Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA NR.9 SELECTIVITATEA PROTEC IILOR MAXIMALE DE CURENT DIN STA II.

INSTALA IA DE PRODUCERE VOIT A DEFECTELOR DIN MODELUL DE SISTEM AL LABORATORULUI


9.1. SCOPUL URMRIT Dup nsu irea manevrelor curente din regim normal i a unora dintre manevrele necesare pentru lichidarea unui incident mai pu in grav (punerea la p m nt ntr-o re ea cu neutrul izolat) sau ntr-un regim postavarie, se trece la cunoa terea primelor no iuni privind reglajul protec iilor prin relee n cadrul exploat rii instala iilor electrice din centrale i sta ii i a instala iei de producere voit a de ectelor din modelul de sistem al la!oratorului" 9.2. CONSIDERA II TEORETICE 9.2.1. Regimurile instala iilor electroenergetice i principalele func ii ale protec iilor prin relee Regimul sau modul de unc ionare al unei instala ii electroenergetice este de init de valorile pe care le au n momentul respectiv diver ii s i parametri caracteristici" #a exemplu de ast el de parametri se pot cita$ recven a, tensiunea, impedan ele n lungul circuitelor i impedan ele transversale ce caracterizeaz nivelul de izola ie care tre!uie s existe ntre aze, precum i ntre acestea i p m nt" %n exploatare este de dorit ca valorile unora dintre ace ti parametri s ie men inute pe c t posi!il constante ( recven a, tensiunea), ale altora simetrice i la un nivel su icient de ridicat (impedan ele longitudinale i de izola ie), iar sarcina s varieze n anumite limite admisi!ile" &entru iecare parametru, limitele de varia ie admise sunt precizate prin norme" %n cadrul acestor limite admisi!ile se situeaz domeniul regimurilor de func ionare normale. I !i"e # se consider evenimentul n urma c ruia se modi ic n sens nedorit starea de exploatare a unei instala ii" Dac n urma unui incident valorile unuia sau ale mai multor parametri caracteristici ai unc ion rii ajung n a ara intervalelor de varia ie admise, instala iile a ectate trec n domeniul regimurilor de func ionare anormale. Din punctul de vedere al posi!ilit ii de unc ionare, regimurile anormale se mpart n dou categorii$ cu func ionarea temporar admisibil sau cu func ionarea inadmisibil . #elor din urm n practic li se spune $egimu$i "e %&%$ie" %n regimuri anormale cu func ionare temporar admisibil se ajunge n urma unor incidente mai pu in grave c nd, a de intervalele de varia ie normal , valorile parametrilor caracteristici se modi ic relativ pu in" 'n exemplu
104

n acest sens, care a ost studiat anterior, este cazul punerii la p m nt al unei aze n re ele cu punctul neutru izolat" %n regimuri de avarie, care sunt regimuri anormale de unc ionare inadmisi!il , se ajunge n urma unor incidente grave, care au drept consecin e deterior ri de echipamente sau ntreruperi n alimentarea cu energie a unor consumatori" (st el de incidente grave sunt numite avarii i n cazul lor valorile parametrilor caracteristici de unc ionare se dep rteaz mult de intervalele de varia ie admisi!il " 'n exemplu n acest sens l reprezint '!u$#!i$!ui#ele" )lementele avariate tre!uie nent rziat deconectate pentru a se evita extinderea avariei prin deteriorarea unor noi echipamente i pentru a se reasigura alimentarea pentru ct mai mul i consumatori, n condi ii calitative pe c t este posi!il mai !une" )xist cazuri n care un regim postavarie este doar un regim anormal cu unc ionare temporar admisi!il i n continuare personalul de exploatare mai tre!uie s e ectueze operativ o serie de manevre pentru a se ajunge ntr-un regim normal" &ersonalul de exploatare este ajutat n activitatea sa de supraveghere i conducere a unc ion rii instala iilor electroenergetice de ($)#e!* iile ($i $elee. (ceastea au rolul de a sesiza (mult mai repede dec t personalul) varia iile inadmisi!ile ale parametrilor de unc ionare, av nd apoi posi!ilitatea s ac ioneze n urm toarele dou sensuri$ n cazul unui regim anormal cu func ionare temporar admisibil semnalizeaz modi icarea parametrilor pe care au sesizat-o, pentru ca, n intervalul de timp c t se mai poate unc iona, personalul s ia m suri n scopul revenirii ntr-un regim normal de unc ionare i prin aceasta s se asigure continuitatea i calitatea n alimentarea consumatorilor* n cazul unui regim de avarie comand deconectarea imediat a circuitului sau instala iei avariate i semnalizeaz varia iile inadmisi!ile ale parametrilor pe care le-au sesizat, pentru ca ast el personalul s ai! o prim indica ie cu privire la natura incidentului care a avut loc" %n instala iile sistemului energetic na ional, incidentele sunt evenimente aleatorii nedorite, reducerea num rului i a gravit ii acestora reprezent nd unul dintre o!iectivele principale n proiectare, la montaj i n cadrul exploat rii" +pre deose!ire de instala iile industriale, modelul de sistem din la!orator este prev zut cu posi!ilit i de realizare voit a unei game variate de incidente, at t pentru cercetare tiin i ic , c t i n vederea creerii pentru viitorii ingineri a unor posi!ilit i de studiu pe care nu le pot avea n cadrul practicilor n produc ie i pe care adesea, mai mul i ani n ir nu le au nici n cadrul activit ii lor inginere ti" 9.2.2. Protec ia maximal de curent 9.2.2.1.Condi iile principale ce trebuie ndeplinite de protec ia maximal de curent pentru o lichidare optim a defectelor
105

&rotec ia maximal de curent ac ioneaz ca urmare a cre terii curentului n circuitul primar pe care l protejeaz " De exemplu, acesta se poate nt mpla n cazul unui scurtcircuit sau al unei suprasarcini" #a i toate celelalte tipuri de protec ii, ($)#e!* i% m%+im%l, #$e-uie ', '%#i'.%!, !) "i* iile e ume$%#e / !ele !e u$me%0, ,-." Rapiditatea. &rotec ia tre!uie s ac ioneze c t mai repede pentru a se limita e ectele periculoase ale supracuren ilor" Selectivitatea" &rotec ia tre!uie s deconecteze numai elementul la care a ap rut de ectul, toate celelalte p r i componente ale sistemului electric r m n nd n unc iune* prin aceast alegere a elementului de ect se urm re te ntreruperea aliment rii unui num r minim de consumatori" Siguran a. /oate elementele care alc tuiresc protec ia respectiv tre!uie s poat ac iona corect$ schemele tre!uie realizate cu elemente c t mai pu ine i mai sigure, pentru a nu cre te pro!a!ilitatea ac ion rilor gre ite sau a re uzurilor de ac ionare" &eriodic tre!uie cute veri ic ri n acest sens deoarece, unc ion nd oarte rar, lipsesc indicii cu privire la !una ei stare de unc ionare" Sensibilitatea. &rotec ia tre!uie s ac ioneze n cazul unor a!ateri c t mai mici de la valoarea normal a parametrului controlat" (ceast calitate se exprim prin coe icientul de sensi!ilitate al protec iei*
K sens =
sc " min pp

(0"1) n care$
sc.min

pp

valoarea e ectiv minim posi!il la un timp dup producerea de ectului egal cu timpul de ac ionare al protec iei, n cazul unui scurtcircuit metalic n zona protejat * curentul din circuitul protejat la care porne te protec ia""

2alorile coe icientului de sensi!ilitate tre!uie s ie supraunitare i se recomand s ie cuprinse ntre 1,- i -, pentru a se asigura o unc ionare corect a protec iei i n cazul scurtcircuitelor prin arc, c nd din cauza rezisten ei arcului curen ii de scurtcircuit au valori mai mici" 9.2.2.2.Principalele elemente componente ale protec iei maximale de curent &rotec ia maximal de curent este constituit n principal din dou elemente$ elementul de pornire i elementul de temporizare" )lementul de pornire serve te pentru punerea n unc iune a protec iei atunci c nd curentul din circuitul protejat cre te p n la o valoare egal sau mai mare dec t curentul de pornire al protec iei pp. " )lementul de temporizare serve te pentru crearea unei anumite nt rzieri de ac ionare a protec iei, necesar pentru asigurarea selectivit ii"

10!

%n general, rolul elementului de pornire este jucat de relee maximale de curent cu ac iune aproape instantanee, iar ca element de temporizare se olose te un releu de timp ( ig"0"1)" #ontactele releelor de curent din igura 0"1 sunt contacte normal deschise" #ontactul releului de timp este un contact normal deschis cu temporizare la nchidere, apt indicat de orientarea s ge ii rotunjite ata ate contactului"

Fig.9.1. S!1em% ($i !i(i%l, % ($)#e!* iei m%+im%le "e !u$e #2 1 - releu de curent* - - releu de timp* 3 - releu de semnalizare" %n cazul cre terii curentului prin n urarea releelor de curent 1 peste valoarea pr , acestea se excit i i comut contactele din pozi ia normal deschis n pozi ia nchis , aliment nd ast el circuitul n ur rii releului de timp -" Dup trecerea intervalului de timp la care a ost reglat temporizarea releului -, acesta i nchide contactul i transmite impulsul de declan are la ntreruptor" /otodat , releul de semnalizare 3, prin intermediul contactelor sale, alimenteaz caseta de semnalizare cu inscrip ia 4clapet neridicat 4, situat pe pupitrul de comand "o1 ( ig"1"-" ), iar prin c derea clapetei sale indic protec ia care a unc ionat" 5eleul clapet este amplasat pe panoul de protec ii al circuitului respectiv" 9.2.2. .!sigurarea selecti"it ii protec iei maximale de curent n ca#ul re elelor radiale 6ntroducerea treptelor de temporizare, reprezint metoda cea mai simpl pentru o! inerea unei selectivit i corespunz toare ntr-o re ea radial " Dac se consider schema de re ea prezentat n igura 0"-, n cazul unui scurtcircuit n motor, aceste este singurul element care tre!uie deconectat" &rin urmare, protec ia 7 se va putea realiza r temporizare, intervenind doar cu o oarte mic nt rziere, datorit iner iilor electric i mecanic ale releului respectiv de curent" 8dat cu releul de curent al protec iei 7 se va excita i releul de curent al protec iei 9 i eventual chiar i cel al protec iei 3 dac valoarea curentului de
10#

pornire la care acesta din urm a ost reglat , a rezultat necesar s ie su icient de mic " &entru ca totu i protec iile 9 i 3 s nu transmit la ntreruptoarele lor comanda de declan are, ele se temporizeaz cu o treapt ( t a9 : t a7 ; t ) i respectiv dou trepte ( t a3 : t a9 ; t : t a7 ; - t ) "

Fig.9.2. P$)#e!* iile m%+im%le "e !u$e #3 #$e(#ele "e #em()$i0%$e 4 i #im(ul "e %!* i) %$e / !%0ul u ei $e* ele $%"i%le %n cazul oarte rar, n care la protec ia 7 s-ar nregistra un re uz de ac ionare, elementul urm tor care ar tre!ui s izoleze de ectul este protec ia 9" &rin urmare, ea are un rol de $e0e$&, al protec iei 7 i n plus rolul de protec ie "e -%0, pentru orice de ect pe linia $% sau pe sistemul de !are alimentat de aceasta" 5ezult deci necesare temporiz ri cresc nde de la consumatori spre surs $ ta 9 < ta 3 < ta - < ta 1 " (0"-) &entru o !un selectivitate, m rimea treptelor de temporizare t se ia de ordinul <,7-<,= secunde" 9.2.2.$. %tabilirea curen ilor de pornire ai protec iei maximale de curent i ai releelor acesteia #urentul din circuitul primar protejat la care protec ia tre!uie s intre n unc iune este numit curent de pornire al protec iei pp .2aloarea acestui curent se calculeaz cu ajutorul rela iei$ K sig (0"3) pp = max"sarc " , K rev n care$ curentul maxim de sarcin admis pentru circuitul primar ma&.sarc respectiv* Ksig - coe icient de siguran , pentru care se adopt valori ntre 1,171,-7* Krev 5 coe icientul de revenire al releelor de curent, de o!icei egal cu <,>7"

10'

#eea ce se urm re te la sta!ilirea curentului pp este unc ionarea corect a protec iei i n acest scop prin rela ia 0"3 sunt avute n vedere dou aspecte principale" 8 protec ie maximal de curent tre!uie s porneasc numai dac se dep e te curentul maxim de sarcin admis pentru circuitul primar respectiv" (cest lucru se are n vedere prin produsul Ksig . ma&.sarc. Dup declan area unui de ect de c tre o protec ie din aval (cum ar i, de exemplu, protec ia 7 din ig"0"-) nu tre!uie s ac ioneze nici una dintre protec iile din amonte care au mai pornit ini ial datorit unui curent mare de de ect" Dac curentul se mic oreaz datorit elimin rii de ectului, aceste protec ii tre!uie s revin n intervalul de timp prev zut pentru aceasta prin trepte de temporizare"

8 protec ie revine prin dezexcitarea releelor de curent numai dac valoarea curentului co!oar la o rac iune din curentul de pornire egal cu coe icientul de revenire" 5evenirea protec iei tre!uind s ie asigurat la o valoare superioar curentului ma&.sarc, curentul de pornire se mai ampli ic deci cu 1(Krev. &entru determinarea curentului de pornire al releelor pr mai tre!uie inut seama de raportul de trans ormare n)* al trans ormatoarelor de curent de la care acestea se alimenteaz " %n cazul schemelor de racordare din igurile 0"1 i 0"9, care sunt olosite i n la!orator$ " (0"9) n)* 5eleele maximale sunt prev zute cu posi!ilit i de varia ie n exploatare a curentului lor de pornire, care se ixeaz la valorile determinate cu ajutorul rela iilor 0"3 i 0"9"
pr

pp

9.2.2.&. !sigurarea selecti"it ii protec iei maximale de curent n ca#ul re elelor cu alimentare de la dou capete %n acest caz, un de ect pe o linie ar i alimentat din am!ele p r i, ceea ce impune prevederea de ntreruptoare i protec ii prin relee la am!ele capete ale iec rei linii ( ig"0"3)" &entru o! inerea selectivit ii, la o prim tratare a pro!lemei s-ar putea s par su icient prevederea a dou sc ri de temporizare$ una pentru protec iile ntreruptoarelor din st nga liniilor (?, 9 i -), culmin nd cu temporizarea protec iei 1 a ntreruptorului sursei de alimentare din partea st ng , iar cealalt , simetric, pentru protec iile care comand ntreruptoarele din partea dreapt " +e poate ns o!serva u or c o ast el de solu ie este necesar , dar nu i su icient " %ntr-adev r, de exemplu n cazul unui de ect pe linia @- , c nd n mod corect ar tre!ui s deconecteze ntreruptoarele 69 i 67 , datorit unor temporiz ri mai mici, ar ac iona protec iile 3 i ?" &rin deconectarea ntreruptoarelor respective, n mod gre it ar i
10+

scoase total de su! tensiune sta iile S), i S)% i deci toate circuitele alimentate de la !arele acestor sta ii" 5ezult deci, c n cazul re elelor alimentate de la dou capete, la !$i#e$iul #em()$i0, $ii mai tre!uie asociat i un al doilea criteriu de selec ie" %n acest scop se olose te !$i#e$iul "i$e!* iei !u$e #ului "e "e.e!#.

Fig.9.6. P$)#e!* i% m%+im%l, "e !u$e # "i$e!* i) %l, 4 i #$e(#ele "e #em()$i0%$e !)$e'(u 0, #)%$e u ei $e* ele !u %lime #%$e -il%#e$%l, %n igura 0"3 organele direc ionale sunt sim!olizate prin dreptunghiuri cu s ge i" %n cazul unui scurtcircuit n punctul K , am!ele surse de!iteaz pe de ect i deci sensul curentului de scurtcircuit prin instala ie corespunde cu sensul direc ion rii numai pentru protec iile -, 9, 7 i =" %n acest el se evit ac ionarea neselectiv a protec iilor 3 i ?" &rotec iile - i = n mod normal nu intervin, deoarece dup cum se poate vedea pe diagrama de temporiz ri$ ta - > ta 9 i ta = > ta 7 " (0"7) 5ezult deci c singurele elemente care pot s ac ioneze selectiv pentru izolarea de ectului r m n ntreruptoarele 4 i 5 . )ste totu i de men ionat c n cazul re uzului de ac ionare al protec iei 9 sau 7 vor ac iona cu o treapt de nt rziere protec iile - sau respectiv =" (cestea, pe l ng rolul de protec ii de !az pentru de ecte pe liniile $1 sau $% , mai au deci i rolul de protec ii de rezerv pentru de ecte pe linia $, sau pe !arele sta iilor S), sau S)%" 9.2.2.'. Principalele elemente ale protec iei maximale direc ionale
110

+chema protec iei maximale direc ionale este reprezentat n igura 0"9" )lementul direc ional - este un releu de putere, care permite ac ionarea numai n cazul unui anumit sens de circula ie al puterii, i anume - de la !are spre linie" Aunc ionarea sa se !azeaz pe aptul c la trecerea de la un regim normal de unc ionare la unul de avarie are loc o schim!are important a azei curentului n raport cu tensiunea"

Fig.9.7. S!1em% ($)#e!* iei m%+im%le "i$e!* i) %le2 D6 - dispozitiv de ncercare* DD - dispozitiv de deconectare" 9.6. DESCRIEREA INSTALA IEI DE PRODUCERE VOIT A DEFECTELOR DIN MODELUL DE SISTEM AL LABORATORULUI #u ajutorul instala iei de producere voit a de ectelor, n mai multe puncte ale modelului de sistem electroenergetic din la!orator se pot provoca diverse nesimetrii de schem $ puneri la p m nt, toate tipurile de scurtcircuite posi!ile, precum i disimetriz ri ale valorilor impedan elor longitudinale pe toate azele celor cinci linii" 6nstala ia existent n la!orator se compune din dou su!ansam!luri identice ca principiu i realizare" #u ajutorul primului su!ansam!lu se pot produce de ecte n nou puncte din centrala - i liniile care pleac din aceasta, precum i pe !ara sta iei ." #u ajutorul celui de al doilea su!ansam!lu se pot produce de ecte n alte opt puncte din restul modelului de sistem" 'nele de ecte cu caracter mai complex pot i provocate olosind simultan am!ele su!ansam!luri"

111

#a a ezare n la!orator, instala iile iec rui su!ansam!lu sunt dispuse la c te una din extremit ile sta iei ., ( ig"1"- poz"9)" %n igura 0"7 este prezentat par ial schema de leg turi a unuia dintre cele dou su!ansam!luri"

11,

&roducerea unui de ect de tip transversal comport patru etape$ primele trei sunt preg titoare, iar cea de a patra reprezint producerea e ectiv a de ectului" 6n cele ce urmeaz , aceste etape, mpreun cu instala iile a erente, sunt prezentate n ordinea celei mai recomanda!ile succesiuni" a. %tabilirea circuitului la care urmea# a fi pro"ocat defectul se realizeaz cu ajutorul ntreruptoarelor tripolare cu p rghie grupate pe schema din igura 0"7, n interiorul chenarului marcat cu 4aB" &entru evitarea unor leg turi nedorite, cu consecin e care pot i periculoase pentru instala ie, tre!uie avut grij ca niciodat s nu ie nchis mai mult dec t unul singur dintre ntreruptoarele iec ruia dintre cele dou su!ansam!luri" %ntreruptoarele pentru alegerea circuitului la care urmeaz a i provocat de ectul sunt montate pe ta!lourile /1 i /, de la extremit ile sta iei . (pozi iile 9 din ig"1"-)" %n igura 0"? este reprezentat principial, prin sim!oluri conven ionale, dispozi ia aparatelor de pe cele dou ta!louri pentru producerea de ectelor" &e ta!loul /, 0 pe l ng cele opt ntreruptoare pentru de ecte, este montat i ntreruptorul notat prin S1 din circuitul liniei $5" (l turi de p rghia pentru manevrare a iec ruia din cele 1> ntreruptoare este montat c te o priz de ort pentru racordarea n punctul dorit din schem a celor 9 noduri consumatoare despre care s-a amintit n cadrul prezent rii ini iale a instala iilor din la!orator"

Fig.9.8. T%-l)u$ile !el)$ ")u, 'u-% '%m-lu$i %le i '#%l%* iei "e ($)"u!e$e &)i#, % "e.e!#el)$ b. Preci#area locului de defect din lungul liniilor

11%

Aiecare az a liniilor $1 , $, , $% i $4 este modelat cu ajutorul c te unei !o!ine de inductan r ier, prev zut cu ase ploturi pentru posi!ilitate de varia ie a lungimii n cinci trepte" &entru iecare dintre aceste linii este prev zut n plus c te o !o!in pentru modelarea in luen ei p m ntului i nchiderea componentelor homopolare de curent" @a linia $5 principiul este acela i, cu o!serva ia c iecare dintre cele dou tronsoane $5-. i $5.* are azele i p m ntul modelat nu prin una, ci prin cinci !o!ine distincte" @a toate liniile, de la iecare plot intermediar se pot realiza c te dou leg turi, am!ele prin contacte cu ilet i presare" 'na dintre aceste leg turi asigur continuitatea circuitului i totodat sta!ile te lungimea azei respective de linie" #ea de a doua leg tur precizeaz locul de ectului transversal din lungul aceleia i aze de linie" Cesimetrii longitudinale pot i realizate prin sta!ilirea de lungimi di erite ale azelor uneia sau a mai multor linii" #ele dou ta!louri pentru varia ia lungimii liniilor i pentru precizarea locului de ectelor transversale sunt dispuse tot la extremit ile sta iei . (pozi iile 3 din ig"1"-)" c. %tabilirea tipului de defect trans"ersal (mono) bi sau trifa#at*. 6n acest scop, pe iecare din cele dou ta!louri /1 i /, este prev zut n partea superioar c te un ansam!lu de patru ntreruptoare mono azate ( ig"0"?)" )le se manevreaz cu o tang al c rei m ner este realizat din material izolant" /re!uie ns avut n vedere c tipul de de ect transversal este condi ionat i de modul de tratare al punctelor neutre" %n acest scop, pentru iecare dintre cele cinci trans ormatoare din la!orator este prev zut c te un separator mono azat cu care se poate modela legarea e ectiv la p m nt a punctului neutru al conexiunii n stea, care se adopt de regul pentru n ur rile conectate la re ea" (ceste separatoare sunt montate n partea de jos a ta!lourilor pentru sta!ilirea lungimii liniilor i precizarea locurilor de de ect pe linii" %n la!orator, legarea punctelor neutre nu se ace ns la p m nt, ci la o re ea de nul care n instala iile de nalt tensiune nu exist , dar care a tre!uit s ie realizat suplimentar pentru modelarea in luen ei p m ntului n cadrul modelului din la!orator" (ceast re ea suplimentar de nul are aceea i con igura ie cu re eaua tri azat , galvanic legat ntre nodurile (, D, #, D i n cadrul ei sunt intercalate !o!inele num rul patru - notate prin C - ale tuturor modelelor de linie" 8dat cu comutarea iec rui ntreruptor tripolar din re eaua tri azat se produce i comutarea unui ntreruptor mono azat din punctul electric corespunz tor al re elei de nul" d. Producerea defectului trans"ersal preg tit n etapele anterioare se realizeaz la iecare dintre cele dou su!ansam!luri cu ajutorul c te unui contactor montat n partea superioar a panoului respectiv de de ecte / ( ig"0"?)" #heile de comand ale acestor dou contactoare sunt montate pe pupitrele de comand "o1 i
114

"o, ( ig"1"-)" &e acelea i pupitre mai sunt prev zute semnaliz ri luminoase care indic tipul de ectului, ampermetru pentru m surarea curen ilor de de ect (numai pe pupitrul "o, ) i c te un !uton prin care de ectul poate i cut 4trec torB" %n acest scop, !utonul este intercalat n circuitul unui releu de timp cu care poate i reglat intervalul de timp dintre momentul c nd se d comanda de anclan are a contactorului care produce de ectul i momentul c nd, automat, se transmite comanda de deconectare a aceluia i contactor" (ceste relee sunt montate n pupitrele de col "o1 i "o, , iar temporizarea lor poate i reglat p n la 0 secunde" &e schema sinoptic a modelului de sistem din la!orator - care se g se te pe ta!loul de comand - pe l ng semnaliz rile prezen ei tensiunii pe !arele colectoare i ale pozi iei tuturor ntreruptoarelor i separatoarelor, mai exist semnaliz ri luminoase care indic locul de ectului" BIBLIO9RAFIE 1" &) <<7" 5egulament pentru analiza i eviden a incidentelor i avariilor din instala iile de producere, transport i distri!u ie a energiei electrice i c ldurii" -" # lin, +" i Earcu, +" &rotec ia prin relee a sistemelor electrice" Ducure ti, )ditura /ehnic , 10=7, 9?? p" Dadea, 6" "a" &rotec ia prin relee i automatizarea sistemelor electrice" Ducure ti, )ditura /ehnic , 10=3, 731 p"

115