colindm toate mrile cu corbiile noastre V$$$W i rtcim n cutarea necunoscutului din oceane Ode0a uscatul nu ne mai a0unge pentru nelegiuirile noastreP) nu) iar c am devenit stpni ai viciilor noastre nu este o victorie mai mare$ ,xist nenumrai oameni care stpnesc popoare i orae) dar numai foarte puini dintre ei se stpnesc pe ei nii$ Sene'a) NATURALIUM QUESTI6NUM CAPITOLUL 8 Te!e%on#! m trezi #d de tran& iraie$ Era Rei!!>$ A -entr# D#mneze#) 9eor,e) am ,em#t e# i m-am trt '# te!e%on#! *n b#'trie$ E/a't 't ermitea 'ab!#!$ Am ri+it 'ea&#! i am &o'otit ameit de &omn4 La +oi n# ar treb#i & %ie miez#! no ii: A Do# i "#mtate) 'a & %i# mai e/a't) r&#n de e&te At!anti' +o'ea #n&#ro&- atern a !#i Rei!!>$ Mi-am %re'at %r#ntea '# do&#! a!mei$ Era !in de tran& iraie$ Ce &e *ntm !a&e: A 9eor,e) ar treb#i & dormi$ N# mai eti tinere!$ A D#ane) & #&e Rei!!> '# a'e! ton *n,ri"orat 'are *mi %a'e ie!ea 'a de ,in) noi am rimit ai'i o in%ormaie 'on%orm 'reia *n 't#n#! t# e&'re&' ir!andez #n !aba,i# i-a %'#t %e!#! #n#i t#ri&t ameri'an$ A Ce: Am &imit o &enzaie ne !'#t #r'nd e ira & inrii$ C#m &e %a'e ' o in%ormaie de a'e&t ,en &-a r& ndit att de re ede e !anet: Am '!i it mr#nt$ Treb#ia & %i# atent) & n# m !a& 'itit$ Am 'ontin#at 'a i '#m '(iar *n a'e&t moment mi-a %i ad#& aminte4 A() da) aa e&te$ Ieri &-a r& ndit +e&tea$$$ A 8ezi: .i +e&tea a&ta a a"#n& *ntre tim n !a La&(in,ton$ A N# ot 'rede aa 'e+a) am zi&$ Mi-am tra& #n &'a#n) treb#ia & ed$ N# ot 'rede ' mai no# te o'# i de a&emenea mr#ni#ri$ A E# am %o&t *ntotdea#na '# o'(ii e 'o iii mei) +oi tii a&ta$ .i n# *mi !a'e '(iar de!o' ideea ' a'#m (oarde de ziariti &e +or +nzo!i *n a ro ierea ta i +or #ne *ntrebri$ A -e ai'i n# &e +nzo!e&' (oarde de$$$

A 5n' n#$ Dar) da' n# &#nt a'#m) ot +eni de a'#m *nainte$ De a'eea +oi a+ea ,ri" & +ii a'a&$ Ce! #in entr# o +reme$ Am '#tat din o'(i robinet#! entr# a $ M #&'am de &ete$ N# mai #team ate ta &%rit#! di&'#iei$ A S#nt a'a&) 9eor,e$ A .tii 'e +rea# & & #n$ E&te +orba doar de %a t#! ' ai'i te #tem &# ra+e,(ea m#!t mai bine) D#ane$ E# a zi'e ' doar entr# 'te+a & tmni$ -n 'nd tot#! &e !initete$ T#rn#ra !#at de 'on+orbire *mi 'on+enea tot mai #in$ A A&'#!t) 9eor,e) am & #& *n'et) entr# ' mi &e rea ' am 'a #! !in '# +at i *mi era ,re# & ,nde&'$ N# ti# 'e in%ormaie a a"#n& a'o!o$ -e ai'i 'ir'#! tot %e!#! de z+on#ri i 'e!e mai m#!te 'are mi-a# a"#n& !a #re'(e &e re%er !a o 'on%r#ntare *ntre ,r# #ri di&idente din IRA) a!t'e+a nimi'$ Am im re&ia ' ai'i nimeni n# e&te ,roza+ de t#!b#rat$ A'#m a"#ta# doar nite min'i#ni ner#inate$ A Con%orm in%ormaiei) o e'(i de in+e&ti,aie din Tra!ee a /ational !ureau of 'rime 2nvestigations a &o&it a'o!o$ A A&ta n# e&te 'e+a deo&ebit$ Tra!ee e&te ora#! 'e! mai a ro iat$ .i) din 'te am a#zit) a'etia a# +enit) a# e/aminat %#,iti+ !o'#! %a tei i d# a&ta &-a# d#& !a rima 'r'i#m$ Era o min'i#n doar e "#mtate7 ro rietara (ote!#!#i & #&e&e 'e+a de a'e&t ,en$ A .i mort#!: E&te #n ameri'an de ori,ine "a onez$ Ai #tea & *mi & #i 'e a+ea #n#! 'a e! '# IRA: Mi-a &' at #n o%tat$ N# n#mai ' mineam) dar mineam ro&t$ A Habar n-am) am zi& obo&it) entr# ' n# *mi tre'ea rin minte o e/ !i'aie !a#zibi!$ A Toate a'e&tea n# *mi !a') & #&e Rei!!>$ A 9eor,e) *i %a'i ,ri"i in#ti!) 'rede-m) !-am *n'#ra"at e#$ Uneori) a'e&t ton a"#ta) dar n# treb#ia e/a,erat$ Am & ra ortez imediat da' &e +a 'rea o &it#aie re!e+ant din #n't#! de +edere a! &i,#ranei) tii doar$ A Hmm$$$ mormi Rei!!> #& e ,nd#ri) *n &%rit$

A E# &#nt !a %aa !o'#!#i$ Da' e# n# ot a re'ia &it#aia) 'ine ar #tea & o %a': 8re#n ana!i&t tnr de !a CIA) 'are +rea & arate 'e ,roza+ e&te e!: A Atenie) e&te o !inie nea&i,#rat) m re+eni ner+o& Rei!!>$ 5n' 'e+a 'e mie n# *mi !a'e$ A Bine) 9eor,e) e# ro #n 'a a'#m & te '#!'i$ 5i romit ' zi!e!e #rmtoare +oi &ta a'a& i am & te &#n imediat da' +rea# & !e' de ai'i$ 6C: Un tim ) *n 'ab!#! tran&at!anti' &e a#zi #n z#mzet &emni%i'ati+) a oi Rei!!> & #&e obo&it4 A 6C$ Ai ,ri" de tine) biete< A Somn #or) 9eor,e< 5n &%rit) *n'(i&e$ C# re'e tor#! te!e%on#!#i *n mn) m-am a !e'at !a robinet#! '# a i am b#t n am &imit ' n# a+ea !o' #nde & mai intre$ A oi) m-am *ntor& *n dormitor) e dr#m am &' at i de te!e%on) i m-am rb#it e&te 'eara%#ri!e "i!a+e de tran& iraie$ U Ce! 'are a ridi'at mna a %o&t 9abrie! L(iteBater$ 5mi aminte&' a&ta$ 5mi mai aminte&' 't de m#!t ne-a im re&ionat$ E! era 'ond#'tor#! no&tr# ta'it i ne'onte&tat$ .edeam !a marea ma& a!b entr# 'on%erine) *n marea &a! a!b entr# 'on%erine) *n 'are &e di&'#ta# toate '(e&ti#ni!e im ortante a!e roie't#!#i) noi) 'ei mai #terni'i oameni din !#me) eroii &e'o!#!#i +iitor) in+in'ibi!ii) i tiam ' a'e&ta n# era *n' &%rit#!) tiam ' &e +a mer,e mai de arte '# noi i ' +om de+eni i mai #terni'i) i mai in+in'ibi!i$ Era emoionant$ Mai ,roza+ de't &e/#!$ Era 'ea mai b#n erioad a +ieii noa&tre$ ?a *n %a '# noi &ttea# #n ,enera! '# #meri !ai) '# '(i 'o!#ro&) rod#& b#n i +e'(i a! Le&t -oint#!#i) i #n medi' '# ten#! 'ianoti' de %#mtor *nrit i '# o ri+ire +eni' %ebri!$ 9enera!#! inea brae!e *n'r#'iate e ie t i n# & #nea nimi') &e m#!#mea doar & ne ri+ea&'$ Medi'#! ne 'er'et '# ri+irea e %!e'are) d# 'are zi&e4 A Am a#zit ' d#mnea+oa&tr *i #tei %a'e a''e tabi! 'on'#ren !#i S# erman$ Am &'(imbat *ntre noi ri+iri +e&e!e$ C# o zi *nainte) *n %aa 'or #!#i no&tr# medi'a!) bt#&erm toate re'ord#ri!e mondia!e !a

&rit#ra *n !#n,ime) &rit#ra *n *n!ime i !a ar#n'area 'io'an#!#i) i o t'#&erm %r & ne %i &trd#it *n mod & e'ia!$ A Cine naiba e&te S# erman: ro&ti #or #n#! dintre noi$ R&ete a& re) de ,!adiatori$ A De %a t) ate tm & ni &e ia *n &%rit m&#ri!e e/a'te) rn"i #n a!t#!$ Cred ' e&te moment#! otri+it 'a & rimim tri'o#ri!e a'e!ea ,roza+e) &trn&e e 'or $ A C# e!erin) + ro,) *! 'om !et #n a! trei!ea$ In&i&t ener,i' entr# a'ea&t e!erin$ Medi'#! ridi' mna$ A Un moment$ Am & #& Ha''e tabi!I$ N# e&te &#%i'ient entr# #n tri'o#) 'a & n# mai +orbim de o e!erin$ Ate t n 'nd %# &i,#r de atenia noa&tr tota! i 'ontin#4 S# erman mai are 'e+a 'e d#mnea+oa&tr n# a+ei n a'#m$ A 8izare termi') & #&e 'ine+a$ A 8izare Roent,en) ri o&t a!t#!$ A Cam aa 'e+a) a''e t brbat#! *n (a!at a!b i &'oa&e din b#z#nar o '#ti# amb#ti&at *n ie!e a!ba&tr) a&emntoare '# 'a&ete!e *n 'are eroii romanti'i din %i!me!e o%er %emei!or +i&#ri!or !or ine!#! de !o,odn$ 6 #&e e ma& *n %aa noa&tr$ Ad#,4 *n !#mea rea!) +orbim de& re +izare te!e&'o i') ima,ini mrite) am !i%i'atoare de !#min i +edere *n in%raro#$ De&'(i&e 'a a'#! '#ti#ei$ De e 'ati%ea#a roie ne %i/a #n o'(i$ Ni &-a tiat re& iraia$ Medi'#! &'oa&e o'(i#! i *! ridi'$ A E&te #n#! dintre 'e!e mai 'om a'te a arate de *na!t er%orman 'on&tr#ite +reodat$ 6 min#ne a te(ni'ii i a mi'ro-miniat#rizrii$ La !imita (i,(te'(#!#i$ -!an#ri!e 'on&tr#'ti+e &in,#re &e *ntind e a te +o!#me ,roa&e i) *ntre noi %ie +orba) +a!oarea !#i e&te de atr#ze'i i o t de mi!ioane de do!ari$ Mai e/a't) a'ea&t bi!# e&te bi"#teria 'ea mai +a!oroa& din !#me$ -#&e obie't#! 'are &e (o!ba %r +ia e &# ra%aa me&ei i *! roti re'#m titirez#! r#!etei$ Cine i-! dorete: 5n' n# ne re,&i&erm re& iraia$ N# eram re,tii & *ne!e,em 'e 'on&e'ine atr,ea# '#+inte!e medi'#!#i$ Tot#i) am a#zit +o'ea ,ra+) de ba&) a !#i 9abrie!4 -E#$

Am *ntor& 'a ete!e i am +z#t ' ridi'a&e mna %r & o+ie$ Abia m#!t mai trzi# am b,at de &eam ' iri&#! im !ant#!#i a+ea de"a e/a't '#!oarea nea,r a o'(i!or !#i 9abrie!$ M-am trezit *ntr-o !#min 'i#dat$ Am a+#t ne+oie de 'e+a tim n & *ne!e, ' din dormitor ri+eam a%ar d# -amiaza$ .i a mai tre'#t o +eni'ie 'a & ri'e ' a&tzi treb#ia & o&te&'$ 6ra de (rnire a anima!e!or de rad$ M-am ro&to,o!it din at i m-am trt n *n baie$ D# #n d# de&t#! de &'#rt din 'a#za mini!or banda"ate) m-am #itat 'e &e a&'#ndea &#b banda"e i am (otrt ' tot#! #tea & rmn aa '#m era$ Da' #neam e mine o 'ma 'are a'o erea banda"#! de e antebra) de,ete!e banda"ate n# mai atr,ea# atenia$ Da' a+eam #in noro') nimeni n#-mi +a #ne *ntrebri &tn"enitoare$ Mai r# arta %aa$ S#b o'(i) ie!ea era !in de bobite ne,re) mi'i$ Le *nde rtam da' m %re'am$ Mi-am ri+it +r%#ri!e de,ete!or i am *ne!e& ' era +orba de& re &n,e 'are %'#&e 'r#&t$ Era# 'r#&te!e #nor &n,erri #n'ti%orme) #rmare a a'ti+rii inimii-t#rbo) 'are im #&e&e 'ir'#!aiei &an,#ine o +itez &# raomenea&'$ Mi-am amintit ' ne meniona&e 'ine+a 'nd+a a'e&t %enomen 'a #n e%e't &e'#ndar o&ibi!) de&i,#r ab&o!#t tre'tor$ Am *nde rtat toate bobite!e i am dat dea&# ra '# #in 'rem$ 5n 'te+a !o'#ri &e +edea# ete ne,re &#b ie!e) e 'are !e-am a'o erit imediat$ S-ar #tea 'a *n #rmtoare!e zi!e & arate i mai r#$ Ni'i o'(ii n# arta# bine$ Ce! &tn, era in"e'tat) de ar' a+eam ,ri ) 'e! dre t rea mai adn'it *n orbit de't 'e!!a!t$ 6'(i#! me# arti%i'ia!) att de !in de (i,(te'( *n't !an#ri!e !#i era# '# rin&e *n a te +o!#me ,roa&e) 'ntrete 'a #rmare m#!t mai m#!t de't #n o'(i nat#ra!$ 6dat '# tre'erea ani!or) e&#t#! *n'on"#rtor) 'are ori'#m ierde din e!a&ti'itate rin *mbtrnire) 'edeaz i orbita &e de%ormeaz 'ore& #nztor$ Uneori) !eoa e!e n# &e mai *n'(id 'ore't) de e/em !#) noa tea$ De a'eea) a'#m treb#ie & %o!o&e&' re,#!at i't#ri entr# o'(i$ Iar e !a aize'i de ani +oi arta re'#m Q#a&imodo$ Cnd ie& din 'a& b#rnieaz #or$ N# att de #terni' 'a #n !o'a!ni' & *i a'orde atenie) aa ' i e# am ro'edat !a %e!$

Miro&ea a &are) a ete i a m#'e,ai i *n tim 'e ora#! era o&omort) de arte) e 'm #ri!e '# *m re"m#iri din bo!o+ani "#'a# 'te+a ete de &oare$ A D#mnea+oa&tr: &e mir Bi!!> 'nd am a r#t !a ,(ie#$ A E#) am 'on%irmat) 'on&idernd *ntrebarea 'a %iind *n'e #t#! #n#i no# no# "o' de-a! !#i$ E! a dat din 'a ) a 'obort de e &'a#n#! !#i *na!t i a di& r#t *n & ate$ 5n tim 'e ate tam) mi-am ar#n'at ri+irea e tit!#ri!e din ziare!e a%!ate e o o!i) &#b eta"era '# 'ri ota!e i!#&trate$ Ca totdea#na) ziare!e ir!andeze 'omenta# t#!b#rri!e din Ir!anda de Nord$ A 5mi are r#) mi&ter ?itz,era!d) & #&e Bi!!> *ntor'nd#-&e '# mini!e ,oa!e) a&tzi n# am nimi' entr# d#mnea+oa&tr$ Am '#tat din ri+iri 'a!endar#! de erete$ A Dar a&tzi n# e&te mier'#ri: Mini!e *i de&'ri&er %i,#ri ai#ritoare *n aer$ A .o%er#! o+e&tea 'e+a de& re ,re+e 'e a# !o' !a D#b!in$ Se oate 'a a'ea&ta & %ie 'a#za$ A&tzi a %o&t i neobin#it de #in 'ore& onden$ L-am 'er'etat atent$ N# era o '!ea!$ 5mi mai rm&e&er do# doze de (ran) '# +a!abi!itate n mine !a rnz$ N# era o rob!em$ Dar era ne!inititor$ Tim de doi& reze'e ani n# e/i&ta&e ni'i o *ntrziere) i & *n'ea to'mai a'#m: A Bine) am zi& i am ridi'at indi%erent din #meri) 'a & *i art tnr#!#i 't de #in m intere&a a&ta$ At#n'i) mai *n'er' mine$ A E/a't) zmbi e!) ##rat$ Cnd am ieit din no# *n &trad) era# a'o!o$ Ti ii 'are *mi atr&e&er atenia ieri$ Ce! '# %aa ine/ re&i+$ .i 'e! din &taia de a#tob#z$ Ni'i #n#! dintre ei n# ri+ea *n dire'ia mea) dar %ie'are a+ea !a #re'(e 'te #n te!e%on mobi! i +orbea$ 5n #a bn'ii mai era 'ine+a) i *n' #n#! 'e+a mai de arte) !n, #n &t! '# %e!inar$ Am de&'o erit #n a#tomobi! *n 'are &ttea# doi brbai 'are n# %'ea# a!t'e+a de't & &e #ite &#%i'ient de in&i&tent *n dire'ia mea) entr# a-mi a'ti+a 6D--#!$ Un#! dintre ei +orbea !a te!e%on$ Mi-ar %i %'#t !'ere & m 'on+in, ' +edeam &ta%ii$ C te!e%oane!e a'e&tea mobi!e era# a&tzi o ade+rat 'i#m '(iar i ai'i) *n Ir!anda$

M-am *ntor& & re 'e!!a!t 'a t a! &trzii$ La 'o! mai era #n brbat '# te!e%on$ Cnd m-am a ro iat de e!) rea'iona de ar' inter!o'#tor#! i-ar %i amintit de nite ob!i,aii #r,ente$ 5n %aa (ote!#!#i Brennan era ar'at #n a#tomobi! a!ba&tr# entr# !i+rri de rod#&e) a+nd !atera! o emb!em 'e arta a %i %oarte de &tat$ N# era ,re# de ,(i'it '#i a arinea) mai a!e& ' #n o!ii&t o zea &tnd a!t#ri$ -ortiera %iind de&'(i&) &e +edea #n brbat *n 'o&t#m ,ri i '# mn#i din !a&ti') 'are mane+ra tot %e!#! de a arate$ A Ser,ent#! Lri,(t e&te ai'i: !-am *ntrebat e o!ii&t$ A'e&ta indi' ea n) '# o mi'are a 'a #!#i) 'tre #a (ote!#!#i4 A E&te *n#ntr#) !a in& e'tor$ Am intrat$ La re'e ie era o %emeie &!ab) '# ri+iri tr#nztoare) moro'noa&e) e 'are n# o mai +z#&em$ Ser,ent#! &ttea e #n#! dintre &'a#ne!e din & ate!e ei) *m re#n '# #n brbat7 *mi %'# imediat #n &emn '# 'a #! i *i atra&e atenia a&# ra mea i inter!o'#tor#!#i) 'are #rta #n arde&i# !#n,) maro$ A In& e'tor E#,ene -inebroo3) &e rezent a'e&ta$ Se ridi' '# ,re# din %oto!i#) iar +o'ea *i era mar'at de #n #ierat a&tmati'$ ?r#mo& din artea d#mnea+oa&tr ' ai #t#t +eni) mi&ter ?itz,era!d$ N# *mi aminteam & %i &tabi!it 'e+a de ,en#! #nei *nt!niri &o'oteam ' entr# aa 'e+a #rma & %i# &#nat i 'e m ad#&e&e a'#m !a (ote! %#&e&e & erana de a o +edea e Brid,et dar am dat a%irmati+ din 'a i !-am a&i,#rat ' n# era ni'i o rob!em$ A 5mi ot ermite !ibertatea de a + *ntreba 'e ro%e&ie a+ei) mi&ter ?itz,era!d: De dea&# ra #n,i!or de o mrime re& e'tabi! a%!ate &#b o'(i m &tr #n,ea o ri+ire 'a de bronz$ A S#nt membr# a! %ore!or armate ameri'ane) en&ionat *nainte de termen) i-am o%erit in%ormaia re+z#t entr# a#toriti!e o%i'ia!e$ A -rei *n' de&t#! de tnr entr# o en&ionare anti'i at) da' *mi ermitei remar'a$ I-am ri+it ie!ea !in de ne,i i r#! rar) '# 'rare drea t !a mi"!o'$ -rea btrn entr# 'ine+a a%!at *n' *n a'ti+itate$ A A %o&t +orba de& re moti+e de &ntate) &ir$ -innebroo3 dd# din 'a d#& e ,nd#ri) m 'er'et '# ri+irea$ A Ce! #'i& era i e! ameri'an) tiai: *ntreb e!) &'(imbnd br#&' &#bie't#! di&'#iei$

Era robabi! o '(e&ti#ne de ta'ti' o!iienea&'$ -Da$ A De #nde: A Ne *nt!ni&erm '# #in tim *nainte) *n ora$ M in+ita&e !a #n a(ar$ A Aa) #r i &im !#: Am 'on%irmat$ A 8oia & *i & #n mai m#!te de& re '#m &e triete *n Ir!anda i *n & e'ia! ai'i) *n Din,!e$ Ca ameri'an) 'red$ -inebroo3 *i dre&e ,!a&#!4 A Da' *mi e&te ermi& & *ntreb) 'e + 'a!i%i'a *n mod & e'ia! e d#mnea+oa&tr entr# a da in%ormaii de& re a'ea&ta: A Trie&' de doi& reze'e ani ai'i$ D# 'e i-am & #& a'e&t !#'r#) m-a in+itat !a #n a(ar$ .i) entr# ' n# a+eam a!t treab) am +enit '# e!$ A -entr# ' &#ntei en&ionar$ De doi& reze'e ani) n#: A Da$ A 5ne!e,$ N# !#a notie) dar rea ' reine %ie'are '#+nt *ntr-o memorie %r ,re$ 5n'!in 'a #! meditati+) *n tim 'e e# *mi re,team r& #n&#! !a *ntrebarea 'are ine+itabi! a+ea & #rmeze$ A#zi&em #n z,omot 'are mi &e r#&e a %i o *m #'t#r$ Am +r#t & '!ari%i' '(e&ti#nea$ 5n +reme 'e #r'am &'ara) am a#zit z,omote de !emn & art i !o+it#ri #terni'e7 at#n'i) am *n'e # & a!er,$ Cnd am a"#n& &#&) #a era di&tr#& i *n 'amera a%!at *n & ate!e ei era mort#!$ Eram o'at) abia *mi mai tr,eam &#%!et#! i o +reme am %#,it *n'oa'e i *n'o!o %r ni'i #n &'o O'eea 'e e/ !i'a e+ent#a!e #rme din (aine!e me!eP) n 'nd mi-am re+enit$ A oi) am 'obort !a re'e ie i i-am 'er#t admini&tratoarei (ote!#!#i & '(eme o!iia) entr# ' &e are ' &-a 'omi& o 'rim$ N#) e &'ar n# am *nt!nit e nimeni$ N# am +z#t e nimeni at#n'i$ A A() & n# #it) zi&e br#&' -inebroo3) o a!t '(e&ti#ne$$$ robabi! ' e&te in#ti! & + *ntreb) dar tii *ntm !tor #nde e&te mi&& Ceane: M (o!bam !a e! i &imeam ' *mi *n,(ea# i ,nd#ri!e *n 'a ) !&nd !o' #nei !initi temtoare$ A Mi&& Ceane: am & #& 'a #n e'o#$

A Admini&tratoarea (ote!#!#i$ N# a +enit !a &!#"b *n a'ea&t diminea$ N# e&te ni'i a'a&) & #&e in& e'tor#!$ De %a t) nimeni n# are & tie #nde &e a%!$ A -oate ' e&te !a o rieten: am &#,erat e#$ -inebroo3 &'#t#r 'a #!) 'eea 'e) !a &'%r!ia !#i mare) era 'e+a amenintor$ A De %a t) am *ntre rin& e%ort#ri 'on&iderabi!e & o ,&im) dar *mi e&te ne !'#t & o & #n) mi&& Ceane a di& r#t %r #rm$ M-am *ntor& a'a& ne!initit$ N# ti# da' m-am de&'#r'at !a intero,atori#! 'are #rma&e *n aa %e! *n't & n# *i treze&' &#& i'i#ni !#i -inebroo3$ Ni'i n# *mi mai aminte&' 'e i-am & #&$ La tot 'e & #neam mi &e rea ' a#d doar e'o#! '#+inte!or miss 9eane a disprut fr urm$ La *ntoar'ere) am +z#t e&te tot brbai '# '(i #ri ine/ re&i+e) 'are n# mani%e&ta# ni'i 'ea mai mi' *n,ri"orare !e,at de %a't#ri!e entr# 'on+orbiri!e te!e%oni'e$ C# toat b#n+oina) n# arta# ni'i a roa& t *ndr,o&tii) 'are n# ar mai #tea tri o &e'#nd %r & a#d ,!a&#! i#bitei$ .i ni'i #n#! dintre ei n# mai ri+ea *n dire'ia mea$ Ceea 'e era de%initi+ &tabi!it era ' Brid,et %#&e&e a'a& ieri-&ear i ' imediat !e'a&e de a'o!o - entr# a mer,e #nde: Ct era de #or) &a# de ,re#) & te a&'#nzi de o!iie *n Ir!anda: S i &e %i *ntm !at 'e+a: Cine era# oamenii 'are m &# ra+e,(ea#: .i de ce o %'ea#: 5mi era ne !'#t ' *! mini&em e Rei!!> de diminea i) e m&#r 'e tre'ea tim #!) *mi era tot mai ne !'#t$ -oate ' Rei!!> a+#&e&e dre tate$ -oate ' a %a'e bine & m da# !a %#nd i 'e! #in o +reme & 'a#t ad o&t &#b ari a +#!t#r#!#i ameri'an$ -e de a!t arte) da' *! &#n a'#m i *i & #n ade+r#!) n# *mi +a ermite & mai ie& ni'iodat din SUA$ 5! tiam de &#%i'ient tim ) entr# a %i &i,#r de a'e&t !#'r#$ M +a reine a'o!o n# 'a edea &) 'i din ,ri" entr# mine$ -entr# Rei!!>) eram 'a nite %ii) *i *n!o'#iam %ami!ia$ S#%erea entr# noi$ Ce! #in att tim 't n# era eri'!itat ima,inea !#i *n %aa &# eriori!or$ B#n+oina !or) !a o adi') era mai im ortant de't a noa&tr$ Stteam *n dre t#! anti'#!#i te!e%on de erete i *mi %rmntam mintea '#tnd o e/ !i'aie !a#zibi!) #n di&'#r& !inititor) 'redibi!) entr# %a t#! ' n# *! in%orma&em imediat$ Dar biet#! me# 'reier n# ,&ea nimi' 'ore& #nztor$

Ce &'ria *n do'#mente!e e 'are !e dein#&e Haro!d It&#mi: .i 'ine !e a+ea a'#m: Am ridi'at re'e tor#!) am %ormat 220) m-am o rit i !-am aezat iar *n %#r'$ N#$ N# +oiam & ren#n !a & erana ' e/i&ta o e/ !i'aie entr# toate a'e&tea i ' e/i&ta o 'a!e ra%inat de a o &'oate !a 'a t$ 5n ori'e 'az) da' e/i&ta o a&t%e! de rezo!+are) n# e# eram a'e!a 'are o +a ,&i$ Am &'o& te!e%on#! mobi! din a&'#nztoarea !#i$ 5nainte de a +orbi '# Rei!!>) +oiam & m 'on&#!t *n' o dat '# 9abrie!$ Dar o+i&em rea m#!t$ 5n Ca!i%ornia &e %'#&e de"a ora ze'e) iar 9abrie! era de m#!t !a treab$ Am *n'er'at & da# de e! %o!o&ind n#mr#! de a'a& i rin te!e%on#! mobi! &#nnd !a 'a&a '# %!amin,o) entr# 'aa '#m *! '#noteam) i-ar %i etre'#t %ie'are min#t di& onibi! !a bazin#! incredibil de a!ba&tr#) !&nd#-&e r&%at de robot#! '# do#ze'i i a te de &ortimente de a minera!$ Dar era e+ident ' 9abrie! a+ea de zit o m#!ime de a!te 'a&e din Santa Barbara$ De'i treb#ia & ate te i te!e%on#! entr# Rei!!>$ Am #& !a !o' te!e%on#! mobi! i m-am d#& *n b#'trie$ A roa e ' trem#ram de %oame7 #n a!t e%e't a! 'ombat *ode$ ?ie'are %ibr a 'or #!#i me# &# ra&o!i'itat &tri,a d# (ran) o%tea a!imente) dorea '# *n%ri,#rare & %ie a ro+izionat '# tot 'e a+ea ne+oie %#n'ionarea im !ant#ri!or) &tim#!atori!or$ So!i'itarea era att de +io!ent) *n't '(iar i 'on'entrat#! rea ademenitor$ Ct de m#!t m obin#i&em '# a'ea&t '(e&tie ,ri) re& in,toare< Cnd mi &-a &er+it - &e are ' %#&e&e o omi&i#ne) mi &e e/ !i'a&e abia dup inter+enii!e de'i&i+e) enibi!) dar n# &e mai #tea &'(imba nimi' - entr# rima dat i mi &-a & #& ' a&ta +a %i *n +iitor tot 'e a+eam +oie & ba, *n mine) am r& ne*n'reztor) a oi) 'nd am *ne!e& ' treaba era &erioa&) am %'#t #n a''e& de %#rie) #rmat de 'te+a & tmni de de re&ie$ S n# mai mnn' ni'iodat #n (amb#r,er: S n# mai bea# o bere: Uriae!e enc$iladas de !a -edro@&: *n rime!e !#ni a treb#it & +omit mere#) '(iar i 'nd m '(in#ia %oamea$ A d#rat m#!t n 'nd di&'i !ina mi!itar a *n+in& &'rba$ Di&'i !ina mi!itar: A&tzi) 'nd &'ri# a'e&te rnd#ri) mi &e are ' ar %i +orba de& re a!t'ine+a) n# de& re mine$ Ca i '#m 'eea 'e *mi aminte&' e# ar %i amintiri!e din +iaa a!t'#i+a$ A!e #n#i tnr 'are

orni&e '# a#tob#z#! & re Caro!ina de S#d) #nde *i +a &ati&%a'e &er+i'i#! mi!itar$ Care e&te t#n& *n tim 'e ri+ete e %erea&tr !a #n bombardier de +ntoare Hornet &o&ind !a aterizare$ Care e%e't#eaz ne&%rite e/er'iii e teren#! de antrenament) d#'e arma !a o'(i *n tim 'e &er,ent#! de in&tr#'ie #r! a'e!eai ordine$ A'e!ai tnr a%!at *n *nt#neri'#! !in de %onete a! dormitor#!#i 'om#n) mort de obo&ea! i tot#i treaz) '# ri+irea *n ta+an i *ntrebnd#-&e da' a %'#t bine 'eea 'e a %'#t$ Toate ar de a'#m o mie de ani) *ntm !ate de-a&emenea a!t'#i+a$ A'#m) &ta# *n b#'tria a'ea&ta 'en#ie) de&%a' o '#tie nein&'ri ionat) ,o!e&' *ntr-o %ar%#rie 'onin#t#! m#'i!a,ino&) de #n a!b & !'it) i m ,nde&' da' & #n dea&# ra &o& de ment) taba&'o &a# a!t'e+a$ Iar #neori &e *ntm ! & &ta# ai'i) & mnn' i & *ne!e, '#m +iaa mea) %ie'are de'izie *n arte !#at de mine) m-a 'ond#& ai'i) *n a'e&t !o') !a a'ea&t ma&) *n %aa a'e&tei %ar%#rii$ De ar' &-ar %i ridi'at #n +!) *ne!e, *n a'e&te '!i e ma,i'e 'e *n&eamn ' n# +oi mai mn'a ni'iodat o %ri t#r &#'#!ent '# r#ne #&'ate &a# o b#'at de izza din 'are &e *ntind %ire de brnz to it) n# +oi mn'a ni'i m'ar #n mr$ Cred ' *n a&t%e! de momente '(iar de&!#e&' 'e e&te +iaa i ima,inea e&te a 'e+a att de im #ntor) de *n%ri'otor) ' tra, '# #tere aer *n ie t i '!atin din 'a *ntrebnd#-m '#m +or "#'a 'ei de !a Bo&ton Red So/ entr# a o &'oate !a 'a t$ Ca#t a oi re%#,i# *n Sene'a) din no# doar !a e!$ Care & #ne ' e&enia! *n +ia e&te n# & dobndeti toate +i'torii!e o&ibi!e &a# & rea!izezi !#'r#ri e/'e iona!e - e&enia! e&te & *i &t neti +i'ii!e) a'ea&ta e&te +i'toria 'ea mai mare$ Treb#ie & a"#n,i & te ridi'i dea&# ra ameninri!or i romi&i#ni!or &orii i & *ne!e,i ' n# merit & *i bazezi & erane!e e a'e&tea$ Im ortant e&te & *n+ei & &# ori +oio& &oarta otri+ni'$ HN# eti ne%eri'it da' n# 'rezi ' eti)I & #ne e!$ E&te +orba de& re a'e&te 'on+in,eri) aa *! *ne!e, e#$ N# e&te e&enia! 'e mi &e *ntm ! mie) 'i 'are e oziia mea %a de a'e&t !#'r#$ Ceea 'e mi &e *ntm ! n# ot & a!e,) dar ot & a!e, mod#! *n 'are ri+e&' a'e&te !#'r#ri$ A #tea & 'ad *n di& erare i & m "e!#ie&' ' n# di& #n de #n inte&tin ade+rat4 n# mi-ar %o!o&i !a nimi' i &it#aia n# &-ar &'(imba '# nimi') '# e/'e ia %a t#!#i ' tot e# m

+oi &imi mai r#$ Treb#ie & *ne!e,i 'eea 'e te %a'e !iber '# ade+rat$ .i #neori '(iar *ne!e,$ :iaa noastr este suficient de lung i ne ofer din plin posibilitatea s nfptuim cele mai importante lucruri) dac tim s o folosim ca un ntreg$ %ar) dac o lsm s se scurg inutil i nec$ib uit i nu ne implicm n probleme importante) cnd n cele din urm se apropie socoteala final) simim c viaa) creia nu i) am bgat n seam cursul) s)a epui at$ Sene'a) DE BRE8ITATE 8ITAE

CAPITOLUL 9 La #n moment dat) *n '#r&#! d# -amiezii) am ar'#r& !i&ta '# n#mere!e de te!e%on i '# adre&e!e date de 9abrie! i am 'o'(etat '# ideea de a &#na !a #n#! dintre %otii 'o!e,i$ 5n ni'i #n 'az n# !-a &#na e M#an$ Din ,r# #! no&tr#) e&te 'e! din #rm '# 'are a a+ea o !e,t#r er&ona!$ Cred ' ni'i '# 'ei!a!i '# e/'e ia !#i 9abrie!$ E! i M#an &-a# *ne!e& totdea#na 'e! mai bine$ M *ndoie&' ' a *ne!e& +reodat 'ine+a de 'e$ -entr# mine) M#an 9omez a %o&t mere# #n mi&ter$ Din rima zi) !-am 'on&iderat obo&itor$ Se a #'a de ori'e '# o *ndr"ire de ar' &oarta omenirii ar atrna de o e+ent#a! ,reea! e 'are ar &+ri-o e!$ 5n'!ina 'a *n rob!eme!e *n di& #te & ia o oziie 'on&iderat de e! 'a %iind mora!mente 'ea "#&t i a oi & *i e/ !i'e 'e era 'ore't i 'e era ,reit$ E&te o&ibi! & %i de+enit #n b#n "#de'tor - ori #n#! r#) 'ine tie: S-ar #tea & #ne ' totdea#na era de *n'redereXDa' &tabi!eai '# e! #n !o' entr# o *nt!nire i o or) !#mea #tea & &e rb#ea&') e! a rea #n't#a! !a !o'#! re& e'ti+$ -robabi! ' a'ea&t atit#dine ri,id i e/i,ene!e !#i mora!e re rezenta# #n ,en de rea'ie !a atit#dinea %a de +ia a tat!#i &#$ Din 'te ti#) e&te ori,inar din Te/a&) n# *i '#noate mama i a %o&t 're&'#t de #n tat 'am z#r!i#) 'are n# #tea rmne !a #n !o' de m#n' mai m#!t de do# !#ni) #mb!a mere# d# %emei i ddea n#mai de be!e!e$ De&eori) a %o&t ne+oie & di& ar e neate tate) '# #ine!e !or !#'r#oare 'are *n' ea# *n 'e+a mai m#!t de trei ,eamantane$ M#an are & a'ioneze - i & &# ra+ie#ia&' dintr-#n ,en de a,re&i#ne '# 'are 'ine+a 'e n# a trit aa 'e+a n# &e oate *m 'a$ Mai era Ma'3 Monroe$ A'#m) tria *ntr-#n 't#n *n IoBa) ni'i n# *i +enea & 'rezi$ M-am *ntrebat da' mai a+ea r#! a'e!a b!ond !atinat) in'redibi! de de&'(i& !a '#!oare) d# 'are) e at#n'i) ai %i #t#t & *! re'#noti i din & ai#! 'o&mi'$ C# &i,#ran ' e&te i a'#m +n"o& i antrenat7 era ,en#! 'are &e meninea *n %orm o +ia *ntrea,$ .i tot '# &i,#ran) a&tzi) n#mai arto& n# e&te$ ?aa *i %#&e&e r+it de o a'nee "#+eni! #terni') din 'a#za 'reia a+ea rob!eme '# brbierit#!$ Ni'iodat n# am '#no&'#t e 'ine+a 'are & aib e %a att de m#!i !a&t#ri$ N# +orbea m#!t) dar 'nd +orbea o %'ea *n a'e!

mod a& r# *n 'are i a&tzi &e e/ rim oamenii din Nebra&3a$ La ma&) era rim#! 'are termina de mn'at) entr# ' *n,(iea rnz#! 'a #n !# $ C# tim #! a rez#!tat ' ie!ea !#i a+ea rob!eme '# 'i'atrizarea i '# +inde'area$ Dintre noi toi) e! &-a a!e& de de arte '# 'e!e mai +izibi!e 'i'atri'e$ Da' *n de'#r&#! ani!or &it#aia &-a *nr#tit %a de 'e am #t#t e# & +d '# o'azia d##ri!or) azi ar treb#i & arate 'a mon&tr#! !#i ?ran3en&tein) '#&#t din b#'e!e$ 5n re&t) e! e&te #n 'on&er+ator) da' am '#no&'#t +reodat #n#!$ N# tia a!t'e+a de't dre tate) ordine) atria i Ameri'a) *mi era ,re# & m ima,inez mrt#ri&ind#-i ' i-am a&'#n& o%ier#!#i 'are era e%#! no&tr# in%ormaii ri+ind) robabi!) &e'#ritatea naiona!) din %oarte e,oi&t#! moti+ ' n# am +r#t & eri'!itez reedina mea din Ir!anda i !ibertatea !e,at de ea$ A mai rma& D#Boi&) #ni'#! motenitor bo,at e 'are !-am '#no&'#t) #rma a! #nor emi,rani %ran'ezi i) din 'te &e #tea bn#i) '#no&'tor a! !imbii %ran'eze) entr# ' a'ea&ta era tradiia *n %ami!ia !#i$ Cnd m ,nde&' !a ?orre&t) +d o'(ii !#i +ii) 'a a!b&trea#a) i +eni'a mnie din ei$ Tat! !#i n# !-a 'rez#t 'a abi! & %o!o&ea&' *n mod 'ore& #nztor - '#m & #nea e! *n&#i - a+erea %ami!iei i) rintr-#n te&tament e/trem de ra%inat) *n 'adr# !e,a!) !-a '+a&i*n!t#rat$ 6%i'ia!) a+erea tat!#i &# *i a arinea) dar era admini&trat de #n 'on&i!i# %ide! 'on'e ii!or +e'(i#!#i &t n i de 'are n# a &' at) dei a *n'er'at tot 'e &e #tea$ 5! mai +d &tnd !a ma& i 'itind o &'ri&oare de !a a'e&t 'on&i!i#) r+ind#-i r#! de #n 'a&tani# att de & !'it) *n't *ntre tim treb#ie & %i de+enit &#r$ De m#!te ori) era *m re#n '# Ste (en M>er&) %oarte ri'e #t *n '(e&ti#ni de dre t i de in+e&tiii %inan'iare) '# 'are di&'#ta o i#ni!e "#ridi'e i de !a 'are +oia & a#d 'e ar %i #t#t & %a' '# mi!ioane!e admini&trate *ntr-#n mod e/trem de 'on&er+ator de +e'(ii rieteni ai tat!#i &#$ HCa&a n# i-o ot !#aI era ro oziia 'are *mi mai r&#na *n' *n #re'(i$ D# 'te &e rea) n# i-o !#a&er$ Lo'#ia *n ea i *n zi#a de azi$ M *ntrebam 'e %'ea a'o!o) an de an) rintre toate a'e!e mobi!e &ti! i ortrete *n #!ei a!e &trmoi!or de& re 'are ne o+e&tea e #n ton mai '#rnd &'rbit$ Cnd era binedi& #&) era o !'ere & di&'#i '# e!$ Era #n#! dintre a'ei biei 'are a+ea# in%ormaii de '#!i&e) '#notea# e 'ine+a

'are !e de&tin#ia 'e+a) er&oane 'are tr,ea# '# o'(i#! din '#!i&e$ S%at#! !#i ar %i %o&t 't &e oate de intere&ant$ Dar) '#m &tteam aa) *n +e&tib#!) *n %aa a arat#!#i te!e%oni' din erete) *n mn '# !i&ta n#me!or i adre&e!or) *mi de+eni '!ar 'are %#&e&e ade+rat#! moti+ entr# 'are ni'iodat n# *n'er'a&em & *i 'onta'tez e 'ei!a!i$ 6ri't mi-a %i & #& ' m ob!i,a&em & n# o %a') era +orba de #n &im !# te/t$ S+ri&em *n'!'ri m#!t mai ,ra+e a!e #nor di& oziii m#!t mai im ortante) %r & %i '!i it m'ar$ Ni'i &# ra+e,(erea te!e%oane!or noa&tre n# ar %i %o&t #n moti+ rea! & n# o %a') da' a %i +r#t & o %a'$ E/i&ta# &'ri&ori) e/i&ta# 'abine te!e%oni'e) %a/#ri i) de 'i+a ani) e-mai! i) ab&tra'ie %'nd de a'e&tea) ni &e ermi&e&e *ntre tim ) d# '#m o+e&ti&e 9abrie!) & %a'em tot %e!#! de '(e&tii$ 5n de%initi+) 'ine+a *mi trimi&e&e !a +remea re& e'ti+ i &'ri&oarea '# !i&ta adre&e!or$ Ade+rat#! moti+ entr# 'are e# n# *i 'onta'ta&em %#&e&e ' n# dori&em a&ta$ C(iar 'nd mi-a +enit a'#m ideea de a %orma #n#! dintre a'e&te n#mere de te!e%on) mi-am ima,inat 'te ore de-a rnd#! am &ta !a te!e%on i n# am +orbi de& re nimi' a!t'e+a) de't de& re in%irmiti!e i ne'az#ri!e noa&tre$ Ne-am !in,e rni!e *n 'om#n) '# a'e! *ai tii tu:) am +i&a !a +rem#ri!e +e'(i) ne-am !#da '# %emei!e '# 'are ne-am '#!'at$ Tre tat) am %i %ormat #n '!#b 'are ar %i trit *n tre'#t$ .i n# a&ta +oiam$ 8oiam & trie&' *n rezent) & m m#!#me&' '# 'eea 'e e/i&ta ai'i i a'#m$ N# +oiam & m ,nde&' !a 'eea 'e a %o&t odat) !a 'eea 'e ierd#&em) !a 'e ar %i #t#t & %ie *n a!te 'ondiii) !a toate a'e&te '(e&tii &teri!e$ N# '#ta&em & *i 'onta'tez e 'ei!a!i) entr# ' ei %'ea# arte din tre'#t#! '# 'are +oiam & termin &a# 'e! #in 'r#ia +oiam & *i #n #n't$ Treb#ia & m ,nde&' !a brbaii '# te!e%oane mobi!e i !a a+o'at#! mort) 'are &#&inea ' deine do'#mente &e'rete) i !a Brid,et) 'are di& r#&e %r #rm$ Tre'#t#! n# &e *n'(eia&e$ Era ai'i) ,ata & m '# rind din no#$ La ora o t - do#& reze'e *n Ca!i%ornia -) am &#nat iari !a Santa Barbara) dar a %a'e a#z de rnz n# rea & &e n#mere rintre obi'ei#ri!e !#i 9abrie! L(iteBater$ M-am retra& *n %oto!i#) '# o 'arte) entr# +reo 'in'i min#te) 'nd m-a '# rin& o ne!inite interioar 'are m-a %'#t & &ar *n

i'ioare) & %a' '#rat *n dormitor i & mt#r rin toate *n' eri!e) 'e+a 'e *n mod norma! n# *mi !'ea$ C# #in *nainte de ora no#) !-am &#nat din no# e 9abrie! i n# a ridi'at nimeni te!e%on#!$ 9&eam ' era 'i#dat 'eea 'e !a rnz mi &-ar %i r#t ori,ina!4 'ine+a 'are retinde ' are o o'# aie &e'#ndar & n# '# !eze robot#! te!e%oni' at#n'i 'nd n# e&te a'a&$ Am &#nat n 'nd mi &-a *ntrer# t !e,t#ra$ A oi) am &'o& te!e%on#! mobi!) entr# a re eta "o'#! '# +i!a '# &ri %!amin,o$ Am %ormat '# ,ri" n#mr#! din no# - entr# a e/'!#de o&ibi!itatea & %i ,reit n#mr#! 'nd am a e!at rima dat i #!terior & %i re etat ore de-a rnd#! a e!#! '# n#mr#! ,reit - i am !&at a arat#! & &#ne) *n'(i #ind#-mi !in de & erane ' *ntr-o a&emenea 'a& d#ra 'e+a tim 'a & a"#n,i de !a bazin#! incredibil de a!ba&tr# n !a te!e%on) mai a!e& da' dai *n dr#m i e&te #n %ri,ider #mb!tor$ 5n a'e&t moment &#n te!e%on#! de erete$ Reilly< mi-a tre'#t e !o' rin 'a $ Am *n'(i& *n ,rab te!e%on#! mobi! i !-am b,at *n a&'#nztoare de ar' era *n eri'o! de a %i +z#t rin reea#a te!e%oni'$ D# 'are am ridi'at re'a#t re'e tor#! te!e%on#!#i de erete i m-am rezentat$ A 6@S(ea &#nt) b#n &eara) am a#zit +o'ea &onor a do'tor#!#i$ S er ' n# deran"ez) 'e!!a!t n#mr a %o&t tot tim #! o'# at$ Mi &-a !#at o iatr de e inim4 A D#mnea+oa&tr &#ntei< A S#n de ar' +-ai %i ate tat & %ie a!t'ine+a$ A N#$ M-am &'#t#rat de & aima tra& i am ad#,at4 N# are ni'i o im ortan$ Ce ot %a'e entr# d#mnea+oa&tr) do'tore: L-am a#zit m#&t'ind4 A In+er&) m tem ' e# treb#ie & mai %a' 'e+a entr# d#mnea+oa&tr *nainte de a !e'a !a D#b!in$ Ce! mai bine ar %i mine-&ear) e !a ora a&e$ A C#m aa: am *ntrebat %r & m ,nde&'$ Eram att de t#!b#rat) ' ni'i m'ar n# am ob&er+at 't de ne,ndit era *ntrebarea$ E! a ezitat4 A C(iar & + & #n: A 8 ro,$

A Am de+e!o at #!time!e radio,ra%ii i &e are ' #n#! dintre *ntritorii i'ioare!or d#mnea+oa&tr a it 'e+a '# o'azia ,e&t#!#i de %or$ N# &imii nimi': Am mi'at ne!initit i'ioare!e) mai *nti #n#!) a oi i 'e!!a!t$ A Care din e!e: Dre t#! &a# &tn,#!: A Intenionat n# am menionat 'are dintre e!e$ De'i n# &imii nimi': A Le &imt e amndo# 'a totdea#na$ C#m !e &imt din 0DD2$ -Hmm$$$ Se a#zi %onet de do'#mente) a oi do'tor#! 'ontin#4 N# am rea m#!t e/ erien '# radio,ra%ii!e 'on&tr#'ii!or meta!i'e) dar mi &e are ' !a e!ement#! (idra#!i' ataat *n+e!i#!#i %em#r#!#i dre t 'e+a %ie ' &-a r# t) %ie &e +a r# e *n '#rnd$ N# ot & & #n 'e treb#ie ori 'e oate %i %'#t) dar a +rea & +d tot#! mai '!ar$ E&te +orba de& re #na ori do# radio,ra%ii mari a!e 'oa &ei) n# e&te nimi' dramati'$ Am rotit #or i'ior#! dre t 'tre e/terior i mi-am *n'(i #it ' a#d z,omot de meta! e meta!) ' &imt 'e+a 'e a+ea "o'$ 5n'(i #iri) mi-am zi&$ A De a'ord) +in mine-&ear$ D# di&'#ie) am ri+it #n tim *n ,o!) a #rmat #n ir de a&o'iaii mer,nd de !a ,nd#ri !e,ate de 'abinet#! do'tor#!#i 6@S(ea n !a ima,inea no't#rn a C(a e! Street i deodat mi-am dat &eama 'e &e a%!a !a baza ne!initii me!e4 di& ariia !#i Brid,et$ N# *mi +oi ,&i !initea n 'nd n# +oi *ntre rinde 'e+a$ A%ar era de"a *nt#neri'$ 5n !#& btea i +nt#!) 'eea 'e m-a %'#t & *mbra' 'anadiana mea 'ea mai *n'(i& !a '#!oare$ Cnd am ieit din 'a&) n# am +z#t e nimeni$ Am mer& n !a 'a t#! &trzii) #nde) de-a !#n,#! ,ard#!#i de &rm a! #nei '!diri de biro#ri ,oa!e de mai m#!t tim ) o ote' d#'ea 'tre o a"ite e&te 'are &e a"#n,ea !a ma! i a oi e&te #n dr#m *ntrit entr# romenad) !a ort$ A'o!o) am tre'#t rintr-#n antier e 'are de ani de zi!e n# &e mai %'ea nimi' ,ri!a"#! din ,ratii &%ri"ite) %i/ate *n 'te+a an+e!o e #m !#te '# beton atrna &trmb *ntr-o arte - i am ieit *n .trand Street) e 'are tre'ea# o m#!ime de oameni i ni'i #n#! dintre ei n# +orbea !a te!e%on$ Nimeni n# m b,a *n &eam) '#m mer,eam '# ,!#,a tra& e 'a ) '# mini!e +rte *n b#z#nare7 am !#at-o e 'te+a &trd#e i) d# #in

tim ) m a%!am *n %aa 'a&ei !#i Brid,et) !a %e! de *nt#ne'at 'a *n &eara anterioar) emannd &in,#rtate$ 5ntrer# toare!e 'omenzi!or me!e interne !e re&imeam 'a e nite m#'(i bizari - robabi!) *mi e/ !i'a&e odat #n medi' de !a Stee! Man Ho& ita!) entr# ' *n %ond tot 'eea 'e #tem %a'e noi) oamenii) e&te & mi'm 'e+a m#'(i$ S *n+ei & *i 'ontro!ezi era 'a i '#m ai *n+a & miti din #re'(i &a# & e/er&ezi 'i#date mi'ri de brea3dan'e$ -e ar'#r&#! tim #!#i) entr# %ie'are *ntrer# tor &-a ,&it #n !o' *n 'or #! me#) #nde 'red ' *! !o'a!izez$ A'e&t !o' n# are nimi' de-a %a'e '# !o'#! *n 'are &e a%! re& e'ti+#! *ntrer# tor - *n rea!itate) toate *ntrer# toare!e &e a%! *ntr-#n e!ement de 'omand &it#at !n, rini'(i#! dre t -) e! e&te mai m#!t o 'on&tr#'ie menta! a#/i!iar) 'are ##reaz %o!o&irea ra id i &i,#r$ Un %e! de r#d a d#reri!or-%antom de d# am #tare4 5ntrer# toare!e entr# er'e ie ar a %i &#b o'(i#! me# dre t) #n#! !n, a!t#!) dar '!ar deo&ebite$ Am tre'#t e +edere *n in%raro#4 #rme &!abe e oarta ,rdinii) e !'i!e de e dr#m#! 'tre 'a&) e '!an$ C# +e'(ime de m#!te ore$ ?'#te robabi! !a #na dintre *n'er'ri!e o!iiei de a o ,&i e Brid,et$ Ca&a *n&i era *nt#ne'at i re'e) e+ident mai *nt#ne'at de't 'a&e!e !o'#ite) *n'!zite) din &tn,a i din drea ta$ A %i ariat ' de do#ze'i i atr# de ore ai'i n# mai intra&e nimeni) i '# 'ertit#dine ' a %i 'ti,at ari#!$ Am o rit +ederea *n in%raro# i am tre'#t e am !i%i'ator#! de !#min$ 5nt#neri'#! no ii &e !%ia *n +erde!e ,ran#!at a! ima,ini!or 'reate arti%i'ia!$ M-am &tre'#rat e&te ,ard i e &#b #n t#%i rar) *n adn'#! *nt#ne'at a! ,rdinii$ M-am o rit *n #mbra zid#!#i din iatr mai *na!t de't om#!) '# r&#%!area tiat) i am tra& '# #re'(ea) *n'er'nd & &e&izez +reo rea'ie$ Nimi'$ A #tea ren#na !a o !antern e&te e+ident #n a+anta" entr# #n & r,tor$ E# a+eam tot#i #na mi') a 'rei raz era mai mi' de't ,ro&imea #n#i de,et) i e !n, ea 'te+a &'#!e e 'are #n 'etean norma! !e ro'#r '# ,re#tate e o 'a!e !e,a!) e 'are e#) !a ieirea din &er+i'i#! a'ti+) #ita&em & !e re&tit#i$ Am '#tat '# ,ri" !o'#! otri+it entr# a !e %o!o&i$ 5n Ir!anda) 'a&e!e &#nt mai rar dotate '# tera&e) entr# ' ma"oritatea tim #!#i +remea e&te %ie rea !oioa&) %ie +nt#! bate rea

tare entr# 'a a'e&tea & %ie #ti!e$ Ceea 'e e/i&t de re,#! !a e!e e&te o a do#a # *n & ate!e 'a&ei7 de 'e!e mai m#!te ori rin ea &e ie&e din b#'trie *n ,rdina de !e,#me &a# *ntr-o '#rte ietr#it din & ate$ 6 a&emenea # a+ea i 'a&a !#i Brid,et) *n %aa 'reia era o ote' ietr#it) e 'are &e ,&ea# a!t#rate *n b#n *ne!e,ere o !ant *ntr-#n ,(i+e'i i o #be! entr# ,#noi$ Ua rea ' n# +a ridi'a rob!eme$ -rob!ema n# era da' +oi intra - a&ta o +oi %a'e *n ori'e 'az7 &imt '(iar o +a, !'ere de a tr#nde din no# *n %or rin-tr-#n zid &o!id - 'i da' +oi intra %r & !a& urme$ M-am %#riat e ,azon#! rar i e&te re&t#ri!e &trat#ri!or de !e,#me) *n %aa #ii m-am !&at e +ine i am i it *n'et 'adr#! #ii '# mna drea t) atent !a %#n'ionarea #n#i a arat a%!at *n +r%#! de,et#!#i ine!ar) iniia! ,ndit entr# a &e&iza 'ir'#ite!e detonante a!e 'a 'ane!or '# mine$ Dar tot att de bine e&te otri+it entr# a &e&iza o in&ta!aie de a!arm$ Care ai'i n# e/i&ta$ Am &'o& #na dintre mi'i!e me!e &'#!e %ine) m-am 'on'entrat a&# ra *n'#ietorii i *n #rmtoare!e &e'#nde eram *n#ntr#$ Era b#'tria) i miro&ea 'i#dat - a rn'ed) a &tt#t i *n a'e!ai tim d#!'ea,) i a m#'e,ai$ N# ar %i &tri'at o aeri&ire temeini') dar am tra& tot#i #a d# mine i am ri+it *n"#r) de&i,#r) %r & a rind !#mina$ 5n '(i#+et era# ta'm#ri) +e&e!) o oa!) toate ne& !ate$ Am de'# !at entr# &'#rt tim am !i%i'ator#! de !#min i am ar#n'at o ri+ire *n %ri,ider$ 6 &ti'! de !a te *n'e #t) iar e o ta+ mi' &e #&'a# 'te+a b#'e!e de 'rnat$ N# rea & %i re,tit 'ine+a o '!torie !#n,$ Am *n'(i& #a %ri,ider#!#i i am 'ontin#at & m #it *n "#r$ -entr# a +eri%i'a ,!eata de ,#noi de &#b '(i#+et a %o&t ne+oie de %o!o&irea &'#rt a !anternei i m-am !m#rit de #nde ro+enea# a'e!e miro&#ri$ Mi-am 'ontin#at dr#m#! *n 'amera de zi$ N# tiam e/a't 'e '#tam$ Un indi'i#$ -oate #rme!e #nei !# te$ Dar *n 'amera de zi 'on%ortabi! mobi!at era ordine$ 6 'ana ea '# 'te+a erini i%onate$ Un te!e+izor a%!at *n' *n &tandb>$ Un ra%t '# 'ri) !ante i o 'o!e'ie de mi'i +aze din !#t$ M *ntrebam da' o!iia %#&e&e de"a *n 'a& ori &e m#!#mi&e & *ntrebe +e'inii i '#notine!e$ 5n in%raro#) tot#! era *nt#ne'at) %r 'ea mai mi' #rm$ S#b &'ara 'are #r'a !a eta" era #n mi' biro#) e 'are &e a%!a# &'ri&ori i a!te do'#mente$ S ai#! era att de bine rote"at) *n't am

#t#t %o!o&i !anterna 'e+a mai m#!t) %r eri'o!#! de a %i ob&er+at din e/terior) dar am de&'o erit doar %a't#ri!e obin#ite *ntr-6 ,o& odrie) nimi' neobin#it$ 5n& intere&#! mi !-a &trnit a!t'e+a) #n obie't e 'are n# *! remar'a&em *nainte de a a rinde !anterna4 ortret#! #n#i brbat) *ntr-o ram ,rea) din ar,int$ Era #n tnr '# r ne,r#) dezordonat) '# o'(i ne,ri i ri+ire &!bati') e 'are n# *! mai +z#&em ni'i *n a ro ierea !#i Brid,et i ni'i *n a!t arte$ -ri+ea *n'r#ntat) '# brbia *m in& btio& *nainte) doar *n 'o!#! b#ze!or &e n#ana #or #n zmbet$ Arto&$ -!in de a&i#ne$ A'e&t brbat ar' m ri+ea 'r#nt) re,tit *n ori'e moment & de&'(id ,#ra i & *ntrebe4 'e caui n casa dragei mele: Eram #n intr#&$ Un intr#& a !e'at a&# ra #nor do'#mente er&ona!e a!e #nei %emei 'are *n de%initi+ *i era &trin i !#minnd '# o !antern %oto,ra%ia #n#i brbat &trin !#i$ Am &tin& !anterna) m-am *ndre tat i am ri+it *n "#r$ Era rea enibi! & %i# &#r rin&) treb#ia & %i# atent$ Am rma& #n tim nemi'at) a&'#!tnd !initea din 'a&) &imind#-i r'ea!a) miro&ind iz#! ei &trin$ De %a t) 'e %'eam ai'i: M ri+ea e mine *n mod rea! Brid,et i di& ariia ei: Credeam *n mod &erio& ' +oi ,&i nite #rme re!e+ante: *mi *n'(i #iam ' !e #team de&'o eri e#) d# 'e o!iia !o'a! n# re#i&e a&ta) nite oameni 'are '#notea# e ori'ine !e #tea %#rniza in%ormaii de b#n+oie i 'are #tea# a e!a !a #n a arat or,anizatori' +a&t - n#mai entr# ' e#) #n &trin *n a'ea&t ar) #n ne'#no&'#t *n a'e&t ora) #rtam *ntm !tor *n 'or 'te+a "#'rioare te(ni'e) 'are ar %i #t#t ro+eni din-tr-#n %i!m '# Mame& Bond: R& #n&#! era4 n#$ Ceea 'e +oiam de %a t era & %i# mai a roa e de a'ea&t %emeie$ .i n# eram *n &tare & m o re&'$ Mi-am a&'#!tat re& iraia 'nd #r'am &'ara) am a#zit z#mzet#! im er'e tibi! de &!ab) %'#t de am !i%i'ator#! de %or din m#'(i#! i'ior#!#i me#$ Mna *mi a!#ne'a e ba!#&trad i) entr# ' tre te!e tro&nea# #in) m mi'm att de *n'et) *n't #team & &imt di%erena de mi'are *n mod norma! abia er'e tibi! a 'e!or do# brae4 de !a o eraie) bra#! me# dre t e&te mai #terni') dar i in&en&ibi! mai *n'et de't 'e! &tn,$

Un mi' +e&tib#!) trei #i$ -rima e 'are am de&'(i&-o ddea *ntr-o debara *n 'are &e a%!a #n ra%t '# anto%i) a!t#ri de #n ,eamantan #zat) 'te+a '#tii '# +e'(it#ri) iar *n mi"!o'#! *n' erii #n #&'tor de r#%e ,o!$ -e odea era *m rtiat o mn de 'r!i,e de r#%e) de ar' 'ine+a &trn&e&e *n ,rab mare r#%e!e #&'ate$ 5n & ate!e #ii #rmtoare &e a%!a baia$ Li &ea de ai'i eri#a de dini) iar *n ir#! 'o&meti'a!e!or de e eta"er era# ,o!#ri e+idente$ .i ai'i a rea# #rme de ,rab4 t#b#!ee i %!a'oane r&t#rnate) beioare '# +at e odea) #n ro&o mototo!it *ntr-o ba!t de a $ 5n +izare '# in%raro#4 nimi'$ C(iar de a %i %o&t ai'i *n #rm '# o zi) n# a %i a+#t mai m#!t de +z#t$ Brid,et n# zbo+i&e &#%i'ient de m#!t *n a'ea&t *n' ere) entr# a !&a #rme termi'e '!are$ 8eni&e a'a&) *m a'(eta&e 't #t#&e de re ede i !e'a&e din no#$ De 'e: Ce o determina&e & a'ioneze aa: Tot#! indi'a %a t#! ' intra&e *n 'a& '# intenia e+ident de a di& rea imediat$ A treia #$ A'ea&ta da *n dormitor#! ei$ ?erea&tra era orientat 'tre ,rdin i 'tre zid#ri!e din iatr7 *n %aa ei era o dra erie ,rea) din 'ati%ea ,roa&) 'are &e #tea tra,e *ntr-o arte$ Tot#i) !#mina anemi' a +eiozei treb#ie ' %#&e&e &#%i'ient$ 6 # a i%onier#!#i &ttea !ar, de&'(i&) 'ea!a!t era *ntrede&'(i&) iar o m#!ime de #!o+ere) ro'(ii i anta!oni - *n mod '!ar a&ortate - era# *m rtiate e at#! ne%a'#t$ Urme mai *nt#ne'ate de ra% +e'(i arta# !o'#! *n 'are &e a%!a&e o mi' +a!iz) !#at robabi! de e i%onier$ .i ai'i !#'r#ri %'#te *n ri ) 'a i '#m ar %i %o&t #rmrit$ Cine+a '#no&'#t de ea i de 'are &e temea$ Am atin& o ro'(ie a%!at *n' e #mera$ Era ro'(ia *n 'are o +z#&em &mbta tre'#t) 'nd m d#'eam !a do'tor#! 6@S(ea$ Era din 'ati%ea de #n +erde-*n'(i&) '# broderii a!be) %ine) '# bord#r ,a!ben e mar,ini$ Aa '#m atrna a'o!o) rea de mod +e'(e) #n 3it&'() dar e ea arta '# tot#! a!t%e!$ Am atin&-o '# mna de-a !#n,#! mne'i!or i am &imit materia!#! moa!e$ A+ea iz#! ei) mi-am *n'(i #it e#$ 5ntre, i%onier#! emana ar%#m#! ei$ 5n & ate!e #ii era o 'omod entr# aran"area r#!#i) e 'are Brid,et n# rea & o %o!o&ea&') deoare'e e ea tean'#! de re+i&te i de 'o#ri '# !n entr# tri'otat era att de *na!t) *n't o,!inda a roa e ' n# &e mai +edea$ Dea&# ra) e erete) atrna# n#meroa&e %oto,ra%ii *nrmate) #ne!e *n &e ia) ortrete %oarte +e'(i a!e #nor oameni de

dem#!t) *n arte de'o!orate) in&tantanee ro&t %'#te) din tim #ri moderne) toate ordonate *n "#r#! #nei %oto,ra%ii 'o!or) mare) '# o ram a!b 'a z ada4 o %oto,ra%ie de n#nt$ 5n ea era Brid,et *n ro'(ie de mirea& i brbat#! de e mi'#! biro# de "o&) 'a &o a! ei$ Mai "o& atrna o a!t %oto,ra%ie a &o#!#i ei) *ntr-o ram nea,r) '# o an,!i' de do!i# e ea$ Era o %oto,ra%ie '# a& e't o%i'ia!) din 'are e! ri+ea &e+er) a roa e !initit$ De'i e! era mort$ Ce! #in a&ta e/ !i'a de 'e Brid,et era mere# &in,#r$ -ri+irea mi-a 'z#t e o *m !etit#r de mn) din !n a!b) a%!at *ntr-#n#i dintre 'o#ri$ Era #n 'o&t#ma e "#mtate terminat) entr# #n bebe!# - d# '#m am &tabi!it 'nd !-am ridi'at$ Abia a'#m am ob&er+at ' *n %oto,ra%ia de !a n#nt Brid,et era ,ra+id$ Am ri+it 'o&t#ma#! 'r#ia *i !i &ea# mne'a din drea ta i o arte a & ate!#i i am trit &enzaia 'o !eitoare ' a'e&t min#&'#! 'o&t#ma *n'er'a & *mi re!ateze o o+e&te$ 6 o+e&te e 'are n# o ri'e eam$ Brid,et %#&e&e ,ra+id - #nde era 'o i!#!: Am #& !a !o' 'o&t#ma#! i am de'i& & !e'$ N# a+ea &en& 'eea 'e %'eam ai'i$ E# n# ierd#&em nimi' ai'i$ Ad#!me'am *n +iaa a'e&tei %emei %r & am ni'i #n dre t) %o!o&ind#-m *ntr-#n mod demn de tot di& re#! de #n 'az %ort#it$ M-am a !e'at dea&# ra at#!#i entr# a &tin,e +eioza$ Din atern#t &e ridi'a #n iz %eminin neate tat i inten&$ M-am ridi'at i am rma& aa *n *nt#neri') in'a abi! & m mai mi'$ C(i #ri e 'are !e 'rez#&em #itate$ Nimi' n# e&te *n &tare & re*n+ie att de 'o !eitor o amintire) 'a miro&#!$ 6amenii 'are a# %'#t din mine 'eea 'e &#nt$$$ n# ti# 'e a# %'#t - i a&ta m ri+ete numai e mine7 n# %'ea arte din roie't de m-a# dotat '# a'e! im !ant deo&ebit$ 5n de%initi+) %ie'are a %'#t 'e i-a tre'#t rin 'a $ -oate ' a# +r#t & *mi %a' bine$ Dar oate ' *n tim #! o eraiei a# %'#t doar ban'#ri idioate) btnd#-m e 'oa & *n tim 'e rdea#$ .i in+idioi$ M#!#mit a'e&t#i im !ant e/ erimenta!) &#nt &in,#r#! om din i&toria #manitii) 'are o&ed #n 'ontro! ab&o!#t a&# ra or,an#!#i &e/#a!$ Inde endent de di& oziie &a# &tare &i(i') era &#%i'ient & a'ionez #n *ntrer# tor bioni' entr# a obine o ere'ie 'are & d#reze i & %ie att de ea n 't doream e#$ 6re de-a rnd#!) da' a&ta +oiam$

-artea roa&t era ' &e are ' #ita&er ' eram 'e+a mai ,re# de o &#t 'in'ize'i de 3i!o,rame) &o!id 'a #n e/'a+ator) i ' *n '!i a or,a&m#!#i *mi ierdeam 'om !et 'ontro!#!$ 6 %emeie 'are &e '#!'a '# mine era *n eri'o! de moarte$ 5mi !a'e & di& #n de o 'a a'itate entr# 'are m in+idiaz toi brbaii) dar ni'iodat n# am #ti!izat a'ea&t 'a a'itate$ 7mnarea aduce dup sine paguba cea mai mare n via$ ,a las s se scurg iua de ast i i (ur pre entul) pentru c te duce cu vorba pentru mai tr iu$ 'el mai mare obstacol n via este ateptarea lsat pe iua urmtoare- ;n acest fel pier i iua de ast i$ Sene'a) DE BRE8ITATE 8ITAE

CAPITOLUL 10 5n dimineaa #rmtoare) 'ine+a a &#nat !a #$ M-am trezit) am ri+it *n'r#ntat ta+an#! i m-am *ntrebat 'ine #tea & aib 'e+a '# mine$ 5nainte de a a"#n,e !a o 'on'!#zie) &-a a#zit din no# &oneria) de data a'ea&ta mai in&i&tent) i 'ine+a a &tri,at4 A Mi&ter ?itz,era!d: 8o'ea *mi era +a, '#no&'#t) dei entr# moment n# *mi ddeam &eama a '#i era$ Am 'obort din at i am tra& (a!at#! de &#b #n tean' de r#%e m#rdare$ Una dintre mne'i era b,at *n interior i) *nainte 'a e# & o %i tra&) *n # a *n'e #t & &e bat4 A -o!iia< De&'(idei< A'#m am re'#no&'#t +o'ea$ Era a &er,ent#!#i 'are ne inte-ro,a&e d# #'iderea !#i Haro!d It&#mi$ Lri,(t) ori aa 'e+a$ Am &tri,at4 A Da) da< M-am d#& trind i'ioare!e !a # i am de&'(i&-o$ E! era$ 5ntr-#n arde&i# !a %e! de 'en#i# 'a r#! !#i) &ttea a !e'at *n %a i &t#dia tb!ia '# n#me!e de &#b &onerie$ 5n & ate!e !#i ate ta# doi o!iiti *n #ni%orm) '# ri+iri o&omorte) i o main a! 'rei o%er &e &trd#ia & o mane+reze !a o &#t de metri di&tan) *n &in,#r#! !o' *n 'are e &trada noa&tr &e #tea *ntoar'e o main$ A Cine e&te He!en Ma,i!!>: A ?emeia 'are a !o'#it ai'i *naintea mea$ A Un moment) am 'rez#t ' mi-ai dat o adre& ,reit$ A N# am mai a"#n& & &'(imb tb!ia$ A Hmm$$$ &e *ntm !$ M ri+i de ar' re,reta ' treb#ie & mi &e adre&eze o%i'ia! i & #&e4 Mi&ter ?itz,era!d) #nde ai %o&t ieri-&ear) *ntre ore!e no# i do#& reze'e: Toi trei &e (o!ba# !a mine$ Mi-am &t nit ori'e rea'ie de ,roaz &a# +ino+ie i m-am ,ndit %ebri! '# 'e ,rei&em) 'e #rm trdtoare !&a&em$ A Ai'i$ A'a&$ A Bn#ie&' ' n# a+ei martori$ Am '!tinat din 'a $ A 5ne!e,$ .i dd# din 'a ) 'a & *mi arate 't m *ne!e,ea) a oi ad#,4 Treb#ie & + ro, & +enii '# noi) mi&ter ?itz,era!d<

-oate ' !a # e/i&ta&e #n &i,i!i#) e 'are e# *! r# &e&em 'nd intra&em$ Senzor#! me# dete'teaz n#mai '#rent#! e!e'tri') n# i benzi!e &#biri !i ite e # i to'$ Dar 'e *i %'#&e & 'read ' to'mai e# %#&e&em: Cred ' a %i ob&er+at e/i&tena #nei e+ent#a!e 'amere de &# ra+e,(ere *n in%raro#$ Am rente di,ita!e: Crez#&em ' n# %i,#ram *n ni'i o e+iden de am rente) '# e/'e ia 'e!ei a SUA$ Da' m *ne!a&em) 'e! mai b#n !#'r# era & *mi re,te&' o min'i#n !a#zibi!$ A Ce mi &e re roeaz: A In& e'tor#! +rea & +orbea&' '# d#mnea+oa&tr$ Ser,ent#! Lri,(t %'# o mi'are di& re#itoare '# mna$ N# e&te mare !#'r#$ -#nei 'e+a e d#mnea+oa&tr) + d#'em noi$ A 6C) #n moment$ Am +r#t & !a& #a *ntrede&'(i&) dar &er,ent#! zi&e re ede4 A L&ai-o de&'(i&) + ro,$ Ca & ot +edea #a din & ate$ =mbi obo&it4 Aa &#nt %orma!iti!e$ Aadar) am !&at #a de&'(i&) m-am d#& *n dormitor i am #& e mine (aine!e e 'are !e-am ,&it rime!e$ Am *n,(e&#it adn' *n i%onier #!o+er#! de '#!oare *n'(i& i) *n !o'#! !#i) am !#at o 'ma 'o!orat) de ,en#! 'e!or a!e tietori!or de !emne) i *nainte de a iei m-am a&i,#rat ' rin b#z#nare!e anta!oni!or n# mi-a rma& +reo &'#! din 'e!e #ti!izate !a & ar,eri$ A oi) am *n'#iat '# ,ri" 'a&a) m-am 'on%ormat &o!i'itrii m#te a &er,ent#!#i de a !#a !o' *n & ate) #nde *n &tn,a i *n drea ta mea &e aezar 'ei doi o!iiti) iar d# 'e a'ea&t %orma!itate %# *nde !init) #r' *n %a i &er,ent#! i o%er#! orni maina$ A .i n# tii *ntm !tor de 'e in& e'tor#! dorete & +orbea&' '# mine: am %'#t e# o *n'er'are d# 'e am ieit de e &trada mea *n,#&t$ Dar Lri,(t n# *ntoar&e ni'i m'ar 'a #!$ A A&ta are +i-o & #n e! *n&#i$ Am *n'er'at & re& ir 'a!m) & #nnd#-mi ' *n 'az e/trem !o'otenent-'o!one!#! Rei!!> di& #nea de 'onta'te!e ne'e&are *n medi#! di !omati' entr# a m &'oate din ori'e ra(at$ Era e/a't 'e a %i +r#t & e+it) dar) da' a+eam de a!e& *ntre o 'amer dintr-o baz mi!itar din Ameri'a i o *n'(i&oare din Ir!anda) re%eram baza$

Dar) & re &#r rinderea mea) maina n# 'oti *n C(a e! Street) 'i &e o ri *n %aa 'a&ei do'tor#!#i 6@S(ea$ Mi &-a 'er#t & 'obor i am %o&t diri"at rintr-#n %#rni'ar de oameni '# mn#i din !a&ti' i a arate de %oto,ra%iat$ 5n #a 'a&ei ne-a# *ntm inat brbai '# '(i #ri &e+ere i '# '#tii !ine '# do'#mente$ In& e'tor#! -inebroo3 ate ta *n 'abinet#! entr# tratamente) '# brae!e *n'r#'iate) & ri"init de mar,inea biro#!#i) i abia 'nd am +z#t 'ont#r#! de&enat '# 'reta e odea) !n, d#!a #!-'artote') m-am d#mirit 'e &e *ntm !a&e$ A Do'tor#! 6@S(ea$$$: 8o'ea n# *mi mai &#na 'a +o'ea mea$ -ar' m &#,r#ma 'ine+a$ S rn'eana &tn, a !#i -inebroo3 &e ridi' #in$ A Da) 'on%irm e!$ 6 '(e&tie #rt$ 5n zona *n&emnat '# 'ret &e +edea o at mai mare) de '#!oare maro-*n'(i&) e erete!e a!t#rat era# m#!te ete mi'i de a'eeai '#!oare i mai era o #rm de trre *n "o&) 'are *m in,ea %antezia !a 'e era mai ,roazni'$ Am & #& 'e+a) dar) '# toat b#n+oina) n# mai ti# 'e am & #&$ A Una dintre a&i&tente !-a de&'o erit azi-diminea) e !a ora a te) m in%orm -inebroo3$ Mort$ 5m #'at$ Mai m#!te *m #'t#ri) a&emntoare '# a!e ameri'an#!#i de !a (ote!$ -are & %i %o&t a'eeai arm$ 5! a&'#!tam doar '# o #re'(e$ A Cnd: A&ear) 'nd m-a *ntrebat &er,ent#! 'e %'eam) n#: A Medi'#! no&tr# !e,i&t e&te de rere ' &-a *ntm !at d# ora no# i *nainte de ora #n& reze'e$ Am dat din 'a i) %r & m ,nde&') am & #&4 A La ora no#) m-a &#nat e mine$ A .ti#) & #&e &ati&%'#t in& e'tor#!$ Ai %o&t #!tim#! e 'are !-a &#nat$ Ridi' '# +r%#! de,ete!or re'e tor#! te!e%on#!#i) a & ta&ta de re etare a n#mere!or %ormate i art 'tre di& !a>4 N#mr#! d#mnea+oa&tr$ A&ta m-a determinat & + ad#' ai'i$ -#&e re'e tor#! !a !o' '# ,ri" i ter&e ,nditor re&t#ri!e de #dr de e de,ete) #dr %o!o&it entr# e+idenierea am rente!or$ -ot & + *ntreb de 'e a +orbit '# d#mnea+oa&tr:

M-a# tre'#t &#dori!e$ 5n ori'e 'az) ade+r#! n# i-! & #ne$

#team

A Rni!e e 'are mi !e-a banda"at a!a!tieri) mi-a tre'#t *n 'e!e din #rm rin 'a $ I-am artat mna mea drea t i am ridi'at #in 'maa) a&t%e! 'a e! & +ad i banda"#! de e antebra$ A +r#t & tie '#m e+o!#eaz$ A Mi-a dori 'a medi'#! me# & %ie tot att de ,ri"#!i#) mormi -inebroo3 i *i %re' artea &tn, a 'o#!#i ie t#!#i$ A%#ri&it#! n# e&te *n &tare ni'i & *i dea &eama ' am #n &tim#!ator 'ardia'$ De 'te ori *mi ia #!&#!) &e mir 't de re,#!at *mi bate inima$ A A+ei de"a o idee a&# ra a 'eea 'e &-a *ntm !at: am *ntrebat$ -ro ria inim btea att de #terni') *n't am *n'er'at & a'ti+ez &edarea$ In& e'tor#! &'oa&e #n %e! de mrit$ A Din 'e &e +ede) #n dro,at *n '#tare de &t# e%iante$ A!t#ri a %o&t & art d#!a #! '# &#b&tane #terni'e i a %o&t ,o!it) toate &ertare!e a# %o&t r&'o!ite) de ar' 'ine+a ar %i '#tat bani) i aa mai de arte$ Ca *n %i!me$ N# *mi 'redeam #re'(i!or$ A Un dro,at: A Am & #& ' aa are$ N# am & #& ' a&ta 'red$ Ar %i entr# rima dat 'nd a#d de #n a&t%e! de 'az *n a%ara D#b!in#!#i$ 5n 'a #! me#) rotie!e +e'(i) roa&te &e *n+rtea# '# o '(in#itoare *n'etinea!$ -ri+eam *n "#r i *n'er'am & *ne!e,$ A arat#! de +iz#a!izare de e erete era ,o!$ Mai rm&e&e *n e! o min#&'#! (rti# rin& *ntr-#n#i dintre 'r!i,e$ 6 b#'i' r# t dintr-#n bi!ee! '# a#to!i ire$ A .i 'e credei d#mnea+oa&tr: am *ntrebat) '# !nd neob&er+at ri+irea e te!eo ti'$ -e b#'i'a de (rtie era# 'te+a ete *nt#ne'ate$ Litere4 am #t#t 'iti teel A aria ' e bi!ee! %#&e&e &'ri& (o$n Steel Radio,ra%ii!e me!e %#&e&er atrnate *n a arat#! de +iz#a!izare i 'ine+a !e &m#!&e&e +io!ent$ A Ce 'red e#: Cred ' %!irt#! de dro,#ri e&te &im#!at$ Cred ' a&a&in#! e&te 'ine+a 'are a'ioneaz *n mod obin#it *n mari!e orae ameri'ane) #nde a&t%e! de 'rime &#nt mai 'redibi!e de't ai'i) *n 'ea mai *nde rtat ro+in'ie din Cerr>) D#mneze#!e<

L-am ri+it$ 6'(ii !#i 'a de bronz m &tr #n,ea# '# ri+irea$ A Dar n# m &#& e'tai e mine) n#: am *ntrebat$ E! t#i) &e !o+i e&te ie t i *i dre&e ,!a&#! *nde!#n,$ A 5n a'e&t %#nd de ro+in'ie) mi&ter ?itz,era!d) & #&e e! e #n ton a&tmati') *n 'are '(iar i #!tima !o+it#r 'a#zatoare de moarte) *n &tare de beie 'r#nt) a a+#t !o' '# ani de zi!e *n #rm) *n inter+a! de do# zi!e a# %o&t omori br#ta! doi oameni$ .i) de %ie'are dat) d#mnea+oa&tr erai) 'a & zi' aa) *n a ro iere$ N# 'redei ' a&ta e&te 'e+a 'e ar treb#i & ned#merea&' #n 'rimina!i&t: A E# n# am nimi' de-a %a'e '# a'e&te !#'r#ri) am e/ !i'at$ A E&te o&ibi!$ ;n dubio pro reo$ Dar - mai t#i o dat) &'oa&e o bati&t) &e ter&e !a ,#r i o ri+i a oi '# &'rb -treb#ie & ie& de ai'i$ N# ot & &# ort miro&#! din 'abinete!e medi'a!e$ N# ri'e '#m 'ine+a oate & &tea *ntrea,a zi *n a'ea&t d#(oare$ Aadar) am ieit amndoi$ 5n %aa #ii) #ierat#! din re& iraia !#i &e domo!i$ A Com #ter#! no&tr# tie o m#!ime de !#'r#ri intere&ante de& re d#mnea+oa&tr) mi&ter ?itz,era!d$ -inebroo3 &e 'ore't4 N# ti# da' &#ntei *n mod rea! att de intere&ant) entr# ' e! n# d amn#nte) 'i m trimite !a #n 'om artiment a! Mini&ter#!#i de Interne) de& re 'are n ieri n# am ti#t ni'i m'ar ' e/i&t$ Ar#n' o ri+ire ,nditoare 'tre 'er#! e 'are &e ,rbea# ma&e de nori ne,ri i &e intere&4 A #tea & *ntreb 'e %e! de ro,ranYde rote'ia martori!or e&te a'e&ta: A N# a dori & di&'#t de& re e!) am & #&$ .i) 'a o &'(imbare *n mod#! '#m de'#r,ea di&'#ia) '(iar era #r#! ade+r$ A 5ne!e,) ro,rame!e a'e&tea$$$ dd# din 'a d#& e ,nd#ri i tare a %i +r#t & ti# !a 'e medita$ D# #n tim ) 'ontin#4 Treb#ie tot#i & in&i&t & n# r&ii deo'amdat ora#!$ A 6ri'#m) n# intenionam & %a' a&ta$ A C# att mai bine$ 5n'e # & &'oto'ea&' rin b#z#nare!e arde&i#!#i$ .i a mai +rea & + ro, e !n, a'e&t !#'r#$$$ L& %raza *n &#& en&ie att de m#!t tim ) *n't i-am %'#t !'erea de a-! *ntreba4 -Da: S *mi ad#'ei !a '#notin da' ob&er+ai 'e+a neobin#it *n "#r#! d#mnea+oa&tr$ 9&i *n &%rit 'e '#ta i *mi *ntin&e o 'arte de

+izit$ S#nt de ,&it ori'nd !a #n#! dintre a'e&te n#mere de te!e%on$ S re m(nirea &oiei me!e) dar + ro, 'a entr# o '(e&ti#ne &erioa& & n# a+ei reineri *n a m &ima$ A M#!#me&'$ Cartea de +izit era boit bine i rea & %ie %'#t !a #n 'o iator ro&t$ Am b,at-o *n b#z#nar i am *ntrebat4 .i 'e *ne!e,ei d#mnea+oa&tr rin neobinuit: -inebroo3 *i aran"a arde&i#! &'#t#rnd din #meri$ A -er&oane &trine 'are + &ar *n o'(i$ 6ameni 'are + &# ra+e,(eaz$ A e!#ri te!e%oni'e !a 'are a e!ant#! n# & #ne nimi'$ Ce+a neobin#it$ De e/em !#) brbai '# m#tre ine/ re&i+e i '# te!e%oane mobi!e$ A Ca & %i# 'in&tit) entr# mine i #n a e! ab&o!#t norma! ar re rezenta 'e+a neobin#it) am zi&$ A Mi&ter ?itz,era!d) & er ' bn#ie!i!e me!e &#mbre &#nt doar &#mbre bn#ie!i$ Dar) aa '#m am mai amintit) mie *mi d de ,ndit %a t#! ' d#mnea+oa&tr + a%!ai de facto *n !e,t#r '# ambe!e 'rime$ N# mi-ar %a'e !'ere 'a d#mnea+oa&tr & %ii #rmtor#! mort e 'are *! +oi a+ea *n %aa mea$ In& e'tor#! %'# &emn #n#ia dintre 'o!aboratori & +in !a e!$ A oi) mi &e adre& di&trat4 8 #rez *n' o zi %r#moa&$ M !& ba!t i) entr# ' nimeni n# mai a+ea nimi' '# mine) am ridi'at din #meri i am !e'at$ A"#n& *n &trad) am +z#t de de arte maina otei !e'nd) 'eea 'e m-a %'#t & *mi mai *n'er' o dat noro'#! '# Bi!!> Trant$ A A() mi&ter ?itz,era!d< *n artea din & ate a otei) Bi!!> era o'# at & &orteze a'(ete e 'ate,orii i mrimi$ Am +eti b#ne< A &o&it a'(et#! d#mnea+oa&tr '# #ri'i dre&ai$ Treb#ie doar & &ortez a'(ete!e 'are !ea' mai de arte$$$ A Am tim ) i-am &tri,at$ Aa ' am ate tat i ind ab&ent 'r t#ri!e i "#!it#ri!e +e'(ii te",(e!e a otei) tr,nd '# #re'(ea !a z,omote!e %'#te de a'(ete!e r&t#rnate i am *n'er'at & *ne!e, 'e *n&emna tot 'e &e etre'ea *n "#r#! me#$ Norma! ' n# %#&e&e #n dro,at$ 6ri'ine !-a omort e do'tor#! 6@S(ea &+ri&e 'rima entr# radio,ra%ii$ Dar de #nde tia de e!e: 5n 'e!e din #rm) mi &e rea ' tot mi&ter#! &e red#'e !a #rmtor#! !#'r#4

'e %e! de do'#mente %#&e&er a'e!ea e 'are Haro!d It&#mi +oi&e & mi !e arate$ A 5mi are r#) & #&e Bi!!> dnd abt#t din 'a 'nd iei din 'amera de &ortare '# a'(et#! me# *n mn$ -entr# ' +-am %'#t & ate tai att de m#!t entr# nimi'$ A C#m adi') entr# nimi': m-am mirat$ A L-am +z#t !a de&'r'are i tot tim #! am 'rez#t ' e&te a'(et#! d#mnea+oa&tr$ Bi!!> #&e a'(et#! *n %aa mea$ A+ea a'e!eai dimen&i#ni) era 'on%e'ionat din a'e!ai 'arton ,o%rat be") a+ea a'eeai band a!ba&tr de "#r-*m re"#r '# !o,o#! rod#'tor#!#i) #n an#me Pit Pac"er) Pittsburg) a'eeai band adezi+ i aa mai de arte - dar n# *mi era adre&at mie) 'i '#i+a din Ba!!>%erriter$ La e/ editor era tam i!a #nei %irme din Mine entr# e/ ediii de&tinate oameni!or de art$ A E&te i m#!t mai #or de't #ri'ii de 'ir' ai d#mnea+oa&tr) zi&e Bi!!> i mi-! !& *n mn$ Era *ntr-ade+r #or i) 'nd &e '!tina) %onea$ A .i entr# mine n# e&te nimi': am *ntrebat i am re&tit#it a'(et#!$ E! dd# din 'a 4 A Am '#tat e&te tot) &in'er$ M-am #itat !a 'ea&$ Mai a+eam o doz de 'on'entrat i di& #neam de trei ore entr# a-! mn'a$ A Dar ai #tea & %a'ei o 'erere entr# 'er'etri$ -!in de r+n) &'oa&e #n %orm#!ar r%#it) '# mar,ini!e 'i# ite$ Se rea ' &it#aia *n 'are era ne'e&ar 'er'etarea trimiteri!or ierd#te n# era de!o' %re'+ent$ Bi!!> 'ontin#4 Iat) ai'i &#&) #nei e/ editor#! i zi#a *n 'are &-a %'#t trimiterea) iar ai'i dai date ri+ind 'onin#t#!) #ri'i entr# 'ir' *n 'az#! d#mnea+oa&tr$ Am dat din 'a i i-am & #&4 A N# ai nimerit) Bi!!>$ 5mi zmbi nea"#torat$ N# era o ri+e!ite %r#moa&$ Imediat 'e tnr#! a'e&ta +a 'dea *n mna #n#i denti&t) &e +a a!e,e '# o dant#r %a!& 'om !et) iar 'ine+a de !a a&i,#rri!e de &ntate +a &#%eri #n in%ar't$ I-am re&tit#it %orm#!ar#!$ A M#!#me&' entr# e%ort$ Dar 'red ' n# %o!o&ete !a nimi'$

A -oate ' mine &e rezo!+$ A Da) oate$ N# m mai mira ' ti ii '# te!e%oane!e mobi!e in#te !a #re'(e era# de"a a'o!o 'nd am ieit de !a ot$ Le-am &imit ri+iri!e 'a e nite '#ite *n%i te *n & inare) 'nd am !#at-o *n "o& e Main Street) i n# m a"#ta '# nimi' da' *mi & #neam ' &enzaia treb#ia & %ie o *n'(i #ire$ A'a&) am mn'at #!tima doz '# 'on'entrat) dei n# *mi era %oame$ Dar d# ora do#& reze'e n# o #team &tra i *n a'e&t moment era 'om !et ne'!ar 'nd +oi mai %i a ro+izionat$ Treb#ia & *! &#n e Rei!!> - am de'i& *n +reme 'e '!team '#tia '# a'id di!#at$ C(iar a&tzi - am (otrt d# 'e am ar#n'at '#tia !a ,#noi i) 'a de obi'ei) am !&at a a & '#r, *n '(i#+et mai m#!t tim ) entr# 'a a'id#! & n# 'orodeze 'ond#'te!e$ Dar !a La&(in,ton) D$C$) 'a ita!a atriei me!e #terni'e) era *n' rea de+reme dimineaa$ Am %o!o&it tim #! rma&) 'a & +d 'e zi'e Sene'a de& re tim $ .i an#me ' no# n# ne e&te dat *n +ia rea #in tim ) 'i noi *! iro&im *n rea!itate rea m#!t$ E! %o!o&ete 'om araia '# #n teza#r re,a!) 'are) da' a"#n,e !a mna #n#i ri&i itor) i &e &'#r,e a'e&t#ia rintre de,ete) *n tim 'e #n b#n admini&trator oate &'oate dobnzi zdra+ene din e!$ Era din no# #n !o' *n 'are 'artea &-a !&at ,rea *n mini!e me!e$ Am #&-o "o&) am ri+it %i/ erete!e i m-am &imit +izat$ Ca tnr) am %o&t *na!t) #terni' i &nto&$ 5na!t mai &#nt *n') am o #tere de-a dre t#! &# raomenea&') dar am de+enit #n in%irm$ Mi-am ri+it mna drea t i am *n'er'at & *mi ima,inez ' oa&e!e 'are odat &e a%!a&er *n interior#! ei &#nt de m#!t tim #trezite) #!bere *n +reo ,rmad de dee#ri medi'a!e$ Dar) din %eri'ire) ima,inaia mea n# e&te att de bo,at$ Treb#ia & m ,nde&' !a do'tor#! 6@S(ea$ Ct era de %a&'inat de 'er'etarea 'or #!#i me#< C#m a!terna# e '(i #! !#i ,roaza i ent#zia&m#!) *n +reme 'e &t#dia rime!e me!e radio,ra%ii$ A'#m) era mort to'mai din 'a#za a'e&tor radio,ra%ii) din 't &e rea$ De'i mort din 'a#za mea$ E# ,rei&em ' *i im !i'a&em *n a'ea&t '(e&ti#ne$ 5n'er'a&em tim de mai m#!te & tmni & trie&' '# de,et#! me# ine!ar *ne enit) dar '# %!e'are zi era tot mai di%i'i!$

Treb#ia & &e *ntm !e 'e+a) 'e+a 'are e 't o&ibi! & e/'!#d tran& ort#! me# *na oi) !a Stee! Man Ho& ita!$ Dei *mi era '!ar ' *n %ond era o rob!em te(ni') o *ntreba&em e mr&$ Branni,an de #n medi'$ Mi !-a indi'at e do'tor#! 6@S(ea) dar ad#,a&e '# o e/ re&ie 'a#&ti' ' e/i&t vonuri c$$$ Cnd am in&i&tat) mi-a & #& ' e &eama medi'#!#i &e +orbete de& re n#meroa&e a%a'eri taini'e i m-a a&i,#rat ' tie din &#r&e &i,#re ' n# e&te +orba doar de 'a!omnii$ Cred ' a'e&t !#'r# a %o&t (otrtor$ &n brbat care tie s pstre e secretele$ Am de'i& & ri&'$ 5ntr-#na dintre &eri!e #rmtoare) am ndit #n moment *n 'are era &in,#r *n 'abinet$ N# a %o&t ent#zia&mat de deran"#! !a o or att de trzie) dar mi-a i it de,et#! i am #t#t ra'ti' & +d '#m 'ontabi!itatea de+enea br#&' !i &it de im ortan$ A & #&4 A La a! at are 'e+a %oarte 'i#dat$ S #nei-mi 'e ai %'#t e/a't$ A -n #nde &e *ntinde de %a t &e'ret#! 'on&#!taiei medi'a!e: Iar a'#m tot#! &-a terminat$ Ne iro&im +iaa 'reznd ' +om tri +eni') & #ne Sene'a$ De a'eea %ie'are zi *n arte n# are +a!oare entr# noi7 *n !o' de a&ta) ne *ndre tm ri+irea mere# 'tre e!#ri!e *nde rtate) +iitoare) ne am,im '# %r#moa&a zi 'e +a +eni i ne %#rm a&t%e! rezent#!) 'are e&te tot#i #ni'a rea!itate$ E! &'rie ' ierderea 'ea mai im ortant *n +ia o ad#'e amnarea$$$ Am 'ontientizat '# o '!aritate rar ' to'mai a&ta %'eam$ Cartea &e *n'(i&e 'a de !a &ine) mna mea o #&e deo arte 'a de !a &ine) e# m-am ridi'at mnat de o (otrre e 'are o re&imeam !in de ener,ie) %#rioa& i +ie) m-am d#& ia te!e%on i am %ormat n#mr#! de !a biro# a! !#i Rei!!>$ Mi-a %'#t !e,t#ra o &e'retar) iar Rei!!> %ii +izibi! &#r rin& & *mi a#d +o'ea$ A D#ane: D#mneata: Att de diminea: A Ai'i e&te ora do#& reze'e) e&te rnz#!) am r& #n& re'e$ Am %o&t !a ot entr# a do#a oar de,eaba$ .i m-am ,ndit ' ar %i mai bine & &#n i & *ntreb da' e/i&t rob!eme '# trimiterea 'on'entrate!or n#triti+e$ Un moment domni !initea$

A N# din 'e ti# e#) & #&e Rei!!> moa!e) d# #n tim $ N# ti# nimi'$ A -oi +eri%i'a: -a'(et#! ar %i treb#it & a"#n, !a mine mari) a&tzi e&te "oi i *n' n# a a"#n&$ A Ne !'#t &it#aie< Dar re&# #n ' !a o a&emenea di&tan &e oate *ntm !a$ S#na de ar' br#&' &e rb#i&e 'a o ma& !i &it de ori'e o&$ De ar' a&ta n# *! ri+ea de%e!$ A 8 asemenea distan: am re etat$ N# e&te e/'!#& 'a +o'ea mea & %i !#at #n ton mai '#rnd ten&ionat$ 9eor,e) 'e tot & #i: M re%er !a a'ea&t %irm de e/ ediii &'#m ) 'are totdea#na %a'e !i+rri!e !a tim $ Ce e&te '# ea: A dat %a!iment: A rezi!iat 'ontra't#! '# ota ir!andez: Te ro,) &#nt do# zi!e de *ntrziere< .i doar n# trie&' *n Mada,a&'ar$ A Da) da$ Ca & %i# &in'er) e moment (abar n# am$ Dar da' +rei) m intere&ez$ A Da) +rea#$ A N# ar %i mai bine da' ai re+eni *n SUA: -n di&ear) a #tea & trimit #n a+ion e 'are$$$ A Ar %i bine) am ri o&tat %r & m ,nde&') dar n# ot & r&e&' ora#!$ Fuc"< mi-am zi& *n &inea mea *n a'eeai &e'#nd$ A&ta read#&e adrena!ina *n +o'ea !#i Rei!!>4 A Ce tot & #i: Am tra& adn' aer *n ie t i am zi&4 A S-a &+rit o a do#a 'rim$ Iar in& e'tor#! in+e&ti,ator m 'on&ider martor im ortant$ A Martor: D#mneata: A C#rnd) &e +a &tabi!i ' &e *na!$ Rei!!> &'oa&e #n %ornit &onor4 A Dar a&ta e&te o or'rie$ S#b ni'i o %orm n# +ei a rea *n %aa #nei in&tane 'a martor< A N# &e +a *ntm !a aa 'e+a) am zi&$ Uneori e&te &#%i'ient & *i re ei de mai m#!te ori 'e+a) entr# 'a btrn#! Rei!!> & te 'read$

A ?ir-ar & %ie) D#ane) 'e zi de ra(at< Mai *nti a roa e ' m-a a'roat *n dr#m & re biro# #n b!e&temat de (omo '# a%#ri&it#! !#i de 'amion i a'#m d#mneata *mi & #i ' eti martor *ntr-o 'rim<: A N# am +z#t nimi') n# ti# nimi'$ N# &#nt martor$ In& e'tor#! &e a,a #r i &im !# de #n %ir de ai$ Am &imit ' m *nb#eam de %#rie$ .i de %a t n# a&ta e&te rob!ema 'are m reo'# ) 9eor,e$ -rob!ema 'are m reo'# e&te !i &a 'on'entrat#!#i$ De-a&ta &#n$ A Bine) bine$ Am & m o'# $ -rea ' *i nota 'e+a) d# 'are re*n'e #4 C#m de n# ti# nimi' de& re o a do#a 'rim: ?ir-ar$$$ D#ane) & #ne-mi 'e naiba i &-a mai *ntm !at: A Ai'i) *n ora e&te #n medi'$ Ei & #n ' &e are ' #n dro,at a '#tat dro,#ri$ La La&(in,ton) !#'r#! a'e&ta %'ea arte din 'otidian i ni'i n# *i mai ,&ea !o'#! *n tiri!e ziare!or !o'a!e$ Simeam '#m intere&#! !#i Rei!!> &e to ete i entr# 'a a&ta & n# & e/tind i !a '(e&ti#nea mea) am !#&at4 .i *n 'e ri+ete drogul me#$$$ A Am zi& ' m intere&ez) D#ane) & #&e ener+at Rei!!>$ Te &#n e# imediat 'e a%!# 'e+a$ A A re%era & trimii n #na-a!ta #n a'(et) e/ re&$ A Da) 6C) & #&e e!) indi& #&$ Aa +oi %a'e$ A M#!#me&') am zi& i am *ntrer# t 'on+orbirea$ M-a %i dat '# 'a #! de erete< Am ren#nat doar ,ndin-d#m !a &tr#'t#ra de rezi&ten a 'a&ei$ La 'e m-oi %i ,ndit 'nd i-am +rt &#b na& '(e&ti#nea '# -inebroo3: La nimi') bine*ne!e&$ I&toria +ieii me!e e&te o &#''e&i#ne de momente *n 'are n# m-am ,ndit !a nimi'$ -#in d# ora #n# i "#mtate) 'nd to'mai eram '#%#ndat din !in *n ,nd#ri ne,re) &e a#zi &oneria de !a intrare$ Da' te ,ndeti ' n ieri n# a %i ariat ' a'ea&ta '(iar %#n'iona era 'e+a remar'abi!$ Ate tnd#-m & da# *n %aa #ii din no# de #n re,iment de o!iiti) entr# ' in& e'tor#! -inebroo3 a+ea '(e% & *mi #n o *ntrebare ori a!ta) am de&'(i&$ Dar era mr&$ Branni,an) bib!iote'ara$ A Cartea d#mnea+oa&tr) & #&e ea i *mi *ntin&e zmbind n !a #re'(i #n +o!#m %ormat mare) '# oze$ A Cartea mea: 6 ri+eam ned#merit$ ?a t#! ' %'ea +izite !a domi'i!i# era entr# mine 'e+a '# tot#! no#$ Am ri+it tom#!$ .egendele i miturile

2rlandei &'ria e 'o ert '# !itere in& irate din 'e!t) dea&# ra #nei %oto,ra%ii a odi#!#i de !a Connemara$ A -e 'are ai 'omandat-o$ M-am ,ndit & +i-o ad#') & #&e ea$ Am dat din 'a 4 A Dar e# am$$$ A Am #tea '!ari%i'a a&ta *n#ntr#: ?r & ate te) #r' 'e!e do# tre te i e# am !&at-o & intre$ A De'i) zi&e ea d# 'e am *n'(i& #a) 'on%orm do'#mente!or me!e) 'artea a %o&t 'omandat de d#mnea+oa&tr) i iat-o$ 8 ro,$ Mi-o #&e *n mn$ A Am 'omandat-o e#: am +r#t & m a&i,#r$ A Con%orm do'#mente!or me!e) re et ea e #n ton #or nerbdtor$ 8 '#no&' &emnt#ra) mi&ter ?itz,era!d$$$ Br#&') &e a !e' *n %a i o ti4 Treb#ie & +enii !a Ca%e Liteart(a) a&tzi !a ora ai& reze'e$ ?innan Ma'Dono,( +rea & di&'#te #r,ent '# d#mnea+oa&tr$ 6 ri+eam robabi! 'om !et 'on&ternat$ 5n &%rit) '# *n'etinea!a mea obin#it) am ri'e #t de& re 'e era +orba$ Am *ntrebat tot *n oa t4 A Cine e&te ?innan Ma'Dono,(: Mr&$ Branni,an dd# o'(ii e&te 'a $ A So!i&t#! de !a ?innan@& ?o!3) #ier ea &# rat$ Ce!ebra %ormaie %o!3) doar tii$ E! &'rie i 'nte'e!e) i aa mai de arte$ Mi-am amintit a%i#! entr# 'on'ert$ ?#&e&e &mbt$ A'#m 'in'i zi!e$ Tre'#&e o +eni'ie de at#n'i$ A .i de 'e +rea & di&'#te '# mine: Dd# din 'a ) 'a i '#m &e ate ta&e !a a'ea&t *ntrebare4 A A zi& & + & #n ' e&te +orba de& re mi&& Ceane$ 7devrul st la dispo iia tuturor- ;nc nu a fost acaparat de cineva$ 8 mare parte din el a fost re ervat i generaiilor urmtoare$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 11 M-am d#& !a Ca%e Liteart(a$ A'ea&ta e&te e/a't *n !ibrria de #nde '#m ra&em odat 'artea !#i Sene'a$ Un ma,azin mi') '# %aada +o &it &trident *n ro# a rin& i '# o +itrin *n 'are) *n %aa (ri!or enin&#!ei Din,!e) &#nt e/ #&e 'ri *n ,ae!i') 'a i (urnalul irlande a! !#i Heinri'( Boe!! *n mai m#!te !imbi$ Ua de !a intrare) de #n be" mat) &e a%! #in mai *n interior i are *n %a odea#a a'o erit '# ,re&ie bi'o!or) a!b i nea,r$ Am de&'(i& #a) 'eea 'e a ro+o'at #n &#net de '!o oe!) i o %at '# b#'!e ro'ate) 'are 'itea *n & ate!e #nei 'a&e de mar'at ma&i+e) +redni' de #n m#ze#) a ridi'at ri+irea$ I-am zmbind tre'nd e !n, ea i *ndre tnd#-m) e !n, #n erete '# ra%t#ri !ine '# re& e'tabi!e i di+er&e di'ionare a!e !imbii ,ae!i'e) & re #a 'are da 'tre ade+rata atra'ie i robabi! rin'i a!a &#r& de +enit#ri a 'a&ei) 'a%enea#a din *n' erea din & ate$ M-a *ntm inat miro&#! de 'a%ea) iar 'nd am de&'(i& i a do#a #) miro&#! de t#t#n$ Camera 'are #tea %i '# rin& dintr-o ri+ire a+ea 'te+a %ere&tre *n,#&te rin 'are !#mina tr#ndea *n interior i) *n & ate!e #nei te",(e!e din !emn *n'(i& !a '#!oare) i &e o%erea# #n#i brbat 'are #tea %i %rate!e %etei din %a o m#!ime de o&ibi!iti de a &e de&%#ra) '#m ar %i & !at#! a(are!or i 'eti!or) re ararea 'a%e!ei &a# +nzarea r"it#re!e!or$ Ni'i +orb 'a e! & e/a,ereze '#m+a '# +re#na dintre a'e&te reo'# ri4 '# brae!e *n'r#'iate) & ri"init de te",(ea) re%era & tra, dintr-o i,aret ro&t r#!at i & a&'#!te 'e *i o+e&tea #n brbat izbitor de &!ab) '# +o'e 'obort i *ntr-#n "ar,on neinte!i,ibi!$ Re&t#! ambient#!#i ori'#m n# *n'er'a & im re&ioneze rintr-#n de&i,n !in de b#n-,#&t$ Cte+a me&e din !emn de +r&t +enerabi!) a!bite de att %re'at) era# *n'on"#rate de o 'o!e'ie de &'a#ne di%erite) &im !e) #ne!e dintre e!e o'# ate de 'tre 'ine+a 'are medita dea&# ra #n#i a(ar e "#mtate ,o! ori ,#&ta *n t'ere %#m#! #nei i,ri$ .i im#! dintre a'etia era ?innan Ma'Dono,() m#zi'ian#! '# r zb#r!it) !e,at &trn& !a & ate i '# rid#ri &#mbre e '(i #! ori'#m imobi!$ A+ea *n %a o 'ea' '# 'a%ea$ -r# & m re'#noa&'$ 5n ori'e 'az) '# #n ,e&t rein#t a! minii dre te - mai e/a't) n# a %o&t

+orba de& re nimi' mai m#!t de't o z+'nire a de,et#!#i arttor -) m in+it & ia# !o'$ M-am aezat$ A Dorii 'e+a de b#t: & #&e %r +reo tentati+ de &a!#t$ -oate o 'a%ea: -r"it#re!e!e '# 'io'o!at de ai'i &#nt !e,endare$ A M#!#me&') n#$ M e/amina '# ri+irea o'(i!or !#i &erioi) 'en#ii) *n 'are &e 'itea ' +z#&er !a +iaa !or i '(e&tii mai ne !'#te$ A 5ne!e,) zi&e e! *n 'e!e din #rm i) %r & mai in&i&te) &'oa&e #n a'(et '# t#t#n entr# i,arete$ De 'te+a zi!e) *n ora &#nt o m#!ime de &trini) n# ai &e&izat a&ta: m *ntreb *n tim 'e de&%'ea a'(et#!$ A %o&t moment#! 'nd tot#!) 'are ori'#m *n'e #&e 'i#dat) a *n'e #t & *mi ar deo&ebit de &#& e't$ S#%i'ient de &#& e't entr# 'a) *ntemeiat) & *mi +eri%i' neob&er+at mod#! de a'i#ne H!# tI$ Si&tem#! me# intern r& #n&e rin H6CI) '# !imitri!e '#no&'#te) dar tot#i !inititor$ Da' a+eam de-a %a'e '# o 'a 'an) n# +a %i o "oa' entr# ei$ A 5n Din,!e &#nt ermanent &trini) am r& #n& 't mai indi%erent o&ibi!$ M#tra de o3er) 'a *n %i!me$ Doi indi+izi 'are &e te&teaz #n#! e a!t#!) e/ #nnd#-i 't mai #in ri!e +#!nerabi!e$ Ca o 'on%irmare) #a *n' erii &e izbi de erete$ Trei %ete 'am de do#ze'i de ani) '# &'#rte ,a!bene i r#'&a'#ri *n & inare) intrar '(i'otind$ A 6() ia #itai< &e de&!#i din oto #! de '#+inte) d# 'are4$$$ .i e #rm e! a zi&) tii 'e a zi&: Ceea 'e &-a etre'#t a oi a a+#t re'izia '# 'are o !am &are din bri'ea,#! '# re&ort$ ?innan Ma'Dono,( ar#n' o ri+ire %#!,ertoare barman#!#i 'are) dei n at#n'i %#&e&e *ntr#'(i are a imobi!itii) *n &e'#nda #rmtoare &e a%! *n %aa %ete!or$ C# brae!e *ntin&e) !e *m in&e e a'e&tea *na oi) *n ma,azin#! din %a) '# o +o'e !inititoare) de ba& & #nnd#-!e 'e+a 'e e# n# am *ne!e&$ Tra&e #a d# e! i de din'o!o &e mai a#zir *n' i#it#ri de rote&t) a'o erite de +o'ea de ba&) d# 'are &e !& !initea i barman#! re+eni$ Nimeni n# ar#n'a&e o ri+ire) nimeni '# e/'e ia mea$ A N# *mi !a' er&oane 'a a'e!ea) & #&e ?innan) reo'# at de i,areta !a 'are *n' mai !#'ra$ Ridi' &'#rt ri+irea i ad#, %'nd o

mi'are in&e&izabi! a 'a #!#i 'tre 'ei!a!i '!ieni din 'a%enea4 Ai'i &#ntem rintre rieteni) #tem +orbi net#!b#rai$ M-am #itat *n"#r$ De data a'ea&ta) 'i+a r& #n&er ri+irii me!e$ C(i #ri (otrte) de 'on& iratori$ Inter!o i$ 6'(i 'are n# +d) #re'(i 'are n# a#d i !imbi ,ata "#re %a!&$ Labe zdra+ene) 'are n# ar o+i & &e tran&%orme *n #mni$ .i 'ine tie 'e &e mai a%!a *n b#z#nare!e arde&ie!or i (aine!or de !#'r#< 5ntrebarea era 'e '#tam e# ai'i$ N# m-a %i *ndoit ' !a ne+oie m #team a ra de 'ei a&e) a te oameni$ A&ta n# &e di&'#ta$ 5n &i&tem#! me# &e mai a%!a &#%i'ient adrena!in-a! (a) entr# a n# !e da ni'i o an&) ori'e ar %i &'o& de rin b#z#nare$ Dar 'a%enea#a Liteart(a) da' era o 'a 'an) +a *n'eta o erioad & mai %ie o atra'ie$ De'i ni'i o rob!em) '# e/'e ia %a t#!#i ' era e/a't ,en#! de in'ident 'are m-ar %i az+r!it #r,ent *ntr-#n a+ion mi!itar ameri'an) '# dire'ia atrie$ A A #tea & ti# *n 'e re!aie &e a%! doamna Branni,an '# d#mnea+oa&tr: am *ntrebat$ ?innan ridi' din #meri4 A -rieten de %ami!ie: Con%ident: 6b&er+atoare inte!i,ent) '!ient) 'o!aboratoare: A!e,ei d#mnea+oa&tr$ Lin&e &# ra%aa entr# !i ire a (rtiei de i,arete) a oi r#! tot#! *ntr-o rea!izare remar'abi!$ Ad#,4 Meninerea *n +ia a '#!t#rii ir!andeze e&te) din 'ate) *n' o a'ti+itate e de arte &#b+er&i+$ A A&ta #tei & o tii d#mnea+oa&tr mai bine de't mine) am admi& i mi-am '#tat e &'a#n oziia o tim entr# a m a ra$ N# a mi'at nimeni dintre 'ei din "#r$ A+eam &enzaia ' toi 'ei din *n' ere tr,ea# '# #re'(ea$ S'oa&e br#&' bri'(eta) roti i,areta *ntre de,ete i o ri+i de ar' i-ar %i +enit ,re# & dea %o' o erei &a!e$ A N#me!e de Brid,et Ceane + & #ne 'e+a: *ntreb e!$ A E&te mana,era de !a Brennan@& Hote!) am r& #n& dnd a%irmati+ din 'a $ Dd# i e! din 'a ) *i +r* *n &%rit i,ara *ntre b#ze i o a rin&e &'#rt i (otrt$ A Brid,et e&te &ora mea) e/ !i' e! *n tim 'e &'otea rim#! norior de %#m$ De a'eea am +r#t & di&'#t '# d#mnea+oa&tr$

Dei nimi' din toate a'e&tea n# &-a *ntm !at) re+znd '# o'(ii minii moment#!) am &imit ' &-a modi%i'at !#mina din 'a%enea) miro&#ri!e) z,omote!e din "#r) '(i #ri!e) tot#!$ 5ntr-o '!i a di& r#t tot 'e era amenintor) 'a i '#m n# ar %i %o&t ni'iodat) i 'eea 'e am 'itit e %i,#ra !#i ?innan Ma'Dono,( n# mai era re& in,ere) 'i ,ri" ro%#nd$ A Sora d#mnea+oa&tr: am re etat) ne+enind#-mi & 'red$ 5i e/amina din ri+ire 'a t#! a rin& a! i,aretei4 A Ce tii d#mnea+oa&tr de& re 'eea 'e &-a etre'#t mari &ear !a (ote!: A Mari &ear: Mi &e 'erea & %a' !e,t#ri i & tra, 'on'!#zii) iar treaba a'ea&ta m &o!i'ita *n ,enera! m#!t mai m#!t de't & da# r& #n&#ri deo&ebit de & irit#a!e$ A a+#t !o' o 'rim$$$ am zi&$ A M re%er !a 'eea 'e n# a a r#t *n ziare$ -e a+o'at#! 'are a %o&t a&a&inat) Haro!d It&#mi - 'nd !-ai *nt!nit rima dat: Mi-am &t nit ornirea de a ridi'a din #meri$ A C# o "#mtate de or *nainte$ ?innan Ma'Dono,( dd# din 'a 'a i '#m &-ar %i ate tat !a a'e&t r& #n&4 A Haro!d It&#mi &-a *nre,i&trat !a (ote! "oi d# -amiaz) !a ora ai& reze'e$ -rim#! !#'r# e 'are !-a %'#t d# 'e Brid,et i-a dat '(ei!e 'amerei a %o&t de a-i reda nite do'#mente i de a o r#,a & !e &treze entr# e! *n &ei%#! (ote!#!#i$ -re&imeam 'e+a$ Mai re&imeam ' n# *mi +a %a'e !'ere 'e +oi a#zi *n 'ontin#are$ ?innan to'mai tr,ea '# #tere din i,aret$ A Treb#ia ea & tie mai m#!t7 %emei!e i '#riozitatea !or b!e&temat$$$ ?#m#! *i ieea din ,#r de ar' ar %i +omat$ Contin#4 Sa# oate ' #r i &im !# a %o&t ne'(ibz#it) 'ine tie$ 5n ori'e 'az) imediat 'e a rma& &in,#r) *n z 'ea!a de d# 'rim) Brid,et &'oate din &ei% do'#mente!e i !e 'itete$ ?innan n# !& ni'i o an& &'r#m#!#i & &e a'#m#!eze *n 'a t#! i,rii a rin&e) i ad#,4 De at#n'i *i e&te o '#m !it %ri') mi&ter ?itz,era!d$ S-a dat !a %#nd) &e a&'#nde de toat !#mea i *i e&te team ' *i +a ierde +iaa$ 5! ri+eam %i/ i &imeam '#m *n 'a #! me# ie&e!e de #zz!e &e rote&' ,re#) 'a o iatr de moar) *n '#tarea *mbinri!or

'ore& #nztoare$ Ima,inea %ina! *n' n# &e #tea re'#noate) dar am *ne!e& ' tot 'eea 'e & #&e&e ?innan treb#ie & &e %i *ntm !at *n tim 'e e# eram !a do'tor#! 6@S(ea) entr# a-mi ob!o"i rni!e$ A Ce %e! de do'#mente &#nt a'e!ea: A N# m-a !&at & !e 'ite&'$ A & #& doar ' treb#ie & + in+it !a ma& i & + o%er de b#t$ M ri+i tr#nztor$ .i a mai rezi& ' +ei re%#za$ N# &#na bine$ 5n&emna ' do'#mente!e a+o'at#!#i 'oninea# *ntr-ade+r deta!ii ri+ind &tr#'t#ra mea$ C# a!te '#+inte) in%ormaii 'a!i%i'ate '# 'e! mai *na!t ,rad mi!itar de &e'retizare$ A Mari d# -amiaz) 'am '# trei ore *nainte de 'rim) !a (ote! &-a *nre,i&trat #n an#me Me%% Smit($ 8a!iza !#i &e mai a%! *n' *n 'amer) e! *n&#i di& rnd de mari$ Iar *n +a!iz n# era# a!t'e+a de't nite amba!a"e i %o!ii de !a&ti' rote'toare '# #rme de #!ei entr# #n& arma$ A A&a&in#!) am & #&$ ?innan dd# a%irmati+ din 'a abia er'e tibi!$ 5n mod '!ar) 'on&idera in#ti! & mai 'omenteze #n !#'r# att de e+ident$ A De ai'i rez#!t do# !#'r#ri) & #&e e! *n !o' de 'omentari# i *n'(eie *n &'r#mier e/i&tena i,rii %#mate abia e "#mtate$ Mai *nti) e! a ti#t ' It&#mi era *n (ote!$ 5n a! doi!ea rnd) a !#at do'#mente!e din 'amera !#i It&#mi i tie de'i ' e&te +orba de& re nite 'o ii$ Da' *i #ne doar #in 'a #! !a 'ontrib#ie) *i +a & #ne ' e&te o&ibi! 'a &ora mea & aib ori,ina!e!e$ .i ' ea *n' mai zb#rd *n !ibertate$ M-a '# rin& 'a #n #+oi %ierbinte dorina de a o rote"a e Brid,et$ A %i %'#t-o da' ar %i a+#t +re#n &en& & m aez *n %aa ei i & o a r doar '# o & ad i #n &'#t$ A Treb#ie & o d#'ei #nde+a #nde & %ie *n &i,#ran) ?innan) & #&ei '# ,#ra #&'at$ A&ta e&te nimi' e !n, 'e +a #rma d# 'e a&a&in#! !#i It&#mi +a %i rin&$ Da' +a %i rin&$ A N# treb#ie & mi-o & #nei$ Dar ea +rea 'a) *nainte de a&ta) & + +ad$ A -e mine: ?'# #n ,e&t re%!e/ '# mna$ A De a'eea am +r#t & di&'#t '# d#mnea+oa&tr$ Ca & aran"m a'e&t !#'r#$

5! ri+eam '# &enzaia ' tot &n,e!e mi &-a &'#r& din 'reier$ -robabi! ' ar %i treb#it & & #n 'e+a) dar n# eram *n &tare$ Tr&net#! !o+ete %#!,ertor) z,omot#! !#i &e a#de '# *ntrziere4 aa mi &e *ntm !a mie *n 'eea 'e ri+ea *ne!e,erea 'e!or & #&e de ?innan$ Brid,et +oia & m +ad< Se *ntm !a 'e+a '# re& iraia mea &a# *mi &ri&er 'te+a &i,#rane a!e &i&tem#!#i me# interior) de& re a 'ror e/i&ten n# ti#&em n a'#m$ .i) d# 'e t#net#! &-a domo!it) am *ne!e& de 'e ent#zia&m#! era *n a'e&t 'onte/t #n &immnt ,reit$ A A&ta e&te eri'#!o&) am zi&$ A N# mai & #nei< ri o&t Ma'Dono,($ -entr# a n# !&a im re&ia ' &#%r '#m+a de mania er&e'#iei) am zi& '# r#den4 A Am &enzaia '!ar ' &#nt #rmrit$ L#'r# e 'are e! r# ' *! ,&ete %oarte (az!i#$ C(iar i 'i+a dintre 'ei a%!ai *n "#r#! no&tr# n# *i #t#r a&'#nde #n zmbet$ A 8orbe&' &erio&) ar treb#i & *mi dai do'#mente!e i & + d#'ei ra id &ora 't mai de arte de ai'i< A+eam doar o idee %oarte +a, a&# ra a 'e +oi %a'e '# do'#mente!e) *n a%ar de %a t#! ' !e +oi 'iti de !a rima n !a #!tima a,in$ Ideea ne'!ar ' &-ar #tea & re#e&' & *i 'on+in, e oamenii de de'izie ' ori,ina!e!e &-ar %i a%!at de !a a&a&inarea a+o'at#!#i *n o&e&ia mea) i a&t%e! & o &'ot din "o' e Brid,et) !#tea i& ititor *n (arabab#ra din 'a #! me#$ ?innan Ma'Dono,( &e tra&e & re mar,inea &'a#n#!#i i &e a !e' e&te ma&$ Doar #in) dar) entr# ' tot tim #! &tt#&e ea n 'a #n b#tean) mi'area r# %oarte im re&ionant$ A Mi&ter ?itz,era!d) n# ti# 't de bine o '#noatei e &ora mea) *n& n# *n'a e *ndoia! ' n# o '#noatei rea bine) ''i a!t%e! n# +-ai mai %i iro&it tim #! 'a & & #nei a&ta$ Cnd Brid,et *i #ne 'e+a *n 'a ) n# are &en& & *n'er'i & o %a'i & &e rz,ndea&'$ 5n a&t%e! de &it#aii) e&te *n &tare & %a' ori'e) '(iar i 'e!e mai im re+izibi!e !#'r#ri) %r & mai ia *n 'on&ideraie eri'o!e!e adia'ente$ E/ eriena m-a *n+at ' *n 'e o ri+ete e &ora mea & #rmez o &trate,ie &im !4 ori'e +rea ea & %a') e# %a'$ -robabi! ' !-am ri+it %oarte ned#merit4 -A+ei dre tate$ C(iar n# o '#no&' att de bine$ =mbind re&emnat) &'oa&e din b#z#nar o b#'at de (rtie *m t#rit$

A De'i ren#nm & di&'#tm de& re '(e&ti#ni im o&ibi!e i or,anizm *nt!nirea: A Ce &-ar *ntm !a da' a re%#za & +in: A Ar +eni Brid,et !a d#mnea+oa&tr$ -robabi!$ C#m+a$ L-am ri+it %i/) %r & *mi da# &eama da' mi-a dori a&ta &a# n# mi-a dori$ A Se are ' n# am de a!e&) n#: A N#) da' +rei & mai dormii !initit$ ?innan de& t#ri (rtia i mi-o #&e *n %a$ Era +arianta de b#z#nar a a%i#!#i '# 'on'ert#! %ormaiei !#i$ Mine-&ear) or'(e&tra mea 'on'erteaz !a 6@?!a(ert>@& Bar$ .tii #nde e&te: A -e Brid,e Street) am 'on%irmat$ A -ro #n & +enii a'o!o$ La ora o t$ Con'ertm n e !a #n& reze'e i "#mtate) iar *n bar n# +a %i nimeni e 'are noi & n# *! '#noatem de 'e! #in ze'e ani$ 5n moment#! *n 'are +om &'oate in&tr#mente!e) toi +or %i de"a t#rt i *n "#r +a domni (ao&#!$ 8om %i a'o erii 'nd ne +om *nde rta) nimeni dintre 'ei &trini de noi n# +a bn#i m'ar 'e &e etre'e &#b o'(ii !#i$ S#na de ar' ar %i %'#t a&ta de mai m#!te ori) 'nd a+ea e! '(e%$ Hotrrea '# 'are *i *n'(idea #n,a '# t#t#n i o b,a *ntr-#n b#z#nar arta '!ar ' e! 'on&idera di&'#ia *n'(eiat$ A Bine) +in) am zi& i m-am ridi'at$ Am !e'at$ A%i#!-%!#t#ra !-am !&at a'o!o$ Cine+a 'a mine n# are ne+oie de notie #&e e (rtie$ -e dr#m#! de *ntoar'ere) n# am +z#t ni'i #n te!e%on mobi!$ N# mai eram &# ra+e,(eat: Sa# oate indi+izii '# %a't#ri!e te!e%oni'e a&tronomi'e *i b,a&er te!e%oane!e *n b#z#nare) entr# 'a e# & n# !e mai +d: C(e&ti#nea a'ea&ta n# *mi era '!ar *n tim 'e ieeam de e D>3e Street & re 'a&) &'(imbnd de&eori dire'ia) mer,nd *n 'er') #rmnd #n itinerari# %r ni'i o noim) e ar'#r&#! 'r#ia &-ar %i de'on& irat ori'e #rmritor$ N# am de&'o erit tot#i e nimeni$ 5n& 'nd mer,eam e &trada ort#!#i &-a etre'#t 'e+a$ Ni'i n# ti# '#m & ri+e&' a&ta$ Ate tam *n %aa b#%et#!#i e/ re& o *ntrer# ere *n 'ir'#!aia a#to) %r & m %i ,rbit '# tot dinadin&#!) %iind o o'azie b#n & ri+e&' *n "#r %r a da de bn#it) entr# a #tea) de e/em !#) & identi%i' er&oane!e '# te!e%on mobi!$ Era #n !o' mai *n,#&t e trot#ar$

5n & ate!e me# &e a%!a o ere'(e mai *n +r&t) 'are &e 'erta#) entr# ' #n#! dintre ei #ita&e 'e+a) n# ti# 'e i ni'i n# m intere&a$ Ni'i #n#! din ei n# era rototi #! om#!#i &# !#) 'eea 'e entr# a!i tre'tori %'ea !o'#! re& e'ti+ mai *n,#&t de't #re'(i!e #n#i a'$ -e &trad) to'mai tre'ea *n +itez #n#! dintre a'e!e 'amioane %ri,ori%i'e mari a!e %abri'ii de re!#'rarea ete!#i 'nd am %o&t *m in& *n & ate '# o %or 'are a %o&t 't e 'e & m trimit *n %aa 'amion#!#i$ Am zi& 't e 'e$ C# doar o %ra'i#ne de &e'#nd *nainte *n'e #&em & %a' #n mi' a& !atera!) aa ') *n !o' de a rimi !o+it#ra *n !in & inare) am re'e ionat-o doar *ntr-#n #mr) 'eea 'e m-a %'#t & m '!atin) dar & rmn e trot#ar) iar 'amion#! tre'# +"ind e !n, mine$ Brbat#! &e &'#z *ntr-#n oto de '#+inte) '# o'(ii ,rote&' de !ar, de&'(ii) ima,inea #nei dezo!ri in'omen&#rabi!e$ A+ea na& bor'nat) &trbt#t de +inioare roii) #rta o 'anadian ,ri) anta!oni ie%tini i miro&ea a a%ter&(a+e de doi bani$ Cnd +r#t entr# a treia oar & e/ !i'e 't de r# *i are) ne+a&t-&a !-a !#at de bra i !-a tra& d# ea$ Un atentat: Mi &e rea aranoi' & 'red a'e&t !#'r#$ Cine & %i %o&t intere&at & m +ad mort: Urmritor#! me# ne'#no&'#t: -i) at#n'i n# tia# nimi' de& re mine$ -entr# ' eri'o!#! 'e! mai mare 'are m-ar %i ndit ar %i %o&t & m da# de ,o! *n %aa t#t#ror$ Da' am re&# #ne ' !o+it#ra m-ar %i ar#n'at *n %aa 'amion#!#i 'are tre'ea *n +itez) &enzor#! din 'ir'#it#! me# &an,#in) 'are m&oar 'on'entrarea adrena!inei *n 'or ) ar %i &e&izat 'reterea ei) 'eea 'e *n&emna ' eram *n eri'o! i %r inter+enia mea ar %i '# !at &i&tem#! e H,ata de !# tI$ 6 %ra'i#ne de &e'#nd din tim #! 'are ar %i '#r& mai *n'et ar %i %o&t &#%i'ient 'a e# & %a' #n &a!t &# raomene&' i & m 'ata #!tez *n a%ara zonei eri'#!oa&e$ C# a!te '#+inte) a %i &rit e&te 'amion$ Un & e'ta'o! 'are ar %i &trnit +!+) %r ni'i o *ndoia!$ Ni'i n# *mi ima,inez 'e *ntrebri i-ar %i in& irat in& e'tor#!#i -inebroo3$ -e de a!t arte) n# #team #ita m#tra o%er#!#i 'amion#!#i) *n %ra'i#nea de &e'#nd *n 'are !-am +z#t *n & ate!e +o!an#!#i) m ri+ea dire't) '# o'(ii mari i '# o e/ re&ie a %eei mi&terio& de *n+er#nat$

.i a %i #t#t & "#r ' a+ea #n &et (and&-%ree din a'e!ea e 'are !e oi '#m ra entr# te!e%oane!e mobi!e$ Atentat: N# a+ea &en&$ -rea ne&i,#r$ -rea !i &it de &en&$ Sa# 'ine+a voia & m de'on& ir: Dar de 'e: Iar Brid,et +oia & ne *nt!nim$ Con&tat ' #r i &im !# n# *ne!e, 'e &e etre'e$ /evoia uman de 0oc i glum nu ar fi att de mare dac nu ar avea o anumit ba natural$ 'ultivate exagerat) acestea rpesc unei personaliti toat msura i toat fora$ V$$$ W ,ste o mare diferen ntre a slbi lanul i a)l rupe complet$ Sene'a) DE TRANQUILLITATE ANIMI

CAPITOLUL 12 5n tim 'e-mi de&%'eam banda"e!e) m ,ndeam !a 6@S(ea i !a %a t#! ' ni'iodat a'e&ta n# m +a mai banda"a) a oi ,nd#! mi-a zb#rat !a rim#! banda" 'are mi &-a %'#t 'nd de+eni&em cyborg$ 6 b#'! mode&t de ti%on a!b !a de,et#! mi' a! minii dre te) dar atr# medi'i &-a# o'# at de *nde rtarea banda"#!#i) #rmrind#-! '# atta nerbdare) *n't #teai 'rede ' *n ori'e moment +a iei !a i+ea! a o ta min#ne a !#mii$ Ti%on#! a 'z#t i a a r#t nimi' a!t'e+a de't +e'(i#! me# de,et mi') 'are arta 'a de obi'ei$ Un moment) m-am tem#t ' ei ar #tea %i dezam,ii) *n& 'ei atr# brbai *n (a!ate a!be rea#) dim otri+) ent#zia&mai$ HTe r#,m) oi *ndoi de,et#! mi' a! minii &tn,i: M#!#mim) a'#m *ntinde-! iar - *! &imi '#m+a a!t%e!: N#: Min#nat< 9roza+< D#ane) eti 'e! mai mare<I De&i,#r ' &imeam de,et#! puin a!t%e!) dar #neam a&ta e &eama %a t#!#i ' zi!e de-a rnd#! %#&e&e &trn& *n%at i n# *! #t#&em mi'a$ Era norma! &enzaia ' de+eni&e 'e+a mai ,re# i 'e+a mai di%i'i! de mane+rat de't *nainte$ Da' #&t#ra #in !a *ndoire) 'e mare !#'r#) ' doar &#%eri&e o o eraie< -e o eraie ddeam +ina$ N# e 'eea 'e %'#&er din mine rin ea$ Mai trzi#) minii me!e &tn,i i &-a# %'#t nen#mrate radio,ra%ii) *n 'e!e mai di%erite oziii) *n & e'ia! a!e de,et#!#i mi') iar ti ii '# o'(e!ari i i/#ri &e a !e'a# a&# ra '!iee!or i di&'#ta# '# +o'e "oa&) m&#ra# deta!ii '# #b!er#!$ Mi &-a# %i/at &enzori !a mn i !a de,et#! mi') am %o&t #& & %a' de mii de ori a'eeai mi'are) %ie'are dintre e!e de'!annd o 'a&'ad de '#rbe trem#rtoare 'are !i'rea# e monitoare '# !#mini +erz#i ori #rme ,ra%i'e e ro!e de (rtie) !&ate de 'reioane 'a nite i'ioare de ian"en$ Eram %oarte im ortani noi) adi' de,et#! me# mi' i '# mine$ Aa a *n'e #t$ Ce+a mai trzi#) no# brbai &e a%!a# *n %aa #n#i ,eam mare i ri+ea# '#m *n *n' erea *mbr'at *n %aian din & ate!e ,eam#!#i era introd#& a! ze'e!ea dintre ei) in'ontient) banda"at 'a o m#mie) '# o ma&' entr# re& irat e %a) a+nd o m#!ime de t#b#ri 'are +enea# din brae i i'ioare) *n'on"#rat de a arate 'are i#ia#) rod#'ea# &emna!e !#minoa&e) om a# i 'are *! int#ia# de

at 'a #n 'omar de oe!$ Dei ne de& rea de &a!on#! de tratament inten&i+ ,eam#! din &ti'!) #rtam *mbr'mintea obin#it *n &!i!e de o eraii) a+eam *n'!mintea *mbr'at *n ooni izo!atori i mti rote'toare e ,#r$ Un#! dintre noi i'ni #or) dar n# #team & tim 'are era$ Ni'i n# ne-am &trd#it & *! de&'o erim) ''i 'eea 'e +edeam ne re,tea '# tot#! a!te rea'ii$ -entr# ' a+ea #n &in,#r &trmo indian - #n 'ree 'red) e !inie atern) aa ' *ntm !tor %ami!ia *i datora a'e&t#ia n#me!e - i %iind *n re&t #n metodi&t '# %ri'a !#i D#mneze#) 9abrie! L(iteBater a+ea *n e! m#!te 'ara'teri&ti'i a!e indieni!or$ 6'(i ne,ri 'a noa tea) ri+ire tr#nztoare) ie!e de n#ana !emn#!#i de &anta! i r ne,r#) e 'are *nainte de a intra *n armat *! #rta *n 'oad de 'a!) 'e! #in aa arta *n %oto,ra%ii!e +e'(i) e 'are !e a+ea '# e!$ Rmie!e e 'are i !e !&a&e %rizer#! bazei mi!itare !e #rta e & ate) omdate din be!#,) dar #n ari# ' a'#m zb#rd din no#) 'a o ie!e roie ,ata & ata'e$ Are %aa o&oa& i #n 'or entr# 'are a %o&t in+entat '#+nt#! H&# !#I - ar' %'#t & in ie t #nor e%ort#ri &# raomeneti) & *n%r#nte tort#ri *n,rozitoare i & de ea&' 'e!e mai otri+ni'e e/ eriene$ -oate ') odat) &trmoi *nde rtai de ai !#i *i er%ora# !imba i obra"ii) mn'a# 'i# er'i (a!#'ino,ene) %#ma# ierb#ri &e'rete &a# *n 'e!e din #rm de!ira# !i(nii de %oame *n m#ni &in,#rati'i) entr# a a+ea arte de %ora !#i Manito#) mare!e & irit - dar !#i 9abrie! i &e de& i'a# membre i tr# #!) i &e '#ra# +ene!e de to/ine!e &i(o,ene i de antibioti'e) de!ira *n %ina! *n mi"!o'#! a mai m#!t te(ni' i mai m#!t otenia! 'om #terizat de't &-ar *ntreb#ina !a mane+rarea #nei ra'(ete inter'ontinenta!e i a a+#t arte de %ora #n'(i#!#i Sam$ .i 'nd) *n &%rit) &-a ridi'at - de+eni&e #n &# erman$ -entr# ' &e *ntm !a&e in'redibi!#!) min#nea$ D# atr# zi!e) 9abrie! #tea & mear, &in,#r n !a !a+oar) iar d# atr# & tmni a!er,a din no#$ Mai re ede de't a!er,a&e +reodat #n om$ Ani de-a rnd#!) tre'#&em rin %aa !o'a!#!#i 6@?!a(ert>@& Bar %r & +d *n e! a!t'e+a de't o 'a& '# o oart e 'are era# i'tate in&tr#mente m#zi'a!e$ Ni'i m'ar n# +i&a&em ' +reodat am & intr# a'o!o$ A'ea arte din +iaa mea) din 'are %'ea# arte no i!e de beie) a arinea tre'#t#!#i$ Cnd am intrat tot#i) *n a'ea&t &ear de +ineri) '# #in *nainte de ora o t) eram robabi! #ni'#! +izitator 'are o %'ea '#

intenia de a n# bea ni'i m'ar o i't#r de bere i '# & erana ' &eara +a tre'e 't mai re ede o&ibi!$ 6@?!a(ert>@& Bar era *n interior mai mi' de't rea de a%ar$ -odea#a e&te doar mnt bt#t) 'e! #in aa a+eam e# im re&ia *n !#mina +a, 'are domnea !a a'ea or$ Un &t! ,ro&) din !emn) 'e &ta *n mi"!o'#! *n' erii re'#m #n &t! de &#&inere) era !in de &#& n "o& '# a%ie!e 'on'ert#!#i de a&tzi a! %ormaiei Finnan s Fol" -e m&#a *na!t n !a ie t) 'are *n'on"#ra &t! #!) era# re,tite b#t#ri entr# membrii %ormaiei i a!t#ri era# 'te+a &'a#ne *na!te de bar i '#tii '# in&tr#mente m#zi'a!e$ Am '#tat #n !o' *n & ate) 'a & n# bat !a o'(i am 'omandat !a bar o bere 9#inne&& i m-am dedi'at 'ontem !rii %oto,ra%ii!or i tiet#ri!or din ziar) 'are a'o erea# ereii n !a #!tim#! !o' !iber) ba '(iar *n #ne!e !o'#ri %iind rin&e #na e&te a!ta$ ?oto,ra%ii mari) a!e #nor +a&e mari) *nrmate *n,ri"it i '# ,eam) a!te!e era# rin&e doar *n i#neze i a'o erite '# %o!ie$ -ri+eam %oto,ra%ii!e- ortret a!e #nor ne'#no&'#i) brbai robabi! de m#!t tim de'edai) a,ini a!e #nor ziare &tr+e'(i) '# tit!#ri 'e a+ea# o !e,t#r '# Din,!e ori '# Ir!anda i din no# re'!ame a!e rod#'tor#!#i de bere 9#inne&&$ Una dintre e!e a%irma '# t# e# #uinness 2s #ood For <ou$ 6b&er+am ro'ed#ra rit#a! de #m !ere a a(are!or$ De !a robinet '#r,e '# o & #m 'en#ie 'eea 'e %r *ndoia! e&te dro,#! naiona! o%i'ia! a! Ir!andei - (ar%a) emb!ema %abri'ant#!#i de bere 9#inne&&) *m odobete) n# !i &it de temei) re+er&#! t#t#ror monede!or ir!andeze - entr# a de+eni nea,r *n a(are) mai nea,r de't 'o!a) i d# toate a arene!e de 'on&i&ten #!eio&-+&'oa&$ S #ma de '#!oare de&'(i&) a!t%e! de't !a ori'are a!t bere b#t de mine *n +rem#ri mai b#ne) are & aib !a rima +edere oare'#m 'on&i&tena & #mei de brbierit) e&te ra& '# #n rz#itor de !a&ti' *n aa %e! *n't & mai rmn doar #n re&t &#bire) 'are di& are de !a &ine) !#'r# entr# 'are ate i n 'nd de+ine !a %e! de ne,r# 'a berea de dede&#bt$ E&te im o&ibi! & &orbi rima *n,(iit#r %r & te a!e,i '# o #rm ,ri-a!b e b#za &# erioar$ Am m#!#mit 'nd mi &-a *ntin& b#t#ra ,eometri' e/a't &er+it) am !tit i m-am retra& '# ea & re bn'i!e montate de-a !#n,#! erei!or) *ntr-#n !o' a%!at *ntre &oba '# !emne i #a toa!ete!or$ Mai

era# 'te+a &'a#ne i me&e) #ine) dar ma"oritatea & e'tatori!or +or &ta *n i'ioare) de re%erin dire't !n, te",(ea#a bar#!#i$ Tre tat) *n' erea &e #m !ea$ La intrare era# doi brbai +oini'i) '# m#'(i 'a ro+erbia!ii mn#itori ai an'orei) 'are ermitea# intrarea doar a 'e!or '#no&'#i de ei ori de 'ine+a din er&ona!#! bar#!#i$ 5i *nde !inea# a'ea&t &ar'in '# o &eriozitate !inititoare7 !a %ie'are 'te+a min#te) adre&a# *ntrebri 'e!or de !a bar i abia 'nd a'etia *n'#+iina# er&oane!e *n '(e&ti#ne era# !&ate & intre$ T#ritii era# e/ ediai '# meni#nea ' a'ea&t &ear era rezer+at #n#i ,r# re&trn&$ A Dar a %o&t an#nat #n 'on'ert) rote&t #n ti &!ab) 'am de rimat) '# +o'e ,#t#ra!$ -e&te tot &#nt a%ie$ Noi am +enit *n mod & e'ia! de !a Ci!!arne>$ A 5mi are r#) in&i&t m#&'#!o&#! 'a!m$ A+em in&tr#'i#ni!e noa&tre$ A Nite in&tr#'i#ni idioate) da' m *ntrebi e mine) &tri, 'e!!a!t '# '(e% de &'anda!$ A A&'#!t) rietene) inter+eni 'e!!a!t azni') *n Din,!e e/i&t o m#!ime de 'r'i#mi$ N# +a treb#i & rmnei tre"i a'o!o) '(iar de ai +rea$ Era #n ar,#ment de'i&i+) aa rea *n o'(ii #n#i & e'tator ab&o!#t ne#tr#) '#m eram e#$ Din #r '#riozitate) 'e! #in a&ta *mi & #neam mie) oate ' era +orba i de& re %a t#! ' de "oi) de !a rnz) n# mai mn'a&em nimi') iar '(e&ti#nea a'eea din a(ar rea a %i (rnitoare i) '# toate ' *mi era '!ar ' &i&tem#! me# di,e&ti+ r#dimentar +a rea'iona ori'#m) n#mai '# ent#zia&m n#) am ,#&tat o *n,(iit#r de bere$ A %o&t att de amar) *n't mi-a# dat !a'rimi!e$ Cer#!e< A treb#it & m &t ne&' & n# &'#i $ Am ri+it ne*n'reztor '#m 'ine+a a ,o!it dintr-o &orbit#r o treime a a(ar#!#i &#) entr# 'a a oi & #n a(ar#! "o& zmbind %eri'it$ E# a+#&e&em rob!eme 'nd *n,(ii&em ne&emni%i'ati+a 'antitate de b#t#r i e/aminam 'e era *n a(ar - i a'o!o +a rmne - %r & ot *ne!e,e '#m 'ine+a era *n &tare & bea #n a(ar !in '# aa 'e+a) 'a & n# mai +orbim de mai m#!te a(are$ 5n &%rit) 'nd *n bar era o *n,(e&#ia! 'am de do# ori mai mare de't *n ,arnit#ri!e tren#!#i !o'a! din Bo&ton !a ore!e de +r%) iar z,omot#! %'#t de di&'#ii!e animate atin&e&e #n ni+e! 'e %'ea de

neima,inat a'o erirea !#i de 'tre +re#n in&tr#ment m#zi'a! %r am !i%i'are) a+# !o' mar#! ,!adiatori!or$ 5n #r!ete!e #nanime) ?innan Ma'Dono,( i m#zi'anii !#i *i 'roir dr#m a& '# a& 'tre &'a#ne!e de bar din mi"!o'#! *n' erii) e #ne!e dintre e!e eznd de"a oameni 'are inea# '# ,ri" *n oa! &a# *ntre i'ioare in&tr#mente!e m#zi'a!e$ Cnd ?innan i oamenii !#i &e a ro iar) !o'#ri!e i in&tr#mente!e %#r e!iberate ne*ntrziat) i inima,inabi!#! &e rod#&e4 &e atern# o t'ere ten&ionat) iar *n "#r#! tr# ei &e %'# !o' !iber) aa ' membrii a'e&teia #t#r & *i a'ordeze in&tr#mente!e$ 5n toat a'ea&t +nzo!ea!) ?innan m ri+i doar o &in,#r dat) %#,iti+$ Ni'i #n '!i it 'on& irati+) ni'i o *n'!inare a 'a #!#i 'are & 'on%irme ' tot#! de'#r,ea 'on%orm !an#!#i - e! &e a&i,#r doar *n tre'ere ' eram rezent$ A oi) *i !# ,(itara i ?innan@& ?o!3 *n'e # 'on'ert#!$ Era# 'in'i$ Un tinere! #&'i+) '# o'(e!ari '# rame din ni'(e! 'nta !a %!a#t) #n brbat '# o +e&t de #n +io!et i tor 'nta !a +ioar) iar #n ro'o+an '# a& e't tembe! *i %'ea de !#'r# !a o tob 'are arta 'a o tamb#rin &# radimen&ionat i %r '!o oei$ 6 %emeie eteri') b!ond 'nta *n mod &#r rinztor *n tona!itate de ba& !a #n 'ontraba& "er e!it) e 'are era# o m#!ime de abibi!d#ri 'are arta# 'a nite !a&t#ri a !i'ai e tot %e!#! de "#!it#ri$ 5n&#i ?innanU 'nta 'nd !a '(itar) 'nd !a ban"o) iar +o'ea !#i era in'redibi! de #terni') de %a t n# mai a+ea ne+oie i de am !i%i'are$ Cnta *n 'ea mai mare arte *n ,ae!i') 'e! #in aa 'redeam e#) 'are n# *ne!e,eam ni'i #n '#+nt$ A+ea e+ident '(ari&m$ 6amenii *! a'om ania#$ -entr# #re'(ea mea neobin#it) m#zi'a rea &trin) dar *n ori'e 'az era inter retat '# a&i#ne4 *ntr-o '!i de e %r#ni!e i de e r#! m#zi'ani!or i'#ra &#doarea) i'ioare!e inea# ener,i' ritm#! i '(i #ri!e inter rei!or re%!e'ta# 'on'entrarea tota!$ Sa!a %ierbea) &-ar %i #t#t zi'e) da' ar %i %o&t o &a!$ Dar *n' erea era o oa! &#b re&i#ne) *n 'are &e a'#m#!a o ener,ie &#%i'ient entr# o re+o!#ie) *n&) din %eri'ire entr# ordinea #b!i') a'ea&ta *i ,&ea #n +enti! *n m#zi' i *n 'nt$ M#!i dintre 'ei rezeni 'nta# '# +o'e tare *m re#n '# artitii) 'ei 'are n# era# reo'# ai & !i'(ideze rezer+e!e de 9#ine&& btea# din a!me *n ta't i) e m&#r 'e tim #! tre'ea) 'eea 'e %#&e&e an#nat a %i #n 'on'ert &e

am !i%i'a !a o inten&itate 'e ar %i de'!anat o a!arm %a!& !a o e+ent#a! &taie de m&#r &ei&mo!o,i' a%!at *n a ro iere de Din,!e$ 5n mod mi&terio&) 'ei rezeni) e !n, 'ntat) b#t i bt#t din a!me) re#ea# i & %#meze att de m#!t) ' aer#! din *n' ere &e tran&%orma&e *n 'e+a att de den&) *n't *n a ro ierea !m i!or rare &tr!#'ea a!b i &e mani%e&ta mai '#rnd 'a o ma& 'om a't de't 'a #n 'e+a 'e #tea %i re& irat$ De'ora-i#ni!e de e erei ra'ti' ni'i n# &e mai +edea#$ 6'(i#! me# nat#ra!) de ani de zi!e dezobin#it de aa 'e+a) *n'e # & !'rimeze i *mi tre'# rin minte ' rintre a arate!e 'are n# *mi mai %#&e&er im !antate 'a #rmare a ren#nrii !a roie't %#&e&e i #n %i!tr# 'ontra ,aze!or to/i'e *n 'i!e re& iratorii$ Con&#m#! de bere era enorm$ Cei de !a te",(ea abia mai %'ea# %a '# #m !#t#!) a(are!e !ine era# ret#rnate tot 'te do#$ Era #n mi&ter #nde di& rea toat a'ea&t bere$ A oi) #n#! de !n, mine) 'are n a'#m &e b!n,ni&e *n m#!ime) 'z# e ban' ro# !a %a i radiind ent#zia&m) !!ind '# +o'e tare 'nte'#!) &e *ntoar&e & re mine i & #&e 'e+a 'e n# am *ne!e& %ie din 'a#z ' dia!e't#! !#i era rea mani%e&t) %ie ' &e e/ rima&e ori'#m *n ,ae!i') i %'# ,e&t#! de a 'io'ni '# mine$ S #&e #n %e! de HSlontsc$elI) 'a #n toa&t$ Am %o&t att de &#r rin&) *n't am r& #n& i am b#t i e#$ A do#a *n,(iit#r n# mai rea !a %e! de e/e'rabi! 'a rima$ 5n tim 'e %'eam a&ta) mi-am dat &eama ' triam de mai bine de ze'e ani *n Ir!anda) dar entr# rima dat beam *ntr-o 'r'i#m ir!andez o bere 9#ine&&) &a# 'e! #in a&ta *n'er'am$ -e b#ze *mi iei '(iar #n &tri,t$ 5n'er'area ne+ino+at a om#!#i de a m introd#'e %ire&' *n atmo&%er) de a m inte,ra *n &o'ietatea 'are &rbtorea ai'i) m z,#d#i *n ne+ino+ia i %ire&'#! ei$ Ceea 'e triam e# ai'i &e etre'ea *ntr-o %orm &a# *n a!ta *n ori'e !o'a!itate din Ir!anda) *n& e# n# %#&e&em ni'iodat rezent$ .i e/i&ta #n moti+ entr# a&ta$ Moti+#! era ' e# eram a!t%e!) eram im ro ri# #nei +iei *n 'are a&emenea !#'r#ri "#'a# #n ro!$ Din %eri'ire) & e'ta'o!#! a 'ontin#at) a #rmat #n a!t 'nte' i brbat#! de !n, mine &e ridi' *n i'ioare$ L-am ri+it i m-am &imit 'a #n intr#&) &trin t#t#ror) de %a t) '#m i eram$ Cam e !a miez#! no ii) d# 'e &e *n'(eia&er a'ord#ri!e #!tim#!#i 'nte') *n *mb#!zea! a# a+#t !o' rime!e mi'ri de

retra,ere$ -#ini &e mai inea# e i'ioare$ Se &trn,ea# mini) a+ea# !o' bti e #mr) &e ro&tea# '# !imba *m !eti'it '#+inte de de& rire) 'are *n mod 'i#dat era# inte!i,ibi!e) i aa &e mer,ea a& '# a& 'tre ieire) din 'nd *n 'nd 'te o *mbriare) i'i i a'o!o &e '#ta & ri"in e #n #mr ori e o & eteaz de &'a#n) entr# meninerea e'(i!ibr#!#i$ 6 di%#zi#ne a oa& ei!or e 'are o #rmream *n'ordat de !a !o'#! me#) entr# mine *n ori'e moment #tnd %i '!i a !e'rii) dei n# a+eam (abar '#m$ N# era #or & a"#n,i !a #$ Cei 'are ieea# *n &trad mai *nti &e o rea# entr# a mai !+r,i '# +o'e tare) de re%erin '# oameni de 'are abia &e de& ri&er e *nde!ete) '# 'te+a min#te mai *nainte$ Cei din#ntr# &e *n,(e&#ia# & ia&) 'eea 'e n# rea & deran"eze e nimeni) de ambe!e ri a!e #ii oamenii *ntreinnd#-&e *n a'e$ Se a#zea# a%ar maini !a 'are &e ornea# motoare!e i 'are rmnea# e !o') %r a &e '!inti +re#na$ A+nd *n +edere 'on&#m#! de a!'oo! din #!time!e ore i %a t#! ' +iza+i de 6@?!a(ert>@& Bar &e ,&ea #n biro# a! #arda) tot#! mi &e rea %oarte temerar$ Era #n (ao&) aa '#m re+e&ti&e ?innan Ma'Dono,($ A'e&ta +eni *n 'e!e din #rm !a mine) *n' +izibi! *n'!zit de 'on'ert) #rmat de #n#! dintre 'ei doi m#&'#!oi de !a intrare) i *n %e!#! !#i e'onomi' *n ,e&t#ri *mi %'# &emn & mer,em) d# 'are di& r# e #a 'are da 'tre toa!ete i a#tomate!e entr# i,ri$ Mi-am r&it a(ar#! a roa e !in '# bere i i-am #rmat) e e! i e azni') !a toa!eta brbai!or$ ?innan) aa '#m ate ta '# brae!e *n'r#'iate) rea ten&ionat$ ?r & *i e&e de #n brbat *ntr-#n #!o+er a!ba&tr# '# ro#) 'are) de&'(eiat !a anta!oni i '# o'(ii *n'(ii) &ttea *n dre t#! #n#i i&oar) '# %r#ntea !i it de erete) adormit e+ident *n tim 'e &e ##ra) & #&e r,#it4 A Bine) treb#ie & mear,$ S'(imb &'#rta$ Aa am %'#t$ Am dat &'#rta mea !ar,) din materia! &inteti' im ermeabi!) dar ermind aeri&irea 'tre e/terior) a!ba&tr-'en#ie) '# bord#r a!b) re%!e'torizant !a mne'i i !a b#z#nare) entr# 'are am rimit o ie& tri'otat de mn) din !n de #n ,ri m#rdar) #ind a &omn) %#m i &#doare brbtea&') m#!t rea mi' entr# mine$ ?innan m m&#r &'e ti') *i r&'o!i #in 'e!#i!a!t r#!) i & #&e4

A 5n *nt#neri'#! a'e&ta) mer,e$ A'#m) t# eti e!) Ste+e$ Ste+e m ri+i) zmbi *m 'i#itor) i *n'e # & %a' #oare mi'ri din #meri i din b#&t) e# ri'e nd '# *ntrziere ' a'e&tea era# o *n'er'are de imitare a in#tei me!e$ Tra&e 'a #! *na oi) *m in&e #merii *n %a i br#&' !# o a!#r att de ea n) *n't am %o&t e #n't#! de a rote&ta4 HE# n# art aa<I Dar) *n !o' de a&ta) m-am ri+it *n o,!inda demn de mi!) !in de ete i a treb#it & a''e t ' *i %'ea bine treaba$ Aa artam de %a t$ Un brbat 'a #n d#!a ) 'are *n'ear' & &e dea no tier$ D#b!#ra mea !e' i ?innan e/ !i' '# +o'e "oa&4 A -entr# e+ent#a!ii ob&er+atori) am re,tit a%ar o *n&'enare '# 'i+a oameni de *n'redere$ Di&'#ii z,omotoa&e) (ao&) o mi' '(e!%nea!) '# Ste+e *n ro!#! t#$ 8a %i an,renat *ntr-#n &'(imb de '#+inte) iar de !a di&tan &e +a rea ' eti *m in& *ntr-o main 'e +a !e'a *n dire'ia Ca&t!emaine) de-a !#n,#! &trzii *n,#&te) & re In'( i ?>bo#,($ A .i noi: Dd# din 'a i de&'(i&e #a toa!etei$ -Hai< L-am #rmat$ 5n (o! &e o ri *n %aa #nei #i a%!ate +iza+i de 'ea 'are da *n bar i e 'are &'ria +izibi!4 Privat$ 7ccesul inter is$ 6 indi'aie 'are e+ident n# era +a!abi! entr# ?innan Ma'Dono,() ''i a'e&ta o de&'(i&e %r ni'i o ezitare$ 5n & ate!e ei era #n 'oridor re'e) '# ereii +o &ii *n ,ri) #nde &#b ta+an era# mai m#!te 'ontoare e!e'tri'e '# a& e't medie+a!) i '# o odea !a 'are %ie'are da! era & art *n 'e! #in do# ri$ 6 &'ar din !emn de '#!oare *n'(i&) +e'(i) d#'ea !a eta") dar ?innan de&'(i&e o a!t #) a%!at *n 'a t#! 'oridor#!#i$ A Atenie) tre te< zi&e e!$ Am intrat *ntr-#n ,an, '# a& e't de i+ni) '# ta+an bo!tit) '# erei a!bi) %r %ere&tre$ De-a !#n,#! #n#i erete era# &ti+#ite b#toaie !#mb#rii de bere) mai m#!te de't #team n#mra *n %#,) a oi am mai tre'#t e !n, o !ad '# b#t#ri !a &ti'!) '# #n ra% e e!e de ar' ar %i %o&t 'omandate i n# !e-ar mai %i 'er#t nimeni de o +eni'ie$ ?innan m 'ond#'ea rintr-#n !abirint$ Din !o' *n !o') ,an,#! &e rami%i'a) din 'nd *n 'nd treb#ia de&'(i& o # *n'#iat) dar arti&t#! %ie ' o&eda '(eia otri+it) %ie ' tia #nde era a'ea&ta a&'#n&) *n +reo ,a#r *nt#ne'at &a# &#b +reo '#tie r%#it$

5n 'e!e din #rm) am a"#n& *ntr-#n de ozit ori ate!ier$ Mo #ri) '!dri) a& iratoare de ra% era# *n,rmdite *ntr-#n 'o!) a!t#ri de 'ar'a&a #n#i %ri,ider) iar e o ma& &e a%!a motor#! de&'om #& a! a'e&t#ia$ La a do#a ri+ire am remar'at *n%iorat ' era 'ine+a ai'i) 'are *n'er'a & re are 'e+a '# &%oar i %o!ie de a!#mini#$ A Haidei) treb#ie & ne ,rbim) 'er# ?innan$ De&'(i&e&e #i!e #n#i d#!a mare) din !emn de &te"ar) a%!at *n erete) 'are n# a+ea artea din & ate) 'i a&'#ndea *n zid o # din &'nd#ri !ate i ,roa&e '# a& e't &tr+e'(i$ C# %ore re#nite) am tra& z+or#! r#,init i ,re#$ Ua &e de&'(idea *n interior) 'eea 'e era ab&o!#t ne'e&ar) entr# ' da *ntr-#n & ai# *n,#&t de do# a!me) *ntre do# 'a&e$ 5n & ate '# zid#!) *n dre t#! ie t#!#i '# 'rmizi!e) ne-am &tre'#rat !atera! n am ieit *ntr-o &trad) '(iar !a tim 4 #n mi' a#tomobi! abia &o&ea) '# !#mini!e nere,#!amentar de &!abe) i o ri e/a't att 't & #tem & ne ar#n'm e !o'#ri!e din & ate a! naibi de *n,#&te$ -!e' mai de arte '# a'eeai +itez ti(nit$ A Rmnei "o&) #ier ?innan$ Inter+enia era de ri&o&) ''i &e *n,(e&#i&e *n aa %e! *n mine) *n't mi-ar %i %o&t ,re# & m *ndre t %r & *! rne&' &erio&$ Am ieit din Din,!e & re +e&t) '# o +itez de ar' am %i a+#t !a di& oziie tot tim #! din !#me &a# de ar' o%er#! era att de beat) *n't 'ea mai mi' a''e!erare ar de+eni rea eri'#!oa&$ De'i nimi' &#& e't$ .o%er#!) #n brbat din to or) '# barb 're&'#t ana oda) n#mai beat n# era7 atent) &e a&i,#ra mere# ' n# ne #rmrea 'ine+a i din 'nd *n 'nd &'(imba '# ?innan re !i'i din 'are ded#'eam ' n# %'ea aa 'e+a entr# rima dat *n +ia$ C#!'at e b#rt e ban'(eta din & ate a #nei maini "a oneze mi'i) *n,(e&#it *n aa %e! ' +edeam doar (#&a ban'(etei i) '# 'oada o'(i#!#i) 'e! m#!t #n 'o! a! 'er#!#i no ii) '!toria d#reaz in&# ortabi! de m#!t$ ?r & %a' a e! !a mainria mea intern) *mi aminteam de&t#! de bine (arta dr#m#ri!or din Cerr> entr# a-mi & #ne ' dr#m#! e 'are 'ir'#!am #tea d#'e !a M#rrea,() 'e! m#!t !a Ba!!>da+id$ Dar) da' m !#am d# 'e &imeam) treb#ia & %i a"#n& *n Terra No+a 'nd maina o ri *n 'e!e din #rm$ .o%er#! 'obor* %r & &'oat o +orb i !& maina '# motor#! ornit$ D# 'e am ieit i e# d# ?innan) !-am +z#t e ti di& rnd *ntr-o 'a& *nt#ne'oa&) &in,#rati' *n tot ei&a"#!$

?innan &e aez !a +o!an) ate t & m #r' !n, e!) d# 'are '!toria a 'ontin#at din'o!o de dr#m#ri!e a&%a!tate) 'are) *n Ir!anda) &#nt 'on&iderate &trzi) e dr#m#ri +i'ina!e i ote'i #!#itoare) mai m#!t &a# mai #in de-a dre t#! e&te 'm ) & re #n m#nte +izibi! doar ne'!ar) 'a o #mbr #ria$ A Lo'a!itatea #nde mer,em bine*ne!e& ' n# e&te ade+rata a&'#nztoare a !#i Brid,et) e/ !i' e! *n tim 'e maina &e '(in#ia e #n #r'# entr# 'are n# %#&e&e 'on'e #t$ Ea e&te a'o!o doar *n &eara a&ta) n#mai entr# a'ea&t *nt!nire$ E a&'#nzi#! me# er&ona!) *n 'are #neori m retra, de !#me) entr# a '#,eta) entr# a m !&a rad de re&iei$$$ &a# entr# a 'om #ne noi 'nte'e$ Cteodat) ambe!e deodat$ L-am ri+it doar) netiind 'e & & #n$ Aa ' n# am & #& nimi'$ U L#mina %ar#ri!or "#'a mai de arte e &mo'#ri de iarb) ietre &tr!#'ind e mar,inea dr#m#!#i) brazde & ate *n mnt$ Motor#! &e "e!ea +redni' de 'om timire) 'a & n# mai +orbim de& re martiri#! 'e treb#ia# & *! &# orte amor-tizoare!e mainii$ A Ea a mai trit a&ta o dat) zi&e d# #n tim ?innan$ Ca o er&oan 'are tie rea m#!te$ -atri'3) &o#! ei$$$ ?'ea arte din IRA$ ?oarte &#& *n ierar(ie$ N# tim e/a't 'e a %'#t) dar *n ori'e 'az a a%!at *ntr-o zi 'e+a 'e n# ar %i treb#it & a%!e$ A %#,it rin toat ara) dar !-a# ,&it tot#i i !-a# #'i&$ A,eni britani'i$ 5nainte & *! *m #te) i-a# ermi& & +orbea&' entr# #!tima dat '# &oia !a te!e%on$ -e at#n'i) Brid,et era ,ra+id *n !#na a 'in'ea) a a+#t #!terior o 'dere ner+oa& i a ierd#t &ar'ina$ 5n do#ze'i i atr# de ore) i-a ierd#t *ntrea,a %ami!ie$ 5mi ar#n' o ri+ire !in de d#rere i ad#,4 Cred ' *ne!e,ei de 'e &e teme$ /u eu decid ct triesc$ %ar depinde de mine dac mi triesc viaa ca un brbat$ /u mi cere s duc o existen ruinoas) n obscuritate$ 'ere) mi s mi conduc eu nsumi viaa) nu doar s fiu trecut prin ea$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 13 -e #!tima arte a dr#m#!#i) ?innan a 'ond#& '# %ar#ri!e &tin&e) baznd#-&e n#mai e &im#ri!e !#i - d# '#m mi &-a r#t - i) 'e! #in *n ri+ina a'ea&ta) &-a do+edit n# rea &t n e e!e$ Dei *n &eara a&ta a %i ren#nat '# !'ere !a ori'e a'ti+are a or,ane!or me!e te(ni'e) din moti+e de &e'#ritate) a treb#it & '# !ez +ederea no't#rn$ 5ntr-#n ei&a" ne,r#-+erz#i de&'o erit) am remar'at 'te+a oi 'are i-a# *ntor& 'a ete!e & re noi) dar nimi' din 'eea 'e ar %i #t#t ad#'e a dr#m$ Tot#i) *nainte de a %a'e +reo remar') *n %aa noa&tr a a r#t 'e+a 'e ad#'ea '# o mo+i! din iatr) de %orma #n#i 'i!indr# &e'ionat e !#n,ime) 'are) *n in%raro#) era e+ident o mo+i! cald$ ?innan a rin&e &'#rt %ar#ri!e i *ndre t maina 'tre #n %e! de ad o&t din mr'ini a&t%e! *mbinat) *n't zi#a & re rezinte o a&'#nztoare de nde"de) iar noa tea bine*ne!e& !a %e!$ A 5n' o '!i ) & #&e e! d# 'e o ri motor#! i rma&e nemi'at *n & ate!e +o!an#!#i) '# ri+irea e 'i%re!e +erz#i de e bord$ A tre'#t mai m#!t de o '!i $ Min#te!e tre'ea# i 'ine+a 'are ni'iodat n# &-a a%!at *ntr-o main) *n *nt#neri') *ntr-#n #&ti# #itat de D#mneze#) noa tea n# are idee 't de !#n,i i &e ar min#te!e *n a'e&te 'ondiii$ A 5mi ot ermite & *ntreb 'e +rea & %ie a&ta: am *ntrebat *n'et) *n 'e!e din #rm$ A N# &#ntem att de &in,#ri '#m are) ri o&t mi&terio& ?innan i) %r a-i !#a o'(ii de e 'ea&#! di,ita! din bord) &'oa&e de &#b &'a#n #n a arat de 'om#ni'aii radio$ 5! de&'(i&e) re,!a +o!#m#! !a #n ni+e! &# ortabi!) a oi am rma& amndoi tr,nd '# #re'(ea !a %onet#! adormitor a! benzii de #nde &'#rte$ Br#&' &e a#zi +o'ea !im ede a #n#i brbat4 A Un#$ 6 noa te '!ar$ Re et4 #n#) o noa te '!ar$ Imediat iei *n eter o a!t +o'e) mai &onor4 A Doi$ 6 noa te '!ar$ Re et4 doi) o noa te '!ar$ 5n a'e!ai mod) am %o&t in%ormai i de Trei) -atr# i Cin'i ' noa tea era '!ar$ ?innan *n'(i&e a arat#! %r & %i r& #n& '#m+a)

&'oa&e '(ei!e mainii din bord) aa ' 'i%re!e +erz#i &e &tin&er) i de&'(i&e ortiera$ A Haidei$ Am *ne!e& ' ?irman o&ta&e oameni de-a !#n,#! dr#m#!#i %'#t de noi) '# &ar'ina de a an#na rezena #nor e+ent#a!i #rmritori) iar ora ra ort#!#i !or %#&e&e re&tabi!it) robabi! e/i&tnd mai m#!te a&emenea ore) *n aa %e! 'a & %ie in%ormat %r 'a noi & %im !o'a!izai rin emiterea #n#i im #!& radio$ Treb#ie & %i %'#t aa 'e+a de"a de mai m#!te ori$ Ne-am *ndre tat 'tre 'on&tr#'ia &emirot#nd) din iatr$ A E&te o &tn de oi modi%i'at) e/ !i' ?innan '# "#mtate de ,#r) *n tim 'e de&'(idea #a din !emn din %a$ Aa ' n# + ate tai !a rea m#!t !#/$ .i) atenie) 'oborm do# tre te$ La do# tre te mai "o& era tot *nt#neri'$ Miro&ea #terni' a oaie) !#& a ,#noi i %n #med) i a %#m$ ?innan tra&e #a d# noi) o z+ori) tra&e deo arte o dra erie ,rea i &e %'# #in !#min$ Am +z#t o bo!t "oa&) e/a't att de *na!t 't & oi &ta &#b ea *n i'ioare$ Do# de&'(izt#ri e o&t de %ere&tre *n drea ta i *n &tn,a era# a&i,#rate '# ob!oane din !emn$ -e "o& era# n#meroa&e 'o+oare i 'o+orae mari i mi'i) *n ma"oritate roa&e) #ne!e &# ra #&e$ 6 &a!tea) e ea #n &a' de dormit) a!t#ri - o !ad din !emn$ 6 &ob min#&'#! din %ier) '# #n 'o de dimen&i#ni!e antebra#!#i radia o '!d#r !'#t$ 5n artea din %#nd a bo!ii era o ma& '# trei &'a#ne *n "#r#! ei) iar e ea - #n &%eni' '# trei !#mnri$ 5n & ate!e me&ei edea Brid,et Ceane) *ntr-o ro'(ie mode&t) ,ri) '# mini!e odi(nind#-&e e #n do&ar 'en#i#$ Ne-a *ntm inat '# o min *n'ordat$ A B#n) zi&e ea abia er'e tibi!) dar bine*ne!e& ' am a#zit-o i n# mi-am #t#t a&'#nde &enzaia ' intra&em *ntr-#n trm %erme'at) &#b mntean$ N# mai ti# 'e am & #&$ N# ti# ni'i m'ar da' am & #& 'e+a$ 5n ori'e 'az) ne-am aezat !a ma& i am ri+it-o #n mi!ion de ani$ A E&te %r#mo& din artea ta ' ai +enit) D#ane) & #&e ea$ 5i ot & #ne D#ane: A Bine*ne!e&) am 'on%irmat$

N# o mai +z#&em *n *mbr'mintea e 'are o #rta a'#m$ Si!#eta *i era '# rin& de ea moa!e i &tr!#'itor) era #n materia! de '#!oarea nori!or ,rei de !oaie) 'are *i &'otea *n e+iden r#! &!bati') ro# 'a o t#% *n %!'ri$ Sin,#ra bi"#terie era #n !nior &#bire !a ,t) '# #n andati+ de %orma #nei !ebede$ 6'(ii ei r& #n&er ri+irii me!e) +erzi i adn'i 'a !a'#ri!e de m#nte) i) 'nd am 'obort ri+irea a&# ra mini!or &#biri) a'o erite de a!#nie) ea !e ridi' de e do&ar i am +z#t ' a'e&ta n# era 'en#i#) 'i ar,inti# i ' a+ea im rimat e e! &tema '# ram#ra roie-&n,erie) 'are %#&e&e odat emb!ema #nitii noa&tre$ ?r *ndoia! ' era# do'#mente ori,ina!e$ Mai ori,ina!e de't att ni'i ' &e #tea$ Am tra& adn' aer *n ie t i am &imit o timiditate de e!e+ &trn,nd#-mi 'o#! ie t#!#i 'a nite ,(eare de oe!$ Da' n# or %i %o&t im !ant#ri!e din oe!) 'are &e a%!a# ori'#m a'o!o$ A Cnd mi&ter It&#mi mi-a dat a&ta) *n'e # & o+e&tea&' Brid,et i atin&e #or do&ar#!) a & #&4 H-entr# 'az#! ' mi &-ar *ntm !a 'e+aI$ Dar a & #&-o e #n ton ,!#me) N# !-am !#at *n &erio&$ .i 'nd a %o&t #'i&$$$ am +r#t doar & ti# 'e &e *ntm !a&e '# a'e&t om) m *ne!e,i: De 'e a %o&t omort$ A .i: am *ntrebat *n'et$ A'#m tii: Ea '!tin din 'a $ A N#$ De %a t) n# ti#$ Doar ' treb#ie & %ie o !e,t#r '# toate a'e&te$$$ incredibile '(e&ti#ni a%!ate ai'i$ 5i retra&e de,ete!e de e do&ar) de ar' a'e&ta de+eni&e br#&' in'ande&'ent$ D#ane) & #ne-mi) e&te ade+rat: Ceea 'e &'rie de& re d#mneata: A N# ti# 'e e&te &'ri& a'o!o$ A C eti #n$$$ cyborg$ Am 'on%irmat4 A A&ta e&te ade+rat$ A Un &o!dat '# 'a a'iti &# raomeneti: A&ta eti: -Da$ I &e tie re& iraia$ 6'(ii i &e mrir) a roa e ' m-a %i #t#t *ne'a *n ei$ A oi) dd# '# (otrre din 'a 4 A N# ot & 'red$ 5mi are r#$ 5n %e!#! *n 'are o & #&e&e era 'e+a 'omi'$ De&i,#r ' *ntr-ade+r 'redea$ 5n de%initi+) ea *i & #&e&e !#i ?innan) *nainte de *nt!nirea noa&tr de !a 'a%enea) '#m & m te&teze$ Am o%tat i am ri+it *n "#r$ A -ot di&tr#,e 'e+a de ai'i:

?innan *mi ar#n' o ri+ire di& re#itoare) *n 'are am 'rez#t ' 'ite&' *ndoia!a4 A 8trai#!: N# ar %i o rob!em &-! *ndoii nie!) n#: A N#) am & #& i m-am ridi'at$ N# oate %i o rob!em$ Am dat "o& (aina !#at de !a Ste+e) m-am d#& !a &ob) am ridi'at +trai#! din oe! ,ro& de #n de,et i !-am a #'at de 'a t '# mna drea t$ Ni'i o rob!em$ Ninnd &trn&) re&i#nea &-a re artizat e,a! e 'ea mai mare arte a a!mei$ Am a'ti+at &i&tem#! de am !i%i'are a %orei i) dei tiam ' n# era aa) mi-am *n'(i #it ' z#mzit#! a'e&t#ia &-a a#zit i *n a%ara 'or #!#i$ D# 'are am a &at 'a t#! 'e!!a!t a! +trai#!#i *n odea) !-am rin& '# ri&t#! i'ior#!#i &tn, i am '#rbat oe!#! '# o &in,#r mi'are) dnd#-i %orma #n#i o+a! 'am &trmb) 'are *n ni'i #n 'az n# mai #tea %i %o!o&it +reodat !a %'#t#! %o'#!#i$ A Ni'i m'ar n# ai ,%it) 'on&tat Brid,et 'nd am #& e ma& obie't#! meta!i'$ Ni'i e "#mtate 't am %'#t-o e#$ A A&ta n# are ni'i o !e,t#r '# re& iraia) i-am zi& i m-am aezat e &'a#n) ar#n'nd o &'#rt ri+ire a&# ra a!mei dre te$ Era #in *nroit) dar *n re&t n# a+ea nimi'$ E&te +orba de& re e!e'tri'itate$ ?innan ridi' %o&t#! +trai i *n'er' & *i modi%i'e oare'#m no#a %orm) de&i,#r) %r an&e de re#it$ A At#n'i d#mnea+oa&tr ai ro+o'at di&tr#,eri!e din 'amera !#i It&#mi) 'on'!#ziona e!$ A Da) #rmrind#-! e a&a&in$ Am &#%!e'at mne'a drea t a 'mii 't am #t#t$ A oi) am #& bra#! e ma&) entr# 'a !a !#mina &!ab a !#mnri!or & &e +ad 'i'atri'ea 'e &e *ntindea de-a !#n,#! *ntre,ii ri interioare a bra#!#i) 'a !a in&eria '# *n'(eiet#ra minii & &e rami%i'e *n 'in'i !inii %ine) %ie'are d#'nd n !a +r%#! %ie'r#i de,et$ E&te o 'i'atri'e in'redibi! de %in) da' te ,ndeti 'e &-a %'#t rin ea$ Am 'ontin#at4 A Cei mai im ortani m#'(i ai bra#!#i dre t a# %o&t 'one'tai !a #n aa-n#mit am !i%i'ator de %or) #n %e! de re&e (idra#!i'e 'om a'te) '#m a# e/'a+atoare!e) doar ' &#nt mai mi'i i !#'reaz mai re ede$ Deoare'e oa&e!e n# ar rezi&ta #nei a&emenea %ore) e!e a# %o&t *n!o'#ite rin im !ant#ri din oe!-titan$ -entr# ' re&e!e (idra#!i'e a# %o&t &# radimen&ionate %r ro&t - de-ar %i +orba doar de e!e -) e# a #tea & o re&' #n M#mbo-"et 'are de'o!eaz$ .i n# doar att$

A -entr# D#mneze#) o ti Brid,et$ Se %eri tre&rind de mna mea) dar e/amina 'i'atri'e!e de ar' e bra#! me# ar %i %o&t &'ri& o roro'ire &#mbr$ Am rea!izat '# o '!aritate d#reroa& ') ori'e &-ar *ntm !a a'#m) ai'i) e Brid,et n# o +oi mai +edea ni'iodat$ .i n# n#mai att) +a treb#i s am gri0 'a e# & n# o mai re+d ni'iodat$ Era ob!i,aia mea & *i e/ !i') '# toat %ora de 'on+in,ere de 'are eram 'a abi!) 'e eri'o! re rezenta '#noaterea e/i&tenei &o!dai!or-'>Zor,) i ' doar o di& ariie a roa e e'(i+a!ent '# r&irea !anetei o #tea &a!+a$ -e amndoi$ -entr# ' i ?innan tia rea m#!te entr# a-i #tea 'ontin#a +iaa de n a'#m$ .i a&ta *! +a a%e'ta i mai tare) *mi era '!ar de 'nd +z#&em 'e *n&emna m#zi'a entr# e!$ A Cred ' !#'r#! 'e! mai b#n e&te & + re!atez toat o+e&tea) de !a *n'e #t#ri!e ei$ Mi-am retra& bra#!) mi-am *n'(eiat maneta 'mii i !e-am & #& de !a *n'e #t toat o+e&tea$ E&te ,re# & &tabi!eti #nde i 'nd a *n'e #t tot#!) 'e a d#&) *n !an#! de de'izii i e+enimente) !a de'izia i e+eniment#! 'are a# *n&emnat rim#! a&$ Cred ' n# ,ree&' rea m#!t da' m *ntor' n *n noiembrie 0DKD) 'nd amba&ada State!or Unite a! Ameri'ii din Te(eran a %o&t a&a!tat i 'am o &#t de ameri'ani a# %o&t !#ai o&tati'i$ Cam 'in'i !#ni mai trzi# - o&tati'ii era# 'a i n at#n'i *n mna iranieni!or - *n G1 a ri!ie 0DE2) a e#at !amentabi! o *n'er'are de a-i e!ibera rintr-o a'i#ne aero) 'nd '(iar de !a aterizare a# %o&t #'ii o t &o!dai i SUA a# %o&t b!amate de *ntrea,a !#me$ Con&e'ine!e a# %o&t di+er&e$ Una dintre #rmri!e a'e&tei #mi!ine a %o&t ' retendent#! re #b!i'an !a %#n'ia dein#t de reedinte!e Carter) Rona!d Rea,an) a a+#t o &ar'in #oar *n a!e,eri!e 'are #rma#$ A 'ti,at !a mare di&tan i) 'a #n %e! de 'ado# din artea a>ato!a(#!#i) o&tati'ii &-a# *ntor& *n SUA *n zi#a #rmtoare in&ta!rii &a!e *n %#n'ie$ 6 a!t #rmare) m#!t mai #in '#no&'#t) a %o&t ' rintre mi!itari a *n'e #t #n ro'e& de &'(imbare a mod#!#i de ,ndire$ S-a im #& ideea de a n# &e mai #rta 'am anii mi!itare am !e i di&tr#,toare i de a &e ren#na !a ameninarea '# arma atomi') a+nd#-&e *n +edere ' *n +iitor 'on%!i'te!e armate +or a+ea !o' mai m#!t '# teroritii de toate %e!#ri!e) iar a'i#ni!e de 'omando re'#m

'ea e#at din deert#! iranian +or re rezenta mai '#rnd re,#!a de't e/'e ia$ 5n a'e&t &'o ) *n +iitor +or %i ne'e&are #niti & e'ia!e$ So!dai & e'ia!i$ L# ttori indi+id#a!i de e/'e ie$ Sa# mai m#!t de att$ Rona!d Rea,an i-a re!#at atrib#ii!e *n ian#arie 0DE0 i era deo&ebit de de&'(i& !a %anta&ti'e!e ro #neri mi!itare$ -e !n, roie't#! de+enit 'e!ebr#) SDI) Strategic %eferise 2niiative) 'on%orm 'r#ia ra'(ete!e n#'!eare a,re&oare era# ani(i!ate '# t#n#ri-!a&er a%!ate *n & ai#) e! a mai a robat #n roie't de data a&ta &tri't &e'ret) #rtnd den#mirea de Steel *an i a! 'r#i &'o era rea!izarea de &# er&o!dai dotai bio-te(ni'$ So!dai a'ionai atomi' i t# #teri e/'e iona!e$ So!dai 'are #tea# &ri de e !o' zid#ri de ze'e metri *n!ime$ So!dai 'are +edea# noa tea i rin 'ea) re& ira# &#b a i ar#n'a# ,renade !a o t 3i!ometri di&tan$ Mai '!ar & #&) &o!dai 'are rin &im !a !or a ariie treb#ia# &-i #n e %#, e ti'!oii 'are !#a# o&tati'i) e ,#eri!!ero& i e atentatorii '# bombe$ Ca mine i 'a ai mei 'amarazi) '# a!te '#+inte$ Brid,et !& a!me!e e do&ar4 A Dar treb#ie 'a inter+enii!e medi'a!e & %i %o&t inima,inabi! de di%i'i!e) entr# 'a toat a'ea&t a arat#r & %ie introd#& *n 'or #ri!e +oa&tre) entr# a &e rea!iza toate a'e&te modi%i'ri) zi&e ea) '# rin& de oroare$ A %o&t +orba de o ade+rat re'on&tr#'ie$ A C(iar a&ta a i %o&t$ -entr# roie't#! Steel *an a# %o&t 'on'e #te & e'ia! o m#!ime de te(ni'i o eratorii$ C#m ar %i '(ir#r,ia mi'roin+azi+ &a# tomo,ra%ia 'om #terizat$ Se +oia red#'erea !a minim#m a n#mr#!#i i a mrimii o eraii!or ne'e&are$ ?innan rea deo&ebit de &'e ti'4 A 5mi are r#) dar tii de 'e *mi amintete a&ta: De #n &eria! T8) din 'are am #rmrit 'te+a$$$ A Brbat#! de a&e mi!ioane de do!ari) am 'on%irmat e#$ .ti#$ A Se oate$ 5n ori'e 'az) da' *mi aminte&' bine) ero#! rin'i a! di& #nea de i'ioare '# o %or am !i%i'at) #n bra dre t tot '# #teri am !i%i'ate i #n o'(i arti%i'ia!$ Ca d#mnea+oa&tr) n#: A A roa e$ Ste+e A#&tin a+ea o'(i#! arti%i'ia! *n &tn,a) e# *! am *n drea ta$ A S n# *mi & #nei ' e&te o *ntm !are<

S *i 'on%irm ' i e# eram !a %e! de #in &i,#r 'a i e!: Cnd a+eam a te ori o t ani) a'e&t &eria! T8 de+eni&e re!i,ia mea) iar ero#! &eria!#!#i - ido!#! me#$ .i e ar'#r&#! +ieii am de+enit !eit 'a e!$ Da' ni'i a&ta n# e&te &ini&tr#) at#n'i 'e e&te: A -e de o arte) e&te *ntm !are) am %'#t o anemi' *n'er'are de a rmne e trm#! e/ !i'aii!or raiona!e$ Da' roie't#! n# ar %i %o&t *ntrer# t) a %i %o&t o erat i !a o'(i#! &tn,) 'a & n# mai +orbe&' de a!te 'te+a im !ant#ri 'are n# a# mai %o&t *ntreb#inate$ -e de a!t arte$$$ ,ndii-+ ' roie't#! SDI a %o&t den#mit Star 1ars d# %i!m#! re& e'ti+$ .i roie't#!#i Steel *an i &e & #nea *n interior doar FM) de !a Six *illion %ollar *an$ Tot tim #! &e %'ea# ,!#me ri+ind 't de ie%tin 'o&ta&e om#!$ N# '#no&' 'i%re e/a'te) dar a re'iez ' #n sols7rcyborg a 'o&tat #n mi!iard de do!ari) ba '(iar mai m#!t$ -e at#n'i %i!me!e) &e tran&%orma# *n rea!itate e band r#!ant$ -oate entr# ' Rea,an %#&e&e a'tor$ .tii ' roie't#! SDI a %o&t tran& #& *n +ia e baza #nei &'ri&ori trimi&e reedinte!#i de 'tre #n 'er' de a#tori de &'ien'e-%i'-tion i de in,ineri de !a NASA) din Lo& An,e!e&: *mi ima,inez ' iniiati+a entr# roie't#! Steel *an a ornit '#m+a tot din 'er'#ri!e 'inemato,ra%iei$ 5ntr-#n ,e&t neate tat de demora!izat) ?innan *i & ri"ini 'a #! *n mna drea t$ A E&te de ne'on'e #t) & #&e e! *n'et) mai '#rnd entr# &ine *n&#i$ Un tim ri+i *n ,o!) a oi &e #it !a mine '# o ri+ire 'are trda 'e &e a&'#ndea *n & ate!e ei$ Contin#4 Dar 'e a# a %a'e toate a'e&tea '# noi: C# Din,!e: Sora mea & #ne ' +-a tot +z#t *n ora de ani de zi!e< De 'e: Ce %a'ei ai'i: .i 'ine !-a omort e a'e&t a+o'at: A Cred ' e&te +orba de o #tere &trin) 'are a a+#t *n +edere do'#mente!e e 'are a'e&ta !e a+ea) am & #& &trd#in-d#-m & de e&' #mi!ina %a t#!#i ' Brid,et ob&er+a&e tot tim #! *n'er'ri!e me!e de a ro iere$ 5n 'e m ri+ete) #r i &im !# trie&' ai'i$ Ct mai anonim) & era&em e#) dar '#m+a mi&ter It&#mi a dat de #rma mea$ A D#mnea+oa&tr trii ai'i$ -#r i &im !#$ A Da$ A C#m: Din 'e) da' ot & + *ntreb: M-am rezemat de & eteaz i am &imit mi'area bateriei n#'!eare ,re!e din artea de "o& a abdomen#!#i me#) 'are *i &'(imba&e a&t%e! oziia$

A Ca i SDI) Steel *an &-a do+edit a %i 'e+a mai m#!t de't #in %anta&ti'$ Ca & %i# mai e/a't) roie't#! a %o&t #n ee'$ A# e/i&tat rea'ii ma&i+e de re& in,ere) #nii dintre noi n# a# *n+at '#m &e #mb! '# im !ant#ri!e) m#!i a# m#rit *n tim #! o eraii!or di%i'i!e$ 5n ,r# a noa&tr - n# ti# da' a# e/i&tat i a!te ,r# e -) am %o&t ze'e '# 'are &-a !e'at !a dr#m) dintre 'are) *n 0DD0) 'nd roie't#! a %o&t o rit) 'in'i m#ri&er$ 6 +reme) tot#! a rma& *n e/ e'tati+) n 'nd reedinte!e C!inton a #& 'a t de%initi+ roie't#!#i) *n an#! 0DD;$ Am %'#t #n ,e&t '# mna) 'are &im#!a ar#n'at#! deo arte) i am ad#,at4 Soldaii)cyborg 'are mai tria# a# %o&t en&ionai$ A Pensionai: ?innan *i *nde rt de e %r#nte o ima,inar #+i de r$ A&ta e&te 'e! mai &mintit !#'r# e 'are !-am a#zit *n +iaa mea$ A&ta *n&eamn ' +-a#$$$ modificat) dar n# +-a# %o!o&it: A Ni'i m'ar o dat$ A Ni'i m'ar o dat) 'e ti# e#) !a o e!iberare de o&tati'i: Sa# *n A%,ani&tan) !a +ntoare de teroriti: A N#$ M-am a !e'at i am a #'at +trai#! e 'are *! *ndo-i&em$ 8edei) noi n# %#n'ionm 'ore't$ N# aa '#m &-a !ani%i'at$ N# *n aa %e!) *n't & oat ri&'a & ne trimit *ntr-o inter+enie$ S e'ta'o!e!e arti&ti'e) re'#m a'e&ta) &#nt #na) #n rzboi rea! e&te '# tot#! a!t'e+a$ .i) e m&#r 'e *mbtrnim) %#n'ionm tot mai ro&t$ -ri!e meta!i'e din noi rmn nemodi%i'ate) dar 'or #! din "#r#! !or *mbtrnete) &e &'(imb$ -e +remea a'eea n# &-a ,ndit &#%i'ient a&# ra a'e&t#i !#'r#$ A E&te ,roazni') o ti Brid,et$ 8erde!e din o'(ii ei &e mai *n'(i&e) a roa e ' di& r#$ ?innan m m&#r '# ri+irea$ Se &trd#ia e+ident & #n ie&e!e de #zz!e !a !o'#! !or$ A Cine ar #tea %i a'ea #tere &trin de 'are +orbeai: A N# ti#$ Ar #tea %i !#ate 'te+a *n 'on&ideraie$ A .i de #nde & %i ti#t ei 'e %e! de do'#mente d#'e '# e! It&#mi: A N# am idee$ A Dar da' te(no!o,ia-'>%or, n# %#n'ioneaz) 'e &en& are & obii a'e&te do'#mente: A -oate ' asta n# tia#$ Sa# 'red ' ei o ot %a'e mai bine$ ?innan tra&e do&ar#! & re e!) *! de&'(i&e i *! r&%oi$

A -#n *ntrebarea a!t%e!$ A'e&tea de ai'i) *n ma"oritate &#nt do'#mente '# 'e! mai *na!t ,rad de &e'retizare$ -e %ie'are a,in) att &#&) 't i "o&) &'rie Top Secret$ 7bsolut confidenial %ivulgarea poate fi pedepsit cu moartea$ -#&e mna e a,ini!e e 'are !e-am re'#no&'#t 'a %iind ri din do'#mentaia te(ni'$ A zi'e ' n# *n'a inter retri$ .i aa 'e+a d#'e *n ,eanta !#i #n a+o'at) entr# a + 'on+in,e & 'erei ,#+ern#!#i de& ,#biri: Adi') a&emenea do'#mente ot %i #ti!izate *n in&tane!e 'i+i!e ameri'ane: A S#nt 'om !et ne'#no&'tor *n a&t%e! de rob!eme) i-am & #&$ Dar n# *mi ot *n'(i #i aa 'e+a) n#$ Cred ' te-ai %a'e &an'ionabi! i da' doar ai *n'er'a & !e rezini$ A Iar It&#mi n#mai ro%an n# era *n a&t%e! de '(e&ti#ni$ R&%oi do&ar#! n !a rima a,in) #nde era *ndo&ariat o &'ri&oare '# #n ir de notie %'#te '# #n &'ri& mi') e/a,erat de ordonat$ Contin#4 Iat) ?irma Mi!!er) Ba#man) It&#mi i artenerii) San ?ran'i&'o$ S#n ro%e&iona! 'ore't$ Ar %i treb#it & tie aa 'e+a) e&te '!ar$ A -oate ' tot#i mer,e) inter+eni Brid,et$ A#zi tot %e!#! de o+eti 'i#date de& re &entine!e trib#na!e!or ameri'ane$ A E# tot#i n# 'red$ ?innan dd# din 'a '# o min ne*n'reztoare$ -e !n, a&ta) n# - rob!ema e '# tot#! a!ta$ .i an#me4 da' a'eti &trini ne'#no&'#i a# re#it & intre *n o&e&ia a'e&tor do'#mente) de 'e n# &#nt m#!#mii '# 'o ii!e e 'are !e a# din 'amera !#i It&#mi: Am &imit '#m mi &e ridi' & rn'ene!e a mirare$ Era o *ntrebare b#n$ -e 'are e# *n&#mi ar %i treb#it & mi-o #n dem#!t$ A De #nde tra,i 'on'!#zia ' n# &#nt m#!#mii '# 'e a#: *ntreb Brid,et$ A -entr# ' ei 'ontin# & 'a#te) r& #n&e ?innan$ A'eti oameni &e *n+rte&' *n 'ontin#are rin ora) '# toate ' o!iia e&te e&te tot$ N# am a%!at nimi' de& re ei) ni'i m'ar #nde *nno teaz$ .i de 'e) de e/em !#) !-a# omort e do'tor#! 6@S(ea: -entr# ' n# a %o&t #n &o ,e!o& 'e! 'are a !&at *n #rm baia a'eea de &n,e< Tra&e aer *n ie t i ad#,4 .i de 'e dra'#!#i a# intrat !a tine: A -o%tim: &tri, Brid,et$ Am *n,(iit +ino+at *n &e'$ C(e&ti#nea de+enea enibi!) dar e#$$$

A ?oto,ra%ii!e !#i -atri'3 era# !a !o'#! !or) ni'i o ,ri"$ S#nt *ntr-o a&'#nztoare &i,#r) 'ontin# ?innan adre&nd#-&e &#rorii !#i *nainte 'a e# & %i #t#t & #ne 'e+a$ Dar 'nd azi-diminea am %o&t a'o!o 'a & !e ia#) #a era & art) toat 'a&a era *ntoar& e do&) %ie'are &ertar) %ie'are ra%t$ Un ade+rat (ao&$ Cine+a a '#tat 'e+a %r & &e &in'(i&ea&' 'e !a& *n #rm$ .i ariez ' a'e&t do&ar a %o&t '#tat$ Am b,at de &eam ') in+o!#ntar) *mi o ri&em re& iraia i am re*n'e #t & re& ir$ N# %#&e&em e#$ Cnd r&i&em !o'#ina) a'ea&ta rm&e&e *n &tare ire roabi!$ S ar,erea a'ea&ta treb#ie & %i a+#t !o' noa tea tre'#t$ A -oate ' a'e!e 'o ii n# era# 'om !ete) am ro #& e# 'a e/ !i'aie) de %a t doar 'a & & #n i e# 'e+a$ A C#m arat 'o ii!e !a aa 'e+a: Am ridi'at din #meri$ A Li &ete n#merotarea: N# am idee$ A E&enia! e&te ') ori'ine ar %i) tie re'i& ' e/i&t a'e&t do&ar$ 5! *m in&e 'tre mine$ De 'e: Ce *n&eamn toate a'e&tea: Am e/aminat rima a,in) e 'are It&#mi o *ndo&aria&e entr# notie er&ona!e$ S'ria e ea %uane Fit gerald) d# 'are #rma o &,eat$ !oston$ !rian *arconi) administrator cimitir Trimite facturile pentru ngri0irea mormntului prinilor la %ingle) 2rlanda) post)restant$ De'i aa mi-a dat de #rm$ I&te a'e&t mi&ter It&#mi< Mai "o& era# 'te+a '(e&ti#ni 'are e moment n# *mi & #nea# nimi') rintre a!te!e '#+inte!e DRA96N BL66D &#b!iniate de trei ori i a+nd ad#,ate &emne de *ntrebare mari$ N# a#zi&em ni'iodat de aa 'e+a$ Am 'ontin#at '# r&%oit#! i am dat de o !i&t '# adre&e!e noa&tre) a!e t#t#ror) datat e !a *n'e #t#! ani!or @D2) 'om !etate '# n#mr#! de te!e%on$ C# e/'e ia adre&ei !#i ?orre&t D#Boi&) toate era# (a#rate i '# adnotarea mutat la adres necunoscut- 5n dre t#! !#i ?orre&t era o dat) 'am '# trei & tmni *n #rm) i o or$ Se rea ' It&#mi dd#&e de e!$ Ce *! *ntreba&e: Mi-am ro #& & *! &#n '# rima o'azie i & *! *ntreb$ Am tre'#t doar %#,iti+ e&te do'#mentaia te(ni'$ Ca & & #n aa) o '#noteam e de ro&t$ Dar 'onin#t#! do&ar#!#i n# &e !imita doar !a ea) aa '#m m ate tam e#$

A Ai'i &#nt o m#!ime de a,ini de e 'are !i &ete %orm#!a de &e'retizare$ -robabi! ' It&#mi a 'rez#t ' oate & *n'ea 'e+a '# e!e$ A .i de 'e !i &ete %orm#!a de &e'retizare: ri o&t ?innan$ A Habar n# am) oate din ne,!i"en$ Am r&%oit do'#mente!e) *n'er'nd & *ne!e, de& re 'e era +orba *n e!e$ -e a'e&tea n# !e mai +z#&em ni'iodat$ Era# memorii din anii @E2) aria! e (rtia intern %o!o&it !a roie't) aria! e &im !e %i!e a!be$ Era +orba de& re rez#!tate!e te&t#!#i de *n'r'are$ Cine+a 'riti'a introd#'erea im !ant#ri!or *naintea #nor 'er'etri am !e ri+ind &# ortabi!itatea e termen !#n,) a+ertiza a&# ra #nor #rmri #!terioare a&# ra &ntii i a ri&'#ri!or i 'erea o amnare a %azei II '# 'e! #in 'in'i ani$ Memori#! era &'ri& *n an#! 0DEE) de #n ro%e&or do'tor Nat(anie! SteBart$ Le-am e/ !i'at4 A'e&ta era 'ond#'tor#! tiini%i' 'nd am a"#n& a'o!o$ Un brbat &im ati') 'are *n' de e at#n'i n# era 'e! mai tnr$ A !e'at e moti+ de +r&t o "#mtate de an mai trzi# i) 'a & %i# &in'er) e #rm n# m-a mai intere&at 'ine entr# 'e r& #ndea$ ?innan dd# din 'a i art 'tre (rtii4 A N# a %o&t *n!t#rat e moti+ de +r&t$ Mai dai 'te+a a,ini$ 5! ,&ii a'o!o$ Aa am %'#t i !-am ,&it$ 6 'o ie a 'ererii de retra,ere a ro%e&or#!#i SteBart) i&'!it '# mna !#i4 Prin pre enta) eu) Prof$ dr$ med$ /at$aniel (efferson Ste6art) demisione din acest moment de la conducerea proiectului Stee! Man$ *otivul principal este c nu mi pot asuma rspunderea n faa contiinei mele pentru deci ia luat pe plan politic de a accelera reali area proiectului avnd n vedere pregtirea r boiului mpotriva 2ra"ului$ Te$nologiile de voltate n cadrul proiectului Stee! Man se afl) ca i pn acum) n stadiul de experiment$ 7plicarea lor la oameni) fr teste continuate pe animale i fr cercetri ample ale suportabilitii pe termen lung) este n opinia mea iresponsabil n cel mai nalt grad) c$iar inuman$ ;n acest moment nu se poate nici mcar spune cu certitudine c elurile avute n vedere sunt reali abile) ca s nu mai vorbim despre intrarea n aciune a '>bor,i!or n condiii reale de lupt$ .i aa mai de arte$ -e do# a,ini) demonta *ntre, roie't#! i do+edea ' tot 'eea 'e &e %'#&e '# noi n# treb#ia & &e *ntm !e ni'iodat) '(iar !a ni+e!#! de '#notine de at#n'i$

A A&ta e&te) am & #&$ Am r&%oit mai de arte do'#mente!e i am ,&it o m#!ime 'are roba# tot#!$ -e a'e&tea +oia It&#mi & *i 'on&tr#ia&' ro'e&#! entr# de& ,#biri$ S-a ti#t ' +om %i re"#di'iai i tot#i a# %'#t-o$ Ai'i &#nt do+ezi!e$ A Aa e&te: *ntreb ?innan$ Treb#ia & %ii trimii *n Rzboi#! din 9o!%: Am 'on%irmat$ A -#tei aria e a&ta$ Treb#ia & *! &'oatem e Saddam H#&&ein din mi"!o'#! b#n'r#!#i !#i$ ?ina!#! a oteoti' a! rzboi#!#i treb#ia & %ie o 'on%erin de re&) e o na+ orta+ion) '# Saddam *n !an#ri$ A Dar a&ta era$$$ *n'er' & *i amintea&' %a te!e i&tori'e$ Dar '#m a %o&t: Ira3#! a ata'at C#Beit#! *n a#,#&t 0DD2) n#: .i) !a mi"!o'#! !#nii ian#arie) a# *n'e #t ata'#ri!e a!iai!or$ A Ser+i'ii!e &e'rete tia#) '# 'e! #in o "#mtate de an *nainte) ' #n 'on%!i't '# Ira3#! era ine+itabi!$ At#n'i &-a !#at i de'izia de a-i introd#'e *n !# t e 'ei de !a Steel *an$ -n at#n'i) a+eam doar im !ant#ri re!ati+ mi'i - #n am !i%i'ator de %or *n antebra) di+eri &enzori) toate %iind !#'r#ri 'are &e #tea# rezo!+a '# a"#tor#! #nei baterii &im !e e 'ent#r i '# #n te'r montat *n abdomen$ C(e&tii 'are #!terior &e #tea# *nde rta$ Dar) de azi e mine) &-a tre'#t !a o eraii mari$ De+iza era4 re ede) re ede< Abia a+eam tim entr# a ne +inde'a o o eraie i a ne antrena '# im !ant#!) ' &e i e%e't#a o eraia #rmtoare$ 6'# area C#Beit#!#i a %o&t moment#! *n 'are ni &-a & #& 'e &e *ntm !a$ C treb#ia & %im ar#n'ai *n ,roa a '# !ei$ N# +-ai *ntrebat at#n'i '#m de 'ea mai mare #tere a !#mii a a+#t ne+oie de e&te 'in'i !#ni entr# a tran& orta 'te+a tan'#ri *n deert) #n teren idea! entr# o de%i!are: S-a tot tra& de tim 't &-a #t#t) atta +reme 't a e/i&tat & erana ' +om a'iona noi$ Cnd) e !a Cr'i#n) &-a# !m#rit ' noi n# o #team %a'e) a %o&t &'o& din &ertar !an#! B$ De a'eea &-a# m#!#mit doar '# e!iberarea C#Beit#!#i$ Rea'ia 'e!or doi a %o&t de a tra,e &im#!tan aer *n ie t) 'a & zi'em aa) o in& iraie %rea&'$ A E&te mon&tr#o&) de'!ar Brid,et$ Mon&tr#o& din artea !or) dar i d#mneata$$$ D#ane< C#m de ai #t#t & *i !ai & %a' 'e+a att de *n,rozitor:

Am r& #n& &im !#4 A Am +r#t & *mi &er+e&' ara$ ?innan dd# din 'a *n &emn ' e! ar #tea & *ne!ea, a&ta$ -oate '(iar *ne!e,ea$ Se a !e' *n %a) tra&e din no# do&ar#! & re e! i *n'e # & *! r&%oia&' *n tim 'e Brid,et n# m mai &' a din ri+irea o'(i!or ei adn'i i +erzi$ A Un !#'r# n# *! *ne!e,) zi&e ?innan$ De 'e d#mnea+oa&tr: C#m de ai a"#n& a'o!o: Bn#ie&' ' !a #n a&emenea roie't &e'ret n# e&te #z#a! & &e atrne o %i a o&t#!#i !a a%iie-r#! 'azrmii$ Am '!tinat ab&ent 'a #!4 A Am %o&t &e!e'tai e an#mite 'riterii$ Starea &ntii) #n an#mit ni+e! de %itne&& i 'a a'itatea de a er%orma) an#mii %a'tori ri+ind e&#t#! i a!te 'te+a 'ondiii medi'a!e) e 'are n# !e-am ri'e #t ni'iodat$ -e !n, a'ea&ta) treb#ia & n# ai ni'i #n %e! de ob!i,aii i & n# ai r#de$ ?r &oii) %r %ami!ii$ A Se oate & n# %i e/i&tat rea m#!t 'andidai 'are & %i *nde !init toate 'ondiii!e: A A&ta n# ti#$ ?innan 'ontin# & r&%oia&' a,ini!e) n dd# de #n te/t im rimat de 'om #ter) #n#! dintre a'e!ea +e'(i) ti rit e (rtie '# d#n,i +erzi i a!be) '# ma"#&'#!e ob!i'e) er%orat e &tn,a i e drea ta$ A S #neai ' FM era re&'#rtarea %o!o&it entr# roie't: *mi *ntin&e do&ar#! i ad#,4 Ia #itai-+ ai'i$ M-am de& rin& din +ra" i din tot %e!#! de +i&#ri irea!e i am de& t#rit (rtia$ Era #n tabe!$ DATABASE4 MARINE C6R-S &'ria *n 'a #! a,inii) #nde mai era o dat i o *n&emnare4 -R6CEDURE4 SELECT - FM$ Li&ta '# rindea n#me) *n tota! GK) a! me# %iind e !o'#! doi$ D# %ie'are n#me era tre'#t ,rad#! i #nitatea) #rmnd 'e+a 'e otri+it !e,endei &e '(ema MEDICAL C6N9RUENCE) #n n#mr '# trei ze'ima!e d# +ir,#! - !a mine era 6)DEE - *n %#n'ie de 'are) d# '#m am ob&er+at) era %'#t !i&ta$ -rea a %i ,rad#! de 'om atibi!itate medi'a! entr# roie't#! Steel *an$ La &%rit#! %ie'r#i rnd era #n ir de &emne min#&) *ntrer# t din !o' *n !o' de 'te o 'i%r$ Am &t#diat rnd#! %ronta! a! tabe!#!#i$ A'o!o &'ria RELATI8E) &#b 'are era# #rmtoare!e !itere4 LI) CH)

-A) BS) 9-) 6T$ 5n 'az#! me#) &#b -A era ti rit 'i%ra G$ La rnd#! !#i) a'e&t n#mr - de %a t) %ie'are n#mr de d# rime!e *nre,i&trri a!e !i&tei) e/i&tnd *n tota! trei dintre e!e - era *n'er'#it '# 'reion#! roa S#b a'e&ta) o not &'ri& de mn4 Reglementai asta$ .i o &emnt#r e 'are am re'#no&'#t-o imediat$ Am ezitat & ron#n n#me!e a'e!#i om$ Ai'i de+ine de&t#! de intere&ant$ -entr# moment) & & #nem doar att4 e&te #terni'$ Ser+i'i#! &e'ret %a'e 'e & #ne e!$ -reedinte!e *! a&'#!t$ M#!i oameni !ea' de !a remi&a ' e! +a %i odat &#''e&or#! reedinte!#i$ S %i arti'i at a'e&t om *n mod de'i&i+ !a roie't#! Steel *an: A&ta n# o tiam$ A Ce *n&eamn a&ta: am *ntrebata ?innan art '# de,et#! !itere!e re& e'ti+e4 A LI - 1ife) &oie$ CH - '$ildren) 'o ii$ M-a '# rin& o & aim att de ro%#nd) *n't *n rima '!i am 'rez#t ' &enzaia ro+enea din adn'#! abdomen#!#i me#) de !a o baterie n#'!ear 'e &e de&'r'a&e4))-A - Parents) rini$ D#mneze#!e<<<I Am ri+it data *n' o dat$ Mi &-a %'#t r#$ N# putea %i ade+rat$$$ A SELECT - FM) & #&e ?innan$ Cred ' e&te e+a!#area) adi' 'ine e&te 'om atibi! din #n't de +edere medi'a! entr# roie't#! Steel *an) n#: A Da) &#nt toi a'o!o$ .i) aa '#m &o'oti&e MEDICAL C6N9RUENCE) era o 'i%r a naibii de robatorie4 'ei 'in'i cyborgi a%!ai *n' *n +ia o'# a# i rime!e 'in'i !o'#ri din !i&t$ Brbaii 'are m#ri&er *n '#r&#! an#!#i 0DD2 entr# ' n# rezi&ta&er inter+enii!or medi'a!e di%i'i!e &a# a! 'ror or,ani&m re& in&e&e im !ant#ri!e o'# a# !o'#ri!e #rmtoare *n !i&t$ A Care: *ntreb ?innan$ I-am artat n#me!e$ .i tot at#n'i am +z#t '# ade+rat 'e era a'o!o$ A A'ea&t +a!oare medi'a! %a'e #n &a!t d# rime!e atr# oziii$ Doar !a rimii) +a!oarea e&te mai mare de 6)DE) !a toi 'ei!a!i +a!oarea e&te 6)D1 ori mai #in$ Dintre a'eia a# %o&t a''e tai n#mai 'ei %r %ami!ie$ Dar !a noi &e are$$$ Am artat 'tre data de e

do'#ment i am 'ontin#at4 6 & tmn mai trzi# a m#rit mama) de in%ar't &-a & #&$ Ea tria dem#!t de& rit de mine i de tata) noi am rimit doar +e&tea i tata a treb#it & &e o'# e de *nmormntarea ei$ D# ze'e zi!e a m#rit i e!) *n tim #! #n#i in'endi# !a #n (ote! -era om ier$ Am indi'at rim#! rnd$ 9abrie! L(iteBater$ A Toat %ami!ia !#i a %o&t omort *n tim #! #nei r%#ie!i *ntre dea!eri de dro,#ri ri+a!i) &-a & #&$ Am artat 'tre rnd#! atr#) M#an 9omez$ La r#bri'a -A a rea #n I$ Am ad#,at4 .i e! o+e&tea odat ' !-a mirat moartea &#bit a tat!#i &#$ ?#&e&e *n' +i,#ro&) &e inea tot tim #! de %emei i *ntr-o diminea rm&e&e mort *n at$ Cnd &-a *ntm !at a&ta) n# ti#$ A A&a&inate din ordin#! ,#+ern#!#i: dd# ?innan e/ re&ie '#+inte!or 'e n# +oia# & ia& de e b#ze!e me!e$ A+ea# ne+oie att de mare de a'eti 'andidai) *n't !e-a# *n!t#rat r#de!e 'are de+eni&er &tn"enitoare: *i *n&oi e/ iraia '# #n #ierat ne !'#t i ad#,4 Da' e&te aa) at#n'i #terea 'are #mb! e ai'i d# a'e&te do'#mente n# e&te #na &trin) ne'#no&'#t$ S#nt oamenii d#mnea+oa&tr) mi&ter ?itz,era!d< Am dat ne,ati+ din 'a $ -N# e&te o&ibi!< M (o!bam !a *n'er'#irea roie a a'e&tor !a idare '#+inte &'ri&e %#,iti+ de mn i ate tam & *mi +in o idee 'are & oat e/ !i'a a!t%e! toate a'e&tea$ =adarni'$ ?innan t'ea$ La %e! Brid,et$ Br#&') mi-a tre'#t rin 'a 'e treb#ia & %a'$ Am *m t#rit (rtia de'o!orat) &'ri& !a 'om #ter i am *n'(i& do&ar#!$ A 6ri'e ar %i) &#ntei *n eri'o!) am & #& ri+ind#-i$ Cred ' !#'r#! 'e! mai b#n ar %i & ia# e# a'e&te do'#mente) *n tim 'e +oi$$$ A Ni'i +orb) ri o&t ener,i' Brid,et) 'are &m#!&e do&ar#! '# o mi'are e 't de ra id) e att de (otrt i *! &trn&e rote'tor !a ie t$ A&ta e&te a&i,#rarea mea de +ia) 'ontin# ea '# o'(ii *n !a'rimi$ Am 'on&tatat) '# &#r rindere) ' ni'i &# er #teri!e n# #tea# %a'e nimi' *n %aa !a'rimi!or #nei %emei$ Am *ne!e& deodat 'e +oi&e & & #n ?innan *n ri+ina 'om ortament#!#i %a de &ora !#i$ Am *n'er'at tot#i4

A N# e&te a&i,#rarea d#mita!e de +ia) e&te 'ondamnarea !a moarte$ A Mi&ter It&#mi mi-a *n'redinat mie a'e&te do'#mente) in&i&t ea '# o ne&o'otin #r %eminin$ Att tim 't !e am) n# mi &e oate *ntm !a nimi'$ A 5n a%ar de 'az#! ' +ei %i #'i&) aa '#m &-a *ntm !at i '# mi&ter It&#mi$ C!tin din 'a $ A M +oi ,ndi !a 'e+a$ A Te +ei ,ndi !a 'e+a: Sin,#ra d#mita!e an& e&te 'a ei & 'read ' n# ai a+#t ni'iodat do'#mente!e$ 6ri'ine ar %i ei A N# e&te +orba doar de mine) r& #n&e !a %e! de *n' nat i iraiona!$ E&te o rob!em) dar o +om rezo!+a$ ?innan *mi ar#n' o ri+ire e de o arte re&emnat) e de a!t arte am#zat$ Ca #! !#i a+# o mi'are abia er'e tibi!) *ntr-#n ,e&t 'e #tea & aib &emni%i'aia4 H.sai)o aaI$ Ce a %i #t#t & %a': S &m#!, '# %ora do&ar#!: N# ar %i %o&t ni'i o rob!em din #n't#! de +edere a! ra ort#!#i de %ore$ Da' !#am *n 'on&ideraie %ora) a %i #t#t & &m#!, o main e "#mtate &tri+it i dintr-o re& entr# t#rtit maini &a# & *i &m#!, (rana #n#i #r& ,rizz!>$ Dar *n %aa a'e&tor o'(i) a a'e&tei ri+iri) *n %aa ,in,iei de zn a % t#rii ei) n# o #team %a'e$ A Bine$ Cred ' *ntr-ade+r m-am rb#it #in *n mine i am a''e tat4 ?ie '#m +rei d#mneata$ ?innan ri+i re+enitor 'ea&#! de b#z#nar$ A A &o&it tim #!$ Co!in ar treb#i & %ie de"a ai'i$ Mi &e adre& a oi mie4 E! + +a d#'e *na oi !a Din,!e$ C# a'e&te '#+inte) &e ridi' i &e d#&e !a # entr# a ar#n'a o ri+ire *n noa te$ Brid,et ate t *n t'ere n 'nd %rate!e ei di& r# din'o!o de dra erie) a oi & #&e deodat) '# +o'e rein#t4 A Totdea#na m-am mirat de 'e &e *ntm ! '# d#mneata$ -entr# ' d#mneata tot tim #! doar te-ai #itat$ M-am ,ndit ') !a %e!#! *n 'are ari) e&te im o&ibi! & %ii att de &%io&$ Adi') e ori'are brbat 'are a *n'er'at 'e+a '# mine) !-am re%#zat$ Dar d#mneata m-ai %'#t '#rioa&$ -ri+i do&ar#! '# i&toria +ieii me!e i ad#,4 Dar aa 'e+a n# mi-ar %i tre'#t rin 'a $

Cred ' m-am *nroit 'a o tomat 'nd ea a terminat de +orbit$ 5mi era im o&ibi! & ri o&tez '#m+a$ A roa e m-am b#'#rat ' *n a'ea '!i &e a#zi de a%ar o main i imediat a r# ?innan *n&oit de #n tnr '# a& e't ,reoi) '# o a'nee #rt e %a i m an#n ' era tim #! & !e'$ Aa *mi +a rmne ea *n amintire4 eznd a'o!o) '# do&ar#! ar,inti# *n oa!) '# '(i #! *n+ iat de r#! ro#) #itnd#-&e d# mine '# o ri+ire 'e rea & re,rete o'azii!e ierd#te$ *oartea face s dispar tot ceea ce este durere$ ,a este sfritul durerii i dincolo de ea suferina noastr nu ptrunde$ ,a ne readuce n aceeai stare de linite de dinainte de a ne fi nscut$ Sene'a) AD MARCIAM

CAPITOLUL 14 8rea# & *mi aminte&' de 'ei mori$ Cred ' e&te !o'#!$ Mi-! aminte&' e 8ernon EdBard&$ Arta 'a #n %rate mai mare i mai #rt a! !#i Ri'(ard 9ere) 'are re#ea & a ar bronzat i *n +reme de n ra&ni' iarn$ De obi'ei) era t#n& att de &'#rt) *n't era o rob!em & *i determini '#!oarea r#!#i$ .aten) 'a & %i# e/a't$ A+ea #n &#%!et de b#!dozer) era *n &tare & 'a!'e *n i'ioare &entimente!e #nei d#zini de oameni i & &e &imt i min#nat *n a'e!ai tim $ -robabi! '(i'(ia !#i era & n# ermit nimn#i & & #n 'e a+ea de & #&$ =i i noa te) e! era full po6er !a 'e! mai *na!t ni+e!) ermanent +ibrnd de *n'ordare) ar %i #t#t &ri !a 'ine+a da' &ttea mai m#!t !n, e!$ .i ermanent aria$ Era ob&edat de ideea de a aria$ La %ie'are o eraie) #nea ari# '# 'ine+a ' n# +a &# ra+ie#i i n# &e !&a %i/at e ma&a de o eraie n n# *nd# !e'a m'ar o &or din &a! & obie'teze$ 5i mai a#d *n' +o'ea 'are) *n a'e!e momente) a+ea *n ea 'e+a dintr-#n %er&tr# 'ir'#!ar4)$Haidei) z#< Treb#ie & a+ei tot#i *n'redere *n ri'e erea d#mnea+oa&tr< E# treb#ie & ri&' & m !a& tiat de d#mnea+oa&tr) iar d#mnea+oa&tr n# ri&'ai ni'i 'i+a do!ari:I 5n '#r&#! an#!#i 0DD2) a ierd#t *n'et#! '# *n'et#! do# mii de do!ari) *n& 'red ' *i 'on&idera 'a #n %e! de a&i,#rare a noro'#!#i !#i$ Era ,en#! 'are im !ora zeii4 !e ad#'ea o "ert%$ 5n tim #! #nei inter+enii '(ir#r,i'a!e) 'nd i &e im !anta #n *ntritor de &'(e!et !a i'ioare) a 'ti,at *n &%rit ari#!$ A intrat *n 'o!a & i a m#rit %r & *i mai %i re' tat '#notina$ Mi-! mai aminte&' e 'amarad#! me# Li!!iam ?reeman$ Era #n biat a! naibii de arto&) a'e&t !#'r# m-a im re&ionat rima dat$ 5na!t) '# i'ioare !#n,i) & rinter de '!a& mondia! i) bine*ne!e&) "#'tor ta!entat de ba&eba!!$ -ie!ea !#i a+ea a'eeai n#an nea,r meta!i' e&te tot) +-o & #n entr# ' am a+#t nen#mrate o'azii de a-! admira *n toat & !endoarea !#i$ -n termina e! & &e dea '# #!ei#ri d# d# i & &e *mbra'e) 'ei!a!i a roa e ' de"a &e m#rdri&er din no#$ A iei *n ora '# e! era ,roza+ entr# ro ria mndrie) mai a!e& ' &e 'on&idera e! *n&#i arto& i era obin#it 'a %emei!e & *! ri+ea&' *n 'on&e'in$ 5n re&t) n#mai armant n# era$ -#rta o m#&ta

'are *i ddea #n aer a%#ri&it de aro,ant i #tea & m#&tre e 'ine+a '# o r'ea! nemi!oa&$ Cnd & #nea 'e+a) o & #nea de ar' era indi,nat) '(iar da' *! *ntrebai doar 't era 'ea&#!$ A %o&t rim#! om 'are en#na n#mr#! n *ntr-#n mod ' te *ntrebai e #rm de 'e) %ir-ar & %ie) #ni+er&#! treb#ia & %ie a&t%e! 'reat) *n't entr# 'e+a att de &im !# 'a ra ort#! dintre erimetr#! i diametr#! 'er'#!#i &e %o!o&ea 'e+a att de 'om !i'at 'a #n n#mr iraiona!$ ?a de e!) e# eram #n edant$ L&a *n #rma !#i e&te tot #n,(ii tiate de !a i'ioare) %ire de r rma&e de !a ie tnat) iar '(i!oii) ro&oa e!e #de i '#tii!e ,oa!e de b#r,(eri) d# e! n# *i ,&ea# !o'#! de't e ode!e$ N# !e a+ea ni'i '# 'itit#!) entr# a %a'e aa 'e+a treb#ia a roa e & *! amenini '# arma$ -ro+enea dintr-#n ora minier7 mama *i m#ri&e tim #ri# de 'an'er #!monar) iar tat! %#&e&e omort de ,aze!e de min$ De'i bine) +a 'iti a'e&te 'ri da' *i era# ne'e&are entr# a n# mai %i ob!i,at & re+in *n a'e! ora b!e&temat$ N-a %o&t ne+oit & re+in a'o!o ni'iodat$ A m#rit 'nd i &-a im !antat bateria n#'!ear i a %o&t *nmormntat *n 'imitir#! marinei$ ?r baterie$ Mi-ad#' aminte de 'amarad#! me# Mordan Bez(ani) inta bat"o'#rii noa&tre 'o!e'ti+e) entr# ' era rea timid entr# a a,a o %emeie$ Cred ' a de+enit &o!dat n#mai *n & erana ' #ni%orma *! +a a"#ta & *i ,&ea&' o rieten$ Din 'te &e tia) *n !i'e# a a+#t #n tim o !e,t#r '# o %at) 'eea 'e e! 'on&idera a %i #n !#'r# &erio&$ .i ni'i n# rea !#a arte !a tren,-rii!e noa&tre$ 8enea #neori *m re#n '# noi) dar de re,#! rmnea !i it de bar) ri+ind '# o'(ii !#i ' r#i) a oi *n berea ,!b#ie i di!#at &er+it !a ma"oritatea 'r'i#mi!or) #n brbat *ndrtni') ter&) '# r#! 'i#%#!it) e! *n&#i 'on&idernd#-&e rea re& in,tor 'a & in a&#! '# noi *n '#r&a entr# %r#moa&e!e &erii$ .i robabi! ' a+ea dre tate$ Ura & %ie timid) dar n# %'ea ni'i #n e%ort 'a & &'(imbe 'e+a$ Cred ' era 'am !ene$ Cnd n# era *m iedi'at de 'e+a & o %a') mn'a dire't din 'on&er+) %r & o mai %i *n'!zit &a# & o %i re,tit '#m+a) i era *n &tare & %a' a&ta zi!e de-a rnd#! i & &trn, &#b at 'on&er+e!e ,oa!e) deoare'e entr# e! '(iar i di&tana n !a 'ontainer#! '# ,#noi rea ne&%rit$ Cteodat) ne %'ea ortrete no# &a# medi'i!or) dar de 'e!e mai m#!te ori %'ea &'(ie a!e &ri!or

'are &e 'ioro+ia# e %irimit#ri de ine *n '#rtea interioar a '!ini'ii) !a a&ta &e ri'e ea$ De&ene!e &a!e '# &ri #tea# %i ti rite *n man#a!e!e 'o!are) aa '#m era# e!e) &a# #tea# %i rezentate i !a /ational #eograp$ic) din artea mea$ Ar %i #t#t & ia& 'e+a din e!) a!t'e+a de't a# %'#t ei din e! - 'red e#$ -e ar'#r&#! antrenamente!or) &-a *mbo!n+it$ La *n'e #t) &-a 'on&iderat a %i o &im ! r'ea! i a rma& 'te+a zi!e !a at$ Dar n# era r'ea!$ Era o 'on,e&tie 'are a+ea !e,t#r '# im !ant#ri!e$ ?ebra a 're&'#t) tot#i medi'ii n# a# #t#t &tabi!i 'e o ro+o'a i #nde era %o'ar#!$ A %o&t in#t &#b ob&er+aie) dar %ebra 'ontin#a & 'rea&'$ A %o&t d#& !a tratament inten&i+) &-a om at *n ei tot 'e o%erea '(imia medi'a!) *n& %ebra 'retea i 'retea) iar *ntr-o diminea !-a #'i&$ 5mi aminte&' i de 'amarad#! me# Ste (en M>er&) e 'are *! intere&a# doar do# !#'r#ri4 'ariera !#i i banii$ De 'e i-a a!e& to'mai o 'arier *n marin +a rmne entr# mine +eni' #n mi&ter) ''i marina o %i ren#mit rin tot %e!#! de '(e&tii) dar) '# &i,#ran) n# rin &o!da ,eneroa&$ Tot#i) Ste (en di& #nea mere# de bani) i *n' din be!#,$ .i mai a+ea #n (obb>) +in#!$ Uneori &e *ntor'ea din e/ ediii!e &a!e *n ora '# 'te+a &ti'!e de +in %ran#ze&') bine r%#ite) *m a'(etate *n 'e!o%an) a+nd e e!e a'e!e eti'(ete +e'(i) n#mai !inii) a!e #nor od,orii i ne o+e&tea 't 'o&ta&er - &#me inima,inabi!e) e 'are ni'i n# !e 'redeam i *n %ina! !e de&'(idea *m re#n '# noi$ Dei tia er%e't ' n# ne intere&a ni'i n !a ,en#n'(i#! broatei 'e n#me #rta a!'oo!#! e 'are *! t#rnam e ,t$ C# #n a&t%e! de ri!e") !a o or *naintat i '# #in *nainte de a %i ,o!it i #!tima &ti'!) mi &-a de&tin#it odat ' &e de& ri&e de rini de tim #ri# i ' a'etia) &imind#-&e '# 'ontiina *n'r'at) *i %'ea# 'ado#ri ,eneroa&e i *i ddea# *n & e'ia! bani$ 9&i&e moda!itatea de a %o!o&i a'e&t at# i '# banii e 'are *i ' ta &-a #& e %'#t a+ere) a '#m rat a'i#ni i &-a *mbo,it *nainte de a *m !ini o t& reze'e ani$ 5ntotdea#na) a+ea re,tite ont#ri entr# b#r& &a# &%at#ri entr# in+e&tiii %inan'iare) e 'are #nii dintre do'tori rea# & !e ia %oarte *n &erio&$ Ca %ire) era #n ti eni,mati') '# a#r re&imit ne,ati+$ N# *i re #,na & !e ,o!ea&' %ar%#rii!e a!tora) !a 'antin7 de %a t) '(iar &e *ndo a) da' &ta# & m ,nde&' bine) dar) dei n# %'ea mai m#!t & ort de't noi) a+ea o ta!ie de ba!erin$

5n %aza re,titoare a roie't#!#i) 'nd ni &e ermitea & ieim &eara *n ora) n# +enea ni'iodat '# noi$ Ne #ra doar etre'ere !'#t 'nd !e'am i ne ri+ea '# indi%eren) '# o'(ii !#i de ete$ So'otea ' +r"ea!a %ete!or entr# a te '#!'a '# e!e era ierdere de tim $ Da' &imea a&t%e! de ne+oi) !e rezo!+a '# bani i de&i,#r ' n# &e m#!#mea '# ro&tit#ate!e ie%tine de e &trad$ Ca *ntotdea#na) i *n ri+ina a'ea&ta) &e ri'e ea & ,&ea&' tot 'e era mai b#n$ Ste (en a &# ra+ie#it t#t#ror o eraii!or) dar ni'iodat n# &-a de&'#r'at '# &i&tem#! de am !i%i'are a %orei$ Sm#!,ea #i din ba!ama!e) zdrobea me&e i &'a#ne) az+r!ea &ertare rin 'amer i &%rma tab!ete!e de (ran) de&eori neintenionat$ Si&teme!e i-a# %o&t re'a!ibrate de mai m#!te ori) i &-a# re&'ri& edine de (i noz i antrenament & e'ia!) iar !a im#! dintre a'e&te antrenamente a &rit din neb,are de &eam m#!t rea &#& i rea ne'ontro!at) i *n 'dere i-a r# t ,t#!$ 5n 'e!e din #rm) mi-! aminte&' e 'o!e,#! me# Leo Sein%e!d$ Era din Bron/ i) din 'te am *ne!e&) a"#n&e&e a'o!o %#,ind dintr-#n or%e!inat e+reie&') #n biat &o!id) '# r b#'!at) br#n m&!ini# i '# #n '(i &#r rinztor de de!i'at$ N# +orbea m#!t) dar) at#n'i 'nd o %'ea) a+ea o +o'e &#bire) ne#tr$ Era a&ionat de tir$ N# tr,ea deo&ebit de bine) da' !#ai *n 'on&ideraie #n'ta"e!e) *n& o %'ea '# !'ere$ De 'te ori &e i+ea o'azia) *! ,&eai *n o!i,on) tr,nd '# ori'e arm di& onibi! i) da' *! #rmreai '#m demonta o arm a#tomat M-1N) '#m o '#ra i '#m o monta !a !o') a+eai &enzaia ' a&iti !a 'e+a intim$ HE/i&t #n moment *n 'are de+ii #na '# arma) *mi & #&e&e odat) mn,ind #n Beretta MD) i *n mod#! *n 'are o & #nea a+ea 'e+a dintr-#n '!#,r =en$ T# de+ii arm) arma de+ine er&oana ta$ N# mai e/i&t nimi' &e arat$ A&ta e&te min#nat$ A !&at i&to!#! deo arte i a dat din 'a 4 De %ie'are dat) #r&' moment#! *n 'are &e terminI$ C# &i,#ran ' a #rt i mod#! *n 'are a terminat-o e!$ 5n tim #! #n#i antrenament de r#tin) ni'i m'ar deo&ebit de &o!i'itant) a a+#t o an de &i&tem) 'are !-a #'i& din interior$ Co!in 'ond#'ea *n t'ere$ Arta obo&it) dar rea i ' i &-ar %i 'er#t & e+ite di&'#ia '# mine$ 5n #re'(ea drea t) #rta #n a arat a#diti+) 'are rea ' n# %#n'iona deo&ebit de bine i '(iar &'#rta noa&tr 'on+er&aie &-a de&%#rat '# di%i'#!tate$ La &'#rt tim d# 'e)

din 'm !iber) am intrat e dr#m#! de ar) &-a re etat "o'#! '# a arate!e de 'om#ni'aii radio i a ate tat n 'nd mai m#!te +o'i din eter !-a# a&i,#rat ' psrile dorm$ D# rimirea a'e&tor me&a"e !inititoare) re #&e maina e dr#m) #nde a rin&e !#mini!e i a & e a''e!eraie) de toate &re!e!e 'are e+ent#a! adormi&er '# 'ertit#dine ' &e trezir) i n !a Din,!e am zb#rat$ 5n ora) #rm o r#t e #!ie!e *n,#&te a!e ora#!#i +e'(i) o ri &'#rt *ntr-#n 'o! retra& i *nt#ne'at entr# a-mi ermite & 'obor i a oi &e to i %r & mai &a!#te$ M-am o rit *n !o'#! *n 'are m !&a&e) am &'anat *m re"#rimi!e) dar n# am dat de nimi' 'are & *mi trezea&' &#& i'i#ni &a# 'are & *mi e/'ite &i&tem#!$ Deodat) m-am &imit !i'ti&it tiind ' *n 'arnea mea e&te a'ti+ a'ea&t *ntrea, te(ni'$ Am de'# !at tot#!) am !&at 'a #! e & ate i am tra& '# #re'(ea #r i &im !# - !a %onet#! +nt#!#i) !a & #ma +a!#ri!or) !a %redonat#! !i'ti'o& a! #n#i a!t dr#me *ntrziat i abi,#it$ Dea&# ra mea era doar 'er#! no ii %r &te!e) abia &e bn#ia# %ormaii noroa&e *nt#ne'ate i miro&ea a !oaia 'e &e a ro ia$ -e !n, a&ta) mai miro&ea de #nde+a a #!ei de %rite#z$ Eram obo&it) obo&it i indi& #& i tri&t$ N# o +oi mai +edea e Brid,et ni'iodat$ Umb!am noa tea e &trzi !initite i a&'#!tam z,omot#! ai!or mei re etat 'a #n e'o# de zid#ri$ Umb!am noa tea i m *ntrebam 'e ar %i %'#t Sene'a da' ar %i %o&t *n !o'#! me#$ Da' e! i-ar %i &trat 'a!m#!$ Mi &e rea ' a'ea&t tri&tee) a'ea&t me!an'o!ie n# ar %i treb#it & %ie &imit entr# a-i %i dor de 'e+a reio& *n +ia$ T#) L#'i#& Annae#& Sene'a) 'e zi'i de a&ta: M *ndre tam obo&it & re 'a& i) obo&it) am &'o& '(eia %'nd #!timii ai$ At#n'i) am +z#t 'e+a 'are a %'#t & di& ar e !o' ori'e #rm de obo&ea!$ Ua de !a intrare era de&'(i& 't #n !at de a!m$ Am intrat '# o &enzaie de ,o! *n &#%!et) 'are n# tiam da' era %#rie ori di& erare$ ?#&e&er ai'i$ 8ederea *n in%raro# !e re!e+a #rme!e +e'(i de doar 'te+a ore) #rme +erz#i) !#minoa&e) *n 'are 'red ' a roa e am re'#no&'#t i am rente di,ita!e$ 9o!i&er 'om !et ra%t#! '# 'ri) !e !#a&er e toate) n !a #!tima$ ?ie'are &ertar %#&e&e de&'(i&) %ie'are ra%t din i%onier %#&e&e r+it$ 5mi !&a&er (aine!e) dar aa ort#! n# mai era *n &ertar#! no tierei$ I,nora&er %ri,ider#!)

bor'an#! '# marme!ad i &ti'!a de taba&'o era# neatin&e) dar &ertar#! '# ta'm#ri %#&e&e in& e'tat amn#nit$ -oate ' ,o!#! a'e!a din &#%!et era tot#i %#rie$ Ei) ori'ine ar %i %o&t - dei abia +z#&em do+ezi din 'are rez#!ta ' robabi! rinii mei %#&e&er #'ii) mai re%#zam *n') re'#m #n &'(izo%reni') & 'red ' ro riii oameni +eni&er d# mine -) oare &e &# ra&er entr# ' d# 'on'ert m ierd#&er: *i +r&a&er ne'az#! e !o'#ina mea: Sa#) tiind ' eram !e'at) %#&e&e entr# ei o o'azie bine-+enit: Cer'etnd *n' o dat) am de&'o erit ' *mi & inte'a&er n i &a!tea#a$ Ce or %i 'rez#t ei ' #tea & a&'#nd *n at#! *n 'are dormea #n brbat ,re# de o &#t 'in'ize'i de 3i!o,rame: Am +rt #m !#t#ra *na oi) '#m am #t#t$ Da' +oi #ne e&te ea o r#r) *nainte de a '#m ra o &a!tea no#) o +oi #tea %o!o&i '#m+a 'e! #in !a &%rit de & tmn$ Am re+enit !a #a de !a intrare i am 'er'etat mai amn#nit *n'#ietoarea$ Ni'i o #rm de %orare$ Bine) n# era o *n'#ietoare ab&o!#t &i,#r) dar era 'ea mai b#n i 'ea mai &'#m 'are e/i&ta&e !a +remea re& e'ti+ e iaa de & e'ia!itate din Tra!ee$ Ai 'rede ' intr#ii a+#&e&er o '(eie$ Era o&ibi! & o %i a+#t$ Ce+a *mi atra&e atenia$ D# a treia e/aminare) toi &e&izorii a'ti+ai !a 'a a'itate ma/im a# re!e+at ' n# %#&e&er montate di& oziti+e de a&'#!tare) 'amere +ideo &a# 'e+a &imi!ar$ Cnd am %o&t att de &i,#r) 't #tea %i de &i,#r o te(no!o,ie mi!itar n# '(iar a't#a!) dar 'are !a +remea ei %#&e&e 'ea mai a+an&at) am *ndrznit & *mi 'a#t te!e%on#! mobi!$ .i) min#ne) a'e&ta mai era *n a&'#nztoarea &a) neatin&$ De'i n# era# atotti#tori$ C(iar a %i rn"it) da' n# a %i %o&t e "#mtate in'ontient din 'a#za obo&e!ii i a %oamei) i de'i *n im o&ibi!itate de a mai de #ne #n a&emenea e%ort$ 6 +o'e interioar m &%t#ia & !a& tot#! aa) 'eea 'e am i %'#t$ M-am trt n !a at#! ne%a'#t i am 'z#t *ntr-#n &omn !i &it de +i&e$ 7colo unde nu exist pericol nu poi culege nici laurii gloriei$ .a fel stau lucrurile i cu soarta$ Sunt cutai ca adversari cei mai vite0i$ ,a provoac oamenii de mare cura0 i le contra) pune toate forele ei$

Sene'a) DE -R68IDENTIA

CAPITOLUL 15 Dimineaa) &it#aia arta a!t%e!$ Adi') mai r#$ 6 !o'#in & art n# mai e&te #n 'min$ Am tre'#t a,itat rin 'amere!e 'are) *n !#mina a!id a zi!ei) arta# ,roazni' de ,oa!e$ Dei *mi & #neam ' n# e&te aa) m &imeam & ionat *ntre zid#ri!e 'a&ei me!e) *n'(i&) e/trdat$ Iar %oamea din #ine!e me!e mr#ntaie rma&e de+enea tot mai in&# ortabi!) m %'ea ne&#%erit i iritat$ De'i) a%ar< Tr,nd e mine 'ea mai +e'(e i mai 'om#n 'anadian) am e+adat ra'ti' *n aer !iber$ Da' *n 'a& mi &e rea ' eram &# ra+e,(eat) a%ar) &enzaia &-a tran&%ormat *n 'ertit#dine$ -rietenii mei) ti ii '# te!e%oane mobi!e re+eni&er$ 5n 'a #! &trzii me!e) doi dintre ei '&'a# ,#ra ri+ind ine/ re&i+ i e %a *n dire'ia mea$ Mai *n'o!o - *n' doi$ N# &e &trd#ia# & &e mai a&'#nd$ 8oia# & %ie +z#i$ Iar e#) &!a+ Domn#!#i) *i +edeam< *n &taia de a#tob#z - doi) '# brae!e *n'r#'iate) rbdtori 'a nite indieni 'are ate ta# ori'e) n#mai a#tob#z#! n#$ La ieirea din !o'a!itate) &ttea# doi *ntr-o main de teren de '#!oare *n'(i&) de e bord#! 'reia &e (o!ba# a arate) 'amere +ideo ori entr# +izare *n in%raro#$ M %i!a# doi 'te doi$ Un#! dintre ei inea mere# te!e%on#! !a #re'(e i +orbea) robabi! ' ra orta '#i+a min#io& ori'e a& %'#t de mine$ Ce *n&emna a&ta: C# %ie'are a&) '# 't +edeam mai m#!te %ee din a'e&tea ,oa!e de ori'e e/ re&ie) %#ria mea 'retea$ Mai bine) a #ne mna e #n#! dintre ei &a# '(iar e doi - *mi era indi%erent - i i-a b#mb'i n 'nd n# i-ar mai re'#noate ni'i mame!e !or) i-a z+nta *n btaie '# r& #ndere) n 'nd ar 'iri i '# +o'e tare n#me!e 'e!or 'are i-a# trimi&$ Treb#ia & m &t ne&' tot#i$ -robabi! ' eram rea e/ re&i+) entr# ') d# #n tim ) di&tana dintre mine i ei de+eni &en&ibi! mai mare$ -rim#! !o' *n 'are m-am o rit a %o&t) de&i,#r) ota$ Am intrat %r #rm de & eran) doar aa) 'a & o %a' i e a&ta$ Bi!!> Trant '!tin din 'a imediat 'e m +z#$ Ni'i #n a'(et$ Ar %i treb#it *n

mod norma! & &o&ea&' n a'#m do# a'(ete) e !n, 'e!e romi&e e/'e iona! de Rei!!>$ A -#tei & + d#'ei *n & ate i & + #itai) m in+it Bi!!> i zmbi &trmb) artnd#-i dant#ra ,#noa&$ N# e&te nimi' a'o!o$ 5n mod norma!) ar %i #rmat ,!#ma !#i obin#it) dar a&tzi ren#n !a ea$ Ceea 'e *mi & #nea ' *ne!e,ea %a t#! ' a'#m &e etre'ea 'e+a 'e n# mai era +e&e!$ A M#!#me&'$ I-am %'#t #n &emn i m-am *ntor& e '!'ie$ Ren#nam '# !'ere !a o 'on+er&aie mai !#n, e o tem att de ne !'#t$ -e !n, a&ta) n# +oiam & *! #n *n eri'o! e biet#! biat) & *! tran&%orm *n int a a,re&i#nii me!e$ Sa# a #rmritori!or mei$ M-am &#r rin& *ndre tnd#-m & re Main Street) aa '#m %'eam mere#) entr# a da a oi o not zi!ei re& e'ti+e4 da' o +edeam e Brid,et - #n #n't) da' n# o +edeam - ni'i #n #n't$ A'#m) #team & ren#n$ De a&tzi) zi!e!e +or a'#m#!a n#mai zero #n'te$ M-am o rit !a mar,inea &trzii) 'a & m ,nde&'$ 5n &#&#! i *n "o&#! &trzii &e o rir i *n&oitorii mei i ate tar rez#!tat#! ,ndirii me!e$ M-am &trd#it & n# *i ri+e&'$ -e termen !#n, era ener+ant) '(iar de !a di&tan$ M &imeam tot mai m#!t 'a o &!bti'i#ne 'are treb#ia & %ie (it#it n !a e #izare$ .i *mi era %oame$ Doamne) 'e %oame< Stoma'#! era 'a #n abi&) o ran mare) ,rea) o d#rere #ni'$ Br#&') am trit &enzaia ' n# +oi mai #tea & &# ort *n' o or$ -i'ioare!e me!e &e *ndre tar ar' &in,#re 'tre S# er 8a!#$ A roa e #n de'eni# i "#mtate de (ran din 'on&er+ i di&'i !in a (r-nirii era# #itate$ Intra# *n a'i#ne in&tin'te!e &tr+e'(i$ =ran< ordona# e!e) iar e# m &# #neam$ .a vntoare< *mi & #nea# a'e&tea i e# !e'am !a +ntoare$ Aa ' *n '#rnd eram rintre ra%t#ri!e &# ermar3et#!#i) *m in,nd #n 'r#'ior ,o!) %r & ot & "#r '#m a"#n&e&em ai'i i de 't tim a+#&e&em ne+oie entr# a&ta$ Co!indam rintre rnd#ri!e '# 'on&er+e) bor'ane i '#tii de 'arton i n# tiam 'e & %a'$ 5n a%ar de 'ondimente i a!te '(e&ti#ni de a'e!ai ,en) n# mai '#m ra&em nimi' de ai'i$ U!tima ma&) e 'are #n ob&er+ator ne#tr# ar #tea-o n#mi a&t%e!) o !#a&em 'am rin a ri!ie 0DD27 a'#m era o rob!em 'a)

#itnd#-m !a amba!a"e) & *mi da# &eama 'e %e! de a!imente era# *n e!e$ De'i) 'e treb#ia & '#m r: Ce #team & mnn' din 'e!e a%!ate ai'i: R& #n&#! o%i'ia! !a a'e&te *ntrebri era &'#rt i &im !#4 nimi'$ 6ri'e a!t'e+a) '# e/'e ia (ranei me!e & e'ia!e) +a tre'e %r ni'i #n e%e't rin inte&tin#! me# r#dimentar) *n 'e! mai r# 'az) *mi +a rod#'e t#!b#rri di,e&ti+e) 'o!i'i i 'ram e 'are m-ar #tea #'ide$ Dar a&tzi eram ,ata & ariez$ -rin'i a!#! era & *mi #m !# &toma'#!) indi%erent '# 'e$ -oate 'arne) m-am ,ndit 'nd tre'eam rin raion#! m'e!rie$ -roteine$ N# era# a'e&tea mai #or de di,erat: *mi aminteam +a, ' anima!e!e de rad 'arni+ore a+ea# inte&tine!e mai &'#rte) iar ierbi+ore!e mai !#n,i7 &a# era in+er&: N# mai tiam$ Dar b#'ata a'eea &n,erie de 'arne din ,a!antar *mi zmbea de e ta+a &'!i itoare 'romat) *mi 'nta 'a o &iren i m %'ea & *mi !a&e ,#ra a $ A A&ta) i-am & #& brbat#!#i de din'o!o de te",(ea) 'are o ridi' amabi!) #&e mna e '#it#! #ria i +r# & tie 't +rea# din ea$ A Toat) r& #n&e ,#ra mea *nainte 'a e# & %i a #'at & ,nde&'$ 6m#! ridi' #in din & rn'ene i %emeia de !n, mine *mi ar#n' ri+iri 'i#date$ -#&e 'arnea e 'ntar$ A Dar 'o&t treize'i i a&e de e#ro<: Ton#! '# 'are +orbi&e arta ' !#'r#! e 'are *! +oiam e# ar %i #n &emn &i,#r i bine '#no&'#t de ire& on&abi!itate minta!$ 9#ra mea i &toma'#! era# a!iai) era '!ar$ A 6C) m-am a#zit & #nnd i a oi imediat 'on%irmnd4 E&te 6C$ A Bine$ C# re& iraia tiat ri+eam '#m 'arnea roie OPrada< =rana<P era *m a'(etat$ Am !#at-o *n rimire '# ambe!e mini i am aezat-o *n 'r#'ior '# #n &entiment de adn' &ati&%a'ie &#%!etea&'$ .i mai 'e: Simi&em ,#&t#! &n,e!#i$ Eram *n %ebra +ntorii$ Am dat tr'oa!e raion#!#i '# b#t#ri) de #nde am !#at o &ti'! '# &#' de orto'a!e) min#nat romi&i#ne aradizia' a#rie$ 8itamine$ De&i,#r ' i e# a+eam ne+oie de +itamine$ 5n dr#m 'tre 'a&a de mar'at) am mai *n%'at #n bor'an '# miere) %r & ot & #ne 'e m-a

atra& !a e!$ -oate %a t#! ' &ttea a'o!o att de !i &it de a rare i romitea o d#!'e &a+oare$ Abia mi-a# a"#n& banii$ 5mi mai rm&e&er doar 'te+a monede 'nd mi-am 'roit dr#m#! 'tre ieire '# #n,a mea) #nde m ate ta# ei) #rmritorii mei$ Le-am ar#n'at o ri+ire 'are) da' a %i %o&t S# erman '# ri+irea de %o') i-ar %i tran&%ormat e !o' *n ,rm"oare ne,re de 'en#) i am !#at-o & re ort$ L#me e&te tot$ T#riti 'are 'obora# din a#to'are$ Tre'tori (oinari *n %aa r+!ii!or '# amintiri) *n+rtind &tand#ri!e '# +ederi) i ind #!o+ere) r&#'ind rod#&e!e de o!rie$ C(e#ri a,!omerate) +nzo!ea!) 'ozi !#n,i !a ,(iee!e entr# e/'#r&ii '# +a&#!$ C#tam #n re%#,i#) +oiam & m a&'#nd *ntr-o ,rot) & *mi de+orez rada neob&er+at i %r & m deran"eze 'ine+a$ ?oamea m *nneb#ni&e$ N# era %oame de 'te+a zi!e) era %oame de do#ze'i de ani) o%t de (ran #'i,toare) iraiona!) imen&$ Strn,nd !a ie t #n,a din !a&ti' '# 'arne) &#' de orto'a!e i miere) am &trbt#t .trand Street) am tre'#t de %abri'a de rod#&e i&'i'o!e) de &en&#! ,iratori#) & re 8entr>$ #o 6est) young man$ De&i,#r ' ei &e a%!a# i !a a'ea&t ieire din ora i bine*ne!e& ' m #rmrea# !a oare'are di&tan$ In'a abi! & !e mai o #n &entimente ne,ati+e) mer,eam #r i &im !# mai de arte) 'ontient oare'#m ') in+o!#ntar) #rmam tra&e#! !imbri!or me!e de d#mini' dimineaa din tim #ri!e b#ne 'are tre'#&er$ Cam d# #n 3i!ometr#) !itora!#! ddea e artea &tn, din no# *n &trad) de& rit de ea doar de #n 'rn, *n,#&t) e 'are !-am tra+er&at de-a dre t#!$ E a+e!e roa&e de r#,in a!e +a&e!or e&'reti %oto,ra%iate '# atta !'ere de Brid,et mai era# a'o!o) neatin&e de ni'i o a,itaie #man) #rmnd ro ri#! ,ra%i' de de,radare$ -eam a &at e ietri i bo!o+ani) n 'nd am ,&it o iatr mai mare) e 'are m-am #t#t aeza$ Am #& #n,a *n oa!) am &'o& &ti'!a '# &#' i bor'an#! '# miere i !e-am #& '# ,ri" "o&) e ietri$ Mini!e *mi trem#ra# 'nd am de& a'(etat a'(et#! '# 'arne$ Era re'e i moa!e) iar iz#! de,a"at de ea 'nd am *n!t#rat (rtia era re& in,tor i irezi&tibi! *n a'e!ai tim $ M-am #itat *n"#r$ N# am +z#t e nimeni) dar n# m *ndoiam ' #rmritorii mei m &# ra+e,(ea# de #nde+a '# bino'!#!$ N-a+ea# de't & o %a'$ 5n a'e&t moment '#trem#rtor) 'onta n#mai %a t#! ' #team & *mi *n%i, dinii *n b#'ata de 'arne$

6 #nea rezi&ten$ Uita&em 't de aoa& era 'arnea 'r#d$ Am tra&) am &m#'it i am r# t o b#'i' din ea) am me&te'at-o '# de&%tare) a&#dat br#&'$ Dinii m d#rea#) entr# ' de ani de zi!e me&te'a&er doar ,#m de me&te'at) n# mai era# obin#ii '# ade+rat#! me&te'at$ Ce min#nat< Me&te'am %r & m intere&eze ' &a!i+a mi &e re!in,ea e brbie) doar me&te'am i me&te'am) i *n 'e!e din #rm am *n,(iit !in de o &ati&%a'ie anima!i' an'e&tra!$ Tim #! &e o ri$ N# #team & & #n da' &-a# &'#r& ore &a# !#ni$ .i 'arnea) a'e&t %ra,ment ,re# i trem#rtor de 'ada+r# din mini!e me!e) n# &-a *m #inat$ Era) de&i,#r) rea m#!t entr# mine$ Me&te'am %ibre i b#'e!e) m d#rea ma/i!ar#! in%erior *n #rma e%ort#!#i neobin#it) dar r# eam i me&te'am 'a *ntr-o beie$ La #n moment dat) am !&at 'arnea) am *ntin& mna d# &#'#! de orto'a!e) !-am de&t# at '# o mn i am !#at o *n,(iit#r !#n,) 'e &e &'#r&e e ,t#! me# re'e i inten& 'a o ade+rat (ran a zei!or) dar bine*ne!e& ' n# ar %i treb#it & %a' a&ta$ Hrana zei!or n# e&te otri+it m#ritori!or$ Am #& !a !o' &ti'!a) m-am ter& !a ,#r '# mna i am ri+it iritat #rma de &n,e de e ea *n tim 'e &imeam '#m inte&tine!e me!e &'(i!oade *n'e ea# & tre&ar i & &e 'ontor&ioneze$ D#mneze#!e) 'e am mai +omitat< Ni'i *n 'e!e mai roa&te no i din %#rt#noa&a mea tineree - i 'te+a dintre e!e a# %o&t de-a dre t#! !e,endare - n# am debordat aa$ 6 %or rimordia! &e zbtea *n 'e mai rm&e&e din inte&tine!e me!e) #mn#! din oe! a! #n#i m'e!ar titani') 'are %r mi! a+ea de ,nd & e/ #!zeze din mine %ie'are mo!e'#! *n,(iit *n mod ne ermi&$ Atrnam dea&# ra ietrei me!e) z,#d#ind#-m) *ne'nd#-m) b!e&temnd) a roa e #r!nd) i am mai %'#t 'e+a '# &tn'a de &#b mine) din 'are a# rma& doar o & rt#r i o ,rmad de ietre '# 'o!#ri a&'#ite 'z#r *n "#r '# #n z,omot #or$ M d#rea mna drea t) !in de ra%) i am ameit$ Mam rb#it e o arte i am rma& aa) *n nri '# iz#! de a!,e i a &rat i '# o adiere re'e) 'are *mi mn,ia %aa$ 5mi %'ea bine$ Am *n'(i& o'(ii$ M-a trezit 'e+a #med$ Adormi&em: E+ident$ Am +z#t e&'r#i) 'omando#ri *ntre,i) 'are &e a ro ia# o%ti'ioi$ 5n aer !#tea o !oaie %in$ A&ta n# *n&emna ' #n ir!andez &e +a *n'(eia !a 'ma) '# att mai #in & mai *mbra'e 'e+a e&te ea$ 6 !oaie 'a a'ea&ta &e o rete d# 'te+a min#te) entr# 'a) d# a!te 'te+a

min#te) & re*n'ea $ Da' n# o i,norai #r i &im !#) *i ierdeai mini!e$ Am re#it & m aez$ Am ri+it 'e mai rm&e&e din bo!o+an#! e 'are mn'a&em i m-am &imit mai ,o! 'a ni'iodat$ ?r & +rea#) am '#tat din ri+iri %ra,mente meta!i'e *n +oma miro&ind a'r#7 a+#&e&em &enzaia ' +oma&em "#mtate din im !ant#ri!e a%!ate *n interior#! me#$ Dar e ietri#! mr#nt era doar #n biet ter'i ro#-,!b#i) e 'are &o!#! *! ab&orbea tre tat$ B#'ata &'#m ) mare i in%orm de 'arne era *n mi"!o'#! ter'i#!#i i a+eam im re&ia ' ea *i intere&a e e&'r#i$ Am !&at-o a'o!o) !a %e! i &#'#! de orto'a!e) i am !#at '# mine doar mierea$ .tiam ' m'ar e a'ea&ta o &# ortam$ Nori ,rei) "oi &e ad#na# dea&# ra ,o!%#!#i *n tim 'e mer,eam *n'et *na oi) 'tre Din,!e$ De %a t) 'e & %a' a'o!o: Ca&a n# m atr,ea$ Ca&a era ,oa!) era #n !o' ino& ita!ier) ro%anat) *mi era %ri,$ Dar) ,ndind#-m !a 'a&) n# m *n'!zeam$ -#neam #n i'ior *n %aa 'e!#i!a!t) tot mai de arte e mar,inea r%#it a dr#m#!#i$ B#rnia *n 'ontin#are i ra%#! &e tran&%orma tre tat *ntr-#n &trat &#bire) maro i a!#ne'o&$ Dar n# m ,rbeam$ Era# i ei a'o!o) norma!$ Do# &i!#ete *ntr-o main de teren nea,r$ I-am +z#t 'nd m-am *ntor&) entr# ' &e '!a/ona de&$ Se inea# d# mine *n'et) '# maina) !a !imita 'm #!#i me# de +izibi!itate) iar 'ei!a!i o%eri) 'are n# bn#ia# '# 'ine a+ea# de-a %a'e) '!a/ona# %#rioi entr# ' *n'#r'a# 'ir'#!aia$ Dar ni'i e# *n&#mi n# tiam '# 'ine a+eam de-a %a'e$ 5n a'e&t moment *n&) *mi era er%e't indi%erent$ C!'am ,re#) *n ,#r) *n ,t i *n na& '# #n ,#&t a'r#) re& in,tor i m &imeam rnit interior i demn de di& re$ Era #n#! dintre a'e!e momente *n 'are &imeam deo&ebit de '!ar im !ant#ri!e *n in%!e/ibi!itatea !or de oe! *n+e!it *n te%!on$ 9re#tatea di%erit a 'e!or do# brae$ E%ort#! re&imit de 'o!oan *ntr-o &in,#r arte$ Bateria atomi' rea ' *mi a &a +ezi'a #rinar) 'e! #in aa mi &e rea$ Am !i%i'ator#! de %or dintre m#'(ii mei nat#ra!i) entr# *ntotdea#na im !antat a'o!o) &'otea &#nete #oare) 'a #n r'it) !a %ie'are a&$ .i m d#rea ,t#!$ Mi-a +enit ideea +a, 'a) *n !o' de a m d#'e a'a&) & mer, !a #n (ote!) aa ') a"#n& !a &en&#! ,iratori#) am 'otit & re U er Main Street$ Dei mi &e rea 'i#dat & ia# o 'amer !a (ote! *n a'e!ai ora

*n 'are a+eam o 'a&) er& e'ti+a #n#i d# %ierbinte i a #n#i at roa& t %'#t *ntr-o 'amer &trin) ne*m o+rat de ni'i o amintire) era irezi&tibi!$ 5mi #team ermite) *n 'ont#! me# !n'ezea# ori'#m bani) dar +a treb#i 'a mai *nti & ia# &'(imb#ri '#rate de a'a&$ .i) da' e&te ba!) ba! & %ie - #team & *nno tez !a Brennan@& Hote!: Ce! #in) *mi %'ea bine & 'ntre&' 'e era ro i 'e era 'ontra a'e&t#i !an) *n tim 'e #r'am &trada$ 5mi %'ea bine & intenionez & %a' 'e+a$ Am 'on&tatat ' o!iia rea & %i *n'(eiat an'(eta !a %aa !o'#!#i$ Mi'rob#z#! a!ba&tr#) 'are &tt#&e ne'!intit *n %a ia Brennan@& Hote!) de !a a&a&inarea a+o'at#!#i di& r#&e) 'a i benzi!e %a!%itoare din "#r#! %o&t#!#i 'abinet a! do'tor#!#i 6@S(ea$ Am *nre,i&trat a'e&t %a t '# oare'are mirare$ Ni'i #n#! dintre 'e!e do# 'az#ri n# %#&e&e ni'i e de arte '!ari%i'at$ Dar robabi! ' o!iia re& e'ta doar &%rit#! de & tmn) &e re!a/a) entr# 'a & tmna +iitoare & a'ioneze '# noi %ore$ Mi-am dat &eama ' +oi a+ea ne+oie de bani) '(iar da' +oi tra,e !a (ote! %r ba,a"$ M-am d#& de'i !a ban'omat#! bn'ii &it#ate e 'ea!a!t arte a &trzii$ Am #& '# ,ri" bor'an#! '# miere e o 'orni *n,#&t &#b a arat) am introd#& 'ard#! i am b#tonat ta&te!e obin#ite$ Ban'omat#! zorni$ =orni neobin#it de m#!t tim $ Im rima #n *ntre, roman e bi!et#! din (rtie 'are &e a%!a #nde+a &#b 'ar'a&a ma&i+$ -ri+eam tot mai ned#merit me&a"#! a%iat e mi'#! e'ran4 : rugm s ateptai - solicitarea dumneavoastr este n lucru$ Br#&') me&a"#! &e modi%i'4 'ont blocat$ Se reine cardul$ Se a#zi #n z,omot 'a #n 'nit) 'a i '#m 'ard#! n# ar %i %o&t doar rein#t) 'i i to'at a#tomat) iar *n '!i a #rmtoare '!a a de oe! &e !& "o& i b!o'a (otrt termina!#!$ -ri+eam #!#it oe!#! &tr!#'itor$ Ni'i 'ard) ni'i bani rm&e&em '# mini!e ,oa!e$ Adi' '#m era b!o'at 'ont#! me#: Treb#ia & %ie o eroare$ L#'r#! #tea %i '!ari%i'at 'e! mai de+reme !#ni) dar n at#n'i rmneam %r bani) '# e/'e ia mr#ni#!#i din b#z#nar#! anta!oni!or$ Iar '(e&ti#nea '# (ote!#! era 'a i moart$ M '# rin&e&e o #r att de %#rib#nd %a de er%idii!e te(ni'ii) ' n#mai '# ,re# m-am #t#t &t ni & +eri%i' da' b!inda"#! ban'omat#!#i #tea %a'e %a #n#i cyborg$ At#n'i) ri+irea mi-a 'z#t

!atera!) e &trad) #nde) !n, bord#r) &e o ri&e #na dintre maini!e ne,re) din 'are m ri+ea# ine/ re&i+ doi ti i i am *ne!e& ' n# %#&e&e o eroare i ' a'ea&ta ni'i n# +a %i '!ari%i'at !#ni) 'nd +a de&'(ide ban'a$ ,i *mi b!o'a&er 'ont#!$ ?ir-ar$$$ Am %'#t #n a& *na oi7 am &imit ' &i&teme!e mi &-a# a'ti+at$ Sa# !e 'er#&em e# a&ta: Era maina$ Inami'#!$ M-am *ndre tat & re e! trem#rnd de %or i %#rie) '# #mnii &trni i) 'a & +ezi) a'#m) e '(i #ri!e !or a!ide a r# o e/ re&ie$ Un#! dintre ti i #&e mna e '(eia de 'onta't i &e &trd#i & ornea&' motor#!) 'e!!a!t %'# o'(ii mari) ani'at) o,!indind '!ar %ri'a$ A De 'e n# m *m #'ai #r i &im !#: !e-am &tri,at %iin-d#mi ab&o!#t indi%erent da' *ntr-ade+r m #tea# a#zi din & ate!e arbriz#!#i$ 5m #'ai-m i ,ata< Ce e&te: S#ntei !ai: Motor#! orni$ Am ridi'at #mn#! dre t$ 6 & !e ,#re&' 'a ota motor#!#i 'nd +or +eni & re mine i 'nd +or *n'er'a & trea' e&te mine) o & *i %a' b#'i e ei i maina !or) d# 'are o!iia o & a ar ra id) '# toate maini!e de 'are di& #ne *n Cerr>$ Dar !a#! !e' *n mararier$ C# motor#! #r!nd) orni *na oi i) 'nd am *n'e #t & a!er,) %'# o *ntoar'ere 'a *n %i!me i di& r# *n +itez$ M-am o rit) am de'# !at tot &i&tem#! i am ri+it *n #rma !or) &#%!nd din ,re#$ De %a t) de 'e n# m *m #'a#: Toate im !ant#ri!e me!e n# m mai a"#ta# '# nimi' *n %aa #nei *m #'t#ri bine intite) '# o arm de 'a!ibr# &#%i'ient de mare) de e/em !#) o arm de re'izie Barett MEG AIA$ Ci+a tre'tori remar'a&er a!ter'aia) brbai '# na&#! bor-'nat) '# ri+iri *n+er#nate) *mbr'ai '# #!o+ere i %emei a 'ror min trda %r #tin de ,reea! ' ,&ea# 'i#dat 'eea 'e +z#&er$ Iar !a di&tan &i,#r a r#&er din no# m#tre!e ine/ re&i+e '# te!e%oane mobi!e !a #re'(e$ Era# rea m#!i$ Toate &# er #teri!e me!e n# *mi era# de ni'i #n %o!o& *m otri+a #nora 'are n+!ea# 'a norii de !'#&te$ Dar de 'e toate a'e&tea: Da' +oia# doar & m e!imine) ar %i #t#t & o %a' #or$ De 'e atta ri&i : Am re+enit !a ban'omat) 'are entr# mine rmnea *n'(i& n #na-a!ta) mi-am re'# erat mierea i am di& r#t d# rim#! 'o!$ Cnd am a"#n& a'a&) *n !o'#ina mea re'e) &tear i n,rit) e

robot#! te!e%oni' m ate ta me&a"#! de !a !o'otenent-'o!one!#! Rei!!>) rin 'are *i an#na &o&irea !a Din,!e mine d# -amiaz$ 5n in& e'ie$ ,u nu m supun %omnului) eu vreau ce vrea ,l- ;l urme de bunvoie) nu pentru c trebuie$ Peste mine nu poate trece nimic din ceea ce percep trist i cu o min silit$ /u voi plti nici un tribut n sil$ %ar tot ce ne smulge un oftat i ne pri)cinuiete groa este un tribut adus vieii$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 16 Toat +iaa mi-am ro #& & %i# ordonat) & n# *mi !a& o&ete!e & za' & tmni de-a rnd#! e odea) & ter, ra%#! *nainte de a %i a #'at & &e ad#ne ,o,o!oaie e !a 'o!#ri!e 'amerei) & n# %a' din baie de ozit de re'i iente de i't#ri entr# o'(i i & n# *nde& rin 'o!#ri!e 'ana e!ei tot 'e *mi 'ade *n mn e moti+ ' *mi &t *n dr#m$ A&tzi) &#nt %eri'it ' din a'e&te intenii n# &-a a!e& nimi'$ -entr# ') *ntre erne!e 'ana e!ei) !-am re,&it e Sene'a a! me#$ A &'oate de a'o!o +o!#m#! mi' i #zat a %o&t 'a #n dar$ Da) ai'i ez#&em 'nd 'iti&em #!tima dat din e!$ ?r & m ,nde&') *! +r&em !n, mine) *ntre erne) a'o!o #nde ani de-a rnd#! &e &trn&e&er er+ee!e de (rtie) t#b#ri ,o!ite de #n,#ente i monede$ Intr#ii a# &' at din +edere !o'#! ori oate ' !-a# &o'otit neim ortant$ Ni'i ' &-ar %i #t#t *ne!a mai r#$ Mai m#!t de att) mi &e are ' e&te &in,#ra 'arte de 'are am ne+oie '# ade+rat$ Sene'a n# &e !n,e$ S +rei & trieti %r & *ntm ini nite ne'az#ri e&te o 'o i!rie) iar #n#i brbat ar treb#i & *i %ie r#ine & *i dorea&' aa 'e+a$ D#rere) temeri e/i&tenia!e) ierderi) *ntri&tare toate a'e&tea treb#ie & i !e doreti da' +rei & a"#n,i !a o +r&t *naintat$ A'e&tea toate in de o +ia !#n,) aa '#m ra%#! i m#rdria in de o '!torie *nde!#n,at$ 8remea &e &'(imb iar) bate +nt#!) !oaia 'ade *n a+er&e i e# 'o!ind %r ni'i #n e! rintre t#riti) m aez ba *ntr-#n !o') ba *ntr-a!t#!) e 'te o ban') ori m & ri"in de #n zid 'nd 'i'atri'e!e m deran"eaz rea tare$ 5n zi!e 'a a'ea&ta) &imt i d#reri!e me!e de & ate$ M '(in#ie *n 'ontin#are %oamea) dar) ab&tra'ie %'nd de %a t#! ' ori'#m a&tzi n# a #tea '#m ra 'e+a) d# -amiaza de ieri mi-a %o&t o !e'ie$ Toate a'e&tea mi !e-am dorit at#n'i 'nd am +r#t & de+in 'eea 'e &#nt a'#m$ A&ta e&te) n#: Ce!e b#ne i 'e!e re!e n# !e ,&eti &e arat) 'i !a a'(et) *ntr-#n &et 'om !et$ N#mai ') *n +ia) '(e&tii!e a&tea n# &#nt &'ri&e ni'i m'ar '# !itere mi'i) '# att mai #in e amba!a"#! e/terior$ Am +r#t &# er #tere i am +r#t & %i# rintre rimii 'are o o&ed$ Ei) da) *n a'e&t 'az &-ar #tea & a"#n, 'a rimii

'#m rtori de +ideore'ordere4 am o tat) robabi!) entr# &i&tem#! ,reit i) !a %e! de robabi!) +oi !ti entr# a&ta m#!t rea m#!t$ Treb#ie & *n'er' & *mi ri+e&' +iaa 'a e #n *ntre,$ 5n toat 'om !e/itatea ei$ 5mi aminte&' ') *n 'o i!rie) 'nd &e a!'t#ia o e'(i ) eram #!tim#! a!e&$ Eram rintre 'ei 'are n# #tea# a!er,a &#%i'ient de re ede 'a & &'a e de b#mb'ea! i ni'i n# era# de&t#! de #terni'i entr# a ri o&ta !a #mn '# #mn#!$ Dar +oiam & %i# #terni') mare i in+in'ibi!$ A&ta a %o&t !a *n'e #t4 dorina$ 6 dorin arztoare$ A'ea&t dorin m-a %'#t & m antrenez '# (a!tere i a!te di& oziti+e) de 'nd am de&'o erit ' *n 'oa!a mea e/i&ta o &a! de %or$ 5ntr-o i+ni r%#it) ne*n,ri"it) &it#at *n 'e! mai izo!at 'o! a! &#b&o!#!#i) '# a arat#ra *ntr-o &tare 'ata&tro%a!$ 5mi mai aminte&' ' e/i&ta# doar trei %ere&tre *n,#&te &#&) &#b ta+an) i #n t#b de neon !in de ete) 'are *n #ne!e zi!e ! ia ne+roti') i ' de&eori &a!a era neaeri&it$ Dar m d#'eam zi!ni' a'o!o$ La *n'e #t) *m re#n '# rietenii mei) 'are) tre tat) a# ren#nat) a+ea# a!te !an#ri) n# era# mnai de a'eeai dorin 'a mine$ D# 'te+a & tmni) toat &a!a era a mea$ A&ta 'redeam e#7 oate ' a d#rat doar 'te+a zi!e$ Amintiri!e din 'o i!rie te '!e&' #or *n 'e ri+ete &'#r,erea tim #!#i$ A+eam e at#n'i doi& reze'e ani) da' *mi aminte&' bine) oate 'e! m#!t trei& reze'e$ 6ri'#m) rea de+reme entr# antrenament#! de %or) a&ta am 'itit-o m#!t mai trzi#) dar a+eam noro'#! #nor ,ene i a! #n#i 'or 'are r& #ndea# rod#'ti+ !a antrenament$ 5n an#! 'are a #rmat) %ete!e &-a# #itat entr# rima dat d# mine) de !#'r#! a'e&ta *mi aminteam %oarte bine$ .i *mi aminte&' i cum &e #ita#$ M %'ea# & m &imt z 'it i *mi in& ira# i & aim *n a'e!ai tim $ Bn#iam ' a&ta *n&emna 'e+a) dar n# tiam e/a't 'e an#me) !#'r# 'are a in%!#enat *n mod arado/a! a'ti+itatea mea tot mai inten& 'are m reinea *n &a!a de %or) #nde) #neori) m antrenam n !a ierderea '#notinei$ .i e e'rane!e 'inemato,ra%e!or a a r#t 'onan barbarul Arno!d S'(Barzene,,er '# m#'(i 'a din a!t !#me$ Am %'#t ro&t de a%i#! %i!m#!#i i !-am a,at dea&# ra ban'#!#i '# (a!tere$ Admini&trator#!) 'are iniia! *i b,a na&#! e&te tot ne*n'reztor i 'are m *ntreba mere# 't de m#!t mai intenionam & m antrenez) a !&at &a!a 'om !et e mini!e me!e$ Ba a +enit i '# #n a%i medi'a!) 8mul i muc$ii acestuia) a'e! 'e!ebr# om !i &it de ie!e) '# #n bra

ridi'at) +z#t din %a i din & ate) '# toate den#miri!e *n !imba !atin$ HM-am ,ndit ' *i oate %i de %o!o&) tinere$ La mine *n biro#) ori'#m n# *i are !o'#!I) a mormit e! *ntinznd#-mi-!$ I-am m#!#mit) !-am atrnat !n, Conan i) din 'nd *n 'nd) etre'eam ore *ntre,i &t#diind aezarea m#'(i!or i identi%i'nd#-i e mine *n&#mi$ A+eam '(iar im re&ia ' rin a&ta e%i'iena antrenamente!or 'retea7 *n ori'e 'az) *n a'ea +reme) m#'(ii mei ar' a# e/ !odat$ Mai ti# ' odat) 'nd *! a"#tam e tata & tra, maina de & !at entr# ' ieea a de &#b ea) mi-a 'r at 'maa entr# ' de+eni&e rea &trmt e&te brae$ Tata m-a ri+it e "#mtate mndr#) e "#mtate *n,ri"orat i m-a *ntrebat doar att4 HN# iei i!#!e din a'e!ea) n#:I N# tiam !a 'e &e re%erea) aa ' am ne,at$ Dar ideea ' ar #tea e/i&ta re arate 'are & dez+o!te i mai m#!t m#&'#!at#ra m-a reo'# at m#!t tim $ Cred ') da' a %i ti#t at#n'i de anabo!i'e) &teroizi i tot %e!#! de a&emenea dro,#ri i da' a %i a+#t a''e& !a e!e) a %i de+enit 'e! mai b#n '!ient din Bo&ton$ Dar e# doar *mi '#m ram 'mi mai !ar,i i ridi'am *n 'ontin#are (a!tere$ 5ntr-o zi a 'obort *n &a! o ro%e&oar) mi&& Mante,na) o %emeie '#!ti+at) &# !) '# b#'!e a#rii 'a tirb#oane!e) 'are !#'ra 'a &# !initoare entr# #n an !a 'oa!a noa&tr$ A%!a&e de& re mine de !a admini&trator) &e m#ta&e de &'#rt tim *n a!t !o'#in i a+ea ne+oie de #n tnr +n"o&) 'are & o a"#te & ridi'e ian#!) entr# 'a ea & oat #ne #n 'o+or &#b e!$ M-a *ntrebat da' n# a +rea & tre' e !a ea) & +d de& re 'e era +orba$ -oate '(iar *n a'ea zi) e !a ora trei$ Sritor) am r& #n& a%irmati+ i ea mi-a !&at adre&a$ M-am d#& aa '#m romi&e&em i am *nre,i&trat) %r & intr# !a bn#ie!i) ') at#n'i 'nd mi-a de&'(i& #a) #rta doar o ro'(i %oarte +a oroa&$ D# 'are i-am ridi'at ian#! *n 'amera de zi) entr# 'a ea & oat +r* &#b e! 'o+or#!) i) br#&') rin de'o!te#! ,enero& a! ro'(iei) i-am +z#t &nii &tr!#'itori) 'are &e mi'a# *ntr-o arte i *n a!ta *n !#mina 'e &e in%i!tra #or$ Am tran& irat e !o') am intrat *n ere'ie i n# am mai #t#t & *mi dez!i e&' ri+irea de 'eea 'e +z#&em$ Ea a ridi'at ri+irea) &-a #itat *n o'(ii mei i a *ntrebat %r &-i &'(imbe 't#i de #in oziia4 A 5i !a'e 'eea 'e +ezi) D#ane:

Cnd ai ai& reze'e ani) 'e oi & r& #nzi !a o a&t%e! de *ntrebare) *ntr-o a&emenea &it#aie: Ce ti# e&te ' am dat a%irmati+ din 'a ) ro# !a %a) dar 'red ' n# am &'o& ni'i #n '#+nt$ S-a ridi'at '# o mi'are !a&'i+) '# mna a!#ne'nd#-i e i'ior#! me# i o rind#-&e *n rime"dioa&a a ro iere a #n#i !o' de o &en&ibi!itate e/ !ozi+$ A .i mie *mi !a'e 'eea 'e +d$ 5i &imeam ar%#m#!$ Ce! #in) 'eea 'e miro&eam at#n'i 'on&ideram a %i ar%#m$ Ea a 'ontin#at4 Ni-a arta i a!te !#'r#ri) !#'r#ri 'are '# &i,#ran ne +or !'ea amnd#rora$ Da' di& #i de 'e+a tim $ Am a&i,#rat-o !in de ze! ' di& #n de tim ) '(iar de m#!t tim $ Da) de %a t) entr# re&t#! zi!ei n# a a+ea nimi' de %'#t$ Ca & n# mai +orbim de re&t#! !#nii ori de re&t#! +ieii me!e$ A Ce bine) &#r&e ea i *n'e # & *mi de&'(eie na&t#rii de !a 'ma$ Treb#ie ' am %'#t o m#tr teribi! de idioat) entr# ' ea ad#, e ton#! a'e!a !inititor %o!o&it de ro%e&or %a de #n e!e+ a 'r#i romo+are era *n eri'o!4 Con&ider tot#! 'a #n ,en de !e'ie) D#ane$ 6C: Mai trzi#) mi-am dat &eama ' a'e&ta era mod#! ei de +ia$ Era tot tim #! e dr#m) &e m#ta *n %ie'are an) 'a ro%e&or &# !initor) *n a!t ora) !a o no# 'oa!) *ntr-#n no# medi#$ C# o'azia a'e&tor m#tri) n# tra d# ea ian#! din dra,o&te de m#zi') 'i entr# ' a'e&ta re rezenta #n in&tr#ment a#/i!iar indi& en&abi! +ieii ei &e/#a!e$ Da' ro%e&orat#! ei de'#r,ea a&emntor 'e!#i ra'ti'at '# mine) Dar'> Mante,na a %'#t %eri'ii m#!i tineri din Ameri'a$ La baza re!aiei noa&tre &ta a+erti&ment#! e 'are mi !-a dat *n ra,#! dormitor#!#i ei4 A Tot#! ia &%rit imediat 'e ai *n'e #t & !+r,eti$ .i da' te *ndr,o&teti - a&ta *n&eamn tot &%rit#!$ Treb#ie & %ii doar de&t#! de abi! & re& e'i a'e&te 'ondiii i +a #rma +ara +ieii ta!e$ .i aa a i %o&t$ De'i) 'e dre t am e# & m !n, de &oarta mea ori & 'rte&': A'e&te 'in'i !#ni i "#mtate &in,#re a# %o&t mai m#!t de't trie&' ma"oritatea brbai!or *n toat e/i&tena !or$ A+eam ai& reze'e ani) de'i +r&ta *n 'are %ora brbiei atin,e #n't#! '#!minant) i mi &-a admini&trat tot 'e #team & rime&'$ 5ntr-#n an#me &en&) &e oate & #ne ' ea m-a e!iberat$ -e #rm) am a+#t m#!te %emei) %a de 'are am mani%e&tat o an#mit !i & de a!e,ere) n#

nea rat ne& e'i%i' tineri!or) da' *i ierd &im#! +ino+iei i 'om !e/e!e 'are *n mod norma! *i in *n %r#) dar %r *ndoia! ' a&ta &-ar %i *mb#ntit '# tim #!$ Brbaii *n+a & %a' &e/ mai #or de't & %a' dra,o&te$$$ A Ce %a'ei ai'i: Ce! 'are #&e&e *ntrebarea era ?innan 'are) a r#t ar' din neant) &ttea e ban' a!t#ri de mine$ Da' *mi ot ermite & *ntreb - ad#, a'e&ta$ Mi-am ridi'at mna drea t de e ,en#n'(i$ A La a&ta + re%erii: A Ca & %i# &in'er) &e are ' + a%!ai e #n't#! de a &#%eri o 'dere ner+oa& a'#t$ A Am &'ri&$ A Ai &'ri&$ A(a< Am o%tat$ 5i *n'redina&em a'e&t#i brbat &#%i'iente &e'rete de &tat) 'a amndoi & a"#n,em e &'a#n#! e!e'tri') aa ' #n mi' deta!i# *n !#& n# mai 'onta$ A De %a t) e&te doar o b#'at de &o%tBare$ Un "o') da' +rei$ Un#! dintre ro,ramatorii roie't#!#i mi !-a &'ri& *n tim #! !#i !iber i mi !-a introd#& *n memorie 'a #n %e! de e/ eriment ri+at$ Ni'iodat n# am 'rez#t ' *mi +a %a'e atta !'ere & %o!o&e&' to'mai a'e&t ro,ram$ ?innan m m&#r ne*n'reztor$ A 8orbii *n eni,me) mi&ter ?itz,era!d$ Ceea 'e am +z#t e# a %o&t ' d#mnea+oa&tr &tai ai'i '# o ri+ire %i/ i '# mna bteai %#rio& ,en#n'(i#! dre t$ Doar n# o & *mi & #nei ' a'o!o +i &-a montat o ta&tat#r< Am ridi'at mna drea t *n %aa o'(i!or !#i i am mi'at de,ete!e$ A Cin'i de,ete$ -ot & bat doar '# de,et#! mare - a#za$ Arttor#! - !itera e$ De,et#! mare i arttor#! - n) i aa mai de arte$ 5n tota! &#nt o&ibi!e treize'i i #na de 'ombinaii di%erite) &#%i'ient entr# toate !itere!e a!%abet#!#i) !#& 'te+a &emne) i &e oate i mai m#!t %o!o&ind di+er&e tr#'#ri$ A Treize'i i #na: *n'er' '# a"#tor#! ro rii!or de,ete & +eri%i'e) dar e&te ne+oie de 'e+a tim entr# a rea!iza '#m &e %a'e %r a ,rei$ C#m aa) to'mai treize'i i #na:

A E&te 'e+a !e,at de ridi'area !a trat$ Am bt#t e ,en#n'(i 'ea mai ,rea 'ombinaie) 'ea entr# !itera /4 toate de,ete!e odat) '# e/'e ia ine!ar#!#i$ Am 'ontin#at4 5n ori'e 'az) ro,ram#! a''e&eaz &enzorii ta'ti!i) e 'are ori'#m *i am *n +r%#! de,ete!or) i &tabi!ete de& re 'e &emn e&te +orba$ Iar d#mnea+oa&tr ai 'itit '# &i,#ran *n do'#mente ' o'(i#! me# arti%i'ia! *mi oate rezenta *n 'm #! +iz#a! #n %e! de e'ran$ -e 'are +d 'e &'ri#$ -robabi! de ai'i im re&ia de ri+ire %i/$ A Da) e&te '!ar) 'on%irm e! ab&ent) *n' o'# at '# 'ombinaii!e de,ete!or$ N# a %o&t e/trem de di%i'i! & *n+ai a&ta: A Ce 'onteaz) da' di& #i de ani de zi!e entr# e/er&are: Dd# din 'a mirat$ A M ate ta&em 'a d#mnea+oa&tr & a+ei ne+oie doar & %orm#!ai minta! o %raz) entr# 'a a'ea&ta & %ie introd#& *n memorie$ 9ndire de ro%an) n#: A Cam aa 'e+a$ E# *n&#mi ,ndi&em aa 'nd+a) d# 'are mi &e e/ !i'a&e ' n# e/i&ta# ni'i m'ar e!emente!e teoreti'e a!e #nei a&t%e! de o&ibi!iti) re& e'ti+ de&'i%rarea ,ndirii '#i+a din 'itirea '#reni!or 'erebra!i$ De a'eea %#&e&e ne'e&ar *n+area 'ontro!rii m#'(i!or %i'ti+i) 'are) *n rea!itate) era# 'one/i#ni e!e'troni'e rin 'are &e 'ond#'ea# &i&teme!e me!e$ A .i 'e &'riai: Un "#rna! zi!ni': A Ce+a a&emntor) am o'o!it e# r& #n&#!) ne%iind di& #& & da# a!te deta!ii '# ri+ire !a di+er&e!e me!e anoma!ii$ Era #n "#rna!: *n a''e i#nea mea) &'riam roman#! ro riei +iei$ A! 'r#i #ni' 'ititor +oi %i tot e#) entr# ' ro,ram#! te/t#!#i #tea %i ti rit) dar n# e/i&ta ni'i o im rimant 'om atibi!$ Am *ntrebat4 Doar n# &#ntei ai'i 'a & %a'em 'on+er&aie de& re mod#! me# de +ia: A Aa e&te$ Se rezem de & eteaza bn'ii) #&e i 'ot#! e ea i ri+i %or%ota #n#i ,r# de t#riti 'are to'mai &e *mbar'a# entr# o e/'#r&ie) de ar' ar %i %o&t e/trem de intere&at de 'eea 'e +edea$ Ad#,4 Sora mea e&te *n,ri"orat din 'a#za d#mnea+oa&tr$ Ei) da) m-am &imit atin&$ De 'e n#: Tot#i) m-am &trd#it & n# &e ob&er+e a'e&t !#'r# at#n'i 'nd am r& #n&4 A ?r#mo&$ Dar ea ar treb#i & *i %a' ,ri"i mai de,rab entr# ea) da' +rei rerea mea$

A -entr# a&ta) m are e mine$ ?innan *ntin&e i'ioare!e) o%erind ima,inea ti(nei de !ine$ 5ntre tim ) am a%!at '#m &#nt or,anizai #rmritorii d#mnea+oa&tr$ A# *n'(iriat o 'a& mare *n 8entr>) izo!at '# tot#! de !#mea e/terioar) i *n A#na&'a#! mai amena"eaz #na$ .i o %a' *n aa %e! de ar' ar +rea & &tea a'o!o o +eni'ie$ Am dat de&'#ra"at din 'a ) ne,&ind o re !i' !a 'e!e & #&e$ A .tii i de 'e &-a retra& o!iia: A Cond#'erea in+e&ti,aii!or a %o&t re!#at de o #nitate & e'ia!) deoare'e &e bn#iete ' *n & ate!e a&a&inate!or din Din,!e ar %i +orba de terori&m$ A 6 #nitate & e'ia!: A Special Services$ Ser+i'i#! de in%ormaii interne a! Ir!andei) '# a!te '#+inte$ Care are !e,t#ri e/'e iona!e '# CIA i aa mai de arte$ A A(a) da$ .i 'e %a'e mai e/a't a'ea&t #nitate & e'ia!: A Din 'e &e +ede - nimi'$ C# e/'e ia %a t#!#i ' are ,ri" 'a nimeni & n# *i t#!b#re ob&er+atorii) 'are %a' 'eea 'e %a'$ 5i &'#t#r nite ra% ima,inar de e mne'a (ainei !#i &!inoa&e) din ie!e maronie i ad#,4 Ar treb#i & di& rei) D#ane< Ct mai re ede o&ibi!$ A N# ot & di& ar$ A Noi ne-am ,ndit !a 'e+a$ Adi') Brid,et mai a!e&$ A N# +a %#n'iona$ A -ot 'a mai *nti & + e/ !i' de& re 'e e&te +orba: Am 'on%irmat '# #n ,e&t a! 'a #!#i$ A S#nt mi'at de %a t#! ' &ora d#mnea+oa&tr i d#mnea+oa&tr er&ona! + ,ndii !a mine$ Dar) ori'e ai !n#i) n# +a %#n'iona din &im !#! moti+ ' e# &#nt de endent de a ro+izionarea re,#!at '# 'on'entrate n#triti+e & e'ia!e$ C(iar da' a re#i & &'a de 'ei 'are m &# ra+e,(eaz) n# ot & di& ar$ Ar %i e'(i+a!ent '# moartea mea$ A Core't) ei tra, &%ori!e$ N# + +or mai a ro+iziona re,#!at$ Mai no#) &#ntei !i &it de 'on'entrate!e n#triti+e) n#: Am t'#t$ A'e&t om &e rea ' tia tot#!$ ?innan ar#n' o ri+ire *n"#r) a&# ra maini!or 'are +enea# i !e'a# i &e *n'#r'a# #na e a!ta !a intrarea *n ar'are$

A 5ntrebai-+ d#mnea+oa&tr *ni+ '#m &ta# !#'r#ri!e$ A!imente!e d#mnea+oa&tr & e'ia!e n# mai +in$ 5n a'e!ai tim a ar *n ora o m#!ime de oameni 'are n# %a' a!t'e+a de't & + &# ra+e,(eze i & ate te$ De 'e: D#mnea+oa&tr 'e 'redei: E# 'red ' atea t #r i &im !# & 'edai de %oame$ -o&ibi!) & inter+in da' + !a& ner+ii) dar de %a t atea t '# 'a!m n 'nd +ei %i de&t#! de &!bit entr# a + 'a t#ra %r ri&'$ N#: *ntrer# ei-m da' &o'otii ' %antezia mea bate 'm ii$ Am tra& adn' aer *n ie t i am a+#t im re&ia ' &imt toate %ire!e i b!inda"e!e din 'o#! ie t#!#i4 A A+ei dre tate$ Se are ' aa &ta# !#'r#ri!e$ A M b#'#r ' m'ar *n a'ea&t ri+in &#ntem de a'ord$ A Dar n# are &en&$ M re%er !a a'ea&t ri&i de mi"!oa'e$ Da' D#ane ?itz,era!d ar re rezenta o rob!em) a'ea&ta ar %i rezo!+at '# o &in,#r mi'are a arttor#!#i #n#i !#neti&t$ A -oate ' + +or +i#$ S'oa&e #n,a '# t#t#n din b#z#nar$ .i) *n a%ar de a&ta) #n mort '# o ,a#r *n 'a n# e&te &o!#ia rob!emei at#n'i 'nd n# doreti +!+$ A De"a e/i&t doi mori '# 'te o ,a#r *n 'a ) n# mai 'onteaz #n#! *n !#& ori *n min#&$ E! r&#'i *n mini #n,a '# t#t#n) o ri+i ar' *ntre-bnd#-&e de #nde naiba a r#&e i o +r* *na oi *n b#z#nar#! (ainei$ A Aa e&te$ A&ta *n&eamn ' + +or +i#$ Am &'#t#rat din 'a $ A 8or do'#mente!e$ A De 'e & + !i &ea&' de (ran da' +or do'#mente!e: ?innan m ri+i) ate t & +ad da' am #n r& #n& inte!i,ent) dar bine*ne!e& ' n# a+eam$ =mbi %r ni'i o b#'#rie i 'ontin#4 A'#m) ot & + e/ !i' !a 'e ne-am ,ndit: A N# a+ei de't & o %a'ei7 e #rm) + +oi e/ !i'a de 'e n# mer,e$ A Dar o +ei %a'e e #rm) n#: A -romit$ A Bine$ Se a !e' *n %a i 'obor* ton#!4 Mier'#rea +iitoare *n'e e !a D#b!in #n 'on,re& internaiona! e teme medi'a!e$ Tema rin'i a! *n a'e&t an e&te eti'a medi'a! - te(ni'a mani #!rii ,ene!or) '!one!e) &e!e'ia renata!) e#tana&ia) dre t#ri!e (andi'a ai!or i aa mai de arte$ -re&a internaiona! e&te rezent) an#mite or,anizaii

entr# re& e'tarea dre t#ri!or om#!#i a# an#nat mar#ri de rote&t$ Noi #team or,aniza de !a&area d#mnea+oa&tr !a D#b!in i rezentarea *n %aa a#ditori#!#i$ Cnd o inia #b!i' +a a%!a ' e/i&t cyborgi) ,#+ern#! rii d#mnea+oa&tr +a treb#i & + re*n'ea trimiterea de (ran entr# d#mnea+oa&tr$ .i nimeni n# + mai oate &# ra$ Eram &#r rin&$ N# era o ro&tie$ Treb#ia & m ,nde&' !a do'tor#! 6@S(ea$ To'mai !a a'e&t 'on,re& +oia & arti'i e$ =i#a de a&tzi +oi&e & o etrea' '# 'o iii &#rorii !#i$ M *ntrebam 'e &e a!e&e&e din #r&#!e#! de !# de&tinat ne ot#!#i i din '#b#ri!e entr# ne oat$ A 5n a'e&t %e!) 'ontra+in ob!i,aii!or me!e ri+ind &e'retizarea$ A Aa e&te) *n'!'ai ob!i,aia d#mnea+oa&tr re%eritoare !a &e'retizare$ Da' m +ei *ntreba) +-a & #ne ' e&te moment#! 'e! mai otri+it & + *n'!'ai ob!i,aia a'ea&ta$ -e %r#ntea !#i ?innan rea r#r '#te!e 'are *mi atr&e&er atenia i *n Ca%e Liteart(a$ D#ane) ob!i,aii *i re+in i 'e!ei!a!te ri) iar a'ea&ta !e-a *n'!'at$ N# d#mnea+oa&tr &#ntei de +in$ Am '#,etat$ -!an#! rea b#n$ 5n ori'e 'az) mai b#n de't tot 'e *mi tre'#&e mie rin 'a $ A C#m +rei & m &'oatei din Din,!e: Uitnd#-&e *n"#r) e/tra&e din b#z#nar#! de !a ie t a! (ainei o (art *m t#rit$ A A&ta d#mnea+oa&tr treb#ie & o %a'ei$ C# #teri!e d#mnea+oa&tr &# raomeneti$ A 6 'o(ort de 'i#dai &e +nt#r e ai'i entr# a *m iedi'a to'mai a'e&t !#'r#$ A Aa e&te) ei &# ra+e,(eaz ieiri!e din ora i 'a&a d#mnea+oa&tr$ Treb#ie & &' ai '#m+a de 'ei din "#r#! 'a&ei$ 5n 'e ri+ete re&t#! dr#m#!#i) n# &'rie ni'i#nde ' treb#ie & %o!o&ii o &trad$ De& t#ri (arta) *n'er'nd & o %a' 't mai di&'ret) i 'ontin#4 8 +oi arta a'#m !o'#!) %r & *i & #n n#me!e$ Cred ') *n a'e&t moment) di&'#ia noa&tr n# e&te inter'e tat) dar n# &e tie ni'iodat$ Art '# de,et#! #n !o' de e (arta ora#!#i Din,!e$ Ai'i$ 6 'a& ,oa!$ 5n & ate e&te #n zid e 'are d#mnea+oa&tr *! e&'a!adai$ Mai art 'tre #n a!t #n't &it#at *n enin&#!$ Un !o' de& re 'are da' & #n ' m-a &#r rin& ar %i rea #in$ Con'(i&e4 Ai'i + ate t e#$

A Ai'i e&te #n m#nte$ A -entr# d#mnea+oa&tr n# treb#ie & re rezinte o rob!em$ De,et#! !#i #rm o !inie e (art$ Un tra&e# e 'are *! '#noteam$ Ad#,4 -entr# e+ent#a!ii #rmritori$ Am *ne!e&$ Se ,ndi&e '# ade+rat bine$ Da' !a 'a t#! a'e&tei ote'i m ate ta '# #n +e(i'#! motorizat) era #n !an b#n$ A Bine$ Cnd: A Mine) !a miez#! no ii$ .o ti '#+inte!e abia inte!i,ibi! i &trn&e (arta$ D# 'are m ri+i &'r#ttor4 a'e&t !o' de *nt!nire e&te '#no&'#t doar de d#mnea+oa&tr i de mine$ .i aa +a rmne$ Am 'on%irmat$ B, (arta *n b#z#nar$ A 5n' 'e+a) am mai zi& 'nd +r# & &e ridi'e$ Se o ri i &e #it !a mine$ C#ta de e %r#nte era att de a&'#it) *n't #teai & tai !e,#me '# ea$ A D# 'e!e di&'#tate de noi +ineri &eara) 'e ima,ine +-ai %'#t de& re '#m a# re#it & m 'oo teze: A N# #na %a+orabi!) m tem$ A .i 'e 'redei: C m-a# &i!it: C m-a# ademenit '# ner#inare '# !ozin'i d#!'e,e de& re atrioti&m i &er+i'i# *n &!#"ba atriei) i m-a# #& & &emnez: A N# e&te aa: Am ri+it dre t *nainte) a oi mi-am !imbat ri+irea *n "#r) *ntrebnd#-m da' *n a'e&t moment era orientat 'tre noi a'e! 'e!ebr# mi'ro%on dire'iona! +z#t de mine doar *n %i!me!e de & iona"$ 6D--#! O8bservation %etection ProcessorP me# n# 'on%irm bn#ia!a$ B#n) dar ni'i e! n# era atot'#no&-'tor$ Iar inami'#! tia de e/i&tena 6D--#!#i$ Da' 'e!e mai ne,re re&# #neri ri+ind identitatea a'e&t#i inami' &e ade+erea#) el construise di& oziti+#!$ Ei i< A N# a# treb#it & m &i!ea&'$ Ni'i n# m-a# ademenit$ N# m-a# minit entr# a m tran&%orma *n cyborg$ Ade+r#! e&te ' e# am dorit a&ta$ Tra&e z,omoto& aer *n ie t$ A Din do'#mente rez#!t a!t'e+a$ A -n a!aitieri-&ear) n# am ti#t de e/i&tena !or$ Simeam ' treb#ie & +orbe&' mai re ede) entr# a termina 'e a+eam de & #& *nainte 'a e! & di& ar$ Am 'ontin#at4 Steel *an era #n roie't &e'ret)

dar norma! ' e/i&ta# z+on#ri$ Tot tim #! 'ir'#!a# o+eti ai#ritoare) de 'e!e mai m#!te ni'i n# mai ineai &eama$ Dar %a t#! ' era re+z#t #n cyborg m-a %a&'inat$ Am mer& e #rma z+on#ri!or$ Am *ntrebat e&te tot$ A+eam do#ze'i i #n# de ani) i m-am rezentat de b#n+oie !a ori'ine 'redeam ' a+ea +reo !e,t#r '# a&ta$ -e at#n'i) ro,ram#! era *n de&%#rare de"a de atr# ani) dar n# &e tre'#&e de 'er'etri!e de baz$ Cnd a intrat *n di&'#ie te&tarea ra'ti') &-a #& rob!ema da' & %ie %'#t de marin ori de armata tere&tr$ Mai trzi#) 'ine+a mi-a o+e&tit ' de'i&i+ a %o&t %a t#! ' marina a+ea de"a #n +o!#ntar$ Toat re'r#tarea mea a 'on&tat *n a'eea ') *ntr-o zi) am %o&t '(emat *ntr-#n biro#) #nde #n an#me maior Rei!!> mi-a &trn& mna i a & #&4)$De'i) 'a ora!) &trn,e-i !#'r#ri!e$ Ai re#it$I A Dar entr# D#mneze#) de 'e: A 8 mai amintii de %i!m#! Terminator: ?innan &'oa&e #n &#net '(in#it$ A N# oate %i ade+rat$ A Cnd am ieit de !a %i!m) mi-am '#m rat mai *nti o &'#rt !a %e! 'a a'eea din %i!m$ M-am t#n& &'#rt i am %'#t ro&t de a'e!ai %e! de o'(e!ari$ M-am !imbat rin ora i m-am &imit 'a #n robot$ Am tra& *n ie t aer#! miro&ind a ete i a &are) i am ad#,at4 Cnd *n 'inemato,ra%e r#!a artea a do#a a %i!m#!#i) e# eram de"a #n robot$ -rintre nori &-a zrit o at !#minoa&) o #rm de 'er a!ba&tr# i de !#min &o!ar a!id) 'are &e re+r&a a&# ra noa&tr$ 6 '!i ) miro&#! de motorin ar& &-a ame&te'at '# miro&#ri!e ort#!#i$ ?innan t'ea$ -entr# #n moment) am #itat ' era de %a i +orbeam '# mine *n&#mi4 Cnd eram 'o i!) am re+z#t mere# T$e Six *illion %ollar *an) 'a #n %e! de 'om en&aie) 'red e#) a %a t#!#i ' treb#ia & 're&' %r mam$ D#mneze# tie 't mi-a !'#t a'e&t &eria!$ Stteam *n %aa te!e+izor#!#i aa '#m a!ii *n,en#n'(ea# *n %aa a!tar#!#i i a+eam o &in,#r dorin) & de+in Six *illion %ollar *an$ A'#m &#nt$ N# e&te *n%iortor '#m &e "oa' +iaa: C#m o %ormeaz dorine!e noa&tre) '(iar i 'e!e 'are n# ne &#nt %a+orabi!e: Un e&'r# ateriza obrazni' !a i'ioare!e noa&tre) tra&e '# o'(i#! !a noi i &e #&e *n mi'are "i,nit i ano 'nd noi n# am rea'ionat$ A De 'e *mi o+e&tii a&ta: *ntreb ?innan$

L-am ri+it) am +r#t & *i & #n) dar) 'nd am *n'er'at & %orm#!ez 'e+a) n# am re#it$ A'e! moment era im ortant entr# mine) dar n# #team e/ !i'a de 'e$ 5ntotdea#na am #rt & &ta# aa) & treb#ia&' & & #n 'e+a) dar & n# ti# 'e & & #n$ A 8oi +eni) am & #& tot#i$ L#ni$ M m&#r !#n,) d# 'are r# &ati&%'#t de r& #n&$ Dd# &'#rt din 'a ) &e ridi' i !e' %r & &e mai #ite *n"#r$ .a ce i folosesc unui brbat opt eci de ani trii inutil: %e fapt) nu i)a trit) a fost doar viu) i nu a murit tr iu) ci a avut doar nevoie de mult timp pentru a face acest lucru$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 17 Ce!e mai m#!te amintiri !e,ate de 'ei!a!i &#nt din erioada etre'#t !a 1ood *an 'amp$ Am &tat a'o!o doar 'te+a & tmni) 'e! m#!t trei !#ni &o'otite i a'e&tea '# ,enerozitate$ Dar retro& e'ti+ ri+ind) erioada a'ea&ta are & %i d#rat +eni'$ 5n a'ea +reme) tiam *n !inii mari 'e ne ate ta) &emna&erm an,a"amente!e 'ore& #nztoare) *nde !ini&erm 'e!e!a!te %orma!iti i %#&e&erm ad#i !a a'ea&t baz) *n mi"!o'#! #nor 'odri &e'#!ari$ Ne antrenam entr# a ne &tra %orma i eram &# #i mere# !a noi i noi e/aminri '# a arate e 'are nimeni dintre noi n# !e mai +z#&e *n +iaa !#i$ -e !n, medi'i i &o!dai) mai era# o m#!ime de tinerei o'(e!ariti) '# b#z#nare!e 'mi!or !or a!be !ine de i/#ri i 'a!'#!atoare i 'are n# ne adre&a# #n '#+nt) tot#! !imitnd#-&e n#mai !a '(e&ti#ni!e medi'a!e$ 5n mi"!o'#! bazei era o zon de &e'#ritate *n 'are ni'i m'ar noi n# a+eam a''e&) doar ti ii '# o'(e!ari) iar e# 'red ' a'o!o &e %'ea# #!time!e a"#&tri a!e &o!#ii!or te(ni'e de 'are #rma & ne b#'#rm$ Deo'amdat) no# ni &e & #nea n#mai &tri't#! ne'e&ar) re,#! 'reia n# *i re roam nimi') ''i ea era remi&a *n+oiri!or noa&tre) 'are in'!#dea# o main de &er+i'i# *n %ie'are &ear$ -e dr#m#! 'tre baz a+ea a''e& n#mai er&ona!#! mi!itar) a'e&ta &trbtea 'te+a mi!e rin d#re) a oi #rma ora#!) mare) z,omoto&) #rt) !in de romi&i#ni) 'inemato,ra%e) re&ta#rante) di&'ote'i) bar#ri i borde!#ri$ 5n 'inemato,ra%e r#!a# Rain *an i %ie =ard7 din orii!e &er+ite !a re&ta#rant &e #tea# &t#ra n i Ste (en i Ma'37 *n di&'ote'i) noi eram 'ei mai tari) iar *n #ni%orme eram 'a nite eroi7 *n bar#ri) &e'retare!e i 'a&ierie!e ora#!#i ne ate ta# m#&tind de dra,o&te & !e a,m i & !e %a'em %eri'ite7 iar borde!#ri!e$$$ de %a t) noi ni'i n# mai a+eam ne+oie de e!e) dar nimi' n# !ea, mai m#!t o '!i' de brbai de't & &tea *m re#n *ntini e #n at #ria) & o&ede #n#! d# a!t#! a'eeai %emeie) e/'itai #n#! de a!t#!$ Cred ' *n & ate!e aran"ament#!#i &e a%!a to'mai a'e&t ,nd a&'#n&$ Treb#ia & ne %ormm 'a ,r# ) & ne %i/m ierar(ia intern) entr# 'a) mai trzi#) & ne #tem 'on'entra) ne ert#rbai *n +re#n %e!) a&# ra ro+o'ri!or 'e (e ate ta#$

5n'(eind#-&e e/aminri!e i m&#rtori!e e%e't#ate e tr# #ri!e noa&tre) &-a 'ontin#at) de data a'ea&ta *ntr-o izo!are tota!) !a Steel *an =ospital De "#r-*m re"#r era# &#te de mi!e de deert i &e'ret tota!) i ab&tinen ordonat$ De a'#m) eram reo'# ai de e/er'iii!e 'are treb#ia# & %a' din %ie'are dintre noi #n cyborg) 'eea 'e *n&emna d#rere$ Cam e at#n'i) 8ernon EdBard& a %o&t &#r rin& %'nd#-i de !#'r# '# o &or medi'a!$ Era# *n !in a'i#ne) at#! ,emea i &'ria de &e a#zea n e 'oridor) iar 8ernon n# a %o&t *m iedi'at ni'i de z,omot#! #ii de&'(i&e) ni'i de z,omot#! #ii trntite !a !o' & d#' ener,i' i z,omoto& treaba !a b#n &%rit$ A# #rmat 'te+a zi!e de !inite ten&ionat e '#!oare!e dezin%e'tate$ 8ernon a re+enit *n dormitor i noi !-am *ntm inat 'a e #n ero#) dar &ora medi'a! re& e'ti+ a di& r#t %r #rm$ A E&te idea!) n#: a %o&t 'omentari#! !#i 8ernon$ Te o'# i de ea i e #rm n# ai ni'i rob!ema de a &' a de ea$ 5! +d *n' *n %aa o'(i!or) '# mini!e *n & ate!e 'a #!#i) '# #n rn"et !ar, i &ati&%'#t e %a) ad#,nd4 -!'ere %r re,rete) biei$ N# ot de't & +i-o re'omand$ Eram de"a de&t#! de ma'(o$ Ce! mai r# a %o&t '# ?orre&t$ Noi) 'ei!a!i) %o!o&eam *n !e,t#r '# %emei!e noi#ni!e obin#ite) +orbeam de c$ic"s) e 'are !e plesneam) &a# de brides) e 'are +oiam & ateri m) i tot re&t#! *! di& re#iam) iar a do#a zi %o!o&eam termenii din ba&eba!!) +orbeam de second base &a# de $ome run entr# a de&'rie 't de de arte re#i&erm & a"#n,em '# e!e$ Dar ?orre&t %o!o&ea *ntotdea#na entr# %emei termen#! H radI$ N# *mi aminte&' & %i +orbit de bine de& re o %emeie &a# m'ar de ar' ar %i &imit 'e+a entr# ea$ -entr# e!) a'e&tea era# rada e 'are o +na) i #n't$ .i) d# 'e obinea 'e +oia) *! intere&a doar '#m & *i %a' mai re ede +nt din at$ M *ntreb da' noi) de %a t) n# '#m+a ne temeam de %emei$ Da' n# +oiam & de+enim #terni'i *n & erana ') *ntr-o zi) +om %i *n &tare & ne m&#rm '# e!e i '# #terea e 'are o a+ea# a&# ra noa&tr$ .i *n a'ea&t &trd#in tre'#&erm de 'e ne ro #&e&erm$ Am de+enit att de #terni'i) ' n# mai eram a i de &e/$ Ca & n# mai +orbim de i#bire$

D# o +reme) m-am trt n !a !o'#ina mea) #nde n# am %'#t a!t'e+a de't & ed i & ate t$ N#) de %a t) ni'i m'ar n# ate tam$ Doar edeam$ M d#rea# +e'(i!e 'i'atri'e) aa '#m &e *ntm !a tot mai de& 'nd #rma & &e &'(imbe +remea$ Simeam de ar' oare'ine de&'(idea i *n'(idea #n %ermoar &#b ie!ea mea) 'te+a min#te *! de&'(idea) *n a!te 'te+a min#te *! *n'(idea) i &imeam a&ta din 'retet n *n t! i) 'r#nd#-mi #in doar artea &tn,$ Eram obo&it i *n 'reier#! me# %ierbea# ,nd#ri!e$ M n dea# amintiri!e$ De& re tat! me# 'are m 're&'#&e$ De& re mama mea) '#m ne-a !&at de izbe!ite$ C#m tata) *n adn'#! &#%!et#!#i &#) rea b#'#ro& ' ea !e'a&e$ N# a# di+orat) dar e! n# +orbea ni'iodat de& re ea i n# *mi aminte&' 'a e! & %i *n'er'at & o ia de !a 'a t '# o a!t %emeie$ .edeam i ri+eam !#mina '#m !ea tot mai m#!t) n 'nd) #in d# ora o t& reze'e) 'ine+a a &#nat *n &%rit !a #$ Re*n'e ea rit#a!#!$ Lo'otenent-'o!one!#! Rei!!> e&te brbat#! 'r#ia de&'rierea H rea &'#nd entr# ,re#tatea !#iI &e otri+ea '# ade+rat) *n %ie'are an) rea tot mai &'#nd i #in mai ,re# 'nd a rea n persona *n %aa #ii i de %ie'are dat) i &e 'itea e %a roa&ta di& oziie$ C# tim #!) am *n'e #t & bn#ie&' ' a'ea&t di& oziie roa&t *i a+ea ori,inea *n %a t#! ' at#n'i 'nd m +izita #rta (aine 'i+i!e) iar entr# a&ta '(iar n# a+ea ta!ent$ E&te de neima,inat ' #n brbat tre'#t de 'in'ize'i de ani i-a %ormat att de #in *n '#r&#! +ieii b#n#!-,#&t *n materie de *mbr'minte) aa ' ai tendina & 'rezi) %r & +rei) ' Rei!!> e&te di&'romati'$ Dar n# e&te da!toni&t$ Doar ' toat +iaa - robabi! din moment#! *n 'are mama !#i a *n'etat & *i mai a!ea, anta!onii i 'mi!e - a #rtat ori #ni%orm) ori i"ama i a e+itat & ia !a '#notin de e/i&tena a!tor ie&e de *mbr'minte$ Se *mbra' 'i+i! n#mai 'nd treb#ie i) arado/a!) a&ta &e *ntm ! n#mai *n tim #! &er+i'i#!#i$ Rea!itatea e&te ') de 'nd trie&' *n Ir!anda) n# !-am mai +z#t *n #ni%orm$ Dei a %i re%erat de %ie'are dat$ E# *n&#mi n# &imt mort d# mod) dar a treb#it & *n,(it *n &e' 'nd !-am +z#t *n %aa #ii$ 5n Din,!e) *n a'ea&t &ear re'e de d#mini') #rta o ere'(e de

anta!oni *n 'aro#ri '# n#ane de a!ba&tr#) *n,rozitor de de'o!orai) i o 'ma dintr-#n materia! be") &triat *n !#n,) 'are *n &ine n# arta de!o' r#) dar n# i e e! i n# *n 'ombinaie '# re&t#! (aine!or$ 8india'#! !#i +erde) 'a #n &a') din o!ie&ter &a# dintr-#n materia! a&emntor) era im rimat '# moti+e &e#doa%ri'ane i ni'i #rtat rin anii @K2 n# i-ar %i ,&it +reo &'#z$ .i entr# 'a toate a'e&tea) rin 'om araie) & arate 'a #n 'at &'#zabi!) *i +r&e i'ioare!e *n nite tenii ,ro&o!ani) '# benzi-neon) 'are *i tia# re& iraia$ A Ce mai %a'ei: *ntreb e! 'a de %ie'are dat) aran"nd#-i '# mna r#! tot mai 'r#nt i mai rar$ E&te #n +nt a%#ri&it a%ar$ N# ti# '#m de trieti ai'i) D#ane< E# n# a rmne ni'i ze'e zi!e ai'i) 'rede-m$ A() i-am ad#& 'e+a$ 5mi *ntin&e o #n, de !a&ti' #zat) de !a La!Mart) e 'are o in#&e &#b bra$ 5n ea era# do# '#tii '# 'on'entrat n#triti+) 'are e/ ira# mari) !a ora do#& reze'e$ A De 'e doar do#: am *ntrebat$ A La re ezea!) n# &-a# ,&it mai m#!te$ A&ta e&te b#ba) ai remar'at de"a$ Am &'o& o '#tie$ Era 'e+a 'i#dat & o in *n mn$ Ce+a &trin) de !a&at$ -ar' mi &-ar %i %'#t 'ado# o "#'rie e 'are mi-am dorit-o 'nd a+eam a&e ani$ A N# e&te ne+oie & *mi &ri de ,t de b#'#rie) mormi Rei!!>$ N# &#nt de +in ' ei n# e!aboreaz ,#&t#ri noi$ 6 *n,(ii) i '# a&ta ,ata$ N# *mi era %oame$ Se are ' tr# #! me# #ita&e ' ar e/i&ta 'e+a 'e &-ar '(ema (ran$ Dar a+ea ne+oie de ea) a&ta era '!ar$ A Ai 'e+a *m otri+ da' mnn' '(iar a'#m: A N#) n#$ ? '#m 'rezi$ 5n tim 'e o eram '# de&'(iztor#! de 'on&er+e !a b#'trie) Rei!!> #mb! rin 'a&) *i ar#n' ri+irea rin dormitor) in& e'ta baia i +eri%i' a oi 'amera de zi$ L-am a#zit tr,nd &ertare) de&'(iznd #i!e i%onier#!#i) iar 'nd era *n baie i-a 'z#t 'e+a "o& ro+o'nd z,omot de 'iob#ri$ Dar Rei!!> ni'i m'ar n# *n"#r) 'i 'ontin# net#!b#rat &'oto'ea!a$ M-am *ntrebat *ntotdea#na 'e & era & ,&ea&' %'nd a'e&te r#nde$ 6 &oie tin#it i trei 'o ii minori a&'#ni *n i%onier#! din

dormitor: Sa# n# m 'redea *n &tare & menin '#renia *n 'a&) m'ar att 't & n# &e %ormeze m#'e,ai e erei: Dar n# *! #teai dezobin#i '# nite remar'e mai m#!t ori mai #in #&t#rtoare) iar e# *ntotdea#na am e+itat 'earta$ Lo'otenent-'o!one!#! 9eor,e M$ Rei!!> ar #tea & +ad *n in&#bordonare #n eri'o! !a &i,#rana naiona! i) da' i-ar %orma a'ea&t rere) 'on%orm 'on+eniei &emnate de mine) m-ar ob!i,a & m *ntor' ne*ntrziat *n SUA$ A La d#mneata arat 'am &r''io&) %'# '#no&'#t Rei!!> rez#!tat#! in& e'iei$ De ar' te-ai %i '!#,rit$ Ce e&te '# 'ri!e d#mita!e: C doar a+eai o m#!ime: Toat eta"era e&te ,oa!$ 6 ri+e!ite de-a dre t#! dezo!ant$ A ?#rate) am & #& *n tim 'e 'ondimentam oria de ter'i din %ar%#rie '# &are i taba&'o$ Am ad#,at4 A!a!tieri-&ear$ S r,tori$ A S r,tori< Rei!!> &'#i '#+nt#! e #n ton ro%#nd di& re#itor$ S r,tori 'are %#r 'ri< A&ta era e&te #terea !#i de ri'e ere$ Ca m#!te a!te!e$ C!tin 'a #! ma&i+ i zi&e4 .i &e mai & #ne ') *n E#ro a) +iaa ar %i aa de &i,#r$ De 'e n# +ii #r i &im !# a'a&) D#ane: Am &'o& din &ertar o !in,#r i mi-am !#at %ar%#ria '# mine$ A N# *ne!e,i ' sunt a'a&) 9eor,e: Am %'#t #n ,e&t de in+itare 'tre ieirea din b#'trie4 S mer,em *n 'amera de zi$ Ne-am d#& *n 'amera de zi) 'a *ntotdea#na$ Ca *ntotdea#na) Rei!!> &-a aezat e 'ana ea i &-a !n& ' e&te rea tare O%#&e&e 'e+a 'am di%i'i! & ro'#r o 'ana ea 'are & &#&in %r rob!eme ,re#tatea meaP$ E# m-am aezat '# ,ri" e %oto!i#! n# tot att de rezi&tent i am *n'e #t & mnn' *n tim 'e e! *i ro&tea !itania obin#it4 A Din no#) n# am *n'(i& #n o'(i *n tim #! zbor#!#i$ 6ri mi &e are mie) ori tia *n %ie'are an a ro ie &'a#ne!e *ntre e!e '# 'te 'in'i 'entimetri: *n ori'e 'az) e&te o '#tie zb#rtoare de &ardine i %i!%izon#! de !n, mine &e tot ridi'a i &e aeza !a !o') ne!initit$ 5i %ri'iona mini!e de ar' &e !o+i&e i *! d#rea#$ Contin#4 D#mneze#!e) ti# ' & #n a&ta de %ie'are dat) D#ane) dar n# ot & ri'e 'e ,&eti !a ara a&ta< A E&te ara &trmoi!or mei$ Cred ' i a &trmoi!or d#mita!e$ A -o&ibi!$ Da' e&te aa) a# a+#t dre tate 'nd a# emi,rat$ Se %re' e 'ea% i 'ontin#4 C(iar i o&e!e!e$ Aa-zi&e!e artere rin'i a!e &#nt &trmte 'a nite %e'ioare minore$ Ni'i a'#m n# *mi ot

ima,ina ' e&te ne+oie de atr# ore 'a & a"#n,i de !a S(annon n ai'i$ -atr# ore< N# &#nt m#!t mai m#!t de o &#t aize'i de 3i!ometri) n#: .i) *n !#&) &e 'ir'#! e &tn,a< A %i *nneb#nit da' ar %i treb#it & 'ond#' e#$ Mi &e %a'e r# i de e !o'#! din & ate$ Tot tim #! *mi & #n4 a'#m) o ia e art#r$ .i tot aa$$$ a treb#it & *n'(id o'(ii imediat 'e a ornit ta/i#!$ S dorm i & +i&ez !a ?!orida n a"#n, !a (ote!$ A Ai tra& din no# !a Brennan@&: A -#terea obin#inei$ De %ie'are dat 'nd *i #r' &'ri!e a'e!ea +e'(i) *mi & #n ' data +iitoare +oi *n'er'a #n a!t (ote!$ De %ie'are dat & er ') *n &%rit) +or %a'e 'e+a) +or reno+a) +or moderniza) dar nimi') tot mobi!ier#! a'e!a +e'(i 'a *n #rm '# ze'e ani$ -robabi! ' !#i 9eor,e M$ Rei!!> n# *i +a %i dat *n a'ea&t +ia & ri'ea di%erena dintre mobi!ier#! +e'(i i 'e! de e o'$ Contin#4 A 6ri'#m) #!tim#! eta" !-a# b!o'at) a# #& !'i de !emn *n dre t#! &'rii) #n antier *ntre, d# '#m are$ E&te o&ibi! & n# *n'(id o'(ii zi!e de-a rnd#!$ C!ar) ar %i treb#it & ia# #n a+ion mi!itar) 'a mai *nainte$ Dar n# mai e&te 'a e +rem#ri$ A&tzi) treb#ie & 'om !etez o mie de %orm#!are i & obin &emnt#ri de !a do# mii de 'a ete trate - ia *n'ear' d#mneata & %a'i toate a'e&tea &mbta d# -amiaza$ Biro'raia de+ine tot mai 'toa&$ ?ii b#'#ro& ' ai r&it moara a&ta) D#ane< Ni'i n-ai (abar$ E# &'ri# ra oarte) d# 'are %a' ra oarte ' am &'ri& ra oarte i) *n %ina!) treb#ie & in o re!e,ere '#i+a de& re toat ai#rea!a a&ta$ ?ornia i o%ta adn') entr# 'a mie & *mi intre *n 'a 't de ,re# e&te tot#!$ A A+ei no#ti de& re +e'(ea tr# : Am *ntrebat %r #n rea! intere&) doar entr# ' %'ea arte din rit#a!$ A A() 'e no#ti & %ie: A&ta & #ne mere#$ Am iari #n no# e%) din o'tombrie$ Sa# din &e tembrie: E&te o&ibi! & %ie din &e tembrie$ Era d#& '# ,nd#! de-a bine!ea i !-am !&at d#&) atent doar & ri+e&' '# intere& & re e! *n tim 'e de %a t m 'on'entram a&# ra mn'rii$ Contin#4 9ene-ra!#!-!o'otenent Torran'e) n# ti# da' i-! mai aminteti$ 6ri,inar din NeB 6r!ean&) b#n tr,tor) a ab&o!+it M6S E1;0 '# %e!i'itri$ Treb#ie & *! %i '#no&'#t !a Q#anti'o) #n m#nte de om$$$

Am *ne!e& ' +oia & e+ite termen#! de Hne,r#I *n de&'rierea er&oanei$ Aa ' i-am %'#t !'erea de a da din 'a i & bi,#i '# ,#ra !in4 A 5mi aminte&'$ 5mi %'ea bine & mnn') & &imt '#m &e #m !ea &toma'#!) dar totodat &imeam re #!&ia mani%e&tat de 'or #! me# %a de &#b&tana '# 'are treb#ia & *! (rne&') o &'rb 'e rea ' ornea de !a ni+e! 'e!#!ar$ De ar' *mi trezi&em 'e!#!e!e d# o !#n, a#z) dintr-#n o' *n 'are ani de-a rnd#! &# orta&er a'ea&t (ran$ A Treb#ie & #& ' are o 'arier im re&ionant$ Tot tim #! e&te !a -enta,on) a !#at de"a rnz#! '# mini&tr#! A rrii i aa mai de arte$$$ Dar '#m+a adie #n a!t +nt$ Am #neori &enzaia ' n# mai ri'e m#!te '(e&ti#ni$ Torran'e e&te ti #! 'are *n'(ide *ntotdea#na #a d# e!) tii: Rei!!> &e %re' e ie t i 'ontin#4 .i) & %i# 'in&tit) mi-a 'on+enit ') *n #!timii ani) Mi!!er a !&at-o mai ##re! '# te&te!e de %itne&&$ Torran'e tra,e de e!e de #neori) *mi +ine & 'red ' +rea & m termine$ N# m omor d# e!e) *i dai &eama$ 5mi ddeam$ Rei!!> n# mai era tnr) *ntr-o %orm de e/'e ie n-a %o&t ni'iodat) iar armata era +iaa !#i$ Ar re%era & 'ad *ntr-o bt!ie %r ni'i #n ro&t de't & %ie en&ionat e moti+ de boa!$ A Dar de noi 'ine & aib ,ri") da' n# d#mneata: am *ntrebat entr# ' tiam ' a&ta +oia & a#d$ Tata Rei!!> i %iii$ Se !#min !a %a$ A To'mai$ A&ta !e-o & #n mere#$ Cine a mai rma& dintre 'ei '# 'are &-a *n'e #t: M re%er !a o%ieri$ Doar ' noi &#ntem nite rotie minore *n *ntrea,a mainrie$ 9o!i&em %ar%#ria i am #&-o deo arte$ Era +remea & e+it 'a &eara & &e tran&%orme *ntr-o re!#are ne+ino+at a obin#ite!or im o!ite#ri '# 'are Rei!!> &e &imea att de bine$ -rob!ema era doar ' n# *! #team *ntreba de-a dre t#! 'e era '# a&a&inarea !#i Haro!d It&#mi i 'ine era# ti ii '# %ee tra&e !a a iro,ra% 'are m &# ra+e,(ea#$ 5n a'ea&t ri+in) eram 'a *ntr-o 'a 'an$ ?a de e!) m 'om orta&em 'a i '#m n# a %i ti#t nimi' de& re 'rim i) rin %a t#! ' n# *i ra orta&em a ariia brbai!or '# +eni'e!e te!e%oane mobi!e) *mi *n'!'a&em ob!i,aii!e$ C# a!te '#+inte) m #&e&em *n &it#aia de a treb#i & m 'om ort 'a i '#m n-a %i a+#t (abar de toate a&tea$

E/i&ta tot#i o '(e&ti#ne de 'are m #team a,a %r a a+ea 'ontiina *n'r'at$ A De %a t) 'e &-a *ntm !at: !-am *ntrebat i am artat 'tre %ar%#ria ,oa!$ A %o&t rima mea ma& de "oi *n'oa'e$ -a'(et#! e 'are mi !-ai romi& n# a &o&it) !a %e! 'a a'(ete!e 'are treb#ia# & *mi ar+in *n mod re,#!at$ Se +rea *n%ometarea mea &a# 'e &e +rea: Rei!!> *i %rn,ea mini!e) 'a #n om '(in#it ne+oie mare$ A 5mi are &in'er r#) D#ane< Ce+a n# a mer&$ Moi: ?ir-ar & %ie$$$ N# am ti#t ' ro+izii!e d#mita!e &#nt att de red#&e$$$ *n ori'e 'az) d# 'on+orbirea noa&tr) am %'#t imediat o 'omand & e'ia!) z#) a %o&t rim#! te!e%on e 'are !-am dat d# 'e am +orbit i era '!ar) a'(et#! !ea' a&tzi) iar mine a"#n,e$ -e dr#m 'tre aero ort) am rimit in%ormaia ' #n tembe! a o rit e/ ediia$ I-am %'#t '# o# i '# oet !a te!e%on) %ii &i,#r$ 5n 'e!e din #rm a# trimi& #n '#rier 'are) ro%itnd de e&'a!a mea !a aero ort#! M?C) mi-a ad#& ambe!e '#tii$ 5n #n,a ori,ina! La!Mart) *i ima,inezi aa 'e+a: R&tora de !a Ser+i'ii!e &e'rete '(iar !e !i &ete #neori 'te o doa,$ M *ntreb '#m !e-a tre'#t rin 'ontroa!e) ' doar &e *n'a!' toate$$$ ori'#m) !e-am in#t *n oa! e toat d#rata zbor#!#i$ Le-am zit re'#m 'ore& ondena di !omati'$ Am dat din 'a *n &emn ' eram 'ore& #nztor im re&ionat de atta & irit de &a'ri%i'i#$ A .i mai de arte: Cnd ambe!e doze +or %i ,oa!e: A Mine &o&ete a'(et#! norma!$ Mi &-a romi& %erm$ A+eam #n &entiment 'on%#z ' eram d#& '# +orba$ .i mai a+eam &entiment#! 'on%#z ' n# treb#ia & m m#!#me&' '# a&ta$ A 9eor,e) am zi& *n'er'nd 'a ton#! me# & &#,ereze 't mai '!ar o&ibi! a'e! $ai s o spunem pe leau) e/i&t 'e+a 'e ar treb#i & ti#: Se etre'e 'e+a *n '#!i&e) 'are m ri+ete: A De-a ti< e/ !od Rei!!>$ A oi) ar' &e rb#i *n &ine i rma&e 'a o broa&' &tri+it de main) #itnd#-&e %i/ *n ,o! i t'nd$ E# *! ri+eam tot att de nemi'at i ate tnd & +d 'e +a #rma$ 5n 'e!e din #rm) *ntoar&e ri+irea 'tre mine4 A Treb#ie & te *ntreb 'e+a) D#ane$ A 5ntreab$ A A *n'er'at 'ine+a & te 'onta'teze:

Am %'#t 'ea mai ne+ino+at %i,#r de 'are eram *n &tare$ A Cine & ia 'onta't '# mine: am *ntrebat !a rnd#! me#) entr# a n# treb#i nea rat & mint$ Ceea 'e a %i %'#t !a ne+oie) dar Rei!!> 'ontin#4 A Ni'i e# n# *mi da# &eama e/a't$ E&te 'e+a !e,at de a'e&t a&a&inat$ Ce! de mari$ ?orni i o%t din no#$ M-a# &#nat #in *nainte de miez#! no ii) #n a,ent 6&born &a# aa 'e+a$ To'mai +oiam & m '#!'7 m-am d#& !a Lan,!e>$ A a+#t !o' #na dintre a'e!e di&'#ii b!e&temate din miez de noa te) *n 'e!e mai adn'i 'ata'ombe) !a 'are &e bea 'a%ea '# b#toi#! i 'nd+a ai &entiment#! dement ' &e de'ide a&# ra 'ii ori a&# ra rzboi#!#i$ 6ri'#m) mi-a# o+e&tit de& re brbat#! #'i& ai'i) *n Din,!e$ 5n'remeni) a oi ad#,4 *n (ote!#! *n 'are &ta# a'#m) da' m ,nde&' bine$ ?ir-ar & %ie< A Ce a %o&t '# a'e! brbat: am *ntrebat re ede) *nainte 'a e! & %i de+iat de !a &#bie't$ D# '#m *i &tri+ea i *i r&#'ea mini!e) &e rea ') *n a'ea&t &ear) Rei!!> n# rea a+ea intenii b#ne '# e!e4 A Da$ Era #n a+o'at din ?ri&'o) im !i'at *n m#!te '(e&ti#ni "#ridi'e ri+ind dre t#ri!e om#!#i$ Haro!d It&#mi$ 6ri,ine "a onez) rinii a# %o&t internai *n tim #! rzboi#!#i) robabi! din a'e&t moti+$ C# 'te+a zi!e *nainte de a %i +enit '# a+ion#! *n Ir!anda) !-a &#nat e ?orre&t D#Bbi& i &-a intere&at de #n roie't) Steel *an$ A A(a< am e/'!amat i &#r riza mea era doar aria! &im#!at$ A Cam tot aa am rea'ionat i e# 'nd am a#zit$ .i bieii de !a Nationa! Se'#rit> A,en'> a# *n'e #t & 'on&tr#ia&'$ Un ra(at$ Re*n'e # & *i '(in#ie mini!e$ Da' +rei rerea mea) tot#! e&te din 'a#z ' &er+i'i#! Steel Security a %o&t %rmiat$ Com artiment#! entr# &# ra+e,(erea te!e%oane!or a tre'#t) *n 0DDF) !a NSA i a'#m *n'et-*n'et rez#!t ' ei !-a# #ti!izat 'a #n %e! de ,rdini entr# antrenament#! entr# tinere!e !or e!emente$ De&i,#r ' n# re'#no&' a&ta$ Dar te *ntreb e#) 'e &-ar %i *ntm !at da' noi am %i a+#t tot#! *n mini!e noa&tre: Ti #! ni'i n# ar %i a #'at & #n re'e tor#! *n %#r' i oamenii notri ar %i %o&t de"a !a #a !#i$ Dar 'e a# %'#t bebe!#ii de !a NSA: A# dormit< A Dar de #nde tia a'e&t It&#mi de& re Steel *an: S %i !+r,it 'ine+a:

Era de %a t o *ntrebare dire't) a! 'rei r& #n& m intere&a teribi!$ A C# ri+ire !a a&ta) ne-a# rezentat o teorie de& re 'are ni'i e# n# mai ti# 'e & 'red$ D# 'e &-a# trezit i &-a# %re'at !a o'(i) a# ob&er+at ' &-a *ntm !at 'e+a 'e n# ar %i treb#it & &e *ntm !e i a# *n'e #t & %a' 'er'etri$ A# er'(eziionat '#ib#! din 'are zb#ra&e a&rea) 'a & zi' aa$ A'e&t Haro!d I&#mi &t#dia&e !a Uni+er&it> o% Mi&&o#ri i ei a# de&'o erit ' a'e&ta) *n #!timii doi ani) a !o'#it *m re#n '# #n an#me Mame& SteBart$ Care) !a rnd#! !#i) e&te ne ot#! #n#i an#me ro%e&or Nat(anie! SteBart) 'are) 'red e#) era *n' e%#! roie't#!#i at#n'i 'nd ai +enit d#mneata) n#: A Era) am 'on%irmat i m-am ,ndit !a Brid,et) !a do&ar#! e 'are *! a+ea i !a &'ri&oarea de demi&ie a !#i SteBart din do&ar$ A De'i *i aminteti de e!$ S# !#) r a!b) &emna oare'#m '# a'tor#! Dona!d S#t(er!and$ Ti #! a m#rit *n de'embrie tre'#t) '# do# zi!e *nainte de Cr'i#n$ M re%er !a ro%e&or) n# !a a'tor$ -ri+irea !#i Rei!!> a!#ne' e odea) de ar' a'o!o era tot#! &'ri& *ntr-#n %e! de &'riere &e'ret *n ra%$ -e a&ta *i 'on&tr#ie&' a'#m teoria 'ei de !a Ser+i'i#! &e'ret$ -retind ' SteBart n# a !e'at din moti+e de +r&t) 'i entr# ' ar %i %o&t *m otri+a 'ontin#rii roie't#!#i$ .i) & #i i d#mneata) e&te de 'rez#t ') %ie 'a rote&t) %ie intenionat) entr# a zdrni'i roie't#!) ar %i di+#!,at do'#mente &e'rete: 6 tm enie) da' m *ntrebi e mine - noi di& #neam de zone de &e'#ritate) &# ra+e,(eam ieiri!e i e%e't#am 'ontroa!e 'a !a 'arte7 n# ar %i tre'#t ni'i m'ar #n oare'e) 'a & n# mai +orbim de 'ine+a 'are & %i ieit '# #n do&ar !in '# do'#mente &#b bra$ Aa +d ei !#'r#ri!e$ Dar (ai & zi'em ' SteBart ar %i !#at 'e+a a'#zator '# e!$ Dar) *n !o' & *i #n !a treab e de #taii din Con,re&) & zi'em) e! *n'#ie tot#! *n &ertar#! biro#!#i i +ie#iete *n a'e i !inite n *i d obte&'#! &%rit$ N# e&te to'mai !o,i' - rerea mea$ De'i e! moare i !a #in tim d# a&ta) +ine ne ot#! & %a' '#rat *n 'a&a b#ni'#!#i) ,&ete do'#mente!e) i 'e %a'e e!: De'ide & !e dea +e'(i#!#i &# 'o!e, de %a'#!tate Haro!d It&#mi) a+o'at & e'ia!izat e rob!emati'a dre t#ri!or om#!#i$ A Care *n'e e & %a' an'(ete) 'a & &tabi!ea&' da' ie&e 'e+a din '(e&ti#nea a'ea&ta$ A E/a't$ .i) 'nd a# 'ontro!at %a't#ri!e te!e%oni'e a!e biro#!#i &#) a# 'on&tatat ' a'e&ta a &#nat !a n#mere!e t#t#ror 'e!or din

ro,ram#! Steel *an$ Dar ?orre&t e&te &in,#r#! 'are mai #tea %i 'onta'tat !a a'e!e n#mere +e'(i de te!e%on$ Rei!!> *i !o+i '# %o' do&#! #nei a!me de a! 'e!ei!a!te i 'ontin#4 Treb#ie & *i dai &eama$ -n & tmna tre'#t) a %i ariat ' *n man#a!#! *n'e tor#!#i treb#ie & &'rie '#m &e ro'edeaz '# n#mere!e de te!e%on at#n'i 'nd er&oana &# ra+e,(eat &e m#t$ N#mere!e rmn &#b &# ra+e,(ere) n#: Noi aa %'eam e +rem#ri$ Deri+am n#mere!e +e'(i *n 'entra!a noa&tr de &# ra+e,(ere entr# #rmrire a#tomat a a e!#ri!or '# tot di'(i&#!$ Dar 'om artiment#! e&te tre'#t !a NSA) iar a'eti &# erabi!i eroi re&tit#ie n#mere!e +e'(i &o'ietii de te!e%onie$ N# mai 'ontin# &# ra+e,(erea) nimi'$ A Se tie 'e %e! de do'#mente era#: A N#$ 5! intero,(eaz *n'ontin## e a'e&t Mame& SteBart) dar e! 'onte&t tot$ Rei!!> ri+i ,nditor *n ,o! i ad#,4 Dar *ntrebarea e&te de #nde a+ea a'e&t a+o'at n#mere!e de te!e%on: A .i 'ine !-a omort *n tim 'e era ai'i: Un#! dintre &er+i'ii!e noa&tre &e'rete: am *ntrebat) &imind ' m a+ent#rez e teren minat$ Dar d# toate 'e!e a#zite) #team & ri&' *ntrebarea a'ea&ta$ Rei!!> &e ridi' &# rat4 A -e naiba< Ei *! ierd#&er< Cnd a %o&t b,at *n &eam a e!#! te!e%oni' rimit de D#Boi& i !e-a +enit ideea ' a'e&t It&#mi ar treb#i #rmrit nie!) e! di& r#&e dem#!t$ U!tima #rm !&at de e! e&te o main de teren *n'(iriat !a San ?ran'i&'o$ Ti #! de !a %irma 'are a *n'(iriat-o *i amintete ' It&#mi +oia & tie da' #tea re&tit#i maina *n Te/a&$ .i &-a# #& !a nd !a 'a&a !#i M#an 9omez$ Dar a+o'at#! n# a a r#t$ Ni'i maina n# a mai rea r#t$ N# a# re'#no&'#t dire't) *n&) da' It&#mi n# ar %i %o&t !i'(idat) i a'#m &-ar %i *ntrebat e #nde o %i a'e&ta$ Am *n'er'at & "#de' &it#aia$ A Da' n# a# %o&t oamenii notri) 'ine a %o&t: .i de #nde tia# de do'#mente: La tim ) m-am ,ndit ' n# ar &tri'a & m art &o!idar i am ad#,at4 *n 'az#! *n 'are e!e '(iar e/i&t$ A Ce+a &e etre'e) %ir-ar a! dra'#!#i) dar n# *mi da# &eama 'e an#me) m#rm#r Rei!!>$ Se oart o !# t a%#ri&it entr# 'om etene i mie nimeni n# *mi & #ne nimi'$ Ai'i &e a%! 'i+a de !a &er+i'ii!e &e'rete) 'are 'er'eteaz 'az#!$ N# ti#) ai ob&er+at 'e+a: Am ridi'at) ne+ino+at) din #meri$

A La 'i t#riti &e +nt#r ermanent e ai'i$$$ a %i a+#t m#!t de !#'r# & m #it d# toi$ A Ei) da$ 6ri'#m) m +or an#na$ 5i ri+i 'ea&#!-brar i robabi! &o'oti 'am 't era ora a'#m !a La&(in,ton) a oi zi&e4 Cred ' +a treb#i & te!e%onez$ S !e &tri' #nora d#mini'a$ Am !a mine #n te!e%on '# !e,t#r rin &ate!it) ad#, e! n# %r oare'are mndrie) #!tima te(no!o,ie) '# 'i%r# i a!te '(e&tii$ A 5ne!e,$ C# a!te '#+inte) tim #! rezer+at +izitei &e e #iza&e$ A mai d#rat n 'nd &-a dez!i it de 'ana ea$ A'ea&ta n# r#&e & %ie '(iar att de in'omod$ A mai treb#it & *i *n'(eie !itania &%at#ri!or bine intenionate entr# mine) & mai one,rea&' entr# #!tima dat Ir!anda i & ridi'e *n &!+i +iaa *n ro ria ar) iar *n %ina! m-a a&i,#rat ' *ntotdea#na e! a %o&t de rere ' &#nt 'e! mai re#it e/em !ar a! & e'iei Steel *an) !#'r# '# 'are rit#a!#! !# &%rit i &o&i moment#! 'a e! & !e'e *n'redinnd#-m &orii me!e$ A Ce +reme '''ioa&) mri e! ieind) dei +nt#! mai 'eda&e i n# mai !o#a$ D# 'are) #terea obin#inei) &'(i #n &a!#t mi!itar d#'nd do# de,ete !a tm !) &e *ntoar&e %r o +orb i !e'$ Benzi!e-neon de e teniii !#i !i'rea# *n &emiob&'#ritatea *n&errii i !a %ie'are 'i+a ai *i tre'ea de,ete!e rin r$ D# 'e Rei!!> !e') a treb#it & aeri&e&'$ Aer#! din 'amera de zi era mai m#!t de't +i'iat) #tea$ Am de&'(i& %erea&tra) am ri+it a%ar) am in& irat iz#! #med i &rat a! mrii i m-am #itat d# &# ra+e,(etorii mei$ Treb#ia# & *mi mai !a&e *n' o zi$ 6 zi *n 'are & trie&' %r & atra, atenia i a oi & di& ar$ M ,ndeam !a !an#! !#i ?innan$ 6@m#!ime de oameni +or %a'e m#tre demne de a %i +z#te$ .i Rei!!> n# +a mai treb#i & ia a+ion#! n *n Ir!anda$ De'i !o'#ina mea arta &r''io&: Ni'i n# #team & *! 'ontrazi'$ D# a'ea&t +izit a !#i Rei!!>) 'amere!e '(iar arta# dezo!ant) a roa e 'a nite 'e!#!e de are&t$ 5n' o zi$ 6 +oi re+edea e Brid,et$ 6 +oi #tea *ntreba !a 'e &e re%eri&e mai e/a't #!tima ei remar'$ C o %'#&em '#rioa&$ 5n 'e %e! '#rioa&: .i 'e ar %i da' '#riozitatea ei ar %i &ati&%'#t:

Mai m#!t 'a & *mi trea' tim #! de't din &#& i'i#ne) am mai tre'#t o dat rin *n' eri) entr# a +eri%i'a e/i&tena #nor di& oziti+e de a&'#!tare i n# am de&'o erit nimi'$ Mi-a +enit ideea ') !a %e! 'a Rei!!>) a #tea i e# & te!e%onez) *n Ca!i%ornia) era a ro/imati+ +remea rnz#!#i i ar treb#i) *ntr-o zi de d#mini') & *! ,&e&' a'a& '(iar i e #n tnr en&ionar *ntre rinztor 'a mi&ter L(iteBater$ Am *n'(i& '# ,ri" %erea&tra) am tra& erdea#a) am *n'#iat toate #i!e din antre# i am tre'#t !a ro'ed#ra &'oaterii te!e%on#!#i mobi! din a&'#nztoare$ Ni+e!#! de *n'r'are a! a'#m#!ator#!#i a'e&t#ia era &ati&%'tor) '(iar mai &ati&%'tor de't a! min#te!or de 'are mai di& #neam e 'arte!$ C(iar de a mai %i a+#t bani) *n &it#aia a't#a!) n# a mai %i ri&'at & %a' o !imbare n !a benzinrie) entr# a '#m ra o no# 'arte! te!e%oni'$ Ar %i e'(i+a!at '# a a%ia !a %erea&tr te/t#! Sc) nu mi)ai gsit telefonul mobil< N#) treb#ia & o rezo!+ aa$ Am %ormat n#mr#! !#i 9abrie!$ Treb#ia & ia# *n 'on&ideraie ' robabi! a&t%e! %#rnizam n#mr#! te!e%on#!#i me# mobi! 'e!or 'are *i &# ra+e,(ea# !#i te!e%on#!$ Dar +a mai d#ra 'e+a n 'nd a'etia & o'o!ea&' ,!ob#!7 *n a'e&t moment) im ortant era 'a #rmritorii mei & n# a%!e de a'e&t te!e%on$ 9abrie! L(iteBater n# era a'a&$ Am ri+it e'ran#! &!ab i!#minat a! te!e%on#!#i$ N#mr#! era 'ore't) ora !a Santa Barbara) de a&emenea$ Iar &!#"ba !a &ri!e %!amin,o i !a 'e!e do#ze'i i trei de &ort#ri de a minera! &e *n'(eia&e +ineri &eara) & #&e&e e!$ Unde naiba era: -oate zea a!te 'a&e$ -oate ' "ob#! !#i in'!#dea aza i !a &%rit de & tmn) i noa tea$ Sa# oate ' !#a&e !e,t#ra '# e! #n a!t ro rietar a! #nei +i!e de +i&$ Am %ormat tot#i n#mr#! !a 'are +orbi&em '# e! #!tima d#mini'$ Da' n# ddeam de 9abrie!) oate ' a! !#i '!ient m #tea a"#ta & *! ,&e&'$ A Da: Era o +o'e &onor) #or !n,rea) 'are imediat mi-a trezit *n ima,inaie #rmtoarea ima,ine4 brbat a!id) o'(e!ari&t) bani '# bania) dar 'are *n' n# &-a '#!'at '# o %emeie$ I-am e/ #& 't am #t#t de &'#rt 'e +oiam$

A A() da) zi&e e! i %'# o a#z$ S#ntei #n rieten a! !#i 9abrie!: mai *ntreb e!) de ar' n# *i & #&e&em de"a a&ta$ A Da) am r& #n& '# &enzaia ' ton#! me# era de nerbdare) 'eea 'e n# #tea %i de't de bine$ 6%t) 'a i '#m i-ar %i +enit %oarte ,re# & +orbea&'$ A Hmm$$$ 'red ' treb#ie & + & #n$ 9abrie! a a+#t #n a''ident$ La a'e&te +orbe) am &imit *n adn'#! &toma'#!#i 'e+a 'a #n im !ant 'e n# %i,#ra *n do'#mente) 'e+a '# '!eti i ,(eare) 'are) %r ni'i #n &en&) de+eni a'ti+ *n a'e&t moment$ A Un a''ident: Ce *n&eamn a&ta: A E# n# am %o&t de %a$ Mi-a o+e&tit o +e'in) dar e&te o &#r& de *n'redere$ A Ce &-a *ntm !at: A Un a#to'amion$ Ieri-diminea$ Ceea 'e e&te 'i#dat e&te ' ni'i #n 'amion n# rea 'ir'#! e ai'i$ .i) da' 'ir'#!) o %a' *n'et) din 'a#za maini!or ar'ate$ 8e'ina mi-a & #& ' 9abrie! ar %i #t#t & &e %erea&') dar 'amion#! !-a !#at din !in) deoare'e e! *n!emni&e de %ri'$ Dar e# n# ti# da' e&te aa$ I &-o %i %'#t r#$ Se mai +d *n' ete de &n,e e &trad) *n !o'#! *n 'are &-a *ntm !at$ Dei maina &a!+rii a +enit in'redibi! de re ede - de ar' ar %i ate tat d# 'o!) a zi& +e'ina -) e# 'red ' n# a &# ra+ie#it #n#i a&emenea a''ident$ D# a'ea&t 'on+orbire te!e%oni') am rma& 'a ara!izat i &imeam '#m *n'e ea & '#r, tran& iraia e mine$ 5n!emnit de %ri': 9abrie!) #n cyborgl Si&teme!e !#i ar %i treb#it & *! 'ata #!teze *ntr-o %ra'i#ne de &e'#nd !a +reo atr#ze'i de metri di&tan) *n &i,#ran$ M-am & ri"init '# & inarea de erete) !# tnd '# o &enzaie de oroare %r de !imite) re&imit 'a ni&i #! mi'tor$ 9abrie! mort: C!'at de #n camion: Mi-a re+enit *n memorie in'ident#! etre'#t 'nd m *ntor'eam de !a Ca%e Liteart(a i) entr# #n moment) am +z#t ne,r# *n %aa o'(i!or$ S %i %o&t #n atentat: -#tea %i +orba de& re o d# !i'itate a e+enimente!or: Am !#at !i&ta n#mere!or de te!e%on a!e 'e!or!a!i$ M#an 9omez n# a ridi'at re'e tor#! te!e%on#!#i$ Ni'i ?orre&t D#Boi&$

La n#mr#! !#i Ma'3 Monroe) o +o'e & art) de %emeie &e !n&e4 A S#nt ro rietara !o'#inei$ Am o tze'i i doi de ani i treb#ie & m de&'#r' a'#m '# toate !#'r#ri!e !#i mi&ter Monroe$ De'i) da' erai rieten '# e!) tre'ei e ai'i & +edei da' a+ei ne+oie de 'e+a$$$ Am re#it & mai *ntreb 'e &-a *ntm !at '# mi&ter Monroe$ A Cred ' tromboz *i & #ne) n#: *n ori'e 'az) #n '(ea, de &n,e$ N# *ne!e,$ 8ineri &ear) mi-a 'rat '#m rt#ri!e$ Un brbat att de tnr$$$ 5n tim 'e ea +orbea) &-a a#zit #n &emna! &onor i !e,t#ra &-a *ntrer# t$ -ri+eam a%ia"#! 8)44 euro e e'ran) re&imind ' rm&e&em &in,#r#! cyborg *n +ia$ ;nainte de toate) ve i dac sunt indicii cu adevrat infailibile ale unei nenorociri anunate$ %e cele mai multe ori) ne luptm cu bnuielile i ne induce n eroare vonul referitor la cum se nc$eie r boaiele$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 18 Mi-a treb#it 'e+a tim 'a & *mi re+in$ Am !&at deo arte te!e%on#! de+enit in#ti!) am &trn& #mnii) am &imit '#m &e 'ontra'ta# m#'(ii) am tra& adn' aer *n ie t$ 5mi %'ea bine$ 5n' eram *n +ia$ 5n' di& #neam de 'te+a o&ibi!iti$ Am introd#& te!e%on#! *n a&'#nztoare) dei) *ntr-#n +iitor re+izibi!) n# *i mai +edeam ni'i o *ntreb#inare$ Dar n# era ne+oie & *i #n e ,nd#ri e a!i e+ent#a!i intr#i$ A oi) m-am ridi'at) m-am *ndre tat) mi-am mi'at omo !aii) mi-am *n'ordat m#'(ii i'ioare!or n 'nd 'or #! me# &-a &imit bine) iar e# am trit &enzaia in+in'ibi!itii$ .tiam ' n# 'ore& #ndea rea!itii) dar *n '!i a a'ea&ta a+eam ne+oie & m &imt a&t%e!$ Mi-am amintit 'e & #&e&e ?innan4)MDe 'ei 'are + &# ra+e,(eaz 'a&a treb#ie & &' ai d#mnea+oa&tr$I N# &tri'a & %a' #n te&t$ M-am !&at e +ine *n %aa #ii din & ate i am *n'e #t & de#r#bez +er,ea#a de !a erdea &it#at *n artea in%erioar) e 'are e&te %i/at o b#'at r%#it) teribi! de demodat a materia!#!#i erde!ei de e artea interioar a #ii4 #n deta!i# de ar(ite't#r interioar 'e are & %i rma& to'mai de e +remea 'e!#i de a! Doi!ea Rzboi Mondia!$ L#'r# de 'are &#nt mndr# oare'#m) ''i e# o %i/a&em) i an#me abia *n an#! 0DD1) %o!o&ind #n re&t de materia! de&'o erit de mine a!t#ri de a!te !#'r#ri *n%iortoare *ntr-o '#tie de e i%onier#! din dormitor$ Sar'ina a'e&tei erde!e e&te de a a&'#nde e+ent#a!i!or +izitatori ai !o'#inei %a t#! ' *n # e/i&t #n di& oziti+ ne*nt!nit *n mod obin#it !a #i$ Un di& oziti+ e 'are tot e# !-am 'on%e'ionat$ -entr# e!) am a+#t ne+oie de4 '#m rarea #n#i %er&tr# 'oad de oare'e) a mai m#!tor ba!ama!e) 'a i a do# b#!oane de z+or din a!am) a!t#ri de #r#b#ri!e ne'e&are$ Am mai %'#t '#notin '# #n me&eria en&ionar din !o'a!itate) 'are m-a !#at '# e! !a tr,#! entr# 'on&tr#'ii din Tra!ee) *ntr-o main +e'(e) dar rob#&t) de 'are n# am #t#t & &'a n 'nd n# mi-am !#at tot 'e *mi treb#ia) e !n, 'are m-am a!e& i '# o m#!ime de &%at#ri din 'omoara e/ erienei !#i +a&te) &%at#ri de 'are n# a+eam ne+oie$

E# *i & #n H'!a a i&i'iiI) 'eea 'e '(iar e&te) doar ' e &#%i'ient de mare entr# #n ti,r# ad#!t$ Era *n rima erioad *n 'are e#) #n &e'ret de &tat a! State!or Unite a!e Ameri'ii er&oni%i'at) trind &in,#r *ntr-o ar &trin) eram '(in#it de ,ri"a ') *ntr-o zi) &-ar #tea i+i ne'e&itatea de a o t#!i neob&er+at din 'a&a mea$ 6 # *n & ate n# e&te #n *n'e #t r# entr# #n a&emenea !an) dar) *n Ir!anda) 'a&e!e 'a a mea &#nt &tandard) moti+ entr# 'are) '# 'ertit#dine) #rmritorii mei r# intenionai +or &# ra+e,(ea i a'ea&t # i +or ob&er+a 'nd ea &e de&'(ide$ De a'eea) am 'on%e'ionat '!a a7 ea e&te att de "oa&) *n't &# ra+e,(erea ei n# e&te o&ibi! din 'a#za zid#!#i ,rdinii i ermite de'i ieirea %r a treb#i & de&'(id #a$ Am #& "o& erdea#a) am &'o& benzi!e adezi+e e 'are !e !i i&em e&te de&'(izt#r entr# a #tea & in &#b 'ontro! 'o&t#ri!e '# *n'!zirea) am de&'(i& z+or#! i am a &at b#'ata de # mobi!$ A ba!an&at #or i) %r z,omot & re e/terior i *n#ntr#) a tr#n& o #nd de aer re'e$ Re'e) da$ A&ta era o rob!em$ N# era de a"#n& & r&e&' 'a&a neremar'at) mai treb#ia s rmn i a%ar neob&er+at$ .i a&ta *n e o'a te(no!o,iei de &# ra+e,(ere 'are) datorit inten&i%i'atori!or de !#min i a dete'tori!or radiaiei in%raroii) %a'e din noa te zi) '# att mai #or '# 't medi#! ambiant e&te mai re'e$ Dar) din %eri'ire) & r,tori!or 'are mi-a# +izitat !o'#ina n# !e-a &' at doar te!e%on#! me# mobi!$ M-am d#& *n b#'trie) am de&'(i& %ri,ider#! i din e! 'on,e!ator#! *n 'are) !a rima +edere) &e ,&ea# trei '#tii '# izza$ Da' 'ine+a mai ar#n'a o a do#a ri+ire) tiind ' o er&oan 'a mine n# a+ea ni'i o treab '# izza 'on,e!at) ar %i treb#it & 'on&tate ' amintite!e '#tii n# %'ea# a!t'e+a de't & a'o ere o de&'(izt#r *n,#&t) meterit de mine) 'are a&'#ndea '# tot#! a!t'e+a$ Re& e'ti+) 'o&t#m#! me# de 'am#%!a"$ Am &'o& a'(et#! ne,r# 'a &moa!a i re'e 'a ,(eaa$ Co&t#m#! &tt#&e !a r'it neb,at *n &eam e&te ze'e ani) dar) 'nd !-am ridi'at i !-am &'#t#rat) materia!#! a a!#ne'at %r ni'i #n z,omot i #or 'a ana) de ar' n# ar %o&t nimi'$ Min#nat era !#mea materia!e!or moderne< -ar' ineam *n mn o #mbr a+nd %orma #n#i 'o&t#m Nin"a$ -artea e/terioar a 'o&t#m#!#i n# e&te doar de #n ne,r# ro%#nd) dar e i dintr-#n materia! 'a abi! & 'on&er+e enorm de m#!t

tim r'ea!a$ -entr# 'a a'e!a 'are oart a'e&t 'o&t#m & n# *n,(ee *n e!) artea e/terioar e&te izo!at de artea interioar7 tot#i) 'nd m-am &tre'#rat *n e!) a roa e ' mi &-a tiat re& iraia$ R'ea!a ara!izant mi-a '# rin& ie t#! i 'oa &e!e 'a o ,(ear i) 'nd mi-am #& i ma&'a e %a) ,er#! mi-a m#'at obra"ii i b#ze!e) amorind#-!e$ Din obin#in) m-am ri+it *n o,!inda de e (o!$ -ream dintr-o a!t !#me) *n 'are %#&e&em trt *mbr'at '# a'e&t 'o&t#m) *ntr-o '#r& de antrenament$ Si!#eta re%!e'tat era att de nea,r) *n't rea de'# at din !#mea rea!$ Din 'te *mi aminteam) mai a+eam !a di& oziie 'am o or$ A'ea&ta era erioada *n 'are *n+e!i#! e/terior era 'a abi! & rein emi&ia mea de '!d#r !a #n ni+e! rea "o& entr# a %i &e&izat de a arat#ra de +izare *n in%raro#$ 6 or$ Mai m#!t de't &#%i'ient$ M-am aezat *n ,en#n'(i *n %aa '!a ei entr# i&i') am mai re& irat *n' o dat adn' i) '# o mi'are er #itoare) m-am &tre'#rat a%ar 'a o #mbr$ Miro&ea a noroi de !a r#!e#! *n,#&t 'are '#r,ea rin & ate!e 'a&ei i e a 'r#i dire'ie #rma & %#,$ M-am o rit nemi'at e !inia *nt#ne'at dintre ,azon i zid#! ,rdinii$ Nimi'$ C# e/'e ia '!i o'it#!#i !ene a! r#!#i i a z,omot#!#i *nde rtat a! ort#!#i) n# &e mai a#zea nimi'$ Am *ntor& 'a #! in%init de *n'et) &'annd *m re"#rimi!e ,rad d# ,rad '# &enzorii tota! a'ti+ai$ Sttea# *ntr-o main o rit e #n dr#m de ar) 'are tre'ea e !n, ,ard#! 'e *m re"m#ia teren#! %irmei *n r&ire de !a 'a t#! &trzii me!e) i robabi! era# a'o!o de ore *ntre,i) 'a ota motor#!#i %iind de"a re'e$ Era# doi brbai 'are di&'#ta# i ri+ea# mere# 'tre do# '#tii mi'i a%!ate *n %aa !or) e bord#! mainii) i a %i ariat ' n# &e #ita# !a nite te!e+izoare '# re'e ie rin &ate!it$ Un tim ) i-am #rmrit e amndoi %o!o&ind 'e! mai mare zoom e 'are mi-! o%erea o'(i#! me#) dar n# am &e&izat +re#n &emn de ner+ozitate$ N# a# &'o& br#&' arme!e) n-a# #& mna e a arate!e de 'om#ni'aii radio &a# 'e+a de a'e&t ,en) 'i di&'#ta# #r i &im !#) *ntr-o not de !i'ti&ea! ti(nit) tr,nd din 'nd *n 'nd '# o'(i#! !a 'e+a a%!at din'o!o de +o!an) 'e arta 'a #n %e! de ai entr# &# t b#t#ra din a(ar$ A zi'e ' n# m ob&er+a&er$

M-am #m !#t de o &enzaie de tri#m% 'are m %'# & rn"e&' !ar, &#b ma&'a re'e i an#! &enzaia de !orabi! ' eram %r ni'i o a rare !a di& oziia 'ir'#m&tane!or i a de'izii!or a!tora$ M-am ro tit e +r%#! de,ete!or de !a i'ioare) am &imit +ibraii!e de oe! a!e am !i%i'ator#!#i de %or i m-am &tre'#rat 'a o i't#r de ro# 'tre r#$ A'e&ta '#r,ea *n !inie drea t rin & ate!e ir#!#i de 'a&e) n !a o&ea#a rin'i a!) e &#b 'are tre'ea rintr-#n t#b *n,#&t i !#n, din beton) entr# a rea rea de 'ea!a!t arte) '# o a!bie *n 'ea mai mare arte n dit de %eri,i #riae$ A'o!o m ,ndeam i e# & a ar$ Umb!am *n atr# !abe rin r#! *n,#&t) ro tind#-m *n b#'i!e 'a&ante de mnt i *n ietre!e 'e &e '!tina#$ 5n do# !o'#ri) r#! e&te a'o erit de 'on&tr#'ii4 rima a arine 'a&ei #nei %ami!ii '# m#!i 'o ii) tat! !or !e'nd *n %ie'are diminea !a Ci!!arne>) !a m#n') iar 'ea de a do#a e&te ,ara"#! !#i mi&ter Mame& Branni,an) '#no&'#t mai '#rnd rin %a t#! ' ai'i era# rea!izate ire roabi!e *m ieri de anima!e de't rin maina din e!) 'are) *ntre tim ) %#&e&e ori'#m +nd#t$ -e &#b a'e&te 'on&tr#'ii m-am trt '# re& iraia rein#t) #neori a roa e de &# ra%aa a ei noroioa&e$ A oi) to'mai 'nd m *narmam '# rbdare entr# a tre'e rin t#b#! 'e! !#n,) am a#zit +o'i dea&# ra$ M-am retra& imediat *n #mbr$ -od#!$ Uita&em de mi'#! od entr# ietoni !a&at #in *nainte de o&ea$ -#in mai de arte) *n a%ara !o'a!itii) &e a%! #n re&ta#rant a,reat de t#riti) aa ' a'ea&t 'a!e ietona! e&te %irea&'$ Era +orba de& re o %emeie i #n brbat adn'ii *ntr-o di&'#ie %r ni'i #n &en&) e! '# o +o'e ,#t#ra!) ea r& #nznd z,!obie i) din %eri'ire) ambii a'orda# mai #in atenie !a 'eea 'e &e etre'ea *n *nt#neri'#! de &#b ei) o'# ai %iind & ri+ea&' %ie'are *n o'(ii 'e!#i!a!t$ Am *ne enit) 'eea 'e n# *mi era de!o' ,re# *n &trn&oarea 'a de ,(ea *n 'are m a%!am$ S *ndrzne&' & m &tre'or e &#b i'ioare!e !or: .i da' &e&izeaz o mi'are '# 'oada o'(i#!#i: Sa# da') *ntr-#n moment de "en re'i ro') ri+e&' ambii *n o'(ii mei: Dar ei &e &r#ta#) aa ' am *ndrznit$ Treb#ie & %i %o&t rim#! !or &r#t &a#) *n ori'e 'az) o iatr de teme!ie *n !e,t#ra !or) ''i n# mai +edea# i n# mai a#zea# nimi') ni'i m'ar iatra e 'are am

di&!o'at-o din 'a#za ,rabei) 'nd eram &#b ei$ ?r a %i +z#t) am di& r#t *n t#b#! *n,#&t i !#n,) 'are d#'ea n *n inima !o'a!itii Din,!e$ -entr# aa 'e+a %#&e&em in&tr#it$ M-am trt &#te de metri rin t#b#! '!a#&tro%ob de *n,#&t i am ieit din e! rin 'e!!a!t 'a t) m#rdar de noroi i ##rat$ A&'#n& d# #na dintre %eri,i!e mari) am dezbr'at 'o&t#m#!) !-am &trn& &#b %orma #n#i a'(et 'are +a mai &tra #n tim r'ea!a) !-am a&'#n&) am #r'at o+rni#! i am ieit *n dr#m 'a i '#m to'mai m ##ra&em *n t#%i#ri$ Nimeni$ Am ri+it *n &#& i *n "o&) mi-am #& !a treab 6D--#! i) d# 'e a'e&ta n# a dete'tat nimi' a!armant) am !#at-o a,a!e 'tre Brennan@& Hote!$ Deodat) mi &e %'# team ' +oi *ntrzia$ A %i +r#t & a#d '# 'ine +orbi&e !a te!e%on Rei!!>$ A %i +r#t & ti# 'e & #&e&e e!$ M-a '# rin& o *n'ordare teribi! *n tim 'e #mb!am e &trd#e!e *n,#&te) tre'nd e !n, erei #riai i %ere&tre!e !#minate) '# ai 'are *mi r&#na# *n #re'(i 'a %iind %'#i de o *ntrea, armat$ -ar'area din & ate!e (ote!#!#i era 'a r&it$ -e o tb!i '# !o,o#! (ote!#!#i &'ria Private 'ar Par"ing i #uests 8nly$ Doar do# maini r& #n&e&er o%ertei am !#!#i area!7 #n &emn '!ar a&# ra mod#!#i *n 'are 'rima a%e'ta&e a%a'erea$ U!tim#! eta" a! '!dirii era 'om !et *n *nt#neri') !#'r# +a!abi! i entr# ma"oritatea %ere&tre!or de !a ni+e!#ri!e in%erioare$ Rei!!> o'# a mere# a'eeai 'amer4 !a eta"#! doi) 'amera G[) a+nd +edere !a ort$ Aa '#m &e rea ' mer, a%a'eri!e (ote!#!#i) '# &i,#ran ' n# %#&e&e o rob!em & i &e re& e'te re%erina i '# o'azia a'e&t#i &'#rt &e"#r$ 5n ori'e 'az) !#mina era a rin& *n & ate!e %ere&trei din'o!o de 'are bn#iam ' &e a%! 'e!#!ar#! 'one'tat !a &ate!it$ Am rma& e a!eea de a''e&$ Ln, #n#! dintre 'ei doi &t! i din beton) %r ornamente ai orii &e a%!a o 'rmid e "#mtate & art$ Am ridi'at-o i am r&#'it-o *n mn$ ?r *ndoia!) era obie't#! ar#n'at de mine din baia !#i It&#mi d# a&a&in$ Am ri+it artea din & ate a (ote!#!#i) *n'er'nd & identi%i' %erea&tra re& e'ti+) #nnd-o de a'ord '# to o,ra%ia !o'#!#i *n 'are m a%!am$ M-am *ntor& i m-am #itat !a dr#m#! e 'are &trin#! ar %i #t#t %#,i entr# ' n# *! nimeri&em bine$ A'#m) n# mai #team &'(imba nimi'$ M-am

*m otri+it ornirii de a &%rma 'rmida *n mn i am !&at-o & 'ad *n !o'#! de #nde o ridi'a&em$ Un brbat '# bonet de b#'tar i or a!b &ttea !n, o # a '!dirii) %#ma o i,ar i ri+irea *i a!#ne'a indi%erent e&te mine$ Am rma& #nde m a%!am i am !o'a!izat %erea&tra 'amerei !#i Rei!!>$ -er+az#! %ere&trei arta bine) din iatr ma&i+) 'are rezi&ta&e &e'o!e de-a rnd#! +remii ir!andeze$ Ten'#ia!a n# rea a %i !a %e! de +e'(e i &e %rmia) oate ' ni'i !#'rarea n# %#&e&e dintre 'e!e mai b#ne) !#'r# 'e %#&e&e robabi! i moti+#! entr# 'are 'ine+a %i/a&e *n zid 'te+a &'oabe din oe!) #na dintre e!e %iind %i/at 'on+enabi! &'o #!#i me#$ Am ate tat 'a b#'tar#! & termine i,ara i & intre *n '!dire) d# 'are am tra+er&at re ede !o'#!) am ri+it *n' o dat *n "#r i) deoare'e m ,rbeam) 'a & n# %i# +z#t) am %'#t #n &a!t #ria e erete!e din & ate a! (ote!#!#i$ M-am a #'at '# mna drea t de er+az#! %ere&trei i mi-am & ri"init i'ior#! &tn, e &'oaba din zid$ M & ri"ineam de&t#! de bine i '# +r%#! i'ior#!#i dre t) aa ' am rma& nemi'at) ndind da' m ob&er+a&e 'ine+a$ N# a &tri,at nimeni) n# &-a# de&'(i& ni'ieri %ere&tre) nimeni 'are & a!armeze rietenii ori %ami!ia$ Ai'i) &#&) miro&ea doar #terni' a b#'trie i a ,#noi$ M-am *ndre tat '# ,ri") n 'nd) ridi'nd#-m #or e&te er+az) am #t#t & ar#n' o ri+ire rin %erea&tr$ Era *ntr-ade+r 'amera !#i Rei!!>$ Dar n# +orbea !a te!e%on$ .edea e 'ana ea) a+ea !n, e! a arat#! de 'om#ni'aii rin &ate!it i &e *ntreinea '# #n +izitator a%!at *ntr-#n %oto!i# +e'(i '# & tar *na!t) '# & ate!e !a mine$ N# era !i &it de intere&$ M-am a !e'at *n %a) am !i it de zid #re'(ea mea *mb#ntit te(ni' i am a'ordat am !i%i'ator#!$ -$$$ De'izia de%initi+$$$ -$$$ *n ni'i #n 'az) n# &e ermite 'a DRA96N BL66D$$$ -$$$ N# &'a ) '(iar da' e&te #n cyborg$$$ N# era rea &im ! a'ordarea %re'+ene!or am !i%i'ator#!#i 'a & ot a&'#!ta di&'#ia din interior %r & %i# a&#rzit de z,omote!e e/terioare e/trem de am !i%i'ate$ 8izitator#! ne'#no&'#t +orbea mai '!ar de't Rei!!>) dar '# +o!#m +ariabi!) iar a&a"e!e & #&e *n'et era# neinte!i,ibi!e) *n 'i#da te(ni'ii$

-$$$ C#m %a' a!ii) mie *mi e&te ab&o!#t indi%erent$ E# rime&' ordine!e me!e de !a La&(in,ton i e a'e&tea !e e/e'#t$ -$$$ A&'#!tai-m) e&te o mare ne*ne!e,ere$ A'e&ta era Rei!!>) *n'et) a roa e *n oa t$ Imediat 'e da# de ,enera! !a te!e%on$$$ Urm o &e'+en neinte!i,ibi!) d# 'are &e a#zi mai '!ar4 S#nt bieii mei) *ne!e,ei a&ta$ Am ,ri" de ei de a roa e do#ze'i de ani i ba, mna *n %o' entr# %ie'are dintre ei$ A S n# + ardei) domn#!e maior$ Un r& re& in,tor) d# 'are 'ontin#4 .tii '#m + & #n e !a & ate: M#tr de broa&') &a' +e'(i *ne enit) a a Rei!!>$ Mai +rei i a!te!e: Se di&treaz e &eama a&i#nii d#mnea+oa&tr entr# b!#e&#! '!a&i'$ S#nt bieii d#mnea+oa&tr$ A 7stea le tiu demult) r& #n&e Rei!!> '# o +o'e 'e &e #tea a#zi '!ar rin erete!e ,ro& de #n metr#) &emn ' *! d#rea &#%!et#!$ A .i a'e! medi' a+ea radio,ra%ii a!e !#i ?itz,era!d$ 6 'o!e'ie *ntrea,$ A %o&t 't e 'e & ne i'e #re'(i!e 'nd am a&'#!tat di&'#ia te!e%oni'$ 8rei & a%irmai ' ai ti#t i a&ta: Am *n,(eat$ 6@S(ea$ Brbat#! +orbea de& re 6@S(ea$ Am *n'(i& o'(ii) *n'er'nd & *mi aminte&' 'nd &-a *ntm !at a&ta$ 6@S(ea te!e%ona&e mier'#ri &eara$ -e a arat#! me# %i/) entr# ' te!e%on#! mobi! era o'# at$ Dar e#) mare idiot) n# *ntrer# &e&em di&'#ia$ ?r & m ,nde&') *i 'er#&em & &e trdeze ' *mi %'#&e radio,ra%ii) e'et!#ind#-i a&t%e! &oarta$ De'i aa &-a# etre'#t !#'r#ri!e$ E# *n&#mi !e atr&e&em atenia 'rimina!i!or a&# ra do'tor#!#i 6@S(ea$ 8ino+at) onorat in&tan$ M de'!ar +ino+at$ N# am tra& e#) n# am %'#t a&ta) dar e# &#nt +ino+at$ Ce! 'are tra,e '# #re'(ea rin erete ia '#notin de ro ria dezonoare$$$ Mi-am amintit '# d#rere '#m tr&e&em '# #re'(ea) e +rem#ri) !a erete!e dormitor#!#i rini!or mei$ Ci#dat) n# m mai ,ndi&em de m#!i ani !a a&ta) dar era ade+rat) aa %'#&em$ 6b&e&i+) ani'at) #rmri&em no i !a rnd 'ert#ri!e rini!or mei) ,ndind#-m *n tim #! in&omnii!or %ebri!e da') %o!o&ind#-m de nite min'i#ni) n# i-a %i #t#t %a'e e mama i e tata & &e i#bea&' i) e 'nd tr,eam

'# #re'(ea) trem#ram !a %ie'are menionare a n#me!#i me#$ Mama m n#mea 'nd &e re%erea !a mine fiul tu) de ar' #ni'#! re& on&abi! de e/i&tena i 'rime!e me!e era tata i o & #nea '# o +o'e att de d#r) *n't *mi *n,(ea &n,e!e *n +ene$ Ce! mai bine a&'#!i rintr-#n erete #nnd *ntre e! i #re'(e o ie& din !emn din '#tia '# '#b#ri7 de&'o eri&em e# *n&#mi a&ta) m#!t *nainte de a *n+a !a 'oa! 'e+a de& re #nde!e &onore i ro a,area !or$ 9ndind#-m !a a'e!e no i 'nd) trem#rnd de %ri, i de %ri' !n, erete) er&e+eram *n *n'er'area de a ,(i'i din %ra,mente!e de di&'#ie a#zite 'e &oart m ate ta) mi &e are in'redibi! ' mai &#nt *n +ia$ Am re+enit '# ,re#tate *n rezent$ Di&'#ia de i&e de m#!t #n &#bie't neim ortant) '#m ar %i a&a&inarea #n#i medi' de ro+in'ie$ -$$$ Mai e/i&ta o o&ibi!itate$ 5n de%initi+) %ie'are cyborg *i oart '# e! e&te tot ro ria 'arte te(ni' *n &i&tem#! !#i$ Da' 'ine+a ar ,&i o 'a!e de a o ti ri$$$ -$$$ 6 'on& iraie: E&te ab&#rd$$$ -$$$ S ad"#de'e &#me enorme rin in&tan) '(iar *n baza #nor !n,eri m#!t mai ab&#rde$ De e/em !#) ro%i!#! &i(o!o,i' a! !#i L(iteBater arat ' ar %i %o&t re'e ti+ !a aa 'e+a$$$ .i 'e a de&'o erit a+o'at#! de& re DRA96N BL66D: .i) mai a!e&) '#m: Mere# a'ea&t e/ re&ie-'od$ M-am ridi'at din no#) inn-d#m de er+az#! %ere&trei '# mna drea t *ntr-o ne*nd# !e-'are de oe!$ -ri+ind e %erea&tr) !-am +z#t e +izitator *n i'ioare) re,tind#-&e de !e'are$ -entr# rima dat) #tea %i +z#t de !a %erea&tr$ A+ea a ro/imati+ ;1 de ani) era bine antrenat) '# #meri !ar,i) r &'#rt ne,r# i o'(i !i &ii de ori'e e/ re&ie$ 5n mn) inea #n te!e%on mobi! de a'e!ai ti '# 'e!e re%erate de #rmritorii mei$ 5! tiam$ Era nimeni a!t#! de't 'e! e 'are *! #rmri&em *n 'amera !#i It&#mi$ A&a&in#! a'e&t#ia$ Ce mai a+ea# 'ei doi de di&'#tat n# m intere&a$ 8z#&em de&t#!$ M-am de& rin& i am aterizat *n ar'are %r z,omot) 'a o i&i'$ Ne a%!m din no# *n "#r#! marii me&e a!be) entr# 'on%erine) &it#ate *n marea &a! a!b de 'on%erine *n 'are &e di&'#t toate '(e&ti#ni!e im ortante a!e roie't#!#i) noi) 'ei 'in'i) 'ei mai tari

brbai din !#me) retorienii #nei armate a +iitor#!#i %ormate din &# eroameni) i & erm ' a'e&ta *n' n# e&te &%rit#!) ' &e +a mer,e mai de arte '# noi i ' mai e/i&t ieire$ E&te ,roazni'$ Mai r# de't rzboi#!$ E&te zi#a 'ea mai roa&t a +ieii noa&tre$ E/a't aa rea 'nd re#i&erm & de im 'e!e mai ri&'ante o eraii) a'ei #ini 'are mai rm&e&erm *n +ia) i iat) 'amarad#! no&tr# Leo Sain%e!d e&te #'i& de o de%e'i#ne a ro rii!or !#i &i&teme$ Ne a%!m din no# *n %aa #n#i ,enera!) de data a'ea&ta obo&it) '# '(i #! *m ietrit) #n biro'rat din -enta,on) i *n %aa #n#i medi' 'are arat de ar' n# ar *ne!e,e nimi' din 'eea 'e &e etre'e de %a t$ A 8 ot a&i,#ra ' a'ea&t de%e'i#ne ne e&te 'om !et ne'!ar) ne e/ !i' e! de ar' ar 'rede &erio& ' e noi to'mai a&ta ne-ar !initi$ -#rttor#! no&tr# de '#+nt e&te M#an 9omez$ 9abrie! i-a %'#t &emn) tran&mind#-i a'e&t ro!$ M#an e&te #rma de emi,rani me/i'ani i tie 'e *n&eamn & %ii 'on&iderat !i &it de dre t#ri$ E! a *n+at 't de im ortant e&te %o!o&irea 'ore't a !imbii i a *n+at bine a'e&t !#'r#$ 8o'ab#!ar#! !#i im #nea re& e't$ Cnd +rea) oate +orbi 'a #ri a'tor de teatr# - *n ori'e 'az) mai bine de't ori'are dintre noi$ Ar %i %o&t #n e/'e iona! rezentator de tiri !a radio ori !a te!e+izi#ne$ Ro!#! 'ore& #ndea nat#rii !#i4 'nd M#an *i e/ #ne rerea) *n'ear' mai *nti & o %a' *ntr-#n mod 'are *i a&'#nde ade+rat#! '(i $ Dar) 'nd treb#ie) !a& deo arte toate mena"amente!e i de+ine '# ade+rat ne !'#t entr# inter!o'#tor$ M#an 9omez oate tran&%orma '#+inte!e *n arme$ .i) 'nd e&te 'on+in& ' are dre tate) n# a''e t ni'i #n 'om romi&$ 5n'e e rezentnd #n't#! no&tr# de +edere$ Medi'#! *i ri o&teaz rea%irmnd#-i ne+ino+ia$ M#an rea'ioneaz !a *n'e #t rein#t) dar medi'#! %a'e ,reea!a & ri o&teze de &#&) o *n'er'are &t# id de a %a'e e &emize#! *n a!b$ La 'are) M#an 9omez *! demonteaz$ Ni'iodat n at#n'i i ni'iodat d# a'eea) n# am mai trit #n a&emenea moment *n 'are 'ine+a e&te !itera!mente de&'om #& '# ar,#mente a !i'ate ra id) re'i&) 'a nite tiet#ri '(ir#r,i'a!e$ Cnd M#an termin) tot 'e om#! are *n 'a e&te #!bere i ar %i &#%i'ient adierea ro+o'at de de&'(iderea #ii entr# a-! *m rtia e "o&$ Dar

#a rmne *n'(i&$ S#b o'(ii notri) om#! *i ,&ete de'e&#! ro%e&iona!$ Inter+ine o !inite %antomati'$ 9enera!#! a *n,!benit$ E&te e+ident ' &e teme ' +a #rma e!) da' n# tre'e #r,ent !a tratati+e$ A #' %ebri! ,eanta '# do'#mente) &'oate !a i+ea! #n tean' de (rtii i *n'e e & e/ !i'e ' a# %o&t a robate mi"!oa'e &# !imentare entr# 'er'etarea rob!emei i entr# a e+ita entr# totdea#na re etarea 'e!or *ntm !ate) !#'r# 'e +a %i im o&ibi! indi%erent de 'ir'#m&tane$ Mi"!oa'e &# !imentare *n 'antiti 'on&iderabi!e) ada#, e! i &#b!iniaz4 *n 'antiti absolut 'on&iderabi!e$ M#an +rea & tie 'e *n&eamn a&ta *n mod 'on'ret$ E&te *n '#r& de re'r#tare o no# e'(i de 'on&tr#'tori) e/ !i' ,enera!#! 'e! &!ab) adi' oameni 'are n# a# a+#t ni'i o !e,t#r '# 'e!e rea!izate n a'#m i 'are +or !#'ra 'om !et inde endent %aa de a'e!e rea!izri$ A'etia +or reana!iza *ntre,#! &i&tem din #n't#! de +edere a! &e'#ritii !#i) %r re"#de'i i %r a !#a *n 'on&ideraie 'o&t#ri!e$ 8or %i *n ma"oritate oameni din ind#&tria & aia!) obin#ii '# 'on'e te 'a fail safe i 6orst case$ Unde +a %i ne'e&ar) &i&tem#! +a %i a"#&tat i %'#t mai &i,#r rin m&#ri &# !imentare$ -rin ori'e mi"!oa'e a%!ate !a di& oziie +a %i *n!t#rat o&ibi!itatea re etrii #nei 'deri a &i&tem#!#i) '#m &-a *ntm !at '# &er,ent#! Leon(ard Sein%e!d$ A A&ta *n&eamn ' +or %i ne'e&are noi o eraii '(ir#r,i'a!e: *ntreb ?orre&t D#Boi&$ 9enera!#!#i *i iere ,!a&#!$ Ni'i medi'#! n# & #ne nimi'$ Ni'i n# mai e&te ne+oie$ .tim ' a&ta *n&eamn$ Soare!e *i *n'!zete !a %e! att e 'ei dre i) 't i e 'ei nedre i$ Adie #n +nt %ierbinte$ Trom eta r&#n a tini'(ea) dar &'nteiaz ,randio& *n !#mina orbitoare a #nei zi!e 'e &e an#na a,itat$ Stteam *n oziie de dre i$ S#b dra e! i &#b m#!imea de 'oroane i %!ori) &i'ri#! n# &e mai di&tin,e$ Noi tim 'e &e a%! *n e!$ Dar ma"oritatea 'e!or rezeni ni'i m'ar n# bn#ie&'$ .ir#! di&'#r&#ri!or mai !#n,i &a# mai &'#rte n# &e mai termin$ ?raze!e &#nt a&emntoare) '#+inte!e &#nt de o &eriozitate ob&'#r) +o'i!e +ibreaz de ato&$ -atrie$ 6noare$ 8ite"ie) *nde !inirea

ob!i,aii!or$ E&te in+o'at *n mod re etat D#mneze#) de ar' ar !#ti *n aer *ndoia!a ' A'e&ta +a rimi !a &ine a'e&t &#%!et$ Uni%orme$ De'oraii *nirate &tr!#'itor e ie t#ri de eroi$ -i't#ri de &#doare e %r#ni) dar nimeni n# *ndrznete & !e tear,$ Nin#t ire roabi!) di&'i !in *n a'ordarea #!tim#!#i onor 'amarad#!#i 'z#t - a&ta &e dorete$ Dar #nii dintre 'ei e 'are noi *i 'on&iderm r& #nztori a# +reo taini' *ndoia!: Se *ndoie&' de #mani&m#! !#i Leo) de e/i&tena &#%!et#!#i a'e&t#ia: 6are mai &#ntem noi *n' oameni: Da' ri din noi &#nt din oe!) mai &#ntem #mani: Da' da) at#n'i 'are e&te di%erena dintre oe! i 'a!'i#: *ntre oe! i 'arbon: 6e!#! n# 'onine) ori'#m) 'arbon: N# &#nt &i,#r) dar 'red ' am 'itit aa 'e+a$ Ce ne ia# mainrii!e din #manitatea noa&tr: *ntrebarea mi &e are ,reit #&) entr# ' ea re&# #ne de"a 'e+a$ -rob!ema e&te da' mainrii!e '(iar ne !i &e&' de 'e+a din #manitatea noa&tr$ C(iar &#nt mainrii!e 'a abi!e de aa 'e+a: E# n# 'red$ A red#& 'e+a din noi 'a!'#!ator#! de b#z#nar) entr# ' i e! oate &o'oti: Com #ter#!: Ne e&te dimin#at #manitatea da' #n 'om #ter oate & de+in 'am ion mondia! !a a(: C#m: 8om mer,e a oi !a #n a(ar '# mainria +i'torioa& &a# '# tra,i'#! er-dant: 6are noi n# 'on&tr#im mainrii to'mai din a'e&t moti+4 'a e!e & oat %a'e mai bine 'e+a 'e #tem %a'e noi *nine: C doar de a'eea 'on&tr#im e/'a+atoare) %or"m 'io'ane) *ntindem 'ab!#ri te!e%oni'e *n toat !#mea$ .i) da' mainrii!e) oa&e!e din oe!) o'(ii arti%i'ia!i treb#ie & ne !i &ea&' de #manitatea noa&tr) *n 'e &it#aie &e a%! 'ine+a 'are are o arti'#!aie arti%i'ia! a o!d#!#i: Un &tim#!ator 'ardia': Un o& nit#it: Un a arat a#diti+: 6'(e!ari: Unde &e tra,e !inie: Da' #n om '# o inim arti%i'ia! n# mai e&te om) at#n'i 'e &en& are im !antarea a'e!ei inimi: Rabin#! mi!itar o d *n &a!mii ro&tii *n ebrai'$ N# am ni'i #n r& #n&$ Nimeni n# are r& #n&$ Tot 'e a+em &#nt *ntrebri!e$ .i *n 'e! mai b#n 'az & erana$ Un &to! de &ri nete dea&# ra noa&tr) de ar' ar +rea & &e rb#ea&' *n &oare$ Bi!! ?reeman e&te ,o!) 'a *ntotdea#na 'nd &e #n,e) i atea t 'a #n,#ente!e & &e re&oarb$ A L-a# bt#t e tata 'nd era tnr) *mi o+e&tete$ E# eram e #n't#! de a m *mbr'a$ E! 'ontin#4 L-a# bt#t) *ne!e,i: C#m bai

#n anima!$ 5ndemni a&t%e! #n m,ar 'are n# +rea ori n# mai oate$ -entr# ' era ne,r#$ I-am +z#t 'i'atri'e!e) dar abia 'nd a m#rit$ Le-a a&'#n& toat +iaa$ Bi!! arat 'a #n ze# din abano&$ 5ntinde bra#!) *n'ordeaz bi'e &#! i ie!ea de e e! &tr!#'ete 'a o +o &ea meta!i') '# tot #!ei#! de e ea$ 5! ri+e&' i n# ot & *mi ia# ri+irea de e &'#!a !#i *n &emiere'ie$ Care &'!i ete i ea$ Bi!! ada#,4 At#n'i) mi-am dorit rima oar & am ie!ea din oe!$ Dintr-#n b!inda" de oe!) *ne!e,i: Bi!! 'oboar ri+irea 'tre mine i b#ze!e i &e 'ri& eaz *ntr-#n zmbet di& re#itor4 N#) n# *ne!e,i) 6$ite guy a!b#!e< M *ntreb da' *ne!e&e&em 'e &e etre'ea *n 'ei!a!i$ Ce *i anima$ Ce *i ad#&e&e *n a'e&t !o') 'e !e rezer+a&e &oarta$ M *ntreb da' am *ne!e& +reodat 'e m-a animat e mine$ M re%er !a 'e m-a animat cu adevrat$ :alorile indivi ibile) pacea i libertatea) aparin comunitii la fel cum aparin individului- ;neleptul cumpnete datorit cui i s)a atribuit u ul i plcerea lor) cui i datorea faptul c o necesitate politic nu l c$eam sub arme) n serviciu de gard) la aprarea idurilor cetii$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 19 Dimineaa de !#ni &e an#na neobin#it de re'e i de &enin) *n ort era animaie$ Am +z#t mai *nti doar +a&#!$ Era mare) n# #team tre'e '# ri+irea e&te e! ni'i m'ar de !a %erea&tra b#'triei me!e-#n 'o!o& din meta!) +o &it *n ,ri-mi!itar) ti'&it de antene i emitoare-re'e toare radar 'a #n om de Cr'i#n i '# #n a& e't amenintor) 'e! #in *n mi'#! ort din Din,!e$ Am r&it 'a&a %r & *mi e&e de +re#n#! dintre #rmritorii mei i) mer,nd rin ora) am de&'o erit %!#t#rnd !a # a +a&#!#i de rzboi benzi!e oran"-a!b-+erde a!e dra e!#!#i ir!andez$ Na+a &e n#mea .$,$ *orrigan i) "#de'nd d# n#mr#! &#r rinztor de mare de ri+itori ad#nai e '(e#) n# eram &in,#r#! 'are n# a%!a&e nimi' de& re +reo mane+r a marinei ir!andeze$ Dar atenia '#rioi!or era doar aria! atra& de +a&#! ,ri$ Senzaia o 'on&tit#ia m#!imea de o!iiti 'are #m !ea ort#!$ Mai m#!te a#tomobi!e a!ba&tre a!e o!iiei de't &e +z#&er +reodat ad#nate *ntr-#n !o' din 'omitat#! Cerr>) 'a & n# mai +orbim de Din,!e) '(e#ri b!o'ate) brbai *n 'o&t#me a!be de rote'ie i '# mn#i *n mini) 'are 'er'eta# '# mi'ri 'ir'#m& e'te %ie'are 'entimetr# trat din &o!#! m#rdar) i doi &'a%andri 'e a'iona# *n bazin#! ort#ar) a&i&tai de o mi' bar' '# +&!e) !in i ea '# brbai *n #ni%orm$ M-am a ro iat re+ztor de m#!ime$ Brbai '# e 'i de ba&eba!! tra&e adn' e %r#nte i %emei '# bati'#ri bine !e,ate 'omenta# a'ti+itatea o!iiei '# +o'i &erioa&e i %i,#ri ,ra+e$ Am e/aminat din ri+iri +a&#! '# antene$ Dintr-#n im #!&) am a'ti+at ri+irea te!e&'o i') entr# a +edea mai de a roa e '(i #ri!e marinari!or$ Tineri) aa '#m era de ate tat) i bine*ne!e& ' n# *! '#noteam e ni'i #n#! dintre ei) dar) de mai m#!te ori) am a+#t im re&ia ' +d *n & ate!e #n#i (#b!o# ori a! a!t#ia 'te o #ni%orm ameri'an$ Ceea 'e &e etre'ea ai'i n# era) e+ident) o mane+r mi!itar$ Am tre'#t mai de arte$ 5n +iaa mea e/i&ta# !#'r#ri mai #r,ente$ De e/em !#) ban'omat#! 'are *mi rein#&e 'ard#!$ Sa# ota '# a'(ete!e me!e$

A Ai a#zit: m !# *n rimire Bi!!> a,itnd#-i mr#! !#i Adam$ A %o&t e&'#it #n mort *n ort$ A N# mai & #nei< A Nimeni n# tie 'ine e&te a'e&ta) 'ontin# e! & m in%ormeze$ A A %i re%erat & %i %o&t e&'#it a'(et#! me#$ A 6(< ri o&t Bi!!> '!i ind iritat i d#'nd#-i mna rin r#! *n'!'it$ M tem$$$ Di& r# *n *n' erea din & ate i '#t rin '#tii!e de !a&ti'$ Mi-ar %i &rit *n o'(i) mi&ter ?itz,era!d) &tri, e! de din'o!o$ 8-a %i &#nat imediat) ' ate tai de atta tim a'(et#!$ A Mi &-a romi& ' +ine a&tzi$ -a#z$ A oi) a re+enit !a ,(ie# '# mini!e ,oa!e$ Dd# din 'a i & #&e4 A -romi&i#ni!e a&tea$$$ Am ieit *n &trad) am !#at-o e Main Street) am intrat !a Brennan@& Hote!) am tre'#t de re'e ie i am *n'e #t & #r' tre te!e %r 'a doamna Brennan) 'om !et &#r rin&) & %i a #'at & &'oat o +orb i) d# 'te+a &e'#nde) 'io'neam !a #a *n'#iat a !#i Rei!!>$ Ate tam 'ea mai mi' moti+aie 'are & m determine & o & ar,$ Rei!!>) *n i"ama) '# o ma&' +t#it) +erde-o!i+) tra& e %r#nte i *n' e "#mtate adormit) de&'(i&e #a$ A D#ane: D#mneata: Ce dra'#!#i$$$: Am tre'#t e !n, e! %r & ate t & %i# in+itat$ A To'mai am tre'#t e !a ot) am & #& e #n ton ridi'at) 'are rod#&e #n e'o# *n 'amer$ A'o!o +enea# a'(ete!e entr# mine) *i aminteti: .i a&tzi ar %i treb#it & +in #n#!$ Dar n# a +enit$ 5n'(i&e #a i *i &'oa&e) *n %ine) ma&'a entr# &omn$ -i"ama#a !#i era de o mode&tie *mb#'#rtoare4 da' ar %i a+#t e e o!ei) o %!ori'i' ar,intie #tea %i !#at dre t #ni%orm$ A -ota: A &o&it ota: -A &o&it$ Dib#i d# 'ea&#! dete ttor de e no tier$ A Ct e&te 'ea&#!: -ot & mai &#n *n' o dat) dar &#nt &i,#r ' mine) *n 'e! mai r# 'az$$$ A Termin< .tii %oarte bine ' n# +a &o&i ni'i #n a'(et$ Ni'i n# era re+z#t trimiterea de a'(ete$ Aa e&te) n#: L& "o& dete ttor#! i &e aez e mar,inea at#!#i$ A E&te o rob!em de 'om eten$ A&ta am *n'er'at & *i e/ !i'$ N# *mi da# &eama$

A 5ne!e,$ Re'e tor#! te!e%on#!#i de 'amer era !n, a arat$ Am ad#,at4 Dar '#m !-a '!'at e 9abrie! L(iteBater #n 'amion *i dai &eama: N# & #&e nimi'$ M ri+ea '# o'(ii tot mai mari) o ri+ire *n 'are &e #nea ,roaza '# re&imirea a 'eea 'e +a #rma$ -9abrie!: Re& ira ,re#$ Br#&') &e %'# mi' e mar,inea at#!#i mon#menta!) din !emn maroni# !#&tr#it$ N# am &imit #rm de 'om timire$ A 9abrie!) da$ D#mini' dimineaa$ Iar noa tea anterioar a m#rit Ma'3) de trombo < ?orre&t n# oate %i 'onta'tat$ Ni'i M#an$ Ce *n&eamn a&tea) 9eor,e: Ia & #ne-mi) 'e *n&eamn a&tea: A Ei &#nt *n '!ini'$ M#an a+ea de m#!t tim rob!eme '# arti'#!aii!e$$$ A Ai +orbit '# ei: -Da) &i,#r) e#$$$ -Cnd: 8r# & r& #nd) dar n# mai zi&e nimi'$ M ri+ea doar '#m *! ri+ete #n ti,r# rnit e +ntor$ Am tra& #n &'a#n i m-am aezat *n %aa !#i Rei!!> %r intenia de a r# e t'erea$ A -!an#! e/i&t de o b#n +reme) o ti e! *n 'e!e din #rm$ E# m-am ron#nat '# (otrre *m otri+a !#i) treb#ie & m 'rezi) D#ane$ N# am bn#it ' +or #ne *n a !i'are o i#nea entr# &it#aia de #r,en) d# 'e &-a *ntm !at '(e&tia '# a+o'at#!$$$ A Ce !an: U'iderea cyborgilor: A Li'(idarea Steel *en$ .ter,erea #rme!or roie't#!#i$ Eram b#'#ro& ' edeam e &'a#n *n '!i a a'eea$ Mi &e rea ' m *n,(iea abi&#!) o r a&tie ne*n'(i #it de *n,rozitoare$ Una e&te & i&'odeti entr# e/ !i'area #nor teorii de o o&ti!itate eni,mati') 'a a'eea ' ro rii oameni ar #tea & &e dea !a 'ine+a) dar e&te '# tot#! a!t'e+a & i &e 'on%irme o intenie att de oribi!$ Una e&te #ra er&ona!) o %#rie interioar %a de 'eea 'e e&te de ne*ne!e&) o 'o'(etrie '# o ob&e&ie 'o i!rea&' a er&e'#iei) entr# a da 'e! #in #n &en& !i &ei de &en&) ori't ar %i de mare ,roz+ia !a 'are te ,ndeti) ea rmne tot#i #n ,nd) #n "o' 'are n# te im !i'$ Dar) 'nd i &e & #ne da) aa este) te a%!i *n moment#! *n 'are *i de+ine '!ar 'e re&# #nere mon&tr#oa& &e e&e$ N#mai ') din a'e&t moment) n# mai am de-a %a'e '# re&# #neri$

A D#ane) &-a# ani'at$ N# tia# 'ine era a+o'at#! i 'e intenii a+ea$ Se ,ndea# ') *n ori'e diminea) #tea & a ar *n 1as$ington Post #n arti'o! #ria$ A+o'at#! a di& r#t i tot 'e ti# artenerii !#i e&te ' *i dd#&e 'ine+a #n do&ar ar,inti# '# o emb!em roie) 'are a 'on&tit#it 'a#za a,itaiei$ A De 'e: am *ntrebat rnit$ De 'e a treb#it & %ie ne'e&ar e!iminarea noa&tr: C'i noi n# am +orbit$ Am trit *n%#!e'nd a%#ri&it#! de 'on'entrat n#triti+ i innd#-ne ,#ra$ A Ei &-a# ,ndit ' 'ine+a #n#! +a %a'e 'a#z 'om#n '# a+o'at#!$ Te ro,) D#ane) #it-te 'e &#me imen&e rime&' #nii oameni doar entr# ' n# &-a# #t#t !&a de %#mat) ori entr# ' i-a# rin& #n de,et *n '# tor#! '# mi'ro#nde$ Ar %i #t#t & &e *n'er'e #n ro'e& rin 'are %ie'r#ia dintre +oi & i &e dea de& ,#biri de #n mi!iard de do!ari$ Am &rit de e &'a#n 'a a'ionat de #n &i&tem de 'are e# n# tiam nimi') dar era doar %#rie) %#rie #r4 A Fuc") 9eor,e< M-am d#& !a %erea&tr) de #nde &e +edea ort#!) o!iia i +a&#!$ Un mi!iard de do!ari: Ce & %a' '# ei: E# n# re#e&' & '(e!t#ie&' ni'i m'ar en&ia mea re,#!amentar$ Ce & %a' '# #n mi!iard de do!ari: Ni'i ze'e mi!iarde de do!ari n# *mi mai ad#' *na oi inte&tine!e$ Dd# din 'a $ A Aa +ezi d#mneata !#'r#ri!e$ Dar 9abrie!) de e/em !#) +edea !#'r#ri!e a!t%e!$ .ti# ' a+ea nite idei re%eritoare !a a&ta$ A+o'at#! ar %i ,&it !a e! #i de&'(i&e$ A E&te "a!ni'$ 9eor,e) armata a mnat) *n anii @12) !e,i#ni de &o!dai e teren#ri!e entr# e/ eriene '# bomba atomi') iar "#mtate din ei a# m#rit a oi de 'an'er$ A# e/ #& !oi!or radioa'ti+e 'eteni ameri'ani neti#tori) entr# a 'er'eta '#m &e mani%e&t a'etia din #n't de +edere medi'a!$ A&tzi) toi ti# a&ta) ori'ine oate 'iti a'e&te !#'r#ri$ .i a# e/i&tat ro'e&e entr# de& ,#biri: N# am a#zit de ni'i #n a&emenea ro'e&$ Aa ') n# *mi & #ne ' reedinte!e +rea & omoare toi cyborgii) entr# ' i-ar %i %ri' de #n ro'e& entr# de& ,#biri< E&te "a!ni'$ A!t'e+a treb#ie & &e a&'#nd *n & ate!e a'e&tor !#'r#ri$ Rei!!> t'ea) *i tre'ea mna rin r) &e #ita &'#rt !a mine) entr# 'a a oi & ri+ea&' *n ,o! i n# mai *n'eta & *i tot trea'

mna rin r$ Era #n moment ab&o!#t *n,rozitor$ Era moment#! 'are m %'ea & re&# #n ' ade+r#! era i mai *n%iortor de't *! #tea 'on'e e %antezia mea$ A E/i&t 'e+a de& re 'are d#mneata n# tii nimi') & #&e Rei!!>$ 6are a & #&-o '# ade+rat ori *mi "#'a# ner+ii mei &# ra&o!i'itai o %e&t: A#zeam o +o'e 'e rea a %i a !#i) dar n# a %i "#rat ' aa era$ Cred ' am ri o&tat '#m+a) dar n# mai ti# '#m$ Se oate & %i &'o& doar #n &#net nearti'#!at$ Dar *mi aminte&' ') *n a'ea '!i ) #n nor ,re# a obt#rat &oare!e i !#minozitatea dimineii ar' a %o&t de'# !at$ N#ana *n'(i& de maro a mobi!ei i +erde!e-,a!ben a! t#ri!or) erne!or) dra erii!or i ta et#!#i &-a# 'onto it *n '#!i&e!e de teatr# a!e #nei d#ri %erme'ate$ 8o'ea !#i Rei!!> a de+enit #n m#rm#r '(in#it4 A S-a ren#nat at#n'i !a roie't#! Steel *an) dar n# i !a ideea 'rerii &o!dat#!#i er%e't$ De #n tim &e %a' noi *n'er'ri$ De a'ea&t dat) e 'a!e ,eneti'$ S#nt 'reate aa-zi-&e!e $imere) oameni 'are di& #n de an#mite 'a!iti a!e %iare!or - #terea #n#i #r&) mobi!itatea anterei) 'a a'itatea de rezi&ten a #n#i ian"en i aa mai de arte$ 5n' *nainte de a 'ontin#a) am ti#t 'e +a & #ne4 -roie't#! e&te *n '#r& &#b den#mirea de %ragon !lood$ Br#&') bateria atomi' din bazin#! me# de+eni in&# ortabi! de ,rea$ M-am trt *na oi e &'a#n$ A De'i tot aia) *n' o dat: A A# *n+at din ,ree!i!e noa&tre$ De data a'ea&ta n# &e mai %a'e nimi' !a re ezea!$ A# !o' de"a rime!e *n'er'ri) dar +a mai tre'e #n tim n 'nd +or a rea rez#!tate!e$ 5n mod nat#ra!$ Un om are ne+oie de o t& reze'e ani entr# a a"#n,e !a mat#ritate$ 5i ter&e &#doarea de e %r#nte '# mne'a i"ama!ei i ad#,4 Iar a'e&t roie't) D#ane) e&te rote"at rin toate mi"!oa'e!e$ E&te o '(e&ti#ne de &i,#ran naiona!$ A .i 'e !e,t#r are '# noi) '# Steel *an: Rei!!> r&e) dar r&#! !i &it de +e&e!ie &e %rn&e *n t#&e4 A N# te oi ,ndi &in,#r: Da' re&# #nem ' e #nde+a r&#%! %a t#! ' a e/i&tat #n roie't Steel *an) 'are +or %i #rmri!e: Con,re&#! +a in&tit#i o 'omi&ie de an'(et$ 8or %i intero,ai oameni)

'o!aboratorii de at#n'i) dintre 'are #nii !#'reaz a'#m !a %ragon !lood$ E/i&tena a'e&t#i roie't n# +a mai %i #n &e'ret$ 5i oi ima,ina 'e +or & #ne &enatorii de& re %a t#! ' n# a# %o&t 'on&#!tai *n !e,t#r '# 'e!e do# roie'te$ A'e&t !#'r# n# +a %i ermi&$ Ni'i m'ar *n 'e ri+ete #n roie't #& *n ra'ti' de atta tim $ Care) *n !#&) *n'a!' toate a'ord#ri!e internaiona!e rin *n&i 'on'e ia !#i$ Am *ne!e&$ N# a+eam ni'i 'ea mai mi' idee de& re '#m & &e dorea&' *n!t#rarea t#t#ror #rme!or #n#i roie't *n +a!oare de mi!iarde) 'are a d#rat ani de zi!e i !a 'are a# !#'rat &#te de oameni) dar am *ne!e& ' e# i 'ei!a!i cyborgi *i eram *ntr#'t+a robe +ii$ -ot %i di&tr#&e do'#mente) ot %i ter&e *nre,i&trri) ot %i intimidai ori '#m rai martorii) dar) att tim 't e/i&t 'in'i brbai e 'are e&te &#%i'ient & *i #i *n %aa #n#i a arat Roent,en entr# a do+edi in'redibi!#!) ori'e a!te m&#ri &#nt in#ti!e$ A De 't tim tii de& re %ragon !lood: am *ntrebat$ A De ieri-&ear$ 6 '(e&ti#ne intere&ant ar %i %o&t de #nde '#notea Haro!d It&#mi a'ea&t den#mire$ Ar %i %o&t o *ntrebare e 'are n# o #team #ne %r & re'#no&' ' +z#&em do&ar#! di& r#t$ A 9eor,e) m tem ' eti im !i'at) am & #&) *n !o' de a #ne *ntrebarea$ Da' ei e!imin '# ade+rat ,r# #! de !a Steel *an) +ei &#%eri$$$ un accident) !a %e! 'a 9abrie! i 'ei!a!i$ Rei!!> m ri+i a ati'$ 5n tim #! +izitei e 'are mi-o %'#&e d#mini' &eara) r#&e doar ten&ionat i ro&t di& #&7 a'#m arta re'#m 'ine+a 'are *i +ede *ntrea,a +ia nr#ind#-i-&e$ A .ti#) zi&e *n 'e!e din #rm) 'a i '#m '# a&ta &-ar %i & #& tot#!$ A .i: Se ridi' '# mare ,re#tate) de ar') *n #!time!e min#te) i-ar %i d#b!at ,re#tatea) i &e d#&e !a biro#! #nde &e a%!a ,eanta '# te!e%on#! mobi!$ Dea&# ra atrna o o,!ind '# ram a#rie$ A E&te +iaa mea) & #&e e! ri+ind#-&e *n o,!ind$ Ce & %a': Am de #& #n "#rmnt *n %aa dra e!#!#i) am "#rat e Con&tit#ia State!or Unite$ Am "#rat & *mi da# +iaa) da' a&ta &!#"ete atriei$ S mor da' reedinte!e a!e& !e,a! ordon a&ta$ A&ta e&te +iaa mea) D#ane$

-entr# #n moment) am bn#it ' tot#! ar %i #n "o' re,izat) *n 'are Rei!!> a+ea &ar'ina de a m determina & 'edez$ De a orna '# atrioti&m i idea!#ri &#b!ime bana!#! %a t ' #n 'omando de a,eni ate ta ordin#! de a m omor*$ Tot#i) da' Rei!!> ar %i %o&t #n a'tor att de b#n) n# ar %i '!'at *n &tr'(ini atia ani !a rnd) att de enibi!$ N#) de %a t) +orbea '# e! *n&#i$ A 9eor,e) toate a'e&tea n# a# nimi' 'om#n '# %ide!itatea %a de Con&tit#ie$ E&te doar #n "o' m#rdar a! Ser+i'ii!or &e'rete) a!t'e+a nimi'$ A Aa e&te$ Se *ntoar&e 'tre mine4 De a!t%e!) ai dre tate) *n 'ondiii norma!e) *i %a'e !'ere & a#zi ' ai dre tate) dar) *n '!i a a'ea&ta) a %i #t#t ren#na !a a&ta4 A E#: C# 'e: A 6amenii notri a# %o&t 'ei 'are !-a# '& it e It&#mi$ N# *mi & #nea nimi' no#) dar am !&at-o aa) &im#!nd ne*n'rederea i indi,narea$ 5n& am b,at de &eam ' era 'e+a 'i#dat *n '(e&ti#nea a&ta) da' m ,ndeam !a 'e *mi & #&e&e Rei!!> a&ear$ A Dar a&ta *n&eamn ' ei a# ti#t tot tim #! #nde &e a%! a'e&ta$ C n# i-a# !#at #rma abia !a +e&tea a&a&inrii !#i$ Rei!!> 'on%irm$ A 5n rea!itate) tia# din #!tima d#mini' %a t#! ' It&#mi e&te ai'i$ .i) imediat 'e a# a%!at) a# trimi& #n 'omando$ M *ntrebam da' n# '#m+a Rei!!> re!ata&e i 'e ro! "#'a-&em e# *n toat o+e&tea$ A Din #!tima d#mini'$$$: am re etat 'a #n e'o#) rn-d#mi-&e ' 'e+a *mi &' a$ A .tia# de tine) D#ane$ De data a&ta) n# a mai %o&t ne+oie & mimez &#r riza$ A De mine: Am rma& '# ,#ra '&'at i am '!tinat #!#it din 'a i am ad#,at4 N# are &en&$ 5n #!tima d#mini' ni'i m'ar n# tiam ' e/i&ta a'e&t a+o'at$ A Dar ai +orbit !a te!e%on '# 9abrie! L(iteBater i i-ai re!atat ' te #rmrete #n a&iati'$ A C#m: -ri+irea e 'are mi-a ar#n'at-o Rei!!> era #mbrit de d#rere$

A Un ti din 'omando a %o&t a&ear !a mine$ Mi-a dat & a&'#!t *nre,i&trarea$ A 6 *nre,i&trare: Era im o&ibi!$ C#m & %ie o&ibi!: 8orbi&em e #n 'ir'#it de& re 'are nimeni n# ar %i treb#it & tie$$$ A Ai *n'er'at & &tabi!eti o !e,t#r mai &i,#r) 'ontin# Rei!!> e #n ton din 'are rzbtea re,ret#!$ Un tr#' '# te!e%on#! d#mita!e mobi! i o 'one/i#ne ri+at *n +e'intatea !#i L(iteBater) a! 'rei n#mr i !-a dat 'odi%i'at$ Rei!!> era ro%#nd dezam,it$ Dezam,it de %a t#! ' bieii !#i era# *n &tare de a&emenea tr#'#ri$ A oi) 'ontin#4 9(inion#! a %o&t ') !a 'entr#! de inter'e tare din Santa Barbara) era #n a&ionat de 'om #tere 'are) *n ze'e min#te a a'ti+at #n ro,ram 'are & *i rezinte toate 'ombinaii!e de n#mere te!e%oni'e '# date!e re& e'ti+e i e 'are !e-a 'on%r#ntat '# 'artea de te!e%oane$ Era# o&ibi!e o &#t de n#mere) dintre 'are atr#ze'i i trei e/i&ta# in&ta!ate$ Cnd !-ai &#nat a do#a oar e 9abrie!) toate 'e!e atr#ze'i i trei era# de"a inter'e tate$ De'i *mi !&a&er intenionat te!e%on#! mobi!$ -entr# ' *i intere&a e 'ine +oi mai &#na$ A N# ai ra ortat nimi' de& re a&ta) D#ane) zi&e Rei!!>$ De a'eea) te-a# &#& e'tat ' +rei & 'oo erezi '# It&#mi$ Rei!!> m ri+i '# o'(i in"e'tai i 'ontin#4 N# +ei &' a de ei) D#ane< Contro!eaz tot ora#!$ 5n toate #n'te!e de ieire &#nt maini '# radare i a arat#r entr# in%raro#$ Ca&a *i e&te &# ra+e,(eat$ Atea t n 'nd +ei %i att de &!bit) *n't & te oat &!ta %r +!+$ A Dar entr# 'e) D#mneze#!e: De 'e att e%ort: De 'e n# trimit #r i &im !# #n ab&o!+ent E1;0) 'are &-mi tra, &'#rt i ned#rero& #n roie'ti! CCI-Stin,er *n &'%r!ie: A N# ti#$ -oate entr# ' ne a%!m *n &trintate$ Se *n'ear' & &e ro'edeze di&'ret$ A A&ta *n&eamn di&'ret: D#zini de a,eni 'are a&ediaz #n ora *ntre,: Ridi' ne #tin'io& din #meri$ A N# ti#) D#ane$ .ti# doar ' a# indi'aii e/ re&e & n# *i %a' nimi'$ E/ re&) i de a! naibii de &#&$

A&ta m-a #imit %r m&#r$ -e 9abrie! *! &tri+i&er %r & o+ie$ C#m ro'eda&er '# Ma'3 Monroe n# tiam) dar '# &i,#ran ' n# %#&e&er ,in,ai$ A -o%tim: C#m aa: A Atta tim 't n# *n'!'i ob!i,aia de meninere a &e'ret#!#i) n# de+ii +io!ent) i aa mai de arte$ A .i &ta# ai'i) i 'ra de %oame$ A N# *i ot ro'#ra a!te 'on'entrate) a'e&ta e&te ade+r#!$ -#&e mna !#i 'rnoa& e ,eanta '# te!e%on#!$ Dar #n !#'r# am re#it$ Da' mer,e 'eea 'e mi &-a romi&$ 6 na+ de-a noa&tr) &SS Rus$more) din Cadiz) S ania) &e a%! *n mar) *ntr-o mi&i#ne NAT6$ ?a'e #n o'o! i mine-&ear intr *n a e!e teritoria!e ir!andeze$ Atta a,#b$ A .i 'e-i '# a&ta: -#rtm rzboi '# ro ri#! no&tr# &er+i'i# &e'ret: A Are #na dintre a'e!e noi br'i #oare entr# debar'are) LCNT) '# ari i &#ba'+ati'e$ Ne +a !#a e noi$ Mari &ear) !a ora o t) !a '(e#! e/terior$ 8in) ne ia# !a bord i !ea' *nainte & *ne!ea, 'ine+a 'e &e *ntm !$ A .i e #rm: E! ezit$ 6 ezitare 'are & #nea tot$ A Ce! #in) &#ntem rintre oamenii notri$ Marinari) D#ane$ 8om ,&i o &o!#ie) 'rede-m$ A Am mai '#rnd &enzaia ') !a bord#! a'e&tei br'i) &#nt o oaie 'are mer,e e ro rii!e i'ioare !a abator$ A E&te tot 'e *i ot o%eri$ 8a treb#i & ai *n'redere *n mine entr# #!tima dat$ L-am ri+it i am remar'at ') *n tim #! a'e&ta) *mi tre'ea# rea m#!te rin 'a ) entr# a mai %i *n &tare & 'ontin#i di&'#ia$ A Treb#ie & m ,nde&' !a a&ta$ E&te bine da' &#n !a te!e%on mine: A De %a t) treb#ie & %ii #n't#a! mine-&ear !a '(e#$ A Tot#i) + +oi &#na$ Am !e'at %erm (otrt & n# *mi *n'(ei amrta mea +ia rintr-o moarte amrt$ A ri!ie 0DD0$ Rzboi#! din 9o!% &e *n'(eia&e de e&te o !#n) am *n+in&) C#Beit#! e&te e!iberat$ Ni &-a ermi& din no# a''e&#! !a

te!e+izor i #rmrim re orta"e$ URSS *i retra,e tr# e!e din -o!onia) *n tota! 12 222 de oameni$ Comentarii!e 'ore& ondeni!or +orbe&' de di&tr#,eri) t#!b#rri) de&'om #nere$ L#mea &e tran&%orm *ntr-#n ritm #!#itor$ .i roie't#! Steel *an e&te *n de&'om #nere$ Trei !aboratoare a# %o&t ,o!ite i *n'(i&e7 rin o'(i#ri!e de ,eam &e +d doar *n' eri ,oa!e) *nt#ne'oa&e$ 6%i'ia!) e&te +orba de& re o re&tr#'t#rare !ani%i'at '# m#!t tim *n #rm) dar te *ntrebi de 'e &#nt !#ate n i t#b#ri!e de neon din ta+an$ Ni &e %a' doar mi'i o eraii) de& re 'are &e & #ne ' &#nt m&#ri entr# e/'!#derea #nei 'edri de &i&tem) 'a *n 'az#! !#i Leo Sein%e!d$ 5n& im re&ia noa&tr e&te ' %ie'are om de tiin %a'e mai m#!t ori mai #in 'e *i tre'e rin 'a $ An#n#ri!e entr# &!i!e de o eraii &e %a' '# #in tim *nainte) #neori doar '# o &ear *nainte) i de&eori &#nt) &#r rinztor) 'ontramandate$ -entr# rima oar d# doi ani e/i&t zi!e *n 'are n# a+em nimi' de %'#t$ N# mai e/i&t o !ani%i'are a antrenamente!or) dei 'nd i 'nd &e an#n reintrod#'erea !or *n '#rnd$ Larr> Robin&on) 'are o%i'ia! *n' mai 'ond#'e roie't#!) &tr!#'ete rin ab&en7 rein#t) '(i #ri!e) de rob!eme #r,ente !a La&(in,ton$ 8orbete zi!ni' !a te!e%on '# 'ond#'torii tiini%i'i ai di+er&e!or 'om artimente) aa ni &e & #ne$ 5n baz &#nt tot mai #ini oameni$ Cnd) *ntr-o zi) tre' rin 'antina er&ona!#!#i) remar' %a t#! ' &a!a a %o&t *n"#mtit rintr-#n erete ro+izori#$ 5ntor'nd#-m de !a Brennan@& Hote!) 'am e dea!#! de !a 9rean>@& ?i&( Z C(i &) o rete e neate tate o main !n, mine$ -rin ,eam#! ortierei din %a) 'are to'mai e&te 'obort) ri+e&' dire't *n o'(ii de bronz ai in& e'tor#!#i E#,ene -inebroo3$ A B#n zi#a) mi&ter ?itz,era!d) & #ne a'e&ta '# o +o'e obo&it) a+ei tim #n moment: 6%tez i 'on%irm$ In& e'tor#! *i 'ere o%er#!#i & mear, 'e+a mai de arte) n *ntr-#n !o' #nde & n# b!o'(eze 'ir'#!aia$ A Ai a#zit oate ' &-a &+rit o a treia 'rim: *ntreb e! d# 'e &e e/tra&e din main '# 'te+a mi'ri obo&ite$ Am dat a%irmati+ din 'a $ A Mi-a & #& Bi!!>) de !a ot$

A Din no#) #n ameri'an$ Un an#me 8i'tor Sa+anna() 'e! #in 'on%orm do'#mente!or e 'are !e-am ,&it !a e!$ Era mort *n bazin#! ort#ar) dar n# &e *ne'a&e$ ?'# #n &emn #n#i tnr 'are a+ea ,ri") e !o'#! din & ate) de o '#tie '# do'#mente i 'are &'oa&e din ea #n !i' i i-! ad#&e$ Ar#n'ai o ri+ire a&# ra !#i i & #nei-mi da' !-ai mai *nt!nit e a'e&t om$ Am remar'at ' n# m '(e&tiona a&# ra #n#i a!ibi entr# noa tea tre'#t$ Ca i '#m 'ine+a !-ar %i a&i,#rat 'redibi! ') din d# -amiaza zi!ei de d#mini') n# mai r&i&em 'a&a$ Intere&ante a'e&te 'one/i#ni< Am !#at !i'#! *ntin& de e!) am &'o& %oto,ra%ia %ormat mare i am ri+it-o$ ?r rea mare mirare) am *nre,i&trat ' %oto,ra%ia *! re rezenta e brbat#! 'are %#&e&e !a Rei!!> a&ear$ Mort %iind) tr&t#ri!e %eei !#i e/ rima# o mirare in'redibi!$ A N# *! '#no&') am & #& i am reintrod#& %oto,ra%ia *n !i'#! e 'are i !-am re&tit#it$ -inebroo3 ezit & *! ia4 A N# !-ai +z#t ni'iodat: Ai'i) *n ora) ori *n a!t arte: -N#$ Am !&at !i'#! & 'ad rin %erea&tra de&'(i& a mainii) e !o'#! de !n, o%er$ -eri'#!o& !o') mai no#) a'e&t Din,!e$ Trei mori *ntr-o & tmn$ 5n'e i & te *ntrebi da' n# ar %i mai bine & o *ntinzi de ai'i$ ;neleptul este insensibil la orice nedreptate$ %e aceea nu are nici o importan cte sgei sunt ndreptate ctre el) cci nici una dintre ele nu l va rni$ Sene'a) DE C6NSTANTIA

CAPITOLUL 20 -n &eara) nimeni n# a mai a+#t nimi' '# mine$ Am ate tat & &e *nt#ne'e) a oi am mn'at 'onin#t#! #!timei '#tii '# 'on'entrat n#triti+$ Am %'#t-o mai trzi#) *n rim#! rnd entr# ') n #na-a!ta) era #!tima mea (ran i a oi tot n# a+eam 'e %a'e *n re&t#! &erii de't & ate t$ L#'r# e 'are !-am %'#t *n 'amera de zi$ Stteam e 'ana ea) &'riam entr# mine i !# tam '# ornirea de a tra,e erde!e!e de !a %ere&tre i a 'er'eta 'e mai era e a%ar$ Br#&') m-a '# rin& ,ri"a ' ei ar #tea) to'mai *n &eara a'ea&ta) & ren#ne !a eni,mati'a !or ina'ti+itate i & trimit o #nitate SLAT OS e'ia! Lea on& and Ta'ti'&P de o &#t de oameni) 'are & a&a!teze 'a&a$ Ate tam) atent !a toate z,omote!e - %onet#! *nde rtat a! mrii *n ,o!%) motoreta 'e!#i mai *n +r&t +e'in 'are !o'#ia !a do# 'a&e de mine) #n ob!on 'are &e !o+ea de ram - i) 'nd &o&i tim #!) m-am re%'#t ' m d#' & m '#!') 'a *n ori'e a!t &ear$ Stin, !#mina din 'amera de zi$ 6 a rind e 'ea din b#'trie$ Datorit erde!ei netra&e) obie'ti+#! &e +ede '!ar ' bea #n a(ar de a de !a robinet$ Stin, !#mina din b#'trie) o a rind *n baie$ Stin, !#mina din (o!$ Stin, !#mina din dormitor) mai arde doar +eioza de e no tier i) *n 'e!e din #rm) d# +reo 'in'i min#te) obie'ti+#! &e '#!'$ N# &e etre'e nimi' deo&ebit$ N# m ate eri'o!#! de a adormi din neb,are de &eam$ 8ibrnd *n interior) m *ntind *mbr'at *n at) ri+e&' *n ta+an i m ,nde&' 'nd +or &e&iza 'ei 'are m &# ra+e,(eaz ' n# mai &#nt ai'i$ Cnd !i &e +a rea 'i#dat ' n# ie& din 'a&$ Tra, #in i '# mare atenie erdea#a din 'amera de zi7 noa tea n# &e ob&er+) dar dimineaa +or 'on'!#ziona ' m trezi&em i) entr# ' *n #!time!e zi!e iei&em de 'te+a ori trzi# din 'a&) '# 'e+a noro') n# &e +or a!arma n d# rnz) 'nd e# +oi %i de"a de arte$ Era 'e+a rea!izabi!$ Mai rmnea & trea' zi#a de mari) iar mier'#ri$$$ N# tiam ni'i m'ar 'nd *n'e ea 'on,re&#! de !a D#b!in$ Dimineaa: Sa# abia & re &ear: Habar n# a+eam$ -robabi! ' ni'i n# #teai intra a'o!o aa de &im !#$ Dar a&ta o +a rezo!+a %r *ndoia! ?innan) n# era #n moti+ de *n,ri"orare entr# mine$ Sin,#r#! !#'r# de

'are treb#ia & am ,ri" era & a"#n, !a tim !a !o'#! de *nt!nire &tabi!it$ Stteam i ri+eam *n *nt#neri'$ Strd#ind#-m & n# m mai ,nde&' !a 'e m ate ta) mi-am dat &eama ' tot 'eea 'e intenionam & %a'em n# era de't o *n'er'are de a *n,en#n'(ea State!e Unite a!e Ameri'ii$ De o arte) trei m#ritori obin#ii - bine) #n#! dintre ei n# to'mai obin#it) dar tot#i m#ritor de 'ea!a!t arte) 'ea mai mare #tere mi!itar) o!iti' i e'onomi' de e a'ea&t !anet$ .i tot 'e #team o #ne armate!or de b!indate) bombardiere!or '# raz mare de a'i#ne i &#bmarine!or atomi'e era# ar,#mente i & erana *ntr-o #b!i'itate dezarmant$ Ima,inea a'e&tei 'on%r#ntri ine,a!e de %ore *mi ro+o'a 'ram e 'i#date *n &toma'7 de mai m#!te ori) %#&e&em 'on+in& ' &e +a *ntm !a4 bateria n#'!ear +a %i mn'at de r#,in i o &#b&tan e/trem de radioa'ti+) de o 'om oziie &e'ret) &e +a &'#r,e *n abdomen#! me#$ N# m mai ,nde&' !a a&ta$ Ce! mai bine e&te & n# m mai ,nde&' #r i &im !#$ N# mai era nimi' de !ani%i'at) nimi' de '#m nit) nimi'$ Era# !#'r#ri (otrte) 'e +or #ne 'a t) indi%erent '#m) +ieii e 'are o d#&e&em n *n a'ea&t noa te$ N# mai era !o' de rz,ndit$ Am mai !#at o dat (otrrea de a-mi &'(imba radi'a! +iaa) i an#me *n 0DD;) 'nd am rimit +e&tea morii doamnei Ma,i!!>) '(iriaa 'a&ei din Ir!anda) 'a& 'are *mi a arinea$ Contrar re'omandri!or e%#!#i me#) maior#! Rei!!>) %oarte *n,ri"orat de a ro iata !#i a+an&are *n ,rad) m-am adre&at *n &'ri& %or#!#i din Mini&ter#! A rrii 'om etent entr# en&ionarea *nainte de !imit) am %o&t in+itat !a La&(in,ton entr# o di&'#ie i am rimit a robarea &'ri& de a m &tabi!i *n Ir!anda$ Am mai etre'#t e&te #n an *n Stee! Man Ho& ita!) ate tnd '# mai m#!t ori mai #in ro&t de'izii!e noii 'ond#'eri a roie't#!#i$ A# e/i&tat di&'#ii '# %ie'are *n arte a&# ra mod#!#i *n 'are ne dorim +iitor#!$ Dar 'am tot 'e ne-am dorit a %o&t re& in&$ Noi am zi& ' ne-ar %a'e !'ere & a'ti+m *n domeni#! *n 'are %#&e&erm %ormai$ /o c$ance) ni &-a r& #n&$ Ni'i n# &e #nea rob!ema re+enirii *n rnd#! %ore!or armate re,#!ate$ C(e&ti#ne de &trarea &e'ret#!#i$ 5n 'e!e din #rm) &-a de'i& o rirea roie't#!#i i en&ionarea noa&tr$ 6rdin de !a reedinte!e B#&( er&ona!$

5n 'te+a zi!e &-a# &tin& toate !#mini!e *n baz$ Am %o&t &'oi de a'o!o) ni &-a ermi& & ne !#m rma&-b#n #n#! de !a a!t#! *ntr-o ar'are din a%ara ora#!#i) &a'ii notri de marinari a# %o&t *n'r'ai *n maini & e'ia! de&tinate) 'te #na entr# %ie'are$ Nimeni n# tia *n'otro !e'a# 'ei!a!i$ -e mine) m-a# d#& *n a ro iere de C(i'a,o) *ntr-o mi' !o'a!itate adormit) '# n#me!e de A#,#ria) #nde am %o&t 'azat *ntr-o en&i#ne admini&trat &e are de #n#! dintre &er+i'ii!e noa&tre &e'rete$ Am trit #n tim ai'i) %r & am 'ea mai mi' idee de& re 'e treb#ia & %a'$ M &imeam 'a #n ,#noi de 'are te de&'otoro&eti$ .i ni'i n# #team m'ar & m *mbt< S'ri&oarea an,a"at#!#i imobi!iar 'are &e intere&a da' #tea *n'(iria 'a&a a 'z#t !a an'$ M#tarea a %o&t &im !$ -ra'ti') n# o&edam nimi') iar Rei!!> a treb#it & *mi or,anizeze '!toria) ''i) din 'a#za im !ant#ri!or) #n zbor '# a arate!e #nor !inii aeriene norma!e era e/'!#&$ Am a"#n& !a S(annon '# #n tran& ort mi!itar i !a Din,!e '# maina #nei %irme de tran& ort$ A oi) & tmni de-a rnd#!) m-am *n+rtit *n zon$ Era in'redibi!$ -ar' ner+ii mei *n'eta&er & &e mai ten&ioneze ai'i) *n Ir!anda$ Tre'#r do# ore ne&%rite) tre'# i miez#! no ii i) *n &%rit) +eni tim #! & a'ionez$ Cnd am tre'#t e >ero /oise *ode) a treb#it & *mi *nb# #n &#& in de ##rare 'are ar %i %o&t robabi! a#zit de "#r-*m re"#r$ Am a!#ne'at din at %r ni'i #n z,omot) m-am &tre'#rat rin (o! i mi-am &'o& 'o&t#m#! de 'am#%!a" din 'on,e!ator#! %ri,ider#!#i$ -re+ztor) m ,ndi&em *n' de a&ear & de#r#bez be'#! entr# i!#minat#! interior a! %ri,ider#!#i i) '# o !o+it#r br#&' *n &o'!#) i-am redat) d# #n !#n, &er+i'i# 'redin'io&) binemeritata izb+ire) aa ' *n *n' ere n# tr#n&e o trdtoare raz de !#min ni'i m'ar entr# o '!i $ De data a&ta) m-am &imit bine *mbr'nd materia!#! re'e4 mi &e !initir ner+ii 'are ar' ardea# '# %!a'r$ Era bine & &imt #nde &e termina 'or #! me# i *n'e ea !#mea$ .i) mai a!e&) *mi %'ea bine & a'ionez$ D# 'e am de&'(i& '!a a din #a din & ate!e 'a&ei) am mai ri+it o dat *n "#r$ A'e&ta %#&e&e) aadar) 'min#! me# ani m#!i i !initii$ De 'nd ei tr#n&e&er *n 'a&) n# m mai &imi&em bine) tot#i m '# rin&e no&ta!,ia ,ndinULTIMUL DINTRE EI GK0

d#-m ' r&eam a'e&te *n' eri$ Am & !e mai re+d +reodat: Simeam ' n#$ Mai bine n# m mai ,ndeam !a a&ta$ Treb#ia & a'ionez$ M &tre'or a%ar) *n noa tea re'e) in+izibi!) o #mbr nea,r e #n %ond ne,r#) o re ti! '# &n,e re'e) %r ni'i #n z,omot) datorit *n'(eiet#ri!or bine #n&e i #n#i mod de mi'are 'ontro!at de mainrii) e 'are !e datorez *n 'e!e din #rm e/a't a'e!ora de 'are a'#m +oiam & &'a $ A'ea&t a do#a oar) dr#m#! *mi era de"a '#no&'#t$ Li &it de ori'e z,omot) 'a o #mbr) m-am %#riat de-a !#n,#! 'ana!#!#i i e &#b 'e!e do# 'on&tr#'ii$ La ora a&ta trzie n# *i mai tre'ea nimn#i rin 'a & &tea e od#! entr# ietoni i '(iar *n ora era o !inite neobin#it$ Am dezbr'at tot#i 'o&t#m#! de 'am#%!a" *nainte de a r&i a!bia r#!#i i a #r'a e dr#m7 #n 'o&t#m tota! ne,r# n# te mai 'am#%!eaz at#n'i 'nd mer,i noa tea e &trzi$ Mai bine) mer,i '# ai #or a''e!erai i *mbr'at 'a toat !#mea$ Co&t#m#! *! #rtam &#b bra) &trn& *ntr-#n a'(et &#r rinztor de mi'7 n# treb#ia & !a& +reo #rm$ S-i bat ei 'a #! *n'er'nd & a%!e '#m di& r#&em de a'a&$ Am e+itat &trzi!e rin 'are &e ieea din Din,!e i m-am &tre'#rat e !n, zid#ri i 'a&e$ N# a+eam ni'i #n moti+ & m *ndoie&' de %a t#! ' o main '# &enzorii ornii #tea ndi din ori'e arter de ieire din ora$ C# e/'e ia mea) n# mai era nimeni e dr#m#ri) a&ta *n&emnnd ' n# era ni'i +re#n#! dintre #rmritorii mei$ N# bn#ia# nimi'$ Moia# *n maini i rin #n'te!e %i/e) !initii de me&a"e!e %r *ndoia! #ni%orme rimite de !a ,r# a 'are *mi &# ra+e,(ea 'a&a) 'reznd ' *n' dorm *n at#! me#$ Din,!e e&te #n ora deo&ebit de izo!at *n &ine) dar '# tot#! a!t%e! de't #n 'am #& de *n'(i&oare$ Are '(iar i *n interior#! !#i a"iti mari) ne*n,rdite) iar #ine!e &trzi n# &e *ntind de !a #n 'a t !a a!t#!$ Lo'#! indi'at de ?innan era tot#i deo&ebit de otri+it entr# o di& ariie neob&er+at4 treb#ia & tre' doar rintre do# '!diri) #n de ozit i #n ate!ier de re araii a#to) i & e&'a!adez o *m re"m#ire '# *n!imea d#b! %a de 'ea a #n#i om) & a"#n, e #n dr#m *n,#&t) !imitat e ambe!e ri de zid#ri de iatr 'ara'teri&ti'e Ir!andei) 'are #r'a abr# t$ Miro&ea a !n i a ,#noi7 robabi! ' a'e&t dr#m era %o!o&it *n & e'ia! de oi i '(iar '!'am e a!o'#ri e e/'remente!e !or

mi'i i ne,re$ Ei) i< Re& iram !iber #r'nd dr#m#! 'e rea ' d#'e dire't *n +r%#! !#i Mo#nt Brandon) 'are &e ro%i!a ne,r# i #ria *n %aa mea$ L#na) 'a o &e'er &#bire) !i'rea rintre eti'e de nori) %#rniznd #in !#min) din 'are a arat#! me# entr# +edere no't#rn e&ea o ima,ine +erz#ie) n#mai m#nte!e &e &#&tr,ea a'e&t#i & e'ta'o!$ 5n anii 'are tre'#&er) 'iti&em m#!te de& re enin&#!a Din,!e i i&toria ei) i n# *n #!tim#! rnd entr# ') *n bib!iote'a ora#!#i) !iterat#ra re& e'ti+ 'on&tit#ia #n #n't 'entra! 'e n# #tea %i e+itat i) '# toate ' n# am +izitat ni'iodat ir#ri!e ar(eo!o,i'e) 'nd #r'am m#nte!e) *mi ddeam &eama '!ar ' m a ro iam de o zon 'are odat %#&e&e #n !ea,n a! 'retintii$ 5n &e'o!#! a! 8-!ea i n *n &e'o!#! a! 8UI-!ea) *n Ci!ma!3edar) !a nord-e&t de Ba!!>%erriter) &-a dez+o!tat a'ea '#!t#r *n 'are *i a+ea# ori,inea mi&ionarii ir!andezi 'are mai trzi#) neobo&ii i %r n#mr) a# '#treierat E#ro a) 'retinnd-o$ -e 'i+a 3i!ometri trai &e ,&e&' mai m#!te 'r#'i din iatr) bine &trate) oratorii *n %orm de &t# i r#ine de bi&eri'i din e o'a %ier#!#i de't ori#nde *n a!t arte$ Dr#m#! e 'are %#,eam +a da 'nd+a *n Saint&@ Road) 'rarea &%ini!or i e!erini!or 'are) de mai bine de o mie de ani) #r'a 'tre +r%#! !#i Mo#nt Brandon) odat #na dintre r#te!e de e!erina" 'e!e mai im ortante a!e 6''ident#!#i$ Deodat) am &imit ' n# mai am rbdare$ 5n de%initi+) i e mine m ate ta a'o!o &#& #n %e! de mnt#ire$ Am tre'#t e #n a& a!er,tor &#&in#t me'ani') 'are e #n ob&er+ator obie'ti+ ar %i #in & #& ' doar !-ar %i &#r rin&$ Dar #n a&t%e! de ob&er+ator n# e/i&ta$ 5ntr-o &in,#rtate ,randioa&) a!er,am rin a"iti *n ant #r'toare) &ream e&te zid#ri 'e-mi a"#n,ea# n !a 'oa &e) e m#nte *n &#&) *n%r#ntnd #n +nt 'e btea din& re rm) 'are *mi *n'#r'a r#! i ad#'ea miro& de iarb #med i de 'ea) a!er,am %r & ri+e&' *n"#r) !&nd *n #rm ora#! 'are *mi %#&e&e 'a&$ A !e'a entr# a n# mai re+eni rea & %ie o tem 'entra! a %ami!iei me!e$ D# moartea rini!or) n# m-am mai *ntor& ni'iodat *n Bo&ton$ Tat! me# a !e'at din Ir!anda i) dei 'nd i 'nd & #nea ' +a re+eni & *i +iziteze ora#! nata!) n# a %'#t-o ni'iodat$ Iar mama ne-a r&it) entr# a n# &e mai *ntoar'e ni'iodat) ni'i m'ar entr# 'in'i min#te &a# entr# a-i !#a !#'r#ri!e) ori entr# a &e 'erta '# tata$

Cea mai mare arte a amintiri!or me!e e&te ne'!ar) +a, i a+eam ne+oie de e%ort i de tim 'a & *mi aminte&' amn#nte$ Tot#i) 'te+a &'ene &#nt ermanent rezente) '!are i %oarte 'o!orate) '#m &#nt a'e!e re'!ame i!#minate din & ate) 'are &e ,&e&' 'teodat *n ,ri ori *n aero ort#ri$ Una dintre e!e e&te #rmtoarea4 H8in &eara a'a&<I Am a te ani i &#nt !in de ra%) entr# ' toat d# -amiaza ne-am "#'at *ntr-#n antier #nde n# &e mai !#'ra de 'te+a & tmni) #n teren min#nat de"oa') dar bine*ne!e& interzi&$ Tra, d# mine #a de !a intrare i & er & re#e&' & m &tre'or &#&) %r 'a mama & ob&er+e) dar *n b#'trie n# e&te mama) 'i tata$ St !n, ara,az i re ar %ri t#ri$ -e ma& &#nt do# %ar%#rii) a(are mari) o &ti'! mare de 'o!a) do# &ti'!e '# &o& entr# %ri t#r) i o '#tie din !a&ti') '# &a!at$ Miroa&e a %ri t#r i a 'arto%i r"ii$ M o re&') entr# ' n# !-am mai +z#t ni'iodat e tata !a ara,az$ %u) te s te speli - *mi & #ne '# #n &#r& 'i#dat$ 7st i) avem o sear ntre brbai$ 5n tim #! me&ei) &e intere&eaz mere# da' *mi !a'e) de ar' n# m-ar 'rede 'nd da# din 'a me&te'nd '# ent#zia&m$ A oi) *mi & #ne ' mama a !e'at pentru un timp i ' a'#m ne ,o& odrim 'a *ntre brbai) i treb#ie & o &'oatem !a 'a t amndoi) !#'r# entr# 'are treb#ie & *! & ri"in 'a tot#! & re#ea&'$ S#n ,roza+ '#m o & #ne e!$ 5n *n'(eiere) ada#,4 ,ste posibil s fie pentru totdeauna$ N# mai ti# 'e am & #& e#$ Mai ti# doar ') *n a'ea &ear) am a+#t +oie & rmn treaz 't am +r#t$ Am +r#t & %ie aa entr# totdea#na7 am a+#t &enzaia ' tata +oia a&ta 'nd &tteam &eara '# e! *n 'amer$ .i *mi aminte&' ') *n a'ea &ear) am a+#t +oie & #rmre&' !a te!e+izor rim#! e i&od din T$e Six *illion %ollar *an$ Aa '#m am & #&) mama a !e'at i n# &-a mai *ntor&$ A d#rat n 'nd & m obin#ie&' '# a&ta) dar de %a t n# mai ti# '#m mi-a mer& at#n'i$ -e&te amintiri!e me!e &-a atern#t #n %e! de '! rin 'are tr#ndea# doar do# !#mini4 &eria!#! de te!e+izi#ne de& re brbatul fortificat bionic i #imirea trezit de ri'e erea '# 'are ,tea tata$ Cnd a+eam a te& reze'e ani) am +izitat-o e mama$ 6 re+edeam entr# rima i #!tima dat$ A %o&t ,roazni' de enibi!$ Ea tria !a NeB Jor3) !#'ra !a o %irm de a&i,#rri i rea !a %e! de ne%eri'it '#m mi-o aminteam$ Ce! mai r# a %o&t ' ra'ti' n# a+eam & ne & #nem nimi' #n#! a!t#ia$ Am %o&t & mn'm !a #n re&ta#rant

ita!ian) #nde am %o&t aezai !a o ma& a%!at !a &trad) am rimit 'te o izza rea ,ra& i rea re'e) iar a'o!o am etre'#t o or ne&%rit 'on+er&nd de& re mai nimi'$ C#m mer,eam '# 'oa!a$ Ce +oiam & %a' d# 'e terminam 'oa!a$ Am r& #n& ' m ,ndeam & intr# *n armat) !a 'are ea ridi'at doar din & rn'ene i a & #&4 HA(<I A!t'e+a nimi'$ A +orbit *ndeo&ebi de& re m#n'a ei) e 'are mi-a de&'ri&-o *n 'e!e mai mi'i amn#nte$ Era &'#nd) m#!t mai &'#nd de't o &tra&em e# *n memorie) i *i inea ,eanta mare !i it ermanent de 'or ) '(iar i *n tim 'e mn'a$ De ar' ar %i %o&t "e%#it de 'e! #in o &#t de ori$ Lo'#ia *ntr-o ,ar&onier din Ea&t&ide) *ntr-o '!dire *na!t) +e'(e) #nde am mai b#t o 'a%ea$ De !a #ni'a %erea&tr a !o'#inei &e +edea mai '# &eam Broo3!>n Brid,e i tren#ri!e #rbane z,omotoa&e$ Ceti!e de 'a%ea a+ea# e e!e !o,o#! #nei %irme de a&i,#rri) dar era a! #nei a!te %irme de't 'ea !a 'are !#'ra ea$ 5n tim 'e edeam bnd 'a%ea i nemaitiind de& re 'e & mai +orbim) ea zi&e br#&'4 A E# am +r#t *ntotdea#na & +in !a NeB Jor3$ La '&toria noa&tr) tat! t# a romi& ' ne +om m#ta *ntr-o zi a'o!o$ Dar e! ni'iodat n# a %'#t ni'i 'e! mai mi' a& *n a'e&t &en&$ ?#&e&e doar o min'i#n) brbaii mint mere# 'a & &#'ea&' %emei!or 'a #!$ Se ,ndi&e ' am &-mi &'ot din 'a ideea a'ea&ta$ -#r i &im !#) a trebuit & !e') a!t%e! n# a %i a"#n& *n +iaa mea !a NeB Jor3$ 5ne!e,i: A & #&-o de ar' tot tim #! ate ta&e o o'azie entr# a&ta ori de ar' i-ar %i %'#t '#ra"$ 5n ori'e 'az) a & #&-o att de neate tat) *n't n# am ti#t 'e & r& #nd$ Am dat doar din 'a i ea &-a m#!#mit '# a&ta$ D# #in tim ) m-a 'ond#& !a tren - a %o&t #!tima dat 'nd am +z#t-o *n +ia$ Ce *mi +eni&e & m ,nde&' to'mai a'#m !a a&ta: *mi tre'ea# rin 'a o m#!ime de ,nd#ri *n tim 'e a!er,am *n &#&) e +er&ant#! m#nte!#i$ Era 'a i '#m a %i ar#n'at ba!a&t#!7 de ar') a%#ndnd#-m iari *n amintiri!e d#reroa&e) a %i #t#t & m debara&ez de%initi+ de e!e &a# 'e! #in de d#rerea !e,at de e!e$ A!er,am '# &a!t#ri !#n,i) #oare) rin noa tea '# &'!i iri +erz#i) '!'nd %r z,omot iarba) &rind e&te zid#ri) ,ard#ri i ori a'o!o #nde era ne'e&ar) dar de %a t a!er,am e &trzi!e din Bo&ton) e '#!oare!e 'o!ii me!e) %#,eam de 'ei 'are *mi #tea# %a'e r#) entr# ' ei era# mai mari i mai #terni'i

de't mine) %#,eam i) '# !a'rimi de 'o i! *n o'(i) romiteam rzb#nare$ -e #ne!e #ni *nno ta# oi) t#rme *ntre,i) &trn&e *n ,r# #ri) mi'i ,rmezi a!be e iarba mai *n'(i& !a '#!oare$ -entr# a n# !e & eria) %rnam) re+eneam !a a&#! norma! i *n'er'am & tre' %r z,omot rintre e!e$ Une!e &e trezea# tot#i) *ntor'ea# 'a #!) m&#ra# intr#&#! '# '(i #ri!e !or a&'#ite i ne,re) dar &#nete!e !inititoare e 'are !e &'oteam *i %'ea# de 'e!e mai m#!te ori e%e't#!4 d# #!time!e ri+iri &'e ti'e ar#n'ate a'e&tei oi '# do# i'ioare) *i *n,ro a# din no# 'a ete!e *n !na !or$ S-a *ntm !at !a #na dintre a'e&te %rnri$ 6 d#rere a&'#it e/ !od *n 'oa &) o d#rere 'a a'eea ri'in#it de !o+it#ra #n#i (ar on) 'are a oi era &m#!& br#&') '# br#ta!itate$ M-am r&#'it '# #n &tri,t ,#t#ra! i m-am rb#it 'a #n arbore retezat$ Ce era a&ta: -entr# D#mneze#) 'e era: M-am trezit din 'e+a 'e treb#ie & %i %o&t #n !ein de o &e'#nd) m-am *ndoit 'tre i'ior 'a & i i rana i & de&'o r de& re 'e era +orba$ N# +z#&em nimi') n# a#zi&em nimi') n# &e&iza&em ni'i 'e! mai mi' a+erti&ment$ Coa &a era %ierbinte i 'i#dat de%ormat$ Dar n# era ni'i o ran) i at#n'i de 'e: 9emnd am i it 'arnea d#r i n# am dat de ni'i #n !o' de intrare a #n#i ,!on) n# era ni'i &n,e$ Mai m#!te !o'#ri rea'iona# '# o d#rere a&'#it) ame&te'at de"a '# o #!&are &#rd) ''i *n'e #&er & *i %a' e%e't#! medi'amente!e) iar a!te zone rea'iona# rintr-o amorea! *n,ri"ortoare$ Ce &e etre'#&e: Am %'#t o a#z) am rma& #n moment nemi'at) '# %aa *n iarba #d i am ob&er+at o oaie 'are &e trezi&e) &e ridi'a&e i &e a ro ia '#rioa&$ Era de %a t #n berbe' '# 'oarne im ozant r&#'ite$ De !a 'in'i ai di&tan) m %i/a) iar e# m #itam !a e! '# &enzaia '!ar ' ri+irea o'(i!or !#i 'a nite na&t#ri +oia & *mi & #n 'e+a im ortant$ At#n'i) am *ne!e&$ N# #t#&e & %ie #n ,!on$ Un %o' de arm ar %i & eriat oi!e i !e-ar %i #& e %#,$ Din 'ate) +e&tea n# era b#n$ A&ta *n&emna ' mi &e *ntm !a&e 'e+a m#!t mai ,ra+ de't ar %i #t#t & %ie o ran de ,!on) ori't de rea$ 5mi aminte&'$ N# am #itat a&ta ni'i o '!i $ Re#i&em doar & a!#n, amintirea) mai *nti *n no i #date de &#doare i 'omar#ri 'e zdrobea# &#%!et#!) a oi i mai de arte$ -ri+e!itea$ Leo Sein%e!d$ Ce

era *n rea!itate 'eea 'e mai trzi# a+ea & oarte 'andida den#mire de cedare de sistem$ Eram !a o!i,on i e/er&am %o!o&irea arme!or a#tomate$ A#tomat *n&emnnd ' a'e&te arme n# a# tr,a'i i &#nt 'ontro!ate bioni' rin zone!e de 'onta't din mna noa&tr drea t$ Noi doar inem arma *n mn i *n+m & &in'ronizm '# m#&'#!at#ra o'(i#!#i im #!&#ri!e din !o'#! de 'onta't de e mn$ 5ntr-#n mod ,re# de e/ rimat *n +orbe) a'e&t !#'r# ne ermite doar & ob&er+m '#!i&e!e) iar at#n'i 'nd a'o!o a are 'e+a de& re 'are 'redem ' treb#ie '#!'at !a mnt ne &#nt &#%i'iente ri+irea i ,nd#! entr# 'a arma & &e *ndre te *ntr-a'o!o i & de&'(id %o'$ 5n a'e&t %e!) obinem +iteze de rea'ie *n 'om araie '# 'are !e,endarii eroi ai +e&t#!#i &!bati' ar nite b#ni'#e o!oa,e) dotate '# arme 'e treb#ie *n'r'ate rin 'a #! e+ii$ S#ntem aezai *n rnd i ori'e int 'are nete *n %aa noa&tr e&te %'#t %er%eni mai re ede 'a ,nd#!$ Leo Sein%e!d e&te #!tim#! *n rnd$ E# &#nt !n, e! i) din 'nd *n 'nd) treb#ie & m #it !a e!) entr# ' merit & +ezi '#m !#'reaz '# a'e&te arme a#tomate$ E&te 'on'entrat &#t !a &#t$ -e %i,#r) are #n zmbet a roa e e!a&ti'$ E! n# &e antreneaz #r i &im !#) 'i %a'e dra,o&te '# arma !#i$ M *ndemn !a 'on'entrare) 'nd br#&' ob&er+ '#m !n, mine Leo *ne enete "#mtate ridi'at i in& ir *n,rozit ne&%rit de !#n,$ De ar') deodat) !mnii !#i ar a+ea o 'a a'itate mai mare de't a #nei 'i&terne$ A Ce e&te: *ntreb$ Leo n# r& #nde$ A !&at arma "o&) &e ine de ie t i &e i ie *n "o&) & re abdomen$ M ridi'$ Ce+a n# e&te *n re,#!$ A Leo< A Inima$$$ ,%ie e!$ T#rbo-inima) n# ti#$$$ e/ !odeaz ori 'e+a$$$ Stri, d# a"#tor$ Ca rin 'ea) rea!izez ' toi 'ei!a!i *n'eteaz & mai tra,) dar ri+irea *mi e&te *ndre tat 'tre Leo) 'are ,eme ,roazni') a !e'at *nainte i br#&' *i nete &n,e din na&$ A De'# !eaz &i&tem#!< i e#$ De'# !eaz &i&tem#! !a b!e&temat) Leo<

8o'ea !#i a de+enit de"a #n ,!,it *ne'at$ U!terior) +oi 'on&tata ' eram &tro it de &#& n "o& '# i't#ri %ine din &n,e!e !#i$ A N# mer,e) & #ne e!) &-a b!o'at) n# ot$$$ Cor #! i &e 'ri& eaz) &e *ndoaie) &e r&#'ete *n oziii nenat#ra!e$ A#d o'nete) &'rit#ri) e Leo mai m#!t *! +d de't *! a#d #r!nd i *ne!e, ' *n interior#! !#i &e r# oa&e!e$ Am !i%i'atorii de %or *! toa') *! %a' b#'e!e din interior) *ntre tim ) *i nete &n,e i din o'(i) din #re'(i) din ie!ea ,t#!#i$ I &e +d artere!e #!&nd) rea ,roa&e) in#ndate '# o '#!oare de #n nenat#ra! a!ba&tr#-*n'(i&$ .i e #rm) o() Doamne$$$< -e #rm$$$ Mai *nti *i ie&e o ie& din bra) oe! !in de &n,e) de b#'i de 'arne) i o '(e&ti#ne a!bi'ioa&) de nede&'ri& *i &%ie 'maa) ie!ea) *i de& i' 'o#! ie t#!#i) a oi din a!t arte nite +er,e!e '# &tr!#'iri de 'rom) H tate '# ro# ,#re&') &e de%ormeaz neb#nete) &e r# ) o !oaie de &'(i"e) #n &atr dement *i & inte' bra#! din interior 'tre e/terior$$$ Ni $ Sa# i e!: N# mai ti#$ 8d ' i *n abdomen#! !#i 'e+a &e mi') &e ar'#iete) 'a *n %i!m#! 7lien) i *n mine tot#! #r! de oroare$ Una dintre &%armt#ri!e 'are *i ie& din 'or o ia *n &#&) *i ,#rete ,t#! i *n &%rit ri+irea ani'at a !#i Leo &e &tin,e) di& are enorma ,roaz din ea$ Ca #! i &e !a& e o arte$ 9ata$ Cor #! e&te *ntin& *ntr-o ba!t roie) !i i'ioa& i to'toarea *n 'are &e tran&%orma&er 'om onente!e &i&tem#!#i &# t#rbat mai toa' #in din e!) dar noi tim ' &-a &%rit$ Cnd ridi' ri+irea) *! +d dea&# ra mea e M#an$ C# arma *n mn) *ndre tat 'tre 'a #! !#i Leo$ N# #t#&e rezi&ta & *i &'#rteze '(in#ri!e) *m #'nd#-! *nainte 'a d#reri!e & %i de+enit in&# ortabi!e$ -ri+ea %i/) de ar' +z#&e iad#!) dar de %a t '(iar *! +z#&e$ Toat +iaa *! +a #rmri re,ret#! ' de'izia !#i +eni&e rea trzi#$ 6@S(ea re+z#&e a&ta *n a e!#! !#i te!e%oni' de mier'#ri) 'are *! 'o&ta&e +iaa$ E! m-a a+ertizat ' am !i%i'ator#! de %or din 'oa &a drea t n# era *n re,#!$ C !e,t#ra '# o&#! 'oa &ei #tea 'eda$ .i e/a't a&ta treb#ie ' &-a *ntm !at$ Mi-am mai a! at o dat i'ior#!) 'a & #rmre&' 'ont#r#ri!e di& oziti+#!#i &rit de !a !o'#! !#i$

Care a'#m &e mi'a *ntre m#'(ii mei) !iber !a #n 'a t i a+nd nite m#'(ii a&'#ite$ Un 'omar$ 6ri'#m) n# a %o&t att de oribi! 'a !a Leo$ Si&tem#! me# %#n'iona &tabi!) rea'iona !a 'omenzi!e me!e) 'om#ni'a$ Ni'i +orb de o 'dere de &i&tem$ Era +orba doar de r# erea #n#i materia!$ Mi-a +enit ideea bine'#+ntat de a de'# !a am !i%i'atoare!e de %or) 'eea 'e a red#& &imitor d#reri!e$ B#n$ Re#e&' & m *ntor' e & ate) *n aa %e! ' #team ri+i 'er#! no't#rn re&rat '# eti'e de nori i #team & ate t & *mi +in +reo idee '# ri+ire !a 'e mai #team & %a'$ Dar nimi' n# ,aranta ' *mi +a +eni o a&t%e! de idee$ M ,ndeam !a 'ei a ro/imati+ o t 3i!ometri di&tan i !a 'ei aize'i de metri di%eren de ni+e! 'are m mai de& rea# de #n't#! de *nt!nire '# ?innan$ 6 i!#zie$ N# +oi re#i$ N# +oi re#i & a"#n, ni'i m'ar n !a 'e! mai a ro iat dr#m$ Doar *n'er'area de a m ridi'a) i am re&imit-o de ar' #n mi/er ornea & *mi &%rte'e interior#! 'oa &ei$ .i *n' m a%!am &#b #terni'a in%!#en a dro,#ri!or$ Dar *mi %'ea bine & &ta# *ntin&$ 6 boare re'e *mi mn,ia %aa i d#rerea &e mai oto!ea 't tim n# m mi'm$ 5mi & #neam ' oate n# era '(iar att de r#$ -oate ' a'e&ta era moment#! *n 'are inter+enea# ro'ed#ri!e de &i,#ran 'are ne %#&e&er in&ta!ate d# moartea !#i Leo$ -oate ' morii !#i Leo *i datorez %a t#! ' mai trie&'$ Cnd a#tob#z#! no&tr# a"#n,e *n %aa Stee! Man Ho& ita!) to'mai *n!a# #n ,ard *na!t de +reo a&e metri) din !'i de beton) menit & *m iedi'e +ederea *n interior$ Nite oameni 'en#ii) *n &a!o ete 'en#ii) 'are '# a"#tor#! mai m#!tor ma'ara!e mane+ra# !'i!e ,re!e$ -ri+e&' +nzo!ea!a !or '# o 'i#dat &enzaie de irea!itate7 ar' ai'i) *n a'ea&t #&tietate) ar re'on&tr#i zid#! Ber!in#!#i) 'are to'mai 'z#&e$ S#ntem rimii de brbai *mbr'ai *n #ni%orme 'are trdeaz #n ran, *na!t i de brbai *n (a!ate a!be$ -rimim !e,itimaii) o m&#r 'om !et in#ti!) ''i toi 'ei de ai'i ne '#no&' e din#ntr# i e dina%ar mai bine de't ne '#noatem noi *nine) iar a'e&te !e,itimaii n# de&'(id ni'i o #) mai a!e& ni'i o # 'are & dea *n e/terior$ Ne a%!m *ntr-#n 'om !e/ '# 'e! mai *na!t ,rad de &e'#ritate e/i&tent$ %e facto) &#ntem rizonieri$

Dormitor#! no&tr# e&te mare i mobi!at !#/o&$ 5n mod intenionat n# &#ntem 'azai *n 'amere &e arate) a&ta n-ar 'ore& #nde mod#!#i de +ia mi!itar) dar a# ,ri" & n# ne !i &ea&' nimi'$ C# e/'e ia tiri!or de !a te!e+izor$ C# e/'e ia ziare!or$ C# e/'e ia &'ri&ori!or i a &eri!or etre'#te *n ora i a &e/#!#i) '# e/'e ia ori'r#i 'onta't '# +iaa din e/terior$ Dar) n #na-a!ta) n# mai a+em ne+oie de toate a'e&tea$ L#mea e/terioar e&te) din a'e&t moment) neintere&ant$ 5n #rmtoare!e & tmni i !#ni +a %i +orba de !#mea noa&tr interioar) 'eea 'e ne +a reo'# a *n aa m&#r) *n't +om #ita 'om !et de !#mea e/terioar$ Berbe'#! &e !i'ti&i&e e+ident$ Se *nde rt 'i+a ai$ .i *n 'e!e din #rm) di& r# din 'm #! me# +iz#a!$ Eram m#!#mit ' eram *ntin& a'o!o i ' *mi #team ima,ina ' d#reri!e m +or !&a$ .im-a#mai !&at$ De'# !area am !i%i'atoare!or de %or m a"#ta&e$ 5n' 'e+a tim i +oi #tea din no# & m ridi'$ Cam *n 'in'i &#te de ani$ -ri+eam ne,rea!a de +at a 'er#!#i i *mi ana!izam o i#ni!e$ Da' rmn ai'i n dimineaa) m +or ,&i: N# tiam$ N# a+eam idee da' rezena oi!or e a'ea&t #ne *n&emna ' o dat e zi 'ine+a +enea & +ad de e!e &a# da' anima!e!e era# !&ate &in,#re 'te o & tmn$ Era# att de m#!te '(e&ti#ni e 'are n# !e tiam de& re a'ea&t ar) o ar *n 'are *mi etre'#&em #n &%ert din +iaa mea$ Am amnat 't am #t#t & *mi i i i'ior#! i entr# ' bn#iam 't de i!#zorie era 'on+in,erea mea$ N# mai &imeam 'oa &a 'a e o 'oa &) 'i 'a e #n tr#n'(i de om *mbr'at '# anta!on) d#r) !emno&) a+nd o %orm bizar$ Era &#%i'ient & *mi d#' mna e&te e!) entr# 'a om a de &edare & ornea&' !a 'a a'itate ma/im$ Am *n'er'at tot#i & m ro&to,o!e&' e o arte$ 6 idee roa&t) ''i d#rerea m-a %'#t & *mi ierd '#notina entr# 'te+a '!i e ori entr# 'te+a ore) ni'i e# n# mai ti#$ Cred ' 9abrie! a %o&t 'e! 'are) !a +ederea !#i Mordan) a i'nit$ 5! #team '#m+a to!era) dei n# i-am & #& a&ta ni'iodat$ A+ea 'e+a$$$ n# ti# 'e$ Ce+a dintr-#n arti&t ne*ne!e&) &-ar #tea zi'e) dar a&ta n# i &e otri+ea 'om !et$ Era &en&ibi!) n# era #n bo!o+an 'a 8ernon) era 'e+a mai deo&ebit %a de noi$ Da' tre'eai '# +ederea ' re%era & %ie zi#a

*ntrea, *n'on"#rat de ro ri#! ,#noi) #teai & ori '# e! di&'#ii '# ade+rat e/ !oratoare$ Se ob&er+a ' a+ea idei ro rii$ A arate!e de m&#r de dea&# ra at#ri!or noa&tre a# &e&izat ' %ebra *i 'retea ne&nto&$ 5n miez de noa te &e a rinde !#mina *n dormitor) #nde n+!ete o 'o(ort de medi'i i a&i&teni) *ndre tnd#-&e 'tre at#! !#i Mordan$ 5i ia# tem erat#ra) *i e/amineaz o'(ii) &e 'on&#!t *ntre ei *n !atin i *! ia# '# ei$ A C#!'ai-+< *mi or#n'ete #n#!) 'nd m o%er & *! *n&oe&' e Mordan$ Mine a+ei o o eraie$ Am a#zit oi!e mi'nd#-&e) am &imit ' &#nt ne!initite$ A'e&te anima!e mi-a# !'#t din rima '!i ) '# %ee!e !or ne,re) i '# e/ re&ia a'eea &erioa&) ermanent mirat din ri+irea !or$ Am dat de e!e *n toate !imbri!e me!e) #mb!nd anoe e dr#m#ri i #ni) entr# ' ai'i) *n Ir!anda) n# &e rea o&tene&' '# ,ard#ri ori ori$ N# ot & & #n de't ' *n %e!#! de a %i a! a'e&tor oi e&te 'e+a demn$ -!imbri!e me!e$ C!torii e !#min) #mbr i !oaie) #neori rea# '!torii rin ro ri#! &#%!et$ 5ntr-#na dintre e!e o +z#&em entr# rima oar e %emeia '# r ro#) &'!i itor) 'are %oto,ra%ia e a+e e rm$ Am rma& *n !o' #rmrind 'e %'ea '# atta 'on'entrare$ -ierd#t rintre +a&e!e e#ate) a"#n&e e a+e) modi%i'a ermanent oziia &tati+#!#i) %'ea #n a& !atera!) a oi re+enea) &e a ro ia) a oi &e de rta din no#$ Se #ita min#te *n ir rin +izor#! a arat#!#i %oto) %r & &e mite$ N# a+#&e&em im re&ia ' m remar'a&e$ D# 'te+a zi!e) am re+z#t-o *n Main Street) +orbind '# o%er#! #nei %#r,onete '# trei roi) *n %aa (ote!#!#i Brennan@&$ -entr# ' d# a'eea di& r#&e *n (ote!) am 'rez#t ' era o t#ri&t i am &imit 'e+a 'e #!terior mi-am dat &eama ' %#&e&e dezam,ire$ Cte+a zi!e di& r#&e$ Dar a oi i-am de&'o erit %oto,ra%ia *n ro& e't#! a%!at *ntr-o mi' +itrin de !n, intrarea *n (ote! i am a%!at ' &e n#mea Brid,et Ceane i ' era no#! mana,er a! (ote!#!#i$ De at#n'i am +z#t-o mai de&$ Adi' %'eam *n aa %e!) *n't & o +d mai de&$ Era$$$ aa de !in de +ia< N# ti# '#m a & #ne-o a!t%e!$ -!in de +ia$ Se mi'a att de ,raio&) din tot 'or #!) *n&oind tot 'e & #nea '# mi'i mi'ri) a roa e 'a de dan&$ A&ta m %a&'ina$ 8i+a'itatea$

N# am *ntre rin& ni'i o tentati+ de a ro iere) entr# ' din rima '!i mi-am dat &eama ' din a&ta n# ar iei ni'iodat 'e+a$ 5n 'om araie '# ea) e# eram e "#mtate mort) '# m#!t *nainte de a m %i a%!at e a'ea&t a"ite '# oi$ Cnd mi-am re+enit d# o eraie) Mordan mai era *n' bo!na+$ Dar ierd#&em a!t'e+a *n tim #! *n 'are %#&e&em o'# at '# 'on+a!e&'ena *n izo!are ermeti'4 'ond#'tor#! medi'a! a! roie't#!#i) ro%e&or#! SteBart) !e'a&e e neate tate) *n biro#! !#i &e a%!a #n a!t brbat) 'i+i!) dar n# medi' - #n#! de !a Ser+i'ii!e &e'rete) &e o tea *n tain$ N#me!e !#i era Larr> Robin&on i +oia & +orbea&' '# mine$ De !a a!ii am a%!at ' Robin&on) *n rim#! !#i '#+nt ro&tit *n %aa er&ona!#!#i ad#nat) a de'!arat ' n# e&te 'om etent *n rob!eme medi'a!e$ 5n 'e e&te 'om etent rmne deo'amdat o '(e&ti#ne de&'(i&$ C!ar e&te doar ' de a'#m *nainte +a treb#i 'a tot#! & mear, mai re ede$ Cine+a %'ea re&i#ni$ Robin&on e&te #n brbat mr#nt) '# #n 'a oribi!) di%orm) 'a #n o# i '# %aa !in de neobin#it de m#!i ne,i$ Cnd +orbete) !a& im re&ia ' ar a+ea #r,ent ne+oie de #n 'on&#!t medi'a! entr# o!i i$ Cnd intr#) &are de e &'a#n) *mi &trn,e mna) m roa, & ia# !o') *mi o%er 'e+a de b#t i &e re'omand *n nite termeni att de in&i,ni%iani) ' n# rmn '# nimi' *n memorie$ 5n 'i#da amabi!itii e/a,erate) *mi e&te anti ati' din rima '!i $ 5n toi#! di&'#iei noa&tre %orma!e) &#n te!e%on#!$ Robin&on *i *ntrer# e %raza e 'are to'mai o & #nea$ E&te 'ine+a '#no&'#t de e!) #n bo& mare) a&ta &e ob&er+ din rea'ii!e !#i d# 'e d#'e re'e tor#! !a #re'(e i &e rezint$ Un bo& mare) dar *n re!aii ami'a!e) entr# ' *i ermite intimiti$ A H#nter< zbiar Robin&on '# #n ent#zia&m 'are 'a!i%i'a dre t a de !oaie tot 'e &e mai etre'#&e *n re&t#! zi!ei$ C#m: De&i,#r) ori'nd$ La 'erbi: -n a'#m n#) dar odat tot treb#ie & %ie rima dat) zi' e#$$$ Se *ntoar'e *n'r#ntnd#-&e 'tre mine) *n tim 'e a&'#!t o +o'e &onor) neinte!i,ibi! !a di&tana !a 'are m a%!#) i *i %!#t#r mna indi'nd#-mi & ie& a%ar$ A'e!ai ,e&t '# 'are ,oneti in&e'te!e 'are te deran"eaz$ Ie&$ Ate t o +reme *n anti'amer) #nde &e'retara m i,nor) *n' o m#tr no#7 robabi! ' e! a ad#&-o$ D# #n &%ert de or)

ob&er+ ') dei &emna!#! !#mino& a! te!e%on#!#i-'entra! a! &e'retarei &-a &tin& dem#!t) !#i mi&ter Robin&on ni'i rin 'a n# *i tre'e & m in+ite *n#ntr#$ -!e' i '# a&ta treaba &-a rezo!+at7 *n ori'e 'az) e! n# m-a mai '#tat$ U Mai era *nt#neri') 'nd *n 'ontiin *mi tr#nde '# ,re# ,nd#! ' &tteam *ntin& e o arte e iarba #med i e e/'remente de oaie$ Do# oi i berbe'#! de mai de+reme m e/amina# r#me,nd) '# #n intere& enorm$ Am ,em#t) !a 'are #n#! dintre anima!e a %'#t #n a& *ndrt) dar 'e!e!a!te rma&er 'a!me$ De'i n ai'i de'z#&e ,rad#! me# de eri'#!ozitate$ Mi-am i it 'oa &a i mi &-a r#t ' &it#aia n# era '(iar aa de !i &it de & erane$ 5n ori'e 'az) &edarea n# mai rea'iona 'nd am i it 'ont#r#! anorma!) iar d#rerea %# &# ortabi!$ Ceea 'e #tea & *n&emne i ' ni+e!#! de medi'amente din &n,e!e me# atin&e&e +a!ori!e ma/ime) dar) ori'#m) ideea de a m ridi'a din no# *n i'ioare era de ne'on'e #t$ Br#&') berbe'#! *n! 'a #! entr# a ri+i '# nri!e %re-mtnd #n #n't &it#at !a orizont$ D# toate a arene!e) #n #n't 'are *! ne!initea$ M-am r&#'it #in i m-am #itat *n a'eeai dire'ie 'a berbe'#!$ .i am *ne!e& de 'e 'eea 'e +edea *! ne!initea$ M ne!initea i e mine$ Ceea 'e &e +edea '# o'(i#! !iber era #n ir &'#rt de !#mini 'are dan&a#$ C# +ederea no't#rn i %o!o&ind a ro ierea ima,inii) &e +edea# brbai 'are &e de !a&a# #n#! !n, a!t#!) #nii dintre ei a+nd !anterne a rin&e$ C# ade+rat ne!inititoare n# era# a'e&te ima,ini$ C# ade+rat ne!inititor era ' a'eia 'are n# a+ea# !anterne inea# *n mini arme '# di& oziti+e de o'(ire '# !a&er) 'are era# #&e *n %#n'i#ne$ A %i ariat ' n# era# rani ir!andezi ieii !a +ntoare$ 9emnd) m-am adn'it mai m#!t *n iarb$ De'i) ,ata$ 8eni&e +remea &e'eri#!#i$ 9ata '# +e&e!ia$ Se de'i&e&er & m ia$ .tia# 'e mi &e *ntm !a&e: N#) n# tia#$ C'i a!t%e! n# &-ar %i a ro iat '# atta ,ri"$ A+eam '(iar im re&ia ' ni'i m'ar n# tia# e/a't #nde eram$ Am &'o& 'o&t#m#! de 'am#%!a" din b#z#nar 't am #t#t de re ede) 'eea 'e n# *n&emna %oarte re ede) !-am de& t#rit i !-am *ntin& e&te

mine$ Era im o&ibi! & *! *mbra') dar era *n' &e&izabi! de re'e7 da' a+ea# a arat#r entr# in%raro#) i ,arantat a+ea#) #team 'e! #in entr# #n tim & rmn nedete'tat$ -e #rm) mi-am dat &eama ' a&ta n# m +a a"#ta '# nimi'$ Ni'i rin ,nd n# *mi #tea tre'e & !# t$ N# a+eam ni'i o a!t a!e,ere) treb#ia & rmn *ntin& #nde m a%!am i & ate t & +in '# o tar,a i '# 't#e$ Sa# '# 'e or %i &o'otit ei otri+it entr# imobi!izarea #n#i cyborg$ Se o ri&er7 rea# ' ate ta# #n ordin$ Am a#zit z,omot de motoare *n de rtare$ Maini de teren$ 5n de rtarea 'eoa& !i'rea !#mina %ar#ri!or$ Mobi!izare mare$ Da) tot 'e treb#ia$ Am re#it & m ridi' *ntr-#n ,en de oziie eznd) '# i'ior#! dre t *ntin&) i am +z#t ' *ntre tim toate oi!e &e trezi&er i #rmrea# *n,ri"orate 'e &e etre'ea *n a ro ierea !or$ Mi-a +enit o idee$ Una %r *ndoia! neb#nea&') dar n# a+eam &enzaia ' mai a+eam m#!te de ierd#t$ Am intrat *n memoria de &#nete *nto'mit *n zi!e!e de 'ontem !aie 'nd a&'#!tam oi!e 'are m *n&oea# *n !imbri!e me!e de d#mini'$ Semna!#! de !initire *! %o!o&i&em *n a'ea&t noa te '# &#''e& de mai m#!te ori) dar n# mai era *n' 'e+a$$$: Da) e/a't$ Stri,t#! de ani'$ A!arma$ Semna!#! entr# stampede) *m rtierea e/ !ozi+) %r &en& i neroad *n toate dire'ii!e o&ibi!e$ Era #n &#net rein#t) '# rezonan ino%en&i+ entr# #re'(ea #man) dar e%e't#! !#i a %o&t &enzaiona!4 oi!e a# &rit *n i'ioare 'a a #'ate de &tre'(e i a# !#at-o !a ,oan be(ind din toate #teri!e) i m b#'#r & ot & #ne ' i-a# &#r rin& tota! e #rmritorii mei$ Br#&') *n *nt#neri'#! no ii) *n %aa mea) &e de&'r'a# arme '# nemi!#ita) am +z#t berbe'i temerari !e'nd#-i 'a ete!e i tre'nd !a ata' *n tim 'e mieii %#,ea# *n netire) !n,nd 'a nite 'o ii) iar e# m-am mi'at '(io tnd *n dire'ia din 'are +eni&em) '# '(i #! &'(imono&it de d#rere) z 'it de dro,#ri!e din &n,e) '# o z+'nire ti'!oa& *n 'oa & i '# o &enzaie %ierbinte) t#rbat *n ,t!e"$ Abia 'nd mi-am !in& b#ze!e am *ne!e& ' *mi '#r,ea# !a'rimi din o'(i$ .i aa am !#at-o '(io tnd !a +a!e) tiind ' *n & ate!e me# era m#nte!e ina''e&ibi!) de ne'#'erit) o #mbr *nt#ne'at *n noa te) 'e mai 'onta ' *n ori'e moment #n ,!on *n & ate ori *n 'ea% #tea & #n 'a t dr#m#!#i me#: M trm &# rat ' *ntrzia# att de m#!t !o+it#ra de

,raie) ,!on#! %ina!$ 5! &imeam *n & ate) a'o!o #nde ar %i treb#it & intea&'$ 6are &e trezi&e #n a!t &im arti%i'ia!) de a 'r#i e/i&ten n# ti#&em nimi') #n &im *n &tare & &e&izeze #nde i 'nd #n't#! ro# a! !a&er#!#i *mi atin,ea 'or #!: N# m-am *ntor&$ Ni'i n# m-a %i *ntor&$ N# !e-a %i dat a'ea&t &ati&%a'ie$ Da' m *m #'a#) & o %a' mie!ete) aa !ai '#m era#$ 'eea ce am reali at pn acum prin cuvintele i faptele mele este nimic$ Toate acestea sunt doar exteriori ri amgitoare i lipsite de valoare ale fiinei mele$ Sunt ntr)un fel travestite n multe modaliti$ /umai moartea poate decide ct de departe am mers$ Sene'a) E-IST6LAE M6RALES

CAPITOLUL 21 N# a# tra&$ .i m tem ' a'#m ti# de 'e$ M tem ' am ,&it e/ !i'aia %a t#!#i ' am %o&t 'r#at$ N# m-am *ntor&4 Mer,eam *nainte '(io tnd) dre t 'a #n b) ate tnd ,!on#! 'are n# mai +enea$ Ni'i m'ar n# m-a# #rmrit i n# *ndrzne&' & & er ' n# a# %'#t-o din 'a#z ' oi!e i-ar %i !#at rin &#r rindere$ E# 'red ' a# ma&a'rat ne+ino+ate!e anima!e n 'nd i-a# dat &eama 'e &e *ntm !a&e) d# 'are a# *n'etat & mai tra,) dar n# m-a# mai #rmrit$ La 'e a'ea&t ro&tea&' mane+r '# &tri,t#! de ani': 6 "a!ni' *n'er'are de a %a'e e ero#!) '#m doar *n %i!me &e mai etre'e$ Cred ' am +z#t rea m#!te %i!me *n +iaa mea$ 5n a'e!e %i!me de a'i#ne ti i'e Ho!!>Bood#!#i e/i&t nea rat &'ena a'eea &'#rt din %ina!) *n 'are ero#! e&te !a *n,(e&#ia!$ .i) dei omenete +orbind n# mai are ni'i o an&) e! re#ete & *ntoar' %oaia entr# #!tima dat *n %a+oarea !#i i & *n+in,$ 5n Terminator) Sar a( Connor rmne 'a!m *n tim 'e #!time!e re&t#ri a!e robot#!#i 'e are inde&tr#'tibi! o &trn, de ,t i a'ioneaz e/a't !a moment#! otri+it re&a (idra#!i'$ 5n %ie =ard) ero#! inter retat de Br#'e Li!!i& a remeditat tot#! '# m#!t *nainte i i-a !i it '# band adezi+ i&to!#! d# 'ea%a) aa ' a'e&ta i-a &tat !a *ndemn at#n'i 'nd a %o&t &omat & ridi'e mini!e$ .i aa mai de arte$ I&teimea i +ite"ia *n+in,) indi%erent de 't de !i &it de & erane are &it#aia - a&ta ne *n+a %i!m#!$ A&ta am *n'er'at i e#$ Ca) *n 'e!e din #rm) & m do+ede&' a %i ero#$ 6 tentati+ idioat) 'are a e#at entr# ' ero#! n# a %o&t ni'i dete t i ni'i +iteaz) i mai a!e& entr# ' n# mai era +orba de %i!m) 'i de rea!itate) *n 'are i 'e! +iteaz) i 'e! i&te ot da ,re$ Coboram o+rni#! *n'er'nd %r ni'i #n &en& & n# *ndoi i'ior#! dre t) 'i & *! %o!o&e&' doar 'a & ri"in7 toat !arma i +nzo!ea!a a# rma& *n #rma mea) *n,(iite de noa te i de 'eaa 'a o r&#%!are$ La #n moment dat) am rma& din no# &in,#r i tot#i n# eram &in,#r4 a#zeam +o'i) ai *nde rtai) '!in'(et#! meta!i' a! &i,#rane!or arme!or) m tiam *n'on"#rat de (itai in+izibi!i) #rmat de #n &emi'er' de ,ona'i 'are n# ar %i admi& & ia# a!t 'a!e de't 'ea 'are d#'ea *na oi) !a Din,!e$

Care era %r de &%rit$ C# 't mer,eam mai de arte) '# att mai &'#rte de+enea# inter+a!e!e !a 'are treb#ia & %a' o a#z) min#te !#n,i *n 'are &tteam e !o') #d de tran& iraie i ,emnd 'a o & erietoare de &ri #itat) i *mi doream & mor$ -i'ior#! me# &tn,) 'are treb#ia & &# orte tot e%ort#!) & oarte tot *nainte a& '# a& 'or #! me# ,re# de o &#t 'in'ize'i de 3i!o,rame) trem#ra din 'a#za &# ra&o!i'itrii$ Dar n# #team '# !a am !i%i'ator#! de %or) entr# ') de %ie'are dat 'nd *n'er'a&em & o %a') amenina & *mi &%ie 'oa &a drea t$ C# toate ' d# 'e+a tim ,&i&em o moda!itate '(ioa- trtoare i e/trem de obo&itoare de a m de !a&a) inn-d#-mi i'ior#! dre t ea n i ne*ndoit) *n aa %e! *n't d#reri!e a&'#ite & *n'eteze) '# %!e'are or 'e tre'ea &imeam 'oa &a tot mai %ierbinte) mai mare i mai %ra,i!$ .i tre'ea# ore de '(in entr# a %a'e *na oi dr#m#! e 'are +eni&em$ 6ri'e tre'ere a #n#i zid era #n martiri#$ Uneori) rmneam *ntin& e ietre i m *ntrebam 'e &-ar *ntm !a da' #r i &im !# n# m-a mai ridi'a$ D# 'are m r&#'eam) m ridi'am) ,emeam) a&#dam) m trm mai de arte) '# ,#ra #&'at) '# rni *n ,t) m trm mai de arte e 'i de %o'$ M #rmrea# tot tim #!$ Din 'nd *n 'nd &e a rindea &'#rt o !antern de arte *n & ate &a# a#zeam #n &tri,t ori o *n"#rt#r din &emi'er'#! 'are m *m in,ea tot *nainte$ Sa# doar *mi *n'(i #iam: Era# !#mini!e iritaii a!e retinei &a# 'one'tri ,reite a!e im !ant#ri!or me!e) era# e'o#ri!e *nde rtate a!e ,emete!or i a!e re& iraiei me!e ,re!e: N# +enea nimeni$ Rmneam &in,#r$ Cnd am a"#n& !a rime!e 'a&e) d#rerea din i'ior#! me# &e tran&%orma&e *ntr-o amorea! &#rd) e 'are o 'on&ideram mai ne!inititoare de't &tarea anterioar) 'nd %#&e&em 'a abi! & &imt d#rerea$ -e&te m#nii din e&t) 'er#! *n'e ea & ia o n#an roz at#n'i 'nd am tre'#t e !n, #na dintre maini!e !or$ 5n ea era# doi brbai$ Ce! de !a +o!an dormea '# 'a #! *ntre tetier i %erea&tr) de ar' ar %i a+#t ,t#! r# t) 'e!!a!t a+ea 'e+a *n mn) 'e rea a %i #n a(ar '# 'a%ea) i &e (o!ba !a mine '# ,#ra '&'at) de ar' +z#&e o %antom$ Att$ S-a (o!bat n 'nd am tre'#t de e!) n# ti# 'e a %'#t e #rm) entr# ' n# !-am mai #rmrit$

N# m ate ta&em & m &imt i mai r#) dar) 'obornd &trada & re Ma!!) am &imit ' *n ori'e '!i m ot rb#i$ Eram &i,#r ' n# +oi mai %i *n &tare & m mai ridi' *n' o dat$ I&#& atrna tot e 'r#'e i &#%erea) doar ' e! era din !emn +o &it) *n tim 'e e# eram din 'arne i oe! i d#(neam oribi!$ N# am 'z#t$ M trm '# re& iraia tiat i n# m rb#eam$ Iat &en&#! ,iratori#) a oi &trada mea$ Eram rim#! ?itz,era!d de do# ,eneraii 'are re+enea *ntr-#n !o' e 'are +oi&e & *! r&ea&'$ 5n 'a&a %ami!iei Branni,an era !#min$ 6 !i'rire 'a!d) ,a!ben !a o %erea&tr e 'are n# o mai +z#&em n a'#m de't *nt#ne'at$ M-am o rit %r & m ,nde&' !a 'e+a) mai *nti entr# ' treb#ia ori'#m & m odi(ne&' d# %ie'are doi ai) a oi din #r '#riozitate re%!e/$ Era 'amera de zi &a#) *n ori'e 'az) o *n' ere %o!o&it 'a atare de 'tre &oii Branni,an *n zi!e!e !or de %eri'ire$ A'#m) era 'amera #n#i bo!na+$ So#! bib!iote'arei edea a'o!o) a+nd !a & ate #n 'on,!omerat de erne i &e,mente de &a!tea 'are *i inea# b#&t#! ob!i' i ddea din mini %r #tere) %aa i &e %'#&e +ineie) iar &oia era a !e'at a&# ra !#i %'nd 'e+a 'e mi &e rea a %i #n ,en de e!iberare a 'i!or re& iratorii$ Ln, at &e a%!a a arat#! entr# re& iraie arti%i'ia!) o '#tie din tab! de '#!oarea %i!de#!#i) '# t#b#ri ,roa&e) !a 'are era# 'one'tate #n re'i ient a!ba&tr# i #n re'i ient a!b '# ,aze) iar doamna Branni,an *i #nea din 'nd *n 'nd ma&'a entr# re& irat) 'eea 'e !#i *i ro+o'a (or'it#ri i t#&e) dar *n %ina! '#!oarea %eii *i re+eni oare'#m !a norma!$ Dei ea a+ea o ri+ire &erioa&) *ntrea,a ro'ed#r rea 'e+a #z#a!) 'e+a 'e *n 'a&a Branni,an re rezenta de ani de zi!e #n e/er'ii# zi!ni'$ Am ri+it &'ena '# r&#%!area tiat) dar ori'#m n# att de ,ra+ '#m era 'az#! !a &rman#! domn Branni,an$ -e #n ra%t) dea&# ra #ii) aezate *n aa %e! *n't e! & !e oat +edea bine) era# trei e/em !are din 'o!e'ia !#i) ar' +ii4 do# &ri 'are ri+ea# *n "#r rnd de-a dre t#! *n,rozite i o i&i' ,ata & &ar$ M-am #itat !a brbat#! in%irm i m-am ,ndit !a 'e *mi o+e&ti&e &oia !#i *n #rm '# o & tmn$ .i) '# o ,roaz 'are *mi a &a 'a o iatr inima) am rea!izat de 'e am %o&t mena"at$ De 'e #rmritorii mei &-a# m#!#mit & m *m re&oare i & *mi taie 'i!e de %#,) *n !o' de a m *m #'a &a# de a *n'er'a & m %a' #na '# mnt#! '!-'nd#-m '# #n 'amion$

HEti 'e! mai re#it e/em !arI) & #&e&e Rei!!>$ N# am robe) bine*ne!e& ' n# am$ Dar 'red ' m mena"eaz entr# ' +or & aib 'or #! me# ne+tmat) 'a ie& de ' ti a #nei 'o!e'ii &e'rete$ 5n %aa o'(i!or) +d #n m#ze# &#bteran !a 'are a# a''e& doar membri a!ei e & rn'ean ai #n#i ,r# de iniiai) *i +d e a'etia intrnd *n &a!a Steel *an i o rind#-&e +i&tori *n %aa 'e!#i mai im re&ionant e/ onat) 'or #! !#i D#ane ?itz,era!d) 'yborg nr$ G) 'e! mai re#it e/em !ar a! roie't#!#i) din 'ate) e#at$ .i 'e bine &-a &trat< Ni'i o ,a#r de ,!on 'are & *! %i deteriorat$ Ni'i o de%ormare 'are & amintea&' de o moarte +io!ent$ Ire roabi!$ 6 ie& de mare +a!oare$ E&te o ai#rea!: N# ti#$ -rietenii *i & #n HH#nterI) dei n# aa *! '(eam e a'e! brbat 'are) *n tim #! #nei +ntori '# arti'i area %ami!iei reedinte!#i) a *m #'at de !a o &#t de i'ioare de rtare #n ar e '# '!o oei) '(iar '# o '!i *nainte 'a a'e&ta & %i a #'at & o m#te e %ii'a 'on&i!ier#!#i e rob!eme de &e'#ritate: N# a de+enit de a'eea &#''e&or a! ro%e&or#!#i SteBart: Din re'#notin: Am 'itit #n re orta" de& re #riaa ro rietate e 'are !o'#iete !a treize'i de 3i!ometri nord de Ar!in,ton$ 5n arti'o! n# era ni'i o %oto,ra%ie *n 'are & n# a ar #n anima! *m iat - 'a #! #n#i 'erb '# do#& reze'e rami%i'aii e %ie'are 'orn U e erete!e din & ate!e biro#!#i) #n ,rizz!> *n &a!a de rimiri) *n dormitor '(iar #n +#!t#r '# 'a a!b - mndra a&re-emb!em a Ameri'ii$ Ei bine) oate ' e&te #n ,nd neb#n$ -oate ' doar &-a# 'ontrazi& ordine!e +enite e ierar(ii di%erite) &# ra #&e #ne!e a!tora) oate ' e!e &-a# *n'#r'at *n tim #! edine!or no't#rne ne&%rite din b#n're!e de 'omand &#bterane) 'are *n'er'a# & de&'o ere 'a!ea 'ore't dintre aranoia i in'ontien$ -oate ' *ntrea,a o+e&te e&te #r i &im !# #n't#! '#!minant a! in'a a'itii i a! ani'ii$ Dar e# mai &#nt '(in#it de o ,roaz teribi!$ Stteam *n dre t#! %ere&trei 'a&ei &oi!or Branni,an i 'redeam ' &imt '#m mnt#! *mi %#,ea de &#b i'ioare) i e# treb#ia & %#,$ Da' mai ar#n'am o ri+ire i&i'ii *m iate) a %i #r!at$ Am &entiment#! ' am a!er,at a'a&) dei n# am %'#t '# 'ertit#dine a&ta$ A+eam tot#i '(eia 'a&ei *n b#z#nar) 'i#dat) entr# ' n# m ,ndi&em & o +r a'o!o$ Am de&'#iat) m-am trt e &o%a i am adormit in&tantane#$

M-am trezit 'nd+a i !a *n'e #t n# am *ne!e& de 'e deodat &e %'#&e !#min) entr# ' n# eram 'ontient ' dor-mi&em$ Am re#it & de&'(ei na&t#rii de !a anta!oni i & e!iberez 'oa &a drea t4 era #n #ni' (ematom a!ba&tr#-ne,r#) #m%!at i oribi! !a +edere$ M-am !&at e o arte i am adormit din no#$ D# 'are) 'i#dat) m-am &imit 'e+a mai bine$ Am #t#t & m ridi' *n i'ioare) mai e/a't & #& e &tn,#!) i & o i n *n b#'trie$ 5n E#ro a) %ri,idere!e n# &#nt doar in'redibi! de mi'i) 'eea 'e n a'#m n# m-a deran"at) dar n# &#nt dotate ni'i '# di& oziti+ entr# %'#t '#b#ri de ,(ea) 'eea 'e m deran"a enorm a'#m$ 5ntr-#n 'om artiment) am ,&it do# t+ie min#&'#!e) entr# %ormat '#b#ri) !e-am #m !#t '# a i !e-am #& *n 'om artiment#! 'on,e!ator$ Am !#at a oi #n ro&o ) !-am #dat *n '(i#+et i !-am #& #d i re'e e 'oa &) 'eea 'e mi-a %'#t ,roza+ de bine$ Stteam aa e &'a#n#! din b#'trie) am re,!at %ri,ider#! e 'on,e!are i ,nd#ri!e mi &e *n+rtea# rin 'a 'a nite ietre de moar$ D# #n tim ) am &tabi!it ' a+eam %ebr$ 5n 'm #! +iz#a! mi-a a r#t #n e'ran-dia,noz 'are mi-a o%erit o &e!e'ie de metode re'omandate de tratament 'are *mi &ttea# !a di& oziie) *m re#n '# in%ormarea ') *n 'az#! *n 'are *n termen de aize'i de &e'#nde n# m de'ideam) &e +a de'!ana default option o doz #terni' de antibioti' '# & e'tr# !ar, de a'i#ne$ Am !&at &i&tem#! & !#'reze$ De 'e n#: Tot 'e mai +oiam era & #n e i'ior o #n, '# '#b#ri de ,(ea$ Iar a&ta era doar o '(e&ti#ne de tim $ Tot o '(e&ti#ne de tim era 'nd +or +eni & m ia$ Da' de&'o erea# ' n# mai 'ore& #ndeam 'a ie& ire roabi! de m#ze#) tot#! &e +a &%ri '# #n ,!on *n & ate i '# 'on&tr#irea #nei o+eti 'are & ar#n'e +ina morii #n#i 'etean ameri'an e &eama #n#i terori&t oare'are$ -ri+eam *n ,o!$ Tim #! tre'ea$ Mi-am ri+it mini!e) am &trn& #mnii i am &imit a'i#nea bine%'toare a ten&ionrii m#'(i!or$ Am netezit 'maa m#rdar) tran& irat i miro&ind a e/'remente de oaie i am ri+it "o'#! m#'(i!or$ Era *n' o ri+e!ite !'#t$ Mi-am amintit '#m) 'o i! %iind) 'iteam mere# benzi de&enate '# &# ereroi m#&'#!oi) metoda mea re%erat de retra,ere *n mine 'nd mama i tata &e 'erta#$ 5n tim 'e 'a&a r&#na de zbierete) e# m adn'eam *n

admirarea oze!or de %or i *mi ima,inam ' i e# a+eam a&t%e! de m#'(i) ' eram b!indat '# ei) *n aa %e! ' nimeni) ni'iodat) n# *mi #tea %a'e +re#n r#$ N#mai ' ai'i &#nt o m#!ime de oameni 'are +or & *mi %a' r#$ C# att mai m#!t '# 't n# *mi mai ot a'iona &# er- #teri!e$ A re%era & 'ad '# a+i!ion#! ridi'at$ S !e o%er o #!tim bt!ie de 'are i +iitoare!e ,eneraii de a,eni &e'rei & o+e&tea&' '# %iori de re& e't$ S n# !e %ie #or$ S mor *n !# t$ 6ri'e) n#mai & n# ate t 'a o +it !a oarta abator#!#i$ De-a #tea a'iona *n' o dat am !i%i'ator#! de %or< S #ti!izez a! (a-adrena!ina n !a #!tima i't#r) & mai %i# o dat in+in'ibi! n 'nd dobnde&' &# remaia$ 9nde&' %ebri! '#m a #tea %a'e a&ta$ -rob!ema 'on&t *n &i&tem#! (idra#!i' &m#!&$ E/i&t o&ibi!itatea de a a'iona #n &in,#r 'i!indr#$ Treb#ie$$$ A&ta 'e e&te: Cine+a m &tri, de a%ar$ De"a tot#! arat a!t%e!$ N# ti# 'e & mai 'red$ -oate ' ar treb#i & dorm) *n !o' de a &ta aa) btnd darabana e tb!ia me&ei$ Era Bi!!> Trant$ S#r riz4 am trit & *! +d %'nd i e ota#!$ Sttea *n &trad) *n %aa 'a&ei) robabi! iritat de in&'ri ia ind#'toare *n eroare de dea&# ra b#ton#!#i &oneriei$ A Mi&ter ?itz,era!d<: A+ei a'(et< .i '(iar inea a'(et#! *n mn$ S n# *i +in & 'rezi) arta 'a #n a'(et '# 'on'entrat de (ran$ Am ar#n'at ro&o #! *n '(i#+et) m-am ridi'at 't am #t#t de re ede) mi-am ridi'at anta!onii) 'eea 'e &-a rea!izat doar &trn,nd din dini) i m-am re ezit !a #$ A A() (a!!o) mi&ter ?itz,era!d< e/'!am ##rat Bi!!> i rn"i de ar %i %'#t & *i &ar inima din ie t #n#i rod#'tor de !'i dentare$ N# eram &i,#r$$$ A Da$ Att am & #&$ N# mai eram &i,#r da' n# ar merita & &'(imb tb!ia de dea&# ra b#ton#!#i &oneriei$ E! %!#t#ra a'(et#!$ A Am 'e+a entr# d#mnea+oa&tr$ A'#m) 'e mai zi'ei: -rea ,re#) dar n# arta e/a't 'a a'(et#! me# '# 'on'entrat de (ran$ -oate entr# ' &'(imba&er %#rnizor#! amba!a"#!#i$ A E&te ,roza+) am a%irmat rea b#ima' entr# o remar' & irit#a!$ Dai-! *n'oa'e$

A Am ne+oie de o &emnt#r de-a d#mnea+oa&tr) #n moment$$$ S'oa&e ia i+ea! #n tean' de %orm#!are i #n i/ re%ra'tar) i) entr# ' &e rea ' *i mai !i &ea o mn) am de&'(i& #a i i-am & #& & intre$ A''e t ##rat in+itaia) #r' tre te!e i &e d#&e *n b#'trie %r & onoreze '# o ri+ire in#ta mea ne,!i"ent$ Am !&at #a *ntrede&'(i& i) '(io tnd) m-am in#t d# e! n !a ma&a e 'are #&e&e a'(et#!) d# 'are *mi *ntin&e i/#! entr# a &emna de rimire$ A De&'(idei-!) o ti e! *n tim 'e &emnam$ Semnt#ra mea %# mai ne&i,#r de't de obi'ei$ M#de'nd d# ea) 'red ' ori'e e/ ert ,ra%o!o, ar %i ate&tat ' ab&o!+i&em %a'#!tatea de medi'in$ A A'#m) ad#, Bi!!> Trant) biat#! '# 'o#ri e %a) 'nd !-am ri+it$ Finnan: %orm#!ar b#ze!e me!e *ntrebarea %r a-i da ,!a&$ E! 'on%irm$ Am de&%'#t '#tia$ Cri) *n ma"oritate romane roa&te) de !a anti'ariat d# '#m arta#$ -e e!e era #n !i' mi'$ Bi!!> &e retra&e doi ai 'nd !-am de&ia'#t) 'a i '#m i &-ar %i re'omandat in&i&tent & n# *n'er'e & a%!e 'e &'ria a'o!o$ Ceea 'e era robabi! o ort#n$ Am &'o& din !i' #n bi!et din (rtie &#bire i am 'itit4 8 nou ncercare) de data aceasta cu o main blindat$ .ocul4 dou eci de metri la nord de cel stabilit prima dat$ 8ra4 ca la ntlnirea cu !ridget$ F$ C# a!te '#+inte) ?innan +oia & m '#!ea, a&tzi) #in *nainte de miez#! no ii) !a 'o!#! dintre Main Street i D>3e Street) i & *n'er'e ieirea '# #n a#tomobi! b!indat$ -#tea & re#ea&' a&ta: .tia 'e mi &e *ntm !a&e: Bn#ia '# 'ine &e #ne: Am !&at bi!et#! "o&$ A M#!#me&') i-am & #& !#i Bi!!>$ 5mi &m#!&e bi!et#! din mn) *! mototo!i %r & *! ri+ea&') *! *nde& *n ,#r) *! me&te' i *! *n,(ii '# ,re#$ T#i de 'te+a ori i zi&e4 A A'#m) treb#ie & !e'$

Am dat doar din 'a ) &#r rin& de 'eea 'e %'#&e$ Ceea 'e m *n,ri"or$ N# ar %i treb#it & %i# &#r rin&$ C(iar *n &tarea *n 'are m ,&eam) n# ar %i treb#it & %i# a&t%e! &#r rin&$ A 6C$ Ieit *n &trad) *i &trn&e tean'#! de '(itane) i/#!) #r' e bi'i'!et) *mi %'# +e&e! &emn '# mna i !e'$ Am %o&t e #n't#! de a ri+i *n #rma !#i) dar mi-am dat &eama ' a&ta ar #tea & *! #n *n eri'o!$ Aadar) am intrat *n 'a&) 'a i '#m tot#! %#&e&e 'e+a norma!$ A'#m) &ta# i 'reier#! *mi %#n'ioneaz !a t#raie ma/im$ Un a#tomobi! b!indat: Ce *n&eamn a&ta: Indi%erent de 'e e&te) a,enii &e +or a,a de noi 'a m#te!e de '!ei$ -e de a!t arte) ?innan i-a mai %entat '# o mane+r de a'o erire ra%inat$ Se rea oate & mai re#ea&' *n' o dat$ Azi) !a miez#! no ii: 6 rob!em e&te Rei!!>$ M atea t !a ora o t *n ort$ Bn#ie&' ') i da' %ii,e e 'ont ro ri#) e/i&t o 'om#ni'are) 'a i n a'#m) *ntre e! i a,enii din ora$ C# a!te '#+inte) da' !a ora o t n# a ar *n ort) ni'i *n a'ea&t 'a& n# treb#ie & m mai a%!#$ Treb#ie & etre' tim #! rma& n !a miez#! no ii *ntr-o a&'#nztoare$ .i mai treb#ie & ie& ne+z#t din 'a&) de a'ea&t dat %r 'o&t#m#! de 'am#%!a" a%!at e o a"ite %r n#me$ -e !n, a&ta) e&te e/'!#& & m mai tr&' rin 'ana!$ 8oi %i b#'#ro& & m ot de !a&a '(io tnd$ A&# ra a'e&tor !#'r#ri treb#ie & mai '#,et$ A'#m) am & m & !) e #rm m o'# de '#b#ri!e de ,(ea i o & m ,nde&' !a 'e *mi rmne de %'#t$ U Sta# !a at#! !#i Mordan Bez(ani$ -ri+e,(i$ Am %'#t '# rnd#! *n tim #! no ii) e# am rma& #!tim#!$ 5i ri+e&' %aa a!id re'#m 'eara) *n 'are n# a mai rma& nimi' din taini'e!e !#i dorine i ni'i #rm de a'ea *n' nare de 'are #tea da do+ad$ Mordan n# mai e&te ai'i$ S#b 'eara% &e a%! doar #n 'or 'are 'onine 'te+a a arate 'e n# mai %#n'ioneaz$ Se ridi' &oare!e$ M a !e' entr# a &tin,e +eioza de e no tier$ 5n a'e! moment) ob&er+ ' e er+az#! %ere&trei &-a %ormat #n &to! de &re!e 'are ri+e&' *n#ntr#$ Mi'i ,(emotoa'e maro-'en#ii) '# o'(iori ne,ri i 'io' ne,r#) 'e rea# ' *! ri+e&' e brbat#! 'are

!e de&ena&e de&eori i 'are !&a# im re&ia ' *! +e,(ea&er de a'o!o tot tim #!$ Dar) 'nd m-am rezemat de & eteaz) a# zb#rat$ H9ndete-te !a moarte) & #ne Sene'a) i e# a&ta %a'$ 9nde&' a&# ra morii$ M ,nde&' a&t%e! %r team !a zi#a *n 'are oza i &#!iman#! a# & 'ad i &e +a arta da' &#nt +iteaz doar '# +orba ori i '# &#%!et#!) da' aro,ante!e a%ori&me e 'are !e-am o #& &orii a# %o&t doar teatr# i %rni'ie$I A'e&te '#+inte !e-am 'itit *ntotdea#na '# ,roaz$ Dar !e 'iti&em i !e re'iti&em %r & *ne!e, de 'e m im re&iona# att de m#!t$ C(iar !e &'ri&e&em) entr# ' +oiam & !e ort '# mine$ -oate ' a'#m *n'e & !e *ne!e,$ La do# mii de ani d# Sene'a) noi *i 'in&tim e *n+in,tori i *i di& re#im e *n+ini$ Din 'ate) rin '#ra" *ne!e,em 'a a'itatea de a *n+in,e a'ea team 'are ne reine de !a a obine o +i'torie$ Dar '#ra"#! %r +i'torie n# e&te nimi') e 'e+a "a!ni'$ De a'eea n# *ne!e,em ' '#ra"#! oate *n%!ori doar *n %aa morii$ HC(iar i 'ei mai !ai &#nt '#teztori *n +orbe$ Unde te a%!i t# +a iei !a i+ea! doar *n #!tima ta or$ Moartea +a %i a'eea 'are +a de'ide$I C#m +edem noi moartea: De %a t) n# o +edem$ Ne 'om ortm 'a i '#m ea ni'i n# ar e/i&ta) a&'#ndem m#rib#nzii *n & ita!e) 'o&metizm morii 'a & arate 'a i '#m ar dormi i) da' &#ntem +reodat &i!ii & !#m '#notin de rea!itatea morii) o *mbr'm '# #riae 'antiti de ato& i &entimenta!i&m$ -ro+o'area +ieii de a&tzi n# are a %i a'eea de a %a'e %a '# '#ra" morii) at#n'i 'nd +ine ea) i +ine entr# %ie'are) ine+itabi! i %r a #tea 'a!'#!a moment#!) 'i mai m#!t a'eea de a %#,i 't mai m#!t o&ibi! de ea) de a i te &#&tra,e da' &-ar #tea entr# totdea#na$ Nemrt#ri&it) !e'm de !a re&# #nerea ' moartea e&te #n a''ident de m#n') #n %enomen &# rtor) 'are *n %#n'ie de o&ibi!iti tre'e dre t e+itabi!$ H9ndete-te !a moarte) & #ne Sene'a$ Cine & #ne a&ta te '(eam & te ,ndeti !a !ibertate$ Cine a *n+at & moar) a'e!a a *n'etat & mai %ie rob$I E# m ,nde&' !a moarte entr# ' treb#ie & o %a'$ 5n baie &e mai a%! 'iob#ri!e a(ar#!#i mt#rat de e &# ort de 'tre Rei!!> *n tim #! +izitei &a!e de in& e'ie$ Cred ' a'o!o +or rmne7 n# am ni'i di& oziia i ni'i n# m &imt *n &tare & !e &trn,$

Mai e/a't) m a%!# *ntr-o di& oziie deo&ebit de roa&t$ Mini!e *mi trem#r at#n'i 'nd !e +r &#b a a de !a robinet i *mi &imt %aa %ierbinte i *nm#iat at#n'i 'nd o & !$ M ri+e&' *n o,!ind i *n'er' & &'a de &enzaia de a %i doar 'arne #tred) 'e &e +a de& rinde '#rnd *n b#'i #t#roa&e de e &'(e!et#! me# din oe!$ .i) 'nd a #' #n ro&o '#rat) a'e&ta *mi &'a i 'ade e/a't *n mi"!o'#! 'iob#ri!or$ M a !e' '# ,re#) %ie'are mi'are %iind #n '(in$ De,ete!e minii dre te ar & &'rnea&' at#n'i 'nd a #' ro&o #!$ .i) e/a't 'nd +rea# & m *ndre t) +d a'e! obie't a!b) de mrimea #n#i &mb#re de 'irea) e "#mtate a'o erit de 'iob#ri) *n 'r t#ra dintre !a'a de ,re&ie a ode!ei i erete!e +r#it$ Com onenta de 'are m-a o erat 6@S(ea$ Am '(e!t#it ener,ia ne'e&ara & o '#!e, dintre 'iob#ri i & o ridi') a oi m-am aezat e mar,inea 'zii) entr# a-mi tra,e &#%!et#!) am ri+it obie't#! i am *n'er'at & re'on&tit#i mod#! *n 'are a"#n&e&e a'o!o #nde !-am ,&it$ Do'tor#! mi-o dd#&e *ntr-#n bor'an '# 'a a' 'are &e *n#r#ba$ -e 'are *! #&e&em *n b#z#nar$ .i e #rm: 8eni&em a'a& i #&e&em bor'an#! e er+az#! %ere&trei$ E/a't) i *n a'e!ai !o' !&a&em an&amente!e) '# intenia de a !e ar#n'a !a ,#noi 't mai '#rnd$ Dar n# mai a"#n&e&em & %a' a&ta$ Aa '#m &e *ntm ! de&eori *n ,o& odria #n#i brbat7 mai rmne 'te 'e+a rin 'a&) 'are n# &e *n'adreaz *n ima,inea ,enera! a''e tat de i,ien i e&teti'$ Iar Rei!!> mani%e&ta&e intere& entr# re&t#ri!e de an&ament) +oi&e & a%!e 'e i &e *ntm !a&e rote"at#!#i &#$ At#n'i 'z#&e a(ar#! i &e & r&e&e de odea$ E&te de remar'at ' oamenii 'are tr#n&e&er +ineri !a mine *n 'a& i 'are r&'o!i&er tot#! &' a&er tota! din +edere a'e&t obie't$ -oate ' mai 'ore& #nde teoria '# idioii$ N# ti# de 'e) dar deodat mi &-a trezit #n intere& arztor de a a%!a 'e 'om onent era a'ea&ta$ ?o!o&ind#-m de #terea de mrire a +ederii) am de&'o erit #n n#mr mare de mi'i %i&#ri *n *n+e!i#! a!b i neted) 'e rea a %i din te%!on) dar robabi! ' n# era din a'e&t materia!$ Una dintre %i&#ri era &#%i'ient de !ar, entr# a &e +edea '# o'(i#! !iber4 de&i,#r) entr# ' in&i&ta&em$ Am d#& obie't#! *n b#'trie) !-am #& e ma& i am &'o& din d#!a &'#!e!e de 'are di& #neam$ Ni'i #na dintre e!e n# era)

bine*ne!e&) otri+it entr# re!#'rarea 'om onente!or mi'rominiat#ra!izate) dar am re#it & %i/ez &mb#re!e de 'irea '# o men,(in) entr# a m o'# a de e! '# #n %er&tr# entr# meta!e$ Materia!#! a!b a! *n+e!i#!#i n# a o #& o rezi&ten &erioa&) e! &e tran&%orm *ntr-o #!bere a!b i &e *m rtie e ma& emannd #n miro& '(imi' *ne tor) *n+e!i#! meta!i' de dede&#bt era e+ident mai d#r) dar i e! 'ed d# 'te+a min#te i 'om onenta re&at de men,(in *n'e # & &e *ndoaie$ Am &'o&-o) iar re&t#! !-am %'#t '# #n '!ete de tiat '#ie$ Ce!e do# "#mti &e a%!a# e ma&) *n %aa mea$ M-am !e'at a&# ra !or i !e-am e/aminat '# ri+irea-!# $ C# toate ' mini!e *mi trem#ra#) am re#it '# #n a' & *nde rtez %ie'are &trat$ 5n'et#! '# *n'et#!) min#&'#!#! di& oziti+ nemenionat ni'ieri *n !an#ri!e me!e 'on&tr#'ti+e &e dez+e!i$ N# &#nt #n te(ni'ian) dar 'te 'e+a am %o&t *n+ai *n materie de te(ni'$ E/i&t nite e!emente te(ni'e e 'are !e ot re'#noate %r ,re$ Da' obie't#! din abdomen#! me# ar %i %o&t #n di& oziti+ de *na!t 'om !e/itate) 'e+a de ni+e!#! 8bservation %etection Processor de e/em !#) a %i #t#t & m (o!bez !a e! o &#t de ani %r & ri'e 'e +edeam$ Dar a'e&ta n# era #n di& oziti+ 'om !e/$ Dim otri+) era o 'om onent deo&ebit de &im !$ Sim ! i rob#&t) i robabi! ' %#&e&e 'on'e #t *n %ina!$ Se 'om #nea *n rin'i i# din do# ri$ Una era #n re'e tor$ Se +edea '!ar antena bi o!ar *n%#rat i o&'i!ator#!) de %a t #n re'e tor radio de 'ea mai rob#&t 'on&tr#'ie$ La e! era 'one'tat #n min#&'#! 'i ) #n de'odi%i'ator "#de'nd d# n#mr#! de 'od$ A do#a arte era #n &im !# *ntrer# tor$ De& re aa 'e+a era +orba$ Un 'ond#'tor intra *n obie't) a!t#! ieea) ambe!e era# !e,ate *m re#n '# nite ,i'i meta!i'e) 'are !a #n im #!& &e #tea# di&tana$ Bn#ie&' 'e mi &-a *ntm !at) i an#me ') #neori) 'nd m mi'm +io!ent noa tea) iar a arat#! era re&at de eritone#) rintr-o 'r t#r a *n+e!i#!#i rote'tor tr#ndea !i'(id abdomina!$ A&ta treb#ie & &e %i *ntm !at de&) de re,#! %r e%e't) deoare'e di& oziti+#! era rezi&tent$ Tot#i) #neori) de e/em !#) *n noa tea de &mbt) '# o & tmn *n #rm) &-a a"#n& n a'o!o) *n't *ntre 'e!e do# 'onta'te &-a inter #& o ma& !i'(id) 'are a *ntrer# t 'ir'#it#! e!e'tri' i '# a&ta a!imentarea '# '#rent a &i&tem#!#i me#$

Di+er&e!e 'omenzi e 'are !e-am dat e ar'#r&#! tim #!#i a# %o&t de %o!o& doar indire't4 #nnd abdomen#! *n mi'are i de !a&nd !i'(id#! 'are a'iona 'a izo!ator$ Uni'a inter+enie dire't a %o&t a'eea %'#t '# #n obie't a&'#it rin erete!e abdomen#!#i) dire't rin %i&#ri) 'are a# re&at ,i'i!e #na *n a!ta i a# e!iminat !i'(id#! dintre e!e$ -n ai'i era bine$ Dar ade+rata *ntrebare era4 'e *n&emna# toate a&tea: Un a arat 'are !a #n im #!& tia a!imentarea '# '#rent a &i&teme!or me!e$ Un im #!& 'odi%i'at) din 'e &e +edea$ C# a!te '#+inte) 'om onenta e 'are do'tor#! 6@S(ea mi-o &'o&e&e rin o eraie era ,ndit a&t%e! *n't 'ine+a 'are '#noate 'od#! & m oat &'oate din 'ir'#it 'nd +oia e!$ De a'eea &ta# ai'i i m ,nde&' !a moarte$ S-a %'#t dem#!t de rnz) a%ar &e +d nori mari ! toi-'en#ii) 'are dan&eaz dea&# ra ora#!#i Din,!e) b#reaz #in) aa '#m b#reaz mai m#!t ori mai #in *n %ie'are zi) iar e# *n'er' & *ne!e, 'e +rea & 'om#ni'e Sene'a at#n'i 'nd & #ne4 HDoar #n &in,#r !an ne *n't#eaz) dra,o&tea de +ia$ .i) da' n# te dez!e,i de e!) *! oi tot#i &!bi rin a'eea ') at#n'i 'nd *m re"#rri!e o 'er) nimi' & n# tirbea&' di& onibi!itatea noa&tr de a %a'e 'eea 'e odat i odat treb#ie & &e *ntm !e$I N# ri&o&ete #nei an#me !o,i'i im !antarea #nor a&t%e! de a arate no#) cyborgilor) i ni'i tin#irea e/i&tenei !or$ Da' Steel *an ar %i %o&t #n &#''e&) &-ar %i 'on&tr#it &#te de &o!dai 'a mine) &-ar %i 'reat o di+izie de &# eroameni) ,arda retorian a Ameri'ii) 'a & zi'em aa$ E&te ne+oie & 'iteti doar %oarte #in de& re i&toria Romei) entr# a 'on&tata ' ,rzi!e retoriene n# rareori a# "#'at ro!#! de'i&i+ *n r&t#rnarea i a&a&inarea de *m rai$ Re& on&abi!ii roie't#!#i +or %i (otrt *ntr-#n &tadi# in'i ient &a# +or %i rimit indi'aia & monteze o &i,#ran) & dea o o&ibi!itate de a ine &#b 'ontro! & irite!e 'e &e intenioneaz & %ie a'ti+ate$ A&t%e! de+ine '!ar '#m de a #t#t %i '!'at 9abrie! L(iteBater de #n a#to'amion$ La %aa !o'#!#i treb#ie & %i %o&t 'ine+a 'are '#notea 'od#! de de'# !are$ Cine+a 'are o&eda a arat#! 'ore& #nztor i 'are a a &at e b#ton !a moment#! otri+it$ Ceea 'e *n&eamn ' de %a t n# a %o&t #n a''ident) dar de a'e&t !#'r# n# m-am *ndoit ni'iodat$

Din 'ate) totodat mai e&te 'e+a '!ar$ Iar a'#m e# treb#ie & a'ionez$ Pentru moarte) trebuie s ne pregtim mult mai devreme dect pentru via$ %ac am trit suficient) nu ine de ani sau de ile) ci de sufletul nostru$ ,u am trit destul$ 'a unul care a nc$eiat socotelile) eu atept moartea$ Sene'a

CAPITOLUL 22 Mer,e bine$ N# doare$ S#r rinztor$ 6 o'azie de a mai aminti de #na) de a!ta$ De e/em !#) '#m i-a ,&it &%rit#! L#'i#& Annae#& Sene'a$ 5n an#! FG) &-a retra& e ro rietatea !#i din ro+in'ie) e de o arte) din moti+e de &ntate) e de a!t arte) entr# ') d# moartea #n#i &#&intor) n# mai rezi&ta re&i#ni!or e/er'itate a&# ra !#i de 'tre '!i'a r# intenionat din "#r#! *m rat#!#i Nero$ A'e&tei retra,eri i-a# #rmat anii *n 'are neb#nia !#i Nero a atin& a'e!e dimen&i#ni !e,endare 'nd &n,e!e '#r,ea *n'ontin## i 'nd Roma a ar&$ 5n a ri!ie) an#! F1) &-a *n'(e,at *n &%rit o 'on& iraie *n "#r#! #n#i an#me Ca! #rni#& -i&o) '# &'o #! de a-! r&t#rna e Nero$ Dar ,r# #! a %o&t trdat i at#n'i -i&o) #n '#no&'#t a ro iat a! !#i Sene'a) 'are re+eni&e !a Roma e/a't *n rezi#a atentat#!#i !ani%i'at) i-a ino'#!at *m rat#!#i &#& i'i#nea ' %o&t#! !#i ro%e&or n# n#mai ' a arti'i at !a 'om !ot) dar ' %#&e&e a!e& de 'on& iratori &#''e&or !a tron$ Nero !-a 'ondamnat e Sene'a !a moarte %'nd#-i %a+oarea de a-i a!e,e &in,#r moda!itatea e/e'#iei) #tnd a!e,e i & &e &in#'id$ Sene'a to'mai 'on+o'a&e #n 'er' a! rieteni!or entr# di&'#ii %i!o&o%i'e$ Un martor) Ta'it#&) re!ata ' %i,#ra a'e&t#ia n# re%!e'ta %ri'a ori de rimarea$ .i-a 'er#t te&tament#!) entr# a %a'e *n e! modi%i'ri *n %a+oarea rieteni!or) dar 'ent#rion#! 'are *! &# ra+e,(ea i-a interzi& a'e&t !#'r#$ At#n'i) e! &-a adre&at rieteni!or &i i i-a r#,at & a''e te 'a motenire amintirea +ieii i morii !#i i i-a 'on&o!at e 'ei 'are izb#'ni&er *n !a'rimi '# &%at#! de a n# #ita *n+t#ri!e *ne!e 'i#nii to'mai *n moment#! *n 'are &e im #ne o in#t +erti'a!$ A oi) #&e & i &e de&'(id artera i) *n tim 'e &n,e!e nea) !e di'ta #!time!e &a!e '#+inte 'e!or 'are &'ria#) &t n n !a &%rit e ta!ent#! &# oratori'$ Cam aa &-a *ntm !at) da' *mi ad#' aminte 'ore't$ L-am &#nat e Rei!!> i i-am & #& ' *nt!nirea rmne *n i'ioare) %orm#!nd tot#! a&t%e! *n't a,enii 'are ne a&'#!ta# & n# de+in &#& i'ioi$ Am mai menionat) *n tre'ere) ' mai tre' e !a bib!iote') 'a & '!ari%i' rob!ema 'ri!or *m r#m#tate) 'are mi-a# %o&t %#rate$ A&ta !-a iritat +izibi!) dar n# a+ea 'e %a'e$ 8oiam 'a

#rmritorii mei & tie$ C'i #!tim#! !#'r# de 'are am ne+oie e&te 'a #n a,ent & intre *n bib!iote' i & +ad 'e %a' e# a'o!o ore *n ir$ D# 'e am +orbit '# Rei!!> !a te!e%on) am tre'#t !a treab$ Am &trn& 'te+a !#'r#ri din baie i din b#'trie) am r&it 'a&a) de data a'ea&ta rin #a din %a) i am *n'#iat-o) dar a&tea era# doar de & e'ta'o!$ De a'ea&t dat) n# m +oi mai *ntoar'e) tiam a&ta$ U!tim#! t#r rin ora a %o&t '(in#itor$ De de& rire$ De d#rere$ Coa &a m ardea) ie!ea &e *ntindea i n# m-ar %i mirat de!o' da' i'ior#! mi &-ar %i r# t !a #na dintre mi'ri$ Dar n# &-a r# t$ Am a"#n& *n 9reen Street i) *n bib!iote'a &!ab !#minat) mr&$ Branni,an &e a%!a 'a *ntotdea#na *n & ate!e te",(e!ei) iar) 'nd am r#,at-o & *mi ermit & %o!o&e&' im rimanta) mi-a *ntin& %r & ezite '(eia biro#!#i$ A 6 +reme) am & m *n'#i *n#ntr#) e&te 'e+a 'on%idenia!) am zi&$ A Ni'i o rob!em) *n'(idem abia !a ora 'in'i$ A Se oate & d#reze #in mai m#!t$ A E# &#nt ai'i n !a ora a&e$ Art 'tre o 'r# de 'ri re&tit#ite) a%!ate *n & ate!e ei$ Treb#ie & !e &ortez$ A M#!#me&'$ A Ce e&te '# i'ior#! d#mnea+oa&tr: A 8 o+e&te&' mai trzi#$ M-am *n'#iat *n biro#) am !&at '(eia *n broa&' i am *n'e #t imediat & ab#zez de *n'rederea 'e mi &e arta&e$ Am &'o& din b#z#nar #n '!ete i am tiat 'ab!#! im rimantei a ro/imati+ !a "#mtatea di&tanei dintre ea i 'a!'#!ator$ A oi am &'o& #r#be!nia i am *n'e #t & demontez %ia de 'onta't$ A'ea&ta %iind de&%'#t) am r&%oit 'artea te(ni' a im rimantei) '#tnd mod#! de *n&eriere a! %ire!or$ S!a+ Domn#!#i) *n ane/ era# deta!iate date!e %iei -IN$ Ar %i mer& i %r a&ta) dar '#noaterea !or *mi ##ra 'one'tarea 'ore& #nztoare a 'e!or do# %ra,mente de 'ab!#$ D# ze'e min#te) %ia de 'onta't era reintrod#& *n im rimant i din 'e!!a!t 'a t a! 'ab!#!#i ieea# do# %ire &#biri) #n#! ro# i a!t#! ,a!ben$ Le-am '#rat izo!aia n 'nd !a 'a ete a# a r#t 'i+a mi!imetri de '# r#) i '# a&ta treaba era ,ata$ -artea 'ea mai #oar a '(e&ti#nii$

M-am aezat o '!i ) 'a & *mi re+in re& iraia) i am +eri%i'at da' &edarea %#n'iona$ Ea %#n'iona) dar n# a'ea&ta era rob!ema rea!$ Am e!iberat biro#! de toate (rtii!e de e e!) am &'o& din b#z#nar ti%on#! i !a&t#re!e i !e-am aezat !a *ndemn$ 5n 'o#! de (rtii era #n ziar$ L-am ridi'at i !-am de& t#rit *n %aa mea$ Tit!#! zi!ei &#na a&t%e!4 7 treia crim n %ingle$ Am &'o& din b#z#nar#! 'mii a'(ee!#! '# !ame de ra&$ Am &'o& #na dintre e!e) i-am +eri%i'at ti#!) am %o&t m#!#mit de e! i am de #&-o !a *ndemn e a'(ee!$ A oi) mi-am &#%!e'at mne'a drea t a 'mii$ Con&ider ' n# +oi mai a+ea 'a!iti!e #nei atra'ii rin'i a!e a #n#i m#ze# &e'ret$ -rob!ema ro,ram#!#i de re!#'rare a te/t#!#i) e 'are *! datorez #n#i ro,ramator "#'#) e&te ' teoreti' ot im rima '# e!) 'a #ni' ieire de date re,#!at %iind re+z#te 'onta'te!e bioni'e de !a mna mea drea t$ Dar a'e&tea %#&e&er a!t%e! ,ndite) entr# 'onta'te inte,rate !a mon&tr#oa&e arme de %o' &trate de arte) *n b#n're &e'rete$ Aa '#m &#nt) n# ot %a'e nimi' '# e!e$ Treb#ie & !e modi%i') entr# 'a tot 'eea 'e &'ri&e&em e# & a ar e (rtie$ .i &in,#ra 'a!e de modi%i'are o re rezint #n a!t 'ab!#$ Cab!#! 'are d#'e de !a 'om #ter#! din abdomen#! me# !a 'onta't#! %ina! bioni' din mna mea$ Am *ntin& bra#! dre t *n %aa mea) e ma&) '# artea interioar *n &#&) am &trn& #mn#! i *n &tn,a am !#at !ama de ra&$ N# era mna mea 'ea mai *ndemnati'$ La #n de,et di&tan &#b *n'(eiet#ra minii am aezat ti#! !amei) *ntr-#n !o' *n 'are n# rea# a %i artere$ Am &imit d#rerea doar #or 'nd am a &at i !a &# ra%a a a r#t o i't#r roie$ Am &e'ionat ie!ea i &trat#! ,ra& de dede&#bt#! ei i am 'ontin#at & tai n a roa e de *n'(eiet#ra bra#!#i) o tiet#r !#n, 't #n !at de a!m i adn' de 'i+a mi!imetri$ Sedarea !#'ra$ 5n bra &e r& ndi o &enzaie de a &are$ Sn,e!e &e &'#r,ea *n %irioare &#biri) *n &tn,a i *n drea ta rnii) e ziar) *n 'i#da re&rii$ N# era *n' &#%i'ient de adn'$ A+eam ,ri" & re& ir re,#!at$ 5n !imita 'm #!#i me# +iz#a! +ibra 'e+a 'a o 'ea *nt#ne'at) dar +a %i aa abia d# 'e treaba +a %i %'#t$

Am !#at iari !ama) am #&-o e +&'ozitatea 'a!d) de #n ro# inten& de !a *n'(eiet#r) i am a &at mai tare) am &e'ionat e&#t#! '# o mi'are br#&' i a oi am !&at meta!#! & 'ad trem#rnd$ A'#m treb#ia !#'rat ra id$ Am introd#& de,ete!e minii &tn,i *n rana *ntrede&'(i&) am '#tat rin 'arnea 'a!d) &n,ernd) n 'nd am dat de 'eea 'e '#tam4 'ond#'tor#! C-U-BI6UT-SER) nr$ 220-1[DE;;G[$ Cnd am tra& 'ab!#!) am &imit o d#rere inten& *n *ntre, 'or #!) iar 'eaa *nt#ne'at 'ti, teren$ Am !#at ra id '!ete!e) tot '# mna &tn,) am tiat 'ond#'tor#! i i-am %i/at 'a t#! ro+izori# e bra$ Ce!!a!t 'a t a!#ne' *na oi *n 'arne$ M-am &trd#it '# o mn & re&ez mar,ini!e i & a !i' dea&# ra !a&t#re!e re,tit din +reme) 'eea 'e mai '#rnd n# mi-a re#it$ De mine de indea & !imitez or'ria$ A oi) m-am a"#tat i de dini i am re#it & *n'e & *n%or ti%on#! i &-! &trn, att 't &n,erarea & %ie *n oare'are m&#r *n'etinit$ Am '#rat 'a t#! 'ond#'tor#!#i '# o b#'at de (rtie$ Ninnd '# de,ete!e trem#rnde a!e minii dre te %ire!e) !e-am &'o& izo!ant#! i !e-am r&#'it *m re#n '# %ire!e din '# r# a!e 'ab!#!#i im rimantei$ A oi) am dat 'omand minii dre te & im rime$ A %#n'ionat de ia rima *n'er'are$ Dioda +erde a im rimantei *n'e # & '!i ea&' at#n'i 'nd a arat#! rimi date!e i !a &'#rt tim iei rima a,in im rimat norma!$ Am 'on&tatat ' mna drea t rea'iona mai bine de't & era&em & o %a'4 *n +reme 'e im rimarea 'ontin#a - *n'et) dar e# a+eam tim - e# #team & &'ri# *n 'ontin#are$ Ceea 'e mi-a dat o&ibi!itatea & mai %a' 'om !etri din !o' *n !o'$ De'i m a%!# ai'i$ 8enti!ator#! im rimantei %a'e atta z,omot) *n't n# ot & mai a#d 'e &e etre'e din'o!o de #$ -rin %erea&tra *n,#&t) '# ,eam mat) &e &tre'oar *n#ntr# o !#min b!nd$ 6b&er+ ' tean'#! '# (rtie im rimat 'rete$ Sn,e!e me# &-a *m rtiat e ziar#! *n 'are &e a%!a re orta"#! de& re a&a&inarea #n#i ameri'an '# n#me!e de 8i'tor Sa+anna($ M ,nde&' ' i a'e&ta e&te #n#! dintre a'e!e ren,(i#ri e 'are i !e "oa' '#i+a ro ri#! &#b'ontient$ -artea din mine 'are &e o'# de &'ri& treb#ie & %i a+#t '# m#!t *naintea re&t#!#i 'ontient#!#i me# idee entr# 'ine am %'#t toate a'e&tea '# ade+rat$ De a'eea am

tin#it) 'a & zi' aa) '(iar i %a de mine) ' e# am %o&t a'e!a 'are !-a omort e a,ent#! e&'#it ieri-diminea *n ort$ Da) e# !-am omort$ -remeditat i '# &n,e re'e$ M ,ndi&em !a ne oata i !a ne ot#! !#i 6@S(ea) i !a %a t#! ' e! %#&e&e &in,#r#! om *n 'are am #t#t a+ea *n'redere *n tot a'e&t tim ) i !-am omort e a,ent$ N# am ti#t ' &e n#mea 8i'tor Sa+anna( i) '(iar de a %i ti#t) mi-ar %i %o&t indi%erent$ -oate ' ni'i n# !-a '(emat aa$ Ceea 'e &'rie *n !e,itimaia #n#i a,ent &e'ret n# *n&eamn mai nimi'$ L-am ndit de !a ieirea din (ote!) !-am #rmrit i) *ntr-#n moment %a+orabi!) i-am r# t ,t#! '# o &in,#r !o+it#r a minii dre te$ A %o&t o moarte #oar) ra id i nemeritat de mi!oa& entr# ei$ Da) era a,ent i a'iona *n &!#"ba rii !#i) n# *n ro ri#! intere&$ Se oate & %i %'#t doar 'e 'on&idera e! ' e&te de datoria !#i$ Dar i e# am %'#t a'e!ai !#'r# i am %o&t mai #terni'$ -ri+ind retro& e'ti+) ar#n'area !#i *n bazin#! ort#ar a %o&t #n ri&' ne"#&ti%i'at$ Dar *n moment#! a'e!a mi &-a r#t ne'e&ar entr# a ter,e e+ent#a!e #rme$ 5nainte de &eara zi!ei de !#ni n# treb#ia & a ar ni'i #n o!ii&t *n %aa #ii me!e$ 5ntre tim &-a %'#t mari i am rma& *n' nede&'o erit$ A'#m mi &e are ' am a"#n& !a #n't#! *n 'are & #n ordine *n treb#ri!e me!e i e&te de datoria mea & n# !a& ne'!ari%i'at a'e&t 'az de #'idere$ 5mi e&te ab&o!#t indi%erent 'e &e +a a!e,e) de e/em !#) din 'a&a mea$ Ce!e!a!te b#n#ri a!e me!e) n# &#nt m#!te) m reo'# rea #in entr# a-mi %a'e ,nd#ri &erioa&e$ De %a t) da' m ,nde&' bine) e/i&t doar #n obie't a 'r#i ierdere o re,ret '# ade+rat$ 6 %oto,ra%ie e 'are *n 'o i!rie [02 ANDREAS ESCHBA9H i *n ado!e&'en am &trat-o *n &ertar#! no tierei 'a e o 'omoar$ 8oiam) a %i +r#t & ot ar#n'a o ri+ire a&# ra ei7 dar n# mai ti# #nde a rma& a'ea&ta$ Era o %oto,ra%ie '# mama i '# mine) %'#t #in d# 'e m n&'#&em$ M inea *n brae) e mine) %i#! ei &%ri"it) '# o'(ii mari) D#ane) m inea *n brae i zmbea a arat#!#i de %oto,ra%iat$ 5n anii de d# !e'area ei) &'oteam de m#!te ori a'ea&t %oto,ra%ie i o #neam !n, mine) e t#ra de e at) o ri+eam '# %aa & ri"init *n mini i *n'er'am & *mi aminte&' 't mai m#!te !#'r#ri o&ibi!$ Mama zmbea *n a'ea&t %oto,ra%ie *n 'are m inea *n

brae) i rea %eri'it '#m n# am mai +z#t-o ni'iodat) iar 'nd ri+eam %oto,ra%ia m ,ndeam mere# ' tot#i mama treb#ie & m %i i#bit #in$ Tean'#! de (rtii de+enea 'on&iderabi!$ N-am 'rez#t ' &'ri&e&em att de m#!t$ 8oi da a,ini!e ti rite bib!iote'arei) '# r#,mintea de a i !e tran&mite mai de arte !#i ?innan Ma'Dono,($ S er & a"#n, !a e! *nainte de a *n'e e a'ea&t a'i#ne ri&'ant de !a miez#! no ii) entr# ' e# n# +oi %i a'o!o$ Mai de+reme) *mi #&e&em *n b#'tria mea *ntrebarea e 'are ar %i treb#it & mi-o #n tot tim #!) '(iar i '# %ebr i '# 'oa &a atro%iat4 de %a t) '#m a# #t#t a,enii & m ,&ea&' ieri-noa te a'o!o) e +er&anii m#nte!#i: S#nt &i,#r ' n# a# ti#t '#m am r&it 'a&a$ N# m-a# #rmrit) ''i a %i ob&er+at$ A# a r#t #r i &im !#$ A# #t#t & %a' a&ta entr# ' tia# #nde eram$ Cred ' +a&#! an'orat de ieri *n ort "oa' #n ro! de'i&i+$ E&te #n +a& entr# te(ni' radio) !#'r#! a'e&ta n# &e oate i,nora$ -robabi! ') d# e+enimente!e de +ineri noa tea) a %o&t &o!i'itat entr# ' &e do+edi&e ' eram 'a abi! & m &#&tra, &# ra+e,(erii 'e! #in tem orar$ Da' *i montezi *n &e'ret #n#i soldat)cyborg #n di& oziti+ de de'# !are entr# 'az#ri e/treme) e&te !a mintea 'o'o#!#i ' *i 'reezi i o&ibi!itatea 'a *n a'e!eai &it#aii & oi & *! dete'tezi$ Iar e/i&tena a'e&tei o&ibi!iti o +ei ine) de a&emenea) &e'ret %a de e!$ -e #nde+a *n &i&tem#! me# e&te a&'#n& #n a!t di& oziti+ 'are) 'nd rimete im #!&#! 'odat) tran&mite oziia e/a't) iar *n noa tea tre'#t a'e&t di& oziti+ a %o&t %o!o&it entr# rima dat$ N#mai aa m-a# #t#t ,&i e a'ea a"ite) rintre oi$ Dar a&ta mai *n&eamn ' e# n# am ni'i o o&ibi!itate & di& ar i n# am &a!+are$ C(iar da' re#e&' & &'a de 'ei 'are m &# ra+e,(eaz ai'i) *n ora) ot %i ,&it ori#nde e a'ea&t !anet$ E&te e/'!#& & rmn nede&'o erit n a"#n, !a D#b!in$ C#no&' dotarea %ore!or noa&tre armate i ti# de 'e &#nt e!e *n &tare$ Data +iitoare n# +a mai %i #n &emi'er' di&'ret de a,eni &e'rei '# !anterne i arme) 'are *mi indi' '# ,enerozitate e #nde & o ia#$ Data +iitoare +or a'iona e!i'o tere)

+or %i ara#tai 'ei de !a SEAL i ori'ine +a %i '# mine &e +a a%!a *n eri'o! de moarte$ N# ot & mer, '# ei$ -ort *n 'or #! me# #n trdtor e!e'troni'$ 8oi %i 'a #n %ar *n !#mea in+izibi! a #nde!or radio i +oi ad#'e moarte &i,#r *n&oitori!or mei$ .i entr# ' m tem ' t#) Brid,et) +ei %i *n'!inat & *i %a'i o %a!& im re&ie de& re o&ibi!iti!e te(ni'e i de& re (otrrea 'e!or 'are m 'on&ider &e'ret de &tat) am de'i& 'a entr# rote'ia ta i a %rate!#i t# & #n 'a t a'e&tei &it#aii$ De a'eea) *n a'ea&t &ear) !a ora o t) +oi #r'a !a bord#! na+ei !#i Rei!!>) %r o & eran mai mare de't *ntr-o moarte ned#reroa&) mi!o&ti+$ Cnd +ei a%!a ' i a do#a *n'er'are a ta de a m &a!+a n# a %#n'ionat) +a %i rea trzi# entr# a iniia o a treia$ N# o %a'e$ Sa!+eaz-te 't mai oi$ E&te im rimat #!tima a,in$ Doamna Branni,an to'mai a bt#t !a # i e# am &tri,at4 H*n' o '!i ) + ro,<I E&te moment#! & *n'(ei$ -robabi! ' n# +ei mai a#zi de mine ni'iodat) Brid,et< A'ea&ta e&te #!tima mea o&ibi!itate de a-i & #ne 'e ar mai %i de & #&$ C eram *ndr,o&tit de tine) tii$ Iart-mi-o$ A %o&t #n +i&) o 'ontin#are a i!#ziei ' ar #tea & e/i&te 'e+a 'a o +ia norma! entr# mine$ S #n a&ta %r a +rea & a'#z e 'ine+a) ni'i m'ar e mine *n&#mi$ A&ta a %o&t +iaa mea i ei *i a arine i a'ea arte trit de mine 'a &emimain$ Am '#tat 'e+a i n# am ,&it 'eea 'e am '#tat$ Se oate *ntm !a$ Cnd Sene'a a m#rit) a & #& #rmtoare!e4 HAte t moartea 'a #n#! 'are a *n'(eiat &o'ote!i!eI$ Am +r#t & %i #t#t & & #n !a %e! de& re mine *n&#mi$ N# ot$ Dar 'nd am !#at a&tzi de'izia de a te a ra) am trit entr# rima dat *n +iaa mea 'e+a mai #terni' de't ori'e %ri'$ C(iar da' +iaa mea a %o&t o eroare) am a"#n& tot#i !a #n #n't *n 'are ea de+ine reioa&$ E# !e' a'#m) dar '#tez & & #n4 !e' 'a #n#! 'are a i#bit$ Ca #n#! 'are a i#bit !e') Brid,et Ceane) i ori#nde +ei %i) te ro, & m &trezi a&t%e! *n memorie$ Ca #n brbat 'are a %o&t ierd#t) dar 'are a %o&t &a!+at$ Ca #n brbat e 'are !-ai zdr#n'inat ro%#nd %r 'a +reodat & *! %i atin&$ MULNUMIRI

M#!i oameni i-a# ad#& 'ontrib#ia entr# 'a a'ea&t 'arte & de+in 'eea 'e a de+enit$ 5n rim#! rnd) a dori & m#!#me&' &oiei me!e) Marianne) neobo&it *n a di&'#ta '# mine iari i iari toate a& e'te!e a'e&tei i&torii i 'reia *i datorez nen#mrate o inii e&enia!e '# ri+ire !a '#m treb#ia re!atat$ 8rea# & m#!#me&' Od# 'e #r i &im !# am #itat & o %a' *n #!tima mea 'arte ,ine !illion %ollarP !e'tor#!#i me# He!m#t L$ -e&'() *n & e'ia! entr# *ntrebarea 'are a re rezentat *ndemn#! de a re re!#'ra tot#!$ Mai menionez ' a'e&t#ia *i datorez i tit!#! 'rii$ 5n &%rit) +rea# & m#!#me&' a,eni!or mei Moa'(im Me&&en i T(oma& S'(!#'3) %r de 'are n# a %i %o&t *n &it#aia de a-mi a&#ma temerar#! ri&' !iterar e 'are am dorit & mi-! a&#m$ 5i mai m#!#me&' !#i Timot(> Sta%ii entr# a"#tor#! do'#mentar re%eritor !a domeni#! mi!itar ameri'an$ .i) *n 'e!e din #rm) m#!#me&' 'ititori!or-te&t Re,ine 9r#berTran3!e) T(oma& T(ieme>er i Da+id Cen!o'3) 'are a# %'#t rima !e't#r a man#&'ri&#!#i- rob) din a!e 'ror 'omentarii i remar'e mi-am dat &eama i mai m#!t ' am !#'rat !a o 'arte e/trem de neobin#it$