Sunteți pe pagina 1din 5

Echipa cursanti: Prof.Grigore Ecaterina, inspector scolar de specialitate invatamant primar Prof.Rotaru Natalia, Scoala nr.1 Chitila Prof.

. ascov !driana, Scoala nr. " #uftea Prof. $oiculescu Cristina, Scoala nr.1 #alotesti Prof.%irea Paula, Scoala nr.1 #uftea R!P&R SCR'S incheiat la inspectia curent()special( pentru o*tinerea gradului didactic ' Numele si prenumele cadrului didactic inspectat : x Functia didactic si specialitatea: Institutor Unitatea de nvtmnt : Scoala cu clasele I-VIII nr..... Inspectie speciala pt gradul didactic I Data e ecturii inspectiei : !!. !"."##$ %omisia numit prin adresa &inisterului 'ducatiei %ercetrii si Inovrii nr...... !. (resedintele comisiei : x ". %oordonator lucrare stiinti ica: x ). Inspector scolar de specialitate: x *numele si prenumele+ unctia+ gradul didactic+ unitatea de la care provine, C&NS ! +R' S' !PREC'ER': 1. !C '$' ! E! ,',!C 'C+: a, !ctivit(ti verificate:

-ria curricular: -rte Disciplina: 'duca.ie &u/ical Unitatea de nv.are: 'lemente de lim0a1 mu/ical 2 Sunete 3i note mu/icale Su0iectul lec.iei : Sunetul 3i nota 40, Proiectarea activit(tilor - creativitate n conceperea lectiilor5activittilor6 Documentele proiective de educa.ie mu/ical au ost ela0orate n con ormitate cu speci icul mu/icii ca art+ orientea/ activitatea elevilor spre ormarea culturii mu/icale.

-nali/a proiectului pedagogic al lectiei re lecta sta0ilirea5ela0orarea5aplica0ilitatea normelor speci ice culturii mu/icale la elevi. Se constata cu usurinta ca acest tip de competenta este determinat de speci icul cunoa3terii mu/ical-artistice+ n care trirea emo.ional a mu/icii constituie punctul central n actul de receptare 3i educa.ie mu/ical 3i+ punctul de plecare n cunoa3terea mu/ical-artistic+ n ormarea culturii mu/icale 3i n ac.iunea de evaluare a culturii mu/icale. - corelatia dintre componentele actului didactic6 'xista coerenta intre componentele actului didactic+ ocali/ata+ evident pe o inalitate de initorie a educa.iei mu/icale 2 cultura mu/icala. Demersul didactic se constituie pe experien.a mu/ical a elevilor *aspectul calitativ- ormativ, 3i pe competen.a mu/ical a acestora *aspectul cantitativ-in ormativ,. - strategii didactice si evaluare6 c- ,esf(surarea activit(tilor - asigurara cadrului a ectiv corespun/ator6 (rin strategiile de diri1are si control ale clasei de elevi+ selectate si utili/ate cu maiestrie se asigura un climat educational atractiv+ care crea/a permanent premisele dein7i0arii comunicarii si al participarii active+ al relationarii si interactiunilor de tip po/itiv. - organi/area adecvata a activitatii didactice in unctie de tipul de lectie6 4ectia+ pe tot parcursul sau+ a esalonat situatii de invatare intr-o logica adecvata contextului de predare 2 invatare. S-au alternat armonios situatiile de invatare prin descoperire+ individual+ pe grupe+ cu activitatile de tip repetitiv+ aplicativ+ experiential. - utili/area strategiilor de predare adecvate particularitatilor individuale si de grup+ o0iectivelor+ continuturilor6 evidentierea unei conduite metodologice inovative6 8ipul lectiei+ predare-invatare+ desc7ide oportunitati de utili/are a metodelor activ -participative + a unor modele actionale de receptare a crea.iei artistice. %a metoda speci ica disciplinei+ generali.area mu.ical(, spri1ina continuu reinterpretarea artistic a mu/icii. Sunt respectate particularitatile de varsta ale elevilor+ di erentiindu-se invatarea si situatiile aplicatv-experientiale in unctie si de particularitatile vocationale ale elevilor. Varietatea si oportunitatea materialelor didactice+ adecvarea metodelor la particularitatile grupului de elevi + precum si la particularitatile continutului predat evidentia/a o conduita pedagogica inovativa+ creativa a propunatorului lectiei. - asigurarea unei invatari centrate pe elev6 'levul este a0ordat ca actor principal in lectie+ alternandu-se continuu activitatea individuala cu cea pe grupe. 'levii receptea/a+ descopera+ aplica+ interprtea/a+ corelea/a+ nuantea/a+ cooperea/a+ determinand eed-0ac9uri po/itive pe relatia elev5elevi -pro esor+ elev5elevi 2 elev5elevi. -reali/area legaturii cu alte discipline6 Interdisciplinaritatea este un proces evident pe parcursul lectiei+ contri0uind la undamntarea notiunilor+ la de/voltarea motivatiei si a interesului pentru invatare si implicit la de/voltarea "

nivelului culturii mu/icale la elevi. 'xista un grad de acoperire a paletei tematice atat din domeniul disciplinei educatie mu/icala+ cat si in ce priveste alte discipline. -st el se activea/a continuu experien.ele de invatare ale elevilor + cat si experientele vocationale + ceea ce ormea/a progresiv competen.aele lor mu/icale . a0ordarea unui proces de predare-invatare lexi0il+ inovator+ 0a/at pe resurse:

Demersul didactic depaseste rigoarea traditionala+ se adaptea/a permanent la situatii+ pastrand pe ond cadrul proiectat initial.Sunt gestionate atent resursele de timp datorita unei 0une organi/ari initiale a celorlalte resurse didactice si a esalonarii lor + pe parcursul lectiei+ intr-o coerenta logica . siguranta cu care a condus procesul:

Se constata pe tot parcursul lectiei o 0una stapanire de sine a propunatorului+ ceea ce ii permite sa organi/e/e si sa parcurga e icient iecare etapa+ sa asigure o luenta actului didactic. calitatea procesului in raport cu ultimile evaluari:

-tat demersurile proiective + cat si cele de predare se constituie intr-un proces ce evidentia/a progres in activitatea propunatorului+ comparativ cu evaluarile anterioare. integrarea mi1loacelor de invatamant si a materialului didactic:

S-au olosit intr-o vi/iune e icienta suporturi didactice scrise+ vi/uale+ s-au olosit mi1loace audio-video+ instrumente mu/icale care + in ansam0lu au valori/at demersul la nivelul impactului ormativ-educativ pe care lectia l-a avut asupra elevilor. d- Evaluarea randamentului scolar /metode si tehnici de evaluare a re.ultatelor 0nv(t(rii-: - alegerea instrumentelor de evaluare6 calitatea itemilor6 legatura lor cu o0iective si continuturi6 corectitudinea aplicarii instrumentelor6 ameliorarea procesului in unctie de re/ultatele evaluarilor: 'valuarea pe parcursul lectiei s-a reali/at prin o0servarea directa a comportamentelor de invatare ale elevilor+ iar la inalul lectiei aceasta a vi/at cultura mu/icala si experienta mu/icala a elevilor. Itemii de evaluare s-au corelat la o0iectivele propuse initial. Instrumentele de evaluare au ost adecvate speci icului disciplinei+ tipului de lectie. %riteriile de evaluare calitativ a culturii mu/icale a elevilor s-au constituit in indicii de 0a/ pentru determinarea 3i do0ndirea5 *acumularea, experien.ei mu/icale: participativitatea *activismul, elevilor+ pre/en.a5a0sen.a tririi emotive n actul mu/ical+ atitudinile po/itive a. de mu/ic. e- Nivelul preg(tirii elevilor, apreciat pe *a.a o*servatiei directe, a pro*elor de control aplicate si a evalu(rii longitudinale: -nivelul de cunostinte in raport cu prevederile programei6 competente do0andite prin studiul disciplinei6 aplicarea cunostintelor in situatii diverse6 olosirea cunostintelor de la alte discipline:

Nivelul cunostintelor si al a0ilitatilor mu/icale ale elevilor con irama de/voltarea in plan emo.ional 3i al cunoasterii mu/icale5 artistice. -cestea sunt in concordanta cu programa scolara din punct de vedere al speci icului educatiei mu/icale+ al conceptului de cultura mu/icala in context curricular. Intr-o vi/iune completa+ acestea pot i apreciate ca si competente5experiente mu/icale orma0ile in scoala de masa.. f- Cunoasterea elevilor /strategii de diferentiere si individuali.are, continutul fiselor psihopedagogice-: - organi/area lectiilor in unctie de particularitatile elevilor6 preocupari pentru urmarirea de/voltarii elevilor6 valori icarea iselor psi7opedagogice: -ctivitatea pedagogica a propunatorului+ la nivel conceptual-proiectiv + precum si la nivel de demers concret in clasa+ vi/e/a elevul ca actor principal al intregului. Se o0serva+ in cadrul discutiilor cu propunatorul+ sau pe 0a/a o0servarii comportamentului acestuia pe parcursul lectiei+ ca exista consecventa in personali/area invatarii in unctie de particularitatile individuale si grupale+ particularitatile de varsta+ particularitatile cognitiv-a ective ale disciplinei educatie mu/icala. g- Competente psihorelationale /0n raporturile cu elevii, cu p(rintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea local(-: -relatii de/voltate cu elevii6 *desc7ise+ nestresante+ incordate+ con lictuale+ etc.6 relatiile cu amiliile elevilor6 relatii cu colegii6 relatiile cu comunitatea: (e parcursul lectiei se o0serva o 0una gestiune a clasei de elevi. Se reali/ea/a un management al clasei de elevi e icient printr-un exercitiu e icient de comunicare+ interactiune+ relationare cu elevul5elevii.propunatorul demonstrea/a disponi0ilitate de comunicare e icienta cu toti partenerii din clasa+ scoala+ comunitate. h- !utoevaluarea /capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la e1igentele unui stil didactic elevat-: - olosirea criteriilor pedagogice in anali/a lectiilor6 puterea de argumentare si de sustinere a strategiilor olosite6 preocupari pentru sc7im0are6
Aprecierea didactic,evaluarea elevilor pe parcursul activitatii s-a focalizat pe secventele aplicative,prin masurare si apreciere obiectiva, pe baza de criterii specifice disciplinei, a avut la baza obiectivelor, continuturilor. Notarea elevilor la lecia de educaie muzical demersuri explicite de evaluare, autoevaluare, coevaluare.

". !C '$' ! E! E,2C! '$+ 3N SC&!4+ S' 3N !5!R! E': - olosirea valentelor educative ale disciplinei6 participare la programe educative6 activitatea ca diriginte *daca este ca/ul,

Sunt valori icate continuu valentele educative ale disciplinei prin conexiuni inter si transdisciplinare . elevii sunt pusi in situatii de valori icare a propriilor experiente de cunoastere si a ective+ ast el incat sa identi ice noi mesa1e si sa 6le integre/e in propriul sistem de valori. (ropunatorul ace parte din acele comisii ale scolii care vi/ea/a activitatile educative scolare si extrascolare+ implicanduse in proiectele5parteneriatele care vi/ea/a educatia in domeniul artelor+ cetateniei democratice. 6. !C '$' ! E! ,E PER5EC '&N!RE /%E &,'C+ S' S ''N7'5'C+-: - preocupare pentru in ormare prin studiu individual6 preocupari pentru cercetare pedagogica si pentru valori icarea acesteia6 cursuri de per ectionare si de ormare a0solvite6 gradul de valori icare a competentelor do0andite: Dl. pro esor a per ormat un nivel 0un al pregatirii de specialitate si metodice+ iind un cadru didactic apreciat la nivelul scolii+ comunitatii locale+ al comunitatii pro esionale locale si regionale. (articipa la cursuri de de/voltare pro esionala con orm solicitarilor institutionale sau optiunilor proprii.Nivelul pregatirii elevilor sai con irma standardul pro esional 0un al domnului pro esor. 8. !PREC'ERE! C&NS'4'242' ,E !,%'N'S R! 'E !4 2N' + '' ,E 3N$+ +%9N C2 PR'$'RE 4! !C '$' ! E! ,',!C 'C+ S' 4! C&N,2' ! 3N C!,R24 SC&4'' S' !4 C&%2N' + '' SC&4!RE: %onsiliul de administratie al scolii aprecia/a cu F; nivelul de per ormanta al d-lui pro esor+ implicarea si re/ultatele o0tinute in activitatea cu elevii+ in relatiile cu partenerii scolii si cu partenerii din comunitate. :. C&NC42;'' /P2NC E 5&R E, P2NC E S4!#E-: (resedinte !.<x<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Nota<!#*/ece,<<<<<<<<<<Semnatura *numele si prenumele, Delegat Insp. "<<x<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Nota<<<!#*/ece,<<<<<<<<Semnatura Indrumator ).<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Nota<<<<!#*/ece,<<<<<<<<Semnatura Nota &edie<<<!#*/ece,<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Data intocmirii raportului scris: !!.!"."##$

PEN R2 C&N5&R%' ! E ,'REC &R,