Sunteți pe pagina 1din 6

DETERMINAREA MODULULUI DE ELASTICITATE

LA SOLIDE
FOLOSIND O METODA DINAMICA
Scopul lucr!rii
n aceast! lucrare se va determina modulul de elasticitate logitudinal! (modulul
Young) al unei bare, folosind o metod! dinamic!, pe baza rela"iei dintre aceast! m!rime #i
viteza de propagare a unei unde longitudinale ntr-un mediu solid.
Considera"ii teoretice.
Consider!m o bar! cilindric! de diametrul d #i lungimea l, supus! unei for"e F, ce
ac"ioneaz! n lungul axei acesteia. Sub ac"iunea for"ei, bara se va deforma; Hookes a stabilit
c!, pentru valori mici ale for"ei, alungirea, l , este propor"ional! cu lungimea ini"ial! a
barei #i cu efortul unitar (for"a raportat! la m!rimea suprafa"ei sec"iunii transversale a barei).
l
"
E
F l
S
($)
M!rimea E din rela"ia precedent! poart! numele de modulul lui Young sau modulul
de elasticitate longitudinal!; valoarea lui depinde de natura materialului supus deform!rii.
O deformare mic! produs! ntr-un cap!t al barei se poate propaga n lungul acesteia,
iar viteza de propagare a perturba"iei depinde de modulul de elasticitate. Pentru a g!si
aceast! depeden"! vom considera o bar! elastic! supus! unei for"e ce ac"ioneaz! pe direc"ie
longitudinal!. Aceasta va cauza deplasarea de la pozi"ia de echilibru a elementelor de mas!
din componen"a barei (Fig. $). Ca urmare
a acestor deplas!ri, apar for"e elastice
propor"ionale cu dep!rtarea de la
pozi"ia de echilibru. Deoarece
deplas!rile sunt diferite n diferitele
sec"iuni transversale ale barei, #i for"ele
elastice elementare care ac"ioneaz!
asupra acestor sec"iuni transversale vor fi
B B
A A
C C
D D
(y)
(y+ y)
y
( ) F y y +
!
F(y)
( ) F y
!
Fig. "
diferite.
S! consider!m un element de volum din bara elastic!, care are aceea#i sec"iune
ca #i bara dar lungime y, ocupnd ini"ial pozi"ia ABCD. Pe cele dou! sec"iuni transversale
ale volumului considerat vor ac"iona dou! for"e diferite, pe care le vom nota cu F(y) #i
respectiv F(y + ++ + y). Ca urmare a ac"iunii acestor for"e, elementul de bar! se va deforma,
ocupnd o nou! pozi"ie, notat! A'B'C'D'. Scriind:
( ) ( ) F y y F y
F
y
y + + +

... , (2)
#i oprindu-ne la primii doi termeni din dezvoltare, for"a rezultant! care ac"ioneaz! asupra
elementului de volum considerat va fi:
F F y F y y
F
y
y + ( ) ( )

(3)
Principiul al doilea al dinamicii se va scrie n acest caz sub forma:
ma
F
y
y

(4)
n urma deform!rii, elementul de volum a suferit o alungire, iar for"a elastic! va fi egal! #i de
semn contrar cu for"a dat! de legea lui Hooke ($):
( ) ( )
F ES
y y y
y
E S
y
y

0
(5)
Prin s-a notat aici deplasarea sec"iunii transversale de la pozi"ia de echilibru. Masa
elementului considerat este m S y , iar accelera"ia a t
2 2
.
Introducnd aceste expresii n ecua"ia (4) se ob"ine:

S y
t
ES
y
y
y E t

2
2
2
2
2
2
2
2
0
$
0


(6)
Aceasta este ecua"ia diferen"ial! de propagare a undelor longitudinale ntr-o bar!
elastic!. Se observ! c! E/ are dimensiunile p!tratului unei viteze deci:
v
E

, (7)
unde v este viteza de propagare a undei longitudinale n bara elastic!. Solu"ia acestei ecua"ii
se poate scrie sub forma:
( )
$
A t k y sin (8)
.
unde A este amplitudinea undei, 2 / T - pulsa"ia, T - perioada, iar k 2 / - num!rul
de und!.
Ecua"ia unde reflectate se se poate scrie sub forma:
( )
2
+ + A t k y sin (9)
(s-a considerat aici c! amplitudinea undei reflecate este egal! cu aceea a undei incidente,
ceea ce se realizeaz! n condi"iile n care la capete nu sunt pierderi de energie). Prin s-a
notat defazajul care apare datorit! reflexiei. Acest defazaj este /2 n condi"iile n care bara
este fixat! la capete #i este zero atunci cnd ea este liber!.
n orice punct al barei, starea de oscila"ie a particulelor mediului este determinat! de
efectul undei reflectat! #i a celei incidente:
( ) ( )
[ ]
( ) ( ) ( ) ( )


+ + + +

+ + + + +
'

_
,

_
,

+

_
,

_
,
+

_
,

$ 2
2
2 2
2
2 2
2
2 2 2
A t k y t k y
A
t k y t k y t k y t k y
A t k y
A t k y B t
sin sin
sin cos
sin cos
sin cos sin
($0)
unde:
B A k y

_
,
2
2
cos

($$)
este amplitudinea undei rezultante.
Se constat! c! amplitudinea undei rezultante este o func"ie periodic! de y, adic! de
pozi"ia n lungul barei, variind ntre 0 #i 2A. Pozi"iile de maxim #i de minim ale amplitudinii
sunt independente de timp, motiv pentru care unda rezultant! pare a fi fix! n spa"iu #i
se nume#te und! sta#ionar!.
Pozi"iile pentru care amplitudinea este zero poart! numele de noduri. n bara de
sec"iune transversal! S, ele corespund unor plane numite plane nodale. ntre acestea
amplitudinea variaz!, maximul amplitudinii (2A) realizndu-se exact la mijlocul dintre dou!
noduri vecine. Pozi"iile caracterizate de un maxim de amplitudine poart! numele de ventre.
Pentru o bar! liber! la ambele capete 0 #i ca urmare:
B A k y 2 cos ($2)
n noduri B 0 ceea ce se realizeaz! pentru cos ky 0, deci:
( ) k y n n + 2 $
2
0$ 3

, , ,2, ($3)
Ca urmare, pozi"ia nodurilor se poate g!si din rela"ia:
( ) y n
nod
+ 2 $
4

($4)
Primul nod (n 0) se va g!si la o distan"! /4 de cap!tul barei (bara fiind liber! la
ambele capete, situa"ia se prezint! la fel pentru cele dou! margini).
Maximul amplitudinii, B 2A, se realizeaz! pentru cos ky ", deci:
k y n n , , ,... 0$ ($5)
de unde:
y n
ventru
2
4

(.$6)
Primul ventru, n 0, se ob"ine la y 0. Deci, la capetele barei se vor forma ventre.
Distan"a dintre dou! ventre vecine, respectiv dintre dou! noduri vecine este /2. Se poate
constat! c!, pentru a se forma unde sta"ionare n bara cu capetele libere (loc n care, n mod
obligatoriu se formeaz! ventre), este necesar ca lungimea barei s! fie un multiplu de /2.
Deci, condi"ia de formare a undelor sta"ionare se scrie sub forma:
l n
2
n
v
2u

n =", 2 3, ... ($7)


de unde:
v
l f
n

2
($8)
Introducnd aceast! expresie a vitezei n (7) se ob"ine, pentru modulul Young:
E
l f
n

4
2 2
2
($9)
Pentru o bar! de lungime #i densitate cunoscute se poate determina E m!surnd f
pentru diferite valori ale lui n.
.
Descrierea dispozitivului experimental.
Dispozitivul experimental const! dintr-o bar! metalic! (din Cu), care are sudate la
capete dou! pl!cu"e din fier. S! presupunem c!, ini"ial, bara este fixat! la mijloc (Fig. 2). n
imediata apropiere a unuia din capetele libere ale barei este fixat un electromagnet alimentat
de un generator de curent alternativ de frecven"! variabil!.
Ac"ionnd asupra cap!tului barei, for"a electromagnetic! imprim! pl!cu"ei o mi#care
oscilatorie, care se propag! n lungul barei. n condi"iile form!rii de unde sta"ionare, cel!lalt
cap!t al barei oscileaz! cu amplitudinea maxim!, inducnd n electromagnetul ce se afl! n
imediata apropiere, un curent electric alternativ a c!rui amplitudine se observ! la osciloscop.
Se regleaz! frecven"a generatorului pn! se ob"ine amplitudinea maxim! la osciloscop. n
acest caz este realizat! condi"ia de rezonan"!, bara oscilnd pe frecven"a fundamental!
(n ", l /2).
O
G
Modul de lucru.
! se m!soar! lungimea barei metalice;
" se fixeaz! bara exact la mijloc;
# se regleaz! frecven"a generatorului pn! se observ! primul maxim (n ") al
semnalului pe osciloscop (f
$
); se trece valoare g!sit! n tabelul de date;
$ se caut! s! se ob"in! unde sta"ionare pe armonicele impare (n 3, 5, ) pentru
aceea#i pozi"ie de prindere a barei;
Fig. 2
% se fixeaz! cei doi supor"i de prindere a barei la distan"a l/4 de cele dou! capete;
reglndu-se frecven"a oscila"iilor se observ!, pe osciloscop, apari"ia unui semnal
maxim (la frecven"a egal! cu dublul frecven"ei fundamentale, n 2)
& se identific! pozi"ia minimelor, n cazul form!rii de unde sta"ionare cu frecven"a 4f
"
fixndu-se bara, n dou! noduri de oscila"ie.
' se completeaz! tabelul de date experimentale.
Tabelul nr."
Determinarea modulului Young printr-o metod! dinamic!
Nr.
det
l
(cm)
n
(Hz)
E
(N/m
2
)
$.
2.

( se efectueaz! calculul erorilor.


) Not!. Cum s-ar putea calcula factorul de calitate al unui oscilator de acest tip
folosind indica"iile osciloscopului?