Sunteți pe pagina 1din 14

TEMA NR.

5 SINCRONIZAREA, CONECTAREA LA SISTEM I REGLAREA NCRCRII MA INILOR SINCRONE DIN CENTRALE I STAII
5.1. SCOPUL URMRIT n instala iile electroenergetice ma inile sincrone au o foarte larg utilizare. La etapa actual , practic totalitatea generatoarelor din centrale electrice sunt ma ini sincrone. Pentru reglarea factorului de putere, n sta iile din re ea se folosesc compensatoare sincrone de puteri tot mai mari. Motoare sincrone de mare putere se utilizeaz cteodat la antrenarea unor servicii proprii i uneori, n industrie, pentru ac ionarea unor consumatori care nu necesit reglaj de tura ie. up manevrele de comuta ie studiate anterior, n aceast etap se trece la nsu irea no iunilor de !az privind manevrele principale care se fac la e"ploatarea generatoarelor i compensatoarelor sincrone. #ot aici se va face cuno tin cu o prim sc$em de circuite secundare% sc$ema de sincronizare. 5.2. 5.2.1. CONSIDERAII TEORETICE Defini ii i condi ii de sincronizare Sincronizarea este un proces care se realizeaz cu ocazia fiec rei cupl ri a unei ma ini sincrone n paralel cu celelalte ma ini sincrone care func ioneaz n sistem. &a se continu ns i dup cuplare, n tot timpul func ion rii unui sistem energetic desf ur ndu'se un proces permanent de sincronizare reciproc a ma inilor sale sincrone care func ioneaz n paralel. n principiu, printr ! "in#r!ni$%r& "& r&%'i$&%$( ! p)n&r& *n #!n#!r+%n,( . n cazul ma inilor sincrone, sincronizarea presupune n primul r nd realizarea i men inerea aceluia i sens i a aceleia i viteze de rota ie a c mpurilor nv rtitoare, respectiv a sistemelor de fazori ale tensiunilor induse. Concordan a sensurilor de rota ie se verific o singur dat (dup terminarea lucr rilor de montaj) la punerea n func iune. ac se constat un sens de rota ie contrar, n instala iile trifazate tre!uie inversate leg turile a dou faze. Aceea i vitez de rota ie tre!uie realizat cu ocazia fiec rei cupl ri n paralel i apoi men inut n tot timpul func ion rii. &a se realizeaz prin intermediul cuplului mecanic aplicat la ar!orele ma inii sincrone. e e"emplu, n cazul pornirii generatoarelor, n acest sens se ac ioneaz asupra admisiei la motorul primar. *u ocazia cupl rii fiec rei ma ini sincrone n paralel cu sistemul, prin manevra de sincronizare mai tre!uie luate toate m surile astfel nc t conectarea s se realizeze cu un oc de curent i cu solicit ri mecanice la ar!ore nepericuloase sau pe c t posi!il mai mici. n acest scop, pe l ng egalitatea vitezelor celor dou sisteme de fazori, se mai pot urm ri i realizarea preala!il a concordan ei altor parametri, ca de e"emplu, egalitatea valorilor tensiunilor i concordan a fazelor.

+,

up cum ma in sincron se cupleaz +)p( sau *n%int& de a fi e"citat , n practic se folosesc dou moduri de sincronizare diferite% dac ma ina se cupleaz dup ce a fost e"citat , personalul de e"ploatare realizeaz n preala!il o sincronizare -in( "%) pr&#i"( . dac e"citarea ma inii se face a!ia dup cuplare, personalul de e"ploatare efectueaz n preala!il o "in#r!ni$%r& /r!"i&r( , care dup cuplare se des v r e te printr'o %)t!"in#r!ni$%r&. 5.2.1.1. Sincronizarea fin sau precis a ma inilor excitate -. Principiul metodei i condi iile ce tre!uie ndeplinite Ma ina fiind e"citat , e"ist pericolul ca n momentul cupl rii, diferen a . dintre tensiunea ei electromotoare i cea a sistemului, aplicat circuitului format din reactan a su!tranzitori Xd a ma inii n serie cu reactan a sistemului Xs (fig./.0), s dea na tere unui oc important de curent i deci unei solicit ri mecanice periculoase la ar!ore. Prin sincronizarea preala!il fin sau precis se urm re te reducerea la minimum a acestor solicit ri. Pentru aceasta, n momentul cupl rii cele dou sisteme de tensiuni, Ug i Us de la bornele ntreruptorului IC trebuie s ie n concordan ca valoare i az !

0i/.5.1. S#1&2% 2!n!-i'%r( prin#ipi%'( 3 i +i%/r%2% t&n"i)ni'!r *n%int&% "in#r!ni$( rii -in& n practic se urm re te ca diferen a fazorial U s fie suficient de mic i n acest scop se are n vedere realizarea n anumite limite prescrise a urm toarelor trei condi ii% egalitatea valorilor tensiunilor1 egalitatea frecven elor1 concordan a de faz a celor dou sisteme de tensiuni.

+2

3. #oleran e admisi!ile la ndeplinirea condi iilor n cazul sincroniz rii fine a. N) "& r&"p&#t( #!n+i, i% &/%'it(, ii 4%'!ri'!r t&n"i)ni'!r, +%r g = s i 45 (fig./.6).

0i/.5.2. Di%/r%2% t&n"i)ni'!r p&ntr) #%$)'5 U g U s , g = s si = 5. - adar, la ar!ore se va aplica doar cuplul corespunz tor pierderilor n stator, care este neglija!il. e asemenea, din punct de vedere termic, valori mici i de scurt durat ale acestui curent nu vor prezenta un pericol. Prin urmare, n momentul cupl rii se pot admite anumite di eren e ntre valorile celor dou sisteme de tensiuni de ordinul "#$%& i uneori c$iar mai mari. b. N) "& r&"p&#t( #!n+i, i% #!n#!r+%n, &i +& -%$( , +%r U g = U s i g = s . *urentul de egalizare, inductiv fa de ., n raport cu tensiunea generatorului poate prezenta o important component activ Ia . *uplul corespunz tor, aplicat !rusc la ar!ore, va tinde s aduc tensiunile generatorului n faz cu cele ale sistemului. e e"emplu, n cazul din figura /.7, tensiunile generatorului fiind decalate nainte, acesta va de!ita o component activ ceea ce i va fr na rotorul. Pentru a evita ocuri periculoase, e"perien a arat c este de dorit ca decala'ul de az s nu dep easc valori de ordinul 0i/.5.6. Di%/r%2% t&n"i)ni'!r p&ntr) a $% grade electrice, respectiv (,"# #%$)'5 U g = U s , g = s si 5. )& dintr#o perioad !

c.

g s , dar U g = U s .

N)

"&

r&"p&#t(

#!n+i, i%

&/%'it(, ii

-r&#4&n, &'!r,

r&"p&#ti4

+8

n acest caz valoarea defazajului variaz n timp propor ional cu viteza relativ = g s , iar diferen a de poten ial U variaz continuu ntre % i = g s. (U, cu o frecven Pe figura /.7 se poate imagina ca unul din sistemele de tensiuni ar r m ne fi", iar cel lalt s'ar roti cu viteza ung$iular . n figura /.+ sunt prezentate cur!ele tensiunilor a dou faze omoloage, cur!a tensiunii de b t i U i nf ur toarea acesteia.

0i/.5.7. O"#i'!/r%2% t&n"i)ni'!r % +!)( -%$& !2!'!%/& 3 i % t&n"i)nii +& 8( t( i U n m rimi instantanee%

u = u g u s = U m sin g t U m sin s t = U * ( t ) cos


n care%

g +s
6

t,

(/.6)

t = 6U m sin . 6 6 *ea mai periculoas este ipoteza cupl rii n momentul c nd cele dou sisteme de tensiuni ar fi n opozi ie + ,$-%o .! ac sistemul este de putere mare i reactan a sa ec$ivalent se poate considera Xs % atunci%
U * ( t ) = 6U m sin

g s

6U I eg = 9 = 6 I sc 5 Xd

(/.7) :aloarea efectiv a curentului de egalizare rezult de dou ori mai mare dec t valoarea ini ial a componentei periodice de!itat de ma in n cazul unui scurtcircuit la !orne. Lu nd n considerare i componenta aperiodic care s'ar mai putea suprapune, ar rezulta o valoare instantanee, respectiv un oc de curent foarte periculos. n condi iile de mai sus, nu este e"clus i riscul ca sistemul s nu poat des v r i atragerea generatorului n sincronism. &ste deci recomanda!il ca ma ina sincron e"citat s ie cuplat la sistem numai dup ce di eren a de recven a ost redus la minimum, folosind citiri pe aparate cu clas de precizie c t mai

/5

!un . n la!orator se dispune de frecven metre cu lamele vi!ratoare, care au o clas de precizie mai modest . in cele de mai sus, rezult c o concordan perfect nu este necesar . e regul , n practic , oric t de fin sau de precis s'ar dori s se realizeze o sincronizare, dup cuplare, aceasta va fi ntotdeauna des v r it de un scurt proces de autosincronizare prin care sistemul va atrage n sincronism total ma ina cuplat . *. Posi!ilit i de realizare a sincroniz rii fine sau precise ;incronizarea fin se poate efectua n trei moduri. %. Sin#r!ni$%r&% 2%n)%'( se face dup punerea n rota ie a agregatului i apoi e"citarea preala!il a ma inii. <olosindu'se aparatele de m surat ale !ra ului de sincronizare de pe pupitrul de comand , pentru efectuarea ntr'un timp minim a sincroniz rii unui generator, se recomand algoritmul prezentat mai 'os. ;e realizeaz concordan a c t mai e"act a frecven elor, regl nd tura ia ma inii prin intermediul admisiei de fluid motor la ma ina primar . ;e realizeaz cu suficient e"actitate egalitatea valorilor tensiunilor, regl nd curentul de e"cita ie cu reostatul respectiv. n final se trece la realizarea concordan ei de faz a celor dou sisteme de tensiuni, care acum se rotesc n acela i sens cu viteze foarte apropiate i cu apro"imativ acelea i valori. ;e conecteaz sincronoscopul i se ac ioneaz tot prin varia ia tura iei. e ast dat reglajul admisiei la motorul primar tre!uie f cut mult mai fin, ac ion nd asupra !utonului respectiv de pe pupitrul de comand prin impulsuri scurte.

*ele dou sincronoscoape din la!orator sunt realizate pe principiul c mpului nv rtitor. =ndica iile oric rui sincronoscop depind de m rimea decalajului i de m rimea vitezei ung$iulare relative = g s .% pentru = 5 i = 5 , acul st n dreptul unui semn vertical trasat pe cadran1 pentru = 5 , acul are o pozi ie sta!il la un ung$i fa de semnul amintit, propor ional cu ung$iul de decalaj 1 pentru 5 , acul se rote te, viteza sa fiind propor ional cu m rimea vitezei ung$iulare relative, iar sensul depinde de semnul acesteia. > concordan sta!il de faz este adeseori destul de greu de realizat. e o!icei, se ac ioneaz n a a fel nc t acul s indice c generatorul are o vitez pu in mai mare (pentru ca imediat dup cuplare, acesta s se ncarce cu o mic sarcin activ care l va fr na), iar deplasarea relativ a celor dou sisteme de tensiuni s fie suficient de lent .

/0

*$eia ntreruptorului fiind n preala!il rotit pe pozi ia ?preg tit pentru anclan are@, comanda efectiv de cuplare se d cu o mic anticipa ie, propor ional cu viteza de rota ie a acului care se apropie de semnul corespunz tor concordan ei de faz . Prin aceasta se are n vedere intervalul de timp necesar pentru e"ecutarea comenzii, a fel nc t cuplarea s se realizeze c t mai aproape de momentul trecerii prin concordan de faz . 8. Sin#r!ni$%r&% -in( %)t!2%t( reproduce succesiunea opera iilor de sincronizare fin manual , aleg nd n mod automat ung$iul pentru conectarea generatorului care se leag n paralel A6B. &ste de men ionat c n centralele i sta iile moderne, automatizarea include tot mai des i ntregul ciclu de manevre de pornire a agregatului electrogen sau a compensatorului sincron. #. In"t%'%, ii'& +& "in#r!ni$& -in( "&2i%)t!2%t( realizeaz doar ultimele opera ii de sincronizare, inclusiv cuplarea n paralel, primele opera ii tre!uind s fie f cute manual. n multe centrale e"ist astfel de instala ii care realizeaz automat numai alegerea momentului i comanda de anclan are a ntreruptorului. &galizarea frecven elor i a tensiunilor se e"ecut manual i apoi se comut o c$eie special de selectare a modului de sincronizare, a tept ndu'se terminarea manevrei. ;c$ema folosit n la!orator pentru sincronizarea manual precis n figura /./ este reprezentat sc$ema folosit la sincroniz rile manuale precise din sta ia -. La celelalte sta ii se folosesc sc$eme asem n toare, adaptate la structurile sc$emelor respective de circuite primare. *a i n sta iile electrice reale din sistem, n sta ia A pot fi necesare sincroniz ri fine sau precise pentru a se racorda ulterior n paralel urm toarele perec$i de elemente% un !loc generator'transformator cu un sistem de !are colectoare, prin nc$iderea ntreruptorului de !loc1 cele dou sisteme sau cele dou sec ii de !are colectoare, prin nc$iderea ntreruptoarelor de cupl transversal sau a celui de cupl longo'transversal 1 un sistem sau o sec ie de !are colectoare cu o linie de intercone"iune, prin nc$iderea ntreruptorului de linie. -paratele de m surat cu care se urm re te procesul de sincronizare sunt alimentate prin transformatoare de tensiune de la elementele care urmeaz a fi legate n paralel. Pentru realizarea sincroniz rii va tre!ui deci ac ionat asupra grupurilor care alimenteaz elementele respective. ;c$ema este astfel conceput i realizat nc t s fie evitat legarea n paralel gre it a unor elemente care func ioneaz nesincron. ;ta ia A fiind cu dou sisteme de !are, pentru a se asigura at t sincronizarea c t i conectarea unui circuit cu sistemul de !are dorit , tensiunile .

/6

acestui sistem sunt selectate prin contactele au"iliare ale separatorului de !are respectiv. -cesta tre!uie deci s fie nc$is nainte de a se ncepe sincronizarea. Pe pupitrul de comand , pe l ng c$eia de comand a fiec rui ntreruptor cu care este posi!il realizarea unei conect ri nesincrone, este prev zut c te o c$eie individual de sincronizare Csi .

/7

&"amin ndu'se sc$ema din figura /./, se poate o!serva c aceste c$ei condi ioneaz at t transmiterea tensiunilor necesare la !aretele comune de sincronizare, c t i alimentarea circuitului pentru anclan area ntreruptorului. n final acest circuit este nc$is prin c$eia de comand CC a ntreruptorului. &ste deci util de re inut c , indiferent de faptul dac n preala!il este necesar sau nu o sincronizare, ntreruptoarele prin care sunt posibile conect ri nesincrone nu pot i anclan ate dec/ t dup nc0iderea c0eii lor individuale de sincronizare! Pentru ca la un moment dat s nu poat fi nc$is dec t o singur c$eie individual de sincronizare Csi , la pupitrul de comand e"ist o singur fi amovi!il pentru comutarea tuturor c$eilor. -ceast i de sincronizare este astfel realizat nc t s nu poat fi scoas din priza unei c$ei dec t n pozi ia deconectat a acesteia. La !arele de sincronizare sunt racordate n paralel aparatele a dou !ra e identice de sincronizare. -ceste !ra e sunt dispuse pe pupitrele 1%$ i 1%( (fig.0.6), prin aceast a ezare la e"tremit i urm rindu'se comoditatea citirilor din orice loc situat n fa a pupitrului de comand . <iecare !ra este prev zut cu un frecven metru du!lu, un voltmetru care m soar diferen a tensiunilor i un sincronoscop. <recven metrul i voltmetrul sunt racordate la !aretele de sincronizare direct, f r c$eie de comutare. -limentarea sincronoscopului este prev zut printr'un comutator CS, deoarece acest aparat tre!uie conectat doar spre sf r itul procesului de sincronizare, c nd viteza relativ dintre cele dou sisteme de fazori este deja mult mic orat (fig./.C).

0i/.5.9. R%#!r+%r&% %p%r%t&'!r 8r%, )')i +& "in#r!ni$%r& 3 i % tr%n"-!r2%t!r)')i r!tit!r +& -%$(

/+

*one"iunea transformatoarelor de tensiune racordate la !arele sta iei A este stea'stea, iar transformatoarele !locurilor generator'transformator au cone"iuenea triung$i'stea, care introduce un decalaj de 75 5 . Prin urmare, n cazul tensiunilor la !ornele generatoarelor, decalajul provocat de transformatoarele de !loc tre!uie compensat, ceea ce se realizeaz cu transformatorul rotitor de faz 2r din figura /.C. ;c$ema folose te p m ntul pentru transmiterea poten ialului fazelor S. -ceast metod este deseori folosit n sc$emele de circuite secundare pentru a se face economie de conductoare i aparataj. 5.2.1.2. Autosincronizarea ma inilor excitate dup cuplarea n paralel -. Principiul metodei ;pre deose!ire de cuplarea n urma unei sincroniz ri fine sau precise, c nd ma ina sincron i motorul primar sunt supuse unor solicit ri neglija!ile, n cazul autosincroniz rii se admit solicit ri mai importante, desigur cu condi ia s nu fie periculoase. n sc$im!, metoda este mult mai simpl i mai e"peditiv . La generatoare, nainte de cuplare se face doar o preg tire sumar , care const din punerea n rota ie i aducerea ma inii nee"citate n apropierea tura iei de sincronism. -ceast etap poate fi considerat i ca o sincronizare grosier . Procesul propriu'zis de sincronizare are loc dup ce mai nt i se cupleaz ma ina i n momentul imediat urm tor se nc$ide circuitul ei de e"cita ie. Pe m sur ce n circuitul puternic inductiv al rotorului se sta!ile te treptat curentul de e"cita ie i o dat cu aceasta cuplul sincron al ma inii, se desf oar n paralel i procesul de atragere a ma inii n sincronism de c tre sistemul la care a fost cuplat , realiz ndu'se concordan a vitezelor, fazelor i valorilor tensiunilor ma inii cu cele ale sistemului. La compensatoarele i motoarele sincrone mari, punerea n rota ie poate fi realizat cu un motor asincron de lansare, de mic putere, sau c$iar prin cuplare direct , ma ina demar nd singur ca un motor asincron. Pe m sura atragerii n sincronism, valoarea cuplului asincron scade treptat p n la zero, cresc nd n sc$im! valoarea cuplului sincron. 3. Manevrele i condi iile n cazul unei cupl ri cu autosincronizare ' nf urarea de e"cita ie se nc$ide pe o rezisten o$mic pentru a se limita valoarea supratensiunii care se induce n acest circuit imediat dup cuplare. -ceast opera ie nu este necesar n la!orator, deoarece atunci c nd c$eile circuitelor de e"cita ie ale generatoarelor de la pupitrul de comand sunt desc$ise, n aceste circuite sunt intercalate rezisten ele pentru deze"citarea rapid . ' ;e regleaz reostatul de e"cita ie n a a fel nc t dup terminarea procesului de autosincronizare generatorul s de!iteze o component reactiv de ordinul a +5'C5 D din curentul nominal. #otodat , aceast rezisten urmeaz s limiteze componenta reactiv de magnetizare care va fi a!sor!it din re ea n timpul autosincroniz rii i deci va contri!ui la mic orarea c derilor de tensiune n re eaua din apropierea !arei la care se face cuplarea.

//

' Ma ina sincron este pus n rota ie i adus p n la o alunecare de ordinul a cel mult 6'7D sau respectiv, o diferen de frecven e de cel mult 0'0,/ Ez. ' ;e cupleaz ma ina la !are i n momentul imediat urm tor se alimenteaz circuitul ei de e"cita ie. n la!orator este prev zut un dispozitiv automat de cuplare a circuitului de e"cita ie imediat dup nc$iderea ntreruptorului de nalt tensiune prin care se racordeaz !locul generator'transformator la !are. n acest scop tre!uie comutat pe pozi ia corespunz oare ?-;@ maneta de pe pupitrul de comand , prin care se selecteaz modul de sincronizare dorit% manual ?;M@, prin autosincronizare ?-;@ sau semiautomat ?;-@. *uplarea generatoarelor cu autosincronizare a cunoscut o larg folosire n trecut, n special pentru operativitatea cu care se putea veni n ajutorul sistemului n regimuri de postavarie, prin legarea de ma ini care p n n acel moment fuseser men inute n rezerv . n prezent, n centralele electrice aceast metod nu se mai folose te la generatoarele de foarte mare putere pentru a le menaja, iar la cele de putere mijlocie o operativitate tot at t de mare se poate o! ine prin actualele instala ii automate de sincronizare fin . n sc$im!, metoda r m ne foarte util pentru motoarele sincrone din centrale sau din industrie. 5.2.2. Re larea nc rc rii eneratoarelor i compensatoarelor sincrone nc rcarea unui generator sincron se caracterizeaz prin dou componente% putere activ 1 i putere reactiv 3. nc rcarea activ poate fi variat ac ion nd asupra admisiei la motorul primar, iar nc rcarea reactiv poate fi variat ac ion nd asupra curentului de e"cita ie. nc din prima lucrare s'a amintit c prin varia ia admisiei la motorul primar se poate modifica% tura ia i nc rcarea activ a grupului, atunci c nd acesta de!iteaz singur pe o re ea1 numai nc rcarea activ a grupului, atunci c nd el este conectat n paralel la un sistem de mare putere. n acest din urm caz, sistemul men ine tura iile tuturor grupurilor i respectiv frecven a n toate punctele sale constant . >rice varia ie a nc rc rii unui grup de c tre personalul de e"ploatare, precum i varia iile aleatorii ale cererilor consumatorilor sunt preluate de c tre grupurile din sistem, care sunt prev zute cu regulatoare automate pentru men inerea constant a frecven ei sistemului. n figura /., acest lucru este reprezentat prin caracteristica orizontal S! *aracteristicile n, +1. ale agregatelor electrogene din sistem, ca i ale celor din la!orator, sunt de forma unor drepte o!lice A! :ariind admisia la motorul primar, caracteristica acestuia se translateaz paralel cu ea ns i, valoarea noii nc rc ri active sta!ilindu'se corespunz tor punctului de intersec ie cu orizontala S a tura iei sistemului. Panta sau respectiv gradul de statism al caracteristicii fiec rui grup poate fi la r ndul s u modificat.

/C

0i/.5.:. St%8i'ir&% *n#( r#( ri'!r %#ti4& %'& )n)i /r)p &'&#tr!/&n Pentru a se asigura o func ionare sta!il n sincronism a generatorului, odat cu nc rcarea activ tre!uie m rit n mod corespunz tor i nc rcarea reactiv . 5.2.!. "ornirea i oprirea rupurilor n centrale, aceste manevre se fac direct de la ta!loul de comand sau, ca i n la!orator, din sala ma inilor, pe !aza comenzilor transmise de la ta!loul de comand cu ajutorul ?telegrafului luminos@. 5.2.!.1. #ane$rele care se fac la pornire depind de specificul motorului primar. Pornirea grupurilor 4A$ i 4A(! Pentru pornirea motoarelor de tip ;c$rage' Fic$ter care modeleaz ma inile primare ale grupurilor 4A$ i 4A( se va proceda dup cum urmeaz % se duc periile la pozi ia corespunz toare tura iei minime, deoarece e"ist un !locaj care nu permite pornirea motorului dec t n aceast situa ie1 aceast opera ie se poate e"ecuta cu ajutorul umei manete dispus pe motor sau de la distan , cu ajutorul unui servomotor1 acest servomotor poate fi comandat, fie din sala ma inilor ' de la panoul de comand i m sur aferent grupului respectiv, fie din sala principal ' de la pupitrul de comand corespunz tor grupului respectiv1 se conecteaz alimentarea motorului asincron, fie de la ta!loul general, fie din sala ma inilor ' de la panoul de comand i m sur al !locului respectiv1 se m re te tura ia motorului p n n apropierea tura iei de sincronism, comand nd servomotorului de reglaj al pozi iei periilor pe colector.

/,

ac comanda servomotorului se face din sala ma inilor, se e"cit generatorul i se urm re te indica ia frecven metrului de pe panoul de comand i m sur al !locului respectiv. ac comanda servomotorului se face din sala principal , se urm re te indica ia ta$ometrului de pe pupitrul de comand corespunz tor !locului respectiv. Posi!ilit ile de urm rire ale cre terii tura iei sunt acelea i la toate grupurile. Pornirea grupului 45 . Pentru pornirea motorului de curent continuu care modeleaz ma ina primar a grupului 45 (fig.0.7,a) se va proceda dup cum urmeaz % se conecteaz alimentarea motorului asincron cu ajutorul separatorului de la ta!loul general i a ntreruptorului aferent de la ta!loul general sau din sala ma inilor1 se aduce autotransformatorul de reglaj din circuitul e"cita iei generatorului de curent continuu pe pozi ia corespunz toare tensiunii minime cu ajutorul servomotorului comandat local din sala consumatorilor1 se nc$ide circuitul de e"cita ie al generatorului de curent continuu cu ajutorul ntreruptorului 67 din sala consumatorilor1 se m re te tura ia motorului de curent continuu p n n apropierea tura iei de sincronism, comand nd (din sala ma inilor sau din sala principal ) servomotorul autotransformatorului din circuitul de e"cita ie al generatorului de curent continuu. Pornirea grupului 46 . Pentru pornirea motorului de curent continuu care modeleaz ma ina primar a grupului 46 (fig.0.7,!) se va proceda dup cum urmeaz % se conecteaz alimentarea transformatorului cu ajutorul separatorului de la ta!loul general de servicii proprii1 simultan cu punerea su! tensiune a transformatorului, are loc i conectarea e"cita iei varia!ile a motorului de curent continuu care modeleaz tur!ina grupului 46 (pornire numai cu e"cita ie ma"im )1 se aduce grupul n pozi ia de tura ie ma"im , dup care se porne te cu ajutorul contactorului aferent, de la ta!loul general sau din sala ma inilor1 se m re te tura ia motorului de curent continuu p n n apropierea tura iei de sincronism, comand nd (din sala ma inilor sau din sala principal a la!oratorului) servomotorul autotransformatorului de reglaj. 5.2.!.2. "entru oprirea ma inilor primare care antreneaz generatoarele sincrone se recomand urm toarea succesiune de opera ii% se reduc nc rc rile activ i reactiv 1 se deconecteaz grupul de la !are1

/2

se reduce tura ia ma inii cu ajutorul servomotorului de reglaj automat, fie din sala principal ' de la pupitrul de comand corespunz tor, fie din sala ma inilor ' de la panoul de comand i m sur aferent !locului respectiv1 se ntrerupe alimentarea circuitului de e"cita ie al generatorului sincron1 se ntrerupe alimentarea ma inii primare (motor asincron de tip ;c$rage'Fic$ter pentru generatoarele 4A$ i 4A(, motor asincron din ansam!lul Gard'Leonard pentru generatorul 45 i motor de curent continuu pentru generatorul 46 )!

n cazul tur!inelor termice din centrale, agregatul se mai rote te lent cu ajutorul unui motor electric numit ?viror@ un interval de timp suficient pentru ca n timpul r cirii, datorit greut ii rotorului, s nu se ajung la o deformare remanent a ar!orelui. 5.6. TELEGRA0UL LUMINOS -ceast semnalizare de comand este folosit pentru a se sta!ili leg tura ntre personalul de serviciu din camera de comand i cel din sala ma inilor, n sensul transmiterii reciproce a unui mic num r de semnale i comenzi. n la!orator, ca i n centrale, pentru fiecare agregat electrogen este prev zut c te un telegraf pe pupitrul de comand i n sala ma inilor. #elegraful se compune din casete cu inscrip ii (vezi ta!elul /.0) i l mpi de semnalizare n spate, precum i !utoane pentru transmiterea semnalelor sau comenzilor. *omenzile se transmit n urm toarea ordine% Persoana care urmeaz s transmit comenzi face apelul prin ap sarea !utonului ?aten ie@. La punctul de recep ie se aude un semnal acustic de sonerie i la am!ele capete, de transmitere i de recep ie, se aprind l mpile casetei cu inscrip ia ?aten ie@. e la punctul de recep ie, prin ap sarea unui !uton se anuleaz semnalul acustic i am!ele semnale luminoase, ceea ce confirm c apelul a fost recep ionat. ;e transmite prima comand i la am!ele capete se aprind l mpile casetelor cu inscrip ia respectiv . up e"ecutarea comenzii, cel care a recep ionat'o anuleaz semnalizarea luminoas , confirm nd astfel ndeplinirea comenzii. up confirmarea ndeplinirii ultimei comenzi, acest lucru se semnalizeaz celui ce e"ecut . n la!orator se folose te semnalizarea ?gata@. 5.7. ;IZUALIZAREA TENSIUNII DE <TI <olosindu'se dou osciloscoape, care se vor lega la irul de cleme corespunz tor, conform sc$emei principiale din figura /.2, studen ii pot vizualiza tensiunea de ! t i i deplasarea relativ a celor dou tensiuni m surate ntre fazele 8 i S! T%8&')' 5.1.

/8

D&n)2ir&% "&2n%'&'!r +& #!2%n+( tr%n"2i"& *n '%8!r%t!r #) %=)t!r)' t&'&/r%-)')i ')2in!" D& '% t%8'!) #( tr& "%'% 2%3 ini'!r Din "%'% 2%3 ini'!r #( tr& t%8'!) Anulat Aten ie 9:ecutat 1orne te ma ina ;pre te ma ina Aten ie pericol * re te sarcina Scade sarcina 4ata Anulat

0i/.5.>. S#1&2% prin#ipi%'( +& '&/%r& % !"#i'!"#!%p&'!r p&ntr) 4i$)%'i$%r&% t&n"i)nii +& 8( t( i 3 i % +&p'%"( rii r&'%ti4& % #&'!r +!)( t&n"i)ni 2( ")r%t& *ntr& -%$&'& R 3 i S <I<LIOGRA0IE 0. 3u$u , P., Eeinric$, =., Preda, L., ;elisc$i, -. Partea electric a centralelor electrice. 3ucure ti, &. .P., 0827. 6. ;elisc$i, -. .a. Partea electric a centralelor. :ol.=., partea =. ..P.3., 0826.

C5