Sunteți pe pagina 1din 12

STUDIUL PROPAGARII UNDELOR SUPERFICIALE IN

LICHIDE
Scopul lucr!rii
n aceast! lucrare se va determina lungimea de und! a undelor superficiale n lichide,
folosind fenomenul de interferen"!.
Considera"ii teoretice
De#i aparent simpl!, teoria propag!rii undelor superficiale necesit! o tratare matematic!
destul de complicat!. n func"ie de natura for"elor care tind s! men"in! orizontal! suprafa"a apei, n
lichide exist! dou! tipuri de unde superficiale: gravita!ionale #i capilare. n primul caz for"ele care
determin! fenomenul propagatoriu sunt cele gravita"ionale, n cel de-al doilea caz - for"e de
tensiune superficial!.
n cele ce urmeaz! vom deduce ecua"ia de mi#care a particulelor de fluid n cazul undelor
de tip gravita"ional. S! presupunem c! n regiunea A din Fig. $ se introduce n ap! un corp
paralelipipedic (un vibrator) #i c! acesta este f!cut s!
Fig. #
execute o mi#care oscilatorie cu frecven"! suficient de ridicat!. Deoarece lichidul (s! consider!m
n continuare c! acesta este apa) este practic incompresibil, coborrea vibratorului n ap! implic!
cre#terea nivelului acesteia. Dac! perturbarea suprafe"ei apei se face suficient de rapid, cre#terea
nivelului acesteia se face ntr-o prim! secven"!, doar n imediata vecin!tate a vibratorului (datorit!
iner"iei particulelor de ap!). Dac! vibratorul execut! mi#carea n sens contrar (iese din ap!), se
produce fenomenul invers. n felul acesta, regiunea din vecin!tatea vibratorului va executa o
mi#care oscilatorie, care, datorit! for"elor elastice de leg!tur! dintre moleculele lichidului, se va
propaga spre regiunile mai ndep!rate de zona A, sub forma unor unde de tip gravita"ional.
Forma suprafe"elor de und! apare, n cazul unui vibrator lung, ca a unei succesiuni de
drepte paralele, a#a cum se observ! n Fig. 2a. Dac! perturba"ia lichidului se face ntr-un singur
punct, undele ob"inute vor fi circulare (Fig. 2b).
a) b)
Fig. 2
Dup! cum este cunoscut, ecua"ia care descrie mi#carea unei mase elementare de fluid
(ecua"ia fundamental! a hidrostaticii) are forma:
2
$ $
2
v
v v v p U
t


+ +
!
! !
($)
unde v este viteza instantanee a unui element de mas! dm, p este presiunea static! (execitat!
asupra masei considerate, de c!tre lichidul nconjur!tor), iar U = gz este poten"ialul gravita"ional (z
este coordonata vertical!).
n cazul de fa"! se poate g!si o func"ie scalar!, , legat! de vitez! prin rela"ia:
v
!
(2)
Func"ia astfel definit! se nume#te poten!ialul vitezelor; mi#carea fluidului este denumit!, n
cazul valabilit!"ii rela"iei (2) - curgerea poten!ial". Vom presupune, de asemenea, c!, n timpul
curgerii nu se produc vrtejuri ( rot v v
!
0). n aceste condi"ii ecua"ia ($) devine:
( )
2
$ $
2
v p U
t


+ (3)
sau:
2
$
2
p
v U
t


_ _
+ +

, ,
(3')
Integrnd ecua"ia (3') de-a lungul unei linii de curent, d r
!
, vom g!si:
2
$
2
d d p
v d r U dr
d r t d r


_ _
+ +

, ,

! !
sau:
2
$
$
2
p
v U C
t


+ + (4)
unde C
$
este constanta de integrare.
Se #tie, n plus, c!, deoarece apa este un mediu incompresibil, ecua"ia de continutate, scris!
sub form! local! (diferen"ial!) are forma:
0 v
!
(5)
Ecua"iile (4) #i (5) descriu mi#carea unui element de mas!, dm. Caracteristicile mi#c!rii se
pot pune n eviden"! n practic! folosind o serie de corpuri care plutesc pe su-prafa"a apei (de
exemplu particule fine de lemn - rumegu#). A#a cum vom demonstra n continuare, aceste mici
"corpuri de prob"" nu se deplaseaz! n sensul de naintare al undei, cum s-ar putea crede la prima
vedere, ci execut! o mi#care oscilatorie; aceast! mi#care se transmite din aproape, datorit! for"elor
de leg!tur! dintre particulelor de fluid, regiunilor nvecinate.
Prin defini"ie, o mi#care se nume#te ondulatorie dac! o anumit! stare (de exemplu, o
anumit! valoare a elonga"iei) existent! la momentul t, n pozi"ia y (stare care se repet! n mod
periodic) se va reg!si n pozi"ia y' = y + v t, la momentul t+ t. Aici v este viteza de propagare a
fazei undei, denumite, de aceea, vitez" de faz".
S! consider!m c! v
!
este viteza unui element de mas! care con"ine punctul P(0, y', z)
la momentul t = 0. S! presupunem c! la timpul t o acea#i valoare a vitezei o va avea un element
de mas! avnd coordonatele (0, y, z) (Fig. 3).

Fig. 3
Deci:
( ) ( )
0
0, ', , 0 ', v y z f y z v
!
la momentul t = 0
unde
0
v este versorul vitezei #i:
( ) ( )
0
0, , , ', v y z t f y z v
!
la momentul t = t
Notnd = y - v t, vom putea scrie, n ceea ce prive#te func"ia scalar! :
( ) , z
z
x
y
O
P(0,y,z) Q(0,y,z)
!
v y z ( , , , ) 0 0
!
v y z t ( , , , ) 0
z z
y
y vt
Ca urmare:
, v
y t


(6)
Cum viteza, n contextul discu"iei de fa"!, nu depinde de x, nici func"ia scalar! din care viteza
deriv! nu trebuie s! depind! de x.
n coordonate carteziene, gradientul va avea, n aceste condi"ii, expresia:
v y z
z


+
!
Introducnd rezultatele din (6) n ecua"ia (4), g!sim:
2 2
$
$
2
p
v gz C
z


1
_ _
+ + + 1

1 , ,
]
(7)
Avnd n vedere #i ecua"ia (5), putem scrie:
2 2
2 2
0
z


+ (8)
Deoarece presiunea exercitat! asupra elementului de mas! depinde de pozi"ia acestuia #i de timp,
vom putea scrie:
( ) ( ) , , , p p r t p z t
!
#i:
grad
d p p p p p
v v p p
dt t r t t


+ + +
!
(9)
n ceea ce prive#te condi"iile la limit! pentru ecua"ia (9), trebuie s! "inem seama c!:
A. La suprafa"a apei (z = h), elementele de mas! sunt supuse numai presiunii atmosferice
(care este constant!), deci:
0 pentru
d p
z h
dt

n aceste condi"ii, ecua"ia (9) se poate scrie sub forma:
0
d p p p p
dt t y z z


+ + ($0)
deoarece:
p p
y

Ecua"ia ($0) arat! c! varia"ia temporal! a presiunii, determinat! de diverse cauze, este
compensat! de schimbarea pozi"iei elementului de mas!, n a#a fel nct varia"ia total! a presiunii
se p!streaz! nul!.
B. La adncimea h (unde z = 0) particulele de fluid se pot deplasa numai de-a lungul axei
Oy (paralel cu peretele inferior al vasului). Ca urmare, aici viteza nu depinde de z; ca urmare,
poten"ialul vitezei satisface condi"ia:
0
0
z z


($$)
Deoarece = ( , z), vom ncerca, pentru ecua"ia (8), o solu"ie de forma:
( ) ( ) ( ) , z z ($2)
Aici (z) trebuie ales astfel nct s fie respectat! restric"ia ($$), adic!:
0
0
z
z


($3)
Cu dat de ($2), ecua"ia (8) devine:
( ) ( )
2 2
2 2
0 z
z+
sau:
( ) ( )
2 2
2 2
$ $
C
z zDe aici rezult! c!:
( )
( )
2
2
2
2
0
0
C z
z
C

'

($4),($5)
Ecua"iile ($4) #i ($5) admit solu"ii de forma:
( )
' z
z ae

($6)
( )
"z
be

($7)
nlocuind ecua"iile ($6) n ($4) g!sim:
'
$,2
C t #i
"
$,2
j C t
Vor exista, deci, pentru ecua"ia ($4) dou! solu"ii particulare:
( )
$ $
z C
z a e #i
2 2
z C
a e

($8)
iar pentru ecua"ia ($5) solu"iile particulare:
( )
$ $
j C
b e

#i ( )
2 2
j C
b e

($9)
O solu"ie general! a ecua"iei ($4) va fi o combina"ie liniar! de
$
#i
2
; pentru ecua"ia ($5)
solu"ia general! va fi o combina"ie liniar! de
$
#i
2
. Deci:
( )
$ 2
z C z C
z a e a e

+ (20)
}innd cont de ($3), ecua"ia (20) se scrie:
$ 2 $ 2
0 a C a C a a as
de unde:
( )
( )
2 cosh
z C z C
z a e e a z C

+ (2$)
unde func"iile cosinus hiperbolic #i sinus hiperbolic sunt definite prin rela"iile:
cosh , sinh
2 2
e e e e+

( )
$ 2
cu 0
j C j C
b e b e C+ > (22)
Avnd n vedere ecua"iile lui Euler, g!sim:
( ) ( ) ( )
$ 2 $ 2
cos sin b b C j b b C s + +
sau:
( )
( )
cos A C (23)
unde noile constante A #i sunt definite prin rela"iile:
( )
$ 2
$ 2
cos
sin
A b b
A j b b

+
'

Cu expresiile lui (z) #i ( ) date de (2$) #i (23), func"ia scalar! dat! de ($2) se va
scrie:
( )
( )
( )
, 2 cosh cos
cosh
z a A C z C
B C z C y vt


1

]
(24)
Cunoscnd expresia lui , g!sim componentele vitezei unei particule de fluid:
( ) cosh sin
y
v B C C z y vt C
y

1

]
(25)
( ) sinh cos
z
v B C C z y vt C
z

1

]
(26)
Notnd cu intervalul minim al periodicit!"ii spa"iale (lungimea de und!) #i cu T
intervalul minim al periodicit!"ii temporale:
2
s
C

#i
2 2
; v C v vT
T


expresiile (25) #i (26) devin, dac! consider!m, pentru simplitate, = 0:
( )
2 2 2
cosh sin
y
B z
v y vt


1

1
]
(27)
( )
2 2 2
sinh cos
z
B z
v y vt


1

1
]
(28)
Constat!m, deci, c! viteza unei particule variaz! periodic n timp #i spa"iu. Mi#carea este,
deci, ondulatorie.
Ecua"iile (27) #i (28) permit g!sirea ecua"iei traiectoriei descrise de o particul! de lichid.
Avnd n vedere c! un element de mas! dm execut! o mi#care oscilatorie n jurul unui punct fix
(de coordonate y
0
#i z
0
), putem scrie:
( )
0
2 2 2
cosh sin
o
y
d y B z
v y vt s
dt


1

1
]
(29)
( )
0
0
2 2 2
sinh cos
z
d z B z
v y vt s
dt


1

1
]
(30)
Integrnd ecua"iile (29) #i (30) vom g!si:
( )
0
0 0
2 2
cosh cos
B z
y y vt y
v


1
+
1
]
(3$)
( )
0 0
2 2
sinh cos
o
B z
z y vt z s
v


1
+
1
]
(32)
Eliminnd timpul n ecua"iile (3$) #i (32), g!sim ecua"ia traiectoriei descris! de elementul
de mas!:
( ) ( )
2 2 2
0 0
2 2
0 0
2 2
cosh sinh
y y z z B
z z
v


_
+

_ _
,

, ,
(33)
A#adar, n decursul vibra"iilor, particulele de fluid descriu traiectorii eliptice (Fig. 4).
Fig. 4
Propagarea undelor superficiale va fi nso"it! de fenomenele specifice undelor: reflexia,
refrac!ia, interferen!a, difrac!ia.
Descrierea dispozitivului experimental
Schema constructiv! a dispozitivului experimental utilizat n lucrarea de fa"! este
prezentat! n Fig. 5. ntr-un vas cu pere"ii transparen"i se introduce ap!. Mi#carea ondulatorie este
determinat! n acest caz de mi#carea oscilatorie ob"inut! folosind un vibrator cu frecven"a de 50
Hz care poate avea diverse forme: lam" (pentru producerea undelor plane), cilindru (pentru
producerea undelor circulare), dublu-cilindru (pentru a observa, de exemplu, fenomenul de
interferen"! a undelor circulare), etc.
Fig.5
Lichidul din vas este str!b!tut de un fascicul intermitent de lumin!, provenit de la becul B (dup!
trecerea prin discul rotitor cu fante DF). Fasciculul transmis prin ap! este proiectat, folosind lentila
L
2
pe tavan sau (folosind o oglind!, O) pe ecranul E. Lentila L
$
, denumit! condensor, serve#te la
iluminarea uniform! a obiectului (n cazul nostru, vasul cu ap!). Deoarece la trecerea luminii prin
ap! au loc att fenomene de reflexie, ct #i de absorb"ie, fasciculele care vor trece prin por"iuni mai
adnci sau mai pu"in adnci vor da pe ecran o imagine format! din regiuni mai intens sau mai
pu"in intens iluminate; imaginea este n mod univoc corelat! cu relieful de la suprafa"a apei.
Imaginea de pe ecran poate fi f!cut! sta"ionar! n timp folosind iluminarea stroboscopic!:
dac! frecven"a impulsurilor luminoase ce str!bat apa este egal! cu frecven"a de oscila"ie, suprafa"a
apei va ap!rea "nghe!at"", iar tabloul de pe ecranul E este, de asemenea, sta"ionar. Explica"ia este
c!, n cazul egalit!"ii celor dou! frecven"e, por"iuni diferite de pe suprafa"a apei vor fi surprinse la
aceea#i elonga"ie la fiecare impuls luminos, dnd astfel senza"ia de repaus. In Fig. 6 sunt
reprezentate dou! fotografii ale suprafe"ei apei, n condi"iile interferen"ei undelor superficiale
produse de un vibrator cu doi cilindri. Ace#tia constituie dou! surse S
$
#i S
2,
aflate la distan"a a
(Fig. 7a, b).
E
L
$
D
V
L
2
O
apa
DF
B
Raza de
lumina
Fig. 6
Undele circulare vor da fenomenul de interferen"! n toat! zona din vecin!tatea surselor S
$
#i S
2
,
dup! cum se vede n Fig. 6. S! consider!m un punct P, aflat la distan"a r
$
, de sursa S
$
#i r
2
de S
2
(Fig. 7a). Dac! lichidul din vecin!tatea fiec!rei surse oscileaz! dup! legea
$ 2 0
j t
z z z z e

(34)
(a) (b)
Fig. 7
punctul P va executa o mi#care oscilatorie determinat! de compunerea oscila"iilor determinate de
fiecare surs!:
( )
( )
z z e
z z e
P
j t k r
P
j t k r
$ 0
2 0
$
2

(35)
Mi#carea punctului P va fi descris!, deci, de ecua"ia:
( ) ( )
( )
$ 2
$ 2 0
j t k r j t k r
P P P
j t
P
z z z z e e
z Ae


1
+ +
]

x
S
2
r
$
S
$
r
2
d
a
P
S
2
S
$
m
0
m
$
m
2
m
-$
m
-2
m
-3
M
M
2
M
-3
M
-2
M
$
M
3
M
-$
unde amplitudinea oscila"iei rezultante, A, este dat!, dup! cum se cunoa#te, de rela"ia:
( )
2 2 2
0 0 0 2 $ 0 2 $
0 2 $
2 cos 2 cos
2
2 cos
2
k
A z z z k r r z r r
A z r r

+ +

(36)
iar :
$ 2
$ 2
sin sin
cos cos
kr kr
arctg
kr kr

+
(37)
Punctele pentru care:
( )
2 $
r r n n z (38)
vor corespunde unor maxime de oscila"ie, iar acelea unde
( )
2 $
2 $
2
r r n

+ (39)
vor corespunde unui minim de oscila"ie.
Locul geometric al punctelor de maxim, descris de ecua"ia (38) este constituit dintr-o
familie de arce de hiperbole, notate
0 $ 2 $ 2
, , ,... , ,... M M M M M

n Fig. 7b. Aceste arce de hiperbol!
vor fi intercalate cu arcele de hiperbol! ce corespund condi"iei de minim, descrise de ecua"ia (39).
Ele au fost notate
0 $ 2 $ 2
, , ,... , ,... m m m m m

Toate aceste arce de hiperbol! au focarele n S
$
#i S
2
.
Zonele de minim de interferen"! le va corespunde pe ecranul E o serie de zone "difuze", n
sensul c! nu exist! nici maxime #i nici minime luminoase.
Zonelor de maxim de interferen"! (maximelor M
k
) le vor corespunde zone "zebrate" intens,
fapt corelat, a#a cum s-a men"ionat, cu modul stroboscopic de iluminare: unele zone sunt suprinse
ntotdeauna pe o "creast"" altele ntr-o "vale" (aici exist! "creste" #i "v"i"!, spre deosebire de
zonele de minim, unde suprafa"a apei este n repaus #i, ca urmare apare "difuz"" n proiec"ie).
Conform Fig. 7a avem:
2
2 2
$
2
2 2
2
2
2
a
r d x
a
r d x
_
+

,
_
+ +

,
de unde rezult!:
2 $
$ 2
2xa
r r
r r

+
Folosindu-ne de condi"ia de minim (pe ecranul E minimele sunt mai precis identificabile,
n compara"ie cu maximele) vom avea, "innd cont de ecua"ia (39):
( )
$ 2
2 2 $
2
a
x n
r r

+
+
Considernd c!:
$ 2
2 r r d + (ecua"ie valabil! la distan"e d suficient de mari) vom avea:
( ) 2 $
2
xa
n
d

+
Minimul urm!tor, situat la distan"a x de precedentul, va satisface condi"ia:
( )
( ) ( ) 2 $ $ $
2 2
x x a
n n
d

+
+ + + + 1
]
Rezult!, prin urmare:
,
d
x
a
adic!
a
x
d
(40)
Vom folosi ecua"ia (40) pentru determinarea lungimii undelor superficiale n cazul apei.
Modul de lucru
Pentru a determina lungimea de und!, , a undelor superficiale vom proceda astfel:
!Vom turna ap! n vasul cu pere"i transparen"i, destinat acestui scop pn! cnd cele dou!
vrfuri ale vibratorului sunt n contact cu lichidul.
" Vom alimenta cu energie electric! dispozitivul de proiec"ie.
# Vom m!sura, cu #ublerul, distan"a a dintre axele cilindrilor vibratorului dublu.
$Vom m!sura distan"a x dintre dou! minime succesive, plasate pe o dreapt! paralel!
cu S
$
S
2
#i la distan"a d de aceasta.
Avnd n vedere c!:
' d d #i ' x x
unde este m!rirea transversal! a lentilei de proiec"ie L
2
, avem:
'
'
d
a
x

(40')
% Trecem datele n Tabelul # #i calcul!m pe .
& Relu!m experimentul, alegnd perechi de puncte n alte zone ale ecranului.
Observa!ie. Dup! efectuarea experimentelor de interferen"! ncerca"i eviden"ierea
fenomenelor de reflexie #i difrac"ie.
Tabelul #
Determinarea lungimii de und" n cazul undelor superficiale
Nr.
det.
a
(mm)
x'
(cm)
d'
(cm)

(mm)
$.
2.
...
' Not"
Dup! efectuarea experimentelor de interferen"! ncerca"i eviden"ierea fenomenelor de
reflexie #i difrac"ie.Pentru observarea reflexiei folosi"i vibratorul plan #i un obstacol transparent (o
plac! de sticl!, montat! vertical n cuv!). Observa"i efectul interferen"ei dintre undele incidente #i
cele reflectate. Pentru observarea difrac!iei observa"i forma suprafe"elor de und! n spatele pl!cii
de sticl!, n zona marginii obstacolului.
ntreb!ri
$) Care este rolul buretelui spongios de la periferia vasului cu ap! ?
2) Cum trebuie procedat pentru a vizualiza fenomenul de refrac"ie ?