Sunteți pe pagina 1din 17

TEMA NR.

1 CUNOA TEREA MODELULUI DE SISTEM ELECTROENERGETIC I A PRINCIPALELOR INSTALA II DIN LABORATORUL DE CENTRALE I STA II ELECTRICE
1. 1 . SCOPUL URM RIT n ace a s t eta p se ur m re te o prim familiarizar e a stud e n ilor cu inst ala iile n cadrul c rora se va desf ura ntre a g a lor activita t e din ace s t labor a t or. 1. 2 . PREZENTAREA LABORATORULUI 1. 2 . 1 . Sch e m a el e c t r i c n labor a t or est e realizat un mod el dina mi c de siste m electro e n e r g e t ic, a c rui sche m , dup cum se poat e vede a n figura 1.1, cuprind e apt e noduri electrice sau bare colectoar e nota t e prin A 1 , A 2 , A 3 , B, C1 , C 2 i D. Siste m ul est e prev zut cu cinci surse de alime n t ar e : patru grupuri electrog e n e i un racord la re eau a ora ului ucur e ti. !ener a t o a r el e G A1 i G A2 , lega t e bloc "n serie# cu transfor m a t o a r e l e lor, pot fi racord a t e la bar a A 3 sau la bar ele A 1 , resp e c tiv A 2 . !ener a t o a r el e G B i G D, legat e bloc "n serie# cu transfor m a t o a r e l e lor, pot fi racord a t e la sta ia B i, resp e c tiv, sta ia D . $a bar a C 1 , resp e c tiv C 2 , se face leg tura cu sist e m ul ener g e tic na ional, care a fost repr e z e n t a t printr% o surs echival e n t S . &uter e a siste m ul ui ener g e tic na ional fiind mult mai mar e dec ' t put er e a grupurilor electrog e n e din labora t or i racordul fiind suficient de larg dime n si on a t , surs a S poat e fi consid er a t ca un siste m de put er e infinit . &rin transfor m a t o r ul T C se realize a z o sep a r a ie galva nic fa de re eau a de alime n t a r e din sist e m. ntre barel e siste m ul ui mod el a t n labora t or se pot realiza leg turi prin inter m e di ul unui mo d el de re ea, care cuprind e cinci linii electrice . (u liniile L1 , L2 , L3 i L poat e fi realizat o configur a ie de tip patr ula t e r ntre nodurile ), , ( i *. $inia L! , av ' nd dou trons o a n e L!AB i L!BC , poat e fi folosit : n paral el cu linia L1 , folosind nu mai L!AB " "3C desc his#+ n paral el cu linia L2 , folosind nu mai L!AB " " A desc his#+ ca leg tur diagon al ntre nodurile A i C ale patr ula t e r ul ui, folosind a mb el e trons o a n e n serie " " B sau S # desc his#.

St a ia A est e prev zut cu dou siste m e de bar e colecto a r e . &rimul dintre ace s t e a est e mp r it n dou , rezult ' nd sec iile A 1 i A 2 . (el de% al doilea sist e m de bar e % not a t prin A 3 % est e nes e c ionat. -l poat e fi legat cu sec iile A 1 i resp e c tiv A 2 prin dou circuite de cupl transv e r s al , not a t e pe sche m a din figura 1.1 prin , i resp e c tiv . "sta ia A$. )cele a i leg turi transv e r s al e i, n plus, o a treia leg tur n lung ntre sec iile A 1 i A 2 pot fi pe r ' nd realizat e prin circuitul de cupl longo% transv e r s al "celulele nr. / i 0#.

St a ia B est e prev zut cu un singur sist e m de bar e colecto a r e . St a ia C est e realizat cu dou siste m e de bar e colecto a r e , a mb el e nes e c ionat e . $eg tura ntre sist e m e l e de bar e C 1 i C 2 se poat e realiza cu a1utorul unei cuple trans v e r s a l e "celula nr /#. St a ia D est e realizat cu un singur siste m de bare colecto a r e i cu un siste m de bare de ocolire. $eg tura dintre ace s t e a se poat e efect u a prin inter m e di ul unei cuple de ocolire, nu mit uneori i de transf e r "fig.1.1, sta ia D , circuitul 1#. n num e r o a s e punct e ale sche m e i mod el ului de siste m electro e n e r g e t ic pot fi cone c t a t e diferite feluri de cons u m a t o ri i, de as e m e n e a , pot fi provoc a t e voit divers e tipuri de defec t e . *in motive de electros e c u rit a t e , tensiun e a de func ionar e a tuturor circuit elor mod elului de siste m electro e n e r g e ti c din labor a t or est e de 2.3 4, cele cinci transfor m a t o a r e " TA 1 , TA 2 , T B , T C i T D #, av ' nd raport ul de transfor m a r e 151. Sur s ! " a!i # $ t a r au urm toar el e put eri nomin al e: c ' te 6, 74) % blocurile gen e r a t or% transfor m a t o r G A1 i G A2 , amo n t e e8ist ' nd o stra n g ul a r e , ntruc ' t mot o a r el e prima r e , la tura ia de sincronis m a gen e r a t o a r e l or, au put e r e a nomin al de 19 7:+ c ' te 2. 74) % blocurile gen e r a t or% transfor m a t o r G B i G D , moto a r el e prima r e av ' nd put er e a de 69 7:+ ,3 74) % transfor m a t o r ul T C de leg tur cu siste m ul. 1. 2 . 2 . Re ali z a r e a con s t r u c t i v Laboratorul de Centrale i sta ii electrice est e alc tuit, n principal, din ase %nc & peri : sala ma inilor, sala principal "a sta iilor i inst al a iilor de coma n d #, sala cons u m a t o rilor, sala tabloului de alime n t a r e a mod el ului de sist e m i a serviciilor proprii, sala inst al a iei de produc e r e a aer ului compri m a t , podul de cabluri. n figura 1.6 est e prez e n t a t planul de dispo'i ie al primelor patr u s li, ultimel e dou fiind situa t e cu un nivel mai 1os. 1. 2 . 2 . 1 . Sal a m a inil or cuprind e cele patru grupuri electrog e n e , transfor m a t o a r e l e de bloc i transfor m a t o r ul T C de leg tur cu siste m ul. (a moto a r e prima r e , la grupurile electrog e n e G A1 i G A2 se folose s c moto a r e electric e de tipul Schra g e% ;icht er, prin reglar e a carac t e ri sticilor c rora se poat e mod el a compor t a r e a turbinelor cu abur sau a celor hidra ulice. )cest tip de mot or asincron est e prev zut cu perii care calc pe colector, depla s a r e a lor put ' nd fi
.

reglat ma n u al, de la fa a locului sau cu a1utorul c ' te unui servo mo t o r coma n d a t de la tabloul de coma n d . *ac se func ione a z f r leg tur cu siste m ul S , prin depla s a r e a periilor se realize a z varia ia tura iei i resp e c tiv a frecve n ei i put erii debit a t e . *up legar e a n par alel cu siste m ul S , n regi m nor mal ace s t a me n ine const a n t tura ia de sincronis m a grupurilor, iar prin depla s a r e a periilor se ob ine nu mai varia ia nc rc rii lor active.

<

13

!ener a t o a r el e G B i G D sunt antr e n a t e de mot o a r e de cure nt continuu cu e8cita ia indep e n d e n t fi8 , i resp e c tiv, variabil . =otorul de cure nt continu u care antr e n e a z alter n a t or ul G B est e alime n t a t de la un gen e r a t o r de cure nt continu u, ac ionat la r' ndul lui de c tre un mot or asincron alime n t a t de la re ea "fig.1.2, a#. >n astfel de ans a m bl u de patru ma ini electric e est e une ori denu mi t grup :ard% $eonar d. *ac mod elul de siste m din labor a t or func ione a z f r leg tur cu siste m ul na ional, prin reglar e a cure nt ul ui din circuitul de e8cita ie al gen e r a t or ul ui de cure nt continuu se realize a z varia ia tura iei suba n s a m b l ul ui forma t din mot or ul de cure nt continu u i altern a t or ul G B . =otorul care antr e n e a z altern a t o r ul G D est e alime n t a t cu cure nt continu u furnizat de o punt e redr e s o a r e "fig.1.2, a# cone c t a t n secu n d a r ul unui transfor m a t o r de put e r e . $a pornire, rezist e n a ( s est e unt a t te mp o riz a t , astfel nc ' t, prin cre tere a trept a t a tensiunii de alime n t a r e a mot or ului, tura ia cre te lin p ' n la o valoar e apropia t de cea de sincronis m. ?n continu a r e , varia ia tura ie motor ului se realize a z prin varia ia e8cita iei sale cu a1utorul autotr a n sf or m a t o r ul ui regla bil AT . *up cone c t a r e a gen e r a t o r ul ui sincron G D n par alel cu siste m ul, prin reglar e a tensiunii furnizat e de AT se regle a z nc rcare a cu put er e activ a grupului. @ot n sala ma inilor sunt ampl a s a t e tablourile cu apar a t a 1 ul afer e n t gen e r a t o a r e l or i mot o a r elor prima r e . &e por iune a de tabl a u ilor sunt mont a t e apar a t el e de m surat de la bornel e mot or ului prima r i ale gen e r a t o r ului, precu m i telegr aful luminos, folosit pentr u comu nic ri ntre sala principal i sala ma inilor. *eas u p r a ace s t or celule, pe un siste m de grinzi, sunt a mpl a s a t e cele cinci transfor m a t o a r e de for ale labora t or ului, care sunt de tip usc a t. &e per e t el e din spat el e transfor m a t o a r e l or est e mont a t un cont a c t or prin care se poat e ntrer u p e alime n t a r e a din sist e m a transfor m a t o r ul ui T C i deci a sist e m ul ui mod el a t n labora t or. 1. 2 . 2 . 2 . Sal a pri n c i p a l reun e te, din consid er e n t e de ordin didactic, at ' t cele patr u sta ii A, B, C i D de tip celular, c ' t i tablourile de coma n d , prot e c ie i auto m a t iz a r e care, n practic se dispun sep a r a t ntr% o ca m e r special de coma n d . (elulele, pupitrul i tablourile sunt realizat e n m rime nat ur al pentr u ca ini iere a didactic , de labor a t or, s se poat desf ura ntr% o

11

a mbi a n c ' t mai as e m n toar e cu cea din inst ala iile reale ale siste m ul ui electro e n e r g e t ic. (elulele celor patr u sta ii sunt echipa t e cu apar a t e de /, 13 ...1, 74, n cea mai mar e part e fabrica t e n ar . (u toat e c n practic sta iile se echipe a z de obicei cu acele a i tip de apar a t a 1, n labora t or s% a ur m rit "din motive didac tic e# folosire a mai multor tipuri de apar a t e . )para t a1ul utilizat est e descris n lucrar e a ur m toar e . St a ia A , alc tuit din uns pr e z e c e celule, de tip AziditA, est e dispus de% a lungul uneia dintre laturile s lii principal e a labor a t or ului. )ceast sta ie are cele dou sist e m e de bare colecto a r e sep a r a t e printr% un pere t e vertic al. n figura 1.9 est e repr ez e n t a t o sec iune transv e r s al prin celula nr.11 afer e n t liniei $1 n care se pot obs erv a dou comp a r ti m e n t e : cel al %ntrerupt orului , care n labor a t or est e orient a t c tre peri me t r ul centr al i cel al separatorului de linie sau plecare , orient a t c tre coridorul de des e rvire. n celulele din sta ia A mai sunt prev zu i per e i oblici de sep a r a ie ntre fiecar e sist e m de bar e i sep a r a t o r ul de bar e afer e n t .

16

%i&. 1. ' . S ( iu$

)ri$ ( ! u! a $r. 11 "i$ st a ia A

St a ia B est e dispus n lungul per e t el ui din spat el e s lii principale. )ceas t sta ie est e realizat cu as e celule prefa bric a t e , produ s e de >zinele -lectropu t e r e (raiova. n figura 1., sunt prez e n t a t e veder e a din fa i o sec iune printr% o astfel de celul , de tip nchis fa de e8t erior prin per e i de tabl . ?nteriorul celulei est e mp r it n patr u comp a r ti m e n t e delimit a t e ntre ele tot prin per e i de tabl . St a ii! C * i D sunt dispus e una n prelungir e a celeilalte, de% a lungul celei de a treia laturi a s lii principale, ntre ele fiind prev zut un mic culoar pentr u delimit a r e a sta iilor. (elulele ace s t or dou sta ii sunt de acela i tip cons tr uc tiv i au fost prefa bric a t e la ntre prind e r e a de cons tr uc ii me t alice i prefa bric a t e ucur e ti "?(=&#. ntrer u p t o a r e l e sunt dispus e pe c rucioar e care se introduc n comp a r ti m e n t e l e din fa prev zute cu u i din tabl . (a i n sta ia A , n interiorul celulelor e8ist dou feluri de sep a r a ii: prin pere ii verticali ntre siste m e l e de bar e

12

19

i prin per e i, de ace a s t dat orizont ali, ntre fiecar e siste m de bar e i sep a r a t o a r el e afer e n t e . Sta ia C est e alc tuit din as e celule cu c ' te dou siste m e de bar e colecto a r e . 4eder e a din fa i sec iune a printr% o celul de linie sunt prez e n t a t e n figura 1./.

%i&. 1 . + . S ( iu$ a * i , " r a "i$ -a . a u$ i ( ! u! " !i$i "i$ st a ia C 1 % sist e m e de bar e colecto a r e + 6 % sep a r a t o r de bar e+ 2 % ntrer u p t or debro abil+ 9 % sep a r a t o r de legar e la p m ' nt+ , % transfor m a t o r de cure nt + / % transfor m a t o r de tensiun e
1,

Sta ia D est e alc tuit din cinci celule cu un singur siste m de bare colecto a r e prev zut dea s u p r a comp a r ti m e n t e l or din fa ale c rucioar elor cu ntrer up t or . *up cum se poat e obs e rv a din comp a r a r e a figurilor 1./ i 1.0, prin modificar e a leg turilor electric e din interiorul celulei, sist e m ul de bar e 1,b nu mai are rolul de colect a r e i redistribuir e a ener gi ei. Boua sa func ie, de ocolire a %ntrerupt oar elor , urme a z a fi studia t ulterior.

%i&. 1 . / . S ( iu$ a * i , " r a "i$ -a . a u$ i ( ! u! !i$i "i$ st a ia D


1/

"

1,a % sist e m de bar e colecto a r e + 1,b % sist e m de bar e de ocolire+ 6 % sep a r a t o r de bar e+ 2 % ntrer u p t or+ 9 % sep a r a t or de legar e la p m' n t+ , % transfor m a t o r de cure nt.

10

&entr u a se u ura orient a r e a n cadr ul labor a t or ului, s% a ncerc a t adopt a r e a unui si s t # ( 0 t #ai su & s t i , " $1t a ii . )stfel, celulele au fost nu me r o t a t e , nscriindu% se nu m rul resp e c tiv at ' t n labora t or, pe per e ii front ali ai fiec rei celule, c ' t i n sche m a monofilar din figura 1.1, n cercuri, l' ng circuitul ale c rui apar a t e sunt dispus e n ace a celul . @uturor apar a t e l or de la e8tr e mi t a t e a unui circuit li s% a atribuit nu m rul celulei n care sunt ele dispus e i simbolul sta iei n care se g se te celula resp e c tiv . *e e8e m pl u, pentr u apar a t e l e situa t e n celula nr.6 din sta ia A s% au folosit urm toar el e nota ii: "2A pentr u ntrer up t or+ S 2A1 pentr u sep a r a t o r ul de legar e la bar a )1 + S 2A3 pentr u sep a r a t o r ul de legar e la bar a )2 + S 2AL pentr u sep a r a t o r ul de racord a r e la linia care pleac din celula nr.6 a sta iei A etc. Pu pi t r u l i ta b l o u r i l e d e co m a n d , pr o t e c ie i au t o m a t i z a r e sunt dispus e n spa iul drept u n g hi ul ar delimit a t de cele trei iruri de celule prez e n t a t e n cele de mai sus. )ceas t a ezar e nu se nt lne te n practic a industrial , unde sta iile se dispun n nc peri sep a r a t e sau n e8teriorul cl dirilor. Solu ia singular adopt a t n labor a t or are n vede r e un scop didac tic, urm rindu% se cre ter e a eficien ei lucr rilor practic e care ur me a z a fi efect u a t e . (u acela i scop pere ii dintre sala principal i cele dou s li al turat e % a ma inilor i a cons u m a t o rilor % sunt n mar e m sur vitra i. )upitrul i tabloul de com a n d & , dispus e n prim plan, sunt prev zute pentr u supra* e + , e r e a i co ma n d a centrali'at & a func ion rii inst ala iilor mod elului de sist e m electro e n e r g e ti c din labor a t or. n centr al e i sta ii electric e realizar e a unei astfel de func iuni centr alizat e , se impun e de obicei datorit dispe r s rii instal a iilor pe supr af e e mult mai mari dec ' t n labor a t or. &entr u supra* e + , e r e a mod ului de func ionar e a instal a iilor din labor a t or sunt prev zute apar a t e de m surat i divers e dispozitive de se mn a liz ar e optic "l mpi, cas e t e de se mn aliz ar e , telegr af e lumino a s e etc.# &entr u co ma n d a la distan & a principal elor instal a ii din labor a t or se utilize az chei de coma n d , butoa n e i ma n e t e de regla1. &entr u ca stud e n ii % ntoc m a i ca i pers on al ul de e8ploa t a r e din practic % s poat vizualiza u or configur a ia pe care o are la un mo m e n t dat ntre g ul ans a m bl u al sche m e i de leg turi, n part e a supe rioa r a tabloului de coma n d est e
1.

repr ez e n t a t o sc,e m & de cone -i uni sinoptic & a mod el ului de siste m din labora t or. n drept ul fiec rui apar a t de comut a ie % ntrer u p t or sau sep a r a t o r % pe sche m se g se te c ' te o lamp de se mn aliz ar e care est e aprins dac apar a t ul se g se te n pozi ia CnchisD. *e ase m e n e a , mai sunt se mn a liz a t e luminos: prez e n a tensiunii la fiecar e dintr e siste m e l e de bar e colecto a r e + e8ist e n a unui defec t ntr% unul din cele 10 punct e ale sche m e i mod elului de sist e m, n care inten ionat au fost prev zute posibilit i de produc e r e a voit a diferite tipuri de incide nt e . n plus, pe pupitrul de coma n d est e repr e z e n t a t o sc,e m & oarb & a leg turilor aceluia i mod el de sist e m electro e n e r g e t ic. n cadrul ace s t ei sche m e sunt interc al a t e cheile de coma n d a ale tuturor ntrer u p t o a r e lor i ale unei p r i dintre sep a r a t o a r e , precu m i dispozitivele de se mn alizar e ale pozi iei tuturor celorlalt e sep a r a t o a r e care nu pot fi coma n d a t e de la dista n , cu scopul de a u ura ra iona m e n t ul i a evita gre elile celor care efect u e a z ma n e v r e de comu t a ie de la pupitru. (ele dou pano uri de la e8tr e mi t ile tabloului de coma n d sunt prev zute pentr u grupa r e a elastic a divers elor tipuri de instal a ii cons u m a t o a r e din labor a t or la cele pa t r u no d u r i d e co n s u m al e m o d e l u l u i d e si s t e m el e c t r o e n e r g e t i c . &e ace s t e pano uri sunt prev zute sche m e electric e oarbe , av ' nd interc al a t e chei de coma n d la dista n ale comut rii inst ala iilor cons u m a t o a r e , apar a t e de m sura t i posibilit i pentr u regla1ul cons u m u rilor. Tablourile cu prote c iile prin relee i dispo'iti* el e de auto m a ti ' ar e ale mod elului de siste m sunt dispus e % ca i n practic % n spa t e , ntre tabloul de coma n d i sta ia B . &e ace s t e tablouri sunt prev zute i dispozitivele de se mn alizar e acus tic "soneri e i hup # care avertize a z n speci al asupr a trec erii n regi muri anor m a l e de func ionar e. *in punct de veder e constr uc tiv, ace s t e tablouri sunt de tip mec a n o, fiind realizat e doar sub forma unor arpa n t e din profile me t alice, spre deos e bir e de tabloul de coma n d care est e prev zut i cu pere i din tabl . .odelare a liniilor electrice lun+i care alc tuiesc laturile re elei siste m ul ui din labor a t or, se realize a z cu bobine i cond e n s a t o a r e mont a t e de a s u p r a celulelor nchise ale sta iei B . (e+la/ul %n trept e al para m e t rilor liniilor lun+i est e prev zut pe dou tablouri dispus e la e8tr e mi t ile sta iei B , n linie cu latur a ei front al . Ale+er e a locurilor i tipurilor de de0e c t e ce urme a z a fi provoc a t e voit n mod elul electro e n e r g e t ic poat e fi realizat cu
1<

a1utor ul unor ntrer u p t o a r e cu p ' rghie de pe alte dou tablouri, dispus e la e8tr e mi t ile later al e ale sta iei B . &e ace s t e tablouri sunt mont a t e i cele dou cont a c t o a r e cu care n final, se pot provoc a defec t e voite, la coma n d a dat prin chei mont a t e pe pupitrul de coma n d . Ale+er e a punct elor de racordare la mod el ul de sist e m a celor patru noduri cons u m a t o ar e se face tot pe cele dou tablouri de la e8tre mi t ile later al e ale sta iei B . ;acord a r e a se poat e face n acele a i punct e n care pot fi provoc a t e i defec t el e voite, cu a1utorul a 9 tech e r e trifazice prev zute la e8tre mi t a t e a unor cabluri fle8ibile. 1. 2 . 2 . . Sal a co n s u m a t o r i l o r cuprind e inst ala ii pentr u mod el a r e a amb el or cat e g orii de cons u m a t o rii nt ' lni i n siste m e l e electro e n e r g e t ic e : cons u m a t o ri de tip casnic sau indus trial , racord a i la diferitele sta ii ale sist e m ul ui+ cons u m a t o ri proprii, denu mi i ser*icii proprii , nec e s a ri pentr u func ionar e a centr al elor i sta iilor electric e din siste m. *in prima cat e g ori e de rece pt o a r e de ener gi e electric , care pot fi racord a t e la cele patru noduri cons u m a t o a r e ale siste m ul ui mod el a t , n sala cons u m a t o rilor din labor a t or sunt instal a t e mot o a r e i bobine. ;ezist e n ele, din motive de ventila ie, sunt mont a t e n podul de cabluri de ded e s u b t . *intre serviciile proprii ale labor a t or ul ui, n sala cons u m a t o rilor se g sesc dou redr e s o a r e , care asigur cure nt ul continu u pentr u come n zi, prot e c ii, auto m a t iz ri etc. n ace a s t sala mai est e a mpl a s a t un tablou cu apar a t e l e de comut a ie i prot e c ie ale circuitelor diver ilor cons u m a t o ri. 1. 2 . 2 . ! . Sal a ta b l o u l u i d e ali m e n t a r e a m o d e l u l u i d e si s t e m i a s e r v i c i il o r pr o p r i i . @abloul cuprind e o part e de cure nt altern a tiv i o part e de cure nt continuu. *e la part e a de cure nt alter n a tiv, care est e racord a t la un post de transfor m a r e al institut ului, sunt alime n t a t e : mod elul de siste m, prin transfor m a t o r ul T C i mot o a r el e electric e cu care sunt mod el a t e ma inile prima r e ale celor patr u grupuri electrog e n e + cons u m a t o rii n cure nt altern a tiv ai serviciilor proprii.

63

$a part e a de cure nt continuu, alime n t a t de la redr e s o a r el e din sala cons u m a t o rilor, sunt racord a t e serviciile proprii n cure n t continu u. 1. 2 . 2 . " . Sal a ins t a l a iei d e est e dispus cu un nivel mai proprii est e comp u s dintr% un presiun e a de produc e r e de presiun e a de utilizar e de , at. pr o d u c e r e a ae r ul u i co m p r i m a t 1os. )ceas t instal a ie de servicii compr e s o r i trei but elii, una pentr u 13 at, iar celelalt e dou pentr u

1. 2 . 2 . # . Po d u l d e ca bl u r i est e o nc per e de n l ime mai redus , ame n a 1 a t sub primel e patru s li ale labor a t or ului. )ici sunt poza t e cablurile prin care se realize a z mar el e nu m r de leg turi electrice dintr e divers el e inst ala ii ale labor a t or ului. BIBLIOGRA%IE 1. *incules c u, (., )rie, )., (riste s c u, *. $abor a t or ul de (entr al e, sta ii i sist e m e electrice din >.&. ., uletinul >.&. ., mai% iunie 1</2, tomul EE4, fascicula 2, p.22% ,1. 6. uhu , &., Feinrich, ?., &red a, $., Selischi, )l. &arte a electric a centr al elor electric e. ucur e ti, -.*.&., 1<.2. 2. &reda , $., Feinrich, ?., uhu , &., ?vas, *., !he1u, &. Sta ii i posturi electric e de transfor m a r e . ucur e ti, -ditura @ehnic , 1<.<.

61